Sony | ZS-PE40CP | Sony ZS-PE40CP Odtwarzacz CD typu boombox Instrukcja obsługi

Położenie elementów służących do obsługi
Podstawowa obsługa
Liczby przypisane do przycisków lub złączy na rysunku poniżej są również stosowane w dalszych
objaśnieniach.
 
Sprzęt może odtwarzać następujące rodzaje płyt.


Instrukcja obsługi
Kolejność odtwarzania folderów i plików jest
następująca:
1 Podłącz urządzenie USB do portu
(USB) .
2 Naciśnij przycisk USB , aby włączyć
funkcję USB.
Folder
Plik MP3/WMA
Jeśli urządzenie USB nie posiada etykiety
wolumenu*1
Na ekranie pojawia się raz napis „STORAGE
DRIVE”, a potem „xxxFLDR”*2.
Płyty Audio CD, na których utwory CD-DA są
zapisane w formacie CD-DA
Płyty CD-R/CD-RW, na których pliki dźwiękowe
MP3 lub WMA są zapisane w standardzie
ISO 9660 Level 1/Level 2 lub Joliet
 
Personal Audio System
Odtwarzanie płyty z muzyką
Przykład struktury folderów i
kolejności odtwarzania
Jeśli urządzenie USB posiada etykietę
wolumenu
Etykieta wolumenu*1 pojawia się raz na
wyświetlaczu, a następnie pojawia się
„xxxFLDR”*2.
1 Naciśnij przycisk CD , aby włączyć


