Sony | CFD-S350L | Sony CFD-S350L Instrukcja obsługi

Działanie
Środki ostrożności
Bezpieczeństwo
• Ponieważ wiązka laserowa
odtwarzacza CD jest niebezpieczna dla
wzroku, nie wolno otwierać obudowy.
Naprawy należy zlecać wyłącznie
wykwalifikowanemu personelowi.
• Jeśli do odtwarzacza dostanie się
przypadkowo ciało obce lub ciecz,
należy odłączyć przewód zasilający i
zlecić sprawdzenie urządzenia
wykwalifikowanej osobie, zanim
zostanie ono podłączone ponownie.
• Za pomocą tego urządzenia nie można
odtwarzać płyt o niestandardowych
kształtach (np. w kształcie serca,
kwadratu, gwiazdy). Próby odtwarzania
takich płyt mogą spowodować
uszkodzenie urządzenia. Nie należy
używać tego typu płyt.
Czyszczenie kieszeni
• Obudowę, panel i elementy sterowania
można czyścić przy użyciu miękkiej
ściereczki zwilżonej łagodnym
środkiem czyszczącym. Nie należy
używać szorstkich gąbek, proszków do
czyszczenia ani rozpuszczalników,
takich jak alkohol czy benzyna.
Źródła zasilania
• W przypadku zasilania odtwarzacza
prądem zmiennym należy upewnić się,
że napięcie robocze odtwarzacza jest
takie samo, jak napięcie w lokalnej
sieci energetycznej (patrz „Dane
techniczne”) i korzystać z przewodu
zasilającego znajdującego się w
wyposażeniu. Nie należy korzystać z
przewodów innego typu.
• Nawet po wyłączeniu odtwarzacza,
urządzenie znajduje się cały czas pod
napięciem, dopóki wtyczka przewodu
zasilającego jest podłączona do
gniazda zasilającego w ścianie.
• W przypadku zasilania za pomocą
baterii należy użyć sześciu baterii R20
(rozmiar D).
• Jeśli baterie nie są używane, należy je
wyjąć, aby zapobiec uszkodzeniom
spowodowanym przez ewentualny
wyciek elektrolitu lub korozję.
• Tabliczka znamionowa informująca o
wysokości napięcia roboczego,
poborze mocy itp. jest umieszczona na
spodniej części urządzenia.
Lokalizacja urządzenia
• Nie należy ustawiać odtwarzacza w
pobliżu źródeł ciepła ani w miejscach
narażonych na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych, nadmiernych
ilości kurzu lub wstrząsów
mechanicznych.
• Nie należy ustawiać odtwarzacza na
pochyłych lub niestabilnych
powierzchniach.
• Nie należy umieszczać żadnych
przedmiotów w odległości mniejszej
niż 10 mm od ścianek obudowy.
Otwory wentylacyjne muszą być
odsłonięte, aby zapewnić prawidłową
pracę odtwarzacza i przedłużyć okres
eksploatacji jego podzespołów.
• Pozostawiając odtwarzacz w
zaparkowanym samochodzie, należy
się upewnić, że znajduje się on w takim
miejscu, aby nie był narażony na
bezpośrednie działanie promieni
słonecznych.
• Głośniki są wyposażone w silne
magnesy, dlatego karty kredytowe
korzystające z zapisu magnetycznego
oraz zegarki mechaniczne należy
przechowywać z dala od odtwarzacza,
aby zapobiec ewentualnym
uszkodzeniom spowodowanym
wpływem pola magnetycznego.
• Jeśli urządzenie zostało przeniesione
bezpośrednio z zimnego do ciepłego
otoczenia lub zostało umiejscowione w
bardzo wilgotnym pomieszczeniu, na
soczewce odtwarzacza CD może
skraplać się para. W takim przypadku
urządzenie nie będzie działać
prawidłowo. Należy wówczas wyjąć
płytę CD z odtwarzacza i poczekać
około godziny na wyparowanie wilgoci.
• Jeśli urządzenie nie było używane
przez dłuższy czas, należy ustawić je
na kilka minut w trybie odtwarzania,
aby umożliwić rozgrzanie się sprzętu, a
następnie włożyć kasetę.
Płyty muzyczne zakodowane z
zastosowaniem technologii
ochrony praw autorskich
Niniejsze urządzenie zostało
zaprojektowane do odtwarzania płyt
zgodnych ze standardem Compact Disc
(CD). W ostatnim czasie na rynku pojawiły
się wydane przez kilka firm
fonograficznych dyski z nagraniami
muzycznymi zakodowanymi z
zastosowaniem technologii ochrony praw
autorskich. Należy zwrócić uwagę na fakt,
że wśród tych dysków znajdują się również
takie, które nie są zgodne ze standardem
CD i w związku z tym mogą nie być
odtwarzane przez niniejsze urządzenie.
