Sony | CFD-S03CP | Sony CFD-S03CP Instrukcja obsługi

3-700-813-81(1)
Uwaga dotycząca płyt w formacie
DualDisc
Czynności podstawowe
Płyta w formacie DualDisc jest płytą dwustronną
zawierającą materiał DVD nagrany na jednej stronie
oraz materiał dźwiękowy nagrany na drugiej stronie.
Ponieważ jednak nagrany materiał dźwiękowy nie jest
zgodny ze standardem Compact Disc (CD), nie można
zagwarantować poprawnego odtwarzania takiej płyty.
CD Radio
Cassette-Corder
Instrukcja obsługi
PL
Aby
Wstrzymać
odtwarzanie
Zatrzymać
odtwarzanie
Przejść do
 .
następnego
utworu/pliku MP3
Cofnąć się do
 .
poprzedniego
utworu/pliku MP3
Wybrać folder na
+  na urządzeniu, aby przejść
płycie MP3
do następnego i – , aby
przejść do poprzedniego folderu.
Odtworzyć tylko
MODE  na urządzeniu, aż
wybrany folder
zostanie wyświetlony napis „FLDR”,
(dotyczy tylko płyt
+ lub –  na urządzeniu, aby
MP3)
wybrać folder, a następnie  ,
aby rozpocząć odtwarzanie.
Odszukać miejsce  (do przodu) lub  (do
na płycie podczas tyłu)  podczas odtwarzania
jej odtwarzania
i przytrzymaj go, aż zostanie
odnalezione wybrane miejsce.
Znaleźć potrzebny  (do przodu) lub  (do tyłu)
 w trybie pauzy i przytrzymaj
fragment,
obserwując
ten przycisk do momentu
wyświetlacz
znalezienia odpowiedniego
miejsca.
Wyjąć płytę CD z
 PUSH OPEN/CLOSE  na
odtwarzacza
urządzeniu.
Płyty muzyczne z zakodowanymi
systemami ochrony praw autorskich
Ten produkt jest zaprojektowany do odtwarzania płyt
które są wyprodukowane zgodnie ze standardem
Compact Disc (CD). Ostatnio niektóre firmy muzyczne
rozpoczęły sprzedaż różnych płyt muzycznych z
zakodowanymi systemami ochrony praw autorskich.
Prosimy pamiętać, że są wśród nich płyty, które nie są
zgodne ze standardem CD i mogą być nieodtwarzalne
przez ten produkt.
CFD-S03CP
CFD-S03CPL
Fraunhofer IIS ja Thomson ovat lisensoineet MPEG
Layer-3 äänenkoodaustekniikan ja patentit.
(1) Czynności polegające na:
— sprawdzeniu parametrów technicznych,
— regulacji i czyszczeniu mechanizmu,
— strojeniu programatorów,
— wymianie żarówek i bezpieczników
©2008 Sony Corporation
Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej przestrzeni,
takiej jak biblioteczka lub wbudowana szafka.
OSTRZEŻENIE
Pozbycie się zużytego sprzętu
(stosowane w krajach Unii Europejskiej
i w pozostałych krajach europejskich
stosujących własne systemy zbiórki)
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub
porażenia prądem, chroń ten aparat przed
deszczem i wilgocią.
Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy
otwierać obudowy. Naprawy należy
zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi.
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu
oznacza, że produkt nie może być traktowany jako
odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do
odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie
zadysponowanie zużytego produktu zapobiega
potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko
oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w
przypadku niewłaściwego zagospodarowania
odpadów. Recykling materiałów pomoże w ochronie
środowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat recyklingu
tego produktu, należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w
którym zakupiony został ten produkt.
Dostępne akcesoria: Pilot
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie zakrywaj otworów
wentylacyjnych aparatu gazetami, serwetkami,
zasłonami itp. Nie stawiaj także zapalonych świec na
aparacie.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem,
nie stawiaj na aparacie naczyń wypełnionych płynem,
takich jak wazony.
Podłączyć urządzenie do łatwo dostępnego gniazda
ściennego. W wypadku zauważenia jakiejkolwiek
nieprawidłowości w pracy urządzenia, należy
natychmiast odłączyć główną wtyczkę od gniazda
ściennego.
Naciśnij
 . Aby wznowić odtwarzanie,
naciśnij ponownie ten przycisk.
 .
są czynnościami należącymi do normalnej obsługi
eksploatacyjnej przez uprawnionego z gwarancji,
nie są zaliczane do ilości napraw stanowiących
podstawę do wymiany sprzętu zgodnie z §31 i
§36 punkt 1.3, uchwaly Nr 71 RM z 1963. 06. 13
opublikowanej w Monitorze Polskim Nr 21 z 1983.
06. i są usługą płatną przez klienta.
∗ Na przyciskach VOLUME + (VOL + na pilocie) ,   i  
na urządzeniu znajduje się wypukły punkt.
(3) Aby uchronić zestaw przed zniszczeniem w
czasie wyładowań atmosferycznych należy
odłączyć przewód zasilania z sieci oraz kabel
antenowy/dot. instalacji indywidualnych/, bądż
też kabel antenowy w przypadku wejścia na
antenę zewnętrzną.
Przed rozpoczęciem
korzystania z urządzenia
Aby włączyć/wyłączyć zasilanie
Model europejski: naciśnij przycisk OPERATE .
Inne modele: naciśnij przycisk POWER .
• Odtwarzanie rozpoczyna się od utworu/pliku MP3, na którym
zostało poprzednio zatrzymane (wznawianie odtwarzania). W
trybie zatrzymania jest wyświetlany numer utworu/pliku MP3, od
którego rozpocznie się odtwarzanie.