©2013 Sony Corporation
Printed in China
ZS-PE40CP
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia
prądem, nie narażaj tego aparatu na zamoczenie
lub ochlapanie i nie stawiaj na aparacie naczyń
wypełnionych płynem, takich jak wazony.
Ponieważ główna wtyczka służy do odłączenia
urządzenia od źródła prądu, podłącz urządzenie
do łatwo dostępnego gniazda zasilania. Jeżeli
zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości w
pracy urządzenia, natychmiast odłącz główną
wtyczkę od gniazda zasilania.
Urządzenie pozostaje podłączone do źródła
zasilania prądem zmiennym (do sieci
elektrycznej), dopóki jest fizycznie podłączone
do gniazda ściennego, nawet jeśli samo
urządzenie jest wyłączone.
Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej
przestrzeni, takiej jak biblioteczka lub
wbudowana szafka.
Nadmierne ciśnienie fal dźwiękowych w
słuchawkach może być przyczyną pogorszenia
słuchu.
Nie wolno wystawiać baterii (pakietu baterii ani
urządzenia z zainstalowanymi bateriami) na
dłuższe działanie silnych źródeł ciepła, na
przykład światła słonecznego, ognia itp.
Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie
obudowy.
Uwaga przeznaczona dla klientów:
poniższe informacje dotyczą tylko
sprzętu znajdującego się w sprzedaży w
krajach stosujących dyrektywy UE.
Produkt ten został wyprodukowany przez lub na
zlecenie Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato‑ku
Tokio, 108-0075 Japonia. Przedsiębiorcą
wprowadzającym produkt do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Sony
Europe Limited, The Heights, Brooklands,
Weybridge, Surrey KT13 0XW, Wielka Brytania.
Zapytania dotyczące zgodności produktu z
wymaganiami prawa Unii Europejskiej należy
kierować do Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy.
W kwestiach dotyczących usług serwisowych lub
gwarancji należy korzystać z adresów
kontaktowych podanych w oddzielnych
dokumentach dotyczących usług serwisowych
lub gwarancji.
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu
oznacza, że produkt nie może być traktowany
jako odpad komunalny, lecz powinno się go
dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu
recyklingu.
Odpowiednie zadysponowanie zużytego
produktu zapobiega potencjalnym negatywnym
wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie
mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego
zagospodarowania odpadów. Recykling
materiałów pomaga chronić środowisko
naturalne. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat recyklingu
tego produktu, należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem,
w którym zakupiony został ten produkt.
Podłączyć przewód zasilający do sprzętu () oraz do gniazda sieci zasilającej ().
Pozbywanie się zużytych baterii
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Technologię kodowania dźwięku i patenty
stosowane w MPEG Layer-3 pozyskano od
Fraunhofer IIS i Thomson.
Windows Media jest zastrzeżonym znakiem
towarowym lub znakiem towarowym firmy
Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
Opisywany produkt zawiera technologię objętą
pewnymi prawami własności intelektualnej
firmy Microsoft. Zabrania się użytkowania lub
dystrybucji wspomnianej technologii poza
opisywanym wyrobem bez stosownej
(stosownych) licencji firmy Microsoft.
Pozostałe znaki towarowe i zastrzeżone znaki
towarowe są własnością odpowiednich
podmiotów. W niniejszej instrukcji nie używa
się znaków ™ i ®.
Strona z etykietą
ma być zwrócona
na zewnątrz
Do gniazda sieciowego ()
Do gniazda AC IN ()
4 Naciśnij  , aby rozpocząć
odtwarzanie.
Zasilanie sprzętu z baterii
Włóż sześć baterii R6 (rozmiar AA) (nie dołączone do zestawu) do wnęki na baterie. Aby używać sprzętu
zasilanego z baterii, należy odłączyć przewód zasilania sieciowego od sprzętu oraz wyjąć wtyczkę z
gniazda.
Jeśli odtwarzasz płytę z plikami MP3 lub WMA,
na wyświetlaczu pojawia się napis „MP3” (w
przypadku plików MP3) lub „WMA” (w
przypadku plików WMA).
Audio CD
Widok od dołu
Do sprzętu należy
używać baterii
alkalicznych. Stosowanie
baterii manganowych
nie jest zalecane, gdyż
mają one bardzo krótką
żywotność.
Numer utworu Czas odtwarzania
Płyta MP3/WMA
Numer pliku MP3/WMA
Uwaga
Gdy wskaźnik OPR/BATT  przygasa lub gdy urządzenie przestaje działać, wymień baterie. Wymień wszystkie
baterie na nowe. Przed wymianą baterii należy najpierw wyjąć płytę CD i odłączyć od sprzętu ewentualne
urządzenie USB.
Korzystanie z funkcji zarządzania zasilaniem
Sprzęt posiada funkcję automatycznego czuwania. Funkcja ta powoduje automatyczne przełączenie w
stan czuwania w ciągu 20 minut, jeśli nie będzie wykonywana żadna czynność i nie będzie przesyłany
sygnał audio.
Aby włączyć lub wyłączyć stan czuwania, naciśnij jednocześnie DISPLAY/ENTER  oraz  . Po
każdym naciśnięciu przycisku na wyświetlaczu pojawia się napis „AUTO STANDBY ON” lub „AUTO STANDBY
OFF”.
Uwagi
 Komunikat „STANDBY” zaczyna migać na wyświetlaczu na około 2 minuty przed przejściem w stan czuwania.
 W trybie czuwania, gdy podłączony jest przewód zasilania sieciowego, na wyświetlaczu widoczny jest napis
„STANDBY”.
 Funkcja automatycznego czuwania nie jest dostępna, gdy aktywna jest funkcja radia FM/AM.
Po wyświetleniu nazwy folderu*1 i
tytułu utworu*2 pojawi się czas
odtwarzania*3.
*1Jeśli nie ma folderów, na wyświetlaczu pojawi
się „ROOT”.
*2Jeśli znacznik ID3 lub WMA nie zawiera danych
tytułu utworu, na wyświetlaczu pojawi się „NO
TITLE”.
*3Jeśli czas odtwarzania przekracza 100 minut, na
wyświetlaczu pojawia się „― ―: ― ―”.
Numer pliku MP3/WMA
Przed rozpoczęciem użytkowania sprzętu
Włączanie i wyłączanie sprzętu
Naciśnij OPERATE . Możesz również włączyć sprzęt, korzystając z funkcji bezpośredniego włączania
(poniżej).
W niniejszej instrukcji przy opisie poszczególnych funkcji wykorzystywana jest głównie funkcja
bezpośredniego włączania.
Zrobić pauzę
w odtwarzaniu
Zatrzymać
odtwarzanie
Korzystanie z funkcji bezpośredniego włączania
Naciśnij USB , CD , RADIO FM/AM  lub AUDIO IN , gdy urządzenie jest wyłączone. Sprzęt włączy
się, uruchamiając od razu wybraną funkcję.
Anulowanie
wznawiania
Regulacja głośności
Naciśnij VOLUME + lub  .
Poziom głośności sprzętu można regulować skokowo w zakresie 0 – 31. Przy pozycji 31 pojawia się napis
„VOL MAX”.
Podłącz słuchawki do gniazda słuchawkowego  .
 Po załadowaniu płyty sprzęt odczytuje wszystkie
znajdujące się na niej pliki. W tym czasie na
wyświetlaczu widoczny jest napis „READING”. Jeśli
na płycie znajduje się wiele folderów lub plików
innych niż MP3/WMA, rozpoczęcie odtwarzania
lub odtwarzanie następnego pliku MP3/WMA
może trwać dość długo.
Zalecamy pominięcie plików innych niż MP3/WMA
oraz niepotrzebnych folderów podczas tworzenia
płyt MP3/WMA.
Podczas odtwarzania foldery, które nie zawierają
plików MP3/WMA, są pomijane.
Formaty plików dźwiękowych obsługiwanych
przez sprzęt są następujące:
MP3: Rozszerzenie pliku „.mp3”
WMA: Rozszerzenie pliku „.wma”
Należy zwrócić uwagę, że jeśli nazwa pliku ma
prawidłowe rozszerzenie, ale sam plik został
