Sony | NWZ-E436F | Sony NWZ-E436F Instrukcja obsługi

Spis treści
Menu
Indeks
Instrukcja obsługi
NWZ-E435F / E436F / E438F
©2008 Sony Corporation
4-109-571-23 (1)
Powoduje przejście do spisu treści
Menu
Korzystanie z przycisków w Instrukcji obsługi
Kliknij przyciski znajdujące się w prawym górnym rogu niniejszej instrukcji,
aby przejść do części „Spis treści”, „Lista menu Home” lub „Indeks”.
Spis treści
Przeglądanie Instrukcji obsługi
Szukany temat można znaleźć na liście tematów w instrukcji.
Indeks
Powoduje przejście do listy menu Home
Szukany temat można znaleźć na liście opcji w menu odtwarzacza.
Powoduje przejście do indeksu
Szukany temat można znaleźć na liście słów kluczowych wymienionych w instrukcji.
 Wskazówki
Do wskazanej strony można przejść, klikając numer strony w spisie treści, na liście menu
Home lub w indeksie.
wskazanej strony można przejść, klikając na danej stronie odsyłacz do strony
Do

(np.  strona 4) na każdej stronie.
Aby wyszukać odpowiednią stronę za pomocą słowa kluczowego, w oknie programu
Adobe Reader należy kliknąć menu „Edycja” i wybrać polecenie „Szukaj” w celu
wyświetlenia ramki nawigacji, a następnie wpisać słowo kluczowe w polu tekstowym
Szukaj i kliknąć przycisk „Szukaj”.
przejściu do innej strony można przejść do poprzedniej lub następnej strony, klikając
Po

odpowiednio przyciski
lub
znajdujące się u dołu ekranu programu Adobe Reader.
może
się
różnić
w
zależności
od wersji programu Adobe Reader.
Obsługa

Ciąg dalszy 
Spis treści
Zmiana układu strony
Sposób wyświetlania stron można wybrać za pomocą przycisków znajdujących
się u dołu ekranu programu Adobe Reader.
Menu
Pojedyncza strona
Strony wyświetlane są pojedynczo.
Podczas przewijania wyświetlana
strona jest zastępowana poprzednią
lub następną.
Ciągłe
Strony są wyświetlane w jednym
ciągu.
Podczas przewijania poprzednie lub
następne strony są przewijane w górę
lub w dół w trybie ciągłym.
Ciągłe — Sąsiadujące
Dwie strony są wyświetlane obok
siebie jako część ciągu stron. Podczas
przewijania poprzednie lub następne
pary stron są przewijane w górę lub w
dół w trybie ciągłym.
Sąsiadujące
Dwie strony są wyświetlane obok
siebie.
Podczas przewijania wyświetlana
para stron jest zastępowana
poprzednią lub następną parą stron.
Indeks
Lista menu Home................................... 6
Dostarczone wyposażenie...................... 8
Części i elementy sterujące.................. 11
Przód................................................................11
Tył.....................................................................13
Korzystanie z przycisku 5-kierunkowego
i ekranu..........................................................15
Wyświetlanie ekranu „Now Playing”...........21
Używanie przycisku OPTION.............. 22
Rozpoczęcie pracy
Przygotowanie odtwarzacza................. 23
Ładowanie odtwarzacza.................................23
Włączanie i wyłączanie odtwarzacza...........25
Pobieranie danych................................ 26
Przesyłanie danych.............................. 27
Ustawianie trybu odtwarzania
(Play Mode). .......................................... 41
Ustawianie jakości dźwięku
(Equalizer). ........................................... 43
Zmiana jakości dźwięku.................................43
Dostosowywanie jakości dźwięku................45
Odtwarzanie filmów wideo
Odtwarzanie filmów wideo.................. 46
Ustawianie orientacji wyświetlania filmu
wideo.................................................. 48
Ustawienia wyświetlania ekranu
wideo.................................................. 50
Ustawianie funkcji zmiany wielkości
obrazu................................................ 51
Usuwanie filmów wideo z folderu Video
Library............................................... 53
Wyświetlanie menu opcji filmów
wideo.................................................. 54
Odtwarzanie muzyki
Wyszukiwanie utworów
(Music Library)....................................... 30
Wyszukiwanie utworów według tytułu
utworu...........................................................30
Wyszukiwanie utworów według albumu.....31
Wyszukiwanie utworów według
wykonawcy....................................................32
Wyszukiwanie utworów według gatunku....33
Wyszukiwanie utworów według roku
wydania.........................................................34
Wyszukiwanie utworów według folderu......35
Odtwarzanie listy odtwarzania............ 36
Odtwarzanie wszystkich utworów w
kolejności losowej.............................. 37
Usuwanie utworów z biblioteki
muzycznej Music Library.................. 38
Wyświetlanie menu opcji
muzycznych....................................... 39
Wyświetlanie zdjęć
Wyświetlanie zdjęcia............................ 55
Ustawianie orientacji wyświetlania
zdjęć................................................... 57
Ustawianie wyświetlania ekranu
zdjęcia................................................ 59
Odtwarzanie pokazu slajdów............... 60
Ustawianie trybu odtwarzania pokazu
slajdów............................................... 61
Ustawianie interwału pokazu
slajdów............................................... 62
Usuwanie zdjęć z biblioteki zdjęć........ 63
Wyświetlanie menu opcji zdjęć............ 64
Ciąg dalszy 
Indeks
Elementy sterujące odtwarzacza
i ekrany.............................................. 14
Ustawianie muzyki
Menu
Informacje na temat dołączonego
oprogramowania............................................9
Spis treści
Spis treści
Słuchanie radia FM.............................. 65
Ręczne dostrajanie stacji radiowych.... 68
Usuwanie zaprogramowanych stacji
radiowych......................................................69
Common Settings
Ograniczanie głośności
(AVLS (Volume Limit))............................. 73
Wyłączanie sygnału akustycznego....... 74
Ustawianie rodzaju wygaszacza
ekranu................................................ 75
Ustawianie jasności ekranu
(Brightness)........................................... 76
Ustawianie aktualnego czasu
(Set Date-Time)...................................... 77
Ustawianie formatu daty...................... 79
Ustawianie formatu czasu.................... 80
Wyświetlanie informacji o odtwarzaczu
(Unit Information). ................................. 81
Przywracanie ustawień fabrycznych
(Reset all Settings)................................... 82
Formatowanie pamięci (Format)............ 83
Wybór języka wyświetlania.................. 85
Co to jest format pliku dźwiękowego?.........88
Co to jest format pliku wideo?......................89
Co to jest format zdjęcia?...............................89
Zapisywanie danych............................. 90
Uaktualnianie oprogramowania
układowego odtwarzacza................... 91
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów................. 92
Komunikaty....................................... 104
Informacje dodatkowe
Środki ostrożności............................. 106
Uwagi o licencjach i znakach
towarowych...................................... 114
Dane techniczne................................. 117
Indeks................................................. 123
Uwaga
W niektórych krajach/regionach, w których został zakupiony odtwarzacz, wybrane
modele mogą nie być dostępne.
Indeks
Ustawianie odbioru sygnału
(Scan Sensitivity)..................................... 70
Zmienianie trybu mono/stereo
(Mono/Auto).......................................... 71
Wyświetlanie menu opcji odbiornika
FM...................................................... 72
Zwiększanie żywotności
akumulatora....................................... 87
Co to jest format i szybkość
transmisji?......................................... 88
Menu
1Przełączanie na radio FM...........................65
2Automatyczne programowanie stacji
radiowych (Auto Preset)..................................66
3Wybieranie stacji radiowych.......................67
Przydatne informacje
Spis treści
Słuchanie radia FM
Menu
Menu Home można wyświetlić, naciskając i przytrzymując przycisk BACK/
HOME znajdujący się na odtwarzaczu. Menu Home jest punktem wyjściowym
dla każdej funkcji, takiej jak odtwarzanie utworów, filmów wideo i zdjęć,
wyszukiwanie utworów, słuchanie radia FM i zmienianie ustawień.
Spis treści
Lista menu Home
Indeks
Shuffle All................................. 37
FM Radio.................................. 65
Clock Display*1.......................... 78
Photo Library.......................... 55
Music Library
All Songs........................................ 30
Album............................................ 31
Artist.............................................. 32
Genre............................................. 33
Release Year.................................. 34
Folder............................................. 35
Video Library........................... 46
Ciąg dalszy 
*1Gdy odtwarzacz uzyskuje dostęp do
pewnych usług online (opcja dostępna
(Clock
tylko w USA), zamiast ikony
Display) pojawia się ikona . Aby
przywrócić wyświetlanie ikony
(Clock Display), należy
sformatować pamięć odtwarzacza
( strona 83).
Playlists.................................... 36
Now Playing............................ 21
Spis treści
Settings
Menu
Indeks
Music Settings
Play Mode................................ 41
Equalizer................................... 43
Video Settings
Zoom Settings.......................... 51
Video Orientation................... 48
Display...................................... 50
Photo Settings
Photo Orientation................... 57
Display...................................... 59
Slide Show Repeat................... 61
Slide Show Interval................. 62
FM Radio Settings
Scan Sensitivity........................ 70
Mono/Auto.............................. 71
Common Settings
Unit Information..................... 81
AVLS (Volume Limit)............. 73
Beep Settings............................ 74
Screensaver.............................. 75
Brightness................................. 76
Set Date-Time.......................... 77
Date Display Format............... 79
Time Display Format.............. 80
Reset all Settings...................... 82
Format...................................... 83
Language Settings........................ 85
Spis treści
Dostarczone wyposażenie
Należy sprawdzić wyposażenie znajdujące się w opakowaniu.
Menu
 Słuchawki (1)
 Kabel USB (1)
Indeks
 Końcówka (1)
Używana podczas podłączania odtwarzacza do opcjonalnej
stacji dokującej itp.
 Płyta CD-ROM*1 *2 (1)
 Windows Media Player 11
 Media Manager for WALKMAN*3
 Content Transfer
 Instrukcja obsługi (plik PDF)
 Quick Start Guide (1)
*1 Nie należy odtwarzać niniejszej płyty CD-ROM w odtwarzaczu płyt audio
CD.
*2 W niektórych krajach/regionach, w których został zakupiony odtwarzacz,
dołączone oprogramowanie może być inne.
*3 Media Manager for WALKMAN nie jest dołączony do opakowań
sprzedawanych w USA. Prosimy pobrać go z niniejszej witryny:
http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite
Informacje o numerze seryjnym
Numer seryjny podany na odtwarzaczu jest niezbędny do zarejestrowania
klienta. Numer jest widoczny z tyłu odtwarzacza.
Ciąg dalszy 
W przypadku komputerów z zainstalowanym programem Windows Media Player 10
mogą wystąpić ograniczenia dotyczące niektórych formatów plików (AAC, pliki wideo
itd.); pliki w takich formatach można przesyłać poprzez przeciąganie i upuszczanie.
Po zainstalowaniu programu Windows Media Player 11 z zawartej w zestawie płyty
CD-ROM można rozwiązać ten problem, a następnie ponownie przesłać pliki poprzez
przeciąganie i upuszczanie. Przed instalacją oprogramowania Windows Media Player
11 na komputerze należy upewnić się, że używane oprogramowanie i usługi są zgodne z
oprogramowaniem Windows Media Player 11.
Media Manager for WALKMAN*1
Program Media Manager for WALKMAN umożliwia przesyłanie muzyki, zdjęć
lub filmów wideo z komputera do odtwarzacza oraz importowanie danych
audio z płyt CD.
Szczegółowe informacje na temat działania oprogramowania można uzyskać w
Pomocy. Pliki audio (AAC) lub filmy wideo można również przesyłać przez
przeciąganie i upuszczanie przy użyciu Eksploratora Windows oraz programu
Media Manager for WALKMAN.
Pliki przenośne: muzyczne (MP3, WMA, AAC*2, WAV), zdjęcia (JPEG), wideo
(MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV*2*3)
*1Jeżeli opakowanie zostało zakupione w USA, prosimy o pobranie programu Media
Manager for WALKMAN z poniższej witryny internetowej:
http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite
*2Pliki DRM nie są obsługiwane.
*3Niektóre pliki WMV nie mogą być odtwarzane po przesłaniu za pomocą programu
Media Manager for WALKMAN. Po ponownym przeniesieniu plików do programu
Windows Media Player 11 będzie można je odtwarzać.
Uwaga
Pliki wideo chronione prawami autorskimi, takie jak filmy DVD lub nagrane programy
telewizji cyfrowej, nie są obsługiwane.
Ciąg dalszy 
Indeks
 Wskazówka
Menu
Windows Media Player 11
Program Windows Media Player umożliwia importowanie danych audio z płyt
CD i przesyłanie ich do odtwarzacza. Należy korzystać z tego programu w
przypadku używania plików audio WMA i plików wideo WMV chronionych
prawami autorskimi.
Przesyłanie plików: muzyka (MP3, WMA), filmy wideo (WMV), zdjęcia (JPEG)
Szczegółowe informacje na temat działania oprogramowania można uzyskać w
Pomocy lub w poniższej witrynie internetowej.
http://www.support.microsoft.com/
Spis treści
Informacje na temat dołączonego oprogramowania
10
Indeks
Pliki ATRAC mogą być przesłane do odtwarzacza po konwersji na format MP3. Aby
dokonać konwersji plików, należy pobrać oprogramowanie MP3 Conversion Tool z
witryny internetowej poświęconej obsłudze klienta ( strona 113).
Menu
 Wskazówka
Spis treści
Content Transfer
Oprogramowanie Content Transfer umożliwia przesyłanie muzyki, filmów
wideo i zdjęć z komputera do odtwarzacza „WALKMAN” za pomocą prostej
operacji „przeciągnij i upuść”. Aby przeciągnąć i upuścić dane do programu
Content Transfer, można intuicyjnie użyć Eksploratora Windows lub usługi
iTunes®. Szczegółowe informacje na temat działania oprogramowania można
uzyskać w Pomocy.
Pliki przenośne: muzyczne (MP3, WMA, AAC*1, WAV), zdjęcia (JPEG), wideo
(MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV*1*2)
*1 Pliki DRM nie są obsługiwane.
*2 Niektóre pliki WMV nie mogą być odtwarzane po przesłaniu za pomocą
programu Content Transfer. Po ponownym przeniesieniu plików do
programu Windows Media Player 11 będzie można je odtwarzać.
11
Spis treści
Części i elementy sterujące
Przód
Menu
Indeks
 Przycisk BACK/HOME*1
Naciśnięcie go powoduje przejście
do góry o jeden poziom na ekranie
listy lub powrót do poprzedniego
menu. Naciśnięcie i przytrzymanie
przycisku BACK/HOME powoduje
wyświetlenie menu Home
( strona 14).
 Przycisk 5-kierunkowy*2
Uruchamia odtwarzanie i umożliwia
nawigację w menu ekranowym
odtwarzacza ( strona 15).
 Gniazdo słuchawek
Służy do podłączenia słuchawek.
Podłącz wtyk tak, aby było słyszalne
kliknięcie zatrzasku. Jeśli słuchawki
nie są prawidłowo podłączone, dźwięk
może być odtwarzany niewłaściwie.
Przycisk VOL +*2/–
Umożliwia ustawienie poziomu
głośności.
 Gniazdo WM‑PORT
To gniazdo służy do podłączenia
dostarczonego kabla USB lub
opcjonalnych urządzeń
peryferyjnych, takich jak
wyposażenie obsługiwane przez
interfejs WM‑PORT.
Wyświetlacz
Wyświetlacz może się różnić w
zależności od funkcji ( strona 14).
Ciąg dalszy 
12
Odtwarzacz zużywa pewną niewielką
ilość energii akumulatora nawet wtedy,
gdy znajduje się w trybie gotowości.
Z tego powodu odtwarzacz może się
wyłączyć całkowicie po krótkim czasie,
jeśli poziom naładowania akumulatora
jest niski.
Ciąg dalszy 
Indeks
Uwaga
Menu
 Przycisk OPTION/PWR OFF*1
Powoduje wyświetlenie menu opcji
( strony 22, 39, 54, 64, 72).
Naciśnięcie i przytrzymanie
przycisku OPTION/PWR OFF
powoduje wyłączenie ekranu i
przejście odtwarzacza w tryb
gotowości. Naciśnięcie dowolnego
przycisku w trybie gotowości
powoduje wyświetlenie np. ekranu
odtwarzania „Now Playing” i
przygotowanie odtwarzacza do
działania. Ponadto pozostawienie
odtwarzacza w trybie gotowości
przez około 4 godz. powoduje jego
automatyczne wyłączenie.
Naciśnięcie dowolnego przycisku w
chwili, gdy odtwarzacz jest
wyłączony, powoduje najpierw
wyświetlenie ekranu uruchamiania, a
następnie ekranu odtwarzania „Now
Playing”.
*1Funkcje oznaczone w odtwarzaczu
są uaktywniane
symbolem
przez naciśnięcie i przytrzymanie
odpowiadających im przycisków.
*2Na przyciskach znajdują się punkty
dotykowe. Ułatwiają one korzystanie z
przycisku.
Spis treści
 Przełącznik HOLD
Za pomocą przełącznika HOLD
można zabezpieczyć odtwarzacz
przed przypadkową aktywacją
podczas przenoszenia. Przesunięcie
przełącznika HOLD w kierunku
pokazanym strzałką  powoduje
zablokowanie wszystkich przycisków
funkcyjnych. Po przesunięciu
przełącznika HOLD w przeciwną
stronę funkcja HOLD zostanie
wyłączona.
13
Spis treści
Tył
Menu
Indeks
 Przycisk RESET
Naciśnięcie przycisku RESET szpilką
lub podobnym przedmiotem
powoduje wyzerowanie odtwarzacza
( strona 92).
14
Menu
Za pomocą przycisku 5-kierunkowego i przycisku BACK/HOME można poruszać się po ekranach,
odtwarzać utwory, filmy wideo i zdjęcia, słuchać radia FM oraz zmieniać ustawienia odtwarzacza.
Menu Home jest wyświetlane po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku BACK/HOME.
Na poniższym schemacie pokazano zmiany zawartości ekranu zachodzące w
wyniku naciśnięcia różnych przycisków funkcyjnych. Na przykład po wybraniu
opcji „Music Library” — „Album” z menu Home ekran odtwarzacza zmieni się
w sposób pokazany poniżej.
Spis treści
Elementy sterujące odtwarzacza i ekrany
Indeks
Menu Home
Wybierz opcję
(Music Library)
i naciśnij przycisk .
Music Library
Naciśnij przycisk
BACK/HOME.
Wybierz opcję „Album”
i naciśnij przycisk .
Naciśnij i przytrzymaj
przycisk BACK/HOME.
Lista albumów
Naciśnij przycisk
BACK/HOME.
Wybierz żądany album i naciśnij
przycisk .
Naciśnij i przytrzymaj
przycisk BACK/HOME.
Lista utworów
Naciśnij przycisk
BACK/HOME.
Wybierz żądany utwór i naciśnij
przycisk .
Rozpocznie się odtwarzanie.
Naciśnij i przytrzymaj
przycisk BACK/HOME.
Ekran Now Playing
Naciśnij przycisk
BACK/HOME.
Naciśnij i przytrzymaj
przycisk BACK/HOME.
Ciąg dalszy 
15
Przycisk 5-kierunkowy uruchamia różne funkcje
na ekranach list, ekranach miniatur i na ekranie
odtwarzania „Now Playing”.
Używanie przycisku 5-kierunkowego na ekranie listy
Menu
*1Na przycisku znajdują się punkty dotykowe.
Ułatwiają one korzystanie z przycisku.
Przycisk  (odtwarzanie/
wstrzymanie/zatwierdzanie)*1
Przyciski /
Przyciski /
Indeks
Muzyka
Indeks
Pierwsze litery tytułu utworu, albumu itp. pojawiają się jako nazwa
wybranego elementu listy.
Lista
Obszar informacji
Wyświetlane są informacje o utworze, ikony itp. ( strona 20).
Przyciski
Opis

Zatwierdza element listy.
/
Przesuwa kursor w górę lub w dół.
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje szybsze
przewijanie w górę lub w dół.
Zmienia ekrany lub podczas wyświetlania ekranu indeksu przesuwa
kursor w lewo lub w prawo w celu wyświetlenia listy elementów.
Jeżeli indeks nie jest wyświetlany, powoduje wyświetlenie
poprzedniego lub następnego ekranu listy.
/
Wideo
Lista
Przyciski
Opis

Zatwierdza element listy.
/
Przesuwa kursor w górę lub w dół.
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje szybsze
przewijanie w górę lub w dół.
Powoduje wyświetlenie poprzedniego lub następnego ekranu listy.
/
Spis treści
Korzystanie z przycisku 5-kierunkowego i ekranu
Ciąg dalszy 
16
Spis treści
Zdjęcia
Lista
Menu
Opis

Zatwierdza element listy.
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje odtworzenie
pokazu slajdów ze wszystkimi zdjęciami znajdującymi się w
wybranym elemencie.
Przesuwa kursor w górę lub w dół.
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje szybsze
przewijanie w górę lub w dół.
Powoduje wyświetlenie poprzedniego lub następnego ekranu listy.
/
/
Ciąg dalszy 
Indeks
Przyciski
17
Muzyka
Nazwa utworu
Spis treści
Używanie przycisku 5-kierunkowego na ekranie odtwarzania „Now Playing”
Menu
Indeks
Nazwa wykonawcy
Tytuł albumu
Gatunek
Rok wydania
Stan odtwarzania
Przyciski
Opis

Rozpoczęcie odtwarzania utworu. Po rozpoczęciu odtwarzania na
wyświetlaczu pojawi się symbol , a po ponownym naciśnięciu
przycisku  zostanie wyświetlony symbol  i odtwarzanie
zostanie wstrzymane.*1 Funkcja wstrzymania i wznowienia
odtwarzania działa tylko na ekranie odtwarzania „Now Playing”.
/
Naciśnięcie przycisku / powoduje wyświetlenie kursora i
przewijanie wyświetlonych elementów.
/
Jednokrotne lub wielokrotne naciśnięcie przycisku powoduje
odtwarzanie od początku bieżącego, poprzedniego lub następnego
utworu. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje szybkie
przewijanie odtwarzanego utworu do tyłu lub do przodu.
*1Jeżeli po wstrzymaniu odtwarzania utworu przez 3 minuty nie będą wykonywane żadne
operacje, ekran zostanie wyłączony i odtwarzacz przejdzie w tryb gotowości.
Ciąg dalszy 
18
Spis treści
Wideo
Menu
Stan odtwarzania
Przyciski
Opis

Rozpoczęcie odtwarzania filmu wideo. Po rozpoczęciu odtwarzania
na wyświetlaczu pojawia się symbol , a po ponownym
naciśnięciu przycisku  zostaje wyświetlony symbol  i
odtwarzanie zostaje wstrzymane.*1 Odtwarzanie i wstrzymywanie
filmów wideo jest dostępne tylko na ekranie odtwarzania „Now
Playing” filmu wideo.

