Sony | CFD-S35CP | Sony CFD-S35CP Instrukcja obsługi

2-548-054-63(1)
CD Radio
Cassette-Corder
Instrukcja obsługi
CFD-S35CP
©2005 Sony Corporation
UWAGA
Aby uniknąć ryzyka pożaru lub
porażenia prądem, nie należy
wystawiać urządzenia na działanie
deszczu lub wilgoci.
Aby uniknąć porażenia prądem, nie
należy otwierać obudowy. Naprawy
należy zlecać wyłącznie
wykwalifikowanemu personelowi.
UWAGA
Nie należy ustawiać urządzenia w miejscach
o ograniczonej przestrzeni, takich jak regały
lub szafki.
Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia
prądem, nie należy stawiać na urządzeniu
obiektów wypełnionych cieczami, np.
wazonów.
Podłączyć urządzenie do łatwo dostępnego
gniazda ściennego. W wypadku zauważenia
jakiejkolwiek nieprawidłowości w pracy
urządzenia, należy natychmiast odłączyć
główną wtyczkę od gniazda ściennego.
2
UWAGA
Poniżej przedstawiono nazwę przełącznika
umożliwiającego włączanie i wyłączanie tego
odtwarzacza:
„OPERATE”: model europejski
„POWER”: pozostałe modele
(1) Czynności polegające na:
— sprawdzeniu parametrów
technicznych,
— regulacji i czyszczeniu mechanizmu,
— strojeniu programatorów,
— wymianie żarówek i bezpieczników
są czynnościami należącymi do normalnej
obsługi eksploatacyjnej przez uprawnionego z
gwarancji, nie są zaliczane do ilości napraw
stanowiących podstawę do wymiany sprzętu
zgodnie z §31 i §36 punkt 1.3, uchwaly Nr 71
RM z 1963. 06. 13 opublikowanej w
Monitorze Polskim Nr 21 z 1983. 06. i są
usługą płatną przez klienta.
(2) Uszkodzenia mechaniczne, termiczne,
chemiczne zewnętrznych części
metalowych i z tworzyw sztucznych
oraz sznury przyłączeniowe
słuchawkowe nie podlegają gwarancji.
(3) Aby uchronić zestaw przed
zniszczeniem w czasie wyładowań
atmosferycznych należy odłączyć
przewód zasilania z sieci oraz kabel
antenowy/dot. instalacji
indywidualnych/, bądż też kabel
antenowy w przypadku wejścia na
antenę zewnętrzną.
Spis treści
Czynności podstawowe
Czynności podstawowe
Odtwarzanie płyt audio CD
lub plików MP3 .................................... 4
Słuchanie audycji radiowych .................. 8
Odtwarzanie taśmy ............................... 10
Nagrywanie na taśmie .......................... 12
Odtwarzacz CD
Korzystanie z wyświetlacza ..................
Wyszukiwanie określonego utworu ......
Wielokrotne odtwarzanie utworów
(tryb Repeat Play) ..............................
Odtwarzanie utworów w kolejności
losowej (tryb Shuffle Play) .................
Tworzenie własnego programu (tryb
Program Play) ....................................
14
15
16
17
17
Radio
Programowanie stacji radiowych .......... 19
Słuchanie zaprogramowanych
stacji radiowych ................................ 20
Uwydatnienie dźwięku
Wybieranie trybu uwydatnienia
dźwięku ............................................. 21
Programator czasowy
Zasypianie przy muzyce ....................... 22
Instalacja
Wybór źródeł zasilania .......................... 23
Informacje dodatkowe
Środki ostrożności ................................
Rozwiązywanie problemów ..................
Konserwacja .........................................
Dane techniczne ...................................
Informacje o plikach „MP3” ..................
Indeks ...................................................
25
27
29
30
31
32
3
Czynności podstawowe
Odtwarzanie płyt audio CD lub plików MP3
1
4
2, 3
Podłącz dostarczony przewód zasilający (patrz str. 23).
1
Naciśnij przycisk CD.
(Na pilocie naciśnij przycisk
OPERATE (POWER, patrz str. 2),
a następnie naciskaj przycisk
FUNCTION, aż na wyświetlaczu
pojawi się wskaźnik „CD”).
2
Naciśnij przycisk Z PUSH OPEN/
CLOSE, aby otworzyć kieszeń
odtwarzacza CD i włożyć płytę
CD.
Stroną z nadrukiem do góry
3
4
Zamknij pokrywę kieszeni
odtwarzacza CD.
4
Naciśnij przycisk u (przycisk
N na pilocie).
Wyświetlacz
Informacje na temat odtwarzania
płyty CD zawierającej pliki MP3
znajdują się na str. 6.
Numer
utworu
Czynności podstawowe
Wszystkie utwory zostaną
odtworzone jednokrotnie.
Czas
odtwarzania
Aby wykonać dodatkowe czynności, należy użyć
poniższych przycisków
u
Z PUSH
OPEN/CLOSE
VOLUME +, –
., >
x
OPERATE
(POWER)
Wskazówka
Odtwarzanie rozpoczyna
się od utworu, na którym
zostało poprzednio
zatrzymane (tryb
Resume Play). W trybie
zatrzymania wyświetlany
jest numer utworu, od
którego rozpocznie się
odtwarzanie.
Aby anulować
wznawianie odtwarzania
i rozpocząć odtwarzanie
od początku pierwszego
utworu, należy w trybie
zatrzymania nacisnąć
przycisk x.
Aby
Naciśnij przycisk
wyregulować głośność
VOLUME +*, – (VOL +*, – na pilocie)
zatrzymać odtwarzanie
x
wstrzymać odtwarzanie
u* (X na pilocie)
Naciśnij ten przycisk ponownie,
aby wznowić odtwarzanie.
przejść do następnego utworu >
cofnąć się do
poprzedniego utworu
.
wyjąć płytę CD
Z PUSH OPEN/CLOSE**
włączyć/wyłączyć
odtwarzacz
OPERATE
(Iub POWER, patrz str. 2)
* Na przycisku znajduje się wypukły punkt.
** Po otwarciu kieszeni odtwarzacza CD miejsce
rozpoczęcia odtwarzania płyty zostanie ustawione na
początek pierwszego utworu.
ciąg dalszy
5
Odtwarzanie płyt audio CD lub plików MP3 (ciąg dalszy)
Odtwarzanie płyt CD zawierających
pliki MP3
Z PUSH
OPEN/CLOSE
., >
FLDR +, –
Wskaźnik
MP3
u
CD
Uwaga
Przed rozpoczęciem
odtwarzania pliku
odtwarzacz odczytuje z
płyty wszystkie
informacje o plikach i
folderach. W zależności
od struktury plików
odczyt tych informacji
może potrwać ponad
minutę. W tym czasie
wyświetlany jest
wskaźnik „READING”.
Wskazówka
Przyciski wymienione w
tabeli na str. 5
umożliwiają
wykonywanie innych
czynności w taki sam
sposób, jak w przypadku
odtwarzania płyty audio
CD.
1
Naciśnij przycisk CD.
2
Naciśnij przycisk Z PUSH OPEN/CLOSE, aby
otworzyć kieszeń odtwarzacza CD, a następnie
umieść płytę CD w kieszeni (patrz str. 4).
3
Zamknij pokrywę kieszeni odtwarzacza CD.
4
Naciśnij przycisk u.
