Sony | MZ-NH900 | Sony MZ-NH900 Instrukcja obsługi

3-266-537-33(1)
Portable MiniDisc Recorder MZ-NH900
Portable
MiniDisc Recorder
Instrukcja obsługi
strona 10
Obsługa rekordera __________________________________
strona 108
Obsługa oprogramowania ___________________________
„WALKMAN” jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Sony
Corporation oznaczającym urządzenia stereofoniczne wyposażone
w słuchawki.
jest znakiem handlowym firmy Sony
Corporation.
MZ-NH900
© 2004 Sony Corporation
OSTRZEŻENIE
Aby nie dopuścić do pożaru lub
zagrożenia porażeniem prądem,
nie należy wystawiać urządzenia
na działanie deszczu lub wilgoci.
Nie instalować urządzenia
w miejscach o ograniczonym
dostępie, na przykład w szafce na
książki lub gablotce.
Aby nie dopuścić do pożaru, nie należy
zakrywać otworów wentylacyjnych
urządzenia gazetami, obrusami,
zasłonami itp. Nie należy również
stawiać na nim zapalonych świec.
Aby nie dopuścić do pożaru lub
zagrożenia porażeniem prądem, nie
należy umieszczać na obudowie
urządzenia przedmiotów
wypełnionych płynami, np. wazonów.
W niektórych krajach mogą
obowiązywać specjalne przepisy
dotyczące utylizacji baterii zasilającej
ten produkt.
Informacje na ten temat można
uzyskać u władz lokalnych.
UWAGA — PRZY OTWARTYM
URZĄDZENIU WYSTĘPUJE
NIEWIDZIALNE
PROMIENIOWANIE LASERA
NALEŻY UNIKAĆ KONTAKTU
Z WIĄZKĄ LASERA
UWAGA — PRZY OTWARTYM
URZĄDZENIU WYSTĘPUJE
NIEWIDZIALNE
PROMIENIOWANIE LASERA
KLASY 1M
2
NIE NALEŻY PATRZEĆ
BEZPOŚREDNIO PRZEZ
URZĄDZENIA OPTYCZNE
Informacja
SPRZEDAWCA NIE PONOSI
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA
JAKIEKOLWIEK
BEZPOŚREDNIE,
PRZYPADKOWE LUB
DODATKOWE USZKODZENIA
BĄDź STRATY MATERIALNE
I FINANSOWE WYNIKAJĄCE
Z WAD LUB UŻYTKOWANIA
PRODUKTU.
Zastosowanie oznaczenia CE jest
ograniczone wyłącznie do krajów,
w których oznaczenie to jest
wymagane prawem, w przeważającej
mierze dotyczy to krajów EEA
(Europejska Strefa Ekonomiczna).
Uwaga dla użytkowników
Dotycząca dostarczonego
oprogramowania
• Prawo autorskie zabrania powielania
oprogramowania oraz towarzyszącej
mu instrukcji zarówno w całości, jak
i w części, a także wypożyczania
oprogramowania bez zgody właściciela
praw autorskich.
• Firma SONY nie ponosi w żadnym
wypadku odpowiedzialności za
jakiekolwiek szkody finansowe lub
utratę zysków, włączając w to
roszczenia osób trzecich, wynikające
z użytkowania oprogramowania
dostarczonego z tym rekorderem.
• W przypadku wystąpienia problemów
z oprogramowaniem wynikających
z błędów produkcyjnych, firma SONY
wymieni to oprogramowanie na nowe.
Firma SONY nie ponosi jednak żadnej
innej odpowiedzialności.
• Oprogramowanie dostarczone z tym
rekorderem nie może być używane
z żadnym innym urządzeniem niż to,
dla którego zostało przeznaczone.
• Należy pamiętać, że w związku
z nieustającymi działaniami mającymi
na celu poprawę jakości, dane
techniczne oprogramowania mogą ulec
zmianie bez uprzedzenia.
• Obsługa tego rekordera za pomocą
oprogramowania innego niż
dostarczone nie podlega gwarancji.
• Możliwość wyświetlania w programie
różnych języków zależy od
zainstalowanego systemu operacyjnego
komputera. W celu uzyskania
najlepszych rezultatów należy
sprawdzić, czy zainstalowany system
operacyjny jest zgodny z językiem,
który ma być wyświetlany.
— Nie gwarantujemy, że wszystkie
języki będą w programie
wyświetlane prawidłowo.
— Znaki utworzone przez
użytkownika oraz niektóre znaki
specjalne mogą nie być wyświetlane.
• W zależności od rodzaju tekstu
i znaków tekst widoczny w programie
może nie być prawidłowo wyświetlany
w urządzeniu. Może to wynikać:
— z możliwości podłączonego
urządzenia;
— z nieprawidłowego funkcjonowania
urządzenia.
• SonicStage oraz logo SonicStage są
znakami handlowymi lub
zarejestrowanymi znakami handlowymi
Sony Corporation.
• MD Simple Burner, OpenMG, „Magic
Gate”, „MagicGate Memory Stick”,
„Memory Stick”, Hi-MD, Net MD,
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus
i ich logo są znakami handlowymi firmy
Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows NT
i Windows Media są znakami
handlowymi lub zarejestrowanymi
znakami handlowymi firmy Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych
i/lub innych krajach.
• IBM i PC/AT są zarejestrowanymi
znakami handlowymi firmy International
Business Machines Corporation.
• Macintosh jest znakiem handlowym
firmy Apple Computer, Inc. w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach.
• Pentium jest znakiem handlowym lub
zarejestrowanym znakiem handlowym
firmy Intel Corporation.
• Wszystkie pozostałe znaki handlowe
lub zarejestrowane znaki handlowe
należą do odpowiednich właścicieli.
• Oznaczenia ™ i ® zostały pominięte
w tej instrukcji.
• CD and music-related data from
Gracenote, Inc., copyright © 2000-2003
Gracenote. Gracenote CDDB® Client
Software, copyright 2000-2003
Gracenote. This product and service
may practice one or more of the
following U.S. Patents: #5,987,525;
#6,061,680; #6,154,773, #6,161,132,
#6,230,192, #6,230,207, #6,240,459,
#6,330,593 and other patents issued or
pending.
Gracenote and CDDB are registered
trademarks of Gracenote. The
Gracenote logo and logotype, the
Gracenote CDDB logo, and the
“Powered by Gracenote” logo are
trademarks of Gracenote.
Program © 2001, 2002, 2003, 2004 Sony
Corporation
Dokumentacja © 2004 Sony Corporation
3
Spis treści
Informacje o dostępnych funkcjach i dostarczonych
instrukcjach ......................................................................8
Obsługa rekordera
Regulatory ..........................................................................11
Czynności wstępne ............................................................15
Nagrywanie płyty ................................................................19
Odtwarzanie płyty ..............................................................23
Korzystanie z menu ...........................................................25
Jak używać pozycji menu .........................................................................25
Lista menu .................................................................................................27
Różne sposoby nagrywania ..............................................30
Przed rozpoczęciem nagrywania .............................................................30
Wyświetlanie różnych informacji ............................................................31
Nagrywanie z mikrofonu .........................................................................33
Nagrywanie z odbiornika TV lub z radia
(Nagrywanie analogowe) ....................................................................35
Wybór trybu nagrywania .........................................................................35
Ręczne ustawianie poziomu głośności nagrywania ..............................36
Dodawanie znaczników początku utworu podczas nagrywania .........37
Korzystanie z funkcji grup podczas nagrywania ...................................39
Rozpoczęcie/zatrzymanie nagrywania w synchronizacji
ze źródłem dźwięku (Nagrywanie zsynchronizowane) ...................40
4
Różne sposoby odtwarzania .............................................42
Wyświetlanie różnych informacji ............................................................42
Wybór trybu odtwarzania ........................................................................44
Wyszukiwanie utworu (Wyszukiwanie) .................................................51
Regulacja dźwięku (Wirtualny dźwięk przestrzenny
• Korektor 6-zakresowy) ....................................................................51
Zmiana prędkości odtwarzania (Regulacja prędkości) ........................55
Podłączenie do zestawu stereofonicznego (LINE OUT) ....................56
Edycja nagranych utworów ...............................................57
Przed rozpoczęciem edycji .......................................................................57
Dodawanie tytułów (Tytuły) ...................................................................57
Przypisywanie utworów lub grup do nowej grupy
(Ustawienie grupowe) .........................................................................62
Dezaktywacja ustawienia grupowego (Rozbijanie grupy) ...................63
Przenoszenie nagranych utworów lub grup (Przesuwanie) .................64
Kasowanie utworów i całej płyty (Usuwanie) .......................................67
Dzielenie utworu (Dzielenie) ..................................................................70
Łączenie utworów (Łączenie) .................................................................71
Formatowanie płyty (Formatowanie) ....................................................72
Pozostałe czynności ..........................................................74
Zmiana wyświetlanych pozycji menu (Tryb menu) ..............................74
Ochrona słuchu (AVLS) ..........................................................................74
Wyłączanie sygnału dźwiękowego ..........................................................75
Włączanie/wyłączanie podświetlenia ......................................................75
Zapisywanie ustawień poszczególnych płyt (Disc Memory) ...............76
Szybkie rozpoczęcie odtwarzania (Tryb Quick) ...................................77
Wybór trybu płyty (Disc Mode) ..............................................................78
Regulacja kontrastu okienka wyświetlacza
(Regulacja kontrastu) ..........................................................................79
Zmiana kierunku przewijania treści wyświetlacza ................................79
Używanie rekordera z komputerem .................................80
Co można zrobić dzięki połączeniu z komputerem ..............................80
Podłączanie rekordera do komputera ....................................................80
Przechowywanie na płycie danych, które nie są danymi audio ...........82
5
Informacje dodatkowe .......................................................84
Środki ostrożności ....................................................................................84
Parametry techniczne ...............................................................................86
Rozwiązywanie problemów i objaśnienia ........................88
Rozwiązywanie problemów .....................................................................88
Komunikaty ...............................................................................................98
Objaśnienia ..............................................................................................103
6
Obsługa oprogramowania
Do czego służy program MD Simple Burner/
SonicStage ....................................................................108
Instalowanie ......................................................................110
Zapewnienie wymaganego środowiska systemowego ........................110
Instalowanie oprogramowania na komputerze ...................................111
Korzystanie z MD Simple Burner ....................................112
Przed użyciem oprogramowania MD Simple Burner ........................112
Nagrywanie przy użyciu funkcji urządzenia MD Walkman
(Tryb uproszczony) ............................................................................113
Nagrywanie przy użyciu funkcji komputera
(Tryb standardowy) ...........................................................................114
Korzystanie z SonicStage ...............................................116
Importowanie danych audio ..................................................................116
Przesyłanie danych audio z komputera do urządzenia
MD Walkman .....................................................................................118
Przesyłanie danych audio z urządzenia MD Walkman
z powrotem do komputera ................................................................120
Korzystanie z SonicStage Help .............................................................123
Odwoływanie się do SonicStage Help ..................................................125
Pozostałe informacje .......................................................127
Odinstalowywanie programu SonicStage/MD Simple Burner ..........127
O ochronie praw autorskich ..................................................................128
Rozwiązywanie problemów ...................................................................129
Indeks ........................................................................................................133
7
Informacje o dostępnych funkcjach
i dostarczonych instrukcjach
W tej sekcji opisano funkcje przenośnego rekordera MiniDisc oraz dostarczone
z nim instrukcje. Prosimy o zapoznanie się z instrukcjami dotyczącymi
poszczególnych zastosowań rekordera.
Więcej informacji na temat Hi-MD
„Hi-MD” jest nowym formatem płyt MiniDisc oferującym bardziej zaawansowane
możliwości niż standardowy format MD.
Ulotka „Co można robić z urządzeniem Hi-MD Walkman”
W tej ulotce opisano najważniejsze właściwości urządzenia
Hi-MD Walkman oraz różnice w stosunku do standardowego
urządzenia MD Walkman.
Korzystanie z rekordera
Urządzenie umożliwia nagrywanie z odtwarzacza CD lub mikrofonu, a następnie
słuchanie wykonanych nagrań.
Obsługa rekordera (strony od 10 do 107)
W tej sekcji opisano wszystkie funkcje rekordera. Zawiera ona
również szczegółowe informacje na temat problemów, które
można napotkać podczas użytkowania rekordera, sposobów ich
rozwiązywania, a także informacje na temat postępowania
w przypadku pojawienia się komunikatu na wyświetlaczu.
, Po napotkaniu jakiegokolwiek problemu lub w razie
potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień
Należy skorzystać z sekcji „Rozwiązywanie problemów
i objaśnienia” (strona 88).
8
Korzystanie z rekordera podłączonego do komputera
Dostarczone oprogramowanie SonicStage umożliwia przesyłanie danych audio
między rekorderem a komputerem.
Dostarczone oprogramowanie MD Simple Burner umożliwia nagrywanie danych
audio na rekorderze.
Płyty audio CD
Internet
Pliki muzyczne
Obsługa oprogramowania (strony od 108 do 132)
W tej sekcji opisano instalację i podstawowe czynności obsługi dostarczonego
oprogramowania SonicStage/MD Simple Burner.
SonicStage Help
Jest to pomoc elektroniczna, którą można wyświetlić na
ekranie komputera.
Pomoc elektroniczna zawiera szczegółowy opis obsługi
oraz informacje na temat oprogramowania SonicStage.
Z pomocy elektronicznej można również korzystać po
napotkaniu jakichkolwiek problemów podczas
korzystania z programu SonicStage.
Uwagi dotyczące sekcji „Obsługa oprogramowania”
• W sekcji Obsługa oprogramowania oznaczenie „Net MD” dotyczy rekordera z włożoną płytą
standardową, natomiast oznaczenie „Hi-MD” dotyczy rekordera z włożoną płytą Hi-MD lub
płytą standardową w trybie Hi-MD.
• Elementy wyświetlane na ilustracjach zamieszczonych w tej sekcji mogą różnić się od
rzeczywistych elementów wyświetlanych przez oprogramowanie.
• Opisy zawarte w tej sekcji zakładają znajomość podstawowych czynności obsługi systemu
Windows. Szczegółowe informacje na temat korzystania z komputera i systemu operacyjnego
można znaleźć w odpowiednich instrukcjach.
• Opisy w tej sekcji traktują w sposób ogólny o produktach Hi-MD/Net MD. Z tego powodu
niektóre opisy (i niektóre ilustracje) mogą nie mieć zastosowania dla tego produktu Hi-MD/
Net MD. Należy także skorzystać z instrukcji obsługi tego produktu Hi-MD/Net MD.
9
Sprawdzanie dostarczonych akcesoriów
Zasilacz sieciowy (1)
Podstawka do ładowania
akumulatora (1)
Słuchawki (tylko model
na rynek USA) (1)
Przewód USB (1)
Słuchawki (z wyjątkiem
modelu amerykańskiego) (1)
Akumulator niklowoPojemnik baterii (1)
wodorkowy NH-10WM (1)
Zdalne sterowanie (1)
Pojemnik akumulatora (1)
Przewód optyczny (1)
Filtry zaciskowe (2)
Korzystanie z filtrów zaciskowych opisano szczegółowo w instrukcji „Korzystanie
z dostarczonych filtrów zaciskowych”, dołączonej do tego urządzenia.
Płyta CD-ROM (SonicStage/MD Simple Burner) (1)*
Sakwa (z wyjątkiem modelu amerykańskiego) (1)
* Nie należy odtwarzać płyty CD-ROM za pomocą odtwarzacza płyt audio CD.
Uwaga
Używając tego urządzenia należy przestrzegać poniższych zaleceń, aby uniknąć wypaczenia
obudowy i nieprawidłowego działania.
• Uważaj, aby nie siadać, gdy
urządzenie znajduje się w tylnej
kieszeni spodni.
10
• Uważaj, aby nie wkładać urządzenia do
torby po owinięciu go przewodem słuchawek
ze zdalnym sterowaniem i nie wystawiać
torby na działanie silnych uderzeń.
Regulatory
Rekorder
1
q;
qa
2
qs
qd
3
qg
qf
4
qh
5
8
qj
6
qk
7
A Przycisk •NAVI/ MENU
Naciśnij lekko, aby przejść do trybu
ustawień NAVI (nawigacji)
(strona 47). Przytrzymaj przez co
najmniej 2 sekundy, aby przejść do
trybu ustawień MENU (strona 25).
B Komora na baterie
C Pokrętło jog
D 5-funkcyjny przycisk sterujący
Obsługa
Funkcja
Naciśnij
NENT1)
odtwarzanie,
wprowadzanie
Obsługa
Funkcja
Naciśnij
w kierunku
.
znajdowanie
początku
poprzedniego utworu,
przewijanie do tyłu
Naciśnij
w kierunku
>
znajdowanie
początku następnego
utworu, przewijanie
do przodu
Naciśnij
w kierunku
VOL +1)
lub VOL –
głośności
Obsługa rekordera
ql
9
przycisków NENT i VOL +
znajdują się wypukłe punkty.
1) Obok
E Styki pojemnika baterii alkalicznej
F Styk podstawki do ładowania
akumulatora
G Gniazdo DC IN 3V
H Przycisk X (pauza)
I Przycisk x (stop) • CANCEL/CHG
J Przycisk GROUP
K Przełącznik zREC (nagrywanie)
L Przełącznik OPEN
11
M Okienko wyświetlacza
N Przycisk T MARK
O Gniazdo podłączania przewodu
USB
P Gniazdo LINE IN (OPT)
Q Gniazdo MIC (PLUG IN
POWER)
Obok gniazda MIC (PLUG IN
POWER) znajduje się wypukły
punkt.
R Przełącznik HOLD
Przesuń przełącznik w kierunku
wskazywanym przez strzałkę, aby
wyłączyć przyciski rekordera.
Używaj tej funkcji, aby zapobiec
przypadkowemu naciśnięciu
przycisków podczas przenoszenia
rekordera.
S Gniazdo i (słuchawki)/LINE OUT
Okienko wyświetlacza rekordera
1
2
7
A Znakowy wyświetlacz
informacyjny
Wyświetla nazwy płyt i utworów,
datę, komunikaty o błędach,
numery utworów itp.
B Wskaźnik SYNC (nagrywanie
zsynchronizowane)
C Wskaźnik Hi-MD/MD
Wskaźnik „Hi-MD” świeci, gdy
trybem pracy rekordera jest
Hi-MD, natomiast wskaźnik „MD”
świeci, gdy trybem pracy jest MD.
D Wskaźnik REC
Pokazuje się podczas nagrywania
lub transferu plików z komputera.
Jeżeli miga, rekorder znajduje się
w trybie gotowości do nagrywania.
E Wskaźnik akumulatora
Pokazuje przybliżony stan
naładowania akumulatora. Jeśli
akumulator jest słaby, wskaźnik
staje się pusty i zaczyna migać.
12
3
4 5
8
6
9
F Wskaźnik płyty
Pokazuje, że płyta obraca się w celu
nagrywania lub odtwarzania.
G Wskaźnik trybu utworu (PCM,
Hi-SP, Hi-LP, SP, LP2, LP4,
MONO)
H Wskaźniki podrzędnego trybu
odtwarzania/odtwarzania
wielokrotnego
Pokazują wybrany podrzędny tryb
odtwarzania (odtwarzanie
pojedynczego utworu, odtwarzanie
w kolejności losowej itp.) lub tryb
odtwarzania wielokrotnego.
I Wskaźniki głównego trybu
odtwarzania
Pokazują wybrany główny tryb
odtwarzania (odtwarzanie
grupowe, odtwarzanie w kolejności
zaprogramowanej itp.).
Słuchawki ze zdalnym sterowaniem
A
F
B
G
C
H
D
I
J
E
A Regulator głośności (VOL +, –)
Obróć, aby wyregulować głośność.
B Przycisk x (stop)
C Przełącznik jog (NX/ENT, .,
>)
Obsługa
Funkcja
Naciśnij NX/
ENT
odtwarzanie,
pauza,
wprowadzanie
Naciśnij
w kierunku .
znajdowanie
początku
poprzedniego
utworu,
przewijanie do
tyłu
Naciśnij
w kierunku >
znajdowanie
początku
następnego
utworu,
przewijanie do
przodu
D Okienko wyświetlacza
E
(grupa) +, –
F Zaczep
Patrz „Korzystanie z zaczepu
zdalnego sterowania” (strona 14).
G Przełącznik HOLD
Zastosuj tę funkcję, aby zapobiec
przypadkowemu naciskaniu
przycisków podczas przenoszenia
rekordera.
H Przycisk DISPLAY
I Przycisk P-MODE/
J Przycisk SOUND
13
Korzystanie z zaczepu zdalnego sterowania
Jeśli przy bieżącym położeniu zaczepu zdalne sterowanie zostanie dołączone górą do dołu,
odczyt wskaźników na wyświetlaczu może być utrudniony. W takim wypadku należy
przymocować zaczep w przeciwnym kierunku, jak pokazano poniżej.
1 Zdejmij zaczep.
2 Przymocuj zaczep w przeciwnym kierunku.
2
1
Okienko wyświetlacza zdalnego sterowania
1
2
6
A Wskaźnik płyty
B Wyświetlacz numeru utworu
C Znakowy wyświetlacz
informacyjny
D Wskaźniki podrzędnego trybu
odtwarzania/odtwarzania
wielokrotnego
14
3
4
5
7
E Wskaźnik SND (dźwięk) i SUR
(dźwięk przestrzenny)
F Wskaźnik stanu naładowania
akumulatora
G Wskaźniki głównego trybu
odtwarzania
Czynności wstępne
Przed użyciem urządzenia należy naładować akumulator.
1
Włóż akumulator.
1 Przesuń suwak OPEN, aby 2 Najpierw włóż koniec E
otworzyć pokrywę kieszeni
na baterie.
2
3 Zamknij pokrywę.
akumulatora NH-10WM.
Ładowanie akumulatora.
1 Podłącz zasilacz sieciowy do podstawki
do ładowania akumulatora i do gniazda
sieciowego.
Do gniazda
sieciowego
Zasilacz
sieciowy
Podstawka do ładowania
akumulatora (tył)
2 Umieść rekorder na podstawce do
ładowania akumulatora.
Zaczyna migać „Charging”, na
wyświetlaczu pojawia się e
i rozpoczyna się ładowanie. Po
zakończeniu ładowania wskaźnik
baterii znika.
Do gniazda DC IN 3V
3 Po zakończeniu ładowania wyjmij
rekorder z podstawki do ładowania
akumulatora.
ciąg dalszy
15
z
Pełne naładowanie całkowicie
rozładowanego akumulatora trwa około
2,5 godziny. Czas ładowania może być różny,
w zależności od stanu akumulatora.
Korzystanie z baterii
1 Podłącz pojemnik baterii do rekordera.
2 Najpierw włóż biegun ujemny baterii.
Tył rekordera
1
2
Włóż baterię alkaliczną LR6 (AA).
Aby jak najdłużej korzystać z rekordera, korzystaj z baterii razem z całkowicie
naładowanym akumulatorem.
3
Wykonaj połączenia i odblokuj przyciski.
1 Podłącz słuchawki ze zdalnym
sterowaniem do gniazda i/LINE OUT.
2 Przesuń przełącznik HOLD na rekorderze
lub na zdalnym sterowaniu w kierunku
przeciwnym do wskazywanego przez
strzałkę (.), aby odblokować
przyciski.
HOLD
Wsuń do oporu
Do gniazda i/LINE OUT
Wsuń do oporu
16
z
Akumulator można również naładować,
podłączając zasilacz sieciowy bezpośrednio
do rekordera.
Gdy rekorder znajduje się w trybie
zatrzymania, należy podłączyć zasilacz
sieciowy do gniazda DC IN 3V rekordera,
a następnie nacisnąć przycisk
x • CANCEL/CHG.
Dotyczy modeli z dostarczonym
adapterem wtyku zasilacza
sieciowego
Jeżeli zasilacz sieciowy nie pasuje do
gniazda sieciowego, należy zastosować
adapter.
Uwagi
• Należy pamietać o zdjęciu rekordera
z podstawki do ładowania akumulatora
przed rozpoczęciem jego obsługi.
• Należy się upewnić, że podczas wymiany
akumulatora rekorder nie jest w użyciu,
nawet jeśli jest podłączony do zasilacza
sieciowego. Rekorder może się zatrzymać.
• Wskaźniki „Charging” i e mogą nie
pojawić się na wyświetlaczu natychmiast
po umieszczeniu rekordera na podstawce
do ładowania akumulatora. Wskaźnik
zacznie jednak migać po upływie kilku
minut i rozpocznie się ładowanie.
• Z powodu właściwości akumulatora, jego
pojemność może być mniejsza niż zwykle,
gdy akumulator jest używany po raz
pierwszy lub po długim okresie przerwy.
W takim wypadku należy kilkakrotnie
naładować i rozładować akumulator.
W ten sposób zostanie przywrócona
normalna pojemność akumulatora.
• Akumulator należy ładować
w temperaturze w zakresie od +5°C do
+35°C. Czas ładowania może być różny
w zależności od temperatury otoczenia.
• Podczas nagrywania i edycji najlepiej
korzystać z zasilania sieciowego.
W przypadku korzystania z zasilania
akumulatorowego (bateryjnego) należy
upewnić się, że używany jest całkowicie
naładowany akumulator lub nowa bateria
alkaliczna.
• Przed wymianą baterii należy zatrzymać
rekorder.
• W przypadku korzystania z płyty Hi-MD
o pojemności 1 GB czas nagrywania
ciągłego może ulec skróceniu, jeżeli
wykonywane są wielokrotne, krótkie
nagrania.
Kiedy naładować akumulator lub
wymienić baterię
Stan naładowania akumulatora (baterii)
można sprawdzić w okienku wyświetlacza
rekordera lub zdalnego sterowania.
Spadek mocy akumulatora
m
Słaby akumulator
m
Akumulator jest wyczerpany.
Na wyświetlaczu rekordera miga
„LOW BATTERY” (na
zdalnym sterowaniu „LOW
BATT”) i zasilanie się wyłącza.
Wskaźnik baterii wyświetla przybliżony
poziom naładowania baterii. W zależności
od warunków lub środowiska działania
poziom naładowania może być większy lub
mniejszy niż wskazywany.
17
Czas pracy baterii
Podczas nagrywania ciągłego w trybie Hi-MD
(Jednostka: godziny w przybliżeniu)(JEITA1))
Typ płyty
Baterie
Linear PCM
Hi-SP
Hi-LP
3,5
5
6
2,5
3,5
4
NH-10WM + LR6
6
8,5
10
NH-10WM
3,5
5
6
NH-10WM2)
Płyta Hi-MD
o pojemności 1 GB
LR63)
Standardowa płyta
60/74/80-minutowa
LR6
4,5
7
8
NH-10WM + LR6
8
12
14
1) Wartość
zmierzona według standardu JEITA (Japan Electronics and Information Technology
Industries Association)
2) W przypadku korzystania z całkowicie (100%) naładowanego akumulatora niklowowodorkowego
3) W przypadku korzystania z baterii alkalicznej Sony LR6 (rozmiar AA) „STAMINA”
(wyprodukowanej w Japonii)
Podczas nagrywania ciągłego w trybie MD
(Jednostka: godziny w przybliżeniu)(JEITA)
Typ płyty
Baterie
SP stereo
LP2 stereo LP4 stereo
Standardowa płyta
60/74/80-minutowa
NH-10WM
5,5
6,5
LR6
7
8,5
9,5
NH-10WM + LR6
12,5
15
17
7,5
Podczas odtwarzania ciągłego w trybie Hi-MD
(Jednostka: godziny w przybliżeniu)(JEITA)
Typ płyty
Baterie
Linear PCM
Hi-SP
Hi-LP
5
8,5
10
10
16
19
NH-10WM + LR6
15
24,5
29
NH-10WM
5
8,5
11
LR6
9
14,5
19
NH-10WM + LR6
14
23
30
Płyta Hi-MD
NH-10WM
o pojemności 1 GB
LR6
Standardowa płyta
60/74/80-minutowa
Podczas odtwarzania ciągłego w trybie MD
(Jednostka: godziny w przybliżeniu)(JEITA)
18
Typ płyty
Baterie
SP stereo
LP2 stereo LP4 stereo
Standardowa płyta
60/74/80-minutowa
NH-10WM
9
10,5
12
LR6
18
21
24
NH-10WM + LR6
27
31,5
36
Nagrywanie płyty
W tej sekcji opisano podstawowe czynności umożliwiające
wykonywanie cyfrowych nagrań przy użyciu przewodu optycznego
podłączonego do odtwarzacza CD, cyfrowego odbiornika TV lub
innego urządzenia cyfrowego. Należy się upewnić, że używany jest
przewód optyczny.
1
Podłącz przewody. (Wsuń do oporu wtyki przewodów do odpowiednich
gniazd, aby były pewnie podłączone).
1 Podłącz zasilacz sieciowy do rekordera
i do gniazdka elektrycznego.
2 Podłącz przewód optyczny do rekordera
i do urządzenia zewnętrznego.
Odtwarzacz CD,
odtwarzacz MD,
odtwarzacz DVD itp.
Do gniazda
sieciowego
Do gniazda wyjścia cyfrowego (optycznego)
Wtyk optyczny
Zasilacz
sieciowy
Do gniazda DC IN 3V
Wtyk optyczny
mini
Przewód optyczny*
Do gniazda
LINE IN (OPT)
∗ Patrz „Akcesoria
opcjonalne” (strona 87).
Uwaga
Przed rozpoczęciem nagrywania należy odłączyć przewód USB.
ciąg dalszy
19
2
Włóż płytę do nagrywania.
1 Przesuń suwak OPEN, aby otworzyć
2 Włóż płytę w taki sposób, aby etykieta
pokrywę.
była skierowana do przodu i naciśnij
pokrywę, aby ją zamknąć.
Sprawdź, czy
zabezpieczenie
przed
nagrywaniem
jest zamknięte.
3
Potwierdź tryb pracy.
Ten rekorder może pracować w jednym z dwóch trybów: „Hi-MD” i „MD”. Tryb
pracy jest określany automatycznie przy każdorazowym włożeniu płyty. Po włożeniu
płyty należy sprawdzić tryb pracy w okienku wyświetlacza rekordera.
Wskaźnik „Hi-MD” świeci, gdy trybem pracy jest Hi-MD,
natomiast wskaźnik „MD” świeci, gdy trybem pracy jest MD.
• W przypadku korzystania z płyty Hi-MD o pojemności 1 GB, trybem pracy zawsze
będzie Hi-MD.
• W przypadku korzystania z płyty standardowej (60/74/80 minut) tryb pracy można
ustawić w następujący sposób.
Stan płyty
Tryb pracy
Czysta płyta
Tryb jest ustawiony zgodnie z wartością
parametru „Disc Mode” w menu.1)
Parametr „Disc Mode” jest fabrycznie ustawiony
na „Hi-MD”.
Aby używać płyty w innym urządzeniu, które nie
obsługuje trybu Hi-MD, należy dla parametru
„Disc Mode” wybrać wartość „MD”, co pozwoli
używać płyty w trybie MD.
Płyta zawiera materiał nagrany
w trybie Hi-MD
Płyta zawiera materiał nagrany
w trybie MD
Hi-MD
1) Informacje
MD
na temat ustawienia „Disc Mode” można uzyskać w sekcji „Wybór trybu płyty
(Disc Mode)” (strona 78).
20
4
Nagraj płytę.
1 Wybierz i wstrzymaj odtwarzanie (pauza)
na urządzeniu, z którego ma się odbywać
nagrywanie.
PAUSE
2 Upewnij się, że wskaźnik płyty w okienku
wyświetlacza rekordera przestał się
obracać.
Upewnij się, że wskaźnik
płyty przestał się obracać.
Podłączone urządzenie
3 Gdy rekorder jest w trybie zatrzymania,
naciśnij i przesuń przycisk zREC na
rekorderze.
Pojawi się wskaźnik „REC”
i rozpocznie się nagrywanie.
zREC
4 Włącz odtwarzanie utworu, który ma być
nagrywany.
Po włożeniu wcześniej nagranej płyty
nagrywanie rozpocznie się od miejsca
po istniejącej zawartości.
Znaczniki początku utworu są
dodawane automatycznie w tych
samych miejscach, co w podawanych
przez źródło dźwięku, a zawartość
jest nagrywana razem jako grupa.
PAUSE
Podłączone urządzenie
Aby
Zatrzymać
Wstrzymać (pauza)
Wyjąć płytę
Naciśnij
Naciśnij x.
Naciśnij X1).
Naciśnij X ponownie, aby wznowić nagrywanie.
Naciśnij x i otwórz pokrywę. (Pokrywy nie można
otworzyć, gdy na wyświetlaczu miga wskaźnik „SYSTEM
FILE WRITING”.)
chwili ponownego naciśnięcia X i wznowienia nagrywania podczas pauzy dodany zostanie
znak początku utworu i pozostała część utworu będzie traktowana jako nowy utwór.
1) W
21
Jeżeli nagrywanie nie rozpoczyna się
• Jeżeli zasilanie jest przerwane
• Upewnij się, że rekorder nie jest
(np. w momencie wyjęcia baterii, lub jej
wyczerpania, lub odłączenia zasilacza)
podczas nagrywania, edycji lub
w momencie, gdy na wyświetlaczu pojawia
się „DATA SAVE” lub „SYSTEM FILE
WRITING”, otworzenie kieszeni możliwe
jest dopiero po ponownym podłączeniu
zasilania.
• Podczas nagrywania z przenośnego
odtwarzacza CD należy zwrócić uwagę na
poniższe zagadnienia:
—Niektóre przenośne odtwarzacze CD nie
dają sygnału na wyjście cyfrowe, gdy
odłączony jest zasilacz sieciowy. W takim
wypadku należy podłączyć zasilacz
sieciowy do przenośnego odtwarzacza
CD i jako źródło zasilania zastosować
prąd przemienny.
—W przypadku niektórych przenośnych
odtwarzaczy CD nie można uzyskać
sygnału na wyjściu optycznym, gdy
używana jest funkcja ochrony przed
przeskokami (np. ESP* lub
G-PROTECTION). W takim wypadku
należy wyłączyć funkcję ochrony przed
przeskokami.
∗ Electronic Shock Protection
(Elektroniczne Zabezpieczenie
Przeciwwstrząsowe)
zablokowany (strony 12, 16).
• Upewnij się, że płyta nie jest zabezpieczona
przed nagrywaniem (strony 20, 86).
• Na fabrycznie nagranych płytach nie
można dokonywać nagrań.
Uwagi
• Nagrywając na płycie Hi-MD
o pojemności 1 GB podłącz zasilacz
sieciowy do rekordera, całkowicie naładuj
akumulator (
na wskaźniku poziomu
naładowania), lub użyj nowej baterii
alkalicznej (
na wskaźniku poziomu
naładowania). Podczas próby rozpoczęcia
nagrywania na płycie Hi-MD o pojemności
1 GB może pojawić się komunikat
„NotENOUGH POWER TO REC”,
a nagrywanie nie zostanie zrealizowane,
nawet jeśli wskaźnik poziomu naładowania
akumulatora wskazuje wystarczający
poziom naładowania, gdy rekorder jest
zatrzymany lub w trybie odtwarzania.
