Sony | ICD-UX512 | Sony ICD-UX512 ICD-UX512 Trzy w jednym: stereofoniczny dyktafon cyfrowy, odtwarzacz muzyczny i pamięć USB Instrukcja obsługi

4-196-550-11(1)
IC Recorder
Instrukcja obsługi
Czynności wstępne
Czynności podstawowe
Inne czynności związane
z nagrywaniem
Inne czynności związane
z odtwarzaniem
Edytowanie plików
Słuchanie radia FM
Funkcje menu
Korzystanie z komputera
Informacje dodatkowe
Rozwiązywanie problemów
ICD-UX512/UX513F
Aby zapobiec potencjalnemu
uszkodzeniu słuchu, nie należy
słuchać muzyki ze zbyt dużą
głośnością przez długie okresy czasu.
OSTRZEŻENIE
Nie wystawiać baterii (baterii ani akumulatorów
włożonych do urządzenia) na przedłużone działanie
nadmiernej temperatury (bezpośrednie
promieniowanie słoneczne, ogień itd.).
ZNAMIONOWY POBÓR PRĄDU: 800 mA
Pozbycie się zużytego sprzętu
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich stosujących
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że produkt nie
może być traktowany jako odpad
komunalny, lecz powinno się go
dostarczyć do odpowiedniego punktu
zbiórki sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, w celu recyklingu.
Odpowiednie zadysponowanie zużytego
produktu zapobiega potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi,
jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego
zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów
pomoże w ochronie środowiska naturalnego. W celu
uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat
recyklingu tego produktu, należy skontaktować się
z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym
zakupiony został ten produkt.
Stosowane wyposażenie dodatkowe: Słuchawki,
dodatkowy kabel połączeniowy USB
2
PL
Pozbywanie się zużytych baterii
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na baterii lub na jej
opakowaniu oznacza, że bateria nie może
być traktowana jako odpad komunalny.
Symbol ten, dla pewnych baterii może
być stosowany w kombinacji
z symbolem chemicznym. Symbole
chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) są dodawane, jeśli
bateria zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004%
ołowiu.
Odpowiednio gospodarując zużytymi bateriami, możesz
zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom na
środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić
w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi
odpadami. Recykling baterii pomoże chronić środowisko
naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu na
bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność
danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii,
wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie
wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej.
Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie właściwie
zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do
odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii,
prosimy o zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi
produktu o bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą baterię
należy dostarczyć do właściwego punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na
temat zbiórki i recyklingu baterii należy skontaktować się
z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami
zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze
sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.
Uwaga dla klientów: poniższe
informacje mają zastosowanie
wyłącznie do urządzeń
sprzedawanych w krajach,
w których obowiązują
dyrektywy UE.
Producentem tego produktu jest Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Upoważnionym przedstawicielem producenta w Unii
Europejskiej, uprawnionym do dokonywania
i potwierdzania oceny zgodności z wymaganiami
zasadniczymi, jest Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad
dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa
58. W sprawach serwisowych i gwarancyjnych należy
kontaktować się z podmiotami, których adresy podano
w osobnych dokumentach gwarancyjnych lub
serwisowych, lub z najbliższym sprzedawcą produktów
Sony.
• Nagrana muzyka jest przeznaczona wyłącznie do
użytku prywatnego. Wykorzystanie utworów
z naruszeniem tego ograniczenia wymaga zgody
posiadaczy praw autorskich.
• Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za
niekompletność nagrania/pobierania lub uszkodzenie
danych spowodowane przez problemy z dyktafonem
cyfrowym lub komputerem.
• W zależności od rodzajów tekstu i znaków tekst
wyświetlany na dyktafonie cyfrowym może nie być
poprawnie wyświetlany na urządzeniu. Jest to
spowodowane przez:
– Pojemność podłączonego dyktafonu cyfrowego.
– Niepoprawne działanie dyktafonu cyfrowego.
– Zapisanie informacji o zawartości w języku lub
znakami nieobsługiwanymi przez dyktafon
cyfrowy.
3
PL
Uwaga dla użytkowników
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja lub
opisywane w niej oprogramowanie nie mogą być
reprodukowane, tłumaczone lub dzielone, w części
lub w całości, do jakiejkolwiek czytelnej formy bez
uzyskania pisemnej zgody firmy Sony Corporation.
W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA SONY NIE
PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA
JAKIEKOLWIEK PRZYPADKOWE,
NIEBEZPOŚREDNIE LUB INNE USZKODZENIA,
Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI
DELIKTOWEJ, UMOWNEJ BĄDŹ INNEJ,
WYNIKAJĄCE LUB ZWIĄZANE Z NINIEJSZĄ
INSTRUKCJĄ, OPROGRAMOWANIEM,
ZAWARTYMI W NICH INFORMACJAMI LUB
ICH WYKORZYSTANIEM.
Firma Sony Corporation zastrzega sobie prawo do
nanoszenia zmian w niniejszej instrukcji lub
informacjach w niej zawartych w dowolnym czasie
bez uprzedniego powiadomienia.
Oprogramowanie opisane w niniejszej instrukcji
może również podlegać warunkom odrębnej umowy
licencyjnej użytkownika.
• Niniejsze oprogramowanie jest przeznaczone dla
systemu Windows i nie może być używane na
komputerach Macintosh.
• Kabel połączeniowy wchodzący w skład zestawu
jest przeznaczony do dyktafonu cyfrowego
ICD-UX512/UX513F. Nie można go
wykorzystywać do podłączania innych dyktafonów
cyfrowych.
4
PL
Nagrywany materiał może być stosowany
jedynie w celach niekomercyjnych i na
własny użytek. Prawa autorskie
zabraniają innych form wykorzystywania
materiału bez uzyskania zgody
właściciela praw autorskich.
Stosowanie nośnika Memory Stick™ do
nagrywania plików graficznych lub
innych danych chronionych prawem
autorskim jest ograniczone regulacjami
zawartymi w odpowiednich prawach
autorskich. Jakiekolwiek stosowanie
niezgodne z tymi regulacjami jest
zabronione.
Ten produkt obsługuje nośniki „Memory
Stick Micro™ (M2™)”. „M2™” jest
skrótem od „Memory Stick Micro™”.
W niniejszym dokumencie stosowany jest
skrót „M2™”.
Znaki handlowe
• Microsoft, Windows, Windows Vista i Windows
Media to zarejestrowane znaki handlowe lub znaki
handlowe firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach.
• Macintosh i Mac OS są znakami towarowymi firmy
Apple Inc. zastrzeżonymi w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
• Pentium jest zastrzeżonym znakiem towarowym
firmy Intel Corporation.
• Technika kodowania dźwięku MPEG Layer-3 oraz
patenty na licencji firmy Fraunhofer IIS
and Thomson.
• Logo microSD i microSDHC są znakami
handlowym SD-3C, LLC.
Oprogramowanie „Sound Organizer” korzysta
z następujących modułów oprogramowania:
Windows Media Format Runtime
This product contains technology subject to certain
intellectual property rights of Microsoft.
Use or distribution of this technology outside of this
product is prohibited without the appropriate
license(s) from Microsoft.
• „Memory Stick Micro”, „M2” i
są znakami
handlowymi lub zastrzeżonymi znakami
handlowymi firmy Sony Corporation.
• „MagicGate” jest znakiem handlowym Sony
Corporation.
• Nuance, the Nuance logo, Dragon, Dragon
NaturallySpeaking, and RealSpeak are trademarks
and/or registered trademarks of Nuance
Communications Inc., and/or its affiliates in the
United States and/or other countries.
• Patenty USA i zagraniczne na licencji firmy Dolby
Laboratories.
Wszystkie pozostałe znaki handlowe lub
zarejestrowane znaki handlowe są znakami
handlowymi należącymi od ich właścicieli. Ponadto
znaki „ ™ ” oraz „®” nie są stosowane wszędzie w tej
instrukcji.
5
PL
Spis treści
Czynności wstępne
Krok 1: Sprawdzanie zawartości
opakowania ............................................... 9
Indeks części i elementów
sterujących urządzenia ........................10
Zapobieganie przypadkowemu
włączeniu (HOLD) .............................12
Utrzymywanie średniego poziomu
dźwięków (AVLS) ..............................13
Krok 2: Ładowanie akumulatora ............14
Ładowanie akumulatora przy
wykorzystaniu komputera ..................14
Ładowanie akumulatora za pomocą
zasilacza sieciowego USB ..................16
Podczas ładowania/wymiany
baterii ..................................................16
Krok 3: Włączanie dyktafonu
cyfrowego ...............................................17
Włączanie zasilania ............................17
Wyłączanie zasilania ..........................17
Krok 4: Ustawianie zegara ......................18
Ustawianie zegara po naładowaniu
akumulatora ........................................18
Ustawianie zegara z poziomu
menu ...................................................18
Krok 5: Ustawianie języka używanego
w oknie wyświetlacza .............................21
6
PL
Czynności podstawowe
Nagrywanie .................................... 22
Odsłuchiwanie nagrań ................... 27
Kasowanie ...................................... 34
Inne czynności związane
z nagrywaniem
Zmiana ustawień nagrywania ..................37
Wybór trybu nagrywania ....................37
Automatyczne rozpoczynanie
nagrywania sterowane dźwiękiem –
funkcja VOR .......................................42
Zapisywanie nagrania na karcie
pamięci ....................................................44
Nagrywanie za pomocą innych
urządzeń ..................................................48
Nagrywanie za pomocą mikrofonu
zewnętrznego ......................................48
Nagrywanie z innego urządzenia ........49
Czynności wykonywane podczas
nagrywania ..............................................53
Monitorowanie nagrywania ................53
Inne czynności związane
z odtwarzaniem
Zmiana ustawień odtwarzania ................54
Praktyczne metody odtwarzania .........54
Redukcja szumów podczas odtwarzania,
poprawa czystości ludzkiego głosu –
funkcja redukcji szumów ....................55
Dostosowywanie szybkości
odtwarzania – funkcja DPC (Digital
Pitch Control) .....................................56
Wybieranie efektu dźwiękowego .......58
Wybieranie trybu odtwarzania ...........60
Odtwarzanie pliku o określonej godzinie
wraz z sygnałem alarmu .........................62
Odtwarzanie za pomocą innych
urządzeń ..................................................65
Nagrywanie za pomocą innego
urządzenia ...........................................65
Edytowanie plików
Porządkowanie plików w folderze ..........66
Przenoszenie plików do innego
folderu .................................................66
Kopiowanie plików do innej
pamięci ...............................................67
Kasowanie wszystkich wiadomości
w folderze ...........................................69
Korzystanie ze znaczników ścieżek ........70
Dodawanie znacznika ścieżki .............70
Kasowanie znaczników ścieżek .........71
Jednoczesne kasowanie wszystkich
znaczników ścieżek danego
nagrania ...............................................72
Dzielenie plików .....................................73
Dzielenie pliku w bieżącym
miejscu ................................................73
Dzielenie pliku w miejscu, w którym
znajduje się znacznik ścieżki ..............74
Zabezpieczanie plików ............................76
Słuchanie radia FM
(tylko dla ICD-UX513F)
Strojenie stacji radiowej pasma FM ........77
Dostrajanie stacji za pomocą funkcji
skanowania częstotliwości ..................77
Ustawianie zapamiętanych stacji ........78
Nagrywanie audycji radiowych ..........79
Ustawianie stacji radiowych
pasma FM ................................................80
Automatyczne ustawianie stacji
radiowych pasma FM .........................80
Ręczne ustawianie stacji radiowych
pasma FM ...........................................81
Kasowanie ustawionych stacji
radiowych pasma FM .........................81
Zmiana ustawień odbiornika
radia FM ..................................................83
Przełączanie czułości odbiornika
radia FM ..............................................83
Przełączanie czułości skanowania ......84
Przełączanie wyjścia radia FM między
głośnikiem i słuchawkami ..................85
7
PL
Funkcje menu
Ustawianie opcji w menu ........................86
Ustawienia menu ....................................88
Korzystanie z komputera
Używanie dyktafonu cyfrowego
z komputerem .......................................108
Podłączanie dyktafonu cyfrowego
do komputera ....................................109
Struktura folderów i plików ..............110
Odłączanie dyktafonu cyfrowego do
komputera .........................................114
Kopiowanie plików z dyktafonu
cyfrowego do komputera ......................116
Kopiowanie plików muzycznych
z komputera do dyktafonu cyfrowego
i ich odtwarzanie ...................................117
Kopiowanie pliku muzycznego
z komputera na dyktafon cyfrowy
(przeciągnij i upuść) .........................117
Odtwarzanie skopiowanych z komputera
plików muzycznych za pomocą
dyktafonu cyfrowego ........................118
Wykorzystywanie dyktafonu cyfrowego
jako pamięci USB .................................120
Korzystanie z oprogramowania Sound
Organizer ..............................................121
Możliwości oprogramowania Sound
Organizer ..........................................121
Wymagania systemowe dotyczące
komputera .........................................123
8
PL
Instalowanie programu Sound
Organizer ..........................................124
Okno Sound Organizer .....................125
Informacje dodatkowe
Korzystanie z zasilacza
sieciowego USB ....................................127
Odłączanie dyktafonu cyfrowego od
gniazda zasilania ...............................128
Środki ostrożności .................................129
Dane techniczne ....................................132
Wymagania dotyczące systemu ........132
Konstrukcja i dane techniczne ..........133
Czas pracy akumulatorów .................137
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów ..................139
Lista komunikatów ................................150
Ograniczenia systemowe .......................155
Przewodnik po oknie wyświetlacza ......157
Indeks ....................................................163
Czynności wstępne
Krok 1: Sprawdzanie zawartości opakowania
Dyktafon cyfrowy (1)
Słuchawki stereofoniczne (1)
Czynności wstępne
Przed rozpoczęciem korzystania
z dyktafonu cyfrowego zdejmij folię
z okna wyświetlacza.
Akumulator NH-AAA (rozmiar
AAA) (1)
Pojemnik na baterie (1)
Oprogramowanie Sound Organizer
(CD-ROM) (1)
Pokrowiec (1)
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi zapisana jest w pamięci
dyktafonu cyfrowego jako pliki PDF.
Dodatkowy kabel połączeniowy
USB (1)
Zastrzega się, że wszelkie zmiany
i modyfikacje, na które nie zezwala się
wyraźnie w tej instrukcji, mogą unieważnić
uprawnienie użytkownika do korzystania
z tego urządzenia.
Jeśli dyktafonu cyfrowego nie można
połączyć bezpośrednio z komputerem,
należy użyć dostarczonego dodatkowego
kabla połączeniowego USB.
9
PL
Indeks części i elementów
sterujących urządzenia
Przód
H
I
J
K
L
M
N
O
Przycisk
(folder)
Przycisk MENU/NOISE CUT
Gniazdo m (mikrofon)*
Gniazdo i (słuchawki)
Przycisk ERASE
Przycisk VOL (głośność) –/+*
Przycisk
(powtórz) A-B
Przycisk T-MARK (znacznik ścieżki)
Tył
A
B
C
D
E
F
Wskaźnik pracy
Wbudowane mikrofony (stereo)
Okno wyświetlacza
Przycisk x STOP
Przycisk z REC (nagrywanie)/PAUSE
Przycisk sterujący (v, V / .
(wyszukiwanie do tyłu/szybkie
przewijanie do tyłu), >
(wyszukiwanie do przodu/szybkie
przewijanie do przodu))
G Przycisk N (odtwórz)/ENT (enter)*
10
PL
P Otwór na pasek (pasek nie należy do
wyposażenia)
Q Głośnik
R Przełącznik przesuwny USB
S Przełącznik funkcji HOLD/POWER
T Przełącznik funkcji DPC(SPEED
CTRL)
U M2™/Gniazdo karty pamięci microSD
V Komora baterii
* Przyciski i gniazda oznaczone wypustkami.
Ułatwiają obsługę urządzenia lub pozwalają
zidentyfikować poszczególne elementy.
Czynności wstępne
11
PL
Zapobieganie
przypadkowemu włączeniu
(HOLD)
Aby zapobiec przypadkowemu włączeniu
dyktafonu cyfrowego, np. podczas jego
przenoszenia, możesz zablokować
wszystkie przyciski (HOLD).
Przełączanie dyktafonu
cyfrowego z trybu HOLD
Przełączanie dyktafonu
cyfrowego do trybu HOLD
Przesuń przełącznik funkcji HOLD/
POWER w kierunku środka.
P Uwaga
Przesuń przełącznik funkcji HOLD/
POWER w kierunku pozycji „HOLD”.
Przez ok. 3 sekundy wyświetlany będzie
komunikat „HOLD” informujący o
zablokowaniu wszystkich funkcji
przycisków.
12
PL
Gdy funkcja HOLD zostanie uaktywniona
podczas nagrywania, wszystkie funkcje
przycisków dyktafonu cyfrowego zostaną
zablokowane. Aby zatrzymać nagrywanie,
w pierwszej kolejności wyłącz funkcję HOLD.
z Wskazówka
Nawet po włączeniu funkcji HOLD można
zatrzymać odtwarzanie alarmu, naciskając
dowolny przycisk. (Wstrzymanie normalnego
odtwarzania nie jest możliwe.)
Utrzymywanie średniego
poziomu dźwięków (AVLS)
Po wybraniu w menu dla funkcji „AVLS”
ustawienia „ON” (strona 98), jeśli
spróbujesz ustawić głośność przekraczającą
poziom ustawiony dla funkcji AVLS,
zaświeci się wskaźnik „AVLS”. Ustawienie
głośności powyżej ustalonego poziomu.
Czynności wstępne
Funkcja AVLS (Automatic Volume Limiter
System) umożliwia odsłuchiwanie nagrań
przez słuchawki przy średnim poziomie
dźwięków. Funkcja AVLS ogranicza
maksymalny poziom głośności, co pozwala
zapobiec powstawaniu problemów ze
słuchem lub rozproszeniu uwagi,
utrzymując średni poziom dźwięków.
dźwiękowy. Naciśnij przycisk x STOP,
aby powrócić do trybu menu.
Przy próbie odtworzenia plików
z głośnością przekraczającą przez pewien
czas poziom ustalony dla funkcji AVLS,
wyświetlona zostanie pokazana poniżej
animacja, a dla funkcji „AVLS”
automatycznie zostanie wybrane ustawienie
„ON”.
P Uwaga
W chwili zakupu dyktafonu cyfrowego dla
funkcji „AVLS” wybrane jest ustawienie
„ON”. Jeśli chcesz wyłączyć tę funkcję
i odtwarzać pliki z oryginalną głośnością,
z poziomu menu dla funkcji „AVLS” wybierz
ustawienie „OFF” (strona 98).
Po wybraniu w menu dla funkcji „AVLS”
ustawienia „OFF” wyświetlana jest
animacja „Advise to not listen at high VOL
for long periods” i emitowany jest sygnał
13
PL
Krok 2: Ładowanie akumulatora
Ładowanie akumulatora
przy wykorzystaniu
komputera
Przed rozpoczęciem korzystania
z dyktafonu cyfrowego zdejmij folię z okna
wyświetlacza.
Podłącz dyktafon cyfrowy do włączonego
komputera; akumulator należy ładować,
dopóki wskaźnik baterii nie wskaże „
”.
Pełne naładowanie rozładowanych
akumulatorów trwa około 3 godzin
i 30 minut.*1
2 Podłącz dyktafon cyfrowy do komputera.
Przesuń przełącznik USB znajdujący się
z tyłu dyktafonu cyfrowego w kierunku
wskazywanym przez strzałkę i włóż
złącze USB DIRECT do portu USB
włączonego komputera.*2
Komputer
1 Włóż akumulator.
Przesuń i podnieś pokrywę komory
baterii, włóż akumulator NH-AAA,
zwracając uwagę na prawidłową
biegunowość, a następnie zamknij
pokrywę.
14
PL
Dyktafon
cyfrowy
Do portu USB
komputera
Podczas ładowania wyświetlany jest
animowany wskaźnik stanu baterii oraz
komunikat „Connecting”.
W systemie Windows lewym
przyciskiem myszy kliknij ikonę
w dolnej części pulpitu.
t Kliknij lewym przyciskiem
„Wysuń IC RECORDER”.
Po pełnym naładowaniu akumulatora
wskaźnik baterii wskaże „
”.
Wskaźnik pełnej
baterii
Ikony i menu mogą się różnić w zależności
od systemu operacyjnego.
Czynności wstępne
Wskaźnik baterii
W systemie Macintosh przeciągnij
znajdującą się na pulpicie ikonę „IC
RECORDER” nad ikonę „Kosza”
i upuść ją.
Szczegółowe informacje dotyczące
odłączania dyktafonu cyfrowego od
komputera znajdują się w instrukcji obsługi
dołączonej do komputera.
3 Odłącz dyktafon cyfrowy od portu
3 Odłącz dyktafon cyfrowy do komputera.
Należy postępować zgodnie z poniższą
procedurą, w przeciwnym razie dane
znajdujące się w dyktafonie cyfrowym
mogą zostać uszkodzone.
USB komputera i przesuń przełącznik
USB w kierunku wskazywanym
strzałką celem schowania złącza USB
DIRECT.
1 Upewnij się, że wskaźnik pracy nie
jest podświetlony.
2 Za pośrednictwem komputera
wykonaj podane poniżej czynności.
*1 Przybliżony czas wymagany do pełnego
naładowania całkowicie rozładowanego
akumulatora w temperaturze pokojowej.
Czas ten zależy od poziomu naładowania
15
PL
akumulatora i jego stanu. Czas ładowania
może być dłuższy, jeśli temperatura
akumulatora jest niska lub był on ładowany
podczas przenoszenia danych na dyktafon
cyfrowy.
*2 Jeśli dyktafonu cyfrowego nie można
połączyć bezpośrednio z komputerem,
należy użyć dostarczonego dodatkowego
kabla połączeniowego USB.
P Uwaga
Jeśli animacja z symbolem wskaźnika baterii
nie jest wyświetlana, ładowanie nie zostało
wykonane prawidłowo. Zob. „Rozwiązywanie
problemów” na stronie 140.
Korzystanie z w pełni
naładowanego akumulatora lub
baterii alkalicznej LR03 (rozmiar
AAA)
Wykonaj czynności opisane w kroku 1.
P Uwaga
• Podczas wymiany akumulatora zegar będzie
działał przez około 1 minutę od wyjęcia
akumulatora.
Ładowanie akumulatora za
pomocą zasilacza
sieciowego USB
Możesz także ładować akumulator za
pomocą zasilacza sieciowego AC-U50AG
USB itd (nie należy do wyposażenia)
(strona 127).
Podczas ładowania/
wymiany baterii
Wskaźnik baterii na wyświetlaczu pokazuje
stan baterii w postaci animacji.
Wskaźnik stanu baterii
: Jeśli wyświetli się komunikat „Low
Battery Level”, naładuj akumulator
lub wymień starą baterię na nową.
Nie można ładować baterii alkalicznej LR03
(rozmiar AAA) (nie należy do wyposażenia).
z Wskazówki
• W tym dyktafonie cyfrowym nie należy
używać baterii manganowych.
• Przy wymianie akumulatora nagrane
wiadomości i ustawienia alarmu nie są
kasowane, nawet jeśli akumulator zostanie
wyjęty.
16
PL
m
: Jeśli wyświetli się komunikat „Low
Battery”, dyktafon cyfrowy
przestanie działać.
Krok 3: Włączanie dyktafonu cyfrowego
Włączanie zasilania
Czynności wstępne
z Wskazówki
• Jeśli dyktafon cyfrowy nie będzie używany
przez dłuższy czas, należy go wyłączyć.
• Jeśli dyktafon cyfrowy znajduje się w trybie
zatrzymania, po pewnym okresie
bezczynności zostanie on automatycznie
wyłączony. (Długość tego okresu jest
fabrycznie ustawiona na „10min”.) Długość
okresu przed automatycznym wyłączeniem
można ustawić w menu (strona 104).
Przesuń przełącznik funkcji HOLD/
POWER w kierunku „POWER”
i przytrzymaj go przez czas dłuższy niż
1 sekunda. Dyktafon cyfrowy zostanie
włączony i wyświetlona zostanie animacja
„Accessing...”.
Wyłączanie zasilania
Przesuń przełącznik funkcji HOLD/
POWER w kierunku „POWER”
i przytrzymaj go przez czas dłuższy niż
2 sekundy, aż wyświetli się animacja
„Power Off”.
17
PL
Krok 4: Ustawianie zegara
x STOP
.
miesiąc, dzień, godzinę i minuty,
a następnie naciśnij przycisk N/ENT.
Ustawiając rok, podaj dwie ostatnie
cyfry roku.
N/ENT
MENU/NOISE CUT
v, V
W celu korzystania z funkcji alarmu lub
nagrywania daty i godziny należy ustawić
zegar.
Po włożeniu baterii po raz pierwszy lub gdy
dyktafon cyfrowy pozostawał bez baterii
dłużej niż 1 dzień, zostanie wyświetlona
animacja „Set Date&Time”, a pozycja roku
na ekranie ustawień zegara w oknie
wyświetlacza zacznie migać.
Ustawianie zegara po
naładowaniu akumulatora
1 Naciskaj symbol v lub V na przycisku
sterującym, aby ustawić kolejno rok,
18
PL
2 Naciśnij przycisk x STOP, aby
powrócić do trybu zatrzymania.
Ustawianie zegara
z poziomu menu
Gdy dyktafon cyfrowy znajduje się w trybie
zatrzymania, zegar można ustawić
z poziomu menu.
1 Wybierz opcję „Date&Time”.
1 Naciśnij MENU/NOISE CUT, aby
włączyć tryb menu.
Zostanie wyświetlone okno trybu
menu.
(Zakładka
(radio
FM) jest wyświetlana
tylko w modelu
ICD-UX513F.)
2 Naciśnij . na przycisku
sterującym, a następnie v lubV, aby
(Zakładka
(radio
FM) jest wyświetlana
tylko w modelu
ICD-UX513F.)
2 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „Auto” lub
„Manual”, a następnie naciśnij N/ENT.
Czynności wstępne
przejść do zakładki
(ustawienia
dyktafonu cyfrowego), po czym
naciśnij przycisk N/ENT.
3 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać
„Date&Time”, a następnie naciśnij
N/ENT.
Po wybraniu opcji „Auto” zegar jest
automatycznie synchronizowany
z zegarem komputera podłączonego do
dyktafonu cyfrowego, na którym
uruchomiono oprogramowanie Sound
Organizer.
Po wybraniu opcji „Manual” wykonaj
opisane poniżej czynności.
3 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „10y1m1d”,
a następnie naciśnij N/ENT.
4 Naciskaj symbol v lub V na przycisku
sterującym, aby ustawić kolejno rok,
miesiąc, dzień, godzinę i minuty,
a następnie naciśnij przycisk N/ENT.
Ustawiając rok, podaj dwie ostatnie
cyfry roku.
19
PL
5 Naciśnij x STOP, aby wyjść z trybu
menu.
P Uwaga
Jeśli w ciągu 1 minuty od wprowadzenia
ustawień zegara nie zostanie naciśnięty
przycisk N/ENT, tryb ustawiania zegara
zostanie anulowany i nastąpi przywrócenie
trybu zatrzymania.
Wyświetlanie bieżącej daty
i godziny
Kiedy dyktafon znajduje się w trybie
zatrzymania, naciśnięcie przycisku
x STOP spowoduje wyświetlenie bieżącej
daty i godziny przez około 3 sekundy.
20
PL
Krok 5: Ustawianie języka używanego
w oknie wyświetlacza
2 Naciśnij symbol v lub V na przycisku
x STOP
sterującym, aby wybrać język,
a następnie naciśnij przycisk N/ENT.
