Sony | NWZ-E443 | Sony NWZ-E443 Instrukcja obsługi

Spis treści
Menu Home
Indeks
Kliknij, aby przejść bezpośrednio
 Przesyłanie muzyki
 Przesyłanie filmów wideo/zdjęć
 Rozwiązywanie problemów
Instrukcja obsługi
NWZ-E443 / E444 / E445
©2009 Sony Corporation
4-154-410-21(1)
 W niektórych krajach/regionach, w których został zakupiony odtwarzacz, wybrane
modele mogą nie być dostępne.
Powoduje przejście do spisu treści
Szukany temat można znaleźć na liście tematów w instrukcji.
Powoduje przejście do listy menu [Home]
Szukany temat można znaleźć na liście opcji w menu odtwarzacza.
Powoduje przejście do indeksu
Szukany temat można znaleźć na liście słów kluczowych wymienionych w instrukcji.
 Wskazówka
Do wskazanej strony można przejść, klikając numer strony w spisie treści lub indeksie.
Do wskazanej strony można przejść, klikając na danej stronie odsyłacz do strony
(np.  str. 5).
Aby
wyszukać odpowiednią stronę za pomocą słowa kluczowego, należy wpisać to słowo

w polu tekstowym w oknie programu Adobe Reader.
Obsługa może się różnić w zależności od wersji programu Adobe Reader.
Zmiana układu strony
Przyciski w oknie programu Adobe Reader umożliwiają wybór sposobu
wyświetlania stron dokumentu.
Pole do przeszukiwania tekstu
Ciągłe
Strony są wyświetlane w jednym
ciągu, szerokość strony dopasowana
do okna. Podczas przewijania
poprzednie lub następne strony są
przewijane w górę lub w dół w trybie
ciągłym.
Pojedyncza strona
Strony są wyświetlane pojedynczo,
a ich wielkość jest dopasowywana do
okna. Podczas przewijania
wyświetlana strona jest zastępowana
przez poprzednią lub następną.
Indeks
Korzystanie z przycisków w instrukcji obsługi
Kliknij przyciski znajdujące się w prawym górnym rogu niniejszej instrukcji,
aby przejść do części „Spis treści”, „Informacje o menu Home” lub „Indeks”.
Menu Home
Przeglądanie instrukcji obsługi
Spis treści
Uwaga
Podstawowe operacje i ekrany
Przygotowywanie odtwarzacza
Ładowanie akumulatora........................17
Wybór języka wyświetlania....................19
Ustawianie daty i godziny......................20
Przesyłanie muzyki
Wybór metody przesyłania muzyki.......21
 Przesyłanie muzyki przy użyciu
programu Windows Media
Player 11...............................................22
Importowanie muzyki z płyt CD..................22
Przesyłanie muzyki.........................................24
 Przesyłanie muzyki przy użyciu
programu Content Transfer.................26
 Przesyłanie muzyki przy użyciu
Eksploratora systemu Windows..........28
Przesyłanie filmów wideo/zdjęć
Wybór metody przesyłania filmów wideo/
zdjęć......................................................30
 Przesyłanie filmów wideo/zdjęć przy
użyciu programu Content Transfer.....31
 Przesyłanie filmów wideo/zdjęć przy
użyciu Eksploratora systemu
Windows...............................................33
Odtwarzanie muzyki
Odtwarzanie muzyki [Music]...................35
Ekran odtwarzania muzyki............................36
Ekran listy muzyki..........................................37
Odtwarzanie wszystkich utworów
w kolejności losowej.............................40
Usuwanie utworów.................................41
Korzystanie z menu opcji
muzycznych..........................................42
Wyświetlenie ekranu ze szczegółowymi
informacjami [Detailed Information]...............44
Wyświetlanie ekranu okładki
[Cover Art]. ......................................................44
Zmiana ustawień muzycznych...............45
Ustawianie trybu odtwarzania
[Play Mode]. .....................................................45
Ustawianie jakości dźwięku [Equalizer]..........46
Słuchanie wyrazistego dźwięku stereo
[Clear Stereo]. ...................................................47
Regulacje poziomu głośności
[Dynamic Normalizer]. ......................................48
Optymalizacja jakości dźwięku
emitowanego z dostarczonego głośnika
SRS-NWGT014E [SP Output Optimizer]........49
Odtwarzanie filmów wideo
Odtwarzanie filmów wideo [Videos]. ......50
Ekran odtwarzania wideo..............................51
Usuwanie filmów wideo.........................52
Korzystanie z menu opcji wideo............53
Zmiana ustawień wideo.........................54
Ustawianie funkcji zmiany wielkości obrazu
[Zoom Settings].................................................54
Ustawienia wyświetlania ekranu wideo
[Display]...........................................................56
Ustawianie orientacji wyświetlania filmu
wideo [Video Orientation]................................57
Wyświetlanie zdjęć
Wyświetlanie zdjęć [Photos].....................58
Ekran wyświetlania zdjęć...............................59
Odtwarzanie pokazu slajdów.................60
Usuwanie zdjęć.......................................61
Korzystanie z menu opcji zdjęć..............62
Ciąg dalszy 
Indeks
Dołączone oprogramowanie.........................16
Kompatybilne oprogramowanie...................16
Odtwarzanie listy odtwarzania......................39
Menu Home
Części i elementy sterujące.......................5
Włączanie i wyłączanie odtwarzacza.......7
Informacje o menu Home........................8
Korzystanie z menu Home.....................11
Korzystanie z menu opcji.......................14
Informacje na temat
oprogramowania..................................16
Wyszukiwanie utworów.........................38
Spis treści
Spis treści
Słuchanie i zapisywanie radia FM
Ekran FM Radio..............................................67
Automatyczne programowanie stacji
radiowych [Auto Preset]..................................68
Ręczne strojenie stacji radiowych.................69
Usuwanie zaprogramowanych stacji
radiowych......................................................69
Zapisywanie audycji radia FM...............70
Odtwarzanie zapisanych audycji
radiowych FM.......................................72
Usuwanie zapisanych audycji radiowych
FM.........................................................73
Korzystanie z menu opcji radia FM.......74
Zmiana ustawień radia FM....................76
Ustawianie odbioru sygnału
[Scan Sensitivity]. ..............................................76
Ustawianie dźwięku monofonicznego/
stereofonicznego [Mono/Auto]......................76
Nagrywanie/odtwarzanie dźwięku
Nagrywanie głosu...................................77
Odtwarzanie zapisanych plików
głosowych.............................................79
Usuwanie zapisanych plików
głosowych.............................................80
Korzystanie z menu opcji nagrywania
dźwięku.................................................81
Zmiana ustawień nagrywania................83
Wybór poziomu jakości nagrywania
[Bit Rate Settings]. .............................................83
Korzystanie z odliczania czasu
Ustawianie odliczania czasu...................84
Ustawianie alarmu [Alarm]. ............................85
Ustawianie czasu do wyłączenia
[Sleep Timer]. ...................................................86
Zmiana ustawień ogólnych....................87
Wyświetlenie ekranu z informacjami
o odtwarzaczu [Unit Information]...................87
Ograniczanie poziomu głośności
[AVLS (Volume Limit)].......................................88
Wyłączanie sygnału akustycznego
[Beep Settings]...................................................88
Ustawianie typu wygaszacza ekranu
[Screensaver].....................................................89
Regulacja jasności ekranu [Brightness]...........89
Ustawianie aktualnego czasu
[Set Date-Time].................................................90
Ustawianie formatu daty
[Date Display Format]. .......................................91
Ustawianie formatu godziny
[Time Display Format]........................................91
Przywracanie ustawień fabrycznych
[Reset all Settings]..............................................92
Formatowanie pamięci [Format].....................92
Wybór języka wyświetlania
[Language Settings]....................................93
Przydatne informacje
Żywotność akumulatora.........................94
Co to jest format i szybkość
transmisji?............................................95
Co to jest format pliku dźwiękowego?.........95
Co to jest format pliku wideo?......................96
Co to jest format zdjęcia?...............................96
Zapisywanie danych...............................97
Aktualizacja oprogramowania
sprzętowego odtwarzacza....................98
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów....................99
Komunikaty..........................................111
Informacje dodatkowe
Środki ostrożności................................113
Uwagi o licencjach i znakach
towarowych........................................121
Dane techniczne...................................124
Indeks...................................................131
Indeks
Słuchanie radia FM................................66
Ustawienia ogólne
Menu Home
Orientacja zdjęcia [Photo Orientation]..............63
Ustawienia wyświetlania ekranu zdjęć
[Display]...........................................................64
Ustawianie trybu odtwarzania pokazu
slajdów [Slide Show Repeat]..............................64
Ustawianie interwału pokazu slajdów
[Slide Show Interval]. .........................................65
Spis treści
Zmiana ustawień zdjęć...........................63
Podstawowe operacje i ekrany
Podstawowe operacje i ekrany
Spis treści
Części i elementy sterujące
Przód
Menu Home
Indeks
 Przycisk BACK/HOME
Naciśnięcie go powoduje przejście do
góry o jeden poziom na ekranie listy
lub powrót do poprzedniego menu.
Naciśnięcie i przytrzymanie
przycisku BACK/HOME powoduje
wyświetlenie menu [Home]
( str. 8).
 Przycisk 5-kierunkowy*1
Uruchamia odtwarzanie i umożliwia
nawigację w menu ekranowym
odtwarzacza ( str. 11, 14).
 Wyświetlacz
Patrz  str. 8.
 Przycisk VOL +*1/–
Umożliwia ustawienie poziomu
głośności.
 Przełącznik HOLD
Za pomocą przełącznika HOLD
można zabezpieczyć odtwarzacz
przed przypadkową aktywacją
podczas przenoszenia. Przesunięcie
przełącznika HOLD w kierunku
pokazywanym przez strzałkę 
powoduje wyłączenie wszystkich
przycisków funkcyjnych. Po
przesunięciu przełącznika HOLD
w przeciwną stronę funkcja HOLD
zostanie wyłączona.
 Przycisk OPTION/PWR OFF
Naciśnięcie powoduje wyświetlenie
menu opcji ( str. 14, 42, 53, 62, 74,
81).
Naciśnięcie i przytrzymanie
przycisku OPTION/PWR OFF,
powoduje wyłączenie ekranu i
przejście odtwarzacza w tryb
gotowości ( str. 7).
*1Na przyciskach znajdują się punkty
dotykowe. Ułatwiają one korzystanie
z przycisku.
Ciąg dalszy 
Podstawowe operacje i ekrany
Spis treści
Tył
Menu Home
 Otwór na pasek
Służy do mocowania paska
(sprzedawanego oddzielnie).
 Mikrofon
Patrz  str. 77.
 Gniazdo WM-PORT
Podłącz dołączony kabel USB lub
opcjonalne urządzenia zewnętrzne.
Jeśli do zestawu odtwarzacza jest
dołączony głośnik SRS-NWGT014E,
należy go podłączyć do gniazda
WM-PORT.
 Gniazdo słuchawek
Włóż wtyczkę słuchawek tak, aby
było słyszalne kliknięcie zatrzasku.
Jeśli słuchawki nie są prawidłowo
podłączone, dźwięk może być
odtwarzany niewłaściwie.
Indeks
 Przycisk RESET
Naciśnij przycisk RESET szpilką lub
podobnym przedmiotem, aby
zresetować odtwarzacz ( str. 99).
Podstawowe operacje i ekrany
 Wskazówka
Jeżeli na ekranie pojawi się komunikat [On hold... Cancel HOLD function to activate
controls.], przesuń przełącznik HOLD po prawej stronie odtwarzacza w kierunku
przeciwnym niż wskazywany przez strzałkę , aby anulować funkcję HOLD.
Wyłączanie odtwarzacza
Naciśnij i przytrzymaj przycisk OPTION/PWR OFF. Wyświetlany jest ekran
[POWER OFF], odtwarzacz wchodzi w tryb gotowości i ekran zostaje
wyłączony.
 Wskazówka
Ustaw datę i godzinę w odtwarzaczu przed rozpoczęciem jego używania ( str. 20, 90).
Jeżeli po upływie 3 minut od wstrzymania odtwarzania nie zostaną wykonane żadne
czynności, odtwarzacz automatycznie przechodzi w stan gotowości.
odtwarzacz pozostaje nieużywany w trybie gotowości przez około 4 godziny,
Kiedy