Dzieje się tak, ponieważ rekorder posiada
mechanizm, który uniemożliwia
nagrywanie, gdy poziom naładowania
akumulatora zostaje przezeń oceniony
jako niewystarczający z powodu dużego
zużycia energii przy nagrywaniu na płycie
Hi-MD o pojemności 1 GB.
• Podczas nagrywania rekorder należy umieścić
w stabilnym, pozbawionym drgań miejscu.
• Jeśli nagrywanie zostanie rozpoczęte
w chwili, gdy wskaźnik płyty wciąż obraca
się na wyświetlaczu, pierwszych kilka
sekund materiału może nie zostać
nagranych. Przed rozpoczęciem
nagrywania należy upewnić się, że
wskaźnik przestał się obracać.
• W trakcie działania rekordera nie należy
wymieniać akumulatora, nawet jeśli
urządzenie jest podłączone do zasilacza
sieciowego. Rekorder może się zatrzymać.
• Nie należy przesuwać ani potrząsać
rekordera czy wyłączać źródła zasilania,
kiedy wskaźnik „DATA SAVE” lub
„SYSTEM FILE WRITING” miga na
wyświetlaczu. W przeciwnym wypadku
dane nagrywane do tej chwili mogą nie
zostać zapisane na płycie lub może dojść
do ich uszkodzenia.
• Nie można wykonać nagrania, gdy na
płycie nie ma wystarczającej ilości wolnego
miejsca.
22
z
• Rekorder jest fabrycznie ustawiony na
tworzenie nowej grupy przy
każdorazowym wykonywaniu nagrania.
Jeśli grupa nie ma być tworzona, należy dla
parametru „
:REC” wybrać wartość
„
:REC Off” (strona 39).
• Aby rozpocząć nagrywanie od
określonego miejsca na płycie, należy
wstrzymać działanie rekordera
w wybranym miejscu, a następnie
rozpocząć nagrywanie.
• Podczas nagrywania można monitorować
dźwięk. W tym celu należy podłączyć
słuchawki ze zdalnym sterowaniem do
gniazda i/LINE OUT i wyregulować
głośność, obracając regulator głośności na
zdalnym sterowaniu (naciskając
5-funkcyjny przycisk sterujący na
rekorderze w kierunku VOL + lub –). Nie
wpływa to na poziom głośności nagrania.
Odtwarzanie płyty
1
Włóż nagraną płytę.
1 Przesuń suwak OPEN, aby otworzyć
2 Włóż płytę w taki sposób, aby etykieta
pokrywę.
2
była skierowana do przodu i naciśnij
pokrywę, aby ją zamknąć.
Rozpocznij odtwarzanie płyty.
1 Naciśnij 5-funkcyjny przycisk sterujący
(NENT) na rekorderze.
Naciśnij przełącznik jog (NX/ENT) na
zdalnym sterowaniu.
Podczas obsługi regulatorów,
w słuchawkach emitowany jest krótki
sygnał dźwiękowy.
2 Naciśnij 5-funkcyjny przycisk sterujący
w kierunku VOL + lub –, aby wyregulować
głośność na rekorderze.
Obróć regulator głośności w kierunku
VOL + lub –, aby wyregulować głośność na
zdalnym sterowaniu.
Poziom głośności pojawi się na
wyświetlaczu.
Pokrętło jog
5-funkcyjny przycisk sterujący
(NENT, ., >, VOL +, –)
GROUP
Regulator
głośności
(VOL +, –)
x
Przełącznik jog (NX/
ENT, ., >)
+, –
X
x
Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij x.
Podczas obsługi regulatorów, w słuchawkach emitowany jest długi sygnał dźwiękowy.
Odtwarzanie rozpocznie się od miejsca ostatniego zatrzymania odtwarzania. Zatrzymany
rekorder zostanie automatycznie wyłączony po upływie około 10 sekund (w przypadku
korzystania z baterii) lub 3 minut (w przypadku korzystania z zasilacza sieciowego).
23
Aby
Zatrzymać
Wstrzymać (pauza)
Obsługa na rekorderze
Naciśnij x.
Naciśnij X. Naciśnij ponownie
X, aby wznowić odtwarzanie.
Wybrać utwór
bezpośrednio,
korzystając z numeru
lub nazwy utworu
Odnaleźć początek
aktualnie
odtwarzanego utworu
Obróć pokrętło jog, aby
wybrać utwór, a następnie
naciśnij NENT, aby
wprowadzić wybór.
Naciśnij 5-funkcyjny przycisk
sterujący w kierunku ..
Naciśnij kilkakrotnie
5-funkcyjny przycisk sterujący
w kierunku ., aż znajdziesz
początek żądanego utworu.
Naciśnij 5-funkcyjny przycisk
sterujący w kierunku >.
Naciśnij i przytrzymaj
5-funkcyjny przycisk sterujący
w kierunku . lub >.
Gdy rekorder znajduje się
w trybie pauzy, naciśnij
i przytrzymaj 5-funkcyjny
przycisk sterujący w kierunku
. lub >.
Gdy rekorder znajduje się
w trybie zatrzymania, naciśnij
i przytrzymaj 5-funkcyjny
przycisk sterujący w kierunku
. lub >.
Naciśnij przycisk GROUP,
a następnie naciśnij
5-funkcyjny przycisk sterujący
w kierunku . lub >.
W momencie gdy rekorder jest
w trybie zatrzymania, naciśnij
NENT na 2 sekundy lub
dłużej.
Naciśnij x i otwórz pokrywę.2)
Odnaleźć początek
następnego utworu
Przejść do tyłu lub do
przodu podczas
odtwarzania
Odnaleźć miejsce
w utworze, obserwując
czas odtwarzania
(wyszukiwanie według
czasu)
Odnaleźć określony
utwór, obserwując
numery utworów
(wyszukiwanie według
indeksu)
Przejść do następnej
lub poprzedniej grupy
podczas odtwarzania
utworu z grupy1)
Rozpocząć od
pierwszego utworu na
płycie
Wyjąć płytę
Obsługa na zdalnym sterowaniu
Naciśnij x.
Naciśnij przełącznik jog
(NX/ENT).
Naciśnij ponownie przełącznik
jog, aby wznowić odtwarzanie.
—
Przesuń przełącznik jog
w kierunku .. Przesuń
kilkakrotnie przełącznik jog
w kierunku ., aż znajdziesz
początek żądanego utworu.
Przesuń przełącznik jog
w kierunku >.
Przesuń i przytrzymaj
przełącznik jog w kierunku .
lub >.
Gdy rekorder znajduje się
w trybie pauzy, przesuń
i przytrzymaj przełącznik jog
w kierunku . lub >.
Gdy rekorder znajduje się
w trybie zatrzymania, przesuń
i przytrzymaj przełącznik jog
w kierunku . lub >.
Naciśnij
+ lub –.
W momencie gdy rekorder jest
w trybie zatrzymania, naciśnij
przełącznik jog (NX/ENT) na
2 sekundy lub dłużej.
Naciśnij x i otwórz pokrywę.2)
1) Podczas
odtwarzania płyty, która nie zawiera ustawień grupowych powoduje przejście na
początek co 10-go utworu.
otwarciu pokrywy odtwarzanie rozpocznie się od początku pierwszego utworu.
2) Po
Jeżeli nie można rozpocząć
odtwarzania
Upewnij się, że rekorder nie jest
zablokowany (strony 12, 16).
24
Uwaga
Dźwięk może przeskakiwać podczas
odtwarzania, jeśli:
• rekorder jest poddawany ciągłym, silnym
wstrząsom.
• odtwarzana jest zabrudzona lub
porysowana płyta.
Podczas używania płyty w trybie Hi-MD
może zdarzyć się, że dźwięk zaniknie
maksymalnie na 12 sekund.
Korzystanie z menu
Jak używać pozycji menu
Rekorder oferuje wiele menu zawierających przydatne funkcje nagrywania,
odtwarzania, edycji itp.
Aby określić ustawienia dla pozycji menu, należy wykonać poniższą procedurę.
Jeśli obsługa menu odbywa się po raz pierwszy od zakupu rekordera, na
wyświetlaczu miga „Menu Mode”. Przed przystąpieniem do obsługi menu, dla opcji
„Menu Mode” można wybrać ustawienie „Simple” (pojawiają się tylko najczęściej
używane pozycje menu) lub „Advanced” (pojawiają się wszystkie pozycje menu).
Informacje na temat ustawiania trybu menu można znaleźć w sekcji „Zmiana
wyświetlanych pozycji menu (Tryb menu)” (strona 74).
Zdalne sterowanie
DISPLAY
x
Przełącznik jog
1
Naciśnij i przytrzymaj DISPLAY przez co najmniej 2 sekundy, aby wejść do
menu.
2
3
4
Przesuń kilkakrotnie przełącznik jog, aby wybrać pozycję.
Naciśnij przełącznik jog, aby wprowadzić wybór.
Powtórz czynności 2 i 3.
Ustawienie zostanie wprowadzone po naciśnięciu przełącznika jog.
Aby wrócić do poprzedniego ustawienia
Naciśnij x.
Aby anulować czynność podczas ustawiania
Naciśnij x przez co najmniej 2 sekundy.
25
Na rekorderze
NAVI/MENU
5-funkcyjny
przycisk sterujący
(NENT)
Pokrętło jog
x
1
Naciśnij i przytrzymaj NAVI/MENU przez co najmniej 2 sekundy, aby wejść do
menu.
2
3
4
Obróć pokrętło jog, aby wybrać pozycję.
Naciśnij 5-funkcyjny przycisk sterujący (NENT), aby wprowadzić wybór.
Powtórz czynności 2 i 3.
Ustawienie zostanie wprowadzone po naciśnięciu 5-funkcyjnego przycisku
sterującego (NENT).
Aby wrócić do poprzedniego ustawienia
Naciśnij x.
Aby anulować czynność podczas ustawiania
Naciśnij x przez co najmniej 2 sekundy.
26
Lista menu
W poniższej tabeli przedstawiono pozycje menu, które można wybrać. Niektóre
pozycje można ustawić zarówno za pomocą rekordera, jak i zdalnego sterowania,
natomiast inne można ustawić wyłącznie za pomocą rekordera lub wyłącznie za
pomocą zdalnego sterowania.
Pozycje wymienione w kolumnie „Menu 1” są to pozycje, które można wybrać po
wejściu do menu, natomiast pozycje wymienione w kolumnie „Menu 2” są to
pozycje dostępne po wybraniu pozycji w Menu 1.
Wszystkie pozycje menu można wyświetlić wyłącznie po wybraniu dla opcji „Menu
Mode” ustawienia „Advanced”. Pozycje menu oznaczone gwiazdką (*) nie są
wyświetlane, gdy dla opcji „Menu Mode” zostało wybrane ustawienie „Simple”.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w sekcji „Zmiana wyświetlanych
pozycji menu (Tryb menu)” (strona 74).
Uwaga
W zależności od warunków działania i ustawień płyty mogą być wyświetlane różne wskaźniki.
Menu zdalnego sterowania
Menu 1
Menu 2
Funkcja
Edit
Title*
Dodawanie nazwy utworu, nazwy
strona 57
wykonawcy, nazwy albumu, nazwy grupy lub
nazwy płyty.
: Set*
Przypisuje nagrane utwory lub grupy do
nowej grupy.
: Release*
Strona
strona 62
Dezaktywuje ustawienia grupowe.
strona 63
Move*
Zmienia kolejność utworów lub grup.
strona 64
Erase
Kasuje utwory, grupy lub całą zawartość
płyty.
strona 67
Format*
Formatuje płytę i przywraca ją do stanu,
strona 72
w jakim była w chwili zakupu (tylko w trybie
Hi-MD).
MainPMode Normal
Group
Wybór utworów według kategorii, takich jak strona 44
nazwa utworu lub nazwa grupy.
Artist
Album
Bookmark
Program
Useful*
SpeedCtrl*
Zmienia prędkość odtwarzania bez zmiany
wysokości tonu (Regulacja prędkości).
strona 55
27
Menu 1
Menu 2
Funkcja
Option
Menu Mode
Zmienia wyświetlane pozycje menu.
Strona
strona 74
AVLS*
Ustawia ograniczenie maksymalnej
głośności w celu ochrony słuchu.
strona 74
Beep*
Włącza lub wyłącza sygnał dźwiękowy.
strona 75
Backlight
Wybiera stan podświetlenia okienka
wyświetlacza na zdalnym sterowaniu.
strona 75
Disc Mem*
Zapisuje ustawienia rekordera
(Disc Memory).
strona 76
QuickMode*
Ustawia rekorder w trybie szybkiego
rozpoczęcia odtwarzania.
strona 77
Disc Mode
Wybór trybu MD lub trybu Hi-MD po
włożeniu czystej płyty.
strona 78
Funkcja
Dodawanie nazwy utworu, nazwy
wykonawcy, nazwy albumu, nazwy grupy lub
nazwy płyty.
Przypisuje nagrane utwory lub grupy do
nowej grupy.
Dezaktywuje ustawienia grupowe.
Zmienia kolejność utworów lub grup.
Kasuje utwory, grupy lub całą zawartość
płyty.
Formatuje płytę i przywraca ją do stanu,
w jakim była w chwili zakupu (tylko w trybie
Hi-MD).
Wyświetla w okienku wyświetlacza różne
informacje, takie jak stan rekordera itp.
Strona
strona 60
Menu rekordera
Menu 1
Edit
Menu 2
Title*
: Set*
: Release*
Move*
Erase
Format*
Display
28
Lap Time
RecRemain
(podczas
nagrywania, po
zatrzymaniu)/
1 Remain
(podczas
odtwarzania)
AllRemain
Title1/Title2
Sound*
Codec/
TrackMode*
strona 63
strona 64
strona 66
strona 69
strona 73
strona 32,
strona 42
Menu 1
Menu 2
SubPMode Normal
1 Track
Shuffle
A-BRepeat*
Sound
Normal
V-SUR
Sound EQ
Useful*
Search*
SpeedCtrl*
Audio Out*
REC Set
REC Mode
RECVolume*
MIC AGC*
MIC Sens*
Time Mark*
:REC*
SYNC REC*
Option
Menu Mode
AVLS*
Beep*
Disc Mem*
QuickMode*
Disc Mode
Contrast*
Jog Dial*
Funkcja
Wybiera typ odtwarzania, taki jak
odtwarzanie pojedynczego utworu lub
odtwarzanie w kolejności losowej.
Strona
strona 50
Dostosowuje ustawienia trybu dźwięku
przestrzennego lub korektora.
strona 53
Wyszukuje utwory według nazwy utworu,
nazwy grupy, nazwy wykonawcy lub nazwy
albumu.
Zmienia prędkość odtwarzania bez zmiany
wysokości tonu (Regulacja prędkości).
Odtwarza dźwięk z gniazda i/LINE OUT
podczas słuchania podłączonego urządzenia.
Wybiera tryb nagrywania (PCM, Hi-SP lub
Hi-LP w przypadku trybu Hi-MD/SP, LP2, LP4
lub monofoniczny w przypadku trybu MD).
Ręczna regulacja poziomu głośności
nagrywania.
Ustawia tryb regulacji poziomu sygnału
podczas nagrywania z mikrofonu.
Ustawia czułość mikrofonu, aby pasowała do
dźwięku źródłowego.
Automatycznie dodaje znaczniki początku
utworu w określonych odstępach czasu.
Ustawia rekorder, aby tworzył nową grupę
przy każdej czynności nagrywania
(Nagrywanie grupowe).
Upraszcza czynności wykonywane podczas
nagrywania cyfrowego (Nagrywanie
zsynchronizowane).
Zmienia wyświetlane pozycje menu.
Ustawia ograniczenie maksymalnej
głośności w celu ochrony słuchu.
Włącza lub wyłącza sygnał dźwiękowy.
Zapisuje ustawienia rekordera (Disc Memory).
Ustawia rekorder w trybie szybkiego
rozpoczęcia odtwarzania.
Wybór trybu MD lub trybu Hi-MD po
włożeniu czystej płyty.
Reguluje kontrast okienka wyświetlacza na
rekorderze.
Zmienia kierunek przewijania treści
wyświetlacza podczas obracania pokrętła jog.
strona 51
strona 55
strona 56
strona 35
strona 36
strona 34
strona 33
strona 37
strona 39
strona 40
strona 74
strona 74
strona 75
strona 76
strona 77
strona 78
strona 79
strona 79
29
Różne sposoby nagrywania
Przed rozpoczęciem
nagrywania
Wybór trybu pracy
Ten rekorder może pracować
w jednym z dwóch trybów: „Hi-MD”
i „MD”. Tryb pracy jest określany
automatycznie przy każdorazowym
włożeniu płyty. Po włożeniu płyty
należy sprawdzić tryb pracy w okienku
wyświetlacza rekordera.
Wskaźnik „Hi-MD” pojawia się, gdy trybem
pracy jest Hi-MD, natomiast wskaźnik „MD”
pojawia się, gdy trybem pracy jest MD.
W przypadku, gdy do rekordera
zostanie włożona płyta standardowa
(czysta), przy użyciu funkcji Disc
Mode można określić korzystanie
z płyty w trybie Hi-MD lub MD.
Jeśli płyta nagrana przy użyciu tego
urządzenia ma być odtwarzana na
innym urządzeniu, które nie obsługuje
trybu Hi-MD, należy ją nagrać,
wybierając w menu wartość „MD” dla
parametru „Disc Mode”.
Szczegółowe informacje można
znaleźć w sekcji „Wybór trybu płyty
(Disc Mode)” (strona 78).
Wybór trybu menu
Po wybraniu trybu „Simple” niektóre
pozycje menu nie będą wyświetlane.
Jeśli podczas obsługi rekordera nie
można znaleźć pewnych pozycji menu,
należy się upewnić, że tryb menu jest
ustawiony na „Advanced”.
Szczegółowe informacje na temat
wybierania trybu menu można znaleźć
w sekcji „Zmiana wyświetlanych
pozycji menu (Tryb menu)”
(strona 74).
30
Uwagi
• Nagrywając na płycie Hi-MD
o pojemności 1 GB podłącz zasilacz
sieciowy do rekordera, całkowicie naładuj
akumulator (
na wskaźniku poziomu
naładowania), lub użyj nowej baterii
alkalicznej (
na wskaźniku poziomu
naładowania). Podczas próby rozpoczęcia
nagrywania na płycie Hi-MD o pojemności
1 GB może pojawić się komunikat
„NotENOUGH POWER TO REC”,
a nagrywanie nie zostanie zrealizowane,
nawet jeśli wskaźnik poziomu naładowania
akumulatora wskazuje wystarczający
poziom naładowania, gdy rekorder jest
zatrzymany lub w trybie odtwarzania.
Dzieje się tak, ponieważ rekorder posiada
mechanizm, który uniemożliwia
nagrywanie, gdy poziom naładowania
akumulatora zostaje przezeń oceniony
jako niewystarczający z powodu dużego
zużycia energii przy nagrywaniu na płycie
Hi-MD o pojemności 1 GB.
• Jeśli do rekordera jest podłączony
przewód USB, nagrywanie może nie
zostać przeprowadzone. Przed
rozpoczęciem nagrywania należy odłączyć
przewód USB.
• Jeśli nagrywanie zostanie rozpoczęte
w chwili, gdy wskaźnik płyty wciąż obraca
się na wyświetlaczu, pierwszych kilka
sekund materiału może nie zostać
nagranych. Przed rozpoczęciem nagrywania
należy upewnić się, że wskaźnik przestał się
obracać.
• Nie należy przesuwać ani potrząsać
rekordera czy wyłączać źródła zasilania,
kiedy wskaźnik „DATA SAVE” lub
„SYSTEM FILE WRITING” miga na
wyświetlaczu. W przeciwnym wypadku
dane nagrywane do tej chwili mogą nie
zostać zapisane na płycie lub może dojść
do ich uszkodzenia.
Wyświetlanie różnych
informacji
Sprawdzanie pozostałego czasu
nagrania, numeru utworu itp. możliwe
jest podczas nagrywania lub po
zatrzymaniu rekordera.
DISPLAY
A
B
Liczba
utworów na
płycie
Nazwa płyty
Numer utworu • Nazwa grupy i nazwa
albumu (Hi-MD)1)
• Nazwa grupy i nazwa
utworu (MD)1)
Numer
utworu2)
Nazwa i wskaźnik
wybranego trybu
dźwięku2)
1) Jeśli
wybrany utwór nie znajduje się
w grupie, pojawia się nazwa płyty.
pojawi się, jeżeli „Menu Mode”
ustawiono na „Simple” (strona 74).
2) Nie
1
Naciśnij kilkakrotnie DISPLAY.
Przy każdorazowym naciśnięciu
przycisku, wyświetlacz zmienia się
w poniższy sposób.
Okienko wyświetlacza zdalnego
sterowania
A
B
Wskaźniki mają następujące
znaczenie:
: Nazwa płyty
: Nazwa utworu
: Nazwa grupy
: Nazwa wykonawcy
: Nazwa albumu
Gdy rekorder znajduje się w trybie
zatrzymania A/B
A
B
Numer utworu Czas, który upłynął
Numer utworu • Pozostały czas
nagrywania
i pozostałe wolne
miejsce (Hi-MD)
• Pozostały czas
nagrywania (MD)
Podczas nagrywania A/B
A
B
Numer utworu Czas, który upłynął
Numer utworu Pozostały czas
nagrywania
Numer utworu • Nazwa grupy i nazwa
albumu (Hi-MD)1)
• Nazwa grupy i nazwa
utworu (MD)1)
1) Jeśli
wybrany utwór nie znajduje się
w grupie, pojawia się nazwa płyty.
Uwagi
• Gdy płyta jest używana w trybie Hi-MD,
rekorder będzie podawał, że ilość wolnego
miejsca na płycie wynosi „2.0MB” podczas
gdy pozostały czas nagrywania wynosi
„–0:00:00”. „2.0MB” to miejsce stanowiące
obszar zarezerwowany. To jedno
z ograniczeń systemu.
• W zależności od ustawień grupowych,
warunków działania i ustawień płyty
wybranie niektórych wskaźników może
być niemożliwe lub wskaźniki mogą
pojawiać się w inny sposób.
z
Aby sprawdzić miejsce odtwarzania lub
nazwę utworu podczas odtwarzania, patrz
„Wyświetlanie różnych informacji”
(strona 42).
31
Gdy rekorder znajduje się w trybie
zatrzymania C/D/E
Na rekorderze
Pokrętło jog
NAVI/MENU
5-funkcyjny
przycisk sterujący
(NENT)
1
2
C
Numer
grupy
i utworu
Numer
grupy
i utworu
Wejdź do menu i wybierz „Display”.
Obracaj pokrętło jog, aż na
wyświetlaczu pojawią się żądane
informacje, a następnie naciśnij
NENT, aby wprowadzić wybór.
Każdy obrót pokrętła powoduje
następującą zmianę na
wyświetlaczu.
Lap Time t RecRemain t
AllRemain t Title1/Title2
(Hi-MD) t Sound
Po naciśnięciu NENT pojawią się
informacje w polach C, D i E.
Okienko wyświetlacza rekordera
Wskaźniki mają następujące
znaczenie:
: Nazwa płyty
: Nazwa utworu
: Nazwa grupy
: Nazwa wykonawcy
: Nazwa albumu
Liczba
utworów
po aktualnym
utworze
• Nazwa
płyty
i nazwa
wykonawcy
(Hi-MD)1)
• Nazwa
płyty1)
Nazwa
trybu
dźwięku2)
D
Czas, który
upłynął
E
• Nazwa utworu
i nazwa
wykonawcy
(Hi-MD)
• Nazwa utworu
(MD)
• Pozostały • „RecRemain”
czas nagry- i „FreeSpace”
wania/
(Hi-MD)
pozostałe • „RecRemain”
wolne
(MD)
miejsce
(Hi-MD)
• Pozostały
czas nagrywania
(MD)
Pozostały
„AllRemain”
czas od
aktualnego
miejsca na
płycie.
• Nazwa
Nazwa utworu
grupy
i nazwa
albumu
(Hi-MD)3)
• Nazwa
grupy
(MD)3)
Wskaźnik
(brak)2)
wybranego
trybu
dźwięku2)
1) Jeśli
wybrany utwór nie znajduje się
w grupie, pojawia się numer utworu.
2) Nie
pojawi się, jeżeli „Menu Mode”
ustawiono na „Simple” (strona 74).
3) Jeśli
wybrany utwór nie znajduje się
w grupie, pojawia się nazwa płyty.
Podczas nagrywania C/D/E
C
Numer
grupy
i utworu
32
D
Czas, który
upłynął
E
Wskaźnik
poziomu
sygnału
C
Numer
grupy
i utworu
• Nazwa
płyty
i nazwa
wykonawcy
(Hi-MD)1)
• Nazwa
płyty
(MD)1)
D
E
Pozostały
„RecRemain”
czas
nagrywania
• Nazwa
Nazwa utworu
grupy
i nazwa
albumu
(Hi-MD)2)
• Nazwa
grupy
(MD)2)
Nagrywanie z mikrofonu
Mikrofon
stereofoniczny*
zREC
NAVI/MENU
Pokrętło jog
1) Jeśli
wybrany utwór nie znajduje się
w grupie, pojawia się numer utworu.
2) Jeśli wybrany utwór nie znajduje się
w grupie, pojawia się nazwa płyty.
Uwagi
5-funkcyjny
przycisk sterujący
(NENT)
• Gdy płyta jest używana w trybie Hi-MD,
rekorder będzie podawał, że ilość wolnego
miejsca na płycie wynosi „2.0MB”
podczas gdy pozostały czas nagrywania
wynosi „–0:00:00”. „2.0MB” to miejsce
stanowiące obszar zarezerwowany.
To jedno z ograniczeń systemu.
• W zależności od ustawień grupowych,
warunków działania i ustawień płyty
wybranie niektórych wskaźników może
być niemożliwe lub wskaźniki mogą
pojawiać się w inny sposób.
Do gniazda MIC
(PLUG IN POWER)
∗ Patrz „Akcesoria opcjonalne”
(strona 87).
1
Podłącz mikrofon stereofoniczny
do gniazda MIC (PLUG IN
POWER).
2
Naciśnij i przesuń przełącznik
zREC, aby rozpocząć nagrywanie.
Wybór czułości mikrofonu
Można wybrać czułość mikrofonu
w zależności od głośności źródła
dźwięku.
1
Gdy rekorder znajduje się w trybie
nagrywania lub zatrzymania, wejdź
do menu i wybierz kolejno: „REC
Set” - „MIC Sens”.
ciąg dalszy
33
2
Obracaj pokrętło jog, aż na
wyświetlaczu pojawi się „Sens
High” lub „Sens Low”, a następnie
naciśnij NENT, aby wprowadzić
wybór.
Sens High: Podczas nagrywania
dźwięku cichego lub dźwięku
o normalnej głośności.
Sens Low: W przypadku
nagrywania głośnego lub bliskiego
dźwięku, na przykład podczas
nagrywania notatek głosowych lub
koncertu muzycznego.
z
• Gdy parametr „MIC AGC” jest ustawiony
na „LoudMusic”, dźwięk będzie
nagrywany z mniejszą ilością zakłóceń dla
dźwięku o dużej głośności, z naturalną
dynamiką, podobną do oryginalnej.
• Jeśli używany jest mikrofon zasilany
z gniazda mikrofonu, można z niego
korzystać nawet wtedy, gdy jego włącznik
zasilania jest wyłączony, ponieważ
zasilanie jest dostarczane z samego
rekordera.
Uwagi
• Rekorder automatycznie włącza wejścia
Aby zmienić tryb regulacji
poziomu sygnału mikrofonu
Podczas nagrywania za pomocą
mikrofonu można wybrać tryb
automatycznej regulacji poziomu
sygnału, co powoduje optymalny
wybór poziomu sygnału w zależności
od źródła dźwięku.
34
1
Gdy rekorder znajduje się w trybie
nagrywania lub zatrzymania, wejdź
do menu i wybierz kolejno: „REC
Set” - „MIC AGC”.
2
Obracaj pokrętło jog, aż na
wyświetlaczu pojawi się
„Standard” lub „LoudMusic”,
a następnie naciśnij NENT, aby
wprowadzić wybór.
Standard: W przypadku
nagrywania źródła dźwięku
o normalnej głośności, na przykład
rozmowy lub łagodnej muzyki.
LoudMusic: W przypadku
nagrywania źródła dźwięku
o stosunkowo dużej głośności, na
przykład koncertu muzycznego lub
prób z instrumentem muzycznym.
dźwięku w następującej kolejności: wejście
optyczne, mikrofonowe i analogowe. Nie
można nagrywać przez mikrofon, gdy
przewód optyczny podłączony jest do
gniazda LINE IN (OPT).
• Nie można zmienić ustawienia „MIC
AGC” jeśli nagranie odbywa się z ręcznie
ustalonym poziomem głośności
(strona 36).
• Mikrofon może rejestrować dźwięk pracy
mechanizmu rekordera. W takich
przypadkach należy umieścić mikrofon
z dala od rekordera. Należy pamiętać, że
dźwięk pracy mechanizmu rekordera może
być nagrywany, gdy używany mikrofon ma
krótki przewód.
• W przypadku korzystania z mikrofonu
monofonicznego nagrywany jest tylko
lewy kanał dźwięku.
• Podczas nagrywania z podłączonym
zasilaczem sieciowym nie należy dotykać
wtyku ani przewodu mikrofonu. Może to
spowodować występowanie trzasków
w nagraniu.
• W przypadku nagrywania dźwięku
o normalnej głośności (łagodna muzyka,
itd.), ustawić „MIC AGC” na „Standard”.
Jeśli po ustawieniu dla parametru „MIC
AGC” wartości „LoudMusic” na wejściu
pojawi się nieoczekiwanie głośny dźwięk,
w przypadku niektórych źródeł głośność
nagrania może zmniejszyć się do bardzo
niskiego poziomu.
Nagrywanie z odbiornika
TV lub z radia (Nagrywanie
analogowe)
W tej sekcji opisano sposób nagrywania
z urządzeń wyposażonych w wyjścia
analogowe, takich jak magnetofon
kasetowy, radio lub odbiornik TV.
Funkcje te można obsługiwać
wyłącznie na rekorderze.
Wybór trybu nagrywania
Wybierz tryb nagrywania w zależności
od wymaganego czasu nagrywania.
Płyty nagrane w trybie Hi-MD lub
MD (MDLP) mogą być odtwarzane
tylko na odtwarzaczach MD lub
rekorderach z możliwością
odtwarzania w trybie Hi-MD lub MD
(MDLP).
Pokrętło jog
Odbiornik TV,
magnetofon
kasetowy itp.
NAVI/MENU
Do gniazd LINE OUT itp.
L
(biały)
R
(czerwony)
Przewód liniowy
RK-G129,
RK-G136 itp.
zREC
Do gniazda LINE IN (OPT)
1
Podłącz przewody.
Użyj odpowiedniego przewodu
połączeniowego pasującego do
urządzenia źródłowego.
Szczegółowe informacje na ten
temat znajdują się w sekcji
„Akcesoria opcjonalne” (strona 87).
2
Naciśnij i przesuń przełącznik
zREC, aby rozpocząć nagrywanie.
3
Włącz odtwarzanie utworu, który
ma być nagrywany.
5-funkcyjny przycisk
sterujący (NENT)
1
Gdy rekorder znajduje się w trybie
zatrzymania, wejdź do menu
i wybierz kolejno: „REC Set” „REC Mode”.
2
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
żądany tryb nagrywania,
a następnie naciśnij NENT, aby
wprowadzić wybór.
Rekorder zachowuje ustawienie
trybu nagrywania na czas
ponownego nagrywania.
W przypadku nagrywania na płycie
używanej w trybie Hi-MD
Tryb
Wyśw.
Czas
nagrywania
nagrywania
Linear PCM PCM
• Ok. 28 min na
stereo
standardowej
płycie
80-minutowej
• Ok. 94 min na
płycie Hi-MD
o pojemności
1 GB
ciąg dalszy
35
Tryb
Wyśw.
nagrywania
Hi-SP stereo Hi-SP
Hi-LP stereo Hi-LP
Czas
nagrywania
• Ok. 140 min
na standardowej płycie
80-minutowej
• Ok. 475 min
na płycie
Hi-MD
o pojemności
1 GB
• Ok. 610 min
na standardowej płycie
80-minutowej
• Ok. 2 040 min
na płycie
Hi-MD
o pojemności
1 GB
Uwagi
• Podczas dłuższego nagrywania zalecane
jest korzystanie z zasilacza sieciowego.
• W przypadku nagrywania w trybie LP4,
przy niektórych źródłach mogą niekiedy
wystąpić krótkotrwałe szumy. Jest to
spowodowane zastosowaniem specjalnej
cyfrowej technologii kompresji dźwięku,
która umożliwia długotrwałe nagrywanie.
W przypadku występowania szumów
zalecane jest nagrywanie w normalnym
trybie stereofonicznym lub trybie LP2
w celu uzyskania lepszej jakości dźwięku.
• Zaleca się, aby do edycji (dzielenia lub
łączenia) długich utworów nagranych w
trybie Linear PCM stereo używać
rekordera. Przenoszenie takich utworów
do komputera celem ich edycji może
wymagać bardzo wiele czasu.
W przypadku nagrywania na płycie
używanej w trybie MD
Tryb
Wyśw.
nagrywania1)
Czas
nagrywania3)
SP stereo
SP
Ok. 80 min
LP2 stereo
LP2
Ok. 160 min
LP4 stereo
LP4
Ok. 320 min
Mono2)
MONO
Ok. 160 min
1) Aby uzyskać
lepszą jakość dźwięku, należy
nagrywać w zwykłym trybie stereo (SP) lub
w trybie LP2 stereo.
2) W przypadku nagrywania dźwięku
stereofonicznego w trybie monofonicznym,
dźwięki z kanału lewego i prawego zostaną
połączone.
3) W przypadku korzystania z 80-minutowej
płyty z możliwością zapisu.
Ręczne ustawianie
poziomu głośności
nagrywania
Poziom sygnału podczas nagrywania
jest regulowany automatycznie.
W razie potrzeby, podczas nagrywania
analogowego lub cyfrowego poziom
nagrywania można ustawić ręcznie.
Pokrętło jog
NAVI/MENU
zREC
z
Urządzenia audio obsługujące tryb Linear
PCM stereo, Hi-SP stereo oraz Hi-LP stereo
są oznaczone symbolem
lub
.
Urządzenia audio obsługujące tryb LP2
stereo lub LP4 stereo są oznaczone
symbolem
lub
.
36
5-funkcyjny przycisk
sterujący (NENT)
1
X
Trzymając naciśnięty przycisk X,
naciśnij i przesuń przełącznik
zREC.
Rekorder przechodzi w stan
gotowości.
2
3
4
Wejdź do menu i wybierz kolejno:
„REC Set” - „RECVolume” „Manual”.
Włącz odtwarzanie źródła.
Obserwując wskaźnik poziomu
nagrania na wyświetlaczu,
wyreguluj poziom sygnału przy
użyciu pokrętła jog.
Poziom należy ustawić w taki
sposób, aby segmenty wskaźnika
świeciły w okolicy segmentu
–12 dB. Jeśli wysoki poziom
dźwięku powoduje, że wskaźnik
poziomu osiąga segment OVER,
należy zmniejszyć poziom
nagrywania.