Naciśnij przycisk , aby przejść do początku aktualnie
odtwarzanego filmu wideo.
/
Naciśnij i przytrzymaj przycisk /, aby szybko przewijać do
przodu lub wstecz odtwarzany film wideo.
Podczas wstrzymania odtwarzania można przesuwać scenę do
przodu lub do tyłu, naciskając przycisk /.
*1Jeżeli podczas wstrzymanego odtwarzania filmu wideo przez 3 minuty nie są
wykonywane żadne operacje, ekran jest wyłączany i odtwarzacz przechodzi w tryb
gotowości.
Ciąg dalszy 
Indeks
Po zmianie orientacji wyświetlania na poziomą zmieni się również orientacja
przycisków /// i ich funkcje.
19
Spis treści
Zdjęcia
Menu
Stan odtwarzania
Przyciski
Opis

Na ekranie zostanie wyświetlony symbol  i rozpocznie się pokaz
slajdów. Ponowne naciśnięcie przycisku  spowoduje
wyświetlenie symbolu  i wstrzymanie odtwarzania.*1
/
Powoduje wyświetlenie poprzedniego lub następnego zdjęcia.
*1Podczas odtwarzania utworów przy wstrzymanym pokazie slajdów ekran stanie się
ciemny, jeżeli przez ponad 30 sekund nie będą wykonywane żadne operacje
( strona 75). Jeżeli odtwarzanie utworu i towarzyszący mu pokaz slajdów zostaną
wstrzymane i przez 3 minuty nie będą wykonywane żadne operacje, ekran zostanie
wyłączony i odtwarzacz przejdzie w tryb gotowości.
FM
Przyciski
Opis

Służy do uruchamiania lub wstrzymywania*1 radia FM. Po
naciśnięciu i przytrzymaniu wybranej częstotliwości powoduje
zaprogramowanie ustawień.
/
Służy do wybierania częstotliwości. Po naciśnięciu i przytrzymaniu
powoduje wybranie następnej odbieranej stacji radiowej.
/
Służy do wybierania ustawienia.
*1Jeżeli po wstrzymaniu odtwarzania radia FM przez 3 minuty nie będą wykonywane
żadne operacje, ekran zostanie wyłączony i odtwarzacz przejdzie w tryb gotowości.
Ciąg dalszy 
Indeks
Po zmianie orientacji wyświetlania na poziomą zmieni się również orientacja
przycisków /// i ich funkcje.
20
Przedstawione w poniższej tabeli ikony są wyświetlane w obszarze informacji.
Wyświetlane ikony zależą od stanu odtwarzania, ustawień oraz ekranów.
Szczegółowe informacje na temat ikon można znaleźć na odnośnych stronach.
, , , ,
, ,
Ikony stanu odtwarzania
 Odtwarzanie, Wstrzymanie, Szybkie przewijanie do przodu/do
tyłu, Przejście do początku następnego, bieżącego lub poprzedniego
utworu
 Szybkie lub wolne przewinięcie do przodu/do tyłu ( strona 47)
,
,
,
,
,
,
itp.
Ikony tytułu utworu, nazwy wykonawcy, tytułu filmu wideo lub
zdjęcia
Ikona odbiornika FM
,
itp.
itp.
,
Ikony trybu odtwarzania
 Ustawiony tryb odtwarzania to „Repeat” lub „Shuffle”
( strona 42). Dla opcji „Slide Show Repeat” wybrano ustawienie
„On” ( strona 61)
Ikony ustawienia efektu dźwiękowego ( strona 44)
Ikony ustawienia trybu wideo
Dla opcji „Zoom Settings” wybrano ustawienie „Auto” lub „Full”
( strona 51)
Ikona stanu naładowania akumulatora ( strona 23)
Ciąg dalszy 
Indeks
Opis
Menu
Ikony
Spis treści
Informacje o obszarze informacji
21
Ekran „Now Playing” można szybko wyświetlić z różnych ekranów.
Now Playing
Menu
Przycisk
BACK/HOME
Spis treści
Wyświetlanie ekranu „Now Playing”
Przycisk 5-kierunkowy
Indeks
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Now Playing), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostaną wyświetlone szczegółowe informacje o aktualnie odtwarzanym
pliku.
 Wskazówki
Ekran odtwarzania „Now Playing” można wyświetlić, naciskając przycisk OPTION/
PWR OFF w celu wybrania opcji „Now Playing”.
w czasie odtwarzania filmów wideo lub zdjęć wyświetlić ekran odtwarzania
Aby

utworów, z menu opcji należy wybrać polecenie „Go to the song playback screen”.
22
 Naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF.
Zostanie wyświetlone menu opcji.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać element, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran wybranego ustawienia lub zostanie wykonane
wybrane polecenie. Elementy menu opcji mogą być różne, w zależności od
ekranu, na którym został naciśnięty przycisk OPTION/PWR OFF.
Szczegółowe informacje można znaleźć na kolejnych stronach.
„Wyświetlanie menu opcji muzycznych” ( strona 39)
„Wyświetlanie menu opcji filmów wideo” ( strona 54)
„Wyświetlanie menu opcji zdjęć” ( strona 64)
„Wyświetlanie menu opcji odbiornika FM” ( strona 72)
Indeks
Przycisk OPTION/PWR OFF
Przycisk 5-kierunkowy
Menu
Po naciśnięciu przycisku OPTION/PWR OFF można zmieniać ustawienia
poszczególnych funkcji. Przycisk OPTION/PWR OFF umożliwia
natychmiastowe wyświetlanie ekranu ustawień bez konieczności wybierania
ustawień z podmenu
(Settings) menu Home.
Spis treści
Używanie przycisku OPTION
23
Rozpoczęcie pracy
Spis treści
Przygotowanie odtwarzacza
Ładowanie odtwarzacza
Ładowanie odtwarzacza
Ikona akumulatora na wyświetlaczu zmienia się w sposób przedstawiony
poniżej. Informacje na temat czasu pracy akumulatora podano  na stronie
121.
W miarę rozładowywania akumulatora zmniejsza się pasek na ikonie. Jeśli
wyświetlona zostanie informacja „LOW BATTERY. Please Charge.”,
odtwarzacza nie można używać. W takim przypadku należy naładować
akumulator, podłączając odtwarzacz do komputera.
Ciąg dalszy 
Indeks
Gdy wskaźnik poziomu naładowania akumulatora zostanie wyświetlony jako
, ładowanie jest zakończone (czas ładowania wynosi ok. 4 godziny).
Przed pierwszym użyciem odtwarzacza lub po długotrwałej przerwie w jego
użytkowaniu należy całkowicie go naładować (do momentu, aż wskaźnik
).
poziomu naładowania akumulatora zostanie wyświetlony jako
Menu
Akumulator odtwarzacza jest ładowany, gdy odtwarzacz jest podłączony do
uruchomionego komputera.
W celu podłączenia odtwarzacza do komputera
należy używać dostarczonego kabla USB. Wkładając
złącze kabla USB do gniazda w odtwarzaczu, należy
był skierowany do góry.
zwrócić uwagę, aby znak
24
Rozpoczęcie pracy
Indeks
Ciąg dalszy 
Menu
Akumulator należy ładować w temperaturze otoczenia z zakresu od 5°C do 35°C.
Akumulator może być ładowany około 500 razy, zanim zostanie zużyty. Liczba ta może
się zmieniać w zależności od warunków otoczenia, w których używany jest odtwarzacz.
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora wyświetla jedynie stan przybliżony.
Na przykład jeden czarny pasek na wskaźniku nie zawsze oznacza, że akumulator jest
naładowany w jednej czwartej.
Gdy odtwarzacz uzyskuje dostęp do komputera, na jego wyświetlaczu widoczny jest
komunikat „Do not disconnect.”. Nie należy wówczas odłączać dostarczonego kabla USB,
ponieważ przesyłane dane mogą ulec uszkodzeniu.
W czasie gdy odtwarzacz jest podłączony do komputera, wszystkie przyciski sterujące są
wyłączone.
Niektóre urządzenia USB podłączone do komputera mogą zakłócać prawidłowe
działanie odtwarzacza.
Nie gwarantujemy ponownego naładowania akumulatora przy użyciu samodzielnie
zmontowanych lub zmodyfikowanych komputerów.
Po przełączeniu komputera w tryb oszczędzania energii, np. tryb wstrzymania lub
hibernacji, akumulator odtwarzacza podłączonego za pomocą kabla USB nie jest
ładowany. Odtwarzacz pobiera wówczas energię z akumulatora, rozładowując go.
Nie należy na dłuższy czas podłączać odtwarzacza do komputera przenośnego, który
nie jest podłączony do zasilania sieciowego, ponieważ może to doprowadzić do
rozładowania akumulatora komputera.
Gdy odtwarzacz jest podłączony do komputera, nie należy włączać, ponownie
uruchamiać, przełączać z trybu wstrzymania ani wyłączać komputera. Czynności te
mogą spowodować nieprawidłowe działanie odtwarzacza. Przed wykonaniem tych
czynności należy odłączyć odtwarzacz od komputera.
Jeśli odtwarzacz nie będzie używany przez ponad pół roku, akumulator należy
naładować co 6–12 miesięcy, aby zapewnić jego konserwację.
Spis treści
Uwagi
25
Rozpoczęcie pracy
Spis treści
Włączanie i wyłączanie odtwarzacza
Wyłączanie odtwarzacza
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku OPTION/PWR OFF ( strona 12)
powoduje przełączenie odtwarzacza w tryb gotowości i wyłączenie ekranu w
celu oszczędzania energii akumulatora. Naciśnięcie dowolnego przycisku w
trybie gotowości, na ekranie powoduje wyświetlenie ekranu „Now Playing” itp.
oraz uzyskanie przez odtwarzacz gotowości do działania.
Ponadto pozostawienie odtwarzacza w trybie gotowości przez około 4 godz.
powoduje jego automatyczne wyłączenie. Naciśnięcie dowolnego przycisku w
chwili, gdy odtwarzacz jest wyłączony, powoduje najpierw wyświetlenie ekranu
uruchamiania, a następnie ekranu odtwarzania „Now Playing”.
Indeks
Włączanie odtwarzacza
Naciśnij dowolny przycisk, aby włączyć odtwarzacz.
Menu
Przycisk
OPTION/PWR OFF
26
Rozpoczęcie pracy
Menu
W celu korzystania z muzyki, zdjęć i filmów w odtwarzaczu należy
przygotować dane na komputerze. Dane można importować do komputera za
pomocą odpowiedniego oprogramowania.
Szczegółowe informacje na temat obsługiwanych formatów można znaleźć w
części „Obsługiwany format plików” ( strona 117).
Spis treści
Pobieranie danych
Indeks
27
Rozpoczęcie pracy
W przypadku komputerów z zainstalowanym programem Windows Media Player 10
mogą wystąpić ograniczenia dotyczące niektórych formatów plików (AAC, pliki wideo
itd.); pliki w takich formatach można przesyłać poprzez przeciąganie i upuszczanie.
Po dokonaniu instalacji oprogramowania Windows Media Player 11 (szczegółowe
informacje znajdują się w części „Instalacja Instrukcji obsługi oraz oprogramowania”
skróconej instrukcji obsługi „Quick Start Guide”) ze znajdującej się w zestawie płyty
CD-ROM problem ten ulega rozwiązaniu i można ponownie przesyłać dane poprzez
przeciąganie i upuszczanie. Przed zainstalowaniem na komputerze oprogramowania
Windows Media Player 11 należy upewnić się, że używane aplikacje i usługi są z nim
zgodne.
Hierarchia danych może się różnić w zależności od środowiska komputera.
Niektóre pliki WMV można odtwarzać tylko przesyłając je przez program Windows
Media Player 11.
Uwagi
Gdy na ekranie odtwarzacza jest wyświetlany komunikat „Do not
disconnect.”, nie należy odłączać znajdującego się w zestawie kabla USB,
ponieważ przesyłane dane mogą ulec uszkodzeniu.
 Gdy odtwarzacz jest podłączony do komputera, nie należy włączać, ponownie
uruchamiać, przełączać z trybu wstrzymania ani wyłączać komputera.
Czynności te mogą spowodować nieprawidłowe działanie odtwarzacza. Przed
wykonaniem tych czynności należy odłączyć odtwarzacz od komputera.
 Nie można usuwać folderów „MUSIC”, „VIDEO”, „PICTURE”, „PICTURES” i
„MP_ROOT” ani zmieniać ich nazw.
 Podłącz odtwarzacz do komputera za pomocą dostarczonego kabla
USB.
Włóż złącze kabla USB do gniazda w odtwarzaczu w taki sposób, aby znak
był skierowany do góry.
 Wybierz odtwarzacz w Eksploratorze Windows, a następnie
przeciągnij i upuść pliki.
Odtwarzacz występuje w Eksploratorze Windows pod nazwą [WALKMAN].
Ciąg dalszy 
Indeks
 Wskazówki
Menu
Można przesyłać dane bezpośrednio poprzez przeciąganie i upuszczanie za
pomocą Eksploratora Windows na komputerze.
Hierarchia danych odtwarzalnych kieruje się pewnymi zasadami. Aby
prawidłowo przesyłać dane, należy przestrzegać poniższych instrukcji.
Aby uzyskać informacje na temat dostarczonego oprogramowania do
przesyłania danych, patrz  strona 9.
Spis treści
Przesyłanie danych
28
Rozpoczęcie pracy
Można ustawić pliki JPEG jako miniatury plików wideo poprzez
umieszczenie plików JPEG w odpowiednich folderach wideo.
Podczas wyświetlania listy wideo można oglądać miniatury (małe
obrazki do wyświetlania w menu) do plików wideo w odtwarzaczu.
Aby wyświetlić miniaturę do pliku wideo, należy utworzyć plik JPEG (w poziomie
160 × w pionie 120 punktów, rozszerzenie: .thm/.jpg) i nadać mu tę samą nazwę co
odpowiedniemu plikowi wideo, a następnie zapisać go w folderze pliku wideo. Jeśli dwa
pliki mają tę samą nazwę (np. abc.thm i abc.jpg), jako miniatura jest wyświetlany plik z
rozszerzeniem .thm.
Ciąg dalszy 
Indeks
 Wskazówka
Menu
Dla filmów wideo
(W Eksploratorze Windows)
Przeciągnij i upuść pliki lub foldery do folderu „VIDEO” lub jednego z jego
podfolderów.
Nie ma ograniczenia głębokości struktury folderów, ale nie można
zagwarantować dostępu do plików i folderów znajdujących się poniżej ósmego
poziomu.
(W odtwarzaczu)
Pliki wideo są wyświetlane w kolejności, w której zostały
przesłane przez przeciąganie i upuszczanie. (Najnowsze dane
znajdują się na górze.)
Spis treści
Dla utworów
(W Eksploratorze Windows)
Przeciągnij i upuść pliki lub foldery do folderu „MUSIC” lub jednego z jego
podfolderów.
Nie ma ograniczenia głębokości struktury folderów, ale nie można
zagwarantować dostępu do plików i folderów znajdujących się poniżej ósmego
poziomu.
(W odtwarzaczu)
Najpierw wyświetlane są foldery, w kolejności alfabetycznej
nazw folderów, a następnie pliki, w kolejności alfabetycznej
nazw plików. W tym wypadku wielkie i małe litery nie są
rozróżniane.
29
Rozpoczęcie pracy
Indeks
Wszystkie pliki z rozszerzeniem .jpg, w tym pliki miniatur filmów
wideo, są rozpoznawane jako zdjęcia. Wyświetlane są wszystkie
foldery zawierające pliki .jpg.
Menu
Uwaga
Spis treści
Dla zdjęć
(W Eksploratorze Windows)
Przeciągnij i upuść pliki lub foldery do folderu „PICTURE” lub jednego z jego
podfolderów.
Nie ma ograniczenia głębokości struktury folderów, ale nie można
zagwarantować dostępu do plików i folderów znajdujących się poniżej ósmego
poziomu.
(W odtwarzaczu)
Tylko foldery zawierające zdjęcia są wyświetlane w kolejności
alfabetycznej.
30
Odtwarzanie muzyki
Utwory można wyszukiwać według tytułów utworów, albumów, wykonawcy i
gatunku itp.
Przycisk
BACK/HOME
Uwaga
Jeśli w odtwarzaczu zapisano wiele plików lub folderów, uruchomienie odtwarzacza lub
wyświetlenie listy plików/folderów może zająć trochę czasu.
Wyszukiwanie utworów według tytułu utworu
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Music Library), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran „Music Library”.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „All Songs”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista utworów.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać utwór, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu; odtwarzanie utworów
będzie kontynuowane w kolejności.
Ciąg dalszy 
Indeks
Przycisk 5-kierunkowy
Menu
Music Library
Spis treści
Wyszukiwanie utworów (Music Library)
31
Odtwarzanie muzyki
Spis treści
Wyszukiwanie utworów według albumu
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
(Music Library), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran „Music Library”.
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista albumów.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać album, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista utworów z wybranego albumu.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać utwór, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu; odtwarzanie utworów
będzie kontynuowane w kolejności.
Ciąg dalszy 
Indeks
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Album”, a następnie
Menu
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
32
Odtwarzanie muzyki
Spis treści
Wyszukiwanie utworów według wykonawcy
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
(Music Library), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran „Music Library”.
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista wykonawców.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać wykonawcę, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista albumów wybranego wykonawcy.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać album, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista utworów z wybranego albumu.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać utwór, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu; odtwarzanie utworów
będzie kontynuowane w kolejności.
 Wskazówka
Wszystkie utwory danego wykonawcy można wyświetlić, wybierając na liście pozycję
„All [nazwa wykonawcy]” i naciskając przycisk  w punkcie .
Ciąg dalszy 
Indeks
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Artist”, a następnie
Menu
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
33
Odtwarzanie muzyki
Spis treści
Wyszukiwanie utworów według gatunku
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
(Music Library), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran „Music Library”.
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista gatunków muzyki.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać gatunek muzyki, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista wykonawców z wybranego gatunku muzyki.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać wykonawcę, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista albumów wybranego wykonawcy.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać album, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista utworów z wybranego albumu.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać utwór, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu; odtwarzanie utworów
będzie kontynuowane w kolejności.
 Wskazówka
Wszystkie utwory z danego gatunku można wyświetlić, wybierając na liście pozycję „All
[nazwa gatunku]” i naciskając przycisk  w punkcie . Ponadto wszystkie utwory
wybranego wykonawcy można wyświetlić, wybierając na liście pozycję „All [nazwa
wykonawcy]” i naciskając przycisk  w punkcie .
Ciąg dalszy 
Indeks
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Genre”, a następnie
Menu
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
34
Odtwarzanie muzyki
Spis treści
Wyszukiwanie utworów według roku wydania
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
(Music Library), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran „Music Library”.
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista lat wydania.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać rok, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista wykonawców dla wybranego roku wydania.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać wykonawcę, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista utworów danego artysty wybranego dla
określonego roku wydania.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać utwór, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu; odtwarzanie utworów
będzie kontynuowane w kolejności.
 Wskazówka
Wszystkie utwory z danego roku można wyświetlić, wybierając na liście pozycję „All
[rok]” i naciskając przycisk  w punkcie .
Ciąg dalszy 
Indeks
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Release Year”, a
Menu
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
35
Odtwarzanie muzyki
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
Spis treści
Wyszukiwanie utworów według folderu
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
Menu
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Folder”, a następnie
Indeks
(Music Library), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran „Music Library”.
naciśnij przycisk  , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista zawartości folderu lub utwór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać folder lub utwór, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Po wybraniu folderu zostanie wyświetlona lista utworów lub folderów. Po
wybraniu utworu zostanie wyświetlony ekran odtwarzania i rozpocznie się
odtwarzanie. W razie potrzeby należy powtórzyć krok , aż zostanie
wyświetlony żądany utwór.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu; odtwarzanie utworów
będzie kontynuowane w kolejności.
36
Odtwarzanie muzyki
Playlists
Przycisk 5-kierunkowy
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję (Playlists), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista list odtwarzania.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać listę odtwarzania, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista utworów.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać utwór, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu; odtwarzanie utworów
będzie kontynuowane w kolejności.
Indeks
Przycisk
BACK/HOME
Menu
Istnieje możliwość odtwarzania list utworów (list odtwarzania). Listy
odtwarzania można również tworzyć za pomocą dostarczonego programu
Windows Media Player 11 lub innego oprogramowania umożliwiającego
przesyłanie danych. Jednak zależnie od oprogramowania niektóre listy
odtwarzania nie są przez odtwarzacz rozpoznawane. Szczegółowe informacje
na temat działania oprogramowania można uzyskać w Pomocy lub u jego
producenta.
Spis treści
Odtwarzanie listy odtwarzania
37
Odtwarzanie muzyki
Shuffle All
Przycisk 5-kierunkowy
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Shuffle All), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Wszystkie utwory zostaną przetasowane i rozpocznie się odtwarzanie.
 Wskazówki
Jeśli zostanie rozpoczęte odtwarzanie w kolejności losowej w trybie „Shuffle All”, tryb
odtwarzania zmieni się na „Shuffle” lub „Shuffle&Repeat” ( strona 42). Nawet w
przypadku anulowania trybu „Shuffle All” ustawienie „Shuffle” lub „Shuffle&Repeat”
dla trybu odtwarzania zostanie zapamiętane.
Odtwarzanie „Shuffle All” zostanie automatycznie anulowane przez dowolną z
poniższych operacji:
Rozpoczęcie odtwarzania utworu przez wybranie go z biblioteki muzycznej „Music
Library” itp.
Zmiana trybu odtwarzania.
Indeks
Przycisk
BACK/HOME
Menu
Wszystkie utwory zapisane w odtwarzaczu zostaną odtworzone w kolejności
losowej.
Spis treści
Odtwarzanie wszystkich utworów w kolejności
losowej
38
Odtwarzanie muzyki
Usuwanie utworów z biblioteki muzycznej Music
Library
Spis treści
W celu usunięcia utworów z biblioteki muzycznej „Music Library” należy użyć
tego samego oprogramowania, przy którego użyciu zostały one przesłane, lub
Eksploratora Windows.
Szczegółowe informacje na temat używania oprogramowania można znaleźć w
Pomocy.
Menu
Indeks
39
Odtwarzanie muzyki
Indeks
Opcje wyświetlane na ekranie listy
Opcje
Opis/strona odniesienia
Now Playing
Powoduje wyświetlenie ekranu odtwarzania
„Now Playing”.
Wyświetla szczegółowe informacje na temat
utworu, takie jak czas odtwarzania, format
audio, szybkość transmisji oraz nazwa pliku.
Detailed Information
Menu
Menu opcji muzycznych można wyświetlić, naciskając przycisk OPTION/PWR
OFF na ekranie listy, takim jak lista utworów, lub na ekranie odtwarzania
muzyki „Now Playing”. W menu opcji muzycznych dostępne są różne
ustawienia.
Opcje wyświetlane w menu opcji mogą się różnić w zależności od ekranu, z
poziomu którego zostało wyświetlone menu opcji.
Spis treści
Wyświetlanie menu opcji muzycznych
Ciąg dalszy 
40
Odtwarzanie muzyki
Opis/strona odniesienia
Play Mode
Ustawia tryb odtwarzania ( strona 41).
Equalizer
Dostosowuje jakość dźwięku ( strona 43).
Wyświetla okładkę.
Cover Art*1
Detailed Information*2
Clock Display
*1 Ekran „Cover Art”
Wyświetla aktualną godzinę ( strona 78).
Po wyświetleniu ekranu okładki można przenosić utwory, naciskając przycisk /.
Jeśli utwory nie zawierają informacji o okładce, wyświetlany jest domyślny obraz
odtwarzacza.
pojawia się tylko wtedy, gdy plik zawiera informacje o okładce. Okładkę
Okładka

