Sony | D-F201 | Sony D-F201 Instrukcja obsługi

3-241-444-42 (1)
FM/AM
Portable
CD Player
Instrukcja obsługi
Informacja na temat kodu strefy
Kod strefy użytkowania nabytego przez Państwa
odtwarzacza CD umieszczony jest na opakowaniu w lewej
części naklejki z kodem kreskowym.
Szczegóły dotyczące wyposażenia załączonego do tego
odtwarzacza znajdą Państwo w rozdziale “Wyposażenie
(standardowe/opcjonalne)”.
“WALKMAN” jest znakiem towarowym
firmy Sony Corporation.
D-F201
© 2002 Sony Corporation
OSTRZEŻENIE
Aby zapobiec niebezpieczeństwu
pożaru lub porażenia prądem
elektrycznym, nie należy narażać
tego urządzenia na działanie
deszczu lub wilgoci.
Nie instaluj urządzenia w przestrzeni
zabudowanej, jak szafka na książki
czy wbudowana półka.
Aby zabezpieczyć się przed pożarem nie
zasłaniaj otworów wentylacyjnych
urządzenia gazetami, serwetami,
zasłonami itp. Nie ustawiaj na
urządzeniu zapalonych świec.
Aby zabezpieczyć się przed pożarem lub
porażeniem prądem elektrycznym nie
umieszczaj na urządzeniu obiektów
wypełnionych cieczami, fakich jak
wazony.
Niektóre państwa mogą określać zasady
użytkowania baterii używanych do
zasilania tego wyrobu. Prosimy o
stosowanie się do lokalnych przepisów
obowiązujących w Państwa kraju.
PRZESTROGA
• OTWARTE URZĄDZENIE EMITUJE
NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE
LASEROWE
• NIE NALEŻY WPATRYWAĆ SIĘ W
WIĄZKĘ LASEROWĄ ANI PATRZEĆ
BEZPOŚREDNIO NA PRZYRZĄDY
OPTYCZNE
Znak CE ma zastosowanie tylko
do produktów sprzedawanych w
Unii Europejskiej.
2
Spis treści
Wiadomości wstępne
Rozmieszczenie elementów
sterujących ........................................ 4
Odtwarzanie płyt CD
1. Podłączanie odtwarzacza CD. .......... 6
2. Wkładanie płyty CD. .......................... 6
3. Odtwarzanie płyty CD. ...................... 6
Podłączanie odtwarzacza CD
Podłączanie do zestawu
stereofonicznego ............................. 17
Podłączanie źródła zasilania
Korzystanie z baterii suchych ............. 18
Uwagi dotyczące źródła zasilania ....... 19
Informacje dodatkowe
Opcje odtwarzania .................. 9
Korzystanie z radia
Słuchanie audycji radiowych .............. 10
Programowanie stacji radiowych ........ 12
Słuchanie zaprogramowanych stacji
radiowych ........................................ 13
Środki ostrożności .............................. 20
Konserwacja ....................................... 20
Rozwiązywanie problemów ................ 21
Dane techniczne ................................. 23
Wyposażenie (standardowe/
opcjonalne) .................... Tylna okładka
Dostępne funkcje
Optymalne zabezpieczenie przed
przeskakiwaniem dźwięku
(funkcja ESP MAX) .......................... 14
Uwydatnianie basów
(funkcja SOUND) ............................. 14
Ochrona słuchu (funkcja AVLS) ........... 15
Blokowanie przycisków
(funkcja HOLD) ................................ 15
Wyłączanie sygnału akustycznego ..... 16
3
Wiadomości wstępne
Rozmieszczenie elementów sterujących
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach podanych w nawiasach.
Odtwarzacz CD (przód)
1 Gniazdo i
(słuchawkowe)
(strona 6)
2 Przycisk OPEN
(strona 6)
3 Przycisk
SOUND/
PRESET –
(strony 12 - 14)
4 Regulator
VOLUME*
(strona 6)
5 Przycisk MENU/
PRESET +
(strony 9, 12, 13)
8 Przycisk u**
(Odtwarzanie/Pauza)
(strony 6, 7)
9 Przycisk x
(Zatrzymanie)•RADIO
OFF (strony 7, 10, 12, 16)
0 Otwory na
pasek
qa Gniazdo DC IN 4.5 V
(wejście zasilania
zewnętrznego)
(strona 6)
qs Przyciski ./> (AMS/
wyszukiwanie)•TUNE –/+
(strony 7, 9, 10, 12)
6 Przycisk RADIO
ON•BAND/MEMORY
(strony 10 - 13)
7 Wyświetlacz
(strony 9 - 15)
qd Przełącznik HOLD
(strona 15)
* Obok regulatora VOLUME znajduje się wypukły punkt wskazujący kierunek zwiększania głośności.
