Sony | CFD-S50 | Sony CFD-S50 Magnetofon i odtwarzacz CD typu boombox Instrukcja obsługi

4-474-842-92(1)
Podstawowa obsługa
Tył
Słuchanie radia
1 Naciskaj RADIO FM/AM , aby wybrać
pasmo „FM” lub „AM”.
Personal Audio System
Instrukcja obsługi
2 Przytrzymaj wciśnięty przycisk TUNE +
lub   do momentu, aż na
wyświetlaczu zaczną się zmieniać cyfry
oznaczające częstotliwość.
Nagrywanie na kasecie
magnetofonowej
Przed przystąpieniem do tej operacji
sprawdź, co następuje.
Używaj tylko kaset typu I (normalnych). W
opisywanym urządzeniu nie można używać
żadnych innych kaset.
Upewnij się, że zabezpieczenie przed
zapisem nie zostało wyłamane. Jeśli
zabezpieczenie zostało wyłamane, zasłoń
otwór po zabezpieczeniu taśmą
samoprzylepną.
1 Przygotuj źródło, z którego będzie
©2013 Sony Corporation
dokonywane nagranie.
Printed in China
Sprzęt automatycznie przeszukuje
częstotliwości fal radiowych i zatrzymuje się,
gdy znajdzie wyraźny sygnał stacji radiowej.
Jeśli odbierany jest sygnał stereofoniczny
stacji FM (UKF), na wyświetlaczu pojawia się
„ST”.
Jeśli nie można dostroić danej stacji
automatycznie, naciskaj wielokrotnie TUNE +
lub  , aby ręcznie przeszukać
częstotliwości.
CFD-S50
Europe Only
Pozbywanie się zużytych baterii
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich mających
własne systemy zbiórki)
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia
prądem, chroń ten aparat przed deszczem i
wilgocią.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia
prądem, nie narażaj tego aparatu na zamoczenie
lub ochlapanie i nie stawiaj na aparacie naczyń
wypełnionych płynem, takich jak wazony.
Ponieważ główna wtyczka służy do odłączenia
urządzenia od źródła prądu, podłącz urządzenie
do łatwo dostępnego gniazda zasilania. Jeżeli
zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości w
pracy urządzenia, natychmiast odłącz główną
wtyczkę od gniazda zasilania.
Urządzenie pozostaje podłączone do źródła
zasilania prądem zmiennym (do sieci
elektrycznej), dopóki jest fizycznie podłączone
do gniazda ściennego, nawet jeśli samo
urządzenie jest wyłączone.
Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej
przestrzeni, takiej jak biblioteczka lub
wbudowana szafka.
Nadmierne ciśnienie fal dźwiękowych w
słuchawkach może być przyczyną pogorszenia
słuchu.
Nie wolno wystawiać baterii (pakietu baterii ani
urządzenia z zainstalowanymi bateriami) na
dłuższe działanie silnych źródeł ciepła, na
przykład światła słonecznego, ognia itp.
Tabliczka znamionowa i ważne informująca
dotyczące bezpieczeństwa znajdują się na
spodzie obudowy.
Uwaga przeznaczona dla
klientów: poniższe informacje
dotyczą tylko sprzętu
znajdującego się w sprzedaży
w krajach stosujących
dyrektywy UE.
Produkt ten został wyprodukowany przez lub na
zlecenie Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japonia. Przedsiębiorcą
wprowadzającym produkt do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Sony
Europe Limited, The Heights, Brooklands,
Weybridge, Surrey KT13 0XW, Wielka Brytania.
Zapytania dotyczące zgodności produktu z
wymaganiami prawa Unii Europejskiej należy
kierować do Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy.
W kwestiach dotyczących usług serwisowych lub
gwarancji należy korzystać z adresów
kontaktowych podanych w oddzielnych
dokumentach dotyczących usług serwisowych
lub gwarancji.
Ten symbol umieszczony na baterii lub na jej
opakowaniu oznacza, że nie może być ona
traktowana jako odpad komunalny. Symbol ten
dla pewnych rodzajów baterii może być
stosowany w kombinacji z symbolem
chemicznym. Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub
ołowiu (Pb) stosuje się jako dodatkowe
oznaczenie, jeśli bateria zawiera więcej niż
0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu. Odpowiednio
gospodarując zużytymi bateriami, możesz
zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom
na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku niewłaściwego
obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling
baterii pomoże chronić środowisko naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu
na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub
integralność danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii
należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi stacji serwisowej. Aby mieć
pewność, że bateria znajdująca się w zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie
właściwie zagospodarowana, należy dostarczyć
sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych
zużytych baterii, prosimy o zapoznanie się z
rozdziałem instrukcji obsługi produktu o
bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą baterię
należy dostarczyć do właściwego punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych
informacji na temat zbiórki i recyklingu baterii
należy skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zajmującymi się zagospodarowywaniem
odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony
został ten produkt.
Uwaga dotycząca licencji i
znaku handlowego
Technologię kodowania dźwięku i patenty
stosowane w MPEG Layer-3 pozyskano od
Fraunhofer IIS i Thomson.
 Przycisk POWER (lub
OPERATE)
 Przyciski funkcji
Przycisk RADIO FM/
AM–AUTO PRESET
Przycisk TAPE
Przycisk CD
Przycisk AUDIO IN
 Przycisk TUNE/ (folder) +
Przycisk TUNE/ (folder) 
 Pokrywa kieszeni
odtwarzacza CD
 Przyciski do obsługi kasety
magnetofonowej
Przycisk  (pauza)
Przycisk  (zatrzymanie/
otwieranie)
Przycisk  (przewijanie do
przodu)
Przycisk  (przewijanie do
tyłu)
Przycisk  (odtwarzanie)*
Przycisk  (nagrywanie)
 PUSH OPEN/CLOSE 
Przycisk  (poprzedni)/
PRESET 
Przycisk  (następny)/
PRESET +
Przycisk  (odtwarzanie/
pauza)/MANUAL PRESET*
Przycisk  (zatrzymanie)
Przed rozpoczęciem
użytkowania sprzętu
Włączanie i wyłączanie sprzętu
Naciśnij POWER (lub OPERATE) . Możesz
również włączyć sprzęt, korzystając z funkcji
bezpośredniego włączania (poniżej).