Poszczególne wskaźniki poziomu
pokazują następujące informacje.
Górny — poziom wejściowy
kanału lewego (L)
Dolny — poziom wejściowy
kanału prawego (P)
Uwagi
• Nie można regulować oddzielnie
poziomów kanału lewego i prawego.
• Po zatrzymaniu nagrywania, przy
następnym nagrywaniu rekorder wróci do
trybu automatycznej regulacji poziomu
sygnału.
• Aby ręcznie wyregulować poziom sygnału
podczas nagrywania zsynchronizowanego,
należy wykonać czynności od 1 do 4
procedury opisanej w tej sekcji przy
ustawieniu parametru „SYNC REC” na
„SYNC Off”. Następnie należy ustawić
parametr „SYNC REC” na „SYNC On”
i rozpocząć nagrywanie (strona 40).
Dodawanie znaczników
początku utworu podczas
nagrywania
Podczas nagrywania możesz dodawać
znaczniki początku utworu (numery
utworu), aby podzielić materiał na
osobne części, które pozwolą na
szybkie i łatwe przejście do
konkretnego utworu.
Pokrętło jog
–12 dB
5
NAVI/MENU
OVER
Naciśnij X ponownie, aby
rozpocząć nagrywanie.
Jeśli źródłem dźwięku jest
urządzenie podłączone
zewnętrznie, należy ustawić źródło
na początek materiału, który ma
być nagrywany, a następnie
rozpocząć nagrywanie.
Ręczne dodawanie
znaczników początku utworu
Aby przywrócić automatyczną
regulację poziomu głośności
nagrywania
Wybierz „Auto(AGC)” w czynności 2.
Gdy rekorder znajduje się w trybie
nagrywania, należy nacisnąć T MARK
w miejscu, w którym ma zostać dodany
znacznik początku utworu.
5-funkcyjny
przycisk sterujący
(NENT)
T MARK
37
Automatyczne dodawanie
znaczników początku
utworu (Auto Time Mark)
Funkcji tej można użyć, aby
automatycznie dodać znaczniki
początku utworu w określonych
odstępach czasu, podczas nagrywania
poprzez wejście analogowe lub
mikrofon. Funkcja ta jest wygodna
w przypadku długotrwałego nagrywania,
na przykład wykładów, spotkań itp.
1
Gdy rekorder znajduje się w trybie
nagrywania lub pauzy
w nagrywaniu, wejdź do menu
i wybierz kolejno: „REC Set” „Time Mark” - „On”.
2
Obracaj pokrętło jog, aż na
wyświetlaczu pojawi się żądany
odstęp czasu, a następnie naciśnij
NENT, aby wprowadzić wybór.
Jeden obrót powoduje zmianę
ustawienia czasu (Time:)
o 1 minutę w zakresie od 1 do
60 minut.
Aby anulować funkcję Time Mark
Wybierz „Off” w czynności 1.
Korzystanie z funkcji Time Mark
w celu dodawania znaczników
początku utworu podczas
nagrywania
Gdy czas od początku nagrania jest
dłuższy od wyznaczonego czasu
funkcji Time Mark:
Rekorder dodaje znacznik początku
utworu z chwilą wyznaczenia odstępu
czasu, a następne znaczniki po upływie
kolejnych odstępów czasu.
38
Przykład: Nagranie trwało już osiem
minut, gdy wyznaczono czas dla funkcji
Time Mark o długości pięciu minut.
Znacznik początku utworu zostanie
dodany w ósmej minucie nagrania
(od rozpoczęcia nagrywania),
a następnie po upływie kolejnych
pięciominutowych okresów.
Gdy odstęp czasu funkcji Time Mark
jest dłuższy od czasu, który upłynął
od rozpoczęcia nagrania:
Rekorder dodaje znaczniki czasu po
upływie odstępu czasu funkcji Time
Mark.
Przykład: Nagranie trwało trzy minuty,
gdy wyznaczono czas dla funkcji Time
Mark o długości pięciu minut.
Znacznik początku utworu zostanie
dodany w piątej minucie nagrania (od
rozpoczęcia nagrywania), a następnie
po upływie kolejnych
pięciominutowych okresów.
z
Przed wskazaniem czasu dla znaczników
początku utworu dodawanych przez funkcję
Time Mark wyświetlany jest wskaźnik „T”.
Uwagi
• Jeśli znacznik początku utworu zostanie
dodany przez naciśnięcie T MARK lub X
itp. podczas nagrywania, funkcja Time
Mark rozpocznie automatyczne
dodawanie znacznika początku utworu po
upływie każdego kolejnego odstępu czasu.
• Ustawienie nie obowiązuje, gdy do
rekordera podłączony jest przewód
optyczny do nagrywania cyfrowego.
Korzystanie z funkcji grup
podczas nagrywania
Co to jest funkcja grup?
Funkcja grup umożliwia odtwarzanie
płyt zawierających ustawienia
grupowe. Funkcja grup jest wygodna
w przypadku odtwarzania płyt, na
których nagrano kilka albumów lub
singli CD.
Co to jest płyta z ustawieniami
grupowymi?
Rekorder umożliwia obsługę różnych
funkcji w jednostkach grupy; są to
utwory, które zostały nagrane na
płycie jako części oddzielnych grup,
jak pokazano poniżej.
Przed wprowadzeniem ustawień grupowych
Płyta
1 2 3 4 5 6 7 8
m
12131415
Utwory od 1 do 5 są przypisane do grupy 1.
Utwory od 8 do12 są przypisane do grupy 2.
Utwory od 13 do15 są przypisane do grupy 3.
Utwory 6 i 7 nie są przypisane do żadnej grupy.
Po przypisaniu do grup
Płyta
Grupa 1
Grupa 2
12345 6 7 12345
Grupa 3
123
Utwory, które nie zostały przypisane do grupy, są
traktowane jako należące do „Grupy - -”.
Uwaga
Nie będzie można utworzyć ustawienia
grupowego, jeśli nazwy utworów, grup
i nazwa płyty przekraczają maksymalną
liczbę znaków, jakie można wprowadzić
(dotyczy tylko trybu MD).
Pokrętło jog
NAVI/MENU
GROUP
zREC
5-funkcyjny
przycisk sterujący
(NENT)
X
Automatyczne tworzenie
nowej grupy podczas
nagrywania
Fabrycznym ustawieniem rekordera
jest automatyczne tworzenie nowej
grupy przez przesunięcie przełącznika
zREC w prawo. Jest to wygodne
podczas nagrywania kilku płyt CD po
kolei. Ustawienie nagrywania grupy
można sprawdzić w następujący
sposób.
Gdy rekorder znajduje się w trybie
zatrzymania, wejdź do menu i wybierz
kolejno: „REC Set” - „ :REC” „ : REC On”.
Nagrywanie bez tworzenia nowej
grupy
Wybierz pozycję „ :REC Off” na
końcu powyższej procedury.
Na płycie Hi-MD lub na płycie
standardowej w trybie Hi-MD można
utworzyć maksymalnie 255 grup,
natomiast na płycie standardowej
w trybie MD — 99 grup.
39
Nagrywanie utworów
w istniejącej grupie
Utwór można dodać do istniejącej
grupy.
Dodawanie nowego utworu na
końcu wybranej grupy
1
Gdy rekorder znajduje się w trybie
zatrzymania, a grupa, do której
chcesz dodać utwór, jest
zaznaczona, przesuń przełącznik
zREC w prawo, naciskając
jednocześnie przycisk GROUP.
2
Odtworzyć utwór ze źródła.
Na końcu bieżącej zawartości
grupy zostanie dodany nowy
utwór.
Rozpoczęcie/zatrzymanie
nagrywania
w synchronizacji ze
źródłem dźwięku
(Nagrywanie
zsynchronizowane)
Podczas nagrywania
zsynchronizowanego, rozpoczęcie
i zatrzymanie nagrywania jest
zsynchronizowane ze źródłem
dźwięku. Ułatwia to wykonywanie
nagrań cyfrowych (np. z odtwarzacza
CD), ponieważ eliminuje konieczność
obsługi rekordera lub źródeł dźwięku.
Nagrywanie zsynchronizowane jest
możliwe wyłącznie po podłączeniu
przewodu optycznego.
Pokrętło jog
NAVI/MENU
Dodawanie utworu w żądanym
miejscu wybranej grupy
1
2
40
Gdy rekorder znajduje się w trybie
pauzy w odtwarzaniu w miejscu,
w którym chcesz dodać nowy
utwór do grupy, przesuń
przełącznik zREC w prawo,
naciskając jednocześnie przycisk
GROUP.
5-funkcyjny
przycisk sterujący
(NENT)
1
Podłącz przewody.
Użyj odpowiedniego przewodu
optycznego pasującego do
urządzenia źródłowego.
Szczegółowe informacje na ten
temat znajdują się w sekcji
„Akcesoria opcjonalne” (strona 87).
2
Gdy rekorder znajduje się w trybie
zatrzymania, wejdź do menu
i wybierz kolejno: „REC Set” „SYNC REC” - „SYNC On”.
Naciśnij X, aby rozpocząć
nagrywanie i rozpocznij
odtwarzanie nagrania źródłowego.
z
Jeżeli podczas nagrywania
zsynchronizowanego z odtwarzacza nie
dochodzi dźwięk przez okres około 3 sekund,
rekorder automatycznie przechodzi w stan
gotowości. Jeżeli ponownie pojawi się
dźwięk z odtwarzacza, rekorder wznowi
nagrywanie zsynchronizowane. Jeżeli
rekorder znajduje się w czasie gotowości
przez 5 minut lub dłużej, zatrzyma się
automatycznie.
Uwagi
• Podczas nagrywania zsynchronizowanego
nie można ręcznie włączać ani wyłączać
pauzy.
• Podczas nagrywania nie należy zmieniać
ustawienia „SYNC REC”. Nagranie może
nie zostać wykonane prawidłowo.
• Nawet w przypadku, gdy źródło nie
odtwarza żadnego nagranego dźwięku,
mogą pojawić się sytuacje, kiedy
nagrywanie nie zatrzyma się
automatycznie podczas
zsynchronizowanego nagrywania
w wyniku zakłóceń emitowanych przez
źródło.
• Jeżeli podczas nagrywania
zsynchronizowanego rekorder wykryje
fragment ciszy trwający około 2 sekund pochodzący z odtwarzacza innego niż CD
lub MD, w miejscu, w którym kończy się
fragment ciszy automatycznie dodany
zostanie znacznik początku utworu.
41
Różne sposoby odtwarzania
Wyświetlanie różnych
informacji
Podczas odtwarzania możliwe jest
sprawdzenie nazwy utworu, płyty itp.
DISPLAY
A
B
Numer utworu • Nazwa grupy i nazwa
albumu (Hi-MD)1)
• Nazwa grupy i nazwa
utworu (MD)1)
Numer
utworu2)
Nazwa i wskaźnik
wybranego trybu
dźwięku2)
Numer
utworu2)
• Codec, tryb utworu
i częstotliwość
próbkowania
(Hi-MD)2)
• Tryb utworu (MD)2)
1) Jeśli
1
Podczas odtwarzania naciśnij
DISPLAY.
Przy każdorazowym naciśnięciu
DISPLAY, wyświetlacz zmienia
się w poniższy sposób.
Okienko wyświetlacza zdalnego
sterowania
A
wybrany utwór nie znajduje się
w grupie, pojawia się nazwa płyty.
2) Nie pojawi się, jeżeli „Menu Mode”
ustawiono na „Simple” (strona 74).
Uwaga
W zależności od ustawień grupowych,
warunków działania i ustawień płyty
wybranie niektórych wskaźników może być
niemożliwe lub wskaźniki mogą pojawiać
się w inny sposób.
B
z
Wskaźniki mają następujące
znaczenie:
: Nazwa płyty
: Nazwa utworu
: Nazwa grupy
: Nazwa wykonawcy
: Nazwa albumu
Aby sprawdzić pozostały czas lub pozycję
nagrywania podczas gdy rekorder znajduje
się w trybie zatrzymania, patrz
„Wyświetlanie różnych informacji”
(strona 31).
Na rekorderze
Pokrętło jog
NAVI/MENU
Okienko wyświetlacza A/B
A
B
Numer utworu Czas, który upłynął
Numer utworu • Nazwa utworu
i nazwa wykonawcy
(Hi-MD)
• Nazwa utworu (MD)
Liczba
utworów na
płycie
42
Nazwa płyty
5-funkcyjny przycisk
sterujący (NENT)
1
Podczas odtwarzania wejdź do
menu i wybierz „Display”
2
Obracaj pokrętło jog, aż na
wyświetlaczu pojawią się żądane
informacje, a następnie naciśnij
NENT, aby wprowadzić wybór.
Każdy obrót pokrętła powoduje
następującą zmianę na
wyświetlaczu.
Lap Time t 1 Remain t
AllRemain t Title1/Title2
(Hi-MD) t Sound t Codec
(Hi-MD)/TrackMode (MD)
Po naciśnięciu NENT pojawią się
informacje w polach C, D i E.
Okienko wyświetlacza rekordera
C
D
Liczba
utworów po
aktualnym
utworze
Pozostały
„AllRemain”
czas od
aktualnego
miejsca na
płycie.
• Nazwa
• Nazwa
Nazwa utworu
płyty
grupy
i nazwa
i nazwa
wykonaalbumu
(Hi-MD)3)
wcy
(Hi-MD)1) • Nazwa
• Nazwa
grupy
płyty
(MD)3)
(MD)1)
Nazwa
trybu
dźwięku2)
Wskaźniki mają następujące
znaczenie:
: Nazwa płyty
: Nazwa utworu
: Nazwa grupy
: Nazwa wykonawcy
: Nazwa albumu
Okienko wyświetlacza C/D/E
C
D
Numer
grupy
i utworu
Czas, który • Nazwa
upłynął
utworu
i nazwa
wykonawcy
(Hi-MD)
• Nazwa
utworu
(MD)
E
• Nazwa
utworu
i nazwa
wykonawcy
(Hi-MD)
• Nazwa
utworu
(MD)
Pozostały
„1 Remain”
czas
aktualnego
utworu
E
Wskaźnik (brak)2)
wybranego
trybu
dźwięku2)
• Codec
• Tryb
(Hi-MD)2) utworu
• (brak)
i często(MD)2)
tliwość
próbkowania
(Hi-MD)2)
• Tryb
utworu
(MD)2)
•„Codec”
(Hi-MD)2)
•„TrackMode”
(MD)2)
1) Jeśli
wybrany utwór nie znajduje się
w grupie, pojawia się numer utworu.
2) Nie pojawi się, jeżeli „Menu Mode”
ustawiono na „Simple” (strona 74).
3) Jeśli wybrany utwór nie znajduje się
w grupie, pojawia się nazwa płyty.
43
Wybór trybu odtwarzania
Utworów można słuchać w różnych
trybach odtwarzania. Tryb odtwarzania
może składać się z kombinacji
głównego trybu odtwarzania,
podrzędnego trybu odtwarzania i trybu
odtwarzania wielokrotnego.
• Główny tryb odtwarzania: pozwala
wybrać jednostkę odtwarzania, taką
jak utwór lub grupa
• Podrzędny tryb odtwarzania:
pozwala wybrać typ odtwarzania
• Odtwarzanie wielokrotne: pozwala
wybrać tryb odtwarzania wielokrotnego
DISPLAY
P-MODE/
Wskazanie Tryb odtwarzania
A/B
Normal/
Odtwarzanie normalne
(brak)
(Wszystkie utwory są
odtwarzane raz).
Group/
Odtwarzanie grupowe
(Odtwarzane są utwory
w wybranej grupie).
Artist/ 1) Odtwarzanie wykonawcy
(Odtwarzane są utwory
określonego wykonawcy).
Album/ 1) Odtwarzanie albumu
(Odtwarzane są utwory
z określonego albumu).
Bookmark/ Odtwarzanie zakładek
(Odtwarzane są utwory
oznaczone zakładkami).
Program/
Odtwarzanie
PGM
zaprogramowane
(Utwory są odtwarzane
w określonej kolejności).
1) Pojawia
Przełącznik jog
+, –
Odtwarzanie utworów
w Głównym trybie odtwarzania
1
Podczas odtwarzania wejdź do
menu i wybierz „MainPMode”.
Zostanie wyświetlony ekran
głównego trybu odtwarzania.
2
Przesuń kilkakrotnie przełącznik
jog, aby wybrać żądany tryb
odtwarzania, a następnie naciśnij
przełącznik jog, aby wprowadzić
wybór.
Każdorazowe przesunięcie
przełącznika jog powoduje
następującą zmianę A. Po
naciśnięciu przełącznika jog na
wyświetlaczu pojawia się B.
się tylko w przypadku płyt
używanych w trybie Hi-MD.
Odtwarzanie utworów w grupie
(Odtwarzanie grupowe)
1
2
Słuchanie utworów określonego
wykonawcy (Odtwarzanie
wykonawcy) (tylko w trybie Hi-MD)
Jeśli dane utworu zawierają nazwę
wykonawcy, można słuchać utworów
tylko określonego wykonawcy.
Podczas odtwarzania utworu
żądanego wykonawcy należy
wykonać czynność 1, a następnie
wybrać „Artist” w punkcie
2 procedury „Odtwarzanie
utworów w Głównym trybie
odtwarzania” (strona 44).
1
44
Podczas odtwarzania utworu
w żądanej grupie należy wykonać
czynność 1, a następnie wybrać
„Group” w punkcie 2 procedury
„Odtwarzanie utworów w Głównym
trybie odtwarzania” (strona 44).
Naciśnij
+ lub – aby wybrać
żądaną grupę.
Rekorder będzie odtwarzał utwory
znajdujące się w tej grupie (od
pierwszego do ostatniego).
2
Naciśnij
+ lub – aby wybrać
żądanego wykonawcę.
Rekorder będzie odtwarzał utwory
tego samego wykonawcy na płycie,
w kolejności nagrania (od
pierwszego do ostatniego).
Słuchanie utworów z wybranego
albumu (Odtwarzanie albumu)
(tylko w trybie Hi-MD)
Jeśli dane utworu zawierają nazwę
albumu, można słuchać utworów tylko
z wybranego albumu.
1
2
Podczas odtwarzania utworu
z żądanego albumu należy
wykonać czynność 1, a następnie
wybrać „Album” w punkcie
2 procedury „Odtwarzanie
utworów w Głównym trybie
odtwarzania” (strona 44).
Naciśnij
+ lub – aby wybrać
żądany album.
Rekorder będzie odtwarzał utwory
znajdujące się w tym albumie,
w kolejności nagrania (od
pierwszego do ostatniego).
Słuchanie tylko wybranych
utworów (Odtwarzanie zakładek)
Istnieje możliwość oznaczenia
zakładkami utworów na płycie
i odtwarzania tylko tych utworów. Nie
można zmienić kolejności utworów
oznaczonych zakładkami.
2
Aby odtworzyć utwory oznaczone
zakładkami
Wykonaj czynność 1, a następnie
wybierz „Bookmark” w punkcie
2 procedury „Odtwarzanie utworów
w Głównym trybie odtwarzania”
(strona 44).
Rekorder będzie odtwarzał utwory
z zakładkami w kolejności określonej
przez numery utworów.
Aby skasować zakładki
Podczas odtwarzania utworu, którego
zakładkę chcesz skasować, naciśnij
przełącznik jog przez co najmniej
2 sekundy.
Słuchanie utworów lub grup
w żądanej kolejności (Odtwarzanie
zaprogramowane utworów/
Odtwarzanie zaprogramowane grup)
Możesz słuchać utworów lub ich grup
w żądanej kolejności.
1
Wykonaj czynność 1, a następnie
wybierz „Program” w punkcie
2 procedury „Odtwarzanie
utworów w Głównym trybie
odtwarzania” (strona 44).
2
Przesuń kilkakrotnie przełącznik
jog, aby wybrać utwór lub grupę,
a następnie naciśnij przełącznik
jog, aby wprowadzić wybór.
Nastąpi zapamiętanie pierwszego
utworu lub grupy w programie.
3
Powtarzaj czynność 2, aby
zaprogramować więcej utworów
lub grup.
Istnieje możliwość zaprogramowania maksymalnie 64 utworów
(w przypadku odtwarzania
zaprogramowanego utworów) i 20
grup (w przypadku odtwarzania
zaprogramowanego grup).
Aby oznaczyć utwory zakładkami
1
Podczas odtwarzania utworu,
który chcesz oznaczyć zakładką,
naciśnij przełącznik jog przez co
najmniej 2 sekundy.
Zakładka miga.
Zostanie ustawiony pierwszy
utwór dla odtwarzania zakładek.
Powtarzaj czynność 1, aby
oznaczyć zakładkami pozostałe
utwory.
ciąg dalszy
45
4
Po zaprogramowaniu utworów
naciśnij przełącznik jog przez co
najmniej 2 sekundy.
Program zostanie zapamiętany, na
wyświetlaczu pojawią się
wskaźniki „PGM” i
(w przypadku odtwarzania
zaprogramowanego grup),
a następnie rozpocznie się
odtwarzanie pierwszego utworu
programu lub pierwszego utworu
w pierwszej grupie programu.
Wskaźnik
SHUF
A(A-B
)1)
Tryb odtwarzania
Odtwarzanie
w kolejności losowej
(Wszystkie utwory
wybrane w głównym
trybie odtwarzania są
odtwarzane w kolejności
losowej).
A-B Repeat (Utwory
między wybranymi
punktami A i B są
odtwarzane wielokrotnie).
1) „A-”
z
Aby wyświetlić zaprogramowane utwory
lub grupy, należy podczas programowania
utworów lub grup lekko nacisnąć
przełącznik jog.
Odtwarzanie utworów
w Podrzędnym trybie
odtwarzania
nie pojawi się, jeżeli „Menu Mode”
ustawiono na „Simple”.
Wielokrotne słuchanie fragmentu
utworu (A-B Repeat)
Wybierając punkt początkowy A
i punkt końcowy B, można
wielokrotnie słuchać określonego
fragmentu utworu. Należy upewnić się,
że punkty A i B znajdują się w tym
samym utworze.
Określając podrzędne tryby
odtwarzania, można w różny sposób
słuchać utworów wybranych w głównym
trybie odtwarzania.
Na przykład wybranie „Group”
w głównym trybie odtwarzania
i „SHUF” w podrzędnym trybie
odtwarzania spowoduje, że rekorder
będzie odtwarzał utwory z wybranej
grupy w kolejności losowej.
1
Podczas odtwarzania utworu
zawierającego fragment, który
chcesz powtarzać, naciśnij
kilkakrotnie P-MODE/ , aż na
wyświetlaczu zacznie migać „A-”.
2
W punkcie początkowym (A)
naciśnij przełącznik jog.
Zostanie wprowadzony punkt A,
a na wyświetlaczu zacznie migać „B”.
Naciśnij kilkakrotnie P-MODE/ .
Przy każdorazowym naciśnięciu
przycisku, tryb odtwarzania zmienia
się w poniżej opisany sposób.
3
W punkcie końcowym (B) naciśnij
przełącznik jog.
Zostanie wprowadzony punkt B,
na wyświetlaczu pojawi się „A-B”
i „ ” - rozpocznie się wielokrotne
odtwarzanie fragmentu zawartego
między punktami A i B.
Wskaźnik podrzędnego trybu odtwarzania
z
Wskaźnik
(brak)
1
46
Tryb odtwarzania
Odtwarzanie normalne
(Wszystkie utwory są
odtwarzane raz).
Odtwarzanie
pojedynczego utworu
(Odtwarzany jest jeden
utwór).
Można anulować ustawienia A i B
przesuwając przełącznik jog w kierunku >
podczas odtwarzania w trybie A-B Repeat.
Uwaga
Jeśli przy wybranym punkcie A rekorder
dojdzie do końca ostatniego utworu na
płycie, ustawienie zostanie anulowane.
Wielokrotne odtwarzanie
utworów (Odtwarzanie
wielokrotne)
2
Funkcji odtwarzania wielokrotnego
można używać do powtarzania
utworów we wszystkich trybach
odtwarzania oprócz A-BRepeat.
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
żądany tryb odtwarzania,
a następnie naciśnij NENT, aby
wprowadzić wybór.
Każdorazowy obrót pokrętła jog
powoduje następującą zmianę A.
Po naciśnięciu NENT na
wyświetlaczu pojawi się B.
Naciśnij P-MODE/ przez co
najmniej 2 sekundy.
pojawi się na wyświetlaczu.
Aby anulować odtwarzanie
wielokrotne
Naciśnij P-MODE/
przez co
najmniej 2 sekundy, aż z wyświetlacza
zniknie .
Na rekorderze
Pokrętło jog
NAVI/MENU
Wskazanie
A/B
Tryb odtwarzania
Normal/
(brak)
Odtwarzanie normalne
(Wszystkie utwory po
bieżącym utworze są
odtwarzane raz).
Group/
Odtwarzanie grupowe
(Odtwarzane są utwory
w wybranej grupie).
Artist/
1)
Album/
5-funkcyjny przycisk
sterujący (., >,
NENT)
GROUP
Odtwarzanie utworów w Głównym
trybie odtwarzania
1
Podczas odtwarzania naciśnij
NAVI/MENU.
Rekorder wchodzi w tryb
nawigacji, zostanie wyświetlony
ekran głównego trybu
odtwarzania.
Odtwarzanie wykonawcy
(Odtwarzane są utwory
określonego wykonawcy).
1)
Odtwarzanie albumu
(Odtwarzane są utwory
z określonego albumu).
Bookmark/
Odtwarzanie zakładek
(Odtwarzane są utwory
oznaczone zakładkami).
Program/
PGM
Odtwarzanie
zaprogramowane
(Utwory są odtwarzane
w określonej kolejności).
1) Pojawia
się tylko w przypadku płyt
używanych w trybie Hi-MD.
Odtwarzanie utworów w trybie
normalnym (Odtwarzanie normalne)
1
Wykonaj czynność 1, a następnie
wybierz „Normal” w punkcie
2 procedury „Odtwarzanie
utworów w Głównym trybie
odtwarzania” (strona 47).
ciąg dalszy
47
2
3
W przypadku wybierania utworu
spoza grupy pomiń tę czynność.
W przypadku wybierania utworu
z grupy obracaj pokrętło jog, aż na
wyświetlaczu pojawi się grupa, do
której należy żądany utwór,
a następnie naciśnij NENT, aby
wprowadzić wybór.
Na wyświetlaczu pojawi się lista
utworów w wybranej grupie.
Słuchanie utworów określonego
wykonawcy (Odtwarzanie
wykonawcy) (tylko w trybie Hi-MD)
1
Obracaj pokrętło jog, aż na
wyświetlaczu pojawi się żądany
utwór, a następnie naciśnij NENT,
aby wprowadzić wybór.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu. Rekorder będzie
odtwarzał utwory od wybranego do
ostatniego utworu na płycie.
Wykonaj czynność 1, a następnie
wybierz „Artist” w punkcie 2
procedury „Odtwarzanie utworów
w Głównym trybie odtwarzania”
(strona 47).
Pojawi się lista wykonawców na
płycie w kolejności alfabetycznej.
2
Obracaj pokrętło jog, aż na
wyświetlaczu pojawi się żądana
nazwa wykonawcy, a następnie
naciśnij NENT, aby wprowadzić
wybór.
Pojawi się lista utworów wybranego
wykonawcy w kolejności nagrania.
3
Obracaj pokrętło jog, aż na
wyświetlaczu pojawi się żądany
utwór, a następnie naciśnij
NENT, aby wprowadzić wybór.
Na wyświetlaczu pojawi się nazwa
wykonawcy bieżącego utworu.
Rekorder będzie odtwarzał utwory
tego samego wykonawcy na płycie
(od bieżącego do ostatniego).
Odtwarzanie utworów w grupie
(Odtwarzanie grupowe)
1
Wykonaj czynność 1, a następnie
wybierz „Group” w punkcie 2
procedury „Odtwarzanie utworów
w Głównym trybie odtwarzania”
(strona 47).
Pojawi się lista grup na płycie.
2
Obracaj pokrętło jog, aż na
wyświetlaczu pojawi się żądana
grupa, a następnie naciśnij
NENT, aby wprowadzić wybór.
Pojawi się lista utworów
w wybranej grupie.
3
Obracaj pokrętło jog, aż na
wyświetlaczu pojawi się żądany
utwór, a następnie naciśnij
NENT, aby wprowadzić wybór.
Na wyświetlaczu pojawi się nazwa
grupy, do której należy bieżący
utwór. Rekorder będzie odtwarzał
utwory znajdujące się w tej grupie
(od bieżącego do ostatniego).
z
Można przejść od razu na początek
wybranej grupy. Podczas odtwarzania
naciśnij GROUP na rekorderze, a następnie
naciśnij 5-funkcyjny przycisk sterujący
w kierunku . lub >, aby wybrać
żądaną grupę.
48
z
Można przejść od razu do pierwszego utworu
następnego lub poprzedniego wykonawcy.
Podczas odtwarzania naciśnij GROUP na
rekorderze i naciśnij 5-funkcyjny przycisk
sterujący w kierunku . lub >.
Słuchanie utworów z wybranego
albumu (Odtwarzanie albumu) (tylko
w trybie Hi-MD)
1
Wykonaj czynność 1, a następnie
wybierz „Album” w punkcie 2
procedury „Odtwarzanie utworów
w Głównym trybie odtwarzania”
(strona 47).
Pojawi się lista albumów na płycie
w kolejności alfabetycznej.
2
Obracaj pokrętło jog, aż na
wyświetlaczu pojawi się żądana
nazwa albumu, a następnie naciśnij
NENT, aby wprowadzić wybór.
Pojawi się lista utworów w wybranym
albumie w kolejności nagrania.
3
Obracaj pokrętło jog, aż na
wyświetlaczu pojawi się żądany
utwór, a następnie naciśnij
NENT, aby wprowadzić wybór.
Na wyświetlaczu pojawi się nazwa
albumu, do którego należy bieżący
utwór. Rekorder będzie odtwarzał
utwory znajdujące się w tym
albumie (od bieżącego do
ostatniego).
z
Można przejść od razu do pierwszego
utworu następnego lub poprzedniego
albumu. Podczas odtwarzania naciśnij
GROUP na rekorderze i naciśnij
5-funkcyjny przycisk sterujący w kierunku
. lub >.
Słuchanie utworów lub grup
w żądanej kolejności (Odtwarzanie
zaprogramowane)
Programowanie utworów (Odtwarzanie
zaprogramowane utworów)
1
Wykonaj czynność 1, a następnie
wybierz „Program” w punkcie 2
procedury „Odtwarzanie utworów
w Głównym trybie odtwarzania”
(strona 47).
2
Obracaj pokrętło jog, aż na
wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
„Track”, a następnie naciśnij
przycisk NENT, aby wprowadzić
wybór.
3
Wykonaj czynności od 2 do 4
procedury „Wyszukiwanie utworu
(Wyszukiwanie)” (strona 51).
Nastąpi zapamiętanie pierwszego
utworu w programie.
4
Powtarzaj czynność 3, aby
zaprogramować więcej utworów.
Po zaprogramowaniu utworów
naciśnij przycisk NENT przez co
najmniej 2 sekundy.
Program zostanie zapamiętany, na
wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
„PGM” i rozpocznie się
odtwarzanie pierwszego utworu
w programie.
Słuchanie tylko wybranych utworów
(Odtwarzanie zakładek)
Aby oznaczyć utwory zakładkami
1
Podczas odtwarzania utworu,
który chcesz oznaczyć zakładką,
naciśnij NENT przez co najmniej
2 sekundy.
5
Zakładka miga.
2
Powtarzaj czynność 1, aby oznaczyć
zakładkami pozostałe utwory.
Aby odtworzyć utwory oznaczone
zakładkami
1
2
Wykonaj czynność 1, a następnie
wybierz „Bookmark” w punkcie 2
procedury „Odtwarzanie utworów
w Głównym trybie odtwarzania”
(strona 47).
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
utwór, a następnie naciśnij
NENT, aby wprowadzić wybór.
Aby skasować zakładki
Podczas odtwarzania utworu, którego
zakładkę chcesz skasować, naciśnij
NENT przez co najmniej 2 sekundy.
Programowanie grup (Odtwarzanie
zaprogramowane grup)
1
Wykonaj czynność 1, a następnie
wybierz „Program” w punkcie 2
procedury „Odtwarzanie utworów
w Głównym trybie odtwarzania”
(strona 47).
2
Obracaj pokrętło jog, aż na
wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
„Group”, a następnie naciśnij
przycisk NENT, aby wprowadzić
wybór.
3
Obracaj pokrętło jog, aż na
wyświetlaczu pojawi się żądana
grupa, a następnie naciśnij
NENT, aby wprowadzić wybór.
ciąg dalszy
49
4
5
Powtarzaj czynność 3, aby
zaprogramować więcej grup.
Po zaprogramowaniu grup naciśnij
przycisk NENT przez co najmniej
2 sekundy.
Program zostanie zapamiętany, na
wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
„ ” i „PGM”, a następnie
rozpocznie się odtwarzanie
pierwszego utworu z pierwszej
grupy w programie.
z
Aby wyświetlić zaprogramowane utwory lub
grupy, należy podczas programowania
utworów lub grup nacisnąć przycisk NENT.
Odtwarzanie utworów
w Podrzędnym trybie odtwarzania/
Odtwarzanie wielokrotne
1
Wejdź do menu i wybierz
„SubPMode”.
2
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
żądany tryb odtwarzania,
a następnie naciśnij NENT, aby
wprowadzić wybór.
Każdorazowy obrót pokrętła jog
powoduje następującą zmianę A.
Po naciśnięciu NENT na
wyświetlaczu pojawi się B.
1
50
Wskazanie
A/B
Tryb odtwarzania
Normal/
(brak)
Odtwarzanie normalne
(Wszystkie utwory są
odtwarzane raz).
1 Track/1
Odtwarzanie
pojedynczego utworu
(Odtwarzany jest jeden
utwór).
Wskazanie
A/B
Tryb odtwarzania
Shuffle/SHUF Odtwarzanie
w kolejności losowej
(Wszystkie utwory
wybrane w głównym
trybie odtwarzania są
odtwarzane
w kolejności losowej).
A-B Repeat (Utwory
A-BRepeat/
)1) między wybranymi
A- (A-B
punktami A i B są
odtwarzane
wielokrotnie).
1) „A-BRepeat”
nie pojawi się, jeżeli „Menu
Mode” ustawiono na „Simple”.
3
Obracaj pokrętło jog, aż na
wyświetlaczu pojawi się
„RepeatOn” (wielokrotne
odtwarzanie utworu) lub
„RepeatOff”, a następnie naciśnij
NENT, aby wprowadzić wybór
(oprócz trybu A-BRepeat).
Wielokrotne słuchanie fragmentu
utworu (A-B Repeat)
1
Podczas odtwarzania utworu
zawierającego fragment, który
chcesz powtarzać, wejdź do menu
i wybierz kolejno: „SubPMode” „A-BRepeat”.
Na wyświetlaczu zacznie migać „A-”.
2
W punkcie początkowym (A)
naciśnij NENT.
Zostanie wprowadzony punkt A,
a na wyświetlaczu zacznie migać
„B”.
