Sony | ICD-SX850 | Sony ICD-SX850 SX850 Dyktafon cyfrowy z trzema mikrofonami Instrukcja obsługi

14XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
27XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
54XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
71XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
79XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
93XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
125XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
131XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Uwaga dla klientów w Europie
Pozbycie się zużytego sprzętu
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich stosujących
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że produkt nie
może być traktowany jako odpad
komunalny, lecz powinno się go
dostarczyć do odpowiedniego punktu
zbiórki sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, w celu recyklingu.
Odpowiednie zadysponowanie
zużytego produktu zapobiega potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie
ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego zagospodarowania odpadów.
Recykling materiałów pomoże w ochronie środowiska
naturalnego. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat recyklingu tego
produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem,
w którym zakupiony został ten produkt.
Dotyczy następujących akcesoriów : Kabel połączeniowy USB, Podstawka
PL
Pozbywanie się zużytych baterii
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na baterii lub na jej
opakowaniu oznacza, że bateria nie
może być traktowana jako odpad
komunalny.
Symbol ten, dla pewnych baterii
może być stosowany w kombinacji z
symbolem chemicznym. Symbole chemiczne rtęci
(Hg) lub ołowiu (Pb) są dodawane, jeśli bateria zawiera
więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu. Odpowiednio gospodarując zużytymi bateriami,
możesz zapobiec potencjalnym negatywnym
wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie
mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego
obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling baterii
pomoże chronić środowisko naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu na
bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność
danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii,
wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie
wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej.
Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
będzie właściwie zagospodarowana, należy
dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych
baterii, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem
instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym
demontażu baterii. Zużytą baterię należy dostarczyć
do właściwego punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji
na temat zbiórki i recyklingu baterii należy
skontaktować się z lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami zajmującymi się
zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem,
w którym zakupiony został ten produkt.
Uwaga dla klientów: poniższe
informacje mają zastosowanie
wyłącznie do urządzeń
sprzedawanych w krajach, w
których obowiązują dyrektywy UE.
Producentem tego produktu jest Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Upoważnionym przedstawicielem producenta w
Unii Europejskiej, uprawnionym do dokonywania
i potwierdzania oceny zgodności z wymaganiami
zasadniczymi, jest Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucją na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland,
00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach
serwisowych i gwarancyjnych należy kontaktować się
z podmiotami, których adresy podano w osobnych
dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych, lub
z najbliższym sprzedawcą produktów Sony.



Nagrana muzyka jest przeznaczona wyłącznie
do użytku prywatnego. Wykorzystanie utworów
z naruszeniem tego ograniczenia wymaga
zgody posiadaczy praw autorskich.
Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności
za niekompletność nagrania/pobierania lub
uszkodzenie danych spowodowane przez problemy
z dyktafonem cyfrowym lub komputerem.
W zależności od rodzajów tekstu i znaków tekst
wyświetlany na dyktafonie cyfrowym może nie
być poprawnie wyświetlany na urządzeniu. Jest
to spowodowane przez:
 Pojemność podłączonego dyktafonu cyfrowego.
 Niepoprawne działanie dyktafonu cyfrowego.
 Zapisanie informacji o zawartości w języku lub
znakami nieobsługiwanymi przez dyktafon
cyfrowy.
waga dla
U
użytkowników
Program © 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009 Sony Corporation
Dokumentacja ©2009 Sony Corporation
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszej instrukcji
ani opisanego w niej oprogramowania nie można
reprodukować, tłumaczyć ani przekształcać na
jakąkolwiek postać odczytywalną maszynowo, w
całości ani w części, bez uprzedniej pisemnej zgody
firmy Sony Corporation.
W ŻADNYM WYPADKU FIRMA SONY CORPORATION
NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK
SZKODY, PRZYPADKOWE, ŚWIADOME LUB SPECJALNE,
NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY POWSTAŁY ONE W WYNIKU
CZYNU NIEDOZWOLONEGO, UMOWY LUB W INNY
SPOSÓB, WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ INSTRUKCJI LUB W
ZWIĄZKU Z NIĄ, Z OPROGRAMOWANIA LUB Z INNYCH
INFORMACJI ZAWARTYCH W TEJ INSTRUKCJI BĄDŹ W
ZWIĄZKU Z ZASTOSOWANIEM TYCH INFORMACJI.
Firma Sony Corporation zastrzega sobie prawo do
wprowadzania w dowolnym momencie dowolnych
modyfikacji niniejszej instrukcji lub zawartych w niej
informacji bez powiadomienia.
Oprogramowanie opisane w niniejszej instrukcji
może również podlegać warunkom odrębnej umowy
licencyjnej użytkownika.
 Niniejsze oprogramowanie jest przeznaczone dla
systemu Windows i nie może być używane na
komputerach Macintosh.
 Należący do wyposażenia kabel połączeniowy jest
przeznaczony dla dyktafonu cyfrowego ����������
ICD-SX750/
SX850. Nie można używać go do podłączania innych
dyktafonów cyfrowych.
PL
Spis treści
Sprawdzanie zawartości
opakowania.......................................................... 7
Indeks części i elementów
sterujących urządzenia.................................. 8
Czynności wstępne
Etap 1: Przygotowanie źródła
zasilania..................................................................14
Wkładanie baterii........................................14
Odłączanie dyktafonu cyfrowego
od komputera...............................................15
Podczas ładowania akumulatorów/
wymiany baterii...........................................16
Etap 2: Ustawianie zegara..........................19
Ustawianie zegara po naładowaniu
akumulatorów...............................................19
Ustawianie zegara z poziomu
menu..................................................................20
Etap 3: Ustawianie języka używanego
w oknie wyświetlacza...................................21
Etap 4: Przygotowania wymagane
przed rozpoczęciem nagrywania..........23
Włączanie i wyłączanie dyktafonu
cyfrowego............................................................25
Wyłączanie zasilania..................................26
Włączanie zasilania ...................................26
PL
Nagrywanie
Nagrywanie wiadomości............................27
Wybieranie trybu nagrywania.................30
Ustawianie Trybu nagrywania.................33
Ręczny tryb nagrywania..............................35
Automatyczne ustawianie poziomu
wejściowego w celu zapobieżenia
zniekształceniom dźwięku
— funkcja ogranicznika...............................37
Nagrywanie z kilkusekundowym
wyprzedzeniem przed rozpoczęciem
nagrywania — funkcja nagrywania
wstępnego..........................................................38
Odcinanie niskich częstotliwości
— funkcja LCF...................................................41
Automatyczne rozpoczynanie
nagrywania sterowane dźwiękiem
— funkcja VOR..................................................42
Dzielenie wiadomości na dwie
części podczas nagrywania.......................43
Dodawanie nagrania do wcześniej
nagranej wiadomości...................................45
Dodawanie nagrania zastępującego
podczas odtwarzania....................................47
Nagrywanie za pomocą mikrofonu
zewnętrznego....................................................49
Nagrywanie dźwięku z telefonu
stacjonarnego lub komórkowego...50
Nagrywanie z innego urządzenia..........50
Nagrywanie z użyciem funkcji
zsynchronizowanego
nagrywania.....................................................51
Nagrywanie bez użycia funkcji
zsynchronizowanego
nagrywania.....................................................52
Odtwarzanie
Odtwarzanie wiadomości..........................54
Wybieranie trybu odtwarzania...............57
Wielokrotne odtwarzanie
określonego fragmentu
— funkcja A-B Repeat..............................58
Ustawianie szybkości odtwarzania
— funkcja DPC..................................................59
Wzmocnienie niskich tonów....................60
Zmniejszenie zniekształceń w celu
poprawy czystości ludzkiego głosu
— funkcja Noise Cut......................................61
Dostosowywanie odtwarzanego
dźwięku przez wzmocnienie
niesłyszalnego dźwięku — funkcja
Digital Voice Up................................................63
Dodawanie zakładki.......................................64
Nagrywanie za pomocą innego
urządzenia............................................................66
Odtwarzanie wiadomości o
określonej godzinie razem z
sygnałem alarmu.............................................67
Edycja wiadomości
Kasowanie wiadomości...............................71
Kasowanie wiadomości jedna po
drugiej................................................................71
Kasowanie wszystkich
wiadomości w folderze...........................72
Przenoszenie wiadomości do
innego folderu...................................................73
Dzielenie wiadomości na dwie
części.......................................................................75
Dodawanie znaczników priorytetu
— funkcja Priority Mark...............................77
Zapobieganie przypadkowym
działaniom — funkcja HOLD....................78
Korzystanie z funkcji menu
Ustawianie opcji w menu...........................79
PL
Korzystanie z komputera
Rozwiązywanie problemów
Co można zrobić przy użyciu
komputera...........................................................93
Rozwiązywanie problemów..................110
Wymagania systemowe
dotyczące komputera..............................94
Podłączanie dyktafonu
cyfrowego do komputera.....................95
Odłączanie dyktafonu cyfrowego
od komputera...............................................96
Kopiowanie plików z dyktafonu
cyfrowego do komputera..........................96
Kopiowanie plików z komputera
do dyktafonu cyfrowego i ich
odtwarzanie........................................................97
Struktura folderów i plików...................99
Korzystanie z zawartego w
zestawie oprogramowania
Digital Voice Editor.......................................101
Do czego służy oprogramowanie
„Digital Voice Editor”...............................101
Wymagania systemowe......................103
Instalacja oprogramowania...............104
Korzystanie z plików pomocy..........108
Przesyłanie plików za pomocą
oprogramowania Digital Voice
Editor...............................................................108
Korzystanie z dyktafonu cyfrowego
jako urządzenia pamięci masowej
USB........................................................................109
PL
Dyktafon cyfrowy.....................................110
Komunikaty o błędach.........................120
Ograniczenia systemowe....................123
Informacje dodatkowe
Korzystanie z zasilacza sieciowego
USB (nie należy do zestawu)..................125
Odłączanie dyktafonu cyfrowego
od gniazda zasilania...............................126
Środki ostrożności........................................127
Dane techniczne...........................................129
Indeks...................................................................131
Sprawdzanie
zawartości opakowania
Przewijanie ekranu (1)
Dyktafon cyfrowy (1)
Oprogramowanie „Digital Voice
Editor” (na dysku CD-ROM)
Przed rozpoczęciem korzystania z
dyktafonu cyfrowego usuń folię z okna
wyświetlacza.
Służy do przykrywania
wbudowanych mikrofonów.
Oprogramowanie Dragon
NaturallySpeaking (na dysku DVDROM)*
Podstawka*(1)
Podstawa (1)
Akumulatory typu NH-AAA (rozmiar
AAA) (2)
Pokrowiec (1)
Pokrowiec na baterie (1)
Mikrofon do nagrywania rozmów
telefonicznych* (1)
Instrukcja obsługi
Słuchawki stereofoniczne*(1)
Kabel połączeniowy USB (1)
* Słuchawki stereofoniczne, podstawka,
mikrofon i część oprogramowania są
dostarczane tylko z niektórymi modelami
w wybranych regionach.
Należy pamiętać, że jakiekolwiek zmiany lub
modyfikacje, na które nie ma wyraźnego
zezwolenia w niniejszej instrukcji, mogą
sprawić, że użytkownik utraci prawo do
korzystania z tego urządzenia.
PL
Indeks części i elementów
sterujących urządzenia
Szczegółowy opis znajduje się na
stronach podanych w nawiasie.
Przód
Przycisk
(folder)/MENU (27, 54, 79)
Gniazdo  (słuchawki)*2 (29, 55, 66)
Przycisk  (nagrywanie/pauza) (27,
29, 40)
Przycisk  (zatrzymaj) (28, 54, 69, 79)
Przycisk  (wyszukiwanie do
przodu/szybkie przewijanie do
przodu) (27, 54, 55, 65, 79)
Przycisk  (odtwarzaj/zatrzymaj/
wprowadź)*3 (29, 54, 56, 79)
Przycisk  (wyszukiwanie do
tyłu/szybkie przewijanie do tyłu) (27, 54, 55, 65, 79)
Przycisk VOL (głośność) +*3/– (29, 54)
Przycisk (powtórz) A-B/
(priorytet) (58, 77)
Przycisk ERASE (71)
Otwór do zaczepienia paska na rękę
(Pasek nie należy do wyposażenia.)
Wbudowany mikrofon (kierunkowy)*1
(28, 36)
Wbudowane mikrofony
(stereofoniczne)*1 (28, 36)
Wskaźnik pracy (15, 18, 27, 54, 91)
Okno wyświetlacza (10)
Przycisk DIVIDE/ (zakładka) (44, 65, 75)
PL
Używając dyktafonu cyfrowego na zewnątrz,
załóż na niego znajdującą się w zestawie osłonę
przed wiatrem, przykrywając wbudowane
mikrofony, aby zmniejszyć szum wiatru.
*1
Tył
Podłącz do gniazda  (słuchawki) słuchawki
stereofoniczne znajdujące się w zestawie
lub zakupione oddzielnie. W przypadku
występowania szumów należy wyczyścić
wtyk słuchawek.
*2
Głośnik
Przełącznik HOLD (21, 26, 78)
Przełącznik funkcji NOISE CUT (61)
Do gniazda
 (słuchawki)
Przełącznik funkcji DPC (59)
Przełącznik DIRECTNL (kierunkowy)
(29)
Gniazdo  (mikrofon)*3 (49, 51)
Na przyciskach i gnieździe znajdują się
wyczuwalne wypustki, służące za punkt
odniesienia w czasie obsługi oraz do
identyfikacji poszczególnych złączy.
*3
Złącze
(USB) (14, 95, 125)
Komora baterii (14)
PL
Okno wyświetlacza
Wyświetlacz podczas odtwarzania
i zatrzymania
Wskaźnik trybu pracy
Wyświetlane są następujące ikony, w
zależności od bieżącego trybu pracy
: zatrzymanie
: odtwarzanie
: wyszukiwanie do tyłu
(szybkie przewijanie do tyłu)/
wyszukiwanie do przodu (szybkie
przewijanie do przodu)
: do tyłu/przodu w sposób
ciągły
Wskaźnik folderu
: Folder wiadomości nagranych
tym dyktafonem cyfrowym.
: Folder wiadomości/muzyki
skopiowanej z komputera; tylko do
odtwarzania.
10
PL
Wskaźnik czasu trwania/pozostałego
czasu/daty i godziny nagrania
Wskaźnik nazwy folderu/tytułu
wiadomości/nazwy wykonawcy/
nazwy pliku
Wskaźnik baterii
W przypadku używania
akumulatorów lub baterii suchych
wskaźnik pokazuje stan naładowania.
Podczas ładowania akumulatora
wyświetlana jest animacja.
Numer wiadomości
W liczniku wyświetlany jest numer
wybranej wiadomości, natomiast
w mianowniku wyświetlana jest
całkowita liczba wiadomości
znajdujących się w folderze.
Znaczniki priorytetu
Pojawiają się na wyświetlaczu, gdy
dla wiadomości ustawiono znaczniki
priorytetu.
Wskaźnik zakładki
Pojawia się na wyświetlaczu, gdy dla
wiadomości ustawiono zakładkę.
Wskaźnik alarmu
Pojawia się na wyświetlaczu, gdy
ustawiono alarm dla wiadomości.
Wskaźnik ponownego odtwarzania
: Pojawia się na wyświetlaczu,
gdy wiadomość jest odtwarzana
wielokrotnie.
: Pojawia się na wyświetlaczu,
gdy wiadomości znajdujące się w
jednym folderze są odtwarzane
wielokrotnie.
: Pojawia się na wyświetlaczu,
gdy wszystkie wiadomości są
odtwarzane wielokrotnie.
Wskaźnik efektu dźwiękowego
Wskazuje ustawienie opcji „EFFECT”
w menu.
������������������������������
: Wybrano ustawienie „BASS1”.
Wzmocnione niskie tony.
������������������������������
: Wybrano ustawienie „BASS2”.
Bardziej wzmocnione niskie tony.
Wskaźnik trybu nagrywania
W trybie zatrzymania dyktafonu
cyfrowego wyświetla tryb
nagrywania ustawiony przy użyciu
menu, a w trybie odtwarzania
wskazuje bieżący tryb nagrywania.
,
,
: Pliki MP3 nagrane za
pomocą dyktafonu cyfrowego.
,
: Pliki LPCM nagrane za
pomocą dyktafonu cyfrowego.
,
,
,
,
: Pliki
LPEC nagrane za pomocą
dyktafonu cyfrowego.
Szczegółowe informacje można
znaleźć w sekcji „Wybieranie trybu
nagrywania” (str. 30).
Po przeniesieniu pliku z komputera
wyświetlany jest jeden z poniższych
komunikatów.
: Przeniesiono pliki MP3.
: Przeniesiono pliki LPCM.
: Przeniesiono pliki WMA.
Jeśli rozpoznanie pliku w dyktafonie
cyfrowym jest niemożliwe,
wyświetlana jest następująca ikona.
Wskaźnik poziomu nagrywania
Wyświetlana jest informacja o
czułości nagrywania aktualnie
wybranego mikrofonu.
: Nagrana przy niskim poziomie
nagrywania.
: Nagrana przy wysokim
poziomie nagrywania.
: Nagrana przy najwyższym
poziomie nagrywania.
: Nagrana z odpowiednim
uwzględnieniem muzyki.
: Nagrana w ręcznym trybie
nagrywania.
11
PL
Wskaźnik pozostałego czasu
nagrywania
Wyświetla pozostały czas nagrywania
w godzinach, minutach i sekundach.
Jeśli pozostały czas nagrywania
przekracza 10 godzin, wyświetlane są
tylko godziny.
Jeśli pozostały czas nagrywania
przekracza 10 minut, ale nie
przekracza 10 godzin, wyświetlane są
godziny i minuty.
Jeśli pozostały czas nagrywania jest
krótszy niż 10 minut, wyświetlane są
minuty i sekundy.
Wyświetlacz podczas nagrywania
Wskaźnik trybu pracy
Wyświetlane są następujące symbole,
w zależności od bieżącego trybu
pracy dyktafonu cyfrowego.
: nagrywanie
: miga w trybie gotowości
do nagrywania/wstrzymania
nagrywania
: nagrywanie z funkcją VOR
: wstrzymanie nagrywania
z funkcją VOR (migający)
12
PL
Po naciśnięciu przycisku
 (nagrywanie/pauza), aby
wstrzymać nagrywanie podczas gdy
w menu dla funkcji „VOR” wybrano
ustawienie „ON”, miga tylko „
”.
: Nagrywanie
zsynchronizowane
: Miga, gdy wstrzymano
nagrywanie zsynchronizowane.
Miernik poziomu nagrywania
Jeżeli natomiast od rozpoczęcia
nagrywania minęło mniej niż 100
godzin, czas nagrywania podawany jest
w godzinach, minutach i sekundach.
Jeśli dla funkcji „PRE REC” w
menu wybrano ustawienie „ON”,
czas gotowości do nagrywania
wstępnego jest wyświetlany w
sekundach w przedziale od 0 do 5.
Wskaźnik alarmu
Wskaźnik poziomu nagrywania
Wyświetla bieżącą czułość mikrofonu
podczas nagrywania.
: Do nagrywania tekstu
dyktowanego lub w hałaśliwym
miejscu.
: Do nagrywania spotkań lub w
cichym/przestrzennym miejscu.
: Do nagrywania przy najwyższej
czułości.
: Do nagrywania muzyki.
Wyświetla poziom czułości podczas
nagrywania z ustawieniem ręcznym.
Wskaźnik czasu nagrywania/
czasu gotowości do nagrywania
wstępnego
Jeżeli od początku nagrywania
minęło ponad 100 godzin, czas jest
podawany w godzinach i minutach.
Wskaźnik trybu nagrywania
Wyświetla tryb nagrywania
ustawiony w menu.
Wskaźnik ogranicznika
: Gdy dla funkcji „LIMITER” w
menu wybrano ustawienie „ON”.
: Podczas nagrywania w trybie
innym niż ręczny.
Wskaźnik pozostałego czasu
nagrywania
Wskaźnik baterii
Wskaźnik funkcji LCF (Low Cut
Filter — filtr odcięcia niskich
częstotliwości)
: Gdy dla funkcji „LCF (LOW
CUT)” w menu wybrano ustawienie
„ON”.
: Gdy dla funkcji „LCF (LOW
CUT)” w menu wybrano ustawienie
„OFF”.
13
PL
Czynności wstępne
Etap 1: Przygotowanie
źródła zasilania
Przed rozpoczęciem korzystania z dyktafonu
cyfrowego usuń folię z okna wyświetlacza.
3 Naładuj akumulatory przez
podłączenie złącza
(USB)
dyktafonu cyfrowego do
włączonego komputera.
Komputer
Do portu USB
komputera
Wkładanie baterii
1 Przesuń i podnieś pokrywę komory
baterii.
Do złącza
(USB)
Kabel połączeniowy USB
Dyktafon cyfrowy
2 Włóż dwa akumulatory typu
NH-AAA, zwracając uwagę na
prawidłową biegunowość, a
następnie zamknij pokrywę.
14
PL
Podczas ładowania jest wyświetlana
animacja z komunikatem „CONNECTING”
i symbolem wskaźnika baterii.
Po zakończeniu ładowania wyświetlany jest
wskaźnik „ ”. (Czas ładowania: około
4 godziny*)
Gdy dyktafon cyfrowy jest używany
pierwszy raz lub po pewnym okresie
nieużywania, zalecane jest ciągłe
ładowanie akumulatorów aż do
wyświetlenia wskaźnika „ ”.
* Przybliżony czas wymagany do pełnego
naładowania całkowicie rozładowanego
akumulatora w temperaturze pokojowej.
Zależy od poziomu naładowania
akumulatora i jego stanu. Czas może być
dłuższy, jeśli temperatura akumulatorów
jest niska lub były one ładowane podczas
przenoszenia danych na dyktafon cyfrowy.
Aby uniknąć uszkodzenia danych,
należy postępować zgodnie z poniższą
instrukcją.
1 Upewnij się, że wskaźnik pracy nie
miga.
Czynności wstępne
Jeśli wskaźnik baterii nie jest wyświetlany,
ładowanie nie zostało wykonane
prawidłowo. Ponownie rozpocznij
wykonywanie czynności od punktu 1.
Odłączanie dyktafonu
cyfrowego od komputera
2 Odłącz kabel połączeniowy
USB podłączony do dyktafonu
cyfrowego od portu USB
komputera.
Na ekranie systemu Windows lewym
przyciskiem myszy kliknij ikonę
„Bezpieczne usuwanie sprzętu” na
pasku zadań, a następnie kliknij
polecenie „Bezpiecznie usuń Masowe
urządzenie magazynujące USB”.
Na ekranie systemu Macintosh
przeciągnij znajdującą się na pulpicie
ikonę „IC RECORDER” do „Kosza” i
upuść ją.
Szczegółowe informacje dotyczące
odłączania dyktafonu cyfrowego
znajdują się w instrukcji obsługi
dołączonej do komputera.
15
PL
 Wskazówki
 Akumulatory można naładować, podłączając
dyktafon cyfrowy do gniazda zasilania przy
użyciu zasilacza sieciowego USB (nie należy
do wyposażenia) (strona 125).
 Przy wymianie baterii nagrane wiadomości
i ustawienia alarmu nie są kasowane, nawet
jeśli baterie zostaną wyjęte.
 Przy wymianie baterii zegar działa jeszcze
przez pewien czas po wyjęciu baterii.
Po włożeniu baterii po raz pierwszy lub
gdy dyktafon cyfrowy przez dłuższy
czas pozostawał bez baterii, zostanie
wyświetlony ekran ustawiania zegara
i będzie migać pozycja roku. Należy
zapoznać się z sekcją „Ustawianie
zegara po naładowaniu akumulatorów”,
znajdującą się na stronie 19, aby ustawić
datę i godzinę.
 Uwagi





16
PL
Jeśli zamiast wskaźnika stanu akumulatora
miga wskaźnik „
” lub „
” akumulatorów nie można ładować.
Akumulatory należy ładować w otoczeniu o
temperaturze od 5°C do 35°C.
Jeśli w przypadku opcji „USB CHARGE” w
menu „DETAIL MENU” wybrano ustawienie
„OFF”, nie można ładować akumulatorów
przy użyciu komputera. Dla opcji „USB
CHARGE” należy ustawić wartość „ON”
(strona 92).
Podczas odtwarzania poprzez wbudowany
głośnik, akumulatorów nie można ładować.
Podczas pracy dyktafonu cyfrowego
zasilanego z akumulatorów, wskaźnik
akumulatora może świecić słabiej.
Nie można ładować akumulatorów
dyktafonu cyfrowego, kiedy komputer jest w
trybie uśpienia, nawet jeśli jest włączony.
Podczas ładowania
akumulatorów/wymiany
baterii
Wskaźnik baterii na wyświetlaczu
pokazuje stan baterii.
Wskaźnik stanu baterii
(akumulatora)
: Naładuj akumulatory lub wymień obie
stare baterie na nowe.

