Sony | NWZ-E463 | Sony NWZ-E463 NWZ-E463 Odtwarzacz wideo mp3 WALKMAN® z pamięcią 4 GB Instrukcja szybkiego uruchamiania

Informacja o systemie
operacyjnym Windows
Szybki start
Jak zainstalować dostarczone
oprogramowanie
Jak używać odtwarzacza „WALKMAN”
Upewnij się, że w komputerze jest zainstalowany
system operacyjny Windows XP (Service Pack 3 lub
nowszy), Windows Vista*1 (Service Pack 1 lub
nowszy) lub Windows 7*1.
Jak zainstalować dostarczone oprogramowanie
(włącznie z instrukcją użytkowania)
1 Podłącz odtwarzacz do komputera.
Przycisk BACK/HOME
Przycisk OPTION/PWR OFF
Przycisk 5-kierunkowy
*1 Nie jest obsługiwany [Tryb zgodności] dla Windows
XP.
Przesyłanie muzyki
NWZ-E463/E464/E465/E463K/E464K/E463HK
Jak używać odtwarzacza „WALKMAN”
Z płyt CD itp. przy użyciu programu
Media Go
Przewód USB
(dostarczony)
2 Wybierz w komputerze następujące polecenia:
Wybiera polecenia [Start] - [My Computer] (Mój komputer) lub [Computer] (Komputer) [WALKMAN] - [Storage Media].
©2011 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
Ładowanie akumulatora
Akumulator odtwarzacza jest ładowany po podłączeniu odtwarzacza do pracującego komputera.
3 Dwukrotnie kliknij na pliku [Setup.exe].
Program Media Go umożliwia przesyłanie do
odtwarzacza danych z biblioteki iTunes 10.
Informacja o instrukcjach
Oprócz niniejszej instrukcji „Szybki start”,
modelowi temu towarzyszy Instrukcja
użytkowania (dokument HTML), którą można
wyświetlić z instrukcji WALKMAN Guide.
Szczegóły podano w części „Jak zainstalować
dostarczone oprogramowanie (włącznie
z instrukcją użytkowania)”.
Dostarczane wyposażenie
Prosimy o sprawdzenie dostarczonego wyposażenia.
 „WALKMAN” (1 szt.)
 Słuchawki (1 szt.)
 Wkładki douszne (rozmiar S, L) (1 szt.) (tylko
NWZ-E463/E464/E465/E463K/E464K)
 Głośnik (RDP-NWT16) (1 szt.) (tylko
NWZ‑E463K/E464K)
 Przewód USB (1 szt.)
 Zaczep (1 szt.)
Umożliwia podłączanie odtwarzacza do podstawki
(oferowanej oddzielnie) itp.
 Instrukcja „Szybki start” (ta instrukcja)
 Oprogramowanie
Oprogramowanie znajduje się w wewnętrznej
pamięci flash odtwarzacza i obejmuje następujące
elementy:
Media Go
Instrukcja WALKMAN Guide
Instrukcja użytkowania itp.
Informacje o instalowaniu podano w części „Jak
zainstalować dostarczone oprogramowanie
(włącznie z instrukcją użytkowania)”.
Techniką „przeciągnij i upuść”
z Eksploratora Windows
Pojawi się kreator instalacji.
 Po uruchomieniu programu [Setup.exe], w komputerze wykonywana jest kopia pliku [Setup.exe]
znajdującego się w folderze [Storage Media]. W komputerze jest również instalowana instrukcja
WALKMAN Guide i program Media Go.
Po użyciu programu [Setup.exe] na pulpicie komputera pojawi się ikona skrótu do instrukcji
WALKMAN Guide.
(WALKMAN Guide) na pulpicie, aby
wyświetlić instrukcję WALKMAN Guide.
Szczegółowych informacji o przesyłaniu nagrań itp. należy szukać w instrukcji użytkowania
zawartej w instrukcji WALKMAN Guide.
Program Media Go nie obsługuje materiałów
Windows Media chronionych przed kopiowaniem
(„WM-DRM”). Do przesyłania materiałów
„WM-DRM” należy użyć programu Windows
Media Player. Aby sprawdzić, czy odtwarzacz
obsługuje materiały „WM-DRM”, zapoznaj się
z częścią „Dane techniczne” - „Dane techniczne”
- „Obsługiwane formaty plików” w Instrukcji
użytkowania (dokumencie HTML).
