Sony | CFD-RG880CP | Sony CFD-RG880CP Instrukcja obsługi

4-127-406-PL(1)
Czynności podstawowe
Przejść do
następnego utworu
lub pliku MP3 /
WMA
Przejść do
poprzedniego
utworu lub pliku
MP3 / WMA
Wybrać folder
z płyty MP3 /
WMA
Odszukać żądane
miejsce,
kontrolując dźwięk
Radiomagnetofon CD
Instrukcja obsługi
PL
CFD-RG880CP
© 2009 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

OSTRZEŻENIE
Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub
porażenia prądem, nie wystawiać
urządzenia na deszcz i chronić je przed
wilgocią.
Aby ograniczyć ryzyko pożaru, nie zakrywać otworów
wentylacyjnych urządzenia gazetami, obrusami,
zasłonami itp. Nie stawiać na urządzeniu zapalonych
świec.
Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie
narażać urządzenia na zalanie lub zachlapanie ani nie
stawiać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych
płynami, np. wazonów.
Ponieważ do wyłączenia urządzenia z sieci energetycznej
trzeba użyć głównej wtyczki, urządzenie należy
podłączyć do łatwo dostępnego gniazdka sieciowego.
W razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu
urządzenia należy natychmiast wyłączyć wtyczkę
z gniazdka sieciowego.
Nie należy instalować urządzenia w przestrzeni
zamkniętej, takiej jak regał na książki lub zabudowana
szafka.
Nie narażać akumulatora ani baterii na długotrwałe
oddziaływanie wysokiej temperatury (od
promieniowania słonecznego, ognia itp.).
Tabliczka znamionowa z ważnymi informacjami
dotyczącymi bezpieczeństwa znajduje się na spodzie
obudowy.
Usuwanie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (dotyczy
krajów Unii Europejskiej i innych krajów
europejskich z wydzielonymi systemami
zbierania odpadów)
Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3
i pa­ten­ty wykorzystane na licencji Fraunhofer IIS
i Thomson.
Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego
produktu, baterii lub akumulatorów, należy się
skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą
usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt ten
został kupiony.
Uwaga dla klientów: poniższa
informacja dotyczy tylko sprzętu
sprzedawanego w krajach, w któ­
rych obowiązują dyrektywy UE
Producentem tego produktu jest Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, Japonia.
Przedstawicielem producenta w Unii Europejskiej
upoważnionym do dokonania i potwierdzenia oceny
zgodności z wymaganiami zasadniczymi jest Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucją na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876
Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach serwisowych
i gwarancyjnych należy kontaktować się z podmiotami,
których adresy podano w osobnych dokumentach
gwarancyjnych lub serwisowych, albo z najbliższym
sprzedawcą produktów Sony.
Uwagi o płytach DualDisc
DualDisc to płyta dwustronna, której jedna strona zawiera
nagranie DVD, a druga strona nagranie cyfrowego
dźwięku. Zwracamy uwagę, że urządzenie może nie
odtwarzać „dźwiękowej” strony płyty DualDisc, ponieważ
płyty te są niezgodne ze standardem CD.
Płyty muzyczne kodowane w celu
ochrony praw autorskich
Urządzenie jest przystosowane do odtwarzania płyt
zgodnych ze standardem płyty kompaktowej (CD).
W ostatnim czasie niektórzy producenci nagrań
wprowadzili na rynek płyty muzyczne zakodowane
z użyciem technik ochrony przed kopiowaniem.
Zwracamy uwagę, że zdarzają się wśród nich płyty
niezgodne ze standardem CD. Odtworzenie takich płyt
w urządzeniu może się okazać niemożliwe.
Wymieniać należy zawsze komplet baterii. Przed wymianą baterii należy wyjąć z urządzenia płytę CD i odłączyć
urządzenia USB.
Aby zasilać urządzenie z baterii, należy odłączyć od niego przewód zasilający.
Kiedy urządzenie jest zasilane z baterii, nie można go włączyć pilotem.
Przygotowanie pilota
Włóż dwie baterie R6 (wyposażenie dodatkowe)
rzaniu. Trzymaj przycisk aż do
odszukania żądanego miejsca (
lub   na pilocie).
 PUSH OPEN/CLOSE .
* Na przyciskach VOL + (VOLUME + na pilocie) ,   i 
 (na urządzeniu) znajdują się występy.
Kolejność odtwarzania folderów i plików jest
następująca:
**W niektórych krajach przycisk ten nosi oznaczenie „POWER”.
Folder
Plik MP3 / WMA
Przed użyciem urządzenia
Informacja o napięciu zasilania
Napięcie zasilania urządzenia jest podane na spodzie
urządzenia. Aby zmienić krok strojenia w paśmie ŚR
i zakres odbieranych częstotliwości radiowych, należy
sprawdzić napięcie zasilania urządzenia.
Naciśnij przycisk OPERATE (POWER) .
Naciśnij przycisk VOL +, – (VOLUME +, – na pilocie) .
Słuchanie przez słuchawki
Naciśnij przycisk POWER DRIVE WOOFER (WOOFER
na pilocie) .
Działanie funkcji WOOFER można zmienić
w następujący sposób:
(wyłączony)
Kiedy jest włączona funkcja LIGHT SYNC, pierścień
otaczający głośnik niskotonowy zapala się odpowiednio
do siły sygnału dźwięku.
Aby przywrócić normalny dźwięk, naciskaj przycisk, aż
z wyświetlacza zniknie wskazanie.
Uwagi
Podczas pracy wyłącznika czasowego pierścień nie zapala się nawet
przy włączonej funkcji WOOFER.
Funkcja WOOFER nie działa, gdy są używane słuchawki.
Tryb demonstracyjny nie włącza się, gdy urządzenie jest zasilane
z baterii.
Odtwarzanie płyty CD / MP3 / WMA
1 Naciśnij przycisk CD  na urządzeniu.
(Na pilocie, naciśnij przycisk OPERATE (POWER) ,
a następnie przycisk CD .)
2 Naciśnij przycisk  PUSH OPEN/CLOSE  na
urządzeniu i włóż płytę do szuflady na płytę CD,
stroną z opisem do góry.
Aby zamknąć szufladę na płytę CD, naciśnij przycisk
 PUSH OPEN/CLOSE  na urządzeniu.
Sekcja magnetofonu
Sony R20P: około 6 h
Sekcja USB
Uwagi o płytach MP3 / WMA
Po włożeniu płyty urządzenie odczytuje z niej wszystkie pliki.
W tym czasie wyświetlane jest wskazanie „READING”. Jeśli
płyta zawiera wiele folderów lub plików innych niż MP3 / WMA,
rozpoczęcie odtwarzania lub przejście do następnego pliku MP3 /
WMA może następować z opóźnieniem.
Zalecamy, aby na płytach przeznaczonych do odtwarzania plików
MP3 / WMA nie zapisywać zbędnych folderów ani plików innych
niż MP3 / WMA.
Folder, który nie zawiera pliku MP3 / WMA, zostanie pominięty.
Maksymalna liczba plików: 511
Maksymalna liczba folderów: 511 (łącznie z folderem głównym)
Maksymalna liczba poziomów katalogów: 8
Wyświetlane nazwy folderów i plików mogą liczyć maksymalnie 32
znaki, łącznie z cudzysłowami.
Urządzenie pozwala na wyświetlanie znaków A - Z, 0 - 9 i _.
Wszelkie inne znaki są zastępowane symbolami „_”.
Urządzenie jest zgodne ze znacznikami ID3 w wersji 1.0, 1.1, 2.2,
2.3 i 2.4. Jeżeli plik zawiera informacje o znaczniku ID3, można
wyświetlić „tytuł utworu”, „nazwę wykonawcy” i „nazwę albumu”.
Jeżeli plik nie zawiera informacji o znaczniku ID3, zamiast tytułu
utworu pojawia się wskazanie „NO TITLE”, zamiast nazwy
wykonawcy wskazanie „NO ARTIST”, a zamiast nazwy albumu
wskazanie „NO ALBUM”. Można wyświetlić maksymalnie 32 znaki
informacji ze znacznika ID3.
Przy nadawaniu nazw plikom należy pamiętać o dodaniu
rozszerzenia „.mp3” lub „.wma”.
W przypadku nadania rozszerzenia „.mp3” lub „.wma” plikowi
innemu niż MP3 / WMA, urządzenie nie będzie mogło prawidłowo
rozpoznać plików i zacznie wytwarzać głośne dźwięki, które grożą
uszkodzeniem głośników.
Nazwa pliku nie jest odpowiednikiem znacznika ID3.
Odtwarzanie płyty CD
Słuchanie radia
1 Naciskaj przycisk RADIO/BANDAUTO PRESET  na
urządzeniu (RADIO/BAND  na pilocie).
Każde naciśnięcie przycisku powoduje następujące
zmiany wskazań:
„FM” (UKF)  „AM” (ŚR)
2 Przytrzymaj wciśnięty przycisk
TUNE + lub – ,
aż na wyświetlaczu zaczną się zmieniać wskazania
częstotliwości.
Urządzenie automatycznie przeszukuje częstotliwości
radiowe i zatrzymuje się po odszukaniu stacji, która
zapewnia wyraźny odbiór.
Jeśli nie udaje się dostroić stacji, naciskaj przycisk
TUNE + lub – , aby zmieniać częstotliwość krok po
kroku.
Podczas odbioru stacji UKF stereo widać wskaźnik
„ST”.
Wskazówka
Jeśli w odbieranej audycji UKF występują zakłócenia, naciskaj
przycisk MODE , aż na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „Mono”.
Audycja będzie odbierana w wersji monofonicznej.
Zmienianie kroku strojenia w paśmie ŚR
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie.
Sony R20P: około 1 h
Alkaliczne Sony LR20: około 5 h
Wyposażenie dodatkowe
Słuchawki Sony z serii MDR
Słuchanie muzyki z urządzenia USB
Można odtwarzać muzykę zapisaną w urządzeniu USB
(cyfrowym odtwarzaczu muzyki lub pamięci USB).
