Sony | D-E201 | Sony D-E201 Instrukcja obsługi

3-048-731-41 (1)
Natychmiastowe
odtworzenie płyty
CD!
Portable
CD Player
Aby natychmiast odtworzyć płytę CD, proszę urządzenie podłączyć do
domowej sieci elektrycznej. Pozostałe możliwości zasilania odtwarzacza
to: suche baterie (patrz “Źródła zasilania” na odwrocie) lub akumulator
samochodowy.
Instrukcja obsługi
Informacja na temat kodu strefy
Kod strefy użytkowania nabytego odtwarzacza, umieszczono na górnej, lewej
krawędzi etykietki kodu kreskowego, na opakowaniu zewnętrznym sprzętu.
Szczegóły dotyczące osprzętu załączonego do tego odtwarzacza znajdą
Państwo na końcu niniejszej instrukcji obsługi w rozdziale “Dostarczony
osprzęt”; prosimy uprzednio sprawdzić kod strefy użytkowania dla nabytego
modelu.
1
Podłączyć
do domowego
gniazdka ściennego
Aby
Nacisnąć
Zlokalizować
początek aktualnie
odtwarzanego
tytułu
. jednokrotnie
(AMS*)
Zlokalizować
początki
poprzednich
tytułów
(AMS)
. parokrotnie
Zlokalizować
początek
następnego tytułu
(AMS)
> jednokrotnie
Zlokalizować
początki kolejnych
tytułów (AMS)
> parokrotnie
Szybko naprzód
Naciskać >
Szybko wstecz
Naciskać .
BPozostałe operacje
Wybór trybu odtwarzania
Model ten wyposażony jest w pięć
następujących trybów:
“Normalne odtwarzanie”, “Wielokrotne
odtwarzanie - wszystkie ścieżki”,
“Odtwarzanie pojedynczej ścieżki”,
“Wielokrotne odtwarzanie - pojedyncza
ścieżka” oraz “Wielokrotne przypadkowe
odtwarzanie”.
MENU
* AMS = Automatic Music Sensor =
automatyczny sensor muzyki
Podczas odtwarzania płyty nacisnąć MENU.
Każdorazowe naciśnięcie przycisku w
następujący sposób zmienia sekwencję
wyświetlania wskaźników informacyjnych:
Wskaźnik trybu odtwarzania
Wyjmowanie płyty CD
Używanie
słuchaweczek
Adapter mocy AC
Korzystanie z pozostałych
funkcji
Przesunąć HOLD w kierunku strzałki.
Naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku,
powoduje wyświetlenie wskaźnika “Hold”,
operacje odtwarzacza zostały zablokowane.
Aby zmniejszyć efekt przeskakiwania
dźwięku (ESP2)
W celu odblokowania, przesunąć HOLD na
pozycję wstępną.
Funkcja ESP (Electronic Shock Protection elektroniczne zabezpieczenie przed
wstrząsami) zmniejsza efekt przeskakiwania
dźwięku za pomocą buforu pamięci, który
przechowuje dane dźwiękowe i odtwarza je
ponownie, jeśli nastąpi przeskok w
odtwarzaniu.
Nowy system ESP2 (ESP Squared)
wykorzystuje nowy cyfrowy procesor
dźwięku (Digital Signal Processor, DSP),
który w wydajniejszy sposób odczytuje i
przechowuje dane dźwiękowe, zapewniając
ciągłą ochronę przed występowaniem efektu
przeskakiwania, ochronę niespotykaną w
przypadku urządzeń wykorzystujących
tradycyjne bufory pamięci. Zmniejsza to
częstość przeskakiwania dźwięku i ogranicza
konieczność wykorzystywania buforu
pamięci. Z funkcji tej należy korzystać,
słuchając muzyki w samochodzie lub
podczas spaceru.*
* System ESP2 zapewnia doskonałą ochronę
przed występowaniem efektu przeskakiwania
dźwięku, ale nie eliminuje tego efektu, jeśli
użytkownik słucha muzyki biegając.