wyłącza się automatycznie. W tym stanie dochodzi do niewielkiego zużycia energii.
Uwaga
Nie można obsługiwać odtwarzacza po podłączeniu do komputera. Odłącz kabel USB
przed korzystaniem z odtwarzacza.
Odtwarzacz zużywa pewną niewielką ilość energii akumulatora nawet wtedy, gdy
znajduje się w trybie gotowości. Z tego powodu odtwarzacz może się nagle całkowicie
wyłączyć, jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski.
Indeks
Włączanie odtwarzacza
Naciśnij dowolny przycisk, aby włączyć odtwarzacz.
Menu Home
Przycisk OPTION/PWR
OFF
Spis treści
Włączanie i wyłączanie odtwarzacza
Podstawowe operacje i ekrany
[FM Radio]
[Photos]
[Music]
[Settings]
[Voice Recording]
Indeks
[Shuffle All]
Menu Home
W poniższej tabeli przedstawiono elementy menu [Home]. Szczegółowe
informacje dotyczące listy pozycji poszczególnych menu, patrz  str. 9.
Informacje dotyczące poszczególnych pozycji menu można znaleźć na
podanych stronach.
Spis treści
Informacje o menu Home
[Videos]
[Now Playing]
[Playlists]
Obszar informacyjny
[Shuffle All]
Wszystkie utwory zapisane w odtwarzaczu są odtwarzane
w kolejności losowej ( str. 40).
[FM Radio]
Odtwarzanie radia FM oraz zapisywanie aktualnie
odbieranej stacji radiowej FM ( str. 66).
[Voice Recording] Nagrywanie głosu z wykorzystaniem wbudowanego
mikrofonu ( str. 77).
[Photos]
Wyświetlanie zdjęć przesłanych do odtwarzacza
( str. 58).
[Music]
Odtwarzanie utworów przesłanych do odtwarzacza.
Można także słuchać głosu nagranego za pomocą
odtwarzacza przy użyciu funkcji [Voice Recording] oraz
audycji radiowych FM nagranych za pomocą odtwarzacza
( str. 35).
[Videos]
[Settings]
Wyświetlanie filmów wideo przesłanych do odtwarzacza
( str. 50).
Konfiguracja odtwarzacza i aplikacji ( str. 87).
[Playlists]
Odtwarzanie utworów z list odtwarzania ( str. 39).
[Now Playing]
Wyświetlenie ekranu odtwarzania lub wyświetlania
aktualnie odtwarzanej treści.
Ciąg dalszy 
Podstawowe operacje i ekrany
[FM Radio]................................ 66
[Photos].................................. 58
[All Songs]...................................38
[Album]........................................38
[Artist]..........................................38
[Genre].........................................38
[Release Year]..............................38
[Folder].........................................38
[Voice Recording].................38, 79
[FM Recording].....................38, 72
[Videos]................................... 50
[Playlists].................................. 39
[Now Playing]
Ciąg dalszy 
Indeks
[Music]
[Music Settings]
[Play Mode]............................ 45
[Equalizer].............................. 46
[Clear Stereo].......................... 47
[Dynamic Normalizer].......... 48
[SP Output Optimizer].......... 49
[Video Settings]
[Zoom Settings]..................... 54
[Video Orientation]............... 57
[Display].................................. 56
[Photo Settings]
[Photo Orientation]............... 63
[Display].................................. 64
[Slide Show Repeat]............... 64
[Slide Show Interval]............. 65
[FM Radio Settings]
[Scan Sensitivity].................... 76
[Mono/Auto].......................... 76
[Recording Settings]
[Bit Rate Settings].................. 83
[Common Settings]
[Unit Information]................. 87
[AVLS (Volume Limit)]......... 88
[Beep Settings]........................ 88
[Screensaver].......................... 89
[Brightness]............................. 89
[Set Date-Time]................20, 90
[Date Display Format]........... 91
[Time Display Format].......... 91
[Reset all Settings].................. 92
[Format].................................. 92
[Language Settings]..............19, 93
Menu Home
[Voice Recording]........................ 77
[Settings]
Spis treści
[Shuffle All].............................. 40
10
Podstawowe operacje i ekrany
, , , ,
, ,
,
, itp.
Stan odtwarzania ( str. 36, 51, 59)
, 
Stan nagrywania ( str. 71, 78)
,
,
,
,
,
Nazwa utworu, nazwa wykonawcy, tytuł filmu wideo, tytuł
zdjęcia, nazwa zapisanego pliku głosowego lub nazwa pliku
zapisanej audycji radiowej FM
Radio FM
,
, itp.
, itp.
,
Tryb odtwarzania ( str. 45)
Korektor ( str. 46)
Ustawienie zmiany wielkości ekranu ([Auto] lub [Full])
( str. 54)
Odliczanie czasu do wyłączenia ( str. 86)
Poziom naładowania akumulatora ( str. 17)
Indeks
Opis
Menu Home
Ikony
Spis treści
Informacje o obszarze informacji
Ikony przedstawione w poniższej tabeli są wyświetlane w obszarze informacji.
Wyświetlane ikony zależą od stanu odtwarzania, ustawień oraz ekranów.
Szczegółowe informacje na temat ikon można znaleźć na wskazanych stronach.
11
Podstawowe operacje i ekrany
Indeks
Przycisk BACK/
HOME
Menu Home
Menu [Home] jest punktem startowym każdej aplikacji, takiej jak
wyszukiwanie utworów, zmiana ustawień itd.
Menu [Home] można wyświetlić, naciskając i przytrzymując przycisk BACK/
HOME w odtwarzaczu.
Spis treści
Korzystanie z menu Home
Przycisk
5‑kierunkowy
Żądaną pozycję na ekranie menu [Home] można wybrać za pomocą przycisku
5-kierunkowego.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać pozycję, a następnie naciśnij przycisk
*1, aby zatwierdzić.
*1Na przyciskach znajdują się punkty dotykowe. Ułatwiają one korzystanie z przycisku.
Przycisk ///: Wybór pozycji.
Przycisk : Zatwierdzenie wyboru.
Ciąg dalszy 
12
Podstawowe operacje i ekrany
[Music]  [Album] 
Menu Home
Przykład: W menu [Home] wybierz pozycje
żądany album  żądany utwór.
Spis treści
Instrukcje obsługi z poziomu menu [Home] zawarte w niniejszym podręczniku
są opisane w sposób przedstawiony poniżej.
Rzeczywiste czynności dla powyższego przykładu są następujące.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/
Indeks
HOME.
Wyświetlone zostanie menu [Home].
Przycisk BACK/HOME
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać
[Music], a następnie naciśnij przycisk
, aby zatwierdzić.
Wyświetlone zostaje menu wyszukiwania.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać
[Album], a następnie naciśnij przycisk
, aby zatwierdzić.
Zostanie wyświetlona lista albumów.
Ciąg dalszy 
13
Podstawowe operacje i ekrany
Indeks
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać
Menu Home
album, a następnie naciśnij przycisk
, aby zatwierdzić.
Zostanie wyświetlona lista utworów
z wybranego albumu.
Listę można przewijać, naciskając przycisk
/.
Spis treści
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać
utwór, a następnie naciśnij przycisk ,
aby zatwierdzić.
Wyświetlony zostaje ekran odtwarzania
i rozpoczyna się odtwarzanie utworu.
Powrót do menu [Home] w trakcie wykonywania operacji
Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME.
Powrót do poprzedniego ekranu w trakcie wykonywania operacji
Naciśnij przycisk BACK/HOME.
14
Podstawowe operacje i ekrany
Indeks
Przycisk OPTION/
PWR OFF
Przycisk
5‑kierunkowy
Menu Home
Pozycje menu opcji są zależne od funkcji i umożliwiają zmianę ustawień
poszczególnych aplikacji.
Menu opcji można wyświetlić, naciskając przycisk OPTION/PWR OFF.
Spis treści
Korzystanie z menu opcji
Żądaną pozycję na ekranie menu opcji można wybrać za pomocą przycisku
5‑kierunkowego.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać pozycję, a następnie naciśnij przycisk
*1, aby zatwierdzić.
*1Na przyciskach znajdują się punkty dotykowe. Ułatwiają one korzystanie z przycisku.
Przycisk ///: Wybór pozycji.
Przycisk : Zatwierdzenie wyboru.
Przykładowo, poniżej przedstawiono operację włączenia ustawienia [Shuffle]
dla opcji [Play Mode].
 Na ekranie odtwarzania muzyki naciśnij
przycisk OPTION/PWR OFF.
Wyświetlone zostaje menu opcji.
Przycisk OPTION/PWR OFF
Ciąg dalszy 
15
Podstawowe operacje i ekrany
Spis treści
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać
[Play Mode], a następnie naciśnij
przycisk , aby zatwierdzić.
Indeks
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać
Menu Home
[Shuffle], a następnie naciśnij przycisk
, aby zatwierdzić.
Tryb odtwarzania zostaje zmieniony na
[Shuffle].
Elementy menu opcji różnią się w zależności od ekranu, na którym naciśnięty
zostanie przycisk OPTION/PWR OFF.
Szczegółowe informacje można znaleźć na następujących stronach.
„Korzystanie z menu opcji muzycznych” ( str. 42)
„Korzystanie z menu opcji wideo” ( str. 53)
„Korzystanie z menu opcji zdjęć” ( str. 62)
„Korzystanie z menu opcji radia FM” ( str. 74)
„Korzystanie z menu opcji nagrywania dźwięku” ( str. 81)
16
Podstawowe operacje i ekrany
*1Niektórych plików WMV nie można odtwarzać po przesłaniu za pomocą programu Content
Transfer. Odtwarzanie może być możliwe po ponownym przesłaniu ich za pomocą programu
Windows Media Player 11.
 Wskazówka
Pliki ATRAC zarządzane przez oprogramowanie SonicStage można przesłać do
odtwarzacza po konwersji do formatu MP3. Aby przekonwertować pliki, pobierz
oprogramowanie MP3 Conversion Tool z witryny obsługi klienta ( str. 120).
Kompatybilne oprogramowanie
Windows Media Player 11
Program Windows Media Player umożliwia importowanie danych audio z płyt
CD i przesyłanie danych do odtwarzacza.
Kompatybilne pliki: muzyczne (MP3, WMA), wideo (WMV), zdjęcia (JPEG)
Informacje dotyczące operacji można znaleźć w części Pomoc oprogramowania
oraz na następującej stronie internetowej.
http://www.support.microsoft.com/
 Wskazówka
W przypadku niektórych komputerów, na których zainstalowany jest program Windows
Media Player 10, mogą wystąpić problemy z ograniczeniami (AAC, pliki wideo itd.)
podczas przenoszenia plików za pomocą operacji przeciągania i upuszczania. Instalacja
programu Windows Media Player 11 z witryny pobierania Windows Media Player może
rozwiązać problem, umożliwiając przesyłanie plików za pomocą operacji przeciągania
i upuszczania. Przed instalacją wersji programu Windows Media Player 11 na
komputerze upewnij się, czy oprogramowanie i system operacyjny są zgodne z Windows
Media Player 11.
Indeks
Content Transfer
Program Content Transfer umożliwia przesyłanie muzyki, filmów wideo lub
zdjęć z komputera do odtwarzacza za pomocą prostej operacji przeciągania
i upuszczania. Dane można przesyłać do programu Content Transfer za
pomocą operacji przeciągania i upuszczania z poziomu Eksploratora systemu
Windows lub programu iTunes itp. Program Content Transfer umożliwia także
konwersję pliku w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz na format,
który można odtworzyć. Szczegółowe informacje dotyczące operacji można
znaleźć w części Pomoc oprogramowania.
Kompatybilne pliki: muzyczne (MP3, WMA, AAC, WAV), zdjęcia (JPEG),
wideo (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV*1)
Menu Home
Dołączone oprogramowanie
Spis treści
Informacje na temat oprogramowania
17
Przygotowywanie odtwarzacza
Przygotowywanie odtwarzacza
Menu Home
Akumulator odtwarzacza jest ładowany po podłączeniu odtwarzacza do
uruchomionego komputera.
Do podłączenia odtwarzacza do komputera należy używać przewodu USB
zawartego w zestawie.
Gdy wskaźnik poziomu naładowania akumulatora ma postać:
, ładowanie
jest zakończone (czas ładowania wynosi ok. 2 godzin).
Spis treści
Ładowanie akumulatora
Indeks
Przed pierwszym użyciem odtwarzacza lub po długotrwałej przerwie w jego
użytkowaniu należy go całkowicie naładować (aż wskaźnik poziomu
).
naładowania akumulatora na wyświetlaczu będzie mieć postać
Informacje na temat wskaźnika akumulatora
Wskaźnik akumulatora w obszarze informacyjnym wskazuje pozostały poziom
naładowania akumulatora.
W miarę rozładowywania akumulatora znikają paski na ikonie. Gdy na
wyświetlaczu pojawi się komunikat [LOW BATTERY. Please Charge.], nie
można używać odtwarzacza. Należy wówczas naładować akumulator,
podłączając odtwarzacz do komputera. Informacje na temat czasu pracy
akumulatora, patrz  str. 128.
Ciąg dalszy 
18
Przygotowywanie odtwarzacza
Menu Home
Indeks
W przypadku ładowania odtwarzacza, który przez dłuższy czas nie był używany,
komputer może nie rozpoznać odtwarzacza lub wyświetlacz może pozostać pusty. Po
ładowaniu odtwarzacza przez około 5 minut rozpocznie on normalną pracę.
Akumulator należy ładować w temperaturze otoczenia z zakresu od 5ºC do 35ºC. W
przypadku wymiany akumulatora w temperaturze otoczenia poza tym zakresem
wskaźnik akumulatora może migać i ładowanie nie będzie możliwe.
Akumulator można ładować około 500 razy, zanim zostanie zużyty. Liczba ta może się
różnić w zależności od warunków użytkowania odtwarzacza.
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora wskazuje jedynie stan przybliżony.
Przykładowo jeden czarny pasek na wskaźniku nie zawsze oznacza, że akumulator jest
naładowany w jednej czwartej.
Gdy odtwarzacz uzyskuje dostęp do komputera, na jego wyświetlaczu widoczny jest
komunikat [Do not disconnect.]. Nie odłączaj przewodu USB, gdy wyświetlany jest
komunikat [Do not disconnect.], ponieważ może dojść do uszkodzenia przesyłanych
danych.
Przyciski sterujące na odtwarzaczu nie działają, gdy jest on podłączony do komputera.
Jeżeli odtwarzacz nie będzie używany przez ponad pół roku, należy naładować
akumulator co najmniej raz w ciągu tego czasu, aby zachować jego wydajność.
Niektóre urządzenia USB podłączone do komputera mogą zakłócać prawidłowe
działanie odtwarzacza.
Nie można zagwarantować prawidłowego ładowania akumulatora przy użyciu
samodzielnie zmontowanych/zmodyfikowanych komputerów.
Po przełączeniu komputera w tryb oszczędzania energii, jak np. stan wstrzymania lub
hibernacji, akumulator odtwarzacza podłączonego za pomocą kabla USB nie jest
ładowany. Odtwarzacz pobiera wówczas energię z akumulatora, rozładowując go.
Nie należy na dłuższy czas podłączać odtwarzacza do komputera przenośnego, który nie
jest podłączony do zasilania sieciowego, ponieważ może to doprowadzić do
rozładowania akumulatora komputera.
Gdy odtwarzacz jest podłączony do komputera, nie należy włączać, uruchamiać
ponownie, budzić z trybu uśpienia ani wyłączać komputera. Czynności te mogą
spowodować nieprawidłowe działanie odtwarzacza. Przed wykonaniem tych operacji
należy odłączyć odtwarzacz od komputera.
Podczas ładowania odtwarzacza może wzrosnąć jego temperatura. Nie oznacza to
uszkodzenia.
Spis treści
Uwaga
19
Przygotowywanie odtwarzacza
Spis treści
Wybór języka wyświetlania
Menu Home
Możliwy jest wybór jednego z kilku języków wyświetlania menu
i komunikatów.
Przycisk BACK/
HOME
 Z menu [Home] wybierz opcje
 żądane ustawienie języka.
[Settings] [Language Settings]
Język
Komunikaty i menu są wyświetlane w języku
[Deutsch]
Niemiecki
[English]
Angielski
[Español]
Hiszpański
[Français]
Francuski
[Italiano]
Włoski
[Português]
Portugalski
[Русский]
Rosyjski
[
Koreański
]
[
]
Chiński uproszczony
[
]
Chiński tradycyjny
[Settings]
Indeks
Przycisk
5‑kierunkowy
20
Przygotowywanie odtwarzacza
Przycisk
5‑kierunkowy
 Z menu [Home] wybierz opcje
 [Set Date-Time].
[Settings]
[Settings]  [Common Settings]
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać rok, a następnie naciśnij przycisk
/, aby zmienić wartość.
 Podobnie jak w kroku  ustaw miesiąc, datę, godzinę i minuty.
 Naciśnij przycisk , aby zatwierdzić.
Wyświetlanie aktualnego czasu
Aby wyświetlić aktualny czas, naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF w menu
[Home] lub na ekranie odtwarzacza i wybierz pozycję [Clock Display] w menu
opcji.
 Wskazówka
Możliwy jest wybór jednego z następujących formatów daty: [YYYY/MM/DD], [MM/
DD/YYYY] oraz [DD/MM/YYYY]. Ponadto można wybrać jeden z dwóch formatów
czasu: [12-hour] lub [24-hour ]. Szczegółowe informacje, patrz „Ustawianie formatu daty
[Date Display Format]” ( str. 91) lub „Ustawianie formatu godziny [Time Display
Format]” ( str. 91).
Uwaga
Jeżeli akumulator jest wyczerpany, na przykład po dłuższym czasie nieużywania
odtwarzacza, data i godzina mogą wymagać ustawienia, a zamiast bieżącej daty i godziny
będzie wyświetlany symbol „-”.
Zegar może się spieszyć lub spóźniać maksymalnie do 60 sekund na miesiąc. Należy
wówczas ponownie ustawić zegar.
Indeks
Przycisk BACK/
HOME
Menu Home
Niektóre aplikacje odtwarzacza nie będą działać prawidłowo bez ustawienia
daty i godziny. Ustaw bieżącą datę i godzinę przed rozpoczęciem użytkowania
odtwarzacza.
Spis treści
Ustawianie daty i godziny
21
Przesyłanie muzyki
Przesyłanie muzyki
 Przesyłanie muzyki z płyt CD przy użyciu programu Windows Media
 Przesyłanie muzyki z programu iTunes itp. za pomocą programu
Content Transfer ( str. 26)
Jeżeli użytkownik zarządzał już plikami muzycznymi przy użyciu
programu iTunes itp., może je przesyłać do odtwarzacza przy użyciu
programu Content Transfer.
 Przesyłanie muzyki za pomocą operacji przeciągania i upuszczania
w Eksploratorze systemu Windows ( str. 28)
Można bezpośrednio przesłać muzykę przechowywaną na komputerze za
pomocą operacji przeciągania i upuszczania w Eksploratorze systemu
Windows.
 Wskazówka
Szczegółowe informacje na temat importowania muzyki zawiera menu Pomoc
poszczególnych programów.
Informacje na temat obsługiwanych formatów plików, patrz „Obsługiwany format
plików” ( str. 124).
Odtwarzacz nie korzysta z oprogramowania SonicStage (oprogramowanie SonicStage,
opracowane przez firmę Sony, służy do zarządzania plikami muzycznymi lub przesyłania
muzyki do innych typów odtwarzaczy). W przypadku tego odtwarzacza można przesyłać
muzykę trzema wymienionymi sposobami, a nie za pomocą programu SonicStage.
Pliki ATRAC zarządzane przez program SonicStage mogą zostać przeniesione do
odtwarzacza po przekonwertowaniu pliku na format MP3. Aby przekonwertować pliki,
pobierz oprogramowanie MP3 Conversion Tool z witryny obsługi klienta ( str. 120).
Maksymalna liczba plików na folder w folderze [MUSIC] wynosi 4 000.
Indeks
Player 11 ( str. 22)
Muzykę z płyt CD itp. można zaimportować do komputera i przesłać do
odtwarzacza przy użyciu programu Windows Media Player 11.
Menu Home
Muzykę można importować z płyt audio CD lub z Internetu itd. Do
zaimportowania muzyki należy użyć odpowiedniego oprogramowania.
Muzykę można przesyłać do odtwarzacza na trzy następujące sposoby.
Spis treści
Wybór metody przesyłania muzyki
22
Przesyłanie muzyki
 Przesyłanie muzyki przy użyciu programu
Windows Media Player 11
Spis treści
Muzykę z płyt CD itp. można zaimportować do komputera i przesłać do
odtwarzacza przy użyciu programu Windows Media Player 11.
Menu Home
 Wskazówka
Importowanie muzyki z płyt CD
Za pomocą programu Windows Media Player 11 można skopiować (zgrać)
muzykę z płyt CD. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zgrać
utwory z płyty CD do komputera.
 Włóż płytę CD.
 Uruchom program Windows Media Player 11 i kliknij kartę [Zgraj]
w górnej części okna.
Jeżeli dostępne jest aktywne połączenie z Internetem, program Windows
Media Player 11 pobiera informacje o płycie CD (tytuł płyty CD, nazwę
utworu lub nazwę wykonawcy itd.) i wyświetla je w oknie.
Ciąg dalszy 
Indeks
Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące użytkowania lub pomocy technicznej do
programu Windows Media Player, zapoznaj się z informacjami na temat programu
Windows Media Player na następującej stronie internetowej:
http://support.microsoft.com/
23
Przesyłanie muzyki
 Wskazówka
Uwaga
Zaimportowane utwory można wykorzystywać wyłącznie do użytku prywatnego. Inne
wykorzystywanie utworów wymaga zgody właściciela praw autorskich.
Indeks
Zaimportowane utwory są przechowywane na komputerze w folderze [Moja muzyka]
(Windows XP) lub [Muzyka] (Windows Vista). Kliknij kartę [Biblioteka] programu
Windows Media Player 11, aby je odnaleźć.
Windows Media Player 11 pobiera informacje dotyczące CD z bazy danych dostępnej
w Internecie. Jednak informacje o niektórych płytach mogą nie być dostępne w bazie.
Jeżeli nie są dostępne informacje o importowanej płycie, możesz dodać je po
zaimportowaniu. Informacje na temat dodawania i edytowania informacji o płytach CD
zawiera menu Pomoc programu Windows Media Player 11.
Jeżeli dany utwór nie ma zostać zaimportowany, należy usunąć zaznaczenie z pola
wyboru po lewej stronie jego tytułu.
Menu Home
Program Windows Media Player 11 rozpoczyna importowanie płyty CD.
Zaimportowane utwory są oznaczone jako [Zgrano do biblioteki].
Poczekaj, aż wszystkie utwory zostaną zaimportowane.
Spis treści
 Kliknij pozycję [Rozpocznij zgrywanie].
24
Przesyłanie muzyki
Spis treści
Przesyłanie muzyki
Za pomocą programu Windows Media Player 11 można przesłać muzykę
z komputera do odtwarzacza.
Menu Home
Indeks
Uwaga
Nie odłączaj przewodu USB, gdy na odtwarzaczu wyświetlany jest komunikat [Do not
disconnect.], ponieważ może dojść do uszkodzenia przesyłanych danych.
Jeżeli program Content Transfer uruchomi się automatycznie po podłączeniu
odtwarzacza do komputera dodanym w zestawie kablem USB, zamknij lub zignoruj
program Content Transfer, ponieważ program Content Transfer nie będzie potrzebny.
Informacje dotyczące automatycznego uruchamiania programu Content Transfer można
uzyskać w Pomocy programu Content Transfer.
 Uruchom program Windows Media Player 11 i podłącz odtwarzacz
do komputera za pomocą dostarczonego przewodu USB.
Włóż wtyczkę kabla USB do odtwarzacza w taki sposób, aby znak
skierowany do góry.
Zostanie wyświetlone okno [Instalator urządzeń].
był
 Kliknij pozycję [Anuluj].
Jeżeli na ekranie pojawi się okno autoodtwarzania, zamknij je, naciskając
przycisk [Anuluj] lub ikonę Zamknij.
Naciśnięcie przycisku [Zakończ] zamiast [Anuluj] spowoduje
automatyczne skopiowanie całej biblioteki programu Windows Media
Player do odtwarzacza. Jeżeli wielkość danych zawartych w bibliotece
przekracza ilość miejsca dostępną w odtwarzaczu, proces kopiowania nie
zostanie rozpoczęty.
Okno [Instalator urządzeń] można otworzyć w dowolnym czasie. Aby je
otworzyć, kliknij prawym przyciskiem pozycję [WALKMAN] po lewej
stronie okna programu Windows Media Player i wybierz opcję
[Konfiguruj synchronizację].
Ciąg dalszy 
25
Przesyłanie muzyki
Player 11.
 Przeciągnij i upuść wybrane utwory na listę synchronizacji po
 Kliknij przycisk [Rozpocznij synchronizowanie], aby rozpocząć
Indeks
synchronizację.
Po zakończeniu procesu synchronizacji na liście wyświetlony zostaje
komunikat potwierdzający, że można odłączyć odtwarzacz. Po
zakończeniu, zamknij program Windows Media Player 11 i odłącz
odtwarzacz od komputera.
Menu Home
prawej stronie okna.
Utwory zostają dodane do listy.
Spis treści
 Kliknij kartę [Synchronizuj] w oknie programu Windows Media
26
Przesyłanie muzyki
 Przesyłanie muzyki przy użyciu programu
Content Transfer
Spis treści
Jeżeli użytkownik zarządzał już plikami muzycznymi przy użyciu programu
iTunes itp., może je przesyłać do odtwarzacza przy użyciu programu Content
Transfer. Program iTunes itp. można wykorzystać do przeniesienia muzyki do
programu Content Transfer.
Menu Home
Indeks
Uwaga
Nie odłączaj przewodu USB, gdy na odtwarzaczu wyświetlany jest komunikat [Do not
disconnect.], ponieważ może dojść do uszkodzenia przesyłanych danych.
Content Transfer nie można używać do zawartości programu Windows
Programu

