Sony | ICD-UX200 | Sony ICD-UX200 Instrukcja obsługi

4-156-549-11(1)
IC Recorder
Instrukcja obsługi
Czynności wstępne
Czynności podstawowe
Inne czynności związane z nagrywaniem
Inne czynności związane z odtwarzaniem
Edycja wiadomości
Słuchanie radia FM
Funkcje menu
Korzystanie z komputera
Informacje dodatkowe
Rozwiązywanie problemów
ICD-UX200/UX300/UX300F
© 2009 Sony Corporation
Uwaga dla klientów w Europie
Pozbycie się zużytego sprzętu
(Stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich stosujących
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub
jego opakowaniu oznacza, że
produkt nie może być
traktowany jako odpad
komunalny, lecz powinno się go
dostarczyć do odpowiedniego
punktu zbiórki sprzętu
elektrycznego i elektronicznego,
w celu recyklingu. Odpowiednie
zadysponowanie zużytego produktu zapobiega
potencjalnym negatywnym wpływom na
środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku niewłaściwego
zagospodarowania odpadów. Recykling
materiałów pomoże w ochronie środowiska
naturalnego. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat recyklingu
tego produktu, należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w
którym zakupiony został ten produkt.
Dotyczy następujących akcesoriów : Słuchawki,
zdodatkowy kabel połączeniowy USB
2
PL
Pozbywanie się zużytych baterii
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych krajach
europejskich mających własne
systemy zbiórki)
Ten symbol na baterii lub na jej
opakowaniu oznacza, że bateria nie
może być traktowana jako odpad
komunalny.
Symbol ten, dla pewnych baterii
może być stosowany w kombinacji
z symbolem chemicznym. Symbole
chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) są dodawane,
jeśli bateria zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub
0,004% ołowiu.
Odpowiednio gospodarując zużytymi bateriami,
możesz zapobiec potencjalnym negatywnym
wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie
mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego
obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling baterii
pomoże chronić środowisko naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu
na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub
integralność danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii
należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi stacji serwisowej.
Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
będzie właściwie zagospodarowana, należy
dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych
zużytych baterii, prosimy o zapoznanie się z
rozdziałem instrukcji obsługi produktu o
bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą baterię
należy dostarczyć do właściwego punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji
na temat zbiórki i recyklingu baterii należy
skontaktować się z lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami zajmującymi się
zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w
którym zakupiony został ten produkt.
Uwaga dla klientów: poniższe
informacje mają zastosowanie
wyłącznie do urządzeń
sprzedawanych w krajach, w
których obowiązują dyrektywy UE.
Producentem tego produktu jest Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Upoważnionym przedstawicielem producenta w
Unii Europejskiej, uprawnionym do dokonywania i
potwierdzania oceny zgodności z wymaganiami
zasadniczymi, jest Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy.
Nadzór nad dystrybucją na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland,
00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach
serwisowych i gwarancyjnych należy kontaktować
się z podmiotami, których adresy podano w
osobnych dokumentach gwarancyjnych lub
serwisowych, lub z najbliższym sprzedawcą
produktów Sony.
• Nagrana muzyka jest przeznaczona wyłącznie
do użytku prywatnego. Wykorzystanie
utworów z naruszeniem tego ograniczenia
wymaga zgody posiadaczy praw autorskich.
• Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za
niekompletność nagrania/pobierania lub
uszkodzenie danych spowodowane przez
problemy z dyktafonem cyfrowym lub
komputerem.
• W zależności od rodzajów tekstu i znaków
tekst wyświetlany na dyktafonie cyfrowym
może nie być poprawnie wyświetlany na
urządzeniu. Jest to spowodowane przez:
– Pojemność podłączonego dyktafonu
cyfrowego.
– Niepoprawne działanie dyktafonu
cyfrowego.
– Zapisanie informacji o zawartości w języku
lub znakami nieobsługiwanymi przez
dyktafon cyfrowy.
3
PL
Spis treści
4
PL
Czynności wstępne
Czynności podstawowe
Krok 1: Sprawdzanie zawartości
opakowania .............................................7
Indeks części i elementów
sterujących urządzenia .......................8
Krok 2: Ładowanie akumulatora ........10
Podczas ładowania/wymiany
baterii .................................................12
Krok 3: Włączanie dyktafonu
cyfrowego ..............................................13
Włączanie zasilania ..........................13
Wyłączanie zasilania ........................13
Krok 4: Ustawianie zegara ..................14
Ustawianie zegara po
naładowaniu akumulatora ...............14
Ustawianie zegara z poziomu
menu ..................................................14
Krok 5: Ustawianie języka
używanego w oknie wyświetlacza .......16
Zapobieganie przypadkowemu
włączeniu (HOLD) ..............................18
Blokowanie przycisków ...................18
Odblokowywanie przycisków .........18
Nagrywanie .................................. 19
Odsłuchiwanie nagrań ................. 22
Kasowanie .................................... 26
Inne czynności związane z
nagrywaniem
Zmiana ustawień nagrywania ..............28
Wybór trybu nagrywania .................28
Ustawianie czułości mikrofonu .......29
Odcinanie niskich częstotliwości
– funkcja LCF ...................................31
Automatyczne rozpoczynanie
nagrywania sterowane dźwiękiem
– funkcja VOR ..................................32
Czynności wykonywane podczas
nagrywania .............................................34
Monitorowanie nagrywania ............34
Dzielenie wiadomości podczas
nagrywania ........................................34
Nagrywanie za pomocą innych
urządzeń .................................................36
Nagrywanie za pomocą
mikrofonu zewnętrznego .................36
Nagrywanie z innego urządzenia ....37
Inne czynności związane z
odtwarzaniem
Słuchanie radia FM
Zmiana metody odtwarzania ..............42
Praktyczne metody odtwarzania ....42
Dostosowywanie szybkości
odtwarzania – funkcja DPC ............44
Zmiana ustawień odtwarzania ............46
Wybieranie trybu odtwarzania .......46
Poprawa czystości ludzkiego
głosu – funkcja redukcji szumów ....48
Wybieranie efektu
dźwiękowego .....................................49
Odtwarzanie wiadomości o
określonej godzinie wraz z
sygnałem alarmu ...................................51
Odtwarzanie za pomocą innych
urządzeń .................................................55
Nagrywanie za pomocą innego
urządzenia .........................................55
Strojenie stacji radiowej
pasma FM ..............................................62
Przełączanie wyjścia radia
FM między głośnikiem i
słuchawkami ......................................63
Przełączanie czułości odbiornika
radia FM ............................................64
Nagrywanie audycji radiowych .......65
Automatyczne ustawianie stacji
radiowych pasma FM ...........................66
Przełączanie czułości
skanowania ........................................67
Ręczne ustawianie stacji radiowych
pasma FM ..............................................68
Słuchanie ustawionej stacji
radiowej .................................................69
Kasowanie ustawionych stacji
radiowych pasma FM ...........................70
Edycja wiadomości
Funkcje menu
Kasowanie wszystkich
wiadomości w folderze .........................56
Przenoszenie wiadomości do innego
folderu ....................................................58
Dzielenie wiadomości na dwie
części ......................................................60
Ustawianie opcji w menu .....................72
Ustawienia menu ..................................74
5
PL
6
PL
Korzystanie z komputera
Informacje dodatkowe
Używanie dyktafonu cyfrowego z
komputerem ..........................................87
Wymagania systemowe dotyczące
komputera .........................................87
Podłączanie dyktafonu
cyfrowego do komputera .................88
Struktura folderów i plików ............89
Kopiowanie wiadomości z dyktafonu
cyfrowego na komputer w celu ich
zapisania ................................................91
Kopiowanie plików muzycznych
z komputera do dyktafonu
cyfrowego i ich odtwarzanie ................92
Kopiowanie pliku muzycznego z
komputera na dyktafon cyfrowy
(przeciągnij i upuść) .........................92
Więcej przyjemności z plików
muzycznych .......................................94
Stosowanie dyktafonu cyfrowego
jako pamięć USB – funkcja
magazynowania danych .......................95
Korzystanie z oprogramowania do
rozpoznawania mowy ...........................96
Wstęp do oprogramowania do
rozpoznawania mowy ......................96
Tworzenie pliku użytkownika
dostosowanego do nagranej
mowy (Training) ...............................97
Odłączanie dyktafonu cyfrowego
od komputera ........................................98
Korzystanie z zasilacza
sieciowego USB (nie należy
do wyposażenia) ....................................99
Odłączanie dyktafonu
cyfrowego od gniazda
zasilania ...........................................100
Środki ostrożności ..............................101
Dane techniczne ..................................103
Wymagania systemowe ..................103
Konstrukcja i dane techniczne ......104
Czas pracy baterii ...........................108
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów ...............110
Komunikaty błędów ...........................119
Ograniczenia systemowe ....................122
Przewodnik po oknie
wyświetlacza ........................................124
Indeks ...................................................128
Znaki handlowe ..................................131
Czynności wstępne
Krok 1: Sprawdzanie zawartości opakowania
Przed rozpoczęciem korzystania z
dyktafonu cyfrowego zdejmij folię z
okna wyświetlacza.
Akumulator NH-AAA (rozmiar AAA)
(1)
Dodatkowy kabel połączeniowy
USB (1)
Czynności wstępne
Dyktafon cyfrowy (1)
Jeśli dyktafonu cyfrowego nie można
połączyć bezpośrednio z komputerem,
należy użyć dostarczonego dodatkowego
kabla połączeniowego USB.
Pokrowiec (1)
Pojemnik na baterie (1)
CD-ROM (1)
Słuchawki stereofoniczne (1)
(Instrukcja obsługi jest zapisana jako
pliki PDF.)
Instrukcja obsługi
Zastrzega się, że wszelkie zmiany i
modyfikacje, na które nie zezwala się
wyraźnie w tej instrukcji, mogą
unieważnić uprawnienie użytkownika do
korzystania z tego urządzenia.
7
PL
Indeks części i elementów
sterujących urządzenia
Przód
A
B
C
D
E
8
PL
Wskaźnik pracy
Wbudowane mikrofony (stereo)
Okno wyświetlacza
Przycisk x STOP
Przycisk z REC (nagrywanie)/
PAUSE
F Przycisk sterujący (v, V / .
(wyszukiwanie do tyłu/szybkie
przewijanie do tyłu), >
(wyszukiwanie do przodu/szybkie
przewijanie do przodu))
G Przycisk N (odtwórz)/ENT (enter)*
H Przycisk
(folder)
I Przycisk MENU
J Gniazdo m (mikrofon)*
K Gniazdo i (słuchawki)
L Przycisk ERASE
M Przycisk VOL (głośność) +*/–
N Przycisk
(powtarzanie) A-B
O Przycisk DIVIDE
Tył
Czynności wstępne
P Otwór na pasek (pasek nie należy do
wyposażenia)
Q Głośnik
R Przełącznik przesuwny USB
S Przełącznik funkcji HOLD/POWER
T Przełącznik funkcji DPC (SPEED
CTRL)
U Komora baterii
* Przyciski i gniazda oznaczone
wypustkami. Ułatwiają obsługę
urządzenia lub pozwalają zidentyfikować
poszczególne elementy.
9
PL
Krok 2: Ładowanie akumulatora
Przed rozpoczęciem korzystania z
dyktafonu cyfrowego zdejmij folię z
okna wyświetlacza.
Podłącz dyktafon cyfrowy do
włączonego komputera; akumulator
należy ładować, dopóki wskaźnik baterii
nie wskaże „
”.
Jeśli dyktafon cyfrowy jest używany
pierwszy raz lub po pewnym okresie
nieużywania, należy ładować
akumulatory aż do wyświetlenia
wskaźnika „
”.
Pełne naładowanie rozładowanych
akumulatorów trwa około 3 godzin i 30
minut.*1
Akumulatory można również ładować
za pomocą zasilacza sieciowego
AC-U50A USB (nie należy do
wyposażenia) itd.
2 Włóż złącze USB dyktafonu
cyfrowego do portu USB komputera.
Przesuń przełącznik USB znajdujący
się z tyłu dyktafonu cyfrowego w
kierunku wskazywanym przez
strzałkę i włóż złącze USB do portu
USB włączonego komputera.*2
1 Włóż akumulator.
Przesuń i podnieś pokrywę komory
baterii, włóż akumulator NH-AAA,
zwracając uwagę na prawidłową
biegunowość, a następnie zamknij
pokrywę.
10
PL
Komputer
Dyktafon
cyfrowy
Do portu USB
Podczas ładowania wyświetlany jest
animowany wskaźnik stanu baterii
oraz komunikat „Connecting”.
3 Odłącz dyktafon cyfrowy do
komputera.
Należy postępować zgodnie z
poniższą procedurą, w przeciwnym
razie dane znajdujące się na
dyktafonie cyfrowym mogą zostać
uszkodzone.
Czynności wstępne
Wskaźnik baterii
W systemie Macintosh przeciągnij
znajdującą się na pulpicie ikonę
„IC RECORDER” nad ikonę
„Kosza” i upuść ją.
Szczegółowe informacje dotyczące
odłączania dyktafonu cyfrowego
od komputera znajdują się w
instrukcji obsługi dołączonej do
komputera.
2 Upewnij się, że wyświetlacz
dyktafonu cyfrowego jest
wyłączony.
3 Odłącz dyktafon cyfrowy od portu
USB komputera i przesuń
przełącznik USB w kierunku
wskazywanym strzałką celem
schowania złącza USB.
1 Za pośrednictwem komputera
wykonaj następujące czynności.
W systemie Windows kliknij
lewym przyciskiem myszy ikonę w
dolnej części pulpitu.
t Kliknij lewym przyciskiem
„Bezpiecznie usuń Masowe
urządzenie magazynujące USB”.
Ikony mogą się różnić w zależności
od systemu operacyjnego.
*1 Przybliżony czas wymagany do pełnego
naładowania całkowicie rozładowanego
akumulatora w temperaturze
pokojowej. Czas ten zależy od poziomu
naładowania akumulatora i jego stanu.
Czas ładowania może być dłuższy, jeśli
temperatura akumulatora jest niska lub
był on ładowany podczas przenoszenia
danych na dyktafon cyfrowy.
11
PL
*2 Jeśli dyktafonu cyfrowego nie można
połączyć bezpośrednio z komputerem,
należy użyć dostarczonego dodatkowego
kabla połączeniowego USB.
P Uwaga
Jeśli animacja z symbolem wskaźnika
baterii nie jest wyświetlana, ładowanie nie
zostało wykonane prawidłowo. Patrz
„Rozwiązywanie problemów” na
stronie 115.
Korzystanie z w pełni
naładowanego akumulatora lub
baterii alkalicznej LR03
(rozmiar AAA)
Wykonaj czynności opisane w kroku 1.
z Wskazówki
• W tym dyktafonie cyfrowym nie należy
używać baterii manganowych.
• Podczas wymiany akumulatora nagrane
wiadomości lub ustawienia alarmu nie są
kasowane nawet w przypadku wyjęcia
akumulatora.
• Podczas wymiany akumulatora zegar
będzie działał przez około 3 minut od
wyjęcia akumulatora.
12
PL
Podczas ładowania/
wymiany baterii
Wskaźnik baterii na wyświetlaczu
pokazuje stan baterii.
Wskaźnik stanu akumulatora
: Naładuj akumulator lub wymień
starą baterię na nową.
m
: Jeśli wyświetli się komunikat
„Low Battery”, dyktafon
cyfrowy przestanie działać.
Krok 3: Włączanie dyktafonu cyfrowego
Wyłączanie zasilania
Czynności wstępne
Włączanie zasilania
Przesuń przełącznik funkcji HOLD/
POWER w kierunku „POWER” i
przytrzymaj go przez czas dłuższy niż
2 sekundy, aż wyświetli się komunikat
„Power Off”.
Przesuń przełącznik funkcji HOLD/
POWER w kierunku „POWER” i
przytrzymaj go przez czas dłuższy niż
1 sekunda. Dyktafon cyfrowy zostanie
włączony i zostanie wyświetlony
komunikat „Accessing...”.
z Wskazówki
• Jeśli dyktafon cyfrowy nie będzie
używany przez długi czas, należy go
wyłączyć.
• Po pewnym okresie bezczynności
dyktafon cyfrowy zostanie automatycznie
wyłączony. (Długość tego okresu jest
fabrycznie ustawiona na „10min” w
chwili zakupu dyktafonu cyfrowego.)
Przed automatycznym wyłączeniem
urządzenia wartość tę można zmienić w
menu (strona 85).
13
PL
Krok 4: Ustawianie zegara
Ustawianie zegara po
naładowaniu akumulatora
1 Naciskaj symbol v lub V na przycisku
x STOP
sterującym, aby ustawić kolejno rok,
miesiąc, dzień, godzinę i minuty, a
następnie naciśnij przycisk N/ENT.
N/ENT
MENU
v, V
2 Naciśnij przycisk x STOP, aby
powrócić do trybu zatrzymania.
W celu korzystania z funkcji alarmu lub
nagrywania daty i godziny należy
ustawić zegar.
Po włożeniu baterii po raz pierwszy lub
gdy dyktafon cyfrowy pozostawał bez
baterii dłużej niż 3 minuty, zostanie
wyświetlony ekran ustawiania zegara.
W oknie wyświetlacza pojawi się
komunikat „Set Date&Time”, a pozycja
roku zacznie migać.
14
PL
Ustawianie zegara z
poziomu menu
Gdy dyktafon cyfrowy znajduje się w
trybie zatrzymania, zegar można ustawić
z poziomu menu.
1 Wybierz opcję „Date&Time”.
1 Naciśnij MENU, aby włączyć tryb
menu.
Zostanie wyświetlone okno trybu
menu.
3 Naciskaj symbol v lub V na przycisku
Czynności wstępne
sterującym, aby ustawić kolejno rok,
miesiąc, dzień, godzinę i minuty, a
następnie naciśnij przycisk N/ENT.
2 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „Detail
Menu”, a następnie naciśnij N/
ENT.
3 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać
„Date&Time”, a następnie naciśnij
N/ENT.
4 Naciśnij przycisk x STOP, aby
powrócić do trybu zatrzymania.
P Uwaga
Jeśli w ciągu 1 minuty od wprowadzenia
ustawień zegara nie zostanie naciśnięty
przycisk N/ENT, tryb ustawiania zegara
zostanie anulowany i nastąpi przywrócenie
trybu zatrzymania.
Wyświetlanie bieżącej daty
i godziny
2 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „09y1m1d”, a
następnie naciśnij N/ENT.
Naciśnij x STOP, aby wyświetlić
bieżącą datę i godzinę.
15
PL
Krok 5: Ustawianie języka używanego
w oknie wyświetlacza
1 Naciśnij MENU, aby włączyć tryb
menu.
Zostanie wyświetlone okno trybu
menu.
v, V
2 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „Detail
Menu”, a następnie naciśnij N/ENT.
N/ENT
MENU
3 Naciśnij v lub V na przycisku
Możesz wybrać jeden z 6 języków,
w którym wyświetlane będą informacje
o wiadomościach, nazwy menu,
folderów, plików itp.
16
PL
sterującym, aby wybrać „Language”,
a następnie naciśnij N/ENT.
4 Naciśnij symbol v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać język, a
następnie naciśnij przycisk N/ENT.
Czynności wstępne
Można wybrać następujące języki.
Deutsch (niemiecki),
English (angielski),
Español (hiszpański),
Français (francuski),
Italiano (włoski),
Pусский (rosyjski)
17
PL
Zapobieganie przypadkowemu włączeniu
(HOLD)
Blokowanie przycisków
Odblokowywanie
przycisków
Aby odblokować przyciski, przesuń
przełącznik funkcji HOLD/POWER w
kierunku pozycji „HOLD”.
P Uwaga
Gdy funkcja HOLD zostanie uaktywniona
podczas nagrywania, wszystkie funkcje
przycisków dyktafonu cyfrowego zostaną
zablokowane celem zapobieżenia ich
przypadkowemu włączeniu. Aby zatrzymać
nagrywanie, w pierwszej kolejności wyłącz
funkcję HOLD.
