Sony | NW-E005 | Sony NW-E005 Instrukcja obsługi

Spis treści
Menu
Indeks
Instrukcja obsługi
NW-E002F/E003F/E005F/E002/E003/E005
©2006 Sony Corporation
2-688-632-21 (1)
2
Korzystanie z przycisków w Instrukcji obsługi
Kliknij przyciski znajdujące się w prawym górnym rogu niniejszej instrukcji,
aby przejść do „Spisu treści”, „Lista menu głównego” lub „Indeks”.
Powoduje przejście do spisu treści
Szukany temat można znaleźć na liście tematów w
instrukcji.
Powoduje przejście do listy menu głównego
Szukany temat można znaleźć na liście opcji w menu
odtwarzacza.
Powoduje przejście do indeksu
Szukany temat można znaleźć na liście słów kluczowych
wymienionych w instrukcji.
 Podpowiedzi
• Aby przejść do wskazanej strony, można kliknąć numer strony w spisie treści, indeksie
lub na liście menu głównego.
• Można przejść do wskazanej strony, klikając odsyłacz do strony na każdej stronie
(np.  strona 3).
• Aby wyszukać odpowiednią stronę według słowa kluczowego, w oknie programu Adobe
Reader należy kliknąć menu „Edycja” i wybrać polecenie „Szukaj”, aby wyświetlić ramkę
nawigacji, a następnie wpisać słowo kluczowe w polu tekstowym „Szukaj” i kliknąć
przycisk „Szukaj”.
• Można przejść do poprzedniej lub następnej strony, klikając przyciski
i
znajdujące
się u dołu ekranu programu Adobe Reader.
Ciąg dalszy 
Indeks
Przeglądanie Instrukcji obsługi
Menu
Do odtwarzacza dołączono instrukcję Quick Start Guide oraz niniejszą
Instrukcję obsługi w formacie PDF. Dodatkowo po zainstalowaniu
Oprogramowania SonicStage z dołączonej płyty CD-ROM można korzystać
z Pomocy oprogramowania SonicStage.
– W instrukcji Quick Start Guide omówiono zagadnienia dotyczące
konfiguracji oraz podstawowych zadań umożliwiających import utworów
do komputera, przesyłanie do odtwarzacza oraz ich odtwarzanie.
– W niniejszej Instrukcji obsługi omówiono funkcje standardowe i
zaawansowane, które pozwalają na pełne wykorzystanie możliwości
odtwarzacza i rozwiązywanie ewentualnych problemów.
– Pomoc oprogramowania SonicStage zawiera szczegółowe informacje na
temat korzystania z Oprogramowania SonicStage ( strona 3).
Spis treści
Informacje o instrukcjach
3
Spis treści
Zmiana układu strony
Przyciski znajdujące się u dołu ekranu programu Adobe Reader umożliwiają
wybór sposobu wyświetlania stron.
Menu
Ciągłe - Sąsiadujące
Dwie strony są wyświetlane obok
siebie jako część ciągu stron. Podczas
przewijania poprzednie i następne
pary stron są przewijane w górę lub
w dół w trybie ciągłym.
Ciągłe
Strony są wyświetlane w jednym ciągu.
Sąsiadujące
Podczas przewijania poprzednie
Dwie strony są wyświetlane obok
i następne strony są przewijane
siebie.
w górę lub w dół w trybie ciągłym.
Podczas przewijania wyświetlana
strona jest zastępowana poprzednią
lub następną parą stron.
Korzystanie z Pomocy oprogramowania SonicStage
W Pomocy oprogramowania SonicStage znajdują się szczegółowe informacje
na temat korzystania z oprogramowania SonicStage, dotyczące na przykład
importowania utworów do komputera i przesyłania ich do odtwarzacza.
 Kliknij opcje: „Help” – „SonicStage Help”, gdy jest uruchomione
oprogramowanie SonicStage.
Zostanie wyświetlone okno Pomocy.
Uwaga
• W Pomocy oprogramowania SonicStage odtwarzacz jest określany nazwą „ATRAC
Audio Device”.
Indeks
Pojedyncza strona
Strony są wyświetlane pojedynczo.
Podczas przewijania wyświetlana
strona jest zastępowana poprzednią
lub następną.
4
Odtwarzanie utworów
Wyszukiwanie utworów według tytułu
utworu (Song) ............................................................13
Wyszukiwanie utworów według
wykonawcy (Artist) .................................................14
Wyszukiwanie utworów według tytułu
albumu (Album) ........................................................15
Zmiana trybu odtwarzania
(Set Date-Time) ................................................ 31
Ustawianie formatu daty
(Date Disp Type) .............................................. 33
Ustawianie formatu godziny
(Time Disp Type) ............................................. 34
Wyświetlanie informacji
o odtwarzaczu (Information).....................35
Przywracanie ustawień fabrycznych
(Reset All Setting) ............................................ 36
Formatowanie pamięci (Format) ..............37
Zmiana ustawień połączenia USB
(USB Power) ..................................................... 39
Zmiana orientacji wyświetlacza
w lewo/w prawo (Rotation) .......................40
Zmniejszanie poboru energii
(Power Save) ..................................................... 41
(Play Mode) ...................................................... 16
Odtwarzanie utworów przez
określony czas (Sports Timer) ...................18
Ustawienia
Zmiana kolejności utworów (Sort)..........19
Zmiana trybu wyświetlania
(Display Mode) ................................................. 21
Ustawianie głośności przy użyciu funkcji
zaprogramowanej głośności
(Volume Mode) ................................................ 23
Ustawianie poziomu głośności dla trybu
zaprogramowanego (Preset)...............................23
Przełączanie w tryb ręczny (Manual) ................25
Dostosowywanie jakości dźwięku
(Equalizer) ........................................................ 26
Zapisywanie żądanych ustawień jakości
dźwięku (Preset Custom) .............................27
Regulacja poziomu głośności
(Dynamic Normalizer) ..................................... 28
Ograniczanie głośności (AVLS) ................29
Wyłączanie sygnału akustycznego
(Beep) ............................................................... 30
Słuchanie tunera FM (dotyczy tylko modeli NW-E002F/
E003F/E005F)
Słuchanie audycji radiowych FM ........ 43
1 Przełączanie na tuner FM ..........................43
2 Automatyczne programowanie stacji
nadawczych (FM Auto Preset) ..............................44
3 Wybieranie stacji nadawczych ..................45
Programowanie żądanych stacji
nadawczych ....................................... 47
Aby usunąć zaprogramowane stacje
nadawcze ......................................................47
Ustawianie odbioru (Scan Sens) .................48
Zmiana trybu monofonicznego/
stereofonicznego (Mono/Auto) ................49
Ciąg dalszy 
Indeks
Odtwarzanie utworów (ALL SONGS) .......11
Odtwarzanie list utworów
(PLAYLIST) ..................................................... 12
Wyszukiwanie utworów (SEARCH) .........13
Ustawianie bieżącej godziny
Menu
Dostarczone wyposażenie ..................... 6
Lista menu głównego ............................ 7
Czynności podstawowe – Części i elementy
sterujące ............................................................. 8
Spis treści
Spis treści
5
Rozwiązywanie problemów ................ 57
Komunikaty ........................................ 63
Odinstalowywanie oprogramowania
SonicStage ......................................... 67
Informacje dodatkowe
Środki ostrożności .............................. 69
Prawa autorskie — informacje ........... 73
Dane techniczne .................................. 74
Indeks.................................................. 77
Indeks
Rozwiązywanie problemów
Menu
Ładowanie odtwarzacza ...................... 50
Zwiększanie żywotności
akumulatora ..................................... 51
Co to jest format i szybkość
transmisji? ........................................ 52
Odtwarzanie utworów bez przerw ...... 53
Jak importowane są informacje o
utworze do odtwarzacza? .................. 54
Zapisywanie danych innych niż pliki
dźwiękowe ......................................... 55
Uaktualnianie oprogramowania
układowego odtwarzacza .................. 56
Spis treści
Funkcje zaawansowane
6
Należy sprawdzić wyposażenie znajdujące się w opakowaniu.
 Dysk CD-ROM* (1)
- Oprogramowanie SonicStage
- Instrukcja obsługi (plik PDF)
* Nie należy odtwarzać niniejszego dysku CD-ROM w odtwarzaczu płyt CD.
Informacje o numerze seryjnym
Numer seryjny podany na odtwarzaczu jest niezbędny do zarejestrowania
klienta. Numer ten znajduje się na etykiecie umieszczonej z tyłu odtwarzacza.
Nie należy usuwać tej etykiety.
Można również sprawdzić numer seryjny w samym odtwarzaczu. Aby uzyskać
szczegółowe informacje, zobacz  strona 35.
Indeks
 Quick Start Guide (1)
Menu
 Słuchawki (1)
Spis treści
Dostarczone wyposażenie
7
Następujące funkcje można uruchamiać za pomocą przycisku
odtwarzacza.
Przycisk
/HOME
HOME
Umożliwia przełączanie trybów
sterowania Utwór/Folder podczas
odtwarzania lub w trybie zatrzymania.
Na ekranie tunera FM* umożliwia
przełączanie pomiędzy ręcznym
i zaprogramowanym trybem strojenia.
Naciśnięcie i przytrzymanie
Po wyświetleniu ekranu HOME można
obsługiwać następujące funkcje.
(ALL SONGS).............................. 11
(FM) * ...................................... 43
(PLAYLIST) ............................... 12
├ Play Mode ..................................16
├ Sports Timer ..............................18
├ Sort ..............................................19
├ Scan Sens* ..................................48
├ Mono/Auto* ..............................49
├ FM Auto Preset*........................44
├ Display Mode.............................21
├ Advanced Menu
│ ├ Sound
│ │ ├ Volume Mode ...................23
│ │ ├ Preset Custom ...................27
│ │ ├ AVLS ..................................29
│ │ ├ Beep ....................................30
│ │ └ D.Normalizer ....................28
│ ├ Date-Time
│ │ ├ Set Date-Time ...................31
│ │ ├ Date Disp Type .................33
│ │ └ Time Disp Type ................34
│ ├ Information ...........................35
│ ├ Initialize
│ │ ├ Reset All Setting ................36
│ │ └ Format ................................37
│ ├ USB Power .............................39
│ ├ Rotation ..................................40
│ └ Power Save .............................41
└ Equalizer.....................................26
(SEARCH)
├ Song ............................................13
├ Artist ...........................................14
└ Album .........................................15
* Dotyczy tylko modeli NW-E002F/
E003F/E005F
Indeks
Przycisk /HOME
Krótkie naciśnięcie
(MENU)
Menu
Przód
/HOME
Spis treści
Lista menu głównego
8
Przód
B
Menu
A
Spis treści
Czynności podstawowe – Części i elementy sterujące
Słuchawki
HOME
 Przycisk /
Umożliwia wybranie utworu, albumu,
wykonawcy lub opcji menu. Można
przejść do początku utworu/albumu/
wykonawcy oraz przewijać do tyłu
lub do przodu w następujący sposób.
• Naciśnięcie przycisku ():
umożliwia przejście do początku
bieżącego (lub następnego)
utworu/albumu/wykonawcy.
• Naciśnięcie i przytrzymanie
przycisku () podczas
odtwarzania i zwolnienie go
w wybranym momencie: umożliwia
przewijanie do tyłu (lub do przodu)
bieżącego (lub następnego) utworu.
• Naciśnięcie i przytrzymanie
przycisku () w trybie zatrzymania: umożliwia przejście do
początku bieżącego (lub następnego)
utworu/albumu/wykonawcy, a dłuższe przytrzymanie umożliwia przejście do poprzedniego (lub następnego) utworu/albumu/wykonawcy.
 Przycisk /HOME (Folder/HOME)
Naciskając ten przycisk, gdy odtwarzacz
audio jest w trybie odtwarzania lub
zatrzymania, można przełączać tryby
sterowania Utwór/Folder. W trybie
sterowania Song odtwarzacz przechodzi
do początku utworu. W trybie sterowania Folder odtwarzacz przechodzi
do początku albumu/wykonawcy.
D E
Należy nacisnąć i przytrzymać ten
przycisk, aby wyświetlić ekran HOME.
*Na ekranie tunera FM (dotyczy tylko
modeli NW-E002F/E003F/E005F)
można przełączać się między ręcznym
i zaprogramowanym trybem strojenia.
 Wyświetlacz
Aby uzyskać szczegółowe informacje
na temat wyświetlacza i ikon, zobacz
 strona 10.
 Przycisk 
Umożliwia rozpoczęcie odtwarzania
utworu. Po rozpoczęciu odtwarzania
symbol  jest wyświetlany w lewym
górnym rogu wyświetlacza, a po ponownym naciśnięciu przycisku 
zostanie wyświetlony symbol 
i odtwarzanie zostanie zatrzymane.
Jeśli na wyświetlaczu jest wyświetlone
menu, należy użyć tego przycisku,
aby zatwierdzić wybraną opcję menu.
Po naciśnięciu przycisku  przy
pierwszym po zakupie użyciu odtwarzacza lub po odłączeniu go od komputera odtwarzanie rozpocznie się od
pierwszego utworu.
 Gniazdo słuchawek
Umożliwia podłączenie słuchawek.
Należy podłączyć je tak, aby wtyk
zatrzasnął się we właściwym położeniu.
Jeśli słuchawki nie są prawidłowo
podłączone, mogą źle funkcjonować.
Ciąg dalszy 
Indeks
C
9
F
Spis treści
Tył
G
HOLD
Menu
 Osłona złącza USB
Należy zdjąć osłonę i podłączyć
złącze USB bezpośrednio do portu
USB w komputerze.
Zdejmowanie osłony złącza USB
Należy zdjąć osłonę złącza USB w
sposób pokazany poniżej.
Złącze USB
 Przycisk RESET
Umożliwia zresetowanie odtwarzacza
( strona 57).
 Przycisk VOL +/–
Umożliwia regulowanie poziomu
głośności.
