Sony | ICD-SX57 | Sony ICD-SX57 Instrukcja obsługi

2-894-353-12 (1)
Czynności wstępne
IC Recorder
Czynności podstawowe
Różne tryby nagrywania
Odtwarzanie/Kasowanie
Instrukcja obsługi
Edycja wiadomości
Korzystanie z funkcji menu
Używanie dyktafonu cyfrowego
z komputerem
Rozwiązywanie problemów
Informacje dodatkowe
Indeks
ICD-SX57/SX67/SX77
© 2007 Sony Corporation
Pozbycie się zużytego sprzętu
(Stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich stosujących
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że produkt nie
może być traktowany jako odpad
komunalny, lecz powinno się go
dostarczyć do odpowiedniego
punktu zbiórki sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, w celu recyklingu.
Odpowiednie zadysponowanie
zużytego produktu zapobiega potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko oraz
zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego zagospodarowania odpadów.
Recykling materiałów pomoże w ochronie środowiska
naturalnego. W celu uzyskania bardziej szczegółowych
informacji na temat recyklingu tego produktu, należy
skontaktować się z lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania
odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został
ten produkt.
Dotyczy następujących akcesoriów : Słuchawki
PL
Uwaga dla użytkowników
Program © 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007 Sony Corporation
Dokumentacja ©2007 Sony Corporation
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszej instrukcji
ani opisanego w niej oprogramowania nie można
reprodukować, tłumaczyć ani przekształcać na
jakąkolwiek postać odczytywalną maszynowo, w
całości ani w części, bez uprzedniej pisemnej zgody
firmy Sony Corporation.
W ŻADNYM WYPADKU FIRMA SONY CORPORATION
NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK
SZKODY, PRZYPADKOWE, ŚWIADOME LUB SPECJALNE,
NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY POWSTAŁY ONE W WYNIKU
CZYNU NIEDOZWOLONEGO, UMOWY LUB W INNY
SPOSÓB, WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ INSTRUKCJI LUB W
ZWIĄZKU Z NIĄ, Z OPROGRAMOWANIA LUB Z INNYCH
INFORMACJI ZAWARTYCH W TEJ INSTRUKCJI BĄDŹ W
ZWIĄZKU Z ZASTOSOWANIEM TYCH INFORMACJI.
Firma Sony Corporation zastrzega sobie prawo do
wprowadzania w dowolnym momencie dowolnych
modyfikacji niniejszej instrukcji lub zawartych w niej
informacji bez powiadomienia.
Oprogramowanie opisane w niniejszej instrukcji
może również podlegać warunkom odrębnej umowy
licencyjnej użytkownika.
 Niniejsze oprogramowanie jest przeznaczone dla
systemu Windows i nie może być używane na
komputerach Macintosh.
 Należący do wyposażenia kabel połączeniowy jest
przeznaczony dla dyktafonu cyfrowego ICD-SX57/
SX67/SX77. Nie można używać go do podłączania
innych dyktafonów cyfrowych.
Informacje
W ŻADNYM WYPADKU SPRZEDAWCA NIE
PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK
BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB ŚWIADOME
SZKODY DOWOLNEGO RODZAJU, ANI ZA STRATY
LUB KOSZTY SPOWODOWANE PRZEZ JAKIKOLWIEK
WADLIWY PRODUKT LUB KORZYSTANIE Z
JAKIEGOKOLWIEK PRODUKTU.
PL
Spis treści
Sprawdzanie zawartości
opakowania.......................................................7
Indeks części i elementów sterujących
urządzenia...........................................................8
Czynności wstępne
Etap 1: Przygotowanie źródła
zasilania.................................................................13
Ładowanie akumulatorów...............13
Podczas ładowania akumulatorów/
wymiany baterii......................................14
Etap 2: Ustawianie zegara.........................17
Etap 3: Przygotowania wymagane
przed rozpoczęciem nagrywania.........19
Czynności podstawowe
Nagrywanie wiadomości...........................21
Różne tryby nagrywania
Ręczny tryb nagrywania.............................25
Automatyczne rozpoczynanie
nagrywania sterowane dźwiękiem
– funkcja VOR....................................................26
PL
Dodawanie nagrania do wcześniej
nagranej wiadomości..................................27
Dodawanie nagrania zastępującego
podczas odtwarzania...................................29
Dzielenie wiadomości na dwie części
podczas nagrywania....................................30
Nagrywanie za pomocą mikrofonu
zewnętrznego...................................................31
Nagrywanie z innego urządzenia.........32
Nagrywanie dźwięku z telefonu
stacjonarnego lub
komórkowego.........................................33
Odtwarzanie/Kasowanie
Odtwarzanie wiadomości.........................34
Dostosowywanie odtwarzanego
dźwięku przez wzmocnienie
niesłyszalnego dźwięku – funkcja
Digital Voice Up......................................37
Dostosowywanie szybkości
odtwarzania – funkcja DPC
(Digital Pitch Control)..........................38
Wielokrotne odtwarzanie
określonego fragmentu
– tryb A-B Repeat..................................38
Dodawanie zakładki.............................39
Odtwarzanie wiadomości o określonej
godzinie razem z sygnałem
alarmu....................................................................40
Kasowanie wiadomości..............................43
Kasowanie wiadomości
pojedynczo................................................43
Kasowanie wszystkich wiadomości
w folderze...................................................44
Edycja wiadomości
Dzielenie wiadomości na dwie
części......................................................................45
Przenoszenie wiadomości do
innego folderu..................................................46
Dodawanie znaczników priorytetu
– funkcja Priority Mark.................................46
Korzystanie z funkcji menu
Ustawianie opcji w menu..........................47
Używanie dyktafonu
cyfrowego z komputerem
Wymagania dotyczące
systemu.......................................................59
Instalacja oprogramowania............60
Podłączanie dyktafonu cyfrowego
do komputera..........................................63
Korzystanie z plików pomocy........64
Odtwarzanie plików MP3 za pomocą
dyktafonu cyfrowego...................................64
Korzystanie z oprogramowania
„Digital Voice Editor”............................65
Korzystanie z Eksploratora
Windows.....................................................65
Struktura folderów i plików.............66
Korzystanie z dyktafonu cyfrowego
jako urządzenia pamięci masowej
USB..........................................................................67
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów....................68
Komunikaty o błędach
(dyktafon cyfrowy)................................76
Ograniczenia systemowe.................79
Korzystanie z oprogramowania
„Digital Voice Editor”.....................................58
Do czego służy oprogramowanie
„Digital Voice Editor”............................58
PL
Informacje dodatkowe
Nagrywanie za pomocą innego
urządzenia...........................................................81
Korzystanie z zasilacza sieciowego USB
(nie należy do wyposażenia)...................82
Środki ostrożności..........................................83
Dane techniczne.............................................84
Indeks.....................................................................86
PL
Sprawdzanie
zawartości
opakowania
Oprogramowanie „Digital Voice
Editor” (na dysku CD-ROM) (1)
Dyktafon cyfrowy (1)
Kabel połączeniowy USB (1)
Akumulatory (2)
Podstawka (1)
Minisłuchawki stereofoniczne* (1)
w niektórych regionach i z niektórymi
modelami podstawka nie należy do
wyposażenia.
Pokrowiec (1)
Instrukcja obsługi (1)
* Minisłuchawki stereofoniczne są
dostępne tylko w niektórych modelach w
pewnych regionach.
PL
Indeks części
i elementów
sterujących
urządzenia
Szczegółowy opis znajduje się na
stronach podanych w nawiasie.
Przód
Okno wyświetlacza (10, 11)
Przycisk DIVIDE/
39)
Przycisk
(zakładka) (31, 34,
(folder)/MENU
Przycisk  (nagraj/pauza) (21, 25, 26,
27, 29)
Przycisk  (zatrzymaj) (18, 21, 25, 27,
29, 34, 41, 43, 46, 47)
Przycisk  (wyszukiwanie do
przodu/szybkie przewijanie do
przodu) (35)
Przycisk  (odtwarzaj/zatrzymaj/
wprowadź)
Przycisk  (wyszukiwanie do
tyłu/szybkie przewijanie do tyłu) (35)
Przycisk VOL (głośność) +/– (23, 34)
Przycisk A-B (powtórz)/
(priorytet) (34, 38, 46)
Przycisk ERASE (43)
Otwór do zaczepienia paska na rękę
(Pasek nie należy do wyposażenia.)
Gniazdo  (słuchawek)* (21, 34, 81)
Wbudowane mikrofony
(stereofoniczne/kierunkowe) (21, 25)
Wskaźnik pracy (21, 25, 27, 29)
PL
* Podłącz należące lub nienależące do
wyposażenia słuchawki stereofoniczne lub
minisłuchawki stereofoniczne do gniazda
 (słuchawek). W przypadku występowania
szumów należy wyczyścić wtyk słuchawek.
Głośnik
Przełącznik HOLD**
Przełącznik V‑UP (funkcja Digital Voice
Up) (37)
Przełącznik funkcji DPC (38)
Przełącznik DIRECTNL
(kierunkowy) (24)
Gniazdo  (mikrofonu) (31, 32)
Złącze
(USB) (13, 63)
Komora baterii (13)
Tył
** Przesuń przełącznik HOLD w kierunku
pokazywanym przez strzałkę, aby
zablokować wszystkie funkcje wszystkich
przycisków. W trybie zatrzymania zostanie
wyświetlony komunikat „POWER SAVING…”
i wyświetlacz zostanie wyłączony, aby
zapobiec wyczerpaniu się baterii.
PL
Okno wyświetlacza
Wyświetlacz podczas odtwarzania i
zatrzymania
Wskaźnik trybu pracy
Wyświetlane są następujące ikony, w
zależności od bieżącego trybu pracy
: odtwarzanie
: zatrzymanie
: wyszukiwanie do
tyłu/szybkie przewijanie do tyłu,
wyszukiwanie do przodu/szybkie
przewijanie do przodu
: przejście do tyłu/przodu
w sposób ciągły
Wskaźnik folderu
Wskaźnik czasu trwania/pozostałego
czasu/daty i godziny nagrania
Wskaźnik nazwy folderu/nazwy
wiadomości/nazwy wykonawcy
10
PL
Wskaźnik stanu baterii/Naładowania
W przypadku używania baterii
suchych wskaźnik pokazuje stan
naładowania.
Podczas ładowania akumulatora jest
wyświetlana animacja.
Numer wybranej wiadomości/
Całkowita liczba wiadomości w
folderze
Znaczniki priorytetu
Pojawiają się na wyświetlaczu, gdy
dla wiadomości ustawiono znaczniki
priorytetu.
Wskaźnik zakładki
Pojawia się na wyświetlaczu, gdy dla
wiadomości ustawiono zakładkę.
Wskaźnik alarmu
Pojawia się na wyświetlaczu, gdy
ustawiono alarm dla wiadomości.
Wskaźnik efektu dźwiękowego
Wskazuje ustawienie opcji EFFECT w
menu.
BA1: Wzmocnione niskie tony.
BA2: Bardziej wzmocnione niskie
tony.
Wskaźnik trybu nagrywania W trybie
zatrzymania dyktafonu cyfrowego
wyświetla tryb nagrywania ustawiony
przy użyciu menu, a w trybie
odtwarzania wskazuje bieżący tryb
nagrywania.
STHQ: Standardowy stereofoniczny
tryb nagrywania dźwięku o wysokiej
jakości
ST: Standardowy stereofoniczny tryb
nagrywania
STLP: Stereofoniczny tryb nagrywania
wydłużonego
SP: Standardowy monofoniczny tryb
nagrywania
LP: Monofoniczny tryb nagrywania
wydłużonego
MP3: Tryb MP3 (tylko podczas
odtwarzania)
Wskaźnik czułości mikrofonu
Wyświetla bieżącą czułość mikrofonu.
(wysoka): Do nagrywania spotkań
lub w cichym/przestrzennym
miejscu.
(niska): Do nagrywania tekstu
dyktowanego lub w hałaśliwym
miejscu.
MAN (ustawienie ręczne): Do
nagrywania z czułością mikrofonu
ustawioną ręcznie.
Wskaźnik pozostałego czasu
nagrywania
Wyświetlacz podczas nagrywania
Wskaźnik trybu pracy
Wyświetlane są następujące symbole,
w zależności od bieżącego trybu
pracy dyktafonu.
: nagrywanie
: gotowość do nagrywania/
wstrzymanie nagrywania
: nagrywanie z funkcją VOR
: wstrzymanie nagrywania
z funkcją VOR
Miernik poziomu nagrywania
11
PL
Wskaźnik czułości mikrofonu
Wyświetla bieżącą czułość mikrofonu
podczas nagrywania z funkcją AGC
(Automatic Gain Control –
automatyczne sterowanie
wzmocnieniem).
(wysoka): Do nagrywania spotkań
lub w cichym/przestrzennym
miejscu.
(niska): Do nagrywania tekstu
dyktowanego lub w hałaśliwym
miejscu.
Wyświetla poziom czułości podczas
nagrywania z ustawieniem ręcznym.
Wskaźnik czasu trwania nagrywania
Wskaźnik alarmu
Wskaźnik trybu nagrywania
Wyświetla tryb nagrywania (STHQ, ST,
STLP, SP i LP) ustawiony w menu.
Wskaźnik opcji LIM (ograniczenia)
Wskazuje ustawienia opcji LIMITER
w menu.
Jeśli opcja „REC LEVEL” ma ustawioną
wartość „AUTO-AGC”, wyświetlany jest
symbol „---”.
Wskaźnik pozostałego czasu
nagrywania
Wskaźnik stanu baterii/Naładowania
12
PL
Wskaźnik funkcji LCF (Low Cut Filter –
filtr odcięcia niskich częstotliwości)
Wyświetla ustawienia opcji LCF w
menu.
Czynności wstępne
podłączenie złącza USB dyktafonu
cyfrowego do komputera.
Czynności wstępne
Etap 1: Przygotowanie
źródła zasilania
3 Naładuj akumulatory przez
Ładowanie akumulatorów
Aby korzystać z należącego do
wyposażenia oprogramowania „Digital
Voice Editor”, zalecane jest jego
zainstalowanie przed wykonaniem
czynności opisanych w punkcie 3.
1 Przesuń i podnieś pokrywę komory
baterii.
2 Włóż dwa akumulatory, zwracając
uwagę na prawidłową biegunowość,
a następnie zamknij pokrywę.
Kabel USB (należy
do wyposażenia)
Podczas ładowania jest wyświetlana
animacja z komunikatem „CONNECTING”
i symbolem wskaźnika baterii.
Po zakończeniu ładowania wyświetlany
jest wskaźnik „ ”. (Czas ładowania: około
4 godziny*)
Gdy dyktafon cyfrowy jest używany
pierwszy raz lub po pewnym okresie
nieużywania, zalecane jest wielokrotne
ładowanie akumulatorów aż do
wyświetlenia wskaźnika „ ”.
13
PL
Jeśli wskaźnik baterii nie jest wyświetlany,
ładowanie nie zostało wykonane
prawidłowo. Ponownie rozpocznij
wykonywanie czynności od punktu 1.
* Przybliżony czas wymagany do pełnego
naładowania całkowicie rozładowanego
akumulatora w temperaturze pokojowej.
Zależy od poziomu naładowania
akumulatora i jego stanu. Może być
dłuższy, jeśli temperatura akumulatorów
jest niska lub były one zmieniane podczas
przenoszenia danych na dyktafon cyfrowy.
W przypadku używania
akumulatorów w pełni
naładowanych lub baterii
alkalicznych LR03 (rozmiar AAA)
Wykonaj czynności opisane w punktach
1 i 2.
 Wskazówka
Akumulatory można naładować, podłączając
dyktafon cyfrowy do gniazda zasilania przy
użyciu zasilacza sieciowego USB (nie należy do
wyposażenia) (strona 82).
 Uwagi


14
PL
Jeśli zamiast wskaźnika stanu akumulatora/
naładowania wyświetlany jest wskaźnik
„
” lub „
”, nie można ładować
akumulatora. Akumulatory należy ładować w
otoczeniu o temperaturze od 5°C do 35°C.
Jeśli dla opcji „USB CHARGE” w menu „DETAIL
MENU” jest ustawiona wartość „OFF”, nie
można ładować akumulatorów przy użyciu
komputera. Dla opcji „USB CHARGE” należy

ustawić wartość „ON” (strona 57).
W tym dyktafonie cyfrowym nie należy
używać baterii manganowych.
Po włożeniu baterii po raz pierwszy lub
gdy dyktafon cyfrowy przez dłuższy
czas pozostawał bez baterii zostanie
wyświetlony ekran ustawiania zegara.
Informacje na temat ustawiania daty
i godziny można znaleźć w punkcie
4 sekcji „Etap 2: Ustawianie zegara” na
stronie 17.
Podczas ładowania
akumulatorów/wymiany
baterii
Wskaźnik baterii na wyświetlaczu
pokazuje stan baterii.
Wskaźnik baterii
: Naładuj oba akumulatory lub wymień
obie stare baterie na nowe.

