Sony | CFD-S250L | Sony CFD-S250L Instrukcja obsługi

Działanie
Środki ostrożności
Bezpieczeństwo
• Ponieważ wiązka laserowa
odtwarzacza CD jest niebezpieczna dla
wzroku, nie wolno otwierać obudowy.
Naprawy należy zlecać wyłącznie
wykwalifikowanemu personelowi.
• Jeśli do odtwarzacza dostanie się
przypadkowo ciało obce lub ciecz,
należy odłączyć przewód zasilający i
zlecić sprawdzenie urządzenia
wykwalifikowanej osobie, zanim
zostanie ono podłączone ponownie.
• Za pomocą tego urządzenia nie można
odtwarzać płyt o niestandardowych
kształtach (np. w kształcie serca,
kwadratu, gwiazdy). Próby odtwarzania
takich płyt mogą spowodować
uszkodzenie urządzenia. Nie należy
używać tego typu płyt.
Czyszczenie kieszeni
• Obudowę, panel i elementy sterowania
można czyścić przy użyciu miękkiej
ściereczki zwilżonej łagodnym
środkiem czyszczącym. Nie należy
używać szorstkich gąbek, proszków do
czyszczenia ani rozpuszczalników,
takich jak alkohol czy benzyna.
Źródła zasilania
• W przypadku zasilania odtwarzacza
prądem zmiennym należy upewnić się,
że napięcie robocze odtwarzacza jest
takie samo, jak napięcie w lokalnej
sieci energetycznej (patrz „Dane
techniczne”) i korzystać z przewodu
zasilającego znajdującego się w
wyposażeniu. Nie należy korzystać z
przewodów innego typu.
• Nawet po wyłączeniu odtwarzacza,
urządzenie znajduje się cały czas pod
napięciem, dopóki wtyczka przewodu
zasilającego jest podłączona do
gniazda zasilającego w ścianie.
• W przypadku zasilania za pomocą
baterii należy użyć sześciu baterii R20
(rozmiar D).
• Jeśli baterie nie są używane, należy je
wyjąć, aby zapobiec uszkodzeniom
spowodowanym przez ewentualny
wyciek elektrolitu lub korozję.
• Tabliczka znamionowa informująca o
wysokości napięcia roboczego,
poborze mocy itp. jest umieszczona na
spodniej części urządzenia.
Lokalizacja urządzenia
• Nie należy ustawiać odtwarzacza w
pobliżu źródeł ciepła ani w miejscach
narażonych na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych, nadmiernych
ilości kurzu lub wstrząsów
mechanicznych.
• Nie należy ustawiać odtwarzacza na
pochyłych lub niestabilnych
powierzchniach.
• Nie należy umieszczać żadnych
przedmiotów w odległości mniejszej
niż 10 mm od ścianek obudowy.
Otwory wentylacyjne muszą być
odsłonięte, aby zapewnić prawidłową
pracę odtwarzacza i przedłużyć okres
eksploatacji jego podzespołów.
• Pozostawiając odtwarzacz w
zaparkowanym samochodzie, należy
się upewnić, że znajduje się on w takim
miejscu, aby nie był narażony na
bezpośrednie działanie promieni
słonecznych.
• Głośniki są wyposażone w silne
magnesy, dlatego karty kredytowe
korzystające z zapisu magnetycznego
oraz zegarki mechaniczne należy
przechowywać z dala od odtwarzacza,
aby zapobiec ewentualnym
uszkodzeniom spowodowanym
wpływem pola magnetycznego.
• Jeśli urządzenie zostało przeniesione
bezpośrednio z zimnego do ciepłego
otoczenia lub zostało umiejscowione w
bardzo wilgotnym pomieszczeniu, na
soczewce odtwarzacza CD może
skraplać się para. W takim przypadku
urządzenie nie będzie działać
prawidłowo. Należy wówczas wyjąć
płytę CD z odtwarzacza i poczekać
około godziny na wyparowanie wilgoci.
• Jeśli urządzenie nie było używane
przez dłuższy czas, należy ustawić je
na kilka minut w trybie odtwarzania,
aby umożliwić rozgrzanie się sprzętu, a
następnie włożyć kasetę.
Płyty muzyczne zakodowane z
zastosowaniem technologii
ochrony praw autorskich
Niniejsze urządzenie zostało
zaprojektowane do odtwarzania płyt
zgodnych ze standardem Compact Disc
(CD). W ostatnim czasie na rynku pojawiły
się wydane przez kilka firm
fonograficznych dyski z nagraniami
muzycznymi zakodowanymi z
zastosowaniem technologii ochrony praw
autorskich. Należy zwrócić uwagę na fakt,
że wśród tych dysków znajdują się również
takie, które nie są zgodne ze standardem
CD i w związku z tym mogą nie być
odtwarzane przez niniejsze urządzenie.