Urządzenie pozwala na odtwarzanie plików muzycznych
w formacie WMA i MP3*.
Listę urządzeń USB, które można podłączyć do
urządzenia, zamieszczono w części „Urządzenia USB
umożliwiające odtwarzanie / nagrywanie” na odwrocie.
Po wyświetleniu nazwy pliku
pojawi się czas odtwarzania.
4 Wyreguluj głośność przyciskami VOL + lub – (lub
VOLUME + lub – na pilocie) .
Inne czynności
Aby
Włączyć pauzę
w odtwarzaniu
Zatrzymać
odtwarzanie
Wybrać folder
Naciśnij przycisk
 . Aby wznowić odtwarzanie,
ponownie naciśnij przycisk*.
 .
+ lub – .
Wybrać plik
 lub  .
Odszukać
miejsce w pliku
Podczas odtwarzania przytrzymaj
wciśnięty przycisk  lub  .
Puść przycisk po odszukaniu żąda­ne­go
miejsca ( lub   na pilocie).
Włączyć tryb
odtwarzania
wielokrotnego
REPEAT  na urządzeniu tyle
razy, ile potrzeba do wyświetlenia
wskaźnika „ ” lub „ 1”.
Odłączyć
Przytrzymaj wciśnięty przycisk  ,
urządzenie USB aż pojawi się wskazanie „NO DEV”.
Następnie odłącz urządzenie USB.
*W przypadku odtwarzania pliku MP3 VBR urządzenie może
wznowić odtwarzanie od innego miejsca.
Wskazówki
4 Naciśnij przycisk DSPL/ENT  na urządzeniu.
Po zmianie kroku strojenia trzeba na nowo
zaprogramować stacje radiowe.
/ WMA (funkcja wznawiania). Kiedy odtwarzanie jest zatrzymane,
widać numer i czas odtwarzania pliku MP3 / WMA, który ma być
odtworzony.
Aby wyłączyć funkcję wznawiania (rozpocząć odtwarzanie od
pierwszego pliku MP3 / WMA), naciśnij przycisk  .
Uwaga
1 Naciśnij przycisk   na urządzeniu i włóż
kasetę do kieszeni na kasetę. Odtwarzana strona
ma się znajdować u góry. Używaj tylko kaset typu I
(normalnych). Zamknij kieszeń.
Aby uniknąć uszkodzenia taśmy lub urządzenia
upewnij się, że nie występuje luz taśmy.
Płyta MP3 / WMA (przykład: po włożeniu płyty MP3)
Numer pliku MP3 /
WMA
Po wyświetleniu tytułu utworu
pojawi się czas odtwarzania*.
* Jeśli czas odtwarzania przekracza 100 minut, na wyświetlaczu
widać wskazanie „--:--”.
Aby
Włączyć pauzę
w odtwarzaniu
Naciśnij przycisk
 na urządzeniu ( na pilocie)
. Aby wznowić odtwarzanie,
ponownie naciśnij przycisk.
Zatrzymać
odtwarzanie
 .
złącza
(USB) .
2 Naciśnij przycisk CD  i włóż płytę zawierającą
utwór lub plik MP3 / WMA, który chcesz nagrać.
3 Wybierz utwór lub plik MP3 / WMA i zacznij go
odtwarzać.
4 Podczas odtwarzania wybranego utworu lub pliku
MP3 /WMA naciśnij przycisk REC CD  USB  na
urządzeniu.
Migać zacznie wskaźnik „REC” i na przemian będą
się pojawiały wskazania „REC 1”, „FREExxxM”*
(wolne miejsce w urządzeniu USB) i „PUSH ENT”.
Urządzenie USB przełącza się w tryb gotowości do na­
grywania, a to urządzenie w tryb pauzy w odtwarzaniu.
*Jeśli ilość wolnego miejsca jest mierzona w gigabajtach, pojawi
się wskazanie „FREExxxG”.
5 Naciśnij przycisk ENTER  na urządzeniu.
Rozpocznie się nagrywanie. Po zakończeniu
nagrywania odtwarzacz CD kontynuuje odtwarzanie.
Zatrzymywanie nagrywania
Naciśnij przycisk  .
Czerwony wskaźnik wyłączy się.
Odłączanie urządzenia USB
1 Po zatrzymaniu odtwarzania w tym urządzeniu
naciśnij przycisk USB .
2 Przytrzymaj wciśnięty przycisk   na urządzeniu,
aż pojawi się wskazanie „NO DEV”.
2 Naciśnij przycisk   na urządzeniu.
Urządzenie rozpocznie odtwarzanie.
Aby
Włączyć pauzę
w odtwarzaniu
Naciśnij przycisk
  na urządzeniu. Aby
wznowić odtwarzanie, ponownie
naciśnij przycisk.
Zatrzymać
  na urządzeniu.
odtwarzanie
Włączyć przewijanie  lub  (przewijanie do tyłu
do przodu / do tyłu lub do przodu)  na urządzeniu.
Wyjąć kasetę
  na urządzeniu.
1 Podłącz urządzenie USB z funkcją nagrywania do
złącza
(USB) .
2 Naciśnij przycisk USB  na urządzeniu.
3 Aby wybrać folder, naciskaj przycisk + lub – ;
aby wybrać plik MP3 / WMA, naciskaj przycisk 
lub  .
4 Naciśnij przycisk ERASE /MEMORY SELECT  na
urządzeniu.
Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „ERASE”.
W przypadku kasowania utworu pojawia się napis
„TRACK”, a po nim „ERASE?”.
W przypadku kasowania folderu pojawia się napis
„FOLDER”, a po nim „ERASE?”.
Aby zrezygnować z kasowania, naciśnij przycisk  .
5 Naciśnij przycisk ENTER  na urządzeniu.
Zacznie migać czerwony wskaźnik, a wybrany plik
MP3 / WMA lub folder zostanie skasowany.
Po zakończeniu kasowania czerwony wskaźnik zgaśnie.
Wybieranie miejsca nagrania w urządzeniu USB
Jeśli urządzenie USB zawiera więcej niż jedną pamięć (na
przykład wewnętrzną pamięć i kartę pamięci) można wy­
brać pamięć, która będzie służyła do odczytu i nagrywania.
1 Podłącz urządzenie USB do złącza (USB) .
2 Naciśnij przycisk USB  na urządzeniu.
3 Przy zatrzymanym odtwarzaniu naciśnij przycisk
ERASE /MEMORY SELECT  na urządzeniu.
Pojawi się napis „SELECT?”. Jeśli wybrany będzie
plik audio albo folder pojawi się napis „ERASE?”.
Ponownie naciśnij przycisk ERASE /MEMORY
SELECT , aby wyświetlić napis „SELECT?”.
Przed odłączeniem urządzenia USB zawsze przytrzymaj wciśnięty
przycisk   i upewnij się, że wyświetlany jest napis „NO DEV”.
Odłączenie urządzenia USB, kiedy napis „NO DEV” nie jest widoczny,
grozi uszkodzeniem danych w urządzeniu USB lub samego urządzenia.
4 Naciśnij przycisk ENTER  na urządzeniu.
Zmienianie trybu odtwarzania
5 Naciskając przycisk  lub  , wybierz
Uwagi o urządzeniu USB
6 Naciśnij przycisk ENTER  na urządzeniu.
7 Zacznij nagrywanie. W tym celu wykonaj czynności
Kiedy urządzenie USB nie odtwarza, naciskaj przycisk
MODE . Można wybrać tryb normalny („ ” dla
wszystkich plików w folderze lub w urządzeniu USB),
tryb odtwarzania w przypadkowej kolejności („SHUF”
lub „ SHUF”) albo tryb programu („PGM”).
Trybu odtwarzania nie można zmienić w czasie odtwarzania.
W następujących przypadkach rozpoczęcie odtwarzania może
nastąpić z opóźnieniem:
–skomplikowana struktura folderów,
–niemal całkowicie wykorzystana pojemność urządzenia USB.
Po podłączeniu urządzenia USB urządzenie odczytuje z niego
wszystkie pliki. Jeśli urządzenie zawiera wiele folderów lub plików,
ich odczytanie może zająć dużo czasu.
Nie łączyć tego urządzenia z urządzeniem USB za pośrednictwem
koncentratora USB.
Pewne urządzenia USB mogą wykazywać opóźnienia w działaniu.
Urządzenie może nie pozwalać na użycie wszystkich funkcji
podłączonego urządzenia USB.
Pliki nagrane przez to urządzenie są odtwarzane w kolejności
tworzenia folderów. Pliki nagrane przez inne urządzenie (takie jak
komputer) mogą być odtwarzane niezgodnie z kolejnością nagrywania.
Kolejność odtwarzania przez to urządzenie może się różnić od
kolejności odtwarzania w podłączonym urządzeniu USB.
W urządzeniu USB z plikami MP3 / WMA nie należy zapisywać
plików innych niż MP3 / WMA ani zbędnych folderów.
Foldery, które nie zawierają plików MP3 / WMA, będą pomijane
przy odtwarzaniu.
Urządzenie odtwarza tylko pliki MP3 / WMA z rozszerzeniem
„.mp3” lub „.wma”.
Jeśli urządzenie USB zawiera pliki z rozszerzeniem „.mp3”
lub „.wma”, ale format tych plików jest inny niż MP3 / WMA,
urządzenie może reprodukować zakłócenia albo ulec awarii.
Jedno urządzenie USB może zawierać maksymalnie 999 plików
MP3 / WMA i 255 folderów.
Maksymalna liczba plików MP3 / WMA i folderów zależy jednak od
struktury plików i folderów.
Nie gwarantuje się zgodności ze wszystkimi programami
kodującymi / nagrywającymi MP3 / WMA, urządzeniami
nagrywającymi i nośnikami nagrań. Użycie niekompatybilnego
urządzenia USB może być przyczyną przerw w dźwięku, zakłóceń
lub całkowitego braku możliwości odtwarzania.
Nagrywanie z płyty na urządzenie USB
Podłączenie urządzenia USB (odtwarzacza muzycznego
(USB)  na urządzeniu
lub pamięci USB) do złącza
umożliwia nagrywanie z płyty na urządzenie USB.
Urządzenie pozwala na nagrywanie tylko z płyt CD-DA
i MP3 / WMA. Na urządzenie USB nie można nagrywać
dźwięku z magnetofonu ani radia.
Nagrywane przez urządzenie pliki audio mają format
MP3 lub WMA.
Wykonywane nagrania mają w przybliżeniu 1 MB na
każdą minutę nagrania na płycie CD. W przypadku
nagrań dokonywanych z płyt MP3 / WMA objętość
plików może być większa.
Listę urządzeń USB, które można podłączyć do
urządzenia, zamieszczono w części „Urządzenia USB
umożliwiające odtwarzanie / nagrywanie” na odwrocie.
Nagrywanie synchroniczne
Ta funkcja pozwala na łatwe nagranie całej płyty na
urządzenie USB.
1 Podłącz urządzenie USB z funkcją nagrywania do
(USB) .
złącza
Jeśli wymagane jest użycie przewodu USB, użyj prze­
wodu dostarczonego z podłączanym urządzeniem.
Szczegółów dotyczących podłączania należy szukać
w instrukcji obsługi urządzenia USB.