: Jest wyświetlany komunikat „LOW
BATTERY” i dyktafon cyfrowy przestaje
działać.
Czas pracy baterii*1
Przy zastosowaniu akumulatorów
NH-AAA firmy Sony
ST*4
Tryb
STLP*5
nagrywania
Nagrywanie Ok. 16 godz.
30 min
Odtwarzanie*2 Ok. 17 godz.
przez głośnik 30 min
Odtwarzanie Ok. 24 godz.
przy użyciu 30 min
minisłuchawek
SP*6
Ok. 14 godz.
30 min
Ok. 17 godz.
Ok. 23 godz.
Ok. 17 godz.
Ok. 19 godz.
Ok. 27 godz.
30 min
MP3 (128 kb/s /
44,1 kHz)
Ok. 17 godz.
30 min
Ok. 24 godz.
Czynności wstępne
Tryb
STHQ*3
nagrywania
Nagrywanie Ok. 13 godz.
30 min
Odtwarzanie*2 Ok. 16 godz.
przez głośnik 30 min
Odtwarzanie Ok. 22 godz.
przy użyciu
minisłuchawek
Tryb
LP*7
nagrywania
Nagrywanie Ok. 19 godz.
Odtwarzanie*2 Ok. 19 godz.
przez głośnik 30 min
Odtwarzanie Ok. 28 godz.
przy użyciu
30 min
minisłuchawek
(godz.: godziny / min: minuty)
Przy zastosowaniu baterii alkalicznych
LR03 (SG) (rozmiar AAA) firmy Sony
Tryb
nagrywania
Nagrywanie
STHQ*3
Ok. 13 godz.
30 min
Odtwarzanie*2 Ok. 16 godz.
przez głośnik 30 min
Odtwarzanie Ok. 22 godz.
przy użyciu
minisłuchawek
ST*4
Ok. 14 godz.
30 min
Ok. 17 godz.
Ok. 23 godz.
15
PL
Tryb
STLP*5
nagrywania
Nagrywanie Ok. 16 godz.
30 min
Odtwarzanie*2 Ok. 17 godz.
przez głośnik 30 min
Odtwarzanie Ok. 24 godz.
przy użyciu 30 min
minisłuchawek
Tryb
LP*7
nagrywania
Nagrywanie Ok. 19 godz.
Odtwarzanie*2 Ok. 19 godz.
przez głośnik 30 min
Odtwarzanie Ok. 28 godz.
przy użyciu 30 min
minisłuchawek
SP*6
Uwaga dotycząca komunikatu
„UPDATING DATABASE…”
Ok. 17 godz.
Komunikat „UPDATING DATABASE…”
widoczny w oknie wyświetlacza
lub wskaźnik pracy migający na
pomarańczowo oznaczają, że dyktafon
cyfrowy uzyskuje dostęp do danych. Nie
należy wyjmować baterii ani odłączać
zasilacza sieciowego USB (nie należy do
wyposażenia), gdy urządzenie odczytuje
dane. Może to spowodować uszkodzenie
danych.
Ok. 19 godz.
Ok. 27 godz.
30 min
MP3 (128 kb/s /
44,1 kHz)
Ok. 17 godz.
30 min
Ok. 24 godz.
(godz.: godziny / min: minuty)
Czas pracy baterii może być krótszy w
zależności od sposobu pracy dyktafonu
cyfrowego
*2
Podczas odtwarzania przez głośnik
wewnętrzny z ustawionym poziomem
głośności VOL12
*3
STHQ: Stereofoniczny tryb wysokiej jakości
nagrywania
*4
ST: Standardowy stereofoniczny tryb
nagrywania
*5
STLP: Stereofoniczny tryb nagrywania
wydłużonego
*6
SP: Standardowy tryb nagrywania
*7
LP: Tryb nagrywania wydłużonego
*1
16
PL
 Uwaga
Jeśli dyktafon cyfrowy ma przetworzyć
dużą ilość danych, komunikat „UPDATING
DATABASE...” może być wyświetlany przez
dłuższy czas. Nie oznacza to awarii urządzenia.
Przed przystąpieniem do korzystania z
dyktafonu cyfrowego należy zaczekać, aż
komunikat zniknie.
Etap 2: Ustawianie
zegara
1 Wybierz z menu opcję „DATE &
TIME”.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
Czynności wstępne
/MENU.
W oknie wyświetlacza pojawi się tryb
menu.

/

/MENU
Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać opcję „DETAIL MENU” i naciśnij
przycisk .
Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać opcję „DATE & TIME” i naciśnij
przycisk .
2 Naciśnij przycisk  lub ,
W celu korzystania z funkcji alarmu
lub nagrywania daty i godziny należy
ustawić zegar.
Po włożeniu baterii po raz pierwszy lub
gdy dyktafon cyfrowy przez dłuższy
czas pozostawał bez baterii zostanie
wyświetlony ekran ustawiania zegara.
W takim przypadku należy przejść do
punktu 4.
aby wybrać opcję „AUTO” albo
„MANUAL” i naciśnij przycisk .
Po wybraniu opcji „AUTO” zegar jest
automatycznie synchronizowany z
zegarem komputera podłączonego
do dyktafonu cyfrowego, w którym
uruchomiono oprogramowanie
„Digital Voice Editor”.
Po wybraniu opcji „MANUAL” należy
przejść do następnych punktów.
17
PL
3 Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać opcję „07y1m1d” i naciśnij
przycisk .
4 Naciskaj przycisk  lub ,
aby ustawić kolejno rok, miesiąc,
dzień, godzinę i minuty, a następnie
naciśnij przycisk .
Zostanie wyświetlony komunikat
„EXECUTING….” oznaczający
ustawienie zegara.
5 Naciśnij przycisk , aby przywrócić
normalny stan wyświetlacza.
 Uwaga
Jeśli w ciągu minuty od wprowadzenia
ustawień zegara nie zostanie naciśnięty
przycisk , tryb ustawiania zegara
zostanie anulowany i nastąpi przywrócenie
normalnego stanu wyświetlacza.
18
PL
Nagrywanie spotkań



Dla opcji „MIC SENS” w menu wybierz
ustawienie „HIGH ” (strona 50).
Przesuń przełącznik DIRECTNL w
położenie „ON”, aby nagrać głos
dochodzący z określonego kierunku
(strona 24).
Dla opcji „LCF (LOW CUT)” wybierz
w menu ustawienie „ON”, aby
wyeliminować szumy spowodowane
przez projektor itp. (strona 50).
Nagrywanie koncertów


Dla opcji „REC LEVEL” w menu wybierz
ustawienie „MANUAL” (strona 51),
aby nagrywać bardziej realistyczny,
wyróżniający się dynamizmem i
łagodny dźwięk.
Dla opcji „LIMITER” wybierz w menu
ustawienie „ON” (strona 55), aby
zapobiec zniekształceniom z powodu
nagłego dopływu głośnego dźwięku.
Czynności wstępne
Etap 3: Przygotowania
wymagane przed
rozpoczęciem
nagrywania
19
PL
Nagrywanie tekstu dyktowanego
(przy użyciu oprogramowania do
rozpoznawania mowy)



Dla opcji „MIC SENS” wybierz w menu
ustawienie „LOW ” (strona 50).
Przesuń przełącznik DIRECTNL w
położenie „ON”, aby nagrać głos
dochodzący z określonego kierunku
(strona 24).
W celu transkrypcji wiadomości
nagranej na dyktafon cyfrowy
przy użyciu oprogramowania do
rozpoznawania mowy (nie należy do
wyposażenia) dla opcji „REC MODE”
wybierz ustawienie „STHQ”, „ST”, „STLP”
lub „SP” (strona 50).






Mikrofon
20
PL
Zanim będzie możliwa transkrypcja
nagranej wiadomości, należy utworzyć
plik użytkownika specjalnie przystosowany
do dźwięku nagranej mowy. Ta procedura
jest nazywana „szkoleniem”. Szczegółowe
informacje na temat „szkolenia” można
znaleźć w plikach pomocy używanego
oprogramowania do rozpoznawania mowy.
W celu uzyskania maksymalnej dokładności
rozpoznawania należy trzymać dyktafon
cyfrowy tak, aby mikrofon był oddalony
około 2–3 cm od kącika ust.
Aby ograniczyć w nagraniu odgłos
oddychania, nie należy trzymać mikrofonu
bezpośrednio z przodu ust.
Aby uzyskać maksymalną dokładność
rozpoznawania, należy unikać nagrywania w
hałaśliwym miejscu.
Transkrypcja nagranej wiadomości
zawierającej głos więcej niż jednej osoby jest
niemożliwa.
Możliwa jest transkrypcja następujących
wiadomości nagranych przy użyciu
dyktafonu cyfrowego lub plików zapisanych
na komputerze.
 Wiadomości nagrane w trybach STHQ, ST,
STLP i SP (pliki DVF)
 Zapisane na komputerze 16-bitowe pliki
WAV o częstotliwości 44,1/16/11 kHz
Czynności podstawowe
Nagrywanie
wiadomości
DIRECTNL
Wskaźnik pracy
Gniazdo  (słuchawek)
Czynności podstawowe
Wbudowane mikrofony
2
3
1
1
1
W tej sekcji opisano nagrywanie przy
użyciu trybu AUTO_AGC*, który jest
fabrycznym ustawieniem dyktafonu
cyfrowego.
* Auto Gain Control (Automatyczne
sterowanie wzmocnieniem)
1 Wybierz folder.
Naciśnij przycisk
/MENU, aby
wyświetlić okno wyboru folderu.
Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać folder, w którym chcesz
nagrać wiadomości, a następnie
naciśnij przycisk .
2 Włącz nagrywanie.
Naciśnij przycisk  (nagrywanie).
Wskaźnik pracy świeci na czerwono, a
okno wyświetlacza zmienia wygląd na
tryb nagrywania (strona 11).
Podczas nagrywania nie trzeba
przytrzymywać naciśniętego
przycisku  (nagrywanie). Nowa
wiadomość zostanie automatycznie
zapisana za ostatnio nagraną
wiadomością.
Mów do wbudowanego mikrofonu.
21
PL
3 Naciśnij przycisk  (zatrzymaj), aby
zatrzymać nagrywanie.
Dyktafon cyfrowy zatrzyma się na
początku bieżącego nagrania.
 Wskazówki
 Po zakupieniu dyktafonu cyfrowego jest już
dostępnych 5 folderów, a w każdym z nich
można nagrać do 999 wiadomości.
 Przy użyciu należącego do wyposażenia
oprogramowania „Digital Voice Editor”
można utworzyć nowe foldery lub usunąć
niepotrzebne (strona 58).
 Uwagi





