Sony | ICD-TX50 | Sony ICD-TX50 TX50: dyktafon cyfrowy z serii TX Instrukcja obsługi

IC Recorder
Instrukcja obsługi
Kliknij! Przejdź bezpośrednio do:
Spis treści
Nagrywanie
Korzystanie z komputera
Rozwiązywanie problemów
Indeks
PL
4-300-043-11(1)
ICD-TX50
OSTRZEŻENIE.................................................5
Uwaga dla użytkowników................................7
Przegląd części i elementów sterujących . ...8
Używanie okna wyświetlacza.................10
Zapobieganie przypadkowemu
włączeniu (HOLD)...............................16
Utrzymywanie średniego poziomu
dźwięków(tylko w modelach
europejskich)........................................17
Ładowanie akumulatora........................18
Ładowanie akumulatora przy
wykorzystaniu komputera...........................18
Ładowanie akumulatora za pomocą
zasilacza sieciowego USB............................19
Włączanie dyktafonu cyfrowego............20
Włączanie zasilania........................................20
Wyłączanie zasilania.......................................20
Korzystanie z funkcji wstrzymania...............20
Korzystanie z trybu oszczędzania energii....21
Ustawianie zegara...................................22
Ustawianie zegara po naładowaniu
akumulatora..................................................22
Ustawianie zegara z poziomu menu.............23
Ustawianie języka używanego w oknie
wyświetlacza.........................................25
Informacje o menu głównym.................26
Jak używać menu głównego...........................27
Wybór plików.........................................28
Wybór pliku z poziomu menu......................28
Wybieranie plików w oknie trybu
zatrzymania lub odtwarzania.....................30
Wyświetlanie informacji o pliku...................31
Wkładanie karty microSD.....................32
Wybieranie pamięci................................34
Nagrywanie
Nagrywanie podstawowe........................35
Monitorowanie nagrywania..........................36
Zatrzymywanie nagrywania..........................37
Inne czynności................................................37
Zmiana ustawień nagrywania................38
Wybór folderu docelowego nagrywania......38
Wybór trybu nagrywania dopasowanego
do każdej sytuacji.........................................39
Wskazówki dotyczące poprawienia jakości
nagrań............................................................40
Automatyczne rozpoczynanie
nagrywania sterowane dźwiękiem —
funkcja VOR.........................................43
Odtwarzanie plików
Odtwarzanie podstawowe......................44
Zatrzymywanie odtwarzania.........................44
Inne czynności................................................45
Zmiana ustawień odtwarzania...............46
Redukcja zakłóceń lub wybór efektu
dźwiękowego w trybie odtwarzania —
funkcja efektów dźwiękowych....................46
Dostosowywanie prędkości odtwarzania —
funkcja DPC (Digital Pitch Control).........48
Wybór trybu odtwarzania..............................49
Praktyczne metody odtwarzania............50
Odsłuchiwanie nagrań o lepszej jakości
dźwięku..........................................................50
Wyszukiwanie do przodu/do tyłu podczas
odtwarzania (Cue/Review).........................50
Szybkie odnajdywanie miejsca, od którego
ma się rozpocząć odtwarzanie — funkcja
łatwego wyszukiwania.................................51
Odtwarzanie pliku o określonej
godzinie wraz z sygnałem alarmu.......52
Usuwanie plików
Usuwanie plików....................................54
Usuwanie wszystkich plików w
folderze.................................................56
Edytowanie plików
Porządkowanie plików w folderze.........57
Przenoszenie plików do innego folderu.......57
Kopiowanie plików do innej pamięci...........58
Korzystanie ze znaczników ścieżek........60
Dodawanie znacznika ścieżki........................60
Usuwanie znaczników ścieżek.......................61
Jednoczesne usuwanie wszystkich
znaczników ścieżek danego pliku..............62
Dzielenie plików.....................................63
Dzielenie pliku w bieżącym miejscu............63
Dzielenie pliku w miejscu, w którym
znajduje się znacznik ścieżki......................64
Indeks
Przygotowanie dyktafonu
Zmiana ustawień Scene Select......................41
Przywracanie ustawienia Scene Select do
wartości domyślnych...................................42
Spis treści
Spis treści
Zmiana nazwy folderu...................................65
Zmiana nazwy pliku.......................................66
Zabezpieczanie plików...........................67
Tryby pracy menu..................................68
Ustawienia menu....................................70
Korzystanie z komputera
Używanie dyktafonu cyfrowego z
komputerem.........................................79
Podłączanie dyktafonu cyfrowego do
komputera.....................................................80
Struktura folderów i plików...........................81
Odłączanie dyktafonu cyfrowego od
komputera.....................................................84
Kopiowanie plików z dyktafonu
cyfrowego do komputera.....................85
Kopiowanie plików muzycznych z
komputera do dyktafonu cyfrowego
i ich odtwarzanie..................................86
Kopiowanie pliku muzycznego
z komputera na dyktafon cyfrowy
(przeciągnij i upuść)....................................86
Odtwarzanie skopiowanych z komputera
plików muzycznych za pomocą
dyktafonu cyfrowego...................................87
Użycie dyktafonu cyfrowego jako
pamięci USB.........................................88
Korzystanie z oprogramowania Sound
Organizer.............................................89
Możliwości oprogramowania Sound
Organizer......................................................89
Wymagania systemowe dotyczące
komputera.....................................................91
Instalowanie oprogramowania Sound
Organizer......................................................92
Okno programu Sound Organizer...............94
Informacje dodatkowe
Korzystanie z zasilacza sieciowego
USB.......................................................95
Odłączanie dyktafonu cyfrowego od
gniazda zasilania..........................................96
Środki ostrożności..................................97
Dane techniczne.....................................99
Wymagania dotyczące systemu.....................99
Konstrukcja i dane techniczne................... 101
Czas pracy akumulatorów........................... 103
Rozwiązywanie problemów..................104
Działanie dyktafonu cyfrowego................. 105
Oprogramowanie Sound Organizer.......... 110
Lista komunikatów...............................112
Ograniczenia systemowe......................116
Znaki handlowe....................................117
Indeks...................................................118
Indeks
Funkcje menu
Rozwiązywanie problemów
Spis treści
Zmiana nazwy folderów i plików...........65
Przejście do spisu treści
Znajdź pożądaną treść na liście tematów w instrukcji.
Przejście do indeksu
Znajdź pożądaną treść na liście słów kluczowych użytych w instrukcji.
 Wskazówki
Do wskazanej strony można przejść, klikając numer strony w spisie treści lub w indeksie.
Do wskazanej strony można przejść, klikając odnośnik (np.  s. 6) na każdej stronie.
Aby wyszukać stronę wg słowa kluczowego, wprowadź je do pola tekstowego
wyszukiwania w oknie programu Adobe Reader.
Procedury działania mogą się różnić w zależności od zainstalowanej wersji programu
Adobe Reader.
Zmiana układu strony
Przyciski w oknie programu Adobe Reader umożliwiają wybór sposobu
wyświetlania stron.
Pole tekstowe wyszukiwania
Ciągłe
Strony są wyświetlane w formie
ciągłego zbioru stron, a ich szerokość
jest dopasowana do okna. Przewijanie
między stronami odbywa się w sposób
ciągły.
Jedna strona
Strony są wyświetlane pojedynczo i
są dopasowane do okna. Podczas
przewijania na ekranie wyświetlana
jest tylko jedna strona.
Indeks
Korzystanie z przycisków opisanych w instrukcji obsługi
Kliknij przyciski umieszczone w górnym prawym narożniku stron niniejszej
instrukcji, aby przejść do „Spisu treści” lub „Indeksu”.
Spis treści
Przeglądanie instrukcji obsługi
Nagrana muzyka jest
przeznaczona wyłącznie do
użytku prywatnego.
Wykorzystanie utworów z
naruszeniem tego ograniczenia
wymaga zgody posiadaczy praw
autorskich.
Firma Sony nie ponosi
odpowiedzialności za
niekompletność nagrania/
pobierania lub uszkodzenie
danych spowodowane przez
problemy z dyktafonem
cyfrowym lub komputerem.
W zależności od rodzajów tekstu
i znaków tekst wyświetlany na
dyktafonie cyfrowym może nie
być poprawnie wyświetlany na
urządzeniu. Jest to spowodowane
przez:
— Pojemność podłączonego
dyktafonu cyfrowego.
— Niepoprawne działanie
dyktafonu cyfrowego.
— Zapisanie informacji o
zawartości w języku lub
znakami nieobsługiwanymi
przez dyktafon cyfrowy.
Ten symbol na produkcie lub
jego opakowaniu oznacza, że
produkt nie może być
traktowany jako odpad
komunalny, lecz powinno się
go dostarczyć do
odpowiedniego punktu
zbiórki sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, w celu recyklingu.
Odpowiednie zadysponowanie zużytego
produktu zapobiega potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko oraz
zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w
przypadku niewłaściwego
zagospodarowania odpadów. Recykling
materiałów pomaga chronić środowisko
naturalne. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat
recyklingu tego produktu, należy
skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze
sklepem, w którym zakupiony został ten
produkt.
Dostępne wyposażenie dodatkowe:
słuchawki
Indeks
Nie wystawiać baterii (baterii ani
akumulatorów włożonych do
urządzenia) na przedłużone działanie
nadmiernej temperatury
(bezpośrednie promieniowanie
słoneczne, ogień itd.).
Pozbywanie się zużytego sprzętu
(stosowane w krajach Unii Europejskiej i
w pozostałych krajach europejskich
stosujących własne systemy zbiórki)
Spis treści
OSTRZEŻENIE
Uwaga dla klientów: poniższe
informacje mają zastosowanie
wyłącznie do urządzeń sprzedawanych
w krajach, w których obowiązują
dyrektywy UE.
Producentem tego produktu jest Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonia.
Upoważnionym przedstawicielem
producenta w Unii Europejskiej,
uprawnionym do dokonywania i
potwierdzania oceny zgodności z
wymaganiami zasadniczymi, jest Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy.
Nadzór nad dystrybucją na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
sprawuje Sony Poland, 00-876
Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W
sprawach serwisowych i
gwarancyjnych należy kontaktować
się z podmiotami, których adresy
podano w osobnych dokumentach
gwarancyjnych lub serwisowych, lub z
najbliższym sprzedawcą produktów
Sony.
Aby zapobiec potencjalnemu
uszkodzeniu słuchu, nie
należy słuchać muzyki ze
zbyt dużą głośnością przez
długie okresy czasu.
Indeks
W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat
zbiórki i recyklingu baterii należy
skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze
służbami zajmującymi się
zagospodarowywaniem odpadów lub
ze sklepem, w którym zakupiony
został ten produkt.
Spis treści
Pozbywanie się zużytych baterii
(stosowane w krajach Unii Europejskiej i
w pozostałych krajach europejskich
mających własne systemy zbiórki)
Ten symbol umieszczony
na baterii lub na jej
opakowaniu oznacza, że
nie może być ona
traktowana jako odpad komunalny.
Symbol ten, dla pewnych rodzajów
baterii może być stosowany w
kombinacji z symbolem chemicznym.
Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub
ołowiu (Pb) stosuje się jako dodatkowe
oznaczenie, jeśli bateria zawiera więcej
niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu.
Odpowiednio gospodarując zużytymi
bateriami, możesz zapobiec
potencjalnym negatywnym wpływom
na środowisko oraz zdrowie ludzi,
jakie mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego obchodzenia się z tymi
odpadami. Recykling baterii pomoże
chronić środowisko naturalne.
W przypadku produktów, w których ze
względu na bezpieczeństwo, poprawne
działanie lub integralność danych
wymagane jest stałe podłączenie do
baterii, wymianę zużytej baterii należy
zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi stacji serwisowej.
Aby mieć pewność, że bateria
znajdująca się w zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym będzie
właściwie zagospodarowana, należy
dostarczyć sprzęt do odpowiedniego
punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich
pozostałych zużytych baterii, prosimy
o zapoznanie się z rozdziałem
instrukcji obsługi produktu o
bezpiecznym demontażu baterii.
Zużytą baterię należy dostarczyć do
właściwego punktu zbiórki.
W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA
SONY NIE PONOSI
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA
JAKIEKOLWIEK PRZYPADKOWE,
NIEBEZPOŚREDNIE LUB INNE
USZKODZENIA Z TYTUŁU
ODPOWIEDZIALNOŚCI
DELIKTOWEJ, UMOWNEJ BĄDŹ
INNEJ, WYNIKAJĄCE LUB
ZWIĄZANE Z NINIEJSZĄ
INSTRUKCJĄ,
OPROGRAMOWANIEM,
ZAWARTYMI W NICH
INFORMACJAMI LUB ICH
WYKORZYSTANIEM.
Firma Sony Corporation zastrzega
sobie prawo do nanoszenia zmian w
niniejszej instrukcji lub informacjach
w niej zawartych w dowolnym czasie
bez uprzedniego powiadomienia.
Oprogramowanie opisane w
niniejszej instrukcji może również
podlegać warunkom odrębnej
umowy licencyjnej użytkownika.
Niniejsze oprogramowanie jest
przeznaczone dla systemu Windows
i nie może być używane na
komputerach z systemem
Macintosh.
Nagrywany materiał może być
stosowany jedynie w celach
niekomercyjnych i na własny
użytek. Prawa autorskie zabraniają
innych form wykorzystywania
materiału bez uzyskania zgody
właściciela praw autorskich.
Indeks
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza
instrukcja lub opisywane w niej
oprogramowanie nie mogą być
reprodukowane, tłumaczone lub
dzielone, w części lub w całości, na
użytek jakiejkolwiek czytelnej
maszynowo formy bez uzyskania
pisemnej zgody firmy Sony
Corporation.
Kabel połączeniowy wchodzący w
skład zestawu jest przeznaczony do
dyktafonu cyfrowego ICD‑TX50.
Nie można go wykorzystywać do
podłączania innych dyktafonów
cyfrowych.
Zawartość wyświetlacza
przedstawiona w niniejszym
podręczniku może się różnić od
rzeczywiście wyświetlanej w
dyktafonie cyfrowym w zależności
od obszaru, gdzie został zakupiony
oraz od wybranych ustawień.
Spis treści
Uwaga dla użytkowników
Przygotowanie dyktafonu
Przygotowanie dyktafonu
Przód
 Przycisk /ENT (odtwórz/enter)*
 Przycisk BACK/HOME (wstecz/
menu główne)
 Przycisk T-MARK (znacznik ścieżki)
 Złącze  (USB)
 Otwór na pasek
(Pasek nie należy do wyposażenia.)
* Przyciski i gniazda oznaczone wypustkami.
 Wskaźnik nagrywania
 Okno wyświetlacza
 Przycisk  STOP
 Przycisk  REC (nagrywanie)/
PAUSE
 Głośnik
 Wbudowany mikrofon (stereo) (L)
 Wbudowany mikrofon (stereo) (P)
 Wskaźnik pracy
 Przycisk VOL (głośność) –/+*
 Przycisk  (szybkie
przewijanie do przodu/w górę)
Ułatwiają obsługę urządzenia lub pozwalają
zidentyfikować poszczególne elementy.
Indeks
 Przycisk  (szybkie
przewijanie do tyłu/w dół)
Spis treści
Przegląd części i elementów sterujących
Przygotowanie dyktafonu
 Zaczep
 Zdejmowanie tłumika zakłóceń
 Przełącznik funkcji POWER•HOLD
Unieś górną część tłumika (w odwrotnym
kierunku niż opisano w punkcie ), a
następnie zdejmij go.
 Gniazdo karty pamięci microSD
 Wskazówka
 Gniazdo  (słuchawki)
 Przycisk RESET
Dyktafon cyfrowy można
zresetować, naciskając przycisk małą
szpilką itp. ( s. 104).
Tłumik zakłóceń ma za zadanie
zmniejszyć ewentualne zakłócenia
pochodzące ze stołu. Przypinając
dyktafon cyfrowy do odzieży, należy zdjąć
z niego tłumik zakłóceń.
Indeks
Zakładanie tłumika zakłóceń
Założenie na dyktafon tłumika
zakłóceń umożliwia zredukowanie
zakłóceń powstałych z powodu
drgań stołu lub innej powierzchni,
na której leży dyktafon.
Przyłóż pod kątem dolną część
tłumika do dyktafonu (), a
następnie dociśnij część z logo (),
aby tłumik zakłóceń zatrzasnął się
we właściwym położeniu.
Spis treści
Tył
10
Przygotowanie dyktafonu
Okno wyświetlacza w trybie zatrzymania
Powyższe okno oraz inne okna w tym
rozdziale przedstawiają wskazania, liczby
lub elementy w celach informacyjnych.
Rzeczywisty wygląd okien może różnić
się od przedstawionego tutaj.
 Wskaźnik lokalizacji pliku
W liczniku wyświetlany jest numer
wybranego pliku, natomiast w
mianowniku wyświetlana jest
całkowita liczba plików znajdujących
się w folderze.