Dane ogólne

Wymiary
Około 551 × 263 × 380 mm (szer. × wys. × gł.)
(razem z wystającymi elementami)
Waga
Około 8,5 kg (z bateriami)
Dostarczane wyposażenie
Przewód zasilający (1 szt.)
Pilot (1 szt.)
CFD-RG880CP_PL.indd 1
urządzeniu, wybierz ustawienie „9K STEP” (krok
strojenia 9 kHz) lub „10K STEP” (krok strojenia
10 kHz).
Odtwarzanie taśmy
Obsługiwanie przepływności
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 – 320 kb/s, VBR
WMA:
16 – 320 kb/s, VBR
Częstotliwość próbkowania
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32, 44,1, 48 kHz
WMA:
32, 44,1, 48 kHz
(USB)
Port
USB-A (Full Speed)
programie ŚR pojawią się świsty, naciśnij przycisk MODE  na
urządzeniu, aby wybrać ustawienie funkcji ISS (Interference Sup­
press Switch) zapewniające najskuteczniejsze osłabienie zakłóceń.
Dla uzyskania najlepszych wyników, urządzenie powinno być
zasilane z sieci.
Aby skasować nagranie, wykonaj następujące czynności:
1 Włóż kasetę, z której chcesz skasować nagranie.
2 Upewnij się, że widać wskaźnik „TAPE”. (Jeśli wskaźnik „TAPE”
nie jest wyświetlany, naciśnij przycisk   na urządzeniu lub
wyświetl wskaźnik przyciskiem FUNCTION  na pilocie.)
3 Naciśnij przycisk   na urządzeniu.
Odtwarzanie rozpoczyna się od ostatnio odtwarzanego pliku MP3
Alkaliczne Sony LR20: około 18 h
Alkaliczne Sony LR20: około 6 h
1 Podłącz urządzenie USB z funkcją nagrywania do
nagrywania.
Do obsługi używaj przycisków na urządzeniu.
Sony R20P: około 1,5 h
Nagrywanie REC1
Jeśli po naciśnięciu w czynności 3 przycisku   w odbieranym
Numer pliku
Odtwarzanie taśmy
Numer utworu Czas odtwarzania
Rozpocznie się nagrywanie. Podczas nagrywania
czerwony wskaźnik pali się na stałe. Po zakończeniu
nagrywania to urządzenie i urządzenie USB
automatycznie się zatrzymują.
Można kasować pliki MP3 / WMA lub foldery
z urządzenia USB.
Nagrywanie z radia UKF
System nagrywania
4 ścieżki, 2 kanały stereo
Czas przewijania
Około 150 s (kaseta Sony C-60)
Pasmo przenoszenia
TYP I (normalny): 70 – 13 000 Hz
Głośnik
Pełnozakresowy: średnica 10 cm, 3,2 , stożkowy (2 szt.)
Niskotonowy: średnica 13 cm, 4 , stożkowy (1 szt.)
Wysokotonowy: średnica 2 cm (2 szt.)
Płyta audio CD
5 Naciśnij przycisk ENTER  na urządzeniu.
Kasowanie plików MP3 / WMA lub folderów
z urządzenia USB
3 Naciskając przycisk PRESET + lub –  na
.
Jeden raz zostaną odtworzone wszystkie utwory lub
pliki MP3/WMA.
Po włożeniu płyty MP3 / WMA i odczytaniu
informacji o pliku na wyświetlaczu pojawia się
wskazanie „MP3” lub „WMA”.
*Jeśli ilość wolnego miejsca jest mierzona w gigabajtach, pojawi
się wskazanie „FREExxxG”.
3 Odłącz urządzenie USB.
na wyświetlaczu zacznie migać numer pamięci.
Wówczas na 2 sekundy naciśnij przycisk RADIO/
BAND•AUTO PRESET  na urządzeniu.
3 Naciśnij przycisk  na urządzeniu ( na pilocie)
Migać zacznie wskaźnik „REC” i na przemian będą
się pojawiały wskazania „CD SYNC”, „FREExxxM”*
(wolne miejsce w urządzeniu USB) i „PUSH ENT”.
Miga czerwony wskaźnik.
Urządzenie USB przełącza się w tryb gotowości do na­
grywania, a to urządzenie w tryb pauzy w odtwarzaniu.
Ta funkcja pozwala na łatwe nagranie na urządzenie USB
obecnie odtwarzanego utworu lub pliku MP3 / WMA.
Wybierz żądane ustawienia brzmienia przyciskiem
ROCK, DANCE, SALSA, REGGAETON lub FLAT .
(Na pilocie naciskaj przycisk SOUND .)
Miernik poziomu na wyświetlaczu wskazuje siłę sygnału
dźwiękowego.
Wzmacnianie tonów niskich
4 Naciśnij przycisk REC CD  USB  na urządzeniu.
Regulacja głośności lub ustawień dźwięku nie wpływa na poziom

Pasmo częstotliwości
UKF (FM): 87,5 – 108 MHz
ŚR (AM): 531 – 1611 kHz (przy kroku 9 kHz)
530 – 1610 kHz (przy kroku 10 kHz)
Anteny
UKF (FM): antena teleskopowa
ŚR (AM): wbudowana antena ferrytowa
Wskazówki
Wybieranie charakterystyki brzmienia