3
W punkcie końcowym (B) naciśnij
NENT.
Zostanie wprowadzony punkt B,
na wyświetlaczu pojawi się „A-B”
i „ ” - rozpocznie się wielokrotne
odtwarzanie fragmentu zawartego
między punktami A i B.
z
3
Jeśli w punkcie 2 wybierzesz
pozycję „by Track”, pomiń tę
czynność.
Jeśli w punkcie 2 wybierzesz
pozycję inną niż „by Track”, obróć
pokrętło jog, aby wybrać żądaną
grupę, wykonawcę lub album,
a następnie naciśnij przycisk
NENT, aby wprowadzić wybór.
Na wyświetlaczu pojawi się lista
utworów związanych z bieżącą
grupą, wykonawcą lub albumem.
4
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
żądany utwór, a następnie naciśnij
NENT, aby wprowadzić wybór.
Rozpocznie się odtwarzanie
wybranego utworu.
Można anulować ustawienia A i B
naciskając 5-funkcyjny przycisk sterujący
w kierunku > podczas odtwarzania
w trybie A-B Repeat.
Wyszukiwanie utworu
(Wyszukiwanie)
Utwór można łatwo znaleźć szukając
nazwy utworu, nazwy grupy, nazwy
wykonawcy lub nazwy albumu. Nazwy
wykonawców i nazwy albumów można
przeglądać wyłącznie w przypadku płyt
używanych w trybie Hi-MD.
Funkcje te można obsługiwać
wyłącznie na rekorderze.
Pokrętło jog
NAVI/MENU
Uwagi
• Po wykonaniu czynności opisanych
5-funkcyjny przycisk
sterujący (NENT)
x
1
Wejdź do menu i wybierz kolejno:
„Useful” - „Search”.
2
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
pozycję, której chcesz użyć do
wyszukiwania, a następnie naciśnij
przycisk NENT, aby wprowadzić
wybór.
Wyśw.
Aby
by Track
szukać nazwy utworu
by Group
szukać nazwy grupy
by Artist1)
szukać nazwy wykonawcy
by Album1)
szukać nazwy albumu
1) Pojawia
się tylko w przypadku płyt
używanych w trybie Hi-MD.
w punkcie 4 nastąpi anulowanie głównego
i podrzędnego trybu odtwarzania (funkcja
odtwarzania wielokrotnego będzie działała).
• Podczas wyszukiwania nieopisane utwory
pojawią się na końcu każdej listy.
• Gdy rekorder sortuje wybrane elementy,
na wyświetlaczu widoczne jest
„SORTING”. Przed wykonaniem
jakiejkolwiek czynności należy zaczekać,
aż wskaźnik ten zniknie z wyświetlacza.
Regulacja dźwięku
(Wirtualny dźwięk
przestrzenny • Korektor
6-zakresowy)
Zmieniając dźwięk wirtualny, można
utworzyć różne pola akustyczne lub
zmodyfikować dźwięk zgodnie
z własnymi upodobaniami, a następnie
zapisać te ustawienia do użytku
w przyszłości.
Istnieje możliwość wybrania
następujących dwóch efektów.
V-SUR (Mechanizm akustyczny
wirtualnego dźwięku
przestrzennego VPT)
Oferuje 4 rodzaje warunków
wirtualnego dźwięku przestrzennego.
51
KOREKTOR 6-ZAKRESOWY
Oferuje 6 różnych możliwości zmiany
właściwości dźwięku.
Regulator głośności
Wybór jakości dźwięku
(Korektor 6-zakresowy)
1
Podczas odtwarzania naciśnij
kilkakrotnie SOUND, aż na
wyświetlaczu pojawi się „SND”.
2
Naciśnij SOUND przez co
najmniej 2 sekundy.
3
Przesuń kilkakrotnie przełącznik
jog, aby wybrać tryb dźwięku.
SOUND
x
Przełącznik jog
A
Zmiana dźwięku wirtualnego
w celu utworzenia różnych
pól akustycznych (Wirtualny
dźwięk przestrzenny)
1
2
3
Podczas odtwarzania naciśnij
kilkakrotnie SOUND, aż na
wyświetlaczu pojawi się „SUR”.
Naciśnij SOUND przez co
najmniej 2 sekundy.
Przesuń kilkakrotnie przełącznik
jog, aby wybrać tryb dźwięku
przestrzennego.
A
B
Przy każdorazowym przesunięciu
przełącznika jog A i B zmieniają
się w następujący sposób:
A
B
Heavy
SND H
Pops
SND P
Jazz
SND J
Unique
SND U
Custom1
SND 1
Custom2
SND 2
4
Przy każdorazowym przesunięciu
przełącznika jog, A i B zmieniają
się w następujący sposób:
A
B
Studio
SUR S
Live
SUR L
Club
SUR C
Arena
SUR A
4
52
Naciśnij przełącznik jog, aby
wprowadzić wybrany tryb dźwięku
przestrzennego.
B
Naciśnij przełącznik jog, aby
wprowadzić wybrany tryb
dźwięku.
Aby anulować ustawienie
Naciśnij kilkakrotnie SOUND, aż
zniknie wskaźnik w polu B.
Aby zmodyfikować i zapisać
ustawienia dźwięku
Istnieje możliwość zmodyfikowania
dźwięku i zapisania wyników jako
„Custom1” i „Custom2”.
1
2
3
Wykonaj czynności od 1 do 3
procedury „Wybór jakości
dźwięku (Korektor 6-zakresowy)”
(strona 52), a następnie przesuń
przełącznik jog, aż pojawi się
„Custom1” lub „Custom2”.
Pokrętło jog
NAVI/MENU
Naciśnij przełącznik jog.
Przesuń kilkakrotnie przełącznik
jog, aby wybrać częstotliwość.
Częstotliwość (100 Hz)
Od lewej można wybrać 100 Hz,
250 Hz, 630 Hz, 1,6 kHz, 4 kHz lub 10 kHz
4
Na rekorderze
Obróć kilkakrotnie regulator
głośności, aby wyregulować
poziom.
Poziom (+10 dB)
Do wyboru jest siedem poziomów.
–10 dB, –6 dB, –3 dB, 0 dB, +3 dB, +6 dB, +10 dB
5-funkcyjny przycisk
sterujący (NENT,
., >)
Zmiana dźwięku wirtualnego
w celu utworzenia różnych pól
akustycznych (Wirtualny dźwięk
przestrzenny)
1
Wejdź do menu i wybierz kolejno:
„Sound” - „V-SUR”.
2
Obracaj pokrętło jog, aby wybrać
tryb dźwięku przestrzennego,
a następnie naciśnij NENT, aby
wprowadzić wybór.
A
5
Powtarzaj czynności 3 i 4, aby
wyregulować poziom dla każdej
częstotliwości.
6
Naciśnij przełącznik jog, aby
wprowadzić wybór.
Pojawia się wskaźnik przedstawiający
poszczególne tryby dźwięku.
Uwagi
• Funkcje wirtualnego dźwięku
przestrzennego i korektora 6-zakresowego
nie działają podczas nagrywania.
• Funkcje wirtualnego dźwięku
przestrzennego i korektora 6-zakresowego
przestają działać po podłączeniu
urządzenia zewnętrznego do gniazda
i/LINE OUT.
B
Każdorazowy obrót pokrętła jog
powoduje następującą zmianę A.
Po naciśnięciu NENT pojawi się
B.
53
A
B
Studio
VS
Live
VL
Club
VC
Arena
VA
Wybór jakości dźwięku (Korektor
6-zakresowy)
1
Podczas odtwarzania wejdź do
menu i wybierz kolejno: „Sound” „Sound EQ”.
2
Obracaj pokrętło jog, aby wybrać
tryb dźwięku, a następnie naciśnij
NENT, aby wprowadzić wybór.
Aby zmodyfikować i zapisać
ustawienia dźwięku
1
Gdy rekorder znajduje się w trybie
odtwarzania, wejdź do menu
i wybierz kolejno: „Sound” „Sound EQ” - „Custom1” lub
„Custom2”.
2
Aby wybrać częstotliwość naciśnij
5-funkcyjny przycisk sterujący
w kierunku . lub >.
Częstotliwość (100 Hz)
Od lewej można wybrać 100 Hz, 250 Hz,
630 Hz, 1,6 kHz, 4 kHz, 10 kHz
A
3
Obróć pokrętło jog, aby
wyregulować poziom.
Poziom poszczególnych częstotliwości
(100 Hz – 10 kHz)
B
Poziom (+10 dB)
Do wyboru jest siedem poziomów.
–10 dB, –6 dB, –3 dB, 0 dB, +3 dB, +6 dB, +10 dB
4
Każdorazowy obrót pokrętła jog
powoduje następującą zmianę A.
Po naciśnięciu NENT pojawi się
B.
A
54
B
Heavy
SH
Pops
SP
Jazz
SJ
Unique
SU
Custom1
S1
Custom2
S2
Po wybraniu poziomu naciśnij
NENT, aby wprowadzić wybór.
Aby anulować ustawienie
Wybierz „Normal”.
Zmiana prędkości
odtwarzania (Regulacja
prędkości)
Funkcja regulacji prędkości jest
przydatna w nauce języków i do innych
celów. Funkcja ta powoduje zmianę
prędkości odtwarzania bez zmiany
wysokości tonu.
Prędkość odtwarzania można zmieniać
od +100% do –50% zwykłej prędkości
w 13 krokach.
DISPLAY
x
Przełącznik jog
1
Podczas odtwarzania wejdź do
menu i wybierz kolejno polecenia:
„Useful” - „SpeedCtrl”.
Odtwarzacz przejdzie w tryb
regulacji prędkości.
2
Przesuń kilkakrotnie przełącznik
jog, aby wybrać żądaną prędkość
odtwarzania, a następnie naciśnij
przełącznik jog, aby wprowadzić
wybór.
Wybierz prędkość, słuchając
dźwięku.
Na rekorderze
Pokrętło jog
5-funkcyjny
przycisk sterujący
(NENT)
NAVI/MENU
x
1
Podczas odtwarzania wejdź do
menu i wybierz kolejno: „Useful” „SpeedCtrl”.
2
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
żądaną prędkość odtwarzania,
a następnie naciśnij przycisk
NENT, aby wprowadzić wybór.
Aby powrócić do normalnej
prędkości
Ustaw prędkość odtwarzania na 0%
w punkcie 2.
Uwaga
Podczas korzystania z funkcji regulacji
prędkości w odtwarzanym dźwięku może
być słyszalny szum lub pogłos.
55
Podłączenie do zestawu
stereofonicznego
(LINE OUT)
Istnieje możliwość słuchania dźwięku
odtwarzanego z podłączonego
urządzenia. Połącz gniazdo i/LINE
OUT rekordera z gniazdami LINE IN
wzmacniacza lub magnetofonu za
pomocą przewodu liniowego.
Do gniazda LINE IN
Wtyk stereofoniczny
mini
2 wtyki fono
L
(biały)
R
(czerwony)
Przewód
liniowy
NAVI/MENU
Pokrętło jog
Do gniazda i/LINE OUT
W przypadku podłączenia przewodu
liniowego do gniazda i/LINE OUT na
rekorderze ustaw parametr „Audio
Out” dla gniazda i/LINE OUT.
Funkcje te można obsługiwać
wyłącznie na rekorderze.
56
Odłącz słuchawki ze zdalnym
sterowaniem od rekordera.
2
Wejdź do menu i wybierz kolejno:
„Useful” - „Audio Out”.
3
Obracaj pokrętło jog, aż na
wyświetlaczu pojawi się „Line
Out”, a następnie naciśnij NENT,
aby wprowadzić wybór.
Uwagi
• Jeżeli parametr „Audio Out” dla gniazda
Zestaw
stereofoniczny itp.
5-funkcyjny
przycisk sterujący
(NENT, .,
>)
1
i/LINE OUT został ustawiony na „Line
Out”, funkcje wirtualnego dźwięku
przestrzennego i korektora 6-zakresowego
nie będą działały.
• Parametr „Audio Out” dla gniazda
i/LINE OUT nie może zostać ustawiony
na „Line Out” w przypadku podłączenia
zdalnego sterowania.
• Po podłączeniu słuchawek bezpośrednio
do rekordera należy ustawić parametr
„Audio Out” dla gniazda i/LINE OUT na
„Headphone” w punkcie 3.
• Gdy parametr „Audio Out” dla gniazda
i/LINE OUT jest ustawiony na „Line
Out”, nie należy podłączać słuchawek.
Dźwięk ze słuchawek będzie bardzo głośny
i zniekształcony.
• Jeśli rekorder podłączony jest do
głośników aktywnych, a parametr „Audio
Out” dla gniazda i/LINE OUT jest
ustawiony na „Headphone”, należy
pamiętać o zmianie ustawienia „Beep” na
„Beep Off” (strona 75).
Edycja nagranych utworów
Przed rozpoczęciem edycji
Dodawanie tytułów (Tytuły)
Istnieje możliwość edytowania nagrań
przez dodawanie/kasowanie
znaczników początku utworu lub
opisywanie utworów i płyt.
Do utworów, grup i płyt można
dodawać tytuły. Do utworów na płycie
używanej w trybie Hi-MD można
dodawać nazwy wykonawców i nazwy
albumów.
Uwagi
• Dokonując edycji na płycie Hi-MD
o pojemności 1 GB podłącz zasilacz
sieciowy do rekordera, całkowicie naładuj
akumulator (
na wskaźniku poziomu
naładowania), lub użyj nowej baterii
alkalicznej (
na wskaźniku poziomu
naładowania). Podczas próby edycji na
płycie Hi-MD o pojemności 1 GB może
pojawić się komunikat „NotENOUGH
POWER TO EDIT”, a edycja nie zostanie
zrealizowana, nawet jeśli wskaźnik
poziomu naładowania akumulatora
wskazuje wystarczający poziom
naładowania, gdy rekorder jest
zatrzymany lub w trybie odtwarzania.
Dzieje się tak, ponieważ rekorder posiada
mechanizm, który uniemożliwia edycję,
gdy poziom naładowania akumulatora
zostaje przezeń oceniony jako
niewystarczający z powodu dużego zużycia
energii przy edycji na płycie Hi-MD
o pojemności 1 GB.
• Nie można edytować płyt nagranych
fabrycznie.
• Przed przystąpieniem do edycji należy
zamknąć zabezpieczenie przed
nagrywaniem znajdujące się z boku płyty.
• Nie należy przesuwać ani potrząsać
rekordera czy wyłączać źródła zasilania
podczas edycji lub kiedy miga „SYSTEM
FILE WRITING” na wyświetlaczu.
W przeciwnym wypadku dane edytowane
do tej chwili mogą nie zostać zapisane na
płycie, lub może dojść do ich uszkodzenia.
„SYSTEM FILE WRITING” miga
podczas zapisywania wyników edycji.
• Gdy miga „SYSTEM FILE WRITING”,
pokrywa zostaje zablokowana.
Dostępne znaki
• Wielkie i małe litery alfabetu języka
angielskiego i innych języków
europejskich1)
• Cyfry od 0 do 9
• Symbole2)
1) Litery
alfabetów języków europejskich są
dostępne wyłącznie w przypadku płyt
używanych w trybie Hi-MD.
2) Symbole dostępne w trybie Hi-MD
i w trybie MD są różne (patrz „Informacje
o palecie znaków” (strona 60)).
Maksymalna liczba znaków
w nazwie
Nazwy utworów, nazwy grup i nazwa
płyty: Ok. 200 każda (mieszanka
wszystkich dostępnych znaków)
Maksymalna liczba znaków, które
można wprowadzić na płycie
W trybie Hi-MD:
Maksymalnie około 55 000 znaków
W trybie MD:
Maksymalnie około 1 700 znaków
Liczba tytułów, które można zapisać
na płycie, zależy od liczby znaków
wprowadzonych dla nazw utworów,
nazw grup, nazw wykonawców, nazw
albumów i nazwy płyty.
57
Uwaga
Jeśli między znakami w nazwach płyt
zostanie wprowadzony symbol „//” (na
przykład „abc//def”), korzystanie z funkcji
grup może nie być możliwe (tylko w trybie
MD).
Regulator głośności
DISPLAY
P-MODE/
SOUND
x
Przełącznik jog
(NX/ENT, .,
>)
+, –
Opisywanie
Utwór, grupę lub płytę można opisać,
gdy rekorder znajduje się w trybie
zatrzymania, nagrywania lub
odtwarzania. Utwory na płycie
używanej w trybie Hi-MD można
również opisać nazwami wykonawców
i nazwami albumów. Należy pamiętać,
że jeśli utwór jest opisywany nazwą
utworu, nazwą wykonawcy lub nazwą
albumu podczas gdy rekorder znajduje
się w trybie zatrzymania, dany utwór
musi być aktualnie wybrany.
Grupę można opisać, gdy rekorder
nagrywa lub odtwarza utwór w danej
grupie lub gdy wybrany jest utwór
w tej grupie, a odtwarzacz znajduje się
w trybie zatrzymania.
1
Wejdź do menu i wybierz kolejno:
„Edit” - „Title”.
2
Wybierz jedną z następujących
opcji, a następnie naciśnij
przełącznik jog.
Tytuł
Nazwa utworu
Nazwa grupy
Nazwa wykonawcy
(dla utworu)1)
Nazwa albumu (dla
utworu)1)
Nazwa płyty
Wyśw.
„Track”
„Group”
„Artist”
„Album”
„Disc”
1) Pojawia
się tylko w przypadku płyt
używanych w trybie Hi-MD.
3
Obróć kilkakrotnie regulator
głośności, aby wybrać literę,
a następnie naciśnij przełącznik
jog, aby wprowadzić wybór.
Wybrana litera przestaje migać,
a kursor przechodzi do następnej
pozycji.
Kursor miga w następnym polu wprowadzania.
Poniżej przedstawiono regulator
i przyciski służące do wprowadzania
znaków oraz ich funkcje.
Funkcje
Obsługa
Aby przesunąć
kursor w lewo lub
w prawo.
Przesuń
przełącznik jog
(., >).
Aby zmienić literę Obróć regulator
na poprzednią/
głośności
następną.
(VOL +, –).
Aby wprowadzić
literę.
Naciśnij
przełącznik jog
(NX/ENT).
Aby wprowadzić
tytuł.
Naciśnij
przełącznik jog
przez co najmniej
2 sekundy (NX/
ENT).
Aby przełączyć
Naciśnij P-MODE/
między wielkimi
.
literami, małymi
literami i liczbami/
znakami.
58
Funkcje
Obsługa
Aby wyświetlić
znaki
„_(spacja)”, „:”,
„/” lub „–”
w pozycji
wprowadzania.
Naciśnij SOUND.
Aby przełączyć
pomiędzy wielką
a małą literą.
Naciśnij SOUND.
Aby wstawić
spację.
Naciśnij
+.
Aby usunąć literę. Naciśnij
–.
Aby anulować
opisywanie.
Ponowne opisywanie
Naciśnij x przez
co najmniej
2 sekundy.
4
Powtórz czynność 3, aby
wprowadzić wszystkie litery nazwy.
5
Naciśnij przełącznik jog przez co
najmniej 2 sekundy.
Uwaga
Jeśli nagrywanie zostanie zatrzymane lub
przejdzie do następnego utworu w trakcie
wpisywania tytułów podczas nagrywania,
tekst wpisany do tego miejsca zostanie
wprowadzony automatycznie.
Nazwę utworu, nazwę wykonawcy,
nazwę albumu, nazwę grupy lub nazwę
płyty można zmienić, wykonując
procedurę opisaną w sekcji
„Opisywanie” (strona 58).
Aby ponownie wpisać nazwę
utworu, nazwę wykonawcy lub
nazwę albumu:
Rozpocznij odtwarzanie utworu, który
chcesz opisać ponownie, a następnie
zmień nazwę utworu, nazwę
wykonawcy lub nazwę albumu, gdy
rekorder będzie znajdował się w trybie
odtwarzania, lub w trybie zatrzymania
- po wybraniu utworu przeznaczonego
do ponownego opisania.
Aby ponownie opisać płytę:
Płytę można opisać ponownie, gdy
rekorder znajduje się w trybie
zatrzymania, nagrywania lub
odtwarzania.
Uwagi
• Rekorder nie może opisywać przy użyciu
japońskich znaków „Katakana”, ale je
wyświetla.
• Rekorder nie jest w stanie skopiować
nazwy płyty lub utworu zawierającej
ponad 200 znaków, utworzonej na innym
urządzeniu (tylko w trybie MD).
59
Na rekorderze
Pokrętło jog
Pole wprowadzania liter
Miga kursor.
NAVI/MENU
GROUP
Paleta znaków
X
5-funkcyjny
przycisk sterujący
(NENT, .,
>, VOL +, –)
x
Informacje o palecie znaków
Podczas operacji na rekorderze można
wybierać znaki z palety znaków na
wyświetlaczu.
Paleta znaków ma następującą
konfigurację.
Paleta znaków dla
trybu Hi-MD
Paleta znaków dla
trybu MD
Ponieważ na wyświetlaczu widoczna
jest tylko cześć palety znaków, do
przesuwania kursora i wprowadzania
znaków należy używać regulatorów
i przycisków.
Opisywanie
1
Wejdź do menu i wybierz kolejno:
„Edit” - „Title”.
2
Wybierz jedną z następujących
pozycji, a następnie naciśnij
przycisk NENT.
Tytuł
Wyśw.
Nazwa utworu
„Track”
Nazwa grupy
„Group”
Nazwa wykonawcy
(dla utworu)1)
„Artist”
Nazwa albumu
(dla utworu)1)
„Album”
Nazwa płyty
„Disc”
1) Pojawia
się tylko w przypadku płyt
używanych w trybie Hi-MD.
Kursor miga w polu wprowadzania
liter.
Miga kursor.
60
3
Naciśnij 5-funkcyjny przycisk
sterujący w kierunku VOL –.
Kursor przenosi się z pola
wprowadzania liter do palety
znaków.
Naprzemiennie miga kursor i znak.
4
Wybierz literę przy użyciu
5-funkcyjnego przycisku
sterującego, a następnie naciśnij
NENT, aby wprowadzić wybór.
Wybrana litera pojawi się w polu
wprowadzania liter, a kursor
przesunie się do następnej pozycji
wprowadzania.
Kursor miga w następnym polu wprowadzania.
Funkcje1)
Czynności
Aby wprowadzić
tytuł.
Naciśnij NENT
przez co najmniej
2 sekundy.
Aby wstawić
spację.
Naciśnij
jednocześnie
GROUP
i 5-funkcyjny
przycisk sterujący
w kierunku >.
Aby usunąć literę.
Naciśnij
jednocześnie
GROUP i przycisk
sterujący w kierunku
..
Aby anulować
opisywanie.
Naciśnij x przez co
najmniej 2 sekundy.
Aby przenieść
kursor z pola
wprowadzania liter
do palety znaków.
Naciśnij
5-funkcyjny przycisk
sterujący w kierunku
VOL –.
Naciśnij x.
Aby przenieść
kursor z palety
znaków do pola
wprowadzania liter.
Poniżej przedstawiono przyciski
służące do wprowadzania znaków
oraz ich funkcje.
Funkcje1)
Czynności
Aby przesunąć
kursor w palecie
znaków.
5-funkcyjny przycisk
sterujący
w górę
w lewo
Aby wyświetlić
Naciśnij X.
znaki „_(spacja)”,
„:”, „/” lub „–”
w pozycji
wprowadzania
w polu
wprowadzania liter.
Aby przełączyć
pomiędzy wielką
a małą literą.
Naciśnij X.
1) Funkcje
w dół
w prawo
Obróć pokrętło jog
(przesuń kursor
w prawo lub w lewo).
Aby wybrać literę
Obróć pokrętło jog.
w polu
wprowadzania liter.
Aby wprowadzić
literę.
Naciśnij NENT.
przycisków lub regulatora mogą
różnić się w zależności od tego, czy kursor
znajduje się w polu wprowadzania znaków
czy w palecie znaków.
5
Powtórz czynność 4, a następnie
wprowadź wszystkie znaki nazwy.
6
Naciśnij NENT przez co najmniej
2 sekundy.
Ponowne opisywanie
Opis płyty, grupy lub utworu można
zmienić, wykonując procedurę opisaną
w sekcji „Opisywanie” (strona 60).
61
Przypisywanie utworów lub
grup do nowej grupy
(Ustawienie grupowe)
Za pomocą tej funkcji można
przypisać utwory do istniejących grup
lub całe grupy do nowej grupy, a także
przypisać do istniejącej grupy utwór,
który aktualnie nie należy do żadnej
grupy.
Na płycie Hi-MD lub na płycie
standardowej w trybie Hi-MD można
utworzyć maksymalnie 255 grup,
natomiast na płycie standardowej 99 grup.
Uwagi
• Gdy całkowita liczba znaków w tytułach na
płycie przekroczy maksymalną liczbę,
którą można wprowadzić:
—Jeśli płyta jest używana w trybie Hi-MD,
można utworzyć ustawienie grupowe, ale
nie można dodać nazwy grupy
w punkcie 4.
—Jeśli płyta jest używana w trybie MD,
nie można utworzyć ustawienia
grupowego.
• Utwory lub grupy muszą następować po
kolei. Jeśli żądane utwory lub grupy nie
następują po kolei, przed ich przypisaniem
należy je przenieść, aby sąsiadowały ze
sobą („Przenoszenie nagranych utworów
lub grup (Przesuwanie)”, strona 64.).
Płyta
DISPLAY
Numer utworu
1 2 3 4 5 6
Grupa 1
Grupa 2
7 8
9 101112
Przypisywanie utworów od 1 do 3 do nowej
grupy
Przypisywanie grupy 1 i grupy 2 do nowej
grupy
x
Przełącznik jog
1
Gdy rekorder znajduje się w trybie
zatrzymania, wejdź do menu
i wybierz kolejno: „Edit” - „
:
Set”.
2
Przesuń kilkakrotnie przełącznik
jog, aż na wyświetlaczu pojawi się
numer pierwszego żądanego
utworu, a następnie naciśnij
przełącznik jog.
Spowoduje to wybranie
pierwszego utworu nowej grupy.
Jeśli płyta zawiera grupy,
wyświetlany jest tylko numer
pierwszego utworu w danej grupie.
Płyta
Grupa 1
1 2 3
Grupa 2
4 5 6
7 8 9 101112
Nie można zarejestrować utworów,
które nie występują po kolei (na
przykład nie można przypisać do
nowej grupy utworu 3 oraz utworów
7 i 8).
Nie można utworzyć nowej grupy, jeśli
pierwszy lub ostatni utwór w grupie
został wybrany ze środka istniejącej
grupy.
Numery utworów pojawiają się
zgodnie z ich kolejnością na płycie,
a nie kolejnością w grupie.
62
3
4
Przesuń kilkakrotnie przełącznik
jog, aż na wyświetlaczu pojawi się
numer ostatniego żądanego
utworu, a następnie naciśnij
przełącznik jog.
Spowoduje to wybranie ostatniego
utworu nowej grupy, po czym
będzie można opisać grupę. Jeśli
płyta zawiera grupy, wyświetlany
jest tylko numer pierwszego
utworu w danej grupie.
2
Obracaj pokrętło jog, aż na
wyświetlaczu pojawi się numer
pierwszego żądanego utworu,
a następnie naciśnij NENT, aby
wprowadzić wybór.
3
Obracaj pokrętło jog, aż na
wyświetlaczu pojawi się numer
ostatniego żądanego utworu,
a następnie naciśnij NENT, aby
wprowadzić wybór.
4
Opisz grupę (patrz „Opisywanie”
(strona 60)).
Opisz grupę (patrz „Dodawanie
tytułów (Tytuły)” (strona 57)).
Uwagi
• W punkcie 2 pierwszy utwór musi być
pierwszym utworem istniejącej grupy lub
utworem, który nie należy do żadnej
grupy.
• Wybierając ostatni utwór w punkcie 3,
upewnij się, że utwór ten następuje po
utworze wybranym w punkcie 2. Ostatni
utwór musi być ostatnim utworem
istniejącej grupy lub utworem, który nie
należy do żadnej grupy.
Na rekorderze
Pokrętło jog
Dezaktywacja ustawienia
grupowego (Rozbijanie
grupy)
Wybierz grupę, którą chcesz rozbić
i sprawdź jej zawartość (patrz
„Odtwarzanie utworów w grupie
(Odtwarzanie grupowe)” (strona 44)).
NAVI/MENU
DISPLAY
x
5-funkcyjny przycisk
sterujący (NENT)
1
Przełącznik jog
x
1
Wybierz grupę, którą chcesz rozbić
i sprawdź jej zawartość (patrz
strona 44).
2
3
Naciśnij x.
Wejdź do menu i wybierz kolejno:
„Edit” - „
: Set”.
Wejdź do menu i wybierz kolejno:
„Edit” - „
: Release”.
Na wyświetlaczu pojawi się
„Release?” i „PushENTER”.
ciąg dalszy
63
4
Naciśnij przełącznik jog, aby rozbić
grupę.
Ustawienie grupowe dla wybranej
grupy zostanie dezaktywowane.
Na rekorderze
Pokrętło jog
NAVI/MENU
Zmiana kolejności utworów
na płycie
Podczas przesuwania utworów
automatycznie zmienia się ich
numeracja.
Przykład
Przenieś utwór C (utwór numer 3) z pozycji trzeciej na
drugą.
A
B
C
D
B
D
Przed przesunięciem
5-funkcyjny przycisk
sterujący (NENT)
1
x
A
Wykonaj czynności 1 i 2 procedury
„Dezaktywacja ustawienia
grupowego (Rozbijanie grupy)”
dotyczącej zdalnego sterowania
(strona 63).
2
Wejdź do menu i wybierz kolejno:
„Edit” - „
: Release”.
„Group Release?” oraz „PUSH
YES:ENTER NO:CANCEL”
pojawiają się naprzemiennie na
wyświetlaczu.
3
Naciśnij NENT, aby rozbić grupę.
C
Po przesunięciu
1
Podczas odtwarzania utworu,
który chcesz przenieść, wejdź do
menu i wybierz kolejno: „Edit” „Move” - „
: Move”.
Na wyświetlaczu pojawi się numer
wybranego utworu.
2
Przesuń kilkakrotnie przełącznik
jog, aż na wyświetlaczu zacznie
migać docelowy numer utworu.
Na przykład, ponieważ utwór C ma
zostać przeniesiony na pozycję
„02”, przesuwaj przełącznik jog, aż
na wyświetlaczu pojawi się
wskaźnik „003 t Tr02”.
3
Naciśnij przełącznik jog, aby
wprowadzić wybór.
Utwór zostaje przeniesiony
w wybrane miejsce.
Przenoszenie nagranych
utworów lub grup
(Przesuwanie)
Istnieje możliwość zmiany kolejności
nagranych utworów lub grup.
DISPLAY
x
Przełącznik jog
64
Przesuwanie utworów na
płycie z ustawieniem
grupowym
3
Utwór z grupy można przenieść poza
grupę lub do innej grupy. Można
również przenieść do istniejącej grupy
utwór, który nie należy do żadnej
grupy.
Płyta
Grupa 1
Grupa 2
1 2 3 4
5 6
1 2 3 4
Grupa 3
1 2 3
Przykład: Podczas przenoszenia utworu do
numeru utworu „03” w drugiej grupie (GP02).
Zmiana kolejności grup na
płycie
1
Podczas odtwarzania utworu
znajdującego się w grupie, której
położenie chcesz zmienić, wejdź do
menu i wybierz kolejno: „Edit” „Move” - „
: Move”.
Na wyświetlaczu pojawi się numer
grupy, do której należy aktualnie
odtwarzany utwór.
2
Przesuń przełącznik jog, aby
wybrać docelowe miejsce na
płycie, a następnie naciśnij
przełącznik jog, aby wprowadzić
wybór.
Przenoszenie utworu numer 2
w grupie 1 do numeru utworu 3
w grupie 2
Płyta
Grupa 1
1 2 3
4 5
Grupa 2
Grupa 3
1 2 3 4 5
1 2 3
Przesuń kilkakrotnie przełącznik
jog, aż na wyświetlaczu pojawi się
docelowy numer utworu,
a następnie naciśnij przełącznik
jog, aby wprowadzić wybór.
Przykład: Podczas przenoszenia pierwszej grupy
(01) do drugiej grupy (02).
1
Wykonaj czynność 1 procedury
„Zmiana kolejności utworów na
płycie” (strona 64).
2
W przypadku przenoszenia utworu
poza grupę pomiń tę czynność.
W przypadku przenoszenia utworu
do innej grupy przesuń
kilkakrotnie przełącznik jog, aż na
wyświetlaczu pojawi się docelowa
grupa, a następnie naciśnij
przełącznik jog.
z
Jeśli utwór lub grupa zawiera opis, można
przesunąć przełącznik jog w kierunku >,
aby na wyświetlaczu (podczas operacji) była
widoczna nazwa utworu lub grupy.
Przesunięcie przełącznika jog w kierunku
. powoduje powrót do wyświetlania
numeru utworu lub grupy.
Uwaga
Jeśli wszystkie utwory zostaną przeniesione
poza grupę, grupa automatycznie zniknie
z płyty.
65
Przesuwanie utworów na płycie
z ustawieniami grupowymi
Na rekorderze
Pokrętło jog
5-funkcyjny przycisk
sterujący (NENT)
NAVI/MENU
1
Wykonaj czynność 1 procedury
„Zmiana kolejności utworów na
płycie” (strona 66).
2
W przypadku przenoszenia utworu
poza grupę pomiń tę czynność.
W przypadku przenoszenia utworu
do innej grupy obracaj pokrętło
jog, aż na wyświetlaczu pojawi się
docelowa grupa, a następnie
naciśnij NENT.
3
Obracaj pokrętło jog, aż na
wyświetlaczu pojawi się docelowy
numer utworu, a następnie naciśnij
NENT, aby wprowadzić wybór.
x
Zmiana kolejności utworów na
płycie
1
66
Podczas odtwarzania utworu,
który chcesz przenieść, wejdź do
menu i wybierz kolejno: „Edit” „Move” - „
: Move”.
2
Obracaj pokrętło jog, aż na
wyświetlaczu zacznie migać
docelowy numer utworu.
3
Naciśnij NENT, aby wprowadzić
wybór.
Utwór zostaje przeniesiony
w wybrane miejsce.
Zmiana kolejności grup na płycie
1
2
Podczas odtwarzania utworu
znajdującego się w grupie, której
położenie chcesz zmienić, wejdź do
menu i wybierz kolejno: „Edit” „Move” - „
: Move”.
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
docelowe miejsce na płycie,
a następnie naciśnij NENT, aby
wprowadzić wybór.
Przykład: Przenoszenie pierwszej grupy na
płycie (Group01) do miejsca między drugą
(Group02) a trzecią (Group03) grupą.
z
Jeśli utwór lub grupa zawiera opis, należy
nacisnąć 5-funkcyjny przycisk sterujący
w kierunku >, aby na wyświetlaczu była
widoczna nazwa utworu lub grupy.
Naciśnięcie przycisku sterującego
w kierunku . powoduje powrót do
wyświetlania numeru utworu lub grupy.