Odtwarzacz rozpocznie odtwarzanie wszystkich
plików MP3 znajdujących się na płycie CD.
Podczas odtwarzania płyty CD zawierającej pliki
MP3 świeci wskaźnik MP3.
Numer utworu
Po wyświetleniu nazwy
pliku pojawi się czas
odtwarzania
Aby wybrać folder
Naciśnij przycisk FLDR +, aby przejść do przodu, lub
przycisk FLDR –, aby przejść do tyłu.
Na pilocie naciskaj przycisk FOLDER +, –.
6
Aby wybrać plik
Naciśnij przycisk >, aby przejść do przodu, lub
przycisk ., aby przejść do tyłu.
Przykładowa struktura folderów i kolejność
odtwarzania
Kolejność odtwarzania folderów i plików jest
następująca:
CD-R
CD-RW
Czynności podstawowe
Uwagi
• Folder, który nie zawiera
plików MP3, zostanie
pominięty.
• Maksymalna liczba
folderów: 255
Maksymalna liczba
plików: 255
• Na wyświetlaczu mogą
być wyświetlane nazwy
folderów i nazwy plików
składające się
maksymalnie z 64
znaków.
• Odtwarzacz umożliwia
wyświetlanie znaków AZ, a-z, 0-9 i _. Inne znaki
są wyświetlane jako „*”.
• Ten odtwarzacz jest
zgodny z wersją 1.1
formatu znacznika ID3.
Jeśli plik zawiera
informacje znacznika
ID3, może być
wyświetlany tytuł utworu,
nazwisko wykonawcy i
nazwa albumu.
Folder
Plik MP3
1
1
2
2
3
3
4
5
4
6
7
8
5
6
9
0
Informacje o płytach CD-R/CD-RW i plikach MP3
Ten odtwarzacz umożliwia odtwarzanie płyt CD-R/
CD-RW nagranych w formacie CD-DA* i plików MP3
nagranych w formacie CD-ROM, ale możliwość
odtwarzania jest uzależniona od jakości płyty oraz
stanu urządzenia nagrywającego.
* CD-DA jest skrótem od Compact Disc Digital Audio.
Format ten jest jednym ze standardów nagrywania
dźwięku na płytach Audio CD.
7
Słuchanie audycji radiowych
1
2
Podłącz dostarczony przewód zasilający prądu zmiennego
(patrz str. 23).
1
2
Wyświetlacz
Naciskaj przycisk RADIO
BAND•AUTO PRESET (przycisk
BAND na pilocie), aż na
wyświetlaczu pojawi się wybrany
zakres.
Model europejski: „FM” t „MW”
t „LW”
Pozostałe modele: „FM” t „AM”
Przytrzymaj naciśnięty przycisk
TUNE + lub –, aż na
wyświetlaczu zaczną się zmieniać
cyfry oznaczające częstotliwość.
Odtwarzacz automatycznie
wyszukuje częstotliwości radiowe
i zatrzymuje wyszukiwanie w
chwili znalezienia wyraźnie
słyszalnej stacji.
Jeśli nie można dostroić stacji,
naciskaj przycisk TUNE + lub –,
aby ręcznie zmieniać
częstotliwość.
8
Ten symbol oznacza
audycje
stereofoniczne w
zakresie FM
Aby wykonać dodatkowe czynności, należy użyć
poniższych przycisków
Czynności podstawowe
MODE
VOLUME
+, –
OPERATE
(POWER)
Wskazówka
Jeśli w czasie słuchania
audycji w zakresie UKF
(FM) występują szumy,
należy naciskać przycisk
MODE, aż na
wyświetlaczu pojawi się
wskaźnik „Mono”, a
radio rozpocznie
odtwarzanie sygnału
monofonicznego.
Aby
Naciśnij przycisk
wyregulować głośność
VOLUME +*, –
włączyć/wyłączyć radio OPERATE
(lub POWER, patrz str. 2)
* Na przycisku VOLUME + (VOL + na pilocie) znajduje się
wypukły punkt.
Aby poprawić jakość odbioru
W przypadku odbioru w zakresie UKF (FM) zmień
położenie anteny. W przypadku zakresu AM lub MW/
LW zmień położenie samego odtwarzacza.
W
przypadku
zakresu
UKF (FM)
W przypadku
zakresu AM/MW/
LW
9
Odtwarzanie taśmy
1
2
3
Podłącz dostarczony przewód zasilający (patrz str. 23).
1
2
3
Naciśnij przycisk TAPE.
Naciśnij przycisk xZ, aby
otworzyć kieszeń magnetofonu,
a następnie włóż nagraną taśmę.
Używaj tylko taśm typu TYPE I
(normal). Zamknij kieszeń.
Naciśnij przycisk n*.
Rozpocznie się odtwarzanie.
10
Odtwarzaną stroną do
siebie
Wyświetlacz
Aby wykonać dodatkowe czynności, należy użyć
poniższych przycisków
X
VOLUME
+, –
m, M
OPERATE
(POWER)
Aby
Naciśnij przycisk
wyregulować głośność
VOLUME +*, –
zatrzymać odtwarzanie
xZ
szybko przewinąć do
przodu lub do tyłu
m lub M
wstrzymać odtwarzanie
X
Naciśnij ten przycisk ponownie,
aby wznowić odtwarzanie.
wyjąć kasetę
xZ
włączyć/wyłączyć
odtwarzacz
OPERATE
(lub POWER, patrz str. 2)
Czynności podstawowe
xZ
* Na przycisku VOLUME + (VOL + na pilocie) znajduje się
wypukły punkt.
11
Nagrywanie na taśmie
2
1
3
Podłącz dostarczony przewód zasilający (patrz str. 23).
1
2
Naciśnij przycisk xZ, aby
otworzyć kieszeń magnetofonu,
a następnie włóż czystą taśmę.
Używaj tylko taśm typu TYPE I
(normal). Zamknij kieszeń.
Wybierz źródło dźwięku, z
którego chcesz nagrywać.
Aby dokonać nagrania z
odtwarzacza CD, włóż płytę CD
(patrz str. 4) i naciśnij przycisk
CD.
Aby dokonać nagrania audycji
radiowej, ustaw wybraną stację
(patrz str. 8).
12
Odtwarzaną stroną do
siebie
Wyświetlacz
3
Aby wykonać dodatkowe czynności, należy użyć
poniższych przycisków
TAPE
Czynności podstawowe
Naciśnij przycisk z, aby
rozpocząć nagrywanie
(przycisk n jest zwalniany
automatycznie).
X
Wskazówki
• Regulacja głośności lub
uwydatnienia dźwięku
(patrz str. 21) nie ma
wpływu na poziom
nagrywania.
• Jeśli po naciśnięciu w
punkcie 3 przycisku z
odbierany program AM/
MW/LW zawiera gwizdy,
należy nacisnąć przycisk
MODE w celu wybrania
położenia ISS (ang.
Interference Suppress
Switch – przełącznik
tłumienia interferencji),
które powoduje większe
ograniczenie szumów.
• Aby uzyskać najlepsze
rezultaty, podczas
nagrywania należy
używać zasilania
sieciowego.
• Aby skasować nagranie,
należy wykonać
następujące czynności:
1 Włóż taśmę z
nagraniem, które
chcesz skasować.
2 Naciśnij przycisk
TAPE.
