Sony | ZS-BTY52 | Sony ZS-BTY52 Odtwarzacz typu boombox z łączem Bluetooth® Instrukcja obsługi

4-440-695-81(1)
Podstawowa obsługa
Uwagi dotyczące urządzenia USB
* /ENTER  ma
na powierzchni
wyczuwalny punkt.
PERSONAL AUDIO SYSTEM
Instrukcja obsługi
©2012 Sony Corporation
Printed in China
ZS-BTY52
Wskaźnik świetlny
Wskaźnik na uchwycie spełnia dwie funkcje
opisane poniżej.
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia
prądem, chroń ten aparat przed deszczem i
wilgocią.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia
prądem, nie narażaj tego aparatu na zamoczenie
lub ochlapanie i nie stawiaj na aparacie naczyń
wypełnionych płynem, takich jak wazony.
Urządzenie pozostaje podłączone do źródła
zasilania prądem zmiennym (do sieci
elektrycznej), dopóki jest fizycznie podłączone
do gniazda ściennego, nawet jeśli samo
urządzenie jest wyłączone.
Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej
przestrzeni, takiej jak biblioteczka lub
wbudowana szafka.
Nadmierne ciśnienie fal dźwiękowych w
słuchawkach może być przyczyną pogorszenia
słuchu.
Nie wolno wystawiać baterii (pakietu baterii ani
urządzenia z zainstalowanymi bateriami) na
dłuższe działanie silnych źródeł ciepła, na
przykład światła słonecznego, ognia itp.
Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie
obudowy.
Uwaga przeznaczona dla
klientów: poniższe informacje
dotyczą tylko sprzętu
znajdującego się w sprzedaży
w krajach stosujących
dyrektywy UE.
Produkt ten został wyprodukowany przez lub na
zlecenie Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato‑ku
Tokio, 108-0075 Japonia. Przedsiębiorcą
wprowadzającym produkt do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Sony
Europe Limited, The Heights, Brooklands,
Weybridge, Surrey KT13 0XW, Wielka Brytania.
Zapytania dotyczące zgodności produktu z
wymaganiami prawa Unii Europejskiej należy
kierować do Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy.
W kwestiach dotyczących usług serwisowych lub
gwarancji należy korzystać z adresów
kontaktowych podanych w oddzielnych
dokumentach dotyczących usług serwisowych
lub gwarancji.
Dla klientów w Europie
i Australii
Pozbywanie się zużytego
sprzętu
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich
stosujących własne systemy
zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu
oznacza, że produkt nie może być traktowany
jako odpad komunalny, lecz powinno się go
dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu
recyklingu.
Odpowiednie zadysponowanie zużytego
produktu zapobiega potencjalnym negatywnym
wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie
mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego
zagospodarowania odpadów. Recykling
materiałów pomaga chronić środowisko
naturalne. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat recyklingu
tego produktu, należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem,
w którym zakupiony został ten produkt.
Pozbywanie się zużytych baterii
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol umieszczony na baterii lub na jej
opakowaniu oznacza, że nie może być ona
traktowana jako odpad komunalny. Symbol ten
dla pewnych rodzajów baterii może być
stosowany w kombinacji z symbolem
chemicznym. Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub
ołowiu (Pb) stosuje się jako dodatkowe
oznaczenie, jeśli bateria zawiera więcej niż
0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu. Odpowiednio
gospodarując zużytymi bateriami, możesz
zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom
na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku niewłaściwego
obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling
baterii pomoże chronić środowisko naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu
na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub
integralność danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii
należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi stacji serwisowej. Aby mieć
pewność, że bateria znajdująca się w zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie
właściwie zagospodarowana, należy dostarczyć
sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych
zużytych baterii, prosimy o zapoznanie się z
rozdziałem instrukcji obsługi produktu o
bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą baterię
należy dostarczyć do właściwego punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych
informacji na temat zbiórki i recyklingu baterii
należy skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zajmującymi się zagospodarowywaniem
odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony
został ten produkt.
Uwaga dotycząca licencji i
znaku handlowego
Technologię kodowania dźwięku i patenty
stosowane w MPEG Layer-3 pozyskano od
Fraunhofer IIS i Thomson.
Windows Media jest zastrzeżonym znakiem
towarowym lub znakiem towarowym firmy
Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
Opisywany produkt zawiera technologię objętą
pewnymi prawami własności intelektualnej
firmy Microsoft. Zabrania się użytkowania lub
dystrybucji wspomnianej technologii poza
opisywanym wyrobem bez stosownej
(stosownych) licencji firmy Microsoft.
Właścicielem słowa i logo Bluetooth jest firma
Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Corporation
korzysta ze wspomnianych znaków w ramach
posiadanej licencji.
Znak N jest znakiem towarowym lub
zastrzeżonym znakiem towarowym firmy NFC
Forum, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych
krajach.
Android jest znakiem handlowym firmy Google
Inc.
Pozostałe znaki towarowe i zastrzeżone znaki
towarowe są własnością odpowiednich
podmiotów. W niniejszej instrukcji nie używa
się znaków ™ i ®.
Efekty świetlne przy odtwarzaniu dźwięku
()
Efekty świetlne, w kolorze czerwonym, są
zsynchronizowane ze źródłem muzyki.
Możesz włączać lub wyłączać tę funkcję
według swojego uznania (patrz punkt
„Wyłączanie funkcji efektów świetlnych”).
Przed rozpoczęciem
użytkowania sprzętu
Włączanie i wyłączanie sprzętu
Naciśnij POWER (lub OPERATE) . Możesz
również włączyć sprzęt, korzystając z funkcji
bezpośredniego włączania (poniżej).
W niniejszej instrukcji przy opisie poszczególnych
funkcji wykorzystywana jest głównie funkcja
bezpośredniego włączania.
Korzystanie z funkcji bezpośredniego
włączania
Naciśnij USB , BLUETOOTH , RADIO FM/AM
 lub AUDIO IN , gdy sprzęt jest wyłączony.
Sprzęt włączy się, uruchamiając od razu wybraną
funkcję.
Regulacja głośności
Do gniazda
sieciowego
Do gniazda AC IN
lub
Przewód zasilania
sieciowego (w zestawie)
Uwagi
 Wymień baterie, gdy wskaźnik OPR/BATT  przygaśnie, lub gdy sprzęt przestanie działać. Wymień wszystkie
baterie na nowe. Przed wymianą baterii należy najpierw odłączyć od sprzętu ewentualne urządzenie USB oraz
dodatkowe urządzenia.
 Aby używać sprzętu zasilanego z baterii, należy odłączyć przewód zasilania sieciowego od sprzętu oraz wyjąć
wtyczkę z gniazda.
Korzystanie z funkcji zarządzania zasilaniem (tylko modele dostępne w Europie)
Sprzęt posiada funkcję automatycznego czuwania. Funkcja ta powoduje automatyczne przełączenie w
stan czuwania w ciągu 20 minut, jeśli nie będzie wykonywana żadna czynność i nie będzie przesyłany
sygnał audio.
Aby włączyć lub wyłączyć stan czuwania, naciśnij jednocześnie DISPLAY  oraz /ENTER . Po każdym
naciśnięciu przycisku na wyświetlaczu pojawia się napis „AUTO STANDBY ON” lub „AUTO STANDBY OFF”.
Uwagi
 Komunikat „AUTO.STBY” zaczyna migać na wyświetlaczu na około 2 minuty przed przejściem w stan czuwania.
 W trybie czuwania, gdy podłączony jest przewód zasilania sieciowego, na wyświetlaczu widoczny jest napis
„STANDBY”.
 Funkcja automatycznego czuwania nie jest dostępna, gdy aktywna jest funkcja radia FM/AM.
Jeśli urządzenie USB nie posiada etykiety
wolumenu*
Na ekranie pojawia się raz napis „STORAGE
DRIVE”, a potem „xxxFLDR”**.
Jeśli urządzenie USB posiada etykietę
wolumenu
Etykieta wolumenu* pojawia się raz na
wyświetlaczu, a następnie pojawia się
„xxxFLDR”**.
* Etykieta wolumenu to nazwa, którą można
przypisać do nośników danych lub urządzeń.
**„xxx” to łączna liczba folderów.
3 Naciśnij  , aby rozpocząć
odtwarzanie.
Numer pliku
Po wyświetleniu nazwy folderu i tytułu
utworów pojawi się numer pliku i czas
odtwarzania*.
Podłącz słuchawki do gniazda słuchawkowego 
.
Zwiększanie niskich tonów
Naciśnij MEGA BASS .
Na wyświetlaczu pojawi się napis „MEGA BASS”.
Aby powrócić do normalnego odtwarzania
dźwięku, naciśnij ten przycisk jeszcze raz.
Wyłączanie automatycznego
trybu demonstracyjnego
(tylko modele w krajach
Ameryki Łacińskiej)
Ponieważ domyślnie tryb demonstracyjny jest
włączony, demonstracja uruchomi się
automatycznie w następujących przypadkach;
gdy sprzęt jest wyłączony.
gdy przy włączonej funkcji USB nie jest
odtwarzany dźwięk.
gdy w trybie Bluetooth nie zostało nawiązane
połączenie Bluetooth (wyświetlany jest napis
„NO BT”).
Aby wyłączyć automatyczną demonstrację,
naciskaj PLAY MODE , aż na wyświetlaczu
pojawi się napis „DEMO MODE OFF”.
Uwaga
Tryb demonstracyjny nie włącza się, jeśli sprzęt jest
zasilany z baterii.
Naciskaj LIGHT SYNC , aż na wyświetlaczu
pojawi się napis „LIGHT SYNC OFF”.
Przyłącz przewód zasilania sieciowego  lub włóż sześć baterii R14 (rozmiar C - niedołączone do zestawu)
do przedziału na baterie .
funkcję USB.
Korzystanie ze słuchawek
Funkcja efektów świetlnych włącza światło
zsynchronizowane ze źródłem muzyki.
Domyślnie funkcja ta jest włączona, ale możesz
ją wyłączyć według własnego uznania.
Korzystanie z przewodu zasilania sieciowego
(USB) .
2 Naciśnij przycisk USB , aby włączyć
Przekręć pokrętło VOLUME  w prawo (+) lub w
lewo ().
Poziom głośności sprzętu można regulować
skokowo w zakresie 0 – 31. Przy pozycji 31
pojawia się napis „VOL MAX”.
Wyłączanie funkcji efektów
świetlnych
Źródła zasilania
1 Podłącz urządzenie USB do portu
Aby włączyć tę funkcję, naciskaj ponownie ten
przycisk, aż na wyświetlaczu pojawi się „LIGHT
SYNC ON”, podczas gdy odtwarzana jest muzyka
w dowolnym trybie.
Słuchanie muzyki znajdującej
się na urządzeniu USB
Możesz słuchać plików muzycznych znajdujących
się na urządzeniu USB (odtwarzaczu cyfrowym
lub przenośnej pamięci USB).
Sprzęt może odtwarzać pliki dźwiękowe zapisane
w formatach MP3, WMA oraz AAC*.
* Opisywany sprzęt nie może odtwarzać plików z
zabezpieczeniami przed kopiowaniem (DRM
(Digital Rights Management)) lub plików
pobranych z internetowego sklepu muzycznego.
Jeśli spróbujesz odtworzyć jeden z takich plików,
sprzęt odtwarza następny niezabezpieczony plik
dźwiękowy.
Obsługiwane urządzenia USB
Wymagania dotyczące zgodności urządzeń
USB są podane poniżej. Przed użyciem
urządzenia USB należy sprawdzić, czy spełnia
ono te wymagania.
Obsługa USB 2.0 (Full Speed)
Obsługa trybu pamięci masowej*
* Tryb pamięci masowej (Mass Storage)
pozwala na dostęp komputera hosta do
urządzenia USB, umożliwiając przesyłanie
plików. Większość urządzeń USB obsługuje
tryb pamięci masowej.