Uwagi dotyczące kaset
• Aby uniemożliwić przypadkowe
nagrywanie, należy wyłamać
plastikowe zabezpieczenie na stronie A
lub B. Aby ponownie wykorzystać
taśmę do nagrywania, należy zasłonić
miejsce po wyłamanym plastikowym
zabezpieczeniu za pomocą taśmy
klejącej.
Strona A
Zabezpieczenie
Zabezpieczenie strony A
strony B
• Nie zaleca się stosowania kaset
dłuższych niż 90-minutowe, za
wyjątkiem długiego nagrywania lub
odtwarzania w trybie ciągłym.
Uwagi dotyczące płyt CD
• Przed rozpoczęciem odtwarzania, płytę
CD należy oczyścić za pomocą
specjalnej ściereczki. Płytę należy
czyścić od środka do zewnątrz.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub
problemów dotyczących odtwarzacza
należy kontaktować się z najbliższym
punktem sprzedaży produktów Sony.
Rozwiązywanie
problemów
Ogólne
Brak zasilania.
• Sprawdź, czy baterie zostały prawidłowo
włożone.
• Jeśli baterie są słabe, wymień wszystkie
baterie na nowe.
• Nie można włączyć odtwarzacza za
pomocą pilota zdalnego sterowania, jeśli
urządzenie jest zasilane za pomocą
baterii.
Zasilanie nie jest włączone, a na
wyświetlaczu pojawiają się na zmianę
komunikaty „bAttErY” i „Error”.
• Sprawdź, czy baterie zostały prawidłowo
włożone.
• Jeśli baterie są słabe, wymień wszystkie
baterie na nowe.
Nie słychać dźwięku.
• Ustaw poziom głośności.
• Odłącz słuchawki podczas słuchania
muzyki przez głośniki.
Informacje dotyczące płyt CD-R/
CD-RW
Ten odtwarzacz umożliwia odtwarzanie
płyt CD-R/CD-RW nagranych w formacie
CD-DA*, ale możliwość odtwarzania jest
uzależniona od jakości płyty oraz stanu
urządzenia nagrywającego.
* CD-DA jest skrótem od Compact Disc
Digital Audio. Format ten jest jednym ze
standardów nagrywania dźwięku na
płytach CD.
Taśma nie przesuwa się po
naciśnięciu przycisku operacyjnego.
• Dokładnie zamknij kieszeń kasety.
Przycisk REC z nie działa albo nie
można odtwarzać lub nagrywać
kasety.
• Upewnij się, czy zabezpieczenie przed
nagrywaniem nie zostało wyłamane.
Zniekształcenia albo niska jakość
odtwarzania, nagrywania lub
kasowania.
• Za pomocą wacika zwilżonego środkiem
czyszczącym lub alkoholem oczyść
głowice, rolkę dociskową i wałek
przesuwu taśmy.
• Jeśli baterie są słabe, wymień wszystkie
baterie na nowe.
• Używana jest taśma typu TYPE II (high
position) lub TYPE IV (metal). Używaj
tylko taśm typu TYPE I (normal).
• Rozmagnesuj głowice za pomocą kasety
rozmagnesowującej dostępnej w
sprzedaży.
Dane techniczne
Sekcja odtwarzacza CD
System
System cyfrowego dźwięku CD
Właściwości diody lasera
Materiał: GaAlAs
Długość fali: 780 nm
Czas trwania emisji: emisja ciągła
Moc wyjściowa lasera: poniżej 44,6 µW
(Jest to moc wyjściowa mierzona w
odległości 200 mm od powierzchni
soczewki obiektywu na bloku optycznym
adaptera o aperturze 7 mm.)
Prędkość obrotowa
200 obr/min do 500 obr/min
(CLV)
Liczba kanałów
2
Zakres częstotliwości
20 - 20 000 Hz +1/−2 dB
Zniekształcenia dźwięku
Poniżej mierzalnej granicy
CFD-S250
UKF
87,5 - 108 MHz
AM
531 - 1 611 kHz (co 9 kHz)
530 - 1 610 kHz (co 10 kHz)
Płyta CD nie jest odtwarzana lub na
wyświetlaczu pojawia się napis „no
dISC”, mimo że płyta CD znajduje się
w odtwarzaczu.
Radio
Słaby odbiór.
• Aby poprawić jakość odbioru w paśmie
UKF (FM), należy zmienić pozycję anteny.
• Zmień położenie samego odtwarzacza,
aby poprawić odbiór w zakresie AM lub
MW/LW.
UKF
87,5 - 108 MHz
MW
531 - 1 611 kHz (co 9 kHz)
530 - 1 610 kHz (co 10 kHz)
LW
153 - 279 kHz
IF
Rolka dociskowa Głowica kasująca
Wałek przesuwu
Głowica nagrywająca/
taśmy
odtwarzająca
Pilot zdalnego sterowania
Zdalne sterowanie nie działa.