Czynności wstępne
N/ENT
v, V
Możesz wybrać jeden z 6 języków,
w którym wyświetlane będą wiadomości,
menu, nazwy folderów, plików itp.
1 Z menu wybierz zakładkę
(ustawienia dyktafonu cyfrowego) t
„Language” i naciśnij przycisk N/ENT.
Możesz wybrać następujące języki.
Deutsch (niemiecki), English (angielski),
Espańol (hiszpański), Français
(francuski), Italiano (włoski), Русский
(rosyjski)
3 Naciśnij x STOP, aby wyjść z trybu
menu.
(Zakładka
(radio
FM) jest wyświetlana
tylko w modelu
ICD-UX513F.)
21
PL
Czynności podstawowe
Nagrywanie
P Uwagi
• Przed nagrywaniem należy sprawdzić wskaźnik baterii (strona 16).
• Przypadkowe potarcie lub zadrapanie dyktafonu cyfrowego, np. palcem, podczas nagrywania
może spowodować zakłócenie nagrania.
z Wskazówka
Zaleca się, aby przed rozpoczęciem nagrywania wykonać nagranie próbne lub monitorować
nagrywanie (strona 53).
Wybór folderu
1 Przesuń przełącznik funkcji HOLD/POWER
w kierunku środka, aby wyjść z trybu HOLD
(strona 12).
2 Naciśnij przycisk
folderu.
22
PL
, aby wyświetlić okno wyboru
3 Naciśnij . na przycisku sterującym, a następnie v
(głos), po czym
lub V, aby przejść do zakładki
naciśnij > na przycisku sterującym.
v, V
., >
Czynności podstawowe
P Uwaga
W chwili zakupu dyktafonu cyfrowego wyświetlana jest
tylko zakładka
(głos).
Zakładki
(muzyka) i
(podcast) będą wyświetlane po
skopiowaniu plików z komputera (strony 117, 122).
Zakładka
(pamięć wbudowana) będzie wyświetlana po
włożeniu do dyktafonu cyfrowego karty pamięci
(strona 45).
4 Naciśnij v lub V na przycisku sterującym, aby wybrać
folder, w którym będą nagrywane pliki.
W każdym zakupionym dyktafonie cyfrowym
fabrycznie dostępnych jest 5 folderów
(
FOLDER01-05).
v
V
23
PL
5 Naciśnij przycisk N/ENT.
N/ENT
Rozpoczynanie nagrywania (nagrywanie w trybie auto (AGC))
1 Ustaw dyktafon cyfrowy w taki sposób, aby
wbudowane mikrofony skierowane były w stronę
źródła rejestrowanego dźwięku.
2 W przypadku dyktafonu znajdującego się w trybie
zatrzymania naciśnij przycisk z REC/PAUSE.
Wskaźnik pracy zaświeci na czerwono.
Przytrzymywanie naciśniętego przycisku z REC/
PAUSE podczas nagrywania nie jest konieczne.
Nowy plik zostanie automatycznie zapisany za ostatnio
nagranym plikiem.
24
PL
Wskaźnik
pracy
z REC/
PAUSE
Zatrzymywanie nagrywania
1 Naciśnij przycisk x STOP.
Na wyświetlaczu pojawi się animacja „Accessing...”,
a dyktafon cyfrowy powróci do początku bieżącego
nagrania.
x STOP
Uwagi na temat odczytywania danych
Czynności podstawowe
Dyktafon cyfrowy rejestruje dźwięk, zapisując go do pamięci, gdy wyświetlana jest animacja
„Accessing...”. Nie wyjmować akumulatora ani podłączać lub odłączać zasilacza sieciowego USB
(nie należy do wyposażenia), kiedy dyktafon cyfrowy uzyskuje dostęp do danych. Może to
spowodować uszkodzenie danych.
Inne czynności
wstrzymywanie
nagrywania*
Naciśnij przycisk z REC/PAUSE. Podczas wstrzymania nagrywania
wskaźnik pracy miga na czerwono, a w oknie wyświetlacza miga symbol
„
”.
anulowanie pauzy
i wznawianie
nagrywania
Ponownie naciśnij przycisk z REC/PAUSE. Nagrywanie zostanie
wznowione od tego miejsca. (Aby zatrzymać nagrywanie w trybie pauzy,
naciśnij przycisk x STOP.)
natychmiastowy
przegląd bieżącego
nagrania
Naciśnij przycisk N/ENT. Nagrywanie zostanie zatrzymane, a nagrany
plik zostanie odtworzony od początku.
przegląd podczas
nagrywania
Naciśnij i przytrzymaj symbol . na przycisku sterującym podczas
nagrywania lub w czasie, kiedy nagrywanie zostało wstrzymane. Nagrywanie
zostanie zatrzymane, co umożliwi wyszukiwanie do tyłu podczas
odsłuchiwania w trybie szybkiego odtwarzania. Po zwolnieniu symbolu .
na przycisku sterującym nagranie będzie odtwarzane od tego miejsca.
* Po upływie 1 godziny od chwili wstrzymania nagrywania tryb ten jest automatycznie wyłączany,
a dyktafon cyfrowy przechodzi w tryb zatrzymania.
25
PL
z Wskazówki
• W każdym z folderów możesz zapisać do 199 nagrań.
• Przy użyciu znajdującego się w zestawie oprogramowania Sound Organizer można utworzyć
nowe foldery lub usunąć niepotrzebne (strona 121).
26
PL
Odsłuchiwanie nagrań
Rozpoczynanie odtwarzania
1 Przesuń przełącznik funkcji HOLD/POWER
w kierunku środka, aby wyjść z trybu HOLD
(strona 12).
Czynności podstawowe
2 Naciśnij przycisk
.
3 Naciśnij . na przycisku sterującym, a następnie v
(głos),
(muzyka)
lubV, aby przejść do zakładki
lub
(podcast), po czym naciśnij > na przycisku
sterującym.
4 Naciśnij v lub V na przycisku sterującym, aby wybrać
v, V
., >
v
folder.
V
27
PL
5 Naciśnij symbol > na przycisku sterującym.
>
6 Naciśnij v lub V na przycisku sterującym, aby wybrać
v
plik, który chcesz odtworzyć.
V
7 Naciśnij przycisk N/ENT.
Odtwarzanie zostanie rozpoczęte, a wskaźnik pracy
zacznie świecić na zielono. (Jeśli dla opcji „LED”
zostanie wybrane ustawienie „OFF” z poziomu menu
(strona 101), wskaźnik pracy nie zaświeci się.)
Wskaźnik
pracy
N/ENT
28
PL
8 Naciśnij przycisk VOL –/+, aby wyregulować głośność.
P Uwaga
VOL –/+
Po wybraniu w menu dla funkcji „AVLS” ustawienia „ON”
(strona 98) lub jeśli wyświetlany jest wskaźnik „AVLS”,
ustawienie głośności przekraczającej poziom ustalony dla
funkcji AVLS nie będzie możliwy. Jeśli chcesz wyłączyć
tę funkcję i odtwarzać pliki z oryginalną głośnością,
z poziomu menu dla funkcji „AVLS” wybierz ustawienie
„OFF”.
Czynności podstawowe
Zatrzymywanie odtwarzania
1 Naciśnij przycisk x STOP.
x STOP
29
PL
Inne czynności
zatrzymywanie
Naciśnij przycisk N/ENT. Aby wznowić odtwarzanie od tego
odtwarzania w bieżącym miejsca, ponownie naciśnij przycisk N/ENT.
miejscu (funkcja Playback
Pause)
powrót na początek
bieżącego nagrania
Jednokrotnie naciśnij symbol . na przycisku sterującym.*1*2
powrót do poprzednich
nagrań
Naciśnij symbol . na przycisku sterującym odpowiednią liczbę
razy. (Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku w trybie
zatrzymania spowoduje przechodzenie do poprzednich nagrań.*3)
przechodzenie do
następnego nagrania
Jednokrotnie naciśnij symbol > na przycisku sterującym.*1*2
przechodzenie do
kolejnych nagrań
Naciśnij symbol > na przycisku sterującym odpowiednią liczbę
razy. (Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku w trybie
zatrzymania spowoduje przechodzenie do kolejnych nagrań.*3)
*1 Po ustawieniu znacznika ścieżki dyktafon cyfrowy przejdzie do znacznika ścieżki znajdującego się
przed lub za bieżącą pozycją (strona 70).
*2 Czynności te można wykonać, jeśli dla funkcji „Easy Search” wybrano ustawienie „OFF” (strona 54).
3
* W trybie wyszukiwania ciągłego dyktafon cyfrowy nie rozpoznaje znaczników ścieżki.
30
PL
Widok zakładek
Obszar przeznaczony do nagrywania oraz obszar przeznaczony tylko do odczytu pamięci
dyktafonu cyfrowego są zarządzane osobno i wyświetlane jako zakładki. Po wybraniu
folderu możesz przejść do jednego z tych obszarów, zmieniając zakładkę.
Zakładki
Czynności podstawowe
(głos): Obszar przeznaczony do nagrywania. Obszar ten służy do zarządzania plikami
zarejestrowanymi za pomocą dyktafonu cyfrowego.
(muzyka): Obszar przeznaczony wyłącznie do odtwarzania. Obszar ten służy do
zarządzania plikami muzycznymi skopiowanymi z komputera.
(podcast): Obszar przeznaczony wyłącznie do odtwarzania. Obszar ten służy do
zarządzania plikami podcast skopiowanymi z komputera.
(pamięć wbudowana) lub
(pamięć zewnętrzna): Możesz przełączać pomiędzy
pamięcią wbudowaną a pamięcią zewnętrzną (karta pamięci) dyktafonu cyfrowego
(strona 46).
W chwili zakupu dyktafonu cyfrowego wyświetlana jest tylko zakładka
(głos).
Zakładki
(muzyka) i
(podcast) będą wyświetlane po skopiowaniu plików z komputera
(strony117, 122). Zakładka
(pamięć wbudowana) będzie wyświetlana po włożeniu do
dyktafonu cyfrowego karty pamięci (strona 45).
31
PL
Wskazania wyświetlacza podczas odtwarzania pliku
A Informacje o pliku
Naciśnij symbol v lub V na przycisku sterującym, aby sprawdzić informacje o pliku
podczas odtwarzania.
Plik nagrany za pomocą dyktafonu cyfrowego jest wyświetlany w następujący sposób:
: Nazwa folderu: FOLDER01-FOLDER05
: Nazwa pliku: Data_numer pliku (np. 100101_001)
: Nazwa/nazwisko wykonawcy (np. My Recording)
: Tytuł: Data_numer pliku (np. 100101_001)
B Licznik
W menu można wybrać tryb wyświetlania (strona 100).
Czas odtwarzania: czas odtwarzania jednego pliku.
Pozostały czas: pozostały czas odtwarzania pliku.
Data nagrania: data zarejestrowania nagrania.
Czas nagrywania: czas trwania nagrania.
32
PL
C Pozostały czas nagrywania
Wyświetla pozostały czas nagrywania podany w godzinach, minutach i sekundach.
Jeśli pozostały czas nagrywania przekracza 10 godzin, wyświetlane są tylko godziny.
Jeśli pozostały czas nagrywania przekracza 10 minut, ale nie przekracza 10 godzin,
wyświetlane są godziny i minuty.
Jeśli pozostały czas nagrywania jest krótszy niż 10 minut, wyświetlane są minuty
i sekundy.
Czynności podstawowe
33
PL
Kasowanie
P Uwaga
Skasowanego nagrania nie można odzyskać.
Wybór pliku i jego usuwanie
1 Przesuń przełącznik funkcji HOLD/POWER
w kierunku środka, aby wyjść z trybu HOLD
(strona 12).
2 W trybie zatrzymania lub odtwarzania wybierz plik,
który chcesz usunąć.
3 Naciśnij przycisk ERASE.
Zostanie wyświetlony komunikat „Erase?”, a określony
plik będzie odtwarzany w celu potwierdzenia wyboru.
ERASE
34
PL
4 Naciśnij v lub V na przycisku sterującym, aby wybrać
polecenie „Execute”.
v
V
W oknie wyświetlacza pojawi się animacja „Erasing...”,
a wybrany plik zostanie skasowany.
Gdy nagranie zostanie skasowane, pozostałe nagrania
zostaną ponownie uszeregowane, aby nie było między
nimi wolnej pozycji.
Czynności podstawowe
5 Naciśnij przycisk N/ENT.
N/ENT
Anulowanie kasowania
1 W kroku 4 części „Wybór pliku i jego usuwanie”
wybierz opcję „Cancel”, a następnie naciśnij przycisk
N/ENT.
N/ENT
Kasowanie kolejnych plików
Wykonaj czynności 2 do 5 opisane w części „Wybór pliku i jego usuwanie”.
35
PL
Kasowanie części pliku
W pierwszej kolejności podziel plik na dwie części (strona 73), a następnie wykonaj
czynności od 2 do 5 opisane w części „Wybór pliku i jego usuwanie”.
36
PL
Inne czynności związane z nagrywaniem
Zmiana ustawień nagrywania
Wybór trybu nagrywania
x STOP
N/ENT
v, V
1 Z menu wybierz zakładkę
2 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać tryb nagrywania,
a następnie naciśnij N/ENT.
Inne czynności związane z nagrywaniem
Zależnie od wybranego trybu nagrywania
możesz jednocześnie zmieniać ustawienia
wielu opcji nagrywania, np. REC Mode
(strona 91), Mic Sensitivity (strona 92) itd.
Możesz też zmieniać ustawienia dla każdej
opcji z osobna.
(Zakładka
(radio
FM) jest wyświetlana
tylko w modelu
ICD-UX513F.)
3 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „Save Scene
Setting”, a następnie naciśnij N/ENT.
(nagrywanie) t „Scene Select”
i naciśnij przycisk N/ENT.
Zostanie wyświetlone okno trybu Scene
Select.
37
PL
4 Naciśnij x STOP, aby wyjść z trybu
menu.
(Meeting)
(Voice Notes)
(Interview)
(Lecture)
(Audio IN)
(My Scene)
38
PL
Najczęściej stosowany tryb
nagrywania, np. do
nagrywania w dużych salach
konferencyjnych.
Nagrywanie tekstu
dyktowanego z mikrofonem
znajdującym się naprzeciwko
ust.
Nagrywanie głosu ludzkiego
z odległości 1 do 2 metrów.
Nagrywanie szerokiego
zakresu dźwięków, np.
wykładu w auli lub lekcji
chóru.
• Jeśli w ciągu 60 sekund od wyświetlenia
okna Scene Select w krokach 1 - 3 nie
została wykonana żadna czynność, dyktafon
przejdzie do trybu zatrzymania.
Wskazówki dotyczące
poprawienia jakości nagrań
Możliwe jest rejestrowanie nagrań lepszej
jakości bez konieczności korzystania
z trybów nagrywania.
Nagrywanie spotkań
Umieszczenie dyktafonu cyfrowego
w podstawie lub na chusteczce imitującej
podstawę umożliwia nagrywanie czystego
dźwięku o niskim poziomie szumów
i pozwala wyeliminować szumy będące
wynikiem drgań biurka.
Nagrywanie z urządzenia
zewnętrznego, np.
odtwarzacza CD/MD lub
magnetofonu podłączonego
do dyktafonu cyfrowego
poprzez złącze wyjścia audio
(minigniazdo stereofoniczne).
Wykorzystywany także do
dubbingowania.
Ustawienia użytkownika do
nagrywania.
P Uwagi
Nagrywanie notatek głosowych
• Nie można zmieniać trybu nagrywania
w trakcie nagrywania.
Umieszczając dyktafon cyfrowy blisko
jednego kącika ust eliminujesz zakłócenia
spowodowane wydychaniem powietrza
prosto we wbudowane mikrofony, dzięki
czemu nagrany dźwięk jest lepszej jakości.
Wbudowane
mikrofony
regulować kąt ustawienia dyktafonu
cyfrowego oraz wbudowanych
mikrofonów.
Nagrywając np. wystąp chóru lub koncert
fortepianowy, umieść dyktafon cyfrowy na
stole około 2 do 3 metrów od
wykonawców. Umieść dyktafon cyfrowy
w taki sposób, aby okno wyświetlacza było
skierowane ku górze, a wbudowane
mikrofony — w kierunku źródła dźwięku.
Inne czynności związane z nagrywaniem
Nagrywanie wywiadów
Ustaw dyktafon cyfrowy tak, aby skierować
wbudowane mikrofony w stronę osoby,
z którą przeprowadzasz wywiad.
Nagrywanie koncertów
Dzięki podłączeniu statywu (nie należy do
wyposażenia) lub umieszczeniu dyktafonu
na podstawie lub stole można precyzyjnie
39
PL
Zmiana ustawień po wyborze
trybu nagrywania
1 W kroku 2 procedury „Wybór trybu
nagrywania” wybierz tryb nagrywania,
którego ustawienia chcesz zmienić
i naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „Edit from
Current Setting” lub „Edit”, a następnie
naciśnij N/ENT.
Więcej informacji na temat elementów
menu oraz ustawień znajduje się na
stronach 91 - 93.
4 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „Edit
Complete”, a następnie naciśnij
N/ENT.
5 Naciśnij x STOP, aby wyjść z trybu
2 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać ustawienie,
które chcesz zmienić, a następnie
naciśnij N/ENT.
menu.
P Uwaga
Nawet po zmianie ustawień nagrywanie
będzie kontynuowane w bieżącym trybie.
Przywracanie ustawień
domyślnych dla Scene Select
1 W kroku 2 procedury „Wybór trybu
3 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać ustawienie,
a następnie naciśnij N/ENT.
40
PL
nagrywania” wybierz tryb nagrywania,
dla którego chcesz przywrócić
ustawienia domyślne i naciśnij v lub V
na przycisku sterującym, aby wybrać
„Set Default Value”, a następnie naciśnij
N/ENT.
(Voice
(Meeting) Notes)
(Interview)
Wyświetli się komunikat „Default
Value?”.
2 Naciśnij v lub V na przycisku
3 Naciśnij x STOP, aby wyjść z trybu
menu.
Ustawienia domyślne
Więcej informacji na temat elementów
menu oraz ustawień znajduje się na
stronach 91 - 93.
(Voice
(Meeting) Notes)
(Interview)
REC Mode MP3
192kbps
MP3
128kbps
MP3
192kbps
Mic
High
Sensitivity
Low
Medium
ON
ON
VOR
OFF
OFF
OFF
SYNC
REC
OFF
OFF
OFF
Select
Input
MIC IN
MIC IN
MIC IN
(Audio
(Lecture) IN)
(My
Scene)
Inne czynności związane z nagrywaniem
sterującym, aby wybrać „Execute”,
a następnie naciśnij N/ENT.
Przywrócone zostaną ustawienia
domyślne.
LCF(Low ON
Cut)
REC Mode MP3
MP3
MP3
192kbps 192kbps 192kbps
Mic
Sensitivity
Medium Low
Medium
LCF(Low
Cut)
OFF
OFF
VOR
OFF
OFF
OFF
OFF
SYNC REC OFF
ON
OFF
Select Input MIC IN
Audio IN MIC IN
41
PL
Automatyczne
rozpoczynanie nagrywania
sterowane dźwiękiem –
funkcja VOR
(nagrywanie) t „VOR” i naciśnij
przycisk N/ENT.
(Zakładka
(radio
FM) jest wyświetlana
tylko w modelu
ICD-UX513F.)
x STOP
z REC/PAUSE
N/ENT
v, V
Dla funkcji VOR (Voice Operated
Recording) można wybrać ustawienie
„ON”, aby dyktafon cyfrowy rozpoczynał
nagrywanie w chwili wykrycia dźwięku
i zatrzymywał się w przypadku braku
dźwięku, co pozwala uniknąć nagrywania
w chwilach ciszy.
1 Kiedy dyktafon cyfrowy znajduje się
w trybie zatrzymania lub zatrzymania,
z menu wybierz zakładkę
42
PL
2 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „ON”,
a następnie naciśnij N/ENT.
W chwili zakupu dyktafonu cyfrowego
dla funkcji „VOR” wybrane jest
ustawienie „OFF”.
3 Naciśnij x STOP, aby wyjść z trybu
menu.
4 Naciśnij przycisk z REC/PAUSE.
W oknie wyświetlacza pojawi się komunikat
„
”.
Nagrywanie zostaje wstrzymane, gdy
dźwięk nie zostanie wykryty i pojawi się
wskaźnik „
”. Nagrywanie
rozpocznie się ponownie po wykryciu
dźwięku przez dyktafon cyfrowy.
Wyłączanie funkcji VOR
W kroku 2 dla opcji „VOR” wybierz
ustawienie „OFF”.
P Uwagi
Inne czynności związane z nagrywaniem
• Dźwięki otoczenia wpływają na działanie
funkcji VOR. W zależności od warunków
nagrywania należy ustawić w menu opcję
„Mic Sensitivity”. Jeśli po zmianie ustawień
„Mic Sensitivity” jakość nagrania nie jest
zadowalająca lub w przypadku ważnych
nagrań, dla funkcji „VOR” należy wybrać
w menu ustawienie „OFF”.
• Po naciśnięciu przycisku z REC/PAUSE
w celu wstrzymania nagrywania w trybie
VOR pojawi się tylko symbol „
”.
• Podczas nagrywania synchronicznego
(strona 50) i nagrywania FM (strona 79)
(tylko model ICD-UX513F) funkcja VOR
nie działa.
43
PL
Zapisywanie nagrania na karcie pamięci
x STOP
z REC/PAUSE
.
N/ENT
v, V
Włóż kartę M2™ stykiem
skierowanym do siebie.*
*Przyjmując widok od
tyłu dyktafonu
cyfrowego.
• Memory Stick Micro™ (M2™): dyktafon
obsługuje karty do 16 GB.
• Karta microSD: karty microSD (FAT16)
o pojemności mniejszej niż 2 GB oraz
karty microSDHC (FAT32) o pojemności
od 4 GB do 32 GB są kompatybilne
z dyktafonem.
Karty pamięci o pojemności 64 MB lub
mniejszej nie są obsługiwane.
Poniżej podano karty microSD/
microSDHC przetestowane zgodnie
z naszymi standardami.
microSD/microSDHC
Producent 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB
Włóż kartę microSD etykietą
skierowaną do siebie.*
Oprócz pamięci wbudowanej możesz
zapisywać pliki na karcie pamięci.
Kompatybilne karty pamięci
Z dyktafonem cyfrowym możesz używać
następujących kart pamięci:
44
PL
SONY
a
a
a
—
—
Toshiba
a
a
a
a
—
Panasonic
a
a
a
a
—
SanDisk
a
a
a
a
a
a: przetestowana
–: nieprzetestowana
Dane na wrzesień 2010 r.
W przypadku dyktafonu ICD-UX512/UX513F
testy działania przeprowadzano w odniesieniu
do kart pamięci dostępnych we wrześniu 2010
roku.
Najnowsze informacje o przetestowanych
kartach pamięci można znaleźć w witrynie
pomocy technicznej dla dyktafonu cyfrowego:
http://support.sony-europe.com/DNA
W niniejszej instrukcji karty pamięci M2™
i microSD są opisywane jako „karty pamięci”.
Gniazdo na kartę M2™/microSD jest
opisywane jako „gniazdo karty pamięci”.
otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.
2 Włóż kartę M2™ lub microSD do
gniazda w sposób pokazany na rysunku
na stronie 44 i wsuń ją całkowicie.
Następnie zamknij pokrywę.
Wyjmowanie karty pamięci
Naciśnij kartę pamięci znajdującą się
w gnieździe. Gdy karta zostanie
odblokowana, wyjmij ją z gniazda.
Struktura folderów i plików
Inne czynności związane z nagrywaniem
Ze względu na specyfikę systemu plików
dyktafonu cyfrowego możesz nagrywać
i odtwarzać pliki LPCM mniejsze niż 2 GB
oraz pliki MP3/WMA/AAC-LC mniejsze
niż 1 GB (przy korzystaniu z karty
pamięci).
Na każdej karcie M2™ możesz zapisać do
4 074 plików.
1 Przy włączonym trybie zatrzymania
Na karcie pamięci, oprócz folderów
zapisanych w pamięci wbudowanej,
znajduje się 5 folderów.
Struktura folderów oraz plików jest inna od
struktury pamięci wbudowanej
(strona 112).
P Uwaga
Nie możemy zagwarantować działania
wszystkich kompatybilnych kart pamięci.
Wkładanie karty pamięci do
gniazda
Przed rozpoczęciem nagrywania skopiuj
wszystkie dane zapisane na karcie pamięci
na dysk komputera i sformatuj kartę
pamięci za pomocą dyktafonu cyfrowego
(strona 105), tak by usunąć z niej wszystkie
dane.
P Uwagi
• Nie wkładaj ani nie wyjmuj karty pamięci
podczas nagrywania/odtwarzania/
formatowania. Może to spowodować, że
dyktafon cyfrowy nie będzie działać
prawidłowo.
• Nie wyjmuj karty pamięci, jeśli w oknie
wyświetlacza wyświetlana jest animacja
„Accessing...”. Może to spowodować
uszkodzenie danych.
45
PL
• Jeśli karta pamięci nie zostanie rozpoznana,
wyjmij ją i włóż ponownie do dyktafonu
cyfrowego.
• Całkowicie zamknij pokrywę gniazda karty
pamięci. Do gniazda karty pamięci nie
należy wlewać płynów ani umieszczać
w nich metalowych czy łatwopalnych
przedmiotów oraz przedmiotów innych niż
karta pamięci. Może to spowodować pożar,
porażenie prądem elektrycznym lub
nieprawidłowe działanie urządzenia.
Przełączanie lokalizacji
docelowej dyktafonu cyfrowego
na kartę pamięci (z poziomu
okna wyboru folderu)
3 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „Memory Card”,
a następnie naciśnij N/ENT.
Nastąpi zmiana zakładki
(pamięć
wbudowana) na zakładkę
(pamięć
zewnętrzna) i wyświetlone zostanie okno
wyboru folderu.
1 Naciśnij przycisk
.
Zostanie wyświetlone okno wyboru
folderu.
2 Naciśnij . na przycisku sterującym,
a następnie v lub V, aby przejść do
zakładki
(pamięć wbudowana), po
czym naciśnij przycisk N/ENT.
4 Naciśnij przycisk x STOP, aby
powrócić do trybu zatrzymania.
Korzystanie z pamięci
wbudowanej
W kroku 3 wybierz ustawienie „Built-In
Memory”.
46
PL
Przełączanie lokalizacji
docelowej dyktafonu cyfrowego
na kartę pamięci (z poziomu
menu)
1 Z menu wybierz zakładkę
(ustawienia dyktafonu cyfrowego) t
„Select Memory” i naciśnij przycisk
N/ENT.
2 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „Memory Card”,
a następnie naciśnij N/ENT.
wybierz zakładkę
(ustawienia
dyktafonu cyfrowego) t „Format”
i naciśnij przycisk N/ENT.
Wyświetli się komunikat „Erase All
Data?”.
4 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „Execute”,
a następnie naciśnij N/ENT.
5 Naciśnij x STOP, aby wyjść z trybu
menu.
Inne czynności związane z nagrywaniem
(Zakładka
(radio
FM) jest wyświetlana
tylko w modelu
ICD-UX513F.)
3 Jeśli karta nie jest sformatowana, z menu
Korzystanie z pamięci
wbudowanej
W kroku 2 wybierz ustawienie „Built-In
Memory”.
Rozpoczynanie nagrywania
Wybierz folder i naciśnij przycisk z REC/
PAUSE. Szczegółowe informacje na temat
nagrywania można znaleźć na stronie 22.
