Sony | MZ-RH710 | Sony MZ-RH710 Instrukcja obsługi

top\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\2593569311MZRH710\01P
masterpage:Left
L-MZRH710\01PL01COV-UCE.fm]
top\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\2593569311MZRH710\01P
masterpage:Right
L-MZRH710\01PL01COV-UCE.fm]
01PL020REG.book Page 1 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
2-593-569-31(2)
Instrukcja obsługi
MZ-RH710
Obsługa
strona 12
rekordera _____________
Obsługa
strona 90
oprogramowania ________
Hi-MD Walkman
Portable
MD Recorder
„WALKMAN” jest zarejestrowanym znakiem handlowym
firmy Sony Corporation oznaczającym urządzenia
stereofoniczne wyposażone w słuchawki.
jest znakiem handlowym firmy Sony
Corporation.
(2)
Printed in Malaysia
© 2005 Sony Corporation
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL020REG.fm]
masterpage:Left
01PL020REG.book Page 2 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
NIE NALEŻY PATRZEĆ
BEZPOŚREDNIO PRZEZ
URZĄDZENIA OPTYCZNE
OSTRZEŻENIE
Aby nie dopuścić do pożaru lub
zagrożenia porażeniem prądem,
nie należy wystawiać urządzenia
na działanie deszczu lub wilgoci.
Nie instalować urządzenia
w miejscach o ograniczonym
dostępie, na przykład w szafce na
książki lub gablotce.
Aby nie dopuścić do pożaru, nie należy
zakrywać otworów wentylacyjnych
urządzenia gazetami, obrusami,
zasłonami itp. Nie należy również
stawiać na nim zapalonych świec.
Aby nie dopuścić do pożaru lub
zagrożenia porażeniem prądem, nie
należy umieszczać na obudowie
urządzenia przedmiotów
wypełnionych płynami, np. wazonów.
Informacje
SPRZEDAWCA NIE PONOSI
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA
JAKIEKOLWIEK
BEZPOŚREDNIE,
PRZYPADKOWE LUB
DODATKOWE USZKODZENIA
BĄDź STRATY MATERIALNE
I FINANSOWE WYNIKAJĄCE
Z WAD LUB UŻYTKOWANIA
PRODUKTU.
Zastosowanie oznaczenia CE jest
ograniczone wyłącznie do krajów,
w których oznaczenie to jest
wymagane prawem, w przeważającej
mierze dotyczy to krajów EEA
(Europejska Strefa Ekonomiczna).
W niektórych krajach mogą
obowiązywać specjalne przepisy
dotyczące utylizacji baterii zasilającej
ten produkt.
Informacje na ten temat można
uzyskać u władz lokalnych.
UWAGA — PRZY OTWARTYM
URZĄDZENIU WYSTĘPUJE
NIEWIDZIALNE
PROMIENIOWANIE LASERA
NALEŻY UNIKAĆ KONTAKTU
Z WIĄZKĄ LASERA
UWAGA — PRZY OTWARTYM
URZĄDZENIU WYSTĘPUJE
NIEWIDZIALNE
PROMIENIOWANIE LASERA
KLASY 1M
2
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL020REG.fm]
masterpage:Right
01PL020REG.book Page 3 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Pozbycie się Zużytego Sprzętu
(Stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Uwaga dla użytkowników
Taki symbol na
produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że
produkt nie może być
traktowany jako odpad
komunalny, lecz powinno
się go dostarczyć do
odpowiedniego punktu
zbiórki sprzętu
elektrycznego i
elektronicznego, w celu
recyklingu. Poprzez upewnię się, że
dyspozycja dotycząca produktu jest
poprawna, zapobiega się potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko oraz
zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w
przypadku niewłaściwego postępowania.
Recykling materiałów pomoże w ochronie
naturalnych źródeł. W celu uzyskania
bardziej szczegółowych informacji na temat
recyklingu tego produktu, należy
skontaktować się z naszym lokalnym
biurem, ze służbami oczyszczania miasta lub
ze sklepem, w którym zakupiony został ten
produkt.
Használható tartozék: fejhallgató/
fülhallgató
Dotycząca dostarczonego
oprogramowania
• Prawo autorskie zabrania powielania
oprogramowania oraz towarzyszącej
mu instrukcji zarówno w całości, jak
i w części, a także wypożyczania
oprogramowania bez zgody
właściciela praw autorskich.
• Firma SONY nie ponosi w żadnym
wypadku odpowiedzialności za
jakiekolwiek szkody finansowe lub
utratę zysków, włączając w to
roszczenia osób trzecich, wynikające
z użytkowania oprogramowania
dostarczonego z tym rekorderem.
• W przypadku wystąpienia problemów
z oprogramowaniem wynikających
z błędów produkcyjnych, firma SONY
wymieni to oprogramowanie na nowe.
Firma SONY nie ponosi jednak
żadnej innej odpowiedzialności.
• Oprogramowanie dostarczone z tym
rekorderem nie może być używane
z żadnym innym urządzeniem niż to,
dla którego zostało przeznaczone.
• Należy pamiętać, że w związku
z nieustającymi działaniami
mającymi na celu poprawę jakości,
dane techniczne oprogramowania
mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
• Obsługa tego rekordera za pomocą
oprogramowania innego niż
dostarczone nie podlega gwarancji.
• Możliwość wyświetlania w programie
różnych języków zależy od
zainstalowanego systemu
operacyjnego komputera. W celu
uzyskania najlepszych rezultatów
należy sprawdzić, czy zainstalowany
system operacyjny jest zgodny z
językiem, który ma być wyświetlany.
— Nie gwarantujemy, że wszystkie
języki będą w programie
wyświetlane prawidłowo.
— Znaki utworzone przez
użytkownika oraz niektóre znaki
specjalne mogą nie być
wyświetlane.
3
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL020REG.fm]
masterpage:Left
01PL020REG.book Page 4 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
• W zależności od rodzaju tekstu
•
•
•
•
•
•
•
•
• CD and music-related data from
i znaków tekst widoczny w programie
może nie być prawidłowo
wyświetlany w urządzeniu. Może to
wynikać:
— z możliwości podłączonego
urządzenia;
— z nieprawidłowego
funkcjonowania urządzenia.
SonicStage oraz logo SonicStage są
znakami handlowymi lub
zarejestrowanymi znakami
handlowymi firmy Sony Corporation.
MD Simple Burner, OpenMG,
„Magic Gate”, „MagicGate Memory
Stick”, „Memory Stick”, Hi-MD, Net
MD, ATRAC, ATRAC3,
ATRAC3plus i ich logo są znakami
handlowymi firmy Sony Corporation.
Microsoft, Windows, Windows NT
i Windows Media są znakami
handlowymi lub zarejestrowanymi
znakami handlowymi firmy
Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach.
IBM i PC/AT są zarejestrowanymi
znakami handlowymi firmy
International Business Machines
Corporation.
Macintosh jest znakiem handlowym
firmy Apple Computer, Inc. w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach.
Pentium jest znakiem handlowym lub
zarejestrowanym znakiem handlowym
firmy Intel Corporation.
Wszystkie pozostałe znaki handlowe
lub zarejestrowane znaki handlowe
należą do odpowiednich właścicieli.
Oznaczenia ™ i ® zostały pominięte
w tej instrukcji.
Gracenote, Inc., copyright © 20002004 Gracenote. Gracenote CDDB®
Client Software, copyright 2000-2004
Gracenote. This product and service
may practice one or more of the
following U.S. Patents: #5,987,525;
#6,061,680; #6,154,773, #6,161,132,
#6,230,192, #6,230,207, #6,240,459,
#6,330,593, and other patents issued
or pending. Services supplied and/or
device manufactured under license
for following Open Globe, Inc.
United States Patent 6,304,523.
Gracenote is a registered trademarks
of Gracenote. The Gracenote logo
and logotype, and the „Powered by
Gracenote” logo are trademarks of
Gracenote.
Program © 2001, 2002, 2003, 2004,
2005 Sony Corporation
Dokumentacja © 2005 Sony
Corporation
4
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL020REG.fm]
masterpage:Right
01PL020REG.book Page 5 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
5
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL020REGTOC.fm]
masterpage:Left
01PL020REG.book Page 6 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Spis treści
Informacje o dostępnych funkcjach i dostarczonych
instrukcjach ....................................................................10
Obsługa rekordera
Regulatory ..........................................................................14
Czynności wstępne ............................................................16
Nagrywanie płyty ................................................................18
Odtwarzanie płyty ..............................................................22
Korzystanie z menu ...........................................................24
Jak używać pozycji menu .........................................................................24
Lista menu .................................................................................................25
Różne sposoby nagrywania ..............................................27
Przed rozpoczęciem nagrywania .............................................................27
Wyświetlanie różnych informacji ............................................................28
Nagrywanie z odbiornika TV lub z radia (Nagrywanie analogowe) ..30
Wybór trybu nagrywania .........................................................................30
Ręczne ustawianie poziomu głośności nagrywania ..............................31
Dodawanie znaczników początku utworu podczas nagrywania .........32
Nagrywanie bez tworzenia nowej grupy ................................................34
Rozpoczęcie/zatrzymanie nagrywania w synchronizacji ze źródłem
dźwięku (Nagrywanie zsynchronizowane) .......................................35
Różne sposoby odtwarzania .............................................36
Wyświetlanie różnych informacji ............................................................36
Wybór trybu odtwarzania ........................................................................37
Wyszukiwanie utworu (Wyszukiwanie) .................................................42
Wybór jakości dźwięku (Korektor 6-zakresowy) .................................43
6
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL020REGTOC.fm]
masterpage:Right
01PL020REG.book Page 7 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Edycja nagranych utworów ...............................................45
Przed rozpoczęciem edycji .......................................................................45
Dodawanie tytułów (Title Input) ............................................................45
Przypisywanie utworów lub grup do nowej grupy
(Ustawienie grupowe) .........................................................................49
Dezaktywacja ustawienia grupowego (Rozbijanie grupy) ...................50
Przenoszenie nagranych utworów lub grup (Przesuwanie) .................51
Kasowanie utworów i całej płyty (Usuwanie) .......................................52
Dzielenie utworu (Dzielenie) ..................................................................54
Łączenie utworów (Łączenie) .................................................................54
Formatowanie płyty (Formatowanie) ....................................................55
Pozostałe czynności ..........................................................57
Zmiana wyświetlanych pozycji menu (Tryb menu) ..............................57
Ochrona słuchu (AVLS) ..........................................................................57
Wyłączanie sygnału dźwiękowego ..........................................................58
Zapisywanie ustawień poszczególnych płyt (Disc Memory) ...............58
Szybkie rozpoczęcie odtwarzania (Tryb Quick) ...................................59
Wybór trybu płyty (Disc Mode) ..............................................................60
Regulacja kontrastu okienka wyświetlacza (Regulacja kontrastu) ....61
Zmiana kierunku przewijania treści wyświetlacza ................................61
Używanie rekordera z komputerem .................................62
Co można zrobić dzięki połączeniu z komputerem ..............................62
Podłączanie rekordera do komputera ....................................................62
Przechowywanie na płycie danych, które nie są danymi audio ...........64
Informacje dodatkowe .......................................................66
Środki ostrożności .....................................................................................66
Parametry techniczne ...............................................................................68
Rozwiązywanie problemów i objaśnienia ........................70
Rozwiązywanie problemów .....................................................................70
Komunikaty ...............................................................................................79
Objaśnienia ................................................................................................84
7
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL020REGTOC.fm]
masterpage:Left
01PL020REG.book Page 8 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Obsługa oprogramowania
Do czego służy program SonicStage/MD Simple
Burner .............................................................................90
Instalowanie .......................................................................92
Zapewnienie wymaganego środowiska systemowego ..........................92
Instalowanie oprogramowania na komputerze .....................................93
Korzystanie z SonicStage .................................................95
Importowanie danych audio ....................................................................95
Przesyłanie danych audio z komputera do urządzenia
MD Walkman .......................................................................................97
Przesyłanie z powrotem danych audio z urządzenia
MD Walkman do komputera .............................................................99
Zapis danych audio na płycie CD-R/CD-RW .....................................102
Korzystanie z SonicStage Help .............................................................104
Odwoływanie się do SonicStage Help ..................................................106
Korzystanie z programu MD Simple Burner ..................108
Przed użyciem programu MD Simple Burner .....................................108
Nagrywanie przy użyciu funkcji urządzenia MD Walkman
(Tryb uproszczony) ...........................................................................109
Nagrywanie przy użyciu funkcji komputera (Tryb standardowy) ....110
Pozostałe informacje .......................................................112
Odinstalowywanie programu SonicStage/MD Simple Burner .........112
O ochronie praw autorskich ..................................................................113
Rozwiązywanie problemów ...................................................................114
Indeks .......................................................................................................117
8
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL020REGTOC.fm]
masterpage:Right
01PL020REG.book Page 9 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
9
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL030GET.fm]
masterpage:Left
01PL020REG.book Page 10 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Informacje o dostępnych funkcjach
i dostarczonych instrukcjach
W tej sekcji opisano funkcje przenośnego rekordera MiniDisc oraz dostarczone
z nim instrukcje. Prosimy o zapoznanie się z instrukcjami dotyczącymi
poszczególnych zastosowań rekordera.
Więcej informacji na temat Hi-MD
„Hi-MD” jest nowym formatem płyt MiniDisc oferującym bardziej zaawansowane
możliwości niż standardowy format MD.
Ulotka „Co można zrobić przy użyciu urządzenia
Hi-MD Walkman”
W tej ulotce opisano najważniejsze właściwości urządzenia
Hi-MD Walkman oraz różnice w stosunku do standardowego
urządzenia MD Walkman.
Korzystanie z rekordera
Urządzenie umożliwia nagrywanie z odtwarzacza CD, a następnie słuchanie
wykonanych nagrań.
2-593-568-11(1)
Operating Instructions
MZ-RH710
Recorder
page 12
Operation ___________
Software
page 86
Operation ___________
Hi-MD Walkman
Portable
MD Recorder
“WALKMAN” is a registered trademark of Sony
Corporation to represent Headphone Stereo products.
is a trademark of Sony Corporation.
Obsługa rekordera (strony od 12 do 89)
W tej sekcji opisano wszystkie funkcje rekordera. Zawiera ona
również szczegółowe informacje na temat problemów, które
można napotkać podczas użytkowania rekordera, sposobów ich
rozwiązywania, a także informacje na temat postępowania
w przypadku pojawienia się komunikatu na wyświetlaczu.
© 2005 Sony Corporation
, Po napotkaniu jakiegokolwiek problemu lub w razie
potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień
Należy skorzystać z sekcji „Rozwiązywanie problemów
i objaśnienia” (strona 70).
10
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL030GET.fm]
masterpage:Right
01PL020REG.book Page 11 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Korzystanie z rekordera podłączonego do komputera
Dostarczone oprogramowanie SonicStage umożliwia przesyłanie danych audio
między rekorderem a komputerem.
Dostarczone oprogramowanie MD Simple Burner umożliwia nagrywanie danych
audio na rekorderze.
Płyty audio CD
Internet
Pliki muzyczne
Obsługa oprogramowania (strony od 90 do 116)
W tej sekcji opisano instalację i podstawowe czynności obsługi dostarczonego
oprogramowania SonicStage/MD Simple Burner.
SonicStage – Pomoc
Jest to pomoc elektroniczna, którą można wyświetlić na
ekranie komputera.
Pomoc elektroniczna zawiera szczegółowy opis obsługi
oraz informacje na temat oprogramowania SonicStage.
Z pomocy elektronicznej można również korzystać po
napotkaniu jakichkolwiek problemów podczas
korzystania z programu SonicStage.
Uwagi dotyczące sekcji „Obsługa oprogramowania”
• W sekcji Obsługa oprogramowania oznaczenie „Net MD” dotyczy rekordera z włożoną płytą
standardową, natomiast oznaczenie „Hi-MD” dotyczy rekordera z włożoną płytą Hi-MD lub
płytą standardową w trybie Hi-MD.
• Elementy wyświetlane na ilustracjach zamieszczonych w tej sekcji mogą różnić się od
rzeczywistych elementów wyświetlanych przez oprogramowanie.
• Opisy zawarte w tej sekcji zakładają znajomość podstawowych czynności obsługi systemu
Windows. Szczegółowe informacje na temat korzystania z komputera i systemu operacyjnego
można znaleźć w odpowiednich instrukcjach.
• Opisy w tej sekcji traktują w sposób ogólny o produktach Hi-MD/Net MD. Z tego powodu
niektóre opisy (i niektóre ilustracje) mogą nie mieć zastosowania dla tego produktu
Hi-MD/Net MD. Należy także skorzystać z instrukcji obsługi tego produktu Hi-MD/Net MD.
11
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
Obsługa rekordera
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL030GET.fm]
masterpage:Left
01PL020REG.book Page 12 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Sprawdzanie dostarczonych akcesoriów
Słuchawki (1)
Przewód USB (1)
Filtr zaciskowy (małe) (4)
Płyta CD-ROM (SonicStage/MD Simple Burner) (1)*
*Nie należy odtwarzać płyty CD-ROM za pomocą odtwarzacza płyt audio CD.
Uwaga
Używając tego urządzenia należy przestrzegać poniższych zaleceń, aby
uniknąć wypaczenia obudowy i nieprawidłowego działania.
Uważaj, aby nie siadać, gdy urządzenie znajduje się w tylnej kieszeni spodni.
12
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL030GET.fm]
masterpage:Right
01PL020REG.book Page 13 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Korzystanie z dostarczonych filtrów zaciskowych
W przypadku korzystania z nagrywarki podłączonej do komputera należy
zamocować filtry zaciskowe w opisany sposób. (Filtr zaciskowy należy zamocować w
celu spełnienia odpowiednich standardów zgodności elektromagnetycznej). Nie
trzeba mocować filtrów zaciskowych, jeśli urządzenie jest używane bez podłączenia
do komputera.
• W przypadku opcjonalnego zasilacza sieciowego (AC-ES3010K/
AC-E30HG): mały filtr zaciskowy/ESD-SR-110
• W przypadku opcjonalnego kabla liniowego (RK-G129/RK-G136):
mały filtr zaciskowy/ESD-SR-110
ok. 4cm
ok. 4cm
Do gniazda
LINE IN
(OPTICAL)
Odtwarzacz CD,
odtwarzacz MD,
odtwarzacz
DVD itp.
Do gniazda
wyjścia
cyfrowego
(optycznego
1
2
Otwórz filtry zaciskowe.
3
Zamknij filtry zaciskowe. Upewnij się, że zaciski są starannie zamknięte.
Obsługa rekordera
ok. 4cm
Przymocuj filtry zaciskowe, jak pokazano ponizej.
W przypadku opcjonalnego zasilacza sieciowego: nawiń jedną pętlę przewodu
na filtr zaciskowy ok. 4 cm między wtykiem a obudową (patrz rysunek 2-a
powyżej).
W przypadku opcjonalnego kabla liniowego: przełóż przewód przez filtr
zaciskowy obok wtyku podłączonego do nagrywarki i ok. 4 cm od wtyku
podłączonego do urządzenia zewnętrznego (patrz rysunek 2-b powyżej).
13
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL030GET.fm]
masterpage:Left
01PL020REG.book Page 14 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Regulatory
Rekorder
A Przełącznik OPEN
B Okienko wyświetlacza
C Przycisk REC (+B)/T MARK
D Przycisk X (pauza)
E Przycisk • SEARCH/ MENU
Naciśnij lekko, aby przejść do trybu
ustawień SEARCH (strona 42).
Przytrzymaj przez co najmniej 2
sekundy, aby przejść do trybu
ustawień MENU (strona 24).
F Przycisk x (stop) • CANCEL
G Gniazdo DC IN 3V
W przypadku korzystania
z opcjonalnego zasilacza
sieciowego należy podłączyć go do
tego gniazda.
H Pokrętło jog
I 5-funkcyjny przycisk sterujący
Obsługa
Naciśnij
NENT1)
Naciśnij
w kierunku
.
Naciśnij
w kierunku
>
Naciśnij
w kierunku
VOL +1) lub
VOL –
Funkcja
odtwarzanie,
wprowadzanie
znajdowanie
początku
poprzedniego
utworu, przewijanie
do tyłu
znajdowanie
początku następnego
utworu, przewijanie
do przodu
głośność
przycisków NENT i VOL +
znajdują się wypukłe punkty.
1) Obok
14
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL030GET.fm]
masterpage:Right
01PL020REG.book Page 15 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
J Kieszeń na baterie (pod spodem)
K Gniazdo podłączania przewodu
USB
L Gniazdo LINE IN (OPTICAL)
M Przełącznik HOLD
Przesuń przełącznik w kierunku
wskazywanym przez strzałkę, aby
wyłączyć przyciski rekordera.
Używaj tej funkcji, aby zapobiec
przypadkowemu naciśnięciu
przycisków podczas przenoszenia
rekordera.
N Gniazdo i (słuchawki)
Okienko wyświetlacza rekordera
1
2
7
A Znakowy wyświetlacz informacyjny
Wyświetla nazwy płyt i utworów,
datę, komunikaty o błędach,
numery utworów itp.
B Wskaźnik SYNC (nagrywanie
zsynchronizowane)
C Wskaźnik Hi-MD/MD
Wskaźnik „Hi-MD” świeci, gdy
trybem pracy rekordera jest
Hi-MD, natomiast wskaźnik „MD”
świeci, gdy trybem pracy jest MD.
D Wskaźnik REC
Pokazuje się podczas nagrywania
lub transferu plików z komputera.
Jeżeli miga, rekorder znajduje się
w trybie gotowości do nagrywania.
E Wskaźnik akumulatora
Pokazuje przybliżony stan
naładowania akumulatora. Jeśli
akumulator jest słaby, wskaźnik
staje się pusty i zaczyna migać.
3
4 5
8
6
9
F Wskaźnik płyty
Pokazuje, że płyta obraca się w celu
nagrywania lub odtwarzania.
G Wskaźnik trybu utworu (PCM,
Hi-SP, Hi-LP, SP, LP2, LP4,
MONO).
H Wskaźniki podrzędnego trybu
odtwarzania/odtwarzania
wielokrotnego
Pokazują wybrany podrzędny tryb
odtwarzania (odtwarzanie
pojedynczego utworu, odtwarzanie
w kolejności losowej itp.) lub tryb
odtwarzania wielokrotnego.
I Wskaźniki głównego trybu
odtwarzania
Pokazują wybrany główny tryb
odtwarzania (odtwarzanie grupowe,
odtwarzanie zakładek itp.).
15
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL030GET.fm]
masterpage:Left
01PL020REG.book Page 16 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Czynności wstępne
1
Włóż baterię alkaliczną.
1 Przesuń suwak OPEN, aby 2 Włóż baterię alkaliczną
otworzyć pokrywę kieszeni
na baterie.
3 Zamknij pokrywę.
rozmiaru AA (najpierw
biegun ujemny).
e
E
2
Wykonaj połączenia i odblokuj przyciski.
1 Podłącz słuchawki do gniazda i.
2 Przesuń przełącznik HOLD na rekorderze
w kierunku przeciwnym do
wskazywanego przez strzałkę (.), aby
odblokować przyciski.
HOLD
Do gniazda i
Wsuń do oporu
Kiedy wymienić baterię
Stan naładowania akumulatora (baterii)
można sprawdzić w okienku wyświetlacza
rekordera.
Wskaźnik baterii wyświetla przybliżony
poziom naładowania baterii. W zależności
od warunków lub środowiska działania
poziom naładowania może być większy lub
mniejszy niż wskazywany.
Spadek mocy akumulatora
m
Uwaga
Słaby akumulator
m
Akumulator jest wyczerpany.
Na wyświetlaczu miga „LOW
BATTERY”, zbliża się koniec
zasilania.
Należy używać baterii alkalicznej. Używanie
baterii innej niż alkaliczna może
spowodować skrócenie czasu działania
baterii.
16
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL030GET.fm]
masterpage:Right
01PL020REG.book Page 17 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Czas pracy baterii1)
W przypadku ciągłego nagrywania w trybie Hi-MD
(Jednostka: godziny w przybliżeniu)(JEITA2))
Typ płyty
Linear PCM
Hi-SP
Płyta Hi-MD o pojemności 1 GB
2,5
3,5
4,0
60/74/80-minutowa płyta
standardowa
4,5
7,0
8,0
1)
Hi-LP
W przypadku korzystania z nowej baterii alkalicznej Sony LR6 (rozmiar AA)
(wyprodukowanej w Japonii).
2) Wartość zmierzona według standardu JEITA (Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
W przypadku ciągłego odtwarzania w trybie Hi-MD
(Jednostka: godziny w przybliżeniu)(JEITA)
Typ płyty
MP31)
Linear PCM
Hi-SP
Hi-LP
Płyta Hi-MD o pojemności 1 GB
9,5
16,5
19,5
19,0
60/74/80-minutowa płyta
standardowa
8,5
16,0
19,0
18,5
1)
Utwory przesyłane z szybkością 128 kb/s
W przypadku ciągłego odtwarzania w trybie MD
(Jednostka: godziny w przybliżeniu)(JEITA)
Typ płyty
SP
LP2
LP4
60/74/80-minutowa płyta
standardowa
18,0
21,5
23,5
Uwagi
• Przed wymianą baterii należy zatrzymać rekorder.
• Podczas nagrywania lub edycji zaleca się korzystanie z zasilania sieciowego w warunkach
domowych (za pośrednictwem opcjonalnego zasilacza sieciowego). W przypadku korzystania
z zasilania bateryjnego należy upewnić się, że używana jest nowa bateria alkaliczna.
• W przypadku korzystania z płyty Hi-MD o pojemności 1 GB czas nagrywania ciągłego może
ulec skróceniu, jeśli wykonywane są wielkokrotne, krótkie nagrania.
17
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL030GET.fm]
masterpage:Left
01PL020REG.book Page 18 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Nagrywanie płyty
W tej sekcji opisano podstawowe czynności umożliwiające
wykonywanie cyfrowych nagrań przy użyciu przewodu optycznego
podłączonego do odtwarzacza CD, cyfrowego odbiornika TV lub
innego urządzenia cyfrowego. Należy się upewnić, że używany jest
przewód optyczny.
Uwaga
Nie można przeprowadzić nagrywania w trybie MD w przypadku nagrywania bezpośrednio za
pomocą tego urządzenia beź użycia komputera. Na tym urządzeniu można nagrywać w trybie
Hi-MD.
1
Podłącz przewód optyczny do rekordera i do urządzenia
zewnętrznego. (Wsuń do oporu wtyki przewodów do odpowiednich gniazd, aby
były pewnie podłączone.)
Odtwarzacz CD,
odtwarzacz MD,
odtwarzacz DVD itp.
Do gniazda wyjścia cyfrowego (optycznego)
Wtyk optyczny
Wtyk optyczny mini
Przewód
optyczny*
Do gniazda LINE IN (OPTICAL)
∗ Patrz „Akcesoria
opcjonalne” (strona 69).
Uwaga
Przed rozpoczęciem nagrywania należy odłączyć przewód USB.
18
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL030GET.fm]
masterpage:Right
01PL020REG.book Page 19 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
2
Włóż płytę do nagrywania.
1 Przesuń suwak OPEN, aby otworzyć
2 Włóż płytę w taki sposób, aby etykieta
pokrywę.
była skierowana do przodu i naciśnij
pokrywę, aby ją zamknąć.
Sprawdź, czy
zabezpieczenie
przed
nagrywaniem
jest zamknięte.
3
Potwierdź tryb pracy
Ten rekorder może pracować w jednym z dwóch trybów: „Hi-MD” i „MD”. Tryb
pracy jest określany automatycznie przy każdorazowym włożeniu płyty. Po włożeniu
płyty należy sprawdzić tryb pracy w okienku wyświetlacza rekordera.
Na tym urządzeniu można nagrywać wyłącznie w trybie „Hi-MD”. Nie jest
możliwe nagrywanie w trybie „MD”. Jeżeli nagranie ma być wykonane w
trybie „MD”, na przykład, aby płyta mogła być odtwarzana na innym
urządzeniu, które nie obsługuje trybu Hi-MD, należy podłączyć urządzenie
do komputera i wykorzystać dostarczone z nim oprogramowanie do
wykonania nagrania w trybie MD (szczegółowe informacje można znaleźć w
sekcji „Obsługa oprogramowania”).
Wskaźnik „Hi-MD” pojawia się, gdy trybem pracy jest Hi-MD,
natomiast wskaźnik „MD” pojawia się, gdy trybem pracy jest MD.
• W przypadku użycia plyty Hi-MD o pojemności 1 GB, dostępny jest tylko tryb Hi-MD.
• W przypadku korzystania z płyty standardowej (60/74/80 minut) tryb pracy można
ustawić w następujący sposób.
Stan płyty
Tryb pracy
Czysta płyta
Tryb ustawiony w opcji „Disc Mode” w menu.1)
, W czasie nagrywania na urządzeniu dla opcji
„Disc Mode” ustaw wartość „Hi-MD”, aby
wybrać tryb dzialania „Hi-MD”.
