Sony | MZ-RH10 | Sony MZ-RH10 Instrukcja obsługi

2-588-602-32(1)
Instrukcja obsługi
MZ-RH10
Portable MD Recorder MZ-RH10
Obsługa
strona 12
rekordera ______________
Obsługa
strona 94
oprogramowania ______
Hi-MD Walkman
Portable
MD Recorder
„WALKMAN” jest zarejestrowanym znakiem handlowym
firmy Sony Corporation oznaczającym urządzenia
stereofoniczne wyposażone w słuchawki.
jest znakiem handlowym firmy Sony Corporation.
* 2 5 8 8 6 0 2 3 2 * (1)
Printed in Malaysia
© 2005 Sony Corporation
OSTRZEŻENIE
NIE NALEŻY PATRZEĆ
BEZPOŚREDNIO PRZEZ
URZĄDZENIA OPTYCZNE
Aby nie dopuścić do pożaru lub
zagrożenia porażeniem prądem,
nie należy narażać urządzenia na
działanie deszczu lub wilgoci.
Informacja
Nie instalować urządzenia
w miejscach o ograniczonym
dostępie, na przykład w szafce na
książki lub gablotce.
Aby nie dopuścić do pożaru, nie należy
zakrywać otworów wentylacyjnych
urządzenia gazetami, obrusami,
zasłonami itp. Nie należy również
stawiać na nim zapalonych świec.
Aby nie dopuścić do pożaru lub
zagrożenia porażeniem prądem, nie
należy umieszczać na obudowie
urządzenia przedmiotów
wypełnionych płynami, np. wazonów.
W niektórych krajach mogą
obowiązywać specjalne przepisy
dotyczące utylizacji baterii zasilającej
ten produkt.
Informacje na ten temat można
uzyskać u władz lokalnych.
UWAGA — PRZY OTWARTYM
URZĄDZENIU WYSTĘPUJE
NIEWIDZIALNE
PROMIENIOWANIE LASERA
NALEŻY UNIKAĆ KONTAKTU
Z WIĄZKĄ LASERA
UWAGA — PRZY OTWARTYM
URZĄDZENIU WYSTĘPUJE
NIEWIDZIALNE
PROMIENIOWANIE LASERA
KLASY 1M
2
SPRZEDAWCA NIE PONOSI
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA
JAKIEKOLWIEK
BEZPOŚREDNIE,
PRZYPADKOWE LUB
DODATKOWE USZKODZENIA
BĄDź STRATY MATERIALNE
I FINANSOWE WYNIKAJĄCE
Z WAD LUB UŻYTKOWANIA
PRODUKTU.
Zastosowanie oznaczenia CE jest
ograniczone wyłącznie do krajów,
w których oznaczenie to jest
wymagane prawem, w przeważającej
mierze dotyczy to krajów EEA
(Europejska Strefa Ekonomiczna).
Pozbycie się Zużytego Sprzętu
(Stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Taki symbol na produkcie
lub jego opakowaniu
oznacza, że produkt nie
może być traktowany jako
odpad komunalny, lecz
powinno się go dostarczyć
do odpowiedniego punktu
zbiórki sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, w celu recyklingu.
Poprzez upewnię się, że dyspozycja
dotycząca produktu jest poprawna,
zapobiega się potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko
oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku niewłaściwego
postępowania. Recykling materiałów
pomoże w ochronie naturalnych
źródeł. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat
recyklingu tego produktu, należy
skontaktować się z naszym lokalnym
biurem, ze służbami oczyszczania
miasta lub ze sklepem, w którym
zakupiony został ten produkt.
Dotyczy następujących akcesoriów:
zdalne sterowanie, słuchawki
Uwaga dla użytkowników
Dotycząca dostarczonego
oprogramowania
• Prawo autorskie zabrania powielania
oprogramowania oraz towarzyszącej
mu instrukcji zarówno w całości, jak
i w części, a także wypożyczania
oprogramowania bez zgody
właściciela praw autorskich.
• Firma SONY nie ponosi w żadnym
wypadku odpowiedzialności za
jakiekolwiek szkody finansowe lub
utratę zysków, włączając w to
roszczenia osób trzecich, wynikające
z użytkowania oprogramowania
dostarczonego z tym rekorderem.
• W przypadku wystąpienia problemów
z oprogramowaniem wynikających
z błędów produkcyjnych, firma SONY
wymieni to oprogramowanie na nowe.
Firma SONY nie ponosi jednak
żadnej innej odpowiedzialności.
• Oprogramowanie dostarczone z tym
rekorderem nie może być używane
z żadnym innym urządzeniem niż to,
dla którego zostało przeznaczone.
• Należy pamiętać, że w związku
z nieustającymi działaniami
mającymi na celu poprawę jakości,
dane techniczne oprogramowania
mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
• Obsługa tego rekordera za pomocą
oprogramowania innego niż
dostarczone nie podlega gwarancji.
• Możliwość wyświetlania przez
oprogramowanie określonych
języków jest uzależniona od systemu
operacyjnego zainstalowanego
w komputerze. W celu uzyskania
najlepszych rezultatów należy
sprawdzić, czy zainstalowany system
operacyjny jest zgodny z językiem,
który ma być wyświetlany.
— Nie gwarantujemy, że wszystkie
języki będą prawidłowo
wyświetlane przez
oprogramowanie.
3
•
•
•
•
•
•
•
•
4
— Znaki utworzone przez
użytkownika oraz niektóre znaki
specjalne mogą nie być
wyświetlane.
W zależności od rodzaju tekstu oraz
znaków, tekst widoczny
w oprogramowaniu może nie
wyświetlać się prawidłowo
w urządzeniu. Może to być
spowodowane przez:
— Możliwości podłączonego
urządzenia.
— Nieprawidłowe funkcjonowanie
urządzenia.
Nazwa SonicStage i logo SonicStage
są znakami handlowymi lub
zarejestrowanymi znakami
handlowymi firmy Sony Corporation.
MD Simple Burner, OpenMG, „Magic
Gate”, „MagicGate Memory Stick”,
„Memory Stick”, Hi-MD, Net MD,
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus
i ich logo są znakami handlowymi
Sony Corporation.
Microsoft, Windows, Windows NT
i Windows Media są znakami
towarowymi lub zarejestrowanymi
znakami towarowymi firmy
Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub w innych
krajach.
IBM i PC/AT są zarejestrowanymi
znakami handlowymi firmy
International Business Machines
Corporation.
Macintosh jest znakiem handlowym
firmy Apple Computer, Inc.
w Stanach Zjednoczonych i/lub
innych krajach.
Pentium jest znakiem handlowym lub
zarejestrowanym znakiem
handlowym firmy Intel Corporation.
Technologię kodowania dźwięku
i patenty stosowane w MPEG
Layer-3 pozyskano od Fraunhofer IIS
i Thomson.
• Wszystkie pozostałe znaki towarowe
i zarejestrowane znaki towarowe są
znakami towarowymi lub
zarejestrowanymi znakami
towarowymi firm będących ich
właścicielami.
• W niniejszej instrukcji pominięto
znaki ™ i ®.
• CD and music-related data from
Gracenote, Inc., copyright © 20002004 Gracenote. Gracenote CDDB®
Client Software, copyright 2000-2004
Gracenote. This product and service
may practice one or more of the
following U.S. Patents: #5,987,525;
#6,061,680; #6,154,773, #6,161,132,
#6,230,192, #6,230,207, #6,240,459,
#6,330,593, and other patents issued
or pending. Services supplied and/or
device manufactured under license
for following Open Globe, Inc.
United States Patent 6,304,523.
Gracenote is a registered trademarks
of Gracenote. The Gracenote logo
and logotype, and the “Powered by
Gracenote” logo are trademarks of
Gracenote.
Program © 2001, 2002, 2003, 2004,
2005 Sony Corporation
Dokumentacja © 2005 Sony
Corporation
5
Spis treści
Informacje o dostępnych funkcjach i dostarczonych
instrukcjach ....................................................................10
Obsługa rekordera
Regulatory ..........................................................................14
Czynności wstępne ............................................................17
Nagrywanie płyty ................................................................21
Odtwarzanie płyty ..............................................................25
Korzystanie z menu ...........................................................27
Jak używać pozycji menu .........................................................................27
Lista menu .................................................................................................28
Różne sposoby nagrywania ..............................................30
Przed rozpoczęciem nagrywania .............................................................30
Wyświetlanie różnych informacji ............................................................31
Nagrywanie z mikrofonu .........................................................................32
Nagrywanie z odbiornika TV lub z radia
(Nagrywanie analogowe) ....................................................................34
Wybór trybu nagrywania .........................................................................34
Ręczne ustawianie poziomu głośności nagrywania ..............................35
Dodawanie znaczników początku utworu podczas nagrywania .........36
Nagrywanie bez tworzenia nowej grupy ................................................37
Aby rozpocząć/zatrzymać nagrywanie w synchronizacji ze
źródłem dźwięku (Nagrywanie zsynchronizowane) ........................38
6
Różne sposoby odtwarzania .............................................40
Wyświetlanie różnych informacji ............................................................40
Wybór trybu odtwarzania ........................................................................41
Wyszukiwanie utworu (Wyszukiwanie) .................................................44
Wybór jakości dźwięku
(Korektor 6-zakresowy) ......................................................................46
Edycja nagranych utworów ...............................................48
Przed rozpoczęciem edycji .......................................................................48
Dodawanie tytułów (Wprowadzanie tytułów) ......................................48
Przypisywanie utworów lub grup do nowej grupy
(Ustawienie grupowe) .........................................................................52
Dezaktywacja ustawienia grupowego (Rozbijanie grupy) ...................53
Przenoszenie nagranych utworów lub grup (Przesuwanie) .................53
Kasowanie utworów i całej płyty (Usuwanie) .......................................55
Dzielenie utworu (Dzielenie) ..................................................................57
Łączenie utworów (Łączenie) .................................................................58
Formatowanie płyty (Formatowanie) ....................................................59
Pozostałe czynności ..........................................................60
Zmiana wyświetlanych pozycji menu (Tryb menu) ..............................60
Ochrona słuchu (AVLS) ..........................................................................60
Wyłączanie sygnałów dźwiękowych .......................................................60
Oszczędzanie mocy akumulatora (Podświetlenie
elektroluminescencyjne) .....................................................................61
Zapisywanie ustawień poszczególnych płyt (Pamięć płyty) ................62
Szybkie rozpoczęcie odtwarzania (Tryb Quick) ...................................63
Wybór trybu płyty (Tryb płyty) ...............................................................63
Zmiana kierunku przewijania treści wyświetlacza ................................64
Wybieranie języka wyświetlacza .............................................................64
Używanie rekordera z komputerem .................................65
Co można zrobić dzięki połączeniu z komputerem ..............................65
Podłączanie rekordera do komputera ....................................................66
Przechowywanie na płycie danych, które nie są danymi audio ...........67
Przeglądanie zapisanych na płycie danych, które nie są
danymi audio (Lista plików) ...............................................................68
7
Informacje dodatkowe .......................................................70
Środki ostrożności ....................................................................................70
Parametry techniczne ...............................................................................72
Rozwiązywanie problemów i objaśnienia ........................74
Rozwiązywanie problemów .....................................................................74
Komunikaty ...............................................................................................83
Objaśnienia ................................................................................................89
8
Obsługa oprogramowania
Do czego służy program SonicStage/
MD Simple Burner ..........................................................94
Instalowanie ........................................................................96
Zapewnienie wymaganego środowiska systemowego ..........................96
Instalowanie oprogramowania na komputerze .....................................97
Korzystanie z SonicStage .................................................99
Importowanie danych audio ....................................................................99
Przesyłanie danych audio z komputera do urządzenia
MD Walkman .....................................................................................101
Przesyłanie z powrotem danych audio z urządzenia
MD Walkman do komputera ...........................................................103
Zapis danych audio na płycie CD-R/CD-RW .....................................106
Korzystanie z SonicStage Help .............................................................108
Odwoływanie się do SonicStage Help ..................................................110
Korzystanie z programu MD Simple Burner ..................112
Przed użyciem programu MD Simple Burner .....................................112
Nagrywanie przy użyciu funkcji urządzenia MD Walkman
(Tryb uproszczony) ............................................................................113
Nagrywanie przy użyciu funkcji komputera
(Tryb standardowy) ...........................................................................114
Pozostałe informacje .......................................................116
Odinstalowywanie programu SonicStage/MD Simple Burner ..........116
O ochronie praw autorskich ..................................................................117
Rozwiązywanie problemów ...................................................................118
Indeks .......................................................................................................121
9
Informacje o dostępnych funkcjach
i dostarczonych instrukcjach
W tej sekcji opisano funkcje przenośnego rekordera MiniDisc oraz dostarczone
z nim instrukcje. Prosimy o zapoznanie się z instrukcjami dotyczącymi
poszczególnych zastosowań rekordera.
Więcej informacji na temat Hi-MD
„Hi-MD” jest nowym formatem płyt MiniDisc oferującym bardziej zaawansowane
możliwości niż standardowy format MD.
Ulotka „Co można robić z urządzeniem Hi-MD Walkman”
W tej ulotce opisano najważniejsze właściwości urządzenia
Hi-MD Walkman oraz różnice w stosunku do standardowego
urządzenia MD Walkman.
Korzystanie z rekordera
Urządzenie umożliwia nagrywanie z odtwarzacza CD lub mikrofonu, a następnie
słuchanie wykonanych nagrań.
Obsługa rekordera (strony od 12 do 93)
W tej sekcji opisano wszystkie funkcje rekordera. Zawiera ona
również szczegółowe informacje na temat problemów, które można
napotkać podczas użytkowania rekordera, sposobów ich
rozwiązywania, a także informacje na temat postępowania
w przypadku pojawienia się komunikatu na wyświetlaczu.
, Po napotkaniu jakiegokolwiek problemu lub w razie potrzeby
uzyskania dodatkowych wyjaśnień
Należy skorzystać z sekcji „Rozwiązywanie problemów
i objaśnienia” (strona 74).
10
Korzystanie z rekordera podłączonego do komputera
Znajdujące się w zestawie oprogramowanie SonicStage umożliwia przesyłanie
danych audio między rekorderem a komputerem.
Znajdujące się w zestawie oprogramowanie MD Simple Burner umożliwia
nagrywanie danych audio na rekorderze.
Płyty audio CD
Internet
Pliki muzyczne
Obsługa oprogramowania (strony od 94 do 120)
W tej sekcji opisano instalację i podstawowe czynności obsługi dostarczonego
oprogramowania SonicStage/MD Simple Burner.
SonicStage Help
Jest to pomoc elektroniczna, którą można wyświetlić na
ekranie komputera.
Pomoc elektroniczna zawiera szczegółowy opis obsługi
oraz informacje na temat oprogramowania SonicStage.
Z pomocy elektronicznej można również korzystać po
napotkaniu jakichkolwiek problemów podczas
korzystania z programu SonicStage.
Uwagi dotyczące sekcji „Obsługa oprogramowania”
• W sekcji „Obsługa oprogramowania” oznaczenie „Net MD” dotyczy rekordera z włożoną
płytą standardową, natomiast oznaczenie „Hi-MD” dotyczy rekordera z włożoną płytą Hi-MD
lub płytą standardową w trybie Hi-MD.
• Elementy wyświetlane na ilustracjach zamieszczonych w tej sekcji mogą różnić się od
rzeczywistych elementów wyświetlanych przez oprogramowanie.
• Opisy zawarte w tej sekcji zakładają znajomość podstawowych czynności obsługi systemu
Windows. Szczegółowe informacje na temat korzystania z komputera i systemu operacyjnego
można znaleźć w odpowiednich instrukcjach.
• Opisy w tej sekcji traktują w sposób ogólny o produktach Hi-MD/Net MD. Z tego powodu
niektóre opisy (i niektóre ilustracje) mogą nie mieć zastosowania dla tego produktu Hi-MD/
Net MD. Należy także skorzystać z instrukcji obsługi tego produktu Hi-MD/Net MD.
11
Dostarczone akcesoria
Zasilacz sieciowy (1)
Zdalne sterowanie (1)
Słuchawki (1)
Modele amerykańskie oraz
chińskie mają na przewodzie
założony filtr zaciskowy.
Przewód USB (1)
Akumulator niklowowodorkowy NH-14WM (1)
Pojemnik akumulatora
(1)
Filtry zaciskowe nie są założone na
przewodzie w modelach azjatyckich,
afrykańskich i turystycznych.
Pojemnik baterii (1)
Przewód optyczny (nie dotyczy modeli amerykańskich) (1)
Filtry zaciskowe (małe)
• do modeli amerykańskich i chińskich (2)
• do modeli europejskich, australijskich, koreańskich i produkowanych na rynek
Hong Kongu (3)
Płyta CD-ROM (SonicStage/MD Simple Burner) (1)*
Sakwa (1)
* Nie należy odtwarzać płyty CD-ROM za pomocą odtwarzacza płyt audio CD.
Uwaga
Używając tego urządzenia należy przestrzegać poniższych zaleceń, aby uniknąć wypaczenia
obudowy i nieprawidłowego działania.
• Uważaj, aby nie siadać, gdy
• Uważaj, aby nie wkładać urządzenia do
urządzenie znajduje się w tylnej
torby po owinięciu go przewodem słuchawek
kieszeni spodni.
ze zdalnym sterowaniem i nie wystawiać
torby na działanie silnych uderzeń.
12
Korzystanie z dostarczonych filtrów zaciskowych
Z tym urządzeniem dostarczane są poniższe filtry zaciskowe. W przypadku
korzystania z urządzenia podłączonego do komputera należy zamocować filtry
zaciskowe w opisany sposób. (Filtr zaciskowy należy zamocować w celu spełnienia
odpowiednich standardów zgodności elektromagnetycznej.) Nie trzeba mocować
filtrów zaciskowych, jeśli urządzenie jest używane bez podłączenia do komputera.
• W przypadku znajdującego się w zestawie zdalnego sterowania: mały
filtr zaciskowy/ESD-SR-110
(do modeli europejskich, australijskich, koreańskich
i produkowanych na rynek Hong Kongu)
• W przypadku opcjonalnego mikrofonu stereofonicznego
(ECM-MS907/ECM-MS957): mały filtr zaciskowy/ESD-SR-110
(nie dotyczy modeli azjatyckich, afrykańskich i turystycznych)
• W przypadku opcjonalnego kabla liniowego (RK-G129/RK-G136):
mały filtr zaciskowy/ESD-SR-110
(nie dotyczy modeli azjatyckich, afrykańskich i turystycznych)
1
2
3
1
2
Otwórz filtr zaciskowy.
3
Zamknij filtr zaciskowy. Upewnij się, że zatrzaski są całkowicie zamknięte.
Obsługa rekordera
Informacje o odległości wtyczki
podłączanej do rekordera znajdują
się w punkcie 2 poniżej.
Podłącz filtry zaciskowe w następujący sposób.
W przypadku znajdującego się w zestawie zdalnego sterowania: owiń przewód
wokół filtra zaciskowego jeden raz/ok. 4 cm od wtyczki
W przypadku opcjonalnego mikrofonu stereofonicznego: owiń przewód wokół
filtra zaciskowego jeden raz/ok. 4 cm od wtyczki
W przypadku opcjonalnego kabla liniowego: przełóż przewód przez filtr
zaciskowy/ok. 1 cm od wtyczki
13
Regulatory
Rekorder
A Gniazdo MIC (PLUG IN
POWER)1)
B Gniazdo LINE IN (OPT)
C Przełącznik HOLD
Przesuń przełącznik w kierunku
wskazywanym przez strzałkę, aby
wyłączyć przyciski rekordera.
Używaj tej funkcji, aby zapobiec
przypadkowemu naciśnięciu
przycisków podczas przenoszenia
rekordera.
D Okienko wyświetlacza
E Przełącznik OPEN
F Pokrętło jog
(N (odtwarzanie)/ENT)
G Przycisk . (AMS, szybko do
tyłu), > (AMS, szybko do przodu)
H Komora na baterie
I Przycisk X (pauza)
14
J
K
L
M
Przycisk VOL (głośność) +1), –
Gniazdo i (słuchawki)
Przycisk REC(+N)/T MARK
Przycisk •SEARCH/•LIGHT/
MENU2)
N Przycisk x (stop) • CANCEL/CHG
O Gniazdo DC IN 3V
P Gniazdo podłączania przewodu
USB
Q Pokrywa gniazda podłączania
przewodu
USB
R Styki pojemnika baterii
alkalicznych
1) Obok
przycisku VOL + i gniazda MIC
(PLUG IN POWER) znajdują się wypukłe
punkty.
2) • informuje, że dana funkcja wymaga
lekkiego naciśnięcia przycisku.
informuje, że dana funkcja wymaga
naciśnięcia i przytrzymania przycisku
przez co najmniej 2 sekundy.
Okienko wyświetlacza rekordera
A Obszar wyświetlacza informujący
o działaniu urządzenia
Wyświetla informacje o pracy
urządzenia.
x: zatrzymanie
N: odtwarzanie
X: pauza
m: szybko do tyłu
M: szybko do przodu
., >: AMS
: nagrywanie/pauza nagrywania
B Obszar wyświetlacza informujący
o działaniu wybranej funkcji
Wyświetla informacje o trybie
pracy, trybie odtwarzania,
wybranej pozycji menu, itp.
C Wskaźnik akumulatora
Pokazuje przybliżony stan
naładowania akumulatora. Jeśli
akumulator jest słaby, wskaźnik
staje się pusty i zaczyna migać.
D Obszar wyświetlacza informujący
o numerze utworu i numerze grupy
Wyświetla numer utworu lub
numer grupy.
E Obszar wyświetlacza zawierający
informacje tekstowe
Wyświetla tytuły, pozycje menu,
komunikaty o błędach, itp. Przed
tytułami wyświetlane są
następujące ikony.
: nazwa utworu
: nazwa wykonawcy*
: nazwa albumu*
: nazwa grupy
: nazwa płyty
* Wyświetlana tylko w przypadku płyt
używanych w trybie Hi-MD.
F Obszar wyświetlacza informujący
o czasie
Wyświetla czas, który upłynął, lub
czas pozostały do końca utworu,
płyty, itp.
15
Słuchawki ze zdalnym sterowaniem
A
B
E
C
F
D
A Pokrętło VOL (głośność) +, –
B Przełącznik HOLD
Przesuń przełącznik w kierunku
wskazywanym przez strzałkę, aby
wyłączyć przyciski na pilocie.
Używaj tej funkcji, aby zapobiec
przypadkowemu naciśnięciu
przycisków podczas przenoszenia
rekordera.
16
G
C Zaczep
D Przycisk
(grupa) +, –
E Przycisk NX (odtwarzanie,
pauza)
F Przycisk x (stop)
G Przycisk . (AMS, szybko do
tyłu), > (AMS, szybko do
przodu)
Czynności wstępne
Przed użyciem urządzenia należy naładować akumulator.
1
Włóż akumulator.
1 Przesuń suwak OPEN, aby 2 Najpierw włóż biegun E
otworzyć pokrywę kieszeni
na baterie.
2
3 Zamknij pokrywę.
akumulatora NH-14WM.
Ładowanie akumulatora.
1 Podłącz zasilacz sieciowy do gniazda
DC IN 3V rekordera i do gniazda
sieciowego.
Zasilacz
sieciowy
Do gniazda
sieciowego
2 Naciśnij x • CANCEL/CHG.
Na wyświetlaczu pojawia się
„Charging” i rozpoczyna się
ładowanie. Po zakończeniu
ładowania „Charging” znika.
x•
CANCEL/
CHG
Do gniazda
DC IN 3V
Upewnij się, że
pokrywa jest
zamknięta.
ciąg dalszy
17
z
• Jeśli po krótkiej chwili wyświetlacz zgaśnie,
akumulator jest w pełni naładowany.
• Jeśli w chwili rozpoczęcia ładowania
akumulator jest całkowicie rozładowany,
jego pełne naładowanie zajmie około
3,5 godziny. Czas ładowania może być
różny, w zależności od stanu akumulatora.
Stosowanie baterii alkalicznych w celu przedłużenia działania
1 Podłącz pojemnik baterii do rekordera.
2 Włóż baterię alkaliczną LR6 (rozmiar AA).
Najpierw włóż biegun E baterii.
Tył rekordera
3
Podłącz przewody.
Podłącz słuchawki ze zdalnym sterowaniem do gniazda i.
Wsuń do oporu
Do gniazda i
18
4
Odblokuj przyciski.
Przesuń przełącznik HOLD na rekorderze lub na zdalnym sterowaniu w kierunku
przeciwnym do wskazywanego przez strzałkę (.), aby odblokować przyciski.
HOLD
HOLD
Dotyczy modeli z dostarczonym
adapterem wtyku zasilacza
sieciowego
Jeżeli zasilacz sieciowy nie pasuje do
gniazda sieciowego, należy zastosować
adapter.
Kiedy naładować akumulator lub
wymienić baterię
Stan naładowania akumulatora (baterii)
można sprawdzić w okienku wyświetlacza
rekordera.
Spadek mocy akumulatora
Uwagi
• Jeśli w trakcie ładowania akumulatora
użytkownik będzie próbował korzystać
z rekordera, ładowanie zostanie przerwane.
• Z powodu właściwości akumulatora jego
pojemność może być mniejsza niż zwykle,
gdy akumulator jest używany po raz
pierwszy lub po długim okresie przerwy.
W takim wypadku należy kilkakrotnie
naładować i rozładować akumulator.
W ten sposób zostanie przywrócona
normalna pojemność akumulatora.
• Podczas nagrywania i edycji najlepiej
korzystać z zasilania sieciowego.
W przypadku zasilania rekordera
z akumulatora, należy używać w pełni
naładowanego akumulatora bądź nowej
baterii alkalicznej.
• Jeśli rekorder jest zasilany z baterii, należy
korzystać z baterii alkalicznych. Użycie
innego typu może skrócić czas pracy
baterii albo przyczynić się do obniżenia
wydajności akumulatora używanego razem
z baterią.
m
Słaby akumulator
m
Akumulator jest wyczerpany.
Na wyświetlaczu miga „LOW
BATTERY”, zasilanie wyłącza się.
Wskaźnik baterii wyświetla przybliżony
poziom naładowania baterii. W zależności
od warunków lub środowiska działania
poziom naładowania może być większy lub
mniejszy niż wskazywany.
19
Czas pracy baterii1)
Podczas nieprzerwanego nagrywania w trybie Hi-MD
(Jednostka: godziny w przybliżeniu)(JEITA2))
Typ płyty
Baterie
Linear PCM
Hi-SP
5,5
7,5
8,5
LR64)
2
3
3
NH-14WM + LR6
8
11,5
12,5
NH-14WM
5
7,5
8,5
LR6
4
6
6,5
NH-14WM + LR6
9,5
14,5
16,5
Płyta Hi-MD 1GB NH-14WM3)
Standardowa
płyta 60/74/80minutowa
Hi-LP
1) W
trakcie pomiaru opcję „EL Light” ustawiono na „Auto Off” (strona 61).
2) Wartość zmierzona według standardu JEITA (Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
3) W przypadku korzystania z całkowicie (100%) naładowanego akumulatora niklowowodorkowego
4) W przypadku korzystania z baterii alkalicznej Sony LR6 (rozmiar AA) (wyprodukowanej
w Japonii)
Podczas nieprzerwanego odtwarzania w trybie Hi-MD
(Jednostka: godziny w przybliżeniu)(JEITA)
Typ płyty
Baterie
Linear
PCM
Hi-SP
Hi-LP
MP31)
Płyta Hi-MD
1GB
NH-14WM
9
12,5
14,5
13
LR6
9,5
13,5
15,5
14,5
NH-14WM + LR6
20
28,5
33
30
NH-14WM
7,5
12
15
13,5
Standardowa
płyta 60/74/80minutowa
1) Prędkość
LR6
8
13
16
14,5
NH-14WM + LR6
17
27,5
34
30,5
transmisji utworów 128 kbps
Podczas nieprzerwanego odtwarzania w trybie MD
(Jednostka: godziny w przybliżeniu)(JEITA)
Typ płyty
Baterie
SP
LP2
LP4
Standardowa
płyta 60/74/80minutowa
NH-14WM
13,5
15
15,5
LR6
16
17,5
18,5
NH-14WM + LR6
32
35,5
37
Uwagi
• Przed wymianą baterii należy zatrzymać rekorder.
• W przypadku korzystania z płyty Hi-MD o pojemności 1GB czas nagrywania ciągłego może
ulec skróceniu, jeżeli wykonywane są wielokrotne, krótkie nagrania.
20
Nagrywanie płyty
W tej sekcji opisano podstawowe czynności umożliwiające
wykonywanie cyfrowych nagrań przy użyciu przewodu optycznego
podłączonego do odtwarzacza CD, cyfrowego odbiornika TV lub
innego urządzenia cyfrowego. Należy się upewnić, że używany jest
przewód optyczny.
Uwaga
Nie można nagrywać w trybie MD w przypadku nagrywania bezpośrednio na rekorderze, bez
korzystania z komputera. Za pomocą tego rekordera można nagrywać w trybie Hi-MD.
1
Podłącz przewody. (Wsuń do oporu wtyki przewodów do odpowiednich
gniazd, aby były pewnie podłączone.)
1 Podłącz zasilacz sieciowy do rekordera
i do gniazdka elektrycznego.
Zasilacz
sieciowy
2 Podłącz przewód optyczny do rekordera
i do urządzenia zewnętrznego.
Odtwarzacz CD,
odtwarzacz MD,
odtwarzacz
DVD itp.
Do gniazda
sieciowego
Do gniazda wyjścia cyfrowego (optycznego)
Do gniazda
DC IN 3V
Upewnij się, że
pokrywa jest
zamknięta.
Wtyk
optyczny
mini
Wtyk
optyczny
Przewód
optyczny*
Do gniazda
LINE IN (OPT)
∗ Patrz „Akcesoria
opcjonalne” (strona 73).
ciąg dalszy
21
2
Włóż płytę do nagrywania.
1 Przesuń suwak OPEN, aby otworzyć
pokrywę.
2 Włóż płytę w taki sposób, aby etykieta
była skierowana do przodu i naciśnij
pokrywę, aby ją zamknąć.
Sprawdź, czy
zabezpieczenie
przed
nagrywaniem
jest zamknięte.
3
Potwierdź tryb pracy.
Ten rekorder posiada dwa tryby pracy, „Hi-MD” i „MD”. Tryb pracy jest określany
automatycznie przy każdorazowym włożeniu płyty. Po włożeniu płyty należy
sprawdzić tryb obsługi w okienku wyświetlacza rekordera.
Za pomocą tego rekordera można nagrywać jedynie w trybie „Hi-MD”. Nie można
nagrywać w trybie „MD”. Chcąc nagrywać w trybie „MD”, na przykład, aby płytę
można było odtwarzać na innym urządzeniu bez technologii Hi-MD, podłącz rekorder
do komputera i skorzystaj z dostarczonego oprogramowania, aby wykonać nagranie
w trybie MD (więcej informacji w części „Obsługa oprogramowania”).
