Sony | ZS-S50CP | Sony ZS-S50CP Instrukcja obsługi

3-099-778-72(1)
Uwaga dotycząca płyt w formacie
DualDisc
Podstawowe operacje
Płyta w formacie DualDisc jest płytą dwustronną
zawierającą materiał DVD nagrany na jednej stronie
oraz materiał dźwiękowy nagrany na drugiej stronie.
Ponieważ jednak nagrany materiał dźwiękowy nie jest
zgodny ze standardem Compact Disc (CD), nie można
zagwarantować poprawnego odtwarzania takiej płyty.
Personal Audio System
Instrukcja obsługi
PL
Odtwarzanie płyt CD/MP3
1 Naciśnij przycisk  na urządzeniu.
Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „CD”.
2 Naciśnij przycisk   na urządzeniu i umieść płytę
Płyty muzyczne z zakodowanymi
systemami ochrony praw autorskich
CD w kieszeni, stroną z nadrukiem do góry.
Naciśnij przycisk   na urządzeniu, aby zamknąć
kieszeń odtwarzacza CD.
Ten produkt jest zaprojektowany do odtwarzania
płyt które są wyprodukowane zgodnie ze standardem
Compact Disc (CD).
Ostatnio niektóre firmy muzyczne rozpoczęły sprzedaż
różnych płyt muzycznych z zakodowanymi systemami
ochrony praw autorskich. Prosimy pamiętać, że są wśród
nich płyty, które nie są zgodne ze standardem CD i mogą
być nieodtwarzalne przez ten produkt.
Porady
Odtwarzanie rozpoczyna się od utworu/pliku MP3, na którym
zostało poprzednio zatrzymane (funkcja wznowienia odtwarzania).
W trybie zatrzymania jest wyświetlany numer utworu/pliku MP3,
od którego rozpocznie się odtwarzanie.
Aby anulować funkcję wznowienia odtwarzania (rozpoczynać
odtwarzanie od początku pierwszego utworu/pliku MP3), naciśnij
przycisk   po zatrzymaniu odtwarzacza CD. Wznawianie
odtwarzania jest również anulowane po otwarciu kieszeni CD lub
wyłączeniu urządzenia.
Uwagi
Naciskając przycisk  (, , , ) na urządzeniu,
naciśnij znacznik znajdujący się w części bliższej krawędzi zewnętrznej.
Nie można znaleźć określonego utworu, jeśli na wyświetlaczu
widoczny jest wskaźnik „SHUF” lub „PGM”. Naciśnij przycisk  ,
a następnie naciskaj przycisk MODE , aż z wyświetlacza zniknie
wskaźnik „SHUF” i „PGM”.
Przykładowa struktura folderów i kolejność
odtwarzania
Kolejność odtwarzania folderów i plików jest następująca:
(1) Czynności polegające na:
— sprawdzeniu parametrów technicznych,
— regulacji i czyszczeniu mechanizmu,
— strojeniu programatorów,
— wymianie żarówek i bezpieczników
ZS-S50CP
© 2007 Sony Corporation
Printed in China
Pozbycie się zużytego sprzętu
(stosowane w krajach Unii Europejskiej
i w pozostałych krajach europejskich
stosujących własne systemy zbiórki)
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia
prądem, chroń ten aparat przed deszczem
i wilgocią.
Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy
otwierać obudowy. Naprawy należy zlecać
wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie zakrywaj otworów
wentylacyjnych aparatu gazetami, serwetkami, zasłonami
itp. Nie stawiaj także zapalonych świec na aparacie.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem,
nie stawiaj na aparacie naczyń wypełnionych płynem,
takich jak wazony.
Podłączyć urządzenie do łatwo dostępnego gniazda
ściennego. W wypadku zauważenia jakiejkolwiek
nieprawidłowości w pracy urządzenia, należy natychmiast
odłączyć główną wtyczkę od gniazda ściennego.
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu
oznacza, że produkt nie może być traktowany jako
odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do
odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie
zadysponowanie zużytego produktu zapobiega
potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko
oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling
materiałów pomoże w ochronie środowiska naturalnego.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na
temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować
się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze
służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem,
w którym zakupiony został ten produkt.
Dostępne akcesoria: Pilot
są czynnościami należącymi do normalnej obsługi
eksploatacyjnej przez uprawnionego z gwarancji, nie są
zaliczane do ilości napraw stanowiących podstawę do
wymiany sprzętu zgodnie z §31 i §36 punkt 1.3, uchwaly
Nr 71 RM z 1963. 06. 13 opublikowanej w Monitorze
Polskim Nr 21 z 1983. 06. i są usługą płatną przez klienta.
Płyta audio CD
(2) Uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne
zewnętrznych części metalowych i z tworzyw
sztucznych oraz sznury przyłączeniowe
słuchawkowe nie podlegają gwarancji.
Numer utworu
Numer pliku MP3
*Na przyciskach VOLUME +  i   na urządzeniu znajduje się
wypukły punkt.