Płyta zawiera materiał
nagrany w trybie Hi-MD
Hi-MD
ciąg dalszy
19
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL030GET.fm]
masterpage:Left
01PL020REG.book Page 20 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Stan płyty
Tryb pracy
Płyta zawiera materiał
nagrany w trybie MD
MD
, Tego urządzenia nie można wykorzystać do
nagrywania w trybie MD. Nagrywanie w „trybie
MD” jest możliwe w przypadku wykorzystania
dostarczonego z urządzeniem oprogramowania.
na temat ustawienia „Disc Mode” można uzyskać w sekcji „Wybór trybu płyty
(Disc Mode)” (strona 60).
1) Informacje
4
Nagraj płytę.
1 Wybierz i wstrzymaj odtwarzanie (pauza)
na urządzeniu, z którego ma się odbywać
nagrywanie.
2 Upewnij się, że wskaźnik płyty w okienku
wyświetlacza rekordera przestał się
obracać.
Upewnij się, że wskaźnik
płyty przestał się obracać.
PAUSE
Podłączone urządzenie
3 Gdy rekorder znajduje się w trybie
4 Włącz odtwarzanie utworu, który ma być
zatrzymania, naciśnij i przytrzymaj
przycisk REC (+B)/T MARK, a następnie
naciśnij przycisk NENT na rekorderze.
Pojawi się wskaźnik „REC”
i rozpocznie się nagrywanie.
REC (+B)/T MARK
nagrywany.
Po włożeniu wcześniej nagranej płyty
nagrywanie rozpocznie się od miejsca
po istniejącej zawartości.
Znaczniki początku utworu są
dodawane automatycznie w tych
samych miejscach, co w podawanych
przez źródło dźwięku, a zawartość
jest nagrywana razem jako grupa.
PAUSE
NENT
Podłączone urządzenie
20
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL030GET.fm]
masterpage:Right
01PL020REG.book Page 21 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Do
Zatrzymać
Pauza
Wyjąć płytę
Naciskając przycisk
Naciśnij x.
Naciśnij X1).
Naciśnij X ponownie, aby wznowić nagrywanie.
Naciśnij x i otwórz pokrywę. (Pokrywy nie można
otworzyć, gdy na wyświetlaczu miga wskaźnik „SYSTEM
FILE WRITING”.)
chwili ponownego naciśnięcia X i wznowienia nagrywania podczas pauzy dodany zostanie
znak początku utworu i pozostała część utworu będzie traktowana jako nowy utwór.
1) W
• Nie należy przesuwać ani potrząsać
Uwagi
• W przypadku nagrywania na płycie Hi-MD
o pojemności 1 GB należy użyć nowej
baterii alkalicznej (wskaźnik baterii będzie
pokazywał
) lub podłączyć do
rekordera opcjonalny zasilacz sieciowy.
Podczas próby rozpoczęcia nagrywania na
płycie Hi-MD o pojemności 1 GB może
pojawić się komunikat „NotENOUGH
POWER TO REC”, a nagrywanie nie
zostanie zrealizowane, nawet jeśli wskaźnik
poziomu naładowania akumulatora
wskazuje wystarczający poziom
naładowania, gdy rekorder jest zatrzymany
lub w trybie odtwarzania. Dzieje się tak,
ponieważ rekorder jest wyposażony
w mechanizm, który uniemożliwia
nagrywanie, gdy poziom naładowania
akumulatora zostaje przezeń oceniony jako
niewystarczający z powodu dużego zużycia
energii przy nagrywaniu na płycie Hi-MD
o pojemności 1 GB.
• Przed przystąpieniem do nagrywania
z użyciem opcjonalnego zasilacza
sieciowego, należy zawsze wkładać nową
baterię alkaliczną do rekordera w celu
zapewnienia pozytywnego zakończenia
operacji nagrywania.
• Podczas nagrywania rekorder należy
umieścić w stabilnym, pozbawionym drgań
miejscu.
• Jeśli nagrywanie zostanie rozpoczęte
w chwili, gdy wskaźnik płyty wciąż obraca się
na wyświetlaczu, pierwszych kilka sekund
materiału może nie zostać nagranych. Przed
rozpoczęciem nagrywania należy upewnić
się, że wskaźnik przestał się obracać.
• W trakcie działania rekordera nie należy
wymieniać baterii, nawet jeśli urządzenie
jest podłączone do zasilacza sieciowego
(nie znajduje się w zestawie). Rekorder
może się zatrzymać.
rekordera czy wyłączać źródła zasilania,
kiedy wskaźnik „DATA SAVE” lub
„SYSTEM FILE WRITING” miga na
wyświetlaczu. W przeciwnym wypadku
dane nagrywane do tej chwili mogą nie
zostać zapisane na płycie lub może dojść
do ich uszkodzenia.
• Nie można wykonać nagrania, gdy na płycie
nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca.
• Jeżeli zasilanie jest przerwane
(np. w momencie wyjęcia baterii, lub jej
wyczerpania, lub odłączenia zasilacza)
podczas nagrywania, edycji lub
w momencie, gdy na wyświetlaczu pojawia
się „DATA SAVE” lub „SYSTEM FILE
WRITING”, otworzenie kieszeni możliwe
jest dopiero po ponownym podłączeniu
zasilania.
z
• Rekorder jest fabrycznie ustawiony na
tworzenie nowej grupy przy
każdorazowym wykonywaniu nagrania.
Jeśli grupa nie ma być tworzona, należy dla
parametru „
:REC” wybrać wartość
„
:REC Off” (strona 34).
• Aby rozpocząć nagrywanie od określonego
miejsca na płycie, należy wstrzymać
działanie rekordera w wybranym miejscu,
a następnie rozpocząć nagrywanie.
• W czasie nagrywania można monitorować
dźwięk. Zmiana poziomu głośności nie
wplywa na poziom nagrania.
21
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL030GET.fm]
masterpage:Left
01PL020REG.book Page 22 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Odtwarzanie płyty
1
Włóż nagraną płytę.
1 Przesuń suwak OPEN, aby otworzyć
2 Włóż płytę w taki sposób, aby etykieta
pokrywę.
2
była skierowana do przodu i naciśnij
pokrywę, aby ją zamknąć.
Rozpocznij odtwarzanie płyty.
1 Naciśnij 5-funkcyjny przycisk sterujący
2 Naciśnij 5-funkcyjny przycisk sterujący na
(NENT) na rekorderze.
Podczas obsługi regulatorów,
w słuchawkach emitowany jest krótki
sygnał dźwiękowy.
rekorderze w kierunku VOL + lub –, aby
wyregulować głośność.
Poziom głośności pojawi się na
wyświetlaczu.
5-funkcyjny przycisk sterujący
(NENT, ., >, VOL +, –)
Pokrętło jog
X
x
Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij x.
Podczas obsługi regulatorów, w słuchawkach emitowany jest długi sygnał dźwiękowy.
Odtwarzanie rozpocznie się od miejsca ostatniego zatrzymania odtwarzania. Zatrzymany
rekorder zostanie automatycznie wyłączony po upływie około 10 sekund (w przypadku
korzystania z baterii) lub 3 minut (w przypadku korzystania z opcjonalnego zasilacza
sieciowego).
22
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL030GET.fm]
masterpage:Right
01PL020REG.book Page 23 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Do
Obsługa na rekorderze
Zatrzymać
Naciśnij x.
Pauza
Naciśnij X. Naciśnij ponownie X, aby wznowić odtwarzanie.
Wybrać utwór
bezpośrednio,
korzystając z numeru
lub nazwy utworu
Obróć pokrętło jog, aby wybrać utwór, a następnie naciśnij
NENT, aby wprowadzić wybór.
Odnaleźć początek
odtwarzanego utworu
lub poprzedniego
utworu
Naciśnij 5-funkcyjny przycisk sterujący w kierunku ..
Naciśnij kilkakrotnie 5-funkcyjny przycisk sterujący
w kierunku ., aż znajdziesz początek żądanego utworu.
Odnaleźć początek
następnego utworu
Naciśnij 5-funkcyjny przycisk sterujący w kierunku >.
Przejść do tyłu lub do
przodu podczas
odtwarzania
Naciśnij i przytrzymaj 5-funkcyjny przycisk sterujący
w kierunku . lub >.
Odnaleźć miejsce
Gdy rekorder znajduje się w trybie pauzy, naciśnij i przytrzymaj
w utworze, obserwując 5-funkcyjny przycisk sterujący w kierunku . lub >.
czas odtwarzania
(wyszukiwanie według
czasu)
Gdy rekorder znajduje się w trybie zatrzymania, naciśnij
Odnaleźć określony
i przytrzymaj 5-funkcyjny przycisk sterujący w kierunku
utwór, obserwując
. lub >.
numery utworów
(wyszukiwanie według
indeksu)
Rozpocząć od
pierwszego utworu na
płycie
W momencie gdy rekorder jest w trybie zatrzymania, naciśnij
NENT na 2 sekundy lub dłużej.
Wyjąć płytę
Naciśnij x i otwórz pokrywę.1)
1) Po
otwarciu pokrywy odtwarzanie rozpocznie się od początku pierwszego utworu.
Uwaga
Dźwięk może przeskakiwać podczas
odtwarzania, jeśli:
• rekorder jest poddawany ciągłym silnym
wstrząsom;
• odtwarzana jest zabrudzona lub
porysowana płyta.
Podczas używania płyty w trybie Hi-MD
może zdarzyć się, że dźwięk zaniknie
maksymalnie na 12 sekund.
23
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:L0-Left
01PL020REG.book Page 24 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Korzystanie z menu
Jak używać pozycji menu
Rekorder oferuje wiele menu zawierających przydatne funkcje nagrywania,
odtwarzania, edycji itp.
Aby określić ustawienia dla pozycji menu, należy wykonać poniższą procedurę.
Jeśli obsługa menu odbywa się po raz pierwszy od zakupu rekordera, na
wyświetlaczu miga „Menu Mode”. Przed przystąpieniem do obsługi menu, dla opcji
„Menu Mode” można wybrać ustawienie „Advanced” (zostaną wyswietlone
wszystkie pozycje menu) lub „Simple” (zostana wyświetlone tylko podstawowe
pozycje menu). Informacje na temat ustawiania trybu menu można znaleźć w sekcji
„Zmiana wyświetlanych pozycji menu (Tryb menu)” (strona 57).
5-funkcyjny
przycisk
sterujący
(NENT)
MENU
Pokrętło jog
x • CANCEL
1
Naciśnij i przytrzymaj MENU przez co najmniej 2 sekundy, aby wejść do menu.
2
3
4
Obróć pokrętło jog, aby wybrać pozycję.
Naciśnij 5-funkcyjny przycisk sterujący (NENT), aby wprowadzić wybór.
Powtórz czynności 2 i 3.
Ustawienie zostanie wprowadzone po naciśnięciu 5-funkcyjnego przycisku
sterującego (NENT).
Aby wrócić do poprzedniego ustawienia
Naciśnij x • CANCEL.
Aby anulować czynność podczas ustawiania
Naciśnij x • CANCEL przez co najmniej 2 sekundy.
24
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Right
01PL020REG.book Page 25 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Lista menu
W poniższej tabeli przedstawiono pozycje menu, które można wybrać. Zmiany
ustawień pozycji menu można dokonać tylko za pomocą rekordera.
Pozycje wymienione w kolumnie „Menu 1” są to pozycje, które można wybrać po
wejściu do menu, natomiast pozycje wymienione w kolumnie „Menu 2” są to
pozycje dostępne po wybraniu pozycji w Menu 1.
Wszystkie pozycje menu można wyświetlić wyłącznie po wybraniu dla opcji „Menu
Mode” ustawienia „Advanced”. Pozycje menu oznaczone gwiazdką (*) nie są
wyświetlane, gdy dla opcji „Menu Mode” zostało wybrane ustawienie „Simple”.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w sekcji „Zmiana wyświetlanych
pozycji menu (Tryb menu)” (strona 57).
Uwaga
W zależności od warunków działania i ustawień płyty mogą być wyświetlane różne wskaźniki.
Menu 1
Menu 2
Funkcja
Strona
Edit
Title*
Dodawanie nazwy utworu, nazwy
wykonawcy, nazwy albumu, nazwy grupy
lub nazwy płyty.
strona 45
Przypisuje nagrane utwory lub grupy do
nowej grupy.
strona 49
Dezaktywuje ustawienia grupowe.
strona 50
: Set*
: Release*
Display
Move*
Zmienia kolejność utworów lub grup.
strona 51
Erase
Kasuje utwory, grupy lub całą zawartość
płyty.
strona 52
Format*
Formatuje płytę i przywraca ją do stanu,
w jakim była w chwili zakupu (tylko
w trybie Hi-MD).
strona 55
Lap Time
Wyświetla w okienku wyświetlacza różne
informacje, takie jak stan rekordera itp.
strona 28,
strona 36
RecRemain
(podczas
nagrywania, po
zatrzymaniu)/
1 Remain
(podczas
odtwarzania)
AllRemain
Title1/Title2
Sound*
Codec/
TrackMode*
ciąg dalszy
25
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Left
01PL020REG.book Page 26 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Menu 1
Menu 2
Funkcja
Strona
Play Mode
MainPMode
Wybiera utwory według kategorii, takiej
jak nazwa utworu lub nazwa grupy.
strona 37
SubPMode
Wybiera typ odtwarzania, taki jak
odtwarzanie pojedynczego utworu lub
odtwarzanie w kolejności losowej.
Sound
REC Set
Repeat
Odtwarza wielokrotnie utwór.
Normal
Odtwarza dźwięk z normalną jakością.
Sound EQ
Dostosowuje jakość dźwięku.
REC Mode
Wybiera tryb nagrywania (PCM, Hi-SP lub
Hi-LP).
strona 30
REC Level*
Ręczna regulacja poziomu głośności
nagrywania.
strona 31
Time Mark*
Automatycznie dodaje znaczniki początku
utworu w określonych odstępach czasu.
strona 32
Wybiera lub anuluje wybór tworzenia
nowej grupy dla każdej operacji
nagrywania (Nagrywanie w grupach).
strona 34
SYNC REC*
Upraszcza czynności wykonywane podczas
nagrywania cyfrowego (Nagrywanie
zsynchronizowane).
strona 35
Menu Mode
Zmienia wyświetlane pozycje menu.
strona 57
AVLS*
Ustawia ograniczenie maksymalnej
głośności w celu ochrony słuchu.
strona 57
Beep*
Włącza lub wyłącza sygnał dźwiękowy.
strona 58
Disc Mem*
Zapisuje ustawienia rekordera (Disc
Memory).
strona 58
QuickMode*
Włącza w urządzeniu szybkie rozpoczęcie
odtwarzania.
strona 59
Disc Mode
Wybiera tryb MD lub Hi-MD po włożeniu
czystej płyty.
strona 60
Contrast*
Reguluje kontrast okienka wyświetlacza na strona 61
rekorderze.
Jog Dial*
Zmienia kierunek przewijania treści
strona 61
wyświetlacza podczas obracania pokrętła jog.
:REC*
Option
strona 43
26
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:L0-Right
01PL020REG.book Page 27 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Różne sposoby nagrywania
Przed rozpoczęciem
nagrywania
Tryb pracy - informacje
Ten rekorder może pracować w
jednym z dwóch trybów: „Hi-MD”
i „MD”. Tryb pracy jest określany
automatycznie przy każdorazowym
włożeniu płyty. Po włożeniu płyty
należy sprawdzić tryb pracy w okienku
wyświetlacza rekordera.
Na tym urządzeniu można nagrywać
wyłącznie w trybie „Hi-MD”. Nie jest
możliwe nagrywanie w trybie „MD”.
Jeżeli nagranie ma być wykonane w
trybie „MD”, na przykład, aby płyta
mogła być odtwarzana na innym
urządzeniu, które nie obsługuje trybu
Hi-MD, należy podłączyć urządzenie
do komputera i wykorzystać
dostarczone z nim oprogramowanie
do wykonania nagrania w trybie MD
(szczegółowe informacje można
znaleźć w sekcji „Obsługa
oprogramowania”).
Wskaźnik „Hi-MD” pojawia się, gdy trybem
pracy jest Hi-MD, natomiast wskaźnik „MD”
pojawia się, gdy trybem pracy jest MD.
Szczegółowe informacje na temat
trybu pracy stosowanego w zaleznosci
od stanu płyty można znaleźć w części
„Potwierdź tryb pracy” (strona 19)
Wybór trybu menu
Po wybraniu trybu „Simple” niektóre
pozycje menu nie będą wyświetlane.
Jeśli podczas obsługi rekordera nie
można znaleźć pewnych pozycji menu,
należy się upewnić, że tryb menu jest
ustawiony na „Advanced”.
Szczegółowe informacje na temat
wybierania trybu menu można znaleźć
w sekcji „Zmiana wyświetlanych
pozycji menu (Tryb menu)”
(strona 57).
Uwagi
• W przypadku nagrywania na płycie
Hi-MD o pojemności 1 GB należy użyć
nowej baterii alkalicznej (wskaźnik baterii
będzie pokazywał
) lub podłączyć do
rekordera opcjonalny zasilacz sieciowy.
Podczas próby rozpoczęcia nagrywania na
płycie Hi-MD o pojemności 1 GB może
pojawić się komunikat „NotENOUGH
POWER TO REC”, a nagrywanie może
nie zostać przeprowadzone, nawet jeśli
wskaźnik baterii w trybie zatrzymania lub
odtwarzania pokazuje wystarczająco dużo
mocy. Dzieje się tak, ponieważ rekorder
jest wyposażony w mechanizm, który
uniemożliwia nagrywanie, gdy poziom
naładowania akumulatora zostaje przezeń
oceniony jako niewystarczający z powodu
dużego zużycia energii przy nagrywaniu na
płycie Hi-MD o pojemności 1 GB.
• Przed przystąpieniem do nagrywania
z użyciem opcjonalnego zasilacza
sieciowego, należy zawsze wkładać nową
baterię alkaliczną do rekordera w celu
zapewnienia pozytywnego zakończenia
operacji nagrywania.
• Jeśli do rekordera jest podłączony przewód
USB, nagrywanie może nie zostać
przeprowadzone. Przed rozpoczęciem
nagrywania należy odłączyć przewód USB.
• Jeśli nagrywanie zostanie rozpoczęte
w chwili, gdy wskaźnik płyty wciąż obraca
się na wyświetlaczu, pierwszych kilka
sekund materiału może nie zostać
nagranych. Przed rozpoczęciem
nagrywania należy upewnić się, że
wskaźnik przestał się obracać.
• Nie należy przesuwać ani potrząsać
rekordera czy wyłączać źródła zasilania,
kiedy wskaźnik „DATA SAVE” lub
„SYSTEM FILE WRITING” miga na
wyświetlaczu. W przeciwnym wypadku
dane nagrywane do tej chwili mogą nie
zostać zapisane na płycie lub może dojść
do ich uszkodzenia.
27
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Left
01PL020REG.book Page 28 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Okienko wyświetlacza
Wyświetlanie różnych
informacji
Sprawdzanie pozostałego czasu
nagrania, numeru utworu itp. możliwe
jest podczas nagrywania lub po
zatrzymaniu rekordera.
5-funkcyjny
przycisk sterujący
(NENT)
Wskaźniki mają następujące
znaczenie:
: Nazwa płyty
: Nazwa utworu
: Nazwa grupy
: Nazwa wykonawcy
: Nazwa albumu
Pokrętło
jog
Gdy rekorder znajduje się w trybie
zatrzymania A/B/C
MENU
1
2
Wejdź do menu i wybierz „Display”.
Obracaj pokrętło jog, aż na
wyświetlaczu pojawią się żądane
informacje, a następnie naciśnij
NENT, aby wprowadzić wybór.
Każdy obrót pokrętła powoduje
następującą zmianę na wyświetlaczu.
Gdy urządzenie jest zatrzymane:
„Lap Time” t „RecRemain” t
„AllRemain” t „Title1/Title2 (HiMD)” t „Sound”
A
B
C
Numer
grupy
i utworu
Czas, który
upłynął
• Nazwa
utworu
i nazwa
wykonawcy
(Hi-MD)
• Nazwa
utworu
(MD)
Numer
grupy
i utworu
• Pozostały
• „RecRemain”
czas
i „FreeSpace”
nagrywania/ (Hi-MD)
pozostałe
• „RecRemain”
wolne
(MD)
miejsce
(Hi-MD)
• Pozostały
czas
nagrywania
(MD)
Liczba
utworów
po aktualnym
utworze
Pozostały czas „AllRemain”
od aktualnego
miejsca na
płycie.
W czasie nagrywania:
„Lap Time” t „RecRemain” t
„Title1/Title2 (Hi-MD)”
Gdy naciskasz NENT
wyświetlana jest informacja
podana w A, B lub C.
28
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Right
01PL020REG.book Page 29 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
A
B
C
Uwagi
• Nazwa • Nazwa
płyty
grupy
i nazwa
i nazwa
wykoalbumu
nawcy
(Hi-MD)3)
• Nazwa
(HiMD)1)
grupy
• Nazwa
(MD)3)
płyty
(MD)1)
Nazwa utworu
Wskaźnik
Nazwa
wybranego
trybu
dźwięku2) trybu
dźwięku2)
(brak)2)
• Jeśli do nagrywarki zostanie włożona płyta
używana w trybie Hi-MD, ilość wolnego
miejsca będzie pokazywana jako „2.0MB”,
natomiast pozostały czas nagrywania
będzie miaę wartość „–00:00”. „2.0MB” to
miejsce stanowiące obszar zarezerwowany.
To jedno z ograniczeń systemu.
• W zależności od ustawień grupowych,
warunków działania i ustawień płyty
wybranie niektórych wskaźników może
być niemożliwe lub wskaźniki mogą
pojawiać się w inny sposób.
z
Aby sprawdzić miejsce odtwarzania lub
nazwę utworu podczas odtwarzania, patrz
„Wyświetlanie różnych informacji”
(strona 36).
1) Jeśli
wybrany utwór nie znajduje się
w grupie, pojawia się numer utworu.
2) Nie pojawi się, jeżeli „Menu Mode”
ustawiono na „Simple” (strona 57).
3) Jeśli wybrany utwór nie znajduje się
w grupie, pojawia się nazwa płyty.
Podczas nagrywania A/B/C
A
B
C
Numer
grupy
i utworu
Czas, który
upłynął
Wskaźnik
poziomu
sygnału
Numer
grupy
i utworu
Pozostały
czas
nagrywania
„RecRemain”
Nazwa
płyty
i nazwa
wykonawcy
(HiMD)1)
Nazwa grupy Nazwa utworu
i nazwa
albumu
(Hi-MD)2)
1) Jeśli
wybrany utwór nie znajduje się
w grupie, pojawia się numer utworu.
wybrany utwór nie znajduje się
w grupie, pojawia się nazwa płyty.
2) Jeśli
29
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Left
01PL020REG.book Page 30 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Nagrywanie z odbiornika
TV lub z radia (Nagrywanie
analogowe)
W tej sekcji opisano sposób nagrywania
z urządzeń wyposażonych w wyjścia
analogowe, takich jak magnetofon
kasetowy, radio lub odbiornik TV.
Odbiornik TV,
magnetofon kasetowy
itp.
Do gniazd LINE OUT itp.
L
(biały)
Wybór trybu nagrywania
Wybierz tryb nagrywania w zależności
od wymaganego czasu nagrywania.
Na tym urządzeniu można
nagrywać wyłącznie w trybie HiMD. Jeżeli nagranie ma być
wykonane w trybie MD, należy
podłączyć urządzenie do
komputera i nagrać lub przesłać
dane dźwiękowe, korzystając z
dostarczonego oprogramowania
(szczegółowe informacje można
znaleźć w sekcji „Obsługa
oprogramowania”).
5-funkcyjny przycisk sterujący (NENT)
R
(czerwony)
Przewód liniowy
RK-G129,
RK-G136 itp.
Pokrętło
jog
MENU
REC (+B)/T MARK
5-funkcyjny
przycisk
sterujący (NENT)
1
2
3
Do gniazda LINE IN
(OPTICAL)
Podłącz przewody.
Użyj odpowiedniego przewodu
połączeniowego pasującego do
urządzenia źródłowego.
Szczegółowe informacje na ten
temat znajdują się w sekcji
„Akcesoria opcjonalne” (strona 69).
Naciśnij NENT, naciskając
jednocześnieREC (+B)/T MARK,
aby rozpocząć nagrywanie.
Włącz odtwarzanie utworu, który
ma być nagrywany.
1
Gdy rekorder znajduje się w trybie
zatrzymania, wejdź do menu
i wybierz kolejno: „REC Set” „REC Mode”.
2
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
żądany tryb nagrywania,
a następnie naciśnij NENT, aby
wprowadzić wybór.
Tryb nagrywania jest zapisany w
nagrywarce do czasu kolejnej
zmiany.
30
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Right
01PL020REG.book Page 31 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Tryb
Wyśw. Czas
nagrywania
nagrywania
Linear
PCM
Hi-SP
Hi-LP
PCM
Hi-SP
Hi-LP
• Ok. 28 min na
standardowej
płycie 80minutowej
• Ok. 94 min na
płycie Hi-MD
o pojemności
1 GB
Ręczne ustawianie
poziomu głośności
nagrywania
Poziom sygnału podczas nagrywania
jest regulowany automatycznie.
W razie potrzeby, podczas nagrywania
analogowego lub cyfrowego poziom
nagrywania można ustawić ręcznie.
• Ok. 140 min na
standardowej
płycie 80minutowej
• Ok. 475 min na
płycie Hi-MD
o pojemności
1 GB
• Ok. 610 min na
standardowej
płycie 80minutowej
• Ok. 2 040 min na
płycie Hi-MD
o pojemności
1 GB
z
Składniki audio obsługujace tryby Linear
PCM, Hi-SP i Hi-LP są oznaczone przez
logo
lub
.
Uwagi
• Podczas dłuższego nagrywania zalecane
jest korzystanie z zasilacza sieciowego (nie
znajduje się w zestawie).
• Zalecane jest wykorzystanie urządzenia do
edycji (dzielenia i łączenia) długich
utworów nagranych w trybie linear PCM.
Przenoszenie takich utworów do
komputera celem ich edycji może wymagać
bardzo wiele czasu.
REC (+B)/T MARK
X
Pokrętło jog
MENU
1
Naciśnij przycisk REC (+B)/T
MARK, naciskając jednocześnie
przycisk X.
Rekorder przechodzi w stan
gotowości.
2
Wejdź do menu i wybierz kolejno:
„REC Set” - „REC Level” „Manual”.
3
4
Włącz odtwarzanie źródła.
Obserwując wskaźnik poziomu
nagrania na wyświetlaczu,
wyreguluj poziom sygnału przy
użyciu pokrętła jog.
Poziom należy ustawić w taki
sposób, aby segmenty wskaźnika
świeciły w okolicy segmentu –12 dB.
Jeśli wysoki poziom dźwięku
powoduje, że wskaźnik poziomu
osiąga segment OVER, należy
zmniejszyć poziom nagrywania.
Poszczególne wskaźniki poziomu
pokazują następujące informacje.
Górny — poziom wejściowy
kanału lewego (L)
Dolny — poziom wejściowy kanału
prawego (P)
ciąg dalszy
31
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Left
01PL020REG.book Page 32 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Dodawanie znaczników
początku utworu podczas
nagrywania
–12 dB
5
OVER
Naciśnij X ponownie, aby
rozpocząć nagrywanie.
Jeśli źródłem dźwięku jest
urządzenie podłączone zewnętrznie,
należy ustawić źródło na początek
materiału, który ma być nagrywany,
a następnie rozpocząć nagrywanie.
Podczas nagrywania możesz dodawać
znaczniki początku utworu (numery
utworu), aby podzielić materiał na
osobne części, które pozwolą na szybkie
i łatwe przejście do konkretnego utworu.
REC (+B)/T MARK
Pokrętło jog
MENU
5-funkcyjny
przycisk sterujący
(NENT)
Aby przywrócić automatyczną
regulację poziomu głośności
nagrywania
Wybierz „Auto (AGC)” w czynności 2.
Uwagi
• Nie można regulować oddzielnie
poziomów kanału lewego i prawego.
• Po zatrzymaniu nagrywania, przy
następnym nagrywaniu rekorder wróci do
trybu automatycznej regulacji poziomu
sygnału.
• Aby ręcznie ustawić poziom nagrywania
podczas nagrywania synchronicznego,
należy wykonać kroki od 1 do 4 podane w
tej sekcji, gdy dla opcji „SYNC REC” jest
ustawiona wartość „SYNC Off”. Następnie
należy ustawić parametr „SYNC REC” na
„SYNC On” i rozpocząć nagrywanie
(strona 35).
Ręczne dodawanie
znaczników początku utworu
Gdy rekorder znajduje się w trybie
nagrywania, należy nacisnąć
REC (+B)/T MARK w miejscu, w
którym ma zostać dodany znacznik
początku utworu.
Automatyczne dodawanie
znaczników początku
utworu (Auto Time Mark)
Funkcji tej można użyć, aby
automatycznie dodać znaczniki
początku utworu w określonych
odstępach czasu, podczas nagrywania
poprzez wejście analogowe. Funkcja ta
jest wygodna w przypadku
długotrwałego nagrywania, na
przykład wykładów, spotkań itp.
32
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Right
01PL020REG.book Page 33 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
1
2
Gdy rekorder znajduje się w trybie
nagrywania lub pauzy
w nagrywaniu, wejdź do menu
i wybierz kolejno: „REC Set” „Time Mark” - „On”.
Obracaj pokrętło jog, aż na
wyświetlaczu pojawi się żądany
odstęp czasu, a następnie naciśnij
NENT, aby wprowadzić wybór.