Sekcja radia
Zatrzymać nagrywanie   na urządzeniu.
Urządzenie rozpocznie odtwarzanie.
Podłącz słuchawki do gniazda  (słuchawkowego) .
Wymiana baterii
System
Compact disc digital audio
Własności diody lasera
Czas trwania emisji: emisja ciągła
Moc lasera: mniej niż 44,6 µW
(Wartość zmierzona w odległości około 200 mm od powierzchni obiektywu
w bloku czytnika optycznego przy przysłonie 7 mm.)
Liczba kanałów
2
Pasmo przenoszenia
20 – 20 000 Hz +1/–2 dB
Kołysanie i drżenie
Poniżej dającego się zmierzyć poziomu
Naciśnij przycisk
  na urządzeniu.
Aby wznowić nagrywanie,
ponownie naciśnij przycisk.
3 Naciśnij przycisk  .
urządzeniu, aż pojawi się wskazanie „AM”.
Wejście
Wbudowany przewód audio z wtykiem stereo mini:
minimalny poziom wejściowy 245 mV
Gniazdo AUDIO IN (minijack stereo):
minimalny poziom wejściowy 245 mV
(USB): typ A, maksymalny prąd 500 mA
Port
Wyjścia
Gniazdo słuchawkowe (minijack stereo)
Do słuchawek o impedancji 16 – 68 
Moc wyjściowa
4 W + 4 W (przy 3,2 , zniekształcenia harmoniczne 10%)
Głośnik niskotonowy:
12 W (przy 4 , zniekształcenia harmoniczne 10%)
Zasilanie
Radiomagnetofon CD:
Napięcie przemienne 230 V, 50 Hz
Napięcie stałe 12 V, 8 baterii R20 (D)
Pilot:
Napięcie stałe 3 V, 2 baterie R6 (AA)
Pobór mocy
Napięcie przemienne: 28 W
Czas pracy baterii
Radiomagnetofon CD:
Aby
Włączyć pauzę
w nagrywaniu
Włączy się niebieski wskaźnik, a na wyświetlaczu
pojawi się napis „USB MEMORY”.
Regulacja głośności
2 Przytrzymaj wciśnięty przycisk DSPL/ENT , aż
Sekcja odtwarzacza CD
(automatycznie zostanie wciśnięty przycisk ).
1 Naciśnij przycisk USB  na urządzeniu.
2 Podłącz urządzenie USB do złącza (USB) .
Włączanie i wyłączanie zasilania
1 Naciskaj przycisk RADIO/BAND•AUTO PRESET  na
Dane techniczne
3 Naciśnij przycisk   na urządzeniu
* W urządzeniu nie można odtwarzać plików chronionych przed
kopiowaniem (Digital Right Management).
Jeśli zachodzi potrzeba zmiany kroku strojenia w paśmie
ŚR, wykonaj następujące czynności:
W normalnych warunkach pracy baterie powinny wystarczyć na mniej więcej sześć miesięcy. Kiedy pilot przestanie
działać, należy wymienić baterie na nowe.
nagrania.
Aby nagrywać z odtwarzacza CD, naciśnij przycisk
CD  na urządzeniu i włóż płytę CD.
Aby nagrywać z urządzenia USB, naciśnij przycisk
USB  na urządzeniu i podłącz urządzenie USB.
Aby nagrywać z radia, nastaw żądaną stację radiową
(patrz część „Słuchanie radia”).

Baterie należy wymienić, gdy zmniejszy się jasność wskaźnika OPR/BATT  lub gdy urządzenie przestanie działać.
 (do przodu) lub  (do
tyłu)  podczas pauzy w odtwa­
Przykład struktury folderów i kolejności
odtwarzania
Uwaga
Uwagi
Trzymaj przycisk aż do odszukania
żądanego miejsca ( lub  
na pilocie).
Wyszukiwanie określonego utworu nie jest możliwe, gdy na
wyświetlaczu pali się wskaźnik „SHUF” lub „PGM”.
Naciśnij przycisk  , po czym naciskaj przycisk MODE  dotąd,
aż z wyświetlacza znikną wskaźniki „SHUF” i „PGM”.
przycisk  .
Aby z powrotem włączyć tryb demonstracyjny, ponownie
wykonaj tę samą czynność.
Podłącz przewód zasilający  lub włóż osiem baterii R20 (D) (wyposażenie dodatkowe) do komory na baterie .
 (do przodu) lub  (do
tyłu)  w czasie odtwarzania.
Uwaga
1 Trzymając wciśnięty przycisk DSPL/ENT , naciśnij
2 do gniazdka sieciowego
2 Wybierz źródło sygnału, z którego chcesz dokonać
pliku MP3 / WMA (funkcja wznawiania). Kiedy odtwarzanie jest
zatrzymane, widać numer utworu lub pliku MP3 / WMA, który ma
być odtworzony.
Aby wyłączyć funkcję wznawiania (rozpocząć odtwarzanie od
pierwszego utworu lub pliku MP3 / WMA), naciśnij przycisk  ,
kiedy płyta CD będzie zatrzymana. Funkcja wznawiania wyłączy
się również po otwarciu szuflady na płytę CD lub wyłączeniu
urządzenia.
Po włączeniu przewodu zasilającego do gniazdka
sieciowego automatycznie włącza się tryb
demonstracyjny. Aby wyłączyć tryb demonstracyjny,
naciśnij przycisk OPERATE (POWER) .
W celu wyłączenia go bez włączania zasilania urządzenia,
wykonaj następujące czynności:
1 do gniazda AC IN
+, aby przejść do przodu, lub
–, aby przejść do tyłu .
otworzyć kieszeń na kasetę. Włóż czystą kasetę
nagrywaną stroną do góry. Używaj tylko kaset typu I
(normalnych). Zamknij kieszeń.
Odtwarzanie rozpoczyna się od ostatnio odtwarzanego utworu lub
Wyłączanie trybu demonstracyjnego
Źródła energii
1 Naciśnij przycisk   na urządzeniu, aby
żądany tryb odtwarzania przyciskiem MODE .
Jeśli urządzenie pracuje w trybie odtwarzania w przy­
padkowej kolejności, odtwarzania wielokrotnego
lub programu (bez zaprogramowanych utworów lub
plików MP3 / WMA), na początku nagrania auto­
matycznie przełącza się w normalny tryb odtwarzania.
Informacje o trybach odtwarzania podano w punkcie
„Zmienianie trybu odtwarzania” w części „Słuchanie
muzyki z urządzenia USB”.

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza,
że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów
domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego
punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe
usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym
negatywnym konsekwencjom dla środowiska
naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną
mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling
materiałów pomaga w zachowaniu surowców
naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje
o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować
z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi
oczyszczania lub sklepem, w którym produkt ten został
kupiony.
Akcesoria, których dotyczy powyższe: pilot
W przypadku pozostałych baterii / akumulatorów należy
się zapoznać z odpowiednim podrozdziałem dotyczącym
bezpiecznego usuwania baterii lub akumulatora
z produktu. Baterię lub akumulator należy przekazać do
odpowiedniego punktu, który zajmuje się recyklingiem
zużytych baterii.
 .
Wskazówki
Ten symbol na baterii, akumulatorze lub opakowaniu
oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do
odpadów domowych. Prawidłowe usunięcie baterii lub
akumulatora zapobiegnie potencjalnym negatywnym
konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia
ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe
usuwanie baterii lub akumulatora. Recykling materiałów
pomaga w zachowaniu surowców naturalnych.
W przypadku produktu, który ze względów bezpieczeń­
stwa, sprawności działania lub spójności danych wymaga
stałego podłączenia do wewnętrznej baterii lub
akumulatora, wymianę baterii lub akumulatora należy
zlecić wykwalifikowanemu technikowi serwisu.
Dla zapewnienia prawidłowego przetworzenia baterii lub
akumulatora, wyeksploatowany produkt należy przekazać
do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem
i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Do obsługi używaj przycisków na urządzeniu.

Nadmierny poziom ciśnienia dźwięku ze słuchawek grozi
utratą słuchu.
Wyjąć płytę CD
3 Kiedy odtwarzacz CD będzie zatrzymany, wybierz
Nagrywanie na taśmę