3 Naciśnij przycisk z.
z
xZ
OPERATE
(POWER)
MODE
Aby
Naciśnij przycisk
zatrzymać nagrywanie
xZ
wstrzymać nagrywanie
X
Naciśnij ten przycisk
ponownie, aby wznowić
nagrywanie.
włączyć/wyłączyć
odtwarzacz
OPERATE
(lub przycisk POWER, patrz
str. 2)
13
Odtwarzacz CD
Korzystanie z
wyświetlacza
Korzystając z wyświetlacza, można
uzyskać informacje o płycie CD.
DISP/ENT/MEMORY
t Numer bieżącego utworu i czas
odtwarzania
r
Numer bieżącego utworu i czas
pozostały do końca tego utworu
r
Liczba pozostałych utworów i czas
pozostały do końca odtwarzania
płyty CD
Sprawdzanie informacji
zapisanych na płycie CD
zawierającej pliki MP3
Aby sprawdzić całkowitą liczbę
folderów i całkowitą liczbę utworów
na płycie CD
Informacje te można sprawdzić na
wyświetlaczu po zatrzymaniu
odtwarzacza CD.
Sprawdzanie informacji
dotyczących płyty audio CD
Aby sprawdzić całkowitą liczbę
utworów i czas odtwarzania płyty CD
Po zatrzymaniu odtwarzacza CD można
sprawdzić te informacje na
wyświetlaczu.
Całkowita liczba
utworów
Całkowity czas
odtwarzania
Aby sprawdzić pozostały czas
odtwarzania
Podczas odtwarzania płyty CD naciśnij
przycisk DISP/ENT/MEMORY.
Wskazania na wyświetlaczu zmieniają
się w następujący sposób:
14
Całkowita liczba
folderów
Całkowita liczba
utworów
Aby sprawdzić informacje o pliku
Podczas odtwarzania pliku MP3 naciśnij
przycisk DISP/ENT/MEMORY.
Wskazania na wyświetlaczu zmieniają
się w następujący sposób:
t Numer bieżącego utworu i czas
odtwarzania
r
Numer bieżącego utworu i nazwa pliku
r
Numer i nazwa folderu*
r
Numer bieżącego utworu i zawartość
znacznika ID3: tytuł utworu/nazwisko
wykonawcy/nazwa albumu**
* Jeśli folder nie ma nazwy, wyświetlana jest
nazwa „ROOT”.
** Jeśli plik nie zawiera informacji znacznika
ID3, na wyświetlaczu pojawiają się wskaźniki
„NO TITLE”, „NO ARTIST” i „NO ALBUM”.
Wyszukiwanie
określonego utworu
OPERATE*
(POWER)
Przyciski
numeryczne
Wskazówki
• Podczas wyszukiwania utworów o
numerach większych niż 10 należy nacisnąć
najpierw przycisk >10, a następnie
odpowiednie przyciski numeryczne.
Przykład: Aby rozpocząć odtwarzanie
utworu nr 23, należy nacisnąć najpierw
przycisk >10, a następnie przyciski 2 i 3.
• Aby wybrać utwór o numerze większym od
100, należy nacisnąć dwukrotnie przycisk
>10, a następnie odpowiednie przyciski
numeryczne.
Odtwarzacz CD
Za pomocą przycisków numerycznych
na pilocie można szybko wyszukać
dowolny utwór na płycie CD.
Można także odnaleźć żądane miejsce
w utworze podczas odtwarzania płyty
CD.
Uwagi
• Znajdowanie określonego utworu przy
użyciu przycisków numerycznych jest
możliwe wyłącznie w przypadku utworów
znajdujących się w wybranym folderze.
• Nie można znaleźć określonego utworu,
jeśli na wyświetlaczu widoczny jest
wskaźnik „SHUF” lub „PGM”. Wskaźnik ten
można wyłączyć, naciskając przycisk x.
., >
* „OPERATE”: model europejski
„POWER”: pozostałe modele
Aby znaleźć
określony
utwór
bezpośrednio
miejsce w
utworze
podczas
słuchania
dźwięku
miejsce w
utworze,
obserwując
wyświetlacz
Naciśnij przycisk
przycisk numeryczny
odpowiadający numerowi
utworu na pilocie
> (do przodu) lub .(do
tyłu) podczas odtwarzania i
przytrzymaj go, aż
znajdziesz odpowiednie
miejsce (na odtwarzaczu
użyj przycisku M lub m)
> (do przodu) lub .
(do tyłu) w trybie
wstrzymania i przytrzymaj
go, aż znajdziesz
odpowiednie miejsce (na
odtwarzaczu użyj przycisku
M lub m)
15
Wielokrotne
odtwarzanie
utworów (tryb Repeat Play)
Utwory można powtarzać w trybie
normalnym, losowym lub
zaprogramowanym.
CD
u
.,>
Aby
powtórzyć
wybrany
folder
(dotyczy
tylko płyt
CD z
plikami
MP3)
utwory w
kolejności
losowej
zaprogramowane
utwory
REPEAT
1
Naciśnij przycisk CD.
Na wyświetlaczu pojawi się
wskaźnik „CD”.
2
Wykonaj poniższe czynności.
Aby
powtórzyć
pojedynczy
utwór
wszystkie
utwory na
płycie CD
16
FLDR +, –
Wykonaj następujące
czynności
1 Naciskaj przycisk
REPEAT, aż pojawi
się wskaźnik „REP 1”.
2 Naciskaj przycisk
. lub >, aby
wybrać utwór, który
chcesz powtarzać.
3 Naciśnij przycisk u.
1 Naciskaj przycisk
REPEAT, aż pojawi
się wskaźnik „REP
ALL”.
2 Naciśnij przycisk u.
zaprogramowane
foldery
(dotyczy
tylko płyt z
plikami
MP3)
Wykonaj następujące
czynności
1 Naciskaj przycisk
REPEAT, aż pojawi się
wskaźnik „REP FLDR”.
2 Wybierz folder,
naciskając przycisk
FLDR + lub FLDR –.
3 Naciśnij przycisk u.
1 Rozpocznij odtwarzanie
w trybie Shuffle Play
(patrz str. 17).
2 Naciskaj przycisk
REPEAT, aż na
wyświetlaczu pojawi się
wskaźnik „SHUF REP”.
3 Naciśnij przycisk u.
1 Zaprogramuj utwory
(patrz str. 17).
2 Naciskaj przycisk
REPEAT, aż pojawi się
wskaźnik „REP PGM”.
3 Naciśnij przycisk u.
1 Zaprogramuj foldery
(patrz str. 17).
2 Naciskaj przycisk
REPEAT, aż pojawi się
wskaźnik „REP PGM
FLDR”.
3 Naciśnij przycisk u.
Aby anulować tryb Repeat Play
Naciskaj przycisk REPEAT, aż z
wyświetlacza zniknie wskaźnik „REP”.
Podczas odtwarzania plików MP3
Po wybraniu opcji „REP ALL”
odtwarzacz wielokrotnie odtwarza
wszystkie pliki (maksymalnie 255) z
płyty CD.
Tworzenie własnego
programu (tryb Program
(tryb Shuffle Play)
Play)
Utwory można odtwarzać w kolejności
losowej.
Istnieje możliwość ustalenia kolejności
odtwarzania maksymalnie 20 utworów
lub plików znajdujących się na płycie
CD. W przypadku odtwarzania plików
MP3 można również zaprogramować do
20 folderów (tryb Program Folder Play).