W niniejszej instrukcji przy opisie poszczególnych
funkcji wykorzystywana jest głównie funkcja
bezpośredniego włączania.
Korzystanie z funkcji bezpośredniego
włączania
Naciśnij VOLUME + lub  .
Poziom głośności sprzętu można regulować
skokowo w zakresie 0 – 31.
Korzystanie ze słuchawek
Podłącz słuchawki do gniazda  (słuchawki) .
Płyty Audio CD, na których utwory CD-DA są
zapisane w formacie CD-DA
Płyty CD-R/CD-RW z nagranymi utworami
CD-DA w formacie płyty CD-DA
Płyty CD-R/CD-RW z nagranymi plikami audio
MP3 w formacie ISO 9660 Level 1/Level 2 lub
Joliet
Pozbywanie się zużytego
sprzętu
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich
stosujących własne systemy
zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu
oznacza, że produkt nie może być traktowany
jako odpad komunalny, lecz powinno się go
dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu
recyklingu.
Odpowiednie zadysponowanie zużytego
produktu zapobiega potencjalnym negatywnym
wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie
mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego
zagospodarowania odpadów. Recykling
materiałów pomaga chronić środowisko
naturalne. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat recyklingu
tego produktu, należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem,
w którym zakupiony został ten produkt.
W przypadku zakłóceń w odbiorze stereo w paśmie
FM, naciskaj kilkakrotnie MODE  do momentu, aż
na wyświetlaczu pojawi się napis „Mono”. Dźwięk
przestanie być stereofoniczny, ale odbiór się
poprawi.
Naciśnij  . Aby powrócić
do odtwarzania, naciśnij ten
przycisk jeszcze raz.
Zatrzymać
odtwarzanie
Naciśnij  . Naciśnięcie 
 po zatrzymaniu
odtwarzania spowoduje
uruchomienie odtwarzania
ostatnio odtwarzanego
utworu/pliku od początku
(wznowienie odtwarzania).
Anulować
wznawianie
Naciśnij dwukrotnie  .
Naciśnięcie   po
anulowaniu wznowienia
odtwarzania spowoduje
uruchomienie odtwarzania
od początku pierwszego
utworu/pliku.
Wybierz folder
na płycie MP3
Naciśnij
Wybrać utwór/
plik
Naciśnij  lub  .
Możesz pomijać
poszczególne utwory/pliki.
+ lub  .
W trakcie odtwarzania
przytrzymaj wciśnięty
przycisk  lub   i
zwolnij go w wybranym
miejscu. Po znalezieniu
właściwego miejsca, którego
położenie ustalono w trakcie
pauzy, naciśnij  , aby
rozpocząć odtwarzanie od
tego miejsca.
Wskazówka
(Tylko modele filipińskie, singapurskie,
malezyjskie i indyjskie)
W razie potrzeby można zmienić przedział
strojenia pasm FM/AM zgodnie z poniższą
procedurą.
2 Przytrzymaj wciśnięty przycisk MANUAL
PRESET  do momentu, aż na
wyświetlaczu zacznie migać napis
„FM-xx” lub „AM-xx”.
3 Przytrzymaj RADIO FM/AM , aż pojawi
się obecny krok strojenia.
4 Naciśnij  lub  , aby wybrać
właściwy przedział strojenia.
Można wybrać „FM 50K” (przedział 50 kHz) lub
„FM 100K” (przedział 100 kHz) w paśmie FM
(UKF), oraz „AM 9K” (przedział 9 kHz) lub „AM
10K” (przedział 10 kHz) w paśmie AM (fale
długie/średnie).
5 Naciśnij ENTER .
Zmiana przedziału strojenia kasuje wszystkie
ustawienia zaprogramowanych stacji FM/AM.
Ponownie zaprogramuj stacje po zmianie
przedziału strojenia.
Sposoby polepszenia odbioru radia
Zmień kierunek anteny, aby poprawić odbiór
pasma FM.
Plik MP3
Obróć cały sprzęt, aby poprawić odbiór pasma
AM.
Etykieta do góry
Odtwarzanie kasety
magnetofonowej
1 Naciśnij TAPE , aby włączyć funkcję
odtwarzania kasety magnetofonowej.
2 Naciśnij   (), do kieszeni
lub
Łączny czas odtwarzania
Do gniazda AC IN
(Przykład: po załadowaniu płyty MP3)
Przewód zasilania sieciowego (w zestawie)
Spód
Łączna
liczba
folderów
Łączna
liczba
utworów
3 Naciśnij  , aby rozpocząć
odtwarzanie.
(Przykład: płyta Audio CD)
W opisywanym urządzeniu należy stosować baterie alkaliczne.
Odradzamy używania baterii manganowych, gdyż charakteryzują się
one bardzo krótkim czasem eksploatacji.
Uwagi
 Baterie należy wymienić, gdy wskaźnik OPR/BATT  nie świeci jasno lub gdy urządzenie nie działa. Wymień
wszystkie baterie na nowe. Przed przystąpieniem do wymiany baterii należy wyjąć płytę CD lub kasetę
magnetofonową i odłączyć od urządzenia opcjonalny komponent.
 Aby korzystać z zasilania bateryjnego, należy odłączyć przewód zasilający od urządzenia i od gniazda
elektrycznego.
Uwagi
 Wyświetlane dane odtwarzania zaczynają migać na wyświetlaczu na około 2 minuty przed przejściem w stan
czuwania.
 W trybie czuwania, gdy podłączony jest przewód zasilania sieciowego, na wyświetlaczu widoczny jest napis
„STANDBY” (tylko modele europejskie).
 Funkcja automatycznego czuwania nie jest dostępna w przypadku funkcji tunera FM/AM.