: Jest wyświetlany komunikat „LOW
BATTERY” i dyktafon cyfrowy przestaje
działać.
Można użyć dostępnych w sprzedaży
baterii alkalicznych typu LR03 (rozmiar
AAA); nie należy jednak używać baterii
manganowych.
Czas pracy baterii*1
Podczas korzystania z akumulatorów
typu NH-AAA firmy Sony
Nagrywanie
Przy zastosowaniu baterii alkalicznych
LR03 (SG) (rozmiar AAA) firmy Sony
Nagrywanie
Odtwarzanie*2 Odtwarzanie
przez głośnik przez
słuchawki
LPCM 44/16*3
Około 25 godz. Około 21 godz. Około 26 godz.
LPCM 44/16*3
Około 19 godz. Około 16 godz. Około 20 godz.
LPCM 22/16*4
Około 23 godz. Około 19 godz. Około 23 godz.
LPCM 22/16*4
Około 17 godz. Około 15 godz. Około 18 godz.
MP3 192k*5
Około 22 godz. Około 21 godz. Około 26 godz.
MP3 192k*5
Około 17 godz. Około 16 godz. Około 20 godz.
MP3 128k*6
Około 22 godz. Około 21 godz. Około 26 godz.
MP3 128k
Około 17 godz. Około 16 godz. Około 20 godz.
MP3 48k*7
Około 25 godz. Około 21 godz. Około 26 godz.
MP3 48k*7
Około 19 godz. Około 16 godz. Około 20 godz.
LPEC STHQ*8
Około 18 godz. Około 20 godz. Około 24 godz.
LPEC STHQ*8
Około 14 godz. Około 15 godz. Około 18 godz.
LPEC ST*9
Około 20 godz. Około 21 godz. Około 25 godz.
LPEC ST*9
Około 15 godz. Około 16 godz. Około 19 godz.
LPEC STLP*10
Około 22 godz. Około 21 godz. Około 27 godz.
LPEC STLP*10
Około 17 godz. Około 16 godz. Około 20 godz.
LPEC SP*11
Około 22 godz. Około 22 godz. Około 28 godz.
LPEC SP*11
Około 17 godz. Około 17 godz. Około 21 godz.
LPEC LP*12
Około 26 godz. Około 24 godz. Około 30 godz.
LPEC LP*12
Około 19 godz. Około 18 godz. Około 22 godz.
—
Plik muzyki
(WMA 128 kb/
s/44,1 kHz)
—
Plik muzyki
(WMA 128 kb/
s/44,1 kHz)
*6
Około 16 godz. Około 19 godz.
Czynności wstępne
Odtwarzanie Odtwarzanie
przez głośnik przez
słuchawki
*2
Około 20 godz. Około 25 godz.
(godz.: godziny)
(godz.: godziny)
17
PL
Czas pracy baterii zmierzono podczas
testów z wykorzystaniem metod
zastrzeżonych przez Sony. Czas pracy baterii może być krótszy w
zależności od sposobu pracy dyktafonu
cyfrowego.
*2
Podczas odtwarzania muzyki przez głośnik
wewnętrzny z głośnością na poziomie 20
*3
LPCM 44/16: Plik LPCM nagrany za pomocą
dyktafonu cyfrowego w stereofonicznym
trybie nagrywania wysokiej jakości
*4
LPCM 22/16: Plik LPCM nagrany za pomocą
dyktafonu cyfrowego w trybie wydłużonego
nagrywania stereofonicznego
*5
MP3 192k: Plik MP3 nagrany za pomocą
dyktafonu cyfrowego w stereofonicznym
trybie nagrywania wysokiej jakości
*6
MP3 128k: Plik MP3 nagrany za
pomocą dyktafonu cyfrowego w
trybie standardowego nagrywania
stereofonicznego
*7
MP3 48k: Plik MP3 nagrany za pomocą
dyktafonu cyfrowego w trybie
standardowego nagrywania monofonicznego
*8
LPEC STHQ: Stereofoniczny tryb wysokiej
jakości nagrywania LPEC
*9
LPEC ST: Standardowy stereofoniczny tryb
nagrywania LPEC
*10
LPEC STLP: Stereofoniczny tryb nagrywania
wydłużonego LPEC
*11
LPEC SP: Standardowy, monofoniczny tryb
nagrywania LPEC
*12
LPEC LP: Wydłużony, monofoniczny tryb
nagrywania LPEC
*1
18
PL
Uwagi na temat odczytywania
danych
Komunikat „UPDATING DATABASE...”
widoczny w oknie wyświetlacza
lub wskaźnik pracy migający na
pomarańczowo oznaczają, że dyktafon
cyfrowy uzyskuje dostęp do danych.
Gdy dyktafon cyfrowy uzyskuje dostęp
do danych, nie należy wyjmować
baterii ani podłączać lub odłączać
zasilacza sieciowego USB (nie należy do
wyposażenia). Może to spowodować
uszkodzenie danych.
 Uwaga
Jeśli dyktafon cyfrowy ma przetworzyć dużą
ilość danych, animacja uaktualniania oraz
komunikat „UPDATING DATABASE...” mogą być
wyświetlane przez dłuższy czas. Nie oznacza to
awarii urządzenia.
Przed przystąpieniem do korzystania z
dyktafonu cyfrowego należy zaczekać, aż
animacja i komunikat znikną.
Etap 2: Ustawianie
zegara
Ustawianie zegara po
naładowaniu akumulatorów
1 Naciskaj przycisk  lub ,
aby ustawić kolejno rok, miesiąc,
dzień, godzinę i minuty, a następnie
naciśnij przycisk .

Czynności wstępne
, 

/MENU
Zostanie wyświetlony komunikat
„EXECUTING….” oznaczający
ustawienie zegara.
2 Naciśnij przycisk  (zatrzymaj), aby
powrócić do wyświetlania trybu
zatrzymania.
W celu korzystania z funkcji alarmu
lub nagrywania daty i godziny należy
ustawić zegar.
Po włożeniu baterii po raz pierwszy lub
gdy dyktafon cyfrowy przez dłuższy
czas pozostawał bez baterii, zostanie
wyświetlony ekran ustawiania zegara.
Zostanie wyświetlony komunikat „SET
DATE & TIME”, a następnie w oknie
wyświetlacza zacznie migać pozycja roku.
19
PL
Ustawianie zegara z
poziomu menu
Gdy dyktafon cyfrowy pracuje w trybie
zatrzymania, można ustawić zegar z
poziomu menu.
1 Wybierz z menu opcję „DATE &
TIME”.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
/MENU,
aby wejść w tryb menu. Zostanie wyświetlone okno trybu menu.
Po wybraniu opcji „AUTO” zegar jest
automatycznie synchronizowany z
zegarem komputera podłączonego
do dyktafonu cyfrowego, w którym
uruchomiono oprogramowanie
„Digital Voice Editor”.
Po wybraniu opcji „MANUAL” należy
przejść do następnych punktów.
3 Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać opcję „09y1m1d” i naciśnij
przycisk .
Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać menu „DETAIL MENU” i naciśnij
przycisk .
Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać opcję „DATE & TIME” i naciśnij
przycisk .
4 Naciskaj przycisk  lub ,
aby ustawić kolejno rok, miesiąc,
dzień, godzinę i minuty, a następnie
naciśnij przycisk .
2 Naciśnij przycisk  lub ,
aby wybrać opcję „AUTO” albo
„MANUAL” i naciśnij przycisk .
20
PL
Zostanie wyświetlony komunikat
„EXECUTING….” oznaczający
ustawienie zegara.
5 Naciśnij przycisk  (zatrzymaj), aby
powrócić do wyświetlania trybu
zatrzymania.
 Uwaga
Jeśli w ciągu minuty od wprowadzenia
ustawień zegara nie zostanie naciśnięty
przycisk  tryb ustawiania zegara zostanie
anulowany i nastąpi przywrócenie trybu
zatrzymania.
Wyświetlanie aktualnej godziny
Przesuń przełącznik HOLD w kierunku
wskazywanym przez strzałkę, aby
wyświetlić aktualną godzinę.
Czynności wstępne
 Wskazówki
 Naciśnij przycisk
/MENU, aby powrócić do
poprzedniego działania.
 W menu istnieje możliwość ustawienia
wyświetlanego formatu godziny
— „12-HOUR” lub „24-HOUR”. W przypadku
formatu „12-HOUR” w oknie wyświetlacza
wyświetlany jest symbol „AM” lub „PM”.
Etap 3: Ustawianie
języka używanego w
oknie wyświetlacza


, 
/MENU
Istnieje możliwość wybrania języka
używanego w przypadku komunikatów,
menu, nazw folderów, nazw plików itd.
W przypadku modelu europejskiego
do wyboru jest 6 języków; inne modele
oferują 11 języków do wyboru.
21
PL
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk
aby wejść w tryb menu.
/MENU,
Zostanie wyświetlone okno trybu
menu.
2 Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać menu „DETAIL MENU” i
naciśnij przycisk .
3 Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać menu „MENU LANGUAGE”
i naciśnij przycisk .
4 Naciśnij przycisk  lub ,
aby wybrać język, którego chcesz
używać i naciśnij przycisk .
22
PL
Można wybrać następujące języki.
Model europejski:
Deutsch (niemiecki), English
(angielski), Español (hiszpański),
Français (francuski), Italiano
(włoski), Pyccкий (rosyjski)
Inne modele:
Deutsch (niemiecki), English
(angielski), Español (hiszpański),
Français (francuski), Italiano
(włoski), Pyccкий (rosyjski),
(japoński),
(koreański),
(chiński),
(chiński),
(tajski)
5 Naciśnij przycisk  (zatrzymaj), aby
wyjść z trybu menu.
Etap 4: Przygotowania
wymagane przed
rozpoczęciem nagrywania
Nagrywanie koncertów

Nagrywanie spotkań





Czynności wstępne

W menu dla opcji „REC LEVEL” wybierz
ustawienie „HIGH ” lub „S������
‑�����
HIGH ” (strona 33).
Przesuń przełącznik DIRECTNL w położenie
„ON”, aby nagrać głos dochodzący z
określonego kierunku (strona 29).
Dla opcji „LCF (LOW CUT)” wybierz
w menu ustawienie „ON”, aby
wyeliminować szumy spowodowane
przez projektor itp. (strona 41).
Umieszczenie dyktafonu cyfrowego
w podstawie umożliwia nagrywanie
czystego dźwięku o niskim poziomie
szumów i pozwala wyeliminować
szumy będące wynikiem drgań biurka.
Dla opcji „REC LEVEL” wybierz w menu
ustawienie „MUSIC ” (strona 33) pozwalające nagrywać bardziej
naturalny, akustyczny dźwięk bez
zniekształceń. Aby nagrywany dźwięk
był bardziej realistyczny, poziom
nagrywania można dostosować
ręcznie wybierając dla opcji „REC LEVEL”
ustawienie „MANUAL” (strona 35).
Dla opcji „LIMITER” wybierz w menu
ustawienie „ON” (strona 37), aby
zapobiec zniekształceniom z powodu
nagłego dopływu głośnego dźwięku.
Dzięki podłączeniu statywu (nie
należy do wyposażenia) do podstawy
można precyzyjnie regulować kąt
ustawienia dyktafonu cyfrowego oraz
wbudowanych mikrofonów.
23
PL
Źródło dźwięku
Nagrywanie tekstu dyktowanego
(przy użyciu oprogramowania do
rozpoznawania mowy)

Około 2-3 m

Umieść dyktafon
cyfrowy w taki sposób,
aby wyświetlacz
był skierowany ku
górze, a wbudowane
mikrofony — w
kierunku źródła
dźwięku.

Dla opcji „REC LEVEL” wybierz w menu
ustawienie „LOW ” (strona 33).
Przesuń przełącznik DIRECTNL w położenie
„ON”, aby nagrać głos dochodzący z
określonego kierunku (strona 29).
W celu transkrypcji wiadomości nagranej
na dyktafon cyfrowy przy użyciu
oprogramowania do rozpoznawania mowy
(nie należy do wyposażenia) dla opcji „REC
MODE” wybierz tryb LPCM, MP3 lub LPEC
(oprócz LP) (strona 30).
Statyw (nie należy do wyposażenia)
Mikrofon

24
PL
Zanim będzie możliwa transkrypcja
nagranej wiadomości, należy utworzyć
plik użytkownika specjalnie przystosowany
do dźwięku nagranej mowy. Ta procedura
jest nazywana „szkoleniem”. Szczegółowe
informacje na temat „szkolenia” można
znaleźć w plikach pomocy używanego
oprogramowania do rozpoznawania mowy.



Włączanie i
wyłączanie dyktafonu
cyfrowego
Czynności wstępne

W celu uzyskania maksymalnej dokładności
rozpoznawania należy trzymać dyktafon
cyfrowy tak, aby mikrofon był oddalony
około 2–3 cm od kącika ust.
Aby ograniczyć w nagraniu odgłos
oddychania, nie należy trzymać mikrofonu
bezpośrednio z przodu ust.
Aby uzyskać maksymalną dokładność
rozpoznawania, należy unikać nagrywania w
hałaśliwym miejscu.
Transkrypcja nagranej wiadomości
zawierającej głos więcej niż jednej osoby jest
niemożliwa.
Aby zapobiec szybkiemu rozładowaniu
się baterii, gdy dyktafon cyfrowy nie jest
używany, należy wyłączyć urządzenie.
25
PL
Wyłączanie zasilania
Przesuń przełącznik HOLD w kierunku
wskazywanym przez strzałkę w
trybie zatrzymania. Najpierw zostanie
wyświetlony napis „HOLD” wraz z
symbolem klucza oraz aktualna godzina,
a następnie zostanie wyświetlony napis
„POWER OFF”. Dyktafon cyfrowy wyłączy
się w ciągu kilku sekund.
Włączanie zasilania
Przesuń przełącznik HOLD w kierunku
odwrotnym do strzałki. Dyktafon cyfrowy
zostanie włączony i zostanie wyświetlona
animacja wstępna.
 Wskazówki
 Jeśli dyktafon cyfrowy ma pozostać
nieużywany przez dłuższy czas, zaleca się
jego wyłączenie.
 Po upływie około 10 minut od włączenia
dyktafonu cyfrowego, jeśli nie był on
używany, wyświetlacz wyłączy się
automatycznie. (Aby włączyć wyświetlacz,
naciśnij dowolny przycisk.)
26
PL
Nagrywanie
Nagrywanie wiadomości
Wbudowany mikrofon
kierunkowy
Wbudowane mikrofony
stereofoniczne
Wskaźnik pracy
Gniazdo 
(słuchawki)

DIRECTNL

Nagrywanie
HOLD

, 
/MENU
1 Wybierz folder.
Naciśnij przycisk
/MENU, aby
wyświetlić okno wyboru folderu.
Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać folder, w którym chcesz
nagrać wiadomości, a następnie
naciśnij przycisk .
2 Włącz nagrywanie.
Naciśnij przycisk  (nagrywanie/
pauza) w trybie zatrzymania.
Wskaźnik pracy zaświeci na czerwono.
(Gdy dla opcji „LED” w menu
wybrano ustawienie „OFF” (strona 91),
wskaźnik pracy nie świeci). Nie
trzeba przytrzymywać naciśniętego
przycisku  (nagrywanie/pauza) w trakcie nagrywania.
27
PL
Jeśli zostanie naciśnięty
i przytrzymany przycisk
 (nagrywanie/pauza), dyktafon
cyfrowy przechodzi w tryb
wstrzymania nagrywania.
Nowa wiadomość zostanie
automatycznie zapisana za ostatnio
nagraną wiadomością.
Mów do wbudowanych mikrofonów.
 Uwagi


3 Naciśnij przycisk  (zatrzymaj), aby
zatrzymać nagrywanie.
Dyktafon cyfrowy zatrzyma się na
początku bieżącego nagrania.
 Wskazówki
 Zaleca się, aby przed rozpoczęciem
nagrywania wykonać nagranie próbne.
 Po zakupieniu dyktafonu cyfrowego jest już
dostępnych 5 folderów, a w każdym z nich
można nagrać do 999 wiadomości.
 Przy użyciu znajdującego się w zestawie
oprogramowania Digital Voice Editor
można utworzyć nowe foldery lub usunąć
niepotrzebne (strona 101).
 Podczas nagrywania można zablokować
wszystkie funkcje wszystkich przycisków
przesuwając przełącznik HOLD w kierunku
strzałki, aby zapobiec wykonywaniu
niezamierzonych czynności.
28
PL





Wiadomości można nagrywać w folderze
przeniesionym z komputera. Po naciśnięciu
przycisku  (nagrywanie/pauza) jeśli
wybrano folder , nastąpi automatyczne
przełączenie do folderu , w którym
można nagrywać wiadomości, a wiadomość
zostanie nagrana jako ostatnia w folderze.
Gdy wskaźnik pracy miga lub świeci na
czerwono lub pomarańczowo, nie należy
wyjmować baterii ani podłączać/odłączać
zasilacza sieciowego USB. Może to
spowodować uszkodzenie danych.
Przypadkowe potarcie lub zadrapanie
dyktafonu cyfrowego, np. palcem, podczas
nagrywania może spowodować zakłócenie
nagrania.
Przed nagrywaniem należy sprawdzić stan
naładowania baterii (strona 16).
Jeśli dla opcji „REC LEVEL” wybrano
ustawienie „LOW ”, „HIGH ”, „S-HIGH ”, lub „MUSIC ”, funkcja ogranicznika jest
nieaktywna.
Aby uniknąć konieczności wymiany baterii
podczas długotrwałego nagrywania, należy
korzystać z zasilacza sieciowego USB (nie
należy do wyposażenia) (strona 125).
Maksymalny czas nagrania zależy od
tego, czy nagrywa się w różnych trybach
nagrywania.
Wykonaj następujące czynności
Naciśnij przycisk  (nagrywanie/
pauza).
Podczas wstrzymania nagrywania
wskaźnik pracy miga na czerwono,
a na wyświetlaczu miga symbol
„
”.
anulować pauzę
i wznowić
nagrywanie
Naciśnij ponownie przycisk
 (nagrywanie/pauza).
Nagrywanie zostanie wznowione
od tego miejsca. (Aby zatrzymać
nagrywanie w trybie pauzy,
naciśnij przycisk  (zatrzymaj).)
natychmiast
dokonać
przeglądu
bieżącego
nagrania**
Naciśnij przycisk .
Nagrywanie zostanie zatrzymane,
a właśnie nagrana wiadomość
zostanie odtworzona od początku.
dokonać
przeglądu
podczas
nagrywania**
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
 podczas nagrywania lub
w trybie pauzy. Nagrywanie
zostanie zatrzymane, co umożliwi
wyszukiwanie od końca z
odsłuchem w trybie szybkiego
odtwarzania. Po zwolnieniu
przycisku  odtwarzanie
rozpocznie się od tego miejsca.
Monitorowanie nagrywania
Podłącz znajdujące się w zestawie
słuchawki stereofoniczne do gniazda
 (słuchawki) i monitoruj nagrywanie.
Poziom głośności monitorowania można
regulować za pomocą przycisku VOL +
lub –, ale poziom nagrywania jest stały.
Nagrywanie dźwięku z
określonego kierunku
Aby nagrać dźwięk z określonego
kierunku, przesuń przełącznik DIRECTNL
w położenie „ON”. Jest to praktyczne
przy nagrywaniu konkretnego dźwięku
podczas konferencji/spotkania itd.
Gdy przełącznik DIRECTNL jest ustawiony
w położeniu „ON”, używany jest mikrofon
kierunkowy, dlatego dźwięk jest
nagrywany w trybie monofonicznym,
nawet jeśli wybrano stereofoniczny tryb
nagrywania (LPCM 44/16, LPCM 22/16,
MP3 192k, MP3 128k, LPEC STHQ, LPEC ST
lub LPEC STLP).
Przełącznik DIRECTNL nie działa podczas
korzystania z mikrofonu zewnętrznego.
Nagrywanie
Aby
wstrzymać
nagrywanie*
* Po upływie godziny od chwili wstrzymania nagrywania
tryb ten jest automatycznie zwalniany i dyktafon
cyfrowy przechodzi w tryb zatrzymania.
** Tej funkcji nie można wybrać w ręcznym trybie
nagrywania.
29
PL
Gdy przełącznik DIRECTNL jest ustawiony
w położeniu „OFF”
Gdy przełącznik DIRECTNL jest ustawiony
w położeniu „ON”
Wybieranie trybu
nagrywania


, 
/MENU
Dyktafon cyfrowy obsługuje 3 rodzaje
kodeków: LPCM (Linear PCM), MP3
i LPEC. Funkcje każdego z nich są
następujące.
LPCM (Linear PCM): Jest to plik WAV
umożliwiający nagrywanie dźwięku bez
kompresji, co zapewnia wyższą jakość
niż w przypadku plików MP3 lub LPEC.
Z drugiej strony, wielkość pliku jest
bardzo duża, co sprawia, że przeniesienie
go do komputera zajmuje sporo czasu,
30
PL
a dostępny czas nagrywania jest krótszy
niż w przypadku plików MP3 lub LPEC.
Zaleca się, aby używać tego kodeka tylko
wówczas, gdy ważna jest jakość dźwięku,
na przykład podczas nagrywania
koncertów.
LPEC: Metoda kompresji dźwięku
udostępniana jedynie przez firmę Sony.
Nagrany dźwięk można odtwarzać,
edytować i konwertować do plików MP3
lub WAV, korzystając ze znajdującego
się w zestawie oprogramowania „Digital
Voice Editor”. Zaleca się używanie tego
oprogramowania do komputerowej
edycji wiadomości/muzyki nagranej za
pomocą tego dyktafonu cyfrowego. Jeśli
wiadomości nagrano w formacie LPEC,
można do nich dodać zakładki i/lub
znaczniki priorytetu.
Po zatrzymaniu dyktafonu cyfrowego
w menu można wybrać tryb nagrywania.
„REC MODE” ustawiona jest opcja „MP3 ”.
aby wejść w tryb menu.
/MENU,
Zostanie wyświetlone okno trybu menu.
2 Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać tryb „REC MODE” i naciśnij
przycisk .
3 Naciśnij przycisk  lub ,
Nagrywanie
MP3: Standardowa metoda kompresji
dźwięku, który może być odtwarzany
na wielu różnych typach komputerów.
Używanie tego kodeka zaleca się, gdy
nagrane wiadomości mają zostać
przesłane pocztą elektroniczną lub
udostępnione innym osobom.
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk
aby wybrać tryb nagrywania,
którego chcesz używać i naciśnij
przycisk .
LPCM 44/16: Stereo (44,1 kHz/
16 bitów/WAV) Umożliwia nagrywanie w wysokiej
jakości dźwięku stereofonicznego
odpowiadającego jakości
zapisywanej na dysku CD.
LPCM 22/16: Stereo (22,05 kHz/
16 bitów/WAV) Pozwala na dłuższy czas nagrywania
przy zachowaniu wysokiej jakości
dźwięku stereofonicznego.
31
PL
MP3 192k: Stereo (44,1 kHz/192 kb/s, MPEG1 Layer3) Umożliwia nagrywanie dźwięku
stereofonicznego wysokiej jakości.
MP3 128k: Stereo (44,1 kHz/128 kb/s,
MPEG1 Layer3) Umożliwia nagrywanie dźwięku
stereofonicznego.
MP3 48k: Monofoniczny (44,1 kHz/
48 kb/s, MPEG1 Layer3) Umożliwia nagrywanie dźwięku
monofonicznego.
LPEC STHQ: Stereo (44,1 kHz/128 kb/s) Umożliwia nagrywanie dźwięku
stereofonicznego wysokiej jakości.
LPEC ST: Stereo (44,1 kHz/48 kb/s) Umożliwia nagrywanie
standardowego dźwięku
stereofonicznego.
LPEC STLP: Stereo (44,1 kHz/24 kb/s) Pozwala na dłuższy czas nagrywania
dźwięku stereofonicznego.
LPEC SP: Monofoniczny (16 kHz/16 kb/s) Umożliwia nagrywanie
standardowego dźwięku
monofonicznego.
LPEC LP: Monofoniczny (8 kHz/6 kb/s) Pozwala na dłuższy czas nagrywania
dźwięku monofonicznego.
32
PL
4 Naciśnij przycisk  (zatrzymaj), aby
wyjść z trybu menu.
 Uwaga
Nie można ustawić trybu nagrywania podczas
nagrywania.
Maksymalny czas nagrywania
Jeśli wszystkie wiadomości są nagrywane
w takim samym trybie nagrywania,
maksymalny czas nagrywania dla
wszystkich folderów jest następujący.
ICD-SX750
Tryb LPCM 44/16
Tryb LPCM 22/16
Tryb MP3 192k
3 godz. 10 min.
6 godz. 25 min.
23 godz. 35 min.
Tryb MP3 128k
Tryb MP3 48k
Tryb LPEC STHQ
35 godz. 25 min.
94 godz. 40 min.
34 godz. 55 min.
Tryb LPEC ST
Tryb LPEC STLP
Tryb LPEC SP
92 godz. 15 min.
177 godz. 40 min.
281 godz. 20 min.
Tryb LPEC LP
750 godz. 15 min.
ICD-SX850
Tryb LPCM 44/16
Tryb LPCM 22/16
Tryb MP3 192k
6 godz. 25 min.
12 godz. 50 min.
47 godz. 30 min.
Tryb MP3 128k
Tryb MP3 48k
Tryb LPEC STHQ
71 godz. 15 min.
190 godz. 5 min.
70 godz. 10 min.
Tryb LPEC ST
Tryb LPEC STLP
Tryb LPEC SP
185 godz. 20 min.
356 godz. 45 min.
564 godz. 40 min.
Ustawianie Trybu
nagrywania

Tryb LPEC LP
1 505 godz. 55 min.