Ciąg dalszy 
Indeks
 Otwór na pasek
Umożliwia przypięcie paska.
J
me
/Ho
 Przełącznik HOLD
Przy użyciu funkcji HOLD można
zabezpieczyć odtwarzacz przed
przypadkowym uruchomieniem
podczas przenoszenia.
Po przesunięciu przełącznika HOLD
do pozycji HOLD wszystkie
przyciski sterujące zostaną
zablokowane. Jeśli przy włączonej
funkcji HOLD zostanie naciśnięty
jakikolwiek przycisk, na
wyświetlaczu pojawi się napis
„HOLD” oraz ikona
(wskaźnik
poziomu naładowania akumulatora).
Po przesunięciu przełącznika HOLD
w przeciwnym kierunku funkcja
HOLD zostanie wyłączona.
I
VOL
RESET
H
10
K
L
N
SHUF
Menu
Song1
M
Spis treści
Wyświetlacz
O
 Wskaźnik trybu odtwarzania
 Wyświetlacz informacji
tekstowych/graficznych
Umożliwia wyświetlanie tytułu
albumu, nazwy wykonawcy, tytułu
utworu oraz bieżącej daty i godziny,
komunikatów i menu.
Aby przełączyć tryb wyświetlania,
należy przejść do menu „Display
Mode” ( strona 21). Jeśli
urządzenie nie jest używane przez
pewien czas, należy przełączyć
wyświetlacz do trybu oszczędzania
energii.
 Wskaźnik stanu akumulatora
Umożliwia wyświetlanie informacji o
poziomie naładowania akumulatora.
(Play Mode)
Wyświetlana jest ikona bieżącego
trybu odtwarzania ( strona 17).
Jeśli włączony jest tryb odtwarzania
„Normal”, nie jest wyświetlana żadna
ikona.
 Wskaźnik stanu odtwarzania
Wyświetlany jest bieżący tryb
odtwarzania (: odtwarzanie, :
zatrzymanie,  (): przewijanie
do tyłu (przewijanie do przodu),
 (): przejście do początku
bieżącego (lub następnego) utworu).
 Podpowiedź
• Aby uzyskać informacje na temat
wyświetlacza tunera FM (dotyczy tylko
modeli NW-E002F/E003F/E005F),
zobacz „Słuchanie tunera FM” (
strona 43).
Indeks
 Ikona wskaźnika stanu sortowania
(Sort)/
Wyświetlana jest ikona bieżącej
kolejności utworów ( (kolejność
według wykonawcy), (kolejność
według albumu) lub (kolejność
według albumu wykonawcy)) oraz
ikona .
W trybie sterowania Utwór tutaj
wyświetlana jest ikona stanu
sortowania, a po prawej stronie
ikona . W trybie sterowania Folder
tutaj wyświetlana jest ikona , a po
prawej stronie ikona stanu
sortowania.
11
Odtwarzanie utworów
Utwory z odtwarzacza są odtwarzane.
Spis treści
Odtwarzanie utworów (ALL SONGS)
Przycisk /
/HOME
Menu
Przycisk
HOME
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME, aż zostanie wyświetlony
ekran HOME.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję
(ALL SONGS),
a następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Zostaną wyświetlone wszystkie utwory z odtwarzacza i rozpocznie się
odtwarzanie od ostatnio słuchanego utworu. Jeśli żaden utwór nie był
wcześniej odtwarzany, odtwarzanie rozpocznie się od początku.
Zostaną odtworzone wszystkie utwory po kolei aż do ostatniego, po czym
nastąpi zatrzymanie.
Aby przejść na początek utworu
Naciśnięcie przycisku () w trybie odtwarzania lub zatrzymania
powoduje przejście odtwarzacza na początek bieżącego (lub następnego)
utworu.
Naciśnięcie przycisku /HOME, a następnie przycisku () w trybie
odtwarzania lub zatrzymania powoduje przejście odtwarzacza na początek
bieżącego (lub następnego) albumu/wykonawcy.
 Podpowiedzi
• W menu Play Mode (Tryb odtwarzania) można zmienić tryb odtwarzania na
odtwarzanie w kolejności losowej, powtarzanie itd. ( strona 16).
• Utwory są wyświetlane w kolejności ustawionej w menu Sort (Sortowanie) ( strona
19). W przypadku ustawień fabrycznych utwory są wyświetlane w kolejności albumów.
Indeks
Przycisk 
12
Odtwarzanie utworów
Menu
Istnieje możliwość odtwarzania list utworów (Playlist) (Lista odtwarzania)
utworzonych w oprogramowaniu SonicStage. Jeśli nazwa zostanie zmieniona w
oprogramowaniu SonicStage, na ekranie odtwarzacza będzie wyświetlana
zmieniona nazwa. Szczegółowe informacje znajdują się w Pomocy
oprogramowania SonicStage.
Spis treści
Odtwarzanie list utworów (PLAYLIST)
Przycisk /
/HOME
HOME
Przycisk 
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME, aż zostanie wyświetlony
ekran HOME.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję
(PLAYLIST), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Rozpocznie się odtwarzanie ostatnio słuchanego utworu. Jeśli żaden utwór
nie był wcześniej odtwarzany, odtwarzanie rozpocznie się od początku
pierwszej listy odtwarzania.
Zostaną odtworzone wszystkie utwory po kolei aż do ostatniego, po czym
nastąpi zatrzymanie.
Aby przejść na początek utworu
Naciśnięcie przycisku () w trybie odtwarzania lub zatrzymania powoduje
przejście odtwarzacza na początek bieżącego (lub następnego) utworu.
Naciśnięcie przycisku /HOME, a następnie przycisku () w trybie
odtwarzania lub zatrzymania powoduje przejście odtwarzacza na początek
bieżącej (lub nastepnej) listy odtwarzania.
 Podpowiedź
• W menu Play Mode (Tryb odtwarzania) można zmienić tryb odtwarzania na
odtwarzanie w kolejności losowej, powtarzanie itd. ( strona 16).
Indeks
Przycisk
13
Odtwarzanie utworów
Utwory można wyszukiwać według następujących kategorii: „Tytuł utworu”,
„Wykonawca” lub „Tytuł albumu”.
Przycisk
Menu
Przycisk /
Spis treści
Wyszukiwanie utworów (SEARCH)
/HOME
HOME
Indeks
Przycisk 
Wyszukiwanie utworów według tytułu utworu (Song)
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME, aż zostanie wyświetlony
ekran HOME.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję
(SEARCH), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „Song>”, a następnie
naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Zostaną wyświetlone wszystkie utwory z odtwarzacza.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać utwór, a następnie naciśnij
przycisk  w celu potwierdzenia.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu. Zostaną odtworzone
wszystkie utwory po kolei aż do ostatniego, po czym nastąpi zatrzymanie.
 Podpowiedź
• Tryb powtarzania ustawiony w menu Play Mode (Tryb odtwarzania) ( strona 16) nie
zostanie zmieniony po uruchomieniu wyszukiwania.
Ciąg dalszy 
14
Odtwarzanie utworów...Wyszukiwanie utworów
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME, aż zostanie wyświetlony
Spis treści
Wyszukiwanie utworów według wykonawcy (Artist)
ekran HOME.
(SEARCH), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Indeks
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „Artist>”, a
Menu
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Zostanie wyświetlona lista wykonawców.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać żądanego wykonawcę, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Zostanie wyświetlona lista albumów wybranego wykonawcy.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać żądany album, a następnie
naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Zostanie wyświetlona lista utworów z wybranego albumu.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać utwór, a następnie naciśnij
przycisk  w celu potwierdzenia.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu. Zostaną odtworzone
wszystkie utwory po kolei aż do ostatniego, po czym nastąpi zatrzymanie.
 Podpowiedź
• Tryb powtarzania ustawiony w menu Play Mode (Tryb odtwarzania) ( strona 16) nie
zostanie zmieniony po uruchomieniu wyszukiwania.
Ciąg dalszy 
15
Odtwarzanie utworów...Wyszukiwanie utworów
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME, aż zostanie wyświetlony
Spis treści
Wyszukiwanie utworów według tytułu albumu (Album)
ekran HOME.
(SEARCH), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Zostaną wyświetlone listy albumów.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać żądany album, a następnie
naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Zostanie wyświetlona lista utworów z wybranego albumu.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać utwór, a następnie naciśnij
przycisk  w celu potwierdzenia.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu. Zostaną odtworzone
wszystkie utwory po kolei aż do ostatniego, po czym nastąpi zatrzymanie.
 Podpowiedź
• Tryb powtarzania ustawiony w menu Play Mode (Tryb odtwarzania) ( strona 16) nie
zostanie zmieniony po uruchomieniu wyszukiwania.
Indeks
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „Album>”, a
Menu
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję
16
Odtwarzanie utworów
Odtwarzacz oferuje różne tryby powtarzania, w tym odtwarzanie w kolejności
losowej i wielokrotne odtwarzanie wybranych utworów.
Przycisk
Menu
Przycisk /
Spis treści
Zmiana trybu odtwarzania (Play Mode)
/HOME
HOME
Indeks
Przycisk 
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME, aż zostanie wyświetlony
ekran HOME.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję
(MENU), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „Play Mode>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać tryb odtwarzania
( strona 17), a następnie naciśnij przycisk  w celu
potwierdzenia.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk /HOME.
Ciąg dalszy 
17
Odtwarzanie utworów...Zmiana trybu odtwarzania
Typ trybu odtwarzania/Ikona
Opis
Normal (Normalny)/Brak
ikony
Bieżący utwór jest odtwarzany wielokrotnie.
Odtwarzany jest bieżący utwór, a następnie
wszystkie utwory są odtwarzane w kolejności
losowej.
Odtwarzany jest bieżący utwór, a następnie
wszystkie utwory w albumie (lub utwory danego
wykonawcy)*, w tym bieżący utwór, są odtwarzane
w kolejności losowej.
* Po ustawieniu w menu Sort (Sortowanie) opcji „Album” lub „Artist/Album”
(Wykonawca/Album) ( strona 19) zakresem odtwarzania jest album. Po ustawieniu
w menu Sort (Sortowanie) opcji „Artist” (Wykonawca) zakresem odtwarzania jest
wykonawca.
Indeks
Repeat 1 Song (powtarzanie
jednego utworu)/ 1
Repeat Shuffle All
(powtarzanie wszystkich
utworów w kolejności
losowej)/ SHUF
Repeat Shuffle Folder
(powtarzanie utworów
z danego folderu w kolejności
losowej)/
SHUF
Menu
Wszystkie utwory, począwszy od bieżącego, są
odtwarzane jednokrotnie, a następnie odtwarzanie
jest zatrzymywane.
Tryb „Normal” jest ustawieniem domyślnym.
Wszystkie utwory w albumie (lub utwory danego
Folder/
wykonawcy)*, w tym bieżący, są odtwarzane
jednokrotnie, a następnie odtwarzanie jest
zatrzymywane.
Repeat All (powtarzanie
Wszystkie utwory, począwszy od bieżącego, są
wszystkich utworów)/
odtwarzane wielokrotnie.
Repeat Folder (powtarzanie Wszystkie utwory w albumie (lub utwory danego
utworów z danego
wykonawcy)*, w tym bieżący, są odtwarzane
wielokrotnie.
folderu)/
Spis treści
Lista trybów odtwarzania
18
Odtwarzanie utworów
(Sports Timer)
Menu
Odtwarzacz umożliwia odtwarzanie utworów przez określony czas (od 1 do
99 minut).
Ustawieniem domyślnym odtwarzacza jest 10 minut.
Spis treści
Odtwarzanie utworów przez określony czas
Przycisk /
Przycisk
/HOME
Indeks
HOME
Przycisk 
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME, aż zostanie wyświetlony
ekran HOME.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję
(MENU), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „Sports Timer>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Zostanie wyświetlony ekran umożliwiający wybranie czasu odtwarzania.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać czas, a następnie naciśnij
przycisk  w celu potwierdzenia.
Zostanie wyświetlony wybrany czas odtwarzania i rozpocznie się
odtwarzanie w kolejności zgodnej z ustawieniem trybu Play Mode (Tryb
odtwarzania) ( strona 16).
Podczas odtwarzania utworu wyświetlany jest pozostały czas.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk /HOME.
Aby wrócić do normalnego trybu odtwarzania
Podczas odtwarzania utworu w trybie Sports Timer (Odtwarzanie utworów
przez określony czas) lub po zatrzymaniu odtwarzania wykonaj czynności
opisane w punktach od  do  i wybierz opcję „Off ”.
Aby wyzerować pozostały czas
Podczas odtwarzania utworu w trybie Sports Timer (Odtwarzanie utworów
przez określony czas) lub po zatrzymaniu odtwarzania wykonaj czynności
opisane w punktach od  do  i wybierz opcję „Restart”.
19
Ustawienia
Kolejność utworów można ustawić według wykonawców, albumów lub albumów
zgodnie z kolejnością wykonawców.
Przycisk
Menu
Przycisk /
Spis treści
Zmiana kolejności utworów (Sort)
/HOME
HOME
Indeks
Przycisk 
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME, aż zostanie wyświetlony
ekran HOME.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję
(MENU), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „Sort>”, a następnie
naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać kolejność utworów
( strona 20), a następnie naciśnij przycisk  w celu
potwierdzenia.
Song1
SHUF
Wskaźnik stanu sortowania
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk /HOME.
Ciąg dalszy 
20
Ustawienia...Zmiana kolejności utworów
Album (Kolejność
albumów)/
Utwory są wyświetlane w kolejności albumów. W
albumie utwory są wyświetlane według numerów
utworów.
W trybie sterowania folderami utwory są pomijane
według albumów.
„Album” jest ustawieniem domyślnym.
Utwory są wyświetlane według kolejności
wykonawców. Utwory tego samego wykonawcy są
wyświetlane według tytułów.
W trybie sterowania folderami utwory są pomijane
według wykonawców.