Aby zmienić tryby odtwarzania
W trybie zatrzymania odtwarzania płyty naciśnij
kilkakrotnie MODE .
Szczegółowe informacje można znaleźć w
rozdziale „Wybór trybu odtwarzania”.
Czas odtwarzania*1
(Przykład: płyta MP3)
Korzystanie z funkcji zarządzania energią (tylko modele europejskie)
Sprzęt posiada funkcję automatycznego czuwania. Oznacza to, że urządzenie automatycznie przełącza się
w stan czuwania w ciągu 15 minut, jeśli nie będzie wykonywana żadna czynność i nie będzie przesyłany
sygnał audio.
Uwagi dotyczące płyt MP3
 Po włożeniu płyty urządzenie odczytuje wszystkie
znajdujące się na niej pliki. W tym czasie miga
napis „READ”. W przypadku dużej liczby folderów
lub plików w innym formacie niż MP3 na płycie,
może upłynąć sporo czasu do momentu
rozpoczęcia odtwarzania płyty lub następnego
pliku MP3.
 W trakcie tworzenia płyt MP3 wskazane jest
pominięcie plików w innym formacie niż MP3 lub
zbędnych folderów.
 W trakcie odtwarzania foldery, w których nie ma
żadnych plików MP3, są pomijane.
 Opisywane urządzenie pozwala odtwarzać tylko
pliki MP3 z rozszerzeniem „.mp3”.
Należy zwrócić uwagę, że jeśli nazwa pliku ma
prawidłowe rozszerzenie, ale sam plik został
utworzony w innym formacie dźwiękowym, sprzęt
może odtwarzać szumy lub może nie działać
prawidłowo.
 Format MP3 PRO nie jest obsługiwany.
 Opisywane urządzenie nie może odtwarzać plików
audio na płycie w następujących przypadkach:
Gdy łączna liczba plików dźwiękowych
przekracza 413.
Gdy łączna liczba folderów na jednej płycie
przekracza 99.
Gdy poziom katalogów (głębokość folderów)
przekracza 9 (wliczając w to folder główny
(„ROOT”)).
Czas odtwarzania*2*3
*1Każdorazowe naciśnięcie DISPLAY 
powoduje zmianę wyświetlanych informacji
pomiędzy czasem odtwarzania a numerem
aktualnie odtwarzanego utworu.
*2Jeśli czas odtwarzania przekracza 100 minut, na
wyświetlaczu pojawia się „--:--”.
*3Każdorazowe naciśnięcie DISPLAY 
powoduje zmianę wyświetlanych informacji
pomiędzy czasem odtwarzania, numerem
aktualnie odtwarzanego utworu i numerem
folderu, w którym znajduje się dany utwór.
 Zmiana poziomu głośności ani uwydatnienie
dźwięku nie mają wpływu na poziom zapisu.
 Jeśli po naciśnięciu   w punkcie 3 słychać
gwizdy w trakcie odbioru w paśmie AM, należy
kilkakrotnie nacisnąć MODE  w celu wybrania
pozycji ISS (przełącznik tłumienia interferencji),
która zapewnia lepsze ograniczenie szumów.
 W przypadku nagrywania należy używać zasilacza
sieciowego, aby uzyskać najlepsze rezultaty.
Inne operacje
Aby
Zatrzymać
zapis
Czynność
Naciśnij  .
Naciśnij  . Aby wznowić
nagrywanie, wystarczy
ponownie nacisnąć ten
przycisk.
Naciśnij  , aby wstrzymać odtwarzanie od
miejsca, od którego chcesz rozpocząć
nagrywanie, po czym naciśnij  .
Utwórz program (informacje w rozdziale
„Tworzenie własnego programu (odtwarzanie
programu)”), po czym naciśnij  , aby
rozpocząć nagrywanie.
Jeżeli taśma jest luźna,
przewiń ją odrobinę do tyłu
używając w tym celu ołówka,
aby uniknąć uszkodzenia
taśmy lub urządzenia.
płytę w kieszeni odtwarzacza CD, a
następnie zamknij pokrywę kieszeni.
Wskazówki
Nagrywanie ulubionych utworów CD-DA
lub plików MP3 na płycie
Przed przystąpieniem do tej operacji sprawdź,
co następuje.
Używaj tylko kaset typu I (normalnych). W
opisywanym urządzeniu nie można używać
żadnych innych kaset.
2 Naciśnij PUSH OPEN/CLOSE  , umieść
(przycisk odtwarzania   zostanie
równocześnie wciśnięty automatycznie).
Nagrywanie fragmentu bieżącego
utworu CD-DA lub pliku MP3
Kolejność odtwarzania folderów i plików jest
następująca:
Folder
3 Naciśnij  , aby uruchomić nagrywanie
Wstrzymać
nagrywanie
Źródła zasilania
Do gniazda sieciowego
Naciśnij AUDIO IN  i podłącz opcjonalny
komponent, po czym uruchom odtwarzanie.
Aby zmienić przedział strojenia pasm
FM/AM
Przykład struktury folderów i
kolejności odtwarzania
funkcję CD.
(Przykład: gdy załadowana jest płyta Audio CD)
 Nagrywanie dźwięku z
podłączonego komponentu
opcjonalnego
magnetofonu () wsuń kasetę, a
następnie zamknij pokrywę kieszeni.
W momencie otwarcia kieszeni odtwarzacza CD
wznowienie odtwarzania zostanie anulowane.
1 Naciśnij przycisk CD , aby włączyć
Płyta zostanie załadowana, a na wyświetlaczu
pojawią się informacje o płycie. Wyświetlane
informacje zależą od rodzaju płyty (Audio CD/
MP3).
Naciskając kilkakrotnie RADIO FM/AM ,
wybierz dany zakres, i dostrój wybraną stację.
Patrz „Słuchanie radia”.
2 Naciśnij   (), do kieszeni
magnetofonu () wsuń kasetę, a
następnie zamknij pokrywę kieszeni.