Aby uniknąć porażenia prądem, nie
otwierać obudowy. Naprawy powierzać
tylko odpowiednio wykwalifikowanym
osobom.
Usuwanie zużytych baterii
i akumulatorów (dotyczy krajów
Unii Europejskiej i innych krajów
europejskich z wydzielonymi
systemami zbierania odpadów)
Odszukać żądane
miejsce,
obserwując
wyświetlacz
 .
2 Naciśnij przycisk CD  i włóż płytę, którą chcesz
nagrać.
Pojawi się nazwa pamięci.
Wyświetlana nazwa zależy od urządzenia USB.
żądaną pamięć.
Jeśli można wybrać tylko jedną pamięć, przejdź do
czynności 6.
Aby zrezygnować z użycia tej funkcji, naciśnij
przycisk  .
2 do 5 z punktu „Nagrywanie synchroniczne” lub
„Nagrywanie REC1”.
Zasady tworzenia folderów i plików
Przy pierwszym nagrywaniu w urządzeniu USB, w głów­
nym folderze tworzony jest folder „MUSIC”. Foldery
i pliki tworzone są w folderze „MUSIC” odpowiednio do
sposobu nagrywania i zgodnie z poniższymi zasadami.
Nagrywanie synchroniczne1)
Źródło
nagrania
Nazwa folderu
Nazwa pliku
MP3 / WMA Identyczna ze źródłem nagrania2)
CD-DA
„FLDR001”3)
„TRACK001”4)
Nagrywanie REC1
Źródło
nagrania
MP3 / WMA
CD-DA
Nazwa folderu
Nazwa pliku
„REC1”5)
Identyczna ze
źródłem nagrania2)
„TRACK001”4)
1)W trybie
programu folder nosi nazwę „FLDRxxx”, a nazwa pliku
zależy od źródła nagrania (płyty CD-DA lub płyty MP3 / WMA).
Informacje o trybach odtwarzania podano w punkcie „Zmienianie
trybu odtwarzania” w części „Słuchanie muzyki z urządzenia USB”.
2)Przypisywane są maksymalnie 32 znaki z nazwy.
3)Nazwy folderów są przydzielane po kolei, do 255 (włącznie
z głównym folderem i folderem MUSIC).
4)Nazwy plików są przydzielane po kolei.
5)Każde nagranie w trybie REC1 powoduje utworzenie nowego pliku
w folderze „REC1”.
Uwagi
Podczas nagrywania i kasowania nie należy odłączać urządzenia
USB. Grozi to uszkodzeniem danych w urządzeniu USB lub samego
urządzenia.
Nie łączyć tego urządzenia z urządzeniem USB za pośrednictwem
koncentratora USB.
Przy nagrywaniu z płyty CD utwory są zapisywane jako pliki MP3
o przepływności 128 kb/s. Przy nagrywaniu z płyty MP3 / WMA
pliki MP3 / WMA są nagrywane bez zmiany przepływności.
Przy nagrywaniu z płyty MP3 / WMA nie słychać dźwięku, widać
natomiast napis „HI-SPEED”.
W plikach MP3 / WMA nie są zapisyw
ane informacje CD text.
Anulowanie nagrywania przed jego zakończeniem spowoduje
utworzenie pliku MP3 / WMA zawierającego materiał nagrany do
momentu zatrzymania nagrywania.
Nagrywanie automatycznie zatrzymuje się, jeżeli:
–podczas nagrywania w urządzeniu USB zabraknie wolnej pamięci,
–liczba plików MP3 / WMA w urządzeniu USB osiągnie
maksymalną wartość rozpoznawaną przez to urządzenie.
Jedno urządzenie USB może zawierać maksymalnie 999 plików MP3
/ WMA i 255 folderów (włącznie z głównym folderem i folderem
MUSIC).
Maksymalna liczba plików MP3 / WMA i folderów zależy jednak od
struktury plików i folderów.
W trybach odtwarzania w przypadkowej kolejności lub programu nie
można kasować plików MP3 / WMA ani folderów.
Jeśli kasowany folder zawiera pliki w formacie innym niż MP3 /
WMA lub foldery niższego poziomu, nie zostaną one skasowane.
Jeśli urządzenie USB zawiera lub folder lub plik o nazwie
identycznej z nazwą zapisywanego folderu lub pliku, dla uniknięcia
zastąpienia pliku do nazwy nowo tworzonego folderu lub pliku
zostanie dodany numer porządkowy.
Przy nagrywaniu utworów z płyty MP3 / WMA nie jest odtwarzany
dźwięk.
09-11-13 11:51
CFD-RG880CP.CET. 4-127-406-PL(1)
Inne czynności
Zalecenia eksploatacyjne
Płyty, które można odtwarzać w tym
urządzeniu
Użycie wyświetlacza
Tworzenie programu
Zasypianie przy muzyce
Wyświetlacz umożliwia sprawdzanie informacji o płycie
CD.
(odtwarzanie programu)
1 Włącz źródło dźwięku, którego chcesz słuchać.
2 Naciśnij przycisk SLEEP , aby wyświetlić
Sprawdzanie informacji o płycie audio CD
Sprawdzanie liczby utworów na płycie CD i jej
czasu odtwarzania
Kiedy odtwarzacz CD jest zatrzymany, naciśnij przycisk
  i sprawdź odpowiednie informacje.
Można zaprogramować kolejność odtwarzania
maksymalnie 25 utworów lub plików MP3 / WMA
z płyty CD.
1 Naciśnij przycisk CD .
Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „CD”.
2 Naciskaj przycisk MODE , aż na wyświetlaczu
pojawi się wskaźnik „PGM”.
3 Naciśnij przycisk  lub  . Następnie
zaprogramuj utwory lub pliki MP3 / WMA w żądanej
kolejności, naciskając przycisk DSPL/ENT  na
urządzeniu (ENTER  na pilocie).
W przypadku plików MP3 / WMA, najpierw naciśnij
TUNE + lub – , a następnie przycisk
przycisk
 lub   i przycisk DSPL/ENT  (ENTER 
na pilocie).
Po zaprogramowaniu pierwszego utworu pojawia
się napis „STEP 1”, a po nim wybrany utwór lub plik
MP3 / WMA.
Każdy dodany utwór lub plik MP3 / WMA zwiększa
liczbę elementów programu.
W przypadku utworów z płyty CD, wyświetlany
będzie czas trwania programu (maksymalnie
„99:59”; powyżej tej wartości pojawia się wskazanie
„--:--”. W przypadku plików MP3 / WMA zawsze
wyświetlane jest wskazanie „--:--”.)
Liczba utworów Łączny czas odtwarzania
Sprawdzanie informacji o płycie MP3 / WMA
Sprawdzanie liczby folderów i plików na płycie
CD
Kiedy odtwarzacz CD jest zatrzymany, naciśnij przycisk
  i sprawdź odpowiednie informacje.
Płyta MP3 / WMA (przykład: po włożeniu płyty MP3)
Płyta audio CD (odtwarzanie programu)
Numer
zaprogramowanego
utworu
Podczas odtwarzania płyty MP3 / WMA naciśnij
przycisk DSPL/ENT  na urządzeniu. Zawartość
wyświetlacza zmienia się następująco:

Płyta MP3 / WMA (odtwarzanie programu) (przykład: po włożeniu
płyty MP3)

Nazwa wykonawcy ( )