CD
MODE
u
CD
u
., >
1
Naciśnij przycisk CD.
Na wyświetlaczu pojawi się
wskaźnik „CD”.
2
Naciskaj przycisk MODE, aż na
wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
„SHUF”.
3
Naciśnij przycisk u, aby
rozpocząć odtwarzanie w trybie
Shuffle Play.
1
Naciśnij przycisk CD.
Na wyświetlaczu pojawi się
wskaźnik „CD”.
Aby anulować tryb Shuffle Play
Najpierw zatrzymaj odtwarzanie.
Następnie naciskaj przycisk MODE, aż z
wyświetlacza zniknie wskaźnik „SHUF”.
2
Naciskaj przycisk MODE, aż na
wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
„PGM”.
Po wybraniu trybu Program Folder
Play (dotyczy tylko płyt CD z plikami
MP3) naciskaj przycisk MODE, aż
na wyświetlaczu pojawi się
wskaźnik „PGM FLDR”.
Podczas odtwarzania plików MP3
Wszystkie pliki (maksymalnie 255) z płyty
CD są odtwarzane w kolejności losowej.
Wskazówki
• Podczas odtwarzania w trybie Shuffle Play
nie można wybrać poprzedniego utworu za
pomocą przycisku ..
• W trybie Shuffle Play nie działa funkcja
wznawiania.
MODE
DISP/ENT/
MEMORY
Odtwarzacz CD
Odtwarzanie utworów
w kolejności losowej
FLDR +, –
ciąg dalszy
17
Tworzenie własnego programu (tryb
Program Play) (ciąg dalszy)
3
Naciskaj przycisk . lub >,
FLDR + lub –, a następnie naciśnij
przycisk DISP/ENT/MEMORY, aby
wybrać utwory lub pliki*, które
chcesz zaprogramować w wybranej
kolejności.
*Foldery w przypadku trybu
Program Folder Play.
Kolejność
odtwarzania
Płyta audio CD
(tryb Program Play)
Zaprogramowany utwór
Kolejność
odtwarzania
Płyta CD z plikami MP3
(tryb Program Play)
Zaprogramowane pliki
Kolejność
odtwarzania
Płyta CD z plikami MP3
(tryb Program Folder Play)
Zaprogramowany folder
4
Naciśnij przycisk u, aby
rozpocząć odtwarzanie w trybie
Program Play.
Aby anulować tryb Program Play
Najpierw zatrzymaj odtwarzanie.
Następnie naciskaj przycisk MODE, aż z
wyświetlacza zniknie wskaźnik „PGM”.
18
Aby sprawdzić kolejność utworów
przed rozpoczęciem odtwarzania
Naciśnij przycisk DISP/ENT/MEMORY.
Po każdym naciśnięciu tego przycisku
na wyświetlaczu pojawia się numer
utworu lub folderu w zaprogramowanej
kolejności.
Aby zmienić bieżący program
Naciśnij przycisk x jednokrotnie, jeśli
odtwarzacz CD jest zatrzymany, i
dwukrotnie, jeśli odtwarzacz CD
odtwarza płytę CD. Bieżący program
zostanie skasowany. Następnie utwórz
nowy program zgodnie ze wskazówkami
dotyczącymi programowania.
Wskazówki
• Program można odtworzyć ponownie,
ponieważ jest on zapisywany w pamięci i
przechowywany do momentu otwarcia
kieszeni odtwarzacza CD.
• Istnieje możliwość nagrania własnego
programu. Po utworzeniu programu należy
włożyć czystą taśmę do kieszeni
magnetofonu i nacisnąć przycisk z, aby
rozpocząć nagrywanie.
• W trybie Program Play nie działa funkcja
wznawiania.
Radio
Programowanie
stacji radiowych
RADIO BAND
AUTO PRESET
PRESET –, +
Radio
Stacje radiowe można zapisać w
pamięci odtwarzacza. Istnieje
możliwość zaprogramowania
maksymalnie 40 stacji radiowych (model
europejski), 20 dla zakresu UKF (FM) i
po 10 dla zakresów MW i LW w
dowolnej kolejności, lub 30 stacji
radiowych (pozostałe modele), 20 dla
zakresu UKF (FM) i 10 dla zakresu AM w
dowolnej kolejności.
Jeśli nie można zaprogramować
stacji automatycznie
Stację o słabym sygnale należy
zaprogramować ręcznie.
1 Naciśnij przycisk RADIO BAND•AUTO
PRESET, aby wybrać zakres.
2 Ustaw stację, którą chcesz
zaprogramować.
3 Przytrzymaj przycisk DISP/ENT/
MEMORY naciśnięty przez około 2
sekundy, aż na wyświetlaczu zacznie
migać zaprogramowany numer.
4 Naciskaj przycisk PRESET + lub –, aż
na wyświetlaczu zacznie migać numer
wybrany dla danej stacji.
5 Naciśnij przycisk DISP/ENT/
MEMORY.
Stara stacja zostanie zastąpiona przez
nową.
Na pilocie
1 Naciskaj przycisk BAND, aż na
wyświetlaczu pojawi się wybrany
zakres.
2 Ustaw stację, którą chcesz
zaprogramować.
3 Przytrzymaj naciśnięte przez około 2
sekundy przyciski numeryczne
odpowiadające wybranemu numerowi
stacji.
DISP/ENT/MEMORY
1
Naciśnij przycisk RADIO
BAND•AUTO PRESET, aby wybrać
zakres.
2
Przytrzymaj przycisk RADIO
BAND•AUTO PRESET naciśnięty
przez 2 sekundy, aż na
wyświetlaczu zacznie migać
wskaźnik „AUTO”.
3
Naciśnij przycisk DISP/ENT/
MEMORY.
Stacje są zapisywane w pamięci w
kolejności od najniższych do
najwyższych częstotliwości.
Aby wybrać numer stacji większy niż
10, należy nacisnąć najpierw przycisk
>10, a następnie odpowiednie
przyciski numeryczne.
Przycisk numeryczny ostatniej
wprowadzanej cyfry należy
przytrzymać naciśnięty przez około 2
sekundy.
(Przykład: Aby wybrać numer 12,
należy nacisnąć najpierw przyciski
>10 i 1, a następnie przytrzymać
naciśnięty przez około 2 sekundy
przycisk 2).
Wskazówka
Zaprogramowane stacje radiowe pozostają w
pamięci nawet po odłączeniu przewodu
zasilającego lub po wyjęciu baterii.
19
Słuchanie
zaprogramowanych
stacji radiowych
Po zaprogramowaniu stacji radiowych
ulubione stacje należy wybierać za
pomocą przycisków numerycznych.
RADIO BAND
AUTO PRESET
PRESET –, +
1
Naciśnij przycisk RADIO
BAND•AUTO PRESET, aby wybrać
zakres.
2
Naciśnij przycisk PRESET + lub –,
aby ustawić zaprogramowaną
stację.
Na pilocie
1 Naciśnij przycisk BAND.
2 Naciskaj przyciski numeryczne, aby
ustawić zaprogramowaną stację.
Aby ustawić zaprogramowaną stację
o numerze większym niż 10, należy
nacisnąć najpierw przycisk >10, a
następnie odpowiednie przyciski
numeryczne.
(Przykład: Aby ustawić
zaprogramowaną stację o numerze 12,
należy nacisnąć najpierw przyciski >10
i 1, a następnie nacisnąć przycisk 2).