Wskaźnik „Hi-MD” świeci, gdy trybem obsługi jest Hi-MD,
natomiast wskaźnik „MD” świeci, gdy trybem obsługi jest MD.
• W przypadku korzystania z płyty Hi-MD o pojemności 1GB ustawionym trybem
pracy będzie zawsze Hi-MD.
• W przypadku korzystania z płyty standardowej (60/74/80 minut) tryb pracy można
ustawić w następujący sposób.
Stan płyty
Czysta płyta
Tryb pracy
Tryb jest ustawiony zgodnie z wartością parametru
„Disc Mode” w menu.1)
, Nagrywając na tym rekorderze, ustaw opcję „Disc Mode”
na „Hi-MD” aby trybem pracy był „tryb Hi-MD”.
Hi-MD
Płyta zawiera materiał
nagrany w trybie Hi-MD
Płyta zawiera materiał
MD
, Nie można wykorzystać tego rekordera do nagrywania
nagrany w trybie MD
w trybie MD. Nagrywanie w „trybie MD” jest możliwe
przy wykorzystaniu dostarczonego oprogramowania.
1) Informacje
na temat ustawienia „Disc Mode” można uzyskać w części „Wybór trybu płyty
(Tryb płyty)” (strona 63).
22
4
Nagraj płytę.
1 Wybierz i wstrzymaj odtwarzanie (pauza)
na urządzeniu, z którego ma się odbywać
nagrywanie.
2 Upewnij się, że w okienku wyświetlacza
pojawił się wskaźnik x.
Upewnij się, że wyświetla się wskaźnik x.
PAUSE
Podłączone urządzenie
3 Kiedy rekorder jest zatrzymany, naciśnij
pokrętło jog (N/ENT), przytrzymując
jednocześnie REC(+N)/T MARK.
Pojawi się wskaźnik „REC”
i rozpocznie się nagrywanie.
REC(+N)/
T MARK
4 Włącz odtwarzanie utworu, który ma być
nagrywany.
Po włożeniu wcześniej nagranej płyty
nagrywanie rozpocznie się od miejsca
po istniejącej zawartości.
Znaczniki początku utworu są
dodawane automatycznie w tych
samych miejscach, co w podawanych
przez źródło dźwięku, a zawartość
jest nagrywana razem jako grupa.
PAUSE
Pokrętło jog
(N/ENT)
Podłączone urządzenie
Aby
Nacisnąć
Zatrzymać
Naciśnij x.
Wstrzymać (pauza)
Naciśnij X1).
Naciśnij ponownie X, aby wznowić nagrywanie.
Wyjąć płytę
Naciśnij x i otwórz pokrywę. (Pokrywa nie otwiera się,
jeśli wyświetlane jest „SYSTEM FILE WRITING”.)
chwili ponownego naciśnięcia X i wznowienia nagrywania podczas pauzy dodany zostanie
znak początku utworu i pozostała część utworu będzie traktowana jako nowy utwór.
1) W
23
Uwagi
• Nagrywając na płycie Hi-MD
o pojemności 1GB, podłącz zasilacz
sieciowy do rekordera, całkowicie naładuj
akumulator (wskaźnik poziomu
naładowania pokazuje
), lub użyj
nowej baterii alkalicznej (wskaźnik
poziomu naładowania pokazuje
).
Podczas próby rozpoczęcia nagrywania na
płycie Hi-MD o pojemności 1GB może
pojawić się komunikat „NOT ENOUGH
POWER TO REC”, a nagrywanie nie
zostanie zrealizowane, nawet jeśli
wskaźnik poziomu naładowania wskazuje
wystarczający poziom naładowania, gdy
rekorder jest zatrzymany lub w trybie
odtwarzania. Dzieje się tak, ponieważ
rekorder posiada mechanizm, który
uniemożliwia nagrywanie, gdy poziom
naładowania akumulatora zostaje przezeń
oceniony jako niewystarczający z powodu
dużego zużycia energii przy nagrywaniu na
płycie Hi-MD o pojemności 1GB.
• Podczas nagrywania rekorder należy
umieścić w stabilnym, pozbawionym drgań
miejscu.
• Jeśli nagrywanie rozpocznie się zanim
wskaźnik x pojawi się na wyświetlaczu,
pierwszych kilka sekund materiału może
nie zostać nagranych. Przed rozpoczęciem
nagrywania sprawdź, czy wyświetla się
wskaźnik x.
• Nie należy przesuwać ani potrząsać
rekordera czy wyłączać źródła zasilania
w trakcie nagrywania, lub gdy wyświetlony
jest wskaźnik „DATA SAVE” lub
„SYSTEM FILE WRITING”.
W przeciwnym wypadku dane nagrywane
do tej chwili mogą nie zostać zapisane na
płycie, lub może dojść do ich uszkodzenia.
• Nie można wykonać nagrania, gdy na
płycie nie ma wystarczającej ilości wolnego
miejsca.
• Jeżeli zasilanie jest przerwane
(np. w momencie wyjęcia baterii lub jej
wyczerpania, lub odłączenia zasilacza)
podczas nagrywania lub edycji, lub
w momencie gdy na wyświetlaczu pojawia
się „DATA SAVE” lub „SYSTEM FILE
WRITING”, otworzenie kieszeni możliwe
jest dopiero po ponownym podłączeniu
zasilania.
24
z
• Rekorder jest fabrycznie ustawiony na
tworzenie nowej grupy przy
każdorazowym wykonywaniu nagrania.
Jeśli grupa nie ma być tworzona, należy dla
parametru „Group REC” wybrać wartość
„Off” (strona 37).
• Aby rozpocząć nagrywanie od określonego
miejsca na płycie, należy wstrzymać
działanie rekordera w wybranym miejscu,
a następnie rozpocząć nagrywanie.
• Podczas nagrywania można monitorować
dźwięk. Zmiana poziomu głośności nie ma
wpływu na poziom nagrywania.
Odtwarzanie płyty
1
Włóż nagraną płytę.
1 Przesuń suwak OPEN, aby otworzyć
2 Włóż płytę w taki sposób, aby etykieta
pokrywę.
2
była skierowana do przodu i naciśnij
pokrywę, aby ją zamknąć.
Rozpocznij odtwarzanie płyty.
1 Naciśnij pokrętło jog (N/ENT) na
rekorderze.
Naciśnij NX na zdalnym sterowaniu.
2 Naciśnij VOL + lub – aby wyregulować
głośność na rekorderze.
Obróć pokrętło VOL +, – na zdalnym
sterowaniu.
Poziom głośności pojawi się na
wyświetlaczu.
VOL +, –
X
x
Pokrętło jog
(NENT)
VOL +, –
NX
x
., >
+, –
., >
Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij x.
Odtwarzanie rozpocznie się od miejsca ostatniego zatrzymania odtwarzania. Zatrzymany
rekorder zostanie automatycznie wyłączony po upływie około 10 sekund (w przypadku
korzystania z baterii) lub 3 minut (w przypadku korzystania z zasilacza sieciowego).
25
Aby
Obsługa na rekorderze
Obsługa na zdalnym
sterowaniu
Zatrzymać
Naciśnij x.
Naciśnij x.
Wstrzymać (pauza)
Naciśnij X. Naciśnij
ponownie X, aby wznowić
odtwarzanie.
Naciśnij NX. Naciśnij
ponownie NX, aby wznowić
odtwarzanie.
Wybrać utwór
bezpośrednio,
korzystając z numeru
lub nazwy utworu
Obróć pokrętło jog, aby
wybrać utwór, a następnie
naciśnij pokrętło jog
(N/ENT), aby zatwierdzić.
—
Odnaleźć początek
bieżącego utworu lub
poprzedniego utworu
Naciśnij .. Naciśnij
Naciśnij .. Naciśnij
kilkakrotnie ., aż
kilkakrotnie ., aż znajdziesz
znajdziesz początek żądanego początek żądanego utworu.
utworu.
Odnaleźć początek
następnego utworu
Naciśnij >.
Naciśnij >.
Przejść do tyłu lub do
przodu
Naciśnij i przytrzymaj .
lub >.
Naciśnij i przytrzymaj . lub
>.
Przejść do następnej
lub poprzedniej grupy
podczas odtwarzania
utworu z grupy.1)
—
Naciśnij
Rozpocząć od
pierwszego utworu na
płycie
Kiedy rekorder jest
zatrzymany, naciśnij
i przytrzymaj pokrętło jog
(N/ENT) przez co najmniej
2 sekundy.
Kiedy rekorder jest
zatrzymany, naciśnij
i przytrzymaj NX przez co
najmniej 2 sekundy.
Wyjąć płytę
Naciśnij x i otwórz
pokrywę.2)
Naciśnij x i otwórz pokrywę.2)
1) Powoduje
+ lub –.
przejście na początek co 10-go utworu podczas odtwarzania płyty, która nie zawiera
ustawień grupowych, lub podczas odtwarzania zakładek.
otwarciu pokrywy odtwarzanie rozpocznie się od początku pierwszego utworu.
2) Po
Uwaga
Dźwięk może przeskakiwać podczas
odtwarzania, jeśli:
• rekorder jest poddawany silnym,
powtarzającym się wstrząsom.
• odtwarzana jest zabrudzona lub
porysowana płyta.
Podczas korzystania z płyty w trybie Hi-MD
dźwięk może zaniknąć na maksymalnie
12 sekund.
26
Korzystanie z menu
Jak używać pozycji menu
Rekorder oferuje wiele menu zawierających przydatne funkcje nagrywania,
odtwarzania, edycji itp.
Aby określić ustawienia dla pozycji menu, należy wykonać poniższą procedurę.
Jeśli obsługa menu odbywa się po raz pierwszy od zakupu rekordera, na
wyświetlaczu pojawia się „Menu Mode”. Przed skorzystaniem z menu można
ustawić Menu Mode na „Advanced” (pokazują się wszystkie funkcje menu) lub
„Simple” (pokazują się tylko podstawowe opcje menu). Informacje na temat
ustawiania trybu menu można znaleźć w sekcji „Zmiana wyświetlanych pozycji
menu (Tryb menu)” (strona 60).
x • CANCEL
Pokrętło jog
MENU
Pokrętło jog (N/ENT)
Obróć, aby
wybrać
Naciśnij, aby
uruchomić
1
Naciśnij i przytrzymaj MENU przez co najmniej 2 sekundy, aby wejść do menu.
2
3
4
Obróć pokrętło jog, aby wybrać pozycję.
Naciśnij pokrętło jog (N/ENT), aby zatwierdzić wybór.
Powtórz czynności 2 i 3.
Ustawienie zostanie wprowadzone po naciśnięciu pokrętła jog (N/ENT).
Aby wrócić do poprzedniego ustawienia
Naciśnij x • CANCEL.
Aby anulować czynność podczas ustawiania
Naciśnij x • CANCEL przez co najmniej 2 sekundy.
27
Lista menu
W poniższej tabeli przedstawiono pozycje menu, które można wybrać. Zmiany
ustawień pozycji menu można dokonać tylko za pomocą rekordera.
Pozycje wymienione w kolumnie „Menu 1” są pozycjami, które można wybrać po
wejściu do menu, natomiast pozycje wymienione w kolumnie „Menu 2” to pozycje
dostępne po wybraniu pozycji w Menu 1.
Wszystkie pozycje menu można wyświetlić wyłącznie po wybraniu dla opcji „Menu
Mode” ustawienia „Advanced”. Pozycje menu oznaczone gwiazdką (*) nie są
wyświetlane, gdy dla opcji „Menu Mode” zostało wybrane ustawienie „Simple”.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w sekcji „Zmiana wyświetlanych
pozycji menu (Tryb menu)” (strona 60).
Uwaga
W zależności od warunków działania i ustawień płyty mogą być wyświetlane różne wskaźniki.
Pozycje menu mogą być wyświetlane w innych językach. Szczegółowe informacje
można znaleźć w sekcji „Wybieranie języka wyświetlacza” (strona 64).
Menu 1
Edit
Display
Menu 2
Funkcja
Strona
Title Input*
Dodawanie nazwy utworu, nazwy
wykonawcy, nazwy albumu, nazwy
grupy lub nazwy płyty.
strona 48
Group Set*
Przypisuje nagrane utwory lub grupy strona 52
do nowej grupy.
GroupRelease*
Dezaktywuje ustawienia grupowe.
strona 53
Move*
Zmienia kolejność utworów lub
grup.
strona 53
Erase
Kasuje utwory, grupy lub całą
zawartość płyty.
strona 55
Format*
Formatuje płytę i przywraca ją do
stanu, w jakim była w chwili zakupu
(tylko w trybie Hi-MD).
strona 59
Lap Time
Wyświetla w okienku wyświetlacza
różne informacje, takie jak stan
rekordera itp.
strona 31,
strona 40
1 Remain
Tr Property
REC Remain
All Remain
Play Mode
28
MainPlayMode
Wybiera utwory wg kategorii, takich strona 41
jak nazwa grupy albo nazwa
wykonawcy.
Sub PlayMode
Wybiera typ odtwarzania, taki jak
odtwarzanie pojedynczego utworu
lub odtwarzanie w kolejności losowej.
Repeat
Odtwarza wielokrotnie.
Menu 1
Sound
REC Settings
File List
Option
Menu 2
Funkcja
Strona
Normal
Odtwarza z normalną jakością
dźwięku.
strona 46
Sound EQ
Umożliwia ustawienie jakości
dźwięku.
REC Mode
Wybiera tryb nagrywania
(PCM, Hi-SP lub Hi-LP).
REC Level*
Umożliwia ręczną regulację poziomu strona 35
nagrywania.
MIC AGC*
Ustawia tryb regulacji poziomu
sygnału podczas nagrywania
z mikrofonu.
strona 33
MIC Sens*
Ustawia czułość mikrofonu, aby
pasowała do dźwięku źródłowego.
strona 32
Time Mark*
Automatycznie dodaje znaczniki
początku utworu w określonych
odstępach czasu.
strona 36
Group REC*
Umożliwia utworzenie lub
strona 37
rezygnację z utworzenia nowej grupy
dla każdej czynności nagrywania
(Nagrywanie grupowe).
SYNC REC*
Upraszcza czynności wykonywane
podczas nagrywania cyfrowego
(Nagrywanie zsynchronizowane).
—
Wyświetla listę danych, nie będących strona 68
danymi audio, znajdujących się na
płycie używanej w trybie Hi-MD.
strona 34
strona 38
Menu Mode
Zmienia wyświetlane pozycje menu. strona 60
AVLS*
Ustawia ograniczenie maksymalnej
głośności w celu ochrony słuchu.
strona 60
Beep*
Włącza lub wyłącza sygnał
dźwiękowy.
strona 60
EL Light
Włącza lub wyłącza okienko
wyświetlacza.
strona 61
Disc Memory*
Zapisuje ustawienia rekordera
(Disc Memory).
strona 62
Quick Mode*
Ustawia rekorder w trybie szybkiego strona 63
rozpoczęcia odtwarzania.
Disc Mode
Wybór trybu MD lub trybu Hi-MD
po włożeniu czystej płyty.
Jog Dial*
Zmienia kierunek przewijania treści strona 64
wyświetlacza podczas obracania
pokrętła jog.
Language
Wybiera język komunikatów
pojawiających się na wyświetlaczu.
strona 63
strona 64
29
Różne sposoby nagrywania
Przed rozpoczęciem
nagrywania
Informacje o trybach pracy
Ten rekorder posiada dwa tryby pracy,
„Hi-MD” i „MD”. Tryb pracy jest
określany automatycznie przy
każdorazowym włożeniu płyty. Po
włożeniu płyty należy sprawdzić tryb
obsługi w okienku wyświetlacza
rekordera.
Za pomocą tego rekordera można
nagrywać jedynie w trybie „Hi-MD”.
Nie można nagrywać w trybie „MD”.
Chcąc nagrywać w trybie „MD”, na
przykład, aby płytę można było
odtwarzać na innym urządzeniu bez
technologii Hi-MD, podłącz rekorder
do komputera i skorzystaj
z dostarczonego oprogramowania,
aby wykonać nagranie w trybie MD
(więcej informacji w części „Obsługa
oprogramowania”).
Wskaźnik „Hi-MD” świeci, gdy trybem
obsługi jest Hi-MD, natomiast wskaźnik
„MD” świeci, gdy trybem obsługi jest MD.
Szczegółowe informacje dotyczące
trybu pracy dla różnych typów płyt
można znaleźć w sekcji „Potwierdź
tryb pracy.” (strona 22).
Wybór trybu menu
Po wybraniu trybu „Simple” niektóre
pozycje menu nie będą wyświetlane.
Jeśli podczas obsługi rekordera nie
można znaleźć pewnych pozycji menu,
należy się upewnić, że tryb menu jest
ustawiony na „Advanced”.
30
Szczegółowe informacje na temat
wybierania trybu menu można znaleźć
w sekcji „Zmiana wyświetlanych
pozycji menu (Tryb menu)”
(strona 60).
Uwagi
• Nagrywając na płycie Hi-MD
o pojemności 1GB, podłącz zasilacz
sieciowy do rekordera, całkowicie naładuj
akumulator (wskaźnik poziomu
naładowania pokazuje
), lub użyj
nowej baterii alkalicznej (wskaźnik
poziomu naładowania pokazuje
).
Podczas próby rozpoczęcia nagrywania na
płycie Hi-MD o pojemności 1GB może
pojawić się komunikat „NOT ENOUGH
POWER TO REC”, a nagrywanie nie
zostanie zrealizowane, nawet jeśli
wskaźnik poziomu naładowania wskazuje
wystarczający poziom naładowania, gdy
rekorder jest zatrzymany lub w trybie
odtwarzania. Dzieje się tak, ponieważ
rekorder posiada mechanizm, który
uniemożliwia nagrywanie, gdy poziom
naładowania akumulatora zostaje przezeń
oceniony jako niewystarczający z powodu
dużego zużycia energii przy nagrywaniu na
płycie Hi-MD o pojemności 1GB.
• Przed rozpoczęciem nagrywania należy
odłączyć przewód USB. Jeśli do rekordera
jest podłączony przewód USB, nagrywanie
może nie zostać przeprowadzone.
• Jeśli nagrywanie rozpocznie się zanim
wskaźnik x pojawi się na wyświetlaczu,
pierwszych kilka sekund materiału może
nie zostać nagranych. Przed rozpoczęciem
nagrywania sprawdź, czy wyświetla się
wskaźnik x.
• Nie należy przesuwać ani potrząsać
rekordera czy wyłączać źródła zasilania
w trakcie nagrywania, lub gdy wyświetlony
jest wskaźnik „DATA SAVE” lub
„SYSTEM FILE WRITING”.
W przeciwnym wypadku dane nagrywane
do tej chwili mogą nie zostać zapisane na
płycie, lub może dojść do ich uszkodzenia.
Gdy rekorder jest zatrzymany
Wyświetlanie różnych
informacji
Lap Time
A
Sprawdzanie pozostałego czasu
nagrania, numeru utworu itp. możliwe
jest podczas nagrywania lub po
zatrzymaniu rekordera.
Numer utworu
Numer grupy1)
B
Czas, który upłynął
Nazwa utworu
Nazwa wykonawcy (Hi-MD)/
Nazwa grupy (MD)
Nazwa albumu (Hi-MD)/
Nazwa płyty (MD)
C
MENU
1 Remain
Pokrętło jog
1
Wejdź do menu i wybierz
„Display”.
2
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
żądaną informację, a następnie
naciśnij pokrętło jog, aby
zatwierdzić wybór.
Każdy obrót wybiera pozycję
menu w następującej kolejności:
Gdy rekorder jest zatrzymany:
A
Numer utworu
Numer grupy1)
B
Pozostały czas od aktualnego
miejsca w utworze.
C
Nazwa utworu
Nazwa wykonawcy (Hi-MD)/
Nazwa grupy (MD)
Nazwa albumu (Hi-MD)/
Nazwa płyty (MD)
Tr Property
„Lap Time” t „1 Remain” t „Tr
Property” t „REC Remain” t
„All Remain”
A
Numer utworu
Numer grupy1)
B
Czas, który upłynął
Podczas nagrywania:
C
Nazwa utworu
Nazwa grupy
Informacje o kodeku (Hi-MD)2)/
Informacje o trybie utworu (MD)
oraz dacie i godzinie nagrania3)
„Lap Time”
Podczas naciskania pokrętła jog
wybrana informacja pojawia się
w A, B i C.
REC Remain
A
Numer utworu
Numer grupy1)
B
Czas, który upłynął
C
Nazwa płyty
Pozostały czas nagrania oraz
pozostałe wolne miejsce (jedynie
w trybie Hi-MD)
ciąg dalszy
31
All Remain
A
Numer utworu
Numer grupy1)
B
Czas, który upłynął
C
Nazwa płyty4)
Pozostały czas od aktualnego
miejsca na płycie oraz ilość
utworów po aktualnym utworze
z
Aby sprawdzić miejsce odtwarzania lub
nazwę utworu podczas odtwarzania, patrz
„Wyświetlanie różnych informacji”
(strona 40).
Nagrywanie z mikrofonu
1) Pojawia się, kiedy główny tryb odtwarzania
Mikrofon
stereofoniczny*
jest ustawiony na „Group Play”.
przypadku utworu MP3 o zmiennej
częstotliwości próbkowania VBR
(Variable Bit Rate), częstotliwość
próbkowania może nie odpowiadać tej
wyświetlanej przez program SonicStage.
3) Pojawia się w przypadku utworów
posiadających informację o znacznikach
czasu.
4) Wyświetlany tytuł różni się w zależności od
wybranego głównego trybu odtwarzania.
2) W
Do MIC
(PLUG IN POWER)
REC(+N)/
T MARK
Podczas nagrywania
Lap Time
A
Numer utworu
Numer grupy1)
B
Czas, który upłynął
Wskaźnik znacznika czasu2)
C
Typ nagrania oraz pozostały czas
nagrania
Wskaźnik poziomu sygnału
nagrywania (L • R)
1) Pojawia
się tylko podczas nagrywania
grupowego
się, kiedy „Time Mark” jest
ustawiony na „On”.
MENU
Pokrętło jog
(N/ENT)
∗ Patrz „Akcesoria opcjonalne” (strona 73).
1
Podłącz mikrofon stereofoniczny do
gniazda MIC (PLUG IN POWER).
2
Naciśnij pokrętło jog (N/ENT),
naciskając jednocześnie
REC(+N)/T MARK, aby
rozpocząć nagrywanie.
2) Pojawia
Uwagi
• Jeśli do rekordera zostanie włożona płyta
używana w trybie Hi-MD, rekorder będzie
podawał, że ilość wolnego miejsca na
płycie wynosi „2.0MB”, podczas gdy
pozostały czas nagrywania wynosi
„–00:00”. Jest to jedno z ograniczeń
systemu, „2.0MB” to miejsce stanowiące
obszar zarezerwowany.
• W zależności od ustawień grupowych,
warunków działania i ustawień płyty
wybranie niektórych wskaźników może
być niemożliwe lub wskaźniki mogą
pojawiać się w inny sposób.
32
Wybór czułości mikrofonu
Można wybrać czułość mikrofonu
w zależności od głośności źródła
dźwięku.
1
Gdy rekorder znajduje się w trybie
nagrywania lub zatrzymania, wejdź
do menu i wybierz „REC Settings”
- „MIC Sens”
2
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
„Sens High” lub „Sens Low”, po
czym naciśnij pokrętło jog, aby
zatwierdzić wybór.
Sens High: Podczas nagrywania
dźwięku cichego lub dźwięku
o normalnej głośności.
Sens Low: W przypadku
nagrywania głośnego lub bliskiego
dźwięku, na przykład podczas
nagrywania notatek głosowych lub
koncertu muzycznego.
Aby zmienić tryb regulacji
poziomu sygnału mikrofonu
Podczas nagrywania za pomocą
mikrofonu można wybrać tryb
automatycznej regulacji poziomu
sygnału, co powoduje optymalny
wybór poziomu sygnału w zależności
od źródła dźwięku.
1
Gdy rekorder znajduje się w trybie
nagrywania lub zatrzymania, wejdź
do menu i wybierz „REC Settings”
- „MIC AGC”
2
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
„Standard” lub „ForLoudMusic”,
po czym naciśnij pokrętło jog, aby
zatwierdzić wybór.
Standard: W przypadku
nagrywania źródła dźwięku
o normalnej głośności, na przykład
rozmowy lub łagodnej muzyki.
ForLoudMusic: W przypadku
nagrywania źródła dźwięku
o stosunkowo dużej głośności, na
przykład koncertu muzycznego lub
prób z instrumentem muzycznym.
• Jeśli używany jest mikrofon zasilany
z gniazda mikrofonu, można z niego
korzystać nawet wtedy, gdy jego włącznik
zasilania jest wyłączony, ponieważ zasilanie
jest dostarczane z samego rekordera.
Uwagi
• Rekorder automatycznie włącza wejścia
dźwięku w następującej kolejności: wejście
optyczne, mikrofonowe i analogowe. Nie
można nagrywać przez mikrofon, gdy
przewód optyczny podłączony jest do
gniazda LINE IN (OPT).
• Nie można zmienić ustawienia „MIC
AGC”, jeśli nagranie odbywa się z ręcznie
ustalonym poziomem głośności (strona 35).
• Mikrofon może rejestrować dźwięk pracy
mechanizmu rekordera. W takich
przypadkach należy umieścić mikrofon
z dala od rekordera. Należy pamiętać, że
dźwięk pracy mechanizmu rekordera może
być nagrywany, gdy używany mikrofon ma
krótki przewód.
• W przypadku korzystania z mikrofonu
monofonicznego nagrywany jest tylko lewy
kanał dźwięku.
• Podczas nagrywania z podłączonym
zasilaczem sieciowym nie należy dotykać
wtyku ani przewodu mikrofonu. Może to
spowodować występowanie trzasków
w nagraniu.
• W przypadku nagrywania dźwięku
o normalnej głośności (łagodna muzyka,
itd.), ustawić „MIC AGC” na „Standard”.
Jeśli po ustawieniu dla parametru „MIC
AGC” wartości „ForLoudMusic” na
wejściu pojawi się nieoczekiwanie głośny
dźwięk, w przypadku niektórych źródeł
głośność nagrania może zmniejszyć się do
bardzo niskiego poziomu.
z
• Gdy parametr „MIC AGC” jest ustawiony
na „ForLoudMusic”, dźwięk będzie
nagrywany z mniejszą ilością zakłóceń dla
dźwięku o dużej głośności, z naturalną
dynamiką, podobną do oryginalnej.
33
Nagrywanie z odbiornika
TV lub z radia (Nagrywanie
analogowe)
Wybór trybu nagrywania
W tej sekcji opisano sposób nagrywania
z urządzeń wyposażonych w wyjścia
analogowe, takich jak magnetofon
kasetowy, radio lub odbiornik TV.
Za pomocą tego rekordera można
nagrywać jedynie w trybie „Hi-MD”.
Aby móc nagrywać w trybie MD,
należy podłączyć rekorder do
komputera i nagrać lub przesłać dane
audio, korzystając z dostarczonego
oprogramowania (więcej informacji
w części „Obsługa oprogramowania”).
Odbiornik TV,
magnetofon kasetowy itp.
Wybierz tryb nagrywania w zależności
od wymaganego czasu nagrywania.
MENU
Do gniazd LINE OUT itp.
L
(biały)
R
(czerwony)
Pokrętło jog
Przewód liniowy
RK-G129,
RK-G136 itp.
Do gniazda
LINE IN (OPT)
REC(+N)/
T MARK
Pokrętło jog
(N/ENT)
1
Podłącz przewody.
Użyj odpowiedniego przewodu
połączeniowego pasującego do
urządzenia źródłowego.
Szczegółowe informacje na ten
temat znajdują się w sekcji
„Akcesoria opcjonalne” (strona 73).
2
Naciśnij pokrętło jog (N/ENT),
naciskając jednocześnie
REC(+N)/T MARK, aby
rozpocząć nagrywanie.
Włącz odtwarzanie utworu, który
ma być nagrywany.
3
34
1
Gdy rekorder jest zatrzymany,
wejdź do menu i wybierz „REC
Settings” - „REC Mode”.
2
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
żądany tryb nagrywania,
a następnie naciśnij pokrętło jog,
aby zatwierdzić wybór.
Tryb nagrywania zostaje zapisany
w rekorderze do chwili, gdy
zostanie ponownie zmieniony.
Tryb
Wyśw. Czas
nagrywania
nagrywania
Linear PCM PCM
• Ok. 28 min na
standardowej
płycie 80minutowej
• Ok. 1 godz.
34 min. na
płycie Hi-MD
o pojemności
1GB
Tryb
Wyśw. Czas
nagrywania
nagrywania
Hi-SP
Hi-LP
Hi-SP
Hi-LP
• Ok. 2 godz.
20 min. na
standardowej
płycie 80minutowej
• Ok. 7 godz.
55 min. na
płycie Hi-MD
o pojemności
1GB
• Ok. 10 godz.
10 min. na
standardowej
płycie 80minutowej
• Ok. 34 godz. na
płycie Hi-MD
o pojemności
1GB
Ręczne ustawianie
poziomu głośności
nagrywania
Poziom sygnału podczas nagrywania
jest regulowany automatycznie.
W razie potrzeby, podczas nagrywania
analogowego lub cyfrowego poziom
nagrywania można ustawić ręcznie.
Uwagi
1
Naciśnij REC(+N)/T MARK
przyciskając jednocześnie X.
Rekorder przechodzi w stan
gotowości.
2
Wejdź do menu i wybierz „REC
Settings” - „REC Level” „Manual”.
3
4
Włącz odtwarzanie źródła.
• Podczas dłuższego nagrywania zalecane
jest korzystanie z zasilacza sieciowego.
• Zaleca się używanie rekordera do edycji
(dzielenia lub łączenia) długich utworów
nagranych w trybie linear PCM.
Przesyłanie takich utworów i ich edycja
w komputerze może wymagać bardzo
dużej ilości czasu.
MENU
Pokrętło jog
z
Urządzenia audio obsługujące tryb linear
PCM, Hi-SP i Hi-LP są oznaczone logo
lub
.
REC(+N)/
T MARK
X
Obserwując wskaźnik poziomu
nagrania na wyświetlaczu,
wyreguluj poziom sygnału przy
użyciu pokrętła jog.
Poziom należy ustawić w taki
sposób, aby segmenty wskaźnika
świeciły w okolicy segmentu -12 dB.
Jeśli wysoki poziom sygnału
wejściowego sprawia, że zapalają
się segmenty powyżej segmentu
„OVER”, należy zmniejszyć
poziom sygnału nagrywania.
ciąg dalszy
35
Poszczególne wskaźniki poziomu
pokazują następujące informacje.