utworzony w innym formacie dźwiękowym, sprzęt
może odtwarzać szumy lub może nie działać
prawidłowo.
 Format MP3 PRO nie jest obsługiwany.
 Pliki WMA z kodowaniem WMA DRM, WMA
Lossless lub WMA PRO nie mogą być odtwarzane.
 Sprzęt nie może odtwarzać plików dźwiękowych
znajdujących się na płycie w następujących
przypadkach:
Gdy łączna liczba plików dźwiękowych w
jednym folderze przekracza 511.
Gdy łączna liczba folderów na jednej płycie
przekracza 511.
Gdy poziom katalogów (głębokość folderów)
przekracza 8 (wliczając w to folder główny).
 Nazwy folderów i plików mogą być wyświetlane
przy użyciu maks. 32 znaków, włącznie z
cudzysłowami.
Znaki i symbole, których sprzęt nie może
wyświetlić, będą pokazywane jako „_”.
 Sprzęt obsługuje wersje 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 oraz 2.4
formatu znaczników ID3 w przypadku MP3 oraz
format znaczników WMA (zdefiniowany przez
specyfikację ASF) w przypadku plików WMA. Jeśli
w pliku zawarte są informacje znacznika ID3 lub
WMA, będą wyświetlane: tytuł utworu, dane
wykonawcy oraz tytuł albumu. Jeśli plik nie
posiada znacznika z danymi, sprzęt wyświetla
następujące informacje:
Nazwa pliku zamiast tytułu utworu.
Napis „NO ARTIST” zamiast danych wykonawcy.
Napis „NO ALBUM” zamiast tytułu albumu.
Dane znacznika ID3 mogą być wyświetlane przy
użyciu maks. 64 znaków, a dane znacznika WMA
przy użyciu 32 znaków.
Inne operacje
Aby
Korzystanie ze słuchawek
odtwarzanie.
CD OPEN 
3 Zamknij drzwiczki przedziału CD.
Europe Only
Uwaga dotycząca licencji i
znaku handlowego
3 Naciśnij  , aby rozpocząć
Naciśnij środkową część płyty, aż
delikatnie wskoczy na swoje miejsce.
Uwagi dotyczące płyt MP3/WMA
Zasilanie sprzętu z sieci
Ten symbol umieszczony na baterii lub na jej
opakowaniu oznacza, że nie może być ona
traktowana jako odpad komunalny. Symbol ten
dla pewnych rodzajów baterii może być
stosowany w kombinacji z symbolem
chemicznym. Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub
ołowiu (Pb) stosuje się jako dodatkowe
oznaczenie, jeśli bateria zawiera więcej niż
0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu. Odpowiednio
gospodarując zużytymi bateriami, możesz
zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom
na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku niewłaściwego
obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling
baterii pomoże chronić środowisko naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu
na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub
integralność danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii
należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi stacji serwisowej. Aby mieć
pewność, że bateria znajdująca się w zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie
właściwie zagospodarowana, należy dostarczyć
sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych
zużytych baterii, prosimy o zapoznanie się z
rozdziałem instrukcji obsługi produktu o
bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą baterię
należy dostarczyć do właściwego punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych
informacji na temat zbiórki i recyklingu baterii
należy skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zajmującymi się zagospodarowywaniem
odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony
został ten produkt.
*1Etykieta wolumenu to nazwa, którą można
przypisać do nośników danych lub urządzeń.
*2„xxx” to łączna liczba folderów.
Wybierz folder
na płycie MP3/
WMA
Czynność
Naciśnij  . Aby powrócić
do odtwarzania, naciśnij ten
przycisk jeszcze raz.
Słuchanie muzyki znajdującej
się na urządzeniu USB
Naciśnij  . Jeśli naciśniesz
  po zatrzymaniu
odtwarzania, odtwarzanie
rozpocznie się od początku
utworu (lub pliku MP3/WMA),
którego ostatnio słuchałeś
(wznawianie odtwarzania).
Możesz słuchać plików muzycznych znajdujących
się na urządzeniu USB (odtwarzaczu cyfrowym
lub przenośnej pamięci USB).
Sprzęt może odtwarzać pliki dźwiękowe zapisane
w formatach MP3 oraz WMA*.
Dwukrotnie naciśnij  .
Jeśli naciśniesz   po
anulowaniu wznowienia
odtwarzania, odtwarzanie
rozpoczyna się od początku
pierwszego utworu/pliku.
Naciśnij TUNE/
lub  .
(Folder) +
Wybierz utwór/ Naciśnij  lub  .
plik
Możesz pomijać
poszczególne utwory/pliki.
Znajdź dany
punkt utworu/
pliku
Przytrzymaj  lub  
podczas odtwarzania i
zwolnij przycisk w
odpowiednim punkcie. Gdy
wyszukujesz dany punkt w
trybie pauzy, naciśnij  ,
aby rozpocząć odtwarzanie
po odnalezieniu danego
punktu.
* Opisywany sprzęt nie może odtwarzać plików z
zabezpieczeniami przed kopiowaniem (DRM
(Digital Rights Management)) lub plików
pobranych z internetowego sklepu muzycznego.
Jeśli spróbujesz odtworzyć jeden z takich plików,
sprzęt odtwarza następny niezabezpieczony plik
dźwiękowy.
Obsługiwane urządzenia USB
Wymagania dotyczące zgodności urządzeń
USB są podane poniżej. Przed użyciem
urządzenia USB należy sprawdzić, czy spełnia
ono te wymagania.
Obsługa USB 2.0 (Full Speed)
Obsługa trybu pamięci masowej*
* Tryb pamięci masowej (Mass Storage)
pozwala na dostęp komputera hosta do
urządzenia USB, umożliwiając przesyłanie
plików. Większość urządzeń USB obsługuje
tryb pamięci masowej.
Po wyświetleniu nazwy folderu i tytułu
utworów pojawi się numer pliku i czas
odtwarzania*.
* Jeśli czas odtwarzania przekracza 100 minut, na
wyświetlaczu pojawia się „--:--”.
Inne operacje
Aby
Zrobić pauzę
w odtwarzaniu
Czynność
Naciśnij  . Aby powrócić
do odtwarzania, naciśnij ten
przycisk jeszcze raz*.
Zatrzymać
odtwarzanie
Naciśnij  . Jeśli naciśniesz
  po zatrzymaniu
odtwarzania, odtwarzanie
rozpocznie się w miejscu, w
którym zostało przerwane
(wznawianie odtwarzania).
Anulowanie
wznawiania
Naciśnij dwukrotnie  .
Jeśli naciśniesz   po
anulowaniu odtwarzania,
odtwarzanie rozpocznie się
od początku pierwszego
pliku.
Wybrać folder
Naciśnij TUNE/
lub  .
Wybierz plik
Naciśnij  lub  .
Możesz pomijać
poszczególne pliki.
Znaleźć punkt
w pliku
Przytrzymaj  lub  
podczas odtwarzania i
zwolnij przycisk w
odpowiednim punkcie. Gdy
wyszukujesz dany punkt w
trybie pauzy, naciśnij  ,
aby rozpocząć odtwarzanie
po odnalezieniu danego
punktu.
(Folder) +
Odłączenie
Przytrzymaj przycisk  , aż
urządzenia USB na wyświetlaczu pojawi się
napis „NO DEVICE”, a potem
odłącz urządzenie USB.
* Przy odtwarzaniu pliku w formacie VBR MP3/WMA
sprzęt może wznowić odtwarzanie w innym
miejscu.
Uwaga
Przy odłączaniu urządzenia USB należy zawsze
zastosować procedurę opisaną powyżej w punkcie
„Inne operacje”. Odłączenie urządzenia USB bez
wykonania tej procedury może spowodować
uszkodzenie danych na urządzeniu USB lub samego
urządzenia.
Wybór pamięci do odtwarzania na
urządzeniu
Jeśli urządzenie USB ma więcej niż jedną pamięć
(na przykład, pamięć wewnętrzną i kartę
pamięci), możesz wybrać odpowiednią pamięć, a
następnie rozpocząć odtwarzanie. Upewnij się,
że właściwa pamięć została wybrana przed
rozpoczęciem odtwarzania, gdyż nie można
wybierać pamięci w jego trakcie.
1 Podłącz urządzenie USB do portu
2
3
4
5

