Sony | ZS-R100CP | Sony ZS-R100CP ZS-R100CP Odtwarzacz boombox z funkcją nagrywania i odtwarzania pamięci USB i kart SD Instrukcja obsługi

4-400-698-92(1)
Personal Audio
System
Instrukcja obsługi
©2011 Sony Corporation
ZS-R100CP
OSTRZEŻENIE
Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub
porażenia prądem elektrycznym, nie
należy narażać tego urządzenia na
działanie deszczu ani wilgoci.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie należy
zakrywać otworów wentylacyjnych gazetami,
obrusami, zasłonami itp. Ponadto na urządzeniu
nie należy umieszczać palących się świec.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru i porażenia
prądem, nie wolno dopuścić, aby na
urządzenie kapała woda lub się na nim
rozpryskiwała, ani stawiać na nim naczyń
wypełnionych płynem, na przykład wazonów.
Urządzenie jest odłączane od sieci elektrycznej
za pomocą głównej wtyczki, dlatego należy je
podłączyć do łatwo dostępnego gniazda
elektrycznego. W przypadku zauważenia
jakiejkolwiek nieprawidłowości w pracy
urządzenia, należy natychmiast odłączyć
główną wtyczkę od gniazda elektrycznego.
Urządzenie pozostaje podłączone do źródła
zasilania prądem zmiennym (do sieci
elektrycznej), dopóki jest fizycznie
podłączone do gniazda ściennego, nawet jeśli
samo urządzenie jest wyłączone.
Nie należy ustawiać urządzenia w zamkniętej
przestrzeni, takiej jak regał na książki lub
zabudowana szafka.
Nie wolno wystawiać baterii (pakietu baterii
ani urządzenia z zainstalowanymi bateriami)
na dłuższe działanie silnych źródeł ciepła, na
przykład światła słonecznego, ognia itp.
Zbyt wysokie natężenie dźwięku ze
słuchawek dousznych lub nagłownych może
spowodować uszkodzenie słuchu.
Tabliczka znamionowa i ważne informacje
dotyczące bezpieczeństwa znajdują się na
obudowie w dolnej części urządzenia.
PL
Informacje dla klientów: poniższe
informacje dotyczą wyłącznie urządzeń
sprzedawanych w krajach, w ktorych
obowiązują dyrektywy Unii Europejskiej
Producentem tego produktu jest Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Upoważnionym
przedstawicielem producenta w Unii
Europejskiej, uprawnionym do dokonywania
i potwierdzania oceny zgodności z
wymaganiami zasadniczymi, jest Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad
dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876
Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach
serwisowych i gwarancyjnych należy
kontaktować się z podmiotami, których
adresy podano w osobnych dokumentach
gwarancyjnych lub serwisowych, lub z
najbliższym sprzedawcą produktów Sony.
Pozbywanie się zużytego
sprzętu (stosowane w
krajach Unii Europejskiej i w
pozostałych krajach
europejskich stosujących
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu
oznacza, że produkt nie może być traktowany jako
odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć
do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu.
Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu
zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na
środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku niewłaściwego
zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów
pomaga chronić środowisko naturalne. W celu
uzyskania bardziej szczegółowych informacji na
temat recyklingu tego produktu, należy
skontaktować się z lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania
odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony
został ten produkt.
Pozbywanie się zużytych
baterii (stosowane w
krajach Unii Europejskiej i
w pozostałych krajach
europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol umieszczony na baterii lub na jej
opakowaniu oznacza, że nie może być ona
traktowana jako odpad komunalny.
Symbol ten dla pewnych rodzajów baterii może być
stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym.
Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb)
stosuje się jako dodatkowe oznaczenie, jeśli bateria
zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004%
ołowiu.
Odpowiednio gospodarując zużytymi bateriami,
możesz zapobiec potencjalnym negatywnym
wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie
mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego
obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling
baterii pomoże chronić środowisko naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu na
bezpieczeństwo, poprawne działanie lub
integralność danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii
należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi stacji serwisowej.
Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
będzie właściwie zagospodarowana, należy
dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu
zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych
baterii, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem
instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym
demontażu baterii. Zużytą baterię należy
dostarczyć do właściwego punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych
informacji na temat zbiórki i recyklingu baterii
należy skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów
lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten
produkt.
Uwaga dotycząca płyt w formacie
DualDisc
Płyta w formacie DualDisc jest płytą
dwustronną zawierającą materiał DVD
nagrany na jednej stronie oraz materiał
dźwiękowy nagrany na drugiej stronie.
Ponieważ jednak nagrany materiał
dźwiękowy nie jest zgodny ze standardem
Compact Disc (CD), nie można
zagwarantować poprawnego odtwarzania
takiej płyty.
Płyty muzyczne z zakodowanymi
systemami ochrony praw autorskich
Ten produkt jest zaprojektowany do
odtwarzania płyt, które są wyprodukowane
zgodnie ze standardem Compact Disc (CD).
Ostatnio niektóre firmy muzyczne rozpoczęły
sprzedaż różnych płyt muzycznych z
zakodowanymi systemami ochrony praw
autorskich. Prosimy pamiętać, że są wśród
nich płyty, które nie są zgodne ze standardem
CD i mogą być nieodtwarzalne przez ten
produkt.
Możliwość używania innych języków w
odtwarzaczu SonicStage lub programie do
zarządzania plikami MP3 zależy od systemu
operacyjnego zainstalowanego w komputerze.
Aby osiągnąć wyższą wygodę pracy, należy
upewnić się, że zainstalowany system operacyjny
obsługuje język, z którego chcesz korzystać.
Nie gwarantujemy prawidłowego wyświetlania
wszystkich języków na odtwarzaczu SonicStage.
Znaki wyświetlane przez użytkownika i niektóre
znaki specjalnie mogą nie być wyświetlane.
Niektóre rodzaje tekstów i znaków mogą nie
być prawidłowo wyświetlane przez odtwarzacz
SonicStage lub program do zarządzania
plikami MP3. Jest to spowodowane:
Funkcjami podłączonego odtwarzacza,
Nieprawidłową pracą odtwarzacza,
Zapisaniem informacji w znacznikach ID3 w
języku lub z użyciem znaków nieobsługiwanych
przez ten odtwarzacz.
PL
Spis treści
Ostrzeżenia........................................................ 5
Obsługa kart SD i urządzeń USB......................... 6
Przygotowanie
Sprawdzanie składników i akcesoriów.......... 8
Położenie i funkcje poszczególnych
elementów..................................................... 9
Odtwarzacz............................................................. 9
Wyświetlacz..........................................................10
Źródła zasilania.............................................. 11
Podłączanie przewodu zasilającego...................11
Przygotowanie baterii zegara.............................11
Inicjowanie ustawień..................................... 13
Ustawianie zegara................................................13
Podstawowe operacje
Odtwarzanie płyt CD/MP3/WMA.............. 15
Zmiana trybu odtwarzania........................... 18
Aby znaleźć określone miejsce w utworze
(wyszukiwanie)................................................18
Odtwarzanie ścieżek audio lub plików MP3
albo WMA z powtarzaniem..........................18
Odtwarzanie ścieżek audio lub plików MP3
albo WMA w losowej kolejności...................19
Tworzenie własnego programu..........................19
Aby odtworzyć pliki audio w folderze
w losowej kolejności
(z folderu; tylko MP3 lub WMA).................21
Słuchanie radia............................................... 22
Odtwarzanie zaprogramowanych stacji
radiowych.........................................................24
Programowanie stacji radiowych
(Programy).......................................................24
Słuchanie muzyki z karty SD lub
urządzenia USB.......................................... 26
Odtwarzanie karty SD.........................................26
Słuchanie muzyki z urządzenia USB.................27
Przełączanie pamięci w urządzeniu USB..........29
Wybieranie folderu lub pliku do
odtwarzania................................................. 30
PL
Podłączanie urządzeń opcjonalnych............ 31
Podłączanie urządzeń opcjonalnych.................31
Nagrywanie utworów z płyty CD na
karcie SD lub urządzeniu USB.................. 32
Nagrywanie radia na karcie SD lub
urządzeniu USB.......................................... 34
Nagrywanie muzyki z urządzenia
opcjonalnego na karcie SD lub
urządzeniu USB.......................................... 36
Usuwanie plików audio lub folderów z karty
SD lub urządzenia USB............................. 38
Struktura folderów i plików.......................... 39
Inne operacje
Zasypianie przy muzyce
(opóźnione wyłączanie)............................. 41
Używanie budzika.......................................... 42
Programowanie nagrywania......................... 44
Informacje o używaniu programowania,
budzika i opóźnionego wyłączania.......... 46
Informacje dodatkowe
Rozwiązywanie problemów.......................... 48
Ogólne...................................................................48
CD..........................................................................48
SD/USB.................................................................49
Radio.....................................................................50
Zegar......................................................................51
Dane techniczne............................................. 52
Prawa autorskie - informacje........................ 53
Ostrzeżenia
Płyty, które MOGĄ być odtwarzane
Audio CD
CD-R/CD-RW (pliki CD-DA*/MP3/WMA)
* CD-DA to skrót od nazwy Compact Disc Digital
Audio. Jest to standard używany do
rejestrowania płyt Audio CD.
Płyty, które NIE SĄ odtwarzane
Płyty CD-R/CD-RW inne niż standardowe płyty
muzyczne lub z plikami innymi niż w formacie
MP3/WMA i niezgodne ze standardem ISO9660
Level 1/Level 2 lub Joliet
Płyty CD-R/CD-RW o niskiej jakości nagrania,
porysowane lub pobrudzone płyty CD-R/
CD-RW lub płyty CD-R/CD-RW nagrane przy
użyciu nieobsługiwanego urządzenia
nagrywającego
Płyty CD-R/CD-RW, które zostały
nieprawidłowo zamknięte
Uwaga dotycząca płyt
Przed odtworzeniem płyty należy ją wyczyścić
szmatką. Płytę należy czyścić od środka do
zewnątrz. Jeśli na powierzchni płyty znajdują się
rysy, zabrudzenia lub odciski palców, mogą
wystąpić problemy z jej odtwarzaniem.
Nie wolno używać rozpuszczalników, takich jak
benzyna, środki czyszczące czy aerozole
antystatyczne przewidziane do winylowych płyt
długogrających.
Nie wolno wystawiać płyty CD na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych lub źródeł ciepła,
takich jak kanały z gorącym powietrzem. Nie
wolno jej także pozostawiać w samochodzie
narażonym na bezpośrednie działanie słońca.
Temperatura wewnątrz takiego samochodu może
znacząco wzrosnąć.
Nie wolno niczego przyklejać na powierzchni
płyty. Nie wolno jej także rysować.
Po zakończeniu odtwarzania płyty CD należy ją
schować do pudełka.
Informacje o bezpieczeństwie
Ponieważ promień lasera w odtwarzaczu CD jest
niebezpieczny dla oczu, nie wolno otwierać
produktu. Serwis może być realizowany tylko
przez przeszkolonych pracowników.
Gdy do urządzenia dostanie się obiekt lub ciecz,
należy zaprzestać używania urządzenia, odłączyć
je od zasilania i przekazać do kontroli przez
przeszkolonego pracownika.
W tym urządzeniu nie mogą być odtwarzane
płyty o nietypowym kształcie (serca, kwadratu,
gwiazdy itd). Może to spowodować uszkodzenie
urządzenia. Nie używaj takich płyt.
Źródła zasilania
W przypadku zasilania prądem zmiennym
należy używać wyłącznie dołączonego przewodu.
Gdy urządzenie nie będzie używane przez
dłuższy czas, należy je odłączyć od gniazdka.
Jeśli baterie nie są używane, należy je wyjąć, aby
zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez
ewentualny wyciek elektrolitu lub korozję.
Lokalizacja urządzenia
Nie należy ustawiać odtwarzacza w pobliżu
źródeł ciepła ani w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych,
nadmiernych ilości kurzu, wstrząsów
mechanicznych lub w samochodzie narażonym
na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Nie należy ustawiać odtwarzacza na pochyłych
lub niestabilnych powierzchniach.
Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów w
odległości mniejszej niż 10 mm od ścianek
obudowy. Otwory wentylacyjne muszą być
odsłonięte, aby zapewnić prawidłową pracę
odtwarzacza i przedłużyć okres eksploatacji jego
podzespołów.
Głośnik jest wyposażony w silny magnes, dlatego
karty kredytowe z zapisem magnetycznym oraz
zegarki mechaniczne należy przechowywać z
dala od urządzenia, aby zapobiec ewentualnym
uszkodzeniom spowodowanym wpływem pola
magnetycznego.