Kasowanie utworów i całej
płyty (Usuwanie)
Istnieje możliwość usunięcia utworów
niepotrzebnych lub wszystkich
utworów na płycie.
W przypadku usuwania utworów,
które zostały przeniesione
z komputera
Po usunięciu utworów, które zostały
przeniesione z komputera, autoryzacja
transferu odbywa się następująco.
• Jeśli utwory zostały przeniesione
w trybie Hi-MD, autoryzacja
transferu utworów jest przywracana
automatycznie po włożeniu płyty do
rekordera, a następnie podłączeniu
rekordera do komputera.
• Jeśli utwory zostały przeniesione
w trybie MD, następuje utrata
autoryzacji transferu. Aby nie stracić
autoryzacji transferu, należy
przywrócić autoryzację, przenosząc
utwory ponownie do komputera
przed ich skasowaniem.
Uwaga
Nie można skasować danych innych niż
audio (na przykład danych tekstowych lub
danych obrazu) na płycie używanej w trybie
Hi-MD.
DISPLAY
x
Przełącznik jog
67
Aby usunąć utwór
Po usunięciu utworu, niemożliwe
jest jego odzyskanie. Należy więc
upewnić się, że usuwany jest
właściwy utwór.
1
2
Podczas odtwarzania utworu,
który chcesz usunąć, wejdź do
menu i wybierz kolejno: „Edit” „Erase” - „
: Erase”.
Na wyświetlaczu pojawi się „Erase
OK?” i „PushENTER”.
Jeśli wybrany utwór został
przeniesiony z komputera, na
wyświetlaczu pojawi się
„TrkFromPC” i „Erase OK?”.
Naciśnij przełącznik jog, aby
usunąć utwór.
Utwór zostaje usunięty
i rozpoczyna się odtwarzanie
kolejnego utworu. Wszystkie
utwory następujące po usuniętym
utworze zostają automatycznie
przenumerowane.
Uwaga
Jeśli nastąpi skasowanie wszystkich
utworów w grupie, grupa zostanie
automatycznie usunięta z płyty.
Aby usunąć fragment utworu
Wstaw znacznik początku i końca
fragmentu przeznaczonego do usunięcia,
a następnie skasuj fragment (strona 70).
1
Wybierz grupę, którą chcesz
usunąć i sprawdź jej zawartość
(patrz strona 44).
2
3
Naciśnij x.
4
Naciśnij przełącznik jog, aby
usunąć grupę.
Grupa zostanie usunięta.
Aby skasować całą płytę
Istnieje możliwość szybkiego,
jednoczesnego skasowania wszystkich
utworów oraz danych zawartych na
płycie.
Po usunięciu utworu, niemożliwe
jest jego odzyskanie. Przed
skasowaniem płyty należy więc
sprawdzić jej zawartość.
W przypadku płyty Hi-MD lub płyty
standardowej w trybie Hi-MD zostaną
skasowane tylko dane audio. Pozostałe
dane, takie jak tekst lub obraz nie
zostaną usunięte.
1
Rozpocznij odtwarzanie płyty,
którą chcesz skasować, aby
sprawdzić jej zawartość.
2
3
Naciśnij x.
Aby usunąć grupę
Istnieje możliwość usuwania utworów
w wybranej grupie.
Po usunięciu utworu, niemożliwe
jest jego odzyskanie. Przed
usunięciem grupy należy więc
sprawdzić jej zawartość.
68
Wejdź do menu i wybierz kolejno:
„Edit” - „Erase” - „
: Erase”.
Na wyświetlaczu pojawi się nazwa
grupy, a także „GP Erase?” oraz
„PushENTER”.
Jeśli wybrana grupa zawiera
utwory przeniesione z komputera,
na wyświetlaczu pojawia się
„TrkFromPC” i „Erase OK?”.
Wejdź do menu i wybierz kolejno:
„Edit” - „Erase” - „AllErase”.
Na wyświetlaczu pojawi się
„AllErase?” i „PushENTER”.
Jeśli płyta zawiera utwory
przeniesione z komputera, na
wyświetlaczu pojawia się
„TrkFromPC” i „Erase OK?”.
4
Naciśnij przełącznik jog, aby
skasować całą płytę.
Na wyświetlaczu pojawi się „SYS
WRITE”, a wszystkie utwory
zostaną usunięte.
Po zakończeniu kasowania na
wyświetlaczu pojawi się „NO
TRACK” (w trybie Hi-MD) lub
„BLANKDISC” i „00:00”
(w trybie MD).
3
Wejdź do menu i wybierz kolejno:
„Edit” - „Erase” - „
: Erase”.
Na wyświetlaczu pojawi się
„Group Erase OK?” i „PUSH
YES:ENTER NO:CANCEL”.
Jeśli wybrana grupa zawiera
utwory przeniesione z komputera,
na wyświetlaczu pojawia się
„TrkFromPC Erase OK?”.
4
Naciśnij NENT, aby usunąć
grupę.
Grupa zostanie usunięta.
Na rekorderze
Pokrętło jog
5-funkcyjny przycisk
sterujący (NENT)
NAVI/MENU
x
Aby skasować całą płytę
1
Rozpocznij odtwarzanie płyty,
którą chcesz skasować, aby
sprawdzić jej zawartość.
2
3
Naciśnij x.
4
Naciśnij NENT, aby skasować
całą płytę.
Na wyświetlaczu pojawi się
„SYSTEM FILE WRITING”,
a wszystkie utwory zostaną
usunięte.
Po zakończeniu kasowania na
wyświetlaczu pojawi się „NO
TRACK” (w trybie Hi-MD) lub
„BLANKDISC” i „00:00”
(w trybie MD).
Aby usunąć utwór
1
2
Podczas odtwarzania utworu,
który chcesz usunąć, wejdź do
menu i wybierz kolejno: „Edit” „Erase” - „
: Erase”.
Na wyświetlaczu pojawi się „Erase
OK?” i „PUSH YES:ENTER
NO:CANCEL”.
Jeśli wybrany utwór został
przeniesiony z komputera, na
wyświetlaczu pojawi się
„TrkFromPC Erase OK?”.
Naciśnij NENT, aby usunąć
utwór.
Aby usunąć grupę
1
Wybierz grupę, którą chcesz
usunąć i sprawdź jej zawartość
(patrz strona 48).
2
Naciśnij x.
Wejdź do menu i wybierz kolejno:
„Edit” - „Erase” - „AllErase”.
Na wyświetlaczu pojawi się „ALL
TRACK Erase OK?” i „PUSH
YES:ENTER NO:CANCEL”.
Jeśli płyta zawiera utwory
przeniesione z komputera, na
wyświetlaczu pojawia się
„TrkFromPC Erase OK?”.
69
Dzielenie utworu (Dzielenie)
Za pomocą znacznika początku utworu
można podzielić utwór, tworząc nowy
utwór z fragmentu występującego po
znaczniku początku utworu. Przed
dokonaniem rzeczywistego podziału
można również przeprowadzić
precyzyjną regulację miejsca
wstawienia znacznika początku
utworu. Numery utworów zwiększają
się w sposób podany poniżej.
Funkcje te można obsługiwać
wyłącznie na rekorderze.
1
2
3
4
4
5
Dodawanie znacznika
1
2
3
Numery utworów zwiększają się.
5-funkcyjny przycisk
sterujący (NENT,
., >)
T MARK
Uwagi
• Nie można dodać znacznika początku do
utworu, który został przeniesiony
z komputera.
• Nie można podzielić utworu, który został
nagrany w trybie Hi-MD przy
wykorzystaniu oprogramowania MD
Simple Burner.
• W wyniku przeprowadzenia funkcji
dzielenia zostaną skasowane ustawienia
zakładek i programu.
• Nie można podzielić utworu na jego
początku lub końcu.
• Nie można podzielić utworu, jeśli
w wyniku podziału zostanie przekroczona
maksymalna dozwolona liczba utworów na
płycie (2 047 utworów w przypadku płyty
używanej w trybie Hi-MD lub 254 utworów
w przypadku płyty standardowej).
Bezpośredni podział utworu
Podczas odtwarzania lub pauzy
naciśnij T MARK na rekorderze
w miejscu, które ma być początkiem
utworu.
Na wyświetlaczu pojawi się „MARK
ON” i dodany zostanie znacznik
początku utworu. Numer utworu
zwiększy się o jeden.
Regulacja miejsca podziału
przed podzieleniem utworu
(Próba dzielenia)
1
Podczas odtwarzania naciśnij
przycisk T MARK przez co
najmniej 2 sekundy.
Nastąpi wielokrotne odtwarzanie
czterech sekund utworu od miejsca
naciśnięcia przycisku T MARK.
Naciśnięty jest punkt T MARK.
Wielokrotnie odtwarzane są cztery
sekundy utworu.
70
2
Naciśnij 5-funkcyjny przycisk
sterujący w kierunku . lub
>, aby wyregulować miejsce
podziału.
Naciskanie przycisku sterującego
powoduje przesuwanie miejsca
podziału do przodu lub do tyłu.
Miejsce podziału można przesunąć
maksymalnie o 8 sekund do
przodu lub do tyłu od miejsca
naciśnięcia przycisku T MARK
w punkcie 1.
Przycisk
T MARK
został
naciśnięty
w czynności 1.
Miejsce podziału przesuwa się
maksymalnie o 8 sekund do
przodu lub do tyłu.
Łączenie utworów
(Łączenie)
Podczas nagrywania z wejścia
analogowego (liniowego), jeżeli
poziom nagrywania jest niski, nagrane
mogą być niepożądane znaczniki
początków utworów. Można skasować
znacznik, aby połączyć utwory przed
i po nim.
Numery utworów zmienią się wtedy
w poniżej opisany sposób.
Funkcje te można obsługiwać
wyłącznie na rekorderze.
Uwagi
• Nie można skasować znacznika początku
Przeniesiony interwał o długości czterech
sekund jest odtwarzany wielokrotnie.
3
Naciśnij przycisk NENT, aby
wprowadzić miejsce podziału.
z
Podczas korzystania z funkcji próby
dzielenia można używać funkcji regulacji
prędkości. Pozwala to zmniejszyć prędkość
odtwarzania (strona 55), dzięki czemu
można przeprowadzić dokładniejszy
podział.
Aby dodać znaczniki początku
utworu podczas nagrywania
(z wyjątkiem nagrywania
zsynchronizowanego)
Naciśnij na rekorderze T MARK
w miejscu, które ma być początkiem
utworu.
Istnieje możliwość skorzystania
z funkcji Time Mark w celu
automatycznego dodawania
znaczników początku utworu
w określonych odstępach czasu (nie
jest to możliwe przy nagrywaniu
w systemie cyfrowym) (strona 37).
w utworze, który został przeniesiony
z komputera.
• Nie można skasować znacznika początku
w utworze, który został nagrany w trybie
Hi-MD przy wykorzystaniu
oprogramowania MD Simple Burner.
• Nie można łączyć nagrań dokonanych
w różnych trybach nagrywania.
1
2
3
4
Kasowanie znacznika
1
2
3
Numery utworów zmniejszają się.
5-funkcyjny przycisk
sterujący (.)
T MARK
X
71
1
2
3
Podczas odtwarzania utworu ze
znacznikiem początku
przeznaczonym do usunięcia
naciśnij X, aby przejść w tryb
pauzy.
Znajdź znacznik początku utworu,
naciskając lekko 5-funkcyjny
przycisk sterujący w kierunku ..
Na przykład, aby usunąć znacznik
początku trzeciego utworu,
odszukaj początek trzeciego
utworu. Na wyświetlaczu pojawi
się wskaźnik „00:00”.
Przez kilka sekund na wyświetlaczu
będzie widoczne „MARK”.
Naciśnij T MARK, aby skasować
znacznik.
Na wyświetlaczu pojawi się
„MARK OFF”. Znacznik początku
utworu zostanie skasowany, a dwa
utwory połączone ze sobą.
Formatowanie płyty
(Formatowanie)
W przypadku korzystania z płyty
w trybie Hi-MD funkcja formatowania
umożliwia przywrócenie płyty do
stanu, w jakim znajdowała się
w momencie zakupu.
Funkcji tej można używać wyłącznie
w przypadku korzystania z płyty
w trybie Hi-MD.
Typ płyty Po sformatowaniu płyty
Płyta
Hi-MD
o pojemności
1 GB
UWAGA: Autoryzację
transferu przeniesionych
utworów można przywrócić,
wkładając płytę do rekordera
i podłączając rekorder do
komputera.
z
Po skasowaniu znacznika początku utworu
podczas łączenia dwóch utworów, data
nagrania i tytuł drugiego utworu zmienią się
na odpowiednie dane pierwszego utworu.
Uwaga
Po skasowaniu znacznika znajdującego się
między dwoma kolejnymi utworami
przypisanymi do różnych grup, drugi utwór
zostanie przypisany do grupy zawierającej
pierwszy utwór. Ponadto w wyniku
połączenia utworu przypisanego do grupy,
z utworem, który nie jest przypisany do
grupy (dwa kolejne utwory), drugi utwór
przyjmie to samo ustawienie rejestracji, co
pierwszy utwór.
72
Pojawi się wskaźnik „NO
TRACK”.
Wszystkie dane, łącznie
z danymi innymi niż audio,
zostaną skasowane.
Standardowa
płyta 60/
74/80minutowa
Pojawi się wskaźnik
„BLANKDISC”.
Wszystkie dane, łącznie
z danymi innymi niż audio,
zostaną skasowane. Płyty
będzie można użyć ponownie
w trybie MD lub Hi-MD.
UWAGA: Liczba autoryzacji
transferu przeniesionych
utworów zwiększy się o jeden.
Uwagi
• W wyniku sformatowania płyty, wszystkie
dane (w tym także dane, które nie są
danymi audio) zostaną skasowane. Jeśli
płyta może zawierać tego typu dane,
należy włożyć ją do rekordera, a następnie
podłączyć rekorder do komputera, aby
sprawdzić zawartość płyty.
• W wyniku sformatowania płyty zostaną
także skasowane utwory przeniesione na
płytę, a liczba autoryzacji transferu dla
tych utworów zmniejszy się o jeden. Aby
uniknąć zmniejszenia liczby autoryzacji
transferu, przed sformatowaniem płyty
należy przywrócić autoryzację transferu,
przenosząc utwory ponownie do
komputera.
• Dla 60/74/80-minutowej czystej płyty
standardowej używany jest tryb pracy
rekordera ustawiony w menu „Disc Mode”
nawet wtedy, gdy w programie SonicStage
wybrano inny tryb pracy lub gdy na
wyświetlaczu pojawiła się informacja
o innym trybie pracy po sformatowaniu
płyty przez oprogramowanie SonicStage.
Na rekorderze
Pokrętło jog
5-funkcyjny przycisk
sterujący (NENT)
x
1
Gdy rekorder znajduje się w trybie
zatrzymania, wejdź do menu
i wybierz kolejno: „Edit” - „Format”.
2
Obracaj pokrętło jog, aż na
wyświetlaczu pojawi się „YES”,
a następnie naciśnij NENT, aby
wprowadzić wybór.
DISPLAY
x
NAVI/MENU
Przełącznik jog
1
Gdy rekorder znajduje się w trybie
zatrzymania, wejdź do menu
i wybierz kolejno: „Edit” - „Format”.
2
Przesuń kilkakrotnie przełącznik
jog, aż na wyświetlaczu pojawi się
„YES”, a następnie naciśnij
przełącznik jog, aby wprowadzić
wybór.
Po zakończeniu formatowania na
wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
„NO TRACK”, jeśli do rekordera
włożona jest płyta Hi-MD
o pojemności 1 GB lub wskaźnik
„BLANKDISC”, jeśli włożona jest
płyta standardowa w trybie Hi-MD.
73
Pozostałe czynności
Zmiana wyświetlanych
pozycji menu (Tryb menu)
Istnieje możliwość określenia, czy
wyświetlane będą wszystkie pozycje
menu (tryb Advanced), czy tylko
najczęściej używane (tryb Simple).
W sekcji „Lista menu” (strona 27)
można sprawdzić, które pozycje menu
nie będą wyświetlane.
Ochrona słuchu (AVLS)
Funkcja AVLS (Automatic Volume
Limiter System - automatyczny system
ograniczenia głośności) zmniejsza
głośność dźwięku, aby chronić słuch.
DISPLAY
DISPLAY
Przełącznik jog
Przełącznik jog
1
Wejdź do menu i wybierz kolejno:
„Option” - „Menu Mode”.
2
Przesuń kilkakrotnie przełącznik
jog, aż na wyświetlaczu pojawi się
„Simple” lub „Advanced”,
a następnie naciśnij przełącznik
jog, aby wprowadzić wybór.
1
Wejdź do menu i wybierz kolejno:
„Option” - „AVLS”.
2
Przesuń kilkakrotnie przełącznik
jog, aż na wyświetlaczu pojawi się
„AVLS On”, a następnie naciśnij
przełącznik jog, aby wprowadzić
wybór.
Po zbyt dużym zwiększeniu
głośności na wyświetlaczu pojawi
się „AVLS”. Natężenie dźwięku
zmniejszane jest do
umiarkowanego poziomu.
Na rekorderze
Pokrętło jog
NAVI/MENU
Aby anulować działanie funkcji AVLS
Wybierz „AVLS Off” w czynności 2.
Na rekorderze
Pokrętło jog
NAVI/MENU
5-funkcyjny przycisk
sterujący (NENT)
74
1
Wejdź do menu i wybierz kolejno:
„Option” - „Menu Mode”.
2
Obracaj pokrętło jog, aż na
wyświetlaczu pojawi się „Simple” lub
„Advanced”, a następnie naciśnij
NENT, aby wprowadzić wybór.
5-funkcyjny przycisk
sterujący (NENT)
1
Wejdź do menu i wybierz kolejno:
„Option” - „AVLS”.
2
Obracaj pokrętło jog, aż na
wyświetlaczu pojawi się „AVLS
On”, a następnie naciśnij NENT,
aby wprowadzić wybór.
2
Obracaj pokrętło jog, aż na
wyświetlaczu pojawi się „Beep
Off”, a następnie naciśnij NENT,
aby wprowadzić wybór.
Wyłączanie sygnału
dźwiękowego
Włączanie/wyłączanie
podświetlenia
Sygnał dźwiękowy rekordera
i zdalnego sterowania można włączać
i wyłączać.
Podświetlenie okienka wyświetlacza
zdalnego sterowania można ustawić
w taki sposób, aby pozostawało
włączone lub wyłączone.
DISPLAY
DISPLAY
Przełącznik jog
Przełącznik jog
1
Wejdź do menu i wybierz kolejno:
„Option” - „Beep”.
2
Przesuń kilkakrotnie przełącznik
jog, aż na wyświetlaczu pojawi się
„Beep Off”, a następnie naciśnij
przełącznik jog, aby wprowadzić
wybór.
Aby włączyć sygnał dźwiękowy
Wybierz „Beep On” w czynności 2.
Na rekorderze
Pokrętło jog
Gdy rekorder znajduje się w trybie
zatrzymania, wejdź do menu
i wybierz kolejno: „Option” „Backlight”.
2
Przesuń kilkakrotnie przełącznik
jog, aż na wyświetlaczu pojawi się
żądana pozycja, a następnie
naciśnij przełącznik jog, aby
wprowadzić wybór.
Wyśw.
Ustawienie
Auto
Podświetlenie działa
podczas obsługi rekordera
lub zdalnego sterowania
i automatycznie wyłącza
się, gdy przez kilka sekund
nie są wykonywane żadne
czynności.
On
Podświetlenie działa, gdy
działa rekorder.
Off
Podświetlenie jest
wyłączone.
NAVI/MENU
5-funkcyjny przycisk
sterujący (NENT)
1
1
Wejdź do menu i wybierz kolejno:
„Option” - „Beep”.
75
Usuwanie informacji o płycie
Zapisywanie ustawień
poszczególnych płyt
(Disc Memory)
Fabryczne ustawienie rekordera
umożliwia automatyczne zapisywanie
różnych ustawień dla poszczególnych
płyt. Rekorder automatycznie zapisuje
ustawienia płyty i pobiera je przy
każdym włożeniu jej do rekordera.
Zapisane mogą zostać następujące
ustawienia:
• Odtwarzanie zaprogramowane
• Zakładki
• Ustawienia „Custom1” i „Custom2”
korektora 6-zakresowego
Ustawienie można sprawdzić
w następujący sposób.
DISPLAY
Przełącznik jog
1
2
Wyjmij płytę z rekordera, wejdź do
menu i wybierz kolejno: „Option”
- „Disc Mem”.
1
Włóż do rekordera płytę
z informacjami, które mają zostać
skasowane i sprawdź jej zawartość.
2
Wybierz „1MemErase” w punkcie 2.
Informacje o płycie zostaną
skasowane.
z
Gdy funkcję „Disc Mem” ustawiono na
„On”, pojawia się „Disc Mem” („Disc
Memory” na rekorderze) zawsze wtedy, gdy
włożona zostanie płyta, dla której zapisano
ustawienia.
Uwagi
• Istnieje możliwość zapisania informacji dla
maksymalnie 64 płyt. Ustawienia
zapisywane dla następnych płyt będą
zastępować ustawienia płyt najrzadziej
używanych. Liczba płyt, dla których
informacje można zapisać, zależy od liczby
utworów nagranych na płytach. Większa
liczba utworów nagranych na płytach
oznacza mniej płyt, o których informacje
można zapisać.
• W przypadku próby skasowania informacji
o płycie, które nigdy nie zostały zapisane,
na wyświetlaczu przez kilka sekund będzie
widoczne „NoDiscMem” („NO DISC
MEMORY” na rekorderze).
Na rekorderze
Przesuń kilkakrotnie przełącznik
jog, aż na wyświetlaczu pojawi się
„On”, a następnie naciśnij
przełącznik jog, aby wprowadzić
wybór.
Pokrętło jog
Aby ustawić rekorder tak, aby nie
zapisywał ustawień dla płyt
Wybierz „Off” w czynności 2.
5-funkcyjny
przycisk sterujący
(NENT)
1
76
NAVI/MENU
Wyjmij płytę z rekordera, wejdź do
menu i wybierz kolejno: „Option”
- „Disc Mem”.
2
Obracaj pokrętło jog, aż na
wyświetlaczu pojawi się „On”,
a następnie naciśnij NENT, aby
wprowadzić wybór.
Usuwanie informacji o płycie
1
2
Włóż do rekordera płytę
z informacjami, które mają zostać
skasowane i sprawdź jej zawartość.
Wybierz „1MemErase”
w czynności 2.
Szybkie rozpoczęcie
odtwarzania (Tryb Quick)
Jeśli rekorder nie ma być używany
przez dłuższy czas
Wybierz „Quick Off” w czynności 2.
Można ograniczyć zużycie baterii
w chwili, kiedy rekorder nie jest
w użyciu.
Uwaga
Gdy tryb szybkiego rozpoczęcia
odtwarzania jest ustawiony na „Quick On”,
zasilanie rekordera pozostaje włączone,
nawet jeśli na wyświetlaczu nie są widoczne
żadne wskaźniki. Po całkowitym
wyczerpaniu akumulatora, wewnętrzne
źródło zasilania rekordera wyłączy się
automatycznie.
Na rekorderze
Fabryczne ustawienie rekordera
umożliwia natychmiastowe
rozpoczęcie odtwarzania po
naciśnięciu przycisku odtwarzania.
Ustawienie można sprawdzić
w następujący sposób.
Pokrętło jog
NAVI/MENU
DISPLAY
5-funkcyjny przycisk
sterujący (NENT)
Przełącznik jog
1
Gdy rekorder znajduje się w trybie
zatrzymania lub odtwarzania,
wejdź do menu i wybierz kolejno:
„Option” - „QuickMode”.
2
Przesuń kilkakrotnie przełącznik
jog, aż na wyświetlaczu pojawi się
„Quick On”, a następnie naciśnij
przełącznik jog, aby wprowadzić
wybór.
1
Wejdź do menu i wybierz kolejno:
„Option” - „QuickMode”.
2
Obracaj pokrętło jog, aż na
wyświetlaczu pojawi się „Quick
On”, a następnie naciśnij NENT,
aby wprowadzić wybór.
77
Na rekorderze
Wybór trybu płyty
(Disc Mode)
Pokrętło jog
Po włożeniu do rekordera 60/74/80
min płyty standardowej (czystej)
można użyć tej funkcji, aby określić
sposób korzystania z płyty w trybie
Hi-MD lub MD.
Jeśli płyta nagrana przy użyciu tego
urządzenia ma być odtwarzana na
innym urządzeniu, które nie obsługuje
trybu Hi-MD, należy ją nagrać,
wybierając w menu wartość „MD” dla
parametru „Disc Mode”.
DISPLAY
Przełącznik jog
1
Wejdź do menu i wybierz kolejno:
„Option” - „Disc Mode”.
2
Przesuń kilkakrotnie przełącznik
jog, aż na wyświetlaczu pojawi się
wskaźnik „Hi-MD” (ustawienie
fabryczne) lub „MD”, a następnie
naciśnij przełącznik jog, aby
wprowadzić wybór.
Uwagi
• Nawet jeśli wybierzesz „MD” jako
ustawienie parametru „Disc Mode”,
trybem pracy może być tylko „Hi-MD”
gdy używana jest płyta Hi-MD
o pojemności 1 GB.
• Dla 60/74/80-minutowej czystej płyty
standardowej używany jest tryb pracy
rekordera ustawiony w menu „Disc Mode”
nawet wtedy, gdy w programie SonicStage
wybrano inny tryb pracy lub gdy na
wyświetlaczu pojawiła się informacja
o innym trybie pracy po sformatowaniu
płyty przez oprogramowanie SonicStage.
78
NAVI/MENU
5-funkcyjny przycisk
sterujący (NENT)
1
Wejdź do menu i wybierz kolejno:
„Option” - „Disc Mode”.
2
Obracaj pokrętło jog, aż na
wyświetlaczu pojawi się „Hi-MD”
lub „MD”, a następnie naciśnij
NENT, aby wprowadzić wybór.
Regulacja kontrastu
okienka wyświetlacza
(Regulacja kontrastu)
Zmiana kierunku
przewijania treści
wyświetlacza
Istnieje możliwość regulacji kontrastu
okienka wyświetlacza na rekorderze.
Funkcję tę można ustawić tylko za
pomocą rekordera.
Obrót pokrętła jog w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara
powoduje przewijanie treści
wyświetlacza w dół. Jest to ustawienie
fabryczne. Ustawienie fabryczne
można zmienić, aby przewijać treść
wyświetlacza w przeciwnym kierunku.
Funkcję tę można ustawić tylko za
pomocą rekordera.
Pokrętło jog
NAVI/MENU
Pokrętło jog
NAVI/MENU
5-funkcyjny przycisk
sterujący (NENT)
1
Gdy rekorder znajduje się w trybie
zatrzymania, wejdź do menu
i wybierz kolejno: „Option” „Contrast”.
2
Obróć pokrętło jog, aby
wyregulować kontrast, a następnie
naciśnij NENT, aby wprowadzić
wybór.
Uwaga
Nie można regulować kontrastu
wyświetlacza zdalnego sterowania.
5-funkcyjny przycisk
sterujący (NENT)
1
Wejdź do menu i wybierz kolejno:
„Option” - „Jog Dial”.
2
Obracaj pokrętło jog, aż na
wyświetlaczu pojawi się
„Reverse”, a następnie naciśnij
NENT, aby wprowadzić wybór.
Aby przywrócić normalne
ustawienie
Wybierz „Default” w czynności 2.
79
Używanie rekordera z komputerem
z
Co można zrobić dzięki
połączeniu z komputerem
Aby użyć rekordera w połączeniu
z komputerem, należy zainstalować
oprogramowanie z dostarczonej płyty
CD-ROM. Szczegóły dotyczące
instalacji znajdują się w sekcji
„Obsługa oprogramowania”.
W przypadku korzystania
z dostarczonego oprogramowania
Szczegółowe wyjaśnienia można znaleźć
w sekcji „Obsługa oprogramowania” lub
w pomocy elektronicznej.
• Transfer danych audio między
komputerem a rekorderem
Dostarczone oprogramowanie
SonicStage umożliwia przenoszenie
danych audio między rekorderem
a komputerem. Po włożeniu do
rekordera płyty używanej w trybie
Hi-MD można przenieść do
komputera utwory nagrane za
pomocą mikrofonu lub
z odtwarzacza CD.
• Nagrywanie bezpośrednio z płyty
CD na płytę MD
Dostarczone oprogramowanie MD
Simple Burner umożliwia nagranie
zawartości płyty CD znajdującej się
w napędzie CD komputera
bezpośrednio na płycie umieszczonej
w rekorderze.
W przypadku wykorzystania
rekordera jako przenośnej pamięci
masowej
W przypadku korzystania z płyty
w trybie Hi-MD rekorder pojawia się
w programie Windows Explorer jako
napęd zewnętrzny, umożliwiając
transfer danych, które nie są danymi
audio, takich jak tekst i obrazy.
Szczegółowe informacje można
znaleźć w sekcji „Przechowywanie na
płycie danych, które nie są danymi
audio” (strona 82).
80
Jeśli pliki audio są odtwarzane przy użyciu
oprogramowania, w trybie Hi-MD dźwięk
jest emitowany z głośników komputera,
natomiast w trybie MD dźwięk jest
emitowany za pośrednictwem słuchawek
podłączonych do rekordera.
Podłączanie rekordera do
komputera
Gdy podłączasz przewód USB
bezpośrednio do gniazda USB
rekordera, zasilanie jest dostarczane
z portu USB komputera (za
pośrednictwem magistrali). Pozwala to
na korzystanie z rekordera bez
akumulatorów czy baterii.
Uwagi
• Gdy używany jest system Windows 2000
Professional
Przed włączeniem lub ponownym
uruchomieniem komputera należy
upewnić się, że przewód USB jest
odłączony. Jeśli przewód USB będzie
w tym czasie podłączony, a dopiero potem
odłączony, może zdarzyć się, że komputer
nie rozpozna rekordera po ponownym
podłączeniu przewodu USB. Gdy komputer
nie rozpoznaje rekordera, odłącz przewód
USB, ponownie uruchom komputer,
a następnie podłącz przewód USB.
Opisywany tutaj problem można
rozwiązać przez aktualizację systemu
operacyjnego Windows o wszystkie
najnowsze poprawki.
• Gdy używany jest system Windows ME lub
Windows 98SE
Jeśli rekorder zostanie podłączony do
komputera z ustawieniem trybu pracy na
„Hi-MD” (ustawienie fabryczne),
a następnie włożona zostanie standardowa
płyta 60/74/80-minutowa, tryb pracy
zostanie automatycznie zmieniony na
Hi-MD nawet jeśli nic nie jest nagrywane.
• Gdy używany jest system Windows ME
lub Windows 98SE
Po odłączeniu przewodu USB, na ekranie
komputera pojawia się komunikat
„Unsafe Removal of Device”. Nie stanowi
to żadnego problemu. Wystarczy kliknąć
„OK”, aby komunikat zniknął.
W przypadku odłączania przewodu
USB od komputera lub
wyjmowania płyty z rekordera
Należy odłączyć rekorder/wyjąć płytę
w opisany poniżej sposób.
W przeciwnym razie może nastąpić
uszkodzenie danych.
1
Upewnij się, że w okienku
wyświetlacza nie jest widoczny
wskaźnik „REC”.
2
Naciśnij x na rekorderze.
Na wyświetlaczu pojawi się
„EJECT DISC OK”.
W zależności od warunków,
pojawienie się na wyświetlaczu
„EJECT DISC OK” może zająć
trochę czasu.
3
Odłącz przewód USB od komputera
lub wyjmij płytę z rekordera.
Komputer
Do portu USB
Przewód USB
Uwagi
• Gdy używasz rekordera w połączeniu
Do gniazda USB
1
Włóż do rekordera płytę do
nagrywania.
2
Wykonaj następujące połączenia.
1 Podłącz przewód USB do
rekordera i do komputera.
2 Upewnij się, że rekorder znajduje
się w trybie zatrzymania,
a przełącznik HOLD jest
zwolniony.
3
Sprawdź połączenia.
Jeśli połączenia zostały wykonane
prawidłowo, na wyświetlaczu
pojawi się „PC – –MD”.
z komputerem zaleca się, aby do rekordera
podłączyć zasilacz sieciowy lub włożyć
całkowicie naładowany akumulator lub
nową baterię alkaliczną jako
zabezpieczenie na wypadek braku
zasilania, rozłączenia przewodu USB lub
innych nieprzewidzianych okoliczności.
Nie odpowiadamy za rezultaty w razie
błędu w obsłudze, błędu transferu lub
zniszczenia danych audio na skutek
nieprzewidzianych zdarzeń.
• Po odłączeniu przewodu USB od rekordera
należy odczekać co najmniej 2 sekundy
przed ponownym podłączeniem.
• Podczas nagrywania rekorder należy
umieścić w stabilnym, pozbawionym drgań
miejscu.
• Nie należy podłączać rekordera do
komputera podczas nagrywania lub
odtwarzania.
• Jeśli podczas podłączania rekordera
komputer przejdzie w tryb wstrzymania,
uśpienia lub hibernacji, system może
działać nieprawidłowo. Należy wykluczyć
możliwość zmiany trybu na tryb
wstrzymania, uśpienia lub hibernacji.
• Nie należy łączyć rekordera z komputerem
za pośrednictwem koncentratora USB.
81
• Nie jest możliwe ładowanie akumulatora
znajdującego się w rekorderze przy
wykorzystaniu zasilania poprzez
magistralę szeregową USB.
• Nie gwarantujemy bezproblemowego
działania na wszystkich komputerach,
które spełniają wymagania systemowe.
Przechowywanie na płycie
danych, które nie są
danymi audio
Jeśli do komputera zostanie podłączony
rekorder z włożoną płytą w trybie
Hi-MD, płyta zostanie rozpoznana
przez program Windows Explorer jako
pamięć masowa, co pozwoli zapisywać
na niej dane, które nie są danymi audio,
takie jak tekst lub obraz.
Informacje na temat pojemności
poszczególnych płyt można znaleźć na
następnej stronie.
Po włożeniu do rekordera płyty w trybie
Hi-MD i wykonaniu połączenia
z komputerem, rekorder zostanie
rozpoznany jako urządzenie zewnętrzne,
a zawartość płyty będzie można
przeglądać w programie Windows
Explorer. Rekordera można używać
w taki sam sposób, jak innych urządzeń.
Uwagi
• Gdy aktywne jest oprogramowanie
SonicStage, rekorder nie jest
rozpoznawany jako pamięć masowa.
• Jeśli płyta jest formatowana przy użyciu
komputera, należy użyć do tego celu
oprogramowania SonicStage.
• Nie należy usuwać folderu zarządzania
plikami (folder HMDHIFI i plik
HI-MD.IND) w programie Windows
Explorer.