Nagrywanie
(godz.: godziny/min.: minuty)
, 
/MENU
Gdy dyktafon cyfrowy jest w trybie
zatrzymania lub nagrywania, w menu
można wybrać poziom nagrywania.
Fabrycznie dla opcji „REC LEVEL” wybrane
jest ustawienie „HIGH ”.
33
PL
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk
aby wejść w tryb menu.
/MENU,
Zostanie wyświetlone okno trybu
menu.
2 Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać opcję „REC LEVEL” i naciśnij
przycisk .
3 Naciśnij przycisk  lub ,
aby wybrać poziom nagrywania,
którego chcesz używać i naciśnij
przycisk .
LOW : Do nagrywania tekstu
dyktowanego z mikrofonem
znajdującym się naprzeciwko ust,
dźwięku o źródle znajdującym się
blisko dyktafonu cyfrowego lub
głośnego dźwięku.
34
PL
HIGH : Do nagrywania dźwięku
podczas normalnej rozmowy lub
spotkania, na przykład do nagrań w
sali konferencyjnej lub wywiadów.
S-HIGH : Do nagrywania dźwięku
oddalonego od dyktafonu
cyfrowego lub cichego dźwięku,
na przykład do nagrań w dużych
pomieszczeniach.
MUSIC : Do nagrywania bardziej
naturalnego, akustycznego dźwięku
bez zniekształceń.
MANUAL: Podczas nagrywania
w trybie ręcznym, gdy poziom
nagrywania można ustawiać ręcznie.
4 Naciśnij przycisk  (zatrzymaj), aby
wyjść z trybu menu.
2 Wybierz folder.
Ręczny tryb
nagrywania
Naciśnij przycisk
/MENU, aby
wyświetlić okno wyboru folderu.
Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać folder, w którym chcesz
nagrać wiadomości, a następnie
naciśnij przycisk .
Wbudowane
mikrofony
Wskaźnik
pracy
/MENU
Jeśli dla opcji „REC LEVEL” zostanie
wybrane ustawienie „MANUAL”, poziom
nagrywania można ustawić ręcznie.
1 Dla opcji „REC LEVEL” wybierz w
menu ustawienie „MANUAL”.
Szczegółowe informacje znajdują
się w sekcji „Ustawianie poziomu
nagrywania” (strona 33).
3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk
 (nagrywanie/pauza).
Dyktafon cyfrowy przełączy się w tryb
gotowości do nagrywania. Podczas
mówienia do mikrofonu przesuwa się
miernik poziomu na wyświetlaczu.
Nagrywanie





4 Naciśnij przycisk  lub , aby
dostosować poziom nagrywania w
zależności od źródła dźwięku.
Używając miernika poziomu, ustaw
maksymalny poziom nagrywanego
dźwięku na około –12 dB, dostosowując
go do źródła dźwięku.
Jeśli wyświetlony zostanie komunikat „
”, naciśnij przycisk  lub 
i obniż poziom nagrywania, tak aby
komunikat „
” nie był wyświetlany, co
zapobiegnie zniekształceniom dźwięku.
35
PL
7 Naciśnij przycisk  (zatrzymaj), aby
zatrzymać nagrywanie.
Wskaźnik OVER
Ustaw maksymalny
poziom dźwięku na
około –12 dB.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk 
lub , aby zmienić poziom dźwięku
w sposób ciągły. Poziom dźwięku jest
też wyświetlany w postaci liczby pod
miernikiem poziomu.
5 Wprowadź z menu inne ustawienia
dla nagrywania, takie jak „LIMITER”,
„LCF (LOW CUT)” itp.
6 Włącz nagrywanie.
Naciśnij przycisk  (nagrywanie/
pauza).
Wskaźnik pracy świeci czerwono i jest
wyświetlony komunikat „
”. Podczas nagrywania nie trzeba
przytrzymywać naciśniętego
przycisku  (nagrywanie/pauza).
Mów do wbudowanego mikrofonu.
36
PL
 Wskazówka
Ustawienia określone dla ręcznego trybu
nagrywania są zapisywane po zakończeniu
nagrywania lub po zmianie poziomu
nagrywania na inny niż „MANUAL”, na przykład
„LOW ”. Następnym razem można rozpocząć
nagrywanie w trybie ręcznym z tymi samymi
ustawieniami.
 Uwagi


W ręcznym trybie nagrywania nie można
korzystać z funkcji VOR (strona 42).
W ręcznym trybie nagrywania nie można
wyszukiwać w bieżącym nagraniu, nawet po
naciśnięciu przycisku .
Automatyczne ustawianie
poziomu wejściowego
w celu zapobieżenia
zniekształceniom dźwięku
— funkcja ogranicznika
Zbyt głośny dźwięk jest dostosowywany
automatycznie do takiego poziomu, który
zapewni nagranie bez zakłóceń.
Fabrycznie dla opcji „LIMITER” wybrane jest
ustawienie „ON”.
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk
aby wejść w tryb menu.
/MENU,
Zostanie wyświetlone okno trybu menu.
2 Naciśnij przycisk  lub , aby
Nagrywanie
wybrać menu „DETAIL MENU” i
naciśnij przycisk .


, 
/MENU
W trybie zatrzymania lub nagrywania dla
opcji „LIMITER” określ ustawienie „ON” i poziom
wejściowy zostanie ustawiony automatycznie
z zachowaniem maksymalnego
poziomu wejściowego, co zapobiegnie
zniekształceniom dźwięku, które pojawiają
się, gdy rejestrowany jest zbyt głośny dźwięk.
3 Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać opcję „LIMITER” i naciśnij
przycisk .
4 Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać ustawienie „ON” i naciśnij
przycisk .
37
PL
5 Naciśnij przycisk  (zatrzymaj), aby
wyjść z trybu menu.
 Uwaga
Jeśli dla opcji „REC LEVEL” wybrano ustawienie
„LOW ”, „HIGH ”, „S-HIGH ”, lub „MUSIC ”, funkcja ogranicznika jest
nieaktywna.
Anulowanie funkcji ogranicznika
W punkcie 4 dla opcji „LIMTER” wybierz
ustawienie „OFF”.
Nagrywanie z
kilkusekundowym
wyprzedzeniem
przed rozpoczęciem
nagrywania — funkcja
nagrywania wstępnego



, 
/MENU
Funkcja nagrywania wstępnego pozwala
nagrywać dźwięk przez maksymalnie 5
sekund przed rozpoczęciem nagrywania.
5-sekundowy dźwięk jest zapisywany w
pamięci podręcznej.
38
PL
Ta funkcja jest przydatna podczas
nagrywania wywiadów lub tworzenia
nagrań na wolnym powietrzu,
zapobiegając spóźnionemu rozpoczęciu
nagrywania.
3 Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać opcję „PRE REC” i naciśnij
przycisk .
5-sekundowy dźwięk jest zapisywany w pamięci podręcznej
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
 (nagrywanie/pauza), aby
przejść w tryb gotowości do
nagrywania.
Naciśnij przycisk 
(nagrywanie/pauza).
Rozpoczyna się
nagrywanie.
aby wejść w tryb menu.
wybrać ustawienie „ON” i naciśnij
przycisk .
Nagrywanie
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk
4 Naciśnij przycisk  lub , aby
/MENU,
Zostanie wyświetlone okno trybu
menu.
2 Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać menu „DETAIL MENU” i
naciśnij przycisk .
5 Naciśnij przycisk  (zatrzymaj), aby
wyjść z trybu menu.
6 Wybierz folder.
Naciśnij przycisk
/MENU, aby
wyświetlić okno wyboru folderu.
Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać folder, w którym chcesz
nagrać wiadomości, a następnie
naciśnij przycisk .
39
PL
7 Naciśnij i przytrzymaj przycisk
 (nagrywanie/pauza), aby przejść
 Uwagi

w tryb gotowości do nagrywania.
Dźwięk o długości od 0 do 5 sekund
jest zapisywany w pamięci podręcznej.


Wyświetla informację,
że dźwięk o długości
od 0 do 5 sekund jest
zapisywany w pamięci
podręcznej.
8 Naciśnij przycisk  (nagrywanie/
pauza), aby rozpocząć nagrywanie.
Zostaje opuszczony tryb gotowości
do nagrywania i rozpoczyna się
nagrywanie. Zapisywany jest
dźwięk o długości od 0 do 5 sekund
poprzedzający naciśnięcie przycisku.
9 Naciśnij przycisk  (zatrzymaj), aby
zatrzymać nagrywanie.
40
PL

Jeśli nagrywanie zostało rozpoczęte przy
włączonej funkcji nagrywania wstępnego
i użyto wbudowanych mikrofonów, może
zostać zarejestrowany odgłos naciskania
przycisku  (nagrywanie/pauza). Do
nagrywania z włączoną funkcją nagrywania
wstępnego zaleca się używanie mikrofonu
zewnętrznego.
Jeśli pozostały czas do nagrania jest
krótszy niż 10 sekund, funkcja nagrywania
wstępnego jest wyłączona.
Jeśli od przejścia dyktafonu cyfrowego
w tryb gotowości do nagrywania upłynęło
60 minut, tryb gotowości zostanie
anulowany a nagrywanie zatrzymane.
Jeśli nagrywanie zostanie zatrzymane przed
przejściem do punktu 8, dźwięki zapisane w
pamięci podręcznej nie zostaną zapisane.
Anulowanie funkcji nagrywania
wstępnego
W punkcie 4 dla opcji „PRE REC” wybierz
ustawienie „OFF”.
Odcinanie niskich
częstotliwości —
funkcja LCF
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk
aby wejść w tryb menu.
/MENU,
Zostanie wyświetlone okno trybu
menu.
2 Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać funkcję „LCF (LOW CUT)” i
naciśnij przycisk .

, 
Nagrywanie

3 Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać ustawienie „ON” i naciśnij
przycisk .
/MENU
Jeśli dla funkcji LCF (Low Cut Filter) w trybie zatrzymania lub nagrywania
wybrano ustawienie „ON”, odcinane
są częstotliwości niższe niż 200 Hz,
co pozwala na ograniczenie hałasu
spowodowanego wiatrem itp. oraz
zapisanie czystszego dźwięku.
Fabrycznie dla funkcji LCF wybrane jest
ustawienie „OFF”.
4 Naciśnij przycisk  (zatrzymaj), aby
wyjść z trybu menu.
Anulowanie funkcji LCF
W punkcie 3 dla funkcji „LCF (LOW CUT)”
wybierz ustawienie „OFF”.
41
PL
Automatyczne
rozpoczynanie
nagrywania
sterowane dźwiękiem
— funkcja VOR
żaden dźwięk nie jest słyszalny, dzięki
czemu nie zostanie nagrana cisza.
Fabrycznie dla funkcji VOR wybrane jest
ustawienie „OFF”.
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk
aby wejść w tryb menu.
/MENU,
Zostanie wyświetlone okno trybu menu.
2 Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać funkcję „VOR” i naciśnij
przycisk .



, 
3 Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać ustawienie „ON” i naciśnij
przycisk .
/MENU
Dla funkcji VOR (Voice Operated
Recording) można wybrać ustawienie
„ON”, aby rozpocząć nagrywanie, gdy
dyktafon cyfrowy rozpozna dźwięk i
aby włączyć automatyczne przejście
dyktafonu cyfrowego w tryb pauzy, gdy
42
PL
4 Naciśnij przycisk  (zatrzymaj), aby
wyjść z trybu menu.
5 Naciśnij przycisk  (nagrywanie/pauza).
„
” i na wyświetlaczu pojawi się
komunikat „
”.
Nagrywanie rozpoczyna się, gdy dyktafon
cyfrowy wykryje dźwięk. Nagrywanie
zostaje wstrzymane, gdy dźwięk nie jest
wykrywany i miga komunikat „
”i „
”. Nagrywanie rozpoczyna się
ponownie po wykryciu dźwięku przez
dyktafon cyfrowy.
Dzielenie wiadomości
na dwie części
podczas nagrywania
Aby anulować funkcję VOR
W punkcie 3 dla opcji „VOR” wybierz
ustawienie „OFF”.



Na działanie funkcji VOR mają wpływ
dźwięki otoczenia. W zależności od
warunków nagrywania należy ustawić w
menu opcję „REC LEVEL”. Jeśli po zmianie
czułości mikrofonu jakość nagrania nie jest
zadowalająca lub w przypadku ważnych
nagrań, dla funkcji „VOR” należy wybrać w
menu ustawienie „OFF”.
Po naciśnięciu przycisku  (nagrywanie/
pauza) w trakcie nagrywania VOR miga tylko
symbol „
”.
Podczas nagrywania zsynchronizowanego
(strona 51), nagrywania w trybie ręcznym
(strona 35) i nagrywania wstępnego
(strona 38) funkcja VOR jest wyłączona.
Nagrywanie
 Uwagi
DIVIDE/
Wiadomość można podzielić podczas
nagrywania, aby składała się z dwóch
oddzielnie ponumerowanych części.
43
PL
Naciśnij przycisk DIVIDE/ podczas
nagrywania.
Na wyświetlaczu pojawi się animacja i w
momencie naciśnięcia przycisku dodany
zostanie nowy numer wiadomości.
Wiadomość zostanie nagrana jako
dwie wiadomości, ale nagrywanie jest
kontynuowane bez przerwy.
Wiadomość 1
Wiadomość 2
Wiadomość 3
Wiadomość jest dzielona.
Wiadomości 2 i 3 są nagrywane bez
przerwy.
 Wskazówka
Nagrywaną w danym momencie wiadomość
można podzielić, gdy nagrywanie jest
wstrzymane.
 Uwagi







44
PL
Operacja dzielenia wiadomości wymaga
pewnej ilości wolnej pamięci. Więcej
informacji na ten temat można znaleźć
w sekcji „Ograniczenia systemowe” na
stronie 123.
Jeśli w danym folderze nagrano 999
wiadomości, nie można w tym folderze
podzielić wiadomości.
Po podzieleniu wiadomości nie można jej
ponownie połączyć, używając dyktafonu
cyfrowego.
Wiadomość nie może zostać podzielona
na samym początku (do 0,5 sekundy od
początku).
Jeśli wiadomość została podzielona na dwie
części, w miejscu podziału, czyli na końcu
pierwszej wiadomości i na początku drugiej,
może wystąpić przerwa.
Podczas nagrywania zsynchronizowanego
(strona 51) nie można podzielić wiadomości.
Jeśli podczas nagrywania wiadomości
są dzielone zbyt często, mogą wystąpić
następujące sytuacje: Wskaźnik pracy wciąż
miga i nie można korzystać z urządzenia
przez pewien czas. Nie oznacza to awarii
urządzenia. Zaczekaj, aż wskaźnik pracy
zgaśnie.
Dodawanie nagrania
do wcześniej nagranej
wiadomości
Wskaźnik
pracy
Podczas odtwarzania wiadomości 3
Wiadomość 3
Wiadomość 4
Po dodaniu nagrania
Wiadomość 3
Wiadomość 4
Dodane nagranie

Najpierw wybierz wiadomość, do której
chcesz dodać nagranie.

1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk
, 
/MENU
/MENU,
Nagrywanie

aby wejść w tryb menu.
Zostanie wyświetlone okno trybu menu.
2 Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać opcję „ADD/OVERWRITE”
i naciśnij przycisk .
Gdy dla opcji „ADD/OVERWRITE”
wybrano w menu ustawienie „ADD”, do
odtwarzanej wiadomości można dodać
nagranie. Dodawane nagranie zostanie
umieszczone po bieżącej wiadomości
i będzie traktowane jak część tej
wiadomości.
3 Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać ustawienie „ADD” i naciśnij
przycisk .
45
PL
4 Naciśnij przycisk  (zatrzymaj), aby
wyjść z trybu menu.
 Uwagi

5 Gdy odtwarzana jest wiadomość
przeznaczona do dodania, naciśnij
przycisk  (nagrywanie/pauza).
Zostanie wyświetlony komunikat „ADD
REC? [REC] TO EXECUTE”.
Szczegółowe informacje na temat
odtwarzania można znaleźć na
stronie 54.




6 Gdy wyświetlany jest komunikat
„ADD REC? [REC] TO EXECUTE”,
naciśnij przycisk  (nagrywanie/
pauza).
Wskaźnik pracy zacznie świecić
na czerwono. Nowe nagranie
zostanie dodane na końcu bieżącej
wiadomości.
7 Naciśnij przycisk  (zatrzymaj), aby
zatrzymać nagrywanie.
46
PL
Jeśli plik wiadomości osiągnął maksymalną
dopuszczalną wielkość (1 GB w przypadku
plików LPEC i MP3, 2 GB w przypadku plików
LPCM), nie można dodać nagrania do tej
wiadomości.
Do plików LPCM i MP3 nie można dodać
nagrania niezarejestrowanego za pomocą
dyktafonu cyfrowego.
Jeśli od wykonania czynności w punkcie
5 upłynęło 10 minut, należy rozpocząć
procedurę od nowa od punktu 5.
Nie można dodać nagrania, jeśli ilość
pozostałej pamięci jest niewystarczająca.
Dodany fragment wiadomości zostanie
nagrany w tym samym trybie nagrywania.
Dodawanie nagrania
zastępującego
podczas odtwarzania
Wskaźnik
pracy

Miejsce rozpoczęcia nagrania
zastępującego
Wiadomość 2
Wiadomość 3Wiadomość 4
Usunięty fragment
wiadomości 2
Wiadomość 2
Wiadomość 3
Wiadomość 4
Nagranie zastępujące dodane w wiadomości 2

, 
/MENU
Jeśli dla opcji „ADD/OVERWRITE” wybrano
w menu ustawienie „OVERWRITE”,
za wybranym miejscem w nagranej
wiadomości można dodać nagranie
zastępujące. Część wiadomości za
wybranym miejscem zostanie usunięta.
Najpierw wybierz wiadomość, do której
chcesz dodać nagranie zastępujące.
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk
aby wejść w tryb menu.
Nagrywanie

/MENU,
Zostanie wyświetlone okno trybu
menu.
2 Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać opcję „ADD/OVERWRITE” i
naciśnij przycisk .
47
PL
3 Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać ustawienie „OVERWRITE” i
naciśnij przycisk .
6 Gdy wyświetlany jest komunikatu
„OVERWRITE REC? [REC] TO
EXECUTE”, naciśnij przycisk
 (nagrywanie/pauza).
Wskaźnik pracy zacznie świecić na
czerwono. Następnie rozpocznie się
nagrywanie.
4 Naciśnij przycisk  (zatrzymaj), aby
7 Naciśnij przycisk  (zatrzymaj), aby
5 Gdy odtwarzana jest wiadomość
 Uwagi
zatrzymać nagrywanie.
wyjść z trybu menu.
przeznaczona do zastąpienia,
naciśnij przycisk  (nagrywanie/
pauza).

Zostanie wyświetlony komunikat
„OVERWRITE REC? [REC] TO EXECUTE”.
Szczegółowe informacje na temat
odtwarzania można znaleźć na
stronie 54.


48
PL
Nie można dodać nagrania zastępującego
do pliku innego niż LPCM, jeśli plik
wiadomości/muzyki osiągnął maksymalną
dopuszczalną wielkość (1 GB). Nagranie
zastępujące można dodać do pliku LPCM,
nawet jeśli plik wiadomości/muzyki osiągnął
maksymalną dopuszczalną wielkości
(2 GB), gdy miejsce w którym ma zostać
dodane nagranie zastępujące mieści się w
ograniczeniu maksymalnej wielkości.
Nie można dodać nagrania zastępującego
do plików LPCM i MP3 nienagranych za
pomocą dyktafonu cyfrowego.
Jeśli od wykonania czynności w punkcie
5 upłynęło 10 minut, należy rozpocząć
procedurę od nowa od punktu 5.
Nagrywanie za
pomocą mikrofonu
zewnętrznego
Mikrofon
stereofoniczny



,

wybrać opcję „MIC IN”, a następnie
naciśnij przycisk .
3 Naciśnij przycisk  (nagrywanie/
pauza), aby rozpocząć nagrywanie.
Następuje automatyczne odłączenie
wbudowanych mikrofonów.
Jeśli poziom wejściowy jest za
słaby, dostosuj poziom nagrywania
dyktafonu cyfrowego.
Gdy podłączany jest mikrofon
z zasilaniem we wtyku, jest on
automatycznie zasilany z dyktafonu
cyfrowego.
Nagrywanie
Do gniazda
(mikrofon)
2 Naciśnij przycisk  lub , aby
 Uwaga
 Wskazówka
Zaleca się, aby przed rozpoczęciem
nagrywania wykonać nagranie próbne.
1 Podłącz mikrofon zewnętrzny
do gniazda  (mikrofon), gdy
dyktafon cyfrowy jest w trybie
zatrzymania.
Jeśli opcja „SELECT INPUT” nie jest wyświetlana,
ustaw ją w menu (strona 89).
 Zalecane mikrofony
Z urządzeniem można używać elektretowego
mikrofonu pojemnościowego ECM-CS10
lub ECM-CZ10 firmy Sony (nie należą do
wyposażenia).
W oknie wyświetlacza pojawi się
komunikat „SELECT INPUT”.
49
PL
Nagrywanie dźwięku z
telefonu stacjonarnego lub
komórkowego
Do nagrywania dźwięku z telefonu stacjonarnego
lub komórkowego można używać mikrofonu
znajdującego się w zestawie lub elektretowego
mikrofonu pojemnościowego ECM-TL1 o
wyglądzie słuchawki (nie należy do wyposażenia).
Włóż słuchawkę mikrofonową do ucha, a
następnie, trzymając słuchawkę telefonu
blisko ucha, w którym znajduje się słuchawka
mikrofonowa, włóż wtyk tej słuchawki do gniazda
dyktafonu cyfrowego.
 Uwagi





50
PL
Po uzyskaniu połączenia, ale przed rozpoczęciem
nagrywania, należy sprawdzić jakość dźwięku
rozmowy oraz poziom nagrywania.
Jeśli zostanie nagrany ton linii telefonicznej
lub dźwięk wybierania numeru, to rozmowa
może zostać nagrana z niższym poziomem
głośności. W takim przypadku należy rozpocząć
nagrywanie dopiero po rozpoczęciu rozmowy.
Funkcja VOR może nie działać, w zależności od
rodzaju telefonu lub stanu linii telefonicznej.
Nie odpowiadamy za jakiekolwiek niedogodności,
nawet, kiedy nie udaje się nagrywać rozmów za
pomocą tego dyktafonu cyfrowego.
Sprzedawca może nie oferować wszystkich
wyżej wymienionych elementów wyposażenia
dodatkowego. W celu uzyskania szczegółowych
informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą.
Nagrywanie z innego
urządzenia
Odtwarzacz
CD itp.


