Sony | NWZ-E383 | Sony NWZ-E383 Multimedialny Walkman® Instrukcja szybkiego uruchamiania

Zawartość
Instrukcja szybkiego
uruchamiania
Procedura instalacji dostarczonego oprogramowania
Obsługa odtwarzacza „WALKMAN”
NWZ-E383/E384/E385
©2013 Sony Corporation Printed in China
Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy.
 Odtwarzacz „WALKMAN” (1)
 Słuchawki (1)
 Kabel USB (1)
 Dokument Szybkie wprowadzenie (ta instrukcja)
Informacje o systemie operacyjnym i
programie Windows Media Player
Upewnij się, że używasz systemu operacyjnego Windows XP (z pakietem Service Pack 3
lub nowszym), Windows Vista*1 (z pakietem Service Pack 2 lub nowszym), Windows 7*1
(z pakietem Service Pack 1 lub nowszym) lub Windows 8 oraz że na komputerze
zainstalowano program Windows Media Player w wersji 11 lub 12.
Szczegółowe informacje o obsłudze programu Windows Media Player znajdują się w
części poświęconej temu programowi na tej stronie:
http://support.microsoft.com/
* Funkcja [Tryb zgodności] systemu Windows XP nie jest obsługiwana.
1
Informacje na temat instrukcji
Instrukcja szybkiego uruchamiania zawiera wyłącznie podstawowe wskazówki
dotyczące użytkowania oraz sposobu zainstalowania dostarczonego
oprogramowania.
W celu uzyskania szczegółowych informacji i wskazówek dotyczących
użytkowania należy zapoznać się z Przewodnikiem pomocniczym (dokument
HTML) znajdującym się w katalogach dostarczonego oprogramowania po
przeprowadzeniu instalacji.
W przypadku komputera Mac należy upewnić się, że dysponuje on systemem
operacyjnym Mac OS X v10.6 lub nowszym.
Inne systemy operacyjne nie są obsługiwane.
Procedura instalacji dostarczonego
oprogramowania
Instalacja WALKMAN Guide i Media Go (dla Windows)
1 Podłącz urządzenie Walkman do uruchomionego
komputera przy pomocy kabla USB (wchodzi w
skład zestawu).
2 Na ekranie komputera wybierz następujące elementy.
Windows 7 lub starszy: Wybierz [Start] – [Komputer] lub [Mój komputer] –
[WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].
Windows 8: Wybierz [Pulpit] na [Ekranie startowym], aby otworzyć
[Eksplorator plików]. Z listy [Komputer] wybierz [WALKMAN] – [Storage
Media] – [FOR_WINDOWS].
3 Dwukrotnie kliknij [Setup.exe].
Wyświetlony zostaje kreator instalacji.
 Po uruchomieniu pliku [Setup.exe], plik [Setup.exe] znajdujący się
w folderze [FOR_WINDOWS] urządzenia Walkman zostaje
skopiowany do komputera jako kopia zapasowa oraz w komputerze
zostaje zainstalowana instrukcja WALKMAN Guide jak również
aplikacja Media Go.
 Jeśli plik [Setup.exe] nie zostanie uruchomiony skopiuj plik [Setup.
exe] na pulpit i kliknij dwukrotnie.
4 Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi
na ekranie.
Po zakończeniu pracy kreatora instalacji na pulpicie komputera znajdują
się skróty do instrukcji WALKMAN Guide i aplikacji Media Go.
5 Dwukrotne kliknięcie ikony
(WALKMAN Guide) na
pulpicie umożliwia wyszukanie potrzebnych
informacji, na przykład w Przewodniku pomocniczym.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat transferu plików
muzycznych itp. należy zapoznać się z Przewodnikiem pomocniczym,
który stanowi część instrukcji WALKMAN Guide.
Jak obsługiwać odtwarzacz „WALKMAN”
 Wskazówka
Instalacja Przewodnika pomocniczego (dla Mac)
1 Podłącz urządzenie Walkman do uruchomionego
komputera przy pomocy kabla USB (wchodzi w
skład zestawu).
2 Na ekranie komputera wybierz [WALKMAN] na
Przycisk OPTION/PWR/HOLD
Przycisk 5-kierunkowy
Ładowanie akumulatora odtwarzacza Walkman jest realizowane po podłączeniu
odtwarzacza Walkman do komputera.
Po całkowitym naładowaniu baterii odtwarzacza Walkman należy urządzenie
odłączyć od komputera.
W przypadku komputera Mac kliknij ikonę wysuwania urządzenia [WALKMAN]
na pasku bocznym aplikacji Finder, aby odłączyć odtwarzacz Walkman.
Ładowanie...
Uruchomiony zostaje instalator.