• Aby anulować wznawianie odtwarzania (w celu rozpoczęcia
odtwarzania od początku pierwszego utworu/pliku MP3), należy
w trybie zatrzymania nacisnąć przycisk  . Wznawianie
odtwarzania jest również anulowane po otwarciu kieszeni CD lub
wyłączeniu urządzenia.
Przykładowa struktura folderów i kolejność
odtwarzania
Kolejność odtwarzania folderów i plików jest
następująca:
CD-R
CD-RW
Plik MP3


1 do gniazda AC IN
2 do gniazda ściennego
Sekcja radia
Zakres częstotliwości
Podłącz przewód zasilający prądu zmiennego  lub włóż sześć baterii R14 (rozmiar C) (nie znajdują się w
wyposażeniu) do komory baterii .
Uwagi
• Baterie należy wymienić, jeśli wskaźnik OPR/BATT  jest przyciemniony lub jeśli odtwarzacz nie działa.
Wszystkie baterie należy wymienić na nowe. Przed wymianą baterii należy wyjąć z odtwarzacza płytę CD.
• Aby korzystać z odtwarzacza przy zasilaniu bateryjnym, odłącz przewód zasilający od odtwarzacza.
• Gdy odtwarzacz jest zasilany przez baterie, nie można go włączyć za pomocą pilota.
Przygotowanie pilota
Włóż dwie baterie R03 (rozmiar AAA) (nie należą do wyposażenia).
CFD-S03CPL
FM: 87,5–108 MHz
MW: 531–1 611 kHz (odstęp 9 kHz)
530–1 610 kHz (odstęp 10 kHz)
LW: 153–279 kHz
CFD-S03CP
Sony R14P: ok. 6 godz.
Sony LR14 (alkaliczne): ok. 20 godz.
Odtwarzanie kaset magnetofonowych
Sony R14P: ok. 3 godz.
Sony LR14 (alkaliczne): ok. 12 godz.
Odtwarzanie płyt CD
Sony R14P: ok. 1 godz.
Sony LR14 (alkaliczne): ok. 4,5 godz.
Wymiary
Ok. 360 × 141 × 235 mm (szer./wys./gł.)
(łącznie z częściami wystającymi poza obudowę)
Masa
Ok. 2,6 kg (z bateriami)
Wyposażenie
Przewód zasilający prądu zmiennego (1)
Pilot (1)
AM: 531–1 611 kHz (odstęp 9 kHz)
530–1 610 kHz (odstęp 10 kHz)
Akcesoria dodatkowe
Głośnik
Pełnozakresowy: śr. 8 cm, 4 Ω, typ stożkowy (2)
Wyjścia
Słuchawkowe typu jack (gniazdo stereofoniczne mini):
Dla słuchawek o impedancji 16–32 Ω
Moc wyjściowa
1,7 W + 1,7 W (przy 4 Ω, zniekształcenia harmoniczne 10%)
Zasilanie
W przypadku radiomagnetofonu kasetowego z odtwarzaczem CD:
Model koreański: prąd zmienny 220 V, 60 Hz
Model argentyński: prąd zmienny 220–230 V, 50 Hz
Inne modele: prąd zmienny 230 V, 50 Hz
9 V (prąd stały), 6 baterii R14 (rozmiar C)
Pilot:
3 V (prąd stały), 2 baterie R03 (rozmiar AAA)
1 Naciskaj przycisk RADIO•BAND•AUTO PRESET  na
urządzeniu, aż zostanie wyświetlony wskaźnik „AM”
lub „MW”.
2 Przytrzymaj przez 2 sekundy naciśnięty przycisk
DISPLAY•ENTER  na urządzeniu.
3 Przytrzymaj przez 2 sekundy naciśnięty przycisk
RADIO•BAND•AUTO PRESET  na urządzeniu.
Zacznie migać wskaźnik „9K STEP” lub „10K STEP”.
4 Naciskaj przycisk PRESET + lub –  na urządzeniu,
aby wybrać opcję „9K STEP” dla interwału 9 kHz lub
„10K STEP” dla interwału 10 kHz.
Po zmianie interwału strojenia należy ponownie
zaprogramować stacje radiowe w zakresie AM/MW.
Odtwarzanie taśmy
Użyj przycisków znajdujących się na urządzeniu.
1 Naciśnij przycisk TAPE  na urządzeniu
(automatyczne włączenie zasilania).
2 Naciśnij przycisk   na urządzeniu i włóż taśmę
3
2
Naciśnij przycisk MEGA BASS .
Na wyświetlaczu pojawia się napis „MEGA BASS”.
Aby przywrócić zwykły dźwięk, naciśnij ten przycisk
ponownie.
3
4
5
3 Naciśnij przycisk  .
Rozpocznie się odtwarzanie.
6
Aby
Odtwarzanie płyt CD/MP3
7
Wstrzymać
odtwarzanie
1 Naciśnij przycisk CD  na urządzeniu
8
4
(automatyczne włączenie zasilania).
(Na pilocie naciśnij przycisk OPERATE lub POWER ,
a następnie naciskaj przycisk FUNCTION , aż na
wyświetlaczu pojawi się napis „CD”.)
2 Naciśnij przycisk  PUSH OPEN/CLOSE  na
urządzeniu i umieść płytę CD w kieszeni, stroną z
nadrukiem do góry.
Naciśnij przycisk  PUSH OPEN/CLOSE  na
urządzeniu, aby zamknąć kieszeń.
