Sony | ZS-X1 | Sony ZS-X1 Instrukcja obsługi

Środki ostrożności
Bezpieczeństwo
• Ponieważ wiązka laserowa
odtwarzacza CD jest niebezpieczna dla
wzroku, nie wolno otwierać obudowy.
Naprawy należy zlecać wyłącznie
wykwalifikowanemu personelowi.
• Jeśli do odtwarzacza dostanie się
przypadkowo ciało obce lub ciecz,
należy odłączyć przewód zasilający i
zlecić sprawdzenie urządzenia
wykwalifikowanej osobie, zanim
zostanie ono podłączone ponownie.
• Za pomocą tego urządzenia nie można
odtwarzać płyt o niestandardowych
kształtach (np. w kształcie serca,
kwadratu, gwiazdy). Próby odtwarzania
takich płyt mogą spowodować
uszkodzenie urządzenia. Nie należy
używać tego typu płyt.
Czyszczenie kieszeni
• Obudowę, panel i elementy sterowania
można czyścić przy użyciu miękkiej
ściereczki zwilżonej łagodnym
środkiem czyszczącym. Nie należy
używać szorstkich gąbek, proszków do
czyszczenia ani rozpuszczalników,
takich jak alkohol czy benzyna.
• Jeśli odtwarzacz został zachlapany
słoną wodą, należy wytrzeć go wilgotną
szmatką, a następnie wysuszyć miękką
suchą szmatką. Nie należy myć
urządzenia pod bieżącą wodą. Nie
należy używać mydła ani detergentów.
Nie należy suszyć urządzenia
elektryczną suszarką do włosów.
• Dostarczony zasilacz sieciowy nie jest
wodoodporny. Aby uniknąć porażenia
prądem, nie należy korzystać z
odtwarzacza zasilanego prądem
zmiennym w pobliżu wody.
Lokalizacja urządzenia
• Nie należy ustawiać odtwarzacza w
pobliżu źródeł ciepła ani w miejscach
narażonych na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych, nadmiernych
ilości kurzu lub wstrząsów
mechanicznych.
• Nie należy ustawiać odtwarzacza na
pochyłych lub niestabilnych
powierzchniach.
• Nie należy umieszczać żadnych
przedmiotów w odległości mniejszej
niż 10 mm od ścianek obudowy.
Otwory wentylacyjne muszą być
odsłonięte, aby zapewnić prawidłową
pracę odtwarzacza i przedłużyć okres
eksploatacji jego podzespołów.
• Pozostawiając odtwarzacz w
zaparkowanym samochodzie, należy
umieścić go w takim miejscu, aby nie
był narażony na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych.
• Głośniki są wyposażone w silne
magnesy, dlatego karty kredytowe
korzystające z zapisu magnetycznego
oraz zegarki mechaniczne należy
przechowywać z dala od odtwarzacza,
aby zapobiec ewentualnym
uszkodzeniom spowodowanym
wpływem pola magnetycznego.
Nie należy zanurzać urządzenia
w wodzie
Niniejsze urządzenie nie jest
przystosowane do zanurzania w wodzie
ani do ciągłego kontaktu z wodą.
• Przed otwarciem lub zamknięciem
kieszeni odtwarzacza CD lub pokrywy
komory baterii należy z zewnętrznej
powierzchni odtwarzacza usunąć
wodę, kurz lub piasek.
• Woda w gniazdach słuchawkowych
może powodować ich rdzewienie.
Jeśli słuchawki nie są używane,
gniazdo należy zakryć dołączoną
gumową osłoną.
Zasilanie nie jest włączone, a na
wyświetlaczu pojawiają się na zmianę
komunikaty „bAttErY” i „Error”.
• Sprawdź, czy baterie zostały prawidłowo
włożone.
• Jeśli baterie są słabe, wymień wszystkie
baterie na nowe.
Nie słychać dźwięku.
• Ustaw poziom głośności.
• Odłącz słuchawki podczas słuchania
muzyki przez głośniki.
Działanie
Słychać szum.
