Sony | D-EJ985 | Sony D-EJ985 Instrukcja obsługi

3-245-828-41 (1)
Portable
CD Player
Instrukcja obsługi
Informacja na temat kodu strefy
Kod strefy użytkowania nabytego przez Państwa
odtwarzacza CD umieszczony jest na opakowaniu w lewej
części naklejki z kodem kreskowym.
Szczegóły dotyczące wyposażenia załączonego do tego
odtwarzacza znajdą Państwo w rozdziale „Wyposażenie
(standardowe/opcjonalne)”.
„WALKMAN” jest zastrzeżonym znakiem handlowym Sony
Corporation dotyczącym przenośnych urządzeń stereofonicznych.
jest znakiem handlowym Sony Corporation.
D-EJ985
© 2002 Sony Corporation
OSTRZEŻENIE
Aby zapobiec niebezpieczeństwu
pożaru lub porażenia prądem
elektrycznym, nie należy narażać
tego urządzenia na działanie
deszczu lub wilgoci.
Nie instaluj urządzenia w przestrzeni
zabudowanej, jak szafka na książki
czy wbudowana półka.
Aby zabezpieczyć się przed pożarem nie
zasłaniaj otworów wentylacyjnych
urządzenia gazetami, serwetami,
zasłonami itp. Nie ustawiaj na
urządzeniu zapalonych świec.
Aby zabezpieczyć się przed pożarem lub
porażeniem prądem elektrycznym nie
umieszczaj na urządzeniu obiektów
wypełnionych cieczami, takich jak
wazony.
Niektóre państwa mogą określać zasady
użytkowania baterii używanych do
zasilania tego wyrobu. Prosimy o
stosowanie się do lokalnych przepisów
obowiązujących w Państwa kraju.
PRZESTROGA
• OTWARTE URZĄDZENIE EMITUJE
NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE
LASEROWE
• NIE NALEŻY WPATRYWAĆ SIĘ W
WIĄZKĘ LASEROWĄ ANI PATRZEĆ
BEZPOŚREDNIO NA PRZYRZĄDY
OPTYCZNE
Oznaczenie CE obowiązuje tylko w tych
krajach, w których ma ono podstawę
prawną, głównie w krajach EEA
(European Economic Area – europejski
obszar ekonomiczny).
2
Spis treści
Wiadomości wstępne
Rozmieszczenie przycisków ................ 4
Odtwarzanie płyt CD
1. Podłączanie odtwarzacza CD. .......... 7
2. Wkładanie płyty CD do
odtwarzacza. ..................................... 7
3. Odtwarzanie płyty CD. ...................... 8
Opcje odtwarzania
Wielokrotne odtwarzanie utworów
(funkcja Repeat play) ...................... 11
Odtwarzanie pojedynczego utworu
(funkcja Single play) ....................... 11
Odtwarzanie utworów w kolejności
losowej
(funkcja Shuffle play) ...................... 11
Odtwarzanie ulubionych utworów przez
dodanie zakładek (odtwarzanie
utworów z zakładkami) ................... 12
Odtwarzanie utworów w kolejności
preferowanej przez użytkownika
(funkcja PGM play) ......................... 13
Wyłączanie sygnału akustycznego ..... 17
Wyłączanie podświetlania wyświetlacza
LCD ................................................. 17
Podłączanie odtwarzacza CD
Podłączanie do zestawu
stereofonicznego ............................. 18
Podłączanie do źródła zasilania
Korzystanie z baterii ładowalnych ...... 19
Korzystanie z baterii suchych ............. 22
Uwagi dotyczące źródła zasilania ....... 23
Informacje dodatkowe
Środki ostrożności .............................. 24
Konserwacja ....................................... 25
Rozwiązywanie problemów ................ 26
Dane techniczne ................................. 29
Wyposażenie
(standardowe/opcjonalne) ............... 30
Dostępne funkcje
Funkcja ochrony przed przeskakiwaniem
dźwięku G-PROTECTION ............... 14
Wyświetlanie informacji tekstowych CD
text zawartych na dysku CD ........... 14
Sprawadzanie czasu, jaki pozostał do
końca odtwarzania płyty CD oraz
liczby pozostałych utworów ............ 15
Uwydatnianie basów (funkcja
SOUND) ........................................... 15
Ochrona słuchu (funkcja AVLS) ........... 16
Blokowanie przycisków (funkcja
HOLD) ............................................. 16
3
Wiadomości wstępne
Rozmieszczenie przycisków
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach podanych w nawiasach.
Odtwarzacz CD (widok z przodu)
1 Gniazdo EXT BATT (baterii
zewnętrznej)/Gniazdo DC IN 4.5 V
(zewnętrznego źródła zasilania)
(strony 7, 20, 22)
2 Gniazdo LINE OUT (OPTICAL)
(strona 18)
3 Dźwignia jog (u
(Odtwarzanie/Pauza)•./
> (AMS/Przeszukiwanie))
(strony 7, 8, 12, 13)
4 Przycisk x (Stop)/
CHARGE (Ładowanie) •
lampka CHARGE
(strony 8, 16, 17, 19, 20)
5 Przyciski VOL (głośność)+*/–
(strona 8)
6 Gniazdo i (słuchawki)
(strona 7)
7 Przycisk OPEN
(strona 7)
8 Styki do podłączenia podstawki do
ładowania (strony 19, 25)
Odtwarzacz CD (widok wnętrza)
Odtwarzacz CD (widok z tyłu)
9 Przełącznik AVLS
(strona 16)
q; Przełącznik
G-PROTECTION
(strona 14)
qa Pojemnik na
baterie
(strona 19)
4
* Na przycisku znajduje się wypukły punkt.
qs Przełącznik
HOLD
(strona 16)
Pilot
qd Przycisk x
(Stop)
(strony 8, 17)
Wiadomości wstępne
qf Regulator VOL
(Głośność) +/–
(strona 8)
qg Wyświetlacz
(strony 9, 11-16)
qh Dźwignia jog (u
(Odtwarzanie/Pauza)• ENT
(Wprowadzanie)•./>
(AMS/Przeszukiwanie)
(strony 8, 10, 12, 13)
qj Klamra
(strona 6)
qk Przełącznik HOLD
(strona 16)
w; Przycisk SOUND
(strona 15)
ql Przycisk
DISPLAY
(strony 14, 15)
wa Przycisk P MODE/
(Tryb odtwarzania/
Powtarzanie)
(strony 10-13, 17)
Uwaga
Należy korzystać wyłącznie z pilota
należącego do wyposażenia urządzenia. Nie
wolno korzystać z pilotów innych odtwarzaczy
CD.
(ciąg dalszy na następnej stronie)
5
Aby korzystać z klamry na pilocie
Klamrę przymocowaną do pilota można usunąć i przymocować w innym kierunku.
Aby usunąć
Aby przymocować w odwrotnym kierunku
,
Przewód pilota można przeprowadzić przez klamrę.
Korzystanie z etui
Odtwarzacz razem z pojemnikiem na baterie można nosić w dołączonym etui.