Słuchawki Sony MDR
Częstotliwość pośrednia
FM: 10,7 MHz
AM/MW/LW: 450 kHz
Anteny
FM: Antena teleskopowa
AM/MW/LW: Wbudowana prętowa antena ferrytowa
Parametry ogólne
Przy normalnym użytkowaniu baterie powinny wystarczyć na około sześć miesięcy. Jeśli pilot nie działa, należy
wymienić wszystkie baterie na nowe.
Nagrywanie sygnału z radia FM
Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
System nagrywania
4-ścieżkowy 2-kanałowy stereofoniczny
Czas szybkiego przewijania
Ok. 150 s dla kaset Sony C–60
Pasmo przenoszenia
TYPE I (normal): 80–10 000 Hz
Wymiana baterii
Pobór mocy
Dla prądu zmiennego 12 W
Żywotność baterii
W przypadku radiomagnetofonu kasetowego z odtwarzaczem CD:
FM: 87,5–108 MHz
Sekcja magnetofonu kasetowego
Jeśli konieczna jest zmiana interwału strojenia AM/MW,
należy wykonać następujące czynności:
Aby wzmocnić basy
Dane techniczne
System
System cyfrowego dźwięku CD
Właściwości diody lasera
Czas trwania emisji: emisja ciągła
Moc wyjściowa lasera: mniejsza niż 44,6 µW
(Jest to moc wyjściowa mierzona w odległości
około 200 mm od powierzchni soczewki obiektywu na
bloku optycznym adaptera o aperturze 7 mm).
Liczba kanałów
2
Pasmo przenoszenia
20–20 000 Hz ±1 dB
Zniekształcenia dźwięku
Poniżej mierzalnej granicy
Zmiana interwału strojenia AM/MW
2
Podłącz słuchawki do gniazda  (słuchawkowego) .
Sekcja odtwarzacza CD
Jeśli w czasie słuchania audycji w zakresie FM występują szumy,
należy naciskać przycisk MODE , aż na wyświetlaczu pojawi
się wskaźnik „MONO”, a radio rozpocznie odtwarzanie sygnału
monofonicznego.
1
1
Aby słuchać dźwięku za pośrednictwem
słuchawek
Źródła zasilania
Wskazówka
do kieszeni magnetofonu odtwarzaną stroną do
siebie. Używaj tylko taśm typu TYPE I (normal).
Zamknij kieszeń.
Upewnij się, że taśma nie jest luźna, aby uniknąć
uszkodzenia taśmy lub urządzenia.
Folder
Aby wyregulować głośność
Naciśnij przycisk VOLUME +, – (przycisk VOL +, – na
pilocie) .
aż na wyświetlaczu zaczną się zmieniać cyfry
oznaczające częstotliwość.
Odtwarzacz automatycznie wyszukuje
częstotliwości radiowe i zatrzymuje wyszukiwanie w
chwili znalezienia wyraźnie słyszalnej stacji.
Jeśli nie można dostroić stacji, należy naciskać
przycisk TUNE + lub – , aby wyszukiwać
częstotliwości krok po kroku.
Gdy odbierania jest audycja stereofoniczna w
zakresie FM, wyświetlany jest wskaźnik „ST”.
5 Naciśnij przycisk DISPLAY•ENTER  na urządzeniu.
Wskazówki
(2) Uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne
zewnętrznych części metalowych i z tworzyw
sztucznych oraz sznury przyłączeniowe
słuchawkowe nie podlegają gwarancji.
2 Przytrzymaj naciśnięty przycisk TUNE + lub – ,
3 Naciśnij przycisk  .
Wszystkie utwory/pliki MP3 zostaną odtworzone
jednokrotnie.
Podczas odtwarzania płyty MP3 po odczytaniu
informacji o plikach zaczyna świecić wskaźnik MP3.
Płyta audio CD
Numer utworu Czas odtwarzania
5
6
9
0
Uwagi dotyczące płyt MP3
• Po włożeniu płyty do odtwarzacza są odczytywane wszystkie
pliki zapisane na tej płycie. W tym czasie jest wyświetlany napis
„READING”. Jeśli na płycie znajduje się wiele folderów lub plików
niebędących plikami MP3, rozpoczęcie odtwarzania od początku
lub przejście do kolejnego pliku MP3 może trwać bardzo długo.
Zalecane jest, aby na płycie, z której mają być odtwarzane pliki
MP3, nie zapisywać zbędnych folderów ani plików w formacie
innym niż MP3.
• Folder, który nie zawiera plików MP3, zostanie pominięty.
• Maksymalna liczba plików: 255
Maksymalna liczba folderów: 150 (w tym folder główny)
Łączna maksymalna liczba folderów i plików: 300
Maksymalna liczba poziomów katalogów: 8
• Nazwy folderów i plików mogą być wyświetlane za pomocą
maksymalnie 16 znaków, łącznie ze znakami cudzysłowu.
• Na tym odtwarzaczu mogą być wyświetlane znaki A–Z, 0–9 i _.
Inne znaki są wyświetlane jako „_”.
• Ten odtwarzacz rozpoznaje formaty znaczników ID3 w wersji 1.0,
1.1, 2.2, 2.3 i 2.4. Jeśli plik zawiera informacje znacznika ID3, może
być wyświetlany tytuł utworu, nazwisko wykonawcy i nazwa
albumu, a na wyświetlaczu jest widoczny wskaźnik „ID3”. Jeśli
plik nie zawiera informacji znacznika ID3, zamiast tytułu utworu
jest wyświetlany napis „No title”, zamiast nazwy albumu — napis
„No album”, a zamiast nazwiska wykonawcy — napis „No artist”.