W chwili zakupu dyktafonu cyfrowego
dla funkcji „Select Memory” wybrane
jest ustawienie „Built-In Memory”.
Jeśli karta pamięci jest sformatowana,
przejdź do kroku 5.
47
PL
Nagrywanie za pomocą innych urządzeń
Nagrywanie za pomocą
mikrofonu zewnętrznego
Mikrofon
stereofoniczny
Jeśli opcja „Select Input” nie jest
wyświetlana, ustaw ją w menu
(strona 93).
2 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „MIC IN”,
a następnie naciśnij N/ENT.
Gniazdo m (mikrofon)
x STOP
z REC/PAUSE
N/ENT
W chwili zakupu dyktafonu cyfrowego
dla funkcji „Select Input” wybrane jest
ustawienie „MIC IN”.
3 Naciśnij x STOP, aby wyjść z trybu
menu.
v, V
4 Naciśnij przycisk z REC/PAUSE, aby
1 Podłącz mikrofon zewnętrzny do
gniazda m (mikrofon), gdy dyktafon
cyfrowy będzie w trybie zatrzymania.
W oknie wyświetlacza pojawi się
komunikat „Select Input”.
48
PL
rozpocząć nagrywanie.
Wbudowane mikrofony są
automatycznie odłączane.
Jeśli poziom wejściowy jest za słaby,
dostosuj ustawienie „Mic Sensitivity”
dyktafonu cyfrowego.
Gdy podłączany jest mikrofon zasilany
przez wtyk, jest on automatycznie
zasilany z dyktafonu cyfrowego.
z Zalecane mikrofony
Z urządzeniem można używać elektretowych
mikrofonów pojemnościowych Sony
ECM-CS10, ECM-CZ10 (nie należą do
wyposażenia).
Nagrywanie dźwięku z telefonu
stacjonarnego lub komórkowego
Nagrywanie z innego
urządzenia
Odtwarzacz
CD itp.
Inne czynności związane z nagrywaniem
Do nagrywania dźwięku z telefonu
stacjonarnego lub komórkowego można
używać elektretowego mikrofonu
pojemnościowego ECM-TL1 o wyglądzie
słuchawki (nie należy do wyposażenia).
Szczegółowy opis podłączenia można
znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej
wraz z mikrofonem ECM-TL1.
• Funkcja VOR (strona 42) może nie działać,
w zależności od rodzaju telefonu lub stanu
linii telefonicznej.
• Nie odpowiadamy za jakiekolwiek
niedogodności, nawet kiedy nie udaje się
nagrywać rozmów za pomocą tego
dyktafonu cyfrowego.
Gniazdo m (mikrofon)
P Uwagi
• Po uzyskaniu połączenia, ale przed
rozpoczęciem nagrywania, należy sprawdzić
jakość dźwięku rozmowy oraz poziom
nagrywania.
• Jeśli zostanie nagrany ton linii telefonicznej
lub dźwięk wybierania numeru, to rozmowa
może zostać nagrana z niższym poziomem
głośności. W takim przypadku należy
rozpocząć nagrywanie dopiero po
rozpoczęciu rozmowy.
x STOP
z REC/PAUSE
v, V
N/ENT
Pliki muzyczne można tworzyć bez
korzystania z komputera, nagrywając
49
PL
dźwięk z innego urządzenia podłączonego
do dyktafonu cyfrowego.
Po wybraniu opcji „Audio IN” w menu
„Scene Select”, ustawienia odpowiednie dla
trybu nagrywania z innego urządzenia są
wybierane automatycznie. Szczegółowe
informacje na temat ustawień można
znaleźć na stronie 37.
1 Z menu wybierz zakładkę
(nagrywanie) t „SYNC REC”
i naciśnij przycisk N/ENT.
(Zakładka
(radio
FM) jest wyświetlana
tylko w modelu
ICD-UX513F.)
Wskazówki
• Przed rozpoczęciem nagrywania zalecamy
najpierw wykonanie nagrania próbnego.
• Jeśli poziom sygnału wejściowego jest zbyt
niski, połącz gniazdo słuchawek
(minigniazdo stereofoniczne) innego
urządzenia z gniazdem m (mikrofon)
dyktafonu cyfrowego i wyreguluj poziom
głośności w urządzeniu podłączonym do
dyktafonu cyfrowego.
Nagrywanie przy użyciu funkcji
nagrywania synchronicznego
Dyktafon cyfrowy wstrzymuje nagrywanie,
jeśli przez co najmniej 2 sekundy nie
zostanie wykryty żaden dźwięk. Po
wykryciu dźwięku dyktafon cyfrowy
ponownie rozpocznie nagrywanie nowego
pliku.
Po wybraniu opcji „Audio IN” w menu
„Scene Select”, dla opcji „SYNC REC”
automatycznie ustawiana jest wartość
„ON”.
50
PL
2 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „ON”,
a następnie naciśnij N/ENT.
W chwili zakupu dyktafonu cyfrowego
dla funkcji „SYNC REC” wybrane jest
ustawienie „OFF”.
3 Naciśnij x STOP, aby wyjść z trybu
menu.
4 Podłącz inne urządzenie do dyktafonu
cyfrowego, gdy znajduje się on w trybie
zatrzymania.
Podłącz złącze wyjścia audio (miniwtyk
stereofoniczny) urządzenia do gniazda
m (mikrofon) dyktafonu cyfrowego przy
użyciu dostępnego w handlu kabla
połączeniowego audio.
W oknie wyświetlacza pojawi się
komunikat „Select Input”.
Jeśli opcja „Select Input” nie jest
wyświetlana, ustaw ją w menu
(strona 93).
5 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „Audio IN”,
a następnie naciśnij N/ENT.
Nagrywanie synchroniczne zostanie
wstrzymane, gdy urządzenie nie wykryje
dźwięku przez co najmniej 2 sekundy
i wyświetli się wskaźnik „
”.
Po wykryciu dźwięku dyktafon cyfrowy
ponownie rozpocznie nagrywanie nowego
pliku.
P Uwagi
6 Naciśnij przycisk z REC/PAUSE, aby
rozpocząć nagrywanie.
Wyświetlony zostanie wskaźnik
„
” i dyktafon cyfrowy
przejdzie w tryb wstrzymania
nagrywania.
Inne czynności związane z nagrywaniem
W chwili zakupu dyktafonu cyfrowego
dla funkcji „Select Input” wybrane jest
ustawienie „MIC IN”.
• Podczas nagrywania synchronicznego nie
można wstrzymać nagrywania (strona 25),
nagrywać z funkcją VOR (strona 42) ani
dodawać znacznika ścieżki (strona 70).
• W zależności od urządzenia podłączonego
do dyktafonu cyfrowego funkcja
zsynchronizowanego nagrywania może nie
działać poprawnie z powodu różnicy
poziomów dźwięku wejściowego.
• Ustawienia „Mic Sensitivity” nie można
regulować podczas nagrywania z innego
urządzenia.
7 Odtwórz nagranie na urządzeniu
podłączonym do dyktafonu cyfrowego.
Wyświetlony zostanie wskaźnik
„
” i rozpocznie się
nagrywanie synchroniczne.
51
PL
Nagrywanie bez użycia funkcji
nagrywania synchronicznego
Wybierz „OFF” w kroku 2 procedury
„Nagrywanie przy użyciu funkcji
nagrywania synchronicznego” na
stronie 50, a następnie wykonaj kroki 3 - 7.
Po naciśnięciu przycisku z REC/PAUSE
w kroku 6 wbudowane mikrofony zostaną
automatycznie odcięte i nagrywany będzie
dźwięk z urządzenia podłączonego do
dyktafonu cyfrowego.
52
PL
Czynności wykonywane podczas
nagrywania
Monitorowanie nagrywania
Gniazdo i (słuchawki)
VOL –/+
Inne czynności związane z nagrywaniem
Po podłączeniu słuchawek
stereofonicznych (nie należą do
wyposażenia) do gniazda i (słuchawki),
możesz monitorować nagrywanie. Poziom
głośności monitorowania można regulować
za pomocą przycisku VOL –/+, jednak
poziom nagrywania jest stały.
P Uwaga
Jeśli przewód słuchawek styka się
z dyktafonem cyfrowym podczas
monitorowania nagrywania, dyktafon cyfrowy
może zarejestrować szmery. Szmery te można
zredukować, utrzymując przewód z dala od
dyktafonu cyfrowego.
53
PL
Inne czynności związane z odtwarzaniem
Zmiana ustawień odtwarzania
Praktyczne metody
odtwarzania
Odsłuchiwanie nagrań o lepszej
jakości dźwięku
• Aby słuchać za pośrednictwem
słuchawek:
Podłącz należące do wyposażenia
słuchawki stereofoniczne do gniazda
i (słuchawki). Wbudowany głośnik
zostanie automatycznie odłączony.
• Odsłuchiwanie za pośrednictwem
głośnika zewnętrznego:
Podłącz głośnik aktywny lub pasywny
(nie należą do wyposażenia) do gniazda
i (słuchawki).
Szybkie odnajdywanie punktu,
od którego ma się rozpocząć
odtwarzanie (Easy Search)
Jeśli dla opcji „ON” wybrano ustawienie
„Easy Search” (strona 96), możesz szybko
znaleźć miejsce, od którego ma się
rozpocząć odtwarzanie. W tym celu
podczas odtwarzania należy wielokrotnie
nacisnąć symbol > lub . na przycisku
sterującym.
54
PL
Możesz cofnąć o około 3 sekundy,
naciskając jeden raz symbol ., lub
przejść do przodu o około 10 sekund,
naciskając jeden raz symbol > na
przycisku sterującym. Funkcja ta jest
przydatna do wyszukiwania żądanego
miejsca w długim nagraniu.
Wyszukiwanie do przodu/do tyłu
podczas odtwarzania (Cue/
Review)
• Wyszukiwanie do przodu (Cue):
Naciśnij i przytrzymaj symbol > na
przycisku sterującym podczas
odtwarzania i zwolnij go w miejscu,
w którym chcesz wznowić odtwarzanie.
• Wyszukiwanie do tyłu (Review):
Naciśnij i przytrzymaj symbol . na
przycisku sterującym podczas
odtwarzania i zwolnij go w miejscu,
w którym chcesz wznowić odtwarzanie.
Podczas odtwarzania dźwięku dyktafon
cyfrowy przeszukuje nagranie z małą
szybkością. Jest to przydatne do
sprawdzania jednego słowa w przód lub
w tył. Jeśli następnie przycisk zostanie
naciśnięty i przytrzymany, dyktafon
cyfrowy rozpocznie wyszukiwanie
z większą szybkością.
z Gdy pliki są odtwarzane do końca
Redukcja szumów podczas
odtwarzania, poprawa
czystości ludzkiego głosu –
funkcja redukcji szumów
ostatniej wiadomości
x STOP
N/ENT
MENU/NOISE CUT
v, V
Inne czynności związane z odtwarzaniem
• W przypadku dojścia do końca ostatniego
pliku podczas odtwarzania lub szybkiego
odtwarzania, na 5 sekund podświetli się
komunikat „FILE END”.
• Gdy komunikat „FILE END” i wskaźnik
pracy zgasną, dyktafon cyfrowy zatrzyma
się na początku ostatniego pliku.
• Naciśnięcie i przytrzymanie symbolu .
na przycisku sterującym przy
podświetlonym komunikacie „FILE END”
powoduje szybkie odtwarzanie nagrań
i rozpoczęcie normalnego odtwarzania po
zwolnieniu przycisku.
• Jeśli ostatni plik jest długi i odtwarzanie ma
zostać rozpoczęte w dalszej jego części,
naciśnij i przytrzymaj symbol > na
przycisku sterującym, aby przejść do końca
pliku, a następnie naciśnij symbol ., gdy
wyświetlony jest komunikat „FILE END”,
aby wrócić do wybranego miejsca.
• W przypadku plików innych niż ostatni
należy przejść do początku następnego pliku
i włączyć odtwarzanie do tyłu do żądanego
punktu.
Po włączeniu funkcji redukcji szumów
w trybie odtwarzania redukowane są
wszystkie odgłosy otoczenia z wyjątkiem
głosu ludzkiego. Odtwarzany dźwięk jest
lepszej jakości, ponieważ szumy
wszystkich zakresów częstotliwości, w tym
ludzkiego głosu, są redukowane.
P Uwagi
• Działanie funkcji redukcji szumów może się
różnić w zależności od jakości nagranego
głosu.
• Funkcja redukcji szumów nie działa
w przypadku odtwarzania przez wbudowany
głośnik.
55
PL
• Po włączeniu funkcji redukcji szumów
funkcja efektów dźwiękowych nie jest
aktywna.
• W czasie słuchania radia FM radio (tylko
model ICD-UX513F) funkcja redukcji
szumów nie jest aktywna.
• Funkcja ta nie jest aktywna również podczas
odsłuchiwania plików AAC-LC i WMA.
1 Kiedy dyktafon cyfrowy znajduje się
w trybie zatrzymania lub odtwarzania,
naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU/
NOISE CUT przez około 2 sekundy lub
dłużej.
Zostanie wyświetlone okno ustawień
funkcji „Noise Cut”.
2 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „Maximum” lub
„Medium”, a następnie naciśnij
N/ENT.
W chwili zakupu dyktafonu cyfrowego
dla funkcji „Noise Cut” wybrane jest
ustawienie „OFF”.
56
PL
3 Naciśnij x STOP, aby wyjść z trybu
menu.
Wyłączanie funkcji redukcji
szumów
W kroku 2 wybierz ustawienie „OFF”.
Ustawianie funkcji redukcji
szumów z poziomu menu
Ustaw funkcję „Noise Cut” z poziomu
zakładki
(odtwarzanie).
Dostosowywanie szybkości
odtwarzania – funkcja DPC
(Digital Pitch Control)
Tył
Przód
W chwili zakupu dyktafonu cyfrowego
szybkość odtwarzania jest ustawiona na
wartość „×0,70”.
v, V
Wznawianie odtwarzania
z normalną prędkością
Ustaw przełącznik funkcji DPC(SPEED
CTRL) w położeniu „OFF”.
Możesz regulować szybkość odtwarzania
w zakresie od 0,50 do 2,00 razy. Dzięki
funkcji cyfrowego przetwarzania dźwięku
głos w pliku jest odtwarzany w naturalnej
tonacji.
P Uwaga
Inne czynności związane z odtwarzaniem
Możesz regulować szybkość odtwarzania
w zakresie od 0,50 do 1,00 razy (w przypadku
plików LPCM/WMA/AAC-LC). W
przypadku próby ustawienia prędkości
odtwarzania spoza zakresu, w oknie
wyświetlacza pojawi się komunikat „NO
FAST”.
1 Ustaw przełącznik funkcji DPC(SPEED
CTRL) w położeniu „ON”.
2 Podczas odtwarzania naciśnij v lub V na
przycisku sterującym, aby dostosować
szybkość odtwarzania.
V: Zmniejszenie prędkości odtwarzania
0,05 razy po każdym naciśnięciu
przycisku (od ×0,50 do ×1,00).
v: Zwiększenie prędkości odtwarzania
0,10 razy po każdym naciśnięciu
przycisku (od ×1,00 do ×2,00).
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku
spowoduje ciągłą zmianę szybkości.
57
PL
Wybieranie efektu
dźwiękowego
x STOP
2 Naciśnij symbol v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać efekt dla
odtwarzania, a następnie naciśnij
przycisk N/ENT.
v, V
N/ENT
., >
W menu można ustawić żądany efekt
odtwarzania.
1 Kiedy dyktafon cyfrowy znajduje się
w trybie zatrzymania lub odtwarzania,
z menu wybierz zakładkę
(odtwarzanie) t „Effect” i naciśnij
przycisk N/ENT.
(Zakładka
(radio
FM) jest wyświetlana
tylko w modelu
ICD-UX513F.)
58
PL
3 Naciśnij x STOP, aby wyjść z trybu
menu.
Uwydatnienie średnich
częstotliwości, doskonałe dla
śpiewu.
Rock
Uwydatnienie wysokich i niskich
częstotliwości, co daje mocniejszy
dźwięk.
Jazz
Uwydatnienie wysokich
częstotliwości, co daje bardziej
żywy dźwięk.
Bass1
Uwydatnienie niskich tonów.
Bass2
Większe uwydatnienie niskich
tonów.
Custom
Ustawienie własnych poziomów
dźwięków dla 5 zakresów.
OFF
Wyłączenie funkcji efektów
dźwiękowych.
W chwili zakupu dyktafonu cyfrowego dla
funkcji „Effect” wybrane jest ustawienie
„OFF”.
Ustawianie własnego poziomu
dźwięków
1 W kroku 2 dla funkcji „Effect” wybierz
ustawienie „Custom”, a następnie
naciśnij przycisk N/ENT.
Zostanie wyświetlone okno ustawień
użytkownika.
2 Po ustawieniu poziomu dźwięków dla
zakresów 100 Hz, 300 Hz, 1 kHz, 3 kHz
i 10 kHz, naciśnij . na > na
przycisku sterującym, aby przesunąć
zakres w lewo lub w prawo, a następnie
naciśnij v lub V na przycisku
sterującym.
Regulacja zakresu jest 7-stopniowa
(od –3 do +3).
Inne czynności związane z odtwarzaniem
Pop
3 Naciśnij przycisk N/ENT.
4 Naciśnij x STOP, aby wyjść z trybu
menu.
P Uwagi
• Funkcja ta nie działa w przypadku
odtwarzania przez wbudowany głośnik lub
słuchania radia FM (tylko model
ICD-UX513F).
• Po włączeniu funkcji redukcji szumów
funkcja efektów dźwiękowych nie jest
aktywna.
59
PL
Wybieranie trybu
odtwarzania
x STOP
A-B
3 Naciśnij x STOP, aby wyjść z trybu
menu.
N/ENT
v, V
1
Odtwarzanie pliku.
Odtwarzanie w sposób ciągły
wszystkich plików znajdujących się
w folderze.
W menu można wybrać tryb odtwarzania.
1 Kiedy dyktafon cyfrowy znajduje się
w trybie zatrzymania lub odtwarzania,
z menu wybierz zakładkę
(odtwarzanie) t „Play Mode”
i naciśnij przycisk N/ENT.
(Zakładka
(radio
FM) jest wyświetlana
tylko w modelu
ICD-UX513F.)
2 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „1”, „
”,
„ALL”, „
1”, „
” lub
„ ALL”, a następnie naciśnij N/ENT.
60
PL
ALL
1
Odtwarzanie wszystkich plików
w sposób ciągły.
Wielokrotne odtwarzanie jednego
pliku.
Wielokrotne odtwarzanie
wszystkich plików znajdujących się
w jednym folderze.
ALL Wielokrotne odtwarzanie
wszystkich plików.
W chwili zakupu dyktafonu cyfrowego dla
funkcji „Play Mode” wybrane jest
ustawienie „
”.
Wielokrotne odtwarzanie
określonego fragmentu –
odtwarzanie wielokrotne A-B
punkt końcowy B w sposób opisany
w kroku 2.
1 Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
Ustawienie punktów A i B na początku i na
końcu pliku oraz w pobliżu znacznika ścieżki
nie jest możliwe.
(powtarzanie) A-B, aby ustawić
punkt początkowy A.
Wyświetla się symbol „A-B B?”.
P Uwaga
2 Ponownie naciśnij przycisk
Inne czynności związane z odtwarzaniem
(powtarzanie) A-B, aby ustawić
punkt końcowy B.
Zostanie wyświetlony symbol
„
A-B”, a określony fragment będzie
odtwarzany wielokrotnie.
Aby wznowić normalne odtwarzanie:
Naciśnij przycisk N/ENT.
Aby zatrzymać odtwarzanie wielokrotne
A-B:
Naciśnij przycisk x STOP.
Aby zmienić fragment przeznaczony do
wielokrotnego odtwarzania w trybie A-B:
Podczas odtwarzania wielokrotnego A-B
ponownie naciśnij przycisk
(powtarzanie) A-B, aby ustawić punkt
nowy początkowy A. Następnie ustaw
61
PL
Odtwarzanie pliku o określonej godzinie
wraz z sygnałem alarmu
x STOP
N/ENT
2 Przejdź do trybu ustawiania alarmu.
1 Kiedy dyktafon cyfrowy znajduje się
w trybie zatrzymania, z menu
wybierz zakładkę
(odtwarzanie)
t „Alarm” i naciśnij przycisk
N/ENT.
v, V
Możesz ustawić sygnał alarmu
i rozpoczęcie odtwarzania wybranego pliku
o określonej godzinie. Plik może być
odtwarzany w określonym dniu, raz
w tygodniu lub codziennie o tej samej
godzinie. Istnieje możliwość ustawienia
alarmu dla pliku.
1 Wybierz plik, który chcesz odtworzyć
wraz z alarmem.
62
PL
(Zakładka
(radio
FM) jest wyświetlana
tylko w modelu
ICD-UX513F.)
2 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „ON”,
a następnie naciśnij N/ENT.
3 Ustaw datę i godzinę alarmu.
1 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać opcję „Date”,
dzień tygodnia lub opcję „Daily”,
a następnie naciśnij N/ENT.
2 Po wybraniu opcji „Date”:
Podaj kolejno rok, miesiąc, dzień,
godzinę i minutę w sposób opisany
w części „Krok 4: Ustawianie zegara”
na stronie 18.
Po wybraniu dnia tygodnia lub
opcji „Daily”:
Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby ustawić godzinę,
a następnie naciśnij przycisk N/ENT;
naciśnij symbol v lub V na przycisku
sterującym, aby ustawić minuty,
a następnie naciśnij przycisk N/ENT.
4 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby szablon alarmu,
a następnie naciśnij N/ENT.
5 Naciśnij x STOP, aby wyjść z trybu
menu.
Po zakończeniu procesu ustawiania
w oknie wyświetlacza pojawi się symbol
„,” (wskaźnik alarmu).
Zmiana ustawień alarmu
Wykonaj kroki 1 oraz 2 opisane na
strona 62. W kroku 2-2 wybierz opcję
„OFF” i naciśnij N/ENT. Alarm zostanie
anulowany, a z okna wyświetlacza zniknie
wskaźnik alarmu.
W ustawionym dniu o określonej
godzinie
O ustalonej godzinie w oknie wyświetlacza
pojawia się „ALARM” i odtwarzane są
alarm oraz wybrany plik zgodnie
z wybranym szablonem.
Po zakończeniu odtwarzania dyktafon
cyfrowy zatrzyma się automatycznie. (Jeśli
wybrano szablon „Beep&Play” lub „Play”,
dyktafon cyfrowy zatrzyma się na początku
wybranego pliku.)
Inne czynności związane z odtwarzaniem
Wyświetla się symbol „Executing...”.
Anulowanie ustawień alarmu
Zatrzymywanie odtwarzanego
alarmu
W trakcie odtwarzania alarmu naciśnij
dowolny przycisk inny niż VOL –/+. Jeśli
funkcja HOLD jest włączona, naciśnięcie
dowolnego przycisku spowoduje
zatrzymanie odtwarzania alarmu.
Wybierz plik, dla którego chcesz zmienić
ustawienia alarmu, a następnie wykonaj
kroki od 2 do 5 opisane na stronie 62
i niniejszej stronie.
63
PL
P Uwagi
• Dla każdego pliku można ustawić tylko
jeden alarm.
• Nie można ustawić alarmu, jeśli nie został
ustawiony zegar lub nie został nagrany
żaden plik.
• Alarm włącza się, nawet jeśli dla opcji
„Beep” wybrano w menu ustawienie „OFF”
(strona 103).
• Jeśli alarm ma się włączyć w momencie,
w którym przeprowadzana jest aktualizacja
danych, alarm zostanie automatycznie
anulowany.
• Jeśli ustawiony jest więcej niż jeden alarm,
tylko pierwszy plik zostanie odtworzony
z alarmem.
• Jeśli plik z ustawionym alarmem zostanie
podzielony, ustawienie alarmu pozostanie
związane tylko z pierwszą częścią
podzielonego pliku.
• Usunięcie pliku z ustawionym alarmem
powoduje także anulowanie alarmu.
• Nie można ustawiać alarmów dla plików
podcast.
• Nie można ustawiać alarmów dla plików
znajdujących się na karcie pamięci.
64
PL
Odtwarzanie za pomocą innych urządzeń
Nagrywanie za pomocą
innego urządzenia
Magnetofon,
nagrywarka
minidysków itd.
Gniazdo
i (słuchawki)
1 Połącz gniazdo i (słuchawki) dyktafonu
cyfrowego z zewnętrznym złączem
wejścia tego urządzenia przy użyciu
dostępnego w handlu kabla
połączeniowego audio.
2 Naciśnij przycisk N/ENT, aby
rozpocząć odtwarzanie, i w tym samym
momencie ustaw podłączone urządzenia
w tryb nagrywania.
Plik z dyktafonu cyfrowego zostanie
nagrany na podłączonym urządzeniu.
Inne czynności związane z odtwarzaniem
3 Jednocześnie naciśnij przycisk x STOP
x STOP
N/ENT
Możliwe jest nagrywanie dźwięków na inne
urządzenie przy wykorzystaniu dyktafonu
cyfrowego.
Przed rozpoczęciem nagrywania zalecamy
najpierw wykonanie nagrania próbnego.
na dyktafonie cyfrowym i podłączonym
urządzeniu, aby zatrzymać nagrywanie.
z Wskazówka
Jeśli nagrywany dźwięk nie jest wystarczająco
głośny, dostosuj głośność odtwarzania na
dyktafonie cyfrowym (strona 29).
65
PL
Edytowanie plików
Porządkowanie plików w folderze
Przenoszenie plików do
innego folderu
x STOP
3 Naciśnij . na przycisku sterującym,
a następnie v lub V, aby przejść do
zakładki
(głos) lub
(muzyka), po
czym naciśnij przycisk >.
v, V
N/ENT
., >
1 Wybierz plik, który chcesz przenieść.
4 Naciśnij symbol v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać folder, do
którego chcesz przenieść plik,
a następnie naciśnij przycisk N/ENT.
2 Kiedy dyktafon cyfrowy znajduje się
w trybie zatrzymania, z menu wybierz
zakładkę
(edycja) t „Move File”
i naciśnij przycisk N/ENT.
(Zakładka
(radio
FM) jest wyświetlana
tylko w modelu
ICD-UX513F.)
66
PL
Wyświetli się animacja „Moving File...”,
a plik zostanie przeniesiony na ostatnią
pozycję w folderze docelowym.
Plik przeniesiony do innego folderu
zostanie skasowany z folderu, w którym
znajdował się wcześniej.
5 Naciśnij x STOP, aby wyjść z trybu
menu.
Anulowanie przenoszenia plików
Przed przejściem do kroku 4 naciśnij
przycisk x STOP.
P Uwagi
• Nie można przenosić plików podcast.
• Nie można przenosić plików chronionych
(strona 76).
• Nie można przenosić plików na inne nośniki
pamięci.
Kopiowanie plików do innej
pamięci
x STOP
., >
N/ENT
v, V
1 Wybierz plik, który chcesz skopiować.
Jeśli chcesz skopiować nagranie z karty
pamięci do pamięci wbudowanej, jako
pamięć źródłową ustaw „Memory Card”
(strona 46).
2 Z menu wybierz zakładkę
(edycja) t
„File Copy” i naciśnij przycisk N/ENT.
Edytowanie plików
Gniazdo karty pamięci
Pliki można kopiować z pamięci
wbudowanej na kartę pamięci i odwrotnie,
co jest pomocne przy tworzeniu kopii
zapasowych. Przed rozpoczęciem
kopiowania należy umieścić kartę pamięci
w gnieździe dyktafonu.