Uwagi dotyczące kaset
• Aby uniemożliwić przypadkowe
nagrywanie, należy wyłamać
plastikowe zabezpieczenie na stronie A
lub B. Aby ponownie wykorzystać
taśmę do nagrywania, należy zasłonić
miejsce po wyłamanym plastikowym
zabezpieczeniu za pomocą taśmy
klejącej.
Strona A
Zabezpieczenie
Zabezpieczenie strony A
strony B
• Nie zaleca się stosowania kaset
dłuższych niż 90-minutowe, za
wyjątkiem długiego nagrywania lub
odtwarzania w trybie ciągłym.
Uwagi dotyczące płyt CD
• Przed rozpoczęciem odtwarzania, płytę
CD należy oczyścić za pomocą
specjalnej ściereczki. Płytę należy
czyścić od środka do zewnątrz.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub
problemów dotyczących odtwarzacza
należy kontaktować się z najbliższym
punktem sprzedaży produktów Sony.
Rozwiązywanie
problemów
Ogólne
Brak zasilania.
• Sprawdź, czy baterie zostały prawidłowo
włożone.
• Jeśli baterie są słabe, wymień wszystkie
baterie na nowe.
• Nie można włączyć odtwarzacza za
pomocą pilota zdalnego sterowania, jeśli
urządzenie jest zasilane za pomocą baterii.
Zasilanie nie jest włączone, a na
wyświetlaczu pojawiają się na zmianę
komunikaty „bAttErY” i „Error”.
• Sprawdź, czy baterie zostały prawidłowo
włożone.
• Jeśli baterie są słabe, wymień wszystkie
baterie na nowe.
Nie słychać dźwięku.
• Ustaw poziom głośności.
• Odłącz słuchawki podczas słuchania
muzyki przez głośniki.
Informacje dotyczące płyt CD-R/
CD-RW
Ten odtwarzacz umożliwia odtwarzanie
płyt CD-R/CD-RW nagranych w formacie
CD-DA*, ale możliwość odtwarzania jest
uzależniona od jakości płyty oraz stanu
urządzenia nagrywającego.
* CD-DA jest skrótem od Compact Disc
Digital Audio. Format ten jest jednym ze
standardów nagrywania dźwięku na
płytach CD.
Taśma nie przesuwa się po
naciśnięciu przycisku operacyjnego.
• Dokładnie zamknij kieszeń kasety.
Przycisk z nie działa albo nie można
odtwarzać lub nagrywać kasety.
• Upewnij się, czy zabezpieczenie przed
nagrywaniem nie zostało wyłamane.
Zniekształcenia albo niska jakość
odtwarzania, nagrywania lub
kasowania.
• Za pomocą wacika zwilżonego środkiem
czyszczącym lub alkoholem oczyść
głowice, rolkę dociskową i wałek
przesuwu taśmy.
• Jeśli baterie są słabe, wymień wszystkie
baterie na nowe.
• Używana jest taśma typu TYPE II (high
position) lub TYPE IV (metal). Używaj
tylko taśm typu TYPE I (normal).
• Rozmagnesuj głowice za pomocą kasety
rozmagnesowującej dostępnej w
sprzedaży.
Dane techniczne
Sekcja odtwarzacza CD
System
System cyfrowego dźwięku CD
Właściwości diody lasera
Materiał: GaAlAs
Długość fali: 780 nm
Czas trwania emisji: emisja ciągła
Moc wyjściowa lasera: poniżej 44,6 µW
(Jest to moc wyjściowa mierzona w
odległości 200 mm od powierzchni
soczewki obiektywu na bloku optycznym
adaptera o aperturze 7 mm.)
Prędkość obrotowa
200 obr/min do 500 obr/min
(CLV)
Liczba kanałów
2
Zakres częstotliwości
20 - 20 000 Hz +1/−2 dB
Zniekształcenia dźwięku
Poniżej mierzalnej granicy
Wymiary
Ok. 420 × 155 × 260 mm (szer./wys./gł.)
(łącznie z wystającymi częściami)
Masa
Ok. 3,7 kg (z bateriami)
Wyposażenie
Przewód zasilający (1)
Pilot zdalnego sterowania (1)
Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec
zmianie bez powiadomienia.