Odtwarzacz i pojemnik na baterie należy umieścić w etui w sposób pokazany na
rysunku.
6
Odtwarzanie płyt CD
Jako źródło zasilania można również stosować akumulatorki lub baterie suche.
1.
Podłączanie odtwarzacza CD.
do gniazda
EXT BATT/DC IN 4.5 V
1 Podłącz zasilacz prądu
zmiennego.
2 Podłącz słuchawki/minisłuchawki
do pilota.
do gniazdka prądu
zmiennego
Odtwarzanie płyt CD
Zasilacz
prądu
zmiennego
Dotyczy modeli wyposażonych w
złącze przejściowe prądu
zmiennego
Jeśli wtyczka zasilacza prądu zmiennego
nie pasuje do gniazda, należy zastosować
złącze przejściowe prądu zmiennego.
Dotyczy modeli wyposażonych w
pilota
• Podłącz wtyk słuchawek/
minisłuchawek do pilota.
• Prawidłowo podłącz słuchawki/
minisłuchawki do pilota. Luźne
połączenie może być przyczyną
szumów podczas odtwarzania.
2.
Dźwignia jog
do gniazda i
(słuchawki)
Słuchawki lub
minisłuchawki
Wkładanie płyty CD do odtwarzacza.
1 Przesuń suwak OPEN, aby
otworzyć pokrywę odtwarzacza
CD.
Suwak OPEN
2 Umieść płytę CD na talerzu i
zamknij pokrywę.
Stroną z nadrukiem
skierowaną do góry
(ciąg dalszy na następnej stronie)
7
3.
Odtwarzanie płyty CD.
Dźwignia jog
VOL + / –
Dźwignia jog
VOL + / –
1 Naciśnij dźwignię jog.
2 Ustaw poziom głośności,
naciskając przycisk VOL + lub –.
Aby
Odtwarzać (od miejsca przerwania odtwarzania)
Odtwarzać (od pierwszego utworu)
Wstrzymać/wznowić odtwarzanie
Przerwać odtwarzanie (Stop)
Znaleźć początek bieżącego utworu (AMS*1)
Znaleźć początki poprzednich utworów (AMS)
Znaleźć początek następnego utworu (AMS)
Znaleźć początki kolejnych utworów (AMS)
Przewinąć szybko do tyłu
Przewinąć szybko do przodu
1 Naciśnij dźwignię jog.
2 Ustaw poziom głośności,
obracając pokrętło VOL +/–.
Wykonaj następujące czynności
Naciśnij dźwignię jog.
Odtwarzanie rozpoczyna się w miejscu, w
którym zostało przerwane.
Gdy odtwarzacz CD jest zatrzymany,
naciśnij i przytrzymaj dźwignię jog, aż
rozpocznie się odtwarzanie pierwszego
utworu.
Naciśnij dźwignię jog.
Naciśnij przycisk x (przycisk x/CHARGE
na odtwarzaczu CD).*2
Przesuń raz dźwignię jog w kierunku
..*2
Przesuń kilkakrotnie dźwignię jog w
kierunku ..*2, *3
Przesuń raz dźwignię jog w kierunku
>.*2, *3
Przesuń kilkakrotnie dźwignię jog w
kierunku >.*2, *3
Przytrzymaj dźwignię jog w kierunku ..*2
Przytrzymaj dźwignię jog w kierunku >.*2
*1 Funkcja Automatic Music Sensor (Automatyczne wykrywanie muzyki).
*2 Powyższe czynności można wykonać zarówno podczas odtwarzania, jak i podczas przerwy w
odtwarzaniu.
*3 Po zakończeniu odtwarzania ostatniego utworu można powrócić na początek pierwszego
utworu, przesuwając dźwignię jog w kierunku >. Podobnie podczas odtwarzania pierwszego
utworu można znaleźć ostatni utwór, przesuwając dźwignię jog w kierunku ..
8
Wyświetlacz
• Jeśli po zmianie płyty CD lub po wyłączeniu i włączeniu odtwarzacza zostanie
naciśnięta dźwignia jog, przez około 2 sekundy będzie wyświetlana całkowita liczba
utworów znajdujących się na płycie CD oraz całkowity czas odtwarzania utworów.
• Podczas odtwarzania na wyświetlaczu pojawia się numer utworu i czas, jaki upłynął
od początku utworu.
• Podczas przerwy w odtwarzaniu (Pauza) na wyświetlaczu miga czas, jaki upłynął od
początku odtwarzania.
• Jeśli przełącznik AVLS znajduje się w położeniu „LIMIT”, należy zmienić ustawienie
na „NORM”. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale „Ochrona słuchu
(funkcja AVLS)”.
• Jeśli słuchawki są podłączone do gniazda LINE OUT (OPTICAL), należy podłączyć je
do gniazda słuchawek i.
Uwagi dotyczące płyt CD-R/CD-RW
Ten odtwarzacz CD umożliwia korzystanie z płyt CD-R/CD-RW nagranych w formacie
CD-DA*, ale jakość odtwarzania może się różnić w zależności od jakości płyty oraz
stanu urządzenia nagrywającego.
* CD-DA jest skrótem nazwy Compact Disc Digital Audio. Format ten jest jednym ze standardów
nagrywania dźwięku na płytach CD.
Płyty muzyczne zakodowane z zastosowaniem technologii ochrony praw
autorskich
Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane do odtwarzania płyt zgodnych ze
standardem Compact Disc (CD).
W ostatnim czasie na rynku pojawiły się wydane przez kilka firm fonograficznych dyski
z nagraniami muzycznymi zakodowanymi z zastosowaniem technologii ochrony praw
autorskich. Należy zwrócić uwagę na fakt, że wśród tych dysków znajdują się również
takie, które nie są zgodne ze standardem CD i w związku z tym mogą nie być
odtwarzane przez niniejsze urządzenie.
Wyjmowanie płyty CD z odtwarzacza
Naciskając oś znajdującą się na środku talerza, zdejmij płytę.
9
Odtwarzanie płyt CD
Jeśli poziom głośności nie wzrasta
Opcje odtwarzania
Przycisk P MODE/ (Tryb odtwarzania/Powtarzanie) oraz dźwignia jog umożliwiają
korzystanie z różnych opcji odtwarzania.
Przycisk P MODE/
Naciśnięcie przycisku podczas
odtwarzania powoduje zmianę trybu
odtwarzania.
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku
aż do wyświetlenia symbolu „ ”
podczas odtwarzania powoduje
powtarzanie trybu odtwarzania
wybranego za pomocą przycisku
P MODE/ .
t Brak wskazania
(Odtwarzanie standardowe)
r
„1”
(Odtwarzanie pojedynczego
utworu)
r
„SHUF”
(Odtwarzanie utworów w
kolejności losowej)
r
„ ”
(Odtwarzanie utworów z
zakładkami)
r
„PGM”
(Odtwarzanie utworów w
kolejności preferowanej przez
użytkownika)
10
Dźwignia jog
• Naciśnij
Dodawanie zakładek do utworów.