Media Player.
Nie można przesyłać zawartości chronionej prawami autorskimi.
Program Content Transfer umożliwia przesyłanie danych z programu iTunes 8.1 do
odtwarzacza. Informacje o ograniczeniach przy przesyłaniu utworów z programu iTunes
można uzyskać w witrynach internetowych pomocy technicznej ( str. 120).
 Podłącz odtwarzacz do komputera za pomocą kabla USB
zawartego w zestawie.
był
Włóż wtyczkę kabla USB do odtwarzacza w taki sposób, aby znak
skierowany do góry.
Program Content Transfer zostanie automatycznie uruchomiony.
Szczegółowe informacje dotyczące automatycznego uruchamiania i
obsługi programu Content Transfer, patrz menu Pomoc programu
Content Transfer.
Można również kliknąć opcję [Wszystkie programy] w menu [Start], a
następnie [Content Transfer] – [Content Transfer], aby uruchomić
oprogramowanie.
 Uruchom program iTunes itp.
Ciąg dalszy 
27
Przesyłanie muzyki
iTunes itp.
Content Transfer
Menu Home
przeciągnij je i upuść na program Content Transfer.
Program Content Transfer rozpozna typ danych po rozszerzeniu nazwy
pliku i prześle pliki do odpowiednich folderów odtwarzacza.
Spis treści
 Wybierz żądane utwory z programu iTunes itp., a następnie
Indeks
28
Przesyłanie muzyki
 Przesyłanie muzyki przy użyciu Eksploratora
systemu Windows
Spis treści
Można bezpośrednio przesłać dane za pomocą operacji przeciągania
i upuszczania w Eksploratorze systemu Windows.
Hierarchia danych odtwarzalnych kieruje się pewnymi zasadami. Aby
prawidłowo przesyłać dane, należy przestrzegać poniższych instrukcji.
Menu Home
Indeks
 Wskazówka
W przypadku niektórych komputerów, na których zainstalowany jest program Windows
Media Player 10, mogą wystąpić problemy z ograniczeniami (AAC, pliki wideo itd.)
podczas przenoszenia plików za pomocą operacji przeciągania i upuszczania. Instalacja
programu Windows Media Player 11 z witryny pobierania Windows Media Player może
rozwiązać problem, umożliwiając przesyłanie plików za pomocą operacji przeciągania
i upuszczania. Przed instalacją wersji programu Windows Media Player 11 na
komputerze upewnij się, czy oprogramowanie i system operacyjny są zgodne z Windows
Media Player 11.
Ciąg dalszy 
29
Przesyłanie muzyki
zawartego w zestawie.
Włóż wtyczkę kabla USB do odtwarzacza w taki sposób, aby znak
skierowany do góry.
był
 Kliknij pozycje [Start] – [Mój komputer] lub [Komputer] –
[WALKMAN] – [Storage Media], a następnie wybierz folder [MUSIC].
Hierarchia danych może się różnić w zależności od środowiska komputera.
 Przenieś pliki lub foldery do folderu [MUSIC] lub jednego z jego
podfolderów.
Nie gwarantuje się dostępności plików i folderów na poziomach dalszych
niż 8.
Pliki muzyczne i foldery na komputerze
Folder [MUSIC] w odtwarzaczu
Indeks
 Podłącz odtwarzacz do komputera za pomocą kabla USB
Menu Home
Hierarchia danych może się różnić w zależności od środowiska komputera.
Nie odłączaj przewodu USB, gdy na odtwarzaczu wyświetlany jest komunikat [Do not
disconnect.], ponieważ może dojść do uszkodzenia przesyłanych danych. W przypadku
odłączenia odtwarzacza podczas przesyłania plików na odtwarzaczu mogą zostać
niepotrzebne pliki. Należy wtedy przesłać użyteczne pliki z powrotem do komputera i
sformatować odtwarzacz ( str. 92).
Nie zmieniaj nazw ani nie usuwaj folderów [MUSIC], [MP_ROOT], [MPE_ROOT],
[VIDEO], [PICTURE], [PICTURES], [Record], [Voice] i [FM].
Nie należy zmieniać nazw folderów ani plików znajdujących się bezpośrednio w
folderach [MP_ROOT], [MPE_ROOT] oraz [Record]. W przeciwnym razie nie będą
one wyświetlane na odtwarzaczu.
Niektórych plików nie można odtworzyć ze względu na ochronę praw autorskich. Choć
do odtwarzacza można przesłać więcej plików lub folderów, odtwarzacz nie jest w stanie
wyświetlić ani odtworzyć plików, folderów i poziomów, które przekraczają limit.
Jeżeli program Content Transfer uruchomi się automatycznie po podłączeniu
odtwarzacza do komputera dodanym w zestawie kablem USB, zamknij lub zignoruj
program Content Transfer, ponieważ program Content Transfer nie będzie potrzebny.
Informacje dotyczące automatycznego uruchamiania programu Content Transfer można
uzyskać w Pomocy programu Content Transfer.
Spis treści
Uwaga
30
Przesyłanie filmów wideo/zdjęć
Przesyłanie filmów wideo/zdjęć
Menu Home
Filmy można importować z nagranych filmów wideo lub z Internetu itd.
Zdjęcia można importować z aparatu cyfrowego itd.
W celu zaimportowania filmów wideo/zdjęć do komputera, należy skorzystać
z odpowiedniego oprogramowania.
Filmy wideo/zdjęcia można przesyłać do odtwarzacza na trzy następujące sposoby.
Spis treści
Wybór metody przesyłania filmów wideo/zdjęć
 Przesyłanie filmów wideo/zdjęć przy użyciu programu Content
Pliki wideo i zdjęcie przechowywane na komputerze można przesłać do
odtwarzacza przy użyciu programu Content Transfer.
 Przesyłanie filmów wideo/zdjęć za pomocą operacji przeciągania i
upuszczania w Eksploratorze systemu Windows ( str. 33)
Można bezpośrednio przesłać filmy wideo/zdjęcia przechowywane na
komputerze za pomocą operacji przeciągania i upuszczania
w Eksploratorze systemu Windows.
 Przesyłanie filmów wideo/zdjęć przy użyciu programu Windows
Media Player 11
Filmy wideo/zdjęcia zarządzane przez program Windows Media Player 11
można przesłać do odtwarzacza przy użyciu programu Windows Media
Player 11.
Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące użytkowania lub pomocy
technicznej do programu Windows Media Player, zapoznaj się z
informacjami na temat programu Windows Media Player na następującej
stronie internetowej:
http://support.microsoft.com/
 Wskazówka
Szczegółowe informacje na temat importowania filmów wideo/zdjęć zawiera menu
Pomoc poszczególnych programów.
na temat obsługiwanych formatów plików, patrz „Obsługiwany format
Informacje