Przesuń przełącznik funkcji HOLD/
POWER w kierunku pozycji „HOLD”.
Przez ok. 3 sekundy wyświetlany będzie
komunikat „HOLD” informujący o
zablokowaniu wszystkich funkcji
przycisków.
18
PL
z Wskazówka
Nawet po włączeniu funkcji HOLD można
zatrzymać odtwarzanie alarmu, naciskając
dowolny przycisk. (Wstrzymanie
normalnego odtwarzania nie jest możliwe.)
Czynności podstawowe
Nagrywanie
P Uwaga
Czynności podstawowe
• Przed rozpoczęciem nagrywania należy wyjść z trybu HOLD i włączyć zasilanie.
Wybór folderu
1 Naciśnij przycisk
, aby wyświetlić okno wyboru
folderu.
2 Naciśnij symbol v lub V na przycisku sterującym,
aby wybrać folder, w którym będą nagrywane
wiadomości (
FOLDER01-10).
W każdym zakupionym dyktafonie cyfrowym
dostępnych jest 10 folderów.
v
V
3 Naciśnij przycisk N/ENT.
N/ENT
19
PL
Rozpoczęcie nagrywania
1 Naciśnij przycisk z REC/PAUSE, kiedy dyktafon
znajduje się w trybie zatrzymania.
Wskaźnik pracy zaświeci na czerwono.
Przytrzymywanie naciśniętego przycisku z REC/
PAUSE podczas nagrywania nie jest konieczne.
Nowa wiadomość zostanie automatycznie zapisana
za ostatnio nagraną wiadomością.
2 Skieruj wbudowane mikrofony w kierunku źródła
rejestrowanego dźwięku.
Wskaźnik
pracy
z REC/
PAUSE
Wbudowane
mikrofony
Zatrzymywanie nagrywania
1 Naciśnij przycisk x STOP.
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat
„Accessing...”, a dyktafon cyfrowy powróci do
początku bieżącego nagrania.
x STOP
Uwagi na temat odczytywania danych
Dyktafon cyfrowy rejestruje dźwięk, zapisując go do pamięci, kiedy na wyświetlaczu
miga komunikat „Accessing...”. Nie wyjmować akumulatora ani podłączać lub
odłączać zasilacza sieciowego USB (nie należy do wyposażenia), kiedy dyktafon
cyfrowy uzyskuje dostęp do danych. Może to spowodować uszkodzenie danych.
20
PL
Inne czynności
Naciśnij przycisk z REC/PAUSE. Podczas wstrzymania
nagrywania wskaźnik pracy miga na czerwono, a w oknie
wyświetlacza miga symbol „
”.
anulowanie pauzy i
wznawianie nagrywania
Ponownie naciśnij przycisk z REC/PAUSE. Nagrywanie
zostanie wznowione od tego miejsca. (Aby zatrzymać
nagrywanie w trybie pauzy, naciśnij przycisk x STOP.)
Czynności podstawowe
wstrzymywanie
nagrywania*
natychmiastowy przegląd Naciśnij przycisk N/ENT. Nagrywanie zostanie zatrzymane, a
właśnie nagrana wiadomość zostanie odtworzona od początku.
bieżącego nagrania
przegląd podczas
nagrywania
Naciśnij i przytrzymaj symbol . na przycisku sterującym
podczas nagrywania lub w czasie, kiedy nagrywanie zostało
wstrzymane. Nagrywanie zostanie zatrzymane, co umożliwi
wyszukiwanie do tyłu podczas odsłuchiwania w trybie szybkiego
odtwarzania. Po zwolnieniu symbolu . na przycisku
sterującym nagranie będzie odtwarzane od tego miejsca.
* Po upływie 1 godziny od chwili wstrzymania nagrywania tryb ten jest automatycznie wyłączany,
a dyktafon cyfrowy przechodzi w tryb zatrzymania.
z Wskazówki
• Wiadomości nagrane tym dyktafonem cyfrowym są zapisywane jako pliki MP3.
• W każdym z folderów można zapisać do 99 wiadomości.
• Zaleca się, aby przed rozpoczęciem nagrywania wykonać nagranie próbne lub
monitorować nagrywanie (strona 34).
P Uwagi
• Przypadkowe potarcie lub zadrapanie dyktafonu cyfrowego, np. palcem, podczas
nagrywania może spowodować zakłócenie nagrania.
• Przed nagrywaniem należy sprawdzić wskaźnik baterii (strona 12).
21
PL
Odsłuchiwanie nagrań
P Uwaga
• Przed rozpoczęciem odtwarzania należy wyjść z trybu HOLD i włączyć zasilanie.
Rozpoczynanie odtwarzania nagrania
1 Naciśnij przycisk
.
2 Naciśnij v lub V na przycisku sterującym, aby
v
wybrać folder.
V
3 Naciśnij symbol > na przycisku sterującym.
>
4 Naciśnij v lub V na przycisku sterującym, aby
v
wybrać wiadomość, którą chcesz odtworzyć.
V
22
PL
5 Naciśnij przycisk N/ENT.
Wskaźnik
pracy
Czynności podstawowe
Odtwarzanie zostanie rozpoczęte, a wskaźnik pracy
zacznie świecić na zielono. (Jeśli dla opcji „LED”
zostanie wybrane ustawienie „OFF” z poziomu
menu (strona 83), wskaźnik pracy nie zaświeci się.)
N/ENT
6 Naciśnij przycisk VOL +/–, aby wyregulować
głośność.
VOL +/–
Zatrzymywanie odtwarzania
1 Naciśnij przycisk x STOP.
x STOP
23
PL
Inne czynności
Naciśnij przycisk N/ENT. Aby wznowić odtwarzanie od tego
zatrzymywanie
odtwarzania w bieżącym miejsca, ponownie naciśnij przycisk N/ENT.
miejscu (funkcja
Playback Pause)
powrót do początku
bieżącej wiadomości
Jednokrotnie naciśnij symbol . na przycisku sterującym.*
cofanie się do
Naciśnij symbol . na przycisku sterującym odpowiednią
poprzednich wiadomości liczbę razy. (W trybie zatrzymania naciśnięcie i przytrzymanie
przycisku powoduje ciągłe przechodzenie do poprzednich
wiadomości).
przechodzenie do
następnej wiadomości
Jednokrotnie naciśnij symbol > na przycisku sterującym.*
przechodzenie do
kolejnych wiadomości
Naciśnij symbol > na przycisku sterującym odpowiednią
liczbę razy. (W trybie zatrzymania naciśnięcie i przytrzymanie
przycisku powoduje ciągłe przechodzenie pomiędzy
wiadomościami).
* Czynności te można wykonać, jeśli dla funkcji „Easy Search” wybrano ustawienie „OFF”
(strona 79).
Wskazania wyświetlacza podczas odtwarzania wiadomości
24
PL
:
:
:
:
Czynności podstawowe
A Informacje o pliku
Naciśnij symbol v lub V na przycisku sterującym, aby sprawdzić informacje o pliku
podczas odtwarzania.
Wiadomość nagrana za pomocą dyktafonu cyfrowego jest wyświetlana w
następujący sposób.
Nazwa folderu: FOLDER01-FOLDER10
Tytuł: Data_numer pliku (np. 090101_001 lub FM_090101_001)
Nazwa/nazwisko wykonawcy: My Recording
Nazwa pliku: Data_numer pliku (np. 090101_001 lub FM_090101_001)
Za pomocą komputera można zmienić nazwę folderu, tytuł, nazwę/nazwisko
wykonawcy i/lub nazwę pliku.
B Licznik
W menu można wybrać tryb wyświetlania (strona 80).
Czas odtwarzania: Czas odtwarzania jednej wiadomości
Pozostały czas: Pozostały czas odtwarzania wiadomości
Data nagrania: Data nagrania
Czas nagrywania: Czas nagrania
C Pozostały czas nagrywania
Wyświetla pozostały czas nagrywania podany w godzinach, minutach i sekundach.
Jeśli pozostały czas nagrywania przekracza 10 godzin, wyświetlane są tylko
godziny.
Jeśli pozostały czas nagrywania przekracza 10 minut, ale nie przekracza 10 godzin,
wyświetlane są godziny i minuty.
Jeśli pozostały czas nagrywania jest krótszy niż 10 minut, wyświetlane są minuty i
sekundy.
25
PL
Kasowanie
P Uwagi
• Skasowanego nagrania nie można odzyskać.
• Przed rozpoczęciem kasowania należy wyjść z trybu HOLD i włączyć zasilanie.
Wybór wiadomości i jej usuwanie
1 Wybierz wiadomość, którą chcesz usunąć, gdy
dyktafon cyfrowy będzie pracować w trybie
zatrzymania lub odtwarzania.
2 Naciśnij przycisk ERASE.
Wyświetli się komunikat „Erase?” wraz z nazwą
wiadomości.
ERASE
3 Naciśnij v lub V na przycisku sterującym, aby
v
wybrać polecenie „Execute”.
V
26
PL
4 Naciśnij przycisk N/ENT.
N/ENT
Czynności podstawowe
W oknie wyświetlacza pojawi się komunikat
„Erasing...” i wybrana wiadomość zostanie
skasowana.
Gdy wiadomość zostanie skasowana, pozostałe
wiadomości zostaną ponownie ponumerowane, aby
nie było między nimi wolnej pozycji.
Anulowanie kasowania
1 W kroku 3 części „Wybór wiadomości i jej
usuwanie” wybierz opcję „Cancel”, a następnie
naciśnij przycisk N/ENT.
N/ENT
Kasowanie kolejnych wiadomości
Ponownie wykonaj te same kroki od początku.
Kasowanie części wiadomości
Najpierw podziel wiadomość na dwie (strona 60), a następnie wykonaj te same kroki
od początku.
27
PL
Inne czynności związane z nagrywaniem
Zmiana ustawień nagrywania
Wybór trybu nagrywania
2 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „REC
Mode”, a następnie naciśnij N/ENT.
x STOP
3 Naciśnij v lub V na przycisku
N/ENT
sterującym, aby wybrać „ST”,
„STSP”, „STLP”, „SP”, lub „LP”,
a następnie naciśnij N/ENT.
MENU
v, V
Kiedy dyktafon cyfrowy znajduje się w
trybie zatrzymania lub trybie radia FM,
w menu można wybrać tryb nagrywania.
1 Naciśnij MENU, aby włączyć tryb
menu.
Zostanie wyświetlone okno trybu
menu.
28
PL
4 Naciśnij x STOP, aby wyjść z trybu
menu.
Tryb nagrywania dźwięku
stereofonicznego wysokiej jakości
(44,1 kHz/192 kb/s)
Umożliwia nagrywanie dźwięku
stereofonicznego o wysokiej
jakości.
STSP
Tryb nagrywania dźwięku
stereofonicznego standardowej
jakości (44,1 kHz/128 kb/s)
Umożliwia nagrywanie dźwięku
stereofonicznego.
STLP
Tryb nagrywania wydłużonego
dźwięku stereofonicznego
(22,05 kHz/48 kb/s)
Umożliwia wydłużenie czasu
nagrywania dźwięku
stereofonicznego.
SP
LP
Tryb nagrywania dźwięku
monofonicznego standardowej
jakości (44,1 kHz/32 kb/s)
Umożliwia nagrywanie dźwięku
standardowej jakości.
Tryb nagrywania wydłużonego
dźwięku monofonicznego
(11,025 kHz/8 kb/s)
Umożliwia wydłużenie czasu
nagrywania dźwięku
monofonicznego.
Aby nagrywać dźwięk o lepszej jakości,
wybierz tryb ST lub STSP.
W chwili zakupu dyktafonu cyfrowego
tryb nagrywania jest ustawiony na „ST”.
Inne czynności związane z nagrywaniem
ST
P Uwaga
W trakcie nagrywania nie można zmienić
trybu nagrywania.
Ustawianie czułości
mikrofonu
x STOP
N/ENT
MENU
v, V
Gdy dyktafon cyfrowy znajduje się
w trybie zatrzymania lub nagrywania,
czułość mikrofonu można ustawić
w menu.
29
PL
1 Naciśnij MENU, aby włączyć tryb
menu.
Zostanie wyświetlone okno trybu
menu.
2 Naciśnij v lub V na przycisku
S-High
Nagrywanie dźwięku
oddalonego od dyktafonu
cyfrowego lub cichego
dźwięku, na przykład w
dużych pomieszczeniach.
High
Nagrywanie dźwięku
podczas normalnej rozmowy
lub spotkania, na przykład w
sali konferencyjnej lub
podczas wywiadów.
Low
Nagrywanie tekstu
dyktowanego z mikrofonem
znajdującym się naprzeciwko
ust, dźwięku ze źródła
znajdującego się blisko
dyktafonu cyfrowego lub
głośnego dźwięku.
sterującym, aby wybrać „Mic
Sensitivity”, a następnie naciśnij N/
ENT.
3 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać
„S-High
”, „High
”,
„Low
”, a następnie naciśnij N/
ENT.
4 Naciśnij x STOP, aby wyjść z trybu
menu.
30
PL
W chwili zakupu dyktafonu cyfrowego
czułość mikrofonu jest ustawiona na
wartość „High
”.
x STOP
N/ENT
2 Naciśnij v lub V na przycisku
Inne czynności związane z nagrywaniem
Odcinanie niskich
częstotliwości – funkcja LCF
sterującym, aby wybrać „LCF(Low
Cut)”, a następnie naciśnij N/ENT.
3 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „ON”, a
następnie naciśnij N/ENT.
MENU
v, V
W przypadku wybrania dla funkcji LCF
(Low Cut Filter) ustawienia „ON”,
kiedy dyktafon znajduje się w trybie
zatrzymania lub nagrywania, niskie
częstotliwości zostaną odcięte w celu
ograniczenia hałasu spowodowanego
wiatrem itp., co umożliwia wyraźniejsze
zarejestrowanie wiadomości.
W chwili zakupu dyktafonu
cyfrowego dla funkcji LCF jest
wybrane ustawienie „OFF”.
4 Naciśnij x STOP, aby wyjść z trybu
menu.
Wyłączanie funkcji LCF
W punkcie 3 dla opcji „LCF(Low Cut)”
wybierz ustawienie „OFF”.
1 Naciśnij MENU, aby włączyć tryb
menu.
Zostanie wyświetlone okno trybu menu.
31
PL
Automatyczne
rozpoczynanie nagrywania
sterowane dźwiękiem –
funkcja VOR
1 Naciśnij MENU, aby włączyć tryb menu.
Zostanie wyświetlone okno trybu menu.
2 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „VOR”, a
następnie naciśnij N/ENT.
x STOP
z REC/PAUSE
N/ENT
3 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „ON”, a
następnie naciśnij N/ENT.
MENU
v, V
Po wybraniu ustawienia „ON” dla
funkcji VOR (Voice Operated
Recording) w czasie, gdy dyktafon
cyfrowy znajduje się w trybie
zatrzymania lub nagrywania,
nagrywanie rozpocznie się w chwili
wykrycia dźwięku i zatrzyma w
przypadku braku dźwięku, co pozwala
uniknąć nagrywania w chwilach ciszy.
32
PL
W chwili zakupu dyktafonu
cyfrowego dla funkcji VOR jest
wybrane ustawienie „OFF”.
4 Naciśnij x STOP, aby wyjść z trybu
menu.
5 Naciśnij przycisk z REC/PAUSE.
W oknie wyświetlacza pojawią się
wskaźniki „
”i„
”.
Inne czynności związane z nagrywaniem
Nagrywanie zostaje wstrzymane, gdy
dźwięk nie zostanie wykryty i pojawią
się wskaźniki „
”i„
”.
Nagrywanie rozpocznie się ponownie po
wykryciu dźwięku przez dyktafon
cyfrowy.
Wyłączanie funkcji VOR
W punkcie 3 dla opcji „VOR” wybierz
ustawienie „OFF”.
P Uwaga
Dźwięki otoczenia wpływają na działanie
funkcji VOR. W zależności od warunków
nagrywania należy ustawić w menu opcję
„Mic Sensitivity”. Jeśli po zmianie czułości
mikrofonu jakość nagrania nie jest
zadowalająca lub w przypadku ważnych
nagrań, dla funkcji „VOR” należy wybrać
w menu ustawienie „OFF”.
33
PL
Czynności wykonywane podczas
nagrywania
Monitorowanie nagrywania
Dzielenie wiadomości
podczas nagrywania
Gniazdo i (słuchawki)
VOL +/–
DIVIDE
Po podłączeniu słuchawek
stereofonicznych (nie należą do
wyposażenia) do gniazda i (słuchawki),
możesz monitorować nagrywanie. Poziom
głośności monitorowania można regulować
za pomocą przycisku VOL +/–, jednak
poziom nagrywania jest stały.
34
PL
Wiadomość można podzielić podczas
nagrywania, aby składała się z dwóch
oddzielnie ponumerowanych części.
Ponowne połączenie podzielonych
wiadomości nie jest możliwe.
Inne czynności związane z nagrywaniem
1 W trakcie nagrywania naciśnij
przycisk DIVIDE.
W oknie wyświetlacza pojawi się
komunikat „Dividing...”, a numer
nowej wiadomości zostanie dodany
w miejscu, w którym nagranie zostało
zatrzymane kiedy naciśnięto przycisk.
Wiadomość zostanie nagrana jako
dwie wiadomości, przy czym
nagrywanie jest kontynuowane
bez zatrzymywania.
Wiadomość 1
Wiadomość 2
Wiadomość 3
v
Wiadomość jest dzielona.
Wiadomości 2 i 3 zostaną
nagrane bez zatrzymania.
z Wskazówka
Aktualnie nagraną wiadomość można
podzielić, kiedy nagrywanie jest
wstrzymane.
P Uwaga
W przypadku podziału wiadomości na dwie
części w miejscu podziału końcówka
pierwszej wiadomości i początek drugiej
wiadomości mogą być zniekształcone.
35
PL
Nagrywanie za pomocą innych urządzeń
Nagrywanie za pomocą
mikrofonu zewnętrznego
Mikrofon stereofoniczny
Gniazdo m (mikrofon)
Jeśli opcja „Select Input” nie jest
wyświetlana, ustaw ją w menu
(strona 85).
2 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „MIC IN”, a
następnie naciśnij N/ENT.
x STOP
z REC/PAUSE
N/ENT
v, V
3 Naciśnij x STOP, aby wyjść z trybu
menu.
4 Naciśnij przycisk z REC/PAUSE,
1 Podłącz mikrofon zewnętrzny do
gniazda m (mikrofon), gdy dyktafon
cyfrowy będzie w trybie zatrzymania.
W oknie wyświetlacza pojawi się
komunikat „Select Input”.
36
PL
aby rozpocząć nagrywanie.
Wbudowane mikrofony są
automatycznie odcinane.
Jeśli poziom wejściowy jest za słaby,
dostosuj czułość mikrofonu dyktafonu
cyfrowego.
Gdy podłączany jest mikrofon
zasilany przez wtyk, jest on
automatycznie zasilany z dyktafonu
cyfrowego.
Nagrywanie dźwięku z telefonu
stacjonarnego lub
komórkowego
Do nagrywania dźwięku z telefonu
stacjonarnego lub komórkowego można
używać elektretowego mikrofonu
pojemnościowego ECM-TL1 o
wyglądzie słuchawki (nie należy do
wyposażenia).
Szczegółowy opis podłączenia można
znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej
wraz z mikrofonem ECM-TL1.
• Funkcja VOR może nie działać, w
zależności od rodzaju telefonu lub stanu
linii telefonicznej.
• Nie odpowiadamy za jakiekolwiek
niedogodności, nawet kiedy nie udaje się
nagrywać rozmów za pomocą tego
dyktafonu cyfrowego.
Inne czynności związane z nagrywaniem
z Zalecane mikrofony
Z urządzeniem można używać
elektretowych mikrofonów
pojemnościowych ECM-CS10,
ECM-CZ10, ECM-DS70P, ECM-DS30P
firmy Sony (nie należą do wyposażenia).