można ustawić, korzystając z dostarczonego programu Windows Media Player 11 lub
oprogramowania umożliwiającego przesyłanie danych. Szczegółowe informacje na
temat działania oprogramowania można uzyskać w Pomocy lub u jego producenta. W
przypadku niektórych formatów plików okładki mogą nie być wyświetlane.
*2 Ekran „Detailed Information”
Po wyświetleniu tego ekranu przy użyciu ekranu „Now Playing” można przenosić utwory, naciskając przycisk /.
Czas odtwarzania
Format pliku
Szybkość transmisji
Pliki chronione prawami autorskimi
Podczas odtwarzania utworów ze zmienną szybkością transmisji wyświetlany jest symbol „VBR”. Wyświetlany czas
odtwarzania i pasek postępu są przybliżone.
Nazwa pliku
Indeks
Add to Wishlist/Remove from
Wishlist
Wyświetla szczegółowe informacje na temat
utworu, takie jak czas odtwarzania, format
audio, szybkość transmisji oraz nazwa pliku.
Opcja ta umożliwia dodanie utworu do listy
życzeń w celu zakupienia go przy użyciu
odpowiedniego oprogramowania./ Opcja ta
umożliwia usunięcie utworu z listy życzeń.
Menu
Opcje
Spis treści
Opcje wyświetlane na ekranie odtwarzania „Now Playing”
41
Ustawianie muzyki
Odtwarzacz został wyposażony w różne tryby odtwarzania, w tym odtwarzanie
w kolejności losowej i powtarzanie wybranych utworów.
Spis treści
Ustawianie trybu odtwarzania (Play Mode)
Menu
Przycisk
BACK/HOME
Przycisk 5-kierunkowy
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Music Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji ustawień muzyki „Music Settings”.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Play Mode”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista trybów odtwarzania.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać tryb odtwarzania
( strona 42), a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić
wybór.
Zostanie ponownie wyświetlona lista opcji ustawień muzyki „Music
Settings”.
 Wskazówka
Tryb odtwarzania można także wybrać na ekranie odtwarzania „Now Playing”. Naciśnij
przycisk OPTION/PWR OFF i z menu opcji wybierz opcję „Play Mode”.
Ciąg dalszy 
Indeks
Settings
42
Ustawianie muzyki
Normal/brak
ikony
Utwory w zakresie odtwarzania są odtwarzane w kolejności na
liście utworów.
Repeat/
Utwory w zakresie odtwarzania są odtwarzane w kolejności na
liście utworów, a następnie odtwarzanie jest powtarzane.
Shuffle/
Utwory w zakresie odtwarzania są odtwarzane w kolejności
losowej.
Shuffle&Repeat/ Utwory w zakresie odtwarzania są odtwarzane w kolejności
losowej, a następnie odtwarzanie jest powtarzane.
Repeat 1 Song/
Bieżący utwór lub utwór wybrany z listy utworów jest
odtwarzany wielokrotnie.
Uwaga
Jeśli zostanie rozpoczęte odtwarzanie w kolejności losowej w trybie „Shuffle All”, tryb
odtwarzania zmieni się na „Shuffle” lub „Shuffle&Repeat”.
Indeks
Opis
Menu
Typ trybu
odtwarzania/ikona
Spis treści
Lista trybów odtwarzania
Odtwarzacz umożliwia odtwarzanie utworów tylko z list, z których rozpoczyna
się odtwarzanie (lista albumów, lista wykonawców itp.).
43
Ustawianie muzyki
Istnieje możliwość ustawienia jakości dźwięku w zależności od gatunku muzyki
itp.
Spis treści
Ustawianie jakości dźwięku (Equalizer)
Menu
Przycisk
BACK/HOME
Przycisk 5-kierunkowy
Zmiana jakości dźwięku
Możliwe jest dostosowanie jakości dźwięku odtwarzacza.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Music Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji ustawień muzyki „Music Settings”.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Equalizer”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista ustawień korektora.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać odpowiednie ustawienie, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Wybrane ustawienie dźwięku zostanie zastosowane i ponownie
wyświetlona zostanie lista opcji ustawień muzyki „Music Settings”.
Szczegółowe informacje o każdej opcji korektora można znaleźć na
 stronie 44.
Ciąg dalszy 
Indeks
Settings
44
Ustawianie muzyki
Spis treści
Aby wrócić do normalnej jakości dźwięku
Wybierz opcję „None” w punkcie , a następnie naciśnij przycisk , aby
potwierdzić wybór.
 Wskazówka
Menu
Jakość dźwięku można także ustawić na ekranie odtwarzania „Now Playing”. Naciśnij
przycisk OPTION/PWR OFF i wybierz z menu opcję „Equalizer”.
Uwagi
Lista ustawień korektora
Ustawienia dźwięku są wyświetlane na ekranie w postaci liter w nawiasach.
Ustawienie/ikona
Opis
None
Ustawienie jakości dźwięku nie jest aktywne
(ustawienie domyślne).
Uwydatnia wysokie i niskie zakresy częstotliwości w celu
uzyskania mocnego dźwięku.
Akcentuje średni zakres częstotliwości, zapewniając
wyśmienite brzmienie partii wokalnych.
Uwypukla wysokie i niskie zakresy częstotliwości w celu
uzyskania dźwięku pełnego energii.
Uwypukla wysokie i niskie zakresy częstotliwości, by
ciche dźwięki były lepiej słyszalne.
Dostosowywane przez użytkownika ustawienia dźwięku
umożliwiające niezależną regulację każdego zakresu
częstotliwości. Aby uzyskać szczegółowe informacje,
patrz  strona 45.
Heavy (
)
Pop (
)
Jazz (
)
Unique (
Custom 1 (
Custom 2 (
)
)
)
Ciąg dalszy 
Indeks
Jeśli przy osobistych ustawieniach zapisanych jako „Custom 1” i „Custom 2” poziom
głośności jest inny niż w przypadku pozostałych ustawień, można wyregulować go
ręcznie w celu wyrównania.
„Equalizer” nie jest stosowane podczas odtwarzania filmu wideo ani
Ustawienie

słuchania radia FM.
45
Ustawianie muzyki
Możliwe jest wstępne ustawienie wartości 5-zakresowego korektora jako opcji
„Custom 1” lub „Custom 2”.
wyświetlone menu Home.
Menu
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
Spis treści
Dostosowywanie jakości dźwięku
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Music Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji ustawień muzyki „Music Settings”.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Equalizer”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista ustawień korektora.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Edit” wyświetloną
pod opcją „Custom 1” lub „Custom 2” w celu zmiany wartości, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran ustawień.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać kursor dla ustawienia zakresu
częstotliwości, a następnie naciśnij przycisk /, aby wyregulować
poziom ustawienia.
Dla każdego z 5 zakresów częstotliwości można ustawić dowolny z 7
poziomów głośności.
 Naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie ponownie wyświetlona lista ustawień korektora.
Po wyregulowaniu ustawienia naciśnij przycisk , aby potwierdzić
wybór. Jeśli przed potwierdzeniem zostanie naciśnięty przycisk BACK/
HOME, ustawienie zostanie anulowane.
Uwaga
Ustawienia „Custom 1” i „Custom 2” nie są stosowane podczas odtwarzania filmu wideo
ani słuchania radia FM.
Indeks
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
46
Odtwarzanie filmów wideo
Spis treści
Odtwarzanie filmów wideo
Można odtwarzać pliki wideo zamieszczone w „Video Library”.
Przycisk
BACK/HOME
Menu
Video Library
Przycisk 5-kierunkowy
Indeks
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Video Library), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista filmów wideo.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać film wideo do odtwarzania,
a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Rozpocznie się odtwarzanie.
 Wskazówki
Gdy dla opcji „Display” jest wybrane ustawienie „On” ( strona 50), podczas
odtwarzania filmu wideo są wyświetlane szczegółowe informacje, takie jak tytuł filmu,
jego ikona odtwarzania, czas, jaki upłynął od początku odtwarzania, itp. Informacje te
nie są wyświetlane w przypadku ustawienia dla tej opcji wartości „Off ”.
Istnieje
możliwość odtworzenia ostatnio odtwarzanego filmu wideo. W tym celu należy

nacisnąć przycisk OPTION/PWR OFF na ekranie listy filmów wideo, a następnie
wybrać z menu opcję „Most Recent Video”.
przesyłania plików wideo do odtwarzacza można ustawić miniatury plików
Podczas

wideo ( strona 28).
Uwaga
Na listach filmów wideo może być wyświetlonych do 1 000 plików wideo.
Ciąg dalszy 
47
Odtwarzanie filmów wideo
Aby (ikona)
Sposób użycia przycisku 5-kierunkowego
Indeks
*1Długość fragmentu przewijanego do przodu lub do tyłu zależy od filmu wideo.
*2Szybkość przewijania do przodu/do tyłu zależy od długości filmu wideo.
Menu
Odnaleźć początek następnego Naciśnij przycisk BACK/HOME, aby powrócić
filmu wideo
do listy filmów wideo, a następnie wybierz
następny film wideo z listy ( strona 15).
Odnaleźć początek bieżącego Naciśnij przycisk .
filmu wideo
Przewinąć do przodu niewielki Przy wstrzymanym odtwarzaniu filmu wideo
fragment ( )*1
naciśnij przycisk .
Przewinąć do tyłu niewielki
Naciśnij przycisk  przy wstrzymanym
fragment ( )*1
odtwarzaniu filmu wideo.
Przewinąć szybko do przodu
Przy wstrzymanym odtwarzaniu filmu wideo
przy wstrzymanym
naciśnij i przytrzymaj przycisk .
odtwarzaniu filmu wideo ( )*2
Przewinąć szybko do tyłu przy Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przy
wstrzymanym odtwarzaniu
wstrzymanym odtwarzaniu filmu wideo.
filmu wideo ( )*2
Przewinąć szybko do przodu
Naciśnij i przytrzymaj przycisk  podczas
odtwarzania filmu wideo. Zwolnij przycisk ,
aby powrócić do normalnego odtwarzania.
Przewinąć szybko do tyłu
Naciśnij i przytrzymaj przycisk  podczas
odtwarzania filmu wideo. Zwolnij przycisk ,
aby powrócić do normalnego odtwarzania.
Spis treści
Sterowanie odtwarzaniem filmów wideo
48
Odtwarzanie filmów wideo
Orientację wyświetlania filmu wideo można ustawić na „Vertical” lub
„Horizontal (right)”.
Spis treści
Ustawianie orientacji wyświetlania filmu wideo
Menu
Przycisk
BACK/HOME
Przycisk 5-kierunkowy
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Video Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji ustawień wyświetlania filmów wideo
„Video Settings”.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Video Orientation”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Ciąg dalszy 
Indeks
Settings
49
Odtwarzanie filmów wideo
Menu
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
„Vertical”: Wyświetlanie w rozdzielczości 240 × 180 pikseli (ustawienie
domyślne).
„Horizontal (right)”: Wyświetlanie w rozdzielczości 320 × 240 pikseli.
Działanie przycisku 5-kierunkowego jest przełączane w zależności od
ustawienia opcji „Video Orientation” ( strona 18).
Spis treści
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać odpowiednie ustawienie, a
„Vertical”
Indeks
Źródło 4:3
Źródło 16:9
„Horizontal”
Źródło 4:3
Źródło 16:9
 Wskazówki
Orientację wyświetlania filmu wideo można ustawić na ekranie odtwarzania „Now
Playing” filmu wideo. Naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF i wybierz z menu opcję
„Video Orientation”.
Jeżeli dla opcji „Display” ustawiona jest wartość „On” ( strona 50), wyświetlane są
szczegółowe informacje, takie jak tytuł filmu, jego ikona odtwarzania, czas, jaki upłynął
od początku odtwarzania, itp. Informacje te nie są wyświetlane w przypadku ustawienia
dla tej opcji wartości „Off ”.
Uwaga
Jeśli dla opcji „Video Orientation” wybrano ustawienie „Horizontal (right)”, tytuł filmu
wideo nie jest wyświetlany.
50
Odtwarzanie filmów wideo
Settings
Przycisk 5-kierunkowy
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Video Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji ustawień wyświetlania filmów wideo
„Video Settings”.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Display”, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać żądane ustawienie, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
„On”: Wyświetlany jest tytuł filmu wideo, stan odtwarzania, czas, jaki
upłynął od początku odtwarzania, itp.
„Off ”: Szczegółowe informacje o aktualnie odtwarzanym filmie wideo są
ukrywane i wyświetlane tylko podczas obsługiwania odtwarzacza.
(Ustawienie domyślne)
 Wskazówka
Ustawienie wyświetlania można wybrać na ekranie odtwarzania „Now Playing” filmu
wideo. Naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF i wybierz z menu opcję „Display”.
Uwaga
Jeśli dla opcji „Video Orientation” wybrano ustawienie „Horizontal (right)”, tytuł filmu
wideo nie jest wyświetlany.
Indeks
Przycisk
BACK/HOME
Menu
Możliwe jest włączenie lub wyłączenie wyświetlania podczas odtwarzania
szczegółowych informacji o filmie, takich jak: tytuł, ikona odtwarzania, czas,
jaki upłynął od początku odtwarzania, itp.
Spis treści
Ustawienia wyświetlania ekranu wideo
51
Odtwarzanie filmów wideo
Możliwe jest powiększenie obrazu aktualnie odtwarzanego filmu wideo.
Settings
Menu
Przycisk
BACK/HOME
Spis treści
Ustawianie funkcji zmiany wielkości obrazu
Przycisk 5-kierunkowy
Indeks
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Video Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji ustawień wyświetlania filmów wideo
„Video Settings”.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Zoom Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Ciąg dalszy 
52
Odtwarzanie filmów wideo
„Full”
„Off”
Źródło 4:3
Źródło 4:3
Źródło 4:3
Źródło 16:9
Źródło 16:9
Źródło 16:9
Kropkowana ramka przedstawia oryginalny rozmiar obrazu filmu wideo.
 Wskazówka
Ustawienie zmiany wielkości obrazu można wybrać na ekranie odtwarzania „Now
Playing” filmu wideo. Naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF i wybierz z menu opcję
„Zoom Settings”.
Indeks
„Auto”
Menu
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
„Auto”: Obraz filmu wideo jest powiększany/zmniejszany tak, aby
wypełnić cały dostępny obszar wyświetlania, zachowując współczynnik
kształtu. Podczas odtwarzania filmu wideo w formacie 16:9 (wydłużony
prostokąt), jest on wyświetlany tak, że dłuższy bok obrazu jest
dopasowany do ekranu, a u góry i u dołu ekranu są wyświetlane czarne
pasy. (Ustawienie domyślne)
„Full”: Obraz filmu wideo jest powiększany/zmniejszany tak, aby
wypełnić cały dostępny obszar wyświetlania, zachowując współczynnik
kształtu. Podczas odtwarzania filmu wideo w formacie 16:9 (wydłużony
prostokąt), jest on wyświetlany tak, że krótszy bok obrazu jest w pełni
dopasowany do dostępnego obszaru wyświetlania, a lewa i prawa strona
obrazu są obcinane.
„Off ”: Obraz filmu wideo nie jest powiększany/zmniejszany i jest
wyświetlany w oryginalnej rozdzielczości. Jeśli rozdzielczość filmu wideo
jest zbyt wysoka, obraz zostanie przycięty z lewej i z prawej strony oraz u
dołu i u góry ekranu.
Spis treści
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać odpowiednie ustawienie, a
53
Odtwarzanie filmów wideo
Menu
W celu usunięcia filmów wideo z folderu „Video Library” należy użyć
Eksploratora Windows lub programu Media Manager for WALKMAN.
Szczegółowe informacje na temat korzystania z programu Media Manager for
WALKMAN można znaleźć w jego Pomocy.
Spis treści
Usuwanie filmów wideo z folderu Video Library
Indeks
54
Odtwarzanie filmów wideo
Opcje
Opis/strona odniesienia
Now Playing
Powoduje wyświetlenie ekranu odtwarzania „Now
Playing”.
Wyszukiwanie początku filmu wideo ( strona 47).
Wyświetlenie takich informacji o pliku, jak: jego
rozmiar, rozdzielczość, format kompresji wideo/
audio, nazwa pliku itp.
Rozpoczęcie odtwarzania ostatnio odtwarzanego
filmu wideo.
Wyświetlenie ekranu odtwarzania „Now Playing”
ostatnio odtwarzanego utworu.
Play from beginning
Detailed Information
Most Recent Video
Go to the song playback
screen
Opcje wyświetlane na ekranie odtwarzania „Now Playing”
Opcje
Opis/strona odniesienia
Play from beginning
Zoom Settings
Wyszukiwanie początku filmu wideo ( strona 47).
Ustawienie funkcji zmiany wielkości obrazu
( strona 51).
Ustawia orientację wyświetlania filmu wideo
( strona 48).
Włącza lub wyłącza wyświetlanie informacji o
filmie wideo ( strona 50).
Wyświetlenie takich informacji o pliku, jak: jego
rozmiar, rozdzielczość, format kompresji wideo/
audio, nazwa pliku itp.
Umożliwia dostosowanie jasności ekranu
( strona 76).
Wyświetla aktualną godzinę ( strona 78).
Wyświetlenie ekranu odtwarzania „Now Playing”
ostatnio odtwarzanego utworu.
Video Orientation
Display
Detailed Information
Brightness
Clock Display
Go to the song playback
screen
Indeks
Opcje wyświetlane na ekranie listy
Menu
Menu opcji filmów wideo można wyświetlić, naciskając przycisk OPTION/
PWR OFF na ekranie listy, np. listy filmów wideo, lub na ekranie odtwarzania
filmów wideo „Now Playing”. W menu opcji filmów wideo dostępne są różne
ustawienia.
Opcje wyświetlane w menu opcji mogą się zmieniać w zależności od ekranu, z
poziomu którego zostało wyświetlone menu opcji.
Spis treści
Wyświetlanie menu opcji filmów wideo
55
Wyświetlanie zdjęć
Można wyświetlić jedno zdjęcie na całym ekranie (widok pojedynczy) lub wiele
zdjęć w trybie ciągłym (pokaz slajdów) ( strona 60).
Spis treści
Wyświetlanie zdjęcia
Menu
Photo Library
Przycisk
BACK/HOME
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Photo Library), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista folderów zdjęć.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać folder, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista zdjęć.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać zdjęcie, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.
Wybrane zdjęcie zostanie wyświetlone.
Naciśnij przycisk /, aby wyświetlić poprzednie lub następne zdjęcie.
Ciąg dalszy 
Indeks
Przycisk 5-kierunkowy
56
Wyświetlanie zdjęć
Uwagi
Indeks
Na liście folderów zdjęć może być wyświetlanych do 1 000 folderów. Natomiast na listach
zdjęć może być wyświetlanych do 8 000 zdjęć, niezależnie od liczby folderów, w których
znajdują się zdjęcia.
Jeśli
zdjęcie jest duże lub plik zdjęcia jest uszkodzony, nie będzie można go wyświetlić i