Przed rozpoczęciem korzystania
z urządzenia
Aby włączyć/wyłączyć zasilanie
Naciśnij przycisk OPERATE .
Dane techniczne
1 do gniazda AC IN
2 do gniazda
ściennego
Podłącz przewód zasilający prądu zmiennego  lub włóż sześć baterii R20 (rozmiar D) (nie znajdują się
w wyposażeniu) do komory baterii .
Uwagi
Baterie należy wymienić, jeśli wskaźnik OPR/BATT  jest przyciemniony lub jeśli urządzenie nie działa.
Wymień wszystkie baterie na nowe. Przed wymianą baterii należy wyjąć z urządzenia płytę CD.
Aby korzystać z urządzenia przy zasilaniu bateryjnym, odłącz od niego przewód zasilający.
Gdy urządzenie jest zasilane przez baterie, nie można go włączyć za pomocą pilota.
Przygotowanie pilota
Włóż dwie baterie R6 (rozmiar AA) (nie znajdują się w wyposażeniu).
Wymiana baterii
Przy normalnym użytkowaniu baterie powinny wystarczyć na około sześć miesięcy. Jeśli pilot nie działa, należy wymienić
wszystkie baterie na nowe.
Sekcja radia
Zakres częstotliwości
FM: 87,5 - 108 MHz
AM: 5 31 - 1611 kHz (odstęp 9 kHz)
530 - 1610 kHz (odstęp 10 kHz)
IF
FM: 10,7 MHz
AM: 450 kHz
Anteny
FM: Antena teleskopowa
AM: Wbudowana prętowa antena ferrytowa
Ogólne
Głośnik
Pełnozakresowy: średnica 10 cm, 6 , typ stożkowy (2)
Wejście
Gniazdo AUDIO IN (gniazdo stereofoniczne mini): minimalny poziom
wejściowy 245 mV
Wyjścia
Gniazdo słuchawkowe (gniazdo stereofoniczne mini)
Dla słuchawek o impedancji 16-64 .
Moc wyjściowa
4,5 W + 4,5 W (przy 6 , zniekształcenia harmoniczne 10%)
Wymagania dotyczące zasilania
Odtwarzacz:
230 V (prąd zmienny), 50 Hz
9 V (prąd stały), 6 baterii R20 (rozmiar D)
Pilot zdalnego sterowania:
3 V (prąd stały), 2 baterie R6 (rozmiar AA)
Pobór mocy
16 W (prąd zmienny)
Po wyświetleniu tytułu utworu
pojawi się czas odtwarzania*.
* Jeśli czas odtwarzania przekracza 100 minut, na wyświetlaczu jest
wyświetlany wskaźnik „--:--”.
Technologię kodowania dźwięku i patenty stosowane
w MPEG Layer-3 pozyskano od Fraunhofer IIS i Thomson.
System
System cyfrowego dźwięku CD
Właściwości diody lasera
Czas trwania emisji: ciągła
Moc wyjściowa lasera: mniejsza niż 44,6 µW
(Jest to moc wyjściowa mierzona w odległości 200 mm od powierzchni soczewki obiektywu na bloku optycznym adaptera o apreturze 7 mm).
Liczba kanałów
2
Pasmo przenoszenia
20 - 20 000 Hz +1/–1 dB
Zniekształcenia dźwięku
Poniżej granicy pomiaru
Czas odtwarzania
Płyta MP3
(3) Aby uchronić zestaw przed zniszczeniem w czasie
wyładowań atmosferycznych należy odłączyć
przewód zasilania z sieci oraz kabel antenowy/dot.
instalacji indywidualnych/, bądż też kabel antenowy
w przypadku wejścia na antenę zewnętrzną.
Sekcja odtwarzacza CD
Plik MP3
Wszystkie utwory/pliki MP3 zostaną odtworzone
jednokrotnie.
Po włożeniu płyty z utworami nagranymi w formacie
MP3 i odczytaniu informacji o plikach, zostanie
wyświetlony wskaźnik „MP3”.
Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej przestrzeni, takiej
jak biblioteczka lub wbudowana szafka.
Źródła zasilania
Folder
3 Naciśnij przycisk   na urządzeniu.
Regulacja głośności
Naciśnij przycisk VOLUME +, – .
Czas pracy baterii
Odtwarzacz:
Odbiór sygnału radiowego FM
Sony R20P: około 30 godz.
Sony alkaline LR20: około 60 godz.
Odtwarzanie płyt CD
Sony R20P: około 8 godz.
Sony alkaline LR20: około 20 godz.
Zalecane jest używanie baterii alkalicznych.
Wymiary
około 480 × 156 × 250 mm (s/w/g)
(razem z wystającymi elementami)
Masa
około 4,3 kg (łącznie z bateriami)
Dostarczone wyposażenie
Przewód zasilający (1)
Pilot zdalnego sterowania (1)
Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Akcesoria dodatkowe
Słuchawki Sony MDR
Aby słuchać dźwięku za pośrednictwem
słuchawek
Aby
Naciśnij przycisk
Wstrzymać
odtwarzanie (pauza)
 . Aby wznowić odtwarzanie,
Zatrzymać
odtwarzanie
Przejść do następnego
utworu/pliku MP3
Cofnąć się do
poprzedniego utworu/
pliku MP3
Wybrać folder na
płycie MP3
 .