Do gniazda
(mikrofon)

,

/
MENU
Pliki muzyki można utworzyć bez konieczności
korzystania z komputera, nagrywając dźwięk
ze sprzętu, takiego jak odtwarzacz CD,
podłączonego do dyktafonu cyfrowego.
Podczas korzystania z funkcji nagrywania
zsynchronizowanego dyktafon cyfrowy
przechodzi w tryb wstrzymania nagrywania,
gdy nie wykryje żadnego dźwięku w ciągu
ponad 2 sekund; dyktafon cyfrowy ponownie
rozpoczyna nagrywanie nowej wiadomości
po wykryciu dźwięku.
 Wskazówka
Zaleca się, aby przed rozpoczęciem
nagrywania wykonać nagranie próbne.
Nagrywanie z użyciem
funkcji zsynchronizowanego
nagrywania
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk
aby wejść w tryb menu.
/MENU,
2 Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać menu „DETAIL MENU” i
naciśnij przycisk .
3 Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać opcję „SYNC REC” i naciśnij
przycisk .
wybrać ustawienie „ON” i naciśnij
przycisk .
5 Naciśnij przycisk  (zatrzymaj), aby
wyjść z trybu menu.
6 Podłącz inne urządzenie do
dyktafonu cyfrowego, gdy jest on w
trybie zatrzymania.
Nagrywanie
Zostanie wyświetlone okno trybu
menu.
4 Naciśnij przycisk  lub , aby
Podłącz złącze wyjścia audio (miniwtyk
stereofoniczny) urządzenia do gniazda
 (mikrofon) dyktafonu cyfrowego
przy użyciu kabla połączeniowego
audio*.
W oknie wyświetlacza pojawi się
komunikat „SELECT INPUT”.
7 Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać opcję „AUDIO IN” i naciśnij
przycisk .
51
PL
8 Naciśnij przycisk  (nagrywanie/
pauza), aby rozpocząć nagrywanie.
„
” i dyktafon cyfrowy
przechodzi w tryb wstrzymania
nagrywania.
9 Rozpocznij odtwarzanie z
urządzenia podłączonego do
dyktafonu cyfrowego.
„
” i rozpoczyna się
nagrywanie zsynchronizowane.
Nagrywanie zsynchronizowane jest
zatrzymywane gdy przez ponad 2
sekundy nie zostanie wykryty żaden
dźwięk; zaczyna migać symbol „
”.
Dyktafon cyfrowy rozpoczyna ponowne
nagrywanie nowej wiadomości, gdy
zostanie wykryty dźwięk.
Nagrywanie bez użycia
funkcji zsynchronizowanego
nagrywania
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk
aby wejść w tryb menu.
/MENU,
Zostanie wyświetlone okno trybu menu.
2 Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać menu „DETAIL MENU” i
naciśnij przycisk .
3 Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać opcję „SYNC REC” i naciśnij
przycisk .
 Uwagi


52
PL
Podczas nagrywania zsynchronizowanego
nie można podzielić nagrywanej wiadomości
(strona 43), nie można wstrzymać nagrania
(strona 29), nie można nagrywać z funkcją
VOR ani z funkcją nagrywania wstępnego.
W zależności od urządzenia podłączonego
do dyktafonu cyfrowego, funkcja
zsynchronizowanego nagrywania może
nie działać poprawnie z powodu różnicy
poziomów dźwięku wejściowego.
4 Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać ustawienie „OFF” i naciśnij
przycisk .
5 Naciśnij przycisk  (zatrzymaj), aby
wyjść z trybu menu.
9 Rozpocznij odtwarzanie z
urządzenia podłączonego do
dyktafonu cyfrowego.
6 Podłącz inne urządzenie do
dyktafonu cyfrowego, gdy jest on
w trybie zatrzymania.
7 Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać opcję „AUDIO IN” i naciśnij
przycisk .
RK-G139
RK-G136  Uwagi


8 Naciśnij przycisk  (nagrywanie/
pauza), aby rozpocząć nagrywanie.
Następuje automatyczne odłączenie
wbudowanych mikrofonów
i nagrywany jest dźwięk z
podłączonego urządzenia.
Do dyktafonu Do innego
cyfrowego
urządzenia
Miniwtyk
Miniwtyk
stereofoniczny (monofoniczny)
Miniwtyk
Miniwtyk
stereofoniczny stereofoniczny
Nagrywanie
Podłącz złącze wyjścia audio (miniwtyk
stereofoniczny) urządzenia do gniazda
 (mikrofon) dyktafonu cyfrowego
przy użyciu kabla połączeniowego
audio*.
W oknie wyświetlacza pojawi się
komunikat „SELECT INPUT”.
* Opcjonalne kable połączeniowe audio
(nie należą do wyposażenia)

Jeśli poziom sygnału wejściowego jest
zbyt niski, połącz gniazdo słuchawek
(minigniazdo stereofoniczne) innego
urządzenia z gniazdem  (mikrofon) dyktafonu cyfrowego i w punkcie 6 wyreguluj poziom głośności w urządzeniu
podłączonym do dyktafonu cyfrowego.
Jeśli opcja „SELECT INPUT” nie jest
wyświetlana, ustaw ją w menu (strona 89).
Sprzedawca może nie oferować wszystkich
wyżej wymienionych elementów
wyposażenia dodatkowego. W celu
uzyskania szczegółowych informacji należy
skontaktować się ze sprzedawcą.
53
PL
Odtwarzanie
Odtwarzanie wiadomości
Gniazdo 
(słuchawki)
Wskaźnik
pracy

HOLD
, 

/MENU
VOL +, –
1 Wybierz folder.
Naciśnij przycisk /MENU.
Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać folder, a następnie naciśnij
przycisk .
2 Naciskaj przycisk  lub , aby
wybrać wiadomość, która ma być
odtwarzana.
3 Naciśnij przycisk , aby
rozpocząć odtwarzanie.
Wskaźnik pracy zaświeci na zielono.
(Jeśli dla opcji „LED” jest w menu
ustawiona wartość „OFF” (strona 91),
wtedy wskaźnik pracy nie zaświeci.)
4 Naciśnij przycisk VOL + lub –, aby
ustawić głośność.
5 Naciśnij przycisk  (zatrzymaj), aby
zatrzymać odtwarzanie.
54
PL
 Wskazówka
Podczas nagrywania można zablokować
wszystkie funkcje wszystkich przycisków,
przesuwając przełącznik HOLD w kierunku
strzałki, aby zapobiec wykonywaniu
niezamierzonych czynności.
Słuchanie dźwięku o lepszej
jakości

Szybkie odnajdywanie punktu,
od którego ma się rozpocząć
odtwarzanie (Easy Search)
Jeśli opcja „EASY SEARCH” w menu ma
ustawioną wartość „ON” (strona 85),
można szybko znaleźć miejsce, od
którego ma się rozpocząć odtwarzanie,
wielokrotnie naciskając przycisk  lub
przycisk  podczas odtwarzania lub
wstrzymania odtwarzania.
Można się cofnąć o około 3 sekundy,
naciskając jeden raz przycisk , lub
przejść do przodu o około 10 sekund,
Wyszukiwanie do przodu/do tyłu
podczas odtwarzania (Cue/
Review)


Aby wyszukać do przodu (Cue): Naciśnij i przytrzymaj przycisk 
podczas odtwarzania i zwolnij go
w miejscu, gdzie chcesz wznowić
odtwarzanie.
Aby wyszukać do tyłu (Review):
Naciśnij i przytrzymaj przycisk 
podczas odtwarzania i zwolnij go
w miejscu, gdzie chcesz wznowić
odtwarzanie.
Odtwarzanie

Aby słuchać za pośrednictwem
słuchawek: Podłącz słuchawki
stereofoniczne do gniazda 
(słuchawki). Wbudowany głośnik
zostanie automatycznie odłączony.
Aby słuchać za pośrednictwem
głośnika zewnętrznego: Podłącz
głośnik aktywny (nie należy do
wyposażenia) do gniazda  (słuchawki).
naciskając jeden raz przycisk . Ta
funkcja jest przydatna do znajdowania
żądanego miejsca w długim nagraniu.
Dyktafon cyfrowy przeszukuje najpierw
z małą szybkością przy odtwarzaniu
dźwięku. Jest to przydatne do
sprawdzenia jednego słowa z przodu
lub z tyłu. Jeśli następnie przycisk ten
zostanie naciśnięty i przytrzymany,
dyktafon cyfrowy rozpocznie
wyszukiwanie z większą szybkością.
55
PL
 Gdy wiadomości są odtwarzane
do końca ostatniej wiadomości





W przypadku dojścia do końca ostatniej
wiadomości podczas odtwarzania lub
szybkiego odtwarzania, przez 5 sekund
świeci komunikat „MESSAGE END”, a wskaźnik
pracy świeci na zielono. (Nie słychać
odtwarzanego dźwięku.)
Gdy komunikat „MESSAGE END” i wskaźnik
pracy zgasną, dyktafon cyfrowy zatrzymuje
się na początku ostatniej wiadomości.
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku ,
gdy świeci komunikat „MESSAGE END”,
powoduje szybkie odtwarzanie wiadomości
i rozpoczęcie normalnego odtwarzania po
zwolnieniu przycisku.
Jeśli ostatnia wiadomość jest długa i
odtwarzanie ma zostać rozpoczęte w dalszej
jej części, naciśnij i przytrzymaj przycisk
, aby przejść do końca wiadomości, a
następnie naciśnij przycisk , gdy świeci
komunikat „MESSAGE END”, aby wrócić do
wybranego miejsca.
W przypadku wiadomości innych niż
ostatnia, należy przejść do początku
następnej wiadomości i włączyć odtwarzanie
do tyłu do żądanego punktu.
Aby
Wykonaj następujące
czynności
zatrzymać
odtwarzanie
w bieżącym
miejscu (funkcja
Playback Pause)
Naciśnij przycisk 
(zatrzymaj) lub .
Aby wznowić odtwarzanie
od tego punktu, naciśnij
ponownie przycisk .
wrócić na
początek
bieżącej
wiadomości*
Naciśnij raz przycisk
.**
cofnąć się do
poprzednich
wiadomości
Naciśnij kilkakrotnie
przycisk . (W trybie
zatrzymania naciśnięcie
i przytrzymanie
przycisku powoduje
ciągłe przechodzenie do
poprzednich wiadomości.)
przejść do
następnej
wiadomości*
Naciśnij raz przycisk .**
przejść do
kolejnych
wiadomości
Naciskaj przycisk  kilka
razy. (W trybie zatrzymania
naciśnięcie i przytrzymanie
przycisku powoduje ciągłe
przechodzenie pomiędzy
wiadomościami.)
* W przypadku ustawienia zakładki dla wiadomości
dyktafon cyfrowy zatrzyma się na zakładce.
**Te czynności można wykonać, gdy dla opcji „EASY
SEARCH” wybrano ustawienie „OFF” (strona 85).
56
PL
Wielokrotne odtwarzanie
wiadomości
Podczas odtwarzania naciśnij i
przytrzymaj przycisk , aż zostanie
wyświetlony symbol „ 1”. Wybrana
wiadomość będzie odtwarzana
wielokrotnie.
Aby wznowić normalne odtwarzanie,
naciśnij ponownie przycisk .
Wybieranie trybu
odtwarzania


, 
Odtwarzanie
A-B/
/MENU
Tryb odtwarzania można wybrać w
menu.
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk
aby wejść w tryb menu.
/MENU,
Zostanie wyświetlone okno trybu
menu.
57
PL
2 Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać tryb „PLAY MODE” i naciśnij
przycisk .
Wielokrotne odtwarzanie
określonego fragmentu
— funkcja A-B Repeat
3 Naciśnij przycisk  lub  aby
wybrać ustawienie „1”, „ ”, „ALL”,
„ 1”, „ ” lub „ ALL” i naciśnij
przycisk .


A-B/
1
Wiadomość jest odtwarzana.
Umożliwia odtwarzanie wszystkich
wiadomości w folderze w sposób ciągły.
ALL
Umożliwia odtwarzanie wszystkich
wiadomości w sposób ciągły.
1
Umożliwia wielokrotne odtwarzanie
jednej wiadomości.
Umożliwia wielokrotne odtwarzanie
wszystkich wiadomości w folderze.
ALL Umożliwia wielokrotne odtwarzanie
wszystkich wiadomości.
4 Naciśnij przycisk  (zatrzymaj), aby
wyjść z trybu menu.
58
PL
1 Podczas odtwarzania naciśnij
przycisk (powtórz) A���
‑��
B/ , aby
określić punkt początkowy A.
Zostanie wyświetlony komunikat „A�������
‑������
B B?”.
2 Ponownie naciśnij przycisk
(powtórz) A���
‑��
B/ , aby określić
punkt końcowy B.
Zostanie wyświetlony symbol „ A�����
‑����
B”, a określony fragment będzie
odtwarzany wielokrotnie.
Aby wznowić normalne
odtwarzanie
Naciśnij przycisk .
Zatrzymywanie odtwarzania w
trybie A���������
‑��������
B Repeat
Ustawianie szybkości
odtwarzania —
funkcja DPC
Naciśnij przycisk  (zatrzymaj).
Zmiana fragmentu
przeznaczonego do
wielokrotnego odtwarzania w
trybie A���������
‑��������
B Repeat
, 

Odtwarzanie
Podczas odtwarzania w trybie A����������
‑���������
B Repeat
naciśnij ponownie przycisk (powtórz) A���
‑��
B/ , aby określić nowy punkt
początkowy A. Następnie określ nowy
punkt końcowy B, tak jak w punkcie 2.

DPC
/MENU
 Uwagi


Nie można ustawić punktów A i B na samym
początku (0,5 sekundy od rozpoczęcia) ani na samym końcu (0,5 sekundy przed
zakończeniem).
Nie można ustawić punktów A i B w pobliżu
ustawionej zakładki (0,5 sekundy przed
zakładką lub po niej).
Przesunięcie przełącznika DPC (Digital
Pitch Control) w położenie „ON”
umożliwia zmianę szybkości odtwarzania
w zakresie od +200% do –75% w
porównaniu do prędkości normalnej.
Dzięki funkcji cyfrowego przetwarzania
dźwięku głos w wiadomości jest
odtwarzany w naturalnej tonacji.
59
PL
1 Przesuń przełącznik DPC w
położenie „ON”.
2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk
aby wejść w tryb menu.
/MENU,
Wzmocnienie niskich
tonów
Zostanie wyświetlone okno trybu menu.
3 Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać funkcję „DPC” i naciśnij
przycisk .


, 
4 Naciśnij przycisk  lub , aby
ustawić szybkość odtwarzania i
naciśnij przycisk .
Szybkość można zmieniać co 10% w
przypadku ustawienia + i co 5% dla
ustawienia –.
/MENU
Odtwarzanie niskich tonów można
ustawić w menu. Jednak ustawienie to
nie zadziała w przypadku odtwarzania
przez wbudowany głośnik.
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk
5 Naciśnij przycisk  (zatrzymaj), aby
wyjść z trybu menu.
Aby wznowić normalne odtwarzanie
Przesuń przełącznik DPC w położenie „OFF”.
60
PL
aby wejść w tryb menu.
/MENU,
Zostanie wyświetlone okno trybu
menu.
2 Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać funkcję „EFFECT” i naciśnij
przycisk .
Zmniejszenie
zniekształceń w celu
poprawy czystości
ludzkiego głosu —
funkcja Noise Cut
3 Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać niskie tony odtwarzania i
naciśnij przycisk .
OFF
Wzmocnione niskie tony.
Bardziej wzmocnione niskie
tony.
Nie można wzmocnić niskich
tonów.
Odtwarzanie
BASS 1
BASS 2
NOISE CUT
4 Naciśnij przycisk  (zatrzymaj), aby
wyjść z trybu menu.
 Uwaga
Niskie tony nie mogą zostać wzmocnione
jeśli przełącznik NOISE CUT znajduje się w
położeniu „ON”.
Gdy przełącznik NOISE CUT jest
ustawiony w położeniu „ON”,
zniekształcenia o bardzo niskiej i wysokiej
częstotliwości pochodzące spoza skali
ludzkiego głosu są ograniczane, dzięki
czemu ludzki głos jest czystszy.
61
PL
Funkcja Noise Cut nie działa w przypadku
odtwarzania przez wbudowany głośnik.
Podczas odtwarzania ustaw
przełącznik NOISE CUT w położeniu
„ON”.
Dźwięk o
wysokiej
częstotliwości
Częstotliwość
Dźwięk
o niskiej
częstotliwości
62
PL
Szum o wysokiej
częstotliwości,
na przykład
generowany
przez urządzenie
elektroniczne
Ludzki głos jest
wyraźniejszy.
Szum o niskiej
częstotliwości,
na przykład hałas
spowodowany
wiatrem
 Uwagi


Niskie tony nie mogą zostać wzmocnione
jeśli przełącznik NOISE CUT znajduje się w
położeniu „ON”.
Wynik funkcji NOISE CUT może się różnić w
zależności od stanu nagranego głosu.
Anulowanie funkcji redukcji
szumów
Ustaw przełącznik NOISE CUT w
położeniu „OFF”.
Dostosowywanie
odtwarzanego dźwięku
przez wzmocnienie
niesłyszalnego
dźwięku — funkcja
Digital Voice Up
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk
aby wejść w tryb menu.
/MENU,
Zostanie wyświetlone okno trybu menu.
2 Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać opcję „V-UP”, a następnie
naciśnij przycisk .
3 Naciśnij przycisk  lub , aby

Odtwarzanie
wybrać ustawienie „MEDIUM” lub
„MAXIMUM”, a następnie naciśnij
przycisk .

, 
/MENU
Ustawienie przełącznika „V-UP” w
położeniu „MEDIUM” lub „MAXIMUM”
powoduje wzmocnienie dźwięków
niskiego poziomu, co pozwala usłyszeć
nawet ciche głosy.
MEDIUM: Umożliwia dostosowanie
funkcji Digital Voice Up z mniejszą
dokładnością.
MAXIMUM: Umożliwia lepsze
dostosowanie funkcji Digital Voice Up.
OFF: Funkcja Digital Voice Up jest
wyłączona.
4 Naciśnij przycisk  (zatrzymaj), aby
wyjść z trybu menu.
63
PL
Anulowanie funkcji Digital
Voice Up
Dodawanie zakładki
W punkcie 3 dla opcji „V-UP” wybierz
ustawienie „OFF”.

, 

/MENU
DIVIDE/
W dowolnym miejscu wiadomości
można dodać zakładkę i używać jej w
czasie odtwarzania. W każdej wiadomości
można dodać tylko jedną zakładkę.
64
PL
W trybie odtwarzania lub zatrzymania
naciśnij i przytrzymaj przycisk DIVIDE/
(zakładka) w miejscu, w którym
chcesz dodać zakładkę.
Zakładka zostanie dodana i trzykrotnie
mignie symbol „ ” (zakładka).
W przypadku dodania zakładki do
wiadomości, która już ma zakładkę,
poprzednio dodana zakładka zostanie
usunięta, a nowa zakładka zostanie
dodana w nowo określonym miejscu.
Aby rozpocząć odtwarzanie od
zakładki
3 Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać opcję „YES” i naciśnij przycisk
.
Zostanie wyświetlona animacja
usuwania oraz komunikat „ERASING…”
i zakładka zostanie usunięta.
4 Naciśnij przycisk  (zatrzymaj), aby
wyjść z trybu menu.
 Uwagi


Nie można dodać zakładki w plikach MP3,
LPCM i WMA.
Dodanie jej jest też niemożliwe na samym
początku lub na samym końcu wiadomości.
Odtwarzanie
Naciśnij przycisk  lub ,
gdy dyktafon cyfrowy jest w trybie
zatrzymania. Gdy symbol „ ” zamiga raz,
naciśnij przycisk .
Aby usunąć zakładkę
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk
/MENU,
aby wejść w tryb menu.
Zostanie wyświetlone okno trybu
menu.
2 Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać opcję „ERASE BOOKMARK” i
naciśnij przycisk .
Zostanie wyświetlony komunikat
„ERASE BOOKMARK?”.
65
PL
Nagrywanie za pomocą
innego urządzenia
Do złącza wejścia
audio
Magnetofon
itp.
Do gniazda 
(słuchawek)
połączeniowego audio* (nie należy do
wyposażenia).
1 Połącz gniazdo  (słuchawki)
dyktafonu cyfrowego ze złączem
wejścia audio (miniwtykiem
stereofonicznym) tego urządzenia
przy użyciu kabla połączeniowego
audio*.
2 Naciśnij przycisk , aby
rozpocząć odtwarzanie i w
tym samym momencie ustaw
podłączone urządzenia w trybie
nagrywania.
Wiadomość z dyktafonu cyfrowego
zostanie nagrana na podłączonym
urządzeniu.


Aby za pomocą innego urządzenia
nagrać dźwięk pochodzący z dyktafonu
cyfrowego, połącz gniazdo  (słuchawki) dyktafonu cyfrowego ze złączem wejścia
audio (miniwtykiem stereofonicznym) tego urządzenia przy użyciu kabla
66
PL
3 W tym samym momencie
naciśnij przycisk  (zatrzymaj)
na dyktafonie cyfrowym i na
podłączonym urządzeniu, aby
zatrzymać nagrywanie.
* Opcjonalne kable połączeniowe audio
(nie należą do wyposażenia)
Do dyktafonu Do innego
cyfrowego
urządzenia
RK-G139
Miniwtyk
Miniwtyk
stereofoniczny (monofoniczny)
RK-G136
Miniwtyk
Miniwtyk
stereofoniczny stereofoniczny
Odtwarzanie
wiadomości o
określonej godzinie
razem z sygnałem
alarmu
 Wskazówka
Zaleca się, aby przed rozpoczęciem
nagrywania wykonać nagranie próbne.
 Uwaga

Odtwarzanie
Sprzedawca może nie oferować wszystkich
wyżej wymienionych elementów
wyposażenia dodatkowego. W celu
uzyskania szczegółowych informacji należy
skontaktować się ze sprzedawcą.

, 
/MENU
Można ustawić sygnał alarmu i
rozpoczęcie odtwarzania wybranej
wiadomości o określonej godzinie.
Wiadomość może być odtwarzana w
określonym dniu, raz w tygodniu lub
codziennie o tej samej godzinie.
67
PL
1 Wybierz wiadomość, którą chcesz
odtworzyć wraz z alarmem.
2 Przejdź w tryb ustawiania alarmu.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk /MENU, aby przejść w tryb menu.
Zostanie wyświetlone okno trybu
menu.
Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać opcję „ALARM” i naciśnij
przycisk .
Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać opcję „NEW” i naciśnij przycisk
.
Jeśli wybrano opcję „DATE”:
Ustaw kolejno miesiąc, dzień, godzinę
i minuty, jak opisano w sekcji „Etap 2:
Ustawianie zegara” na stronie 19, a
następnie naciśnij przycisk .
Zostanie wyświetlony komunikat
„EXECUTING…” i wybrane ustawienie.
Jeśli wybrano dzień tygodnia lub
opcję „DAILY”:
Naciśnij przycisk  lub , aby
ustawić godzinę, a następnie naciśnij
przycisk , naciśnij przycisk
 lub , aby ustawić minuty
i następnie naciśnij przycisk .
Zostanie wyświetlony komunikat
„EXECUTING…” i wybrane ustawienie.
Po zakończeniu procesu ustawiania w
oknie wyświetlacza pojawi się symbol
„” (wskaźnik alarmu).
4 Naciśnij przycisk  (zatrzymaj), aby
wyjść z trybu menu.
3 Ustaw datę i godzinę alarmu.
Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać opcję „DATE”, dzień tygodnia
lub opcję „DAILY”, a następnie naciśnij
przycisk .
68
PL
W ustawionym dniu o określonej
godzinie
O określonej godzinie, kiedy w oknie
wyświetlania widnieje napis „ALARM”,
alarm włączy się na około 10 sekund i
rozpocznie się odtwarzanie wybranej
wiadomości.
Po zakończeniu odtwarzania dyktafon
cyfrowy zatrzyma się automatycznie na
początku tej wiadomości.
Aby ponownie odsłuchać
wiadomość
Aby zatrzymać alarm przed
rozpoczęciem odtwarzania
Naciśnij przycisk  (zatrzymanie), gdy
słychać dźwięk alarmu. Odtwarzanie
alarmu można zatrzymać nawet w
przypadku, gdy włączona jest funkcja
HOLD.
1 Wybierz w menu kolejno opcje
„ALARM” – „LIST”, a następnie
naciśnij przycisk .
Zostanie wyświetlona lista alarmu.
2 Naciśnij przycisk  lub ,
aby wybrać element, który chcesz
zmienić, a następnie naciśnij
przycisk .
3 Naciśnij przycisk  lub ,
aby wybrać opcję „EDIT” i naciśnij
przycisk .
Odtwarzanie
Naciśnij przycisk , a wiadomość
zostanie ponownie odtworzona od
początku.
Aby zmienić ustawienie alarmu
4 Wybierz opcję „DATE”, dzień
tygodnia lub opcję „DAILY”, a
następnie naciśnij przycisk .
5 Ustaw datę i godzinę, a następnie
naciśnij przycisk .
Zostanie wyświetlony komunikat
„EXECUTING…” i wybrane ustawienie.
6 Naciśnij przycisk  (zatrzymaj), aby
wyjść z trybu menu.
69
PL
Aby anulować ustawienie alarmu
Wykonaj czynności opisane w punktach
1 i 2 sekcji zatytułowanej „Aby zmienić
ustawienie alarmu”. W punkcie 3 wybierz
opcję „CANCEL” i naciśnij przycisk .
Zostanie wyświetlony komunikat
„CANCEL ALARM?”. Naciśnij przycisk 
lub , aby wybrać opcję „YES” i naciśnij
przycisk . Alarm zostanie anulowany,
a z okna wyświetlacza zniknie wskaźnik
alarmu.




 Uwagi






70
PL
Dla każdej wiadomości można ustawić tylko
jeden alarm.
Nie można ustawić alarmu, jeśli nie został
ustawiony zegar lub nie została nagrana
żadna wiadomość.
Jest to też niemożliwe, gdy dla wskaźnika
folderu jest wyświetlany symbol „ ”
(strona 67).
Alarm włącza się, nawet jeśli dla opcji
„BEEP” wybrano w menu ustawienie „OFF”
(strona 90).
Jeśli godzina alarmu nadejdzie w czasie
nagrywania, wyemitowanie sygnału alarmu
nastąpi po zakończeniu nagrywania. Symbol
„” zacznie migać o ustawionej godzinie
włączenia alarmu.
Jeśli alarm ma się włączyć w momencie,
w którym przeprowadzane jest usuwanie



wiadomości, zostanie on wyemitowany po
zakończeniu tej operacji.
Jeśli alarm ma się włączyć w momencie, w
którym przeprowadzana jest aktualizacja
danych, alarm zostanie automatycznie
anulowany.
Jeśli ustawiony jest więcej niż jeden
alarm, tylko pierwsza wiadomość zostanie
odtworzona z alarmem.
Po ustawieniu alarmu nie zostanie on
anulowany nawet po odtworzeniu
wiadomości.
Jeśli godzina alarmu nadejdzie w chwili
odtwarzania innej wiadomości z ustawionym
alarmem, odtwarzanie zostanie zatrzymane i
zostanie odtworzona nowa wiadomość.
Jeśli godzina alarmu nadejdzie w
chwili ustawiania menu, alarm zostanie
wyemitowany, a operacje wykonane w
menu zostaną anulowane.
Jeśli wiadomość z ustawionym alarmem
zostanie podzielona, ustawienie alarmu
pozostanie związane tylko z pierwszą częścią
podzielonej wiadomości.
Usunięcie wiadomości z ustawionym
alarmem powoduje także anulowanie
alarmu.
Edycja wiadomości
Kasowanie
wiadomości
Można skasować poszczególne
wiadomości lub jednocześnie skasować
wszystkie wiadomości w folderze.
 Uwaga
Skasowanego nagrania nie można odzyskać.