Ponieważ główna wtyczka służy do odłączenia
urządzenia od źródła prądu, podłącz urządzenie
do łatwo dostępnego gniazda zasilania. Jeżeli
zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości w
pracy urządzenia, natychmiast odłącz główną
wtyczkę od gniazda zasilania.
Europe Only
Wskazanie zmiany funkcji ()
Gdy przełączysz na jedną z czterech funkcji,
jasność wskaźnika zwiększa się,
powiadamiając użytkownika o zmianie
funkcji. Kolor wskaźnika jest niebieski w
przypadku Bluetooth i biały w przypadku
innych funkcji.
* Jeśli czas odtwarzania przekracza 100 minut, na
wyświetlaczu pojawia się „--:--”.
Inne operacje
Aby
Czynność
Zrobić pauzę
w odtwarzaniu
Naciśnij   podczas
odtwarzania. Aby wznowić
odtwarzanie, ponownie
naciśnij przycisk*.
Zatrzymać
odtwarzanie
Naciśnij  , aby
wstrzymać odtwarzanie, a
następnie POWER (lub
OPERATE) , BLUETOOTH ,
RADIO FM/AM  albo AUDIO
IN .
(Folder) + lub 
Wybrać folder
Naciśnij
.
Pomijanie
plików
Naciśnij raz   lub 
. Możesz pomijać
poszczególne pliki.
Przewijanie
w tył/w przód
Naciśnij i przytrzymaj  
lub  . Pliki będą cały
czas pomijane, dopóki nie
zwolnisz przycisku.
Znaleźć punkt
w pliku
 Rozpoczęcie odtwarzania może potrwać dość
długo, gdy:
struktura folderów jest złożona.
urządzenie USB jest niemal zapełnione.
 Po podłączeniu urządzenia USB opisywany sprzęt
odczytuje wszystkie zapisane na nim pliki. Jeśli na
urządzeniu USB znajduje się wiele folderów lub
plików, odczytanie ich przez sprzęt może potrwać
dość długo.
 Nie podłączaj urządzenia USB do sprzętu za
pomocą koncentratora USB.
 W przypadku podłączenia niektórych urządzeń
USB po wykonaniu jakiejś czynności może
wystąpić opóźnienie po stronie opisywanego
sprzętu.
 Nie można zagwarantować działania urządzenia
USB ze sprzętem, nawet, jeśli spełnia ono
wymagania zgodności.
 Sprzęt może nie obsługiwać wszystkich funkcji
dostępnych na podłączonym urządzeniu USB.
 Kolejność odtwarzania na sprzęcie może być inna,
niż kolejność odtwarzania na podłączonym
urządzeniu USB.
 Nie należy zapisywać plików w formacie innym niż
MP3/WMA/AAC lub zbędnych folderów na
urządzeniu USB, które zawiera również pliki MP3/
WMA/AAC.
 Podczas odtwarzania foldery, które nie zawierają
plików MP3/WMA/AAC, są pomijane.
 Formaty plików dźwiękowych obsługiwanych
przez sprzęt są następujące:
MP3: rozszerzenie pliku „.mp3”
WMA: rozszerzenie pliku „.wma”
AAC: rozszerzenie pliku „.m4a” oraz „.mp4”
Należy zwrócić uwagę, że jeśli nazwa pliku ma
prawidłowe rozszerzenie, a sam plik został
utworzony w innym formacie dźwiękowym, sprzęt
może odtwarzać szumy lub może nie działać
prawidłowo.
 Format MP3 PRO nie jest obsługiwany.
 Pliki WMA z kodowaniem WMA DRM, WMA
Lossless oraz WMA PRO nie mogą być
odtwarzane.
 Pliki AAC z kodowaniem zabezpieczającym nie
mogą być odtwarzane.
 Sprzęt obsługuje profil AAC-LC (AAC Low
Complexity). Profil HE-AAC (High Efficiency AAC)
nie jest obsługiwany.
 Sprzęt nie może odtwarzać plików dźwiękowych
znajdujących się na urządzeniu USB w
następujących przypadkach:
gdy łączna liczba plików dźwiękowych w
jednym folderze przekracza 999.
gdy łączna liczba plików dźwiękowych na
jednym urządzeniu USB przekracza 65 535.
gdy łączna liczba folderów na urządzeniu USB
przekracza 256 (włączając w to folder główny).
gdy poziom katalogów (głębokość folderów)
przekracza 8 (włączając w to folder główny).
Te liczby mogą być inne, zależnie od struktury
plików i folderów.
 Nie gwarantujemy zgodności ze wszystkimi
programami kodującymi/zapisującymi. Jeśli pliki
dźwiękowe na urządzeniu USB zostały pierwotnie
zakodowane przy użyciu niekompatybilnego
oprogramowania, mogą one powodować szumy
lub przerywanie dźwięku lub też mogą w ogóle
nie być odtwarzane.
 Nazwy folderów i plików mogą być wyświetlane
przy użyciu maks. 32 znaków, włącznie z
cudzysłowami.
 Możliwe do wyświetlenia znaki to wielkie litery (A
do Z), cyfry (0 do 9) i podkreślenie (_). Inne znaki
są wyświetlane jako „_”.
 Sprzęt obsługuje wersje 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 oraz 2.4
formatu znaczników ID3. Jeśli w pliku zawarte są
informacje znacznika ID3, będą wyświetlane
wartości „tytuł utworu”, „dane wykonawcy” oraz
„tytuł albumu”. Jeśli plik nie posiada danych ID3,
sprzęt wyświetla następujące informacje:
Nazwa pliku zamiast tytułu utworu.
Napis „NO ARTIST” zamiast danych wykonawcy.
Napis „NO ALBUM” zamiast tytułu albumu.
Dane ID3 mogą być wyświetlane przy użyciu
maks. 32 znaków.
Bezprzewodowe odtwarzanie
muzyki z urządzenia
Bluetooth
Korzystając z połączenia Bluetooth, możesz
słuchać muzyki poprzez połączenie
bezprzewodowe z takimi urządzeniami
Bluetooth jak telefony komórkowe, smartfony,
odtwarzacze muzyczne, itp.
Sprzęt obsługuje urządzenia Bluetooth bez
obsługi NFC (dalej zwane „urządzeniami
Bluetooth”) oraz smartfony obsługujące NFC.
* Przy odtwarzaniu pliku w formacie VBR MP3/
WMA/AAC sprzęt może wznowić odtwarzanie w
innym miejscu.
Wskazówki
 Odtwarzanie rozpoczyna się od ostatnio
odtwarzanego pliku dźwiękowego (wznowienie
odtwarzania). W czasie pauzy (wstrzymanie
odtwarzania) wyświetlany jest numer pliku i czas
odtwarzania bieżącego pliku dźwiękowego.
 Łączna liczba folderów jest wyświetlana, gdy
zakończy się procedura odczytu i urządzenie USB
przestaje być aktywne po jego podłączeniu lub po
przełączeniu na funkcję USB z innego trybu.
 Po zakończeniu odtwarzania wszystkich plików
dźwiękowych i wyłączeniu się urządzenia USB jest
wyświetlany tylko numer pliku.
 Aby anulować wznowienie odtwarzania (by
rozpocząć odtwarzanie od pierwszego pliku MP3/
WMA/AAC), naciśnij  , aby wstrzymać
odtwarzanie, a następnie POWER (lub OPERATE)
, BLUETOOTH , RADIO FM/AM  lub AUDIO IN
. Następnie naciśnij  , aby rozpocząć
odtwarzanie.
Uwaga
Przed odłączeniem urządzenia USB należy zawsze
wstrzymać odtwarzanie i wyłączyć funkcję USB,
naciskając POWER (lub OPERATE)  lub przycisk
funkcyjny inny niż USB . Odłączenie urządzenia
USB bez wykonania tej procedury może
spowodować uszkodzenie danych na urządzeniu
USB lub samego urządzenia.
Aby zmienić tryby odtwarzania
Naciskaj kilkakrotnie PLAY MODE , gdy
odtwarzane są utwory z urządzenia USB lub gdy
odtwarzanie jest wstrzymane.
Możesz wybrać tryb normalnego odtwarzania
(odtwarzanie w kolejności wszystkich plików na
urządzeniu USB), tryb odtwarzania foldera („ ”
odtwarza wszystkie pliki w podanym folderze na
urządzeniu USB), tryb powtarzania („ ”