Nagrywanie z innego
urządzenia
Urządzenia zewnętrzne
Gniazdo m (mikrofon)
x STOP
z REC/PAUSE
P Uwagi
• Po uzyskaniu połączenia, ale przed
rozpoczęciem nagrywania, należy
sprawdzić jakość dźwięku rozmowy oraz
poziom nagrywania.
• Jeśli zostanie nagrany ton linii
telefonicznej lub dźwięk wybierania
numeru, to rozmowa może zostać
nagrana z niższym poziomem głośności.
W takim przypadku należy rozpocząć
nagrywanie dopiero po rozpoczęciu
rozmowy.
N/ENT
MENU
v, V
Pliki muzyczne można tworzyć bez
korzystania z komputera, nagrywając
37
PL
dźwięk z innego urządzenia
podłączonego do dyktafonu cyfrowego.
z Wskazówki
• Przed rozpoczęciem nagrywania
zalecamy najpierw wykonanie nagrania
próbnego.
• Jeśli poziom sygnału wejściowego jest
zbyt niski, połącz gniazdo słuchawek
(minigniazdo stereofoniczne) innego
urządzenia z gniazdem m (mikrofon)
dyktafonu cyfrowego i wyreguluj poziom
głośności w urządzeniu podłączonym do
dyktafonu cyfrowego.
3 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „SYNC
REC”, a następnie naciśnij N/ENT.
4 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „ON”, a
następnie naciśnij N/ENT.
Nagrywanie przy użyciu funkcji
nagrywania synchronicznego
1 Naciśnij MENU, aby włączyć tryb
menu.
Zostanie wyświetlone okno trybu
menu.
2 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „Detail
Menu”, a następnie naciśnij N/ENT.
38
PL
5 Naciśnij x STOP, aby wyjść z trybu
menu.
6 Podłącz inne urządzenie do dyktafonu
cyfrowego, gdy znajduje się on w
trybie zatrzymania.
Podłącz złącze wyjścia audio
(miniwtyk stereofoniczny) urządzenia
do gniazda m (mikrofon) dyktafonu
cyfrowego przy użyciu kabla
połączeniowego audio.
7 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „Audio IN”, a
następnie naciśnij N/ENT.
8 Naciśnij x STOP, aby wyjść z trybu
menu.
9 Naciśnij przycisk z REC/PAUSE,
aby rozpocząć nagrywanie.
Wyświetlony zostanie wskaźnik
„
” i dyktafon cyfrowy
przejdzie w tryb wstrzymania
nagrywania.
10 Odtwórz nagranie na urządzeniu
Inne czynności związane z nagrywaniem
W oknie wyświetlacza pojawi się
komunikat „Select Input”.
Jeśli opcja „Select Input” nie jest
wyświetlana, ustaw ją w menu
(strona 85).
podłączonym do dyktafonu
cyfrowego.
Wyświetlony zostanie wskaźnik
„
” i rozpocznie się
nagrywanie synchroniczne.
Nagrywanie synchroniczne zostanie
wstrzymane, gdy urządzenie nie wykryje
dźwięku przez co najmniej 2 sekundy i
wyświetli się wskaźnik „
”.
Po wykryciu dźwięku dyktafon cyfrowy
ponownie rozpocznie nagrywanie nowej
wiadomości.
P Uwagi
• Podczas nagrywania synchronicznego nie
można dzielić wiadomości (strona 34) lub
wstrzymać nagrywania (strona 21).
• W zależności od urządzenia
podłączonego do dyktafonu cyfrowego
funkcja zsynchronizowanego nagrywania
może nie działać poprawnie z powodu
różnicy poziomów dźwięku wejściowego.
39
PL
Nagrywanie bez użycia funkcji
nagrywania synchronicznego
1 Naciśnij MENU, aby włączyć tryb
4 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „OFF”, a
następnie naciśnij N/ENT.
menu.
Zostanie wyświetlone okno trybu
menu.
2 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „Detail
Menu”, a następnie naciśnij N/ENT.
5 Naciśnij x STOP, aby wyjść z trybu
menu.
6 Podłącz inne urządzenie do dyktafonu
3 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „SYNC
REC”, a następnie naciśnij N/ENT.
40
PL
cyfrowego, gdy znajduje się on w
trybie zatrzymania.
Podłącz złącze wyjścia audio
(miniwtyk stereofoniczny) urządzenia
do gniazda m (mikrofon) dyktafonu
cyfrowego przy użyciu kabla
połączeniowego audio.
W oknie wyświetlacza pojawi się
komunikat „Select Input”.
Jeśli opcja „Select Input” nie jest
wyświetlana, ustaw ją w menu
(strona 85).
Inne czynności związane z nagrywaniem
7 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „Audio IN”, a
następnie naciśnij N/ENT.
8 Naciśnij x STOP, aby wyjść z trybu
menu.
9 Naciśnij przycisk z REC/PAUSE,
aby rozpocząć nagrywanie.
Wbudowane mikrofony są
automatycznie odcinane i jest
nagrywany dźwięk z podłączonego
urządzenia.
10 Odtwórz nagranie na urządzeniu
podłączonym do dyktafonu
cyfrowego.
P Uwaga
Czułości mikrofonu nie można regulować
podczas nagrywania z innego urządzenia.
41
PL
Inne czynności związane z odtwarzaniem
Zmiana metody odtwarzania
Praktyczne metody
odtwarzania
Odsłuchiwanie nagrań o lepszej
jakości dźwięku
• Aby słuchać za pośrednictwem
słuchawek:
Podłącz należące do wyposażenia
słuchawki stereofoniczne do gniazda
i (słuchawki). Wbudowany głośnik
zostanie automatycznie odłączony.
• Aby słuchać za pośrednictwem
głośnika zewnętrznego:
Podłącz głośnik aktywny lub pasywny
(nie należy do wyposażenia) do
gniazda i (słuchawki).
Szybkie odnajdywanie punktu,
od którego ma się rozpocząć
odtwarzanie (Easy Search)
Jeśli dla opcji „ON” wybrano ustawienie
„Easy Search” (strona 79), możesz
szybko znaleźć miejsce, od którego ma
się rozpocząć odtwarzanie. W tym celu
podczas odtwarzania należy
wielokrotnie nacisnąć symbol > lub
. na przycisku sterującym.
Możesz cofnąć o około 3 sekundy,
naciskając jeden raz symbol . lub
przejść do przodu o około 10 sekund,
naciskając jeden raz symbol > na
przycisku sterującym. Funkcja ta jest
przydatna do wyszukiwania żądanego
miejsca w długim nagraniu.
Wyszukiwanie do przodu/do tyłu
podczas odtwarzania (Cue/
Review)
• Aby wyszukać do przodu (Cue):
Naciśnij i przytrzymaj symbol >
na przycisku sterującym podczas
odtwarzania i zwolnij go w miejscu, w
którym chcesz wznowić odtwarzanie.
42
PL
Podczas odtwarzania dźwięku dyktafon
cyfrowy przeszukuje nagranie z małą
szybkością. Jest to przydatne do
sprawdzania jednego słowa w przód lub
w tył. Jeśli następnie przycisk zostanie
naciśnięty i przytrzymany, dyktafon
cyfrowy rozpocznie wyszukiwanie z
większą szybkością.
z Gdy wiadomości są odtwarzane
do końca ostatniej wiadomości
• W przypadku dojścia do końca ostatniej
wiadomości podczas odtwarzania lub
szybkiego odtwarzania, na 5 sekund
podświetli się komunikat „MESSAGE
END”.
• Gdy komunikat „MESSAGE END” i
wskaźnik pracy zgasną, dyktafon cyfrowy
zatrzyma się na początku ostatniej
wiadomości.
• Naciśnięcie i przytrzymanie symbolu
. na przycisku sterującym przy
podświetlonym komunikacie
„MESSAGE END”, powoduje szybkie
odtwarzanie nagrań i rozpoczęcie
normalnego odtwarzania po zwolnieniu
przycisku.
• Jeśli ostatnia wiadomość jest długa i
odtwarzanie ma zostać rozpoczęte w
dalszej jej części, naciśnij i przytrzymaj
symbol > na przycisku sterującym,
aby przejść do końca wiadomości, a
następnie naciśnij symbol ., gdy
świeci komunikat „MESSAGE END”,
aby wrócić do wybranego miejsca.
• W przypadku wiadomości innych niż
ostatnia należy przejść do początku
następnej wiadomości i włączyć
odtwarzanie do tyłu do żądanego punktu.
Inne czynności związane z odtwarzaniem
• Aby wyszukać do tyłu (Review):
Naciśnij i przytrzymaj symbol . na
przycisku sterującym podczas
odtwarzania i zwolnij go w miejscu, w
którym chcesz wznowić odtwarzanie.
Wielokrotne odtwarzanie
wiadomości
Podczas odtwarzania naciśnij i
przytrzymaj przycisk N/ENT, aż
zostanie wyświetlony symbol „ 1”.
Wybrana wiadomość będzie odtwarzana
wielokrotnie.
Aby wznowić normalne odtwarzanie,
naciśnij ponownie przycisk N/ENT.
43
PL
Dostosowywanie szybkości
odtwarzania – funkcja DPC
1 Ustaw przełącznik funkcji DPC
Tył
2 Aby zwiększyć szybkość odtwarzania,
(SPEED CTRL) w położeniu „ON”.
naciśnij symbol v na przycisku
sterującym, kiedy dyktafon cyfrowy
pracuje w trybie odtwarzania.
Po każdym naciśnięciu przycisku
szybkość zwiększy się o 5% (+) w
przedziale od –50% do 0% oraz o
10% (+) w przedziale od 0% do 100%.
3 Aby zmniejszyć szybkość
Przód
v, V
W przypadku wybrania dla funkcji DPC
(Digital Pitch Control) ustawienia „ON”
w menu można zmieniać szybkość
odtwarzania w zakresie od +100%
do –50% normalnej szybkości.
Dzięki funkcji cyfrowego przetwarzania
dźwięku głosu w wiadomości jest
odtwarzany w naturalnej tonacji.
44
PL
odtwarzania, naciśnij symbol V na
przycisku sterującym, kiedy dyktafon
cyfrowy pracuje w trybie odtwarzania.
Po każdym naciśnięciu przycisku
szybkość zmniejszy się o 5% (–) w
przedziale od 0% do –50% oraz o
10% (–) w przedziale od 100% do
0%.
Wznawianie normalnego
odtwarzania
Inne czynności związane z odtwarzaniem
Ustaw przełącznik funkcji DPC
(SPEED CTRL) w położeniu „OFF”.
P Uwagi
• Jeśli wiadomości zostały nagrane jako
pliki WMA/AAC-LC, szybkość
odtwarzania można zmieniać tylko w
zakresie od 0% do –50%.
• Nie można zmieniać szybkości
odtwarzania, jeśli dowolna wiadomość
jest wielokrotnie odtwarzana po
naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku
N/ENT podczas odtwarzania
(strona 43) lub kiedy określony fragment
A-B jest odtwarzany wielokrotnie
(strona 47).
45
PL
Zmiana ustawień odtwarzania
Wybieranie trybu
odtwarzania
Zostanie wyświetlone okno trybu
menu.
2 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „Play Mode”,
a następnie naciśnij N/ENT.
x STOP
N/ENT
MENU
v, V
3 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „1”, „ ”,
„ALL”, „
1”, „
” lub
„
ALL”, a następnie naciśnij N/
ENT.
W menu można wybrać tryb
odtwarzania.
1 Naciśnij MENU, aby wybrać tryb
menu w dyktafonie cyfrowym
pracującym w trybie zatrzymania lub
odtwarzania.
46
PL
4 Naciśnij x STOP, aby wyjść z trybu
menu.
1
Wiadomość jest odtwarzana.
ALL
1
Odtwarzanie wszystkich
wiadomości w sposób ciągły.
przycisk
(powtarzanie) A-B, aby
ustawić punkt końcowy B.
Zostanie wyświetlony symbol
„
A-B”, a określony fragment
będzie odtwarzany wielokrotnie.
Wielokrotne odtwarzanie jednej
wiadomości.
Aby wznowić normalne odtwarzanie:
Naciśnij przycisk N/ENT.
Wielokrotne odtwarzanie
wszystkich wiadomości w jednym
folderze.
Aby zatrzymać odtwarzanie wielokrotne
A-B:
Naciśnij przycisk x STOP.
ALL Wielokrotne odtwarzanie
wszystkich wiadomości.
Wielokrotne odtwarzanie
określonego fragmentu –
odtwarzanie wielokrotne A-B
1 Podczas odtwarzania naciśnij
przycisk
(powtarzanie) A-B, aby
ustawić punkt początkowy A.
Wyświetla się symbol „A-B B?”.
Inne czynności związane z odtwarzaniem
Odtwarzanie wszystkich
wiadomości w folderze w sposób
ciągły.
2 Ponownie naciśnij
Aby zmienić fragment przeznaczony do
wielokrotnego odtwarzania w trybie A-B:
Podczas odtwarzania wielokrotnego
A-B ponownie naciśnij
przycisk
(powtarzanie) A-B, aby
ustawić punkt nowy początkowy A.
Następnie ustaw punkt końcowy B w
sposób opisany w kroku 2.
P Uwaga
Końcowego punktu B nie można określić,
zanim nie zostanie określony punkt
początkowy A.
47
PL
Poprawa czystości
ludzkiego głosu – funkcja
redukcji szumów
1 Naciśnij MENU, aby wybrać tryb
menu w dyktafonie cyfrowym
pracującym w trybie zatrzymania lub
odtwarzania.
Zostanie wyświetlone okno trybu
menu.
2 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „Noise Cut”,
a następnie naciśnij N/ENT.
x STOP
N/ENT
MENU
v, V
Gdy przełącznik funkcji redukcji
szumów jest ustawiony w położeniu
„ON”, zniekształcenia o bardzo niskiej
i wysokiej częstotliwości wychodzące
poza skalę ludzkiego głosu są
ograniczane, dzięki czemu nagrany głos
jest czystszy.
48
PL
3 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „ON”, a
następnie naciśnij N/ENT.
4 Naciśnij x STOP, aby wyjść z trybu
menu.
P Uwagi
Wyłączanie funkcji redukcji
szumów
W punkcie 3 dla opcji „Noise Cut”
wybierz ustawienie „OFF”.
Wybieranie efektu
dźwiękowego
Inne czynności związane z odtwarzaniem
• Działanie funkcji redukcji szumów może
się różnić w zależności od jakości
nagranego głosu.
• Funkcja redukcji szumów nie działa w
przypadku odtwarzania przez
wbudowany głośnik lub słuchania radia
FM.
x STOP
v, V
N/ENT
MENU
., >
W menu można ustawić żądany efekt
odtwarzania.
1 Naciśnij MENU, aby wybrać tryb
menu w dyktafonie cyfrowym
pracującym w trybie zatrzymania lub
odtwarzania.
Zostanie wyświetlone okno trybu
menu.
49
PL
2 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „Effect”, a
następnie naciśnij N/ENT.
3 Naciśnij symbol v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać efekt dla
odtwarzania, a następnie naciśnij
przycisk N/ENT.
6 Naciśnij x STOP, aby wyjść z trybu
menu.
Pop
Uwydatnienie średnich
częstotliwości, doskonałe dla
śpiewu.
Rock
Uwydatnienie wysokich i niskich
częstotliwości, co daje mocniejszy
dźwięk.
Jazz
Uwydatnienie wysokich
częstotliwości, co daje bardziej
żywy dźwięk.
Bass1
Uwydatnienie niskich tonów.
Bass2
Większe uwydatnienie niskich
tonów.
Custom Ustawienie własnych poziomów
dźwięków dla 5 zakresów EQ.
4 Jeśli wybrałeś opcję „Custom”,
możesz zmieniać poziom dźwięku
każdego pasma, naciskając v lub V na
przycisku sterującym.
Aby przesunąć pasmo w prawo lub w
lewo, naciśnij . lub >.
5 Naciśnij N/ENT, aby zamknąć okno
ustawień użytkownika.
50
PL
OFF
Funkcja „Effect” jest wyłączona.
P Uwagi
• Funkcja ta nie działa w przypadku
odtwarzania przez wbudowany głośnik
lub słuchania radia FM.
• Jeśli w menu dla funkcji redukcji szumów
wybrano ustawienie „ON”, funkcja ta nie
zadziała.
Inne czynności związane z odtwarzaniem
Odtwarzanie wiadomości o określonej
godzinie wraz z sygnałem alarmu
1 Wybierz wiadomość, którą chcesz
odtworzyć wraz z alarmem.
2 Przejdź do trybu ustawiania alarmu.
1 Naciśnij MENU, aby wybrać tryb
x STOP
N/ENT
MENU
menu w dyktafonie cyfrowym
pracującym w trybie zatrzymania.
Zostanie wyświetlone okno trybu
menu.
2 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „Alarm”,
a następnie naciśnij N/ENT.
v, V
Możesz ustawić sygnał alarmu i
rozpoczęcie odtwarzania wybranej
wiadomości o określonej godzinie.
Wiadomość może być odtwarzana w
określonym dniu, raz w tygodniu lub
codziennie o tej samej godzinie.
Istnieje możliwość utworzenia do
30 alarmów.
3 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „New”,
a następnie naciśnij N/ENT.
51
PL
3 Ustaw datę i godzinę alarmu.
1 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać opcję
„Date” dzień tygodnia lub opcję
„Daily”, a następnie naciśnij N/
ENT.
2 Po wybraniu opcji „Date”:
Podaj kolejno rok, miesiąc, dzień,
godzinę i minutę w sposób opisany
w części „Krok 4: Ustawianie
zegara” na stronie 14.
“Zostanie wyświetlony komunikat
„Executing...”, a następnie
wybrane ustawienie.
Po wybraniu dnia tygodnia lub
opcji „Daily”:
Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby ustawić godzinę, a
następnie naciśnij przycisk N/
ENT; naciśnij symbol v lub V na
przycisku sterującym, aby ustawić
minuty, a następnie naciśnij
przycisk N/ENT.
4 Naciśnij x STOP, aby wyjść z trybu
menu.
Po zakończeniu procesu ustawiania w
oknie wyświetlacza pojawi się symbol
„,” (wskaźnik alarmu).
52
PL
Zmiana ustawień alarmu
1 W menu wybierz opcję „Alarm” –
„List”, a następnie naciśnij N/ENT.
Zostanie wyświetlona lista alarmów.
2 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać ustawienie,
które chcesz zmienić, a następnie
naciśnij N/ENT.
3 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „Edit”, a
następnie naciśnij N/ENT.
4 Wybierz opcję „Date”, dzień tygodnia
lub opcję „Daily”, a następnie naciśnij
przycisk N/ENT.
5 Ustaw datę i godzinę, a następnie
naciśnij przycisk N/ENT.
Zostanie wyświetlony komunikat
„Executing...”, a następnie wybrane
ustawienie.
6 Naciśnij x STOP, aby wyjść z trybu
menu.
Anulowanie ustawień alarmu
Ustawianie szablonu alarmu
1 W menu wybierz opcję „Alarm” –
„Pattern”, a następnie naciśnij N/
ENT.
2 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać
„Beep&Play”, „Beep” lub „Play”, a
następnie naciśnij N/ENT.
3 Naciśnij x STOP, aby wyjść z trybu
menu.
W ustawionym dniu o określonej
godzinie
Inne czynności związane z odtwarzaniem
Wykonaj kroki 1 oraz 2 opisane w części
„Zmiana ustawień alarmu”. W kroku 3
wybierz opcję „Cancel” i naciśnij
przycisk N/ENT. “Wyświetli się symbol
„Cancel Alarm?”. Naciśnij v lub V na
przycisku sterującym, aby wybrać
„Execute”, a następnie naciśnij N/
ENT. Alarm zostanie anulowany, a z
okna wyświetlacza zniknie wskaźnik
alarmu.
O ustalonej godzinie w oknie
wyświetlacza pojawia się „Alarm” i
odtwarzane są alarm oraz wybrana
wiadomość zgodnie z wybranym
szablonem.
Po zakończeniu odtwarzania dyktafon
cyfrowy zatrzyma się automatycznie.