plików” ( str. 124).
Maksymalna liczba plików na folder w folderach [PICTURE], [PICTURES] i [DCIM]
wynosi 4 000.
Indeks
Transfer ( str. 31)
31
Przesyłanie filmów wideo/zdjęć
 Przesyłanie filmów wideo/zdjęć przy użyciu
programu Content Transfer
Spis treści
Pliki wideo i zdjęcie przechowywane na komputerze można przesłać do
odtwarzacza przy użyciu programu Content Transfer. Wybrane filmy wideo i
zdjęcia można przesłać, przeciągając je z Eksploratora Windows do programu
Content Transfer.
Menu Home
Indeks
Uwaga
Nie odłączaj przewodu USB, gdy na odtwarzaczu wyświetlany jest komunikat [Do not
disconnect.], ponieważ może dojść do uszkodzenia przesyłanych danych.
można przesyłać zawartości chronionej prawami autorskimi.
Nie

 Podłącz odtwarzacz do komputera za pomocą kabla USB
zawartego w zestawie.
Włóż wtyczkę kabla USB do odtwarzacza w taki sposób, aby znak
był
skierowany do góry.
Program Content Transfer zostanie automatycznie uruchomiony.
Szczegółowe informacje dotyczące automatycznego uruchamiania i
obsługi programu Content Transfer, patrz menu Pomoc programu
Content Transfer.
Można również kliknąć opcję [Wszystkie programy] w menu [Start], a
następnie [Content Transfer] – [Content Transfer], aby uruchomić
oprogramowanie.
Ciąg dalszy 
32
Przesyłanie filmów wideo/zdjęć
Pliki wideo/zdjęć oraz foldery
na komputerze
Content Transfer
Menu Home
przeciągnij je do programu Content Transfer.
Program Content Transfer rozpozna typ danych po rozszerzeniu nazwy
pliku i prześle pliki do odpowiednich folderów odtwarzacza.
Spis treści
 Wybierz żądane filmy wideo/zdjęcia w Eksploratorze Windows i
Indeks
33
Przesyłanie filmów wideo/zdjęć
 Przesyłanie filmów wideo/zdjęć przy użyciu
Eksploratora systemu Windows
Spis treści
Można bezpośrednio przesłać dane za pomocą operacji przeciągania
i upuszczania w Eksploratorze systemu Windows.
Hierarchia danych odtwarzalnych kieruje się pewnymi zasadami. Aby
prawidłowo przesyłać dane, należy przestrzegać poniższych instrukcji.
Menu Home
Indeks
 Wskazówka
Niektóre pliki WMV mogą być odtwarzane wyłącznie po przesłaniu ich za pomocą
programu Windows Media Player 11.
W przypadku niektórych komputerów, na których zainstalowany jest program Windows
Media Player 10, mogą wystąpić problemy z ograniczeniami (AAC, pliki wideo itd.)
podczas przenoszenia plików za pomocą operacji przeciągania i upuszczania. Instalacja
programu Windows Media Player 11 z witryny pobierania Windows Media Player może
rozwiązać problem, umożliwiając przesyłanie plików za pomocą operacji przeciągania
i upuszczania. Przed instalacją wersji programu Windows Media Player 11 na
komputerze upewnij się, czy oprogramowanie i system operacyjny są zgodne z Windows
Media Player 11.
Ciąg dalszy 
34
Przesyłanie filmów wideo/zdjęć
zawartego w zestawie.
Włóż wtyczkę kabla USB do odtwarzacza w taki sposób, aby znak
skierowany do góry.
był
 Kliknij [Start] – [Mój komputer] lub [Komputer] – [WALKMAN] –
[Storage Media], a następnie wybierz folder [VIDEO] lub [PICTURE].
Hierarchia danych może się różnić w zależności od środowiska komputera.
 Przeciągnij i upuść pliki lub foldery na folder [VIDEO] lub [PICTURE]
bądź jeden z ich podfolderów.
Foldery lub pliki wideo: przenieś do folderu [VIDEO] lub jednego z jego
podfolderów.
Foldery lub pliki zdjęć: przenieś do folderu [PICTURE] albo jednego z
podfolderów, stosując metodę „przeciągnij i upuść”.
Nie gwarantuje się dostępności plików i folderów na poziomach dalszych niż 8.
Pliki wideo i zdjęć oraz foldery na
komputerze
Wideo: folder [VIDEO] w odtwarzaczu
Zdjęcia: folder [PICTURE] w odtwarzaczu
Indeks
 Podłącz odtwarzacz do komputera za pomocą kabla USB
Menu Home
Hierarchia danych może się różnić w zależności od środowiska komputera.
Nie odłączaj przewodu USB, gdy na odtwarzaczu wyświetlany jest komunikat [Do not
disconnect.], ponieważ może dojść do uszkodzenia przesyłanych danych. W przypadku
odłączenia odtwarzacza podczas przesyłania plików na odtwarzaczu mogą zostać
niepotrzebne pliki. Należy wtedy przesłać użyteczne pliki z powrotem do komputera i
sformatować odtwarzacz ( str. 92).
Nie zmieniaj nazw ani nie usuwaj folderów [MUSIC], [MP_ROOT], [MPE_ROOT],
[VIDEO], [PICTURE], [PICTURES], [Record], [Voice] i [FM].
Nie należy zmieniać nazw folderów ani plików znajdujących się bezpośrednio w
folderach [MP_ROOT], [MPE_ROOT] oraz [Record]. W przeciwnym razie nie będą
one wyświetlane na odtwarzaczu.
Niektórych plików nie można odtworzyć ze względu na ochronę praw autorskich. Choć
do odtwarzacza można przesłać więcej plików lub folderów, odtwarzacz nie jest w stanie
wyświetlić ani odtworzyć plików, folderów i poziomów, które przekraczają limit.
Jeżeli program Content Transfer uruchomi się automatycznie po podłączeniu
odtwarzacza do komputera dodanym w zestawie kablem USB, zamknij lub zignoruj
program Content Transfer, ponieważ program Content Transfer nie będzie potrzebny.
Informacje dotyczące automatycznego uruchamiania programu Content Transfer można
uzyskać w Pomocy programu Content Transfer.
Spis treści
Uwaga
35
Odtwarzanie muzyki
Odtwarzanie muzyki
[Music]
Przycisk
5‑kierunkowy
 Z menu [Home] wybierz
[Music].
Wyświetlone zostaje menu wyszukiwania.
Można wybrać żądaną metodę wyszukiwania, aby wyświetlić ekran listy
i wyszukać utwory. Informacje, patrz „Wyszukiwanie utworów”
( str. 38).
 Wybierz żądaną metodę wyszukiwania
 żądany utwór.
Wyświetlony zostaje ekran odtwarzania
i rozpoczyna się odtwarzanie utworów.
Wybierz odpowiednie pozycje, aż pojawi
się lista utworów.
Informacje dotyczące obsługi na ekranie
odtwarzania muzyki, patrz „Ekran
odtwarzania muzyki” ( str. 36).
Uwaga
Jeżeli w odtwarzaczu przechowywanych jest wiele plików lub folderów, rozpoczęcie
odtwarzania lub wyświetlenie listy plików i folderów może chwilę potrwać.
Indeks
Przycisk BACK/
HOME
Menu Home
Aby odtworzyć muzykę, wybierz [Music], aby wyświetlić ekran [Music].
Istnieje możliwość odtwarzania zapisanych audycji radiowych FM i zapisanych
plików głosowych z folderu [Music]. Aby uzyskać więcej informacji, patrz
„Wyszukiwanie utworów” ( str. 38).
Spis treści
Odtwarzanie muzyki [Music]
36
Odtwarzanie muzyki
Nazwa utworu
Funkcja (wskazanie ekranu)
Czynność
Odtwarzanie ()/wstrzymanie
()*1
Naciśnij przycisk .
Szybkie przewijanie do przodu
()/
do tyłu ()
Naciśnij i przytrzymaj przycisk /.
Naciśnij przycisk /.
Przejście do początku
poprzedniego (lub bieżącego)
utworu ()/
przejście do początku następnego
utworu ()
Wyświetlenie kursora
i przewijanie wyświetlonych
elementów
Naciśnij przycisk /.
*1Jeżeli po upływie 3 minut od wstrzymania odtwarzania nie zostaną wykonane żadne czynności,
odtwarzacz automatycznie przechodzi w stan gotowości.
Indeks
Operacje na ekranie odtwarzania muzyki
Menu Home
Nazwa wykonawcy
Tytuł albumu
Gatunek
Rok wydania
Stan odtwarzania
Spis treści
Ekran odtwarzania muzyki
37
Odtwarzanie muzyki
Poniżej przedstawiono przykładowe ekrany listy muzyki.
Menu Home
Indeks
Pierwsze litery tytułu utworu,
albumu itp. pojawiają się jako
nazwa wybranego elementu
listy.
Ekran listy albumów
Operacje na ekranie listy muzyki
Funkcja
Czynność
Zatwierdzenie pozycji
na liście
Naciśnij przycisk .
Przeniesienie kursora
w górę lub w dół
Naciśnij przycisk /.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk /, aby szybciej przewijać
w górę lub w dół.
Przesuwanie kursora
w lewo/w prawo
podczas wyświetlania
indeksu
Naciśnij przycisk /.
Naciśnij przycisk /.
Wyświetlenie
poprzedniego/
następnego ekranu
listy, gdy indeks nie jest
wyświetlany
Indeks
Ekran listy utworów
Spis treści
Ekran listy muzyki
38
Odtwarzanie muzyki
Menu Home
Po wybraniu opcji [Music] w menu [Home] wyświetlone zostaje menu
wyszukiwania.
Można wybrać żądaną metodę wyszukiwania w menu wyszukiwania, aby
wyszukać żądany utwór w liście muzyki.
Listę muzyki z żądanym utworem można również znaleźć, wybierając opcję
[Playlists] w menu [Home].
Spis treści
Wyszukiwanie utworów
Indeks
Przycisk BACK/
HOME
[Music]
Przycisk
5‑kierunkowy
[Playlists]
 Wskazówka
Listy [All Songs], [Album] oraz [Artist] są uporządkowane w kolejności
alfanumerycznej.
 Z menu [Home] wybierz
 żądany utwór.
[Music]  żądana metoda wyszukiwania
Wybierz odpowiednie pozycje, aż pojawi się lista utworów.
Ciąg dalszy 
39
Odtwarzanie muzyki
Metoda
Opis
[All Songs]*
Wybierz utwór z listy utworów.
1
[Artist]* * *
Wybierz wykonawcę  album  utwór.
[Genre]*1,*3
Wybierz gatunek  wykonawcę  album  utwór.
1,
2,
3
Wybierz rok wydania  wykonawcę  utwór.
[Folder]* *
Wybierz folder  utwór.
4,
5
[Voice Recording]*6
Wybierz folder daty zapisu  zapisany plik głosowy.
[FM Recording]*
Wybierz datę zapisu folderu  zapisaną audycję radiową FM.
7
*1Zapisane pliki głosowe i audycje radiowe FM nie są wyświetlane na liście.
*2Wyraz „The” na początku nazwy wykonawcy jest pomijany podczas porządkowania listy.
*3Można przejrzeć wszystkie utwory wybranego wykonawcy, gatunku lub roku wydania. Na ekranie
listy [Artist], [Genre] lub [Release Year] wybierz [All [XXX]].
*4Foldery zawierające zapisane pliki głosowe i audycje radiowe FM nie są wyświetlane na liście
[Folder].
*5Najpierw wyświetlane są foldery, w kolejności alfabetycznej nazw folderów, a następnie pliki,
w kolejności alfabetycznej nazw plików. W tym wypadku wielkie i małe litery nie są rozróżniane.
*6Istnieje możliwość nagrywania dźwięku z wykorzystaniem wbudowanego mikrofonu ( str. 77) i
odtwarzania zapisanych plików głosowych. Informacje dotyczące odtwarzania zapisanych plików
głosowych, patrz „Odtwarzanie zapisanych plików głosowych” ( str. 79).
*7Istnieje możliwość nagrywania audycji radiowych FM ( str. 70) i ich odtwarzania. Informacje
dotyczące odtwarzania zapisanych audycji radiowych FM, patrz „Odtwarzanie zapisanych audycji
radiowych FM” ( str. 72).
Odtwarzanie listy odtwarzania
Istnieje możliwość odtwarzania list utworów (list odtwarzania).
Listy odtwarzania można tworzyć za pomocą programu Windows Media
Player 11. Informacje dotyczące tworzenia list odtwarzania można znaleźć
w menu Pomoc programu Windows Media Player 11. Obrazy okładek
przypisanych do listy odtwarzania nie są wyświetlane na odtwarzaczu.
 Z menu [Home] wybierz [Playlists]  żądana lista odtwarzania 
żądany utwór.
Indeks
[Release Year]*1,*3
Menu Home
Wybierz album  utwór.
[Album]*1
Spis treści
Metoda wyszukiwania
40
Odtwarzanie muzyki
[Shuffle All]
Przycisk
5‑kierunkowy
 Z menu [Home] wybierz
[Shuffle All].
Wszystkie utwory zostają przetasowane. Następnie wyświetlony zostaje
ekran odtwarzania i rozpoczyna się odtwarzanie utworów.
 Wskazówka
 Po rozpoczęciu odtwarzania [Shuffle All], tryb odtwarzania zmienia się na [Shuffle] lub
[Shuffle&Repeat] ( str. 45). Nawet po anulowaniu trybu [Shuffle All], ustawienie
trybu odtwarzania [Shuffle] lub [Shuffle&Repeat] pozostaje zachowane.
Odtwarzanie [Shuffle All] jest automatycznie anulowane przez dowolną z poniższych
operacji:
Rozpoczęcie odtwarzania utworu poprzez wybranie go z [Music] itd.
Zmiana trybu odtwarzania.
Uwaga
Tryb odtwarzania jest inny w przypadku utworów i zapisanych plików głosowych.
Zapisane pliki głosowe i audycje radiowe FM nie są tasowane, nawet jeśli wybrano opcję
[Shuffle All].
Indeks
Przycisk BACK/
HOME
Menu Home
Wszystkie utwory zapisane w odtwarzaczu są odtwarzane w kolejności losowej.
Spis treści
Odtwarzanie wszystkich utworów w kolejności
losowej
41
Odtwarzanie muzyki
Menu Home
Do usuwania utworów z odtwarzacza należy użyć tego samego
oprogramowania, za pomocą którego zostały one przesłane lub Eksploratora
systemu Windows.
Szczegółowe informacje dotyczące użytkowania oprogramowania, patrz menu
Pomoc programu.
Spis treści
Usuwanie utworów
 Wskazówka
Uwaga
Za pomocą odtwarzacza nie można usuwać utworów bez podłączania go do komputera.
Indeks
Zapisane pliki dźwiękowe i audycje radiowe FM można usuwać z poziomu odtwarzacza.
Szczegółowe informacje, patrz „Usuwanie zapisanych plików głosowych” ( str. 80)
oraz „Usuwanie zapisanych audycji radiowych FM” ( str. 73).
42
Odtwarzanie muzyki
Indeks
Opcje wyświetlane na ekranie listy muzyki
Menu Home
Menu opcji muzycznych można wyświetlić, naciskając przycisk OPTION/PWR
OFF na ekranie listy muzyki lub ekranie odtwarzania. Informacje dotyczące
korzystania z menu opcji, patrz  str. 14.
Elementy wyświetlane w menu opcji są zależne od ekranu, z poziomu którego
zostało wyświetlone menu opcji. Ustawienia i korzystanie są opisane na
podanych stronach odniesienia.
Spis treści
Korzystanie z menu opcji muzycznych
Opcje
Opis/strona odniesienia
[Now Playing]
Wyświetlenie ekranu odtwarzania lub wyświetlania
aktualnie odtwarzanej treści.
[Go to Recording Screen]
Wyświetlenie ekranu nagrywania dźwięku ( str. 77)
lub ekranu nagrywania FM ( str. 70).
[Go to FM Radio screen]
Wyświetlenie ekranu radia FM ostatniej odbieranej stacji
( str. 66).
[Detailed Information]
Wyświetla szczegółowe informacje na temat utworu,
takie jak czas odtwarzania, format audio, szybkość
transmisji oraz nazwa pliku ( str. 44).
[Go to the song playback
screen]
Wyświetla ekran ostatnio odtwarzanego utworu
muzycznego.
[Delete This Song]*1
Powoduje usunięcie zapisanego pliku głosowego lub
zapisanej audycji radiowej FM ( str. 73, 80).
*1Ta opcja jest widoczna tylko wtedy, gdy wyświetlana jest lista zapisanych plików głosowych lub
zapisanych audycji radiowych FM.
Ciąg dalszy 
43
Odtwarzanie muzyki
Opis/strona odniesienia
[Play Mode]
Ustawia tryb odtwarzania ( str. 45).
[Equalizer]
Dostosowuje jakość dźwięku ( str. 46).
[SP Output Optimizer]
Optymalizacja jakości dźwięku emitowanego z
dołączonego głośnika (dotyczy tylko odtwarzaczy z
głośnikami SRS-NWGT014E) ( str. 49).
Wyświetla okładkę ( str. 44).
[Cover Art]
Wyświetla szczegółowe informacje na temat utworu,
takie jak czas odtwarzania, format audio, szybkość
transmisji oraz nazwa pliku ( str. 44).
[Add to Wishlist/Remove from Powoduje dodanie utworu do listy życzeń w celu
Wishlist]
kupienia go w serwisie obsługiwanym przez
oprogramowanie/powoduje usunięcie utworu z listy
życzeń.
[Alarm]
Ustawia alarm ( str. 85).
[Sleep Timer]
Ustawia czas do wyłączenia ( str. 86).
[Clock Display]
Wyświetla aktualny czas ( str. 20, 90).
Indeks
[Detailed Information]
Menu Home
Opcje
Spis treści
Opcje wyświetlane na ekranie odtwarzania muzyki
44
Odtwarzanie muzyki
 Na ekranie listy lub odtwarzania muzyki naciśnij przycisk OPTION/
 Wybierz [Detailed Information].
Po wyświetleniu tego ekranu z poziomu ekranu odtwarzania muzyki, można przejść do poprzedniego lub
następnego utworu, naciskając przycisk /.
Czas odtwarzania
Format pliku
Szybkość transmisji
Pliki chronione prawami autorskimi
Podczas odtwarzania utworów ze zmienną szybkością transmisji, wyświetlany jest symbol „VBR”.
Nazwa pliku
Wyświetlanie ekranu okładki [Cover Art]
 Na ekranie odtwarzania muzyki naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF.
 Wybierz [Cover Art].
Ekran okładki
Podczas wyświetlania ekranu okładki można przenosić utwory, naciskając przycisk /.
 Wskazówka
Jeśli utwory nie zawierają informacji o okładce, wyświetlany jest domyślny obraz
odtwarzacza.
Okładka jest wyświetlana tylko wtedy, gdy są dostępne informacje o okładce. Okładkę
można ustawić przy użyciu programu Windows Media Player 11 lub innego programu do
przesyłania plików z opcją ustawiania okładki. Szczegółowe informacje na temat tej
operacji zawiera menu Pomoc danego programu lub można je uzyskać od jego
producenta. W przypadku niektórych formatów plików okładki mogą nie być wyświetlane.
Indeks
Ekran ze szczegółowymi informacjami
Menu Home
PWR OFF.
Spis treści
Wyświetlenie ekranu ze szczegółowymi informacjami [Detailed Information]
45
Odtwarzanie muzyki
[Settings] z menu
Menu Home
Aby zmienić ustawienia muzyczne, wybierz opcję
[Home], a następnie [Music Settings].
Przycisk BACK/
HOME
[Settings]
Ustawianie trybu odtwarzania [Play Mode]
Odtwarzacz został wyposażony w różne tryby odtwarzania, w tym odtwarzanie
w kolejności losowej i powtarzanie wybranych utworów.
 Z menu [Home] wybierz opcje
[Settings]  [Music Settings] 
[Play Mode]  żądany tryb odtwarzania.
Typ/ikona
Opis
[Normal]/ brak ikony
Utwory w zakresie odtwarzania są odtwarzane w kolejności na
liście utworów. (ustawienie domyślne)
[Repeat]/
Utwory w zakresie odtwarzania są odtwarzane w kolejności na
liście utworów, a następnie odtwarzanie jest powtarzane.
[Shuffle]/
Utwory w zakresie odtwarzania są odtwarzane w kolejności
losowej.
[Shuffle&Repeat]/
Utwory w zakresie odtwarzania są odtwarzane w kolejności
losowej, a następnie odtwarzanie jest powtarzane.
[Repeat 1 Song]/
Bieżący utwór lub utwór wybrany z listy utworów jest
odtwarzany wielokrotnie.
Uwaga
Odtwarzacz odtwarza wyłącznie utwory z list, z których rozpoczęto odtwarzanie (list
albumów, lista wykonawców itd.).
rozpoczęciu odtwarzania [Shuffle All], tryb odtwarzania zmienia się na [Shuffle] lub
Po