Jeden obrót powoduje zmianę
ustawienia czasu (Time:) o 1 minutę
w zakresie od 1 do 60 minut.
Aby anulować funkcję Time Mark
Wybierz „Off” w czynności 1.
Korzystanie z funkcji Time Mark
w celu dodawania znaczników
początku utworu podczas
nagrywania
Gdy czas od początku nagrania jest
dłuższy od wyznaczonego czasu
funkcji Time Mark:
Rekorder dodaje znacznik początku
utworu z chwilą wyznaczenia odstępu
czasu, a następne znaczniki po upływie
kolejnych odstępów czasu.
Przykład: Nagranie trwało już osiem
minut, gdy wyznaczono czas dla
funkcji Time Mark o długości 5 minut.
Znacznik początku utworu zostanie
dodany w 8 minucie nagrania (od
rozpoczęcia nagrywania), a następnie
po upływie kolejnych 5-minutowych
okresów.
Gdy odstęp czasu funkcji Time Mark
jest dłuższy od czasu, który upłynął
od rozpoczęcia nagrania:
Rekorder dodaje znaczniki czasu po
upływie odstępu czasu funkcji
Time Mark.
Przykład: Nagranie trwało trzy minuty,
gdy wyznaczono czas dla funkcji Time
Mark o długości 5 minut.
Znacznik początku utworu zostanie
dodany w 5 minucie nagrania (od
rozpoczęcia nagrywania), a następnie
po upływie kolejnych 5-minutowych
okresów.
z
Przed wskazaniem czasu dla znaczników
początku utworu dodawanych przez funkcję
Time Mark wyświetlany jest wskaźnik „T”.
Uwagi
• Jeżeli w czasie nagrywania zostanie
dodany znacznik utworu przez naciśniecie
przycisku REC (+B)/T MARK, X itp.,
urządzenie rozpocznie automatycznie
dodawanie znacznika utworu za każdym
razem, gdy upłynie wybrany czas
interwalu.
• Ustawienie nie obowiązuje, gdy do
rekordera podłączony jest przewód
optyczny do nagrywania cyfrowego.
33
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Left
01PL020REG.book Page 34 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Płyta z zapisanymi grupami
Nagrywanie bez tworzenia
nowej grupy
Płyta
Grupa 1
Urządzenie jest fabrycznie
skonfigurowane do tworzenia nowej
grupy dla każdego nagrania. Aby
nagrywać bez tworzenia nowej grupy,
urządzenie należy skonfigurować w
następujący sposób.
Pokrętło jog
Grupa 3
Grupa 2
12345 6 7 12345
123
Utwory, które nie zostały przypisane do grupy, są
traktowane jako należące do „Group - -”.
Płyta bez zapisanych grup
Płyta
1 2 3 4 5 6 7 8
MENU
5-funkcyjny
przycisk sterujący
(NENT)
Gdy urządzenie jest zatrzymane, wejdź do
menu i wybierz kolejno opcje: „REC Set”
-„
:REC” - „
: REC Off”.
Co to jest funkcja grupy?
Funkcja grupy pozwala na
umieszczanie kilku utworów w jednej
jednostce. Jeżeli na przykład zostanie
utworzona grupa dla wszystkich
ulubionych utworów, to można ją
wybrać, aby odtworzyć te utwory.
Poniższy rysunek pokazuje różnice
między płytą, na której zapisane są
grupy a płytą, na której nie ma
zapisanych grup.
12131415
Na płycie można nagrać do 255 grup.
Jeżeli utwór został nagrany bez
tworzenia grupy, a później ma być dla
niego utworzona grupa, należy
zapoznać się informacjami w
rozdziale „Przypisywanie utworów lub
grup do nowej grupy (Ustawienie
grupowe)” (strona 49).
34
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Right
01PL020REG.book Page 35 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
z
Rozpoczęcie/zatrzymanie
nagrywania
w synchronizacji ze źródłem
dźwięku (Nagrywanie
zsynchronizowane)
W przypadku wykonywania nagrań
cyfrowych (np. z odtwarzacza płyt CD)
funkcja ta powoduje automatyczne
uruchamianie i zatrzymywanie
nagrywania zsynchronizowane ze
źródłem dźwięku.
Eliminuje to konieczność jednoczesnej
obsługi urządzenia i źródła dźwięku.
5-funkcyjny przycisk sterujący (NENT)
Pokrętło jog
MENU
1
Podłącz przewody.
Użyj odpowiedniego przewodu
optycznego pasującego do
urządzenia źródłowego.
Szczegółowe informacje na ten
temat znajdują się w sekcji
„Akcesoria opcjonalne”
(strona 69).
2
Gdy rekorder znajduje się w trybie
zatrzymania, wejdź do menu
i wybierz kolejno: „REC Set” „SYNC REC” - „SYNC On”.
Jeżeli podczas nagrywania
zsynchronizowanego z odtwarzacza nie
dochodzi dźwięk przez okres około
3 sekund, rekorder automatycznie
przechodzi w stan gotowości. Jeżeli
ponownie pojawi się dźwięk z odtwarzacza,
rekorder wznowi nagrywanie
zsynchronizowane. Jeżeli rekorder znajduje
się w czasie gotowości przez 5 minut lub
dłużej, zatrzyma się automatycznie.
Uwagi
• Podczas nagrywania zsynchronizowanego
nie można ręcznie włączać ani wyłączać
pauzy.
• Podczas nagrywania nie należy zmieniać
ustawienia „SYNC REC”. Nagranie może
nie zostać wykonane prawidłowo.
• Nawet w przypadku, gdy źródło nie
odtwarza żadnego nagranego dźwięku,
mogą pojawić się sytuacje, kiedy
nagrywanie nie zatrzyma się
automatycznie podczas
zsynchronizowanego nagrywania
w wyniku zakłóceń emitowanych przez
źródło.
• Jeżeli podczas nagrywania
zsynchronizowanego rekorder wykryje
fragment ciszy trwający około 2 sekund –
pochodzący z odtwarzacza innego niż CD
lub MD, w miejscu, w którym kończy się
fragment ciszy automatycznie dodany
zostanie znacznik początku utworu.
35
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:L0-Left
01PL020REG.book Page 36 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Różne sposoby odtwarzania
Okienko wyświetlacza
Wyświetlanie różnych
informacji
Podczas odtwarzania możliwe jest
sprawdzenie nazwy utworu, płyty itp.
5-funkcyjny przycisk sterujący (NENT)
Pokrętło
jog
Wskaźniki mają następujące
znaczenie:
: Nazwa płyty
: Nazwa utworu
: Nazwa grupy
: Nazwa wykonawcy
: Nazwa albumu
Okienko wyświetlacza A/B/C
MENU
1
Podczas odtwarzania wejdź do
menu i wybierz „Display”.
2
Obracaj pokrętło jog, aż na
wyświetlaczu pojawią się żądane
informacje, a następnie naciśnij
NENT, aby wprowadzić wybór.
Każdy obrót pokrętła powoduje
następującą zmianę na
wyświetlaczu.
„Lap Time” t „1 Remain” t
„AllRemain” t „Title1/Title2
(Hi-MD)” t „Sound” t „Codec
(Hi-MD)/TrackMode (MD)”
Gdy naciskasz NENT
wyświetlana jest informacja
podana w A, B lub C.
A
Numer
grupy
i utworu
B
C
Czas, który • Nazwa
upłynął
utworu
i nazwa
wykonawcy
(Hi-MD)
• Nazwa
utworu
(MD)
„1 Remain”
• Nazwa
Pozostały
utworu
czas
i nazwa
aktualnego
wykonawcy utworu
(Hi-MD)
• Nazwa
utworu
(MD)
„AllRemain”
Pozostały
Liczba
utworów po czas od
aktualnym aktualnego
miejsca na
utworze
płycie.
• Nazwa
• Nazwa
Nazwa
płyty
grupy
utworu
i nazwa
i nazwa
wykonawcy albumu
(Hi-MD)1)
(Hi-MD)3)
• Nazwa
• Nazwa
płyty
grupy
(MD)1)
(MD)3)
Nazwa trybu Wskaźnik (brak)2)
dźwięku2)
wybranego
trybu
dźwięku2)
36
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Right
01PL020REG.book Page 37 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
A
B
• Codec
• Tryb
(Hi-MD)2) utworu
i często• (brak)
tliwość
(MD)2)
próbkowania
(HiMD)2)4)
• Tryb
utworu
(MD)2)
C
• „Codec”
(Hi-MD)2)
• „TrackMode”
(MD)2)
1) Jeśli
wybrany utwór nie znajduje się
w grupie, pojawia się numer utworu.
pojawi się, jeżeli „Menu Mode”
ustawiono na „Simple” (strona 57).
3) Jeśli wybrany utwór nie znajduje się
w grupie, pojawia się nazwa płyty.
4) Jeżeli utwór w formacie MP3 obsługuje
tryb VBR (Variable Bit Rate — zmienna
szybkość transmisji), wyświetlana tu
szybkość transmisji może nie odpowiadać
szybkości transmisji wyświetlanej w
programie SonicStage.
2) Nie
Wybór trybu odtwarzania
Utworów można słuchać w różnych
trybach odtwarzania. Tryb
odtwarzania może składać się
z kombinacji głównego trybu
odtwarzania, podrzędnego trybu
odtwarzania i trybu odtwarzania
wielokrotnego.
• Główny tryb odtwarzania: wybór
jednostek odtwarzania, takich jak
utwory lub grupy
• Podrzędny tryb odtwarzania:
pozwala wybrać typ odtwarzania
• Odtwarzanie wielokrotne: pozwala
wybrać tryb odtwarzania
wielokrotnego
5-funkcyjny przycisk sterujący
(NENT, ., >)
Uwaga
W zależności od ustawień grupowych,
warunków działania i ustawień płyty
wybranie niektórych wskaźników może być
niemożliwe lub wskaźniki mogą pojawiać
się w inny sposób.
Pokrętło
jog
MENU
z
Aby sprawdzić pozostały czas lub pozycję
nagrywania podczas gdy rekorder znajduje
się w trybie zatrzymania, patrz
„Wyświetlanie różnych informacji”
(strona 28).
37
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Left
01PL020REG.book Page 38 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Odtwarzanie utworów w trybie
normalnym (Odtwarzanie normalne)
Odtwarzanie utworów
w głównym trybie
odtwarzania
1
2
Podczas odtwarzania przejdź do
menu i wybierz kolejno opcje:
„Play Mode” - „MainPMode”.
Zostanie wyświetlony ekran
główny trybu odtwarzania.
1
Wykonaj czynność 1, a następnie
wybierz „Normal” w punkcie 2
procedury „Odtwarzanie utworów
w głównym trybie odtwarzania”
(strona 38).
2
W przypadku wybierania utworu
spoza grupy pomiń tę czynność.
W przypadku wybierania utworu
z grupy obracaj pokrętło jog, aż na
wyświetlaczu pojawi się grupa, do
której należy żądany utwór,
a następnie naciśnij NENT, aby
wprowadzić wybór.
Na wyświetlaczu pojawi się lista
utworów w wybranej grupie.
3
Obracaj pokrętło jog, aż na
wyświetlaczu pojawi się żądany
utwór, a następnie naciśnij
NENT, aby wprowadzić wybór.
Rozpocznie się odtwarzanie
wybranego utworu. Rekorder
będzie odtwarzał utwory od
wybranego do ostatniego utworu
na płycie.
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
żądany tryb odtwarzania,
a następnie naciśnij NENT, aby
wprowadzić wybór.
Każdorazowy obrót pokrętła jog
powoduje następującą zmianę A.
Po naciśnięciu NENT na
wyświetlaczu pojawi się B.
Wskazanie
A/B
Tryb odtwarzania
Normal/
(brak)
Odtwarzanie normalne
(Odtwarzane są
wszystkie utwory po
wybranym utworze).
Group/
Odtwarzanie grup
(Odtwarzane sa utwory z
wybranej grupy).
Artist/
Album/
1)
1)
Bookmark/
1) Pojawia
Słuchanie utworów z wybranej
grupy (Odtwarzanie grupowe)
1
Wykonaj czynność 1, a następnie
wybierz „Group” w punkcie 2
procedury „Odtwarzanie utworów
w głównym trybie odtwarzania”
(strona 38).
Pojawi się lista grup na płycie.
2
Obracaj pokrętło jog, aż na
wyświetlaczu pojawi się żądana
grupa, a następnie naciśnij
NENT, aby wprowadzić wybór.
Pojawi się lista utworów
w wybranej grupie.
Odtwarzanie wykonawcy
(Odtwarzane są utwory
określonego wykonawcy).
Odtwarzanie albumu
(Odtwarzane są utwory
z określonego albumu.)
Odtwarzanie zakładek
(Odtwarzane są utwory
oznaczone zakładkami.)
się tylko w przypadku płyt
używanych w trybie Hi-MD.
38
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Right
01PL020REG.book Page 39 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
3
Obracaj pokrętło jog, aż na
wyświetlaczu pojawi się żądany
utwór, a następnie naciśnij
NENT, aby wprowadzić wybór.
Rozpocznie się odtwarzanie
wybranego utworu. Odtwarzane
będą utwory znajdujące się w tej
grupie, od wybranego utworu do
ostatniego utworu.
3
z
Utwory nie należące do żadnej grupy są
umieszczane w grupie oznaczonej jako
„Group - -”, wyświetlanej na końcu listy
grup.
Słuchanie utworów określonego
wykonawcy (Odtwarzanie
wykonawcy) (tylko w trybie Hi-MD)
Jeśli dane utworu zawierają nazwę
wykonawcy, można słuchać utworów
tylko określonego wykonawcy.
1
2
Wykonaj czynność 1, a następnie
wybierz „Artist” w punkcie 2
procedury „Odtwarzanie utworów
w głównym trybie odtwarzania”
(strona 38).
Pojawi się lista wykonawców na
płycie w kolejności alfabetycznej.
Obracaj pokrętło jog, aż na
wyświetlaczu pojawi się żądana
nazwa wykonawcy, a następnie
naciśnij NENT, aby wprowadzić
wybór.
Pojawi się lista utworów wybranego
wykonawcy w kolejności nagrania.
Obracaj pokrętło jog, aż na
wyświetlaczu pojawi się żądany
utwór, a następnie naciśnij
NENT, aby wprowadzić wybór.
Rozpocznie się odtwarzanie
wybranego utworu. Odtwarzane
będą utwory tego samego
wykonawcy z płyty, począwszy od
wybranego utworu do ostatniego
utworu.
z
Utwory nieposiadające danych o
wykonawcy są umieszczane w pozycji
„ : __ (spacja)” i wyświetlane jako ostatnie
na liście wykonawców.
Słuchanie utworów z wybranego
albumu (Odtwarzanie albumu)
(tylko w trybie Hi-MD)
Jeśli dane utworu zawierają nazwę
albumu, można słuchać utworów tylko
z wybranego albumu.
1
Wykonaj czynność 1, a następnie
wybierz „Album” w punkcie 2
procedury „Odtwarzanie utworów
w głównym trybie odtwarzania”
(strona 38).
Pojawi się lista albumów na płycie
w kolejności alfabetycznej.
2
Obracaj pokrętło jog, aż na
wyświetlaczu pojawi się żądana
nazwa albumu, a następnie naciśnij
NENT, aby wprowadzić wybór.
Pojawi się lista utworów
w wybranym albumie w kolejności
nagrania.
ciąg dalszy
39
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Left
01PL020REG.book Page 40 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
3
Obracaj pokrętło jog, aż na
wyświetlaczu pojawi się żądany
utwór, a następnie naciśnij
NENT, aby wprowadzić wybór.
Rozpocznie się odtwarzanie
wybranego utworu. Odtwarzane
będą utwory znajdujące się w tym
albumie, od wybranego utworu do
ostatniego utworu.
z
Utwory nieposiadające danych o albumie są
umieszczane w pozycji „ : __ (spacja)” i
wyświetlane jako ostatnie na liście
albumów.
Słuchanie tylko wybranych
utworów (Odtwarzanie zakładek)
Istnieje możliwość oznaczenia
zakładkami utworów na płycie
i odtwarzania tylko tych utworów.
Nie można zmienić kolejności
utworów oznaczonych zakładkami.
Aby odtworzyć utwory oznaczone
zakładkami
1
Wykonaj czynność 1, a następnie
wybierz „Bookmark” w punkcie 2
procedury „Odtwarzanie utworów
w głównym trybie odtwarzania”
(strona 38).
2
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
utwór, a następnie naciśnij
NENT, aby wprowadzić wybór.
Rekorder będzie odtwarzał utwory
z zakładkami w kolejności
określonej przez numery utworów.
Aby skasować zakładki
Podczas odtwarzania utworu, którego
zakładkę chcesz skasować, naciśnij
NENT przez co najmniej 2 sekundy.
Aby oznaczyć utwory zakładkami
1
Podczas odtwarzania utworu, który
chcesz oznaczyć zakładką, naciśnij
NENT przez co najmniej
2 sekundy.
Zakładka miga.
Zostanie ustawiony pierwszy
utwór dla odtwarzania zakładek.
2
Powtarzaj czynność 1, aby oznaczyć
zakładkami pozostałe utwory.
40
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Right
01PL020REG.book Page 41 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Odtwarzanie utworów
w podrzędnym trybie
odtwarzania
Określając podrzędne tryby
odtwarzania, można w różny sposób
słuchać utworów wybranych
w głównym trybie odtwarzania.
Na przykład wybranie „Group”
w głównym trybie odtwarzania
i „Shuffle” w podrzędnym trybie
odtwarzania spowoduje, że rekorder
będzie odtwarzał utwory z wybranej
grupy w kolejności losowej.
1
Przejdź do menu i wybierz kolejno
opcje: „Play Mode” „SubPMode”.
2
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
żądany tryb odtwarzania,
a następnie naciśnij NENT, aby
wprowadzić wybór.
Każdorazowy obrót pokrętła jog
powoduje następującą zmianę A.
Po naciśnięciu NENT na
wyświetlaczu pojawi się B.
Wskazanie Tryb odtwarzania
A/B
A-BRepeat/ A-B Repeat (Utwory
A- (A-B )1) między wybranymi
punktami A i B są
odtwarzane wielokrotnie.)
1) „A-BRepeat ” nie pojawi się, jeżeli „Menu
Mode” ustawiono na „Simple” (strona 57).
Wielokrotne słuchanie fragmentu
utworu (A-B Repeat)
Wybierając punkt początkowy A
i punkt końcowy B, można
wielokrotnie słuchać określonego
fragmentu utworu. Należy upewnić się,
że punkty A i B znajdują się w tym
samym utworze.
1
Podczas odtwarzania utworu
zawierającego sekcję, którą chcesz
powtarzać, wykonaj krok 1 i w
kroku 2 sekcji „Odtwarzanie
utworów w podrzędnym trybie
odtwarzania” wybierz opcje
„A-BRepeat” (strona 41).
Na wyświetlaczu zacznie migać „A-”.
2
W punkcie początkowym (A)
naciśnij NENT.
Zostanie wprowadzony punkt A,
a na wyświetlaczu zacznie migać
„B”.
3
W punkcie końcowym (B) naciśnij
NENT.
Zostanie wprowadzony punkt B,
na wyświetlaczu pojawi się „A-B”
i „ ” – rozpocznie się
wielokrotne odtwarzanie
fragmentu zawartego między
punktami A i B.
1
Wskazanie
A/B
Normal/
(brak)
1 Track/1
Shuffle/
SHUF
Tryb odtwarzania
Odtwarzanie normalne
(Wszystkie utwory są
odtwarzane raz.)
Odtwarzanie pojedynczego
utworu (Odtwarzany jest
jeden utwór.)
Odtwarzanie w kolejności
losowej (Wszystkie utwory
wybrane w głównym trybie
odtwarzania są odtwarzane
w kolejności losowej.)
ciąg dalszy
41
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Left
01PL020REG.book Page 42 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
z
Można anulować ustawienia A i B
naciskając 5-funkcyjny przycisk sterujący
w kierunku > podczas odtwarzania
w trybie A-B Repeat.
Uwaga
Jeśli przy wybranym punkcie A rekorder
dojdzie do końca ostatniego utworu na
płycie, ustawienie zostanie anulowane.
Wielokrotne odtwarzanie
utworów (tryb Repeat Play)
Funkcję wielokrotnego odtwarzania
utworów (Repeat play) można
wykorzystywać we wszystkich trybach
odtwarzania poza odtwarzaniem w
trybie A-BRepeat.
1
Podczas odtwarzania przejdź do
menu i wybierz kolejno opcje:
„Play Mode” - „Repeat”.
2
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
opcję „RepeatOn” i naciśnij
przycisk NENT, aby wprowadzić
wybrane ustawienie. Na ekranie
zostanie wyświetlony wskaźnik .
Aby anulować tryb Repeat Play
W kroku 2 wybierz opcję „RepeatOff”.
Wyszukiwanie utworu
(Wyszukiwanie)
Utwór można łatwo znaleźć szukając
nazwy utworu, nazwy grupy, nazwy
wykonawcy lub nazwy albumu.
5-funkcyjny
przycisk sterujący
(NENT)
Pokrętło
jog
SEARCH
x
1
2
Naciśnij przycisk „SEARCH”.
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
pozycję, której chcesz użyć do
wyszukiwania, a następnie naciśnij
przycisk NENT, aby wprowadzić
wybór.
Wyśw.
Do
by Track
szukać nazwy utworu
by Group
szukać nazwy grupy
by Artist1)
szukać nazwy wykonawcy
by Album1) szukać nazwy albumu
1) Pojawia
się tylko w przypadku płyt
używanych w trybie Hi-MD.
3
Jeśli w punkcie 2 wybierzesz
pozycję „by Track”, pomiń tę
czynność.
Jeśli w punkcie 2 wybierzesz
pozycję inną niż „by Track”, obróć
pokrętło jog, aby wybrać żądaną
grupę, wykonawcę lub album,
a następnie naciśnij przycisk
NENT, aby wprowadzić wybór.
Na wyświetlaczu pojawi się lista
utworów związanych z bieżącą
grupą, wykonawcą lub albumem.
42
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Right
01PL020REG.book Page 43 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
4
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
żądany utwór, a następnie naciśnij
NENT, aby wprowadzić wybór.
Rozpocznie się odtwarzanie
wybranego utworu.
Uwagi
• Po wykonaniu kroku 4, odtwarzanie w
trybie A-B Repeat jest anulowane.
• Podczas wyszukiwania nieopisane utwory
pojawią się na końcu każdej listy.
• Podczas wyszukiwania utwory, które nie
znajdują się w grupach są umieszczane w
grupie oznaczonej jako „Group - -” i
wyświetlane na końcu listy grup.
• Podczas wyszukiwania utwory
nieposiadające danych o wykonawcy są
umieszczane w pozycji „ : __ (spacja)”, a
utwory nieposiadające danych o albumie
są umieszczane w pozycji „ : __ (spacja)”
i są wyświetlane na końcu listy.
• Gdy rekorder sortuje wybrane elementy,
na wyświetlaczu widoczne jest
„SORTING”.
• Funkcja wyszukiwania jest automatycznie
anulowana, jeżeli w ciagu 3 minut nie
zostanie wykonana żadna operacja.
Wybór jakości dźwięku
(Korektor 6-zakresowy)
KOREKTOR 6-ZAKRESOWY
pozwala na regulację w 6 różnych
pasmach częstotliwości. Zmieniając
dźwięk wirtualny, można utworzyć
różne pola akustyczne lub
zmodyfikować dźwięk zgodnie
z własnymi upodobaniami, a następnie
zapisać te ustawienia do użytku
w przyszłości.
5-funkcyjny przycisk sterujący
(NENT, ., >)
Pokrętło
jog
MENU
1
Podczas odtwarzania wejdź do
menu i wybierz kolejno: „Sound” „Sound EQ”.
2
Obracaj pokrętło jog, aby wybrać
tryb dźwięku, a następnie naciśnij
NENT, aby wprowadzić wybór.
A
Poziom poszczególnych częstotliwości
(100 Hz – 10 kHz)
B
ciąg dalszy
43
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Left
01PL020REG.book Page 44 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Każdorazowy obrót pokrętła jog
powoduje następującą zmianę: A.
Po naciśnięciu NENT pojawi się B.
A
3
Obróć pokrętło jog, aby
wyregulować poziom.
B
Heavy
SH
Pops
SP
Jazz
SJ
Unique
SU
Custom11)
S1
Custom21)
S2
Poziom (+10 dB)
Do wyboru jest siedem poziomów.
–10 dB, –6 dB, –3 dB, 0 dB, +3 dB, +6 dB, +10 dB
4
Po wybraniu poziomu naciśnij
NENT, aby wprowadzić wybór.
1) Opcje
„Custom1” i „Custom2” nie
występują w modelach europejskich.
Opcje „Custom1” i „Custom2” nie są
wyświetlane, gdy dla opcji „Menu Mode”
jest ustawiona wartość „Simple”
(strona 57).
Uwaga
Korektor 6-zakresowy nie działa podczas
nagrywania.
Aby anulować ustawienie
Wybierz „Normal” w czynności 1.
Aby zmodyfikować i zapisać
ustawienia dźwięku (Dla modeli
innych, niż europejskie)
Istnieje możliwość zmodyfikowania
dźwięku i zapisania wyników jako
„Custom1” i „Custom2”.
1
Wykonaj krok 1 i w kroku 2 sekcji
„Wybór jakości dźwięku (Korektor
6-zakresowy)” wybierz opcje
„Custom1” lub „Custom2”
(strona 43).
2
Aby wybrać częstotliwość naciśnij
5-funkcyjny przycisk sterujący
w kierunku . lub >.
Częstotliwość (100 Hz)
Od lewej można wybrać 100 Hz, 250 Hz,
630 Hz, 1,6 kHz, 4 kHz, 10 kHz
44
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:L0-Right
01PL020REG.book Page 45 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Edycja nagranych utworów
Przed rozpoczęciem edycji
Uwagi
• W przypadku edycji zawartości na płycie
Hi-MD o pojemności 1 GB należy użyć
nowej baterii alkalicznej (wskaźnik baterii
będzie pokazywał
) lub podłączyć do
rekordera opcjonalny zasilacz sieciowy.
Podczas próby edycji na płycie Hi-MD
o pojemności 1 GB może pojawić się
komunikat „NotENOUGH POWER TO
EDIT”, a edycja może nie zostać
przeprowadzona, nawet jeśli wskaźnik
baterii w trybie zatrzymania lub
odtwarzania pokazuje wystarczająco dużo
mocy. Dzieje się tak, ponieważ rekorder
jest wyposażony w mechanizm, który
uniemożliwia edycję, gdy poziom
naładowania akumulatora zostaje przezeń
oceniony jako niewystarczający z powodu
dużego zużycia energii przy nagrywaniu na
płycie Hi-MD o pojemności 1GB.
• Przed przystąpieniem do edycji z użyciem
opcjonalnego zasilacza sieciowego, należy
zawsze wkładać nową baterię alkaliczną do
rekordera w celu zapewnienia
pozytywnego zakończenia edycji.
• Nie można edytować płyt nagranych
fabrycznie.
• Przed przystąpieniem do edycji należy
zamknąć zabezpieczenie przed
nagrywaniem znajdujące się z boku płyty.
• Nie należy przenosić i obracać rekordera
ani odłączać źródła zasilania, gdy trwa
edycja lub na wyświetlaczu miga
komunikat „SYSTEM FILE WRITING”.
W przeciwnym wypadku dane edytowane
do tej chwili mogą nie zostać zapisane na
płycie, lub może dojść do ich uszkodzenia.
Podczas zapisywania wyników edycji miga
komunikat „SYSTEM FILE WRITING”.
• Gdy miga komunikat „SYSTEM FILE
WRITING”, pokrywa zostaje
zablokowana.
Dodawanie tytułów (Title
Input)
Do utworów, grup i płyt można
dodawać tytuły. Do utworów na
płytach używanych w formacie Hi-MD
można także dodawać nazwy
wykonawców i nazwy albumów.
Dostępne znaki
• Wielkie i małe litery alfabetu języka
angielskiego i innych języków
europejskich1)
• Cyfry od 0 do 9
• Symbole2)
1) Litery
alfabetów języków europejskich są
dostępne wyłącznie w przypadku płyt
używanych w trybie Hi-MD.
2) Symbole dostępne w trybie Hi-MD
i w trybie MD są różne (patrz „Informacje
o palecie znaków” na stronie 46).
Maksymalna liczba znaków
w nazwie
Nazwy utworów, nazwy grup i nazwa
płyty: Ok. 200 każda (mieszanka
wszystkich dostępnych znaków)
Maksymalna liczba znaków, które
można wprowadzić na płycie*
W trybie Hi-MD:
Maksymalnie około 55 000 znaków
W trybie MD:
Maksymalnie około 1 700 znaków
* Liczba tytułów, które można zapisać na
płycie, zależy od liczby znaków
wprowadzonych dla nazw utworów, nazw
grup, nazw wykonawców, nazw albumów i
nazwy płyty.
ciąg dalszy
45
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Left
01PL020REG.book Page 46 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Informacje o palecie znaków
W czasie działania urządzenia znaki
można wybierać z palety znaków na
wyświetlaczu.
Paleta znaków ma następującą
konfigurację.
Paleta znaków dla
trybu Hi-MD
Paleta znaków dla
trybu MD
Pole wprowadzania liter
Miga kursor.