(Jeśli wybrano szablon „Beep&Play”
lub „Play”, dyktafon cyfrowy zatrzyma
się na początku wybranej wiadomości.)
Ponowne odsłuchiwanie
wiadomości
Naciśnij przycisk N/ENT, a wiadomość
zostanie ponownie odtworzona od
początku.
Zatrzymywanie odtwarzanego
alarmu
W trakcie odtwarzania alarmu naciśnij
dowolny przycisk inny niż VOL +/–.
Jeśli funkcja HOLD jest włączona,
naciśnięcie dowolnego przycisku
spowoduje zatrzymanie odtwarzania
alarmu.
53
PL
P Uwagi
• Dla każdej wiadomości można ustawić
tylko jeden alarm.
• Nie można ustawić alarmu, jeśli nie został
ustawiony zegar lub nie została nagrana
żadna wiadomość.
• Alarm włącza się, nawet jeśli dla opcji
„Beep” wybrano w menu ustawienie
„OFF” (strona 83).
• Jeśli godzina alarmu nadejdzie w czasie
nagrywania, wyemitowanie sygnału
alarmu nastąpi po zakończeniu
nagrywania. Symbol „,” zacznie migać o
ustawionej godzinie włączenia alarmu.
• Jeśli alarm ma się włączyć w momencie,
w którym przeprowadzana jest
aktualizacja danych, alarm zostanie
automatycznie anulowany.
• Jeśli ustawiony jest więcej niż jeden
alarm, tylko pierwsza wiadomość
zostanie odtworzona z alarmem.
• Po ustawieniu alarmu nie zostanie on
anulowany nawet po odtworzeniu
wiadomości.
• Jeśli godzina alarmu nadejdzie w chwili
odtwarzania innej wiadomości z
ustawionym alarmem, odtwarzanie
zostanie zatrzymane i zostanie
odtworzona nowa wiadomość.
• Jeśli wiadomość z ustawionym alarmem
zostanie podzielona, ustawienie alarmu
pozostanie związane tylko z pierwszą
częścią podzielonej wiadomości.
54
PL
• Usunięcie wiadomości z ustawionym
alarmem powoduje także anulowanie
alarmu.
Odtwarzanie za pomocą innych urządzeń
Magnetofon itp.
Gniazdo i (słuchawki)
Inne czynności związane z odtwarzaniem
Nagrywanie za pomocą
innego urządzenia
1 Połącz gniazdo i (słuchawki)
dyktafonu cyfrowego ze złączem
wejścia audio (minigniazdem
stereofonicznym) tego urządzenia
przy użyciu kabla połączeniowego
audio.
2 Naciśnij przycisk N/ENT, aby
x STOP
N/ENT
rozpocząć odtwarzanie i w tym
samym momencie ustaw podłączone
urządzenia w tryb nagrywania.
Wiadomość z dyktafonu cyfrowego
zostanie nagrana na podłączonym
urządzeniu.
3 Jednocześnie naciśnij przycisk
x STOP na dyktafonie cyfrowym
i podłączonym urządzeniu, aby
zatrzymać nagrywanie.
Możliwe jest nagrywanie dźwięków na
inne urządzenie przy wykorzystaniu
dyktafonu cyfrowego.
Przed rozpoczęciem nagrywania
zalecamy najpierw wykonanie nagrania
próbnego.
P Uwaga
Sprzedawca może nie oferować wszystkich
wyżej wymienionych elementów
wyposażenia dodatkowego. W celu
uzyskania szczegółowych informacji należy
skontaktować się ze sprzedawcą.
55
PL
Edycja wiadomości
Kasowanie wszystkich wiadomości
w folderze
1 Kiedy dyktafon cyfrowy znajduje się
we trybie zatrzymania, wybierz folder
z wiadomościami, które mają zostać
skasowane.
v, V
N/ENT
2 Naciśnij MENU, aby włączyć tryb
menu.
Zostanie wyświetlone okno trybu
menu.
3 Naciśnij v lub V na przycisku
MENU
P Uwaga
Jeśli w wybranym folderze znajduje się
zabezpieczona wiadomość, skasowanie jej
nie jest możliwe.
56
PL
sterującym, aby wybrać „Erase All”,
a następnie naciśnij N/ENT.
4 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „Execute”,
a następnie naciśnij N/ENT.
W oknie wyświetlacza pojawi się
komunikat „Erasing...” i wybrana
wiadomość zostanie skasowana.
Edycja wiadomości
5 Naciśnij x STOP, aby wyjść z trybu
menu.
Anulowanie kasowania
W kroku 4 wybierz opcję „Cancel”, a
następnie naciśnij przycisk N/ENT.
57
PL
Przenoszenie wiadomości do innego folderu
pracującym w trybie zatrzymania lub
odtwarzania.
Zostanie wyświetlone okno trybu
menu.
x STOP
N/ENT
3 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „Move”,
a następnie naciśnij N/ENT.
Wiadomość przeznaczona do
przeniesienia zostanie odtworzona.
MENU
v, V
P Uwagi
• Jeśli dla folderu wyświetlany jest
wskaźnik „ ”, nie można przenieść
wiadomości (strona 89).
• Nie można przenieść wiadomości do
folderu
.
1 Wybierz wiadomość, którą chcesz
przenieść.
2 Naciśnij MENU, aby wybrać tryb
menu w dyktafonie cyfrowym
58
PL
4 Naciśnij symbol v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać folder, do
którego chcesz przenieść wiadomość,
a następnie naciśnij przycisk N/ENT.
Wyświetli się komunikat
„Executing...”, a wiadomość zostanie
przeniesiona na ostatnią pozycję w
folderze docelowym.
Wiadomość przeniesiona do innego
folderu zostanie skasowana z folderu,
w którym znajdowała się wcześniej.
Edycja wiadomości
5 Naciśnij x STOP, aby wyjść z trybu
menu.
Anulowanie przenoszenia
wiadomości
Przed przejściem do kroku 4 naciśnij
przycisk x STOP.
59
PL
Dzielenie wiadomości na dwie części
1 Naciśnij przycisk DIVIDE podczas
odtwarzania wiadomości, którą chcesz
podzielić.
Wyświetli się komunikat „Divide?”
wraz z nazwą wiadomości.
v, V
N/ENT
DIVIDE
., >
Wiadomość można podzielić podczas
odtwarzania, tak aby składała się z
dwóch oddzielnie ponumerowanych
części. Dzieląc wiadomość, można łatwo
znaleźć miejsce, od którego ma ona być
odtwarzana. Jest to szczególnie
przydatne w przypadku długich nagrań,
np. przy nagrywaniu spotkania.
Wiadomość można dzielić do chwili, gdy
łączna liczba wiadomości w folderze
osiągnie maksymalną dopuszczalną
wartość.
60
PL
2 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „Execute”,
a następnie naciśnij N/ENT.
Zostanie wyświetlony komunikat
„Dividing...”. Nowszej części
podzielonej wiadomości zostaje
nadany nowy numer, a numery
kolejnych wiadomości zostaną
zwiększone o jeden.
Wiadomość 1
Wiadomość 2
f
Wiadomość 3
v
Dzielona wiadomość.
Wiadomość 1Wiadomość 2Wiadomość 3Wiadomość 4
Numery wiadomości ulegają zwiększeniu.
P Uwagi
Edycja wiadomości
• Operacja dzielenia wiadomości wymaga
pewnej ilości wolnej pamięci.
• W przypadku podziału wiadomości
zawierającej tytuł i nazwę/nazwisko
wykonawcy, nowsza część będzie miała
ten sam tytuł, nazwę/nazwisko
wykonawcy i nazwę pliku.
• Nie można podzielić wiadomości, która
nie została nagrana za pomocą dyktafonu
cyfrowego (pliku MP3/WMA/AAC-LC
skopiowanego z komputera).
• Podzielonej wiadomości nie można
ponownie połączyć za pomocą dyktafonu
cyfrowego.
• W przypadku podziału wiadomości z
ustawionym alarmem dane ustawienie
alarmu pozostanie tylko dla wcześniejszej
podzielonej wiadomości.
• Ze względu na ograniczenia systemowe
podzielenie wiadomości na jej początku
lub na samym końcu może być
niemożliwe.
Aby odtworzyć podzieloną
wiadomość
Naciśnij symbol . lub > na
przycisku sterującym, aby wyświetlić
numer wiadomości, ponieważ
podzielone wiadomości mają własne
numery wiadomości.
61
PL
Słuchanie radia FM
Strojenie stacji radiowej pasma FM
(tylko dla ICD-UX300F)
1 Naciśnij MENU, aby włączyć tryb
menu.
Zostanie wyświetlone okno trybu
menu.
2 Naciśnij v lub V na przycisku
v, V
N/ENT
sterującym, aby wybrać „FM Radio”,
a następnie naciśnij N/ENT.
Dyktafon cyfrowy przejdzie w tryb
radia FM.
MENU
., >
Kabel słuchawek jest anteną, z tego
powodu podczas słuchania radia
słuchawki muszą być podłączone.
P Uwaga
Podczas odbierania radia FM nie można
ładować akumulatora.
3 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać częstotliwość.
4 Naciskaj symbol . lub > na
przycisku sterującym, aby ustawić
stację, albo naciśnij i przytrzymaj
62
PL
symbol . lub > do chwili, gdy na
wyświetlaczu zaczną się zmieniać
cyfry.
Dyktafon cyfrowy automatycznie
skanuje częstotliwości radiowe i
zatrzymuje się po znalezieniu czysto
odbieranej stacji.
Jeśli nie można ustawić stacji, naciskaj
symbol . lub > na przycisku
sterującym, aby krokowo zmieniać
częstotliwość.
Przełączanie wyjścia radia
FM między głośnikiem i
słuchawkami
x STOP
N/ENT
Wskaźnik FM
MENU
Słuchanie radia FM
Okno wyświetlacza podczas
słuchania radia FM
Częstotliwość radiowa
Ustawiony numer
Czułość odbiornika
v, V
Podczas odbierania lub nagrywania
pasma FM można się przełączać między
dźwiękiem z głośnika i dźwiękiem ze
słuchawek za pomocą menu.
1 Naciśnij przycisk MENU, aby wybrać
tryb menu w trakcie odbierania lub
nagrywania pasma FM.
Zostanie wyświetlone okno trybu
menu.
63
PL
2 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „Audio
Output”, a następnie naciśnij N/
ENT.
Przełączanie czułości
odbiornika radia FM
x STOP
3 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać
„Headphones” lub „Speaker”, a
następnie naciśnij N/ENT.
N/ENT
MENU
v, V
W chwili zakupu dyktafonu
cyfrowego wyjście radia FM jest
ustawione na „Headphones”.
4 Naciśnij x STOP, aby wyjść z trybu
menu.
Podczas słuchania radia FM można
ustawić czułość odbiornika.
1 Naciśnij MENU, aby wybrać tryb
menu podczas słuchania radia FM.
Zostanie wyświetlone okno trybu
menu.
2 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „DX/
64
PL
LOCAL”, a następnie naciśnij N/
ENT.
P Uwaga
Opcję „DX” należy wybrać, kiedy odbiór
radia przez dyktafon cyfrowy jest zły ze
względu na słaby sygnał nadawczy.
Nagrywanie audycji
radiowych
3 Naciśnij v lub V na przycisku
Słuchanie radia FM
sterującym, aby wybrać „DX” lub
„LOCAL”, a następnie naciśnij N/
ENT.
x STOP
z REC/PAUSE
4 Naciśnij x STOP, aby wyjść z trybu
menu.
DX
Zwykle wybierane ustawienie.
LOCAL Ustawienie wybierane w
przypadku wystąpienia zakłóceń
lub utraty odbioru
spowodowanych silnym polem
elektrycznym znajdującym się w
pobliżu anteny przekaźnikowej
stacji nadawczej itd.
1 Ustaw wybraną stację.
2 Naciśnij przycisk z REC/PAUSE,
aby rozpocząć nagrywanie.
3 Naciśnij przycisk x STOP, aby
zatrzymać nagrywanie.
65
PL
Automatyczne ustawianie stacji radiowych
pasma FM
2 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „Auto
Preset”, a następnie naciśnij N/ENT.
x STOP
N/ENT
MENU
v, V
Za pomocą menu można automatycznie
ustawić do 30 stacji radiowych pasma FM.
1 Naciśnij MENU, aby wybrać tryb
menu podczas słuchania radia FM.
Zostanie wyświetlone okno trybu
menu.
66
PL
3 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „Execute”, a
następnie naciśnij N/ENT.
Dyktafon cyfrowy automatycznie
przeskanuje dostępne częstotliwości
radiowe i zapisze stacje w pamięci w
kolejności od niższych do wyższych.
Podczas automatycznego ustawiania
stacji radiowych FM miga numer
gotowy do przypisania.
Zatrzymywanie automatycznego
ustawiania
Naciśnij przycisk x STOP. W pamięci
pozostaną numery zapisane do chwili
naciśnięcia przycisku x STOP.
Przełączanie czułości
skanowania
Zostanie wyświetlone okno trybu
menu.
2 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „Scan
Sensitivity”, a następnie naciśnij N/
ENT.
Słuchanie radia FM
3 Naciśnij v lub V na przycisku
x STOP
sterującym, aby wybrać
„High(SCAN H)” lub
„Low(SCAN L)”, a następnie naciśnij
N/ENT.
N/ENT
MENU
v, V
Podczas ustawiania stacji radiowych FM
można ustawić czułość skanowania.
1 Naciśnij MENU, aby wybrać tryb
W chwili zakupu dyktafonu
cyfrowego czułość skanowania jest
ustawiona na „High(SCAN H)”.
4 Naciśnij x STOP, aby wyjść z trybu
menu.
menu podczas słuchania radia FM.
67
PL
Ręczne ustawianie stacji radiowych pasma FM
2 Naciśnij przycisk N/ENT.
Na wyświetlaczu zostanie
wyświetlony numer, częstotliwość
oraz komunikat „Set?”.
3 Naciśnij v lub V na przycisku
N/ENT
v, V
W pamięci dyktafonu cyfrowego można
ustawić do 30 stacji radiowych FM.
1 Dostrój stację, która ma zostać
ustawiona, i zapamiętaj numer.
Jeśli strojona stacja nie jest jeszcze
ustawiona, zostanie wyświetlony
symbol „P - -”. W takim przypadku
należy zapisać stację z nowym
numerem.
68
PL
sterującym, aby wybrać „Execute”, a
następnie naciśnij N/ENT.
Stacja zostanie zapisana w pamięci.
Słuchanie ustawionej stacji radiowej
Dyktafon cyfrowy przejdzie w tryb
radia FM.
x STOP
v, V
Słuchanie radia FM
N/ENT
MENU
., >
3 Naciśnij v lub V na przycisku
1 Naciśnij MENU, aby wybrać tryb
menu w dyktafonie cyfrowym
pracującym w trybie zatrzymania.
Zostanie wyświetlone okno trybu
menu.
2 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „FM Radio”,
a następnie naciśnij N/ENT.
sterującym, aby wybrać numer.
4 Naciskaj . lub > na przycisku
sterującym, aż żądany numer zostanie
wyświetlony.
Po naciśnięciu i przytrzymaniu
symbolu . lub > na przycisku
sterującym następuje szybka zmiana
numerów ustawień.
5 Naciśnij przycisk x STOP, aby
wyłączyć radio FM.
69
PL
Kasowanie ustawionych stacji radiowych
pasma FM
2 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „FM Radio”,
a następnie naciśnij N/ENT.
Dyktafon cyfrowy przejdzie w tryb
radia FM.
v, V
N/ENT
MENU
., >
Obraz w oknie wyświetlacza może
różnić się w zależności od państwa.
1 Naciśnij MENU, aby włączyć tryb
menu.
Zostanie wyświetlone okno trybu
menu.
70
PL
3 Aby dostroić stację, naciskaj symbol
. lub > na przycisku sterującym,
aż zostanie wyświetlony numer, który
chcesz skasować.
4 Naciśnij przycisk N/ENT.
Na wyświetlaczu zostanie
wyświetlony numer, częstotliwość
oraz komunikat „Erase?”.
5 Naciskaj v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „Execute”,
a następnie naciśnij N/ENT.
Numer zostanie zastąpiony przez
symbol „P - -”.
Słuchanie radia FM
71
PL
Funkcje menu
Ustawianie opcji w menu
2 Naciśnij symbol v lub V na przycisku
x STOP
sterującym, aby wybrać element
menu, dla którego należy wprowadzić
ustawienia, a następnie naciśnij
przycisk N/ENT.
v, V
N/ENT
MENU
., >
3 Naciśnij symbol v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać ustawienie,
które chcesz zmienić, a następnie
naciśnij przycisk N/ENT.
1 Naciśnij MENU, aby włączyć tryb
menu.
Zostanie wyświetlone okno trybu
menu.
4 Naciśnij x STOP, aby wyjść z trybu
menu.
72
PL
P Uwaga
Jeśli przez ponad 1 minutę nie zostanie
naciśnięty żaden przycisk, tryb menu
zostanie automatycznie anulowany i
nastąpi powrót do normalnego okna
wyświetlacza.
Powrót do poprzedniego okna
Naciśnij symbol . na przycisku
sterującym podczas pracy w trybie
menu.
Wyjście z trybu menu
Naciśnij przycisk x STOP lub MENU.
Funkcje menu
73
PL
Ustawienia menu
Pozycje menu
Ustawienia
Tryb pracy
(a : ustawienie możliwe/
– : ustawienie niemożliwe)
Tryb
nagrywania
radia FM
a
—
—
a
—
a
—
a
—
—
ST, STSP, STLP, SP, LP
Mic Sensitivity
S-High
Low
LCF(Low Cut)
ON, OFF
a
—
a
—
—
VOR
ON, OFF
a
—
a
—
—
Noise Cut
ON, OFF
a
a
—
—
—
Effect
Pop, Rock, Jazz, Bass1, Bass2,
Custom, OFF
a
a
—
—
—
Easy Search
ON, OFF
a
a
—
—
—
Play Mode
1,
a
a
—
—
—
Display
Elapsed Time, Remain Time,
REC Date, REC Time
a
a
a
—
a
Alarm
New, List, Pattern
a
—
—
—
—
Protect
Execute, Cancel
a
—
—
—
—
Move
(Folder do przeniesienia)
a
a
—
—
—
Erase All
Execute, Cancel
a
—
—
—
—
Auto Preset*
, High
, ALL,
ALL
Execute, Cancel
DX/LOCAL*
DX, LOCAL
* tylko dla ICD-UX300F
PL
Tryb
radia FM
REC Mode
FM Radio*
74
Tryb
Tryb
Tryb
zatrzymania odtwarzania nagrywania
,
1,
,
a
—
—
—
—
—
—
—
a
—
—
—
—
a
a
Pozycje menu
Ustawienia
Tryb pracy
(a : ustawienie możliwe/
– : ustawienie niemożliwe)
Tryb
Tryb
Tryb
zatrzymania odtwarzania nagrywania
Tryb
radia FM
Tryb
nagrywania
radia FM
—
Scan Sensitivity* High(SCAN H), Low(SCAN L) —
—
—
a
Audio Output*
—
—
—
a
a
a
—
—
—
—
Headphones, Speaker
Detail Menu
__y__m__d__:__
a
—
—
—
—
Time Display
12-Hour, 24-Hour
a
—
—
—
—
Beep
ON, OFF
a
—
—
—
—
LED
ON, OFF
a
—
—
—
—
Backlight
ON, OFF
a
—
—
—
—
Language
Deutsch (niemiecki),
English (angielski),
Español (hiszpański),
Français (francuski),
Italiano (włoski),
Русский (rosyjski)
a
—
—
—
—
USB Charge
ON, OFF
a
—
—
—
—
Auto Power
Off
5min, 10min, 30min, 60min
a
—
—
—
—
Select Input
MIC IN, Audio IN
a
—
—
—
—
SYNC REC
ON, OFF
a
—
—
—
—
Format
Execute, Cancel
a
—
—
—
—
Funkcje menu
Date&Time
* tylko dla ICD-UX300F
75
PL
Pozycje menu
Ustawienia (*: ustawienie wstępne)
REC Mode
Ustawienie trybu nagrywania.