• Jeśli urządzenie zostało przeniesione
bezpośrednio z zimnego do ciepłego
otoczenia lub zostało umiejscowione w
bardzo wilgotnym pomieszczeniu, na
soczewce odtwarzacza CD może
skraplać się para. W takim przypadku
urządzenie nie będzie działać
prawidłowo. Należy wówczas wyjąć
płytę CD z odtwarzacza i poczekać
około godziny na wyparowanie wilgoci.
Płyta CD nie jest odtwarzana lub na
wyświetlaczu pojawia się napis „no
dISC”, mimo że płyta CD znajduje się
w odtwarzaczu.
Uwagi dotyczące płyt CD
• Przed rozpoczęciem odtwarzania
należy oczyścić płytę CD za pomocą
specjalnej ściereczki. Płytę należy
czyścić od środka na zewnątrz.
Źródła zasilania
• W przypadku
zasilania prądem
zmiennym należy
stosować
dostarczony zasilacz Biegunowość
sieciowy. Nie wolno
wtyku
używać zasilaczy
innego typu.
• Nawet po wyłączeniu odtwarzacza
urządzenie znajduje się cały czas pod
napięciem, dopóki wtyczka przewodu
zasilającego jest podłączona do
gniazda zasilającego w ścianie.
• W przypadku zasilania za pomocą
baterii należy użyć sześciu baterii R20
(rozmiar D).
• Jeśli baterie nie są używane, należy je
wyjąć, aby zapobiec uszkodzeniom
spowodowanym przez ewentualny
wyciek elektrolitu lub korozję.
• Tabliczka znamionowa informująca o
wysokości napięcia roboczego itp.
znajduje się na spodniej części
urządzenia.
• Jeśli baterie są słabe, wymień wszystkie
baterie na nowe.
• Nie należy używać środków
zawierających benzynę i rozpuszczalniki
ani dostępnych w sklepach środków
czyszczących i aerozoli antystatycznych
przeznaczonych do płyt winylowych.
• Nie należy zostawiać płyt CD w
miejscach narażonych na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych i ciepła
ani w samochodach zaparkowanych w
nasłonecznionych miejscach, gdzie może
nastąpić znaczny wzrost temperatury.
• Nie wolno naklejać papieru lub
naklejek na płytę CD ani zadrapywać
powierzchni płyty CD.
• Po zakończeniu odtwarzania płytę CD
należy przechowywać w przeznaczonym
do tego celu opakowaniu.
• W pobliżu odtwarzacza jest używany
przenośny telefon lub inne urządzenie
emitujące fale radiowe. t Odsuń telefon lub
inne urządzenie zakłócające od odtwarzacza.
Odtwarzacz CD
• Włóż płytę CD nadrukiem do góry.
• Oczyść płytę CD.
• Wyjmij płytę CD i pozostaw kieszeń
odtwarzacza otwartą przez około
godzinę, aby skondensowana para
wodna mogła wydostać się na zewnątrz.
• Nie zakończono sesji nagrywania płyty
CD-R/CD-RW. Zakończ sesję nagrywania
płyty CD-R/CD-RW za pomocą
urządzenia nagrywającego.
• Problem dotyczy jakości płyty CD-R/CDRW, urządzenia nagrywającego lub
używanego oprogramowania.
• Jeśli baterie są słabe, wymień wszystkie
baterie na nowe.
Nie można otworzyć/zamknąć
pokrywy kieszeni odtwarzacza CD.
• Ustaw odtwarzacz na poziomej
powierzchni i otwórz/zamknij pokrywę.
Soczewka
Wszelkie rysy, brud lub odciski palców
znajdujące się na płycie CD mogą
powodować błędy podczas odtwarzania
płyty.
Informacje dotyczące płyt CD-R/
CD-RW
Ten odtwarzacz umożliwia odtwarzanie
płyt CD-R/CD-RW nagranych w formacie
CD-DA*, ale możliwość odtwarzania jest
uzależniona od jakości płyty oraz stanu
urządzenia nagrywającego.