Jeśli to konieczne przed usunięciem oprogramowania z odtwarzacza Walkman skopiuj
folder [FOR_MAC] do komputera Mac jako kopię zapasową.
Około 2
godzin
W pełni naładowany
4 Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi
 Wskazówka
Radio FM
Losowo wszystkie
Jak używać menu Home
Zdjęcia
Menu Home jest wyświetlane po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku BACK/
HOME. Menu Home jest punktem, z którego można rozpocząć odtwarzanie
muzyki, wyszukać utwory, zmienić ustawienia itd.
Element menu Home można wybrać, używając przycisku 5-kierunkowego.
Muzyka
Uwaga
Aby uniknąć spadku jakości akumulatora, należy go ładować przynajmniej raz na pół
roku lub raz do roku.
Wyświetl zegar
Filmy wideo
Teraz odtwarzane
Ustawienia
Listy odtwarzania
Aby uzyskać najnowsze informacje
Potwierdź.
Ładowanie
3 Dwukrotnie kliknij [Help_Guide_Installer_for_Mac].
Po zakończeniu pracy instalatora na pulpicie komputera wyświetlany
jest alias (skrót) HelpGuide.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk OPTION/PWR/HOLD.
Przy wstrzymanym odtwarzaniu naciśnij i przytrzymaj przycisk
OPTION/PWR/HOLD. Zostanie wyświetlony komunikat
POWER OFF, odtwarzacz Walkman przejdzie w tryb czuwania,
a jego ekran zostanie wyłączony.
Menu Home
Ładowanie akumulatora
pasku bocznym applikacji Finder, a następnie
otwórz folder [FOR_MAC].
na ekranie.
Włączanie
Wyłączanie
Przycisk BACK/HOME
Zainstalowanie dostarczonego oprogramowania na innym komputerze jest możliwe
nawet jeśli plik [Setup.exe] zostanie usunięty poprzez sformatowanie wbudowanej
pamięci flash odtwarzacza Walkman poprzez wykonanie niżej przedstawionych
czynności. Skopiuj plik [Setup.exe] oraz folder [Install] z folderu [Backup] w
komputerze do odtwarzacza Walkman. Następnie podłącz odtwarzacz Walkman do
innego komputera, na którym chcesz zainstalować oprogramowanie oraz postępuj
zgodnie z wyżej przedstawioną procedurą począwszy od punktu 2.
Folder [Backup] znajduje się w następującym miejscu:
C:\Program Files*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-E380\Backup
1
* w zależności od systemu operacyjnego wyświetlony może zostać folder [Program
Files(x86)].
Włączanie i wyłączanie odtwarzacza „WALKMAN”
Powrót do poprzedniego ekranu.
W przypadku pytań dotyczących produktu lub jakichkolwiek uwag albo potrzeby
uzyskania informacji o urządzeniach, które z nim współpracują, przejdź na poniższe
strony.
Klienci w Stanach Zjednoczonych:
http://www.sony.com/walkmansupport
Klienci w Kanadzie:
http://esupport.sony.com/ca/
Klienci w Europie:
http://support.sony-europe.com/DNA
Klienci w Ameryce Południowej:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Klienci w innych krajach lub regionach:
http://www.sony-asia.com/support
Klienci, którzy kupili swoje urządzenia za granicą:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Części i elementy sterujące
 Przycisk BACK/HOME
 Przycisk 5-kierunkowy*1
Przycisk  (odtwórz/wstrzymaj/potwierdź)
Przyciski /
Naciśnij przycisk /, aby zmienić siłę głosu podczas odtwarzania muzyki lub odbioru radia
FM (poza sytuacjami, w których jest wyświetlany ekran z listą, np. spis piosenek lub menu z
opcjami, albo ekran ze szczegółowymi informacjami).
Przyciski /
Alarm (sygnał dźwiękowy) i ostrzeżenie [Sprawdź poziom głośności] służą do
ochrony uszu po podniesieniu głośności powyżej poziomu [14]. Możesz anulować
alarm i ostrzeżenie, naciskając dowolny przycisk.
Uwaga
Po anulowaniu alarmu i ostrzeżenia jest możliwe zwiększenie głośności powyżej
poziomu [14].
 Po pierwszym ostrzeżeniu alarm i ostrzeżenie będą wyświetlane co 20 godzin
odtwarzania dźwięku z głośnością powyżej [14]. W takiej sytuacji głośność jest
automatycznie zmieniana na wartość początkową.
 Gdy głośność przekracza [14], po wyłączeniu odtwarzacza Walkman i jego ponownym
włączeniu zostanie automatycznie ustawiona głośność [14].