Górny — poziom wejściowy
kanału lewego (L)
Dolny — poziom wejściowy
kanału prawego (P)
Głośność zwiększa się
(,) lub zmniejsza (<)
Dodawanie znaczników
początku utworu podczas
nagrywania
Podczas nagrywania możesz dodawać
znaczniki początku utworu (numery
utworu), aby podzielić materiał na
osobne części, które pozwolą na
szybkie i łatwe przejście do
konkretnego utworu.
REC(+N)/
T MARK
–12dB
5
OVER
Naciśnij X ponownie, aby
rozpocząć nagrywanie.
Jeśli źródłem dźwięku jest
urządzenie podłączone
zewnętrznie, należy ustawić źródło
na początek materiału, który ma
być nagrywany, a następnie
rozpocząć nagrywanie.
Aby przywrócić automatyczną
regulację poziomu głośności
nagrywania
Wybierz „Auto (AGC)” w punkcie 2.
Uwagi
• Nie można regulować oddzielnie
poziomów kanału lewego i prawego.
• Po zatrzymaniu nagrywania, przy
następnym nagrywaniu rekorder wróci do
trybu automatycznej regulacji poziomu
sygnału.
• Aby ręcznie wyregulować poziom sygnału
podczas nagrywania zsynchronizowanego,
należy wykonać czynności od 1 do 4
procedury opisanej w tej sekcji przy
ustawieniu parametru „SYNC REC” na
„Off”. Następnie należy ustawić parametr
„SYNC REC” na „On” i rozpocząć
nagrywanie (strona 38).
36
Pokrętło jog
MENU
Ręczne dodawanie
znaczników początku utworu
Gdy rekorder znajduje się w trybie
nagrywania, należy nacisnąć
REC(+N)/T MARK w miejscu,
w którym ma zostać dodany znacznik
początku utworu.
Automatyczne dodawanie
znaczników początku utworu
Funkcji tej można użyć, aby
automatycznie dodać znaczniki
początku utworu w określonych
odstępach czasu, podczas nagrywania
poprzez wejście analogowe lub
mikrofon. Funkcja ta jest wygodna
w przypadku długotrwałego
nagrywania, na przykład wykładów,
spotkań itp.
1
Gdy rekorder jest w trakcie
nagrywania, bądź nagrywanie jest
wstrzymane, wejdź do menu
i wybierz „REC Settings” - „Time
Mark” - „On”.
2
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
żądany odstęp czasu, a następnie
naciśnij pokrętło jog, aby
zatwierdzić wybór.
Jeden obrót zmienia ustawienie
czasu (Time __ min) o 1 minutę,
w zakresie od 1 do 60.
Aby anulować funkcję Time Mark
Wybierz „Off” w punkcie 1.
Korzystanie z funkcji Time Mark
w celu dodawania znaczników
początku utworu podczas
nagrywania
Gdy czas od początku nagrania jest
dłuższy od wyznaczonego czasu
funkcji Time Mark:
Rekorder dodaje znacznik początku
utworu z chwilą wyznaczenia odstępu
czasu, a następne znaczniki po upływie
kolejnych odstępów czasu.
Przykład: Odstęp czasu funkcji Time
Mark zostaje ustawiony na pięć minut,
w momencie gdy od początku nagrania
upłynęło osiem minut.
Znacznik początku utworu zostanie
dodany w ósmej minucie
(po rozpoczęciu nagrywania),
a następne po upływie kolejnych
pięciominutowych okresów.
Przykład: Odstęp czasu funkcji Time
Mark zostaje ustawiony na pięć minut,
w momencie gdy od początku nagrania
upłynęły trzy minuty.
Znacznik początku utworu zostanie
dodany w piątej minucie (po
rozpoczęciu nagrywania), a następne
po upływie kolejnych
pięciominutowych okresów.
z
W przypadku dodawanych automatycznie
znaczników początku utworu, przed
wskazaniem czasu pojawia się „T MARK”.
Uwagi
• Jeśli znacznik początku utworu zostanie
dodany przez naciśnięcie
REC(+N)/T MARK lub X itp. podczas
nagrywania, rekorder rozpocznie
automatyczne dodawanie znacznika
początku utworu za każdym razem, gdy
upłynie wybrany odstęp czasu.
• Ustawienie nie obowiązuje, gdy do
rekordera podłączony jest przewód
optyczny do nagrywania cyfrowego.
Nagrywanie bez tworzenia
nowej grupy
Fabrycznym ustawieniem rekordera
jest automatyczne tworzenie nowej
grupy dla każdego nagrania. Aby móc
nagrywać bez tworzenia nowej grupy,
należy ustawić rekorder w następujący
sposób.
MENU
Gdy odstęp czasu funkcji Time Mark
jest dłuższy od czasu, który upłynął
od rozpoczęcia nagrania:
Rekorder dodaje znaczniki czasu po
upływie odstępu czasu funkcji
Time Mark.
Pokrętło jog
Gdy rekorder jest zatrzymany, wejdź
do menu i wybierz „REC Settings” „Group REC” - „Off”.
37
Co to jest funkcja grup?
Funkcja grup umożliwia umieszczenie
kilkunastu utworów w jednym miejscu.
Na przykład można utworzyć grupę
zawierającą wszystkie ulubione
utwory, po czym wybrać tę grupę, aby
je odtworzyć.
Poniższy rysunek prezentuje różnicę
między płytą, na której nagrane utwory
podzielono na grupy, a płytą, na której
nie nagrano grup.
Płyta z nagranymi grupami
Aby rozpocząć/zatrzymać
nagrywanie
w synchronizacji ze źródłem
dźwięku (Nagrywanie
zsynchronizowane)
Podczas wykonywania nagrań
cyfrowych (np. z płyty CD) funkcja ta
automatycznie uruchamia i zatrzymuje
rekorder, synchronizując go ze źródłem
dźwięku. Eliminuje to konieczność
oddzielnej obsługi rekordera i źródła
dźwięku.
Płyta
Grupa 1
Grupa 2
MENU
Grupa 3
12345 6 7 12345
123
Pokrętło jog
Utwory, które nie zostały przypisane do grupy, są
traktowane jako należące do „Group - -”.
Gdy rekorder jest zatrzymany, wejdź
do menu i wybierz „REC Settings” „SYNC REC” - „On”.
Płyta bez nagranych grup
z
Płyta
1 2 3 4 5 6 7 8
12131415
Na płycie można zapisać maksymalnie
255 grup.
Informacje o tym, jak utworzyć grupę
dla utworu, który został nagrany bez
tworzenia grupy, można znaleźć
w sekcji „Przypisywanie utworów lub
grup do nowej grupy (Ustawienie
grupowe)” (strona 52).
38
Jeżeli podczas nagrywania
zsynchronizowanego z odtwarzacza nie
dochodzi dźwięk przez okres około
3 sekund, rekorder automatycznie
przechodzi w stan gotowości. Jeżeli
ponownie pojawi się dźwięk z odtwarzacza,
rekorder wznowi nagrywanie
zsynchronizowane. Jeżeli rekorder znajduje
się w czasie gotowości przez 5 minut lub
dłużej, zatrzyma się automatycznie.
Uwagi
• Podczas nagrywania zsynchronizowanego
nie można ręcznie włączać ani wyłączać
pauzy.
• Podczas nagrywania nie należy zmieniać
ustawienia „SYNC REC”. Nagranie może
nie zostać wykonane prawidłowo.
• Nawet w przypadku, gdy źródło nie
odtwarza żadnego nagranego dźwięku, mogą
pojawić się sytuacje, kiedy nagrywanie nie
zatrzyma się automatycznie podczas
zsynchronizowanego nagrywania w wyniku
zakłóceń emitowanych przez źródło.
• Jeżeli podczas nagrywania
zsynchronizowanego rekorder wykryje
fragment ciszy trwający około 2 sekund pochodzący z odtwarzacza innego niż CD
lub MD, w miejscu, w którym kończy się
fragment ciszy automatycznie dodany
zostanie znacznik początku utworu.
39
Różne sposoby odtwarzania
Wyświetlanie różnych
informacji
1 Remain
A
Numer utworu
Numer grupy1)
Podczas odtwarzania możliwe jest
sprawdzenie nazwy utworu, płyty itp.
B
Pozostały czas aktualnego utworu
C
Nazwa utworu
Nazwa wykonawcy (Hi-MD)/
Nazwa grupy (MD)
Nazwa albumu (Hi-MD)/
Nazwa płyty (MD)
MENU
Pokrętło jog
1
2
Tr Property
A
Numer utworu
Numer grupy1)
B
Czas, który upłynął
C
Nazwa utworu
Nazwa grupy
Informacje o kodeku (Hi-MD)2)/
Informacje o trybie utworu (MD)
oraz dacie i godzinie nagrania3)
Wejdź do menu i wybierz „Display”.
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
żądaną informację, a następnie
naciśnij pokrętło jog, aby
zatwierdzić wybór.
Każdy obrót pokrętła wybiera
następującą pozycję na
wyświetlaczu.
„Lap Time” t „1 Remain” t „Tr
Property”
Podczas naciskania pokrętła jog
wybrana informacja pojawia się
w A, B i C.
1) Pojawia się, kiedy główny tryb odtwarzania
jest ustawiony na „Group Play”.
przypadku utworu MP3 o zmiennej
częstotliwości próbkowania VBR
(Variable Bit Rate), częstotliwość
próbkowania może nie odpowiadać tej
wyświetlanej przez program SonicStage.
3) Pojawia się w przypadku utworów
posiadających informację o znacznikach
czasu.
2) W
Uwaga
Gdy rekorder jest zatrzymany
Lap Time
A
Numer utworu
Numer grupy1)
B
Czas, który upłynął
C
40
Nazwa utworu
Nazwa wykonawcy (Hi-MD)/
Nazwa grupy (MD)
Nazwa albumu (Hi-MD)/
Nazwa płyty (MD)
W zależności od ustawień grupowych,
warunków działania i ustawień płyty
wybranie niektórych wskaźników może być
niemożliwe lub wskaźniki mogą pojawiać się
w inny sposób.
z
Aby sprawdzić pozostały czas lub pozycję
nagrywania podczas gdy rekorder znajduje
się w trybie zatrzymania, patrz
„Wyświetlanie różnych informacji”
(strona 31).
Wybór trybu odtwarzania
Utworów można słuchać w różnych
trybach odtwarzania. Tryb odtwarzania
może składać się z kombinacji
głównego trybu odtwarzania,
podrzędnego trybu odtwarzania i trybu
odtwarzania wielokrotnego.
• Główny tryb odtwarzania: wybiera
element, który będzie odtwarzany,
taki jak utwory lub grupy
• Podrzędny tryb odtwarzania:
pozwala wybrać typ odtwarzania
• Odtwarzanie wielokrotne: pozwala
wybrać tryb odtwarzania
wielokrotnego
MENU
Wyśw.
Tryb odtwarzania
Normal Play
Odtwarzane są
wszystkie utwory po
wybranym utworze.
Group Play
Odtwarzane są utwory
z określonej grupy.
Artist Play1)
Odtwarzane są utwory
określonego
wykonawcy.
Album Play1)
Odtwarzane są utwory
z określonego albumu.
BookmarkPlay Odtwarzane są utwory
oznaczone zakładkami.
1) Pojawia
się tylko w przypadku płyt
używanych w trybie Hi-MD.
Odtwarzanie utworów w trybie
normalnym (Odtwarzanie normalne)
1
Wykonaj czynność 1, a następnie
wybierz „Normal Play” w punkcie
2 procedury „Odtwarzanie
utworów w głównym trybie
odtwarzania” (strona 41).
2
Wybierając utwór nie należący do
grupy, pomiń tę czynność.
Wybierając utwór należący do
grupy, obróć pokrętło jog, aby
wybrać grupę, do której należy
utwór, a następnie naciśnij pokrętło
jog, aby zatwierdzić wybór.
Na wyświetlaczu pojawi się lista
utworów w wybranej grupie.
3
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
żądany utwór, a następnie naciśnij
pokrętło jog, aby zatwierdzić wybór.
Rozpocznie się odtwarzanie
wybranego utworu. Rekorder
będzie odtwarzał utwory od
wybranego do ostatniego utworu
na płycie.
Pokrętło jog
Odtwarzanie utworów
w głównym trybie
odtwarzania
Wybiera pierwszy utwór, który
zostanie odtworzony w głównym trybie
odtwarzania.
1
2
Podczas odtwarzania wejdź do
menu i wybierz „Play Mode” „MainPlayMode”.
Zostanie wyświetlony ekran
głównego trybu odtwarzania.
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
żądany tryb odtwarzania,
a następnie naciśnij pokrętło jog,
aby zatwierdzić wybór.
41
Słuchanie utworów z określonej
grupy (Odtwarzanie grupowe)
1
Wykonaj czynność 1, a następnie
wybierz „Group Play” w punkcie 2
procedury „Odtwarzanie utworów
w głównym trybie odtwarzania”
(strona 41).
Pojawi się lista grup na płycie.
2
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
żądaną grupę, a następnie naciśnij
pokrętło jog, aby zatwierdzić wybór.
Pojawi się lista utworów
w wybranej grupie.
3
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
żądany utwór, a następnie naciśnij
pokrętło jog, aby zatwierdzić wybór.
Rozpocznie się odtwarzanie
wybranego utworu. Rekorder
będzie odtwarzał utwory
znajdujące się w tej grupie, od
wybranego do ostatniego.
z
Utwory nie należące do grupy są
umieszczane wspólnie w „Group - -”
i wyświetlane na końcu listy grup.
Słuchanie utworów określonego
wykonawcy (Odtwarzanie
wykonawcy) (tylko w trybie Hi-MD)
Jeśli dane utworu zawierają nazwę
wykonawcy, można słuchać utworów
tylko określonego wykonawcy.
1
42
Wykonaj czynność 1, a następnie
wybierz „Artist Play” w punkcie 2
procedury „Odtwarzanie utworów
w głównym trybie odtwarzania”
(strona 41).
Pojawi się lista wykonawców na
płycie w kolejności alfabetycznej.
2
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
żądaną nazwę wykonawcy,
a następnie naciśnij pokrętło jog,
aby zatwierdzić wybór.
Pojawi się lista utworów
wybranego wykonawcy
w kolejności nagrania.
3
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
żądany utwór, a następnie naciśnij
pokrętło jog, aby zatwierdzić wybór.
Rozpocznie się odtwarzanie
wybranego utworu. Rekorder
będzie odtwarzał utwory tego
samego wykonawcy na płycie, od
wybranego do ostatniego utworu.
z
Utwory nie posiadające danych
o wykonawcy są umieszczane wspólnie
w„
__ (spacja)” i wyświetlane na końcu
listy wykonawców.
Słuchanie utworów z wybranego
albumu (Odtwarzanie albumu)
(tylko w trybie Hi-MD)
Jeśli dane utworu zawierają nazwę
albumu, można słuchać utworów tylko
z wybranego albumu.
1
Wykonaj czynność 1, a następnie
wybierz „Album Play” w punkcie 2
procedury „Odtwarzanie utworów
w głównym trybie odtwarzania”
(strona 41).
Pojawi się lista albumów na płycie
w kolejności alfabetycznej.
2
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
żądaną nazwę albumu, a następnie
naciśnij pokrętło jog, aby
zatwierdzić wybór.
Pojawi się lista utworów
w wybranym albumie w kolejności
nagrania.
3
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
żądany utwór, a następnie naciśnij
pokrętło jog, aby zatwierdzić wybór.
Rozpocznie się odtwarzanie
wybranego utworu. Rekorder
będzie odtwarzał utwory
znajdujące się na tym albumie, od
wybranego do ostatniego.
z
Utwory nie posiadające danych o nazwie
albumu są umieszczane wspólnie
w„
__ (spacja)” i wyświetlane na końcu
listy albumów.
Słuchanie tylko wybranych
utworów (Odtwarzanie zakładek)
Istnieje możliwość oznaczenia
zakładkami utworów na płycie
i odtwarzania tylko tych utworów. Nie
można zmienić kolejności utworów
oznaczonych zakładkami.
Aby oznaczyć utwory zakładkami
1
2
Podczas odtwarzania utworu, który
chcesz oznaczyć zakładką, naciśnij
i przytrzymaj pokrętło jog przez co
najmniej 2 sekundy.
Powtarzaj czynność 1, aby oznaczyć
zakładkami pozostałe utwory.
Aby odtworzyć utwory oznaczone
zakładkami
1
Wykonaj czynność 1, a następnie
wybierz „BookmarkPlay”
w punkcie 2 procedury
„Odtwarzanie utworów w głównym
trybie odtwarzania” (strona 41).
2
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
utwór, po czym naciśnij pokrętło
jog, aby zatwierdzić wybór.
Aby skasować zakładki
Podczas odtwarzania utworu, którego
zakładkę chcesz skasować, naciśnij
i przytrzymaj pokrętło jog przez co
najmniej 2 sekundy.
Odtwarzanie utworów
w podrzędnym trybie
odtwarzania
Określając podrzędne tryby
odtwarzania, można w różny sposób
słuchać utworów wybranych
w głównym trybie odtwarzania.
Na przykład wybranie „Group Play”
w głównym trybie odtwarzania
i „Shuffle” w podrzędnym trybie
odtwarzania spowoduje, że rekorder
będzie odtwarzał utwory z wybranej
grupy w kolejności losowej.
1
Wejdź do menu i wybierz „Play
Mode” - „Sub PlayMode”.
2
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
żądany tryb odtwarzania,
a następnie naciśnij pokrętło jog,
aby zatwierdzić wybór.
Wyśw.
Tryb odtwarzania
Normal
Odtwarzanie normalne
(Wszystkie utwory są
odtwarzane raz).
1 Track
Odtwarzanie
pojedynczego utworu
(Odtwarzany jest jeden
utwór).
Shuffle
Odtwarzanie
w kolejności losowej
(Wszystkie utwory
wybrane w głównym
trybie odtwarzania są
odtwarzane
w kolejności losowej).
43
Wyśw.
Tryb odtwarzania
A-B Repeat1)
Tryb A-B Repeat
(Utwory między
wybranymi punktami A
i B są odtwarzane
wielokrotnie).
1) „A-B
Repeat” nie pojawi się, jeśli „Menu
Mode” ustawiono na „Simple” (strona 60).
Wielokrotne słuchanie fragmentu
utworu (A-B Repeat)
Należy się upewnić, że punkty A i B
znajdują się w tym samym utworze.
1
2
3
Odtwarzając utwór zawierający
fragment, który ma być
powtarzany, wykonaj czynność 1
i wybierz „A-B Repeat” w punkcie
2 procedury „Odtwarzanie
utworów w podrzędnym trybie
odtwarzania” (strona 43).
Na wyświetlaczu zacznie migać
„Ap”.
W punkcie początkowym (A)
naciśnij pokrętło jog.
Zostanie wprowadzony punkt A,
a na wyświetlaczu zacznie migać
„B”.
W punkcie końcowym (B) naciśnij
pokrętło jog.
Zostanie wprowadzony punkt B,
na wyświetlaczu pojawi się „ApB”
i „ ” - rozpocznie się wielokrotne
odtwarzanie fragmentu zawartego
między punktami A i B.
Wielokrotne odtwarzanie
utworów (Odtwarzanie
wielokrotne)
Funkcji odtwarzania wielokrotnego
można używać do powtarzania
utworów we wszystkich trybach
odtwarzania oprócz A-B Repeat.
1
Podczas odtwarzania wejdź do
menu i wybierz „Play Mode” „Repeat”.
2
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
„On”, po czym naciśnij pokrętło
jog, aby zatwierdzić wybór.
pojawi się na wyświetlaczu.
Aby anulować odtwarzanie
wielokrotne
Wybierz „Off” w punkcie 2.
Wyszukiwanie utworu
(Wyszukiwanie)
Utwór można łatwo znaleźć szukając
nazwy utworu, nazwy grupy, nazwy
wykonawcy lub nazwy albumu.
SEARCH
Pokrętło jog
z
Można anulować ustawienia A i B,
naciskając przycisk > podczas
odtwarzania A-B Repeat.
Uwaga
Jeśli przy wybranym punkcie A rekorder
dojdzie do końca ostatniego utworu na
płycie, ustawienie zostanie anulowane.
44
1
2
Naciśnij SEARCH.
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
pozycję, której chcesz użyć do
wyszukiwania, a następnie naciśnij
pokrętło jog, aby wprowadzić wybór.
Wyśw.
Aby
by Track
szukać nazwy utworu
by Group
szukać nazwy grupy
by Artist1)
szukać nazwy wykonawcy
by Album1)
szukać nazwy albumu
3
1) Pojawia
się tylko w przypadku płyt
używanych w trybie Hi-MD.
3
4
Jeśli w punkcie 2 wybierzesz „by
Track”, pomiń tę czynność.
Jeśli w punkcie 2 wybrałeś inną
pozycję niż „by Track”, obróć
pokrętło jog, aby wybrać żądaną
grupę, wykonawcę lub album, po
czym naciśnij pokrętło jog, aby
zatwierdzić wybór.
Na wyświetlaczu pojawi się lista
utworów związanych z bieżącą
grupą, wykonawcą lub albumem.
1
2
Wyśw.
Aby
Alfabet
(A do Z)
Wyszukuje nazwy
rozpoczynające się od
litery łacińskiej.
Num (Cyfry)
Wyszukuje nazwy
rozpoczynające się od
cyfry.
Other
Wyszukuje nazwy
rozpoczynające się
znakiem innym niż
litery łacińskie i cyfry.
Po naciśnięciu pokrętła jog na
wyświetlaczu pojawia się lista
utworów, grup, wykonawców lub
albumów, których nazwy
rozpoczynają się od wybranego
znaku.
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
żądany utwór, a następnie naciśnij
pokrętło jog, aby zatwierdzić wybór.
Rozpocznie się odtwarzanie
wybranego utworu.
Wyszukiwanie utworu według
pierwszej litery (Wyszukiwanie
wg inicjału)
Można wyszukiwać utwory, grupy,
wykonawców lub albumy według
pierwszej litery ich nazwy.
Wykonaj czynności 1 i 2 procedury
„Wyszukiwanie utworu
(Wyszukiwanie)”.
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
„Initial Search”, po czym naciśnij
pokrętło jog, aby zatwierdzić wybór.
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
pierwszą literę nazwy, która ma
zostać wyszukana, po czym naciśnij
pokrętło jog, aby wprowadzić tę
literę.
W wyszukiwaniu wg inicjału mogą
być wprowadzane następujące
znaki.
4
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
żądany utwór, a następnie naciśnij
pokrętło jog, aby zatwierdzić wybór.
Uwagi
• Po wykonaniu czynności 4 odtwarzanie
zakładek zostaje anulowane.
• Po wykonaniu czynności 4 odtwarzanie w
trybie A-B Repeat jest anulowane.
• Podczas wyszukiwania nieopisane utwory
pojawiają się na końcu każdej listy.
• Podczas wyszukiwania nie pogrupowane
utwory są gromadzone wspólnie jako
„Group - -” i pojawiają się na końcu listy
grup.
• Podczas wyszukiwania utwory nie
posiadające danych o nazwie wykonawcy
są gromadzone wspólnie jako
„
__ (spacja)”, zaś utwory bez danych
o nazwie albumu są gromadzone wspólnie
jako „
__ (spacja)” i pojawiają się na
końcu listy.
45
• Gdy rekorder sortuje wybrane elementy,
na wyświetlaczu widoczne jest
„SORTING”.
• Funkcja wyszukiwania zostanie anulowana
automatycznie, jeśli przez 5 minut nie będą
wykonywane żadne czynności.
Wybór jakości dźwięku
(Korektor 6-zakresowy)
Pokrętło jog
MENU
Tryb dźwięku
A
Heavy
H
Pops
P
Jazz
J
Unique
U
Custom 11)
1
Custom 21)
2
1) „Custom
1” i „Custom 2” nie pojawiają się
w modelach europejskich.
„Custom 1” i „Custom 2” nie pojawią się,
jeśli „Menu Mode” ustawiono na
„Simple”(strona 60).
Aby anulować ustawienie
Wybierz „Normal” w punkcie 1.
., >
1
Podczas odtwarzania wejdź do menu
i wybierz „Sound” - „Sound EQ”.
2
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
żądany tryb dźwięku, a następnie
naciśnij pokrętło jog, aby
zatwierdzić wybór.
Aby zmodyfikować i zachować
ustawienie dźwięku (nie dotyczy
modeli europejskich)
Istnieje możliwość zmodyfikowania
dźwięku i zapisania wyników jako
„Custom 1” i „Custom 2”.
1
Wykonaj czynność 1 i wybierz
„Custom 1” lub „Custom 2”
w punkcie „2” procedury
„Wybór jakości dźwięku
(Korektor 6-zakresowy)”
(strona 46).
2
Naciśnij kilkakrotnie . lub
>, aby wybrać częstotliwość.
Po naciśnięciu pokrętła jog wybrany
tryb dźwięku pojawi się w A.
Ikona „ ” informuje, że został
ustawiony tryb dźwięku.
Częstotliwość (100 Hz)
Można wybrać, od lewej, 100 Hz
250 Hz, 630 Hz, 1,6 kHz, 4 kHz lub 10 kHz
46
3
Obróć pokrętło jog, aby
wyregulować poziom.
Poziom (+10 dB)
Do wyboru jest siedem poziomów.
–10 dB, –6 dB, –3 dB, 0 dB, +3 dB, +6 dB, +10 dB
4
Powtarzaj czynności 2 i 3, aby
wyregulować poziom dla każdej
częstotliwości.
5
Naciśnij pokrętło jog, aby
zatwierdzić wybór.
Uwaga
Korektor 6-zakresowy nie działa podczas
nagrywania.
47
Edycja nagranych utworów
Przed rozpoczęciem edycji
Dodawanie tytułów
(Wprowadzanie tytułów)
Uwagi
• Edytując zawartość płyty Hi-MD
o pojemności 1GB, podłącz zasilacz
sieciowy do rekordera, całkowicie naładuj
akumulator (wskaźnik poziomu
naładowania pokazuje
), lub użyj
nowej baterii alkalicznej (wskaźnik
poziomu naładowania pokazuje
).
Podczas próby edycji płyty Hi-MD
o pojemności 1GB może pojawić się
komunikat „NOT ENOUGH POWER TO
EDIT”, a edycja nie zostanie
przeprowadzona, nawet jeśli wskaźnik
akumulatora wskazuje wystarczający
poziom naładowania, gdy rekorder jest
zatrzymany lub w trybie odtwarzania.
Dzieje się tak, ponieważ rekorder posiada
mechanizm, który uniemożliwia edycję,
gdy poziom naładowania akumulatora
zostaje przezeń oceniony jako
niewystarczający z powodu dużego zużycia
energii przy nagrywaniu na płycie Hi-MD
o pojemności 1GB.
• Przed przystąpieniem do edycji należy
zamknąć zabezpieczenie przed
nagrywaniem znajdujące się z boku płyty.
• Nie należy przesuwać i potrząsać
rekordera ani wyłączać źródła zasilania
podczas edycji lub gdy wyświetlony jest
wskaźnik „SYSTEM FILE WRITING”.
W przeciwnym wypadku dane edytowane
do tej chwili mogą nie zostać zapisane na
płycie, lub może dojść do ich uszkodzenia.
Podczas zapisywania wyników edycji
wyświetla się komunikat „SYSTEM FILE
WRITING”.
• Gdy wyświetlany jest komunikat
„SYSTEM FILE WRITING”, pokrywa
zostaje zablokowana.
Do utworów, grup i płyt można
dodawać tytuły. Do utworów na płycie
używanej w trybie Hi-MD można
także dodawać nazwy wykonawców
i nazwy albumów.
Niektóre cechy, takie jak ilość znaków,
które można wpisać oraz paleta znaków
w rekorderze, są zależne od modelu.
Informacje o tym, jakie znaki można
wprowadzić, jaka jest maksymalna ilość
znaków oraz jaka paleta znaków jest
dostępna, znajdują się poniżej.
Modele europejskie i amerykańskie
Dostępne znaki
• Wielkie i małe litery alfabetu języka
angielskiego i innych języków
europejskich1)
• Cyfry od 0 do 9
• Symbole2)
1) Litery
alfabetów języków europejskich są
dostępne wyłącznie w przypadku płyt
używanych w trybie Hi-MD.
2) Symbole dostępne w trybie Hi-MD
i w trybie MD są różne (patrz „Paleta
znaków” (strona 49)).
Maksymalna liczba znaków w nazwie
Nazwy utworów, nazwy grup i nazwa
płyty: ok. 200 każda (mieszanka
wszystkich dostępnych znaków)
Maksymalna liczba znaków, które
można wprowadzić na płycie*
W trybie Hi-MD:
Maksymalnie około 55 000 znaków
W trybie MD:
Maksymalnie około 1 700 znaków
* Liczba tytułów, które można zapisać na
płycie, zależy od liczby znaków
wprowadzonych dla nazw utworów, nazw
grup, nazw wykonawców, nazw albumów
i nazwy płyty.
48
Paleta znaków
Paleta znaków ma następującą
konfigurację.
Paleta znaków dla
trybu Hi-MD
Paleta znaków dla
trybu MD
Maksymalna liczba znaków, które
można wprowadzić na płycie*
W trybie Hi-MD:
Maksymalnie około 27 000 znaków
W trybie MD:
Maksymalnie około 1 700 znaków
* Liczba tytułów, które można zapisać na
płycie, zależy od liczby znaków
wprowadzonych dla nazw utworów, nazw
grup, nazw wykonawców, nazw albumów
i nazwy płyty.
Paleta znaków
Paleta znaków ma następującą
konfigurację.
Paleta znaków dla
trybu Hi-MD
Modele azjatyckie, afrykańskie,
australijskie i turystyczne
Dostępne znaki
• Wielkie i małe litery alfabetu
angielskiego
• Cyfry od 0 do 9
• Symbole*
*
Symbole dostępne w trybie Hi-MD i trybie
MD są różne (patrz „Paleta znaków” na
stronie 49).
Maksymalna liczba znaków, które
można wprowadzić w tytule
Paleta znaków dla
trybu MD
Informacje o palecie znaków
Podczas obsługi na rekorderze można
wybierać znaki z palety znaków
w okienku wyświetlacza. (Informacje
dotyczące konfiguracji palety znaków
znajdują się w części „Paleta znaków”).
Ponieważ na wyświetlaczu widoczna
jest tylko część palety znaków, do
przesuwania kursora i wprowadzania
znaków należy używać regulatorów
i przycisków.
Pole wprowadzania liter
Pojawia się kursor.
Nazwy utworów, nazwy grup i nazwa
płyty: Ok. 100 znaków każda w trybie
Hi-MD i 200 znaków każda w trybie
MD (obejmująca wszystkie dostępne
znaki)
Paleta znaków
49
Tytuł
Wyśw.