[Shuffle&Repeat].
Zapisane pliki głosowe i zapisane audycje radiowe FM nie są uwzględnianie w trybie
odtwarzania i nie są tasowane ani powtarzane.
Indeks
Przycisk
5‑kierunkowy
Spis treści
Zmiana ustawień muzycznych
46
Odtwarzanie muzyki
Istnieje możliwość ustawienia jakości dźwięku w zależności od gatunku muzyki
itp.
[Settings]  [Music Settings] 
[Equalizer]  żądane ustawienie korektora.
Opis
[None]
Ustawienie jakości dźwięku nieaktywne. (Ustawienie domyślne)
[Heavy] (
Uwydatnia wysokie i niskie zakresy częstotliwości w celu
uzyskania mocnego dźwięku.
)
[Pop] (
)
Akcentuje średni zakres częstotliwości, zapewniając wyśmienite
brzmienie partii wokalnych.
[Jazz] (
)
Uwypukla wysokie i niskie zakresy częstotliwości w celu
uzyskania dźwięku pełnego energii.
[Unique] (
Uwypukla wysokie i niskie zakresy częstotliwości, by ciche
dźwięki były lepiej słyszalne.
)
[Custom 1] (
)
[Custom 2] (
)
Dostosowywane przez użytkownika ustawienia dźwięku
umożliwiające niezależną regulację każdego zakresu
częstotliwości. Szczegółowe informacje, patrz  str. 47.
Uwaga
Jeśli przy osobistych ustawieniach zapisanych jako [Custom 1] i [Custom 2] poziom
głośności jest inny niż w przypadku innych ustawień, można wyregulować go ręcznie
w celu wyrównania.
Ustawienie [Equalizer] nie jest aktywne podczas odtwarzania filmów wideo i radia FM.
Ustawienie [Equalizer] nie jest stosowane do dźwięku emitowanego z dostarczonego
głośnika*1 SRS-NWGT014E, gdy opcja [SP Output Optimizer] jest ustawiona na [SRSNWGT014E] ( str. 49). Po podłączeniu dostarczonego głośnika do odtwarzacza i
ustawieniu opcji [SP Output Optimizer] na [SRS-NWGT014E] nie można wybrać opcji
[Equalizer].
*1Głośnik SRS-NWGT014E nie jest dostarczany ze wszystkimi modelami.
Ciąg dalszy 
Indeks
Typ (ikona)
Menu Home
 Z menu [Home] wybierz opcje
Spis treści
Ustawianie jakości dźwięku [Equalizer]
47
Odtwarzanie muzyki
[Settings]  [Music Settings] 
[Equalizer]  [Edit] wyświetlane pod [Custom 1] lub [Custom 2].
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać kursor dla funkcji CLEAR BASS
Słuchanie wyrazistego dźwięku stereo [Clear Stereo]
Opcja [Clear Stereo] umożliwia cyfrowe przetwarzanie dźwięku osobno dla
lewego i prawego kanału.
 Z menu [Home] wybierz opcje
[Settings]  [Music Settings] 
[Clear Stereo]  żądane ustawienie Clear Stereo.
Typ
Opis
[On]
Włączanie funkcji [Clear Stereo] podczas używania
dołączonych słuchawek.
[Off]
Wyłączanie funkcji [Clear Stereo] i odtwarzanie normalnego
dźwięku. (ustawienie domyślne)
Uwaga
Ustawienie [Clear Stereo] nie jest aktywne podczas odtwarzania filmów wideo i radia FM.
Ustawienie [Clear Stereo] nie jest stosowane do dźwięku emitowanego z dostarczonego
głośnika*1 SRS-NWGT014E, gdy opcja [SP Output Optimizer] jest ustawiona na [SRSNWGT014E] ( str. 49). Po podłączeniu dostarczonego głośnika do odtwarzacza i
ustawieniu opcji [SP Output Optimizer] na [SRS-NWGT014E] nie można wybrać opcji
[Clear Stereo].
[Clear Stereo] jest przeznaczona do uzyskiwania najlepszego efektu
Funkcja