Pozbywanie się zużytego
sprzętu
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich
stosujących własne systemy
zbiórki)
funkcję CD.
2 Naciśnij przycisk CD OPEN  i umieść
płytę w przedziale CD nadrukiem na
zewnątrz.
Źródła zasilania
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia
prądem, chroń ten aparat przed deszczem i
wilgocią.


* Przyciski  MANUAL PRESET 
oraz VOLUME +  mają na
powierzchni wyczuwalny punkt.

4-453-771-81(1)
(USB) .
Naciśnij przycisk USB , aby włączyć
funkcję USB.
Naciskaj przycisk USB MEMORY SELECT
, aż na wyświetlaczu pojawi się
„SELECT?”.
Naciśnij DISPLAY/ENTER .
Naciskaj  lub  , aby wybrać
numer pamięci.
Pojawia się nazwa pamięci. Nazwa pamięci
może być różnego rodzaju, w zależności od
specyfikacji urządzenia USB.
Jeśli można wybrać tylko jedną pamięć,
przejdź do punktu 6.
6 Naciśnij DISPLAY/ENTER .
Aby zmienić tryby odtwarzania
Naciskaj przycisk MODE , gdy urządzenie USB
jest zatrzymane.
Możesz wybrać tryb normalnego odtwarzania
(odtwarzanie w kolejności wszystkich plików na
urządzeniu USB), tryb odtwarzania foldera („ ”
odtwarza wszystkie pliki w podanym folderze na
urządzeniu USB), tryb powtarzania („ ”
powtarza wszystkie pliki/„ 1” powtarza jeden
plik) lub tryb odtwarzania losowego („SHUF”).
Więcej informacji można znaleźć w punkcie
„Wybór trybu odtwarzania” na odwrocie.
Uwagi dotyczące urządzenia USB
 Nie można zagwarantować działania urządzenia
USB ze sprzętem, nawet, jeśli spełnia ono
wymagania zgodności.
 Rozpoczęcie odtwarzania może potrwać dość
długo, gdy:
Struktura folderów jest złożona.
Urządzenie USB jest niemal zapełnione.
 Po podłączeniu urządzenia USB opisywany sprzęt
odczytuje wszystkie zapisane na nim pliki. Jeśli na
urządzeniu USB znajduje się wiele folderów lub
plików, odczytanie ich przez sprzęt może potrwać
dość długo.
 Nie podłączaj urządzenia USB do sprzętu za
pomocą koncentratora USB.
 W przypadku podłączenia niektórych urządzeń
USB po wykonaniu jakiejś czynności może
wystąpić opóźnienie po stronie opisywanego
sprzętu.
 Sprzęt może nie obsługiwać wszystkich funkcji
dostępnych na podłączonym urządzeniu USB.
 Kolejność odtwarzania na sprzęcie może być inna,
niż kolejność odtwarzania na podłączonym
urządzeniu USB.
 Nie należy zapisywać plików w formacie innym niż
MP3/WMA lub zbędnych folderów na urządzeniu
USB, które zawiera pliki MP3/WMA.
 Podczas odtwarzania foldery, które nie zawierają
plików MP3/WMA, są pomijane.
 Formaty plików dźwiękowych obsługiwanych
przez sprzęt są następujące:
MP3: Rozszerzenie pliku „.mp3”
WMA: Rozszerzenie pliku „.wma”
Należy zwrócić uwagę, że jeśli nazwa pliku ma
prawidłowe rozszerzenie, ale sam plik został
utworzony w innym formacie dźwiękowym, sprzęt
może odtwarzać szumy lub może nie działać
prawidłowo.
 Format MP3 PRO nie jest obsługiwany.
 Pliki WMA z kodowaniem WMA DRM, WMA
Lossless oraz WMA PRO nie mogą być
odtwarzane.
 Sprzęt nie może odtwarzać plików dźwiękowych
znajdujących się na urządzeniu USB w
następujących przypadkach:
Gdy łączna liczba plików dźwiękowych w
jednym folderze przekracza 999.
Gdy łączna liczba plików dźwiękowych na
jednym urządzeniu USB przekracza 5 000.
Gdy łączna liczba folderów na urządzeniu USB
przekracza 255 (włączając w to folder główny).
Gdy poziom katalogów (głębokość folderów)
przekracza 8 (włączając w to folder główny).
Te liczby mogą być inne, zależnie od struktury
plików i folderów.
 Nie gwarantujemy zgodności ze wszystkimi
programami kodującymi/zapisującymi. Jeśli pliki
dźwiękowe na urządzeniu USB zostały pierwotnie
zakodowane przy użyciu niekompatybilnego
oprogramowania, mogą one powodować szumy
lub przerywanie dźwięku lub też mogą w ogóle
nie być odtwarzane.
 Nazwy folderów i plików mogą być wyświetlane
przy użyciu maks. 32 znaków, włącznie z
cudzysłowami.
 Znaki i symbole, których sprzęt nie może
wyświetlić, będą pokazywane jako „_”.
 Sprzęt obsługuje wersje 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 oraz 2.4
formatu znaczników ID3 w przypadku MP3 oraz
format znaczników WMA (zdefiniowany przez
specyfikację ASF) w przypadku plików WMA. Jeśli
w pliku zawarte są informacje znacznika ID3 lub
WMA, będą wyświetlane: tytuł utworu, dane
wykonawcy oraz tytuł albumu. Jeśli plik nie
posiada znacznika z danymi, sprzęt wyświetla
następujące informacje:
Nazwa pliku zamiast tytułu utworu.
Napis „NO ARTIST” zamiast danych wykonawcy.
Napis „NO ALBUM” zamiast tytułu albumu.
Dane znacznika ID3 mogą być wyświetlane przy
użyciu maks. 64 znaków, a dane znacznika WMA
przy użyciu 32 znaków.
Słuchanie radia
1 Naciskaj RADIO FM/AM , aby wybrać
pasmo.
Po każdym naciśnięciu przycisku pasmo
zmienia się następująco:
„FM”  „AM”
2 Naciśnij i przytrzymaj TUNE/
+ lub 
, aż na wyświetlaczu zaczną zmieniać
się cyfry częstotliwości.
Sprzęt automatycznie przeszukuje
częstotliwości fal radiowych i zatrzymuje się,
gdy znajdzie wyraźny sygnał stacji radiowej.
Jeśli nie możesz wybrać stacji przy pomocy
automatycznego strojenia, naciskaj
TUNE/ + lub  , aby zmieniać
częstotliwości krok po kroku.
Jeśli odbierany jest sygnał stereofoniczny
stacji FM (UKF), na wyświetlaczu pojawia się
„ST”.
Wskazówka
Jeśli przy odbiorze stereofonicznego sygnału FM
występują szumy, naciśnij przycisk MODE , aż na
wyświetlaczu pojawi się „MONO”. Dźwięk przestanie
być stereofoniczny, ale odbiór się poprawi.
Uwaga
Na wyświetlaczu możesz sprawdzić dane pliku
dźwiękowego odtwarzanego z płyty lub
urządzenia USB.
ĄĄInformacje dotyczące łącznej liczby
utworów i czasu odtwarzania płyty
Audio CD
Gdy zakończy się odczyt płyty CD po jej
załadowaniu lub po anulowaniu wznowienia
odtwarzania przez dwukrotne naciśnięcie 
, na wyświetlaczu pojawi się łączna liczba
utworów i łączny czas odtwarzania.
Łączny czas odtwarzania
ĄĄInformacje dotyczącej łącznej
liczby folderów na płycie MP3/
WMA oraz urządzeniu USB
Płyta MP3/WMA
Gdy zakończy się odczyt płyty MP3/WMA po
jej załadowaniu lub po anulowaniu
wznowienia odtwarzania przez dwukrotne
naciśnięcie  , na wyświetlaczu pojawi się
łączna liczba folderów. Łączna liczba plików i
łączny czas odtwarzania nie są wyświetlane w
przypadku płyt MP3 i WMA.
Urządzenie USB
Gdy zakończy się odczyt urządzenia USB po
jego przyłączeniu lub po anulowaniu
wznowienia odtwarzania przez dwukrotne
naciśnięcie  , na wyświetlaczu pojawi się
łączna liczba folderów. Łączna liczba plików i
łączny czas odtwarzania nie są wyświetlane.
(Przykład: płyta MP3)
Aby powtórzyć Czynność
1 Naciskaj MODE , aż
Pojedynczy
pojawi się „ 1”.
utwór/plik
2 Naciśnij  lub  , aby
MP3/WMA
wybrać utwór/plik
dźwiękowy, który ma być
powtarzany. Jeśli chcesz
określić folder, który zawiera
pliki MP3/WMA, naciśnij
najpierw TUNE/ + lub 
, aby wybrać folder, a
następnie naciśnij  lub
 , aby wybrać plik.
3 Naciśnij  , aby
rozpocząć odtwarzanie z
powtarzaniem.
Wszystkie
utwory/pliki
MP3/WMA
1 Naciskaj MODE , aż
pojawi się „ ”.
2 Naciśnij  , aby
rozpocząć odtwarzanie z
powtarzaniem.
Wybrany folder 1 Naciskaj MODE , aż
pojawi się „ ” (Folder) oraz
na płycie MP3/
„ ”.
WMA lub
urządzeniu USB 2 Wybierz folder, naciskając
TUNE/ + lub  .
3 Naciśnij  , aby
rozpocząć odtwarzanie z
powtarzaniem.
1 Zaprogramuj utwory/pliki
dźwiękowe (patrz
„Tworzenie własnego
programu (odtwarzanie
programu)”).
2 Naciskaj MODE , aż na
wyświetlaczu pojawi się
„PGM” oraz „ ”.
3 Naciśnij  , aby
rozpocząć odtwarzanie z
powtarzaniem.
Aby anulować odtwarzanie z
powtarzaniem
Naciśnij  , aby zatrzymać odtwarzanie, a
następnie naciskaj MODE , aż „ ” (lub „ 1”)
zniknie z wyświetlacza.
Odtwarzanie utworów/plików
dźwiękowych w dowolnej kolejności
(odtwarzanie losowe)
Możesz ustawić sprzęt tak, aby odtwarzał utwory
CD-DA na płycie CD lub pliki MP3/WMA na płycie
lub na urządzeniu USB w losowej kolejności.