• Jeśli między znakami w nazwach płyt
Nazwa utworu
Track
zostanie wprowadzony symbol „//” (na
przykład „abc//def”), korzystanie z funkcji
grup może nie być możliwe (tylko w trybie
MD).
• W modelach azjatyckich, afrykańskich
i turystycznych chińskie znaki są
wyświetlane, ale nie można ich
wprowadzać. Chińskie znaki można
wprowadzać przy użyciu oprogramowania
SonicStage.
Nazwa grupy
Group
Nazwa wykonawcy
(dla utworu)
Artist1)
Nazwa albumu
(dla utworu)
Album1)
Nazwa płyty
Disc
Uwagi
VOL +, –
Pokrętło
jog
(N/ENT)
1) Pojawia
się tylko w przypadku płyt
używanych w trybie Hi-MD.
X
Kursor miga w polu wprowadzania
liter.
MENU
Miga kursor.
x
., >
Opisywanie
Czynność opisywania można
przeprowadzić, gdy rekorder jest
zatrzymany lub w trybie odtwarzania.
Utwory na płycie używanej w trybie
Hi-MD można również opisać
nazwami wykonawców i nazwami
albumów. Aby opisać utwór przy
użyciu nazwy utworu, nazwy
wykonawcy lub albumu, należy
najpierw wybrać utwór, który ma być
opisany. Aby dodać nazwę grupy,
należy najpierw wybrać utwór należący
do grupy, która ma zostać opisana.
50
1
Wejdź do menu i wybierz „Edit” „Title Input”.
2
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
jedną z poniższych pozycji,
a następnie naciśnij pokrętło jog.
3
Obróć pokrętło jog do siebie.
Kursor przenosi się z pola
wprowadzania liter do palety
znaków.
4
Wybierz literę, po czym naciśnij
pokrętło jog, aby ją wprowadzić.
Wybrana litera pojawi się w polu
wprowadzania liter, a kursor
przesunie się do następnej pozycji
wprowadzania.
Kursor miga w następnym polu
wprowadzania.
5
Powtórz czynność 4, a następnie
wprowadź wszystkie znaki nazwy.
6
Naciśnij i przytrzymaj pokrętło jog
przez co najmniej 2 sekundy, aby
wprowadzić tytuł.
Ponowne opisywanie
Można zmieniać tytuły, wykonując
procedurę opisaną w części
„Opisywanie” (strona 50).
Uwagi
• Rekorder nie może opisywać utworów
Poniżej przedstawiono przyciski
służące do wprowadzania znaków
oraz ich funkcje.
Funkcje1)
Czynności
Aby przesunąć
kursor w lewo lub
w prawo.
Naciśnij . lub
>.
Aby przesunąć
kursor w górę lub
w dół.
Obróć pokrętło jog.
Aby wprowadzić
literę.
Naciśnij pokrętło
jog (N/ENT).
Aby wstawić
spację.
Naciśnij VOL +.
przy użyciu japońskich znaków
„Katakana”, ale je wyświetla.
• Rekorder nie jest w stanie skopiować
nazwy płyty lub utworu zawierającej ponad
200 znaków, utworzonej na innym
urządzeniu (tylko w trybie MD).
Aby usunąć literę. Naciśnij VOL –.
Aby przenieść
Naciśnij x.
kursor z palety
znaków do pola
wprowadzania liter.
Aby przełączyć
pomiędzy wielką
a małą literą.
Naciśnij X.
1) Funkcje
przycisków lub regulatora mogą
różnić się w zależności od tego, czy kursor
znajduje się w polu wprowadzania znaków
czy w palecie znaków.
51
Przypisywanie utworów lub
grup do nowej grupy
(Ustawienie grupowe)
Za pomocą tej funkcji można przypisać
utwory do istniejących grup lub całe
grupy do nowej grupy, a także
przypisać do istniejącej grupy utwór,
który aktualnie nie należy do żadnej
grupy.
Na płycie używanej w trybie Hi-MD
można utworzyć maksymalnie
255 grup, zaś na płycie używanej
w trybie MD można utworzyć 99 grup.
Uwagi
• Gdy całkowita liczba znaków w tytułach na
płycie przekroczy maksymalną liczbę,
którą można wprowadzić:
—Jeśli płyta jest używana w trybie Hi-MD,
można utworzyć ustawienie grupowe,
ale nie można dodać nazwy grupy
w punkcie 4.
—Jeśli płyta jest używana w trybie MD, nie
można utworzyć ustawienia grupowego.
• Utwory lub grupy muszą następować po
kolei. Jeśli żądane utwory lub grupy nie
następują po kolei, przed ich przypisaniem
należy je przenieść, aby sąsiadowały ze
sobą („Przenoszenie nagranych utworów
lub grup (Przesuwanie)”, strona 53).
Płyta
MENU
Numer utworu
Grupa 1
1 2 3 4 5 6
7 8
Grupa 2
9 101112
Pokrętło jog
Przypisywanie utworów od 1 do 3 do
nowej grupy
Przypisywanie grupy 1 i grupy 2 do
nowej grupy
Płyta
Grupa 2
Grupa 1
1 2 3
4 5 6
7 8 9 101112
Nie można zarejestrować utworów,
które nie występują po kolei (na
przykład nie można przypisać do nowej
grupy utworu 3 oraz utworów 7 i 8).
Nie można utworzyć nowej grupy, jeśli
pierwszy lub ostatni utwór w grupie
został wybrany ze środka istniejącej
grupy.
Numery utworów pojawiają się
zgodnie z ich kolejnością na płycie,
a nie kolejnością w grupie.
52
1
Gdy rekorder jest zatrzymany,
wejdź do menu i wybierz „Edit” „Group Set”.
2
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
numer żądanego pierwszego
utworu, po czym naciśnij pokrętło
jog, aby zatwierdzić wybór.
Spowoduje to wybranie
pierwszego utworu nowej grupy.
Jeśli płyta zawiera grupy,
wyświetlany jest tylko numer
pierwszego utworu w danej grupie.
3
4
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
numer żądanego ostatniego
utworu, po czym naciśnij pokrętło
jog, aby zatwierdzić wybór.
Spowoduje to wybranie ostatniego
utworu nowej grupy, po czym
będzie można opisać grupę. Jeśli
płyta zawiera grupy, wyświetlany
jest tylko numer pierwszego
utworu w danej grupie.
Opisz grupę (patrz „Dodawanie
tytułów (Wprowadzanie tytułów)”
(strona 48)).
Uwagi
• W punkcie 2 pierwszy utwór musi być
pierwszym utworem istniejącej grupy lub
utworem, który nie należy do żadnej
grupy.
• Wybierając ostatni utwór w punkcie 3,
upewnij się, że utwór ten następuje po
utworze wybranym w punkcie 2. Ostatni
utwór musi być ostatnim utworem
istniejącej grupy lub utworem, który nie
należy do żadnej grupy.
Dezaktywacja ustawienia
grupowego (Rozbijanie
grupy)
Wybierz grupę, którą chcesz rozbić
i sprawdź jej zawartość (patrz
„Słuchanie utworów z określonej grupy
(Odtwarzanie grupowe)” na stronie 42).
x
MENU
1
Wybierz grupę, którą chcesz rozbić
i sprawdź jej zawartość (patrz
strona 42).
2
3
Naciśnij x.
4
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
„OK”, po czym naciśnij pokrętło
jog, aby rozbić grupę.
Ustawienie grupowe dla wybranej
grupy zostanie dezaktywowane.
Wejdź do menu i wybierz „Edit” „GroupRelease”.
Przenoszenie nagranych
utworów lub grup
(Przesuwanie)
Istnieje możliwość zmiany kolejności
nagranych utworów lub grup.
MENU
Pokrętło jog
Przesuwanie utworów na
płycie
Utwory można przesuwać z jednej
grupy do drugiej, albo przesuwać poza
grupę. Podczas przesuwania utworów
automatycznie zmienia się ich
numeracja.
Pokrętło jog
53
1
Podczas odtwarzania utworu, który
ma zostać przeniesiony, wejdź do
menu i wybierz „Edit” - „Move” „Track Move”
Jeśli wybrany utwór należy do
grupy, nazwa tej grupy pojawi się
w trzeciej linijce na wyświetlaczu.
2
Kiedy aktualnie wybrany utwór
znajduje się w grupie
Kiedy przesuwasz utwór poza
grupę, albo w sytuacji, gdy na
płycie nie ma utworzonych grup,
pomiń tę czynność.
Kiedy przesuwasz utwór do innej
grupy, obróć pokrętło jog, aby
wybrać grupę docelową, po czym
naciśnij pokrętło jog, aby
zatwierdzić wybór.
Nazwa grupy
docelowej
Kiedy przesuwasz utwór w obrębie
tej samej grupy, wybierz grupę, do
której należy aktualnie wybrany
utwór.
Jeśli wybrany utwór nie należy do
grupy, w trzeciej linijce na
wyświetlaczu pojawi się nazwa
tego utworu.
Kiedy aktualnie wybrany utwór
nie znajduje się w grupie
3
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
pozycję docelową, a następnie
naciśnij pokrętło jog, aby
zatwierdzić wybór.
Utwór zostaje przeniesiony
w wybrane miejsce.
Nazwa grupy
docelowej
Pozycja
docelowa
54
Zmiana kolejności grup na
płycie
1
Podczas odtwarzania utworu
znajdującego się w grupie, której
położenie chcesz zmienić, wejdź do
menu i wybierz „Edit” - „Move” „Group Move”.
Nazwa grupy, do której należy
aktualnie wybrany utwór, pojawi
się w trzeciej linijce na
wyświetlaczu.
Nazwa
grupy do
przeniesienia
2
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
pozycję docelową, a następnie
naciśnij pokrętło jog, aby
zatwierdzić wybór.
Przykład: Podczas przenoszenia grupy „My
Best” na pozycję za grupą „Single Collection”
Pozycja
docelowa
na płycie
Uwaga
Jeśli wszystkie utwory zostaną przeniesione
poza grupę, grupa automatycznie zniknie
z płyty.
Kasowanie utworów i całej
płyty (Usuwanie)
Należy pamiętać, że po skasowaniu
nagranej pozycji nie ma możliwości
jej odzyskania. Pamiętaj
o sprawdzeniu zawartości wybranej
pozycji przed jej skasowaniem.
W przypadku usuwania utworów,
które zostały przeniesione
z komputera
Podczas próby skasowania utworów,
które zostały przeniesione
z komputera, na wyświetlaczu pojawi
się „TRK FROM PC ERASE OK?”.
Po usunięciu utworów, które zostały
przeniesione z komputera, autoryzacja
transferu będzie następująca.
• Jeśli utwory zostały przeniesione
w trybie Hi-MD, autoryzacja
transferu utworów jest przywracana
automatycznie po włożeniu płyty do
rekordera, a następnie podłączeniu
rekordera do komputera.
• Jeśli utwory zostały przeniesione
w trybie MD, następuje utrata
autoryzacji transferu. Aby nie stracić
autoryzacji transferu, należy
przywrócić autoryzację, przenosząc
utwory ponownie do komputera
przed ich skasowaniem.
Uwaga
Nie można skasować danych innych niż
audio (na przykład danych tekstowych lub
danych obrazu) na płycie używanej w trybie
Hi-MD.
x
MENU
Pokrętło jog
55
Aby usunąć utwór
1
Podczas odtwarzania utworu, który
ma zostać usunięty, wejdź do menu
i wybierz „Edit” - „Erase” - „Track
Erase”.
2
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
„OK”, po czym naciśnij pokrętło
jog, aby usunąć utwór.
Utwór zostaje usunięty
i rozpoczyna się odtwarzanie
kolejnego utworu. Wszystkie
utwory następujące po usuniętym
utworze zostają automatycznie
przenumerowane.
Uwaga
Jeśli nastąpi skasowanie wszystkich
utworów w grupie, grupa zostanie
automatycznie usunięta z płyty.
Aby usunąć fragment utworu
Wstaw znacznik początku i końca
fragmentu przeznaczonego do
usunięcia, a następnie skasuj fragment
(strona 57).
Aby usunąć grupę
56
1
Wybierz grupę, którą chcesz
usunąć i sprawdź jej zawartość
(patrz strona 42).
2
3
Naciśnij x.
4
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
„OK”, po czym naciśnij pokrętło
jog, aby usunąć grupę.
Grupa zostanie usunięta.
Wejdź do menu i wybierz „Edit” „Erase” - „Group Erase”.
Aby skasować całą płytę
1
Rozpocznij odtwarzanie płyty,
którą chcesz skasować, aby
sprawdzić jej zawartość.
2
3
Naciśnij x.
4
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
„OK”, po czym naciśnij pokrętło
jog, aby skasować całą płytę.
Na wyświetlaczu pojawi się
„SYSTEM FILE WRITING”,
a wszystkie utwory zostaną
usunięte.
Po zakończeniu kasowania na
wyświetlaczu pojawi się „NO
TRACK” (w trybie Hi-MD) lub
„BLANKDISC” (w trybie MD).
Wejdź do menu i wybierz „Edit” „Erase” - „All Tr Erase”.
Na wyświetlaczu pojawi się „ALL
TRACKS WILL BE ERASED”.
Bezpośredni podział utworu
Dzielenie utworu
(Dzielenie)
Za pomocą znacznika początku utworu
można podzielić utwór, tworząc nowy
utwór z fragmentu występującego po
znaczniku początku utworu. Przed
dokonaniem rzeczywistego podziału
można również przeprowadzić
precyzyjną regulację miejsca wstawienia
znacznika początku utworu. Numery
utworów zwiększają się w sposób
podany poniżej.
1
2
3
4
4
5
Podczas odtwarzania lub pauzy
naciśnij T MARK w miejscu, które
chcesz oznaczyć.
Regulacja miejsca podziału
przed podzieleniem utworu
(Próba dzielenia)
1
Dodawanie znacznika
Podczas odtwarzania naciśnij
przycisk T MARK przez co
najmniej 2 sekundy.
Nastąpi wielokrotne odtwarzanie
czterech sekund utworu od miejsca
naciśnięcia przycisku T MARK.
Tutaj naciśnięto T MARK.
1
2
3
Numery utworów zwiększają się.
Uwaga
Nie można podzielić utworu, jeśli:
• utwór został przeniesiony z komputera.
• utwór został nagrany w trybie Hi-MD przy
użyciu oprogramowania MD Simple
Burner.
• miejsce podziału znajduje się na początku
lub na końcu utworu.
• podział spowodowałby, że całkowita liczba
utworów na płycie przekroczyłaby
dopuszczalne maksimum (2 047 utworów
na płycie używanej w trybie Hi-MD lub
254 utwory na płycie używanej
w trybie MD).
T MARK
Wielokrotnie odtwarzane są cztery
sekundy utworu.
2
Obróć pokrętło jog, aby
wyregulować miejsce podziału.
Obracanie pokrętła jog przesuwa
miejsce podziału w przód lub w tył.
Miejsce podziału można przesunąć
maksymalnie o 8 sekund do przodu
lub do tyłu od miejsca naciśnięcia
przycisku T MARK w punkcie 1.
Tutaj
naciśnięto
T MARK
w punkcie 1.
Miejsce podziału przesuwa się
maksymalnie o 8 sekund do
przodu lub do tyłu.
Pokrętło jog
Przeniesiony interwał o długości czterech
sekund jest odtwarzany wielokrotnie.
3
Naciśnij pokrętło jog, aby
zatwierdzić miejsce podziału.
57
Aby dodać znaczniki początku
utworu podczas nagrywania
(z wyjątkiem nagrywania
zsynchronizowanego)
Naciśnij na rekorderze T MARK
w miejscu, w którym ma zostać dodany
znacznik.
Istnieje możliwość skorzystania
z ustawienia „Time Mark” w celu
automatycznego dodawania
znaczników początku utworu
w określonych odstępach czasu (nie
jest to możliwe przy nagrywaniu
w systemie cyfrowym) (strona 36).
X
.
1
Podczas odtwarzania utworu ze
znacznikiem początku
przeznaczonym do usunięcia
naciśnij X, aby przejść w tryb pauzy.
2
Odszukaj znacznik początku
utworu lekko naciskając ..
Na przykład, aby usunąć znacznik
początku trzeciego utworu,
odszukaj początek trzeciego
utworu. Na wyświetlaczu pojawi
się wskaźnik „00:00”.
Przez kilka sekund na wyświetlaczu
będzie widoczne „MARK”.
3
Naciśnij T MARK, aby skasować
znacznik.
Na wyświetlaczu pojawi się
„MARK OFF”. Znacznik początku
utworu zostanie skasowany, a dwa
utwory połączone ze sobą.
Łączenie utworów
(Łączenie)
Podczas nagrywania z wejścia
analogowego (liniowego), gdy poziom
głośności nagrywania jest niski, może
dojść do nagrania niepożądanych
znaczników początku utworu. Można
skasować znacznik, aby połączyć
utwory przed i po nim.
Numery utworów zmienią się wtedy
w poniżej opisany sposób.
1
2
3
T MARK
4
z
Kasowanie znacznika
1
2
3
Numery utworów zmniejszają się.
Po skasowaniu znacznika początku utworu
podczas łączenia dwóch utworów, tytuł i
data nagrania drugiego utworu zmienią się
na tytuł i datę nagrania pierwszego utworu.
Uwaga
Uwaga
Nie można łączyć utworów, jeżeli:
• któryś z utworów został przeniesiony
z komputera.
• któryś z utworów został nagrany w trybie
Hi-MD przy użyciu oprogramowania
MD Simple Burner.
• utwory zostały nagrane w różnych trybach
nagrywania.
58
Po skasowaniu znacznika znajdującego się
między dwoma kolejnymi utworami
przypisanymi do różnych grup, drugi utwór
zostanie przypisany do grupy zawierającej
pierwszy utwór. Ponadto w wyniku
połączenia utworu przypisanego do grupy,
z utworem, który nie jest przypisany do
grupy (dwa kolejne utwory), drugi utwór
przyjmie to samo ustawienie rejestracji, co
pierwszy utwór.
• Dla 60/74/80-minutowej czystej płyty
Formatowanie płyty
(Formatowanie)
W przypadku korzystania z płyty
w trybie Hi-MD funkcja formatowania
umożliwia przywrócenie płyty do
stanu, w jakim znajdowała się
w momencie zakupu.
Funkcji tej można używać wyłącznie
w przypadku korzystania z płyty
w trybie Hi-MD.
standardowej używany jest tryb pracy
rekordera ustawiony w menu „Disc
Mode” nawet wtedy, gdy w programie
SonicStage wybrano inny tryb pracy lub
gdy na wyświetlaczu pojawiła się
informacja o innym trybie pracy po
sformatowaniu płyty przez
oprogramowanie SonicStage.
MENU
Typ płyty Po sformatowaniu płyty
Płyta
Hi-MD
1GB
Pojawi się „NO TRACK”.
Wszystkie dane, łącznie
z danymi innymi niż audio,
zostaną skasowane.
UWAGA: Autoryzację
transferu przeniesionych
utworów można przywrócić,
wkładając płytę do
rekordera i podłączając
rekorder do komputera.
Standardo
wa płyta
60/74/80minutowa
Pojawi się „BLANKDISC”.
Wszystkie dane, łącznie
z danymi innymi niż audio,
zostaną skasowane.
UWAGA: Liczba autoryzacji
transferu przeniesionych
utworów zwiększy się
o jeden.
Uwagi
• W wyniku sformatowania płyty, wszystkie
dane (w tym także dane, które nie są
danymi audio) zostaną skasowane. Jeśli
płyta może zawierać tego typu dane,
należy włożyć ją do rekordera, a następnie
podłączyć rekorder do komputera, aby
sprawdzić zawartość płyty.
• W wyniku sformatowania płyty zostaną
także skasowane utwory przeniesione na
płytę, a liczba autoryzacji transferu dla
tych utworów zmniejszy się o jeden. Aby
uniknąć zmniejszenia liczby autoryzacji
transferu, przed sformatowaniem płyty
należy przywrócić autoryzację transferu,
przenosząc utwory ponownie do
komputera.
Pokrętło jog
1
Gdy rekorder jest zatrzymany,
wejdź do menu i wybierz „Edit” „Format”.
Na wyświetlaczu pojawi się „ALL
DATA WILL BE DELETED”.
2
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
„OK”, po czym naciśnij pokrętło
jog, aby zatwierdzić wybór.
Na wyświetlaczu pojawi się
„SYSTEM FILE WRITING” i
płyta zostanie sformatowana.
Po zakończeniu formatowania na
wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
„NO TRACK”, jeśli do rekordera
włożona jest płyta Hi-MD
o pojemności 1GB, lub wskaźnik
„BLANKDISC”, jeśli włożona jest
płyta standardowa w trybie Hi-MD.
59
Pozostałe czynności
Zmiana wyświetlanych
pozycji menu (Tryb menu)
1
Wejdź do menu i wybierz
„Option” - „AVLS”.
2
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
„On”, po czym naciśnij pokrętło
jog, aby zatwierdzić wybór.
Po zbyt dużym zwiększeniu
głośności na wyświetlaczu pojawi
się „AVLS NO VOLUME
OPERATION”. Natężenie
dźwięku zmniejszane jest do
umiarkowanego poziomu.
Istnieje możliwość określenia, czy
wyświetlane będą wszystkie pozycje
menu (tryb Advanced), czy tylko
najczęściej używane (tryb Simple).
W sekcji „Lista menu” (strona 28)
można sprawdzić, które pozycje menu
nie będą wyświetlane.
MENU
Aby anulować działanie funkcji
AVLS
Wybierz „Off” w punkcie 2.
Pokrętło jog
1
Wejdź do menu i wybierz
„Option” - „Menu Mode”.
2
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
„Advanced” lub „Simple”, po
czym naciśnij pokrętło jog, aby
zatwierdzić wybór.
Wyłączanie sygnałów
dźwiękowych
Sygnał dźwiękowy rekordera i zdalnego
sterowania można włączać i wyłączać.
MENU
Ochrona słuchu (AVLS)
Funkcja AVLS (Automatic Volume
Limiter System - automatyczny system
ograniczania głośności) zapobiega
podnoszeniu się głośności powyżej
określonego poziomu, co zmniejsza
przenikanie dźwięku, ciśnienie
akustyczne oraz niebezpieczeństwo
związane z niesłyszeniem istotnych
dźwięków z otoczenia.
MENU
Pokrętło jog
60
Pokrętło jog
1
Wejdź do menu i wybierz
„Option” - „Beep”.
2
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
„Off”, po czym naciśnij pokrętło
jog, aby zatwierdzić wybór.
Aby włączyć sygnał dźwiękowy
Wybierz „On” w punkcie 2.
Oszczędzanie mocy
akumulatora
(Podświetlenie
elektroluminescencyjne)
Funkcja ta powoduje, że okienko
wyświetlacza wyłącza się
automatycznie, lub pozostaje
podświetlone, gdy urządzenie pracuje
z wykorzystaniem akumulatorów.
Zużycie energii zmniejsza się, jeśli
wyświetlacz wyłącza się automatycznie.
MENU
Wyśw.
Ustawienie
On
Okienko wyświetlacza
pozostaje podświetlone,
nawet gdy przygaśnie po
tym, jak przez 10 sekund
nie zostaną wykonane
żadne czynności.
Podświetlanie okienka wyświetlacza
w razie potrzeby, nawet jeśli „EL
Light” ustawiono na „Auto Off”
Naciśnij LIGHT.
Okienko wyświetlacza zaświeci się.
Uwagi
• Okienko wyświetlacza nie wyłączy się
Pokrętło jog
1
Wejdź do menu i wybierz
„Option” - „EL Light”.
2
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
„Auto Off” lub „On”, po czym
naciśnij pokrętło jog, aby
zatwierdzić wybór.
Wyśw.
Ustawienie
Okienko wyświetlacza
Auto Off
(ustawienie przygasa, jeżeli przez
fabryczne) 10 sekund nie zostaną
wykonane żadne
czynności. Jeżeli żadna
czynność nie zostanie
wykonana przez kolejne
pięć sekund, okienko
wyświetlacza wyłączy się
automatycznie (świeci
się jedynie wskaźnik
informujący o działaniu
urządzenia).
w trakcie:
—używania rekordera z podłączonym
zasilaczem sieciowym.
—ładowania akumulatora.
—gdy rekorder jest podłączony do
komputera.
—wybierana jest pozycja menu.
—utwór jest wybierany bezpośrednio.
—rekorder wyszukuje utwór.
—rekorder szybko przewija do przodu, do
tyłu, bądź korzysta z AMS.
—wykonywana jest funkcja próby dzielenia.
—wyświetlane są komunikaty.
—ustawiane jest odtwarzanie A-B Repeat.
• Jeśli podczas nagrywania dojdzie do spadku
mocy akumulatora (wskaźnik stanu
naładowania akumulatora pokazuje
),
okienko wyświetlacza przygasa w celu
ograniczenia zużycia energii.
61
Zapisywanie ustawień
poszczególnych płyt
(Pamięć płyty)
Fabryczne ustawienie rekordera
umożliwia automatyczne zapisywanie
różnych ustawień dla poszczególnych
płyt. Rekorder automatycznie zapisuje
ustawienia płyty i pobiera je przy
każdym włożeniu jej do rekordera.
Zapisane mogą zostać następujące
ustawienia:
• Zakładki
• Ustawienia „Custom 1” i „Custom 2”
korektora 6-zakresowego (nie
dotyczy modeli europejskich)
Ustawienie można sprawdzić
w następujący sposób.
MENU
Pokrętło jog
1
Wyjmij płytę z rekordera, wejdź do
menu i wybierz „Option” - „Disc
Memory”.
2
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
„On”, po czym naciśnij pokrętło
jog, aby zatwierdzić wybór.
Aby ustawić rekorder tak, aby nie
zapisywał ustawień dla płyt
Wybierz „Off” w punkcie 2.
Usuwanie informacji o płycie
62
1
Włóż do rekordera płytę
z informacjami, które mają zostać
skasowane i sprawdź jej zawartość.
2
Wybierz „1MemoryErase”
w punkcie 2.
Informacje o płycie zostaną
skasowane.
Uwagi
• Istnieje możliwość zapisania informacji dla
maksymalnie 64 płyt. Ustawienia
zapisywane dla następnych płyt będą
zastępować ustawienia płyt najrzadziej
używanych. Liczba płyt, dla których
informacje można zapisać, zależy od liczby
utworów nagranych na płytach. Większa
liczba utworów nagranych na płytach
oznacza mniej płyt, o których informacje
można zapisać.
• Podczas próby usunięcia informacji
o płycie, które nie zostały zapisane
w pamięci rekordera, na wyświetlaczu na
kilka sekund pojawi się „NO DISC
MEMORY”.
Szybkie rozpoczęcie
odtwarzania (Tryb Quick)
Wybór trybu płyty
(Tryb płyty)
Fabryczne ustawienie rekordera
umożliwia natychmiastowe
rozpoczęcie odtwarzania po
naciśnięciu przycisku odtwarzania.
Ustawienie można sprawdzić
w następujący sposób.
Po włożeniu do rekordera 60/74/80 min
płyty standardowej (czystej) można
użyć tej funkcji, aby określić sposób
korzystania z płyty w trybie Hi-MD
lub MD.
Podczas nagrywania na rekorderze bez
użycia komputera ustaw opcję „Disc
Mode” na „Hi-MD”. Nagrywanie nie
jest możliwe, jeżeli opcja „Disc Mode”
jest ustawiona na „MD”. Aby umożliwić
korzystanie z płyty nagranej za pomocą
tego rekordera w urządzeniu nie
obsługującym trybu Hi-MD, należy
ustawić opcję „Disc Mode” na „MD”
oraz skorzystać z komputera, by
nagrywać w trybie MD (patrz sekcja
„Obsługa oprogramowania”).
MENU
Pokrętło jog
1
Gdy rekorder jest zatrzymany lub
w trakcie odtwarzania, wejdź do
menu i wybierz „Option” - „Quick
Mode”.
2
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
„On”, po czym naciśnij pokrętło
jog, aby zatwierdzić wybór.
Jeśli rekorder nie ma być używany
przez dłuższy czas
Wybierz „Off” w punkcie 2.
Można ograniczyć zużycie baterii
w chwili, kiedy rekorder nie jest
w użyciu.
Uwaga
Jeżeli „Quick Mode” ustawiono na „On”,
rekorder nadal pobiera energię, mimo że nie
są na nim wykonywane żadne czynności.
Zasilanie jest odcinane automatycznie, gdy
wyczerpią się akumulatory.
MENU
Pokrętło jog
1
Wejdź do menu i wybierz „Option”
- „Disc Mode”.
2
Obracaj pokrętło jog, aż na
wyświetlaczu pojawi się „Hi-MD”
(ustawienie fabryczne) lub „MD”,
a następnie naciśnij pokrętło, aby
wprowadzić wybór.
Uwagi
• Nawet jeśli wybierzesz „MD” jako
ustawienie parametru „Disc Mode”,
trybem pracy może być tylko „Hi-MD”
gdy używana jest płyta Hi-MD
o pojemności 1GB.
• Dla 60/74/80-minutowej czystej płyty
standardowej używany jest tryb pracy
rekordera ustawiony w menu „Disc Mode”
nawet wtedy, gdy w programie SonicStage
wybrano inny tryb pracy lub gdy na
wyświetlaczu pojawiła się informacja
o innym trybie pracy po sformatowaniu
płyty przez oprogramowanie SonicStage.
63
Zmiana kierunku
przewijania treści
wyświetlacza
Wybieranie języka
wyświetlacza
Obrócenie pokrętła jog do siebie
powoduje przewijanie treści
wyświetlacza w dół. Jest to ustawienie
fabryczne. Ustawienie fabryczne
można zmienić, aby przewijać treść
wyświetlacza w przeciwnym kierunku.
MENU
Pokrętło jog
1
Wejdź do menu i wybierz
„Option” - „Jog Dial”.
2
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
„Reverse”, po czym naciśnij
pokrętło jog, aby zatwierdzić
wybór.
Można wybrać język, w jakim będą się
pojawiały komunikaty w okienku
wyświetlacza.
Dostępność języków jest uzależniona
od nabytego modelu.
Modele europejskie i amerykańskie
Angielski (ustawienie fabryczne),
francuski, niemiecki, włoski i hiszpański
Modele azjatyckie, afrykańskie,
australijskie i turystyczne
Japoński, angielski (ustawienie
fabryczne), francuski, niemiecki,
włoski, hiszpański, chiński tradycyjny
i chiński uproszczony
MENU
Pokrętło jog
Aby przywrócić normalne
ustawienie
Wybierz „Default” w punkcie 2.
64
1
Wejdź do menu i wybierz
„Option” - „Language”.
2
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
żądany język, a następnie naciśnij
pokrętło jog, aby zatwierdzić
wybór.