Nazwa albumu (
)*
Numer
zaprogramowanego
utworu

Numer obecnego pliku i czas odtwarzania**
* Jeśli plik nie zawiera informacji ID3, na wyświetlaczu pojawia się
nazwa pliku lub nazwa folderu.
**Informacja ta pojawi się na kilka sekund zamiast nazwy wykonawcy
lub nazwy albumu.
którym urządzenie automatycznie się wyłączy.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje następujące
zmiany wskazań:
„AUTO*”  „60MIN”  „30MIN”  „20MIN” 
„10MIN”  „OFF”.
*Po wybraniu ustawienia „AUTO” odtwarzanie z płyty CD,
pamięci USB lub taśmy trwa maksymalnie 90 minut, po czym
urządzenie automatycznie się wyłącza. W przypadku słuchania
radia urządzenie wyłączy się po 90 minutach.
Po upływie 4 sekund od naciśnięcia przycisku SLEEP
 wyświetlany czas zacznie obowiązywać.
Zmniejszy się wówczas jasność wyświetlacza LCD
i zgaśnie dioda na głośniku niskotonowym.
Po upływie zadanego czasu urządzenie automatycznie
się wyłączy.
(odtwarzanie wielokrotne)
W trybach normalnym, odtwarzania w przypadkowej
kolejności i programu możliwe jest wielokrotne
odtwarzanie utworów lub plików MP3 / WMA.
W przypadku odtwarzania taśmy z użyciem tej funkcji:
Jeśli jedna strona kasety trwa więcej niż nastawiony czas, urządzenie
wyłączy się dopiero po skończeniu się taśmy.
Sprawdzone odtwarzacze muzyczne Sony
(stan na wrzesień 2008)
Nazwa produktu
Nazwa modelu Nazwa serii
Walkman
NWD-
B100/B110F/
E020F
NWZ-
A810/A820K/
B130F/E430F/
S510/S610F/
S630F/S710F/
S730F
Telefon
Walkman
W880i/W850/
W710/W660/
W580
W910
Na pilocie
1 Naciśnij przycisk CD .
Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „CD”.
2 Postępuj zgodnie z poniższym opisem.
Aby
Wykonaj tę czynność
powtarzać
Jeden
1 Naciskaj przycisk REPEAT , aż pojawi
utwór lub
się wskazanie „ 1”.
plik MP3/ 2 Naciskając przycisk  lub  ,
WMA
wybierz utwór lub plik MP3 / WMA,
który ma być powtarzany.
3 Naciśnij przycisk   na urządzeniu.
Wszystkie 1 Naciskaj przycisk REPEAT , aż pojawi
utwory lub
się wskazanie „ ”.
pliki MP3 / 2 Naciśnij przycisk   na urządzeniu.
WMA
z płyty CD
Wybrany
1 Naciskaj przycisk MODE , aż pojawi
folder
się wskaźnik „ ”. Następnie naciskaj
(tylko płyta
przycisk REPEAT , aż pojawi się
MP3 /
wskaźnik „ ”.
WMA)
2 Wskaż żądany folder przyciskiem +
lub – .
3 Naciśnij przycisk   na urządzeniu.
Utwory lub 1 Włącz odtwarzanie w przypadkowej
kolejności (patrz część „Odtwarzanie
pliki MP3 /
utworów lub plików MP3 / WMA
WMA
w przypadkowej kolejności”).
w przy­
2 Naciskaj przycisk REPEAT , aż
padkowej
pojawią się wskaźniki „SHUF” i „ ”.
kolejności
3 Naciśnij przycisk   na urządzeniu.
Pliki MP3 / 1 Włącz odtwarzanie folderu
w przypadkowej kolejności (patrz część
WMA
„Odtwarzanie utworów lub plików MP3 /
z wy­bra­ne­
WMA w przypadkowej kolejności”).
go folderu
2 Naciskaj przycisk REPEAT  na
w przy­
urządzeniu, aż pojawią się wskaźniki
padkowej
„ ”, „SHUF” i „ ”.
kolejności
(tylko płyta 3 Naciśnij przycisk   na urządzeniu.
MP3 /
WMA)
Zaprogra­ 1 Zaprogramuj utwory lub pliki MP3 /
WMA (patrz część „Tworzenie
mowane
programu”).
utwory lub
pliki MP3 / 2 Naciskaj przycisk REPEAT , aż
pojawią się wskaźniki „ ” i „PGM”.
WMA
3 Naciśnij przycisk   na urządzeniu.
Na pilocie
Zamiast przycisku   użyj przycisku  .
Wyłączanie trybu odtwarzania wielokrotnego
Naciskaj przycisk REPEAT , aż z wyświetlacza zniknie
wskaźnik „ ”.
Odtwarzanie utworów lub plików
MP3 / WMA w przypadkowej
kolejności
(odtwarzanie w przypadkowej kolejności)
Utwory i pliki MP3 / WMA można odtwarzać w przy­
padkowej kolejności. Podczas odtwarzania płyty MP3
/ WMA, w przypadkowej kolejności można również
odtwarzać pliki MP3 / WMA z wybranego folderu
(odtwarzanie folderu w przypadkowej kolejności).
1 Naciśnij przycisk CD .
pojawi się wskaźnik „SHUF”.
Aby włączyć odtwarzanie folderu w przypadkowej
kolejności (tylko płyta MP3 / WMA), naciskaj
przycisk MODE  na urządzeniu, aż na
wyświetlaczu pojawią się wskaźniki „ ” i „SHUF”.
Wówczas wybierz żądany folder przyciskiem
TUNE + lub –  na urządzeniu.
3 Naciśnij przycisk   na urządzeniu, aby
rozpocząć odtwarzanie w przypadkowej kolejności.
Na pilocie
Zamiast przycisku   użyj przycisku  .
Wyłączanie trybu odtwarzania
w przypadkowej kolejności
Najpierw zatrzymaj odtwarzanie. Następnie naciskaj
przycisk MODE , aż z wyświetlacza zniknie wskaźnik
„SHUF”.
Wskazówki
Podczas odtwarzania w przypadkowej kolejności nie można się
cofnąć do poprzedniego utworu lub pliku MP3 / WMA przyciskami
W trybie odtwarzania w przypadkowej kolejności nie działa funkcja
wznawiania.
CFD-RG880CP_PL.indd 2
Dwukrotnie naciśnij przycisk OPERATE (POWER) .
Program zostanie również skasowany po otwarciu
pokrywy płyty CD przez naciśnięcie oznaczenia OPEN/
CLOSE .
Po skasowaniu programu można powtórzyć procedurę
programowania i utworzyć następny program.
Wskazówki
Próba zaprogramowania 26. utworu lub pliku MP3 / WMA
spowoduje wyświetlenie komunikatu „FULL”.
Program można odtwarzać wielokrotnie, ponieważ pozostaje
on w pamięci do momentu otwarcia komory na płytę CD lub
wyłączenia urządzenia.
Można nagrać utworzony program. Po utworzeniu programu włóż
czystą kasetę i naciśnij przycisk   na urządzeniu, aby rozpocząć
nagrywanie.
W trybie odtwarzania programu nie działa funkcja wznawiania.
ściereczką do czyszczenia. Wycieraj płytę od środka
na zewnątrz. Rysy, brud i odciski palców na płycie CD
mogą powodować błędy w odczycie.
Uwagi
Do formatowania powyższych modeli należy używać funkcji
formatowania dostępnej w danym modelu lub oprogramowania
przeznaczonego do tego modelu.
Nie używać urządzeń USB innych niż wymienione powyżej. Nie
gwarantuje się działania modeli, które nie są wymienione na liście.
Nie gwarantuje się każdorazowej możliwości użycia urządzeń USB
wymienionych na liście.
Niektóre z wymienionych tu urządzeń USB nie są dostępne
w pewnych krajach i regionach.
Nie można odtwarzać plików MP3 / WMA objętych ochroną przed
kopiowaniem.
Nie można odtwarzać plików pobranych z serwisów muzycznych.
Nie jest obsługiwane połączenie przez koncentrator.
Podłączanie dodatkowych urządzeń
Urządzenie pozwala na słuchanie dźwięku
z dodatkowych urządzeń, takich jak przenośny cyfrowy
odtwarzacz muzyczny.
Przed wykonywaniem połączeń należy wyłączyć
wszystkie urządzenia.
Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji
obsługi podłączanego urządzenia.
1 Naciskając przycisk RADIO/BANDAUTO PRESET 
na urządzeniu, wybierz zakres fal.
2 Na 2 sekundy naciśnij przycisk RADIO/BANDAUTO
PRESET  na urządzeniu, tak aby na wyświetlaczu
zaczął migać wskaźnik „AUTO”.
Nie używać rozpuszczalników, takich jak benzyna
czy rozcieńczalnik, dostępnych w handlu środków
czyszczących ani antystatycznego aerozolu
przeznaczonego do winylowych płyt długogrających.
Nie wystawiać płyt na bezpośrednie promieniowanie
słoneczne ani na działanie ciepła, na przykład
z dmuchawy. Nie zostawiać płyt w samochodzie
zaparkowanym w słońcu, ponieważ temperatura
w samochodzie może znacznie wzrosnąć.
Nie przyklejać na płycie CD papieru ani taśmy. Chronić
powierzchnię płyty CD przed porysowaniem.
Po odtworzeniu włożyć płytę do pudełka.
Promień lasera wykorzystywany w sekcji odtwarzacza
CD jest szkodliwy dla wzroku i dlatego nie należy
próbować zdjąć obudowy. Naprawy powierzać tylko
odpowiednio wykwalifikowanym osobom.
Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się płyn lub
ciało obce, przed dalszą eksploatacją należy odłączyć
urządzenie od źródła zasilania i zlecić jego sprawdzenie
specjaliście.
W urządzeniu nie można odtwarzać płyt o specjalnych
kształtach (serca, kwadratu, gwiazdy itp.). Próba
odtworzenia takiej płyty grozi awarią urządzenia.
Źródła zasilania
dostarczonego przewodu zasilającego; nie używać
żadnych innych przewodów.
Urządzenie pozostaje pod napięciem zawsze, gdy
jest podłączone do gniazdka sieciowego, nawet po
wyłączeniu.
Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy
czas, należy je wyłączyć z gniazdka sieciowego.
Jeśli nie przewiduje się użycia baterii, należy je wyjąć,
aby uniknąć uszkodzeń, które może spowodować
wyciek z baterii lub korozja.
Miejsce pracy
Nie zostawiać odtwarzacza blisko źródeł ciepła
ani w miejscach narażonych na bezpośrednie
promieniowanie słoneczne, nadmierne zapylenie lub
wstrząsy, a także w samochodzie znajdującym się
w bezpośrednim oświetleniu słonecznym.
Nie instalować urządzenia na niestabilnym albo
pochyłym podłożu.
Nie umieszczać żadnych przedmiotów w odległości
10 mm od boków obudowy. Aby urządzenie działało
właściwie i przez długi czas, otwory wentylacyjne nie
mogą być zasłonięte.
Głośniki urządzenia zawierają silne magnesy. Aby
uniknąć ewentualnych uszkodzeń, nie zostawiać
w pobliżu urządzenia kart bankowych z zapisem
magnetycznym ani zegarków z napędem sprężynowym.
Eksploatacja
Aby zapobiec przypadkowemu nagraniu, należy
wyłamać z kasety języczek dla strony A lub B. Chcąc
ponownie wykorzystać kasetę do nagrań, można
zakleić otwór po języczku taśmą klejącą.
Stacje są programowane w pamięci w kolejności od
najmniejszych do największych częstotliwości.
Jeśli nie jest możliwe automatyczne
zaprogramowanie stacji
Wbudowany przewód
audio z wtykiem
stereo mini
 na urządzeniu, tak aby na wyświetlaczu zaczął
migać numer pamięci.
lub
Przewód połączeniowy
audio (wyposażenie
dodatkowe)
Do gniazda wyjścia linii
4 Naciskaj przycisk PRESET + lub –  na urządzeniu,
(cyfrowy odtwarzacz
przenośny itp.)
aż na wyświetlaczu zacznie migać numer pamięci,
pod którym chcesz zaprogramować stację.
5
Naciśnij przycisk DSPL/ENT  na urządzeniu.
Nowa stacja zastępuje poprzednią.
Na pilocie
1 Naciskaj przycisk RADIO/BAND , aż na
wyświetlaczu pojawi się żądany zakres fal.
2 Nastaw żądaną stację.
3 Na 2 sekundy naciśnij przycisk ENTER , tak aby na
wyświetlaczu zaczął migać numer pamięci.
4 Naciskaj przycisk PRESET + lub – , aż na
wyświetlaczu zacznie migać numer pamięci, pod
którym chcesz zaprogramować stację.
5 Naciśnij przycisk ENTER .
Wskazówka
Zaprogramowane stacje radiowe pozostają w pamięci nawet po
odłączeniu przewodu zasilającego i wyjęciu baterii.
Nastawianie zaprogramowanych
stacji radiowych
1 Naciskając przycisk RADIO/BANDAUTO PRESET 
na urządzeniu, wybierz zakres fal.
2 Naciskając przycisk PRESET + lub –  na
urządzeniu, nastaw zaprogramowaną stację.
Na pilocie
1 Naciśnij przycisk RADIO/BAND .
2 Naciskając przycisk PRESET + lub – , nastaw
zaprogramowaną stację.
Mimo wyłączenia zasilania, przypadkowo miga
zawartość wyświetlacza i wskaźniki.
Włączony jest tryb demonstracyjny. Włącz urządzenie
lub wyłącz tryb demonstracyjny przy wyłączonym
zasilaniu.
Odłączyła się pokrywka gniazda AUDIO IN.
 Ponownie przymocuj pokrywkę, jak pokazano na
ilustracji.
(Przestrzegaj pokazanej kolejności mocowania: 
i .)
1 Podłącz wbudowany w urządzenie przewód audio
z wtykiem stereo mini  do gniazda wyjścia linii
przenośnego, cyfrowego odtwarzacza muzycznego
lub innego urządzenia*.
2 Włącz podłączone urządzenie i to urządzenie.
3 Naciśnij przycisk AUDIO IN  na urządzeniu
i zacznij odtwarzać dźwięk w podłączonym
urządzeniu.
Przez głośniki będzie reprodukowany dźwięk
z podłączonego urządzenia.
*Aby podłączyć urządzenie do telewizora lub magnetowidu, należy
użyć przedłużacza (wyposażenie dodatkowe) z gniazdem mini
stereo na jednym końcu (do podłączenia wbudowanego przewodu
audio) i dwoma wtykami cinch na drugim końcu.
Nagrywanie dźwięku z podłączonego
urządzenia
1 Włóż czystą taśmę.
2 Naciśnij przycisk AUDIO IN  na urządzeniu, aby
wyświetlić wskazanie „AUDIO IN”.
3 Naciśnij przycisk   na urządzeniu.
Rozpocznie się nagrywanie.
4 Włącz odtwarzanie w podłączonym urządzeniu
zewnętrznym.
Wskazówka
W razie uszkodzenia wbudowanego przewodu audio , do
podłączania dodatkowych urządzeń można wykorzystać gniazdo
AUDIO IN . Użyj przewodu połączeniowego audio (wyposażenie
dodatkowe) z wtykiem mini stereo na jednym końcu (do gniazda