• Jeśli baterie w pilocie są słabe, wymień
wszystkie na nowe.
• Upewnij się, że pilot jest skierowany w
stronę czujnika zdalnego sterowania
znajdującego się w odtwarzaczu.
• Usuń wszystkie przeszkody znajdujące
się między pilotem a urządzeniem.
• Upewnij się, że czujnik zdalnego
sterowania nie jest narażony na silne
działanie światła, na przykład na
bezpośrednie działanie promieni
słonecznych lub światło lamp
jarzeniowych.
• Podczas korzystania z pilota przysuń się
bliżej do odtwarzacza.
Jeśli po zastosowaniu powyższych
środków problem nadal występuje, odłącz
urządzenie od źródła zasilania i wyjmij z
niego wszystkie baterie. Po zniknięciu z
wyświetlacza wszystkich wskaźników
podłącz ponownie przewód zasilający i
włóż baterie. Jeśli problem powtórzy się,
należy skontaktować się z najbliższym
przedstawicielem firmy Sony.
UKF: 10,7 MHz
AM/MW/LW: 450 kHz
Anteny
UKF: Antena teleskopowa
AM/MW/LW: Wbudowana antena ferrytowa
Sekcja magnetofonu kasetowego
System nagrywania
4-ścieżkowy 2-kanałowy stereofoniczny
Czas szybkiego przewijania
Ok. 120 s dla kaset Sony C-60
Zakres częstotliwości
dla taśm typu TYPE I (normal): 80 -10 000 Hz
Słuchawki Sony MDR
(1)
Aby uniknąć ryzyka pożaru lub
porażenia prądem, nie należy
wystawiać urządzenia na
działanie deszczu lub wilgoci.
CD Radio
CassetteCorder
Aby uniknąć porażenia prądem,
nie należy otwierać obudowy.
Naprawy należy zlecać wyłącznie
wykwalifikowanemu
personelowi.
UWAGA
Instrukcja obsługi
Nie należy ustawiać urządzenia w
miejscach o ograniczonej przestrzeni,
takich jak regały lub szafki.
Czynności polegające na:
— sprawdzeniu parametrów
technicznych,
— regulacji i czyszczeniu
mechanizmu,
— strojeniu programatorów,
— wymianie żarówek i
bezpieczników
są czynnościami należącymi do normalnej
obsługi eksploatacyjnej przez
uprawnionego z gwarancji, nie są zaliczane
do ilości napraw stanowiących podstawę
do wymiany sprzętu zgodnie z §31 i §36
punkt 1.3, uchwaly Nr 71 RM z 1963. 06. 13
opublikowanej w Monitorze Polskim Nr 21 z
1983. 06. i są usługą płatną przez klienta.
(2)
Uszkodzenia mechaniczne,
termiczne, chemiczne zewnętrznych
części metalowych i z tworzyw
sztucznych oraz sznury
przyłączeniowe słuchawkowe nie
podlegają gwarancji.
(3)
Aby uchronić zestaw przed
zniszczeniem w czasie wyładowań
atmosferycznych należy odłączyć
przewód zasilania z sieci oraz kabel
antenowy/dot. instalacji
indywidualnych/, bądż też kabel
antenowy w przypadku wejścia na
antenę zewnętrzną.
Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia
prądem, nie należy stawiać na urządzeniu
obiektów wypełnionych cieczami, np.
wazonów.
CFD-S250
CFD-S250L
Sony Corporation ©2002
3-249-668-41 (1)
Źródła zasilania
Ogólne
Głośnik
Pełnozakresowy: średnica 10 cm, 3,2 Ω,
typ stożkowy (2)
Wejście
LINE IN typu jack (gniazdo stereofoniczne
mini)(dotyczy tylko modelu CFD-S250L)
Minimalny poziom wejściowy 330 mV:
Wyjścia
Gniazdo słuchawkowe (dla miniwtyczki
stereofonicznej):
Dla słuchawek o impedancji 16 - 68 Ω
OPTICAL DIGITAL OUT (CD) (Optyczne
złącze wyjściowe) (dotyczy tylko modelu
CFD-S250L)
Długość fali: 630 - 690 nm
Maksymalna moc wyjściowa
5,2 W
Zasilanie
Dla magnetofonu kasetowego z
odtwarzaczem CD i radiem:
230 V (prąd zmienny), 50 Hz
9 V (prąd stały), 6 baterii R20 (rozmiar D)
Dla pilota zdalnego sterowania:
3 V (prąd stały), 2 baterie R03 (rozmiar AAA)
Pobór mocy
dla prądu zmiennego 20 W
Żywotność baterii
Dla magnetofonu kasetowego z
odtwarzaczem CD i radiem:
Nagrywanie sygnału UKF
Baterie Sony R20P: ok. 13,5 godz.
