Sony | NWZ-E373 | Sony NWZ-E373 NWZ-E373 Odtwarzacz wideo mp3 WALKMAN® Instrukcja szybkiego uruchamiania

Szybkie wprowadzenie
Instalowanie dołączonego
oprogramowania
Jak obsługiwać odtwarzacz
„WALKMAN”
NWZ-E373/E374/E375
©2012 Sony Corporation Printed in China
Informacje na temat podręczników
Oprócz tego przewodnika Szybkie wprowadzenie, z odtwarzaczem jest
dostarczany Podręcznik użytkownika (dokument w formacie HTML), który
można przeglądać w programie WALKMAN Guide. Szczegółowe informacje
zawiera sekcja „Instalowanie dołączonego oprogramowania (w tym Podręcznik
użytkownika)”.
Zawartość
Trzy sposoby na przenoszenie muzyki
Instalowanie dołączonego oprogramowania (w tym Podręcznik użytkownika)
Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy.
 Odtwarzacz „WALKMAN” (1)
 Słuchawki (1)
 Kabel USB (1)
 Dokument Szybkie wprowadzenie (ta instrukcja)
 Oprogramowanie
Oprogramowanie, które jest zapisane na wbudowanej pamięci flash odtwarzacza
Walkman, zawiera następujące elementy:
Content Transfer
Szczegóły dotyczące sposobu instalacji znajdują się w części „Instalowanie
dołączonego oprogramowania (w tym Podręcznik użytkownika)”.
WALKMAN Guide
Podręcznik użytkownika itd.
Z płyt CD i innych nośników przy użyciu programu
Windows Media Player
1 Podłącz odtwarzacz Walkman do komputera.
Informacje o systemie operacyjnym
Windows i programie Windows Media
Player
Z programów takich jak iTunes*1 przy użyciu programu
Content Transfer
Upewnij się, że używasz systemu operacyjnego Windows XP (z pakietem Service
Pack 3 lub nowszym), Windows Vista (z pakietem Service Pack 2 lub nowszym)
albo Windows 7*1 (z pakietem Service Pack 1 lub nowszym) oraz masz
zainstalowany program Windows Media Player w wersji 11 lub 12.
Szczegółowe informacje o obsłudze programu Windows Media Player znajdują się w
części poświęconej temu programowi na tej stronie:
http://support.microsoft.com/
*1 Funkcja [Tryb zgodności] systemu Windows XP nie jest obsługiwana.
Kabel USB (wchodzi w skład zestawu)
Uwaga
Nie jest możliwe przeniesienie zawartości z ochroną praw autorskich. Nie jest ona
obsługiwana przez odtwarzacz Walkman.
*1 Program Content Transfer obsługuje przenoszenie danych do odtwarzacza Walkman z
programu iTunes w wersji 10 lub nowszej.
Przy użyciu funkcji „przeciągnij i upuść” z Eksploratora
Windows
2 Kliknij na komputerze następujące polecenia.
Kliknij polecenie [Start] – [Komputer] lub [Mój komputer] –
[WALKMAN] – [Storage Media].
3 Kliknij dwukrotnie plik [Setup.exe].
Zostanie wyświetlony kreator instalacji.
 Po uruchomieniu pliku [Setup.exe] plik ten zapisany w folderze
[Storage Media] odtwarzacza Walkman jest kopiowany na
komputer jako kopia zapasowa razem z programami WALKMAN
Guide i Content Transfer.
4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie.
Po zakończeniu kreatora instalacji na pulpicie komputera pojawi się
skrót do programu WALKMAN Guide.
 Gdy Walkman zostanie podłączony do komputera, po instalacji
dołączonego oprogramowania zostanie automatycznie
uruchomiony program Content Transfer.
5 Aby uruchomić program WALKMAN Guide, kliknij
umieszczony na pulpicie plik
Guide).
Szczegóły dotyczące przenoszenia muzyki, filmów lub zdjęć znajdują się w
Podręczniku użytkownika. Podręcznik użytkownika można wyświetlić z programu
WALKMAN Guide.
(WALKMAN
Szczegóły dotyczące przenoszenia muzyki itd. znajdują się w
Podręczniku użytkownika dołączonego do programu WALKMAN
Guide.
Jak obsługiwać odtwarzacz „WALKMAN”
 Wskazówka
Przycisk BACK/HOME
Programy WALKMAN Guide i Content Transfer można także uruchomić z menu
[Start] (wyświetlanego po kliknięciu przycisku [Start]).