Bieżący numer pliku i czas odtwarzania*2
*1Jeśli plik nie posiada odpowiednich informacji
znacznika ID3 lub WMA, na wyświetlaczu
pojawiają się: nazwa pliku, „NO ARTIST” oraz „NO
ALBUM”, zamiast tytułu utworu, danych
wykonawcy oraz tytułu albumu.
*2Po kilku sekundach dane te są wyświetlane w
miejsce danych wykonawcy lub tytułu albumu.
1 Naciśnij przycisk CD  lub USB , aby
Wybór trybu odtwarzania
Aby anulować odtwarzanie losowe
Naciśnij  , aby zatrzymać odtwarzanie, a
następnie naciskaj MODE , aż z wyświetlacza
zniknie „SHUF”.
Gdy odtwarzanie z płyty/urządzenia USB jest
zatrzymane, możesz ustawić powtarzanie
utworów lub plików albo odtwarzanie losowe.
Wskazówki
Naciskaj przycisk MODE .
Po każdym naciśnięciu wskazanie pasma zmienia
się następująco:

Normalne odtwarzanie (bez wskazania)

Pojedyncze powtarzanie (
włączyć funkcję CD lub USB.
2 Naciskaj MODE , aż na wyświetlaczu
pojawi się „SHUF”.
3 Naciśnij  , aby rozpocząć
odtwarzanie losowe.
 Podczas odtwarzania losowego nie można wybrać
poprzedniego pliku MP3/WMA, naciskając 
.
 Wznowienie odtwarzania dostępne jest przy
odtwarzaniu losowym w trybie USB. Naciśnij 
 po zatrzymaniu odtwarzania losowego za
pomocą  . Odtwarzanie losowe rozpoczyna
się w miejscu, w którym zostało przerwane.
1)
)

Odtwarzanie wybranego foldera (
)*

Powtarzanie wybranego foldera (
,
Możesz ustawić kolejność odtwarzania maks. 25
utworów/plików dźwiękowych (pliki MP3/WMA)
na płycie/urządzeniu USB.
1 Naciśnij przycisk CD  lub USB , aby
)*
włączyć funkcję CD lub USB.
2 Naciskaj MODE , aż na wyświetlaczu
pojawi się „PGM”.

Odtwarzanie losowe (SHUF)

Odtwarzanie programu (PGM)

Odtwarzanie programu z powtarzaniem (
PGM)
,
* Funkcje te są dostępne tylko wtedy, gdy są
odtwarzane pliki MP3/WMA z płyty MP3/WMA lub
urządzenia USB.
Słuchanie zaprogramowanych
stacji radiowych
1 Naciskaj RADIO FM/AM , aby wybrać
pasmo.
Po każdym dodaniu utworu lub pliku MP3/
WMA, dodany jest kolejny numer kroku, a
numer utworu lub pliku miga na wyświetlaczu.
Na wyświetlaczu będzie podany łączny czas
programu, do „99:59” w przypadku płyty
Audio CD. (Jeśli łączny czas przekracza 99:59,
pojawi się „--:--”.)
W przypadku płyt MP3/WMA łączny czas nie
jest wyświetlany i zawsze widoczny jest „--:--”.
5 Naciśnij  , aby rozpocząć
odtwarzanie programu.
Utworzony program jest dostępny aż do
otwarcia przedziału CD, wyjęcia urządzenia
USB lub wyłączenia zasilania sprzętu. Aby
ponownie odtworzyć ten sam program,
naciśnij  .
Uwaga
Jeśli spróbujesz zaprogramować 26 lub więcej
utworów/plików MP3/WMA, na wyświetlaczu pojawi
się „FULL”.
Wskazówka
Wznowienie odtwarzania dostępne jest przy
odtwarzaniu programu w trybie USB. Naciśnij  
po zatrzymaniu odtwarzania programu za pomocą
 . Odtwarzanie programu rozpoczyna się w
miejscu, w którym zostało przerwane.
Wyświetlanie informacji o
zaprogramowanych utworach
Po stworzeniu własnego programu możesz
sprawdzić informacje o zaprogramowanych
utworach/plikach, naciskając DISPLAY/ENTER .
Po każdym naciśnięciu przycisku wskazanie
wyświetlacza zmienia się następująco:

Numer ostatniego zaprogramowanego
utworu i łączny czas odtwarzania*

Łączna liczba zaprogramowanych
utworów
* Łączny czas odtwarzania wyświetlany jest tylko w
przypadku utworów CD-DA.
Anulowanie odtwarzania programu
Naciśnij  , aby zatrzymać odtwarzanie, a
następnie naciskaj MODE , aż z wyświetlacza
zniknie „PGM”.
Usuwanie wszystkich utworów z
bieżącego programu
Zatrzymaj odtwarzanie, a następnie naciśnij
 . Na wyświetlaczu pojawia się „NO STEP” i
można utworzyć nowy program, zgodnie z
procedurą „Tworzenie własnego programu
(odtwarzanie programu)”.
Zapisywanie stacji radiowych
w pamięci
W pamięci sprzętu można zaprogramować dane
stacji radiowych. Możesz zachować maks. 30
stacji radiowych, 20 dla pasma FM i 10 dla pasma
AM.
1 Naciskaj RADIO FM/AM , aby wybrać
pasmo.
2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk RADIO
FM/AM AUTO PRESET , aż na
wyświetlaczu zacznie migać „AUTO”.
3 Naciśnij DISPLAY/ENTER , aby
zaprogramować stację.
Stacje są zaprogramowane w pamięci w
kolejności od niższych częstotliwości do
wyższych.
Jeśli nie można zaprogramować stacji
automatycznie
Stację o słabym sygnale należy zaprogramować
ręcznie.
1 Naciskaj RADIO FM/AM , aby wybrać
pasmo.
2 Wybierz odpowiednią stację.
3 Naciśnij  MANUAL PRESET .
Wybrane pasmo („FM-xx” lub „AM-xx”)
pojawia się na wyświetlaczu.
4 Naciskaj PRESET + lub  , aż na
wyświetlaczu zacznie migać numer, który
ma być przypisany do danej stacji.
5 Naciśnij DISPLAY/ENTER , aby zapisać
stację.
Jeśli do wybranego numeru jest już przypisana
jakaś stacja, zostanie ona zastąpiona przez
nowe ustawienie.
numer zaprogramowanej stacji radiowej,
której chcesz słuchać.
Podłączanie dodatkowych
urządzeń
Możesz słuchać dźwięku z dodatkowego
urządzenia, takiego jak przenośny cyfrowy
odtwarzacz muzyczny, poprzez głośniki
opisywanego sprzętu.
Przed podłączeniem upewnij się, że wszystkie
łączone elementy mają odłączone zasilanie.
Więcej szczegółów można znaleźć w instrukcji
obsługi urządzenia, które ma być podłączone.
1 Połącz gniazdo AUDIO IN  do gniazda
wyjściowego cyfrowego przenośnego
odtwarzacza muzycznego lub innego
urządzenia przy pomocy przewodu
połączeniowego audio (niedołączony do
zestawu).
2 Włącz podłączone urządzenie.
3 Naciśnij przycisk AUDIO IN  i rozpocznij
odtwarzanie z podłączonego urządzenia.
Dźwięk z podłączonego urządzenia
dodatkowego odtwarzany jest przez głośniki.
Aby podłączyć sprzęt do telewizora lub
magnetowidu, należy użyć przewodu
(niedołączony do zestawu) z wtyczką stereo
minijack z jednej strony i dwoma wtykami
cinch (L/P) z drugiej.
Uwagi
 Jeśli gniazdo AUDIO IN  sprzętu jest podłączone
do monofonicznego wyjścia cyfrowego
odtwarzacza muzycznego, dźwięk będzie słychać
tylko w lewym kanale.
 Jeśli gniazdo AUDIO IN  sprzętu zostanie
podłączone do wyjścia liniowego cyfrowego
odtwarzacza muzycznego, mogą wystąpić
zniekształcenia. Jeśli dźwięk jest zniekształcony,
należy podłączyć sprzęt do gniazda
słuchawkowego.
 Jeśli gniazdo AUDIO IN  sprzętu jest podłączone
do gniazda słuchawkowego cyfrowego
odtwarzacza muzycznego, należy zwiększyć
głośność odtwarzacza, a następnie ustawić
odpowiedni poziom dźwięku sprzętu.
Środki ostrożności
Płyty, które MOGĄ być odtwarzane na
sprzęcie
CD-DA*1)
Płyty Audio CD (utwory
Płyta CD-R/CD-RW, która zawiera pliki MP3/
WMA i jest prawidłowo sfinalizowana*2.
*1 CD-DA
to skrót Compact Disc Digital Audio. To
standard rejestracji stosowany na płytach Audio
CD.
*2Finalizacja to proces, dzięki któremu płyty CD-R/
CD-RW można stosować na odtwarzaczach;
finalizację po utworzeniu płyty można włączać lub
wyłączać w ustawieniach większości programów
rejestrujących.
Płyty, które NIE MOGĄ być odtwarzane na
sprzęcie
Płyty CD-R/CD-RW nie zapisane w formacie
Audio CD lub formatach zgodnych z ISO 9660
Level 1/Level 2 lub Joliet
Płyty CD-R/CD-RW niskiej jakości, płyty CD-R/
CD-RW z rysami lub zabrudzeniami oraz płyty
CD-R/CD-RW zapisane w niezgodnym
urządzeniu zapisującym
Niesfinalizowane lub nieprawidłowo
sfinalizowane płyty CD-R/CD-RW
Nie naklejać papieru ani naklejek na płytę CD
ani nie rysować jej powierzchni.
Po zakończeniu odtwarzania schować płytę CD
do pudełka.
Ogólne
Uwaga dotycząca płyt w formacie
DualDisc
Sprzęt nie włącza się, gdy podłączony
jest przewód zasilania sieciowego.
Płyta w formacie DualDisc jest płytą
dwustronną zawierającą materiał DVD nagrany
na jednej stronie oraz materiał dźwiękowy
nagrany na drugiej stronie. Ponieważ jednak
nagrany materiał dźwiękowy nie jest zgodny ze
standardem Compact Disc (CD), nie można
zagwarantować poprawnego odtwarzania
takiej płyty.
Upewnij się, że przewód zasilania sieciowego
jest właściwie umieszczony w gnieździe
zasilania.
Płyty muzyczne z zakodowanymi
systemami ochrony praw autorskich
Na wyświetlaczu pojawia się napis „LOW
BATTERY” i sprzęt wyłącza się
automatycznie.
Ten produkt jest zaprojektowany do
odtwarzania płyt, które są wyprodukowane
zgodnie ze standardem Compact Disc (CD).
Ostatnio niektóre firmy muzyczne rozpoczęły
sprzedaż różnych płyt muzycznych z
zakodowanymi systemami ochrony praw
autorskich. Prosimy pamiętać, że są wśród nich
płyty, które nie są zgodne ze standardem CD i
mogą być nieodtwarzalne przez ten produkt.
O bezpieczeństwie
Ponieważ promień lasera odtwarzacza CD jest
szkodliwy dla oczu, nie wolno demontować
obudowy. Wszelkie prace serwisowe powinien
wykonywać tylko wykwalifikowany personel.
Jeśli do obudowy dostanie się ciało obce lub
ciecz, należy przed dalszym użytkowaniem
odłączyć sprzęt od zasilania sieciowego i
przekazać do sprawdzenia przez
wykwalifikowany personel.
Płyty o nietypowym kształcie (np. serce,
kwadrat, gwiazda) nie mogą być odtwarzane
na sprzęcie. Próba taka może się skończyć jego
uszkodzeniem. Nie używać takich płyt.
Źródła zasilania
Do zasilania sieciowego należy użyć
dołączonego przewodu zasilania sieciowego;
nie należy stosować żadnego innego
przewodu.
Jeśli sprzęt nie będzie użytkowany przez
dłuższy okres czasu, odłącz go od gniazda
sieciowego.
Jeśli baterie nie są używane, należy je wyjąć,
aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych przez
wyciek lub korozję baterii.
O wyborze miejsca
Nie pozostawiać sprzętu w pobliżu źródeł
ciepła, w miejscu nasłonecznienia,
nadmiernego zapylenia lub wstrząsów
mechanicznych lub też w samochodzie
wystawionym na promienie słoneczne.
Nie ustawiać sprzętu na pochyłej lub
niestabilnej powierzchni.
Nie stawiać niczego w odległości ok. 10 mm od
tylnej ściany obudowy. Otwory wentylacyjne
muszą być odkryte, aby sprzęt działał
prawidłowo, a jego podzespoły miały dłuższy
okres użytkowania.
Ponieważ w głośnikach wykorzystywany jest
silny magnes, należy trzymać z dala od sprzętu