Znacznik ID3 umożliwia wyświetlanie maksymalnie 15 znaków.
• Nadając nazwy plikom, należy pamiętać o konieczności dodania
do nazwy pliku rozszerzenia „mp3”.
• Jeśli rozszerzenie „mp3” zostanie przypisane plikowi innego typu
niż MP3, odtwarzacz nie będzie mógł prawidłowo rozpoznać pliku
i wygeneruje przypadkowe szumy, które mogą spowodować
uszkodzenie głośników.
• Nazwa pliku nie odpowiada znacznikowi ID3.
Płyta MP3
Słuchanie audycji radiowych
Numer pliku
MP3
Po wyświetleniu nazwy folderu* i tytułu
utworu pojawi się czas odtwarzania**.
∗ W przypadku braku folderu jest wyświetlany napis „ROOT”.
∗ Jeśli w informacjach w znaczniku ID3 nie ma tytułu utworu, na
wyświetlaczu pojawi się komunikat „No Title”.
∗∗ Jeśli czas odtwarzania przekracza 100 minut, na wyświetlaczu
jest wyświetlany wskaźnik „--:--”.
1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk RADIO•BAND•AUTO
PRESET  na urządzeniu (przycisk BAND  na
pilocie) (automatyczne włączenie zasilania).
Po każdym naciśnięciu przycisku wyświetlany
wskaźnik zmienia się w następujący sposób:
CFD-S03CPL: „FM”  „MW”  „LW”
CFD-S03CP: „FM”  „AM”
Naciśnij
  na urządzeniu. Aby
wznowić odtwarzanie, naciśnij
ponownie ten przycisk.
  na urządzeniu.
Zatrzymać
odtwarzanie
Przewijać do
 lub  (przewijanie do
przodu lub do tyłu* przodu lub do tyłu)  na
urządzeniu.
Wyjąć kasetę
  na urządzeniu.
∗ Jeśli taśma została przewinięta do końca, naciśnij przycisk  ,
aby zwolnić przycisk  lub  .
Nagrywanie na taśmie
Użyj przycisków znajdujących się na urządzeniu.
1 Naciśnij przycisk   na urządzeniu, aby
otworzyć kieszeń magnetofonu, i włóż do niej czystą
taśmę nagrywaną stroną do siebie. Używaj tylko
taśm typu TYPE I (normal). Zamknij kieszeń.
2 Wybierz źródło dźwięku, z którego chcesz nagrywać.
Aby nagrywać z odtwarzacza płyt CD, włóż płytę CD
i naciśnij przycisk CD .
Aby nagrywać audycje radiowe, ustaw wymaganą
stację.
3 Naciśnij przycisk   na urządzeniu, aby
rozpocząć nagrywanie (przycisk  jest zwalniany
automatycznie).
Aby
Naciśnij
  na urządzeniu.
Aby wznowić nagrywanie,
naciśnij ponownie ten
przycisk.
Przerwać nagrywanie   na urządzeniu.
Wstrzymać
nagrywanie
Wskazówki
• Ustawienia poziomu głośności lub uwydatniania dźwięku nie
mają wpływu na poziom tych parametrów w nagraniu.
• Jeśli po naciśnięciu w punkcie 3 przycisku   odbieranemu
programowi AM/MW/LW towarzyszą gwizdy, należy nacisnąć
przycisk MODE  na urządzeniu w celu wybrania położenia
ISS (ang. Interference Suppress Switch — przełącznik tłumienia
interferencji), które powoduje większe ograniczenie szumów.
• Aby uzyskać najlepsze rezultaty, podczas nagrywania należy
używać zasilania sieciowego.
• Aby skasować nagranie, należy wykonać następujące czynności:
1 Włóż taśmę z nagraniem, które chcesz skasować.
2 Naciśnij przycisk TAPE  na urządzeniu.
3 Naciśnij przycisk   na urządzeniu.
Środki ostrożności
Inne czynności
Korzystanie z wyświetlacza
Korzystając z wyświetlacza, można uzyskać informacje
o płycie CD.
Sprawdzanie informacji
dotyczących płyty audio CD
Aby sprawdzić całkowitą liczbę utworów i czas
odtwarzania płyty CD
Naciśnij dwukrotnie przycisk  , aby sprawdzić
informacje na wyświetlaczu.
Całkowita liczba utworów
Całkowity czas
odtwarzania
Sprawdzanie informacji
dotyczących płyty MP3
Aby sprawdzić całkowitą liczbę folderów i
całkowitą liczbę plików na płycie CD
Naciśnij dwukrotnie przycisk  , aby sprawdzić
informacje na wyświetlaczu.
Całkowita liczba
plików
Całkowita liczba
folderów
Aby sprawdzić informacje o pliku
Naciśnij przycisk DISPLAY•ENTER  na urządzeniu
podczas odtwarzania płyty MP3. Wskazania na
wyświetlaczu zmieniają się w następujący sposób:

Numer bieżącego pliku i czas odtwarzania

Tytuł utworu i nazwa wykonawcy

Nazwisko wykonawcy

Tytuł albumu*
Jeśli plik nie zawiera informacji znacznika ID3, na wyświetlaczu
pojawiają się napisy „No title”, „No artist” i „No album”.
∗ W przypadku braku folderu jest wyświetlany napis „ROOT”.
Odtwarzanie utworów/plików
MP3 w kolejności losowej (tryb
Shuffle Play)
Utwory/pliki MP3 można odtwarzać w kolejności
losowej. Podczas odtwarzania płyty MP3 można także
odtwarzać pliki MP3 z wybranego folderu w kolejności
losowej (tryb Folder Shuffle Play).