Paleta znaków
Uwaga
Jeśli między znakami w nazwach płyt
zostanie wprowadzony symbol „//”
(na przykład „abc//def”), korzystanie
z funkcji grup może nie być możliwe (tylko
w trybie MD).
5-funkcyjny przycisk sterujący
(NENT, ., >, VOL +, –)
Pokrętło
jog
MENU
x
X
Opisywanie
Ponieważ na wyświetlaczu widoczna
jest tylko część palety znaków, do
przesuwania kursora i
wprowadzania znaków należy użyć
elementów sterujących i przycisków.
Operację opisywania można
przeprowadzać, gdy urządzenie jest
zatrzymane lub podczas odtwarzania.
Utwory na płycie używanej w trybie
Hi-MD można również opisywać
nazwami wykonawców i nazwami
albumów. Aby opisać utwór za pomocą
nazwy, nazwy wykonawcy lub nazwy
albumu, należy najpierw wybrać ten
utwór. Aby dodać nazwę grupy, należy
najpierw wybrać utwór należący do tej
grupy.
46
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Right
01PL020REG.book Page 47 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
1
Wejdź do menu i wybierz kolejno:
„Edit” - „Title”.
2
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
żądaną pozycję, a następnie naciśnij
przycisk NENT, aby ją wybrać.
Tytuł
Nazwa utworu
Nazwa grupy
Nazwa wykonawcy (dla
utworu)1)
Nazwa albumu (dla utworu)1)
Nazwa płyty
Wyśw.
„Track”
„Group”
„Artist”
4
Wybierz literę przy użyciu
5-funkcyjnego przycisku
sterującego, a następnie naciśnij
NENT, aby wprowadzić wybór.
Wybrana litera pojawi się w polu
wprowadzania liter, a kursor
przesunie się do następnej pozycji
wprowadzania.
Kursor miga w następnym polu
wprowadzania.
„Album”
„Disc”
1) Pojawia
się tylko w przypadku płyt
używanych w trybie Hi-MD.
Kursor zacznie migać w obszarze
wprowadzania liter
Kursor zacznie migać.
3
Poniżej przedstawiono przyciski
służące do wprowadzania znaków
oraz ich funkcje.
Funkcje1)
Czynności
Aby przesunąć
kursor w palecie
znaków.
5-funkcyjny przycisk
sterujący
w górę
w
lewo
Naciśnij 5-funkcyjny przycisk
sterujący w kierunku VOL –.
Kursor przenosi się z pola
wprowadzania liter do palety znaków.
w dół
w
prawo
Obróć pokrętło jog
(przesuń kursor
w prawo lub w lewo).
Naprzemiennie miga kursor i znak.
Aby wybrać literę Obróć pokrętło jog.
w polu
wprowadzania
liter.
Aby wprowadzić
literę.
Naciśnij NENT.
Aby wprowadzić
tytuł.
Naciśnij NENT
przez co najmniej
2 sekundy.
Aby wstawić
spację.
Naciśnij jednocześnie
REC (+B)/T MARK
i 5-funkcyjny przycisk
sterujący w kierunku
>.
ciąg dalszy
47
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Left
01PL020REG.book Page 48 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Funkcje1)
Ponowne opisywanie
Czynności
Aby usunąć literę. Naciśnij jednocześnie
REC (+B)/T MARK i
przycisk sterujący w
kierunku ..
Aby anulować
opisywanie.
Naciśnij x przez co
najmniej 2 sekundy.
Aby przenieść
kursor z pola
wprowadzania
liter do palety
znaków.
Naciśnij 5-funkcyjny
przycisk sterujący
w kierunku VOL –.
Aby przenieść
kursor z palety
znaków do pola
wprowadzania
liter.
Naciśnij x.
Tytuły można zmieniać, wykonując
ponownie procedurę „Opisywanie”
(strona 46).
Uwagi
• Rekorder wyświetla, ale nie może
opisywać przy użyciu japońskich znaków
„Katakana”.
• Rekorder nie jest w stanie skopiować
nazwy płyty lub utworu zawierającej
ponad 200 znaków, utworzonej na innym
urządzeniu (tylko w trybie MD).
Aby wyświetlić
Naciśnij X.
znaki „_(spacja)”,
„:”, „/” lub „–”
w pozycji
wprowadzania
w polu
wprowadzania
liter.
Aby przełączyć
pomiędzy wielką
a małą literą.
Naciśnij X.
1) Funkcje
przycisków lub regulatora mogą
różnić się w zależności od tego, czy kursor
znajduje się w polu wprowadzania znaków
czy w palecie znaków.
5
Powtórz czynność 4, a następnie
wprowadź wszystkie znaki nazwy.
6
Naciskaj przycisk NENT przez co
najmniej 2 sekundy, aby
wprowadzić tytul.
Uwaga
Jeśli nagrywanie zostanie zatrzymane lub
przejdzie do następnego utworu w trakcie
wpisywania tytułów podczas nagrywania,
tekst wpisany do tego miejsca zostanie
wprowadzony automatycznie.
48
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Right
01PL020REG.book Page 49 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Przypisywanie utworów lub
grup do nowej grupy
(Ustawienie grupowe)
Za pomocą tej funkcji można przypisać
utwory do istniejących grup lub całe
grupy do nowej grupy, a także przypisać
do istniejącej grupy utwór, który
aktualnie nie należy do żadnej grupy.
Dla płyty używanej w trybie Hi-MD
można utworzyć maksymalnie 255
grup, a dla płyty używanej w trybie
MD można utworzyć maksymalnie 99
grup.
Płyta
Numer utworu
1 2 3 4 5 6
Uwagi
• Gdy całkowita liczba znaków w tytułach na
płycie przekroczy maksymalną liczbę,
którą można wprowadzić:
—Jeśli płyta jest używana w trybie Hi-MD,
można utworzyć ustawienie grupowe, ale
nie można dodać nazwy grupy
w punkcie 4.
—Jeśli płyta jest używana w trybie MD, nie
można utworzyć ustawienia grupowego.
• Utwory lub grupy muszą następować po
kolei. Jeśli żądane utwory lub grupy nie
następują po kolei, przed ich przypisaniem
należy je przenieść, aby sąsiadowały ze
sobą („Przenoszenie nagranych utworów
lub grup (Przesuwanie)”, strona 51).
5-funkcyjny przycisk sterujący (NENT)
Grupa 1
Grupa 2
7 8
9 101112
Pokrętło
jog
MENU
Przypisywanie utworów od 1 do 3 do
nowej grupy
Przypisywanie grupy 1 i grupy 2 do
nowej grupy
Płyta
Grupa 2
Grupa 1
1 2 3
4 5 6
7 8 9 101112
Nie można zarejestrować utworów,
które nie występują po kolei (na
przykład nie można przypisać do nowej
grupy utworu 3 oraz utworów 7 i 8).
Nie można utworzyć nowej grupy, jeśli
pierwszy lub ostatni utwór w grupie
został wybrany ze środka istniejącej
grupy.
Numery utworów pojawiają się
zgodnie z ich kolejnością na płycie,
a nie kolejnością w grupie.
x
1
Wejdź do menu i wybierz kolejno:
„Edit” - „
: Set”.
2
Obracaj pokrętło jog, aż na
wyświetlaczu pojawi się numer
pierwszego żądanego utworu,
a następnie naciśnij NENT, aby
wprowadzić wybór.
Spowoduje to wybranie
pierwszego utworu nowej grupy.
Jeśli płyta zawiera grupy,
wyświetlany jest tylko numer
pierwszego utworu w danej grupie.
ciąg dalszy
49
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Left
01PL020REG.book Page 50 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
3
4
Obracaj pokrętło jog, aż na
wyświetlaczu pojawi się numer
ostatniego żądanego utworu,
a następnie naciśnij NENT, aby
wprowadzić wybór.
Spowoduje to wybranie ostatniego
utworu nowej grupy, po czym
będzie można opisać grupę. Jeśli
płyta zawiera grupy, wyświetlany
jest tylko numer pierwszego
utworu w danej grupie.
Dezaktywacja ustawienia
grupowego
(Rozbijanie grupy)
Wybierz grupę, którą chcesz rozbić
i sprawdź jej zawartość (patrz
„Słuchanie utworów z wybranej grupy
(Odtwarzanie grupowe)” (strona 38)).
5-funkcyjny przycisk sterujący (NENT)
Opisz grupę (patrz „Dodawanie
tytułów (Title Input)” (strona 45).
Uwagi
Pokrętło
jog
MENU
• W punkcie 2 pierwszy utwór musi być
pierwszym utworem istniejącej grupy lub
utworem, który nie należy do żadnej grupy.
• Wybierając ostatni utwór w punkcie 3,
upewnij się, że utwór ten następuje po
utworze wybranym w punkcie 2. Ostatni
utwór musi być ostatnim utworem
istniejącej grupy lub utworem, który nie
należy do żadnej grupy.
x
1
Wybierz grupę, którą chcesz rozbić
i sprawdź jej zawartość (patrz
strona 38).
2
3
Naciśnij x.
4
Obróć pokrętlo jog, aby wybrać
opcję „OK” i naciśnij przycisk
NENT, aby rozbić grupę.
Ustawienie grupowe dla wybranej
grupy zostanie dezaktywowane.
Wejdź do menu i wybierz kolejno:
„Edit” - „
: Release”.
50
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Right
01PL020REG.book Page 51 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Kiedy aktualnie wybrany utwór nie znajduje się
w grupie
Przenoszenie nagranych
utworów lub grup
(Przesuwanie)
Istnieje możliwość zmiany kolejności
nagranych utworów lub grup.
5-funkcyjny przycisk sterujący (NENT)
2
Pokrętło
jog
MENU
x
Kiedy przesuwasz utwór poza
grupę, albo w sytuacji, gdy na
płycie nie ma utworzonych grup,
pomiń tę czynność.
Kiedy przesuwasz utwór do innej
grupy, obróć pokrętło jog, aby
wybrać grupę docelową, po czym
naciśnij przycisk NENT, aby
zatwierdzić wybór.
Przesuwanie utworów na
płycie
Utwory można przesuwać z jednej
grupy do drugiej, albo przesuwać poza
grupę. Podczas przesuwania utworów
automatycznie zmienia się ich
numeracja.
1
Podczas odtwarzania utworu, który
ma zostać przeniesiony, wejdź do
menu i wybierz: „Edit” - „Move” „
: Move”.
Jesli wybrany utwór należy do
grupy, nazwa tej grupy miga na
wyświetlaczu.
Nazwa grupy docelowej
Kiedy przesuwasz utwór w obrębie
tej samej grupy, wybierz grupę, do
której należy aktualnie wybrany
utwór.
3
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
pozycję docelową, a następnie
naciśnij przycisk NENT, aby
zatwierdzić wybór.
Utwór zostaje przeniesiony w
wybrane miejsce.
Kiedy aktualnie wybrany utwór znajduje się w
grupie
Pozycja docelowa
Jesli wybrany utwór nie należy do
grupy, nazwa tego utworu miga na
wyświetlaczu.
51
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Left
01PL020REG.book Page 52 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Zmiana kolejności grup na
płycie
1
Podczas odtwarzania utworu
znajdującego się w grupie, której
położenie chcesz zmienić, wejdź do
menu i wybierz „Edit” - „Move” „
: Move”.
Należy pamiętać, że po skasowaniu
nagranej pozycji nie można jej
odzyskać. Przed usunięciem
wybranej pozycji należy sprawdzić
jej zawartość.
Nazwa grupy, do której należy
aktualnie wybrany utwór, miga na
wyświetlaczu.
W przypadku usuwania utworów,
które zostały przeniesione
z komputera
Podczas próby skasowania utworu
przeniesionego z komputera, na
wyświetlaczu zostanie wyświetlona
informacja „TrkFromPC”.
Po usunięciu utworów, które zostały
przeniesione z komputera, autoryzacja
transferu odbywa się następująco.
• Jeśli utwory zostały przeniesione
w trybie Hi-MD, autoryzacja
transferu utworów jest przywracana
automatycznie po włożeniu płyty do
rekordera, a następnie podłączeniu
rekordera do komputera.
• Jeśli utwory zostały przeniesione
w trybie MD, następuje utrata
autoryzacji transferu. Aby nie stracić
autoryzacji transferu, należy
przywrócić autoryzację, przenosząc
utwory ponownie do komputera
przed ich skasowaniem.
Nazwa grupy do przeniesienia
2
Kasowanie utworów i całej
płyty (Usuwanie)
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
pozycję docelową, a następnie
naciśnij przyciskNENT, aby
zatwierdzić wybór.
Pozycja docelowa na płycie
Uwaga
Jeśli wszystkie utwory zostaną przeniesione
poza grupę, grupa automatycznie zniknie
z płyty.
52
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Right
01PL020REG.book Page 53 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Uwaga
Aby usunąć grupę
Nie można skasować danych innych niż audio
(na przykład danych tekstowych lub danych
obrazu) na płycie używanej w trybie Hi-MD.
5-funkcyjny przycisk sterujący (NENT)
Pokrętło
jog
MENU
1
Wybierz grupę, którą chcesz
usunąć i sprawdź jej zawartość
(patrz strona 39).
2
3
Naciśnij x.
4
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
opcję „OK” i naciśnij przycisk
NENT, aby skasować grupę.
Grupa zostanie usunięta.
Wejdź do menu i wybierz kolejno:
„Edit” - „Erase” - „
: Erase”.
x
Aby skasować całą płytę
Aby usunąć utwór
1
2
Podczas odtwarzania utworu, który
chcesz usunąć, wejdź do menu
i wybierz kolejno: „Edit” „Erase” - „
: Erase”.
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
opcję „OK” i naciśnij przycisk
NENT, aby skasować utwór.
Utwór zostaje usunięty
i rozpoczyna się odtwarzanie
kolejnego utworu. Wszystkie
utwory następujące po usuniętym
utworze zostają automatycznie
przenumerowane.
Uwaga
Jeśli nastąpi skasowanie wszystkich
utworów w grupie, grupa zostanie
automatycznie usunięta z płyty.
1
Rozpocznij odtwarzanie płyty,
którą chcesz skasować, aby
sprawdzić jej zawartość.
2
3
Naciśnij x.
4
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
opcję „OK” i naciśnij przycisk
NENT, aby skasować całą płytę.
Na wyświetlaczu pojawi się
„SYSTEM FILE WRITING”,
a wszystkie utwory zostaną
usunięte.
Po zakończeniu kasowania na
wyświetlaczu pojawi się „NO
TRACK” (w trybie Hi-MD) lub
„BLANKDISC” i „00:00”
(w trybie MD).
Wejdź do menu i wybierz kolejno:
„Edit” - „Erase” - „AllErase”.
Aby usunąć fragment utworu
Wstaw znacznik początku i końca
fragmentu przeznaczonego do
usunięcia, a następnie skasuj fragment
(strona 54).
53
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Left
01PL020REG.book Page 54 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Bezpośredni podział utworu
Dzielenie utworu
(Dzielenie)
Za pomocą znacznika początku
utworu można podzielić utwór,
tworząc nowy utwór z fragmentu
występującego po znaczniku początku
utworu. Numery utworów zwiększają
się w sposób podany poniżej.
1
2
3
4
4
5
Dodawanie znacznika
1
2
3
Numery utworów zwiększają się.
Uwaga
Utworu nie można podzielić, jeżeli:
• został przeniesiony z komputera.
• został nagrany w trybie Hi-MD przy
użyciu oprogramowania MD Simple
Burner.
• punkt podziału znajduje się na
początku lub końcu utworu.
• w wyniku podziału przekroczona
zostanie maksymalna dozwolona
liczba utworów na płycie (2047
utworów w trybie Hi-MD lub 254
utwory w trybie MD).
T MARK
Podczas odtwarzania lub pauzy naciśnij
T MARK na rekorderze w miejscu,
które ma być początkiem utworu.
Na wyświetlaczu pojawi się „MARK
ON” i dodany zostanie znacznik
początku utworu. Numer utworu
zwiększy się o jeden.
Aby dodać znaczniki początku
utworu podczas nagrywania
(z wyjątkiem nagrywania
zsynchronizowanego)
Naciśnij T MARK w miejscu, które ma
być początkiem utworu.
Istnieje możliwość skorzystania z funkcji
„Time Mark” w celu automatycznego
dodawania znaczników początku utworu
w określonych odstępach czasu (nie jest
to możliwe przy nagrywaniu w systemie
cyfrowym) (strona 32).
Łączenie utworów
(Łączenie)
Podczas nagrywania z wejścia
analogowego (liniowego), jeżeli
poziom nagrywania jest niski, nagrane
mogą być niepożądane znaczniki
początków utworów. Można skasować
znacznik, aby połączyć utwory przed
i po nim.
Numery utworów zmienią się wtedy
w poniżej opisany sposób.
1
2
3
4
Kasowanie znacznika
1
2
3
Numery utworów zmniejszają się.
54
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Right
01PL020REG.book Page 55 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Uwaga
Uwaga
Utworów nie można połączyć, jeżeli:
• jeden lub oba utwory zostały przeniesione
z komputera.
• jeden lub oba utwory zostały nagrane w
trybie Hi-MD przy użyciu
oprogramowania MD Simple Burner.
• zostaly nagrane w różnych trybach
nagrywania.
5-funkcyjny przycisk sterujący (.)
T MARK
X
1
Podczas odtwarzania utworu ze
znacznikiem początku
przeznaczonym do usunięcia
naciśnij X, aby przejść w tryb pauzy.
2
Znajdź znacznik początku utworu,
naciskając lekko 5-funkcyjny
przycisk sterujący w kierunku ..
Na przykład, aby usunąć znacznik
początku trzeciego utworu,
odszukaj początek trzeciego
utworu. Na wyświetlaczu pojawi
się wskaźnik „00:00”.
Przez kilka sekund na wyświetlaczu
będzie widoczne „MARK”.
3
Naciśnij T MARK, aby skasować
znacznik.
Na wyświetlaczu pojawi się
„MARK OFF”. Znacznik początku
utworu zostanie skasowany, a dwa
utwory połączone ze sobą.
z
Po skasowaniu znacznika utworu podczas
łączenia dwóch utworów, tytul i data
nagrania drugiego utworu są zamieniane na
odpowiednie dane pierwszego utworu.
Po skasowaniu znacznika znajdującego się
między dwoma kolejnymi utworami
przypisanymi do różnych grup, drugi utwór
zostanie przypisany do grupy zawierającej
pierwszy utwór. Ponadto w wyniku
połączenia utworu przypisanego do grupy,
z utworem, który nie jest przypisany do
grupy (dwa kolejne utwory), drugi utwór
przyjmie to samo ustawienie rejestracji, co
pierwszy utwór.
Formatowanie płyty
(Formatowanie)
W przypadku korzystania z płyty
w trybie Hi-MD funkcja formatowania
umożliwia przywrócenie płyty do
stanu, w jakim znajdowała się
w momencie zakupu.
Funkcji tej można używać wyłącznie
w przypadku korzystania z płyty
w trybie Hi-MD.
Typ płyty
Po formatowaniu płyty
Płyta
Hi-MD
o pojemności 1 GB
Pojawi się wskaźnik
„NO TRACK”.
Wszystkie dane, łącznie
z danymi innymi niż
audio, zostaną skasowane.
UWAGA: Autoryzacje
przesyłania
przenoszonych utworów
mogą być odtworzone
przez włożenie płyty do
urządzenia i podłączenie
go do komputera.
Standardowa Pojawi się wskaźnik
płyta 60/74/ „BLANKDISC”.
80-minutowa Wszystkie dane, łącznie
z danymi innymi niż
audio, zostaną skasowane.
UWAGA: Liczba
autoryzacji transferu
przeniesionych utworów
zmniejszy się o jeden.
ciąg dalszy
55
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Left
01PL020REG.book Page 56 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
2
Uwagi
• W wyniku sformatowania płyty, wszystkie
dane (w tym także dane, które nie są
danymi audio) zostaną skasowane. Jeśli
płyta może zawierać tego typu dane,
należy włożyć ją do rekordera, a następnie
podłączyć rekorder do komputera, aby
sprawdzić zawartość płyty.
• W wyniku sformatowania płyty zostaną
także skasowane utwory przeniesione na
płytę, a liczba autoryzacji transferu dla
tych utworów zmniejszy się o jeden. Aby
uniknąć zmniejszenia liczby autoryzacji
transferu, przed sformatowaniem płyty
należy przywrócić autoryzację transferu,
przenosząc utwory ponownie do
komputera.
• Dla 60/74/80-minutowej czystej płyty
standardowej używany jest tryb pracy
rekordera ustawiony w menu „Disc Mode”
nawet wtedy, gdy w programie SonicStage
wybrano inny tryb pracy lub gdy na
wyświetlaczu pojawiła się informacja
o innym trybie pracy po sformatowaniu
płyty przez oprogramowanie SonicStage.
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
opcję „OK” i naciśnij przycisk
NENT, aby wprowadzić wybrane
ustawienie.
Po zakończeniu formatowania na
wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
„NO TRACK”, jeśli do rekordera
włożona jest płyta Hi-MD
o pojemności 1 GB lub wskaźnik
„BLANKDISC”, jeśli włożona jest
płyta standardowa w trybie Hi-MD.
5-funkcyjny przycisk sterujący (NENT)
MENU
Pokrętło
jog
x
1
Gdy rekorder znajduje się w trybie
zatrzymania, wejdź do menu
i wybierz kolejno: „Edit” „Format”.
56
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:L0-Right
01PL020REG.book Page 57 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Pozostałe czynności
Zmiana wyświetlanych
pozycji menu (Tryb menu)
Istnieje możliwość określenia, czy
wyświetlane będą wszystkie pozycje
menu (tryb Advanced), czy tylko
najczęściej używane (tryb Simple).
W sekcji „Lista menu” (strona 25)
można sprawdzić, które pozycje menu
nie będą wyświetlane.
5-funkcyjny przycisk sterujący (NENT)
Ochrona słuchu (AVLS)
Funkcja AVLS (Automatic Volume
Limiter System — system
automatycznego ograniczania
głośności) zabezpiecza przed wzrostem
natężenia dźwięku ponad określony
poziom, aby zminimalizować poziom
natężenia dźwięku pochodzącego ze
słuchawek, zmniejszyć ciśnienie
akustyczne w uszach i uniknąć
niebezpieczeństwa związanego z
niesłyszeniem odgłosów zewnętrznych.
5-funkcyjny przycisk sterujący (NENT)
MENU
Pokrętło jog
1
Wejdź do menu i wybierz kolejno:
„Option” - „Menu Mode”.
2
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
opcję „Advanced” lub „Simple” i
naciśnij przycisk NENT, aby
wprowadzić wybrane ustawienie.
MENU
Pokrętło jog
1
Wejdź do menu i wybierz kolejno:
„Option” - „AVLS”.
2
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
opcję „AVLS On” i naciśnij
przycisk NENT, aby wprowadzić
wybrane ustawienie.
Po zbyt dużym zwiększeniu
głośności na wyświetlaczu pojawi
się „AVLS NO VOLUME
OPERATION”. Natężenie
dźwięku zmniejszane jest do
umiarkowanego poziomu.
Aby anulować działanie funkcji
AVLS
Wybierz „AVLS Off” w czynności 2.
57
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Left
01PL020REG.book Page 58 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Wyłączanie sygnału
dźwiękowego
Sygnał towarzyszący obsłudze funkcji/
przycisków rekordera można wyłączyć.
5-funkcyjny przycisk sterujący (NENT)
MENU
Pokrętło jog
1
Wejdź do menu i wybierz kolejno:
„Option” - „Beep”.
2
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
opcję „Beep Off” i naciśnij
przycisk NENT, aby wprowadzić
wybrane ustawienie.
Zapisywanie ustawień
poszczególnych płyt
(Disc Memory)
Fabryczne ustawienie rekordera
umożliwia automatyczne zapisywanie
różnych ustawień dla poszczególnych
płyt.
Rekorder automatycznie zapisuje
ustawienia płyty i pobiera je przy
każdym włożeniu jej do rekordera.
Zapisane mogą zostać następujące
ustawienia:
• Zakładki
• Ustawienia „Custom1” i „Custom2”
korektora 6-zakresowego. (Dla
modeli innych, niż europejskie)
Ustawienie można sprawdzić
w następujący sposób.
5-funkcyjny przycisk sterujący (NENT)
Aby włączyć sygnał dźwiękowy
Wybierz „Beep On” w czynności 2.
MENU
Pokrętło
jog
1
Wejdź do menu i wybierz kolejno:
„Option” - „Disc Mem”.
2
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
opcję „On” i naciśnij przycisk
NENT, aby wprowadzić wybrane
ustawienie.
Aby ustawić rekorder tak, aby nie
zapisywał ustawień dla płyt
Wybierz „Off” w czynności 2.
58
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Right
01PL020REG.book Page 59 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Usuwanie informacji o płycie
1
2
Włóż do rekordera płytę
z informacjami, które mają zostać
skasowane i sprawdź jej zawartość.
Wybierz „1MemErase” w punkcie 2.
Informacje o płycie zostaną
skasowane.
Szybkie rozpoczęcie
odtwarzania (Tryb Quick)
Po naciśnięciu przycisku odtwarzania
lub przejściu do wybranego utworu
można natychmiast rozpocząć
odtwarzanie.
5-funkcyjny przycisk sterujący (NENT)
z
Po włożeniu płyty, o której informacje
zapisane są w pamięci rekordera, na
wyświetlaczu pojawia się „DISC
MEMORY”.
Uwagi
• Istnieje możliwość zapisania informacji dla
maksymalnie 30 płyt. Ustawienia
zapisywane dla następnych płyt będą
zastępować ustawienia płyt najrzadziej
używanych. Liczba płyt, dla których
informacje można zapisać, zależy od liczby
utworów nagranych na płytach. Większa
liczba utworów nagranych na płytach
oznacza mniej płyt, o których informacje
można zapisać.
• Podczas próby usunięcia informacji
o płycie, które nie zostały zapisane
w pamięci rekordera, na wyświetlaczu na
dwie sekundy pojawi się „NO DISC
MEMORY”.
MENU
Pokrętło
jog
1
Wejdź do menu i wybierz kolejno:
„Option” - „QuickMode”.
2
Obróć pokretło jog, aby wybrać
opcję „Quick On” i nacisnij
przycisk NENT, aby wprowadzić
wybrane ustawienie.
Aby przywrócić normalne
ustawienie
Wybierz „Quick Off” w punkcie 2.
Uwagi
• Gdy tryb szybkiego rozpoczęcia
odtwarzania jest ustawiony na „Quick
On”, zasilanie rekordera pozostaje
włączone, nawet jeśli na wyświetlaczu nie
są widoczne żadne wskaźniki. Prowadzi to
do skrócenia czasu pracy baterii.
• Jeśli przez godzinę na rekorderze nie
zostanie wykonana żadna operacja (w tym
także otwarcie lub zamknięcie kieszeni),
zasilanie rekordera automatycznie się
wyłączy. Z tego powodu przy następnym
rozpoczęciu odtwarzania lub innej operacji
rekorder nie zareaguje szybko. Jednak
potem urządzenie wróci do trybu
szybkiego dostępu.
59
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Left
01PL020REG.book Page 60 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Uwagi
Wybór trybu płyty
(Disc Mode)
• Nawet jeśli wybierzesz „MD” jako
Po włożeniu do urządzenia 60/74/80minutowej standardowej (czystej)
płyty można użyć tej funkcji w celu
określenia, czy płyta będzie
wykorzystywana w trybie Hi-MD, czy
w trybie MD. Jeżeli nagrywanie będzie
wykonywane bez użycia komputera,
należy dla opcji „Disc Mode” ustawić
wartość „Hi-MD”. Jesli dla opcji „Disc
Mode” zostało wybrane ustawienie
„MD”, nagrywanie nie jest możliwe.
Aby można było używać płyty
nagranej za pomocą tej nagrywarki w
innym urządzeniu, które nie obsługuje
trybu Hi-MD, należy dla opcji „Disc
Mode” wybrać ustawienie „MD” i
wykorzystać komputer do nagrywania
w trybie MD (szczegółowe informacje
można znaleźć w sekcji „Obsługa
oprogramowania”).
ustawienie parametru „Disc Mode”,
trybem pracy może być tylko „Hi-MD”
gdy używana jest płyta Hi-MD
o pojemności 1GB.
• Dla 60/74/80-minutowej czystej płyty
standardowej używany jest tryb pracy
rekordera ustawiony w menu „Disc Mode”
nawet wtedy, gdy w programie SonicStage
wybrano inny tryb pracy lub gdy na
wyświetlaczu pojawiła się informacja
o innym trybie pracy po sformatowaniu
płyty przez oprogramowanie SonicStage.
5-funkcyjny przycisk sterujący (NENT)
MENU
Pokrętło
jog
1
Wejdź do menu i wybierz kolejno:
„Option” - „Disc Mode”.
2
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
opcję „Hi-MD” (ustawienie
fabryczne) lub „MD” i naciśnij
przycisk NENT, aby wprowadzić
wybrane ustawienie.
60
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Right
01PL020REG.book Page 61 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Regulacja kontrastu
okienka wyświetlacza
(Regulacja kontrastu)
Zmiana kierunku
przewijania treści
wyświetlacza
Kontrast okienka wyświetlacza można
regulować.