82
Wolne miejsce na poszczególnych płytach (sformatowanych za pomocą
rekordera/oprogramowania SonicStage)
Typ płyty
Całkowity rozmiar
Obszar zarządzania Wolne miejsce
płytą1)2)
60-minutowa
płyta
standardowa
219 MB
(229 965 824 bajtów)
832 KB
(851 968 bajtów)
218 MB
(229 113 856 bajtów)
74-minutowa
płyta
standardowa
270 MB
(283 312 128 bajtów)
832 KB
(851 968 bajtów)
269 MB
(282 460 160 bajtów)
80-minutowa
płyta
standardowa
291 MB
(305 856 512 bajtów)
832 KB
(851 968 bajtów)
290 MB
(305 004 544 bajtów)
Płyta Hi-MD
964 MB
832 KB
(1 011 613 696 bajtów) (851 968 bajtów)
963 MB
(1 010 761 728 bajtów)
1) Miejsce
używane do zarządzania plikami na płycie.
przestrzeni na dysku służącej zarządzaniu zmienia się w zależności od warunków
pracy komputera oraz innych czynników. Z tego względu rzeczywista ilość miejsca do
wykorzystania może być mniejsza niż pokazywana w Eksploratorze Windows.
2) Wielkość
83
Informacje dodatkowe
Instalacja
Środki ostrożności
Bezpieczeństwo
Nie wkładaj żadnych przedmiotów do
gniazda DC IN 3V.
źródła zasilania
• Należy zastosować zasilanie sieciowe,
akumulator niklowo-wodorkowy lub
baterię LR6 (rozmiar AA).
• W warunkach domowych: Wraz
z dostarczoną podstawką do ładowania
akumulatora należy stosować zasilacz
sieciowy dostarczony z tym rekorderem.
Nie należy używać innych zasilaczy,
ponieważ mogą spowodować uszkodzenie
rekordera.
Biegunowość
wtyczki
• Jeśli rekorder jest używany w miejscu
narażonym na działanie ładunków
elektrostatycznych lub zakłóceń
elektromagnetycznych, nagranie może nie
zostać przeprowadzone prawidłowo lub
może nastąpić utrata nagranych danych.
W przypadku przeprowadzania operacji
transferu w takim miejscu może nastąpić
utrata autoryzacji transferu.
• Nie należy używać rekordera w miejscach,
gdzie będzie on wystawiony na ostre
światło, ekstremalne temperatury, wilgoć
i drgania.
• Nigdy nie należy owijać rekordera
w jakikolwiek materiał, jeżeli używany jest
on z zasilaczem. Nagromadzenie się ciepła
może spowodować nieprawidłowe
działanie lub uszkodzenie rekordera.
Słuchawki
Bezpieczeństwo na drodze
• Podłącz zasilacz sieciowy do
łatwodostępnego gniazdka zasilającego.
Jeżeli zauważysz dziwne symptomy
w pracy zasilacza, natychmiast wyjmij jego
wtyczkę z gniazdka.
• Nawet jeśli rekorder zostanie wyłączony,
pozostaje on podłączony do źródła
zasilania (i pobiera pewną ilość energii)
tak długo, jak jego przewód znajduje się
w gnieździe sieci elektrycznej.
• Jeżeli rekorder nie będzie używany przez
dłuższy czas, należy odłączyć zasilanie
(zasilacz, baterię lub akumulator). Aby
odłączyć zasilacz od sieci, należy chwycić
za wtyczkę, nie za przewód.
Nadmierne nagrzewanie się
rekordera
Rekorder może nagrzać się nadmiernie,
jeżeli używany jest przez dłuższy czas. Nie
oznacza to jednak awarii.
Nie należy używać słuchawek podczas
prowadzenia samochodu, jazdy na rowerze
lub kierowania jakimkolwiek pojazdem
zmotoryzowanym. Może to spowodować
zagrożenie w ruchu ulicznym, a ponadto
w wielu krajach traktowane jest jako
wykroczenie. Potencjalnie niebezpieczne
jest również słuchanie muzyki z rekordera
przy dużej głośności, szczególnie na
przejściach dla pieszych. W sytuacjach
potencjalnie niebezpiecznych należy
zachować szczególną ostrożność przy
korzystaniu z rekordera lub wyłączyć go.
Ochrona słuchu
Należy unikać słuchania muzyki przez
słuchawki przy dużej głośności. Specjaliści
przestrzegają przed ciągłym, głośnym
i długim słuchaniem muzyki. W przypadku
stwierdzenia wrażenia „dzwonienia
w uszach” należy zmniejszyć natężenie
dźwięku lub wyłączyć rekorder.
Troska o innych
Przy korzystaniu z rekordera należy
ustawiać głośność na umiarkowanym
poziomie. Pozwoli to usłyszeć dźwięki
dobiegające z otoczenia i nie będzie to
przeszkadzać innym osobom znajdującym
się w pobliżu.
84
Zdalne sterowanie
• Nie należy umieszczać płyty w miejscach,
Dostarczone zdalne sterowanie jest
przeznaczone wyłącznie do użytku z tym
rekorderem. Nie można obsługiwać
rekordera za pomocą zdalnego sterowania
dostarczonego z innym urządzeniem.
gdzie wystawiona jest na działanie światła,
wysokich lub niskich temperatur, wilgoci
lub kurzu.
• Dostarczoną etykietę płyty należy umieścić
na płycie wyłącznie w przeznaczonym do
tego miejscu. Nie należy przyklejać jej na
żadnej innej powierzchni płyty.
Ładowanie
• Dostarczonej podstawki do ładowania
akumulatora można używać wyłącznie
z tym rekorderem. Nie można ładować
żadnych innych modeli.
• Nie należy używać dostarczonej podstawki
do ładowania akumulatora w celu ładowania
akumulatorów innych niż dostarczony z tym
rekorderem lub przeznaczony dla tego
rekordera (NH-10WM).
• Należy stosować zasilacz znajdujący się
w zestawie.
• Akumulator należy ładować w temperaturze w zakresie od +5°C do +35°C.
• W trakcie procedury ładowania,
podstawka do ładowania akumulatora
i rekorder mogą się nagrzać, co jednak nie
stwarza zagrożenia.
• Z powodu właściwości akumulatora, jego
pojemność może być mniejsza niż zwykle,
gdy akumulator jest używany po raz
pierwszy lub po długim okresie przerwy.
W takim wypadku należy kilkakrotnie
naładować i rozładować akumulator.
W ten sposób zostanie przywrócona
normalna pojemność akumulatora.
• Jeśli pojemność akumulatora spadnie do
połowy normalnej wartości, należy
wymienić akumulator na nowy.
• Jeśli rekorder nie będzie używany przez
dłuższy czas, należy wyjąć akumulator,
zdjąć rekorder z podstawki do ładowania
akumulatora i odłączyć zasilacz od gniazda
sieciowego.
Czyszczenie
• Obudowę rekordera należy czyścić miękką
szmatką lekko zwilżoną wodą lub
łagodnym detergentem. Nie należy używać
materiałów ściernych, proszku do
szorowania lub substancji takich, jak
alkohol czy benzen, ponieważ mogą one
zmatowić wykończenie obudowy.
• Płytę należy wycierać miękką, suchą
szmatką w celu usunięcia zabrudzeń.
• Kurz na soczewkach może spowodować
nieprawidłowe działanie urządzenia.
Dlatego też należy pamiętać o zamykaniu
kieszeni po włożeniu lub wyjęciu płyty.
• W celu uzyskania najlepszej jakości
dźwięku należy wycierać wtyki słuchawek
lub zdalnego sterowania suchą szmatką.
Zabrudzone wtyki mogą powodować
zniekształcenia i przerywanie dźwięku.
Baterie
Niewłaściwe użytkowanie baterii może
doprowadzić do wycieku płynu z baterii lub
do wybuchu baterii. Aby zapobiec takim
zdarzeniom, należy zachować następujące
środki ostrożności:
• Właściwie ustaw bieguny baterii + i –.
• Jeżeli rekorder nie będzie używany przez
dłuższy czas, pamiętaj o wyjęciu baterii.
• Jeżeli nastąpił wyciek baterii, przed
włożeniem nowych należy dokładnie
i ostrożnie wytrzeć wnętrze komory na
baterie.
Pojemnik baterii
Dostarczony pojemnik baterii jest
przeznaczony wyłącznie dla tego rekordera.
MiniDisc
• Podczas przenoszenia i przechowywania,
Hałas mechaniczny
Podczas działania rekorder emituje hałas
mechaniczny powodowany przez system
oszczędzania energii; nie jest to wskazaniem
jego nieprawidłowej pracy.
płyta MiniDisc powinna znajdować się
w pudełku.
• Nie należy otwierać na siłę osłony płyty.
85
Zabezpieczenie nagranej płyty
Aby chronić płytę przed nagrywaniem,
należy przesunąć do pozycji otwartej
zabezpieczenie znajdujące się z boku płyty.
W tym położeniu nie można nagrywać na
płycie. Aby ponownie nagrywać, należy
z powrotem przesunąć zabezpieczenie tak,
aby było widoczne.
Zabezpieczenie
Tył płyty
Nagrany materiał jest
zabezpieczony.
Nagrany materiał nie jest
zabezpieczony.
Parametry techniczne
System odtwarzania dźwięku
Cyfrowy system dźwięku MiniDisc
Właściwości diody laserowej
Materiał: GaAlAs
Długość fali: λ = 790 nm
Czas trwania emisji: ciągła
Moc lasera: poniżej 44,6 µW
(Moc jest wartością zmierzoną w odległości
200 mm od powierzchni soczewki w bloku
czytnika optycznego, przy szczelinie 7 mm.)
Czas nagrywania i odtwarzania
(szczegółowe informacje można
znaleźć w sekcji na stronie 104)
W przypadku płyty HMD1G (płyta
o pojemności 1 GB):
Maksymalnie 34 godz. w trybie Hi-LP
stereo
W przypadku płyty MDW-80 w trybie
Hi-MD:
Maksymalnie 10 godz. i 10 min w trybie
Hi-LP stereo
W przypadku płyty MDW-80 w trybie MD:
Maksymalnie 160 minut w trybie mono
Maksymalnie 320 minut w trybie LP4
stereo
Obroty
Konserwacja
Od 350 obr./min do 3 000 obr./min (CLV)
Styki należy regularnie czyścić przy użyciu
bawełnianego wacika lub miękkiej szmatki
(patrz rysunek).
Hi-MD:
LDC (Long Distance Code)/BIS (Burst
Indicator Subcode)
MD:
ACIRC (Advanced Cross Interleave
Reed Solomon Code)
Korekcja błędów
Częstotliwość próbkowania
44,1 kHz
Przetwornik częstotliwości
próbkowania
Wejście: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
Kodowanie
W przypadku jakichkolwiek pytań, lub
problemów związanych z rekorderem,
prosimy skontaktować się z najbliższym
sprzedawcą produktów firmy Sony. (Jeżeli
problem pojawił się podczas gdy płyta
znajdowała się w rekorderze, zalecamy
pozostawienie płyty w urządzeniu i udanie
się do sprzedawcy produktów firmy Sony.
Umożliwi to lepsze zapoznanie się
z przyczyną usterki.)
86
Hi-MD:
Liniowa modulacja PCM (44,1 kHz/
16 bitów) — PCM
ATRAC3plus (Adaptive TRansform
Acoustic Coding 3 plus)
MD:
ATRAC
ATRAC3 — LP2/LP4
System modulacji
Masa
Hi-MD:
1-7RLL (Run Length Limited)/PRML
(Partial Response Maximum Likelihood)
MD:
EFM (Eight to Fourteen Modulation)
Ok. 110 g (tylko rekorder)
Ok. 133 g (łącznie z akumulatorem)
Pasmo przenoszenia
Od 20 do 20 000 Hz ±3 dB
Wejścia1)
MIC: gniazdo stereofoniczne mini
(minimalny poziom wejściowy 0,13 mV)
Wejście liniowe:
gniazdo stereofoniczne mini dla wejścia
analogowego
(minimalny poziom wejściowy 49 mV)
gniazdo optyczne (cyfrowe) mini dla
wejścia optycznego (cyfrowego)
Wyjścia
i/LINE OUT2): gniazdo stereofoniczne
mini (gniazdo zdalnego sterowania)/194 mV
(10 kΩ)
Moc maksymalna (prąd stały)2)
Słuchawki:
3 mW + 3 mW (16 Ω) (modele
europejskie)
5 mW + 5 mW (16 Ω) (pozostałe modele)
Wymagane parametry zasilania
Zasilacz sieciowy Sony podłączony do
gniazda DC IN 3V:
120 V (prąd zmienny), 60 Hz (model
amerykański, kanadyjski, meksykański
i tajwański)
240 V (prąd zmienny), 50 Hz (model
australijski)
220 V (prąd zmienny), 50 Hz (model
chiński i argentyński)
100 - 240 V AC, 50/60 Hz (inne modele)
Rekorder:
Akumulator niklowo-wodorkowy NH10WM 1,2 V 900 mAh (MIN) Ni-MH
Bateria alkaliczna LR6 (AA)
Podstawka do ładowania akumulatora:
Zasilacz sieciowy prądu stałego 3 V
Temperatura pracy
+5°C~+35°C
Czas eksploatacji baterii3)
1)Gniazdo
LINE IN (OPT) służy do
podłączenia przewodu cyfrowego
(optycznego) lub przewodu liniowego
(analogowego).
2)Gniazdo i/LINE OUT służy do
podłączenia słuchawek lub przewodu
liniowego.
3)Wartość zmierzona według standardu
JEITA.
Wszystkie produkty powinny posiadać
oznaczenia patentów USA i zagranicznych,
na których zastosowanie firma Dolby
Laboratories udzieliła licencji.
Budowa i dane techniczne mogą ulec
zmianie bez uprzedzenia.
Akcesoria opcjonalne
Przewód optyczny
POC-151HG, POC-152HG, POC-MZ1,
POC-MZ2, POC-15B, POC-15AB,
POC-DA12SP
Przewód liniowy
RK-G129, RK-G136
Mikrofony stereofoniczne
ECM-MS907, ECM-MS957
Słuchawki stereofoniczne serii MDR*
Aktywne kolumny serii SRS
Płyty MD z możliwością nagrywania, serii
MDW
Płyta Hi-MD z możliwością nagrywania
HMD1G
Państwa dostawca może nie być w stanie
dostarczyć niektórych z wyżej
wymienionych akcesoriów. Szczegółowe
informacje na ten temat można uzyskać
bezpośrednio u dostawcy w danym kraju.
∗ W przypadku korzystania
z opcjonalnych słuchawek stosować
wyłącznie słuchawki wyposażone we
wtyki stereofoniczne mini. Nie można
używać słuchawek z wtykami mikro.
Patrz „Czas pracy baterii” (strona 18)
Wymiary
Ok. 81,3 × 77,8 × 21,2 mm (szer./wys./głęb.)
(bez wystających części i regulatorów)
87
Rozwiązywanie problemów i objaśnienia
Rozwiązywanie problemów
Jeśli w trakcie działania rekordera wystąpi problem, przed skonsultowaniem się
z najbliższym sprzedawcą produktów firmy Sony należy wykonać opisane poniżej
czynności. W przypadku pojawienia się jakiegokolwiek komunikatu zalecane jest
jego zanotowanie.
1
2
Sprawdź, czy problem został opisany w sekcji „Rozwiązywanie problemów”
(strona 88).
Spróbuj także znaleźć rozwiązanie problemu w sekcji „Komunikaty” (strona 98).
Jeśli po wykonaniu czynności 1 nadal nie można rozwiązać problemu, skonsultuj
się z najbliższym sprzedawcą produktów firmy Sony.
Podczas ładowania
88
Objawy
Przyczyna/Rozwiązanie
Akumulator nie
zaczyna się ładować.
Nie można
naładować
całkowicie
akumulatora.
• Akumulator nie został poprawnie włożony lub też zasilacz jest
nieprawidłowo podłączony.
, Włóż poprawnie akumulator lub prawidłowo podłącz
zasilacz.
• Z powodu właściwości akumulatora, jego pojemność może być
mniejsza niż zwykle, gdy akumulator jest używany po raz
pierwszy lub po długim okresie przerwy.
, Kilkakrotnie naładuj i rozładuj akumulator. W ten sposób
zostanie przywrócona normalna pojemność akumulatora.
• Akumulator jest wyczerpany (w okienku wyświetlacza nie
pojawia się żaden wskaźnik).
, Naładuj akumulator. Od momentu umieszczenia rekordera
na podstawce do ładowania akumulatora do momentu
pojawienia się wskaźników i rozpoczęcia ładowania musi
upłynąć jedna minuta. Jeśli ładowanie nie rozpoczyna się
nawet po upływie minuty, umieść ponownie rekorder na
podstawce do ładowania akumulatora.
• Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka lub zbyt niska (na
wyświetlaczu pojawia się komunikat „CHARGE 5°C–35°C
41F–95F”).
, Akumulator należy ładować w temperaturze w zakresie od
+5°C do +35°C.
Akumulator
wyczerpał się, mimo
że rekorder nie był
przez pewien czas
używany.
• Tryb szybkiego dostępu został ustawiony na „Quick On”.
, Jeśli tryb szybkiego dostępu zostanie ustawiony na „Quick
On”, zasilanie rekordera jest włączone nawet jeśli rekorder
nie jest obsługiwany, co powoduje skrócenie czasu
eksploatacji akumulatora (strona 77). Jeśli akumulator nie
jest całkowicie naładowany, po pewnym czasie może się
wyczerpać. W takim wypadku należy naładować
akumulator ponownie (strona 15).
Objawy
Przyczyna/Rozwiązanie
Czas eksploatacji
akumulatora nawet
po całkowitym
naładowaniu wynosi
w przybliżeniu
połowę zwykłej
wartości.
• Być może kończy się okres przydatności akumulatora.
, Wymień akumulator na nowy.
Podczas procedury
ładowania
podstawka do
ładowania
akumulatora
i rekorder stają się
gorące.
• Jest to normalne zjawisko, które nie powoduje zagrożenia.
Podczas nagrywania
Objawy
Przyczyna/Rozwiązanie
Pojawia się
• Podczas korzystania z płyty Hi-MD o pojemności 1 GB nie jest
„NotENOUGH
możliwe nagrywanie, mimo że wskaźnik poziomu naładowania
POWER TO REC”
akumulatora wskazuje jego wystarczające naładowanie
i nie można wykonać
w chwili, gdy rekorder jest zatrzymany lub w trybie
nagrania na płycie
odtwarzania. Dzieje się tak, ponieważ rekorder posiada
Hi-MD o pojemności
mechanizm, który uniemożliwia nagrywanie, gdy poziom
1 GB.
naładowania akumulatora zostaje przezeń oceniony jako
niewystarczający z powodu dużego zużycia energii przy
nagrywaniu na płycie Hi-MD o pojemności 1 GB.
, Podłącz zasilacz sieciowy lub włóż do rekordera całkowicie
naładowany akumulator lub nową baterię alkaliczną.
Rekorder podaje, że
pozostały czas
nagrywania wynosi
„–0:00:00” podczas
gdy ilość wolnego
miejsca na płycie
wynosi 2.0MB.
• Jest to jednym z ograniczeń systemu. 2.0MB to miejsce
stanowiące obszar zarezerwowany.
Rekorder zawsze
tworzy nową grupę
podczas nagrywania.
• Nagrywanie grupowe („
:REC”) jest ustawione na „
REC On”. (Nie można zastępować utworów.)
, Ustaw nagrywanie grupowe na „
: REC Off”
(strona 39).
Nie można nagrać
pierwszych kilku
sekund utworu.
• Jeśli nagrywanie zostanie rozpoczęte, gdy wskaźnik płyty się
obraca, dane pierwszych kilku sekund pierwszego utworu nie
zostaną nagrane.
, Przed rozpoczęciem nagrywania zaczekaj, aż wskaźnik
płyty przestanie się obracać.
:
89
Objawy
Przyczyna/Rozwiązanie
Nie można
• Nieprawidłowo podłączone źródła dźwięku.
prawidłowo wykonać
, Odłącz źródła dźwięku i podłącz je ponownie (strony 19
nagrania.
i 35).
• Z odtwarzacza CD nie dochodzi żaden sygnał.
, Podczas przegrywania w systemie cyfrowym z przenośnego
odtwarzacza CD, użyj zasilacza sieciowego i wyłącz funkcję
antywstrzasową (np. ESP) odtwarzacza CD (strona 22).
• Nagranie analogowe zostało wykonane z użyciem przewodu
z tłumikiem.
, Użyj przewodu bez tłumika.
• Poziom głośności nagrywania jest zbyt niski, aby można było
nagrywać (w przypadku ręcznej regulacji poziomu
nagrywania).
, Ustaw rekorder w trybie pauzy i wyreguluj poziom
nagrywania (strona 36).
• Rekorder jest podłączony do komputera.
, Na czas nagrywania odłącz rekorder od komputera.
• Podczas nagrywania zostały odłączone źródła zasilania lub
wystąpiła przerwa w dostawie prądu.
, Nagranie na płycie nie zostanie zrealizowane. Przeprowadź
ponowne nagrywanie.
• Została włożona płyta nagrana fabrycznie.
, Wymień ją na płytę do nagrywania.
• Jeśli pozostały czas nagrywania na płycie wynosi najwyżej
48 sekund, nagrywanie może nie zostać wykonane (pojawia się
wskaźnik „DISC FULL”).
, Wymień płytę.
Podczas nagrywania
monofonicznego
w słuchawkach
słychać dźwięk
stereofoniczny.
• Jest to zjawisko normalne. Podczas nagrywania w systemie
cyfrowym dźwięk w słuchawkach będzie stereofoniczny, nawet
jeśli nagrany dźwięk jest monofoniczny.
Podczas nagrywania • W związku z zastosowaniem specjalnej technologii kompresji
słychać krótkotrwałe
dźwięku w trybie LP4 stereo, w przypadku niektórych źródeł
szumy.
mogą niekiedy wystąpić krótkotrwałe szumy.
, Nagrywaj w trybie SP lub LP2.
Po zakończeniu
nagrywania nie
można otworzyć
kieszeni.
• Kieszeni nie można otworzyć do momentu zniknięcia
„SYSTEM FILE WRITING” z wyświetlacza.
Przed osiągnięciem
• Jest to spowodowane ograniczeniami systemu MiniDisc. Jeśli
maksymalnego czasu
na płycie zostało nagranych 254 utworów (na płycie
nagrywania na
standardowej) lub 2 047 utworów (na płycie używanej w trybie
płycie, pojawia się
Hi-MD), pojawia się „TRACK FULL” niezależnie od
„TRACK FULL”
całkowitego czasu nagrania. Na płycie nie można nagrać więcej
i nie można
niż 254 lub 2 047 utworów.
nagrywać.
, Aby kontynuować nagrywanie, należy skasować
niepotrzebne nagrania.
90
Objawy
Przyczyna/Rozwiązanie
Pozostały czas
nagrania nie wzrasta
pomimo skasowania
dużej liczby krótkich
utworów.
• Jest to spowodowane ograniczeniami systemu MiniDisc (tylko
w trybie MD). Nagrania o długości mniejszej niż 12 sekund
(w trybie SP stereo), 24 sekundy (w trybie LP2 stereo lub
w trybie monofonicznym) lub 48 sekund (w trybie LP4 stereo)
nie są liczone, dlatego ich skasowanie może nie doprowadzić
do wydłużenia czasu nagrywania.
Całkowity czas
• Jest to spowodowane ograniczeniami systemu MiniDisc (tylko
nagrywania
w trybie MD). Normalnie nagrywanie utworów jest
i pozostały czas
dokonywane w jednostkach o długości około 2 sekund
nagrywania na płycie
(w trybie SP stereo), 4 sekund (w trybie LP2 stereo lub mono)
nie odpowiadają
oraz 8 sekund (w trybie LP4 stereo). Kiedy nagrywanie zostaje
maksymalnemu
zatrzymane, ostatnią jednostką zastosowaną w nagraniu jest
czasowi nagrywania
zawsze minimalna jednostka 2 sekund, 4 sekund lub 8 sekund,
(60, 74 lub 80 minut). pomimo iż rzeczywiste nagranie jest krótsze. Podobnie dzieje
się, kiedy nagrywanie zostaje wznowione po zatrzymaniu:
rekorder automatycznie wstawia 2-, 4- lub 8-sekundowe puste
miejsce przed kolejnym nagraniem. (Zapobiega to
przypadkowemu skasowaniu poprzedniego utworu, kiedy
rozpoczyna się nowe nagranie.) W związku z tym faktyczny
czas nagrywania zmniejsza się po każdym zatrzymaniu
nagrywania o maksymalnie 6 sekund, 12 sekund lub 24 sekundy.
„TRACK FULL”
pojawia się, zanim
płyta osiągnie
maksymalną ilość
utworów lub
maksymalny czas
nagrania.
• Jest to spowodowane ograniczeniami systemu MiniDisc.
Powtarzające się operacje nagrywania i kasowania mogą
spowodować fragmentację i rozproszenie danych. Chociaż
dane te mogą być odczytane, każdy fragment liczony jest jako
odrębny utwór. W takim wypadku liczba utworów może
osiągnąć 254 (na płycie standardowej) lub 2 047 (na płycie
używanej w trybie Hi-MD) i dalsze nagrywanie nie będzie
możliwe.
, Aby kontynuować nagrywanie, należy skasować
niepotrzebne nagrania.
Podczas odtwarzania
Objawy
Przyczyna/Rozwiązanie
Płyta nie jest
odtwarzana
normalnie.
• Wybrane jest odtwarzanie wielokrotne.
, Naciśnij P-MODE/ , aby wrócić do odtwarzania
normalnego (strona 44).
• Został zmieniony tryb odtwarzania.
, Przejdź do głównego lub podrzędnego trybu odtwarzania
i zmień tryb na normalny (strona 44).
Płyta nie jest
odtwarzana od
pierwszego utworu.
• Odtwarzanie zakończyło się przed dojściem do ostatniego
utworu.
, Naciśnij przełącznik jog (NX/ENT) na zdalnym
sterowaniu lub naciśnij 5-funkcyjny przycisk sterujący
(NENT) przez co najmniej 2 sekundy, aby rozpocząć
odtwarzanie.
91
Objawy
Przyczyna/Rozwiązanie
Dźwięk przeskakuje
podczas
odtwarzania.
• Podczas pracy rekorder narażony jest na ciągłe drgania.
, Umieść rekorder w stabilnym miejscu.
• Bardzo krótki utwór może powodować przeskakiwanie
dźwięku.
, Spróbuj nie tworzyć krótkich utworów.
Dźwięk ma dużo
zakłóceń.
• Silne fale elektromagnetyczne pochodzące z telewizora lub
podobnego urządzenia zakłócają pracę rekordera.
, Przenieś rekorder w miejsce oddalone od źródła fal
elektromagnetycznych.
Głośność nagranego
utworu jest niska.
• Utwór został nagrany w trybie analogowym (w trybie cyfrowym
poziom nagrywania jest automatycznie ustawiany na tym
samym poziomie co źródło dźwięku). Możliwe również, że
został użyty przewód z tłumikiem.
, Użyj odpowiedniego przewodu bez tłumika.
• Poziom głośności nagrywania był niski.
, Wyreguluj poziom ręcznie podczas nagrywania (strona 36).
Nie można
zwiększyć natężenia
dźwięku.
• Włączona została funkcja AVLS.
, Wyłącz funkcję AVLS (strona 74).
W słuchawkach nie
ma dźwięku.
• Wtyk słuchawek nie jest właściwie podłączony.
, Pewnie podłącz wtyk słuchawek do zdalnego sterowania.
Pewnie podłącz wtyczkę zdalnego sterowania do
i/LINE OUT.
• Wtyczka jest zabrudzona.
, Oczyść wtyczkę.
Funkcja wirtualnego
dźwięku
przestrzennego lub
korektora
6-zakresowego nie
działa albo słychać
szum.
• Parametr „Audio Out” został ustawiony na „Line Out”.
, Ustaw parametr na „Headphone” (strona 56).
Głośność dźwięku
z podłączonego
głośnika lub
wzmacniacza jest
niska (w przypadku
połączenia
analogowego).
• Parametr „Audio Out” został ustawiony na „Headphone”.
, Ustaw parametr na „Line Out” (strona 56).
Głośność dźwięku
w słuchawkach jest
zbyt wysoka.
• Parametr „Audio Out” został ustawiony na „Line Out”.
, Ustaw parametr na „Headphone” (strona 56).
Nie można
• Urządzenie nie obsługuje trybu Hi-MD.
odtwarzać płyty przy
, Płyty używane w trybie Hi-MD można odtwarzać
wyłącznie na urządzeniach obsługujących tryb Hi-MD.
użyciu innego
urządzenia.
92
Objawy
Przyczyna/Rozwiązanie
Rekorder
• Naciśnięto GROUP przed naciśnięciem 5-funkcyjnego
przechodzi na
przycisku sterującego w kierunku . lub >.
początek następnej
, Rekorder wraca do trybu normalnego, jeśli przez 5 sekund
lub poprzedniej
nie są wykonywane żadne czynności.
grupy (lub pomija
kilka utworów
w przód lub w tył)
gdy naciskasz
5-funkcyjny przycisk
sterujący w kierunku
. lub >.
W edytowanych
• Jest to spowodowane ograniczeniami systemu MiniDisc.
utworach niektóre
Fragmentacja danych może spowodować utratę dźwięków
dźwięki mogą zostać
w trakcie szukania, ponieważ utwory są odtwarzane szybciej niż
pominięte w trakcie
przy normalnym odtwarzaniu.
operacji szukania.
Podczas odtwarzania • Jeśli magnetofon lub wzmacniacz jest podłączony za pomocą
utworu nagranego
przewodu monofonicznego, dźwięk prawego kanału nie jest
z magnetofonu
odtwarzany.
kasetowego lub za
, Upewnij się, że używasz stereofonicznego przewodu
pośrednictwem
połączeniowego. Jeśli jednak podłączone urządzenie jest
wzmacniacza oraz
monofoniczne, dźwięk prawego kanału nie będzie
podczas słuchania
odtwarzany nawet po podłączeniu za pomocą przewodu
dźwięku
stereofonicznego.
z magnetofonu lub
wzmacniacza nie
słychać dźwięku
prawego kanału.
Podczas edycji
Objawy
Przyczyna/Rozwiązanie
Pojawia się
• Podczas korzystania z płyty Hi-MD o pojemności 1 GB nie jest
„NotENOUGH
możliwa edycja, mimo że wskaźnik poziomu naładowania
POWER TO EDIT”
akumulatora wskazuje jego wystarczające naładowanie
i nie można dokonać
w chwili, gdy rekorder jest zatrzymany lub w trybie
edycji na płycie
odtwarzania. Dzieje się tak, ponieważ rekorder posiada
Hi-MD
mechanizm, który uniemożliwia edycję, gdy poziom
o pojemności 1 GB.
naładowania akumulatora zostaje przezeń oceniony jako
niewystarczający z powodu dużego zużycia energii przy edycji
na płycie Hi-MD o pojemności 1 GB.
, Podłącz zasilacz sieciowy lub włóż do rekordera całkowicie
naładowany akumulator lub nową baterię alkaliczną.
Kieszeń nie otwiera
się.
• źródła zasilania zostały odłączone podczas nagrywania lub
edycji, lub też bateria została rozładowana.
, Włącz ponownie zasilanie lub wymień zużytą baterię/
akumulator na nowe.
93
Objawy
Przyczyna/Rozwiązanie
Nie można
przeprowadzić
edycji.
• Podczas edycji zostało odłączone źródło zasilania lub wystąpiła
przerwa w dostawie prądu.
, Edycja przeprowadzona do tego momentu nie zostanie
zapisana na płycie. Wykonaj ponownie czynności edycji.
Nie można skasować • Za pomocą funkcji Erase nie można skasować danych innych
danych, które nie są
niż audio.
danymi audio.
, Sprawdź zawartość płyty podłączając rekorder do
komputera. Jeśli chcesz usunąć jej zawartość, wykonaj
funkcję Format (strona 72).
Nie można łączyć
utworów.
• Jest to spowodowane ograniczeniami systemu MiniDisc. Gdy
utwory są pofragmentowane, a każdy z nich ma niewielką
długość*, łączenie utworów może nie być możliwe.
* Łączenie utworów o następujących długościach może nie być
możliwe.
Tryb Hi-MD
Linear PCM stereo: 9 s lub mniej
Hi-SP stereo: 8 s lub mniej
Hi-LP stereo: 32 s lub mniej
Tryb MD
SP stereo: 12 s lub mniej
LP2 stereo/Mono: 24 s lub mniej
LP4 stereo: 48 s lub mniej
• Nie można łączyć utworów nagranych w różnych trybach
nagrywania, np.: utworu nagranego w stereo z utworem
nagranym w mono; ani też nie można łączyć utworu nagranego
w połączeniu cyfrowym z utworem nagranym w połączeniu
analogowym.
Płyta nie może być
• Urządzenie nie obsługuje trybu MDLP lub Hi-MD.
edytowana na innym
, Przeprowadź edycję na innym urządzeniu obsługującym
urządzeniu.
tryb MDLP lub Hi-MD.
Podczas korzystania z funkcji grup
94
Objawy
Przyczyna/Rozwiązanie
Funkcja grup nie
działa.
• Podczas korzystania z płyty, która nie zawiera ustawień
grupowych nastąpiła próba wybrania menu związanego z funkcją
grup.
, Użyj płyty z ustawieniem grupowym.
Nie można nagrać
utworu w nowej
grupie. Nie można
utworzyć nowej
grupy.
• Jest to spowodowane ograniczeniami systemu MiniDisc (tylko
w trybie MD). Informacje o grupach zostały zapisane w obszarze,
w którym przechowywana jest nazwa płyty. Nazwa płyty i nazwy
utworów zostały nagrane w tym samym obszarze, który może
zawierać maksymalnie około 1 700 znaków. Jeśli całkowita liczba
przekroczy tę wartość, nie będzie można utworzyć nowej grupy,
nawet jeśli tryb grupy jest włączony. Nie można wtedy także
tworzyć ustawień grupowych.
Podczas gdy rekorder jest podłączony do komputera
Objawy
Przyczyna/Rozwiązanie
Rekorder nie jest
rozpoznawany
przez komputer.
• Przewód USB nie jest starannie podłączony.
, Podłącz starannie przewód USB do rekordera i do komputera.
• Używany jest koncentrator USB.
, Podłącz przewód USB bezpośrednio do portu USB
komputera.
• Wystąpił błąd komunikacji sieciowej.
, Odłącz przewód USB, odczekaj co najmniej 2 sekundy, po
czym podłącz przewód ponownie. Jeśli rekorder nadal nie jest
rozpoznawany, odłącz przewód USB, uruchom ponownie
komputer, a następnie podłącz jeszcze raz przewód USB.
Nawet jeśli
• Używany jest koncentrator USB.
rekorder jest
, Podłącz przewód USB bezpośrednio do portu USB
rozpoznawany
komputera.
przez komputer, to • Rekorder jest używany w miejscu narażonym na drgania.
nie działa
, Używaj rekordera w miejscu, które nie jest narażone na
normalnie.
drgania.
Nie można używać • Aktywne jest oprogramowanie SonicStage lub MD Simple
rekordera jako
Burner.
pamięci masowej.
, Zamknij oprogramowanie SonicStage lub MD Simple Burner.
• Włożona jest płyta standardowa.
, Włóż płytę używaną w trybie Hi-MD. Jako pamięć masową
można stosować wyłącznie płyty używane w trybie Hi-MD.
Czas odtwarzania
przeniesionego
utworu jest inny
niż czas
wyświetlany na
monitorze
komputera.