22
PL
Gdy wskaźnik pracy miga lub świeci na
pomarańczowo, nie należy wyjmować baterii
ani odłączać zasilacza sieciowego USB. Może
to spowodować uszkodzenie danych.
Przypadkowe potarcie lub zadrapanie
dyktafonu cyfrowego, np. palcem, podczas
nagrywania może spowodować zakłócenie
nagrania.
Przed nagrywaniem należy sprawdzić
wskaźnik baterii (strona 14).
Aby uniknąć konieczności wymiany baterii
podczas długotrwałego nagrywania, należy
korzystać z zasilacza sieciowego USB (nie
należy do wyposażenia).
Maksymalny czas nagrywania i liczba
możliwych do zarejestrowania wiadomości
zależą od warunków korzystania z
urządzenia.
Aby
wstrzymać
nagrywanie*
Wykonaj następujące
czynności
Naciśnij przycisk
 (nagrywanie).
Podczas wstrzymania
nagrywania wskaźnik
pracy miga na czerwono,
a na wyświetlaczu miga
symbol „”.
anulować pauzę Naciśnij przycisk
 (nagrywanie).
i wznowić
Nagrywanie zostanie
nagrywanie
wznowione od tego miejsca.
(Aby zatrzymać nagrywanie
w trybie pauzy, naciśnij
przycisk  (zatrzymaj)).
natychmiast
dokonać
przeglądu
bieżącego
nagrania**
Naciśnij przycisk .
Nagrywanie zostanie
zatrzymane, a właśnie
nagrana wiadomość
zostanie odtworzona od
początku.
dokonać
przeglądu
podczas
nagrywania**
Naciśnij i przytrzymaj
przycisk  podczas
nagrywania lub w trybie
pauzy. Nagrywanie
zostanie zatrzymane, co
umożliwi wyszukiwanie
od końca z odsłuchem
w trybie szybkiego
odtwarzania. Po
zwolnieniu przycisku 
odtwarzanie rozpocznie się
od tego miejsca. Za tym
miejscem można dodać
nagranie zastępujące.
Wybierz tryb nagrywania w menu „REC
MODE”.
STHQ: Stereofoniczny tryb wysokiej
jakości nagrywania, umożliwia
nagrywanie dźwięku
stereofonicznego o wysokiej
jakości.
ST:
Standardowy stereofoniczny
tryb nagrywania, umożliwia
nagrywanie dźwięku
stereofonicznego.
STLP: Stereofoniczny tryb nagrywania
wydłużonego, umożliwia
wydłużenie czasu nagrywania
dźwięku stereofonicznego.
SP:
Standardowy monofoniczny
tryb nagrywania, umożliwia
nagrywanie dźwięku o
standardowej jakości.
LP:
Monofoniczny tryb nagrywania
wydłużonego, umożliwia
wydłużenie czasu nagrywania
dźwięku monofonicznego.
Aby nagrywać dźwięk w lepszej jakości,
wybierz tryb STHQ lub ST.
Podłącz należące do wyposażenia
minisłuchawki stereofoniczne do gniazda
 (słuchawek) i monitoruj nagrywanie.
Poziom głośności monitorowania można
regulować za pomocą przycisku VOL +
lub VOL –, ale poziom nagrywania jest
stały.
Czynności podstawowe
Wybieranie trybu nagrywania
Monitorowanie nagrywania
* Po upływie godziny od chwili wstrzymania
nagrywania tryb ten jest automatycznie
zwalniany i dyktafon cyfrowy przechodzi w
tryb zatrzymania.
** Tej funkcji nie można wybrać w ręcznym
trybie nagrywania.
Maksymalny czas nagrywania
Poniżej przedstawiono maksymalne
czasy nagrywania dla wszystkich
folderów.
Model ICD-SX57
Tryb STHQ
4 godz.
10 min
Tryb ST
11 godz.
10 min
Tryb SP
34 godz.
15 min
Tryb LP
91 godz.
20 min
Tryb STLP
21 godz.
35 min
Model ICD-SX67
Tryb STHQ
8 godz.
35 min
Tryb ST
22 godz.
50 min
Tryb SP
69 godz.
40 min
Tryb LP
185 godz.
55 min
Tryb STLP
44 godz.
00 min
23
PL
Model ICD-SX77
Tryb STHQ
17 godz.
25 min
Tryb ST
46 godz.
5 min
Tryb SP
140 godz.
35 min
Tryb LP
374 godz.
55 min
Tryb STLP
88 godz.
45 min
Nagrywanie dźwięku z
określonego kierunku
Aby nagrać dźwięk z określonego kierunku,
przesuń przełącznik DIRECTNL w położenie
„ON”. Jest to praktyczne przy nagrywaniu
konkretnego dźwięku podczas konferencji/
spotkania itd. W takim przypadku dźwięk
jest nagrywany w trybie monofonicznym,
nawet jeśli został wybrany stereofoniczny tryb
nagrywania (tryb STHQ, ST lub STLP).
Przełącznik DIRECTNL nie działa podczas
korzystania z mikrofonu zewnętrznego.
24
PL
Różne tryby nagrywania
6
7
1, 2
1, 2, 4
Wskaźnik
pracy
1, 2
1 Wybierz ręczny tryb nagrywania z
menu.
Wybierz opcję „MANUAL”, naciskając
przycisk  lub  w menu „REC
LEVEL”, a następnie naciśnij przycisk
.
3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk
 (nagrywanie).
Dyktafon cyfrowy przełączy się w tryb
gotowości do nagrywania. Podczas
mówienia do mikrofonu przesuwa się
miernik poziomu na wyświetlaczu.
Różne tryby nagrywania
3, 6
wybrać folder, w którym chcesz
nagrać wiadomości, a następnie
naciśnij przycisk .
Ręczny tryb
nagrywania
Naciśnij przycisk  lub , aby
4 Dostosuj poziom nagrywania.
Dostosuj maksymalny poziom źródła
dźwięku na około –12 dB na mierniku
poziomu nagrywania.
Jeśli jest wyświetlony komunikat „OVER”,
naciśnij przycisk  lub  i obniż
poziom nagrywania tak, aby komunikat
„OVER” nie był wyświetlany, co
zapobiegnie zniekształcaniu dźwięku.
Wskaźnik OVER
Miernik poziomu
2 Wybierz folder.
Naciśnij przycisk
/MENU, aby
wyświetlić okno wyboru folderu.
25
PL
Naciśnij i przytrzymaj przycisk 
lub , aby zmienić poziom dźwięku
w sposób ciągły. Poziom dźwięku jest
też wyświetlany w postaci liczby pod
miernikiem poziomu.
5 Wprowadź z menu inne ustawienia
dla nagrywania, takie jak „LCF (LOW
CUT)”, „LIMITER” itp.
Automatyczne
rozpoczynanie
nagrywania
sterowane dźwiękiem
– funkcja VOR
6 Włącz nagrywanie.
Naciśnij przycisk  (nagrywanie).
Wskaźnik pracy świeci na czerwono i
jest wyświetlony komunikat „REC”.
Podczas nagrywania nie trzeba
przytrzymywać naciśniętego
przycisku .
Mów do wbudowanego mikrofonu.
7 Naciśnij przycisk  (zatrzymaj), aby
2
1
1
zatrzymać nagrywanie.
Podczas nagrywania w trybie AUTO
AGC dla funkcji VOR (Voice Operated
Recording) wybierz w menu ustawienie
„ON” (strona 51).
26
PL
1 Naciśnij przycisk  lub ,
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat
„VOR”.
Nagrywanie rozpoczyna się, gdy
dyktafon cyfrowy wykryje dźwięk.
Nagrywanie zostaje wstrzymane, gdy
dźwięk nie jest wykrywany i miga
komunikat „VOR” oraz symbol „”.
Nagrywanie rozpoczyna się ponownie
po wykryciu dźwięku przez dyktafon
cyfrowy.
Wskaźnik pracy
2, 3
4
1
1
Różne tryby nagrywania
2 Naciśnij przycisk  (nagrywanie).
Dodawanie nagrania
do wcześniej nagranej
wiadomości
aby dla funkcji „VOR” wybrać w
menu ustawienie „ON”, a następnie
naciśnij przycisk .
Aby anulować funkcję VOR
Dla opcji „VOR” wybierz w menu
ustawienie „OFF”.
 Uwaga
Na działanie funkcji VOR mają wpływ dźwięki
otoczenia. W zależności od warunków
nagrywania należy ustawić w menu opcję
„MIC SENS”. Jeśli po zmianie czułości mikrofonu
jakość nagrania nie jest zadowalająca lub w
przypadku ważnych nagrań, dla funkcji „VOR”
należy wybrać w menu ustawienie „OFF”.
27
PL
Jeśli dla opcji „ADD/OVER” w menu
wybrano ustawienie „ADD”, do
odtwarzanej wiadomości można dodać
nagranie. Dodawane nagranie zostanie
umieszczone po bieżącej wiadomości
i będzie traktowane jak część tej
wiadomości.
 Nie można dodać nagrania do pliku
MP3.
Podczas odtwarzania wiadomości 3
Wiadomość 3
Wiadomość 4
Wiadomość 4
Dodane nagranie
aby dla opcji „ADD/OVER” wybrać
w menu ustawienie „ADD”, a
następnie naciśnij przycisk .
2 Podczas odtwarzania naciśnij
przycisk  (nagrywanie).
Zostanie wyświetlony komunikat „ADD
REC? [REC] TO EXECUTE…”
Szczegółowe informacje na temat
odtwarzania można znaleźć na
stronie 34.
3 Gdy wyświetlany jest komunikat
Po dodaniu nagrania
Wiadomość 3
1 Naciśnij przycisk  lub ,
„ADD REC? [REC] TO EXECUTE”,
naciśnij przycisk  (nagrywanie).
Wskaźnik pracy zacznie świecić
na czerwono. Nowe nagranie
zostanie dodane na końcu bieżącej
wiadomości.
4 Naciśnij przycisk  (zatrzymaj), aby
zatrzymać nagrywanie.
28
PL
Wskaźnik pracy
4
1
1
Różne tryby nagrywania
2, 3
Jeśli dla opcji „ADD/OVER” wybrano w
menu ustawienie „OVER”, za wybranym
miejscem w nagranej wiadomości można
dodać nagranie zastępujące. Część
wiadomości za wybranym miejscem
zostanie usunięta.
 Nie można dodać nagrania do pliku
MP3.
Dodawanie nagrania
zastępującego
podczas odtwarzania
Miejsce rozpoczęcia
nagrania zastępującego
Wiadomość 2
Wiadomość 3 Wiadomość 4
Usunięty fragment
wiadomości 2
Wiadomość 2
Wiadomość 3
Wiadomość 4
Nagranie zastępujące dodane w wiadomości 2
29
PL
1 Naciśnij przycisk  lub ,
aby dla opcji „ADD/OVER” wybrać
w menu ustawienie „OVER”, a
następnie naciśnij przycisk .
2 Podczas odtwarzania naciśnij
Dzielenie wiadomości
na dwie części
podczas nagrywania
przycisk  (nagrywanie).
Zostanie wyświetlony komunikat
„OVERWRITE REC? [REC] TO EXECUTE”.
Szczegółowe informacje na temat
odtwarzania można znaleźć na
stronie 34.
1
3 Gdy wyświetlany jest komunikatu
„OVERWRITE REC? [REC] TO
EXECUTE”, naciśnij przycisk
 (nagrywanie).
Wskaźnik pracy zacznie świecić na
czerwono. Następnie rozpocznie się
nagrywanie.
4 Naciśnij przycisk  (zatrzymaj), aby
zatrzymać nagrywanie.
Wiadomość można podzielić podczas
nagrywania, aby składała się z dwóch
oddzielnie ponumerowanych części.
Wiadomość 1
Wiadomość 2
Wiadomość 3
Wiadomość jest dzielona.
Nagrywanie jest
kontynuowane.
30
PL
1 Podczas nagrywania naciśnij
(zakładka).
Różne tryby nagrywania
Pod miernikiem poziomu zostanie
wyświetlona animacja pokazująca
dzielenie.
Numer nowej wiadomości zostanie
dodany w miejscu, w którym
naciśnięto przycisk. Wiadomość
zostanie podzielona na dwie części, a
nagranie będzie kontynuowane.
Nagrywanie za
pomocą mikrofonu
zewnętrznego
przycisk DIVIDE/
Mikrofon
stereofoniczny
1 Podłącz mikrofon zewnętrzny
do gniazda  (mikrofonu), gdy
dyktafon cyfrowy jest w trybie
zatrzymania.
W oknie wyświetlacza pojawi się
komunikat „SELECT INPUT”.
31
PL
2 Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać opcję „MIC IN”, a następnie
naciśnij przycisk .
Nagrywanie z innego
urządzenia
3 Mów do mikrofonu zewnętrznego i
rozpocznij nagrywanie.
Następuje automatyczne odłączenie
mikrofonu wbudowanego.
Jeśli poziom wejściowy jest za
słaby, dostosuj czułość mikrofonu
i/lub poziom nagrywania dyktafonu
cyfrowego.
Gdy podłączany jest mikrofon
z zasilaniem we wtyku, jest on
automatycznie zasilany z dyktafonu
cyfrowego.
Jeśli dyktafon cyfrowy nie jest w
trybie zatrzymania
Wybierz opcję „MIC IN” przy użyciu menu,
wybierając kolejno opcje „DETAIL MENU”
– „SELECT INPUT” – „MIC IN” (strona 55).
 Zalecane mikrofony
Z urządzeniem można używać elektretowego
mikrofonu pojemnościowego ECM-CS10
lub ECM-CZ10 firmy Sony (nie należą do
wyposażenia).
32
PL
Sprzęt
audio itd.
1 Podłącz inne urządzenie do
dyktafonu cyfrowego, gdy jest on w
trybie zatrzymania.
Podłącz złącze wyjścia audio (miniwtyk
stereofoniczny) urządzenia do gniazda
 (mikrofonu) dyktafonu cyfrowego
przy użyciu kabla połączeniowego
audio*.
W oknie wyświetlacza pojawi się
komunikat „SELECT INPUT”.
Jeśli dyktafon cyfrowy nie jest w
trybie zatrzymania
3 Włącz nagrywanie.
Wybierz opcję „AUDIO IN” przy użyciu
menu, wybierając kolejno opcje „DETAIL
MENU” - „SELECT INPUT” - „AUDIO IN”
(strona 55).
aby wybrać opcję „AUDIO IN”, a
następnie naciśnij przycisk .
* Opcjonalne kable połączeniowe audio
(nie należą do wyposażenia)
Do dyktafonu Do innego
cyfrowego
urządzenia
RK-G139 HG Miniwtyk
Miniwtyk
stereofoniczny monofoiczny
(bez rezystora) (bez rezystora)
Nagrywanie dźwięku z
telefonu stacjonarnego lub
komórkowego
Różne tryby nagrywania
Następuje automatyczne odłączenie
mikrofonu wbudowanego i jest
nagrywany dźwięk z dołączonego
urządzenia.
Jeśli poziom wejściowy jest za
słaby, dostosuj czułość mikrofonu
i/lub poziom nagrywania dyktafonu
cyfrowego.
2 Naciśnij przycisk  lub ,
Do nagrywania dźwięku z telefonu
stacjonarnego lub komórkowego można
używać elektretowego mikrofonu
pojemnościowego ECM-TL1 o wyglądzie
słuchawki (nie należy do wyposażenia).
Szczegółowy opis podłączenia można
znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej
wraz z mikrofonem ECM-TL1.
RK-G136 HG Miniwtyk
Miniwtyk
stereofoniczny stereofoniczny
(bez rezystora) (bez rezystora)
33
PL
Odtwarzanie/Kasowanie
Odtwarzanie
wiadomości
Gniazdo
 (słuchawek)
1, 2
5
1, 3
DIVIDE/
1
4
1 Wybierz folder.
Naciśnij przycisk
/MENU.
Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać folder, a następnie naciśnij
przycisk .
2 Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać numer wiadomości.
34
PL
V-UP
DPC
A-B/
3 Naciśnij przycisk , aby
rozpocząć odtwarzanie.
4 Dopasuj głośność za pomocą
przycisku VOL +/–.
5 Naciśnij przycisk , aby zatrzymać
odtwarzanie.
Po odtworzeniu jednej wiadomości
dyktafon cyfrowy zatrzymuje się na
początku następnej wiadomości.


Szybkie odnajdywanie punktu,
od którego ma się rozpocząć
odtwarzanie (Easy Search)
Jeśli opcja „EASY SEARCH” w menu ma
ustawioną wartość „ON” (strona 52),
można szybko znaleźć miejsce, od
którego ma się rozpocząć odtwarzanie,
wielokrotnie naciskając przycisk  lub
przycisk  podczas odtwarzania lub
wstrzymania odtwarzania.
Można się cofnąć o około 3 sekundy,
naciskając jeden raz przycisk , lub
przejść do przodu o około 10 sekund,
naciskając jeden raz przycisk . Ta
funkcja jest przydatna do znajdowania
żądanego miejsca w długim nagraniu.
Aby wyszukać do przodu (Cue):
Naciśnij i przytrzymaj przycisk 
podczas odtwarzania i zwolnij go
w miejscu, gdzie chcesz wznowić
odtwarzanie.
 Aby wyszukać do tyłu (Review):
Naciśnij i przytrzymaj przycisk 
podczas odtwarzania i zwolnij go
w miejscu, gdzie chcesz wznowić
odtwarzanie.
Dyktafon cyfrowy przeszukuje z małą
szybkością przy odtwarzaniu dźwięku.
Jest to przydatne do sprawdzenia
jednego słowa z przodu lub z tyłu. Jeśli
następnie przycisk zostanie naciśnięty
i przytrzymany, dyktafon cyfrowy
rozpocznie wyszukiwanie z większą
szybkością. Podczas wyszukiwania
do przodu/do tyłu licznik będzie
wyświetlany bez względu na ustawienie
opcji „DISPLAY” (strona 51).

Odtwarzanie/Kasowanie
Aby słuchać za pośrednictwem
minisłuchawek:
Podłącz należące do wyposażenia
minisłuchawki stereofoniczne do
gniazda  (słuchawek). Wbudowany
głośnik zostanie automatycznie
odłączony.
Aby słuchać za pośrednictwem
głośnika zewnętrznego:
Podłącz głośnik aktywny lub pasywny
(nie należy do wyposażenia) do gniazda
 (słuchawek).
Wyszukiwanie do przodu/do tyłu
podczas odtwarzania (Cue/
Review)
Słuchanie dźwięku o lepszej
jakości
35
PL
 Gdy wiadomości są odtwarzane
do końca ostatniej wiadomości