** Na przycisku znajduje się wypukły punkt.
4
Odtwarzacz CD (wnętrze)
Odtwarzacz CD (z tyłu)
qh Przełącznik MONO/ST (stereo)
(strona 11)
Wiadomości wstępne
qf Przełącznik
ESP (strona 14)
qg Przełącznik AVLS
(strona 15)
qj Komora baterii
(strona 18)
5
Odtwarzanie płyt CD
Jako źródła zasilania można także używać baterii suchych.
1.
Podłączanie odtwarzacza CD.
do gniazda prądu zmiennego
1 Podłączyć zasilacz prądu
zmiennego.
2 Podłączyć słuchawki/
minisłuchawki.
do gniazda
DC IN 4.5 V
Zasilacz prądu
zmiennego
do i
(słuchawek)
Słuchawki
lub minisłuchawki
2.
Przycisk u
Wkładanie płyty CD.
1 Naciśnij przycisk OPEN i otwórz
pokrywę urządzenia.
Przycisk
OPEN
2 Umieścić płytę CD na talerzu i
zamknąć osłonę.
Stroną z
nadrukiem
skierowaną
ku górze
6
3.
Odtwarzanie płyty CD.
Nacisnąć przycisk u.
Ustaw poziom głośności.
Aby
Rozpocząć odtwarzanie (od miejsca,
w którym zostało zatrzymane)
Rozpocząć odtwarzanie (od pierwszego utworu)
Nacisnąć
u
Odtwarzanie płyt CD
Wstrzymać odtwarzanie
Zatrzymać odtwarzanie
Znaleźć początek aktualnie odtwarzanego utworu (AMS*1)
Znaleźć początki poprzednich utworów (AMS)
Znaleźć początek następnego utworu (AMS)
u przez co najmniej 2
sekundy
u
x*2
.jednokrotnie szybko*2
.wielokrotnie*2, *3
> jednokrotnie
szybko*2, *3
Znaleźć początki kolejnych utworów (AMS)
Przewinąć wstecz
Przewinąć do przodu
> wielokrotnie*2, *3
Przytrzymać .*2
Przytrzymać >*2
*1 Funkcja Automatic Music Sensor (Automatyczny sensor muzyki)
*2 Czynności tych można dokonywać podczas odtwarzania płyty oraz podczas pauzy w
odtwarzaniu.
*3 Po zakończeniu odtwarzania ostatniego utworu można powrócić na początek pierwszego
utworu, naciskając przycisk >. Podobnie podczas odtwarzania pierwszego utworu można
znaleźć ostatni utwór, naciskając przycisk ..
Wyświetlanie
• Jeśli po zmianie płyty CD lub po wyłączeniu i ponownym włączeniu odtwarzacza
naciśnięty zostanie przycisk u na około 2 sekundy, pojawia się całkowita liczba
utworów znajdujących się na płycie CD.
• Podczas odtwarzania pojawia się numer utworu i czas, który upłynął od początku
bieżącego utworu.
• Podczas pauzy w odtwarzaniu na wyświetlaczu miga czas, który upłynął od początku
odtwarzania.
Podczas zamykania pokrywy odtwarzacza CD przy podłączonym
zasilaniu
Gdy na wyświetlaczu miga wskaźnik “disc”, płyta CD zaczyna się obracać i zatrzymuje
się po odczytaniu przez odtwarzacz informacji o płycie. Pozwala to skrócić czas
oczekiwania na rozpoczęcie odtwarzania.
Jeśli poziom głośności nie zwiększa się
Jeśli przełącznik AVLS jest ustawiony w położeniu “LIMIT”, ustaw go w położeniu
“NORM”. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale “Ochrona słuchu
(funkcja AVLS)”.
(Ciąg dalszy na następnej stronie)
7
Uwagi dotyczące płyt CD-R/CD-RW
Ten odtwarzacz CD umożliwia korzystanie z płyt CD-R/CD-RW nagranych w formacie
CD-DA*, ale jakość odtwarzania może się różnić w zależności od jakości płyty oraz
stanu urządzenia nagrywającego.
* CD-DA jest skrótem nazwy Compact Disc Digital Audio. Format ten jest jednym ze standardów
nagrywania dźwięku na płytach CD.
Wyjmowanie płyty CD
Naciskając oś obrotową znajdującą się na środku talerza, zdejmij płytę.
8
Opcje odtwarzania
Istnieją różne sposoby odtwarzania płyty; można je przełączać przy użyciu przycisku
MENU.
Przycisk MENU
Każde naciśnięcie przycisku
powoduje zmianę trybu odtwarzania.