Przyłącz przewód zasilania sieciowego  lub włóż sześć baterii R14 (rozmiar C - niedołączone do zestawu)
do przedziału na baterie .
 Nagrywanie audycji radiowej
pasmo.
Zrobić pauzę
w odtwarzaniu
Znaleźć dany
punkt utworu/
pliku
Wskazówka
Naciśnij CD  i włóż płytę do kieszeni
odtwarzacza CD. Nie należy uruchamiać
odtwarzania. Patrz „Odtwarzanie płyty z
muzyką”.
1 Naciskaj RADIO FM/AM , aby wybrać
Czynność
Naciśnij MEGA BASS .
Na wyświetlaczu pojawi się napis „MEGA BASS”.
Aby powrócić do normalnego odtwarzania
dźwięku, naciśnij ten przycisk jeszcze raz.
Sprzęt może odtwarzać następujące rodzaje płyt.
wypukłość.
Aby
Zwiększanie niskich tonów
Odtwarzanie płyty z muzyką
*Przyciski  , VOLUME +  i
  zaopatrzono w
Inne operacje
Przy wyłączonym urządzeniu naciśnij CD ,
TAPE , RADIO FM/AM  lub AUDIO IN .
Urządzenie włączy się, uruchamiając od razu
wybraną funkcję.
Regulacja głośności
 Przycisk VOLUME 
Przycisk VOLUME +*
 Przycisk MEGA BASS
 Przycisk DISPLAY/ENTER
 Pokrywa kieszeni kasety
magnetofonowej
 Wskaźnik OPR/BATT
 Przycisk MODE
 Gniazdo AC IN
Gniazdo  (słuchawkowe)
 Gniazdo AUDIO IN
N
agrywanie utworów CD-DA lub
plików MP3 na płycie
3 Naciśnij  , aby rozpocząć
odtwarzanie.
Inne operacje
Aby
Zatrzymać
odtwarzanie
Czynność
Naciśnij  .
Zrobić pauzę
w odtwarzaniu
Naciśnij  . Aby wznowić
odtwarzanie, ponownie
naciśnij ten przycisk.
Przewijać do
przodu lub do
tyłu
Naciśnij  lub  .
Wyjąć kasetę
Naciśnij  .
Uwaga
Podczas odtwarzania kasety nie wolno wyłączać
zasilania. Można w ten sposób uszkodzić
urządzenie. Przed wyłączeniem zasilania należy
koniecznie zatrzymać odtwarzanie.
Kasowanie nagranych kaset
magnetofonowych
Aby skasować kasetę magnetofonową, należy na
poprzednim nagraniu nagrać ciszę.
1 Naciśnij TAPE , aby włączyć funkcję
odtwarzania kasety magnetofonowej.
2 Włóż nagraną kasetę do kieszeni
magnetofonu.
3 Naciśnij  .
Rozpocznie się procedura kasowania i
poprzednie nagranie zostanie zastąpione
danymi bez dźwięku.
Środki ostrożności
Inne funkcje odtwarzania
Jeśli nie można zaprogramować stacji
automatycznie
Tył
Stację o słabym sygnale należy zaprogramować
ręcznie.
1 Naciskaj RADIO FM/AM , aby wybrać
pasmo.
Płyty, które MOGĄ być odtwarzane na
sprzęcie
Płyty Audio CD dostępne na rynku, które są
zgodne ze standardem CD-DA*1.
Płyty CD-R/CD-RW z utworami audio, które są
zgodne ze standardem CD-DA*1.
Prawidłowo sfinalizowane*2 płyty CD-R/CD-RW
z plikami MP3.
*1 CD-DA
2 Wyszukaj wybraną stację.
3 Naciskaj MANUAL PRESET  do
momentu, aż na wyświetlaczu zacznie
migać napis „FM-xx” lub „AM-xx”.
(Przykład: FM)
4 Naciskaj PRESET + lub   do momentu,
aż na wyświetlaczu zacznie migać numer
programu wybrany dla danej stacji.
5 Naciśnij ENTER , aby zapamiętać tę
Wybór trybu odtwarzania
Po zatrzymaniu płyty urządzenie można
zaprogramować w taki sposób, aby utwory lub
pliki były odtwarzane wielokrotnie lub w
kolejności losowej.
Naciśnij kilkakrotnie MODE .
Aby anulować odtwarzanie losowe
Naciśnij  , aby zatrzymać odtwarzanie, a
następnie naciskaj kilkakrotnie MODE  do
momentu zniknięcia napisu „SHUF” z
wyświetlacza.

Normalne odtwarzanie (brak)

Pojedyncze powtarzanie (
Podczas odtwarzania losowego nie można wybrać
poprzedniego utworu/pliku naciśnięciem  .
Istnieje możliwość ustalenia kolejności
odtwarzania do 25 utworów/plików znajdujących
się na płycie.
Słuchanie zapamiętanych
stacji radiowych
1 Naciśnij przycisk CD , aby włączyć
1 Naciskaj RADIO FM/AM , aby wybrać
funkcję CD.
pasmo.
1)

Powtarzanie wszystkich utworów (

Odtwarzanie wybranego foldera (

Powtarzanie wybranego foldera (
)
2 Naciskaj kilkakrotnie MODE  do
momentu pojawienia się na
wyświetlaczu napisu „PGM”.
)*
,
)*

Odtwarzanie programu z powtarzaniem
( , PGM)
* Te funkcje są dostępne tylko w przypadku
odtwarzania plików MP3 z płyty MP3.
wybierz utwór/plik, a następnie naciśnij
ENTER .
Utwór/plik został zaprogramowany i pojawi
się numer kolejnej pozycji programu.
(Przykład: programowanie utworów CD-DA)
W trybach zwykłego odtwarzania i odtwarzania
programu, urządzenie można zaprogramować w
taki sposób, aby utwory CD-DA na płycie Audio
CD lub pliki MP3 na płycie CD-R/CD-RW były
odtwarzane wielokrotnie.
funkcję CD.