ST*:
Tryb nagrywania dźwięku stereofonicznego wysokiej
jakości
STSP:
Tryb nagrywania dźwięku stereofonicznego standardowej
jakości
STLP:
Tryb nagrywania wydłużonego dźwięku stereofonicznego
SP:
Tryb nagrywania dźwięku monofonicznego standardowej
jakości
LP:
Tryb nagrywania wydłużonego dźwięku monofonicznego
28
Mic Sensitivity
Wybór czułości mikrofonu.
S-High
:
Nagrywanie dźwięku oddalonego od dyktafonu
cyfrowego lub cichego dźwięku, na przykład w dużych
pomieszczeniach.
29
High
*:
Nagrywanie dźwięku podczas normalnej rozmowy lub
spotkania, na przykład w sali konferencyjnej lub podczas
wywiadów.
Low
:
Nagrywanie tekstu dyktowanego z mikrofonem
znajdującym się naprzeciwko ust, dźwięku ze źródła
znajdującego się blisko dyktafonu cyfrowego lub głośnego
dźwięku.
76
PL
Patrz
strona
Ustawienia (*: ustawienie wstępne)
Patrz
strona
LCF(Low Cut)
Włączenie funkcji LCF (Low Cut Filter) do obcinania
niskich częstotliwości w celu zmniejszenia hałasu
spowodowanego wiatrem, co umożliwia wyraźniejsze
nagranie wiadomości.
ON:
Funkcja LCF jest włączona.
OFF*:
Funkcja LCF jest wyłączona.
31
VOR
Ustawienie funkcji VOR (Voice Operated Recording).
ON:
Nagrywanie rozpoczyna się po wykryciu przez dyktafon
cyfrowy dźwięku i zatrzymuje się, gdy nie słychać żadnych
dźwięków, dzięki czemu nie jest rejestrowana cisza.
Funkcja VOR jest włączana po naciśnięciu przycisku
z REC/PAUSE.
OFF*:
Funkcja VOR jest wyłączona.
32
Noise Cut
Włączenie funkcji redukcji szumów.
ON:
Zniekształcenia o bardzo niskiej i wysokiej częstotliwości
wychodzące poza skalę ludzkiego głosu są ograniczane,
dzięki czemu nagrany głos jest czystszy.
OFF*:
Funkcja redukcji szumów jest wyłączona.
48
Funkcje menu
Pozycje menu
77
PL
Pozycje menu
Ustawienia (*: ustawienie wstępne)
Effect
Ustawienie w menu żądanego efektu odtwarzania.
Pop:
Uwydatnienie średnich częstotliwości, doskonałe dla
śpiewu.
Rock:
Uwydatnienie wysokich i niskich częstotliwości, co daje
mocniejszy dźwięk.
Jazz:
Uwydatnienie wysokie częstotliwości, co daje bardziej
żywy dźwięk.
Bass1:
Wzmocnienie niskich tonów.
Bass2:
Jeszcze większe wzmocnienie niskich tonów.
Custom:
Ustawienie własnych poziomów dźwięków dla 5 zakresów
EQ.
OFF*:
Funkcja „Effect” jest wyłączona.
P Uwaga
Funkcja „Effect” nie działa podczas odtwarzania
wiadomości przy użyciu wbudowanego głośnika, słuchania
radia lub kiedy dla funkcji redukcji szumów wybrano
ustawienie „ON”.
78
PL
Patrz
strona
49
Ustawienia (*: ustawienie wstępne)
Patrz
strona
Easy Search
Ustawienie funkcji łatwego wyszukiwania.
ON:
Możesz przejść do przodu o około 10 sekund, naciskając
jeden raz symbol > na przycisku sterującym lub cofnąć
o około 3 sekundy, naciskając jeden raz symbol ..
Funkcja ta jest przydatna do znajdowania żądanego
miejsca w długim nagraniu.
OFF*:
Funkcja łatwego wyszukiwania jest wyłączona.
Naciśnięcie przycisku . lub > powoduje
przewinięcie wiadomości do przodu lub do tyłu.
42
Play Mode
Ustawienie trybu odtwarzania.
1:
Wiadomość jest odtwarzana.
*:
Odtwarzanie wszystkich wiadomości w folderze w sposób
ciągły.
ALL:
Odtwarzanie wszystkich wiadomości w sposób ciągły.
1:
Wielokrotne odtwarzanie jednej wiadomości.
:
Wielokrotne odtwarzanie wszystkich wiadomości w
jednym folderze.
ALL:
Wielokrotne odtwarzanie wszystkich wiadomości.
46
Funkcje menu
Pozycje menu
79
PL
80
PL
Pozycje menu
Ustawienia (*: ustawienie wstępne)
Patrz
strona
Display
Zmiana trybu wyświetlania.
Elapsed Time*:
Czas odtwarzania jednej wiadomości
Remain Time:
Pozostały czas wiadomości podczas zatrzymania lub
odtwarzania
Dostępny czas nagrywania podczas nagrywania
REC Date:
Data nagrania
REC Time:
Czas nagrania
–
Alarm
Ustawienie alarmu.
New*:
Aby ustawić alarm, należy wybrać opcję „New” i ustawić
datę, czas lub dzień tygodnia lub wybrać odtwarzanie
codzienne.
List:
Lista zawierająca numery wiadomości, daty lub dni
tygodnia, dla których ustawiono alarm.
Edit: Zmiana wybranej daty lub dnia tygodnia.
Cancel: Anulowanie alarmu odtwarzanego w wybranym
terminie lub dniu tygodnia.
Pattern:
Ustawienie szablonu alarmu dla wszystkich alarmów.
Beep&Play*: Odtwarzanie wybranej wiadomości po
włączeniu alarmu.
Beep: Włączenie tylko alarmu.
Play: Odtwarzanie wiadomości bez alarmu.
51
Ustawienia (*: ustawienie wstępne)
Patrz
strona
Protect
Zabezpieczenie wybranej wiadomości przed skasowaniem,
podzieleniem lub przeniesieniem.
Execute:
Zabezpieczenie wybranego nagrania. Jeśli wybrana
wiadomość jest już zabezpieczona, wyłącz funkcję
zabezpieczania.
Cancel*:
Polecenia „Set Protection?” lub „Erase Protection?” nie
są wykonywane.
–
Move
Umożliwia przeniesienie wybranej wiadomości do
określonego folderu.
Przed przeniesieniem wiadomości, należy wybrać
wiadomość, która będzie przenoszona, a następnie przejść
do okna menu.
58
Erase All
Umożliwia skasowanie wszystkich wiadomości w wybranym
folderze.
Naciśnij przycisk
, aby powrócić do okna folderu przed
usunięciem wiadomości, i wybierz folder, z którego mają
zostać usunięte wszystkie wiadomości, a następnie przejdź
do okna menu i wybierz opcję „Execute”.
56
FM Radio**
Dyktafon cyfrowy przejdzie w tryb radia FM.
62
Auto Preset**
Automatyczne skanowanie w poszukiwaniu dostępnych
częstotliwości. Stacje zostaną zapisane w pamięci.
Execute:
Funkcja automatycznego ustawiania jest włączona.
Cancel*:
Funkcja automatycznego ustawiania jest wyłączona.
66
Funkcje menu
Pozycje menu
** tylko dla ICD-UX300F
81
PL
Pozycje menu
Ustawienia (*: ustawienie wstępne)
DX/LOCAL**
Ustawienie czułość odbiornika podczas słuchania radia FM.
DX*:
Zwykle wybierane ustawienie.
LOCAL:
Ustawienie wybierane w przypadku wystąpienia zakłóceń
lub utraty odbioru spowodowanych silnym polem
elektrycznym znajdującym się w pobliżu anteny
przekaźnikowej stacji nadawczej itd.
Patrz
strona
64
P Uwaga
Opcję „DX” należy wybrać, kiedy odbiór radia przez
dyktafon cyfrowy jest zły ze względu na słaby sygnał
nadawczy.
Scan Sensitivity**
Ustawienie czułości skanowania podczas ustawiania stacji
radiowych FM.
High(SCAN H)*:
Wysoka czułość skanowania.
Low(SCAN L):
Niska czułość skanowania.
67
Audio Output**
Podczas odbierania lub nagrywania pasma FM można się
przełączać między dźwiękiem z głośnika i dźwiękiem ze
słuchawek.
Headphones*:
Dźwięk dochodzi ze słuchawek.
Speaker:
Dźwięk dochodzi z głośnika (głośników).
63
** tylko dla ICD-UX300F
82
PL
Pozycje menu
Ustawienia (*: ustawienie wstępne)
Patrz
strona
Detail Menu
Ustawienie zegara przez wybranie kolejno roku, miesiąca,
dnia, godziny i minut.
14
Time Display
Ustawienie sposobu wyświetlania zegara.
12-Hour:
12:00AM = północ, 12:00PM= południe
24-Hour*:
0:00 = północ, 12:00 = południe
–
Beep
Włączenie lub wyłączenie sygnału akustycznego.
ON*:
Sygnał akustyczny zatwierdza każdą operację lub
wskazuje na wystąpienie błędu.
OFF:
Sygnały akustyczne nie będą odtwarzane.
–
Funkcje menu
Date&Time
P Uwaga
Alarm włącza się, nawet jeśli dla opcji „Beep” wybrano w
menu ustawienie „OFF”.
LED
Włączenie lub wyłączenie wskaźnika pracy.
ON*:
Podczas nagrywania lub odtwarzania wskaźnik pracy
świeci lub miga.
OFF:
Wskaźnik pracy nie świeci ani nie miga, nawet podczas
pracy.
–
P Uwaga
Gdy dyktafon cyfrowy jest podłączony do komputera,
wskaźnik pracy świeci lub miga, nawet jeśli dla opcji „LED”
wybrano ustawienie „OFF”.
83
PL
Pozycje menu
Ustawienia (*: ustawienie wstępne)
Patrz
strona
Backlight
Włączenie lub wyłączenie podświetlenia okno wyświetlacza.
ON*:
Podświetlenie okno wyświetlacza jest włączane na około
10 sekund.
OFF:
Podświetlenie okno wyświetlacza jest wyłączone, nawet
podczas pracy.
–
Language
Ustawienie języka, w którym wyświetlane będą informacje
o wiadomościach, nazwy menu, folderów, plików itp.
16
Deutsch (niemiecki), English (angielski), Español (hiszpański),
Français (francuski), Italiano (włoski), Русский (rosyjski)
USB Charge
Ustawienie, czy akumulator będzie ładowany przy użyciu
złącza USB.
ON*:
Akumulator będzie ładowany.
OFF:
Akumulator nie będzie ładowany.
P Uwaga
W przypadku korzystania z zasilacza sieciowego USB
(nie należy do wyposażenia) do podłączenia dyktafonu
cyfrowego do gniazda zasilania można ładować akumulator
niezależnie od tego ustawienia.
84
PL
10
Pozycje menu
Ustawienia (*: ustawienie wstępne)
Auto Power Off Włączony dyktafon cyfrowy po upływie określonego czasu
wyłącza się automatycznie.
5min:
Wyłączenie dyktafonu cyfrowego po ok. 5 minutach.
10min*:
Wyłączenie dyktafonu cyfrowego po ok. 10 minutach.
30min:
Wyłączenie dyktafonu cyfrowego po ok. 30 minutach.
60min:
Wyłączenie dyktafonu cyfrowego po ok. 60 minutach.
Patrz
strona
–
Wybór nagrywania z zewnętrznego źródła podłączonego do
gniazda m (mikrofon).
MIC IN*:
Ustawienie to należy wybrać do nagrywania wiadomości
przy użyciu mikrofonu zewnętrznego.
Audio IN:
Ustawienie to należy wybrać do nagrywania przy użyciu
innego urządzenia.
36, 37
SYNC REC
W przypadku wybraniu ustawienia „ON” dyktafon cyfrowy
przechodzi w tryb wstrzymania nagrywania, jeśli przez
ponad 2 sekundy nie zostanie wykryty żaden dźwięk,
a następnie dyktafon cyfrowy ponownie rozpocznie
nagrywanie jak dla nowej wiadomości w przypadku wykrycia
dowolnego dźwięku.
ON:
Funkcja nagrywania synchronicznego jest włączona.
OFF*:
Funkcja nagrywania synchronicznego jest wyłączona.
37
Funkcje menu
Select Input
85
PL
Pozycje menu
Format
Ustawienia (*: ustawienie wstępne)
Ustawienie formatowania napędu.
Execute:
Wyświetlany jest komunikat „Formatting...”, a napęd jest
formatowany.
Cancel*:
Napęd nie będzie formatowany.
P Uwagi
• Do formatowania pamięci w dyktafonie cyfrowym należy
użyć wbudowanej funkcji formatowania.
• Podczas formatowania pamięci wszystkie dane zapisane
w dyktafonie cyfrowym są kasowane. Po sformatowaniu
pamięci odzyskanie skasowanych danych jest niemożliwe.
86
PL
Patrz
strona
–
Korzystanie z komputera
Używanie dyktafonu cyfrowego z
komputerem
Po podłączeniu dyktafonu cyfrowego do
komputera zostanie on wykryty i
możliwy będzie transfer danych między
urządzeniami.
Kopiowanie nagrań z dyktafonu
cyfrowego i odtwarzanie ich na
komputerze (strona 91)
Kopiowanie plików muzycznych
z komputera w celu odtworzenia
ich na dyktafonie cyfrowym
(strona 92)
Na dyktafonie cyfrowym można
tymczasowo przechowywać obrazy i
dane tekstowe zapisane na komputerze.
Korzystanie z komputera
Możesz skopiować nagrania z dyktafonu
cyfrowego i zapisać je.
Stosowanie dyktafonu
cyfrowego jako pamięci USB –
funkcja magazynowania danych
(strona 95)
Wymagania systemowe
dotyczące komputera
Zob. „Wymagania systemowe” na
stronie 103.
Po podłączeniu dyktafonu cyfrowego do
komputera możesz metodą przeciągania
i upuszczania kopiować pliki MP3/
WMA/AAC-LC zapisane na
komputerze. Możesz także odtwarzać
skopiowane pliki.
87
PL
Podłączanie dyktafonu
cyfrowego do komputera
Komputer
Dyktafon cyfrowy
Do portu USB
W systemie Macintosh: sprawdź, czy
urządzenie „IC RECORDER” jest
wyświetlane na pulpicie.
Zaraz po podłączeniu dyktafon cyfrowy
zostanie rozpoznany przez komputer.
Podczas podłączania dyktafonu
cyfrowego do komputera w oknie
wyświetlacza dyktafonu cyfrowego jest
widoczny komunikat „Connecting”.
Jeśli nie możesz bezpośrednio podłączyć
złącza USB dyktafonu do portu USB
komputera, skorzystaj z wchodzącego w
skład zestawu dodatkowego kabla
połączeniowego USB.
1 Przesuń przełącznik USB znajdujący
się z tyłu dyktafonu cyfrowego w
kierunku wskazywanym przez
strzałkę i włóż złącze USB do portu
USB włączonego komputera.
2 Sprawdź, czy dyktafon cyfrowy został
prawidłowo wykryty.
W systemie Windows: otwórz „Mój
komputer” lub „Komputer” i upewnij
się, że wykryto urządzenie „IC
RECORDER”.
88
PL
Dodatkowy kabel
połączeniowy USB
(w zestawie)
P Uwagi
Struktura folderów i plików
Po podłączeniu dyktafonu cyfrowego do
komputera, na ekranie wyświetli się
struktura folderów i plików.
„IC RECORDER”
VOICE
Folder na wiadomości
nagrane za pomocą
dyktafonu cyfrowego
FOLDER01
FOLDER10
Korzystanie z komputera
• Normalne działanie może być
niemożliwe, jeśli do komputera
podłączone są więcej niż dwa urządzenia
USB.
• Nie można zagwarantować prawidłowego
działania dyktafonu cyfrowego w
przypadku korzystania z koncentratora
USB lub dodatkowego kabla
połączeniowego USB innego niż
dostarczony z dyktafonem cyfrowym.
• Może wystąpić awaria, w zależności od
podłączonych jednocześnie urządzeń
USB.
• Przed podłączeniem dyktafonu
cyfrowego do komputera należy
sprawdzić, czy w dyktafonie cyfrowym
jest bateria.
• Kiedy nie używasz dyktafonu cyfrowego
podłączonego do komputera, zalecamy
odłączenie go.
Folder przesłany
z komputera
Rozmowa*1
MUSIC
POP
OLDIES*1
*2
*3
89
PL
Foldery i pliki są wyświetlane na ekranie
komputera w pokazany sposób.
Na okno wyświetlacza dyktafonu
cyfrowego są dostępne następujące
wskaźniki folderów:
:
Folder dla wiadomości
nagrywanych za pomocą
dyktafonu cyfrowego (te foldery
są już utworzone w nowym
dyktafonie cyfrowym.)
:
Folder przesłany z komputera
(te foldery są wyświetlane po
przesłaniu plików muzycznych
z komputera.)
P Uwaga
Tym dyktafonem cyfrowym można
nagrywać wiadomości w maksymalnie 10
folderach (FOLDER01-10).
*1 Nazwa folderu zawierającego pliki
muzyczne będzie wyświetlana przez
dyktafon cyfrowy bez zmian, więc
wygodnie jest od razu wybrać nazwę
łatwą do zapamiętania.
Foldery pokazane na ilustracji są
przykładami nazw folderów.
*2 Dyktafon cyfrowy rozpoznaje do 8
poziomów skopiowanych do niego
folderów.
90
PL
*3 Pliki muzyczne skopiowanie osobno
zostaną sklasyfikowane jako znajdujące
się w lokalizacji „No Folder”.
z Wskazówki
• Za pomocą komputera można zmienić
nazwę folderu, tytuł, nazwę/nazwisko
wykonawcy i/lub nazwę pliku.
• Na dyktafonie cyfrowym mogą być
wyświetlane tytuły, wykonawcy itp.
utworów muzycznych. Zaleca się
wprowadzanie informacji ID3 za pomocą
oprogramowania używanego do
tworzenia plików muzycznych na
komputerze.
• Informacje można wyświetlić kolejno,
naciskając symbol v lub V na przycisku
sterującym (strona 93).
P Uwagi
• Do katalogu głównego znajdującego się
bezpośrednio pod „IC RECORDER”
można skopiować maksymalnie 511
folderów (z wyjątkiem folderów
„VOICE”) lub plików. Fakt ten wynika z
ograniczeń systemu (tylko model ICDUX200).
• Jeśli nie zostanie wprowadzony tytuł ani
nazwa wykonawcy, będzie wyświetlana
informacja „Unknown”.
Kopiowanie wiadomości z dyktafonu
cyfrowego na komputer w celu ich zapisania
z Aby skopiować wiadomość lub
folder (metoda „przeciągnij i
upuść”)
Wiadomości można zapisać, przesyłając
je z dyktafonu cyfrowego do komputera.
komputera (strona 88).
Korzystanie z komputera
1 Podłącz dyktafon cyfrowy do
1 Kliknij i przytrzymaj,
2 przeciągnij,
3 a następnie upuść.
2 Skopiuj wiadomości, które chcesz
zapisać na komputerze.
Przeciągnij i upuść wiadomości lub
foldery zawierające żądane pliki z „IC
RECORDER” na lokalny dysk
komputera.
3 Odłącz dyktafon cyfrowy od
komputera (strona 98).
Jeśli chcesz utworzyć płytę CD, możesz użyć
komercyjnego programu do nagrywania płyt CD,
programu do nagrywania płyt CD
zainstalowanego na komputerze lub aplikacji
Windows Media Player.
Szczegółowe informacje na temat programu do
nagrywania płyt CD oraz aplikacji Windows
Media Player można uzyskać z instrukcji obsługi
tych programów lub kontaktując się z ich
producentami.
91
PL
Kopiowanie plików muzycznych z komputera
do dyktafonu cyfrowego i ich odtwarzanie
Kopiowanie pliku
muzycznego z komputera
na dyktafon cyfrowy
(przeciągnij i upuść)
1 Podłącz dyktafon cyfrowy do
komputera (strona 88).