(Zakładka
(radio
FM) jest wyświetlana
tylko w modelu
ICD-UX513F.)
Wyświetlana jest animacja „Copy to
Memory Card Select Folder” lub „Copy
to Built-In Memory Select Folder” oraz
okno wyboru folderu.
3 Naciśnij . na przycisku sterującym,
a następnie v lub V, aby przejść do
67
PL
zakładki
(głos) lub
(muzyka), po
czym naciśnij przycisk >.
Anulowanie kopiowania
Przed przejściem do kroku 4 naciśnij
przycisk x STOP.
Anulowanie kopiowania podczas
kopiowania
Kiedy w kroku 4 wyświetlana jest animacja
„Copying...”, naciśnij przycisk x STOP.
4 Naciśnij symbol v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać folder, do
którego chcesz skopiować plik,
a następnie naciśnij przycisk N/ENT.
Wyświetli się animacja „Copying...”,
a plik zostanie skopiowany na ostatnią
pozycję w folderze docelowym.
Nagranie zostanie skopiowane wraz
z nazwą pliku.
5 Naciśnij x STOP, aby wyjść z trybu
menu.
68
PL
P Uwagi
• Przed rozpoczęciem kopiowania pliku
docelowego należy sprawdzić wskaźnik
baterii. Jeśli bateria jest słaba, kopiowanie
plików nie jest możliwe.
• Jeśli ilość wolnej pamięci nie jest
wystarczająca, kopiowanie plików nie jest
możliwe.
• Nie można kopiować plików podcast.
• Podczas kopiowania nie należy wyjmować
karty pamięci ani nie wyłączać dyktafonu
cyfrowego. Może to spowodować
uszkodzenie plików.
Kasowanie wszystkich
wiadomości w folderze
x STOP
N/ENT
v, V
Wyświetli się komunikat „Erase All
Files in the Folder?”.
3 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „Execute”,
a następnie naciśnij N/ENT.
W oknie wyświetlacza pojawi się
animacja „Erasing...”, a wszystkie pliki
znajdujące się w wybranym folderze
zostaną skasowane.
4 Naciśnij x STOP, aby wyjść z trybu
menu.
P Uwaga
Anulowanie kasowania
Jeśli w wybranym folderze znajdują się pliki
chronione (strona 76), ich skasowanie nie jest
możliwe.
W kroku 3 wybierz opcję „Cancel”,
a następnie naciśnij przycisk N/ENT.
Edytowanie plików
1 Kiedy dyktafon cyfrowy znajduje się we
trybie zatrzymania, wybierz folder
z plikami, które mają zostać skasowane.
2 Z menu wybierz zakładkę
(edycja) t
„Erase All” i naciśnij przycisk N/ENT.
(Zakładka
(radio
FM) jest wyświetlana
tylko w modelu
ICD-UX513F.)
69
PL
Korzystanie ze znaczników ścieżek
Dodawanie znacznika
ścieżki
T-MARK
N/ENT
., >
Znacznik ścieżki można dodać w celu
późniejszego podzielenia pliku wdanym
miejscu lub ułatwienia lokalizacji danego
miejsca podczas odtwarzania. Dla danego
pliku można ustawić do 98 znaczników
ścieżek.
W celu dodania znacznika ścieżki podczas
nagrywania, odtwarzania lub wstrzymania
należy nacisnąć przycisk T-MARK.
Wskaźnik
(znacznik ścieżki) zamiga
trzy razy, co oznacza dodanie znacznika.
70
PL
P Uwagi
• Znaczniki można dodawać wyłącznie do
plików nagranych za pomocą dyktafonu
cyfrowego. Ponadto podczas edytowania
plików za pomocą oprogramowania Sound
Organizer dodawanie znacznika ścieżki do
pliku może nie być możliwe.
• Nie można dodać znacznika zamieszczonego
0,5 sekundy od innego znacznika.
• Dodanie go jest też niemożliwe na samym
początku lub na samym końcu pliku.
• Jeśli dany plik posiada już 98 znaczników,
nie można dodać nowego znacznika.
• Dodanie znacznika podczas odtwarzania
powoduje zatrzymanie odtwarzania.
Lokalizowanie znacznika ścieżki,
odtwarzanie nagrania od
znacznika
W trybie zatrzymania naciśnij . lub >
na przycisku sterującym. Kiedy wskaźnik
(znacznik ścieżki) zamiga jeden raz na
wyświetlaczu, naciśnij przycisk N/ENT.
Kasowanie znaczników
ścieżek
x STOP
3 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „Execute”,
a następnie naciśnij N/ENT.
W oknie wyświetlacza pojawi się
animacja „Erasing...”, a wybrany
znacznik ścieżki zostanie skasowany.
Miejsce zatrzymania
N/ENT
v, V
Kasowanie
znacznika
1 Zatrzymaj nagranie za znacznikiem,
który chcesz usunąć.
2 Z menu wybierz zakładkę
4 Naciśnij x STOP, aby wyjść z trybu
Edytowanie plików
(edycja) t
„Erase Track Mark” i naciśnij przycisk
N/ENT.
Usuwanie znacznika ścieżki znajdującego
się przed miejscem zatrzymania.
menu.
Anulowanie kasowania
(Zakładka
(radio
FM) jest wyświetlana
tylko w modelu
ICD-UX513F.)
W kroku 3 wybierz opcję „Cancel”,
a następnie naciśnij przycisk N/ENT.
Wyświetli się komunikat „Erase Track
Mark?”.
71
PL
Jednoczesne kasowanie
wszystkich znaczników
ścieżek danego nagrania
x STOP
N/ENT
3 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „Execute”,
a następnie naciśnij N/ENT.
W oknie wyświetlacza pojawi się
animacja „Erasing...”, a wszystkie
znaczniki ścieżek zostaną skasowane
jednocześnie.
4 Naciśnij x STOP, aby wyjść z trybu
menu.
v, V
Anulowanie kasowania
W kroku 3 wybierz opcję „Cancel”,
a następnie naciśnij przycisk N/ENT.
1 Wybierz plik, którego znaczniki ścieżek
chcesz skasować.
2 Z menu wybierz zakładkę
(edycja) t
„Erase All Track Marks” i naciśnij
przycisk N/ENT.
(Zakładka
(radio
FM) jest wyświetlana
tylko w modelu
ICD-UX513F.)
Wyświetli się komunikat „Erase All
Track Marks?”.
72
PL
Dzielenie plików
Dzielenie pliku w bieżącym
miejscu
2 Z menu wybierz zakładkę
(edycja) t
„Divide Current Position” i naciśnij
przycisk N/ENT.
x STOP
(Zakładka
(radio
FM) jest wyświetlana
tylko w modelu
ICD-UX513F.)
N/ENT
v, V
Wyświetli się komunikat „Divide?”.
3 Naciśnij v lub V na przycisku
1 Zatrzymaj plik w miejscu, w którym
chcesz go podzielić.
Plik 1
Plik 2
Edytowanie plików
Plik można podzielić, kiedy dyktafon
znajduje się w trybie zatrzymania, tak aby
składał się z dwóch oddzielnie
ponumerowanych części. Dzieląc plik,
można łatwo znaleźć miejsce, od którego
ma ono być odtwarzana. Jest to szczególnie
przydatne w przypadku długich nagrań, np.
przy nagrywaniu spotkania. Plik można
dzielić do chwili, gdy łączna liczba plików
w folderze osiągnie maksymalną
dopuszczalną wartość.
sterującym, aby wybrać „Execute”,
a następnie naciśnij N/ENT.
Wyświetli się animacja „Dividing...”,
a do nazw plików zostaną dodane
przyrostki z kolejnymi numerami („_1”
dla pierwszego pliku i „_2” dla
drugiego).
Plik 3
Podzielone nagranie
Plik 1
Plik 2_1 Plik 2_2
Plik 3
Do nazwy każdego podzielonego pliku
dodawany jest przyrostek z kolejnym
numerem.
73
PL
4 Naciśnij x STOP, aby wyjść z trybu
menu.
P Uwagi
• Operacja dzielenia pliku wymaga pewnej
ilości wolnej pamięci.
• Gdy dzielony jest plik z określonym tytułem
i nazwiskiem wykonawcy, nowsza część ma
ten sam tytuł i nazwisko wykonawcy.
• Nie można podzielić pliku, który nie został
nagrany za pomocą dyktafonu cyfrowego
(np. pliku skopiowanego z komputera).
Ponadto podczas edytowania plików za
pomocą oprogramowania Sound Organizer
dzielenie plików może nie być możliwe.
• Raz podzielonego pliku nie można
przywrócić do oryginalnego stanu.
• Podzielenie pliku ok. 0,5 sekundy od
znacznika spowoduje usunięcie znacznika.
• Ze względu na ograniczenia systemowe nie
można podzielić pliku na samym jego
początku lub na samym końcu.
Anulowanie dzielenia
Dzielenie pliku w miejscu,
w którym znajduje się
znacznik ścieżki
x STOP
N/ENT
v, V
1 Wybierz plik, który chcesz podzielić.
2 Kiedy dyktafon cyfrowy znajduje się
w trybie zatrzymania, z menu wybierz
zakładkę
(edycja) t „Divide All
Track Marks” i naciśnij przycisk
N/ENT.
W kroku 3 wybierz opcję „Cancel”,
a następnie naciśnij przycisk N/ENT.
(Zakładka
(radio
FM) jest wyświetlana
tylko w modelu
ICD-UX513F.)
Wyświetli się komunikat „Divide All
Track Marks?”.
74
PL
3 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „Execute”,
a następnie naciśnij N/ENT.
Wyświetli się animacja „Dividing...”,
a plik zostanie podzielony w miejscach,
w których znajdują się znaczniki.
Wszystkie znaczniki w pliku zostaną
skasowane.
Plik 1
Podzielone nagranie
Plik 1_01 Plik 1_02
P Uwagi
• Operacja dzielenia pliku wymaga pewnej
ilości wolnej pamięci.
• Gdy dzielony jest plik z określonym tytułem
i nazwiskiem wykonawcy, nowsza część ma
ten sam tytuł i nazwisko wykonawcy.
• Nie można podzielić pliku, który nie został
nagrany za pomocą dyktafonu cyfrowego
(np. pliku skopiowanego z komputera).
Ponadto podczas edytowania plików za
pomocą oprogramowania Sound Organizer
dzielenie plików może nie być możliwe.
• Raz podzielonego pliku nie można
przywrócić do oryginalnego stanu.
Plik 1_03
Do nazwy każdego podzielonego pliku
dodawany jest przyrostek z kolejnym
numerem.
Edytowanie plików
4 Naciśnij x STOP, aby wyjść z trybu
menu.
Anulowanie dzielenia
W kroku 3 wybierz opcję „Cancel”,
a następnie naciśnij przycisk N/ENT.
z Wskazówka
Aby anulować dzielenie pliku i zachować
pozostałe znaczniki ścieżek, naciśnij przycisk
x STOP. Pliki podzielone przed anulowaniem
operacji pozostaną podzielone.
75
PL
Zabezpieczanie plików
x STOP
(Zakładka
(radio
FM) jest wyświetlana
tylko w modelu
ICD-UX513F.)
N/ENT
v, V
Wyświetli się komunikat „Set
Protection?”.
3 Naciśnij v lub V na przycisku
Możesz zabezpieczyć plik, aby uchronić go
przed przypadkowym usunięciem lub
edycją. Zabezpieczony plik oznaczony jest
wskaźnikiem (wskaźnik zabezpieczenia)
i jest uważany za plik tylko do odczytu,
którego nie można usunąć ani edytować.
1 W zakładce
(głos) lub
(muzyka)
wybierz plik, który chcesz zabezpieczyć.
2 Kiedy dyktafon cyfrowy znajduje się
w trybie zatrzymania, z menu wybierz
zakładkę
(edycja) t „Protect”
i naciśnij przycisk N/ENT.
76
PL
sterującym, aby wybrać „Execute”,
a następnie naciśnij N/ENT.
Plik zostanie zabezpieczony. Plik
chroniony jest oznaczony wskaźnikiem
(wskaźnik zabezpieczenia).
4 Naciśnij x STOP, aby wyjść z trybu
menu.
Usuwanie zabezpieczenia
Zaznacz chroniony plik i wykonaj kroki 2
do 4. W kroku 2 wyświetlony zostanie
komunikat „Erase Protection?”.
P Uwaga
Nie można ustawić zabezpieczeń dla plików
znajdujących się w zakładce
(podcast).
Słuchanie radia FM
(tylko dla ICD-UX513F)
Strojenie stacji radiowej pasma FM
Dostrajanie stacji za
pomocą funkcji skanowania
częstotliwości
1 Kiedy dyktafon cyfrowy znajduje się
w trybie zatrzymania, z menu wybierz
zakładkę
(radio FM) t „FM Radio”
i naciśnij przycisk N/ENT.
x STOP
N/ENT
., >
P Uwaga
Podczas odbierania radia FM nie można
ładować akumulatora.
Słuchanie radia FM
Przewód słuchawek stereofonicznych
dołączonych do zestawu służy jako antena
FM, z tego powodu w celu słuchania radia
FM należy podłączyć słuchawki
stereofoniczne do gniazda i (słuchawki).
Dyktafon cyfrowy przejdzie w tryb radia
FM.
2 Naciskaj . lub > na przycisku
sterującym, aby dostroić stację.
3 Naciśnij przycisk x STOP, aby
wyłączyć radio FM.
77
PL
Automatyczne skanowanie
częstotliwości radiowych
W kroku 2 naciśnij i przytrzymaj . lub
> na przycisku sterującym, dopóki cyfry
oznaczające częstotliwość nie zaczną się
zmieniać.
Dyktafon cyfrowy automatycznie skanuje
częstotliwości radiowe i zatrzymuje się po
znalezieniu czysto odbieranej stacji.
Jeśli nie można ustawić stacji, naciskaj
symbol . lub > na przycisku
sterującym, aby krokowo zmieniać
częstotliwość.
Okno wyświetlacza podczas
słuchania radia FM
Wskaźnik FM
Częstotliwość radiowa
Ustawiony numer
Czułość odbiornika
78
PL
Ustawianie zapamiętanych
stacji
x STOP
N/ENT
v, V
Jeśli ustawiłeś już kilka stacji radia FM
(strona 80), możesz słuchać dowolnej
z nich wybierając numer przypisany do
danej stacji.
1 Kiedy dyktafon cyfrowy znajduje się
w trybie zatrzymania, z menu wybierz
zakładkę
(radio FM) t „FM Radio”
i naciśnij przycisk N/ENT.
Nagrywanie audycji
radiowych
z REC/PAUSE
x STOP
1 Ustaw wybraną stację.
Dyktafon cyfrowy przejdzie w tryb
radia FM.
2 Naciskaj v lub V na przycisku
sterującym, aż żądany numer (P)
zostanie wyświetlony.
wyłączyć radio FM.
rozpocząć nagrywanie.
3 Naciśnij przycisk x STOP, aby
zatrzymać nagrywanie.
P Uwagi
• Przy włączonym, radiu FM nie można
zmienić nośnika pamięci ani wybrać folderu.
Przed rozpoczęciem nagrywania z radia FM
wybierz nośnik pamięci i folder, które mają
zostać użyte do nagrania audycji radiowej.
• W trybie LPCM nagrywanie z radia FM nie
jest możliwe. Jeśli dla opcji „REC Mode”
wybrano ustawienie „LPCM 44.1kHz/
16bit”, dźwięk z radia jest nagrywany
w trybie „MP3 192kbps”.
• Podczas nagrywania z radia FM funkcje Mic
Sensitivity, VOR i LCF (Low Cut Filter) nie
są aktywne.
Słuchanie radia FM
3 Naciśnij przycisk x STOP, aby
2 Naciśnij przycisk z REC/PAUSE, aby
79
PL
Ustawianie stacji radiowych pasma FM
Automatyczne ustawianie
stacji radiowych pasma FM
x STOP
N/ENT
v, V
Możesz automatycznie ustawić stacje
radiowe i zapisać je z nowymi numerami.
Za pomocą menu można automatycznie
ustawić do 30 stacji radiowych pasma FM.
1 Podczas słuchania radia z menu wybierz
zakładkę
(radio FM) t „Auto
Preset” i naciśnij przycisk N/ENT.
Wyświetli się komunikat „Auto Preset?”.
80
PL
2 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „Execute”,
a następnie naciśnij N/ENT.
Dyktafon cyfrowy automatycznie
przeskanuje dostępne częstotliwości
radiowe i zapisze stacje w pamięci
w kolejności od niższych do wyższych.
Podczas automatycznego ustawiania
stacji radiowych FM miga numer gotowy
do przypisania.
Zatrzymywanie automatycznego
ustawiania
Naciśnij przycisk x STOP. W pamięci
pozostaną numery zapisane do chwili
naciśnięcia przycisku x STOP.
Ręczne ustawianie stacji
radiowych pasma FM
3 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „Execute”,
a następnie naciśnij N/ENT.
N/ENT
v, V
Stacja zostanie zapisana w pamięci
z wybranym numerem.
Możesz zapisać wybraną stację radiową
z wstępnie ustawionym numerem. W
pamięci dyktafonu cyfrowego można
ustawić do 30 stacji radiowych FM.
Kasowanie ustawionych
stacji radiowych pasma FM
1 Wykonaj kroki 1 i 2 opisane w części
2 Naciśnij przycisk N/ENT.
Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony
numer, częstotliwość oraz komunikat
„Set?”.
N/ENT
Słuchanie radia FM
„Ustawianie zapamiętanych stacji”
i ustaw stację, którą chcesz zapisać
z wstępnie ustawionym numerem.
Jeśli strojona stacja nie jest jeszcze
ustawiona, zostanie wyświetlony symbol
„P - -”. W takim przypadku należy
zapisać stację z nowym numerem.
v, V
1 Wykonaj kroki 1 i 2 opisane w części
„Ustawianie zapamiętanych stacji”
i ustaw stację, aby wyświetlić numer,
który ma zostać usunięty.
81
PL
2 Naciśnij przycisk N/ENT.
Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony
numer, częstotliwość oraz komunikat
„Erase?”.
3 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „Execute”,
a następnie naciśnij N/ENT.
Numer zostanie zastąpiony przez symbol
„P - -”.
82
PL
Zmiana ustawień odbiornika radia FM
Przełączanie czułości
odbiornika radia FM
2 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „DX” lub
„LOCAL”, a następnie naciśnij N/ENT.
x STOP
N/ENT
v, V
3 Naciśnij x STOP, aby wyjść z trybu
menu.
Podczas słuchania radia FM można ustawić
czułość odbiornika.
zakładkę
(radio FM) t „DX/
LOCAL” i naciśnij przycisk N/ENT.
Zwykle wybierane ustawienie.
LOCAL Ustawienie wybierane w przypadku
wystąpienia zakłóceń lub utraty
odbioru spowodowanych silnym
polem elektrycznym znajdującym
się w pobliżu anteny
przekaźnikowej stacji nadawczej
itd.
Słuchanie radia FM
1 Podczas słuchania radia z menu wybierz
DX
W chwili zakupu dyktafonu cyfrowego dla
funkcji „DX/LOCAL” wybrane jest
ustawienie „DX”.
83
PL
1 Podczas słuchania radia z menu wybierz
P Uwaga
Opcję „DX” należy wybrać, kiedy odbiór radia
przez dyktafon cyfrowy jest zły ze względu na
słaby sygnał nadawczy.
zakładkę
(radio FM) t „Scan
Sensitivity” i naciśnij przycisk N/ENT.
Przełączanie czułości
skanowania
x STOP
N/ENT
2 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać
„High(SCAN H)” lub „Low(SCAN L)”,
a następnie naciśnij N/ENT.
v, V
Podczas ustawiania stacji radiowych FM
można ustawić czułość skanowania.
W chwili zakupu dyktafonu cyfrowego
czułość skanowania jest ustawiona na
„High(SCAN H)”.
3 Naciśnij x STOP, aby wyjść z trybu
menu.
84
PL
Przełączanie wyjścia radia
FM między głośnikiem
i słuchawkami
2 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać „Headphones”
lub „Speaker”, a następnie naciśnij
N/ENT.
x STOP
N/ENT
v, V
W chwili zakupu dyktafonu cyfrowego
wyjście radia FM jest ustawione na
„Headphones”.
3 Naciśnij x STOP, aby wyjść z trybu
Podczas odbierania lub nagrywania pasma
FM można się przełączać między
dźwiękiem z głośnika i dźwiękiem ze
słuchawek za pomocą menu.
menu.
Słuchanie radia FM
1 Podczas słuchania radia lub nagrywania
z radia, z menu wybierz zakładkę
(radio FM) t „Audio Output” i naciśnij
przycisk N/ENT.
85
PL
Funkcje menu
Ustawianie opcji w menu
3 Naciśnij symbol v lub V na przycisku
x STOP
.
N/ENT
sterującym, aby wybrać element menu,
dla którego należy wprowadzić
ustawienia, a następnie naciśnij przycisk
N/ENT.
MENU/NOISE CUT
(Zakładka
(radio
FM) jest wyświetlana
tylko w modelu
ICD-UX513F.)
v, V
1 Naciśnij MENU/NOISE CUT, aby
włączyć tryb menu.
Zostanie wyświetlone okno trybu menu.
(Zakładka
(radio
FM) jest wyświetlana
tylko w modelu
ICD-UX513F.)
2 Naciśnij . na przycisku sterującym,
a następnie v lubV, aby przejść do
zakładki
(nagrywanie),
(odtwarzanie),
(edycja),
(wyświetlacz),
(ustawienia
dyktafonu cyfrowego) lub
(radio
FM), po czym naciśnij N/ENT.
86
PL
4 Naciśnij symbol v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać ustawienie,
które chcesz zmienić, a następnie
naciśnij przycisk N/ENT.
5 Naciśnij x STOP, aby wyjść z trybu
menu.
P Uwaga
Jeśli przez ponad 60 sekund nie zostanie
naciśnięty żaden przycisk, tryb menu będzie
automatycznie anulowany i nastąpi powrót do
normalnego okna wyświetlacza.
Powrót do poprzedniego okna
Naciśnij symbol . na przycisku
sterującym podczas pracy w trybie menu.
Wyjście z trybu menu
Naciśnij przycisk x STOP lub MENU/
NOISE CUT.
Funkcje menu
87
PL
Ustawienia menu
Zakładki
Pozycje menu
Tryb pracy
(a: ustawienie możliwe/—: ustawienie niemożliwe)
Tryb
Tryb
Tryb
Tryb
zatrzymania odtwarzania nagrywania odbiornika
radia FM*
a
—
—
—
—
a
—
—
—
—
Mic Sensitivity
a
—
a
—
—
LCF(Low Cut)
a
—
a
—
—
VOR
a
—
a
—
—
SYNC REC
a
—
—
—
—
Select Input
a
—
—
—
—
Noise Cut
a
a
—
—
—
a
a
—
—
—
Easy Search
a
a
—
—
—
Play Mode
a
a
—
—
—
Alarm
a
—
—
—
—
AVLS
a
a
—
a
a
(edycja) Protect
a
—
—
—
—
Divide Current Position
a
—
—
—
—
Move File
a
—
—
—
—
File Copy
a
—
—
—
—
Erase Track Mark
a
—
—
—
—
Scene Select
(nagrywanie) REC Mode
(odtwarzanie) Effect
* tylko dla ICD-UX513F
88
PL
Tryb
nagrywania
radia FM*
Zakładki
Pozycje menu
Tryb pracy
(a: ustawienie możliwe/—: ustawienie niemożliwe)
Tryb
Tryb
Tryb
Tryb
zatrzymania odtwarzania nagrywania odbiornika
radia FM*
a
—
—
—
—
Divide All Track Marks
a
—
—
—
—
Erase All
a
—
—
—
—
Display
a
a
a
—
a
a
—
—
—
—
(edycja) Erase All Track Marks
(wyświetlacz) LED
(ustawienia
dyktafonu
cyfrowego)
Tryb
nagrywania
radia FM*
a
—
—
—
—
a
—
—
—
—
Language
a
—
—
—
—
Date&Time
a
—
—
—
—
Time Display
a
—
—
—
—
Beep
a
—
—
—
—
USB Charge
a
—
—
—
—
Auto Power Off
a
—
—
—
—
Format
a
—
—
—
—
FM Radio*
a
—
—
—
—
—
—
—
a
—
DX/LOCAL*
—
—
—
a
a
Scan Sensitivity*
—
—
—
a
—
Audio Output*
—
—
—
a
a
(radio FM)* Auto Preset*
Funkcje menu
Backlight
Select Memory
* tylko dla ICD-UX513F
89
PL
Zakładki
(nagrywanie)
Pozycje menu
Ustawienia (*: ustawienie wstępne)
Scene Select
Wybór trybu nagrywania odpowiedni do danej sytuacji,
np.
(Meeting),
(Voice Notes),
(Interview),
(Lecture),
(Audio IN),
(My Scene). Edycja
ustawień elementów menu nagrywania, ustawionych
wstępnie w menu „Scene Select”.
Save Scene Setting:
Zapis zmienionych ustawień i zakończenie pracy
z menu.
Edit from Current Setting:
Zmiana ustawień wstępnych.
Set Default Value:
Przywrócenie ustawień domyślnych.
Execute: Przywrócenie ustawień domyślnych
i zakończenie procesu edycji.
Cancel: Zakończenie procesu edycji bez zmiany
ustawień.
Edit:
Zmiana ustawień określonych dla wybranego trybu
nagrywania.
z Wskazówka
Możesz edytować następujące pozycje menu: „REC
Mode” (strona 91), „Mic Sensitivity” (strona 92),
„LCF(Low Cut)” (strona 92), „VOR” (strona 42),
„SYNC REC” (strona 50), „Select Input” (strona 48).
Po wybraniu opcji „Edit Complete” proces edycji
zostanie zakończony.
90
PL
Patrz
strona
37
Zakładki
(nagrywanie)
Pozycje menu
Ustawienia (*: ustawienie wstępne)
REC Mode
Ustawienie trybu nagrywania.
LPCM 44.1kHz/16bit:
LPCM (bez kompresji) w stereofonicznym trybie
nagrywania wysokiej jakości
MP3 192kbps*:
MP3 (z kompresją) w standardowym
stereofonicznym trybie nagrywania
MP3 128kbps:
MP3 (z kompresją) w stereofonicznym trybie
nagrywania wydłużonego
MP3 48kbps(MONO):
MP3 (z kompresją) w trybie standardowego
nagrywania monofonicznego
MP3 8kbps(MONO):
MP3 (z kompresją) w monofonicznym trybie
nagrywania wydłużonego
Patrz
strona
–
Funkcje menu
P Uwaga
W trybie LPCM nagrywanie z radia FM nie jest
możliwe (tylko model ICD-UX513F). Po wybraniu
trybu LPCM audycja radiowa będzie automatycznie
nagrywana w trybie MP3 192kbps.
91
PL
Zakładki
Pozycje menu
Ustawienia (*: ustawienie wstępne)
Mic Sensitivity
Wybór czułości mikrofonu.
High
:
Nagrywanie dźwięku oddalonego od dyktafonu
cyfrowego lub cichego dźwięku, na przykład
w dużych pomieszczeniach.
Medium
*:
Nagrywanie dźwięku podczas normalnej rozmowy
lub spotkania, na przykład w sali konferencyjnej lub
podczas wywiadów.
Low
:
Nagrywanie tekstu dyktowanego z mikrofonem
znajdującym się naprzeciwko ust, dźwięku ze źródła
znajdującego się blisko dyktafonu cyfrowego lub
głośnego dźwięku.