zostanie wyświetlona ikona
.
Menu
Odtwarzanie utworów lub słuchanie radia FM jest kontynuowane nawet podczas
wyszukiwania zdjęć na listach folderów lub listach zdjęć, a także podczas wyświetlania
ekranu odtwarzania „Now Playing” danego zdjęcia.
Zdjęcia
znajdujące się w wybranym folderze można wyświetlać w trybie ciągłym (pokaz

slajdów) ( strona 60).
Zdjęcia przesyłane do odtwarzacza można organizować przy użyciu folderów. Zaznacz
odtwarzacz (widoczny pod nazwą [WALKMAN]) przy użyciu Eksploratora Windows,
a następnie przeciągnij i upuść nowy folder do urządzenia [WALKMAN]. Szczegółowe
informacje na temat hierarchii danych, patrz  strona 29.
Spis treści
 Wskazówki
57
Wyświetlanie zdjęć
Możliwe jest wybranie jednej z następujących orientacji wyświetlania zdjęć:
„Vertical”, „Horizontal (right)” lub „Horizontal (left)”.
Spis treści
Ustawianie orientacji wyświetlania zdjęć
Menu
Przycisk
BACK/HOME
Przycisk 5-kierunkowy
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Photo Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji ustawień zdjęć „Photo Settings”.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Photo Orientation”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Ciąg dalszy 
Indeks
Settings
58
Wyświetlanie zdjęć
„Horizontal”
 Wskazówka
Orientację wyświetlania zdjęć można ustawić na ekranie odtwarzania „Now Playing”
zdjęcia. Naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF i wybierz z menu opcję „Photo
Orientation”.
Indeks
„Vertical”
Menu
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
„Vertical”: Wyświetlanie w rozdzielczości 240 × 320 pikseli (ustawienie
domyślne).
„Horizontal (right)” lub „Horizontal (left)”: Wyświetlanie w
rozdzielczości 320 × 240 pikseli.
Działanie przycisku 5-kierunkowego jest przełączane w zależności od
ustawienia opcji „Photo Orientation” ( strona 19).
Spis treści
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać odpowiednie ustawienie, a
59
Wyświetlanie zdjęć
Podczas wyświetlania zdjęcia można wyświetlić lub ukryć szczegółowe
informacje o nim, takie jak ikonę prezentującą stan wyświetlania itp.
Spis treści
Ustawianie wyświetlania ekranu zdjęcia
Menu
Przycisk
BACK/HOME
Przycisk 5-kierunkowy
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Photo Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji ustawień zdjęć „Photo Settings”.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Display”, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać żądane ustawienie, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
„On”: Powoduje wyświetlenie tytułu bieżącego zdjęcia, daty wykonania,
stanu wyświetlania, numeru zdjęcia itp.
„Off ”: Powoduje ukrycie informacji na temat bieżącego zdjęcia.
(Ustawienie domyślne)
 Wskazówka
Ustawienie wyświetlania można wybrać na ekranie odtwarzania „Now Playing” zdjęcia.
Naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF i wybierz z menu opcję „Display”.
Uwaga
 Jeśli dla opcji „Photo Orientation” została ustawiona wartość „Horizontal (right)” lub
„Horizontal (left)” ( strona 57), tytuł zdjęcia nie będzie wyświetlany, nawet jeśli dla
opcji „Display” ustawiono wartość „On”.
Indeks
Settings
60
Wyświetlanie zdjęć
Zdjęcia znajdujące się w wybranym folderze można wyświetlać w trybie
ciągłym.
Spis treści
Odtwarzanie pokazu slajdów
Menu
Photo Library
Przycisk
BACK/HOME
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Photo Library), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista folderów zdjęć.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać folder zdjęć, a następnie
naciśnij i przytrzymaj przycisk .
Zostanie rozpoczęty pokaz slajdów.
 Wskazówka
Można rozpocząć odtwarzanie pokazu slajdów, wykonując dowolną z następujących
czynności:
Naciśnij i przytrzymaj przycisk  na liście zdjęć.
Naciśnij przycisk  podczas wyświetlania ekranu odtwarzania „Now Playing”
danego zdjęcia.
Naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF podczas wyświetlania listy folderów zdjęć lub
listy zdjęć, a następnie wybierz z menu opcję „Begin slide show”.
Uwaga
Podczas odtwarzania pokazu slajdów ekran nie jest automatycznie wyłączany ani
przełączany w tryb wygaszacza ekranu ( strona 75).
Indeks
Przycisk 5-kierunkowy
61
Wyświetlanie zdjęć
Zdjęcia w formie pokazu slajdów mogą być odtwarzane wielokrotnie.
Settings
Menu
Przycisk
BACK/HOME
Spis treści
Ustawianie trybu odtwarzania pokazu slajdów
Przycisk 5-kierunkowy
Indeks
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Photo Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji ustawień zdjęć „Photo Settings”.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Slide Show Repeat”,
a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać żądane ustawienie, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
„On”: Powoduje wielokrotne wyświetlanie zdjęć w folderze w trybie
ciągłym.
„Off ”: Powoduje wyświetlanie zdjęć w folderze w trybie ciągłym aż do
ostatniego zdjęcia, a następnie powrót do pierwszego zdjęcia i
wstrzymanie odtwarzania. (Ustawienie domyślne)
 Wskazówka
Tryb odtwarzania pokazu slajdów można ustawić z poziomu ekranu odtwarzania „Now
Playing” zdjęcia. Naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF i z menu opcji wybierz opcję
„Slide Show Repeat”.
Uwaga
Podczas odtwarzania pokazu slajdów ekran nie jest automatycznie wyłączany ani
przełączany w tryb wygaszacza ekranu ( strona 75).
62
Wyświetlanie zdjęć
Spis treści
Ustawianie interwału pokazu slajdów
Można ustawić czas wyświetlania każdego zdjęcia.
Settings
Menu
Przycisk
BACK/HOME
Przycisk 5-kierunkowy
Indeks
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Photo Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji ustawień zdjęć „Photo Settings”.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Slide Show Interval”,
a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać żądane ustawienie, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zdjęcie jest zmieniane na następne po upłynięciu wybranego czasu.
Dostępne są opcje: „Short”, „Normal” (ustawienie domyślne) oraz „Long”.
 Wskazówka
Interwał pokazu slajdów można ustawić z poziomu ekranu odtwarzania „Now Playing”
zdjęcia. Naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF i wybierz z menu opcję „Slide Show
Interval”.
Uwaga
Jeśli zdjęcie jest duże, może minąć trochę czasu, zanim zostanie wyświetlone.
63
Wyświetlanie zdjęć
Menu
W celu usunięcia zdjęć z folderu „Photo Library” należy użyć Eksploratora
Windows lub programu Media Manager for WALKMAN.
Szczegółowe informacje na temat korzystania z programu Media Manager for
WALKMAN można znaleźć w jego Pomocy.
Spis treści
Usuwanie zdjęć z biblioteki zdjęć
Uwaga
Indeks
Program Media Manager for WALKMAN nie umożliwia usuwania zdjęć, których nazwy
zostały zmienione przy użyciu Eksploratora Windows.
64
Wyświetlanie zdjęć
Opcje
Opis/strona odniesienia
Now Playing
Powoduje wyświetlenie ekranu odtwarzania „Now
Playing”.
Zostanie rozpoczęty pokaz slajdów ( strona 60).
Wyświetlenie takich informacji o pliku, jak
rozmiar, rozdzielczość, nazwa itp.
Powoduje wyświetlenie ostatnio wyświetlanego
zdjęcia.
Wyświetlenie ekranu odtwarzania „Now Playing”
ostatnio odtwarzanego utworu.
Begin slide show
Detailed Information
Most Recent Photo
Go to the song playback
screen
Opcje wyświetlane na ekranie odtwarzania „Now Playing”
Opcje
Opis/strona odniesienia
Photo Orientation
Umożliwia ustawienie orientacji wyświetlania
zdjęć ( strona 57).
Włącza lub wyłącza wyświetlanie informacji o
zdjęciu ( strona 59).
Wyświetlenie takich informacji o pliku, jak
rozmiar, rozdzielczość, nazwa itp.
Umożliwia wybranie trybu odtwarzania pokazu
slajdów ( strona 61).
Umożliwia wybranie interwału pokazu slajdów
( strona 62).
Umożliwia dostosowanie jasności ekranu
( strona 76).
Display
Detailed Information
Slide Show Repeat
Slide Show Interval
Brightness
Clock Display
Go to the song playback
screen
Wyświetlanie aktualnej godziny ( strona 78).
Wyświetlenie ekranu odtwarzania „Now Playing”
ostatnio odtwarzanego utworu.
Indeks
Opcje wyświetlane na ekranie listy
Menu
Menu opcji zdjęć można wyświetlić, naciskając przycisk OPTION/PWR OFF
na ekranie listy, np. listy folderów zdjęć, lub na ekranie wyświetlania zdjęć
„Now Playing”. W menu opcji zdjęć dostępne są różne ustawienia.
Opcje wyświetlane w menu opcji mogą się różnić w zależności od ekranu, z
poziomu którego zostało wyświetlone menu opcji.
Spis treści
Wyświetlanie menu opcji zdjęć
65
Słuchanie radia FM
Istnieje możliwość słuchania radia FM. Przewód słuchawkowy pełni rolę
anteny, dlatego należy podłączyć słuchawki i jak najbardziej rozwinąć przewód.
1 Przełączanie na radio FM
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(FM Radio), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran radia FM.
Częstotliwość
Numer zaprogramowanej stacji
W zależności od kraju/regionu, w którym został zakupiony
odtwarzacz, wyświetlany ekran może być inny.
Ciąg dalszy 
Indeks
Przycisk BACK/HOME
Przycisk OPTION/PWR OFF
Przycisk 5-kierunkowy
Menu
FM Radio
Spis treści
Słuchanie radia FM
66
Słuchanie radia FM
Menu
Możliwe jest automatyczne zaprogramowanie odbieranych na danym obszarze
stacji radiowych (do 30 stacji) przez wybranie opcji „Auto Preset”. Jeżeli
odbiornik FM jest używany po raz pierwszy lub został przeniesiony do innego
obszaru, zaleca się zaprogramowanie odbieranych stacji radiowych przez
wybranie opcji „Auto Preset”.
Spis treści
2 Automatyczne programowanie stacji radiowych (Auto Preset)
 Naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF w czasie odbioru radia FM.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Auto Preset”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Yes”, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.
Odbierane stacje radiowe zostaną zaprogramowane w kolejności
częstotliwości od najniższej do najwyższej.
Po zakończeniu programowania zostanie wyświetlony komunikat „Auto
Preset completed.” i będzie możliwy odbiór pierwszej zaprogramowanej
stacji.
Uwaga
Wykonanie funkcji „Auto Preset” spowoduje usunięcie zaprogramowanych już stacji
radiowych.
Aby przerwać automatyczne programowanie
W punkcie  wybierz opcję „No” i naciśnij przycisk , aby potwierdzić
wybór.
Aby zablokować odbiór niepożądanych stacji
Jeżeli występuje zjawisko interferencji lub czułość jest zbyt wysoka, należy
zmienić wartość ustawienia odbioru ( strona 70) na „Low”.
Ciąg dalszy 
Indeks
Zostanie wyświetlone menu opcji.
67
Słuchanie radia FM
Aby
Czynność
Wybrać poprzednią częstotliwość
Naciśnij przycisk .
Naciśnij i przytrzymaj przycisk .
Naciśnij i przytrzymaj przycisk .
Naciśnij przycisk .
Naciśnij przycisk .
*1Naciśnięcie przycisku () w czasie odbierania radia FM spowoduje odnalezienie
poprzedniej (lub następnej) stacji radiowej. Jeżeli stacja radiowa znajduje się w zasięgu,
odbiór zostanie zaakceptowany.
Jeżeli występuje zjawisko interferencji lub czułość jest zbyt wysoka, należy zmienić
wartość ustawienia odbioru ( strona 70) na „Low”.
*2Ustawienie to zostanie anulowane, jeżeli żadna stacja nie została zaprogramowana.
Programowanie odbieranych stacji za pomocą funkcji „Auto Preset” ( strona 66).
 Wskazówka
Przewód słuchawkowy pełni rolę anteny, dlatego należy jak najbardziej go rozwinąć.
Aby szybko wyłączyć dźwięk odbiornika FM
Po naciśnięciu przycisku  dźwięk z odbiornika FM nie jest emitowany. Po
ponownym naciśnięciu przycisku  dźwięk z odbiornika FM zostanie
włączony.
Indeks
Wyszukać poprzednią odbieraną
stację radiową*1
Wyszukać następną odbieraną
stację radiową*1
Wybrać poprzedni numer
zaprogramowanej stacji*2
Wybrać następny numer
zaprogramowanej stacji*2
Naciśnij przycisk .
Menu
Wybrać następną częstotliwość
Spis treści
3 Wybieranie stacji radiowych
68
Słuchanie radia FM
Możliwe jest dostrojenie stacji radiowych niewykrytych przez funkcję „Auto
Preset” ( strona 66).
Spis treści
Ręczne dostrajanie stacji radiowych
Menu
Częstotliwość
Przycisk OPTION/PWR OFF
Przycisk 5-kierunkowy
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać żądaną częstotliwość podczas
odbioru audycji FM.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk .
Częstotliwość wybrana w punkcie  zostanie zapamiętana, a pod nią
zostanie wyświetlony numer ustawienia.
 Wskazówki
Możliwe jest zaprogramowanie do 30 stacji.
Ręczne dostrojenie stacji FM można wykonać na ekranie radia FM. Naciśnij przycisk
OPTION/PWR OFF i z menu wybierz opcję „Save to Preset”.
Uwagi
Numery zaprogramowanych stacji radiowych są zapisywane w kolejności częstotliwości
od najniższej do najwyższej.
Jeżeli stacja, która ma zostać zaprogramowana, znajduje się już w pamięci, wyświetlony
zostanie komunikat „Preset already exists.” i ponowne jej zaprogramowanie nie będzie
możliwe.
Ciąg dalszy 
Indeks
Numer
zaprogramowanej
stacji
69
Słuchanie radia FM
 Wybierz żądany numer stacji dla danej częstotliwości, naciskając
Spis treści
Usuwanie zaprogramowanych stacji radiowych
przycisk / podczas odbioru audycji FM.
Menu
 Naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF.
Zostanie wyświetlone menu opcji.
a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Po usunięciu zaprogramowanej stacji radiowej zostanie wyświetlony
komunikat.
Indeks
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Delete from Preset”,
70
Słuchanie radia FM
Settings
Przycisk 5-kierunkowy
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „FM Radio Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji ustawień radia FM „FM Radio Settings”.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Scan Sensitivity”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać wartość „Low”, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Aby przywrócić domyślne ustawienie czułości odbioru
W punkcie  wybierz opcję „High” i naciśnij przycisk , aby potwierdzić
wybór.
Indeks
Przycisk
BACK/HOME
Menu
Jeżeli stacje są wybierane za pomocą funkcji „Auto Preset” ( strona 66) lub
przycisku /, odbiornik FM może odbierać wiele niepożądanych stacji
radiowych z powodu zbyt wysokiej czułości. W takim przypadku należy
zmienić wartość ustawienia odbioru na „Low”. Ustawieniem domyślnym jest
wartość „High”.
Spis treści
Ustawianie odbioru sygnału (Scan Sensitivity)
71
Słuchanie radia FM
Settings
Przycisk 5-kierunkowy
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „FM Radio Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji ustawień radia FM „FM Radio Settings”.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Mono/Auto”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Mono”, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Aby wrócić do ustawienia automatycznego
W punkcie  wybierz opcję „Auto” i naciśnij przycisk , aby potwierdzić
wybór.
Indeks
Przycisk
BACK/HOME
Menu
Jeżeli podczas odbioru FM pojawią się szumy, należy przełączyć odbiornik w
tryb „Mono”, aby ustawić dźwięk monofoniczny. Jeżeli wybrany zostanie tryb
„Auto”, odbiór monofoniczny/stereofoniczny będzie ustawiany automatycznie
w zależności od jakości odbieranego sygnału. Ustawieniem domyślnym jest
wartość „Auto”.
Spis treści
Zmienianie trybu mono/stereo (Mono/Auto)
72
Słuchanie radia FM
Opcje
Opis/strona odniesienia
Save to Preset
Indeks
Powoduje zaprogramowanie aktualnie
dostrojonej stacji radiowej ( strona 68).
Delete from Preset
Usuwa stację radiową z zaprogramowanych
stacji ( strona 69).
Auto Preset
Powoduje automatyczne zaprogramowanie
stacji radiowych ( strona 66).
Scan Sensitivity
Umożliwia dopasowanie czułości odbioru
odbiornika ( strona 70).
Mono/Auto
Umożliwia ustawienie trybu monofonicznego
lub stereofonicznego ( strona 71).
Clock Display
Powoduje wyświetlenie bieżącej godziny.
Go to the song playback screen Wyświetlenie ekranu odtwarzania „Now
Playing” ostatnio odtwarzanego utworu.
Menu
Menu opcji odbiornika FM można wyświetlić, naciskając przycisk OPTION/
PWR OFF, gdy wyświetlany jest ekran radia FM. W menu opcji odbiornika FM
dostępne są różne ustawienia odbiornika FM.
Spis treści
Wyświetlanie menu opcji odbiornika FM
73
Common Settings
Settings
Przycisk 5-kierunkowy
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Common Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji „Common Settings”.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „AVLS (Volume
Limit)”, a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „On”, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Głośność będzie utrzymywana na średnim poziomie.
Aby wyłączyć tę funkcję
W punkcie  wybierz opcję „Off ”, a następnie naciśnij przycisk , aby
potwierdzić wybór.
Indeks
Przycisk
BACK/HOME
Menu
Funkcję „AVLS (Volume Limit)” (Automatic Volume Limiter System —
automatyczne ograniczanie głośności) można włączyć, aby ograniczyć
maksymalną głośność i zapobiec przeszkadzaniu innym osobom lub
odwracaniu ich uwagi. Korzystając z funkcji „AVLS (Volume Limit)”, można
słuchać muzyki na odpowiednim poziomie głośności.
Wartość „Off ” jest ustawieniem domyślnym.
Spis treści
Ograniczanie głośności (AVLS (Volume Limit))
74
Common Settings
Spis treści
Wyłączanie sygnału akustycznego
Sygnały akustyczne odtwarzacza można wyłączyć.
Wartość „On” jest ustawieniem domyślnym.
Menu
Przycisk
BACK/HOME
Przycisk 5-kierunkowy
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Common Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji „Common Settings”.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Beep Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Off”, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Aby włączyć tę funkcję
W punkcie  wybierz opcję „On”, a następnie naciśnij przycisk , aby
potwierdzić wybór.
Indeks
Settings
75
Common Settings
Settings
Przycisk 5-kierunkowy
Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie wyświetlone
menu Home.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Common Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji „Common Settings”.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Screensaver”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Type”, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista rodzajów wygaszacza ekranu.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać żądany rodzaj, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Po potwierdzeniu zostanie ponownie wyświetlony taki ekran jak w
punkcie .
„Clock”: Jeśli przez ponad 30 sekund nie będą wykonywane żadne
działania, jako wygaszacz ekranu zostanie wyświetlony zegar.
(Ustawienie domyślne)
„Blank”:
Ekran wyłącza się, jeśli przez ponad 30 sekund nie są

