Sony | ICD-UX70 | Sony ICD-UX70 Instrukcja obsługi

3-283-659-12(1)
Czynności wstępne
IC Recorder
Czynności podstawowe
Różne tryby nagrywania
Odtwarzanie/Kasowanie
Instrukcja obsługi
Edycja wiadomości
Korzystanie z funkcji menu
Korzystanie z komputera
Rozwiązywanie problemów
Informacje dodatkowe
Indeks
ICD-UX60/UX70/UX80
© 2007 Sony Corporation
Uwaga dla klientów w Europie
Pozbycie się zużytego sprzętu
(Stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich stosujących
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że produkt nie
może być traktowany jako odpad
komunalny, lecz powinno się go
dostarczyć do odpowiedniego
punktu zbiórki sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, w celu recyklingu.
Odpowiednie zadysponowanie
zużytego produktu zapobiega potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko oraz
zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego zagospodarowania odpadów.
Recykling materiałów pomoże w ochronie
środowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat recyklingu
tego produktu, należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w
którym zakupiony został ten produkt.
Dotyczy następujących akcesoriów : Słuchawki,
zdodatkowy kabel połączeniowy USB
Pozbywanie się zużytych baterii
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na baterii lub na jej
opakowaniu oznacza, że bateria nie
może być traktowana jako odpad
komunalny.
Odpowiednio gospodarując
PL
zużytymi bateriami, możesz zapobiec potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko oraz
zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami.
Recykling baterii pomoże chronić środowisko
naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu na
bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność
danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii,
wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie
wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej.
Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
będzie właściwie zagospodarowana, należy
dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych
baterii, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem
instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym
demontażu baterii. Zużytą baterię należy dostarczyć
do właściwego punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji
na temat zbiórki i recyklingu baterii należy
skontaktować się z lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami zajmującymi się
zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w
którym zakupiony został ten produkt.
Uwagi dotyczące klientów w
krajach stosujących Dyrektywy
Unii Europejskiej
Producentem tego produktu jest Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japonia.
Upoważnionym przedstawicielem producenta w
Unii Europejskiej, uprawnionym do dokonywania
i potwierdzania oceny zgodności z wymaganiami
zasadniczymi, jest Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Niemcy. Nadzór nad dystrybucją na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland,
00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach
serwisowych i gwarancyjnych należy kontaktować się
z podmiotami, których adresy podano w osobnych
dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych, lub z
najbliższym sprzedawcą produktów Sony.
Spis treści
Sprawdzanie zawartości opakowania....5
Indeks części i elementów sterujących
urządzenia...........................................................6
Czynności wstępne
Krok 1: Przygotowanie źródła zasilania....11
Wkładanie baterii...................................11
Podczas wymiany/ładowania
akumulatora..............................................13
Krok 2: Ustawianie zegara..........................15
Czynności podstawowe
Nagrywanie wiadomości...........................17
Różne tryby nagrywania
Automatyczne rozpoczynanie
nagrywania sterowane dźwiękiem –
funkcja VOR........................................................21
Nagrywanie za pomocą mikrofonu
zewnętrznego...................................................22
Nagrywanie z innego urządzenia.........23
Nagrywanie dźwięku z telefonu
stacjonarnego lub komórkowego....24
Odtwarzanie/Kasowanie
Odtwarzanie wiadomości.........................25
Dostosowywanie szybkości
odtwarzania –funkcja DPC
(Digital Pitch Control)..........................28
Wielokrotne odtwarzanie
określonego fragmentu –
tryb A-B Repeat.......................................29
Odtwarzanie wiadomości o określonej
godzinie razem z sygnałem alarmu........29
Kasowanie wiadomości..............................31
Kasowanie wiadomości
pojedynczo................................................32
Kasowanie wszystkich
wiadomości w folderze......................32
Edycja wiadomości
Przenoszenie wiadomości do innego
folderu...................................................................33
Korzystanie z funkcji menu
Ustawianie opcji w menu..........................34
PL
Korzystanie z komputera
Informacje dodatkowe
Używanie dyktafonu cyfrowego z
komputerem.....................................................44
Wymagania dotyczące
systemu.......................................................44
Podłączanie dyktafonu
cyfrowego do komputera................45
Odłączanie dyktafonu od
komputera.................................................46
Korzystanie z oprogramowania do
rozpoznawania mowy.................................46
Wstęp do oprogramowania do
rozpoznawania mowy........................46
Tworzenie pliku użytkownika
dostosowanego do nagranej
mowy (szkolenie)..................................... 47
Odtwarzanie plików MP3 za
pomocą dyktafonu cyfrowego..............48
Struktura folderów i plików.............50
Korzystanie z dyktafonu cyfrowego
jako urządzenia pamięci masowej
USB..........................................................................51
Nagrywanie za pomocą innego
urządzenia...........................................................59
Korzystanie z zasilacza sieciowego
USB (nie należy do wyposażenia).........60
Odłączanie dyktafonu z gniazda
zasilania.......................................................61
Środki ostrożności..........................................62
Dane techniczne.............................................63
Indeks.....................................................................65
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów....................52
Komunikaty błędów............................56
Ograniczenia systemowe.................58
PL
Sprawdzanie
zawartości
opakowania
Dyktafon cyfrowy (1)
Pokrowiec (1)
Instrukcja obsługi
Zastrzega się, że wszelkie zmiany i
modyfikacje, na które nie zezwala się
wyraźnie w tej instrukcji, mogą unieważnić
uprawnienie użytkownika do korzystania z
tego wyposażenia.
Bateria alkaliczna (1) typu LR03
(rozmiar AAA):
Słuchawki stereofoniczne (1)
Dodatkowy kabel połączeniowy USB (1)
PL
Indeks części
i elementów
sterujących
urządzenia
Tył
Szczegółowy opis znajduje się na
stronach podanych w nawiasie.
Przód
Wskaźnik pracy (15, 17, 18, 25, 40, 61)
Wbudowane mikrofony
(stereofoniczne) (17)
Okno wyświetlacza (8)
Przycisk sterowania (, /VOL
(głośność) +, VOL –)/ENT (enter)
przycisk*1
Przycisk
(folder)/MENU (17, 25, 32,
33, 34, 49)
Gniazdo  (słuchawki)*2 (17, 19, 25,
26, 59)
Gniazdo  (mikrofon) (22, 23)
PL
Przycisk  (nagrywanie/pauza) (17,
18, 21, 37)
Przycisk  (zatrzymaj) (18, 26, 27, 30,
33, 34)
Przycisk  (wyszukiwanie do
przodu/szybkie przewijanie do
przodu) (25, 26, 27)
Przycisk  (odtwarzanie/
zatrzymanie) (18, 25, 27)
Przycisk  (wyszukiwanie do
tyłu/szybkie przewijanie do tyłu) (18,
25, 26, 27)
Przycisk
*1 Sposób korzystania z przycisku
sterującego
Aby regulować głośność, naciskaj przycisk
w lewo lub w prawo.
Przycisk ten można też używać do
zmieniania ustawień menu lub wybierania
folderów. Kiedy wyświetlone jest okno
ustawiania menu lub okno wyboru
folderów, naciśnij ten przycisk w kierunku
górnym lub dolnym, aby wybrać pozycję
menu lub folder, a następnie naciśnij
środek przycisku (ENT), aby zatwierdzić
ustawienie lub wybór.
(powtórz) A-B (25, 29)
Przełącznik HOLD*3
Przełącznik funkcji DPC (25, 28, 38)
Otwór do zaczepienia paska na rękę
(Pasek nie należy do wyposażenia.)
Osłona USB
Głośnik
Komora baterii (11)
*2 Podłącz do gniazda  (słuchawki) słuchawki
dostarczone w z dyktafonem lub zakupione
oddzielnie. W przypadku występowania
szumów należy wyczyścić wtyk słuchawek.
PL
*3 Kiedy dyktafon jest zatrzymany i
przesuniesz przełącznik HOLD w kierunku
strzałki, dyktafon wyłączy się w ciągu
kilku sekund. Aby włączyć dyktafon,
przesuń przełącznik HOLD w kierunku
odwrotnym. Aby zablokować wszystkie
funkcje wszystkich przycisków, aby
zapobiec wykonywaniu niezamierzonych
czynności, należy podczas nagrywania lub
odtwarzania przesunąć ten przełącznik w
kierunku strzałki.
Okno wyświetlacza
Wskaźnik trybu pracy
Wyświetlane są następujące ikony, w
zależności od bieżącego trybu pracy
: zatrzymanie
: odtwarzanie
: nagrywanie
: gotowość do nagrywania/
wstrzymanie nagrywania
: nagrywanie z funkcją VOR
: wstrzymanie nagrywania
z funkcją VOR (migający)
Kiedy naciśniesz  (nagrywanie/
pauza), aby wstrzymać nagrywanie
podczas gdy w menu „VOR” jest
ustawiony na „ON”, błyska tylko „
”.
PL
: wyszukiwanie do
tyłu/szybkie przewijanie do tyłu,
wyszukiwanie do przodu/szybkie
przewijanie do przodu
: przejście do tyłu/przodu
w sposób ciągły
Wskaźnik Nazwa foldera/
Nazwa tytułu wiadomości/
Nazwiska/nazwy wykonawcy
Naciskaj przycisk sterujący w kierunku
 lub , aby po kolei wyświetlać
nazwę folderu, nazwę wiadomości i
nazwisko/nazwę wykonawcy.
Wskaźnik czasu trwania/pozostałego
czasu/daty i godziny nagrania
Numer wybranej wiadomości/
Całkowita liczba wiadomości w
folderze
Wskaźnik czułości mikrofonu
Wyświetla wartość czułości mikrofonu.
(wysoka): Do nagrywania spotkań
lub w cichym/przestrzennym
miejscu.
(niska): Do nagrywania tekstu
dyktowanego lub w hałaśliwym
miejscu.
Wskaźnik alarmu
Pojawia się na wyświetlaczu, gdy
ustawiono alarm dla wiadomości.
Wskaźnik trybu nagrywania
Wyświetla listę trybów nagrywania
za pomocą menu, kiedy dyktafon jest
w trybie zatrzymania, oraz wyświetla
bieżący tryb nagrywania, kiedy
dyktafon jest w trybie odtwarzania lub
nagrywania.
: Standardowy stereofoniczny
tryb nagrywania dźwięku o wysokiej
jakości
: Standardowy stereofoniczny
tryb nagrywania
: Stereofoniczny tryb
nagrywania wydłużonego
: Standardowy monofoniczny
tryb nagrywania
: Monofoniczny tryb
nagrywania wydłużonego
Wskaźnik stanu naładowania
akumulatora/Ładowania
W przypadku używania baterii
suchych wskaźnik pokazuje stan
naładowania.
Podczas ładowania akumulatora jest
wyświetlana animacja.
PL
Wskaźnik pozostałego czasu
nagrywania
Wyświetla pozostały czas nagrywania
w godzinach, minutach i sekundach.
Jeśli pozostały czas nagrywania
przekracza 10 godzin, wyświetlane są
tylko godziny.
Jeśli pozostały czas nagrywania
przekracza 10 minut, ale nie
przekracza 10 godzin, wyświetlane są
godziny i minuty.
Jeśli pozostały czas nagrywania jest
krótszy niż 10 minut, wyświetlane są
minuty i sekundy.
10
PL
Czynności wstępne
Wkładanie baterii
1 Przesuń i podnieś pokrywę komory
baterii.
Czynności wstępne
Krok 1:
Przygotowanie źródła
zasilania
Przy zastosowaniu
akumulatorów NH-AAA
firmy Sony (nie należą do
wyposażenia)
1 Postępuj jak w punktach 1 i
2 po lewej, a następnie włóż
akumulator NH-AAA (nie należy do
wyposażenia).
2 Ładuj akumulator przez
podłączenie złącza USB dyktafonu
cyfrowego do komputera.
2 Włóż jedną baterię alkaliczną
typu LR03 (rozmiar AAA),
zwracając uwagę na prawidłową
biegunowość, a następnie zamknij
pokrywę.
Komputer
Dyktafon
cyfrowy
Do złącza USB
Podczas ładowania jest wyświetlana animacja
z komunikatem „CONNECTING” i wskaźnik
stanu naładowania akumulatora/ładowania.
11
PL
Kiedy wskaźnik stanu naładowania
akumulatora/ładowania wskazuje
„ ”, ładowanie jest zakończone. (Czas
ładowania: około 8 godzin*)
 Wskazówka
Akumulator można ładować, podłączając
dyktafon cyfrowy do gniazda zasilania przy
użyciu zasilacza sieciowego USB (nie należy do
wyposażenia) (strona 60).
Gdy dyktafon cyfrowy jest używany
pierwszy raz lub po pewnym okresie
nieużywania, zalecane jest wielokrotne
ładowanie akumulatorów aż do
wyświetlenia wskaźnika „ ”.
 Uwagi
Jeśli wskaźnik stanu naładowania
akumulatora/ładowania nie jest
wyświetlany, ładowanie nie zostało
wykonane prawidłowo. Ponownie
rozpocznij wykonywanie czynności od
punktu 1.
* Przybliżony czas wymagany do pełnego
naładowania całkowicie rozładowanego
akumulatora w temperaturze pokojowej.
Zależy od poziomu naładowania
akumulatora i jego stanu. Może być dłuższy,
jeśli temperatura akumulatora jest niska
lub był on ładowany podczas przenoszenia
danych na dyktafon cyfrowy.
Jeśli dyktafonu nie można połączyć
bezpośrednio z komputerem, należy
użyć dostarczonego dodatkowego kabla
połączeniowego USB.
12
PL