Wyposażenie dodatkowe
Słuchawki Sony MDR
Polski
UWAGA
CD Radio
CassetteCorder
Instrukcja obsługi
CFD-S350
87,5 - 108 MHz
AM
531 - 1 611 kHz (co 9 kHz)
530 - 1 610 kHz (co 10 kHz)
Podłączyć urządzenie do łatwo dostępnego
gniazda ściennego. W wypadku
zauważenia jakiejkolwiek nieprawidłowości
w pracy urządzenia, należy natychmiast
odłączyć główną wtyczkę od gniazda
ściennego.
CFD-S350L
Odtwarzacz CD
Płyta CD nie jest odtwarzana lub na
wyświetlaczu pojawia się napis „no
dISC”, mimo że płyta CD znajduje się
w odtwarzaczu.
• Włóż płytę CD nadrukiem do góry.
• Oczyść płytę CD.
• Wyjmij płytę CD i pozostaw kieszeń
odtwarzacza otwartą przez około
godzinę, aby skondensowana para
wodna mogła wydostać się na zewnątrz.
• Nie zakończono sesji nagrywania płyty
CD-R/CD-RW. Zakończ sesję nagrywania
płyty CD-R/CD-RW za pomocą
urządzenia nagrywającego.
• Problem dotyczy jakości płyty CD-R/CDRW, urządzenia nagrywającego lub
używanego oprogramowania.
• Dysk CD-R/CD-RW jest pusty.
• Jeśli baterie są słabe, wymień wszystkie
baterie na nowe.
• Zmniejsz poziom głośności.
• Oczyść płytę CD lub wymień ją, jeśli
została poważnie uszkodzona.
• Umieść odtwarzacz w takim miejscu, w
którym nie będzie on narażony na
wstrząsy.
• Oczyść soczewki za pomocą pojemnika z
powietrzem dostępnego w sprzedaży.
• W przypadku korzystania z płyt CD-R/
CD-RW słabej jakości lub w przypadku
wystąpienia problemów z urządzeniem
nagrywającym albo z oprogramowaniem,
dźwięk może zanikać lub może się
pojawić szum.
Radio
Słaby odbiór.
• Aby poprawić jakość odbioru w paśmie
FM (UKF), należy zmienić pozycję anteny.
Rolka dociskowa
Głowica kasująca
UKF
87,5 - 108 MHz
MW
531 - 1 611 kHz (co 9 kHz)
530 - 1 610 kHz (co 10 kHz)
LW
153 - 279 kHz
IF
Wałek przesuwu
taśmy
Głowica nagrywająca/odtwarzająca
UKF: 10,7 MHz
AM/MW/LW: 450 kHz
Anteny
UKF: Antena teleskopowa
AM/MW/LW: Wbudowana antena ferrytowa
Sekcja magnetofonu kasetowego
Pilot zdalnego sterowania
Zdalne sterowanie nie działa.
• Jeśli baterie w pilocie są słabe, wymień
wszystkie na nowe.
• Upewnij się, że pilot jest skierowany w
stronę czujnika zdalnego sterowania
znajdującego się w odtwarzaczu.
• Usuń wszystkie przeszkody znajdujące
się między pilotem a urządzeniem.
• Upewnij się, że czujnik zdalnego
sterowania nie jest narażony na silne
działanie światła, na przykład na
bezpośrednie działanie promieni
słonecznych lub światło lamp
jarzeniowych.
• Podczas korzystania z pilota przysuń się
bliżej do odtwarzacza.
Jeśli po zastosowaniu powyższych
środków problem nadal występuje, odłącz
urządzenie od źródła zasilania i wyjmij z
niego wszystkie baterie. Po zniknięciu z
wyświetlacza wszystkich wskaźników
podłącz ponownie przewód zasilający i
włóż baterie. Jeśli problem powtórzy się,
należy skontaktować się z najbliższym
przedstawicielem firmy Sony.
System nagrywania
4-ścieżkowy 2-kanałowy stereofoniczny
Czas szybkiego przewijania
Ok. 120 s dla kaset Sony C-60
Zakres częstotliwości
dla taśm typu TYPE I (normal): 80 -10 000 Hz
Ogólne
Głośnik
Pełnozakresowy: średnica 10 cm, 3,2 Ω,
typ stożkowy (2)
Wyjścia
Gniazdo słuchawkowe (dla miniwtyczki
stereofonicznej):
Dla słuchawek o impedancji 16 - 68 Ω
Maksymalna moc wyjściowa
5,2 W
Zasilanie
Dla magnetofonu kasetowego z
odtwarzaczem CD i radiem:
Model koreański:
220 V (prąd zmienny), 60 Hz
Inne modele:
230 V (prąd zmienny), 50 Hz
9 V (prąd stały), 6 baterii R20 (rozmiar D)
Dla pilota zdalnego sterowania:
3 V (prąd stały), 2 baterie R03 (rozmiar AAA)
Pobór mocy
dla prądu zmiennego 14 W
Żywotność baterii
Dla magnetofonu kasetowego z
odtwarzaczem CD i radiem:
Nagrywanie sygnału UKF
Nie należy ustawiać urządzenia w
miejscach o ograniczonej przestrzeni,
takich jak regały lub szafki.