Szczegółowych informacji o przesyłaniu muzyki,
filmów, fotografii i podcastów należy szukać
w instrukcji użytkowania. Instrukcję użytkowania
można wyświetlić bezpośrednio z instrukcji
WALKMAN Guide.
Ładowanie…
 Wskazówka
Włączanie i wyłączanie odtwarzacza
Włączanie
Wyłączanie
Naciśnij dowolny przycisk.
Przytrzymaj wciśnięty przycisk OPTION/PWR OFF.
Jak używać menu Home
Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku BACK/HOME pojawia się menu Home. Umożliwia ono rozpoczęcie
odtwarzania, wyszukiwanie utworów, zmienianie ustawień itp.
Wybieranie wariantów z menu Home umożliwia przycisk 5-kierunkowy.
Instrukcję WALKMAN Guide i program Media Go można uruchomić z menu [Start] (wyświetlanego po kliknięciu na
przycisku [Start]).
Jeśli plik [Setup.exe] i folder [Install] z pamięci odtwarzacza zostaną skasowane wskutek sformatowania wewnętrznej
pamięci flash, należy skopiować te dane do odtwarzacza z folderu [Backup] w komputerze. Podłącz odtwarzacz do
komputera zawierającego kopię zapasową zgodnie z opisem z czynności 1. Po instalacji skasuj z odtwarzacza plik
[Setup.exe] i folder [Install].
Standardowo zapasowa kopia danych znajduje się w następującym folderze na dysku [C] komputera:
C:\Program Files*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-E460\Backup
*1 W zależności od systemu operacyjnego komputera folder może nosić nazwę [Program Files(x86)].
Potwierdź.
Co zawiera instrukcja WALKMAN Guide?
W instrukcji WALKMAN Guide znajdują się następujące elementy:
 Instrukcja użytkowania
Następujące informacje, które można wyświetlić w przeglądarce internetowej:
Informacje o sposobie użytkowania odtwarzacza
Opis użycia oprogramowania do przesyłania nagrań do odtwarzacza
Rozwiązywanie problemów
 Link do rejestracji klienta
 Link do pomocy technicznej
 Inne przydatne linki
Obejmują link do strony pobierania
Dostarczane w zestawie wyposażenie zależy od miejsca zakupu.
Powrót do poprzedniego ekranu.
Menu Home
Kanały SensMe™
Radio UKF
Dyktafon
Muzyka
Filmy
 Wskazówka
Po użyciu programu [Setup.exe] istnieje możliwość bardziej efektywnego wykorzystania miejsca w folderze [Storage
Media] przez sformatowanie wewnętrznej pamięci flash odtwarzacza. Formatowanie wewnętrznej pamięci flash
odtwarzacza opisano w części „Inicjalizacja (formatowanie) odtwarzacza” na odwrocie.
Fotografie
Zakładka
Playlisty
Ustawienia
NWZ-E46x_QSG_PL.indd 1
Około
3 godzin
Pełne naładowanie
4 Wykonuj wyświetlane polecenia.
5 Dwukrotnie kliknij na ikonie
Uwaga
Ładowanie
Podcasty
Przejście na ekran
odtwarzania muzyki
11-07-23 09:08
NWZ-E463/E464/E465/E463K/E464K/E463HK 4-287-611-PL(1)
Elementy
Objaw
Odtwarzacz nie ładuje
akumulatora.
Przyczyna / rozwiązanie
 Przewód USB nie jest prawidłowo podłączony do złącza USB komputera.
Odłącz przewód USB i podłącz go na nowo.
Użyj dostarczonego przewodu USB.
 Akumulator jest ładowany w temperaturze niższej niż 5°C lub wyższej niż 35°C.
. Akumulator należy
Akumulatora nie można ładować, gdy widać ikonę
ładować w temperaturze od 5 °C do 35 °C.
 Komputer nie jest włączony.
Włącz komputer.
 Komputer przełączył się w tryb uśpienia lub hibernacji.
Wyprowadź komputer ze stanu uśpienia lub hibernacji.
 Używany jest koncentrator USB.
Odtwarzacz podłączony przez koncentrator USB może nie działać. Podłącz
odtwarzacz do komputera za pomocą dostarczonego przewodu USB.