Wskaźnik pliku
 Wskaźnik nazwy pliku
Data nagrania (rok/miesiąc/dzień)_
liczba (np. 121021_001)
 Licznik (czas trwania)
W trybie zatrzymania: bieżąca
pozycja (czas trwania od
początku bieżącego pliku).
W trybie odtwarzania: czas
odtwarzania bieżącego pliku.
W trybie nagrywania: łączny czas
nagrywania bieżącego pliku.
 Wskaźnik znacznika ścieżki
Wyświetlane są znaczniki ścieżek
znajdujące się przed bieżącym
miejscem. Pojawia się, gdy dla pliku
ustawiono znacznik.
 Wskaźnik LCF (Low Cut Filter)
Wyświetlany, jeśli dla funkcji
„LCF(Low Cut)” wybrano
ustawienie „ON”.
 Pozostały czas nagrywania
Wyświetla pozostały czas
nagrywania podany w godzinach,
minutach i sekundach.
Jeśli pozostały czas nagrywania
wynosi co najmniej 10 godzin,
wyświetlane są tylko godziny.
Jeśli pozostały czas nagrywania
wynosi co najmniej 10 minut, ale nie
przekracza 10 godzin, wyświetlane
są godziny i minuty.
Jeśli pozostały czas nagrywania jest
krótszy niż 10 minut, wyświetlane są
minuty i sekundy. (W trakcie
nagrywania wskaźnik miga.)
Ciąg dalszy 
Indeks
Uwaga
 Wskaźnik czułości mikrofonu/
ustawienia trybu nagrywania
Wyświetlana jest obecnie wybrana
czułość mikrofonu lub wybrane
ustawienie trybu nagrywania.
Czułość mikrofonu:
:High
: Medium
: Low
Ustawienie trybu nagrywania:
: Shirt Pocket
:Meeting
: Voice Notes
: Interview
: My Scene
Spis treści
Używanie okna wyświetlacza
11
Przygotowanie dyktafonu
 Słupek postępu (linia czasu)
Wyświetla bieżącą pozycję
zatrzymania lub odtwarzania jako
znacznik na linii czasu od lewego
punktu rozpoczęcia do prawego
punktu zakończenia bieżącego pliku.
Indeks
 Wskaźnik baterii
Wyświetla stan naładowania baterii.
Wraz z rozładowywaniem się baterii
stopniowo znikają słupki ikony.
Wyświetlanie informacji o bieżącym
pliku
Spis treści
 Wskaźnik karty pamięci microSD
Jest wyświetlany, gdy karta microSD
jest włożona do urządzenia, a dla
ustawienia „Select Memory”
wybrano opcję „microSD Card”.
Jeśli wybrano opcję „Built-In
Memory”, wskaźnik nie jest
wyświetlany.
 Wskaźnik tytułu
Data nagrania (rok/miesiąc/dzień)_
liczba (np. 121021_001) lub zapisany
tytuł
 Wskaźnik nazwy wykonawcy
Nazwa wykonawcy (np. Moje
nagranie) lub zapisana nazwa
wykonawcy.
 Wskaźnik daty i godziny nagrania
Wyświetla datę (rok/miesiąc/dzień)
oraz godzinę (godzina/minuta)
nagrania.
 Wskaźnik formatu pliku
Wyświetlany jest format pliku oraz
inne informacje, takie jak szybkość
transmisji, ustawienie „VBR” lub
„MONO”. Jeśli dyktafon cyfrowy nie
może uzyskać informacji o formacie
pliku, będzie on wyświetlany jako
„--- ----”.
 Wskaźnik zabezpieczenia
Pojawia się na wyświetlaczu, gdy
plik jest chroniony.
 Wskaźnik alarmu
Pojawia się na wyświetlaczu, gdy
ustawiono alarm dla pliku.
Ciąg dalszy 
12
Przygotowanie dyktafonu
Okno wyświetlacza podczas
nagrywania
Indeks
 Wskaźnik komunikatu edycyjnego
Jeśli dla danego pliku wyłączono
niektóre funkcje edycyjne, zostanie
wyświetlony komunikat (np. Cannot
Divide File or Edit Track Mark).
Spis treści
 Wskaźnik nowego przychodzącego
pliku podcast
 Wskaźnik trybu pracy
W zależności od bieżącego trybu
pracy dyktafonu cyfrowego
wyświetlane są następujące symbole.
: odtwarzanie
: nagrywanie
: nagrywanie wstrzymane (miga)
: nagrywanie z funkcją VOR lub
nagrywanie z funkcją VOR
wstrzymane (miga)
: szybkie przewijanie do tyłu
(wyszukiwanie do tyłu), szybkie
przewijanie do przodu
(wyszukiwanie do przodu)
13
Przygotowanie dyktafonu
 Wskaźnik efektów dźwiękowych
Wyświetlany w przypadku ustawienia
w menu jakości dźwięku jako „Effect”.
:Clear Voice 1
:Clear Voice 2
: Music: Pop
: Music: Rock
: Music: Jazz
: Music: Bass 1
: Music: Bass 2
Indeks
 Wskaźnik trybu odtwarzania/DPC/
alarmu
1:
Wyświetlany w przypadku
odtwarzania jednego pliku.
:
Wyświetlany w przypadku
ciągłego odtwarzania plików
znajdujących się w jednym
folderze.
ALL: Wyświetlany w przypadku
ciągłego odtwarzania
wszystkich plików.
1: Wyświetlany w przypadku
wielokrotnego odtwarzania
jednego pliku.
: Wyświetlany w przypadku
wielokrotnego odtwarzania
wszystkich plików
znajdujących się w folderze.
ALL: Wyświetlany w przypadku
wielokrotnego odtwarzania
wszystkich plików.
: Odtwarzanie DPC
(Digital Pitch Control)
(określona prędkość
odtwarzania)
: Odtwarzanie alarmu
Okno wyświetlacza w trybie HOLD
Spis treści
Okno wyświetlacza podczas odtwarzania
 Wskaźnik funkcji HOLD
Wyświetlany, kiedy dyktafon
cyfrowy znajduje się w trybie HOLD
zapobiegającym przypadkowym
działaniom.
Wszystkie funkcje przycisków są
wyłączone.
 Wskaźnik bieżącej godziny
Wyświetla bieżącą godzinę po
przejściu dyktafonu cyfrowego do
trybu HOLD.
(np. 12:00 (wyświetlanie czasu w
opcji 24‑Hour)/12:00 PM
(wyświetlanie czasu w opcji
12‑Hour))
 Wskaźnik funkcji HOLD
Wyświetlany w przypadku
naciśnięcia przycisku, gdy dyktafon
cyfrowy znajduje się w trybie
HOLD.
Aby wyłączyć tryb HOLD, przesuń
przełącznik POWER•HOLD do
środkowego położenia ( s. 16).
14
Przygotowanie dyktafonu
Lista kategorii
Lista plików
 Wskaźnik kategorii
W celu zarządzania plikami foldery
zawierające pliki są podzielone na
kategorie obszarów przeznaczonych
do nagrywania lub tylko do
odtwarzania.
Recording Files: Obszar
przeznaczony do nagrywania.
Służy do zarządzania plikami
nagranymi dyktafonem
cyfrowym.
Music: Obszar przeznaczony
wyłącznie do odtwarzania. Służy
do zarządzania plikami
muzycznymi przeniesionymi z
komputera. Można używać tylko
ograniczonej ilości funkcji
edycyjnych.
Podcast: Obszar przeznaczony
wyłącznie do odtwarzania. Służy
do zarządzania plikami podcast
przeniesionymi z komputera. Nie
można używać żadnych funkcji
edycyjnych z wyjątkiem
usuwania.
 Nazwa folderu
Wyświetlane są nazwy od
FOLDER01 do FOLDER05 lub
określona nazwa folderu.
Indeks
Lista folderów
 Wskaźnik folderu
: Folder, w którym można zapisać
plik
: Folder tylko do odtwarzania
: Folder plików podcast
Spis treści
Wyświetlacz podczas wybierania plików
15
Przygotowanie dyktafonu
Menu główne
Spis treści
Wyświetlacz podczas pracy w trybie
MENU
Indeks
Ustawienie menu
 Menu główne
Menu główne składa się z
poniższych pięciu elementów, a
każdy z nich odpowiada głównej
funkcji dyktafonu cyfrowego.
Scene Select
Select File
Erase Files
Edit
Settings
 Wskazówka
Wybierając następujące menu i naciskając
przycisk /ENT, można wrócić do okna
wyświetlanego przed wejściem do trybu
menu:
zostanie wyświetlona ikona oraz jedna
z poniższych pozycji, w zależności od
wykonanego działania przed wejściem do
trybu menu: To Stop Screen/Return to
Playback/Return to REC
 Przyciski wyboru elementu
Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać pozycję, a następnie naciśnij
przycisk /ENT, aby potwierdzić.
 Pozycje menu
Wyświetlane są pozycje wybranego
menu.
16
Przygotowanie dyktafonu
Blokowanie przycisków (tryb HOLD)
Przesuń przełącznik POWER•HOLD do położenia „HOLD”, aby zablokować
przyciski, gdy dyktafon jest włączony.
Przez ok. 3 sekundy wyświetlany będzie komunikat „HOLD” oraz bieżąca
godzina informujące o zablokowaniu wszystkich funkcji przycisków.
Włączenie funkcji przycisków
Przesuń przełącznik POWER•HOLD do położenia środkowego.
Uwaga
Gdy funkcja HOLD zostanie uaktywniona podczas nagrywania, wszystkie funkcje
przycisków dyktafonu cyfrowego zostaną zablokowane. Aby zatrzymać nagrywanie, w
pierwszej kolejności wyłącz funkcję HOLD.
 Wskazówka
Nawet po włączeniu funkcji HOLD można zatrzymać odtwarzanie alarmu, naciskając
dowolny przycisk. (Wstrzymanie normalnego odtwarzania nie jest możliwe.)
Indeks
Aby zapobiec przypadkowemu włączeniu dyktafonu cyfrowego, np. podczas
jego przenoszenia, można zablokować wszystkie przyciski (HOLD).
Spis treści
Zapobieganie przypadkowemu włączeniu
(HOLD)
17
Przygotowanie dyktafonu
(tylko w modelach europejskich)
Spis treści
Dyktafon cyfrowy ogranicza maksymalny poziom głośności, umożliwiając
odsłuchiwanie nagrań przez słuchawki przy średnim poziomie dźwięków.
W przypadku próby ustawienia poziomu głośności przekraczającego określony
poziom zostanie wyświetlony komunikat „Check The Volume Level”.
Indeks
Utrzymywanie średniego poziomu dźwięków
Naciśnij przycisk /ENT, a następnie ustaw głośność.
Uwaga
Jeśli w ciągu ok. 20 godzin od wyświetlenia komunikatu „Check The Volume Level”
poziom głośności nie zostanie obniżony, stanie się to automatycznie i zostanie wyświetlony
komunikat „Volume Lowered”.
18
Przygotowanie dyktafonu
Spis treści
Ładowanie akumulatora
Ładowanie akumulatora przy wykorzystaniu komputera
Indeks
 Podłącz dyktafon cyfrowy do komputera.
Użyj dołączonego do dyktafonu cyfrowego kabla połączeniowego USB, aby
połączyć złącze  (USB) dyktafonu z portem USB komputera.
Dyktafon cyfrowy
Komputer
Do portu
USB
komputera
Kabel
połączeniowy
USB
Do złącza  (USB)
Podczas ładowania wyświetlany jest animowany
wskaźnik stanu baterii oraz komunikat
„Connecting”.
Po pełnym naładowaniu akumulatora wskaźnik
baterii wskaże ikonę „ ”. Pełne naładowanie
rozładowanych akumulatorów trwa około 1
godziny i 30 minut.*1
Wskaźnik baterii
Wskaźnik pełnej baterii
Jeśli dyktafon cyfrowy jest używany pierwszy
raz lub przez dłuższy czas był nieużywany,
należy naładować akumulatory aż do
wyświetlenia wskaźnika „ ”.
Ciąg dalszy 
19
Przygotowanie dyktafonu
Należy postępować zgodnie z poniższą procedurą, w przeciwnym razie
dane znajdujące się w dyktafonie cyfrowym mogą zostać uszkodzone.
Za pomocą komputera wykonaj podane poniżej czynności.*2
Kliknij lewym przyciskiem myszy poniższą ikonę na pasku zadań systemu
Windows w dolnym prawym narożniku pulpitu:
 Kliknij lewym przyciskiem myszy polecenie „Wysuń IC RECORDER”
(Windows 7) lub „Bezpiecznie usuń Urządzenie pamięci masowej USB”
(Windows XP, Windows Vista).
Ikony i menu mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego.
Ikona może nie być zawsze wyświetlana na pasku zadań zależnie od
ustawień komputera.
Na ekranie komputera Macintosh kliknij ikonę wysuwania „IC
RECORDER” lub „MEMORY CARD” na pasku bocznym menadżera
plików Finder.
Odłącz kabel połączeniowy USB od komputera i dyktafonu
cyfrowego.
*1Przybliżony czas wymagany do pełnego naładowania całkowicie rozładowanego akumulatora w
temperaturze pokojowej. Czas ten zależy od poziomu naładowania akumulatora i jego stanu.
*2Szczegółowe informacje dotyczące odłączania dyktafonu cyfrowego od komputera znajdują się w
instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
Ładowanie akumulatora za pomocą zasilacza sieciowego USB
Można także ładować akumulator za pomocą zasilacza sieciowego USB (nie
należy do wyposażenia) ( s. 95).
Indeks
Upewnij się, że wskaźnik pracy nie jest podświetlony.
Spis treści
 Odłącz dyktafon cyfrowy do komputera.
20
Przygotowanie dyktafonu
Spis treści
Włączanie dyktafonu cyfrowego
Włączanie zasilania
Indeks
Przesuń przełącznik POWER•HOLD w kierunku napisu „POWER” i
przytrzymaj go do momentu wyświetlenia okna na wyświetlaczu. Dyktafon
cyfrowy jest włączony.
Wyłączanie zasilania
Przesuń i przytrzymaj przełącznik POWER•HOLD w położeniu „POWER” do
momentu wyświetlenia animacji „Power Off ”. Dyktafon cyfrowy jest
wyłączony.
 Wskazówka
Jeśli w trybie zatrzymania nie podejmowano żadnych działań przez ok. 5 sekund,
wyświetlacz automatycznie się wyłączy (w trybie oszczędzania energii). Jeśli przez
10 minut nadal nie będą wykonywane działania, dyktafon cyfrowy zostanie całkowicie
wyłączony (funkcja automatycznego wyłączenia).
Korzystanie z funkcji wstrzymania
W trybie zatrzymania przesuń przełącznik POWER•HOLD do położenia
„HOLD”. Dyktafon cyfrowy przejdzie do trybu wstrzymania, minimalizując
zużycie akumulatora. Działanie można wznowić natychmiast po wyłączeniu
trybu HOLD, przesuwając przełącznik POWER•HOLD do położenia
„POWER”. Ta funkcja jest przydatna, aby szybko wzbudzić dyktafon cyfrowy.
 Wskazówka
W normalnym trybie zatrzymania dyktafon cyfrowy wyłącza się automatycznie, jeśli w
ciągu 10 minut nie są wykonywane żadne działania. W trybie wstrzymania dyktafon
cyfrowy wyłącza się automatycznie, jeśli w ciągu 24 godzin nie są wykonywane żadne
działania.
21
Przygotowanie dyktafonu
 Wskazówka
Aby wyłączyć tryb oszczędzania energii, naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż
pojawi się menu główne, a następnie wybierz pozycje „ Settings” – „Common Settings” –
„Power Saving Mode”.
Dla opcji „Power Saving Mode” wybierz ustawienie „OFF”.
Indeks
Aby zaoszczędzić zużycie energii akumulatora, tryb oszczędzania energii jest
domyślnie ustawiony w pozycji „ON”.
W trybie oszczędzania energii wyświetlacz wyłącza się automatycznie, jeśli
przez ok. 5 sekund w trybie zatrzymania i ok. 10 sekund w trybach nagrywania
oraz odtwarzania nie wykonano żadnych działań. Można jednak używać
funkcji przycisków, nawet gdy wyświetlacz jest wyłączony. Aby włączyć
wyświetlacz, naciśnij przycisk BACK/HOME.
Spis treści
Korzystanie z trybu oszczędzania energii
22
Przygotowanie dyktafonu
W celu korzystania z funkcji alarmu lub nagrywania daty i godziny należy
ustawić zegar.

/ENT

BACK/HOME
Jeśli po zakupie dyktafonu cyfrowego przy pierwszym użyciu zegar nie jest
ustawiony, zostanie wyświetlony komunikat „Set Date&Time”, a następnie
komunikat potwierdzający „Set Date&Time?”.
 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję „YES”, a
następnie naciśnij przycisk /ENT.
Zostanie wyświetlone okno ustawienia zegara i zacznie migać liczba
oznaczająca rok.
 Ustaw rok, miesiąc, dzień, godzinę i
minuty.
Naciśnij przycisk  lub , aby ustawić
rok, a następnie naciśnij przycisk /ENT.
Powtórz tę procedurę, aby ustawić kolejno
miesiąc, dzień, godzinę i minuty.
Aby przesunąć kursor wstecz, naciśnij przycisk
BACK/HOME.
Po ustawieniu minut i naciśnięciu przycisku
/ENT zostanie wyświetlona animacja
„Please Wait”, a zegar zostanie ustawiony.
Indeks
Ustawianie zegara po naładowaniu akumulatora
Spis treści
Ustawianie zegara
23
Przygotowanie dyktafonu
Spis treści
Ustawianie zegara z poziomu menu

Indeks
/ENT

BACK/HOME
 STOP
Gdy dyktafon cyfrowy znajduje się w trybie zatrzymania, zegar można ustawić
z poziomu menu.
 Wybierz z menu opcję „Date&Time”.
W trybie zatrzymania naciśnij i
przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż
wyświetli się menu główne.
Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać pozycję „ Settings”, a następnie
naciśnij przycisk /ENT.
Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać pozycję „Common Settings”, a
następnie naciśnij przycisk /ENT.
Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać pozycję „Date&Time”, a następnie
naciśnij przycisk /ENT.
 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać
pozycję „Auto(Synchronizing)” lub
„Manual”, a następnie naciśnij przycisk /ENT.
Po wybraniu opcji „Auto(Synchronizing)” zegar
jest automatycznie synchronizowany z zegarem
komputera podłączonego do dyktafonu
cyfrowego, na którym uruchomiono
oprogramowanie Sound Organizer.
Jeżeli wybrana jest opcja „Manual”, przejdź do
następnego kroku.
Ciąg dalszy 
24
Przygotowanie dyktafonu
 Naciśnij przycisk  STOP, aby wyjść z trybu menu.
Uwagi
Jeśli w ciągu 1 minuty od wprowadzenia ustawień zegara nie zostanie naciśnięty przycisk
/ENT, tryb ustawiania zegara zostanie anulowany i nastąpi przywrócenie trybu
zatrzymania.
Godzina jest wyświetlana w trybie 12‑Hour z oznaczeniami „AM” lub „PM” albo w
trybie 24‑Hour, w zależności od ustawienia opcji „Time Display” w menu. Domyślne
ustawienie różni się w zależności od regionu, gdzie zakupiono dyktafon cyfrowy.
Indeks
minuty.
Naciśnij przycisk  lub , aby ustawić
rok, a następnie naciśnij przycisk /ENT.
Powtórz tę procedurę, aby ustawić kolejno
miesiąc, dzień, godzinę i minuty.
Aby przesunąć kursor wstecz, naciśnij przycisk
BACK/HOME.
Po ustawieniu minut i naciśnięciu przycisku
/ENT zostanie wyświetlona animacja
„Please Wait”, a zegar zostanie ustawiony.
Spis treści
 Ustaw rok, miesiąc, dzień, godzinę i
25
Przygotowanie dyktafonu
/ENT

BACK/HOME
 STOP
Można wybrać język, w którym wyświetlane będą komunikaty, nazwy menu,
folderów, plików itd.
 W trybie zatrzymania naciśnij i przytrzymaj
przycisk BACK/HOME, aby wyświetlić menu
główne, wybierz pozycje „ Settings” 
„Common Settings”  „Language”, a
następnie naciśnij przycisk /ENT.
 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać język, który ma być
używany, a następnie naciśnij przycisk /ENT.
 Naciśnij przycisk  STOP, aby wyjść z trybu menu.
Indeks

Spis treści
Ustawianie języka używanego w oknie
wyświetlacza
26
Przygotowanie dyktafonu
/ENT

BACK/HOME
Menu główne można wyświetlić, naciskając i przytrzymując przycisk BACK/
HOME.
Menu główne stanowi punkt wyjścia dla wszystkich operacji wykonywanych za
pomocą dyktafonu cyfrowego, takich jak edytowanie czy wybieranie różnych
ustawień.
Menu główne
Menu główne składa się z pięciu elementów przedstawionych poniżej. Aby
wybrać element menu głównego, naciśnij przycisk  lub , a następnie
przycisk /ENT w celu potwierdzenia:
Scene Select
Select File
Erase Files
Edit
Settings
Indeks

Spis treści
Informacje o menu głównym
27
Przygotowanie dyktafonu
Spis treści
Jak używać menu głównego

Indeks
/ENT

BACK/HOME
 STOP
Po naciśnięciu przycisku  lub  w celu wyboru elementu i naciśnięciu
przycisku /ENT wyświetlana jest niższa warstwa menu. Aby wrócić do
poprzedniej warstwy, należy nacisnąć przycisk BACK/HOME. Niezależnie od
aktualnie wyświetlanej warstwy menu można powrócić bezpośrednio do
widoku menu głównego „Scene Select”, naciskając i przytrzymując przycisk
BACK/HOME.
Menu główne
/ENT
Podmenu
/ENT
Ustawienie menu
Okno funkcji Zatrzymaj/Odtwórz/Nagraj
 BACK: Naciśnij przycisk BACK/HOME.
 HOME: Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME.
Aby wyjść z menu głównego, naciśnij przycisk  STOP.
28
Przygotowanie dyktafonu
Spis treści
Wybór plików
Wybór pliku z poziomu menu
Indeks

/ENT

BACK/HOME
 STOP
Można wybrać folder oraz plik do nagrywania, odtwarzania lub edytowania
zgodnie z poniższym opisem:
 Wyświetl menu „ Select File”.
W trybie zatrzymania lub odtwarzania
naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/
HOME, aż pojawi się menu główne.
Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać pozycję „ Select File”, a następnie
naciśnij przycisk /ENT.
 Wybierz kategorię.
Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać
opcję „ Recording Files”, „ Music” lub
„ Podcast”, a następnie naciśnij przycisk
/ENT.
Uwaga
Po zakupie dyktafonu cyfrowego możliwe jest wybranie tylko kategorii „ Recording
Files”. Nie można wybrać innych kategorii, ponieważ nie ma w nich aktualnie
zapisanych plików. Po przeniesieniu plików z komputera można wyświetlić foldery
tych kategorii.
Ciąg dalszy 
29
Przygotowanie dyktafonu
 Wybierz plik.
Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać
żądany plik, a następnie naciśnij przycisk
/ENT.
Zostanie wyświetlone okno trybu odtwarzania
wybranego pliku.
 Naciśnij przycisk  STOP, aby zatrzymać odtwarzanie.
Można przełączać pliki, naciskając przycisk
 lub .
Indeks
Po zakupie dyktafonu cyfrowego dostępnych
jest 5 folderów (FOLDER01-05) w kategorii
„ Recording Files”.
Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać
żądany folder, a następnie naciśnij przycisk
/ENT.
Spis treści
 Wybierz folder.
30
Przygotowanie dyktafonu
Spis treści
Wybieranie plików w oknie trybu zatrzymania lub odtwarzania

Indeks
/ENT

BACK/HOME
W trybie zatrzymania lub odtwarzania naciśnij przycisk BACK/HOME.
Zostanie wyświetlona lista plików bieżącego folderu. Naciskając kilkukrotnie
przycisk BACK/HOME, można wyświetlać kolejno listę folderów, listę kategorii
oraz okno „ Select File”.
W każdym oknie można nacisnąć przycisk  lub , aby wybrać pozycję,
a następnie nacisnąć przycisk /ENT, aby ją zatwierdzić.
Uwaga
Jeśli lista folderów zostanie wyświetlona w trakcie odtwarzania, zostanie ono zatrzymane.
BACK/HOME
/ENT
Lista plików
BACK/HOME
/ENT
Lista folderów
BACK/HOME
/ENT
Lista kategorii
BACK/HOME
/ENT
Okno „Select File”
31
Przygotowanie dyktafonu
Spis treści
Wyświetlanie informacji o pliku
Informacje o bieżącym pliku można wyświetlić, naciskając w trybie
zatrzymania przycisk  STOP. Naciskając kilkukrotnie przycisk  STOP,
można wyświetlić pozostałe informacje o pliku, a następnie powrócić do okna
trybu zatrzymania.
 STOP
 STOP
 STOP
Indeks
 STOP
32
Przygotowanie dyktafonu
 W trybie zatrzymania otwórz pokrywę gniazda karty microSD, a
następnie włóż kartę microSD do gniazda kart microSD tak, aby
została zatrzaśnięta w sposób pokazany na poniższym rysunku.
Stykiem skierowanym do
przodu i wycięciem do góry
Wyjmowanie karty microSD
W trybie zatrzymania dociśnij kartę microSD do gniazda. Gdy karta zostanie
odblokowana, wyjmij ją z gniazda karty microSD.
Struktura folderów i plików
Na karcie microSD, oprócz folderów zapisanych w pamięci wbudowanej,
znajduje się 5 folderów. Struktura folderów oraz plików jest inna od struktury
pamięci wbudowanej ( s. 81).
Uwagi
Jeśli karta microSD nie zostanie rozpoznana, wyjmij ją i włóż ponownie do dyktafonu
cyfrowego.
Do gniazda karty microSD pamięci nie należy wlewać płynów ani umieszczać w nich
metalowych czy łatwopalnych przedmiotów oraz przedmiotów innych niż karta
microSD. Może to spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub
nieprawidłowe działanie urządzenia.
Przed nagrywaniem zalecamy skopiowanie wszystkich danych zapisanych na karcie
microSD do komputera i sformatowanie karty microSD w dyktafonie cyfrowym, tak aby
nie zawierała żadnych danych.
Ciąg dalszy 
Indeks
Pliki można zapisywać nie tylko w pamięci wbudowanej ale także na karcie
microSD.
W niniejszym podręczniku karty microSD oraz microSDHC są wspólnie
określane jako „karta microSD”.
Spis treści
Wkładanie karty microSD
33
Przygotowanie dyktafonu
Uwaga
Nie możemy zagwarantować działania wszystkich kompatybilnych kart microSD.
Indeks
Z uwagi specyfikacje systemu plików dyktafonu cyfrowego można nagrywać i
odtwarzać pliki LPCM mniejsze niż 2 GB oraz pliki MP3/WMA/AAC‑LC
mniejsze niż 1 GB przy korzystaniu z karty microSD.
Spis treści
Kompatybilne karty microSD
W dyktafonie cyfrowym można używać kart microSD/microSDHC.
34
Przygotowanie dyktafonu
Gniazdo karty microSD
Spis treści
Wybieranie pamięci
 STOP
/ENT

BACK/HOME
Z poziomu menu można przełączać między pamięcią wbudowaną a kartą microSD:
 Aby przełączyć pamięć na kartę microSD, włóż kartę microSD do
gniazda kart microSD ( p. 32).
 W trybie zatrzymania naciśnij i przytrzymaj
przycisk BACK/HOME, aby wyświetlić menu
główne, wybierz pozycje „ Settings” 
„Select Memory”, a następnie naciśnij
przycisk /ENT.
 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać
opcję „microSD Card” lub „Built-In
Memory”, a następnie naciśnij przycisk /ENT.
Jeśli wybrano opcję „microSD Card”, a karta
microSD nie została sformatowana, przejdź do
następnego punktu. W przeciwnym razie
przejdź do punktu 6.
 Jeśli karta microSD nie została sformatowana, naciśnij i
przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aby wyświetlić menu główne,
wybierz pozycje „ Settings”  „Common Settings”  „Format”, a
następnie naciśnij przycisk /ENT.
Zostanie wyświetlony komunikat „All Data in microSD Card Will be
Erased”. Następnie zostanie wyświetlone potwierdzenie „Execute?”.
 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję „YES”, a
następnie naciśnij przycisk /ENT.
Po wyświetleniu animacji „Please Wait” i karta microSD zostanie sformatowana.
 Naciśnij przycisk  STOP, aby wyjść z trybu menu.
Po wybraniu opcji „microSD Card” zostanie wyświetlona ikona karty
microSD .
Indeks

35
Nagrywanie
Nagrywanie
Spis treści
Nagrywanie podstawowe
POWER•HOLD
Wbudowane mikrofony (L/P)
Indeks
Wskaźnik nagrywania/
wskaźnik pracy
 REC/PAUSE
 STOP
/ENT

