Sony | NWZ-E585 | Sony NWZ-E585 Multimedialny Walkman® Instrukcja obsługi

Instrukcja szybkiego uruchamiania
Instalowanie oprogramowania w pakiecie
Korzystanie z odtwarzacza „WALKMAN”
Zawartość opakowania
Instalowanie dostarczonego oprogramowania
Opakowanie produktu powinno zawierać poniższe pozycje.
Odtwarzacz „WALKMAN” (1)
Słuchawki (1)
Wkładki douszne (1 zestaw)
Kabel USB (1)
Instrukcja szybkiego uruchamiania (niniejsza pozycja)
Instalowanie WALKMAN Guide i Media Go (w
przypadku systemu Windows)
Informacje dotyczące systemu
operacyjnego
NWZ-E583/E584/E585
Dostęp do Przewodnika pomocniczego (pełna
wersja) w trybie online
W przypadku komputera lub smartfonów
Samo przeglądanie jest bezpłatne, ale mogą
zostać naliczone opłaty zgodnie z umową
zawartą z firmą telekomunikacyjną.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwze580/pl/
Instrukcja szybkiego uruchamiania zawiera wyłącznie podstawowe
wskazówki dotyczące użytkowania oraz sposobu zainstalowania
dostarczonego oprogramowania.
W celu uzyskania szczegółowych informacji i wskazówek dotyczących
użytkowania należy zapoznać się z Przewodnikiem pomocniczym
(dokument HTML) znajdującym się w katalogach dostarczonego
oprogramowania po przeprowadzeniu instalacji.
©2013 Sony Corporation Printed in Malaysia
4-466-635-51 (1)
Podłączyć odtwarzacz Walkman do
uruchomionego komputera za
pośrednictwem kabla USB (w zestawie).
*1 Z wyłączeniem 64-bitowych wersji systemów operacyjnych.
*2 [Tryb zgodności] z systemem Windows XP nie jest obsługiwany.
4 Postępować zgodnie z instrukcjami
Kabel USB (w zestawie)
2 Wybrać kolejno z poziomu komputera.

System Windows 7 lub starszy: Wybrać [Start] – [Komputer]
lub [Mój komputer] – [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_
WINDOWS].
 System Windows 8: Z poziomu [Ekranu startowego] wybrać
[Pulpit], aby otworzyć [Eksploratora plików]. Z listy
[Komputer] wybrać [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_
WINDOWS].
3 Kliknąć dwukrotnie [Setup.exe].
Pojawi się kreator instalacji.
 Po uruchomieniu pliku [Setup.exe], który znajduje się w
folderze [FOR_WINDOWS] w pamięci odtwarzacza Walkman,
plik [Setup.exe] zostanie skopiowany do komputera w celu
jego archiwizacji, po czym przeprowadzona zostanie na
komputerze instalacja przewodnika WALKMAN Guide oraz
programu Media Go.
 Jeżeli plik [Setup.exe] nie zostanie uruchomiony, należy plik
[Setup.exe] skopiować na pulpit, a następnie kliknąć go
dwukrotnie.
Włączanie i wyłączanie odtwarzacza „WALKMAN”
pojawiającymi się na ekranie.
Przycisk BACK/HOME
Po zakończeniu działania kreatora instalacji na pulpicie komputera pojawią się
ikony skrótów do przewodnika WALKMAN Guide i do programu Media Go.
Przewodnik pomocniczy znajduje się w instrukcji WALKMAN Guide.
Przycisk OPTION/PWR OFF
Podłączyć odtwarzacz Walkman do
uruchomionego komputera za
pośrednictwem kabla USB (w zestawie).
Włączanie
Wyłączanie
Przesunąć przełącznik HOLD w kierunku przeciwnym do
wskazywanego przez strzałkę i nacisnąć dowolny
przycisk.
Przytrzymać wciśnięty przycisk OPTION/PWR OFF.