Wyświetlacz
Wskazanie trybu odtwarzania
Opcje odtwarzania
t Brak wskazania
(Zwykłe odtwarzanie)
r
“ ”
(Wielokrotne odtwarzanie
wszystkich utworów)
r
“1”
(Odtwarzanie pojedynczego
utworu)
r
“
1”
(Wielokrotne odtwarzanie
pojedynczego utworu)
r
“
SHUF”
(Wielokrotne odtwarzanie
utworów w kolejności losowej)
Przyciski
./>
9
Korzystanie z radia
Po zaprogramowaniu stacji wyszukiwania można je wyszukiwać w prosty sposób,
naciskając przycisk PRESET + lub –.
Słuchanie audycji radiowych
Istnieje możliwość słuchania audycji radiowych w zakresie UKF (FM) oraz fal średnich
(AM).
1
2
Naciśnij przycisk RADIO ON•BAND, aby włączyć radio.
3
Naciskaj przycisk TUNE + lub –, aby
dostroić wybraną stację, a następnie
ustaw głośność.
Naciskaj przycisk RADIO ON•BAND, aż na wyświetlaczu pojawi się
odpowiednia częstotliwość.
Po każdym naciśnięciu przycisku informacje na wyświetlaczu zmieniają się w
następujący sposób:
FM1
FM2
FM3
FM4
FM5
AM
Wyłączanie radia
Naciśnij przycisk x•RADIO OFF.
Szybkie ustawianie stacji
W punkcie 3 przytrzymaj przycisk TUNE + lub –, aż na wyświetlaczu zaczną się
zmieniać cyfry określające częstotliwość. Urządzenie automatycznie przeszuka
częstotliwości radiowe i zatrzyma przeszukiwanie po znalezieniu wyraźnie słyszalnej
stacji.
10
Poprawianie jakości odbioru
W celu poprawienia odbioru na falach UKF należy rozwinąć przewód słuchawek/
minisłuchawek.
Słuchawki
lub
minisłuchawki
W celu poprawienia odbioru na falach AM należy odpowiednio ustawić sam
odtwarzacz.
Uwaga
Jeśli odbiór audycji nadawanej w zakresie UKF ma słabą jakość
Za pomocą ostro zakończonego przedmiotu ustaw przełącznik MONO/ST w położeniu
“MONO”.
Szumy zostaną zredukowane, ale radio będzie pracować w trybie monofonicznym.
Słuchanie radia zasilanego przez baterie
Podłączenie wtyku zasilania zewnętrznego do gniazda DC IN 4.5 V odtwarzacza CD
spowoduje wyłączenie odtwarzacza. Aby kontynuować odtwarzanie, należy włączyć
odtwarzacz, naciskając przycisk RADIO ON•BAND.
11
Korzystanie z radia
Słuchawki/minisłuchawki powinny być cały czas podłączone do gniazda i odtwarzacza. Przewód
słuchawek/minisłuchawek pełni wówczas rolę anteny.
Programowanie stacji radiowych
W pamięci odtwarzacza można zapisywać częstotliwości wybranych stacji radiowych.
Istnieje możliwość zaprogramowania w dowolnej kolejności do 30 stacji, po 5 dla
każdego zakresu (FM1-5 i AM).
1
2
3
Naciśnij przycisk RADIO ON•BAND, aby włączyć radio.
4
Gdy na wyświetlaczu miga wskaźnik “PRESET”, naciskaj przycisk PRESET +
lub –, aby wybrać numer, do którego ma być przypisana stacja.
5
Gdy na wyświetlaczu miga wskaźnik “PRESET”, naciskaj przycisk TUNE +
lub –, aby dostroić wybraną stację.
6
Naciśnij przycisk MEMORY.
Po pomyślnym zaprogramowaniu stacji będzie słyszalny sygnał dźwiękowy, a na
wyświetlaczu przestanie migać wskaźnik “PRESET”. Stara stacja zostanie
zastąpiona przez nową.
Naciśnij przycisk RADIO ON•BAND, aby wybrać zakres.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk MEMORY, aż na wyświetlaczu zacznie migać
wskaźnik “PRESET”.
Od tego punktu wykonywanie kolejnej operacji należy rozpocząć w ciągu 10
sekund od zakończenia poprzedniej czynności. Jeśli w ciągu 10 sekund nie
zostanie wykonana żadna czynność, wskaźnik “PRESET” przestanie migać, co
oznacza, że odtwarzacz CD wyszedł z trybu oczekiwania PRESET MEMORY.
Należy wówczas ponownie rozpocząć wykonywanie czynności od punktu 3.
UKF:
AM:
Po 2 sekundach wskaźnik “PRESET” ponownie zacznie migać, a odtwarzacz CD
wejdzie w tryb oczekiwania PRESET MEMORY.