36
W przypadku dojścia do końca ostatniej
wiadomości podczas odtwarzania lub
szybkiego odtwarzania, przez 5 sekund
świeci komunikat „MESSAGE END”, a
wskaźnik pracy świeci na zielono (nie słychać
odtwarzanego dźwięku).
Gdy komunikat „MESSAGE END” i wskaźnik
pracy zgasną, dyktafon cyfrowy zatrzymuje
się na początku ostatniej wiadomości.
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku ,
gdy świeci komunikat „MESSAGE END”,
powoduje szybkie odtwarzanie wiadomości
i rozpoczęcie normalnego odtwarzania po
zwolnieniu przycisku.
Jeśli ostatnia wiadomość jest długa i
odtwarzanie ma zostać rozpoczęte w dalszej
jej części, naciśnij i przytrzymaj przycisk
, aby przejść do końca wiadomości, a
następnie naciśnij przycisk , gdy świeci
komunikat „MESSAGE END”, aby wrócić do
wybranego miejsca.
W przypadku wiadomości innych niż
ostatnia należy przejść do początku
następnej wiadomości i włączyć odtwarzanie
do tyłu do żądanego punktu.
Aby
Wykonaj następujące
czynności
zatrzymać
odtwarzanie
w bieżącym
miejscu
(funkcja
Playback Pause)
Naciśnij przycisk
 (zatrzymaj) lub .
Aby wznowić
odtwarzanie od tego
miejsca, naciśnij
ponownie przycisk .
PL
wrócić na
początek
bieżącej
wiadomości*
Naciśnij raz przycisk
.**
cofnąć się do
poprzednich
wiadomości
Naciśnij kilkakrotnie
przycisk . (W trybie
zatrzymania naciśnięcie
i przytrzymanie
przycisku powoduje
ciągłe przechodzenie
do poprzednich
wiadomości).
przejść do
następnej
wiadomości*
Naciśnij raz przycisk
.**
przejść do
kolejnych
wiadomości
Naciśnij kilkakrotnie
przycisk .
(W trybie zatrzymania
naciśnięcie i
przytrzymanie przycisku
powoduje ciągłe
przechodzenie pomiędzy
wiadomościami.)
* W przypadku ustawienia zakładki dla
wiadomości dyktafon cyfrowy zatrzyma się
na zakładce.
** Te czynności można wykonać, gdy dla
opcji „EASY SEARCH” wybrano ustawienie
„OFF” (strona 52).
Różne tryby odtwarzania
Podczas odtwarzania naciśnij i
przytrzymaj przycisk , aż zostanie
wyświetlony symbol „ 1”. Wybrana
wiadomość będzie odtwarzana
wielokrotnie.
Aby wznowić normalne odtwarzanie,
naciśnij ponownie przycisk .
Przesunięcie przełącznika V-UP w
położenie „ON” powoduje, że materiał
dźwiękowy o niskim poziomie głośności
jest wzmacniany, co ułatwia odbiór
dźwięków nawet o bardzo małej
głośności.
Dla opcji „V-UP LEVEL” można wybrać w
menu ustawienie „MAX” lub „MID”
(strona 57).
Odtwarzanie/Kasowanie
Wielokrotne odtwarzanie
wiadomości
Dostosowywanie
odtwarzanego dźwięku
przez wzmocnienie
niesłyszalnego dźwięku –
funkcja Digital Voice Up
W menu „PLAY MODE” (strona 52) można
wybrać następujące tryby odtwarzania:
„1 FILE” (jednokrotne odtworzenie jednej
wiadomości/jednego pliku), „FOLDER”
(odtwarzanie wszystkich wiadomości/
plików w wybranym folderze w sposób
ciągły), „ALL” (odtworzenie wszystkich
nagranych wiadomości/plików w sposób
ciągły).
Aby wznowić normalne
odtwarzanie
Przesuń przełącznik V-UP z powrotem w
położenie „OFF”.
Wzmocnienie niskich tonów
Ustaw wartość opcji „EFFECT” w menu na
„BASS1” lub „BASS2” (strona 52).
37
PL
Dostosowywanie szybkości
odtwarzania – funkcja DPC
(Digital Pitch Control)
Wielokrotne odtwarzanie
określonego fragmentu
– tryb A-B Repeat
Przesunięcie przełącznika DPC w
położenie „ON” umożliwia zmianę
szybkości odtwarzania w zakresie od
+200% do –75% w porównaniu do
prędkości normalnej.
Dzięki funkcji cyfrowego przetwarzania
dźwięku głos w wiadomości jest
odtwarzany w naturalnej tonacji.
1 Podczas odtwarzania naciśnij
1 Przesuń przełącznik DPC w
położenie „ON.”
2 W menu „DPC” dostosuj szybkość
odtwarzania (strona 51).
Aby wznowić normalne
odtwarzanie
Przesuń przełącznik DPC w położenie
„OFF”.
krótko przycisk A-B
(powtarzanie)/ (priorytet), aby
ustawić punkt początkowy A.
Zostanie wyświetlony komunikat
„A-B B?”.
2 Ponownie naciśnij krótko przycisk
A-B (powtarzanie)/ (priorytet),
aby ustawić punkt końcowy B.
Zostanie wyświetlony symbol
„ A-B”, a określony fragment będzie
odtwarzany wielokrotnie.
Aby wznowić normalne
odtwarzanie
Naciśnij przycisk .
Aby zmienić fragment
przeznaczony do wielokrotnego
odtwarzania w trybie A-B Repeat
Podczas odtwarzania w trybie A-B Repeat
naciśnij ponownie przycisk A-B/
(priorytet) i rozpocznij od opisanego
powyżej punktu 1.
38
PL
Dodawanie zakładki
1 W trybie odtwarzania lub
Zakładka zostanie dodana i trzykrotnie
mignie symbol „ ” (zakładka).
W przypadku dodania zakładki do
wiadomości, która już ma zakładkę,
poprzednio dodana zakładka zostanie
usunięta, a nowa zakładka zostanie
dodana w nowo określonym miejscu.
Naciśnij przycisk  lub ,
gdy dyktafon cyfrowy jest w trybie
zatrzymania. Gdy symbol „ ” mignie
jednokrotnie, naciśnij przycisk .
Aby usunąć zakładkę
Dla opcji „ERASE BKMRK” wybierz w menu
ustawienie „YES” (strona 54).
Odtwarzanie/Kasowanie
zatrzymania naciśnij przycisk
DIVIDE/ (zakładka) i przytrzymaj
przez ponad 1 sekundę.
W dowolnym miejscu wiadomości
można dodać zakładkę i używać jej w
czasie odtwarzania. W każdej wiadomości
można dodać tylko jedną zakładkę.
Aby rozpocząć odtwarzanie od
zakładki
 Uwagi


Nie można dodać zakładki w plikach MP3.
Dodanie jej jest też niemożliwe na samym
początku lub na samym końcu wiadomości.
39
PL
Odtwarzanie
wiadomości o
określonej godzinie
razem z sygnałem
alarmu
Można ustawić sygnał alarmu i
rozpoczęcie odtwarzania wybranej
wiadomości o określonej godzinie.
Wiadomość może być odtwarzana w
określonym dniu, raz w tygodniu lub
codziennie o tej samej godzinie.
Można ustawić do 30 alarmów.
 Uwagi



Nie można ustawić alarmu, jeśli nie został
ustawiony zegar lub nie została nagrana
żadna wiadomość.
Jest to też niemożliwe, gdy dla wskaźnika
folderu jest wyświetlany symbol „ ”
(strona 66).
Alarm włącza się, nawet jeśli dla opcji „BEEP”
wybrano w menu ustawienie „OFF”
(strona 53).
1 Wybierz wiadomość, którą chcesz
odtworzyć wraz z alarmem.
2 Przejdź w tryb ustawiania alarmu.
W menu wybierz opcję „ALARM” i
naciśnij przycisk .
Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać opcję „NEW”, a następnie
naciśnij przycisk .
3 Ustaw datę i godzinę alarmu.
Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać opcję „DATE”, dzień tygodnia
lub opcję „DAILY”, a następnie naciśnij
przycisk .
Jeśli wybrano opcję „DATE”:
Ustaw kolejno miesiąc, dzień, godzinę
i minuty, jak opisano w sekcji „Etap
2: Ustawianie zegara” na stronie 17,
a następnie naciśnij przycisk .
Zostaną wyświetlone komunikat
„EXECUTING…” i wybrane ustawienie.
Jeśli wybrano dzień tygodnia lub
opcję „DAILY”:
Naciśnij przycisk  lub , aby
ustawić godzinę, a następnie naciśnij
przycisk , naciśnij przycisk
 lub , aby ustawić minuty
i następnie naciśnij przycisk .
Zostaną wyświetlone komunikat
„EXECUTING…” i wybrane ustawienie.
Po zakończeniu procesu ustawiania w
oknie wyświetlacza pojawi się symbol
„” (wskaźnik alarmu).
40
PL
O określonej godzinie alarm włączy się
na około 10 sekund i rozpocznie się
odtwarzanie wybranej wiadomości.
Po zakończeniu odtwarzania dyktafon
cyfrowy zatrzyma się automatycznie na
początku tej wiadomości.
1 Wybierz w menu kolejno opcje
„ALARM” – „LIST”, a następnie
naciśnij przycisk .
Zostanie wyświetlona lista alarmu.
2 Naciśnij przycisk  lub ,
aby wybrać element, który chcesz
zmienić, a następnie naciśnij
przycisk .
Naciśnij przycisk , a wiadomość
zostanie ponownie odtworzona od
początku.
3 Naciśnij przycisk  lub , aby
Aby zatrzymać alarm przed
rozpoczęciem odtwarzania
4 Wybierz opcję „DATE”, dzień
Naciśnij przycisk , gdy słychać dźwięk
alarmu. Odtwarzanie alarmu można
zatrzymać nawet w przypadku, gdy
włączona jest funkcja HOLD.
5 Ustaw datę i godzinę, a następnie
Odtwarzanie/Kasowanie
Aby ponownie odsłuchać
wiadomość
Aby zmienić ustawienie alarmu
W ustawionym dniu o określonej
godzinie
wybrać opcję „EDIT”, a następnie
naciśnij przycisk .
tygodnia lub opcję „DAILY”, a
następnie naciśnij przycisk .
naciśnij przycisk .
Zostaną wyświetlone komunikat
„EXECUTING…” i wybrane ustawienie.
41
PL
Aby anulować ustawienie alarmu
Wykonaj czynności opisane w punktach
1 i 2 sekcji zatytułowanej „Aby zmienić
ustawienie alarmu”. W punkcie 3 wybierz
opcję „CANCEL” i naciśnij przycisk .
Zostanie wyświetlony komunikat
„CANCEL ALARM?”. Naciśnij przycisk 
lub , aby wybrać opcję „YES” i naciśnij
przycisk . Alarm zostanie anulowany,
a z okna wyświetlacza zniknie wskaźnik
alarmu.
 Uwagi





42
PL
Dla każdej wiadomości można ustawić tylko
jeden alarm.
Jeśli godzina alarmu nadejdzie w chwili
odtwarzania innej wiadomości z ustawionym
alarmem, odtwarzanie zatrzyma się i zostanie
odtworzona nowa wiadomość.
Jeśli godzina alarmu nadejdzie w czasie
nagrywania, wyemitowanie sygnału alarmu
nastąpi po jego zakończeniu. Symbol
„” zacznie migać o ustawionej godzinie
włączenia alarmu.
Jeśli podczas nagrywania przypada godzina
włączenia więcej niż jednego alarmu,
odtworzona zostanie tylko pierwsza
wiadomość.
Jeśli godzina alarmu nadejdzie w chwili,
gdy dyktafon cyfrowy znajduje się w trybie
menu, zostanie wyemitowany sygnał alarmu
i nastąpi anulowanie trybu menu.




Jeśli wiadomość z ustawionym alarmem
zostanie podzielona, ustawienie alarmu
pozostanie związane tylko z pierwszą częścią
podzielonej wiadomości.
Po zakończeniu odtwarzania wiadomości
z alarmem ustawienie alarmu nie zostanie
anulowane.
Jeśli ustawiono 30 alarmów, nie można
ustawić nowego. Najpierw należy anulować
alarm.
Usunięcie wiadomości z ustawionym
alarmem powoduje także anulowanie
alarmu.
Kasowanie wiadomości
pojedynczo
Kasowanie
wiadomości
Niechciane wiadomości można
skasować, pozostawiając wszystkie inne.
Gdy wiadomość zostanie skasowana,
pozostałe wiadomości zostaną ponownie
ponumerowane, aby nie było między
nimi wolnej pozycji.
ERASE
Można skasować poszczególne
wiadomości lub jednocześnie skasować
wszystkie wiadomości w folderze.
 Uwaga
Skasowanego nagrania nie można odzyskać.
Odtwarzanie/Kasowanie
1 Naciśnij przycisk ERASE podczas
odtwarzania wiadomości, którą
chcesz skasować, lub naciśnij
przycisk ERASE i przytrzymaj przez
ponad jedną sekundę w trybie
zatrzymania dyktafonu cyfrowego.
Zostaną wyświetlone tytuł
wiadomości, numer wiadomości
i komunikat „ERASE? [ERASE] TO
EXECUTE” oraz nastąpi ponowne
odtworzenie wiadomości.
2 Naciśnij ponownie przycisk ERASE
podczas wyświetlania komunikatu
„ERASE? [ERASE] TO EXECUTE”.
Wiadomość zostanie skasowana,
zmieni się również numeracja
pozostałych wiadomości.
Aby anulować kasowanie
Naciśnij przycisk  (zatrzymaj).
43
PL
Kasowanie wszystkich
wiadomości w folderze
Wybierz w menu opcję „ERASE ALL”
(strona 54).
44
PL
Nie można podzielić pliku MP3.

Dzielenie wiadomości
na dwie części
Wiadomość 1
 Uwagi




Operacja dzielenia wiadomości wymaga
pewnej ilości pamięci. Więcej informacji
na ten temat można znaleźć w sekcji
„Ograniczenia systemowe” na stronie 79.
Po podzieleniu wiadomości zawierającej
znaczniki priorytetu znaczniki te zostaną
dodane do obu części podzielonej
wiadomości.
Jeśli zostanie podzielona wiadomość z
tytułem, nowa część wiadomości otrzyma
taki sam tytuł.
Nie można podzielić wiadomości w miejscu
znajdującym się na samym jej początku lub
końcu albo przy zakładkach.
Wiadomość 3
Wiadomość jest dzielona.
Wiadomość 1 Wiadomość 2 Wiadomość 3 Wiadomość 4
Numery wiadomości ulegają zwiększeniu.
1 Podczas odtwarzania naciśnij
przycisk DIVIDE/
(zakładka).
Zostaną wyświetlone tytuł
wiadomości, numer wiadomości
i komunikat „DIVIDE? [DIVIDE] TO
EXECUTE”.
Edycja wiadomości
Wiadomość można podzielić podczas
odtwarzania, aby składała się z dwóch
oddzielnie ponumerowanych części.
Dzieląc wiadomość, można łatwo
znaleźć miejsce, od którego ma ona
być odtwarzana. Jest to szczególnie
przydatne w przypadku długich
nagrań, np. przy nagrywaniu spotkania.
Wiadomości można dzielić tak długo, aż
całkowita liczba wiadomości w folderze
wyniesie 999 lub całkowita liczba
wiadomości we wszystkich folderach
wyniesie 1012.
Wiadomość 2
Edycja wiadomości
2 Naciśnij ponownie przycisk
DIVIDE/
(zakładka).
Numery kolejnych wiadomości
zostaną zwiększone o jeden.
45
PL
Przenoszenie
wiadomości do
innego folderu
 Uwaga
Gdy dla wskaźnika folderu jest wyświetlany
symbol „ ”, nie można przenieść wiadomości
(strona 66).
1 Wybierz wiadomość, którą chcesz
przenieść.
2 Wybierz w menu opcję „MOVE” i
naciśnij przycisk .
3 Naciśnij przycisk  lub , aby
zaznaczyć folder, do którego chcesz
przenieść wiadomość, a następnie
naciśnij przycisk .
Zostanie wyświetlony komunikat
„EXECUTING…”, a wiadomość zostanie
przeniesiona do folderu docelowego.
Wiadomość przeniesiona do innego
folderu zostanie skasowana z folderu,
w którym znajdowała się wcześniej.
Aby anulować przenoszenie
wiadomości
Naciśnij przycisk  (zatrzymaj) przed
wykonaniem czynności opisanej w
punkcie 3.
46
PL
Dodawanie
znaczników
priorytetu – funkcja
Priority Mark
Do ważnych wiadomości można
dodać znacznik priorytetu ( ). Istnieją
cztery poziomy priorytetu: „
”
(najważniejszy), „ ”, „ ” i bez znacznika
priorytetu. Znaczniki priorytetu można
dodawać zarówno w trybie zatrzymania,
jak i w trybie odtwarzania.
 Nie można dodać znacznika priorytetu
do pliku MP3.
1 Wybierz wiadomość, którą chcesz
oznaczyć.
2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk
A-B/ (priorytet).
Zacznie migać wskaźnik „ ”.
3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk
A-B/ (priorytet).
Po każdym naciśnięciu i przytrzymaniu
przycisku A-B/ znaczniki priorytetu
zmienią się następująco:




Brak
znacznika
Korzystanie z funkcji menu
Ustawianie opcji w
menu
1 Naciśnij przycisk
/MENU i
przytrzymaj go przez ponad jedną
sekundę, aby wejść do trybu menu.
Zostanie wyświetlone okno trybu
menu.
2 Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać opcję menu, dla której
chcesz wybrać ustawienie, a
następnie naciśnij przycisk .
Korzystanie z funkcji menu
3 Naciśnij przycisk  lub ,
aby wskazać ustawienie, które
chcesz wybrać, a następnie naciśnij
przycisk .
4 Naciśnij przycisk , aby wyjść z
trybu menu.
 Uwaga
Jeśli przez ponad jedną minutę nie zostanie
naciśnięty żaden przycisk, tryb menu zostanie
automatycznie anulowany i nastąpi powrót do
normalnego okna wyświetlacza.
Aby wrócić do poprzedniego
okna
Naciśnij przycisk /MENU podczas
pracy w trybie menu.
47
PL
Ustawienia menu
Opcje menu
Tryb pracy
( : możliwe ustawienie/
 : niemożliwe ustawienie)
Tryb
zatrzymania
Tryb
odtwarzania
Tryb
nagrywania
Ustawienia
48
REC MODE
LP, SP, STLP, ST, STHQ



MIC SENS
LOW, HIGH



LCF (LOW CUT)
ON, OFF



REC LEVEL
AUTO_AGC, MANUAL



VOR
ON, OFF



DISPLAY
ELAPSE, REMAIN, REC DATE



DPC
n% (n=-75 - +200)



EFFECT
BASS1, BASS2, OFF



EASY SEARCH
ON, OFF



PLAY MODE
1 FILE, FOLDER, ALL



ADD/OVER
ADD, OVER, OFF



BEEP
ON, OFF



LED
ON, OFF



BACKLIGHT
10 SEC, 60 SEC, OFF



ERASE ALL
ERASE ALL?  YES, NO



ERASE BKMRK
ERASE BOOKMARK?  YES, NO



MOVE
(Folder do przeniesienia)