Jeśli zamiast wskaźnik stanu naładowania
akumulatora/ładowania miga wskaźnik
„
” lub „
”, akumulatora nie można
ładować. Akumulator należy ładować w
otoczeniu o temperaturze od 5 °C do 35 °C.
Jeśli dla opcji „USB CHARGE” w menu „DETAIL
MENU” jest ustawiona wartość „OFF”, nie
można ładować akumulatora przy użyciu
komputera. Dla opcji „USB CHARGE” należy
ustawić wartość „ON” (strona 43).
W tym dyktafonie cyfrowym nie należy
używać baterii manganowych.
Podczas odtwarzania poprzez wbudowany
głośnik, akumulatora nie można ładować.
Podczas pracy dyktafonu zasilanego z
akumulatora, wskaźnik stanu naładowania
akumulatora/ładowania może się świecić
słabiej.
Po włożeniu baterii po raz pierwszy lub
gdy dyktafon cyfrowy przez dłuższy
czas pozostawał bez baterii, zostanie
wyświetlony ekran ustawiania zegara i
będzie migać pozycja roku. Informacje
na temat ustawiania daty i godziny
można znaleźć w punkcie 3 sekcji „Krok
2: Ustawianie zegara” na stronie 16
- ustawianie daty i czasu.
Podczas wymiany/
ładowania akumulatora
Wskaźnik stanu baterii
(akumulatora)
STLP*5
SP*6
Około 11 godz.
Około 14 godz.
30 min.
Około 32 godz.
Około 10 godz.
Około 14 godz.
30 min.
Około 32 godz.
: Wymień starą baterię na nową lub
naładuj akumulator.
Tryb
LP*7
nagrywania
: Jest wyświetlany komunikat „LOW
BATTERY” i dyktafon cyfrowy przestaje
działać.
Nagrywanie Około 12 godz. –
Odtwarzanie*2 Około 15 godz. Około 14 godz.
przez głośnik
Odtwarzanie Około 34 godz. Około 30 godz.
przez
słuchawki

Czas pracy baterii*1
Przy zastosowaniu baterii alkalicznych
typu LR03 (SG) (rozmiar AAA) firmy Sony
Tryb
ST*3
nagrywania
Nagrywanie Około 9 godz.
30 min.
Odtwarzanie*2 Około 14 godz.
przez głośnik
Odtwarzanie Około 30 godz.
przez
słuchawki
STSP*4
Czynności wstępne
Wskaźnik stanu naładowania
akumulatora/ładowania na wyświetlaczu
pokazuje stan baterii.
Tryb
nagrywania
Nagrywanie
Odtwarzanie*2
przez głośnik
Odtwarzanie
przez
słuchawki
Plik muzyczny
(128 kb/s/
44,1 kHz)
(godz. : godziny./min. : minuty)
Około 9 godz.
30 min.
Około 14 godz.
Około 30 godz.
13
PL
Przy zastosowaniu akumulatorów NHAAA firmy Sony
Tryb
nagrywania
Nagrywanie
Odtwarzanie*2
przez głośnik
Odtwarzanie
przez
słuchawki
ST*3
Około 9 godz. Około 9 godz.
Około 13 godz. Około 13 godz.
Około 28 godz. Około 28 godz.
Tryb
STLP*5
nagrywania
Nagrywanie Około 10 godz.
30 min.
Odtwarzanie*2 Około 13 godz.
przez głośnik 30 min.
Odtwarzanie Około 30 godz.
przez
słuchawki
14
PL
STSP*4
Tryb
LP*7
nagrywania
Nagrywanie
Odtwarzanie*2
przez głośnik
Odtwarzanie
przez
słuchawki
Około 9 godz.
Około 13 godz.
30 min.
Około 30 godz.
Około 11 godz. –
Około 14 godz. Około 13 godz.
Około 31 godz. Około 28 godz.
30 min.
(godz. : godziny./min. : minuty)
Czas pracy baterii może być krótszy w
zależności od sposobu pracy dyktafonu
cyfrowego.
*2
Podczas odtwarzania muzyki przez głośnik
wewnętrzny z głośnością na poziomie 22
*3
ST : Stereofoniczny tryb wysokiej jakości
nagrywania
*4
STSP : Standardowy stereofoniczny tryb
nagrywania
*5
STLP : Stereofoniczny tryb nagrywania
wydłużonego
*6
SP : Standardowy, monofoniczny tryb
nagrywania
*7
LP : Monofoniczny, tryb nagrywania
wydłużonego
*1
SP*6
Plik muzyczny
(128 kb/s/
44,1 kHz)
Uwagi na temat odczytywania
danych
 Uwaga
Jeśli dyktafon cyfrowy ma przetworzyć dużą
ilość danych, animacja uaktualniania może być
wyświetlana przez dłuższy czas. Nie oznacza to
awarii urządzenia.
Przed przystąpieniem do korzystania z
dyktafonu cyfrowego należy zaczekać, aż
animacja zniknie.
Krok 2: Ustawianie
zegara
Czynności wstępne
Kiedy w oknie wyświetlania miga
animacja uaktualniania, lub kiedy
wskaźnik pracy miga na pomarańczowo
lub świeci ciągle na czerwono, oznacza
to, że dyktafon cyfrowy odczytuje
dane. Nie należy wyjmować baterii ani
odłączać zasilacza sieciowego USB (nie
należy do wyposażenia), gdy dyktafon
cyfrowy odczytuje dane. Może to
spowodować uszkodzenie danych.

Przycisk sterowania
(/)
ENT
/MENU
W celu korzystania z funkcji alarmu
lub nagrywania daty i godziny należy
ustawić zegar.
Po włożeniu baterii po raz pierwszy lub
gdy dyktafon cyfrowy przez dłuższy
czas pozostawał bez baterii zostanie
wyświetlony ekran ustawiania zegara.
W takim przypadku należy przejść do
punktu 3.
15
PL
1 Wybierz z menu opcję „DATE &
TIME”.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
/MENU przez ponad sekundę.
W oknie wyświetlania pokaże się tryb
3 Naciśnij przycisk sterowania w
kierunku  lub , aby ustawić
kolejno rok, miesiąc, dzień, godzinę
i minuty, a następnie naciśnij ENT.
menu.
Naciśnij przycisk sterowania w
kierunku  lub , aby wybrać „DETAIL
MENU”, a następnie naciśnij ENT.
Naciśnij przycisk sterowania w
kierunku  lub , aby wybrać „DATE &
TIME”, a następnie naciśnij ENT.
2 Naciśnij przycisk sterowania w
kierunku  lub , aby wybrać
„07y1m1d”, a następnie naciśnij
ENT.
4 Naciśnij  (zatrzymaj), aby
przywrócić normalny stan
wyświetlacza.
 Wskazówka
Naciśnij przycisk /MENU, aby powrócić do
poprzedniej czynności.
 Uwaga
Jeśli w ciągu minuty od wprowadzenia
ustawień zegara nie zostanie naciśnięty
przycisk ENT, tryb ustawiania zegara
zostanie anulowany i nastąpi przywrócenie
normalnego stanu wyświetlacza.
Aby wyświetlić bieżącą datę i czas
Naciśnij  (zatrzymaj), aby wyświetlić
bieżącą datę i czas.
16
PL
Czynności podstawowe
Nagrywanie
wiadomości
Czynności podstawowe
Wbudowane mikrofony
Gniazdo  (słuchawek)
Wskaźnik pracy
1
1 Wybierz folder.
Naciśnij przycisk
/MENU, aby
wyświetlić okno wyboru folderu.
Naciśnij przycisk sterowania w
kierunku  lub , aby wybrać folder,
w którym chcesz nagrać wiadomości,
a następnie naciśnij ENT.
2
3
1
2 Włącz nagrywanie.
Naciśnij przycisku  (nagrywanie/pauza)
w trybie zatrzymania.
Wskaźnik operacji świeci na czerwono.
Podczas nagrywania nie trzeba
przytrzymywać naciśniętego przycisku
 (nagrywanie/pauza). Nowa wiadomość
zostanie automatycznie zapisana za
ostatnio nagraną wiadomością.
Mów do wbudowanego mikrofonu.
17
PL
3 Naciśnij przycisk  (zatrzymaj), aby
Aby
zatrzymać nagrywanie.
Dyktafon cyfrowy zatrzyma się na
początku bieżącego nagrania.
 Wskazówki
 Podczas nagrywania można zablokować
wszystkie funkcje wszystkich przycisków
przesuwając przełącznik HOLD w kierunku
strzałki, aby zapobiec wykonywaniu
niezamierzonych czynności.
 Wiadomości nagrane tym dyktafonem są
zapisywane jako pliki MP3.
 Po zakupieniu dyktafonu cyfrowego jest już
dostępnych 5 folderów, a w każdym z nich
można nagrać do 99 wiadomości.
 Uwagi