(Ciąg dalszy)
PL
Obsługa
Jeśli urządzenie zostało przeniesione bezpośrednio
z zimnego do ciepłego otoczenia lub zostało
umiejscowione w bardzo wilgotnym
pomieszczeniu, na soczewce odtwarzacza CD może
skraplać się para. Urządzenie nie będzie wówczas
działać prawidłowo. Należy wówczas wyjąć płytę
CD z odtwarzacza i poczekać około godziny na
wyparowanie wilgoci.
Czyszczenie obudowy
Obudowę, panel i regulatory należy czyścić
miękką szmatką, lekko zwilżoną łagodnym
roztworem detergentu. Nie należy używać
materiałów ściernych, proszków do czyszczenia
ani rozpuszczalników, takich jak alkohol czy
benzyna.
Korzystanie z kart SD
Kart SD nie należy uderzać, zginać ani
upuszczać.
Kart SD nie należy demontować ani zmieniać ich
kształtu.
Nie wolno dopuścić do zetknięcia się kart SD z
wilgocią.
Kart SD nie wolno używać ani przechowywać w
miejscach narażonych na:
Bardzo wysokie temperatury, np. w
samochodzie z zamkniętymi szybami
zaparkowanym latem na słońcu, w miejscach
eksponowanych na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych lub w pobliżu urządzeń
generujących ciepło;
Wysoką wilgotność lub działanie substancji
żrących.
Karty SD należy przechowywać z dala od małych
dzieci. Istnieje niebezpieczeństwo połknięcia
karty SD przez dziecko.
Uwaga dotycząca instalacji
Nie umieszczaj na urządzeniu żadnych ciężkich
przedmiotów.
Gdy urządzenie zostało postawione w miejscu, w
którym używa się farby, wosku, oleju, tłuszczu,
rozpuszczalników itd., może dojść do
odbarwienia się obudowy lub jej zaplamienia.
Nie ustawiaj urządzenia w wąskiej przestrzeni,
takiej jak biblioteczka lub wbudowana szafka.
PL
Obsługa kart SD i urządzeń USB
Obsługiwane karty SD
To urządzenie obsługuje następujące karty SD:
SD 1)3)
SDHC 2)3)
Urządzenie zostało sprawdzone pod kątem
prawidłowej obsługi kart SD o pojemności do 2 GB.
2)
Urządzenie zostało sprawdzone pod kątem
prawidłowej obsługi kart SDHC o pojemności
do 32 GB.
3)
Nie gwarantujemy obsługi wszystkich kart SD.
1)
Karta SD
Rodzaje kart SD
Karta SD
Obsługiwane

Karta SDHC

Karta SDXC
Karta microSD

(z adapterem do
kart SD)
Karta microSDHC

(z adapterem do kart
SD)
Informacje o kartach SD
Zwróć uwagę na to, aby prawidłowo ustawić
wkładaną kartę SD.
Nie wkładaj karty SD na siłę. Może to
doprowadzić do uszkodzenia karty lub samego
urządzenia.
Gdy nie używasz karty SD, schowaj ją do
dołączonego etui.
Nie dotykaj styków metalowych palcami ani
przedmiotami metalowymi.
Informacje o urządzeniach USB
Gdy chcesz podłączyć urządzenie USB, użyj
dołączonego kabla.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj
się z instrukcją obsługi urządzenia USB.
Nie podłączaj urządzenia USB przez
koncentrator USB.
Gdy podłączasz urządzenie USB przy użyciu
kabla, pamiętaj o tym, aby włożyć wtyczkę w
odpowiednim kierunku. Wciśnięcie wtyczki na
siłę spowoduje uszkodzenie złącza i może
doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
Informacje na temat dostępnego czasu
nagrywania
W przypadku formatu nagrywania MP3 o
szybkości kodowania 128 kb/s (stała), dostępny
czas nagrywania na karcie SD/urządzeniu USB jest
następujący:
Pojemność
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
Dostępny czas
nagrywania
Ok. 33 godziny
Ok. 66 godzin
Ok. 132 godziny
Ok. 264 godziny
Ok. 528 godzin
Ogólne informacje o obsłudze
Nie wyjmuj karty SD ani urządzenia USB z
urządzenia, na którym trwa nagrywanie lub
odtwarzanie. Może to doprowadzić do
uszkodzenia danych.
Firma Sony nie odpowiada za uszkodzenie lub
utratę danych, które znajdowały się na karcie SD
lub urządzeniu USB.
Zalecamy wykonanie kopii zapasowej wszystkich
ważnych danych, które są zapisane na karcie SD
lub urządzeniu USB.
Czas potrzebny do wyświetlenia komunikatu
„Loading” zależy od karty SD lub urządzenia
USB.
Urządzenie nie obsługuje kart Memory Stick
Duo ani Memory Stick Micro.
Urządzenie nie obsługuje równoległego transferu
danych.
Nie można zapisywać danych na kartach SD
przeznaczonych tylko do odczytu ani kartach
chronionych przed zapisem.
Aby wyłączyć ochronę przed zapisem na karcie
SD, przesuń przełącznik na karcie w kierunku
wskazywanym przez strzałkę.
Przełącznik ochrony
przed zapisem
W następujących sytuacjach może dojść do
uszkodzenia danych:
Po wyjęciu karty SD, urządzenia USB lub
wyłączeniu odtwarzacza w trakcie odtwarzania
lub zapisywania plików.
Gdy karta SD lub urządzenie USB są używane
w miejscu narażonym na wyładowania
elektrostatyczne lub szum elektryczny.
Firma Sony nie odpowiada za modyfikację lub
skasowanie danych podczas pracy odtwarzacza.
Firma Sony nie gwarantuje pracy dołączonego
dekodera oraz oprogramowania do zapisu
danych. Jeśli odtworzenie pliku jest utrudnione,
mogą być słyszalne trzaski, może dojść do
przerw w dźwięku lub odtworzenie danego pliku
może być w ogóle niewykonalne.
Podczas formatowania tych modeli pamiętaj, aby
wykonać formatowanie przy użyciu wewnętrznej
funkcji urządzenia lub programu
przeznaczonego do danego modelu.
Nie gwarantujemy pełnej współpracy nawet w
zakresie urządzeń USB.
Odtwarzanie plików WMA/AAC z ochroną praw
autorskich nie jest obsługiwane.
Odtworzenie plików pobranych z witryn z
plikami muzycznymi nie zawsze jest możliwe.
Podłączanie urządzeń przez koncentrator nie jest
obsługiwane.
Gdy liczba ścieżek, folderów lub plików na
urządzeniu lub na komputerze przekroczy
podane ograniczenia, dalsze odtwarzanie nie jest
możliwe.
Ponad 255 folderów.
Ponad 999 plików w jednym folderze.
Ponad 5 000 wszystkich plików.
Podane wartości maksymalne mogą zależeć od
struktury plików na karcie SD lub urządzeniu
USB.
Aby sprawdzić liczbę folderów lub plików na
karcie SD lub na urządzeniu USB, wykonaj
poniższe czynności.
1 Naciśnij przycisk MENU.
2 Naciśnij kilka razy przycisk , aż pojawi się
nazwa „SD” lub „USB”, i naciśnij przycisk
ENTER.
3 Gdy używasz karty SD, naciskaj przycisk ,
aż pojawi się komunikat „SD Information”.
Gdy używasz karty USB, naciskaj przycisk ,
aż pojawi się komunikat „USB Information”.
W przypadku pytań dotyczących odtwarzacza
lub problemów z jego pracą skontaktuj się z
najbliższym sprzedawcą Sony.
PL
 Przygotowanie
Sprawdzanie składników i akcesoriów
Przed uruchomieniem odtwarzacza sprawdź, czy masz wszystkie jego składniki.
Odtwarzacz (1)
Przewód zasilający (1)
Antena AM (1)
Instrukcja obsługi (1)
Karta gwarancyjna (1)
PL
Przygotowanie
Położenie i funkcje poszczególnych elementów
Odtwarzacz
Przygotowanie
*1

 Wyświetlacz
 Gniazdo AUDIO IN
 Gniazdo  (słuchawki)
 Przycisk SLEEP
 Przycisk OPERATE
 Przycisk CLOCK
 Przycisk CD
 Przycisk SD/USB
 Przycisk RADIO FM/AM
 Przycisk AUDIO IN
 Przycisk TIMER
 Przycisk USB REC
 Przycisk RADIO NOISE CUT
 Gniazdo (USB)
 Wskaźnik ACCESS
 Otwór na karty SD
 Przycisk BACK
 Przycisk SD REC
 Przyciski sterowania kursorem
Przyciski PRESET – 
Przyciski PRESET + 
Przyciski /TUNE + 
Przyciski /TUNE – 
Przycisk ENTER
 Przycisk MENU
 Przycisk  (Odtwarzanie/
wstrzymanie)*1
 Przycisk REPEAT
 Przycisk  (Zatrzymaj)
 Przycisk MODE
 Przycisk DELETE
 Przycisk DISPLAY
 Przycisk VOLUME
 PUSH OPEN/CLOSE ()
 Złącza anteny pętlowej AM
 AM ANT SEL (przełącznik anteny AM
(INT/EXT))
*1 Na przycisku znajduje się wypukła kropka, która ułatwia jego rozpoznanie.
Przygotowanie
PL
Wyświetlacz
 Wyświetlanie trybu odtwarzania
Wyświetla ikonę bieżącego trybu
odtwarzania.
 Wskaźnik
(budzik)
 Wskaźnik
(timer)
10PL
Przygotowanie
 Wskaźnik
(MEGA BASS)
 Informacje tekstowe
W tym miejscu są wyświetlane takie
informacje, jak nazwa piosenki lub
albumu, nazwy funkcji i pasek
postępu przedstawiający stan
realizacji bieżącego zadania.
Źródła zasilania
Podłączanie przewodu zasilającego
do gniazda AC IN ()
do gniazdka ()
Przygotowanie baterii zegara
Po włożeniu baterii zegara bieżąca godzina
zostanie zapamiętana nawet po wyłączeniu
zasilania lub odłączeniu odtwarzacza od
gniazdka.
Urządzenie nie może być zasilane
bateriami zegara. Pamiętaj o podłączeniu
przewodu zasilającego.
Przygotowanie baterii zegara
Otwórz pokrywę baterii i włóż trzy baterie
R6 (AA). Każdą baterię wkładaj od strony
bieguna ujemnego. (Baterie nie wchodzą w
skład zestawu.)
Trzy baterie R6
(AA; nie wchodzą
w skład zestawu).
Aby sprawdzić pozostały stan
naładowania baterii zegara
1 Naciśnij przycisk MENU.
2 Naciskaj przycisk , aż pojawi się
komunikat „Common Settings”, i naciśnij
przycisk ENTER.
3 Naciskaj przycisk , aż pojawi się
komunikat „Clock Battery”, i naciśnij
przycisk ENTER.
Gdy pojawi się komunikat „Load new
battery”, wymień wszystkie baterie na
nowe.
Uwagi
Jeśli bateria jest nieprawidłowo używana,
może dojść do wycieku lub wybuchu.
Pamiętaj, aby zwrócić uwagę na następujące
elementy.
Podczas wkładania baterii zwróć uwagę na
prawidłowe ustawienie biegunów.
Nie używaj jednocześnie starych i nowych baterii
lub baterii różnych typów.
Wskazówki
Przy standardowym używaniu odtwarzacza czas
pracy baterii wynosi ok. 6 miesięcy. Gdy zegar
przestanie działać, wymień baterie na nowe.
Przed wyjęciem lub włożeniem baterii wykonaj
następujące czynności. W przeciwnym razie
może dojść do uszkodzenia odpowiednich
elementów.
– Wyjmij płytę CD.
– Wyjmij kartę SD i odłącz urządzenie USB.
– Schowaj wysuwaną antenę.
– Odłącz antenę AM.
W trakcie wymiany baterii ustawienie zegara
zostanie wyzerowane.
(Ciąg dalszy)
Przygotowanie
11PL
Przygotowanie
Podłącz przewód zasilający prądu zmiennego
() do gniazdka ().
Wyjmowanie baterii zegara
Otwórz pokrywę baterii i wyjmij wszystkie
baterie.
Aby ustawić kontrast ekranu
1 Naciśnij przycisk MENU.
2 Naciskaj przycisk , aż pojawi się
komunikat „Common Settings”, i naciśnij
klawisz ENTER.
3 Naciskaj przycisk , aż pojawi się
komunikat „Contrast”, i naciśnij klawisz
ENTER.