ALARM
NEW, LIST  EDIT, CANCEL



PL
Opcje menu
Tryb
zatrzymania
Tryb
odtwarzania
Tryb
nagrywania
Tryb pracy
( : możliwe ustawienie/
 : niemożliwe ustawienie)
Ustawienia



LIMITER
ON, OFF



SELECT INPUT
MIC IN, AUDIO IN



DATE&TIME
MANUAL, AUTO



FORMAT
ERASE ALL DATA?  YES, NO



USB CHARGE
ON, OFF



V-UP LEVEL
MID, MAX



DETAIL MENU
Korzystanie z funkcji menu
49
PL
50
Opcje menu
Ustawienia (*: Ustawienie początkowe)
REC MODE
Umożliwia ustawienie trybu nagrywania.
STHQ*:
Umożliwia nagrywanie dźwięku stereofonicznego o wysokiej jakości.
ST:
Umożliwia nagrywanie dźwięku stereofonicznego o standardowej
jakości.
STLP:
Umożliwia wydłużenie czasu nagrywania dźwięku stereofonicznego.
SP:
Umożliwia nagrywanie w trybie standardowej jakości (dźwięk
monofoniczny).
LP:
Umożliwia wydłużenie czasu nagrywania (dźwięk monofoniczny).
MIC SENS
Umożliwia wybranie czułości mikrofonu. To ustawienie można
zastosować, jeśli dla opcji „REC LEVEL” wybrano ustawienie
„AUTO_AGC”.
HIGH *:
Do nagrywania spotkań lub w cichym i/lub przestrzennym miejscu.
LOW :
Do nagrywania tekstu dyktowanego lub w hałaśliwym miejscu.
LCF (LOW CUT)
Umożliwia odcięcie częstotliwości niższych niż 200 Hz w celu
ograniczenia hałasu spowodowanego wiatrem (Low Cut Filter – filtr
odcięcia niskich częstotliwości).
OFF*:
Funkcja LCF nie działa.
ON:
Funkcja LCF jest włączona.
PL
Stosowane przy nagrywaniu przy użyciu opcji AGC lub w trybie
ręcznym.
AUTO_AGC*:
Poziom głośności nagrania jest regulowany automatycznie, a
nagrywane dźwięki są pozbawione zniekształceń. Czułość mikrofonu
można dostosować przez zmianę ustawienia opcji „MIC SENS”.
MANUAL:
Umożliwia ręczne dostosowanie poziomu nagrywania (strona 25).
VOR
Umożliwia ustawienie funkcji VOR (Voice Operated Recording –
nagrywanie sterowane głosem). To ustawienie można zastosować,
jeśli dla opcji „REC LEVEL” wybrano ustawienie „AUTO_AGC”.
OFF*:
Funkcja VOR nie działa.
ON:
Funkcja VOR działa po naciśnięciu przycisku  (nagrywanie).
Nagrywanie rozpoczyna się po wykryciu przez dyktafon cyfrowy
dźwięku i zatrzymuje, gdy nie słychać żadnych dźwięków, dzięki
czemu nie jest rejestrowana cisza.
DISPLAY
Umożliwia zmianę trybu wyświetlania. (Elementy pokazywane w
trybie odtwarzania/zatrzymania)
ELAPSE*:
Czas odtwarzania jednej wiadomości
REMAIN:
Pozostały czas jednej wiadomości
REC DATE:
Data i godzina nagrania
DPC
Umożliwia ustawienie funkcji DPC (Digital Pitch Control).
Przesunięcie przełącznika DPC w położenie „ON” umożliwia
dostosowanie szybkości odtwarzania w zakresie od +200% do -75%.
Szybkość można zmieniać co 10% w przypadku ustawienia + i co 5%
dla ustawienia –.
–30%*
Korzystanie z funkcji menu
Ustawienia (*: Ustawienie początkowe)
REC LEVEL
Opcje menu
51
PL
Opcje menu
Ustawienia (*: Ustawienie początkowe)
EFFECT
Umożliwia wzmocnienie odbioru niskich tonów podczas
odtwarzania.
OFF*:
Funkcja EFFECT nie działa.
BASS1:
Wzmocnienie odbioru niskich tonów.
BASS2:
Jeszcze większe wzmocnienie odbioru niskich tonów.
 Uwaga
Funkcja EFFECT nie działa podczas odtwarzania wiadomości przy użyciu
głośnika.
52
EASY SEARCH
Umożliwia ustawienie funkcji łatwego wyszukiwania.
OFF*:
Funkcja łatwego wyszukiwania nie działa. Naciśnięcie przycisku 
lub  powoduje przesunięcie wiadomości do przodu lub do tyłu.
ON:
Naciśnięcie przycisku  umożliwia przejście do przodu o około
10 sekund, a naciśnięcie przycisku  pozwala cofnąć się o około
3 sekundy. Funkcja ta jest przydatna do znajdowania żądanego
miejsca w długim nagraniu.
PLAY MODE
Umożliwia ustawienie trybu nagrywania.
FOLDER*:
Umożliwia odtwarzanie wszystkich wiadomości w folderze w sposób
ciągły.
ALL:
Umożliwia odtwarzanie wszystkich wiadomości w sposób ciągły.
1 FILE:
Po odtworzeniu jednej wiadomości dyktafon cyfrowy zatrzymuje się
na początku następnej wiadomości.
PL
Umożliwia dodanie nagrania do wcześniej zarejestrowanej
wiadomości lub dodanie nagrania zastępującego podczas
odtwarzania.
OFF*:
Dodawanie lub zastępowanie nagrań nie jest możliwe.
ADD:
Umożliwia dodanie nagrania.
OVER:
Umożliwia zastąpienie nagrania.
BEEP
Umożliwia włączenie lub wyłączenie sygnału akustycznego.
ON*:
Przyjęcie każdej operacji zostanie potwierdzone sygnałem
akustycznym.
OFF:
Sygnały akustyczne nie będą odtwarzane.
LED
Umożliwia włączenie lub wyłączenie wskaźnika pracy.
ON*:
Podczas nagrywania lub odtwarzania wskaźnik pracy świeci lub miga.
OFF:
Wskaźnik pracy nie świeci, ani nie miga podczas pracy.
Korzystanie z funkcji menu
Ustawienia (*: Ustawienie początkowe)
ADD/OVER
Opcje menu
 Uwaga
Gdy dyktafon cyfrowy jest podłączony do komputera przy użyciu kabla
USB, wskaźnik pracy świeci lub miga, nawet jeśli dla opcji „LED” wybrano
ustawienie „OFF”.
53
PL
54
Opcje menu
Ustawienia (*: Ustawienie początkowe)
BACKLIGHT
Umożliwia włączenie lub wyłączenie podświetlenia wyświetlacza.
10 SEC*:
Podświetlenie wyświetlacza jest włączane na około 10 sekund.
60 SEC:
Podświetlenie wyświetlacza jest włączane na około 60 sekund.
OFF:
Podświetlenie wyświetlacza jest wyłączone, nawet podczas pracy.
ERASE ALL
Umożliwia skasowanie wszystkich wiadomości w wybranym folderze.
Naciśnij przycisk /MENU, aby powrócić do okna folderu przed
usunięciem wiadomości, i wybierz folder, z którego mają zostać
usunięte wszystkie wiadomości, a następnie przejdź do okna menu i
wybierz ustawienie „YES”.
ERASE BKMRK
Umożliwia usunięcie zakładki wybranej wiadomości.
Naciśnij przycisk /MENU, aby powrócić do okna folderu przed
usunięciem zakładki, i wybierz folder, z którego ma zostać usunięta
zakładka, a następnie przejdź do okna menu i wybierz ustawienie „YES”.
MOVE
Umożliwia przeniesienie wybranej wiadomości do określonego
folderu.
Naciśnij przycisk /MENU, aby powrócić do okna folderu przed
przeniesieniem wiadomości, i wybierz folder, z którego ma zostać
przeniesiona wiadomość.
PL
Ustawienia (*: Ustawienie początkowe)
ALARM
Umożliwia ustawienie alarmu.
NEW*:
Dostępne ustawienia odtwarzania alarmu: DATE (określona data),
SUN (niedziela), MON (poniedziałek), TUE (wtorek), WED (środa), THU
(czwartek), FRI (piątek), SAT (sobota) lub DAILY (codziennie).
LIST:
Umożliwia wyświetlenie listy zawierającej numery wiadomości, daty
lub dni tygodnia, dla których ustawiono alarm.
EDIT: Umożliwia zmianę wybranej daty lub dnia tygodnia.
CANCEL: Umożliwia anulowanie alarmu odtwarzanego w wybranym
terminie lub dniu tygodnia.
Opcje menu
DETAIL MENU
LIMITER
Korzystanie z funkcji menu
Umożliwia automatyczne ustawienie poziomu sygnału wejściowego,
aby zapobiec zniekształceniu dźwięku, które może nastąpić, gdy
sygnał wejściowy jest zbyt głośny.
ON*:
Funkcja LIMITER jest włączona.
OFF:
Funkcja LIMITER jest anulowana.
 Uwaga
To ustawienie można zastosować, jeśli dla opcji „REC LEVEL” wybrano
ustawienie „MANUAL”.
SELECT INPUT Umożliwia wybranie nagrywania z zewnętrznego źródła
podłączonego do gniazda (mikrofonu).
MIC IN*:
To ustawienie należy wybrać, nagrywając wiadomości przy użyciu
mikrofonu zewnętrznego.
AUDIO IN:
To ustawienie należy wybrać, nagrywając przy użyciu innego urządzenia.
55
PL
Opcje menu
Ustawienia (*: Ustawienie początkowe)
DATE & TIME Umożliwia ustawienie zegara.
AUTO*:
Jeśli dyktafon cyfrowy jest podłączony do komputera z
oprogramowaniem „Digital Voice Editor”, zegar zostanie
automatycznie zsynchronizowany z zegarem komputera.
MANUAL:
Umożliwia ustawienie zegara przez wybranie kolejno roku, miesiąca,
dnia, godziny i minut.
FORMAT
Umożliwia sformatowanie dysku po wyświetleniu komunikatu
„ERASE ALL DATA?”.
NO*:
Dysk nie zostanie sformatowany.
YES:
Dysk zostanie sformatowany.
 Uwaga
Użyj wbudowanej funkcji formatowania, aby sformatować pamięć w
dyktafonie cyfrowym. W przypadku formatowania dyktafonu cyfrowego za
pomocą komputera dźwięk może zostać nieoczekiwanie przerwany, a czas
nagrywania skrócony.
56
PL
Opcje menu
Ustawienia (*: Ustawienie początkowe)
USB CHARGE Umożliwia ustawienie, czy akumulatory mają być ładowane przy
użyciu połączenia USB.
ON*:
Akumulatory będą ładowane.
OFF:
Akumulatory nie będą ładowane.
 Uwaga
W przypadku korzystania z zasilacza sieciowego USB (nie należy do
wyposażenia) do podłączenia dyktafonu cyfrowego do gniazda sieciowego
można ładować akumulatory niezależnie od tego ustawienia.
V-UP LEVEL
Korzystanie z funkcji menu
Jeśli przełącznik VOICE UP znajduje się w położeniu „ON”, można
ustawić wzmocnienie poziomu dźwięku, aby niesłyszalna część o
niskim poziomie głośności była bardziej słyszalna.
MAX*:
Umożliwia lepsze dostosowanie poziomu opcji VOICE UP.
MID:
Umożliwia mniej precyzyjne dostosowanie poziomu opcji VOICE UP.
57
PL
Używanie dyktafonu cyfrowego
z komputerem
Korzystanie
z oprogramowania
„Digital Voice Editor”


Do czego służy
oprogramowanie „Digital
Voice Editor”
Oprogramowanie „Digital Voice Editor”
umożliwia przenoszenie wiadomości na
monitor komputera, zapisywanie ich na
dysku twardym oraz ich odtwarzanie i
edytowanie.
 Przenoszenie wiadomości nagranych
za pomocą dyktafonu cyfrowego do
komputera.
 Zapisywanie wiadomości na dysku
twardym komputera.
 Wyświetlanie, odtwarzanie lub
edytowanie wiadomości za pomocą
komputera.
 Przenoszenie wiadomości z powrotem
do dyktafonu cyfrowego. Pliki MP3
można dodawać w niezmienionej
postaci.
 Wysyłanie głosowej wiadomości e-mail
przy użyciu programu pocztowego MAPI.
58
PL

Korzystanie z klawiszy transkrypcyjnych
w celu odtwarzania i transkrypcji
wiadomości przy użyciu procesora
tekstu lub okna edytora.
Transkrypcja wiadomości z dyktafonu
cyfrowego przy użyciu programu
do rozpoznawania mowy Dragon
NaturallySpeaking® (tylko w
przypadku, gdy na komputerze jest
zainstalowane oprogramowanie
Dragon NaturallySpeaking w wersji 5.0
(lub nowszej) Preferred lub Professional
Edition).
Za pomocą aplikacji CD Recording
Tool for DVE można odtwarzać utwory
z płyty CD umieszczonej w napędzie
CD-ROM komputera, a także zapisywać
utwory z płyty CD na dysku twardym
komputera, używając formatu pliku
obsługiwanego przez oprogramowanie
„Digital Voice Editor”. Zapisane pliki
można następnie przesłać do dyktafonu
cyfrowego za pomocą programu
„Digital Voice Editor”.
Aplikacja CD Recording Tool for DVE
jest przeznaczona wyłącznie do użytku
osobistego.
System operacyjny: instalacja systemu
Microsoft® Windows® XP Media Center
Edition 2005 z dodatkiem Service Pack
2 lub nowszym/Windows® XP Media
Center Edition 2004 z dodatkiem
Service Pack 2 lub nowszym/Windows®
XP Media Center Edition z dodatkiem
Service Pack 2 lub nowszym/Windows®
XP Professional z dodatkiem Service
Pack 2 lub nowszym/Windows® XP
Home Edition z dodatkiem Service
Pack 2 lub nowszym/Windows® 2000
Professional z dodatkiem Service
Pack 4 (nie można korzystać z tego
oprogramowania w systemie Windows®
95/Windows® 98/Windows® 98 Second
Edition/Windows® Millennium Edition/
Windows® NT).
 Uwagi


Używanie dyktafonu cyfrowego z komputerem
Komputer i oprogramowanie systemowe
muszą spełniać następujące wymagania
minimalne.
 Komputer IBM PC/AT lub zgodny
– Procesor: Pentium® II 266 MHz lub
lepszy
– Pamięć RAM: 128 MB lub więcej
– Wolne miejsce na dysku twardym:
70 MB lub więcej, w zależności od
wielkości i liczby przechowywanych
plików dźwiękowych.
– Napęd CD-ROM
– Port: USB (obsługiwany interfejs HiSpeed USB)
– Karta dźwiękowa: zgodna z
systemem Windows® XP Media
Center Edition 2005, Windows® XP
Media Center Edition 2004, Windows®
XP Media Center Edition, Windows®
XP Professional, Windows® XP Home
Edition, Windows® 2000 Professional,
– Ekran: High color (16-bitowy) lub
lepszy, 800  480 punktów lub więcej

Wymagania dotyczące
systemu
Tego oprogramowania nie można używać na
komputerach Macintosh.
Komputery złożone samodzielnie przez
użytkowników, komputery z systemem
operacyjnym zainstalowanym lub
uaktualnionym przez użytkownika
oraz komputery ze środowiskiem
wielosystemowym nie są obsługiwane.
Uwaga dotycząca transkrypcji
wiadomości
Jeśli do transkrypcji wiadomości
używane jest oprogramowanie
do rozpoznawania mowy Dragon
NaturallySpeaking®, komputer musi także
spełniać wymagania dotyczące systemu
określone w tym oprogramowaniu.
59
PL
Uwaga dotycząca wysyłania
głosowej wiadomości e-mail
Jeśli do wysyłania głosowych
wiadomości e-mail używany jest
program Microsoft® Outlook Express
5.0/5.5/6.0, komputer musi także
spełniać wymagania dotyczące systemu
określone przez ten program.