karty kredytowe wykorzystujące kodowanie
magnetyczne czy też nakręcane zegarki, co
pozwoli zapobiec ewentualnym uszkodzeniom.
Obsługa
Jeśli urządzenie zostało przeniesione z
zimnego miejsca do miejsca o wyższej
temperaturze lub zostało umieszczone w
bardzo wilgotnym pomieszczeniu, na
soczewkach w przedziale CD może gromadzić
się wilgoć. W takim przypadku urządzenie nie
będzie działało prawidłowo. Wyjmij wtedy
płytę CD i poczekaj około godziny, aby wilgoć
wyparowała.
Postępowanie ze sprzętem
Nie zostawiaj otwartych drzwiczek przedziału
CD, aby uniknąć dostawania się do środka
kurzu i zanieczyszczeń.
Przy przenoszeniu sprzętu korzystaj z uchwytu
z tyłu urządzenia, aby zapobiec jego upadkowi.
Urządzenie USB nie może być podłączone
do portu
(USB) .
Wtyczka urządzenia USB lub przewodu USB
jest odwrócona. Włóż je do portu
(USB) 
we właściwą stronę.
Sprzęt nie włącza się podczas pracy na
bateriach.
Sprawdź, czy baterie zostały prawidłowo
włożone.
Wymień wszystkie baterie na nowe.
Brak jest dźwięku.
Upewnij się, że została wybrana odpowiednia
funkcja odtwarzania muzyki lub źródła
dźwięku, którego chcesz posłuchać.
Występują szumy podczas odtwarzania.
Czy ktoś używa telefonu komórkowego lub
innego wyposażenia wytwarzającego fale
radiowe w pobliżu sprzętu? W takim przypadku
odsuń sprzęt od takich urządzeń.
Odtwarzacz CD/MP3/WMA
Odtwarzacz CD nie działa lub pojawia się
komunikat „NO DISC” nawet, gdy płyta
CD znajduje się w sprzęcie.
Umieść płytę CD z etykietą skierowaną na
zewnątrz.
Oczyść płytę CD.
Wyjmij płytę CD i pozostaw przedział CD
otwarty na około godzinę, aby wyparowała
skondensowana wilgoć.
Płyta CD-R/CD-RW jest pusta lub
niesfinalizowana.
Na płycie nie ma plików MP3/WMA nadających
się do odtwarzania.
Wystąpił problem z jakością płyty CD-R/
CD-RW, urządzeniem nagrywającym lub
zastosowanym oprogramowaniem.
Jeśli baterie są wyczerpane, wymień wszystkie
baterie na nowe.
Dźwięk zanika.
Zmniejsz głośność.
Oczyść płytę CD lub wymień ją, jeśli jest mocno
uszkodzona.
Ustaw sprzęt w miejscu, w którym nie
występują drgania.
Oczyść soczewkę przy pomocy dmuchawy
dostępnej w handlu.
Dźwięk może zanikać lub mogą być słyszalne
szumy, jeśli stosowana jest płyta CD-R/CD-RW
słabej jakości lub jeśli występuje problem z
urządzeniem nagrywającym lub zastosowanym
oprogramowaniem.
Rozpoczęcie odtwarzania trwa dłużej niż
zwykle.
W przypadku płyt opisanych poniżej
rozpoczęcie odtwarzania trwa dłużej.
Płyta zapisana ze złożoną strukturą folderów.
Płyta zawierająca wiele folderów lub pliki
inne niż MP3/WMA.
Urządzenie USB
Po podłączeniu urządzenia USB pojawia
się komunikat „NO TRK”.
Na urządzeniu USB nie ma plików MP3/WMA
nadających się do odtwarzania.
Urządzenie USB nie działa prawidłowo.
Jeśli podłączysz urządzenie USB, które nie jest
obsługiwane, mogą wystąpić następujące
problemy.
Urządzenie USB nie jest rozpoznawane.
Nazwy plików lub folderów nie są
wyświetlane przez sprzęt.
Odtwarzanie nie jest możliwe.
Dźwięk jest urywany.
Występują szumy.
Odtwarzany dźwięk jest zniekształcony.
„READING” jest wyświetlane przez długi
czas lub długo trwa oczekiwanie na
rozpoczęcie odtwarzania.
Odczyt może zająć dużo czasu w
następujących przypadkach:
Na urządzeniu USB znajduje się wiele
folderów lub plików.
Złożona struktura plików.
Pamięć jest niemal pełna.
Duża fragmentacja pamięci wewnętrznej.
Aby uniknąć tych problemów, zalecamy, aby
stosować się do następujących wskazówek:
Ograniczyć łączną liczbę folderów na
urządzeniu USB do 100.
Ograniczyć łączną liczbę plików w jednym
folderze do 100.
Błędne wyświetlenie
Dane zapisane na urządzeniu USB mogą być
uszkodzone. Ponownie zapisz dane dźwiękowe
na urządzeniu USB.
Sprzęt może wyświetlać tylko cyfry i litery
alfabetu. Inne znaki nie będą wyświetlane
prawidłowo.
Urządzenie USB nie jest rozpoznane.
Wyłącz sprzęt i podłącz urządzenie USB, a
następnie włącz ponownie urządzenie.
Urządzenie USB nie działa prawidłowo.
Zapoznaj się z instrukcją działania urządzenia
USB, aby rozwiązać ten problem.
Odtwarzanie nie rozpoczyna się.
Wyłącz sprzęt i ponownie przyłącz urządzenie
USB.
Odtwarzanie nie rozpoczyna się od
pierwszej ścieżki.
Ustaw tryb odtwarzania na normalny.
Nie można odtworzyć plików MP3/WMA.
Pliki dźwiękowe mogą mieć nieprawidłowe
rozszerzenia. Rozszerzenia plików obsługiwane
przez sprzęt są następujące:
MP3: Rozszerzenie pliku „.mp3”
WMA: Rozszerzenie pliku „.wma”
Pliki dźwiękowe mogły zostać zapisane w
formatach innych niż MP3/WMA.
Urządzenie magazynujące USB używa systemu
plików innego niż FAT16 lub FAT32.*
Pamięć urządzenia magazynującego USB
została podzielona na partycje. Można
odtwarzać pliki MP3/WMA tylko z pierwszej
partycji.
Możliwe jest odtwarzanie plików z 8 poziomów
folderów (wliczając w to folder główny).
Łączna liczba folderów na urządzeniu USB
przekracza 255 (włączając w to folder główny).
Łączna liczba plików na urządzeniu USB
przekracza 5 000.
Łączna liczba plików w folderze przekracza
999.
Pliki są zaszyfrowane lub chronione hasłem.
* Sprzęt obsługuje system plików FAT16 i FAT32, ale
niektóre urządzenia USB mogą nie obsługiwać
obu tych systemów.
Aby uzyskać odpowiednie informacje, należy
zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia USB
lub skontaktować się z jego producentem.
Radio
Dźwięk jest słabo słyszalny lub sygnał
jest słaby.
Jeśli baterie są wyczerpane, wymień wszystkie
baterie na nowe.
Odsunąć sprzęt od pobliskiego telewizora.
W przypadku pasma FM wysuń antenę na
pełną długość i zmień jej położenie, aby
uzyskać jak najlepszy sygnał. W przypadku
pasma AM obróć cały sprzęt, aby uzyskać jak
najlepszy sygnał.
Odbiór radia FM
Odbiór radia AM
Pojawiło się „OVER CURRENT”.
Uwagi dotyczące płyt
Przed rozpoczęciem odtwarzania
należy oczyścić płytę CD szmatką.
Wycieraj płytę CD od środka na
zewnątrz. Jeśli na płycie CD są
zadrapania, zabrudzenia lub
odciski palców, mogą wystąpić
błędy odtwarzania.
Nie stosuj takich substancji jak
benzyna ekstrakcyjna, rozpuszczalnik
spirytusowy, środki czystości czy też środki
antystatyczne przeznaczone do winylowych
płyt długogrających.
Nie wolno narażać płyt CD na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych lub kontakt z
innymi źródłami ciepła, takimi jak przewody
powietrzne, ani też nie pozostawiać ich w
samochodzie zaparkowanym w miejscu
ciągłego nasłonecznienia, gdyż może to
spowodować znaczny wzrost temperatury
wewnątrz pojazdu.
W razie trudności
Wykryto nieprawidłowe natężenie prądu z
portu
(USB) . Wyłącz sprzęt i odłącz
urządzenie USB od portu
(USB) . Spróbuj
użyć innego urządzenia USB. Jeśli komunikat
powtórzy się, skontaktuj się z najbliższym
sprzedawcą Sony.