Baterie alkaliczne Sony LR20: ok. 20
godz.
Odtwarzanie kaset magnetofonowych
Źródła zasilania
B
C
2 do źródła zasilania
A
1 do gniazda AC IN
(wejście prądu zmiennego)
Podłącz przewód zasilający A do źródła zasilania lub umieść sześć baterii R20
(rozmiar D) w pojemniku na baterie B (baterie nie znajdują się w wyposażeniu).
Uwagi
• Baterie należy wymienić, jeśli wskaźnik OPR/BATT jest przyciemniony lub jeśli odtwarzacz
nie działa. Wszystkie baterie należy wymienić na nowe. Przed wymianą baterii należy wyjąć
z odtwarzacza płytę CD.
• Aby korzystać z baterii, należy odłączyć przewód zasilający od odtwarzacza.
• Nie można włączyć odtwarzacza za pomocą pilota zdalnego sterowania, jeśli urządzenie
jest zasilane za pomocą baterii.
Baterie alkaliczne Sony LR20: ok. 7
godz.
Zakłócenia na ekranie telewizora.
• Jeśli w czasie słuchania audycji
radiowych w paśmie UKF urządzenie
znajduje się blisko odbiornika TV
wyposażonego w antenę pokojową,
należy umieścić urządzenie w dalszej
odległości od odbiornika.
Przygotowanie pilota zdalnego sterowania C
Włóż dwie baterie R03 o rozmiarze AAA (nie znajdują się w wyposażeniu).
Przy normalnym użytkowaniu baterie powinny wystarczyć na około 6 miesięcy. Jeśli
pilot nie działa, należy wymienić wszystkie baterie na nowe.
Baterie Sony R20P: ok. 2,5 godz.
Aby uchronić zestaw przed
zniszczeniem w czasie wyładowań
atmosferycznych należy odłączyć
przewód zasilania z sieci oraz kabel
antenowy/dot. instalacji
indywidualnych/, bądż też kabel
antenowy w przypadku wejścia na
antenę zewnętrzną.
2-548-053-12(1)
Wymiana baterii
• Jeśli baterie są słabe, wymień wszystkie
baterie na nowe.
• Odsuń odtwarzacz od telewizora.
(3)
Wydrukowano na papierze
wyprodukowanym w 100% z
makulatury, przy użyciu tuszu na
bazie oleju roślinnego, nie
zawierającego lotnych związków
organicznych.
Baterie alkaliczne Sony LR20: ok. 15
godz.
Dźwięk jest słaby lub słabej jakości.
Uszkodzenia mechaniczne,
termiczne, chemiczne zewnętrznych
części metalowych i z tworzyw
sztucznych oraz sznury
przyłączeniowe słuchawkowe nie
podlegają gwarancji.
©2005 Sony Corporation
Baterie Sony R20P: ok. 7,5 godz.
Odtwarzanie płyt CD
(2)
CFD-S350
CFD-S350L
Baterie Sony R20P: ok. 13,5 godz.
• Zmień położenie samego odtwarzacza,
aby poprawić odbiór w zakresie AM lub
MW/LW.
Czynności polegające na:
— sprawdzeniu parametrów
technicznych,
— regulacji i czyszczeniu
mechanizmu,
— strojeniu programatorów,
— wymianie żarówek i
bezpieczników
są czynnościami należącymi do normalnej
obsługi eksploatacyjnej przez
uprawnionego z gwarancji, nie są zaliczane
do ilości napraw stanowiących podstawę
do wymiany sprzętu zgodnie z §31 i §36
punkt 1.3, uchwaly Nr 71 RM z 1963. 06. 13
opublikowanej w Monitorze Polskim Nr 21 z
1983. 06. i są usługą płatną przez klienta.
Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia
prądem, nie należy stawiać na urządzeniu
obiektów wypełnionych cieczami, np.
wazonów.
Zakres częstotliwości
UKF
Aby uniknąć porażenia prądem,
nie należy otwierać obudowy.