18
PL
Gdy wskaźnik pracy miga lub świeci na czerwono
lub pomarańczowo, nie należy wyjmować baterii
ani podłączać lub odłączać zasilacza sieciowego
USB. Może to spowodować uszkodzenie danych.
Przypadkowe potarcie lub zadrapanie dyktafonu
cyfrowego, np. palcem, podczas nagrywania
może spowodować zakłócenie nagrania.
Przed nagrywaniem należy sprawdzić
wskaźnik stanu naładowania akumulatora/
ładowania (strona 13).
Aby uniknąć konieczności wymiany baterii
podczas długotrwałego nagrywania, należy
korzystać z zasilacza sieciowego USB (nie
należy do wyposażenia) (strona 60).
Maksymalny czas nagrania zależy od tego, czy
nagrywa się w mieszanym trybie nagrywania.
wstrzymać
nagrywanie*
Wykonaj następujące
czynności
Naciśnij przycisk
 (nagrywanie/pauza).
Podczas wstrzymania
nagrywania wskaźnik pracy miga
na czerwono, a na wyświetlaczu
miga symbol „
”.
anulować pauzę Naciśnij ponownie przycisk
i wznowić
 (nagrywanie/pauza).
nagrywanie
Nagrywanie zostanie
wznowione od tego miejsca.
(Aby zatrzymać nagrywanie
w trybie pauzy, naciśnij
przycisk  (zatrzymaj).)
natychmiast
dokonać
przeglądu
bieżącego
nagrania
Naciśnij przycisk .
Nagrywanie zostanie
zatrzymane, a właśnie
nagrana wiadomość zostanie
odtworzona od początku.
dokonać
przeglądu
podczas
nagrywania
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
 podczas nagrywania lub
w trybie pauzy. Nagrywanie
zostanie zatrzymane, co umożliwi
wyszukiwanie od końca z
odsłuchem w trybie szybkiego
odtwarzania. Po zwolnieniu
przycisku  odtwarzanie
rozpocznie się od tego miejsca.
* Po upływie godziny od chwili wstrzymania
nagrywania tryb ten jest automatycznie zwalniany
i dyktafon cyfrowy przechodzi w tryb zatrzymania.
Podłącz należące do wyposażenia słuchawki
stereofoniczne do gniazda  (słuchawki) i
monitoruj nagrywanie. Poziom głośności
monitorowania można regulować za
pomocą Przycisku sterowania, naciskając
go w kierunku VOL + lub VOL –, ale poziom
nagrywania będzie stały.
ST:
Tryb nagrywania dźwięku
stereofonicznego wysokiej jakości
(44,1 kHz/192 kb/s)
Umożliwia nagrywanie dźwięku
stereofonicznego o wysokiej jakości.
STSP : Tryb nagrywania dźwięku
stereofonicznego standardowej
jakości (44,1 kHz/128 kb/s)
Umożliwia nagrywanie dźwięku
stereofonicznego.
STLP: Tryb nagrywania wydłużonego
dźwięku stereofonicznego
(22,05 kHz/48 kb/s)
Umożliwia wydłużenie czasu
nagrywania dźwięku stereofonicznego.
SP:
Tryb nagrywania dźwięku
monofonicznego standardowej
jakości (44,1 kHz/32 kb/s)
Umożliwia nagrywanie dźwięku
standardowej jakości.
LP:
Tryb nagrywania dźwięku
monofonicznego wysokiej jakości
(11,025 kHz/8 kb/s)
Umożliwia wydłużenie
czasu nagrywania dźwięku
monofonicznego.
Aby nagrywać dźwięk o lepszej jakości,
wybierz tryb ST lub STSP.
Czynności podstawowe
Monitorowanie nagrywania
Wybierz tryb nagrywania w menu „REC
MODE”.
Wybieranie trybu nagrywania
Maksymalny czas nagrywania
Poniżej przedstawiono maksymalne czasy
nagrywania dla wszystkich folderów.
ICD-UX60
Tryb ST
6 godz.
Tryb STSP
9 godz.
Tryb SP
36 godz.
5 min.
Tryb LP
144 godz.
30 min.
Tryb STLP
24 godz.
5 min.
ICD-UX70
Tryb ST
12 godz.
5 min.
Tryb STSP
18 godz.
5 min.
Tryb SP
72 godz.
30 min.
Tryb LP
290 godz.
10 min.
Tryb STLP
48 godz.
20 min.
(godz. : godziny./min. : minuty)
19
PL
ICD-UX80
Tryb ST
24 godz.
10 min.
Tryb STSP
36 godz.
20 min.
Tryb SP
145 godz.
20 min.
Tryb LP
581 godz.
20 min.
Tryb STLP
96 godz.
50 min.
(godz. : godziny./min. : minuty)
20
PL
Automatyczne
rozpoczynanie
nagrywania sterowane
dźwiękiem – funkcja VOR
Nagrywanie rozpoczyna się, gdy
dyktafon cyfrowy wykryje dźwięk.
Nagrywanie zostaje wstrzymane, gdy
dźwięk nie jest wykrywany i miga
komunikat „
”i „
”. Nagrywanie
rozpoczyna się ponownie po wykryciu
dźwięku przez dyktafon cyfrowy.
Różne tryby nagrywania
Różne tryby nagrywania
Aby anulować funkcję VOR
Dla opcji „VOR” wybierz w menu
ustawienie „OFF”.
2
 Uwagi

1

Na działanie funkcji VOR mają wpływ
dźwięki otoczenia. W zależności od
warunków nagrywania należy ustawić w
menu opcję „MIC SENS”. Jeśli po zmianie
czułości mikrofonu jakość nagrania nie jest
zadowalająca lub w przypadku ważnych
nagrań, dla funkcji „VOR” należy wybrać w
menu ustawienie „OFF”.
Kiedy naciśniesz  (nagrywanie/pauza),
aby wstrzymać nagrywanie, podczas gdy w
menu „VOR” jest ustawiony na „ON”, błyska
tylko „
”.
1 Naciśnij przycisk sterowania w kierunku
 lub , aby w menu ustawić „VOR” na
„ON”, a następnie naciśnij ENT.
2 Naciśnij przycisk 
(nagrywanie/pauza).
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat
„
”i„
”.
21
PL
Nagrywanie za
pomocą mikrofonu
zewnętrznego
Mikrofon
stereofoniczny
2 Naciśnij przycisk sterowania w
kierunku  lub , aby wybrać „MIC
IN”, a następnie naciśnij ENT.
3 Mów do mikrofonu zewnętrznego i
rozpocznij nagrywanie.
Następuje automatyczne odłączenie
wbudowane mikrofony.
Jeśli poziom wejściowy jest za
słaby, dostosuj czułość mikrofonu
nagrywania dyktafonu cyfrowego.
Gdy podłączany jest mikrofon
z zasilaniem we wtyku, jest on
automatycznie zasilany z dyktafonu.
 Zalecane mikrofony
Z urządzeniem można używać elektretowego
mikrofonu pojemnościowego ECM-CS10
lub ECM-CZ10 firmy Sony (nie należą do
wyposażenia).
1 Podłącz mikrofon zewnętrzny
do gniazda  (mikrofon), gdy
dyktafon cyfrowy jest w trybie
zatrzymania.
W oknie wyświetlacza pojawi się
komunikat „SELECT INPUT”.
22
PL
2 Naciśnij przycisk sterowania w
kierunku  lub , aby wybrać
„AUDIO IN”, a następnie naciśnij ENT.
Nagrywanie z innego
urządzenia
3 Włącz nagrywanie.
Różne tryby nagrywania
Następuje automatyczne
odłączenie wbudowane mikrofony
(stereofoniczne) i jest nagrywany
dźwięk z dołączonego urządzenia.
Magnetofon,
itp.
 Uwagi


Czułości mikrofonu nie można regulować
podczas nagrywania z innego urządzenia.
Jeśli poziom sygnału wejściowego jest
zbyt niski, połącz gniazdo słuchawek
(minigniazdo stereofoniczne) innego
urządzenia z gniazdem  (mikrofon)
dyktafonu cyfrowego i wyreguluj poziom w
urządzeniu podłączonym do dyktafonu.
1 Podłącz inne urządzenie do
dyktafonu cyfrowego, gdy jest on w
trybie zatrzymania.
Podłącz złącze wyjściowe audio
(miniwtyk stereofoniczny) urządzenia
do gniazda  (mikrofon) dyktafonu
cyfrowego przy użyciu kabla
połączeniowego audio*.
W oknie wyświetlacza pojawi się
komunikat „SELECT INPUT”.
23
PL
* Opcjonalne kable połączeniowe audio
(nie należą do wyposażenia)
RK-G139 HG
RK-G136 HG
 Uwaga
Do
Do innego
dyktafonu urządzenia
cyfrowego
Miniwtyk
Miniwtyk
stereofoniczny (monofoniczny)
(bez rezystora) (bez rezystora)
Miniwtyk
Miniwtyk
stereofoniczny stereofoniczny
(bez rezystora) (bez rezystora)
Sprzedawca może nie oferować wszystkich
wyżej wymienionych elementów
wyposażenia dodatkowego. W celu
uzyskania szczegółowych informacji należy
skontaktować się ze sprzedawcą.
Nagrywanie dźwięku z
telefonu stacjonarnego lub
komórkowego
Do nagrywania dźwięku z telefonu
stacjonarnego lub komórkowego można
używać elektretowego mikrofonu
pojemnościowego ECM-TL1 o wyglądzie
słuchawki (nie należy do wyposażenia).
Szczegółowy opis podłączenia można
znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej
wraz z mikrofonem ECM-TL1.
 Uwagi




24
PL
Po uzyskaniu połączenia, ale przed
rozpoczęciem nagrywania, należy sprawdzić
jakość dźwięku rozmowy oraz poziom
nagrywania.
Jeśli zostanie nagrany ton linii telefonicznej
lub dźwięk wybierania numeru, to
rozmowa może zostać nagrana z niższym
poziomem głośności. W takim przypadku
należy rozpocząć nagrywanie dopiero po
rozpoczęciu rozmowy.
Funkcja VOR może nie działać, w zależności
od rodzaju telefonu lub stanu linii
telefonicznej.
Nie odpowiadamy za jakiekolwiek
niedogodności, nawet, kiedy nie udaje
się nagrywać rozmów za pomocą tego
dyktafonu cyfrowego.
Odtwarzanie/Kasowanie
Odtwarzanie
wiadomości
Gniazdo  (słuchawek)
Wskaźnik pracy
1
5
Odtwarzanie/Kasowanie
4
3
1
A-B
DPC
2
1 Wybierz folder.
Naciśnij przycisk /MENU.
Naciśnij przycisk sterowania w
kierunku  lub , aby wybrać folder, a
następnie naciśnij ENT.
2 Naciskaj przycisk  lub , aby
wybrać wiadomość, która ma być
odtwarzana.
3 Naciśnij przycisk , aby
rozpocząć odtwarzanie.
Wskaźnik pracy zaświeci się na zielono.
(Kiedy w „LED” jest ustawione na „OFF”
w menu (strona 40), wtedy wskaźnik
pracy nie zaświeci się.)
4 Naciskaj Przycisk sterowania w
kierunku VOL + lub VOL – aby
wyregulować poziom.
25
PL
5 Naciśnij przycisk  (zatrzymaj), aby
zatrzymać odtwarzanie.
Po odtworzeniu ostatniej wiadomości
w wybranym folderze, dyktafon
zatrzyma się na początku tej
wiadomości.
 Wskazówka
Podczas odtwarzania można zablokować
wszystkie funkcje wszystkich przycisków
przesuwając przełącznik HOLD w kierunku
strzałki, aby zapobiec wykonywaniu
niezamierzonych czynności.
Słuchanie dźwięku o lepszej
jakości


26
PL
Aby słuchać za pośrednictwem
słuchawek: Podłącz należące do
wyposażenia słuchawki stereofoniczne
do gniazda  (słuchawki). Wbudowany
głośnik zostanie automatycznie
odłączony.
Aby słuchać za pośrednictwem
głośnika zewnętrznego: Podłącz
głośnik aktywny lub pasywny (nie
należy do wyposażenia) do gniazda 
(słuchawki).
Szybkie odnajdywanie punktu,
od którego ma się rozpocząć
odtwarzanie (Easy Search)
Jeśli opcja „EASY SEARCH” w menu ma
ustawioną wartość „ON” (strona 39), można
szybko znaleźć miejsce, od którego ma się
rozpocząć odtwarzanie, wielokrotnie naciskając
przycisk  lub przycisk  podczas
odtwarzania.
Można się cofnąć o około 3 sekundy, naciskając
jeden raz przycisk , lub przejść do przodu
o około 10 sekund, naciskając jeden raz przycisk
. Ta funkcja jest przydatna do znajdowania
żądanego miejsca w długim nagraniu.
Wyszukiwanie do przodu/do tyłu
podczas odtwarzania (Cue/Review)
Aby wyszukać do przodu (Cue):
Naciśnij i przytrzymaj przycisk  podczas
odtwarzania i zwolnij go w miejscu, gdzie
chcesz wznowić odtwarzanie.
 Aby wyszukać do tyłu (Review):
Naciśnij i przytrzymaj przycisk  podczas
odtwarzania i zwolnij go w miejscu, gdzie
chcesz wznowić odtwarzanie.
Dyktafon cyfrowy przeszukuje z małą
szybkością przy odtwarzaniu dźwięku.
Jest to przydatne do sprawdzenia
jednego słowa z przodu lub z tyłu. Jeśli
następnie przycisk ten zostanie naciśnięty i
przytrzymany, dyktafon cyfrowy rozpocznie
wyszukiwanie z większą szybkością.