(nagrywanie)
Patrz
strona
–
P Uwaga
Podczas nagrywania z radia FM (strona 79), ustawienie
Mic Sensitivity nie jest aktywne (tylko model
ICD-UX513F).
LCF(Low Cut)
Włączenie funkcji LCF (Low Cut Filter) do obcinania
niskich częstotliwości w celu zmniejszenia hałasu
spowodowanego wiatrem, co umożliwia wyraźniejsze
nagranie pliku.
ON:
Funkcja LCF jest włączona.
OFF*:
Funkcja LCF jest wyłączona.
P Uwaga
Podczas nagrywania z radia FM (strona 79), funkcja
LCF nie jest aktywna (tylko model ICD-UX513F).
92
PL
–
Zakładki
Pozycje menu
Ustawienia (*: ustawienie wstępne)
VOR
Ustawienie funkcji VOR (Voice Operated Recording).
ON:
Nagrywanie rozpoczyna się po wykryciu przez
dyktafon cyfrowy dźwięku i zatrzymuje się, gdy nie
słychać żadnych dźwięków, dzięki czemu nie jest
rejestrowana cisza. Funkcja VOR jest włączana po
naciśnięciu przycisku z REC/PAUSE.
OFF*:
Funkcja VOR jest wyłączona.
(nagrywanie)
Patrz
strona
42
P Uwaga
Podczas nagrywania z radia FM (strona 79), funkcja
VOR nie jest aktywna (tylko model ICD-UX513F).
W przypadku wybraniu ustawienia „ON” dyktafon
cyfrowy przechodzi w tryb wstrzymania nagrywania,
jeśli przez ponad 2 sekundy nie zostanie wykryty żaden
dźwięk. W przypadku wykrycia dowolnego dźwięku
dyktafon cyfrowy ponownie rozpocznie nagrywanie jak
dla nowego pliku.
ON:
Funkcja nagrywania synchronicznego jest włączona.
OFF*:
Funkcja nagrywania synchronicznego jest
wyłączona.
50
Select Input
Wybór nagrywania z zewnętrznego źródła
podłączonego do gniazda m (mikrofon).
MIC IN*:
Ustawienie to należy wybrać do nagrywania plików
przy użyciu mikrofonu zewnętrznego.
Audio IN:
Ustawienie to należy wybrać do nagrywania przy
użyciu innego urządzenia.
48, 49
Funkcje menu
SYNC REC
93
PL
Zakładki
(odtwarzanie)
94
PL
Pozycje menu
Ustawienia (*: ustawienie wstępne)
Noise Cut
Umożliwia ustawienie funkcji redukcji szumów oraz
poziomu redukcji podczas odtwarzania plików
nagranych z funkcją redukcji szumów.
Maximum:
Wysoki poziom redukcji szumów.
Medium:
Niski poziom redukcji szumów. Wybierz tę opcję,
jeśli nagrywanie dźwięku przy opcji „Noise Cut”
ustawionej na „Maximum” sprawia trudności.
OFF*:
Funkcja redukcji szumów nie jest aktywna.
Patrz
strona
56
Zakładki
(odtwarzanie)
Ustawienia (*: ustawienie wstępne)
Effect
Ustawienie żądanego efektu odtwarzania.
Pop:
Uwydatnienie średnich częstotliwości, doskonałe dla
śpiewu.
Rock:
Uwydatnienie wysokich i niskich częstotliwości, co
daje mocniejszy dźwięk.
Jazz:
Uwydatnienie wysokich częstotliwości, co daje
bardziej żywy dźwięk.
Bass1:
Wzmocnienie niskich tonów.
Bass2:
Jeszcze większe wzmocnienie niskich tonów.
Custom:
Ustawienie własnych poziomów dźwięków dla 5
zakresów EQ (100 Hz, 300 Hz, 1 kHz, 3 kHz i 10
kHz) w 7 krokach (–3 do +3).
OFF*:
Funkcja efektów dźwiękowych jest wyłączona.
Patrz
strona
58
Funkcje menu
Pozycje menu
P Uwaga
Funkcja „Effect” nie działa podczas odtwarzania
plików przy użyciu wbudowanego głośnika, słuchania
radia (tylko model ICD-UX513F) (strona 77) lub kiedy
włączona jest funkcja redukcji szumów (strona 55).
95
PL
Zakładki
Pozycje menu
Ustawienia (*: ustawienie wstępne)
Easy Search
Ustawienie funkcji łatwego wyszukiwania.
ON:
Możesz przejść do przodu o około 10 sekund,
naciskając jeden raz symbol > na przycisku
sterującym lub cofnąć o około 3 sekundy, naciskając
jeden raz symbol .. Funkcja ta jest przydatna do
znajdowania żądanego miejsca w długim nagraniu.
OFF*:
Funkcja łatwego wyszukiwania jest wyłączona.
Naciśnięcie przycisku > lub . powoduje
przewinięcie pliku do przodu lub do tyłu.
54
Play Mode
Ustawienia trybu odtwarzania.
1:
Odtwarzanie pliku.
*:
Odtwarzanie w sposób ciągły wszystkich plików
znajdujących się w folderze.
ALL:
Odtwarzanie wszystkich plików w sposób ciągły.
1:
Wielokrotne odtwarzanie jednego pliku.
:
Wielokrotne odtwarzanie wszystkich plików
znajdujących się w jednym folderze.
ALL:
Wielokrotne odtwarzanie wszystkich plików.
60
(odtwarzanie)
96
PL
Patrz
strona
Zakładki
(odtwarzanie)
Pozycje menu
Ustawienia (*: ustawienie wstępne)
Alarm
Ustawienia alarmu.
ON:
Funkcja alarmu jest aktywna. Ustaw datę, godzinę
lub dzień tygodnia lub wybierz odtwarzanie
codzienne, a następnie ustaw wybrany szablon
alarmu.
Beep&Play: Odtwarzanie wybranego pliku po
włączeniu alarmu.
Beep: Włączenie tylko dźwięku alarmu.
Play: Odtwarzanie tylko wybranego pliku.
OFF*:
Funkcja alarmu nie jest aktywna.
Patrz
strona
62
Funkcje menu
97
PL
Zakładki
Pozycje menu
Ustawienia (*: ustawienie wstępne)
AVLS
Ustawienie funkcji AVLS (Automatic Volume Limiter
System).
ON*:
Funkcja AVLS utrzymująca średni poziom
dźwięków jest aktywna podczas odsłuchiwania
plików przez słuchawki.
OFF:
Funkcja AVLS nie jest aktywna, a dźwięk jest
odtwarzany z oryginalną głośnością. Po ustawieniu
opcji „OFF” wyświetlana jest animacja „Advise to
not listen at high VOL for long periods” oraz sygnał
dźwiękowy. Naciśnij przycisk x STOP, aby
powrócić do trybu menu.
(odtwarzanie)
Patrz
strona
13
P Uwagi
• Jeśli funkcja ta jest wyłączona, staraj się nie
odsłuchiwać plików przy nadmiernej głośności.
• Jeśli odsłuchujesz pliki za pośrednictwem słuchawek
przez określony czas, funkcja AVLS jest włączana
automatycznie, nawet jeśli w menu dla funkcji
„AVLS” wybrano ustawienie „OFF”.
• W przypadku wybrania poziomu głośności
przekraczającego poziom ustalony dla funkcji AVLS,
po wyłączeniu dyktafonu cyfrowego poziom dźwięku
zostanie ustawiony na średni.
Protect
(edycja)
98
PL
Zabezpieczenie wybranych plików przed skasowaniem,
podzieleniem lub przeniesieniem.
Execute:
Wybrany plik będzie chroniony. Jeśli wybrany plik
jest już chroniony, wyłącz funkcję zabezpieczania.
Cancel:
Zabezpieczanie lub anulowanie zabezpieczeń nie jest
wykonywane.
76
Pozycje menu
Ustawienia (*: ustawienie wstępne)
Patrz
strona
Divide Current
Position
Dzielenie pliku na dwie części.
Execute:
Plik zostanie podzielony na dwie części.
Cancel:
Podział nie jest przeprowadzany.
73
(edycja)
Move File
Przenoszenie wybranego pliku do wybranego folderu.
Przed przeniesieniem pliku należy zaznaczyć plik, który
będzie przenoszony, a następnie przejść do okna menu.
66
File Copy
Kopiowanie wybranego pliku z pamięci wbudowanej
do wybranego folderu na karcie pamięci lub z karty
pamięci do wybranego folderu pamięci wbudowanej.
Przed skopiowaniem pliku należy wybrać nagranie, który
będzie kopiowany, a następnie przejść do okna menu.
67
Erase Track
Mark
Kasowanie znaczników ścieżek znajdujących się przed
bieżącym miejscem.
Execute:
Wybrany znacznik ścieżki zostanie skasowany.
Cancel:
Wybrany znacznik ścieżki nie zostanie skasowany.
71
Erase All Track
Marks
Kasowanie wszystkich znaczników ścieżek wybranego
nagrania.
Execute:
Wszystkie znaczniki ścieżek zostaną skasowane.
Cancel:
Żadne znaczniki ścieżek nie zostaną skasowane.
72
Divide All Track Dzielenie pliku w miejscu, w którym znajduje się
Marks
znacznik ścieżki.
Execute:
Plik jest dzielony w miejscu, w którym znajduje się
znacznik ścieżki.
Cancel:
Plik nie jest dzielony.
74
Funkcje menu
Zakładki
99
PL
Zakładki
Pozycje menu
Ustawienia (*: ustawienie wstępne)
Erase All
Kasowanie wszystkich wiadomości znajdujących się
w wybranym folderze.
Naciśnij przycisk
, aby powrócić do okna folderu
przed usunięciem pliku, i wybierz folder, z którego
mają zostać usunięte wszystkie pliki, a następnie
przejdź do okna menu.
Execute:
Wszystkie pliki znajdujące się w wybranym folderze
zostaną skasowane.
Cancel:
Pliki nie zostaną skasowane.
69
Display
Zmiana trybu wyświetlania.
Elapsed Time*:
Czas odtwarzania jednego pliku.
Remain Time:
Pozostały czas pliku podczas zatrzymania lub
odtwarzania.
Dostępny czas nagrywania podczas nagrywania
REC Date:
Data zarejestrowania nagrania.
REC Time:
Czas trwania nagrania.
–
(edycja)
(wyświetlacz)
100
PL
Patrz
strona
Zakładki
Pozycje menu
Ustawienia (*: ustawienie wstępne)
LED
Włączenie lub wyłączenie wskaźnika pracy.
ON*:
Podczas nagrywania lub odtwarzania wskaźnik
pracy świeci lub miga.
OFF:
Wskaźnik pracy nie świeci ani nie miga, nawet
podczas pracy.
(wyświetlacz)
Patrz
strona
–
P Uwaga
Gdy dyktafon cyfrowy jest podłączony do komputera,
wskaźnik pracy świeci lub miga, nawet jeśli dla opcji
„LED” wybrano ustawienie „OFF”.
Backlight
–
Funkcje menu
Włączenie lub wyłączenie podświetlenia okna
wyświetlacza.
ON*:
Podświetlenie okna wyświetlacza jest włączane na
około 10 sekund.
OFF:
Podświetlenie okna wyświetlacza jest wyłączone,
nawet podczas pracy.
101
PL
Zakładki
Pozycje menu
Ustawienia (*: ustawienie wstępne)
Select Memory
Wybierz nośnik pamięci, na którym chcesz zapisać plik lub
który zawiera plik do odtworzenia, edytowania lub
kopiowania.
Built-In Memory*:
Wybrano pamięć wbudowaną dyktafonu cyfrowego.
Memory Card:
Wybrano kartę pamięci znajdującą się w gnieździe.
(ustawienia
dyktafonu
cyfrowego)
Patrz
strona
47
P Uwaga
Jeśli w dyktafonie cyfrowym nie umieszczono karty
pamięci, pamięć wbudowana jest wybierana
automatycznie.
102
PL
Language
Ustawienie języka, w którym wyświetlane będą
informacje o wiadomościach, nazwy menu, folderów,
plików itp.
Deutsch (niemiecki), English*, Espańol (hiszpański),
Français (francuski), Italiano (włoski), Русский
(rosyjski)
21
Date&Time
Auto*:
Jeśli dyktafon cyfrowy jest podłączony do
komputera z oprogramowaniem Sound Organizer,
zegar zostanie automatycznie zsynchronizowany
z zegarem komputera.
Manual:
Ustawienie zegara przez wybranie kolejno roku,
miesiąca, dnia, godziny i minut.
18
Zakładki
Pozycje menu
Ustawienia (*: ustawienie wstępne)
Time Display
Ustawienie sposobu wyświetlania zegara.
12-Hour:
12:00AM = północ, 12:00PM= południe
24-Hour*:
0:00 = północ, 12:00 = południe
–
Beep
Włączenie lub wyłączenie sygnału akustycznego.
ON*:
Sygnał akustyczny zatwierdza każdą operację lub
wskazuje na wystąpienie błędu.
OFF:
Sygnały akustyczne nie będą odtwarzane.
–
(ustawienia
dyktafonu
cyfrowego)
Patrz
strona
P Uwaga
Alarm włącza się, nawet jeśli dla opcji „Beep” wybrano
w menu ustawienie „OFF”.
Ustawienie, czy akumulator będzie ładowany przy
użyciu złącza USB.
ON*:
Akumulator będzie ładowany.
OFF:
Akumulator nie będzie ładowany.
–
Funkcje menu
USB Charge
P Uwaga
W przypadku korzystania z zasilacza sieciowego USB
(nie należy do wyposażenia) do podłączenia dyktafonu
cyfrowego do gniazda sieciowego (strona 127) można
ładować akumulator niezależnie od tego ustawienia.
103
PL
Zakładki
(ustawienia
dyktafonu
cyfrowego)
104
PL
Pozycje menu
Ustawienia (*: ustawienie wstępne)
Auto Power Off
Włączony dyktafon cyfrowy po upływie określonego
czasu wyłącza się automatycznie.
5min:
Wyłączenie dyktafonu cyfrowego po ok. 5 minutach.
10min*:
Wyłączenie dyktafonu cyfrowego po ok. 10
minutach.
30min:
Wyłączenie dyktafonu cyfrowego po ok. 30
minutach.
60min:
Wyłączenie dyktafonu cyfrowego po ok. 60
minutach.
OFF:
Dyktafon cyfrowy nie będzie wyłączał się
automatycznie.
Patrz
strona
–
Zakładki
(ustawienia
dyktafonu
cyfrowego)
Pozycje menu
Ustawienia (*: ustawienie wstępne)
Format
Formatowanie aktualnie wybranej pamięci
(wbudowanej lub karty pamięci). Wszystkie dane
znajdujące się w danej pamięci zostaną usunięte, przy
jednoczesnym przywróceniu domyślnej struktury
katalogów.
Execute:
Wyświetlana jest animacja „Formatting...”, a nośnik
pamięci jest formatowany.
Cancel:
Nośnik pamięci nie zostanie sformatowany.
Patrz
strona
–
P Uwagi
Funkcje menu
• Do formatowania pamięci w dyktafonie cyfrowym
należy użyć wbudowanej funkcji formatowania.
• Przed rozpoczęciem formatowania przełącz pamięć
na pamięć, która ma zostać sformatowana (strona 46).
• Sformatowanie pamięci spowoduje usunięcie
wszystkich danych znajdujących się w dyktafonie
cyfrowym. Po sformatowaniu pamięci odzyskanie
skasowanych danych jest niemożliwe.
• W przypadku formatowania pamięci wbudowanej
skasowane zostaną również instrukcje obsługi
zapisane w tej pamięci. By otrzymać kopię instrukcji
obsługi odwiedź witrynę pomocy technicznej firmy
Sony:
http://support.sony-europe.com/DNA
105
PL
Zakładki
Pozycje menu
FM Radio**
(radio FM)** Auto Preset**
DX/LOCAL**
Ustawienia (*: ustawienie wstępne)
Patrz
strona
Dyktafon cyfrowy przejdzie w tryb radia FM.
77
Automatyczne skanowanie w poszukiwaniu dostępnych
częstotliwości. Stacje zostaną zapisane w pamięci.
Execute:
Funkcja automatycznego ustawiania jest włączona.
Cancel:
Funkcja automatycznego ustawiania jest wyłączona.
80
Ustawienie czułość odbiornika podczas słuchania radia
FM.
DX*:
Zwykle wybierane ustawienie.
LOCAL:
Ustawienie wybierane w przypadku wystąpienia
zakłóceń lub utraty odbioru spowodowanych silnym
polem elektrycznym znajdującym się w pobliżu
anteny przekaźnikowej stacji nadawczej itd.
83
P Uwaga
Opcję „DX” należy wybrać, kiedy odbiór radia przez
dyktafon cyfrowy jest zły ze względu na słaby sygnał
nadawczy.
Scan
Sensitivity**
Ustawienie czułości skanowania podczas ustawiania
stacji radiowych FM.
High(SCAN H)*:
Wysoka czułość skanowania.
Low(SCAN L):
Niska czułość skanowania.
** tylko dla ICD-UX513F
106
PL
84
Zakładki
(radio FM)**
Pozycje menu
Ustawienia (*: ustawienie wstępne)
Audio Output** Podczas odbierania lub nagrywania pasma FM
przełącza między dźwiękiem z głośnika i dźwiękiem ze
słuchawek.
Headphones*:
Dźwięk dochodzi ze słuchawek.
Speaker:
Dźwięk dochodzi z głośnika (głośników).
Patrz
strona
85
** tylko dla ICD-UX513F
Funkcje menu
107
PL
Korzystanie z komputera
Używanie dyktafonu cyfrowego
z komputerem
Po podłączeniu dyktafonu cyfrowego do
komputera możesz przenosić pliki
pomiędzy nimi.
Kopiowanie plików z dyktafonu
cyfrowego i zapisywanie ich na
komputerze (strona 116)
Kopiowanie plików muzycznych
z komputera w celu odtworzenia
ich na dyktafonie cyfrowym
(strona 117)
Stosowanie dyktafonu
cyfrowego jako pamięci USB
(strona 120)
Na dyktafonie cyfrowym można
tymczasowo przechowywać obrazy i dane
tekstowe zapisane na komputerze.
Zarządzanie oraz edytowanie
plików za pomocą
oprogramowania Sound
Organizer (strona 121)
Dołączone oprogramowanie Sound
Organizer umożliwia przesyłanie plików
nagranych za pomocą dyktafonu cyfrowego
108
PL
do komputera w celu ich edytowania
i zarządzania nimi. Do dyktafonu
cyfrowego można także przesyłać zapisane
w pamięci komputera pliki muzyczne
i pliki podcast.
Wymagania systemowe
dotyczące komputera
Szczegółowe informacje dotyczące
wymagań systemowych znajdują się na
stronach 123, 132.
Podłączanie dyktafonu
cyfrowego do komputera
Komputer
Dyktafon
cyfrowy
Jeśli dyktafonu cyfrowego nie można
połączyć bezpośrednio z komputerem,
należy użyć dostarczonego dodatkowego
kabla połączeniowego USB.
Aby przenosić pliki między dyktafonem
cyfrowym a komputerem, podłącz dyktafon
do komputera.
1 Przesuń przełącznik USB znajdujący się
Korzystanie z komputera
Do portu USB komputera
się, że wykryto urządzenie „IC
RECORDER” lub „MEMORY CARD”.
W systemie Macintosh: sprawdź, czy
urządzenie „IC RECORDER” lub
„MEMORY CARD” jest wyświetlane na
pulpicie.
Zaraz po podłączeniu dyktafon cyfrowy
zostanie rozpoznany przez komputer.
Podczas podłączania dyktafonu cyfrowego
do komputera w oknie wyświetlacza
dyktafonu cyfrowego wyświetlany jest
komunikat „Connecting”.
z tyłu dyktafonu cyfrowego i włóż złącze
USB DIRECT do portu USB
włączonego komputera.
2 Sprawdź, czy dyktafon cyfrowy został
prawidłowo wykryty.
W systemie Windows: otwórz „Mój
komputer” lub „Komputer” i upewnij
Dodatkowy kabel
połączeniowy USB
(w zestawie)
109
PL
P Uwagi
• Normalne działanie może być niemożliwe,
jeśli do komputera podłączone są więcej niż
dwa urządzenia USB.
• Nie można zagwarantować prawidłowego
działania dyktafonu cyfrowego w przypadku
korzystania z koncentratora USB lub
dodatkowego kabla połączeniowego USB
innego niż dostarczony z dyktafonem
cyfrowym.
• Może wystąpić awaria, w zależności od
podłączonych jednocześnie urządzeń USB.
• Przed podłączeniem dyktafonu cyfrowego
do komputera należy sprawdzić, czy do
dyktafonu cyfrowego włożono akumulator.
• Kiedy nie używasz dyktafonu cyfrowego
podłączonego do komputera, zalecamy
odłączenie go.
Pamięć wbudowana
„IC RECORDER”
FOLDER01
FOLDER05
Folder przesłany
z komputera
MUSIC
POP
J-POP*2
LPCM
PODCASTS
MP3
AAC-LC
Conversation*2
LPCM
MP3
MP3
WMA
Instructions*5
110
PL
AAC-LC
NEWS*2
Struktura folderów i plików
Foldery i pliki są wyświetlane na ekranie
komputera w sposób opisany poniżej.
W oknie Eksplorator systemu Windows lub
w oknie Finder systemu Macintosh otwórz
„IC RECORDER” lub „MEMORY
CARD”, aby wyświetlić pliki i foldery.
Folder na pliki nagrane
za pomocą dyktafonu
cyfrowego
VOICE*1
*4
*3
*3
z Wskazówki
• Na dyktafonie cyfrowym mogą być
wyświetlane tytuły, wykonawcy itp.
utworów muzycznych. Zaleca się
wprowadzanie informacji ID3 za pomocą
oprogramowania używanego do tworzenia
plików muzycznych na komputerze.
• Jeśli nie zostanie wprowadzony tytuł ani
nazwa wykonawcy, w oknie wyświetlacza
dyktafonu cyfrowego będzie wyświetlana
informacja „Unknown”.
W przypadku podłączenia dyktafonu
cyfrowego do komputera, jeśli jako pamięć
docelową wybrano „Memory Card”
(strona 46), struktura folderów różni się od
struktury w przypadku ustawienia pamięci
docelowej jako „Built-In Memory”.
Korzystanie z komputera
*1 Nawet jeśli plik został przeniesiony
bezpośrednio do folderu VOICE, nie będzie
on wyświetlany w zakładce
(głos)
dyktafonu cyfrowego. Plik przenoszony
z komputera do dyktafonu cyfrowego
umieść plik w podfolderze folderu VOICE.
*2 Nazwa folderu zawierającego pliki
muzyczne będzie wyświetlana przez
dyktafon cyfrowy bez zmian, więc
wygodnie jest od razu wybrać nazwę łatwą
do zapamiętania.
Foldery pokazane na ilustracji są
przykładami nazw folderów.
*3 Dyktafon cyfrowy rozpoznaje do 8
poziomów skopiowanych do niego
folderów.
*4 Pliki muzyczne skopiowanie osobno
zostaną sklasyfikowane jako znajdujące się
w lokalizacji „No Folder”.
*5 Instrukcja obsługi dyktafonu cyfrowego
zapisana jest w folderze „Instructions”
znajdującym się w folderze „IC
RECORDER”.
111
PL
Memory Stick Micro™ (M2™)
„MEMORY CARD”
microSD
„MEMORY CARD”
PRIVATE
MSSONY
Folder na pliki nagrane za
pomocą dyktafonu
cyfrowego
VOICE
Sony
Folder na pliki nagrane za
pomocą dyktafonu
cyfrowego
VOICE
FOLDER01
FOLDER01
FOLDER05
FOLDER05
Folder przesłany
z komputera
MUSIC
Folder przesłany
z komputera
MUSIC
POP
POP
J-POP
J-POP
LPCM
LPCM
AAC-LC
PODCASTS
NEWS
PODCASTS
MP3
AAC-LC
Conversation
MP3
Conversation
LPCM
LPCM
MP3
112
PL
AAC-LC
NEWS
MP3
MP3
MP3
WMA
WMA
AAC-LC
Struktura folderów
wyświetlanych w oknie
wyświetlacza dyktafonu
cyfrowego
Struktura folderów widoczna w oknie
wyświetlacza dyktafonu cyfrowego różni
się struktury widocznej na ekranie
komputera.
W oknie wyświetlacza dyktafonu
cyfrowego dostępne są następujące
wskaźniki folderów:
Folder na pliki nagrane za pomocą
dyktafonu cyfrowego
:
Folder przesłany z komputera (Te
foldery są wyświetlane po
przesłaniu plików muzycznych
z komputera.)
:
Folder na pliki podcast skopiowane
z komputera (Te foldery są
wyświetlane po przesłaniu plików
podcast z komputera.)
Wyświetlane są foldery na pliki nagrane za
pomocą dyktafonu cyfrowego (foldery
wyświetlane w folderze VOICE).
P Uwaga
Nawet jeśli plik został przeniesiony
bezpośrednio do folderu VOICE, nie będzie on
wyświetlany w zakładce
(głos) dyktafonu
cyfrowego.
Foldery wyświetlane w zakładce
(muzyka) dyktafonu cyfrowego
Korzystanie z komputera
:
Foldery wyświetlane w zakładce
(głos) dyktafonu cyfrowego
P Uwaga
Jeśli w folderach nie ma plików do
odtworzenia za pomocą dyktafonu cyfrowego,
foldery te nie będą wyświetlane w oknie
wyświetlacza dyktafonu cyfrowego.
Wśród folderów skopiowanych
z komputera wyświetlane będą następujące
foldery:
• Podfoldery folderu MUSIC zawierające
pliki (jeśli foldery mają kilka poziomów,
wszystkie wyświetlane są równolegle.)
113
PL
• Foldery skopiowane z miejsc innych niż
folder MUSIC lub PODCASTS.
• Foldery „No Folder” (w tym folderze
wyświetlane są pliki muzyczne
kopiowane osobno).
Foldery wyświetlane w zakładce
(podcast) dyktafonu cyfrowego
Odłączanie dyktafonu
cyfrowego do komputera
Należy postępować zgodnie z poniższą
procedurą, w przeciwnym razie dane mogą
zostać uszkodzone.
1 Upewnij się, że wskaźnik pracy
dyktafonu cyfrowego nie jest
podświetlony.
2 Za pośrednictwem komputera wykonaj
Wyświetlane są foldery na pliki podcast
skopiowane z komputera.
Do kopiowania plików z komputera do
dyktafonu cyfrowego używaj dołączonego
oprogramowania Sound Organizer.
podane poniżej czynności.
W systemie Windows lewym
przyciskiem myszy kliknij ikonę
w dolnej części pulpitu.
t Kliknij lewym przyciskiem „Wysuń
IC RECORDER”.
Ikony i menu mogą się różnić
w zależności od systemu operacyjnego.
W systemie Macintosh przeciągnij
znajdującą się na pulpicie ikonę „IC
RECORDER” nad ikonę „Kosza”
i upuść ją.
Szczegółowe informacje dotyczące
odłączania dyktafonu cyfrowego od
114
PL
komputera znajdują się w instrukcji
obsługi dołączonej do komputera.
3 Odłącz dyktafon cyfrowy od portu USB
komputera i przesuń przełącznik USB
w kierunku wskazywanym strzałką
celem schowania złącza USB DIRECT.
Korzystanie z komputera
115
PL
Kopiowanie plików z dyktafonu cyfrowego
do komputera
z Kopiować plików lub folderów
(przeciągnij i upuść)
Możesz kopiować pliki i foldery
z dyktafonu cyfrowego i zapisywać je
w pamięci komputera.