20
Uwydatnienie dźwięku
Wybieranie trybu
uwydatnienia dźwięku
Uwydatnienie słuchanego dźwięku
można regulować.
SOUND
MEGA
BASS
Uwydatnienie dźwięku
Wybór charakterystyki
akustycznej
Naciskaj przycisk SOUND, aby wybrać
tryb uwydatnienia dźwięku.
Wybierz
Aby uzyskać
silny, czysty dźwięk,
uwydatnione wysokie i niskie
tony
lekkie, jasne dźwięki,
uwydatnione wysokie i
średnie tony
dźwięki perkusji,
uwydatniony bas
wyraźny dźwięk głosu,
uwydatnione średnie tony
cały zakres dynamiczny,
np. dla muzyki klasycznej
Wzmacnianie dźwięku
basów
Naciśnij przycisk MEGA BASS, aby
wyświetlić wskaźnik „MEGA BASS”.
Aby przywrócić zwykły dźwięk, naciśnij
ten przycisk ponownie.
21
Programator czasowy
Zasypianie przy
muzyce
Urządzenie można zaprogramować w
taki sposób, aby wyłączało się po 10,
20, 30, 60, 90 lub 120 minutach, co
pozwala na zasypianie przy
jednoczesnym słuchaniu muzyki.
3
Naciskaj przycisk SLEEP, aby
wybrać czas w minutach, po jakim
odtwarzacz wyłączy się
automatycznie.
Po każdym naciśnięciu przycisku
wyświetlany wskaźnik zmienia się w
następujący sposób:
„60” t „90” t „120” t „OFF” t
„10” t „20” t „30”.
Po upływie 4 sekund od naciśnięcia
przycisku SLEEP zapamiętywana
jest liczba minut widoczna na
wyświetlaczu.
Po upływie zaprogramowanego
czasu odtwarzacz wyłącza się
automatycznie.
SLEEP
22
1
Rozpocznij odtwarzanie muzyki z
dowolnego źródła dźwięku.
2
Naciśnij przycisk SLEEP, aby
wyświetlić wskaźnik „SLEEP”.
Aby anulować funkcję zasypiania przy
muzyce
Należy nacisnąć przycisk OPERATE (lub
przycisk POWER) w celu wyłączenia
zasilania sprzętu.
Uwaga
W przypadku korzystania z tej funkcji
podczas odtwarzania taśmy:
Jeśli długość jednej strony taśmy przekracza
zaprogramowany czas, magnetofon nie
wyłączy się aż do zakończenia odtwarzania
taśmy.
Instalacja
Wybór źródeł zasilania
Jako źródło zasilania można zastosować zasilanie sieciowe lub baterie.
3
Komora
baterii
1 AC IN
1 Podłączanie przewodu zasilającego
Włóż jeden koniec dostarczonego
przewodu zasilającego do gniazda
AC IN znajdującego się z tyłu
odtwarzacza, a drugi koniec do
gniazda sieci elektrycznej.
2 Przygotowanie pilota
3 Korzystanie z odtwarzacza przy
Instalacja
Do sieci
elektrycznej
zasilaniu bateryjnym
Włóż sześć baterii R20 (rozmiaru D)
(nie należą do wyposażenia) do
komory baterii.
Aby korzystać z odtwarzacza przy
zasilaniu bateryjnym, należy
odłączyć od odtwarzacza przewód
zasilający.
Włóż dwie baterie R03 (rozmiaru
AAA) (nie należą do wyposażenia).
Wymiana baterii
Przy normalnym użytkowaniu baterie
powinny wystarczyć na około sześć
miesięcy. Jeśli pilot nie działa, należy
wymienić wszystkie baterie na nowe.
Wymiana baterii
Baterie należy wymienić, jeśli wskaźnik
OPR/BATT jest przyciemniony lub jeśli
odtwarzacz nie działa. Wszystkie baterie
należy wymienić na nowe.
Uwagi
• Przed wymianą baterii należy wyjąć z
odtwarzacza płytę CD.
• Gdy odtwarzacz jest zasilany przez baterie,
nie można włączyć go za pomocą pilota.
ciąg dalszy
23
Wybór źródeł zasilania (ciąg dalszy)
Zmiana interwału strojenia AM/MW
Jeśli konieczna jest zmiana interwału
strojenia AM/MW, należy wykonać
następujące czynności:
1 Naciskaj przycisk RADIO
BAND•AUTO PRESET, aż zostanie
wyświetlony wskaźnik „AM” lub
„MW”.
2 Naciśnij przez 2 sekundy przycisk
DISP/ENT/MEMORY.
3 Naciśnij przez 2 sekundy przycisk
RADIO BAND•AUTO PRESET.
Zacznie migać wskaźnik „AM 9”
„MW 9” lub „AM 10” „MW 10”.
4 Naciskaj przycisk PRESET + lub –,
aby wybrać opcję „AM 9” „MW 9” w
przypadku interwału 9 kHz lub
„AM 10” „MW 10” w przypadku
interwału 10 kHz.
5 Naciśnij przycisk DISP/ENT/
MEMORY.
Po zmianie interwału strojenia należy
ponownie zaprogramować stacje
radiowe w zakresie AM/MW.
24
Informacje dodatkowe
Środki ostrożności
Bezpieczeństwo
• Ponieważ wiązka laserowa
odtwarzacza CD jest niebezpieczna dla
wzroku, nie wolno otwierać obudowy.
Naprawy należy zlecać wyłącznie
wykwalifikowanemu personelowi.
• Jeśli do odtwarzacza dostanie się
przypadkowo ciało obce lub ciecz,
należy odłączyć przewód zasilający i
zlecić sprawdzenie urządzenia
wykwalifikowanej osobie, zanim
zostanie ono podłączone ponownie.
• Za pomocą tego urządzenia nie
można odtwarzać płyt o
niestandardowych kształtach (np. w
kształcie serca, kwadratu, gwiazdy).
Próby odtwarzania takich płyt mogą
spowodować uszkodzenie urządzenia.
Nie należy używać tego typu płyt.
Źródła zasilania
• W przypadku zasilania odtwarzacza
prądem zmiennym należy upewnić
się, że napięcie robocze odtwarzacza
jest takie samo, jak napięcie w
lokalnej sieci energetycznej (patrz
„Dane techniczne”) i korzystać z
przewodu zasilającego znajdującego
się w wyposażeniu. Nie należy
korzystać z przewodów innego typu.
• Nawet po wyłączeniu odtwarzacza,
urządzenie znajduje się cały czas pod
napięciem, dopóki wtyczka przewodu
zasilającego jest podłączona do
gniazda zasilającego w ścianie.
• W przypadku zasilania za pomocą
baterii należy użyć sześciu baterii R20
(rozmiar D).
• Jeśli baterie nie są używane, należy je
wyjąć, aby zapobiec uszkodzeniom
spowodowanym przez ewentualny
wyciek elektrolitu lub korozję.
• Tabliczka znamionowa informująca o
wysokości napięcia roboczego,
poborze mocy itp. jest umieszczona
na spodniej części urządzenia.
Lokalizacja urządzenia
• Nie należy ustawiać odtwarzacza w
pobliżu źródeł ciepła ani w miejscach
narażonych na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych, nadmiernych
ilości kurzu lub wstrząsów
mechanicznych.