Naprawy należy zlecać wyłącznie
wykwalifikowanemu
personelowi.
UWAGA
Sekcja radia
• W pobliżu odtwarzacza jest używany
przenośny telefon lub inne urządzenie
emitujące fale radiowe. t Odsuń telefon
lub inne urządzenie zakłócające od
odtwarzacza.
(1)
Aby uniknąć ryzyka pożaru lub
porażenia prądem, nie należy
wystawiać urządzenia na
działanie deszczu lub wilgoci.
Soczewka
Słychać szum.
Dźwięk jest przerywany.
• Nie należy używać środków
zawierających benzynę i
rozpuszczalniki ani dostępnych w
sklepach środków czyszczących i
aerozoli antystatycznych
przeznaczonych do płyt winylowych.
• Nie należy zostawiać płyt CD w
miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni
słonecznych i ciepła ani w
samochodach zaparkowanych w
nasłonecznionych miejscach, gdzie
może nastąpić znaczny wzrost
temperatury.
• Nie wolno naklejać papieru lub
naklejek na płytę CD ani rysować
powierzchni płyty CD.
• Po zakończeniu odtwarzania płytę CD
należy przechowywać w
przeznaczonym do tego celu
opakowaniu.
Wszelkie rysy, brud lub odciski palców
znajdujące się na płycie CD mogą
powodować błędy podczas odtwarzania
płyty.
Magnetofon
Odtwarzanie płyt CD
Położenie elementów sterujących
Pilot zdalnego sterowania
Wkładanie płyty CD
do odtwarzacza
Wkładanie kasety do
odtwarzacza
1
Odtwarzaną stroną do siebie
OPERATE
(POWER)
FUNCTION
Przyciski
numeryczne
Stroną z nadrukiem do góry
MODE
*
TAPE
RADIO BAND
AUTO PRESET
BAND
TUNE +, –
TUNE + / M
Z PUSH
OPEN/CLOSE
u*
DISP/ENT/MEMORY
VOL +*, –
TUNE – / m
OPR/BATT
x
CD
Umieść płytę CD w kieszeni odtwarzacza CD.
4
Naciśnij przycisk u (N na pilocie).
Odtwarzacz odtwarza każdy utwór jeden raz.
Naciśnij przycisk Z PUSH OPEN/CLOSE, aby zamknąć kieszeń
odtwarzacza CD.
Aby
przerwać odtwarzanie
wstrzymać odtwarzanie
x
., >
VOLUME +*, –
MEGA BASS
i
2
3
N
X
MODE
Naciśnij przycisk CD (bezpośrednie włączenie zasilania).
(Korzystając z pilota, naciśnij przycisk OPERATE (lub POWER), a
następnie kilkakrotnie naciśnij przycisk FUNCTION, aż na wyświetlaczu
pojawi się napis „Cd”).
SLEEP
PRESET + / >
MEGA BASS
PRESET – / .
przejść do następnego utworu
Naciśnij przycisk
x
u (X na pilocie)
Ponownie naciśnij przycisk w celu wznowienia
odtwarzania utworu po pauzie.
>
cofnąć się do poprzedniego
utworu
wyjąć płytę CD z odtwarzacza
.
odszukać określone miejsce
podczas słuchania dźwięku
M (do przodu) lub m (do tyłu) podczas odtwarzania,
aż do odszukania odpowiedniego miejsca (> lub
. na pilocie)
odszukać określone miejsce,
obserwując wyświetlacz
M (do przodu) lub m (do tyłu) w trakcie pauzy, aż do
odszukania odpowiedniego miejsca (> lub . na
pilocie)
przycisk numeru utworu na pilocie
bezpośrednio odszukać
określony utwór*
Aby anulować wybrany tryb odtwarzania
Wskazówka
Naciskaj przycisk MODE, aż z wyświetlacza zniknie wybrany tryb.
Zaprogramowane stacje radiowe pozostają w pamięci nawet po odłączeniu przewodu
zasilającego lub po wyjęciu baterii.
Aby sprawdzić na wyświetlaczu zaprogramowane utwory oraz
kolejność ich odtwarzania
Aby sprawdzić kolejność utworów przed odtwarzaniem, naciśnij przycisk DISP/ENT/
MEMORY.
Po każdym naciśnięciu tego przycisku na wyświetlaczu pojawia się numer utworu w
zaprogramowanej kolejności.