1 Naciśnij przycisk CD  na urządzeniu.
Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „CD”.
2 Naciskaj przycisk MODE , aż na wyświetlaczu
pojawi się wskaźnik „SHUF”.
Po wybraniu trybu Folder Shuffle Play (dotyczy tylko
płyt MP3) naciskaj przycisk MODE  na urządzeniu,
aż zostaną wyświetlone wskaźniki „FLDR” i „SHUF”.
Następnie naciskaj przycisk + lub –  na
urządzeniu, aż zostanie wybrany odpowiedni folder.
3 Naciśnij przycisk  , aby przejść w tryb Shuffle
Play.
1 Naciśnij przycisk CD  na urządzeniu.
Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „CD”.
Najpierw zatrzymaj odtwarzanie. Następnie naciskaj
przycisk MODE  na urządzeniu, aż z wyświetlacza
zniknie wskaźnik „SHUF”.
Wskazówki
• Podczas odtwarzania w trybie Shuffle Play nie można wybrać
poprzedniego utworu/pliku MP3 za pomocą przycisku  .
• W trybie Shuffle Play nie działa funkcja wznawiania.
Tworzenie własnego
programu (funkcja Program Play)
Istnieje możliwość zaprogramowania kolejności
odtwarzania maksymalnie 15 utworów/plików MP3
znajdujących się na płycie CD.
1 Naciśnij przycisk CD  na urządzeniu.
Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „CD”.
Wykonaj następujące czynności
Pojedynczy 1 Naciskaj przycisk REPEAT  na
utwór/plik
urządzeniu, aż zostanie wyświetlony
MP3
wskaźnik „ 1”.
2 Naciskaj przycisk  lub  ,
aby wybrać utwór/plik MP3, który ma
zostać powtórzony.
3 Naciśnij przycisk  .
Wszystkie
1 Naciskaj przycisk REPEAT  na
utwory/
urządzeniu, aż zostanie wyświetlony
pliki MP3 z
wskaźnik „ ”.
płyty CD
2 Naciśnij przycisk  .
Wybrany
1 Naciskaj przycisk MODE  na
folder
urządzeniu, aż zostanie wyświetlony
(dotyczy
wskaźnik „FLDR”, a następnie naciskaj
tylko płyt
przycisk REPEAT  na urządzeniu, aż
MP3)
zostanie wyświetlony wskaźnik „ ”.
2 Wybierz folder, naciskając przycisk
+ lub –  na urządzeniu.
3 Naciśnij przycisk  .
Utwory/
1 Przejdź w tryb Shuffle Play (patrz
pliki MP3 w
„Odtwarzanie utworów/plików MP3 w
kolejności
kolejności losowej”).
losowej
2 Naciskaj przycisk REPEAT  na
urządzeniu, aż zostaną wyświetlone
wskaźniki „SHUF” i „ ”.
3 Naciśnij przycisk  .
Pliki w
1 Przejdź w tryb Folder Shuffle Play
wybranym
(patrz „Odtwarzanie utworów/plików
folderze w
MP3 w kolejności losowej”).
kolejności 2 Naciskaj przycisk REPEAT  na
losowej
urządzeniu, aż zostaną wyświetlone
(dotyczy
wskaźniki „FLDR”, „SHUF” i „ ”.
tylko płyt
3 Naciśnij przycisk  .
MP3)
Zapro1 Zaprogramuj utwory/pliki MP3 (patrz
gramowane
„Tworzenie własnego programu”).
utwory/
2 Naciskaj przycisk REPEAT  na
pliki MP3
urządzeniu, aż zostaną wyświetlone
wskaźniki „ ” i „PGM”.
3 Naciśnij przycisk  .
Aby anulować tryb Repeat Play
Naciskaj przycisk REPEAT  na urządzeniu, aż z
wyświetlacza zniknie wskaźnik „ ”.
Stację o słabym sygnale należy zaprogramować
ręcznie.
1 Naciśnij przycisk RADIO•BAND•AUTO PRESET 
na urządzeniu (przycisk BAND  na pilocie), aby
wybrać zakres.
2 Ustaw stację, którą chcesz zaprogramować.
3 Przytrzymaj naciśnięty przycisk DISPLAY•ENTER
 na urządzeniu przez 2 sekundy, aż numer stacji
zacznie migać na wyświetlaczu.
4 Naciskaj przycisk PRESET + lub – , aż na
wyświetlaczu zacznie migać numer wybrany dla
danej stacji.
5 Naciśnij przycisk DISPLAY•ENTER  na urządzeniu.
Stara stacja zostanie zastąpiona przez nową.
Zaprogramowane stacje radiowe pozostają w pamięci nawet po
odłączeniu przewodu zasilającego lub po wyjęciu baterii.
1 Naciśnij przycisk RADIO•BAND•AUTO PRESET 
na urządzeniu (przycisk BAND  na pilocie), aby
wybrać zakres.
2 Naciśnij przycisk PRESET + lub – , aby ustawić
zaprogramowaną stację.
Zasypianie przy muzyce
1 Rozpocznij odtwarzanie muzyki z dowolnego źródła
dźwięku.
2 Naciskaj przycisk MODE , aż na wyświetlaczu
3 Naciśnij przycisk  lub  , a następnie
3 Naciskaj przycisk SLEEP  na urządzeniu, aby
pojawi się wskaźnik „PGM”.
naciśnij przycisk DISPLAY•ENTER  na urządzeniu w
kolejności odpowiadającej wybranym utworom.