7
Powtórz czynności opisane w punktach 4 do 6, aby zaprogramować stacje w
tym samym zakresie. Aby zaprogramować stacje w innym zakresie, powtórz
czynności opisane w punktach 2 do 6, gdy wskaźnik “PRESET” przestanie
migać.
Wyjście z trybu oczekiwania PRESET MEMORY
Gdy radio jest włączone, z trybu oczekiwania PRESET MEMORY można wyjść,
wykonując jedną z następujących czynności. Zaprogramowane stacje pozostaną
jednak zapisane w pamięci odtwarzacza.
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk MEMORY, aż wskaźnik “PRESET” przestanie migać.
• Nie naciskaj żadnego przycisku przez 10 sekund. Wskaźnik “PRESET” przestanie
migać.
• Naciśnij przycisk u. Odtwarzacz CD przejdzie w tryb odtwarzania płyt CD.
• Naciśnij przycisk x•RADIO OFF. Radio zostanie wyłączone.
12
Kasowanie wszystkich zaprogramowanych stacji
1 Odłącz źródło zasilania (baterie alkaliczne lub zasilacz sieciowy).
2 Naciskając i przytrzymując naciśnięty przycisk MEMORY, ponownie włóż baterie
alkaliczne lub podłącz zasilacz sieciowy.
Wskaźniki na wyświetlaczu będą migać, aż zostaną usunięte wszystkie
zaprogramowane stacje, a następnie przestaną migać i znikną z wyświetlacza.
Słuchanie zaprogramowanych stacji radiowych
Stację można ustawić w prosty sposób, naciskając przycisk PRESET + lub –.
Naciśnij przycisk RADIO ON•BAND, aby wybrać zakres.
Korzystanie z radia
1
2
Naciśnij przycisk PRESET + lub –, aby ustawić zaprogramowaną stację.
13
B Dostępne funkcje
Optymalne zabezpieczenie
przed przeskakiwaniem
dźwięku (funkcja ESP MAX)
Typowa funkcja ESP (Electronic Shock
Protection - elektroniczne zabezpieczanie
przed wstrząsami) ogranicza przerwy w
odtwarzaniu dźwięku dzięki użyciu
pamięci podręcznej, w której dane
muzyczne są zapisywane i odtwarzane w
przypadku wystąpienia wstrząsu.
System ESP MAX jest oparty na wysoce
zaawansowanej technologii. Dzięki małej
wadze bloku optycznego oraz
ulepszeniom funkcji niwelowania wpływu
wstrząsów, system znacznie lepiej
chroni przed przerwami w odtwarzaniu
niż techniki konwencjonalne, takie jak
ESP czy ESP2.*
Uwydatnianie basów (funkcja
SOUND)
Istnieje możliwość uwydatnienia dźwięku
charakteryzującego się dużym
wzmocnieniem tonów niskich.
Naciśnij przycisk SOUND, aby wybrać
” lub “BASS
”.
opcję “BASS
Brak wskazania
(Zwykłe odtwarzanie)
BASS
BASS
* Chociaż system ESP MAX zapewnia
doskonałą ochronę, przeskakiwanie dźwięku
może się zdarzać.
Ustaw przełącznik ESP (pod pokrywą)
w położeniu “ON.”
Symbol wybranego trybu korekcji
dźwięku.
Ustawienie “BASS
” uwydatnia
basy bardziej niż “BASS
”.
Napis widoczny, gdy włączona jest
funkcja ESP MAX.
Wyłączanie funkcji ESP MAX
Ustaw przełącznik ESP w położeniu “OFF”.
Uwagi
• Jeśli odtwarzacz zostanie poddany silnemu
wstrząsowi, odtwarzanie może zostać
przerwane, nawet jeśli funkcja ESP MAX jest
włączona.
• Dźwięk może przeskakiwać lub może być
słyszalny szum:
– podczas słuchania zabrudzonej lub
porysowanej płyty CD;
– podczas słuchania płyty CD zawierającej
test dźwiękowy;
– gdy odtwarzacz jest poddawany ciągłym
wstrząsom; albo
– podczas korzystania z płyt CD-R/CD-RW o
niskiej jakości oraz w przypadku
problemów z urządzeniem nagrywającym
lub używanym oprogramowaniem.
14
Uwagi
• Jeśli podczas odtwarzania z wykorzystaniem
funkcji SOUND dźwięk jest zniekształcony,
należy zmniejszyć głośność.
• Podczas słuchania radia funkcja SOUND nie
działa.
Ochrona słuchu (funkcja AVLS)
Blokowanie przycisków
System automatycznego ograniczania
głośności AVLS ogranicza maksymalne
natężenie dźwięku, chroniąc w ten
sposób słuch użytkownika.
(funkcja HOLD)
Ustaw przełącznik AVLS (pod
pokrywą) w położeniu “LIMIT”.