ERASE
1 Naciśnij przycisk ERASE podczas
odtwarzania wiadomości, którą
chcesz skasować, lub naciśnij i
przytrzymaj przycisk ERASE w
trybie zatrzymania dyktafonu
cyfrowego.
Edycja wiadomości
Kasowanie wiadomości
jedna po drugiej
Kiedy dyktafon cyfrowy znajduje się w trybie
zatrzymania lub odtwarzania, niepotrzebne
wiadomości można skasować zachowując
wszystkie pozostałe wiadomości.
Gdy wiadomość zostanie skasowana,
pozostałe wiadomości zostaną ponownie
ponumerowane, aby nie było między
nimi wolnej pozycji.
Zostaną wyświetlone tytuł
wiadomości, numer wiadomości
i komunikat „ERASE? [ERASE] TO
EXECUTE” oraz nastąpi ponowne
odtworzenie wiadomości.
2 Naciśnij ponownie przycisk ERASE
podczas wyświetlania komunikatu
„ERASE? [ERASE] TO EXECUTE”.
Zostanie wyświetlony komunikat
„ERASING…”, zostanie skasowana
jedna wiadomość i zostanie zmieniona
numeracja pozostałych wiadomości.
Aby anulować kasowanie
Naciśnij przycisk  (zatrzymaj) w punkcie 1.
71
PL
Kasowanie innej wiadomości
Wykonaj jeszcze raz od początku te same
czynności.
Kasowanie wszystkich
wiadomości w folderze
Kasowanie fragmentu jednej
wiadomości
Najpierw podziel wiadomość na dwie
części, a następnie wykonaj te same
czynności od początku.


, 
/MENU
1 Kiedy dyktafon cyfrowy znajduje
się we trybie zatrzymania, wybierz
folder z wiadomościami, które mają
zostać skasowane.
2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk
aby wejść w tryb menu.
/MENU,
Zostanie wyświetlone okno trybu
menu.
72
PL
3 Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać opcję „ERASE ALL” i naciśnij
przycisk .
Zostanie wyświetlony komunikat
„ERASE ALL?”.
Przenoszenie
wiadomości do
innego folderu
4 Naciśnij przycisk  lub ,

aby wybrać opcję „YES” i naciśnij
przycisk .
Edycja wiadomości

, 
/MENU
Zostanie wyświetlony komunikat
„ERASING …” oraz animacja i wszystkie
wiadomości w wybranym folderze
zostaną skasowane.
5 Naciśnij przycisk  (zatrzymaj), aby
 Uwagi

wyjść z trybu menu.
Aby anulować kasowanie
W punkcie 4 wybierz opcję „NO” i naciśnij
przycisk .

Gdy dla wskaźnika folderu jest wyświetlany
symbol „ ”, nie można przenieść
wiadomości (strona 99).
Nie można przenieść wiadomości do folderu .
73
PL
1 Wybierz wiadomość, którą chcesz
przenieść.
2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk
aby wejść w tryb menu.
/MENU,
Zostanie wyświetlone okno trybu
menu.
3 Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać opcję „MOVE” i naciśnij
przycisk .
Zostanie odtworzona wiadomość
przeznaczona do przeniesienia.
4 Naciśnij przycisk  lub , aby
zaznaczyć folder, do którego chcesz
przenieść wiadomość, a następnie
naciśnij przycisk .
Zostanie wyświetlony komunikat
„EXECUTING…”, a wiadomość zostanie
przeniesiona na ostatnią pozycję w
docelowym folderze.
74
PL
Wiadomość przeniesiona do innego
folderu zostanie skasowana z folderu,
w którym znajdowała się wcześniej.
5 Naciśnij przycisk  (zatrzymaj), aby
wyjść z trybu menu.
Aby anulować przenoszenie
wiadomości
Naciśnij przycisk  (zatrzymaj) przed
wykonaniem czynności opisanej w
punkcie 4.
Dzielenie wiadomości
na dwie części
wiadomości we wszystkich folderach
wyniesie 1 012, jeśli istnieje 5 folderów.
1 Naciśnij przycisk DIVIDE/
(zakładka) podczas odtwarzania
wiadomości, którą chcesz podzielić.
„DIVIDE? [DIVIDE] TO EXECUTE” oraz
tytuł wiadomości lub nazwa pliku, a
także numer wiadomości.
, 
Wiadomość można podzielić podczas
odtwarzania, aby składała się z dwóch
oddzielnie ponumerowanych części.
Dzieląc wiadomość, można łatwo
znaleźć miejsce, od którego ma ona
być odtwarzana. Jest to szczególnie
przydatne w przypadku długich
nagrań, np. przy nagrywaniu spotkania.
Wiadomości można dzielić tak długo, aż
całkowita liczba wiadomości w folderze
wyniesie 999 lub całkowita liczba
(zakładka).
Zostanie wyświetlony komunikat
„DIVIDING…” oraz animacja.
Do nowszej części podzielonej
wiadomości zostanie dodany
nowy numer, a numery kolejnych
wiadomości zostaną zwiększone
o jeden.
Wiadomość 1
Wiadomość 2
Edycja wiadomości
DIVIDE
2 Naciśnij przycisk DIVIDE/
Wiadomość 3
Wiadomość jest
dzielona.
Wiadomość 1 Wiadomość 2 Wiadomość 3 Wiadomość 4
Numery wiadomości ulegają zwiększeniu.
75
PL
 Uwagi







76
PL
Operacja dzielenia wiadomości wymaga
pewnej ilości wolnej pamięci. Więcej
informacji na ten temat można znaleźć
w sekcji „Ograniczenia systemowe” na
stronie 123.
Gdy dzielona jest wiadomość z określonym
tytułem i nazwiskiem wykonawcy,
nowsza część ma ten sam tytuł i nazwisko
wykonawcy.
Po podzieleniu wiadomości zawierającej
znaczniki priorytetu znaczniki te zostaną
dodane do obu części podzielonej
wiadomości.
Jeśli wiadomość jest dzielona w punkcie,
w którym ustawiono zakładkę, zakładka
zostanie usunięta.
Czas nagrania drugiej połowy podzielonej
wiadomości będzie taki sam jak punktu, w
którym dokonano podziału. Jeśli dzielony
jest plik LPCM lub MP3 nagrany za pomocą
dyktafonu cyfrowego, czas nagrania
drugiego pliku będzie taki sam jak pliku
źródłowego.
Jeśli wiadomość zostanie podzielona w
trybie wielokrotnego odtwarzania A-B
lub w trybie wielokrotnego odtwarzania
jednej wiadomości, ustawienie powtarzania
zostanie anulowane.
Jeśli po zakończeniu czynności 1 upłynęło
więcej niż 10 sekund, procedurę należy
zacząć od początku.







Nie można podzielić wiadomości
nienagranej za pomocą dyktafonu
cyfrowego (tj. pliku MP3/LPCM/WMA
przeniesionego z komputera).
Po podzieleniu wiadomości nie można jej
ponownie połączyć, używając dyktafonu
cyfrowego.
Jeśli wiadomość jest często dzielona, dalszy
podział wiadomości za pomocą dyktafonu
cyfrowego może okazać się niemożliwy.
Jeśli dzielona jest wiadomość z ustawionym
alarmem, alarm pozostaje ustawiony tylko w
przypadku wiadomości wcześniejszej.
Nie można podzielić wiadomości na samym
początku (0,5 sekundy od rozpoczęcia) ani na samym końcu (0,5 sekundy przed
zakończeniem).
Nie można podzielić wiadomości w
przedziale czasowym o długości 0,5 sekundy
przed ustawioną zakładką i po niej.
Gdy dla wskaźnika folderu jest wyświetlany
symbol „ ”, nie można podzielić
wiadomości.
Odtwarzanie podzielonej
wiadomości
Naciśnij przycisk  lub , aby
wyświetlić numer wiadomości, ponieważ
każda z wiadomości powstałych w
wyniku podziału ma teraz inny numer.
Dodawanie
znaczników
priorytetu — funkcja
Priority Mark
1 Wybierz wiadomość, którą chcesz
oznaczyć.
2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk
A-B/ (priorytet).
Zacznie migać wskaźnik „ ”.
3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk
A-B/ (priorytet).
Po każdym naciśnięciu i przytrzymaniu
przycisku A-B/ znaczniki priorytetu
zmienią się następująco:
Brak znacznika


Edycja wiadomości


 Uwagi

A-B/

Nie można dodać znacznika priorytetu do
pliku LPCM, MP3 i WMA.
Gdy dla wskaźnika folderu jest wyświetlany
symbol „ ”, nie można dodać znacznika
priorytetu.
Do ważnych wiadomości można
dodać znacznik priorytetu ( ). Istnieją
cztery poziomy priorytetu: „
”
(najważniejszy), „ ”, „ ,” i bez znacznika
priorytetu. Znaczniki priorytetu można
dodawać zarówno w trybie zatrzymania,
jak i w trybie odtwarzania.
77
PL
Zapobieganie
przypadkowym
działaniom — funkcja
HOLD
Przez 3 sekundy będzie wyświetlany
komunikat „HOLD”, symbol klucza i
bieżący czas, wskazując, że funkcje
przycisków są zablokowane.
Anulowanie funkcji HOLD
Przesuń przełącznik HOLD w kierunku
odwrotnym do strzałki.
 Uwaga
Gdy funkcja HOLD jest aktywna podczas
nagrywania, należy ją anulować przed
zatrzymaniem nagrywania.
 Wskazówka
Nawet jeśli funkcja HOLD jest aktywna, można
zatrzymać odtwarzanie alarmu. Aby zatrzymać
alarm lub odtwarzanie, naciśnij przycisk
 (zatrzymaj).
Aby zapobiec przypadkowym
działaniom, przesuń przełącznik HOLD
w kierunku wskazywanym przez strzałkę
w trybie nagrywania lub odtwarzania.
78
PL
2 Naciśnij przycisk  lub ,
Korzystanie z funkcji menu
Ustawianie opcji w
menu
aby wybrać opcję menu, dla której
chcesz wybrać ustawienie, a
następnie naciśnij przycisk .
3 Naciśnij przycisk  lub , aby
Korzystanie z funkcji menu
wybrać żądane ustawienie i naciśnij
przycisk .


, 
4 Naciśnij przycisk  (zatrzymaj), aby
/MENU
wyjść z trybu menu.
 Uwaga
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk
aby wejść w tryb menu.
/MENU,
Zostanie wyświetlone okno trybu
menu.
Jeśli przez ponad minutę nie zostanie
naciśnięty żaden przycisk, menu zostanie
automatycznie anulowane i nastąpi powrót do
normalnego okna wyświetlacza.
Aby wrócić do poprzedniego okna
Naciśnij przycisk /MENU podczas
ustawiania menu.
Zatrzymywanie operacji w menu
w trakcie ich wykonywania
Naciśnij przycisk  (zatrzymaj).
79
PL
Ustawienia menu
Pozycje menu
Ustawienia
Tryb pracy
(: ustawienie jest możliwe/
: niemożliwe ustawienie)
Tryb
Tryb
Tryb
zatrzymania odtwarzania nagrywania






ON, OFF



ON, OFF



DISPLAY
ELAPSE, REMAIN, REC DATE



DPC
n% (n=–75 - +200)



V-UP
MEDIUM, MAXIMUM, OFF



EFFECT
BASS1, BASS2, OFF



EASY SEARCH
ON, OFF



PLAY MODE
1,






REC MODE
MP3
LPCM
LPEC
, MP3
, LPEC
, LPEC
REC LEVEL
LOW , HIGH
MANUAL
LCF (LOW CUT)
VOR
, ALL,
1,
, MP3
, LPEC
, S-HIGH
,
, LPCM
, LPEC
, MUSIC
ALL
ADD/OVERWRITE ADD, OVERWRITE, OFF
80
,
,
,
ERASE ALL
ERASE ALL?  YES, NO



ERASE
BOOKMARK
ERASE BOOKMARK?  YES, NO



MOVE
(Folder do przeniesienia)



PL
Pozycje menu
Ustawienia
Tryb pracy
(: ustawienie jest możliwe/
: niemożliwe ustawienie)
Tryb
Tryb
Tryb
zatrzymania odtwarzania nagrywania
ALARM
NEW, LIST
DETAIL MENU






ON, OFF



PRE REC
ON, OFF



SYNC REC
ON, OFF



SELECT INPUT
MIC IN, AUDIO IN



DATE&TIME
AUTO, MANUAL



TIME DISPLAY
12-HOUR, 24-HOUR



FORMAT
ERASE ALL DATA?  YES, NO



BEEP
ON, OFF



LED
ON, OFF



BACKLIGHT
10SEC, 60SEC, OFF



MENU
LANGUAGE
Model europejski:
Deutsch (niemiecki), English (angielski),
Español (hiszpański), Français (francuski),
Italiano (włoski), Pyccкий (rosyjski)
Inne modele:
Deutsch (niemiecki), English (angielski),
Español (hiszpański), Français (francuski),
Italiano (włoski), Pyccкий (rosyjski),
(japoński),
(koreański),
(chiński),
(chiński), (tajski)



USB CHARGE
ON, OFF



Korzystanie z funkcji menu
LIMITER
81
PL
82
Pozycje menu
Ustawienia (*: Ustawienie wstępne)
REC MODE
Umożliwia ustawienie trybu nagrywania.
MP3
:
Standardowy monofoniczny tryb nagrywania
MP3
:
Standardowy stereofoniczny tryb nagrywania
MP3
*:
Stereofoniczny tryb wysokiej jakości nagrywania.
LPCM
:
Stereofoniczny tryb wysokiej jakości nagrywania
wydłużonego.
LPCM
:
Stereofoniczny tryb wysokiej jakości nagrywania.
LPEC
:
Monofoniczny tryb nagrywania wydłużonego.
LPEC
:
Standardowy monofoniczny tryb nagrywania
LPEC
:
Stereofoniczny tryb nagrywania wydłużonego.
LPEC
:
Standardowy stereofoniczny tryb nagrywania
LPEC
:
Stereofoniczny tryb wysokiej jakości nagrywania.
PL
Patrz str.
30
Ustawienia (*: Ustawienie wstępne)
REC LEVEL
Umożliwia wybranie czułości mikrofonu.
LOW :
Do nagrywania tekstu dyktowanego z mikrofonem
znajdującym się naprzeciwko ust, dźwięku o źródle
znajdującym się blisko dyktafonu cyfrowego lub głośnego
dźwięku.
HIGH *:
Do nagrywania dźwięku podczas normalnej rozmowy lub
spotkania, na przykład do nagrań w sali konferencyjnej lub
wywiadów.
S-HIGH :
Do nagrywania dźwięku oddalonego od dyktafonu
cyfrowego lub cichego dźwięku, na przykład do nagrań
w dużych pomieszczeniach.
MUSIC :
Do nagrywania bardziej naturalnego, akustycznego
dźwięku bez zniekształceń.
MANUAL:
Podczas nagrywania w trybie ręcznym, gdy poziom
nagrywania można ustawiać ręcznie.
Patrz str.
33
LCF (LOW CUT)
Umożliwia ustawienie funkcji LCF (Low Cut Filter) służącej
do odcinania niskich częstotliwości w celu ograniczenia
hałasu spowodowanego wiatrem. Pozwala to na poprawę
czystości nagrywanego dźwięku.
ON:
Funkcja LCF jest włączona.
OFF*:
Funkcja LCF jest anulowana.
41
Korzystanie z funkcji menu
Pozycje menu
83
PL
Pozycje menu
Ustawienia (*: Ustawienie wstępne)
VOR
Umożliwia ustawienie funkcji VOR (Voice Operated
Recording — nagrywanie sterowane głosem).
ON:
Funkcja VOR jest włączana po naciśnięciu przycisku
 (nagrywanie/pauza).
OFF*:
Funkcja VOR nie działa.
Patrz str.
42
 Uwaga
Jeśli dla opcji „REC LEVEL” wybrano ustawienie „MANUAL”, funkcja
VOR jest wyłączona.
84
DISPLAY
Umożliwia zmianę trybu wyświetlania w trybie
odtwarzania/zatrzymania.
ELAPSE*:
Czas odtwarzania jednej wiadomości
REMAIN:
Pozostały czas jednej wiadomości
REC DATE:
Data nagrania
–
DPC
Umożliwia ustawienie funkcji DPC (Digital Pitch Control).
Przesunięcie przełącznika DPC w położenie „ON” umożliwia
dostosowanie szybkości odtwarzania w zakresie od +200%
do -75%. Szybkość można zmieniać co 10% w przypadku
ustawienia + i co 5% dla ustawienia –.
–30%*
59
PL
Ustawienia (*: Ustawienie wstępne)
V-UP
Fragment wiadomości nagrany na niskim poziomie może
zostać wzmocniony, co pozwoli usłyszeć nawet ciche głosy.
MEDIUM:
Umożliwia dostosowanie funkcji V-UP z mniejszą
dokładnością.
MAXIMUM:
Umożliwia lepsze dostosowanie funkcji V-UP.
OFF*:
Funkcja V-UP nie działa.
Patrz str.
63
EFFECT
Umożliwia wzmocnienie niskich tonów podczas
odtwarzania.
BASS1:
Wzmocnione niskie tony.
BASS2:
Bardziej wzmocnione niskie tony.
OFF*:
Funkcja EFFECT nie działa.
60
Korzystanie z funkcji menu
Pozycje menu
 Uwaga
Funkcja EFFECT nie działa podczas odtwarzania wiadomości przy
użyciu wbudowanego głośnika.
EASY SEARCH
Umożliwia ustawienie funkcji łatwego wyszukiwania.
ON:
Naciśnięcie przycisku  umożliwia przejście do przodu
o około 10 sekund, a naciśnięcie przycisku  pozwala
na cofnięcie nagrania o około 3 sekundy. Funkcja ta jest
przydatna do znajdowania żądanego miejsca w długim
nagraniu.
OFF*:
Funkcja łatwego wyszukiwania nie działa. Naciśnięcie
przycisku  lub  powoduje przesunięcie
wiadomości do przodu lub do tyłu.
55
85
PL
86
Pozycje menu
Ustawienia (*: Ustawienie wstępne)
PLAY MODE
Umożliwia ustawienie trybu odtwarzania.
1:
Umożliwia odtwarzanie wiadomości, a po zakończeniu
odtwarzania dyktafon cyfrowy przechodzi w tryb
zatrzymania.
*:
Umożliwia odtwarzanie wiadomości znajdujących się
w jednym folderze w trybie ciągłym, a po zakończeniu
odtwarzania dyktafon cyfrowy przechodzi w tryb
zatrzymania.
ALL:
Umożliwia odtwarzanie wszystkich wiadomości w trybie
ciągłym, a po zakończeniu odtwarzania dyktafon cyfrowy
przechodzi w tryb zatrzymania.
1:
Umożliwia wielokrotne odtwarzanie jednej wiadomości.
:
Umożliwia wielokrotne odtwarzanie wszystkich
wiadomości w folderze.
ALL:
Umożliwia wielokrotne odtwarzanie wszystkich
wiadomości.
57
ADD/OVERWRITE
Umożliwia dodanie nagrania do wcześniej zarejestrowanej
wiadomości lub dodanie nagrania zastępującego podczas
odtwarzania.
ADD:
Umożliwia dodanie nagrania.
OVERWRITE:
Umożliwia zastąpienie nagrania.
OFF*:
Dodawanie lub zastępowanie nagrań nie jest możliwe.
45, 47
PL
Patrz str.
Pozycje menu
Ustawienia (*: Ustawienie wstępne)
ERASE ALL
Umożliwia skasowanie wszystkich wiadomości w
wybranym folderze.
Naciśnij przycisk /MENU, aby powrócić do okna folderu
przed skasowaniem wiadomości, i wybierz folder, z którego
mają zostać usunięte wszystkie wiadomości, a następnie
przejdź do okna menu i wybierz ustawienie „YES”.
NO*: Funkcja kasowania jest anulowana.
Patrz str.
72
65
MOVE
Umożliwia przeniesienie wybranej wiadomości do
określonego folderu.
Naciśnij przycisk /MENU, aby powrócić do okna folderu
przed przeniesieniem wiadomości, i wybierz folder, z którego
ma zostać przeniesiona wiadomość.
73
ALARM
Umożliwia ustawienie alarmu.
NEW*:
Dostępne ustawienia DATE (określona data) dla
odtwarzania alarmu: SUN (niedziela), MON (poniedziałek),
TUE (wtorek), WED (środa), THU (czwartek), FRI (piątek),
SAT (sobota) lub DAILY (codziennie).
LIST: Umożliwia wyświetlenie listy zawierającej numery
wiadomości, daty lub dni tygodnia, dla których ustawiono
alarm.
EDIT: Umożliwia zmianę wybranej daty lub dnia tygodnia.
CANCEL: Umożliwia anulowanie alarmu odtwarzanego
w wybranym terminie lub dniu tygodnia.
67
Korzystanie z funkcji menu
ERASE BOOKMARK Umożliwia usunięcie zakładki wybranej wiadomości.
Naciśnij przycisk /MENU, aby powrócić do okna folderu
przed usunięciem zakładki, i wybierz folder, z którego ma
zostać usunięta zakładka, a następnie przejdź do okna menu
i wybierz ustawienie „YES”.
NO*: Funkcja kasowania jest anulowana.
87
PL
Pozycje menu
Ustawienia (*: Ustawienie wstępne)
Patrz str.
DETAIL MENU
LIMITER
Umożliwia automatyczne ustawienie poziomu sygnału
wejściowego, aby zapobiec zniekształceniu dźwięku, które
może nastąpić, gdy sygnał wejściowy jest zbyt głośny.
ON*:
Funkcja LIMITER jest włączona.
OFF:
Funkcja LIMITER jest anulowana.
37
 Uwaga
To ustawienie można zastosować, jeśli dla opcji „REC LEVEL”
wybrano ustawienie „MANUAL”.
PRE REC
Pozwala nagrywać dźwięk przez maksymalnie 5 sekund
przed rozpoczęciem nagrywania. 5-sekundowy dźwięk jest
zapisywany w pamięci podręcznej.
ON:
Funkcja nagrywania wstępnego jest włączona.
OFF*:
Funkcja nagrywania wstępnego jest anulowana.
38
SYNC REC
Po wybraniu ustawienia „ON” dyktafon cyfrowy przechodzi w
tryb wstrzymania nagrywania, gdy nie wykryje żadnego dźwięku
w ciągu ponad dwóch sekund; dyktafon cyfrowy ponownie
rozpoczyna nagrywanie nowej wiadomości po wykryciu dźwięku.
ON:
Funkcja nagrywania zsynchronizowanego jest włączona.
OFF*:
Funkcja nagrywania zsynchronizowanego jest anulowana.
51
 Uwaga
Nagrywanie z włączoną funkcją nagrywania zsynchronizowanego
jest możliwe tylko wówczas, gdy do dyktafonu cyfrowego zostało
podłączone inne urządzenie za pomocą kabla połączeniowego
audio, jeśli dla opcji „SELECT INPUT” wybrano ustawienie „AUDIO IN”.
88
PL
Pozycje menu
Ustawienia (*: Ustawienie wstępne)
Patrz str.
49, 50
DATE & TIME Umożliwia ustawienie zegara.
AUTO*:
Jeśli dyktafon cyfrowy jest podłączony do komputera z
oprogramowaniem „Digital Voice Editor”, zegar zostanie
automatycznie zsynchronizowany z zegarem komputera.
MANUAL:
Umożliwia ustawienie zegara przez wybranie kolejno roku,
miesiąca, dnia, godziny i minut.
19
TIME DISPLAY Umożliwia ustawienie zegara.
12-HOUR:
12:00AM = północ, 12:00PM = południe
24-HOUR*:
0:00 = północ, 12:00 = południe
–
Korzystanie z funkcji menu
SELECT INPUT Umożliwia wybranie nagrywania z zewnętrznego źródła
podłączonego do gniazda  (mikrofon).
MIC IN*:
To ustawienie należy wybrać, nagrywając wiadomości przy
użyciu mikrofonu zewnętrznego.
AUDIO IN:
To ustawienie należy wybrać, nagrywając przy użyciu
innego urządzenia.
89
PL
Pozycje menu
FORMAT
Ustawienia (*: Ustawienie wstępne)
Umożliwia sformatowanie dysku po wyświetleniu
komunikatu „ERASE ALL DATA?”.
YES:
Dysk zostanie sformatowany.
NO*:
Napęd nie zostanie sformatowany.
Patrz str.
–
 Uwagi