W przypadku plików MP3 najpierw naciskaj przycisk
+ lub – , a następnie naciśnij przycisk  lub
  oraz przycisk DISPLAY•ENTER .
Płyta audio CD
Zaprogramowany numer
utworu
Kolejność odtwarzania
Płyta MP3
wyświetlaczu pojawił się napis „SLEEP”.
wybrać czas w minutach, po jakim odtwarzacz
wyłączy się automatycznie.
Po każdym naciśnięciu przycisku wyświetlany
wskaźnik zmienia się w następujący sposób:
„AUTO∗”  „60MIN”  „30MIN”  „20MIN”
 „10MIN”  „OFF”.
∗ Po wybraniu opcji „AUTO” odtwarzanie płyty CD lub
taśmy zostanie przerwane po upływie najwyżej 90 minut
i odtwarzacz wyłączy się automatycznie. Radio zostanie
wyłączone po upływie 90 minut.
Po upływie 4 sekund od naciśnięcia przycisku
SLEEP  na urządzeniu jest zapamiętywana liczba
minut widoczna na wyświetlaczu. Po upływie
zaprogramowanego czasu odtwarzacz wyłącza się
automatycznie.
Aby anulować funkcję zasypiania przy muzyce
Zaprogramowany numer pliku
Kolejność odtwarzania
4 Naciśnij przycisk  , aby przejść w tryb Program
Play.
Aby anulować tryb Program Play
Najpierw zatrzymaj odtwarzanie. Następnie naciskaj
przycisk MODE  na urządzeniu, aż z wyświetlacza
zniknie wskaźnik „PGM”.
Aby sprawdzić kolejność utworów/plików MP3
przed rozpoczęciem odtwarzania
Naciśnij przycisk DISPLAY•ENTER  na urządzeniu.
Po każdym naciśnięciu tego przycisku na
wyświetlaczu pojawia się numer utworu/pliku MP3 w
zaprogramowanej kolejności.
Aby zmienić bieżący program
Naciśnij raz przycisk  , jeśli odtwarzacz CD jest
zatrzymany, lub dwa razy, jeśli Bieżący program
zostanie skasowany. Następnie utwórz nowy
program zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi
programowania.
Wskazówki
• W przypadku próby zaprogramowania 16 lub więcej utworów/
plików MP3 zostanie wyświetlony wskaźnik „FULL”.
• Istnieje możliwość ponownego odtwarzania tego samego
programu, ponieważ jest on zapisywany w pamięci i
przechowywany do momentu otwarcia kieszeni odtwarzacza CD
lub wyłączenia zasilania.
• Istnieje możliwość nagrania zaprogramowanych utworów. Należy
włożyć czystą taśmę i nacisnąć przycisk   na urządzeniu w
celu rozpoczęcia nagrywania.
• W trybie Program Play nie działa funkcja wznawiania.
Programowanie stacji
radiowych
Stacje radiowe można zapisać w pamięci odtwarzacza.
Istnieje możliwość zaprogramowania do 30 stacji
radiowych (CFD-S03CP): 20 dla zakresu FM i 10 dla
zakresu AM, lub 40 stacji radiowych (CFD-S03CPL):
20 dla zakresu FM, 10 dla zakresu MW i 10 dla zakresu
LW, w dowolnej kolejności.
1 Naciśnij przycisk RADIO•BAND•AUTO PRESET  na
urządzeniu, aby wybrać zakres.
2 Przytrzymaj przycisk RADIO•BAND•AUTO PRESET
 na urządzeniu naciśnięty przez 2 sekundy, aż na
wyświetlaczu zacznie migać wskaźnik „AUTO”.
3 Naciśnij przycisk DISPLAY•ENTER  na urządzeniu.
Płyty CD, które urządzenie MOŻE odtwarzać
• Płyty audio CD
• Płyty CD-R/CD-RW (CD-DA∗/pliki MP3)
∗ CD-DA jest skrótem od Compact Disc Digital Audio. Format ten
jest jednym ze standardów nagrywania dźwięku na płytach Audio
CD.
Naciśnij przycisk OPERATE (lub przycisk POWER) ,
aby wyłączyć zasilanie.
Uwaga
W przypadku korzystania z tej funkcji podczas odtwarzania taśmy:
Jeśli długość jednej strony taśmy przekracza zaprogramowany czas
magnetofon nie wyłączy się aż do zakończenia odtwarzania taśmy.
• Aby zabezpieczyć kasetę przed przypadkowym
nagraniem, należy wyłamać zabezpieczenie dla
strony A lub B. Aby w późniejszym czasie ponownie
użyć taśmy do nagrywania, należy zasłonić miejsce
po wyłamanym zabezpieczeniu za pomocą taśmy
samoprzylepnej.
Strona A
Płyty CD, których urządzenie NIE MOŻE
odtwarzać
• Płyty CD-R/CD-RW w formacie innym niż format
muzyczny CD lub format MP3 zgodny ze standardem
ISO9660 Level 1/Level 2 lub Joliet
• Płyty CD-R/CD-RW o niskiej jakości nagrania,
porysowane, brudne lub nagrane na
niekompatybilnym urządzeniu nagrywającym
• Płyty CD-R/CD-RW nieprawidłowo sfinalizowane
Uwagi dotyczące płyt
• Przed rozpoczęciem odtwarzania płytę CD należy
oczyścić za pomocą specjalnej ściereczki. Płytę
należy czyścić, zaczynając od środka w kierunku na
zewnątrz. Wszelkie rysy, brud lub odciski palców
znajdujące się na płycie CD mogą powodować błędy
podczas odtwarzania płyty.