• Nie należy ustawiać odtwarzacza na
pochyłych lub niestabilnych
powierzchniach.
• Nie należy umieszczać żadnych
przedmiotów w odległości mniejszej
niż 10 mm od ścianek obudowy.
Otwory wentylacyjne muszą być
odsłonięte, aby zapewnić prawidłową
pracę odtwarzacza i przedłużyć okres
eksploatacji jego podzespołów.
• Pozostawiając odtwarzacz w
zaparkowanym samochodzie, należy
się upewnić, że znajduje się on w
takim miejscu, w którym nie będzie
narażony na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
• Głośniki są wyposażone w silne
magnesy, dlatego karty kredytowe
korzystające z zapisu magnetycznego
oraz zegarki mechaniczne należy
przechowywać z dala od
odtwarzacza, aby zapobiec
ewentualnym uszkodzeniom
spowodowanym wpływem pola
magnetycznego.
Działanie
• Jeśli urządzenie zostało przeniesione
bezpośrednio z zimnego do ciepłego
otoczenia lub zostało umiejscowione
w bardzo wilgotnym pomieszczeniu,
na soczewce odtwarzacza CD może
skraplać się para. W takim przypadku
urządzenie nie będzie działać
prawidłowo. Należy wówczas wyjąć
płytę CD z odtwarzacza i poczekać
około godziny na wyparowanie
wilgoci.
ciąg dalszy
25
Środki ostrożności (ciąg dalszy)
• Jeśli urządzenie nie było używane
przez dłuższy czas, należy ustawić je
na kilka minut w trybie odtwarzania,
aby umożliwić rozgrzanie się sprzętu,
a następnie włożyć kasetę.
Uwagi dotyczące kaset
• Aby uniemożliwić przypadkowe
nagrywanie, należy wyłamać
plastikowe zabezpieczenie na stronie
A lub B. Aby ponownie wykorzystać
taśmę do nagrywania, należy zasłonić
miejsce po wyłamanym plastikowym
zabezpieczeniu za pomocą taśmy
klejącej.
Strona A
Zabezpieczenie
Zabezpieczenie strony A
strony B
• Nie zaleca się stosowania kaset
dłuższych niż 90-minutowe, z
wyjątkiem długiego nagrywania lub
odtwarzania w trybie ciągłym.
Uwagi dotyczące płyt CD
• Przed rozpoczęciem odtwarzania,
płytę CD należy oczyścić za pomocą
specjalnej ściereczki. Płytę należy
czyścić od środka na zewnątrz.
• Nie należy używać środków
zawierających benzynę i
rozpuszczalniki ani dostępnych w
sklepach środków czyszczących i
aerozoli antystatycznych
przeznaczonych do płyt winylowych.
26
• Nie należy zostawiać płyt CD w
miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni
słonecznych i ciepła ani w
samochodach zaparkowanych w
nasłonecznionych miejscach, gdzie
może nastąpić znaczny wzrost
temperatury.
• Nie wolno naklejać papieru lub
naklejek na płytę CD ani rysować
powierzchni płyty CD.
• Po zakończeniu odtwarzania płytę CD
należy przechowywać w
przeznaczonym do tego celu
opakowaniu.
Wszelkie rysy, brud lub odciski palców
znajdujące się na płycie CD mogą
powodować błędy podczas odtwarzania
płyty.
Płyty muzyczne zakodowane z
zastosowaniem technologii ochrony
praw autorskich
Niniejsze urządzenie zostało
zaprojektowane do odtwarzania płyt
zgodnych ze standardem Compact Disc
(CD). W ostatnim czasie na rynku
pojawiły się wydane przez kilka firm
fonograficznych płyty z nagraniami
muzycznymi zakodowanymi z
zastosowaniem technologii ochrony
praw autorskich. Należy zwrócić uwagę
na fakt, że wśród tych płyt znajdują się
również takie, które nie są zgodne ze
standardem CD i w związku z tym mogą
nie być odtwarzane przez niniejsze
urządzenie.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub
problemów dotyczących odtwarzacza
należy kontaktować się z najbliższym
punktem sprzedaży produktów Sony.
Rozwiązywanie
problemów
Ogólne
Nie można włączyć zasilania.
• Podłącz starannie przewód zasilający do
sieci elektrycznej.
• Sprawdź, czy baterie zostały prawidłowo
włożone.
• Jeśli baterie są słabe, wymień wszystkie
baterie na nowe.
• Jeśli odtwarzacz jest zasilany bateriami,
nie można włączać go za pomocą pilota.
Nie można włączyć zasilania, a na
wyświetlaczu pojawiają się na zmianę
wskaźniki „BATT” i „ERROR”.
• Sprawdź, czy baterie zostały prawidłowo
włożone.
• Jeśli baterie są słabe, wymień wszystkie
baterie na nowe.
Nie słychać dźwięku.
• Ustaw poziom głośności.
• Odłącz słuchawki podczas słuchania
muzyki przez głośniki.
Słychać szum.
• W pobliżu odtwarzacza jest używany
przenośny telefon lub inne urządzenie
emitujące fale radiowe. t Odsuń telefon
lub inne urządzenie zakłócające od
odtwarzacza.
Odtwarzacz CD
Wyświetlany jest wskaźnik „no DISC”,
nawet jeśli płyta CD znajduje się w
odtwarzaczu.
• Włóż płytę CD do odtwarzacza
nadrukiem do góry.
• Płyta CD-R/CD-RW jest pusta.
• Płyta CD-R/CD-RW nie została
sfinalizowana. Sfinalizuj płytę CD-R/CDRW za pomocą urządzenia
nagrywającego.
• Problem jest związany z jakością płyty
CD-R/CD-RW, urządzeniem
nagrywającym lub używanym
oprogramowaniem.
Nie można odtworzyć płyty CD.
• Upewnij się, że kieszeń odtwarzacza CD
jest zamknięta.
• Włóż płytę CD nadrukiem do góry.
• Oczyść płytę CD.
• Wyjmij płytę CD i pozostaw kieszeń
odtwarzacza otwartą przez około
godzinę, aby skondensowana para
wodna mogła wydostać się na zewnątrz.
• Upewnij się, że na wyświetlaczu
widoczny jest wskaźnik „CD”.
• Jeśli baterie są słabe, wymień wszystkie
baterie na nowe.
Dźwięk jest przerywany.
• Zmniejsz poziom głośności.
• Oczyść płytę CD lub wymień ją, jeśli
została poważnie uszkodzona.
• Umieść odtwarzacz w takim miejscu, w
którym nie będzie narażony na wstrząsy.
• Oczyść soczewki za pomocą
dostępnego w sprzedaży pojemnika z
powietrzem.
• Zanikanie dźwięku lub słyszalny szum
może występować podczas korzystania
z płyt CD-R/CD-RW o niskiej jakości oraz
w przypadku problemów z urządzeniem
nagrywającym lub używanym
oprogramowaniem.
Wyświetlany jest wskaźnik „NOT MP3”.
• Nastąpiła próba odtworzenia pliku o
rozszerzeniu „mp3”, który nie jest plikiem
w formacie MP3. (str. 31)
Na zmianę wyświetlane są wskaźniki
„NOT MP3” i „LAYER 1” lub „NOT MP3” i
„LAYER 2”.
• Nastąpiła próba odtworzenia pliku w
formacie MPEG1 Audio Layer-1 lub 2.