Wyjąć płytę CD, lekko naciskając ośkę
obrotową.
Ochrona zmysłu słuchu (AVLS)
Funkcja AVLS (Automatic Volume Limiter
System = System Automatycznego
Ograniczenia Poziomu Głośności) redukuje
maksymalny poziom głośności, chroniąc
uszy przed przesadnie wysokim, szkodliwym
poziomem głośności.
MENU
Naciskać MENU do wyświetlenia wskaźnika
“AVLS”.
Po zwiększeniu głośności do poziomu “
dalsze zwiększenie głośności jest już
niemożliwe.
”
m
Brak wskaźnika (Normalne
odtwarzanie)
D-E200
D-E201
D-E251
D-E201SR
D-E206CK
m
“ ” (Wielokrotne odtwarzanie wszystkie ścieżki)*
Słuchaweczki
lub słuchawki
Wszystke tytuły płyty CD zostają
parokrotnie odtworzone.
m
Sony Corporation 2000 Printed in Malaysia
PHONES
Dotyczy modeli dostarczanych z adapterem wtyczki prądu AC
Jeżeli adapter mocy AC nie pasuje do gniazdka ściennego, proszę użyć adapteru wtyczki
prądu AC.
OSTRZEŻENIE
Aby zapobiec
niebezpieczeństwu pożaru
lub porażenia prądem
elektrycznym, nie należy
narażać tego urządzenia
na działanie deszczu lub
wilgoci.
Aby uniknąć porażenia
prądem elektrycznym, nie
należy otwierać obudowy.
Wszystkie problemy
należy zgłaszać
wykwalifikowanemu
personelowi.
ESP
Wszystkie tytuły płyty CD zostają
jednokrotnie odtworzone.
DC IN 4.5 V
OSTRZEŻENIE
Używanie przyrządów optycznych z tym
wyrobem powoduje zwiększenie ryzyka
uszkodzenia wzroku.
Niektóre państwa mogą określać zasady
użytkowania baterii używanych do zasilania
tego wyrobu. Prosimy o stosowanie się do
lokalnych przepisów obowiązujących w
Państwa kraju.
2
Umieścić płytę CD
Dla klientów z państw europejskich
Znak CE na odtwarzaczu płyt CD
ma zastosowanie tylko do
produktów oznaczanych w Unii
Europejskiej.
OPEN
Uwagi dotyczące wskaźników
wyświetlacza
“1” (Odtwarzanie pojedynczej
ścieżki)
• Naciśnięcie przycisku N wywołuje
wskaźniki informujące o liczbie tytułów płyty
CD oraz o czasie odtwarzania.
• Podczas odtwarzania pojawia się wskaźnik
symbolizujący numer tytułu oraz miniony
czas aktualnie odtwarzanego tytułu.
• Między poszczególnymi tytułami,
wyświetlany jest czas do rozpoczęcia
odtwarzania następnego tytułu, jako
wskaźnik “–”.
Wybrany przez użytkownika tytuł zostaje
jednokrotnie odtworzony.
Uwagi dotyczące ochrony płyt CD
• Unikać zanieczyszczenia płyt chwytając
wyłącznie za krawędzie. Nie dotykać
powierzchni płyty.
• Nie naklejać etykietek lub taśmy
samoprzylepnej na płyty CD.
• Nie narażać płyt CD na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych lub ciepłego
powietrza ze źródeł ogrzewania. Nie
pozostawiać płyt CD w samochodzie
zaparkowanym na nasłonecznionym
miejscu.
m
“
1” (Wielokrotne odtwarzanie pojedyncza ścieżka)
Wybrany przez użytkownika tytuł zostaje
parokrotnie odtworzony.
m
“
SHUF” (Wielokrotne
przypadkowe odtwarzanie)
Wszystkie tytuły płyty CD zostają
parokrotnie odtworzone, w przypadkowej
kolejności.