 Gdy wiadomości są odtwarzane
do końca ostatniej wiadomości



zatrzymać
odtwarzanie
w bieżącym
miejscu
(funkcja
Playback Pause)
Naciśnij  (zatrzymaj)
lub . Aby wznowić
odtwarzanie od
tego punktu, naciśnij
ponownie .
wrócić na
Naciśnij raz przycisk .*
początek bieżącej
wiadomości
cofnąć się do
poprzednich
wiadomości
Naciśnij kilkakrotnie
przycisk . (W trybie
zatrzymania naciśnięcie
i przytrzymanie
przycisku powoduje
ciągłe przechodzenie
do poprzednich
wiadomości.)
przejść do
następnej
wiadomości
Naciśnij raz przycisk .*
przejść do
kolejnych
wiadomości
Naciskaj  kilka razy.
(W trybie zatrzymania
naciśnięcie i przytrzymanie
przycisku powoduje ciągłe
przechodzenie pomiędzy
wiadomościami.)
Odtwarzanie/Kasowanie

W przypadku dojścia do końca ostatniej
wiadomości podczas odtwarzania lub
szybkiego odtwarzania, przez 5 sekund
świeci komunikat „MESSAGE END”, a wskaźnik
pracy świeci na zielono. (Nie słychać
odtwarzanego dźwięku.)
Gdy komunikat „MESSAGE END” i wskaźnik
pracy zgasną, dyktafon cyfrowy zatrzymuje
się na początku ostatniej wiadomości.
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku ,
gdy świeci komunikat „MESSAGE END”,
powoduje szybkie odtwarzanie wiadomości
i rozpoczęcie normalnego odtwarzania po
zwolnieniu przycisku.
Jeśli ostatnia wiadomość jest długa i
odtwarzanie ma zostać rozpoczęte w dalszej
jej części, naciśnij i przytrzymaj przycisk
, aby przejść do końca wiadomości, a
następnie naciśnij przycisk , gdy świeci
komunikat „MESSAGE END”, aby wrócić do
wybranego miejsca.
W przypadku wiadomości innych niż
ostatnia, należy przejść do początku
następnej wiadomości i włączyć odtwarzanie
do tyłu do żądanego punktu.
Wykonaj następujące
czynności

Aby
* Te czynności można wykonać, gdy dla opcji
„EASY SEARCH” wybrano ustawienie „OFF”
(strona 39).
27
PL
Różne tryby odtwarzania
W menu „PLAY MODE” (strona 40) można
wybrać następujące tryby odtwarzania:
„1 FILE” (jednokrotne odtworzenie jednej
wiadomości/jednego pliku), „FOLDER”
(odtwarzanie wszystkich wiadomości/
plików w wybranym folderze w sposób
ciągły), „ALL” (odtworzenie wszystkich
nagranych wiadomości/plików w sposób
ciągły).
Wielokrotne odtwarzanie
wiadomości
Podczas odtwarzania naciśnij i
przytrzymaj przycisk , aż zostanie
wyświetlony symbol „ 1”. Wybrana
wiadomość będzie odtwarzana
wielokrotnie.
Aby wznowić normalne odtwarzanie,
naciśnij ponownie przycisk .
Odtwarzanie z „EFFECT”
Ustaw „EFFECT” dla dowolnego
ustawienia w menu (strona 39).
Jednak ustawienie to nie zadziała dla
odtwarzania poprzez wbudowany
głośnik.
28
PL
Dostosowywanie szybkości
odtwarzania –funkcja DPC
(Digital Pitch Control)
Przesunięcie przełącznika DPC w
położenie „ON” umożliwia zmianę
szybkości odtwarzania w zakresie od
+100% do –50% w porównaniu do
prędkości normalnej.
Dzięki funkcji cyfrowego przetwarzania
dźwięku głos w wiadomości jest
odtwarzany w naturalnej tonacji.
1 Przesuń przełącznik DPC w
położenie „ON”.
2 W menu „DPC” (strona 38) dostosuj
szybkość odtwarzania.
Aby wznowić normalne
odtwarzanie
Przesuń przełącznik DPC w położenie
„OFF”.
1 Podczas odtwarzania naciśnij
krótko przycisk (powtórz) A-B,
aby ustawić punkt początkowy A.
Aby wznowić normalne odtwarzanie
Naciśnij przycisk .
Aby zatrzymać odtwarzanie
wielokrotne A-B
Naciśnij przycisk  (zatrzymaj).
Aby zmienić fragment
przeznaczony do wielokrotnego
odtwarzania w trybie A-B Repeat
Można ustawić sygnał alarmu i
rozpoczęcie odtwarzania wybranej
wiadomości o określonej godzinie.
Wiadomość może być odtwarzana w
określonym dniu, raz w tygodniu lub
codziennie o tej samej godzinie.
Odtwarzanie/Kasowanie
Zostanie wyświetlony komunikat „A-B B?”.
2 Ponownie naciśnij krótko przycisk
(powtórz) A-B, aby ustawić punkt
końcowy B.
Wyświetlone zostanie „ A-B”, a
określony fragment będzie odtwarzany
wielokrotnie.
Odtwarzanie
wiadomości o
określonej godzinie
razem z sygnałem
alarmu
Wielokrotne odtwarzanie
określonego fragmentu
–tryb A-B Repeat
1 Wybierz wiadomość, którą chcesz
odtworzyć wraz z alarmem.
2 Przejdź w tryb ustawiania alarmu.
W menu wybierz opcję „ALARM” i
naciśnij przycisk ENT.
Naciśnij przycisk sterowania w
kierunku  lub , aby wybrać „ON”, a
następnie naciśnij ENT.
Podczas odtwarzania A-B Repeat naciśnij ponownie
A-B, aby określić nowy początkowy punkt A. Następnie
określ nowy końcowy punkt B, tak jak w kroku 2.
 Uwaga
Końcowego punktu B nie można określić
zanim się nie określi punktu początkowego A.
29
PL
3 Ustaw datę i godzinę alarmu.
Naciśnij przycisk sterowania w
kierunku  lub , aby wybrać
„DATE”, dzień tygodnia, lub „DAILY”
(codziennie), a następnie naciśnij ENT.
Jeśli wybrano opcję „DATE”:
Ustaw kolejno rok, miesiąc, dzień,
godzinę i minuty, jak opisano w
sekcji „Etap 2: Ustawianie zegara” na
stronie 15, a następnie naciśnij ENT.
Jeśli wybierzesz dzień tygodnia lub
„DAILY”:
Naciśnij przycisk sterowania w
kierunku  lub , aby ustawić
godzinę, a następnie naciśnij ENT,
przycisk sterowania w kierunku  lub
, aby ustawić minuty i naciśnij ENT.
Po zakończeniu procesu ustawiania w
oknie wyświetlacza pojawi się symbol
„” (wskaźnik alarmu).
W ustawionym dniu o określonej
godzinie
O określonej godzinie, kiedy w oknie
wyświetlania widnieje „ALARM”, alarm
włączy się na około 10 sekund i
rozpocznie się odtwarzanie wybranej
wiadomości.
Po zakończeniu odtwarzania dyktafon
cyfrowy zatrzyma się automatycznie na
początku tej wiadomości.
30
PL
Aby ponownie odsłuchać
wiadomość
Naciśnij przycisk , a wiadomość
zostanie ponownie odtworzona od
początku.
Aby zatrzymać alarm przed
rozpoczęciem odtwarzania
Naciśnij przycisk  (zatrzymanie), gdy
słychać dźwięk alarmu. Odtwarzanie
alarmu można zatrzymać nawet w
przypadku, gdy włączona jest funkcja
HOLD.
Aby zmienić ustawienie alarmu
Zacznij od Etapu 2 na stronie 29.
Aby anulować ustawienie alarmu
Wykonaj czynności w Etapach 1 i 2-
na stronie 29. W Etapie 2-, naciśnij
przycisk sterowania w kierunku  lub
, aby wybrać „OFF”, i naciśnij ENT.
Alarm zostanie anulowany, a z okna
wyświetlacza zniknie wskaźnik alarmu.
 Uwagi





Kasowanie
wiadomości
3, 4
Odtwarzanie/Kasowanie

Można ustawić tylko jeden alarm.
Nie można ustawić alarmu, jeśli nie został
ustawiony zegar lub nie została nagrana
żadna wiadomość.
Alarm włącza się, nawet jeśli dla opcji „BEEP”
wybrano w menu ustawienie „OFF” (strona
40).
Jeśli godzina alarmu nadejdzie w czasie
nagrywania, wyemitowanie sygnału alarmu
nastąpi po jego zakończeniu. Symbol
„” zacznie migać o ustawionej godzinie
włączenia alarmu.
Jeśli godzina alarmu nadejdzie w chwili,
gdy dyktafon cyfrowy znajduje się w trybie
menu, zostanie wyemitowany sygnał alarmu
i nastąpi anulowanie trybu menu.
Alarm ustawiony na „DATE” zostanie
anulowany, kiedy zakończy się odtwarzanie
wiadomości z alarmem.
Usunięcie wiadomości z ustawionym
alarmem powoduje także anulowanie
alarmu.

2
Można skasować poszczególne
wiadomości lub jednocześnie skasować
wszystkie wiadomości w folderze.
 Uwaga
Skasowanego nagrania nie można odzyskać.
31
PL
Kasowanie wiadomości
pojedynczo
Kasowanie wszystkich
wiadomości w folderze
Kiedy dyktafon znajduje się w trybie
zatrzymania lub odtwarzania, niepotrzebne
wiadomości można skasować zachowując
wszystkie pozostałe wiadomości.
Gdy wiadomość zostanie skasowana, pozostałe
wiadomości zostaną ponownie ponumerowane,
aby nie było między nimi wolnej pozycji.
1 Kiedy dyktafon znajduje się w
1 Wybierz wiadomość, którą chcesz
usunąć.
2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk
/MENU przez ponad jedną
sekundę, aby wejść do trybu menu.
Zostanie wyświetlone okno trybu menu.
3 Naciśnij przycisk sterowania w
kierunku  lub , aby wybrać „ERASE
A FILE”, a następnie naciśnij ENT.
Zostanie odtworzona wiadomość
przeznaczona do skasowania.
4 Naciśnij przycisk sterowania w
kierunku  lub , aby wybrać
„EXECUTE”, a następnie naciśnij ENT.
W oknie wyświetlania pokaże się napis
„ERASING …” i wybrana wiadomość
zostanie skasowana.
32
PL
trybie zatrzymania, wybierz folder
z wiadomościami, które mają być
skasowane.
2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk
/MENU przez ponad jedną
sekundę, aby wejść do trybu menu.
Zostanie wyświetlone okno trybu
menu.
3 Naciśnij przycisk sterowania w
kierunku  lub , aby wybrać
„ERASE ALL”, a następnie naciśnij
ENT.
4 Naciśnij przycisk sterowania w
kierunku  lub , aby wybrać
„EXECUTE”, a następnie naciśnij
ENT.
W oknie wyświetlania pokaże się napis
„ERASING …” i wszystkie wiadomości
w wybranym folderze zostaną
skasowane.
Edycja wiadomości
 Uwaga
Gdy dla wskaźnika folderu jest wyświetlany symbol
„ ”, nie można przenieść wiadomości (strona 50).
Aby anulować przenoszenie
wiadomości
2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk
Naciśnij przycisk  (zatrzymaj) przed
wykonaniem czynności opisanej w
punkcie 4.
przenieść.
/MENU przez ponad jedną
sekundę, aby wejść do trybu menu.
Edycja wiadomości
1 Wybierz wiadomość, którą chcesz
Przenoszenie wiadomości
do innego folderu
Zostanie wyświetlony komunikat
„EXECUTING…”, a wiadomość zostanie
przeniesiona na ostatnią pozycję w
docelowym folderze.
Wiadomość przeniesiona do innego
folderu zostanie skasowana z folderu,
w którym znajdowała się wcześniej.
Zostanie wyświetlone okno trybu menu.
3 Naciśnij przycisk sterowania w
kierunku  lub , aby wybrać
„MOVE”, a następnie naciśnij ENT.
Zostanie odtworzona wiadomość
przeznaczona do przeniesienia.
4 Naciśnij przycisk sterowania w
kierunku  lub , aby wybrać
folder, do którego ma być
przeniesiona wiadomość, a
następnie naciśnij ENT.
33
PL
Korzystanie z funkcji menu
Ustawianie opcji w
menu
3 Naciśnij przycisk sterowania w
kierunku  lub , aby wybrać
ustawienie, które ma być
ustawione, a następnie naciśnij ENT.
4 Naciśnij przycisk  (zatrzymaj), aby
wyjść z trybu menu.
 Uwaga
4
2, 3
2, 3
1
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk
/MENU przez ponad jedną
sekundę, aby wejść do trybu menu.
Zostanie wyświetlone okno trybu
menu.
2 Naciśnij przycisk sterowania w
kierunku  lub , aby wybrać
pozycję menu, która ma być
ustawiona, a następnie naciśnij ENT.
34
PL
Jeśli przez ponad jedną minutę nie zostanie
naciśnięty żaden przycisk, tryb menu zostanie
automatycznie anulowany i nastąpi powrót do
normalnego okna wyświetlacza.
Aby wrócić do poprzedniego
okna
Naciśnij przycisk /MENU podczas
pracy w trybie menu.
Ustawienia menu
Ustawienia
Tryb pracy ( : ustawienie jest
możliwe/ : niemożliwe ustawienie)
Opcje menu
Tryb
Tryb
Tryb
zatrzymania odtwarzania nagrywania
ST, STSP, STLP, SP, LP