Baterie alkaliczne Sony LR20: ok. 20
godz.
Odtwarzanie kaset magnetofonowych
Dźwięk jest słaby lub słabej jakości.
Baterie Sony R20P: ok. 7,5 godz.
• Jeśli baterie są słabe, wymień wszystkie
baterie na nowe.
• Odsuń odtwarzacz od telewizora.
Baterie alkaliczne Sony LR20: ok. 15
godz.
Zakłócenia na ekranie telewizora.
Baterie Sony R20P: ok. 2,5 godz.
• Jeśli w czasie słuchania audycji
radiowych w paśmie UKF urządzenie
znajduje się blisko odbiornika TV
wyposażonego w antenę pokojową,
należy umieścić urządzenie w dalszej
odległości od odbiornika.
Wyposażenie dodatkowe
UWAGA
CFD-S250L
Odtwarzacz CD
• Zmniejsz poziom głośności.
• Oczyść płytę CD lub wymień ją, jeśli
została poważnie uszkodzona.
• Umieść odtwarzacz w takim miejscu, w
którym nie będzie on narażony na
wstrząsy.
• Oczyść soczewki za pomocą pojemnika z
powietrzem dostępnego w sprzedaży.
• W przypadku korzystania z płyt CD-R/
CD-RW słabej jakości lub w przypadku
wystąpienia problemów z urządzeniem
nagrywającym albo z oprogramowaniem,
dźwięk może zanikać lub może się
pojawić szum.
Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec
zmianie bez powiadomienia.
Polski
Zakres częstotliwości
• W pobliżu odtwarzacza jest używany
przenośny telefon lub inne urządzenie
emitujące fale radiowe. t Odsuń telefon
lub inne urządzenie zakłócające od
odtwarzacza.
• Włóż płytę CD nadrukiem do góry.
• Oczyść płytę CD.
• Wyjmij płytę CD i pozostaw kieszeń
odtwarzacza otwartą przez około
godzinę, aby skondensowana para
wodna mogła wydostać się na zewnątrz.
• Nie zakończono sesji nagrywania płyty
CD-R/CD-RW. Zakończ sesję nagrywania
płyty CD-R/CD-RW za pomocą
urządzenia nagrywającego.
• Problem dotyczy jakości płyty CD-R/CDRW, urządzenia nagrywającego lub
używanego oprogramowania.
• Jeśli baterie są słabe, wymień wszystkie
baterie na nowe.
Wymiary
Ok. 386 × 173 × 269 mm (szer./wys./gł.)
(łącznie z wystającymi częściami)
Masa
Ok. 3,5 kg (z bateriami)
Wyposażenie
Przewód zasilający (1)
Pilot zdalnego sterowania (1)
Sekcja radia
Soczewka
Słychać szum.
Dźwięk jest przerywany.
• Nie należy używać środków
zawierających benzynę i
rozpuszczalniki ani dostępnych w
sklepach środków czyszczących i
aerozoli antystatycznych
przeznaczonych do płyt winylowych.
• Nie należy zostawiać płyt CD w
miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni
słonecznych i ciepła ani w
samochodach zaparkowanych w
nasłonecznionych miejscach, gdzie
może nastąpić znaczny wzrost
temperatury.
• Nie wolno naklejać papieru lub
naklejek na płytę CD ani rysować
powierzchni płyty CD.
• Po zakończeniu odtwarzania płytę CD
należy przechowywać w
przeznaczonym do tego celu
opakowaniu.
Wszelkie rysy, brud lub odciski palców
znajdujące się na płycie CD mogą
powodować błędy podczas odtwarzania
płyty.
Magnetofon
Odtwarzanie płyt CD
Baterie alkaliczne Sony LR20: ok. 7
godz.
C
B
1 do gniazda AC IN
(wejście prądu zmiennego)
A
2 do źródła zasilania
Podłącz przewód zasilający A do źródła zasilania lub umieść sześć baterii R20
(rozmiar D) w pojemniku na baterie B (baterie nie znajdują się w wyposażeniu).
Uwagi
• Baterie należy wymienić, jeśli wskaźnik OPR/BATT jest przyciemniony lub jeśli odtwarzacz
nie działa. Wszystkie baterie należy wymienić na nowe. Przed wymianą baterii należy wyjąć
z odtwarzacza płytę CD.
• Aby korzystać z baterii, należy odłączyć przewód zasilający od odtwarzacza.
• Nie można włączyć odtwarzacza za pomocą pilota zdalnego sterowania, jeśli urządzenie
jest zasilane za pomocą baterii.
Przygotowanie pilota zdalnego sterowania C
Włóż dwie baterie R03 o rozmiarze AAA (nie znajdują się w wyposażeniu).