Przycisk 5-funkcyjny
Instalowanie Przewodnika pomocniczego i
oprogramowania Content Transfer (w przypadku
komputerów Mac)
1
Obsługiwane systemy operacyjne to: Windows XP*1 (Service Pack 3 lub
nowsza wersja), Windows Vista*2 (Service Pack 2 lub nowsza wersja),
Windows 7*2 (Service Pack 1 lub nowsza wersja) lub Windows 8.
W przypadku komputerów Mac, obsługiwane są systemy operacyjne Mac
OS X v10.6 lub nowsze.
Urządzenie nie obsługuje systemów operacyjnych innych niż wymienione
powyżej.
Informacje na temat instrukcji
1
Korzystanie z odtwarzacza „WALKMAN”
Przełącznik HOLD
Ładowanie akumulatora
Akumulator odtwarzacza Walkman jest ładowany po podłączeniu
odtwarzacza Walkman do włączonego komputera.
Menu główne pojawi się po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku BACK/
HOME. Menu główne to punkt wyjścia dla operacji odtwarzania nagrań
audio, wyszukiwania utworów, zmiany ustawień itp.
Korzystając z przycisku 5-funkcyjnego, z poziomu menu głównego można
wybrać właściwą opcję na ekranie.
około
4 godzin
Aby zainstalować Przewodnik pomocniczy: [Help_Guide_
Installer_for_Mac]
Aby zainstalować oprogramowanie Content Transfer:
[ContentTransfer.pkg]
4 Postępować zgodnie z instrukcjami
pojawiającymi się na ekranie.
Po zakończeniu działania programu instalacyjnego, na pulpicie
komputera pojawi się alias (skrót) do zainstalowanego programu
(Przewodnika pomocniczego lub oprogramowania Content Transfer).
 Wskazówka
Przed próbą usunięcia oprogramowania z posiadanego odtwarzacza Walkman, należy
na wszelki wypadek skopiować do komputera folder [FOR_MAC] w celu archiwizacji.
Zatwierdzanie
Ładowanie w
toku...
Całkowicie naładowany
instalacyjnego wybranego oprogramowania:
Po całkowitym naładowaniu, odtwarzacz Walkman należy odłączyć od
komputera.
Aby odłączyć odtwarzacz Walkman w przypadku komputera Mac,
wystarczy kliknąć ikonę wysunięcia odtwarzacza [WALKMAN] na pasku
bocznym aplikacji Finder.
Uwaga
W celu uniknięcia obniżenia sprawności akumulatora należy go naładować
przynajmniej raz na pół roku lub raz na rok.
Muzyka
Powrót do poprzedniego ekranu
Radio FM
Nagrywanie
dźwięku
Filmy
Zdjęcia
Listy odtwarzania
Eliminowanie
szumów
Ustawienia
Ładowanie
3 Kliknąć dwukrotnie ikonę programu
Kanały SensMe™
Korzystanie z menu głównego
2 Z poziomu komputera, na pasku bocznym
aplikacji Finder, wybrać [WALKMAN], po
czym otworzyć folder [FOR_MAC].
Menu główne
Podkasty
Przejście do
ekranu
odtwarzania
utworu
Części i elementy sterujące
 Wyświetlacz
 Przycisk VOL +*1/–
 Przycisk OPTION/PWR OFF
Do wyświetlania menu opcji.
Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku spowoduje wyłączenie ekranu i
przełączenie odtwarzacza Walkman w tryb gotowości.
 Przełącznik HOLD
 Ucho na pasek
 Mikrofon
Do nagrywania dźwięku.
 Przycisk RESET
W celu naciśnięcia użyć długopisu lub spinacza.
 Przycisk BACK/HOME
 Przycisk 5-funkcyjny*1
Przycisk  (odtwarzanie/pauza/zatwierdzanie)
Przyciski /
Przyciski /
 Gniazdo słuchawek
 Gniazdo WM-PORT
Do podłączania kabla USB (w zestawie) lub urządzeń peryferyjnych (nie
ma w zestawie).
Rozwiązywanie problemów
Jeżeli odtwarzacz Walkman nie działa zgodnie z oczekiwaniami, należy
spróbować wykonać poniższe czynności w celu rozwiązania problemu.