wykonywane żadne działania.
Indeks
Przycisk
BACK/HOME
Menu
Dla wygaszacza ekranu można wybrać ustawienie „Clock” lub „Blank” na czas,
gdy w trakcie odtwarzania utworu lub słuchania radia FM przez ponad 30
sekund nie jest wykonywana żadna czynność.
Spis treści
Ustawianie rodzaju wygaszacza ekranu
76
Common Settings
Można ustawić jeden z 5 poziomów jasności ekranu.
Settings
Menu
Przycisk
BACK/HOME
Spis treści
Ustawianie jasności ekranu (Brightness)
Przycisk 5-kierunkowy
Indeks
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Common Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji „Common Settings”.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Brightness”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran ustawiania jasności.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać poziom, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Ustawieniem domyślnym jest wartość „3”.
Po dostosowaniu poziomu ustawienia naciśnij przycisk , aby
potwierdzić wybór. Naciśnięcie przycisku BACK/HOME przed
potwierdzeniem spowoduje, że ustawienie zostanie anulowane.
 Wskazówki
Można ustawić jasność ekranu w trakcie odtwarzania plików wideo lub wyświetlania
zdjęć. Naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF i wybierz z menu opcję „Brightness”.
Ustawienie niższego poziomu jasności ekranu umożliwi dłuższą pracę akumulatora
( strona 87).
77
Common Settings
Aktualny czas można ustawić ręcznie.
Settings
Menu
Przycisk
BACK/HOME
Spis treści
Ustawianie aktualnego czasu (Set Date-Time)
Przycisk 5-kierunkowy
Indeks
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Common Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji „Common Settings”.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Set Date-Time”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran służący do ustawiania daty i czasu.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać rok, a następnie przycisk /,
aby zmienić wartość.
 Podobnie jak w punkcie  ustaw miesiąc, dzień, godzinę i minuty.
 Naciśnij przycisk , aby potwierdzić.
Ciąg dalszy 
78
Common Settings
Uwagi
Jeżeli akumulator jest wyczerpany, na przykład po dłuższym czasie nieużywania
odtwarzacza, data i godzina mogą wymagać ustawienia, a zamiast bieżącej daty i
godziny będzie wyświetlany symbol „-”.
może spieszyć się lub spóźniać maksymalnie do 60 sekund na miesiąc. W takim
Zegar

wypadku należy ustawić go ponownie.
Indeks
Możliwy jest wybór jednego z następujących formatów daty: „YYYY/MM/DD”, „MM/
DD/YYYY” i „DD/MM/YYYY”. Ponadto można wybrać jeden z dwóch formatów
czasu: „12-hour” lub „24-hour”. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz „Ustawianie
formatu daty” (Date Display Format) ( strona 79) lub „Ustawianie formatu czasu”
(Time Display Format) ( strona 80).
Menu
 Wskazówka
Spis treści
Aby wyświetlić aktualny czas
(Clock Display) z menu Home.
Wybierz opcję
Naciśnij
przycisk
OPTION/PWR
OFF na ekranie „Now Playing” i wybierz z

menu opcję „Clock Display”.
79
Common Settings
Możliwe jest ustawienie jednego z następujących formatów daty ( strona 77):
„YYYY/MM/DD”, „MM/DD/YYYY” lub „DD/MM/YYYY”.
Spis treści
Ustawianie formatu daty
Menu
Przycisk
BACK/HOME
Przycisk 5-kierunkowy
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Common Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji „Common Settings”.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Date Display
Format”, a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran służący do ustawiania formatu wyświetlania.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać żądane ustawienie, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Format można wybrać spośród następujących 3 typów.
„YYYY/MM/DD”: Data jest wyświetlana w formacie rok/miesiąc/dzień.
„MM/DD/YYYY”: Data jest wyświetlana w formacie miesiąc/dzień/rok.
„DD/MM/YYYY”: Data jest wyświetlana w formacie dzień/miesiąc/rok.
Indeks
Settings
80
Common Settings
Istnieje możliwość wyboru jednego z następujących formatów wyświetlania
czasu ( strona 77): „12-hour” (12-godzinny) lub „24-hour” (24-godzinny).
Spis treści
Ustawianie formatu czasu
Menu
Przycisk
BACK/HOME
Przycisk 5-kierunkowy
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Common Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji „Common Settings”.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Time Display
Format”, a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran służący do ustawiania formatu wyświetlania.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać żądane ustawienie, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
„12-hour”: Aktualny czas wyświetlany jest w formacie 12-godzinnym.
„24-hour”: Aktualny czas wyświetlany jest w formacie 24-godzinnym.
Indeks
Settings
81
Common Settings
(Unit Information)
Settings
Przycisk 5-kierunkowy
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Common Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji „Common Settings”.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Unit Information”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista dostępnych opcji informacji o odtwarzaczu.
Dostępne informacje o odtwarzaczu
Opcja
Opis
Model:
Firmware:
Total songs:
Total videos:
Total photos:
WM‑PORT:
Nazwa modelu odtwarzacza.
Wersja oprogramowania układowego odtwarzacza.
Łączna liczba utworów zapisanych w odtwarzaczu.
Łączna liczba filmów wideo zapisanych w odtwarzaczu.
Łączna liczba zdjęć zapisanych w odtwarzaczu.
Informacje o wersji interfejsu WM‑PORT.
Indeks
Przycisk
BACK/HOME
Menu
Można wyświetlić takie informacje, jak nazwa modelu, wersja oprogramowania
układowego itp.
Spis treści
Wyświetlanie informacji o odtwarzaczu
82
Common Settings
Spis treści
Przywracanie ustawień fabrycznych
(Reset all Settings)
Settings
Przycisk 5-kierunkowy
Uwaga
Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie wstrzymania.
 W trybie wstrzymania naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME,
aż zostanie wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Common Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji „Common Settings”.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Reset all Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia przywrócenia ustawień fabrycznych.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Yes”, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony komunikat „Restored factory settings”.
Aby anulować operację
W punkcie  wybierz opcję „No” i naciśnij przycisk , aby potwierdzić
wybór. Operację można również anulować, naciskając przycisk BACK/HOME
w punkcie .
Proces ustawiania zostanie anulowany i ponownie zostanie wyświetlona lista
opcji „Common Settings”.
Indeks
Przycisk
BACK/HOME
Menu
Ustawienia odtwarzacza można przywrócić do wartości domyślnych. Resetowanie
odtwarzacza nie powoduje usunięcia danych, takich jak dane audio lub zdjęcia.
83
Common Settings
Settings
Przycisk 5-kierunkowy
Uwaga
Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie wstrzymania.
 W trybie wstrzymania naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME,
aż zostanie wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Common Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji „Common Settings”.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Format”, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony komunikat „All data including songs will be deleted.
Proceed?”.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Yes”, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony komunikat „All data will be deleted. Proceed?”.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Yes”, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.
Podczas formatowania wyświetlana jest animacja.
Po zakończeniu inicjalizacji zostanie wyświetlony komunikat „Memory
formatted.”.
Ciąg dalszy 
Indeks
Przycisk
BACK/HOME
Menu
Wbudowaną pamięć flash odtwarzacza można sformatować.
Podczas formatowania pamięci zostaną skasowane wszystkie dane. Przed
rozpoczęciem formatowania należy sprawdzić przechowywane w pamięci dane
oraz wyeksportować ważne dla użytkownika dane na dysk twardy komputera.
Spis treści
Formatowanie pamięci (Format)
84
Common Settings
Indeks
Nie należy formatować wbudowanej pamięci flash przy użyciu oprogramowania ani
Eksploratora Windows.
Gdy odtwarzacz uzyskuje dostęp do pewnych usług online (opcja dostępna tylko w USA),
(Clock Display) pojawia się ikona . Aby przywrócić wyświetlanie
zamiast ikony
(Clock Display), należy sformatować pamięć odtwarzacza ( strona 83).
ikony
Menu
Uwagi
Spis treści
Aby anulować operację
W punkcie  lub  wybierz opcję „No” i naciśnij przycisk , aby
potwierdzić wybór. Operację można również anulować, naciskając przycisk
BACK/HOME w punkcie  lub .
85
Common Settings
Możliwy jest wybór w odtwarzaczu jednego z kilku języków wyświetlania
menu i komunikatów.
Spis treści
Wybór języka wyświetlania
Menu
Przycisk
BACK/HOME
Przycisk 5-kierunkowy
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Language Settings”,
a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać język ( strona 86), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Ciąg dalszy 
Indeks
Settings
86
Common Settings
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Português
Русский
Komunikaty i menu są wyświetlane w języku niemieckim.
Komunikaty i menu są wyświetlane w języku angielskim.
Komunikaty i menu są wyświetlane w języku hiszpańskim.
Komunikaty i menu są wyświetlane w języku francuskim.
Komunikaty i menu są wyświetlane w języku włoskim.
Komunikaty i menu są wyświetlane w języku portugalskim.
Komunikaty i menu są wyświetlane w języku rosyjskim.
Komunikaty i menu są wyświetlane w języku koreańskim.
Komunikaty i menu są wyświetlane w języku chińskim
uproszczonym.
Komunikaty i menu są wyświetlane w języku chińskim
tradycyjnym.
Indeks
Opis
Menu
Ustawienie
Spis treści
Ustawienia języka wyświetlania
87
Przydatne informacje
Dostosowując ustawienia i/lub prawidłowo zarządzając źródłem zasilania,
można oszczędzać energię akumulatora i dłużej korzystać z odtwarzacza.
Ustawienia ekranu
Ustawienia efektu
dźwiękowego
„Brightness” ( strona 76)
„1”
„Screensaver” ( strona 75)
„Blank”
„Equalizer” ( strona 43)
Wyłączone.
Ustawianie formatu danych i szybkości transmisji
Czas odtwarzania będzie różny, ponieważ poziom naładowania akumulatora
może zależeć od formatu i szybkości transmisji odtwarzanych utworów, filmów
wideo lub zdjęć.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat czasu ładowania i czasu pracy,
patrz  strona 120, 121.
Indeks
Zmiana ustawień
Czas pracy akumulatora można przedłużyć, korzystając z następujących
ustawień.
Menu
Ręczne wyłączenie odtwarzacza
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku OPTION/PWR OFF powoduje
przełączenie odtwarzacza w tryb gotowości i wyłączenie ekranu w celu
oszczędzania energii akumulatora. Co więcej, odtwarzacz pozostający w trybie
gotowości dłużej niż przez około 4 godz. zostaje automatycznie wyłączony.
Spis treści
Zwiększanie żywotności akumulatora
88
Przydatne informacje
Spis treści
Co to jest format i szybkość transmisji?
Co to jest format pliku dźwiękowego?
WMA: WMA (Windows Media Audio) jest popularną technologią kompresji sygnału
dźwiękowego opracowaną przez firmę Microsoft Corporation. Format WMA zapewnia
taką samą jakość dźwięku jak format MP3 przy mniejszym rozmiarze pliku.
AAC: AAC (Advanced Audio Coding) jest popularną technologią kompresji sygnału
dźwiękowego opracowaną przez grupę roboczą MPEG, działającą w ramach organizacji
ISO (International Organization for Standardization). Format AAC zapewnia taką samą
jakość dźwięku jak format MP3 przy mniejszym rozmiarze pliku.
Linear PCM: Liniowy PCM jest formatem rejestrowania dźwięku bez
kompresji cyfrowej. Zapisując w tym formacie, można słuchać dźwięku o tej
samej jakości co muzyka z płyty CD.
Co to jest szybkość transmisji?
Szybkość transmisji oznacza ilość danych używanych do przechowywania
każdej sekundy dźwięku. Na ogół większa szybkość transmisji zapewnia lepszą
jakość dźwięku, ale wymaga większej przestrzeni pamięci niezbędnej do
zapisania utworu muzycznego o tej samej długości.
Jaki jest związek między szybkością transmisji, jakością dźwięku i rozmiarem pamięci?
Na ogół większa szybkość transmisji zapewnia lepszą jakość dźwięku, ale wymaga
większej przestrzeni pamięci niezbędnej do zapisania utworu muzycznego o tej samej
długości, co oznacza, że w pamięci odtwarzacza można zapisać mniej utworów.
Mniejsza szybkość transmisji umożliwia zapisanie większej liczby utworów o
niższej jakości dźwięku.
Uwaga
Jeśli utwór jest importowany z płyty CD do komputera z niską szybkością transmisji,
nie można poprawić jakości jego dźwięku przez wybranie wyższej szybkości transmisji
podczas przesyłania utworu z komputera do odtwarzacza.
Ciąg dalszy 
Indeks
MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) jest popularną technologią kompresji
sygnału dźwiękowego opracowaną przez grupę roboczą MPEG, działającą w
ramach organizacji ISO (International Organization for Standardization).
Format MP3 umożliwia kompresję plików dźwiękowych do ok. 1/10 rozmiaru
standardowych plików audio CD.
Menu
Format pliku dźwiękowego określa metodę stosowaną podczas importowania
danych dźwiękowych z Internetu lub płyt audio CD do komputera i sposób ich
zapisania jako plików dźwiękowych.
Najbardziej rozpowszechnionymi formatami są MP3, WMA itp.
89
Przydatne informacje
Format wideo określa metodę stosowaną podczas importowania danych wideo
oraz dźwiękowych do komputera i sposób zapisania pliku wideo.
Najbardziej rozpowszechnione formaty to MPEG-4, AVC itp.
WMV: WMV (Windows Media Video) jest popularną technologią kompresji
sygnału wideo opracowaną przez firmę Microsoft Corporation. Została ona
zbudowana w oparciu o technologię MPEG-4, ale pozwala osiągać większe
współczynniki kompresji oraz umożliwia obsługę technologii kontroli
kopiowania DRM.
Co to jest format zdjęcia?
Format zdjęcia oznacza metodę stosowaną podczas importowania obrazów do
komputera i zapisywania ich jako plików obrazu.
Powszechnie używany jest format JPEG itp.
JPEG: JPEG (Joint Photographic Experts Group) jest powszechnie stosowanym
formatem kompresji obrazu opracowanym przez organizację JPEG. Format
JPEG umożliwia kompresję obrazu do około 1/10–1/100 rozmiaru
oryginalnego pliku obrazu.
 Szczegółowe informacje na temat formatów i szybkości transmisji danych
obsługiwanych przez odtwarzacz
Szczegółowe informacje dotyczące obsługiwanych formatów plików i szybkości
transmisji danych można znaleźć na  stronie 117.
Indeks
AVC: AVC to akronim nazwy standardu Advanced Video Coding
opracowanego przez grupę roboczą MPEG, działającą w ramach organizacji
ISO (International Organization for Standardization). Umożliwia on uzyskanie
wyższej jakości obrazu przy mniejszej szybkości transmisji. Pliki AVC obejmują
cztery profile kodowania. Jednym z nich jest profil „AVC Baseline Profile”.
Format AVC jest oparty na standardzie MPEG-4 AVC organizacji ISO
(International Organization for Standardization). Ponieważ został
znormalizowany jako MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding, jest
powszechnie określany nazwą MPEG-4 AVC/H.264 lub H.264/AVC.
Menu
MPEG-4: MPEG-4 to akronim nazwy standardu Moving Picture Experts
Group phase 4 opracowanego przez grupę roboczą MPEG, działającą w ramach
organizacji ISO (International Organization for Standardization). Ten format
przeznaczony jest do kompresji danych wideo i audio.
Spis treści
Co to jest format pliku wideo?
90
Przydatne informacje
Menu
Dane z komputera można zapisać we wbudowanej pamięci flash odtwarzacza,
przesyłając je z komputera za pomocą Eksploratora Windows lub innego
oprogramowania umożliwiającego przesyłanie danych. Po podłączeniu
odtwarzacza do komputera wbudowana pamięć flash jest wyświetlana w
Eksploratorze Windows jako [WALKMAN].
Spis treści
Zapisywanie danych
Uwagi
Indeks
Nie należy używać dostarczonego oprogramowania, gdy do obsługi wbudowanej
pamięci flash używany jest Eksplorator Windows.
Nie należy odłączać dostarczonego kabla USB, gdy podczas przesyłania danych
wyświetlany jest komunikat „Do not disconnect.”. Może to spowodować uszkodzenie
danych.
Nie należy formatować wbudowanej pamięci flash za pomocą Eksploratora Windows.
W razie potrzeby wbudowaną pamięć flash należy sformatować za pomocą odtwarzacza
( strona 83).
Nie można usuwać folderów „MUSIC” i „MP_ROOT” ani zmieniać ich nazw.
91
Przydatne informacje
Uaktualnianie oprogramowania układowego
odtwarzacza
Spis treści
Oprogramowanie układowe odtwarzacza można uaktualniać, co pozwala na
dodawanie do odtwarzacza nowych funkcji przez zainstalowanie w urządzeniu
najnowszego oprogramowania układowego. Szczegółowe informacje na temat
najnowszego oprogramowania układowego i sposobu jego instalowania można
znaleźć w następującej witrynie internetowej:
Menu
 Pobierz z witryny internetowej do komputera program aktualizujący.
 Podłącz odtwarzacz do komputera, a następnie uruchom program
aktualizujący.
 Wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zaktualizować
oprogramowanie układowe odtwarzacza.
Aktualizacja oprogramowania układowego została zakończona.
Indeks
Dla klientów w USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Dla klientów w Kanadzie: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Dla klientów w Europie: http://support.sony-europe.com/DNA
Dla klientów w Ameryce Łacińskiej: http://www.sony-latin.com/index.crp
Dla klientów w innych krajach/regionach: http://www.sony-asia.com/support
Dla klientów, którzy zakupili modele zagraniczne: http://www.sony.co.jp/overseas/support/
92
Rozwiązywanie problemów
Jeśli odtwarzacz nie działa w sposób oczekiwany, należy podjąć próbę
rozwiązania problemu, wykonując poniższe czynności.
dotyczących rozwiązywania problemów i spróbuj wykonać opisane tam
czynności.
Naładowanie akumulatora może rozwiązać niektóre problemy.
3 Naciśnij przycisk RESET szpilką lub podobnym
przedmiotem.
Jeśli przycisk RESET zostanie naciśnięty podczas
obsługiwania odtwarzacza, dane i ustawienia zapisane
w odtwarzaczu mogą zostać usunięte.
Po zresetowaniu odtwarzacza naciśnij dowolny
przycisk, aby włączyć odtwarzacz. Odtwarzacz rozpocznie pracę z wcześniej
ustawionymi parametrami.
4 Sprawdź informacje o problemie w Pomocy oprogramowania.
5 Poszukaj informacji odnoszących się do danego problemu w jednej z
witryn internetowych pomocy technicznej.
Klienci w USA powinni odwiedzić witrynę:
http://www.sony.com/walkmansupport
Klienci w Kanadzie powinni odwiedzić witrynę:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Klienci w Europie powinni odwiedzić witrynę:
http://support.sony-europe.com/DNA
Klienci w Ameryce Łacińskiej powinni odwiedzić witrynę:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Klienci w innych krajach/regionach powinni odwiedzić witrynę:
http://www.sony-asia.com/support
Klienci, którzy zakupili modele zagraniczne, powinni odwiedzić witrynę:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
6 Jeśli wymienione powyżej czynności nie doprowadzą do rozwiązania
problemu, należy zwrócić się do najbliższego sprzedawcy produktów
firmy Sony.
Ciąg dalszy 
Indeks
2 Podłącz odtwarzacz do komputera w celu naładowania akumulatora.
Menu
1 Znajdź objawy zaistniałego problemu w poniższych tabelach
Spis treści
Rozwiązywanie problemów
93
Rozwiązywanie problemów
Brak dźwięku.
Poziom głośności jest ustawiony na zero.
Zwiększ poziom głośności ( strona 11).
Wtyk słuchawek jest nieprawidłowo podłączony.
Podłącz prawidłowo wtyk słuchawek ( strona 11).
Wtyk
słuchawek jest zabrudzony.