Gdy odtwarzacz Walkman nie działa zgodnie z oczekiwaniami, spróbuj rozwiązać
problem, wykonując następujące czynności.
1 Znajdź opis objawów problemu w rozdziale
„Rozwiązywanie problemów” Przewodnika pomocniczego
(dokument HTML) oraz wykonaj wszystkie proponowane
czynności naprawcze.
Szczegóły dotyczące sposobu podłączania do komputera znajdują się w tabeli po
prawej stronie.
 Gniazdo słuchawek
 Złącze USB
2 Naładuj akumulator odtwarzacza Walkman, podłączając
 Ekran
 Przycisk OPTION/PWR/HOLD
3 Naciśnij przycisk RESET szpilką
Podłącz kabel USB (wchodzi w skład zestawu).
Informacje o głośności (tylko dla krajów i
obszarów realizujących dyrektywy
europejskie)
Rozwiązywanie problemów
Naciśnij, aby wyświetlić menu opcji.
Po naciśnięciu i przytrzymaniu tego przycisku przy wstrzymanym odtwarzaniu
ekran wyłączy się, a odtwarzacz Walkman przejdzie w tryb czuwania.
Po naciśnięciu i przytrzymaniu tego przycisku w innej sytuacji, wszystkie przyciski
zostaną zablokowane (funkcja HOLD). Aby anulować tę funkcję, naciśnij ten
przycisk ponownie i przytrzymaj go.
 Otwór na pasek
 Przycisk RESET
Aby go nacisnąć, użyj szpilki lub innego cienkiego, ostrego przedmiotu.
* Na tym przycisku znajdują się wypukłe kropki. Dzięki nim możesz łatwiej go
obsługiwać.
1
go do komputera.
Część problemów można rozwiązać, ładując akumulator.
lub innym cienkim i ostrym
przedmiotem.
Przycisk RESET
Przed zresetowaniem odtwarzacza
Walkman sprawdź, czy nie jest odtwarzany
żaden utwór, film itd. Jeśli nie, możesz go
bezpiecznie zresetować.
4 Sprawdź informacje o
problemie w pomocy do
odpowiedniego oprogramowania.
5 Znajdź informacje o problemie na stronie z pomocą
techniczną.
Informacje o stronach z pomocą techniczną znajdują się w części „Aby uzyskać
najnowsze informacje”.
6 Jeśli powyższe metody nie doprowadzą do rozwiązania
problemu, skontaktuj się ze sprzedawcą Sony.
Środki ostrożności
Problem
Powód / sposób
Akumulator odtwarzacza  Kabel USB nie jest prawidłowo podłączony do złącza
Walkman nie jest
USB komputera.
ładowany.
Odłącz kabel USB i podłącz go ponownie.
Użyj dołączonego kabla USB.
 Akumulator jest ładowany w temperaturze otoczenia
przekraczającej zakres od 5 °C do 35 °C.
Nie jest możliwe ładowanie akumulatora, gdy jest
wyświetlana ikona
. Spróbuj naładować
akumulator w temperaturze otoczenia nie
przekraczającej zakresu od 5 °C do 35 °C.
 Komputer nie jest włączony.
Włącz komputer.
 Komputer został przełączony w tryb uśpienia lub
hibernacji.
Wyłącz tryb uśpienia lub hibernacji.
 Używasz koncentratora USB.
Odtwarzacz Walkman podłączony przez
koncentrator USB może nie działać prawidłowo.
Podłącz odtwarzacz Walkman bezpośrednio do
komputera przy użyciu kabla USB (wchodzi w skład
zestawu).
 System operacyjny zainstalowany na komputerze nie
jest obsługiwany przez odtwarzacz Walkman.
Aby naładować odtwarzacz Walkman, podłącz go
do komputera z obsługiwanym systemem
operacyjnym.
 Odtwarzacz Walkman nie był używany od ponad
roku.
W pewnych sytuacjach (w zależności od sposobu
używania odtwarzacza Walkman) mogło dojść do
awarii akumulatora. Skontaktuj się z najbliższym
sprzedawcą Sony.
Problem
Powód / sposób
Po podłączeniu
 Pozostała ilość mocy akumulatora jest
niewystarczająca.
odtwarzacza Walkman
do komputera przy
Naładuj akumulator, podłączając odtwarzacz
Walkman do uruchomionego komputera i
użyciu kabla USB
pozostawiając go na przynajmniej 5 minut.
(wchodzącego w skład
 Kabel USB nie jest prawidłowo podłączony do złącza
zestawu) nie jest
USB komputera.
wyświetlany komunikat
Odłącz kabel USB i podłącz go ponownie.
[Połączono USB. Timer i
Użyj dołączonego kabla USB.
Alarm zostaną wyłącz.]