Numer kroku
Podłączanie dodatkowych
urządzeń
Możesz słuchać dźwięku z dodatkowego
urządzenia, takiego jak przenośny cyfrowy
odtwarzacz muzyczny, poprzez głośniki
opisywanego sprzętu.
Przed podłączeniem upewnij się, że wszystkie
łączone elementy mają odłączone zasilanie.
Więcej szczegółów można znaleźć w instrukcji
obsługi urządzenia, które ma być podłączone.
4 Aby zaprogramować dodatkowe utwory/
pliki, powtórz czynności opisane w
punkcie 3.
2 Wykonaj następujące czynności.
Aby powtórzyć Czynność
1 Naciskaj kilkakrotnie MODE
Pojedynczy
 do momentu pojawienia
utwór/plik
się napisu „ 1”.
2 Naciśnij  lub  , aby
wybrać utwór/plik, który ma
być powtarzany. Gdy
konieczne jest określenie
folderu zawierającego pliki
+
MP3, naciśnij najpierw
lub  , aby wybrać folder,
a następnie naciśnij  lub
 , aby wybrać dany
plik.
3 Naciśnij  , aby
rozpocząć wielokrotne
odtwarzanie.
1 Naciskaj kilkakrotnie MODE
 do momentu pojawienia
się napisu „ ”.
2 Naciśnij  , aby
rozpocząć wielokrotne
odtwarzanie.
Wybrany folder 1 Naciskaj kilkakrotnie MODE
 do momentu pojawienia
na płycie MP3
się napisu „ ” i „ ”.
2 Wybierz folder naciskając
+ lub  .
3 Naciśnij  , aby
rozpocząć wielokrotne
odtwarzanie.
Zaprogramowane utwory/
pliki
, wybierz numer programu, pod
3 Korzystając z przycisków  lub  
Wielokrotne odtwarzanie utworów/
plików (odtwarzanie z
powtarzaniem)
1 Naciśnij przycisk CD , aby włączyć
2 Korzystając z przycisków PRESET + lub 
którym zapamiętano wybraną stację
radiową.

Odtwarzanie losowe (SHUF)

Odtwarzanie programu (PGM)
Wszystkie
utwory/pliki
Jeśli do wybranego numeru jest już przypisana
jakaś stacja, zostanie ona zastąpiona przez
nowe ustawienie.
Uwaga
Tworzenie własnego programu
(odtwarzanie programu)
Po każdym naciśnięciu wskazanie pasma zmienia
się następująco:
stację.
1 Zaprogramuj utwory/pliki
(patrz „Tworzenie własnego
programu (odtwarzanie
programu)”).
2 Naciskaj MODE  do
momentu pojawienia się na
wyświetlaczu napisu „PGM”
i „ ”.
3 Naciśnij  , aby
rozpocząć wielokrotne
odtwarzanie.
Liczbę zaprogramowanych pozycji (utworów/
plików) można sprawdzić naciskając
kilkakrotnie DISPLAY .
Odtwarzanie utworów/plików w
dowolnej kolejności (odtwarzanie
losowe)
Urządzenie można zaprogramować w taki
sposób, aby utwory CD-DA na płycie Audio CD
lub pliki MP3 na płycie CD-R/CD-RW były
odtwarzane w kolejności losowej.
1 Naciśnij przycisk CD , aby włączyć
funkcję CD.
2 Naciskaj kilkakrotnie MODE  do
momentu pojawienia się napisu „SHUF”
na wyświetlaczu.
Płyty, które NIE MOGĄ być odtwarzane na
sprzęcie
Inne płyty CD-R/CD-RW niż zapisane w
formacie Audio CD lub w formatach zgodnych
z normą ISO 9660 Level 1/Level 2 lub Joliet
Płyty CD-R/CD-RW o słabej jakości zapisu,
porysowane lub zabrudzone płyty CD-R/
CD-RW lub płyty CD-R/CD-RW nagrane w
niezgodnym urządzeniu nagrywającym
Płyty CD-R/CD-RW, które nie zostały
sfinalizowane lub które zostały sfinalizowane
niepoprawnie
Płyty CD-R/CD-RW z plikami utworzonymi w
formatach audio innych niż MP3
Uwagi dotyczące płyt
Przed rozpoczęciem odtwarzania
należy oczyścić płytę CD szmatką.
Wycieraj płytę CD od środka na
zewnątrz. Jeśli na płycie CD są
zadrapania, zabrudzenia lub
odciski palców, mogą wystąpić
błędy odtwarzania.
Nie stosuj takich substancji jak
benzyna ekstrakcyjna, rozpuszczalnik
spirytusowy, środki czystości czy też środki
antystatyczne przeznaczone do winylowych
płyt długogrających.
Nie wolno narażać płyt CD na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych lub kontakt z
innymi źródłami ciepła, takimi jak przewody
powietrzne, ani też nie pozostawiać ich w
samochodzie zaparkowanym w miejscu
ciągłego nasłonecznienia, gdyż może to
spowodować znaczny wzrost temperatury
wewnątrz pojazdu.
Nie naklejać papieru ani naklejek na płytę CD
ani nie rysować jej powierzchni.
Po zakończeniu odtwarzania schować płytę CD
do pudełka.
Uwaga dotycząca płyt w formacie
DualDisc
Płyta w formacie DualDisc jest płytą
dwustronną zawierającą materiał DVD nagrany
na jednej stronie oraz materiał dźwiękowy
nagrany na drugiej stronie. Ponieważ jednak
nagrany materiał dźwiękowy nie jest zgodny
ze standardem Compact Disc (CD), nie można
zagwarantować poprawnego odtwarzania
takiej płyty.
Płyty muzyczne z zakodowanymi
systemami ochrony praw autorskich
Ten produkt jest zaprojektowany do
odtwarzania płyt, które są wyprodukowane
zgodnie ze standardem Compact Disc (CD).
Ostatnio niektóre firmy muzyczne rozpoczęły
sprzedaż różnych płyt muzycznych z
zakodowanymi systemami ochrony praw
autorskich. Prosimy pamiętać, że są wśród nich
płyty, które nie są zgodne ze standardem CD i
mogą być nieodtwarzalne przez ten produkt.