Oczyść wtyk słuchawek miękką, suchą szmatką.
W odtwarzaczu brak utworów lub plików wideo.
Postępuj zgodnie z instrukcjami w wyświetlonym
komunikacie i prześlij utwory muzyczne lub filmy
wideo z komputera.
Żadne dane nie są
odtwarzane.
Akumulator jest wyczerpany.
Naładuj akumulator do pełna ( strona 23).
Jeśli odtwarzacz nadal nie reaguje nawet po
naładowaniu akumulatora, naciśnij przycisk
RESET, aby zresetować odtwarzacz ( strona 92).
W odtwarzaczu brak danych.
Postępuj zgodnie z instrukcjami w wyświetlonym
komunikacie i prześlij dane z komputera.
Format przesłanych plików nie jest obsługiwany.
Szczegółowe informacje można znaleźć w części
„Obsługiwany format plików” rozdziału „Dane
techniczne” ( strona 117).
Utwory albo pliki wideo mogą nie być
odtwarzane w zależności od formatu plików
( strona 117).
Zdjęcia mogą nie być wyświetlane w zależności
od rozmiaru lub formatu plików ( strona 117).
ograniczenia odtwarzania utworu wygasł ze
Okres

względu na warunki subskrypcji itp.
Utworów, których okres ograniczenia
odtwarzania wygasł, nie można odtwarzać.
Zaktualizuj je za pomocą oprogramowania
używanego do przesyłania.
Ciąg dalszy 
Indeks
Przyczyna/Rozwiązanie
Menu
Objaw
Spis treści
Działanie
94
Rozwiązywanie problemów
(ciąg dalszy)
Objaw
Przyczyna/Rozwiązanie
Przesłane dane nie są
wyświetlane na swojej
liście.
Indeks
Ciąg dalszy 
Menu
Osiągnięta została maksymalna liczba plików, które
można wyświetlić. Maksymalna liczba plików wynosi
1 000 dla filmów wideo, 8 000 dla zdjęć. Maksymalna
liczba folderów na liście folderów zdjęć wynosi 1 000.
Usuń niepotrzebne dane.
Dostępna pojemność nie jest wystarczająca.
Usuń niepotrzebne dane w celu zwiększenia
wolnej przestrzeni w odtwarzaczu.
Po
 przeciągnięciu i upuszczeniu w Eksploratorze
Windows poziomy hierarchii danych są niezgodne z
odtwarzaczem ( strona 27).
Format
przesłanych plików nie jest obsługiwany.

Szczegółowe informacje można znaleźć w części
„Obsługiwany format plików” rozdziału „Dane
techniczne” ( strona 117).
Po wybraniu opcji „All
Pliki audio nie znajdują się w folderach
Songs” lub „Album”
umieszczonych w folderze „MUSIC”.
pojawiają się wszystkie
Umieść je w folderach znajdujących się w folderze
utwory, ale niektóre z nich
„MUSIC” poprzez przeciąganie i upuszczanie.
nie pojawiają się po
wybraniu opcji „Folder”.
Odtwarzane są tylko
Odtwarzacz umożliwia odtwarzanie utworów tylko
utwory z ograniczonego
z list, z których rozpoczyna się odtwarzanie (listy
zakresu odtwarzania, na
albumów, listy wykonawców itp.) ( strona 42).
przykład z jednego
albumu.
Danych nie można
Utworów, plików wideo i zdjęć nie można usuwać za
usunąć za pomocą
pomocą odtwarzacza.
odtwarzacza.
Usuń je za pomocą oprogramowania użytego do
przesyłania danych lub Eksploratora Windows.
Spis treści
Działanie
95
Rozwiązywanie problemów
(ciąg dalszy)
Generowany jest szum.
W pobliżu odtwarzacza używane jest urządzenie
emitujące sygnały radiowe, np. telefon komórkowy.
Z takich urządzeń, jak telefony komórkowe
należy korzystać w pewnej odległości od
odtwarzacza.
Pliki muzyczne zaimportowane z płyt CD itp. są
uszkodzone.
Usuń pliki, a następnie zaimportuj i prześlij je
ponownie. Importując pliki do komputera,
zamknij inne aplikacje, aby uniknąć uszkodzenia
danych.
Format
przesłanych plików nie jest obsługiwany.

Szczegółowe informacje można znaleźć w części
„Obsługiwany format plików” rozdziału „Dane
techniczne” ( strona 117).
Niektórych utworów nie można odtworzyć; zależy
to od pewnych danych technicznych pliku.
Przyciski nie działają.
Przełącznik HOLD znajduje się w położeniu HOLD.
Przesuń przełącznik HOLD w przeciwne
położenie ( strona 12).
W
 odtwarzaczu skropliła się para wodna.
Zaczekaj kilka godzin na wyschnięcie
odtwarzacza.
Poziom naładowania akumulatora jest niski lub
niewystarczający.
Naładuj akumulator, podłączając odtwarzacz do
działającego komputera ( strona 23).
Jeśli po naładowaniu akumulatora problem nadal
występuje, naciśnij przycisk RESET, aby
zresetować odtwarzacz ( strona 92).
Gdy wyświetlany jest komunikat „Connecting” lub
„Connected USB (MTP)”, nie można korzystać z
odtwarzacza.
Odłącz połączenie USB, a następnie korzystaj z
odtwarzacza.
Odtwarzanie nie jest
zatrzymywane.
W tym odtwarzaczu nie występuje różnica między
zatrzymaniem i wstrzymaniem. Po naciśnięciu
przycisku  wyświetlana jest ikona  i
odtwarzanie jest wstrzymywane/zatrzymywane.
Ciąg dalszy 
Indeks
Przyczyna/Rozwiązanie
Menu
Objaw
Spis treści
Działanie
96
Rozwiązywanie problemów
(ciąg dalszy)
Odtwarzacz nie działa.
Poziom naładowania akumulatora jest
niewystarczający.
Naładuj akumulator, podłączając odtwarzacz do
działającego komputera ( strona 23).
Jeśli po naładowaniu akumulatora problem nadal
występuje, naciśnij przycisk RESET, aby
zresetować odtwarzacz ( strona 92).
Nie można znaleźć
przesłanych danych.
Wbudowana pamięć flash odtwarzacza została
sformatowana przy użyciu Eksploratora Windows.
Sformatuj wbudowaną pamięć flash odtwarzacza
( strona 83).
Dostarczony kabel USB został odłączony od
odtwarzacza w trakcie przesyłania danych.
Prześlij potrzebne pliki z powrotem do
komputera i sformatuj wbudowaną pamięć flash
odtwarzacza ( strona 83).
Po przeciągnięciu i upuszczeniu w Eksploratorze
Windows poziomy hierarchii danych są niezgodne z
odtwarzaczem ( strona 27).
Format
przesłanych plików nie jest obsługiwany.

Szczegółowe informacje można znaleźć w części
„Obsługiwany format plików” rozdziału „Dane
techniczne” ( strona 117).
Utwory lub pliki wideo mogą nie być odtwarzane
w zależności od formatu plików ( strona 117).
mogą nie być wyświetlane w zależności
Zdjęcia

od rozmiaru lub formatu plików ( strona 117).
Włączona jest funkcja „AVLS (Volume Limit)”.
Wyłącz funkcję „AVLS (Volume Limit)”
( strona 73).
Wtyk słuchawek nie został włożony do końca.
Jeśli słuchawki nie zostały właściwie podłączone,
dźwięk nie będzie prawidłowo odtwarzany.
Podłącz wtyk tak, aby było słyszalne kliknięcie
zatrzasku ( strona 11).
Poziom głośności jest
zbyt niski.
Brak dźwięku z prawego
kanału słuchawek.
Lub dźwięk z prawego
kanału jest słyszalny w
obu głośnikach
słuchawek.
Odtwarzanie zostało
nagle przerwane.
Poziom naładowania akumulatora jest
niewystarczający.
Naładuj akumulator, podłączając odtwarzacz do
działającego komputera ( strona 23).
są utwory muzyczne lub pliki wideo,
Odtwarzane

które nie mogą być odtwarzane.
Odtwórz inny utwór lub plik wideo.
Ciąg dalszy 
Indeks
Przyczyna/Rozwiązanie
Menu
Objaw
Spis treści
Działanie
97
Rozwiązywanie problemów
(ciąg dalszy)
Miniatury nie są
wyświetlane.
Utwory nie mają informacji o okładce w formacie
obsługiwanym przez odtwarzacz.
Miniatury są wyświetlane tylko wtedy, gdy utwory
mają informacje o okładce w formacie
obsługiwanym przez odtwarzacz.
Prześlij je ponownie przy użyciu dostarczonego
odtwarzacza Windows Media lub innego
oprogramowania umożliwiającego przesyłanie.
Nazwa miniatury nie odpowiada nazwie pliku
wideo.
Umieść plik JPEG o takiej samej nazwie jak plik
wideo, ale z rozszerzeniem „.thm” lub „.jpg”, w
folderze zawierającym plik wideo.
Jeśli
zdjęcia nie mają miniatur zgodnych z formatem

plików Exif, miniatury nie mogą być wyświetlane.
Prześlij ponownie zdjęcia przy użyciu
dostarczonego programu Media Manager for
WALKMAN.
Okładka nie jest
wyświetlana.
Dane nie zawierają informacji o okładce.
Okładka pojawia się tylko wtedy, gdy plik zawiera
informacje o okładce.
Okładkę można ustawić, korzystając z
dostarczonego programu Windows Media Player
11 lub oprogramowania umożliwiającego
przesyłanie danych. Szczegółowe informacje na
temat działania oprogramowania można uzyskać
w Pomocy lub uzyskać u jego producenta.
Niektóre
okładki nie będą wyświetlane; zależy to od

formatu pliku.
Odtwarzacz nie może
formatować.
Poziom naładowania akumulatora jest niski lub
niewystarczający.
Naładuj akumulator, podłączając odtwarzacz do
działającego komputera ( strona 23).
W przypadku wystąpienia błędu odtwarzacz się
wyłącza, a następnie automatycznie włącza.
Odtwarzacz
niespodziewanie się
wyłączył, a następnie
ponownie włączył.
Odtwarzacz nie działa
prawidłowo.
Komputer został uruchomiony lub ponownie
uruchomiony, gdy odtwarzacz był podłączony do
komputera.
Zresetuj odtwarzacz, naciskając przycisk RESET
odtwarzacza. Odłącz odtwarzacz podczas
uruchamiania lub ponownego uruchamiania
komputera.
Ciąg dalszy 
Indeks
Przyczyna/Rozwiązanie
Menu
Objaw
Spis treści
Działanie
98
Rozwiązywanie problemów
Przyczyna/Rozwiązanie
W menu Home zamiast
ikony (Clock Display)
pojawia się ikona .
Ikona uległa zmianie, ponieważ odtwarzacz miał
dostęp do usługi online (opcja dostępna tylko w
USA).
Aby przywrócić wyświetlanie ikony (Clock
Display), należy sformatować odtwarzacz
( strona 83).
Ciąg dalszy 
Indeks
W tytule wyświetlany jest W tytule używane są znaki, których nie można
znak „”.
wyświetlić na ekranie odtwarzacza.
Korzystając z oprogramowania używanego do
przesyłania lub z Eksploratora Windows, zmień
tytuł tak, aby zawierał odpowiednie znaki.
Zamiast nazwy albumu, Dane nie zawierają potrzebnych informacji, takich
artysty itp. jest
jak nazwa albumu, nazwa wykonawcy itp.
wyświetlane „Unknown”.
Wyświetlane są
Wybrany jest zły język.
zniekształcone znaki.
Popraw ustawienie „Language Settings”
( strona 85), a następnie ponownie przenieś dane
do odtwarzacza.
Podczas wyświetlania
Przez ponad 30 sekund nie została wykonana żadna
zdjęcia ekran staje się
operacja ( strona 75).
ciemny.
Naciśnij dowolny przycisk.
Ekran się wyłącza.
Gdy odtwarzacz był w trybie wstrzymania, przez
ponad 3 minuty nie podjęto żadnego działania.
Naciśnij dowolny przycisk.
Przez ponad 30 sekund nie została wykonana żadna
operacja, a dla opcji „Screensaver” jest wybrane
ustawienie „Blank” ( strona 75).
Naciśnij dowolny przycisk.
Jeżeli chcesz, dla opcji „Screensaver” wybierz
ustawienie „Clock”.
Wyświetlany jest
Patrz część „Komunikaty” ( strona 104).
komunikat.
Menu
Objaw
Spis treści
Wyświetlacz
99
Rozwiązywanie problemów
Czas pracy akumulatora
jest krótki.
Temperatura otoczenia jest niższa niż 5°C.
W takich warunkach czas pracy akumulatora
zmniejsza się ze względu na jego właściwości. Nie
oznacza to uszkodzenia.
Czas
ładowania akumulatora jest zbyt krótki.

Naładuj akumulator, aż zostanie wyświetlona
.
ikona
zmieniając ustawienia i właściwie
Odpowiednio

zarządzając zasilaniem, można oszczędzać energię
akumulatora i dłużej korzystać z odtwarzacza
( strona 87).
Odtwarzacz nie był używany przez dłuższy czas.
Wydajność akumulatora można poprawić,
kilkakrotnie ładując i rozładowując go.
Jeśli nawet po naładowaniu akumulatora do pełna
jego efektywny czas pracy wynosi połowę zwykłego
czasu pracy, akumulator należy wymienić.
Skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą
produktów firmy Sony.
są treści chronione prawami
Odtwarzane

autorskimi.
Gdy odtwarzane są treści chronione prawami
autorskimi, czas pracy akumulatora może być
krótszy.
Kabel USB nie został prawidłowo podłączony do
portu USB komputera.
Odłącz kabel USB, a następnie podłącz go
ponownie.
Należy używać dostarczonego kabla USB.
Akumulator jest ładowany w temperaturze otoczenia
wykraczającej poza zakres od 5°C do 35°C.
Akumulator należy ładować w temperaturze
otoczenia z zakresu od 5°C do 35°C.
nie jest włączony.
Komputer

Włącz
komputer.

Komputer przeszedł w stan uśpienia lub hibernacji.
Wyjdź ze stanu uśpienia lub hibernacji na
komputerze.
Odtwarzacz nie może
naładować akumulatora.
Odtwarzacz wyłącza się
automatycznie.
Aby uniknąć niepotrzebnego zużycia akumulatora,
odtwarzacz wyłącza się automatycznie.
Naciśnij dowolny przycisk, aby włączyć odtwarzacz.
Ładowanie kończy się
bardzo szybko.
Jeśli w momencie rozpoczęcia ładowania
akumulator jest już prawie całkowicie naładowany,
jego ładowanie do pełna trwa krótko.
Ciąg dalszy 
Indeks
Przyczyna/Rozwiązanie
Menu
Objaw
Spis treści
Zasilanie
100
Rozwiązywanie problemów
Objaw
Przyczyna/Rozwiązanie
Indeks
Ciąg dalszy 
Menu
Oprogramowanie Media Środowisko systemowe komputera zostało
Manager for WALKMAN zmienione np. w wyniku aktualizacji systemu
nie uruchamia się.
operacyjnego Windows.
Po połączeniu
Kabel USB nie został prawidłowo podłączony do
odtwarzacza z
portu USB komputera.
komputerem przy użyciu
Odłącz kabel USB, a następnie podłącz go
dostarczonego kabla USB
ponownie.
nie pojawia się
Należy
używać dostarczonego kabla USB.

komunikat „Connecting” Używany jest koncentrator USB.
ani „Connected USB
Podłączenie odtwarzacza za pośrednictwem
(MTP)”.
koncentratora USB może nie działać. Podłącz
odtwarzacz do komputera za pomocą zawartego
w zestawie kabla USB.
Na komputerze jest uruchomione oprogramowanie
inne niż użyte do przesyłania danych.
Odłącz kabel USB, zaczekaj kilka minut i podłącz
go ponownie. Jeśli problem nadal występuje,
odłącz kabel USB, uruchom ponownie komputer,
a następnie podłącz ponownie kabel USB.
W
 zależności od oprogramowania działającego na
komputerze komunikat „Connecting” lub
„Connected USB (MTP)” może nie pojawiać się w
odtwarzaczu.
Uaktywnij program Windows Media Player lub
Eksplorator Windows.
Odtwarzacz nie jest
Kabel USB nie został prawidłowo podłączony do
rozpoznawany przez
portu USB komputera.
komputer po
Odłącz kabel USB, a następnie podłącz go
podłączeniu.
ponownie.
Używany
jest koncentrator USB.