Używając przedstawionej procedury, dołączone oprogramowanie można zainstalować
na innym komputerze, nawet po usunięciu pliku [Setup.exe] przez sformatowanie
pamięci flash odtwarzacza Walkman. Skopiuj plik [Setup.exe] i folder [Install] z folderu
[Backup] komputera do odtwarzacza Walkman. Następnie podłącz odtwarzacz
Walkman do komputera, na którym chcesz zainstalować całość oprogramowania, i
wykonaj powyższą procedurę, rozpoczynając od kroku 2. Folder [Backup] znajduje się
w folderze
C:\Program Files*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-E370\Backup
*1 W niektórych systemach operacyjnych zamiast tego folderu może istnieć folder
[Program Files(x86)].
Czym jest program WALKMAN Guide ?
Program WALKMAN Guide zawiera następujące elementy:
 Podręcznik użytkownika
Poniższe materiały można wyświetlić w przeglądarce internetowej.
Jak obsługiwać odtwarzacz Walkman
Jak używać oprogramowania do przenoszenia zawartości na odtwarzacz
Walkman
Rozwiązywanie problemów
 Odnośnik do rejestracji odtwarzacza
 Odnośnik do pomocy technicznej
 Inne przydatne odnośniki
Informacje o odnośnikach do strony z materiałami do pobrania itd.
Dołączone elementy zależą od kraju lub regionu, w którym odtwarzacz został
kupiony.
 Wskazówka
Po uruchomieniu programu [Setup.exe] można usunąć [Storage Media] i zwiększyć
ilość wolnego miejsca, formatując pamięć flash odtwarzacza Walkman. Aby to zrobić,
zapoznaj się z dostępną na drugiej stronie częścią „Aby zainicjalizować (sformatować)
odtwarzacz „WALKMAN””.
Przycisk OPTION/PWR/HOLD
Jak używać menu Home
Menu Home
Menu Home jest wyświetlane po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku BACK/
HOME. Menu Home jest punktem, z którego można rozpocząć odtwarzanie
muzyki, wyszukać utwory, zmienić ustawienia itd.
Element menu Home można wybrać, używając przycisku 5-kierunkowego.
Przycisk 5-kierunkowy
Radio FM
Losowo wszystkie
Zdjęcia
Wyświetl zegar
Filmy wideo
Muzyka
Teraz odtwarzane
Potwierdź.
Ładowanie akumulatora
Ładowanie akumulatora odtwarzacza Walkman jest realizowane po podłączeniu
odtwarzacza Walkman do komputera.
Powrót do poprzedniego ekranu.
Ładowanie
Ładowanie...
Około 2
godzin
W pełni naładowany
Uwaga
Aby uniknąć spadku jakości akumulatora, należy go ładować przynajmniej raz na pół
roku lub raz do roku.
Włączanie i wyłączanie odtwarzacza „WALKMAN”
Włączanie
Naciśnij i przytrzymaj przycisk OPTION/PWR/HOLD.
Wyłączanie
Przy wstrzymanym odtwarzaniu naciśnij i przytrzymaj
przycisk OPTION/PWR/HOLD. Zostanie wyświetlony
komunikat POWER OFF, odtwarzacz Walkman przejdzie w
tryb czuwania, a jego ekran zostanie wyłączony.
Ustawienia
Listy odtwarzania
Części i elementy sterujące
 Przycisk BACK/HOME
 Przycisk 5-kierunkowy*1
Przycisk  (odtwórz/wstrzymaj/potwierdź)
Przyciski /
Naciśnij przycisk /, aby zmienić siłę głosu podczas odtwarzania muzyki lub
odbioru radia FM (poza sytuacjami, w których jest wyświetlany ekran z listą, np.
spis piosenek lub menu z opcjami, albo ekran ze szczegółowymi informacjami).
Przyciski /
Alarm (sygnał dźwiękowy) i ostrzeżenie [Sprawdź poziom głośności] służą do
ochrony uszu po podniesieniu głośności powyżej poziomu [14]. Możesz anulować
alarm i ostrzeżenie, naciskając dowolny przycisk.
Uwaga
 Po anulowaniu alarmu i ostrzeżenia jest możliwe zwiększenie głośności powyżej
poziomu [14].
 Po pierwszym ostrzeżeniu alarm i ostrzeżenie będą wyświetlane co 20 godzin
odtwarzania dźwięku z głośnością powyżej [14]. W takiej sytuacji głośność jest
automatycznie zmieniana na wartość początkową.
 Gdy głośność przekracza [14], po wyłączeniu odtwarzacza Walkman i jego ponownym
włączeniu zostanie automatycznie ustawiona głośność [14].
Gdy odtwarzacz Walkman nie działa zgodnie z oczekiwaniami, spróbuj rozwiązać
problem, wykonując następujące czynności.
1 Znajdź przyczynę problemu w rozdziale „Rozwiązywanie
problemów” Podręcznika użytkownika (dokument HTML) i
spróbuj wykonać przedstawione tam czynności
naprawcze.