AUDIO IN ). Sprawdź, czy wtyk na drugim końcu jest
dopasowa­ny do gniazda podłączanego urządzenia; przykładowo,
do podłączenia odtwarzacza przenośnego potrzebny jest wtyk mini
stereo, a do podłączenia telewizora lub magnetowidu – dwa wtyki
cinch.
Uwagi
Nie ciągnąć mocno za wbudowany przewód audio . Grozi to
wyrwaniem wtyku.
Aby uniknąć awarii, starannie podłącz wbudowany przewód audio
 lub przewód połączeniowy audio (wyposażenie dodatkowe).
Nie jest możliwe równoczesne słuchanie dźwięku z dwóch
podłączonych urządzeń, jednego za pomocą wbudowanego
przewodu audio , a drugiego przez gniazdo AUDIO IN 
(z użyciem oferowanego oddzielnie przewodu połączeniowego
audio). Należy podłączać tylko jedno urządzenie.
Języczek dla strony B
Języczek dla strony A
Nie zaleca się używania kaset o długości
przekraczającej 90 minut do zastosowań innych niż
długotrwałe, ciągłe nagrywanie lub odtwarzanie.
Czyszczenie obudowy
Obudowę, panel i regulatory należy czyścić miękką
ściereczką zwilżoną roztworem łagodnego środka
myjącego. Nie używać wszelkiego rodzaju ściereczek
ani proszków do szorowania, a także rozpuszczalników,
takich jak spirytus czy benzyna.
W przypadku pytań lub problemów związanych
z urządzeniem prosimy o skontaktowanie się z najbliższą
autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Proces odczytu może się znacznie wydłużyć
w następujących przypadkach:
–Urządzenie USB zawiera wiele folderów lub plików.
–Struktura plików jest wyjątkowo skomplikowana.
–Pamięć jest niemal pełna.
–Wewnętrzna pamięć jest pofragmentowana.
Dla uniknięcia tych problemów zalecamy
przestrzeganie poniższych zasad:
–Ogranicz liczbę wszystkich folderów w urządzeniu
USB do nie więcej niż 100.
–Ogranicz liczbę plików na folder do nie więcej niż
100.
Błędne wskazania na wyświetlaczu
Dane zapisane w urządzeniu USB mogą być
uszkodzone. Ponownie prześlij dane muzyczne do
urządzenia USB.
Urządzenie może wyświetlać tylko cyfry i litery
alfabetu. Pozostałe znaki nie będą wyświetlane
prawidłowo.
Pojawia się komunikat „REC ERROR”.
Podczas nagrywania wystąpił błąd. Wyłącz to
urządzenie i odłącz urządzenie USB. Upewnij się, że:
–Urządzenie USB nie jest pełne. Jeśli pamięć jest pełna
lub pozostaje w niej mało miejsca, skasuj zbędne pliki
lub foldery.
–Nagrywane dane nie są uszkodzone.
–Urządzenie obsługuje format nagrywanego pliku.
Jeśli komunikat nadal będzie się pojawiał, prosimy
o skontaktowanie się z najbliższą autoryzowaną stacją
serwisową Sony.
Pojawia się komunikat „PROTECT”.
Podłączone urządzenie USB jest zabezpieczone
przed zapisem. To urządzenie nie pozwala na zmianę
stanu zabezpieczenia. Wyłącz to urządzenie i odłącz
urządzenie USB. Wyłącz ochronę przed zapisem lub
użyj innego urządzenia USB. Jeśli komunikat nadal
będzie się pojawiał, prosimy o skontaktowanie się
z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Odtwarzacz CD / MP3 / WMA
Nie można odtworzyć płyty CD. Pomimo
włożenia płyty CD widać napis „NO DISC”.
Włóż płytę CD stroną z opisem do góry.
Wyczyść płytę CD.
Wyjmij płytę CD i pozostaw otwartą komorę na
płytę na mniej więcej godzinę, tak aby umożliwić
odparowanie wilgoci.
Płyta CD-R / CD-RW nie zawiera nagrań.
Występuje problem z jakością płyty CD-R / CD‑RW,
urządzenia nagrywającego lub oprogramowania.
Jeśli baterie są bliskie wyczerpania, wymień je na nowy
komplet.
Przerwy w dźwięku.
Zmniejsz głośność.
Wyczyść płytę CD, a w przypadku poważnych
uszkodzeń wymień ją.
Umieść urządzenie w miejscu, które nie jest narażone
na wibrację.
Wyczyść soczewkę dostępną w handlu gruszką.
Przyczyną przerw lub zakłóceń w dźwięku mogą
być użycie płyty CD-R / CD-RW o niskiej jakości
lub problemy z urządzeniem nagrywającym /
oprogramowaniem.
Rozpoczęcie odtwarzania trwa dłużej niż
zazwyczaj.
Odtwarzanie następujących płyt rozpoczyna się
z opóźnieniem:
–płyt zawierających skomplikowaną strukturę
drzewiastą,
–płyt, które nie zostały sfinalizowane (do których
można dodać dane),
–płyt zawierających wiele folderów lub plików innych
niż MP3 / WMA.
Radio
Pojawia się komunikat „FATAL ERROR”.
Podłączone urządzenie USB zostało usunięte
podczas nagrywania lub kasowania. Nie odłączaj
urządzenia USB podczas nagrywania lub kasowania
danych za pomocą interfejsu USB tego urządzenia.
Odłączenie urządzenia USB w czasie pracy grozi
uszkodzeniem danych. Jeśli komunikat nadal będzie
się pojawiał, prosimy o skontaktowanie się z najbliższą
autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Pojawia się komunikat „ERASE ERROR”.
Nie udało się skasować plików lub folderów
z podłączonego urządzenia USB. Kasowane dane
mogą być uszkodzone. Jeśli komunikat nadal będzie
się pojawiał, prosimy o skontaktowanie się z najbliższą
autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Urządzenie USB nie jest rozpoznawane.
Wyłącz to urządzenie, odłącz i na nowo podłącz
urządzenie USB, po czym z powrotem włącz to
urządzenie.
Podłącz obsługiwane urządzenie USB (listę
obsługiwanych urządzeń zamieszczono w części
„Urządzenia USB umożliwiające odtwarzanie /
nagrywanie”).
Urządzenie USB działa niewłaściwie. Informacji
o sposobie rozwiązania tego problemu szukaj
w instrukcji obsługi urządzenia USB. Jeśli problem
będzie nadal występował, prosimy o skontaktowanie się
z autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Nie włącza się odtwarzanie.
Wyłącz to urządzenie, po czym odłącz i na nowo
podłącz urządzenie USB.
Podłącz urządzenie USB obsługiwane przez
to urządzenie (patrz część „Urządzenia USB
umożliwiające odtwarzanie / nagrywanie”).
Odtwarzanie nie zaczyna się od pierwszego
utworu.
Słaby odbiór radia.
Aby poprawić odbiór na falach UKF, zmień ustawienie
anteny.
Zmień tryb odtwarzania na normalny.
Nie można odtwarzać plików MP3 / WMA.
Pliki MP3 / WMA nie mają rozszerzenia „.mp3” lub
„.wma”.
Dane nie są zapisane w formacie MP3 / WMA.
W pamięci USB wykorzystywany jest system plików
inny niż FAT16 lub FAT32.*
Pamięć USB jest podzielona na partycje. Odtwarzać
Aby poprawić odbiór na falach ŚR, zmień ustawienie
samego urządzenia.
można odtwarzać tylko pliki MP3 / WMA z pierwszej
partycji.
Odtwarzanie jest możliwe tylko do 8. poziomu
w hierarchii.
Liczba folderów przekracza 255.
Liczba plików przekracza 999.
Pliki są zaszyfrowane lub chronione hasłami.
* Urządzenie jest zgodne z systemami FAT16 i FAT32, ale niektóre
pamięci USB mogą nie obsługiwać żadnego z tych systemów.
Dalszych informacji należy szukać w instrukcji obsługi pamięci USB
lub u jej producenta.
Do gniazda AUDIO IN
1 Naciskając przycisk RADIO/BANDAUTO PRESET 
2 Nastaw żądaną stację.
3 Na 2 sekundy naciśnij przycisk DSPL/ENT PRESET
której chcesz użyć.
Aby słuchać dźwięku przez głośniki, odłącz słuchawki.
Strona A
Stacje o słabym sygnale trzeba programować ręcznie.
na urządzeniu, wybierz zakres fal.
Sprawdź, czy na wyświetlaczu widać wskazanie funkcji,
Bezpieczeństwo
Uwagi o kasetach
3 Naciśnij przycisk DSPL/ENT  na urządzeniu.
Brak dźwięku.
lub inne urządzenie emitujące fale radiowe.
 Umieść telefon przenośny itp. w większej odległości
od urządzenia.
z zimnego do ciepłego miejsca albo umieszczone
w bardzo wilgotnym pomieszczeniu, na soczewce
wewnątrz sekcji odtwarzacza CD może się skroplić
para wodna. W takim przypadku urządzenie nie
będzie działać właściwie. Należy wtedy wyjąć płytę
CD i odczekać mniej więcej godzinę na odparowanie
wilgoci.
Jeśli urządzenie było nieużywane przez dłuższy czas,
przed włożeniem kasety należy je rozgrzać, włączając
na kilka minut odtwarzanie.
W pamięci urządzenia można programować stacje
radiowe. Można zaprogramować 30 stacji, 20 w paśmie
UKF i 10 w paśmie ŚR. Kolejność programowania jest
dowolna.
gniazdka sieciowego.
Upewnij się, że baterie są prawidłowo włożone.
W razie potrzeby wymień je na nowy komplet.
Kiedy urządzenie jest zasilane z baterii, nie można go
włączyć pilotem.
W pobliżu urządzenia używany jest telefon przenośny
Jeśli urządzenie zostanie bezpośrednio przeniesione
Programowanie stacji radiowych
Starannie włącz przewód zasilający do ściennego
Słychać zakłócenia.
Do zasilania napięciem przemiennym używać tylko
Informacje o współpracujących urządzeniach można
znaleźć pod następującym adresem:
<http://support.sony-europe.com/>
Nie włącza się zasilanie.
Magnetofon
Dźwięk jest słaby lub ma niską jakość.
Jeśli baterie są bliskie wyczerpania, wymień je na nowy
komplet.
Umieść urządzenie w większej odległości od telewizora.
Przyczyną zakłóceń może być używanie pilota w czasie
odbioru fal średnich.
Obraz na telewizorze staje się niestabilny.
Aby odbierać fale UKF w pobliżu telewizora z anteną
pokojową, należy umieścić urządzenie w większej
odległości od telewizora.
Urządzenie USB
Po naciśnięciu dowolnego przycisku nie
zaczyna się przesuw taśmy.
Starannie zamknij kieszeń kasety.
Nie działa przycisk   lub nie można
odtwarzać albo nagrywać taśmy.
Upewnij się, że nie jest wyłamany języczek
zabezpieczający kasetę.
Niska jakość odtwarzania, nagrywania lub
kasowania; zniekształcenia.
Co 10 pracy, przed ważnym nagraniem lub po
Czy używane jest kompatybilne urządzenie
USB?
Użycie nieobsługiwanego urządzenia USB może być
przyczyną wymienionych poniżej problemów. Listę
obsługiwanych urządzeń zamieszczono w części
„Urządzenia USB umożliwiające odtwarzanie /
nagrywanie”.
–Urządzenie USB nie jest rozpoznawane.
–Urządzenie nie wyświetla nazw plików lub albumów.
–Nie jest możliwe odtwarzanie.
–Występują przerwy w dźwięku.
–Występują zakłócenia.
–W reprodukowanym dźwięku występują
zniekształcenia.
Pojawia się komunikat „OVER CURRENT”.
Wykryty został nieprawidłowy poziom prądu
elektrycznego ze złącza
(USB) . Wyłącz to
urządzenie i odłącz urządzenie USB od złącza
(USB) . Upewnij się, że nie występuje problem
z urządzeniem USB. Jeśli komunikat nadal będzie się
pojawiał, prosimy o skontaktowanie się z najbliższą
autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Brak dźwięku.
Urządzenie USB nie jest podłączone we właściwy
sposób. Wyłącz to urządzenie, po czym odłącz i na
nowo podłącz urządzenie USB. Z powrotem włącz
to urządzenie i sprawdź, czy na wyświetlaczu widać
wskazanie „USB MEMORY”.
W dźwięku występują zakłócenia, przerwy lub
zniekształcenia.
Wyłącz to urządzenie, po czym odłącz i na nowo
podłącz urządzenie USB. Następnie z powrotem włącz
to urządzenie.
Zakłócenia lub zniekształcenia są zawarte w samych
danych muzycznych. Mogą się one pojawić w procesie
nagrywania. Skasuj plik i ponów próbę nagrania.
odtwarzaniu starej kasety wyczyść głowice kasetą
czyszczącą typu suchego lub mokrego (sprzedawaną
oddzielne). Zaniedbanie konieczności czyszczenia
głowic może być przyczyną obniżenia jakości dźwięku
lub braku możliwości odtwarzania albo nagrywania.
Szczegółów należy szukać w opisie kasety czyszczącej.
Używana jest taśma typu II (chromowa) lub typu IV
(metalowa). Używaj tylko kaset typu I (normalnych).
Rozmagnesuj głowice przy użyciu dostępnego
w handlu urządzenia do rozmagnesowywania głowic.
Jeśli baterie są bliskie wyczerpania, wymień je na nowy
komplet.
Pilot
Nie działa pilot.
Jeśli baterie w pilocie są bliskie wyczerpania, wymień je
na nowy komplet.
Kieruj pilot w stronę czujnika zdalnego sterowania na
urządzeniu.
Usuń wszelkie przeszkody z linii między pilotem
a urządzeniem.
Chroń czujnik zdalnego sterowania przed
oddziaływaniem silnego światła (bezpośrednim
oświetleniem słonecznym lub światłem świetlówek).
Zmniejsz odległość między urządzeniem a pilotem.
Jeśli po wypróbowaniu wszystkich rozwiązań nadal
występuje jakiś problem, odłącz przewód zasilający
i wyjmij baterie. Kiedy znikną wskazania z wyświetlacza,
z powrotem podłącz przewód zasilający lub włóż
baterie. Jeśli problem będzie nadal występował, prosimy
o skontaktowanie się z autoryzowaną stacją serwisową
Sony.
Urządzenie USB nie daje się podłączyć do
złącza (USB) .