Odszukać miejsce
na płycie podczas jej
odtwarzania
naciśnij ponownie ten przycisk.
 ( na pilocie) .
 ( na pilocie) .
/PRESET + ( + na pilocie) ,
aby przejść do przodu, lub /PRESET –
( – na pilocie) , aby przejść do tyłu.
 (do przodu) lub 
(do tyłu)  podczas odtwarzania
i przytrzymaj go, aż zostanie odnalezione
wybrane miejsce. (Na pilocie użyj
przycisków  i  )
Znaleźć potrzebny
fragment, obserwując
wyświetlacz
 (do przodu) lub 
(do tyłu)  w trybie pauzy i przytrzymaj
Naciskaj przycisk SOUND , aby wybrać tryb
uwydatnienia dźwięku.
Wyjąć płytę CD
z odtwarzacza
 .
Wybierz
Na pilocie
Podłącz słuchawki do gniazda  (słuchawkowego) .
Aby wybrać charakterystykę akustyczną
Aby uzyskać
Silny, czysty dźwięk, uwydatnione wysokie
i niskie tony
Lekkie, jasne dźwięki, uwydatnione wysokie
i średnie tony
ten przycisk do momentu znalezienia
odpowiedniego miejsca. (Na pilocie użyj
przycisków  i  )
Aby wybrać funkcję odtwarzacza CD, naciskaj przycisk
FUNCTION  aż na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
„CD”.
Uwagi dotyczące płyt MP3
Po włożeniu płyty do odtwarzacza są odczytywane wszystkie pliki
zapisane na tej płycie.
W tym czasie jest wyświetlany napis „READING”. Jeśli na płycie
znajduje się wiele folderów lub plików niebędących plikami MP3,
rozpoczęcie odtwarzania lub przejście do kolejnego pliku MP3 może
trwać bardzo długo.
Zalecane jest, aby na płycie, z której mają być odtwarzane pliki MP3,
nie zapisywać zbędnych folderów ani plików w formacie innym niż
MP3.
Folder, który nie zawiera plików MP3, zostanie pominięty.
Maksymalna liczba plików: 255
Maksymalna liczba folderów: 150 (łącznie z folderem głównym)
Maksymalna łączna liczba plików i folderów: 300
Maksymalna liczba poziomów katalogów: 8
Nazwy folderów i plików mogą być wyświetlane za pomocą
maksymalnie 32 znaków, łącznie ze znakami cudzysłowu.
Na tym urządzeniu mogą być wyświetlane znaki A-Z, 0-9, i _.
Inne znaki są wyświetlane jako „_”.
To urządzenie rozpoznaje formaty znaczników ID3 w wersji 1.0,
1.1, 2.2, 2.3 i 2.4. Jeśli plik zawiera informacje znacznika ID3,
może być wyświetlany tytuł utworu, nazwisko wykonawcy i nazwa
albumu. Jeśli plik nie zawiera informacji znacznika ID3, zamiast
tytułu utworu, nazwiska wykonawcy i nazwy albumu wyświetlane
są znaczniki „NO TITLE”, „NO ARTIST”, „NO ALBUM”. Znacznik
ID3 umożliwia wyświetlanie maksymalnie 30 znaków.
Znaki mogą nie być wyświetlane prawidłowo ze względu na ich
kodowanie.
Nadając nazwy plikom, należy pamiętać o konieczności dodania do
nazwy pliku rozszerzenia „mp3”.
Jeśli rozszerzenie „mp3” zostanie przypisane plikowi innego typu
niż MP3, urządzenie nie będzie mogło prawidłowo rozpoznać
pliku i wygeneruje przypadkowe szumy, które mogą spowodować
uszkodzenie głośników.
Nazwa pliku nie odpowiada znacznikowi ID3.
Dźwięki perkusji, uwydatniony bas
Wyraźny dźwięk głosu, uwydatnione średnie
tony
Słuchanie audycji radiowych
Cały zakres dynamiczny, np. dla muzyki
klasycznej
Słuchanie audycji radiowych FM i AM
Aby wzmocnić basy
Naciśnij przycisk MEGA BASS , aby wyświetlić
wskaźnik „MEGA BASS”.
Aby przywrócić zwykły dźwięk, naciśnij przycisk MEGA
BASS , aby wskaźnik zniknął.
1 Naciskaj przycisk RADIO BANDAUTO PRESET 
na urządzeniu (RADIOBAND  na pilocie), aby
wybrać zakres FM lub AM.
2 Przytrzymaj naciśnięty przycisk TUNE + lub – ,
aż na wyświetlaczu zaczną się zmieniać cyfry
oznaczające częstotliwość.