Wprowadzanie wybranych
utworów do odtwarzania w trybie
PGM.
• Przesuń w kierunku > lub
.
Wybieranie utworów do
odtwarzania w trybie PGM.
Wielokrotne odtwarzanie utworów (funkcja Repeat play)
Poszczególne utwory można odtwarzać w trybie normalnym, jednokrotnie, losowo, z
zakładkami i w trybie PGM.
Podczas odtwarzania naciśnij i
przytrzymaj przycisk P MODE/
zostanie wyświetlony symbol „
aż
”.
Opcje odtwarzania
Odtwarzanie pojedynczego utworu (funkcja Single play)
Podczas odtwarzania naciskaj
wielokrotnie przycisk P MODE/ aż na
wyświetlaczu pojawi się wskazanie „1”.
Odtwarzanie utworów w kolejności losowej
(funkcja Shuffle play)
Podczas odtwarzania naciskaj
wielokrotnie przycisk P MODE/ aż na
wyświetlaczu pojawi się wskazanie
„SHUF”.
11
Odtwarzanie ulubionych utworów przez dodanie
zakładek (odtwarzanie utworów z zakładkami)
Zakładki można dodać do maksymalnie 99 utworów na każdej płycie CD. Funkcji tej
można użyć w przypadku maksymalnie 10 płyt CD.
Aby dodać zakładki
1 Podczas odtwarzania utworu, do którego chcesz dodać zakładkę, naciśnij i
przytrzymaj dźwignię jog, aż na wyświetlaczu zacznie migać wskaźnik „
(Zakładka)”.
Po pomyślnym dodaniu zakładki wskaźnik „ ” zaczyna migać wolniej.
2 Powtarzaj czynności opisane w punkcie 1, aby dodać zakładki do wybranych
utworów.
Aby słuchać utworów z zakładkami
1 Naciskaj przycisk P MODE/
2 Naciśnij dźwignię jog.
aż zacznie migać wskaźnik „ ”.
Na wyświetlaczu zaczyna świecić wskaźnik „ ” i rozpoczyna się odtwarzanie
utworów z zakładkami.
Aby usunąć zakładki
Podczas odtwarzania utworu zawierającego zakładkę naciśnij i przytrzymaj dźwignię
jog, aż z wyświetlacza zniknie wskaźnik „ ”.
Aby sprawdzić utwory z zakładkami
Podczas odtwarzania utworów zawierających zakładki na wyświetlaczu powoli miga
wskaźnik „ ”.
Uwagi
• Utwory z zakładkami są odtwarzane w kolejności ich numerów, a nie w kolejności
dodawania zakładek.
• Próba dodania zakładek do jedenastej płyty CD spowoduje skasowanie zakładek z
najwcześniej odtwarzanej płyty.
• Po usunięciu wszystkich źródeł zasilania wszystkie zakładki przechowywane w
pamięci zostaną skasowane.
• Jeśli odtwarzacz CD zasilany akumulatorkami będzie używany bez ich ładowania, a
akumulatorki nie zostaną naładowane, nawet gdy wyświetlany będzie komunikat
„Lobatt”, wszystkie zakładki przechowywane w pamięci zostaną skasowane.
12
Odtwarzanie utworów w kolejności preferowanej
przez użytkownika (funkcja PGM play)
Można tak zaprogramować odtwarzacz CD, aby odtwarzał do 64 utworów w kolejności
preferowanej przez użytkownika.
Podczas odtwarzania naciskaj
wielokrotnie przycisk P MODE/
aż na wyświetlaczu pojawi się
wskazanie „PGM”.
2
Przesuń dźwignię jog w kierunku
> lub ., aby wybrać żądany
utwór.
Numer utworu
Opcje odtwarzania
1
Kolejność odtwarzania
3
Naciśnij dźwignię jog, aby wprowadzić
wybrany utwór.
Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie
„000”.
Liczba oznaczająca kolejność odtwarzania
będzie się zwiększać o jeden po każdym
wprowadzeniu utworu.
4
5
Aby wybrać utwory w preferowanej kolejności, powtarzaj czynności 2 i 3.
Naciśnij i przytrzymaj dźwignię jog, aż rozpocznie się odtwarzanie w trybie
PGM.
Sprawdzanie programu
Podczas programowania:
Naciśnij kilkakrotnie dźwignię jog przed wykonaniem czynności opisanych w punkcie 5.
Podczas odtwarzania w trybie PGM play:
Naciskaj przycisk P MODE/ aż zacznie migać wskaźnik „PGM”, a następnie
naciskaj dźwignię jog.
Po każdym naciśnięciu dźwigni jog na wyświetlaczu pojawia się numer utworu.
Uwagi
• Po wprowadzeniu 64. utworu (czynność 3) na wyświetlaczu pojawi się numer pierwszego
wybranego utworu.
• Jeśli wybrano więcej niż 64 utwory, pierwsze wprowadzone utwory zostaną usunięte.
13
B Dostępne funkcje
Funkcja ochrony przed
przeskakiwaniem dźwięku
G-PROTECTION
Wyświetlanie informacji
tekstowych CD text
zawartych na dysku CD
Funkcja G-PROTECTION doskonale
zabezpiecza przed przeskakiwaniem dźwięku
podczas biegania.
Jeśli na odtwarzaczu CD przełącznik
G-PROTECTION zostanie ustawiony w pozycji
„2”, działanie funkcji G-PROTECTION jest
rozszerzone w stosunku do pozycji „1”.
Aby podczas spaceru, używając odtwarzacza
CD z włączoną funkcją G-PROTECTION,
korzystać z wysokiej jakości dźwięku CD,
należy ustawić przełącznik G-PROTECTION
w pozycji „1”. W przypadku wykonywania
trudniejszych ćwiczeń zalecane jest
ustawienie przełącznika w pozycji „2”.
Podczas odtwarzania dysku CD
zawierającego informacje tekstowe CD text,
na wyświetlaczu pojawią się: tytuł utworu,
nazwa dysku, nazwa wykonawcy itd.
Ustaw przełącznik G-PROTECTION
(pod pokrywą) w pozycji „1” lub „2”.
* Podczas odczytywania przez odtwarzacz
CD informacji z płyty na wyświetlaczu pojawi
się napis „READING”.
Wyświetlacz pilota
Tu wyświetlany W tej sekcji
jest numer
wyświetlany jest tekst
utworu.
zawarty na płycie CD.*
Naciśnij przycisk DISPLAY.
Po każdym naciśnięciu przycisku wskazania
na wyświetlaczu zmieniają się w następujący
sposób:
Na wyświetlaczu
Uwaga
Dźwięk może przeskakiwać:
– jeśli odtwarzacz CD jest poddawany
ciągłym, silniejszym niż zakładane
wstrząsom,
– jeśli odtwarzana płyta CD jest zabrudzona
lub porysowana,
– podczas odtwarzania płyty CD-R/CD-RW
o niskiej jakości lub w przypadku
wystąpienia problemów z urządzeniem
nagrywającym lub oprogramowaniem do
nagrywania płyt.