Przesuń przełącznik HOLD w kierunku
wskazywanym przez strzałkę.
Istnieje możliwość zablokowania
przycisków odtwarzacza, aby zapobiec
ich przypadkowemu naciskaniu.
Napis widoczny, gdy włączona jest
funkcja HOLD.
Wyłączanie funkcji AVLS
Ustaw przełącznik AVLS w położeniu
“NORM”.
Odblokowanie przycisków
Przesuń przełącznik HOLD w kierunku
przeciwnym do wskazywanego przez
strzałkę.
15
Dostępne funkcje
Wyświetlacz po wybraniu opcji
“LIMIT” i włączeniu funkcji AVLS.
Wyłączanie sygnału
akustycznego
Istnieje możliwość wyłączenia sygnału
akustycznego, który słychać w
słuchawkach/minisłuchawkach podczas
korzystania z przycisków odtwarzacza.
1
Odłącz źródło zasilania (baterie
suche lub zasilacz sieciowy) od
odtwarzacza CD.
2
Podłącz ponownie źródło
zasilania, przytrzymując wciśnięty
przycisk x na odtwarzaczu CD.
Włączanie sygnału akustycznego
Odłącz źródło zasilania, a następnie
podłącz je ponownie, nie naciskając
przycisku x.
16
B Podłączanie odtwarzacza CD
Podłączanie do zestawu
stereofonicznego
Można odtwarzać płyty CD w systemie
stereo i nagrywać je na kasetach
magnetofonowych. Aby uzyskać
szczegółowe informacje, należy
zapoznać się z instrukcją obsługi
podłączanego urządzenia.
Przed połączeniem należy upewnić się,
że wszystkie łączone urządzenia zostały
wyłączone.
Uwagi
• Przed rozpoczęciem odtwarzania płyty CD
należy zmniejszyć głośność podłączanego
urządzenia, aby uniknąć zniszczenia
podłączonych głośników.
• Podczas nagrywania należy używać
zasilacza sieciowego. Jeśli jako źródło
zasilania stosowane są baterie suche,
podczas nagrywania mogą się one
całkowicie wyczerpać.
• Głośność odtwarzacza CD oraz
podłączonego urządzenia należy ustawić
tak, aby dźwięk nie był zniekształcony ani
nie zawierał szumów.
do gniazda
i
Ustaw głośność.
Podłączanie odtwarzacza CD
Przewód
połączeniowy
Lewy (biały)
Prawy
(czerwony)
Zestaw
stereofoniczny,
magnetofon
kasetowy,
radiomagnetofon itp.
17
B Podłączanie źródła zasilania
Dostępne są następujące źródła zasilania:
• Zasilacz prądu zmiennego
(zobacz “Odtwarzanie płyt CD”)
• Baterie alkaliczne LR6 (rozmiar AA)
Aby wyjąć baterie suche
Baterie należy wyjmować w sposób
przedstawiony na poniższej ilustracji.
Informacje na temat żywotności baterii
można znaleźć w części “Dane
techniczne”.
Korzystanie z baterii
suchych
Otwórz kieszeń na baterie w
odtwarzaczu.
r
○
1
Bateria jest całkowicie naładowana.
r
○
Przed korzystaniem z baterii suchych należy
upewnić się, że zasilacz prądu zmiennego
został odłączony.
Kiedy wymieniać baterie
Stan naładowania baterii można
skontrolować na wyświetlaczu.
○
Uwaga
○
Należy stosować tylko następujący
rodzaj baterii suchych:
• baterie alkaliczne typu LR6 (rozmiar AA)
○
r
○
○
○
Bateria jest częściowo rozładowana.
r
Bateria jest prawie rozładowana.
r
Lo batt* Baterie są rozładowane.
(tył)
2
Włóż dwie baterie alkaliczne typu
LR6 (rozmiar AA), dopasowując
biegun 3 do symboli wewnątrz
kieszeni.
Najpierw włóż biegun #
(w przypadku obu baterii)
18
* Wysyłany jest sygnał dźwiękowy.
Jeśli baterie są rozładowane, należy je
wymienić na nowe.
Uwagi
• Części wskaźnika
pokazują w
przybliżeniu stopień zużycia baterii. Jedna
część nie zawsze odpowiada 1/4
pojemności baterii.
• Liczba wyświetlanych części wskaźnika
może się zwiększać lub zmniejszać w
zależności od warunków zewnętrznych.
Zamocowanie osłony kieszeni baterii
Jeśli osłona baterii została przypadkowo
odłączona wskutek upadku, działania
siły zewnętrznej itp., należy ją
zamocować, jak pokazano na
poniższym rysunku.
Uwagi dotyczące źródła
zasilania
Jeśli odtwarzacz nie jest używany, należy
odłączyć wszystkie źródła zasilania.