odtwarzacza za pośrednictwem
Podłączenie

koncentratora USB może nie działać. Podłącz
odtwarzacz do komputera za pomocą zawartego
w zestawie kabla USB.
Mógł wystąpić problem z portem USB komputera.
Podłącz odtwarzacz do innego portu USB
komputera.
Spis treści
Połączenie z komputerem
101
Rozwiązywanie problemów
(ciąg dalszy)
Nie można przesyłać
danych z komputera do
odtwarzacza.
Przesyłanie danych może zostać zatrzymane ze
względu na szumy, takie jak elektryczność statyczna
itp. Ma to na celu ochronę danych.
Odłącz odtwarzacz, a następnie podłącz go
ponownie.
W przypadku przesyłania plików przez przeciąganie
i upuszczanie na niektórych komputerach bez
zainstalowanego programu Windows Media Player
11 może wystąpić ograniczenie plików (AAC, pliki
wideo itd.), które można przesyłać przez
przeciąganie i upuszczanie.
Zainstaluj program Windows Media Player 11 z
zawartej w zestawie płyty CD-ROM, a następnie
ponownie prześlij pliki poprzez przeciąganie i
upuszczanie. Przed zainstalowaniem na
komputerze oprogramowania Windows Media
Player 11 należy upewnić się, że używane
aplikacje i usługi są z nim zgodne. Szczegółowe
informacje dotyczące użycia lub pomocy
technicznej dla oprogramowania Windows Media
Player można znaleźć w następującej witrynie
internetowej:
http://support.microsoft.com/
Kabel USB nie został prawidłowo podłączony do
portu USB komputera.
Odłącz kabel USB, a następnie podłącz go
ponownie.
We
wbudowanej pamięci flash jest zbyt mało

wolnego miejsca.
Prześlij wszystkie niepotrzebne dane z powrotem
do komputera, aby zwiększyć ilość wolnego
miejsca.
W związku z ograniczeniami nałożonymi przez
właścicieli praw autorskich utwory z ograniczeniem
okresu odtwarzania lub liczby odtworzeń mogą nie
zostać przesłane. Szczegółowe informacje dotyczące
poszczególnych plików dźwiękowych można
uzyskać u sprzedawcy.
W odtwarzaczu znajdują się uszkodzone dane.
Prześlij potrzebne pliki z powrotem do komputera
i sformatuj wbudowaną pamięć flash odtwarzacza
( strona 83).
Ciąg dalszy 
Indeks
Przyczyna/Rozwiązanie
Menu
Objaw
Spis treści
Połączenie z komputerem
102
Rozwiązywanie problemów
Objaw
(ciąg dalszy)
Przyczyna/Rozwiązanie
Indeks
Ciąg dalszy 
Menu
Nie można przesyłać
Dane mogą być uszkodzone.
danych z komputera do
Usuń z komputera pliki, których nie można
odtwarzacza. (ciąg dalszy)
przesłać, a następnie ponownie zaimportuj je do
komputera. Importując pliki do komputera,
zamknij inne aplikacje, aby uniknąć uszkodzenia
danych.
Został przekroczony limit liczby przenoszonych
plików i folderów.
Usuń niepotrzebne dane.
Próbujesz
przesłać pliki .m4a, .mp4, .3gp lub .m4v z

komputera z zainstalowanym programem Windows
Media Player 10.
Zainstaluj oprogramowanie Windows Media
Player 11 z zawartej w zestawie płyty CD-ROM.
jest używane odpowiednie oprogramowanie do
Jeśli

przesyłania danych, ale dane nie są przesyłane,
należy skontaktować się z producentem.
Do odtwarzacza można We wbudowanej pamięci flash jest zbyt mało
przesłać tylko niewielką
wolnego miejsca.
ilość danych.
Prześlij wszystkie niepotrzebne dane z powrotem
do komputera, aby zwiększyć ilość wolnego
miejsca.
W
 odtwarzaczu znajdują się pliki, których nie
można odtwarzać.
Jeśli w odtwarzaczu zapisane są pliki inne niż
utwory, filmy wideo lub zdjęcia, na przesyłane
dane pozostaje mniej miejsca. Aby zwiększyć ilość
wolnego miejsca, prześlij pliki, których nie można
odtwarzać, z powrotem do komputera.
Odtwarzacz staje się
Używany jest koncentrator USB lub przedłużacz
niestabilny, gdy jest
kabla USB.
podłączony do
Podłączenie odtwarzacza za pośrednictwem
komputera.
koncentratora USB lub przedłużacza może nie
działać. Podłącz odtwarzacz do komputera za
pomocą zawartego w zestawie kabla USB.
Nie można usuwać
Nie można usuwać folderów „MUSIC” i
folderów lub zmieniać ich „MP_ROOT” ani zmieniać ich nazw.
nazw.
Spis treści
Połączenie z komputerem
103
Rozwiązywanie problemów
Przyczyna/Rozwiązanie
Nie można uzyskać
dobrego odbioru stacji
radiowych FM.
Odbierana częstotliwość nie jest dokładnie
dostrojona.
Aby poprawić odbiór, wybierz częstotliwość
ręcznie, używając przycisku / ( strona 68).
Inne
Objaw
Przyczyna/Rozwiązanie
Podczas obsługi
odtwarzacza nie słychać
sygnałów akustycznych.
Opcja „Beep Settings” jest ustawiona na wartość
„Off ”.
Ustaw opcję „Beep Settings” na wartość „On”
( strona 74).
Sygnały akustyczne nie są generowane, gdy
odtwarzacz jest podłączony do opcjonalnej stacji
dokującej lub innego urządzenia.
Odtwarzacz nagrzewa się. Odtwarzacz może się nagrzewać podczas ładowania
akumulatora i pozostawać ciepły krótko po ładowaniu.
Odtwarzacz może się także nagrzewać podczas
przesyłania dużej ilości danych. To normalne objawy i
nie należy się nimi przejmować. Zaczekaj chwilę, aż
odtwarzacz ostygnie.
Data i godzina zostały
Jeśli akumulator odtwarzacza był przez pewien czas
wyzerowane.
rozładowany, data i godzina mogły zostać
wyzerowane. Nie oznacza to uszkodzenia. Naładuj
akumulator, aż na ekranie zostanie wyświetlona
ikona
, a następnie ustaw ponownie datę i
godzinę ( strona 77).
Indeks
Odbiór jest słaby, a jakość Sygnał radiowy jest słaby.
dźwięku jest zła.
Stacji radiowych FM należy słuchać w pobliżu
okna, ponieważ w budynkach lub pojazdach
sygnał może być słaby.
Przewód słuchawek nie został rozciągnięty do
końca.
Przewód słuchawek pełni rolę anteny. Jak
najbardziej rozciągnij przewód słuchawek.
Stacje radiowe FM są
W pobliżu odtwarzacza używane jest urządzenie
zakłócane.
emitujące sygnały radiowe, np. telefon komórkowy.
Z takich urządzeń, jak telefony komórkowe
należy korzystać w pewnej odległości od
odtwarzacza.
Menu
Objaw
Spis treści
Odbiornik FM
104
Rozwiązywanie problemów
W przypadku wyświetlenia komunikatu na wyświetlaczu należy postępować
zgodnie z poniższymi instrukcjami.
All group numbers have been
used.
Całkowita liczba
elementów listy (poza
listami utworów)
przekracza limit (8 192
elementy).
Całkowita liczba
utworów zapisanych na
listach odtwarzania
osiągnęła wartość
65 535.
Cannot play; file format is not
supported.
Cannot play; the license is
expired.
Rozwiązanie
Po przekroczeniu limitu
utwory są zapisywane na
liście „Others”.
Jeśli nie możesz znaleźć
utworu, najpierw
poszukaj go na liście
„Others”.
Aby po przekroczeniu
limitu utwory nie były
zapisywane na liście
„Others”, usuń
niepotrzebne utwory z
odtwarzacza za pomocą
oprogramowania
użytego do przesłania
utworów lub
Eksploratora Windows.
Jeśli łączna liczba list
odtwarzania zapisanych
na odtwarzaczu
przekroczy wartość
65 535, listy
odtwarzania
przekraczające tę liczbę
nie będą wyświetlane.
Zmniejsz liczbę list
odtwarzania (usuń listy
odtwarzania) za
pomocą
oprogramowania
użytego do przesłania
list odtwarzania.
Próbujesz odtwarzać pliki, Nie można odtwarzać
plików o
które nie mogą być
nieobsługiwanym
odtwarzane w
formacie ( strona 117).
odtwarzaczu.
Okres ograniczenia
Zaktualizuj informacje o
odtwarzania utworu
licencji utworu za pomocą
wygasł.
oprogramowania
używanego do przesyłania.
Ciąg dalszy 
Indeks
Opis
Menu
Komunikat
Spis treści
Komunikaty
105
Rozwiązywanie problemów
Opis
Cannot save more than 30 Preset Jest już ustawionych 30
stacji radiowych.
stations.
Rozwiązanie
Menu
Indeks
Najpierw usuń
niepotrzebne stacje
( strona 69), a następnie
ustaw wymagane stacje w
zakresie limitu.
Odtwarzacz jest
To nie jest komunikat o
Do not disconnect.
podłączony do komputera błędzie. Nie odłączaj kabla
lub innego urządzenia
USB przed zakończeniem
zewnętrznego w celu
przesyłania.
przesyłania danych.
Postępuj zgodnie z
Aktualizacja
Firmware update failed.
instrukcjami
oprogramowania
wyświetlanymi na ekranie
układowego zakończyła
komputera, aby ponownie
się niepowodzeniem.
rozpocząć aktualizację
oprogramowania
układowego.
Akumulator odtwarzacza Naładuj akumulator
LOW BATTERY. Please Charge.
( strona 23).
jest rozładowany.
Podłącz odtwarzacz do
Dostępna pojemność w
Not enough free space in
komputera za pomocą
odtwarzaczu jest
memory. Delete files to ensure
zawartego w zestawie
niewystarczająca.
free space.
kabla USB, a następnie
usuń niepotrzebne dane z
odtwarzacza za pomocą
oprogramowania użytego
do przesłania danych lub
Eksploratora Windows.
Aby obsługiwać
Nie można obsługiwać
On hold...
odtwarzacz, przesuń
Cancel HOLD function to activate odtwarzacza, ponieważ
przełącznik HOLD w
przełącznik HOLD
controls.
znajduje się w położeniu przeciwne położenie
( strona 12).
HOLD.
Próbujesz
ustawić
już
Ustaw inne częstotliwości.
Preset already exists.
ustawioną częstotliwość.
Wybierz kolejno opcje
The device’s memory was not
Wbudowana pamięć
„Settings” - „Common
formatted correctly. Please reflash nie została
Settings” - „Format”, aby
format using Settings menu.
prawidłowo
ponownie sformatować
sformatowana.
wbudowaną pamięć flash
Wbudowana pamięć
( strona 83).
flash została
sformatowana za
pomocą komputera.
Spis treści
Komunikat
106
Informacje dodatkowe
W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo, poprawne
działanie lub integralność danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii,
wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi stacji serwisowej.
Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym będzie właściwie zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt
do odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii, prosimy o
zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym
demontażu baterii. Zużytą baterię należy dostarczyć do właściwego punktu
zbiórki.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat zbiórki i
recyklingu baterii należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów
lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.
Ciąg dalszy 
Indeks
Pozbywanie się zużytych baterii (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w
pozostałych krajach europejskich mających własne systemy zbiórki)
Ten symbol na baterii lub na jej opakowaniu oznacza, że bateria nie
może być traktowana jako odpad komunalny.
Odpowiednio gospodarując zużytymi bateriami, możesz zapobiec
potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie
ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego
obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling baterii pomoże chronić
środowisko naturalne.
Menu
Pozbycie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w
pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie
może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go
dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie
zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na
środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomoże w
ochronie środowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej szczegółowych
informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z
lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania
odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.
Dostępne akcesoria: Słuchawki
Spis treści
Środki ostrożności
107
Informacje dodatkowe
Spis treści
Menu
Informacje dla klientów: poniższe informacje dotyczą wyłącznie urządzeń
sprzedawanych w krajach, w których obowiązują dyrektywy Unii Europejskiej
Producentem tego produktu jest Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku,
Tokio, Japonia. Autoryzowanym przedstawicielem do spraw normy
kompatybilności energetycznej (EMC) oraz bezpieczeństwa produktu jest
firma Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Niemcy. Aby uzyskać informacje na temat dowolnych usług lub gwarancji,
należy zapoznać się z adresami podanymi w oddzielnych dokumentach o
usługach i gwarancji.
Indeks
108
Informacje dodatkowe
Indeks
Ciąg dalszy 
Menu
Należy uważać, aby nie doszło do zwarcia zacisków odtwarzacza z innymi
metalowymi przedmiotami.
Nie wolno dotykać akumulatora gołymi rękami, jeżeli wycieka z niego
elektrolit. Ponieważ ciecz z akumulatora może pozostać w odtwarzaczu, w
przypadku wycieku z akumulatora skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą
produktów firmy Sony. Jeżeli płyn dostanie się do oczu, nie wolno ich
pocierać, ponieważ może to doprowadzić do utraty wzroku. Należy przemyć
oczy czystą wodą i skontaktować się z lekarzem.
Również w przypadku kontaktu płynu ze skórą lub ubraniem należy
niezwłocznie go zmyć. W przeciwnym wypadku płyn może spowodować
rany lub oparzenia. W przypadku poparzenia lub zranienia płynem z
akumulatora należy skontaktować się z lekarzem.
Na odtwarzacz nie wolno wylewać wody ani kłaść na nim żadnych
przedmiotów. Może to bowiem doprowadzić do pożaru lub porażenia
prądem.
Jeżeli to nastąpi, należy niezwłocznie wyłączyć odtwarzacz, odłączyć kabel
USB od odtwarzacza oraz skontaktować się z najbliższym sprzedawcą
produktów firmy Sony lub z Centrum serwisowym Sony.
Odtwarzacza nie wolno wrzucać do ognia.
Odtwarzacza nie wolno rozkładać na części ani przerabiać. Może to bowiem
doprowadzić do porażenia prądem. W celu wymiany akumulatora,
sprawdzenia wnętrza lub naprawy odtwarzacza należy skontaktować się z
najbliższym sprzedawcą produktów firmy Sony lub z Centrum serwisowym
Sony.
Spis treści
Bezpieczeństwo
109
Informacje dodatkowe
Wkładki mogą się zniszczyć w wyniku długotrwałego
przechowywania lub używania.
Nie należy narażać odtwarzacza na kontakt z wodą. Nie jest on wodoszczelny.
Należy pamiętać o stosowaniu poniższych środków ostrożności.
Należy uważać, aby nie upuścić odtwarzacza do zlewu
lub innego pojemnika z wodą.
Nie należy używać odtwarzacza w wilgotnych
miejscach ani przy złej pogodzie, na przykład w czasie
deszczu lub śnieżycy.
Nie wolno zamoczyć odtwarzacza.
Jeśli odtwarzacz zostanie dotknięty mokrymi rękami
lub umieszczony w wilgotnym ubraniu, może ulec
zamoczeniu i w konsekwencji nieprawidłowo działać.
Podczas odłączania słuchawek od odtwarzacza należy chwycić wtyk
słuchawek, aby go wyjąć. Ciągnięcie samego przewodu słuchawek może
spowodować jego uszkodzenie.
Ciąg dalszy 
Indeks
Należy pamiętać, aby nie wkładać do torby odtwarzacza
z owiniętym wokół niego przewodem słuchawek i aby
następnie nie narażać torby na silne wstrząsy.
Menu
Na odtwarzacz nie wolno kłaść żadnych ciężkich przedmiotów ani narażać go na
silne wstrząsy. Może to spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie.
Odtwarzacza nie wolno używać w miejscach, gdzie będzie on narażony na
nadmierne nasłonecznienie, temperaturę, wilgotność lub wibracje. Może to
spowodować odbarwienie, zdeformowanie lub zniszczenie odtwarzacza.
Nie należy pozostawiać odtwarzacza w miejscach narażonych na działanie wysokich
temperatur, np. w samochodzie zaparkowanym w nasłonecznionym miejscu lub w
miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Odtwarzacza nie wolno pozostawiać w miejscu narażonym na wzmożone działanie kurzu.
Nie wolno pozostawiać odtwarzacza na niestabilnej powierzchni ani w pozycji pochyłej.
Jeśli odtwarzacz powoduje zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego,
należy go wyłączyć i odsunąć od radia lub telewizora.
Podczas używania odtwarzacza należy przestrzegać poniższych środków
ostrożności, aby uniknąć wygięcia obudowy lub spowodowania
nieprawidłowej pracy odtwarzacza.
Należy pamiętać, aby nie siadać, mając odtwarzacz w
tylnej kieszeni.
Spis treści
Instalacja
110
Informacje dodatkowe
Długotrwałe korzystanie z odtwarzacza może powodować nadmierne
nagrzewanie się urządzenia podczas ładowania.
Zapobieganie uszkodzeniom słuchu
Należy unikać korzystania ze słuchawek przy wysokim poziomie głośności.
Laryngolodzy odradzają ciągłe, głośne i długotrwałe słuchanie muzyki. W
przypadku odczucia dzwonienia w uszach należy zmniejszyć poziom głośności
lub zaprzestać słuchania.
Nie wolno od razu ustawiać wysokiego poziomu głośności, szczególnie podczas
używania słuchawek.
Głośność należy zwiększać stopniowo, co zapobiegnie bólowi uszu
wywołanemu głośnym dźwiękiem.
Troska o innych
Dźwięk należy odtwarzać na umiarkowanym poziomie. Pozwoli to usłyszeć
dźwięki zewnętrzne i będzie wyrazem poszanowania innych ludzi.
Ostrzeżenie
Podczas wyładowań atmosferycznych nie wolno mieć na głowie słuchawek.
Jeżeli dostarczone słuchawki powodują reakcję alergiczną, należy natychmiast
zaprzestać ich używania i skontaktować się z lekarzem.
Korzystanie
Korzystając z paska (sprzedawanego oddzielnie), należy uważać, aby nie
zaczepić nim o mijane przedmioty. Należy też uważać, aby nie wymachiwać
odtwarzaczem trzymanym za pasek i nie uderzać innych ludzi.
Nie należy korzystać z odtwarzacza w samolocie podczas startu i lądowania,
stosownie do komunikatów załogi.
odtwarzaczu może na krótki czas skraplać się para wodna, na przykład
Na

gdy zostanie on szybko przeniesiony z otoczenia o niskiej temperaturze do
otoczenia o wysokiej temperaturze lub będzie używany w pomieszczeniu, w
którym właśnie włączono ogrzewanie. Skraplanie się pary wodnej to
zjawisko, w którym wilgoć z powietrza osadza się na powierzchniach, takich
jak metalowe panele itp., a następnie przekształca się w ciecz.
Jeśli para wodna skropli się wewnątrz odtwarzacza, nie należy go włączać,
dopóki nie wyschnie. Używanie odtwarzacza, w którym jest skroplona para
wodna, może spowodować jego uszkodzenie.
Ciąg dalszy 
Indeks
Bezpieczeństwo na drodze
W sytuacjach, w których słuch nie może być ograniczony, należy unikać
korzystania ze słuchawek.
Menu
Słuchawki
Spis treści
Nadmierne nagrzewanie
111
Informacje dodatkowe
Menu
Nie należy stosować dużej siły względem powierzchni ekranu LCD. Może to
spowodować zniekształcenie kolorów lub jasności albo doprowadzić do
uszkodzenia ekranu LCD.
 W przypadku korzystania z odtwarzacza w zimnych miejscach wokół
obrazów mogą być widoczne czarne pasy. Nie oznacza to uszkodzenia
odtwarzacza.
Spis treści
Ekran LCD
Indeks
Czyszczenie
Obudowę odtwarzacza należy czyścić miękką szmatką, taką jak ściereczka do
czyszczenia okularów.
W przypadku dużego zabrudzenia obudowy odtwarzacza należy wyczyścić ją
miękką szmatką lekko zwilżoną wodą lub delikatnym środkiem czyszczącym.
Nie wolno używać żadnych materiałów lub proszków ściernych ani
rozpuszczalników, takich jak alkohol lub benzyna, ponieważ mogą one
uszkodzić obudowę.
uważać, aby woda nie dostała się do wnętrza odtwarzacza przez otwór
Należy

obok złącza.
Należy okresowo czyścić wtyk słuchawek.
Aby oczyścić wkładki, należy zdjąć je ze słuchawek i wyprać ręcznie,
używając łagodnego środka czyszczącego. Wyprane wkładki należy
odpowiednio wysuszyć przed użyciem.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących odtwarzacza
należy skontaktować się z najbliższym sprzedawcą produktów firmy Sony.
Ciąg dalszy 
112
Informacje dodatkowe
Indeks
Ciąg dalszy 
Menu
Zgodnie z prawem autorskim zabroniona jest reprodukcja w całości lub w
części oprogramowania i towarzyszącego mu podręcznika, a także
wypożyczanie oprogramowania bez zgody właściciela praw autorskich.
W żadnym wypadku firma SONY nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek szkody finansowe lub utratę zysków, łącznie z roszczeniami osób
trzecich, wynikające z korzystania z oprogramowania dostarczonego z
niniejszym odtwarzaczem.
Oprogramowania dostarczonego razem z niniejszym odtwarzaczem nie
można używać ze sprzętem innym niż ten, dla którego oprogramowanie to
zostało przeznaczone.
Należy pamiętać, że ze względu na nieustanne starania mające na celu
poprawę jakości specyfikacja oprogramowania może ulec zmianie bez
uprzedzenia.
Gwarancja
nie obejmuje działania niniejszego odtwarzacza z

oprogramowaniem innym niż dostarczone.
Możliwość wyświetlania tekstów w różnych językach w dostarczonym
oprogramowaniu zależy od systemu operacyjnego zainstalowanego na
komputerze. Aby uzyskać lepsze wyniki, należy zapewnić zgodność
zainstalowanego systemu operacyjnego z językiem, który ma być
wyświetlany.
Nie można zagwarantować, że wszystkie języki będą prawidłowo wyświetlane
w dołączonym oprogramowaniu.
Znaki utworzone przez użytkownika i niektóre znaki specjalne mogą nie być
wyświetlane.
Objaśnienia zawarte w niniejszej instrukcji zostały napisane przy założeniu,
że czytelnik ma podstawowe umiejętności obsługi systemu Windows.
Szczegółowe informacje na temat obsługi komputera i systemu operacyjnego
można znaleźć w odpowiednich instrukcjach.
Spis treści
Informacje na temat oprogramowania
113
Informacje dodatkowe
Spis treści
Przykładowe dane*1
W odtwarzaczu są fabrycznie zainstalowane przykładowe dane.
Po usunięciu przykładowych danych nie można ich przywrócić, a producent
odtwarzacza nie udostępnia danych zastępczych.
*1 W niektórych krajach/regionach niektóre przykładowe dane nie są instalowane.
Indeks
Witryny internetowe poświęcone obsłudze klienta
Aby uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące tego produktu lub informacje o
urządzeniach zgodnych z tym produktem, należy odwiedzić poniższe witryny
internetowe.
Dla klientów w USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Dla klientów w Kanadzie: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Dla klientów w Europie: http://support.sony-europe.com/DNA
Dla klientów w Ameryce Łacińskiej: http://www.sony-latin.com/index.crp
Dla klientów w innych krajach/regionach: http://www.sony-asia.com/support
Dla klientów, którzy zakupili modele zagraniczne:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Menu
Nagrane utwory mogą być wykorzystywane tylko do własnego użytku.
Korzystanie z utworów w zakresie wykraczającym poza te ograniczenia
wymaga uzyskania zgody właściciela praw autorskich.
Sony nie ponosi odpowiedzialności za niekompletność
Firma

nagrywania/pobierania lub uszkodzenie danych wynikające z
problemów z odtwarzaczem lub komputerem.
W zależności od rodzaju tekstu i znaków tekst może być wyświetlany
nieprawidłowo w urządzeniu. Powodem tego mogą być:
Pojemność podłączonego odtwarzacza.
Nieprawidłowe działanie odtwarzacza.
Zapisanie informacji o zawartości w języku lub za pomocą znaków
nieobsługiwanych przez odtwarzacz.
114
Informacje dodatkowe
Indeks
Ciąg dalszy 
Menu
ATRAC jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.
„WALKMAN” i logo „WALKMAN” są zastrzeżonymi znakami towarowymi
firmy Sony Corporation.
Microsoft, Windows, Windows Vista i Windows Media są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
Adobe, Adobe Reader oraz Adobe Flash Player są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w
Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3 oraz patenty na licencji firm
Fraunhofer IIS i Thomson.
IBM i PC/AT są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy International
Business Machines Corporation.
Macintosh i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc.,
Apple,

zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
QuickTime i logo QuickTime są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Apple Inc. używanymi na mocy udzielonej przez
nią licencji.
Pentium jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym
firmy Intel Corporation.
To oprogramowanie zostało częściowo oparte na pracy grupy Independent
JPEG Group.
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT
PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL
USE OF A CONSUMER FOR
(i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL
STANDARD (“MPEG-4 VIDEO”) AND/OR
(ii)DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A
CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL
ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER
LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER
USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO
PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND
LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Spis treści
Uwagi o licencjach i znakach towarowych
115
Informacje dodatkowe
Ciąg dalszy 
Indeks
Ten produkt jest chroniony przez niektóre prawa do własności intelektualnej
firmy Microsoft Corporation. Używanie lub rozpowszechnianie takiej
technologii poza tym produktem bez licencji udzielonej przez firmę Microsoft
lub jej autoryzowane przedstawicielstwo jest zabronione.
Menu
Patenty USA i zagraniczne na licencji firmy Dolby Laboratories.
Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są
znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich
właścicieli. W niniejszej instrukcji znaki TM i ® nie są wymieniane.
Spis treści
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO
LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A
CONSUMER TO
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD
(“AVC VIDEO”) AND/OR
(ii)DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY
AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED
TO PROVIDE AVC VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER
USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG
LA, L.L.C. SEE HTTP://MPEGLA.COM
THIS
PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO

LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A
CONSUMER TO
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD
(“VC-1 VIDEO”) AND/OR
(ii)DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY
AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED
TO PROVIDE VC-1 VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER
USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG
LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
116
Informacje dodatkowe
Indeks
Program ©2008 Sony Corporation
Dokumentacja ©2008 Sony Corporation
Menu
Information on Expat
Copyright ©1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and
Clark Cooper.
Copyright ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights to
use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of
the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do
so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS,” WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Spis treści
Dostawcy zawartości korzystają z technologii zarządzania prawami cyfrowymi
dla technologii Windows Media zawartej w urządzeniu („WM-DRM”) w celu
ochrony integralności tej zawartości („Bezpieczna treść”), aby ich własność
intelektualna, włącznie z prawami autorskimi, w tej zawartości nie została
naruszona.
Urządzenie korzysta z oprogramowania WM-DRM do odtwarzania
Bezpiecznej treści („Oprogramowanie WM-DRM”). Jeżeli bezpieczeństwo
Oprogramowania WM-DRM w tym urządzeniu zostanie naruszone,
właściciele Bezpiecznej treści („Właściciele bezpiecznej treści”) mogą poprosić
firmę Microsoft o unieważnienie prawa Oprogramowania WM-DRM do
uzyskania nowych licencji na kopiowanie, wyświetlanie i/lub odtwarzanie
Bezpiecznej treści. Takie unieważnienie nie wpływa na możliwość odtwarzania
niechronionej zawartości przez Oprogramowanie WM-DRM. Lista
unieważnionego Oprogramowania WM-DRM jest wysyłana do urządzenia za
każdym razem, gdy z Internetu lub komputera PC pobierana jest licencja na
Bezpieczną treść. Firma Microsoft może, w przypadku takiej licencji, pobrać
również listy unieważnień na urządzenie w imieniu Właścicieli bezpiecznej
treści.
117
Informacje dodatkowe
Spis treści
Dane techniczne
Obsługiwany format plików
Muzyka
Format pliku multimedialnego: MP3 (MPEG-1 Layer 3)
Rozszerzenie pliku: .mp3
Szybkość transmisji: 32–320 kb/s (z obsługą zmiennej szybkości
transmisji — VBR)
Częstotliwość próbkowania*1: 32, 44,1, 48 kHz
WMA
Format pliku multimedialnego: ASF
Rozszerzenie pliku: .wma
Szybkość transmisji: 32–192 kb/s (z obsługą zmiennej szybkości
transmisji — VBR)
Częstotliwość próbkowania*1: 16, 22,05, 32, 44,1, 48 kHz (stereo)
8, 11,025, 16, 22,05, 32, 44,1 kHz (mono)
* Zgodnie z technologią WM-DRM 10
AAC-LC*2
Format pliku multimedialnego: MP4
Rozszerzenie pliku: .mp4, .m4a
Szybkość transmisji: 16–320 kb/s (z obsługą zmiennej szybkości
transmisji — VBR)*3
Częstotliwość próbkowania*1: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1,
48 kHz (stereo/mono)
Liniowy PCM
Format pliku multimedialnego: Wave-Riff
Rozszerzenie pliku: .wav
Szybkość transmisji: 1 411 kb/s
Częstotliwość próbkowania*1: 44,1 kHz (stereo/mono)
Wideo
Formaty wideo
(kodery-dekodery)
Liczba klatek: maks. 30 kl./s
Rozdzielczość: maks. QVGA (320 × 240)
AVC
(H.264/AVC)
Format pliku multimedialnego: MP4
Rozszerzenie pliku: .mp4, .m4v
Profil: Baseline Profile
Poziom: 1.3
Szybkość transmisji: maks. 768 kb/s
MPEG-4
Format pliku multimedialnego: MP4
Rozszerzenie pliku: .mp4, .m4v
Profil: Simple Profile
Szybkość transmisji: maks. 1 024 kb/s
Windows
Format pliku multimedialnego: ASF
Media Video 9*4 Rozszerzenie pliku: .wmv
Szybkość transmisji: maks. 768 kb/s
Formaty audio
(kodery-dekodery)
AAC-LC
(AVC i
MPEG-4)
Liczba kanałów: maks. 2
Częstotliwość próbkowania*1: 24, 32, 44,1, 48 kHz
Szybkość transmisji: maks. 288 kb/s na kanał
WMA
(Windows
Media Video
9)
Szybkość transmisji: 32–192 kb/s (z obsługą zmiennej szybkości
transmisji — VBR)
Częstotliwość próbkowania*1: 44,1 kHz
* Zgodnie z technologią WM-DRM 10
Rozmiar pliku
Maks. 2 GB
Liczba plików
Maks. 1 000
Ciąg dalszy 
Indeks
MP3
Menu
Formaty audio
(kodery-dekodery)
118
Informacje dodatkowe
Format zdjęć
(kodery-dekodery)
Liczba plików
JPEG
Format pliku multimedialnego: zgodny ze standardem Exif 2.21
Rozszerzenie pliku: .jpg
Profil: Baseline Profile
Liczba pikseli: maks. 4 000 × 4 000 (16 000 000 pikseli)
Spis treści
Zdjęcie*5
Max. 8 000
Indeks
Ciąg dalszy 
Menu
* Częstotliwości próbkowania mogą być niezgodne z niektórymi koderami.
*2Nie można odtwarzać plików AAC-LC chronionych prawami autorskimi.
*3Możliwe są niestandardowe lub niegwarantowane szybkości transmisji w zależności od
częstotliwości próbkowania.
*4Niektóre pliki WMV można odtwarzać tylko przesyłając je przez program Windows
Media Player 11.
*5Niektórych plików zdjęć nie można odtwarzać w zależności od ich formatu.
1
119
Informacje dodatkowe
Przybliżony czas podano na podstawie czasu przesyłania lub nagrywania tylko
4-minutowych utworów (nie uwzględniając filmów wideo i zdjęć) w formacie MP3.
Numery utworów i długość innych odtwarzalnych formatów plików audio mogą się różnić
od tych danych dla formatów MP3.
NWZ-E436F
Menu
NWZ-E435F
Liczba
utworów
Czas
Liczba
utworów
Czas
48 kb/s
1 150
76 godz. 40 min
2 450
163 godz. 20 min
64 kb/s
885
59 godz. 00 min
1 850
123 godz. 20 min
128 kb/s
440
29 godz. 20 min
925
61 godz. 40 min
256 kb/s
220
14 godz. 40 min
460
30 godz. 40 min
320 kb/s
175
11 godz. 40 min
370
24 godz. 40 min
NWZ-E438F
Liczba
utworów
Czas
48 kb/s
5 050
336 godz. 40 min
64 kb/s
3 750
250 godz. 00 min
128 kb/s
1 850
123 godz. 20 min
256 kb/s
945
63 godz. 00 min
320 kb/s
755
50 godz. 20 min
Maksymalny czas nagrywania filmów wideo (w przybliżeniu)
Przybliżony czas nagrywania jest szacowany w przypadku przesyłania tylko filmów wideo.
Czas ten może być inny w zależności od warunków korzystania z odtwarzacza.
Szybkość transmisji
Format wideo: 384 kb/s
Format audio: 128 kb/s
Format wideo: 768 kb/s
Format audio: 128 kb/s
NWZ-E435F
NWZ-E436F
NWZ-E438F
Czas
Czas
Czas
7 godz. 10 min.
15 godz. 00 min
30 godz. 40 min
4 godz. 00 min
8 godz. 30 min
17 godz. 30 min
Maksymalna liczba nagrywanych zdjęć, które można przesłać (w przybliżeniu)
Maks. 8 000
Liczba zdjęć do nagrywania może być mniejsza w zależności od rozmiarów plików.
Ciąg dalszy 
Indeks
Szybkość transmisji
Szybkość transmisji
Spis treści
Maksymalna liczba nagrywanych utworów i maksymalny czas nagrywania (w przybliżeniu)
120
Informacje dodatkowe
Spis treści
Pojemność (pojemność dostępna dla użytkownika)*1
Menu
NWZ-E435F: 2 GB (Ok. 1,69 GB = 1 811 415 040 bajtów)
NWZ-E436F: 4 GB (Ok. 3,49 GB = 3 744 464 896 bajtów)
NWZ-E438F: 8 GB (Ok. 7,05 GB = 7 572 815 872 bajtów)
*1Dostępna pojemność pamięci odtwarzacza może się różnić.
Część pamięci jest używana przez funkcje zarządzania danymi.
Wyjście (słuchawki)
Pasmo przenoszenia
Od 20 do 20 000 Hz (podczas odtwarzania pliku danych, pomiar pojedynczego sygnału)
Indeks
Odbiornik FM
Zakres częstotliwości
Od 87,5 do 108,0 MHz
Wartość częstotliwości zmienia się co 0,1 MHz.
Częstotliwość pośrednia (FM)
Nie dotyczy
Antena
Antena w przewodzie słuchawek
Interfejs
Słuchawki: Miniwtyk stereofoniczny
WM‑PORT (złącze do wielu połączeń): 22-stykowe
Szybki interfejs USB (zgodny z USB 2.0)
Temperatura pracy
Od 5°C do 35°C
Źródło zasilania
Wbudowany akumulator litowo-jonowy
Zasilanie USB (z komputera przez dostarczony kabel USB)
Czas ładowania
Ładowanie przez interfejs USB
Ok. 4 godz. (pełne naładowanie), ok. 2 godz. (ok. 80%)
Ciąg dalszy 
121
Informacje dodatkowe
Korzystając z poniższych ustawień, można przedłużyć czas pracy akumulatora.
Podano czas przybliżony, gdy opcja „Equalizer” ( strona 43) jest wyłączona, a dla opcji
„Screensaver” ( strona 75) jest wybrane ustawienie „Blank”.
Co więcej, w przypadku filmów wideo czas jest przybliżony, gdy jasność ekranu
( strona 76) jest ustawiona na „3”.
Menu
Podane poniżej czasy mogą się różnić w zależności od temperatury otoczenia i trybu
używania.
Spis treści
Żywotność akumulatora (odtwarzanie ciągłe)
NWZ-E435F/E436F/E438F
Odtwarzanie w formacie MP3 128 kb/s
Około 45 godz.
Odtwarzanie w formacie WMA 128 kb/s
Około 45 godz.
Odtwarzanie w formacie AAC-LC 128 kb/s
Około 40 godz.
Odtwarzanie w formacie liniowym PCM 1 411 kb/s
Około 40 godz.
Indeks
Muzyka
Wideo
Odtwarzanie w formacie MPEG-4 384 kb/s
Około 8 godz.
Odtwarzanie w formacie AVC 384 kb/s
Około 6,5 godz.
Odtwarzanie w formacie WMV 384 kb/s
Około 7,5 godz.
Radio FM
Podczas odbierania audycji FM
Około 21 godz.
Wyświetlacz
2,0-calowy, wyświetlacz kolorowy TFT z białym podświetleniem LED, rozdzielczość
QVGA (240 × 320 punktów), 262 144 kolory
Wymiary (szer./wys./gł., bez wystających elementów)
44,0 × 83,9 × 8,5 mm
Wymiary (szer./wys./gł.)
44,2 × 83,9 × 8,5 mm
Masa
Ok. 50 g
Ciąg dalszy 
122
Informacje dodatkowe
Urządzenie nie jest obsługiwane w następujących środowiskach:
Samodzielnie konstruowane komputery osobiste lub systemy operacyjne
Środowisko będące uaktualnieniem oryginalnego systemu operacyjnego
zainstalowanego przez producenta
Środowisko wielosystemowe
Środowisko wielomonitorowe
Komputery Macintosh
Projekt i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Indeks
Nie można zagwarantować prawidłowego działania w przypadku wszystkich komputerów,
nawet jeśli spełniają powyższe wymagania systemowe.
Menu
Komputer
IBM PC/AT lub zgodny z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows w jednej z
następujących wersji*1:
Windows Vista Home Basic (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
Windows Vista Home Premium (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
Windows Vista Ultimate (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
Windows Vista Business (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
Windows XP Home Edition (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
Windows XP Professional (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
Urządzenie nie jest obsługiwane w 64-bitowych systemach operacyjnych.
Urządzenie nie jest obsługiwane w systemach operacyjnych innych niż powyższe.
*1 Z wyłączeniem wersji systemów operacyjnych nieobsługiwanych przez firmę Microsoft.
Procesor: Pentium 4 1,0 GHz lub szybszy
Pamięć RAM: 512 MB lub więcej
Dysk twardy: co najmniej 380 MB wolnego miejsca
W zależności od wersji zainstalowanego systemu operacyjnego może być wymagane
więcej miejsca. Więcej miejsca jest również wymagane do przechowywania danych
(takich jak muzyka, filmy wideo, zdjęcia) na dysku twardym.
Wyświetlacz:
Rozdzielczość ekranu: 800 × 600 pikseli (lub wyższa) (zalecana 1 024 × 768 lub wyższa)
Kolory: 8 bitów lub więcej (zalecany kolor 16-bitowy)
Stacja CD-ROM (obsługująca odtwarzanie płyt Digital Music CD przy użyciu modułu
WDM)
Do tworzenia oryginalnych płyt CD wymagana jest stacja dysków CD-R/RW.
dźwiękowa
Karta

USB
(zalecany jest port Hi-Speed USB)
Port

.NET Framework 2.0 lub 3.0, QuickTime 7.3, Internet Explorer 6.0 lub 7.0,
Microsoft

Windows Media Player 10 lub 11 (Zalecany jest program Windows Media Player 11.
W przypadku niektórych komputerów z zainstalowanym programem Windows Media
Player 10 mogą wystąpić ograniczenia w zakresie przesyłania plików (AAC, wideo itp.)
za pomocą mechanizmu przeciągania i upuszczania.).
być zainstalowany program Adobe Flash Player 8 lub nowszy.
Musi

korzystania
z usługi elektronicznej dystrybucji muzyki (EMD, Electronic Music
Do

Distribution) lub odwiedzania witryny wymagane jest szerokopasmowe połączenie z
Internetem.
Spis treści
Wymagania systemowe
123
Informacje dodatkowe
A
AAC.................................................... 88
AAC-LC........................................... 117
Adobe Reader...................................... 3
Akcesoria............................................. 8
Aktualizowanie................................. 91
Akumulator.........................23, 87, 121
Auto Preset........................................ 66
AVC............................................89, 117
AVLS (Volume Limit)...................... 73
H
Heavy................................................. 44
B
Beep Settings..................................... 74
Brightness.......................................... 76
C
Custom......................................... 44, 45
D
Dane................................................... 90
Data i godzina.......................77, 79, 80
Date Display Format........................ 79
Display......................................... 50, 59
F
Format (Inicjowanie)....................... 83
Format zdjęcia................................... 89
Format audio . .................................. 88
Format wideo.................................... 89
I
Informacje......................................... 81
Inicjowanie (Format)....................... 83
Interwał.............................................. 62
J
Jazz...................................................... 44
Jakość brzmienia............................... 43
Język................................................... 85
JPEG...........................................89, 118
K
Komunikaty..................................... 104
Kabel USB............................................ 8
Komputer......................................... 122
L
Liniowy PCM............................88, 117
Ciąg dalszy 
Indeks
E
Ekran Now Playing........................... 21
Eksplorator........................................ 90
Eksplorator Windows...................... 90
Equalizer............................................ 43
Menu
Symbole
Przycisk 5-kierunkowy.................... 11
(Repeat)....................................... 42
(Shuffle).................................... 42
(Shuffle&Repeat)................ 42
(Repeat 1 song)......................... 42
(Heavy)...................................... 44
(Pop)........................................... 44
(Jazz)........................................... 44
(Unique)..................................... 44
(Custom 1)................................. 44
(Custom 2)................................. 44
Spis treści
Indeks
124
Informacje dodatkowe
O
Oprogramowanie układowe............ 91
Odtwarzanie w kolejności
losowej............................................ 37
P
Photo Library................................ 6, 55
Photo Orientation............................ 57
Playback Range................................. 42
Playlists.......................................... 7, 36
Play Mode.................................... 41, 42
Pojemność....................................... 120
Pokaz slajdów.................................... 60
Slide Show Interval..............................62
Slide Show Repeat................................61
T
Time Display Format....................... 80
Total photos....................................... 81
Total songs......................................... 81
Total videos....................................... 81
U
Unique............................................... 44
Ustawienie czasu............................... 77
V
Video Library................................ 6, 46
Video Orientation............................ 48
Pop...................................................... 44
Poziom naładowania
akumulatora.................................. 23
Przełącznik HOLD........................... 12
Przycisk BACK/HOME................... 11
Przycisk OPTION/PWR
OFF........................................... 12, 22
Przycisk RESET................................ 13
Przycisk VOL+/–.............................. 11
Ciąg dalszy 
Indeks
N
Normal............................................... 42
Now Playing........................................ 7
Numer seryjny.................................... 8
S
Scan Sensitivity................................. 70
Screensaver........................................ 75
Set Date-Time................................... 77
Settings................................................. 7
Shuffle All...................................... 6, 37
Słuchawki.................................... 8, 110
Szybkość transmisji..................88, 117
Menu
M
Media Manager for WALKMAN...... 9
Menu Home........................................ 6
Menu Option............ 22, 39, 54, 64, 72
Model................................................. 81
Mono/Auto........................................ 71
MP3............................................88, 117
MPEG-4.....................................89, 117
Music Library................................ 6, 30
R
Radio.................................................. 65
Radio FM........................................... 65
Release Year....................................... 34
Repeat................................................ 42
RESET (odtwarzacz)........................ 92
Reset all Settings............................... 82
Ręczne wyłączanie odtwarzacza..... 87
Rozwiązywanie problemów............ 92
Spis treści
Ł
Ładowanie......................................... 23
125
Informacje dodatkowe
Indeks
Z
Zmiana wielkości obrazu................ 51
Załącznik............................................. 8
Zasilanie.................................12, 87, 99
Menu
album.....................................................31
folder.....................................................35
gatunek..................................................33
listy odtwarzania..................................36
nazwa utworu.......................................30
rok wydania..........................................34
wykonawca...........................................32
Spis treści
W
Windows Media Player...................... 9
WM-PORT.................................. 11, 81
WMA.........................................88, 117
WMV.........................................89, 117
Wyszukiwanie utworów................... 30
Download PDF

advertising