Poniżej opisano podstawowe procedury nagrywania za pomocą określonej
czułości mikrofonu oraz trybu nagrywania.
Uwaga
Przypadkowe potarcie lub zadrapanie dyktafonu cyfrowego, np. palcem, podczas
nagrywania może spowodować zakłócenie nagrania.
 Wskazówka
Zaleca się, aby przed rozpoczęciem nagrywania wykonać nagranie próbne lub
monitorować nagrywanie ( s. 36).
 Przesuń przełącznik POWER•HOLD do położenia „POWER”, aby
włączyć dyktafon cyfrowy ( s. 20) lub do położenia środkowego,
aby wyłączyć tryb HOLD ( s. 16).
Zostanie wyświetlone okno trybu zatrzymania.
 Wybierz w menu pożądany folder docelowy ( s. 38).
 Wskazówka
Jeśli folder docelowy nie zostanie określony, plik zostanie zapisany w folderze
„FOLDER01” w kategorii „ Recording Files” pamięci wbudowanej lub karty
microSD.
 Aby nagrywać dyktafonem cyfrowym w
kieszeni koszuli, umieść go w kieszeni i
zamocuj przy użyciu zaczepu.
Ciąg dalszy 
36
Nagrywanie
 W trybie zatrzymania naciśnij przycisk  REC/PAUSE.
Wskaźnik nagrywania oraz wskaźnik pracy
zaczną świecić na czerwono.
Przytrzymywanie naciśniętego przycisku
 REC/PAUSE podczas nagrywania nie jest
konieczne.
Nowy plik zostanie automatycznie zapisany jako
ostatni plik w wybranym folderze docelowym.
 Wskazówka
Można wybrać tryb nagrywania odpowiedni do danej sytuacji, np. „Shirt Pocket” lub
„Interview” ( s. 39).
Monitorowanie nagrywania
VOL−/+

Po podłączeniu słuchawek stereofonicznych z zestawu do gniazda 
(słuchawki), można monitorować nagrywanie. Poziom głośności
monitorowania można regulować za pomocą przycisku VOL –/+, jednak
poziom nagrywania jest stały.
Indeks
położonym na stole lub innej powierzchni,
załóż na dyktafon tłumik zakłóceń i umieść
go w taki sposób, aby wbudowane
mikrofony były skierowane w stronę źródła
nagrywanego dźwięku.
Spis treści
Aby nagrywać odtwarzaczem cyfrowym
37
Nagrywanie
Spis treści
Zatrzymywanie nagrywania
 Naciśnij przycisk  STOP.
Uwagi na temat odczytywania danych
Dyktafon cyfrowy rejestruje dźwięk, zapisując go na nośnik pamięci, gdy
wyświetlana jest animacja „Please Wait” lub gdy wskaźnik pracy miga na
pomarańczowo. W trakcie odczytywania danych przez dyktafon cyfrowy nie
należy wyciągać karty microSD ani naciskać przycisku RESET. Ponadto w
trakcie korzystania z zasilacza sieciowego USB (nie należy do wyposażenia) nie
wolno go odłączać ani podłączać. Może to spowodować uszkodzenie danych.
Inne czynności
Czynność
Procedura
wstrzymywanie nagrywania*
Naciśnij przycisk  REC/PAUSE.
Podczas wstrzymania nagrywania wskaźnik
nagrywania i pracy miga na czerwono, a w oknie
” oraz wskaźnik
wyświetlacza miga symbol „
licznika.
anulowanie wstrzymania i
wznowienie nagrywania
Naciśnij ponownie przycisk  REC/PAUSE.
Nagrywanie zostanie wznowione od tego miejsca.
(Aby zatrzymać nagrywanie w trybie wstrzymania,
naciśnij przycisk  STOP.)
natychmiastowe przeglądanie
bieżącego nagrania
Naciśnij przycisk /ENT. Nagrywanie zostanie
zatrzymane, a nagrany plik zostanie odtworzony od
początku.
przeglądanie podczas nagrywania
Naciśnij i przytrzymaj przycisk  w trakcie
nagrywania lub wstrzymania. Nagrywanie zostanie
zatrzymane, co umożliwi wyszukiwanie do tyłu
podczas odsłuchiwania w trybie szybkiego
odtwarzania. Po zwolnieniu przycisku ,
nagranie będzie odtwarzane od tego miejsca.
* Po upływie 1 godziny od chwili wstrzymania nagrywania tryb ten jest automatycznie wyłączany, a
dyktafon cyfrowy przechodzi w tryb zatrzymania.
 Wskazówka
Przy użyciu znajdującego się w zestawie oprogramowania Sound Organizer można
tworzyć nowe foldery lub usunąć niepotrzebne ( s. 89).
Indeks
Na wyświetlaczu zostanie wyświetlona animacja „Please Wait”, a wskaźnik
pracy zacznie migać na pomarańczowo. Dyktafon cyfrowy zatrzyma się na
początku bieżącego pliku nagrania.
38
Nagrywanie
Spis treści
Zmiana ustawień nagrywania
Wybór folderu docelowego nagrywania
Indeks

/ENT

BACK/HOME
 STOP
Można wybrać folder, w którym plik nagrania zostanie zapisany. Folder można
wybrać w kategorii „ Recording Files” dla pamięci wbudowanej oraz karty
microSD.
 W trybie zatrzymania naciśnij i przytrzymaj
przycisk BACK/HOME, aby wyświetlić menu
główne, wybierz pozycje „ Settings” 
„Recording Settings”, a następnie naciśnij
przycisk /ENT.
 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać
pozycję „Save Destination”, a następnie
naciśnij przycisk /ENT.
 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać
żądany folder docelowy, a następnie
naciśnij przycisk /ENT.
 Naciśnij przycisk  STOP, aby wyjść z trybu menu.
 Wskazówka
Jeśli wybrany folder docelowy jest w pełni zapełniony w momencie rozpoczęcia
nagrywania, folder docelowy zostanie automatycznie zmieniony na inny dostępny folder,
w którym zostanie zapisany plik.
W takim przypadku w momencie zatrzymania nagrywania zostanie wyświetlony
komunikat informujący o zmianie folderu docelowego.
39
Nagrywanie


BACK/HOME
 STOP
Zależnie od wybranego trybu nagrywania można jednocześnie zmieniać
ustawienia wielu opcji nagrywania np. REC Mode ( s. 72), Mic Sensitivity
( s. 73) itd. Można też zmieniać ustawienia dla każdej opcji z osobna.
 W trybie zatrzymania lub odtwarzania
naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/
HOME, aż pojawi się menu główne.
 Naciśnij przycisk /ENT.
Zostanie wyświetlone okno ustawienia trybu nagrywania.
 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać
odpowiedni tryb, a następnie naciśnij
przycisk /ENT.
 Naciśnij przycisk  STOP, aby wyjść z trybu menu.
Tryby
Shirt Pocket
Opisy
Nagrywanie dyktafonem umieszczonym w kieszeni
koszuli.
Meeting
Najczęściej stosowany tryb nagrywania np. do
nagrywania w dużych salach konferencyjnych.
Voice Notes
Nagrywanie tekstu dyktowanego z mikrofonem
znajdującym się naprzeciwko ust.
Interview
Nagrywanie głosu ludzkiego z odległości od 1 do
2 metrów (od 40 do 80 cali).
My Scene
Służy do zachowania ulubionego ustawienia.
Indeks
/ENT
Spis treści
Wybór trybu nagrywania dopasowanego do każdej sytuacji
40
Nagrywanie
Możliwe jest rejestrowanie nagrań lepszej jakości bez konieczności korzystania
z trybów nagrywania.
Nagrywanie notatek głosowych
Umieszczając dyktafon cyfrowy blisko jednego
kącika ust można wyeliminować zakłócenia
spowodowane wydychaniem powietrza prosto we
wbudowane mikrofony, dzięki czemu nagrany
dźwięk jest lepszej jakości.
Nagrywanie wywiadów
Ustaw dyktafon cyfrowy tak, aby skierować
wbudowane mikrofony w stronę osoby, z którą
przeprowadzany jest wywiad.
Nagrywanie dyktafonem umieszczonym w kieszeni koszuli
Włożenie dyktafonu cyfrowego do kieszeni koszuli
i przymocowanie go przy użyciu zaczepu
umożliwia zmniejszenie zakłóceń powstałych
wskutek przypadkowego ocierania ubrania o
dyktafon cyfrowy w trakcie nagrywania.
Indeks
Nagrywanie spotkań
W przypadku nagrywania dyktafonem
cyfrowym położonym na stole można
zredukować zakłócenia, zakładając na dyktafon
dołączony tłumik zakłóceń.
Umieszczenie dyktafonu cyfrowego np. na
chusteczce również umożliwia nagrywanie
czystego dźwięku o niskim poziomie szumów i
pozwala wyeliminować szumy będące
wynikiem drgań biurka.
Spis treści
Wskazówki dotyczące poprawienia jakości nagrań
41
Nagrywanie
 W trybie zatrzymania naciśnij i przytrzymaj
 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać
tryb, którego ustawienia mają zostać
zmienione, a następnie naciśnij przycisk
/ENT.
 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać
pozycję „Edit” lub „Edit from Current
Setting”, a następnie naciśnij przycisk /ENT.
 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać
odpowiedni element, a następnie naciśnij
przycisk /ENT.
 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać ustawienie, a następnie
naciśnij przycisk /ENT.
Więcej informacji na temat elementów menu oraz ustawień znajduje się
w rozdziale „Ustawienia menu”. ( s. 72–73)
 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać
pozycję „Edit Complete”, a następnie
naciśnij przycisk /ENT.
 Naciśnij przycisk  STOP, aby wyjść z trybu menu.
Indeks
przycisk BACK/HOME, aby wyświetlić menu
główne, wybierz pozycje „ Settings” 
„Recording Settings”  „Scene Edit”, a następnie naciśnij przycisk /ENT.
Spis treści
Zmiana ustawień Scene Select
42
Nagrywanie
 W trybie zatrzymania naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME,
 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać tryb, którego
ustawienia mają zostać przywrócone do wartości domyślnych, a następnie naciśnij przycisk /ENT.
 Wybierz opcję „Set Default Value”, a następnie naciśnij przycisk /ENT.
Zostanie wyświetlony komunikat „Set to Default
Value?”.
 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję „YES”, a następnie naciśnij przycisk /ENT.
Przywrócone zostaną wartości domyślne ustawienia elementu menu.
 Naciśnij przycisk  STOP, aby wyjść z trybu menu.
Ustawienia domyślne
Więcej informacji na temat elementów menu oraz ustawień znajduje się na
stronach 72 i 73.
Shirt Pocket
Meeting
Voice Notes
Interview
My Scene
MP3
192 kb/s
MP3
192 kb/s
MP3
128 kb/s
MP3
192 kb/s
MP3
192 kb/s
Medium
High
Low
Medium
Medium
LCF(Low Cut) ON
ON
ON
ON
ON
VOR
OFF
OFF
OFF
OFF
REC Mode
Mic Sensitivity
OFF
Indeks
aby wyświetlić menu główne, wybierz pozycje „ Settings” 
„Recording Settings”  „Scene Edit”, a następnie naciśnij przycisk
/ENT.
Spis treści
Przywracanie ustawienia Scene Select do wartości domyślnych
43
Nagrywanie
Spis treści
Automatyczne rozpoczynanie nagrywania
sterowane dźwiękiem — funkcja VOR
 STOP

/ENT

BACK/HOME
Dla funkcji VOR (Voice Operated Recording) można wybrać ustawienie „ON”,
aby dyktafon cyfrowy rozpoczynał nagrywanie w momencie wykrycia dźwięku
przekraczającego określony poziom i wstrzymywał je, gdy poziom dźwięku
spadnie poniżej tego poziomu.
 W trybie zatrzymania naciśnij i przytrzymaj
przycisk BACK/HOME, aby wyświetlić menu
główne, wybierz pozycje „ Settings” 
„Recording Settings”  „VOR”, a następnie
naciśnij przycisk /ENT.
 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać ustawienie „ON”, a następnie naciśnij przycisk /ENT.
 Naciśnij przycisk  STOP, aby wyjść z trybu menu.
 Naciśnij przycisk  REC/PAUSE.
W oknie wyświetlacza pojawi się komunikat „ ”.
Gdy dyktafon cyfrowy wykryje dźwięk poniżej określonego poziomu,
ikona „ ” oraz wskaźnik licznika zaczną migać, a nagrywanie VOR
zostanie wstrzymane.
Nagrywanie VOR rozpocznie się ponownie po wykryciu przez dyktafon
cyfrowy dźwięku przekraczającego określony poziom.
Wyłączanie funkcji VOR
W kroku  dla opcji „VOR” wybierz ustawienie „OFF”.
Uwaga
Dźwięki otoczenia wpływają na działanie funkcji VOR. W zależności od warunków
nagrywania należy ustawić w menu opcję „Mic Sensitivity”. Jeśli po zmianie ustawienia
„Mic Sensitivity” jakość nagrania nie jest zadowalająca lub w przypadku ważnych nagrań,
dla funkcji „VOR” należy wybrać w menu ustawienie „OFF”.
Indeks
 REC/PAUSE
44
Odtwarzanie plików
Odtwarzanie plików
 Przesuń przełącznik POWER•HOLD do położenia „POWER”, aby
włączyć dyktafon cyfrowy ( s. 20) lub do położenia środkowego,
aby wyłączyć tryb HOLD ( s. 16).
Zostanie wyświetlone okno trybu zatrzymania.  Wybierz plik, który ma zostać odtworzony ( s. 28).
Jeśli plik nie zostanie wybrany, odtworzony będzie ostatnio nagrany plik.
 Naciśnij przycisk /ENT.
Wskaźnik pracy podświetli się na zielono
i rozpocznie się odtwarzanie.
 Naciśnij przycisk VOL –/+, aby wyregulować głośność.
Zatrzymywanie odtwarzania
 Naciśnij przycisk  STOP.
Indeks
POWER•HOLD
Wskaźnik pracy
VOL−/+

/ENT

 STOP
Spis treści
Odtwarzanie podstawowe
45
Odtwarzanie plików
Czynność
Procedura
powrót na początek bieżącego
nagrania
Naciśnij raz przycisk .*1*2
powrót do poprzednich nagrań
Naciśnij przycisk  odpowiednią liczbę razy.
(Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku w
trybie zatrzymania spowoduje ciągłe
przechodzenie do poprzednich nagrań.*3)
przejście do następnego nagrania
Naciśnij raz przycisk .*1*2
przejście do kolejnych nagrań
Naciśnij przycisk  odpowiednią liczbę razy.
(Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku w
trybie zatrzymania spowoduje ciągłe
przechodzenie do kolejnych nagrań.*3)
*1 Po ustawieniu znacznika ścieżki dyktafon cyfrowy przejdzie do znacznika ścieżki znajdującego się
przed lub za bieżącą pozycją ( s. 60).
*2Te działania mają zastosowanie, gdy dla opcji „Easy Search” wybrano ustawienie „OFF”
( s. 51, 75).
*3W trybie wyszukiwania ciągłego dyktafon cyfrowy nie rozpoznaje znaczników ścieżki.
Indeks
zatrzymywanie odtwarzania w
Naciśnij przycisk /ENT. Aby wznowić
bieżącym miejscu (funkcja Playback odtwarzanie od tego miejsca, ponownie naciśnij
Pause)
przycisk /ENT.
Spis treści
Inne czynności
46
Odtwarzanie plików
Spis treści
Zmiana ustawień odtwarzania
Indeks
Redukcja zakłóceń lub wybór efektu dźwiękowego w trybie
odtwarzania — funkcja efektów dźwiękowych

/ENT

BACK/HOME
 STOP
W trybie odtwarzania można zmniejszyć zakłócenia lub wybrać efekt
dźwiękowy odpowiedni dla odtwarzanego pliku.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/
HOME, aby wyświetlić menu główne,
wybierz pozycje „ Settings”  „Playback
Settings”, a następnie naciśnij przycisk /ENT.
 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać
opcję „Effect”, a następnie naciśnij przycisk
/ENT.
 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać
efekt odtwarzania, a następnie naciśnij
przycisk /ENT.
W trybie zatrzymania wybrany plik jest
odtwarzany automatycznie, aby przedstawić
wybrany efekt w celu potwierdzenia.
 Naciśnij przycisk  STOP, aby wyjść z trybu menu.
Ciąg dalszy 
47
Odtwarzanie plików
OFF
Wyłączenie funkcji efektów dźwiękowych.
Clear Voice 1
Zmniejszenie zakłóceń (oprócz zakłóceń głosu) i automatyczne
dostosowanie optymalnego natężenia głośności niskich oraz głośnych
głosów zapewnia czysty i przyjemny w odsłuchu dźwięk.
Clear Voice 2
Poprawa jakości dźwięku poprzez większą redukcję zakłóceń oraz
funkcje automatycznej regulacji poziomu głośności w stosunku do
opcji „Clear Voice 1”.
Music: Pop
Uwydatnienie średnich częstotliwości, doskonałe dla śpiewu.
Music: Rock
Uwydatnienie wysokich i niskich częstotliwości, co daje mocniejszy
dźwięk.
Music: Jazz
Uwydatnienie wysokich częstotliwości, co daje bardziej żywy dźwięk.
Music: Bass 1
Uwydatnienie niskich tonów.
Music: Bass 2
Większe uwydatnienie niskich tonów.
 Wskazówka
Efekty opcji „Clear Voice 1” oraz „Clear Voice 2” są zoptymalizowane do odtwarzania
głosów (włącznie z rozmowami) i nie nadają się do odtwarzania muzyki.
Indeks
Opis
Spis treści
Opcje
48
Odtwarzanie plików

Indeks
/ENT
Spis treści
Dostosowywanie prędkości odtwarzania — funkcja DPC (Digital Pitch Control)

BACK/HOME
 STOP
Można regulować prędkość odtwarzania w zakresie od 0,50 razy do 2,00 razy.
Dzięki funkcji cyfrowego przetwarzania dźwięku głos w pliku jest odtwarzany
w naturalnej tonacji.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/
HOME, aby wyświetlić menu główne,
wybierz pozycje „ Settings”  „Playback
Settings”  „DPC(Speed Control)”, a następnie naciśnij przycisk /ENT.
 Aby odtwarzać z obecnie wybraną
prędkością, naciśnij przycisk  lub ,
aby wybrać ustawienie „ON”, a następnie
naciśnij przycisk /ENT. Przejdź do kroku 4.
Aby zmienić prędkość odtwarzania,
naciśnij przycisk  lub , aby wybrać
opcję „Set Speed”, a następnie naciśnij
przycisk /ENT.
 Naciśnij przycisk  lub , aby ustawić
prędkość odtwarzania.
Prędkość zmniejsza się o 0,05 razy (od ×0,50 do
×1,00).
Prędkość rośnie o 0,10 razy (od ×1,00 do ×2,00).
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku spowoduje ciągłą zmianę prędkości.
W trybie zatrzymania wybrany plik jest odtwarzany automatycznie z
określoną prędkością w celu potwierdzenia.
 Naciśnij przycisk  STOP, aby wyjść z trybu menu.
Wznawianie odtwarzania z normalną prędkością
W kroku  wybierz ustawienie „OFF”.
Ciąg dalszy 
49
Odtwarzanie plików
Plików LPCM nie można odtwarzać z prędkością powyżej 1,00 prędkości nagrania. W
przypadku próby ustawienia prędkości odtwarzania powyżej tego limitu, w oknie
wyświetlacza pojawi się komunikat „NO FAST”.
Indeks
Wybór trybu odtwarzania

/ENT

BACK/HOME
 STOP
W menu można wybrać tryb odtwarzania.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/
HOME, aby wyświetlić menu główne,
wybierz pozycje „ Settings”  „Playback
Settings”  „Play Mode”, a następnie
naciśnij przycisk /ENT.
 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać opcję „1”, „ ”, „ALL”, „
1”, „
” lub „ ALL”, a następnie naciśnij przycisk /ENT.
 Naciśnij przycisk  STOP, aby wyjść z trybu menu.
Opcje
Opis/strona z opisem
1
Odtwarzanie pliku.
Odtwarzanie w sposób ciągły wszystkich plików znajdujących się w folderze.
ALL
1
Odtwarzanie wszystkich plików w sposób ciągły.
Wielokrotne odtwarzanie jednego pliku.
Wielokrotne odtwarzanie wszystkich plików znajdujących się w jednym
folderze.
ALL
Spis treści
Uwaga
Wielokrotne odtwarzanie wszystkich plików.
Wielokrotne odtwarzanie bieżącego pliku
W trakcie odtwarzania naciśnij i przytrzymaj przycisk /ENT.
” i bieżący plik jest odtwarzany wielokrotnie.
Zostaje wyświetlona ikona „
Aby wznowić normalne odtwarzanie, ponownie naciśnij przycisk /ENT.
50
Odtwarzanie plików
Spis treści
Praktyczne metody odtwarzania


BACK/HOME
 STOP
Gniazdo  (słuchawki)
Odsłuchiwanie nagrań o lepszej jakości dźwięku
Odsłuchiwanie za pośrednictwem słuchawek:
Podłącz należące do wyposażenia słuchawki stereofoniczne do gniazda 
(słuchawki). Wbudowany głośnik zostanie automatycznie odłączony.
za pośrednictwem głośnika zewnętrznego:
Odsłuchiwanie

Podłącz głośnik aktywny do gniazda  (słuchawki).
Wyszukiwanie do przodu/do tyłu podczas odtwarzania (Cue/Review)
Wyszukiwanie do przodu (Cue):
Naciśnij i przytrzymaj przycisk  podczas odtwarzania i zwolnij go w
miejscu, w którym chcesz wznowić odtwarzanie.
Wyszukiwanie do tyłu (Review):
Naciśnij i przytrzymaj przycisk  podczas odtwarzania i zwolnij go w
miejscu, w którym chcesz wznowić odtwarzanie.
Podczas odtwarzania dźwięku dyktafon cyfrowy przeszukuje nagranie z małą
szybkością. Jest to przydatne do sprawdzania jednego słowa w przód lub w tył.
Jeśli następnie przycisk zostanie naciśnięty i przytrzymany, dyktafon cyfrowy
rozpocznie wyszukiwanie z większą szybkością.
 Gdy pliki są odtwarzane lub przeszukiwane do końca ostatniego pliku
W przypadku dojścia do końca ostatniego pliku podczas odtwarzania lub szybkiego
odtwarzania na 5 sekund wyświetli się komunikat „FILE END”.
Gdy komunikat „FILE END” i wskaźnik pracy zgasną, dyktafon cyfrowy zatrzyma się na
początku ostatniego pliku.
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku  przy wyświetlonym komunikacie „FILE
END” powoduje szybkie odtwarzanie nagrań i rozpoczęcie normalnego odtwarzania po
zwolnieniu przycisku.
Indeks
/ENT
51
Odtwarzanie plików
Spis treści
Szybkie odnajdywanie miejsca, od którego ma się rozpocząć
odtwarzanie — funkcja łatwego wyszukiwania


