Sony | NWZ-E474 | Sony NWZ-E474 NWZ-E474 8GB Walkman® Video MP3 player Instrukcja obsługi

Szybkie wprowadzenie
Instalowanie dołączonego oprogramowania
Jak obsługiwać odtwarzacz „WALKMAN”
NWZ-E473/E474/E475/E473K/E474K/E573/E574/E575
©2012 Sony Corporation Printed in Malaysia
Zawartość
Przenoszenie muzyki
Instalowanie dołączonego oprogramowania (w tym Przewodnik pomocniczy)
Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy.
 Odtwarzacz „WALKMAN” (1)
 Słuchawki (1)
 Wkładki do uszu (rozmiar S, L) (1)
 Głośnik (RDP-NWT18) (1) (tylko w modelach NWZ-E473K/E474K)
 Kabel USB (1)
 Szybkie wprowadzenie (ta instrukcja)
 Oprogramowanie
Oprogramowanie, które jest zapisane na wbudowanej pamięci flash odtwarzacza
Walkman, zawiera następujące elementy:
Media Go
WALKMAN Guide
Przewodnik pomocniczy itd.
Szczegóły dotyczące sposobu instalacji znajdują się w części „Instalowanie
dołączonego oprogramowania (w tym Przewodnik pomocniczy)”.
Z płyt CD i innych nośników przy użyciu programu Media
Go
1 Podłącz odtwarzacz Walkman do komputera.
Kabel USB (wchodzi w skład zestawu)
Program Media Go obsługuje przenoszenie danych do odtwarzacza Walkman z programu
iTunes w wersji 10 lub nowszej.
Przy użyciu funkcji „przeciągnij i upuść” z Eksploratora
Windows
Informacje o systemie operacyjnym
Windows
Informacje na temat podręczników
Oprócz tego przewodnika Szybkie wprowadzenie, z odtwarzaczem jest
dostarczany Przewodnik pomocniczy (dokument w formacie HTML), który
można przeglądać w programie WALKMAN Guide. Szczegółowe informacje
zawiera sekcja „Instalowanie dołączonego oprogramowania (w tym
Przewodnik pomocniczy)”.
Upewnij się, że używasz systemu operacyjnego Windows XP (z pakietem Service
Pack 3 lub nowszym), Windows Vista*1 (z pakietem Service Pack 2 lub nowszym)
albo Windows 7*1 (z pakietem Service Pack 1 lub nowszym).
* Funkcja [Tryb zgodności] systemu Windows XP nie jest obsługiwana.
1
Szczegóły dotyczące przenoszenia muzyki, filmów, zdjęć lub podcastów znajdują się
w Przewodniku pomocniczym. Przewodnik pomocniczy można wyświetlić z
programu WALKMAN Guide.
2 Kliknij na komputerze następujące polecenia.
Kliknij polecenie [Start] – [Komputer] lub [Mój komputer] –
[WALKMAN] – [Storage Media].
3 Kliknij dwukrotnie plik [Setup.exe].
Zostanie wyświetlony kreator instalacji.
 Po uruchomieniu pliku [Setup.exe] plik ten zapisany w folderze
[Storage Media] odtwarzacza Walkman jest kopiowany na
komputer jako kopia zapasowa razem z programami WALKMAN
Guide i Media Go.
 Jeśli plik [Setup.exe] nie uruchamia się, skopiuj plik [Setup.exe] do
komputera, a następnie kliknij go dwukrotnie.
4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie.
Po zakończeniu kreatora instalacji na pulpicie komputera pojawi się
skrót do programu WALKMAN Guide.
5 Aby uruchomić program WALKMAN Guide, kliknij
umieszczony na pulpicie plik
Guide).
4-425-225-51(1)
(WALKMAN
Szczegóły dotyczące przenoszenia muzyki itd. znajdują się w
Przewodniku pomocniczym do programu WALKMAN Guide.
Jak obsługiwać odtwarzacz „WALKMAN”
 Wskazówka
Programy WALKMAN Guide i Media Go można także uruchomić z menu [Start]
(wyświetlanego po kliknięciu przycisku [Start]).