Instalacja oprogramowania
Zainstaluj oprogramowanie „Digital Voice
Editor” na dysku twardym komputera.
 Uwagi



60
PL
Po zainstalowaniu oprogramowania „Digital
Voice Editor” można tworzyć wszystkie typy
zgodnych plików z wyjątkiem plików DVF (TRC).
(Pliki DVF (TRC) można jednak odtwarzać.)
Aby zapewnić obsługę wszystkich zgodnych
formatów plików, podczas instalowania
poszczególnych wersji oprogramowania
„Digital Voice Editor” należy pamiętać o
wybraniu trybu instalacji z zastępowaniem.
Nie należy podłączać dyktafonu cyfrowego
do komputera przed zainstalowaniem
oprogramowania. W trakcie instalacji
oprogramowania nie można również
odłączać ani podłączać dyktafonu cyfrowego.
W przeciwnym razie dyktafon cyfrowy
może nie zostać rozpoznany lub instalacja
oprogramowania może zakończyć się
niepowodzeniem.
Przed przystąpieniem do instalacji
oprogramowania „Digital Voice Editor” należy
zamknąć wszystkie działające programy.




Podczas instalowania lub odinstalowywania
oprogramowania w systemie Windows®
2000 Professional należy zalogować się jako
„Administrator”.
Podczas instalowania lub odinstalowywania
oprogramowania w systemie Windows® XP
Media Center Edition 2005/Windows® XP Media
Center Edition 2004/Windows® XP Media Center
Edition/Windows® XP Professional/Windows®
XP Home Edition należy zalogować się na
konto użytkownika „Administrator komputera”.
(Aby dowiedzieć się, czy nazwa użytkownika
należy do konta użytkownika „Administrator
komputera”, w aplikacji „Panel sterowania” otwórz
okno „Konta użytkowników” i sprawdź sekcję
poniżej wyświetlanej nazwy użytkownika.)
Jeśli na komputerze jest już zainstalowana
aplikacja „Memory Stick Voice Editor
1.0/1.1/1.2/2.0”, zainstalowanie dostarczonego
oprogramowania spowoduje jej automatyczne
usunięcie. (Wiadomości nie zostaną usunięte.)
W przypadku niektórych systemów
operacyjnych działających na komputerze, po
zakończeniu instalacji może również zostać
zainstalowany moduł Microsoft DirectX. Moduł
ten nie jest usuwany po odinstalowaniu
oprogramowania.
Po zainstalowaniu oprogramowania „Digital
Voice Editor” nie należy instalować aplikacji
„Memory Stick Voice Editor 1.0/1.1/1.2/2.0”.
Mogłoby to spowodować nieprawidłowe
działanie oprogramowania „Digital Voice Editor”.
Za pomocą dostarczonego oprogramowania
można zapisywać lub edytować wiadomości na
karcie pamięci „Memory Stick”.
1 Upewnij się, że dyktafon cyfrowy
2 Włóż dostarczoną płytę CD-ROM do
napędu CD-ROM.
Automatycznie uruchomi się
instalator i zostanie wyświetlone okno
powitalne.
Jeśli instalator nie uruchomi się, kliknij
dwukrotnie plik [DVE Setup.exe] w
folderze [English].
instrukcji.
Po wyświetleniu okna dialogowego
[Restart] kliknij przycisk [OK], aby
uruchomić ponownie komputer.
Instalacja zostanie zakończona.
Po wyświetleniu okna dialogowego
umożliwiającego wybranie języka
pomocy
Kliknij język, w którym ma być
wyświetlana pomoc.
Po wyświetleniu okna dialogowego
umożliwiającego wprowadzenie
nazwiska właściciela
Wprowadź nazwisko właściciela,
aby określić uprawnienia i
ograniczenia dotyczące użytkowania
oprogramowania „Digital Voice Editor”.
Używanie dyktafonu cyfrowego z komputerem
Jeśli na komputerze była już
zainstalowana poprzednia wersja
oprogramowania „Digital Voice
Editor” lub dowolna wersja aplikacji
„Memory Stick Voice Editor”
Może zostać wyświetlone
okno dialogowe umożliwiające
odinstalowanie poprzedniej wersji.
(Wiadomości nie zostaną usunięte.)
Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby
odinstalować oprogramowanie.
Po zakończeniu odinstalowywania
rozpocznie się instalacja bieżącej
wersji.
3 Postępuj według wyświetlanych
nie jest podłączony, a następnie
włącz komputer i uruchom system
Windows.
61
PL
 Uwagi


Wprowadzonego nazwiska właściciela nie
można zmienić. Dlatego nazwisko to należy
zanotować i umieścić w bezpiecznym
miejscu na wypadek konieczności użycia go
w późniejszym czasie.
Pliki pochodzące z płyty CD są obsługiwane
jedynie przez komputer, za pomocą którego
je zapisano. Warunkiem obsługi takich
plików jest również użycie komputera,
którego użytkownik nosi nazwisko podane
podczas instalacji oprogramowania „Digital
Voice Editor”. W przypadku podjęcia próby
dokonania niedozwolonej modyfikacji
danych lub użycia pliku w celach innych
niż użytek własny plik może zostać
zablokowany w sposób uniemożliwiający
jego odtworzenie lub może przestać działać
oprogramowanie „Digital Voice Editor”.
Odinstalowywanie
oprogramowania
Aby odinstalować oprogramowanie,
należy wykonać opisane poniżej
czynności.
1 Kliknij przycisk [Start], a następnie
wybierz kolejno polecenia: [Programy],
[Sony Digital Voice Editor 3] i
[Uninstall].
Zostanie uruchomiony dezinstalator.
2 Postępuj według wyświetlanych
instrukcji.
 Uwaga
Aby przenieść zainstalowane
oprogramowanie na inny dysk lub do
innego katalogu, należy je odinstalować,
a następnie zainstalować ponownie.
Samo przeniesienie plików nie zapewni
prawidłowej pracy oprogramowania.
 Wskazówki
 Dezinstalator można też uruchomić, klikając
przycisk [Start], a następnie wybierając
kolejno polecenia: [Ustawienia], [Panel
sterowania] i [Dodaj/Usuń programy].
 Odinstalowanie nie spowoduje usunięcia
plików wiadomości.
62
PL
Podłączanie dyktafonu
cyfrowego do komputera
Dane z dyktafonu cyfrowego można
przesłać do komputera, łącząc oba
urządzenia.
Aby połączyć złącza USB dyktafonu
i komputera, należy użyć kabla
połączeniowego USB dostarczonego z
dyktafonem cyfrowym.
Dyktafon cyfrowy zostanie rozpoznany
przez komputer zaraz po podłączeniu
kabla. Kabel można podłączać i odłączać
niezależnie od tego, czy dyktafon
cyfrowy i komputer są włączone, czy
wyłączone.
Do złącza USB
komputera
Do złącza
(USB)
Kabel połączeniowy
USB (należy do
wyposażenia)
 Uwagi


Używanie dyktafonu cyfrowego z komputerem

Przed podłączeniem dyktafonu cyfrowego
do komputera należy zainstalować na
komputerze oprogramowanie „Digital
Voice Editor”. W przeciwnym razie podczas
podłączania dyktafonu cyfrowego do
komputera na ekranie może pojawić się
komunikat typu [Kreator znajdowania
nowego sprzętu]. W takim wypadku należy
kliknąć przycisk [Anuluj].
Nie należy podłączać więcej niż dwóch
urządzeń USB do komputera. Nie będzie
można wówczas zagwarantować ich
prawidłowego działania.
Nie można zagwarantować prawidłowego
działania dyktafonu cyfrowego w przypadku
korzystania z koncentratora USB lub
przedłużacza kabla USB.
63
PL




W przypadku niektórych podłączonych
urządzeń USB w dowolnym momencie może
wystąpić awaria.
Przed podłączeniem dyktafonu cyfrowego
do komputera należy sprawdzić, czy
włożono do niego baterie.
Przed podłączeniem dyktafonu cyfrowego
do komputera należy upewnić się, że
dyktafon znajduje się w trybie zatrzymania.
Po zakończeniu korzystania z programu
„Digital Voice Editor” zalecane jest odłączenie
kabla od komputera.
Korzystanie z plików
pomocy
Szczegółowe informacje na temat
poszczególnych operacji można znaleźć
w plikach pomocy.
Pomoc
Odtwarzanie plików
MP3 za pomocą
dyktafonu cyfrowego
Dyktafon cyfrowy umożliwia odtwarzanie
plików MP3 znajdujących się na
komputerze. Pliki MP3 można skopiować
na dyktafon na dwa sposoby: używając
oprogramowania „Digital Voice Editor”
lub przeciągając i upuszczając plik za
pomocą Eksploratora Windows.
Maksymalny czas odtwarzania (utwory*)
podczas odtwarzania plików MP3 za
pomocą dyktafonu cyfrowego jest
następujący.
Model
ICD-SX57
Model
ICD-SX67
Model
ICD-SX77
48 kb/s
11 godz. 20 min
(170 utworów)
23 godz. 00 min
(345 utworów)
46 godz. 40 min
(700 utworów)
128 kb/s
4 godz. 15 min.
(63 utworów)
8 godz. 40 min
(130 utworów)
17 godz. 35 min
(263 utworów)
* W przypadku przesłania do dyktafonu
cyfrowego utworów po 4 minuty każdy.
64
PL
Korzystanie z Eksploratora
Windows
1 Podłącz dyktafon cyfrowy
 Uwaga
do komputera za pomocą
dostarczonego kabla USB (strona 63).
2 Uruchom program „Digital Voice
4 Naciśnij przycisk  lub ,
Pliki MP3 skopiowane za pomocą Eksploratora
Windows, a nie programu „Digital Voice Editor”,
można normalnie odtwarzać, ale nie można
dodawać/zastępować nagrań, dzielić plików
(wiadomości), dodawać zakładek ani dodawać
znaczników priorytetu.
1 Podłącz dyktafon cyfrowy
do komputera za pomocą
dostarczonego kabla USB (strona 63).
Otwórz okno „Mój komputer” i upewnij
się, że na ekranie systemu Windows
został wyświetlony dysk wymienny.
2 Przeciągnij i upuść folder
zawierający pliki MP3 na dysk
wymienny.
Dyktafon cyfrowy rozpoznaje
maksymalnie 500 folderów. Można
skopiować maksymalnie 999 plików
do jednego folderu, łącznie do 5000
plików.
Używanie dyktafonu cyfrowego z komputerem
Editor” i skopiuj pliki MP3 z
komputera do dyktafonu.
Dyktafon cyfrowy rozpoznaje
maksymalnie 511 folderów. Jeśli w
każdym folderze jest jeden plik, można
utworzyć maksymalnie 340 folderów.
Jeśli natomiast jest dostępnych 5
folderów, można skopiować do nich
maksymalnie 1012 plików, z czego w
jednym folderze może znajdować się
maksymalnie 999 plików.
3 Odłącz dyktafon cyfrowy od
komputera, a następnie naciśnij
przycisk /MENU, aby wybrać
żądany folder.
Korzystanie z oprogramowania
„Digital Voice Editor”
aby wybrać plik, który chcesz
odtworzyć, a następnie naciśnij
przycisk .
5 Naciśnij przycisk , aby zatrzymać
odtwarzanie.
65
PL
3 Odłącz dyktafon cyfrowy od
komputera, a następnie naciśnij
przycisk /MENU, aby wybrać
żądany folder.
4 Naciśnij przycisk  lub ,
Dysk wymienny
Korzystanie z programu „Digital
Voice Editor”
VOICE
aby wybrać plik, który chcesz
odtworzyć, a następnie naciśnij
przycisk .
FOLDER01
5 Naciśnij przycisk , aby zatrzymać
FOLDER05
odtwarzanie.
Korzystanie z Eksploratora Windows
Struktura folderów i plików
Foldery i pliki są wyświetlane na ekranie
komputera, jak pokazano po prawej
stronie.
Na wyświetlaczu dyktafonu są dostępne
następujące wskaźniki folderów:
:Foldery są kopiowane za pomocą
oprogramowania „Digital Voice Editor”
:Foldery są kopiowane za pomocą
oprogramowania innego niż „Digital
Voice Editor”
Folder 1
*1
Folder 2
Folder 3
Folder 4
*2
*3
66
PL
 Uwaga
W zależności od ograniczeń systemu na dysk
wymienny nie można skopiować więcej niż
511 folderów (z wyjątkiem folderów VOICE)
lub plików.
Korzystanie z
dyktafonu cyfrowego
jako urządzenia
pamięci masowej USB
Nazwa folderu zawierającego pliki MP3
będzie wyświetlana przez dyktafon cyfrowy
bez zmian, więc wygodnie jest od razu
wybrać nazwę łatwą do zapamiętania.
*2
Dyktafon cyfrowy może rozpoznać na dysku
wymiennym maksymalnie trzy poziomy, czyli
do Folder 4 pokazanego na rysunku.
*3
Jeśli pliki MP3 zostaną skopiowanie osobno,
zostaną sklasyfikowane jako znajdujące się w
lokalizacji „NO FOLDER”.
*1
Po podłączeniu dyktafonu cyfrowego do
komputera za pomocą kabla USB można
na nim tymczasowo przechowywać dane
obrazów lub tekstowe z komputera, jak
również wiadomości lub pliki nagrane za
pomocą dyktafonu.
Używanie dyktafonu cyfrowego z komputerem
67
PL
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
Przed oddaniem dyktafonu cyfrowego do naprawy należy sprawdzić, czy możliwe jest
rozwiązanie problemu w oparciu o poniższe informacje. Jeśli problem nadal będzie
występował, należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Sony.
Dyktafon cyfrowy
Objaw
Rozwiązanie
Nie można wyłączyć
dyktafonu cyfrowego, a
wyświetlacz pozostaje
aktywny.

Dyktafon cyfrowy nie ma wyłącznika zasilania. Wyświetlacz
jest zawsze włączony. Wyświetlacz pobiera bardzo mało mocy
i jego działanie ma znikomy wpływ na czas pracy baterii.
Wyświetlacz można wyłączyć, przesuwając przełącznik HOLD
w kierunku wskazywanym przez strzałkę. Wyświetlacz zostanie
też wyłączony, jeśli przez 10 minut żaden przycisk nie zostanie
naciśnięty.
Dyktafon cyfrowy nie
działa.

Baterie zostały włożone z odwrotnie ustawionymi biegunami
(strona 13).
Baterie są słabe (strona 14).
Przyciski są zablokowane za pomocą przełącznika HOLD
(strona 9). (Po naciśnięciu dowolnego przycisku na
wyświetlaczu przez 3 s będzie migał wskaźnik „HOLD”.)


68
Z głośnika nie wydobywa
się dźwięk.

Z głośnika wydobywa
się dźwięk nawet po
podłączeniu słuchawek.

PL

Poziom głośności jest ustawiony na minimum (strona 34).
Podłączone są słuchawki (strona 35).
Jeśli słuchawki nie zostały starannie podłączone podczas
odtwarzania, z głośnika może wydobywać się dźwięk. Odłącz
słuchawki, a następnie podłącz je starannie.

Opcja „LED” jest ustawiona na „OFF” (strona 53). Wyświetl menu
i dla opcji „LED” wybierz ustawienie „ON”.
Wyświetlany jest
komunikat „MEMORY FULL”
i nie można rozpocząć
nagrywania.

Pamięć jest zapełniona. Usuń niektóre wiadomości
(strona 43) lub usuń wszystkie wiadomości po zapisaniu ich na
komputerze.
Wyświetlany jest
komunikat „FILE FULL” i
nie można korzystać z
dyktafonu cyfrowego.

W wybranym folderze zostało nagranych 999 wiadomości
lub łącznie zostało nagranych 1012 wiadomości (gdy istnieje
5 folderów). W związku z tym nie można nagrać kolejnej
wiadomości ani przenieść lub podzielić wiadomości.
Usuń niektóre wiadomości (strona 43) lub usuń wszystkie
wiadomości po zapisaniu ich na komputerze.
Nie można dodać
nagrania lub nagrania
zastępującego.

W ustawieniach fabrycznych opcja „ADD/OVER” ma wartość
„OFF”. Wyświetl menu i zmień wartość opcji „ADD/OVER” na
„ADD” lub „OVER” (strona 53).
Pozostała pojemność pamięci jest niewystarczająca. Fragment
zastępowany zostanie usunięty po zakończeniu nagrywania
fragmentu zastępującego. Dlatego zastępowanie jest
ograniczone pozostałym czasem nagrywania.
Nie można dodać ani zastąpić nagrania w pliku MP3.


Nagranie jest przerywane.