powtarza wszystkie pliki/„ 1” powtarza jeden
plik) lub tryb odtwarzania losowego („SHUF”).
Więcej informacji można znaleźć w punkcie
„Wybór trybu odtwarzania” na odwrocie.
Odtwarzanie dźwięku
Sposoby polepszenia odbioru radia
Podczas tej czynności urządzenie Bluetooth i
sprzęt powinny się znajdować nie dalej niż 1 metr
od siebie.
Zachowaj odległość 10 metrów pomiędzy
urządzeniem Bluetooth (lub smartfonem z
obsługą NFC) oraz sprzętem, a potem sprawdź
poniższe kwestie.
Funkcja Bluetooth urządzenia jest włączona.
Parowanie i nawiązanie połączenia Bluetooth
zakończyło się powodzeniem. W przeciwnym
wypadku przeprowadź procedurę parowania.
(Patrz „Parowanie z urządzeniem Bluetooth”
lub „Połączenie ze smartfonem za pomocą
zbliżenia (NFC)”).
Zmień kierunek anteny, aby poprawić odbiór
pasma FM.
1 Naciśnij przycisk BLUETOOTH , aby
włączyć funkcję Bluetooth.
2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk
BLUETOOTH PAIRING , aby włączyć
tryb parowania sprzętu.
Gdy włączony jest tryb parowania, rozlegnie
się podwójny sygnał dźwiękowy, a na
wyświetlaczu będzie migać wskaźnik
Bluetooth ( ).
Jeśli połączenie nie powiedzie się, ponownie
naciśnij i przytrzymaj przycisk BLUETOOTH
PAIRING , i spróbuj ponownie
przeprowadzić parowanie.
Aby anulować tryb parowania po jego
włączeniu, przytrzymaj BLUETOOTH PAIRING
 przez co najmniej 2 sekundy.
3 Włącz tryb parowania urządzenia
Bluetooth.
Włącz urządzenie Bluetooth i włącz w nim
funkcję Bluetooth. Więcej szczegółów można
znaleźć w instrukcji obsługi danego
urządzenia.
Jeśli włączona jest funkcja Bluetooth,
urządzenie będzie wyszukiwać urządzenia do
sparowania, a na jego wyświetlaczu pojawi się
lista wykrytych urządzeń. Wybierz z listy
opisywany sprzęt. Sprzęt widnieje jako
„ZS-BTY50/52/55”.
Jeśli na liście nie ma pozycji „ZS-BTY50/52/55”,
powtórz procedurę od punktu 2.
Jeśli wymagany jest kod dostępu
Niektóre urządzenia Bluetooth wymagają
czterocyfrowego kodu dostępu. Jeśli
urządzenie wymaga kodu dostępu, wpisz
„0000”.
Po udanym parowaniu urządzeń i nawiązaniu
połączenia Bluetooth, wskaźnik Bluetooth ( )
przestaje migać, a na wyświetlaczu sprzętu
pojawia się napis „BT AUDIO”.
Jeśli chcesz sparować kolejne urządzenie
Bluetooth, powtórz kroki od 1 do 3.
Uwagi dotyczące parowania z urządzeniem
Bluetooth
 Jeśli wyłączysz sprzęt lub urządzenie Bluetooth
przed nawiązaniem połączenia Bluetooth, dane
parowania nie zostaną zapisane i parowanie nie
powiedzie się.
 Tryb parowania wyłącza się po około 5 minutach.
Jeśli tryb parowania zostanie anulowany
wcześniej, rozpocznij procedurę od kroku 2.
 Działanie i informacje na wyświetlaczu mogą się
różnić, w zależności od urządzenia Bluetooth i
wersji zainstalowanego oprogramowania
Bluetooth.
 „Kod dostępu” może też być zwany „kluczem
dostępu”, „kodem PIN”, „numerem PIN” czy
„hasłem”, itp. w zależności od urządzenia
Bluetooth. Więcej informacji na temat kodu
dostępu można znaleźć w instrukcji obsługi
danego urządzenia.
Połączenie ze smartfonem za
pomocą zbliżenia (NFC)
Po zbliżeniu sprzętu i smartfonu obsługującego
NFC sprzęt automatycznie włącza się i wykonuje
procedurę parowania i połączenia Bluetooth.
Obsługiwane smartfony
Wymagania dotyczące zgodności urządzeń są
podane poniżej. Przed użyciem urządzenia
Bluetooth należy sprawdzić, czy spełnia ono te
wymagania.
Co to jest „NFC”?
NFC (Near Field Communication (komunikacja
bliskiego zasięgu)) to rozwiązanie pozwalające na
bezprzewodową komunikację na niewielką
odległość różnych urządzeń, takich jak telefony
komórkowe i etykiety IC. Dzięki NFC można łatwo
przesyłać dane, po prostu zbliżając urządzenia
obsługujące NFC do wyznaczonego punktu na
sprzęcie.
1 Pobierz i zainstaluj aplikację „Łatwa
Dotyczy klientów w Europie i Rosji:
http://support.sony-europe.com/
Dotyczy klientów w Ameryce Łacińskiej:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Dotyczy klientów w innych krajach/
regionach:
http://www.sony-asia.com/support
Parowanie
Aby współpracować ze sobą, urządzenia
Bluetooth muszą być najpierw „sparowane”. Po
sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby
ponownego parowania, o ile dane parowania nie
zostaną usunięte. Z opisywanym sprzętem
można sparować maks. 9 urządzeń Bluetooth.
W przypadku smartfonów obsługujących NFC
ręczne parowanie nie jest konieczne. W takim
przypadku należy zastosować procedurę opisaną
w punkcie „Połączenie ze smartfonem za
pomocą zbliżenia (NFC)”.
Jeśli korzystasz z funkcji Bluetooth, zwracaj
uwagę na wskaźnik stanu Bluetooth ( ) na
wyświetlaczu, który informuje o stanie
połączenia pomiędzy sprzętem i urządzeniem.
* Do jego odczytania należy użyć odpowiedniej
aplikacji.
Uwaga
W pewnych krajach lub regionach ta aplikacja może
być niedostępna do pobrania.
2 Uruchom aplikację „Łatwa komunikacja
NFC” na smartfonie.
Wyłączony
Parowanie lub
komunikacja
Miga
Nawiązane
połączenie
Bluetooth
Stale włączony
2 Rozpocznij odtwarzanie dźwięku, np.
muzyki, filmu, gry, itp. na urządzeniu.
Zapoznaj się z instrukcją obsługi swojego
urządzenia, aby dowiedzieć się więcej na
temat odtwarzania.
ĄĄSmartfon z obsługą NFC
Rozpocznij odtwarzanie dźwięku, np. muzyki,
filmu, gry, itp. na smartfonie.
Zapoznaj się z instrukcją obsługi swojego
smartfonu, aby dowiedzieć się więcej na temat
odtwarzania.
Uwaga
Funkcja Bluetooth wyłącza się, gdy:
naciśniesz POWER (lub OPERATE) , aby
wyłączyć sprzęt.
wybierzesz funkcję inną niż Bluetooth.
Wskazówka
Jeśli poziom dźwięku jest zbyt niski, najpierw ustaw
poziom dźwięku sprzętu. Jeśli poziom dźwięku jest
dalej zbyt niski, ustaw poziom dźwięku na
podłączonym urządzeniu Bluetooth lub smartfonie.
Wskazówki dotyczące urządzeń Bluetooth
Jeśli ostatnio podłączone urządzenie nie łączy się
automatycznie, wybierz ponownie funkcję
Bluetooth, naciskając BLUETOOTH  po tym, jak
zostały naciśnięte przyciski POWER (lub OPERATE)
, USB , RADIO FM/AM  lub AUDIO IN . Jeśli
urządzenie dalej się nie łączy, wybierz nazwę
modelu sprzętu z listy (wykonaj krok 3 z punktu
„Parowanie z urządzeniem Bluetooth”).
Możesz zakończyć połączenie Bluetooth,
wykonując jedną z poniższych czynności.
ĄĄUrządzenie Bluetooth
Wyłącz sprzęt.
Wyłącz urządzenie.
Naciśnij POWER (lub OPERATE) , USB ,
RADIO FM/AM  albo AUDIO IN .
Wyłącz funkcję Bluetooth urządzenia.
ĄĄSmartfon z obsługą NFC
Ponownie dotknij smartfonem część
oznaczoną N .
Wyłącz
sprzęt.