 Używasz koncentratora USB.
lub [Połączono USB
Odtwarzacz Walkman podłączony przez
(MTP)Timer/Alarm
koncentrator USB może nie działać prawidłowo.
zostaną wyłącz.]
Podłącz odtwarzacz Walkman bezpośrednio do
(Komputer nie
komputera przy użyciu kabla USB (wchodzi w skład
rozpoznaje odtwarzacza
zestawu).
Walkman).
 Istnieje problem ze złączem USB w komputerze.
Podłącz odtwarzacz Walkman do innego złącza
USB w komputerze.
 Gdy po raz pierwszy używasz odtwarzacza Walkman
lub gdy akumulator jest rozładowany, wyświetlenie
tego komunikatu może wymagać ok. 5 minut po
podłączeniu odtwarzacza do komputera. Nie oznacza
to awarii.
 Trwa wykonywanie uwierzytelniania
oprogramowania, co może być czasochłonne.
Poczekaj chwilę.
 Instalacja oprogramowania nie powiodła się.
Zainstaluj ponownie oprogramowanie przy użyciu
instalatora. Zaimportowane dane pozostaną
nienaruszone.
 Na komputerze jest używane inne oprogramowanie
niż to, które było używane do przenoszenia
zawartości.
Odłącz kabel USB, poczekaj kilka minut i podłącz
go ponownie. Gdy problem nie zniknie, odłącz
kabel USB, wyłącz i włącz komputer i podłącz
ponownie kabel USB.
 Przy niektórych zainstalowanych i uruchomionych na
komputerze programach komunikat [Połączono USB.
Timer i Alarm zostaną wyłącz.] lub [Połączono USB
(MTP)Timer/Alarm zostaną wyłącz.] może nie być
wyświetlany na odtwarzaczu Walkman.
Uruchom program Windows Media Player lub
Eksplorator Windows.
Problem
Po podłączeniu do
komputera odtwarzacz
Walkman zaczyna
pracować niestabilnie.
Po dwukrotnym
kliknięciu programu
[Setup.exe] w celu
instalacji dołączonego
oprogramowania
program ten nie jest
uruchamiany, lecz
pojawia się okno
Właściwości.
Powód / sposób
 Używasz koncentratora lub kabla przedłużającego
USB.
Podłączenie odtwarzacza Walkman przez
koncentrator lub kabel przedłużający USB może
skutkować nieprawidłową pracą. Podłącz
odtwarzacz Walkman bezpośrednio do komputera
przy użyciu kabla USB (wchodzi w skład zestawu).
 Zainstaluj odtwarzacz Windows Media Player 11 lub
12, a następnie zainstaluj dołączone oprogramowanie.
Szczegóły dotyczące instalacji odtwarzacza Windows
Media Player znajdują się na następującej stronie:
http://support.microsoft.com/
Aby zainicjalizować (sformatować) odtwarzacz
„WALKMAN”
Istnieje możliwość sformatowania wbudowanej pamięci flash odtwarzacza
Walkman. Sformatowanie pamięci oznacza usunięcie wszystkich plików
włącznie z plikami Przewodnika pomocniczego (dokument HTML). Pamiętaj,
aby przed sformatowaniem odtwarzacza sprawdzić jego zawartość i skopiować
potrzebne pliki na dysk komputera lub na inne urządzenie.
1 Naciśnij przycisk BACK/HOME i przytrzymaj go na tyle
długo, aby zostało wyświetlone menu Home.
2 Wybierz opcję
[Ustawienia] – [Ustawienia ogólne] –
[Formatowanie] – [Tak] – [Tak] (w tej kolejności).
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać odpowiednią pozycję, i potwierdź
ją, naciskając przycisk .
Po wykonaniu inicjalizacji zostanie wyświetlony komunikat [Pamięć
sformatowana.].
Uwaga
Nie formatuj wbudowanej pamięci flash przy użyciu programów Eksplorator
Windows ani Mac Finder. Gdy chcesz sformatować wbudowaną pamięć
flash, wykonaj to z odtwarzacza Walkman.
Informacje na temat słuchawek dousznych
Słuchawki douszne szczelnie zamykają uszy. Dlatego należy zdawać sobie sprawę, że
istnieje ryzyko uszkodzenia słuchu lub błon bębenkowych w przypadku wysokiego
ciśnienia dźwięku w słuchawkach dousznych, lub nagłego usunięcia słuchawek dousznych
z uszu. Po zakończeniu korzystania z urządzenia należy słuchawki douszne wyjąć z uszu
delikatnie.
Informacje o licencji i znakach towarowych
Patrz Podręcznik użytkownika (dokument HTML).
Download PDF

advertising