Używając przedstawionej procedury, dołączone oprogramowanie można zainstalować
na innym komputerze, nawet po usunięciu pliku [Setup.exe] przez sformatowanie
pamięci flash odtwarzacza Walkman. Skopiuj plik [Setup.exe] i folder [Install] z folderu
[Backup] komputera do odtwarzacza Walkman. Następnie podłącz odtwarzacz
Walkman do komputera, na którym chcesz zainstalować całość oprogramowania, i
wykonaj powyższą procedurę, rozpoczynając od kroku 2. Folder [Backup] znajduje się
w folderze
C:\Program Files*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-E470\Backup
1
* W niektórych systemach operacyjnych zamiast tego folderu może istnieć folder
[Program Files(x86)].
Czym jest program WALKMAN Guide ?
Program WALKMAN Guide zawiera następujące elementy:
 Przewodnik pomocniczy
Poniższe materiały można wyświetlić w przeglądarce internetowej.
Jak obsługiwać odtwarzacz Walkman
Jak używać oprogramowania do przenoszenia zawartości na odtwarzacz
Walkman
Rozwiązywanie problemów
 Odnośnik do rejestracji odtwarzacza
 Odnośnik do pomocy technicznej
 Inne przydatne odnośniki
Informacje o odnośnikach do strony z materiałami do pobrania itd.
Dołączone elementy zależą od kraju lub regionu, w którym odtwarzacz został
kupiony.
 Wskazówka
Po uruchomieniu programu [Setup.exe] można usunąć [Storage Media] i zwiększyć
ilość wolnego miejsca, formatując pamięć flash odtwarzacza Walkman. Aby to zrobić,
zapoznaj się z dostępną na drugiej stronie częścią „Aby zainicjalizować (sformatować)
odtwarzacz „WALKMAN””.
Przycisk BACK/HOME
Przycisk OPTION/PWR OFF
Jak używać menu Home
Menu Home
Menu Home jest wyświetlane po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku BACK/
HOME. Menu Home jest punktem, z którego można rozpocząć odtwarzanie
muzyki, wyszukać utwory, zmienić ustawienia itd.
Element menu Home można wybrać, używając przycisku 5-kierunkowego.
NWZ-E473/E474/E475/E473K/E474K
Kanały SensMe™
Radio FM
Nagrywanie głosu
Muzyka
Przycisk 5-kierunkowy
Filmy wideo
Zdjęcia
Potwierdź.
Ładowanie akumulatora
Ustawienia
Ładowanie akumulatora odtwarzacza Walkman jest realizowane po podłączeniu
odtwarzacza Walkman do komputera.
Powrót do poprzedniego
ekranu.
Ładowanie
Około
3 godzin
Ładowanie...
W pełni
naładowany
Włączanie i wyłączanie odtwarzacza „WALKMAN”
Włączanie
Naciśnij dowolny przycisk.
Wyłączanie
Naciśnij i przytrzymaj przycisk OPTION/
PWR OFF.
Listy odtwarzania
Gry
Podcasty
Music
Unlimited *1
Przejdź do ekr.
odtw. utw.
NWZ-E573/E574/E575
Kanały SensMe™
Radio FM
Nagrywanie głosu
Muzyka
Filmy wideo
Zdjęcia
Usuwanie szumów
Ustawienia
Gry
Podcasty
Music
Unlimited *1
Przejdź do ekr.
odtw. utw.
*1:Ikona ta nie zawsze jest wyświetlana. Zależy to od kraju lub regionu, w którym został
kupiony odtwarzacz Walkman.
Części i elementy sterujące
Gdy głośność jest ustawiona powyżej określonego poziomu* i wyłączysz odtwarzacz
Walkman, po jego ponownym włączeniu zostanie automatycznie ustawiona głośność na
określonym poziomie*1.
*1 Określony poziom = [16]
1
 Przycisk BACK/HOME
 Przycisk 5-kierunkowy*1
Przyciski /
Szczegóły dotyczące sposobu podłączania do komputera znajdują się w tabeli po
prawej stronie.
Podłącz kabel USB (wchodzi w skład zestawu) lub urządzenie peryferyjne (nie
wchodzi w skład zestawu).
Uwaga
Po anulowaniu sygnału i ostrzeżenia można ustawić głośność powyżej określonego
poziomu*1.
Po początkowym ostrzeżeniu sygnał i ostrzeżenie będą uruchamiane co 20 godzin pracy
z głośnością powyżej określonego poziomu*1. Zostanie wówczas ustawiona początkowa
głośność.
1 Znajdź przyczynę problemu w rozdziale „Rozwiązywanie
Przycisk  (odtwórz/wstrzymaj/potwierdź)
 Gniazdo słuchawek
 Gniazdo WM-PORT
Po pierwszym ustawieniu poziomu głośności powyżej określonego poziomu*1
zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy oraz pojawi się ostrzeżenie [Sprawdź
poziom głośności]. Ma to na celu ochronę uszu użytkownika.