Wymiana baterii
Przy normalnym użytkowaniu baterie powinny wystarczyć na około 6 miesięcy. Jeśli
pilot nie działa, należy wymienić wszystkie baterie na nowe.
Odtwarzanie płyt CD
Położenie elementów sterujących
Pilot zdalnego sterowania
Wkładanie płyty CD
do odtwarzacza
Wkładanie kasety do
odtwarzacza
1
(Korzystając z pilota, naciśnij przycisk OPERATE (lub POWER), a
następnie kilkakrotnie naciśnij przycisk FUNCTION, aż na wyświetlaczu
pojawi się napis „Cd”).
OPERATE
(POWER)
Odtwarzaną stroną do siebie
FUNCTION
Stroną z nadrukiem do góry
BAND
*
u*
u
LINE (dotyczy tylko modelu CFD-S250L)
OPTICAL DIGITAL OUT (CD)
(dotyczy tylko modelu CFD-S250L)
., >
TUNE –, +
x
LINE IN (dotyczy tylko modelu
CFD-S250L)
i
OPERATE
(POWER)
CD
Z PUSH
OPEN/CLOSE
Naciśnij przycisk CD (bezpośrednie włączenie zasilania).
.,>
PRESET –,+
2
3
Umieść płytę CD w kieszeni odtwarzacza CD.
4
Naciśnij przycisk u.
Odtwarzacz odtwarza każdy utwór jeden raz.
Naciśnij przycisk Z PUSH OPEN/CLOSE, aby zamknąć kieszeń
odtwarzacza CD.
Aby
przerwać odtwarzanie
wstrzymać odtwarzanie
x
MEGA BASS
przejść do następnego utworu
VOL –,+*
SLEEP
TAPE
cofnąć się do poprzedniego
utworu
wyjąć płytę CD z odtwarzacza
bezpośrednio odszukać
określony utwór*
odszukać określone miejsce
podczas słuchania dźwięku
odszukać określone miejsce,
obserwując wyświetlacz
Naciśnij przycisk
x
u
Ponownie naciśnij przycisk w celu wznowienia
odtwarzania utworu po pauzie.
>
Naciskaj przycisk MODE, aż z wyświetlacza zniknie wybrany tryb.
Słuchanie zaprogramowanych stacji radiowych
Aby sprawdzić na wyświetlaczu zaprogramowane utwory oraz
kolejność ich odtwarzania
1
2
Aby sprawdzić kolejność utworów przed odtwarzaniem, naciśnij przycisk DISPLAY•
ENT•MEMORY.
Po każdym naciśnięciu tego przycisku na wyświetlaczu pojawia się numer utworu w
zaprogramowanej kolejności.
Naciśnij przycisk x jednokrotnie, jeśli odtwarzanie płyty CD zostało zatrzymane lub
dwukrotnie, jeśli płyta CD jest odtwarzana. Bieżący program zostanie usunięty. Następnie
utwórz nowy program zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi programowania.
Wskazówka
Istnieje możliwość nagrania własnego programu. Po utworzeniu programu należy włożyć
czystą taśmę do kieszeni magnetofonu i nacisnąć przycisk z, aby rozpocząć nagrywanie.
Słuchanie audycji radiowych
1
.
Z PUSH OPEN/CLOSE
przycisk numeryczny odpowiadający numerowi
utworu.
> (do przodu) lub . (do tyłu) podczas
odtwarzania, aż do odszukania odpowiedniego miejsca.
> (do przodu) lub . (wstecz) w trakcie pauzy,
aż do odszukania odpowiedniego miejsca.
2
*Na przycisku znajduje się wypukły punkt.
Wyświetlacz
MODE
OPR/BATT
DISPLAY
VOL –, +*
ENT MEMORY
Przyciski numeryczne
Czujnik zdalnego
sterowania
Korzystanie z wyświetlacza
Aby sprawdzić całkowitą liczbę utworów oraz czas odtwarzania
Naciśnij przycisk DISPLAY•ENT•MEMORY, gdy urządzenie znajduje się w trybie
zatrzymania (patrz rys. D).
Wyświetlacz
Całkowita
liczba
utworów
Całkowity czas
odtwarzania
Aby włączyć/wyłączyć zasilanie
CFD-S250L: Naciśnij przycisk OPERATE.
CFD-S250: Naciśnij przycisk POWER.
Aby ustawić głośność
Naciśnij przycisk VOL +, −.
Aby słuchać przez słuchawki
Podłącz słuchawki do gniazda i (słuchawki).
E
Zaprogramowany
utwór
Kolejność
odtwarzania
Zasypianie przy muzyce
1 Rozpocznij odtwarzanie muzyki z dowolnego źródła dźwięku.
2 Naciśnij przycisk SLEEP, aby na wyświetlaczu pojawił się napis „SLEEP”.
3 Naciśnij przycisk SLEEP, aby wybrać czas, po jakim odtwarzacz wyłączy się
automatycznie.