Urządzenie automatycznie wyszukuje częstotliwości
radiowe i zatrzymuje wyszukiwanie w chwili
znalezienia wyraźnie słyszalnej stacji.
Jeśli nie można dostroić stacji, należy naciskać
przycisk TUNE + lub – , aby wyszukiwać
częstotliwości krok po kroku.
Gdy odbierania jest audycja stereofoniczna
w zakresie FM, wyświetlany jest wskaźnik „ST”.
Wskazówka
Jeśli w czasie słuchania audycji w zakresie FM występują szumy,
należy naciskać przycisk MODE , aż na wyświetlaczu pojawi
się wskaźnik „MONO”, a radio rozpocznie odtwarzanie sygnału
monofonicznego.
Zmiana interwału strojenia AM
Jeśli konieczna jest zmiana interwału strojenia AM,
należy wykonać następujące czynności:
1 Naciskaj przycisk RADIO BANDAUTO PRESET  na
urządzeniu, aż zostanie wyświetlony wskaźnik „AM”.
2 Przytrzymaj przez 2 sekundy naciśnięty przycisk
ENTER  na urządzeniu.
3 Przytrzymaj przez 2 sekundy naciśnięty przycisk
RADIO BANDAUTO PRESET  na urządzeniu.
Zacznie migać wskaźnik „9K STEP” lub „10K STEP”.
4 Naciskaj przycisk TUNE + lub – na urządzeniu,
aby wybrać opcję „9K STEP” dla interwału 9 kHz
lub „10K STEP” dla interwału 10 kHz.
5 Naciśnij przycisk ENTER  na urządzeniu.
Po zmianie interwału strojenia należy ponownie
zaprogramować stacje radiowe w zakresie AM.
Inne czynności
Środki ostrożności
Korzystanie z wyświetlacza
Korzystając z wyświetlacza, można uzyskać informacje
o płycie CD.
Sprawdzanie informacji dotyczących płyty
audio CD
Aby sprawdzić całkowitą liczbę utworów i czas
odtwarzania płyty CD
Naciśnij przycisk  , aby zatrzymać odtwarzanie płyty CD.
Odtwarzanie utworów/plików MP3
w kolejności losowej (tryb Odtwarzanie losowe)
Utwory/pliki MP3 można odtwarzać w kolejności
losowej. Podczas odtwarzania płyty MP3 można także
odtwarzać pliki MP3 z wybranego folderu w kolejności
losowej (tryb Losowe odtwarzanie folderu).
1 Naciśnij przycisk CD .
Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „CD”.
2 Naciskaj przycisk MODE , aż na wyświetlaczu
pojawi się wskaźnik „SHUF”.
Po wybraniu trybu Losowe odtwarzanie folderu
(dotyczy tylko płyt MP3), naciskaj przycisk
MODE , aż na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
„ ” i „SHUF”. Następnie naciskaj przycisk /
PRESET + lub –  na urządzeniu, aż zostanie
wybrany odpowiedni folder.
Całkowita liczba utworów
Całkowity czas odtwarzania
Sprawdzanie informacji dotyczących płyty
MP3
Aby sprawdzić całkowitą liczbę folderów
i całkowitą liczbę plików na płycie CD
Naciśnij przycisk   po zatrzymaniu odtwarzania
płyty CD, aby sprawdzić informacje na wyświetlaczu.
3 Naciśnij przycisk   na urządzeniu, aby rozpocząć
odtwarzanie w trybie Odtwarzanie losowe.
Całkowita liczba folderów
Aby sprawdzić informacje o pliku
Naciśnij przycisk DISPLAY  na urządzeniu podczas
odtwarzania płyty z utworami w formacie MP3. Wskazania
na wyświetlaczu zmieniają się w następujący sposób:

Numer bieżącego pliku i czas odtwarzania

Tytuł utworu ( )

Nazwa wykonawcy ( )

Nazwa albumu (
)
Aby wybrać funkcję odtwarzacza CD, naciskaj
przycisk FUNCTION , aż na wyświetlaczu pojawi się
wskaźnik „CD”.
Aby anulować tryb Odtwarzanie losowe
Porady
Podczas odtwarzania w trybie Odtwarzanie losowe nie
można wybrać poprzedniego utworu/pliku MP3 za pomocą
przycisku  ( na pilocie) .
W trybie Odtwarzanie losowe nie działa funkcja wznawiania.
(tryb Odtwarzanie z powtarzaniem)
Utwory/pliki MP3 można powtarzać w trybie
normalnym, losowym lub zaprogramowanym.
1 Naciśnij przycisk CD .
Tworzenie własnego programu
(funkcja Odtwarzanie zaprogramowane)
Istnieje możliwość ustalenia kolejności odtwarzania
do 20 utworów znajdujących się na płycie CD.
1 Naciśnij przycisk CD .
Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „CD”.
2
Naciskaj przycisk MODE , aż na wyświetlaczu
zacznie migać wskaźnik „PGM”.