Pliki muzyczne lub inne pliki dźwiękowe
(MP3/WMA/AAC-LC*) można
skopiować z komputera do dyktafonu
cyfrowego metodą przeciągania i
upuszczania. Skopiowane pliki można
odtwarzać za pomocą dyktafonu
cyfrowego.
Plik MP3/WMA/AAC-LC można
utworzyć za pomocą aplikacji
zainstalowanej na komputerze.
* Informacje na temat formatów plików,
które mogą być odtwarzane za pomocą
dyktafonu cyfrowego można znaleźć w
części „Dane techniczne” (strona 103).
2 Skopiuj do dyktafonu cyfrowego
folder, w którym są przechowywane
pliki muzyczne.
Na ekranie Windows za pomocą
Eksploratora, a na ekranie
komputera Macintosh za pomocą
programu Finder: przeciągnij i upuść
ten folder na dyktafon cyfrowy.
Dyktafon cyfrowy rozpoznaje
maksymalnie 500 folderów. Można
skopiować maksymalnie 999 plików
do jednego folderu, łącznie do 5 000
plików.
3 Odłącz dyktafon cyfrowy od
komputera (strona 98).
4 Naciśnij przycisk
92
PL
.
5 Naciśnij symbol v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać folder ( ),
w którym zapisano pliki muzyczne, a
następnie naciśnij > na przycisku
sterującym.
6 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać plik
muzyczny, który chcesz odtworzyć.
7 Naciśnij przycisk N/ENT, aby
rozpocząć odtwarzanie.
zatrzymać odtwarzanie.
P Uwaga
Jeśli pliki muzyczne były przesyłane za
pomocą komputera, mogły nie zostać
skopiowane w kolejności przesyłania ze
względu na ograniczenia systemu. Jeśli pliki
muzyczne będą pojedynczo kopiowane na
dyktafon cyfrowy, możesz je wyświetlać i
odtwarzać w kolejności kopiowania.
Wskazanie wyświetlacza podczas
odtwarzania pliku muzycznego
Naciśnij symbol v lub V na przycisku
sterującym, aby sprawdzić informacje o
pliku podczas odtwarzania.
Korzystanie z komputera
8 Naciśnij przycisk x STOP, aby
* W przypadku przesłania do dyktafonu
cyfrowego plików MP3 po 4 minuty każdy.
Maksymalny czas odtwarzania
(utwory*) podczas odtwarzania plików
muzycznych za pomocą dyktafonu
cyfrowego jest następujący.
48 kb/s
128 kb/s
256 kb/s
: Nazwa folderu
ICDUX200
89 godz.
15 min
(1 338
utworów)
33 godz.
25 min
(501
utworów)
16 godz.
40 min
(250
utworów)
: Tytuł
ICDUX300/
UX300F
178 godz.
40 min
(2 680
utworów)
67 godz.
(1 005
utworów)
33 godz.
25 min
(501
utworów)
: Nazwa/nazwisko wykonawcy
: Nazwa pliku
z Wskazówka
Za pomocą komputera można zmienić
nazwę folderu, tytuł, nazwę/nazwisko
wykonawcy i/lub nazwę pliku.
93
PL
Więcej przyjemności z
plików muzycznych
Wybieranie trybu odtwarzania
W menu można wybrać tryb
odtwarzania, taki jak odtwarzanie
jednego pliku muzycznego, ciągłe
odtwarzanie plików muzycznych w
jednym folderze, ciągłe odtwarzanie
wszystkich plików muzycznych,
odtwarzanie wielokrotne jednego pliku
muzycznego, odtwarzanie wielokrotne
plików muzycznych w jednym folderze i
odtwarzanie wielokrotne wszystkich
plików muzycznych.
Szczegółowe informacje można znaleźć
na stronie 46.
Dostosowywanie szybkości
odtwarzania – funkcja DPC
(Digital Pitch Control)
W menu można zmieniać szybkość
odtwarzania w zakresie od +100% do
–50% normalnej szybkości. Jeśli
wiadomości zostały nagrane jako pliki
WMA/AAC-LC, szybkość odtwarzania
można zmieniać tylko w zakresie od 0%
do –50%.
Szczegółowe informacje można znaleźć
na stronie 44.
94
PL
Wybieranie efektu dźwiękowego
Dl odtwarzanego utworu możesz wybrać
redukcję szumów lub ustawić efekt
„Pop” „Rock” „Jazz” „Bass1”, „Bass2”
lub „Custom”.
Szczegółowe informacje można znaleźć
na stronach 48 i 49.
Odtwarzanie wiadomości o
określonej godzinie razem z
sygnałem alarmu
Możesz rozpocząć odtwarzanie
wybranej wiadomości o określonej
godzinie.
Szczegółowe informacje można znaleźć
na stronie 51.
Stosowanie dyktafonu cyfrowego jako
pamięć USB – funkcja magazynowania
danych
Korzystanie z komputera
Po podłączeniu dyktafonu cyfrowego
do komputera za pomocą dodatkowego
kabla połączeniowego USB można na
nim tymczasowo przechowywać dane
obrazów lub tekstowe z komputera, jak
również wiadomości lub pliki nagrane
za pomocą dyktafonu cyfrowego.
Komputer powinien spełniać określone
wymagania systemowe, aby możliwe
było stosowanie dyktafonu cyfrowego
jako pamięci USB.
Szczegółowe informacje dotyczące
wymagań systemowych znajdują się
na stronie 103.
95
PL
Korzystanie z oprogramowania do
rozpoznawania mowy
Kiedy na komputerze jest zainstalowane
oprogramowanie do rozpoznawania
mowy (nie należy do wyposażenia),
możesz dokonać transkrypcji
wiadomości na plik tekstowy.
Wstęp do oprogramowania
do rozpoznawania mowy
Dragon NaturallySpeaking to program
służący do rozpoznawania mowy, dzięki
któremu można konwertować nagrane
wiadomości na pliki tekstowe.
Szczegółowe informacje na temat
aplikacji Dragon NaturallySpeaking
znajdują się w instrukcji obsługi
dostarczanej wraz z tym programem.
Obsługa programu Dragon
NaturallySpeaking została opisana w
dokumentacji programu. Informacje o
najnowszej wersji aplikacji Dragon
NaturallySpeaking oraz dostępności na
rynku można odnaleźć pod tym
adresem:
http://www.nuance.com
96
PL
P Uwagi
• Z funkcji transkrypcji można korzystać
tylko wówczas, jeśli na komputerze
zainstalowana jest aplikacja Dragon
NaturallySpeaking Select lub
Professional Edition (nie należy do
wyposażenia). Aby zainstalować program
Dragon NaturallySpeaking, komputer
powinien spełniać określone wymagania.
• Możliwa jest transkrypcja następujących
wiadomości nagranych przy użyciu
dyktafonu cyfrowego lub plików
zapisanych na komputerze:
– komunikaty nagrane w trybie ST,
STSP, STLP lub SP (pliki MP3)
– 44,1/16/11 kHz 16-bitów WAV/
AAC-LC – pliki zapisane na
komputerze
• Transkrypcja nagranej wiadomości
zawierającej głos więcej niż jednej osoby
jest niemożliwa.
Tworzenie pliku
użytkownika
dostosowanego do nagranej
mowy (Training)
Czym jest „Training”?
Podczas dokonywania transkrypcji
wiadomości nagranych tym dyktafonem
cyfrowym, w celu uzyskania większej
dokładności rozpoznawania mowy,
mogą być pomocne poniższe porady.
• Ustawić tryb „REC Mode” na „ST”,
„STSP”, „STLP” lub „SP”.
Podczas tworzenia pliku mowy
użytkownika (szkolenia) należy
ustawić „REC Mode” na tryb zazwyczaj
używany dla oprogramowania do
rozpoznawania mowy.
• Ustawić „Mic Sensitivity” na
„Low
”.
• Trzymaj dyktafon cyfrowy pewnie i
zacznij nagrywać.
Trzymaj dyktafon cyfrowy tak, aby
mikrofon znajdował się ok. (2 cm 3 cm) od kącika ust, ale nie na wprost
ust. Sposób ten ogranicza nagrywanie
odgłosów oddechu i podwyższa
dokładność rozpoznawania mowy.
Korzystanie z komputera
Zanim będzie możliwa transkrypcja
nagranej wiadomości za pomocą programu
Dragon NaturallySpeaking, należy
utworzyć plik użytkownika specjalnie
przystosowany do dźwięku nagranej mowy.
Ta procedura jest nazywana „training”.
Po zakończeniu szkolenia program Dragon
NaturallySpeaking tworzy plik
użytkownika zawierający informacje o
nagranej mowie użytkownika.
• Należy przeczytać instrukcję obsługi
lub pliki pomocy dostarczone z
programem Dragon NaturallySpeaking,
gdyż niektóre etapy szkolenia są
identyczne z czynnościami wymaganymi
podczas bezpośredniego dyktowania,
pracując z komputerem i używając
słuchawek z mikrofonem.
• Jeśli plik mowy użytkownika został już
utworzony z wykorzystaniem słuchawek
z mikrofonem, to aby uzyskać większą
dokładność rozpoznawania mowy,
należy utworzyć oddzielny plik mowy
dla dyktafonu cyfrowego.
Porady dla użytkowania
dyktafonu cyfrowego
P Uwaga
Unikaj nagrywania w hałasie, np. na
peronie metra, aby uzyskać największą
dokładność rozpoznawania mowy.
97
PL
Odłączanie dyktafonu cyfrowego od
komputera
Należy postępować zgodnie z poniższą
procedurą, w przeciwnym razie dane
mogą zostać uszkodzone.
1 Upewnij się, że wskaźnik pracy nie
jest podświetlony.
2 Za pośrednictwem komputera
wykonaj następujące czynności.
W systemie Windows kliknij lewym
przyciskiem myszy ikonę w dolnej
części pulpitu.
t Kliknij lewym przyciskiem
„Bezpiecznie usuń Masowe
urządzenie magazynujące USB”.
Ikony mogą się różnić w zależności od
systemu operacyjnego.
W systemie Macintosh przeciągnij
znajdującą się na pulpicie ikonę „IC
RECORDER” nad ikonę „Kosza” i
upuść ją.
Szczegółowe informacje dotyczące
odłączania dyktafonu cyfrowego od
98
PL
komputera znajdują się w instrukcji
obsługi dołączonej do komputera.
3 Upewnij się, że wyświetlacz
dyktafonu cyfrowego jest wyłączony.
4 Odłącz dyktafon cyfrowy od portu
USB komputera i przesuń przełącznik
USB w kierunku wskazywanym
strzałką celem schowania złącza USB.
Informacje dodatkowe
Korzystanie z zasilacza sieciowego USB (nie
należy do wyposażenia)
Złącze USB dyktafonu cyfrowego
Zasilacz
sieciowy USB
(nie należy do
wyposażenia)
P Uwaga
Sprzedawca może nie oferować wszystkich
elementów wyposażenia dodatkowego.
W celu uzyskania szczegółowych
informacji należy skontaktować się ze
sprzedawcą.
1 Podłączyć zasilacz sieciowy USB (nie
należy do wyposażenia) do gniazda
zasilania.
2 Przesunąć przełącznik USB
Informacje dodatkowe
Akumulator można ładować,
podłączając dyktafon cyfrowy do
gniazda zasilania przy użyciu zasilacza
sieciowego AC-U50A USB (nie należy
do wyposażenia).
Akumulator można ładować podczas
korzystania z dyktafonu cyfrowego,
co jest przydatne podczas długiego
nagrywania.
Gdy dyktafon cyfrowy jest używany
pierwszy raz lub po pewnym okresie
nieużywania, zalecane jest wielokrotne
ładowanie akumulatora, aż do
wyświetlenia wskaźnika „
”.
Pełne naładowanie rozładowanych
akumulatorów trwa około 3 godzin i
30 minut.*
dyktafonu cyfrowego i podłączyć
urządzenie do zasilacza sieciowego
USB.
Podczas ładowania jest wyświetlany
animowany wskaźnik baterii.
Teraz możesz korzystać z dyktafonu
cyfrowego i jednocześnie ładować
akumulator.
99
PL
* Przybliżony czas wymagany do pełnego
naładowania całkowicie rozładowanego
akumulatora w temperaturze pokojowej.
Czas ten zależy od poziomu naładowania
akumulatora i jego stanu. Czas ładowania
może być dłuższy, jeśli temperatura
akumulatora jest niska lub był on
ładowany podczas przenoszenia danych
na dyktafon cyfrowy.
Odłączanie dyktafonu
cyfrowego od gniazda
zasilania
Należy postępować zgodnie z poniższą
procedurą, w przeciwnym razie dane
znajdujące się na dyktafonie cyfrowym
mogą zostać uszkodzone.
1 W przypadku nagrywania lub
odtwarzania wiadomości naciśnij
przycisk x STOP, aby przełączyć
dyktafon cyfrowy w tryb zatrzymania.
2 Upewnij się, że wskaźnik pracy nie
jest podświetlony.
3 Odłącz dyktafon cyfrowy od zasilacza
sieciowego USB, a następnie odłącz
zasilacz sieciowy USB od gniazda
zasilania.
100
PL
P Uwagi
• Podczas nagrywania (wskaźnik pracy
świeci lub miga na czerwono) lub dostępu
do danych (wskaźnik pracy miga na
pomarańczowo):
– dyktafon cyfrowy nie powinien być
podłączany lub odłączany od zasilacza
sieciowego USB podłączonego do
gniazda zasilania.
– zasilacz sieciowy USB połączony z
dyktafonem cyfrowym nie powinien
być podłączany lub odłączany od
gniazda zasilania.
Może to spowodować uszkodzenie
danych. Jeśli dyktafon cyfrowy ma
przetworzyć dużą ilość danych, okno
uruchamiania może być wyświetlane
przez dłuższy czas. Nie oznacza to awarii
dyktafonu cyfrowego. Należy zaczekać,
aż komunikat zniknie z okno
wyświetlacza.
• Podczas używania zasilacza sieciowego
USB (nie należy do zestawu) wskaźnik
baterii nie jest wyświetlany w oknie
wyświetlacza.
Środki ostrożności
Zasilanie
Urządzenie może być zasilane wyłącznie
napięciem stałym 1,5 V lub 1,2 V.
Należy używać jednego akumulatora
NH-AAA lub jednej baterii alkalicznej
LR03 (rozmiar AAA).
Bezpieczeństwo
Nie należy obsługiwać urządzenia
podczas prowadzenia samochodu, jazdy
na rowerze lub prowadzenia innego
pojazdu mechanicznego.
• Nie należy ustawiać urządzenia w
pobliżu źródeł ciepła ani w miejscach
narażonych na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych, nadmiernych
ilości kurzu lub wstrząsów
mechanicznych.
• Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie
się przypadkowo obcy przedmiot lub
płyn, należy wyjąć baterię i przed
ponownym użytkowaniem zlecić
sprawdzenie urządzenia
wykwalifikowanej osobie.
Informacje dodatkowe
Obchodzenie się z urządzeniem
• Urządzenie należy chronić przed
spryskaniem wodą. Urządzenie nie jest
wodoszczelne. Szczególną ostrożność
należy zachować w poniższych sytuacjach.
– Mając urządzenie w kieszeni w
czasie wizyty w łazience itp.
Kiedy użytkownik się schyli,
urządzenie może wpaść do wody i
ulec zamoczeniu.
– Używając urządzenia w miejscach,
gdzie będzie narażone na deszcz,
śnieg lub wilgoć.
– W sytuacjach, kiedy użytkownik się
spoci.
Dotknięcie urządzenia mokrymi
dłońmi lub włożenie go do kieszeni
spoconej odzieży może spowodować
jego zamoczenie.
• Używanie słuchawek w miejscu, gdzie
powietrze jest bardzo suche, może
spowodować ból uszu. Jego przyczyną nie
jest uszkodzenie słuchawek, lecz ładunki
elektrostatyczne nagromadzone w ciele
użytkownika. Można je zmniejszyć, nosząc
nie syntetyczną odzież, która zapobiega
powstawaniu ładunków
elektrostatycznych.
101
PL
Zakłócenia
• W przypadku umieszczenia urządzenia
w pobliżu zasilacza sieciowego,
świetlówki lub telefonu komórkowego
podczas nagrywania lub odtwarzania
mogą być słyszalne szumy.
• Potarcie lub zadrapanie, na przykład
palcem, urządzenia podczas
nagrywania może spowodować
zakłócenie nagrania.
Konserwacja
Do czyszczenia części zewnętrznych
należy używać miękkiego materiału
lekko zwilżonego wodą. Nie należy
używać alkoholu, benzyny ani
rozpuszczalników.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub
problemów dotyczących urządzenia
należy skontaktować się z najbliższym
punktem sprzedaży produktów firmy
Sony.
102
PL
Zalecenia dotyczące kopii
zapasowych
Aby uniknąć ewentualnego ryzyka
utraty danych spowodowanego
przypadkowym włączeniem lub
nieprawidłowym działaniem
dyktafonu cyfrowego, zaleca się
tworzenie kopii zapasowych
nagrywanych wiadomości na
magnetofonie, komputerze itp.
Dane techniczne
Wymagania systemowe
Systemy operacyjne:
• W przypadku użycia jakiegokolwiek
innego systemu operacyjnego niż opisane
powyżej (Windows® 98 lub Linux itd.)
działanie dyktafonu nie jest
gwarantowane.
• Systemy Windows® XP w wersji 64bitowej nie są obsługiwane.
• Najnowsze informacje o wersji i
zgodności z systemem operacyjnym
można znaleźć w witrynie pomocy
technicznej dla dyktafonu cyfrowego:
http://support.sony-europe.com/DNA
Sprzęt:
– Port: port USB
– Karta dźwiękowa: karty zgodne z
dowolnym obsługiwanym systemem
operacyjnym Microsoft® Windows®
P Uwaga
Informacje dodatkowe
– Windows Vista® Ultimate Service
Pack 1 lub nowszy
– Windows Vista® Business Service
Pack 1 lub nowszy
– Windows Vista® Home Premium
Service Pack 1 lub nowszy
– Windows Vista® Home Basic Service
Pack 1 lub nowszy
– Windows® XP Media Center Edition
2005 Service Pack 3 lub nowszy
– Windows® XP Media Center Edition
2004 Service Pack 3 lub nowszy
– Windows® XP Media Center Edition
Service Pack 3 lub nowszy
– Windows® XP Professional Service
Pack 3 lub nowszy
– Windows® XP Home Edition Service
Pack 3 lub nowszy
– Windows® 2000 Professional Service
Pack 4 lub nowszy
– Mac OS X (v10.2.8-v10.5)
– Wstępnie zainstalowany
P Uwagi
• Następujące systemy nie są obsługiwane:
– Systemy operacyjne inne niż
wymienione po lewej stronie
– Komputery lub systemy operacyjne
wykonane osobiście
– Zaktualizowane systemy operacyjne
– Środowisko wielosystemowe
– Środowisko wielosystemowe
103
PL
W przypadku używania systemu
Windows® 2000 Professional
Szybkość transmisji i częstotliwości
próbkowania dla plików MP3*1
Zainstaluj sterownik, korzystając z
programu „SonyRecorder_Driver.exe”
w dyktafonie cyfrowym.
Szybkość transmisji: 32 kb/s - 320 kb/s, VBR
Częstotliwość próbkowania:
16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
Konstrukcja i dane
techniczne
Sekcja dyktafonu cyfrowego
Pojemność (pojemność dostępna dla
użytkownika)
ICD-UX200: 2 GB
(ok. 1,79 GB = 1 928 822 784 bajtów)
ICD-UX300/UX300F: 4 GB
(ok. 3,59 GB = 3 860 922 368 bajtów)
Część pojemności pamięci jest używana
jako obszar zarządzania.
Zakres częstotliwości
• ST: 40 Hz - 20 000 Hz
• STSP: 40 Hz - 15 000 Hz
• STLP: 60 Hz - 7 500 Hz
• SP: 60 Hz - 10 000 Hz
• LP: 60 Hz - 3 400 Hz
*1 Możliwe jest też odtwarzanie plików
MP3 nagranych w dyktafonie cyfrowym.