MIC SENS
HIGH (H), LOW (L)



VOR
ON, OFF



DISPLAY
ELAPSE, REMAIN, REC DATE, REC TIME



DPC
n% (n=–50 - +100)



EFFECT
POP, ROCK, JAZZ, BASS1, BASS2, OFF



EASY SEARCH
ON, OFF



PLAY MODE
1 FILE, FOLDER, ALL



BEEP
ON, OFF



LED
ON, OFF



BACKLIGHT
ON, OFF



MOVE
(Folder do przeniesienia)



ALARM
ON, OFF



ERASE ALL
EXECUTE, CANCEL



ERASE A FILE
EXECUTE, CANCEL



Korzystanie z funkcji menu
REC MODE
35
PL
Opcje menu
Ustawienia
Tryb pracy ( : ustawienie jest
możliwe/ : niemożliwe ustawienie)
Tryb
Tryb
Tryb
zatrzymania odtwarzania nagrywania



SELECT INPUT
MIC IN, AUDIO IN



DATE&TIME
__y__m__d__:__



FORMAT
EXECUTE, CANCEL



USB CHARGE
ON, OFF



DETAIL MENU
36
PL
Umożliwia ustawienie funkcji VOR (Voice Operated Recording
– nagrywanie sterowane głosem).
ON:
Nagrywanie rozpocznie się, kiedy dyktafon wykryje dźwięk i zostanie
wstrzymane, kiedy dźwięk zniknie, przez co unika się nagrywania
okresów ciszy. Funkcja VOR jest włączana naciśnięciem przycisku
 (nagrywanie/pauza).
OFF*:
Funkcja VOR nie działa.
Korzystanie z funkcji menu
VOR
Umożliwia wybranie czułości mikrofonu.
HIGH (H)*:
Do nagrywania spotkań lub w cichym i/lub przestrzennym miejscu.
LOW (L):
Do nagrywania tekstu dyktowanego lub w hałaśliwym miejscu.
MIC SENS
Umożliwia ustawienie trybu nagrywania.
ST:
Stereofoniczny tryb wysokiej jakości nagrywania.
STSP*:
Standardowy stereofoniczny tryb nagrywania.
STLP:
Stereofoniczny tryb nagrywania wydłużonego.
SP:
Standardowy, monofoniczny tryb nagrywania.
LP:
Monofoniczny tryb nagrywania wydłużonego.
Ustawienia (*: Ustawienie wstępne)
Pozycje menu
REC MODE
37
PL
38
Pozycje menu
Ustawienia (*: Ustawienie wstępne)
DISPLAY
Umożliwia zmianę trybu wyświetlania.
ELAPSE*:
Czas odtwarzania jednej wiadomości
REMAIN:
Podczas odtwarzania, pozostały czas wiadomości
Podczas zatrzymania i podczas nagrywania, możliwy czas nagrywania
REC DATE:
Data nagrania
REC TIME:
Czas nagrania
DPC
Umożliwia ustawienie funkcji DPC (Digital Pitch Control).
Przesunięcie przełącznika DPC w położenie „ON” umożliwia
dostosowanie szybkości odtwarzania w zakresie od +100% do –50%.
Szybkość można zmieniać co 10% w przypadku ustawienia + i co 5%
dla ustawienia –.
–30%*
PL
POP:
Uwydatnia zakres średnich częstotliwości, co jest doskonałe dla
śpiewu.
ROCK:
Uwydatnia wysokie i niskie częstotliwości, co daje bardziej potężny
dźwięk.
JAZZ:
Uwydatnia wysokie częstotliwości, co daje bardziej żywy dźwięk.
BASS1:
Wzmocnienie niskich tonów.
BASS2:
Jeszcze większe wzmocnienie niskich tonów.
OFF*:
Funkcja EFFECT nie działa.
Ustawienia (*: Ustawienie wstępne)
EFFECT
Pozycje menu
Korzystanie z funkcji menu
 Uwaga
Funkcja EFFECT nie działa podczas odtwarzania wiadomości przy użyciu
wbudowanego głośnika.
EASY SEARCH
Umożliwia ustawienie funkcji łatwego wyszukiwania.
ON:
Naciśnięcie przycisku  umożliwia przejście do przodu o około 10
sekund, a naciśnięcie przycisku  pozwala cofnąć się o około 3
sekundy. Funkcja ta jest przydatna do znajdowania żądanego miejsca
w długim nagraniu.
OFF*:
Funkcja łatwego wyszukiwania nie działa. Naciśnięcie przycisku 
lub  powoduje przesunięcie wiadomości do przodu lub do tyłu.
39
PL
Pozycje menu
Ustawienia (*: Ustawienie wstępne)
PLAY MODE
Umożliwia ustawienie trybu odtwarzania.
1 FILE:
Po odtworzeniu jednej wiadomości dyktafon cyfrowy zatrzymuje się
na początku następnej wiadomości.
FOLDER*:
Umożliwia odtwarzanie wszystkich wiadomości w folderze w sposób
ciągły.
ALL:
Umożliwia odtwarzanie wszystkich wiadomości w sposób ciągły.
BEEP
Umożliwia włączenie lub wyłączenie sygnału akustycznego.
ON*:
Przyjęcie każdej operacji zostanie potwierdzone sygnałem
akustycznym.
OFF:
Sygnały akustyczne nie będą odtwarzane.
 Uwaga
Alarm włącza się, nawet jeśli dla opcji „BEEP” wybrano w menu ustawienie
„OFF”.
LED
Umożliwia włączenie lub wyłączenie wskaźnika pracy.
ON*:
Podczas nagrywania lub odtwarzania wskaźnik pracy świeci lub miga.
OFF:
Wskaźnik pracy nie świeci, ani nie miga, nawet podczas pracy.
 Uwaga
Gdy dyktafon cyfrowy jest podłączony do komputera, wskaźnik pracy świeci
lub miga, nawet jeśli dla opcji „LED” wybrano ustawienie „OFF”.
40
PL
Umożliwia włączenie lub wyłączenie podświetlenia wyświetlacza.
ON*:
Podświetlenie wyświetlacza jest włączane na około 10 sekund.
OFF:
Podświetlenie wyświetlacza jest wyłączone, nawet podczas pracy.
MOVE
Umożliwia przeniesienie wybranej wiadomości do określonego
folderu (strona 33).
Przed wykonaniem przeniesienia wiadomości, należy wybrać
wiadomość, Jaka będzie przenoszona, a następnie przejść do okna
menu.
ALARM
Ustawianie alarmu (strona 29).
ON:
Aby ustawić alarm, należy wybrać „ON” i ustawić datę, czas lub dzień
tygodnia lub wybrać odtwarzanie codzienne.
OFF*:
Alarm jest anulowany.
ERASE ALL
Umożliwia skasowanie wszystkich wiadomości w wybranym folderze
(strona 32).
Naciśnij przycisk /MENU, aby powrócić do okna folderu przed
usunięciem wiadomości, i wybierz folder, z którego mają zostać
usunięte wszystkie wiadomości, a następnie przejdź do okna menu i
wybierz ustawienie „EXECUTE”.
ERASE A FILE
Wybrana wiadomość zostanie skasowana (strona 32).
Przed skasowaniem wiadomości, należy wybrać wiadomość, Jaka ma
być skasowana, a następnie przejść do okna menu i wybrać „EXECUTE”.
Korzystanie z funkcji menu
Ustawienia (*: Ustawienie wstępne)
BACKLIGHT
Pozycje menu
41
PL
Pozycje menu
Ustawienia (*: Ustawienie wstępne)
DETAIL MENU
SELECT INPUT Umożliwia wybranie nagrywania z zewnętrznego źródła
podłączonego do gniazda (mikrofon).
MIC IN*:
To ustawienie należy wybrać, nagrywając wiadomości przy użyciu
mikrofonu zewnętrznego.
AUDIO IN:
To ustawienie należy wybrać, nagrywając przy użyciu innego
urządzenia.
DATE & TIME Umożliwia ustawienie zegara przez wybranie kolejno roku, miesiąca,
dnia, godziny i minuty (strona 15).
FORMAT
Ustawia formatowanie napędu.
EXECUTE:
Pojawia się napis „FORMATTING …” i napęd zostanie sformatowany.
CANCEL*:
Napęd nie zostanie sformatowany.
 Uwagi


42
PL
Użyj wbudowanej funkcji formatowania, aby sformatować pamięć w
dyktafonie cyfrowym.
Podczas formatowania pamięci, wszystkie dane zapisane w dyktafonie są
kasowane. Po sformatowaniu pamięci, odzyskanie skasowanych danych
jest niemożliwe.
Pozycje menu
Ustawienia (*: Ustawienie wstępne)
USB CHARGE Umożliwia ustawienie, czy akumulator ma być ładowany przy użyciu
połączenia USB czy nie.
ON*:
Akumulator będzie ładowany.
OFF:
Akumulator nie będzie ładowany.
 Uwaga
W przypadku korzystania z zasilacza sieciowego USB (nie należy do
wyposażenia) do podłączenia dyktafonu cyfrowego do gniazda sieciowego,
można ładować akumulator niezależnie od tego ustawienia.
Korzystanie z funkcji menu
43
PL
Korzystanie z komputera
Używanie dyktafonu
cyfrowego z
komputerem
Wymagania dotyczące systemu
Systemy operacyjne:
Windows Vista® Home Basic
Windows Vista® Home Premium
Windows Vista® Business
Windows Vista® Ultimate
Windows® XP Home Edition Service Pack
2 lub nowszy
Windows® XP Professional Service Pack 2
lub nowszy
Windows® XP Media Center Edition
Service Pack 2 lub nowszy
Windows® XP Media Center Edition 2004
Service Pack 2 lub nowszy
Windows® XP Media Center Edition 2005
Service Pack 2 lub nowszy
Windows® 2000 Professional Service Pack
4 lub nowszy
Mac OS X (v10.2.8-v10.5)
Zainstalowany
 Uwaga
System 64-bitowy nie jest obsługiwany.
44
PL
Sprzęt:
– Port: Port USB
– Karta dźwiękowa: Karty dźwiękowe
zgodne z obsługiwanymi systemami
operacyjnymi
 Uwaga
Następujące systemy nie są obsługiwane:
 Systemy operacyjne inne niż wskazane
po lewej
 Komputery osobiste lub systemy
operacyjne wykonane osobiście
 Uaktualnione systemy operacyjne
 Środowisko wielosystemowe
 Środowisko wielomonitorowe
Jeśli używasz Windows® 2000
Professional
Zainstaluj sterownik za pomocą
„SonyRecorder_Driver.exe” w dyktafonie.
Dane z dyktafonu cyfrowego można
przesłać do komputera, łącząc oba
urządzenia.
Zdejmij osłonę USB z dyktafonu i połącz
go z komputerem za pomocą złącza USB.
Zaraz po podłączeniu dyktafon zostanie
rozpoznany przez komputer. Podczas gdy
dyktafon jest podłączany do komputera,
w oknie wyświetlacza dyktafonu jest
wyświetlony komunikat „CONNECTING”.
 Wskazówka
Jeśli dyktafonu nie można połączyć
bezpośrednio z gniazdem USB komputera,
należy użyć dostarczonego dodatkowego
kabla połączeniowego USB.
Podłączanie dyktafonu
cyfrowego do komputera
Dodatkowy kabel
połączeniowy USB
(w zestawie)
Korzystanie z komputera
Komputer
Dyktafon
cyfrowy
Do złącza USB
45
PL
 Uwagi