BEEP
Użyj wbudowanej funkcji formatowania, aby sformatować
pamięć w dyktafonie cyfrowym. W przypadku formatowania
dyktafonu cyfrowego za pomocą komputera dźwięk może
zostać nieoczekiwanie przerwany, a czas nagrywania skrócony.
Sformatowanie pamięci spowoduje usunięcie wszystkich
danych znajdujących się w dyktafonie cyfrowym. Po usunięciu
danych nie można ich odzyskać.
Umożliwia włączenie lub wyłączenie sygnału akustycznego.
ON*:
Przyjęcie każdej operacji zostanie potwierdzone sygnałem
akustycznym.
OFF:
Sygnały akustyczne nie będą odtwarzane.
 Uwaga
Alarm włącza się, nawet jeśli dla opcji „BEEP” wybrano w menu
ustawienie „OFF”
90
PL
–
Pozycje menu
LED
Ustawienia (*: Ustawienie wstępne)
Umożliwia włączenie lub wyłączenie wskaźnika pracy.
ON*:
Podczas nagrywania lub odtwarzania wskaźnik pracy świeci
lub miga.
OFF:
Wskaźnik pracy nie świeci, ani nie miga, nawet podczas pracy.
Patrz str.
–
 Uwaga
Gdy dyktafon cyfrowy jest podłączony do komputera, wskaźnik
pracy świeci lub miga, nawet jeśli dla opcji „LED” wybrano
ustawienie „OFF”.
Umożliwia włączenie lub wyłączenie podświetlenia
wyświetlacza.
10 SEC*:
Podświetlenie wyświetlacza jest włączane na około 10 sekund.
60 SEC:
Podświetlenie wyświetlacza jest włączane na około 60 sekund.
OFF:
Podświetlenie wyświetlacza jest wyłączone, nawet podczas
pracy.
–
MENU
LANGUAGE
Umożliwia ustawienie języka, który będzie używany w
przypadku komunikatów, menu, nazw folderów, nazw
plików itd.
Model europejski:
Deutsch (niemiecki), English (angielski)*, Español (hiszpański),
Français (francuski), Italiano (włoski), Pyccкий (rosyjski)
Inne modele:
Deutsch (niemiecki), English (angielski)*, Español
(hiszpański), Français (francuski), Italiano (włoski),
Pyccкий (rosyjski),
(japoński),
(koreański),
(chiński),
(chiński), (tajski)
21
Korzystanie z funkcji menu
BACKLIGHT
91
PL
Pozycje menu
Ustawienia (*: Ustawienie wstępne)
USB CHARGE Umożliwia ustawienie, czy akumulatory mają być ładowane
przy użyciu połączenia USB.
ON*:
Akumulatory będą ładowane.
OFF:
Akumulatory nie będą ładowane.
 Uwaga
W przypadku korzystania z zasilacza sieciowego USB (nie należy
do wyposażenia) do podłączenia dyktafonu cyfrowego do gniazda
sieciowego można ładować akumulatory niezależnie od tego
ustawienia.
92
PL
Patrz str.
–
Korzystanie z komputera
Co można zrobić przy
użyciu komputera
Po podłączeniu dyktafonu cyfrowego
do komputera za pomocą kabla
połączeniowego USB można wykonywać
następujące czynności.
Kopiowanie plików z dyktafonu
cyfrowego do komputera w celu
ich zapisania (strona 96)
Kopiowanie plików z komputera
do dyktafonu cyfrowego i ich
odtwarzanie (strona 97)
Po podłączeniu dyktafonu cyfrowego
do komputera za pomocą zawartego
w zestawie kabla połączeniowego
USB można kopiować pliki WAV/
MP3/WMA zapisane na komputerze,
używając prostej operacji przeciągania
i upuszczania. Można także odtwarzać
skopiowane pliki.
Oprogramowanie Digital Voice Editor
umożliwia przesyłanie wiadomości
nagranych za pomocą dyktafonu
cyfrowego do komputera w celu ich
edytowania i zarządzania nimi. Do
dyktafonu cyfrowego można także
przesyłać zapisane na komputerze pliki
muzyczne.
Korzystanie z dyktafonu
cyfrowego jako urządzenia
pamięci masowej USB
(strona 109)
Korzystanie z komputera
Pliki i foldery nagrane za pomocą
dyktafonu cyfrowego można kopiować w
celu ich zapisania.
Edytowanie plików oraz
zarządzanie nimi za pomocą
oprogramowania Digital Voice
Editor (strona 101)
Na dyktafonie cyfrowym można
tymczasowo przechowywać obrazy i
dane tekstowe zapisane na komputerze.
93
PL
Wymagania systemowe
dotyczące komputera
Korzystanie z komputera przy
użyciu oprogramowania Digital
Voice Editor
Aby korzystać z komputera przy użyciu
oprogramowania Digital Voice Editor,
zapoznaj się z sekcją ����������������������
„Wymagania systemowe”�
na stronie ����
103�.
Korzystanie z komputera bez
oprogramowania Digital Voice
Editor
Aby możliwe było korzystanie z komputera
w połączeniu z dyktafonem cyfrowym
bez oprogramowania Digital Voice Editor
lub używanie dyktafonu cyfrowego
jako urządzenia pamięci masowej USB,
komputer musi spełniać następujące
wymagania dotyczące systemu
operacyjnego oraz środowiska portu.
Systemy operacyjne:
Windows® 7 Ultimate
Windows® 7 Professional
Windows® 7 Home Premium
Windows® 7 Home Basic
Windows® 7 Starter
Windows Vista® Ultimate Service Pack 1
lub nowszy
Windows Vista® Business Service Pack 1
lub nowszy
94
PL
Windows Vista® Home Premium Service
Pack 1 lub nowszy
Windows Vista® Home Basic Service Pack
1 lub nowszy
Windows® XP Media Center Edition 2005
Service Pack 3 lub nowszy
Windows® XP Media Center Edition 2004
Service Pack 3 lub nowszy
Windows® XP Media Center Edition
Service Pack 3 lub nowszy
Windows® XP Professional Service Pack 3
lub nowszy
Windows® XP Home Edition Service Pack
3 lub nowszy
Windows® 2000 Professional Service Pack
4 lub nowszy
Mac OS X (v10.2.8–v10.6)
Wstępnie zainstalowany
Sprzęt:
 Port: port USB
 Karta dźwiękowa: karty dźwiękowe zgodne
z dowolnym obsługiwanym systemem
operacyjnym Microsoft® Windows®
 Uwaga
Następujące systemy nie są obsługiwane:
 Systemy Windows® XP w wersji 64-bitowej
 Systemy operacyjne inne niż wymienione
powyżej
 Samodzielnie składane komputery lub
systemy operacyjne
 Uaktualnione systemy operacyjne
 Środowisko wielosystemowe
 Środowisko z wieloma monitorami

Najnowsze informacje o wersji i zgodności
z systemem operacyjnym można znaleźć w
witrynie pomocy technicznej dla dyktafonu
cyfrowego: Na terenie Europy: http://support.sony-europe.com/DNA Na terenie Azji: http://www.sony-asia.com/support
Komputer
Do portu USB
komputera
Do złącza
(USB)
Podłączanie dyktafonu
cyfrowego do komputera
Kabel połączeniowy USB
Dyktafon cyfrowy
Korzystanie z komputera
Dane z dyktafonu cyfrowego można
przesłać do komputera, łącząc oba
urządzenia.
Aby połączyć złącze
����������������
(USB) dyktafonu
cyfrowego i port USB komputera,
należy użyć kabla połączeniowego
USB zawartego w zestawie dyktafonu
cyfrowego.
Dyktafon cyfrowy zostanie rozpoznany
przez komputer zaraz po podłączeniu
kabla. Kabel można podłączać i odłączać
niezależnie od tego, czy dyktafon
cyfrowy i komputer są włączone, czy
wyłączone.
Podczas podłączania dyktafonu
cyfrowego do komputera w oknie
wyświetlacza dyktafonu cyfrowego jest
widoczny komunikat „CONNECTING”.
 Uwagi





Nie należy podłączać więcej niż dwóch
urządzeń USB do komputera. Nie będzie
można wówczas zagwarantować ich
prawidłowego działania.
Nie można zagwarantować prawidłowego
działania dyktafonu cyfrowego w przypadku
korzystania z koncentratora USB lub
przedłużacza kabla USB.
W przypadku niektórych podłączonych
urządzeń USB w dowolnym momencie może
wystąpić awaria.
Przed podłączeniem dyktafonu cyfrowego
do komputera należy sprawdzić, czy do
dyktafonu cyfrowego włożono baterie.
Po zakończeniu korzystania z programu
„Digital Voice Editor” zalecane jest odłączenie
kabla od komputera.
95
PL
Odłączanie dyktafonu
cyfrowego od komputera
Aby uniknąć uszkodzenia danych,
należy postępować zgodnie z poniższą
instrukcją.
1 Upewnij się, że wskaźnik pracy nie
miga.
2 Odłącz kabel połączeniowy
USB podłączony do dyktafonu
cyfrowego od portu USB
komputera.
Na ekranie systemu Windows lewym
przyciskiem myszy kliknij ikonę
„Bezpieczne usuwanie sprzętu” na
pasku zadań, a następnie kliknij
polecenie „Bezpiecznie usuń Masowe
urządzenie magazynujące USB”.
Na ekranie systemu Macintosh
przeciągnij znajdującą się na pulpicie
ikonę „IC RECORDER” do „Kosza” i
upuść ją.
Szczegółowe informacje dotyczące
odłączania dyktafonu cyfrowego
znajdują się w instrukcji obsługi
dołączonej do komputera.
96
PL
Kopiowanie plików z
dyktafonu cyfrowego
do komputera
Pliki i foldery można kopiować z
dyktafonu cyfrowego do komputera w
celu ich zapisania.
1 Podłącz dyktafon cyfrowy do
komputera (strona 95).
Na ekranie systemu Windows otwórz
okno „Mój komputer” i upewnij się,
że zostało rozpoznane urządzenie
„IC RECORDER”. Na ekranie systemu
Macintosh sprawdź, czy na pulpicie
jest wyświetlony napęd „IC RECORDER”.
2 Skopiuj pliki i foldery, które chcesz
przesłać do komputera.
Przeciągnij i upuść foldery z plikami,
które chcesz przesłać z urządzenia
„IC RECORDER” na dysk lokalny
komputera.
 Kopiowanie folderu (metodą
przeciągania i upuszczania)
 Kliknij i przytrzymaj,
 przeciągnij,
 a następnie upuść.
Kopiowanie plików
z komputera do
dyktafonu cyfrowego
i ich odtwarzanie
Korzystanie z komputera
Pliki muzyczne lub inne pliki dźwiękowe
(WAV/MP3/WMA) można skopiować z
komputera do dyktafonu cyfrowego,
przeciągając je i upuszczając bez
konieczności użycia oprogramowania
Digital Voice Editor. Skopiowane pliki
można odtwarzać za pomocą dyktafonu
cyfrowego.
Maksymalny czas odtwarzania
(utwory*) podczas odtwarzania plików
muzycznych za pomocą dyktafonu
cyfrowego jest następujący.
48 kb/s
ICD-SX750 94 godz. 40 min
(utwory: 1 420)
ICD-SX850 190 godz. 5 min
(utwory: 2 851)
128 kb/s
35 godz.
25 min
(utwory: 531)
71 godz.
15 min
(utwory: 1 068)
* W przypadku przesłania do dyktafonu
cyfrowego utworów po 4 minuty każdy.
97
PL
1 Podłącz dyktafon cyfrowy do
komputera (strona 95).
Na ekranie systemu Windows otwórz
okno „Mój komputer” i upewnij się,
że zostało rozpoznane urządzenie
„IC RECORDER”. Na ekranie systemu
Macintosh sprawdź, czy na pulpicie
jest wyświetlony napęd „IC RECORDER”.
2 Skopiuj do dyktafonu cyfrowego
folder, w którym są przechowywane
pliki muzyczne.
Przeciągnij ten folder do dyktafonu
cyfrowego i upuść go za pomocą
Eksploratora (na ekranie systemu
Windows) lub narzędzia Finder (na
ekranie komputera Macintosh).
Dyktafon cyfrowy rozpoznaje
maksymalnie 500 folderów. Można
skopiować maksymalnie 999 plików
do jednego folderu, łącznie do
5 000 plików.
3 Odłącz dyktafon cyfrowy od
komputera, a następnie naciśnij
przycisk /MENU, aby wybrać
żądany folder.
98
PL
4 Naciśnij przycisk  lub ,
aby wybrać plik, który chcesz
odtworzyć, a następnie naciśnij
przycisk .
5 Naciśnij przycisk , aby zatrzymać
odtwarzanie.
 Uwagi


Podczas kopiowania plików muzycznych z
komputera można je odtwarzać, nie można
ich jednak dzielić ani przenosić.
Informacje o odłączaniu dyktafonu
cyfrowego od komputera można znaleźć na
stronie 96.
Struktura folderów i plików
Folder na wiadomości
nagrane za pomocą
dyktafonu cyfrowego*4
VOICE
FOLDER01
FOLDER05
Folder przesłany
z komputera
Korzystanie z komputera
Foldery i pliki są wyświetlane na ekranie
komputera w przedstawiony sposób.
W oknie wyświetlacza dyktafonu
cyfrowego są dostępne następujące
wskaźniki folderów:
: Folder dla wiadomości nagrywanych
za pomocą dyktafonu cyfrowego (Te foldery są już utworzone w
nowym dyktafonie cyfrowym.)
: Folder przesłany z komputera (Te
foldery są wyświetlane po przesłaniu
plików muzycznych z komputera.)
„IC RECORDER”
Rozmowa
 Uwaga
Pliku nie można odtwarzać, nawet jeśli
zostanie przesłany do folderu VOICE.
MUSIC
POP
OLDIES *1
*2
*3
99
PL
Nazwa folderu zawierającego pliki muzyczne
będzie wyświetlana na dyktafonie cyfrowym
w takiej samej postaci, dlatego wygodnie
jest od razu wybrać nazwę łatwą do
zapamiętania.Foldery pokazane na rysunku
przedstawiają przykładowe nazwy folderów.
*2
Dyktafon cyfrowy może rozpoznać do trzech
poziomów skopiowanych do niego folderów,
czyli do folderu „OLDIES” pokazanego na
rysunku.
*3
Jeśli pliki muzyczne zostaną skopiowanie
osobno, zostaną sklasyfikowane jako
znajdujące się w lokalizacji „NO FOLDER.”
*4
Nawet w przypadku przesłania pliku
bezpośrednio do folderu VOICE, nie będzie
możliwe jego odtworzenie. Przesyłając plik,
należy umieścić go w podfolderze folderu
VOICE.
*1
 Wskazówka
W plikach muzycznych można wprowadzać
tytuły, nazwy wykonawców, itp. Tytuły i nazwy
wykonawców mogą być wyświetlane na
dyktafonie cyfrowym. Zaleca się wprowadzanie
tych informacji za pomocą oprogramowania
używanego do tworzenia plików muzycznych
na komputerze.
100
PL
 Uwagi





Ze względu na ograniczenia systemu
plików FAT, do katalogu głównego, który w
komputerze znajduje się bezpośrednio pod
„IC RECORDER” nie można skopiować więcej
niż 511 folderów (z wyjątkiem folderów
VOICE) lub plików. Nie zawsze można przesłać wszystkie pliki
lub foldery, w zależności od liczby znaków
użytej w nazwach plików lub folderów, albo
od systemu operacyjnego. (poza ICD SX-850)
Jeśli nie zostanie wprowadzony tytuł ani
nazwa wykonawcy, będzie wyświetlana
informacja „Unknown”.
Jeśli nie zostanie wprowadzony tytuł, będzie
wyświetlana nazwa pliku.
Za pomocą dyktafonu cyfrowego nie można
wyświetlić tytułu ani nazwy wykonawcy
związanego z plikiem LPCM. W takim
przypadku jest wyświetlana nazwa pliku.
Informacje o odłączaniu dyktafonu
cyfrowego od komputera można znaleźć na
stronie 96.
Korzystanie z
zawartego w zestawie
oprogramowania
Digital Voice Editor
Do czego służy oprogramowanie
„Digital Voice Editor”
Przesyłanie wiadomości nagranych
za pomocą dyktafonu cyfrowego do
komputera
Wiadomości nagrane za pomocą dyktafonu
cyfrowego można zapisywać na dysku twardym
komputera według wiadomości, według folderów
lub wszystkie wiadomości jednocześnie. Można
wybrać następujące formaty, w których mają
być zapisane wiadomości: pliki MSV (LPEC), pliki
MSV (ADPCM), pliki MP3, standardowe pliki WAV
systemu Windows.
Wiadomości można odtwarzać na komputerze
za pomocą następujących funkcji: odtwarzanie
pojedynczej wiadomości, odtwarzanie
wielokrotne A-B, łatwe wyszukiwanie,
odtwarzanie z zakładkami oraz zwykłe
odtwarzanie. Można również dostosować
szybkość odtwarzania.
Przesyłanie wiadomości zapisanych
na komputerze do dyktafonu
cyfrowego w celu odtworzenia
Do dyktafonu cyfrowego można przesyłać
zapisane na komputerze wiadomości oraz inne
pliki, takie jak wiadomości głosowe przesłane
pocztą e-mail, pliki MSV (LPEC/ADPCM), pliki
WAV, pliki MP3 czy pliki WMA, wybierając je
według plików lub folderów. Można je także
odtwarzać za pomocą dyktafonu cyfrowego. Edytowanie wiadomości zapisanych
na komputerze lub dyktafonie
cyfrowym za pomocą komputera
Korzystanie z komputera
Oprogramowanie Digital Voice Editor umożliwia
przesyłanie do komputera wiadomości nagranych
za pomocą dyktafonu cyfrowego. Można je
zapisywać na komputerze, odtwarzać i zarządzać
nimi. Do dyktafonu cyfrowego można także
przesyłać zapisane na komputerze pliki muzyczne.
Szczegółowe informacje dotyczące
korzystania z oprogramowania Digital Voice
Editor znajdują się w plikach pomocy.
Odtwarzanie wiadomości na
komputerze
W zależności od formatu pliku za pomocą
komputera można zmieniać tytuły
wiadomości lub nazwy użytkowników,
sortować wiadomości, ustawiać/usuwać
znaczniki priorytetu lub zakładki, dzielić/łączyć
wiadomości itp. Przy użyciu komputera
można także zmieniać kolejność wiadomości
101
PL
na dyktafonie cyfrowym. Istnieje również
możliwość zapisywania wiadomości
zapisanych na komputerze przez zmianę
formatu głosowego na inny, bardziej
odpowiedni.
Tworzenie własnych oryginalnych
płyt CD z muzyką lub danymi
Za pomocą aplikacji CD Burning Tool dla
oprogramowania Digital Voice Editor można
tworzyć własne oryginalne płyty CD z muzyką
lub danymi na podstawie plików nagranych za
pomocą dyktafonu cyfrowego lub zapisanych
na dysku twardym komputera przy użyciu
oprogramowania Digital Voice Editor.
Inne przydatne zastosowania



102
PL
Przy użyciu programu pocztowego MAPI
można wysyłać głosowe wiadomości e-mail.
Przy użyciu programu do rozpoznawania
mowy Dragon NaturallySpeaking® można
wykonywać transkrypcję wiadomości z
dyktafonu cyfrowego (tylko w przypadku,
gdy na komputerze jest zainstalowane
oprogramowanie Dragon NaturallySpeaking
w wersji 5.0 lub nowszej, edycja Preferred lub
Professional).
Na komputerze można ustawiać/anulować
nazwę użytkownika dyktafonu cyfrowego,
zmieniać ustawienia alarmu itp.

Za pomocą aplikacji CD Recording Tool dla
oprogramowania Digital Voice Editor można
odtwarzać utwory z płyty CD umieszczonej
w napędzie CD-ROM komputera, a także
zapisywać je na dysku twardym komputera
w formacie pliku obsługiwanym przez
oprogramowanie Digital Voice Editor.
Zapisane pliki można następnie przesyłać
do dyktafonu cyfrowego za pomocą
oprogramowania Digital Voice Editor.
Aplikacja CD Recording Tool dla
programu DVE jest przeznaczona
wyłącznie do użytku osobistego.
 Uwaga
Informacje dotyczące korzystania z programu
Dragon Naturally Speaking znajdują się
w dokumentacji dostarczonej wraz z tym
oprogramowaniem.
Wymagania systemowe
Aby możliwe było korzystanie z oprogramowania
zawartego w zestawie, komputer musi spełniać
następujące wymagania dotyczące systemu
operacyjnego i środowiska sprzętowego.
Korzystanie z komputera
Systemy operacyjne:
Windows® 7 Ultimate
Windows® 7 Professional
Windows® 7 Home Premium
Windows® 7 Home Basic
Windows® 7 Starter
Windows Vista® Ultimate Service Pack 1 lub nowszy
Windows Vista® Business Service Pack 1 lub nowszy
Windows Vista® Home Premium Service Pack 1
lub nowszy
Windows Vista® Home Basic Service Pack 1 lub
nowszy
Windows® XP Media Center Edition 2005 Service
Pack 3 lub nowszy
Windows® XP Media Center Edition 2004 Service
Pack 3 lub nowszy
Windows® XP Media Center Edition Service Pack 3
lub nowszy
Windows® XP Professional Service Pack 3 lub
nowszy
Windows® XP Home Edition Service Pack 3 lub
nowszy
Windows® 2000 Professional Service Pack 4 lub
nowszy
Wstępnie zainstalowany
Sprzęt:
 Komputer: IBM PC/AT lub zgodny
 Procesor: procesor Pentium® III 1 GHz lub
nowszy (dla Windows® 7), procesor Pentium®
III 800 MHz lub nowszy (dla Windows Vista®),
procesor Pentium® II 266 MHz lub nowszy (dla
Windows® XP lub Windows® 2000)
 Pamięć RAM: 1 GB lub więcej (dla Windows®
7 (wersja 32-bitowa)), 2 GB lub więcej (dla
Windows® 7 (wersja 64-bitowa)), 512 MB
lub więcej (dla Windows Vista®), 128 MB lub
więcej (dla Windows® XP lub Windows® 2000)
 Wolne miejsce na dysku twardym: 300 MB
lub więcej
 Napęd CD-ROM (w przypadku nagrywania
płyt audio CD lub dysków CD z danymi
wymagany jest napęd CD-R/RW)
 Port: port USB
 Karta dźwiękowa: karty zgodne z dowolnym
obsługiwanym systemem operacyjnym
Microsoft® Windows®
 Wyświetlacz: High color (16bit) lub lepszy,
800×480 punktów lub więcej
 Dostęp do Internetu w celu obsługi funkcji
Voice Mail i usługi bazy danych dysków CD
 Uwaga
Następujące systemy nie są obsługiwane:
 Systemy Windows® XP w wersji 64-bitowej
 Systemy operacyjne inne niż wymienione powyżej
 Samodzielnie składane komputery lub systemy
operacyjne
103
PL
Uaktualnione systemy operacyjne
Środowisko wielosystemowe
 Środowisko z wieloma monitorami
 Najnowsze informacje o wersji i zgodności z
systemem operacyjnym można znaleźć w witrynie
pomocy technicznej dla dyktafonu cyfrowego: Na terenie Europy: http://support.sony-europe.com/DNA Na terenie Azji: http://www.sony-asia.com/support


Instalacja oprogramowania
Oprogramowanie Digital Voice Editor
należy zainstalować na dysku twardym
komputera.
 Uwagi


Uwaga dotycząca transkrypcji
wiadomości
Jeśli do transkrypcji wiadomości
jest używane oprogramowanie
do rozpoznawania mowy Dragon
NaturallySpeaking®, komputer musi
spełniać również wymagania systemowe
określone dla tego oprogramowania.
Uwaga dotycząca wysyłania
głosowych wiadomości e-mail
Jeśli do wysyłania głosowych
wiadomości e-mail jest używany
program Microsoft® Outlook Express
5.5/6.0/7.0, Microsoft® Outlook
2000/2002/2003/2007, lub Microsoft®
Windows Mail, komputer musi spełniać
również wymagania systemowe
określone dla programu Outlook Express.
104
PL


Systemy Windows® XP w wersji 64-bitowej
nie są obsługiwane.
Podczas instalowania oprogramowania
nie należy podłączać ani odłączać kabla
połączeniowego USB. Może to spowodować
nieprawidłową instalację oprogramowania.
Podczas instalowania lub odinstalowywania
oprogramowania w systemie Windows®
2000 Professional należy zalogować się jako
„Administrator”.
Podczas instalowania lub odinstalowywania
oprogramowania w systemach Windows® 7 Ultimate/Windows® 7 Professional/
Windows® 7 Home Premium/Windows® 7
Home Basic/Windows® 7 Starter/Windows
Vista® Ultimate Service Pack 1 lub nowszym/
Windows Vista® Business Service Pack 1 lub
nowszym/Windows Vista® Home Premium
Service Pack 1 lub nowszym/Windows
Vista® Home Basic Service Pack 1 lub
nowszym/Windows® XP Media Center
Edition 2005 Service Pack 3 lub nowszym/
Windows® XP Media Center Edition 2004
Service Pack 3 lub nowszym/Windows® XP
Media Center Edition Service Pack 3 lub
nowszym/Windows® XP Professional Service
Pack 3 lub nowszym oraz Windows® XP
Home Edition Service Pack 3 lub nowszym
należy zalogować się na koncie użytkownika



1 Upewnij się, że dyktafon cyfrowy
nie jest podłączony, a następnie
włącz komputer i uruchom system
Windows.
2 Włóż dostarczoną płytę CD-ROM do
napędu CD-ROM.
Zostanie uruchomione menu
[IC Recorder Software Setup], a
następnie zostanie wyświetlone okno
[Welcome to IC Recorder Software
Setup]. Jeśli menu [Welcome to IC
Recorder Software Setup] nie zostanie
wyświetlone, otwórz folder [DVE]
znajdujący się w folderze [Setup]
na płycie CD-ROM, następnie kliknij
dwukrotnie plik [setup.exe].
3 Zaakceptuj warunki umowy
licencyjnej, zaznaczając opcję
[I accept the terms of the license
agreement], a następnie kliknij
przycisk [Next].
Korzystanie z komputera