( lub  na pilocie) , a następnie naciśnij
przycisk ENTER , aby wybrać utwory lub pliki MP3,
które chcesz zaprogramować w wybranej kolejności.
W przypadku plików MP3 najpierw naciskaj przycisk
/PRESET + lub – , a następnie naciśnij przycisk
ENTER .
Płyta audio CD (tryb Odtwarzanie zaprogramowane)
Pojedynczy
utwór/plik MP3
1 Naciskaj przycisk REPEAT , aż zostanie
wyświetlony wskaźnik „ 1”.
2 Naciskaj przycisk  lub 
( lub  na pilocie) , aby wybrać
utwór/plik MP3, który ma zostać powtórzony.
3 Naciśnij przycisk  .
Wszystkie
1 Naciskaj przycisk REPEAT , aż zostanie
utwory/pliki mP3
wyświetlony wskaźnik „ ”.
na płycie CD
2 Naciśnij przycisk  .
Wybrany folder
1 Naciskaj przycisk MODE , aż zostanie
(dotyczy tylko
wyświetlony wskaźnik „ ”, a następnie
płyt MP3)
naciskaj przycisk REPEAT , aż zostanie
wyświetlony wskaźnik „ ”.
2 Wybierz folder za pomocą przycisków /
PRESET + lub – ( + lub – na pilocie) .
3 Naciśnij przycisk  .
Utwory/pliki
1 Przejdź w tryb Odtwarzanie losowe
MP3 w kolejności
(patrz „Odtwarzanie utworów/plików MP3
losowej
w kolejności losowej”).
2 Naciskaj przycisk REPEAT , aż zostanie
wyświetlony wskaźnik „SHUF” i „ ”.
3 Naciśnij przycisk  .
Pliki w wybranym 1 Przejdź w tryb Losowe odtwarzanie folderu
folderze
(patrz „Odtwarzanie utworów/plików MP3
w kolejności
w kolejności losowej”).
losowej (dotyczy 2 Naciskaj przycisk REPEAT  na
tylko płyt MP3)
urządzeniu, aż zostanie wyświetlony
wskaźnik „ ”, „SHUF” i „ ”.
3 Naciśnij przycisk  .
Zaprogramowane 1 Zaprogramuj utwory/pliki MP3
utwory/pliki
(patrz „Tworzenie własnego programu”).
MP3
2 Naciskaj przycisk REPEAT , aż zostanie
wyświetlony wskaźnik „ ” i „PGM”.
3 Naciśnij przycisk  .
Na pilocie
Aby wybrać funkcję odtwarzacza CD, naciskaj
przycisk FUNCTION , aż na wyświetlaczu pojawi się
wskaźnik „CD”.
Aby anulować tryb Odtwarzanie z powtarzaniem
Naciskaj przycisk REPEAT , aż z wyświetlacza zniknie
wskaźnik „ ”.
1 Naciśnij przycisk RADIO BANDAUTO PRESET  na
urządzeniu, aby wybrać zakres.
2 Przytrzymaj przycisk RADIO BANDAUTO PRESET
 na urządzeniu naciśnięty przez 2 sekundy, aż na
wyświetlaczu zacznie migać wskaźnik „AUTO”.
3 Naciśnij przycisk ENTER  gdy na wyświetlaczu
miga wskaźnik „AUTO”.
Stacje są zapisywane w pamięci w kolejności od
najniższych do najwyższych częstotliwości.
Jeśli nie można zaprogramować stacji
automatycznie
Stację o słabym sygnale należy zaprogramować ręcznie.
1 Naciśnij przycisk RADIO BANDAUTO PRESET  na
2 Ustaw stację, którą chcesz zaprogramować.
3 Przytrzymaj przez 2 sekundy wciśnięty przycisk
Zaprogramowany numer utworu
Kolejność odtwarzania
/PRESET + lub – , aż na
wyświetlaczu zacznie migać numer wybrany dla
danej stacji.
5 Naciśnij przycisk ENTER  na urządzeniu.
Stara stacja zostanie zastąpiona przez nową.
Na pilocie
1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk RADIOBAND ,
2 Ustaw stację, którą chcesz zaprogramować.
3 Przytrzymaj przez 2 sekundy wciśnięty przycisk
ENTER  na urządzeniu, aż wybrany numer zacznie
migać na wyświetlaczu.
4 Naciskaj przycisk PRESET + lub – , aż na
wyświetlaczu zacznie migać numer wybrany dla
danej stacji.
5 Naciśnij przycisk ENTER .
Stara stacja zostanie zastąpiona przez nową.
Wskazówka
Zaprogramowane stacje radiowe pozostają w pamięci nawet po
odłączeniu przewodu zasilającego lub po wyjęciu baterii.
Słuchanie zaprogramowanych stacji
radiowych
2 Naciśnij przycisk
/PRESET + lub –  na
urządzeniu (PRESET + lub –  na pilocie), aby
dostroić się do zaprogramowanej stacji.