Normalne działanie może być niemożliwe,
jeśli do komputera podłączone są więcej niż
dwa urządzenia USB.
Nie można zagwarantować prawidłowego
działania dyktafonu cyfrowego w przypadku
korzystania z koncentratora USB lub
dodatkowego kabla połączeniowego USB
innego niż dostarczony z dyktafonem.
Może wystąpić awaria, w zależności od
podłączonych jednocześnie urządzeń USB.
Przed podłączeniem dyktafonu cyfrowego
do komputera należy sprawdzić, czy w
dyktafonie jest bateria.
Kiedy nie używasz dyktafonu podłączonego
do komputera, zalecamy odłączenie go od
komputera.
Odłączanie dyktafonu od
komputera
Postępuj zgodnie z poniższymi
procedurami; w innym wypadku dane
mogą zostać uszkodzone.
1 Upewnij się, czy wskaźnik pracy nie
miga.
2 Odłącz dyktafon od złącza USB na
komputerze.
46
PL
Korzystanie z
oprogramowania do
rozpoznawania mowy
Kiedy na twoim komputerze jest
zainstalowane oprogramowanie do
rozpoznawania mowy (nie należy
do wyposażenia), możesz dokonać
transkrypcji wiadomości na plik tekstowy.
Wstęp do oprogramowania
do rozpoznawania mowy
Dragon NaturallySpeaking jest to
program służący do rozpoznawania
mowy, dzięki któremu można zamieniać
nagrane głosy ludzkie na pliki tekstowe.
Informacje o aplikacji Dragon
NaturallySpeaking znajdują się w
instrukcji obsługi dołączonej do
programu.
Informacje dotyczące użycia Dragon
NaturallySpeaking znajdują się w
dokumentacji programu. Informacje
o najnowszej wersji aplikacji Dragon
NaturallySpeaking oraz dostępności
na rynkach można odnaleźć pod tym
adresem: http://www.nuance.com
 Uwagi

Co to jest „Szkolenie”?
Zanim będzie możliwa transkrypcja
nagranej wiadomości za pomocą Dragon
NaturallySpeaking, należy utworzyć plik
użytkownika specjalnie przystosowany do
dźwięku nagranej mowy. Ta procedura jest
nazywana „szkoleniem”.
Po zakończeniu szkolenia, program
Dragon NaturallySpeaking tworzy plik
użytkownika zawierający informacje o
nagranej mowie użytkownika.
 Należy przeczytać instrukcję obsługi
lub pliki pomocy dostarczone z
programem Dragon NaturallySpeaking,
gdyż niektóre etapy szkolenia
są identyczne z czynnościami
wymaganymi podczas bezpośredniego
dyktowania pracując z komputerem i
używając słuchawek z mikrofonem.
 Jeśli plik mowy użytkownika został
już utworzony z wykorzystaniem
słuchawek z mikrofonem, to aby
uzyskać większą dokładność
rozpoznawania mowy, należy utworzyć
oddzielny plik mowy dla dyktafonu.

Tworzenie pliku użytkownika
dostosowanego do nagranej
mowy (szkolenie)

Korzystanie z komputera
Z funkcji transkrypcji można korzystać
tylko, jeśli na komputerze zainstalowana
jest aplikacja Dragon NaturallySpeaking
Select lub Professional Edition (nie należy do
wyposażenia). Aby zainstalować program
Dragon NaturallySpeaking, komputer
powinien spełniać określone wymagania.
Możliwa jest transkrypcja następujących
wiadomości nagranych przy użyciu
dyktafonu cyfrowego lub plików zapisanych
na komputerze:
 Wiadomości w trybach nagrywania ST,
STSP, STLP lub SP (pliki MP3)
 Zapisane na komputerze 16-bitowe
pliki WAV o częstotliwości próbkowania
44,1/16/11 kHz
Transkrypcja nagranej wiadomości
zawierającej głos więcej niż jednej osoby jest
niemożliwa.
47
PL
Porady dla użytkowania
dyktafonu cyfrowego
Podczas dokonywania transkrypcji
wiadomości nagranych tym dyktafonem
cyfrowym, dla uzyskania większej
dokładności rozpoznawania mowy mogą
być pomocne poniższe porady.
 Ustaw w menu „REC MODE” na „ST”,
„STSP”, „STLP” lub „SP”.
Podczas tworzenia pliku mowy użytkownika
(szkolenie), ustaw „REC MODE” na tryb
używany zwykle z oprogramowaniem do
rozpoznawania mowy.


Dla opcji „MIC SENS” wybierz w
menu ustawienie „LOW (L)”.
Trzymaj dyktafon pewnie i zacznij
nagrywać.
Trzymaj dyktafon tak, aby mikrofon
znajdował się ok. 2 - 3 cm od kącika ust, ale
nie na wprost ust. Sposób ten ogranicza
nagrywanie odgłosów oddechu i podwyższa
dokładność rozpoznawania mowy.
 Uwaga
Unikaj nagrywania w hałasie, np. na peronie
metra, aby uzyskać największą dokładność
rozpoznawania mowy.
48
PL
Odtwarzanie plików
MP3 za pomocą
dyktafonu cyfrowego
Dyktafon cyfrowy umożliwia odtwarzanie
plików MP3 znajdujących się na
komputerze.
Maksymalny czas odtwarzania (utwory*)
podczas odtwarzania plików MP3 za
pomocą dyktafonu cyfrowego jest
następujący.
48 kb/s
ICD-UX60 24 godz.
(360 utworów)
ICD-UX70 48 godz.
20 min.
(725 utworów)
ICD-UX80 96 godz.
50 min.
(1452 utworów)
128 kb/s
9 godz.
(135 utworów)
18 godz.
5 min.
(271 utworów)
36 godz.
20 min.
(545 utworów)
(godz. : godziny./min. : minuty)
* W przypadku przesłania do dyktafonu
cyfrowego utworów po 4 minuty każdy.
1 Połącz dyktafon z komputerem
zatrzymać odtwarzanie.
 Kopiowanie plików MP3
(„przeciągnij i upuść”)
Na ekranie systemu Windows: otwórz
okno „Moj komputer” i upewnij się, że
został rozpoznany „IC RECORDER”.
Na ekranie komputera Macintosh:
sprawdź, czy na pulpicie wyświetlony
jest napęd „IC RECORDER”.
6 Naciśnij przycisk  (zatrzymaj), aby
(strona 45).
2 Skopiuj do dyktafonu folder, w
którym znajdują się pliki MP3.
 Kliknij i przytrzymaj,
 przeciągnij,
 a następnie upuść.
Korzystanie z komputera
Na ekranie Windows za pomocą
Explorera, a na ekranie komputera
Macintosh za pomocą programu
Finder: „przeciągnij i upuść” ten folder
do dyktafonu.
Dyktafon cyfrowy rozpoznaje
maksymalnie 500 folderów. Można
skopiować maksymalnie 999 plików do
jednego folderu, łącznie do 5 000 plików.
3 Odłącz dyktafon od komputera,
naciśnij /MENU, naciśnij przycisk
sterowania w kierunku  lub , aby
wybrać wymagany folder i naciśnij ENT.
4 Naciskaj przycisk  lub ,
aby wybrać plik, który ma być
odtwarzany.
5 Naciśnij przycisk , aby
rozpocząć odtwarzanie.
49
PL
Struktura folderów i plików
„IC RECORDER”
Foldery i pliki są wyświetlane na ekranie
komputera tak jak na ilustracji.
Na wyświetlaczu dyktafonu są dostępne
następujące wskaźniki folderów:
:Folder, w którym można nagrywać
tym dyktafonem (foldery te są
już utworzone w zakupionym
dyktafonie.)
:Foldery tylko do odtwarzania (są
wyświetlane, kiedy zostały do nich
przeniesione za pomocą komputera
pliki MP3.)
Folder nagrywany
 Uwaga
VOICE
FOLDER01
FOLDER05
Folder tylko do odtwarzania
Katalog 1
Dyktafonem tym można nagrywać
wiadomości w maksymalnie 5 folderach.
*1
Katalog 2
Katalog 3
Katalog 4
*2
*3
50
PL
Po podłączeniu dyktafonu cyfrowego do
komputera za pomocą dodatkowego
kabla połączeniowego USB, można na
nim tymczasowo przechowywać dane
obrazów lub tekstowe z komputera, jak
również wiadomości lub pliki nagrane za
pomocą dyktafonu.
Aby korzystać z dyktafonu cyfrowego
jako urządzenia pamięci masowej
USB, komputer musi posiadać port
USB i spełniać wymagania systemu
operacyjnego opisane na stronie 44.
Korzystanie z komputera
 Wskazówki
 Jako informacje ID3 do plików MP3 można
wprowadzać nazwy/nazwiska wykonawców,
itp. Informacje ID3 mogą być wyświetlane
na tym dyktafonie. Zaleca się wprowadzanie
informacji ID3 za pomocą oprogramowania
używanego do tworzenia plików MP3 na
komputerze.
 Informacje ID3 można wyświetlać kolejno
naciskając przycisk sterowania w kierunku
 lub .
Korzystanie z
dyktafonu cyfrowego
jako urządzenia
pamięci masowej USB
Nazwa folderu zawierającego pliki MP3
będzie wyświetlana przez dyktafon cyfrowy
bez zmian, więc wygodnie jest od razu
wybrać nazwę łatwą do zapamiętania.
*2
Dyktafon cyfrowy może rozpoznać na
maksymalnie trzy poziomy folderów
kopiowanych do niego, czyli do „Folder 4”
pokazanego na rysunku.
*3
Jeśli pliki MP3 zostaną skopiowanie
oddzielnie, zostaną sklasyfikowane jako
znajdujące się w lokalizacji „NO FOLDER”.
*1
 Uwagi


Ze względu na ograniczenia systemu
Windows, do katalogu głównego, który w
komputerze znajduje się bezpośrednio pod
„IC RECORDER” nie można skopiować więcej
niż 511 folderów (z wyjątkiem folderów
VOICE) lub plików.
Jeśli do informacji ID3 nie wprowadzono
żadnych nazw/nazwisk wykonawców,
będzie wyświetlany napis „Unknown”.
51
PL
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
Przed oddaniem dyktafonu cyfrowego do naprawy należy sprawdzić, czy możliwe jest
rozwiązanie problemu w oparciu o poniższe informacje. Jeśli problem nadal będzie
występował, należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Sony.
Objaw
Rozwiązanie
Nie daje się włączyć
dyktafonu.

Został przesunięty przełącznik HOLD. Przesuń przełącznik
HOLD w kierunku odwrotnym do strzałki.
Dyktafon cyfrowy nie
działa.

Bateria została włożona z odwrotnie ustawionymi biegunami
(strona 11).
Rozładowana bateria (strona 13).
Przyciski są zablokowane za pomocą przełącznika HOLD
(strona 8).


52
Z głośnika nie wydobywa
się dźwięk.

Z głośnika wydobywa
się dźwięk nawet po
podłączeniu słuchawek.

Jeśli słuchawki nie zostały starannie podłączone podczas
odtwarzania, z głośnika może wydobywać się dźwięk. Odłącz
słuchawki, a następnie podłącz je starannie.
Wskaźnik pracy nie świeci.

Opcja „LED” jest ustawiona na „OFF” (strona 40). Wyświetl menu
i dla opcji „LED” wybierz ustawienie „ON”.
Wyświetlany jest
komunikat „MEMORY FULL”
i nie można rozpocząć
nagrywania.

Pamięć jest zapełniona. Usuń niektóre wiadomości (strona 31)
lub usuń wszystkie wiadomości po zapisaniu ich na
komputerze.
PL

Poziom głośności jest ustawiony na minimum (strona 25).
Podłączone są słuchawki (strona 26).
W wybranym folderze zostało nagranych 99 wiadomości w
wybranym folderze
lub łącznie zostało nagranych 495
wiadomości (gdy istnieje 5 folderów). Dlatego nie można
nagrać kolejnej wiadomości ani przenieść lub podzielić
wiadomości. Usuń niektóre wiadomości (strona 31) lub usuń
wszystkie wiadomości po zapisaniu ich na komputerze.
Nagranie jest przerywane.

Działa funkcja VOR (strona 21). Dla opcji „VOR” wybierz w menu
ustawienie „OFF” (strona 37).
Słychać zakłócenia.

W czasie nagrywania przypadkowo potarto lub zadrapano
dyktafon cyfrowy, np. palcem, co spowodowało nagranie
zakłóceń.
W czasie nagrywania lub odtwarzania dyktafon cyfrowy
znajdował się w pobliżu zasilacza prądu zmiennego, świetlówki
lub telefonu komórkowego.
Podczas nagrywania wtyk podłączonego mikrofonu był
zabrudzony. Oczyść wtyk.
Wtyk  (słuchawki) jest zabrudzony. Oczyść wtyk.