1
W części zatytułowanej „Rozwiązywanie problemów”
w Przewodniku pomocniczym (dokument HTML)
odnaleźć objawy problemu i wypróbować
proponowane tam działania naprawcze.
Szczegółowe informacje na temat podłączania do komputera można
znaleźć w tabelach z prawej strony.
2 Podłączyć odtwarzacz Walkman do komputera, aby
naładować akumulator.
Czasami naładowanie akumulatora wystarczy do rozwiązania
niektórych problemów.
3 Długopisem, spinaczem lub
*1 Występują wyczuwalne wypukłości. Są one pomocne przy obsłudze tego
przycisku.
podobnym przedmiotem
nacisnąć przycisk RESET.
Informacje dotyczące regulacji głośności (tylko w
przypadku krajów/regionów stosujących się do
dyrektyw europejskich)
Przed zresetowaniem odtwarzacza
Walkman należy sprawdzić, czy
urządzenie nie jest w trakcie odtwarzania
jakiegoś utworu, filmu itp. Dopiero teraz
można bezpiecznie zresetować
odtwarzacz Walkman.
Celem sygnalizacji dźwiękowej i ostrzeżenia [Check the volume level] jest
ochrona słuchu użytkownika w przypadku zwiększenia za pierwszym
razem głośności powyżej ustalonego poziomu*1.
Sygnalizację dźwiękową i ostrzeżenie można anulować naciśnięciem
dowolnego przycisku.
Uwaga
Po anulowaniu sygnalizacji dźwiękowej i ostrzeżenia, głośność można
zwiększyć powyżej ustalonego poziomu*1.
Po wstępnym ostrzeżeniu, sygnał dźwiękowy i ostrzeżenie pojawią się
ponownie po każdych 20 łącznych godzinach, w czasie których głośność
przekraczała ustalony poziom*1. W takim przypadku głośność obniżana jest
automatycznie do poziomu odpowiadającego ustawieniu początkowemu.
1
Po ustawieniu głośności powyżej ustalonego poziomu* i wyłączeniu odtwarzacza
Walkman, automatycznie przywracany jest ustalony poziom*1 głośności.
*1 Ustalony poziom = [14]
Objawy
Przycisk RESET
4 W pomocy poszczególnych programów sprawdzić
informacje dotyczące danego problemu.
5 Poszukać informacji o problemie na jednej ze stron
internetowych wsparcia technicznego.
Adresy stron internetowych wsparcia technicznego można znaleźć w
części zatytułowanej „Najnowsze informacje”.
6 Jeżeli, pomimo wykonania powyższych czynności,
problemu nie udało się rozwiązać, należy
skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży
produktów marki Sony.
Nie może naładować
akumulatora
odtwarzacza
Walkman.
Przyczyna/Rozwiązanie
 Kabel USB nie został prawidłowo podłączony
do gniazda USB w komputerze.
Odłączyć kabel USB, a następnie podłączyć
go ponownie.
Używać kabla USB z zestawu.
 Akumulator jest ładowany w temperaturze
spoza zakresu od 5 °C do 35 °C.
Akumulatora nie można ładować, gdy
widoczna jest ikona
. Akumulator należy
ładować w temperaturze od 5 °C do 35 °C.
 Komputer nie jest włączony.
Włączyć komputer.
 Komputer przełączył się w tryb uśpienia lub
hibernacji.
Należy wyjść z trybu uśpienia lub hibernacji.
 Używany jest koncentrator USB.
Odtwarzacz Walkman może nie działać po
podłączeniu przez koncentrator USB.
Podłączyć odtwarzacz Walkman
bezpośrednio do komputera za
pośrednictwem kabla USB (w zestawie).
 System operacyjny zainstalowany w
komputerze nie jest obsługiwany przez
odtwarzacz Walkman.
Aby naładować odtwarzacz Walkman, należy
go podłączyć do komputera z systemem
operacyjnym obsługiwanym przez
odtwarzacz Walkman.
 Odtwarzacz Walkman nie był używany przez
ponad rok.
W pewnych warunkach użytkowania
odtwarzacza Walkman sprawność
akumulatora może ulec obniżeniu.