BACK/HOME
 STOP
Jeśli wartość opcji „Easy Search” w menu wynosi „ON”, w trakcie odtwarzania
można cofać nagranie o określony czas, naciskając jednokrotnie przycisk 
oraz przewijać do przodu, naciskając przycisk . Ta funkcja jest przydatna w
przypadku wyszukiwania określonego miejsca w długim nagraniu np.
wykonanym na spotkaniu.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/
HOME, aby wyświetlić menu główne,
wybierz pozycje „ Settings”  „Playback
Settings”  „Easy Search”, a następnie
naciśnij przycisk /ENT.
 Aby przewijać do przodu lub do tyłu o
określony czas, naciśnij przycisk  lub ,
aby wybrać ustawienie „ON”, a następnie
naciśnij przycisk /ENT. Przejdź do kroku 5.
Aby zmienić czas przewijania do przodu lub do
tyłu w trakcie wyszukiwania, naciśnij przycisk
 lub , aby wybrać opcję „Set Skip
Time”, a następnie naciśnij przycisk /ENT.
 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać
opcję „Set Forward Skip” lub „Set Reverse
Skip”, a następnie naciśnij przycisk /ENT.
 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać
czas przewijania, a następnie naciśnij
przycisk /ENT.
 Wskazówka
Aby ustawić czas przewijania do przodu oraz do tyłu, powtórz kroki od 1 do 4.
Przewijanie do przodu 5sec, 10sec, 30sec, 1min, 5min lub 10min
Przewijanie do tyłu
1sec, 3sec, 5sec, 10sec, 30sec, 1min, 5min lub 10min
 Naciśnij przycisk  STOP, aby wyjść z trybu menu.
Indeks
/ENT
52
Odtwarzanie plików
Spis treści
Odtwarzanie pliku o określonej godzinie wraz z
sygnałem alarmu
Indeks

/ENT

BACK/HOME
 STOP
Można ustawić sygnał alarmu i rozpoczęcie odtwarzania wybranego pliku o
określonej godzinie. Plik może być odtwarzany w określonym dniu, raz w
tygodniu lub codziennie o tej samej godzinie. Istnieje możliwość ustawienia
alarmu dla pliku.
 Wybierz plik, który chcesz odtworzyć wraz z alarmem.
 Przejdź do trybu ustawiania alarmu.
W trybie zatrzymania naciśnij i
przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aby
wyświetlić menu główne, wybierz pozycje
„ Settings”  „Playback Settings” 
„Alarm”, a następnie naciśnij przycisk /ENT.
Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać ustawienie „ON”, a następnie naciśnij przycisk /ENT.
 Ustaw datę i godzinę alarmu.
Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać opcję „Date”, dzień tygodnia lub
opcję „Daily”, a następnie naciśnij przycisk /ENT.
Po wybraniu opcji „Date”:
Podaj kolejno rok, miesiąc, dzień, godzinę i minutę w sposób opisany w
rozdziale „Ustawianie zegara” ( s. 22).
Po wybraniu dnia tygodnia lub opcji „Daily”:
Naciśnij przycisk  lub , aby ustawić godzinę, a następnie naciśnij
przycisk /ENT. Naciśnij przycisk  lub , aby ustawić minutę, a
następnie naciśnij przycisk /ENT.
Aby przesunąć kursor wstecz, naciśnij przycisk BACK/HOME.
Ciąg dalszy 
53
Odtwarzanie plików
 Naciśnij przycisk  STOP, aby wyjść z trybu menu.
Zmiana ustawień alarmu
Wybierz plik, którego ustawienie alarmu chcesz zmienić, a następnie postępuj
zgodnie z krokami od  do .
Anulowanie ustawień alarmu
Postępuj zgodnie z krokami  i . W kroku - wybierz ustawienie „OFF”
i naciśnij przycisk /ENT. Alarm zostanie anulowany, a z okna wyświetlacza
zniknie wskaźnik alarmu.
W ustawionym dniu o określonej godzinie
O ustawionej godzinie dyktafon cyfrowy włączy się automatycznie, a na oknie
wyświetlacza zostanie wyświetlony komunikat „ALARM”. Następnie zostanie
odtworzony alarm oraz wybrany plik zgodnie z wybranym szablonem alarmu.
Po zakończeniu odtwarzania dyktafon cyfrowy zatrzyma się automatycznie.
(Jeśli wybrano szablon „Beep&Play” lub „Play”, dyktafon cyfrowy zatrzyma się
na początku wybranego pliku.)
Zatrzymywanie odtwarzanego alarmu
W trakcie odtwarzania alarmu naciśnij dowolny przycisk inny niż VOL –/+.
Jeśli funkcja HOLD jest włączona, naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje
zatrzymanie odtwarzania alarmu.
Potwierdzanie ustawień alarmu
W trybie zatrzymania dwukrotnie naciśnij przycisk  STOP, aby wyświetlić
okno informacji o pliku. Gdy pojawi się ikona „” (wskaźnik alarmu),
oznacza to ustawienie alarmu.
Indeks
odpowiedni szablon alarmu, a następnie
naciśnij przycisk /ENT.
Pojawi się komunikat „Please Wait” i ustawienie
alarmu zostanie aktywowane.
Spis treści
 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać
54
Usuwanie plików
Usuwanie plików
Spis treści
Usuwanie plików
POWER•HOLD
Indeks
 STOP

/ENT

BACK/HOME
Uwaga
Usuniętego pliku nie można odzyskać.
 Przesuń przełącznik POWER•HOLD do położenia „POWER”, aby
włączyć dyktafon cyfrowy ( s. 20) lub do położenia środkowego,
aby wyłączyć tryb HOLD ( s. 16).
Zostanie wyświetlone okno trybu zatrzymania.  W trybie zatrzymania lub odtwarzania wybierz plik, który ma
zostać usunięty ( s. 28).
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż pojawi się menu
główne.
 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać
opcję „ Erase Files”, a następnie naciśnij
przycisk /ENT.
 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać
opcję „Erase a File”, a następnie naciśnij
przycisk /ENT.
Zostanie wyświetlony komunikat „Erase the
File?”, a wybrany plik będzie odtwarzany w celu
potwierdzenia wyboru.
Ciąg dalszy 
55
Usuwanie plików
 Naciśnij przycisk  STOP, aby wyjść z trybu menu.
Anulowanie usuwania
Wybierz opcję „ΝΟ” w kroku , a następnie naciśnij przycisk /ENT.
Usuwanie części pliku
W pierwszej kolejności podziel plik na dwie części ( s. 63), a następnie
wykonaj kroki od  do .
Indeks
opcję „YES”, a następnie naciśnij przycisk
/ENT.
Pojawi się komunikat „Please Wait” i wybrany
plik zostanie usunięty.
Gdy nagranie zostanie skasowane, pozostałe nagrania zostaną ponownie
uszeregowane, aby nie było między nimi wolnej pozycji.
Spis treści
 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać
56
Usuwanie plików
Spis treści
Usuwanie wszystkich plików w folderze


BACK/HOME
 STOP
 W trybie zatrzymania wybierz folder zawierający pliki, które chcesz
usunąć ( s. 28).
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/
HOME, aby wyświetlić menu główne,
wybierz pozycje „ Erase Files”  „Erase All
Files”, a następnie naciśnij przycisk /ENT.
Zostanie wyświetlony komunikat „Erase All Files?”.
 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać
opcję „YES”, a następnie naciśnij przycisk
/ENT.
Pojawi się animacja „Please Wait” i wszystkie
pliki w wybranym folderze zostaną usunięte.
 Naciśnij przycisk  STOP, aby wyjść z trybu menu.
Anulowanie usuwania
Wybierz opcję „ΝΟ” w kroku , a następnie naciśnij przycisk /ENT.
 Wskazówka
Nie można usunąć pliku, który jest zabezpieczony.
Indeks
/ENT
57
Edytowanie plików
Edytowanie plików
Spis treści
Porządkowanie plików w folderze
Przenoszenie plików do innego folderu
Indeks

/ENT

BACK/HOME
 STOP
 Wybierz plik do przeniesienia.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż pojawi się menu
główne.
 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać
pozycję „ Edit”, a następnie naciśnij
przycisk /ENT.
 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać
pozycję „Edit Files”, a następnie naciśnij
przycisk /ENT.
 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać
pozycję „Move File”, a następnie naciśnij
przycisk /ENT.
 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać
kategorię folderu docelowego, a następnie
naciśnij przycisk /ENT.
Uwaga
Jeśli jako lokalizacja docelowa zostanie wybrana kategoria „ Music”, można
przenieść plik do folderu zawierającego rodzaj plików, które dyktafon cyfrowy może
odtwarzać.
Ciąg dalszy 
58
Edytowanie plików
Spis treści
 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać
Indeks
folder, do którego mają zostać
przeniesione pliki, a następnie naciśnij
przycisk /ENT.
Wyświetli się animacja „Please Wait”, a plik
zostanie przeniesiony do ostatniej pozycji w
folderze docelowym.
Plik przeniesiony do innego folderu zostanie
usunięty z folderu, w którym znajdował się
wcześniej.
 Naciśnij przycisk  STOP, aby wyjść z trybu menu.
Anulowanie przenoszenia plików
Naciśnij przycisk  STOP przed przejściem do kroku .
Kopiowanie plików do innej pamięci
Gniazdo karty microSD
 STOP

/ENT

BACK/HOME
Pliki można kopiować z pamięci wbudowanej na kartę microSD i odwrotnie,
co jest pomocne przy tworzeniu kopii zapasowych. Przed rozpoczęciem
kopiowania należy umieścić kartę microSD w gnieździe karty microSD.
 Wybierz plik do skopiowania.
Aby skopiować plik z karty microSD do pamięci wbudowanej, jako pamięć
źródłową ustaw opcję „microSD Card” ( s. 34).
Ciąg dalszy 
59
Edytowanie plików
 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać kategorię folderu
docelowego, a następnie naciśnij przycisk /ENT.
Zostanie wyświetlona lista folderów wybranej kategorii.
Uwaga
Jeśli jako lokalizacja docelowa zostanie wybrana kategoria „ Music”, można
skopiować plik do folderu zawierającego rodzaj plików, które dyktafon cyfrowy może
odtwarzać.
 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać folder, do którego mają
zostać skopiowane pliki, a następnie naciśnij przycisk /ENT.
Wyświetli się animacja „Please Wait”, a plik zostanie skopiowany na
ostatnią pozycję w folderze docelowym. Plik zostanie skopiowany wraz z
nazwą pliku.
 Naciśnij przycisk  STOP, aby wyjść z trybu menu.
Anulowanie kopiowania
Naciśnij przycisk  STOP przed przejściem do kroku .
Anulowanie kopiowania podczas kopiowania
Gdy podczas kopiowania wyświetlana jest animacja „Please Wait” w kroku ,
naciśnij przycisk  STOP.
Indeks
HOME, aby wyświetlić menu główne,
wybierz pozycje „ Edit”  „Edit Files” 
„File Copy”, a następnie naciśnij przycisk
/ENT.
Pojawi się komunikat „Copy to microSD card
Select Folder” lub „Copy to Built-In Memory
Select Folder” i zostanie wyświetlone okno
wyboru kategorii.
Spis treści
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/
60
Edytowanie plików
Spis treści
Korzystanie ze znaczników ścieżek
Dodawanie znacznika ścieżki
/ENT

T-MARK
Znacznik ścieżki można dodać w celu późniejszego podzielenia pliku w danym
miejscu lub ułatwienia lokalizacji danego miejsca podczas odtwarzania. Dla
każdego pliku można ustawić do 98 znaczników ścieżek.
W celu dodania znacznika ścieżki podczas nagrywania,
odtwarzania lub wstrzymania nagrywania należy
nacisnąć przycisk T-MARK w miejscu, gdzie ma zostać
dodany znacznik.
Wskaźnik (znacznik ścieżki) oraz numer ścieżki zamigają trzy
razy, co oznacza dodanie znacznika.
Lokalizowanie znacznika ścieżki i odtwarzanie nagrania od znacznika
W trybie zatrzymania naciśnij przycisk  lub . Kiedy wskaźnik
(znacznik ścieżki) zamiga jeden raz na wyświetlaczu, naciśnij przycisk /ENT.
Indeks

61
Edytowanie plików
Spis treści
Usuwanie znaczników ścieżek


BACK/HOME
 STOP
 Zatrzymaj nagranie za znacznikiem, który
chcesz usunąć.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/
HOME, aby wyświetlić menu główne,
wybierz pozycje „ Edit”  „Edit Files” 
„Erase Track Mark”, a następnie naciśnij
przycisk /ENT.
Zostanie wyświetlony komunikat „Erase Track
Mark?”.
 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję „YES”, a
następnie naciśnij przycisk /ENT.
Pojawi się animacja „Please Wait” i wybrany znacznik ścieżki zostanie
usunięty.
Miejsce zatrzymania
Usuwanie znacznika ścieżki
Znacznik ścieżki znajdujący się przed miejscem zatrzymania zostanie usunięty.
 Naciśnij przycisk  STOP, aby wyjść z trybu menu.
Anulowanie usuwania
Wybierz opcję „ΝΟ” w kroku , a następnie naciśnij przycisk /ENT.
Indeks
/ENT
62
Edytowanie plików


BACK/HOME
 STOP
 Wybierz plik, którego znaczniki ścieżek chcesz usunąć.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/
HOME, aby wyświetlić menu główne,
wybierz pozycje „ Edit”  „Edit Files” 
„Erase All Track Marks”, a następnie naciśnij
przycisk /ENT.
Zostanie wyświetlony komunikat „Erase All
Track Marks?”.
 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję „YES”, a
następnie naciśnij przycisk /ENT.
Pojawi się animacja „Please Wait” i wszystkie znaczniki ścieżek zostaną
jednocześnie usunięte.
 Naciśnij przycisk  STOP, aby wyjść z trybu menu.
Anulowanie usuwania
Wybierz opcję „ΝΟ” w kroku , a następnie naciśnij przycisk /ENT.
Indeks
/ENT
Spis treści
Jednoczesne usuwanie wszystkich znaczników ścieżek danego pliku
63
Edytowanie plików
Spis treści
Dzielenie plików
Dzielenie pliku w bieżącym miejscu
Indeks

/ENT

BACK/HOME
 STOP
Gdy dyktafon znajduje się w trybie zatrzymania, plik można podzielić, tak aby
składał się z dwóch części, a nowe numery plików są dodawane do nazw
podzielonych plików. Dzieląc plik, można łatwo znaleźć miejsce, od którego ma
on być odtwarzany. Jest to szczególnie przydatne w przypadku długich nagrań
np. przy nagrywaniu spotkania. Plik można dzielić do chwili, gdy łączna liczba
plików w folderze osiągnie maksymalną dopuszczalną wartość.
 Zatrzymaj plik w miejscu, w którym chcesz go podzielić.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/
HOME, aby wyświetlić menu główne,
wybierz pozycje „ Edit”  „Edit Files” 
„Divide at Current Position”, a następnie
naciśnij przycisk /ENT.
Zostanie wyświetlony komunikat „Divide at
Current Position?”.
 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję „YES”, a
następnie naciśnij przycisk /ENT.
Zostanie wyświetlona animacja „Please Wait” i plik zostanie podzielony.
Do nazw podzielonych plików zostaną dodane przyrostki z kolejnymi
numerami („_1” dla oryginalnego pliku i„_2” dla nowego).
Plik 1
Plik 2
Plik 3
Plik jest podzielony.
Plik 1
Plik 2_1
Plik 2_2
Plik 3
Do nazwy podzielonego pliku dodawany jest
przyrostek z kolejnym numerem.
 Naciśnij przycisk  STOP, aby wyjść z trybu menu.
Anulowanie dzielenia
Wybierz opcję „ΝΟ” w kroku , a następnie naciśnij przycisk /ENT.
64
Edytowanie plików


BACK/HOME
 STOP
 Wybierz plik, który chcesz podzielić.
 W trybie zatrzymania naciśnij i przytrzymaj
przycisk BACK/HOME, aby wyświetlić menu
główne, wybierz pozycje „ Edit”  „Edit
Files”  „Divide All Track Marks”, a
następnie naciśnij przycisk /ENT.
Zostanie wyświetlony komunikat „Divide All
Track Marks?”.
 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję „YES”, a następnie
naciśnij przycisk /ENT.
Zostanie wyświetlona animacja „Please Wait”, a plik zostanie podzielony w
miejscach, w których znajdują się znaczniki. Wszystkie znaczniki w pliku
zostaną usunięte.
Do nazwy każdego podzielonego pliku dodawany jest przyrostek z
kolejnym numerem.
Plik 1
Plik jest podzielony przy wszystkich znacznikach ścieżki.
Plik 1_01 Plik 1_02
Plik 1_03
 Naciśnij przycisk  STOP, aby wyjść z trybu menu.
Anulowanie dzielenia
Wybierz opcję „ΝΟ” w kroku , a następnie naciśnij przycisk /ENT.
Anulowanie dzielenia w trakcie dzielenia
Gdy w trakcie dzielenia w kroku  jest wyświetlona animacja „Please Wait”,
naciśnij przycisk  STOP.
Indeks
/ENT
Spis treści
Dzielenie pliku w miejscu, w którym znajduje się znacznik ścieżki
65
Edytowanie plików
Spis treści
Zmiana nazwy folderów i plików
Zmiana nazwy folderu
Indeks

/ENT

BACK/HOME
 STOP
Można zmienić nazwę folderu, w którym są zapisane pliki nagrane dyktafonem
cyfrowym.
Nową nazwę folderu można wybrać z przygotowanych szablonów.
 Z listy folderów w kategorii „ Recording Files” wybierz folder,
którego nazwa ma zostać zmieniona.
 W trybie zatrzymania naciśnij i przytrzymaj
przycisk BACK/HOME, aby wyświetlić menu
główne, wybierz pozycje „ Edit” 
„Change Names”, a następnie naciśnij
przycisk /ENT.
 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać
opcję „Change Folder Name”, a następnie
naciśnij przycisk /ENT.
 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać
żądaną nazwę folderu, a następnie naciśnij
przycisk /ENT.
Pojawi się animacja „Please Wait” i nazwa
folderu zostanie zmieniona.
 Naciśnij przycisk  STOP, aby wyjść z trybu menu.
 Wskazówki
Wybranie nazwy folderu, która już istnieje spowoduje dodanie do niej przyrostka z
kolejnym numerem (od 2 do 10).
Wybranie z szablonów opcji „FOLDER” spowoduje dodanie do każdej nazwy folderu
przyrostka z kolejnym numerem (od 01 do 10).
W celu edytowania szablonów lub zmiany nazwy folderu bezpośrednio można użyć
dołączonego oprogramowania Sound Organizer.
66
Edytowanie plików


BACK/HOME
 STOP
Nazwę pliku można zmienić, dodając przed nazwą pliku znaki z
odpowiedniego szablonu. Można zmienić nazwę pliku w obszarze
przeznaczonym do nagrywania. Z szablonów można wybrać znaki do dodania.
 Z listy folderów w kategorii „ Recording Files” wybierz plik,
którego nazwa ma zostać zmieniona.
 W trybie zatrzymania naciśnij i przytrzymaj
przycisk BACK/HOME, aby wyświetlić menu
główne, wybierz pozycje „ Edit” 
„Change Names”  „Change File Name”, a
następnie naciśnij przycisk /ENT.
 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać
odpowiednie znaki, które mają zostać
dodane przed nazwą pliku, a następnie
naciśnij przycisk /ENT.
Zostanie wyświetlona animacja „Please Wait” i
wybrane znaki zostaną dodane do nazwy pliku.
Będą oddzielone od niej znakiem podkreślenia (_).
(np. jeśli do pliku o nazwie 11215_001 zostanie
dodany znak „A”, plik będzie nazywał się
A_11215_001)
 Naciśnij przycisk  STOP, aby wyjść z trybu menu.
 Wskazówka
W celu edytowania szablonów lub zmiany nazwy pliku bezpośrednio można użyć
dołączonego oprogramowania Sound Organizer.
Indeks
/ENT
Spis treści
Zmiana nazwy pliku
67
Edytowanie plików
Spis treści
Zabezpieczanie plików


BACK/HOME
 STOP
Można zabezpieczyć plik, aby uchronić go przed przypadkowym usunięciem
lub edycją. Jeśli plik jest zabezpieczony, w oknie informacji o pliku wyświetla
się wskaźnik (zabezpieczenie), wskazując, że plik jest tylko do odczytu i nie
można go usunąć ani edytować.
 Wybierz z folderu w kategorii „ Recording Files” lub „ Music” plik,
który chcesz zabezpieczyć.
 W trybie zatrzymania naciśnij i przytrzymaj
przycisk BACK/HOME, aby wyświetlić menu
główne, wybierz pozycje „ Edit”  „Edit
Files”  „Protect”, a następnie naciśnij
przycisk /ENT.
 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać ustawienie „ON”, a
następnie naciśnij przycisk /ENT.
Plik zostanie zabezpieczony.
 Naciśnij przycisk  STOP, aby wyjść z trybu menu.
Usuwanie zabezpieczenia
Wybierz ustawienie „OFF” w kroku  i naciśnij przycisk /ENT.
Indeks
/ENT
68
Funkcje menu
Menu główne
Podmenu
Pozycje menu
-


-
Erase a File


-
Erase All Files

-
-
Edit Files
Protect

-
-
Divide at Current
Position

-
-
Divide All Track
Marks

-
-
Move File

-
-
File Copy

-
-
Erase Track Mark

-
-
Erase All Track Marks

-
-
Change Names
Change Folder Name

-
-
Change File Name

-
-
Settings
Recording Settings
Scene Edit


-
Save Destination

-
-
REC Mode


-
Mic Sensitivity



LCF(Low Cut)



VOR
Playback Settings



DPC(Speed Control)



Effect



Easy Search



Play Mode



Alarm

-
-
Select Memory

-
-
Ciąg dalszy 
Indeks

Select File
Edit
Tryb
Tryb
Tryb
zatrzymania odtwarzania nagrywania

Scene Select
Erase Files
Tryb pracy (: ustawienie możliwe/
—: ustawienie niemożliwe)
Spis treści
Tryby pracy menu
69
Funkcje menu
Settings
Podmenu
Common Settings
Pozycje menu
Tryb
Tryb
Tryb
zatrzymania odtwarzania nagrywania