Rozwiązywanie problemów
Rozwiązanie
Wskaźnik pracy nie świeci.
Objaw
Zaawansowana funkcja VOR (strona 26) jest włączona. Dla opcji
„VOR” wybierz w menu ustawienie „OFF” (strona 51).
69
PL
Objaw
Rozwiązanie
Słychać zakłócenia.




Poziom nagrywania jest
niski.


70
W czasie nagrywania przypadkowo potarto lub zadrapano
dyktafon cyfrowy, np. palcem, co spowodowało nagranie
zakłóceń.
W czasie nagrywania lub odtwarzania dyktafon cyfrowy
znajdował się w pobliżu zasilacza prądu zmiennego, świetlówki
lub telefonu komórkowego.
Podczas nagrywania wtyk podłączonego mikrofonu był
zabrudzony. Oczyść wtyk.
Wtyk  (słuchawek) jest zabrudzony. Oczyść wtyk.
Ustawienie „MIC SENS” (czułość mikrofonu) ma wartość „ ”.
Wyświetl menu i dla opcji „MIC SENS” wybierz ustawienie
„ ” (strona 50).
Jeśli ciche dźwięki nagranej wiadomości są słabo słyszalne,
przesuń przełącznik V-UP w położenie „ON” (strona 37).
Odtwarzany dźwięk powinien stać się wyraźniejszy.
Szybkość odtwarzania jest
zbyt duża lub zbyt mała.

Szybkość odtwarzania można regulować w opcji DPC. Przesuń
przełącznik DPC w położenie „OFF” lub wyświetl menu i
dostosuj ustawienie szybkości w opcji DPC (strony 38, 51).
Wyświetlany jest wskaźnik
„--:--”.

Nie ustawiono zegara (strona 17).
Na wyświetlaczu REC DATE
wyświetlany jest komunikat
„--Y--M--D” lub „--:--”.

Data nagrania nie zostanie wyświetlona, jeśli nagrano
komunikat, gdy zegar nie był ustawiony.
W trybie menu wyświetlane
jest mniej opcji menu.

Wyświetlane elementy menu zależą od trybu pracy (tryb
zatrzymania, tryb odtwarzania i tryb nagrywania)
(strony 48, 49).
PL

Dyktafon cyfrowy wymaga pewnej ilości pamięci do działania
systemu. Ilość ta jest odejmowana od pozostałego czasu, co
powoduje różnicę.
Czas pracy baterii jest
krótki.

Czas pracy baterii podany na stronach 15 i 16 obliczono
przy założeniu, że dźwięk będzie odtwarzany przy średnim
poziomie głośności (przy użyciu baterii alkalicznych LR03
(SG) firmy Sony). W zależności od sposobu obsługi dyktafonu
cyfrowego czas pracy baterii może ulec skróceniu.
Baterie uległy
rozładowaniu wskutek
pozostawienia ich przez
długi okres w dyktafonie
cyfrowym, podczas gdy
nie był on używany.

Nawet gdy dyktafon nie jest używany, baterie są powoli
rozładowywane. W takich przypadkach żywotność baterii
zależy od wilgotności i innych warunków otoczenia. Na ogół
baterie rozładowują się po dwóch lub trzech miesiącach. Jeśli
dyktafon cyfrowy nie będzie używany przez dłuższy czasu,
zaleca się wyjęcie baterii.
Wskaźnik ładowania
baterii nie jest
wyświetlany.

Używanych baterii nie można doładowywać.
Baterie włożono z odwrotnie ustawionymi biegunami.
Kabel USB nie został prawidłowo podłączony.
Dla opcji „USB CHARGE” w menu „DETAIL MENU” zostało
wybrane ustawienie „OFF”. Aby naładować akumulator za
pomocą komputera, wybierz ustawienie „ON”.



Wskaźnik ładowania znika
w połowie ładowania.


Rozwiązywanie problemów
Rozwiązanie
Pozostały czas pokazywany
w oknie wyświetlacza jest
krótszy niż pokazywany
przez dostarczone
oprogramowanie „Digital
Voice Editor”.
Objaw
Zostały włożone akumulatory inne niż NH-AAA.
Akumulatory są zużyte.
71
PL
Objaw
Rozwiązanie
Zamiast wskaźnika stanu
akumulatora/naładowania
miga wskaźnik „
” lub
„
”.

Temperatura otoczenia jest poza zakresem dla ładowania.
Naładuj akumulatory w otoczeniu o temperaturze od 5°C do
35°C.
Czas pracy na
akumulatorach jest krótki.

Akumulatory są używane w otoczeniu o temperaturze niższej
niż 5°C. Naładuj akumulatory w otoczeniu o temperaturze od
5°C do 35°C.
Dyktafon cyfrowy był przez pewien czas nieużywany. Naładuj
i rozładuj kilkakrotnie akumulatory, korzystając kilka razy z
dyktafonu.
Wymień stare akumulatory na nowe.
Wskaźnik baterii jest wyświetlany tylko na krótko, jednak
akumulatory nie są w pełni naładowane. Pełne naładowanie
rozładowanych akumulatorów trwa około 4 godzin.



72
Zmienione ustawienie
menu nie działa.

Jeśli akumulatory zostały wyjęte zaraz po zmianie ustawienia
menu lub zostało ono zmienione za pomocą ustawienia
„IC Recorder Setting” programu Digital Voice Editor przy
włożonych wyczerpanych akumulatorach, ustawienie menu
może nie działać.
Ekran „UPDATING
DATABASE” nie znika.

Jeśli dyktafon cyfrowy ma przetworzyć dużą ilość danych,
komunikat „UPDATING DATABASE” może być wyświetlany przez
dłuższy czas. Nie oznacza to awarii dyktafonu. Zaczekaj na
zniknięcie komunikatu.
Dyktafon cyfrowy nie
działa prawidłowo.

Wyjmij baterie i włóż je z powrotem (strona 13).
PL
Rozwiązanie
Nie można podłączyć
dyktafonu cyfrowego do
komputera.

Informacje na ten temat znajdują się w plikach pomocy
oprogramowania Digital Voice Editor3.
Dyktafon cyfrowy nie
działa.

Być może pamięć dyktafonu została sformatowana za pomocą
komputera. Użyj wbudowanej funkcji formatowania, aby
sformatować pamięć w dyktafonie cyfrowym (strona 56).
Objaw
Należy mieć na uwadze, że podczas prac serwisowych lub naprawczych nagrane wiadomości mogą
zostać skasowane.
Digital Voice Editor
Informacje na ten temat znajdują się także w plikach pomocy oprogramowania „Digital
Voice Editor”.
Objaw
Rozwiązanie
Nie można zainstalować
oprogramowania Digital
Voice Editor.



Rozwiązywanie problemów

W komputerze jest zbyt mało wolnego miejsca na dysku
twardym lub w pamięci operacyjnej. Sprawdź ilość miejsca na
dysku twardym i w pamięci operacyjnej.
Próbujesz zainstalować oprogramowanie „Digital Voice Editor”
w nieobsługiwanym systemie operacyjnym.
W systemie Windows® XP Media Center Edition 2005/
Windows® XP Media Center Edition 2004/Windows® XP
Media Center Edition/Windows® XP Professional/Windows®
XP Home Edition użytkownik jest zalogowany na konto
objęte ograniczeniami. Zaloguj się na konto użytkownika
„Administrator komputera”.
W systemie operacyjnym Windows® 2000 Professional zaloguj
się na konto użytkownika „Administrator”.
73
PL
Objaw
Rozwiązanie
Nie można prawidłowo
podłączyć dyktafonu
cyfrowego lub karty
pamięci „Memory Stick”.

Jeśli używasz zewnętrznego koncentratora USB, podłącz dyktafon
cyfrowy bezpośrednio do komputera.
 Odłącz, a następnie podłącz ponownie kabel USB do dyktafonu
cyfrowego.
 Podłącz dyktafon cyfrowy do innego złącza USB.


Być może komputer znajduje się w stanie wstrzymania/
hibernacji systemu. Nie pozwalaj komputerowi na przejście
w tryb wstrzymania/hibernacji systemu, gdy jest do niego
podłączony dyktafon cyfrowy.
Dyktafon cyfrowy nie
działa.

Możesz sformatować pamięć w dyktafonie cyfrowym. Użyj
wbudowanej funkcji formatowania, aby sformatować pamięć
w dyktafonie cyfrowym.
Nie można odtwarzać
wiadomości./Głośność
odtwarzanego dźwięku
jest zbyt niska.

W komputerze nie ma karty dźwiękowej.
Komputer nie jest wyposażony we wbudowane ani w
podłączone głośniki.
Głośność dźwięku jest ustawiona na minimalnym poziomie.
Zwiększ głośność dźwięku w komputerze. (Odpowiednie
informacje można znaleźć w instrukcji obsługi komputera.)
Głośność plików WAV można zmienić i zapisać za pomocą opcji
„Zwiększ głośność” systemowego Rejestratora dźwięku firmy
Microsoft.




Nie można odtwarzać
ani edytować zapisanych
plików wiadomości.
74
Sprawdź, czy instalacja oprogramowania zakończyła się
pomyślnie. Sprawdź również poprawność połączenia w
następujący sposób:
PL

Nie można odtwarzać wiadomości, której format pliku nie
jest obsługiwany przez oprogramowanie „Digital Voice Editor”.
W przypadku niektórych formatów plików część funkcji
edycyjnych oprogramowania jest niedostępna.

Dzieje się tak w przypadku odtwarzania wiadomości, które
zostały podzielone, połączone, zastąpione lub dodane do
nagrania. Najpierw zapisz wiadomość na dysku twardym, a
następnie dodaj ją do folderu w dyktafonie cyfrowym. Wybierz
zapisywanie plików w formacie, który jest obsługiwany przez
używany dyktafon cyfrowy.
Powolne działanie przy
dużej liczbie wiadomości.

Wraz ze wzrostem całkowitej liczby wiadomości zmniejsza się
szybkość działania programu, niezależnie od długości czasu
nagrywania.
Podczas zapisywania,
dodawania lub usuwania
wiadomości nie działa
wyświetlanie obrazu.

Kopiowanie lub usuwanie długich wiadomości trwa dłużej.
Po zakończeniu wykonywania tych operacji obraz jest
wyświetlany normalnie.
Konwertowanie formatu
plików trwa zbyt długo.

Czas niezbędny do przeprowadzenia konwersji pliku jest tym
dłuższy, im większy jest rozmiar pliku.
Oprogramowanie Digital
Voice Editor „zawiesza się”
przy uruchamianiu.

Nie należy odłączać kabla od złącza dyktafonu cyfrowego
w czasie komunikacji z komputerem. Może to spowodować
niestabilne działanie komputera lub uszkodzenie danych
przechowywanych w dyktafonie cyfrowym.
Być może wystąpił konflikt między oprogramowaniem a innym
sterownikiem lub aplikacją.
Nie należy instalować aplikacji „Memory Stick Voice Editor” i
„Digital Voice Editor” wersja 2x po zainstalowaniu programu
„Digital Voice Editor”. Mogłoby to spowodować nieprawidłowe
działanie oprogramowania „Digital Voice Editor”.


Rozwiązywanie problemów
Rozwiązanie
Licznik lub suwak działa
nieprawidłowo.
Występuje szum.
Objaw
75
PL
Komunikaty o błędach (dyktafon cyfrowy)
Komunikat o błędzie
Przyczyna/Rozwiązanie
BATTERY LOW

Można sformatować pamięć lub skasować wszystkie pliki
w folderze z powodu niewystarczającego naładowania
akumulatora. Przygotuj nowe baterie do zastąpienia bieżących.
LOW BATTERY

Baterie są całkowicie wyczerpane. Wymień baterie na nowe.
MEMORY FULL

W dyktafonie cyfrowym pozostało zbyt mało pamięci. Skasuj
niektóre wiadomości przed rozpoczęciem nagrywania.
FILE FULL

Gdy w wybranym folderze jest już 999 wiadomości lub
całkowita liczba plików przechowywanych w dyktafonie
cyfrowym osiągnie maksimum, nie można podzielić
wiadomości. Przed podzieleniem wiadomości należy usunąć
niektóre wiadomości.
FILE DAMAGED

Nie można odtworzyć ani edytować wiadomości, ponieważ
dane wybranego pliku są uszkodzone.
FORMAT ERROR

Nie można włączyć dyktafonu cyfrowego za pomocą
komputera, ponieważ brakuje kopii pliku sterującego
wymaganego do działania. Sformatuj dyktafon cyfrowy za
pomocą funkcji formatowania dostępnej w menu.
PROCESS ERROR

W dyktafonie cyfrowym wystąpił błąd dostępu do pamięci.
Wyjmij i ponownie włóż baterie.
Zapisz kopię zapasową danych i sformatuj dyktafon cyfrowy,
korzystając z menu.

76
PL
Przyczyna/Rozwiązanie
SET DATE&TIME

Ustaw zegar. W przeciwnym razie nie będzie możliwe
ustawienie alarmu.
SET ADD/OVERWRITE

Dla opcji „ADD/OVER” w menu wybrano ustawienie „OFF”. Nie
można dodać nagrania lub nagrania zastępującego.
NO FILE

Wybrany folder nie zawiera wiadomości. Z tego powodu nie
można dodać znaczników priorytetu, zakładek, ustawić alarmu
itd.
ALREADY SET

Ustawienia daty i godziny odtwarzania wiadomości przez
alarm są takie same, jak określone wcześniej dla innej
wiadomości. Zmień ustawienie alarmu.
PAST DATE/TIME

Ustawiono alarm na godzinę, która już minęła. Sprawdź tę
wartość, a następnie ustaw odpowiednią datę i godzinę.
NO SETTING

Jeśli nie ustawiono alarmu, lista alarmów nie zostanie
wyświetlona. Wprowadź ustawienie alarmu dla wartości „NEW”.
Jeśli dla wiadomości nie ustawiono zakładki, nie można jej
anulować.


Wybrana wiadomość jest chroniona i jest teraz plikiem „Tylko
do odczytu”. Nie można dodać znaczników priorytetu ani
zakładek, podzielić wiadomości, dodać nagrania ani zastąpić
nagrania. Anuluj ustawienie „Tylko do odczytu” z poziomu
komputera, aby edytować wiadomość za pomocą dyktafonu
cyfrowego.
UNKNOWN DATA

Dane nie są zapisane w formacie obsługiwanym przez dyktafon
cyfrowy.
Rozwiązywanie problemów
FILE PROTECTED
Komunikat o błędzie
77
PL
Komunikat o błędzie
Przyczyna/Rozwiązanie
CANNOT OPERATE


78
W przypadku wybrania pliku MP3 nie można dodać
znaczników priorytetu ani zakładek, podzielić wiadomości,
dodać nagrania ani zastąpić nagrania.
Nie można przenieść wiadomości, ponieważ ta sama nazwa
występuje w kilku folderach. Zmień nazwy plików.
AUTO_AGC SETTING ONLY

Dla opcji „REC LEVEL” w menu wybrano ustawienie „MANUAL”.
Funkcja VOR nie działa i nie można ustawić czułości mikrofonu.
MANUAL SETTING ONLY

Dla opcji „REC LEVEL” w menu wybrano ustawienie
„AUTO_AGC”. Funkcja LIMITER nie działa.
CHANGE FOLDER

Jeśli w folderze
nie ma plików MP3, na wyświetlaczu nie
są wyświetlane żadne foldery i dlatego ustawienie folderów
zostanie zmienione.
FULL SETTING

Istnieje możliwość utworzenia do 30 alarmów. Anuluj
niechciane alarmy.
SYSTEM ERROR

Wystąpił błąd systemu inny niż wymienione powyżej. Wyjmij
akumulatory i włóż je ponownie.
PL
Ograniczenia systemowe
Objaw
Przyczyna/Rozwiązanie
Wykorzystanie
maksymalnego czasu
nagrywania przy
nagrywaniu wiadomości
nie jest możliwe.

Dzielenie wiadomości nie
jest możliwe.