* CD-DA jest skrótem od Compact Disc
Digital Audio. Format ten jest jednym
ze standardów nagrywania dźwięku
na płytach CD.
Płyty muzyczne zakodowane z
zastosowaniem technologii
ochrony praw autorskich
Niniejsze urządzenie zostało
zaprojektowane do odtwarzania płyt
zgodnych ze standardem Compact Disc
(CD). W ostatnim czasie na rynku pojawiły
się wydane przez kilka firm
fonograficznych płyty z nagraniami
muzycznymi zakodowanymi z
zastosowaniem technologii ochrony praw
autorskich. Należy zwrócić uwagę na fakt,
że wśród tych płyt znajdują się również
takie, które nie są zgodne ze standardem
CD i w związku z tym mogą nie być
odtwarzane przez niniejsze urządzenie.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub
problemów dotyczących odtwarzacza
należy kontaktować się z najbliższym
punktem sprzedaży produktów Sony.
Rozwiązywanie
problemów
Ogólne
Brak zasilania.
• Sprawdź, czy baterie zostały prawidłowo
włożone.
Radio
UWAGA
Sekcja odtwarzacza CD
System
System cyfrowego dźwięku CD
Właściwości diody lasera
Materiał: GaAlAs
Długość fali: 780 nm
Czas trwania emisji: emisja ciągła
Moc wyjściowa lasera: poniżej 44,6 µW
(Jest to moc wyjściowa mierzona w
odległości 200 mm od powierzchni
soczewki obiektywu na bloku optycznym
adaptera o aperturze 7 mm).
Prędkość obrotowa
200 obr./min do 500 obr./min
(CLV)
Liczba kanałów
2
Zakres częstotliwości
20 - 20 000 Hz +1/–2 dB
Zniekształcenia dźwięku
Poniżej mierzalnej granicy
Personal
Audio
System
Aby uniknąć porażenia prądem,
nie należy otwierać obudowy.
Naprawy należy zlecać wyłącznie
wykwalifikowanemu
personelowi.
Nie należy ustawiać urządzenia w
miejscach o ograniczonej przestrzeni,
takich jak regały lub szafki.
Instrukcja obsługi
87,5 - 108 MHz
MW
531 - 1 611 kHz (co 9 kHz)
530 - 1 610 kHz (co 10 kHz)
LW
153 - 279 kHz
Inne modele
UKF
87,5 - 108 MHz
AM
531 - 1 611 kHz (co 9 kHz)
530 - 1 610 kHz (co 10 kHz)
Częstotliwość pośrednia (IF)
UKF: 10,7 MHz
AM/MW/LW: 450 kHz
Anteny
UKF: Antena teleskopowa
AM/MW/LW: Wbudowana antena ferrytowa
ZS-X1
©2003 Sony Corporation
Ogólne
Głośnik
Głośnik główny: średnica 10 cm, 3,2 Ω, typ
stożkowy (2)
Wyjścia
Gniazdo słuchawkowe (dla miniwtyczki
stereofonicznej):
Dla słuchawek o impedancji 16 - 68 Ω
Maksymalna moc wyjściowa
5,4 W
Zasilanie
Do gniazda DC IN 9 V można podłączyć:
Dostarczony zasilacz sieciowy do użytku w
sieci:
– 220 V (prąd zmienny), 60 Hz
(model koreański)
– 240 V (prąd zmienny), 50 Hz
(model australijski)
– 230 V (prąd zmienny), 50 Hz
(pozostałe modele)
9 V (prąd stały), 6 baterii R20 (rozmiar D)
Żywotność baterii
Dla zestawu audio:
Odtwarzanie płyt CD
• Aby poprawić jakość odbioru w paśmie
UKF (FM), należy zmienić pozycję anteny.
Baterie Sony R20P: ok. 7,5 godz.
3-251-191-91 (1)
Źródła zasilania
2 do źródła zasilania
Baterie alkaliczne Sony LR20: ok. 14 godz.
A
Słuchanie radia
1 do gniazda DC IN 9 V
Baterie Sony R20P: ok. 11 godz.