Utwory są wyświetlane w kolejności albumów
według wykonawców. W albumie utwory są
wyświetlane według numerów utworów.
W trybie sterowania folderami utwory są pomijane
według albumów.
Artist (Wykonawca)
(Kolejność wykonawców)/
Artist/Album
(Wykonawca/Album)
(Albumy zgodnie z
kolejnością wykonawców)/
Indeks
Opis
Menu
Opcja ustawień/Ikona
Spis treści
Lista kolejności utworów
21
Ustawienia
Dla trybu odtwarzania lub zatrzymania można ustawić żądany tryb wyświetlania.
Spis treści
Zmiana trybu wyświetlania (Display Mode)
Przycisk /
/HOME
Menu
Przycisk
HOME
Indeks
Przycisk 
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME, aż zostanie wyświetlony
ekran HOME.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję
(MENU), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „Display Mode>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać tryb wyświetlania
( strona 22), a następnie naciśnij przycisk  w celu
potwierdzenia.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk /HOME.
Ciąg dalszy 
22
Ustawienia...Zmiana trybu wyświetlania
• Clock (Zegar): Wyświetlany jest dzień tygodnia, miesiąc, data i bieżąca
godzina. Informacje o ustawianiu godziny znajdują się w części „Ustawianie
bieżącej godziny (Set Date-Time)” ( strona 31).
• Wind-bell (Dzwonek): Wyświetlanie animacji.
 Podpowiedź
• Aby ekran był wyświetlany przez cały czas, należy wyłączyć tryb oszczędzania energii
( strona 41).
Uwaga
• Jeśli ustawienie jakości dźwięku (Equalizer) ( strona 26) ma wartość „Off ”, nie jest
widoczne na ekranie „Property”.
Indeks
01:35
C
Menu
0120 / 0200
ATRAC 256kbps
Spis treści
Lista trybów wyświetlania
• Basic (Podstawowy): Wyświetlany jest ekran podstawowy. (Ustawienie
domyślne)
• Property (Właściwości): Wyświetlane są informacje o utworach.
Wyświetlany jest numer bieżącego utworu (lub numer bieżącego albumu/
wykonawcy)/całkowita liczba utworów (lub liczba albumów/wykonawców) w
zakresie odtwarzania, czas trwania odtwarzania, kodek (typ kompresji),
szybkość transmisji i bieżące ustawienie jakości dźwięku (Equalizer).
23
Ustawienia
Spis treści
Ustawianie głośności przy użyciu funkcji
zaprogramowanej głośności (Volume Mode)
Przycisk
/HOME
HOME
Przycisk 
Ustawianie poziomu głośności dla trybu zaprogramowanego (Preset)
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME, aż zostanie wyświetlony
ekran HOME.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję
(MENU), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „Advanced Menu>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „Sound>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „Volume Mode>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Ciąg dalszy 
Indeks
Przycisk /
Menu
Istnieją 2 tryby regulacji poziomu głośności.
Manual (Manual Volume)
Naciskaj przycisk VOL +/–, aby ustawić poziom głośności od 0 do 30.
Preset (Preset Volume)
Naciskaj przycisk VOL +/–, aby wybrać jeden z 3 zaprogramowanych
poziomów głośności: „Low” (Niski), „Mid” (Średni) lub „Hi” (Wysoki).
24
Ustawienia...Ustawianie głośności przy użyciu funkcji zaprogramowanej głośności
naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Powyżej i poniżej napisu „Low” zostaną wyświetlone linie.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk /HOME.
Uwaga
• Jeśli włączona jest funkcja AVLS ( strona 29), rzeczywista głośność może być niższa
niż ustawiona.
Anulowanie funkcji AVLS powoduje powrót do zaprogramowanego poziomu głośności.
Ciąg dalszy 
Indeks
zaprogramowanego poziomu, a następnie naciśnij przycisk  w
celu potwierdzenia.
Zaprogramowane poziomy są wyświetlane w następującej kolejności:
„Low”, „Mid” i „Hi”.
Po wybraniu tego ustawienia można wybrać poziom głośności („Low”,
„Mid” lub „Hi”), naciskając przycisk VOL +/–.
Menu
 Naciskaj przycisk /, aby ustawić głośność dla każdego
Spis treści
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „Preset”, a następnie
25
Ustawienia...Ustawianie głośności przy użyciu funkcji zaprogramowanej głośności
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME, aż zostanie wyświetlony
Spis treści
Przełączanie w tryb ręczny (Manual)
ekran HOME.
(MENU), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „Sound>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „Volume Mode>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „Manual”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Po wybraniu tego ustawienia można regulować poziom głośności (od 0 do
30), naciskając przycisk VOL +/–.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk /HOME.
Indeks
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „Advanced Menu>”, a
Menu
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję
26
Ustawienia
Jakość dźwięku można dostosować do gatunku muzyki.
Spis treści
Dostosowywanie jakości dźwięku (Equalizer)
Przycisk /
/HOME
Menu
Przycisk
HOME
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME, aż zostanie wyświetlony
ekran HOME.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję
(MENU), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „Equalizer>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać żądaną jakość dźwięku, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk /HOME.
Lista ustawień jakości dźwięku
Ustawienie
Opis
Off (Wyłączone) Ustawienie jakości dźwięku nie jest włączone. (Ustawienie
domyślne)
Heavy (Ciężkie) Uwypukla wysokie i niskie zakresy częstotliwości w celu
uzyskania silnego dźwięku.
Pop
Podkreśla średni zakres częstotliwości, zapewniając doskonałe
brzmienie głosów.
Jazz
Uwypukla wysokie i niskie zakresy częstotliwości w celu
uzyskania dźwięku przypominającego muzykę na żywo.
Custom
Ustawienia dźwięku dostosowywane przez użytkownika.
(Uzytkownika) Informacje na temat ustawiania zawiera  strona 27.
Uwagi
• Jeśli po zwiększeniu poziomu głośności wybrana jakość dźwięku ulega pogorszeniu,
należy zmniejszyć głośność.
• Jeśli przy osobistych ustawieniach zapisanych jako „Custom” poziom głośności jest
inny niż w przypadku pozostałych ustawień, można wyregulować go ręcznie w celu
wyrównania.
Indeks
Przycisk 
27
Ustawienia
(Preset Custom)
Menu
Dla każdego z 5 zakresów można ustawić 7 poziomów i zapisać żądane
ustawienia jakości dźwięku. Można również wybrać ustawienia zapisane jako
„Custom” w części „Dostosowywanie jakości dźwięku (Equalizer)” ( strona
26).
Spis treści
Zapisywanie żądanych ustawień jakości dźwięku
Przycisk /
/HOME
HOME
Przycisk 
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME, aż zostanie wyświetlony
ekran HOME.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję
(MENU), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „Advanced Menu>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „Sound>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „Preset Custom>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Powyżej i poniżej najniższego zakresu zostaną wyświetlone linie.
 Naciskaj przycisk /, aby ustawić poziom dla każdego
zakresu, a następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Jakość dźwięku ustawia się od zakresu niskiego (basy) do wysokiego
(wysokie tony).
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk /HOME.
Indeks
Przycisk
28
Ustawienia
Przycisk /
Przycisk
/HOME
Indeks
HOME
Przycisk 
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME, aż zostanie wyświetlony
ekran HOME.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję
(MENU), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „Advanced Menu>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „Sound>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „D.Normalizer>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „On”, a następnie
naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Aby wyłączyć ustawienie
W punkcie  wybierz opcję „Off”.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk /HOME.
Menu
Istnieje możliwość zmniejszenia poziomu głośności między utworami. Po
wybraniu tego ustawienia podczas słuchania utworów w trybie odtwarzania
w kolejności losowej poziom głośności jest uśredniany między utworami, aby
zminimalizować różnice poziomów nagrań.
Spis treści
Regulacja poziomu głośności (Dynamic Normalizer)
29
Ustawienia
Menu
Funkcję AVLS (Automatic Volume Limiter System — system automatycznego
ograniczania głośności) można włączyć, aby ograniczyć maksymalną głośność i
zapobiec przeszkadzaniu innym osobom lub odwracaniu ich uwagi.
Korzystając z funkcji AVLS, można słuchać muzyki na odpowiednim poziomie
głośności.
Spis treści
Ograniczanie głośności (AVLS)
Przycisk /
/HOME
HOME
Przycisk 
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME, aż zostanie wyświetlony
ekran HOME.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję
(MENU), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „Advanced Menu>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „Sound>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „AVLS>”, a następnie
naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „On”, a następnie
naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Głośność będzie utrzymywana na umiarkowanym poziomie.
Aby wyłączyć ustawienie
W punkcie  wybierz opcję „Off”.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk /HOME.
 Podpowiedź
• Jeśli funkcja AVLS jest włączona, po naciśnięciu przycisku VOL +/– zostanie
wyświetlony napis „AVLS”.
Indeks
Przycisk
30
Ustawienia
Sygnały akustyczne odtwarzacza można wyłączyć.
Spis treści
Wyłączanie sygnału akustycznego (Beep)
Przycisk /
/HOME
Menu
Przycisk
HOME
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME, aż zostanie wyświetlony
ekran HOME.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję
(MENU), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „Advanced Menu>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „Sound>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „Beep>”, a następnie
naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „Off”, a następnie
naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Aby zmienić ustawienie na włączone
W punkcie  wybierz opcję „On”.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk /HOME.
Indeks
Przycisk 
31
Ustawienia
Spis treści
Ustawianie bieżącej godziny
(Set Date-Time)
Istnieje możliwość ustawienia i wyświetlenia bieżącej godziny.
Przycisk
Menu
Przycisk /
/HOME
HOME
Indeks
Przycisk 
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME, aż zostanie wyświetlony
ekran HOME.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję
(MENU), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „Advanced Menu>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „Date-Time>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „Set Date-Time>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Powyżej i poniżej cyfr roku zostaną wyświetlone linie.
 Naciskaj przycisk /, aby ustawić rok, a następnie naciśnij
przycisk  w celu potwierdzenia.
Powyżej i poniżej cyfr miesiąca zostaną wyświetlone linie.
 Podobnie jak w punkcie  ustaw miesiąc, datę, godzinę i minuty.
Po naciśnięciu przycisku / i ustawieniu godziny oraz daty
naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Ciąg dalszy 
32
Ustawienia...Ustawianie bieżącej godziny
• Data może być wyświetlana w formacie „miesiąc/dzień” lub „dzień/miesiąc”. Ponadto
można wybrać 12- lub 24-godzinny tryb wyświetlania czasu. Patrz „Ustawianie formatu
daty (Date Disp Type)” ( strona 33) lub „Ustawianie formatu godziny (Time Disp
Type)” ( strona 34).
Uwagi
• Jeśli odtwarzacz nie będzie używany przez dłuższy czas, może być konieczne ponowne
ustawienie daty i godziny.
• Jeśli bieżąca godzina nie jest ustawiona, na ekranie „Clock” (Zegar) będzie wyświetlany
symbol „--” ( strona 22).
Ponadto po naciśnięciu jakiegokolwiek przycisku przy włączonej funkcji HOLD data i
godzina nie będą wyświetlane.
Indeks
 Podpowiedź
Menu
Aby wyświetlić bieżącą godzinę
Należy wykonać jedną z poniższych procedur.
• W menu „Display Mode” wybierz opcję „Clock” (Zegar) ( strona 21).
• Jeśli włączona jest funkcja HOLD, naciśnij dowolny przycisk ( strona 9).
Spis treści
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk /HOME.
33
Ustawienia
Bieżąca data ( strona 31) może być wyświetlana w formacie „miesiąc/dzień”
lub „dzień/miesiąc”.
Przycisk
/HOME
Menu
Przycisk /
Spis treści
Ustawianie formatu daty (Date Disp Type)
HOME
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME, aż zostanie wyświetlony
ekran HOME.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję
(MENU), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „Advanced Menu>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „Date-Time>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „Date Disp Type>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać format daty, a następnie
naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
mm/dd: Data jest wyświetlana w formacie „miesiąc/dzień”. (Ustawienie
domyślne)
dd/mm: Data jest wyświetlana w formacie „dzień/miesiąc”.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk /HOME.
Indeks
Przycisk 
34
Ustawienia
Bieżąca godzina ( strona 31) może być wyświetlana w formacie 12- lub 24godzinnym. Ustawieniem domyślnym jest tryb „24h”.
Przycisk
/HOME
Menu
Przycisk /
Spis treści
Ustawianie formatu godziny (Time Disp Type)
HOME
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME, aż zostanie wyświetlony
ekran HOME.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję
(MENU), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „Advanced Menu>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „Date-Time>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „Time Disp Type>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „12h” lub „24h”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk /HOME.
Indeks
Przycisk 
35
Ustawienia
(Information)
Menu
Na ekranie można wyświetlić takie informacje jak nazwa produktu, pojemność
wbudowanej pamięci flash, numer seryjny i wersja oprogramowania
układowego.
Spis treści
Wyświetlanie informacji o odtwarzaczu
Przycisk /
Przycisk
/HOME
Indeks
HOME
Przycisk 
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME, aż zostanie wyświetlony
ekran HOME.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję
(MENU), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „Advanced Menu>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „Information>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Naciskaj przycisk /, aby wyświetlić poniższe informacje.
1: nazwa produktu
2: pojemność wbudowanej pamięci flash
3: numer seryjny
4: informacje o wersji oprogramowania układowego odtwarzacza
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME, aż zmieni się wskazanie
na wyświetlaczu.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk /HOME.
36
Ustawienia
(Reset All Setting)
Menu
W odtwarzaczu można przywrócić ustawienia fabryczne. Przywrócenie
ustawień fabrycznych nie powoduje usunięcia utworów muzycznych
przeniesionych do odtwarzacza.