Uwagi dotyczące zasilacza
• Należy korzystać tylko z zasilacza
dołączonego do zestawu lub
zalecanego w rozdziale “Wyposażenie
(standardowe/opcjonalne)”. Nie należy
korzystać z innego zasilacza prądu
zmiennego. Może to spowodować
nieprawidłowe działanie urządzenia.
Biegunowość wtyczki
• Wyciągając zasilacz z gniazdka,
należy za niego chwycić. Nie należy
odłączać zasilacza, ciągnąc za
przewód.
• Nie dotykać zasilacza mokrymi rękami.
Uwagi dotyczące baterii suchych
19
Podłączanie źródła zasilania
• Nie ładować baterii suchych.
• Nie wrzucać baterii do ognia.
• Nie nosić baterii z monetami lub
innymi metalowymi przedmiotami.
Przypadkowe zwarcie przeciwnych
biegunów metalowym przedmiotem
może spowodować nagrzewanie się
baterii.
• Nie używać jednocześnie baterii
akumulatorowych z suchymi.
• Nie używać jednocześnie baterii
starych i nowych.
• Nie używać jednocześnie różnych
typów baterii.
• Należy wyjąć baterie z odtwarzacza,
jeśli nie będą używane przez dłuższy
czas.
• Jeśli nastąpił wyciek elektrolitu z
baterii, należy dokładnie wyczyścić
kieszeń i włożyć nowe baterie. W
przypadku kontaktu elektrolitu z
ciałem należy go dokładnie zmyć.
B Informacje dodatkowe
Środki ostrożności
Związane z bezpieczeństwem
• W przypadku dostania się obcych ciał
lub cieczy do wnętrza odtwarzacza
należy odłączyć urządzenie od źródła
zasilania i przed podjęciem dalszych
działań polecić sprawdzenie
urządzenia wykwalifikowanemu
personelowi.
• Nie umieszczać obcych ciał w
gnieździe DC IN 4.5 V (gniazdo
zasilania zewnętrznego).
Związane z odtwarzaczem
• Chronić soczewkę odtwarzacza przed
zanieczyszczeniem i nie dotykać jej.
Dotknięcie soczewki może
spowodować jej uszkodzenie, a
odtwarzacz może nie działać
prawidłowo.
• Nie umieszczać ciężkich przedmiotów
na odtwarzaczu. Może to
spowodować uszkodzenie
odtwarzacza oraz płyty CD.
• Nie umieszczać odtwarzacza w
pobliżu źródeł ciepła lub w miejscach
narażonych na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych, o dużym
stopniu zapylenia lub zapiaszczenia,
wilgotnych, narażonych na deszcz,
wstrząsy mechaniczne, na nierównej
powierzchni lub w samochodzie o
całkowicie zamkniętych szybach.
• Jeśli odtwarzacz powoduje zakłócenia
w odbiorze programów radiowych lub
telewizyjnych, należy wyłączyć
urządzenie lub odsunąć je od
odbiornika radiowego lub
telewizyjnego.
• Za pomocą tego urządzenia nie można
odtwarzać płyt CD nietypowego
kształtu (np. w kształcie serca,
kwadratu lub gwiazdy). Próby
odtwarzania takich płyt mogą
spowodować uszkodzenie urządzenia.
Nie należy używać tego typu płyt.
Związane z płytami CD
• Aby nie zabrudzić płyty CD, należy
trzymać ją za krawędzie. Nie dotykać
powierzchni płyty.
• Nie przyklejać papieru lub taśmy do
płyty CD.
20
Nieprawidłowo
• Nie narażać płyty CD na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych lub
źródeł ciepła, takich jak np. nawiew
gorącego powietrza. Nie zostawiać
odtwarzacza w zaparkowanym
samochodzie narażonym na
bezpośrednie działanie promieni
słonecznych.
Związane ze słuchawkami
Bezpieczeństwo na drodze
Nie używać słuchawek podczas
kierowania samochodem, rowerem lub
innym pojazdem mechanicznym. Może
to stwarzać niebezpieczeństwo i w
niektórych krajach jest uważane za
wykroczenie. Słuchanie głośnej muzyki
w czasie chodzenia także może być
niebezpieczne, szczególnie przy
przechodzeniu przez przejście dla
pieszych. W potencjalnie
niebezpiecznych sytuacjach należy
zachować szczególną ostrożność lub
przerwać korzystanie ze słuchawek.
Zapobieganie uszkodzeniom słuchu
Unikać korzystania ze słuchawek przy
wysokim poziomie głośności. Specjaliści
przestrzegają przed ciągłym głośnym i
długim słuchaniem muzyki. W przypadku
wystąpienia tzw. dzwonienia w uszach
należy zredukować poziom głośności
lub przerwać korzystanie ze słuchawek.