Odtwarzanie
standardowe
Numer i tytuł bieżącego
utworu
Naciśnij przycisk Numer i tytuł bieżącego
utworu/nazwa
DISPLAY jeden
wykonawcy
raz.
Naciśnij przycisk Liczba pozostałych
DISPLAY
utworów** i tytuł płyty/
nazwa wykonawcy
dwa razy.
** Nie wyświetlane podczas odtwarzania w
trybie odtwarzania jednokrotnego,
losowego, z zakładkami oraz w trybie PGM.
Uwaga
14
Informacje tekstowe CD text pojawiają się na
wyświetlaczu tego odtwarzacza CD tylko w
języku angielskim.
Sprawadzanie czasu, jaki
pozostał do końca
odtwarzania płyty CD oraz
liczby pozostałych utworów
Do odczytania czasu, jaki pozostał do
końca odtwarzania płyty CD oraz liczby
pozostałych utworów służy przycisk
DISPLAY.
Funkcji tej nie można użyć podczas
odtwarzania płyty CD zawierającej
informacje tekstowe CD text.
Istnieje możliwość uwydatnienia dźwięku
charakteryzującego się dużą
zawartością niskich tonów.
Naciśnij przycisk SOUND, aby wybrać
opcję „SOUND 1” lub „SOUND 2”.
Brak wskazania
(Odtwarzanie standardowe)
„SOUND 1”
„SOUND 2”
Dostępne funkcje
Naciśnij przycisk DISPLAY.
Po każdym naciśnięciu przycisku
wskazania na wyświetlaczu zmieniają się
w następujący sposób:
Uwydatnianie basów (funkcja
SOUND)
Na wyświetlaczu
Odtwarzanie
standardowe
Numer utworu i czas, jaki
upłynął od początku
odtwarzania
Naciśnij przycisk Numer utworu i czas
DISPLAY jeden
pozostały do końca
raz.
bieżącego utworu
Wyświetlany jest wybrany tryb
korekty dźwięku.
Ustawienie „SOUND 2” uwydatnia basy
bardziej niż ustawienie „SOUND 1”.
Uwaga
Naciśnij przycisk Liczba pozostałych
DISPLAY
utworów* i czas
dwa razy.
pozostały do końca
płyty CD*
Jeśli podczas odtwarzania z wykorzystaniem
funkcji SOUND dźwięk jest zniekształcony,
należy zmniejszyć głośność.
* Nie wyświetlane podczas odtwarzania w
trybie odtwarzania jednokrotnego,
losowego, z zakładkami oraz w trybie PGM.
15
Ochrona słuchu (funkcja AVLS)
Blokowanie przycisków
Funkcja systemu automatycznego
ograniczania głośności AVLS obniża
maksymalne natężenie dźwięku,
chroniąc słuch użytkownika.
(funkcja HOLD)
Ustaw przełącznik AVLS (pod pokrywą)
w pozycji „LIMIT”.
Przesuń przełącznik HOLD w kierunku
wskazywanym przez strzałkę.
Istnieje możliwość zablokowania
przycisków odtwarzacza, aby zapobiec
ich przypadkowemu naciskaniu.
Odtwarzacz CD
Pilot
Wskazanie to pojawi się, gdy
głośność zostanie zwiększona
ponad pewien poziom.
Wyłączanie funkcji AVLS
Ustaw przełącznik AVLS w pozycji
„NORM”.
Lampka CHARGE
miga, jeśli przy
włączonej funkcji
HOLD zostanie
naciśnięty
jakikolwiek
przycisk.
Funkcji HOLD można używać zarówno w
odtwarzaczu, jaki i w pilocie.
Odtwarzaczem można sterować za
pomocą pilota, jeśli przełącznik HOLD
pilota ustawiony jest w pozycji „Off”.
Odblokowanie przycisków
Przesuń przełącznik HOLD w kierunku
przeciwnym do wskazywanego przez
strzałkę.
Uwaga
Na wyświetlaczu pilota napis „HOLD” nie
pojawi się nawet wtedy, gdy funkcja HOLD
jest włączona.
16
Wyłączanie sygnału
akustycznego
Wyłączanie podświetlania
wyświetlacza LCD
Sygnał akustyczny, który słychać w
słuchawkach/minisłuchawkach przy
korzystaniu z przycisków odtwarzacza,
można wyłączyć.
Podczas korzystania z baterii
ładowalnych lub suchych po każdym
naciśnięciu przycisku podświetlanie
wyświetlacza LCD zostanie włączone na
około 5 sekund. Jednakże, aby
przedłużyć czas działania baterii, można
wyłączyć funkcję podświetlania.
1
2
Odłącz źródło zasilania (zasilacz
prądu zmiennego, baterie do
ładowania lub baterie suche) od
odtwarzacza.
Włączanie sygnału akustycznego
Odłącz źródło zasilania, a następnie
podłącz je ponownie, ale nie naciskaj
przycisku x lub x/CHARGE.
Usuń baterie ładowalne lub suche
z odtwarzacza CD.
2
Włóż baterie, przyciskając
jednocześnie przycisk
P MODE/ .
Włączanie podświetlania
wyświetlacza LCD
Usuń baterie, a następnie włóż baterie
bez naciskania przycisku P MODE/ .
Podświetlanie wyświetlacza LCD
W przypadku korzystania z zasilacza
sieciowego podświetlanie wyświetlacza
LCD jest zawsze włączone.
17
Dostępne funkcje
Podłącz ponownie źródło
zasilania, przyciskając
jednocześnie przycisk x (na
odtwarzaczu CD przycisk
x/CHARGE).
1
B Podłączanie odtwarzacza CD
Podłączanie do zestawu
stereofonicznego
Istnieje możliwość odsłuchiwania płyt
CD za pomocą zestawu
stereofonicznego i przegrywania płyt na
kasety magnetofonowe lub dyski
MiniDisc. Aby uzyskać szczegółowe
informacje, należy zapoznać się z
instrukcją obsługi podłączonego
urządzenia.
Przed wykonaniem połączeń należy
sprawdzić, czy wszystkie podłączane
urządzenia zostały wyłączone.
Uwagi
• Przed rozpoczęciem odtwarzania płyty CD
należy zredukować głośność podłączonego
urządzenia, aby nie uszkodzić głośników.
• Podczas nagrywania należy używać
zasilacza prądu zmiennego. Jeśli jako źródło
zasilania stosowane są baterie ładowalne
lub baterie suche, podczas ładowania mogą
się one całkowicie wyczerpać.
• Głośność podłączonego urządzenia należy
ustawić tak, aby dźwięk nie został
zniekształcony.
Korzystanie z przewodu
połączeniowego
Jeśli dźwięk jest zniekształcony, należy
podłączyć urządzenie do gniazda i.