Spis treści
Przywracanie ustawień fabrycznych
Przycisk /
Przycisk
/HOME
Indeks
HOME
Przycisk 
Uwaga
• Funkcja dostępna tylko w trybie zatrzymania.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME w trybie zatrzymania,
aż zostanie wyświetlony ekran HOME.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję
(MENU), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „Advanced Menu>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „Initialize>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „Reset All Setting>”,
a następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „Ok”, a następnie
naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Po przywróceniu ustawień fabrycznych zostanie wyświetlony napis
„COMPLETE”.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk /HOME.
Aby anulować przywracanie ustawień fabrycznych
W punkcie  wybierz opcję „Cancel” i naciśnij przycisk .
37
Ustawienia
Przycisk /
Przycisk
Menu
Wbudowaną pamięć flash odtwarzacza można sformatować.
Po sformatowaniu pamięci wszystkie zapisane pliki muzyczne i inne dane
zostaną skasowane. Przed rozpoczęciem formatowania należy sprawdzić
przechowywane w pamięci dane.
Spis treści
Formatowanie pamięci (Format)
/HOME
Indeks
HOME
Przycisk 
Uwaga
• Funkcja dostępna tylko w trybie zatrzymania.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME w trybie zatrzymania,
aż zostanie wyświetlony ekran HOME.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję
(MENU), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „Advanced Menu>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „Initialize>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „Format>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „Ok”, a następnie
naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Zostanie wyświetlony napis „FORMATTING...” i rozpocznie się
formatowanie.
Po zakończeniu formatowania zostanie wyświetlony napis „COMPLETE”.
Ciąg dalszy 
38
Ustawienia...Formatowanie pamięci
Menu
Aby anulować formatowanie
W punkcie  wybierz opcję „Cancel” i naciśnij przycisk  w celu
potwierdzenia.
Spis treści
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk /HOME.
Uwaga
• Nie należy formatować wbudowanej pamięci flash za pomocą komputera.
Indeks
39
Ustawienia
Menu
W zależności od sposobu korzystania z komputera napięcie zasilania (USB Bus
Powered) może być niewystarczające, powodując przesyłanie niepełnych
danych z komputera do odtwarzacza. W takim przypadku poprawę transferu
danych można uzyskać, ustawiając połączenie USB (USB Power) na „100mA”.
Ustawieniem domyślnym jest „500mA”.
Spis treści
Zmiana ustawień połączenia USB (USB Power)
Przycisk /
/HOME
HOME
Przycisk 
Uwaga
• Nie można zmieniać tego ustawienia w trakcie korzystania z połączenia USB.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME, aż zostanie wyświetlony
ekran HOME.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję
(MENU), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „Advanced Menu>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „USB Power>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „100mA” lub
„500mA”, a następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk /HOME.
 Podpowiedzi
• Po podłączeniu odtwarzacza do komputera przenośnego zalecane jest podłączenie
komputera do zasilania.
• Po ustawieniu opcji „USB Power” na „100mA” czas ładowania akumulatora będzie
dłuższy.
Indeks
Przycisk
40
Ustawienia
(Rotation)
Spis treści
Zmiana orientacji wyświetlacza w lewo/w prawo
Istnieje możliwość wybrania orientacji wyświetlacza.
Przycisk
/HOME
Menu
Przycisk /
HOME
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME, aż zostanie wyświetlony
ekran HOME.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję
(MENU), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „Advanced Menu>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „Rotation>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „R Hand” lub
„L Hand”, a następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
R Hand: Wyświetlacz obrócony w lewo, z przyciskami po prawej stronie.
(Ustawienie domyślne)
L Hand: Wyświetlacz obrócony w prawo, z przyciskami po lewej stronie.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk /HOME.
 Podpowiedź
• Po zmianie orientacji wyświetlacza funkcje przycisku / również ulegną
zmianie.
Indeks
Przycisk 
41
Ustawienia
Przycisk /
Przycisk
/HOME
Menu
Odtwarzacz można przełączyć w tryb Power Save, aby po upływie określonego
czasu bezczynności (15 sekund) następowało wyłączenie wyświetlacza lub
wyświetlenie animacji.
Spis treści
Zmniejszanie poboru energii (Power Save)
HOME
Indeks
Przycisk 
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME, aż zostanie wyświetlony
ekran HOME.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję
(MENU), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „Advanced Menu>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „Power Save>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać ustawienia trybu
oszczędzania energii ( strona 42), a następnie naciśnij przycisk
 w celu potwierdzenia.
Ciąg dalszy 
42
Ustawienia...Zmniejszanie poboru energii
Lista ustawień trybu oszczędzania energii
On-Normal (Włączony —
Normalny)
Podczas odtwarzania utworu lub odbierania sygnału
FM wyświetlana jest animacja (wyświetlacz w trybie
Power Save) (dotyczy tylko modeli NW-E002F/
E003F/E005F).
Tryb „On-Normal” jest ustawieniem domyślnym.
Na wyświetlaczu nie jest wyświetlany żaden obraz.
To ustawienie zapewnia najmniejszy pobór energii z
akumulatora.
Ekran jest wyświetlany przez cały czas.
On-Super (Włączony —
Super)
Off (Wyłączone)
Indeks
Opis
Menu
Opcje ustawień
Spis treści
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk /HOME.
43
Słuchanie tunera FM (dotyczy tylko modeli NW-E002F/E003F/E005F)
Menu
Istnieje możliwość słuchania audycji radiowych na zakresie FM. Przed
rozpoczęciem użytkowania odtwarzacza należy naładować wbudowany
akumulator ( strona 50) i podłączyć słuchawki do gniazda słuchawek.
Spis treści
Słuchanie audycji radiowych FM
1 Przełączanie na tuner FM
Przycisk
Indeks
Przycisk /
/HOME
HOME
Przycisk 
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME, aż zostanie wyświetlony
ekran HOME.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję
naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Zostanie wyświetlony ekran tunera FM.
(FM), a następnie
Ekran tunera FM*
FM
01
ST AND BY
Tryb strojenia
90.0
MO NO SCAN
Zaprogramowany
numer
M Hz
Częstotliwość
* Pokazany na ilustracji ekran tunera FM może być inny od posiadanego
modelu.
Ciąg dalszy 
44
Słuchanie tunera FM (dotyczy tylko modeli NW-E002F/E003F/E005F)
• W przypadku naciśnięcia przycisku (), gdy odtwarzacz znajduje się w trybie
uśpienia, zostanie wybrany poprzedni (lub następny) zaprogramowany numer lub
częstotliwość. W tym czasie dźwięk nie jest odtwarzany, niezależnie od przycisku VOL +/-.
2 Automatyczne programowanie stacji nadawczych (FM Auto Preset)
Istnieje możliwość automatycznego zaprogramowania stacji nadawczych
(maksymalnie 30 stacji) odbieranych na danym obszarze przez wybranie opcji
„FM Auto Preset” (Automatyczne programowanie FM). Jest to wygodne
w przypadku korzystania z tunera FM po raz pierwszy lub po przeniesieniu się
na nowy obszar.
Uwaga
• Użycie funkcji „FM Auto Preset” spowoduje usunięcie wcześniej zaprogramowanych
stacji.
Przycisk /
Przycisk
/HOME
HOME
Przycisk 
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME, aż zostanie wyświetlony
ekran HOME.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję
(MENU), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „FM Auto Preset>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Ciąg dalszy 
Indeks
Uwaga
Menu
Aby szybko wyciszyć tuner FM
Po naciśnięciu przycisku  nie będzie słychać dźwięku tunera FM. Po upływie
około 5 sekund tuner FM przejdzie w tryb uśpienia, a wyświetlacz zgaśnie. Po
naciśnięciu przycisku  ponownie będzie odtwarzany dźwięk tunera FM.
Spis treści
Aby wyłączyć tuner FM i wrócić do odtwarzacza audio
Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME, aż zostanie wyświetlony ekran
menu, a następnie z ekranu menu wybierz opcję (ALL SONGS) lub
(PLAYLIST) i naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
45
Słuchanie tunera FM (dotyczy tylko modeli NW-E002F/E003F/E005F)
Indeks
Aby zatrzymać programowanie
W punkcie  wybierz opcję „Cancel” i naciśnij przycisk .
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk /HOME.
Jeśli odbieranych jest kilka niepotrzebnych stacji
Jeśli dominują zakłócenia lub odbierane są zbyt słabe stacje, zmień ustawienie
odbioru ( strona 48) na „Low”.
3 Wybieranie stacji nadawczych
Istnieją 2 sposoby wybierania stacji nadawczych (strojenie ręczne lub
zaprogramowane).
Przycisk /
Przycisk
Menu
naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Stacje nadawcze odbierane na danym obszarze zostaną zaprogramowane
kolejno od najniższej do najwyższej częstotliwości.
Po zakończeniu programowania zostanie wyświetlony napis „COMPLETE”,
a następnie rozpocznie się odbiór pierwszej zaprogramowanej stacji.
Spis treści
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „Ok”, a następnie
/HOME
HOME
Naciśnij przycisk /HOME, aby przejść w tryb strojenia ręcznego. Naciśnij
ponownie przycisk /HOME, aby zmienić tryb strojenia ręcznego na tryb
strojenia zaprogramowanego.
• Strojenie ręczne: W trybie strojenia ręcznego można wybierać stacje nadawcze
według częstotliwości. Tryb strojenia ręcznego jest domyślnym ustawieniem
fabrycznym.
• Strojenie zaprogramowane: W trybie strojenia zaprogramowanego można
wybierać stacje nadawcze według zaprogramowanych numerów.
Ciąg dalszy 
46
Słuchanie tunera FM (dotyczy tylko modeli NW-E002F/E003F/E005F)
,
Wybrać poprzednią częstotliwość
Nacisnąć przycisk .
Wybrać następną częstotliwość
Nacisnąć przycisk .
Nacisnąć i przytrzymać przycisk
.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk .
Wybrać poprzednią możliwą do
odebrania stację nadawczą*
Wybrać następną możliwą do
odebrania stację nadawczą*
* Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku () podczas odbioru stacji FM powoduje
przejście do poprzedniej (lub następnej) stacji nadawczej. Jeśli odbiór stacji jest możliwy,
stacja zostanie zaakceptowana.
Jeśli dominują zakłócenia lub odbierane są zbyt słabe stacje, należy zmienić ustawienie
odbioru ( strona 48) na „Low”.
Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku () w trybie uśpienia nastąpi zmniejszenie
(lub zwiększenie) częstotliwości, poprzednia (lub następna) stacja nadawcza nie zostanie
znaleziona, a dźwięk nie będzie odtwarzany.
Strojenie zaprogramowane
Na ekranie tunera FM wyświetlane są kolejno od lewej: wskaźnik
zaprogramowany numer i częstotliwość.
Aby
,
Należy
Wybrać poprzedni zaprogramowany Nacisnąć przycisk .
numer
Wybrać następny zaprogramowany Nacisnąć przycisk .
numer
Uwaga
• Nie można wybierać stacji nadawczych, jeśli stacje nie zostały zaprogramowane. Możliwe
do odbioru stacje należy zaprogramować przy użyciu funkcji „FM Auto Preset” ( strona 44).
 Poprawa jakości odbioru
• Przewód słuchawek służy jako antena, dlatego należy go maksymalnie rozwinąć.
Indeks
Należy
Menu
Aby
Spis treści
Strojenie ręczne
Na ekranie tunera FM wyświetlane są kolejno od lewej: wskaźnik
częstotliwość i zaprogramowany numer.
47
Słuchanie tunera FM (dotyczy tylko modeli NW-E002F/E003F/E005F)
Istnieje możliwość zaprogramowania stacji nadawczych, które zostały
pominięte przez funkcję „FM Auto Preset” ( strona 44).
Przycisk
/HOME
Menu
Przycisk /
Spis treści
Programowanie żądanych stacji nadawczych
HOME
 Wybierz żądaną częstotliwość w trybie strojenia ręcznego
( strona 45).
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk .
Częstotliwość wybrana w punkcie  zostanie zaprogramowana,
a zaprogramowany numer będzie wyświetlany po lewej stronie
częstotliwości.
 Podpowiedź
• Maksymalnie można zaprogramować 30 stacji radiowych (od P01 do P30).
Uwaga
• Zaprogramowane numery są zawsze sortowane w kolejności od najniższej do najwyższej
częstotliwości.
Aby usunąć zaprogramowane stacje nadawcze
 Wybierz zaprogramowany numer żądanej częstotliwości.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk .
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „Ok”, a następnie
naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Zaprogramowana stacja nadawcza zostanie usunięta i pojawi się następna
stacja.
Aby anulować usunięcie zaprogramowanej stacji nadawczej
W punkcie  wybierz opcję „Cancel”, a następnie naciśnij przycisk .
Indeks
Przycisk 
48
Słuchanie tunera FM (dotyczy tylko modeli NW-E002F/E003F/E005F)
Przycisk /
Przycisk
/HOME
Indeks
HOME
Przycisk 
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME, aż zostanie wyświetlony
ekran HOME.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję
(MENU), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „Scan Sens>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „Low”, a następnie
naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Aby przywrócić poprzednie ustawienie odbioru
W punkcie  wybierz opcję „High”.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk /HOME.
Menu
Po wybraniu opcji „FM Auto Preset” ( strona 44) lub „Strojenie ręczne”
( strona 45), możliwe jest odbieranie wielu niepotrzebnych stacji
nadawczych ze względu na zbyt dużą czułość odbioru. W takim przypadku
należy wybrać opcję „Low”. Opcja „High” jest ustawieniem domyślnym.
Spis treści
Ustawianie odbioru (Scan Sens)
49
Słuchanie tunera FM (dotyczy tylko modeli NW-E002F/E003F/E005F)
Zmiana trybu monofonicznego/
stereofonicznego (Mono/Auto)
Spis treści
Jeśli podczas odbioru stacji FM występują szumy, należy wybrać opcję „Mono”
ustawiającą odbiór monofoniczny. W przypadku wybrania opcji „Auto” odbiór
stereofoniczny/monofoniczny jest ustawiany automatycznie w zależności od
warunków odbioru. Opcja „Auto” jest ustawieniem domyślnym.