Ustaw przełącznik ESP w pozycji “ON”.
Na wyświetlaczu pojawi się symbol ESP.
Aby w tej sytuacji zwiększyć głośność
powyżej poziomu “ ”, należy naciskać
MENU do zniknięcia wskaźnika “AVLS” z
wyświetlacza.
Uwaga
Aby wyłączyć funkcję ESP, należy ustawić
przełącznik ESP w pozycji “OFF”.
Uwagi
• Mimo włączenia funkcji ESP odtwarzanie może
zostać zatrzymane w wypadku silnego
wstrząsu odtwarzaczem.
• Szumy lub przeskoki dźwięku mogą być
słyszane gdy:
— odtwarzana płyta CD jest zabrudzona lub
porysowana,
— odtwarzana jest testowa płyta CD,
— odtwarzacz poddawany jest ciągłym
wstrząsom.
• Jednoczesne korzystanie z funkcji akustyki i
AVLS, może spowodować zniekształcenia
dźwięku. W takim przypadku należy
zredukować poziom głośności.
Podłączenie odtwarzacza do
innego sprzętu
stereofonicznego
Płyty CD można również słuchać poprzez
inne urządzenia stereofoniczne lub nagrać na
taśmie kasetowej. Szczegóły proszę
sprawdzić w instrukcjach obsługi
dodatkowego sprzętu. Przed wykonaniem
podłączeń należy koniecznie wyłączyć
zasilanie poszczególnych komponentów.
Możliwość wzmocnienia basów
(Funkcja akustyki)
Potęguje przyjemność słuchania muzyki
przez wzmocnienie tonów niskich (basów).
PHONES
* Podczas odtwarzania w trybie Repeat play,
poprzez wielokrotne naciskanie przycisku
> można znaleźć pierwszy utwór
występujący po ostatnim utworze. Można
także znaleźć ostatni utwór występujący po
pierwszym utworze, naciskając wielokrotnie
przycisk ..
Przewód łączeniowy
RK-G129HG
Lewy (biały)
Prawy (czerwony)
Stroną z etykietką
skierowaną ku górze
1 Nacisnąć OPEN celem
LINE IN lub REC IN
Funkcję MEGA BASS nastawić na pozycję
“ON”.
Na wyświetlaczu ukazuje się wskaźnik
informacyjny “BASS”.
2 Umieścić CD na talerzu
otworzenia wieczka.
odtwarzacza.
3 Zamknąć wieczko.
3
Zestaw stereo,
magnetofon
kasetowy, zestaw
radiomagnetofonowy,
itp.
Nie tak
Odtwarzanie
Uwagi
Uwaga
1 Nacisnąć N.
• Jeżeli przy wzmocnionym konturze tonów
niskich, dźwięk jest zniekształcany, proszę
zredukować poziom głośności.
Blokada przycisków
Odtwarzaz można zabezpieczyć przed
niezamierzonymi opercjami, blokując
przyciski operacyjne.
• Przed rozpoczęciem odtwarzania płyty CD
należy zredukować poziom głośności
podłączonego sprzętu, chroniąc podłączone
głośniki przed ewentualnym uszkodzeniem.
• Podłączając dodatkowy sprzęt do gniazdka
słuchawek PHONES tego odtwarzacza, proszę
wyregulować poziom głośności podłączonego
urządzenia dodatkowego.
• Zwiększenie poziomu głośności powyżej
pozycji “
”, może spowodować
zniekształcenia dźwięku.
Ciąg dalszy na odwrocie c
2 Nastawić poziom
głośności.
Zakończyć odtwarzanie przez naciśnięcie x.
Odtwarzanie rozpoczyna się w punkcie, w którym zostało przerwane
Odtwarzacz CD potrafi ustalić punkt, w którym odtwarzanie zostało przerwane i wznowić je w
tym samym miejscu (funkcja wznawiania). W tym odtwarzaczu CD nie ma przycisku
włączającego/wyłączającego funkcję wznawiania.