1 Podłącz dyktafon cyfrowy do komputera
(strona 109).
2 Skopiuj pliki lub foldery do przesłania na
komputer.
Przeciągnij i upuść pliki lub foldery,
które chcesz skopiować z „IC
RECORDER” lub „MEMORY CARD”
na dysk lokalny komputera.
116
PL
1Kliknij i przytrzymaj,
2 przeciągnij,
3 a następnie upuść.
3 Odłącz dyktafon cyfrowy od komputera
(strona 114).
Kopiowanie plików muzycznych z komputera
do dyktafonu cyfrowego i ich odtwarzanie
Kopiowanie pliku
muzycznego z komputera
na dyktafon cyfrowy
(przeciągnij i upuść)
1 Podłącz dyktafon cyfrowy do komputera
(strona 109).
* Informacje na temat formatów plików, które
mogą być odtwarzane za pomocą dyktafonu
cyfrowego można znaleźć w części „Dane
techniczne” (strona 132).
2 Skopiuj do dyktafonu cyfrowego folder,
w którym są przechowywane pliki
muzyczne.
W oknie Eksplorator systemu Windows
lub w oknie Finder systemu Macintosh,
przeciągnij i upuść folder zawierający
pliki muzyczne do urządzenia „IC
RECORDER” lub na kartę „MEMORY
CARD”.
Dyktafon cyfrowy rozpoznaje
maksymalnie 400 folderów. Do jednego
folderu można skopiować maks. 199
plików. Ponadto dyktafon cyfrowy
rozpoznaje do 4 095 folderów i plików
znajdujących się na nośniku pamięci.
Korzystanie z komputera
Pliki muzyczne lub inne pliki dźwiękowe
(LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/WMA(.wma)/
AAC-LC(.m4a)*) można skopiować
z komputera do dyktafonu cyfrowego,
przeciągając je i upuszczając bez
konieczności użycia oprogramowania.
Skopiowane pliki można odtwarzać za
pomocą dyktafonu cyfrowego.
3 Odłącz dyktafon cyfrowy od komputera
(strona 114).
117
PL
Odtwarzanie skopiowanych
z komputera plików
muzycznych za pomocą
dyktafonu cyfrowego
1 Naciśnij przycisk
.
2 Naciśnij . na przycisku sterującym,
a następnie v lubV, aby przejść do
zakładki
(muzyka), po czym naciśnij
przycisk >.
3 Naciśnij symbol v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać folder ( ),
w którym zapisano pliki muzyczne,
a następnie naciśnij > na przycisku
sterującym.
4 Naciśnij v lub V na przycisku
sterującym, aby wybrać plik muzyczny,
który chcesz odtworzyć.
5 Naciśnij przycisk N/ENT, aby
rozpocząć odtwarzanie.
6 Naciśnij przycisk x STOP, aby
zatrzymać odtwarzanie.
Maksymalny czas odtwarzania (pliki*)
podczas odtwarzania plików muzycznych
118
PL
za pomocą dyktafonu cyfrowego jest
następujący:
ICDUX512
48 kb/s
128 kb/s
256 kb/s
89 godz.
25 min
(1 341
plików)
33 godz.
30 min
(502 pliki)
16 godz.
45 min
(251 plików)
67 godz.
5 min
(1 006
plików)
33 godz.
30 min
(502 pliki)
ICD178 godz.
UX513F 0 min
(2 670
plików)
(godz.: godziny/min: minuty)
* W przypadku przesłania do dyktafonu
cyfrowego plików MP3 po 4 minuty każdy.
P Uwagi
• Dyktafon cyfrowy odtwarza pliki muzyczne
skopiowane z komputera. Nie jest jednak
możliwe podzielenie pliku i zdefiniowanie
jego znacznika.
• Jeśli pliki muzyczne były skopiowane
z komputera, mogły nie zostać skopiowane
w kolejności przesyłania ze względu na
ograniczenia systemu. Jeśli pliki muzyczne
będą pojedynczo kopiowane na dyktafon
cyfrowy, możesz je wyświetlać i odtwarzać
w kolejności kopiowania.
Wskazanie wyświetlacza
podczas odtwarzania pliku
muzycznego
Naciśnij symbol v lub V na przycisku
sterującym, aby sprawdzić informacje o
pliku podczas odtwarzania.
: Nazwa folderu
: Nazwa/nazwisko wykonawcy
: Tytuł
Korzystanie z komputera
: Nazwa pliku
119
PL
Wykorzystywanie dyktafonu cyfrowego jako
pamięci USB
Po podłączeniu dyktafonu cyfrowego do
komputera można na nim tymczasowo
przechowywać obrazy i dane tekstowe
z komputera, a także pliki nagrane za
pomocą dyktafonu cyfrowego.
Komputer powinien spełniać określone
wymagania systemowe, aby możliwe było
stosowanie dyktafonu cyfrowego jako
pamięci USB.
Szczegółowe informacje dotyczące
wymagań systemowych znajdują się na
stronie 132.
120
PL
Korzystanie z oprogramowania Sound
Organizer
Możliwości
oprogramowania Sound
Organizer
Importowanie plików nagranych
za pomocą dyktafonu cyfrowego
Możesz zaimportować pliki nagrane
dyktafonem cyfrowym do programu Sound
Organizer.
Zaimportowane pliki są zapisywane
w pamięci komputera.
Do programu Sound Organizer możesz
zaimportować utwory zapisane na płycie
CD.
Zaimportowane utwory są zapisywane
w pamięci komputera.
Importowanie utworów
zapisanych w pamięci komputera
Do programu Sound Organizer możesz
zaimportować pliki muzyczne i inne pliki
zapisane w pamięci komputera.
Subskrypcja i aktualizowanie
plików podcast
Za pomocą programu Sound Organizer
możesz subskrybować pliki podcast.
Subskrypcja i aktualizacja plików podcast
umożliwia pobieranie (subskrypcja)
i korzystanie z najnowszych danych
znajdujących się w Internecie.
Korzystanie z komputera
Sound Organizer umożliwia wymianę
plików pomiędzy dyktafonem cyfrowym
a kartą pamięci. Możliwe jest odtwarzanie
i przesyłanie utworów zaimportowanych
z płyt CD i innych nośników, plików MP3
oraz innych plików audio zaimportowanych
z komputera do dyktafonu cyfrowego,
a także plików podcast. Program pozwala
także na przeprowadzanie innych operacji
na zaimportowanych plikach (odtwarzanie,
edytowanie, konwersja na format MP3 lub
inny). Za pomocą programu możesz też
nagrywać płyty CD i przesyłać pliki audio
pocztą elektroniczną.
Importowanie utworów z płyty CD
Odtwarzanie plików
Możesz odtwarzać pliki zaimportowane do
programu Sound Organizer.
121
PL
Zmiana informacji o pliku
Nagrywanie płyt CD z muzyką
Możesz zmieniać tytuł, nazwisko
wykonawcy oraz inne informacje
wyświetlane na liście plików.
Możesz wybierać ulubione piosenki
spośród utworów zaimportowanych do
programu Sound Organizer i nagrywać je
na własne płyty CD.
Dzielenie plików
Możesz podzielić jeden plik na kilka
mniejszych.
Łączenie plików
Możesz połączyć kilka plików w jeden.
Usuwanie plików z dyktafonu
cyfrowego
Możesz usuwać pliki zapisane w pamięci
dyktafonu cyfrowego.
Za pomocą tej operacji możesz usuwać
pliki z dyktafonu cyfrowego za każdym
razem, kiedy chcesz zwiększyć ilość
wolnego miejsca w pamięci dyktafonu lub
jeśli chcesz skasować niepotrzebne już
pliki.
Przesyłanie plików na dyktafon
cyfrowy
Możesz przesyłać pliki z programu Sound
Organizer do dyktafonu cyfrowego lub na
kartę pamięci.
Możesz cieszyć się plikami muzycznymi,
plikami podcast oraz inną zawartością
dyktafonu cyfrowego.
122
PL
Inne przydatne zastosowania
• Możesz uruchomić programy poczty
elektronicznej i wysyłać nagrane pliki
jako załączniki.
• Możesz korzystać z oprogramowania
Dragon NaturallySpeaking (nie należy do
wyposażenia) do rozpoznawania głosu,
kompatybilnego z programem Sound
Organizer, aby rozpoznawać głos
z nagrań i konwertować głos na tekst.
Wymagania systemowe
dotyczące komputera
Poniżej przedstawiono wymagania
systemowe dla programu Sound Organizer.
Systemy operacyjne
•
•
•
•
•
• W przypadku użycia jakiegokolwiek innego
systemu operacyjnego niż opisane powyżej
działanie programu nie jest gwarantowane.
• Systemy Windows XP w wersji 64-bitowej
nie są obsługiwane.
IBM PC/AT lub zgodny
• CPU
Windows XP: Procesor Pentium III
500 MHz lub szybszy
Windows Vista: Procesor Pentium III
800 MHz lub szybszy
Windows 7: Procesor Pentium III 1 GHz
lub szybszy
• Pamięć
Windows XP: Minimum 256 MB
Windows Vista: Minimum 512 MB
(w przypadku systemu Windows Vista
Ultimate/Business/Home Premium zaleca
się minimum 1 GB)
Windows 7: Minimum 1 GB (wersja 32bitowa)/minimum 2 GB (wersja 64bitowa)
• Wolne miejsce na dysku twardym
Wymagane jest minimum 400 MB.
Zależnie od wersji systemu Windows
używane może być ponad 400 MB
pamięci.
Wymagane jest również wolne miejsce do
przechowywania plików muzycznych.
Korzystanie z komputera
Windows 7 Ultimate
Windows 7 Professional
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Starter (wersja 32-bitowa)
Windows Vista Ultimate Service Pack 2
lub nowszy
• Windows Vista Business Service Pack 2
lub nowszy
• Windows Vista Home Premium Service
Pack 2 lub nowszy
• Windows Vista Home Basic Service Pack
2 lub nowszy
• Windows XP Media Center Edition 2005
Service Pack 3 lub nowszy
• Windows XP Media Center Edition 2004
Service Pack 3 lub nowszy
• Windows XP Professional Service Pack 3
lub nowszy
• Windows XP Home Edition Service Pack
3 lub nowszy
Wstępnie zainstalowany.
P Uwagi
123
PL
• Ustawienia ekranu
Rozdzielczość ekranu: 800 × 600 pikseli
lub większa (zaleca się rozdzielczość
1 024 × 768)
Kolory: High Color (16 bitów) lub więcej
• Karta dźwiękowa
Zaleca się korzystanie z kompatybilnej
karty dźwiękowej SoundBlaster.
• Port USB
Do korzystania z urządzeń i nośników
niezbędny jest kompatybilny port USB.
W przypadku korzystania z koncentratora
USB działanie programu nie jest
gwarantowane (z wyjątkiem modeli, dla
których działanie zostało
zagwarantowane).
•
•
•
•
•
Instalowanie programu
Sound Organizer
Zainstaluj program Sound Organizer na
komputerze.
P Uwagi
• Podczas instalowania programu Sound
Organizer zaloguj się na konto
z uprawnieniami administratora.
Jeœli korzystasz z systemu Windows 7, po
wyœwietleniu siê okna [Kontrola konta
uytkownika] potwierd٠zawartoϾ ekranu
124
PL
i kliknij [Tak] ([Kontynuuj] w przypadku
systemu Windows Vista).
Program Sound Organizer nie może zostać
uruchomiony, jeśli użytkownik systemu
Windows XP ma ograniczone uprawnienia.
Aby w systemie Windows XP korzystać
z funkcji aktualizacji programu, musisz
zalogować się na konto z uprawnieniami
administratora.
Moduł Windows Media Format Runtime jest
dodawany przez instalator programu Sound
Organizer. Moduł ten nie jest usuwany po
odinstalowaniu programu Sound Organizer.
Jednak¿e jeœli jest ju¿ zainstalowany, nie
bêdzie on instalowany ponownie.
Dane znajdujące się w folderach nie są
usuwane po odinstalowaniu programu Sound
Organizer.
Jeśli na jednym komputerze
zainstalowanych jest kilka systemów
operacyjnych, środowisko instalacyjne nie
będzie instalować programu Sound
Organizer w każdym z tych systemów,
ponieważ mogłoby to spowodować
niespójność danych.
1 Upewnij się, że dyktafon cyfrowy nie
jest podłączony, a następnie włącz
komputer i uruchom system Windows.
2 Włóż załączoną płytę CD-ROM do
napędu CD-ROM.
Zostanie wyświetlone menu [Sound
Organizer - InstallShield Wizard],
a następnie okno [Welcome to Sound
Organizer Installer].
Jeśli menu [Welcome to Sound Organizer
Installer] nie zostanie wyświetlone,
otwórz okno Windows Eksplorator,
prawym przyciskiem myszy kliknij napęd
CD-ROM, dwukrotnie kliknij plik
[SoundOrganizerInstaller.exe] i postępuj
zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
6 Gdy zostanie wyświetlone okno [Sound
Organizer has been installed
successfully.], wybierz opcję [Launch
Sound Organizer Now], a następnie
kliknij przycisk [Finish].
P Uwaga
Po zainstalowaniu programu Sound Organizer
może zajść konieczność ponownego
uruchomienia komputera.
Okno Sound Organizer
3 Zaakceptuj warunki umowy licencyjnej,
Korzystanie z komputera
zaznaczając opcję [I accept the terms in
the license agreement], a następnie
kliknij przycisk [Next].
4 Gdy zostanie wyświetlone okno [Setup
Type], wybierz opcję [Standard] lub
[Custom], a następnie kliknij przycisk
[Next].
Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie; w przypadku
wybrania opcji [Custom] zdefiniuj
ustawienia instalacji.
5 Gdy zostanie wyświetlone okno [Ready
to Install the Program], kliknij przycisk
[Install].
Rozpocznie się procedura instalacji.
A Help
Pomoc programu Sound Organizer.
W plikach pomocy można znaleźć
125
PL
szczegółowe informacje na temat
poszczególnych operacji.
B Lista plików w programie Sound
Organizer (My Library)
Wyświetla listę plików znajdujących
się w katalogach My Library programu
Sound Organizer zależnie od
wykonywanej operacji.
Recording Files : Wyświetla listę
nagranych plików.
Pliki nagrane za pomocą dyktafonu
cyfrowego wyświetlane są dopiero po
ich zaimportowaniu do programu.
Music: Wyświetla listę plików
muzycznych.
W tym katalogu wyświetlane są utwory
zaimportowane z płyty CD.
Podcast: Wyświetla listę plików
podcast.
C Lista plików znajdujących się na
dyktafonie cyfrowym
Wyświetla listę plików zapisanych na
podłączonym dyktafonie cyfrowym lub
karcie pamięci.
D Przycisk Edit Mode
Wyświetla okno edycji, umożliwiające
edycje plików.
126
PL
E Przycisk Quick Operation Guide
Wyświetla instrukcję Quick Operation
Guide, zawierającą podstawowe
informacje o programie Sound
Organizer.
F Pasek boczny (Import/Transfer)
IC Recorder: Wyświetla ekran
przesyłania. Wyświetlana jest lista
plików znajdujących się na
podłączonym urządzeniu.
Import CD: Wyświetlanie ekranu
importowania plików muzycznych
z płyty CD.
Burn CD/DVD: Wyświetlanie
ekranu nagrywania płyt.
G Przyciski przesyłania
: Przesłanie plików z programu
Sound Organizer na dyktafon cyfrowy
lub kartę pamięci.
: Importowanie plików
z dyktafonu cyfrowego lub karty
pamięci do katalogu My Library
programu Sound Organizer.
Informacje dodatkowe
Korzystanie z zasilacza sieciowego USB
Złącze USB dyktafonu cyfrowego
Zasilacz
sieciowy USB
(nie należy do
wyposażenia)
1 Podłącz zasilacz sieciowy USB (nie
należy do wyposażenia) do gniazda
zasilania.
znajdujący się z tyłu dyktafonu
cyfrowego i włóż złącze USB DIRECT
do portu zasilacza sieciowego USB.
Podczas ładowania jest wyświetlany
animowany wskaźnik baterii.
Teraz możesz już korzystać z dyktafonu
cyfrowego i jednocześnie ładować
akumulator.
Wskaźnik baterii
* Przybliżony czas wymagany do pełnego
naładowania całkowicie rozładowanego
akumulatora w temperaturze pokojowej.
Czas ten zależy od poziomu naładowania
akumulatora i jego stanu. Czas ładowania
może być dłuższy, jeśli temperatura
akumulatora jest niska lub był on ładowany
podczas przenoszenia danych na dyktafon
cyfrowy.
Informacje dodatkowe
Akumulator można ładować, podłączając
dyktafon cyfrowy do gniazda zasilania przy
użyciu zasilacza sieciowego USB
AC-U50AG (nie należy do wyposażenia).
Akumulator można ładować podczas
korzystania z dyktafonu cyfrowego, co jest
przydatne podczas długiego nagrywania.
Jeśli dyktafon cyfrowy jest używany
pierwszy raz lub po pewnym okresie
nieużywania, należy ładować akumulatory
aż do wyświetlenia wskaźnika „
”.
Pełne naładowanie rozładowanych
akumulatorów trwa około 3 godzin
i 30 minut.*
2 Ustaw przełącznik funkcji USB
P Uwagi
• Podczas odtwarzania plików przez
wbudowany głośnik nie można ładować
akumulatora.
127
PL
• Nie można ładować baterii alkalicznej LR03
(rozmiar AAA) (nie należy do
wyposażenia).
Odłączanie dyktafonu
cyfrowego od gniazda
zasilania
Należy postępować zgodnie z poniższą
procedurą, w przeciwnym razie dane
znajdujące się w dyktafonie cyfrowym
mogą zostać uszkodzone.
1 W przypadku nagrywania lub
odtwarzania plików naciśnij przycisk
x STOP, aby przełączyć dyktafon
cyfrowy w tryb zatrzymania.
2 Upewnij się, że wskaźnik pracy
dyktafonu cyfrowego nie jest
podświetlony.
3 Odłącz dyktafon cyfrowy od zasilacza
sieciowego USB, a następnie odłącz
zasilacz sieciowy USB od gniazda
zasilania.
128
PL
P Uwagi
• Podczas nagrywania (wskaźnik pracy świeci
lub miga na czerwono) lub dostępu do
danych (wskaźnik pracy miga na
pomarańczowo):
– dyktafon cyfrowy nie powinien być
podłączany lub odłączany od zasilacza
sieciowego USB podłączonego do gniazda
zasilania.
– zasilacz sieciowy USB połączony
z dyktafonem cyfrowym nie powinien być
podłączany lub odłączany od gniazda
zasilania.
Może to spowodować uszkodzenie danych.
Jeśli dyktafon cyfrowy ma przetworzyć dużą
ilość danych, okno uruchamiania może być
wyświetlane przez dłuższy czas. Nie
oznacza to awarii dyktafonu cyfrowego.
Należy zaczekać, aż komunikat zniknie
z okna wyświetlacza.
• Podczas używania zasilacza sieciowego
USB (nie należy do zestawu) wskaźnik
baterii nie jest wyświetlany w oknie
wyświetlacza.
Środki ostrożności
Zasilanie
Urządzenie może być zasilane wyłącznie
napięciem stałym 1,2 V lub 1,5 V.
Należy używać jednego akumulatora
NH-AAA lub jednej baterii alkalicznej
LR03 (rozmiar AAA).
Bezpieczeństwo
Nie należy obsługiwać urządzenia podczas
prowadzenia samochodu, jazdy na rowerze
lub prowadzenia innego pojazdu
mechanicznego.
Obchodzenie się z urządzeniem
Informacje dodatkowe
• Nie należy ustawiać urządzenia w pobliżu
źródeł ciepła ani w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni
słonecznych, nadmiernych ilości kurzu lub
wstrząsów mechanicznych.
• Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się
przypadkowo obcy przedmiot lub płyn,
należy wyjąć baterię i przed ponownym
użytkowaniem zlecić sprawdzenie
urządzenia wykwalifikowanej osobie.
• Urządzenie należy chronić przed
spryskaniem wodą. Urządzenie nie jest
wodoszczelne. Szczególną ostrożność
należy zachować w następujących
sytuacjach:
– Mając urządzenie w kieszeni w czasie
wizyty w łazience itp.
Kiedy użytkownik się schyli,
urządzenie może wpaść do wody i ulec
zamoczeniu.
– Używając urządzenia w miejscach,
gdzie będzie narażone na deszcz, śnieg
lub wilgoć.
– W sytuacjach, kiedy użytkownik się
spoci. Dotknięcie urządzenia mokrymi
dłońmi lub włożenie go do kieszeni
spoconej odzieży może spowodować
jego zamoczenie.
• Używanie słuchawek w miejscu, gdzie
powietrze jest bardzo suche, może
spowodować ból uszu. Jego przyczyną nie
jest uszkodzenie słuchawek, lecz ładunki
elektrostatyczne nagromadzone w ciele
użytkownika. Można je zmniejszyć, nosząc
nie syntetyczną odzież, która zapobiega
powstawaniu ładunków elektrostatycznych.
Zakłócenia
• W przypadku umieszczenia urządzenia
w pobliżu zasilacza sieciowego,
129
PL
świetlówki lub telefonu komórkowego
podczas nagrywania lub odtwarzania
mogą być słyszalne szumy.
• Potarcie lub zadrapanie, na przykład
palcem, urządzenia podczas nagrywania
może spowodować zakłócenie nagrania.
Konserwacja
Do czyszczenia części zewnętrznych należy
używać miękkiego materiału lekko
zwilżonego wodą. Następnie wytrzeć
wnętrze miękką suchą ściereczką. Nie
należy używać alkoholu, benzyny ani
rozpuszczalników.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub
problemów dotyczących urządzenia należy
skontaktować się z najbliższym punktem
sprzedaży produktów firmy Sony.
Zalecenia dotyczące kopii
zapasowych
Aby uniknąć ewentualnego ryzyka utraty
danych spowodowanego przypadkowym
włączeniem lub nieprawidłowym
działaniem dyktafonu cyfrowego, zaleca
się tworzenie kopii zapasowych plików
na magnetofonie, komputerze itp.
130
PL
Używanie karty pamięci
P Uwagi
• Formatowanie (inicjalizowanie)
przeprowadzaj przy użyciu dyktafonu
cyfrowego. Działanie kart pamięci
sformatowanych za pośrednictwem systemu
Windows lub innych urządzeń nie jest
gwarantowane.
• Wszystkie dane znajdujące się na
formatowanej karcie zostaną usunięte.
Uważaj, aby podczas formatowania nie
usunąć ważnych danych.
• Nie zostawiaj karty pamięci w miejscach
łatwo dostępnych dla małych dzieci. Małe
dzieci mogą połknąć kartę.
• Nie wkładaj ani nie wyjmuj karty pamięci
podczas nagrywania/odtwarzania/
formatowania. Może to spowodować, że
dyktafon cyfrowy nie będzie działać
prawidłowo.
• Nie wyjmuj karty pamięci, jeśli w oknie
wyświetlacza wyświetlana jest animacja
„Accessing...” lub wskaźnik miga na
pomarańczowo. Może to spowodować
uszkodzenie danych.
• Firma Sony nie gwarantuje, że dyktafon
cyfrowy będzie współpracował ze
wszystkimi typami kart pamięci.
• Listę kompatybilnych kart M2™ można
znaleźć na stronie internetowej firmy Sony
(strona 133).
• „MagicGate™” jest wspólną nazwą
technologii ochrony treści rozwijanych przez
•
•
•
•
•
•
•
•
•
wnętrze samochodu w lecie, miejsca
narażone na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych oraz miejsca
znajdujące się blisko grzejników.
– Miejsca narażone na działanie wilgoci lub
substancji korozyjnych.
• Należy zwrócić uwagę, czy używana karta
została włożona do gniazda we właściwym
kierunku.
Informacje dodatkowe
•
firmę Sony. Dyktafon cyfrowy nie obsługuje
nagrywania/odtwarzania wymagającego
funkcji MagicGate™.
Dyktafon cyfrowy nie obsługuje funkcji
równoległego przesyłania danych.
Korzystanie z kart pamięci ROM (tylko do
odczytu) lub chronionych przed zapisem nie
jest możliwe.
Dane mogą zostać uszkodzone na skutek:
– Wyjęcia karty pamięci lub wyłączenia
dyktafonu cyfrowego w trakcie
zapisywania lub odczytywania.
– Użytkowania karty pamięci w miejscach
narażonych na działanie elektryczności
statycznej lub szumów spowodowanych
działaniem urządzeń elektrycznych.
Firma Sony nie odpowiada za utratę lub
uszkodzenie zapisanych danych.
Zaleca się tworzenie kopii zapasowych
istotnych danych.
Nie dotykać styków ani karty pamięci ręką
lub metalowymi przedmiotami.
Nie zgniatać, wyginać ani nie upuszczać kart
pamięci.
Nie rozkładać na części ani nie modyfikować
karty pamięci.
Nie narażać karty pamięci na działanie
wody.
Nie używać karty pamięci w następujących
warunkach:
– Miejsca niespełniające warunków
eksploatacyjnych, w tym nagrzane wnętrze
samochodu zaparkowanego w słońcu,
131
PL
Dane techniczne
Wymagania dotyczące
systemu
Korzystanie z komputera
z oprogramowaniem Sound
Organizer
Korzystanie z komputera
z oprogramowaniem Sound Organizer
opisano w rozdziale „Wymagania
systemowe dotyczące komputera” na
stronie 123.
Korzystanie z komputera bez
oprogramowania Sound
Organizer
Aby możliwe było korzystanie z komputera
w połączeniu z dyktafonem cyfrowym bez
oprogramowania Sound Organizer lub
używanie dyktafonu cyfrowego jako
urządzenia pamięci masowej USB,
komputer musi spełniać opisane poniżej
wymagania dotyczące systemu
operacyjnego oraz środowiska portu.
Systemy operacyjne:
– Windows 7 Ultimate
– Windows 7 Professional
– Windows 7 Home Premium
132
PL
– Windows 7 Home Basic
– Windows 7 Starter
– Windows Vista Ultimate Service Pack 2
lub nowszy
– Windows Vista Business Service Pack 2
lub nowszy
– Windows Vista Home Premium Service
Pack 2 lub nowszy
– Windows Vista Home Basic Service Pack
2 lub nowszy
– Windows XP Media Center Edition 2005
Service Pack 3 lub nowszy
– Windows XP Media Center Edition 2004
Service Pack 3 lub nowszy
– Windows XP Media Center Edition
Service Pack 3 lub nowszy
– Windows XP Professional Service Pack 3
lub nowszy
– Windows XP Home Edition Service Pack
3 lub nowszy
– Mac OS X (v10,2,8 - v10,6)
Wstępnie zainstalowany
P Uwagi
• W przypadku korzystania z jakiegokolwiek
innego systemu operacyjnego niż opisane
powyżej (Windows 98, Windows 2000 lub
Linux itd.) działanie dyktafonu nie jest
gwarantowane.
• Systemy Windows XP w wersji 64-bitowej
nie są obsługiwane.
• Najnowsze informacje o wersji i zgodności
z systemem operacyjnym można znaleźć
w witrynie pomocy technicznej dla
dyktafonu cyfrowego:
http://support.sony-europe.com/DNA
Sprzęt:
– Karta dźwiękowa: Karty zgodne
z dowolnym obsługiwanym systemem
operacyjnym Microsoft Windows
– Port: Port USB
P Uwaga
Sekcja dyktafonu cyfrowego
Pojemność (pojemność dostępna dla
użytkownika)
ICD-UX512: 2 GB
(ok. 1,80 GB = 1 932 735 283 bajtów)
ICD-UX513F: 4 GB
(ok. 3,60 GB = 3 865 470 566 bajtów)
Część pojemności pamięci jest używana jako
obszar zarządzania.