Baterie alkaliczne Sony LR20: ok. 24 godz.
Dźwięk jest słaby lub słabej jakości.
• Jeśli baterie są słabe, wymień wszystkie
baterie na nowe.
• Odsuń odtwarzacz od telewizora.
Zakłócenia na ekranie telewizora.
• Jeśli w czasie słuchania audycji radiowych w
paśmie UKF urządzenie znajduje się blisko
odbiornika TV wyposażonego w antenę
pokojową, należy umieścić urządzenie w
dalszej odległości od odbiornika.
Jeśli po zastosowaniu powyższych
sposobów usunięcia usterek wciąż
występują problemy, należy odłączyć
zasilacz sieciowy. Po zniknięciu wszystkich
wskazań na wyświetlaczu, należy ponownie
podłączyć zasilacz sieciowy. Jeśli problem
powtórzy się, należy skontaktować się z
najbliższym przedstawicielem firmy Sony.
(2)
Uszkodzenia mechaniczne,
termiczne, chemiczne zewnętrznych
części metalowych i z tworzyw
sztucznych oraz sznury
przyłączeniowe słuchawkowe nie
podlegają gwarancji.
(3)
Aby uchronić zestaw przed
zniszczeniem w czasie wyładowań
atmosferycznych należy odłączyć
przewód zasilania z sieci oraz kabel
antenowy/dot. instalacji
indywidualnych/, bądż też kabel
antenowy w przypadku wejścia na
antenę zewnętrzną.
Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia
prądem, nie należy stawiać na urządzeniu
obiektów wypełnionych cieczami, np.
wazonów.
Model europejski
UKF
Wymiary
Ok. 430 × 172 × 288 mm (szer./wys./gł.)
(łącznie z wystającymi częściami)
Masa
Ok. 3,5 kg (z bateriami)
Dostarczone wyposażenie
Zasilacz sieciowy (1)
Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec
zmianie bez powiadomienia.
Wyposażenie dodatkowe
Słuchawki Sony MDR
Podłącz zasilacz sieciowy A lub włóż sześć baterii R20 (rozmiar D) (nie należą do
wyposażenia) do komory baterii B.
Uwagi
• Baterie należy wymienić, jeśli wskaźnik OPR/BATT jest przyciemniony lub jeśli odtwarzacz
nie działa. Wszystkie baterie należy wymienić na nowe.
• Aby korzystać z zasilania bateryjnego, należy odłączyć zasilacz sieciowy od odtwarzacza.
Czynności polegające na:
— sprawdzeniu parametrów
technicznych,
— regulacji i czyszczeniu
mechanizmu,
— strojeniu programatorów,
— wymianie żarówek i
bezpieczników
są czynnościami należącymi do normalnej
obsługi eksploatacyjnej przez
uprawnionego z gwarancji, nie są zaliczane
do ilości napraw stanowiących podstawę
do wymiany sprzętu zgodnie z §31 i §36
punkt 1.3, uchwaly Nr 71 RM z 1963. 06. 13
opublikowanej w Monitorze Polskim Nr 21 z
1983. 06. i są usługą płatną przez klienta.
UWAGA
Zakres częstotliwości
Słaby odbiór.
• Zmień położenie samego odtwarzacza, aby
poprawić odbiór w zakresie AM lub MW/LW.
(1)
Aby uniknąć ryzyka pożaru lub
porażenia prądem, nie należy
wystawiać urządzenia na
działanie deszczu lub wilgoci.
Sekcja radia
Dźwięk jest przerywany.
• Zmniejsz poziom głośności.
• Oczyść płytę CD lub wymień ją, jeśli
została poważnie uszkodzona.
• Umieść odtwarzacz w takim miejscu, w
którym nie będzie on narażony na wstrząsy.
• Oczyść soczewki za pomocą pojemnika z
powietrzem dostępnego w sprzedaży.
• W przypadku korzystania z płyt CD-R/
CD-RW słabej jakości lub w przypadku
wystąpienia problemów z urządzeniem
nagrywającym albo z oprogramowaniem,
dźwięk może zanikać lub może się
pojawić szum.