Odtwarzanie płyty CD w
samochodzie
Z odtwarzacza można również korzystać w
samochodzie, patrz ilustracja poniżej.
BŹródła zsilania
Umocowanie osłony chroniącej kieszeń
na baterie
Korzystanie z suchych
baterii
1
Otworzyć osłonę kieszeni na baterie.
(spód)
Jeżeli osłona kieszeni na baterie zostanie
przypadkiem odłączona, na przykład po
upadku sprzętu, przez nadmierne użycie siły
itp., proszę ponownie umocować w
kolejności przedstawionej na ilustracji.
BInformacje Dodatkowe
Środki ostrożności
Dotyczące bezpieczeństwa
• Jeżeli do wnętrza odtwarzacza dostanie się
ciało obce lub ciecz, proszę odłączyć zasilanie
i przed ponownym uruchomieniem, oddać do
sprawdzenia odpowiednio wykwalifikowanej
osobie.
• W gniazdku wejściowym DC IN 4.5 V (wejście
mocy zewnętrznej) nie umieszczać,
nieprzewidzianych do tego celu, przedmiotów.
Dotyczące źródeł zasilania
2
Aby podłączyć odtwarzacz do
samochodowego magnetofonu, potrzebny
jest następujący osprzęt:
• Samochodowy komplet łączeniowy
• Przewód do akumulatora samochodowego
lub,
• Zestaw montażowy CPM-300PC (Płyta
montażowa + Samochodowy komplet
łączeniowy + Przewód do akumulatora
samochodowego)
• Przewód łączeniowy do akumulatora wraz z
samochodowym zestawem łączeniowym
DCC-E26CP
Szczegóły proszę sprawdzić w instrukcjach
obsługi poszczególnych części osprzętu.
Używanie zestawu montażowego CPM300PC/płyty montażowej CPM-300P
Przed zainstalowaniem odtwarzacza należy
odłączyć samochodowy adapter montażowy
do zestawu CPM-300PC/300P.
Włożyć dwie baterie alkaliczne LR6
(rozmiar AA), dopasowując biegunowość
3 i # do schematu wewnątrz kieszeni,
zamknąć osłonę.
• Odłączając adapter mocy AC od gniazdka,
chwytać za adapter, nigdy nie ciągnąć za
przewód.
Uwaga
• Nie używać baterii manganowych.
Dotyczące suchych baterii
Wyjmowanie suchych baterii
Wyciągnąć stronę 3 baterii (jak pokazano
poniżej).
Kiedy należy wymienić baterie
Stan naładowania baterii można
skontrolować na wyświetlaczu.
○
○
○
r
○
r
○
Bateria jest częściowo rozładowana.
○
○
r
r
○
Ta cecha umożliwia automatyczne
wyłączenie odtwarzacza w momencie
wyłączenia silnika samochodu. (Działanie tej
funkcji zależy od typu pojazdu).
• Baterii nie spalać, nie wrzucać do ognia.
• Suchych baterii nie przechowywać razem z
monetami lub innym przedmiotami
metalowymi. Ewentualny kontakt styków
baterii z metalowymi przedmiotami może
spodować wydzielanie ciepła.
Dotyczące odtwarzacza
Bateria jest całkowicie naładowana.
Funkcja przełączonego zapłonu
(przy użyciu przewodu łączeniowego do
akumulatora)
Dotyczące adapteru mocy AC
•Korzystać wyłącznie z dostarczonego z
osprzętem adapteru mocy AC. Jeżeli nabyty
odtwarzacz nie został zaopatrzony w tę część
osprzętu, proszę używać adapteru AC-E45HG
AC. Nie korzystać z innych typów adapteru
mocy AC.
Biegunowość wtyczki
Uwagi
• Odtwarzacza nie kłaść na desce rozdzielczej.