Zakres częstotliwości
•
•
•
•
•
LPCM 44.1kHz/16bit: 50 Hz - 20 000 Hz
MP3 192kbps: 50 Hz - 20 000 Hz
MP3 128kbps: 50 Hz - 16 000 Hz
MP3 48kbps(MONO): 50 Hz - 14 000 Hz
MP3 8kbps(MONO): 60 Hz - 3 400 Hz
Szybkość transmisji i częstotliwości
próbkowania dla plików MP3*1
Szybkość transmisji: 32 kb/s - 320 kb/s, VBR
Częstotliwość próbkowania:
16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
Rozszerzenie plików: .mp3
*1 Możliwe jest też odtwarzanie plików MP3
nagranych za pomocą dyktafonu
cyfrowego. Nie wszystkie enkodery są
obsługiwane.
Informacje dodatkowe
• Następujące systemy nie są obsługiwane:
– Systemy operacyjne inne niż wymienione
na stronie 132
– Komputery lub systemy operacyjne
wykonane osobiście
– Zaktualizowane systemy operacyjne
– Środowisko wielosystemowe
– Środowisko wielomonitorowe
Konstrukcja i dane
techniczne
Szybkość transmisji i częstotliwości
próbkowania dla plików WMA*2
Szybkość transmisji: 32 kb/s - 192 kb/s, VBR
133
PL
Częstotliwość próbkowania: 44,1 kHz
Rozszerzenie plików: .wma
*2 Format WMA Ver. 9 jest kompatybilny,
jednak formaty MBR (Multi Bit Rate),
Lossless, Professional oraz Voice nie są
obsługiwane. Odtwarzanie plików
chronionych prawem autorskim nie jest
możliwe. Nie wszystkie enkodery są
obsługiwane.
Szybkość transmisji i częstotliwości
próbkowania dla plików AAC-LC*3
Szybkość transmisji: 16 kb/s - 320 kb/s, VBR
Częstotliwość próbkowania:
11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
Rozszerzenie plików: .m4a
*3 Odtwarzanie plików chronionych prawem
autorskim nie jest możliwe. Nie wszystkie
enkodery AAC są obsługiwane.
Częstotliwość próbkowania oraz
wartość bitowa dla plików liniowych
PCM
Częstotliwość próbkowania: 44,1 kHz
Wartość bitowa: 16 bitów
Rozszerzenie plików: .wav
Sekcja radia FM (tylko model
ICD-UX513F)
134
PL
Antena
Antena w przewodzie słuchawek
stereofonicznych
Ogólne
Głośnik
Średnica ok. 16 mm
Wejście/wyjście
• Gniazdo mikrofonu (minigniazdo
stereofoniczne)
– wejście typu „plug in power” (zasilanie
we wtyku), minimalny poziom wejściowy
– 0,9 mV
• Gniazdo słuchawkowe (minigniazdo
stereofoniczne)
– wyjście na słuchawki z impedancją
8 omów - 300 omów
• Złącze USB (typu A)
– Kompatybilność z High-Speed USB
• Memory Stick Micro™ (M2™)/Gniazdo
karty pamięci microSD
Sterowanie szybkością odtwarzania
(DPC)
2,00 krotna - 0,50 krotna (MP3)
1,00 krotna - 0,50 krotna (LPCM/WMA/
AAC-LC)
Moc wyjściowa
Zakres częstotliwości
90 mW
87,50 MHz - 108,00 MHz
IF 128 kHz
Wymagane zasilanie
Jeden akumulator NH-AAA (w zestawie):
napięcie stałe 1,2 V DC
Jedna bateria alkaliczna typu LR03 (rozmiar
AAA) (nie należy do wyposażenia): napięcie
stałe 1,5 V DC
Temperatura pracy
5°C - 35°C
Wymiary (szer./wys./gł.) (bez
wystających części i elementów
sterujących) (JEITA)*4
Ok. 36,6 mm × 102,0 mm × 14,6 mm
Masa (JEITA)*4
Ok. 59 g włącznie z akumulatorem NH-AAA
*4 Wartość podana zgodnie ze standardem
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association)
Dostarczone wyposażenie
Zob. strona 9.
Memory Stick Micro™ (M2™) MS-A16GU2,
MS-A8GU2, MS-A4GU2, MS-A2GU2
microSD/microSDHC SR-8A4, SR-4A4,
SR-2A1
Głośnik aktywny SRS-M50
Pojemnościowy mikrofon elektretowy
ECM-CS10, ECM-CZ10, ECM-TL1
Akumulator NH-AAA-B2KN
USB Zasilacz sieciowy AC-U50AG
Ładowarka BCG-34HSN
Informacje dodatkowe
Wyposażenie dodatkowe
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec
zmianie bez uprzedzenia.
135
PL
Maksymalny czas nagrywania*5*6
Poniżej przedstawiono maksymalne czasy nagrywania dla wszystkich folderów.
REC Mode Tryb
nagrywania*7
LPCM
44.1kHz/
16bit
MP3
192kbps
Pamięć
wbudowana
Karta pamięci
ICDUX512
ICD2 GB
UX513F
3 godz.
0 min
6 godz.
0 min
8 GB
16 GB
32 GB
3 godz. 6 godz. 12
0 min
0 min
godz.
5 min
24
godz.
15 min
48
godz.
40 min
44
godz.
40 min
89
godz.
25 min
178
godz.
0 min
357
godz.
0 min
33 godz. 67 godz. 33
30 min 5 min
godz.
30 min
67
godz.
5 min
134
godz.
0 min
268
godz.
0 min
536
godz.
0 min
MP3
48kbps
(MONO)
89 godz. 178
25 min godz.
0 min
89
godz.
25 min
178
godz.
0 min
357
godz.
0 min
715
godz.
0 min
1 431
godz.
0 min
MP3 8kbps
(MONO)
536
godz.
0 min
536
godz.
0 min
1 073
godz.
0 min
2 147
godz.
0 min
4 294
godz.
0 min
8 589
godz.
0 min
MP3
128kbps
(Meeting) 22 godz. 44 godz. 22
(Interview) 20 min 40 min godz.
20 min
(Lecture)
(Audio IN)
(My Scene)
4 GB
(Voice
Notes)
1 073
godz.
0 min
(godz.: godziny/min: minuty)
*5 W trakcie długiego nagrania może zajść potrzeba wymiany akumulatora na nowy. Więcej
informacji dotyczących żywotności akumulatorów znajduje się w następnej tabeli.
*6 Maksymalny czas nagrania zależy od tego, czy nagrywa się w mieszanym trybie nagrywania.
*7 Ustawienia domyślne
136
PL
Czas pracy akumulatorów
Stosowanie akumulatora Sony NH-AAA*1
REC Mode
Nagrywanie
Odtwarzanie
przez głośnik*2
Odtwarzanie
Nagrywanie
przez słuchawki z radia FM*3
LPCM 44.1kHz/16bit
21 godz. 0 min
16 godz. 0 min
34 godz. 0 min
–
MP3 192kbps
23 godz. 0 min
17 godz. 0 min
41 godz. 0 min
7 godz. 30 min
MP3 128kbps
23 godz. 0 min
17 godz. 0 min
41 godz. 0 min
7 godz. 30 min
MP3 48kbps(MONO)
24 godz. 0 min
17 godz. 0 min
41 godz. 0 min
7 godz. 30 min
MP3 8kbps(MONO)
29 godz. 0 min
17 godz. 0 min
41 godz. 0 min
8 godz. 0 min
17 godz. 0 min
41 godz. 0 min
–
Plik muzyczny (128 kb/s / 44,1 –
kHz)
Odbiór radia FM*3
9 godz. 0 min
(godz.: godziny/min: minuty)
Informacje dodatkowe
137
PL
Stosowanie baterii alkaicznej Sony LR03 (SG) (rozmiar AAA)*1
REC Mode
Nagrywanie
Odtwarzanie
przez głośnik*2
Odtwarzanie
Nagrywanie
przez słuchawki z radia FM*3
LPCM 44.1kHz/16bit
22 godz. 0 min
21 godz. 30 min
49 godz. 0 min
MP3 192kbps
27 godz. 0 min
23 godz. 0 min
61 godz. 0 min
8 godz. 30 min
MP3 128kbps
30 godz. 30 min
23 godz. 0 min
61 godz. 0 min
8 godz. 30 min
MP3 48kbps(MONO)
32 godz. 30 min
23 godz. 0 min
61 godz. 0 min
8 godz. 30 min
MP3 8kbps(MONO)
42 godz. 0 min
23 godz. 0 min
61 godz. 0 min
10 godz. 0 min
23 godz. 0 min
61 godz. 0 min
–
Plik muzyczny (128 kb/s / 44,1 –
kHz)
Odbiór radia FM*3
–
11 godz. 0 min
(godz.: godziny/min: minuty)
*1 Żywotność baterii jest mierzona w czasie testów prowadzonych metodami zastrzeżonymi przez
firmę Sony. Czas pracy akumulatora może być krótszy w zależności od sposobu pracy dyktafonu
cyfrowego.
*2 Podczas odtwarzania muzyki przez głośnik wewnętrzny z głośnością na poziomie 14
3
* Tylko dla ICD-UX513F
138
PL
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
Przed oddaniem dyktafonu cyfrowego do naprawy należy sprawdzić, czy możliwe jest
rozwiązanie problemu w oparciu o poniższe informacje. Jeśli problem nadal będzie
występował, należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Sony.
Należy mieć na uwadze, że podczas prac serwisowych lub naprawczych pliki mogą zostać
skasowane.
Rozwiązanie
Słychać zakłócenia.
• W czasie nagrywania przypadkowo potarto lub zadrapano
dyktafon cyfrowy, np. palcem, co spowodowało nagranie
zakłóceń.
• W czasie nagrywania lub odtwarzania dyktafon cyfrowy
znajdował się w pobliżu zasilacza sieciowego, świetlówki lub
telefonu komórkowego.
• Wtyk podłączonego mikrofonu jest zabrudzony. Oczyść wtyk.
• Wtyk podłączonych słuchawek jest zabrudzony. Oczyść wtyk.
• Podczas wstrzymania nagrywania pliku MP3, nagrywania VOR
lub zsynchronizowanego nagrywania mogą być słyszalne
zakłócenia.
• Funkcja ta nie jest aktywna również podczas odsłuchiwania
plików AAC-LC i WMA.
Rozwiązywanie problemów
Objaw
139
PL
Objaw
Rozwiązanie
Akumulatora nie można
ładować, podłączając
dyktafon cyfrowy do
komputera.
• Jeśli dyktafon cyfrowy zostanie podłączony do wyłączonego
komputera, akumulator nie będzie ładowany.
• Nawet jeśli komputer jest włączony, lecz pracuje w trybie
ograniczonego zużycia energii (tryb czuwania lub uśpienia),
ładowanie akumulatora nie jest możliwe.
• Dla opcji „USB Charge” wybrano ustawienie „OFF”. Aby
naładować akumulator za pomocą komputera, wybierz ustawienie
„ON” (strona 103).
• Odłącz dyktafon cyfrowy od komputera i ponownie go podłącz.
• Nie można zagwarantować działania w przypadku, gdy używany
system nie spełnia wymagań systemowych opisanych na
stronie 132.
Wskaźnik ładowania nie jest • Użyto baterii innej niż akumulator wielokrotnego ładowania
wyświetlany znika
(bateria alkaiczna, bateria manganowa itp.) lub nie włożono
w połowie ładowania.
akumulatora.
• Akumulator włożono z odwrotnie ustawionymi biegunami.
• Włożono akumulator inny niż NH-AAA.
• Akumulator jest zużyty. Wymień akumulator na nowy.
• Złącze USB DIRECT dyktafonu cyfrowego nie zostało
prawidłowo podłączone.
• Dla opcji „USB Charge” wybrano ustawienie „OFF”. Aby
naładować akumulator za pomocą komputera, wybierz ustawienie
„ON” (strona 103).
• Nie można naładować akumulatora podczas odtwarzania plików
za pomocą wbudowanego głośnika lub podczas słuchania radia
FM (tylko model ICD-UX513F).
Nie można wyłączyć
dyktafonu cyfrowego.
140
PL
• Przesuń przełącznik funkcji HOLD/POWER w kierunku
„POWER” i przytrzymaj go przez min. 2 sekundy, gdy dyktafon
cyfrowy zostanie zatrzymany (strona 17).
Objaw
Rozwiązanie
Nie można włączyć
dyktafonu cyfrowego.
• Zasilanie dyktafonu cyfrowego jest wyłączone. Przesuń
przełącznik funkcji HOLD/POWER w kierunku „POWER”
i przytrzymaj go przez min. 1 sekundę (strona 17).
• Akumulator został włożony z odwrotnie ustawionymi biegunami
(strona 14).
Dyktafon cyfrowy wyłączył • Jeśli dyktafon cyfrowy znajduje się w trybie zatrzymania, po
się automatycznie.
pewnym okresie bezczynności zostanie on automatycznie
wyłączony. (Długość tego okresu jest fabrycznie ustawiona na
„10min”.) Długość okresu przed automatycznym wyłączeniem
można ustawić w menu (strona 104).
Dyktafon cyfrowy nie działa • Wyjmij akumulator i włóż go z powrotem.
prawidłowo.
Dyktafon cyfrowy
uruchamia się po dłuższym
czasie.
• Jeśli dyktafon cyfrowy musi przetworzyć wiele danych, może
uruchomić się z opóźnieniem. Nie oznacza to awarii dyktafonu
cyfrowego. Zaczekaj, aż komunikat zniknie z wyświetlacza.
Rozwiązywanie problemów
Dyktafon cyfrowy nie działa. • Być może pamięć dyktafonu cyfrowego została sformatowana za
pomocą komputera. Użyj funkcji formatowania dyktafonu
cyfrowego, aby sformatować pamięć (strona 105).
Dyktafon cyfrowy nie działa, • Rozładowany akumulator (strona 16).
nawet po naciśnięciu
• Zasilanie dyktafonu cyfrowego jest wyłączone. Przesuń
przycisku.
przełącznik funkcji HOLD/POWER w kierunku „POWER”
i przytrzymaj go przez min. 1 sekundę (strona 17).
• Funkcja HOLD jest włączona. Przesuń przełącznik funkcji
HOLD/POWER na środek (strona 12).
Z głośnika nie wydobywa się • Poziom głośności jest ustawiony na minimum (strona 29).
dźwięk.
• Zostały podłączone słuchawki (strona 54).
• Podczas słuchania radia FM dla opcji „Audio Output” wybrano
ustawienie „Headphones”. Zmień je na „Speaker” (strona 85)
(tylko model ICD-UX513F).
141
PL
Objaw
Rozwiązanie
Z głośnika wydobywa się
dźwięk nawet po
podłączeniu słuchawek.
• Jeśli słuchawki nie zostały starannie podłączone podczas
odtwarzania, z głośnika może wydobywać się dźwięk. Odłącz
słuchawki, a następnie podłącz je starannie.
• Podczas słuchania radia FM dla opcji „Audio Output” wybrano
ustawienie „Speaker”. Zmień je na „Headphones” (strona 85)
(tylko model ICD-UX513F).
Wskaźnik pracy nie świeci.
• Dla opcji „LED” wybrano ustawienie „OFF”. Wyświetl menu
i dla opcji „LED” wybierz ustawienie „ON” (strona 101).
Wyświetlana jest animacja • Pamięć jest zapełniona. Usuń część wiadomości (strona 34) lub
„Memory Full” i nie można
usuń wszystkie wiadomości po zapisaniu ich na innym nośniku
rozpocząć nagrywania.
pamięci lub komputerze.
Wyświetlana jest animacja
„File Full” i nie można
korzystać z dyktafonu
cyfrowego.
• W wybranym folderze zostało nagranych 199 plików ( ) lub
łącznie zostało nagranych 4 074 plików (gdy istnieje 21
folderów). Dlatego nie można nagrać kolejnego pliku ani
przenieść lub podzielić pliku. Usuń część wiadomości (strona 34)
lub usuń wszystkie wiadomości po zapisaniu ich na innym
nośniku pamięci lub komputerze.
Nie można nagrać pliku.
• Pozostała ilość pamięci jest niewystarczająca.
• Nie można nagrać pliku jeśli wybrano folder tylko do odczytu
(zakładki
(muzyka) i
(podcast)).
Głośność podczas
odtwarzania jest niska.
• Poziom głośności jest ustawiony na minimum. Naciśnij przycisk
VOL+ lub –, aby wyregulować głośność (strona 29).
• Wybrano tryb nagrywania
(Voice Notes) lub
(Audio IN).
Wybierz tryb nagrywania odpowiedni dla danej sytuacji
(strona 37).
• Dla opcji „Mic Sensitivity” wybrano ustawienie „Low
”.
Wybierz ustawienie „High
” lub „Medium
”. (strona 92).
142
PL
Objaw
Rozwiązanie
Głośność podczas
odtwarzania jest niska.
Wyświetla się symbol
„AVLS”.
• Funkcja AVLS (Automatic Volume Limiter System) ogranicza
maksymalny poziom dźwięków podczas odsłuchiwania za
pośrednictwem słuchawek. Dla opcji „AVLS” wybierz ustawienie
„OFF”. Jeśli dla tej funkcji wybrano ustawienie „OFF”, staraj się
nie odsłuchiwać plików przy nadmiernej głośności.
Nagranie jest przerywane.
• Funkcja VOR jest włączona. Dla opcji „VOR” wybierz
ustawienie „OFF” (strona 42).
Funkcja VOR jest
wyłączona.
• Funkcja VOR nie jest włączona podczas nagrywania
synchronicznego (strona 50).
• Podczas nagrywania z radia FM funkcja VOR nie jest aktywna
(tylko model ICD-UX513F).
Podczas nagrywania
• Podłącz gniazdo słuchawek innego urządzenia do gniazda
m (mikrofon) dyktafonu cyfrowego i wyreguluj poziom głośności
z innego urządzenia poziom
w urządzeniu podłączonym do dyktafonu cyfrowego.
sygnału wejściowego jest
zbyt wysoki lub zbyt niski.
• Szybkość odtwarzania można regulować za pomocą opcji DPC.
Ustaw przełącznik funkcji DPC(SPEED CTRL) w położeniu
„OFF” lub naciśnij symbol v lub V na przycisku sterującym, aby
ponownie dostosować szybkość w DPC (strona 56).
Nie można podzielić pliku.
• Operacja dzielenia pliku wymaga pewnej ilości wolnej pamięci.
• W wybranym folderze zapisano już 199 plików ( ). Usuń część
wiadomości (strona 34) lub usuń wszystkie wiadomości po
zapisaniu ich na innym nośniku pamięci lub komputerze.
• Ze względu na ograniczenia systemowe podzielenie pliku na
samym jego początku lub na samym końcu może nie być
możliwe.
• Nie można podzielić pliku, który nie został nagrany za pomocą
dyktafonu cyfrowego (np. pliku skopiowanego z komputera).
Rozwiązywanie problemów
Szybkość odtwarzania jest
zbyt duża lub zbyt mała.
143
PL
Objaw
Rozwiązanie
Dyktafon nie rozpoznaje
karty pamięci.
• Ponieważ na karcie pamięci mogą znajdować się obrazy lub pliki
innego typu, ilość miejsca niezbędna do utworzenia folderów
wstępnych jest niewystarczająca. W oknie Eksplorator systemu
Windows lub z poziomu pulpitu systemu Macintoshusuń zbędne
pliki lub zainicjuj kartę w dyktafonie cyfrowym.
• Przełącz pamięć dyktafonu cyfrowego na kartę „Memory Card”
(strona 46).
• Wyjmij kartę pamięci i sprawdź, czy nie została umieszczona
odwrotnie. Następnie włóż ją odpowiednią stroną.
Wyświetla się symbol „--:--”. • Nie ustawiono zegara (strona 18).
Na wyświetlaczu REC Date • Data nagrania pliku nie zostanie wyświetlona, jeśli nagranie
widoczny jest symbol
zapisano w czasie, gdy zegar nie był ustawiony.
„--y--m--d” lub „--:--”.
W trybie menu wyświetlane • Wyświetlane elementy menu zależą od trybu pracy (tryb
jest mniej pozycji menu.
zatrzymania, tryb odtwarzania, tryb nagrywania, tryb odbiornika
FM (tylko model ICD-UX513F)) (strona 88).
Pozostały czas prezentowany • Działanie systemu dyktafonu cyfrowego wymaga pewnej ilości
w oknie wyświetlacza jest
pamięci. Ilość ta jest odejmowana od pozostałego czasu, co jest
krótszy niż pokazywany
przyczyną różnicy.
przez dostarczone
oprogramowanie Sound
Organizer.
Czas pracy baterii jest krótki. • Czas pracy baterii (strona 137) obliczono przy założeniu, że
dźwięk będzie odtwarzany przy poziomie głośności ustawionym
na 14. W zależności od trybu pracy dyktafonu cyfrowego czas
pracy baterii może ulec skróceniu.
144
PL
Objaw
Rozwiązanie
Akumulator uległ
• Nawet gdy dyktafon cyfrowy nie jest używany, bateria jest powoli
rozładowaniu wskutek
rozładowywana. Jeśli dyktafon cyfrowy nie będzie używany przez
pozostawienia go przez długi dłuższy czas, zaleca się wyłączenie zasilania (strona 17) lub
okres w dyktafonie
wyjęcie akumulatora/baterii. Ponadto ustawienie w menu
cyfrowym, podczas gdy nie
krótkiego okresu dla funkcji „Auto Power Off” (strona 104)
był on używany.
pozwala ograniczyć zużycie akumulatora, nawet jeżeli nie
zostanie dyktafon cyfrowy ręcznie wyłączony.
Akumulator jest
rozładowany po odłączeniu
dyktafonu cyfrowego od
zasilacza sieciowego USB,
mimo że został w pełni
naładowany i pozostał
podłączony do zasilacza.
• Jeżeli po całkowitym naładowaniu akumulatora dyktafon cyfrowy
pozostanie podłączony do zasilacza sieciowego USB, nie będzie
on ponownie ładowany w sposób automatyczny. Korzystanie
z dyktafonu cyfrowego podłączonego do zasilacza sieciowego
USB jest możliwe; nie można go jednak ponownie naładować bez
wcześniejszego odłączenia.
Zamiast wskaźnika baterii na • Temperatura otoczenia jest poza zakresem odpowiednim dla
wyświetlaczu miga symbol
ładowania. Należy je ładować w otoczeniu o temperaturze od 5°C
„
” lub „
”.
do 35°C.
• Akumulatory są używane w otoczeniu o temperaturze niższej niż
5°C. Należy je ładować w otoczeniu o temperaturze od 5°C do
35°C.
• Dyktafon cyfrowy był przez pewien czas nieużywany. Naładuj
i rozładuj kilkakrotnie akumulator, korzystając kilka razy
z dyktafonu cyfrowego.
• Wymień akumulator na nowy.
• Wskaźnik stanu baterii jest wyświetlany krótko, jednak
akumulator nie jest w pełni naładowany. Pełne naładowanie
rozładowanych akumulatorów trwa około 3 godzin i 30 minut.
Rozwiązywanie problemów
Czas pracy przy zasilaniu
z akumulatora jest krótki.
Zmienione ustawienia nie są • Jeśli akumulator został wyjęty zaraz po zmianie ustawienia menu
odzwierciedlone w menu.
lub zostało ono zmienione za pomocą ustawienia „ustawienia
dyktafonu cyfrowego” programu Sound Organizer przy
włożonych wyczerpanym akumulatorze, ustawienie menu może
nie działać.
145
PL
Objaw
Rozwiązanie
Znaki w nazwach folderów
lub plików są nieczytelne.
• Dyktafon cyfrowy nie obsługuje lub nie może wyświetlić
pewnych znaków i symboli specjalnych wprowadzonych w oknie
Eksplorator systemu Windows lub w środowisku Macintosh.
Animacja „Accessing...” na
wyświetlaczu nie znika.
• Jeśli dyktafon cyfrowy ma przetworzyć dużą ilość danych,
animacja może być wyświetlana przez dłuższy czas. Nie oznacza
to awarii dyktafonu cyfrowego. Zaczekaj, aż komunikat zniknie.
Kopiowanie pliku trwa zbyt • Jeśli plik jest duży, kopiowanie może zająć znaczną ilość czasu.
długo.
Zaczekaj, aż kopiowanie zostanie zakończone.
Przesłane pliki nie są
wyświetlane.
• Dyktafon cyfrowy rozpoznaje do 8 poziomów skopiowanych do
niego folderów.
• Niekompatybilne pliki (inne niż LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/
WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a)) mogą nie być wyświetlane. Zob.
strona 133.
Dyktafon cyfrowy nie został • Odłącz dyktafon cyfrowy od komputera i ponownie go podłącz.
rozpoznany przez komputer. • Nie używaj koncentratora USBani przedłużacza kabla USB
Folderu/pliku nie można
innego niż kabel połączeniowy USB zawarty w zestawie. Podłącz
przesłać na komputer.
dyktafon cyfrowy bezpośrednio do komputera lub użyj
dostarczanego dodatkowego kabla połączeniowego USB.
• Nie można zagwarantować działania w przypadku, gdy używany
system nie spełnia wymagań systemowych opisanych na
stronie 132.
• W zależności od położenia portu USB dyktafon cyfrowy może nie
zostać rozpoznany. W takim przypadku spróbuj użyć innego
portu.
Nie można odtworzyć pliku • Format pliku może różnić się od formatu odtwarzanego przez
przesłanego z komputera.
dyktafon cyfrowy (LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/WMA(.wma)/
AAC-LC(.m4a)). Sprawdź nazwę pliku (strona 133).
146
PL
Objaw
Rozwiązanie
Nie można uruchomić
komputera.
• Jeśli zrestartujesz komputer z podłączonym do niego dyktafonem
cyfrowym, komputer może się zawiesić lub nie uruchomić się
prawidłowo. Odłącz dyktafon cyfrowy od komputera, po czym
zrestartuj go ponownie.
Dźwięk jest słaby lub ma
• Akumulator jest słaby. Naładuj akumulator lub wymień stary
niską jakość podczas
akumulator na nowy (strona 14).
słuchania radia (tylko model • Odsuń urządzenie od telewizora.
ICD-UX513F).
Obraz na telewizorze staje
• Podczas słuchania programu radia FM w pobliżu telewizora
się niestabilny (tylko model
z anteną wewnętrzną należy odsunąć dyktafon cyfrowy od
ICD-UX513F).
telewizora.
Nie można odbierać stacji
• Słuchawki nie są podłączone (przewód słuchawek jest anteną
radia FM lub słychać szum
FM). Podłącz słuchawki do gniazda i (słuchawki) i rozwiń
(tylko model ICD-UX513F). przewód słuchawek.
• Opcja „DX/LOCAL” ma ustawioną wartość „LOCAL”. Zmień je
na „DX” (strona 83).
• Ustawiono już 30 stacji radia FM. Usuń niepotrzebne stacje
(strona 81).
• Opcja „Scan Sensitivity” ma ustawioną wartość „Low(SCAN L)”.
Zmień je na „High(SCAN H)” (strona 84).
Rozwiązywanie problemów
Nie można ustawić stacji
radia FM (tylko model
ICD-UX513F).
W trybie nagrywania LPCM • Nagrywanie w trybie PCM nie jest możliwe. Jeśli dla opcji „REC
nagrywanie z radia FM nie
Mode” wybrano ustawienie „LPCM 44.1kHz/16bit”, dźwięk
jest możliwe (tylko model
z radia jest nagrywany w trybie „MP3 192kbps”.