Wyłącz urządzenie.
Naciśnij POWER (lub OPERATE) , USB ,
RADIO FM/AM  albo AUDIO IN .
Wyłącz funkcję Bluetooth smartfonu.
Aby usunąć dane sparowanego
urządzenia zapisane na sprzęcie
1 Naciśnij przycisk BLUETOOTH , aby
włączyć funkcję Bluetooth.
2 Naciśnij FM MONO , DISPLAY  oraz
TUNE   jednocześnie.
Na wyświetlaczu pojawi się napis „BT RESET”.
3 Naciśnij ENTER , aby skasować i
usunąć dane sparowanego urządzenia.
Po usunięciu danych sparowanego urządzenia
na wyświetlaczu pojawi się napis „COMPLETE”.
Aby anulować usunięcie danych, ponownie
naciśnij FM MONO , DISPLAY  oraz TUNE
 , zanim naciśniesz ENTER .
Słuchanie radia
1 Naciskaj kilkakrotnie RADIO FM/AM ,
aby wybrać pasmo.
Po każdym naciśnięciu wskazanie pasma
zmienia się następująco:
„FM”  „AM”
2 Naciśnij i przytrzymaj TUNE + lub  , aż
na wyświetlaczu zaczną się zmieniać
cyfry częstotliwości.
Sprzęt automatycznie przeszukuje
częstotliwości fal radiowych i zatrzymuje się,
gdy znajdzie wyraźny sygnał stacji radiowej.
Jeśli nie możesz wybrać stacji przy pomocy
automatycznego strojenia, naciskaj
kilkakrotnie TUNE + lub  , aby zmieniać
częstotliwości krok po kroku.
Jeśli odbierany jest sygnał stereofoniczny
stacji FM (UKF), na wyświetlaczu pojawia się
„ST”.
Wskazówka
Jeśli przy odbiorze stereofonicznego sygnału FM
występują szumy, naciśnij przycisk FM MONO , aż
na wyświetlaczu pojawi się „MONO”. Dźwięk
przestanie być stereofoniczny, ale odbiór się
poprawi.
Upewnij się, że widoczny jest ekran aplikacji.
oznaczonej N , aż smartfon zacznie
wibrować.
Jeśli smartfon zostanie
rozpoznany przez sprzęt,
zacznie on wibrować.
Aby zmienić przedział strojenia pasm
FM/AM
W razie potrzeby można zmienić przedział
strojenia pasm FM/AM zgodnie z poniższą
procedurą.
Należy pamiętać, że funkcja ta nie jest dostępna
w modelach dostępnych w Europie, Australii, na
Tajwanie i w Ameryce Łacińskiej z wyłączeniem
Urugwaju, Paragwaju, Peru i Chile.
1 Naciskaj kilkakrotnie RADIO FM/AM ,
aby wybrać pasmo.
2 Naciśnij   lub  , aby wybrać
„MANUAL”, a następnie naciśnij ENTER .
Na wyświetlaczu pojawi się „FM-xx”.
3 Naciśnij i przytrzymaj RADIO FM/AM ,
aż pojawi się obecny krok strojenia.
Wskaźnik Bluetooth ( )
Połączenie
Bluetooth jest
wyłączone
Ostatnio podłączone urządzenie zostanie
połączone automatycznie.
3 Dotknij smartfonem części sprzętu
Wskazania dotyczące funkcji Bluetooth
Stan
włączyć funkcję Bluetooth.
Dwuwymiarowy kod QR* zapewniający
bezpośredni dostęp
Urządzenia muszą być zgodne ze
standardem Bluetooth wersja 3.0.
Urządzenia muszą obsługiwać profile A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile) oraz
AVRCP (Audio/Video Remote Control
Profile).
Obsługa NFC (wymagana tylko, jeśli NFC jest
wykorzystywane do parowania ze
sprzętem).
Najnowsze informacje dotyczące zgodności
urządzeń Bluetooth, również smartfonów z NFC,
można znaleźć na stronie podanej poniżej.
1 Naciśnij przycisk BLUETOOTH , aby
Smartfony z wbudowaną funkcją NFC
(System operacyjny: Android 2.3.3 lub późniejszy,
z wyłączeniem Android 3.x)
„Łatwa komunikacja NFC” to bezpłatna
aplikacja na smartfony z systemem Android,
którą można pobrać z Google Play. Wyszukaj
ją wpisując słowa kluczowe „Łatwa
komunikacja NFC” na tej witrynie lub przejdź
bezpośrednio do strony pobierania, wczytując
dwuwymiarowy kod QR podany poniżej.
Należy pamiętać, że sama aplikacja „Łatwa
komunikacja NFC” jest bezpłatna, ale podczas
jej pobierania mogą zostać naliczone opłaty
za pobrane dane.
Obsługiwane urządzenia Bluetooth
ĄĄUrządzenie Bluetooth
Zakończenie połączenia Bluetooth
komunikacja NFC”.
Przytrzymaj   lub 
 podczas odtwarzania i
zwolnij go w odpowiednim
momencie.
Naciśnij   aby wstrzymać
Odłączenie
urządzenia USB odtwarzanie, a następnie
naciśnij POWER (lub
OPERATE) , BLUETOOTH ,
RADIO FM/AM  lub AUDIO
IN , aby wyłączyć funkcję
USB. Następnie odłącz
urządzenie USB.
Parowanie z urządzeniem Bluetooth
4 Naciśnij   lub  , aby wybrać
odpowiedni krok strojenia.
Po rozpoznaniu przez sprzęt postępuj zgodnie
z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie
smartfonu i zakończ procedurę połączenia
Bluetooth.
Po nawiązaniu połączenia Bluetooth wskaźnik
Bluetooth ( ) przestaje migać, a na
wyświetlaczu sprzętu pojawia się napis „BT
AUDIO”.
Wskazówka
Jeśli parowanie i nawiązanie połączenia Bluetooth
nie powiodą się, należy wykonać następujące
czynności.
Ponownie uruchom aplikację „Łatwa
komunikacja NFC” i powoli przesuń smartfon
nad częścią oznaczoną N .
Jeśli smartfon znajduje się w typowym
futerale, wyjmij go z niego.
Można wybrać „FM 50K” (przedział 50 kHz) lub
„FM 100K” (100 kHz) w paśmie FM (UKF), oraz
„AM 9K” (9 kHz) lub „AM 10K” (10 kHz) w
paśmie AM (fale długie/średnie).
5 Naciśnij ENTER .
Zmiana przedziału strojenia kasuje wszystkie
ustawienia zaprogramowanych stacji FM/AM.
Ponownie zaprogramuj stacje po zmianie
przedziału strojenia.
Obróć cały sprzęt, aby poprawić odbiór pasma
AM.
Środki ostrożności
Inne funkcje odtwarzania
* /ENTER  ma
na powierzchni
wyczuwalny punkt.
Podłączanie dodatkowych
urządzeń
Możesz słuchać dźwięku z dodatkowego
urządzenia, takiego jak przenośny cyfrowy
odtwarzacz muzyczny, poprzez głośniki
opisywanego sprzętu.
Przed podłączeniem upewnij się, że wszystkie
łączone elementy mają odłączone zasilanie.
Więcej szczegółów można znaleźć w instrukcji
obsługi urządzenia, które ma być podłączone.
Korzystanie z wyświetlacza
Na wyświetlaczu możesz sprawdzić dane pliku
dźwiękowego odtwarzanego z urządzenia USB.
Zapisywanie stacji radiowych
w pamięci
W pamięci sprzętu można zaprogramować dane
stacji radiowych. Możesz zaprogramować maks.
30 stacji radiowych, 20 dla pasma FM i 10 dla
pasma AM.
1 Naciskaj kilkakrotnie RADIO FM/AM ,
Łączna liczba folderów
aby wybrać pasmo.
Wskazówki
 Jeśli na urządzeniu USB nie ma plików MP3/WMA/
AAC, na wyświetlaczu widoczny jest napis „NO
FILE”.
 Jeśli pliki MP3/WMA/AAC obecne są tylko w
folderze głównym urządzenia USB, na
wyświetlaczu widoczny jest napis „1FLDR”.
Sprawdzanie danych pliku
2 Wybierz odpowiednią stację.
3 Naciśnij i przytrzymaj RADIO FM/AM
PRESET SETTING , aż na wyświetlaczu
zacznie migać „AUTO”.
Naciskaj kilkakrotnie DISPLAY  podczas
odtwarzania pliku MP3/WMA/AAC z urządzenia
USB. Informacje pokazywane na wyświetlaczu
zmieniają się w następujący sposób:

4 Naciśnij ENTER , aby zaprogramować
stację.

Tytuł albumu ( )*

Bieżący numer pliku i czas odtwarzania**
* Jeśli plik nie posiada odpowiednich danych ID3, na
wyświetlaczu pojawiają się: nazwa pliku, „NO
ARTIST” oraz „NO ALBUM”, zamiast tytułu utworu,
danych wykonawcy oraz tytułu albumu.
**Po kilku sekundach dane te są wyświetlane w
miejsce danych wykonawcy lub tytułu albumu.
Przewód połączeniowy
audio (niedołączony do
zestawu)
1 Połącz gniazdo AUDIO IN  gniazda
wyjściowego przenośnego cyfrowy
odtwarzacza muzycznego lub innego
urządzenia przy pomocy przewodu
połączeniowego audio (niedołączony do
zestawu).
2 Włącz podłączone urządzenie.
3 Naciśnij AUDIO IN  i rozpocznij
odtwarzanie z podłączonego urządzenia.
Dźwięk z podłączonego urządzenia
dodatkowego odtwarzany jest przez głośniki.
Aby podłączyć sprzęt do telewizora lub
magnetowidu, należy użyć przewodu
(niedołączony do zestawu) z wtyczką stereo
minijack z jednej strony i dwoma wtykami
cinch z drugiej.
Uwagi
Tytuł utworu ( )*

Dane wykonawcy ( )*
Do urządzenia
(np. przenośnego
cyfrowego
odtwarzacza
muzycznego)
Do
gniazda
AUDIO IN
Jeśli chcesz zaprogramować kolejne stacje,
powtarzaj kroki 2 do 4. Stacje są
zaprogramowane w pamięci w kolejności od
niższych częstotliwości do wyższych.
Jeśli nie można zaprogramować stacji
automatycznie
Stację o słabym sygnale należy zaprogramować
ręcznie.
 W przypadku podłączenia do wyjścia
monofonicznego cyfrowego odtwarzacza
muzycznego, z prawego głośnika sprzętu może
nie wydobywać się dźwięk.
 W przypadku podłączenia do wyjścia liniowego
cyfrowego odtwarzacza muzycznego mogą
wystąpić zniekształcenia. Jeśli dźwięk jest
zniekształcony, należy podłączyć sprzęt do
gniazda słuchawkowego.
 W przypadku podłączenia do wyjścia
słuchawkowego cyfrowego odtwarzacza
muzycznego należy zwiększyć głośność
odtwarzacza, a następnie ustawić odpowiedni
poziom dźwięku sprzętu.
O bezpieczeństwie
Jeśli do obudowy dostanie się ciało obce lub
ciecz, należy przed dalszym użytkowaniem
odłączyć sprzęt od zasilania sieciowego i
przekazać do sprawdzenia przez
wykwalifikowany personel.
Źródła zasilania

Normalne odtwarzanie (brak)
PRESET SETTING , aż na wyświetlaczu
zacznie migać „AUTO”.
4 Naciśnij   lub  , aby wybrać
„MANUAL”, a następnie naciśnij ENTER
.
1)

Odtwarzanie wybranego foldera (
Na wyświetlaczu pojawia się napis „LOW
BATTERY” i sprzęt wyłącza się
automatycznie.
Nie pozostawiać sprzętu w pobliżu źródeł
ciepła, w miejscu nasłonecznienia,
nadmiernego zapylenia lub wstrząsów
mechanicznych lub też w samochodzie
wystawionym na promienie słoneczne.
Nie ustawiać sprzętu na pochyłej lub
niestabilnej powierzchni.
Nie stawiać niczego w odległości ok. 10 mm od
tylnej ściany obudowy. Otwory wentylacyjne
muszą być odkryte, aby sprzęt działał
prawidłowo, a jego podzespoły miały dłuższy
okres użytkowania.
Ponieważ w głośnikach wykorzystywany jest
silny magnes, należy trzymać z dala od sprzętu
karty kredytowe wykorzystujące kodowanie
magnetyczne czy też nakręcane zegarki, co
pozwoli zapobiec ewentualnym uszkodzeniom.
Obsługa
Jeśli sprzęt zostanie gwałtownie przeniesiony z
miejsca o niskiej temperaturze do ciepłego
otoczenia, może to spowodować skraplanie
pary wodnej na powierzchniach zewnętrznych
lub na elementach wewnętrznych, co bywa
przyczyną usterek. Jeśli nastąpi skraplanie pary,
należy wyłączyć sprzęt i pozostawić go, aż
wilgoć wyparuje. Nie korzystać ze sprzętu,
dopóki wilgoć nie wyparuje całkowicie.
Czyszczenie obudowy
Obudowę, panel przedni i elementy sterujące
należy czyścić przy pomocy miękkiej szmatki
lekko zwilżonej łagodnym roztworem
detergentu. Nie stosować skrobaczek, proszku
do szorowania lub rozpuszczalników, takich jak
alkohol czy benzyna ekstrakcyjna.
Komunikacja Bluetooth
Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth działa
w zasięgu około 10 metrów.
Maksymalny zasięg komunikacji zależy od
przeszkód (ciało ludzkie, metal, mur, itp.) lub
środowiska elektromagnetycznego.
Sprzęt
)
)
,
)