Obrót pokrętła jog w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara
powoduje przewijanie treści
wyświetlacza w dół. Jest to ustawienie
fabryczne. Ustawienie fabryczne
można zmienić, aby przewijać treść
wyświetlacza w przeciwnym kierunku.
5-funkcyjny przycisk sterujący (NENT)
5-funkcyjny przycisk sterujący (NENT)
MENU
1
2
Pokrętło
jog
Gdy rekorder znajduje się w trybie
zatrzymania, wejdź do menu
i wybierz kolejno: „Option” „Contrast”.
Obróć pokrętło jog, aby
wyregulować kontrast, a następnie
naciśnij NENT, aby wprowadzić
wybor.
MENU
Pokrętło
jog
1
Wejdź do menu i wybierz kolejno:
„Option” - „Jog Dial”.
2
Obróć pokrętło jog, aby wybrać
opcję „Reverse” i naciśnij przycisk
NENT, aby wprowadzić wybrane
ustawienie.
Aby przywrócić normalne
ustawienie
Wybierz „Default” w czynności 2.
61
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:L0-Left
01PL020REG.book Page 62 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Używanie rekordera z komputerem
Co można zrobić dzięki
połączeniu z komputerem
Aby można było używać rekordera
podłączonego do komputera, należy
zainstalować oprogramowanie
z dostarczonej płyty CD-ROM.
Szczegółowe informacje na temat
procedury instalacji można znaleźć
w sekcji „Obsługa oprogramowania”.
W przypadku korzystania
z dostarczonego oprogramowania
Szczegółowe wyjaśnienia można
znaleźć w sekcji „Obsługa
oprogramowania” lub w pomocy
elektronicznej.
• Transfer danych audio między
komputerem a rekorderem
Dostarczone oprogramowanie
SonicStage umożliwia przenoszenie
danych audio między rekorderem
a komputerem. Po włożeniu do
rekordera płyty używanej w trybie
Hi-MD można przenieść do
komputera utwory nagrane
z odtwarzacza CD.
• Nagrywanie bezpośrednio z płyty
CD na płytę MD
Dostarczone oprogramowanie MD
Simple Burner umożliwia nagranie
zawartości płyty CD znajdującej się
w napędzie CD komputera
bezpośrednio na płycie umieszczonej
w rekorderze.
W przypadku wykorzystania
rekordera jako przenośnej pamięci
masowej
Jeżeli do urządzenia zostanie włożona
płyta wykorzystywana w trybie HiMD, pojawia się ono w Eksploratorze
Windows jako dysk zewnętrzny, co
umożliwia przeniesienie danych nie
będących danymi dźwiękowymi, takich
jak pliki tekstowe i obrazy.
Szczegółowe informacje można
znaleźć w sekcji „Przechowywanie na
płycie danych, które nie są danymi
audio” (strona 64).
z
Jeżeli pliki dźwiękowe są odtwarzane za
pomocą oprogramowania, to po włożeniu
płyty wykorzystywanej w trybie Hi-MD
dźwięk emitowany jest z głośników
komputera, a po włożeniu płyty
wykorzystywanej w trybie MD dźwięk
emitowany jest ze słuchawek podłączonych
do urządzenia.
Podłączanie rekordera do
komputera
Gdy podłączasz przewód USB
bezpośrednio do gniazda USB
rekordera, zasilanie jest dostarczane
z portu USB komputera (za
pośrednictwem magistrali). Pozwala to
na korzystanie z rekordera bez
akumulatorów czy baterii.
Uwaga
Podczas pracy w systemieWindows ME lub
Windows 98SE
• Jeśli urządzenie zostanie podłączone do
komputera, a tryb płyty będzie ustawiony
na „Hi-MD” (ustawienie fabryczne), a
następnie zostanie włożona 60/74/80minutowa standardowa płyta, tryb pracy dla
tej płyty może się automatycznie zmienić na
Hi-MD nawet przed wykonaniem
jakichkolwiek nagrań.
• Po odłączeniu przewodu USB na ekranie
komputera jest wyświetlany komunikat
„Unsafe Removal of Device”. Nie oznacza
to problemu. Należy po prostu kliknąć
przycisk „OK”, aby komunikat zniknął.
62
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Right
01PL020REG.book Page 63 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
W przypadku odłączania przewodu
USB od komputera lub
wyjmowania płyty z rekordera
Należy odłączyć rekorder/wyjąć płytę
w opisany poniżej sposób.
W przeciwnym razie może nastąpić
uszkodzenie danych.
Komputer
Do portu USB
1
Upewnij się, że na ekranie
urządzenia nie jest wyświetlany
wskaźnik „REC”.
2
Naciśnij x na rekorderze.
Na wyświetlaczu pojawi się
„EJECT DISC OK”.
W zależności od warunków,
pojawienie się na wyświetlaczu
„EJECT DISC OK” może zająć
trochę czasu.
3
Odłącz przewód USB od
komputera lub wyjmij płytę
z rekordera.
Przewód USB
Do gniazda przewodu
połączeniowego USB
1
Włóż do rekordera płytę do
nagrywania.
2
Wykonaj następujące połączenia.
1 Podłącz przewód USB do
rekordera i do komputera.
2 Upewnij się, że rekorder znajduje
się w trybie zatrzymania,
a przełącznik HOLD jest
zwolniony.
3
Sprawdź połączenia.
Jeśli połączenia zostały wykonane
prawidłowo, na wyświetlaczu
pojawi się „PC – –MD”.
ciąg dalszy
63
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Left
01PL020REG.book Page 64 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Uwagi
• Gdy rekorder jest używany w połączeniu
z komputerem, zaleca się włożyć nową
baterię alkaliczną jako zabezpieczenie na
wypadek braku zasilania, rozłączenia
przewodu USB lub innych
nieprzewidzianych okoliczności. Nie
odpowiadamy za rezultaty w razie błędu
w obsłudze, błędu transferu lub zniszczenia
danych audio na skutek nieprzewidzianych
zdarzeń.
• Po odłączeniu przewodu USB od
rekordera należy odczekać co najmniej
2 sekundy przed ponownym
podłączeniem.
• Podczas nagrywania rekorder należy
umieścić w stabilnym, pozbawionym drgań
miejscu.
• Nie należy podłączać rekordera do
komputera podczas nagrywania lub
odtwarzania.
• Jeśli podczas podłączania rekordera
komputer przejdzie w tryb wstrzymania,
uśpienia lub hibernacji, system może
działać nieprawidłowo. Należy wykluczyć
możliwość zmiany trybu na tryb
wstrzymania, uśpienia lub hibernacji.
• Nie należy łączyć rekordera z komputerem
za pośrednictwem koncentratora USB.
• Gdy urządzenie jest podłączone do
komputera, jest ono zasilane z portu USB
komputera. Jeżeli komputer (na przykład
laptop) jest zasilany z akumulatora, takie
połączenie może spowodować
rozładowanie akumulatora komputera.
Dlatego zalecane jest zasilanie komputera
za pomocą zasilacza sieciowego.
• Nie gwarantujemy bezproblemowego
działania na wszystkich komputerach,
które spełniają wymagania systemowe.
Przechowywanie na płycie
danych, które nie są
danymi audio
Jeśli do komputera zostanie
podłączony rekorder z włożoną płytą
w trybie Hi-MD, płyta zostanie
rozpoznana przez program Windows
Explorer jako pamięć masowa, co
pozwoli zapisywać na niej dane, które
nie są danymi audio, takie jak tekst lub
obraz.
Informacje na temat pojemności
poszczególnych płyt można znaleźć na
następnej stronie.
Po włożeniu do rekordera płyty
w trybie Hi-MD i wykonaniu
połączenia z komputerem, rekorder
zostanie rozpoznany jako urządzenie
zewnętrzne, a zawartość płyty będzie
można przeglądać w programie
Windows Explorer. Rekordera można
używać w taki sam sposób, jak innych
urządzeń.
Uwagi
• Gdy aktywne jest oprogramowanie
SonicStage, rekorder nie jest
rozpoznawany jako pamięć masowa.
• Jeśli płyta jest formatowana przy użyciu
komputera, należy użyć do tego celu
oprogramowania SonicStage.
• Nie należy usuwać folderu zarządzania
plikami (folder HMDHIFI i plik
Hi-MD.IND) w programie Windows
Explorer.
64
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Right
01PL020REG.book Page 65 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Wolne miejsce na poszczególnych płytach (sformatowanych za pomocą
rekordera/oprogramowania SonicStage)
Typ płyty
Całkowity rozmiar
Obszar zarządzania Wolne miejsce
płytą1)2)
60-minutowa
płyta
standardowa
219 MB
(229 965 824 bajtów)
832 KB
(851 968 bajtów)
218 MB
(229 113 856 bajtów)
74-minutowa
płyta
standardowa
270 MB
(283 312 128 bajtów)
832 KB
(851 968 bajtów)
269 MB
(282 460 160 bajtów)
80-minutowa
płyta
standardowa
291 MB
(305 856 512 bajtów)
832 KB
(851 968 bajtów)
290 MB
(305 004 544 bajtów)
Płyta Hi-MD o
964 MB
832 KB
pojemnosci 1 GB (1 011 613 696 bajtów) (851 968 bajtów)
963 MB
(1 010 761 728 bajtów)
1) Miejsce
używane do zarządzania plikami na płycie.
przestrzeni na dysku służącej zarządzaniu zmienia się w zależności od warunków
pracy komputera oraz innych czynników. Z tego względu rzeczywista ilość miejsca do
wykorzystania może być mniejsza niż pokazywana w Eksploratorze Windows.
2) Wielkość
65
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:L0-Left
01PL020REG.book Page 66 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Informacje dodatkowe
Słuchawki
Środki ostrożności
Bezpieczeństwo na drodze
Bezpieczeństwo
Nie należy wkładać żadnych przedmiotów
do gniazda DC IN 3V. (Zasilacz sieciowy
jest opcjonalnym elementem wyposażenia.)
źródła zasilania
• Należy używać zasilania sieciowego lub
baterii LR6 (AA).
• Jeżeli rekorder nie będzie używany przez
dłuższy czas, należy odłączyć zasilanie.
Nadmierne nagrzewanie się
rekordera
Nie należy używać słuchawek podczas
prowadzenia samochodu, jazdy na rowerze
lub kierowania jakimkolwiek pojazdem
zmotoryzowanym. Może to spowodować
zagrożenie w ruchu ulicznym, a ponadto
w wielu krajach traktowane jest jako
wykroczenie. Potencjalnie niebezpieczne
jest również słuchanie muzyki z rekordera
przy dużej głośności, szczególnie na
przejściach dla pieszych. W sytuacjach
potencjalnie niebezpiecznych należy
zachować szczególną ostrożność przy
korzystaniu z rekordera lub wyłączyć go.
Ochrona słuchu
Rekorder może nagrzać się nadmiernie,
jeżeli używany jest przez dłuższy czas. Nie
oznacza to jednak awarii.
Instalacja
• Jeśli rekorder jest używany w miejscu
narażonym na działanie ładunków
elektrostatycznych lub zakłóceń
elektromagnetycznych, nagranie może nie
zostać przeprowadzone prawidłowo lub
może nastąpić utrata nagranych danych.
W przypadku przeprowadzania operacji
transferu w takim miejscu może nastąpić
utrata autoryzacji transferu.
• Nie należy używać rekordera w miejscach,
gdzie będzie on wystawiony na ostre
światło, ekstremalne temperatury, wilgoć
i drgania.
• Nigdy nie należy owijać rekordera
w jakikolwiek materiał, jeżeli używany jest
on z zasilaczem (nie znajduje się
w zestawie). Nagromadzenie się ciepła
może spowodować nieprawidłowe
działanie lub uszkodzenie rekordera.
Należy unikać słuchania muzyki przez
słuchawki przy dużej głośności.
Laryngolodzy przestrzegają przed ciągłym,
głośnym i długim słuchaniem muzyki.
W przypadku stwierdzenia wrażenia
„dzwonienia w uszach” należy zmniejszyć
natężenie dźwięku lub wyłączyć rekorder.
Troska o innych
Przy korzystaniu z rekordera należy ustawiać
głośność na umiarkowanym poziomie.
Pozwoli to usłyszeć dźwięki dobiegające
z otoczenia i nie będzie to przeszkadzać
innym osobom znajdującym się w pobliżu.
MiniDisc
• Podczas przenoszenia i przechowywania,
płyta MiniDisc powinna znajdować się
w pudełku.
• Nie należy otwierać na siłę osłony płyty.
• Nie należy umieszczać płyty w miejscach,
gdzie wystawiona jest na działanie światła,
wysokich lub niskich temperatur, wilgoci
lub kurzu.
• Dostarczoną etykietę płyty należy umieścić
na płycie wyłącznie w przeznaczonym do
tego miejscu. Nie należy przyklejać jej na
żadnej innej powierzchni płyty.
66
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Right
01PL020REG.book Page 67 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Czyszczenie
Zabezpieczenie nagranej płyty
• Obudowę rekordera należy czyścić miękką
Aby chronić płytę przed nagrywaniem,
należy przesunąć do pozycji otwartej
zabezpieczenie znajdujące się z boku płyty.
W tym położeniu nie można nagrywać na
płycie. Aby ponownie nagrywać, należy
z powrotem przesunąć zabezpieczenie tak,
aby było widoczne.
szmatką lekko zwilżoną wodą lub
łagodnym detergentem. Nie należy używać
materiałów ściernych, proszku do
szorowania lub substancji takich, jak
alkohol czy benzen, ponieważ mogą one
zmatowić wykończenie obudowy.
• Płytę należy wycierać miękką, suchą
szmatką w celu usunięcia zabrudzeń.
• Kurz na soczewkach może spowodować
nieprawidłowe działanie urządzenia.
Dlatego też należy pamiętać o zamykaniu
kieszeni po włożeniu lub wyjęciu płyty.
• Aby uzyskać najwyższą jakość dźwięku, do
wycierania wtyków i słuchawek należy
używać suchej szmatki. Zabrudzone wtyki
mogą powodować zniekształcenia
i przerywanie dźwięku.
Zabe
Tył płyty
Nagrany materiał jest
zabezpieczony.
Bateria
Niewłaściwe użytkowanie baterii może
doprowadzić do wycieku płynu z baterii lub
do wybuchu baterii. Aby zapobiec takim
zdarzeniom, należy zachować następujące
środki ostrożności:
• Należy właściwie ustawić bieguny
baterii + i –.
• Jeżeli rekorder nie będzie używany przez
dłuższy czas, należy pamiętać o wyjęciu
baterii.
• Jeżeli nastąpił wyciek baterii, przed
włożeniem nowych należy dokładnie
i ostrożnie wytrzeć wnętrze komory na
baterie.
Nagrany materiał nie jest
zabezpieczony.
W przypadku jakichkolwiek pytań, lub
problemów związanych z rekorderem,
prosimy skontaktować się z najbliższym
sprzedawcą firmy Sony. (Jeżeli problem
pojawił się podczas gdy płyta znajdowała się
w rekorderze, zalecamy pozostawienie płyty
w urządzeniu i udanie się do sprzedawcy
Sony. Umożliwi to lepsze zapoznanie się
z przyczyną usterki.)
Hałas mechaniczny
Podczas działania rekorder emituje hałas
mechaniczny powodowany przez system
oszczędzania energii; nie jest to wskazaniem
jego nieprawidłowej pracy.
67
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Left
01PL020REG.book Page 68 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
System modulacji
Parametry techniczne
Hi-MD:
1-7RLL (Run Length Limited)/PRML
(Partial Response Maximum Likelihood)
MD:
EFM (Eight to Fourteen Modulation)
System odtwarzania dźwięku
Cyfrowy system dźwięku MiniDisc
Właściwości diody laserowej
Materiał: GaAlAs
Długość fali: λ = 790 nm
Czas trwania emisji: ciągła
Moc lasera: poniżej 44,6 µW
(Moc jest wartością zmierzoną w odległości
200 mm od powierzchni soczewki w bloku
czytnika optycznego, przy szczelinie 7 mm.)
Czas nagrywania i odtwarzania
Patrz „Lista czasów nagrywania dla
poszczególnych płyt” (strona 86)
Pasmo przenoszenia
Od 20 do 20 000 Hz ±3 dB
Wejścia
LINE IN (OPTICAL)1):
gniazdo stereofoniczne mini dla wejścia
analogowego (minimalny poziom
wejściowy 49 mV)
gniazdo optyczne (cyfrowe) mini dla
wejścia optycznego (cyfrowego)
Wyjścia
Obroty
i: gniazdo mini stereo
Od 350 obr./min do 3 000 obr./min (CLV)
Moc maksymalna (prąd stały)
Korekta błędów
Słuchawki:
2,8 mW + 2,8 mW (16 Ω) (modele
europejskie)
5 mW + 5 mW (16 Ω) (pozostałe modele)
Hi-MD:
LDC (Long Distance Code)/BIS (Burst
Indicator Subcode)
MD:
ACIRC (Advanced Cross Interleave Reed
Solomon Code)
Częstotliwość próbkowania
Wymagane parametry zasilania
Jedna bateria alkaliczna LR6 (AA)
Zasilacz sieciowy prądu stałego DC IN 3V
Temperatura pracy
44,1 kHz
Od +5°C do +35°C
Przetwornik częstotliwości
próbkowania
Czas eksploatacji baterii2)
Wejście optyczne (cyfrowe): 32 kHz/44,1
kHz/48 kHz
Formaty plików dźwiękowych
obsługiwane przez urządzenie
Nagrywanie:
Linear PCM (44,1 kHz/16 bitów)
ATRAC3plus (Adaptive TRansform
Acoustic Coding 3 plus) (Hi-SP/Hi-LP)
Odtwarzanie:
Linear PCM
ATRAC3plus
ATRAC3
ATRAC
MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3/
częstotliwość próbkowania 44,1 kHz/
szybkość transmisji 32 - 320 kb/s (stała/
zmienna szybkość transmisji))
Patrz „Czas pracy baterii” (strona 17)
Wymiary
Ok. 83,6 × 29,5 × 77,0 mm (szer./wys./głęb.)
(bez wystających części i regulatorów)
Masa
Ok. 107 g (tylko rekorder)
1)Gniazdo
LINE IN (OPTICAL) służy do
podłączenia przewodu cyfrowego
(optycznego) lub przewodu liniowego
(analogowego).
2)Wartość zmierzona według standardu
JEITA.
Wszystkie produkty powinny posiadać
oznaczenia patentów USA i zagranicznych,
na których zastosowanie firma Dolby
Laboratories udzieliła licencji.
Budowa i dane techniczne mogą ulec
zmianie bez uprzedzenia.
68
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Right
01PL020REG.book Page 69 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Akcesoria opcjonalne
Zasilacz sieciowy
AC-ES3010K (modele singapurskie,
australijskie i nowozelandzkie)
AC-E30HG (pozostałe modele)
Przewód optyczny
POC-15B, POC-15AB
Przewód liniowy
RK-G129, RK-G136
Słuchawki stereofoniczne serii MDR*
Aktywne kolumny serii SRS
Płyty MD z możliwością nagrywania, serii
MDW
Płyta Hi-MD z możliwością nagrywania
HMD1G
Państwa dostawca może nie być w stanie
dostarczyć niektórych z wyżej
wymienionych akcesoriów. Szczegółowe
informacje na ten temat można uzyskać
bezpośrednio u dostawcy w danym kraju.
∗ W przypadku korzystania
z opcjonalnych słuchawek stosować
wyłącznie słuchawki wyposażone we
wtyki stereofoniczne mini. Nie można
używać słuchawek z wtykami mikro.
69
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:L0-Left
01PL020REG.book Page 70 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Rozwiązywanie problemów i objaśnienia
Rozwiązywanie problemów
Jeśli w trakcie działania rekordera wystąpi problem, przed skonsultowaniem się
z najbliższym sprzedawcą produktów firmy Sony należy wykonać opisane poniżej
czynności. W przypadku pojawienia się jakiegokolwiek komunikatu zalecane jest
jego zanotowanie.
1
2
Sprawdź, czy problem został opisany w sekcji „Rozwiązywanie problemów”
(strona 70).
Spróbuj także znaleźć rozwiązanie problemu w sekcji „Komunikaty” (strona 79).
Jeśli po wykonaniu czynności 1 nadal nie można rozwiązać problemu, skonsultuj
się z najbliższym sprzedawcą produktów firmy Sony.
Podczas nagrywania
Objawy
Przyczyna/Rozwiązanie
Pojawi się komunikat
„NotENOUGH
POWER TO REC”
i nie można
przeprowadzić
nagrywania na płycie
Hi-MD o pojemności
1 GB.
• Podczas korzystania z płyty Hi-MD o pojemności 1 GB nie
można przeprowadzić nagrywania, nawet jeśli w trybie
zatrzymania lub odtwarzania wskaźnik baterii pokazuje
wystarczająco dużo mocy. Dzieje się tak, ponieważ rekorder
jest wyposażony w mechanizm, który uniemożliwia
nagrywanie, gdy poziom naładowania akumulatora zostaje
przezeń oceniony jako niewystarczający z powodu dużego
zużycia energii przy nagrywaniu na płycie Hi-MD
o pojemności 1 GB.
, Włóż nową baterię alkaliczną lub podłącz zasilacz
sieciowy (nie znajduje się w zestawie) do rekordera.
Rekorder podaje, że
pozostały czas
nagrywania wynosi
„–00:00” podczas gdy
ilość wolnego miejsca
na płycie wynosi
2.0MB.
• Jest to jedno z ograniczeń systemu. 2.0MB to miejsce
stanowiące obszar zarezerwowany.
Rekorder zawsze
tworzy nową grupę
podczas nagrywania.
• Nagrywanie grupowe („
:REC”) jest ustawione na „
REC On”. (Nie można zastępować utworów).
, Ustaw nagrywanie grupowe na „
:REC Off”
(strona 34).
Nie można nagrać
pierwszych kilku
sekund utworu.
• Jeśli nagrywanie zostanie rozpoczęte, gdy wskaźnik płyty się
obraca, dane pierwszych kilku sekund pierwszego utworu nie
zostaną nagrane.
, Przed rozpoczęciem nagrywania zaczekaj, aż wskaźnik
płyty przestanie się obracać.
:
70
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Right
01PL020REG.book Page 71 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Objawy
Przyczyna/Rozwiązanie
Nie można
prawidłowo wykonać
nagrania.
• Próbowano nagrywać w trybie MD na tym urządzeniu.
, Do nagrywania bezpośrednio na tym urządzeniu, bez
korzystania z komputera, można używać wyłącznie trybu
Hi-MD. Aby nagrywać w trybie MD, podłącz nagrywarkę
do komputera i skorzystaj z dostarczonego
oprogramowania (strony 19 i 27).
• Nieprawidłowo podłączone źródła dźwięku.
, Odłącz źródła dźwięku i podłącz je ponownie (strony 18 i 30).
• Z odtwarzacza CD nie dochodzi żaden sygnał.
, Podczas przegrywania w systemie cyfrowym
z przenośnego odtwarzacza CD, użyj zasilacza sieciowego
i wyłącz funkcję antywstrzasową (np. ESP) odtwarzacza
CD.
• Nagranie analogowe zostało wykonane z użyciem przewodu
z tłumikiem.
, Użyj przewodu bez tłumika.
• Poziom głośności nagrywania jest zbyt niski, aby można było
nagrywać (w przypadku ręcznej regulacji poziomu
nagrywania).
, Ustaw rekorder w trybie pauzy i wyreguluj poziom
nagrywania (strona 31).
• Rekorder jest podłączony do komputera.
, Na czas nagrywania odłącz rekorder od komputera.
• Podczas nagrywania zostały odłączone źródła zasilania lub
wystąpiła przerwa w dostawie prądu.
, Nagranie na płycie nie zostanie zrealizowane.
Przeprowadź ponowne nagrywanie.
• Została włożona płyta nagrana fabrycznie.
, Wymień ją na płytę do nagrywania.
• Jeśli pozostały czas nagrywania na płycie wynosi najwyżej
48 sekund, nagrywanie może nie zostać wykonane (pojawia
się wskaźnik „DISC FULL”).
, Wymień płytę.
Po zakończeniu
• Kieszeni nie można otworzyć do momentu zniknięcia
nagrywania nie można
„SYSTEM FILE WRITING” z wyświetlacza.
otworzyć kieszeni.
Przed osiągnięciem
maksymalnego czasu
nagrywania na płycie,
pojawia się „TRACK
FULL” i nie można
nagrywać.
• Wynika to z ograniczeń systemu MiniDisc. Jeżeli na płycie
nagrano 2 047 utworów (na płycie używanej w trybie Hi-MD),
niezależnie od całkowitego czasu nagrania wyświetlany jest
komunikat „TRACK FULL”. Na płycie nie można nagrać
więcej niż 2 047 utworów.
, Aby kontynuować nagrywanie, należy skasować
niepotrzebne nagrania.
Pozostały czas
nagrania nie wzrasta
pomimo skasowania
dużej liczby krótkich
utworów.
• Wynika to z ograniczeń systemu MiniDisc (tylko w trybie
MD). Utwory o długości mniejszej niż 12 sekund (w trybie
SP), 24 sekundy (w trybie LP2 lub monofonicznym) lub
48 sekund (w trybie LP4) nie są uwzględniane, dlatego
skasowanie ich może nie doprowadzić do wydłużenia czasu
nagrywania.
71
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Left
01PL020REG.book Page 72 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Objawy
Przyczyna/Rozwiązanie
Całkowity czas
• Jest to spowodowane ograniczeniami systemu MiniDisc (tylko
nagrywania i pozostały
w trybie MD). Zwykle nagrywanie utworów jest wykonywane
czas nagrywania na
w minimalnych jednostkach okolo 2 sekund (w trybie SP),
płycie mogą nie
4 sekund (w trybie LP2 lub monofonicznym) lub 8 sekund (w
równać się
trybie LP4). Kiedy nagrywanie zostaje zatrzymane, ostatnią
maksymalnemu
jednostką zastosowaną w nagraniu jest zawsze minimalna
czasowi nagrywania
jednostka 2 sekund, 4 sekund lub 8 sekund, pomimo iż
(60, 74 lub 80 minut).
rzeczywiste nagranie jest krótsze. Podobnie dzieje się, kiedy
nagrywanie zostaje wznowione po zatrzymaniu: rekorder
automatycznie wstawia 2-, 4- lub 8-sekundowe puste miejsce
przed kolejnym nagraniem. (Zapobiega to przypadkowemu
skasowaniu poprzedniego utworu, kiedy rozpoczyna się nowe
nagranie.) W związku z tym faktyczny czas nagrywania
zmniejsza się po każdym zatrzymaniu nagrywania o
maksymalnie 6 sekund, 12 sekund lub 24 sekundy.
„TRACK FULL”
pojawia się, zanim
płyta osiągnie
maksymalną ilość
utworów lub
maksymalny czas
nagrania.
• Jest to spowodowane ograniczeniami systemu MiniDisc.
Powtarzające się operacje nagrywania i kasowania mogą
spowodować fragmentację i rozproszenie danych. Chociaż
dane te mogą być odczytane, każdy fragment liczony jest jako
odrębny utwór. W takim wypadku liczba utworów może
osiągnąć 2 047 (na płycie używanej w trybie Hi-MD) i dalsze
nagrywanie nie będzie możliwe.
, Aby kontynuować nagrywanie, należy skasować
niepotrzebne nagrania.
Podczas odtwarzania
Objawy
Przyczyna/Rozwiązanie
Płyta nie jest
odtwarzana
normalnie.
• Wybrane jest odtwarzanie wielokrotne.
, Dla opcji „Repeat play” ustaw wartość „RepeatOff”, aby
wrócić do normalnego trybu odtwarzania (strona 42).
• Został zmieniony tryb odtwarzania.
, Przejdź do głównego lub podrzędnego trybu odtwarzania
i zmień tryb na normalny (strona 37).
Płyta nie jest
odtwarzana od
pierwszego utworu.
• Odtwarzanie zakończyło się przed dojściem do ostatniego
utworu.
, Naciśnij 5-funkcyjny przycisk sterujący (NENT) na
rekorderze przez co najmniej 2 sekundy, aby rozpocząć
odtwarzanie.
Dźwięk przeskakuje
podczas odtwarzania.
• Podczas pracy rekorder narażony jest na ciągłe drgania.
, Umieść rekorder w stabilnym miejscu.
• Bardzo krótki utwór może powodować przeskakiwanie
dźwięku.
, Spróbuj nie tworzyć krótkich utworów.
Dźwięk ma dużo
zakłóceń.
• Silne fale elektromagnetyczne pochodzące z telewizora lub
podobnego urządzenia zakłócają pracę rekordera.
, Przenieś rekorder w miejsce oddalone od źródła fal
elektromagnetycznych.
72
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Right
01PL020REG.book Page 73 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Objawy
Przyczyna/Rozwiązanie
Głośność nagranego
utworu jest niska.
• Utwór został nagrany w trybie analogowym (w trybie
cyfrowym poziom nagrywania jest automatycznie ustawiany
na tym samym poziomie co źródło dźwięku). Możliwe
również, że został użyty przewód z tłumikiem.
, Użyj odpowiedniego przewodu bez tłumika.
• Poziom głośności nagrywania był niski.
, Wyreguluj poziom ręcznie podczas nagrywania
(strona 31).
Nie można zwiększyć
natężenia dźwięku.
• Włączona została funkcja AVLS.