Odtwarzanie taśm magnetofonowych
Słuchanie audycji radiowych
Z PUSH OPEN/CLOSE
2
Czujnik zdalnego sterowania
Wyświetlacz
SLEEP
OPERATE
(POWER)
Aby sprawdzić całkowitą liczbę utworów oraz czas odtwarzania
Wyświetlacz
D
Całkowita
liczba
utworów
Całkowity czas
odtwarzania
Aby włączyć/wyłączyć zasilanie
CFD-S350L: Naciśnij przycisk OPERATE.
CFD-S350: Naciśnij przycisk POWER.
Aby ustawić głośność
Naciśnij przycisk VOLUME +, − (przycisk VOL +, − na pilocie).
Aby słuchać przez słuchawki
Podłącz słuchawki do gniazda i (słuchawki).
E
Zaprogramowany
utwór
Kolejność
odtwarzania
Zasypianie przy muzyce
1 Rozpocznij odtwarzanie muzyki z dowolnego źródła dźwięku.
2 Naciśnij przycisk SLEEP, aby na wyświetlaczu pojawił się napis „SLEEP”.
3 Naciśnij przycisk SLEEP, aby wybrać czas, po jakim odtwarzacz wyłączy się
automatycznie.
Po każdym naciśnięciu przycisku wyświetlany wskaźnik zmienia się w następujący
sposób: „60” t „90” t „120” t „OFF” t „10” t „20” t „30”.
Aby wzmocnić dźwięki basowe
Naciśnij przycisk MEGA BASS.
Na wyświetlaczu pojawia się napis „MEGA BASS”.
Aby przywrócić zwykły dźwięk, naciśnij ten przycisk ponownie.
Aby sprawdzić pozostały czas odtwarzania
Podczas odtwarzania płyty CD naciśnij kilka razy przycisk DISP/ENT/MEMORY.
Wyświetlane są kolejno napisy:
t numer bieżącego utworu i czas odtwarzania
r
numer bieżącego utworu oraz pozostały czas odtwarzania bieżącego utworu*
r
liczba pozostałych utworów i czas, jaki pozostał do końca płyty CD
* W przypadku, gdy numer utworu jest większy od 20, czas pozostały do jego końca jest
wyświetlany jako „- -:- -”.
Wskazówka
Jeśli podczas słuchania audycji w zakresie UKF występują szumy, należy naciskać przycisk
MODE, aż na wyświetlaczu pojawi się napis „Mono” , a radio rozpocznie pracę w trybie
monofonicznym.
Zmiana interwału dostrajania fal AM/MW
Interwał strojenia AM/MW jest fabrycznie ustawiony na 9 kHz.
Jeśli zachodzi potrzeba zmiany interwału dostrajania fal AM/MW, należy wykonać
następujące czynności:
1 Przy naciśniętych przyciskach RADIO BAND•AUTO PRESET oraz TAPE odłącz
przewód zasilający od źródła zasilania.
2 Przy naciśniętych przyciskach RADIO BAND•AUTO PRESET oraz TAPE ponownie
podłącz przewód zasilający do źródła zasilania. Interwał dostrojenia jest zmieniany
i na wyświetlaczu przez 2 sekundy wyświetlany jest komunikat „AM 9” „MW 9” lub
„AM 10” „MW 10”.
Po zmianie interwału dostrojenia należy ponownie ustawić zaprogramowane stacje
radiowe.
Programowanie stacji radiowych
Naciśnij przycisk OPERATE (lub POWER), aby włączyć zasilanie.
Wybieranie trybu odtwarzania
Istnieje możliwość zapisywania stacji radiowych w pamięci urządzenia. Można
zaprogramować w dowolnej kolejności maksymalnie 30 stacji radiowych (CFD-S350),
20 dla fal UKF oraz 10 dla fal AM lub 40 stacji radiowych (CFD-S350L), 20 dla fal UKF
oraz 10 dla fal MW i LW.
Uwaga
Naciskaj przycisk MODE, aż zostanie wyświetlony odpowiedni napis „REP 1”
„REP ALL” „SHUF” „SHUF REP” „PGM” „PGM REP”. Następnie wykonaj następujące
czynności:
1
2
Naciśnij przycisk RADIO BAND•AUTO PRESET w celu wybrania pasma.
Aby
powtórzyć pojedynczy
utwór
Wybierz
„REP 1”
3
Naciśnij przycisk DISP/ENT/MEMORY.
Stacje są zapisywane w pamięci w kolejności od najniższych do
najwyższych częstotliwości.
powtórz wszystkie
utwory
„REP ALL”
Następnie wykonaj następujące czynności
Naciśnij przycisk . lub >, aby wybrać
utwór, który ma być powtarzany, a następnie
naciśnij przycisk u.