„Administrator komputera”. (Aby dowiedzieć
się, czy nazwa użytkownika należy do konta
użytkownika „Administrator komputera”,
w „Panelu sterowania” otwórz okno „Konta
użytkowników” i sprawdź sekcję poniżej
wyświetlanej nazwy użytkownika.)
W przypadku niektórych systemów
operacyjnych działających na komputerze
po zakończeniu instalacji może również
zostać zainstalowany moduł Microsoft
DirectX. Moduł ten nie jest usuwany po
odinstalowaniu oprogramowania.
Przed przystąpieniem do instalacji
oprogramowania Digital Voice Editor należy
zamknąć wszystkie działające programy.
Po zainstalowaniu oprogramowania
Digital Voice Editor nie należy instalować
oprogramowania „Memory Stick Voice
Editor 1.0/1.1/1.2/2.0”. Może to spowodować
nieprawidłowe działanie oprogramowania
Digital Voice Editor. (Za pomocą dyktafonu
cyfrowego można zapisywać lub edytować
wiadomości na karcie pamięci „Memory
Stick”.)
Jeśli na komputerze jest już zainstalowane
oprogramowanie „Memory Stick Voice
Editor 1.0/1.1/1.2/2.0”, zainstalowanie
dostarczonego oprogramowania spowoduje
automatyczne usunięcie oprogramowania
„Memory Stick Voice Editor”. (Wiadomości nie
zostaną usunięte.)
Zostanie wyświetlone okno [Software
Install].
105
PL
4 Wybierz opcję [Digital Voice Editor],
a następnie kliknij przycisk [Install].
Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby
wprowadzić wymagane ustawienia
instalacji.
Jeśli na komputerze była już
zainstalowana poprzednia wersja
oprogramowania Digital Voice
Editor lub dowolna wersja programu
„Memory Stick Voice Editor”
Zostanie wyświetlone okno dialogowe
umożliwiające odinstalowanie
poprzedniej wersji oprogramowania
Digital Voice Editor lub dowolnej wersji
programu „Memory Stick Voice Editor”.
Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby
odinstalować oprogramowanie. Pliki
wiadomości nie są usuwane.
 Uwaga
W przypadku podjęcia próby dokonania
niedozwolonej modyfikacji danych lub
użycia pliku w celach innych niż użytek
własny plik może zostać zablokowany w
sposób uniemożliwiający jego odtworzenie
lub oprogramowanie Digital Voice Editor
może przestać działać.
106
PL
W przypadku wyświetlenia okna
dialogowego używanego do wyboru
sposobu zapisu plików
Podczas zapisywania plików
nagranych za pomocą dyktafonu
cyfrowego na komputerze o nazwie
podanej powyżej można wybrać opcję
konwersji plików do formatu MP3.
Wybierz odpowiednie ustawienie.
W przypadku wyświetlenia okna
dialogowego umożliwiającego
wybór dyktafonu cyfrowego z serii
ICD-P
Wybierz opcję [Yes], aby edytować
wiadomości nagrane za pomocą
dyktafonu cyfrowego z serii ICD-P.
W przypadku wyświetlenia okna
dialogowego umożliwiającego
wybór wersji językowej pomocy
Kliknij język, w którym ma być
wyświetlana pomoc.
5 Po wyświetleniu okna [Ready to
Install the Program] kliknij przycisk
[Install].
Rozpocznie się procedura instalacji.
6 Po wyświetleniu okna [InstallShield
W przypadku systemu Windows Vista
Wizard Complete] wybierz opcję
[Yes, I want to restart my computer
now], a następnie kliknij przycisk
[Finish].
1 Kliknij kolejno opcje [Start] – [Panel
sterowania] – [Programy], a następnie
Komputer zostanie uruchomiony
ponownie.
Po ponownym uruchomieniu
komputera proces instalacji zostanie
ukończony.
2 Wybierz z listy pozycję [Digital Voice
Odinstalowywanie
oprogramowania
W przypadku systemu Windows 2000
lub Windows XP
1 Kliknij przycisk [Start] i wybierz kolejno
opcje [Ustawienia], [Panel sterowania],
a następnie opcję [Dodaj lub usuń
programy] lub [Dodaj/usuń aplikacje].
Editor 3] i kliknij przycisk [Odinstaluj].
3 W oknie [Kontrola konta użytkownika]
kliknij przycisk [Kontynuuj].
4 Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
 Uwaga
Aby przenieść zainstalowane oprogramowanie
na inny dysk lub do innego katalogu, należy
je odinstalować, a następnie zainstalować
ponownie. Samo przeniesienie plików nie
zapewni prawidłowej pracy oprogramowania.
 Wskazówka
Odinstalowanie nie spowoduje usunięcia
plików wiadomości.
Korzystanie z komputera
Aby odinstalować oprogramowanie,
należy wykonać opisane poniżej
czynności.
zaznacz i kliknij opcję [Odinstaluj
program] w danej kategorii.
2 Wybierz z listy pozycję [Digital Voice
Editor 3] i kliknij opcję [Usuń] lub
[Zmień/usuń].
3 Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
107
PL
Korzystanie z plików
pomocy
Szczegółowe informacje na temat
poszczególnych operacji można znaleźć
w plikach pomocy.
Pomoc
2 Uruchom program Digital Voice
Editor i prześlij piki muzyczne
lub pliki języka z komputera do
dyktafonu cyfrowego.
Dyktafon cyfrowy rozpoznaje
maksymalnie 511 folderów. Jeśli w
każdym folderze jest jeden plik, można
utworzyć maksymalnie 340 folderów.
Jeśli natomiast jest dostępnych 5
folderów, można skopiować do nich
maksymalnie 1 012 plików, z czego w
jednym folderze może znajdować się
maksymalnie 999 plików.
3 Odłącz dyktafon cyfrowy od
komputera, a następnie naciśnij
przycisk /MENU, aby wybrać
żądany folder.
4 Naciśnij przycisk  lub ,
Przesyłanie plików za
pomocą oprogramowania
Digital Voice Editor
1 Podłącz dyktafon cyfrowy do
komputera za pomocą kabla
połączeniowego USB zawartego
w zestawie (strona 95).
108
PL
aby wybrać plik, który chcesz
odtworzyć, a następnie naciśnij
przycisk .
5 Naciśnij przycisk , aby zatrzymać
odtwarzanie.
Szczegółowe informacje dotyczące
korzystania z oprogramowania Digital
Voice Editor znajdują się w plikach
pomocy.
Korzystanie z
dyktafonu cyfrowego
jako urządzenia
pamięci masowej USB
1 Podłącz dyktafon cyfrowy do
komputera za pomocą kabla
połączeniowego USB zawartego
w zestawie (strona 95).
Na ekranie systemu Windows otwórz
okno „Mój komputer” i upewnij się,
że zostało rozpoznane urządzenie
„IC RECORDER”. Na ekranie systemu
Macintosh sprawdź, czy na pulpicie
jest wyświetlony napęd „IC RECORDER”.
które mają być przechowane na
dyktafonie cyfrowym, przeciągając
je i upuszczając.
Przeciągnij ten folder do dyktafonu
cyfrowego i upuść go za pomocą
Eksploratora (na ekranie systemu
Windows) lub narzędzia Finder
(na ekranie komputera Macintosh).
Dyktafon cyfrowy rozpoznaje
maksymalnie 500 folderów. Można
skopiować maksymalnie 999 plików
do jednego folderu, łącznie do
5 000 plików.
 Uwagi


Informacje o odłączaniu dyktafonu
cyfrowego od komputera można znaleźć na
stronie 96.
Nie można określić kolejności odtwarzania
wiadomości w dyktafonie cyfrowym. Do
określenia konkretnej kolejności można użyć
oprogramowania Digital Voice Editor.
Korzystanie z komputera
Po podłączeniu dyktafonu cyfrowego do
komputera można na nim tymczasowo
przechowywać obrazy i dane tekstowe
z komputera, a także wiadomości lub
pliki nagrane za pomocą dyktafonu
cyfrowego.
Szczegółowe informacje dotyczące
wymagań systemowych znajdują się na
stronie 94.
2 Skopiuj folder z plikami danych,
109
PL
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
Przed oddaniem dyktafonu cyfrowego do naprawy należy sprawdzić, czy możliwe jest
rozwiązanie problemu w oparciu o poniższe informacje. Jeśli problem nadal będzie
występował, należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Sony.
Dyktafon cyfrowy
Objaw
Rozwiązanie
Nie można wyłączyć
dyktafonu cyfrowego.

Przesuń przełącznik HOLD w kierunku pokazywanym przez
strzałkę, kiedy dyktafon cyfrowy zostanie zatrzymany (strona 25).
Nie można włączyć
dyktafonu cyfrowego.

Został przesunięty przełącznik HOLD. Przesuń przełącznik HOLD w
kierunku odwrotnym do strzałki (strona 25).
Obraz na wyświetlaczu
nie znika.Obraz na
wyświetlaczu jest rozmyty.

Usuń folię ochronną z okna wyświetlacza przed użyciem
dyktafonu cyfrowego.
Dyktafon cyfrowy nie działa.

Baterie zostały włożone z odwrotnie ustawionymi biegunami
(strona 14).
Baterie są słabe (strona 16).
Przyciski zostały zablokowane za pomocą przełącznika HOLD
(strona 78). (Po naciśnięciu dowolnego przycisku na wyświetlaczu
przez 3 s będzie migał wskaźnik „HOLD”.)


110
Z głośnika nie wydobywa
się dźwięk.

Z głośnika wydobywa
się dźwięk nawet po
podłączeniu słuchawek.

PL

Poziom głośności jest ustawiony na minimum (strona 54).
Zostały podłączone słuchawki (strona 55).
Jeśli słuchawki nie zostały starannie podłączone podczas
odtwarzania, z głośnika może wydobywać się dźwięk. Odłącz
słuchawki, a następnie podłącz je starannie.
Rozwiązanie
Wskaźnik pracy nie świeci.

Opcja „LED” ma ustawioną wartość „OFF” (strona 91). Wyświetl
menu i dla opcji „LED” ustaw wartość „ON”.
Wyświetlany jest komunikat
„MEMORY FULL” i nie można
rozpocząć nagrywania.

Pamięć jest zapełniona. Usuń niektóre wiadomości (strona 71) lub
usuń wszystkie wiadomości po zapisaniu ich na komputerze.
Wyświetlany jest komunikat
„FILE FULL” i nie można
korzystać z dyktafonu
cyfrowego.

W wybranym
folderze zostało nagranych 999 wiadomości lub
łącznie nagrano 1 012 wiadomości (w przypadku utworzenia 5
folderów). Z tego powodu nie można nagrać kolejnej wiadomości
ani przenieść lub podzielić wiadomości. Usuń niektóre
wiadomości (strona 71) lub usuń wszystkie wiadomości po
zapisaniu ich na komputerze.
Nie można dodać nagrania
ani nagrania zastępującego.

W ustawieniach fabrycznych dla opcji „ADD/OVERWRITE”
ustawiono wartość „OFF”. Wyświetl menu i zmień wartość opcji
„ADD/OVERWRITE” na „ADD” lub „OVERWRITE” (strony 45, 47).
Pozostała pojemność pamięci jest niewystarczająca. Fragment
zastępowany zostanie usunięty po zakończeniu nagrywania
fragmentu zastępującego. Dlatego zastępowanie jest ograniczone
pozostałym czasem nagrywania.
Nie można dodać ani zastąpić nagrania za pomocą pliku LPCM,
WMA lub MP3, który nie został nagrany przy użyciu dyktafonu
cyfrowego.
Gdy dla wskaźnika folderu jest wyświetlany symbol „ ”, nie
można edytować wiadomości w tym folderze.



Nagranie jest przerywane.

Rozwiązywanie problemów
Objaw
Działa funkcja VOR (strona 42) lub funkcja zsynchronizowanego
nagrywania. Dla funkcji „VOR” wybierz w menu ustawienie „OFF”
(strona 84) lub dla opcji „SYNC REC” wybierz ustawienie „OFF”
(strona 88).
111
PL
Objaw
Rozwiązanie
Słychać zakłócenia.





Poziom nagrywania jest
niski.



112
W czasie nagrywania przypadkowo potarto lub zadrapano
dyktafon cyfrowy, np. palcem, co spowodowało nagranie
zakłóceń.
W czasie nagrywania lub odtwarzania dyktafon cyfrowy znajdował
się w pobliżu zasilacza prądu zmiennego, świetlówki lub telefonu
komórkowego.
Podczas nagrywania wtyk podłączonego mikrofonu był
zabrudzony. Oczyść wtyk.
Wtyk  (słuchawki) jest zabrudzony. Oczyść wtyk.
Podczas wstrzymania nagrywania pliku MP3, nagrywania VOR lub
zsynchronizowanego nagrywania mogą być słyszalne zakłócenia.
Zakłócenia mogą być słyszalne również podczas dodawania lub
zastępowania nagrania.
Dla opcji „REC LEVEL” wybrano ustawienie „LOW ”. Wyświetl
menu i dla opcji „REC LEVEL” wybierz ustawienie „HIGH ” lub
„S-HIGH ” (strona 33).
Jeśli dla opcji „REC LEVEL” wybrano ustawienie „MANUAL”, ręcznie
dostosuj poziom nagrywania za pomocą przycisku  lub .
Jeśli ciche dźwięki nagranej wiadomości są słabo słyszalne,
dla opcji „V-UP” wybierz ustawienie „MAXIMUM” lub „MEDIUM”
(strona 63). Odtwarzany dźwięk powinien stać się wyraźniejszy.
Podczas nagrywania z
innego urządzenia poziom
sygnału wejściowego jest
zbyt wysoki lub zbyt niski.

Połącz gniazdo słuchawek innego urządzenia do gniazda
 (mikrofon) dyktafonu cyfrowego i wyreguluj poziom głośności
w urządzeniu podłączonym do dyktafonu cyfrowego.
Szybkość odtwarzania jest
zbyt duża lub zbyt mała.

Szybkość odtwarzania można regulować za pomocą opcji
DPC. Przesuń przełącznik DPC w położenie „OFF” lub wyświetl
menu i dostosuj ustawienie szybkości za pomocą opcji
DPC (strony � 59, 84).
PL
Rozwiązanie
Wyświetlany jest wskaźnik
„--:--”.

Nie ustawiono zegara (strona 19).
Wyświetlany jest komunikat
„--y--m--d” lub „ --:--”.

Data nagrania nie zostanie wyświetlona, jeśli wiadomość nagrano
w czasie, gdy zegar nie był ustawiony.
W menu jest wyświetlanych
mniej elementów.

Wyświetlane elementy menu zależą od trybu pracy (tryb
zatrzymania, tryb odtwarzania i tryb nagrywania) (strony � 80, 81).
Pozostały czas
prezentowany w oknie
wyświetlacza jest
krótszy niż pokazywany
przez dostarczone
oprogramowanie Digital
Voice Editor.

Dyktafon cyfrowy wymaga pewnej ilości pamięci do działania
systemu. Ilość ta jest odejmowana od pozostałego czasu, co
powoduje różnicę.
Czas pracy baterii jest krótki.

Czas pracy baterii (strona 17) obliczono przy założeniu, że dźwięk
będzie odtwarzany przy poziomie głośności ustawionym na 20.
W zależności od trybu pracy dyktafonu cyfrowego czas pracy
baterii może ulec skróceniu.
Baterie uległy rozładowaniu
wskutek pozostawienia
ich przez długi okres w
dyktafonie cyfrowym,
podczas gdy nie był on
używany.

Nawet gdy dyktafon nie jest używany, baterie są powoli
rozładowywane. W takich przypadkach żywotność baterii zależy
od wilgotności i innych warunków otoczenia. Zazwyczaj baterie
rozładowują się po około trzech miesiącach. Jeśli dyktafon cyfrowy
nie będzie używany przez dłuższy czasu, zaleca się wyłączenie
zasilania (strona 25) lub wyjęcie baterii.
Rozwiązywanie problemów
Objaw
113
PL
Objaw
Rozwiązanie
Podczas ładowania baterii
nie jest wyświetlana żadna
animacja wskaźnika baterii.






Animacja wskaźnika baterii
znika w połowie ładowania.



„
” lub „
”.
Czas pracy na
akumulatorach jest krótki.
Temperatura otoczenia jest poza zakresem odpowiednim
dla ładowania. Akumulatory należy ładować w otoczeniu o
temperaturze od 5˚C do 35˚C.

Akumulator jest używany w otoczeniu o temperaturze niższej
niż 5˚C.
Dyktafon cyfrowy był przez pewien czas nieużywany. Naładuj
i rozładuj kilkakrotnie akumulatory, korzystając kilka razy z
dyktafonu.
Wymień stare akumulatory na nowe.
Wskaźnik baterii jest wyświetlany tylko na krótko, jednak
akumulatory nie są w pełni naładowane. Pełne naładowanie
rozładowanych akumulatorów trwa około 4 godzin.


PL
Zostały włożone akumulatory inne niż NH-AAA.
Akumulatory są zużyte.
Podczas odtwarzania wiadomości przez wbudowany głośnik nie
można ładować akumulatorów.


114
Nie jest używany akumulator.
Baterie włożono z odwrotnie ustawionymi biegunami.
Kabel połączeniowy USB nie został prawidłowo podłączony.
Dla opcji „USB CHARGE” w menu „DETAIL MENU” zostało wybrane
ustawienie „OFF”. Aby naładować akumulator za pomocą
komputera, wybierz ustawienie „ON”.
Podczas odtwarzania wiadomości przez wbudowany głośnik nie
można ładować akumulatorów.
Nie można ładować akumulatorów, kiedy komputer jest w trybie
uśpienia.
Rozwiązanie
Zmienione ustawienie
menu nie działa.

Jeśli baterie zostały wyjęte zaraz po zmianie ustawienia menu lub
zostało ono zmienione za pomocą ustawienia „IC Recorder Setting”
programu Digital Voice Editor przy włożonych wyczerpanych
bateriach, ustawienie menu może nie działać.
Komunikat „UPDATING
DATABASE” na wyświetlaczu
nie znika.

Jeśli dyktafon cyfrowy ma przetworzyć dużą ilość danych,
komunikat „UPDATING DATABASE...” może być wyświetlany przez
dłuższy czas. Nie oznacza to awarii urządzenia. Zaczekaj na
zniknięcie komunikatu.
Nie można podłączyć
dyktafonu cyfrowego do
komputera.

Informacje na ten temat znajdują się w plikach pomocy
oprogramowania Digital Voice Editor 3.
Uruchomienie dyktafonu
cyfrowego wymaga czasu.

Jeśli na dyktafonie cyfrowym jest przechowywanych wiele
wiadomości, uruchomienie dyktafonu cyfrowego może potrwać
dłużej. Nie oznacza to awarii urządzenia. Zaczekaj na wyświetlenie
obrazu trybu zatrzymania.
Dyktafon cyfrowy nie działa
prawidłowo.

Wyjmij baterie i włóż je z powrotem (strona 14).
Dyktafon cyfrowy nie działa.

Być może pamięć dyktafonu cyfrowego została sformatowana za
pomocą komputera. Użyj funkcji formatowania dyktafonu cyfrowego,
aby sformatować pamięć w dyktafonie cyfrowym (strona 90).
Dyktafon cyfrowy nie
został rozpoznany przez
komputer.
Nie można przesłać folderu/
pliku z komputera.

Odłącz dyktafon cyfrowy od komputera i ponownie go podłącz.
Nie używaj koncentratora USB ani przedłużacza kabla USB innego
niż kabel połączeniowy USB zawarty w zestawie. Podłącz dyktafon
cyfrowy do komputera za pomocą kabla połączeniowego USB
zawartego w zestawie.
Nie można zagwarantować działania w przypadku, gdy używany
system nie spełnia wymagań systemowych opisanych na stronie 94.
Jeśli komputer posiada wiele portów USB, podłącz dyktafon cyfrowy
do innego portu.



Rozwiązywanie problemów
Objaw
115
PL
Objaw
Rozwiązanie
Nie można odtworzyć pliku
przesłanego z komputera.

Format pliku może być inny niż formaty, które mogą być
odtwarzane za pomocą dyktafonu cyfrowego (.mp3/.wma/.msv/
.wav) (strona 101). Sprawdź nazwę pliku.
Nazwa pliku nie jest
wyświetlana.

Jeśli plik LPEC, MP3, lub WMA nie ma tytułu, zamiast tytułu jest
wyświetlana nazwa pliku. Aby wyświetlić tytuł, wprowadź go przy
użyciu komputera.
W przypadku pliku LPCM nie można wyświetlić tytułu/nazwy
wykonawcy, ponieważ te informacje nie są obsługiwane. Zamiast
nich jest wyświetlana nazwa pliku.

Głośność odtwarzanego
dźwięku nieoczekiwanie
rośnie.

Opcja „V-UP” ma ustawioną wartość „MAXIMUM” lub „MEDIUM”.
Ustaw wartość „OFF” (strona 85).
Należy mieć na uwadze, że podczas prac serwisowych lub naprawczych nagrane wiadomości mogą
zostać skasowane.
116
PL
Digital Voice Editor
Informacje na ten temat znajdują się także w plikach pomocy oprogramowania Digital
Voice Editor.
Objaw
Rozwiązanie
Nie można zainstalować
oprogramowania Digital
Voice Editor.



Rozwiązywanie problemów

W komputerze jest zbyt mało wolnego miejsca na dysku twardym
lub w pamięci operacyjnej. Sprawdź ilość miejsca na dysku
twardym i w pamięci operacyjnej.
Próbujesz zainstalować oprogramowanie Digital Voice Editor w
nieobsługiwanym systemie operacyjnym.
W systemie Windows® 7 Ultimate/Windows® 7 Professional/
Windows® 7 Home Premium/Windows® 7 Home Basic/Windows®
7 Starter/Windows Vista® Ultimate Service Pack 1 lub nowszym/
Windows Vista® Business Service Pack 1 lub nowszym/Windows
Vista® Home Premium Service Pack 1 lub nowszym/Windows Vista®
Home Basic Service Pack 1 lub nowszym/Windows® XP Media
Center Edition 2005 Service Pack 3 lub nowszym/Windows® XP
Media Center Edition 2004 Service Pack 3 lub nowszym/Windows®
XP Media Center Edition Service Pack 3 lub nowszym/Windows®
XP Professional Service Pack 3 lub nowszym/Windows® XP Home
Edition Service Pack 3 lub nowszym użytkownik jest zalogowany
na koncie objętym ograniczeniami. Zaloguj się na koncie
użytkownika „Administrator komputera”.
W systemie operacyjnym Windows® 2000 Professional Service Pack
4 lub nowszym zaloguj się na koncie użytkownika „Administrator”.
117
PL
Objaw
Rozwiązanie
Nie można prawidłowo
podłączyć dyktafonu
cyfrowego lub karty
pamięci „Memory Stick”.

Głośność dźwięku
odtwarzanego z komputera
jest zbyt niska./ Komputer
nie emituje żadnych
dźwięków.
Jeśli używasz zewnętrznego koncentratora USB, podłącz dyktafon cyfrowy
bezpośrednio do komputera.
 Odłącz, a następnie podłącz ponownie kabel USB do dyktafonu cyfrowego.
 Podłącz dyktafon cyfrowy do innego portu USB.


Być może komputer znajduje się w stanie wstrzymania/hibernacji
systemu. Nie zezwalaj komputerowi na przejście w tryb wstrzymania/
hibernacji systemu, gdy jest do niego podłączony dyktafon cyfrowy.

W komputerze nie ma karty dźwiękowej.
Komputer nie jest wyposażony we wbudowane ani w podłączone
głośniki.
Głośność dźwięku jest ustawiona na minimalnym poziomie.
Zwiększ głośność dźwięku w komputerze. (Odpowiednie
informacje można znaleźć w instrukcji obsługi komputera.)
Głośność plików WAV można zmienić i zapisać za pomocą funkcji
„Increase Volume” programu Microsoft Sound Recorder.




118
Sprawdź, czy instalacja oprogramowania zakończyła się pomyślnie.
Sprawdź również poprawność połączenia w następujący sposób:
Nie można odtwarzać
ani edytować zapisanych
plików wiadomości.

Nie można odtwarzać wiadomości, której format pliku nie jest
obsługiwany przez oprogramowanie Digital Voice Editor. W
przypadku niektórych formatów plików część funkcji edycyjnych
oprogramowania jest niedostępna.
Licznik lub suwak działa
nieprawidłowo.
Występują zakłócenia.

Dzieje się tak w przypadku odtwarzania wiadomości, które zostały
podzielone, połączone, zastąpione lub dodane do nagrania.
Najpierw zapisz wiadomość na komputerze, a następnie prześlij ją
do dyktafonu cyfrowego. Wybierz zapisywanie plików w formacie,
który jest obsługiwany przez używany dyktafon cyfrowy.
Powolne działanie przy
dużej liczbie wiadomości.

Wraz ze wzrostem całkowitej liczby wiadomości zmniejsza się
szybkość działania programu, niezależnie od długości czasu
nagrywania.
PL
Rozwiązanie
Podczas zapisywania,
dodawania lub usuwania
wiadomości nie działa
wyświetlanie obrazu.

Kopiowanie lub usuwanie długich wiadomości trwa dłużej. Po
zakończeniu wykonywania tych operacji obraz jest wyświetlany
normalnie.
Konwertowanie formatu
plików trwa zbyt długo.

Czas niezbędny do przeprowadzenia konwersji pliku jest tym
dłuższy, im większy jest rozmiar pliku.
Oprogramowanie Digital
Voice Editor „zawiesza się”
przy uruchamianiu.

Nie odłączaj kabla od złącza dyktafonu cyfrowego w trakcie
komunikacji z komputerem. Może to spowodować niestabilne
działanie komputera lub uszkodzenie danych przechowywanych
na dyktafonie cyfrowym.
Być może wystąpił konflikt między oprogramowaniem a innym
sterownikiem lub aplikacją.
Nie instaluj oprogramowania „Memory Stick Voice Editor” i Digital
Voice Editor Ver. 2x po zainstalowaniu oprogramowania Digital
Voice Editor. Mogłoby to spowodować nieprawidłowe działanie
oprogramowania Digital Voice Editor.