Używanie rekordera z komputerem
z
Co można zrobić dzięki
połączeniu z komputerem
Aby użyć rekordera w połączeniu
z komputerem, należy zainstalować
oprogramowanie z dostarczonej płyty
CD-ROM. Szczegóły dotyczące
instalacji znajdują się w sekcji
„Obsługa oprogramowania”.
W przypadku korzystania
z dostarczonego oprogramowania
Szczegółowe wyjaśnienia można
znaleźć w sekcji „Obsługa
oprogramowania” lub w pomocy
elektronicznej.
• Przenoszenie danych audio między
komputerem a rekorderem
Dostarczone oprogramowanie
SonicStage umożliwia przenoszenie
danych audio między rekorderem
a komputerem. Po włożeniu do
rekordera płyty używanej w trybie
Hi-MD można przenieść do
komputera utwory nagrane na
rekorderze za pomocą mikrofonu lub
z odtwarzacza CD.
• Nagrywanie bezpośrednio z płyty
CD na płytę MD
Dostarczone oprogramowanie MD
Simple Burner umożliwia nagranie
zawartości płyty CD znajdującej się
w napędzie CD-ROM komputera
bezpośrednio na płycie umieszczonej
w rekorderze.
W przypadku wykorzystania
rekordera jako przenośnej pamięci
masowej
Jeżeli do rekordera zostanie włożona
płyta używana w trybie Hi-MD,
rekorder pojawi się w oknie
Eksploratora Windows jako dysk
zewnętrzny, co pozwala na
przenoszenie danych nie będących
danymi audio, takich jak pliki tekstowe
lub graficzne. Szczegółowe informacje
można znaleźć w sekcji
„Przechowywanie na płycie danych,
które nie są danymi audio” (strona 67).
Jeśli pliki audio są odtwarzane przy użyciu
oprogramowania, dźwięk jest emitowany
z głośników komputera, jeżeli włożono płytę
używaną w trybie Hi-MD, i ze słuchawek
podłączonych do rekordera, jeżeli włożono
do niego płytę używaną w trybie MD.
Ładowanie akumulatora rekordera
Kiedy rekorder jest podłączony do
komputera, można ładować
akumulator (korzystając z zasilania
poprzez magistralę szeregową USB).
Po podłączeniu rekordera do komputera
zasilanie (zasilanie magistrali)
dostarczone z komputera rozpocznie
ładowanie akumulatora rekordera.
Należy jednak pamiętać, że jest to tylko
ładowanie prowizoryczne, którego nie
da się wykorzystać do pełnego
naładowania akumulatora. Na przykład,
jeżeli w ten sposób ładowany będzie
całkowicie wyczerpany akumulator,
rekorder przerwie ładowanie po około
6 godzinach, zaś akumulator będzie
naładowany mniej więcej do połowy.
Czas ładowania może się różnić
w zależności od stanu akumulatora oraz
temperatury otoczenia.
Okienko wyświetlacza podczas ładowania
akumulatora przez magistralę szeregową USB
Uwaga
Ładowanie za pomocą zasilania z magistrali
szeregowej USB nie jest możliwe, jeśli
wskaźnik stanu naładowania akumulatora
(
) na wyświetlaczu miga.
• Włóż ponownie akumulator i dokładnie
zamknij pokrywę kieszeni na baterie.
• Temperatura miejsca, w którym ładowane
są akumulatory, jest zbyt niska lub zbyt
wysoka. Akumulator należy ładować
w temperaturze od +5°C do +35°C.
65
Podłączanie rekordera do
komputera
Komputer
Gdy podłączasz przewód USB
bezpośrednio do gniazda USB
rekordera, zasilanie jest dostarczane
z portu USB komputera (za
pośrednictwem magistrali). Pozwala to
na korzystanie z rekordera bez
akumulatorów czy baterii.
Do portu USB
Przewód USB
Uwaga
W systemach Windows ME oraz
Windows 98SE
• Jeśli podłączysz rekorder do komputera
z trybem „Hi-MD” ustawionym na
rekorderze (jest to ustawienie fabryczne),
a następnie włożysz 60/74/80-minutową płytę
standardową, tryb tej płyty może ulec
automatycznej zmianie na Hi-MD, nawet
jeśli niczego nie będziesz nagrywać.
• Po odłączeniu przewodu USB na ekranie
komputera pojawia się komunikat
„Niebezpieczne usuwanie urządzenia”. Nie
stanowi to żadnego problemu. Wystarczy
kliknąć „OK”, aby komunikat zniknął.
Do gniazda USB
Pamiętaj, aby
otworzyć pokrywę.
1
2
3
4
66
Włóż do rekordera płytę do
nagrywania.
Upewnij się, że rekorder znajduje
się w trybie zatrzymania,
a przełącznik HOLD jest zwolniony.
Otwórz pokrywę gniazda
USB na
podłączenia przewodu
rekorderze, po czym podłącz
przewód USB do rekordera i do
komputera.
Sprawdź połączenia.
Jeśli połączenia zostały wykonane
prawidłowo, na wyświetlaczu
pojawi się „
”.
W przypadku odłączania przewodu
USB od komputera lub
wyjmowania płyty z rekordera
Należy odłączyć rekorder/ wyjąć płytę
w opisany poniżej sposób.
W przeciwnym razie może nastąpić
uszkodzenie danych.
1
Należy sprawdzić, czy w okienku
wyświetlacza rekordera nie jest
widoczny wskaźnik „REC”.
2
Naciśnij x na rekorderze.
Na wyświetlaczu pojawi się
„EJECT DISC OK”.
W zależności od warunków, może
minąć trochę czasu, zanim na
wyświetlaczu pojawi się „EJECT
DISC OK”.
3
Odłącz przewód USB od
komputera lub wyjmij płytę
z rekordera.
Uwagi
• Zaleca się, aby podczas korzystania
z rekordera podłączonego do komputera
włożyć do niego całkowicie naładowany
akumulator, jako zabezpieczenie na
wypadek braku zasilania, rozłączenia
przewodu USB lub innych
nieprzewidzianych okoliczności. Nie
odpowiadamy za rezultaty w razie błędu
w obsłudze, błędu transferu lub
zniszczenia danych audio na skutek
nieprzewidzianych zdarzeń.
• Po odłączeniu przewodu USB od rekordera
należy odczekać co najmniej 2 sekundy
przed ponownym podłączeniem.
• Podczas nagrywania rekorder należy
umieścić w stabilnym, pozbawionym drgań
miejscu.
• Nie należy podłączać rekordera do
komputera podczas nagrywania lub
odtwarzania.
• Jeśli podczas podłączania rekordera
komputer przejdzie w tryb wstrzymania,
uśpienia lub hibernacji, system może
działać nieprawidłowo. Należy wykluczyć
możliwość zmiany trybu na tryb
wstrzymania, uśpienia lub hibernacji.
• Nie należy łączyć rekordera z komputerem
za pośrednictwem koncentratora USB.
• Kiedy rekorder jest podłączony do
komputera, zasilanie jest dostarczane do
rekordera poprzez port USB komputera
(za pośrednictwem magistrali). Jeżeli
komputer (np. komputer przenośny) działa
na zasilaniu akumulatorowym, połączenie
to może spowodować rozładowanie
akumulatora komputera. Z tego względu
zaleca się korzystanie z komputera
podłączonego do zasilacza sieciowego.
• Nie gwarantujemy bezproblemowego
działania na wszystkich komputerach,
które spełniają wymagania systemowe.
Przechowywanie na płycie
danych, które nie są
danymi audio
Jeśli do komputera zostanie podłączony
rekorder z włożoną płytą w trybie
Hi-MD, płyta zostanie rozpoznana
przez program Eksplorator Windows
jako pamięć masowa, co pozwoli
zapisywać na niej dane nie będące
danymi audio, takie jak tekst lub obraz.
Informacje na temat pojemności
poszczególnych płyt można znaleźć
w części na stronie 69.
Po włożeniu do rekordera płyty
w trybie Hi-MD i wykonaniu
połączenia z komputerem, rekorder
zostanie rozpoznany jako urządzenie
zewnętrzne, a zawartość płyty będzie
można przeglądać w programie
Eksplorator Windows. Rekordera
można używać w taki sam sposób, jak
innych urządzeń.
z
Zapisane na płycie dane, które nie są
danymi audio, można przeglądać w okienku
wyświetlacza rekordera. Szczegółowe
informacje można znaleźć w sekcji
„Przeglądanie zapisanych na płycie danych,
które nie są danymi audio (Lista plików)”
(strona 68).
67
• W każdym podkatalogu można
Uwagi
• Gdy aktywne jest oprogramowanie
SonicStage, rekorder nie jest
rozpoznawany jako urządzenie do
przechowywania danych.
• Jeśli płyta jest formatowana przy użyciu
komputera, należy użyć do tego celu
oprogramowania SonicStage.
• Nie należy usuwać folderu zarządzania
plikami (folder HMDHIFI i plik
HI-MD.IND) w programie Eksplorator
Windows.
przeglądać maksymalnie 1 024 pliki
lub foldery.
MENU
Pokrętło jog
1
Przeglądanie zapisanych na
płycie danych, które nie są
danymi audio (Lista plików)
Nazwa płyty
Korzystając z płyty w trybie Hi-MD
można przeglądać zapisane na niej dane,
nie będące danymi audio, w okienku
wyświetlacza rekordera. Wyświetlane są
nazwy oraz wielkość plików.
Folder główny
(pierwszy
poziom)
Podfolder
(drugi
poziom)
Podfolder
(trzeci
poziom)
Gdy rekorder jest zatrzymany,
wejdź do menu i wybierz „File List”.
Katalogi główne pojawiają się
w kolejności, w jakiej zostały
zapisane.
Wyświetlona
zostaje lista
plików
i folderów.
2
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
plik, który chcesz zobaczyć,
a następnie naciśnij pokrętło jog,
aby zatwierdzić wybór.
Pojawia się rozmiar pliku.
Pojawia się
rozmiar
pliku
: Folder
: Plik
• Można przeglądać maksymalnie
16 poziomów folderów.
• W katalogu głównym można
przeglądać maksymalnie 512 plików
lub folderów, w kolejności zapisu.
68
Aby wejść w głąb struktury
katalogów, wybierz folder
zawierający plik, który chcesz
sprawdzić, po czym naciśnij
pokrętło jog. Na wyświetlaczu
pojawi się lista plików i folderów
znajdujących się w wybranym
folderze. Następnie wykonaj
ponownie operację opisaną
w punkcie 2.
Uwagi
• Funkcji tej nie można używać do
otwierania plików.
• Tekst zawierający znaki nie obsługiwane
przez rekorder nie zostanie prawidłowo
wyświetlony na wyświetlaczu.
• Nazwy plików lub folderów dłuższe niż
9 znaków zostaną skrócone.
• Jeśli w trakcie odtwarzania bądź
nagrywania utworu wybrane zostanie „File
List”, na wyświetlaczu pokaże się
„CANNOT SET” i nie pojawi się żadna
lista.
Ilość wolnego miejsca na każdej płycie (sformatowanej przy użyciu
rekordera/oprogramowania SonicStage)
Typ płyty
Całkowity rozmiar
Obszar zarządzania
płytą1)2)
Wolne miejsce
60-minutowa
płyta
standardowa
219 MB
(229 965 824 bajtów)
832 KB
(851 968 bajtów)
218 MB
(229 113 856 bajtów)
74-minutowa
płyta
standardowa
270 MB
(283 312 128 bajtów)
832 KB
(851 968 bajtów)
269 MB
(282 460 160 bajtów)
80-minutowa
płyta
standardowa
291 MB
(305 856 512 bajtów)
832 KB
(851 968 bajtów)
290 MB
(305 004 544 bajtów)
Płyta Hi-MD
o pojemności
1GB
832 KB
964 MB
(1 011 613 696 bajtów) (851 968 bajtów)
963 MB
(1 010 761 728 bajtów)
1) Jest
to miejsce używane do zarządzania plikami na płycie.
przestrzeni na dysku służącej zarządzaniu zmienia się w zależności od warunków
pracy komputera oraz innych czynników. Z tego względu rzeczywista ilość miejsca do
wykorzystania może być mniejsza niż pokazywana w Eksploratorze Windows.
2) Wielkość
69
Informacje dodatkowe
• Nie należy używać rekordera w miejscach,
Środki ostrożności
Bezpieczeństwo
Nie wkładaj żadnych przedmiotów do
gniazda DC IN 3V.
źródła zasilania
• Należy zastosować zasilanie sieciowe,
akumulator niklowo-wodorkowy lub
baterię LR6 (rozmiar AA).
• W warunkach domowych: Należy
stosować zasilacz sieciowy znajdujący się
w zestawie. Nie należy używać innych
zasilaczy, ponieważ mogą spowodować
uszkodzenie rekordera .
Biegunowość wtyczki
• Podłącz zasilacz sieciowy do
łatwodostępnego gniazdka zasilającego.
Jeżeli zauważysz dziwne symptomy
w pracy zasilacza, natychmiast wyjmij jego
wtyczkę z gniazdka.
• Nawet jeśli rekorder zostanie wyłączony,
pozostaje on podłączony do źródła
zasilania (i pobiera pewną ilość energii)
tak długo, jak jego przewód znajduje się
w gnieździe sieci elektrycznej.
• Jeżeli rekorder nie będzie używany przez
dłuższy czas, należy odłączyć zasilanie
(zasilacz, baterię lub akumulator). Aby
odłączyć zasilacz od sieci, należy chwycić
za wtyczkę, nie za przewód.
Słuchawki
Bezpieczeństwo na drodze
Nie należy używać słuchawek podczas
prowadzenia samochodu, jazdy na rowerze
lub kierowania jakimkolwiek pojazdem
zmotoryzowanym. Może to spowodować
zagrożenie w ruchu ulicznym, a ponadto
w wielu krajach traktowane jest jako
wykroczenie. Potencjalnie niebezpieczne
jest również słuchanie muzyki z rekordera
przy dużej głośności, szczególnie na
przejściach dla pieszych. W sytuacjach
potencjalnie niebezpiecznych należy
zachować szczególną ostrożność przy
korzystaniu z rekordera lub wyłączyć go.
Ochrona słuchu
Należy unikać słuchania muzyki przez
słuchawki przy dużej głośności. Specjaliści
przestrzegają przed ciągłym, głośnym
i długim słuchaniem muzyki. W przypadku
stwierdzenia wrażenia „dzwonienia
w uszach” należy zmniejszyć natężenie
dźwięku lub wyłączyć rekorder.
Troska o innych
Rekorder może nagrzać się nadmiernie,
jeżeli używany jest przez dłuższy czas. Nie
oznacza to jednak awarii.
Przy korzystaniu z rekordera należy
ustawiać głośność na umiarkowanym
poziomie. Pozwoli to usłyszeć dźwięki
dobiegające z otoczenia i nie będzie to
przeszkadzać innym osobom znajdującym
się w pobliżu.
Instalacja
Zdalne sterowanie
• Jeśli rekorder jest używany w miejscu
Dostarczone zdalne sterowanie jest
przeznaczone wyłącznie do użytku z tym
rekorderem. Nie można obsługiwać
rekordera za pomocą zdalnego sterowania
dostarczonego z innym urządzeniem.
Nadmierne nagrzewanie się
rekordera
narażonym na działanie ładunków
elektrostatycznych lub zakłóceń
elektromagnetycznych, nagranie może nie
zostać przeprowadzone prawidłowo lub
może nastąpić utrata nagranych danych.
W przypadku przeprowadzania operacji
transferu w takim miejscu może nastąpić
utrata autoryzacji transferu.
70
gdzie będzie on wystawiony na ostre
światło, ekstremalne temperatury, wilgoć
i drgania.
• Nigdy nie należy owijać rekordera
w jakikolwiek materiał, jeżeli używany jest
on z zasilaczem. Nagromadzenie się ciepła
może spowodować nieprawidłowe
działanie lub uszkodzenie rekordera.
Ładowanie
• Nie należy ładować akumulatorów innych,
niż akumulator dostarczony w zestawie lub
przeznaczony dla tego urządzenia
(NH-14WM).
• Należy używać zasilacza znajdującego się
w zestawie.
• Akumulator należy ładować
w temperaturze od +5°C do +35°C.
• W trakcie procedury ładowania rekorder
może się nagrzać, co jednak nie stwarza
zagrożenia.
• Z powodu właściwości akumulatora jego
pojemność może być mniejsza niż zwykle,
gdy akumulator jest używany po raz
pierwszy lub po długim okresie przerwy.
W takim wypadku należy kilkakrotnie
naładować i rozładować akumulator.
W ten sposób zostanie przywrócona
normalna pojemność akumulatora.
• Jeśli pojemność akumulatora spadnie do
połowy normalnej wartości, należy
wymienić akumulator na nowy.
• Jeśli rekorder nie będzie używany przez
dłuższy czas, należy wyjąć akumulator
i odłączyć zasilacz od gniazda sieciowego.
Pojemnik baterii
Dostarczony pojemnik baterii jest
przeznaczony wyłącznie dla tego rekordera.
MiniDisc
• Podczas przenoszenia i przechowywania,
alkohol czy benzen, ponieważ mogą one
zmatowić wykończenie obudowy.
• Płytę należy wycierać miękką, suchą
szmatką w celu usunięcia zabrudzeń.
• Kurz na soczewkach może spowodować
nieprawidłowe działanie urządzenia.
Dlatego też należy pamiętać o zamykaniu
kieszeni po włożeniu lub wyjęciu płyty.
• W celu uzyskania najlepszej jakości
dźwięku należy wycierać wtyki słuchawek
lub zdalnego sterowania suchą szmatką.
Zabrudzone wtyki mogą powodować
zniekształcenia i przerywanie dźwięku.
Baterie
Niewłaściwe użytkowanie baterii może
doprowadzić do wycieku płynu z baterii lub
do wybuchu baterii. Aby zapobiec takim
zdarzeniom, należy zachować następujące
środki ostrożności:
• Właściwie ustaw bieguny baterii + i –.
• Jeżeli rekorder nie będzie używany przez
dłuższy czas, pamiętaj o wyjęciu baterii.
• Jeżeli nastąpił wyciek baterii, przed
włożeniem nowych należy dokładnie
i ostrożnie wytrzeć wnętrze komory na
baterie.
Hałas mechaniczny
Podczas działania rekorder emituje hałas
mechaniczny powodowany przez system
oszczędzania energii; nie jest to wskazaniem
jego nieprawidłowej pracy.
płyta MiniDisc powinna znajdować się
w pudełku.
• Nie należy otwierać na siłę osłony płyty.
• Nie należy umieszczać płyty w miejscach,
gdzie wystawiona jest na działanie światła,
wysokich lub niskich temperatur, wilgoci
lub kurzu.
• Dostarczoną etykietę płyty należy
umieścić na płycie wyłącznie
w przeznaczonym do tego miejscu. Nie
należy przyklejać jej na żadnej innej
powierzchni płyty.
Czyszczenie
• Obudowę rekordera należy czyścić miękką
szmatką lekko zwilżoną wodą lub
łagodnym detergentem. Nie należy używać
materiałów ściernych, proszku do
szorowania lub substancji takich, jak
71
Zabezpieczenie nagranej płyty
Aby chronić płytę przed nagrywaniem,
należy przesunąć do pozycji otwartej
zabezpieczenie znajdujące się z boku płyty.
W tym położeniu nie można nagrywać na
płycie. Aby ponownie nagrywać, należy
z powrotem przesunąć zabezpieczenie tak,
aby było widoczne.
Zabezpieczenie
Parametry techniczne
System odtwarzania dźwięku
Cyfrowy system dźwięku MiniDisc
Systemy
System MiniDisc, system Hi-MD
Właściwości diody laserowej
Materiał: GaAlAs
Długość fali: λ = 790 nm
Czas trwania emisji: ciągła
Moc lasera: poniżej 44,6 µW
(Moc jest wartością zmierzoną w odległości
200 mm od powierzchni soczewki w bloku
czytnika optycznego, przy szczelinie 7 mm).
Czas nagrywania i odtwarzania
Tył płyty
Nagrany materiał jest
zabezpieczony.
Patrz „Lista czasów nagrywania dla
poszczególnych płyt” (strona 90).
Obroty
Od 350 obr./min do 3 000 obr./min (CLV)
Korekta błędów
Nagrany materiał nie jest
zabezpieczony.
Hi-MD:
LDC (Long Distance Code)/BIS (Burst
Indicator Subcode)
MD:
ACIRC (Advanced Cross Interleave
Reed Solomon Code)
Częstotliwość próbkowania
Konserwacja
Styki należy regularnie czyścić przy użyciu
bawełnianego wacika lub miękkiej szmatki.
W przypadku jakichkolwiek pytań, lub
problemów związanych z rekorderem,
prosimy skontaktować się z najbliższym
sprzedawcą produktów firmy Sony. (Jeżeli
problem pojawił się podczas gdy płyta
znajdowała się w rekorderze, zalecamy
pozostawienie płyty w urządzeniu i udanie
się do sprzedawcy produktów firmy Sony.
Umożliwi to lepsze zapoznanie się
z przyczyną usterki.)
44,1 kHz
Przetwornik częstotliwości
próbkowania
Wejście optyczne (cyfrowe) 32 kHz/44,1 kHz/
48 kHz
Formaty dźwięku obsługiwane przez
ten rekorder
Nagrywanie:
Linear PCM (44,1 kHz/16 bitów)
ATRAC3plus (Adaptive TRansform
Acoustic Coding 3 plus) (Hi-SP/Hi-LP)
Odtwarzanie:
Linear PCM
ATRAC3plus
ATRAC3
ATRAC
MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3/
Częstotliwość próbkowania 44,1 kHz/
Szybkość transmisji 32 - 320 kbps (stała/
zmienna szybkość transmisji))
System modulacji
Hi-MD:
1-7RLL (Run Length Limited)/PRML
(Partial Response Maximum Likelihood)
MD:
EFM (Eight to Fourteen Modulation)
72
Pasmo przenoszenia
od 20 do 20 000 Hz ± 3 dB
Wejścia1)
MIC: gniazdo stereofoniczne mini
(minimalny poziom wejściowy 0,13 mV)
Wejście liniowe:
gniazdo stereofoniczne mini dla wejścia
analogowego
(minimalny poziom wejściowy 49 mV)
gniazdo optyczne (cyfrowe) mini dla
wejścia optycznego (cyfrowego)
Wyjścia
i: gniazdo stereofoniczne mini (gniazdo
zdalnego sterowania)
Moc maksymalna (prąd stały)
Słuchawki:
2,8 mW + 2,8 mW (16 Ω) (modele
europejskie)
5 mW + 5 mW (16 Ω) (pozostałe modele)
Wymagane parametry zasilania
Zasilacz sieciowy Sony podłączony do
gniazda DC IN 3V:
120 V (prąd zmienny), 60 Hz
(model amerykański, kanadyjski,
meksykański i tajwański)
240 V (prąd zmienny), 50 Hz
(model australijski)
220 V (prąd zmienny), 50 Hz
(model chiński i argentyński)
100–240 V (prąd zmienny), 50/60 Hz
(inne modele)
Rekorder:
Akumulator niklowo-wodorkowy
NH-14WM 1,2 V 1350 mAh (MIN) Ni-MH
Bateria alkaliczna LR6 (AA)
Zasilacz sieciowy prądu stałego 3 V
Wszystkie produkty powinny posiadać
oznaczenia patentów USA i zagranicznych,
na których zastosowanie firma Dolby
Laboratories udzieliła licencji.
Budowa i dane techniczne mogą ulec
zmianie bez uprzedzenia.
Akcesoria opcjonalne
Przewód optyczny
POC-15B, POC-15AB
Przewód liniowy
RK-G129, RK-G136
Mikrofony stereofoniczne
ECM-MS907, ECM-MS957
Słuchawki/minisłuchawki* stereofoniczne
serii MDR
Aktywne kolumny serii SRS
Płyty MD z możliwością nagrywania,
serii MDW
Płyta Hi-MD do nagrywania
HMD1G
Akumulator niklowo-wodorkowy
NH-14WM
Państwa dostawca może nie być w stanie
dostarczyć niektórych z wyżej
wymienionych akcesoriów. Szczegółowe
informacje na ten temat można uzyskać
bezpośrednio u dostawcy w danym kraju.
∗ W przypadku korzystania
z opcjonalnych słuchawek stosować
wyłącznie słuchawki wyposażone we
wtyki stereofoniczne mini. Nie można
używać słuchawek z wtykami mikro.
Temperatura pracy
od +5°C do +35°C
Czas eksploatacji baterii2)
Patrz „Czas pracy baterii” (strona 20)
Wymiary
Ok. 80,2 × 18,9 × 84,1 mm (szer. × wys. × gł.)
(bez wystających części i regulatorów)
Masa
Ok. 120 g (tylko rekorder)
Ok. 147 g (razem z akumulatorem)
1)Gniazdo
LINE IN (OPT) służy do
podłączenia przewodu cyfrowego
(optycznego) lub przewodu liniowego
(analogowego).
2)Wartość zmierzona według standardu
JEITA.
73
Rozwiązywanie problemów i objaśnienia
Rozwiązywanie problemów
Jeśli w trakcie działania rekordera wystąpi problem, przed skonsultowaniem się
z najbliższym sprzedawcą produktów firmy Sony należy wykonać opisane poniżej
czynności. W przypadku pojawienia się jakiegokolwiek komunikatu zalecane jest
jego zanotowanie.
1
2
Sprawdź, czy problem został opisany w sekcji „Rozwiązywanie problemów”
(strona 74).
Spróbuj także znaleźć rozwiązanie problemu w sekcji „Komunikaty”
(strona 83).
Jeśli po wykonaniu czynności 1 nadal nie można rozwiązać problemu, skonsultuj
się z najbliższym sprzedawcą produktów firmy Sony.
Podczas ładowania
Objawy
Przyczyna/Rozwiązanie
Akumulator nie
• Akumulator nie został poprawnie włożony lub też zasilacz jest
zaczyna się ładować.
nieprawidłowo podłączony.
Nie można
, Włóż poprawnie akumulator lub prawidłowo podłącz
naładować całkowicie
zasilacz.
akumulatora.
• Z powodu właściwości akumulatora jego pojemność może być
mniejsza niż zwykle, gdy akumulator jest używany po raz
pierwszy lub po długim okresie przerwy.
, Kilkakrotnie naładuj i rozładuj akumulator. W ten sposób
zostanie przywrócona normalna pojemność akumulatora.
• Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka lub zbyt niska.
, Akumulator należy ładować w temperaturze od +5°C do
+35°C.
• Akumulator został naładowany przy użyciu zasilania
z magistrali szeregowej USB.
, Ładowanie akumulatora poprzez magistralę szeregową USB
jest prowizoryczne, nie da się go wykorzystać do pełnego
naładowania akumulatora. Odłącz rekorder od komputera
i naładuj akumulator korzystając z zasilacza sieciowego.
Akumulator
wyczerpał się, mimo
że rekorder nie był
przez pewien czas
używany.
74
• Tryb szybkiego dostępu został ustawiony na „On”.
, Jeśli tryb szybkiego dostępu zostanie ustawiony na „On”,
zasilanie rekordera jest włączone nawet jeśli rekorder nie
jest obsługiwany, co powoduje skrócenie czasu eksploatacji
akumulatora (strona 63). Jeśli akumulator nie jest
całkowicie naładowany, po pewnym czasie może się
wyczerpać. W takim wypadku należy naładować
akumulator ponownie (strona 17).
Objawy
Przyczyna/Rozwiązanie
Czas eksploatacji
• Być może kończy się okres przydatności akumulatora.
akumulatora nawet
, Wymień akumulator na nowy.
po całkowitym
naładowaniu wynosi
wtedy w przybliżeniu
połowę zwykłej
wartości.
Podczas ładowania
rekorder się
nagrzewa.
• Jest to normalne zjawisko, które nie powoduje zagrożenia.
Podczas nagrywania
Objawy
Przyczyna/Rozwiązanie
Pojawia się „NOT
• Podczas korzystania z płyty Hi-MD o pojemności 1GB nie jest
ENOUGH POWER
możliwe nagrywanie, mimo że wskaźnik poziomu naładowania
TO REC” i nie można akumulatora wskazuje jego wystarczające naładowanie
wykonać nagrania na
w chwili, gdy rekorder jest zatrzymany lub w trybie
płycie Hi-MD
odtwarzania. Dzieje się tak, ponieważ rekorder posiada
o pojemności 1GB.
mechanizm, który uniemożliwia nagrywanie, gdy poziom
naładowania akumulatora zostaje przezeń oceniony jako
niewystarczający z powodu dużego zużycia energii przy
nagrywaniu na płycie Hi-MD o pojemności 1GB.
, Podłącz zasilacz sieciowy lub włóż do rekordera całkowicie
naładowany akumulator lub nową baterię alkaliczną.
Rekorder podaje, że
pozostały czas
nagrywania wynosi
„–00:00” nawet jeśli
wyświetlana ilość
wolnego miejsca na
płycie wynosi 2.0MB.
• Jest to jedno z ograniczeń systemu. 2.0MB to obszar
zarezerwowany.
Rekorder zawsze
tworzy nową grupę
podczas nagrywania.
• Nagrywanie grupowe („Group REC”) jest ustawione na „On”.
(Nie można zastępować utworów).
, Ustaw nagrywanie grupowe na „Off” (strona 37).
Nie można nagrać
pierwszych kilku
sekund utworu.
• Jeśli nagrywanie rozpocznie się zanim wskaźnik x pojawi się na
wyświetlaczu, dane pierwszych kilku sekund pierwszego utworu
nie zostaną nagrane.
, Przed rozpoczęciem nagrania zaczekaj, aż pojawi się
wskaźnik x.
75
Objawy
Przyczyna/Rozwiązanie
Nie można
prawidłowo wykonać
nagrania.
• Podjęto próbę nagrywania w trybie MD na rekorderze.
, Na tym rekorderze można nagrywać bezpośrednio, bez
pomocy komputera, jedynie w trybie Hi-MD. Aby
nagrywać w trybie MD, podłącz rekorder do komputera
i użyj dostarczonego oprogramowania (str. 22 i 30).
• Nieprawidłowo podłączone źródła dźwięku.
, Odłącz źródła dźwięku i podłącz je ponownie (strony 21 i 34).
• Z odtwarzacza CD nie dochodzi żaden sygnał.
, Podczas nagrywania w systemie cyfrowym z przenośnego
odtwarzacza CD, użyj zasilacza sieciowego i wyłącz funkcję
antywstrząsową (np. ESP) odtwarzacza CD.
• Nagranie analogowe zostało wykonane z użyciem przewodu
z tłumikiem.
, Użyj przewodu bez tłumika.
• Poziom głośności nagrywania jest zbyt niski, aby można było
nagrywać (w przypadku ręcznej regulacji poziomu nagrywania).
, Ustaw rekorder w trybie pauzy i wyreguluj poziom
nagrywania (strona 35).