Szczegóły dotyczące sposobu podłączania do komputera znajdują się w tabeli po
prawej stronie.
 Gniazdo słuchawek
 Złącze USB
2 Naładuj akumulator odtwarzacza Walkman, podłączając
 Ekran
 Przycisk OPTION/PWR/HOLD
3 Naciśnij przycisk RESET szpilką
Podłącz kabel USB (wchodzi w skład zestawu).
Informacje o głośności (tylko dla krajów i
obszarów realizujących dyrektywy
europejskie)
Rozwiązywanie problemów
Naciśnij, aby wyświetlić menu opcji.
Po naciśnięciu i przytrzymaniu tego przycisku przy wstrzymanym odtwarzaniu
ekran wyłączy się, a odtwarzacz Walkman przejdzie w tryb czuwania.
Po naciśnięciu i przytrzymaniu tego przycisku w innej sytuacji, wszystkie przyciski
zostaną zablokowane (funkcja HOLD). Aby anulować tę funkcję, naciśnij ten
przycisk ponownie i przytrzymaj go.
 Otwór na pasek
 Przycisk RESET
Aby go nacisnąć, użyj szpilki lub innego cienkiego, ostrego przedmiotu.
*1 Na tym przycisku znajdują się wypukłe kropki. Dzięki nim możesz łatwiej go
obsługiwać.
go do komputera.
Część problemów można rozwiązać, ładując akumulator.
Przycisk RESET
lub innym cienkim i ostrym
przedmiotem.
Przed zresetowaniem odtwarzacza
Walkman sprawdź, czy nie jest odtwarzany
żaden utwór, film itd. Jeśli nie, możesz go
bezpiecznie zresetować.
4 Sprawdź informacje o
problemie w pomocy do odpowiedniego
oprogramowania.
5 Znajdź informacje o problemie na stronie z pomocą
techniczną.
Informacje o stronach z pomocą techniczną znajdują się w części „Aby uzyskać
najnowsze informacje”.
6 Jeśli powyższe metody nie doprowadzą do rozwiązania
problemu, skontaktuj się ze sprzedawcą Sony.
Problem
Powód / sposób
Akumulator odtwarzacza  Kabel USB nie jest prawidłowo podłączony do złącza
Walkman nie jest
USB komputera.
ładowany.
Odłącz kabel USB i podłącz go ponownie.
Użyj dołączonego kabla USB.
 Akumulator jest ładowany w temperaturze otoczenia
przekraczającej zakres od 5 °C do 35 °C.
Nie jest możliwe ładowanie akumulatora, gdy jest
wyświetlana ikona
. Spróbuj naładować
akumulator w temperaturze otoczenia nie
przekraczającej zakresu od 5 °C do 35 °C.
 Komputer nie jest włączony.
Włącz komputer.
 Komputer został przełączony w tryb uśpienia lub
hibernacji.
Wyłącz tryb uśpienia lub hibernacji.
 Używasz koncentratora USB.
Odtwarzacz Walkman podłączony przez
koncentrator USB może nie działać prawidłowo.
Podłącz odtwarzacz Walkman bezpośrednio do
komputera przy użyciu kabla USB (wchodzi w
skład zestawu).
 System operacyjny zainstalowany na komputerze nie
jest obsługiwany przez odtwarzacz Walkman.
Aby naładować odtwarzacz Walkman, podłącz go
do komputera z obsługiwanym systemem
operacyjnym.
 Odtwarzacz Walkman nie był używany od ponad
roku.
W pewnych sytuacjach (w zależności od sposobu
używania odtwarzacza Walkman) mogło dojść do
awarii akumulatora. Skontaktuj się z najbliższym
sprzedawcą Sony.
Problem
Po podłączeniu
odtwarzacza Walkman do
komputera przy użyciu
kabla USB (wchodzącego
w skład zestawu) nie jest
wyświetlany komunikat
[Połączono USB. Timer i
Alarm zostaną wyłącz.]
lub [Połączono USB
(MTP)Timer/Alarm
zostaną wyłącz.]
(Komputer nie rozpoznaje
odtwarzacza Walkman).
Powód / sposób
 Pozostała ilość mocy akumulatora jest niewystarczająca.
Naładuj akumulator, podłączając odtwarzacz
Walkman do uruchomionego komputera i
pozostawiając go na przynajmniej 5 minut.
 Kabel USB nie jest prawidłowo podłączony do złącza
USB komputera.
Odłącz kabel USB i podłącz go ponownie.
Użyj dołączonego kabla USB.
 Używasz koncentratora USB.
Odtwarzacz Walkman podłączony przez
koncentrator USB może nie działać prawidłowo.