Słuchanie zaprogramowanych
stacji radiowych
2 Naciśnij przycisk SLEEP  na urządzeniu, aby na
2 Wykonaj poniższe czynności.
Aby
powtórzyć
Jeśli nie można zaprogramować stacji
automatycznie
Wskazówka
Aby anulować tryb Shuffle Play
Powtarzanie utworów/plików
MP3 (tryb Repeat Play)
Utwory/pliki MP3 można powtarzać w trybie
normalnym, losowym lub zaprogramowanym.
Stacje są zapisywane w pamięci w kolejności od
najniższych do najwyższych częstotliwości.
Uwagi dotyczące kaset
Zabezpieczenie strony B
Zabezpieczenie strony A
• Nie zaleca się stosowania kaset dłuższych niż 90minutowe, z wyjątkiem długiego nagrywania lub
odtwarzania w trybie ciągłym.
Czyszczenie obudowy
• Obudowę, panel i regulatory należy czyścić miękką
szmatką lekko zwilżoną łagodnym roztworem
detergentu. Nie należy używać materiałów ściernych,
proszków do czyszczenia ani rozpuszczalników,
takich jak alkohol czy benzyna.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów
dotyczących odtwarzacza należy kontaktować się z
najbliższym punktem sprzedaży produktów firmy Sony.
Rozwiązywanie
problemów
Ogólne
Nie można włączyć zasilania.
• Podłącz starannie przewód zasilający do gniazda
ściennego.
• Sprawdź, czy baterie zostały prawidłowo włożone.
• Jeśli baterie są słabe, wymień wszystkie baterie na
nowe.
• Jeśli odtwarzacz jest zasilany bateriami, nie można
włączać go za pomocą pilota.
Nie słychać dźwięku.
Bezpieczeństwo
• Ponieważ wiązka laserowa odtwarzacza CD jest
niebezpieczna dla wzroku, nie wolno otwierać
obudowy. Wszelkie naprawy mogą być wykonywane
wyłącznie przez autoryzowany punkt serwisowy.
• Jeśli do odtwarzacza dostanie się przypadkowo ciało
obce lub ciecz, należy odłączyć przewód zasilający
i zlecić sprawdzenie urządzenia wykwalifikowanej
osobie, zanim zostanie ono podłączone ponownie.
• Za pomocą tego odtwarzacza nie można odtwarzać
płyt o niestandardowych kształtach (np. w kształcie
serca, kwadratu, gwiazdy). Próby odtwarzania takich
płyt mogą spowodować uszkodzenie odtwarzacza.
Nie należy używać tego typu płyt.
Źródła zasilania
• W przypadku zasilania odtwarzacza z sieci należy
upewnić się, że napięcie robocze odtwarzacza
jest takie samo, jak napięcie w lokalnej sieci
energetycznej (patrz „Dane techniczne”) i korzystać
z przewodu zasilającego znajdującego się w
wyposażeniu; nie należy korzystać z przewodów
innego typu.
• Nawet po wyłączeniu odtwarzacza urządzenie
znajduje się cały czas pod napięciem, dopóki wtyk
przewodu zasilającego jest podłączony do gniazda
ściennego.
• Odłącz odtwarzacz od gniazda ściennego, gdy nie
będzie używany przez dłuższy czas.
• Jeśli baterie nie są używane, należy je wyjąć, aby
zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez
ewentualny wyciek elektrolitu lub korozję.
• Tabliczka znamionowa informująca o wysokości
napięcia roboczego, poborze mocy itp. jest
umieszczona na spodniej części urządzenia.
Pilot
Słychać zakłócenia.
Pilot nie działa.
• W pobliżu odtwarzacza używany jest telefon
przenośny lub inne urządzenie emitujące fale
radiowe.
 Odsuń telefon lub inne urządzenie zakłócające od
odtwarzacza.
Odtwarzacz CD/MP3
• Włóż płytę CD nadrukiem do góry.
• Oczyść płytę CD.
• Wyjmij płytę CD i pozostaw kieszeń odtwarzacza
otwartą przez około godzinę, aby skondensowana
para wodna mogła wydostać się na zewnątrz.
• Płyta CD-R/CD-RW jest pusta.
• Problem jest związany z jakością płyty CD-R/CDRW, urządzeniem nagrywającym lub używanym
oprogramowaniem.
• Jeśli baterie są słabe, wymień wszystkie baterie na
nowe.
Dźwięk jest przerywany.
• Zmniejsz poziom głośności.
• Oczyść płytę CD lub wymień ją, jeśli została poważnie
uszkodzona.
• Umieść odtwarzacz w takim miejscu, w którym nie
będzie narażony na wstrząsy.
• Oczyść soczewki za pomocą dostępnego w sprzedaży
pojemnika z powietrzem.
• Zanikanie dźwięku lub słyszalny szum może
występować podczas korzystania z płyt CD-R/CDRW o niskiej jakości oraz w przypadku problemów
z urządzeniem nagrywającym lub używanym
oprogramowaniem.
Rozpoczęcie odtwarzania trwa dłużej niż
zwykle.
• Rozpoczęcie odtwarzania może nastąpić z
opóźnieniem w przypadku następujących płyt:
– płyta zapisana ze skomplikowaną strukturą drzewa
folderów;
– płyta, która nie została prawidłowa sfinalizowana
(płyta, na której można dopisać dane);
– płyta zawierająca wiele folderów lub plików w
formacie innym niż MP3.