Naciśnij przycisk u.
odtwarzać utwory w
kolejności losowej
powtórzyć utwory
w kolejności losowej
„SHUF”
Naciśnij przycisk u.
„SHUF REP”
Naciśnij przycisk u.
odtwarzać utwory w
zaprogramowanej
kolejności
„PGM”
Naciśnij przycisk . lub >, a następnie
przycisk DISP/ENT/MEMORY dla maksymalnie
20 utworów, które mają zostać
zaprogramowane w odpowiedniej kolejności
(patrz rys. E). Następnie naciśnij przycisk u.
Naciśnij przycisk . lub >, a następnie
przycisk DISP/ENT/MEMORY dla
maksymalnie 20 utworów, które mają zostać
zaprogramowane w odpowiedniej kolejności.
Następnie naciśnij przycisk u.
Aby wyłączyć funkcję zasypiania przy muzyce
Regulacja uwydatnienia dźwięku
Naciśnij przycisk DISP/ENT/MEMORY, gdy urządzenie znajduje się w trybie
zatrzymania (patrz rys. D).
Przytrzymaj naciśnięty przycisk TUNE + lub −, aż na wyświetlaczu
zaczną się zmieniać cyfry oznaczające częstotliwość.
Urządzenie automatycznie przeszukuje częstotliwości radiowe i
zatrzymuje przeszukiwanie w chwili znalezienia wyraźnie słyszalnej stacji.
Jeśli dostrojenie do częstotliwości nie jest możliwe, należy wielokrotnie
naciskać przycisk, aby wyszukiwać częstotliwości krok po kroku.
Wskazówka
Korzystanie z wyświetlacza
Naciśnij kilka razy przycisk RADIO BAND•AUTO PRESET, aż na
wyświetlaczu pojawi się szukana częstotliwość (bezpośrednie włączenie
zasilania).
Po każdym naciśnięciu przycisku wyświetlany wskaźnik zmienia się w
następujący sposób:
CFD-S350: „FM” t „AM”
CFD-S350L: „FM” t „MW” t „LW”
Podczas korzystania z tej funkcji przy użyciu taśmy magnetofonowej:
Jeśli długość jednej strony taśmy przekracza zaprogramowany czas, magnetofon nie wyłączy
się, aż do zakończenia taśmy.
potwórzyć
„PGM REP”
zaprogramowane utwory
Na pilocie
Po wybraniu opcji „PGM” lub „PGM REP” naciskaj przyciski numeryczne
odpowiadające maksymalnie 20 żądanym utworom, a następnie naciśnij przycisk N.
Przytrzymaj przycisk RADIO BAND•AUTO PRESET przez 2 sekundy, aż
na wyświetlaczu pojawi się migający napis „AUTO”.
Jeśli automatyczne zaprogramowanie stacji nie jest możliwe
Jeśli sygnał danej stacji jest słaby, należy ją zaprogramować ręcznie.
1 Naciśnij przycisk RADIO BAND•AUTO PRESET, aby wybrać zakres.
2 Ustaw stację, którą chcesz zaprogramować.
3 Przytrzymaj naciśnięty przycisk DISP/ENT/MEMORY przez około 2 sekundy, aż
numer stacji zacznie migać na wyświetlaczu.
4 Naciskaj przycisk PRESET + lub –, aż na wyświetlaczu zacznie migać numer
wybrany dla ustawianej stacji.
5 Naciśnij przycisk DISP/ENT/MEMORY.
Stara stacja zostanie zastąpiona przez nową.
Na pilocie
1 Naciskaj przycisk BAND, aż na wyświetlaczu pojawi się wymagany zakres.
2 Ustaw stację, którą chcesz zaprogramować.
3 Przytrzymaj naciśnięte przez około 2 sekundy przyciski numeryczne odpowiadające
wybranemu numerowi programowanej stacji.
Aby wybrać numer stacji większy niż 10, należy najpierw nacisnąć przycisk >10, a
następnie odpowiednie przyciski numeryczne. Przycisk numeryczny ostatniej
wprowadzanej cyfry należy przytrzymać naciśnięty przez około 2 sekundy.
(Przykład: Aby wybrać numer 12, należy najpierw nacisnąć przyciski >10 i 1, a
następnie przytrzymać naciśnięty przez około 2 sekundy przycisk 2).
Naciśnij przycisk xZ, aby otworzyć kieszeń magnetofonu i włóż czystą
taśmę. Używaj tylko taśm typu TYPE I (normal).