Korzystanie z optyczno-cyfrowego
przewodu połączeniowego
Przed rozpoczęciem nagrywania z płyty
CD na urządzeniu MiniDisc, DAT itp.
należy upewnić się, że odtwarzacz CD
jest w trybie zatrzymania (pauza).
do gniazda
LINE OUT
(OPTICAL)
Optycznocyfrowy
przewód
połączeniowy
Odtwarzacz
dysków
MiniDisc,
odtwarzacz
DAT itp.
18
Przewód
połączeniowy
Lewy (biały)
Prawy
(czerwony)
Zestaw
stereofoniczny,
magnetofon
kasetowy,
radiomagnetofon
itp.
Korzystanie z funkcji G-PROTECTION
oraz SOUND podczas korzystania z
przewodu połączeniowego lub
optyczno-cyfrowego przewodu
połączeniowego
• Aby nagrać dźwięk wysokiej jakości,
ustaw przełącznik G-PROTECTION w
pozycji „1”.
• Funkcja SOUND jest dostępna tylko
dla sygnału wyjściowego gniazda
słuchawek i; funkcja nie jest
dostępna dla sygnału wyjściowego
gniazda LINE OUT (OPTICAL).
B Podłączanie do źródła zasilania
Można korzystać z następujących źródeł
zasilania:
• Baterii ładowalnych
• Zasilacza prądu zmiennego (patrz
„Odtwarzanie płyt CD”)
• Baterii alkalicznych LR6 (rozmiar AA)
(zewnętrzny pojemnik na baterie)
Aby uzyskać więcej informacji o
żywotności i czasie ładowania baterii
ładowalnych, należy zapoznać się z
rozdziałem „Dane techniczne”.
Korzystanie z baterii
ładowalnych
3
Podłącz zasilacz sieciowy do
gniazda DC IN 4.5 V podstawki do
ładowania oraz do gniazda
sieciowego. Następnie umieść
odtwarzacz CD na dostarczonej
podstawce w taki sposób, aby
symbol V na odtwarzaczu CD
pokrywał się z symbolem v na
ładowarce.
Jeśli zasilacz nie pasuje do gniazda
prądu zmiennego, należy
zastosować złącze przejściowe
prądu zmiennego.
Lampka CHARGE
Baterie ładowalne należy naładować przed
pierwszym użyciem. Należy stosować
tylko następujące baterie ładowalne:
• baterie typu NH-14WM (A)
1
Otwórz pojemnik na baterie w
odtwarzaczu CD.
do gniazda
DC IN 4.5 V
Włóż dwie baterie ładowalne,
dopasowując biegun 3 do
schematu wewnątrz pojemnika, i
zamknij osłonę, tak aby
zaskoczyła.
Podłączanie do źródła zasilania
2
Wyrównaj
symbole
V i v.
Zasilacz prądu
zmiennego
do gniazdka
(ciąg dalszy na następnej stronie)
Najpierw włóż biegun #
(w przypadku obu baterii).
19
Korzystanie z baterii ładowalnych
Rozpoczyna się ładowanie baterii.
Na wyświetlaczu pilota pojawia się
migający napis „Charging”, a sekcje
wskaźnika
kolejno się zapalają.
Zaczyna świecić lampka CHARGE
na odtwarzaczu CD.
Po całkowitym naładowaniu baterii
wskaźnik znika z wyświetlacza, a
lampka CHARGE gaśnie.
Ładowanie akumulatorków bez
korzystania z podstawki do ładowania
Podłącz zasilacz sieciowy do gniazda
EXT BATT/DC IN 4.5 V odtwarzacza i do
gniazda sieciowego, a następnie naciśnij
przycisk x/CHARGE, aby rozpocząć
ładowanie.
Przycisk x/
CHARGE•lampka
CHARGE
do gniazda
EXT BATT/
DC IN 4.5 V
Zasilacz prądu
zmiennego
do gniazdka
Uwagi
20
• Podczas ładowania akumulatorków przy
użyciu podstawki do ładowania należy
odłączyć zewnętrzny pojemnik na baterie.
• W czasie ładowania odtwarzacz CD oraz
akumulatorki nagrzewają się. Nie stwarza to
żadnego zagrożenia.
• Jeśli podczas ładowania zostanie naciśnięta
dźwignia jog, ładowanie zostanie przerwane
i rozpocznie się odtwarzanie płyty CD.
• Jeśli działający odtwarzacz CD zostanie
umieszczony na podstawce do ładowania,
odtwarzanie zostanie zatrzymane i
rozpocznie się ładowanie.
• Odtwarzacz CD należy umieszczać na
podstawce do ładowania starannie, aby
symbol V na odtwarzaczu pokrywał się z
symbolem v na podstawce. Należy się
upewnić, że świeci lampka CHARGE na
odtwarzaczu CD. Niewłaściwe
umieszczenie odtwarzacza w ładowarce
spowoduje przerwanie ładowania lub
odtwarzania.
Usuwanie baterii ładowalnych
Naciśnij bieguny # baterii, aby je wyjąć.
Kiedy wymieniać baterie ładowalne
Jeśli żywotność baterii zmniejszyła się o
około połowę, baterie należy wymienić
na nowe.
Uwaga dotycząca baterii ładowalnych
Nie można całkowicie naładować baterii
nowej lub nie używanej przez dłuższy
czas. Baterię taką można całkowicie
naładować po kilkakrotnym
naładowaniu i rozładowaniu.
Kiedy ładować baterie ładowalne
Stan naładowania baterii można
kontrolować na wyświetlaczu.
○
Bateria jest całkowicie
naładowana.
r
Bateria jest częściowo
rozładowana.
r
○
○
○
r
○
○
r
Bateria jest prawie zupełnie
rozładowana.
Lobatt*
Baterie są rozładowane.
* Urządzenie wydaje sygnał dźwiękowy.
Aby zachować pierwotną pojemność
baterii przez długi czas, należy je
ładować tylko wtedy, gdy są całkowicie
wyczerpane.
Uwagi
• Sekcje wskaźnika
pokazują w
przybliżeniu stopień zużycia baterii. Jedna
sekcja nie zawsze odpowiada 1/4
pojemności baterii.
• Liczba wyświetlanych sekcji wskaźnika
może rosnąć lub maleć w zależności od
warunków zewnętrznych.
Uwagi dotyczące dołączonej podstawki
do ładowania
• Dołączonej podstawki do ładowania można
używać wyłącznie z tym odtwarzaczem CD.
Nie można ładować innych modeli
odtwarzaczy przy użyciu tej podstawki.
• Przy użyciu dołączonej podstawki można
ładować tylko baterie niklowo-wodorkowe
NH-14WM (A). Nie należy ładować baterii
innego typu.
• W czasie ładowania odtwarzacz CD oraz
akumulatorki nagrzewają się. Nie stwarza to
żadnego zagrożenia.
• Na podstawce do ładowania nie należy
umieszczać monet ani innych metalowych
przedmiotów. Po przypadkowym zwarciu
styków podstawki za pomocą metalowego
przedmiotu ładowarka zacznie się
nagrzewać.