4 Ustaw kontrast ekranu i naciśnij klawisz
ENTER.
Aby ustawić poziom podświetlenia
1 Naciśnij przycisk MENU.
2 Naciskaj przycisk , aż pojawi się
komunikat „Common Settings”, i naciśnij
klawisz ENTER.
3 Naciskaj przycisk , aż pojawi się
komunikat „Brightness”, i naciśnij klawisz
ENTER.
4 Naciskaj przycisk  tak, aby ustawić
jasność ekranu, i naciśnij klawisz ENTER.
Komunikat „” zostanie wyświetlony w
ustawionej jasności.
Aby użyć funkcji zarządzania energią
Jeśli przez ponad 20 minut nie zostanie
wykonana żadna czynność w trybie CD, SD,
USB ani AUDIO IN, urządzenie zostanie
automatycznie przełączone w tryb czuwania.
Ustawienie domyślne to „ON”.
1 Naciśnij przycisk MENU.
2 Naciskaj przycisk , aż pojawi się
komunikat „Common Settings”, i naciśnij
klawisz ENTER.
3 Naciskaj przycisk , aż pojawi się
komunikat „Auto Standby”, i naciśnij
klawisz ENTER.
4 Naciskaj przycisk , aż pojawi się
komunikat „ON”, i naciśnij klawisz
ENTER.
12PL
Przygotowanie
Aby zmienić język
1 Naciśnij przycisk MENU.
2 Naciskaj przycisk , aż pojawi się
komunikat „Common Settings”, i naciśnij
klawisz ENTER.
3 Naciskaj przycisk , aż pojawi się
komunikat „Language”, i naciśnij klawisz
ENTER.
4 Ustaw język i naciśnij klawisz ENTER.
Wskazówka
Domyślnie jest ustawiony język angielski.
Inicjowanie ustawień
3
Ustawianie zegara
1
Przygotowanie
Po pierwszym włączeniu urządzenia lub po
wyjęciu baterii na wyświetlaczu mrugać
będzie liczba „0:00”.
Przed ustawieniem godziny włóż baterie.
(str. 11)
Ustaw dzień.
Naciśnij przycisk ENTER i naciskaj
przycisk , aż pojawi się wybrany
dzień.
Naciśnij ponownie przycisk ENTER.
Naciśnij przycisk OPERATE
(bezpośrednie włączenie).
Zostanie wyświetlony komunikat „Clock
is not set. Set date & time?”.
Wyświetlacz
4
Powtórz krok 3 i ustaw miesiąc oraz
rok.
Naciskaj przycisk , aż pojawi się
komunikat „Next”, i naciśnij przycisk
ENTER.
Powtórz krok 3 i ustaw godzinę i
minutę.
5
Wyświetlacz
6
Wyświetlacz
2
Naciśnij przycisk ENTER.
7
Naciskaj przycisk , aż pojawi się
komunikat „Complete”, i naciśnij
przycisk ENTER.
(Ciąg dalszy)
Przygotowanie
13PL
Ustawianie zegara z menu
1 Naciśnij przycisk MENU.
2 Naciskaj przycisk , aż pojawi się
komunikat „Common Settings”, i naciśnij
przycisk ENTER.
3 Naciskaj przycisk , aż pojawi się
komunikat „Date & Time”, i naciśnij
przycisk ENTER.
4 Powtórz kroki 3 i 7 z części „Ustawianie
zegara”.
Zmiana formatu godziny
Urządzenie może wyświetlać godzinę w
formacie 12- i 24-godzinnym. W formacie
12-godzinnym jest wyświetlany symbol
„AM” lub „PM”.
1 Naciśnij przycisk MENU.
2 Naciskaj przycisk , aż pojawi się
komunikat „Common Settings”, i naciśnij
przycisk ENTER.
3 Naciskaj przycisk , aż pojawi się
komunikat „Time Display”, i naciśnij
przycisk ENTER.
4 Wybierz format i naciśnij przycisk ENTER.
Symbol „” zostanie wyświetlony w
wybranym formacie.
Uwagi
Aby użyć budzika, nagrywania z
programowaniem, nazwać folder albo plik z
użyciem daty i godziny lub wprowadzić te
wartości do meta-informacji pliku, należy
ustawić zegar.
Gdy nie zostały włożone baterie i dojdzie do
odłączenia przewodu lub awarii zasilania,
ustawienia zegara zostaną wyzerowane.
W następujących sytuacjach na wyświetlaczu
zostanie wyświetlona poprzednia zawartość:
Urządzenie nie było obsługiwane przez
3 minut
Została otwarta pokrywa płyt CD
Po rozpoczęciu zaprogramowanego
nagrywania
Wskazówka
Aby wyświetlić bieżącą datę i godzinę, naciśnij
na włączonym odtwarzaczu przycisk CLOCK.
14PL
Przygotowanie
 Podstawowe operacje
Odtwarzanie płyt
CD/MP3/WMA
1
2
Naciśnij przycisk CD (bezpośrednie
włączenie).
4
Włóż płytę CD.
Po włożeniu płyty CD, naciśnij jej środek
i zamknij pokrywę płyt.
Etykietą do góry
Naciśnij przycisk  (Odtwarzanie/
wstrzymanie).
Odtwarzacz rozpocznie grać muzykę.
Wyświetlacz (płyty audio)
Otwórz pokrywę płyt CD, naciskając
przycisk PUSH OPEN/CLOSE ().
Wyświetlacz (płyty MP3/WMA)
(Przykład: po włożeniu płyty MP3)
(Ciąg dalszy)
Podstawowe operacje
15PL
Podstawowe operacje
Przed rozpoczęciem korzystania z
odtwarzacza CD wykonaj następujące
czynności
Podłącz przewód zasilający do
odtwarzacza. (str. 11)
Przygotuj jedną z następujących płyt:
Płyta audio
Płyta CD-R/CD-RW nagrana jako
płyta audio
Płyta CD z danymi (płyta CD-R/
CD-RW z plikami MP3 lub WMA
zgodna ze standardem ISO9660
Level 1/Level 2)
3
Przykład struktury folderów i kolejności
odtwarzania
Kolejność odtwarzania folderów i plików
MP3/WMA jest następująca:
Folder
Plik MP3/
WMA
Uwagi dotyczące płyt MP3/WMA
Po włożeniu płyty odtwarzacz odczytuje
wszystkie pliki, które są na niej zapisane.
W trakcie odczytu plików na wyświetlaczu jest
widoczny komunikat „Loading”. Jeśli na płycie
jest wiele folderów lub plików w innym formacie,
niż MP3/WMA, rozpoczęcie odtwarzania lub
przejście do następnego pliku może być
czasochłonne.
Zalecamy, aby na płytach MP3/WMA
przeznaczonych do słuchania w tym
odtwarzaczu, nie zapisywać zbędnych folderów
lub plików innych niż MP3/WMA.
Folder, w którym nie ma plików MP3/WMA, jest
pomijany.
Maksymalna liczba plików: 511
Maksymalna liczba folderów: 511
(w tym folder główny)
Maksymalna liczba poziomów katalogów: 8
Nazwa folderów i nazwy plików mogą być
wyświetlane przy użyciu maks. 32 znaków
(włącznie z cudzysłowami).
16PL
Podstawowe operacje
Odtwarzacz jest zgodny ze znacznikami ID3 w
wersji formatu 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4. Gdy w pliku
są zapisane odpowiednie znaczniki ID3, pozwala
to na wyświetlenie tytułu utworu, nazwy
wykonawcy oraz nazwy albumu. Gdy plik nie ma
uzupełnionych znaczników ID3, jako nazwa
utworu zostanie wyświetlona nazwa pliku, a jako
nazwa wykonawcy i albumu – komunikat
„Unknown”. Maksymalna długość wyświetlanych
informacji ze znaczników ID3 to 32 znaki.
Znaki, których nie można wyświetlić, są
wyświetlane jako „_”.
Podczas nadawania nazw plikom należy
pamiętać, aby nazwy uzupełnić o rozszerzenie
„.mp3” lub „.wma”.
Jeśli rozszerzenie „.mp3” lub „.wma” zostanie
nadane innym plikom, niż w formacie MP3 lub
WMA, odtwarzacz nie rozpozna prawidłowo
danego pliku i rozpocznie odtwarzanie szumu,
który może doprowadzić do uszkodzenia
głośników.
Nazwa pliku nie jest zgodna ze znacznikami ID3.
Aby sprawdzić informacje w znacznikach ID3,
naciskaj przycisk DISPLAY podczas odtwarzania
pliku MP3/WMA.
Aby
Zatrzymać
odtwarzanie
Naciśnij
 (Zatrzymaj).
Wstrzymać
odtwarzanie
 (Odtwarzaj/wstrzymaj).
Przejść do
następnej
ścieżki lub
następnego
pliku MP3 albo
WMA
.
Przejść do
poprzedniej
ścieżki lub
poprzedniego
pliku MP3 albo
WMA
.
Wybrać folder
Aby wznowić odtwarzanie,
naciśnij ten przycisk
ponownie.
/TUNE + lub –.
Ustawić
głośność
Podstawowe operacje
Aby
Naciśnij
Wzmocnić basy 1 Naciśnij przycisk MENU.
2 Naciskaj przycisk , aż
pojawi się komunikat
„Common Settings”, i
naciśnij klawisz ENTER.
3 Naciskaj przycisk , aż
pojawi się komunikat
„MEGA BASS”, i naciśnij
klawisz ENTER.
4 Naciśnij kilka razy przycisk
, aż pojawi się polecenie
„ON” lub „OFF”, i naciśnij
klawisz ENTER.
Obróć pokrętło głośności w
prawo, aby zwiększyć głośność,
lub w lewo, aby ją zmniejszyć.
Wyjąć płytę CD  (Zatrzymaj).
PUSH OPEN/CLOSE ().
Uwagi
Do urządzenia nie mogą być wkładane płyty o
nietypowym kształcie (serca, kwadratu, gwiazdy
itd). Może to spowodować nieodwracalne
uszkodzenie urządzenia.
Nie wolno używać płyt z przyklejonym
celofanem albo naklejkami lub z klejem. Może to
spowodować awarię.
Podczas wyjmowania płyty nie wolno dotykać
strony, na której znajdują się dane.
Rozpoczęcie odtwarzania niektórych płyt może
być czasochłonne lub niemożliwe. Zależy to od
stanu samej płyty oraz od nagrywarki, przy
użyciu której została stworzona.
Na płycie z plikami MP3 i WMA nie należy
zapisać plików w innych formatach, niż MP3 lub
WMA, ani tworzyć niepotrzebnych folderów.
Odtwarzacz obsługuje następujące formaty:
MP3: rozszerzenie „.mp3”
WMA: rozszerzenie „.wma”
Jeśli nazwa pliku ma jedno z powyższych
rozszerzeń, ale sam plik jest zapisany w innym
formacie, może dojść do przerw w dźwięku lub
odtworzenie danego pliku może być w ogóle
niewykonalne.
Po włożeniu płyty, której nie można odtworzyć,
pojawi się komunikat „No disc”. Sprawdź, czy jest
możliwe odtwarzanie płyty CD.
Podstawowe operacje
17PL
Zmiana trybu odtwarzania
Aby znaleźć określone miejsce w
utworze (wyszukiwanie)
Po naciśnięciu przycisku  lub  można
przejść do określonego miejsca w utworze.
Aby
Aby znaleźć
określone
miejsce w
odtwarzanym
utworze
Naciśnij
Naciśnij w trakcie odtwarzania
przycisk  (do przodu) lub
 (do tyłu) i przytrzymaj go
do momentu przejścia do
wybranego punktu.
Przechodzenie
do punktu z
obserwacją
wyświetlacza
Naciśnij w trybie wstrzymania
przycisk  (do przodu) lub
 (do tyłu) i przytrzymaj go
do momentu przejścia do
wybranego punktu.
2
Naciskaj przycisk REPEAT, aż pojawi
się wybrany tryb powtarzania.
Każde naciśnięcie przycisku zmienia tryb
odtwarzania zgodnie z następującym cyklem:
Odtwarzanie ścieżek audio lub
plików MP3 albo WMA z
powtarzaniem
Ścieżki audio lub pliki MP3 albo WMA
można odtwarzać z powtarzaniem.
1
18PL
Naciśnij przycisk CD (bezpośrednie
włączenie).
Podstawowe operacje
Powtarzanie wszystkich utworów („
”)
Powtarzanie jednego utworu („
1”)
Normalne odtwarzanie (brak powtarzania)
Aby anulować odtwarzanie z
powtarzaniem
Naciskaj przycisk REPEAT, aż zniknie symbol
„ ” lub „ 1”.