Aby wyłączyć sygnał i ostrzeżenie, naciśnij dowolny przycisk.
Gdy odtwarzacz Walkman nie działa zgodnie z oczekiwaniami, spróbuj rozwiązać
problem, wykonując następujące czynności.
problemów” Przewodnika pomocniczego (dokument
HTML) i spróbuj wykonać przedstawione tam czynności
naprawcze.
Przyciski /
Informacje o głośności (dotyczy
wyłącznie krajów lub obszarów
podlegających dyrektywom europejskim)
Rozwiązywanie problemów
 Ekran
 Przycisk VOL +*1/–
 Przycisk OPTION/PWR OFF
Naciśnij, aby wyświetlić menu opcji.
Po naciśnięciu i przytrzymaniu tego przycisku ekran wyłączy się, a odtwarzacz
Walkman przejdzie w tryb czuwania.
 Przełącznik HOLD
 Otwór na pasek
 Mikrofon
Służy do nagrywania głosu.
 Przycisk RESET
Aby go nacisnąć, użyj ołówka, spinacza itd.
*1 Na tym przycisku znajdują się wypukłe kropki. Dzięki nim możesz łatwiej go
obsługiwać.
2 Naładuj akumulator odtwarzacza Walkman, podłączając
go do komputera.
Część problemów można rozwiązać, ładując akumulator.
3 Naciśnij przycisk RESET ołówkiem,
Przycisk RESET
spinaczem itp.
Przed zresetowaniem odtwarzacza Walkman
sprawdź, czy nie jest odtwarzany żaden utwór,
film itd. Jeśli nie, możesz go bezpiecznie
zresetować.
4 Sprawdź informacje o problemie w
pomocy do odpowiedniego
oprogramowania.
5 Znajdź informacje o problemie na stronie z pomocą
techniczną.
Informacje o stronach z pomocą techniczną znajdują się w części „Aby uzyskać
najnowsze informacje”.
6 Jeśli powyższe metody nie doprowadzą do rozwiązania
problemu, skontaktuj się ze sprzedawcą Sony.
Problem
Powód / rozwiązanie
Akumulator odtwarzacza  Kabel USB nie jest prawidłowo podłączony do złącza
Walkman nie jest
USB komputera.
ładowany.
Odłącz kabel USB i podłącz go ponownie.
Użyj dołączonego kabla USB.
 Akumulator jest ładowany w temperaturze otoczenia
przekraczającej zakres od 5 °C do 35 °C.
Nie jest możliwe ładowanie akumulatora, gdy jest
wyświetlana ikona
. Spróbuj naładować
akumulator w temperaturze otoczenia nie
przekraczającej zakresu od 5 °C do 35 °C.
 Komputer nie jest włączony.
Włącz komputer.
 Komputer został przełączony w tryb uśpienia lub
hibernacji.
Wyłącz tryb uśpienia lub hibernacji.
 Używasz koncentratora USB.
Odtwarzacz Walkman podłączony przez
koncentrator USB może nie działać prawidłowo.
Podłącz odtwarzacz Walkman bezpośrednio do
komputera przy użyciu kabla USB (wchodzi w
skład zestawu).
 System operacyjny zainstalowany na komputerze nie
jest obsługiwany przez odtwarzacz Walkman.
Aby naładować odtwarzacz Walkman, podłącz go
do komputera z obsługiwanym systemem
operacyjnym.
 Odtwarzacz Walkman nie był używany od ponad
roku.
W pewnych sytuacjach (w zależności od sposobu
używania odtwarzacza Walkman) mogło dojść do
awarii akumulatora. Skontaktuj się z najbliższym
sprzedawcą Sony.
Problem
Po podłączeniu
odtwarzacza Walkman
do komputera przy
użyciu kabla USB
(wchodzącego w skład
zestawu) nie jest
wyświetlany komunikat
[Podłączono do portu
USB. Nie można
obsługiwać
odtwarzacza.] lub
[Podłączono do portu
USB (MTP). Nie można
obsługiwać
odtwarzacza.]
(Komputer nie
rozpoznaje odtwarzacza
Walkman).
Po podłączeniu do
komputera odtwarzacz
Walkman zaczyna
pracować niestabilnie.