* Wskaźnik „SHUF” miga przez około 3 sekundy,
dopóki tryb odtwarzania losowego nie zostanie
potwierdzony przez sprzęt.
Aby powtórzyć Czynność
1 Naciskaj kilkakrotnie PLAY
Plik MP3/
MODE , aż pojawi się
WMA/AAC
„ 1”.
2 Naciśnij   lub  ,
aby wybrać plik dźwiękowy,
który ma być powtarzany.
3 Naciśnij  .
Wszystkie pliki 1 Naciskaj kilkakrotnie PLAY
MODE , aż pojawi się „ ”.
MP3/WMA/
2 Naciśnij  .
AAC na
urządzeniu USB
Wybrany folder 1 Naciskaj kilkakrotnie PLAY
MODE , aż pojawi się „ ”
(Folder) oraz „ ”.
2 Wybierz folder, naciskając
+ lub  .
3 Naciśnij  .
wyświetlaczu zacznie migać numer, który
ma być przypisany do danej stacji.
6 Naciśnij ENTER , aby zaprogramować
stację.
Jeśli do wybranego numeru jest już przypisana
jakaś stacja, zostanie ona zastąpiona przez
nowe ustawienie.
Wskazówka
Aby anulować odtwarzanie z
powtarzaniem
Naciskaj kilkakrotnie PLAY MODE , aż „ ”
zniknie z wyświetlacza.
Stacje radiowe pozostają w pamięci sprzętu nawet
w następujących sytuacjach.

Przewód zasilania sieciowego zostaje odłączony
od sieci.
Zostaną wyjęte baterie.
Aby anulować odtwarzanie losowe
Naciskaj kilkakrotnie PLAY MODE , aż „SHUF”
zniknie z wyświetlacza.
Wskazówka
Podczas odtwarzania losowego nie można wybrać
poprzedniego pliku MP3/WMA/AAC, naciskając 
.
Słuchanie zaprogramowanych
stacji radiowych
1 Naciskaj kilkakrotnie RADIO FM/AM ,
aby wybrać pasmo.
Wybór pamięci urządzenia
USB
Jeśli urządzenie USB ma więcej niż jedną pamięć
(na przykład, pamięć wewnętrzną i kartę
pamięci), możesz wybrać odpowiednią pamięć, a
następnie rozpocząć odtwarzanie.
Upewnij się, że właściwa pamięć została wybrana
przed rozpoczęciem odtwarzania, gdyż nie
można wybierać pamięci w jego trakcie.

1 Podłącz urządzenie USB do portu
(USB) .
2 Naciśnij przycisk USB , aby włączyć
funkcję USB.
3 Naciśnij i przytrzymaj USB MEMORY
SELECT .
2 Naciskaj PRESET +  lub  , aby
wybrać numer zaprogramowanej stacji
radiowej, której chcesz słuchać.
Stalowa szafka
Optymalne działanie
Ograniczone działanie
Następujące warunki mogą wpływać na
czułość komunikacji Bluetooth.
Pomiędzy sprzętem i urządzeniem Bluetooth
znajduje się przeszkoda, taka jak ciało
ludzkie, metal lub mur.
W pobliżu sprzętu wykorzystywane są
urządzenia i wyposażenie, takie jak
urządzenia bezprzewodowej sieci LAN,
kuchenki mikrofalowe, telefony
bezprzewodowe itp. wykorzystujące pasmo
2,4 GHz.
Sprzęt jest umieszczony na półce wykonanej
ze stali.
Ponieważ zarówno Bluetooth jak i urządzenia
bezprzewodowej sieci LAN (IEEE802.11b/g/n)
wykorzystują to samo pasmo częstotliwości
(2,4 GHz), może wystąpić interferencja
mikrofalowa, powodując pogorszenie
prędkości komunikacji, szumy lub
nieprawidłowe połączenia, jeśli sprzęt używany
jest w pobliżu takich urządzeń. W takich
przypadkach należy wykonać następujące
czynności:
Umieścić lub użytkować sprzęt w odległości
co najmniej 10 m od urządzeń
bezprzewodowej sieci LAN.
Jeśli sprzęt jest używany w odległości
mniejszej niż 10 m od innych urządzeń
bezprzewodowej sieci LAN, to, jeśli to
możliwe, należy wyłączyć urządzenia LAN lub
przenieść sprzęt co najmniej 10 metrów od
urządzeń LAN.
Urządzenia Bluetooth należy używać tak
blisko sprzętu, jak to możliwe.
Mikrofale wydostające się z urządzenia
Bluetooth mogą wpłynąć na działanie
elektronicznych urządzeń medycznych. W
następujących miejscach należy wyłączać
zasilanie sprzętu i urządzenia Bluetooth, gdyż
mogą one spowodować wypadek.
W obecności łatwopalnego gazu, w
szpitalach, pociągach, samolotach lub na
stacjach benzynowych
W pobliżu drzwi automatycznych lub alarmu
przeciwpożarowego
Sprzęt posiada zabezpieczenia zgodne ze
standardem Bluetooth, zapewniając
bezpieczne połączenie przy użyciu
bezprzewodowej komunikacji Bluetooth;
jednak w zależności od ustawień
zabezpieczenia mogą być niewystarczające.
Należy zachować ostrożność, stosując
bezprzewodową komunikację Bluetooth.
Firma Sony nie może przyjąć żadnej
odpowiedzialności za ujawnienie danych
podczas korzystania z funkcji Bluetooth.
Nie można zagwarantować połączenia ze
wszystkimi urządzeniami Bluetooth.
Urządzenia Bluetooth muszą spełniać
wymogi standardu Bluetooth określone przez
Bluetooth SIG, Inc. i muszą otrzymać
odpowiedni certyfikat.
Nawet, gdy podłączone urządzenie Bluetooth
spełnia wymagania opisanego powyżej
standardu Bluetooth, niektóre urządzenia nie
będą się mogły połączyć lub nie będą działać
prawidłowo, w zależności od funkcji i
specyfikacji urządzenia.
W zależności od podłączonego urządzenia,
nawiązanie połączenia może trochę potrwać.
Jeśli masz jakieś pytania lub problemy związane
ze sprzętem, skonsultuj się z najbliższym
sprzedawcą produktów Sony.
4 Naciskaj kilkakrotnie   lub  ,
aby wybrać numer pamięci.
Numer pamięci
Pojawia się nazwa pamięci. Nazwa pamięci
może być różnego rodzaju, w zależności od
specyfikacji urządzenia USB.
Jeżeli tylko jedna pamięć może zostać
wybrana, przejdź do kroku 5.
Aby anulować wybieranie pamięci, ponownie
naciśnij USB MEMORY SELECT .
5 Naciśnij ENTER .
Zasilanie nie włącza się przy pracy na
bateriach.
Sprawdź, czy baterie zostały prawidłowo
włożone.
Wymień wszystkie baterie na nowe.
Sprzęt nieoczekiwanie przechodzi w stan
czuwania.
To nie jest usterka. Sprzęt automatycznie
przełącza się w stan czuwania w ciągu
20 minut, jeśli nie będzie wykonywana żadna
czynność i nie będzie przesyłany sygnał audio.
Patrz „Korzystanie z funkcji zarządzania
zasilaniem (tylko modele dostępne w Europie)”.
Brak jest dźwięku.
Upewnij się, że została wybrana odpowiednia
funkcja odtwarzania muzyki lub źródła
dźwięku, którego chcesz posłuchać.
Gdy chcesz używać głośników, odłącz
słuchawki.
Występują szumy podczas odtwarzania.
Czy ktoś używa telefonu komórkowego lub
innego wyposażenia wytwarzającego fale
radiowe w pobliżu sprzętu? Jeśli tak, to
przenieś sprzęt oraz urządzenie Bluetooth z
dala od takich urządzeń. Urządzenia takie jak
telefony komórkowe itp. mogą wpływać na
komunikację Bluetooth.
Upewnij się, że sprzęt nie znajduje się zbyt
daleko od urządzenia Bluetooth (lub
smartfonu) oraz że sprzęt nie odbiera zakłóceń
z sieci bezprzewodowej LAN, innych urządzeń
wykorzystujących pasmo 2,4 GHz lub z
kuchenki mikrofalowej.
Sprawdź, czy połączenie Bluetooth pomiędzy
sprzętem i urządzeniem Bluetooth (lub
smartfonem) zostało prawidłowo nawiązane.
Ponownie przeprowadź procedurę parowania
(patrz „Parowanie z urządzeniem Bluetooth”).
Utrzymuj sprzęt i urządzenie z dala od
metalowych przedmiotów i powierzchni.
Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona
na urządzeniu Bluetooth (lub smartfonie).
Dźwięk jest przerywany lub zasięg
komunikacji jest bardzo krótki.
Jeśli w pobliżu znajduje się urządzenie
wytwarzające promieniowanie
elektromagnetyczne, takie jak sieć
bezprzewodowa LAN, inne urządzenia
Bluetooth lub kuchenka mikrofalowa, należy, w
miarę możliwości, odsunąć się od tych źródeł.
Ewentualnie należy sprzęt i urządzenie
użytkować z dala od takich źródeł.
Usuń przeszkody pomiędzy sprzętem i
urządzeniem lub odsuń sprzęt i urządzenie z
dala od przeszkody.
Umieść sprzęt i urządzenie tak blisko siebie, jak
to możliwe.
Zmień położenie sprzętu.
Spróbuj użyć urządzenia Bluetooth lub
smartfonu w innym położeniu.
Nie można nawiązać połączenia.
Ponownie przeprowadź procedurę parowania
(patrz „Parowanie z urządzeniem Bluetooth”).
Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth jest
obsługiwane przez sprzęt. Najnowsze
informacje dotyczące zgodności urządzeń
Bluetooth można znaleźć na stronie
internetowej. Jej adres można znaleźć w
punkcie „Obsługiwane urządzenia Bluetooth”.
Nie można wykonać parowania.
Urządzenie USB
Czy używasz obsługiwanego urządzenia
USB?
Jeśli podłączysz urządzenie USB, które nie jest
obsługiwane, mogą wystąpić następujące
problemy.
Urządzenie USB nie jest rozpoznawane.
Nazwy plików lub folderów nie są
wyświetlane przez sprzęt.
Odtwarzanie nie jest możliwe.
Dźwięk jest urywany.
Występują szumy.
Odtwarzany dźwięk jest zniekształcony.
Pojawiło się „OVER CURRENT”.
Wykryto nieprawidłowe natężenie prądu z
portu
(USB) . Wyłącz sprzęt i odłącz
urządzenie USB od portu
(USB) . Upewnij
się, że urządzenie USB działa prawidłowo. Jeśli
komunikat powtórzy się, skontaktuj się z
najbliższym sprzedawcą Sony.
Brak jest dźwięku.
Urządzenie USB mogło zostać nieprawidłowo
podłączone. Wyłącz sprzęt i ponownie przyłącz
urządzenie USB. Następnie włącz sprzęt.
Występują szumy, dźwięk przeskakuje
lub jest zniekształcony.
Wyłącz sprzęt i ponownie przyłącz urządzenie
USB. Następnie ponownie włącz sprzęt.
Same pliki muzyczne zawierają szumy lub
dźwięk jest zniekształcony. Szumy mogły
pojawić się podczas tworzenia plików
dźwiękowych. Spróbuj ponownie utworzyć pliki
audio i odtworzyć je na sprzęcie.
Urządzenie USB nie może być podłączone
do portu
(USB) .
Wtyczka urządzenia USB lub przewodu USB
jest odwrócona. Włóż ją do portu
(USB) 
we właściwą stronę.