Uwagi dotyczące kaset
Aby zapobiec przypadkowemu zarejestrowaniu
nagrania na taśmie, wyłam zabezpieczenie
przed zapisem dla strony A lub B. Jeśli chcesz
ponownie zarejestrować nagranie na takiej
kasecie, zasłoń otwór po wyłamanym
zabezpieczeniu taśmą klejącą.
Strona A
5 Naciśnij  , aby uruchomić
odtwarzanie programu.
Przewód
połączeniowy
audio
(niedołączony
do zestawu)
Utworzony program pozostanie dostępny do
momentu otwarcia pokrywy kieszeni
odtwarzacza CD lub wyłączenia zasilania
urządzenia. Aby ponownie odtworzyć ten sam
program, naciśnij  .
Uwaga
Jeśli spróbujesz zaprogramować 26 lub więcej
utworów/plików, na wyświetlaczu pojawi się „FULL”.
Anulowanie odtwarzania programu
Naciśnij  , aby zatrzymać odtwarzanie, a
następnie naciskaj kilkakrotnie MODE  do
momentu zniknięcia napisu „PGM” z
wyświetlacza.
Usuwanie wszystkich utworów/plików z
bieżącego programu
Zatrzymaj odtwarzanie, a następnie naciśnij
 . Po zakończeniu procedury „Tworzenie
własnego programu (odtwarzanie programu)”
pojawi się napis „noSTEP”, który sygnalizuje
możliwość utworzenia nowego programu.
Zapisywanie stacji radiowych
w pamięci
W pamięci sprzętu można zaprogramować dane
stacji radiowych. Możesz zaprogramować maks.
30 stacji radiowych, 20 dla pasma FM i 10 dla
pasma AM.
1 Naciskaj RADIO FM/AM , aby wybrać
pasmo.
Aby anulować odtwarzanie z
powtarzaniem
Naciśnij  , aby zatrzymać odtwarzanie, a
następnie naciskaj kilkakrotnie MODE  do
momentu zniknięcia napisu „ ” (lub „ 1”) z
wyświetlacza.
to skrót Compact Disc Digital Audio. To
standard rejestracji stosowany na płytach
Audio CD.
*2Finalizacja to proces, dzięki któremu płyty
CD-R/CD-RW można stosować na
odtwarzaczach; finalizację po utworzeniu płyty
można włączać lub wyłączać w ustawieniach
większości programów rejestrujących.
2 Przytrzymaj wciśnięty przycisk AUTO
PRESET  do momentu, aż na
wyświetlaczu zacznie migać napis
„AUTO”.
3 Naciśnij ENTER , aby zapamiętać tę
stację.
Stacje są zaprogramowane w pamięci w
kolejności od niższych częstotliwości do
wyższych.
Do gniazda
AUDIO IN 
Do urządzenia
(np. przenośnego cyfrowego
odtwarzacza muzycznego)
1 Za pomocą kabla połączeniowego audio
(niedołączony do zestawu) połącz
gniazdo AUDIO IN  z gniazdem wyjścia
liniowego przenośnego cyfrowego
odtwarzacza muzycznego lub innego
komponentu.
2 Włącz podłączone urządzenie.
3 Naciśnij przycisk AUDIO IN  i rozpocznij
odtwarzanie z podłączonego urządzenia.
Dźwięk z podłączonego urządzenia
dodatkowego odtwarzany jest przez głośniki.
Do podłączenia urządzenia do telewizora lub
magnetowidu/odtwarzacza należy używać
przedłużacza (niedołączony do zestawu)
zakończonego z jednej strony wtykiem mini
stereo, a z drugiej strony dwoma wtykami
fonicznymi (L/P).
Uwagi
 Po podłączeniu gniazda AUDIO IN  do
monofonicznego gniazda wyjściowego cyfrowego
odtwarzacza muzycznego dźwięk może nie być
słyszalny z prawego głośnika opisywanego
urządzenia.
 Po podłączeniu gniazda AUDIO IN  do liniowego
gniazda wyjściowego cyfrowego odtwarzacza
muzycznego mogą występować zniekształcenia.
Jeśli dźwięk jest zniekształcony, należy podłączyć
sprzęt do gniazda słuchawkowego.
 Po podłączeniu gniazda AUDIO IN  do
monofonicznego gniazda słuchawkowego
cyfrowego odtwarzacza muzycznego należy
zwiększyć głośność cyfrowego odtwarzacza
muzycznego, a następnie wyregulować głośność
opisywanego urządzenia.
odtwarzanie losowe.
Ogólne
Nie jest wskazane stosowanie kaset
magnetofonowych dłuższych niż
90-minutowe, za wyjątkiem przypadków, gdy
zależy nam na rejestrowaniu długich nagrań na
jednej kasecie, które później można będzie
odtwarzać w sposób ciągły.
O bezpieczeństwie
Ponieważ promień lasera odtwarzacza CD jest
szkodliwy dla oczu, nie wolno demontować
obudowy. Wszelkie prace serwisowe powinien
wykonywać tylko wykwalifikowany personel.
Jeśli do obudowy dostanie się ciało obce lub
ciecz, należy przed dalszym użytkowaniem
odłączyć sprzęt od zasilania sieciowego i
przekazać do sprawdzenia przez
wykwalifikowany personel.
Płyty o nietypowym kształcie (np. serce,
kwadrat, gwiazda) nie mogą być odtwarzane
na sprzęcie. Próba taka może się skończyć jego
uszkodzeniem. Nie używać takich płyt.
Źródła zasilania
Do zasilania sieciowego należy użyć
dołączonego przewodu zasilania sieciowego;
nie należy stosować żadnego innego
przewodu.
Jeśli sprzęt nie będzie użytkowany przez
dłuższy okres czasu, odłącz go od gniazda
sieciowego.
Jeśli baterie nie są używane, należy je wyjąć,
aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych przez
wyciek lub korozję baterii.