Jeśli wiadomości są nagrywane w różnych trybach (STHQ,
ST, STLP, SP i LP), dostępny czas nagrywania zawiera się w
przedziale od maksymalnego czasu nagrywania w trybie STHQ
do maksymalnego czasu nagrywania w trybie LP.
Suma wartości wyświetlanej na liczniku (dotychczasowy czas
nagrywania) oraz pozostałego czasu nagrywania może być
mniejsza niż maksymalny czas nagrywania dyktafonu.
Nie można podzielić wiadomości w folderze zawierającym 999
wiadomości.
Nie można podzielić plików MP3.
Nie można podzielić wiadomości na początku, na końcu lub
wokół zakładek.
Jeśli pliki MP3 zostały przeniesione za pomocą Eksploratora
Windows, mogą one nie zostać skopiowane w kolejności
uporządkowania ze względu na ograniczenia systemu
Windows.
Jeśli chcesz wyświetlić przeniesione pliki w kolejności
uporządkowania, zaleca się używanie dostarczonego
oprogramowania „Digital Voice Editor”.
Rozwiązywanie problemów
Nie można wyświetlić
plików MP3 w kolejności
uporządkowania.
Dyktafon cyfrowy ma pewne ograniczenia systemowe. Problemy wymienione poniżej
nie świadczą o nieprawidłowym funkcjonowaniu dyktafonu.
79
PL
80
Objaw
Przyczyna/Rozwiązanie
Nie można ustawić
powtarzania A-B.

Jeśli wiadomości z zakładkami dodanymi za pomocą innych
dyktafonów cyfrowych zostaną skopiowane do tego dyktafonu,
powtarzanie A-B może nie zostać ustawione. Należy najpierw
anulować zakładki, a następnie ustawić powtarzanie A-B.
Nie można wprowadzać
małych liter

W zależności od kombinacji znaków użytej w nazwie folderu
utworzonego w Eksploratorze Windows, wszystkie znaki mogły
zostać zmienione na wielkie litery.
PL
Informacje dodatkowe
Nagrywanie za
pomocą innego
urządzenia
* Opcjonalne kable połączeniowe audio
(nie należą do wyposażenia)
Do
Do innego
dyktafonu urządzenia
cyfrowego
RK-G139 HG
Miniwtyk
stereofoniczny (bez
rezystora)
Miniwtyk
(monofoniczny) (bez
rezystora)
RK-G136 HG
Miniwtyk
stereofoniczny (bez
rezystora)
Miniwtyk
stereofoniczny
(bez rezystora)
Do gniazda  (słuchawek)
Magnetofon
itp.
Informacje dodatkowe
Aby za pomocą innego urządzenia
nagrać dźwięk pochodzący z dyktafonu,
połącz gniazdo  (słuchawek) dyktafonu
cyfrowego ze złączem wejścia audio
(miniwtykiem stereofonicznym)
urządzenia przy użyciu kabla
połączeniowego audio*.
81
PL
Korzystanie z
zasilacza sieciowego
USB (nie należy do
wyposażenia)
1 Podłącz dostarczony kabel USB do
złącza USB dyktafonu.
2 Podłącz zasilacz sieciowy USB (nie
należy do wyposażenia) do kabla
USB.
3 Podłącz zasilacz sieciowy USB do
gniazda zasilania.
Do złącza USB
Kabel USB (należy
do wyposażenia)
Akumulatory można ładować,
podłączając dyktafon cyfrowy do gniazda
zasilania przy użyciu zasilacza sieciowego
USB (nie należy do wyposażenia).
Akumulatory można ładować podczas
korzystania z dyktafonu, co jest
przydatne, gdy potrzebne jest długie
nagrywanie.
82
PL
Podczas ładowania jest wyświetlana
animacja z komunikatem
„CONNECTING” i symbolem wskaźnika
baterii.
Po zakończeniu ładowania
wyświetlany jest wskaźnik „ ”. (Czas
ładowania: około 4 godziny*)
Gdy dyktafon cyfrowy jest używany
pierwszy raz lub po pewnym okresie
nieużywania, zalecane jest wielokrotne
ładowanie akumulatorów aż do
wyświetlenia wskaźnika „ ”.
Jeśli wskaźnik baterii nie jest
wyświetlany, ładowanie nie zostało
wykonane prawidłowo. Ponownie
rozpocznij wykonywanie czynności od
punktu 1.
Środki ostrożności
Zasilanie

 Uwagi



Urządzenie może być zasilane
wyłącznie napięciem stałym 2,4 V lub
3,0 V. Należy używać dwóch
akumulatorów NH-AAA lub dwóch
baterii alkalicznych LR03 (rozmiar AAA).
Bezpieczeństwo

Nie należy obsługiwać urządzenia
podczas prowadzenia samochodu,
jazdy na rowerze lub prowadzenia
innego pojazdu mechanicznego.
Obchodzenie z urządzeniem


Nie należy ustawiać urządzenia w
pobliżu źródeł ciepła ani w miejscach
narażonych na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych,
nadmiernych ilości kurzu lub wstrząsów
mechanicznych.
Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się
przypadkowo obcy przedmiot lub płyn,
należy wyjąć baterie i przed ponownym
użytkowaniem zlecić sprawdzenie
urządzenia wykwalifikowanej osobie.
Informacje dodatkowe
Jeśli zamiast wskaźnika stanu akumulatora/
naładowania wyświetlany jest wskaźnik
„
” lub „
”, nie można ładować
akumulatora. Akumulatory należy ładować w
otoczeniu o temperaturze od 5°C do 35°C.
Akumulatorów nie można ładować podczas
odtwarzania przez głośnik wewnętrzny,
nawet gdy dyktafon cyfrowy jest podłączony
do gniazda zasilania za pomocą zasilacza
sieciowego USB.
Podczas nagrywania (wskaźnik pracy świeci
lub miga na czerwono) lub uzyskiwania
dostępu do danych (wskaźnik operacji
miga na pomarańczowo i wyświetlany jest
komunikat „UPDATING DATABASE…”) nie
należy odłączać zasilacza sieciowego USB
z gniazda zasilania. Może to spowodować
uszkodzenie danych. Jeśli dyktafon cyfrowy
ma przetworzyć dużą ilość danych,
komunikat „UPDATING DATABASE...” może być
wyświetlany przez dłuższy czas. Nie oznacza
to awarii dyktafonu. Należy zaczekać, aż
komunikat zniknie z wyświetlacza.
* Przybliżony czas wymagany do pełnego
naładowania całkowicie rozładowanego
akumulatora w temperaturze pokojowej.
Zależy od poziomu naładowania
akumulatora i jego stanu. Może być
dłuższy, jeśli temperatura akumulatorów
jest niska lub były one zmieniane podczas
przenoszenia danych na dyktafon cyfrowy.
83
PL
Szum i zakłócenia


W przypadku umieszczenia urządzenia
w pobliżu zasilacza sieciowego,
lampy fluorescencyjnej lub telefonu
komórkowego podczas nagrywania lub
odtwarzania mogą być słyszalne szumy.
Potarcie lub zadrapanie, na przykład
palcem, urządzenia podczas
nagrywania może spowodować
zakłócenie nagrania.
Konserwacja

Do czyszczenia części zewnętrznych
należy używać miękkiej szmatki lekko
zwilżonej wodą. Nie należy używać
alkoholu, benzyny ani rozpuszczalników.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub
problemów dotyczących urządzenia należy
skontaktować się z najbliższym punktem
sprzedaży produktów firmy Sony.
Zalecenia dotyczące kopii
zapasowych
Aby uniknąć ewentualnego ryzyka
utraty danych spowodowanego
przypadkowym włączeniem lub
nieprawidłowym działaniem dyktafonu
cyfrowego, zaleca się tworzenie kopii
zapasowych nagrywanych wiadomości
na magnetofonie, komputerze itp.
84
PL
Dane techniczne
Pojemność (pojemność dostępna dla
użytkownika)
Model ICD-SX77: 1 GB = 1 022 590 976 bajtów
Model ICD-SX67: 512 MB = 507 346 944 bajty
Model ICD-SX57: 256 MB = 249 462 784 bajty
Rzeczywista pojemność użyteczna może być
mniejsza.
Czas nagrywania
Patrz strona 23.
Zakres częstotliwości





STHQ: 80 Hz – 20 000 Hz
ST: 80 Hz – 16 500 Hz
STLP: 80 Hz – 7 000 Hz
SP: 80 Hz – 6 000 Hz
LP: 80 Hz – 3 500 Hz
Szybkość transmisji i częstotliwość
próbkowania plików MP3
MPEG wersja 1 Layer 3:
Częstotliwość próbkowania: 32; 44,1; 48
Szybkość transmisji: 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96,
112, 128, 160, 192, 224, 256, 320, tryb VBR
MPEG wersja 2 Layer 3:
Częstotliwość próbkowania: 16; 22,05; 24
Szybkość transmisji: 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96,
112, 128, 144, 160, tryb VBR
Głośnik
Średnica ok. 16 mm
150 mW
Wejście/wyjście



niazdo mikrofonu (minigniazdo
G
stereofoniczne)
 wejście typu „plug in power” (zasilanie we
wtyku), minimalny poziom wejściowy
0,6 mV, mikrofon o impedancji 3 kiloomów
lub mniejszej
Gniazdo słuchawkowe (minigniazdo
stereofoniczne)
 wyjście na słuchawki 8 - 300 omów
Złącze USB
Sterowanie szybkością odtwarzania
od +200% do –75% (DPC)
Wymaganie zasilanie
Dwa akumulatory NH-AAA: napięcie stałe 2,4 V
Dwie baterie alkaliczne typu LR03 (rozmiar
AAA): napięcie stałe 3,0 V
od 5˚C do 35˚C
30,8 × 119,3 × 14,9 mm
Masa (łącznie z bateriami) (JEITA)*
70 g
* Wartość zmierzona zgodnie z normą
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Dostarczone wyposażenie
Patrz strona 7.
Wyposażenie dodatkowe
Głośnik aktywny SRS-T88, SRS-T80/Elektretowy
mikrofon pojemnościowy ECM-CS10, ECMCZ10, ECM-TL1/Kabel połączeniowy audio
RK-G136HG, RK-G139HG (z wyjątkiem Europy)/
Zasilacz sieciowy USB AC-U50A.
Sprzedawca może nie oferować
wszystkich wyżej wymienionych
elementów wyposażenia dodatkowego.
W celu uzyskania szczegółowych
informacji należy skontaktować się ze
sprzedawcą.
Informacje dodatkowe
Temperatura pracy
Moc wyjściowa
Wymiary (szer./wys./gł.) (bez
wystających części i elementów
sterujących) (JEITA)*
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec
zmianie bez uprzedzenia.
85
PL
Indeks
Symbole
A-B (powtórz)/ (priorytet).............................8
A
A-B Repeat......................................................................38
ADD/OVER......................................................................53
Akumulatory.............................................................7, 13
ALARM...............................................................................55
Alarm..................................................................10, 12, 40
B
BACKLIGHT.....................................................................54
Baterie................................................................................13
BEEP....................................................................................53
C
Czas nagrywania.........................................................23
Czas pozostały do wyczerpania baterii.........15
D
Dane techniczne.........................................................84
DATE & TIME...................................................................56
DETAIL MENU................................................................55
Digital Voice Editor................................................7, 58
Instalacja....................................................................60
Digital Voice Up...........................................................37
DIRECTNL....................................................................9, 20
DIRECTNL przełącznik......................................19, 24
DISPLAY.............................................................................51
Dodawanie nagrania................................................27
Dodawanie nagrania zastępującego.............29
DPC.........................................................................9, 38, 51
Dzielenie wiadomości.....................................30, 45
E
EASY SEARCH................................................................52
EFFECT...............................................................................52
ERASE ALL.......................................................................54
ERASE BKMRK................................................................54
F
FORMAT............................................................................56
H
HOLD.....................................................................................9
86
PL
M
Indeks części i elementów sterujących
urządzenia..........................................................................8
Okno wyświetlacza.............................................10
Przód...............................................................................8
Tył......................................................................................9
Wyświetlacz podczas nagrywania.............11
Wyświetlacz podczas odtwarzania i
zatrzymania..............................................................10
Menu..................................................................................47
MIC SENS..........................................................19, 20, 50
Mikrofon, czułość................................................11, 12
Mikrofony wbudowane.............................................8
Monitorowanie nagrywania................................23
MOVE..................................................................................54
MP3.....................................................................................11
K
Kasowanie wiadomości..........................................43
Komunikaty o błędach............................................76
L
LCF (Filtr odcięcia niskich częstotliwości)....12
LCF (LOW CUT).....................................................19, 50
LED.......................................................................................53
LIM (ograniczenia)......................................................12
LIMITER......................................................................19, 55
LP..................................................................................11, 23
ładowanie......................................................................13
N
Nagrywanie wiadomości.......................................21
Nagrywanie za pomocą innego
urządzenia.......................................................................81
Nagrywanie za pomocą mikrofonu
zewnętrznego...............................................................31
O
Odtwarzanie MP3.......................................................64
Odtwarzanie wiadomości.....................................34
Ograniczenia systemowe......................................79
P
PLAY MODE....................................................................52
Podłączanie dyktafonu cyfrowego do
komputera......................................................................63
Podłączanie dyktafonu cyfrowego do
Priority Mark...................................................................46
przenoszenie wiadomości....................................46
Indeks
Ł
I
87
PL
R
U
REC LEVEL................................................................19, 51
REC MODE.......................................................................50
ręczny tryb nagrywania.........................................25
rozwiązywanie problemów................................68
Digital Voice Editor..............................................73
dyktafon cyfrowy.................................................68
urządzenie pamięci masowej USB..................67
USB CHARGE..................................................................57
ustawianie zegara......................................................17
S
SELECT INPUT...............................................................55
SP..................................................................................11, 23
ST..................................................................................11, 23
STHQ...........................................................................11, 23
STLP.............................................................................11, 23
Ś
środki ostrożności......................................................83
T
Tryb gotowości do nagrywania.........................25
tryb nagrywania.........................................................23
88
PL
V
VOR..............................................................................26, 51
V-UP.......................................................................................9
V-UP LEVEL......................................................................57
Z
zakładka...................................................................10, 39
zasilacz sieciowy USB..............................................82
znaczniki priorytetu.................................................10
Znaki towarowe












Microsoft, Windows, Outlook i DirectX są albo
zastrzeżonymi znakami towarowymi, albo znakami
towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
Apple i Macintosh są znakami towarowymi firmy
Apple Computer Inc. zastrzeżonymi w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
Pentium jest zastrzeżonym znakiem towarowym
firmy Intel Corporation.
Intel Core jest znakiem towarowym lub
zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Intel
Corporation.
Dragon Speech, Dragon NaturallySpeaking są
znakami towarowymi należącymi do firmy Nuance
Communications, Inc., zastrzeżonymi w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach.
Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3 oraz
patenty na licencji firm Fraunhofer IIS i Thomson.
Nazwa „Memory Stick” i symbol
są znakami
towarowymi firmy Sony Corporation.
Nazwa „Memory Stick Duo” i symbol
są znakami
towarowymi firmy Sony Corporation.
Nazwa „Memory Stick PRO Duo” i symbol
są znakami
towarowymi firmy Sony Corporation.
Nazwa „MagicGate Memory Stick” jest znakiem
towarowym firmy Sony Corporation.
Nazwa „LPEC” i symbol
są zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
Patenty USA i zagraniczne na licencji firmy Dolby
Laboratories.
Technologia identyfikacji muzyki i związane z nią dane
zostaną dostarczone z serwisu Gracenote®. Gracenote
MusicID to standard branżowy identyfikacji muzyki
w formacie cyfrowym dla płyt CD i osobnych
plików muzycznych. Szczegóły można obejrzeć na
następującej witrynie internetowej: www.gracenote.
com
Gracenote® jest zastrzeżonym znakiem towarowym
firmy Gracenote, Inc. Logo Gracenote logo i logotyp,
oraz logo „Powered by Gracenote” są znakami
towarowymi firmy Gracenote. Informacje na temat
usług serwisu Gracenote można obejrzeć na
następującej witrynie internetowej: www.gracenote.
com/corporate
Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone
znaki towarowe są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich
właścicieli. Ponadto znaki „™” i „®” nie są przytaczane
w niniejszej instrukcji we wszystkich przypadkach
występowania nazwy.
Oprogramowanie „Digital Voice Editor” korzysta z
następujących modułów oprogramowania:
Microsoft® DirectX®
©2001 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa
zastrzeżone.
89
PL
90
PL
91
PL
Wydrukowano na papierze
wyprodukowanym w co najmniej
70% z makulatury, przy użyciu
tuszu na bazie oleju roślinnego,
nie zawierającego lotnych
związków organicznych.
Printed in China
Download PDF

advertising