Odtwarzanie ścieżek audio lub
plików MP3 albo WMA w losowej
kolejności
3
Naciśnij przycisk  (Odtwarzanie/
wstrzymanie).
Odtwarzacz rozpocznie grać muzykę.
Ścieżki audio lub pliki MP3 albo WMA
można także odtwarzać w losowej kolejności.
1
2
Aby anulować odtwarzanie losowe
Zatrzymaj odtwarzanie płyty CD lub pliku
MP3 albo WMA i naciskaj przycisk MODE,
aż komunikat „SHUF” zniknie.
Każde naciśnięcie przycisku zmienia tryb
odtwarzania zgodnie z następującym cyklem:
Odtwarzanie z losowaniem („SHUF”)
Odtwarzanie zaprogramowane („PGM”)*1
Normalne odtwarzanie (brak)*2
*1 Nie jest możliwe włączenie odtwarzania
losowego, gdy trwa już odtwarzanie lub gdy
odtwarzanie jest wstrzymane.
*2 Aby uzyskać szczegółowe informacje o
programowaniu odtwarzania, przejdź do części
„Tworzenie własnego programu” (str. 19 i 20).
Losową kolejność odtwarzania można
także zastosować do plików audio
zapisanych w jednym folderze płyty z
plikami MP3 lub WMA.
Aby uzyskać szczegółowe informacje,
przejdź do części „Aby odtworzyć pliki w
folderze w losowej kolejności (z folderu;
tylko MP3 lub WMA)”. (str. 21)
Odsłuchiwanie jednego utworu lub
wszystkich utworów losowo z
powtarzaniem
Włącz tryb odtwarzania losowego i naciskaj
przycisk REPEAT, aż pojawi się wybrany tryb
odtwarzania z powtarzaniem. (str. 18)
Informacje
W trakcie odtwarzania z losowaniem nie jest
możliwe wybranie poprzedniej ścieżki lub
poprzedniego pliku MP3 albo WMA przy
użyciu przycisku .
Tworzenie własnego programu
Istnieje możliwość zaprogramowania
kolejności odtwarzania z użyciem 25 ścieżek
lub plików MP3 albo WMA.
1
Naciśnij przycisk CD (bezpośrednie
włączenie).
(Ciąg dalszy)
Podstawowe operacje
19PL
Podstawowe operacje
Naciśnij przycisk CD (bezpośrednie
włączenie).
Zatrzymaj odtwarzanie płyty CD lub
pliku MP3 albo WMA i naciskaj
przycisk MODE, aż pojawi się symbol
„SHUF”.
2
Zatrzymaj odtwarzanie płyty CD i
naciskaj przycisk MODE, aż pojawi
się symbol „PGM”.
Każde naciśnięcie przycisku zmienia
tryb odtwarzania zgodnie z
następującym cyklem:
6
Aby rozpocząć odtwarzanie
zaprogramowanych utworów,
naciśnij przycisk  (Odtwarzanie/
wstrzymanie).
Wyświetlacz
Odtwarzanie z losowaniem („SHUF”)
Odtwarzanie zaprogramowane („PGM”)
3
Normalne odtwarzanie (brak powtarzania)
Wybierz polecenie „Add” i naciśnij
przycisk ENTER.
Naciskaj przycisk  tak, aby
wybrać numer ścieżki, i naciśnij
klawisz ENTER.
4
5
20PL
Aby zaprogramować kolejny utwór,
wybierz polecenie „Add Next Track” i
powtórz krok 4.
Po zakończeniu programowania wybierz
polecenie „Complete”.
Podstawowe operacje
Aby potwierdzić kolejność odtwarzania
Podczas odtwarzania naciśnij dwukrotnie
przycisk  (Zatrzymaj).
Zostanie wyświetlony komunikat „Program”.
Aby dodać utwory do programu
1 Zatrzymaj odtwarzanie. Zostanie
wyświetlony komunikat „Program”.
2 Naciskaj przycisk , aż pojawi się
komunikat „Edit”, i naciśnij przycisk
ENTER.
3 Naciskaj przycisk , aż pojawi się
komunikat „Add”, naciśnij przycisk
ENTER i potwórz krok 4 z procedury
„Tworzenie własnego programu”.
4 Po zakończeniu dodawania utworów, naciskaj
przycisk , aż pojawi się komunikat
„Complete”, i naciśnij przycisk ENTER.
Po wybraniu polecenia „Delete All”
1 Zatrzymaj odtwarzanie. Zostanie
wyświetlony komunikat „Program”.
2 Naciskaj przycisk , aż pojawi się
komunikat „Edit”, i naciśnij przycisk
ENTER.
3 Naciskaj przycisk , aż pojawi się
komunikat „Delete All”, i naciśnij przycisk
ENTER.
Aby anulować odtwarzanie programu
Zatrzymaj odtwarzanie płyty CD lub pliku
MP3 albo WMA i naciskaj przycisk MODE,
aż komunikat „PGM” zniknie.
Aby odtworzyć pliki audio w
folderze w losowej kolejności
(z folderu; tylko MP3 lub WMA)
Zatrzymaj odtwarzanie plików MP3 lub
WMA i naciskaj przycisk MODE, aż pojawi
się wybrana metoda odtwarzania.
Za każdym naciśnięciem przycisku tryb jest
zmieniany w następującym cyklu:
Zostaną odtworzone wszystkie pliki w wybranym
folderze od pierwszego do ostatniego. („ ”)
Pliki zostaną odtworzone w losowej
kolejności („SHUF”)
Pliki z wybranego folderu zostaną odtworzone
w losowej kolejności. („SHUF ”)
Wybrane utwory zostaną odtworzone w
wybranej kolejności („PGM”*1)
Normalne odtwarzanie (brak powtarzania)
* Aby uzyskać szczegółowe informacje o
programowaniu odtwarzania, przejdź do części
„Tworzenie własnego programu”. (str. 19 i 20)
1
Aby odtwarzać folder z powtarzaniem
Po wybraniu odtwarzania folderu (zwykłego
lub losowego), naciskaj przycisk REPEAT, aż
zostanie wyświetlony wybrany tryb
odtwarzania.
Wskazówki
Program, który został w całości odtworzony, jest
wstrzymywany. Aby ponownie rozpocząć
odtwarzanie programów, naciśnij przycisk
 (Odtwarzaj/wstrzymaj). Po otwarciu
pokrywy płyt CD program zostanie usunięty.
Aby zapisać utwory należące do programu,
rozpocznij zapisywanie po utworzeniu całego
programu.
Podstawowe operacje
21PL
Podstawowe operacje
Aby usunąć program
Po wybraniu polecenia „Delete one”
1 Zatrzymaj odtwarzanie. Zostanie
wyświetlony komunikat „Program”.
2 Naciskaj przycisk , aż pojawi się
komunikat „Edit”, i naciśnij przycisk
ENTER.
3 Naciskaj przycisk , aż pojawi się
komunikat „Delete one”, i naciśnij przycisk
ENTER.
4 Naciskaj przycisk , aż zostanie
wyświetlony utwór, który chcesz usunąć, i
naciśnij przycisk ENTER.
5 Naciskaj przycisk , aż pojawi się
komunikat „Delete”, i naciśnij przycisk
ENTER.
Słuchanie radia
Wyświetlacz
Przed skorzystaniem z radia, podłącz
przewód zasilający (str. 11) i antenę AM
(str. 23).
1
Naciśnij przycisk RADIO FM/AM
(bezpośrednie włączenie).
Aby włączyć wyświetlanie informacji RDS
(Radio Data System)
Gdy włączysz stację, która oferuje usługi RDS
(Radio Data System), na wyświetlaczu
pojawią się następujące informacje.
Nazwa stacji
PS (Nazwa transmisji)
2
Wybierz zakres fal radiowych,
naciskając przycisk RADIO FM/AM.
Przytrzymaj przycisk TUNE () + lub
– (), aż na wyświetlaczu zaczną się
zmieniać cyfry oznaczające
częstotliwość.
Urządzenie automatycznie wyszukuje
częstotliwości radiowe i zatrzymuje
wyszukiwanie w chwili znalezienia
wyraźnie słyszalnej stacji.
Jeśli nie można dostroić stacji, należy
przytrzymać przycisk TUNE () + lub
– (), aby wyszukiwać częstotliwości
krok po kroku.
3
(„XXXXXXXX” to nazwa stacji)
Aby włączyć następujące informacje, naciśnij
dwukrotnie przycisk DISPLAY:
Informacje o programie
RT (dowolny tekst)
Jeśli nie są odbierane informacje o programie,
zostanie wyświetlony komunikat „No text”.
Aby poprawić odbiór stacji radiowych
Aby poprawić odbiór
radia FM, zmień
ustawienie anteny.
Aby poprawić odbiór
radia AM, zmień
ustawienie urządzenia
(przy korzystaniu z
anteny wewnętrznej).
22PL
Podstawowe operacje
Aby słuchać radia AM (przy użyciu
zewnętrznej anteny)
Jeśli jakość odbioru radia jest słaba (nawet po
zmianie ustawienia odtwarzacza), zainstaluj
dołączoną do zestawu antenę AM.
1 Podłącz antenę AM zgodnie z poniższą
ilustracją.
2 Zdejmij osłonę z końcówki kabla. Naciśnij
i przytrzymaj zacisk złącza i włóż kabel
pod zacisk.
3 Przesuń przełącznik anteny AM do pozycji
„EXT”.
Wskazówki
Odbiór stereo jest możliwy tylko dla radia FM.
Aby zmniejszyć ilość zakłóceń w stacjach FM o
słabym sygnale, naciśnij klawisz MODE, aby
pojawił się komunikat „Monaural” lub „Auto
Stereo”.
Aby bardziej zredukować zakłócenia, naciśnij
przycisk RADIO NOISE CUT. Zostanie
wyświetlony komunikat „NOISE CUT”.
Podstawowe operacje
23PL
Podstawowe operacje
Uwagi
Przed podłączeniem anteny AM znajdź
położenie i ustawienie odtwarzacza, które
zapewni najlepszą jakość odbioru. Ustaw antenę
AM tak, aby znajdowała się z dala od
odtwarzacza i innych urządzeń audio-wideo.
Pozwoli to uniknąć odbierania szumu
elektromagnetycznego.
Regulując antenę wysuwaną, trzymaj ją za dolną
część.
Trzymanie anteny za górną część lub ruszanie nią
z użyciem siły może do prowadzić do
uszkodzenia anteny.
Odtwarzanie zaprogramowanych
stacji radiowych
1
2
Naciśnij przycisk RADIO FM/AM
(bezpośrednie włączenie) i wybierz
zakres fal radiowych.
Naciskaj przycisk PRESET + () lub
– (), aż pojawi się numer
zaprogramowanej stacji radiowej.
Programowanie stacji radiowych
(Programy)
Odtwarzacz umożliwia zapamiętanie w
dowolnej kolejności 30 stacji radiowych: 20 w
zakresie FM i 10 w zakresie AM.
1
2
Wybierz zakres fal radiowych,
naciskając przycisk RADIO FM/AM.
Naciśnij przycisk MENU.
3
Wyświetlacz
24PL
Podstawowe operacje
Naciśnij przycisk RADIO FM/AM
(bezpośrednie włączenie).
4
Naciskaj przycisk , aż pojawi się
komunikat „Auto preset”, i naciśnij
przycisk ENTER.
Stacje zostaną zapisane w kolejności od
niższych do wyższych częstotliwości.
Jeśli stacja nie może być automatycznie
zaprogramowana
Stacje o słabym sygnale należy
zaprogramować ręcznie.
1 Naciśnij przycisk RADIO FM/AM
(bezpośrednie włączenie).
2 Wybierz zakres fal radiowych, naciskając
przycisk RADIO FM/AM.
3 Ustaw wybraną stację radiową.
4 Naciśnij przycisk MENU.
5 Naciskaj przycisk , aż pojawi się
komunikat „RADIO”, i naciśnij przycisk
ENTER.
6 Naciskaj przycisk , aż pojawi się
komunikat „Preset Memory”, i naciśnij
przycisk ENTER.
7 Naciskaj przycisk , aż pojawi się stacja,
którą chcesz zaprogramować, i naciśnij
przycisk ENTER.
8 Naciskaj przycisk , aż pojawi się
komunikat „Preset Station”, i naciśnij
przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlony komunikat „Preset
Completed”.
Wskazówka
Stacje pozostają zaprogramowane nawet po
odłączeniu przewodu zasilającego.