Przy użyciu tego odtwarzacza można
odtwarzać wyłącznie pliki MP3 (MPEG 1
Audio Layer-3). (str. 31)
Wyświetlany jest wskaźnik „no MP3”.
• Na płycie nie ma plików MP3.
27
Radio
Dźwięk jest słaby lub słabej jakości.
• Jeśli baterie są słabe, wymień wszystkie
baterie na nowe.
• Odsuń odtwarzacz od telewizora.
• Korzystanie z pilota podczas słuchania
audycji radiowych w zakresie AM lub
MW/LW może powodować
występowanie szumów.
Obraz na ekranie telewizora jest
niestabilny.
• Jeśli w czasie słuchania audycji
radiowych w zakresie FM urządzenie
znajduje się blisko odbiornika TV z
anteną pokojową, należy odsunąć
odtwarzacz od odbiornika.
Magnetofon
Taśma nie przesuwa się po naciśnięciu
przycisku odtwarzania.
• Starannie zamknij kieszeń kasety.
Nie działa przycisk z, nie można
odtwarzać taśmy lub nie można nagrywać
na taśmie.
• Upewnij się, że zabezpieczenie kasety
przed zapisem nie zostało wyłamane.
Nie można całkowicie skasować taśmy.
• Wyczyść głowicę kasującą (patrz str. 29).
• Jeśli baterie są słabe, wymień wszystkie
baterie na nowe.
• Odtwarzane jest źródło nagrane za
pomocą tego urządzenia na taśmie typu
TYPE II (high position) lub TYPE IV
(metal). Urządzenie umożliwia
nagrywanie i odtwarzanie taśm typu
TYPE I (normal).
Nie można nagrywać na taśmie.
• Upewnij się, że taśma została
prawidłowo włożona.
• Upewnij się, że zabezpieczenie kasety
przed zapisem nie zostało wyłamane.
Słaby dźwięk/zła jakość dźwięku.
• Wyczyść głowice, wałek dociskowy i
wałek napędowy (patrz str. 29).
• Rozmagnesuj głowice, używając
urządzenia rozmagnesowującego (patrz
str. 29).
28
Dźwięk jest zniekształcony.
• Używana jest taśma typu TYPE II (high
position) lub TYPE IV (metal). Używaj
tylko taśm typu TYPE I (normal).
Pilot
Pilot nie działa.
• Jeśli baterie w pilocie są słabe, wymień
wszystkie baterie na nowe.
• Upewnij się, że pilot jest skierowany w
stronę czujnika zdalnego sterowania
znajdującego się w odtwarzaczu.
• Usuń wszystkie przeszkody znajdujące
się między pilotem a odtwarzaczem.
• Upewnij się, że czujnik zdalnego
sterowania nie jest narażony na silne
działanie światła, na przykład na
bezpośrednie działanie promieni
słonecznych lub światło lamp
jarzeniowych.
• Podczas korzystania z pilota przysuń się
bliżej do odtwarzacza.
Jeśli po zastosowaniu powyższych sposobów
usunięcia usterek wciąż występują problemy,
należy odłączyć przewód zasilający i wyjąć
wszystkie baterie. Po zniknięciu wszystkich
wskazań z wyświetlacza należy podłączyć
ponownie przewód zasilający i włożyć baterie.
Jeśli problem się powtarza, należy
skontaktować się z najbliższym
przedstawicielem firmy Sony.
Konserwacja
Czyszczenie soczewki
Zabrudzenie soczewki może być
przyczyną przeskakiwania dźwięku
podczas pracy odtwarzacza CD.
Soczewkę można wyczyścić za pomocą
dostępnego w sprzedaży sprężonego
powietrza.
Czyszczenie głowic
magnetofonowych i ścieżki przesuwu
taśmy
Aby zapewnić optymalną jakość
odtwarzania i nagrywania, należy
oczyścić głowice, rolkę dociskową i
rolkę napędową za pomocą wacika
lekko zwilżonego płynem czyszczącym
lub alkoholem każdorazowo po około 10
godzinach działania. Aby zapewnić
możliwie najlepszą jakość nagrywania,
zaleca się czyszczenie wszystkich
powierzchni mających kontakt z taśmą
każdorazowo przed rozpoczęciem
nagrywania.
Rozmagnesowywanie głowic
magnetofonowych
Po 20-30 godzinach pracy na głowicach
gromadzi się pozostałość magnetyczna,
co powoduje zanikanie dźwięków o
wysokiej częstotliwości oraz
powstawanie szumów. W takim
przypadku należy rozmagnesować
głowice oraz wszystkie metalowe części
ścieżki przesuwu taśmy za pomocą
dostępnych w sprzedaży kaset
rozmagnesowujących.
Czyszczenie obudowy
Obudowę, panel i regulatory należy
czyścić miękką szmatką lekko zwilżoną
łagodnym roztworem detergentu. Nie
należy używać materiałów ściernych,
proszków do czyszczenia ani
rozpuszczalników, takich jak alkohol czy
benzyna.
Soczewka
Rolka
dociskowa
Głowica
kasująca
Wałek przesuwu
Głowica nagrywataśmy
jąca/odtwarzająca
Po zakończeniu czyszczenia należy
zaczekać na całkowite wyschnięcie
czyszczonych elementów, zanim
zostanie włożona taśma.
29
Ogólne
Dane techniczne
Sekcja odtwarzacza CD
System
System cyfrowego dźwięku CD
Właściwości diody lasera
Materiał: GaAlAs
Długość fali: 780 nm
Czas trwania emisji: emisja ciągła
Moc wyjściowa lasera: poniżej 44,6 µW
(Jest to moc wyjściowa mierzona w odległości
200 mm od powierzchni soczewki obiektywu na
bloku optycznym adaptera o aperturze 7 mm).
Prędkość obrotowa
200 obr./min do 500 obr./min (CLV)
Liczba kanałów
2
Zakres częstotliwości
20 - 20 000 Hz +1/−2 dB
Zniekształcenia dźwięku
Poniżej mierzalnej granicy
Sekcja radia
Zakres częstotliwości
Model europejski
Głośnik
Pełnozakresowy: średnica 10 cm, 3,2 Ω, typ
stożkowy (2)
Wyjścia
Gniazdo słuchawkowe (dla miniwtyczki
stereofonicznej):
Dla słuchawek o impedancji 16 - 68 Ω
Maksymalna moc wyjściowa
5,2 W
Zasilanie
Dla magnetofonu kasetowego z
odtwarzaczem CD i radiem:
Model koreański:
220 V (prąd zmienny), 60 Hz
Model saudyjski:
220 - 240 V (prąd zmienny), 50/60 Hz
Inne modele:
230 V (prąd zmienny), 50 Hz
9 V (prąd stały), 6 baterii R20 (rozmiar D)
Dla pilota zdalnego sterowania:
3 V (prąd stały), 2 baterie R03 (rozmiar AAA)
Pobór mocy
dla prądu zmiennego 14 W
Żywotność baterii
Dla magnetofonu kasetowego z
odtwarzaczem CD i radiem:
Nagrywanie sygnału FM
UKF
87,5 - 108 MHz
Baterie Sony R20P: ok. 13,5 godz.
MW
531 - 1 611 kHz (co 9 kHz)
530 - 1 610 kHz (co 10 kHz)
Baterie alkaliczne Sony LR20: ok. 20 godz.