Polski
Dane techniczne
B
Odtwarzanie płyt CD
Położenie elementów sterujących
1
2
3
Wkładanie płyty CD do
odtwarzacza
4
Naciśnij przycisk OPERATE (lub przycisk POWER), aby włączyć odtwarzacz.
Umieść płytę CD w kieszeni odtwarzacza CD.
Naciśnij przycisk Z PUSH OPEN/CLOSE, aby zamknąć kieszeń
odtwarzacza CD.
Naciśnij przycisk u.
Odtwarzacz odtwarza każdy utwór jeden raz.
Aby
przerwać odtwarzanie
wstrzymać odtwarzanie
Stroną z nadrukiem do góry
Uwaga
Podczas wkładania płyty CD odtwarzacz należy ustawić poziomo.
Jeśli odtwarzacz nie jest ustawiony poziomo, nie można otworzyć
lub zamknąć pokrywy kieszeni odtwarzacza CD.
przejść do następnego utworu
Wskaźnik ESP
OPR/BATT
cofnąć się do poprzedniego
utworu
wyjąć płytę CD z odtwarzacza
ESP
MODE
Z PUSH
OPEN/CLOSE
odszukać określone miejsce
podczas słuchania dźwięku
odszukać określone miejsce,
obserwując wyświetlacz
x
DISPLAY/ENT
MEMORY
Naciśnij przycisk
x
u
Ponownie naciśnij przycisk w celu wznowienia
odtwarzania utworu po pauzie.
>
W trybie zatrzymania naciśnij przycisk ESP.
Zaświeci wskaźnik ESP.
Aby wyłączyć funkcję ESP
Naciśnij ponownie przycisk ESP.
Uwagi
• Jeśli odtwarzacz zostanie poddany silnemu wstrząsowi, odtwarzanie może zostać
przerwane, nawet jeśli funkcja ESP jest włączona.
• Dźwięk może przeskakiwać lub może być słyszalny szum:
– podczas słuchania zabrudzonej lub porysowanej płyty CD;
– podczas słuchania płyty CD zawierającej test dźwiękowy;
– gdy odtwarzacz jest poddawany ciągłym wstrząsom.
• Jeśli podczas odtwarzania zostanie naciśnięty przycisk ESP, może nastąpić chwilowy zanik
dźwięku.
Wskazówka
W celu uzyskania wysokiej jakość dźwięku z płyty audio CD zalecane jest wyłączenie funkcji ESP.
Słuchanie audycji radiowych
.
Z PUSH OPEN/CLOSE
> (do przodu) lub . (do tyłu) podczas
odtwarzania, aż do odszukania odpowiedniego miejsca
1
2
> (do przodu) lub . (do tyłu) w trakcie pauzy,
aż do odszukania odpowiedniego miejsca
Korzystanie z wyświetlacza
3
Aby sprawdzić całkowitą liczbę utworów oraz czas odtwarzania
Naciśnij przycisk DISPLAY/ENT/MEMORY, gdy urządzenie znajduje się w trybie
zatrzymania (patrz rys. C).
Aby sprawdzić pozostały czas odtwarzania
DC IN 9V
OPERATE
(POWER)
i
BAND
AUTO PRESET
VOL –, +*
Wyświetlacz
u*
* W przypadku, gdy numer utworu jest większy od 20, pozostały czas odtwarzania jest
wyświetlany jako „- -:- -”.
MEGA BASS
*Na przycisku znajduje się wypukły punkt.
Całkowita liczba
utworów
Wybieranie trybu odtwarzania
Naciskaj przycisk MODE, aż zostanie wyświetlony odpowiedni napis: „REP 1” „REP ALL”
„SHUF” „SHUF REP” „PGM” „PGM REP”. Następnie wykonaj następujące czynności:
Wyświetlacz
C
Podczas odtwarzania płyty CD naciśnij kilka razy przycisk DISPLAY/ENT/MEMORY.