Aby usunąć zaprogramowaną stację
radiową
1 Naciśnij przycisk MENU.
2 Naciskaj przycisk , aż pojawi się
komunikat „RADIO”, i naciśnij przycisk
ENTER.
3 Naciskaj przycisk , aż pojawi się
komunikat „Preset Deleted”, i naciśnij
przycisk ENTER.
4 Naciskaj przycisk , aż zostanie
wyświetlona stacja radiowa, którą chcesz
usunąć, i naciśnij przycisk ENTER.
5 Naciskaj przycisk , aż pojawi się
komunikat „Delete”, i naciśnij przycisk
ENTER.
Zostanie wyświetlony komunikat „Preset
deleted”.
Podstawowe operacje
25PL
Podstawowe operacje
5
Naciskaj przycisk , aż pojawi się
komunikat „RADIO”, i naciśnij
przycisk ENTER.
Słuchanie muzyki z karty
SD lub urządzenia USB
3
Przed rozpoczęciem korzystania z
odtwarzacza wykonaj następujące
czynności:
Przygotuj kartę SD / urządzenie USB.
Jeśli chcesz włożyć kartę microSD lub
microSDHC, przygotuj adapter.
Odtwarzanie jest możliwe dla plików w
formacie MP3, WMA i AAC. (str. 52)
Informacje o obsługiwanych kartach SD
znajdują się w części „Obsługiwane
karty SD”. (str. 6)
Włóż kartę SD.
Zostanie wyświetlony komunikat
„Loading”. Gdy jest wyświetlany komunikat
„Loading”, nie wyjmuj karty SD.
Odtwarzanie karty SD
1
Naciśnij przycisk SD/USB
(bezpośrednie włączenie).
Przy większej liczbie plików audio lub
folderów na karcie SD, rozpoczęcie
odtwarzania może zająć więcej czasu.
Naciśnij przycisk  (Odtwarzanie/
wstrzymanie).
Odtwarzacz rozpocznie grać muzykę.
4
2
Naciśnij przycisk SD/USB i wybierz
kartę SD.
Wyświetlacz
26PL
Podstawowe operacje
Naciśnij
 (Zatrzymaj).
Przy wybranej karcie SD
naciśnij przycisk 
(Zatrzymaj). Zostanie
wyświetlony symbol „”. Aby
rozpocząć odtwarzanie od
miejsca, w którym zostało
zatrzymane, naciśnij przycisk
 (Odtwarzaj/wstrzymaj).
 (Odtwarzaj/wstrzymaj).
Wstrzymać
odtwarzanie
Przejść do
.
następnego
pliku MP3/
WMA/AAC
Przejść do
.
poprzedniego
pliku MP3/
WMA/AAC
Wybrać folder
/TUNE + lub –.
Wzmocnić basy 1 Naciśnij przycisk MENU.
2 Naciskaj przycisk , aż
pojawi się komunikat
„Common Settings”, i
naciśnij klawisz ENTER.
3 Naciskaj przycisk , aż
pojawi się komunikat
„MEGA BASS”, i naciśnij
klawisz ENTER.
4 Naciśnij kilka razy przycisk
, aż pojawi się polecenie
„ON” lub „OFF”, i naciśnij
klawisz ENTER.
Ustawić
Obróć pokrętło głośności w
głośność
prawo, aby zwiększyć głośność,
lub w lewo, aby ją zmniejszyć.
Wyjmowanie
Włóż kartę SD, a następnie
karty SD
wyjmij kartę SD z gniazda kart
SD.
Uwagi
Gdy jest wyświetlany komunikat „Loading”, nie
wyjmuj karty SD. Może dojść do uszkodzenia
danych.
Jeśli odtwarzacz nie rozpozna karty SD, wyjmij ją
i włóż ponownie.
 Do otworu na karty SD nie wkładaj niczego innego,
niż karty SD (np. płynów, elementów metalowych,
elementów łatwopalnych itd.). Może to
spowodować pożar, porażenie prądem lub awarię.
Słuchanie muzyki z urządzenia
USB
1
Naciśnij przycisk SD/USB
(bezpośrednie włączenie).
2
Naciśnij przycisk SD/USB i wybierz
urządzenie USB.
Podłącz urządzenie USB.
Zostanie wyświetlony komunikat
„Loading”. Gdy jest wyświetlany
komunikat „Loading”, nie odłączaj
urządzenia USB.
3
Przy większej liczbie plików audio lub
folderów na karcie USB, rozpoczęcie
odtwarzania może zająć więcej czasu.
(Ciąg dalszy)
Podstawowe operacje
27PL
Podstawowe operacje
Aby
Zatrzymać
odtwarzanie
Wznawianie
odtwarzania od
miejsca, w
którym zostało
zatrzymane
(Wznawianie
odtwarzania)
4
Naciśnij przycisk  (Odtwarzanie/
wstrzymanie).
Odtwarzacz rozpocznie grać muzykę.
Aby
Naciśnij
Wzmocnić basy 1 Naciśnij przycisk MENU.
2 Naciskaj przycisk , aż
pojawi się komunikat
„Common Settings”, i
naciśnij klawisz ENTER.
3 Naciskaj przycisk , aż
pojawi się komunikat
„MEGA BASS”, i naciśnij
klawisz ENTER.
4 Naciśnij kilka razy przycisk
, aż pojawi się polecenie
„ON” lub „OFF”, i naciśnij
klawisz ENTER.
Ustawić
głośność
Wyświetlacz
Odłączanie
Odłącz urządzenie USB od
urządzenia USB portu USB.
Aby
Zatrzymać
odtwarzanie
Naciśnij
 (Zatrzymaj).
Wznawianie
odtwarzania od
miejsca, w
którym zostało
zatrzymane
Przy podłączonym urządzeniu
USB naciśnij przycisk
 (Zatrzymaj). Zostanie
wyświetlony symbol „”. Aby
rozpocząć odtwarzanie od
miejsca, w którym zostało
zatrzymane, naciśnij przycisk
 (Odtwarzaj/wstrzymaj).
Wstrzymać
odtwarzanie
 (Odtwarzaj/wstrzymaj).
Przejść do
następnego
pliku MP3/
WMA/AAC
.
Przejść do
poprzedniego
pliku MP3/
WMA/AAC
.
Wybrać folder
Obróć pokrętło głośności w
prawo, aby zwiększyć głośność,
lub w lewo, aby ją zmniejszyć.
Uwagi
Gdy jest wyświetlany komunikat „Loading”, nie
odłączaj urządzenia USB. Może dojść do
uszkodzenia danych.
Jeśli odtwarzacz nie rozpozna urządzenia USB,
odłącz je i podłącz ponownie.
 Do portu USB nie wkładaj niczego innego, niż
urządzenia USB (np. płynów, elementów
metalowych, elementów łatwopalnych itd.). Może to
spowodować pożar, porażenie prądem lub awarię.
Aby zmienić tryb odtwarzania
Zgodnie z informacjami w części „Zmiana trybu
odtwarzania” (str. 18)
tryb dla kart SD i urządzeń USB zmienia się w
następującym cyklu:
Aby odtworzyć zawartość folderu
Naciskaj przycisk MODE, aż pojawi się wybrany
tryb powtarzania.
Każde naciśnięcie przycisku zmienia tryb
odtwarzania zgodnie z następującym cyklem:
Zostaną odtworzone wszystkie pliki w wybranym
folderze od pierwszego do ostatniego. („ ”)
Pliki zostaną odtworzone w losowej
kolejności („SHUF”)
/TUNE + lub –.
Pliki z wybranego folderu zostaną odtworzone
w losowej kolejności. („SHUF ”)
Wybrane utwory zostaną odtworzone w
wybranej kolejności („PGM”*1)
Normalne odtwarzanie (brak powtarzania)
28PL
Podstawowe operacje
*1 Aby uzyskać szczegółowe informacje o
programowaniu odtwarzania, przejdź do części
„Tworzenie własnego programu”. (str. 19 i 20)
3
Naciśnij przycisk MENU.
Aby odtwarzać folder z powtarzaniem
Po wybraniu odtwarzania folderu (zwykłego lub
losowego), naciskaj przycisk REPEAT, aż
zostanie wyświetlony wybrany tryb odtwarzania.
Przełączanie pamięci w
urządzeniu USB
Przy urządzeniach z wieloma pamięciami
(takich jak rejestrator IC) istnieje możliwość
wybrania pamięci (źródła dźwięku).
1
2
Naciśnij przycisk SD/USB
(bezpośrednie włączenie).
Wybierz polecenie „USB” i naciśnij
przycisk ENTER.
Wybierz polecenie „Memory Select”,
naciskaj klawisz , aż pojawi się
komunikat „Memory Select” i
naciśnij przycisk ENTER.
Naciskaj przycisk , aż pojawi się
wybrane źródło dźwięku, i naciśnij
przycisk ENTER.
5
6
Naciśnij przycisk SD/USB i wybierz
urządzenie USB.
Podstawowe operacje
29PL
Podstawowe operacje
4
Wybieranie folderu lub
pliku do odtwarzania
Karta SD/urządzenie USB
CD
Jak wybrać plik audio do
odtwarzania
CD (CD-R/CD-RW)
1 Włóż płytę CD (CD-R/CD-RW).
2 Naciskaj przycisk , aż pojawi się
komunikat „Select Folder”, i naciśnij
klawisz ENTER.
3 Naciskaj przycisk , aż zostanie
wyświetlony wybrany folder.
Karta SD/urządzenie USB
1 Włóż kartę SD lub podłącz urządzenie
USB.
2 Wybierz folder z plikami źródłowymi i
naciśnij przycisk ENTER.
3 Naciskaj przycisk , aż zostanie
wyświetlony wybrany folder.
Struktura folderów jest inna dla płyt CD oraz
dla kart SD (lub urządzeń USB), zgodnie z
poniższą ilustracją.
CD
Wszystkie foldery*1
FOLDER1
FOLDER1-1
FOLDER1-1-1
(ROOT)*
2
*1 Na jednym poziomie są wyświetlane tylko
foldery, które zawierają pliki do odtworzenia.
Na jednym poziomie są wyświetlane tylko
foldery, które zawierają pliki audio do
odtworzenia. W powyższym przykładzie po
naciśnięciu przycisku  i wybraniu polecenia
„ (wybierz folder)” pliki audio zostaną
wyświetlone na jednym poziomie. (Jest to tylko
sposób przedstawienia plików. Pliki nie są
przenoszone między folderami.)
*2 Gdy plik audio znajduje się w folderze głównym,
zostanie umieszczony w folderze o nazwie
„ROOT”.
30PL
Podstawowe operacje
FM
AM
AUDIO IN
(Pozostałe foldery)*1
(ROOT)*2
*1 Ta operacja jest wykonywana tak samo, co
procedura „Select Folder” dla płyt CD-ROM.
*2 Gdy wybrany plik znajduje się w folderze
głównym, zostanie umieszczony w folderze o
nazwie „ROOT”.
Podłączanie urządzeń
opcjonalnych
2
Naciśnij przycisk OPERATE.
Podłączanie urządzeń
opcjonalnych
1
Podłącz wyjście przenośnego
odtwarzacza (lub innego urządzenia)
do gniazda AUDIO IN w odtwarzaczu
przy użyciu kabla audio (nie wchodzi
w skład zestawu).
Kabel musi mieć wtyczkę minijack stereo
po stronie urządzenia z jednej strony
oraz wtyczkę odpowiednią do
wybranego urządzenia z drugiej strony.
kabel audio (nie
wchodzi w skład
zestawu)
(np. przenośny
odtwarzacz muzyki)
3
Włącz podłączone urządzenie.
Aby uzyskać szczegółowe informacje,
zapoznaj się z instrukcją obsługi
podłączanego urządzenia.
Naciśnij przycisk AUDIO IN.
4
5
Uruchom odtwarzanie na
podłączonym urządzeniu.
Dźwięk będzie przesyłany do głośników
odtwarzacza.
Uwagi
Kabel audio należy dopasować do urządzenia
zewnętrznego. Wybierz kabel, który pasuje do
podłączanego urządzenia zewnętrznego.
Jeśli dźwięk jest cichy, zwiększ najpierw
ustawienie głośności w urządzeniu zewnętrznym.
Jeśli dźwięk nadal jest cichy, zwiększ ustawienie
głośności w odtwarzaczu.
Przy odłączaniu urządzenia zewnętrznego
pamiętaj o odłączeniu kabla audio.
Podstawowe operacje
31PL
Podstawowe operacje
Możesz podłączyć urządzenie opcjonalne
(np. przenośny odtwarzacz muzyki) i cieszyć
się muzyką puszczaną przez głośniki
odtwarzacza.