Wzgląd na otoczenie
Utrzymywać głośność na rozsądnym
poziomie. Umożliwi to odbieranie
dźwięków z zewnątrz i nie będzie
uciążliwe dla otoczenia.
Konserwacja
Czyszczenie obudowy
Obudowę czyścić miękką szmatką
zwilżoną wodą lub roztworem łagodnego
detergentu. Nie używać alkoholu,
benzyny ani rozpuszczalników.
Rozwiązywanie problemów
Jeśli próby rozwiązania problemu według poniższych wskazówek nie dadzą
pożądanych rezultatów, należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy
Sony.
Odtwarzacz CD
Objaw
Przyczyna i/lub środki zaradcze
Głośność nie wzrasta
mimo ustawienia
maksymalnego poziomu
za pomocą regulatora
VOLUME.
c Ustaw przełącznik AVLS w położeniu “NORM”. (strona 15)
Nie słychać ani dźwięku,
ani szumów.
c Podłącz dobrze wszystkie wtyki. (strona 6)
c Wtyki są zabrudzone. Wtyki należy okresowo czyścić
suchą, miękką szmatką.
c Upewnij się, że stosowane są baterie alkaliczne, a nie
manganowe. (strona 18)
c Wymień baterie na nowe baterie alkaliczne typu LR6
(rozmiar AA). (strona 18)
c Wymień baterie na nowe baterie alkaliczne typu LR6
(rozmiar AA). (strona 18)
Czas działania
urządzenia zasilanego
bateriami suchymi jest
zbyt krótki.
Na wyświetlaczu pojawia
się napis “Lo batt” lub
“00”. Płyta CD nie jest
odtwarzana.
Na wyświetlaczu pojawia
się wskazanie “HI dc In”.
Po włożeniu płyty CD do
odtwarzacza nie jest ona
odtwarzana lub na
wyświetlaczu widoczny
jest napis “no dISC”.
c Przyciski są zablokowane. Cofnij przełącznik HOLD.
(strona 15)
(Ciąg dalszy na następnej stronie)
21
Informacje dodatkowe
Po naciśnięciu przycisku
na wyświetlaczu pojawia
się napis “Hold”, a
odtwarzacz nie działa.
c Należy używać tylko zasilacza sieciowego lub przewodu do
akumulatora samochodowego opisanych w rozdziale
“Wyposażenie (standardowe/opcjonalne)”. (tylna okładka)
c Odłącz wszystkie źródła zasilania, a następnie włóż baterie
lub podłącz ponownie zasilacz sieciowy. (strony 6, 18)
c Przyciski są zablokowane. Cofnij przełącznik HOLD.
(strona 15)
c Płyta CD jest zabrudzona lub uszkodzona. (strona 20)
c Sprawdź, czy płyta CD została włożona stroną z nadrukiem
do góry. (strona 6)
c Skropliła się para wodna.
Pozostaw odtwarzacz na kilka godzin, aż wilgoć wyparuje.
c Domknij pokrywę komory baterii. (strona 18)
c Sprawdź, czy baterie zostały prawidłowo włożone.
(strona 18)
c Starannie podłącz zasilacz sieciowy do gniazda zasilania.
(strona 6)
c Płyta CD-R/CD-RW nie została zamknięta. Zamknij płytę
CD-R/CD-RW przy użyciu urządzenia nagrywającego.
c Problem jest związany z jakością płyty CD-R/CD-RW,
urządzeniem nagrywającym lub używanym
oprogramowaniem.
Rozwiązywanie problemów
Odtwarzacz CD
Objaw
Przyczyna i/lub środki zaradcze
Nie można ładować
akumulatorów w
komorze baterii tego
odtwarzacza.
Odtwarzanie rozpoczyna
się w miejscu, w którym
zostało przerwane.
(funkcja wznowienia)
c W tym odtwarzaczu nie jest dostępna funkcja ładowania
akumulatorów.
Podczas korzystania z
podłączonego
urządzenia
stereofonicznego dźwięk
jest zniekształcony lub
zawiera szumy.
c Aktywna jest funkcja wznowienia. Aby rozpocząć
odtwarzanie od pierwszego utworu, naciśnij i przytrzymaj
przycisk u przez co najmniej 2 sekundy lub otwórz
pokrywę odtwarzacza CD. Można też odłączyć wszystkie
źródła zasilania, a następnie włożyć baterie lub podłączyć
ponownie zasilacz sieciowy. (strony 6, 18)
c Ustaw głośność odtwarzacza CD oraz podłączonego
urządzenia. (strona 17)
Radio
Objaw
Przyczyna i/lub środki zaradcze
Dźwięk jest słaby lub
słabej jakości.
c Wymień baterie na nowe baterie alkaliczne typu LR6
(rozmiar AA). (strona 18)
c Odsuń odtwarzacz od telewizora.
c Przechowuj zasilacz sieciowy z dala od odtwarzacza CD.