• Odtwarzacza nie pozostawiać w samochodzie
zaparkowanym na nasłonecznionym miejscu.
• Jeżeli dźwięk ulega zniekształceniom, nastawić
funkcję MEGA BASS na pozycję OFF.
• Celem zredukowania zakłóceń, używać
samochodowego kompletu łączeniowego
Sony.
• Używać wyłącznie przewodu łączeniowego do
akumulatora wymienionego w spisie
opcjonalnego osprzętu. Użycie innego
przewodu może spowodować wydzielanie się
dymu, płomieni lub nieprawidłowe działanie
sprzętu.
• Jeżeli sprzęt nie będzie używany przez dłuższy
czas, należy odłączyć wszystkie źródła
zasilania.
Bateria jest prawie rozładowana.
r
Lo batt
Baterie są rozładowane.
Jeśli baterie są rozładowane, należy je
wymienić na nowe.
• Chronić soczewkę odtwarzacza przed
zanieczyszczeniem i nie dotykać jej. W
przeciwnym wypadku można uszkodzić
soczewkę i spowodować defekt sprzętu.
• Na odtwarzaczu nie umieszczać ciężkich
przedmiotów. Mogą one uszkodzić sprzęt i
płytę CD.
• Nie pozostawiać sprzętu w pobliżu źródeł
ciepła, w miejscach nasłonecznionych,
zakurzonych, piaszczystych, wilgotnych,
narażonych na deszcz, wstrząsy mechaniczne,
nie kłaść na nierównej powierzchni, nie
pozostawiać w samochodzie przy zamkniętych
oknach.
• Jeżeli odtwarzacz powoduje zakłócenia w
odbiorze audycji radiowych lub programów
telewizyjnych, należy wyłączyć sprzęt lub
odsunąć odtwarzacz od odbiorników
odbiorników.
• Podczas eksploatacji nie zawijać odtwarzacza
w materiały tekstylne lub koce, gdyż może to
spowodować defekt sprzętu lub poważny
wypadek.
Dotyczące głośników nagłownych/
słuchaweczek
Bezpieczeństwo na drogach
• Nie używać jednocześnie starych i nowych
baterii.
• Nie używać różnych typów baterii
jednocześnie.
• Baterie należy wyjąć z odtwarzacza, jeżeli
przez dłuższy czas nie będą używane.
• Jeżeli z baterii wycieknie elektrolit, dokładnie
wytrzeć wnętrze kieszeni i włożyć nowe
baterie.
Nie używać słuchawek podczas prowadzenia
samochodu, jazdy na rowerze lub kierowania
jakimkolwiek pojazdem mechanicznym. W ruchu
drogowym jest to bardzo niebezpieczne i w
niektórych rejonach wręcz zabronione.
Potencjalnym niebezpieczeństwem jest
korzystanie ze słuchawek nagłownych przy
wysokim poziomie głośności podczas pieszego
poruszania się na ulicy, szczególnie na
skrzyżowaniach. Proszę w takich przypadkach
podjąć szczególne środki ostrożności lub w
sytuacjach niebezpiecznych w ogóle
zrezygnować ze słuchawek.
Żywotność baterii (godziny w
przybliżeniu) (EIAJ*)
Zapobieganie uszkodzeniu organów
słuchu
Żywnotność baterii zależy od warunków
eksploatacyjnych odtwarzacza.
Nie korzystać ze słuchawek przy wysokim
poziomie głośności. Fachowcy przestrzegają
przed ciągłym, głośnym hałasem. W przypadku
wystąpienia tzw. dzwonienia w uszach, należy
zredukować poziom głośności lub zdjąć
słuchawki.
Uwagi
ESP OFF
Dwie alkaliczne 15
baterie LR6
ESP ON
14
*Wartość mierzona według normy EIAJ
(Electronic Industries Association of Japan).