• Rekorder jest podłączony do komputera.
, Na czas nagrywania odłącz rekorder od komputera.
• Podczas nagrywania zostały odłączone źródła zasilania lub
wystąpiła przerwa w dostawie prądu.
, Nagranie na płycie nie zostanie zrealizowane. Przeprowadź
ponowne nagrywanie.
• Jeśli pozostały czas nagrywania na płycie wynosi poniżej
48 sekund, nagranie może nie zostać wykonane (pojawia się
wskaźnik „DISC FULL”).
, Wymień płytę.
Po zakończeniu
• Kieszeni nie można otworzyć do czasu, aż „SYSTEM FILE
nagrywania nie można WRITING” zniknie z wyświetlacza.
otworzyć kieszeni.
Pojawia się „TRACK • Jest to spowodowane ograniczeniami systemu MiniDisc. Jeśli
FULL” i nie można
na płycie (używanej w trybie Hi-MD) zapisanych zostało
nagrywać przed
2 047 utworów, „TRACK FULL” pojawi się niezależnie od
osiągnięciem
całkowitego czasu nagrania. Na płycie nie można nagrać więcej
maksymalnego czasu
niż 2 047 utworów.
nagrywania na płycie.
, Aby kontynuować nagrywanie, należy skasować
niepotrzebne nagrania.
Pozostały czas
nagrania nie wzrasta
pomimo skasowania
dużej liczby krótkich
utworów.
76
• Jest to spowodowane ograniczeniami systemu MiniDisc (tylko
w trybie MD). Nagrania krótsze niż 12 sekund (w trybie SP),
24 sekundy (w trybie LP2 lub w trybie monofonicznym) lub
48 sekund (w trybie LP4) nie są liczone, dlatego ich skasowanie
może nie doprowadzić do wydłużenia czasu nagrywania.
Objawy
Przyczyna/Rozwiązanie
Całkowity czas
nagrywania
i pozostały czas
nagrywania na płycie
mogą nie równać się
maksymalnemu
czasowi nagrywania
(60, 74 lub 80 minut).
• Jest to spowodowane ograniczeniami systemu MiniDisc (tylko
w trybie MD). Normalnie nagrywanie utworów jest
dokonywane w jednostkach o długości około 2 sekund (w trybie
SP), 4 sekund (w trybie LP2 lub mono) oraz 8 sekund (w trybie
LP4). Kiedy nagrywanie zostaje zatrzymane, ostatnią jednostką
zastosowaną w nagraniu jest zawsze minimalna jednostka
2 sekund, 4 sekund lub 8 sekund, pomimo iż rzeczywiste
nagranie jest krótsze. Podobnie dzieje się, kiedy nagrywanie
zostaje wznowione po zatrzymaniu: rekorder automatycznie
wstawia 2-, 4- lub 8-sekundowe puste miejsce przed kolejnym
nagraniem. (Zapobiega to przypadkowemu skasowaniu
poprzedniego utworu, kiedy rozpoczyna się nowe nagranie.)
W związku z tym faktyczny czas nagrywania zmniejsza się po
każdym zatrzymaniu nagrywania o maksymalnie 6 sekund,
12 sekund lub 24 sekundy.
„TRACK FULL”
pojawia się zanim
płyta osiągnęła
maksymalną ilość
utworów lub
maksymalny czas
nagrania.
• Jest to spowodowane ograniczeniami systemu MiniDisc.
Powtarzające się operacje nagrywania i kasowania mogą
spowodować fragmentację i rozproszenie danych. Chociaż dane
te mogą być odczytane, każdy fragment liczony jest jako odrębny
utwór. W takim przypadku liczba utworów może osiągnąć 2 047
(na płycie używanej w trybie Hi-MD) i dalsze nagrywanie nie
będzie możliwe.
, Aby kontynuować nagrywanie, należy skasować
niepotrzebne nagrania.
Podczas odtwarzania
Objawy
Przyczyna/Rozwiązanie
Płyta nie jest
odtwarzana
normalnie.
• Wybrane jest odtwarzanie wielokrotne.
, Należy ustawić odtwarzanie Repeat na „Off”, aby powrócić
do normalnego trybu odtwarzania (strona 44).
• Został zmieniony tryb odtwarzania.
, Przejdź do głównego lub podrzędnego trybu odtwarzania,
aby wrócić do odtwarzania normalnego (strona 41).
Płyta nie jest
odtwarzana od
pierwszego utworu.
• Odtwarzanie zakończyło się przed dojściem do ostatniego
utworu.
, Aby rozpocząć odtwarzanie, naciśnij i przytrzymaj przez co
najmniej 2 sekundy pokrętło jog (N/ENT) na rekorderze
lub NX na zdalnym sterowaniu.
Dźwięk przeskakuje • Podczas pracy rekorder narażony jest na ciągłe drgania.
podczas odtwarzania.
, Umieść rekorder w stabilnym miejscu.
• Bardzo krótki utwór może powodować przeskakiwanie dźwięku.
, Spróbuj nie tworzyć krótkich utworów.
Występują chwilowe
zakłócenia.
• W związku z zastosowaniem specjalnej technologii kompresji
dźwięku w trybie LP4, w przypadku niektórych źródeł mogą
niekiedy wystąpić krótkotrwałe szumy.
77
Objawy
Przyczyna/Rozwiązanie
Dźwięk ma dużo
zakłóceń.
• Silne fale elektromagnetyczne pochodzące z telewizora lub
podobnego urządzenia zakłócają pracę rekordera.
, Przenieś rekorder w miejsce oddalone od źródła fal
elektromagnetycznych.
Głośność nagranego
utworu jest niska.
• Utwór został nagrany w trybie analogowym (w trybie cyfrowym
poziom nagrywania jest automatycznie ustawiany na tym
samym poziomie co źródło dźwięku). Możliwe również, że
został użyty przewód z tłumikiem.
, Użyj odpowiedniego przewodu bez tłumika.
• Poziom głośności nagrywania był niski.
, Wyreguluj poziom ręcznie podczas nagrywania (strona 35).
Nie można zwiększyć • Włączona została funkcja AVLS.
natężenia dźwięku.
, Wyłącz ustawienia AVLS (strona 60).
W słuchawkach nie
ma dźwięku.
• Wtyk słuchawek nie jest właściwie podłączony.
, Podłącz porządnie wtyk słuchawek do zdalnego sterowania.
Podłącz porządnie wtyk zdalnego sterowania do gniazda i.
• Wtyk jest zabrudzony.
, Oczyść wtyk.
Nie można odtwarzać • Urządzenie nie obsługuje trybu Hi-MD.
płyty przy użyciu
, Płyty nagrywane przy użyciu tego rekordera mogą być
innego urządzenia.
odtwarzane jedynie na urządzeniach obsługujących tryb
Hi-MD.
78
W edytowanych
utworach niektóre
dźwięki mogą zostać
pominięte w trakcie
operacji szukania.
• Jest to spowodowane ograniczeniami systemu MiniDisc.
Fragmentacja danych może spowodować utratę dźwięków
w trakcie szukania, ponieważ utwory są odtwarzane szybciej niż
przy normalnym odtwarzaniu.
Podczas odtwarzania
utworu nagranego
z magnetofonu
kasetowego lub za
pośrednictwem
wzmacniacza oraz
podczas słuchania
dźwięku
z magnetofonu lub
wzmacniacza nie
słychać dźwięku
prawego kanału.
• Jeśli magnetofon lub wzmacniacz jest podłączony za pomocą
przewodu monofonicznego, dźwięk prawego kanału nie jest
odtwarzany.
, Upewnij się, że używasz stereofonicznego przewodu
połączeniowego. Jeśli jednak podłączone urządzenie jest
monofoniczne, dźwięk prawego kanału nie będzie
odtwarzany nawet po podłączeniu za pomocą przewodu
stereofonicznego.
Rekorder nie
odtwarza plików
MP3.
• Próbowano odtworzyć utwór MP3 w formacie nie
obsługiwanym przez ten rekorder.
, Ten rekorder obsługuje jedynie utwory MP3 (MPEG-1
Audio Layer-3/częstotliwość próbkowania 44,1 kHz)
przesłane przy użyciu oprogramowania SonicStage.
Objawy
Przyczyna/Rozwiązanie
Podczas odtwarzania • „R” pojawia się, gdy treść czynności edycyjnych wykonanych
podczas odtwarzania na rekorderze jest gotowa do zapisania na
w okienku
wyświetlacza pojawia płycie.
, Treść czynności edycyjnych jest zapisywana na płycie po
się „R”.
zatrzymaniu odtwarzania, a symbol „R” znika.
Podczas edycji
Objawy
Pojawia się „NOT
ENOUGH
POWER TO
EDIT” i nie można
dokonać edycji na
płycie Hi-MD
o pojemności 1GB.
Przyczyna/Rozwiązanie
• Podczas korzystania z płyty Hi-MD o pojemności 1GB nie jest
możliwa edycja, mimo że wskaźnik poziomu naładowania
akumulatora wskazuje jego wystarczające naładowanie w chwili,
gdy rekorder jest zatrzymany lub w trybie odtwarzania. Dzieje się
tak, ponieważ rekorder posiada mechanizm, który uniemożliwia
edycję, gdy poziom naładowania akumulatora zostaje przezeń
oceniony jako niewystarczający z powodu dużego zużycia energii
przy nagrywaniu na płycie Hi-MD o pojemności 1GB.
, Podłącz zasilacz sieciowy lub włóż do rekordera całkowicie
naładowany akumulator lub nową baterię alkaliczną.
Kieszeń nie
• Rekorder zapisuje treść czynności edycyjnych. Kieszeni nie
otwiera się.
można otworzyć do momentu zniknięcia „SYSTEM FILE
WRITING” z wyświetlacza.
• Podczas edycji zostało odłączone źródło zasilania lub wystąpiła
Nie można
przerwa w dostawie prądu.
przeprowadzić
, Edycja przeprowadzona do tego momentu nie zostanie
edycji.
zapisana na płycie. Wykonaj ponownie czynności edycji.
• Za pomocą funkcji Erase nie można skasować danych innych niż
Nie można
audio.
skasować danych,
, Sprawdź zawartość płyty podłączając rekorder do komputera.
które nie są danymi
Jeśli chcesz usunąć jej zawartość, wykonaj funkcję Format
audio.
(strona 59).
Nie można łączyć
• Jest to spowodowane ograniczeniami systemu MiniDisc. Gdy
utworów.
utwory są pofragmentowane, a każdy z nich ma niewielką
długość*, łączenie utworów może nie być możliwe.
* Łączenie utworów o następujących długościach może nie być
możliwe.
Tryb Hi-MD
Linear PCM: 9 s lub mniej
Hi-SP: 8 s lub mniej
Hi-LP: 32 s lub mniej
Tryb MD
SP: 12 s lub mniej
LP2 /Mono: 24 s lub mniej
LP4: 48 s lub mniej
• Nie można łączyć utworów nagranych w różnych trybach
nagrywania, np. utworu nagranego w stereo z utworem nagranym
w mono; ani też nie można łączyć utworu nagranego
w połączeniu cyfrowym z utworem nagranym w połączeniu
analogowym.
79
Objawy
Płyta nie może być
edytowana na
innym urządzeniu.
Przyczyna/Rozwiązanie
• Urządzenie nie obsługuje trybu Hi-MD.
, Dokonaj edycji na urządzeniu, które obsługuje tryb Hi-MD.
Podczas korzystania z funkcji grup
Objawy
Przyczyna/Rozwiązanie
Funkcja grup nie
działa.
• Podczas korzystania z płyty, która nie zawiera ustawień grupowych
nastąpiła próba wybrania menu związanego z funkcją grup.
, Użyj płyty z ustawieniem grupowym.
Nie można
utworzyć nowej
grupy.
• Jest to spowodowane ograniczeniami systemu MiniDisc (tylko
w trybie MD). Informacje o grupach zostały zapisane w obszarze,
w którym przechowywana jest nazwa płyty. Nazwa płyty i nazwy
utworów zostały nagrane w tym samym obszarze, który może
zawierać maksymalnie około 1 700 znaków. Jeśli całkowita liczba
przekroczy tę wartość, nie można także utworzyć ustawień
grupowych.
Podczas gdy rekorder jest podłączony do komputera
Objawy
Przyczyna/Rozwiązanie
Rekorder nie jest
• Przewód USB nie jest starannie podłączony.
rozpoznawany przez , Podłącz starannie przewód USB do rekordera i do komputera.
• Używany jest koncentrator USB.
komputer.
, Podłącz przewód USB bezpośrednio do portu USB komputera.
• Wystąpił błąd komunikacji sieciowej.
, Odłącz przewód USB, odczekaj co najmniej 2 sekundy, po
czym podłącz przewód ponownie. Jeśli rekorder nadal nie jest
rozpoznawany, odłącz przewód USB, uruchom ponownie
komputer, a następnie podłącz jeszcze raz przewód USB.
• Gdy używany jest system Windows 2000 Professional, komputer
został włączony lub uruchomiony ponownie w czasie, gdy był do
niego podłączony przewód USB, po czym przewód został
odłączony.
, Odłącz przewód USB, uruchom ponownie komputer, po
czym podłącz ponownie przewód USB. Problem ten można
rozwiązać aktualizując system operacyjny Windows, aby był
wyposażony w najnowsze funkcje.
Ładowanie za
pomocą zasilania
z magistrali
szeregowej nie jest
możliwe (na
wyświetlaczu miga
).
80
• Pokrywa kieszeni na baterie nie jest dokładnie zamknięta.
, Włóż ponownie akumulator i dokładnie zamknij pokrywę
kieszeni na baterie.
• Temperatura miejsca, w którym ładowane są akumulatory, jest
zbyt niska lub zbyt wysoka.
, Akumulator należy ładować w temperaturze od +5°C do
+35°C.
Objawy
Przyczyna/Rozwiązanie
Nie da się w pełni
naładować
akumulatora
korzystając
z zasilania
z magistrali
szeregowej USB.
• Akumulator jest ładowany zasilaniem z magistrali szeregowej USB.
, Zasilanie z magistrali szeregowej USB jest ładowaniem
tymczasowym i nie może całkowicie naładować akumulatora.
Odłącz rekorder od komputera i naładuj akumulator
korzystając z zasilacza sieciowego.
Nawet jeśli rekorder • Używany jest koncentrator USB.
jest rozpoznawany
, Podłącz przewód USB bezpośrednio do portu USB komputera.
przez komputer, to • Rekorder jest używany w miejscu narażonym na drgania.
, Używaj rekordera w miejscu, które nie jest narażone na
nie działa
drgania.
normalnie.
Nie można używać
rekordera jako
pamięci masowej.
• Aktywne jest oprogramowanie SonicStage lub MD Simple Burner.
, Zamknij oprogramowanie SonicStage lub MD Simple
Burner.
• Włożono płytę, która nie jest używana w trybie Hi-MD.
, Włóż płytę używaną w trybie Hi-MD. Jako pamięć masową
można stosować wyłącznie płyty używane w trybie Hi-MD.
Czas odtwarzania
Jest to spowodowane rozbieżnością obliczeń między rekorderem
przeniesionego
a komputerem.
utworu jest inny niż
czas wyświetlany na
monitorze
komputera.
Nie można
przenieść utworów,
które wypełniłyby
pozostały czas
nagrywania na
płycie.
• Minimalny czas nagrywania na płycie wynosi zwykle 2 sekundy
w trybie SP, 4 sekundy w trybie LP2 i 8 sekund w trybie LP4.
Podczas przenoszenia utworu z komputera rekorder wymaga
2 sekund (albo 4 lub 8 sekund) wolnego miejsca na utwór, nawet
jeśli nagranie jest krótsze niż 2 sekundy (albo 4 lub 8 sekund).
Podczas operacji przenoszenia rekorder wstawia także
2-sekundową (albo 4 -lub 8-sekundową) przerwę między
utworami. Z tego powodu rekorder wymaga dodatkowych
6 sekund (albo 12 lub 24 sekund) dla każdego utworu. Powoduje
to zmniejszenie maksymalnego czasu nagrywania każdego
utworu o 6 sekund (albo 12 lub 24 sekundy) podczas transferu
(tylko w trybie MD).
Rozmiar płyty
• Różnica jest spowodowana tym, że do wyświetlania rozmiaru na
wyświetlany na
ekranie komputera używany jest system dwójkowy, natomiast
ekranie komputera
rozmiar przedstawiony na płycie lub innym nośniku nagrywania
nie jest taki sam, jak wyrażony jest w systemie dziesiętnym. Aby uzyskać szczegółowe
podany na płycie.
informacje na temat rozmiaru płyty, patrz strona 69.
Nie można
obsługiwać funkcji
rekordera.
• Funkcji rekordera nie można obsługiwać, gdy podłączony jest do
komputera.
Kieszeń nie
otwiera się.
• Zdarza się to po odłączeniu przewodu USB w trakcie
przesyłania, nagrywania lub edycji danych na komputerze, gdy
w rekorderze nie ma akumulatora lub jest on rozładowany.
, Ponownie podłącz do rekordera przewód USB lub włóż
naładowany akumulator i naciśnij x.
81
Pozostałe
Objawy
Przyczyna/Rozwiązanie
Wyświetla się
„Advanced” lub
„Simple”.
• Próbowano dokonać obsługi menu po raz pierwszy od zakupu
rekordera (naciskając i przytrzymując przycisk MENU przez co
najmniej 2 sekundy).
, Wybierz tryb menu (strona 60).
Nie można wyświetlić • „Menu Mode” jest ustawiony na „Simple”.
niektórych pozycji
, Aby wyświetlić wszystkie pozycje menu, ustaw „Menu
menu.
Mode” na „Advanced”.
Rekorder nie działa
bądź funkcjonuje
nieprawidłowo.
82
• Akumulator nie jest naładowany.
, Naładuj akumulator.
• Poziom głośności jest niski.
, Zwiększ głośność.
• Płyta nie została włożona.
, Włóż nagraną płytę.
• Włączona jest funkcja HOLD (po wciśnięciu przycisku na
rekorderze, na wyświetlaczu pojawia się „HOLD”).
, Wyłącz funkcję HOLD, przesuwając suwak HOLD na
rekorderze w kierunku przeciwnym do wskazywanego
przez strzałkę (strony 14, 18).
• Kieszeń nie jest starannie zamknięta.
, Zamknij kieszeń, aż usłyszysz kliknięcie. Następnie przesuń
suwak OPEN, aby otworzyć kieszeń.
• Wewnątrz rekordera nagromadziła się wilgoć (na przykład
kiedy rekorder przeniesiono z zimnego do ogrzanego
otoczenia).
, Wyjmij płytę i pozostaw rekorder w ciepłym miejscu na
kilka godzin, aby wilgoć wyparowała.
• Zasilacz sieciowy nie jest starannie podłączony.
, Podłącz starannie zasilacz sieciowy do gniazda DC IN 3V
rekordera.
• Akumulator lub bateria są słabe (miga „LOW BATTERY” lub
na wyświetlaczu nie ma żadnych wskaźników).
, Naładuj akumulator, wymień baterię na nową lub użyj
dostarczonego zasilacza.
• Płyta jest uszkodzona lub nie zawiera właściwych danych
nagrania lub edycji.
, Włóż ponownie płytę. Ponownie nagraj płytę. Jeśli
komunikat o błędzie jest nadal wyświetlany, wymień płytę
na inną.
• Wystąpiła awaria wewnętrzna systemu.
• Podczas pracy rekorder został uderzony lub też otrzymał
nietypowe napięcie zasilania spowodowane wyładowaniami
atmosferycznymi itp.
, Wyłącz i ponownie włącz rekorder według poniższych
wskazówek.
1 Odłącz wszystkie źródła zasilania oraz przewód USB.
2 Pozostaw rekorder na około 30 sekund.
3 Podłącz zasilanie.
Objawy
Przyczyna/Rozwiązanie
Wyświetlacz nie
włącza się.
• Próbowano obsługiwać funkcje rekordera przy użyciu zdalnego
sterowania, podczas gdy funkcja „EL Light” była ustawiona na
„Auto Off”(strona 61).
, Skorzystaj z przycisków i regulatorów na rekorderze. Jeśli
„EL Light” jest ustawione na „Auto Off”, okienko
wyświetlacza wyłącza się automatycznie i nie włącza,
pomimo obsługi funkcji rekordera przy użyciu zdalnego
sterowania.
Nazwy plików lub
• Nazwy plików i folderów, przekraczające maksymalną długość
folderów wyświetlane
obsługiwaną przez rekorder, są skracane.
na liście plików różnią
się od nazw
zapisanych
w komputerze.
Nazwy folderów bądź • Nazwy zawierają znaki nie obsługiwane przez rekorder.
plików nie są
poprawnie
wyświetlane na liście
plików.
Tryb pracy dla czystej, • W przypadku użycia czystej 60/74/80-minutowej płyty
60/74/80-minutowej
standardowej, stosowany jest tryb pracy ustawiony w menu
płyty standardowej
„Disc Mode”.
różni się od trybu
, Aby zmienić ustawienie trybu pracy, należy skorzystać
ustawionego w wyniku
z menu „Disc Mode”.
formatowania lub
wybranego
w programie
SonicStage.
Komunikaty
Jeżeli poniższe komunikaty o błędach migają w okienku wyświetlacza na
rekorderze, należy skorzystać z poniższych informacji.
Komunikat
Znaczenie/Rozwiązanie problemu
AVLS NO
VOLUME
OPERATION
• Funkcja AVLS jest ustawiona na „On”, dlatego nie można
zwiększyć głośności.
, Ustaw funkcję AVLS na „Off” (strona 60).
BLANKDISC
• W rekorderze znajduje się czysta płyta.
BUSY WAIT A
MOMENT
• Rekorder odczytuje informacje o płycie.
• Próba użycia rekordera w trakcie dostępu do zapisanych danych.
, Poczekaj, aż zniknie ten komunikat (w rzadkich przypadkach
może to potrwać kilka minut).
83
Komunikat
Znaczenie/Rozwiązanie problemu
CANNOT EDIT • Podczas nagrywania wybrano „Group Set”, „GroupRelease”,
„Move”, lub „Erase”.
• Próba skasowania znacznika na początku pierwszego utworu lub
grupy.
• Próba skasowania znacznika początku utworu w celu połączenia
utworów, których rekorder nie może połączyć (na przykład utwór
nagrany w stereo z utworem nagranym w mono).
• Próba zastąpienia znaczników początku utworu.
• Podjęto próbę zmiany tytułu zawierającego znaki, które nie mogą
być edytowane na tym rekorderze.
, Edycja tytułu nie może zostać zrealizowana, jeśli tytuł zawiera
znaki, których nie można wprowadzić na tym rekorderze.
CANNOT
OPERATE
• Próba naciśnięcia X lub T MARK podczas nagrywania
zsynchronizowanego.
CANNOT PLAY • Próbowano odtworzyć utwór podlegający ograniczeniom
odtwarzania.
• Próbowano odtworzyć utwór MP3 w formacie nie obsługiwanym
przez ten rekorder.
, Ten rekorder obsługuje jedynie utwory MP3 (MPEG-1 Audio
Layer-3/częstotliwość próbkowania 44,1 kHz) przesłane przy
użyciu oprogramowania SonicStage.
84
CANNOT
RECORD
• Próbowano nagrywać na płycie, która została już nagrana w trybie
MD.
, Przy użyciu tego rekordera nie można zapisywać dodatkowych
nagrań na płycie, która została już nagrana w trybie MD. Jeżeli
chcesz zapisać dodatkowe nagrania na takiej płycie, podłącz
rekorder do komputera i skorzystaj z dostarczonego
oprogramowania.
CANNOT
RECORD OR
PLAY
• Brak danych audio, które można odtwarzać przy użyciu rekordera.
• Nastąpiło uszkodzenie danych audio lub pliku zarządzania płytą.
, Skasuj całą płytę (strona 56) lub wykonaj funkcję Format
(strona 59).
CANNOT SET
• Podczas zsynchronizowanego nagrywania próbowano ustawić
„Time Mark”.
• Parametr „REC Level” został wybrany, gdy rekorder nie znajdował
się w trybie pauzy w nagrywaniu.
, Ustaw parametr „REC Level”, gdy rekorder znajduje się
w trybie pauzy w nagrywaniu.
• Podczas nagrywania próbowano dokonać następujących ustawień.
— Tryb nagrywania
— Disc Memory
— Tryb odtwarzania
— Wybór „Group REC” w menu
Charging
• Trwa ładowanie akumulatora.
DATA SAVE
• Rekorder zapisuje informacje w pliku systemowym, takie jak dane
dotyczące nagrywania lub informacje wprowadzone w trakcie
edycji.
, Poczekaj, aż komunikat ten zniknie z wyświetlacza.
Komunikat
Znaczenie/Rozwiązanie problemu
DC IN TOO
HIGH
• Napięcie źródła zasilania jest zbyt wysokie (nie jest używany
dostarczony zasilacz sieciowy).
, Użyj zasilacza znajdującego się w zestawie.
DISC FULL
• Jeśli pozostały czas nagrywania na płycie wynosi najwyżej
48 sekund, nagrywanie może nie zostać wykonane.
, Wymień płytę.
DOWNLOAD
READY
• Program MD Simple Burner jest gotowy do nagrania płyty audio
CD na płycie znajdującej się w rekorderze (w trybie Simple).
(Skorzystaj z sekcji „Obsługa oprogramowania”).
EJECT DISC
OK
• Rekorder zakończył komunikację z komputerem i można
bezpiecznie wyjąć płytę z rekordera lub odłączyć przewód USB.
END
• Rekorder osiągnął koniec płyty podczas odtwarzania lub
naciskania >.
ERROR
• Wystąpiła awaria wewnętrzna systemu.
, Ponownie wykonaj operację wykonując czynności od 1 do 3
z procedury na stronie 82.
ERROR XX
• Wystąpiła awaria wewnętrzna systemu.
, Ponownie wykonaj operację wykonując czynności od 1 do 3
z procedury na stronie 82. Jeśli komunikat pojawi się ponownie,
udaj się do najbliższego sprzedawcy produktów Sony.
FOLDER NO
EXPAND
• Próbowano skorzystać z listy plików, aby utworzyć podfolder
w folderze znajdującym się już na 16 poziomie.
, Pliki i foldery mogą sięgać maksymalnie 16 poziomów w dół.
Tworzenie plików lub folderów poniżej tego poziomu nie jest
możliwe.
FORMAT
ERROR DISC
• Została włożona płyta w formacie nieobsługiwanym przez ten
rekorder.
, Włóż płytę używaną w trybie Hi-MD.
• Została włożona płyta sformatowana przy użyciu komputera.
, W przypadku formatowania płyty na komputerze należy użyć
oprogramowania SonicStage.
GROUP FULL
• Próbowano utworzyć 256 grupę na płycie używanej w trybie Hi-MD
lub 100 grupę na płycie używanej w trybie MD.
, Można utworzyć maksymalnie 255 grup (na płycie używanej
w trybie Hi-MD) lub 99 grup (na płycie używanej w trybie MD).
Liczba grup nie może przekraczać 255 lub 99.
HOLD
• Rekorder jest zablokowany.
, Przesuń HOLD w kierunku przeciwnym do strzałki aby
odblokować rekorder (strona 18).
IN MENU
• Został naciśnięty przycisk na zdalnym sterowaniu podczas wyboru
menu na rekorderze.
LOW BATTERY • Baterie są rozładowane.
, Naładuj akumulator lub wymień baterię (strona 17).
85
Komunikat
Znaczenie/Rozwiązanie problemu
MEMORY
OVER
• Próba nagrania w czasie, kiedy rekorder znajdował się w miejscu
narażonym na ciągłe drgania.
, Umieść rekorder w stabilnym miejscu i ponownie rozpocznij
nagrywanie.
NO
• Zostało wybrane odtwarzanie zakładek bez ustawionych zakładek.
BOOKMARKED , Ustaw zakładki (strona 43).
TRACK
86
NO DIGITAL
COPY
• Próba kopiowania z płyty, która jest chroniona przez Serial Copy
Management System. Nie wolno wykonywać kopii cyfrowej
w przypadku nagrania, które zostało nagrane w połączeniu
cyfrowym.
, Zastosuj połączenie analogowe (strona 34).
NO DISC
• Próba odtwarzania lub nagrywania bez płyty umieszczonej
w rekorderze.
, Włóż płytę.
NO DISC
MEMORY
• Próba skasowania ustawienia w pamięci Disc Memory na płycie,
która nie zawiera żadnych ustawień w pamięci Disc Memory
(strona 62).
NO FILE
• Podczas przeglądania listy plików został wybrany folder nie
zawierający innych folderów lub plików.
NO GROUP
• Wybrano „Group Erase” w przypadku płyty, która nie zawiera
ustawienia grupowego.
, Nie można skasować grup na płycie, która nie zawiera grup.
• Próba rozbicia grupy na płycie, która nie zawiera grup.
, Włóż płytę z ustawieniami grupowymi.
NO INPUT
SIGNAL
• Rekorder nie mógł wykryć sygnałów cyfrowych na wejściu.
, Upewnij się, że źródło zostało dobrze podłączone (strona 21).
NON
GROUPED
TRACK
• Wybrano „Group Move” lub „Group Erase”, albo próbowano
opisać grupę, wybierając utwór nie należący do grupy.
, Wybierz utwór znajdujący się w grupie, którą chcesz edytować,
a następnie przeprowadź ponownie czynności edycji.
NOT ENOUGH
POWER TO
EDIT
• Podjęto próbę edytowania utworów nagranych na płycie Hi-MD
o pojemności 1GB bez zapewnienia odpowiedniego poziomu
zasilania (strona 79).
, Podłącz zasilacz sieciowy lub włóż do rekordera całkowicie
naładowany akumulator lub nową baterię alkaliczną.
NOT ENOUGH
POWER TO
REC
• Podjęto próbę nagrywania na płycie Hi-MD o pojemności 1GB bez
zapewnienia odpowiedniego poziomu zasilania (strona 75).
, Podłącz zasilacz sieciowy lub włóż do rekordera całkowicie
naładowany akumulator lub nową baterię alkaliczną.
NO TRACK
• Próba odtworzenia płyty, na której nie zostały nagrane żadne
utwory.
, Włóż nagraną płytę.
Komunikat
Znaczenie/Rozwiązanie problemu
NO TRACK IS
SELECTED
• Wybrano „Track Move” lub „Track Erase”, lub podjęto próbę
opisania utworu bez wcześniejszego wybrania utworu.
, Wykonaj ponownie czynności edycji po uprzednim wybraniu
żądanego utworu.
P/B ONLY DISC • Próbowano nagrać lub edytować fabrycznie nagraną płytę
(P/B oznacza „playback” - odtwarzanie).
, Włóż płytę do nagrywania.
PROTECTED
DISC
• Próba nagrywania lub edycji na płycie z zabezpieczeniem w pozycji
ochrony przed nagraniem.