22
Dane techniczne
Odtwarzacz CD
System
Cyfrowy system dźwiękowy
Właściwości diody laserowej
Materiał: GaAlAs
Długość fali: λ = 780 nm
Czas trwania emisji: emisja ciągła
Moc wyjściowa lasera: poniżej 44,6 µW
(Wartość ta jest mierzona w odległości
200 mm od powierzchni obiektywu o
otworze 7 mm na bloku głowicy optycznej.)
Przetwarzanie cyfrowo-analogowe
Kwarcowe 1-bitowe sterowanie krzywą
czasową
Pasmo przenoszenia
20 - 20 000 Hz
JEITA CP-307)
+1
-3 dB
(mierzone wg normy
Parametry wyjściowe (dla poziomu
wejściowego 4,5 V)
Minisłuchawki (miniwtyczka stereo)
Około 5 mW + około 5 mW przy 16 Ω
(Około 0,5 mW + około 0,5 mW przy
16 Ω)*
*Dotyczy urządzeń sprzedawanych we
Francji.
Radio
• Zasilacz prądu zmiennego (gniazdo DC
IN 4.5 V):
model U/U2/CA2/E92/MX2/TW2/BR3:
120 V, 60 Hz
model CED/CET/CEW/CEX/CE7/EE/EE1/
E13/G5/G6/G7/G8/BR1:
220 - 230 V, 50/60 Hz
model CEK/3CE7: 230 - 240 V, 50 Hz
model AU2: 240 V, 50 Hz
model JE.W/E33/EA3/KR4:
100 - 240 V, 50/60 Hz
model HK2: 220 V, 50/60 Hz
model AR1/CNA: 220 V, 50 Hz
Żywotność baterii* (w godzinach,
około)
(W przypadku korzystania z odtwarzacza na
płaskiej i stabilnej powierzchni)
Czas pracy różni się w zależności od sposobu
korzystania z urządzenia.
Używając
ESP
Włączonej Wyłączonej
Dwie
31
baterie
alkaliczne
Sony LR6 (SG)
(produkowane
w Japonii)
33
RADIO
Włączonej
70
* Wartość zmierzona zgodnie z normą JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Temperatura pracy
Zakres częstotliwości
UKF (FM): 87,5 - 108,0 MHz
AM: 531 - 1 602 kHz
UKF (FM): antena przewodowa (przewód
słuchawek/minisłuchawek)
AM: wbudowana prętowa antena ferrytowa
Wymiary (szerokość/wysokość/
głębokość) (bez części zewnętrznych
i przycisków)
Około 161 × 26,3 × 130,3 mm
Masa (bez akcesorów)
Około 210 g
Ogólne
Zasilanie
Kod strefy użytkowania danego modelu
znajduje się w lewej górnej części kodu
paskowego na opakowaniu.
Wygląd urządzenia oraz dane techniczne
mogą ulec zmianie bez wcześniejszego
powiadomienia.
• Dwie baterie typu LR6 (rozmiar AA):
3 V DC
23
Informacje dodatkowe
Antena
5˚C - 35˚C
Wyposażenie
(standardowe/opcjonalne)
Wyposażenie standardowe
Kod strefy użytkowania zakupionego
modelu podano w lewej górnej części kodu
kreskowego na opakowaniu.
Zasilacz prądu zmiennego (1)
Słuchawki/minisłuchawki (1)
Wyposażenie opcjonalne
Zasilacz prądu zmiennego
AC-E45HG
Aktywny zestaw głośnikowy
SRS-A17
Przewód do akumulatora samochodowego
DCC-E345
Przewód do akumulatora i samochodowy
zestaw połączeniowy
DCC-E34CP
Samochodowy zestaw połączeniowy
CPA-9C
Przewód połączeniowy RK-G129
RK-G136
Minisłuchawki
MDR-E848LP
MDR-EX70LP
Słuchawki
MDR-A44L
MDR-A110LP
W przypadku korzystania z
opcjonalnych słuchawek należy
stosować wyłącznie słuchawki
zakończone wtykami stereofonicznymi
mini. Nie należy używać słuchawek z
wtykami mikro.
Miniwtyczka
stereo
Mikrowtyczka
Sony
24 Corporation Printed in China
Oferta lokalnego punktu sprzedaży
może nie zawierać wszystkich wyżej
wymienionych elementów wyposażenia.
Aby uzyskać szczegółowe informacje
dotyczące wyposażenia sprzedawanego
w Państwa kraju, prosimy skontaktować
się z przedstawicielem firmy Sony.
Download PDF

advertising