Nie są obsługiwane wszystkie enkodery.
Szybkość transmisji i częstotliwości
próbkowania*2 dla plików WMA
Szybkość transmisji: 32 kb/s - 192 kb/s*3, VBR
Częstotliwość próbkowania: 44,1 kHz
*2 Format WMA Ver. 8 Class2A jest
kompatybilny, jednak formaty MBR
(Multi Bit Rate), Lossless, Professional,
oraz Voice nie są obsługiwane.
Dyktafon cyfrowy nie może odtwarzać
zawartości chronionej systemem DRM.
Nie są obsługiwane wszystkie enkodery.
*3 Funkcja NoiseSubstitution nie jest
obsługiwana, więc odtwarzanie staje się
zwykłym odtwarzaniem z szybkością 32 kb/s.
Szybkość transmisji i częstotliwości
próbkowania dla plików AAC-LC*4
Szybkość transmisji: 16 kb/s - 320 kb/s,
VBR
Częstotliwość próbkowania:
11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
*4 Nie wszystkie enkodery są obsługiwane.
104
PL
Sekcja radia FM
Zakres częstotliwości
87,50 MHz - 108,00 MHz
IF 150 kHz
Moc wyjściowa
90 mW
Wymagane zasilanie
Antena w przewodzie słuchawek
stereofonicznych
Jeden akumulator NH-AAA (w zestawie):
1,2 V DC
Jedna bateria alkaliczna typu LR03
(rozmiar AAA) (nie należy do
wyposażenia): napięcie stałe 1,5 V DC
Ogólne
Temperatura pracy
Antena
Głośnik
Średnica ok. 16 mm
Wejście/wyjście
Sterowanie szybkością odtwarzania
(DPC)
Wymiary (szer./wys./gł.) (bez
wystających części i elementów
sterujących) (JEITA)*5
36,6 mm × 98,5 mm × 14,6 mm
Masa (JEITA)*5
Ok. 58 g włącznie z akumulatorem
NH-AAA
*5 Wartość podana zgodnie ze standardem
JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association)
Informacje dodatkowe
• Gniazdo mikrofonu (minigniazdo
stereofoniczne)
– wejście typu „plug in power” (zasilanie
we wtyku), minimalny poziom
wejściowy 0,9 mV, mikrofon o
impedancji 3 kiloomów lub mniejszej
• Gniazdo słuchawkowe (minigniazdo
stereofoniczne)
– wyjście na słuchawki 8 omów 300 omów
• Złącze USB
– Kompatybilność z High-Speed USB
5°C - 35°C
Dostarczone wyposażenie
Zob. strona 7.
+100% do –50% (MP3)
0% do –50% (WMA/AAC-LC)
105
PL
Wyposażenie dodatkowe
Głośnik aktywny SRS-M50
Pojemnościowy mikrofon elektretowy
ECM-CS10, ECM-CZ10, ECM-DS70P,
ECM-DS30P, ECM-TL1
Akumulator NH-AAA-B2K
Zasilacz sieciowy USB AC-U50A
Ładowarka BCG-34HS2KA
Sprzedawca może nie oferować wszystkich
wyżej wymienionych elementów
wyposażenia dodatkowego. W celu
uzyskania szczegółowych informacji należy
skontaktować się ze sprzedawcą.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec
zmianie bez uprzedzenia.
106
PL
Maksymalny czas nagrywania*6*7
Poniżej przedstawiono maksymalne czasy nagrywania dla wszystkich folderów.
Tryb ST
Tryb STSP
Tryb STLP
Tryb SP
Tryb LP
ICD-UX200
22 godz.
15 min
33 godz.
25 min
89 godz.
15 min
133 godz.
55 min
535 godz.
45 min
ICD-UX300/
UX300F
44 godz.
40 min
67 godz.
178 godz.
40 min
268 godz.
5 min
1 072 godz.
25 min
(godz.: godziny/min: minuty)
*6 W trakcie długiego nagrania może zajść potrzeba wymiany akumulatora na nowy.
Więcej informacji dotyczących żywotności baterii znajduje się na stronie 109.
*7 Maksymalny czas nagrania zależy od tego, czy nagrywanie odbywa się w trybie
mieszanym.
Informacje dodatkowe
107
PL
Czas pracy baterii*1
Stosowanie akumulatora Sony NH-AAA
Tryb
nagrywania
ST*2
STSP*3
STLP*4
SP*5
LP*6
Plik
muzyczny
(128 kb/s/
44,1 kHz)
Nagrywanie
Około
11 godz.
Około
11 godz.
30 min
Około
14 godz.
Około
12 godz.
Około
14 godz.
30 min
–
Odtwarzanie*7 Około
przez głośnik 20 godz.
Około
20 godz.
30 min
Około
22 godz.
Około
21 godz.
30 min
Około
21 godz.
Około
20 godz.
30 min
Odtwarzanie
przez
słuchawki
Około
42 godz.
Około
43 godz.
30 min
Około
49 godz.
30 min
Około
50 godz.
Około
53 godz.
30 min
Około
43 godz.
30 min
Nagrywanie z
radia FM
Około
3 godz.
30 min
Około
4 godz.
30 min
Około
4 godz.
Około
4 godz.
Około
5 godz.
–
Odbiór radia FM: Około 6 godz.
(godz.: godziny/min: minuty)
108
PL
Stosowanie baterii alkaicznej Sony LR03 (SG) (rozmiar AAA)
ST*2
STSP*3
STLP*4
SP*5
LP*6
Plik
muzyczny
(128 kb/s/
44,1 kHz)
Nagrywanie
Około
11 godz.
Około
12 godz.
Około
15 godz.
Około
12 godz.
30 min
Około
15 godz.
–
Odtwarzanie*7 Około
przez głośnik 26 godz.
30 min
Około
27 godz.
30 min
Około
29 godz.
Około
28 godz.
30 min
Około
30 godz.
Około
27 godz.
30 min
Odtwarzanie
przez
słuchawki
Około
63 godz.
Około
67 godz.
Około
75 godz.
30 min
Około
75 godz.
Około
83 godz.
Około
67 godz.
Nagrywanie z
radia FM
Około
3 godz.
30 min
Około
4 godz.
30 min
Około
4 godz.
Około
4 godz.
Około
5 godz.
–
Odbiór radia FM: Około 7 godz. 30 min
(godz.: godziny/min: minuty)
*1 Żywotność baterii jest mierzona w czasie testów prowadzonych metodami zastrzeżonymi
przez firmę Sony. Czas pracy akumulatora może być krótszy w zależności od sposobu
pracy dyktafonu cyfrowego.
2
* ST: Stereofoniczny tryb wysokiej jakości nagrywania
*3 STSP: Standardowy stereofoniczny tryb nagrywania
*4 STLP: Stereofoniczny tryb nagrywania wydłużonego
*5 SP: Standardowy, monofoniczny tryb nagrywania
*6 LP: Monofoniczny tryb nagrywania wydłużonego
*7 Podczas odtwarzania muzyki przez głośnik wewnętrzny z głośnością na poziomie 15
Informacje dodatkowe
Tryb
nagrywania
109
PL
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
Przed oddaniem dyktafonu cyfrowego do naprawy należy sprawdzić, czy możliwe jest
rozwiązanie problemu w oparciu o poniższe informacje. Jeśli problem nadal będzie
występował, należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Sony.
Należy mieć na uwadze, że podczas prac serwisowych lub naprawczych nagrane
wiadomości mogą zostać skasowane.
Objaw
Rozwiązanie
Nie można wyłączyć
dyktafonu cyfrowego.
• Przesuń przełącznik funkcji HOLD/POWER w kierunku
„POWER” i przytrzymaj go przez min. 2 sekundy, gdy
dyktafon cyfrowy zostanie zatrzymany (strona 13).
Nie można włączyć
dyktafonu cyfrowego.
• Zasilanie dyktafonu cyfrowego jest wyłączone. Przesuń
przełącznik HOLD/POWER w kierunku „POWER” i
przytrzymaj go przez min. 1 sekundę (strona 13).
Dyktafon cyfrowy posiada • Po pewnym okresie bezczynności dyktafon cyfrowy zostanie
automatycznie wyłączony. (Długość tego okresu jest
funkcję wyłączania
fabrycznie ustawiona na „10min”.) Przed automatycznym
automatycznego.
wyłączeniem urządzenia wartość tę można zmienić w menu
(strona 85).
Informacje na
wyświetlaczu nie znikają.
Obraz wygląda na
nieostry.
110
PL
• Zdejmij folię ochronną z okna wyświetlacza przed
rozpoczęciem korzystania z dyktafonu cyfrowego.
Rozwiązanie
Dyktafon cyfrowy nie
działa.
• Akumulator został włożony z odwrotnie ustawionymi
biegunami (strona 10).
• Rozładowany akumulator (strona 12).
• Zasilanie dyktafonu cyfrowego jest wyłączone. Przesuń
przełącznik funkcji HOLD/POWER w kierunku „POWER”
i przytrzymaj go przez min. 1 sekundę (strona 13).
• Funkcja HOLD jest włączona. Przesuń przełącznik
funkcjiHOLD/POWER w kierunku środka (strona 18).
Z głośnika nie wydobywa
się dźwięk.
• Poziom głośności jest ustawiony na minimum (strona 22).
• Zostały podłączone słuchawki (strona 42).
• Podczas słuchania radia FM dla opcji „Audio Output”
wybrano ustawienie „Headphones”. Należy je zmienić na
„Speaker” (strona 63).
Z głośnika wydobywa się
dźwięk nawet po
podłączeniu słuchawek.
• Jeśli słuchawki nie zostały starannie podłączone podczas
odtwarzania, z głośnika może wydobywać się dźwięk. Odłącz
słuchawki, a następnie podłącz je starannie.
• Podczas słuchania radia FM dla opcji „Audio Output”
wybrano ustawienie „Speaker”. Należy je zmienić na
„Headphones” (strona 63).
Wskaźnik pracy nie świeci. • Opcja „LED” ma ustawioną wartość „OFF”. Wyświetl menu
i dla opcji „LED” ustaw wartość „ON” (strona 83).
• Pamięć jest zapełniona. Usuń niektóre wiadomości
Wyświetlany jest
komunikat „Memory Full” (strona 26) lub usuń wszystkie wiadomości po zapisaniu ich
na komputerze.
i nie można rozpocząć
nagrywania.
Rozwiązywanie problemów
Objaw
• W wybranym
folderze zostało nagranych 99 wiadomości
Wyświetlany jest
komunikat „File Full” i nie lub łącznie zostało nagranych 990 wiadomości (gdy istnieje 10
folderów). Dlatego nie można nagrać kolejnej wiadomości
można korzystać z
ani przenieść lub podzielić wiadomości. Usuń niektóre
dyktafonu cyfrowego.
wiadomości (strona 26) lub usuń wszystkie wiadomości po
zapisaniu ich na komputerze.
111
PL
Objaw
Rozwiązanie
Nagranie jest przerywane. • Funkcja VOR jest włączona. Dla opcji „VOR” wybierz
ustawienie „OFF” (strona 32).
112
PL
Słychać zakłócenia.
• W czasie nagrywania przypadkowo potarto lub zadrapano
dyktafon cyfrowy, np. palcem, co spowodowało nagranie
zakłóceń.
• W czasie nagrywania lub odtwarzania dyktafon cyfrowy
znajdował się w pobliżu zasilacza prądu zmiennego,
świetlówki lub telefonu komórkowego.
• Podczas nagrywania wtyk podłączonego mikrofonu był
zabrudzony. Oczyść wtyk.
• Wtyk i (słuchawki) jest zabrudzony. Oczyść wtyk.
Poziom nagrywania jest
niski.
• Opcja „Mic Sensitivity” ma ustawioną wartość „Low
”.
• Wyświetl menu i dla opcji „Mic Sensitivity” ustaw wartość
„High
” lub „S-High
” (strona 29).
Funkcja VOR jest
wyłączona.
• Została włączona funkcja nagrywania synchronicznego
(strona 37). Dla opcji „SYNC REC” wybierz ustawienie
„OFF” (strona 85).
• Funkcja VOR nie jest włączona podczas nagrywania FM.
Rozwiązanie
Nie można podzielić
wiadomości.
• Operacja dzielenia wiadomości wymaga pewnej ilości wolnej
pamięci.
• Gdy w folderze zostało nagranych 99 wiadomości, nie można
już w nim podzielić wiadomości. W wybranym folderze
zapisano już 99 wiadomości. Usuń niektóre wiadomości
(strona 26) lub usuń wszystkie wiadomości po zapisaniu ich
na komputerze.
• Została włączona funkcja nagrywania synchronicznego
(strona 37). Dla opcji „SYNC REC” wybierz ustawienie
„OFF” (strona 85).
• Ze względu na ograniczenia systemowe podzielenie
wiadomości na jej początku lub na samym końcu może być
niemożliwe.
• Nie można podzielić wiadomości, która nie została nagrana
za pomocą dyktafonu cyfrowego (plik MP3/WMA/AAC-LC
przesłany z komputera).
• Jeśli wiadomość jest często dzielona, urządzenie może nie
móc jej dalej podzielić.
• Podłącz gniazdo słuchawek innego urządzenia do gniazda
Podczas nagrywania z
innego urządzenia poziom m (mikrofon) dyktafonu cyfrowego i wyreguluj poziom
sygnału wejściowego jest
głośności w urządzeniu podłączonym do dyktafon cyfrowy.
zbyt wysoki lub zbyt niski.
Szybkość odtwarzania jest • Szybkość odtwarzania można regulować za pomocą opcji
zbyt duża lub zbyt mała.
DPC. Ustaw przełącznik funkcji DPC (SPEED CTRL) w
położeniu „OFF” lub naciśnij symbol v lub V na przycisku
sterującym, aby ponownie dostosować szybkość w DPC
(strona 44).
Rozwiązywanie problemów
Objaw
Wyświetla się symbol „--:--”. • Nie ustawiono zegara (strona 14).
Na wyświetlaczu
REC Date widoczny jest
symbol „--y--m--d” lub
„--:--”.
• Data nagrania nie zostanie wyświetlona, jeśli nagrano
wiadomość, gdy zegar nie był ustawiony.
113
PL
Objaw
Rozwiązanie
W trybie menu
wyświetlane jest mniej
pozycji menu.
• Wyświetlane elementy menu zależą od trybu pracy
(tryb zatrzymania, tryb odtwarzania, tryb nagrywania tryb
odbiornika FM) (strona 74).
Czas pracy akumulatora
jest krótki.
• Czas pracy baterii (strona 108) obliczono przy założeniu,
że dźwięk będzie odtwarzany przy poziomie głośności
ustawionym na 15. W zależności od trybu pracy dyktafonu
cyfrowego czas pracy baterii może ulec skróceniu.
• Nawet gdy dyktafon cyfrowy nie jest używany, bateria jest
Akumulator uległ
powoli rozładowywana. W takich przypadkach żywotność
rozładowaniu wskutek
akumulatora zależy od wilgotności i innych warunków
pozostawienia go przez
otoczenia. Jeśli dyktafon cyfrowy nie będzie używany przez
długi okres w dyktafonie
cyfrowym, podczas gdy nie dłuższy czas, zaleca się wyłączenie zasilania (strona 13) lub
wyjęcie akumulatora/baterii. Ponadto ustawienie w menu
był on używany.
krótkiego okresu dla funkcji „Auto Power Off” (strona 85)
pozwala ograniczyć zużycie akumulatora, nawet jeżeli nie
zostanie dyktafon cyfrowy ręcznie wyłączony.
• Jeżeli po całkowitym naładowaniu akumulatora dyktafon
Akumulator jest
cyfrowy pozostanie podłączony do zasilacza sieciowego USB,
rozładowany po
nie będzie on ponownie ładowany w sposób automatyczny.
odłączeniu dyktafon
Korzystanie z dyktafonu cyfrowego podłączonego do
cyfrowy od zasilacza
zasilacza sieciowego USB AC jest możliwe; nie można go
sieciowego USB, mimo że
jednak ponownie naładować bez wcześniejszego odłączenia.
został w pełni naładowany
i pozostał podłączony do
zasilacza.
114
PL
Objaw
Rozwiązanie
Wskaźnik ładowania
baterii nie jest
wyświetlany.
• Nie używasz akumulatora lub używasz baterii innej niż
akumulator wielokrotnego ładowania (bateria alkaiczna,
bateria manganowa itp.).
• Akumulator włożono z odwrotnie ustawionymi biegunami.
• Opcja „USB Charge” w „Detail Menu” jest ustawiona na
„OFF”. Aby naładować akumulator za pomocą komputera,
wybierz ustawienie „ON”.
• Nie można naładować akumulatora podczas odtwarzania
wiadomości za pomocą wbudowanego głośnika lub podczas
słuchania radia FM.
Zamiast wskaźnik baterii
na wyświetlaczu miga
symbol „
” lub
„
”.
• Temperatura otoczenia jest poza zakresem odpowiednim dla
ładowania. Akumulator należy ładować w otoczeniu o
temperaturze od 5 °C do 35 °C.
Czas pracy przy zasilaniu z • Akumulatory są używane w otoczeniu o temperaturze niższej
akumulatora jest krótki.
niż 5 °C. Należy je ładować w otoczeniu o temperaturze od
5 °C do 35 °C.
• Dyktafon cyfrowy był przez pewien czas nieużywany.
Naładuj i rozładuj kilkakrotnie akumulator, korzystając kilka
razy z dyktafonu cyfrowego.
• Wymień stary akumulator na nowy.
• wskaźnik baterii jest wyświetlany krótko, jednak akumulator
nie jest w pełni naładowany. Pełne naładowanie
rozładowanych akumulatorów trwa około 3 godzin i
30 minut.
Rozwiązywanie problemów
Wskaźnik ładowania znika • Użyto akumulatora innego niż model NH-AAA lub baterii
w połowie ładowania.
innej niż akumulator wielokrotnego ładowania (bateria
alkaiczna, bateria manganowa itp.).
• Akumulator jest zużyty.
• Nie można naładować akumulatora podczas odtwarzania
wiadomości za pomocą wbudowanego głośnika lub podczas
słuchania radia FM.
115
PL
Objaw
Rozwiązanie
Zmienione ustawienie
menu nie działa.
• Jeśli baterię wyjęto natychmiast po zmianie ustawienia menu,
ustawienie to może nie działać.
Akumulatora nie można
ładować, podłączając
dyktafon cyfrowy do
komputera.
• Jeśli dyktafon cyfrowy zostanie podłączony do wyłączonego
komputera, akumulator nie będzie ładowany.
• Nawet jeśli komputer jest włączony, lecz pracuje w trybie
ograniczonego zużycia energii (tryb czuwania lub uśpienia),
ładowanie akumulatora nie jest możliwe.
• Opcja „USB Charge” w „Detail Menu” jest ustawiona na
„OFF”. Aby naładować akumulator za pomocą komputera,
wybierz ustawienie „ON”.
• Odłącz dyktafon cyfrowy od komputera i ponownie go
podłącz.
• Nie można zagwarantować działania w przypadku, gdy
używany system nie spełnia wymagań systemowych
opisanych na stronie 103.
• Podczas słuchania radia FM nie można ładować
akumulatora.
Dźwięk jest słaby lub ma
niską jakość podczas
słuchania radia.
• Akumulator jest słaby. Wymień akumulator na nowy
(strona 10).
• Odsuń urządzenie od telewizora.
Obraz na telewizorze staje • Podczas słuchania programu radia FM w pobliżu telewizora
się niestabilny.
z anteną wewnętrzną należy odsunąć dyktafon cyfrowy od
telewizora.
Nie można odbierać stacji • Słuchawki nie są podłączone (przewód słuchawek jest
radia FM lub słychać szum. anteną FM).
• Podłącz słuchawki do gniazda i (słuchawki) i rozwiń
przewód słuchawek.
• Opcja „DX/LOCAL” ma ustawioną wartość „LOCAL”.
Należy je zmienić na „DX” (strona 82).