Zasypianie przy muzyce
1 Rozpocznij odtwarzanie muzyki z dowolnego źródła
Kolejność
odtwarzania
4 Naciśnij przycisk  , aby przejść w tryb
Odtwarzanie zaprogramowane.
Na pilocie
Aby wybrać funkcję odtwarzacza CD, naciśnij przycisk
CD .
Aby anulować tryb Odtwarzanie zaprogramowane
Najpierw zatrzymaj odtwarzanie. Następnie naciśnij
kilkakrotnie przycisk MODE , aż z wyświetlacza
zniknie wskaźnik „PGM”.
Aby usunąć ostatni utwór z programu
Naciśnij przycisk CLEAR  na pilocie, gdy odtwarzacz
CD jest zatrzymany.
Aby sprawdzić kolejność utworów przed
rozpoczęciem odtwarzania
Naciśnij przycisk ENTER .
Po każdym naciśnięciu tego przycisku na wyświetlaczu
pojawia się numer utworu w zaprogramowanej kolejności.
Aby zmienić bieżący program
Naciśnij przycisk   jednokrotnie, jeśli odtwarzacz
CD jest zatrzymany, i dwukrotnie, jeśli odtwarzacz
CD odtwarza płytę CD Bieżący program zostanie
skasowany. Następnie utwórz nowy program zgodnie
ze wskazówkami dotyczącymi programowania.
Porady
W przypadku próby zaprogramowania 21 lub więcej utworów/
plików MP3 zostanie wyświetlony wskaźnik „FULL”.
Istnieje możliwość ponownego odtwarzania tego samego programu,
ponieważ jest on zapisywany w pamięci i przechowywany do
momentu otwarcia kieszeni odtwarzacza CD lub wyłączenia zasilania.
W trybie Odtwarzanie zaprogramowane nie działa funkcja wznawiania.
(nie należy do wyposażenia) połącz gniazdo
AUDIO IN  z gniazdem wyjścia liniowego
cyfrowego odtwarzacza muzyki lub innego
urządzenia.
* Komputer: użyj kabla pasującego do złącza komputera.
Telewizor lub magnetowid: użyj kabla zakończonego
z jednej strony miniwtykiem stereo, a z drugiej strony
dwoma wtykami fonicznymi.
Cyfrowy odtwarzacz muzyki: użyj kabla zakończonego
z obu stron miniwtykami stereo.
2 Włącz urządzenie i podłączony do niego sprzęt.
3 Naciśnij przycisk AUDIO IN  i rozpocznij
odtwarzanie dźwięku z podłączonego urządzenia.
Dźwięk z podłączonego urządzenia jest odtwarzany
przez głośniki.
Płyty CD-R/CD-RW (pliki CD-DA*/pliki MP3)
*CD-DA jest skrótem od Compact Disc Digital Audio. Format ten jest
jednym ze standardów nagrywania dźwięku na płytach Audio CD.
Płyty CD, których urządzenie NIE MOŻE
odtwarzać
Płyty CD-R/CD-RW w formacie innym niż format
muzyczny CD lub format MP3 zgodny ze standardem
ISO9660 Level 1/Level 2 lub Joliet
Płyty CD-R/CD-RW o niskiej jakości nagrania,
porysowane, brudne lub nagrane na niekompatybilnym
urządzeniu nagrywającym
Płyty CD-R/CD-RW nieprawidłowo sfinalizowane
Uwagi dotyczące płyt
Przed rozpoczęciem odtwarzania płytę CD należy
oczyścić za pomocą specjalnej ściereczki. Płytę należy
czyścić, zaczynając od środka w kierunku na zewnątrz.
Wszelkie rysy, brud lub odciski palców znajdujące
się na płycie CD mogą powodować błędy podczas
odtwarzania płyty.
dźwięku.
2 Naciśnij przycisk SLEEP  na urządzeniu, aby na
wyświetlaczu pojawił się napis „SLEEP”.
3 Naciskaj przycisk SLEEP  na urządzeniu, aby
wybrać czas w minutach, po jakim odtwarzacz
wyłączy się automatycznie.
Po każdym naciśnięciu przycisku wyświetlany
wskaźnik zmienia się w następujący sposób:
„AUTO*”  „60MIN”  „30MIN”  „20MIN” 
„10MIN”  „OFF”.
*Po wybraniu opcji „AUTO” odtwarzanie płyty CD zostanie
przerwane po upływie najwyżej 90 minut i odtwarzacz wyłączy
się automatycznie. Radio zostanie wyłączone po upływie
90 minut.
Po upływie 4 sekund od naciśnięcia przycisku
SLEEP  zapamiętywana jest liczba minut widoczna
na wyświetlaczu.
Po upływie zaprogramowanego czasu urządzenie
wyłącza się automatycznie.
Aby anulować funkcję zasypiania przy muzyce
Naciśnij przycisk OPERATE , aby wyłączyć zasilanie.
Wskazówka
Gdy funkcja zasypiania przy muzyce jest aktywna, podświetlenie
wyświetlacza gaśnie.
Ogólne
Nie można włączyć zasilania.