21
Podłączanie do źródła zasilania
r
Uwaga dotycząca przenoszenia
baterii ładowalnych
Aby uniknąć nieoczekiwanego
nagrzewania baterii, należy korzystać z
dołączonego etui na baterie. W
przypadku kontaktu baterii z
metalowymi przedmiotami może
nastąpić spięcie prowadzące do
nagrzewania lub zapalenia się baterii.
Korzystanie z baterii
suchych
Do przenoszenia baterii należy używać
zewnętrznego pojemnika na baterie.
Należy stosować tylko następujący
rodzaj baterii suchych:
• baterie alkaliczne typu LR6 (rozmiar
AA)
1
Dopasuj linie znajdujące się pod
przyciskiem PUSH w sposób
pokazany na ilustracji, a następnie
wyciągnij pojemnik na baterie,
naciskając przycisk PUSH.
3
Do odtwarzacza CD podłącz
zewnętrzny pojemnik na baterie.
do gniazda
EXT BATT/
DC IN
4.5 V
Znakiem
v w dół
Dopasuj
Kiedy wymieniać baterie
Stan naładowania baterii można
kontrolować na wyświetlaczu.
Bateria jest całkowicie
naładowana.
r
Bateria jest częściowo
rozładowana.
○
r
r
○
2
Włóż dwie baterie alkaliczne typu
LR6 (rozmiar AA), dopasowując
biegun 3 do diagramu wewnątrz
pojemnika na baterie. Włóż
pojemnik na baterie i zablokuj go,
obracając pokrętło LOCK w
kierunku wskazywanym przez
strzałkę.
○
○
r
Bateria jest prawie zupełnie
rozładowana.
r
Lobatt*
Baterie są rozładowane.
* Urządzenie wydaje sygnał dźwiękowy.
Jeśli obie baterie są rozładowane, należy
je wymienić na nowe.
Baterie w odtwarzaczu i w zewnętrznym
pojemniku na baterie rozładowują się
równocześnie i w tym samym stopniu.
Uwagi
22
• Przed podłączeniem zewnętrznego
pojemnika na baterie, należy wyciągnąć z
gniazdka zasilacz.
• Jeśli w celu wydłużenia czasu działania
używane są równocześnie baterie ładowalne
i baterie suche, baterie ładowalne powinny
być całkowicie naładowane, a baterie suche
powinny być nowe.
Uwagi dotyczące źródła
zasilania
Jeśli odtwarzacz nie będzie używany
przez dłuższy czas, należy odłączyć
wszystkie źródła zasilania.
• Jeśli nastąpił wyciek elektrolitu z
baterii, należy wyczyścić dokładnie
pojemnik i włożyć nowe baterie. W
przypadku kontaktu elektrolitu z ciałem
substancję należy dokładnie zmyć.
Uwagi dotyczące zasilacza
• Należy korzystać tylko z zasilacza
dołączonego do zestawu lub
zalecanego w rozdziale „Wyposażenie
(standardowe/opcjonalne)”. Nie należy
korzystać z innego zasilacza prądu
zmiennego. Może to spowodować
nieprawidłowe działanie urządzenia.
Biegunowość wtyczki
Podłączanie do źródła zasilania
• Nie należy dotykać zasilacza mokrymi
rękami.
• Zasilacz sieciowy należy podłączyć do
łatwo dostępnego gniazda zasilania.
W przypadku zauważenia
jakichkolwiek nieprawidłowości w
działaniu zasilacza sieciowego należy
natychmiast odłączyć go od gniazda
zasilania.
Uwagi dotyczące baterii
ładowalnych i baterii suchych
• Nie należy ładować baterii suchych.
• Nie należy wrzucać baterii do ognia.
• Nie należy nosić baterii z monetami
lub innymi metalowymi przedmiotami.
Przypadkowe zwarcie przeciwnych
biegunów metalowym przedmiotem
może spowodować nagrzewanie się
baterii.
• Nie należy używać baterii ładowalnych
w połączeniu z suchymi.
• Nie należy używać baterii starych w
połączeniu z nowymi.
• Nie należy używać różnych typów
baterii jednocześnie.
• Baterie należy usunąć, jeśli nie będą
używane przez dłuższy czas.
23
B Informacje dodatkowe
Środki ostrożności
Związne z bezpieczeństwem
• W przypadku dostania się obcych ciał
lub cieczy do wnętrza odtwarzacza CD
należy odłączyć urządzenie od źródła
zasilania i, przed podjęciem dalszych
działań, zlecić sprawdzenie urządzenia
wykwalifikowanemu personelowi.
• Nie należy umieszczać obcych ciał w
gnieździe DC IN 4.5 V (gniazdo
zasilania zewnętrznego).
Związane z odtwarzaczem CD
• Soczewkę odtwarzacza CD należy
chronić przed zanieczyszczeniem. Nie
wolno jej dotykać. Dotknięcie
soczewki może spowodować jej
uszkodzenie, a odtwarzacz może
działać nieprawidłowo.
• Nie należy umieszczać ciężkich
przedmiotów na odtwarzaczu CD.
Może to spowodować uszkodzenie
odtwarzacza oraz płyty CD.
• Nie należy umieszczać odtwarzacza
CD w pobliżu źródeł ciepła lub w
miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni
słonecznych, o dużym stopniu
zapylenia lub zapiaszczenia,
wilgotnych, narażonych na deszcz,
wstrząsy mechaniczne, na nierównej
powierzchni lub w samochodzie z
całkowicie zamkniętymi szybami.
• Jeśli odtwarzacz powoduje zakłócenia
w odbiorze programów radiowych lub
telewizyjnych, należy wyłączyć
urządzenie lub odsunąć je od
odbiornika radiowego lub
telewizyjnego.
• Za pomocą tego urządzenia nie można
odtwarzać płyt CD nietypowego
kształtu (np. w kształcie serca,
kwadratu lub gwiazdy). Próby
odtwarzania takich płyt mogą
spowodować uszkodzenie urządzenia.
Nie należy używać tego typu płyt.
24
Związane z płytami CD
• Aby nie zabrudzić płyty CD, należy ją
trzymać za krawędź. Nie dotykać
powierzchni płyty.
• Nie należy przyklejać papieru ani
taśmy do płyty CD.
Nie w ten sposób
• Nie należy narażać płyty CD na
bezpośrednie działanie promieni
słonecznych lub źródeł ciepła, takich
jak np. nawiew gorącego powietrza.
Nie należy zostawiać odtwarzacza CD
w zaparkowanym samochodzie
narażonym na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Związane ze słuchawkami/
minisłuchawkami
Bezpieczeństwo na drodze
Nie należy używać słuchawek podczas
kierowania samochodem, rowerem lub
innym pojazdem mechanicznym. Może
to stwarzać niebezpieczeństwo na
drodze i w niektórych krajach stanowi
wykroczenie. Niebezpieczne może być
także słuchanie w czasie chodzenia,
szczególnie przy przechodzeniu przez
przejście dla pieszych. Należy zachować
szczególną ostrożność lub przerwać
korzystanie ze słuchawek w sytuacjach
potencjalnie niebezpiecznych.