ICD-UX513F).
147
PL
Sound Organizer
Informacje na ten temat znajdują się także w plikach pomocy programu Sound Organizer.
148
PL
Objaw
Przyczyna/Rozwiązanie
Nie można zainstalować
oprogramowania Sound
Organizer.
• Na dysku twardym lub w pamięci operacyjnej komputera jest zbyt
mało wolnego miejsca. Sprawdź ilość miejsca na dysku twardym
i w pamięci operacyjnej.
• Próbujesz zainstalować oprogramowanie Sound Organizer
w nieobsługiwanym systemie operacyjnym. Zainstaluj
oprogramowanie w obsługiwanym systemie operacyjnym
(strona 123).
• System Windows XP: zalogowałeś się na konto objęte
ograniczeniami. Systemy Windows Vista lub Windows 7:
zalogowałeś się na konto gościa. Upewnij się, że zalogowałeś się
na konto z uprawnieniami administratora.
Nie można prawidłowo
podłączyć dyktafonu
cyfrowego.
• Sprawdź, czy instalacja oprogramowania została pomyślnie
zakończona. Sprawdź również poprawność połączenia,
wykonując następujące czynności:
– Jeśli używasz zewnętrznego koncentratora USB, podłącz
dyktafon cyfrowy bezpośrednio do komputera lub użyj
dostarczanego dodatkowego kabla połączeniowego USB.
– Odłącz, a następnie podłącz ponownie dyktafon cyfrowy.
– Podłącz dyktafon cyfrowy do innego portu USB.
• Być może komputer znajduje się w stanie wstrzymania/hibernacji.
Nie zezwalaj komputerowi na przejście w tryb wstrzymania/
hibernacji, gdy jest do niego podłączony dyktafon cyfrowy.
• Wykonaj kopie zapasową wszystkich plików zapisanych
w pamięci wbudowanej lub na karcie, a następnie sformatuj
pamięć wbudowaną lub kartę pamięci za pomocą funkcji
formatowania dostępnej w menu (strona 105).
Objaw
Przyczyna/Rozwiązanie
Głośność podczas
• W komputerze nie ma karty dźwiękowej.
odtwarzania z komputera jest • Komputer nie jest wyposażony we wbudowane ani w podłączone
niska/nie wydobywa się
głośniki.
żaden dźwięk.
• Głośność dźwięku jest ustawiona na minimalnym poziomie.
• Zwiększ głośność w komputerze. (Odpowiednie informacje
można znaleźć w instrukcji obsługi komputera.)
• Głośność plików WAV można zmienić i zapisać za pomocą
funkcji „Increase Volume” programu Microsoft Sound Recorder.
Nie można odtwarzać ani
edytować zapisanych
plików.
• Nie można odtwarzać plików, których format nie jest
obsługiwany przez oprogramowanie Sound Organizer.
W przypadku niektórych formatów plików część funkcji
edycyjnych oprogramowania jest niedostępna. Informacje na ten
temat znajdują się w plikach pomocy programu Sound Organizer.
Licznik lub suwak działa
• Dzieje się tak w przypadku odtwarzania wiadomości, które
nieprawidłowo lub słyszalne zostały podzielone. Najpierw plik wiadomość na komputerze*,
są szumy.
a następnie prześlij ją do dyktafonu cyfrowego. (*Wybierz taki
format pliku, który jest obsługiwany przez dyktafon cyfrowy.)
• Wraz ze wzrostem całkowitej liczby plików zmniejsza się
szybkość działania programu, niezależnie od długości czasu
nagrywania.
Podczas zapisywania,
dodawania lub usuwania
plików nie działa
wyświetlacz.
• Kopiowanie lub usuwanie długich plików trwa dłużej. Zaczekaj,
aż kopiowanie zostanie zakończone. Po zakończeniu
wykonywania tych operacji obraz jest wyświetlany normalnie.
Oprogramowanie Sound
Organizer „zawiesza się”
przy uruchamianiu.
• Nie odłączaj kabla od złącza dyktafonu cyfrowego w trakcie
komunikacji z komputerem. Może to spowodować niestabilne
działanie komputera lub uszkodzenie danych przechowywanych
na dyktafonie cyfrowym.
• Być może wystąpił konflikt między oprogramowaniem a innym
sterownikiem lub aplikacją.
Rozwiązywanie problemów
Powolne działanie przy
dużej liczbie plików.
149
PL
Lista komunikatów
Komunikat
Przyczyna/Rozwiązanie
HOLD
• Wszystkie przyciski są nieaktywne, ponieważ dyktafon cyfrowy
znajduje się w trybie HOLD zapobiegającym przypadkowemu
włączeniu. Przesuń przełącznik funkcji HOLD/POWER
w kierunku środka, aby wyjść z trybu HOLD (strona 12).
Low Battery
• Bateria jest słaba. Wymień zużytą baterię alkaliczną typu LR03
(rozmiar AAA) na nową. Możesz też naładować akumulator
(strona 14) lub wymienić stary na nowy.
Memory Card Error
• Podczas wkładania karty pamięci do gniazda wystąpił błąd.
Wyjmij kartę i włóż ją ponownie. Jeśli komunikat nie zniknie,
włóż nową kartę pamięci.
Memory Card Not Supported • Włożono kartę pamięci nieobsługiwaną przez dyktafon cyfrowy.
Zob. „Kompatybilne karty pamięci” na stronie 44.
Memory Card Locked
• Karta pamięci jest chroniona przed zapisem. Z dyktafonem nie
można używać karty pamięci chronionej przez zapisem.
Read Only Memory Card
• Włożono kartę pamięci tylko do odczytu. Z dyktafonem nie
można używać karty pamięci tylko do odczytu.
Memory Card Access Denied • Ponieważ włożono kartę pamięci z funkcją kontroli dostępu, nie
można jej używać.
150
PL
Memory Full
• W dyktafonie cyfrowym pozostało zbyt mało wolnej pamięci.
Skasuj część plików przed rozpoczęciem nagrywania.
File Full
• Gdy w wybranym folderze zapisano już maks. liczbę plików lub
całkowita liczba plików przechowywanych w dyktafonie
cyfrowym przekroczy wartość maksymalną, nie można nagrać
nowej wiadomości. Skasuj część plików przed rozpoczęciem
nagrywania.
Przyczyna/Rozwiązanie
File Damaged
• Nie można odtworzyć ani edytować plików, ponieważ dane
wybranego pliku są uszkodzone.
Format Error
• Nie można włączyć dyktafonu cyfrowego za pomocą komputera,
ponieważ brakuje kopii pliku sterującego wymaganego do
działania. Sformatuj dyktafon cyfrowy za pomocą funkcji
formatowania dostępnej w menu (strona 105). Nie formatuj
dyktafonu cyfrowego za pomocą komputera.
Process Error
• W dyktafonie cyfrowym wystąpił błąd dostępu do pamięci.
Wyjmij i ponownie włóż akumulator.
• Zapisz kopię zapasową danych i sformatuj dyktafon cyfrowy,
korzystając z menu (strona 105).
Stop and Reinsert Memory
Card
• Kartę pamięci włożono podczas nagrywania lub odtwarzania.
Wyjmij kartę pamięci i włóż ją ponownie kiedy dyktafon cyfrowy
będzie pracować w trybie zatrzymania.
Advise to not listen at high
VOL for long periods
• Dla opcji „AVLS” wybrano ustawienie „OFF”. Staraj się nie
odsłuchiwać plików przy nadmiernej głośności.
Set Date&Time
• Ustaw zegar, w przeciwnym wypadku ustawienie alarmu nie
będzie możliwe.
Track Marks are Full
• Dla danego pliku możesz ustawić do 98 znaczników ścieżek.
Anuluj zbędne znaczniki (strona 71).
No File
• Wybrany folder nie zawiera żadnych plików. Z tego powodu nie
można ustawić alarmu itd.
No Track Marks
• Nie znaleziono znaczników ścieżek podczas próby usunięcia
znacznika (znaczników) lub podzielenia pliku w miejscach,
w których znajdują się znaczniki ścieżek.
Rozwiązywanie problemów
Komunikat
151
PL
152
PL
Komunikat
Przyczyna/Rozwiązanie
Low Battery Level
• Nie można sformatować pamięci lub skasować wszystkich
plików w folderze z powodu niewystarczającego poziomu
naładowania akumulatorów/baterii. Wymień zużytą baterię
alkaliczną typu LR03 (rozmiar AAA) na nową. Możesz też
naładować akumulator (strona 14) lub wymienić stary na nowy.
File Protected
• Wybrane nagranie jest plikiem tylko do odczytu. Nie można go
skasować. Anuluj zabezpieczenie na dyktafonie cyfrowym lub
zmień ustawienie „Tylko do odczytu” z poziomu komputera, aby
edytować plik za pomocą dyktafonu cyfrowego (strona 76).
Already Set
• Ustawienia daty i godziny odtwarzania pliku w ramach alarmu są
takie same jak określone wcześniej dla innego pliku. Zmień
ustawienia alarmu.
Past Date/Time
• Ustawiono alarm na godzinę, która już minęła. Sprawdź tę
wartość, a następnie ustaw odpowiednią datę i godzinę
(strona 62).
Settings are Full
• Jeśli 30 stacji pasma zostało już zapisanych w pamięci dyktafonu
cyfrowego, nie można wstępnie ustawić nowej stacji FM (tylko
model ICD-UX513F).
Unknown Data
• Dane nie są zapisane w formacie obsługiwanym przez dyktafon
cyfrowy. Dyktafon cyfrowy obsługuje pliki LPCM(.wav)/
MP3(.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a). Szczegółowe
informacje na ten temat znajdują się w części „Konstrukcja i dane
techniczne” na stronie 133.
• Odtwarzanie plików chronionych prawem autorskim nie jest
możliwe.
Przyczyna/Rozwiązanie
Invalid Operation
• Nie można podzielić pliku ani ustawić znacznika ścieżki, jeśli
wybrano plik z folderu tylko do odczytu (zakładki
(muzyka)
i
(podcast)).
• Zapis na zablokowanej karcie pamięci nie jest możliwy.
Przygotuj nową kartę pamięci do zastąpienia bieżącej.
• Długość nazwy pliku osiągnęła maksymalną liczbę znaków;
podzielenie pliku nie jest możliwe. Skróć nazwę pliku.
• Nie można skorzystać z funkcji „Divide All Track Marks”,
ponieważ w odległości 0,5 s od punktu podziału znajduje się
znacznik ścieżki.
• Nie można skorzystać z funkcji „Divide All Track Marks”,
ponieważ w odległości 0,5 s od początku lub końca pliku znajduje
się znacznik ścieżki.
• Plik jest krótszy niż 1 s, nie można podzielić tak krótkiego pliku.
• Nie można skorzystać z funkcji „Divide Current Position”
w odległości 0,5 s od początku lub końca pliku.
New File
• Nagrywany plik osiągnął maks. rozmiar (2 GB w przypadku
plików LPCM i 1 GB w przypadku plików MP3). Plik zostanie
automatycznie podzielony, a nagranie będzie nadal zapisywane
w postaci nowego pliku.
Invalid when Noise Cut is
ON
• Po włączeniu funkcji redukcji szumów funkcja efektów
dźwiękowych nie jest aktywna. Anuluj redukcję szumów
(strona 55).
Change Folder
• Jeśli w folderze
lub
nie ma żadnych plików, folder nie
jest pokazywany w oknie wyświetlacza. Wyświetlane są jedynie
foldery zawierające pliki.
Cannot Divide - Exceeds
Max 199 Files in Folder
• Jeśli w wybranym folderze zapisano już 199 plików lub jeśli
całkowita liczba plików przechowywanych w dyktafonie
cyfrowym osiągnęła maksimum, nie można podzielić pliku. Usuń
część plików przed przystąpieniem do dzielenia.
Rozwiązywanie problemów
Komunikat
153
PL
Komunikat
Przyczyna/Rozwiązanie
Same File Name Exists
• Podczas dzielenia, kopiowania lub przenoszenia pliku na inny
nośnik pamięci w folderze docelowym istnieje już plik o tej samej
nazwie.
No Memory Card
• Brak kart pamięci w gnieździe podczas próby zmiany ustawień
menu „Select Memory” lub „File Copy”.
Erased Track Marks too near • Jeśli 0,5 sekundy od miejsca podziału znajduje się znacznik
Divide Point
ścieżki, jest on automatycznie usuwany.
154
PL
No operation with Memory
Card
• Nie można ustawiać alarmów dla plików znajdujących się na
karcie pamięci. Przełącz pamięć dyktafonu cyfrowego na pamięć
„Built-In Memory” (strony 46, 47).
AVLS
• Głośność podczas odtwarzania przekracza poziom ustalony dla
funkcji AVLS. Ustaw średni poziom dźwięku.
System Error
• Wystąpił błąd systemu inny niż wymienione powyżej. Wyjmij
akumulator i włóż ponownie.
Ograniczenia systemowe
Dyktafon cyfrowy ma pewne ograniczenia systemowe. Problemy wymienione poniżej nie
świadczą o nieprawidłowym funkcjonowaniu dyktafonu cyfrowego.
Objaw
Przyczyna/Rozwiązanie
Wykorzystanie
• Jeśli pliki są zapisywane w różnych trybach nagrywania, czas
maksymalnego czasu
nagrywania zawiera się w przedziale od maksymalnego czasu
nagrywania przy zapisywaniu w trybie wysokiej jakości nagrywania do maksymalnego czasu
plików nie jest możliwe.
w trybie niskiej jakości nagrywania.
• Suma wartości wyświetlanej na liczniku (dotychczasowy czas
nagrywania) oraz pozostałego czasu nagrywania może być
mniejsza niż maksymalny czas nagrywania dyktafonu
cyfrowego.
Wyświetlanie lub odtwarzanie • Jeśli pliki muzyczne były przesyłane za pomocą komputera,
plików muzycznych
mogły nie zostać skopiowane w kolejności przesyłania ze
w kolejności jest niemożliwe. względu na ograniczenia systemu. Jeśli pliki muzyczne będą
przesyłane pojedynczo na dyktafon cyfrowy, możesz je
wyświetlać i odtwarzać w kolejności przesyłania.
• Nagrywany plik osiągnął maks. rozmiar (2 GB w przypadku plików
LPCM i 1 GB w przypadku plików MP3). Z tego powodu nagranie
jest dzielone automatycznie.
Nie można wprowadzać
małych liter.
• W zależności od kombinacji znaków użytej w nazwie folderu
utworzonej w komputerze wszystkie te znaki mogły zostać
zmienione na wielkie litery.
Rozwiązywanie problemów
Nagranie jest dzielone
automatycznie.
Symbol „s” jest wyświetlany • Został użyty znak, którego nie można wyświetlić na dyktafonie
w miejscu nazwy folderu,
cyfrowym. Za pomocą komputera zamień go na taki, który
tytułu, nazwy wykonawcy lub
można wyświetlić na dyktafonie cyfrowym.
nazwy pliku.
155
PL
Objaw
Przyczyna/Rozwiązanie
Po wybraniu odtwarzania
• W zależności od plików ustawione pozycje mogą się nieco
wielokrotnego A-B ustawione zmienić.
pozycje są nieco zmienione.
Pozostały czas nagrywania
może być krótszy po
podzieleniu pliku.
156
PL
• Operacja dzielenia pliku wymaga pewnej ilości wolnej pamięci
niezbędnej do zarządzania plikami. Z tego powodu pozostały
czas nagrywania może być krótszy.
Przewodnik po oknie wyświetlacza
Okno wyświetlacza w trybie
zatrzymania
Rozwiązywanie problemów
A Wskaźnik nowego przychodzącego
pliku podcast
B Wskaźnik trybu nagrywania
Informacja o wybranym trybie
nagrywania, wyświetlana po wybraniu
trybu.
: Meeting
: Voice Notes
: Interview
: Lecture
: Audio IN
: My Scene
C Wskaźnik typu informacji o pliku
: Folder, w którym można zapisać
plik
: Folder tylko do odtwarzania
: Folder plików podcast
: Tytuł
: Nazwa/nazwisko wykonawcy
: Nazwa pliku
D Wskaźnik czułości mikrofonu
: High
: Medium
: Low
E Informacje o pliku
Wyświetlane są informacje o każdym
pliku zależnie zgodnie z typem
informacji (nazwa folderu, tytuł,
nazwa/nazwisko wykonawcy, nazwa
pliku).
F Wskazówki dotyczące obsługi
przełącznika informacji o pliku
Możesz przełączać wyświetlane
informacje naciskając v lub V na
przycisku sterującym.
157
PL
G Wskaźnik trybu pracy
Wyświetlane są następujące symbole,
w zależności od bieżącego trybu pracy
dyktafonu cyfrowego.
: zatrzymanie
: odtwarzanie
: nagrywanie
: gotowość do nagrywania/
wstrzymanie nagrywania (miga)
: nagrywanie z funkcją VOR
: wstrzymanie nagrywania
z funkcją VOR (miga)
Jeśli naciśniesz przycisk z REC/
PAUSE, aby wstrzymać nagrywanie,
podczas gdy dla funkcji „VOR”
wybrano ustawienie „ON”, miga tylko
wskaźnik „
”.
: nagrywanie synchroniczne
: nagrywanie synchroniczne
wstrzymane (miga)
: wyszukiwanie do tyłu/
szybkie przewijanie do tyłu,
wyszukiwanie do przodu/szybkie
przewijanie do przodu
: przejście do tyłu/przodu
w sposób ciągły
H Wskaźnik czasu trwania/pozostałego
czasu/daty i godziny nagrania
158
PL
I Wskaźnik znacznika ścieżki
Wyświetlane są znaczniki ścieżek
znajdujące się przed bieżącym
miejscem. Pojawia się, gdy dla pliku
ustawiono znacznik.
J Wskaźnik alarmu
Pojawia się na wyświetlaczu, gdy
ustawiono alarm dla pliku.
K Numer pliku
W liczniku wyświetlany jest numer
wybranego pliku, natomiast
w mianowniku wyświetlana jest
całkowita liczba plików znajdujących
się w folderze.
L Wskaźnik trybu nagrywania
Wyświetla listę trybów nagrywania za
pomocą menu, kiedy dyktafon cyfrowy
jest w trybie zatrzymania, oraz
wyświetla bieżący tryb nagrywania,
kiedy dyktafon cyfrowy jest w trybie
odtwarzania lub nagrywania.
: plik LPCM nagrany lub
przesłany na dyktafon cyfrowy
,
,
,
: plik MP3 nagrany lub
przesłany na dyktafon cyfrowy
W przypadków plików przesłanych
z komputera wyświetlany jest jedynie
format pliku (
/
).
M
N
O
10 godzin, wyświetlane są godziny
i minuty.
Jeśli pozostały czas nagrywania jest
krótszy niż 10 minut, wyświetlane są
minuty i sekundy.
Rozwiązywanie problemów
P
Q
: przesłane pliki WMA
: przesłane pliki AAC-LC
Jeśli dyktafon cyfrowy nie może
odczytać trybu nagrywania,
wyświetlany jest następujący wskaźnik.
: Unknown
Wskaźnik zabezpieczenia
Pojawia się na wyświetlaczu, gdy plik
jest chroniony.
Wskaźnik karty pamięci
Wskaźnik wyświetlany jeśli dla funkcji
„Memory Card” wybrano opcję „Select
Memory”. Jeśli wybrano opcję
„Built-In Memory”, żaden wskaźnik
nie jest wyświetlany.
Wskaźnik LCF (Low Cut Filter)
Wyświetlany w przypadku wybrania
dla funkcji „LCF(Low Cut)” ustawienia
„ON”.
Wskaźnik baterii
Pozostały czas nagrywania
Wyświetla pozostały czas nagrywania
podany w godzinach, minutach
i sekundach.
Jeśli pozostały czas nagrywania
przekracza 10 godzin, wyświetlane są
tylko godziny.
Jeśli pozostały czas nagrywania
przekracza 10 minut, ale nie przekracza
159
PL
Wyświetlacz podczas nagrywania
R Animacja postępu nagrywania
Wyświetla postęp nagrywania w trybie
auto (AGC) i VOR, nagrywania
synchronicznego i nagrywania z radia
FM (tylko model ICD-UX513F) jako
animację.
160
PL
Okno wyświetlacza podczas
odtwarzania
S Wskaźnik trybu odtwarzania
1: Wyświetlany w przypadku
odtwarzania jednego pliku.
: Wyświetlany w przypadku
ciągłego odtwarzania plików
znajdujących się w jednym folderze.
ALL: Wyświetlany w przypadku
ciągłego odtwarzania wszystkich
plików.
1: Wyświetlany w przypadku
wielokrotnego odtwarzania jednego
pliku.
: Wyświetlany w przypadku
wielokrotnego odtwarzania
wszystkich plików znajdujących się
w folderze.
ALL: Wyświetlany w przypadku
wielokrotnego odtwarzania
wszystkich plików.
T Wskaźnik funkcji redukcji szumów/
efektów dźwiękowych
Wyświetlany po włączeniu w menu
funkcji redukcji szumów lub funkcji
„Effect”.
: Redukcja szumów
: Pop
: Rock
: Jazz
: Bass1
: Bass2
: Custom
Okno wyświetlacza podczas
słuchania radia FM
(tylko dla ICD-UX513F)
Wskaźnik FM
Ustawiony numer
Częstotliwość radiowa
Czułość odbiornika
: LOCAL
: DX
Rozwiązywanie problemów
U
V
W
X
161
PL
Wyświetlany podczas nagrywania
dźwięków z radia FM
Okno wyświetlacza w trybie HOLD
(tylko dla ICD-UX513F)
Y Wskaźnik HOLD
Wyświetlany, kiedy dyktafon cyfrowy
znajduje się w trybie HOLD
zapobiegającym przypadkowemu
włączeniu.
Aby wyjść z trybu HOLD, przesuń
przełącznik HOLD/POWER
w kierunku środka (strona 12).
162
PL
Indeks
A
F
Akumulator .............................14, 127, 137
Alarm ..........................................62, 88, 97
AVLS (system automatycznego
ograniczania głośności) ..............13, 88, 98
FM Radio
Automatyczne ustawianie
stacji radiowych FM .............80, 89, 106
Nagrywanie audycji radiowych ..........79
Przełączanie czułości
odbiornika .............................83, 89, 106
Przełączanie czułości
skanowania ...........................84, 89, 106
Przełączanie wyjścia
radia FM ................................85, 89, 107
Ręczne ustawianie stacji
radiowych FM .....................................81
Słuchanie radia FM .........77, 78, 89, 106
Folder ..................................22, 27, 66, 110
B
Bateria alkaliczna ..................................138
C
Czas nagrywania ...................................136
Czas pracy akumulatorów .....................137
D
Dane techniczne ....................................132
DPC (Digital Pitch Control) ...................56
Dzielenie pliku w bieżącym
miejscu ........................................73, 88, 99
Dzielenie pliku w miejscu, w
którym znajduje się znacznik
ścieżki .........................................74, 89, 99
E
Easy Search .................................54, 88, 96
Edytowanie plików .................................66
Effect ...........................................58, 88, 95
H
HOLD ......................................................12
I
Indeks części i elementów sterujących
urządzenia
Okno wyświetlacza ...........................157
Przód ...................................................10
Tył .......................................................10
163
PL
K
Karta pamięci ..................................44, 130
Kasowanie ...............................................34
Kasowanie wszystkich
wiadomości w folderze ............. 69, 89, 100
Kasowanie wszystkich
znaczników ścieżek ....................72, 89, 99
Kasowanie znaczników
ścieżek .........................................71, 88, 99
Konserwacja .........................................130
Kopiowanie nagrań do komputera ........116
Kopiowanie plików muzycznych do
dyktafonu cyfrowego ............................117
Kopiowanie plików na inny
nośnik pamięci ............................67, 88, 99
L
Lista komunikatów ...............................150
Ł
Ładowanie akumulatora ..........................14
M
Memory Stick Micro™ (M2™) .....44, 112
Menu
Alarm ............................................88, 97
Audio Output ..............................89, 107
Auto Power Off ..........................89, 104
164
PL
Auto Preset ..................................89, 106
AVLS ............................................88, 98
Backlight .....................................89, 101
Beep ............................................89, 103
Date&Time .................................89, 102
Display ........................................89, 100
Divide All Track Marks ................89, 99
Divide Current Position ................88, 99
DX/LOCAL ................................89, 106
Easy Search ...................................88, 96
Effect .............................................88, 95
Erase All .....................................89, 100
Erase All Track Marks ..................89, 99
Erase Track Mark .........................88, 99
File Copy ......................................88, 99
FM Radio ....................................89, 106
Format .........................................89, 105
Language .....................................89, 102
LCF(Low Cut) ..............................88, 92
LED .............................................89, 101
Mic Sensitivity ..............................88, 92
Move File ......................................88, 99
Noise Cut ......................................88, 94
Play Mode .....................................88, 96
Protect ...........................................88, 98
REC Mode ....................................88, 91
Scan Sensitivity ..........................89, 106
Scene Select ..................................88, 90
Select Input ...................................88, 93
Select Memory ............................89, 102
SYNC REC ...................................88, 93
Time Display ..............................89, 103
USB Charge ................................89, 103
Ustawianie ..........................................86
Ustawienia menu ................................88
VOR ..............................................88, 93
microSD/microSDHC .....................44, 112
Mikrofon zewnętrzny ..............................48
Monitorowanie nagrywania ....................53
N
Nagrywanie .......................................22, 37
Nagrywanie synchroniczne .........50, 88, 93
Nagrywanie w trybie auto (AGC) ...........24
Nagrywanie z innego urządzenia ............49
Nagrywanie z telefonu ............................49
Nagrywanie za pomocą innego
urządzenia ...............................................65
O
Odtwarzanie ......................................27, 54
Odtwarzanie wielokrotne A-B ................61
Ograniczenia systemowe ......................155
P
Pamięć USB ..........................................120
Pliki AAC-LC .......................................134
Pliki MP3 ..............................................133
Pliki WMA ............................................133
Podcast ..................................................121
Podłączanie dyktafonu cyfrowego
do komputera .........................................109
Przełączanie pamięci .................47, 89, 102
Przełącznik funkcji
POWER/HOLD ................................12, 17
Przenoszenie pliku ......................66, 88, 99
R
Redukcja szumów .......................55, 88, 94
Regulowanie głośności .....................29, 53
Rozwiązywanie problemów ..................139
S
Sound Organizer ...................................121
Ś
Środki ostrożności .................................129
T
Tryby odtwarzania ......................60, 88, 96
165
PL
U
Używanie dyktafonu cyfrowego
z komputerem .......................................108
Ustawianie języka ..................... 21, 89, 102
Ustawianie zegara ..................... 18, 89, 102
Utrzymywanie średniego
poziomu dźwięków .....................13, 88, 98
V
VOR (Voice Operated
Recording) ..................................42, 88, 93
W
Wbudowane mikrofony ..........................24
Widok zakładek ......................................31
Wskaźnik baterii .....................................16
Wstrzymanie nagrywania .......................25
Wybór folderu .........................................22
Wybór trybu nagrywania ........................37
Wybór wejścia ............................48, 88, 93
Wymagania dotyczące systemu ....123, 132
Wyszukiwanie ...................................25, 54
Wyszukiwanie do przodu .......................54
Wyświetlanie bieżącej daty i godziny ....20
Z
Zabezpieczanie plików ...............76, 88, 98
Zakłócenia .............................................129
166
PL
Zasilacz sieciowy USB .........................127
Zmiana ustawień trybu
nagrywania ..................................40, 88, 90
Znacznik ścieżki ......................................70
© 2011 Sony Corporation
Download PDF

advertising