Po każdym naciśnięciu przycisku wyświetlany wskaźnik zmienia się w następujący
sposób: „60” t „90” t „120” t „OFF” t „10” t „20” t „30”.
Aby wyłączyć funkcję zasypiania przy muzyce
Naciśnij przycisk OPERATE (lub POWER), aby włączyć zasilanie.
Regulacja uwydatnienia dźwięku
Aby wzmocnić dźwięki basowe
Naciśnij przycisk MEGA BASS.
Na wyświetlaczu pojawia się napis „MEGA BASS”.
Aby przywrócić zwykły dźwięk, naciśnij ten przycisk ponownie.
Uwaga
Podczas korzystania z tej funkcji przy użyciu taśmy magnetofonowej:
Jeśli długość jednej strony taśmy przekracza zaprogramowany czas, magnetofon nie wyłączy
się, aż do zakończenia taśmy.
Aby sprawdzić pozostały czas odtwarzania
Podczas odtwarzania płyty CD naciśnij kilka razy przycisk DISPLAY•ENT•MEMORY.
Wyświetlane są kolejno napisy:
t numer bieżącego utworu i czas odtwarzania
r
numer bieżącego utworu oraz pozostały czas odtwarzania bieżącego utworu*
r
liczba pozostałych utworów i czas, jaki pozostał do końca płyty CD
* W przypadku, gdy numer utworu jest większy od 20, czas pozostały do jego końca jest
wyświetlany jako „- -:- -”.
Wybieranie trybu odtwarzania
Naciskaj przycisk MODE, aż zostanie wyświetlony odpowiedni napis „REP 1”
„REP ALL” „SHUF” „SHUF REP” „PGM” „PGM REP”. Następnie wykonaj następujące
czynności:
Aby
powtórzyć pojedynczy
utwór
powtórz wszystkie
utwory
odtwarzać utwory w
kolejności losowej
powtórzyć utwory
w kolejności losowej
odtwarzać utwory w
zaprogramowanej
kolejności
Wybierz
„REP 1”
„REP ALL”
Następnie wykonaj następujące czynności
Naciśnij przycisk numeryczny odpowiadający
utworowi, który ma być ponownie odtwarzany.
Naciśnij przycisk u.
„SHUF”
Naciśnij przycisk u.
„SHUF REP”
Naciśnij przycisk u.
„PGM”
Naciśnij przyciski numeryczne odpowiadające
maksymalnie 20 utworom, które mają zostać
zaprogramowane w odpowiedniej kolejności
(patrz rys. E). Następnie naciśnij przycisk u.
potwórzyć
„PGM REP”
zaprogramowane utwory
Naciskaj w wybranej kolejności przyciski
numeryczne odpowiadające utworom,
których kolejność odtwarzania ma być
zaprogramowana. Można zaprogramować do
20 utworów. Następnie naciśnij przycisk u.
Przytrzymaj naciśnięty przycisk TUNE + lub −, aż na wyświetlaczu
zaczną się zmieniać cyfry oznaczające częstotliwość.
Urządzenie automatycznie przeszukuje częstotliwości radiowe i
zatrzymuje przeszukiwanie w chwili znalezienia wyraźnie słyszalnej stacji.
Jeśli dostrojenie do częstotliwości nie jest możliwe, należy wielokrotnie
naciskać przycisk, aby wyszukiwać częstotliwości krok po kroku.
Wskazówka
Podczas wyszukiwania utworów o numerach większych niż 10 należy najpierw nacisnąć
przycisk >10, a następnie odpowiednie przyciski numeryczne.
Przykład: Aby rozpocząć odtwarzanie utworu nr 23, należy nacisnąć najpierw przycisk >10, a
następnie przyciski 2 i 3.
Naciśnij kilka razy przycisk RADIO BAND•AUTO PRESET, aż na
wyświetlaczu pojawi się szukana częstotliwość (bezpośrednie włączenie
zasilania).
Po każdym naciśnięciu przycisku wyświetlany wskaźnik zmienia się w
następujący sposób:
CFD-S250: „FM” t „AM”
CFD-S250L: „FM” t „MW” t „LW”.
Wskazówka
Jeśli podczas słuchania audycji w zakresie UKF występują szumy, należy naciskać przycisk
MODE, aż na wyświetlaczu pojawi się napis „Mono” , a radio rozpocznie pracę w trybie
monofonicznym.
Zmiana interwału dostrajania fal AM/MW
Interwał strojenia AM/MW jest fabrycznie ustawiony na 9 kHz.