Rozwiązanie
Wyświetlany jest
komunikat „FILE FULL” i
nie można korzystać z
dyktafonu cyfrowego.
Objaw
„MIC SENS” (czułość mikrofonu) jest ustawiona na „LOW (L)”.
Wyświetl menu i ustaw „MIC SENS” na „HIGH (H)” (strona 37).
Podczas nagrywania z
innego urządzenia, poziom
sygnału wejściowego jest
zbyt wysoki, lub zbyt niski.

Połącz gniazdo słuchawek innego urządzenia z gniazdem
 (mikrofon) dyktafonu cyfrowego) i wyreguluj poziom w
urządzeniu podłączonym do dyktafonu.
Szybkość odtwarzania jest
zbyt duża lub zbyt mała.

Szybkość odtwarzania można regulować w opcji DPC. Przesuń
przełącznik DPC w położenie „OFF” lub wyświetl menu i
dostosuj ustawienie szybkości w opcji DPC (strony 28, 38).
Wyświetlany jest wskaźnik
„--:--”.

Nie ustawiono zegara (strona 15).
Na wyświetlaczu REC
DATE wyświetlany jest
komunikat „--y--m--d” lub
„--:--”.

Data nagrania nie zostanie wyświetlona, jeśli nagrano
wiadomość, gdy zegar nie był ustawiony.
Rozwiązywanie problemów

Poziom nagrywania jest
niski.



53
PL
Objaw
Rozwiązanie
W trybie menu
wyświetlane jest mniej
pozycji menu.

Wyświetlane elementy menu zależą od trybu pracy (tryb
zatrzymania, tryb odtwarzania i tryb nagrywania) (strony 35,
36).
Czas pracy baterii jest
krótki.

Czas pracy baterii podany na stronach 13 i 14 obliczono
przy założeniu, że dźwięk będzie odtwarzany przy poziomie
głośności ustawionym na 22 (przy użyciu baterii alkalicznych
typu LR03 (SG) firmy Sony). W zależności od sposobu obsługi
dyktafonu cyfrowego czas pracy baterii może ulec skróceniu.
Bateria uległa
rozładowaniu wskutek
pozostawienia jej przez
długi okres w dyktafonie
cyfrowym, podczas gdy
nie był on używany.

Nawet gdy dyktafon nie jest używany, bateria jest powoli
rozładowywana. W takich przypadkach żywotność baterii
zależy od wilgotności i innych warunków otoczenia. Na ogół
baterie rozładowują się po około czterech miesiącach. Jeśli
dyktafon cyfrowy nie będzie używany przez dłuższy okres
czasu, zaleca się wyjęcie baterii.
Wskaźnik ładowania
baterii nie jest
wyświetlany.

Nie jest używany akumulator.
Akumulator włożono z odwrotnie ustawionymi biegunami.
Dla opcji „USB CHARGE” w menu „DETAIL MENU” zostało
wybrane ustawienie „OFF”. Aby naładować akumulator za
pomocą komputera, wybierz ustawienie „ON”.
Podczas odtwarzania wiadomości poprzez wbudowany
głośnik, akumulatora nie można ładować.



Wskaźnik ładowania
baterii znika w połowie
ładowania.
54
PL



Został włożony akumulator inny niż NH-AAA.
Akumulator jest zużyty.
Podczas odtwarzania wiadomości poprzez wbudowany
głośnik, akumulatora nie można ładować.

Temperatura otoczenia jest poza zakresem odpowiednim
dla ładowania. Akumulator należy ładować w otoczeniu o
temperaturze od 5°C do 35°C.
Czas pracy przy zasilaniu z
akumulatora jest krótki.

Akumulator jest używany w otoczeniu o temperaturze niższej niż
5°C. Akumulator należy ładować w otoczeniu o temperaturze
od 5°C do 35°C.
Dyktafon cyfrowy był przez pewien czas nieużywany. Naładuj
i rozładuj kilkakrotnie akumulator, korzystając kilka razy z
dyktafonu.
Wymień stary akumulator na nowy.
Wskaźnik stanu naładowania akumulatora/ładowania jest
wyświetlany tylko na krótko, jednak akumulator nie jest w pełni
naładowany. Pełne naładowanie rozładowanego akumulatora
trwa około 8 godzin.
Rozwiązanie
Zamiast wskaźnik
stanu naładowania
akumulatora/ładowania
miga wskaźnik „
” lub
„
”.
Objaw
Dyktafon uruchamia się
po dłuższym czasie.

Jeśli dyktafon musi przetworzyć wiele danych, może
uruchomić się z opóźnieniem. Nie oznacza to awarii dyktafonu.
Należy zaczekać, aż pojawi się obraz uruchamiania.
Dyktafon cyfrowy nie
działa prawidłowo.

Wyjmij baterię i włóż ją z powrotem (strona 11).
Dyktafon cyfrowy nie
działa.

Być może pamięć dyktafonu została sformatowana za pomocą
komputera. Użyj wbudowanej funkcji formatowania, aby
sformatować pamięć w dyktafonie cyfrowym (strona 42).
Rozwiązywanie problemów
Jeśli baterię wyjęto natychmiast po zmianie ustawienia menu,
ustawienie to może nie działać.

Zmienione ustawienie
menu nie działa.



Należy mieć na uwadze, że podczas prac serwisowych lub naprawczych nagrane wiadomości mogą
zostać skasowane.
55
PL
Komunikaty błędów
Komunikat błędu
Przyczyna/Rozwiązanie
BATTERY LOW

Nie można sformatować pamięci lub skasować wszystkich
plików w folderze z powodu niewystarczającego naładowania
akumulatora/baterii. Przygotuj nową baterię do zastąpienia
bieżącej.
LOW BATTERY

Bateria jest całkowicie wyczerpana. Wymień baterię na nową.
Możesz też naładować akumulator lub wymienić stary na
nowy.
MEMORY FULL

W dyktafonie cyfrowym pozostało zbyt mało wolnej pamięci.
Skasuj niektóre wiadomości przed rozpoczęciem nagrywania.
FILE FULL

Gdy w wybranym folderze jest już 99 wiadomości lub całkowita
liczba plików przechowywanych w dyktafonie cyfrowym
osiągnie maksimum, nie można nagrać nowej wiadomości.
Przed nagraniem wiadomości należy usunąć niektóre
wiadomości.
FILE DAMAGED

Nie można odtworzyć ani edytować wiadomości, ponieważ
dane wybranego pliku są uszkodzone.
FORMAT ERROR

Nie można włączyć dyktafonu cyfrowego za pomocą
komputera, ponieważ brakuje kopii pliku sterującego
wymaganego do działania. Sformatuj dyktafon cyfrowy za
pomocą funkcji formatowania dostępnej w menu.
PROCESS ERROR

W dyktafonie cyfrowym wystąpił błąd dostępu do pamięci.
Wyjmij i ponownie włóż baterię.
Zapisz kopię zapasową danych i sformatuj dyktafon cyfrowy,
korzystając z menu.

56
PL
Przyczyna/Rozwiązanie
SET DATE & TIME

Ustaw zegar, gdyż jeśli tego nie zrobisz, ustawienie alarmu nie
będzie możliwe.
NO FILE

Wybrany folder nie zawiera żadnych wiadomości. Z tego
powodu nie można przenieść wiadomości, ustawić alarmu, itd.
PAST DATE/TIME

Ustawiono alarm na godzinę, która już minęła. Sprawdź tę
wartość, a następnie ustaw odpowiednią datę i godzinę.
FILE PROTECTED

Wybrana wiadomość jest chroniona i jest teraz plikiem „Tylko
do odczytu”. Nie można jej skasować. Anuluj ustawienie „Tylko
do odczytu” z poziomu komputera, aby edytować wiadomość
za pomocą dyktafonu cyfrowego.
UNKNOWN DATA

Dane nie są zapisane w formacie obsługiwanym przez dyktafon
cyfrowy.
CANNOT OPERATE

Nie można przenieść wiadomości, ponieważ plik o tej samej
nazwie występuje w więcej niż jednym folderze. Zmień nazwy
plików.
Wiadomość w folderze
nie może być przeniesiona.


Jeśli w folderze
nie ma plików MP3, na wyświetlaczu nie
są wyświetlane żadne foldery i dlatego ustawienie folderów
zostanie zmienione.
SYSTEM ERROR

Wystąpił błąd systemu inny niż wymienione powyżej. Wyjmij
akumulator/baterię i włóż ponownie.
Rozwiązywanie problemów
CHANGE FOLDER
Komunikat błędu
57
PL
Ograniczenia systemowe
Dyktafon cyfrowy ma pewne ograniczenia systemowe. Problemy wymienione poniżej
nie świadczą o nieprawidłowym funkcjonowaniu dyktafonu.
58
Objaw
Przyczyna/Rozwiązanie
Wykorzystanie
maksymalnego czasu
nagrywania przy
nagrywaniu wiadomości
nie jest możliwe.

Nie można wyświetlić
plików MP3 w kolejności
uporządkowania.

Jeśli pliki MP3 zostały przeniesione za pomocą komputera,
mogą one nie zostać skopiowane w kolejności
uporządkowania ze względu na ograniczenia systemu.
Nie można wprowadzać
małych liter.

W zależności od kombinacji znaków użytej w nazwie folderu
utworzonej w komputerze, wszystkie te znaki mogły zostać
zmienione na wielkie litery.
Nie można określić punktu
końcowego B.

Końcowego punktu B nie można określić zanim się nie określi
punktu początkowego A.
PL

Jeśli wiadomości są nagrywane w kombinacji trybów ST,
STSP, STLP, SP i LP, to dostępny czas nagrywania zawiera się w
przedziale od maksymalnego czasu nagrywania w trybie ST do
maksymalnego czasu nagrywania w trybie LP.
Suma wartości wyświetlanej na liczniku (dotychczasowy czas
nagrywania) oraz pozostałego czasu nagrywania może być
mniejsza niż maksymalny czas nagrywania dyktafonu.
Informacje dodatkowe
Magnetofon,
itp.
Do złącza
wejścia audio
Do gniazda 
(słuchawek)
Nagrywanie za
pomocą innego
urządzenia
* Opcjonalne kable połączeniowe audio
(nie należą do wyposażenia)
Do
Do innego
dyktafonu urządzenia
cyfrowego
RK-G139 HG
Miniwtyk
Miniwtyk
stereofoniczny (monofoniczny
(bez rezystora) (bez rezystora)
RK-G136 HG
Miniwtyk
Miniwtyk
stereofoniczny stereofoniczny
(bez rezystora) (bez rezystora)
 Uwaga
Sprzedawca może nie oferować wszystkich
wyżej wymienionych elementów
wyposażenia dodatkowego. W celu
uzyskania szczegółowych informacji należy
skontaktować się ze sprzedawcą.
Informacje dodatkowe
Aby za pomocą innego urządzenia
nagrać dźwięk pochodzący z dyktafonu,
połącz gniazdo  (słuchawek) dyktafonu
cyfrowego ze złączem wejścia audio
(miniwtykiem stereofonicznym)
tego urządzenia przy użyciu kabla
połączeniowego audio*.
59
PL
Korzystanie z zasilacza
sieciowego USB (nie
należy do wyposażenia)
Do złącza USB
dyktafonu cyfrowego
Zasilacz sieciowy
USB
(nie należy do
wyposażenia)
Akumulator można ładować, podłączając
dyktafon cyfrowy do gniazda zasilania przy
użyciu zasilacza sieciowego USB AC-U50A/ACU50AD (nie należy do wyposażenia).
Akumulator można ładować podczas
korzystania z dyktafonu, co jest
przydatne podczas długiego nagrywania.
 Uwaga
Sprzedawca może nie oferować wszystkich
wyżej wymienionych elementów wyposażenia
dodatkowego. W celu uzyskania szczegółowych
informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą.
60
PL
1 Zdejmij osłonę USB dyktafonu i
połącz go z zasilaczem sieciowym
USB (nie należy do wyposażenia).
2 Podłącz zasilacz sieciowy USB do
gniazda zasilania.
Teraz możesz już korzystać z dyktafonu
i jednocześnie ładować akumulator.
Podczas ładowania jest wyświetlany
animowany wskaźnik stanu
naładowania akumulatora/ładowania.
Kiedy wskaźnik stanu naładowania
akumulatora/ładowania wskazuje „ ”,
ładowanie jest zakończone. (Czas ładowania:
około 8 godzin*)
Gdy dyktafon cyfrowy jest używany
pierwszy raz lub po pewnym okresie
nieużywania, zalecane jest wielokrotne
ładowanie akumulatorów aż do
wyświetlenia wskaźnika „ ”.
Jeśli wskaźnik stanu naładowania
akumulatora/ładowania nie jest
wyświetlany, ładowanie nie zostało
wykonane prawidłowo. Ponownie
rozpocznij wykonywanie czynności od
punktu 1.
 Uwagi

gniazda zasilania, po czym odłącz
dyktafon z adaptera USB AC.