Radio
Niezadowalająca jakość odbioru.
• Aby poprawić jakość odbioru FM, należy zmienić
położenie anteny.
Lokalizacja urządzenia
• Nie należy ustawiać odtwarzacza w pobliżu źródeł
ciepła ani w miejscach narażonych na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych, nadmiernych ilości
kurzu, wstrząsów mechanicznych lub w samochodzie
narażonym na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych.
• Nie należy ustawiać odtwarzacza na pochyłych lub
niestabilnych powierzchniach.
• Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów w
odległości mniejszej niż 10 mm od ścianek obudowy.
Otwory wentylacyjne muszą być odsłonięte, aby
zapewnić prawidłową pracę odtwarzacza i przedłużyć
okres eksploatacji jego podzespołów.
• Głośniki są wyposażone w silne magnesy,
dlatego karty kredytowe korzystające z zapisu
magnetycznego oraz zegarki mechaniczne należy
przechowywać z dala od odtwarzacza, aby zapobiec
ewentualnym uszkodzeniom spowodowanym
wpływem pola magnetycznego.
Obsługa
• Jeśli urządzenie zostało przeniesione bezpośrednio
z zimnego do ciepłego otoczenia lub zostało
umiejscowione w bardzo wilgotnym pomieszczeniu,
na soczewce odtwarzacza CD może skraplać się
para. W takim przypadku urządzenie nie będzie
działać prawidłowo. Należy wówczas wyjąć płytę
CD z odtwarzacza i poczekać około godziny na
wyparowanie wilgoci.
• Jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy
czas, należy ustawić je na kilka minut w trybie
odtwarzania, aby umożliwić rozgrzanie się sprzętu, a
następnie włożyć kasetę.
• Oczyść głowice za pomocą kasety czyszczącej na
sucho lub mokro (sprzedawanej oddzielnie) po
każdych 10 godzinach używania, przed wykonaniem
ważnego nagrania lub po odtwarzaniu starej taśmy.
Zaniedbanie czyszczenia głowic może spowodować
pogorszenie jakości dźwięku lub uniemożliwić
nagrywanie lub odtwarzanie kaset. Aby uzyskać
szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją
obsługi kasety czyszczącej.
• Używana jest taśma typu TYPE II (high position)
lub TYPE IV (metal). Używaj tylko taśm typu TYPE I
(normal).
• Rozmagnesuj głowice za pomocą kasety
rozmagnesowującej dostępnej w sprzedaży.
• Jeśli baterie są słabe, wymień wszystkie baterie na
nowe.
• Odłącz słuchawki podczas słuchania muzyki przez
głośniki.
Płyta CD nie jest odtwarzana lub na
wyświetlaczu pojawia się napis „NO DISC”,
mimo że płyta CD znajduje się w odtwarzaczu.
• Nie należy używać takich środków, jak benzyna,
rozpuszczalnik, dostępne w sprzedaży środki
czyszczące czy środki antystatyczne w aerozolu
przeznaczone do płyt winylowych.
• Nie należy zostawiać płyt CD w miejscach narażonych
na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
i ciepła ani w samochodach zaparkowanych w
nasłonecznionych miejscach, gdzie może nastąpić
znaczny wzrost temperatury.
• Nie wolno naklejać papieru lub naklejek na płytę CD
ani rysować powierzchni płyty CD.
• Po zakończeniu odtwarzania płytę CD należy
przechowywać w przeznaczonym do tego celu
opakowaniu.
Zniekształcenia albo niska jakość odtwarzania,
nagrywania lub kasowania.
• Aby poprawić jakość odbioru AM lub MW/LW, należy
zmienić położenie samego odtwarzacza.
Dźwięk jest słaby lub słabej jakości.
• Jeśli baterie są słabe, wymień wszystkie baterie na
nowe.
• Odsuń odtwarzacz od telewizora.
• Jeśli w czasie słuchania audycji radiowych w zakresie
AM lub MW/LW jest używany pilot, może być
słyszalny szum.
Obraz na ekranie telewizora jest niestabilny.
• Jeśli w czasie słuchania audycji radiowych w zakresie
FM urządzenie znajduje się blisko odbiornika TV z
anteną pokojową, należy odsunąć odtwarzacz od
odbiornika.
Magnetofon
Taśma nie przesuwa się po naciśnięciu
przycisku odtwarzania.
• Starannie zamknij kieszeń kasety.
Nie działa przycisk  , nie można odtwarzać
taśmy lub nie można nagrywać na taśmie.
• Upewnij się, że zabezpieczenie kasety przed zapisem
nie zostało wyłamane.
• Jeśli baterie w pilocie są słabe, wymień wszystkie
baterie na nowe.
• Upewnij się, że pilot jest skierowany w stronę
czujnika zdalnego sterowania znajdującego się w
odtwarzaczu.
• Usuń wszystkie przeszkody znajdujące się między
pilotem a odtwarzaczem.
• Upewnij się, że czujnik zdalnego sterowania nie jest
narażony na silne działanie światła, na przykład na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub
światło lamp jarzeniowych.
• Podczas korzystania z pilota przysuń się bliżej do
odtwarzacza.
Jeśli po zastosowaniu tych sposobów usunięcia usterek
wciąż występują problemy, należy odłączyć przewód
zasilający i wyjąć wszystkie baterie. Po zniknięciu z
wyświetlacza wszystkich oznaczeń, należy podłączyć
ponownie przewód zasilający lub włożyć baterie.
Jeśli problem się powtarza, należy skontaktować się z
najbliższym przedstawicielem firmy Sony.
Download PDF