, Wyłącz funkcję AVLS (strona 57).
W słuchawkach nie ma • Wtyk słuchawek nie jest właściwie podłączony.
dźwięku.
, Włóż prawidłowo wtyk słuchawek do gniazda i.
• Wtyczka jest zabrudzona.
, Oczyść wtyczkę.
Nie można odtwarzać
płyty przy użyciu
innego urządzenia
• Urządzenie nie obsługuje trybu Hi-MD.
, Płyty nagrane za pomocą tej nagrywarki można odtwarzać
wyłącznie w urządzeniach obsługujacych tryb Hi-MD.
W edytowanych
utworach niektóre
dźwięki mogą zostać
pominięte w trakcie
operacji szukania.
• Jest to spowodowane ograniczeniami systemu MiniDisc.
Fragmentacja danych może spowodować utratę dźwięków
w trakcie szukania, ponieważ utwory są odtwarzane szybciej
niż przy normalnym odtwarzaniu.
Podczas odtwarzania
utworu nagranego z
magnetofonu
kasetowego lub za
pośrednictwem
wzmacniacza oraz
podczas słuchania
dźwięku
z magnetofonu lub
wzmacniacza nie
słychać dźwięku
prawego kanału.
• Jeśli magnetofon lub wzmacniacz jest podłączony za pomocą
przewodu monofonicznego, dźwięk prawego kanału nie jest
odtwarzany.
, Upewnij się, że używasz stereofonicznego przewodu
połączeniowego. Jeśli jednak podłączone urządzenie jest
monofoniczne, dźwięk prawego kanału nie będzie
odtwarzany nawet po podłączeniu za pomocą przewodu
stereofonicznego.
Urządzenie nie
odtwarza utworów w
formacie MP3.
• Próba odtworzenia utworu w formacie MP3, który nie jest
obsługiwany przez urzadzenie.
, Urządzenie obsługuje jedynie utwory w formacie MP3
(MPEG-1 Audio Layer-3/częstotliwość próbkowania
44,1 kHz), które zostały przeniesione przy użyciu
oprogramowania SonicStage.
Słychać krótkotrwały
szum.
• W związku z zastosowaniem specjalnej technologii cyfrowej
kompresji dźwięku w trybie LP4, w bardzo rzadkich
przypadkach, przy pracy z niektórymi źródłami dźwięku,
może pojawić się chwilowy szum.
73
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Left
01PL020REG.book Page 74 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Podczas edycji
Objawy
Przyczyna/Rozwiązanie
Pojawi się komunikat
„NotENOUGH
POWER TO EDIT” i
nie można
przeprowadzić edycji
na płycie Hi-MD
o pojemności 1 GB.
• Podczas korzystania z płyty Hi-MD o pojemności 1 GB nie
można przeprowadzić edycji, nawet jeśli w trybie zatrzymania
lub odtwarzania wskaźnik baterii pokazuje wystarczająco
dużo mocy. Dzieje się tak, ponieważ rekorder jest wyposażony
w mechanizm, który uniemożliwia edycję, gdy poziom
naładowania akumulatora zostaje przezeń oceniony jako
niewystarczający z powodu dużego zużycia energii przy
nagrywaniu na płycie Hi-MD o pojemności 1GB.
, Włóż nową baterię alkaliczną lub podłącz zasilacz
sieciowy (nie znajduje się w zestawie) do rekordera.
Kieszeń nie otwiera
się.
• Urządzenie zapisuje zawartość operacji edycji. Pokrywa nie
otworzy się, dopóki komunikat „SYSTEM FILE WRITING”
będzie widoczny na wyświetlaczu.
Nie można
przeprowadzić edycji.
• Podczas edycji zostało odłączone źródło zasilania lub
wystąpiła przerwa w dostawie prądu.
, Edycja przeprowadzona do tego momentu nie zostanie
zapisana na płycie. Wykonaj ponownie czynności edycji.
Nie można skasować
danych, które nie są
danymi audio.
• Za pomocą funkcji Erase nie można skasować danych innych
niż audio.
, Sprawdź zawartość płyty podłączając rekorder do
komputera. Jeśli chcesz usunąć jej zawartość, wykonaj
funkcję Format (strona 55).
Nie można łączyć
utworów.
• Jest to spowodowane ograniczeniami systemu MiniDisc. Gdy
utwory są pofragmentowane, a każdy z nich ma niewielką
długość*, łączenie utworów może nie być możliwe.
* Łączenie utworów o następujących długościach może nie być
możliwe.
Tryb Hi-MD
Linear PCM: 9 sekund lub mniej
Hi-SP: 8 sekund lub mniej
Hi-LP: 32 sekundy lub mniej
Tryb MD
SP: 12 sekund lub mniej
LP2 /Monaural: 24 sekundy lub mniej
LP4: 48 sekund lub mniej
• Nie można łączyć utworów nagranych w różnych trybach
nagrywania, np.: utworu nagranego w stereo z utworem
nagranym w mono; ani też nie można łączyć utworu
nagranego w połączeniu cyfrowym z utworem nagranym w
połączeniu analogowym.
Płyta nie może być
edytowana na innym
urządzeniu.
• Urządzenie nie obsługuje trybu Hi-MD.
, Przeprowadź edycję na innym urządzeniu obsługującym
tryb Hi-MD.
74
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Right
01PL020REG.book Page 75 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Podczas korzystania z funkcji grup
Objawy
Przyczyna/Rozwiązanie
Funkcja grup nie
działa.
• Podczas korzystania z płyty, która nie zawiera ustawień
grupowych nastąpiła próba wybrania menu związanego z
funkcją grup.
, Użyj płyty z ustawieniem grupowym.
Nie można utworzyć
nowej grupy.
• Jest to spowodowane ograniczeniami systemu MiniDisc (tylko
w trybie MD). Informacje o grupach zostały zapisane w
obszarze, w którym przechowywana jest nazwa płyty. Nazwa
płyty i nazwy utworów zostały nagrane w tym samym
obszarze, który może zawierać maksymalnie około
1 700 znaków. Jeśli laczna liczba przekracza tę wartość, nie
można utworzyć ustawien grupy.
Podczas gdy rekorder jest podłączony do komputera
Objawy
Przyczyna/Rozwiązanie
Rekorder nie jest
rozpoznawany przez
komputer.
• Przewód USB nie jest starannie podłączony.
, Podłącz starannie przewód USB do rekordera i do
komputera.
• Używany jest koncentrator USB.
, Podłącz przewód USB bezpośrednio do portu USB
komputera.
• Wystąpił błąd komunikacji sieciowej.
, Odłącz przewód USB, odczekaj co najmniej 2 sekundy, po
czym podłącz przewód ponownie. Jeśli rekorder nadal nie
jest rozpoznawany, odłącz przewód USB, uruchom
ponownie komputer, a następnie podłącz jeszcze raz
przewód USB.
• Gdy używany jest system Windows 2000 Professional,
komputer został włączony lub uruchomiony ponownie, a
przewód USB był podłączony, a później został odłączony.
, Należy odłączyć przewód USB, uruchomić ponownie
komputer, a następnie podłączyć ponownie przewód USB.
Problem ten można rozwiązać, aktualizując system
operacyjny Windows tak, aby zawierał wszystkie
najnowsze funkcje.
Nawet jeśli rekorder
• Używany jest koncentrator USB.
jest rozpoznawany
, Podłącz przewód USB bezpośrednio do portu USB
przez komputer, to nie
komputera.
działa normalnie.
• Rekorder jest używany w miejscu narażonym na drgania.
, Używaj rekordera w miejscu, które nie jest narażone na
drgania.
75
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Left
01PL020REG.book Page 76 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Objawy
Przyczyna/Rozwiązanie
Nie można używać
rekordera jako
pamięci masowej.
• Aktywne jest oprogramowanie SonicStage lub MD Simple
Burner.
, Zamknij oprogramowanie SonicStage lub MD Simple
Burner.
• Nie włóżono plyty wykorzystywanej w trybie Hi-MD.
, Włóż płytę używaną w trybie Hi-MD. Jako pamięć
masową można stosować wyłącznie płyty używane w
trybie Hi-MD.
Czas odtwarzania
Jest to spowodowane rozbieżnością obliczeń między
przeniesionego
rekorderem a komputerem.
utworu jest inny niż
czas wyświetlany na
monitorze komputera.
Nie można przenieść
utworów, które
wypełniłyby pozostały
czas nagrywania na
płycie.
• Minimalny czas nagrywania na płycie wynosi zwykle 2 sekundy
w trybie SP, 4 sekundy w trybie LP2 i 8 sekund w trybie LP4.
Podczas przenoszenia utworu z komputera rekorder wymaga 2
sekund (albo 4 lub 8 sekund) wolnego miejsca na utwór, nawet
jeśli nagranie jest krótsze niż 2 sekundy (albo 4 lub 8 sekund).
Podczas operacji przenoszenia rekorder wstawia także
2-sekundową (albo 4 -lub 8-sekundową) przerwę między
utworami. Z tego powodu rekorder wymaga dodatkowych
6 sekund (albo 12 lub 24 sekund) dla każdego utworu.
Powoduje to zmniejszenie maksymalnego czasu nagrywania
każdego utworu o 6 sekund (albo 12 lub 24 sekundy) podczas
transferu (tylko w trybie MD).
• Różnica jest spowodowana tym, że do wyświetlania rozmiaru
Rozmiar płyty
na ekranie komputera używany jest system dwójkowy,
wyświetlany na ekranie
natomiast rozmiar przedstawiony na płycie lub innym nośniku
komputera nie jest taki
nagrywania wyrażony jest w systemie dziesiętnym. Aby
sam, jak podany na
uzyskać szczegółowe informacje na temat rozmiaru płyty,
płycie.
patrz strona 65.
Nie można obsługiwać
funkcji rekordera
(pojawia się wskaźnik
„PC – –MD”).
• Funkcji rekordera nie można obsługiwać, gdy podłączony jest
do komputera.
Kieszeń nie otwiera
się.
• Zdarza się to po odłączeniu przewodu USB w trakcie
przesyłania, nagrywania lub edycji danych na komputerze, lub
gdy bateria alkaliczna się wyczerpie.
, Ponownie podłącz do rekordera przewód USB lub włóż
nową baterię alkaliczną i naciśnij x.
76
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Right
01PL020REG.book Page 77 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Pozostałe
Objawy
Wyświetlany jest
komunikat
„Advanced” lub
„Simple”.
Nie można wyświetlić
niektórych pozycji
menu.
Rekorder nie działa
bądź funkcjonuje
nieprawidłowo.
Przyczyna/Rozwiązanie
• Próba wykonania operacji za pomocą menu po raz pierwszy
po zakupie urządzenia (przez naciśnięcie przycisku MENU
przez conajmniej 2 sekundy).
, Należy wybrać tryb menu (strona 57).
• Parametr „Menu Mode” jest ustawiony na „Simple”.
, Ustaw parametr „Menu Mode” na „Advanced”, aby
wyświetlić wszystkie pozycje menu.
• Poziom głośności jest niski.
, Zwiększ głośność.
• Płyta nie została włożona.
, Włóż nagraną płytę.
• Funkcja HOLD jest włączona (po wciśnięciu przycisku na
rekorderze, na wyświetlaczu pojawia się „HOLD”).
, Wyłącz funkcję HOLD, przesuwając suwak HOLD na
rekorderze w kierunku przeciwnym do wskazywanego
przez strzałkę (strony 15, 16).
• Kieszeń nie jest starannie zamknięta.
, Zamknij kieszeń, aż usłyszysz kliknięcie. Następnie
przesuń suwak OPEN, aby otworzyć kieszeń.
• Wewnątrz rekordera nagromadziła się wilgoć (na przykład
gdy nagrywarka została przeniesiona z chłodnego do ciepłego
miejsca).
, Wyjmij płytę i pozostaw nagrywarkę w ciepłym
pomieszczeniu na kilka godżin aż do wyparowania
wilgoci.
• Bateria jest słaba (miga wskaźnik „LOW BATTERY” lub na
wyświetlaczu nie ma żadnych wskaźników).
, Wymień baterię na nową.
• Płyta jest uszkodzona lub nie zawiera właściwych danych
nagrania lub edycji.
, Włóż ponownie płytę. Ponownie nagraj płytę. Jeśli
komunikat o błędzie jest nadal wyświetlany, wymień płytę
na inną.
• Wystąpiła awaria wewnętrzna systemu.
• Podczas pracy rekorder został uderzony lub też otrzymał
nietypowe napięcie zasilania spowodowane wyładowaniami
atmosferycznymi itp.
, Wyłącz i ponownie włącz rekorder według poniższych
wskazówek.
1 Odłącz wszystkie źródła zasilania oraz przewód USB.
2 Pozostaw rekorder na około 30 sekund.
3 Podłącz zasilanie.
Okienko wyświetlacza • Rekorder został odłączony od źródła zasilania.
nie jest w normalnym
, Pozostaw na chwilę rekorder w spokoju lub odłącz źródło
stanie.
zasilania, podłącz je ponownie, a następnie naciśnij
dowolny przycisk.
77
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Left
01PL020REG.book Page 78 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Objawy
Przyczyna/Rozwiązanie
Tryb pracy dla czystej, • W przypadku użycia czystej 60/74/80-minutowej płyty
60/74/80-minutowej
standardowej, tryb pracy rekordera odpowiada ustawieniu
płyty standardowej
trybu pracy w menu „Disc Mode”.
różni się od trybu
, Aby zmienić ustawienie trybu pracy, należy skorzystać z
ustawionego w wyniku
menu „Disc Mode”.
formatowania lub
wybranego
w programie
SonicStage.
78
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Right
01PL020REG.book Page 79 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Komunikaty
Jeśli następujące komunikaty zostaną wyświetlone w okienku wyświetlacza, należy
sprawdzić informacje poniżej.
Komunikat
AVLS NO VOLUME
OPERATION
BLANKDISC
BUSY WAIT A
MOMENT
CANNOT EDIT
CANNOT PLAY
CANNOT RECORD
CANNOT
OPERATE
Znaczenie/Rozwiązanie problemu
• AVLS ma ustawienie „AVLS On”, dlatego nie można
zwiększyć głośności.
, Ustaw AVLS na „AVLS Off” (strona 57).
• W rekorderze znajduje się czysta płyta.
• Rekorder odczytuje informacje o płycie.
• Próba użycia rekordera w trakcie dostępu do zapisanych
danych.
, Poczekaj, aż zniknie ten komunikat (w rzadkich
przypadkach może to potrwać kilka minut).
• Podczas nagrywania wybrano „
: Set”, „
: Release”,
„Move” lub „Erase”.
• Próba skasowania znacznika na początku pierwszego utworu lub
grupy.
• Próba skasowania znacznika początku utworu w celu
połączenia utworów, których rekorder nie może połączyć (na
przykład utwór nagrany w stereo z utworem nagranym w
mono).
• Próba zastąpienia znaczników początku utworu.
• Próba zmiany tytułu zawierającego znaki, których nie można
edytować przy użyciu rekordera.
, Nie można przeprowadzić edycji tytułów, jeśli zawierają
one znaki, których nie można wprowadzić przy użyciu
rekordera.
• Próba odtworzenia utworu podlegającego ograniczeniom
odtwarzania.
• Próba odtworzenia utworu w formacie MP3, który nie jest
obsługiwany przez urządzenie.
, Urządzenie obsługuje jedynie utwory w formacie MP3
(MPEG-1 Audio Layer-3/częstotliwość próbkowania
44,1 kHz), które zostały przeniesione przy użyciu
oprogramowania SonicStage.
• Próba nagrania na plycie, która została już nagrana w trybie
MD.
, Na tym urządzeniu nie można wykonywać dodatkowych
nagrań na płycie, która jest już nagrana w trybie MD.
Jeżeli na takiej płycie mają być wykonane dodatkowe
nagrania, należy podłączyć urządzenie do komputera i
wykorzystać dołączone oprogramowanie.
• Próba naciśnięcia X lub T MARK podczas nagrywania
zsynchronizowanego.
79
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Left
01PL020REG.book Page 80 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Komunikat
CANNOT RECORD
OR PLAY
CANNOT SET
DATA SAVE
DC IN TOO HIGH
DISC FULL
D-L READY
EJECT DISC OK
END
ERROR
ERROR XX
Znaczenie/Rozwiązanie problemu
• Brak danych audio, które można odtwarzać przy użyciu
rekordera.
• Nastąpiło uszkodzenie danych audio lub pliku zarządzania płytą.
, Skasuj całą płytę (strona 53) lub wykonaj funkcję Format
(strona 55).
• Nastąpiła próba wprowadzenia ustawienia „Time Mark”
podczas nagrywania synchronicznego.
• Parametr „REC Level” został wybrany, gdy rekorder nie
znajdował się w trybie pauzy w nagrywaniu.
, Ustaw parametr „REC Level”, gdy rekorder znajduje się
w trybie pauzy w nagrywaniu.
• Próba wprowadzenia następujących ustawień podczas
nagrywania.
— Disc Memory
— Tryb odtwarzania
— Tryb nagrywania
— Wybór „
:REC” w menu
• Rekorder zapisuje informacje w pliku systemowym, takie jak
dane dotyczące nagrywania lub informacje wprowadzone w
trakcie edycji.
, Poczekaj, aż komunikat ten zniknie z wyświetlacza.
• Napięcie źródła zasilania jest zbyt wysokie (nie jest używany
zalecany opcjonalny zasilacz sieciowy).
, Użyj zalecanego (opcjonalnego) zasilacza sieciowego.
• Jeśli pozostały czas nagrywania na płycie wynosi 48 sekund
lub mniej, nagrywanie może nie zostać wykonane.
, Wymień płytę.
• Program MD Simple Burner jest gotowy do nagrania płyty
audio CD na płycie znajdującej się w rekorderze (w trybie
Simple) (patrz „Obsługa oprogramowania”).
• Rekorder zakończył komunikację z komputerem i można
bezpiecznie wyjąć płytę z rekordera lub odłączyć przewód
USB.
• Rekorder osiągnął koniec płyty podczas odtwarzania lub
naciskania >.
• Wystąpiła awaria wewnętrzna systemu.
, Ponownie wykonaj operację wykonując czynności od 1 do
3 z procedury strona 77.
• Wystąpiła awaria wewnętrzna systemu.
, Ponownie wykonaj operację wykonując czynności od 1 do
3 z procedury strona 77. Jeśli komunikat pojawi się
ponownie, udaj się do najbliższego sprzedawcy produktów
Sony.
80
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Right
01PL020REG.book Page 81 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Komunikat
FORMAT ERROR
DISC
Znaczenie/Rozwiązanie problemu
• Została włożona płyta w formacie nieobsługiwanym przez ten
rekorder.
, Należy wlożyć płytę wykorzystywaną w formacie Hi-MD.
• Została włożona płyta sformatowana przy użyciu komputera.
, W przypadku formatowania płyty na komputerze należy
użyć oprogramowania SonicStage.
GROUP FULL
• Nastąpiła próba utworzenia 256 grupy na płycie używanej w
trybie Hi-MD lub 100 grupy na płycie używanej w trybie MD.
, Na płycie można utworzyć maksymalnie 255 grup (w
przypadku płyty używanej w trybie Hi-MD) lub 99 grup (w
przypadku płyty używanej w trybie MD). Liczba grup
powinna wynosić nie więcej niż 255 lub 99.
HOLD
• Rekorder jest zablokowany.
, Przesuń HOLD w kierunku przeciwnym do strzałki, aby
odblokować rekorder (strona 16).
LOW BATTERY
• Bateria jest słaba.
, Wymień baterię (strona 16).
MEMORY OVER
• Próba nagrania w czasie, kiedy rekorder znajdował się w
miejscu narażonym na ciągłe drgania.
, Umieść rekorder w stabilnym miejscu i ponownie
rozpocznij nagrywanie.
NO BOOKMARK
• Zostało wybrane odtwarzanie zakładek bez ustawionych
TRACK
zakładek.
, Ustaw zakładki (strona 40).
NO DIGITAL COPY • Próba kopiowania z płyty, która jest chroniona przez Serial
Copy Management System. Nie wolno wykonywać kopii
cyfrowej w przypadku nagrania, które zostało nagrane w
połączeniu cyfrowym.
, Zastosuj połączenie analogowe (strona 30).
NO DISC
• Próba odtwarzania lub nagrywania bez płyty umieszczonej
w rekorderze.
, Włóż płytę.
NO DISC MEMORY • Próba skasowania ustawienia w pamięci Disc Memory na płycie,
która nie zawiera żadnych ustawień w pamięci Disc Memory
(strona 58).
NO GROUP
• Próba rozbicia grupy na płycie, która nie zawiera grup.
, Włóż płytę z ustawieniami grupowymi.
• Wybrano „
: Erase” w przypadku płyty, która nie zawiera
ustawienia grupowego.
, Nie można skasować grup na płycie, która nie zawiera
grup.
NO INPUT SIGNAL • Rekorder nie mógł wykryć sygnałów cyfrowych na wejściu.
, Upewnij się czy źródło zostało dobrze podłączone
(strona 18).
81
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Left
01PL020REG.book Page 82 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Komunikat
NON GROUPED
TRACK
NotENOUGH
POWER TO EDIT
NotENOUGH
POWER TO REC
NO TRACK
NO TRACK IS
SELECTED
P/B ONLY DISC
PC – –MD
PROTECTED DISC
PUSH STOP
BUTTON
READ ERROR
REC ERROR
Znaczenie/Rozwiązanie problemu
• Gdy rekorder znajdował się w trybie zatrzymania lub
odtwarzania utworu nienależącego do grupy, została wybrana
pozycja „
: Move” lub „
: Erase” albo podjęto próbę
opisania grupy.
, Wybierz utwór znajdujący się w grupie, którą chcesz
edytować, a następnie przeprowadź ponownie czynności
edycji.
• Podjęto próbę edytowania utworów nagranych na płycie
Hi-MD o pojemności 1GB bez zapewnienia odpowiedniego
poziomu zasilania (strona 74).
, Włóż nową baterię alkaliczną lub podłącz zasilacz
sieciowy (nie znajduje się w zestawie) do rekordera.
• Podjęto próbę nagrywania na płycie Hi-MD o pojemności
1GB bez zapewnienia odpowiedniego poziomu zasilania
(strona 70).
, Włóż nową baterię alkaliczną lub podłącz zasilacz
sieciowy (nie znajduje się w zestawie) do rekordera.
• Próba odtworzenia płyty, na której nie zostały nagrane żadne
utwory.
, Włóż nagraną płytę.
• Wybrano „
: Move” lub „
: Erase” albo podjęto próbę
opisania utworu bez wcześniejszego wybrania utworu.
, Wykonaj ponownie czynności edycji po uprzednim
wybraniu żądanego utworu.
• Próba nagrania lub edycji fabrycznie nagranej płyty (P/B
oznacza „playback” – odtwarzanie).
, Włóż płytę do nagrywania.
• Rekorder jest podłączony do komputera.
• Próba nagrywania lub edycji na płycie z zabezpieczeniem w
pozycji ochrony przed nagraniem.
, Przesuń zabezpieczenie (strona 67).
• W czasie zapisywania informacji o płycie za pomocą
specjalnego kabla USB łączącego nagrywarkę z komputerem
nastąpiła próba otwarcia pokrywy przez przesunięcie
przełącznika OPEN lub próba obsługi nagrywarki.
, Operację należy wykonać dopiero po naciśnięciu x i
zniknięciu „SYSTEM FILE WRITING” z wyświetlacza.
• Rekorder nie może prawidłowo odczytać informacji o płycie.
, Włóż ponownie płytę.
• Nagranie nie zostało wykonane prawidłowo.
, Umieść rekorder w miejscu, które nie jest narażone na
drgania i ponownie rozpocznij nagrywanie.
• Płyta jest zabrudzona tłuszczem, odciskami palców, jest
porysowana lub nie jest płytą standardową.
, Spróbuj nagrać ponownie na innej płycie.
82
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Right
01PL020REG.book Page 83 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Komunikat
SYSTEM FILE
WRITING
TEMP OVER REC
STOP
TITLE FULL
TOC DATA ERROR
TRACK FULL
TrkFromPC NO
EDIT
TrkFromPC NO REC
Znaczenie/Rozwiązanie problemu
• Rekorder zapisuje informacje (początek i koniec utworu) z
pamięci na płytę.
, Poczekaj na zakończenie tego procesu. Nie narażaj
odtwarzacza na wstrząsy ani nie odłączaj zasilania.
• Rekorder jest nadmiernie rozgrzany.
, Odczekaj, aż rekorder ostygnie.
• Próba wprowadzenia więcej niż 200 liter w celu nazwania
pojedynczego utworu, grupy lub płyty.
• Próba wprowadzenia łącznie ponad 55 000 liter (w trybie
Hi-MD) lub 1 700 liter (w trybie MD) dla tytułów.
• Rekorder nie może prawidłowo odczytać informacji o płycie.
, Włóż inną płytę.
, Jeśli skasowanie zawartości całej płyty nie stanowi
problemu, zrób to (strona 53).
• Próba nagrania więcej niż 2 047 utworów na płycie w trybie
Hi-MD.
, Usuń niepotrzebne utwory (strona 53).
• Próba połączenia lub podzielenia utworów, które zostały
przeniesione z komputera.
, Nie można połączyć lub podzielić przeniesionych
utworów.
• Podjęto próbę połączenia lub podzielenia utworów, które
zostały nagrane w trybie Hi-MD przy wykorzystaniu
oprogramowania MD Simple Burner.
, Nie możesz łączyć ani dzielić utworów, które zostały
nagrane w trybie Hi-MD przy wykorzystaniu
oprogramowania MD Simple Burner.
• Próba nagrywania w środku chronionego utworu, który został
przeniesiony z komputera.
• Podjęto próbę nagrywania w środku utworu, który został
nagrany w trybie Hi-MD przy wykorzystaniu
oprogramowania MD Simple Burner.
, Nie możesz nagrywać nowego materiału w środku utworu
chronionego lub utworu, który został nagrany w trybie
Hi-MD przy wykorzystaniu oprogramowania MD Simple
Burner.
83
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Left
01PL020REG.book Page 84 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Objaśnienia
Informacje o technologii Hi-MD
„Hi-MD” jest nowym formatem płyt MiniDisc.
Dzięki zastosowaniu nowej technologii kompresji dźwięku ATRAC3plus tryb Hi-MD jest
nowym formatem nagrywania zapewniającym dłuższy czas nagrywania niż zwykłe płyty MD.
Płyty Hi-MD mogą być również używane jako komputerowa pamięć masowa dla danych innych
niż audio, takich jak tekst i obrazy. Urządzenie obsługuje tylko tryb Hi-MD.
Więcej szczegółowych informacji na temat trybu Hi-MD można znaleźć w dostarczonej ulotce
zatytułowanej „Co można zrobić przy użyciu urządzenia Hi-MD Walkman”.
Informacje o technologii ATRAC3plus
ATRAC3plus jest ulepszoną wersją technologii ATRAC3.
W porównaniu z formatem ATRAC3 (wykorzystywanym w trybach nagrywania LP2 i LP4 w
urządzeniach typu MiniDisc), umożliwiającym uzyskanie współczynnika kompresji 10 razy
większego niż na płytach CD, format ATRAC3plus (wykorzystywany przy nagrywaniu w
trybach Hi-SP i Hi-LP) pozwala na osiągnięcie współczynnika kompresji 20 razy większego niż
na płytach CD bez utraty jakości dźwięku.
„Hi-MD mode” i „MD mode”
Niniejsze urządzenie może działać w jednym z dwóch trybów: „Hi-MD mode” oraz „MD mode”.
Tryb działania jest rozpoznawany automatycznie po włożeniu płyty.
• W przypadku użycia płyty Hi-MD o pojemności 1 GB, dostępny jest tylko tryb Hi-MD.
• W przypadku używania standardowych płyt (60/74/80 minut), tryb działania może być
ustawiany w następujący sposób.
Stan plyty
Tryb dzialania
Czysta płyta
Tryb ustawiony w opcji „Disc Mode” w menu.1)
, W czasie nagrywania na urządzeniu dla opcji „Disc
Mode” ustaw wartość „Hi-MD”, aby wybrać tryb
działania „Hi-MD”.
Płyta zawiera material
nagrany w trybie Hi-MD
Hi-MD
Płyta zawiera material
nagrany w trybie MD
MD
, Tego urządzenia nie można wykorzystać do
nagrywania w trybie MD. Nagrywanie w trybie „MD”
jest możliwe w przypadku wykorzystania
dostarczonego z urządzeniem oprogramowania.
1) Informacje
dotyczące ustawień opcji „Disc Mode” można znaleźć w sekcji „Wybór trybu
płyty (Disc Mode)” (strona 60).
Informacje o systemie Linear PCM
Linear PCM jest cyfrowym systemem kodowania dźwięku bez kompresji. Nagrywając w tym
trybie, można uzyskać wysokiej jakości dźwięk porównywalny z dźwiękiem z płyt CD.
84
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Right
01PL020REG.book Page 85 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Znaczenie określenia „cisza”.
Określenie „cisza” opisuje stan rekordera, gdy poziom sygnału na wejściu wynosi ok. 4,8 mV
w przypadku nagrywania sygnału z wejścia analogowego lub poniżej –89 dB w przypadku
nagrywania z wejścia optycznego (cyfrowego), gdzie 0 dB oznacza poziom wysterowania, czyli
maksymalny poziom głośności nagrywania dla płyt MiniDisc.