Podłącz starannie przewód zasilający do gniazda
ściennego.
Sprawdź, czy baterie zostały prawidłowo włożone.
Jeśli baterie są słabe, wymień wszystkie baterie na nowe.
Jeśli urządzenie jest zasilane bateriami, nie można
włączać go za pomocą pilota.
Nie słychać dźwięku.
Upewnij się, czy wybrana funkcja została wyświetlona
na wyświetlaczu.
Odłącz słuchawki podczas słuchania muzyki przez
głośniki.
Słychać zakłócenia.
W pobliżu urządzenia używany jest telefon przenośny
lub inne urządzenie emitujące fale radiowe.
 Odsuń telefon lub inne urządzenie zakłócające.
Odtwarzacz CD/MP3
Płyta CD nie jest odtwarzana lub na
wyświetlaczu pojawia się napis „NO DISC”,
mimo że płyta CD znajduje się w odtwarzaczu.
Włóż płytę CD nadrukiem do góry.
4 Naciskaj przycisk
Płyta MP3 (tryb Odtwarzanie zaprogramowane)
Zaprogramowany numer
utworu
1 Za pomocą kabla połączeniowego audio*
Płyty Audio CD
ENTER  na urządzeniu, aż wybrany numer zacznie
migać na wyświetlaczu.
na urządzeniu (RADIOBAND  na pilocie), aby
wybrać zakres.
2 Wykonaj następujące czynności.
Wykonaj następujące czynności
Korzystając z głośników urządzenia, można słuchać
dźwięku z komputera, telewizora, magnetowidu,
cyfrowego odtwarzacza muzyki i innych urządzeń.
Przed rozpoczęciem podłączania należy się upewnić,
że wszystkie urządzenia mają wyłączone zasilanie.
Więcej szczegółów na temat urządzenia, które ma zostać
podłączone, znajduje się w jego instrukcji obsługi.
1 Naciśnij przycisk RADIO BANDAUTO PRESET 
Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „CD”.
Aby
powtórzyć
Stacje radiowe można zapisać w pamięci urządzenia.
Istnieje możliwość zaprogramowania do 30 stacji
radiowych: 20 dla zakresu FM i 10 dla zakresu AM,
w dowolnej kolejności.
aż na wyświetlaczu pojawi się żądany zakres.
3 Naciskaj przycisk  lub 
Powtarzanie utworów/plików MP3
Podłączanie dodatkowych urządzeń
urządzeniu, aby wybrać zakres.
Na pilocie
Najpierw zatrzymaj odtwarzanie. Następnie naciśnij
kilkakrotnie przycisk MODE , aż z wyświetlacza
zniknie wskaźnik „SHUF”.
Całkowita liczba
plików
Programowanie stacji radiowych
Płyty CD, które urządzenie MOŻE odtwarzać
Rozwiązywanie problemów
Wyczyść płytę CD.
Nie należy używać takich środków jak benzyna,
rozpuszczalnik, dostępne w sprzedaży środki czyszczące
czy środki antystatyczne w aerozolu przeznaczone do
płyt winylowych.
Nie należy zostawiać płyt CD w miejscach narażonych
na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i ciepła
ani w samochodach zaparkowanych w nasłonecznionych
miejscach, gdzie może nastąpić znaczny wzrost
temperatury.
Nie wolno naklejać papieru lub naklejek na płytę CD
ani rysować powierzchni płyty CD.
Po zakończeniu odtwarzania płytę CD należy
przechowywać w przeznaczonym do tego celu
opakowaniu.
Bezpieczeństwo
Ponieważ wiązka laserowa odtwarzacza CD jest
niebezpieczna dla wzroku, nie wolno otwierać
obudowy. Wszelkie naprawy mogą być wykonywane
wyłącznie przez autoryzowany punkt serwisowy.
Jeśli do urządzenia dostanie się przypadkowo ciało
obce lub ciecz, należy odłączyć przewód zasilający
i przed ponownym włączeniem urządzenia zlecić jego
sprawdzenie wykwalifikowanej osobie.
Za pomocą tego urządzenia nie można odtwarzać płyt
o niestandardowych kształtach (np. w kształcie serca,
kwadratu, gwiazdy). Próby odtwarzania takich płyt
mogą spowodować uszkodzenie urządzenia. Nie należy
używać tego typu płyt.
Wyjmij płytę CD i pozostaw kieszeń odtwarzacza
otwartą przez około godzinę, aby usunąć ewentualną
wilgoć.
Płyta CD-R/CD-RW jest pusta.
Problem jest związany z jakością płyty CD-R/
CD‑RW, urządzeniem nagrywającym lub używanym
oprogramowaniem.
Jeśli baterie są słabe, wymień wszystkie baterie na nowe.
Dźwięk jest przerywany.
Zmniejsz poziom głośności.
Oczyść płytę CD lub wymień ją, jeśli została poważnie
uszkodzona.
Umieść urządzenie w takim miejscu, w którym nie
będzie narażone na wstrząsy.