Wyświetlane są kolejno napisy:
t numer bieżącego utworu i czas odtwarzania
r
numer bieżącego utworu oraz pozostały czas odtwarzania bieżącego utworu*
r
liczba pozostałych utworów i czas, jaki pozostał do końca płyty CD
Całkowity czas
odtwarzania
Aby włączyć/wyłączyć zasilanie
Model europejski: Naciśnij przycisk OPERATE.
Inne modele: Naciśnij przycisk POWER.
Aby ustawić głośność
Naciśnij przycisk VOL +, –.
Aby słuchać przez słuchawki
Podłącz słuchawki do gniazda i (słuchawki).
Regulacja uwydatnienia dźwięku
D
Zaprogramowany
utwór
Kolejność odtwarzania
Aby
powtórzyć pojedynczy
utwór
Wybierz
„REP 1”
Następnie wykonaj następujące czynności
Naciśnij przycisk . lub >, aby wybrać
utwór, który ma być powtarzany, a następnie
naciśnij przycisk u.
powtórzyć wszystkie
utwory
„REP ALL”
Naciśnij przycisk u.
odtwarzać utwory w
kolejności losowej
powtórzyć utwory
w kolejności losowej
„SHUF”
Naciśnij przycisk u.
„SHUF REP”
Naciśnij przycisk u.
odtwarzać utwory w
zaprogramowanej
kolejności
„PGM”
Naciśnij przycisk . lub >, a następnie
przycisk DISPLAY/ENT/MEMORY dla
maksymalnie 20 utworów, które mają zostać
zaprogramowane w odpowiedniej kolejności
(patrz rys. D). Następnie naciśnij przycisk u.
Naciśnij przycisk . lub >, a następnie
przycisk DISPLAY/ENT/MEMORY dla
maksymalnie 20 utworów, które mają zostać
zaprogramowane w odpowiedniej kolejności.
Następnie naciśnij przycisk u.
powtórzyć
„PGM REP”
zaprogramowane utwory
Aby wzmocnić dźwięki basowe
Naciśnij przycisk MEGA BASS.
Na wyświetlaczu pojawia się napis „MEGA BASS”.
Aby przywrócić zwykły dźwięk, ponownie naciśnij przycisk MEGA BASS.
Naciśnij przycisk OPERATE (lub przycisk POWER), aby włączyć odtwarzacz.
Naciśnij kilka razy przycisk BAND•AUTO PRESET, aż na wyświetlaczu
pojawi się szukana częstotliwość.
Po każdym naciśnięciu przycisku wyświetlany wskaźnik zmienia się w
następujący sposób:
Model europejski: „FM” t „MW” t „LW”
Inne modele: „FM” t „AM”
Przytrzymaj naciśnięty przycisk TUNE + lub TUNE –, aż na wyświetlaczu
zaczną się zmieniać cyfry oznaczające częstotliwość.
Urządzenie automatycznie przeszukuje częstotliwości radiowe i zatrzymuje
przeszukiwanie w chwili znalezienia wyraźnie słyszalnej stacji.
Jeśli dostrojenie do częstotliwości nie jest możliwe, należy wielokrotnie naciskać
przycisk TUNE + lub TUNE –, aby wyszukiwać częstotliwości krok po kroku.
Wskazówka
Jeśli podczas słuchania audycji w zakresie UKF występują szumy, należy naciskać przycisk MODE,
aż na wyświetlaczu pojawi się napis „Mono” , a radio rozpocznie pracę w trybie monofonicznym.
Zmiana interwału dostrajania fal AM/MW
Interwał dostrajania AM/MW jest fabrycznie ustawiony na 9 kHz.
Jeśli zachodzi potrzeba zmiany interwału dostrajania fal AM/MW, należy wykonać
następujące czynności:
1 Naciśnij przycisk OPERATE (lub przycisk POWER), aby wyłączyć odtwarzacz, a
następnie naciśnij przycisk BAND•AUTO PRESET.
2 Przytrzymując naciśnięte przyciski BAND•AUTO PRESET i x, odłącz zasilacz
sieciowy od źródła zasilania.