Jest to spowodowane rozbieżnością obliczeń między rekorderem
a komputerem.
Nie można
• Minimalny czas nagrywania na płycie wynosi zwykle 2 sekundy
przenieść utworów, w trybie stereo, 4 sekundy w trybie LP2 stereo i 8 sekund w trybie
które wypełniłyby
LP4 stereo. Podczas przenoszenia utworu z komputera rekorder
pozostały czas
wymaga 2 sekund (albo 4 lub 8 sekund) wolnego miejsca na utwór,
nagrywania na
nawet jeśli nagranie jest krótsze niż 2 sekundy (albo 4 lub
płycie.
8 sekund). Podczas operacji przenoszenia rekorder wstawia także
2-sekundową (albo 4 -lub 8-sekundową) przerwę między
utworami. Z tego powodu rekorder wymaga dodatkowych
6 sekund (albo 12 lub 24 sekund) dla każdego utworu. Powoduje
to zmniejszenie maksymalnego czasu nagrywania każdego utworu
o 6 sekund (albo 12 lub 24 sekundy) podczas transferu (tylko
w trybie MD).
95
Objawy
Przyczyna/Rozwiązanie
Rozmiar płyty
• Różnica jest spowodowana tym, że do wyświetlania rozmiaru na
wyświetlany na
ekranie komputera używany jest system dwójkowy, natomiast
ekranie komputera
rozmiar przedstawiony na płycie lub innym nośniku nagrywania
nie jest taki sam,
wyrażony jest w systemie dziesiętnym. Aby uzyskać szczegółowe
jak podany na
informacje na temat rozmiaru płyty, patrz strona 83.
płycie.
Nie można
• Funkcji rekordera nie można obsługiwać, gdy podłączony jest do
obsługiwać funkcji
komputera.
rekordera (pojawia
się wskaźnik „PC –
–MD”).
Kieszeń nie
otwiera się.
• Zdarza się to po odłączeniu przewodu USB w trakcie przesyłania,
nagrywania lub edycji danych na komputerze, gdy w rekorderze
nie ma akumulatora lub jest on rozładowany.
, Ponownie podłącz do rekordera przewód USB lub włóż
naładowany akumulator i naciśnij x.
Pozostałe
96
Objawy
Przyczyna/Rozwiązanie
Nie można
wyświetlić
niektórych pozycji
menu.
• Parametr „Menu Mode” jest ustawiony na „Simple”.
, Ustaw parametr „Menu Mode” na „Advanced”, aby
wyświetlić wszystkie pozycje menu.
Rekorder nie
działa bądź
funkcjonuje
nieprawidłowo.
• Akumulator nie jest naładowany.
, Naładuj akumulator.
• Poziom głośności jest niski.
, Zwiększ głośność.
• Płyta nie została włożona.
, Włóż nagraną płytę.
• Funkcja HOLD jest włączona (po wciśnięciu przycisku na
rekorderze, na wyświetlaczu pojawia się „HOLD”).
, Wyłącz funkcję HOLD, przesuwając suwak HOLD na
rekorderze w kierunku przeciwnym do wskazywanego przez
strzałkę (strony 12, 16).
• Kieszeń nie jest starannie zamknięta.
, Zamknij kieszeń, aż usłyszysz kliknięcie. Następnie przesuń
suwak OPEN, aby otworzyć kieszeń.
• Wewnątrz rekordera nagromadziła się wilgoć.
, Wyjmij płytę i pozostaw rekorder w ciepłym miejscu na kilka
godzin, aby wilgoć wyparowała.
• Zasilacz sieciowy nie jest starannie podłączony.
, Podłącz starannie zasilacz sieciowy do gniazda DC IN 3V
rekordera.
• Akumulator lub bateria są słabe (miga „LOW BATTERY” lub na
wyświetlaczu nie ma żadnych wskaźników).
, Naładuj akumulator, wymień baterię na nową lub użyj
dostarczonego zasilacza.
Objawy
Przyczyna/Rozwiązanie
Rekorder nie
działa bądź
funkcjonuje
nieprawidłowo.
• Płyta jest uszkodzona lub nie zawiera właściwych danych nagrania
lub edycji.
, Włóż ponownie płytę. Ponownie nagraj płytę. Jeśli komunikat
o błędzie jest nadal wyświetlany, wymień płytę na inną.
• Wystąpiła awaria wewnętrzna systemu.
• Podczas pracy rekorder został uderzony lub też otrzymał
nietypowe napięcie zasilania spowodowane wyładowaniami
atmosferycznymi itp.
, Wyłącz i ponownie włącz rekorder według poniższych
wskazówek.
1 Odłącz wszystkie źródła zasilania oraz przewód USB.
2 Pozostaw rekorder na około 30 sekund.
3 Podłącz zasilanie.
Okienko
wyświetlacza nie
jest w normalnym
stanie.
• Rekorder został odłączony od źródła zasilania.
, Pozostaw na chwilę rekorder w spokoju lub odłącz źródło
zasilania, podłącz je ponownie, a następnie naciśnij dowolny
przycisk.
W przypadku
• Jest to spowodowane ograniczeniami systemu MiniDisc.
korzystania
Rekorder wyłącza się po upływie 3 minut od zatrzymania
z zasilacza
rekordera, aby umożliwić obliczenie czasu ładowania na
sieciowego
podstawce do ładowania akumulatora.
okienko
wyświetlacza
pozostaje lekko
podświetlone przez
pewien czas po
zatrzymaniu
rekordera.
Tryb pracy dla
• W przypadku użycia czystej 60/74/80-minutowej płyty
czystej, 60/74/80standardowej, tryb pracy rekordera odpowiada ustawieniu trybu
minutowej płyty
pracy w menu „Disc Mode”.
standardowej różni
, Aby zmienić ustawienie trybu pracy, należy skorzystać z menu
się od trybu
„Disc Mode”.
ustawionego
w wyniku
formatowania lub
wybranego
w programie
SonicStage.
97
Komunikaty
Jeżeli poniższe komunikaty o błędach migają w okienku wyświetlacza na rekorderze,
należy skorzystać z poniższych informacji.
98
Komunikat
Znaczenie/Rozwiązanie problemu
AVLS NO
VOLUME
OPERATION
• AVLS ma ustawienie „AVLS On”, dlatego nie można zwiększyć
głośności.
, Ustaw AVLS na „AVLS Off” (strona 74).
BLANKDISC
• W rekorderze znajduje się czysta płyta.
BUSY WAIT
A MOMENT
• Rekorder odczytuje informacje o płycie.
• Próba użycia rekordera w trakcie dostępu do zapisanych danych.
, Poczekaj, aż zniknie ten komunikat (w rzadkich przypadkach
może to potrwać kilka minut).
CANNOT
EDIT
• Podczas nagrywania wybrano „
: Set”, „
: Release”, „Move”
lub „Erase”.
• Próba skasowania znacznika na początku pierwszego utworu lub
grupy.
• Próba skasowania znacznika początku utworu w celu połączenia
utworów, których rekorder nie może połączyć (na przykład utwór
nagrany w stereo z utworem nagranym w mono).
• Próba zastąpienia znaczników początku utworu.
• Podjęto próbę zmiany tytułu zawierającego znaki, które nie mogą
być edytowane na tym rekorderze.
, Edycja tytułu nie może zostać zrealizowana, jeśli tytuł zawiera
znaki, których nie można wprowadzić na tym rekorderze.
CANNOT
OPERATE
• Próba naciśnięcia X lub T MARK podczas nagrywania
zsynchronizowanego.
CANNOT
RECORD OR
PLAY
• Brak danych audio, które można odtwarzać przy użyciu rekordera.
• Nastąpiło uszkodzenie danych audio lub pliku zarządzania płytą.
, Skasuj całą płytę (strona 68) lub wykonaj funkcję Format
(strona 72).
CANNOT SET
• Próba wprowadzenia ustawienia Time Mark podczas nagrywania
zsynchronizowanego.
• Parametr „RECVolume” został wybrany, gdy rekorder nie
znajdował się w trybie pauzy w nagrywaniu.
, Ustaw parametr „RECVolume”, gdy rekorder znajduje się
w trybie pauzy w nagrywaniu.
• Próba wprowadzenia poniższych ustawień podczas nagrywania.
— Disc Memory
— Regulacja prędkości
— Tryb odtwarzania
— Tryb nagrywania
— Poziom nagrywania
— Wybór pozycji „
:REC” w menu
Komunikat
Znaczenie/Rozwiązanie problemu
CHARGE
5°C–35°C
• Próba naładowania akumulatora w miejscu, w którym temperatura
wykracza poza zakres dopuszczalny dla rekordera.
, Akumulator należy ładować w temperaturze z zakresu od +5°C
do +35°C.
41F–95F
(SLOW na
zdalnym
sterowaniu)
Charging
• Trwa ładowanie akumulatora.
DATA SAVE
• Rekorder zapisuje informacje w pliku systemowym, takie jak dane
dotyczące nagrywania lub informacje wprowadzone w trakcie
edycji.
, Poczekaj, aż komunikat ten zniknie z wyświetlacza.
DC IN TOO
HIGH
• Napięcie źródła zasilania jest zbyt wysokie (nie jest używany
dostarczony zasilacz lub zalecany przewód samochodowy).
, Zastosuj zasilacz sieciowy znajdujący się w zestawie lub
zalecany przewód samochodowy.
DISC FULL
• Pozostały czas nagrywania na płycie wynosi najwyżej 12 sekund (SP
stereo), 24 sekundy (LP2 stereo lub mono), 36 sekund (LP4 stereo).
, Wymień płytę.
D-L READY
• Program MD Simple Burner jest gotowy do nagrania płyty audio
CD na płycie znajdującej się w rekorderze w trybie uproszczonym
(Skorzystaj z sekcji „Obs uga oprogramowania”).
EJECT DISC
OK
• Rekorder zakończył komunikację z komputerem i można
bezpiecznie wyjąć płytę z rekordera lub odłączyć przewód USB.
End
• Rekorder osiągnął koniec płyty podczas odtwarzania lub naciskania
>.
ERROR
• Wystąpiła awaria wewnętrzna systemu.
, Ponownie wykonaj operację wykonując czynności od 1 do 3
z procedury strona 97.
ERROR XX
• Wystąpiła awaria wewnętrzna systemu.
, Ponownie wykonaj operację wykonując czynności od 1 do 3
z procedury strona 97. Jeśli komunikat pojawi się ponownie,
udaj się do najbliższego sprzedawcy produktów Sony.
FORMAT
ERROR DISC
• Została włożona płyta w formacie nieobsługiwanym przez ten
rekorder.
• Została włożona płyta sformatowana przy użyciu komputera.
, Włóż standardową płytę MD lub płytę używaną w trybie
Hi-MD.
, W przypadku formatowania płyty na komputerze należy użyć
oprogramowania SonicStage.
GROUP FULL
• Próba utworzenia 256 grupy na płycie używanej w trybie Hi-MD lub
100 grupy na płycie standardowej.
, Maksymalna liczba grup, jakie można utworzyć na płycie,
wynosi 255 (na płycie używanej w trybie Hi-MD) lub 99
(na płycie standardowej). Liczba grup nie może przekraczać 255
lub 99.
99
100
Komunikat
Znaczenie/Rozwiązanie problemu
HOLD
• Rekorder jest zablokowany.
, Przesuń HOLD w kierunku przeciwnym do strzałki aby
odblokować rekorder (strona 16).
IN MENU
• Został naciśnięty przycisk na zdalnym sterowaniu podczas wyboru
menu na rekorderze.
• Został naciśnięty przycisk na rekorderze podczas wyboru menu na
zdalnym sterowaniu.
LOW
BATTERY
• Baterie są rozładowane.
, Naładuj akumulator lub wymień baterię (strona 15).
MEMORY
OVER
• Próba nagrania w czasie, kiedy rekorder znajdował się w miejscu
narażonym na ciągłe drgania.
, Umieść rekorder w stabilnym miejscu i ponownie rozpocznij
nagrywanie.
NAVIGATION
• Podczas wybierania głównego trybu odtwarzania na rekorderze
został naciśnięty przycisk na zdalnym sterowaniu.
NO BATTERY
• Próba ładowania baterii, która nie jest przeznaczona do ponownego
ładowania.
, Włóż akumulator i rozpocznij ponownie proces ładowania.
NO
BOOKMARK
TRACK
• Zostało wybrane odtwarzanie zakładek bez ustawionych zakładek.
, Ustaw zakładki (strona 45).
NO DIGITAL
COPY
• Próba kopiowania z płyty, która jest chroniona przez Serial Copy
Management System. Nie można wykonać kopii cyfrowej
w przypadku nagrania, które zostało nagrane w połączeniu
cyfrowym.
, Zastosuj połączenie analogowe (strona 35).
NO DISC
• Próba odtwarzania lub nagrywania bez płyty umieszczonej
w rekorderze.
, Włóż płytę MD.
NO DISC
MEMORY
• Próba skasowania ustawienia w pamięci Disc Memory na płycie,
która nie zawiera żadnych ustawień w pamięci Disc Memory
(strona 76).
NO GROUP
• Wybrano „
: Erase” w przypadku płyty, która nie zawiera
ustawienia grupowego.
, Nie można skasować grup na płycie, która nie zawiera grup.
• Próba rozbicia grupy na płycie, która nie zawiera grup.
, Włóż płytę z ustawieniami grupowymi.
NO INPUT
SIGNAL
• Rekorder nie mógł wykryć sygnałów cyfrowych na wejściu.
, Upewnij się czy źródło zostało dobrze podłączone (strona 19).
NO NAME
• Próba wybrania „Artist” w głównym trybie odtwarzania,
w przypadku płyty, która nie zawiera informacji o nazwach
wykonawców.
• Próba wybrania „by Artist” w funkcji wyszukiwania, w przypadku
płyty, która nie zawiera informacji o nazwach wykonawców.
Komunikat
Znaczenie/Rozwiązanie problemu
NON
GROUPED
TRACK
• Gdy rekorder znajdował się w trybie zatrzymania lub odtwarzania
utworu nienależącego do grupy, została wybrana pozycja „
:
Move” lub „
: Erase”, lub podjęto próbę opisania grupy.
, Wybierz utwór znajdujący się w grupie, którą chcesz edytować,
a następnie przeprowadź ponownie czynności edycji.
NO OPERATE • Próba włączenia funkcji przeskakiwania grupy podczas
programowania utworu przy użyciu zdalnego sterowania.
NotENOUGH
POWER TO
EDIT
• Podjęto próbę edytowania utworów nagranych na płycie Hi-MD
o pojemności 1 GB bez zapewnienia odpowiedniego poziomu
zasilania (strona 93).
, Podłącz zasilacz sieciowy lub włóż do rekordera całkowicie
naładowany akumulator lub nową baterię alkaliczną.
NotENOUGH
POWER TO
REC
• Podjęto próbę nagrywania na płycie Hi-MD o pojemności 1 GB bez
zapewnienia odpowiedniego poziomu zasilania (strona 89).
, Podłącz zasilacz sieciowy lub włóż do rekordera całkowicie
naładowany akumulator lub nową baterię alkaliczną.
NO TITLE
• Próba wybrania „Album” w głównym trybie odtwarzania,
w przypadku płyty, która nie zawiera informacji o nazwach
albumów.
• Próba wybrania „by Album” dla funkcji wyszukiwania,
w przypadku płyty, która nie zawiera informacji o nazwach
albumów.
NO TRACK
• Próba odtworzenia płyty, na której nie zostały nagrane żadne
utwory.
, Włóż nagraną płytę.
NO TRACK IS
SELECTED
• Wybrano „
: Move” lub „
: Erase”, lub podjęto próbę
opisania utworu bez wcześniejszego wybrania utworu.
, Wykonaj ponownie czynności edycji po uprzednim wybraniu
żądanego utworu.
P/B ONLY
DISC
• Próba nagrania lub edycji fabrycznie nagranej płyty (P/B oznacza
„playback” - odtwarzanie).
, Włóż płytę do nagrywania.
PC – –MD
• Rekorder jest podłączony do komputera.
PROTECTED
DISC
• Próba nagrywania lub edycji na płycie z zabezpieczeniem w pozycji
ochrony przed nagraniem.
, Przesuń zabezpieczenie (strona 86).
PUSH STOP
BUTTON
• Podjęto próbę otwarcia pokrywy suwakiem OPEN, podczas gdy
rekorder zapisywał informacje o płycie poprzez przewód USB
łączący rekorder z komputerem.
, Operację należy wykonać dopiero po naciśnięciu x i zniknięciu
„SYSTEM FILE WRITING” z wyświetlacza.
READ
ERROR
• Rekorder nie może prawidłowo odczytać informacji o płycie.
, Włóż ponownie płytę.
101
Komunikat
Znaczenie/Rozwiązanie problemu
REC ERROR
• Nagranie nie zostało wykonane prawidłowo.
, Umieść rekorder w miejscu, które nie jest narażone na drgania
i ponownie rozpocznij nagrywanie.
• Płyta jest zabrudzona tłuszczem, odciskami palców, jest porysowana
lub nie jest płytą standardową.
, Spróbuj nagrać ponownie na innej płycie.
REHEARSAL
• Podczas próby dzielenia został naciśnięty przycisk inny niż VOL +,
– lub x.
SYSTEM FILE
WRITING
• Rekorder zapisuje informacje (początek i koniec utworu) z pamięci
na płytę.
, Poczekaj na zakończenie tego procesu. Nie narażaj odtwarzacza
na wstrząsy ani nie odłączaj zasilania.
TEMP OVER
REC STOP
• Rekorder jest nadmiernie rozgrzany.
, Odczekaj, aż rekorder ostygnie.
TITLE FULL
• Próba wprowadzenia więcej niż 200 liter w celu nazwania
pojedynczego utworu, grupy lub płyty.
• Próba wprowadzenia łącznie ponad 55 000 liter (w trybie Hi-MD)
lub 1 700 liter (w trybie MD) dla tytułów.
TOC DATA
ERROR
• Rekorder nie może prawidłowo odczytać informacji o płycie.
, Włóż inną płytę.
, Jeśli skasowanie zawartości całej płyty nie stanowi problemu,
zrób to (strona 68).
TRACK FULL
• Próba nagrania więcej niż 2 047 utworów na płycie w trybie Hi-MD
lub więcej niż 254 utworów na płycie w trybie MD.
, Usuń niepotrzebne utwory (strona 68).
TrkFromPC NO • Próba połączenia lub podzielenia utworów, które zostały
EDIT
przeniesione z komputera.
, Nie można połączyć lub podzielić przeniesionych utworów.
• Podjęto próbę połączenia lub podzielenia utworów, które zostały
nagrane w trybie Hi-MD przy wykorzystaniu oprogramowania
MD Simple Burner.
, Nie możesz łączyć ani dzielić utworów, które zostały nagrane
w trybie Hi-MD przy wykorzystaniu oprogramowania MD
Simple Burner.
TrkFromPC NO • Próba nagrywania w środku chronionego utworu, który został
REC
przeniesiony z komputera.
• Podjęto próbę nagrywania w środku utworu, który został nagrany
w trybie Hi-MD przy wykorzystaniu oprogramowania MD Simple
Burner.
, Nie możesz nagrywać nowego materiału w środku utworu
chronionego lub utworu, który został nagrany w trybie Hi-MD
przy wykorzystaniu oprogramowania MD Simple Burner.
102
Objaśnienia
Informacje o technologii Hi-MD
„Hi-MD” jest nowym formatem płyt MiniDisc.
Dzięki zastosowaniu nowej technologii kompresji dźwięku ATRAC3plus tryb Hi-MD jest
nowym formatem nagrywania zapewniającym dłuższy czas nagrywania niż zwykłe płyty MD.
Płyt Hi-MD można używać także jako pamięci masowej dla danych innych niż audio, takich jak
tekst i obrazy.
Więcej szczegółowych informacji na temat trybu Hi-MD można znaleźć w dostarczonej ulotce
zatytułowanej „Co można robić z urządzeniem Hi-MD Walkman”.
Informacje o technologii ATRAC3plus
ATRAC3plus jest ulepszoną wersją technologii ATRAC3.
W porównaniu z technologią ATRAC3 (używaną w trybie LP2 i LP4 rekordera), która pozwala
uzyskać współczynnik kompresji 10 razy większy niż w przypadku płyty CD, technologia
ATRAC3plus (używana w trybie Hi-SP i Hi-LP rekordera) pozwala uzyskać większy
współczynnik kompresji, który jest 20 razy większy od stosowanego na płytach CD, bez
pogorszenia jakości dźwięku.
Tryb „Hi-MD” i tryb „MD”
Niniejszy rekorder umożliwia dwa tryby pracy, tryb „Hi-MD” i tryb „MD”, które są
rozpoznawane automatycznie po włożeniu płyty. Jeśli zostanie włożona czysta płyta, rekorder
umożliwi określenie jednego z tych trybów dla celów nagrywania płyty (oprócz płyt Hi-MD,
które obsługują jedynie tryb Hi-MD). W przypadku korzystania z czystej płyty należy określić
ustawienie „Disc Mode”, aby wybrać tryb „Hi-MD” lub „MD”.
Informacje o systemie Linear PCM
Linear PCM jest cyfrowym systemem kodowania dźwięku bez kompresji. Nagrywając w tym
trybie, można uzyskać wysokiej jakości dźwięk porównywalny z dźwiękiem z płyt CD.
Znaczenie określenia „cisza”
Określenie „cisza” opisuje stan rekordera, gdy poziom sygnału na wejściu wynosi ok. 4,8 mV
w przypadku nagrywania sygnału z wejścia analogowego lub poniżej –89 dB w przypadku
nagrywania z wejścia optycznego (cyfrowego), gdzie 0 dB oznacza poziom wysterowania, czyli
maksymalny poziom głośności nagrywania dla płyt MiniDisc.
Informacje o „pliku systemowym”
Plik systemowy jest to miejsce na płycie używane do przechowywania informacji innych niż
pliki audio, na przykład numerów utworów.
Gdyby płyta MiniDisc była książką, plik systemowy odpowiadałby skorowidzowi lub spisowi
treści.
Po każdej operacji, takiej jak nagrywanie, dodawanie lub usuwanie znaczników początku
utworu albo przenoszenie utworów, rekorder zapisuje ponownie plik systemowy. (Gdy
rekorder zapisuje ponownie plik systemowy, na wyświetlaczu pojawia się komunikat „SYSTEM
FILE WRITING”). Podczas zapisywania informacji o płycie nie należy przenosić rekordera,
potrząsać nim ani odłączać źródła zasilania, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe
nagranie informacji lub utratę zawartości płyty.
103
Lista czasów nagrywania dla poszczególnych płyt
W przypadku użycia płyty w trybie Hi-MD
Czas nagrywania1)
Podczas nagrywania na
rekorderze
Tryb
nagrywania
na
rekorderze
Codec/
Szybkość
transmisji
Płyta Hi-MD
80o pojemności minutowa
1 GB
płyta
standardowa
74minutowa
płyta
standardowa
60minutowa
płyta
standardowa
PCM
Linear PCM/
1,4 Mb/s
1 godz.
i 34 min
28 min
26 min
21 min
Hi-SP
ATRAC3plus 7 godz.
/256 kb/s
i 55 min
2 godz.
i 20 min
2 godz.
i 10 min
1 godz.
i 45 min
Hi-LP
ATRAC3plus 34 godz.
/64 kb/s
10 godz.
i 10 min
9 godz.
i 25 min
7 godz.
i 40 min
Czas nagrywania1)2)
W przypadku transferu
z komputera
Codec/
Szybkość transmisji
Płyta Hi-MD
80o pojemności minutowa
1 GB
płyta
standardowa
74minutowa
płyta
standardowa
60minutowa
płyta
standardowa
Linear PCM/1,4 Mb/s
1 godz.
i 34 min
28 min
26 min
21 min
ATRAC3plus/256 kb/s
7 godz.
i 55 min
2 godz.
i 20 min
2 godz.
i 10 min
1 godz.
i 45 min
ATRAC3plus/64 kb/s
34 godz.
10 godz.
i 10 min
9 godz.
i 25 min
7 godz.
i 40 min
ATRAC3plus/48 kb/s
45 godz.
13 godz.
i 30 min
12 godz.
i 30 min
10 godz.
i 10 min
ATRAC3/132 kb/s
16 godz.
i 30 min
4 godz.
i 50 min
4 godz.
i 30 min
3 godz.
i 40 min
ATRAC3/105 kb/s
20 godz.
i 50 min
6 godz.
i 10 min
5 godz.
i 40 min
4 godz.
i 40 min
ATRAC3/66 kb/s
32 godz.
i 50 min
9 godz.
i 50 min
9 godz.
7 godz.
i 20 min
1) Czas
2) W
104
przybliżony
przypadku transferu utworów o długości 5 minut
W przypadku użycia płyty w trybie MD
Czas nagrywania1)
Podczas nagrywania na
rekorderze
Tryb
Codec/
nagrywania
Szybkość
na rekorderze transmisji
80-minutowa
płyta
standardowa
74-minutowa
płyta
standardowa
60-minutowa
płyta
standardowa
80 min
74 min
60 min
SP
ATRAC/292 kb/s
LP2
ATRAC3/132 kb/s 2 godz. i 40 min 2 godz. i 28 min 2 godz.
LP4
ATRAC3/66 kb/s
5 godz. i 20 min 4 godz. i 56 min 4 godz.
MONO
(mono)
Mono
2 godz. i 40 min 2 godz. i 28 min 2 godz.
Czas nagrywania1)2)
W przypadku transferu
z komputera
Codec/
Szybkość transmisji
80-minutowa
płyta
standardowa
74-minutowa
płyta
standardowa
60-minutowa
płyta
standardowa
ATRAC(stereo)/292 kb/s
80 min
74 min
60 min
ATRAC3/132, 105 kb/s
2 godz. i 40 min 2 godz. i 28 min 2 godz.
ATRAC3/66 kb/s
5 godz. i 20 min 4 godz. i 56 min 4 godz.
1) Czas
2) W
przybliżony
przypadku transferu utworów o długości 5 minut
105
Nagrywanie cyfrowe
Rekorder ten wykorzystuje Serial Copy Management System (System zarządzania
kopiowaniem seryjnym), który pozwala na wykonywanie tylko jednej kopii z oprogramowania
fabrycznego. Możliwe jest kopiowanie tylko płyt nagranych w warunkach domowych poprzez
połączenia analogowe (wyjście liniowe).
Oprogramowanie fabryczne na płytach CD lub
MD.
Mikrofon, gramofon, tuner itp. (z analogowymi
gniazdami wyjściowymi).
Nagrywanie analogowe
Nagrywanie cyfrowe
Płyta nagrana w warunkach
domowych
Płyta
Brak
nagrana w nagrywania
warunkach cyfrowego
domowych
Płyta do
nagrywania
Nagrywanie cyfrowe
Płyta do
nagrywania
Brak
nagrywania
cyfrowego
Płyta do
nagrywania
Ograniczenia dotyczące edycji utworów przeniesionych z komputera
Niniejsze urządzenia zostało zaprojektowane w taki sposób, aby funkcje edycji
(tzn. dodawanie i usuwanie znaczników utworów) nie działały w przypadku utworów,
które zostały przeniesione z komputera. Ma to na celu ochronę przed utratą autoryzacji
transferu dla przeniesionych utworów. Aby przeprowadzić edycję takich utworów, należy
najpierw przenieść je do komputera, a następnie dokonać edycji w komputerze.
Informacje o specyfikacji DSP TYPE-S dla technologii ATRAC/ATRAC3
Niniejszy rekorder obsługuje DSP TYPE-S — specyfikację dla wysokiej jakości
odtwarzaczy MiniDisc firmy Sony wyposażonych w cyfrowe procesory sygnału (DSP).
Specyfikacja ta pozwala rekorderowi na uzyskanie wysokiej jakości dźwięku z utworów
nagranych w trybie MDLP. Ponieważ została zachowana obsługa specyfikacji DSP TYPER, doskonałe wyniki daje również nagrywanie lub odtwarzanie w trybie SP (normalny
tryb stereofoniczny).
Funkcja tłumienia drgań (G-PROTECTION)
Funkcję G-PROTECTION opracowano, aby zapewnić lepszą ochronę przed
przeskokami dźwięku niż w przypadku innych odtwarzaczy.
106
Różnica pomiędzy wejściem cyfrowym (optycznym) a analogowym (liniowym)
Gniazdo wejściowe rekordera działa zarówno jako gniazdo cyfrowe, jak i analogowe.
Rekorder należy podłączyć do odtwarzacza CD lub magnetofonu poprzez wejście
cyfrowe (optyczne) lub analogowe (liniowe). Aby nagrywać, patrz „Nagrywanie
płyty” (strona 19) aby nagrywać poprzez wejście cyfrowe (optyczne) oraz
„Nagrywanie z odbiornika TV lub z radia (Nagrywanie analogowe)” (strona 35) aby
nagrywać poprzez wejście analogowe (liniowe).
Różnica
Wejście cyfrowe (optyczne)
Wejście analogowe (liniowe)
źródło
Urządzenia wyposażone w cyfrowe
dźwięku,
(optyczne) gniazdo wyjściowe
które można (odtwarzacz CD, odtwarzacz DVD itp.)
podłączyć
Urządzenia wyposażone
w analogowe (liniowe) gniazdo
wyjściowe (magnetofon
kasetowy, radio, gramofon itp.)
Odpowiedni Przewód optyczny (ze standardowym
przewód
wtykiem optycznym lub wtykiem
optycznym mini) (strona 19)
Przewód liniowy (z 2 wtykami
fono lub ze stereofonicznym
wtykiem mini) (strona 35)
Sygnał
źródłowy
Cyfrowy
Analogowy
Nawet jeżeli podłączone jest
cyfrowe źródło dźwięku (takie jak
odtwarzacz CD), sygnał
przesyłany do rekordera jest
sygnałem analogowym.
Znaczniki
początku
utworu1)
Automatycznie zaznaczone
Zaznaczone automatycznie
(skopiowane)
• po 2 sekundach ciszy
• w takich samych miejscach, jak
(strona 103) lub fragmentu
w źródle (gdy źródłem dźwięku jest
o niskim poziomie sygnału.
odtwarzacz CD lub MD).
• gdy podczas nagrywania
• po 2 sekundach ciszy (strona 103) lub w rekorderze zostanie włączona
fragmentu o niskim poziomie sygnału pauza.
(ze źródła dźwięku innego niż CD lub
MD).
• gdy rekorder znajduje się w trybie
pauzy (podczas nagrywania
zsynchronizowanego napotkano
3-sekundową przerwę)
Poziom
głośności
nagranego
dźwięku
Taki sam, jak poziom źródła.
Może być również regulowany ręcznie
(Cyfrowa regulacja poziomu nagrania)
(„Ręczne ustawianie poziomu głośności
nagrywania”, strona 36.).
Ustawiany automatycznie. Może
być również regulowany ręcznie
(„Ręczne ustawianie poziomu
głośności nagrywania”,
strona 36.).
1) Po
nagraniu można skasować niepotrzebne znaczniki. („Łączenie utworów (Łączenie)”,
strona 71.)
Uwaga
Znaczniki utworów mogą zostać niewłaściwie skopiowane:
• podczas nagrywania z niektórych odtwarzaczy CD jedno- i wielopłytowych poprzez wejście
cyfrowe (optyczne).
• jeżeli podczas nagrywania poprzez optyczne wejście cyfrowe źródło ustawione jest na losowy
lub zaprogramowany tryb odtwarzania. W takim przypadku należy włączyć odtwarzanie
w trybie normalnym.
• podczas nagrywania audycji z cyfrowo nadawanym dźwiękiem (np. telewizja cyfrowa) poprzez
wejście cyfrowe (optyczne).
107
Do czego służy program MD Simple
Burner/SonicStage
Do czego służy program MD Simple Burner
MD Simple Burner umożliwia przenoszenie utworów muzycznych z płyt audio CD
znajdujących się w napędzie CD komputera na urządzenie MD Walkman bez
konieczności wcześniejszego nagrania tych utworów na komputerze.
Walkman MD
Audio CD
Do czego służy program SonicStage
SonicStage umożliwia importowanie do komputera danych audio ze źródeł
muzycznych, takich jak płyty audio CD i Internet, a następnie przesyłanie
zapisanych danych audio z komputera na płytę MD.
Walkman MD
Audio CD
Importowanie
Internet
108
Pliki muzyczne
w formatach MP3 i WAV
Przesyłanie
Kolejność podstawowych czynności podczas korzystania
z urządzenia MD Walkman
SonicStage
MD Simple Burner
Zapewnienie wymaganego środowiska systemowego (strona 110)
Instalowanie oprogramowania na komputerze (strona 111)
Nagrywanie utworów
muzycznych z płyty audio
CD znajdującej się
w napędzie CD komputera
(strona 112)
Importowanie danych audio
do komputera (strona 116)
Podłączanie urządzenia MD
Walkman do komputera
(patrz „Obsługa rekordera”)
Przesyłanie danych audio
z komputera (strona 118)
Obsługa oprogramowania
Podłączanie urządzenia MD
Walkman do komputera
(patrz „Obsługa rekordera”)
Słuchanie płyty MD
109
Instalowanie
Zapewnienie wymaganego środowiska systemowego
Wymagania systemowe
Do korzystania z oprogramowania SonicStage/MD Simple Burner dla urządzenia
MD Walkman jest wymagane następujące środowisko systemowe:
Komputer
IBM PC/AT lub zgodny
• Procesor: Pentium II 400 MHz lub szybszy (Zalecany Pentium
III 450 MHz lub szybszy.)
• Wolne miejsce na dysku twardym: 200 MB lub więcej (zalecane
1,5 GB lub więcej) (Ilość miejsca będzie się różnić w zależności
od wersji systemu Windows i liczby plików muzycznych
zapisanych na dysku twardym.)
• Pamięć RAM: 64 MB lub więcej (zalecane 128 MB lub więcej)
Inne
• Napęd CD (z możliwością odtwarzania cyfrowego WDM)
• Karta dźwiękowa
• Port USB (obsługuje USB (wcześniej USB 1.1))
System
operacyjny
Fabrycznie zainstalowany:
Windows XP Media Center Edition 2004/Windows XP Media
Center Edition/Windows XP Professional/Windows XP Home
Edition/Windows 2000 Professional/Windows Millennium
Edition/Windows 98 Second Edition
Monitor
High Color (16 bitów) lub lepszy, 800 × 600 pikseli lub więcej
(zalecany 1024 × 768 pikseli lub więcej)
Inne
• Dostęp do Internetu: w celu rejestracji przez Internet,
skorzystania z usług EMD i CDDB
• Zainstalowany program Windows Media Player (wersja 7.0 lub
nowsza) do odtwarzania plików WMA
To oprogramowanie nie będzie działać w następujących środowiskach:
• Systemy operacyjne inne niż wymienione powyżej
• Samodzielnie zbudowane komputery lub systemy operacyjne
• Środowisko będące aktualizacją oryginalnego, fabrycznie zainstalowanego systemu operacyjnego
• Środowisko wielosystemowe
• Środowisko wielomonitorowe
• Macintosh
Uwagi
• Nie zapewniamy bezproblemowego działania na wszystkich komputerach spełniających
wymagania systemowe.