w połączeniu z dostarczonymi słuchawkami. Efekt [Clear Stereo] może nie być
uzyskiwany w przypadku innych słuchawek. Przy korzystaniu z innych słuchawek, dla
opcji [Clear Stereo] należy wybrać ustawienie [Off].
*1Głośnik SRS-NWGT014E nie jest dostarczany ze wszystkimi modelami.
Indeks
lub ustawienia zakresu częstotliwości i naciśnij przycisk /, aby
wybrać poziom ustawienia, a następnie przycisk , aby
zatwierdzić.
Ponownie wyświetlony zostaje ekran [Equalizer].
W przypadku funkcji CLEAR BASS można ustawić jeden z 4 poziomów
dźwięku, a w przypadku 5 zakresów częstotliwości – jeden z 7 poziomów
dźwięku.
Po wyregulowaniu poziomu ustawienia, zawsze naciśnij przycisk ,
aby zatwierdzić. Naciśnięcie przycisku BACK/HOME przed
zatwierdzeniem powoduje anulowanie ustawienia.
Menu Home
 Z menu [Home] wybierz opcje
Spis treści
Dostosowywanie jakości dźwięku
Możliwe jest wstępne ustawienie wartości funkcji CLEAR BASS (regulacja
niskich tonów) i 5-zakresowego korektora jako opcji [Custom 1] lub
[Custom 2].
48
Odtwarzanie muzyki
 Z menu [Home] wybierz opcje
[Settings]  [Music Settings] 
[Dynamic Normalizer]  żądane ustawienie Dynamic Normalizer.
Opis
[On]
Zminimalizowanie różnic poziomu głośności między utworami.
[Off]
Utwory odtwarzane są z oryginalnym poziomem głośności.
(ustawienie domyślne)
Uwaga
Ustawienie [Dynamic Normalizer] nie jest aktywne podczas odtwarzania filmów wideo
i radia FM.
[Dynamic Normalizer] nie jest stosowane do dźwięku emitowanego z
Ustawienie

dostarczonego głośnika*1 SRS-NWGT014E, gdy opcja [SP Output Optimizer] jest
ustawiona na [SRS-NWGT014E] ( str. 49). Po podłączeniu dostarczonego głośnika
do odtwarzacza i ustawieniu opcji [SP Output Optimizer] na [SRS-NWGT014E] nie
można wybrać opcji [Dynamic Normalizer].
*1Głośnik SRS-NWGT014E nie jest dostarczany ze wszystkimi modelami.
Indeks
Typ
Menu Home
Istnieje możliwość zmniejszenia poziomu głośności w przerwach między
utworami. Po wybraniu tego ustawienia podczas słuchania utworów danego
albumu w trybie odtwarzania w kolejności losowej poziom głośności
w przerwach między utworami jest zmniejszany, aby zminimalizować różnice
poziomów głośności nagrań.
Spis treści
Regulacje poziomu głośności [Dynamic Normalizer]
49
Odtwarzanie muzyki
 Z menu [Home] wybierz
[Settings]  [Music Settings]  [SP
Output Optimizer]  żądane ustawienie.
Typ
Opis
[SRS-NWGT014E]
Włącza funkcję [SP Output Optimizer], gdy dźwięk jest
emitowany z dostarczonego głośnika SRS-NWGT014E.
[Off]
Wyłącza funkcję [SP Output Optimizer] i emituje normalny
dźwięk z głośników.
Uwaga
Funkcja [SP Output Optimizer] nie jest używana w przypadku odtwarzania dźwięku na
słuchawkach.
podłączeniu dostarczonego głośnika SRS-NWGT014E do odtwarzacza i ustawieniu
Po

opcji [SP Output Optimizer] na [SRS-NWGT014E] nie można wybrać opcji [Equalizer],
[Clear Stereo] ani [Dynamic Normalizer].
[SP Output Optimizer] nie można wyświetlić w przypadku modeli bez
Opcji

dostarczonego głośnika.
Indeks
*1Głośnik SRS-NWGT014E nie jest dostarczany ze wszystkimi modelami.
Menu Home
Odtwarzacz jest wyposażony w funkcję Digital Linear Phase Speaker
optymalizującą jakość dźwięku emitowanego z dostarczonego głośnika*1 SRSNWGT014E.
Funkcja Digital Linear Phase Speaker umożliwia precyzyjną lokalizację
dźwięków dzięki poprawie amplitudy częstotliwości i charakterystyki fazowej.
Po podłączeniu do odtwarzacza dostarczonego głośnika SRS-NWGT014E
odtwarzacz optymalizuje jakość dźwięku emitowanego z głośnika przez
ustawienie opcji [SP Output Optimizer] na [SRS-NWGT014E].
Jeżeli z odtwarzaczem dostarczono głośnik SRS-NWGT014E, domyślne
ustawienie opcji [SP Output Optimizer] to [SRS-NWGT014E], a funkcja
Digital Linear Phase Speaker jest aktywna. Jeżeli z odtwarzaczem nie
dostarczono głośnika, domyślne ustawienie opcji [SP Output Optimizer] to
[Off], a funkcja Digital Linear Phase Speaker nie jest aktywna.
Ponieważ działanie funkcji Digital Linear Phase jest zoptymalizowane pod
kątem głośnika SRS-NWGT014E, funkcja ta może mieć negatywny wpływ na
jakość dźwięku emitowanego z głośników innych niż dostarczony głośnik SRSNWGT014E. W przypadku podłączania głośników innych niż dostarczony
głośnik SRS-NWGT014E należy ustawić opcję [SP Output Optimizer] na
[Off].
Spis treści
Optymalizacja jakości dźwięku emitowanego z dostarczonego głośnika*1
SRS-NWGT014E [SP Output Optimizer]
50
Odtwarzanie filmów wideo
Odtwarzanie filmów wideo
[Videos], aby wyświetlić ekran
Przycisk BACK/
HOME
[Videos]
 Z menu [Home] wybierz opcje
żądany film wideo.
[Videos] 
Wyświetlony zostaje ekran odtwarzania i rozpoczyna
się odtwarzanie filmu wideo.
Informacje dotyczące obsługi na ekranie
odtwarzania wideo, patrz „Ekran odtwarzania
wideo” ( str. 51).
 Wskazówka
Jeżeli dla opcji [Display] wybrano ustawienie [On] ( str. 56), podczas odtwarzania
filmu wideo wyświetlane są szczegółowe informacje, takie jak tytuł filmu, jego ikona
odtwarzania, czas, jaki upłynął od początku odtwarzania itp. Informacje te nie są
wyświetlane po wybraniu ustawienia [Off].
możliwość odtworzenia ostatnio odtwarzanego filmu wideo. Naciśnij przycisk
Istnieje

OPTION/PWR OFF na liście wideo i wybierz [Most Recent Video] z menu opcji.
Pliki wideo są wyświetlane w kolejności ich przesyłania. (Najnowsze dane znajdują się
na górze).
ustawić pliki JPEG jako miniatury plików wideo, umieszczając pliki JPEG
Można

w odpowiednich folderach wideo. Podczas wyświetlania listy wideo można oglądać
miniatury (małe obrazki do wyświetlania w menu) plików wideo zapisanych
w odtwarzaczu.
Aby wyświetlić miniaturę pliku wideo, należy utworzyć plik JPEG (160 punktów
w poziomie × 120 punktów w pionie, rozszerzenie: .jpg) i nadać mu taką samą nazwę, co
odpowiedniemu plikowi wideo, a następnie zapisać go w folderze pliku wideo.
Maksymalny
rozmiar pliku wideo obsługiwany przez odtwarzacz to 240 × 320.

Szczegółowe specyfikacje, patrz „Dane techniczne” ( str. 124).
Uwaga
Na listach filmów może być wyświetlonych maks. 1 000 plików wideo.
Indeks
Przycisk
5‑kierunkowy
Menu Home
Aby odtworzyć film wideo, wybierz
[Videos].
Spis treści
Odtwarzanie filmów wideo [Videos]
51
Odtwarzanie filmów wideo
Tytuł filmu
Funkcja (wskazanie ekranu)
Czynność
Odtwarzanie ()/wstrzymanie
()*1
Naciśnij przycisk .
Szybkie przewijanie do przodu
()/do tyłu ()
Naciśnij i przytrzymaj przycisk /.
Szybkie przewijanie do przodu
()/do tyłu () podczas
wstrzymania*2
Naciśnij i przytrzymaj przycisk / podczas
wstrzymania.
Przewinięcie krótkiego fragmentu
do przodu ( )/przewinięcie
krótkiego fragmentu wstecz ( )*3
Naciśnij przycisk / podczas wstrzymania.
Odnalezienie początku bieżącego
filmu wideo
Naciśnij przycisk .
*1Jeżeli po upływie 3 minut od wstrzymania odtwarzania nie zostaną wykonane żadne czynności,
odtwarzacz automatycznie przechodzi w stan gotowości.
*2Szybkie przewijanie filmu do przodu/do tyłu podczas wstrzymania zależy od długości filmu.
*3Czas przewijania podczas wstrzymania zależy od filmu.
Indeks
Operacje na ekranie odtwarzania wideo
Menu Home
Czas, który upłynął/czas całkowity
Obszar informacyjny
Spis treści
Ekran odtwarzania wideo
52
Odtwarzanie filmów wideo
Menu Home
Do usuwania filmów wideo z odtwarzacza należy użyć tego samego
oprogramowania, za pomocą którego zostały one przesłane lub Eksploratora
systemu Windows.
Szczegółowe informacje dotyczące użytkowania oprogramowania, patrz menu
Pomoc programu.
Spis treści
Usuwanie filmów wideo
Uwaga
Indeks
Za pomocą odtwarzacza nie można usuwać filmów bez podłączania go do komputera.
53
Odtwarzanie filmów wideo
Opcje
Opis/strona odniesienia
[Now Playing]
Wyświetlenie ekranu odtwarzania lub wyświetlania
aktualnie odtwarzanej treści.
[Go to Recording Screen]
Wyświetlenie ekranu nagrywania dźwięku ( str. 77)
lub ekranu nagrywania FM ( str. 70).
[Go to FM Radio screen]
Wyświetlenie ekranu radia FM ostatniej odbieranej stacji
( str. 66).
[Play from beginning]
Przejście do początku filmu wideo ( str. 51).
[Detailed Information]
Wyświetlenie takich informacji o pliku, jak: jego
rozmiar, rozdzielczość, format kompresji wideo/audio,
nazwa pliku itp.
[Most Recent Video]
Rozpoczęcie odtwarzania ostatnio odtwarzanego filmu
wideo.
[Go to the song playback
screen]
Wyświetla ekran ostatnio odtwarzanego utworu
muzycznego.
Opcje wyświetlane na ekranie odtwarzania filmów wideo
Opcje
Opis/strona odniesienia
[Play from beginning]
Przejście do początku filmu wideo ( str. 51).
[Zoom Settings]
Ustawienie funkcji zmiany wielkości obrazu ( str. 54).
[Video Orientation]
Ustawienie orientacji wyświetlania filmu wideo
( str. 57).
Włączenie lub wyłączenie wyświetlania informacji o
filmie wideo ( str. 56).
[Display]
[Detailed Information]
Wyświetlenie takich informacji o pliku, jak: jego
rozmiar, rozdzielczość, format kompresji wideo/audio,
nazwa pliku itp.
[Brightness]
Regulacja jasności ekranu ( str. 89).
[Clock Display]
Wyświetla aktualny czas ( str. 20, 90).
[Go to the song playback
screen]
Wyświetla ekran ostatnio odtwarzanego utworu
muzycznego.
Indeks
Opcje wyświetlane na ekranie listy filmów wideo
Menu Home
Menu opcji wideo można wyświetlić, naciskając przycisk OPTION/PWR OFF
na ekranie listy filmów wideo lub ekranie odtwarzania. Informacje dotyczące
korzystania z menu opcji, patrz  str. 14.
Elementy wyświetlane w menu opcji są zależne od ekranu, z poziomu którego
zostało wyświetlone menu opcji. Ustawienia i korzystanie są opisane na
podanych stronach odniesienia.
Spis treści
Korzystanie z menu opcji wideo
54
Odtwarzanie filmów wideo
[Settings]
Menu Home
Aby zmienić ustawienia nagrywania filmów wideo, wybierz opcję
z menu [Home], a następnie [Video Settings].
Przycisk BACK/
HOME
Ustawianie funkcji zmiany wielkości obrazu [Zoom Settings]
Możliwe jest powiększenie obrazu aktualnie odtwarzanego filmu wideo.
 Z menu [Home] wybierz opcje
[Settings]  [Video Settings] 
[Zoom Settings]  żądany typ ustawienia zmiany wielkości obrazu.
Typ
Opis
[Auto]
Rozmiar obrazu wideo jest dopasowywany do wielkości obszaru
wyświetlania, z zachowaniem oryginalnego współczynnika
kształtu (ustawienie domyślne).
Obraz wideo w formacie 16:9 jest wyświetlany na całej szerokości,
a u góry i u dołu ekranu są wyświetlane czarne pasy.
Źródło 4:3
Źródło 16:9
Ciąg dalszy 
Indeks
[Settings]
Przycisk
5‑kierunkowy
Spis treści
Zmiana ustawień wideo
55
Odtwarzanie filmów wideo
[Full]
Rozmiar obrazu wideo jest dopasowywany do wielkości obszaru
wyświetlania, z zachowaniem współczynnika kształtu. Film wideo
jest wyświetlany na całej wysokości, a prawy i lewy bok są
przycięte w celu dopasowania do szerokości ekranu.
Menu Home
Opis
Spis treści
Typ
Indeks
Źródło 4:3
Źródło 16:9
Kropkowana ramka przedstawia oryginalny rozmiar obrazu
filmu wideo.
[Off]
Obraz filmu wideo nie jest zmieniany i jest wyświetlany
w oryginalnej rozdzielczości. Jeśli rozdzielczość filmu wideo jest
zbyt duża, obraz zostanie przycięty z lewej i z prawej strony oraz
u dołu i u góry ekranu.
Źródło 4:3
Źródło 16:9
Kropkowana ramka przedstawia oryginalny rozmiar obrazu
filmu wideo.
56
Odtwarzanie filmów wideo
 Z menu [Home] wybierz opcje
[Settings]  [Video Settings] 
[Display]  żądany typ wyświetlania.
Opis
[On]
Wyświetlany jest tytuł filmu wideo, stan odtwarzania,
czas, jaki upłynął od początku odtwarzania itp.
[Off]
Szczegółowe informacje o aktualnie odtwarzanym filmie
wideo są ukrywane i wyświetlane tylko podczas
obsługiwania odtwarzacza. (ustawienie domyślne)
Uwaga
Jeżeli dla opcji [Video Orientation] wybrano ustawienie [Horizontal (right)], tytuł filmu
nie jest wyświetlany.
Indeks
Typ
Menu Home
Możliwe jest włączenie lub wyłączenie wyświetlania szczegółowych informacji
o filmie podczas odtwarzania, takich jak tytuł, ikona odtwarzania, czas, jaki
upłynął od początku odtwarzania itp.
Spis treści
Ustawienia wyświetlania ekranu wideo [Display]
57
Odtwarzanie filmów wideo
 Z menu [Home] wybierz opcje
[Settings]  [Video Settings] 
[Video Orientation]  żądane ustawienie orientacji filmu wideo.
Opis
[Vertical]
Wyświetlanie w rozdzielczości 240 × 180 pikseli.
(ustawienie domyślne)
Źródło 4:3
[Horizontal (right)]
Źródło 16:9
Wyświetlanie w rozdzielczości 320 × 240 pikseli.
Źródło 4:3
Źródło 16:9
 Wskazówka
Jeżeli dla opcji [Display] wybrano ustawienie [On] ( str. 56), wyświetlane są
szczegółowe informacje, takie jak tytuł filmu, jego ikona odtwarzania, czas, jaki upłynął
od początku odtwarzania itp. Informacje te nie są wyświetlane po wybraniu ustawienia
[Off].
Uwaga
Jeżeli dla opcji [Video Orientation] wybrano ustawienie [Horizontal (right)] tytuł filmu
nie jest wyświetlany.
Indeks
Typ
Menu Home
Dla ustawienia orientacji wyświetlania obrazu wideo można wybrać ustawienie
[Vertical] lub [Horizontal (right)].
Działanie przycisku 5-kierunkowego jest przełączane zgodnie z ustawieniem
opcji [Video Orientation].
Spis treści
Ustawianie orientacji wyświetlania filmu wideo [Video Orientation]
58
Wyświetlanie zdjęć
Wyświetlanie zdjęć
Aby wyświetlić zdjęcia, wybierz
[Photos], aby wyświetlić ekran [Photos].
[Photos]
 Z menu [Home] wybierz
folder  żądane zdjęcie.
Indeks
Przycisk
5‑kierunkowy
Menu Home
Przycisk BACK/
HOME
Spis treści
Wyświetlanie zdjęć [Photos]
[Photos]  żądany
Wyświetlony zostaje ekran wyświetlania zdjęć.
Naciśnij przycisk /, aby wyświetlić poprzednie
lub następne zdjęcie.
Informacje dotyczące obsługi na ekranie
wyświetlania zdjęć, patrz „Ekran wyświetlania
zdjęć” ( str. 59).
Ciąg dalszy 
59
Wyświetlanie zdjęć
Wszystkie pliki z rozszerzeniem .jpg, w tym miniaturki filmów wideo są rozpoznawane
jako zdjęcia. Na liście folderów ze zdjęciami wyświetlane są wszystkie foldery
zawierające pliki .jpg.
Na
liście folderów zdjęć może być wyświetlonych maks. 8 000 folderów ze zdjęciami. Na