Power Saving Mode



Language

-
-
Date&Time

-
-
Time Display



Beep



Format

-
-
System Information

-
-
Indeks
LED
Spis treści
Menu główne
Tryb pracy (: ustawienie możliwe/
—: ustawienie niemożliwe)
70
Funkcje menu
Podmenu
Pozycje menu
Ustawienia
(*: ustawienia wstępne)
Patrz
strona
Umożliwia wybór trybu nagrywania dostosowanego do danej sytuacji, takich jak poniżej:
(Shirt Pocket)*, (Meeting), (Voice Notes), (Interview), (My Scene).
Można jednocześnie zmieniać ustawienia wielu opcji nagrywania.
39
Select File
Wyświetla listę kategorii, listę folderów, a następnie listę plików, umożliwiając wybór pliku.
28
Erase Files
Erase a File
Usuwanie plików.
Przed rozpoczęciem usuwania pliku należy wybrać plik, a następnie
przejść do okna menu.
YES:Plik zostanie usunięty.
NO: Plik nie zostanie usunięty.
54
Erase All Files
Usuwanie wszystkich plików w folderze.
Przed rozpoczęciem usuwania plików należy wybrać folder, z
którego mają zostać usunięte pliki, a następnie przejść do okna
menu.
YES:Wszystkie pliki znajdujące się w folderze zostaną usunięte.
NO: Plik nie zostanie usunięty.
56
Protect
Zabezpieczenie wybranych plików
przed usunięciem, podzieleniem lub
przeniesieniem.
ON: Plik zostanie zabezpieczony.
OFF*:Plik nie będzie zabezpieczony.
Plik będzie można usunąć,
edytować lub przenieść.
67
Divide at Current Position
Dzielenie pliku na dwie części.
YES:Plik zostanie podzielony na dwie
części.
NO:Wszystkie pliki znajdujące się
w folderze nie zostaną usunięte.
63
Divide All Track Marks
Dzielenie pliku w miejscu, w którym
znajduje się znacznik ścieżki.
YES:Plik zostanie podzielony w
miejscach, w których znajdują się
znaczniki ścieżki.
NO: Plik nie zostanie podzielony w
miejscach znaczników ścieżki.
64
Move File
Przenoszenie wybranego pliku do
wybranego folderu.
Przed przeniesieniem pliku należy
zaznaczyć plik, który będzie
przenoszony, a następnie przejść do
okna menu.
57
Edit
Edit Files
Ciąg dalszy 
Indeks
Scene Select
Spis treści
Ustawienia menu
71
Funkcje menu
Ustawienia
(*: ustawienia wstępne)
Edit Files
File Copy
Kopiowanie wybranego pliku z pamięci
wbudowanej do wybranego folderu na
karcie microSD lub z karty microSD do
wybranego folderu w pamięci
wbudowanej.
Przed skopiowaniem pliku należy
wybrać plik, który będzie kopiowany, a
następnie przejść do okna menu.
58
Erase Track Mark
Usuwanie znaczników ścieżek
znajdujących się przed bieżącym
miejscem.
YES:Wybrany znacznik ścieżki
zostanie usunięty.
NO: Wybrany znacznik ścieżki nie
zostanie usunięty.
61
Erase All Track Marks
Usunięcie wszystkich znaczników
ścieżek wybranego pliku.
YES:Wszystkie znaczniki ścieżek
zostaną usunięte.
NO: Żadne znaczniki ścieżek nie
zostaną usunięte.
62
Change Folder Name
Zmiana nazwy folderu poprzez wybór
szablonu.
65
Change File Name
Zmiana nazwy pliku poprzez wybór
szablonu i dodanie przed nazwą pliku
znaków wybranego szablonu.
66
Change Names
Patrz
strona
Indeks
Pozycje menu
Spis treści
Podmenu
Ciąg dalszy 
72
Funkcje menu
Pozycje menu
Ustawienia
(*: ustawienia wstępne)
Patrz
strona
Scene Edit
Edytowanie ustawień różnych pozycji
menu nagrywania, które zostały
ustawione wstępnie w menu „Scene
Select”.
Edit: Zmiana ustawień określonych
dla wybranego trybu nagrywania.
Ustawienia zostaną wprowadzone
po wybraniu opcji „Edit Complete”.
Edit from Current Setting:
Zmiana ustawień wstępnych
menu. Ustawienia zostaną
wprowadzone po wybraniu opcji
„Edit Complete”.
Set Default Value:
Przywrócenie ustawień
domyślnych.
Execute:Przywrócenie ustawień
domyślnych i zakończenie
procesu edycji.
Cancel: Zakończenie procesu edycji
bez zmiany ustawień.
Settings
Recording Settings
Spis treści
Podmenu
41
Indeks
Wskazówka
Można edytować następujące pozycje
menu: „REC Mode”, „Mic Sensitivity”
( s. 73), „LCF(Low Cut)” ( s. 73),
„VOR” ( s. 43)
Save Destination
Ustawienie folderu docelowego, w
którym będą zapisywane pliki. Folder
można wybrać w kategorii
„ Recording Files” dla pamięci
wbudowanej oraz karty microSD.
38
REC Mode
Ustawienie trybu nagrywania.
LPCM 44.1 kHz/16 bit:
LPCM (bez kompresji) w
stereofonicznym trybie
nagrywania wysokiej jakości
MP3 192 kbps*:
MP3 (z kompresją) w
standardowym stereofonicznym
trybie nagrywania
MP3 128 kbps:
MP3 (z kompresją) w
stereofonicznym trybie
nagrywania wydłużonego
MP3 48 kbps (MONO):
MP3 (z kompresją) w trybie
standardowego nagrywania
monofonicznego
—
Ciąg dalszy 
73
Funkcje menu
Ustawienia
(*: ustawienia wstępne)
Recording Settings
Mic Sensitivity
Wybór czułości mikrofonu.
:
High
Nagrywanie dźwięku
oddalonego od dyktafonu
cyfrowego lub cichego dźwięku
na przykład w dużych
pomieszczeniach.
Medium *:
Nagrywanie dźwięku podczas
normalnej rozmowy lub spotkania
na przykład w sali konferencyjnej
lub podczas wywiadów.
Low :
Nagrywanie tekstu dyktowanego
z mikrofonem znajdującym się
naprzeciwko ust, dźwięku ze
źródła znajdującego się blisko
dyktafonu cyfrowego lub
głośnego dźwięku.
—
LCF(Low Cut)
Włączenie funkcji LCF (Low Cut
Filter) do obcinania niskich
częstotliwości w celu zmniejszenia
hałasu spowodowanego projektorem
lub wiatrem, co umożliwia
wyraźniejsze nagranie pliku.
ON*: Funkcja LCF jest włączona.
OFF: Funkcja LCF jest wyłączona.
—
VOR
Włączenie funkcji VOR (Voice
Operated Recording).
ON: Nagrywanie rozpoczyna się po
wykryciu przez dyktafon
cyfrowy dźwięku powyżej
określonego poziomu i
zatrzymuje się, gdy wykryty
dźwięk jest poniżej tego
poziomu. Funkcja VOR jest
włączana po naciśnięciu
przycisku  REC/PAUSE.
OFF*:Funkcja VOR jest wyłączona.
43
DPC(Speed Control)
Ustawienie funkcji DPC (Digital Pitch
Control). Można regulować prędkość
odtwarzania w zakresie od 0,50 do 2,00
razy. Dzięki funkcji cyfrowego
przetwarzania dźwięku głos w pliku jest
odtwarzany w naturalnej tonacji.
ON(x n,nn):
Plik jest odtwarzany z określoną
prędkością (x n,nn: n = od 0 do
9) za pomocą funkcji DPC.
OFF*:
Funkcja DPC jest wyłączona.
Set Speed:
Określenie prędkości
odtwarzania od x0,5 do x2,00.
(x0,70*)
48
Playback Settings
Patrz
strona
Indeks
Pozycje menu
Spis treści
Podmenu
Ciąg dalszy 
74
Funkcje menu
Ustawienia
(*: ustawienia wstępne)
Patrz
strona
Playback Settings
Effect
Ustawienie odpowiedniego efektu
odtwarzania.
OFF*:
Funkcja efektów dźwiękowych
jest wyłączona.
Clear Voice 1:
Zmniejszenie zakłóceń (oprócz
zakłóceń głosu) i automatyczne
dostosowanie optymalnego
natężenia głośności niskich oraz
głośnych głosów zapewnia
czysty i przyjemny w odsłuchu
dźwięk.
Clear Voice 2:
Poprawa jakości dźwięku
poprzez większą redukcję
zakłóceń oraz funkcje
automatycznej regulacji
poziomu głośności w stosunku
do opcji „Clear Voice 1”.
Music: Pop:
Uwydatnienie średnich
częstotliwości, doskonałe dla
śpiewu.
Music: Rock:
Uwydatnienie wysokich i
niskich częstotliwości, co daje
mocniejszy dźwięk.
Music: Jazz:
Uwydatnienie wysokich
częstotliwości, co daje bardziej
żywy dźwięk.
Music: Bass 1:
Uwydatnienie niskich tonów.
Music: Bass 2:
Większe uwydatnienie niskich
tonów.
46
Uwaga
Podczas odtwarzania plików przy
użyciu głośnika wbudowanego, funkcja
efektów dźwiękowych nie działa.
Ciąg dalszy 
Indeks
Pozycje menu
Spis treści
Podmenu
75
Funkcje menu
Ustawienia
(*: ustawienia wstępne)
Patrz
strona
Playback Settings
Easy Search
Ustawienie funkcji łatwego
wyszukiwania.
ON: Można przejść do przodu lub do
tyłu o określony czas, naciskając
w trakcie odtwarzania przycisk
 lub . Funkcja ta jest
przydatna do znajdowania
określonego miejsca w długim
nagraniu.
OFF*:Funkcja łatwego wyszukiwania
jest wyłączona. Naciśnięcie
przycisku  lub 
powoduje przewinięcie pliku do
przodu lub do tyłu.
Set Skip Time:
Ustawienie czasu przewinięcia
do przodu lub do tyłu podczas
wyszukiwania.
Set Forward Skip:
Ustawienie czasu przewinięcia
do przodu po naciśnięciu
przycisku . (5sec, 10sec*,
30sec, 1min, 5min lub 10min)
Set Reverse Skip:
Ustawienie czasu przewinięcia
do tyłu po naciśnięciu przycisku
. (1sec, 3sec*, 5sec, 10sec,
30sec, 1min, 5min lub 10min)
51
Play Mode
Ustawienie trybu odtwarzania.
1: Odtwarzanie pliku.
*: Odtwarzanie w sposób ciągły
wszystkich plików
znajdujących się w folderze.
ALL: Odtwarzanie wszystkich
plików w sposób ciągły.
1: Wielokrotne odtwarzanie
jednego pliku.
: Wielokrotne odtwarzanie
wszystkich plików znajdujących
się w jednym folderze.
ALL:Wielokrotne odtwarzanie
wszystkich plików.
49
Alarm
Ustawienie funkcji alarmu.
ON: Funkcja alarmu jest aktywna.
OFF*:Funkcja alarmu jest wyłączona.
Po wybraniu ustawienia „ON” należy
ustawić datę, godzinę lub dzień
tygodnia lub wybrać odtwarzanie
codzienne, a następnie ustawić
wybrany szablon alarmu.
Beep&Play: Odtwarzanie wybranego
pliku po włączeniu alarmu.
Beep: Włączenie tylko dźwięku
alarmu.
Play: Odtwarzanie tylko
wybranego pliku.
52
Indeks
Pozycje menu
Spis treści
Podmenu
Ciąg dalszy 
76
Funkcje menu
Ustawienia
(*: ustawienia wstępne)
Patrz
strona
Select Memory
Wybierz nośnik pamięci, na którym chcesz zapisać plik lub który
zawiera plik do odtworzenia, edytowania lub kopiowania.
Built-In Memory*: Wybrano pamięć wbudowaną dyktafonu
cyfrowego.
microSD Card: Wybrano kartę microSD znajdującą się w
gnieździe kart microSD.
34
Indeks
Pozycje menu
Uwaga
Jeśli w dyktafonie cyfrowym nie umieszczono karty microSD,
zostanie automatycznie wybrana pamięć wbudowana.
Common Settings
LED
Włączenie lub wyłączenie wskaźnika
pracy oraz wskaźnika nagrywania.
ON*: Podczas nagrywania wskaźnik
pracy oraz wskaźnik nagrywania
świecą lub migają. Podczas
odtwarzania wskaźnik pracy
świeci lub miga.
OFF: Wskaźnik nagrywania oraz
wskaźnik pracy nie świecą ani
nie migają nawet podczas
nagrywania lub odtwarzania.
—
Uwaga
Gdy dyktafon cyfrowy jest podłączony
do komputera, wskaźnik pracy oraz
wskaźnik nagrywania świecą lub
migają, nawet jeśli dla opcji „LED”
wybrano ustawienie „OFF”.
Power Saving Mode
Ustawienie trybu oszczędzania energii
w celu ograniczenia zużycia energii
akumulatora.
ON*:Tryb oszczędzania energii jest
włączony. Wyświetlacz wyłącza
się automatycznie, jeśli przez ok.
5 sekund w trybie zatrzymania i
ok. 10 sekund w trybach
nagrywania oraz odtwarzania
nie wykonano żadnych działań.
OFF: Tryb oszczędzania energii jest
wyłączony.
Spis treści
Podmenu
21
Ciąg dalszy 
77
Funkcje menu
Ustawienia
(*: ustawienia wstępne)
Patrz
strona
Common Settings
Language
Ustawienie języka, w którym
wyświetlane będą komunikaty, nazwy
menu, folderów, plików itp.
Deutsch (niemiecki), English (angielski),
Español (hiszpański), Français
(francuski), Italiano (włoski), Русский
(koreański),
(rosyjski),
(chiński),
(tajski)
(chiński),
25
Indeks
Pozycje menu
Uwaga
Liczba dostępnych opcji języków i
ustawienia domyślne różnią się w
zależności od regionu, gdzie zakupiono
odtwarzacz cyfrowy.
Date&Time
Auto(Synchronizing)*:
Jeśli dyktafon cyfrowy jest
podłączony do komputera z
oprogramowaniem Sound
Organizer, zegar zostanie
automatycznie zsynchronizowany
z zegarem komputera.
Manual:
Ustawienie zegara przez
wybranie kolejno roku, miesiąca,
dnia, godziny i minut.
23
Time Display
Ustawienie sposobu wyświetlania zegara.
12‑Hour:12:00AM = północ,
12:00PM = południe
24‑Hour:0:00 = północ,
12:00 = południe
—
Uwaga
Domyślne ustawienie różni się w
zależności od regionu, gdzie zakupiono
dyktafon cyfrowy.
Beep
Włączenie lub wyłączenie sygnału
akustycznego.
ON*: Sygnał akustyczny zatwierdza
każdą operację lub wskazuje na
wystąpienie błędu.
OFF: Sygnały akustyczne nie będą
odtwarzane.
Spis treści
Podmenu
—
Uwaga
Alarm włącza się, nawet jeśli dla opcji
„Beep” wybrano w menu ustawienie
„OFF”.
Ciąg dalszy 
78
Funkcje menu
Ustawienia
(*: ustawienia wstępne)
Common Settings
Format
Formatowanie aktualnie wybranej
pamięci (wbudowanej lub karty
microSD). Wszystkie dane znajdujące
się w danej pamięci zostaną usunięte
przy jednoczesnym przywróceniu
domyślnej struktury katalogów.
Execute: Nośnik pamięci zostanie
sformatowany.
Cancel: Nośnik pamięci nie zostanie
sformatowany.
Patrz
strona
—
Indeks
Pozycje menu
Uwagi
Funkcja formatowania dyktafonu
cyfrowego służy do formatowania
karty microSD włożonej do
dyktafonu. Nie należy formatować
karty microSD za pomocą
komputera.
Przed rozpoczęciem formatowania
przełącz pamięć na tę, która ma
zostać sformatowana ( s. 34).
Sformatowanie pamięci spowoduje
usunięcie wszystkich danych
znajdujących się na tym nośniku. Po
sformatowaniu pamięci odzyskanie
usuniętych danych jest niemożliwe.
W przypadku formatowania pamięci
wbudowanej usunięte zostaną
również instrukcje obsługi zapisane
w tej pamięci. Aby pobrać kopię
instrukcji obsługi, odwiedź witrynę
pomocy technicznej firmy Sony
odpowiednią dla danego regionu
( s. 104).
System Information
Wyświetlanie nazwy modelu dyktafonu
cyfrowego oraz numeru wersji
oprogramowania.
Spis treści
Podmenu
—
79
Korzystanie z komputera
Korzystanie z komputera
Po podłączeniu dyktafonu cyfrowego do komputera można przenosić pliki
pomiędzy nimi.
Kopiowanie plików muzycznych z komputera w celu odtworzenia ich na dyktafonie
cyfrowym ( s. 86)
Używanie dyktafonu cyfrowego jako pamięci USB ( s. 88)
Na dyktafonie cyfrowym można przechowywać obrazy i dane tekstowe
zapisane na komputerze.
Zarządzanie plikami oraz ich edycja za pomocą oprogramowania Sound Organizer
( s. 89)
Dołączone oprogramowanie Sound Organizer umożliwia przesyłanie plików
nagranych za pomocą dyktafonu cyfrowego do komputera w celu ich
edytowania i zarządzania nimi. Do dyktafonu cyfrowego można także przesyłać
zapisane w pamięci komputera pliki muzyczne i pliki podcast.
Wymagania systemowe dotyczące komputera
Szczegółowe informacje dotyczące wymagań systemowych komputera znajdują
się na stronach 91 i 99.
Indeks
Kopiowanie plików z dyktafonu cyfrowego i zapisywanie ich na komputerze
( s. 85)
Spis treści
Używanie dyktafonu cyfrowego z komputerem
80
Korzystanie z komputera
Dyktafon cyfrowy
Komputer użytkownika
Spis treści
Podłączanie dyktafonu cyfrowego do komputera
Do portu USB
komputera
Indeks
Kabel połączeniowy
USB
Do złącza  (USB)
Aby przenieść pliki między dyktafonem cyfrowym a komputerem, podłącz
dyktafon do komputera.
 Podłącz złącze  (USB) dyktafonu cyfrowego do portu USB
włączonego komputera za pomocą dołączonego kabla
połączeniowego USB dokładnie włożonego do każdego złącza.
 Sprawdź, czy dyktafon cyfrowy został prawidłowo wykryty.
Na ekranie systemu Windows uruchom program „Mój komputer” lub
„Komputer” i upewnij się, czy wykryto urządzenia „IC RECORDER” lub
„MEMORY CARD”.
Na ekranie komputera Macintosh sprawdź, czy napęd „IC RECORDER”
lub „MEMORY CARD” wyświetlany jest na pasku bocznym menadżera
plików Finder.
Zaraz po podłączeniu dyktafon cyfrowy zostanie rozpoznany przez komputer.
Podczas podłączania dyktafonu cyfrowego do komputera w oknie wyświetlacza
dyktafonu cyfrowego wyświetlany jest komunikat „Connecting”.
81
Korzystanie z komputera
Pamięć wbudowana
Karta microSD
„MEMORY CARD”
IC RECORDER
VOICE*1
FOLDER01
Folder na pliki nagrane
za pomocą dyktafonu
cyfrowego
PRIVATE
SONY
VOICE
FOLDER05
Folder przesłany
z komputera
MUSIC
POP
LPCM
AAC-LC
NEWS*2
MP3
FOLDER05
*3
POP
*3
J-POP
LPCM
PODCASTS
Conversation
LPCM
MP3
MP3
WMA
*4
AAC-LC
NEWS
AAC-LC
Conversation*2
Folder przesłany
z komputera
MUSIC
J-POP*2
PODCASTS
Folder na pliki nagrane
za pomocą dyktafonu
FOLDER01 cyfrowego
LPCM
MP3
MP3
AAC-LC
MP3
WMA
Instructions*5
*1 Nawet jeśli plik został przeniesiony bezpośrednio do folderu VOICE, nie będzie on
*2
*3
*4
*5
wyświetlany w kategorii „ Recording Files” dyktafonu cyfrowego. Przenosząc plik z
komputera do dyktafonu cyfrowego, umieść plik w podfolderach folderu VOICE.
Nazwa folderu zawierającego pliki muzyczne lub pliki podcast będzie wyświetlana
przez dyktafon cyfrowy bez zmian, więc wygodnie jest od razu wybrać nazwę łatwą
do zapamiętania.
Foldery pokazane na ilustracji są przykładami nazw folderów.
Dyktafon cyfrowy rozpoznaje do 8 poziomów skopiowanych do niego folderów.
Pliki muzyczne skopiowanie osobno zostaną sklasyfikowane jako znajdujące się w
lokalizacji „No Folder”.
Instrukcja obsługi dyktafonu cyfrowego zapisana jest w folderze „Instructions”
znajdującym się w folderze „IC RECORDER”.
Ciąg dalszy 
Indeks
Foldery i pliki są wyświetlane na ekranie komputera w sposób opisany poniżej.
Otwierając urządzenie „IC RECORDER” lub „MEMORY CARD”, można
wyświetlić foldery i pliki za pomocą Eksplorator w systemie Windows i
narzędzia Finder w komputerze Macintosh.
W przypadku podłączenia dyktafonu cyfrowego do komputera, jeśli jako
pamięć docelową wybrano opcję „microSD Card” ( s. 34), struktura
folderów różni się od struktury w przypadku ustawienia pamięci docelowej
jako „Built-In Memory”.
Spis treści
Struktura folderów i plików
82
Korzystanie z komputera
Struktura folderów wyświetlanych w oknie wyświetlacza dyktafonu cyfrowego
Struktura folderów widoczna w oknie wyświetlacza dyktafonu cyfrowego różni
się od struktury widocznej na ekranie komputera.
W oknie wyświetlacza dyktafonu cyfrowego dostępne są następujące wskaźniki
folderów:
: Folder na pliki nagrane za pomocą dyktafonu cyfrowego.
: Folder przesłany z komputera (te foldery są wyświetlane po przesłaniu
plików muzycznych z komputera).
:Folder na pliki podcast przesłane z komputera (te foldery są wyświetlane
po przesłaniu plików podcast z komputera).
Uwaga
Jeśli w folderach nie ma plików do odtworzenia za pomocą dyktafonu cyfrowego, foldery
te nie będą wyświetlane w oknie wyświetlacza dyktafonu cyfrowego.
Foldery wyświetlane w kategorii „ Recording Files” dyktafonu cyfrowego
Foldery na pliki nagrane za pomocą dyktafonu cyfrowego (foldery wyświetlane
w folderze VOICE) zostaną wyświetlone.
Uwaga
Nawet jeśli plik został przeniesiony bezpośrednio do folderu VOICE, nie będzie on
wyświetlany w kategorii „ Recording Files” dyktafonu cyfrowego.
Ciąg dalszy 
Indeks
Na dyktafonie cyfrowym mogą być wyświetlane tytuły, wykonawcy itp. utworów
muzycznych. Zaleca się wprowadzanie informacji ID3 za pomocą oprogramowania
używanego do tworzenia plików muzycznych na komputerze.
nie zostanie wprowadzony tytuł ani nazwa wykonawcy, w oknie wyświetlacza
Jeśli

dyktafonu cyfrowego będzie wyświetlany komunikat „No Data”.
Spis treści
Wskazówki
83
Korzystanie z komputera
Foldery wyświetlane w kategorii „ Podcast” dyktafonu cyfrowego
Wyświetlane są foldery na pliki podcast skopiowane z komputera.
Do kopiowania plików z komputera do dyktafonu cyfrowego używaj
dołączonego oprogramowania Sound Organizer.
Indeks
Wśród folderów skopiowanych z komputera wyświetlane będą następujące
foldery.
Podfoldery folderu MUSIC zawierające pliki (jeśli foldery mają kilka
poziomów, wszystkie wyświetlane są równolegle).
skopiowane z miejsc innych niż folder MUSIC lub PODCASTS
Foldery