Jeśli zachodzi potrzeba zmiany interwału dostrajania fal AM/MW, należy wykonać
następujące czynności:
1 Przy naciśniętych przyciskach RADIO BAND•AUTO PRESET oraz x odłącz
przewód zasilający od źródła zasilania.
2 Przy naciśniętych przyciskach RADIO BAND•AUTO PRESET oraz x ponownie
podłącz przewód zasilający do źródła zasilania. Interwał dostrojenia jest zmieniany
i na wyświetlaczu przez 2 sekundy wyświetlany jest komunikat „AM 9” „MW 9” lub
„AM 10” „MW 10”.
Po zmianie interwału dostrojenia należy ponownie ustawić zaprogramowane stacje
radiowe.
Istnieje możliwość zapisywania stacji radiowych w pamięci urządzenia. Istnieje
możliwość zapisania w dowolnej kolejności maksymalnie 30 stacji radiowych (CFDS250), 20 dla fal UKF oraz 10 dla fal AM lub 40 stacji radiowych (CFD-S250L), 20 dla
fal UKF oraz 10 dla fal MW i LW.
1
2
Naciśnij przycisk RADIO BAND•AUTO PRESET w celu wybrania pasma.
3
Naciśnij przycisk DISPLAY•ENT•MEMORY.
Stacje są zapisywane w pamięci w kolejności od najniższych do
najwyższych częstotliwości.
Przytrzymaj przycisk RADIO BAND•AUTO PRESET przez 2 sekundy, aż
na wyświetlaczu pojawi się migający napis „AUTO”.
Jeśli automatyczne zaprogramowanie stacji nie jest możliwe
Jeśli sygnał danej stacji jest słaby, należy ją zaprogramować ręcznie.
1 Naciśnij przycisk RADIO BAND•AUTO PRESET w celu wybrania pasma.
2 Ustaw stację, którą chcesz zaprogramować.
3 Przytrzymaj przez 2 sekundy przyciski numeryczne odpowiadające wybranemu
numerowi kodowanej stacji.
Aby wybrać numer stacji większy niż 10, naciśnij najpierw przycisk >10, a następnie
odpowiedni przycisk numeryczny.
Ostatni naciskany przycisk numeryczny należy przytrzymać przez około 2 sekundy.
(Na przykład: Aby wybrać numer 12, naciśnij najpierw przycisk >10 i 1, a następnie
przytrzymaj przycisk numeryczny 2 przez około 2 sekundy.)
Wskazówka
Zaprogramowane stacje radiowe pozostają w pamięci nawet po odłączeniu przewodu
zasilającego lub po wyjęciu baterii.
Podłączanie urządzeń dodatkowych
(dotyczy tylko modelu CFD-S250L)
Naciskaj przyciski numeryczne, aby ustawić zaprogramowaną stację.
Urządzenie umożliwia nagrywanie zawartości płyt CD na płytach MiniDisc oraz
odsłuchiwanie dźwięku z innych urządzeń, takich jak przenośny odtwarzacz MD lub CD,
telewizor lub magnetowid, za pośrednictwem wbudowanych głośników.
Przed rozpoczęciem podłączania upewnij się, że zasilanie wszystkich urządzeń jest
wyłączone. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skorzystaj z instrukcji obsługi
podłączanego urządzenia.
Na pilocie
1 Naciśnij przycisk BAND.
2 Naciśnij przycisk PRESET + lub −, aby ustawić zaprogramowaną stację.
Odtwarzanie taśm magnetofonowych
1
Nagrywanie zawartości płyt CD za pomocą nagrywarki
MiniDisc lub magnetofonu cyfrowego DAT
1
Naciśnij przycisk TAPE (bezpośrednie włączenie zasilania).
(Korzystając z pilota, naciśnij przycisk OPERATE (lub POWER), a
następnie naciśnij kilkakrotnie przycisk FUNCTION, aż na wyświetlaczu
pojawi się napis „TAPE”).
2
3
Typ gniazda
kabla połączeniowego
Miniaturowy wtyk optyczny
(Nagrywarka płyt MiniDisc itp.)
7-stykowe złącze w kształcie litery L
(Magnetofon cyfrowy DAT itp.)
Kwadratowe złącze optyczne
(nagrywarka płyt MiniDisc,
magnetofon cyfrowy DAT itp.)
Naciśnij przycisk n.
wyjąć kasetę
Naciśnij przycisk
xZ
m lub M
X
Ponownie naciśnij przycisk w celu dalszego
odtwarzania po pauzie.
xZ
Nagrywanie
1
Naciśnij przycisk xZ, aby otworzyć kieszeń magnetofonu i włóż czystą
taśmę. Używaj tylko taśm typu TYPE I (normal).
2
Wybierz źródło dźwięku, z którego chcesz nagrywać.
2
3
4
1
Naciśnij przycisk
xZ
X
Naciśnij ponownie ten przycisk, aby wznowić
nagrywanie.