liście zdjęć może być wyświetlanych maks. 8 000 zdjęć, niezależnie od liczby folderów,
w których znajdują się te zdjęcia.
Jeśli rozmiar zdjęcia jest zbyt duży lub zdjęcie jest uszkodzone, wyświetlana jest ikona
, a wyświetlenie tego zdjęcia jest niemożliwe.
Jeśli zdjęcia są niezgodne ze standardem DCF 2.0 (lub gdy nazwa folderu/pliku jest
długa itp.), czas potrzebny do wyświetlenia zdjęcia lub pokazu slajdów może się
wydłużyć.
Ekran wyświetlania zdjęć
Obszar informacyjny
Operacje na ekranie wyświetlania zdjęć
Po zmianie orientacji wyświetlania na poziomą, zmienia się również orientacja
i funkcje przycisku ///.
Funkcja (wskazanie ekranu)
Czynność
Odtwarzanie ()/wstrzymanie ()*
pokazu slajdów
Naciśnij przycisk .
Wyświetlenie następnego/
poprzedniego zdjęcia
Naciśnij przycisk /.
1
*1Podczas odtwarzania utworów przy wstrzymanym pokazie slajdów ekran stanie się ciemny, jeśli
w ciągu powyżej 30 sekund nie zostaną wykonane żadne operacje. Jeżeli odtwarzanie utworu
i towarzyszący mu pokaz slajdów zostaną wstrzymane i przez 3 minuty nie zostaną wykonane
żadne operacje, ekran zostanie wyłączony i odtwarzacz przejdzie w tryb gotowości.
Indeks
Uwaga
Menu Home
Na liście folderów ze zdjęciami wyświetlane są w kolejności alfabetycznej tylko foldery
zawierające zdjęcia.
Odtwarzanie utworów lub radia FM jest kontynuowane nawet podczas wyszukiwania
zdjęć na listach folderów lub listach zdjęć, a także podczas wyświetlania ekranu
wyświetlania danego zdjęcia.
Zdjęcia zapisane w wybranym folderze można wyświetlać w trybie ciągłym (pokaz
slajdów) ( str. 60).
Zdjęcia
przesyłane do odtwarzacza można organizować za pomocą folderów. Zaznacz

odtwarzacz (wyświetlany jako [WALKMAN]) w Eksploratorze systemu Windows, a
następnie przeciągnij i upuść nowy folder do jednego z folderów [PICTURE] lub
[PICTURES]. Szczegółowe informacje na temat hierarchii danych, patrz  str. 33.
Spis treści
 Wskazówka
60
Wyświetlanie zdjęć
Przycisk BACK/
HOME
[Photos]
 Z menu [Home] wybierz
[Photos].
Wyświetlona zostaje lista folderów ze zdjęciami.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać folder ze zdjęciami,
a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk .
Rozpoczyna się pokaz zdjęć zapisanych w wybranym folderze.
 Wskazówka
Odtwarzanie pokazu slajdów można rozpocząć, wykonując jedną z następujących
czynności:
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  na liście zdjęć.
 Naciśnij przycisk  na ekranie wyświetlania zdjęć.
 Naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF na liście folderów ze zdjęciami lub liście zdjęć,
a następnie wybierz opcję [Begin slide show].
Uwaga
Podczas odtwarzania pokazu slajdów ekran nie jest automatycznie wyłączany ani
przełączany w tryb wygaszacza ekranu ( str. 89).
Indeks
Przycisk
5-kierunkowy
Menu Home
Zdjęcia zapisane w wybranym folderze można wyświetlać w formie pokazu
slajdów.
Spis treści
Odtwarzanie pokazu slajdów
61
Wyświetlanie zdjęć
Uwaga
Indeks
Za pomocą odtwarzacza nie można usuwać zdjęć bez podłączania go do komputera.
Menu Home
Do usuwania zdjęć z odtwarzacza należy użyć tego samego oprogramowania,
za pomocą którego zostały one przesłane lub Eksploratora systemu Windows.
Szczegółowe informacje dotyczące użytkowania oprogramowania, patrz menu
Pomoc programu.
Spis treści
Usuwanie zdjęć
62
Wyświetlanie zdjęć
Opcje
Opis/strona odniesienia
[Now Playing]
Wyświetlenie ekranu odtwarzania lub wyświetlania
aktualnie odtwarzanej treści.
[Go to Recording Screen]
Wyświetlenie ekranu nagrywania dźwięku ( str. 77) lub
ekranu nagrywania FM ( str. 70).
[Go to FM Radio screen]
Wyświetlenie ekranu radia FM ostatniej odbieranej stacji
( str. 66).
[Begin slide show]
Rozpoczęcie pokazu slajdów ( str. 60).
[Detailed Information]
Wyświetlenie takich informacji o pliku, jak rozmiar,
rozdzielczość, nazwa itp.
[Most Recent Photo]
Rozpoczęcie odtwarzania ostatnio odtwarzanego zdjęcia.
[Go to the song playback
screen]
Wyświetla ekran ostatnio odtwarzanego utworu
muzycznego.
Opcje wyświetlane na ekranie wyświetlania zdjęć
Opcje
Opis/strona odniesienia
[Photo Orientation]
Ustawienie orientacji wyświetlania zdjęcia ( str. 63).
[Display]
Włączenie lub wyłączenie wyświetlania informacji
o zdjęciu ( str. 64).
[Detailed Information]
Wyświetlenie takich informacji o pliku, jak rozmiar,
rozdzielczość, nazwa itp.
[Slide Show Repeat]
Wybór trybu odtwarzania pokazu slajdów ( str. 64).
[Slide Show Interval]
Wybór interwału pokazu slajdów ( str. 65).
[Brightness]
Regulacja jasności ekranu ( str. 89).
[Clock Display]
Wyświetla aktualny czas ( str. 20, 90).
[Go to the song playback
screen]
Wyświetla ekran ostatnio odtwarzanego utworu
muzycznego.
Indeks
Opcje wyświetlane na ekranie listy folderów ze zdjęciami/zdjęć
Menu Home
Menu opcji zdjęć można wyświetlić, naciskając przycisk OPTION/PWR OFF
na ekranie listy folderów zdjęć lub listy zdjęć, bądź też na ekranie wyświetlania
zdjęć. Informacje dotyczące korzystania z menu opcji, patrz  str. 14.
Elementy wyświetlane w menu opcji są zależne od ekranu, z poziomu którego
zostało wyświetlone menu opcji. Ustawienia i korzystanie są opisane na
podanych stronach odniesienia.
Spis treści
Korzystanie z menu opcji zdjęć
63
Wyświetlanie zdjęć
[Settings] z menu [Home], a
Menu Home
Aby zmienić ustawienia zdjęć, wybierz opcję
następnie [Photo Settings].
Przycisk BACK/
HOME
[Settings]
Orientacja zdjęcia [Photo Orientation]
Dla ustawienia orientacji zdjęcia można wybrać ustawienie [Vertical],
[Horizontal (right)] lub [Horizontal (left)].
Działanie przycisku 5-kierunkowego jest przełączane zgodnie z ustawieniem
opcji [Photo Orientation].
 Z menu [Home] wybierz opcje
[Settings]  [Photo Settings] 
[Photo Orientation]  żądane ustawienie orientacji zdjęcia.
Typ
Opis
[Vertical]
Wyświetlanie w rozdzielczości 240 × 180 pikseli
(ustawienie domyślne).
[Horizontal (right)]
[Horizontal (left)]
Wyświetlanie w rozdzielczości 320 × 240 pikseli.
Indeks
Przycisk
5-kierunkowy
Spis treści
Zmiana ustawień zdjęć
64
Wyświetlanie zdjęć
Podczas wyświetlania zdjęcia można wyświetlić lub ukryć szczegółowe
informacje o nim, takie jak ikonę prezentującą stan wyświetlania itp.
[Settings]  [Photo Settings] 
[Display]  żądany typ wyświetlania.
Opis
[On]
Powoduje wyświetlenie tytułu zdjęcia, daty wykonania,
stanu wyświetlania, numeru zdjęcia itd.
[Off]
Powoduje ukrycie informacji na temat bieżącego zdjęcia.
(ustawienie domyślne)
Uwaga
Jeżeli dla opcji [Photo Orientation] wybrano ustawienie [Horizontal (right)] lub
[Horizontal (left)] ( str. 63), tytuł zdjęcia nie jest wyświetlany, nawet jeśli dla opcji
[Display] wybrano ustawienie [On].
Ustawianie trybu odtwarzania pokazu slajdów [Slide Show Repeat]
Zdjęcia w formie pokazu slajdów mogą być odtwarzane wielokrotnie.
 Z menu [Home] wybierz opcje
[Settings]  [Photo Settings] 
[Slide Show Repeat]  żądany typ ustawienia.
Typ
Opis
[On]
Powoduje wielokrotne wyświetlanie zdjęć w folderze w
trybie ciągłym.
[Off ]
Powoduje wyświetlanie zdjęć w folderze w trybie
ciągłym aż do ostatniego zdjęcia, a następnie powrót do
pierwszego zdjęcia i wstrzymanie odtwarzania.
(ustawienie domyślne)
Uwaga
Podczas odtwarzania pokazu slajdów ekran nie jest automatycznie wyłączany ani
przełączany w tryb wygaszacza ekranu ( str. 89).
Indeks
Typ
Menu Home
 Z menu [Home] wybierz opcje
Spis treści
Ustawienia wyświetlania ekranu zdjęć [Display]
65
Wyświetlanie zdjęć
Można ustawić czas wyświetlania każdego zdjęcia.
[Settings]  [Photo Settings] 
[Slide Show Interval]  żądany interwał.
Opis
[Short]
Zdjęcia są zmieniane po krótkim czasie.
[Normal]
Zdjęcia są zmieniane w standardowym czasie.
(ustawienie domyślne)
[Long]
Zdjęcia są zmieniane po długim czasie.
Uwaga
Wyświetlenie zdjęcia o dużym rozmiarze może trwać określoną ilość czasu.
Indeks
Typ
Menu Home
 Z menu [Home] wybierz opcje
Spis treści
Ustawianie interwału pokazu slajdów [Slide Show Interval]
66
Słuchanie i zapisywanie radia FM
Słuchanie i zapisywanie radia FM
[FM Radio] z menu
[FM Radio]
Indeks
Przycisk BACK/
HOME
Przycisk OPTION/
PWR OFF
Przycisk
5-kierunkowy
Uwaga
Kabel słuchawkowy pełni rolę anteny, dlatego powinien być rozwinięty na maksymalną
długość.
 Z menu [Home] wybierz
[FM Radio].
Zostanie wyświetlony ekran FM Radio.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać odpowiednią
Menu Home
Aby odtworzyć stację radiową FM, wybierz opcję
[Home], aby wyświetlić ekran [FM Radio].
Spis treści
Słuchanie radia FM
Częstotliwość
częstotliwość lub naciśnij przycisk /, aby
wybrać numer zaprogramowanej stacji.
Informacje dotyczące obsługi na ekranie FM Radio,
patrz „Ekran FM Radio” ( str. 67).
Numer zaprogramowanej stacji
Uwaga
Nie można wybrać numeru zaprogramowanej stacji, jeżeli żadne stacje nie zostały
zaprogramowane. Zaprogramuj odbierane stacje przy użyciu opcji [Auto Preset]
( str. 68) lub zaprogramuj je ręcznie ( str. 69).
67
Słuchanie i zapisywanie radia FM
Spis treści
Ekran FM Radio
Numer zaprogramowanej stacji
Menu Home
Częstotliwość
Indeks
Uwaga
W zależności od kraju/regionu, w którym został zakupiony odtwarzacz, wyświetlany
ekran może się różnić.
Operacje na ekranie FM Radio
Funkcja
Czynność
Wybór następnej/poprzedniej częstotliwości
Naciśnij przycisk /.
Wybór poprzedniej/następnej odbieranej
stacji*1
Naciśnij i przytrzymaj przycisk /.
Wybór poprzedniego/następnego numeru
zaprogramowanej stacji*2
Naciśnij przycisk /.
Wstrzymanie/wznowienie odbioru stacji FM
Naciśnij przycisk .
*1Jeżeli czułość jest zbyt wysoka, zmień ustawienie [Scan Sensitivity] ( str. 76) na [Low].
*2Nie można wybrać numeru, jeżeli żadna stacja nie została zaprogramowana. Stacje można
zaprogramować przy użyciu funkcji [Auto Preset] ( str. 68).
68
Słuchanie i zapisywanie radia FM
 Na ekranie FM Radio naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF.
 Wybierz [Auto Preset]  [Yes].
Odbierane stacje radiowe zostają zaprogramowane w kolejności
częstotliwości (od najniższej do najwyższej).
Po zakończeniu programowania wyświetlony zostaje komunikat [Auto
Preset completed.] i możliwy jest odbiór pierwszej zaprogramowanej stacji.
Wybierz [No], aby anulować automatyczne programowanie.
 Wskazówka
Jeżeli wysoka czułość sprawia, że odtwarzacz odbiera dużą ilość niechcianych stacji
radiowych, zmień ustawienie [Scan Sensitivity] ( str. 76) na [Low].
Uwaga
Funkcja [Auto Preset] powoduje usunięcie już zaprogramowanych stacji radiowych.
Indeks
Wyświetlone zostaje menu opcji.
Menu Home
Możliwe jest automatyczne zaprogramowanie stacji radiowych odbieranych na
danym obszarze (do 30 stacji) przez wybranie opcji [Auto Preset]. Jeżeli radio
FM jest używane po raz pierwszy lub zostało przeniesione do innego obszaru,
zaleca się zaprogramowanie odbieranych stacji radiowych przez wybranie opcji
[Auto Preset].
Spis treści
Automatyczne programowanie stacji radiowych [Auto Preset]
69
Słuchanie i zapisywanie radia FM
Istnieje możliwość ręcznego zaprogramowania stacji radiowych, które nie są
wykrywane przez [Auto Preset] ( str. 68).
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk .
 Wskazówka
Można zaprogramować maksymalnie 30 stacji.
Uwaga
Numery zaprogramowanych stacji radiowych są zapisywane według częstotliwości, od
najniższej do najwyższej.
Usuwanie zaprogramowanych stacji radiowych
 Na ekranie FM Radio wybierz numer zaprogramowanej stacji
radiowej, którą chcesz usunąć.
 Naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF.
Wyświetlone zostaje menu opcji.
 Wybierz [Delete from Preset].
Zarejestrowana stacja radiowa zostaje usunięta i wyświetlony zostaje
komunikat.
Indeks
Częstotliwość wybrana w punkcie  zostanie zaprogramowana, a pod tą
częstotliwością zostanie wyświetlony jej numer porządkowy.
Menu Home
 Na ekranie FM Radio wybierz żądaną częstotliwość.
Spis treści
Ręczne strojenie stacji radiowych
70
Słuchanie i zapisywanie radia FM
[FM Radio]
Przycisk
5-kierunkowy
Uwaga
Jeżeli ustawienie [Set Date-Time] jest nieodpowiednie, folder daty może mieć
przypisaną nieprawidłową nazwę. Przed zapisaniem audycji radiowej FM należy ustawić
bieżącą datę i godzinę ( str. 20, 90).
 Na ekranie FM Radio naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF.
Wyświetlone zostaje menu opcji.
Jeżeli podczas wstrzymania odtwarzania na ekranie FM Radio został
naciśnięty przycisk OPTION/PWR OFF nie można wybrać opcji
[Record].
 Wybierz [Record].
Wyświetlony zostaje ekran FM Recording i odtwarzacz przełącza się w tryb
gotowości do nagrywania.
 Naciśnij przycisk .
Następuje rozpoczęcie nagrywania. Podczas nagrywania można słuchać
aktualnie nagrywanej audycji radiowej FM na słuchawkach.
Aby wstrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk . Naciśnij go
ponownie, aby wznowić nagrywanie.
Ciąg dalszy 
Indeks
Przycisk BACK/
HOME
Przycisk OPTION/
PWR OFF
Menu Home
Za pomocą odtwarzacza można nagrywać audycje radiowe FM. Audycje
radiowe FM są zapisywane w formacie MP3.
Przed rozpoczęciem nagrywania podłącz słuchawki i sprawdź, czy audycje
radiowe FM są słyszalne, a odbiór jest dobry.
Spis treści
Zapisywanie audycji radia FM
71
Słuchanie i zapisywanie radia FM
Nagranie jest zapisywane w pliku „FM-xxxx-nnn-hhmm*1” w folderze
[Record] – [FM] – [rrrr-mm-dd*2].
Indeks
Ekran nagrywania FM
Nazwa folderu
Nazwa pliku
Dostępny pozostały czas
Dostępny pozostały czas nie zmienia się, jeżeli
pozostały czas przekracza 99 godzin.
Czas, który upłynął
 (podczas nagrywania),
 (podczas pauzy nagrywania)
Menu Home
*1Nazwy plików są przypisywane automatycznie w postaci „FM-xxxx-nnn-hhmm” (FM –
częstotliwość – kolejny numer – godzina i minuty).
*2Nazwy folderów są przypisywane automatycznie w postaci „rrrr-mm-dd” (rok – miesiąc –
dzień). Jeżeli tego samego dnia zostaną utworzone kolejne foldery, po części „dd” nazwy
folderu dodawany jest numer folderu (od 2 do 999).
Spis treści
 Naciśnij przycisk BACK/HOME, aby zatrzymać nagrywanie.
Kodek/szybkość transmisji
 Wskazówka
Zapisywanie w obszarach o słabym zasięgu może skutkować występowaniem szumów.
Należy zapisywać w obszarach o dużym zasięgu.
możliwość wybrania jakości zapisu (szybkość transmisji) ( str. 83).
Istnieje