Zasilanie nie włącza się, gdy podłączony
jest przewód zasilania sieciowego.
Upewnij się, że przewód zasilania sieciowego
jest właściwie umieszczony w gnieździe
zasilania.
Zasilanie nie włącza się przy pracy na
bateriach.
Sprawdź, czy baterie zostały prawidłowo
włożone.
Sprzęt nieoczekiwanie przechodzi w stan
czuwania.
To nie jest usterka. Urządzenie przechodzi
automatycznie w tryb gotowości po upływie
około 15 minut bezczynności lub przy braku
sygnału audio. Patrz „Korzystanie z funkcji
zarządzania energią (tylko modele
europejskie)”.
Brak jest dźwięku.
Upewnij się, że została wybrana odpowiednia
funkcja odtwarzania muzyki lub źródła
dźwięku, którego chcesz posłuchać.
Gdy chcesz używać głośników, odłącz
słuchawki.
Odtwarzacz CD/MP3
Odtwarzacz CD nie odtwarza utworów
lub na wyświetlaczu widoczny jest napis
„noDISC” przy włożonej płycie CD.
Umieść płytę CD z etykietą skierowaną do góry.
Oczyść płytę CD.
Wyjmij płytę i pozostaw przedział CD otwarty
na około godzinę, aby wyparowała
skondensowana wilgoć.
Płyta CD-R/CD-RW jest pusta lub
niesfinalizowana.
Na płycie nie ma plików MP3, które nadają się
do odtwarzania.
Wystąpił problem z jakością płyty CD-R/
CD-RW, urządzeniem nagrywającym lub
zastosowanym oprogramowaniem.
Jeśli baterie są wyczerpane, wymień wszystkie
baterie na nowe.
Dźwięk zanika.
Zmniejsz głośność.
Oczyść płytę CD lub wymień ją, jeśli jest mocno
uszkodzona.
Ustaw sprzęt w miejscu, w którym nie
występują drgania.
Oczyść soczewkę przy pomocy dmuchawy
dostępnej w handlu.
Dźwięk może zanikać lub mogą być słyszalne
szumy, jeśli stosowana jest płyta CD-R/CD-RW
słabej jakości lub jeśli występuje problem z
urządzeniem nagrywającym lub zastosowanym
oprogramowaniem.
Rozpoczęcie odtwarzania trwa dłużej niż
zwykle.
W przypadku płyt opisanych poniżej
rozpoczęcie odtwarzania trwa dłużej.
Płyta zapisana ze złożoną strukturą folderów.
Płyta z wieloma folderami lub plikami w
innym formacie niż MP3.
Radio
Dźwięk jest słabo słyszalny lub odbiór
jest słaby.
Wymień wszystkie baterie na nowe.
Odsuń urządzenie od znajdujących się w
pobliżu telewizorów.
W przypadku pasma FM wysuń antenę na
pełną długość i zmień jej położenie, aby
uzyskać jak najlepszy sygnał. W przypadku
pasma AM obróć cały sprzęt, aby uzyskać jak
najlepszy sygnał.
Jeśli znajdujesz się w budynku, korzystaj z
urządzenia w pobliżu okna.
Jeśli w pobliżu urządzenia zostanie
umieszczony telefon komórkowy, urządzenie
może hałasować. Trzymaj telefon z dala od
urządzenia.
Jeśli słuchasz stacji FM w pobliżu telewizora z
anteną pokojową, odsuń sprzęt dalej od
telewizora.
Kaseta magnetofonowa
Taśma nie przesuwa się po naciśnięciu
przycisku uruchamiającego przesuw.
Dokładnie zamknij pokrywę kieszeni kasety.
Urządzenie nie reaguje na przycisk  
albo kasety magnetofonowej nie można
odtworzyć, ani na niej nagrywać.
Upewnij się, że zabezpieczenie przed zapisem
nie zostało wyłamane.
Zniekształcenia albo niska jakość
odtwarzania, nagrywania lub kasowania.
Za pomocą suchego wacika oczyść
powierzchnie rolki dociskowej, głowicy
odtwarzająco-nagrywającej oraz głowicy
kasującej zgodnie z poniższym rysunkiem.
Jeżeli wspomniane powierzchnie nadal są
zabrudzone, oczyść je bagietką zwilżoną
ogólnie dostępnym w handlu środkiem
czyszczącym.
Dźwignia*
Rolka
dociskowa
Głowica
kasująca
O wyborze miejsca
Nie pozostawiać sprzętu w pobliżu źródeł
ciepła, w miejscu nasłonecznienia,
nadmiernego zapylenia lub wstrząsów
mechanicznych lub też w samochodzie
wystawionym na promienie słoneczne.
Nie ustawiać sprzętu na pochyłej lub
niestabilnej powierzchni.
Nie stawiać niczego w odległości ok. 10 mm od
tylnej ściany obudowy. Otwory wentylacyjne
muszą być odkryte, aby sprzęt działał
prawidłowo, a jego podzespoły miały dłuższy
okres użytkowania.
Ponieważ w głośnikach wykorzystywany jest
silny magnes, należy trzymać z dala od sprzętu
karty kredytowe wykorzystujące kodowanie
magnetyczne czy też nakręcane zegarki, co
pozwoli zapobiec ewentualnym uszkodzeniom.
Obsługa
Jeśli urządzenie zostało przeniesione z
zimnego miejsca do miejsca o wyższej
temperaturze lub zostało umieszczone w
bardzo wilgotnym pomieszczeniu, na
soczewkach w sekcji odtwarzacza CD może
gromadzić się wilgoć. W takim przypadku
urządzenie nie będzie działało prawidłowo.
Wyjmij wtedy płytę CD i poczekaj około
godziny, aby wilgoć wyparowała.
Postępowanie ze sprzętem
Nie zostawiaj otwartej pokrywy tacy CD, aby
uniknąć dostawania się do środka kurzu i
zanieczyszczeń.