Pamiętaj, aby przed podłączeniem urządzenia
opcjonalnego, wyłączyć wszystkie elementy.
Nagrywanie utworów z
płyty CD na karcie SD lub
urządzeniu USB
Aby nagrać wszystkie utwory
1
Naciśnij przycisk CD (bezpośrednie
włączenie).
Odtwarzacz nagrywa utwory w następującym
formacie:
MP3
Częstotliwość próbkowania: 44,1 kHz (stała)
Szybkość danych: 128 kb/s (stała)
Nie jest możliwa zmiana częstotliwości
próbkowania ani szybkości danych.
Przed rozpoczęciem nagrywania sprawdź
następujące elementy.
Karta SD (lub urządzenie USB)
współdziała z odtwarzaczem. (str. 6)
Na
karcie SD lub urządzeniu USB jest

wystarczająca ilość miejsca.
Aby sprawdzić pojemność, wykonaj
następujące czynności.
1. Naciśnij przycisk MENU.
2. Naciśnij kilka razy przycisk , aż
pojawi się nazwa „SD” lub „USB”, i
naciśnij przycisk ENTER.
3. Naciśnij kilka razy przycisk , aż
pojawi się nazwa „Recordable Time”,
i naciśnij przycisk ENTER.
Z
płyty
CD utwory są nagrywane w

postaci plików MP3 o szybkości
przesyłania danych wynoszącej
128 kb/s. Przy nagrywaniu plików MP3
lub WMA w nagranych plikach
zostanie zachowana taka sama szybkość
przesyłania, co w plikach oryginalnych.
2
3
Otwórz pokrywę płyt CD, naciskając
przycisk PUSH OPEN/CLOSE ().
Włóż płytę CD.
Po włożeniu płyty CD, naciśnij jej środek
i zamknij pokrywę płyt.
Etykietą do góry
32PL
Podstawowe operacje
4
Włóż kartę SD lub podłącz
urządzenie USB.
Nagrywanie utworów z płyty CD na
urządzeniu USB
5
Gdy płyta CD nie jest odtwarzana,
naciśnij przycisk SD REC lub USB
REC.
Nagrywanie utworów z płyty CD na
karcie SD
Wyświetlacz
Podczas nagrywania utwory nie są
odtwarzane.
Aby nagrać jeden utwór
Gdy płyta CD nie jest odtwarzana, naciśnij
przycisk SD REC lub USB REC (zależnie od
nośnika docelowego).
Aby
Zatrzymać
nagrywanie w
połowie
Naciśnij
 (Zatrzymaj).
Wskazówki
Naciskanie w trakcie odtwarzania przycisku
DISPLAY pozwala wyświetlić czas nagrywania
na karcie SD lub urządzeniu USB oraz
informacje o utworze (jeśli są dostępne).
Podczas nagrywania plików z płyty audio, czas
nagrywania wynosi połowę czasu odtwarzania
tych plików.
Podstawowe operacje
33PL
Podstawowe operacje
Po wyświetleniu komunikatu „Rec
readying...” rozpocznie się nagrywanie.
Postęp nagrywania jest przedstawiany w
postaci paska na dole wyświetlacza.
Nagrywanie radia na
karcie SD lub urządzeniu
USB
Przed rozpoczęciem nagrywania sprawdź
następujące elementy.
Trwa odbiór transmisji radiowej.
(str. 22)
Karta
SD (lub urządzenie USB)

współdziała z odtwarzaczem. (str. 6)
Na karcie SD lub urządzeniu USB jest
wystarczająca ilość miejsca.
Aby sprawdzić pojemność, wykonaj
następujące czynności.
1. Naciśnij przycisk MENU.
2. Naciśnij kilka razy przycisk , aż
pojawi się nazwa „SD” lub „USB”, i
naciśnij przycisk ENTER.
3. Naciśnij kilka razy przycisk , aż
pojawi się nazwa „Recordable Time”,
i naciśnij przycisk ENTER.
1
2
34PL
Naciśnij przycisk RADIO FM/AM
(bezpośrednie włączenie).
Wybierz zakres fal radiowych,
naciskając przycisk RADIO FM/AM.
Podstawowe operacje
3
4
Włóż kartę SD lub podłącz
urządzenie USB.
Naciśnij przycisk SD REC lub USB
REC.
Nagrywanie radia na karcie SD
Nagrywanie radia na urządzeniu
USB
Po wyświetleniu komunikatu „Rec
readying...” rozpocznie się nagrywanie.
Postęp nagrywania jest przedstawiany w
postaci paska na dole wyświetlacza.
Wyświetlacz
Aby
Zatrzymać
nagrywanie
Naciśnij
 (Zatrzymaj).
Podstawowe operacje
35PL
Podstawowe operacje
Uwagi
Podczas nagrywania radia AM mogą zostać
zarejestrowane zakłócenia. Zależy to od jakości
odbioru radia lub od podłączonego urządzenia.
Gdy występują zakłócenia, podłącz antenę AM.
Ustaw antenę AM z dala od odtwarzacza.
Podczas nagrywania radia FM mogą zostać
zarejestrowane zakłócenia. Zależy to od jakości
odbioru radia lub od podłączonego urządzenia.
Zakłócenia zostaną także zarejestrowane na
karcie SD.
Naciskanie przycisku DISPLAY podczas
nagrywania radia pozwala wyświetlić
maksymalny czas nagrywania na karcie SD lub
urządzeniu USB.
Nagrywanie muzyki z
urządzenia opcjonalnego
na karcie SD lub
urządzeniu USB
Przed rozpoczęciem nagrywania sprawdź
następujące elementy.
Podłącz urządzenie opcjonalne.
Włącz podłączone urządzenie
opcjonalne.
Ustaw siłę głosu w urządzeniu
opcjonalnym.
Karta SD (lub urządzenie USB)
współdziała z odtwarzaczem. (str. 6)
Na karcie SD lub urządzeniu USB jest
wystarczająca ilość miejsca.
Aby sprawdzić pojemność, wykonaj
następujące czynności.
1. Naciśnij przycisk MENU.
2. Naciśnij kilka razy przycisk , aż
pojawi się nazwa „SD” lub „USB”, i
naciśnij przycisk ENTER.
3. Naciśnij kilka razy przycisk , aż
pojawi się nazwa „Recordable Time”,
i naciśnij przycisk ENTER.
1
36PL
Podłącz wyjście przenośnego
odtwarzacza (lub innego urządzenia)
do gniazda AUDIO IN w odtwarzaczu
przy użyciu kabla audio (nie wchodzi
w skład zestawu).
Kabel musi mieć wtyczkę minijack stereo
po stronie urządzenia z jednej strony
oraz wtyczkę odpowiednią do
wybranego urządzenia z drugiej strony.
Podstawowe operacje
kabel audio (nie
wchodzi w skład
zestawu)
(np. przenośny
odtwarzacz muzyki)
2
3
Naciśnij przycisk AUDIO IN
(bezpośrednie włączenie).
Włącz podłączone urządzenie.
Aby uzyskać szczegółowe informacje,
zapoznaj się z instrukcją obsługi
podłączanego urządzenia.
4
Włóż kartę SD lub podłącz
urządzenie USB.
Nagrywanie muzyki z urządzenia
opcjonalnego na urządzeniu USB
5
Naciśnij przycisk SD REC lub USB
REC.
Nagrywanie muzyki z urządzenia
opcjonalnego na karcie SD
Aby
Zatrzymać
nagrywanie
Naciśnij
 (Zatrzymaj).
Wskazówka
Naciśnięcie przycisku AUDIO IN i naciskanie
przycisku DISPLAY pozwala wyświetlić
maksymalny czas nagrywania na karcie SD lub
urządzeniu USB.
Podstawowe operacje
37PL
Podstawowe operacje
Po wyświetleniu komunikatu „Rec
readying...” rozpocznie się nagrywanie.
Usuwanie plików audio
lub folderów z karty SD
lub urządzenia USB
1
3
Naciskaj przycisk DELETE, aż
zostanie wybrane polecenie
„Delete”, i naciśnij klawisz ENTER.
Włóż kartę SD lub podłącz
urządzenie USB.
Po wybraniu polecenia „Delete”
Naciskaj przycisk , aż zostanie
wyświetlony plik audio lub folder, który
chcesz usunąć, i naciśnij przycisk ENTER.
2
38PL
Naciskaj przycisk  i przycisk
ENTER, aż zostanie wyświetlony plik
audio lub folder, który chcesz
usunąć, i naciśnij przycisk ENTER.
Podstawowe operacje
Po wybraniu polecenia „Delete All”
1 Naciśnij przycisk SD/USB i wybierz kartę
SD (lub urządzenie USB).
2 Naciśnij przycisk MENU.
3 Naciskaj przycisk , aż pojawi się
komunikat „SD” lub „USB” i naciśnij
przycisk ENTER.
4 Naciskaj przycisk , aż pojawi się
komunikat „Delete All”, i naciśnij przycisk
ENTER.
Zostanie wyświetlony komunikat
„Deleted”.
Struktura folderów i
plików
Struktura zapisanych przy użyciu tego
odtwarzacza folderów i plików na karcie SD
lub urządzeniu USB wygląda następująco:
USB
PRIVATE
Podstawowe operacje
SD
MUSIC
SONY
SONY
CD
(folder do nagrywania
utworów z płyt)
CD
(folder do nagrywania
utworów z płyt)
FM (folder do nagrywania
utworów z radia FM)
FM (folder do nagrywania
utworów z radia FM)
AM (folder do nagrywania
utworów z radia AM)
AM (folder do nagrywania
utworów z radia AM)
AUDIO IN (folder do nagrywania
utworów z wejścia AUDIO IN)
AUDIO IN (folder do nagrywania
utworów z wejścia AUDIO IN)
CD (płyta audio)
CD (CD-R/CD-RW)
CD
CD
ALBUMXXX
(synchronizowane foldery
nagrywania)
TRACKXXX.mp3*1
(plik docelowy)
REC1
(folder nagrywania REC1)
Nazwa folderu (synchronizowany
folder nagrywania; nazwa folderu
w źródle)
Nazwa pliku (plik
nagrywania; nazwa
folderu w źródle)
REC1
(folder nagrywania REC1)
*1„XXX” = numer (001 - 999).
(Ciąg dalszy)
Podstawowe operacje
39PL
Radio (FM)
FM
FMXX.XXMHz*1
YYMMDD_hhmm_
FMXX.XXMHz.mp3*2
Transmisja
*1XX.XX = częstotliwość
*2Plik o nazwie zawierającej rok, datę i
godzinę jego utworzenia.
Radio (AM)
AM
AMXXXXkHz*1
YYMMDD_hhmm_
AMXXXXkHz.mp3*2
Transmisja
*1XXXX = częstotliwość
*2Plik o nazwie zawierającej rok, datę i
godzinę jego utworzenia.
Wejście audio
AUDIO IN
AUDIO IN
AUDIOXXX.mp3*1
*1„XXX” = numer (001 - 999).
40PL
Podstawowe operacje
 Inne operacje
Zasypianie przy muzyce
(opóźnione wyłączanie)
1
2
Rozpocznij odtwarzanie muzyki.
Naciskaj przycisk SLEEP, aż pojawi
się wybrany czas opóźnienia.
Wskazówki
Istnieje możliwość jednoczesnego włączenia
funkcji alarmu i opóźnionego wyłączenia. Aby to
osiągnąć, należy najpierw ustawić alarm (str. 42)
urządzenia, a następnie opóźnione wyłączanie.
Istnieje możliwość jednoczesnego słuchania
dwóch źródeł dźwięku ustawionych oddzielnie
na funkcję alarmu i opóźnionego wyłączenia.
Istnieje możliwość oddzielnego ustawienia siły
głosu dla funkcji alarmu i opóźnionego
wyłączenia.
Na przykład możesz ustawić siłę głosu tak, aby
zasypiać przy cichej muzyce, a budzić się przy
głośnej.
Po włączeniu funkcji opóźnionego wyłączenia,
ekran przygasa.
Informacje
Rozpoczęcie nagrywania przy włączonej funkcji
opóźnionego wyłączenia spowoduje jej wyłączenie.
Za każdym naciśnięciem przycisku tryb jest
zmieniany w następującym cyklu:
Auto/90 min*1
60 min
30 min
20 min
10 min
OFF
*1 Po zakończeniu odtwarzania płyty CD, karty SD
lub urządzenia USB urządzenie wyłączy się
automatycznie.
Gdy odtwarzanie nie skończy się, urządzenie
wyłączy się 90 minut po włączeniu licznika czasu.