Foldery o nazwie „No Folder” (w tym folderze wyświetlane są pliki muzyczne
kopiowane osobno).
Spis treści
Foldery wyświetlane w kategorii „ Music” dyktafonu cyfrowego
84
Korzystanie z komputera
Należy postępować zgodnie z poniższą procedurą, w przeciwnym razie dane
mogą zostać uszkodzone.
 Za pośrednictwem komputera wykonaj podane poniżej czynności. *1
Kliknij lewym przyciskiem myszy poniższą ikonę na pasku zadań systemu
Windows w dolnym prawym narożniku pulpitu:
 Kliknij lewym przyciskiem myszy polecenie „Wysuń IC RECORDER
(Windows 7) lub „Bezpiecznie usuń Urządzenie pamięci masowej USB”
(Windows XP, Windows Vista).
Ikony i menu mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego.
Ikona może nie być zawsze wyświetlana na pasku zadań zależnie od
ustawień komputera.
Na ekranie komputera Macintosh kliknij ikonę wysuwania „IC
RECORDER” lub „MEMORY CARD” na pasku bocznym menadżera
plików Finder.
 Odłącz kabel połączeniowy USB od dyktafonu cyfrowego i portu
USB komputera.
*1Szczegółowe informacje dotyczące odłączania dyktafonu cyfrowego od komputera znajdują się w
instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
Indeks
 Upewnij się, że wskaźnik pracy dyktafonu cyfrowego nie świeci.
Spis treści
Odłączanie dyktafonu cyfrowego od komputera
85
Korzystanie z komputera
Spis treści
Kopiowanie plików z dyktafonu cyfrowego do
komputera
Indeks
Można kopiować pliki i foldery z dyktafonu cyfrowego i zapisywać je w pamięci
komputera.
 Podłącz dyktafon cyfrowy do komputera ( s. 80).
 Skopiuj pliki lub foldery, które mają zostać przeniesione do
komputera.
Przeciągnij i upuść pliki lub foldery, które chcesz skopiować z folderu „IC
RECORDER” lub „MEMORY CARD” na dysk lokalny komputera.
Kopiowanie plików lub folderów (przeciągnij i upuść)
Dyktafon cyfrowy Komputer
lub karta microSD użytkownika
 Kliknij i przytrzymaj,
 przeciągnij,
 a następnie upuść.
 Odłącz dyktafon cyfrowy od komputera ( s. 84).
86
Korzystanie z komputera
Spis treści
Kopiowanie plików muzycznych z komputera do
dyktafonu cyfrowego i ich odtwarzanie
Indeks
Pliki muzyczne lub inne pliki dźwiękowe (LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/
WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a)*) można skopiować z komputera do dyktafonu
cyfrowego, przeciągając je i upuszczając, i odtwarzać w dyktafonie.
*Informacje na temat formatów plików, które mogą być odtwarzane za pomocą dyktafonu
cyfrowego można znaleźć w części „Konstrukcja i dane techniczne”  s. 101).
Kopiowanie pliku muzycznego z komputera na dyktafon cyfrowy
(przeciągnij i upuść)
 Podłącz dyktafon cyfrowy do komputera ( s. 80).
 Skopiuj do dyktafonu cyfrowego folder, w którym są
przechowywane pliki muzyczne.
W systemie Windows za pomocą Eksplorator lub w komputerze
Macintosh za pomocą narzędzia Finder przeciągnij i upuść folder z
plikami muzycznymi do folderu „IC RECORDER” lub „MEMORY
CARD”.
Dyktafon cyfrowy rozpoznaje maksymalnie 400 folderów. Do jednego
folderu można skopiować maks. 199 plików. Ponadto dyktafon cyfrowy
rozpoznaje do 4 095 folderów i plików znajdujących się na nośniku
pamięci.
 Odłącz dyktafon cyfrowy od komputera ( s. 84).
87
Korzystanie z komputera
Spis treści
Odtwarzanie skopiowanych z komputera plików muzycznych za pomocą
dyktafonu cyfrowego
 Wybierz folder.
Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać opcję „ Music”, a
następnie naciśnij przycisk /ENT.
Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać folder ( ), w którym
przechowywane są pliki muzyczne, a następnie naciśnij przycisk
/ENT.
 Wybierz plik muzyczny, który chcesz odtworzyć.
Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać żądany plik, a następnie
naciśnij przycisk /ENT.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego pliku.
 Naciśnij przycisk  STOP, aby zatrzymać odtwarzanie.
Odtwarzanie innego pliku
W trybie zatrzymania naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić
pożądany plik, a następnie naciśnij przycisk /ENT w celu rozpoczęcia
odtwarzania.
Indeks
Wyświetl listę kategorii w jeden z poniższych sposobów:
W trybie zatrzymania lub odtwarzania naciśnij i przytrzymaj przycisk
BACK/HOME, aby wyświetlić menu główne, wybierz pozycję „ Select
File”, a następnie naciśnij przycisk /ENT.
W trybie zatrzymania naciskaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlona lista kategorii.
88
Korzystanie z komputera
Indeks
Po podłączeniu dyktafonu cyfrowego do komputera można na nim
przechowywać obrazy i dane tekstowe z komputera, a także pliki nagrane za
pomocą dyktafonu cyfrowego.
Komputer musi spełniać określone wymagania systemowe, aby możliwe było
stosowanie dyktafonu cyfrowego jako pamięci USB.
Szczegółowe informacje dotyczące wymagań systemowych znajdują się na
stronie 99.
Spis treści
Użycie dyktafonu cyfrowego jako pamięci USB
89
Korzystanie z komputera
Spis treści
Korzystanie z oprogramowania Sound Organizer
Możliwości oprogramowania Sound Organizer
Importowanie plików nagranych za pomocą dyktafonu cyfrowego
Pliki nagrane za pomocą dyktafonu cyfrowego można zaimportować do
oprogramowania Sound Organizer.
Zaimportowane pliki są zapisywane w pamięci komputera.
Importowanie utworów z płyty CD
Do programu Sound Organizer można importować utwory zapisane na płycie
CD.
Zaimportowane utwory są zapisywane w pamięci komputera.
Importowanie utworów zapisanych w pamięci komputera
Do programu Sound Organizer można importować pliki muzyczne i inne pliki
zapisane w pamięci komputera.
Subskrypcja i aktualizowanie plików podcast
Za pomocą programu Sound Organizer można subskrybować pliki podcast.
Subskrypcja i aktualizacja plików podcast umożliwia pobieranie (subskrypcję)
i korzystanie z najnowszych danych znajdujących się w Internecie.
Odtwarzanie plików
Można odtwarzać pliki zaimportowane do programu Sound Organizer.
Zmiana informacji o pliku
Można zmieniać tytuł, nazwisko wykonawcy oraz inne informacje wyświetlane
na liście plików.
Dzielenie plików
Można podzielić jeden plik na kilka mniejszych.
Ciąg dalszy 
Indeks
Oprogramowanie Sound Organizer umożliwia wymianę plików pomiędzy
dyktafonem cyfrowym a kartą pamięci. Możliwe jest odtwarzanie i przesyłanie
utworów zaimportowanych z płyt CD i innych nośników, plików MP3 oraz
innych plików audio zaimportowanych z komputera do dyktafonu cyfrowego, a
także plików podcast. Program pozwala także na przeprowadzanie innych
operacji na zaimportowanych plikach (odtwarzanie, edytowanie, konwersja na
format MP3 lub inny). Za pomocą programu można też nagrywać płyty CD i
przesyłać pliki audio pocztą elektroniczną.
90
Korzystanie z komputera
Usuwanie plików z dyktafonu cyfrowego
Można usuwać pliki zapisane w pamięci dyktafonu cyfrowego.
Za pomocą tej operacji można usuwać pliki z dyktafonu cyfrowego, aby
zwiększyć ilość wolnego miejsca w pamięci dyktafonu lub usunąć niepotrzebne
już pliki.
Przesyłanie plików na dyktafon cyfrowy
Można przesyłać pliki z programu Sound Organizer do dyktafonu cyfrowego
lub na kartę pamięci.
Można cieszyć się plikami muzycznymi, plikami podcast oraz inną zawartością
dyktafonu cyfrowego.
Nagrywanie płyt CD z muzyką
Można wybierać ulubione piosenki spośród utworów zaimportowanych do
programu Sound Organizer i nagrywać je na własne płyty CD.
Inne przydatne zastosowania
Można uruchomić program poczty elektronicznej i wysyłać nagrane pliki
jako załączniki.
Można korzystać z oprogramowania do rozpoznawania głosu Dragon
NaturallySpeaking (nie należy do wyposażenia), kompatybilnego z
programem Sound Organizer, aby rozpoznawać głos z nagrań i konwertować
głos na tekst.
Indeks
Edytowanie szablonów nazwy folderu lub pliku
Można edytować szablony użyte jako opcje menu „Change File Name” oraz
„Change Folder Name”.
Spis treści
Łączenie plików
Można połączyć kilka plików w jeden.
91
Korzystanie z komputera
Poniżej przedstawiono wymagania systemowe dla programu Sound Organizer.
* Nie dotyczy Chin
Uwagi
Jeden z powyższych systemów operacyjnych powinien być domyślnie wstępnie
zainstalowany. Zaktualizowane systemy operacyjne lub środowiska wielosystemowe nie
są obsługiwane.
Windows XP w wersji 64-bitowej nie są obsługiwane.
Systemy

IBM PC/AT lub zgodny
Procesor
Windows XP: Procesor Pentium III 500 MHz lub szybszy
Windows Vista: Procesor Pentium III 800 MHz lub szybszy
Windows 7: Procesor Pentium III 1 GHz lub szybszy
Pamięć
Windows XP: minimum 256 MB
Windows Vista: minimum 512 MB (w przypadku systemów Windows Vista
Ultimate/Business/Home Premium zalecane jest minimum 1 GB)
Windows 7: minimum 1 GB (wersja 32-bitowa)/minimum 2 GB (wersja
64-bitowa)
Wolne miejsce na dysku twardym
Wymagane jest minimum 400 MB.
Zależnie od wersji systemu Windows używane może być ponad 400 MB
pamięci.
Wymagane jest również wolne miejsce do przechowywania plików
muzycznych.
Ciąg dalszy 
Indeks
Systemy operacyjne
Windows 7 Ultimate
Windows 7 Professional
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Home Basic
Windows 7 Starter (wersja 32-bitowa)
Windows Vista Ultimate Service Pack 2 lub nowszy
Windows Vista Business Service Pack 2 lub nowszy
Windows Vista Home Premium Service Pack 2 lub nowszy
Windows Vista Home Basic Service Pack 2 lub nowszy
Windows XP Media Center Edition 2005 Service Pack 3 lub nowszy
Windows XP Media Center Edition 2004 Service Pack 3 lub nowszy*
Windows XP Media Center Edition Service Pack 3 lub nowszy*
Windows XP Professional Service Pack 3 lub nowszy
Windows XP Home Edition Service Pack 3 lub nowszy
Wstępnie zainstalowany.
Spis treści
Wymagania systemowe dotyczące komputera
92
Korzystanie z komputera
Zainstaluj program Sound Organizer na komputerze.
Uwagi
Aby zainstalować oprogramowanie Sound Organizer, należy zalogować się do konta z
uprawnieniami administratora.
Ponadto w przypadku systemu Windows 7, jeżeli zostanie wyświetlony ekran [Kontrola
konta użytkownika], należy potwierdzić komunikat na ekranie, a następnie kliknąć
przycisk [Tak] ([Kontynuuj] w przypadku systemu Windows Vista).
Program Sound Organizer nie może zostać uruchomiony, jeśli użytkownik systemu
Windows XP ma ograniczone uprawnienia.
Aby korzystać z funkcji aktualizacji oprogramowania w systemie Windows XP, należy
zalogować się na konto z uprawnieniami administratora.
Moduł Windows Media Format Runtime jest dodawany przez instalator programu Sound
Organizer. Moduł ten nie jest usuwany po odinstalowaniu programu Sound Organizer.
Jednakże jeśli jest już zainstalowany, nie będzie instalowany ponownie.
Dane znajdujące się w folderach nie są usuwane po odinstalowaniu programu Sound
Organizer.
Jeśli na jednym komputerze zainstalowanych jest kilka systemów operacyjnych,
środowisko instalacyjne nie będzie instalować programu Sound Organizer w każdym z
tych systemów. Mogłoby to spowodować niespójność danych.
Ciąg dalszy 
Indeks
Instalowanie oprogramowania Sound Organizer
Spis treści
Ustawienia ekranu
Rozdzielczość ekranu: 800 × 600 pikseli lub większa (zaleca się rozdzielczość
1 024 × 768)
Kolory: High Color (16 bitów) lub więcej
Karta dźwiękowa
Zaleca się używanie karty dźwiękowej kompatybilnej ze standardem
SoundBlaster.
Port USB
Do korzystania z urządzeń i nośników niezbędny jest kompatybilny port USB.
W przypadku korzystania z koncentratora USB działanie programu nie jest
gwarantowane (z wyjątkiem modeli, dla których działanie zostało
zagwarantowane).
Napęd dysków
Wymagany jest napęd CD‑ROM. Aby tworzyć płyty CD z muzyką, niezbędny
jest napęd CD‑R/RW.
93
Korzystanie z komputera
włącz komputer i uruchom system Windows.
 Włóż dołączoną płytę CD‑ROM do napędu CD‑ROM.
 Zaakceptuj warunki umowy licencyjnej, zaznaczając opcję [I accept
the terms in the license agreement], a następnie kliknij przycisk
[Next].
 Gdy zostanie wyświetlone okno [Setup Type], wybierz opcję
[Standard] lub [Custom], a następnie kliknij przycisk [Next].
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a w przypadku
wybrania opcji [Custom] zdefiniuj ustawienia instalacji.
 Gdy zostanie wyświetlone okno [Ready to Install the Program],
kliknij przycisk [Install].
Rozpocznie się procedura instalacji.
 Gdy zostanie wyświetlone okno [Sound Organizer has been
installed successfully.], zaznacz opcję [Launch Sound Organizer
Now], a następnie kliknij przycisk [Finish].
Uwaga
Po zainstalowaniu programu Sound Organizer może zajść konieczność ponownego
uruchomienia komputera.
Indeks
Automatycznie zostanie uruchomione menu [Sound Organizer —
InstallShield Wizard] i wyświetli się okno [Welcome to Sound Organizer
Installer].
Jeśli menu [Welcome to Sound Organizer Installer] nie zostanie
uruchomione, otwórz okno Windows Eksplorator, prawym przyciskiem
myszy kliknij napęd CD‑ROM, dwukrotnie kliknij plik
[SoundOrganizerInstaller.exe] i postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami.
Spis treści
 Upewnij się, że dyktafon cyfrowy nie jest podłączony, a następnie
94
Korzystanie z komputera
 Przycisk Edit Mode
Wyświetla okno edycji,
umożliwiające edycje plików.
 Help
Pomoc programu Sound Organizer.
W plikach pomocy można znaleźć
szczegółowe informacje na temat
poszczególnych operacji.
 Lista plików programu Sound
Organizer (My Library)
Wyświetla listę plików znajdujących
się w katalogach My Library
programu Sound Organizer zależnie
od wykonywanej operacji.
Recording Files: Wyświetla listę
nagranych plików.
Pliki nagrane za pomocą dyktafonu
cyfrowego wyświetlane są dopiero
po ich zaimportowaniu do
programu.
Music: Wyświetla listę plików
muzycznych.
W tym katalogu wyświetlane są
utwory zaimportowane z płyty CD.
Podcast: Wyświetla listę plików
podcast.
 Lista plików znajdujących się na
dyktafonie cyfrowym
Wyświetla listę plików zapisanych na
podłączonym dyktafonie cyfrowym
lub karcie pamięci.
 Pasek boczny (Import/Transfer)
IC Recorder: Wyświetla ekran
przesyłania. Wyświetlana jest lista
plików znajdujących się na
podłączonym urządzeniu.
Import CD: Wyświetlanie ekranu
importowania plików muzycznych z
płyty CD.
Burn CD/DVD: Wyświetlanie
ekranu nagrywania płyt.
 Przyciski przesyłania
: Przesyłanie plików z programu
Sound Organizer na dyktafon
cyfrowy lub kartę pamięci.
: Importowanie plików z
dyktafonu cyfrowego lub karty
pamięci do katalogu My Library
programu Sound Organizer.
Indeks
 Przycisk Quick Operation Guide
Wyświetla instrukcję Quick
Operation Guide zawierającą
podstawowe informacje o programie
Sound Organizer.
Spis treści
Okno programu Sound Organizer
95
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Spis treści
Korzystanie z zasilacza sieciowego USB
Do złącza  (USB)
Wbudowany akumulator można ładować, podłączając dyktafon cyfrowy do
gniazda zasilania przy użyciu zasilacza sieciowego USB (nie należy do
wyposażenia). Akumulator można ładować podczas korzystania z dyktafonu
cyfrowego, co jest przydatne podczas długiego nagrywania.
Jeśli dyktafon cyfrowy jest używany pierwszy raz lub po pewnym okresie
nieużywania, należy ładować akumulatory aż do wyświetlenia wskaźnika „ ”.
Pełne naładowanie rozładowanych akumulatorów trwa około 1 godziny i 30
minut.*
* Przybliżony czas wymagany do pełnego naładowania całkowicie rozładowanego akumulatora w
temperaturze pokojowej. Czas ten zależy od poziomu naładowania akumulatora i jego stanu.
 Podłącz zasilacz sieciowy USB (nie należy do wyposażenia) do
gniazda zasilania.
 Podłącz zasilacz sieciowy USB do dołączonego kabla
połączeniowego USB.
 Podłącz kabel połączeniowy USB do złącza  (USB) dyktafonu
cyfrowego.
Podczas ładowania jest wyświetlany animowany wskaźnik baterii.
Teraz można korzystać z dyktafonu cyfrowego i jednocześnie ładować
akumulator.
Wskaźnik baterii
Uwaga
Podczas odtwarzania plików przez wbudowany głośnik nie można ładować akumulatora.
Indeks
Kabel połączeniowy USB
96
Informacje dodatkowe
Należy postępować zgodnie z poniższą procedurą, w przeciwnym razie dane
znajdujące się w dyktafonie cyfrowym mogą zostać uszkodzone.
 STOP, aby przełączyć dyktafon cyfrowy w tryb zatrzymania.
 Upewnij się, że wskaźnik pracy dyktafonu cyfrowego nie świeci.
 Odłącz dyktafon cyfrowy od zasilacza sieciowego USB, a następnie
odłącz zasilacz sieciowy USB od gniazda zasilania.
Indeks
 W przypadku nagrywania lub odtwarzania plików naciśnij przycisk
Spis treści
Odłączanie dyktafonu cyfrowego od gniazda zasilania
97
Informacje dodatkowe
Bezpieczeństwo
Nie należy obsługiwać urządzenia podczas prowadzenia samochodu, jazdy na
rowerze lub prowadzenia innego pojazdu mechanicznego.
Obchodzenie się z urządzeniem
Nie należy ustawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła ani w miejscach
narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nadmiernych
ilości kurzu lub wstrząsów mechanicznych.
W przypadku przygniecenia urządzenia ciężkim obiektem lub wylania na nie
płynu należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi sprawdzenie urządzenia
przed jego dalszym użyciem.
należy chronić przed spryskaniem wodą. Urządzenie nie jest
Urządzenie

wodoszczelne. Szczególną ostrożność należy zachować w następujących
sytuacjach:
 Mając urządzenie w kieszeni w czasie wizyty w łazience itp. Kiedy
użytkownik się schyli, urządzenie może wpaść do wody i ulec zamoczeniu.
 Używając urządzenia w miejscach, gdzie będzie narażone na deszcz, śnieg
lub wilgoć.
 W sytuacjach, kiedy użytkownik się spoci. Dotknięcie urządzenia
mokrymi dłońmi lub włożenie go do kieszeni spoconej odzieży może
spowodować jego zamoczenie.
słuchawek w miejscu, gdzie powietrze jest bardzo suche, może
Używanie

spowodować ból uszu. Jego przyczyną nie jest uszkodzenie słuchawek, lecz
ładunki elektrostatyczne nagromadzone w ciele użytkownika. Można je
zmniejszyć, nosząc niesyntetyczną odzież, która zapobiega powstawaniu
ładunków elektrostatycznych.
Zakłócenia
W przypadku umieszczenia urządzenia w pobliżu zasilacza sieciowego,
świetlówki lub telefonu komórkowego podczas nagrywania lub odtwarzania
mogą być słyszalne szumy.
lub zadrapanie, na przykład palcem, urządzenia podczas nagrywania
Potarcie

może spowodować zakłócenie nagrania.
Konserwacja
Do czyszczenia części zewnętrznych należy używać miękkiego materiału lekko
zwilżonego wodą. Następnie wytrzeć wnętrze miękką suchą ściereczką. Nie
należy używać alkoholu, benzyny ani rozpuszczalników.
W przypadku pytań lub problemów należy skontaktować się z najbliższym
przedstawicielem firmy Sony.
Ciąg dalszy 
Indeks
Zasilanie
Urządzenie może być zasilane wyłącznie napięciem stałym 3,7 V przy użyciu
wbudowanego akumulatora litowo‑jonowego.
Spis treści
Środki ostrożności
98
Informacje dodatkowe
Indeks
Korzystanie z karty microSD
Formatowanie (inicjowanie) karty microSD należy przeprowadzać przy
użyciu dyktafonu cyfrowego. Działanie kart microSD sformatowanych za
pośrednictwem systemu Windows lub innych urządzeń nie jest
gwarantowane.
dane znajdujące się na formatowanej karcie microSD zostaną
Wszystkie

usunięte. Uważaj, aby podczas formatowania nie usunąć ważnych danych.
zostawiaj karty microSD w miejscach łatwo dostępnych dla małych
Nie

dzieci. Małe dzieci mogą połknąć kartę.
wkładaj ani nie wyjmuj karty microSD podczas nagrywania/odtwarzania/
Nie

formatowania. Może to spowodować, że dyktafon cyfrowy nie będzie działać
prawidłowo.
Nie wyjmuj karty microSD, gdy wskaźnik pracy miga na pomarańczowo.
Może to spowodować uszkodzenie danych.
Firma Sony nie gwarantuje, że dyktafon cyfrowy będzie współpracował ze
wszystkimi typami kart microSD.
Korzystanie z kart microSD ROM (read-only-memory) lub chronionych
przed zapisem nie jest możliwe.
Dane mogą zostać uszkodzone na skutek:
 Wyjęcia karty microSD lub wyłączenia dyktafonu cyfrowego w trakcie
zapisywania lub odczytywania.
 Użytkowania karty microSD w miejscach narażonych na działanie
elektryczności statycznej lub szumów spowodowanych działaniem
urządzeń elektrycznych.
Firma Sony nie odpowiada za utratę lub uszkodzenie zapisanych danych.
Zaleca się tworzenie kopii zapasowych istotnych danych.
Nie należy dotykać styków ani karty microSD ręką lub metalowymi
przedmiotami.
Nie należy zgniatać, wyginać ani upuszczać karty microSD.
Nie należy rozkładać na części ani modyfikować karty microSD.
Nie należy narażać karty microSD na działanie wody.
Nie należy używać karty microSD w następujących warunkach:
 Miejsca niespełniające warunków eksploatacyjnych, w tym nagrzane
wnętrze samochodu zaparkowanego w słońcu, wnętrze samochodu w
lecie, miejsca narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
oraz miejsca znajdujące się blisko grzejników.
 Miejsca narażone na działanie wilgoci lub substancji korozyjnych.
zwrócić uwagę, czy używana karta microSD została włożona do
Należy