5 Naciskaj PRESET +  lub  , aż na
Odtwarzanie losowe (SHUF)*
Upewnij się, że przewód zasilania sieciowego
jest właściwie umieszczony w gnieździe
zasilania.


Powtarzanie wybranego foldera (
Wyłącz tryb demonstracyjny, naciskając PLAY
MODE , aż na wyświetlaczu pojawi się
„DEMO MODE OFF”.
O wyborze miejsca
2 Wybierz odpowiednią stację.
3 Naciśnij i przytrzymaj RADIO FM/AM
Na wyświetlaczu pojawi się „FM-xx”.

Powtarzanie wszystkich utworów (
Brak jest dźwięku.
„READING” jest wyświetlane przez długi
czas lub długo trwa oczekiwanie na
rozpoczęcie odtwarzania.
Odczyt może zająć dużo czasu w
następujących przypadkach:
Na urządzeniu USB znajduje się wiele
folderów lub plików.
Złożona struktura plików.
Pamięć jest niemal pełna.
Duża fragmentacja pamięci wewnętrznej.
Aby uniknąć tych problemów, zalecamy, aby
stosować się do następujących wskazówek:
Ograniczyć łączną liczbę folderów na
urządzeniu USB do 100.
Ograniczyć łączną liczbę plików w jednym
folderze do 100.
Błędne wyświetlenie
Dane zapisane na urządzeniu USB mogą być
uszkodzone. Ponownie zapisz dane dźwiękowe
na urządzeniu USB.
Sprzęt może wyświetlać tylko cyfry i litery
alfabetu. Inne znaki nie będą wyświetlane
prawidłowo.
Urządzenie USB nie jest rozpoznane.
Zbliż urządzenie Bluetooth do sprzętu.
Usuń nazwę modelu sprzętu z urządzenia
Bluetooth i ponownie przeprowadź parowanie
(patrz „Parowanie z urządzeniem Bluetooth”).
Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth jest
obsługiwane przez sprzęt. Najnowsze
informacje dotyczące zgodności urządzeń
Bluetooth można znaleźć na stronie
internetowej. Jej adres można znaleźć w
punkcie „Obsługiwane urządzenia Bluetooth”.
Nie można wykonać parowania przy
pomocy NFC.
Spróbuj parowania ręcznego (patrz „Parowanie
z urządzeniem Bluetooth”). Niektóre smartfony
zgodne z NFC nie mogą być parowane przy
pomocy funkcji NFC sprzętu, w zależności od
funkcji lub specyfikacji urządzenia.
Ponownie uruchom aplikację „Łatwa
komunikacja NFC” i powoli przesuń smartfon
nad częścią oznaczoną N .
Sprawdź, czy smartfon spełnia wymagania
zgodności (patrz „Obsługiwane smartfony”).
Radio
Dźwięk jest słabo słyszalny lub sygnał
jest słaby.
Wymienić wszystkie baterie na nowe.
Odsunąć sprzęt od pobliskiego telewizora.
W przypadku pasma FM wysuń antenę na
pełną długość i zmień jej położenie, aby
uzyskać jak najlepszy sygnał. W przypadku
pasma AM obróć cały sprzęt, aby uzyskać jak
najlepszy sygnał.
Obraz telewizyjny jest przerywany.
Jeśli słuchasz stacji FM w pobliżu telewizora z
anteną pokojową, odsuń sprzęt dalej od
telewizora.
Jeśli problem utrzymuje się po wypróbowaniu
wszystkich innych rozwiązań, odłącz przewód
zasilania sieciowego lub wyjmij wszystkie
baterie. Gdy wyświetlacz będzie pusty, ponownie
podłącz przewód zasilania sieciowego lub włóż
baterie. Jeśli problem powtarza się, skonsultuj się
z najbliższym sprzedawcą Sony.
Komunikaty
DATA ERROR: Plik dźwiękowy jest uszkodzony.
LOW BATTERY: Baterie są na wyczerpaniu.
NO BT: Nie nawiązano połączenia Bluetooth.
NO DEVICE: Nie jest podłączone urządzenie USB
lub zostało ono odłączone.
NO FILE: Na urządzeniu USB nie ma plików, które
można odtworzyć.
NOT IN USED: Próbowano wykonać pewną
operację w warunkach, w których wykonanie
tej operacji jest zabronione.
NOT SUPPORT: Podłączone jest nieobsługiwane
urządzenie USB.
Informacje dotyczące USB
Obsługiwane prędkości bitowe
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps  320 kbps, VBR
WMA:
48 kbps  192 kbps, VBR
AAC (MPEG 4 AAC-LC):
16 kbps  320 kbps, VBR
Częstotliwości próbkowania
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
32/44,1/48 kHz
AAC (MPEG 4 AAC-LC):
32/44,1/48 kHz
Informacje dotyczące Bluetooth
System komunikacji
Specyfikacja Bluetooth wer. 3.0
Metoda modulacji
FHSS
Wyjście
Specyfikacja Bluetooth klasa zasilania 2
Maksymalny zasięg komunikacji
Linia widzenia ok. 10 m*1
Częstotliwość
Pasmo 2,4 GHz (2,4000 GHz  2,4835 GHz)
Obsługiwane profile Bluetooth*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP*3 (Audio/Video Remote Control Profile)
Obsługiwany kodek*4
SBC (Subband Codec)
*1Faktyczny zasięg zależy od różnych czynników,
takich jak przeszkody pomiędzy urządzeniami,
pola magnetyczne wokół kuchenek
mikrofalowych, elektryczność statyczna,
czułość odbioru, wydajność anteny, system
operacyjny, oprogramowanie itp.
*2Standardowe profile Bluetooth zapewniają
specyfikacje dotyczące komunikacji pomiędzy
urządzeniami.
*3Niektóre funkcje mogą być niedostępne w
przypadku danego urządzenia.
*4Kodek: Kompresja sygnału dźwiękowego i
format konwersji
Informacje dotyczące radia
Zakres częstotliwości
Modele oferowane w Europie, Australii i na
Tajwanie
FM (UKF):87,5 MHz  108 MHz (krok 50 kHz)
AM (fale długie/średnie):
531 kHz  1 602 kHz (krok 9 kHz)
Modele oferowane w Urugwaju, Paragwaju,
Peru i Chile
FM (UKF):87,5 MHz  108 MHz (krok 100 kHz)
87,5 MHz  108 MHz (krok 50 kHz)
AM (fale długie/średnie):
530 kHz  1 610 kHz (krok 10 kHz)
531 kHz  1 602 kHz (krok 9 kHz)
Modele oferowane w Ameryce Łacińskiej, poza
Urugwajem, Paragwajem, Peru i Chile
FM (UKF):87,5 MHz  108 MHz (krok 100 kHz)
AM (fale długie/średnie):
530 kHz  1 710 kHz (krok 10 kHz)
Inne modele
FM (UKF):87,5 MHz  108 MHz (krok 50 kHz)
87,5 MHz  108 MHz (krok 100 kHz)
AM (fale długie/średnie):
531 kHz  1 602 kHz (krok 9 kHz)
530 kHz  1 610 kHz (krok 10 kHz)
Częstotliwość pośrednia
FM (UKF): 128 kHz
AM (fale długie/średnie): 45 kHz
Anteny
FM (UKF):Antena teleskopowa
AM (fale długie/średnie):
Wbudowana ferrytowa antena
prętowa
Wejście
AUDIO IN
Gniazdo stereo mini
Port
(USB)
Typ A, maksymalne natężenie prądu 500 mA,
USB 2.0 zgodne z Full Speed