2
Wybierz źródło dźwięku, z którego chcesz nagrywać.
1
Aby nagrywać z odtwarzacza płyt CD
Naciśnij przycisk CD i włóż płytę CD (patrz „Odtwarzanie płyt CD”).
Naciśnij przycisk PRESET + lub –, aby ustawić zaprogramowaną stację.
Na pilocie
1
Aby odnaleźć utwór o numerze większym niż 10, należy nacisnąć najpierw przycisk >10, a
następnie odpowiednie przyciski numeryczne na pilocie.
Przykład: Aby rozpocząć odtwarzanie utworu nr 23, należy nacisnąć najpierw przycisk >10, a
następnie przyciski 2 i 3.
Naciśnij przycisk RADIO BAND•AUTO PRESET w celu wybrania pasma.
1 Naciśnij przycisk BAND.
2 Naciskaj przyciski numeryczne, aby ustawić zaprogramowaną stację.
Aby ustawić zaprogramowaną stację o numerze większym niż 10, należy najpierw
nacisnąć przycisk >10, a następnie odpowiednie przyciski numeryczne.
(Przykład: Aby ustawić zaprogramowaną stację o numerze 12, należy najpierw
nacisnąć przyciski >10 i 1, a następnie nacisnąć przycisk 2).
* Nie można odszukać wybranego utworu, jeśli na wyświetlaczu pojawia się napis „SHUF”
lub „PGM”. Napis ten można wyłączyć za pomocą przycisku x.
*Na przycisku znajduje się wypukły punkt.
1
2
Naciśnij przycisk x jednokrotnie, jeśli odtwarzanie płyty CD zostało zatrzymane lub
dwukrotnie, jeśli płyta CD jest odtwarzana. Bieżący program zostanie usunięty. Następnie
utwórz nowy program zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi programowania.
• Istnieje możliwość ponownego odtwarzania tego samego programu, ponieważ jest on
zapisywany w pamięci i przechowywany do momentu otwarcia kieszeni odtwarzacza CD.
• Istnieje możliwość nagrania własnego programu. Po utworzeniu programu należy włożyć
czystą taśmę do kieszeni magnetofonu i nacisnąć przycisk z, aby rozpocząć nagrywanie.
1
Słuchanie zaprogramowanych stacji radiowych
Aby zmienić bieżący program
Wskazówki
Nagrywanie
Naciśnij przycisk TAPE (bezpośrednie włączenie zasilania).
(Korzystając z pilota, naciśnij przycisk OPERATE (lub POWER), a
następnie naciśnij kilkakrotnie przycisk FUNCTION, aż na wyświetlaczu
pojawi się napis „TAPE”).
2
Naciśnij przycisk xZ, aby otworzyć kieszeń magnetofonu i włóż
nagraną taśmę. Zamknij kieszeń. Używaj tylko taśm typu TYPE I
(normal).
3
Naciśnij przycisk n.
Aby
przerwać odtwarzanie
Naciśnij przycisk
xZ
przewinąć taśmę do przodu
lub do tyłu
M lub m
wstrzymać odtwarzanie
X
Ponownie naciśnij przycisk w celu dalszego
odtwarzania po pauzie.
wyjąć kasetę
xZ
Aby nagrywać audycje radiowe
Naciśnij przycisk RADIO BAND•AUTO PRESET i ustaw wymaganą stację
(patrz „Słuchanie audycji radiowych”).
3
Naciśnij przycisk z, aby rozpocząć nagrywanie.
(Przycisk n jest zwalniany automatycznie.)
Aby
przerwać nagrywanie
Naciśnij przycisk
xZ
wstrzymać nagrywanie
X
Naciśnij ponownie ten przycisk, aby wznowić
nagrywanie.
Wskazówki
• Ustawienia poziomu głośności lub uwydatniania dźwięku nie mają wpływu na poziom tych
parametrów w nagraniu.
• Dotyczy tylko modelu CFD-S350L: Jeśli po naciśnięciu w punkcie 3 przycisku z odbierany
program AM lub MW/LW zawiera gwizdy, należy nacisnąć przycisk MODE w celu wybrania
położenia ISS (ang. Interference Suppress Switch - przełącznik tłumienia interferencji), które
powoduje większe ograniczenie szumów.
• Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, podczas nagrywania należy korzystać z zasilania prądem
zmiennym AC.
• Aby skasować nagranie, należy wykonać następujące czynności:
1 Włóż kasetę z nagraniem, które chcesz skasować.
2 Naciśnij przycisk TAPE.
3 Naciśnij przycisk z.
Download PDF

advertising