Podłącz odtwarzacz Walkman bezpośrednio do
komputera przy użyciu kabla USB (wchodzi w
skład zestawu).
 Istnieje problem ze złączem USB w komputerze.
Podłącz odtwarzacz Walkman do innego złącza
USB w komputerze.
 Gdy po raz pierwszy używasz odtwarzacza Walkman
lub gdy akumulator jest rozładowany, wyświetlenie
tego komunikatu może wymagać ok. 5 minut po
podłączeniu odtwarzacza do komputera. Nie oznacza
to awarii.
 Trwa wykonywanie uwierzytelniania
oprogramowania, co może być czasochłonne.
Poczekaj chwilę.
 Instalacja oprogramowania nie powiodła się.
Zainstaluj ponownie oprogramowanie przy użyciu
instalatora. Zaimportowane dane pozostaną
nienaruszone.
 Na komputerze jest używane inne oprogramowanie
niż to, które było używane do przenoszenia
zawartości.
Odłącz kabel USB, poczekaj kilka minut i podłącz
go ponownie. Gdy problem nie zniknie, odłącz
kabel USB, wyłącz i włącz komputer i podłącz
ponownie kabel USB.
 Przy niektórych zainstalowanych i uruchomionych na
komputerze programach komunikat [Połączono USB.
Timer i Alarm zostaną wyłącz.] lub [Połączono USB
(MTP)Timer/Alarm zostaną wyłącz.] może nie być
wyświetlany na odtwarzaczu Walkman.
Uruchom program Windows Media Player lub
Eksplorator Windows.
Problem
Po podłączeniu do
komputera odtwarzacz
Walkman zaczyna
pracować niestabilnie.
Powód / sposób
 Używasz koncentratora lub kabla przedłużającego
USB.
Podłączenie odtwarzacza Walkman przez
koncentrator lub kabel przedłużający USB może
skutkować nieprawidłową pracą. Podłącz
odtwarzacz Walkman bezpośrednio do komputera
przy użyciu kabla USB (wchodzi w skład zestawu).
Po dwukrotnym
 Zainstaluj odtwarzacz Windows Media Player 11 lub
kliknięciu programu
12, a następnie zainstaluj dołączone oprogramowanie.
[Setup.exe] w celu
Szczegóły dotyczące instalacji odtwarzacza Windows
instalacji dołączonego
Media Player znajdują się na następującej stronie:
oprogramowania program http://support.microsoft.com/
ten nie jest uruchamiany,
lecz pojawia się okno
Właściwości.
Aby zainicjalizować (sformatować) odtwarzacz
„WALKMAN”
Istnieje możliwość sformatowania wbudowanej pamięci flash odtwarzacza
Walkman. Sformatowanie pamięci oznacza usunięcie wszystkich plików
włącznie z Podręcznikiem użytkownika (dokumentem HTML). Pamiętaj, aby
przed sformatowaniem odtwarzacza sprawdzić jego zawartość i skopiować
potrzebne pliki na dysk komputera lub na inne urządzenie.
1 Naciśnij przycisk BACK/HOME i przytrzymaj go na tyle
długo, aby zostało wyświetlone menu Home.
2 Wybierz opcję
[Ustawienia] – [Ustawienia ogólne] –
[Formatowanie] – [Tak] – [Tak] (w tej kolejności).
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać odpowiednią pozycję, i potwierdź
ją, naciskając przycisk .
Po wykonaniu inicjalizacji zostanie wyświetlony komunikat [Pamięć
sformatowana.].
Uwaga
Nie formatuj wbudowanej pamięci flash przy użyciu Eksploratora Windows.
Gdy chcesz sformatować wbudowaną pamięć flash, wykonaj to z odtwarzacza
Walkman.
Środki ostrożności
Dołączone słuchawki są otwarte, co oznacza, że emitują dźwięk na zewnątrz. Pamiętaj,
aby nie przeszkadzać osobom, które są blisko Ciebie.
Informacje o licencji i znakach towarowych
Patrz Podręcznik użytkownika (dokument HTML).
Aby uzyskać najnowsze informacje
W przypadku pytań dotyczących produktu lub jakichkolwiek uwag albo potrzeby
uzyskania informacji o urządzeniach, które z nim współpracują, przejdź na poniższe
strony.
Klienci w Stanach Zjednoczonych:
http://www.sony.com/walkmansupport
Klienci w Kanadzie:
http://esupport.sony.com/ca/
Klienci w Europie:
http://support.sony-europe.com/DNA
Klienci w Ameryce Południowej:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Klienci w innych krajach lub regionach:
http://www.sony-asia.com/support
Klienci, którzy kupili swoje urządzenia za granicą:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Download PDF

advertising