Informacje dodatkowe
3 Odłącz adapter sieciowy USB AC z
miga.
2 Upewnij się, czy wskaźnik pracy nie
wiadomość, naciśnij  (zatrzymaj),
aby ustawić dyktafon w trybie
zatrzymania.
1 Jeśli nagrywasz lub odtwarzasz
Postępuj zgodnie z poniższymi
procedurami; w innym wypadku dane
mogą zostać uszkodzone.

Odłączanie dyktafonu z
gniazda zasilania

Jeśli zamiast wskaźnik stanu naładowania
akumulatora/ładowania wyświetlany jest
wskaźnik „
” lub „
”, nie można
ładować akumulatora. Akumulator należy
ładować w otoczeniu o temperaturze od 5°C
do 35°C.
Podczas odtwarzania poprzez wbudowany
głośnik, akumulatora nie można ładować.
Podczas nagrywania (wskaźnik pracy świeci
lub miga na czerwono) lub uzyskiwania
dostępu do danych (wskaźnik pracy miga na
pomarańczowo),
–dyktafonu cyfrowego nie należy podłączać
ani odłączać od zasilacza sieciowego USB
podłączonego do gniazda zasilania.
–zasilacz sieciowy USB podłączony do
dyktafonu sieciowego nie powinien być
podłączany, ani odłączany od gniazda
zasilania.
Może to spowodować uszkodzenie danych.
Jeśli dyktafon cyfrowy ma przetworzyć dużą
ilość danych, okno uruchamiania może być
wyświetlane przez dłuższy czas. Nie oznacza
to awarii dyktafonu. Należy zaczekać, aż
komunikat zniknie z wyświetlacza.
Kiedy używa się zasilacza sieciowego USB
(nie należy do wyposażenia), wskaźnik stanu
naładowania akumulatora/ładowania może
nie być wyświetlany.
* Przybliżony czas wymagany do pełnego
naładowania całkowicie rozładowanego
akumulatora w temperaturze pokojowej.
Zależy od poziomu naładowania
akumulatora i jego stanu technicznego.
Może być dłuższy, jeśli temperatura
akumulatora jest niska lub był on
ładowany podczas przenoszenia danych
na dyktafon.
61
PL
Środki ostrożności
Szumy i zakłócenia

Zasilanie

Urządzenie może być zasilane
wyłącznie napięciem stałym 1,5 V lub
1,2 V. Należy używać jednej baterii
alkalicznej typu LR03 (rozmiar AAA) lub
jednego akumulatora NH-AAA.
Bezpieczeństwo

Nie należy obsługiwać urządzenia
podczas prowadzenia samochodu,
jazdy na rowerze lub prowadzenia
innego pojazdu mechanicznego.
Obchodzenie się z urządzeniem


62
PL
Nie należy ustawiać urządzenia w
pobliżu źródeł ciepła ani w miejscach
narażonych na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych,
nadmiernych ilości kurzu lub wstrząsów
mechanicznych.
Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się
przypadkowo obcy przedmiot lub płyn,
należy wyjąć baterię i przed ponownym
użytkowaniem zlecić sprawdzenie
urządzenia wykwalifikowanej osobie.

W przypadku umieszczenia urządzenia
w pobliżu zasilacza sieciowego,
świetlówki lub telefonu komórkowego
podczas nagrywania lub odtwarzania
mogą być słyszalne szumy.
Potarcie lub zadrapanie, na przykład
palcem, urządzenia podczas
nagrywania może spowodować
zakłócenie nagrania.
Konserwacja

Do czyszczenia części zewnętrznych
należy używać miękkiej szmatki lekko
zwilżonej wodą. Nie należy używać
alkoholu, benzyny ani rozpuszczalników.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub
problemów dotyczących urządzenia należy
skontaktować się z najbliższym punktem
sprzedaży produktów firmy Sony.
Zalecenia dotyczące kopii
zapasowych
Aby uniknąć ewentualnego ryzyka
utraty danych spowodowanego
przypadkowym włączeniem lub
nieprawidłowym działaniem dyktafonu
cyfrowego, zaleca się tworzenie kopii
zapasowych nagrywanych wiadomości
na magnetofonie, komputerze, itp.
Dane techniczne
Głośnik
Średnica ok. 10 mm.
Moc wyjściowa
ICD-UX60:
512 MB (około 496 MB=520 454 144 bajty)
ICD-UX70:
1 GB (około 996 MB=1 044 611 072 bajtów)
ICD-UX80:
2 GB (około 1,94 GB=2 093 056 000 bajtów)
Część pamięci jest używana dla celów
zarządzania.
Wejście/wyjście
90 mW


Szybkość transmisji i częstotliwości
próbkowania przy nagrywaniu plików MP3
*1 W trakcie długiego nagrania może zajść
potrzeba wymiany baterii na nową podczas
nagrywania. Informacje o czasie pracy przy
zasilaniu z baterii/akumulatora podane są na
stronie 13.
*2 Możliwe jest też odtwarzanie plików MP3
nagranych w tym dyktafonie cyfrowym.
*3 Nie są obsługiwane wszystkie enkodery.
+100% do –50% (DPC)
Wymagane zasilanie
Jedna bateria alkaliczna typu LR03 (rozmiar AAA)
(dostarczona z dyktafonem): napięcie stałe 1,5 V
Jeden akumulator NH-AAA (nie należy do
wyposażenia): napięcie stałe 1,2 V
Temperatura pracy
Informacje dodatkowe
Szybkość transmisji: 32 – 320 kb/s*2, VBR
Częstotliwości próbkowania*3: 16/22,05/24/32/
44,1/48 kHz
Sterowanie szybkością odtwarzania

ST : 40 Hz -20 000 Hz
STSP : 40 Hz -15 000 Hz
STLP : 60 Hz -7 500 Hz
SP : 60 Hz - 10 000 Hz
LP : 60 Hz - 3 400 Hz



Zakres częstotliwości
Czas nagrywania*
Gniazdo mikrofonu (minigniazdo
stereofoniczne)
 wejście typu „plug in power” (zasilanie we
wtyku), minimalny poziom wejściowy 0,6
mV, mikrofon o impedancji 3 kiloomów lub
mniejszej
Gniazdo słuchawkowe (minigniazdo
stereofoniczne)
 wyjście na słuchawki 8 - 300 omów
Złącze USB
 Zgodne z High-Speed USB


1
Patrz strona 19.
Pojemność (pojemność dostępna dla
użytkownika)
5˚C - 35˚C
Wymiary (szer./wys./gł.) (bez wystających
części i elementów sterujących) (JEITA)*4
34,4 × 99,0 × 13,4 mm
Masa (z baterią) (JEITA)*4
48 g
*4Wartość zmierzona zgodnie z normą
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association)
63
PL
Dostarczone wyposażenie
Patrz strona 5.
Wyposażenie dodatkowe
Głośnik aktywny SRS-T88, SRS-T80
Elektretowego mikrofonu pojemnościowego
ECM-CS10, ECM-CZ10, ECM-TL1
Kabel połączeniowy audio RK-G136HG, RKG139HG (poza Europą)
Akumulator NH-AAA-B2E
Zasilacz sieciowy USB AC-U50A/AC-U50AD
Sprzedawca może nie oferować
wszystkich wyżej wymienionych
elementów wyposażenia dodatkowego.
W celu uzyskania szczegółowych
informacji należy skontaktować się ze
sprzedawcą.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec
zmianie bez uprzedzenia.
64
PL
Indeks
Easy Search.....................................................................26
Edycja wiadomości....................................................33
F
B
H
Bateria................................................................................11
HOLD.....................................................................................8
C
I
Cue/Review....................................................................26
Czas nagrywania.........................................................19
Czas pracy baterii........................................................13
Czułość mikrofonu........................................9, 35, 37
Indeks części i elementow sterujących
urządzenia
Okno wyświetlacza................................................8
Przod...............................................................................6
Tył......................................................................................6
K
DPC (funkcja Digital Pitch
Control)..................................................... 28, 35, 38, 63
Dane techniczne.........................................................63
Folder.................................................................25, 32, 33
Funkcja VOR...................................................21, 35, 37
D
A-B Repeat......................................................................29
Akumulator.............................................................11, 14
Alarm..................................................................29, 35, 41
A
E
Kasowanie wiadomości..........................................31
Komunikaty błędow.................................................56
Konserwacja..................................................................62
Indeks
65
PL
L
LP............................................. 9, 14, 19, 35, 37, 58, 63
M
Menu
ALARM.................................................................35, 41
BACKLIGHT.......................................................35, 41
BEEP......................................................................35, 40
DATE & TIME.....................................................36, 42
DETAIL MENU..................................................36, 42
DISPLAY..............................................................35, 38
DPC........................................................................35, 38
EASY SEARCH..................................................35, 39
EFFECT.................................................................35, 39
ERASE A FILE....................................................35, 41
ERASE ALL.........................................................35, 41
FORMAT..............................................................36, 42
LED........................................................................35, 40
MIC SENS...........................................................35, 37
MOVE...................................................................35, 41
PLAY MODE......................................................35, 40
REC MODE.........................................................35, 37
SELECT INPUT.................................................36, 42
USB CHARGE...................................................36, 43
66
PL
VOR........................................................................35, 37
Mikrofon zewnętrzny...............................................22
Monitorowanie nagrywania................................19
N
Nagrywanie wiadomości.......................................17
Nagrywanie za pomocą innego
urządzenia.......................................................................59
Nagrywanie za pomocą mikrofonu
zewnętrznego...............................................................22
Numer wiadomości.................................................8, 9
O
Odtwarzanie plikow MP3......................................48
Odtwarzanie wiadomości.....................................25
Ograniczenia systemowe......................................58
P
Podłączanie dyktafonu cyfrowego do
komputera......................................................................45
Przenoszenie wiadomości....................33, 35, 41
Przygotowanie źrodła zasilania..........................11
R
Rozwiązywanie problemow................................52
S
Znaki handlowe
SP............................................. 9, 14, 19, 35, 37, 58, 63
Środki ostrożności......................................................62
ST............................................. 9, 14, 19, 35, 37, 58, 63
STLP........................................ 9, 14, 19, 35, 37, 58, 63
STSP........................................ 9, 14, 19, 35, 37, 58, 63

Wskaźnik stanu naładowania
akumulatora/Naładowania.................................8, 9
Wstrzymanie nagrywania..............................18, 21
Wszystkie pozostałe znaki handlowe lub
zarejestrowane znaki handlowe są znakami
handlowymi należącymi do ich właścicieli. Poza
tym, znaki „ ™ ” i „ ® ” nie są stosowane wszędzie w tej
instrukcji.
W
Urządzenie pamięci masowej USB..................51
Ustawianie zegara......................................................15
U

Tryb nagrywania.........................................19, 35, 37
Tryby odtwarzania.....................................................28
T


Microsoft, Windows i Windows Vista to
zarejestrowane znaki handlowe lub znaki
handlowe firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach.
Apple, Macintosh i Mac OS to znaki handlowe firmy
Apple Inc., zarejestrowane w USA i innych krajach.
Nuance, the Nuance logo, Dragon
NaturallySpeaking, and RealSpeak are trademarks
and/or registered trademarks of Nuance
Communications, Inc., and/or its affiliates in the
United States and/or other countries.
© 2007 Nuance Communications, Inc.
All rights reserved.
Technika kodowania dźwięku MPEG Layer-3
oraz patenty na licencji firmy Fraunhofer IIS and
Thomson.
Z
Indeks
Zakłocenia.......................................................................62
Zasilacz sieciowy USB..............................................60
67
PL
Download PDF

advertising