Informacje o „pliku systemowym”
Plik systemowy jest to miejsce na płycie używane do przechowywania informacji innych niż pliki
audio, na przykład numerów utworów.
Gdyby płyta MiniDisc była książką, plik systemowy odpowiadałby skorowidzowi lub spisowi
treści.
Po każdej operacji, takiej jak nagrywanie, dodawanie lub usuwanie znaczników początku
utworu albo przenoszenie utworów, rekorder zapisuje ponownie plik systemowy. (Gdy rekorder
zapisuje ponownie plik systemowy, na wyświetlaczu pojawia się komunikat „SYSTEM FILE
WRITING”.) Podczas zapisywania informacji o płycie nie należy przenosić rekordera,
potrząsać nim ani odłączać źródła zasilania, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe
nagranie informacji lub utratę zawartości płyty.
85
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Left
01PL020REG.book Page 86 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Lista czasów nagrywania dla poszczególnych płyt
W przypadku użycia płyty w trybie Hi-MD
Podczas nagrywania na
rekorderze
Czas nagrywania1)
Tryb nagry- Codec/
wania na
Szybkość
rekorderze transmisji
Płyta Hi-MD 80-minutowa 74-minutowa 60-minutowa
płyta
o pojemno- płyta
płyta
standardowa standardowa standardowa
ści 1 GB
PCM
Linear PCM/ 1 godz.
1,4 Mb/s
i 34 min
28 min
26 min
21 min
Hi-SP
ATRAC3plus/ 7 godz.
256 kb/s
i 55 min
2 godz.
i 20 min
2 godz.
i 10 min
1 godz.
i 40 min
Hi-LP
ATRAC3plus/ 34 godz.
64 kb/s
10 godz.
i 10 min
9 godz.
i 20 min
7 godz.
i 40 min
Czas nagrywania1)2)
W przypadku transferu
z komputera
Codec/Szybkość
transmisji
Płyta Hi-MD 80-minutowa 74-minutowa 60-minutowa
o pojemno- płyta
płyta
płyta
ści 1 GB
standardowa standardowa standardowa
Linear PCM/1,4 Mb/s
1 godz.
i 34 min
28 min
26 min
21 min
ATRAC3plus/256 kb/s
7 godz.
i 55 min
2 godz.
i 20 min
2 godz.
i 10 min
1 godz.
i 40 min
ATRAC3plus/64 kb/s
34 godz.
10 godz.
i 10 min
9 godz.
i 20 min
7 godz.
i 40 min
ATRAC3plus/48 kb/s
45 godz.
13 godz.
i 30 min
12 godz.
i 30 min
10 godz.
ATRAC3/132 kb/s
16 godz.
i 30 min
4 godz.
i 50 min
4 godz.
i 30 min
3 godz.
i 40 min
ATRAC3/105 kb/s
20 godz.
i 40 min
6 godz.
i 10 min
5 godz.
i 40 min
4 godz.
i 40 min
ATRAC3/66 kb/s
32 godz.
i 40 min
9 godz.
i 50 min
9 godz.
7 godz.
i 20 min
MP3/128 kb/s
17 godz.
5 godz.
4 godz.
i 30 min
3 godz.
i 30 min
1) Czas
2) W
przybliżony
przypadku transferu utworów o długości 4 minut
86
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Right
01PL020REG.book Page 87 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
W przypadku użycia płyty w trybie MD
Na tym urządzeniu nie można nagrywać w trybie MD.
Czas nagrywania1)2)
W przypadku transferu
z komputera
Codec/Szybkość transmisji
80-minutowa
płyta
standardowa
74-minutowa
płyta
standardowa
60-minutowa
płyta
standardowa
60 min
ATRAC(stereo)/292 kb/s
80 min
74 min
ATRAC3/132, 105 kb/s
2 godz. i 40 min
2 godz. i 28 min 2 godz.
ATRAC3/66 kb/s
5 godz. i 20 min
4 godz. i 56 min 4 godz.
1) Czas
2) W
przybliżony
przypadku transferu utworów o długości 4 minut
Informacje o zapisywanych formatach audio
Formaty audio, które mogą być zapisywane za pomocą tej nagrywarki zależą od typu
płyty i metody nagrywania. W niniejszej tabeli podano szczegółowe informacje.
Typ płyty
Metoda
nagrywania
Format
Element wykorzystywany do
odtwarzania
Elementy
obsługujące
format
Hi-MD1)
Płyta Hi-MD
o pojemności
1 GB
60/74/80minutowa
płyta
standardowa
W przypadku
nagrywania na
urządzeniu
Hi-MD
W przypadku
przenoszenia z
komputera
Hi-MD
W przypadku
nagrywania na
urządzeniu
Hi-MD
W przypadku
przenoszenia z
komputera
Hi-MD
Elementy
Element
obsługujące typu MD
format
MDLP2)
MDLP
MD
1) Urządzenia
2) Urzadzenia
audio oznaczone logo
audio oznaczone tylko logo
lub
lub
87
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Left
01PL020REG.book Page 88 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Nagrywanie cyfrowe
Rekorder ten wykorzystuje Serial Copy Management System (System zarządzania
kopiowaniem seryjnym), który pozwala na wykonywanie tylko jednej kopii z oprogramowania
fabrycznego. Możliwe jest kopiowanie tylko płyt nagranych w warunkach domowych poprzez
połączenia analogowe (wyjście liniowe).
Oprogramowanie fabryczne na płytach CD lub MD.
Mikrofon, odtwarzacz płyt, tuner itp. (z analogowymi
gniazdami wyjściowymi).
Nagrywanie analogowe
Nagrywanie cyfrowe
Płyta nagrana w warunkach
domowych
Płyta
Brak
nagrana
nagrywania
w warunkach cyfrowego
domowych
Płyta do
nagrywania
Nagrywanie cyfrowe
Płyta do
nagrywania
Brak
nagrywania
cyfrowego
Płyta do
nagrywania
Ograniczenia dotyczące edycji utworów przeniesionych z komputera
Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby funkcje edycji (tzn.
dodawanie znaczników początku utworu i kasowanie znaczników początku utworu) nie
działały w przypadku utworów, które zostały przeniesione z komputera. Ma to na celu
ochronę przed utratą autoryzacji transferu dla przeniesionych utworów. Aby
przeprowadzić edycję takich utworów, należy najpierw przenieść je do komputera,
a następnie dokonać edycji w komputerze.
Informacje o specyfikacji DSP TYPE-S dla technologii ATRAC/ATRAC3
Niniejszy rekorder obsługuje DSP TYPE-S – specyfikację dla wysokiej jakości odtwarzaczy
MiniDisc firmy Sony wyposażonych w cyfrowe procesory sygnału (DSP). Specyfikacja ta
pozwala rekorderowi na uzyskanie wysokiej jakości dźwięku z utworów nagranych w trybie
MDLP. Ponieważ urządzenie wykorzystuje obsługę standardu DSP TYPE-R, umożliwia
uzyskanie doskonałych rezultatów podczas odtwarzania w trybie SP (normalny tryb stereo).
Funkcja tłumienia drgań (G-PROTECTION)
Funkcję G-PROTECTION opracowano, aby zapewnić lepszą ochronę przed
przeskokami dźwięku niż w przypadku innych odtwarzaczy.
88
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL040OPE.fm]
masterpage:Right
01PL020REG.book Page 89 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Różnica pomiędzy wejściem cyfrowym (optycznym) a analogowym (liniowym)
Gniazdo wejściowe rekordera działa zarówno jako gniazdo cyfrowe, jak i analogowe.
Rekorder należy podłączyć do odtwarzacza CD lub magnetofonu poprzez wejście
cyfrowe (optyczne) lub analogowe (liniowe). Aby nagrywać, patrz „Nagrywanie
płyty” (strona 18), aby nagrywać poprzez wejście cyfrowe (optyczne) oraz
„Nagrywanie z odbiornika TV lub z radia (Nagrywanie analogowe)” (strona 30),
aby nagrywać poprzez wejście analogowe (liniowe).
Różnica
źródło
dźwięku,
które można
podłączyć
Odpowiedni
przewód
Sygnał
źródłowy
Znaczniki
początku
utworu1)
Poziom
głośności
nagranego
dźwięku
Wejście cyfrowe (optyczne)
Urządzenia wyposażone w cyfrowe
(optyczne) gniazdo wyjściowe
(odtwarzacz CD, odtwarzacz DVD itp.)
Przewód optyczny (ze standardowym
wtykiem optycznym lub wtykiem
optycznym mini) (strona 18)
Cyfrowy
Automatycznie zaznaczone
(skopiowane)
• w takich samych miejscach, jak
w źródle (gdy źródłem dźwięku jest
odtwarzacz CD lub MD).
• po 2 sekundach ciszy (strona 85) lub
fragmentu o niskim poziomie
sygnału (ze źródła dźwięku innego
niż CD lub MD).
• gdy rekorder znajduje się w trybie
pauzy (podczas nagrywania
zsynchronizowanego napotkano
3-sekundową przerwę).
Taki sam, jak poziom źródła.
Może być również regulowany ręcznie
(Cyfrowa regulacja poziomu nagrania)
(„Ręczne ustawianie poziomu
głośności nagrywania”, strona 31).
Wejście analogowe (liniowe)
Urządzenia wyposażone
w analogowe (liniowe) gniazdo
wyjściowe (magnetofon
kasetowy, radio, gramofon itp.)
Przewód liniowy (z 2 wtykami
fono lub ze stereofonicznym
wtykiem mini) (strona 30)
Analogowy
Nawet jeżeli podłączone jest
cyfrowe źródło dźwięku (takie
jak odtwarzacz CD), sygnał
przesyłany do rekordera jest
sygnałem analogowym.
Zaznaczone automatycznie
• po 2 sekundach ciszy
(strona 85) lub fragmentu
o niskim poziomie sygnału.
• gdy podczas nagrywania
w rekorderze zostanie
włączona pauza.
Ustawiany automatycznie. Może
być również regulowany ręcznie
(„Ręczne ustawianie poziomu
głośności nagrywania”,
strona 31).
1) Po
zakończeniu nagrywania można skasować niepotrzebne znaczniki. („Łączenie utworów
(Łączenie)”, strona 54).
Uwaga
Znaczniki utworów mogą zostać niewłaściwie skopiowane:
• podczas nagrywania z niektórych odtwarzaczy CD jedno- i wielopłytowych poprzez wejście
cyfrowe (optyczne).
• jeżeli podczas nagrywania poprzez optyczne wejście cyfrowe źródło ustawione jest na losowy
lub zaprogramowany tryb odtwarzania. W takim przypadku należy włączyć odtwarzanie
w trybie normalnym.
• podczas nagrywania audycji z cyfrowo nadawanym dźwiękiem (np. telewizja cyfrowa) poprzez
wejście cyfrowe (optyczne).
89
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
Obsługa oprogramowania
filename[C:\Documents and Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\2593569311MZRH710\01PL
-MZRH710\01PL050GETSS3.0.fm]
masterpage:Left
01PL020REG.book Page 90 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Do czego służy program SonicStage/
MD Simple Burner
Do czego służy program SonicStage
SonicStage umożliwia importowanie do komputera danych audio ze źródeł
muzycznych, takich jak płyty audio CD i Internet, a następnie przesyłanie
zapisanych danych audio z komputera na płytę MD.
Audio CD
MD Walkman
Importowanie
Internet
Przesyłanie
Pliki muzyczne
w formatach MP3,
WAV i WMA*
∗ Nie można przesyłać plików WMA zabezpieczonych przez system ochrony praw autorskich.
Do czego służy program MD Simple Burner
MD Simple Burner umożliwia nagrywanie utworów muzycznych z płyt audio CD
znajdujących się w napędzie CD komputera na urządzenie MD Walkman bez
konieczności wcześniejszego nagrania tych utworów na komputerze.
MD Walkman
Audio CD
90
model name1[MZ-RH710/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\2593569311MZRH710\01PL
-MZRH710\01PL050GETSS3.0.fm]
masterpage:Right
01PL020REG.book Page 91 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Kolejność podstawowych czynności podczas korzystania
z urządzenia MD Walkman
SonicStage
MD Simple Burner
Zapewnienie wymaganego środowiska systemowego (strona 92)
Instalowanie oprogramowania na komputerze (strona 93)
Importowanie danych audio do
komputera (strona 95)
Nagrywanie utworów
muzycznych z płyty audio CD
znajdującej się w napędzie
CD komputera (strona 108)
Przesyłanie danych audio
z komputera (strona 97)
Obsługa oprogramowania
Podłączanie urządzenia MD
Walkman do komputera (patrz
strona 62 w części „Obsługa
rekordera”)
Podłączanie urządzenia MD
Walkman do komputera
(patrz strona 62 w części
„Obsługa rekordera”)
Słuchanie płyty MD
91
model name1[MZ-RH710/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL060OPESS3.0.fm]
masterpage:L0-Left
01PL020REG.book Page 92 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Instalowanie
Zapewnienie wymaganego środowiska systemowego
Wymagania systemowe
Do korzystania z oprogramowania SonicStage Ver. 3.0/MD Simple Burner Ver. 2.0
dla urządzenia MD Walkman jest wymagane następujące środowisko systemowe:
Komputer
IBM PC/AT lub zgodny
• Procesor: Pentium III 450 MHz lub szybszy
• Wolne miejsce na dysku twardym: 200 MB lub więcej (zalecane
1,5GB lub więcej). (Ilość niezbędnego miejsca różni się
w zależności od wersji systemu Windows i liczby plików
muzycznych zapisanych na dysku twardym.)
• Pamięć RAM: 128 MB lub więcej
Inne
• Napęd CD-ROM (z możliwością odtwarzania cyfrowego WDM)
(do nagrywania niezbędny jest napęd CD-R/RW)
• Karta dźwiękowa
• Port USB
System
Zainstalowany fabrycznie:
operacyjny
Windows XP Media Center Edition 2005/Windows XP Media
Center Edition 2004/Windows XP Media Center Edition/
Windows XP Professional/Windows XP Home Edition/
Windows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/
Windows 98 Second Edition
Monitor
High Color (16 bitów) lub lepszy, 800 × 600 pikseli lub więcej
(zalecane 1 024 × 768 lub więcej)
Inne
• Dostęp do Internetu: w celu rejestracji przez Internet,
skorzystania z usług EMD i CDDB
• Zainstalowany program Windows Media Player (wersja 7.0 lub
nowsza) do odtwarzania plików WMA
To oprogramowanie nie będzie działać w następujących środowiskach:
• Systemy operacyjne inne niż wymienione powyżej
• Samodzielnie zbudowane komputery lub systemy operacyjne
• Środowisko będące aktualizacją oryginalnego, fabrycznie zainstalowanego systemu operacyjnego
• Środowisko wielosystemowe
• Środowisko wielomonitorowe
• Macintosh
Uwagi
• Nie zapewniamy bezproblemowego działania na wszystkich komputerach spełniających
wymagania systemowe.
• Formatu NTFS systemu Windows XP/Windows 2000 Professional można używać wyłącznie
przy ustawieniach standardowych (fabrycznych).
• Użytkownicy systemu Windows 2000 Professional przed przystąpieniem do korzystania
z oprogramowania powinni zainstalować dodatek Service Pack 3 lub nowszy.
• Nie zapewniamy bezproblemowego działania na wszystkich komputerach funkcji zawieszenia
lub uśpienia.
92
model name1[MZ-RH710/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL060OPESS3.0.fm]
masterpage:Right
01PL020REG.book Page 93 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Instalowanie oprogramowania na komputerze
Przed zainstalowaniem oprogramowania
• Należy zamknąć wszelkie programy antywirusowe, ponieważ takie
oprogramowanie zazwyczaj pochłania dużo zasobów systemowych.
• Przed użyciem odtwarzacza MD Walkman należy zainstalować oprogramowanie
z dołączonej płyty CD-ROM.
— Już zainstalowane wersje programu OpenMG Jukebox, SonicStage lub Net MD
Simple Burner zostaną zastąpione nowymi. Nowe wersje posiadają wszystkie
funkcje poprzednich, jak również nowe.
— Już zainstalowane wersje programu SonicStage Premium lub SonicStage Simple
Burner mogą być użytkowane wspólnie z nowymi.
— Dane muzyczne zarejestrowane przez starsze wersje programu mogą być
wykorzystywane nawet po zainstalowaniu programu SonicStage. Dla
bezpieczeństwa zaleca się utworzenie kopii zapasowej danych muzycznych.
Aby utworzyć kopię zapasową danych, patrz [Backing Up My Library]
w SonicStage Help.
Metoda zarządzania danymi muzycznymi częściowo różni się od metod
konwencjonalnych. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, patrz
[For Users of Earlier Versions of SonicStage] w SonicStage Help.
• Jeśli urządzenie MD Walkman jest podłączone do komputera za pomocą kabla
USB, przed zainstalowaniem oprogramowania należy odłączyć kabel.
1
Włącz komputer i uruchom system Windows.
2
Włóż dostarczoną płytę CD-ROM do napędu CD-ROM komputera.
Program instalacyjny zostanie uruchomiony automatycznie i pojawi się okno
instalacji.
3
Gdy pojawi się okno [Region Selection], wybierz region, w którym
program SonicStage będzie używany, a następnie kliknij przycisk
[Next].
ciąg dalszy
93
model name1[MZ-RH710/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL060OPESS3.0.fm]
masterpage:Left
01PL020REG.book Page 94 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
4
Kliknij [Install SonicStage and MD Simple Burner], a następnie
postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
Kliknij [Install SonicStage and MD Simple Burner]
Dokładnie przeczytaj instrukcje.
W zależności od regionu przyciski, oprócz [Install SonicStage and MD Simple
Burner], mogą się różnić od tych przedstawionych na ilustracji powyżej.
W zależności od konfiguracji komputera instalacja może potrwać 20 do 30 minut.
Komputer należy ponownie uruchomić dopiero po zakończeniu instalacji.
Czy instalacja się powiodła?
Jeżeli w trakcie instalacji wystąpią jakiekolwiek problemy, patrz „Rozwiązywanie
problemów” (strona 114).
94
model name1[MZ-RH710/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL060OPESS3.0.fm]
masterpage:L0-Right
01PL020REG.book Page 95 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Korzystanie z SonicStage
Importowanie danych audio
W tej części opisano sposób nagrywania i zapisywania danych z płyty audio CD do
katalogu My Library programu SonicStage na twardym dysku komputera.
Importowanym albumom można również przypisać grafikę okładki.
Istnieje możliwość nagrywania lub importowania utworów muzycznych z innych
źródeł, takich jak Internet i dysk twardy komputera. Szczegółowe informacje
znajdują się w SonicStage Help.
Uwagi
• Z programem SonicStage można używać wyłącznie płyt audio CD oznaczonych
.
• W przypadku płyt CD zabezpieczonych przed kopiowaniem nie można zagwarantować
prawidłowego działania oprogramowania.
Sekcja
sterowania
odtwarzaniem
[
Music Source]
Okienko
grafiki
okładki
[CD Info]
[Settings]
1
Uruchom program SonicStage.
Wybierz kolejno: [Start] – [All Programs]*– [SonicStage] – [SonicStage].
∗ [Programs] w przypadku systemów Windows 2000 Professional/Windows Millennium
Edition/Windows 98 Second Edition
Zostanie uruchomiony program SonicStage i pojawi się okno główne.
z
Program SonicStage można również uruchomić przez dwukrotne kliknięcie
programu [SonicStage]) na pulpicie.
2
(ikona
Włóż płytę audio CD, którą chcesz nagrać, do napędu dysków CD
komputera.
ciąg dalszy
95
model name1[MZ-RH710/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL060OPESS3.0.fm]
masterpage:Left
01PL020REG.book Page 96 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
3
Wskaż opcję [ Music Source] u góry ekranu po lewej stronie,
a następnie kliknij [Import a CD].
Okno zmieni się na „Music Source” (Importowanie płyty CD) i wyświetlona
zostanie lista wszystkich utworów na płycie.
4
W razie potrzeby kliknij
chcesz nagrać.
, aby usunąć zaznaczenie ścieżek, których nie
Jeżeli omyłkowo usuniesz zaznaczenie pola, kliknij jeszcze raz, aby przywrócić
zaznaczenie.
Aby zaznaczyć wszystkie pola, kliknij .
Aby usunąć zaznaczenie wszystkich pól, kliknij .
5
W razie potrzeby zmień format i szybkość transmisji danych dla
nagrywania płyty audio CD.
Po kliknięciu [Settings] z prawej strony ekranu, pojawi się okno dialogowe
„CD Importing Format”. W oknie dialogowym zostanie wyświetlona prośba
o wybranie formatu i szybkości transmisji danych podczas nagrywania płyty
audio CD.
6
Kliknij
.
Rozpocznie się nagrywanie utworów wybranych w punkcie 4.
Aby zatrzymać nagrywanie
Kliknij
.
Aby przypisać grafikę okładki do importowanych albumów
Za pomocą Eksploratora Windows odnajdź odpowiedni plik obrazu (plik jpg, gif, bmp)
i przeciągnij go do okienka okładki w sekcji sterowania odtwarzaniem.
z
Podczas używania w trybie Hi-MD urządzenia Hi-MD Walkman wyposażonego w aparat, po
wybraniu albumu, dla którego zarejestrowano szatę graficzną, okładka płyty zostanie przesłana
do urządzenia Hi-MD Walkman razem z albumem. W czasie wykonywania tych czynności
komputer musi być podłączony do Internetu.
96
model name1[MZ-RH710/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL060OPESS3.0.fm]
masterpage:Right
01PL020REG.book Page 97 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Przesyłanie danych audio z komputera do urządzenia
MD Walkman
Dane audio zapisane w katalogu My Library programu SonicStage można przesyłać
do urządzenia MD Walkman nieskończoną liczbę razy.
[Transfer
]
Lista My Library
[Settings]
1
Włóż płytę do urządzenia MD Walkman, a następnie podłącz
urządzenie MD Walkman do komputera.
Do podłączenia urządzenia MD Walkman do komputera użyj kabla USB
przeznaczonego specjalnie dla urządzenia MD Walkman.
Szczegółowe informacje na temat połączeń można znaleźć na stronie 62 w części
„Obsługa rekordera”.
Przed zakończeniem przesyłania nie należy odłączać źródła zasilania ani kabla
USB.
2
Wskaż opcję [Transfer ] u góry ekranu po prawej stronie, a następnie
kliknij [Hi-MD] lub [Net MD].
Okno zmieni się na okno przesyłania (Hi-MD lub Net MD).
3
Na liście My Library z lewej strony ekranu kliknij utwory, które chcesz
przesłać.
Aby przesłać więcej niż jeden utwór, podczas wybierania utworów przytrzymaj
naciśnięty klawisz [Ctrl].
Aby przesłać wszystkie utwory z albumu, kliknij album.
ciąg dalszy
97
model name1[MZ-RH710/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL060OPESS3.0.fm]
masterpage:Left
01PL020REG.book Page 98 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
4
W razie potrzeby zmień tryb przesyłania.
Domyślnie utwory w formacie OpenMG (PCM/ATRAC3/ATRAC3plus) są
przesyłane w tym samym formacie i z tą samą szybkością (przesyłanie normalne).
Jeśli urządzenie podłączone do komputera nie obsługuje powyższego formatu,
format i szybkość transmisji danych zostaną przekształcone na odpowiednie dla
danego urządzenia. W niektórych przypadkach proces ten może zabrać nieco
czasu.
Aby zmienić format i szybkość transmisji danych, należy kliknąć opcję [Settings]
na środku ekranu w celu wyświetlenia okna dialogowego „Transfer Mode
Settings”.
5
Kliknij
.
Rozpocznie się przesyłanie utworów wybranych w punkcie 3.
Aby zatrzymać przesyłanie
Kliknij
.
Aby odtworzyć płytę w urządzeniu Net MD nie obsługującym trybu Hi-MD
Aby odtworzyć przesłane utwory w urządzeniu Net MD Walkman, które nie
obsługuje trybu Hi-MD, jako tryb działania należy wybrać [Net MD] z prawej strony
ekranu po wykonaniu czynności opisanych w punkcie 2. Ten tryb działania można
wybrać tylko w przypadku używania do nagrywania standardowej płyty o czasie
odtwarzania 60/74/80 minut w trybie Hi-MD.
Uwagi
• W następujących przypadkach przesyłanie zakończy się niepowodzeniem i pojawi się
komunikat o błędzie:
—Gdy na płycie nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca.
—Gdy utwór podlega ograniczeniom odtwarzania.
• Podczas przesyłania nie działają funkcje zawieszenia, uśpienia ani hibernacji systemu.
• W zależności od rodzaju tekstu i liczby znaków tekst wprowadzony z programu SonicStage
może nie być wyświetlany na podłączonym odtwarzaczu MD Walkman. Wynika to
z ograniczeń podłączonego odtwarzacza MD Walkman.
z
Podczas używania w trybie Hi-MD Walkman urządzenia Hi-MD Walkman wyposażonego
w aparat, po wybraniu albumu, dla którego zarejestrowano szatę graficzną, okładka płyty
zostanie przesłana do urządzenia Hi-MD Walkman razem z albumem. Grafika okładki nie
zostaje przesłana w przypadku przesyłania pojedynczych utworów.
98
model name1[MZ-RH710/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL060OPESS3.0.fm]
masterpage:Right
01PL020REG.book Page 99 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Przesyłanie z powrotem danych audio z urządzenia
MD Walkman do komputera
[Transfer
Lista My Library
]
Lista utworów na
płycie MD
Przesyłanie z powrotem z urządzenia MD Walkman do
komputera
Dane audio, które zostały przesłane z komputera i zapisane na urządzeniu MD, można
przesłać z powrotem do katalogu My Library programu SonicStage na komputerze.
1
Włóż płytę do urządzenia MD Walkman, a następnie podłącz
urządzenie MD Walkman do komputera.
Do podłączenia urządzenia MD Walkman do komputera użyj kabla USB
przeznaczonego specjalnie dla urządzenia MD Walkman.
Szczegółowe informacje na temat połączeń można znaleźć na stronie 62 w części
„Obsługa rekordera”.
Przed zakończeniem przesyłania nie należy odłączać źródła zasilania ani kabla USB.
2
Wskaż opcję [Transfer ] u góry ekranu po prawej stronie, a następnie
kliknij [Hi-MD] lub [Net MD].
Okno zmieni się na okno przesyłania (Hi-MD lub Net MD).
3
Na liście z prawej strony ekranu (Hi-MD lub Net MD) wskaż utwory,
które chcesz przesłać do komputera.
ciąg dalszy
99
model name1[MZ-RH710/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL060OPESS3.0.fm]
masterpage:Left
01PL020REG.book Page 100 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
4
Kliknij przycisk
na środku ekranu.
Rozpocznie się przesyłanie utworów wybranych w punkcie 3.
Aby zatrzymać przesyłanie
Kliknij
.
Aby zaimportować grafikę okładki do katalogu My Library za pomocą
urządzenia Hi-MD Walkman z aparatem fotograficznym
Podczas używania w trybie Hi-MD urządzenia Hi-MD Walkman wyposażonego w aparat,
można modyfikować okładki dla którejkolwiek grupy przesłanej z katalogu My Library, a także
zarejestrować okładkę dla innej grupy. Okładki można zaimportować do katalogu My Library
na dwa sposoby.
• Włóż płytę ze zaktualizowaną grafiką okładki, a następnie naciśnij przycisk [
Auto Import]
u dołu ekranu po prawej stronie.
Grafika okładki w katalogu My Library zostanie automatycznie zaktualizowana.
• Należy wybrać grupę, dla której ma zostać zaimportowana okładka, klikając tę grupę po
prawej stronie ekranu (strona Hi-MD), wybrać [Import Cover Art] z menu znajdującego się
pod prawym przyciskiem myszy, po czym wybrać album, do którego ma zostać dodana okładka
z okna dialogowego „Select an Album”.
Uwaga
Utworów przesłanych do urządzenia MD Walkman z innego komputera nie można przesłać
z powrotem do katalogu My Library na podłączonym komputerze.
Importowanie utworów nagranych na urządzeniu
Hi-MD Walkman* do komputera
Utwory, które zostały nagrane na urządzeniu Hi-MD Walkman*, można
zaimportować do katalogu My Library programu SonicStage na komputerze tylko raz.
∗ Dotyczy tylko utworów nagranych w trybie Hi-MD
1
Włóż płytę przeznaczoną do nagrywania do urządzenia Hi-MD
Walkman i podłącz urządzenie Hi-MD Walkman do komputera.
2
Wskaż opcję [Transfer
kliknij [Hi-MD].
] u góry ekranu po prawej stronie, a następnie
Okno zmieni się na okno przesyłania (Hi-MD).
100
model name1[MZ-RH710/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL060OPESS3.0.fm]
masterpage:Right
01PL020REG.book Page 101 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
3
Na liście Hi-MD z prawej strony ekranu kliknij utwory, które chcesz
przesłać.
Aby przesłać więcej niż jeden utwór, podczas wybierania utworów przytrzymaj
naciśnięty klawisz [Ctrl].
Aby przesłać wszystkie utwory z grupy, kliknij grupę.
4
Kliknij przycisk
na środku ekranu.
Pojawi się okno dialogowe „Import”.
5
Kliknij [Yes].
Rozpocznie się importowanie utworów wybranych w punkcie 3.