(Jeżeli odtwarzacz jest użytkowany na
płaskiej i stablinej powierzchni).
Wzgląd na otoczenie
Utrzymywać średni poziom głośności. Umożliwi
to docieranie dźwięków otoczenia i świadczy o
dobrym zachowaniu wobec innych.
Osprzęt opcjonalny
Konserwacja
Usuwanie usterek
Dane Techniczne
Czyszczenie zewnętrznych powierzchni
Jeżeli próby usunięcia usterki według
poniższych wskazówek nie dadzą pożądanych
rezultatów, należy skontaktować się z
najbliższym punktem usługowym lub punktem
sprzedaży sprzętu Sony.
Odtwarzacz płyt CD
Używać miękkiej ściereczki, lekko zwilżonej
wodą lub roztworem łagodnego detergentu. Nie
używać alkoholu, benzyny lub rozcieńczalnika.
Płyta CD nie zostaje odtworzona lub na
wyświetlaczu ukazuje się wskaźnik
“no dlSC”, choć dysk został
umieszczony w odtwarzaczu.
c Płyta CD jest zanieczyszczona lub
uszkodzona.
c Płytę CD umieścić stroną z etykietką
skierowaną ku górze.
c Wewnątrz odtwarzacza nastąpiła
kondensacja wilgoci.
Odłożyć sprzęt na parę godzin, do
wyparowania wilgoci.
c Dokładnie zamknąć osłonę sprzętu i
kieszeni na baterie.
c Sprawdzić prawidłowe umieszczenie
baterii.
c Wtyczkę adapteru mocy AC dokładnie
umieścić w gniazdku ściennym.
Po naciśnięciu N, na wyświetlaczu
ukazuje się na moment i natychmiast
znika, wskaźnik “00”. Płyta CD nie
zostaje odtworzona.
c Suche baterie są zużyte. Wymienić na
nowe baterie tego samego typu.
System
Cyfrowy system dźwiękowy płyt
kompaktowych
Właściwości diody laserowej
Materiał: GaAlAs
Długość fali: λ = 780 nm
Czas trwania emisji: Emisja ciągła
Energia wyjściowa lasera: Poniżej 44,6 µW
(Jest to energia wyjściowa, mierzona w
odstępie 200 mm od powierzchni obiektywu
na bloku optycznym adaptera o aperturze 7
mm).
Korekta błędu
Kod Sony Super Strategy Cross Interleave
Reed Solomon
Konwersja D-A
Sterowanie 1-bitową kwarcową ośką
czasową
Odpowiedź częstotliwościowa
20 - 20.000 Hz +1
-3 dB (mierzona w/g normy
EIAJ CP-307)
Moc wyjściowa (przy poziomie wejściowym
4,5 V)
Słuchawki nagłowne (stereofoniczne
minigniazdko)
Około 12 mW + około 12 mW
przy 16 ohmach
(Około 1 mW + około 1 mW przy
16 ohmach*)
* Dla użytkownikow we Francji
Ogólne
Całkowity brak dźwięku.
c Sprawdzić wtyczki.
c Wtyczki są zanieczyszczone. Od czasu do
czasu przeczyszczać wtyczki miękką,
suchą ściereczką.
Na wyświetlaczu ukazuje się wskaźnik
“Hl dc ln”.
c Korzystać wyłącznie z dostarczonego z
osprzętem adapteru prądu AC lub z
adapteru prądu AC, typu AC-E45HG (nie
załączony).
Po naciśnięciu dowolnego przycisku, na
wyświetlaczu ukazuje się wskaźnik
“Hold”.
c Przyciski zostały zablokowane. Przesunąć
HOLD na pozycję wyjściową.
Po naciśnięciu dowolnego przycisku, na
wyświetlaczu ukazuje się wskaźnik
.
c Suche baterie są zużyte. Zastąpić
nowymi.