, Przesuń zabezpieczenie (strona 72).
PUSH STOP
BUTTON
• Podjęto próbę otwarcia pokrywy suwakiem OPEN lub obsługi
funkcji rekordera, podczas gdy rekorder zapisywał informacje
o płycie poprzez przewód USB łączący rekorder z komputerem.
, Czynność możliwa tylko po naciśnięciu x i kiedy „SYSTEM
FILE WRITING” zniknie z wyświetlacza.
READ ERROR
• Rekorder nie może prawidłowo odczytać informacji o płycie.
, Włóż ponownie płytę.
REC ERROR
• Nagranie nie zostało wykonane prawidłowo.
, Umieść rekorder w miejscu, które nie jest narażone na drgania
i ponownie rozpocznij nagrywanie.
• Płyta jest zabrudzona tłuszczem, odciskami palców, jest porysowana
lub nie jest płytą standardową.
, Spróbuj nagrać ponownie na innej płycie.
SEARCH
• Podczas korzystania w rekorderze z funkcji wyszukiwania
naciśnięto przycisk bądź regulator na zdalnym sterowaniu.
, Skorzystaj z przycisków i regulatorów na rekorderze.
SYSTEM FILE
WRITING
• Rekorder zapisuje informacje (początek i koniec utworu) z pamięci
na płytę.
, Poczekaj na zakończenie tego procesu. Nie narażaj odtwarzacza
na wstrząsy ani nie odłączaj zasilania.
TEMP OVER
REC STOP
• Rekorder jest nadmiernie rozgrzany.
, Odczekaj, aż rekorder ostygnie.
87
88
Komunikat
Znaczenie/Rozwiązanie problemu
TITLE FULL
• Próba wprowadzenia znaków przekraczających maksymalną ilość
dla tytułu.
—Modele europejskie, amerykańskie i australijskie:
Ponad 200 znaków do opisania pojedynczego utworu, grupy bądź
płyty.
—Modele azjatyckie, afrykańskie, australijskie i turystyczne:
Ponad 100 znaków (w trybie Hi-MD) lub 200 znaków (w trybie
MD) do opisania pojedynczego utworu, grupy bądź płyty.
• Próba wprowadzenia znaków przekraczających maksymalną ilość
dla płyty.
—Modele europejskie i amerykańskie:
W sumie więcej niż ok. 55 000 znaków (w trybie Hi-MD) lub
1 700 znaków (w trybie MD) dla tytułów na płycie.
—Modele azjatyckie, afrykańskie, australijskie i turystyczne:
W sumie więcej niż ok. 27 000 znaków (w trybie Hi-MD) lub
1 700 znaków (w trybie MD) dla tytułów na płycie.
TOC DATA
ERROR
• Rekorder nie może prawidłowo odczytać informacji o płycie.
, Włóż inną płytę.
, Jeśli skasowanie zawartości całej płyty nie stanowi problemu,
zrób to (strona 56).
TRACK FULL
• Na płycie używanej w trybie Hi-MD próbowano nagrać więcej niż
2 047 utworów.
, Usuń niepotrzebne utwory (strona 56).
TRK FROM PC
NO EDIT
• Próba połączenia lub podzielenia utworów, które zostały
przeniesione z komputera.
, Nie można połączyć lub podzielić przeniesionych utworów.
• Podjęto próbę połączenia lub podzielenia utworów, które zostały
nagrane w trybie Hi-MD przy wykorzystaniu oprogramowania
MD Simple Burner.
, Nie możesz łączyć ani dzielić utworów, które zostały nagrane
w trybie Hi-MD przy wykorzystaniu oprogramowania
MD Simple Burner.
TRK FROM PC
NO REC
• Próba nagrywania w środku chronionego utworu, który został
przeniesiony z komputera.
• Podjęto próbę nagrywania w środku utworu, który został nagrany
w trybie Hi-MD przy wykorzystaniu oprogramowania MD Simple
Burner.
, Nie możesz nagrywać nowego materiału w środku utworu
chronionego lub utworu, który został nagrany w trybie Hi-MD
przy wykorzystaniu oprogramowania MD Simple Burner.
Objaśnienia
Informacje o technologii Hi-MD
„Hi-MD” jest nowym formatem płyt MiniDisc.
Dzięki zastosowaniu nowej technologii kompresji dźwięku ATRAC3plus tryb Hi-MD jest
nowym formatem nagrywania zapewniającym dłuższy czas nagrywania niż zwykłe płyty MD.
Płyty Hi-MD mogą być również używane jako komputerowa pamięć masowa dla danych innych
niż audio, takich jak tekst i obrazy. Ten rekorder obsługuje jedynie płyty Hi-MD.
Szczegółowe informacje dotyczące technologii Hi-MD znajdują się w dołączonej ulotce
„Co można robić z urządzeniem Hi-MD Walkman”.
Informacje o technologii ATRAC3plus
ATRAC3plus jest ulepszoną wersją technologii ATRAC3.
W porównaniu z technologią ATRAC3 (używaną w trybie nagrywania LP2 i LP4 urządzeń
MiniDisc), która pozwala uzyskać współczynnik kompresji 10 razy większy niż w przypadku
płyty CD, technologia ATRAC3plus (używana w trybie Hi-SP i Hi-LP rekordera) pozwala
uzyskać większy współczynnik kompresji, który jest 20 razy większy od stosowanego na płytach
CD, bez pogorszenia jakości dźwięku.
Tryb „Hi-MD” i tryb „MD”
Ten rekorder posiada dwa tryby pracy, „Hi-MD” i „MD”. Tryb pracy jest określany
automatycznie przy każdorazowym włożeniu płyty.
• W przypadku korzystania z płyty Hi-MD o pojemności 1GB ustawionym trybem pracy będzie
zawsze Hi-MD.
• W przypadku korzystania z płyty standardowej (60/74/80 minut) tryb pracy można ustawić
w następujący sposób.
Stan płyty
Czysta płyta
Płyta zawiera materiał
nagrany w trybie Hi-MD
Płyta zawiera materiał
nagrany w trybie MD
Tryb pracy
Tryb jest ustawiony zgodnie z wartością parametru „Disc
Mode” w menu.1)
, Nagrywając na tym rekorderze bez użycia komputera,
ustaw opcję „Disc Mode” na „Hi-MD”, aby trybem pracy
był „tryb Hi-MD”.
Hi-MD
MD
, Nagrywanie na tym rekorderze w trybie MD wymaga
użycia komputera. Nagrywanie w „trybie MD” jest
możliwe przy wykorzystaniu dostarczonego
oprogramowania.
1) Informacje
na temat ustawienia „Disc Mode” można uzyskać w części „Wybór trybu płyty
(Tryb płyty)” (strona 63).
Informacje o systemie Linear PCM
Linear PCM jest cyfrowym systemem kodowania dźwięku bez kompresji. Nagrywając w tym
trybie, można uzyskać wysokiej jakości dźwięk porównywalny z dźwiękiem z płyt CD.
Znaczenie określenia „brak dźwięku”
Określenie „brak dźwięku” opisuje stan rekordera, gdy poziom sygnału na wejściu wynosi
ok. 4,8 mV w przypadku nagrywania sygnału z wejścia analogowego lub poniżej -89 dB
w przypadku nagrywania z wejścia optycznego (cyfrowego) (gdzie 0 dB oznacza poziom
wysterowania, czyli maksymalny poziom nagrywania dla płyt MiniDisc).
89
Informacje o „pliku systemowym”
Plik systemowy jest to miejsce na płycie używane do przechowywania informacji innych niż pliki
audio, na przykład numerów utworów.
Gdyby płyta MiniDisc była książką, plik systemowy odpowiadałby skorowidzowi lub spisowi treści.
Po każdej operacji, takiej jak nagrywanie, dodawanie lub usuwanie znaczników początku
utworu albo przenoszenie utworów, rekorder zapisuje ponownie plik systemowy. (Gdy rekorder
zapisuje ponownie plik systemowy, na wyświetlaczu pojawia się komunikat „SYSTEM FILE
WRITING”). Podczas zapisywania informacji o płycie nie należy przenosić rekordera,
potrząsać nim ani odłączać źródła zasilania, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe
nagranie informacji lub utratę zawartości płyty.
Lista czasów nagrywania dla poszczególnych płyt
W przypadku użycia płyty w trybie Hi-MD
Podczas nagrywania na
rekorderze
Tryb
Kodek/
nagrywania Szybkość
na
transmisji
rekorderze
PCM
Linear PCM/
1,4 Mb/s
Hi-SP
ATRAC3plus/
256 kb/s
Hi-LP
ATRAC3plus/
64 kb/s
W przypadku
przenoszenia
z komputera
Kodek/
Szybkość transmisji
Linear PCM/1,4 Mb/s
ATRAC3plus/256 kb/s
ATRAC3plus/64 kb/s
ATRAC3plus/48 kb/s
ATRAC3/132 kb/s
ATRAC3/105 kb/s
ATRAC3/66 kb/s
MP3/128kbps
1) Czas
2) W
90
Czas nagrywania1)
Płyta Hi-MD 80-minutowa 74-minutowa 60-minutowa
płyta
1GB
płyta
płyta
standardowa standardowa standardowa
1 godz.
i 34 min
7 godz.
i 55 min
34 godz.
28 min
26 min
2 godz.
2 godz.
i 20 min
i 10 min
10 godz.
9 godz.
i 10 min
i 20 min
Czas nagrywania1)2)
Płyta Hi-MD 80-minutowa 74-minutowa
1GB
płyta
płyta
standardowa standardowa
1 godz.
28 min
26 min
i 34 min
7 godz.
2 godz.
2 godz.
i 55 min
i 20 min
i 10 min
34 godz.
10 godz.
9 godz.
i 10 min
i 20 min
45 godz.
13 godz.
12 godz.
i 30 min
i 30 min
16 godz.
4 godz.
4 godz.
i 30 min
i 50 min
i 30 min
20 godz.
6 godz.
5 godz.
i 40 min
i 10 min
i 40 min
32 godz.
9 godz.
9 godz.
i 40 min
i 50 min
17 godz.
5 godz.
4 godz.
i 30 min
przybliżony
przypadku transferu utworów o długości 4 minut
21 min
1 godz.
i 40 min
7 godz.
i 40 min
60-minutowa
płyta
standardowa
21 min
1 godz.
i 40 min
7 godz.
i 40 min
10 godz.
3 godz.
i 40 min
4 godz.
i 40 min
7 godz.
i 20 min
3 godz.
i 30 min
W przypadku użycia płyty w trybie MD
Nie można nagrywać w trybie MD na tym rekorderze.
Czas nagrywania1)2)
W przypadku przenoszenia
z komputera
Kodek/Szybkość transmisji 80-minutowa
płyta
standardowa
74-minutowa
płyta
standardowa
60-minutowa
płyta
standardowa
ATRAC(stereo)/292 kb/s
80 min
74 min
60 min
ATRAC3/132, 105 kb/s
2 godz. i 40 min
2 godz. i 28 min
2 godz.
ATRAC3/66 kb/s
5 godz. i 20 min
4 godz. i 56 min
4 godz.
1) Czas
2) W
przybliżony
przypadku transferu utworów o długości 4 minut
Formaty dźwięku, które można nagrać
Formaty dźwięku, które można nagrać na tym rekorderze, różnią się w zależności od rodzaju
płyty i metody nagrywania. Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższej tabeli.
Typ płyty
Metoda
nagrywania
Płyta Hi-MD Podczas
1 GB
nagrywania na
rekorderze
W przypadku
przenoszenia
z komputera
Standardowa Podczas
płyta 60/74/
nagrywania na
80-minutowa rekorderze
W przypadku
przenoszenia
z komputera
Format
Urządzenie użyte do odtwarzania
Urządzenie
obsługujące
standard
Hi-MD1)
Urządzenie Urządzenie
obsługujące MD
standard
MDLP2)
Hi-MD
Hi-MD
Hi-MD
Hi-MD
MDLP
MD
1)Urządzenia
2)Urządzenia
audio oznaczone logo
lub
audio oznaczone jedynie logo
lub
91
Nagrywanie cyfrowe
Rekorder ten wykorzystuje Serial Copy Management System (System zarządzania
kopiowaniem seryjnym), który pozwala na wykonywanie tylko jednej kopii z oprogramowania
fabrycznego. Możliwe jest kopiowanie tylko płyt nagranych w warunkach domowych poprzez
połączenia analogowe (wyjście liniowe).
Oprogramowanie fabryczne na płytach CD lub MD.
Mikrofon, gramofon, tuner itp. (z analogowymi
gniazdami wyjściowymi).
Nagrywanie analogowe
Nagrywanie cyfrowe
Płyta nagrana w warunkach
domowych
Płyta
Brak
nagrana
nagrywania
w warunkach cyfrowego
domowych
Płyta do
nagrywania
Nagrywanie cyfrowe
Płyta do
nagrywania
Brak
nagrywania
cyfrowego
Płyta do
nagrywania
Ograniczenia dotyczące edycji utworów przeniesionych z komputera
Urządzenia zostało zaprojektowane w taki sposób, aby funkcje edycji (tzn. dodawanie
i kasowanie znaczników początku utworu) nie działały w przypadku utworów, które
zostały przeniesione z komputera. Ma to na celu ochronę przed utratą autoryzacji
transferu dla przeniesionych utworów. Aby przeprowadzić edycję takich utworów, należy
najpierw przenieść je do komputera, a następnie dokonać edycji w komputerze.
Informacje o specyfikacji DSP TYPE-S dla technologii ATRAC/ATRAC3
Niniejszy rekorder obsługuje DSP TYPE-S — specyfikację dla wysokiej jakości
odtwarzaczy MiniDisc firmy Sony wyposażonych w cyfrowe procesory sygnału (DSP).
Specyfikacja ta pozwala rekorderowi na uzyskanie wysokiej jakości dźwięku z utworów
nagranych w trybie MDLP. W związku z tym, iż w odtwarzaczu zachowano technologię
DSP TYPE-R, doskonałe rezultaty daje również odtwarzanie w trybie SP (normalny tryb
stereofoniczny).
Funkcja tłumienia drgań (G-PROTECTION)
Funkcję G-PROTECTION opracowano, aby zapewnić lepszą ochronę przed
przeskokami dźwięku niż w przypadku innych odtwarzaczy.
92
Różnica pomiędzy wejściem cyfrowym (optycznym) a analogowym (liniowym)
Gniazdo wejściowe rekordera działa zarówno jako gniazdo cyfrowe, jak
i analogowe. Rekorder należy podłączyć do odtwarzacza CD lub magnetofonu
poprzez wejście cyfrowe (optyczne) lub analogowe (liniowe). Aby nagrywać, patrz
„Nagrywanie płyty” (strona 21) dla nagrywania poprzez wejście cyfrowe (optyczne)
oraz „Nagrywanie z odbiornika TV lub z radia (Nagrywanie analogowe)”
(strona 34) dla nagrywania poprzez wejście analogowe (liniowe).
Różnica
źródło
dźwięku,
które można
podłączyć
Odpowiedni
przewód
Sygnał
źródłowy
Znaczniki
początku
utworu1)
Poziom
głośności
nagranego
dźwięku
Wejście cyfrowe (optyczne)
Urządzenia wyposażone w cyfrowe
(optyczne) gniazdo wyjściowe
(odtwarzacz CD, odtwarzacz DVD itp.)
Wejście analogowe (liniowe)
Urządzenia wyposażone
w analogowe (liniowe) gniazdo
wyjściowe (magnetofon
kasetowy, radio, gramofon itp.)
Przewód optyczny (ze standardowym Przewód liniowy (z 2 wtykami
fono lub ze stereofonicznym
wtykiem optycznym lub wtykiem
wtykiem mini) (strona 34)
optycznym mini) (strona 21)
Cyfrowy
Analogowy
Nawet jeżeli podłączone jest
cyfrowe źródło dźwięku (takie
jak odtwarzacz CD), sygnał
przesyłany do rekordera jest
sygnałem analogowym.
Automatycznie zaznaczone
Zaznaczone automatycznie
(skopiowane)
• po 2 sekundach ciszy
• w takich samych miejscach, jak
(strona 89) lub fragmentu
w źródle (gdy źródłem dźwięku jest
o niskim poziomie sygnału.
odtwarzacz CD lub MD).
• gdy podczas nagrywania
• po 2 sekundach ciszy (strona 89) lub
w rekorderze zostanie włączona
fragmentu o niskim poziomie sygnału pauza.
(ze źródła dźwięku innego niż CD
lub MD).
• gdy rekorder znajduje się w trybie
pauzy (podczas nagrywania
zsynchronizowanego napotkano
3-sekundową przerwę)
Taki sam, jak poziom źródła.
Ustawiany automatycznie. Może
Może być również regulowany ręcznie być również regulowany ręcznie
(Cyfrowa regulacja poziomu nagrania) („Ręczne ustawianie poziomu
(„Ręczne ustawianie poziomu
głośności nagrywania”,
głośności nagrywania”, strona 35).
strona 35).
1) Po
zakończeniu nagrywania można skasować niepotrzebne znaczniki. („Łączenie utworów
(Łączenie)”, strona 58).
Uwaga
Znaczniki utworów mogą zostać niewłaściwie skopiowane:
• podczas nagrywania z niektórych odtwarzaczy CD jedno- i wielopłytowych poprzez wejście
cyfrowe (optyczne).
• jeżeli podczas nagrywania poprzez optyczne wejście cyfrowe źródło ustawione jest na losowy
lub zaprogramowany tryb odtwarzania. W takim przypadku należy włączyć odtwarzanie
w trybie normalnym.
• podczas nagrywania audycji z cyfrowo nadawanym dźwiękiem (np. telewizja cyfrowa) poprzez
wejście cyfrowe (optyczne).
93
Do czego służy program SonicStage/
MD Simple Burner
Do czego służy program SonicStage
SonicStage umożliwia importowanie do komputera danych audio ze źródeł
muzycznych, takich jak płyty audio CD i Internet, a następnie przesyłanie
zapisanych danych audio z komputera na płytę MD.
Audio CD
MD Walkman
Importowanie
Internet
Przesyłanie
Pliki muzyczne
w formatach MP3,
WAV i WMA*
∗ Nie można przesyłać plików WMA zabezpieczonych przez system ochrony praw autorskich.
Do czego służy program MD Simple Burner
MD Simple Burner umożliwia nagrywanie utworów muzycznych z płyt audio CD
znajdujących się w napędzie CD komputera na urządzenie MD Walkman bez
konieczności wcześniejszego nagrania tych utworów na komputerze.
MD Walkman
Audio CD
94
Kolejność podstawowych czynności podczas korzystania
z urządzenia MD Walkman
SonicStage
MD Simple Burner
Zapewnienie wymaganego środowiska systemowego (strona 96)
Instalowanie oprogramowania na komputerze (strona 97)
Podłączanie urządzenia MD
Walkman do komputera (patrz
strona 66 w części „Obsługa
rekordera”)
Podłączanie urządzenia MD
Walkman do komputera
(patrz strona 66 w części
„Obsługa rekordera”)
Nagrywanie utworów
muzycznych z płyty audio CD
znajdującej się w napędzie
CD komputera (strona 112)
Obsługa oprogramowania
Importowanie danych audio do
komputera (strona 99)
Przesyłanie danych audio
z komputera (strona 101)
Słuchanie płyty MD
95
Instalowanie
Zapewnienie wymaganego środowiska systemowego
Wymagania systemowe
Do korzystania z oprogramowania SonicStage Ver. 3.0/MD Simple Burner Ver. 2.0
dla urządzenia MD Walkman jest wymagane następujące środowisko systemowe:
Komputer
IBM PC/AT lub zgodny
• Procesor: Pentium III 450 MHz lub szybszy
• Wolne miejsce na dysku twardym: 200 MB lub więcej (zalecane
1,5 GB lub więcej). (Ilość niezbędnego miejsca różni się
w zależności od wersji systemu Windows i liczby plików
muzycznych zapisanych na dysku twardym.)
• Pamięć RAM: 128 MB lub więcej
Inne
• Napęd CD-ROM (z możliwością odtwarzania cyfrowego WDM)
(do nagrywania niezbędny jest napęd CD-R/RW)
• Karta dźwiękowa
• Port USB
System
Zainstalowany fabrycznie:
operacyjny
Windows XP Media Center Edition 2005/Windows XP Media
Center Edition 2004/Windows XP Media Center Edition/
Windows XP Professional/Windows XP Home Edition/
Windows 2000 Professional (dodatek Service Pack 3 lub nowszy)/
Windows Millennium Edition/Windows 98 Second Edition
Monitor
High Color (16 bitów) lub lepszy, 800 × 600 pikseli lub więcej
(zalecane 1 024 × 768 lub więcej)
Inne
• Dostęp do Internetu: w celu rejestracji przez Internet,
skorzystania z usług EMD i CDDB
• Zainstalowany program Windows Media Player (wersja 7.0 lub
nowsza) do odtwarzania plików WMA
To oprogramowanie nie będzie działać w następujących środowiskach:
• Systemy operacyjne inne niż wymienione powyżej
• Samodzielnie zbudowane komputery lub systemy operacyjne
• Środowisko będące aktualizacją oryginalnego, fabrycznie zainstalowanego systemu operacyjnego
• Środowisko wielosystemowe
• Środowisko wielomonitorowe
• Macintosh
Uwagi
• Nie zapewniamy bezproblemowego działania na wszystkich komputerach spełniających
wymagania systemowe.
• Formatu NTFS systemu Windows XP/Windows 2000 Professional można używać wyłącznie
przy ustawieniach standardowych (fabrycznych).
• Nie zapewniamy bezproblemowego działania na wszystkich komputerach funkcji zawieszenia
lub uśpienia.
96
Instalowanie oprogramowania na komputerze
Przed zainstalowaniem oprogramowania
• Należy zamknąć wszelkie programy antywirusowe, ponieważ takie
oprogramowanie zazwyczaj pochłania dużo zasobów systemowych.
• Przed użyciem odtwarzacza MD Walkman należy zainstalować oprogramowanie
z dołączonej płyty CD-ROM.
— Już zainstalowane wersje programu OpenMG Jukebox, SonicStage lub Net MD
Simple Burner zostaną zastąpione nowymi. Nowe wersje posiadają wszystkie
funkcje poprzednich, jak również nowe.
— Już zainstalowane wersje programu SonicStage Premium lub SonicStage Simple
Burner mogą być użytkowane wspólnie z nowymi.
— Dane muzyczne zarejestrowane przez starsze wersje programu mogą być
wykorzystywane nawet po zainstalowaniu programu SonicStage. Dla
bezpieczeństwa zaleca się utworzenie kopii zapasowej danych muzycznych.
Aby utworzyć kopię zapasową danych, patrz [Backing Up My Library]
w SonicStage Help.
Metoda zarządzania danymi muzycznymi częściowo różni się od metod
konwencjonalnych. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, patrz
[For Users of Earlier Versions of SonicStage] w SonicStage Help.
• Jeśli urządzenie MD Walkman jest podłączone do komputera za pomocą kabla
USB, przed zainstalowaniem oprogramowania należy odłączyć kabel.
1
Włącz komputer i uruchom system Windows.
2
Włóż dostarczoną płytę CD-ROM do napędu CD-ROM komputera.
Program instalacyjny zostanie uruchomiony automatycznie i pojawi się okno
instalacji.
3
Gdy pojawi się okno [Region Selection], wybierz region, w którym
program SonicStage będzie używany, a następnie kliknij przycisk
[Next].
ciąg dalszy
97
4
Kliknij [Install SonicStage and MD Simple Burner], a następnie
postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
Kliknij [Install SonicStage and MD Simple Burner]
Dokładnie przeczytaj instrukcje.
W zależności od regionu przyciski, oprócz [Install SonicStage and MD Simple
Burner], mogą się różnić od tych przedstawionych na ilustracji powyżej.
W zależności od konfiguracji komputera instalacja może potrwać 20 do 30 minut.
Komputer należy ponownie uruchomić dopiero po zakończeniu instalacji.
Czy instalacja się powiodła?
Jeżeli w trakcie instalacji wystąpią jakiekolwiek problemy, patrz „Rozwiązywanie
problemów” (strona 118).
98
Korzystanie z SonicStage
Importowanie danych audio
W tej części opisano sposób nagrywania i zapisywania danych z płyty audio CD do
katalogu My Library programu SonicStage na twardym dysku komputera.
Importowanym albumom można również przypisać grafikę okładki.
Istnieje możliwość nagrywania lub importowania utworów muzycznych z innych
źródeł, takich jak Internet i dysk twardy komputera. Szczegółowe informacje
znajdują się w SonicStage Help.
Uwagi
• Z programem SonicStage można używać wyłącznie płyt audio CD oznaczonych
.
• W przypadku płyt CD zabezpieczonych przed kopiowaniem nie można zagwarantować
prawidłowego działania oprogramowania.
Sekcja
sterowania
odtwarzaniem
[
Music Source]
Okienko
grafiki
okładki
[CD Info]
[Settings]
1
Uruchom program SonicStage.
Wybierz kolejno: [Start] – [All Programs]*– [SonicStage] – [SonicStage].
∗ [Programs] w przypadku systemów Windows 2000 Professional/Windows Millennium
Edition/Windows 98 Second Edition
Zostanie uruchomiony program SonicStage i pojawi się okno główne.
z
Program SonicStage można również uruchomić przez dwukrotne kliknięcie
programu [SonicStage]) na pulpicie.
2
(ikona
Włóż płytę audio CD, którą chcesz nagrać, do napędu dysków CD
komputera.
ciąg dalszy
99
3
Wskaż opcję [ Music Source] u góry ekranu po lewej stronie,
a następnie kliknij [Import a CD].
Okno zmieni się na „Music Source” (Importowanie płyty CD) i wyświetlona
zostanie lista wszystkich utworów na płycie.
4
W razie potrzeby kliknij
chcesz nagrać.
, aby usunąć zaznaczenie ścieżek, których nie
Jeżeli omyłkowo usuniesz zaznaczenie pola, kliknij jeszcze raz, aby przywrócić
zaznaczenie.
Aby zaznaczyć wszystkie pola, kliknij .
Aby usunąć zaznaczenie wszystkich pól, kliknij .
5
W razie potrzeby zmień format i szybkość transmisji danych dla
nagrywania płyty audio CD.
Po kliknięciu [Settings] z prawej strony ekranu, pojawi się okno dialogowe
„CD Importing Format”. W oknie dialogowym zostanie wyświetlona prośba
o wybranie formatu i szybkości transmisji danych podczas nagrywania płyty
audio CD.
6
Kliknij
.
Rozpocznie się nagrywanie utworów wybranych w punkcie 4.
Aby zatrzymać nagrywanie
Kliknij
.
Aby przypisać grafikę okładki do importowanych albumów
Za pomocą Eksploratora Windows odnajdź odpowiedni plik obrazu (plik jpg, gif, bmp)
i przeciągnij go do okienka okładki w sekcji sterowania odtwarzaniem.
z
Podczas używania w trybie Hi-MD urządzenia Hi-MD Walkman wyposażonego w aparat, po
wybraniu albumu, dla którego zarejestrowano szatę graficzną, okładka płyty zostanie przesłana
do urządzenia Hi-MD Walkman razem z albumem. W czasie wykonywania tych czynności
komputer musi być podłączony do Internetu.
100
Przesyłanie danych audio z komputera do urządzenia
MD Walkman
Dane audio zapisane w katalogu My Library programu SonicStage można przesyłać
do urządzenia MD Walkman nieskończoną liczbę razy.
[Transfer
]
Lista My Library
[Settings]
1
Włóż płytę do urządzenia MD Walkman, a następnie podłącz
urządzenie MD Walkman do komputera.
Do podłączenia urządzenia MD Walkman do komputera użyj kabla USB
przeznaczonego specjalnie dla urządzenia MD Walkman.
Szczegółowe informacje na temat połączeń można znaleźć na stronie 66 w części
„Obsługa rekordera”.
Przed zakończeniem przesyłania nie należy odłączać źródła zasilania ani kabla
USB.
2
Wskaż opcję [Transfer ] u góry ekranu po prawej stronie, a następnie
kliknij [Hi-MD] lub [Net MD].
Okno zmieni się na okno przesyłania (Hi-MD lub Net MD).
3
Na liście My Library z lewej strony ekranu kliknij utwory, które chcesz
przesłać.
Aby przesłać więcej niż jeden utwór, podczas wybierania utworów przytrzymaj
naciśnięty klawisz [Ctrl].
Aby przesłać wszystkie utwory z albumu, kliknij album.
ciąg dalszy
101
4
W razie potrzeby zmień tryb przesyłania.
Domyślnie utwory w formacie OpenMG (PCM/ATRAC3/ATRAC3plus) są
przesyłane w tym samym formacie i z tą samą szybkością (przesyłanie normalne).
Jeśli urządzenie podłączone do komputera nie obsługuje powyższego formatu,
format i szybkość transmisji danych zostaną przekształcone na odpowiednie dla
danego urządzenia. W niektórych przypadkach proces ten może zabrać nieco
czasu.
Aby zmienić format i szybkość transmisji danych, należy kliknąć opcję [Settings]
na środku ekranu w celu wyświetlenia okna dialogowego „Transfer Mode
Settings”.
5
Kliknij
.
Rozpocznie się przesyłanie utworów wybranych w punkcie 3.
Aby zatrzymać przesyłanie
Kliknij
.
Aby odtworzyć płytę w urządzeniu Net MD nie obsługującym trybu Hi-MD
Aby odtworzyć przesłane utwory w urządzeniu Net MD Walkman, które nie
obsługuje trybu Hi-MD, jako tryb działania należy wybrać [Net MD] z prawej strony
ekranu po wykonaniu czynności opisanych w punkcie 2. Ten tryb działania można
wybrać tylko w przypadku używania do nagrywania standardowej płyty o czasie
odtwarzania 60/74/80 minut w trybie Hi-MD.
Uwagi
• W następujących przypadkach przesyłanie zakończy się niepowodzeniem i pojawi się
komunikat o błędzie:
—Gdy na płycie nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca.
—Gdy utwór podlega ograniczeniom odtwarzania.
• Podczas przesyłania nie działają funkcje zawieszenia, uśpienia ani hibernacji systemu.
• W zależności od rodzaju tekstu i liczby znaków tekst wprowadzony z programu SonicStage
może nie być wyświetlany na podłączonym odtwarzaczu MD Walkman. Wynika to
z ograniczeń podłączonego odtwarzacza MD Walkman.
z
Podczas używania w trybie Hi-MD Walkman urządzenia Hi-MD Walkman wyposażonego
w aparat, po wybraniu albumu, dla którego zarejestrowano szatę graficzną, okładka płyty
zostanie przesłana do urządzenia Hi-MD Walkman razem z albumem. Grafika okładki nie
zostaje przesłana w przypadku przesyłania pojedynczych utworów.