LW
153 - 279 kHz
Odtwarzanie kaset magnetofonowych
Baterie Sony R20P: ok. 7,5 godz.
Pozostałe modele
UKF
87,5 - 108 MHz
AM
531 - 1 611 kHz (co 9 kHz)
530 - 1 610 kHz (co 10 kHz)
Baterie alkaliczne Sony LR20: ok. 15 godz.
Odtwarzanie płyt CD
Baterie Sony R20P: ok. 2,5 godz.
Baterie alkaliczne Sony LR20: ok. 7 godz.
Anteny
UKF: Antena teleskopowa
AM/MW/LW: Wbudowana antena ferrytowa
Sekcja magnetofonu kasetowego
System nagrywania
4-ścieżkowy 2-kanałowy stereofoniczny
Czas szybkiego przewijania
Ok. 120 s dla kaset Sony C-60
Zakres częstotliwości
dla taśm typu TYPE I (normal): 80 -10 000 Hz
Wymiary
Ok. 420 × 155 × 260 mm (szer./wys./gł.)
(łącznie z wystającymi częściami)
Masa
Ok. 3,7 kg (z bateriami)
Wyposażenie
Przewód zasilający (1)
Pilot zdalnego sterowania (1)
Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie
bez powiadomienia.
Wyposażenie dodatkowe
Słuchawki Sony MDR
30
• Nazwa pliku nie odpowiada znacznikowi ID3.
Informacje o plikach
„MP3”
Co to jest MP3?
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) to
standardowa technologia i format
kompresji sekwencji dźwiękowej. Plik
jest skompresowany do około 1/10
pierwotnego rozmiaru. Dźwięki spoza
zakresu słyszalnego przez człowieka są
skompresowane, natomiast dźwięki
słyszalne są zapisywane bez kompresji.
Pliki „MP3”, które można
odtwarzać przy użyciu
tego odtwarzacza
Urządzenie umożliwia odtwarzanie
wyłącznie plików MP3 nagranych
zgodnie z poniższymi wymaganiami.
OBSŁUGIWANE NOŚNIKI
Płyty CD-R i CD-RW
OBSŁUGIWANY FORMAT PŁYT
Przy użyciu tego urządzenia można
odtwarzać płyty nagrane w formacie
ISO 9660 Level 1, Level 2 oraz płyty z
rozszerzeniem Joliet. W niektórych
przypadkach pliki MP3 nagrane w
formacie innym od powyższych mogą
nie być odtwarzane prawidłowo lub
nazwy plików i folderów mogą nie być
wyświetlane prawidłowo.
Poniżej wymieniono główne cechy
obsługiwanego formatu płyt:
• Maksymalna liczba poziomów katalogów: 8
• Znaki stosowane w nazwach plików/
folderów:
A-Z, a-z, 0-9, _ (podkreślenie)
• Maksymalna liczba znaków w nazwie
pliku: 64 (łącznie z cudzysłowami i 3znakowym kodem rozszerzenia)
Uwagi
• Nadając nazwy plikom, należy pamiętać o
konieczności dodania do nazwy pliku
rozszerzenia „mp3”.
• Jeśli rozszerzenie „mp3” zostanie przypisane
plikowi innego typu niż MP3, odtwarzacz nie
będzie mógł prawidłowo rozpoznać pliku i
wygeneruje przypadkowe szumy, które mogą
spowodować uszkodzenie głośników.
OBSŁUGIWANA LICZBA FOLDERÓW/
PLIKÓW
• Maksymalna liczba folderów: 255
• Maksymalna liczba plików: 255
USTAWIENIA OPROGRAMOWANIA
DO KOMPRESJI I NAGRYWANIA
• Aby skompresować plik źródłowy do
pliku MP3, zaleca się skonfigurowanie
następujących ustawień szybkości
transmisji oprogramowania
kompresującego: „44,1 kHz”, „128 kb/
s” i „Constant Bit Rate” (stała
szybkość transmisji).
• Aby podczas nagrywania wykorzystać całą
pojemność płyty, należy włączyć opcję
„halting of writing” (zatrzymywanie zapisu).
• Aby jednorazowo zapisać cały czysty
nośnik, należy ustawić opcję „Disc at
Once” (cała płyta od razu).
UWAGI NA TEMAT ZAPISYWANIA
PLIKÓW NA NOŚNIKACH
Po włożeniu płyty do odtwarzacza
zostaną odczytane wszystkie pliki
zapisane na tej płycie. Jeśli na płycie
zapisano wiele folderów lub plików w
formacie innym niż MP3, rozpoczęcie
odtwarzania utworu lub następnego
pliku MP3 może trwać bardzo długo.
Na płycie, z której mają być odtwarzane
pliki MP3, nie należy zapisywać
zbędnych folderów lub plików w
formacie innym niż MP3.
Nie zaleca się zapisywania innych typów
plików ani zbędnych folderów na płycie
z plikami MP3.
Informacje na temat
znacznika „ID3”
Znacznik ID3 jest to format zapisu
dodatkowych informacji (tytułu utworu,
nazwiska wykonawcy, nazwy albumu
itd.) w plikach MP3.
Ten odtwarzacz jest zgodny z wersją 1.1
formatu znacznika ID3. Jeśli plik zawiera
informacje znacznika ID3, może być
wyświetlany tytuł utworu, nazwisko
wykonawcy i nazwa albumu.
Uwaga
Jeśli używana jest inna wersja znacznika ID3,
informacje nie będą wyświetlane prawidłowo.
31
Indeks
A, B
Baterie
do odtwarzacza 23
do pilota 23
C
Czyszczenie
głowice magnetofonowe
i ścieżka przesuwu
taśmy 29
obudowa 29
soczewka 29
D, E, F, G, H
Dane techniczne 30
I, J, K, L
Instalacja 23
Konserwacja 29
Korzystanie z wyświetlacza
14
M, N, O
MEGA BASS 21
MP3
informacje o plikach
MP3 31
kolejność odtwarzania 7
wyświetlacz 14
Nagrywanie na taśmie 12
Odtwarzacz CD 4
Odtwarzanie
płyta CD 4
taśma 10
utwory wielokrotnie 16
utwory w kolejności
losowej 17
zaprogramowane stacje
radiowe 19
32
P, Q
Podłączanie przewodu
zasilającego 23
Poprawa jakości odbioru
audycji radiowych 9
Programator czasowy
zasypianie przy muzyce
22
Programowanie stacji
radiowych 19
Program Play 17
R
Repeat Play 16
Rozmagnesowywanie
głowic magnetofonowych
29
Rozwiązywanie problemów
27
S
Shuffle Play 17
Słuchanie audycji radiowych
8
SOUND 21
Stacje radiowe
odtwarzanie 20
programowanie 19
Środki ostrożności 25
T
Tworzenie własnego
programu 17
U, V, W, X, Y, Z
Uwydatnienie dźwięku 21
Wybieranie
utwory 5
uwydatnienie dźwięku
21
Wybieranie źródeł zasilania
23
Wyszukiwanie określonego
utworu 15
Wyświetlacz 14
Znacznik ID3 7, 14, 31
Źródła zasilania 23
33
34
35
Wydrukowano na papierze wyprodukowanym w
100% z makulatury, przy użyciu tuszu na bazie
oleju roślinnego, nie zawierającego lotnych
związków organicznych.
Sony Corporation
Download PDF

advertising