• Formatu NTFS systemu Windows XP/Windows 2000 Professional można używać wyłącznie
przy ustawieniach standardowych (fabrycznych).
• Nie zapewniamy bezproblemowego działania funkcji zawieszenia lub uśpienia na wszystkich
komputerach.
• Użytkownicy systemu Windows 2000 Professional przed przystąpieniem do korzystania
z oprogramowania powinni zainstalować dodatek Service Pack 3 lub nowszy.
110
Instalowanie oprogramowania na komputerze
Przed zainstalowaniem oprogramowania
• Należy zamknąć wszelkie programy antywirusowe, ponieważ takie
oprogramowanie pochłania zazwyczaj dużo zasobów systemowych.
• Korzystając z urządzenia MD Walkman, pamiętaj o zainstalowaniu
oprogramowania z dołączonej płyty CD-ROM.
— Jeśli programy OpenMG Jukebox, SonicStage lub Net MD Simple Burner są
już zainstalowane, poprzednia wersja oprogramowania zostanie zastąpiona
przez nową wersję. Nowa wersja zachowuje funkcje poprzedniej, dodano
jedynie kilka nowych funkcji.
— Jeśli programy SonicStage Premium lub SonicStage Simple Burner są już
zainstalowane, poprzednia wersja oprogramowania będzie funkcjonować obok
nowej wersji.
— Nadal istnieć będzie możliwość korzystania z danych muzycznych
zarejestrowanych przy użyciu poprzedniej wersji, nawet po zainstalowaniu
SonicStage. Dla bezpieczeństwa zalecamy wykonanie kopii zapasowej danych
muzycznych. Wykonywanie kopii zapasowej danych, patrz [Backing Up My
Library] – [Backing Up Data to a Disk] w SonicStage Help.
• Jeśli MD Walkman podłączony jest do komputera za pomocą przewodu USB, należy
pamiętać o odłączeniu przewodu USB przed zainstalowaniem oprogramowania.
1
2
Włącz komputer i uruchom system Windows.
Włóż dostarczony dysk CD-ROM do napędu dysków CD komputera.
Program instalacyjny zostanie uruchomiony automatycznie i pojawi się okno instalacji.
W zależności od regionu, może pojawić się okno z prośbą o wybranie kraju.
W takim przypadku należy postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
3
Kliknij [Install SonicStage and MD Simple Burner], a następnie
postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
Kliknij [Install SonicStage and MD Simple Burner]
Dokładnie przeczytaj instrukcje.
W zależności od regionu przyciski oprócz [Install SonicStage and MD Simple
Burner] mogą się różnić od tych przedstawionych na ilustracji powyżej.
W zależności od konfiguracji komputera instalacja może potrwać od 20 do 30 minut.
Komputer należy ponownie uruchomić dopiero po zakończeniu instalacji.
Czy instalacja się powiodła?
Jeżeli w trakcie instalacji wystąpią jakiekolwiek problemy, patrz „Rozwiązywanie
problemów” (strona 129).
111
Korzystanie z MD Simple Burner
Przed użyciem oprogramowania MD Simple Burner
MD Simple Burner umożliwia przenoszenie utworów muzycznych z płyty audio CD
znajdującej się w napędzie CD komputera na urządzenie MD Walkman.
Istnieją dwie metody nagrywania z płyty
audio CD.
• Tryb uproszczony (strona 113)
Można użyć funkcji urządzenia MD Walkman,
aby nagrać całą płytę CD lub tylko pierwszy
utwór bez konieczności uruchamiania
programu MD Simple Burner.
• Tryb standardowy (strona 114)
Można uruchomić program MD Simple
Burner, aby nagrywać przy użyciu funkcji
komputera. Można nagrać całą płytę CD lub
tylko wybrane utwory.
Uwagi
• Z programem MD Simple Burner można używać wyłącznie płyt audio CD oznaczonych
.
• W przypadku płyt CD zabezpieczonych przed kopiowaniem nie można zagwarantować
prawidłowego działania oprogramowania.
• Nie można nagrywać w trybie uproszczonym, gdy program MD Simple Burner działa w trybie
standardowym lub oprogramowanie OpenMG (SonicStage, OpenMG Jukebox itd.) jest
aktywne.
112
Nagrywanie przy użyciu funkcji urządzenia MD Walkman
(Tryb uproszczony)
1
Włóż płytę przeznaczoną do nagrywania do urządzenia MD Walkman,
a następnie podłącz urządzenie MD Walkman do komputera.
Szczegółowe informacje na temat połączeń można znaleźć w części „Obsługa
rekordera”.
Przed zakończeniem przesyłania nie należy odłączać źródła zasilania ani kabla USB.
2
Płytę audio CD, którą chcesz nagrać, włóż do napędu dysków CD
komputera.
W przypadku korzystania z bazy CDDB po raz pierwszy wyświetlane jest okno
rejestracji CDDB. Aby można było korzystać z bazy CDDB, należy podłączyć
komputer do Internetu.
3
Naciśnij i przesuń przełącznik zREC na urządzeniu MD Walkman.
Rozpocznie się nagrywanie.
Wszystkie utwory z płyty CD są nagrywane jako nowa grupa.
Aby zatrzymać nagrywanie
Kliknij przycisk
na ekranie komputera.
Podczas nagrywania pierwszego utworu można zatrzymać nagrywanie przy użyciu
przycisku x (stop) na urządzeniu MD Walkman.
Ustawianie trybu nagrywania
Przed rozpoczęciem nagrywania kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę
MD Simple Burner na pasku zadań, a następnie wybierz [recording mode (tryb
nagrywania)].
Nagrywanie tylko pierwszego utworu
Przed rozpoczęciem nagrywania kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę
MD Simple Burner na pasku zadań, a następnie wybierz kolejno polecenia:
[Recording settings] –– [Record 1st Track Only].
Ustawienie w przypadku, gdy w bazie CDDB znajduje się kilka informacji
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę
MD Simple Burner na pasku zadań,
a następnie wybierz ustawienie klikając kolejno polecenia: [CDDB(r)] – [Multiple
Matches].
— [User Selection]: Wyświetlane jest okno wyboru
— [No Resolve]: Informacje o płycie CD nie są pobierane
— [First Choice]: Pobierany jest pierwszy element
113
Nagrywanie przy użyciu funkcji komputera
(Tryb standardowy)
Aby uruchomić program MD Simple Burner, należy kliknąć kolejno polecenia:
[Start] – [All Programs]* – [MD Simple Burner] – [MD Simple Burner].
∗ [Programs] w przypadku systemów Windows 2000 Professional/Windows Millennium
Edition/Windows 98 Second Edition
z
Istnieją także inne metody uruchamiania programu MD Simple Burner:
• Kliknij dwukrotnie ikonę
MD Simple Burner na pasku zadań lub kliknij prawym
przyciskiem myszy i wybierz polecenie [Show Standard Mode].
• Kliknij dwukrotnie ikonę skrótu
MD Simple Burner na pulpicie.
Okno nagrywania wszystkich utworów z płyty CD
[REC/STOP]
Kliknij tutaj, aby rozpocząć nagrywanie
wszystkich utworów z płyty CD jako
nowej grupy.
Kliknij przycisk [Stop], aby zatrzymać
nagrywanie.
Ikona płyty CD
Łączny czas utworów
wybranych z płyty CD
Nazwa albumu (CD)
Ikona płyty MD
Nazwa płyty (MD)
Pozostały czas nagrywania
włożonej płyty MD
Nazwa wykonawcy (CD)
[OPEN]
Kliknij tutaj, aby
otworzyć okno
pokazane na stronie 115.
114
Menu rozwijane trybu nagrywania
Okno nagrywania wybranych utworów z płyty audio CD
[CONFIG]
Kliknij tutaj, aby wykonać następujące czynności:
- Określić napęd CD-ROM
- Wyświetlić informacje o wersji programu MD Simple Burner
- Potwierdzić informacje o płycie CD zarejestrowane w bazie CDDB
Łączny czas utworów
Nazwa
Informacje o utworach (MD)
wybranych z płyty CD
wykonawcy
Istnieje możliwość zmiany
Nazwa
nazwy i numeru utworu
[REC/STOP] płyty (MD)
Tytuł albumu
Informacje
o utworach (CD)
[Get CD info]
Na liście utworów będą
wyświetlane informacje
o płycie audio CD (nazwa
albumu, tytuł utworu itd.).
[New Group]
Menu rozwijane
trybu nagrywania
[CLOSE]
Kliknij tutaj, aby zamknąć okno
pokazane na stronie 114.
Sekcja obsługi płyty CD
W ten sposób można potwierdzić, które utwory z płyty audio
CD mają być nagrywane
Kliknij tutaj, aby usunąć zaznaczenie wszystkich utworów.
Kliknij tutaj, aby zaznaczyć wszystkie utwory.
Pola wyboru
Zaznacz pola wyboru utworów, które chcesz nagrać
[Erase]
[All Erase]
Pozostały czas włożonej płyty MD
115
Korzystanie z SonicStage
Importowanie danych audio
W tej części opisano sposób nagrywania i zapisywania danych z płyty audio CD do
My Library programu SonicStage na dysku twardym komputera.
Istnieje możliwość nagrywania lub importowania utworów muzycznych z innych
źródeł, takich jak Internet i dysk twardy komputera. Szczegółowe informacje
znajdują się w SonicStage Help.
Uwagi
• Z programem SonicStage można używać wyłącznie płyt audio CD oznaczonych
.
• W przypadku płyt CD zabezpieczonych przed kopiowaniem nie można zagwarantować
prawidłowego działania oprogramowania.
Wskaźnik źródła
[Music Source]
[CD Info]
[Format/Bit Rate]
1
Uruchom program SonicStage.
Wybierz kolejno polecenia: [Start] – [All Programs]*– [SonicStage] –
[SonicStage].
∗[Programs] w przypadku systemów Windows 2000 Professional/Windows Millennium
Edition/Windows 98 Second Edition
Zostanie uruchomiony program SonicStage i pojawi się okno główne.
z
Program SonicStage można również uruchomić przez dwukrotne kliknięcie
(ikony [SonicStage]) na pulpicie.
2
Włóż płytę audio CD, którą chcesz nagrać, do napędu dysków CD
komputera.
Wskaźnik źródła z lewej strony u góry ekranu zmieni się na [Record a CD].
116
3
Kliknij [Music Source].
Zawartość płyty audio CD pojawi się na liście źródła utworów muzycznych
(z lewej strony ekranu).
4
W razie potrzeby kliknij
chcesz nagrać.
, aby usunąć zaznaczenie ścieżek, których nie
Jeżeli omyłkowo usuniesz zaznaczenie pola, kliknij jeszcze raz, aby przywrócić
zaznaczenie.
Aby zaznaczyć wszystkie pola, kliknij .
Aby usunąć zaznaczenie wszystkich pól, kliknij .
5
W razie potrzeby zmień format i szybkość transmisji danych dla
nagrywania płyty audio CD.
Po kliknięciu [Format/Bit Rate] z prawej strony ekranu, pojawi sie okno
dialogowe „CD Recording Format [My library]”. W oknie dialogowym zostanie
wyświetlona prośba o wybranie formatu i szybkości transmisji danych podczas
nagrywania płyty audio CD.
6
Kliknij
.
Rozpocznie się nagrywanie utworów wybranych w punkcie 4.
Aby zatrzymać nagrywanie
Kliknij
.
z
Jeśli informacji o płycie CD, takich jak tytuł albumu, nazwa wykonawcy i nazwy utworów, nie
można uzyskać automatycznie, kliknij opcję [CD Info] z prawej strony ekranu. W czasie
wykonywania tych czynności komputer musi być podłączony do Internetu.
117
Przesyłanie danych audio z komputera do urządzenia
MD Walkman
Dane audio zapisane w katalogu My Library programu SonicStage można przesyłać
do urządzenia MD Walkman nieskończoną liczbę razy.
Lista miejsc docelowych
przesyłania
[Transfer]
Lista
My Library
[Transfer Mode]
1
Podłącz urządzenie MD Walkman do komputera.
Szczegółowe informacje na temat połączeń można znaleźć w części „Obsługa
nagrywarki”.
Przed zakończeniem przesyłania nie należy odłączać źródła zasilania ani kabla
USB.
2
Z listy Miejsce docelowe przesyłania po prawej stronie ekranu wybierz
miejsce docelowe i kliknij [Transfer].
Ekran przełączy się na ekran przesyłania (Hi-MD lub Net MD).
3
Na liście My Library z lewej strony ekranu kliknij utwory, które chcesz
przesłać.
Aby przesłać więcej niż jeden utwór, podczas wybierania utworów przytrzymaj
naciśnięty klawisz [Ctrl].
Aby przesłać wszystkie utwory z albumu, kliknij album.
118
4
W razie potrzeby zmień tryb przesyłania.
Domyślnie utwory w formacie OpenMG (PCM/ATRAC3/ATRAC3plus) są
przesyłane w tym samym formacie i z tą samą szybkością (przesyłanie
normalne).
Jeśli urządzenie podłączone do komputera nie obsługuje powyższego formatu,
format i szybkość transmisji danych zostaną zmienione na odpowiednie dla
danego urządzenia. W niektórych przypadkach proces ten może chwilę potrwać.
Aby zmienić format i szybkość transmisji danych, należy kliknąć opcję [Transfer
Mode] na środku ekranu, w celu wyświetlenia okna dialogowego „Transfer
Mode Settings”.
5
Kliknij
.
Rozpocznie się przesyłanie utworów wybranych w punkcie 3.
Aby zatrzymać przesyłanie
Kliknij
.
W przypadku przesyłania do urządzenia typu Hi-MD Walkman
Aby odtwarzać przesłane utwory przy użyciu urządzenia typu Net MD Walkman,
które nie obsługuje trybu Hi-MD, należy wybrać tryb działania [Net MD] z prawej
strony ekranu po wykonaniu czynności opisanych w punkcie 2. Ten tryb działania
można wybrać tylko w przypadku używania standardowej płyty w trybie nagrywania
Hi-MD.
Uwagi
• W następujących przypadkach przesyłanie zakończy się niepowodzeniem i pojawi się
komunikat o błędzie:
—Gdy na płycie nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca.
—Gdy utwór podlega ograniczeniom odtwarzania.
• Podczas przesyłania nie działają funkcje zawieszenia, uśpienia ani hibernacji systemu.
• W zależności od typu tekstu i liczby znaków, tekst wprowadzony w programie SonicStage
może nie być wyświetlany na podłączonym urządzeniu MD Walkman. Dzieje się tak z powodu
ograniczeń podłączonego urządzenia MD Walkman.
119
Przesyłanie danych audio z urządzenia MD Walkman
z powrotem do komputera
Lista miejsc
docelowych
przesyłania
[Transfer]
Lista My Library
Lista utworów na
płycie MD
Przesyłanie z urządzenia MD Walkman z powrotem do
komputera
Dane audio, które zostały przesłane z komputera i zapisane na urządzeniu MD,
można przesłać z powrotem do katalogu My Library programu SonicStage na
komputerze.
1
Podłącz urządzenie MD Walkman do komputera.
Szczegółowe informacje na temat połączeń można znaleźć w części „Obsługa
rekordera”.
Przed zakończeniem przesyłania nie należy odłączać źródła zasilania ani kabla
USB.
2
Z listy Miejsce docelowe przesyłania po prawej stronie ekranu wybierz
miejsce docelowe i kliknij [Transfer].
Ekran przełączy się na ekran przesyłania (Hi-MD lub Net MD).
3
120
Na liście z prawej strony ekranu kliknij, aby wybrać utwory, które chcesz
przesłać do komputera.
4
Kliknij przycisk
na środku ekranu.
Rozpocznie się przesyłanie utworów wybranych w punkcie 3.
Aby zatrzymać przesyłanie
Kliknij
.
Uwaga
Utworów przesłanych do urządzenia MD Walkman z innego komputera nie można przesłać
z powrotem do katalogu My Library na podłączonym komputerze.
Importowanie utworów nagranych na urządzeniu Hi-MD
Walkman* do komputera
Utwory, które zostały nagrane na urządzeniu typu Hi-MD Walkman*, można
zaimportować tylko raz do katalogu My Library programu SonicStage na
komputerze.
∗ Dotyczy tylko utworów nagranych w trybie Hi-MD
1
Włóż płytę przeznaczoną do nagrywania do urządzenia typu Hi-MD
Walkman i podłącz urządzenie do komputera.
2
Z listy Miejsce docelowe przesyłania po prawej stronie ekranu wybierz
miejsce docelowe i kliknij [Transfer].
3
Na liście Hi-MD z prawej strony ekranu kliknij utwory, które chcesz
przesłać.
Aby przesłać więcej niż jeden utwór, podczas wybierania utworów przytrzymaj
naciśnięty klawisz [Ctrl].
Aby przesłać wszystkie utwory z grupy, kliknij grupę.
4
Kliknij przycisk
na środku ekranu.
Pojawi się okno dialogowe „Import”.
ciąg dalszy
121
5
W oknie dialogowym określ miejsce docelowe przesyłania.
Aby zaimportować utwory do nowego albumu, wybierz opcję „Import to a new
album” i w polu tekstowym wprowadź żądaną nazwę albumu.
Aby dodać utwory do albumu istniejącego w katalogu My Library, wybierz
opcję „Import to an existing album” i kliknij przycisk „Browse”, aby wybrać
album.
6
Kliknij przycisk „OK”.
Rozpocznie się importowanie ścieżek wybranych w punkcie 3.
Aby zatrzymać importowanie
Kliknij
.
Uwaga
Uwagi
• Nie można importować do komputera utworów nagranych w trybie Net MD ani utworów
nagranych przy użyciu urządzenia, które nie obsługuje trybu Hi-MD.
• Przed zaimportowaniem utworów nagranych na urządzeniu Hi-MD Walkman do komputera,
kliknij [Properties] po prawej stronie ekranu, aby potwierdzić stan pola wyboru
[Import Settings] (jest domyślnie zaznaczone). Dalej postępuj zgodnie ze wskazówkami:
—Aby zaimportować utwory do folderu My Library przed usunięciem ich z urządzenia
Hi-MD Walkman, należy usunąć zaznaczenie w polu wyboru.
—Aby edytować zaimportowane utwory w programie SonicStage, należy usunąć zaznaczenie
w polu wyboru.
—Aby wyimportować utwory do My Library z pozostawieniem ich kopii na Hi-MD Walkman,
zaznacz pole wyboru. Utwory pozostawione na Hi-MD Walkman są traktowane tak samo,
jak automatycznie przeniesione z komputera. Z tego względu nie można ich podzielić ani
połączyć na Hi-MD Walkman.
• Jeśli utwory nagrane w trybie Linear PCM na urządzeniu Hi-MD Walkman zostaną
przeniesione do komputera celem ich edycji (dzielenie lub łączenie) w katalogu My Library,
może się okazać, że edycja potrwa dłużej, w zależności od długości utworów i mocy
obliczeniowej komputera. Jest to spowodowane ograniczeniami systemu MiniDisc. Chcąc
dokonać edycji długich utworów nagranych w trybie Linear PCM, dobrze jest zrobić to
najpierw korzystając z urządzenia Hi-MD Walkman, a dopiero potem przenieść dane do
komputera.
122
Korzystanie z SonicStage Help
SonicStage Help oferuje szczegółowe informacje dotyczące użytkowania programu
SonicStage. SonicStage Help umożliwia łatwe wyszukiwanie informacji na liście
operacji, takich jak „Importing Tracks” (Importowanie utworów) lub „Transferring
Tracks” (Przesyłanie utworów), lub na obszernej liście słów kluczowych, albo
poprzez wpisanie słów, które mogą doprowadzić do odpowiednich wyjaśnień.
Aby wyświetlić SonicStage Help
Kliknij kolejno opcje: [Help] – [SonicStage Help], gdy program SonicStage jest
uruchomiony.
[SonicStage Help]
z
SonicStage Help (Pomoc programu SonicStage) można wyświetlić, wybierając kolejno:
[Start] – [All Programs]*– [SonicStage] – [SonicStage Help].
∗ [Programs] w przypadku systemów Windows 2000 Professional/Windows Millennium
Edition/Windows 98 Second Edition
Uwagi
• W programie SonicStage Help, „Device/Media” jest ogólnym terminem określającym
urządzenie zewnętrzne, takie jak MD Walkman, Network Walkman oraz CD Walkman.
• W odniesieniu do takich kwestii jak zalecane środowisko systemowe, przy korzystaniu z usług
EMD należy postępować zgodnie z instrukcjami dostawcy usług internetowych.
123
Korzystanie z SonicStage Help
Ramka z prawej strony
Ramka z lewej strony
1 Dwukrotnie kliknij [Overview] w ramce z lewej strony.
2 Kliknij [About This Help File].
Objaśnienie pojawi się w ramce z prawej strony.
3 Przeczytaj tekst.
W razie potrzeby przewiń tekst.
Kliknij podkreślone słowa, aby przejść do ich objaśnień.
Wyszukiwanie słowa w objaśnieniu
[Search]
Pole tekstowe „Type in
the keyword to find”
List Topics
Objaśnienie dla
wybranego elementu
Lista wyszukanych
słów
[Display]
1 Kliknij [Search], aby otworzyć okno „Search”.
2 Wpisz słowa.
3 Kliknij [List Topics].
Zostanie wyświetlona lista wyszukiwanych słów.
4 Kliknij, aby wybrać żądany element spośród wyświetlonych.
5 Kliknij [Display].
Zostanie wyświetlone objaśnienie dla wybranego elementu.
124
Odwoływanie się do SonicStage Help
Kliknij [Contents] z lewej strony okna Help, aby obejrzeć listę elementów dla każdej
operacji. Aby uzyskać informacje szczegółowe, kliknij wybrany element.
Importowanie danych audio do komputera
Aby
SonicStage Help
Zaimportować dane audio
z Internetu
[Importing Tracks] – [Purchasing Tracks from
a Music Service Site]
Zaimportować pliki audio do [Importing Tracks] – [Importing Music Files]
komputera w programie
SonicStage
Odsłuchiwanie danych audio na komputerze
Aby
SonicStage Help
Odsłuchać dane audio
z napędu dysków CD lub
katalogu My Library
[Music Playback] – [Playing Back an Audio CD] lub
[Playing Back a Track in My Library]
Odsłuchać dane audio na
urządzeniu MD Walkman
podłączonym do komputera
[Music Playback] – [Playing Back a Track on
a Device/Media]
Zarządzanie i edytowanie zaimportowanych ścieżek
Aby
SonicStage Help
Zmienić ustawienia
dotyczące pobierania
informacji o płycie CD
[Changing SonicStage Settings] – [Changing
Settings for Getting CD information]
Edytować album
Usunąć utwory
[Managing Tracks and Albums] – [Creating/Editing
Albums]
Zmienić miejsce docelowe
przechowywania utworów
[Changing SonicStage Settings] – [Changing the
Location for Saving Recorded Files]
125
Tworzenie kopii bezpieczeństwa danych audio
Zalecamy tworzenie kopii bezpieczeństwa danych muzycznych jako zabezpieczenie
na wypadek awarii dysku twardego lub wymiany komputera.
Aby
SonicStage Help
[Backing Up My Library] – [Backing Up Data to
Utworzyć kopię
a Disk]
bezpieczeństwa danych
audio w katalogu My Library
[Backing Up My Library] – [FAQ-About
Uzyskać więcej informacji
SonicStage Backup Tool]
o tworzeniu kopii
bezpieczeństwa w programie
SonicStage
Rozwiązywanie problemów
Aby
SonicStage Help
Uzyskać informacje
o procedurze rozwiązywania
problemów
[Additional Information] – [Troubleshooting]
Gdy chcesz wiedzieć
126
Aby
SonicStage Help
Uzyskać informacje
o nieznanych słowach
[Additional Information] – [Glossary]
Uzyskać informacje
o rodzajach danych audio,
które można obsługiwać za
pomocą programu
SonicStage
[Overview] – [Content Handled Within SonicStage]
Uzyskać informacje
o funkcjach, których można
używać w programie
SonicStage
[Overview] – [Features]
Pozostałe informacje
Odinstalowywanie programu SonicStage/MD Simple
Burner
Aby odinstalować program SonicStage/MD Simple Burner, należy wykonać
poniższe czynności.
1
Kliknij [Start] – [Control Panel]*.
∗ [Settings] – [Control Panel] w przypadku systemów Windows 2000 Professional/
Windows Millennium Edition/Windows 98 Second Edition
2
Dwukrotnie kliknij [Add/Remove Programs].
3
Kliknij pozycję [SonicStage 2.x.xx] lub [MD Simple Burner 2.0.xx] na
liście „Currently Installed Programs”, a następnie kliknij opcję [Change
and Remove]*.
Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami i ponownie uruchom komputer.
Odinstalowywanie zostanie zakończone po ponownym uruchomieniu
komputera.
∗ [Change/Remove] w przypadku systemu Windows 2000 Professional, [Add/Remove]
w przypadku systemu Windows Millennium Edition/Windows 98 Second Edition
Uwaga
Podczas instalacji programu SonicStage Ver. 2.x/MD Simple Burner Ver. 2.0 jednocześnie
instalowany jest program OpenMG Secure Module x.x. Nie należy usuwać programu OpenMG
Secure Module x.x, ponieważ może on być wykorzystywany przez inne programy.
127
O ochronie praw autorskich
Technologia OpenMG umożliwia sluchanie z cyfrowej muzyki przy jednoczesnym
respektowaniu praw autorskich ich właścicieli. SonicStage szyfruje pliki audio
w formacie OpenMG podczas zapisu na twardym dysku komputera, aby zapobiec
nieuprawnionej dystrybucji.
Ograniczenia dotyczące treści audio
Wysokiej jakości cyfrowe materiały audio są powszechnie dostępne za
pośrednictwem serwisów udostępniających utwory muzyczne w Internecie. W celu
ochrony praw autorskich ich właścicieli przed nieuprawnioną dystrybucją, niektóre
treści są rozpowszechniane z pewnymi ograniczeniami dotyczącymi nagrywania
i odtwarzania. Ograniczenia mogą dotyczyć na przykład okresu/licznika odtwarzania
danych.
128
Rozwiązywanie problemów
W razie stwierdzenia problemów podczas korzystania z programu SonicStage/MD
Simple Burner należy wykonać następujące czynności.
1 Sprawdź objawy w tej części „Rozwiązywanie problemów”.
2 Sprawdź objawy w SonicStage Help podczas korzystania z programu
SonicStage.
3 Jeżeli po sprawdzeniu powyższych punktów nie można rozwiązać problemu.
Wypełnij poniższą tabelę, a następnie skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą firmy
Sony.
Komputer
• Producent:
• Model:
• Typ: komputer stacjonarny/laptop
Nazwa systemu operacyjnego:
Pojemność pamięci RAM:
Dysk twardy (zawierający program SonicStage/MD Simple Burner i dane audio)
• Pojemność dysku:
• Ilość wolnego miejsca:
Wersja oprogramowania
• SonicStage Ver. 2.x1)
• MD Simple Burner Ver. 2.02)
Komunikat o błędzie (o ile się pojawia):
W przypadku korzystania z zewnętrznego napędu dysków CD-ROM
• Producent:
• Model:
• Typ: CD-ROM / CD-R/RW / DVD-ROM / Inny (
)
• Rodzaj podłączenia do komputera: karta PC / USB / IEEE1394 / Inny (
)
Jeżeli jest używane inne urządzenie z interfejsem USB
• Nazwa urządzenia (lub urządzeń):
1)
2)
Aby sprawdzić wersję oprogramowania SonicStage, przejdź do opcji [Help] – [About
SonicStage] w oknie programu SonicStage.
Aby sprawdzić wersję oprogramowania MD Simple Burner, przejdź do opcji [CONFIG] –
[Version] w oknie programu MD Simple Burner.
129
Oprogramowania nie można zainstalować na komputerze
Problem
Przyczyna/Rozwiązanie
Instalacja nie powiodła się.
Używasz systemu operacyjnego, który nie
obsługuje tego oprogramowania.
tPatrz strona 110, aby uzyskać szczegółowe
informacje.
Nie zostały zamknięte wszystkie aplikacje systemu
Windows.
tBłąd może wystąpić, gdy w chwili rozpoczęcia
instalacji działały inne programy. Ma to
szczególne znaczenie w przypadku programów,
które w znacznym stopniu korzystają z zasobów
systemowych, takich jak oprogramowanie
antywirusowe.
Na twardym dysku nie ma wystarczającej ilości
miejsca.
tPotrzeba 200 MB lub więcej wolnego miejsca na
dysku twardym.
Wydaje się, że instalacja
zatrzymała się przed
zakończeniem.
Należy sprawdzić, czy pod oknem instalacji nie
występują komunikaty o błędach.
tNaciśnij i przytrzymaj klawisz [Alt] i naciśnij
klawisz [Tab]. Jeżeli pojawił się komunikat
o błędzie, naciśnij klawisz [Enter]. Proces
instalacji zostanie wznowiony. Jeżeli nie ma
żadnych komunikatów, instalacja trwa nadal.
Poczekaj jeszcze chwilę.
Pasek postępu na ekranie nie Instalacja przebiega prawidłowo. Proszę czekać.
porusza się. Lampka dostępu Proces instalacji może trwać 30 minut lub więcej,
nie świeci się od kilku minut. w zależności od napędu dysków CD lub środowiska
systemu.
130
Korzystanie z urządzenia MD Walkman podłączonego do
komputera
Problem
Komputer nie rozpoznaje
urządzenia MD Walkman.
Przyczyna/Rozwiązanie
Urządzenie MD Walkman nie jest starannie
podłączone do komputera za pomocą
dostarczonego kabla USB.
tStarannie podłącz ponownie urządzenie
MD Walkman do komputera.
tOdłącz i podłącz ponownie urządzenie
MD Walkman. Jeśli komputer nadal nie
rozpoznaje urządzenia MD Walkman, odłącz
kabel, uruchom ponownie komputer, a następnie
wykonaj ponownie połączenie.
Do urządzenia MD Walkman nie włożono płyty.
tSprawdź, czy do urządzenia MD Walkman
została włożona płyta.
Nie zainstalowano sterownika urządzenia Net MD.
tZainstaluj oprogramowanie SonicStage/MD
Simple Burner z dostarczonego dysku CD-ROM.
Instalacja oprogramowania zakończyła się
niepowodzeniem.
tOdłącz podłączone urządzenie i zainstaluj
ponownie oprogramowanie z dostarczonego
dysku CD-ROM.
Dostarczony kabel USB jest odłączony.
tPodłącz starannie dostarczony kabel USB.
Połączenia zostały wykonane za pośrednictwem
koncentratora USB.
tW przypadku połączeń za pośrednictwem
koncentratora USB nie można zagwarantować
prawidłowego działania. Podłącz urządzenie
MD Walkman bezpośrednio do złącza USB
komputera.
Mimo że urządzenie MD
Rozpoznanie urządzenia SonicStage może zabrać
Walkman zostało podłączone nieco czasu. Zaczekaj.
do komputera przy użyciu
Uruchomiona jest inna aplikacja.
kabla USB, wyświetlacz
tPodłącz ponownie dostarczony kabel USB po
urządzenia MD Walkman nie
chwili. Jeśli komputer nadal nie rozpoznaje
wskazuje, że jest ono
urządzenia MD Walkman, odłącz urządzenie
podłączone.
MD Walkman, uruchom ponownie komputer
i podłącz ponownie kabel USB.
131
Problem
Mimo iż komputer
rozpoznaje urządzenie MD
Walkman, nie działa ono
normalnie.
132
Przyczyna/Rozwiązanie
Dostarczony kabel USB jest odłączony.
tPodłącz starannie dostarczony kabel USB.
Połączenia zostały wykonane za pośrednictwem
koncentratora USB.
tW przypadku połączeń poprzez koncentrator
USB nie można zagwarantować działania.
Podłącz urządzenie MD Walkman bezpośrednio
do złącza USB komputera.
Indeks
A
I
Akcesoria
dostarczone 10
opcjonalne 87
ATRAC3plus 103
AVLS 74
Importowanie 116
Instalowanie 110
B
Backlight 75
Bateria
akumulator 15
bateria alkaliczna 16
czas pracy baterii 18
BEEP 75
C
CDDB 110, 113
CD-ROM 111
Czyszczenie 85
D
Disc memory 76
Disc Mode 78
DSP TYPE-S 106
Dysk twardy
wolne miejsce 110
Dzielenie
bezpośrednio 70
próba 70
F
Format 72
G
G-PROTECTION 106
Grupa
kasowanie 68
nagrywanie 39
przesuwanie 65
rozbijanie 63
ustawianie 62
H
Hi-MD 103
HOLD 12
K
Kasowanie
cała płyta 68
grupy 68
utwory 68
Katalog My Library 116
Kontrast 79
Korektor 6-zakresowy 52
L
Linear PCM 103
Ł
Ładowanie 15
Łączenie utworów 71
M
MD Simple Burner 112
MDLP 35
Menu 25
N
Nagrywanie
analogowe 35
cyfrowe 19
dodawanie znaczników początku
utworu 37
poziom 34, 36
tryb (Hi-MD/MDLP) 35
z mikrofonu 33
zsynchronizowane 40
Nagrywanie ręczne 36
Napęd dysków CD 110
Net MD 112
O
Ochrona praw autorskich 128
Odinstalowywanie programu 127
Ograniczenia systemu 110
OpenMG Secure Module x.x 127
Opisywanie 58, 60
133
P
W
Podłączanie 112, 113
analogowe 35
cyfrowe 19
komputer 80
na czas ładowania 15
Pomoc programu SonicStage 123
Ponowne opisywanie 59
Port USB 110
Przechowywanie danych 82
Przesuwanie
grupy 65
utwory 64
Przesyłanie
do komputera 120
do urządzenia MD Walkman 118
Przewód USB 10
Windows 2000 Professional 110, 114,
R
Regulacja prędkości 55
S
SonicStage 116
Sprawdzanie
pozostały czas 31, 42
pozycja odtwarzania 42
Ś
Środowisko systemowe 110
T
Time Mark 37
Tryb menu 74
Tryb nagrywania 113
Tryb nagrywania (szybkość przesyłu
danych) 117, 121
Tryb odtwarzania
Główny tryb odtwarzania 44, 47
Odtwarzanie wielokrotne 47, 50
Podrzędny tryb odtwarzania 46, 50
Tryb Quick 77
Tryb uproszczony 113
Tytuł 57
U
Uruchom (oprogramowanie)
MD Simple Burner 114
SonicStage 116
Usługa EMD 110
134
116, 123, 127
Windows 98 Second Edition 110, 114,
116, 123, 127
Windows Media Player 110
Windows Millennium Edition 114, 116,
123, 127
Windows XP Home Edition 110
Windows XP Media Center Edition 110
Windows XP Media Center Edition 2004
110
Windows XP Professional 110
Wirtualny dźwięk przestrzenny 52
WMA 110
Wyszukiwanie 51
Z
Zakładka
dodawanie 45, 49
odtwarzanie 45, 49
Znacznik początku utworu
dodawanie (dzielenie) 70
kasowanie (łączenie) 71
Printed in Malaysia
* 3 2 6 6 5 3 7 3 3 * (1)
Download PDF

advertising