gniazda kart microSD we właściwym kierunku.
Spis treści
Zalecenia dotyczące kopii zapasowych
Aby uniknąć ewentualnego ryzyka utraty danych spowodowanego
przypadkowym włączeniem lub nieprawidłowym działaniem dyktafonu
cyfrowego, zaleca się tworzenie kopii zapasowych plików na magnetofonie,
komputerze itp.
99
Informacje dodatkowe
Spis treści
Dane techniczne
Wymagania dotyczące systemu
Korzystanie z komputera bez oprogramowania Sound Organizer
Aby możliwe było korzystanie z komputera w połączeniu z dyktafonem
cyfrowym bez oprogramowania Sound Organizer lub używanie dyktafonu
cyfrowego jako urządzenia pamięci masowej USB, komputer musi spełniać
opisane poniżej wymagania dotyczące systemu operacyjnego oraz środowiska
portu.
Systemy operacyjne
Windows 7 Ultimate
Windows 7 Professional
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Home Basic
Windows 7 Starter
Windows Vista Ultimate Service Pack 2 lub nowszy
Windows Vista Business Service Pack 2 lub nowszy
Windows Vista Home Premium Service Pack 2 lub nowszy
Windows Vista Home Basic Service Pack 2 lub nowszy
Windows XP Media Center Edition 2005 Service Pack 3 lub nowszy
Windows XP Media Center Edition 2004 Service Pack 3 lub nowszy*
Windows XP Media Center Edition Service Pack 3 lub nowszy*
Windows XP Professional Service Pack 3 lub nowszy
Windows XP Home Edition Service Pack 3 lub nowszy
Mac OS X (v10.3.9-v10.7)
Wstępnie zainstalowany.
* Nie dotyczy Chin
Uwagi
Jeden z powyższych systemów operacyjnych powinien być domyślnie wstępnie
zainstalowany. Inny system operacyjny niż wskazane powyżej (Windows 98,
Windows 2000 lub Linux itp.), zaktualizowane systemy operacyjne lub środowiska
wielosystemowe nie są obsługiwane.
Systemy Windows XP w wersji 64-bitowej nie są obsługiwane.
 Najnowsze informacje o wersji i zgodności z systemem operacyjnym można znaleźć
w witrynie pomocy technicznej dla dyktafonu cyfrowego ( s. 104).
Ciąg dalszy 
Indeks
Korzystanie z komputera z oprogramowaniem Sound Organizer
Korzystanie z komputera z oprogramowaniem Sound Organizer opisano w
rozdziale „Wymagania systemowe dotyczące komputera” ( s. 91).
100
Informacje dodatkowe
Następujące systemy nie są obsługiwane:
Systemy operacyjne inne niż wymienione na stronie 99
Komputery lub systemy operacyjne wykonane osobiście
Zaktualizowane systemy operacyjne
Środowiska wielosystemowe
Środowiska wielomonitorowe
Indeks
Uwagi
Spis treści
Sprzęt:
Karta dźwiękowa: Karty zgodne z dowolnym obsługiwanym systemem
operacyjnym
Port USB
Port:

Napęd dysków
Wymagany jest napęd CD‑ROM. Aby tworzyć płyty CD z muzyką, niezbędny
jest napęd CD-R/RW.
101
Informacje dodatkowe
Spis treści
Konstrukcja i dane techniczne
Sekcja dyktafonu cyfrowego
Pojemność (pojemność dostępna dla użytkownika)
4 GB (ok. 3,60 GB = 3 865 470 566 bajtów)
Indeks
Część pojemności pamięci jest używana jako obszar zarządzania.
Maksymalna liczba folderów (dla dysku)
400 folderów
Maksymalna liczba plików (dla folderu)
199 plików
Maksymalna liczba plików (dla dysku)
4 074 pliki (gdy na dysku znajduje się 21 folderów)
Zakres częstotliwości
LPCM 44.1 kHz/16 bit
95 Hz–20 000 Hz
MP3 192 kbps
95 Hz–18 000 Hz
MP3 128 kbps
95 Hz–16 000 Hz
MP3 48 kbps (MONO)
95 Hz–14 000 Hz
Kompatybilne formaty plików
MP3*1
Szybkość transmisji: 32 kb/s–320 kb/s (obsługa zmiennej
szybkości transmisji (VBR))
Częstotliwość próbkowania: 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
Rozszerzenie plików: .mp3
*1 Możliwe jest również odtwarzanie plików MP3
nagranych za pomocą dyktafonu cyfrowego. Nie
wszystkie enkodery są obsługiwane.
WMA*2
Szybkość transmisji: 32 kb/s–192 kb/s (obsługuje zmienną
szybkość transmisji (VBR))
Częstotliwość próbkowania: 44,1 kHz
Rozszerzenie plików: .wma
*2 Rozszerzenie WMA w wersji 9 jest kompatybilne, jednak
funkcje MBR (Multi Bit Rate), Lossless, Professional oraz
Voice nie są obsługiwane. Odtwarzanie plików
chronionych prawami autorskimi nie jest możliwe. Nie
wszystkie enkodery są obsługiwane.
AAC-LC*3
Szybkość transmisji: 16 kb/s–320 kb/s (obsługa zmiennej
szybkości transmisji (VBR))
Częstotliwość próbkowania:
11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
Rozszerzenie plików: .m4a
*3 Odtwarzanie plików chronionych prawami autorskimi
nie jest możliwe. Nie wszystkie enkodery AAC są
obsługiwane.
LPCM
Częstotliwość próbkowania: 44,1 kHz
Szybkość transmisji kwantowania: 16 bitów
Rozszerzenie plików: .wav
Ciąg dalszy 
102
Informacje dodatkowe
Spis treści
Sekcja ogólna
Głośnik
Średnica ok. 10 mm × 6 mm
Wejście/wyjście
(minigniazdo stereofoniczne)
Zalecana impedancja obciążeniowa 16 omów
Złącze USB
(micro B)
Kompatybilność z High-Speed USB
Gniazdo karty microSD
Kompatybilność z kartą microSD/microSDHC
Indeks
Gniazdo słuchawkowe
Sterowanie prędkością odtwarzania (DPC)
od 2,00 razy do 0,50 razy
MP3/WMA/AAC-LC
od 1,00 razy do 0,50 razy
LPCM
Moc wyjściowa
150 mW
Wymagane zasilanie
Wbudowany akumulator litowo-jonowy
Napięcie stałe 3,7 V
Temperatura pracy
5 °C–35 °C
Wymiary (szer./wys./gł.) (bez wystających części i elementów sterujących) (JEITA)*4
Ok. 40,8 mm × 102,3 mm × 6,4 mm
Masa (JEITA)*4
Ok. 50 g
*4 Standardem JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)
Dostarczone wyposażenie
Patrz dołączona instrukcja Skrócona instrukcja obsługi
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Ciąg dalszy 
103
Informacje dodatkowe
Pamięć
wbudowana
8 GB
16 GB
32 GB
LPCM 44.1 kHz/
16 bit
6 godz.
3 godz.
6 godz.
12 godz.
5 min
24 godz.
15 min
48 godz.
40 min
MP3 192 kbps
( / / / )
44 godz.
40 min
22 godz.
20 min
44 godz.
40 min
89 godz.
25 min
178 godz.
357 godz.
MP3 128 kbps ( )
67 godz.
5 min
33 godz.
30 min
67 godz.
5 min
134 godz.
268 godz.
536 godz.
178 godz.
89 godz.
25 min
178 godz.
357 godz.
715 godz.
1431 godz.
MP3 48 kbps (MONO)
Karta microSD
2 GB
4 GB
godz.: godz./min: min
*5 W przypadku ciągłego nagrywania przez długi czas może być konieczne zastosowanie zasilacza
sieciowego USB (nie należy do wyposażenia). Więcej informacji dotyczących żywotności
akumulatorów znajduje się w tabeli „Czas pracy akumulatorów”.
*6 Maksymalny czas nagrywania w powyższej tabeli ma charakter poglądowy i może się różnić w
zależności od danych technicznych karty.
*7 Ustawienia domyślne
Maksymalny czas odtwarzania plików muzycznych/liczba plików*8
Szybkość
transmisji
Czas odtwarzania
Liczba plików
48 kb/s
178 godz.
2 670 plików
128 kb/s
67 godz. 5 min
1 006 plików
256 kb/s
33 godz. 30 min
502 pliki
godz.: godz./min: min
*8 W przypadku przesłania do dyktafonu cyfrowego plików MP3 po 4 minuty każdy.
Czas pracy akumulatorów
Wbudowany akumulator litowo-jonowy*1
REC Mode
Nagrywanie
Odtwarzanie przez
głośnik*2
Odtwarzanie przez
słuchawki
LPCM 44.1 kHz/16 bit
Ok. 18 godz.
Ok. 10 godz.
Ok. 19 godz.
MP3 192 kbps
Ok. 24 godz.
Ok. 11 godz.
Ok. 23 godz.
MP3 128 kbps
Ok. 24 godz.
Ok. 11 godz.
Ok. 25 godz.
MP3 48 kbps (MONO)
Ok. 24 godz.
Ok. 11 godz.
Ok. 26 godz.
Plik muzyczny
(128 kbps/44,1kHz)
—
Ok. 11 godz.
Ok. 26 godz.
godz.: godz.
* Wartość podana zgodnie ze standardem JEITA (Japan Electronics and Information Technology
Industries Association) Czas pracy akumulatora może być krótszy w zależności od sposobu pracy
dyktafonu cyfrowego.
*2 Podczas odtwarzania muzyki przez głośnik wewnętrzny z głośnością na poziomie 28
1
Indeks
REC mode
(tryb nagrywania*7)
Spis treści
Maksymalny czas nagrywania*5*6
Poniżej przedstawiono maksymalne czasy nagrywania dla wszystkich folderów.
104
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
W celu uzyskania informacji pomocy technicznej odnośnie dyktafonu
cyfrowego należy odwiedzić poniższe witryny:
Dla klientów w Europie:
http://support.sony-europe.com/DNA
Dla klientów w Ameryce łacińskiej:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Dla klientów w Stanach Zjednoczonych:
http://www.sony.com/recordersupport
Dla klientów w Kanadzie:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport
http://fr.sony.ca/ElectronicsSupport
Dla klientów w pozostałych krajach/regionach:
http://www.sony-asia.com/support
Należy mieć na uwadze, że podczas prac serwisowych lub naprawczych pliki
mogą zostać usunięte.
Informacje na temat resetowania dyktafonu cyfrowego
Jeśli po wykonaniu odpowiednich akcji naprawczych wymienionych w
poniższych tabelach problem nadal występuje, można go rozwiązać, resetując
dyktafon cyfrowy. Naciśnij np. małą szpilką przycisk RESET. Jeśli przycisk
RESET zostanie naciśnięty, gdy dyktafon cyfrowy pracuje, zapisane dane i
ustawienia mogą zostać usunięte. Przed zresetowaniem należy upewnić się, że
wskaźnik pracy nie świeci się.
Przycisk RESET
Indeks
Przed oddaniem dyktafonu cyfrowego do naprawy należy sprawdzić, czy
możliwe jest rozwiązanie problemu na podstawie poniższych informacji. Jeśli
problem nadal będzie występował, należy skontaktować się z najbliższym
przedstawicielem firmy Sony.
Spis treści
Rozwiązywanie problemów
105
Rozwiązywanie problemów
Spis treści
Działanie dyktafonu cyfrowego
Zakłócenia
Zasilanie
Nie można włączyć dyktafonu cyfrowego. Dyktafon cyfrowy nie działa nawet po
naciśnięciu przycisku.
 Wbudowany akumulator jest rozładowany.
 Zasilanie dyktafonu cyfrowego jest wyłączone.
 Przesuń i przytrzymaj przełącznik POWER•HOLD w położeniu „POWER”, aż
wyświetli się okno wyświetlacza. Zasilanie jest włączone ( s. 20).
 Funkcja HOLD jest włączona.
 Przesuń przełącznik POWER•HOLD do położenia środkowego ( s. 16).
Nie można wyłączyć dyktafonu cyfrowego.
 Gdy dyktafon cyfrowy znajduje się w trybie zatrzymania, przesuń i przytrzymaj
przełącznik POWER•HOLD w położeniu „POWER”, aż wyświetli się animacja
„Power Off ”. Zasilanie jest wyłączone ( s. 20).
Dyktafon cyfrowy wyłączył się automatycznie.
 Jeśli dyktafon cyfrowy znajduje się w trybie zatrzymania, po około 10 minutach
bezczynności zostanie on automatycznie wyłączony. Jeśli przełącznik
POWER•HOLD zostanie przesunięty do położenia „HOLD” w trybie zatrzymania,
dyktafon cyfrowy przejdzie do trybu uśpienia. W trybie uśpienia dyktafon cyfrowy
wyłącza się automatycznie, jeśli w ciągu 24 godzin nie zostaną wykonane żadne
działania. Do tego momentu dyktafon nie wyłączy się, chyba że zostanie to zrobione
ręcznie.
Ciąg dalszy 
Indeks
Słychać zakłócenia.
 W czasie nagrywania przypadkowo potarto lub zadrapano dyktafon cyfrowy, np.
palcem, co spowodowało nagranie zakłóceń.
 W czasie nagrywania lub odtwarzania dyktafon cyfrowy znajdował się w pobliżu
zasilacza sieciowego, świetlówki lub telefonu komórkowego.
 Wtyk podłączonych słuchawek jest zabrudzony.
 Oczyść wtyk.
106
Rozwiązywanie problemów
Akumulatora nie można ładować, podłączając dyktafon cyfrowy do komputera.
 Jeśli dyktafon cyfrowy zostanie podłączony do wyłączonego komputera, akumulator
nie będzie ładowany. Nawet jeśli komputer jest włączony, lecz pracuje w trybie
ograniczonego zużycia energii (tryb czuwania lub uśpienia), ładowanie
akumulatora nie jest możliwe.
 Odłącz dyktafon cyfrowy od komputera i ponownie go podłącz.
Wskaźnik ładowania nie jest wyświetlany lub znika w połowie ładowania.
 Złącze USB dyktafonu cyfrowego nie zostało prawidłowo podłączone.
 Po podłączeniu dyktafonu cyfrowego do zasilacza sieciowego USB (nie należy do
wyposażenia) i w trakcie odtwarzania plików przez wbudowany głośnik nie można
ładować akumulatora.
Zamiast wskaźnika baterii na wyświetlaczu miga symbol „ ” lub „ ”.
 Temperatura otoczenia jest poza zakresem odpowiednim dla ładowania.
Akumulator należy ładować w temperaturze od 5 °C do 35 °C.
Ciąg dalszy 
Indeks
Ładowanie
Spis treści
Czas pracy akumulatora jest krótki.
 Czas pracy akumulatora na stronie 103 jest podany z założeniem odtwarzania z
głośnością na poziomie 28. Czas pracy akumulatora może ulec skróceniu w
zależności od pracy dyktafonu cyfrowego.
 Nawet gdy dyktafon cyfrowy nie jest używany, bateria jest powoli rozładowywana.
Jeśli dyktafon cyfrowy nie będzie używany przez dłuższy czas, zaleca się wyłączenie
zasilania ( s. 20). W celu zmniejszenia zużycia baterii opcja „Power Saving Mode”
w menu jest domyślnie ustawiona na „ON” ( s. 21, 76).
 Wskaźnik stanu baterii jest wyświetlany krótko, jednak akumulator nie jest w pełni
naładowany. Pełne naładowanie rozładowanych akumulatorów trwa około 1 godziny
i 30 minut.
 Dyktafon cyfrowy jest używany przy temperaturze poniżej 5 °C. Czas pracy
akumulatora ulega skróceniu z uwagi na swoją charakterystykę. Nie jest to usterka.
 Dyktafon cyfrowy nie był używany przez ponad 1 rok.
 Wbudowany akumulator mógł się rozładować. Skontaktuj się z najbliższym
przedstawicielem firmy Sony.
 Jeśli czas pracy akumulatora jest mniejszy o ok. połowę w stosunku do oryginalnego
czasu pracy nawet po pełnym naładowaniu, akumulator jest zużyty.
 Skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem firmy Sony.
107
Rozwiązywanie problemów
Wskaźnik nagrywania oraz wskaźnik pracy nie świecą.
 Dla opcji „LED” wybrano ustawienie „OFF”.
 Wyświetl menu i dla opcji „LED” wybierz ustawienie „ON” ( s. 76).
Nagrywanie
Nie można nagrać pliku.
 Pozostała ilość pamięci jest niewystarczająca.
 Pliku nie można nagrać, jeśli wybrano folder w obszarze przeznaczonym wyłącznie
do odtwarzania w kategorii „ Music” lub „ Podcast”.
są nagrywane w folderze nazwanym w menu „Save Destination”.
Pliki

Nagranie jest przerywane.
 Funkcja VOR jest włączona. Jeśli funkcja VOR nie jest używana, wybierz w menu
dla opcji „VOR” ustawienie „OFF” ( s. 43).
Odtwarzanie
Głośność podczas odtwarzania jest niska.
 Wbudowany głośnik służy przede wszystkim do monitorowania i głośność
odtwarzania jest niska.
 Użyj dołączonych słuchawek.
Z głośnika nie wydobywa się dźwięk.
 Zostały podłączone słuchawki ( s. 50).
Z głośnika wydobywa się dźwięk nawet po podłączeniu słuchawek.
 Jeśli słuchawki nie zostały starannie podłączone podczas odtwarzania, z głośnika
może wydobywać się dźwięk.
 Odłącz słuchawki, a następnie podłącz je starannie.
Efekt dźwiękowy nie zmienia się pomimo zmiany ustawienia „Effect”.
 W przypadku korzystania z wbudowanego głośnika funkcja efektów dźwiękowych
nie będzie działać.
Ciąg dalszy 
Indeks
Dyktafon cyfrowy nie działa prawidłowo.
 Być może pamięć dyktafonu cyfrowego została sformatowana za pomocą
komputera.
 Do formatowania pamięci w dyktafonie cyfrowym należy użyć wbudowanej
funkcji formatowania ( s. 78).
Spis treści
Działanie
108
Rozwiązywanie problemów
Edycja
Nie można podzielić pliku.
 Operacja dzielenia pliku wymaga pewnej ilości wolnej pamięci.
 Nie można podzielić zabezpieczonego pliku.
 W wybranym folderze zapisano już 199 plików ( ).
 Usuń część plików ( s. 54) lub usuń wszystkie pliki po zapisaniu ich na innym
nośniku pamięci lub w komputerze.
względu na ograniczenia systemowe podzielenie pliku na samym jego początku
Ze

lub na samym końcu może nie być możliwe.
 Nie można podzielić pliku, który nie został nagrany za pomocą dyktafonu
cyfrowego (np. pliku skopiowanego z komputera).
Nie można przenieść pliku.
 Nie można przenieść pliku podcast.
 Nie można przenieść zabezpieczonego pliku.
 Nie można przenieść pliku na kartę microSD.
Nie można skopiować pliku do innej pamięci.
 Nie można skopiować pliku podcast do innej pamięci.
Zegar
Wyświetla się symbol „--:--”.
 Nie ustawiono zegara ( s. 22).
Jako data lub godzina nagrania wyświetlany jest symbol „----y--m--d” lub „--:--”.
 Data i godzina nagrania pliku nie zostanie wyświetlona, jeśli nagranie zapisano w
czasie, gdy zegar nie był ustawiony.
Ciąg dalszy 
Indeks
Jakość dźwięku podczas odtwarzania pliku muzycznego jest zła.
 W menu wybrano dla opcji „Effect” ustawienie „Clear Voice 1” lub „Clear Voice 2”.
 Wybierz dla opcji „Effect” ustawienie „OFF” lub wybierz inną opcję efektu
dźwiękowego z kategorii „Music”: opis odtwarzania pliku muzycznego.
Spis treści
Prędkość odtwarzania jest zbyt duża lub zbyt mała.
 Dla opcji „DPC(Speed Control)” wybrano ustawienie „ON” i dyktafon cyfrowy
odtwarza plik z określoną prędkością.
 Wybierz dla opcji „DPC(Speed Control)” ustawienie „OFF”, aby odtworzyć plik z
normalną prędkością. Można także dostosować prędkość odtwarzania przy
użyciu opcji „Set Speed” ( s. 48).
 Plików LPCM nie można odtwarzać z prędkością powyżej 1,00 prędkości nagrania.
W przypadku próby ustawienia prędkości odtwarzania powyżej tego limitu, w oknie
wyświetlacza pojawi się komunikat „NO FAST”.
109
Rozwiązywanie problemów
Pliki
Wyświetlany jest komunikat „Memory Full” i nie można rozpocząć nagrywania.
 Pamięć jest zapełniona.
 Usuń część plików ( s. 54) lub usuń wszystkie pliki po zapisaniu ich na innym
nośniku pamięci lub w komputerze.
Wyświetlany jest komunikat „File Full” i nie można korzystać z dyktafonu
cyfrowego.
 W wybranym folderze zostało nagranych 199 plików ( ) lub łącznie zostało
nagranych 4 074 plików (gdy istnieje 21 folderów). Dlatego nie można nagrać
kolejnego pliku ani przenieść lub podzielić pliku.
 Usuń część plików ( s. 54) lub usuń wszystkie pliki po zapisaniu ich na innym
nośniku pamięci lub w komputerze.
Dyktafon nie rozpoznaje karty microSD.
 Wyjmij kartę microSD i sprawdź, czy nie została umieszczona odwrotnie. Następnie
włóż ją odpowiednią stroną ( s. 32).
Przełącz
pamięć dyktafonu cyfrowego na pamięć „microSD Card” ( s. 34).