Inne operacje
41PL
Inne operacje
Możesz ustawić odtwarzacz tak, aby sam się
wyłączył po określonym czasie. Dostępny
czas opóźnienia wynosi „Auto/90 min”,
„60 min”, „30 min”, „20 min” i „10 min”.
Dostępna jest też opcja OFF. Słuchanie
muzyki przed zaśnięciem pozwala się
zrelaksować i lepiej wyspać.
Aby wyłączyć opóźnione wyłączanie
Naciskaj przycisk SLEEP, aż pojawi się
komunikat „OFF”.
Naciśnij przycisk OPERATE, aby wyłączyć
odtwarzacz.
Wyświetlacz
Używanie budzika
Przed rozpoczęciem nagrywania sprawdź
następujące elementy.
Ustaw zegar. (str. 13)
Wybierz numer zaprogramowanej
stacji, przy której chcesz się zbudzić.
(str. 24 i 25) Ustawienie budzika z
radiem nie jest możliwe, jeśli nie
zaprogramowano żadnej stacji.
Sprawdź, czy w urządzeniu znajduje się
płyta CD, karta SD lub urządzenie USB,
z którego chcesz odtwarzać muzykę.
W przeciwnym wypadku ustawienie
zegara nie będzie możliwe.
1
2
3
Naciskaj przycisk , aż pojawi się
komunikat „Edit”, i naciśnij przycisk
ENTER.
Wybierz polecenie „Change Timer” i
naciśnij przycisk ENTER.
4
Wyświetlacz
Naciśnij przycisk TIMER.
Codziennie
Naciskaj przycisk , aż pojawi się
komunikat „Daily”, i naciśnij przycisk
ENTER.
Wyznaczanie dnia tygodnia
1 Naciskaj przycisk , aż pojawi się
komunikat „Set Day”, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
2 Naciskaj przycisk , aż pojawi się
wybrany dzień, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
3 Aby wybrać więcej niż jeden dzień,
powtórz krok 2.
4 Wybierz polecenie „Next” i naciśnij
przycisk ENTER.
Naciskaj przycisk , aż pojawi się
komunikat „Alarm”, i naciśnij
klawisz ENTER.
Po pierwszym włączeniu urządzenia lub
jeśli alarm nie był wcześniej ustawiany,
pojawi się ekran widoczny w kroku 4.
Wyświetlacz
5
42PL
Inne operacje
Naciskaj przycisk , aż pojawi się
wybrana godzina odtwarzania, i
naciśnij przycisk ENTER.
6
Aby potwierdzić ustawienia budzika
Powtórz krok 1 z części „Używanie budzika” i
naciśnij przycisk  lub .
7
Aby zmienić ustawienia budzika
Powtórz kroki 1 - 10 z części „Używanie
budzika”.
8
9
Aby wyłączyć działanie budzik
Naciśnij przycisk OPERATE, aby wyłączyć
odtwarzacz.
Aby anulować budzik
Powtórz kroki 1 - 4, wybierz opcję „OFF” i
naciśnij przycisk ENTER.
Wskaźnik budzika „
” zniknie.
Uwagi
Ustaw siłę głosu na średni poziom.
Jeśli chcesz budzić się przy dźwięku muzyki z
płyty CD, karty SD lub urządzenia USB upewnij
się, że płyta, karta lub urządzenie USB zostały
podłączone, a następnie ustaw budzik.
Nie ustawiaj dźwięku brzęczyka.
10 Wybierz polecenie „Complete”, i
naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlony symbol „
”.
Wskazówki
Ustawienie budzika jest zapisane do momentu
wprowadzenia nowego.
Możesz zmienić źródło dźwięku wybierane z
budzikiem.
Przed uruchomieniem budzika przez minutę jest
wyświetlany komunikat „Readying...”.
Po włączeniu budzika na wyświetlaczu pojawia
się wskaźnik „
”.
Po ustawieniu budzika urządzenie włączy się
automatycznie o wybranej godzinie i zostanie
odtworzone wybrane źródło dźwięku.
Urządzenie wyłączy się automatycznie po
60 minutach.
Inne operacje
43PL
Inne operacje
Naciskaj przycisk , aż pojawi się
wybrana minuta odtwarzania, i
naciśnij przycisk ENTER.
Wybierz źródło dźwięku i naciśnij
klawisz ENTER.
Po wybraniu opcji „Buzzer” pomiń kroki
8 i 9.
Ustaw siłę głosu.
Jeśli nie chcesz zmieniać siły głosu,
pomiń ten krok.
Naciskaj przycisk , aż ustawisz
siłę głosu, wybierz polecenie „Next”
i naciśnij przycisk ENTER.
Programowanie
nagrywania
3
Naciskaj przycisk , aż pojawi się
komunikat „Timer Record”, i naciśnij
klawisz ENTER.
Przed rozpoczęciem nagrywania sprawdź
następujące elementy.
Ustaw zegar. (str. 13)
Zaprogramuj stację, którą chcesz
nagrać. (str. 24 i 25)
1
Włóż kartę SD lub podłącz
urządzenie USB.
4
Wybierz miejsce docelowe zapisu
(karta SD lub USB) i naciśnij przycisk
ENTER.
Wybierz ustawienie zegara i naciśnij
przycisk ENTER.
Aby wyznaczyć dzień tygodnia
1 Naciskaj przycisk , aż pojawi się
komunikat „Set Day”, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
2 Naciskaj przycisk , aż zostanie
wyświetlony wybrany dzień, i naciśnij
przycisk ENTER.
3 Naciśnij przycisk , aby wybrać
polecenie „Next”, i naciśnij przycisk
ENTER.
Aby ustawić opcję „Daily”
Naciskaj przycisk , aż pojawi się
komunikat „Daily”, i naciśnij przycisk
ENTER.
Aby ustawić rok lub dzień
1 Naciskaj przycisk , aż pojawi się
komunikat „Set Date”, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
2 Powtórz kroki od 3 do 5 z części
„Ustawianie zegara”.
5
2
Naciśnij przycisk TIMER.
44PL
Inne operacje
Wyświetlacz
5 Naciskaj przycisk , aż pojawi się
komunikat „Change Timer”, i naciśnij
przycisk ENTER.
Wyświetlacz
6
7
8
9
Aby potwierdzić zaprogramowanie
nagrywania
1 Naciśnij przycisk TIMER.
2 Wybierz polecenie „Timer List” i naciśnij
przycisk ENTER.
3 Naciskaj przycisk , aż pojawi się
wybrana godzina rozpoczęcia i
zakończenia nagrywania, potwierdź ją i
naciśnij przycisk ENTER.
4 Aby potwierdzić ustawienie, naciśnij
przycisk  lub .
Aby zmienić zaprogramowanie nagrywania
1 Naciśnij przycisk TIMER.
2 Naciskaj przycisk , aż pojawi się
komunikat „Timer List”, i naciśnij przycisk
ENTER.
3 Naciskaj przycisk , aż pojawi się
zaprogramowane nagrywanie, które chcesz
zmienić, i naciśnij przycisk ENTER.
4 Naciśnij przycisk ENTER i wybierz
polecenie „Edit”.
6 Powtórz kroki od 4 do 9 z części
„Programowanie nagrywania”.
Aby usunąć zaprogramowane
nagrywanie
1 Naciśnij przycisk TIMER.
2 Naciskaj przycisk , aż pojawi się
komunikat „Timer List”, i naciśnij przycisk
ENTER.
3 Naciskaj przycisk , aż pojawi się
zaprogramowane nagrywanie, które chcesz
usunąć, i naciśnij przycisk ENTER.
4 Naciśnij przycisk ENTER i wybierz
polecenie „Edit”.
5 Naciskaj przycisk , aż pojawi się
komunikat „Delete”, i naciśnij przycisk
ENTER.
6 Naciskaj przycisk , aż pojawi się
komunikat „Execute”, i naciśnij przycisk
ENTER.
Informacje
Po awarii zasilania lub odłączeniu przewodu
zasilającego przy braku włożonych baterii zegar
zostanie zresetowany, jednak zaprogramowane
nagranie zostanie zapisane. Pamiętaj, aby ponownie
ustawić zegar.
Inne operacje
45PL
Inne operacje
Naciskaj przycisk , aż pojawi się
wybrana godzina rozpoczęcia i
zakończenia, i naciśnij przycisk
ENTER.
Wybierz źródło dźwięku (radio FM
lub AM), które chcesz nagrać.
Wybierz stację, którą chcesz nagrać.
Po potwierdzeniu ustawień, naciśnij
przycisk , aby wybrać opcję
„Complete”, i naciśnij przycisk
ENTER.
Zostanie wyświetlony symbol
(Programowanie z nagrywaniem).
Aby przełączyć tryb pracy wyświetlacza,
naciśnij przycisk  lub .
Informacje o używaniu programowania, budzika i
opóźnionego wyłączania
Użycie tych funkcji nie będzie możliwe w następujących sytuacjach.
Nie jest możliwe ustawienie budzika na godzinę wypadającą od „5 minut przed
rozpoczęciem zaprogramowanego nagrywania ” do „na godziny zakończenia nagrywania”.
Godzina rozpoczęcia nagrywania
Godzina zakończenia nagrywania
Zaprogramowane nagrywanie
5 minut
przed
Nie można ustawić budzika w tym przedziale*1
*1 Zostanie wyświetlony komunikat „Overlaps with the Timer Record xx.”. („xx” to numer
zaprogramowanego nagrywania: od 1 do 10.)
Po ustawieniu budzika tak, że będzie się pokrywać z zaprogramowaną godziną końca
nagrywania, nagrywanie zostanie zakończone szybciej niż w ustawieniach.
Godzina rozpoczęcia nagrywania
Godzina zakończenia nagrywania
Zaprogramowane nagrywanie
Kończy się za minutę*2
Ustawienie budzika
* Zostanie wyświetlony komunikat „Timer recording will finish 1 min early.”.
2
Nie jest możliwe ustawienie budzika na godzinę wypadającą między „rozpoczęciem
zaprogramowanego nagrywania ” oraz „zakończeniem zaprogramowanego nagrywania”.
Godzina rozpoczęcia nagrywania
Godzina zakończenia nagrywania
Zaprogramowane nagrywanie
Nie można zaprogramować nagrywania w tym przedziale*3
*3 Zostanie wyświetlony komunikat „Overlaps with the Timer Record xx.”. („xx” to numer
zaprogramowanego nagrywania: od 1 do 10.)
46PL
Inne operacje
Jeśli nagrywanie ma się rozpocząć bezpośrednio po innym zaprogramowanym
nagrywaniu, wcześniejsze nagrywanie skończy się wcześniej, niż zostało ustawione.
 Godzina rozpoczęcia nagrywania
 Godzina zakończenia nagrywania
 Godzina rozpoczęcia nagrywania
 Godzina zakończenia
nagrywania
Zaprogramowane nagrywanie 
Kończy się za minutę*4
Inne operacje
Zaprogramowane nagrywanie 
*4 Zostanie wyświetlony komunikat „Timer recording will finish 1 min early.”.
Zaprogramowane nagrywanie nie zostanie wykonane w następujących sytuacjach.
 Gdy godziny rozpoczęcia i zakończenia nagrywania są takie same.
 Gdy czas nagrywania wynosi jedną minutę lub mniej.
Inne operacje
47PL
 Informacje dodatkowe
Rozwiązywanie problemów
W przypadku wystąpienia problemów z odtwarzaczem skorzystaj z poniższej listy kontrolnej.
Jeśli problemy będą się powtarzać, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą Sony.
Ogólne
Symptom
Rozwiązanie
Nie można włączyć
zasilania.
Podłącz przewód zasilający prądu zmiennego do złącza AC IN i gniazda z
prądem.
Odtwarzacz nie może działać na samych bateriach. Podłącz przewód zasilający.
(str. 11)
Z powodu 20 minut braku aktywności został włączony tryb „Auto Standby”.
Włącz odtwarzacz ponownie.
Nie słychać dźwięku.
Sprawdź, czy zostały ustawione wybrane funkcje.
Ustaw głośność.
Aby móc słuchać dźwięku przez głośniki, odłącz słuchawki.
Sprawdź, czy zostało wybrane odpowiednie źródło dźwięku.
Słychać zakłócenia.
W pobliżu urządzenia używany jest telefon przenośny lub inne urządzenie
emitujące fale radiowe.
Odsuń telefon lub inne urządzenie od odtwarzacza.
CD
Symptom
Rozwiązanie
Odtwarzanie płyty nie
uruchamia się.