 Odtwarzacz nie jest zgodny z zainstalowanym w komputerze systemem
operacyjnym.
Aby naładować odtwarzacz, podłącz go do komputera z systemem
operacyjnym obsługiwanym przez odtwarzacz.
 Odtwarzacz był od nieużywany przez ponad rok.
W zależności od warunków, w jakich był używany odtwarzacz, stan
akumulatora mógł ulec pogorszeniu. Prosimy o skontaktowanie się
z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową Sony.
 Przycisk BACK/HOME
 Przycisk 5-kierunkowy*1
Przycisk  (odtwarzania / pauzy / potwierdzenia)
Przyciski /
Przyciski /
 Gniazdo słuchawkowe
 Gniazdo WM-PORT
Podłącz przewód USB (dostarczony) lub urządzenia
peryferyjne (sprzedawane oddzielnie).
 Wyświetlacz
 Przycisk VOL +*1/–
 Przycisk OPTION/PWR OFF
Naciśnięcie go powoduje wyświetlenie menu opcji.
Przytrzymanie wciśniętego przycisku OPTION/
PWR OFF powoduje wyłączenie ekranu i przełączenie
odtwarzacza w tryb czuwania.
 Przełącznik HOLD
 Otwór na pasek
 Mikrofon
Służy do nagrywania głosu.
 Przycisk RESET
Należy użyć szpilki itp.
*1 W tych miejscach znajdują się występy. Ułatwiają one
obsługę.
Rozwiązywanie problemów
Jeśli odtwarzacz nie działa zgodnie z oczekiwaniami, w rozwiązaniu problemu może pomóc wykonanie
następujących czynności:
1 Odszukaj objawy problemu w rozdziale „Rozwiązywanie problemów” w Instrukcji
Po podłączeniu do komputera
 Przewód USB nie jest prawidłowo podłączony do złącza USB komputera.
przewodem USB
Odłącz przewód USB i podłącz go na nowo.
(dostarczonym) nie pojawia się
Użyj dostarczonego przewodu USB.
komunikat [Connected USB.
 Używany jest koncentrator USB.
The player cannot be operated.]
Odtwarzacz podłączony przez koncentrator USB może nie działać. Podłącz
lub [Connected USB (MTP).
odtwarzacz bezpośrednio do komputera za pomocą dostarczonego przewodu
(Komputer nie rozpoznaje
USB.
odtwarzacza).
 Może występować problem ze złączem USB komputera.
Podłącz odtwarzacz do innego złącza USB w komputerze.
Po podłączeniu do komputera
przewodem USB
(dostarczonym) nie pojawia się
komunikat [Connected USB.
The player cannot be operated.]
lub [Connected USB (MTP).
(Komputer nie rozpoznaje
odtwarzacza).
(Continued)
 Przy pierwszym użyciu odtwarzacza, a także po wyładowaniu akumulatora,
między podłączeniem odtwarzacza do komputera a wyświetleniem komunikatu
może upłynąć mniej więcej 30 sekund. Nie świadczy to o uszkodzeniu.
 Może być wykonywane dość czasochłonne uwierzytelnianie oprogramowania.
Odczekaj chwilę.
 Nie udało się zainstalować oprogramowania.
Ponownie zainstaluj oprogramowanie, używając programu instalacyjnego.
Zaimportowane dane nie zostaną naruszone.
 W komputerze jest uruchomiony program inny niż użyty do przesyłania.
Odłącz przewód USB, odczekaj kilka minut i podłącz go na nowo. Jeśli nie
rozwiąże to problemu, odłącz przewód USB, ponownie uruchom komputer
i podłącz przewód USB.
Zalecenia eksploatacyjne
Informacja o słuchawkach
Przy odtwarzaniu unikać nastawiania zbyt dużej głośności, która w dłuższym okresie mogłaby uszkodzić słuch.
Przy dużej głośności mogą nie być słyszalne zewnętrzne dźwięki. Unikać słuchania dźwięku z odtwarzacza
w sytuacjach, w których zdolność słyszenia nie powinna być pogorszona.
Informacje o licencjach i znakach handlowych
Zapoznaj się z Instrukcją użytkowania (w dokumencie HTML).
Nie narażać akumulatora ani baterii na długotrwałe oddziaływanie wysokiej temperatury (od promieniowania słonecznego,
ognia itp.).