Menu
Przycisk
/HOME
HOME
Przycisk 
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME, aż zostanie wyświetlony
ekran HOME.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję
(MENU), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „Mono/Auto>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Naciskaj przycisk /, aby wybrać opcję „Mono”, a następnie
naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Aby wrócić do ustawienia automatycznego
W punkcie  wybierz opcję „Auto”.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk /HOME.
Indeks
Przycisk /
50
Funkcje zaawansowane
Jest to przybliżony czas ładowania, gdy poziom naładowania akumulatora jest niski,
a ustawienie „USB Power” ( strona 39) określono na „500mA” w temperaturze
pokojowej. Czas ładowania jest różny w zależności od poziomu naładowania
akumulatora i jego stanu. Jeśli akumulator jest ładowany w otoczeniu o niskiej
temperaturze, ładowanie trwa dłużej. Czas ten wydłuża się także w przypadku, gdy
podczas ładowania do odtwarzacza są przesyłane pliki dźwiękowe.
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
Ikona akumulatora na wyświetlaczu ( strona 10) zmienia się w następujący
sposób. Informacje na temat czasu pracy akumulatora zawiera  strona 75.
Poziom naładowania akumulatora zmniejsza się, co obrazuje ikona
akumulatora. Po wyświetleniu komunikatu „LOW BATTERY” odtwarzacz nie
odtwarza. W takim przypadku należy naładować akumulator, podłączając
odtwarzacz do komputera.
Uwagi
•
•
•
•
Akumulator należy ładować w temperaturze otoczenia z zakresu od 5 do 35°C.
Gdy odtwarzacz korzysta z komputera, na wyświetlaczu widoczny jest komunikat
„DATA ACCESS”. Nie należy odłączać odtwarzacza, gdy wyświetlany jest komunikat
„DATA ACCESS”, ponieważ przesyłane dane mogą ulec uszkodzeniu.
Niektóre urządzenia USB podłączone do komputera mogą zakłócać prawidłowe
działanie odtwarzacza.
Po podłączeniu odtwarzacza do komputera wszystkie przyciski sterujące są
zablokowane.
Indeks
*
Menu
Odtwarzacz jest ładowany po podłączeniu do komputera
Jeśli na wyświetlaczu zostanie wyświetlony wskaźnik poziomu naładowania
akumulatora:
, ładowanie jest zakończone (czas ładowania wynosi
*
ok. 60 minut ).
Przed pierwszym użyciem odtwarzacza należy go całkowicie naładować (aby
na wyświetlaczu był widoczny wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
).
Spis treści
Ładowanie odtwarzacza
51
Funkcje zaawansowane
Postępując zgodnie z poniższymi prostymi wskazówkami, można wydłużyć
czas odtwarzania wynikający z poziomu naładowania akumulatora.
Jeśli do komputera jest podłączony odtwarzacz, nie należy dopuścić do przejścia komputera
w tryb uśpienia
Jeśli komputer przejdzie w tryb oszczędzania energii, np. tryb wstrzymania,
uśpienia lub hibernacji, podczas gdy odtwarzacz jest podłączony bezpośrednio
do komputera, akumulator odtwarzacza nie będzie ładowany. Zamiast tego
odtwarzacz będzie pobierał energię z akumulatora, rozładowując go.
Uwaga
• Nie należy na dłuższy czas podłączać odtwarzacza do komputera przenośnego, który
nie jest podłączony do zasilania sieciowego, ponieważ może to doprowadzić do
rozładowania akumulatora komputera.
Indeks
Ustawianie formatu utworu i szybkości transmisji
Czas odtwarzania jest różny, ponieważ poziom naładowania akumulatora może
zależeć od formatu i szybkości transmisji odtwarzanych utworów muzycznych.
Na przykład całkowicie naładowany akumulator umożliwia ok. 27 godzin
odtwarzania utworów w formacie ATRAC z szybkością 48 kb/s, ale tylko ok. 19
godzin odtwarzania utworów w formacie WMA z szybkością 128 kb/s.
Dokładny czas odtwarzania przy pełnym naładowaniu akumulatora może być
inny w zależności od warunków działania i otoczenia odtwarzacza.
Menu
Automatyczne wyłączanie ekranu wyświetlacza
Ustawienie wyświetlacza tak, aby wyłączał się po określonym czasie, gdy
odtwarzacz nie jest używany (ok. 15 sekund), może ograniczyć zużycie
akumulatora.
Informacje na temat metody ustawiania tej funkcji można znaleźć w sekcji
„Zmniejszanie poboru energii (Power Save)” ( strona 41).
Spis treści
Zwiększanie żywotności akumulatora
52
Funkcje zaawansowane
WMA: WMA (Windows Media Audio) jest popularną technologią kompresji
sygnału dźwiękowego opracowaną przez firmę Microsoft Corporation. Format
WMA zapewnia taką samą jakość dźwięku jak format MP3 przy mniejszym
rozmiarze pliku.
ATRAC: ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding) jest ogólnym
określeniem odnoszącym się do formatów ATRAC3 oraz ATRAC3plus.
ATRAC jest technologią kompresji sygnału dźwiękowego zapewniającą
zarówno wysoką jakość dźwięku, jak i wysoki współczynnik kompresji. Format
ATRAC3 umożliwia kompresję plików dźwiękowych do ok. 1/10 rozmiaru
utworów w standardzie audio CD. W formacie ATRAC3plus, bardziej
zaawansowanej wersji formatu ATRAC3, możliwa jest kompresja plików
dźwiękowych do ok. 1/20 rozmiaru utworów w standardzie audio CD.
Co to jest szybkość transmisji?
Szybkość transmisji oznacza ilość danych używanych do przechowywania
każdej sekundy dźwięku.
Na ogół większa szybkość transmisji zapewnia lepszą jakość dźwięku, ale
wymaga więcej pamięci na zapisanie utworu muzycznego o tej samej długości.
Jaki jest związek między szybkością transmisji, jakością dźwięku i rozmiarem pamięci?
Na ogół większa szybkość transmisji zapewnia lepszą jakość dźwięku, ale
wymaga więcej pamięci na zapisanie utworu muzycznego o tej samej długości,
co powoduje, że w pamięci odtwarzacza można zapisać mniej utworów.
Mniejsza szybkość transmisji umożliwia zapisanie większej liczby utworów
przy niższej jakości dźwięku.
Szczegółowe informacje na temat obsługiwanych formatów plików
dźwiękowych i szybkości transmisji zawiera  strona 75.
Uwaga
• Jeśli utwór jest importowany z płyty CD do oprogramowania SonicStage z niską
szybkości transmisji, nie można poprawić jego jakości dźwięku przez wybranie wyższej
szybkości transmisji, gdy utwór przesyłany jest z oprogramowania SonicStage do
odtwarzacza.
Indeks
MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) jest popularną technologią kompresji
sygnału dźwiękowego opracowaną przez grupę roboczą MPEG w ramach
organizacji ISO (International Organization for Standardization).
Format MP3 umożliwia kompresję plików dźwiękowych do ok. 1/10 rozmiaru
utworów w standardzie audio CD.
Menu
Co to jest format?
Format utworu oznacza metodę stosowaną przez oprogramowanie SonicStage
do zapisywania informacji audio utworu podczas importowania do
oprogramowania SonicStage utworów z Internetu lub z płyt audio CD.
Najbardziej rozpowszechnionymi formatami są MP3, WMA, ATRAC itd.
Spis treści
Co to jest format i szybkość transmisji?
53
Funkcje zaawansowane
• Aby odtwarzać utwory bez przerw między nimi, należy zaimportować wszystkie utwory
do oprogramowania SonicStage jako jeden album w tym samym formacie ATRAC.
Indeks
Uwaga
Menu
Jeśli utwory zostaną zaimportowane do oprogramowania SonicStage w
formacie ATRAC, a następnie przesłane do odtwarzacza, można je odtwarzać
w trybie ciągłym bez przerw między nimi.
Na przykład album zawierający długie nagranie koncertu na żywo bez przerw
między utworami może być odtwarzany w trybie ciągłym bez przerw, jeśli
utwory zostaną zaimportowane do oprogramowania SonicStage w formacie
ATRAC, a następnie przesłane do odtwarzacza.
Spis treści
Odtwarzanie utworów bez przerw
54
Funkcje zaawansowane
• Informacji o niektórych płytach CD nie można znaleźć w Internecie. Informacje
o utworach niedostępnych w internetowej bazie danych można wpisywać i edytować
ręcznie w oprogramowaniu SonicStage. Szczegółowe informacje na temat edytowania
informacji o utworach można znaleźć w Pomocy oprogramowania SonicStage.
Indeks
Uwaga
Menu
Podczas importowania utworów w formacie audio CD do oprogramowania
SonicStage automatycznie wyszukiwane są informacje o utworach (tzn. tytuł
albumu, wykonawca i tytuł utworu) w bezpłatnej internetowej bazie danych
płyt audio CD (CDDB, the Gracenote CD DataBase). Utwory są przesyłane do
odtwarzacza razem z odpowiednimi informacjami.
Załączone do utworów informacje umożliwiają korzystanie z różnych
zaawansowanych funkcji wyszukiwania w odtwarzaczu.
Spis treści
Jak importowane są informacje o utworze do
odtwarzacza?
55
Funkcje zaawansowane
Menu
Dane z komputera można zapisać we wbudowanej pamięci flash odtwarzacza,
przesyłając je z komputera za pomocą Eksploratora Windows. Po podłączeniu
odtwarzacza do komputera wbudowana pamięć flash jest wyświetlana
w Eksploratorze Windows jako wymienne urządzenie pamięci masowej.
Spis treści
Zapisywanie danych innych niż pliki dźwiękowe
Uwagi
Indeks
• W trakcie korzystania z Eksploratora Windows nie należy używać oprogramowania
SonicStage do pracy z wbudowaną pamięcią flash odtwarzacza.
• Do przesyłania plików dźwiękowych, które mają być odtwarzane przez odtwarzacz,
należy zawsze używać oprogramowania SonicStage. Odtwarzacz nie pozwala na
odtwarzanie plików dźwiękowych przesłanych za pomocą Eksploratora Windows.
• Nie należy odłączać odtwarzacza od komputera podczas przesyłania danych, ponieważ
przesyłane dane mogą ulec uszkodzeniu.
• Nie należy formatować wbudowanej pamięci flash za pomocą Eksploratora Windows.
W razie potrzeby wbudowaną pamięć flash należy sformatować, korzystając z menu
„Format” odtwarzacza ( strona 37).
56
Funkcje zaawansowane
Uaktualnianie oprogramowania układowego
odtwarzacza
Spis treści
Oprogramowanie układowe odtwarzacza można uaktualniać, co pozwala na
dodawanie do odtwarzacza nowych funkcji przez zainstalowanie w urządzeniu
najnowszego oprogramowania układowego. Szczegółowe informacje na temat
najnowszego oprogramowania układowego i sposobie jego instalowania można
znaleźć w następującej witrynie internetowej:
Menu
 Pobierz do komputera narzędzie „Digital Player Software Update
tool” z witryny internetowej.
 Podłącz odtwarzacz do komputera, a następnie uruchom narzędzie
„Digital Player Software Update tool”.
 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby
zaktualizować oprogramowanie układowe odtwarzacza.
 Po wyświetleniu komunikatu o zakończeniu kliknij przycisk „Finish”
(Zakończ).
Narzędzie „Digital Player Software Update tool” zostanie zamknięte.
Oprogramowanie układowe zostanie zaktualizowane.
Indeks
Dla klientów w USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Dla klientów w Kanadzie: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Dla klientów w Europie: http://www.support-nwwalkman.com
Dla klientów w Ameryce Łacińskiej: http://www.sony-latin.com/pa/info/
Dla klientów w innych krajach lub regionach: http://www.css.ap.sony.com
Dla klientów, którzy zakupili modele zagraniczne: http://www.sony.co.jp/overseas/support/
57
Rozwiązywanie problemów
Spis treści
Rozwiązywanie problemów
Jeśli odtwarzacz nie działa w sposób oczekiwany, należy podjąć próbę
rozwiązania problemu, wykonując poniższe czynności.
Menu
VOL
RESET
Przycisk RESET
2
Znajdź objawy zaistniałego problemu w poniższych tabelach dotyczących
rozwiązywania problemów i spróbuj wykonać opisane tam czynności.
3
Poszukaj informacji dotyczących danego problemu w Pomocy
oprogramowania SonicStage.
4
Poszukaj informacji odnoszących się do danego problemu w jednej
z witryn internetowych pomocy technicznej.
Klienci w USA powinni odwiedzić witrynę: http://www.sony.com/walkmansupport
Klienci w Kanadzie powinni odwiedzić witrynę:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Klienci w Europie powinni odwiedzić witrynę: http://www.support-nwwalkman.com
Klienci w Ameryce Łacińskiej powinni odwiedzić witrynę:
http://www.sony-latin.com/pa/info/
Klienci w innych krajach powinni odwiedzić witrynę: http://www.css.ap.sony.com
Klienci, którzy zakupili modele zagraniczne, powinni odwiedzić witrynę:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
5
Jeśli wymienione powyżej czynności nie doprowadzą do rozwiązania
problemu, należy zwrócić się do najbliższego sprzedawcy produktów
firmy Sony.
Czynności
Objaw
Przyczyna/Rozwiązanie
Brak dźwięku.
Generowany jest szum.
• Poziom głośności jest ustawiony na zero.
 Zwiększ poziom głośności ( strona 9).
• Wtyk słuchawek jest nieprawidłowo podłączony.
 Podłącz prawidłowo wtyk słuchawek ( strona 8).
• Wtyk słuchawek jest zabrudzony.
 Oczyść wtyk słuchawek miękką suchą szmatką.
• We wbudowanej pamięci flash nie zapisano żadnych
plików dźwiękowych.