3 Przytrzymując naciśnięte przyciski BAND•AUTO PRESET i x, podłącz ponownie
zasilacz sieciowy do źródła zasilania. Na wyświetlaczu przez 2 sekundy będzie
wyświetlany wskaźnik „AM 9” „MW 9” lub „AM 10” „MW 10”.
Po zmianie interwału dostrajania należy ponownie zaprogramować stacje radiowe
w zakresie.
Programowanie stacji radiowych
Istnieje możliwość zapisywania stacji radiowych w pamięci urządzenia. Istnieje
możliwość zapisania w dowolnej kolejności maksymalnie 40 stacji radiowych (model
europejski), 20 dla fal UKF oraz po 10 dla fal MM i LW lub 30 stacji radiowych (inne
modele), 20 dla fal UKF oraz 10 dla fal AM.
1
2
3
4
Naciśnij przycisk OPERATE (lub przycisk POWER), aby włączyć odtwarzacz.
Naciśnij przycisk BAND•AUTO PRESET w celu wybrania pasma.
Przytrzymaj przycisk BAND•AUTO PRESET przez 2 sekundy, aż na
wyświetlaczu pojawi się migający napis „AUTO”.
Naciśnij przycisk DISPLAY/ENT/MEMORY.
Stacje są zapisywane w pamięci w kolejności od najniższych do
najwyższych częstotliwości.
Jeśli automatyczne zaprogramowanie stacji nie jest możliwe
Aby sprawdzić kolejność utworów przed odtwarzaniem, naciśnij przycisk DISPLAY/
ENT/MEMORY.
Po każdym naciśnięciu tego przycisku na wyświetlaczu pojawia się numer utworu w
zaprogramowanej kolejności.
Jeśli sygnał danej stacji jest słaby, należy ją zaprogramować ręcznie.
1 Naciśnij przycisk OPERATE (lub przycisk POWER), aby włączyć odtwarzacz.
2 Naciśnij przycisk BAND•AUTO PRESET w celu wybrania pasma.
3 Ustaw stację, którą chcesz zaprogramować.
4 Przytrzymaj naciśnięty przycisk DISPLAY/ENT/MEMORY przez około 2 sekundy, aż
numer stacji zacznie migać na wyświetlaczu.
5 Naciskaj przycisk PRESET + lub PRESET –, aż na wyświetlaczu pojawi się migający
numer, który ma odpowiadać wybranej stacji.
6 Naciśnij DISPLAY/ENT/MEMORY.
Nowa stacja zostaje zapisana w miejscu poprzednio zapisanej stacji.
Aby zmienić bieżący program
Wskazówka
Aby anulować wybrany tryb odtwarzania
Naciskaj przycisk MODE, aż z wyświetlacza zniknie wybrany tryb.
Aby sprawdzić na wyświetlaczu zaprogramowane utwory oraz
kolejność ich odtwarzania
Naciśnij przycisk x jednokrotnie, jeśli odtwarzanie płyty CD zostało zatrzymane, lub
dwukrotnie, jeśli płyta CD jest odtwarzana. Bieżący program zostanie usunięty.
Następnie utwórz nowy program zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi programowania.
Zapobieganie przeskakiwaniu dźwięku
Funkcja ESP (Electronic Shock Protection – elektroniczne zabezpieczenie przed
wstrząsami) zapobiega przeskakiwaniu dźwięku dzięki zastosowaniu pamięci
podręcznej, w której dane muzyczne są przechowywane przez około 10 sekund.
Zaprogramowane stacje radiowe pozostają w pamięci nawet po odłączeniu zasilacza
sieciowego lub po wyjęciu baterii.
Słuchanie zaprogramowanych stacji radiowych
1
2
3
Naciśnij przycisk OPERATE (lub przycisk POWER), aby włączyć odtwarzacz.
Naciśnij przycisk BAND•AUTO PRESET w celu wybrania pasma.
Naciśnij przycisk PRESET + lub PRESET –, aby ustawić
zaprogramowaną stację.
Download PDF

advertising