Sprawdź, czy pokrywa płyt CD jest zamknięta.
Mimo włożenia płyty jest
wyświetlany komunikat „No
disc”.
Płyta CD została włożona na odwrót.
Włóż płytę CD etykietą do góry.
Płyta CD jest brudna.
Wyczyść płytę CD.
Doszło do kondensacji wilgoci na soczewce.
Wyjmij płytę CD z odtwarzacza i poczekać około godziny na
wyparowanie wilgoci.
Na płycie CD-R/CD-RW nie ma plików audio, które można by odtworzyć.
Płyta CD-R/CD-RW, która nie została zamknięta (przygotowana do pracy w
innych odtwarzaczach), nie będzie działać.
To, czy odtworzenie płyty CD-R/CD-RW jest możliwe, zależy od stanu płyty i
nagrywarki.
48PL
Informacje dodatkowe
Dźwięk jest przerywany
Słychać zakłócenia
Przy niektórych płytach CD może zachodzić przeskakiwanie dźwięków przy
wyższej głośności. Zmniejsz siłę głosu.
Płyta CD jest brudna.
Wyczyść płytę CD.
Płyta CD jest porysowana.
Wymień płytę CD.
Ustaw odtwarzacz w miejscu nienarażonym na drgania.
Przy niektórych płytach CD-R/CD-RW może zachodzić przeskakiwanie
dźwięków przy wyższej głośności lub mogą być słyszalne szumy. Jest to
spowodowane stanem płyty lub nagrywarki.
Nie wszystkie płyty CD z ochroną zawartości są możliwe do odtworzenia.
Odsuń odtwarzacz od telewizora lub radioodtwarzacza.
SD/USB
Symptom
Rozwiązanie
Karta SD lub urządzenie
USB nie działają
prawidłowo.
Jeśli wystąpi któryś z poniższych problemów, użyj innej karty SD lub innego
urządzenia USB.
 Nie jest wyświetlana nazwa pliku lub folderu (albumu).
 Plik nie jest odtwarzany.
 Dochodzi do przeskakiwania dźwięku.
 W dźwięku słychać zakłócenia elektrostatyczne.
 W dźwięku słychać zniekształcenia.
Karta SD lub urządzenie USB nie zostało rozpoznawane przez odtwarzacz.
Wyjmij kartę SD lub odłącz urządzenie USB i włóż kartę (albo podłącz
urządzenie USB) ponownie.
Nie jest możliwe
nagrywanie na karcie SD
ani urządzeniu USB.
Karta SD jest chroniona przed zapisem.
Przesuń przełącznik ochrony przed zapisem na karcie SD tak, aby
wyłączyć to zabezpieczenie. (str. 7)
Na karcie SD lub urządzeniu USB nie ma dość miejsca.
Usuń zbędne pliki audio lub foldery.
Użyj innej karty SD lub innego urządzenia USB.
Słychać szumy lub dźwięk
jest przerywany albo
zniekształcony.
Sprawdź, czy urządzenie USB jest prawidłowo podłączone do odtwarzacza. Aby
ponownie podłączyć urządzenie USB, wyłącz odtwarzacz, odłącz urządzenie
USB, podłącz je ponownie i włącz odtwarzacz.
Sprawdź, czy karta SD jest prawidłowo włożona do odtwarzacza. Aby ponownie
włożyć kartę SD, wyłącz odtwarzacz, wyjmij kartę SD, włóż ją ponownie i włącz
odtwarzacz.
Możliwe, że podczas kodowania pliku doszło do powstania szumów lub
zniekształceń. W takiej sytuacji należy utworzyć plik ponownie.
Siła głosu jest za wysoka. Ustaw głośność.
Po zakończeniu nagrywania
miga wskaźnik ACCESS.
Poczekaj na zakończenie mrugania (które oznacza, że trwa jeszcze zapisywanie
danych).
(Ciąg dalszy)
Informacje dodatkowe
49PL
Informacje dodatkowe
Podczas słuchania płyty CD
słychać szumy z pobliskiego
telewizora lub
radioodtwarzacza.
Czas nagranego pliku jest
krótszy od oczekiwanego.
Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk  (Zatrzymaj).
Nie jest możliwe
odtworzenie plików z karty
SD ani urządzenia USB.
Pliki w tym formacie* nie są obsługiwane przez odtwarzacz.
Urządzenie USB zostało podzielone na partycje. Odtwarzacz ma wówczas
dostęp tylko do pierwszej partycji.
Rozszerzenie nazwy pliku jest nieprawidłowe lub nie występuje. Obsługiwane
rozszerzenia to:
Pliki MP3: „.mp3”
Pliki WMA: „.wma”
Pliki AAC: „.m4a”, „.mp4”, „.3gp”
Dany format nie jest obsługiwany. Obsługiwane formaty to:
Pliki audio: format MP3/WMA/AAC
Plik WMA utworzony w formacie WMA DRM/WMA Lossless (bezstratny) /
WMA PRO.
Następujące formaty nie są obsługiwane przez urządzenie.
Pliki AAC chronione przed kopiowaniem oraz pliki w formacie AAC Lossless.
Pliki AAC zawiera więcej niż sam dźwięk lub więcej niż jeden utwór.
Odtworzenie takich plików nie jest możliwe.
Przekroczono maksymalne zagnieżdżenie hierarchii (poziomów folderów)
rozpoznawane przez odtwarzacz. Rozpoznawane jest maks. osiem poziomów.
Liczba folderów zapisanych na karcie SD lub urządzeniu USB przekracza 255.
Liczba plików w folderze przekracza 999.
Nie jest możliwe odtwarzanie plików chronionych hasłem lub zaszyfrowanych.
* Odtwarzacz obsługuje wyłącznie systemy plików FAT16 i FAT32.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją dołączoną
do karty SD albo urządzenia USB lub skontaktuj się ze sprzedawcą albo
producentem karty SD lub urządzenia USB.
Radio
Symptom
Rozwiązanie
Nie jest możliwy odbiór
radia.
Znajdź miejsce i ustawienie odtwarzacza, które pozwoli na dobry odbiór.
Zmień ustawienie anteny.
Nie jest możliwy odbiór
radia AM.
Przełącznik anteny AM jest ustawiony w pozycji „EXT”.
Gdy nie jest podłączona antena zewnętrzna AM, ustaw przełącznik anteny w
pozycji „INT”.
Nie jest możliwy odbiór
radia FM.
Antena nie została wysunięta.
Dźwięk jest słaby lub słabej
jakości.
Ponieważ fale radiowe zanikają w budynkach, ustaw odtwarzacz tak blisko
okna, jak to możliwe.
Odsuń odtwarzacz od telewizora lub innych odbiorników radiowych.
W odbieranym sygnale
słychać zakłócenia.
W pobliżu urządzenia używany jest telefon komórkowy lub inne urządzenie
emitujące fale radiowe.
Odsuń telefon lub inne urządzenie od odtwarzacza.
50PL
Informacje dodatkowe
Podczas odbioru radia
obraz na telewizorze jest
niestabilny.
Jeśli w czasie słuchania audycji radiowych w zakresie FM urządzenie znajduje
się blisko telewizora z anteną pokojową, odsuń je od telewizora.
Mimo wybrania programu
nie jest możliwy odbiór
zaprogramowanej stacji.
Nie został wybrany prawidłowy numer programu.
Wybierz prawidłowy numer programu stacji radiowej.
W zapisanym pliku słychać
szumy.
Podczas nagrywania urządzenie zostało uderzone lub potrącone.
Jeśli podczas nagrywania lub odtwarzania urządzenie stoi za blisko kabla
elektrycznego, światła fluorescencyjnego lub telefonu komórkowego może
dojść do nagrania zakłóceń.
Ustaw programy radiowe od nowa.
Zegar
Symptom
Rozwiązanie
Budzik nie włącza się o
ustawionej godzinie.
Sprawdź, czy została ustawiona prawidłowa godzina.
Podczas używania urządzenia przy podłączonym przewodzie zasilającym
doszło do awarii zasilania.
”.
Sprawdź, czy został wyświetlony symbol „
Jako źródło dźwięku wybrano plik, którego odtworzenie nie jest możliwe.
Nie doszło do realizacji
zaprogramowanego
nagrania.
Nie został ustawiony zegar.
Gdy urządzenie nie jest włączone o godzinie zaprogramowanego nagrywania,
na ekranie nie wyświetli się żadna zawartość, lecz dojdzie do realizacji
nagrania.
Gdy przedstawione sposoby nie przyniosą rezultatu, odłącz przewód zasilający i wyjmij
wszystkie baterie. Gdy wyświetlacz całkowicie zgaśnie, podłącz przewód ponownie lub włóż
baterie. (str. 11). Jeśli problemy będą się powtarzać, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą
Sony.
Informacje dodatkowe
51PL
Informacje dodatkowe
Podczas nagrywania radia FM mogą zostać zarejestrowane zakłócenia. Zależy
to od jakości odbioru radia lub od podłączonego urządzenia USB.
Zakłócenia zostaną także zarejestrowane na karcie SD.
Dane techniczne
Odtwarzacz CD
System
System cyfrowego dźwięku CD
Właściwości diody lasera
AAC (MPEG4-AAC-LC)
8/11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
Gniazdo (USB)
USB-A (pełna prędkość)

Czas trwania emisji: ciągły
Moc wyjściowa lasera: mniejsza niż 44,6 µW
(Jest to moc wyjściowa mierzona w
odległości
ok. 200 mm od powierzchni soczewki
obiektywu
na bloku optycznym adaptera o aperturze
7 mm).
Ogólne
Liczba kanałów
Port (USB): typ A, maksymalne natężenie
500 mA
Gniazdo kart SD
2
Pasmo przenoszenia
20 Hz - 20 000 Hz +1/–2 dB
Zniekształcenia dźwięku
Poniżej granicy pomiaru
Sekcja radia
Zakres częstotliwości
FM: 87,5 MHz - 108 MHz
AM: 531 kHz - 1 602 kHz
Częstotliwość wewnętrzna
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Anteny
FM: antena teleskopowa
AM: Wbudowana prętowa antena ferrytowa
(antena wewnętrzna)
Antena pętlowa AM (wchodzi w skład
zestawu)
Sekcja USB/SD
Obsługiwana szybkość przesyłania danych
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
Pełnozakresowy: 8 cm średnicy, 6 Ω, typ
stożkowy (2)
Wejście
Gniazdo AUDIO IN (gniazdo stereofoniczne
mini)

Głośnik
Wyjścia
Gniazdo słuchawkowe (gniazdo
stereofoniczne mini)
Dla słuchawek o impedancji 16 Ω - 68 Ω
Moc wyjściowa
1,5 W + 1,5 W (przy 6 Ω, zniekształcenia
harmoniczne 10%)
Wymagania dotyczące zasilania
Odtwarzacz:
230 V AC, 50 Hz
Bateria zegara:
4,5 V prądu stałego, trzy baterie R6 (AA; nie
wchodzą w skład zestawu).
Pobór mocy
Prąd zmienny 13 W
Wymiary
Ok. 349,4 mm × 148,9 mm × 214 mm
(szer./wys./głęb.)
(z elementami wystającymi)
Masa
Ok. 2,8 kg (łącznie z bateriami)
32 kbps - 320 kbps, zmienna prędkość
kodowania
Dostarczone wyposażenie
Przewód zasilający (1)*1
Antena AM (1)
48 kbps - 192 kbps, zmienna prędkość
kodowania
Instrukcja obsługi (1)
*1 Dołączony przewód zasilający jest przeznaczony
tylko do tego odtwarzacza. Nie wolno go używać
z żadnym innym urządzeniem.
Karta gwarancyjna (1)
WMA:
AAC (MPEG 4-AAC-LC Layer-3):
16 kbps - 320 kbps, zmienna prędkość
kodowania
Częstotliwości próbkowania
52PL
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
8/11,025/16/22,05/32/44,1/48 kHz
Informacje dodatkowe
Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie
bez powiadomienia.
Akcesoria opcjonalne
Słuchawki serii Sony MDR
Prawa autorskie - informacje
 Technologię kodowania dźwięku i patenty stosowane w MPEG Layer-3 pozyskano od
Fraunhofer IIS i Thomson.
 Logo SD, SDHC i SDXC s znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC.
 Windows Media jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy
Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
 Ten produkt zawiera technologie podlegające niektórym prawom do własności intelektualnej
firmy Microsoft Corporation.
Używanie lub rozpowszechnianie takiej technologii poza tym produktem bez licencji
udzielonej przez firmę Microsoft jest zabronione.
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
53PL
Printed in China
Download PDF

advertising