Aby zatrzymać importowanie
Kliknij
.
z
Jeśli płyta Hi-MD zawiera utwory nagrane analogowo, wyświetlone zostanie okno dialogowe
w celu potwierdzenia zapisu takich utworów w formacie WAV. Aby zapisać utwory w postaci
plików muzycznych w formacie WAV, zaznacz pole wyboru obok opcji „Save in WAV format
when importing”, kliknij przycisk Browse (Przeglądaj) i określ folder docelowy, a następnie
kliknij przycisk [OK].
Uwaga
Uwagi
• Nie można importować do komputera utworów nagranych w trybie Net MD (trybie MD) ani
utworów nagranych przy użyciu urządzenia, które nie obsługuje trybu Hi-MD.
• Przed zaimportowaniem do komputera utworów nagranych przy pomocy urządzenia Hi-MD
Walkman, należy kliknąć przycisk [Settings] znajdujący się pośrodku ekranu, aby wyświetlić
okno dialogowe „Transfer Mode Settings”, aby potwierdzić stan pola wyboru [Import settings]
(jest domyślnie zaznaczone) w opcji [Advanced...]. Dalej postępuj zgodnie ze wskazówkami:
— Aby zaimportować utwory do katalogu My Library, jednocześnie usuwając je z urządzenia
Hi-MD Walkman, usuń zaznaczenie pola wyboru.
— Aby zaimportować utwory do My Library z pozostawieniem ich kopii w urządzeniu Hi-MD
Walkman, zaznacz pole wyboru. Utwory pozostawione w urządzeniu Hi-MD Walkman są
obsługiwane tak samo, jak utwory przesłane automatycznie z komputera. Z tego względu
nie można ich podzielić ani połączyć w urządzeniu Hi-MD Walkman.
• Po przesłaniu do komputera utworów nagranych na urządzeniu Hi-MD Walkman w trybie
modulacji liniowej PCM (linear PCM), ich edycja (dzielenie lub łączenie) w katalogu My
Library może zająć dużo czasu, w zależności od długości utworów i wydajności komputera.
Jest to spowodowane ograniczeniami systemu MiniDisc. Z tego powodu zaleca się
przeprowadzać edycję długich utworów nagranych w trybie modulacji liniowej PCM
w urządzeniu Hi-MD Walkman, a dopiero później przesłać edytowane utwory do komputera.
101
model name1[MZ-RH710/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL060OPESS3.0.fm]
masterpage:Left
01PL020REG.book Page 102 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Zapis danych audio na płycie CD-R/CD-RW
Utwory z katalogu My Library programu SonicStage można zapisać na płycie CD-R/
CD-RW. Utwory analogowe nagrane na urządzeniu Hi-MD i zaimportowane do
katalogu My Library można zapisać na płycie CD-R/CD-RW, a następnie odtwarzać
je w zwykły sposób. Liczba zapisów danych może być ograniczona ze względu na
ochronę praw autorskich.
[Transfer
]
Wyświetlacz
stanu pracy
Lista My Library
Orientacyjna lista
elementów, które
mają zostać
zapisane na
płycie
CD-R/CD-RW
1
Wskaż opcję [Transfer
wybierz typ płyty CD.
] u góry ekranu po prawej stronie, a następnie
Aby utworzyć płytę Audio CD, wybierz opcję [Create an Audio CD].
Aby utworzyć płytę ATRAC CD, wybierz opcję [Create an ATRAC CD].
Aby utworzyć płytę MP3 CD, wybierz [Create an MP3 CD].
Płyty ATRAC CD można odtwarzać tylko na urządzeniach obsługujących
format ATRAC CD. Płyty CD MP3 mogą być odtwarzane jedynie na
urządzeniach obsługujących płyty CD MP3.
2
Włóż czystą płytę CD-R/CD-RW do napędu CD komputera.
Używaj płyt CD-R/CD-RW o pojemności 650 MB lub 700 MB. W przypadku
użycia płyty o innej pojemności dane mogą nie zostać prawidłowo zapisane.
3
Wybierz albumy lub utwory, które mają zostać zapisane na płycie
CD-R/CD-RW, klikając je na liście My Library po lewej stronie ekranu.
Kliknij dwukrotnie album, by wyświetlić listę utworów i wybrać te, które chcesz
zapisać na płycie.
102
model name1[MZ-RH710/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL060OPESS3.0.fm]
masterpage:Right
01PL020REG.book Page 103 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
4
Kliknij przycisk
na środku ekranu.
Wybrane albumy lub utwory wyświetlane są po prawej stronie ekranu
(CD-R/CD-RW) w postaci orientacyjnej listy elementów do zapisania.
5
Kliknij przycisk
po prawej stronie ekranu.
Wyświetlone zostanie okno dialogowe „Writing Settings”, pozwalające ustawić
opcje zapisu.
6
Kliknij [OK].
Rozpocznie się zapis na płycie.
Po zakończeniu zapisu zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.
7
Kliknij [OK].
Płyta zostanie automatycznie wysunięta, a okno z powrotem zmieni się na okno
przesyłania (tworzenie płyty CD).
Aby anulować zapis utworu
1 Podczas zapisywania utworów na płycie kliknij
pracy.
na wyświetlaczu stanu
Zapis na płycie zostanie anulowany i wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat.
2 Kliknij [OK].
Płyta zostanie automatycznie wysunięta, a okno z powrotem zmieni się na okno
przesyłania (tworzenie płyty CD).
Uwaga
Uwagi
• Na płycie CD MP3 można nagrywać jedynie utwory w formacie MP3.
• Na płycie Audio CD nie można zapisać utworów nagranych cyfrowo na urządzeniu Hi-MD,
a następnie zaimportowanych do programu SonicStage. Na płycie CD można zapisać jednak
utwory analogowe nagrane na urządzeniu Hi-MD.
103
model name1[MZ-RH710/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL060OPESS3.0.fm]
masterpage:Left
01PL020REG.book Page 104 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Korzystanie z SonicStage Help
SonicStage Help zawiera dodatkowe informacje na temat korzystania z programu
SonicStage. SonicStage Help pozwala na szybkie wyszukiwanie informacji na liście
operacji, takich jak „Importing Tracks” czy „Transferring Tracks” lub na obszernej
liście słów kluczowych, albo poprzez wpisanie słów, które mogą doprowadzić do
odpowiednich wyjaśnień.
Aby wyświetlić SonicStage Help
Gdy program SonicStage jest uruchomiony, kliknij kolejno: [Help] – [SonicStage Help].
[SonicStage Help]
z
SonicStage Help można wyświetlić, wybierając kolejno:
[Start] – [All Programs]*– [SonicStage] – [SonicStage Help].
∗ [Programs] w przypadku systemów Windows 2000 Professional/Windows Millennium
Edition/Windows 98 Second Edition
Uwagi
• W programie SonicStage Help, „Device/Media” jest ogólnym terminem określającym
urządzenie zewnętrzne, takie jak MD Walkman, Network Walkman oraz CD Walkman.
• Informacje odnośnie zalecanego środowiska systemowego przy korzystaniu z usług EMD
można uzyskać od usługodawcy internetowego.
104
model name1[MZ-RH710/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL060OPESS3.0.fm]
masterpage:Right
01PL020REG.book Page 105 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Poznajemy SonicStage Help
Ramka z prawej strony
Ramka z lewej strony
1 Dwukrotnie kliknij [Overview] w ramce z lewej strony.
2 Kliknij [About This Help File].
Objaśnienie pojawi się w ramce z prawej strony.
3 Przeczytaj tekst.
W razie potrzeby przewiń tekst.
Kliknij podkreślone słowa, aby przejść do ich objaśnień.
Wyszukiwanie słowa w objaśnieniu
[Search]
Pole tekstowe „Type in
the keyword to find”
[List Topics]
Objaśnienie
wybranego
elementu
Lista wyszukanych słów
[Display]
1 Kliknij [Search], aby otworzyć okno „Search”.
2 Wpisz słowa.
3 Kliknij [List Topics].
Zostanie wyświetlona lista wyszukiwanych słów.
4 Kliknij, aby wybrać żądany element spośród wyświetlonych.
5 Kliknij [Display].
Zostanie wyświetlone objaśnienie wybranego elementu.
105
model name1[MZ-RH710/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL060OPESS3.0.fm]
masterpage:Left
01PL020REG.book Page 106 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Odwoływanie się do SonicStage Help
Kliknij [Contents] z lewej strony okna Help, aby obejrzeć listę elementów dla każdej
operacji. Aby uzyskać informacje szczegółowe, kliknij wybrany element.
Importowanie danych audio do komputera
Aby
SonicStage Help
Zaimportować dane audio
z Internetu
[Importing Tracks] – [Purchasing Tracks from a
Music Service Site]
Zaimportować pliki audio do
komputera w programie
SonicStage
[Importing Tracks] – [Importing Music Files]
Odtwarzanie danych audio na komputerze
Aby
SonicStage Help
Odtworzyć dane audio
z napędu CD-ROM lub
katalogu My Library
[Music Playback] – [Playing Back an Audio CD]
lub [Playing Back a Track in My Library]
Odtworzyć dane audio na
urządzeniu MD Walkman
podłączonym do komputera
[Music Playback] – [Playing Back a Track on a
Device/Media]
Zarządzanie i edytowanie zaimportowanych utworów
Aby
SonicStage Help
Zmienić informacje dotyczące [Changing SonicStage Settings] – [Changing
pobierania informacji
Settings for the CD Drive]
o płycie CD
Edytować album
Usunąć utwory
[Managing Tracks and Albums] – [Creating/
Editing Albums]
Zmienić miejsce
przechowywania utworów
[Changing SonicStage Settings] – [Changing the
Location for Saving Imported Files]
106
model name1[MZ-RH710/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL060OPESS3.0.fm]
masterpage:Right
01PL020REG.book Page 107 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Tworzenie kopii zapasowych danych audio
Zalecamy tworzenie kopii zapasowych danych muzycznych jako zabezpieczenie
przed awarią dysku twardego lub na wypadek wymiany komputera.
Aby
SonicStage Help
Utworzyć kopię zapasową
danych audio w katalogu My
Library
[Backing Up My Library] – [Backing Up Data to a
Disk]
[Backing Up My Library] – [FAQ-About
Uzyskać więcej informacji
o tworzeniu kopii zapasowych SonicStage Backup Tool]
w programie SonicStage
Rozwiązywanie problemów
Aby
SonicStage Help
Uzyskać informacje
o procedurze rozwiązywania
problemów
[Additional Information] – [Troubleshooting]
Gdy chcesz wiedzieć
Aby
SonicStage Help
Uzyskać informacje
o nieznanych słowach
[Additional Information] – [Glossary]
[Overview] – [Content Handled Within
Uzyskać informacje
o rodzajach danych audio,
SonicStage]
które można obsługiwać za
pomocą programu SonicStage
Uzyskać informacje
o rodzajach funkcji, których
można używać z programem
SonicStage
[Overview] – [Features]
Uzyskać informacje
o zmianach wprowadzonych
w obecnej wersji
[For Users of Earlier Versions of SonicStage] –
[Differences from Earlier Versions]
107
model name1[MZ-RH710/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL060OPESS3.0.fm]
masterpage:L0-Left
01PL020REG.book Page 108 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Korzystanie z programu MD Simple Burner
Przed użyciem programu MD Simple Burner
Program MD Simple Burner umożliwia nagrywanie utworów muzycznych z płyty
Audio CD, znajdującej się w napędzie CD-ROM komputera, na urządzenie
MD Walkman.
Istnieją dwie metody nagrywania z płyty Audio CD.
• Tryb uproszczony (strona 109)
Można użyć funkcji urządzenia MD Walkman, aby nagrać całą płytę CD lub tylko
pierwszy utwór bez konieczności uruchamiania programu MD Simple Burner.
• Tryb standardowy (strona 110)
Można uruchomić program MD Simple Burner, aby nagrywać przy użyciu funkcji
komputera. Można nagrać całą płytę CD lub tylko wybrane utwory.
Uwagi
• Nie można nagrywać w trybie uproszczonym, gdy program MD Simple Burner działa w trybie
standardowym lub oprogramowanie OpenMG (SonicStage, OpenMG Jukebox itd.) jest
aktywne.
• Z programem MD Simple Burner można używać wyłącznie płyt audio CD oznaczonych
.
• W przypadku płyt CD zabezpieczonych przed kopiowaniem nie można zagwarantować
prawidłowego działania oprogramowania.
108
model name1[MZ-RH710/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL060OPESS3.0.fm]
masterpage:Right
01PL020REG.book Page 109 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Nagrywanie przy użyciu funkcji urządzenia MD Walkman
(Tryb uproszczony)
1
Włóż do urządzenia MD Walkman płytę przeznaczoną do nagrywania,
a następnie podłącz urządzenie MD Walkman do komputera.
Szczegółowe informacje na temat połączeń można znaleźć na stronie 62 w części
„Obsługa rekordera”.
Przed zakończeniem przesyłania nie należy odłączać źródła zasilania ani kabla USB.
2
Włóż płytę audio CD, którą chcesz nagrać, do napędu CD-ROM
komputera.
W przypadku korzystania z bazy CDDB po raz pierwszy wyświetlane jest okno
rejestracji CDDB. Aby można było korzystać z bazy CDDB, należy podłączyć
komputer do Internetu.
3
Naciśnij pokrętło Jog Dial (NENT), przytrzymując przycisk
REC(+B)/T MARK urządzenia MD Walkman.
Rozpocznie się nagrywanie.
Wszystkie utwory z płyty CD są nagrywane jako nowa grupa.
Aby zatrzymać nagrywanie
Kliknij przycisk
na ekranie komputera.
Podczas nagrywania pierwszego utworu można zatrzymać nagrywanie przy użyciu
przycisku x (stop) na urządzeniu MD Walkman.
Ustawianie trybu nagrywania
Przed rozpoczęciem nagrywania kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę
MD Simple Burner na pasku zadań, a następnie wybierz [recording mode].
• [Net MD]: [LP2] lub [LP4]
• [Hi-MD]: [PCM], [Hi-SP], [Hi-LP] lub [48kbps]
Nagrywanie tylko pierwszego utworu
Przed rozpoczęciem nagrywania kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę
MD
Simple Burner na pasku zadań, a następnie wybierz kolejno polecenia: [Recording
settings] – [Record 1st Track Only].
Ustawienie w przypadku, gdy w bazie CDDB znajduje się kilka informacji
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę
MD Simple Burner na pasku zadań,
a następnie wybierz ustawienie, klikając kolejno polecenia [CDDB(r)] – [Multiple
Matches].
— [User Selection]: Wyświetlane jest okno wyboru
— [No Resolve]: Informacje o płycie CD nie są pobierane
— [First Choice]: Pobierany jest pierwszy element
109
model name1[MZ-RH710/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL060OPESS3.0.fm]
masterpage:Left
01PL020REG.book Page 110 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Nagrywanie przy użyciu funkcji komputera
(Tryb standardowy)
Aby uruchomić program MD Simple Burner, kliknij kolejno polecenia: [Start] –
[All Programs]* – [MD Simple Burner] – [MD Simple Burner].
∗ [Programs] w przypadku systemów Windows 2000 Professional/Windows Millennium
Edition/Windows 98 Second Edition
z
Istnieją także inne metody uruchamiania programu MD Simple Burner:
• Kliknij dwukrotnie ikonę
MD Simple Burner na pasku zadań lub kliknij prawym
przyciskiem myszy i wybierz polecenie [Show Standard Mode].
• Kliknij dwukrotnie ikonę skrótu
MD Simple Burner na pulpicie.
Okno nagrywania wszystkich utworów z płyty CD
[REC/STOP]
Kliknij tutaj, aby rozpocząć nagrywanie wszystkich
utworów z płyty CD jako nowej grupy.
Kliknij przycisk [STOP], aby zatrzymać nagrywanie.
Ikona płyty CD
Łączny czas utworów
wybranych z płyty CD
Nazwa albumu (CD)
Nazwa wykonawcy (CD)
[Open]
Kliknij tutaj, aby otworzyć
okno pokazane na
stronie 111.
Ikona MD
Nazwa płyty (MD)
Pozostały czas
nagrywania
włożonej płyty MD
Menu rozwijane trybu nagrywania
Net MD: LP2/LP4
Hi-MD: PCM/Hi-SP/Hi-LP/48kbps
110
model name1[MZ-RH710/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL060OPESS3.0.fm]
masterpage:Right
01PL020REG.book Page 111 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Okno nagrywania wybranych utworów z płyty Audio CD
Informacje
o utworach (CD)
Nazwa
wykonawcy
[CONFIG]
Kliknij tutaj, aby wykonać następujące czynności:
- Określić napęd CD-ROM
- Wyświetlić informacje o wersji programu MD Simple Burner
- Potwierdzić informacje o płycie CD zarejestrowane w bazie CDDB
Łączny czas utworów
Informacje o utworach (MD)
wybranych z płyty CD
Istnieje możliwość zmiany
Nazwa
[REC/
Tytuł albumu
płyty (MD) nazwy i numeru utworu
STOP]
[Get CD Info]
Na liście utworów będą
wyświetlane informacje
o płycie Audio CD (nazwa
albumu, tytuł utworu itd.).
[New Group]
Menu rozwijane
trybu nagrywania
[Close]
Kliknij tutaj, aby zamknąć okno
pokazane na stronie 110.
Sekcja obsługi płyty CD
W ten sposób można potwierdzić, które utwory z płyty Audio
CD mają być nagrywane
Kliknij tutaj, aby usunąć zaznaczenie wszystkich utworów.
Kliknij tutaj, aby zaznaczyć wszystkie utwory
Pola wyboru
Zaznacz pola wyboru utworów,
które chcesz nagrać
[Erase]
[All Erase]
Pozostały czas odtwarzania włożonej płyty MD
111
model name1[MZ-RH710/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL060OPESS3.0.fm]
masterpage:L0-Left
01PL020REG.book Page 112 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Pozostałe informacje
Odinstalowywanie programu SonicStage/MD Simple Burner
Aby odinstalować program SonicStage/MD Simple Burner, należy wykonać
poniższe czynności.
1
Kliknij kolejno: [Start]–[Control Panel]*.
∗ [Settings]–[Control Panel] w przypadku systemów Windows 2000 Professional/
Windows Millennium Edition/Windows 98 Second Edition
2
Dwukrotnie kliknij [Add/Remove Programs].
3
Kliknij [SonicStage 3.0.xx] lub [MD Simple Burner 2.0.xx] na liście
„Currently Installed Programs”, a następnie kliknij [Change and
Remove]*.
Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami i ponownie uruchom komputer.
Odinstalowywanie zostanie zakończone po ponownym uruchomieniu komputera.
∗ [Change/Remove] w przypadku systemu Windows 2000 Professional, [Add/Remove]
w przypadku systemu Windows Millennium Edition/Windows 98 Second Edition
Uwaga
Podczas instalacji programu SonicStage Ver. 3.0/MD Simple Burner Ver. 2.0 jednocześnie
instalowany jest program OpenMG Secure Module 4.1. Nie należy usuwać programu OpenMG
Secure Module 4.1, ponieważ może on być wykorzystywany przez inne programy.
112
model name1[MZ-RH710/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL060OPESS3.0.fm]
masterpage:Right
01PL020REG.book Page 113 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
O ochronie praw autorskich
Technologia OpenMG umożliwia korzystanie z cyfrowej muzyki przy jednoczesnym
zachowaniu praw autorskich ich właścicieli.
Ograniczenia dotyczące treści audio
Wysokiej jakości cyfrowe treści audio są powszechnie dostępne za pośrednictwem
serwisów udostępniających utwory muzyczne w Internecie. W celu ochrony praw
autorskich ich właścicieli przed nieuprawnioną dystrybucją, niektóre treści są
rozpowszechniane z pewnymi ograniczeniami dotyczącymi nagrywania
i odtwarzania. Na przykład okres odtwarzania lub liczba odtworzeń danych mogą
być ograniczone.
113
model name1[MZ-RH710/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL060OPESS3.0.fm]
masterpage:Left
01PL020REG.book Page 114 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Rozwiązywanie problemów
W razie stwierdzenia problemów podczas korzystania z programu SonicStage/
MD Simple Burner należy wykonać poniższe czynności.
1 Sprawdź objawy w tej części „Rozwiązywanie problemów”.
2 Sprawdź objawy w SonicStage Help podczas korzystania z programu
SonicStage.
3 Jeżeli po sprawdzeniu powyższych punktów nie można rozwiązać problemu,
wypełnij poniższą tabelę, a następnie skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą
firmy Sony.
Komputer
• Producent:
• Model:
• Typ: komputer stacjonarny / laptop
Nazwa systemu operacyjnego:
Pojemność pamięci RAM:
Dysk twardy (zawierający program SonicStage/MD Simple Burner i dane audio)
• Pojemność dysku:
• Ilość wolnego miejsca:
Wersja oprogramowania
• SonicStage Ver. 3.01)
• MD Simple Burner Ver. 2.02)
Komunikat o błędzie (o ile się pojawia):
W przypadku korzystania z zewnętrznego napędu CD-ROM
• Producent:
• Model:
• Typ: CD-ROM / CD-R/RW / DVD-ROM / inny (
)
• Rodzaj podłączenia do komputera: karta PC / USB / IEEE1394 / inny (
)
Jeżeli używane jest inne urządzenie z interfejsem USB
• Nazwa urządzenia (lub urządzeń):
1)
2)
Aby sprawdzić wersję oprogramowania SonicStage, wybierz kolejno [Help] – [About
SonicStage] w oknie programu SonicStage.
Aby sprawdzić wersję oprogramowania MD Simple Burner, wybierz kolejno [CONFIG] –
[Version] w oknie programu MD Simple Burner.
114
model name1[MZ-RH710/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL060OPESS3.0.fm]
masterpage:Right
01PL020REG.book Page 115 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Oprogramowania nie można zainstalować na komputerze
Problem
Przyczyna/rozwiązanie
Instalacja nie powiodła się.
Używasz systemu operacyjnego, który nie
obsługuje tego oprogramowania.
t Patrz strona 92, aby uzyskać szczegółowe
informacje.
Nie zostały zamknięte wszystkie aplikacje systemu
Windows.
t Jeżeli rozpoczęto instalację, gdy działały inne
programy, może wystąpić błąd. Ma to szczególne
znaczenie w przypadku programów, które
wymagają dużych ilości zasobów systemowych,
takich jak oprogramowanie antywirusowe.
Na twardym dysku nie ma wystarczającej ilości
miejsca.
t Potrzeba 200 MB lub więcej wolnego miejsca na
dysku twardym.
Wydaje się, że instalacja
zatrzymała się przed
zakończeniem.
Sprawdź, czy pod oknem instalacji nie występują
komunikaty o błędach.
t Naciśnij klawisz [Tab], przytrzymując klawisz
[Alt]. Jeżeli pojawił się komunikat o błędzie,
naciśnij klawisz [Enter]. Proces instalacji zostanie
wznowiony. Jeżeli nie ma żadnych komunikatów,
instalacja trwa nadal. Poczekaj jeszcze trochę.
Pasek postępu na ekranie nie
porusza się. Lampka dostępu
nie świeci się od kilku minut.
Instalacja przebiega prawidłowo.
t Poczekaj chwilę.
Proces instalacji może trwać 30 minut lub
więcej, w zależności od napędu CD-ROM lub
środowiska systemu.
115
model name1[MZ-RH710/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL060OPESS3.0.fm]
masterpage:Left
01PL020REG.book Page 116 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Korzystanie z urządzenia MD Walkman podłączonego do
komputera
Problem
Przyczyna/rozwiązanie
Komputer nie
rozpoznaje urządzenia
MD Walkman.
Urządzenie MD Walkman nie jest starannie podłączone
do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB.
t Starannie podłącz urządzenie MD Walkman do
komputera.
t Odłącz i ponownie podłącz urządzenie MD Walkman.
Jeśli komputer nadal nie rozpoznaje urządzenia
MD Walkman, odłącz kabel, uruchom ponownie
komputer, a następnie wykonaj ponownie połączenie.
Do urządzenia MD Walkman nie włożono płyty.
t Sprawdź, czy do urządzenia MD Walkman została
włożona płyta.
Nie zainstalowano sterownika urządzenia Net MD.
t Zainstaluj oprogramowanie SonicStage/MD Simple
Burner z dostarczonej płyty CD-ROM.
Instalacja oprogramowania zakończyła się niepowodzeniem.
t Odłącz podłączone urządzenie i zainstaluj ponownie
oprogramowanie z dostarczonej płyty CD-ROM.
Dostarczony kabel USB jest odłączony.
t Podłącz starannie dostarczony kabel USB.
Połączenia zostały wykonane za pośrednictwem
koncentratora USB.
t W przypadku połączeń za pośrednictwem
koncentratora USB nie można zagwarantować
działania. Podłącz urządzenie MD Walkman
bezpośrednio do złącza USB komputera.
Mimo, że urządzenie
MD Walkman zostało
podłączone do
komputera przy użyciu
kabla USB, wyświetlacz
urządzenia MD
Walkman nie wskazuje,
że jest ono podłączone.
Rozpoznanie programu SonicStage może zabrać nieco
czasu.
t Poczekaj chwilę.
Uruchomiona jest inna aplikacja.
t Po chwili ponownie podłącz dostarczony kabel USB.
Jeśli komputer nadal nie rozpoznaje urządzenia MD
Walkman, odłącz urządzenie MD Walkman, uruchom
ponownie komputer i podłącz ponownie kabel USB.
Mimo, iż komputer
rozpoznaje urządzenie
MD Walkman, nie
działa ono normalnie.
Dostarczony kabel USB jest odłączony.
t Podłącz starannie dostarczony kabel USB.
Połączenia zostały wykonane za pośrednictwem
koncentratora USB.
t W przypadku połączeń za pośrednictwem
koncentratora USB nie można zagwarantować
działania. Podłącz urządzenie MD Walkman
bezpośrednio do złącza USB komputera.
116
model name1[MZ-RH710/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL020REGIX.fm]
masterpage:Right
01PL020REG.book Page 117 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Indeks
A
L
A-B Repeat 41
Akcesoria
dostarczone 12
opcjonalne 69
ATRAC3plus 84
AVLS 57
Linear PCM 84
Lista menu 25
B
Bateria
czas pracy baterii 17
BEEP 58
C
CDDB 92, 109
CD-ROM 93
Czyszczenie 67
D
Disc memory 58
Disc Mode 60
DSP TYPE-S 88
Dysk twardy
wolne miejsce 92
Dzielenie 54
F
Filtr zaciskowy 13
Format 55
Ł
Łączenie utworów 54
M
MD Simple Burner 108
My Library 95
N
Nagrywanie
analogowe 30
cyfrowe 18
czas 86
poziom 31
tryb nagrywania 30
zsynchronizowane 35
Napęd CD-R/RW 92
Napęd CD-ROM 92
O
Ochrona praw autorskich 113
Odinstalowywanie programu 112
Ograniczenia systemu 92
OpenMG Secure Module 4.1 112
Opisywanie 46
P
Importowanie 95
Instalowanie 92
Paleta znaków 46
Podłączanie 109
analogowe 30
cyfrowe 18
Ponowne opisywanie 48
Port USB 92
Przechowywanie danych 64
Przesuwanie
grupy 52
utwory 51
Przesyłanie
do komputera 99
do urządzenia MD Walkman 97
Przewód USB 12, 62
K
S
Kasowanie 52
Komputer 62
Kontrast 61
SonicStage 95
SonicStage Help 104
G
G-PROTECTION 88
Grupa
kasowanie 53
nagrywanie 34
rozbijanie 50
ustawianie 49
H
Hi-MD 84
HOLD 15, 16
I
Ś
Środowisko systemowe 92
117
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
filename[C:\Documents and
Settings\PC28\Desktop\DATA\J9050661_2593569312RH710_PL\2593569312\259356
9311MZRH710\01PL-MZRH710\01PL020REGIX.fm]
masterpage:Left
01PL020REG.book Page 118 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
T
Time Mark 32
Title Input 45
Tryb menu 57
Tryb nagrywania 109
Tryb nagrywania (szybkość przesyłania
danych) 96
Tryb odtwarzania
Główny tryb odtwarzania 38
Odtwarzanie wielokrotne 42
Podrzędny tryb odtwarzania 41
Tryb pracy 19
Tryb prosty 109
Tryb Quick 59
U
Uruchom (oprogramowanie)
MD Simple Burner 110
SonicStage 95
Usługa EMD 92
W
WAV 101
Windows 2000 Professional 92, 95, 104,
110, 112
Windows 98 Second Edition 62, 92, 95,
104, 110, 112
Windows Media Player 92
Windows Millennium Edition 62, 92,
95, 104, 110, 112
Windows XP Home Edition 92
Windows XP Media Center Edition 92
Windows XP Media Center
Edition 2004 92
Windows XP Media Center
Edition 2005 92
Windows XP Professional 92
WMA 90, 92
Wolne miejsce 65
Wyszukiwanie 42
Wyszukiwanie utworu 42
Z
Zakładka 40
Zasilanie z magistrali USB 62
Znacznik początku utworu
dodawanie (dzielenie) 32, 54
kasowanie (łączenie) 54
118
model name1[MZ-RH710] model name2[MZ-RH710]
[2-593-569-31(2)]
01PL020REG.book Page 119 Wednesday, April 13, 2005 6:45 PM
Download PDF

advertising