Rozwiązywanie problemów
Objaw
119
PL
Komunikaty o błędach
Komunikat o błędzie
Przyczyna/Rozwiązanie
BATTERY LOWER-LEVEL

Nie można sformatować pamięci lub skasować wszystkich plików
w folderze z powodu niewystarczającego naładowania baterii.
Przygotuj nową baterię w celu zastąpienia bieżącej.
LOW BATTERY

Baterie są całkowicie wyczerpane. Wymień baterie na nowe. Albo
naładuj akumulatory lub wymień oba stare akumulatory na nowe.
MEMORY FULL

W dyktafonie cyfrowym pozostało zbyt mało wolnej pamięci.
Skasuj niektóre wiadomości przed rozpoczęciem nagrywania.
FILE FULL

Jeśli w wybranym folderze jest już 999 wiadomości lub jeśli
całkowita liczba plików przechowywanych w dyktafonie cyfrowym
osiągnęła maksimum, nie można nagrać nowej wiadomości. Przed
nagraniem wiadomości usuń niektóre wiadomości.
FILE DAMAGED

Nie można odtworzyć ani edytować wiadomości, ponieważ dane
wybranego pliku są uszkodzone.
FORMAT ERROR

Nie można włączyć dyktafonu cyfrowego za pomocą komputera,
ponieważ brakuje kopii pliku sterującego wymaganego do
działania. Sformatuj dyktafon cyfrowy za pomocą funkcji
formatowania dostępnej w menu.
PROCESS ERROR

W dyktafonie cyfrowym wystąpił błąd dostępu do pamięci. Wyjmij
i ponownie włóż baterie.
Zapisz kopię zapasową danych i sformatuj dyktafon cyfrowy,
korzystając z menu.

120
PL
Przyczyna/Rozwiązanie
SET DATE&TIME

Ustaw zegar, aby umożliwić ustawienie alarmu.
SET ADD/OVERWRITE

Dla opcji „ADD/OVERWRITE” w menu wybrano ustawienie „OFF.” Nie można dodać nagrania ani nagrania zastępującego.
NO FILE

Wybrany folder nie zawiera żadnych wiadomości. Z tego powodu
nie można przenieść wiadomości, ustawić alarmu, itd.
ALREADY SET

Ustawienia daty i godziny odtwarzania wiadomości w ramach
alarmu są takie same jak określone wcześniej dla innej
wiadomości. Zmień ustawienie alarmu.
PAST DATE/TIME

Ustawiono alarm na godzinę, która już minęła. Sprawdź tę wartość,
a następnie ustaw odpowiednią datę i godzinę.
NO SETTING

Jeśli nie ustawiono alarmu, lista alarmów nie zostanie wyświetlona.
Wprowadź ustawienie alarmu dla wartości „NEW”.
Jeśli dla wiadomości nie ustawiono zakładki, nie można jej
anulować.

FILE PROTECTED

Wybrana wiadomość jest chroniona i jest teraz plikiem „Tylko do
odczytu”. Nie można jej skasować. Anuluj ustawienie „Tylko do
odczytu” z poziomu komputera, aby edytować wiadomość za
pomocą dyktafonu cyfrowego.
UNKNOWN DATA

Dane nie są zapisane w formacie obsługiwanym przez dyktafon
cyfrowy.
Nie można odtworzyć pliku chronionego prawem autorskim.

Rozwiązywanie problemów
Komunikat o błędzie
121
PL
Komunikat o błędzie
Przyczyna/Rozwiązanie
CANNOT OPERATE



W przypadku wybrania pliku LPCM lub MP3 nie można dodać
znaczników priorytetu ani zakładek. W przypadku wybrania pliku
WMA nie można dodać znaczników priorytetu ani zakładek,
podzielić wiadomości, dodać nagrania ani zastąpić nagrania.
Jeśli dla wskaźnika folderu jest wyświetlony symbol „ ”, nie
można dodać znaczników priorytetu ani zakładek, podzielić
wiadomości, dodać nagrania ani zastąpić nagrania.
Nie można przenieść lub podzielić wiadomości, ponieważ pliki o
tej samej nazwie występują w więcej niż jednym folderze. Zmień
nazwy plików.
INVALID IN MANUAL SETTING  Dla opcji „REC LEVEL” w menu wybrano ustawienie „MANUAL”.
Funkcja VOR nie działa i nie można ustawić czułości mikrofonu.
122
MANUAL SETTING ONLY

Dla opcji „REC LEVEL” w menu nie wybrano ustawienia „MANUAL.”
Funkcja LIMITER nie działa.
FULL SETTING

Istnieje możliwość utworzenia do 30 alarmów. Anuluj zbędne
alarmy.
NEW TRACK

Jeżeli rozmiar nagrywanej wiadomości/pliku muzycznego
przekracza maksymalny limit (1 GB dla plików MP3 lub LPEC, 2 GB
dla plików LPCM), fragment nagrania przekraczający limit jest
nagrywany jako nowa wiadomość.
CHANGE FOLDER

Jeśli w
folderze nie ma plików, w oknie wyświetlacza nie są
wyświetlane żadne foldery, co powoduje zmianę ustawienia
folderu.
INVALID IN [NOISE CUT] ON

Jeśli przełącznik NOISE CUT znajduje się w położeniu „ON”,
ustawienia menu EFFECT nie działają.
SYSTEM ERROR

Wystąpił błąd systemu inny niż wymienione powyżej. Wyjmij
akumulatory i włóż je ponownie.
PL
Ograniczenia systemowe
Dyktafon cyfrowy ma pewne ograniczenia systemowe. Problemy wymienione poniżej
nie świadczą o nieprawidłowym funkcjonowaniu dyktafonu cyfrowego.
Objaw
Przyczyna/Rozwiązanie
Wykorzystanie
maksymalnego czasu
nagrywania przy
nagrywaniu wiadomości
nie jest możliwe.

Nie można wyświetlić
plików muzycznych w
odpowiedniej kolejności.

Jeśli pliki muzyczne były przesyłane za pomocą komputera, mogły
nie zostać skopiowane w kolejności przesyłania ze względu na
ograniczenia systemu.
Wiadomość/plik muzyczny
są automatycznie dzielone.

Rozmiar wiadomości/pliku muzycznego osiągnął maksymalny
limit (1 GB dla pliku MP3 lub LPEC, 2 GB dla pliku LPCM), co
powoduje automatyczny podział wiadomości/pliku.
Nie można wprowadzać
małych liter.

W zależności od kombinacji znaków użytej w nazwie folderu
utworzonej na komputerze wszystkie te znaki mogły zostać
zmienione na wielkie litery.
Symbol „” jest wyświetlany
w miejsce nazwy folderu,
tytułu, nazwy wykonawcy
lub nazwy pliku.

Użyto znaku, którego nie można wyświetlić na wyświetlaczu
dyktafonu cyfrowego. Zastąp ten znak na komputerze znakiem,
który można wyświetlić na wyświetlaczu dyktafonu cyfrowego.
Wiadomości z nazwami zawierającymi znaki niedozwolone mogą
nie być odtwarzane.
Po wybraniu odtwarzania
z opcją odtwarzania
wielokrotnego A-B
ustawione pozycje mogą
się nieco zmienić.

W zależności od plików przesłanych z komputera do dyktafonu
cyfrowego ustawione pozycje mogą się zmienić.

Jeśli wiadomości są nagrywane w różnych trybach nagrywania,
czas nagrywania zawiera się w przedziale od maksymalnego
czasu nagrywania w trybie LPCM 44/16 do maksymalnego
czasu nagrywania w trybie LPEC LP.
Suma wartości wyświetlanej na liczniku (dotychczasowy czas
nagrywania) oraz pozostałego czasu nagrywania może być
mniejsza niż maksymalny czas nagrywania dyktafonu cyfrowego.
Rozwiązywanie problemów
123
PL
124
Objaw
Przyczyna/Rozwiązanie
Nie można podzielić
wiadomości w trakcie
nagrywania.

Nie można podzielić wiadomości, jeśli ilość pamięci jest
niewystarczająca.
Jeśli wiadomość jest
dzielona podczas
nagrywania, nagrywanie
jest przerywane na
początku podzielonej
wiadomości.

W zależności od pozostałej ilości pamięci nagranie może zostać
przerwane na początku podzielonej wiadomości.
PL
Informacje dodatkowe
 Uwaga
Korzystanie z zasilacza
sieciowego USB (nie
należy do zestawu)
1 Podłącz kabel połączeniowy USB
Sprzedawca może nie oferować wszystkich
elementów wyposażenia dodatkowego. W
celu uzyskania szczegółowych informacji
należy skontaktować się ze sprzedawcą.
zawarty w zestawie do złącza
(USB) dyktafonu cyfrowego.
2 Podłącz zasilacz sieciowy USB
(nie należy do zestawu) do kabla
połączeniowego USB.
Do złącza
(USB)
Kabel połączeniowy
USB
gniazda zasilania.
Teraz możesz już korzystać z dyktafonu
cyfrowego i jednocześnie ładować
akumulatory.
Podczas ładowania jest wyświetlana
animacja z symbolem wskaźnika
baterii.
Po zakończeniu ładowania
wyświetlany jest wskaźnik „ ”.
(Czas ładowania: około 4 godzin*)
Gdy dyktafon cyfrowy jest używany
pierwszy raz lub po pewnym okresie
nieużywania, zalecane jest wielokrotne
ładowanie akumulatorów aż do
wyświetlenia wskaźnika „ ”.
Informacje dodatkowe
Akumulatory można ładować, podłączając
dyktafon cyfrowy do gniazda zasilania
przy użyciu zasilacza sieciowego USB
AC‑U50A (nie należy do wyposażenia).
Akumulatory można ładować podczas
korzystania z dyktafonu cyfrowego, co
jest przydatne w przypadku długiego
nagrywania.
3 Podłącz zasilacz sieciowy USB do
125
PL
Jeśli wskaźnik baterii nie jest
wyświetlany, ładowanie nie zostało
wykonane prawidłowo. Ponownie
rozpocznij wykonywanie czynności od
punktu 1.
* Przybliżony czas wymagany do pełnego
naładowania całkowicie rozładowanego
akumulatora w temperaturze pokojowej.
Zależy od poziomu naładowania
akumulatorów i ich stanu. Czas może być
dłuższy, jeśli temperatura akumulatorów
jest niska lub były one ładowane podczas
przenoszenia danych na dyktafon cyfrowy.
Odłączanie dyktafonu
cyfrowego od gniazda
zasilania
Aby uniknąć uszkodzenia danych,
należy postępować zgodnie z poniższą
instrukcją.
1 W przypadku nagrywania lub
odtwarzania wiadomości naciśnij
przycisk  (zatrzymaj), aby
przełączyć dyktafon cyfrowy do
trybu zatrzymania.
2 Upewnij się, że wskaźnik pracy nie
miga.
3 Odłącz zasilacz sieciowy USB od
gniazda zasilania, a następnie
odłącz dyktafon cyfrowy od
zasilacza sieciowego USB.
 Uwagi


126
PL
Jeśli zamiast wskaźnika baterii wyświetlany
jest wskaźnik „
” lub „
”, nie można
ładować akumulatorów. Akumulatory należy
ładować w otoczeniu o temperaturze od 5°C
do 35°C.
Podczas odtwarzania wiadomości przez
wbudowany głośnik nie można ładować
akumulatorów.
Środki ostrożności
Zasilanie

Urządzenie może być zasilane
wyłącznie napięciem stałym 2,4 V
lub 3,0 V. Należy używać dwóch
akumulatorów NH-AAA lub dwóch
baterii alkalicznych LR03 (rozmiar AAA).
Bezpieczeństwo

Nie należy obsługiwać urządzenia
podczas prowadzenia samochodu,
jazdy na rowerze lub prowadzenia
innego pojazdu mechanicznego.
Obchodzenie się z urządzeniem



Nie należy pozostawiać urządzenia w
pobliżu źródeł ciepła ani w miejscach
narażonych na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych,
nadmiernych ilości kurzu lub wstrząsów
mechanicznych.
Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się
przypadkowo obcy przedmiot lub płyn,
należy wyjąć baterie i przed ponownym
użytkowaniem zlecić sprawdzenie
urządzenia wykwalifikowanej osobie.
Urządzenie należy chronić przed
spryskaniem wodą. Urządzenie nie jest
wodoszczelne. Szczególną ostrożność
Informacje dodatkowe
Podczas nagrywania (wskaźnik pracy świeci
lub miga na czerwono) albo uzyskiwania
dostępu do danych (wskaźnik pracy miga na
pomarańczowo):
 dyktafon cyfrowy nie powinien być
podłączany do zasilacza sieciowego USB
ani od niego odłączany, jeśli zasilacz jest
podłączony do gniazda zasilania.
 zasilacz sieciowy USB podłączony do
dyktafonu cyfrowego nie powinien być
podłączany do gniazda zasilania ani od
niego odłączany.
Może to spowodować uszkodzenie danych.
Jeśli dyktafon cyfrowy ma przetworzyć dużą
ilość danych, okno uruchamiania może być
wyświetlane przez dłuższy czas. Nie oznacza
to awarii urządzenia. Należy zaczekać, aż
komunikat zniknie z wyświetlacza.
 Podczas używania zasilacza sieciowego USB
(nie należy do zestawu) wskaźnik baterii nie
jest wyświetlany w oknie wyświetlacza.

127
PL

należy zachować w poniższych
sytuacjach.
 Mając urządzenie w kieszeni w czasie
wizyty w łazience itp. Kiedy użytkownik się schyli,
urządzenie może wpaść do wody i
ulec zamoczeniu.
 Używając urządzenia w miejscach,
gdzie będzie narażone na deszcz,
śnieg lub wilgoć.
 W sytuacjach, kiedy użytkownik się
spoci. Dotknięcie urządzenia mokrymi
dłońmi lub włożenie go do
kieszeni spoconej odzieży może
spowodować jego zamoczenie.
Używanie słuchawek w miejscu,
gdzie powietrze jest bardzo
suche, może spowodować ból
uszu. Jego przyczyną nie jest
uszkodzenie słuchawek, lecz ładunki
elektrostatyczne nagromadzone w ciele
użytkownika. Można je zmniejszyć,
nosząc niesyntetyczną odzież, która
zapobiega powstawaniu ładunków
elektrostatycznych.
Zakłócenia

128
PL
W przypadku umieszczenia urządzenia
w pobliżu zasilacza sieciowego,

świetlówki lub telefonu komórkowego
podczas nagrywania lub odtwarzania
mogą być słyszalne zakłócenia.
Potarcie lub zadrapanie urządzenia, na
przykład palcem, podczas nagrywania
może spowodować zakłócenie
nagrania.
Konserwacja

Do czyszczenia części zewnętrznych
należy używać miękkiego materiału
lekko zwilżonego wodą. Nie należy
używać alkoholu, benzyny ani
rozpuszczalników.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub
problemów dotyczących urządzenia
należy skontaktować się z najbliższym
punktem sprzedaży produktów firmy
Sony.
Zalecenia dotyczące kopii
zapasowych
Aby uniknąć ryzyka utraty danych
spowodowanej przypadkowym
użyciem lub nieprawidłowym
działaniem dyktafonu cyfrowego,
zaleca się tworzenie kopii zapasowych
nagrywanych wiadomości na
magnetofonie, komputerze, itp.
Dane techniczne
Sekcja dotycząca dyktafonu
cyfrowego
Pojemność (pojemność dostępna dla
użytkownika)
ICD-SX750:
2 GB (ok. 1,9 GB =���������������������
2 047 737 856��������
bajtów)
ICD-SX850:
4 GB (ok. 3,82 GB =���������������������
4 108 156 928��������
bajtów)
Część pamięci jest używana dla celów
zarządzania.
Czas nagrywania*
1
Patrz strona 32.
Zakres częstotliwości










LPCM 44/16: 50-20 000 Hz
LPCM 22/16: 50-10 000 Hz
MP3 192k: 50-16 000 Hz
MP3 128k: 50-16 000 Hz
MP3 48k: 50-14 000 Hz
LPEC STHQ: 50-20 000 Hz
LPEC ST: 50-16 500 Hz
LPEC STLP: 50-7 000 Hz
LPEC SP: 50-6 000 Hz
LPEC LP: 50-3 500 Hz
Szybkość transmisji: 32-320 kb/s, tryb VBR
Częstotliwość próbkowania: 16/22,05/24/32/
44,1/48 kHz
*2Obsługiwane jest też odtwarzanie plików
MP3 nagranych za pomocą dyktafonu
cyfrowego. Nie są obsługiwane wszystkie
kodery.
Szybkość transmisji i częstotliwości
próbkowania*3 dla plików WMA
Szybkość transmisji: 32-192 kb/s, tryb VBR
Częstotliwość próbkowania: 44,1 kHz
*3Wersja kodeka WMA Ver. 9 jest zgodna,
jednakże wersje MBR (Multi Bit Rate),
Lossless, Professional i Voice nie są
obsługiwane.
Nie można odtworzyć pliku chronionego
prawem autorskim.
Nie wszystkie enkodery są obsługiwane.
Ogólne
Głośnik
Średnica ok. 16 mm.
Informacje dodatkowe
*1W trakcie długiego nagrania może zajść
potrzeba wymiany baterii na nowe.
Informacje o czasie pracy przy zasilaniu
z baterii są podane na stronie 17.
Szybkość transmisji i częstotliwości
próbkowania przy nagrywaniu
plików MP3*2
Moc wyjściowa
150 mW
129
PL
Wejście/wyjście



niazdo mikrofonu (minigniazdo
G
stereofoniczne)
 wejście typu „plug in power” (zasilanie we
wtyku), minimalny poziom wejściowy 0,9
mV, mikrofon o impedancji 3 kiloomów lub
mniejszej
Gniazdo słuchawkowe (minigniazdo
stereofoniczne)
 wyjście na słuchawki 8-300 omów
Złącze USB
 Zgodne ze standardem High-Speed USB
Sterowanie szybkością odtwarzania
(DPC)
od –75% do +200%
Wymagane zasilanie
Dwa akumulatory NH-AAA: 2,4 V
Dwie baterie alkaiczne LR03 (rozmiar AAA): 3,0 V
Temperatura pracy
5˚C-35˚C
Wymiary (szer./wys./gł.) (bez
wystających części i elementów
sterujących) (JEITA)*4
31,3 × 130,0 × 15,4 mm
Masa (JEITA)*4
Ok. 77 g z uwzględnieniem akumulatorów
NH-AAA
*4Wartość zmierzona zgodnie z normą
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association)
130
PL
Dostarczone wyposażenie
Patrz strona 7.
Wyposażenie dodatkowe
Głośnik aktywny SRS-M50
Mikrofon pojemnościowy elektretowy
ECM‑CS10, ECM‑CZ10, ECM‑TL1
Kabel połączeniowy audio RK‑G136, RK-G139 (poza Europą)
Zasilacz sieciowy USB AC‑U50A
Akumulator NH‑AAA‑B2K
Ładowarka BCG-34HS2KA
Sprzedawca może nie oferować
wszystkich wyżej wymienionych
elementów wyposażenia dodatkowego.
W celu uzyskania szczegółowych
informacji należy skontaktować się ze
sprzedawcą.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec
zmianie bez uprzedzenia.
ww
Indeks
E
A
F
A-B Repeat......................................................................58
Akumulator........................................................7, 14, 16
Alarm..........................................................................67, 87
Folder......................................................... 27, 54, 97, 99
Funkcja LCF............................................................41, 83
Funkcja Voice Up.................................................63, 85
Funkcja VOR...................................................42, 80, 84
B
Edycja wiadomości....................................................71
Bateria...................................................................7, 14, 16
BEEP....................................................................................90
H
C
I
Czas nagrywania.........................................................32
Czas pracy baterii........................................................17
Indeks części i elementów sterujących
urządzenia
Okno wyświetlacza.............................................10
Przód...............................................................................8
Tył......................................................................................9
D
K
Kasowanie wiadomości..........................................71
Komunikaty o błędach.........................................120
Konserwacja...............................................................128
Kopiowanie plików do komputera..................96
Kopiowanie plików z komputera......................97
Indeks
Dane techniczne......................................................129
Digital Voice Editor.............................................7, 101
Instalowanie.........................................................104
Dodawanie nagrania........................................45, 86
Dodawanie nagrania zastępującego.....47, 86
DPC (funkcja Digital Pitch Control)..........59, 84
Dzielenie wiadomości.............................43, 75, 86
HOLD..........................................................................25, 78
131
PL
L
Ładowanie przez złącze USB...............................92
LPCM 22/16............................................ 17, 30, 32, 82
LPCM 44/16............................................ 17, 30, 32, 82
LPEC LP..................................................... 17, 30, 32, 82
LPEC SP..................................................... 17, 30, 32, 82
LPEC ST..................................................... 17, 30, 32, 82
LPEC STHQ.............................................. 17, 30, 32, 82
LPEC STLP................................................ 17, 30, 32, 82
M
Menu
ADD/OVER WRITE.........................................80, 86
ALARM.................................................................81, 87
BACKLIGHT.......................................................81, 91
BEEP......................................................................81, 90
DATE & TIME.....................................................81, 89
DETAIL MENU..................................................81, 88
DISPLAY..............................................................80, 84
DPC........................................................................80, 84
EASY SEARCH..................................................80, 85
EFFECT.................................................................80, 85
ERASE ALL.........................................................80, 87
ERASE BOOKMARK.......................................80, 87
FORMAT..............................................................81, 90
LCF (LOW CUT)...............................................80, 83
132
PL
LED........................................................................81, 91
LIMITER................................................................23, 88
MENU LANGUAGE........................................81, 91
MOVE...................................................................80, 87
PLAY MODE......................................................80, 86
PRE REC...............................................................81, 88
REC LEVEL..........................................................80, 83
REC MODE.........................................................80, 82
SELECT INPUT.................................................81, 89
SYNC REC...........................................................81, 88
TIME DISPLAY..................................................81, 89
USB CHARGE...................................................81, 92
Ustawianie................................................................79
Ustawienia menu.................................................80
V-UP......................................................................80, 85
VOR........................................................................80, 84
Mikrofon zewnętrzny.......................................49, 89
Monitorowanie nagrywania................................29
Moving a Message.....................................................73
MP3 128k................................................. 17, 30, 32, 82
MP3 192k................................................. 17, 30, 32, 82
MP3 48k.................................................... 17, 30, 32, 82
N
Nagrywanie wiadomości.......................................27
Nagrywanie za pomocą innego
urządzenia.......................................................................66
Nagrywanie za pomocą mikrofonu
zewnętrznego...............................................................49
Nagrywanie z innego urządzenia.....................50
Nagrywanie zsynchronizowane................51, 88
Nagrywanie z telefonu............................................50
Numer wiadomości...................................................10
O
Odcinanie niskich częstotliwości..............41, 83
Odtwarzanie wiadomości.....................................54
Ograniczenia systemowe...................................123
Okno wyświetlacza
Podczas nagrywania...........................................12
Podczas odtwarzania i zatrzymania..........10
Oprogramowanie....................................................101
P
R
Ręczny tryb nagrywania.........................................35
Regulowanie głośności...................................29, 54
Rozwiązywanie problemów.............................110
Digital Voice Editor...........................................117
Dyktafon cyfrowy..............................................110
S
Środki ostrożności...................................................127
T
Tryb gotowości do nagrywania.........................35
Tryb nagrywania.................................................30, 82
Tryb odtwarzania................................................57, 86
U
Indeks
Plik MP3......................................................... 30, 97, 129
Plik WMA...............................................................97, 129
Podłączanie dyktafonu cyfrowego do
komputera......................................................................95
Podstawa....................................................................7, 23
Ponowne odtworzenie
wiadomości....................................................57, 58, 86
Poziom nagrywania..........................................33, 83
Pozostały czas...............................................................84
Pozostały czas nagrywania...................................12
Przełącznik DIRECTNL..............................................29
Przenoszenie wiadomości............................73, 87
Przesyłanie plików...................................................108
Przygotowanie źródła zasilania..........................14
Urządzenie pamięci masowej USB...............109
Ustawianie języka...............................................21, 91
Ustawianie zegara......................................................19
133
PL
W
Wbudowane mikrofony.................................28, 36
Włączanie i wyłączanie dyktafonu
cyfrowego.......................................................................25
Wskaźnik baterii...................................................14, 16
Wstrzymanie nagrywania......................29, 43, 52
Wyszukiwanie do przodu......................................55
Wyszukiwanie do tyłu..............................................55
Wzmocnienie niskich tonów.......................60, 85
Z
Zakładka...................................................................64, 87
Zakłócenia....................................................................128
Zasilacz sieciowy USB...........................................125
Znacznik(i) priorytetu...............................................77
134
PL
Znaki towarowe








Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows
Media, Outlook, DirectX oraz odpowiednie logo są
znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami
handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach.
Apple i Macintosh są znakami towarowymi firmy
Apple Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych
i innych krajach.
Pentium jest zastrzeżonym znakiem towarowym
firmy Intel Corporation.
Nuance, the Nuance logo, Dragon, Dragon
NaturallySpeaking, and RealSpeak are trademarks
and/or registered trademarks of Nuance
Communications Inc., and/or its affiliates in the
United States and/or other countries.
Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3 oraz
patenty na licencji firm Fraunhofer IIS i Thomson.
są znakami
Nazwa „Memory Stick” i symbol
towarowymi firmy Sony Corporation.
są zastrzeżonymi
Nazwa „LPEC” i symbol
znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
Patenty USA i zagraniczne na licencji firmy Dolby
Laboratories.
Oprogramowanie „Digital Voice Editor” korzysta z
następujących modułów oprogramowania:
Microsoft DirectX Runtime 9.0c
©2004 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone
znaki towarowe są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich
właścicieli. Ponadto znaki „™ ” i „® ” nie są przytaczane
w niniejszej instrukcji we wszystkich przypadkach
występowania nazwy.
Indeks
135
PL
Download PDF

advertising