Powód / rozwiązanie
 Kabel USB nie jest prawidłowo podłączony do złącza
USB komputera.
Odłącz kabel USB i podłącz go ponownie.
Użyj dołączonego kabla USB.
 Używasz koncentratora USB.
Odtwarzacz Walkman podłączony przez
koncentrator USB może nie działać prawidłowo.
Podłącz odtwarzacz Walkman bezpośrednio do
komputera przy użyciu kabla USB (wchodzi w
skład zestawu).
 Istnieje problem ze złączem USB w komputerze.
Podłącz odtwarzacz Walkman do innego złącza
USB w komputerze.
 Gdy po raz pierwszy używasz odtwarzacza Walkman
lub gdy akumulator jest rozładowany, wyświetlenie
tego komunikatu może wymagać ok. 30 sekund po
podłączeniu odtwarzacza do komputera. Nie oznacza
to awarii.
 Trwa wykonywanie uwierzytelniania
oprogramowania, co może być czasochłonne.
Poczekaj chwilę.
 Instalacja oprogramowania nie powiodła się.
Zainstaluj ponownie oprogramowanie przy użyciu
instalatora. Zaimportowane dane pozostaną
nienaruszone.
 Na komputerze używane jest inne oprogramowanie
niż to, które było używane do przenoszenia
zawartości.
Odłącz kabel USB, poczekaj kilka minut i podłącz
go ponownie. Gdy problem nie zniknie, odłącz
kabel USB, wyłącz i włącz komputer i podłącz
ponownie kabel USB.
 Używasz koncentratora lub kabla przedłużającego
USB.
Podłączenie odtwarzacza Walkman przez
koncentrator lub kabel przedłużający USB może
skutkować nieprawidłową pracą. Podłącz
odtwarzacz Walkman bezpośrednio do komputera
przy użyciu kabla USB (wchodzi w skład zestawu).
Problem
Po dwukrotnym
kliknięciu programu
[Setup.exe] w celu
instalacji dołączonego
oprogramowania
program ten nie jest
uruchamiany, lecz
pojawia się okno
Właściwości.
Powód / rozwiązanie
 Zainstaluj odtwarzacz Windows Media Player 11, a
następnie zainstaluj dołączone oprogramowanie.
Szczegóły dotyczące instalacji odtwarzacza Windows
Media Player znajdują się na następującej stronie:
http://support.microsoft.com/
Aby zainicjalizować (sformatować) odtwarzacz
„WALKMAN”
Istnieje możliwość sformatowania wbudowanej pamięci flash odtwarzacza
Walkman. Sformatowanie pamięci oznacza usunięcie wszystkich plików
włącznie z Przewodnikiem pomocniczym (dokumentem HTML) oraz
przywrócenie domyślnych ustawień wszystkich wartości. Pamiętaj, aby przed
sformatowaniem odtwarzacza sprawdzić jego zawartość i skopiować potrzebne
pliki na dysk komputera lub na inne urządzenie.
1 Naciśnij przycisk BACK/HOME i przytrzymaj go na tyle
długo, aby zostało wyświetlone menu Home.
2 Wybierz opcję
[Ustawienia] – [Ustawienia ogólne] –
[Resetuj/Formatuj] – [Tak] – [Tak] (w tej kolejności).
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać odpowiednią pozycję, i potwierdź
ją, naciskając przycisk .
Po wykonaniu inicjalizacji zostanie wyświetlony komunikat [Pamięć
sformatowana.].
Uwaga
Nie formatuj wbudowanej pamięci flash przy użyciu Eksploratora Windows.
Gdy chcesz sformatować wbudowaną pamięć flash, wykonaj to z odtwarzacza
Walkman.
Środki ostrożności
Informacje o licencji i znakach towarowych
Patrz Przewodnik pomocniczy (dokument HTML).
Aby uzyskać najnowsze informacje
W przypadku pytań dotyczących produktu lub jakichkolwiek uwag albo potrzeby
uzyskania informacji o urządzeniach, które z nim współpracują, przejdź na poniższe
strony.
Klienci w Stanach Zjednoczonych:
http://www.sony.com/walkmansupport
Klienci w Kanadzie:
http://esupport.sony.com/ca/
Klienci w Europie:
http://support.sony-europe.com/DNA
Klienci w Ameryce Południowej:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Klienci w innych krajach lub regionach:
http://www.sony-asia.com/support
Klienci, którzy kupili swoje urządzenia za granicą:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Download PDF

advertising