Komputery
Zmienione ustawienia nie są odzwierciedlone w menu.
 Jeśli ustawienie menu zmieniono za pomocą opcji „IC Recorder Setting”
oprogramowania Sound Organizer, gdy akumulator był rozładowany, ustawienie
menu może nie działać.
Znaki w nazwach folderów lub plików są nieczytelne.
 Dyktafon cyfrowy nie obsługuje lub nie może wyświetlić pewnych znaków i
symboli specjalnych wprowadzonych w komputerze za pomocą Eksplorator
systemu Windows lub narzędzia Finder w komputerze Macintosh.
Kopiowanie pliku trwa zbyt długo.
 Jeśli plik jest duży, kopiowanie może zająć znaczną ilość czasu. Zaczekaj, aż
kopiowanie zostanie zakończone.
Ciąg dalszy 
Indeks
Pozostały czas prezentowany w oknie wyświetlacza jest krótszy niż pokazywany
przez dostarczone oprogramowanie Sound Organizer.
 Działanie systemu dyktafonu cyfrowego wymaga pewnej ilości pamięci. Ilość ta jest
odejmowana od pozostałego czasu, co jest przyczyną różnicy.
Spis treści
Wyświetlacz
110
Rozwiązywanie problemów
Nie można uruchomić komputera.
 Po ponownym uruchomieniu komputera z podłączonym do niego dyktafonem
cyfrowym komputer może się zawiesić lub nie uruchomić się prawidłowo.
 Odłącz dyktafon cyfrowy od komputera, po czym uruchom go ponownie.
Oprogramowanie Sound Organizer
Informacje na ten temat znajdują się także w plikach pomocy programu Sound
Organizer.
Nie można zainstalować oprogramowania Sound Organizer.
 Na dysku twardym lub w pamięci operacyjnej komputera jest zbyt mało wolnego
miejsca.
 Sprawdź ilość miejsca na dysku twardym i w pamięci operacyjnej.
Próbujesz
zainstalować oprogramowanie Sound Organizer w nieobsługiwanym

systemie operacyjnym.
 Zainstaluj oprogramowanie w obsługiwanym systemie operacyjnym ( s. 91).
 W systemie Windows XP zalogowano się na konto objęte ograniczeniami. W
systemach Windows Vista lub Windows 7 zalogowano się na konto gościa.
 Upewnij się, że zalogowano się na konto z uprawnieniami administratora.
Ciąg dalszy 
Indeks
Nie można odtworzyć pliku przesłanego z komputera.
 Dyktafon cyfrowy rozpoznaje do 8 poziomów skopiowanych do niego folderów.
 Format pliku może się różnić od formatu, który można odtworzyć dyktafonem
cyfrowym (LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a)). Sprawdź
kompatybilne formaty plików ( s. 101).
Spis treści
Dyktafon cyfrowy nie został rozpoznany przez komputer. Folderu/pliku nie
można przesłać z komputera.
 Odłącz dyktafon cyfrowy od komputera i ponownie go podłącz.
 Nie używaj koncentratora USB ani przedłużacza kabla USB. Do połączenia
dyktafonu cyfrowego z komputerem użyj dołączonego kabla połączeniowego USB.
 Nie można zagwarantować działania w przypadku, gdy używany system nie spełnia
wymagań systemowych opisanych na stronie 99.
 W zależności od położenia portu USB dyktafon cyfrowy może nie zostać
rozpoznany. W takim przypadku spróbuj użyć innego portu.
111
Rozwiązywanie problemów
Nie można odtwarzać ani edytować zapisanych plików.
 Nie można odtwarzać plików, których format nie jest obsługiwany przez
oprogramowanie Sound Organizer. W przypadku niektórych formatów plików
część funkcji edycyjnych oprogramowania jest niedostępna. Informacje na ten
temat znajdują się w plikach pomocy programu Sound Organizer.
Licznik lub suwak działa nieprawidłowo lub słyszalne są szumy.
 Dzieje się tak w przypadku odtwarzania plików, które zostały podzielone.
 Najpierw zapisz plik w komputerze*, a następnie dodaj go do dyktafonu
cyfrowego. (*Wybierz taki format pliku, który jest obsługiwany przez dyktafon
cyfrowy.)
Powolne działanie przy dużej liczbie plików.
 Wraz ze wzrostem całkowitej liczby plików zmniejsza się szybkość działania
niezależnie od długości czasu nagrywania.
Podczas zapisywania, dodawania lub usuwania plików nie działa wyświetlacz.
 Kopiowanie lub usuwanie długich plików trwa długo.
 Zaczekaj, aż kopiowanie zostanie zakończone. Po zakończeniu wykonywania
tych operacji obraz jest wyświetlany normalnie.
Oprogramowanie „zawiesza się” przy uruchamianiu programu Sound Organizer.
 Nie odłączaj kabla od złącza dyktafonu cyfrowego w trakcie komunikacji z
komputerem. Może to spowodować niestabilne działanie komputera lub
uszkodzenie danych przechowywanych na dyktafonie cyfrowym.
 Być może wystąpił konflikt między oprogramowaniem a innym sterownikiem lub
aplikacją.
Indeks
Głośność podczas odtwarzania z komputera jest niska/nie wydobywa się żaden
dźwięk.
 W komputerze nie ma karty dźwiękowej.
 Komputer nie jest wyposażony we wbudowane ani w podłączone głośniki.
 Głośność dźwięku jest ustawiona na minimalnym poziomie.
 Zwiększ głośność w komputerze. (Odpowiednie informacje można znaleźć w
instrukcji obsługi komputera.)
 Głośność odtwarzania plików WAV można zmienić i zapisać za pomocą funkcji
„Increase Volume” programu Microsoft Sound Recorder.
Spis treści
Nie można prawidłowo podłączyć dyktafonu cyfrowego.
 Sprawdź, czy instalacja oprogramowania została pomyślnie zakończona. Sprawdź
również poprawność połączenia, wykonując następujące czynności:
− W przypadku używania zewnętrznego koncentratora USB do połączenia
dyktafonu z komputerem użyj dołączonego kabla połączeniowego USB.
− Odłącz, a następnie podłącz ponownie dyktafon cyfrowy.
− Podłącz dyktafon cyfrowy do innego portu USB.
 Być może komputer znajduje się w trybie uśpienia/hibernacji.
 Nie należy zezwalać na przejście komputera w tryb uśpienia/hibernacji, gdy jest
do niego podłączony dyktafon cyfrowy.
 Wykonaj kopię zapasową wszystkich plików zapisanych w pamięci wbudowanej lub
na karcie microSD, a następnie sformatuj pamięć wbudowaną lub kartę microSD za
pomocą funkcji formatowania dostępnej w menu ( s. 78).
112
Rozwiązywanie problemów
W razie pojawienia się na wyświetlaczu komunikatu, postępuj zgodnie z
poniższymi instrukcjami.
Przyczyna/Rozwiązanie
HOLD...
Slide HOLD Switch to
Activate.
Wszystkie przyciski są nieaktywne, ponieważ dyktafon
cyfrowy znajduje się w trybie HOLD zapobiegającym
przypadkowym działaniom. Przesuń przełącznik
POWER•HOLD do położenia środkowego, aby wyjść z
trybu HOLD ( s. 16).
Low Battery Level
Nie można sformatować pamięci lub skasować wszystkich
plików w folderze z powodu niewystarczającego poziomu
naładowania akumulatora. Naładuj akumulator ( s. 18).
Low Battery
Akumulator jest rozładowany. Naładuj akumulator ( s. 18).
Low Battery to Update
Nie można zaktualizować oprogramowania firmowego z
powodu zbyt niskiego poziomu energii akumulatora.
Naładuj akumulator ( s. 18).
microSD Card Error
Podczas wkładania karty microSD do gniazda karty
microSD wystąpił błąd. Wyjmij kartę i włóż ją ponownie.
Jeśli komunikat zostanie wyświetlony ponownie, włóż
nową kartę microSD.
microSD Card Not
Supported
Włożono kartę microSD nieobsługiwaną przez dyktafon
cyfrowy. Patrz rozdział „Kompatybilne karty microSD”
( s. 33).
Read Only microSD Card Włożono kartę microSD tylko do odczytu. W dyktafonie
cyfrowym nie można używać kart microSD tylko do
odczytu.
microSD Card Locked
Włożono kartę microSD chronioną przed zapisem. Usuń
zabezpieczenie.
Memory Full
W dyktafonie cyfrowym pozostało zbyt mało wolnej
pamięci. Skasuj część plików przed rozpoczęciem
nagrywania.
File Full
Gdy w wybranym folderze zapisano już maks. liczbę plików
lub całkowita liczba plików przechowywanych w dyktafonie
cyfrowym przekroczy wartość maksymalną, nie można
nagrać nowego pliku. Skasuj część plików przed
rozpoczęciem nagrywania.
Settings are Full
Nie można zmienić nazwy folderu, jeśli istnieje już folder o
takiej nazwie. Wybierz inną nazwę folderu.
Ciąg dalszy 
Indeks
Komunikat
Spis treści
Lista komunikatów
113
Rozwiązywanie problemów
Track Marks are Full
Nie można ustawić znacznika ścieżki, jeśli osiągnięto już
maks. liczbę znaczników dla danego pliku. Usuń zbędne
znaczniki ( s. 61).
File Damaged
Nie można odtworzyć ani edytować plików, ponieważ dane
wybranego pliku są uszkodzone.
Built‑In Memory Needs
to be Formatted
Nie można włączyć dyktafonu cyfrowego za pomocą
komputera poprzez połączenie USB, ponieważ dyktafon
został sformatowany przy użyciu komputera i brakuje kopii
pliku sterującego wymaganego do działania. Sformatuj
dyktafon cyfrowy za pomocą funkcji formatowania
dostępnej w menu ( s. 78). Nie formatuj dyktafonu
cyfrowego za pomocą komputera.
microSD Card Needs to
be Formatted
Karta microSD została sformatowana przy użyciu
komputera za pomocą formatu nieobsługiwanego przez
dyktafon cyfrowy. Sformatuj kartę microSD za pomocą
funkcji formatowania dostępnej w menu ( s. 78).
Process Error
Zapisz kopię zapasową danych i sformatuj dyktafon
cyfrowy, korzystając z menu ( s. 78). Jeśli problem nadal
występuje, skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem
firmy Sony.
Stop and Reinsert
microSD Card
Kartę microSD włożono podczas nagrywania lub
odtwarzania. Wyjmij kartę microSD i włóż ją ponownie,
kiedy dyktafon cyfrowy będzie znajdował się w trybie
zatrzymania.
Set Date&Time
Ustaw zegar, w przeciwnym wypadku ustawienie alarmu
nie będzie możliwe.
No File
Wybrany folder nie zawiera żadnych plików. Z tego
powodu nie można ustawić alarmu itd.
No Track Marks
Nie znaleziono znaczników ścieżek podczas próby
usunięcia znacznika (znaczników) lub podzielenia pliku w
miejscach, w których znajdują się znaczniki ścieżek.
No microSD Card
W momencie próby ustawienia opcji menu „Select
Memory” lub „File Copy” w gnieździe kart microSD nie
było karty microSD.
File Protected
Wybrany plik jest zabezpieczony lub jest plikiem „Tylko do
odczytu”. Nie można go usunąć. Anuluj zabezpieczenie w
dyktafonie cyfrowym lub zmień ustawienie „Tylko do
odczytu” z poziomu komputera, aby edytować plik za
pomocą dyktafonu cyfrowego.
Already Set
Ustawienia daty i godziny odtwarzania pliku w ramach
alarmu są takie same jak określone wcześniej dla innego
pliku. Zmień ustawienia alarmu.
Ciąg dalszy 
Indeks
Przyczyna/Rozwiązanie
Spis treści
Komunikat
114
Rozwiązywanie problemów
Past Date/Time
Ustawiono alarm na godzinę, która już minęła. Sprawdź tę
wartość, a następnie ustaw odpowiednią datę i godzinę
( s. 52).
Unknown Data
Dane nie są zapisane w formacie obsługiwanym przez
dyktafon cyfrowy. Dyktafon cyfrowy obsługuje pliki
LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a).
Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale
„Konstrukcja i dane techniczne” ( s. 101).
Odtwarzanie plików chronionych prawami autorskimi nie
jest możliwe.
Invalid Operation
Nie można podzielić pliku ani ustawić znacznika ścieżki,
jeśli wybrano plik z folderu w obszarze przeznaczonym
wyłączenie do odtwarzania (kategorie „ Music” oraz
„ Podcast”).
Zapis na zablokowanej karcie microSD nie jest możliwy.
Przygotuj nową kartę microSD do zastąpienia bieżącej.
Długość nazwy pliku osiągnęła maksymalną liczbę znaków;
podzielenie pliku nie jest możliwe. Skróć nazwę pliku.
Nie można skorzystać z funkcji „Divide All Track Marks”,
ponieważ w odległości 0,5 s od punktu podziału znajduje
się znacznik ścieżki.
Nie można skorzystać z funkcji „Divide All Track Marks”,
ponieważ w odległości 0,5 s od początku lub końca pliku
znajduje się znacznik ścieżki.
Plik jest krótszy niż 1 s; nie można podzielić tak krótkiego
pliku.
Nie można skorzystać z funkcji „Divide at Current
Position” w odległości 0,5 s od początku lub końca pliku.
New File
Nagrywany plik osiągnął maks. rozmiar (2 GB w
przypadku plików LPCM i 1 GB w przypadku plików
MP3). Plik zostanie automatycznie podzielony, a nagranie
będzie nadal zapisywane w postaci nowego pliku.
Change Folder
Jeśli w folderze lub nie ma żadnych plików, folder nie
jest pokazywany w oknie wyświetlacza. Wyświetlane są
jedynie foldery zawierające pliki.
Cannot Divide - Exceeds
Max 199 Files in Folder
Jeśli w wybranym folderze zapisano już 199 plików lub jeśli
całkowita liczba plików przechowywanych w dyktafonie
cyfrowym osiągnęła maksimum, nie można podzielić pliku.
Usuń część plików przed przystąpieniem do dzielenia.
Same File Name Exists
W folderze istnieje już plik o takiej samej nazwie, dlatego
nie można utworzyć pliku ani zmienić jego nazwy.
Erased Track Marks too
near Divide Point
Jeśli 0,5 sekundy od miejsca podziału znajduje się znacznik
ścieżki, jest on automatycznie usuwany.
Ciąg dalszy 
Indeks
Przyczyna/Rozwiązanie
Spis treści
Komunikat
115
Rozwiązywanie problemów
Przyczyna/Rozwiązanie
No operation with
microSD Card
Nie można ustawiać alarmów dla plików znajdujących się
na karcie microSD. Przełącz pamięć dyktafonu cyfrowego
na pamięć „Built-In Memory” ( s. 34).
Operation Invalid While
Recording
Nie można obsługiwać wybranej pozycji menu podczas
nagrywania. Zatrzymaj nagrywanie, a następnie uruchom
działanie w menu.
Operation Invalid While
Playing
Nie można obsługiwać wybranej pozycji menu podczas
odtwarzania. Zatrzymaj odtwarzanie, a następnie uruchom
działanie w menu.
System Error
Wystąpił błąd systemu inny niż wymienione powyżej.
Naciśnij przycisk RESET, aby ponownie uruchomić
dyktafon cyfrowym.
Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z najbliższym
przedstawicielem firmy Sony.
Save Destination Changed W określonym folderze „Save Destination” znajduje się
maksymalna liczba plików lub folder został usunięty.
Folder docelowy został zmieniony na inny dostępny folder.
* dotyczy tylko modeli europejskich
Indeks
Check the Volume Level* Głośność podczas odtwarzania przekracza określony
poziom. Ustaw średni poziom dźwięku.
Spis treści
Komunikat
116
Rozwiązywanie problemów
Dyktafon cyfrowy ma pewne ograniczenia systemowe. Problemy wymienione
poniżej nie świadczą o nieprawidłowym funkcjonowaniu dyktafonu cyfrowego.
Przyczyna/Rozwiązanie
Wyświetlanie lub
Jeśli pliki muzyczne były przesyłane za pomocą komputera,
odtwarzanie plików
mogły nie zostać skopiowane w kolejności przesyłania ze
muzycznych w kolejności
względu na ograniczenia systemowe. Jeśli pliki muzyczne
jest niemożliwe.
będą przesyłane pojedynczo na dyktafon cyfrowy, można je
wyświetlać i odtwarzać w kolejności przesyłania.
Plik jest dzielony
Nagrywany plik osiągnął maks. rozmiar (2 GB w
automatycznie.
przypadku plików LPCM i 1 GB w przypadku plików
MP3). Z tego powodu nagranie jest dzielone
automatycznie.
Nie można wprowadzać W zależności od kombinacji znaków użytej w nazwie
małych liter.
folderu utworzonej w komputerze wszystkie te znaki mogły
zostać zmienione na wielkie litery.
Symbol „” jest
wyświetlany w miejscu
nazwy folderu, tytułu,
nazwy wykonawcy lub
nazwy pliku.
Pozostały czas
nagrywania może być
krótszy po podzieleniu
pliku.
Został użyty znak, którego nie można wyświetlić na
dyktafonie cyfrowym. Za pomocą komputera zamień go na
taki, który można wyświetlić na dyktafonie cyfrowym.
Operacja dzielenia pliku wymaga pewnej ilości wolnej
pamięci niezbędnej do zarządzania plikami. Z tego powodu
pozostały czas nagrywania może być krótszy.
Indeks
Objaw
Spis treści
Ograniczenia systemowe
117
Rozwiązywanie problemów
Nuance, logo Nuance, Dragon, Dragon NaturallySpeaking oraz RealSpeak są
znakami handlowymi i/lub zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy
Nuance Communications Inc. i/lub jej jednostek w Stanach Zjednoczonych i/
lub innych krajach.
Wszystkie pozostałe znaki handlowe lub zastrzeżone znaki handlowe są
znakami handlowymi należącymi od ich właścicieli. Ponadto znaki „™” oraz „®”
nie są stosowane wszędzie w niniejszej instrukcji.
Oprogramowanie „Sound Organizer” korzysta z następujących modułów
oprogramowania:
Windows Media Format Runtime
This product contains technology subject to certain intellectual property rights
of Microsoft.
Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited
without the appropriate license(s) from Microsoft.
Indeks
Microsoft, Windows, Windows Vista i Windows Media są zastrzeżonymi
znakami handlowymi lub znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation
w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
Macintosh i Mac OS są znakami handlowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Pentium jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Intel Corporation.
Technika kodowania dźwięku MPEG Layer-3 oraz patenty na licencji firmy
Fraunhofer IIS and Thomson.
microSD oraz microSDHC są znakami handlowymi firmy SD-3C, LLC.
Logo

Spis treści
Znaki handlowe
118
Informacje dodatkowe
A
C
Czas nagrywania............................. 103
Czas odtwarzania............................ 103
Czas pracy akumulatorów............. 103
D
Dane techniczne............................... 99
DPC (Digital Pitch
Control).............................48, 68, 73
Dzielenie pliku w bieżącym
miejscu...............................63, 68, 70
Dzielenie pliku w miejscu,
w którym znajduje się
znacznik ścieżki................64, 68, 70
E
Edytowanie plików........................... 57
Efekt.......................................46, 68, 74
F
Folder.....................................28, 65, 81
Funkcja łatwego
wyszukiwania....................51, 68, 75
H
HOLD.......................................... 13, 16
I
Indeks części i elementów sterujących
urządzenia
Okno wyświetlacza..............................10
Przód....................................................... 8
Tył............................................................ 9
K
Karta microSD................32, 34, 81, 98
Kategoria...................................... 14, 28
L
Ładowanie akumulatora............ 18, 95
Lista komunikatów......................... 112
M
Menu
Alarm..............................................68, 75
Beep.................................................69, 77
Change File Name.........................68, 71
Change Folder Name....................68, 71
Date&Time.....................................69, 77
Divide All Track Marks.................68, 70
Divide at Current Position...........68, 70
DPC(Speed Control).....................68, 73
Easy Search.....................................68, 75
Effect...............................................68, 74
Erase a File......................................68, 70
Erase All Files.................................68, 70
Erase All Track Marks...................68, 71
Erase Track Mark...........................68, 71
File Copy.........................................68, 71
Format.............................................69, 78
Language.........................................69, 77
LCF(Low Cut)................................68, 73
LED..................................................69, 76
Mic Sensitivity................................68, 73
Move File........................................68, 70
Play Mode.......................................68, 75
Power Saving Mode.......................69, 76
Protect.............................................68, 70
REC Mode......................................68, 72
Save Destination............................68, 72
Scene Edit.......................................68, 72
Scene Select....................................68, 70
Select File........................................68, 70
Select Memory...............................68, 76
Ciąg dalszy 
Indeks
Alarm.....................................52, 68, 75
Konserwacja...................................... 97
Kopiowanie plików do innej
pamięci...............................58, 68, 71
Kopiowanie plików do
komputera...................................... 85
Kopiowanie plików muzycznych
do dyktafonu cyfrowego.............. 86
Spis treści
Indeks
119
Informacje dodatkowe
N
Nagrywanie....................................... 35
O
Odtwarzanie...................................... 44
Ograniczenia systemowe............... 116
Okno wyświetlacza........................... 10
P
Pamięć USB....................................... 88
Pamięć wbudowana................... 34, 81
Pliki AAC-LC.................................. 101
Pliki LPCM...................................... 101
Pliki MP3......................................... 101
Pliki podcast................................ 14, 89
Pliki WMA...................................... 101
Podłączanie dyktafonu
cyfrowego do komputera....... 18, 80
Power Saving Mode.................... 69, 76
Pozostały czas nagrywania......10, 116
Prędkość odtwarzania...................... 48
Przełącznik POWER•HOLD.... 16, 20
Przenoszenie pliku...............57, 68, 70
R
Regulowanie głośności............... 36, 44
Rozwiązywanie problemów.......... 104
S
Sound Organizer.............................. 89
Środki ostrożności............................ 97
T
Tryb oszczędzania energii.... 21, 69, 76
Tryb wstrzymania............................. 20
Tryby odtwarzania................49, 68, 75
Ustawianie języka.................25, 69, 77
Ustawianie zegara.................22, 69, 77
Usuwanie plików..................54, 68, 70
Usuwanie wszystkich plików
w folderze...........................56, 68, 70
Usuwanie wszystkich
znaczników ścieżek...........62, 68, 71
Usuwanie znaczników
ścieżek................................61, 68, 71
Używanie dyktafonu cyfrowego
z komputerem............................... 79
V
VOR (Voice Operated
Recording).........................43, 68, 73
W
Wbudowane mikrofony................... 35
Wkładanie karty microSD............... 32
Wskaźnik baterii......................... 18, 95
Wstrzymanie nagrywania............... 37
Wybieranie pamięci.............34, 68, 76
Wybieranie pliku w oknie trybu
zatrzymania lub odtwarzania...... 30
Wybór pliku z poziomu menu........ 28
Wybór trybu nagrywania....39, 68, 70
Wymagania dotyczące
systemu.................................... 91, 99
Wyszukiwanie............................. 37, 50
Wyszukiwanie do przodu................ 50
Z
Zabezpieczanie plików.........67, 68, 70
Zakłócenia......................................... 97
Zasilacz sieciowy USB...................... 95
Zmiana nazwy folderu.........65, 68, 71
Zmiana nazwy pliku.............66, 68, 71
Zmiana ustawień trybu
nagrywania........................41, 68, 72
Znacznik ścieżki............................... 60
Indeks
Menu główne.........................15, 26, 68
Monitorowanie nagrywania............ 36
U
Spis treści
System Information.......................69, 78
Time Display..................................69, 77
Tryby pracy menu................................68
Ustawienia menu.................................70
VOR.................................................68, 73
Download PDF

advertising