 Jeśli wyświetlany jest wskaźnik „NO DATA”,
prześlij pliki dźwiękowe z komputera.
Ciąg dalszy 
Indeks
Wyzeruj odtwarzacz, naciskając przycisk RESET
z tyłu odtwarzacza szpilką itp.
Utwory i ustawienia zapisane w odtwarzaczu nie
zostaną skasowane nawet po wyzerowaniu odtwarzacza.
HOLD
1
58
Rozwiązywanie problemów
Objaw
Przyczyna/Rozwiązanie
Przyciski nie działają.
Objaw
Przyczyna/Rozwiązanie
Zamiast tytułu
wyświetlany jest
wskaźnik „”.
• Używane są znaki, których nie można wyświetlać na
ekranie odtwarzacza.
 Przy użyciu dostarczonego oprogramowania
SonicStage zmień tytuł, stosując dozwolone znaki.
Ciąg dalszy 
Indeks
Okno wyświetlacza
Menu
• Przełącznik HOLD znajduje się w położeniu HOLD.
 Przesuń przełącznik HOLD w położenie
przeciwne (normalne) ( strona 9).
• W odtwarzaczu skropliła się wilgoć.
 Zaczekaj kilka godzin na wyschnięcie
odtwarzacza.
• Poziom naładowania akumulatora jest
niewystarczający.
 Naładuj akumulator, podłączając odtwarzacz do
komputera ( strona 50).
Nie można znaleźć
• Wbudowana pamięć flash odtwarzacza została
przeniesionych utworów. sformatowana przy użyciu Eksploratora Windows.
 Sformatuj wbudowaną pamięć flash, używając
menu „Format” odtwarzacza ( strona 37).
• Odtwarzacz został odłączony od komputera w
trakcie przesyłania danych.
 Prześlij przydatne pliki z powrotem do komputera
i sformatuj wbudowaną pamięć flash, używając
menu „Format” odtwarzacza ( strona 37).
Poziom głośności jest
• Włączona jest funkcja AVLS.
zbyt niski.
 Wyłącz funkcję AVLS ( strona 29).
Brak dźwięku w prawym • Wtyk słuchawek nie został włożony do końca.
lub lewym kanale
 Podłączaniu wtyku słuchawek powinno
słuchawek.
towarzyszyć słyszalne kliknięcie ( strona 8).
Odtwarzanie zostało
• Poziom naładowania akumulatora jest
nagle zatrzymane.
niewystarczający.
 Naładuj akumulator, podłączając odtwarzacz do
komputera ( strona 50).
Spis treści
Czynności (ciąg dalszy)
59
Rozwiązywanie problemów
Czas pracy akumulatora
jest krótki.
• Temperatura otoczenia jest niższa od 5°C.
 W takich warunkach żywotność akumulatora
zmniejsza się ze względu na jego właściwości. Nie
oznacza to uszkodzenia.
• Akumulator wymaga wymiany.
 Skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą
produktów firmy Sony.
• Czas ładowania akumulatora jest zbyt krótki.
 Jeśli złącze USB (USB Power) jest ustawione na
„100mA” ( strona 39), ładowanie akumulatora
powinno trwać dłużej.
Połączenie z komputerem/oprogramowaniem SonicStage
Objaw
Przyczyna/Rozwiązanie
Nie można zainstalować
Oprogramowania
SonicStage.
• System operacyjny komputera jest niezgodny
z oprogramowaniem SonicStage.
 Zapoznaj się z wymaganiami systemowymi
( strona 76).
• Nie wszystkie aplikacje systemu Windows zostały
zamknięte.
 Jeśli instalacja zostanie rozpoczęta, gdy działają
inne programy, może wystąpić błąd. Dotyczy to
zwłaszcza programów zajmujących znaczną część
zasobów systemowych, na przykład programów
antywirusowych.
• Na dysku twardym komputera jest zbyt mało
wolnego miejsca.
 Wymagana ilość wolnego miejsca wynosi co
najmniej 200 MB. Usuń wszystkie niepotrzebne
pliki z komputera.
• Użytkownik nie jest zalogowany jako
„Administrator”.
 Jeśli użytkownik nie jest zalogowany jako
„Administrator”, instalacja oprogramowania
SonicStage może zakończyć się niepowodzeniem.
Upewnij się, że konto logowania użytkownika ma
uprawnienia „Administrator”.
Pasek postępu na ekranie • Instalacja przebiega normalnie. Czekaj. W zależności
komputera jest nieruod środowiska systemowego instalacja może potrwać
chomy. Lampka dostępu 30 minut lub dłużej.
w komputerze nie świeci
przez kilka minut.
Nie można uruchomić
• Środowisko systemowe komputera zostało
oprogramowania
zmienione np. w wyniku aktualizacji systemu
SonicStage.
operacyjnego Windows.
Ciąg dalszy 
Indeks
Przyczyna/Rozwiązanie
Menu
Objaw
Spis treści
Ładowanie akumulatora
60
Rozwiązywanie problemów
Po podłączeniu
odtwarzacza do
komputera nie jest
wyświetlany wskaźnik
„USB CONNECT”.
• Złącze USB nie zostało prawidłowo podłączone do
portu USB komputera.
 Odłącz odtwarzacz, a następnie podłącz go
ponownie.
• Używany jest koncentrator USB.
 Podłączenie odtwarzacza za pośrednictwem
koncentratora USB może nie działać. Podłącz
odtwarzacz bezpośrednio do komputera.
• Zaczekaj na uwierzytelnienie Oprogramowania
SonicStage.
• Na komputerze jest uruchomiona inna aplikacja.
 Odłącz odtwarzacz, zaczekaj kilka minut i podłącz
go ponownie. Jeśli problem nie zniknie, odłącz
odtwarzacz, uruchom ponownie komputer,
a następnie podłącz ponownie odtwarzacz.
• Złącze USB odtwarzacza (USB Power) jest ustawione
na „500mA”.
 Ustaw opcję „USB Power” na „100mA”
( strona 39).
• Instalacja Oprogramowania SonicStage zakończyła
się niepowodzeniem.
 Odłącz odtwarzacz od komputera i zainstaluj
ponownie oprogramowanie, korzystając
z dostarczonej płyty CD-ROM ( „Quick Start
Guide”). Utwory muzyczne zarejestrowane
w starszej instalacji oprogramowania SonicStage
będą dostępne w nowej instalacji.
• Złącze USB nie zostało prawidłowo podłączone do
portu USB komputera.
 Odłącz odtwarzacz, a następnie podłącz go
ponownie.
• Używany jest koncentrator USB.
 Podłączenie odtwarzacza za pośrednictwem
koncentratora USB może nie działać. Podłącz
odtwarzacz bezpośrednio do komputera.
Odtwarzacz nie jest
rozpoznawany przez
komputer po
podłączeniu.
Ciąg dalszy 
Indeks
Przyczyna/Rozwiązanie
Menu
Objaw
Spis treści
Połączenie z komputerem/oprogramowaniem SonicStage (ciąg dalszy)
61
Rozwiązywanie problemów
Objaw
Przyczyna/Rozwiązanie
Ciąg dalszy 
Indeks
• Złącze USB nie zostało prawidłowo podłączone do
portu USB komputera.
 Odłącz odtwarzacz, a następnie podłącz go
ponownie.
• We wbudowanej pamięci flash jest zbyt mało
wolnego miejsca.
 Prześlij wszystkie niepotrzebne utwory z
powrotem do komputera, aby zwiększyć ilość
wolnego miejsca.
• Do wbudowanej pamięci flash przeniesiono już
ponad 65 535 utworów lub ponad 8 192 listy
odtwarzania albo przenoszona lista odtwarzania
zawiera ponad 999 utworów.
• W związku z ograniczeniami nałożonymi przez
właścicieli praw autorskich utwory z ograniczeniem
czasu odtwarzania lub liczby odtworzeń mogą nie
być przesyłane. Szczegółowe informacje dotyczące
ustawień poszczególnych plików dźwiękowych
można uzyskać u dystrybutora.
Do odtwarzacza można • We wbudowanej pamięci flash jest zbyt mało
przenieść tylko niewielką wolnego miejsca.
liczbę utworów.
 Prześlij wszystkie niepotrzebne utwory
(Dostępny czas
z powrotem do komputera, aby zwiększyć ilość
nagrywania jest krótki).
wolnego miejsca.
• We wbudowanej pamięci flash zostały zapisane dane
inne niż dźwiękowe.
 Przenieś dane inne niż dźwiękowe do komputera,
aby zwiększyć ilość wolnego miejsca.
Nie można przenosić
• Komputer, do którego mają zostać przeniesione
danych dźwiękowych
utwory, nie jest komputerem, z którego utwory
z odtwarzacza
zostały pierwotnie pobrane.
z powrotem do
 Utwory można przenieść tylko na komputer,
komputera.
z którego zostały wcześniej pobrane.
• Dane dźwiękowe zostały usunięte z komputera,
z którego były wcześniej przenoszone.
 Nie można przenieść danych audio z powrotem
do komputera, z którego utwory były wcześniej
przenoszone, jeśli utwór został usunięty z tego
komputera.
Po podłączeniu do
• Używany jest koncentrator USB lub przedłużacz
komputera odtwarzacz
kabla USB.
pracuje niestabilnie.
 Podłączenie odtwarzacza za pośrednictwem
koncentratora USB lub przedłużacza może nie
działać. Podłącz odtwarzacz bezpośrednio do
komputera.
Menu
Nie można przenosić
plików dźwiękowych
z komputera do
odtwarzacza.
Spis treści
Połączenie z komputerem/oprogramowaniem SonicStage (ciąg dalszy)
62
Rozwiązywanie problemów
Objaw
Przyczyna/Rozwiązanie
Audycja FM nie jest
dobrze słyszalna.
Objaw
Przyczyna/Rozwiązanie
Podczas obsługi
• Sygnalizacja akustyczna jest ustawiona na „Off”.
odtwarzacza nie słychać
 W menu „Beep” wybierz ustawienie „On”
sygnałów dźwiękowych.
( strona 30).
Odtwarzacz nagrzewa się. • Podczas ładowania odtwarzacz może się lekko
nagrzewać.
Indeks
Inne
Menu
• Odbierana częstotliwość nie jest dokładnie
dostrojona.
 Wybierz częstotliwość ręcznie, aby poprawić
jakość odbioru ( strona 45).
Odbiór jest słaby, a jakość • Sygnał radiowy jest słaby.
dźwięku niska.
 Słuchaj audycji FM w pobliżu okna, ponieważ
w budynkach lub pojazdach sygnał może być
słaby.
• Przewód słuchawek nie jest wystarczająco
rozwinięty.
 Przewód słuchawek pełni rolę anteny. Rozwiń
przewód słuchawek na całą długość.
Na audycję FM nakładają • W pobliżu odtwarzacza używane jest urządzenie
się zakłócenia.
emitujące sygnały radiowe, np. telefon komórkowy.
 Urządzenia, takie jak telefony komórkowe,
powinny być użytkowane w pewnej odległości od
odtwarzacza.
Spis treści
Tuner FM (dotyczy tylko modeli NW-E002F/E003F/E005F)
63
Rozwiązywanie problemów
W przypadku pojawienia się na wyświetlaczu komunikatu należy postępować
zgodnie z poniższymi instrukcjami.
Rozwiązanie
ACCESS
To nie jest komunikat o
błędzie. Zaczekaj na
zniknięcie komunikatu.
AVLS (miga)
CANNOT PLAY
Poziom głośności
przekracza poziom
znamionowy przy
włączonej funkcji AVLS.
• Odtwarzacz nie może
odtwarzać niektórych
plików ze względu na
niezgodność formatów.
• Przesyłanie zostało
przymusowo przerwane.
Komunikat ten pojawia
się po odłączeniu
odtwarzacza od
komputera lub po
wyzerowaniu odtwarzacza
( strona 57).
Zmniejsz głośność lub
wyłącz funkcję AVLS
( strona 29).
CHARGE ERROR
Nieprawidłowe zasilanie.
DATA ACCESS
Uzyskiwanie dostępu do
wbudowanej pamięci
flash.
DRM ERROR
Funkcja ochrony praw
autorskich wykryła
nieautoryzowany plik
dystrybucyjny.
Jeśli utwór, którego nie
można odtworzyć, jest
niepotrzebny, możesz
skasować go z
wbudowanej pamięci
flash. Szczegółowe
informacje można znaleźć
w sekcji „Aby usunąć
nieprawidłowe dane z
wbudowanej pamięci
flash” ( strona 66).
Spróbuj użyć innego
komputera.
Zaczekaj na uzyskanie
dostępu. Ten komunikat
pojawia się, gdy trwa
uzyskiwanie dostępu do
wbudowanej pamięci
flash.
Prześlij normalny plik
dźwiękowy z powrotem
do komputera, a następnie
sformatuj odtwarzacz.
Szczegółowe informacje
można znaleźć w sekcji
„Aby usunąć
nieprawidłowe dane z
wbudowanej pamięci
flash” ( strona 66).
Ciąg dalszy 
Indeks
Opis
Menu
Komunikat
Spis treści
Komunikaty
64
Rozwiązywanie problemów...Komunikaty
Opis
EXPIRED
Nastąpiła próba
odtworzenia utworu
z ograniczeniem czasu
odtwarzania.
HOLD
LOW BATTERY
MEMORY ERROR
Ciąg dalszy 
Indeks
FORMAT ERROR
Jeśli utwór, którego nie
można odtworzyć, jest
niepotrzebny, możesz
skasować go z
wbudowanej pamięci
flash. Szczegółowe
informacje można znaleźć
w sekcji „Aby usunąć
nieprawidłowe dane
z wbudowanej pamięci
flash” ( strona 66).
• Nie można odczytać
Prześlij normalny plik
pliku.
dźwiękowy z powrotem
• Plik nie jest normalnym do komputera, a następnie
sformatuj odtwarzacz.
plikiem.
Szczegółowe informacje
można znaleźć w sekcji
„Aby usunąć
nieprawidłowe dane
z wbudowanej pamięci
flash” ( strona 66).