102
Przesyłanie z powrotem danych audio z urządzenia
MD Walkman do komputera
[Transfer
Lista My Library
]
Lista utworów na
płycie MD
Przesyłanie z powrotem z urządzenia MD Walkman do
komputera
Dane audio, które zostały przesłane z komputera i zapisane na urządzeniu MD, można
przesłać z powrotem do katalogu My Library programu SonicStage na komputerze.
1
Włóż płytę do urządzenia MD Walkman, a następnie podłącz
urządzenie MD Walkman do komputera.
Do podłączenia urządzenia MD Walkman do komputera użyj kabla USB
przeznaczonego specjalnie dla urządzenia MD Walkman.
Szczegółowe informacje na temat połączeń można znaleźć na stronie 66 w części
„Obsługa rekordera”.
Przed zakończeniem przesyłania nie należy odłączać źródła zasilania ani kabla USB.
2
Wskaż opcję [Transfer ] u góry ekranu po prawej stronie, a następnie
kliknij [Hi-MD] lub [Net MD].
Okno zmieni się na okno przesyłania (Hi-MD lub Net MD).
3
Na liście z prawej strony ekranu (Hi-MD lub Net MD) wskaż utwory,
które chcesz przesłać do komputera.
ciąg dalszy
103
4
Kliknij przycisk
na środku ekranu.
Rozpocznie się przesyłanie utworów wybranych w punkcie 3.
Aby zatrzymać przesyłanie
Kliknij
.
Aby zaimportować grafikę okładki do katalogu My Library za pomocą
urządzenia Hi-MD Walkman z aparatem fotograficznym
Podczas używania w trybie Hi-MD urządzenia Hi-MD Walkman wyposażonego w aparat,
można modyfikować okładki dla którejkolwiek grupy przesłanej z katalogu My Library, a także
zarejestrować okładkę dla innej grupy. Okładki można zaimportować do katalogu My Library
na dwa sposoby.
• Włóż płytę ze zaktualizowaną grafiką okładki, a następnie naciśnij przycisk [
Auto Import]
u dołu ekranu po prawej stronie.
Grafika okładki w katalogu My Library zostanie automatycznie zaktualizowana.
• Należy wybrać grupę, dla której ma zostać zaimportowana okładka, klikając tę grupę po
prawej stronie ekranu (strona Hi-MD), wybrać [Import Cover Art] z menu znajdującego się
pod prawym przyciskiem myszy, po czym wybrać album, do którego ma zostać dodana okładka
z okna dialogowego „Select an Album”.
Uwaga
Utworów przesłanych do urządzenia MD Walkman z innego komputera nie można przesłać
z powrotem do katalogu My Library na podłączonym komputerze.
Importowanie utworów nagranych na urządzeniu
Hi-MD Walkman* do komputera
Utwory, które zostały nagrane na urządzeniu Hi-MD Walkman*, można
zaimportować do katalogu My Library programu SonicStage na komputerze tylko raz.
∗ Dotyczy tylko utworów nagranych w trybie Hi-MD
1
Włóż płytę przeznaczoną do nagrywania do urządzenia Hi-MD
Walkman i podłącz urządzenie Hi-MD Walkman do komputera.
2
Wskaż opcję [Transfer
kliknij [Hi-MD].
] u góry ekranu po prawej stronie, a następnie
Okno zmieni się na okno przesyłania (Hi-MD).
104
3
Na liście Hi-MD z prawej strony ekranu kliknij utwory, które chcesz
przesłać.
Aby przesłać więcej niż jeden utwór, podczas wybierania utworów przytrzymaj
naciśnięty klawisz [Ctrl].
Aby przesłać wszystkie utwory z grupy, kliknij grupę.
4
Kliknij przycisk
na środku ekranu.
Pojawi się okno dialogowe „Import”.
5
Kliknij [Yes].
Rozpocznie się importowanie utworów wybranych w punkcie 3.
Aby zatrzymać importowanie
Kliknij
.
z
Jeśli płyta Hi-MD zawiera utwory nagrane analogowo, wyświetlone zostanie okno dialogowe
w celu potwierdzenia zapisu takich utworów w formacie WAV. Aby zapisać utwory w postaci
plików muzycznych w formacie WAV, zaznacz pole wyboru obok opcji „Save in WAV format
when importing”, kliknij przycisk Browse (Przeglądaj) i określ folder docelowy, a następnie
kliknij przycisk [OK].
Uwaga
Uwagi
• Nie można importować do komputera utworów nagranych w trybie Net MD (trybie MD) ani
utworów nagranych przy użyciu urządzenia, które nie obsługuje trybu Hi-MD.
• Przed zaimportowaniem do komputera utworów nagranych przy pomocy urządzenia Hi-MD
Walkman, należy kliknąć przycisk [Settings] znajdujący się pośrodku ekranu, aby wyświetlić
okno dialogowe „Transfer Mode Settings”, aby potwierdzić stan pola wyboru [Import settings]
(jest domyślnie zaznaczone) w opcji [Advanced...]. Dalej postępuj zgodnie ze wskazówkami:
— Aby zaimportować utwory do katalogu My Library, jednocześnie usuwając je z urządzenia
Hi-MD Walkman, usuń zaznaczenie pola wyboru.
— Aby zaimportować utwory do My Library z pozostawieniem ich kopii w urządzeniu Hi-MD
Walkman, zaznacz pole wyboru. Utwory pozostawione w urządzeniu Hi-MD Walkman są
obsługiwane tak samo, jak utwory przesłane automatycznie z komputera. Z tego względu
nie można ich podzielić ani połączyć w urządzeniu Hi-MD Walkman.
• Po przesłaniu do komputera utworów nagranych na urządzeniu Hi-MD Walkman w trybie
modulacji liniowej PCM (linear PCM), ich edycja (dzielenie lub łączenie) w katalogu My
Library może zająć dużo czasu, w zależności od długości utworów i wydajności komputera.
Jest to spowodowane ograniczeniami systemu MiniDisc. Z tego powodu zaleca się
przeprowadzać edycję długich utworów nagranych w trybie modulacji liniowej PCM
w urządzeniu Hi-MD Walkman, a dopiero później przesłać edytowane utwory do komputera.
105
Zapis danych audio na płycie CD-R/CD-RW
Utwory z katalogu My Library programu SonicStage można zapisać na płycie CD-R/
CD-RW. Utwory analogowe nagrane na urządzeniu Hi-MD i zaimportowane do
katalogu My Library można zapisać na płycie CD-R/CD-RW, a następnie odtwarzać
je w zwykły sposób. Liczba zapisów danych może być ograniczona ze względu na
ochronę praw autorskich.
[Transfer
]
Wyświetlacz
stanu pracy
Lista My Library
Orientacyjna lista
elementów, które
mają zostać
zapisane na
płycie
CD-R/CD-RW
1
Wskaż opcję [Transfer
wybierz typ płyty CD.
] u góry ekranu po prawej stronie, a następnie
Aby utworzyć płytę Audio CD, wybierz opcję [Create an Audio CD].
Aby utworzyć płytę ATRAC CD, wybierz opcję [Create an ATRAC CD].
Aby utworzyć płytę MP3 CD, wybierz [Create an MP3 CD].
Płyty ATRAC CD można odtwarzać tylko na urządzeniach obsługujących
format ATRAC CD. Płyty CD MP3 mogą być odtwarzane jedynie na
urządzeniach obsługujących płyty CD MP3.
2
Włóż czystą płytę CD-R/CD-RW do napędu CD komputera.
Używaj płyt CD-R/CD-RW o pojemności 650 MB lub 700 MB. W przypadku
użycia płyty o innej pojemności dane mogą nie zostać prawidłowo zapisane.
3
Wybierz albumy lub utwory, które mają zostać zapisane na płycie
CD-R/CD-RW, klikając je na liście My Library po lewej stronie ekranu.
Kliknij dwukrotnie album, by wyświetlić listę utworów i wybrać te, które chcesz
zapisać na płycie.
106
4
Kliknij przycisk
na środku ekranu.
Wybrane albumy lub utwory wyświetlane są po prawej stronie ekranu
(CD-R/CD-RW) w postaci orientacyjnej listy elementów do zapisania.
5
Kliknij przycisk
po prawej stronie ekranu.
Wyświetlone zostanie okno dialogowe „Writing Settings”, pozwalające ustawić
opcje zapisu.
6
Kliknij [OK].
Rozpocznie się zapis na płycie.
Po zakończeniu zapisu zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.
7
Kliknij [OK].
Płyta zostanie automatycznie wysunięta, a okno z powrotem zmieni się na okno
przesyłania (tworzenie płyty CD).
Aby anulować zapis utworu
1 Podczas zapisywania utworów na płycie kliknij
pracy.
na wyświetlaczu stanu
Zapis na płycie zostanie anulowany i wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat.
2 Kliknij [OK].
Płyta zostanie automatycznie wysunięta, a okno z powrotem zmieni się na okno
przesyłania (tworzenie płyty CD).
Uwaga
Uwagi
• Na płycie CD MP3 można nagrywać jedynie utwory w formacie MP3.
• Na płycie Audio CD nie można zapisać utworów nagranych cyfrowo na urządzeniu Hi-MD,
a następnie zaimportowanych do programu SonicStage. Na płycie CD można zapisać jednak
utwory analogowe nagrane na urządzeniu Hi-MD.
107
Korzystanie z SonicStage Help
SonicStage Help zawiera dodatkowe informacje na temat korzystania z programu
SonicStage. SonicStage Help pozwala na szybkie wyszukiwanie informacji na liście
operacji, takich jak „Importing Tracks” czy „Transferring Tracks” lub na obszernej
liście słów kluczowych, albo poprzez wpisanie słów, które mogą doprowadzić do
odpowiednich wyjaśnień.
Aby wyświetlić SonicStage Help
Gdy program SonicStage jest uruchomiony, kliknij kolejno: [Help] – [SonicStage Help].
[SonicStage Help]
z
SonicStage Help można wyświetlić, wybierając kolejno:
[Start] – [All Programs]*– [SonicStage] – [SonicStage Help].
∗ [Programs] w przypadku systemów Windows 2000 Professional/Windows Millennium
Edition/Windows 98 Second Edition
Uwagi
• W programie SonicStage Help, „Device/Media” jest ogólnym terminem określającym
urządzenie zewnętrzne, takie jak MD Walkman, Network Walkman oraz CD Walkman.
• Informacje odnośnie zalecanego środowiska systemowego przy korzystaniu z usług EMD
można uzyskać od usługodawcy internetowego.
108
Poznajemy SonicStage Help
Ramka z lewej strony
Ramka z prawej strony
1 Dwukrotnie kliknij [Overview] w ramce z lewej strony.
2 Kliknij [About This Help File].
Objaśnienie pojawi się w ramce z prawej strony.
3 Przeczytaj tekst.
W razie potrzeby przewiń tekst.
Kliknij podkreślone słowa, aby przejść do ich objaśnień.
Wyszukiwanie słowa w objaśnieniu
[Search]
Pole tekstowe „Type in
the keyword to find”
[List Topics]
Objaśnienie
wybranego
elementu
Lista wyszukanych słów
[Display]
1 Kliknij [Search], aby otworzyć okno „Search”.
2 Wpisz słowa.
3 Kliknij [List Topics].
Zostanie wyświetlona lista wyszukiwanych słów.
4 Kliknij, aby wybrać żądany element spośród wyświetlonych.
5 Kliknij [Display].
Zostanie wyświetlone objaśnienie wybranego elementu.
109
Odwoływanie się do SonicStage Help
Kliknij [Contents] z lewej strony okna Help, aby obejrzeć listę elementów dla każdej
operacji. Aby uzyskać informacje szczegółowe, kliknij wybrany element.
Importowanie danych audio do komputera
Aby
SonicStage Help
Zaimportować dane audio
z Internetu
[Importing Tracks] – [Purchasing Tracks from a
Music Service Site]
Zaimportować pliki audio do
komputera w programie
SonicStage
[Importing Tracks] – [Importing Music Files]
Odtwarzanie danych audio na komputerze
Aby
SonicStage Help
Odtworzyć dane audio
z napędu CD-ROM lub
katalogu My Library
[Music Playback] – [Playing Back an Audio CD]
lub [Playing Back a Track in My Library]
Odtworzyć dane audio na
urządzeniu MD Walkman
podłączonym do komputera
[Music Playback] – [Playing Back a Track on a
Device/Media]
Zarządzanie i edytowanie zaimportowanych utworów
Aby
SonicStage Help
Zmienić informacje dotyczące [Changing SonicStage Settings] – [Changing
pobierania informacji
Settings for the CD Drive]
o płycie CD
110
Edytować album
Usunąć utwory
[Managing Tracks and Albums] – [Creating/
Editing Albums]
Zmienić miejsce
przechowywania utworów
[Changing SonicStage Settings] – [Changing the
Location for Saving Imported Files]
Tworzenie kopii zapasowych danych audio
Zalecamy tworzenie kopii zapasowych danych muzycznych jako zabezpieczenie
przed awarią dysku twardego lub na wypadek wymiany komputera.
Aby
SonicStage Help
Utworzyć kopię zapasową
danych audio w katalogu My
Library
[Backing Up My Library] – [Backing Up Data to a
Disk]
[Backing Up My Library] – [FAQ-About
Uzyskać więcej informacji
o tworzeniu kopii zapasowych SonicStage Backup Tool]
w programie SonicStage
Rozwiązywanie problemów
Aby
SonicStage Help
Uzyskać informacje
o procedurze rozwiązywania
problemów
[Additional Information] – [Troubleshooting]
Gdy chcesz wiedzieć
Aby
SonicStage Help
Uzyskać informacje
o nieznanych słowach
[Additional Information] – [Glossary]
[Overview] – [Content Handled Within
Uzyskać informacje
SonicStage]
o rodzajach danych audio,
które można obsługiwać za
pomocą programu SonicStage
Uzyskać informacje
o rodzajach funkcji, których
można używać z programem
SonicStage
[Overview] – [Features]
Uzyskać informacje
o zmianach wprowadzonych
w obecnej wersji
[For Users of Earlier Versions of SonicStage] –
[Differences from Earlier Versions]
111
Korzystanie z programu MD Simple Burner
Przed użyciem programu MD Simple Burner
Program MD Simple Burner umożliwia nagrywanie utworów muzycznych z płyty
Audio CD, znajdującej się w napędzie CD-ROM komputera, na urządzenie
MD Walkman.
Istnieją dwie metody nagrywania z płyty Audio CD.
• Tryb uproszczony (strona 113)
Można użyć funkcji urządzenia MD Walkman, aby nagrać całą płytę CD lub tylko
pierwszy utwór bez konieczności uruchamiania programu MD Simple Burner.
• Tryb standardowy (strona 114)
Można uruchomić program MD Simple Burner, aby nagrywać przy użyciu funkcji
komputera. Można nagrać całą płytę CD lub tylko wybrane utwory.
Uwagi
• Nie można nagrywać w trybie uproszczonym, gdy program MD Simple Burner działa w trybie
standardowym lub oprogramowanie OpenMG (SonicStage, OpenMG Jukebox itd.) jest
aktywne.
.
• Z programem MD Simple Burner można używać wyłącznie płyt audio CD oznaczonych
• W przypadku płyt CD zabezpieczonych przed kopiowaniem nie można zagwarantować
prawidłowego działania oprogramowania.
112
Nagrywanie przy użyciu funkcji urządzenia MD Walkman
(Tryb uproszczony)
1
Włóż do urządzenia MD Walkman płytę przeznaczoną do nagrywania,
a następnie podłącz urządzenie MD Walkman do komputera.
Szczegółowe informacje na temat połączeń można znaleźć na stronie 66 w części
„Obsługa rekordera”.
Przed zakończeniem przesyłania nie należy odłączać źródła zasilania ani kabla USB.
2
Włóż płytę audio CD, którą chcesz nagrać, do napędu CD-ROM
komputera.
W przypadku korzystania z bazy CDDB po raz pierwszy wyświetlane jest okno
rejestracji CDDB. Aby można było korzystać z bazy CDDB, należy podłączyć
komputer do Internetu.
3
Naciśnij pokrętło Jog Dial (N/ENT), przytrzymując przycisk
REC(+N)/T MARK urządzenia MD Walkman.
Rozpocznie się nagrywanie.
Wszystkie utwory z płyty CD są nagrywane jako nowa grupa.
Aby zatrzymać nagrywanie
Kliknij przycisk
na ekranie komputera.
Podczas nagrywania pierwszego utworu można zatrzymać nagrywanie przy użyciu
przycisku x (stop) na urządzeniu MD Walkman.
Ustawianie trybu nagrywania
Przed rozpoczęciem nagrywania kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę
MD Simple Burner na pasku zadań, a następnie wybierz [recording mode].
• [Net MD]: [LP2] lub [LP4]
• [Hi-MD]: [PCM], [Hi-SP], [Hi-LP] lub [48kbps]
Nagrywanie tylko pierwszego utworu
Przed rozpoczęciem nagrywania kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę
MD
Simple Burner na pasku zadań, a następnie wybierz kolejno polecenia: [Recording
settings] – [Record 1st Track Only].
Ustawienie w przypadku, gdy w bazie CDDB znajduje się kilka informacji
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę
MD Simple Burner na pasku zadań,
a następnie wybierz ustawienie, klikając kolejno polecenia [CDDB(r)] – [Multiple
Matches].
— [User Selection]: Wyświetlane jest okno wyboru
— [No Resolve]: Informacje o płycie CD nie są pobierane
— [First Choice]: Pobierany jest pierwszy element
113
Nagrywanie przy użyciu funkcji komputera
(Tryb standardowy)
Aby uruchomić program MD Simple Burner, kliknij kolejno polecenia: [Start] –
[All Programs]* – [MD Simple Burner] – [MD Simple Burner].
∗ [Programs] w przypadku systemów Windows 2000 Professional/Windows Millennium
Edition/Windows 98 Second Edition
z
Istnieją także inne metody uruchamiania programu MD Simple Burner:
• Kliknij dwukrotnie ikonę
MD Simple Burner na pasku zadań lub kliknij prawym
przyciskiem myszy i wybierz polecenie [Show Standard Mode].
• Kliknij dwukrotnie ikonę skrótu
MD Simple Burner na pulpicie.
Okno nagrywania wszystkich utworów z płyty CD
[REC/STOP]
Kliknij tutaj, aby rozpocząć nagrywanie wszystkich
utworów z płyty CD jako nowej grupy.
Kliknij przycisk [STOP], aby zatrzymać nagrywanie.
Ikona płyty CD
Łączny czas utworów
wybranych z płyty CD
Nazwa albumu (CD)
Nazwa wykonawcy (CD)
[Open]
Kliknij tutaj, aby otworzyć
okno pokazane na
stronie 115.
114
Ikona MD
Nazwa płyty (MD)
Pozostały czas
nagrywania
włożonej płyty MD
Menu rozwijane trybu nagrywania
Net MD: LP2/LP4
Hi-MD: PCM/Hi-SP/Hi-LP/48kbps
Okno nagrywania wybranych utworów z płyty Audio CD
Informacje
o utworach (CD)
Nazwa
wykonawcy
[CONFIG]
Kliknij tutaj, aby wykonać następujące czynności:
- Określić napęd CD-ROM
- Wyświetlić informacje o wersji programu MD Simple Burner
- Potwierdzić informacje o płycie CD zarejestrowane w bazie CDDB
Łączny czas utworów
Informacje o utworach (MD)
wybranych z płyty CD
Istnieje możliwość zmiany
Nazwa
[REC/
Tytuł albumu
płyty (MD) nazwy i numeru utworu
STOP]
[Get CD Info]
Na liście utworów będą
wyświetlane informacje
o płycie Audio CD (nazwa
albumu, tytuł utworu itd.).
[New Group]
Menu rozwijane
trybu nagrywania
[Close]
Kliknij tutaj, aby zamknąć okno
pokazane na stronie 114.
Sekcja obsługi płyty CD
W ten sposób można potwierdzić, które utwory z płyty Audio
CD mają być nagrywane
Kliknij tutaj, aby usunąć zaznaczenie wszystkich utworów.
Kliknij tutaj, aby zaznaczyć wszystkie utwory
Pola wyboru
Zaznacz pola wyboru utworów,
które chcesz nagrać
[Erase]
[All Erase]
Pozostały czas odtwarzania włożonej płyty MD
115
Pozostałe informacje
Odinstalowywanie programu SonicStage/MD Simple Burner
Aby odinstalować program SonicStage/MD Simple Burner, należy wykonać
poniższe czynności.
1
Kliknij kolejno: [Start]–[Control Panel]*.
∗ [Settings]–[Control Panel] w przypadku systemów Windows 2000 Professional/
Windows Millennium Edition/Windows 98 Second Edition
2
Dwukrotnie kliknij [Add/Remove Programs].
3
Kliknij [SonicStage 3.0.xx] lub [MD Simple Burner 2.0.xx] na liście
„Currently Installed Programs”, a następnie kliknij [Change and
Remove]*.
Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami i ponownie uruchom komputer.
Odinstalowywanie zostanie zakończone po ponownym uruchomieniu komputera.
∗ [Change/Remove] w przypadku systemu Windows 2000 Professional, [Add/Remove]
w przypadku systemu Windows Millennium Edition/Windows 98 Second Edition
Uwaga
Podczas instalacji programu SonicStage Ver. 3.0/MD Simple Burner Ver. 2.0 jednocześnie
instalowany jest program OpenMG Secure Module 4.1. Nie należy usuwać programu OpenMG
Secure Module 4.1, ponieważ może on być wykorzystywany przez inne programy.
116
O ochronie praw autorskich
Technologia OpenMG umożliwia korzystanie z cyfrowej muzyki przy jednoczesnym
zachowaniu praw autorskich ich właścicieli.
Ograniczenia dotyczące treści audio
Wysokiej jakości cyfrowe treści audio są powszechnie dostępne za pośrednictwem
serwisów udostępniających utwory muzyczne w Internecie. W celu ochrony praw
autorskich ich właścicieli przed nieuprawnioną dystrybucją, niektóre treści są
rozpowszechniane z pewnymi ograniczeniami dotyczącymi nagrywania
i odtwarzania. Na przykład okres odtwarzania lub liczba odtworzeń danych mogą
być ograniczone.
117
Rozwiązywanie problemów
W razie stwierdzenia problemów podczas korzystania z programu SonicStage/
MD Simple Burner należy wykonać poniższe czynności.
1 Sprawdź objawy w tej części „Rozwiązywanie problemów”.
2 Sprawdź objawy w SonicStage Help podczas korzystania z programu
SonicStage.
3 Jeżeli po sprawdzeniu powyższych punktów nie można rozwiązać problemu,
wypełnij poniższą tabelę, a następnie skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą
firmy Sony.
Komputer
• Producent:
• Model:
• Typ: komputer stacjonarny / laptop
Nazwa systemu operacyjnego:
Pojemność pamięci RAM:
Dysk twardy (zawierający program SonicStage/MD Simple Burner i dane audio)
• Pojemność dysku:
• Ilość wolnego miejsca:
Wersja oprogramowania
• SonicStage Ver. 3.01)
• MD Simple Burner Ver. 2.02)
Komunikat o błędzie (o ile się pojawia):
W przypadku korzystania z zewnętrznego napędu CD-ROM
• Producent:
• Model:
• Typ: CD-ROM / CD-R/RW / DVD-ROM / inny (
)
• Rodzaj podłączenia do komputera: karta PC / USB / IEEE1394 / inny (
Jeżeli używane jest inne urządzenie z interfejsem USB
• Nazwa urządzenia (lub urządzeń):
1)
2)
118
Aby sprawdzić wersję oprogramowania SonicStage, wybierz kolejno [Help] – [About
SonicStage] w oknie programu SonicStage.
Aby sprawdzić wersję oprogramowania MD Simple Burner, wybierz kolejno [CONFIG] –
[Version] w oknie programu MD Simple Burner.
)
Oprogramowania nie można zainstalować na komputerze
Problem
Przyczyna/rozwiązanie
Instalacja nie powiodła się.
Używasz systemu operacyjnego, który nie
obsługuje tego oprogramowania.
t Patrz strona 96, aby uzyskać szczegółowe
informacje.
Nie zostały zamknięte wszystkie aplikacje systemu
Windows.
t Jeżeli rozpoczęto instalację, gdy działały inne
programy, może wystąpić błąd. Ma to szczególne
znaczenie w przypadku programów, które
wymagają dużych ilości zasobów systemowych,
takich jak oprogramowanie antywirusowe.
Na twardym dysku nie ma wystarczającej ilości
miejsca.
t Potrzeba 200 MB lub więcej wolnego miejsca na
dysku twardym.
Wydaje się, że instalacja
zatrzymała się przed
zakończeniem.
Sprawdź, czy pod oknem instalacji nie występują
komunikaty o błędach.
t Naciśnij klawisz [Tab], przytrzymując klawisz
[Alt]. Jeżeli pojawił się komunikat o błędzie,
naciśnij klawisz [Enter]. Proces instalacji zostanie
wznowiony. Jeżeli nie ma żadnych komunikatów,
instalacja trwa nadal. Poczekaj jeszcze trochę.
Pasek postępu na ekranie nie
porusza się. Lampka dostępu
nie świeci się od kilku minut.
Instalacja przebiega prawidłowo.
t Poczekaj chwilę.
Proces instalacji może trwać 30 minut lub
więcej, w zależności od napędu CD-ROM lub
środowiska systemu.
119
Korzystanie z urządzenia MD Walkman podłączonego do
komputera
120
Problem
Przyczyna/rozwiązanie
Komputer nie
rozpoznaje urządzenia
MD Walkman.
Urządzenie MD Walkman nie jest starannie podłączone
do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB.
t Starannie podłącz urządzenie MD Walkman do
komputera.
t Odłącz i ponownie podłącz urządzenie MD Walkman.
Jeśli komputer nadal nie rozpoznaje urządzenia
MD Walkman, odłącz kabel, uruchom ponownie
komputer, a następnie wykonaj ponownie połączenie.
Do urządzenia MD Walkman nie włożono płyty.
t Sprawdź, czy do urządzenia MD Walkman została
włożona płyta.
Nie zainstalowano sterownika urządzenia Net MD.
t Zainstaluj oprogramowanie SonicStage/MD Simple
Burner z dostarczonej płyty CD-ROM.
Instalacja oprogramowania zakończyła się niepowodzeniem.
t Odłącz podłączone urządzenie i zainstaluj ponownie
oprogramowanie z dostarczonej płyty CD-ROM.
Dostarczony kabel USB jest odłączony.
t Podłącz starannie dostarczony kabel USB.
Połączenia zostały wykonane za pośrednictwem
koncentratora USB.
t W przypadku połączeń za pośrednictwem
koncentratora USB nie można zagwarantować
działania. Podłącz urządzenie MD Walkman
bezpośrednio do złącza USB komputera.
Mimo, że urządzenie
MD Walkman zostało
podłączone do
komputera przy użyciu
kabla USB, wyświetlacz
urządzenia MD
Walkman nie wskazuje,
że jest ono podłączone.
Rozpoznanie programu SonicStage może zabrać nieco
czasu.
t Poczekaj chwilę.
Uruchomiona jest inna aplikacja.
t Po chwili ponownie podłącz dostarczony kabel USB.
Jeśli komputer nadal nie rozpoznaje urządzenia MD
Walkman, odłącz urządzenie MD Walkman, uruchom
ponownie komputer i podłącz ponownie kabel USB.
Mimo, iż komputer
rozpoznaje urządzenie
MD Walkman, nie
działa ono normalnie.
Dostarczony kabel USB jest odłączony.
t Podłącz starannie dostarczony kabel USB.
Połączenia zostały wykonane za pośrednictwem
koncentratora USB.
t W przypadku połączeń za pośrednictwem
koncentratora USB nie można zagwarantować
działania. Podłącz urządzenie MD Walkman
bezpośrednio do złącza USB komputera.
Indeks
A
L
A-B Repeat 44
Akcesoria
dostarczone 12
opcjonalne 73
Akumulator 17, 18
ATRAC3plus 89
AVLS 60
Linear PCM 89
Lista menu 28
Lista plików 68
B
BEEP 60
C
CDDB 96, 113
CD-ROM 97
Czas pracy akumulatora 20
Czyszczenie 71
Ł
Ładowanie 17
Łączenie utworów 58
M
MD Simple Burner 112
My Library 99
N
Disc memory 62
Disc Mode 63
Dysk twardy
wolne miejsce 96
Nagrywanie
analogowe 34
cyfrowe 21
czas 90
poziom 33, 35
tryb nagrywania 34
z mikrofonu 32
zsynchronizowane 38
Napęd CD-R/RW 96
Napęd CD-ROM 96
F
O
Filtr zaciskowy 13
Format 59
Ochrona praw autorskich 117
Odinstalowywanie programu 116
Ograniczenia systemu 96
OpenMG Secure Module 4.1 116
D
G
Grupa
kasowanie 56
nagrywanie 37
przesuwanie 55
rozbijanie 53
ustawianie 52
H
Hi-MD 89
HOLD 14, 16, 19
I
Importowanie 99
Instalowanie 96
J
Język wyświetlacza 64
K
Kasowanie 56
Komputer 65
P
Paleta znaków 49
Podłączanie 113
analogowe 34
cyfrowe 21
komputer 66
na czas ładowania 17
Port USB 96
Próba podziału 57
Przechowywanie danych 67
Przeskakiwanie grupy 26
Przesuwanie
grupy 55
utwory 53
Przesyłanie
do komputera 103
do urządzenia MD Walkman 101
Przewód USB 12
121
S
Z
SonicStage 99
SonicStage Help 108
Zakładka 43
Zasilanie z magistrali USB 66
Znacznik początku utworu
dodawanie 36, 57
kasowanie 58
Ś
Środowisko systemowe 96
T
Tryb menu 60
Tryb nagrywania 113
Tryb nagrywania (szybkość przesyłania
danych) 100
Tryb odtwarzania
Główny tryb odtwarzania 41
Odtwarzanie wielokrotne 44
Podrzędny tryb odtwarzania 43
Tryb pracy 22
Tryb prosty 113
Tryb Quick 63
Tytuł 48
U
Uruchom (oprogramowanie)
MD Simple Burner 114
SonicStage 99
Usługa EMD 96
W
WAV 105
Windows 2000 Professional 96, 99, 108,
114, 116
Windows 98 Second Edition 96, 99,
108, 114, 116
Windows Media Player 96
Windows Millennium Edition 96, 99,
108, 114, 116
Windows XP Home Edition 96
Windows XP Media Center Edition 96
Windows XP Media Center
Edition 2004 96
Windows XP Media Center
Edition 2005 96
Windows XP Professional 96
WMA 94, 96
Wolne miejsce 69
Wyszukiwanie utworu 44
Wyszukiwanie wg inicjału 45
Wyświetlacz 15, 31, 40
122
123
Download PDF

advertising