 .
Kasowanie obecnego programu
Przed odtwarzaniem należy wyczyścić płytę CD
Przez dłuższy czas widać komunikat
„READING” lub odtwarzanie rozpoczyna się
dopiero po dłuższym czasie.

2
Naciskaj przycisk MODE , aż na wyświetlaczu
Naciśnij przycisk CLEAR  na pilocie przy
zatrzymanym odtwarzaniu płyty CD.
Uwagi o płytach
Dane ogólne

Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „CD”.
Usuwanie z programu ostatniego utworu lub
pliku
muzycznej płyty CD lub w formacie MP3/WMA
zgodnym z ISO9660 poziom 1 / poziom 2 lub Joliet.
CD-R / CD-RW o niskiej jakości nagrania, porysowane,
brudne lub nagrane w niekompatybilnym urządzeniu
nagrywającym.
Niewłaściwie sfinalizowane płyty CD-R / CD-RW.
Uwaga
rozpocząć odtwarzanie programu.
Najpierw zatrzymaj odtwarzanie. Następnie naciskaj
przycisk MODE , aż z wyświetlacza zniknie wskaźnik
„PGM”.
CD-R / CD-RW inne niż nagrane w formacie
zasilanie.
4 Naciśnij przycisk   na urządzeniu, aby
Wyłączanie trybu odtwarzania programu
Płyty, których nie można odtwarzać
Naciśnij przycisk OPERATE (POWER) , aby wyłączyć
Zamiast przycisku   użyj przycisku  .
Wielokrotne odtwarzanie utworów
lub plików MP3 / WMA
CD-R / CD-RW (CD-DA* / pliki MP3 / WMA)
*CD-DA jest skrótem od Compact Disc Digital Audio – standardu
nagrywania płyt audio CD.
Wyłączanie wyłącznika czasowego
Urządzenie współpracuje z następującymi urządzeniami
USB Sony. Inne urządzenia USB nie są obsługiwane.
Łączny czas odtwarzania
Nazwa utworu ( ) *
3 Naciskając przycisk SLEEP  wybierz czas, po
Urządzenia USB umożliwiające
odtwarzanie / nagrywanie
Liczba folderów
Sprawdzanie informacji o pliku
wskazanie „SLEEP”.
Audio CD
Rozwiązywanie problemów
Próbowano podłączyć niewłaściwie ustawione
złącze urządzenia USB lub przewodu USB. Sprawdź,
czy złącze urządzenia USB lub przewodu USB jest
właściwie ustawione.
09-11-13 11:51
CFD-RG880CP.CET. 4-127-406-PL(1)
Download PDF

advertising