Wbudowana pamięć flash Sformatuj odtwarzacz,
została sformatowana za używając menu „Format”.
pomocą komputera.
Szczegółowe informacje
można znaleźć w sekcji
„Aby usunąć
nieprawidłowe dane
z wbudowanej pamięci
flash” ( strona 66).
Nie można obsługiwać
Aby obsługiwać
odtwarzacza, ponieważ
odtwarzacz, przesuń
przełącznik HOLD
przełącznik HOLD
znajduje się w położeniu w położenie przeciwne
HOLD.
(normalne) ( strona 9).
Niski poziom
Naładuj akumulator
naładowania akumulatora. ( strona 50).
Wystąpił problem
Sformatuj odtwarzacz,
z wbudowaną pamięcią
używając menu „Format”.
flash.
Szczegółowe informacje
można znaleźć w sekcji
„Aby usunąć
nieprawidłowe dane z
wbudowanej pamięci
flash” ( strona 66). Jeśli
komunikat nadal jest
wyświetlany, skontaktuj się
najbliższym sprzedawcą
produktów firmy Sony.
Menu
FILE ERROR
Rozwiązanie
Spis treści
Komunikat
65
Rozwiązywanie problemów...Komunikaty
Opis
Rozwiązanie
Indeks
Ciąg dalszy 
Menu
We wbudowanej pamięci Jeśli we wbudowanej
flash nie ma plików
pamięci flash nie ma
dźwiękowych.
plików dźwiękowych,
prześlij pliki dźwiękowe
przy użyciu
oprogramowania
SonicStage.
Odtwarzacz został
Prześlij normalny plik
NO DATABASE
odłączony od komputera dźwiękowy z powrotem
w trakcie przesyłania
do komputera,
plików dźwiękowych.
a następnie sformatuj
odtwarzacz. Szczegółowe
informacje można znaleźć
w sekcji „Aby usunąć
nieprawidłowe dane z
wbudowanej pamięci
flash” ( strona 66).
W wybranej pozycji nie
Prześlij pliki dźwiękowe
NO ITEM
ma utworów.
przy użyciu
oprogramowania
SonicStage.
Zaprogramowano już
Maksymalnie można
PRESET FULL
zaprogramować 30 stacji
(dotyczy tylko modeli NW-E002F/ 30 stacji nadawczych.
nadawczych. Jeśli chcesz
E003F/E005F)
zaprogramować następne,
najpierw usuń
niepotrzebne stacje (
strona 47), a następnie
zaprogramuj wymagane.
Wystąpił problem ze
Skontaktuj się z
SYSTEM ERROR
sprzętem.
najbliższym sprzedawcą
produktów firmy Sony.
Połączenie USB zostało
Podłącz prawidłowo
UPDATE ERROR
rozłączone w trakcie
złącze USB lub naładuj
przeprowadzania
całkowicie odtwarzacz.
aktualizacji
Jeśli komunikat nadal jest
oprogramowania
wyświetlany, wyzeruj
układowego lub z powodu odtwarzacz ( strona
niemożności jej
57).
przeprowadzenia.
Odtwarzacz jest
Nie oznacza to
USB CONNECT
podłączony do
uszkodzenia. Odtwarzacz
komputera.
możesz obsługiwać przy
użyciu programu
SonicStage, ale nie możesz
używać przycisków na
odtwarzaczu.
NO DATA
Spis treści
Komunikat
66
Rozwiązywanie problemów...Komunikaty
2
Jeśli wadliwe dane zostały już zidentyfikowane, skasuj je przy użyciu
oprogramowania SonicStage.
3
Jeśli problem się powtarza, przy użyciu oprogramowania SonicStage
prześlij wszystkie poprawne dane z powrotem do komputera, do
którego podłączony jest odtwarzacz.
4
Odłącz odtwarzacz od komputera i sformatuj wbudowaną pamięć flash,
używając menu „Format” ( strona 37).
Indeks
Podłącz odtwarzacz do komputera i uruchom oprogramowanie
SonicStage.
Menu
1
Spis treści
Aby usunąć nieprawidłowe dane z wbudowanej pamięci flash
Jeśli wyświetlany jest komunikat „CANNOT PLAY”, „DRM ERROR”,
„EXPIRED”, „FILE ERROR”, „FORMAT ERROR”, „MEMORY ERROR” lub
„NO DATABASE”, wystąpił problem z całością lub częścią danych zapisanych
we wbudowanej pamięci flash.
Aby skasować dane, których nie można odtwarzać, należy wykonać poniższą
procedurę.
67
Rozwiązywanie problemów
Aby odinstalować dostarczone oprogramowanie z komputera, należy wykonać
poniższą procedurę.
Menu
 Kliknij kolejno polecenia: „Start” – „Panel sterowania”.1)
Spis treści
Odinstalowywanie oprogramowania SonicStage
 Kliknij dwukrotnie ikonę „Dodaj/Usuń programy”.
„SonicStage X.X”, a następnie kliknij przycisk „Usuń”.2)
Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, a następnie uruchom
ponownie komputer.
Odinstalowywanie zostanie zakończone po ponownym uruchomieniu
komputera.
1)
2)
W przypadku systemów Windows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/
Windows 98 Second Edition: „Ustawienia” – „Panel sterowania”.
W przypadku systemu Windows 2000 Professional: „Zmień/Usuń”, w przypadku
systemów Windows Millennium Edition/Windows 98 Second Edition: „Dodaj/Usuń”.
Uwaga
• Razem z oprogramowaniem SonicStage instalowany jest także moduł OpenMG Secure
Module. Nie należy usuwać modułu OpenMG Secure Module, ponieważ może on być
używany przez inne programy.
Indeks
 Na liście „Aktualnie zainstalowane programy” kliknij pozycję
68
Informacje dodatkowe
Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy
narażać tego urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy stawiać na
urządzeniu obiektów wypełnionych cieczami, np. wazonów.
Utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy Unii
Europejskiej i innych krajów europejskich stosujących selekcję odpadów)
Ten symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza,
że nie może on być wyrzucany razem z odpadami komunalnymi.
Należy go dostarczyć do odpowiedniego punktu odbioru
przetwarzającego urządzenia elektryczne i elektroniczne. Właściwie
przeprowadzona utylizacja pozwala uchronić środowisko i ludzkie
zdrowie przed ewentualnymi szkodliwymi skutkami nieodpowiedniego
pozbywania się tego produktu. Recykling materiałów pozwala chronić zasoby
naturalne. Dalsze informacje na temat recyklingu produktu można uzyskać w
lokalnym urzędzie miejskim, w firmie zajmującej się zbiórką odpadów
komunalnych lub w sklepie, w którym zakupiono ten produkt.
Dostępne akcesoria: Słuchawki
Indeks
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych
gazetami, obrusami, zasłonami itp. Ponadto na urządzeniu nie należy
umieszczać palących się świec.
Menu
Nie należy instalować urządzenia w przestrzeni zamkniętej, takiej jak
regał na książki lub zabudowana szafka.
Spis treści
OSTRZEŻENIE
69
Informacje dodatkowe
Spis treści
Środki ostrożności
Bezpieczeństwo
• Odtwarzacza nie wolno używać w miejscach, gdzie będzie on narażony na
nadmierne nasłonecznienie, temperaturę, wilgotność lub wibracje.
• Nie należy pozostawiać odtwarzacza w miejscach narażonych na działanie
wysokich temperatur, np. w samochodzie zaparkowanym w nasłonecznionym
miejscu lub w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych.
Nadmierne nagrzewanie
Długotrwałe korzystanie z odtwarzacza może powodować nadmierne
nagrzewanie się urządzenia podczas ładowania.
Słuchawki
Bezpieczeństwo na drodze
Nie należy używać słuchawek podczas prowadzenia samochodu, jazdy na
rowerze lub prowadzenia jakiegokolwiek pojazdu mechanicznego. Słuchanie
muzyki w trakcie prowadzenia pojazdu mechanicznego może stwarzać
niebezpieczeństwo, a w wielu regionach jest niedozwolone. Zbyt głośne
słuchanie muzyki przez słuchawki w czasie chodzenia może również stwarzać
pewne zagrożenia, szczególnie na przejściu dla pieszych. W potencjalnie
niebezpiecznych sytuacjach należy zachować szczególną ostrożność lub
zaprzestać używania urządzenia.
Zapobieganie uszkodzeniom słuchu
Należy unikać korzystania ze słuchawek przy wysokim poziomie głośności.
Laryngolodzy odradzają ciągłe, głośne i długotrwałe słuchanie muzyki.
W przypadku odczucia dzwonienia w uszach należy zmniejszyć poziom
głośności lub zaprzestać słuchania.
Ciąg dalszy 
Indeks
Instalacja
Menu
Należy uważać, aby nie doszło do zwarcia zacisków odtwarzacza z innymi
metalowymi przedmiotami.
70
Informacje dodatkowe...Środki ostrożności
Troska o innych
Dźwięk należy odtwarzać na umiarkowanym poziomie. Tylko taki poziom
głośności pozwala dosłyszeć dźwięki dochodzące z zewnątrz i świadczy o
trosce o innych ludzi.
Spis treści
Ostrzeżenie
Podczas wyładowań atmosferycznych nie wolno mieć na głowie słuchawek.
Menu
Indeks
Korzystanie
• Korzystając z paska, należy uważać, aby nie zaczepić nim o mijane
przedmioty.
• Nie należy korzystać z odtwarzacza na pokładzie samolotu.
Czyszczenie
• Obudowę odtwarzacza należy czyścić miękką szmatką, taką jak ściereczka do
czyszczenia okularów.
• W przypadku dużego zabrudzenia obudowy odtwarzacza należy wyczyścić ją
miękką szmatką lekko zwilżoną wodą lub delikatnym środkiem czyszczącym.
• Nie wolno używać żadnych materiałów lub proszków ściernych ani
rozpuszczalników, takich jak alkohol lub benzyna, ponieważ mogą one
uszkodzić obudowę.
• Należy okresowo czyścić wtyk słuchawek.
• Należy uważać, aby woda nie dostała się do wnętrza odtwarzacza przez otwór
obok złącza.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących odtwarzacza
należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży produktów firmy
Sony.
UWAGI
• Nagrania muzyczne mogą być wykorzystywane tylko do własnego użytku.
Korzystanie z nagrań w zakresie wykraczającym poza te ograniczenia
wymaga uzyskania zgody właściciela praw autorskich.
• Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za niekompletność nagrywania/
pobierania lub uszkodzenie danych wynikające z problemów z
odtwarzaczem lub komputerem.
Ciąg dalszy 
71
Informacje dodatkowe...Środki ostrożności
Indeks
Ciąg dalszy 
Menu
• Zgodnie z prawem autorskim zabroniona jest reprodukcja w całości lub
w części oprogramowania i towarzyszącego mu podręcznika, a także
wypożyczanie oprogramowania bez zgody właściciela praw autorskich.
• W żadnym wypadku firma SONY nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek szkody finansowe lub utratę zysków, łącznie z roszczeniami osób
trzecich, wynikające z korzystania z oprogramowania dostarczonego wraz z
niniejszym odtwarzaczem.
• W przypadku zaistnienia problemów z oprogramowaniem będących
skutkiem wad powstałych w toku produkcji firma SONY dokona jego
wymiany. Firma SONY nie ponosi jednak żadnej innej odpowiedzialności.
• Oprogramowania dostarczonego razem z niniejszym odtwarzaczem nie
można używać ze sprzętem innym niż ten, dla którego oprogramowanie to
zostało przeznaczone.
• Należy pamiętać, że ze względu na nieustanne starania mające na celu
poprawę jakości, specyfikacja oprogramowania może ulec zmianie bez
uprzedzenia.
• Gwarancja nie obejmuje działania niniejszego odtwarzacza z
oprogramowaniem innym niż dostarczone.
• Możliwość wyświetlania tekstów w różnych językach w oprogramowaniu
SonicStage zależy od systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze.
Aby uzyskać lepsze wyniki, należy zapewnić zgodność zainstalowanego
systemu operacyjnego z językiem, który ma być wyświetlany.
– Nie można zagwarantować, że wszystkie języki będą prawidłowo wyświetlane
w oprogramowaniu SonicStage.
– Znaki utworzone przez użytkownika i niektóre znaki specjalne mogą nie być
wyświetlane.
• Objaśnienia zawarte w niniejszej instrukcji zostały napisane przy założeniu,
że czytelnik ma podstawowe umiejętności obsługi systemu Windows.
Szczegółowe informacje na temat obsługi komputera i systemu operacyjnego
można znaleźć w odpowiednich instrukcjach.
Spis treści
Oprogramowanie
72
Informacje dodatkowe...Środki ostrożności
Indeks
Witryny internetowe poświęcone obsłudze klienta
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących tego produktu
należy odwiedzić poniższe witryny internetowe.
Klienci w USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Klienci w Kanadzie: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Klienci w Europie: http://www.support-nwwalkman.com
Klienci w Ameryce Łacińskiej: http://www.sony-latin.com/pa/info/
Klienci w innych krajach lub regionach: http://www.css.ap.sony.com
Klienci, którzy nabyli model przeznaczony na rynek zagraniczny:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Menu
• Nagrania muzyczne mogą być wykorzystywane tylko do własnego
użytku. Korzystanie z nagrań w zakresie wykraczającym poza te
ograniczenia wymaga uzyskania zgody właściciela praw autorskich.
• Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za niekompletność
nagrywania/pobierania lub uszkodzenie danych wynikające
z problemów z odtwarzaczem lub komputerem.
• W zależności od rodzaju tekstu i znaków, tekst może być wyświetlany
nieprawidłowo na urządzeniu. Powodem tego mogą być:
– Pojemność podłączonego odtwarzacza.
– Nieprawidłowe działanie odtwarzacza.
– Wyświetlanie informacji dotyczących utworów zapisanych
w znacznikach ID3 w języku lub za pomocą znaków, które nie są
obsługiwane przez odtwarzacz.