116
PL
Objaw
Rozwiązanie
Nie można ustawić stacji
radia FM.
• Ustawiono już 30 stacji radia FM. Usuń niepotrzebne stacje
(strona 70).
• Opcja „Scan Sensitivity” ma ustawioną wartość
„Low(SCAN L)”. Należy je zmienić na „High(SCAN H)”
(strona 82).
• Jeśli dyktafon cyfrowy musi przetworzyć wiele danych, może
Dyktafon cyfrowy
uruchamia się po dłuższym uruchomić się z opóźnieniem. Nie oznacza to awarii
dyktafonu cyfrowego. Zaczekaj, aż komunikat zniknie
czasie.
z wyświetlacza.
• Wyjmij akumulator i włóż ją z powrotem (strona 10).
Dyktafon cyfrowy nie
działa.
• Być może pamięć dyktafonu cyfrowego została
sformatowana za pomocą komputera. Użyj funkcji
formatowania dyktafonu cyfrowego, aby sformatować
pamięć (strona 86).
Dyktafon cyfrowy nie
został rozpoznany przez
komputer.
Folderu/pliku nie można
przesłać na komputer.
• Odłącz dyktafon cyfrowy od komputera i ponownie go
podłącz.
• Nie używaj koncentratora USBani przedłużacza kabla USB
innego niż kabel połączeniowy USB zawarty w zestawie.
Podłącz dyktafon cyfrowy bezpośrednio do komputera lub
użyj dostarczanego dodatkowego kabla połączeniowego
USB.
• Nie można zagwarantować działania w przypadku, gdy
używany system nie spełnia wymagań systemowych
opisanych na stronie 103.
• W zależności od położenia portu USB dyktafon cyfrowy
może nie zostać rozpoznany. W takim przypadku spróbuj
użyć innego portu.
Rozwiązywanie problemów
Dyktafon cyfrowy nie
działa prawidłowo.
117
PL
118
PL
Objaw
Rozwiązanie
Nie można odtworzyć
pliku przesłanego z
komputera.
• Format pliku może różnić się od formatu odtwarzanego
przez dyktafon cyfrowy (MP3/WMA/AAC-LC).
Nie można uruchomić
komputera.
• Jeśli zrestartujesz komputer z podłączonym do niego
dyktafonem, komputer może się zawiesić lub nie uruchomić
się prawidłowo. Odłącz dyktafon od komputera, po czym
zrestartuj go ponownie.
Komunikaty błędów
Przyczyna/Rozwiązanie
Low Battery Level
• Nie można sformatować pamięci lub skasować wszystkich
plików w folderze z powodu niewystarczającego naładowania
akumulatora/baterii. Przygotuj nową baterię do zastąpienia
bieżącej.
Low Battery
• W dyktafonie cyfrowym pozostało zbyt mało wolnej pamięci.
Wymień baterię na nową. Możesz też naładować akumulator
lub wymienić stary na nowy.
Memory Full
• W dyktafonie cyfrowym pozostało zbyt mało wolnej pamięci.
Skasuj niektóre wiadomości przed rozpoczęciem nagrywania.
File Full
• Gdy w wybranym folderze jest już 99 wiadomości lub
całkowita liczba plików przechowywanych w dyktafonie
cyfrowym osiągnie wartość maksymalną, nie można nagrać
nowej wiadomości. Przed nagraniem wiadomości należy
usunąć niektóre wiadomości.
File Damaged
• Nie można odtworzyć ani edytować wiadomości, ponieważ
dane wybranego pliku są uszkodzone.
Format Error
• Nie można włączyć dyktafonu cyfrowego za pomocą
komputera, ponieważ brakuje kopii pliku sterującego
wymaganego do działania. Sformatuj dyktafon cyfrowy za
pomocą funkcji formatowania dostępnej w menu.
Process Error
• W dyktafonie cyfrowym wystąpił błąd dostępu do pamięci.
Wyjmij i ponownie włóż akumulator.
• Zapisz kopię zapasową danych i sformatuj dyktafon cyfrowy,
korzystając z menu.
Set Date&Time
• Ustaw zegar, gdyż jeśli tego nie zrobisz, ustawienie alarmu
nie będzie możliwe.
Rozwiązywanie problemów
Komunikat błędu
119
PL
120
PL
Komunikat błędu
Przyczyna/Rozwiązanie
No File
• Wybrany folder nie zawiera żadnych wiadomości. Z tego
powodu nie można ustawić alarmu itd.
Already Set
• Wybrana wiadomość została już ustawiana jako wiadomość
alarmu. Wybierz inną wiadomość.
• Ustawienia daty i godziny odtwarzania wiadomości w ramach
alarmu są takie same jak określone wcześniej dla innej
wiadomości. Zmień ustawienie alarmu.
Past Date/Time
• Ustawiono alarm na godzinę, która już minęła. Sprawdź tę
wartość, a następnie ustaw odpowiednią datę i godzinę.
No Setting
• Jeśli nie ustawiono alarmu, lista alarmów nie zostanie
wyświetlona. Wprowadź ustawienie alarmu dla wartości
„New”.
Settings are Full
• Istnieje możliwość utworzenia do 30 alarmów. Anuluj zbędne
alarmy.
• Jeśli 30 stacji pasma zostało już zapisanych w pamięci
dyktafonu cyfrowego, nie można wstępnie ustawić nowej
stacji FM.
File Protected
• Wybrana wiadomość jest chroniona i jest teraz plikiem
„Tylko do odczytu”. Nie można jej skasować. Anuluj
zabezpieczenie na dyktafon cyfrowy lub zmień ustawienie
„Tylko do odczytu” z poziomu komputera, aby edytować
wiadomość za pomocą dyktafonu cyfrowego.
Unknown Data
• Dane nie są zapisane w formacie obsługiwanym przez
dyktafon cyfrowy. Dyktafon obsługuje pliki MP3 (.mp3),
pliki WMA (.wma) oraz pliki AAC-LC (.m4a). Zob.
„Konstrukcja i dane techniczne” na stronie 104.
• Odtwarzanie plików chronionych prawem autorskim nie jest
możliwe.
Przyczyna/Rozwiązanie
Invalid Operation
• Nie można przenieść wiadomości lub podzielić wiadomości,
ponieważ istnieje więcej niż jeden folder posiadający pliki o
takiej samej nazwie. Zmień nazwy plików.
• Wiadomości w folderze
nie można przenieść ani
podzielić.
• Nie można podzielić wiadomości, które nie zostały nagrane
za pomocą dyktafonu cyfrowego.
New Message
• Maksymalna wielkość pliku nagrywania wiadomości/muzyki
wynosi 1 GB. Jeśli wielkość pliku nagrania wiadomości/
muzyki przekracza limit maksymalnej wielkości, nadmiarowe
nagranie zostanie nagrane jako nowa wiadomość.
Change Folder
• Jeśli w folderze
nie ma plików MP3, w oknie wyświetlacza
nie są wyświetlane żadne foldery, co powoduje zmianę
ustawienia folderu.
System Error
• Wystąpił błąd systemu inny niż wymienione powyżej. Wyjmij
akumulator i włóż ponownie.
Invalid when Noise Cut is • Jeśli opcję „Noise Cut” ustawiono „ON”, menu „Effect” nie
ON
jest aktywne. Anuluj redukcję szumów.
Rozwiązywanie problemów
Komunikat błędu
121
PL
Ograniczenia systemowe
Dyktafon cyfrowy ma pewne ograniczenia systemowe. Problemy wymienione poniżej
nie świadczą o nieprawidłowym funkcjonowaniu dyktafonu cyfrowego.
Objaw
Przyczyna/Rozwiązanie
Wykorzystanie
maksymalnego czasu
nagrywania przy
nagrywaniu wiadomości
nie jest możliwe.
• Jeśli wiadomości są nagrywane w różnych trybach (ST, STSP,
STLP, SP i LP), dostępny czas nagrywania zawiera się w
przedziale od maksymalnego czasu nagrywania w trybie ST
do maksymalnego czasu nagrywania w trybie LP.
• Suma wartości wyświetlanej na liczniku (dotychczasowy czas
nagrywania) oraz pozostałego czasu nagrywania może być
mniejsza niż maksymalny czas nagrywania dyktafonu
cyfrowego.
Wyświetlanie lub
odtwarzanie plików
muzycznych w kolejności
jest niemożliwe.
• Jeśli pliki muzyczne były przesyłane za pomocą komputera,
mogły nie zostać skopiowane w kolejności przesyłania ze
względu na ograniczenia systemu. Jeśli pliki muzyczne będą
pojedynczo kopiowane na dyktafon cyfrowy, możesz je
wyświetlać i odtwarzać w kolejności kopiowania.
Plik wiadomości/muzyczny • Plik wiadomości/muzyczny osiągnął limit maksymalnej
wielkości (1 GB), w związku z czym zostanie on podzielony
został automatycznie
automatycznie.
podzielony.
122
PL
Nie można wprowadzać
małych liter.
• W zależności od kombinacji znaków użytej w nazwie folderu
utworzonej w komputerze wszystkie te znaki mogły zostać
zmienione na wielkie litery.
Symbol „s” jest
wyświetlany w miejscu
nazwy folderu, tytułu,
nazwy wykonawcy lub
nazwy pliku.
• Został użyty znak, którego nie można wyświetlić na
dyktafonie cyfrowym. Za pomocą komputera zamień go na
taki, który można wyświetlić na dyktafonie cyfrowym.
Objaw
Przyczyna/Rozwiązanie
Nie można określić punktu • Końcowego punktu B nie można określić, zanim nie zostanie
końcowego B.
określony punkt początkowy A.
Po wybraniu odtwarzania z • W zależności od plików ustawione pozycje mogą się nieco
zmienić.
opcją A-B Repeat
ustawione pozycje mogą
się nieco zmienić.
Rozwiązywanie problemów
123
PL
Przewodnik po oknie wyświetlacza
Okno wyświetlacza podczas
nagrywania lub pracy w trybie
zatrzymania
A Wskaźnik czasu trwania/pozostałego
czasu/daty i godziny nagrania
B
( ) Nazwa folderu/
Nazwa
tytułu wiadomości/
Nazwa
wykonawcy/
Wskazanie nazwy
pliku
Naciskaj v lub V na przycisku
sterującym, aby po kolei wyświetlać
nazwę folderu, nazwę wiadomości,
nazwę wykonawcy i nazwę pliku.
124
PL
C Wskaźnik pozostałego czasu
nagrywania
Wyświetla pozostały czas
nagrywania podany w godzinach,
minutach i sekundach.
Jeśli pozostały czas nagrywania
przekracza 10 godzin, wyświetlane są
tylko godziny.
Jeśli pozostały czas nagrywania
przekracza 10 minut, ale nie
przekracza 10 godzin, wyświetlane są
godziny i minuty.
Jeśli pozostały czas nagrywania jest
krótszy niż 10 minut, wyświetlane są
minuty i sekundy.
D Wskaźnik trybu pracy
Wyświetlane są następujące ikony, w
zależności od bieżącego trybu pracy
: zatrzymanie
: odtwarzanie
: nagrywanie
: gotowość do nagrywania/
wstrzymanie nagrywania
: nagrywanie z funkcją VOR
: Stereofoniczny tryb
nagrywania wydłużonego
: Standardowy monofoniczny
tryb nagrywania
: Monofoniczny tryb nagrywania
wydłużonego
Podczas przesyłania pliku z
komputera na wyświetlaczu są
wyświetlane następujące informacje.
: skopiowane pliki MP3
: skopiowane pliki WMA
: skopiowane pliki AAC-LC
Jeśli dyktafon cyfrowy nie może
uzyskać informacji o trybie
nagrywania wyświetlane jest:
: Nieznane
F Numer wybranej wiadomości/
Całkowita liczba wiadomości w
folderze
G Wskaźnik czułości mikrofonu
Wyświetla wartość czułości
mikrofonu.
: Nagrana przy najwyższym
poziomie nagrywania.
: Nagrana przy wysokim
poziomie nagrywania.
: Nagrana przy niskim poziomie
nagrywania.
Rozwiązywanie problemów
: wstrzymanie nagrywania z
funkcją VOR (migający)
Jeśli naciśniesz przycisk z REC/
PAUSE, aby wstrzymać nagrywanie,
podczas gdy dla funkcji „VOR” jest
wybrane ustawienie „ON”, miga
tylko wskaźnik „
”.
: nagrywanie synchroniczne
: miga podczas wstrzymania
nagrywania synchronicznego.
: wyszukiwanie do tyłu/
szybkie przewijanie do tyłu,
wyszukiwanie do przodu/szybkie
przewijanie do przodu
: przejście do tyłu/przodu w
sposób ciągły
E Wskaźnik trybu nagrywania
Wyświetla listę trybów nagrywania
za pomocą menu, kiedy dyktafon
cyfrowy jest w trybie zatrzymania,
oraz wyświetla bieżący tryb
nagrywania, kiedy dyktafon cyfrowy
jest w trybie odtwarzania lub
nagrywania.
: Standardowy stereofoniczny
tryb nagrywania dźwięku o
wysokiej jakości
: Standardowy stereofoniczny
tryb nagrywania
125
PL
H Wskaźnik zabezpieczenia
Pojawia się na wyświetlaczu, gdy
ustawiono zabezpieczenie dla
wiadomości.
I Wskaźnik alarmu
Pojawia się na wyświetlaczu, gdy
ustawiono alarm dla wiadomości.
J Wskaźnik LCF (Low Cut Filter)
Gdy dla funkcji „LCF(Low Cut)” w
menu wybrano ustawienie „ON”.
K Wskaźnik baterii
W przypadku używania baterii
suchych wskaźnik pokazuje stan
naładowania.
Podczas ładowania akumulatora jest
wyświetlana animacja.
Wyświetlacz podczas odtwarzania
126
PL
L Redukcja szumów/efekt
Wskazuje ustawienie opcji „Noise
Cut” lub „Effect” w menu.
: Noise Cut
: Pop
: Rock
: Jazz
: Bass1
: Bass2
: Custom
M Ponowne odtwarzanie
: Jest wyświetlany w przypadku
wielokrotnego odtwarzania jednej
wiadomości.
: Jest wyświetlany w przypadku
wielokrotnego odtwarzania
wiadomości w jednym folderze.
: Jest wyświetlany w przypadku
wielokrotnego odtwarzania
wszystkich wiadomości.
Okno wyświetlacza podczas
słuchania radia FM
(tylko dla ICD-UX300F)
Wskaźnik FM
Częstotliwość radiowa
Ustawiony numer
Czułość odbiornika
: LOCAL
: DX
Rozwiązywanie problemów
N
O
P
Q
127
PL
Indeks
A
I
Akumulator ................................... 10, 108
Alarm .........................................51, 74, 80
Bateria alkaliczna ............................... 109
Indeks części i elementów sterujących
urządzenia
Okno wyświetlacza .........................124
Przód ....................................................8
Tył .........................................................9
C
K
Czas nagrywania .................................107
Czas pracy baterii ............................... 108
Czułość mikrofonu ...................29, 74, 76
Kasowanie .............................................26
Kasowanie wszystkich wiadomości .....56
Komunikaty błędów ...........................119
Konserwacja ........................................102
Kopiowanie plików muzycznych .........92
Kopiowanie wiadomości ......................91
B
D
Dane techniczne .................................103
DPC (Digital Pitch Control) ...............44
Dzielenie wiadomości ....................34, 60
E
Easy Search ...............................42, 74, 79
Edycja wiadomości ...............................56
F
Folder ...................................19, 22, 58, 89
H
HOLD ....................................................18
128
PL
L
LCF (Low Cut Filter – filtr odcięcia
niskich częstotliwości) ..............31, 74, 77
LP ........................29, 74, 76, 107, 108, 109
Ł
Ładowanie akumulatora ......................10
M
Menu
Alarm ...........................................74, 80
Audio Output .............................75, 82
Auto Power Off ..........................75, 85
Auto Preset .................................74, 81
Backlight .....................................75, 84
Beep .............................................75, 83
Date&Time .................................75, 83
Detail Menu ................................75, 83
Display .........................................74, 80
DX/LOCAL ................................74, 82
Easy Search .................................74, 79
Effect ...........................................74, 78
Erase All .....................................74, 81
FM Radio ..........................................74
Format .........................................75, 86
Language .....................................75, 84
LCF(Low Cut) ............................74, 77
LED .............................................75, 83
Mic Sensitivity ............................74, 76
Move ............................................74, 81
Noise Cut .....................................74, 77
Play Mode ...................................74, 79
Protect .........................................74, 81
Radio FM ..........................................81
REC Mode ..................................74, 76
Scan Sensitivity ...........................75, 82
Select Input .................................75, 85
SYNC REC .................................75, 85
Time Display ...............................75, 83
USB Charge ................................75, 84
Ustawianie .........................................72
Ustawienia menu ..............................74
VOR .............................................74, 77
Monitorowanie nagrywania .................34
N
Nagrywanie ......................................19, 28
Nagrywanie synchroniczne ......38, 75, 85
Nagrywanie z innego urządzenia ........37
Nagrywanie z telefonu .........................37
Nagrywanie za pomocą innego
urządzenia ..............................................55
Nagrywanie za pomocą mikrofonu
zewnętrznego .........................................36
O
Odtwarzanie ....................................22, 42
Odtwarzanie wielokrotne A-B ............47
Ograniczenia systemowe ....................122
Oprogramowanie do rozpoznawania
mowy ......................................................96
129
PL
P
Ś
Pamięć USB ..........................................95
Pliki AAC-LC ..................................... 104
Pliki MP3 .............................................104
Pliki WMA ..........................................104
Podłączanie dyktafonu cyfrowego
do komputera ........................................88
Przełącznik funkcji
POWER/HOLD .............................13, 18
Przenoszenie wiadomości ........58, 74, 81
Środki ostrożności ..............................101
R
Radio FM
Audio Output .......................63, 75, 82
Czułość skanowania .............67, 75, 82
DX/LOCAL ..........................64, 74, 82
Słuchanie radia FM ..............62, 74, 81
Ustawianie automatyczne ...66, 74, 81
Redukcja szumów .....................48, 74, 77
Regulowanie głośności ...................23, 34
Rozwiązywanie problemów .............. 110
S
SP ........................29, 74, 76, 107, 108, 109
ST .......................29, 74, 76, 107, 108, 109
STLP ..................29, 74, 76, 107, 108, 109
STSP ...................29, 74, 76, 107, 108, 109
130
PL
T
Tryb nagrywania .......................28, 74, 76
Tryby odtwarzania ....................46, 74, 79
U
Ustawianie języka .....................16, 75, 84
Ustawianie zegara .................................14
V
VOR (Voice Operated
Recording – nagrywanie
sterowane głosem) ....................32, 74, 77
W
Wbudowane mikrofony .......................20
Wskaźnik stanu baterii .........................12
Wstrzymanie nagrywania .....................21
Wybieranie efektu
dźwiękowego .............................49, 74, 78
Wyszukiwanie do przodu/do tyłu ........42
Wyszukiwanie do tyłu ..........................21
Z
Zakłócenia ...........................................102
Zasilacz sieciowy USB .........................99
Znaki handlowe
• Microsoft, Windows, Windows Vista i Windows
Media to zarejestrowane znaki handlowe lub
znaki handlowe firmy Microsoft Corporation w
Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
• Apple, Macintosh i Mac OS to znaki handlowe
firmy Apple Inc. zarejestrowane w USA i
innych krajach.
• Nuance, the Nuance logo, Dragon, Dragon
NaturallySpeaking, and RealSpeak are
trademarks and/or registered trademarks of
Nuance Communications Inc., and/or its
affiliates in the United States and/or other
countries.
• Technika kodowania dźwięku MPEG Layer-3
oraz patenty na licencji firmy Fraunhofer IIS
and Thomson.
Wszystkie pozostałe znaki handlowe lub
zarejestrowane znaki handlowe są znakami
handlowymi należącymi od ich właścicieli.
Ponadto znaki „ ™ ” oraz „ ® ” nie są stosowane
wszędzie w tej instrukcji.
131
PL
Download PDF

advertising