Pojedyncze powtarzanie (
Na wyświetlaczu pojawia się
demonstracja.

Po każdym naciśnięciu wskazanie pasma zmienia
się następująco:
Urządzenie Bluetooth

Naciskaj przycisk PLAY MODE .
Ogólne
Zasilanie nie włącza się, gdy podłączony
jest przewód zasilania sieciowego.
Wybór trybu odtwarzania
Możesz ustawić powtarzanie utworów lub
odtwarzanie losowe zarówno podczas
odtwarzania z urządzenia USB jak i przy jego
wstrzymaniu.
Dane techniczne
Do zasilania sieciowego należy użyć
dołączonego przewodu zasilania sieciowego;
nie należy stosować żadnego innego
przewodu.
Jeśli sprzęt nie będzie użytkowany przez
dłuższy okres czasu, odłącz go od gniazda
sieciowego.
Jeśli baterie nie są używane, należy je wyjąć,
aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych przez
wyciek lub korozję baterii.
1 Naciskaj kilkakrotnie RADIO FM/AM ,
aby wybrać pasmo.
W razie trudności
Wyjście
Gniazdo stereo mini  (słuchawkowe)
Do słuchawek o impedancji 16   32 
Ogólne
Głośnik
Pełen zakres, śr. 10 cm, 3 , typ stożkowy (2)
Moc wyjściowa
2,5 W + 2,5 W (przy 3 , zniekształcenia
harmoniczne 10%)
Wymagania dotyczące zasilania
Modele oferowane w Europie, Australii,
Urugwaju, Paragwaju, Peru i Chile
230 V prądu zmiennego, 50 Hz (zasilanie
sieciowe)
9 V prądu stałego (6 baterii R14 (rozmiar C))
Modele oferowane w Ameryce Łacińskiej, poza
Urugwajem, Paragwajem, Peru i Chile
120 V prądu zmiennego, 60 Hz (zasilanie
sieciowe)
9 V prądu stałego (6 baterii R14 (rozmiar C))
Inne modele
2
30 V  240 V prądu zmiennego, 50 Hz
(zasilanie sieciowe)
9 V prądu stałego (6 baterii R14 (rozmiar C))
Pobór mocy
13 W prądu zmiennego
Żywotność baterii*1, *2
Odtwarzanie z urządzenia USB
Ok. 11 godzin (przy obciążeniu 100 mA)
Ok. 3,5 godzin (przy obciążeniu 500 mA)
Odbiór radia FM
Ok. 16 godzin
*1Pomiar według standardów Sony. Rzeczywista żywotność
baterii może zależeć od stanu sprzętu lub warunków
użytkowania.
*2Korzystanie z baterii alkalicznych Sony
Wyłącz sprzęt i podłącz urządzenie USB, a
następnie włącz ponownie urządzenie.
Urządzenie USB nie działa prawidłowo.
Zapoznaj się z instrukcją działania urządzenia
USB, aby rozwiązać ten problem.
Wymiary
Ok. 398 mm × 159 mm × 220 mm
(dł./wys./szer.) (włącznie z wystającymi
elementami)
Masa
Ok. 2,9 kg (wraz z bateriami)
Odtwarzanie nie rozpoczyna się.
Dostarczane akcesoria
Wyłącz sprzęt i ponownie przyłącz urządzenie
USB.
Odtwarzanie nie rozpoczyna się od
pierwszej ścieżki.
Ustaw tryb odtwarzania na normalny.
Nie można odtworzyć plików MP3/WMA/
AAC.
Pliki dźwiękowe mogą mieć nieprawidłowe
rozszerzenia. Rozszerzenia plików obsługiwane
przez sprzęt są następujące:
MP3: rozszerzenie pliku „.mp3”
WMA: rozszerzenie pliku „.wma”
AAC: rozszerzenie pliku „.m4a” oraz „.mp4”
Pliki dźwiękowe mogły zostać zapisane w
formatach innych niż MP3/WMA/AAC.
Urządzenie magazynujące USB używa systemu
plików innego niż FAT16 lub FAT32.*
Pamięć urządzenia magazynującego USB
została podzielona na partycje. Można
odtwarzać pliki MP3/WMA/AAC tylko z
pierwszej partycji.
Możliwe jest odtwarzanie plików z 8 poziomów
folderów.
Łączna liczba folderów na urządzeniu USB
przekracza 256 (włączając w to folder główny).
Łączna liczba plików na urządzeniu USB
przekracza 65 535.
Łączna liczba plików w folderze przekracza
999.
Pliki są zaszyfrowane lub chronione hasłem.
* Sprzęt obsługuje system plików FAT16 i FAT32, ale
niektóre urządzenia USB mogą nie obsługiwać
obu tych systemów.
Aby uzyskać odpowiednie informacje, należy
zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia USB
lub skontaktować się z jego producentem.
Przewód zasilania sieciowego (1)
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie
bez uprzedzenia.
Download PDF

advertising