Zapotrzebowanie mocy
Kod strefowy zakupionego modelu podano na
lewej, górnej krawędzi kodu kreskowego na
opakowaniu.
• Dwie baterie LR6 (rozmiar AA): 3 V DC
• Adapter prądu AC (gniazdko DC IN 4.5 V):
U2/CA2/E92/MX2 model: 120 V, 60 Hz
CED/CEX/CEW/EE/EE1/E13/G5/G6/G7/
G8/CE7 model: 220 - 230 V, 50/60 Hz
CEK model: 230 - 240 V, 50 Hz
EA3 model: 110 - 240 V, 50/60 Hz
AU2 model: 240 V, 50 Hz
JE.W/E33 model: 100 - 240 V, 50/60 Hz
HK2 model: 220 V, 50/60 Hz
CN2/AR1 model: 220 V, 50 Hz
• Płyta montażowa Sony CPM-300P dla
zasilania akumulatorem samochodowym:
4,5 V DC
Wymiary (szer./wys./gł.) (bez części
wystających i kontrolek)
Około 131 × 28 × 148 mm
Waga
Około 220 g
Temperatura pracy
5 °C - 35 °C
Krótka żywotność baterii.
c Umieszczono baterie manganowe. Proszę
używać wyłącznie baterii alkalicznych.
c Wymienić baterie na nowe.
Baterii nadającej się do ponownego
ładowania nie można naładować,
umieszczając ją w odtwarzaczu.
c Odtwarzacz nie jest wyposażony w
funkcję ponownego ładowania baterii.
Poziom głośności jest ograniczony i nie
daje się zwiększyć.
c Funkcja AVLS ogranicza poziom
głośności. Naciskać przycisk MENU do
zniknięcia wskaźnika “AVLS”.
Dostarczony osprzęt
Kod strefowy zakupionego modelu podano na
lewej, górnej krawędzi kodu kreskowego na
opakowaniu.
D-E200
Słuchawki/słuchaweczki (1)
D-E201
Zasilacz prądu zmiennego (1)
Słuchawki/słuchaweczki (1)
Wtyczka zasilacza prądu zmiennego (1)*
* Znajduje się w wyposażeniu modeli E33 i
EA3
D-E251
Zasilacz prądu zmiennego (1)
Słuchawki/słuchaweczki (1)
D-E201SR
Zasilacz prądu zmiennego (1)
Słuchawki/słuchaweczki (1)
Zestaw głośników aktywnych (1)
D-E206CK
Zasilacz prądu zmiennego (1)
Słuchawki/słuchaweczki (1)
Samochodowy zestaw połączeniowy (1)
Samochodowy przewód zasilający (1)
Koszulka spiralna (1)
Taśma z rzepami Velcro (2)
Wygląd oraz dane techniczne mogą ulec zmianie
bez uprzedzenia.
Płyta montażowa CPM-300P
Zestaw montażowy CPM-300PC
Samochodowy zestaw podłączeniowy
CPA-9
Przewód do akumulatora samochodowego
wraz z samochodowym zestawem
łączeniowym DCC-E26CP
Przewód do akumulatora samochodowego
DCC-E245
System głośników aktywnych SRS-A21,
SRS-A41, SRS-A71
Przewód łączeniowy RK-G129HG, RKG136HG
Adapter prądu AC, typu AC-E45HG
Stereofoniczne słuchawki nagłowne MDRA44L, MDR-301LP, MDR-E848LP, MDR-35*
*Korzystać wyłącznie ze słuchawek
nagłownych wyposażonych w
stereofoniczne mini wtyczki. Nie używać
słuchawek z mikrowtyczkami.
Stereofoniczna
miniwtyczka
Mikrowtyczka
Miejscowy punkt sprzedaży może nie prowadzić
wszystkich, wyżej podanych elementów
dodatkowego osprzętu. Należy żądać
szczegółowych informacji na temat dostępnego
w kraju oprzyrządowania dodatkowego.
Download PDF

advertising