Ochrona słuchu
Należy unikać korzystania ze słuchawek
przy wysokim poziomie głośności.
Specjaliści przestrzegają przed ciągłym,
głośnym i długim słuchaniem muzyki. W
przypadku wystąpienia tzw. dzwonienia
w uszach należy zredukować poziom
głośności lub przerwać korzystanie ze
słuchawek.
Wzgląd na otoczenie
Głośność należy utrzymywać na
rozsądnym poziomie. Umożliwi to
odbieranie dźwięków z zewnątrz i nie
będzie uciążliwe dla otoczenia.
Konserwacja
Czyszczenie obudowy
Obudowę należy czyścić miękką
szmatką zwilżoną wodą lub roztworem
łagodnego detergentu. Nie należy
używać alkoholu, benzyny ani
rozpuszczalników.
Czyszczenie styków
W przypadku zabrudzenia styków
podstawki do ładowania lub
odtwarzacza CD ładowanie baterii może
przebiegać nieprawidłowo. Styki należy
okresowo czyścić bawełnianym
wacikiem lub suchą szmatką w sposób
pokazany na poniższej ilustracji.
Styki
Styki
Informacje dodatkowe
25
Rozwiązywanie problemów
Jeśli próby rozwiązania problemu według poniższych wskazówek nie dadzą pożądanych
rezultatów, należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Sony.
Problem
Przyczyna i/lub rozwiązanie
Nie można zwiększyć
poziomu głośności,
nawet obracając
kilkakrotnie pokrętło
VOL +/– w kierunku +
(nawet naciskając
kilkakrotnie przycisk
VOL + na odtwarzaczu
CD).
Nie można regulować
głośności.
c Ustaw przełącznik AVLS w pozycji „NORM”. (strona 16)
c Słuchawki/minisłuchawki są podłączone do gniazda LINE
OUT (OPTICAL). Podłącz słuchawki/minisłuchawki do
gniazda i (słuchawki). (strona 7)
Nie słychać ani dźwięku,
ani szumów.
Czas działania
urządzenia zasilanego
bateriami suchymi jest
zbyt krótki.
Czas działania
urządzenia zasilanego
bateriami ładowalnymi
jest zbyt krótki.
Na wyświetlaczu
pojawiają się wskazania
„Lobatt” lub „000”.
Odtwarzacz nie działa.
Na wyświetlaczu pojawia
się wskazanie „HiDCin”.
26
c Słuchawki/minisłuchawki są podłączone do gniazda LINE
OUT (OPTICAL). Należy je podłączyć do gniazda i
(słuchawki). (strona 7)
c Podłącz dobrze wszystkie wtyki. (strona 7)
c Wtyki są zabrudzone. Wtyki należy okresowo czyścić
suchą, miękką szmatką.
c Sprawdź, czy stosowane baterie są alkaliczne, a nie
manganowe. (strona 22)
c Wymień baterie na nowe baterie alkaliczne typu LR6
(rozmiar AA). (strona 22)
c Kilkakrotnie naładuj i rozładuj baterie ładowalne.
(strony 19-21)
c Baterie ładowalne są całkowicie wyczerpane. Należy
wymienić baterie. (strona 19)
c Wymień baterie na nowe baterie alkaliczne typu LR6
(rozmiar AA). (strona 22)
c Należy używać tylko zasilacza prądu zmiennego lub
przewodu do akumulatora samochodowego opisanego w
rozdziale „Wyposażenie (standardowe/opcjonalne)”.
(strona 30)
c Usuń wszystkie źródła zasilania, a następnie włóż baterie
lub podłącz ponownie zasilacz prądu zmiennego. (strony 7,
19, 22)
Problem
Przyczyna i/lub rozwiązanie
Po włożeniu płyty CD do
odtwarzacza CD
urządzenie nie działa lub
na wyświetlaczu pojawia
się wskazanie „Nodisc”.
c Przyciski są zablokowane. Przesuń przełącznik HOLD.
(strona 16)
c Płyta CD jest zabrudzona lub uszkodzona. (strona 24)
c Sprawdź, czy płyta CD została włożona stroną z nadrukiem
do góry. (strona 7)
c W urządzeniu nagromadziła się wilgoć.
Odłóż odtwarzacz na kilka godzin aż do wyparowania wilgoci.
c Dokładnie zamknij osłonę pojemnika na baterie. (strona 19)
c Sprawdź, czy baterie zostały właściwie włożone. (strony 19,
22)
c Dokładnie podłącz zasilacz do gniazda prądu zmiennego.
(strona 7)
c Nie zakończono sesji nagrywania płyty CD-R/CD-RW.
Zakończ sesję nagrywania płyty CD-R/CD-RW za pomocą
urządzenia nagrywającego.
c Problem dotyczy jakości płyty CD-R/CD-RW, urządzenia
nagrywającego lub używanego oprogramowania.
c Przyciski są zablokowane. Przesuń przełącznik HOLD.
(strona 16)
Po naciśnięciu przycisku
świeci lampka CHARGE
na odtwarzaczu CD, a
odtwarzacz nie działa.
Nie można ustawić
głośności za pomocą
przycisków VOL +/– na
odtwarzaczu CD.
Podczas nagrywania z
wykorzystaniem
połączenia optycznocyfrowego właściwe
nagranie numeru utworu
nie jest możliwe.
Nie można naładować
akumulatorków.
c Odtwarzacz CD jest podłączony do innego urządzenia
audio. Ustaw głośność za pomocą odpowiedniego pokrętła
podłączonego urządzenia. (strona 18)
c Ponownie nagraj numer utworu za pomocą odtwarzacza
dysków MiniDisc, odtwarzacza DAT itp. (strona 18)
c Zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia
nagrywającego. (strona 18)
(ciąg dalszy na następnej stronie)
27
Informacje dodatkowe
c Styki odtwarzacza CD lub podstawki do ładowania są
zabrudzone. Oczyść je za pomocą suchej szmatki.
c Płyta CD jest odtwarzana. Zatrzymaj odtwarzanie.
c Do odtwarzacza CD jest podłączony zewnętrzny pojemnik
na baterie. Odłącz pojemnik i ponownie rozpocznij
ładowanie.
c Odtwarzacz CD nie został umieszczony starannie na
podstawce do ładowania. Umieść odtwarzacz na
podstawce, dopasowując symbol V na odtwarzaczu do
symbolu v na podstawce. Upewnij się, że świeci lampka
CHARGE. (strona 19)
Rozwiązywanie problemów
Problem
Odtwarzanie rozpoczyna
się od miejsca
zatrzymania odtwarzania
(funkcja wznowienia).
Słychać szelest płyty CD.
Po zamknięciu pokrywy
odtwarzacza CD płyta
zaczyna się obracać.
Nie można prawidłowo
obsługiwać odtwarzacza
CD przy użyciu pilota.
Trudno odczytać
wyświetlacz LCD lub
urządzenie spowalnia
odtwarzanie.