Tworzenie własnego programu
(odtwarzanie programu)
Stacje radiowe pozostają w pamięci sprzętu nawet
w następujących sytuacjach.
Przewód zasilania sieciowego zostaje odłączony
od sieci.
Zostaną wyjęte baterie.


Powtarzanie wszystkich utworów (
Wskazówka
2 Naciśnij PRESET + lub  , aby wybrać
włączyć funkcję CD lub USB.
Sprawdzanie danych pliku

Tytuł albumu ( )*1
Przykład (programowanie utworu CD-DA z
płyty Audio CD)
2 Wykonaj następujące czynności.
Jeśli pliki MP3/WMA obecne są tylko w folderze
głównym urządzenia USB, na wyświetlaczu
widoczny jest napis „1FLDR”.

Dane wykonawcy ( )*1
Pojawi się „STEP 1”, a potem wybrany utwór
lub plik MP3/WMA.
1 Naciśnij przycisk CD  lub USB , aby
Wskazówka
Tytuł utworu ( )*1
4 Naciśnij DISPLAY/ENTER .
Możesz ustawić sprzęt tak, aby wielokrotnie
odtwarzał utwory CD-DA na płycie Audio CD lub
pliki MP3/WMA na płycie lub na urządzeniu USB
w trybie normalnym i trybie programu.
Łączna liczba folderów

Jeśli chcesz określić folder, który zawiera pliki
MP3/WMA, naciśnij najpierw TUNE/ + lub 
, aby wybrać folder, a następnie naciśnij
 lub  , aby wybrać plik.
Wielokrotne odtwarzanie utworów/
plików dźwiękowych (odtwarzanie z
powtarzaniem)
Zaprogramowane
utwory/pliki
MP3 lub WMA
Naciskaj przycisk DISPLAY/ENTER  podczas
odtwarzania pliku MP3/WMA z płyty/urządzenia
USB. Informacje pokazywane na wyświetlaczu
zmieniają się w następujący sposób:
utwór/plik.
Czyszczenie obudowy
Obudowę, panel przedni i elementy sterujące
należy czyścić przy pomocy miękkiej szmatki
lekko zwilżonej łagodnym roztworem
detergentu. Nie stosować skrobaczek, proszku
do szorowania lub rozpuszczalników, takich jak
alkohol czy benzyna ekstrakcyjna.
Jeśli masz jakieś pytania lub problemy związane
ze sprzętem, skonsultuj się z najbliższym
sprzedawcą produktów Sony.
Brak jest dźwięku.
Urządzenie USB mogło zostać nieprawidłowo
podłączone. Wyłącz sprzęt i ponownie przyłącz
urządzenie USB. Następnie włącz sprzęt.
Występują szumy, dźwięk przeskakuje
lub jest zniekształcony.
Wyłącz sprzęt i ponownie przyłącz urządzenie
USB. Następnie ponownie włącz sprzęt.
Same pliki muzyczne zawierają szumy lub
dźwięk jest zniekształcony. Szumy mogły
pojawić się podczas tworzenia plików
dźwiękowych. Spróbuj ponownie utworzyć pliki
audio i odtworzyć je na sprzęcie.
Obraz telewizyjny jest przerywany.
Jeśli słuchasz stacji FM w pobliżu telewizora z
anteną pokojową, odsuń sprzęt dalej od
telewizora.
Jeśli problem utrzymuje się po wypróbowaniu
wszystkich innych rozwiązań, odłącz przewód
zasilania sieciowego lub wyjmij wszystkie
baterie. Gdy wyświetlacz będzie pusty, ponownie
podłącz przewód zasilania sieciowego lub włóż
baterie. Jeśli problem powtarza się, skonsultuj się
z najbliższym sprzedawcą Sony.
Dane techniczne
Informacje dotyczące odtwarzacza CD
System
System cyfrowego dźwięku CD
Właściwości diody laserowej
Trwanie emisji: ciągła
Wyjście lasera: Poniżej 44,6 µW
(Jest to wartość mierzona z odległości 200 mm
od powierzchni soczewki obiektywu na bloku
optycznym o przesłonie 7 mm.)
Liczba kanałów
2
Charakterystyka częstotliwościowa
20 Hz  20 000 Hz +1/–2 dB
Zniekształcenia kołysania i drżenia
Poniżej mierzalnego poziomu
Informacje dotyczące USB
Port (USB) (typ A), maksymalne natężenie
prądu 500 mA, USB 2.0 zgodne z Full Speed

Łączna liczba utworów
3 Naciśnij  lub  , aby wybrać

Korzystanie z wyświetlacza
Tryb odtwarzania można zmienić tylko wtedy, gdy
odtwarzanie utworu lub pliku MP3/WMA jest
zatrzymane. Jeśli naciśniesz przycisk MODE , gdy
utwór lub plik MP3/WMA jest odtwarzany albo
wstrzymany, na wyświetlaczu pojawi się „PUSH
STOP”. Zatrzymaj odtwarzanie, naciskając przycisk 
 przed zmianą trybu odtwarzania.

Inne funkcje odtwarzania
Informacje dotyczące radia
Zakres częstotliwości
FM (UKF): 87,5 MHz  108 MHz (krok 50 kHz)
AM (fale długie/średnie): 531 kHz  1 602 kHz
(krok 9 kHz)
Częstotliwość pośrednia
FM (UKF): 128 kHz
AM (fale długie/średnie): 45 kHz
Anteny
FM (UKF): Antena teleskopowa
AM (fale długie/średnie): Wbudowana
ferrytowa antena prętowa
Wejście
AUDIO IN
Gniazdo stereo mini
Wyjście
Gniazdo stereo mini  (słuchawkowe)
Do słuchawek o impedancji 16   32 
Obsługiwane formaty
Obsługiwane prędkości bitowe
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps  320 kbps, VBR
WMA:
48 kbps  192 kbps, VBR
Częstotliwości próbkowania
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
32/44,1/48 kHz
Ogólne
Głośnik
Dwa głośniki pełnozakresowe, śr. 5 cm, 8 , typ
stożkowy
Moc wyjściowa
1 W + 1 W (przy 8 , zniekształcenia
harmoniczne 10%)
Wymagania dotyczące zasilania
230 V prądu zmiennego, 50 Hz (zasilanie
sieciowe)
9 V prądu stałego, sześć baterii R6 (rozmiar AA)
Pobór mocy
13 W prądu zmiennego
Żywotność baterii*1, *2
Odtwarzanie CD
Ok. 3 godzin (przy maksymalnym poziomie
głośności ok. 40%)
Odbiór radia FM
Ok. 12 godzin
*1 Pomiar według standardów Sony. Rzeczywista żywotność
baterii może zależeć od stanu sprzętu lub warunków
użytkowania.
*2 Korzystanie z baterii alkalicznych Sony
Wymiary
Ok. 330 mm × 166 mm × 89 mm (dł./wys./
szer.) (włącznie z wystającymi elementami)
Masa
Ok. 1,7 kg (wraz z bateriami)
Dostarczane akcesoria
Przewód zasilania sieciowego (1)
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie
bez uprzedzenia.
Download PDF

advertising