Skontaktować się z najbliższym punktem
sprzedaży produktów Sony.
Objawy
Po podłączeniu do
komputera za
pośrednictwem kabla
USB (w zestawie) nie
pojawia się
komunikat
[Connected USB. The
player cannot be
operated.] lub
[Connected USB
(MTP). The player
cannot be operated.]
(Komputer nie
rozpoznaje
odtwarzacza
Walkman).
Przyczyna/Rozwiązanie
 Kabel USB nie został prawidłowo podłączony
do gniazda USB w komputerze.
Odłączyć kabel USB, a następnie podłączyć
go ponownie.
Używać kabla USB z zestawu.
 Używany jest koncentrator USB.
Odtwarzacz Walkman podłączony przez
koncentrator USB może nie działać.
Podłączyć odtwarzacz Walkman
bezpośrednio do komputera za
pośrednictwem kabla USB (w zestawie).
 Gniazdo USB w komputerze może być uszkodzone.
Podłączyć odtwarzacz Walkman do innego
gniazda USB w komputerze.
 W przypadku pierwszego uruchomienia
odtwarzacza Walkman lub przy niskim
poziomie naładowania akumulatora, może
upłynąć około 10 minut zanim zostanie
wyświetlony komunikat po podłączeniu
odtwarzacza Walkman do komputera. Nie
świadczy to o usterce.
 Może być przeprowadzane uwierzytelnianie
oprogramowania, które jest czasochłonne.
Należy chwilę odczekać.
 Instalacja oprogramowania nie powiodła się.
Należy ponownie zainstalować
oprogramowanie, korzystając z programu
instalacyjnego. Zaimportowane dane nie
ulegną zmianie.
 Na komputerze uruchomiono inne oprogramowanie
niż program do przesyłania danych.
Odłączyć kabel USB, odczekać kilka minut, a
następnie podłączyć go ponownie. Jeżeli
problem nadal występuje, należy odłączyć
kabel USB od komputera, ponownie
uruchomić komputer, a następnie powtórnie
podłączyć kabel USB.
Po podłączeniu do
 Używany jest koncentrator USB lub przedłużacz USB.
komputera
Odtwarzacz Walkman może nie działać po
odtwarzacz Walkman
podłączeniu przez koncentrator USB lub
zaczyna pracować
przedłużacz USB. Podłączyć odtwarzacz
niestabilnie.
Walkman bezpośrednio do komputera za
pośrednictwem kabla USB (w zestawie).
Środki ostrożności
Informacje o prawach i znakach towarowych
Informacje o prawach, przepisach i znakach towarowych można znaleźć w
części „Ważne informacje” dostarczonego oprogramowania. Aby się z nią
zapoznać, należy na komputerze zainstalować dostarczone oprogramowanie.
Informacje dotyczące słuchawek dousznych
Wkładki douszne szczelnie przylegają do uszu. Należy pamiętać o ryzyku
uszkodzenia uszu lub błony bębenkowej w przypadku zbyt dużego nacisku
wywieranego na wkładki douszne lub zbyt raptownego wyjmowania wkładek z
uszu. Po zakończeniu korzystania z odtwarzacza należy delikatnie wyciągnąć
wkładki z uszu.
Najnowsze informacje
Aby uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące opisywanego produktu lub
informacje o urządzeniach zgodnych z opisywanym produktem, należy
odwiedzić poniższe witryny internetowe.
W przypadku klientów w USA:
http://www.sony.com/walkmansupport
W przypadku klientów w Kanadzie:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
W przypadku klientów w Ameryce Łacińskiej:
http://www.sony-latin.com/index.crp
W przypadku klientów w Europie:
http://support.sony-europe.com/dna/wm/
W przypadku klientów w Azji, Oceanii i Afryce
angielski: http://www.sony-asia.com/support
koreański: http://scs.sony.co.kr/walkman/
chiński uproszczony: http://service.sony.com.cn/KB/
chiński tradycyjny: http://service.sony.com.tw/
W przypadku klientów, którzy zakupili modele za granicą:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Download PDF

advertising