Znamionowy pobór prądu: 500 mA
Długotrwałe słuchanie osobistego odtwarzacza dźwięku przy dużej głośności grozi uszkodzeniem słuchu.
Zapis użytkownika
Symbol modelu i numer seryjny są podane z tyłu odtwarzacza. Prosimy o ich zanotowanie we wskazanych pod spodem
miejscach. Numery te należy podawać, kontaktując się ze sprzedawcą w sprawach dotyczących tego produktu.
Model:
________________________
Numer seryjny: ________________________
Najświeższe informacje
W przypadku pytań lub problemów związanych z odtwarzaczem oraz poszukiwaniu informacji o urządzeniach
zgodnych z tym produktem prosimy o odwiedzanie następujących stron www:
Klienci z USA:
http://www.sony.com/walkmansupport
Klienci z Kanady:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Klienci z Europy:
http://support.sony-europe.com/DNA
Klienci z Ameryki Łacińskiej:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Klienci z innych krajów i regionów:
http://www.sony-asia.com/support
Nabywcy modeli przeznaczonych dla krajów zamorskich:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Podłączony do komputera
 Używany jest koncentrator lub przedłużacz USB.
odtwarzacz pracuje niestabilnie.
Użycie koncentratora lub przedłużacza USB może uniemożliwiać właściwie
działanie odtwarzacza. Podłącz odtwarzacz bezpośrednio do komputera za
pomocą dostarczonego przewodu USB.
Dwukrotne kliknięcie na pliku  Przed instalacją dostarczonego oprogramowania zainstaluj program Windows
[Setup.exe] w celu instalacji
Media Player 11 lub nowszy. Informacji o programie Windows Media Player
dostarczonego oprogramowania
należy szukać pod następującym adresem:
nie powoduje uruchomienia
http://support.microsoft.com/
programu [Setup.exe], tylko
otwarcie okna Właściwości.
użytkowania (dokumencie HTML) i wypróbuj podane rozwiązania.
Szczegółowe informacje o podłączaniu do komputera podano w tabelach po prawej stronie.
Inicjalizacja (formatowanie) odtwarzacza
2 Podłącz odtwarzacz do komputera, aby naładować akumulator.
Niektóre problemy można rozwiązać przez naładowanie akumulatora.
3 Naciśnij przycisk RESET szpilką itp.
Przycisk RESET
Przed wyzerowaniem odtwarzacza „WALKMAN” upewnij się, że nie jest
odtwarzany żaden utwór, film itp. Można wówczas bezpiecznie wyzerować
odtwarzacz.
4 Sprawdź informacje o problemie w pomocy elektronicznej
do programu.
5 Poszukaj informacji o problemie na jednej z witryn pomocy technicznej.
Informacje o witrynach pomocy technicznej dla klientów podano w części „Najświeższe informacje”.
6 Jeśli proponowane rozwiązania nie pomogą, skontaktuj się z najbliższą
autoryzowaną stacją serwisową Sony.
NWZ-E46x_QSG_PL.indd 2
Można sformatować wewnętrzną pamięć flash odtwarzacza. Sformatowanie pamięci powoduje skasowanie
z niej wszystkich plików, w tym Instrukcji użytkowania (dokumencie HTML), oraz nadanie wszystkim
ustawieniom standardowej wartości. Przed formatowaniem należy sprawdzić zawartość pamięci i w razie
potrzeby skopiować pliki na twardy dysk komputera lub do innego urządzenia.
1 Naciśnij przycisk BACK/HOME i trzymaj go dotąd, aż pojawi się menu Home.
2 Wybierz kolejno warianty [Settings] – [Common Settings] – [Reset/Format]
– [Format] – [Yes] – [Yes].
Wskaż żądany wariant przyciskami /// i potwierdź wybór przyciskiem .
Po zakończeniu inicjalizacji pojawia się komunikat [Memory formatted.].
Uwaga
Nie formatować wewnętrznej pamięci flash przy użyciu Eksploratora Windows. Do formatowania
wewnętrznej pamięci flash należy użyć odpowiedniej funkcji odtwarzacza.
11-07-23 09:08
NWZ-E463/E464/E465/E463K/E464K/E463HK 4-287-611-PL(1)
Download PDF

advertising