Wskazówki
• Ustawienia poziomu głośności lub uwydatniania dźwięku nie mają wpływu na poziom tych
parametrów w nagraniu.
• Jeśli po naciśnięciu z w punkcie 3 przycisku z odbierany program AM lub MW/LW zawiera
gwizdy, należy nacisnąć przycisk MODE w celu wybrania położenia ISS (ang. Interference
Suppress Switch - przełącznik tłumienia interferencji), które powoduje większe ograniczenie
szumów.
• Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, podczas nagrywania należy korzystać z zasilania prądem
zmiennym AC.
• Aby skasować nagranie, należy wykonać następujące czynności:
1 Włóż kasetę z nagraniem, które chcesz skasować.
2 Naciśnij przycisk TAPE.
3 Naciśnij przycisk z.
POC-DA12P
POC-10A
Włącz zasilanie odtwarzacza i podłączonego urządzenia.
Przygotuj podłączone urządzenie do nagrywania.
Naciśnij przycisk u, aby rozpocząć odtwarzanie płyty CD.
Za pomocą kabla połączeniowego audio* (nie będącego w wyposażeniu)
połącz gniazdo LINE IN tego odtwarzacza z gniazdem wyjścia liniowego
lub gniazdem słuchawkowym innego urządzenia.
* Dla nagrywarki płyt MiniDisc: kabel zakończony z obu stron
miniaturowymi wtykami stereo.
* Dla odbiornika TV, magnetowidu: kabel zakończony z jednej strony
miniaturowym wtykiem stereo, a z drugiej strony dwoma wtykami
fonicznymi.
Aby nagrywać audycje radiowe
Naciśnij przycisk RADIO BAND•AUTO PRESET i ustaw wymaganą stację
(patrz „Słuchanie audycji radiowych”).
Aby
przerwać nagrywanie
wstrzymać nagrywanie
Numer modelu urządzenia,
które ma być podłączone
POC-5AB
Odsłuchiwanie dźwięku z podłączonych urządzeń
Aby nagrywać z odtwarzacza płyt CD
Naciśnij przycisk CD i włóż płytę CD (patrz „Odtwarzanie płyt CD”).
Naciśnij przycisk z, aby rozpocząć nagrywanie.
(Przycisk n jest zwalniany automatycznie.)
Połącz gniazdo OPTICAL DIGITAL OUT (CD) tego odtwarzacza z
cyfrowym gniazdem wejściowym odtwarzacza MiniDisc lub magnetofonu
cyfrowego DAT, korzystając z cyfrowego kabla połączeniowego* (nie
należy do wyposażenia).
* Wybierz kabel połączeniowy w zależności od rodzaju gniazda wejścia cyfrowego
podłączanego urządzenia. Więcej szczegółów na temat urządzenia, które ma zostać
podłączone, znajduje się w jego instrukcji obsługi. Wtyk OPTICAL DIGITAL OUT (CD)
tego urządzenia ma kształt kwadratowy.
Naciśnij przycisk xZ, aby otworzyć kieszeń magnetofonu i włóż
nagraną taśmę. Zamknij kieszeń. Używaj tylko taśm typu TYPE I
(normal).
Aby
przerwać odtwarzanie
przewinąć taśmę do przodu
lub do tyłu
wstrzymać odtwarzanie
3
Programowanie stacji radiowych
Naciśnij przycisk RADIO BAND•AUTO PRESET w celu wybrania pasma.
Aby ustawić zaprogramowaną stację o numerze większym niż 10,
naciśnij najpierw przycisk >10, a następnie odpowiedni przycisk
numeryczny.
(Przykład: Aby ustawić zaprogramowaną stację o numerze 12, naciśnij
przyciski >10 i 1, a następnie przycisk 2.)
Aby zmienić bieżący program
* Nie można odszukać wybranego utworu, jeśli na wyświetlaczu pojawia się napis „SHUF”
lub „PGM”. Napis ten można wyłączyć za pomocą przycisku x.
RADIO BAND
AUTO PRESET
D
Aby anulować wybrany tryb odtwarzania
2
3
Aby wyświetlić opcję „LInE”, naciśnij przycisk LINE.
Uruchom odtwarzanie w urządzeniu podłączonym do gniazda LINE IN
tego odtwarzacza.
Wskazówka
Dźwięk z podłączonego urządzenia można nagrywać. Włóż czystą kasetę do kieszeni
magnetofonu, po czym naciśnij przycisk z.
Uwagi
• Przewody należy podłączyć mocno i dokładnie, aby uniknąć nieprawidłowego działania.
• Jeśli nie będą podłączane inne urządzenia, należy zamknąć pokrywę gniazd OPTICAL
DIGITAL OUT (CD) i LINE IN, aby chronić je przed kurzem.
Download PDF

advertising