Oczyść soczewki za pomocą dostępnego w sprzedaży
pojemnika z powietrzem.
Zanikanie dźwięku lub słyszalny szum może
występować podczas korzystania z płyt CD-R/CD‑RW
o niskiej jakości oraz w przypadku problemów
z urządzeniem nagrywającym lub używanym
oprogramowaniem.
Radio
Niezadowalająca jakość odbioru.
Aby poprawić jakość odbioru FM, należy zmienić
położenie anteny.
Źródła zasilania
W przypadku zasilania prądem zmiennym należy
stosować dostarczony zasilacz sieciowy. Nie wolno
używać zasilaczy innego typu.
Urządzenie pozostaje podłączone do źródła zasilania
prądem zmiennym (do sieci elektrycznej), dopóki jest
fizycznie podłączone do gniazda ściennego, nawet jeśli
samo urządzenie jest wyłączone.
Odłącz odtwarzacz od gniazda ściennego, gdy nie
będzie używany przez dłuższy okres czasu.
Jeśli baterie nie są używane, należy je wyjąć, aby
zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez
ewentualny wyciek elektrolitu lub korozję.
Tabliczka znamionowa informująca o wysokości
napięcia roboczego, poborze mocy itp. jest umieszczona
na spodniej części urządzenia.
Aby poprawić jakość odbioru AM, należy zmienić
położenie samego urządzenia.
Lokalizacja urządzenia
Nie należy ustawiać odtwarzacza w pobliżu źródeł
ciepła ani w miejscach narażonych na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych, nadmiernych ilości
kurzu, wstrząsów mechanicznych lub w samochodzie
narażonym na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych.
Nie należy ustawiać odtwarzacza na pochyłych lub
niestabilnych powierzchniach.
Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów
w odległości mniejszej niż 10 mm od ścianek obudowy.
Otwory wentylacyjne muszą być odsłonięte, aby
zapewnić prawidłową pracę odtwarzacza i przedłużyć
okres eksploatacji jego podzespołów.
Głośnik jest wyposażony w silny magnes, dlatego
karty kredytowe z zapisem magnetycznym oraz
zegarki mechaniczne należy przechowywać z dala od
urządzenia, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom
spowodowanym wpływem pola magnetycznego.
Obsługa
Jeśli urządzenie zostało przeniesione bezpośrednio
z zimnego do ciepłego otoczenia lub zostało
umiejscowione w bardzo wilgotnym pomieszczeniu,
na soczewce odtwarzacza CD może skraplać się para.
Urządzenie nie będzie wówczas działać prawidłowo.
Należy wówczas wyjąć płytę CD z odtwarzacza
i poczekać około godziny na wyparowanie wilgoci.
Czyszczenie obudowy
Obudowę, panel i regulatory należy czyścić miękką
szmatką, lekko zwilżoną łagodnym roztworem
detergentu. Nie należy używać materiałów ściernych,
proszków do czyszczenia ani rozpuszczalników, takich
jak alkohol czy benzyna.
W razie jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących
urządzenia należy skontaktować się z najbliższym
punktem sprzedaży produktów firmy Sony.
Dźwięk jest słaby lub słabej jakości.
Jeśli baterie są słabe, wymień wszystkie baterie na nowe.
Odsuń urządzenie od telewizora.
Korzystanie z pilota podczas słuchania audycji
radiowych na falach długich lub średnich może
powodować szumy.
Obraz na ekranie telewizora jest niestabilny.
Jeśli w czasie słuchania audycji radiowych w zakresie
FM urządzenie znajduje się blisko telewizora z anteną
pokojową, odsuń je od telewizora.
Pilot
Nie działa pilot.
Jeśli baterie w pilocie są słabe, wymień je na nowe.
Upewnij się, że pilot jest skierowany w stronę czujnika
zdalnego sterowania znajdującego się w odtwarzaczu.
Usuń wszystkie przeszkody znajdujące się między
pilotem a odtwarzaczem.
Upewnij się, że czujnik zdalnego sterowania nie jest
narażony na silne działanie światła, na przykład na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub
światło lamp jarzeniowych.
Podczas korzystania z pilota przysuń się bliżej do
urządzenia.
Aby przywrócić ustawienia fabryczne
urządzenia
Jeśli urządzenie w dalszym ciągu nie działa poprawnie,
należy przywrócić jego ustawienia fabryczne.
Ustawienia fabryczne urządzenia można przywrócić przy
użyciu znajdujących się na nim przycisków.
1 Wyjmij baterie z urządzenia.
2 Odłącz i ponownie podłącz przewód zasilania,
a następnie włącz urządzenie.
3 Naciśnij jednocześnie przyciski  , ENTER 
i OPERATE  na urządzeniu.
Wszystkie ustawienia skonfigurowane przez
użytkownika, takie jak zaprogramowane stacje
radiowe, zostaną skasowane.
Jeśli po wykonaniu opisanych czynności problem
nadal występuje, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą
firmy Sony.
Download PDF