Spis treści
Przykładowe dane audio
W odtwarzaczu wstępnie zainstalowano przykładowe dane audio, aby
urządzenie można było od razu wypróbować. Te przykładowe dane można
usunąć za pomocą oprogramowania SonicStage.
73
Informacje dodatkowe
Indeks
Program ©2006 Sony Corporation
Dokumentacja ©2006 Sony Corporation
Menu
• SonicStage i logo SonicStage są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
• OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus i ich logo są znakami
towarowymi firmy Sony Corporation.
• „WALKMAN” i logo „WALKMAN” są zastrzeżonymi znakami towarowymi
firmy Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows NT i Windows Media są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
• Adobe oraz Adobe Reader są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach
Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
• Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3 oraz patenty na licencji firm
Fraunhofer IIS i Thomson.
• IBM i PC/AT są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy International
Business Machines Corporation.
• Macintosh jest znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc..
• Pentium jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym
firmy Intel Corporation.
• Dane dotyczące płyt CD i muzyki pochodzą z firmy Gracenote, Inc.,
copyright © 2000-2004 Gracenote.
Gracenote CDDB® Client Software, copyright 2000-2004 Gracenote. Ten
produkt i usługa są chronione jednym lub więcej patentami USA: #5 987 525;
#6 061 680; #6 154 773, #6 161 132, #6 230 192, #6 230 207, #6 240 459,
#6 330 593 oraz innymi patentami przyznanymi lub oczekującymi na
przyznanie. Usługi dostarczone lub urządzenie wyprodukowane na licencji
następującego patentu Open Globe, Inc. w USA: 6 304 523. Gracenote
i CDDB są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Gracenote.
Logo i logotyp Gracenote oraz logo „Powered by Gracenote” są znakami
towarowymi firmy Gracenote.
• Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są
znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich
właścicieli. W niniejszej instrukcji znaki TM i ® nie są wymieniane.
Spis treści
Prawa autorskie — informacje
74
Informacje dodatkowe
Spis treści
Dane techniczne
Technologia kompresji dźwięku
Menu
– MPEG-1 Audio Layer-3 (MP3)
– Windows Media Audio (WMA)
– Adaptive Transform Acoustic Coding (ATRAC)
Maksymalna liczba nagrywanych utworów i maksymalny czas nagrywania (w przybliżeniu)*
* Przy przesyłaniu utworów czterominutowych.
Indeks
NW-E002F/E002
NW-E003F/E003
Szybkość
transmisji
Utwory
Czas
Utwory
Czas
48 kb/s
340
22 godz. 40 min
685
45 godz. 00 min
64 kb/s
255
17 godz. 00 min
515
34 godz. 20 min
96 kb/s
170
11 godz. 20 min
345
23 godz. 00 min
128 kb/s
125
8 godz. 20 min
260
17 godz. 20 min
132 kb/s
120
8 godz. 00 min
250
16 godz. 40 min
160 kb/s
100
6 godz. 40 min
205
13 godz. 40 min
192 kb/s
85
5 godz. 40 min
170
11 godz. 20 min
256 kb/s
64
4 godz. 10 min
130
8 godz. 40 min
320 kb/s
51
3 godz. 20 min
100
6 godz. 40 min
352 kb/s
46
3 godz. 00 min
94
6 godz. 10 min
NW-E005F/E005
Szybkość
transmisji
Utwory
Czas
48 kb/s
1 350
90 godz. 00 min
64 kb/s
1 000
66 godz. 40 min
96 kb/s
690
46 godz. 00 min
128 kb/s
520
34 godz. 40 min
132 kb/s
500
33 godz. 20 min
160 kb/s
415
27 godz. 40 min
192 kb/s
345
23 godz. 00 min
256 kb/s
260
17 godz. 20 min
320 kb/s
205
13 godz. 40 min
352 kb/s
185
12 godz. 20 min
Pojemność (pojemność dostępna dla użytkownika)*
512 MB (ok. 482 MB = 505 724 928 bajtów)
1 GB (ok. 968 MB = 1 015 726 080 bajtów)
2 GB (ok. 1,89 GB = 2 035 974 144 bajtów)
* Dostępna pojemność pamięci odtwarzacza może się różnić.
Część pamięci jest używana przez funkcje zarządzania danymi.
Ciąg dalszy 
75
Informacje dodatkowe...Dane techniczne
MP3: 32 do 320 kb/s, zgodny ze zmienną szybkością transmisji
WMA: 32 do 192 kb/s, zgodny ze zmienną szybkością transmisji
ATRAC: 48/64/66 (ATRAC3)*/96/105 (ATRAC3)*/128/132 (ATRAC3)/160/192/256/320/352 kb/s
Spis treści
Częstotliwość próbkowania*
Menu
Obsługiwane szybkości transmisji
* Nie można nagrywać na płycie CD przy użyciu oprogramowania SonicStage w trybie ATRAC3 z szybkością
transmisji 66/105 kb/s.
MP3: 32, 44,1, 48 kHz
WMA: 44,1 kHz
ATRAC: 44,1 kHz
* Częstotliwości próbkowania mogą być niezgodne z niektórymi koderami.
Indeks
Pasmo przenoszenia
Od 20 do 20 000 Hz (pomiar pojedynczego sygnału)
Zakres częstotliwości FM (tylko NW-E002F/E003F/E005F)
87,5 do 108,0 MHz
IF (FM)
375 kHz
Antena
Antena w postaci przewodu słuchawki
Interfejs
Słuchawki: Stereo mini
Szybki interfejs USB (zgodny z USB 2.0)
Temperatura pracy
5°C do 35°C
Źródło zasilania
• Wbudowany akumulator litowo-jonowy
• Zasilanie USB (z komputera przez złącze USB odtwarzacza)
Żywotność akumulatora (odtwarzanie ciągłe)*
Format ATRAC: około 28 godzin (Odtwarzanie z szybkością 132 kb/s)
Format ATRAC: około 25 godzin (Odtwarzanie z szybkością 128 kb/s)
Format ATRAC: około 27 godzin (Odtwarzanie z szybkością 48 kb/s)
Format MP3: około 27 godzin (Odtwarzanie z szybkością 128 kb/s)
Format WMA: około 19 godzin (Odtwarzanie z szybkością 128 kb/s)
Odbiór sygnału radiowego FM (tylko NW-E002F/E003F/E005F): około 8 godzin
* Podane wartości zakładają, że ustawieniem trybu oszczędzania energii jest „On-Super” (Włączony — Super)
( strona 41), a ustawieniem jakości dźwięku (Equalizer) jest „Off ” (Wyłączone) ( strona 26). Czas pracy
akumulatora zależy od temperatury i sposobu użytkowania.
Wymiary (szer./wys./głęb.)
24,8 × 79,0 × 13,6 mm
(szer./wys./głęb., bez wystających elementów)
Masa
Ok. 25 g
Ciąg dalszy 
76
Informacje dodatkowe...Dane techniczne
Indeks
Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Patenty USA i zagraniczne na licencji firmy Dolby Laboratories.
Menu
• Komputer: IBM PC/AT lub zgodny z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows w jednej
z następujących wersji:
– Windows 98 Second Edition
– Windows Millennium Edition
– Windows 2000 Professional (z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym)
– Windows XP Home Edition
– Windows XP Professional
– Windows XP Media Center Edition
– Windows XP Media Center Edition 2004
– Windows XP Media Center Edition 2005
W przypadku systemu Windows 95, Windows 98 Gold Edition, Windows NT i innych wersji (Server itp.)
systemu Windows 2000 nie można zagwarantować prawidłowego działania.
• Procesor: Pentium III 450 MHz lub szybszy
• RAM: 128 MB lub więcej
• Dysk twardy: 200 MB wolnego miejsca (zalecane 1,5 GB lub więcej)
W zależności od wersji systemu operacyjnego może być wymagana większa ilość wolnego miejsca na
dysku. Dodatkowe miejsce jest potrzebne do przechowywania danych muzycznych.
• Ekran:
– Rozdzielczość ekranu: 800 × 600 pikseli (lub wyższa) (zalecana 1 024 × 768 lub wyższa)
– Kolory: tryb High Color (16 bitów) (lub wyższy) (oprogramowanie SonicStage może nie działać
prawidłowo w trybie 256 kolorów lub niższym.)
• Stacja dysków CD-ROM (obsługująca odtwarzanie płyt Digital Music CD przy użyciu modułu WDM)
Do tworzenia płyt CD lub kopii płyt CD jest wymagana stacja dysków CD-R/RW.
• Karta dźwiękowa
• Port USB
• Do korzystania z usługi CD Data Base (baza danych płyt CD) (CDDB) jest wymagane połączenie z
Internetem.
• Do korzystania z usługi Electronic Music Distribution (elektroniczna dystrybucja muzyki) (EMD) jest
wymagane połączenie z Internetem i zainstalowana przeglądarka Internet Explorer 5.5 lub nowsza.
• To oprogramowanie nie działa w następujących środowiskach:
– Systemy operacyjne inne niż wskazane powyżej
– Samodzielnie konstruowane komputery osobiste lub systemy operacyjne
– Środowisko będące uaktualnieniem oryginalnego systemu operacyjnego zainstalowanego przez
producenta
– Środowisko wielosystemowe
– Środowisko wielomonitorowe
– Macintosh
Spis treści
Minimalne wymagania systemowe (dla odtwarzacza i oprogramowania SonicStage)
77
Informacje dodatkowe
B
Beep (Sygnał akustyczny) ............... 30
C
Clock (Zegar) ................................... 22
D
D.Normalizer ................................... 28
Date-Time
(Data-godzina) .................31, 33, 34
E
Eksplorator Windows ..................... 55
Equalizer (Korektor) ....................... 26
F
FM ..................................................... 43
FM Auto Preset (Automatyczne
programowanie FM) ................... 44
Folder (tryb sterowania) .......8, 17, 20
Format (Formatowanie) ................. 37
Format utworu ................................. 52
G
Głośność .................................9, 23, 28
I
Informacje o utworze ...................... 54
Information (Informacje) ............... 35
Initialize (Inicjuj) ....................... 36, 37
J
Jakość dźwięku ........................... 26, 27
K
Kolejność utworów .......................... 19
Komputer ............................................ 3
Komunikaty ...................................... 63
L
Losowo .............................................. 17
Ciąg dalszy 
Indeks
A
Adobe Reader..................................... 3
Akcesoria ............................................ 6
Akumulator ................................ 50, 51
Album ............................................... 15
ALL SONGS
(WSZYSTKIE UTWORY) .......... 11
Artist (Wykonawca) ........................ 14
ATRAC ....................................... 52, 74
AVLS (Ograniczanie głośności)..... 29
Date Disp Type
(Typ wyświetlacza daty) .............. 33
Display Mode
(Typ wyświetlania) ...................... 21
Dynamic Normalizer (Dynamiczna
regulacja głośności) ..................... 28
Menu
SYMBOLE
(Album) ...................................... 20
(Wykonawca) .............................. 20
(Wykonawca/Album) ................ 20
(Folder) ........................................ 17
1 (Powtarzanie jednego
utworu) ......................................... 17
(Powtarzanie wszystkich
utworów) ....................................... 17
(Powtarzanie utworów z danego
folderu) ......................................... 17
SHUF (Powtarzanie wszystkich
utworów w kolejności
losowej) ......................................... 17
SHUF (Powtarzanie utworów
z danego folderu w kolejności
losowej) ......................................... 17
Spis treści
Indeks
78
Informacje dodatkowe...Indeks
Spis treści
O
Odinstalowywanie ........................... 67
Odtwarzanie ....................................... 8
P
Playlist (Lista odtwarzania) ............ 12
Play Mode (Tryb odtwarzania) ...... 16
Power Save
(Oszczędzanie energii) ................ 41
Powtarzanie ...................................... 17
Preset (Zaprogramowany)
(Głośność) .................................... 23
Preset Custom
(Ustawienie uzytkownika) .......... 27
Przejście na początek utworu........... 8
Przesyłanie.......................................... 3
Przewijanie do przodu ...................... 8
Przewijanie do tyłu ............................ 8
Przełącznik HOLD ............................ 9
Przycisk VOL +/– .............................. 9
R
Radio ................................................. 43
RESET (odtwarzacz) ....................... 57
Reset All Setting (Przywracanie
ustawien fabrycznych) ................ 36
Rotation (Obracanie) ...................... 40
Rozwiązywanie problemów ........... 57
według albumów.................................15
według tytułów utworów ...................13
według wykonawców .........................14
Serial Number .................................. 35
Set Date-Time
(Ustaw datę-godzinę) .................. 31
Słuchawki ................................. 6, 8, 69
SonicStage..................................... 3, 67
Sort (Sortowanie) ............................ 19
Sound (DŹwięk)...... 23, 27, 28, 29, 30
Sports Timer (Odtwarzanie
utworów przez określony czas) ... 18
Strojenie ręczne................................ 45
Strojenie zaprogramowane ............. 45
Szybkość transmisji ......................... 52
T
Time Disp Type
(Ustawianie formatu godziny) ... 34
Tuner ................................................. 43
U
USB Power (Zasilanie USB)
(Ustawienia połączenia USB) ..... 39
Ustawianie bieżącej godziny .......... 31
V
Volume Mode (Tryb glosnosci) ..... 23
W
WMA ................................................ 52
Wyświetlacz ...................................... 10
Wyszukiwanie utworów.................. 13
Z
Zakres odtwarzania ......................... 17
Indeks
M
Manual (Głośność) .......................... 25
MENU................................................. 7
Menu główne (HOME)..................... 7
Mono/Auto ....................................... 49
MP3 ............................................. 52, 74
S
Scan Sens
(Czułość wyszukiwania) ............ 48
SEARCH (WYSZUKIWANIE) ...... 13
Menu
Ł
Ładowanie ........................................ 50
Ładowanie akumulatora ................. 50
Download PDF

advertising