Na wyświetlaczu szybko
miga wskaźnik „ ” i nie
można znaleźć początku
utworu lub określonego
miejsca w utworze.
28
Przyczyna i/lub rozwiązanie
c Działa funkcja wznowienia. Aby rozpocząć odtwarzanie od
pierwszego utworu, w trybie zatrzymania naciśnij i
przytrzymaj dźwignię jog, aż rozpocznie się odtwarzanie
pierwszego utworu lub otwórz pokrywę odtwarzacza CD.
Możesz także odłączyć wszystkie źródła zasilania, a
następnie ponownie włożyć baterie lub podłączyć zasilacz
sieciowy. (strony 7, 8, 19, 22)
c Zamknij dokładnie pokrywę pojemnika na baterie. (strona 19)
c Odtwarzacz CD odczytuje dane zapisane na płycie. Nie
oznacza to awarii.
c Omyłkowo wciśnięte są przyciski odtwarzacza CD.
c Korzystasz z odtwarzacza CD w wysokiej (powyżej 40˚C)
lub niskiej temperaturze (poniżej 0˚C). W temperaturze
pokojowej wyświetlacz powróci do normalnego działania.
c Odtwarzacz CD znajduje się w trybie odtwarzania utworów
z zakładkami.
Naciśnij dwukrotnie przycisk P MODE/ aby odtwarzacz
wrócił do normalnego trybu odtwarzania.
Dane techniczne
System
Cyfrowy system dźwiękowy do
odtwarzania płyt kompaktowych
Właściwości diody laserowej
Materiał: GaAlAs
Długość fali: λ = 780 nm
Czas trwania emisji: emisja ciągła
Moc wyjściowa lasera: poniżej 44,6 µW
(Wartość ta mierzona jest w odległości 200
mm od powierzchni obiektywu na bloku
głowicy optycznej o rozwartości optycznej
7 mm.)
Przetwarzanie cyfrowo-analogowe
Kwarcowe, 1-bitowe sterowanie krzywą
czasową
Pasmo przenoszenia
+1
20-20 000 Hz –2 dB (mierzone wg normy
JEITA CP-307)
Moc wyjściowa (dla poziomu
wejściowego 4,5 V)
Zasilanie
Kod strefy zakupionego modelu znajduje
się w lewej górnej części kodu
paskowego na opakowaniu.
• Dwie baterie ładowalne Sony
NH-14WM (A): prąd zmienny 2,4 V
• Dwie baterie typu LR6 (rozmiar AA): prąd
zmienny 3 V
Żywotność baterii* (w przybliżeniu w
godzinach)
(w przypadku korzystania z odtwarzacza CD
na płaskiej i stabilnej powierzchni)
Czas pracy różni się w zależności od sposobu
korzystania z urządzenia.
Podczas korzystania z G-PROTECTION
„1”
„2”
dwóch baterii typu
43
44
NH-14WM (A)
(ładowanych przez
około 5 godzin**)
zewnętrznego
69
74
pojemnika na baterie
(dwie baterie
alkaliczne***)
dwóch baterii typu
113
120
NH-14WM (A) oraz
zewnętrznego pojemnika
na baterie (dwie baterie
alkaliczne***)
* Wartość zmierzona zgodnie z normą JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
** Czas ładowania różni się w zależności od
sposobu korzystania z baterii.
*** W przypadku korzystania z baterii
alkalicznych LR6 (SG) firmy Sony
(wyprodukowanej w Japonii).
Temperatura pracy
5 ˚C - 35 ˚C
Wymiary (szerokość/wysokość/długość)
(bez części wystających i przycisków)
Około 135,0 × 135,0 × 16,2 mm
Masa (bez wyposażenia opcjonalnego)
Około 174 g
Wygląd urządzenia oraz dane techniczne
mogą ulec zmianie bez wcześniejszego
powiadomienia.
29
Informacje dodatkowe
Wyjście szeregowe (minigniazdko stereo)
Poziom wyjściowy 0,7 V rms przy 47 kΩ;
zalecana impedancja obciążeniowa
powyżej 10 kΩ
Słuchawki (miniwtyczka stereo)
Około 5 mW + około 5 mW przy 16 Ω
(Około 0,5 mW + około 0,5 mW przy
16 Ω)*
* Dotyczy klientów z Europy
Wyjście optyczno-cyfrowe (łącze optycznocyfrowe)
Poziom wyjściowy: –21- –15 dBm
Długość fali: 630-690 nm w punkcie
szczytowym
• Zasilacz prądu zmiennego (gniazdo DC
IN 4.5 V):
Modele U, U2, CA, CA2, E92, MX2, TW2
i CA2/C: 120 V, 60 Hz
Modele CED, CED/4, CE7, CE7/C, EE,
EE1, E, E13 i E13/2: 220-230 V, 50/60 Hz
Model CEK: 230 V, 50 Hz
Model AU2: 240 V, 50 Hz
Modele EU8, EU8/C, JE.W, E18, KR4 i
EE8: 100-240 V, 50/60 Hz
Model HK4: 230 V, 50/60 Hz
Model CNA: 220 V, 50 Hz
Wyposażenie
(standardowe/opcjonalne)
Wyposażenie standardowe
Kod strefy zakupionego modelu podano w
lewej górnej części kodu kreskowego na
opakowaniu.
Zasilacz prądu zmiennego (1)
Słuchawki/minisłuchawki z pilotem (1)
Baterie ładowalne (2)
Podstawka do ładowania (1)
Etui do przechowywania baterii (2)
Etui (1)
Zewnętrzny pojemnik na baterie (1)
Złącze przejściowe prądu zmiennego (1)*
* Znajduje się wyłącznie w wyposażeniu
modelu JE.W
Wyposażenie opcjonalne
Zestaw głośników
SRS-Z1
aktywnych
SRS-Z1000
Przewód do akumulatora DCC-E345
samochodowego
Przewód do akumulatora DCC-E34CP
i samochodowy
zestaw połączeniowy
Samochodowy zestaw
CPA-9C
połączeniowy
Optyczno-cyfrowy
POC-15B
przewód połączeniowy
POC-15AB
Baterie ładowalne
NH-14WM
Minisłuchawki (oprócz urządzeń
sprzedawanych we Francji)
MDR-E848LP
MDR-EX70LP
MDR-A44L
MDR-A110LP
Minisłuchawki (dotyczy urządzeń
sprzedawanych we Francji)
MDR-E808SP
Zakup zasilacza sieciowego należy
skonsultować z najbliższym punktem
sprzedaży firmy Sony.
Sprzedawca może nie oferować
wszystkich wyżej wymienionych
elementów wyposażenia. Aby uzyskać
szczegółowe informacje dotyczące
wyposażenia sprzedawanego w
określonym kraju, należy skontaktować
się z przedstawicielem firmy Sony.
30
31
Wydrukowano na papierze
wyprodukowanym w 100% z
makulatury, przy użyciu tuszu na bazie
oleju roślinnego, nie zawierającego
lotnych związków organicznych.
Sony Corporation Printed in Malaysia
Download PDF

advertising