Obudowę, panel przedni i elementy sterujące
należy czyścić przy pomocy miękkiej szmatki
lekko zwilżonej łagodnym roztworem
detergentu. Nie stosować skrobaczek, proszku
do szorowania lub rozpuszczalników, takich jak
alkohol czy benzyna ekstrakcyjna.
Jeśli masz jakieś pytania lub problemy związane
ze sprzętem, skonsultuj się z najbliższym
sprzedawcą produktów Sony.
Dane techniczne
Odtwarzacz CD
Obraz telewizyjny jest przerywany.
Zabezpieczenie strony A
Zabezpieczenie strony B
Czyszczenie obudowy
3 Naciśnij  , aby uruchomić
W razie trudności
Głowica
Rolka
napędowa odtwarzająconagrywająca
* Wysuń głowicę kasującą
naciskając przycisk nagrywania
( ) i dociskając dźwignię
palcem.
Rozmagnesuj głowice za pomocą dostępnej w
handlu kasety rozmagnesowującej.
Używaj kaset magnetofonowych typu I
(normalnych). W opisywanym urządzeniu nie
można stosować kaset typu IV (metalowych)
lub typu II (chromowych). Te typy mogą
powodować zniekształcenia dźwięku.
Jeśli problem utrzymuje się po wypróbowaniu
wszystkich innych rozwiązań, odłącz przewód
zasilania sieciowego lub wyjmij wszystkie
baterie. Gdy wyświetlacz będzie pusty, ponownie
podłącz przewód zasilania sieciowego lub włóż
baterie. Jeśli problem powtarza się, skonsultuj się
z najbliższym sprzedawcą Sony.
Układ
Cyfrowy odtwarzacz płyt kompaktowych
Właściwości diody laserowej
Trwanie emisji: ciągła
Wyjście lasera: Poniżej 44,6 µW
(Jest to wartość mierzona z odległości 200 mm
od powierzchni soczewki obiektywu na bloku
optycznym o przesłonie 7 mm.)
Liczba kanałów
2
Charakterystyka częstotliwościowa
20 Hz  20 000 Hz +1/–2 dB
Zniekształcenia kołysania i drżenia
Poniżej mierzalnego poziomu
Obsługiwany format audio
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)
Przepływności: 32 kbps  320 kbps, VBR
Częstotliwości próbkowania: 32/44,1/48 kHz
Informacje dotyczące radia
Zakres częstotliwości
Modele europejskie, australijskie, tajwańskie i
arabskie
FM (UKF): 87,5 MHz  108 MHz (krok 50 kHz)
AM (fale długie/średnie):
531 kHz  1 602 kHz (krok 9 kHz)
Model koreański
FM (UKF): 87,5 MHz  108 MHz (krok
100 kHz)
AM (fale długie/średnie):
531 kHz  1 602 kHz (krok 9 kHz)
Modele filipińskie, singapurskie, malezyjskie i
indyjskie
FM (UKF): 87,5 MHz  108 MHz (krok
100 kHz)
87,5 MHz  108 MHz (krok 50 kHz)
AM (fale długie/średnie):
530 kHz  1 610 kHz (krok 10 kHz)
531 kHz  1 602 kHz (krok 9 kHz)
Anteny
FM (UKF): Antena teleskopowa
AM (fale długie/średnie): Wbudowana
ferrytowa antena prętowa
Sekcja magnetofonu
System nagrywania
4-ścieżkowy, 2-kanałowy, stereofoniczny
Czas przewijania
Ok. 150 s (sek.) dla kasety Sony C-60
Charakterystyka częstotliwościowa
Dla taśm typu I (normalnych): 80 Hz 
10 000 Hz
Wejście
AUDIO IN
Gniazdo stereo mini
Wyjście
Gniazdo stereo mini  (słuchawkowe)
Do słuchawek o impedancji 16   32 
Ogólne
Głośnik
Dwa głośniki pełnozakresowe, śr. 8 cm, 4 , typ
stożkowy (2)
Moc wyjściowa
1,7 W + 1,7 W (przy 4 , zniekształcenia
harmoniczne 10%)
Wymagania dotyczące zasilania
Modele europejskie i australijskie
230 V prądu zmiennego, 50 Hz (zasilanie
sieciowe)
9 V prądu stałego (6 baterii R14 (rozmiar C))
Model tajwański
120 V prądu zmiennego, 60 Hz (zasilanie
sieciowe)
9 V prądu stałego (6 baterii R14 (rozmiar C))
Modele filipińskie, singapurskie, malezyjskie i
indyjskie
2
30 V  240 V prądu zmiennego, 50 Hz
(zasilanie sieciowe)
9 V prądu stałego (6 baterii R14 (rozmiar C))
Model koreański
220 V prądu zmiennego, 60 Hz (zasilanie
sieciowe)
9 V prądu stałego (6 baterii R14 (rozmiar C))
Model arabski
220 V  240 V prądu zmiennego, 50/60 Hz
(zasilanie sieciowe)
9 V prądu stałego (6 baterii R14 (rozmiar C))
Pobór mocy
12 W prądu zmiennego (ok. 0,8 W w trybie
oszczędzania energii)
Żywotność baterii*1, *2
Odtwarzanie płyt CD
Ok. 8 godz. (przy poziomie głośności około
24)
Nagrywanie programów FM
Ok. 19 godzin
Odtwarzanie kasety magnetofonowej
Ok. 13 godz. (przy poziomie głośności około
24)
*1Pomiar według standardów Sony. Rzeczywista
żywotność baterii może zależeć od stanu
sprzętu lub warunków użytkowania.
*2Korzystanie z baterii alkalicznych Sony
Wymiary
Ok. 320 mm × 139 mm × 219 mm (dł./wys./
szer.) (włącznie z wystającymi elementami)
Masa
Ok. 2,0 kg
Ok. 2,3 kg (wraz z płytą, bateriami i kasetą
magnetofonową)
Dostarczane akcesoria
Przewód zasilania sieciowego (1)
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie
bez uprzedzenia.
Download PDF

advertising