Aby
zapisać
w nowym folderze, naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF na ekranie

nagrywania FM przy zatrzymanym nagrywaniu i wybierz [Create New Folder] z menu
opcji. Następna audycja radiowa FM zostanie zapisana w nowym folderze. Jeżeli numer
folderu po części „dd” dojdzie do 999, nie będzie można utworzyć więcej folderów.
Uwaga
Jeżeli nazwy plików z folderów [Record] i [FM] zostaną zmienione na komputerze lub
pliki zaimportowane do komputera zostaną z powrotem umieszczone w folderze
[Record] lub [FM], ich odtworzenie w odtwarzaczu może być niemożliwe.
Można zapisać do 4 000 audycji radiowych FM.
Maksymalny numer części „nnn” (numer seryjny nazwy pliku) to 999. Jeżeli numer ten
przekroczy 999, trzeba będzie utworzyć nowy folder.
72
Słuchanie i zapisywanie radia FM
[Music]
Przycisk
5-kierunkowy
 Z menu [Home] wybierz opcje
[Music]  [FM Recording] 
żądany folder  żądana zapisana audycja radiowa FM.
Wyświetlony zostaje ekran odtwarzania i rozpoczyna się odtwarzanie
zapisanej audycji radiowej FM.
Informacje dotyczące obsługi na ekranie odtwarzania muzyki, patrz
„Ekran odtwarzania muzyki” ( str. 36).
 Wskazówka
Zapisane audycje radiowe FM można również odtwarzać z poziomu menu opcji na
ekranie FM Radio lub FM Recording. Na ekranie FM Radio lub FM Recording naciśnij
przycisk OPTION/PWR OFF, a następnie wybierz opcje [Play Recorded Data]  żądany
folder  żądana zapisana audycja radiowa FM.
Ekran odtwarzania muzyki zapisanych audycji radiowych FM
Nazwa pliku
Nazwa folderu
Kodek
Szybkość transmisji
Indeks
Przycisk BACK/
HOME
Menu Home
Aby odtworzyć zapisane audycje radiowe FM, wybierz opcję [Music], aby
wyświetlić ekran [Music]. Można wyświetlić listę folderów zapisanych
w folderze [FM].
Spis treści
Odtwarzanie zapisanych audycji radiowych FM
73
Słuchanie i zapisywanie radia FM
Za pomocą odtwarzacza można usunąć zapisane audycje radiowe FM.
[Music]
 Z menu [Home] wybierz opcje
[Music]  [FM Recording] 
żądany folder.
Zostanie wyświetlona lista plików przechowywanych w folderze [FM].
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać zapisaną audycję radiową,
która ma zostać usunięta i naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF.
Wyświetlone zostaje menu opcji.
 Wybierz [Delete This Song]  [Yes].
Wybrana audycja radiowa FM zostaje usunięta.
Wybierz [No], aby anulować usuwanie.
Uwaga
Podczas odtwarzania utworów nie można usuwać zapisanych audycji radiowych FM.
Jeżeli przed usunięciem zapisanych audycji radiowych był odtwarzany utwór, informacje
o ostatnio odtwarzanym utworze zostaną usunięte wraz z zapisanymi audycjami.
Indeks
Przycisk
5‑kierunkowy
Menu Home
Przycisk BACK/
HOME
Przycisk OPTION/
PWR OFF
Spis treści
Usuwanie zapisanych audycji radiowych FM
74
Słuchanie i zapisywanie radia FM
Opcje
Opis/strona odniesienia
[Record]
Wyświetlenie ekranu nagrywania FM ( str. 70).
[Play Recorded Data]
Wyświetlenie ekranu listy folderów zapisanych w
podfolderze [FM] folderu [Record] ( str. 72).
Zaprogramowanie aktualnie dostrojonej stacji radiowej
( str. 69).
Usunięcie stacji radiowej z listy zaprogramowanych
stacji ( str. 69).
Automatyczne zaprogramowanie stacji radiowych
( str. 68).
Regulacja czułości odbioru sygnału radiowego
( str. 76).
Przełączenie między dźwiękiem monofonicznym
i stereofonicznym ( str. 76).
[Save to Preset ]
[Delete from Preset]
[Auto Preset]
[Scan Sensitivity]
[Mono/Auto]
[Clock Display]
Wyświetla aktualny czas ( str. 20, 90).
[Go to the song playback
screen]
Wyświetla ekran ostatnio odtwarzanego utworu
muzycznego.
Opcje wyświetlane na ekranie FM Recording
Opcje
Opis/strona odniesienia
[Create New Folder]
Dodanie nowego folderu w podfolderze [FM] folderu
[Record].
[Play Recorded Data]
Wyświetlenie ekranu listy folderów zapisanych w
podfolderze [FM] folderu [Record] ( str. 72).
[Bit Rate Settings]
Ustawienie jakości zapisu ( str. 83).
[Go to the song playback
screen]
Wyświetla ekran ostatnio odtwarzanego utworu
muzycznego.
Ciąg dalszy 
Indeks
Opcje wyświetlane na ekranie FM Radio
Menu Home
Menu opcji radia FM można wyświetlić, naciskając przycisk OPTION/PWR
OFF na ekranie FM Radio lub ekranie FM Recording. Menu opcji radia FM
można również wyświetlić z poziomu listy folderów/plików zapisanych audycji
radiowych FM lub ekranu odtwarzania zapisanych audycji radiowych FM.
Informacje dotyczące korzystania z menu opcji, patrz  str. 14.
Elementy wyświetlane w menu opcji są zależne od ekranu, z poziomu którego
zostało wyświetlone menu opcji. Ustawienia i korzystanie są opisane na
podanych stronach odniesienia.
Spis treści
Korzystanie z menu opcji radia FM
75
Słuchanie i zapisywanie radia FM
[Now Playing]
Wyświetlenie ekranu odtwarzania lub wyświetlania
aktualnie odtwarzanej treści.
[Go to Recording Screen]
Wyświetlenie ekranu nagrywania dźwięku ( str. 77)
lub ekranu nagrywania FM ( str. 70).
[Go to FM Radio screen]
Wyświetlenie ekranu radia FM ostatniej odbieranej
stacji ( str. 66).
[Detailed Information]*1
Wyświetla szczegółowe informacje na temat zapisanej
audycji radiowej FM, takie jak czas odtwarzania,
format audio, szybkość transmisji oraz nazwa pliku
( str. 44).
[Delete This Song]*1
Powoduje usunięcie zapisanego pliku głosowego lub
zapisanej audycji radiowej FM ( str. 73, 80).
[Go to the song playback
screen]
Wyświetlenie ekranu odtwarzania ostatnio
odtwarzanego utworu.
*1Ta opcja jest dostępna tylko podczas wyświetlania ekranu listy plików.
Opcje wyświetlane na ekranie odtwarzania zapisanych audycji radiowych FM
Opcje
Opis/strona odniesienia
[Play Mode]
Ustawia tryb odtwarzania ( str. 45).
[Equalizer]
Dostosowuje jakość dźwięku ( str. 46).
[SP Output Optimizer]
Optymalizacja jakości dźwięku emitowanego z
dołączonego głośnika (dotyczy tylko odtwarzaczy z
głośnikami SRS-NWGT014E) ( str. 49).
Wyświetla okładkę ( str. 44).
[Cover Art]
[Detailed Information]
Wyświetla szczegółowe informacje na temat zapisanej
audycji radiowej FM, takie jak czas odtwarzania,
format audio, szybkość transmisji oraz nazwa pliku
( str. 44).
[Add to Wishlist/Remove from
Wishlist]
Powoduje dodanie utworu do listy życzeń w celu
kupienia go w serwisie obsługiwanym przez
oprogramowanie/powoduje usunięcie utworu z listy
życzeń.
[Alarm]
Ustawia alarm ( str. 85).
[Sleep Timer]
Ustawia czas do wyłączenia ( str. 86).
[Clock Display]
Wyświetla aktualny czas ( str. 20, 90).
Indeks
Opis/strona odniesienia
Menu Home
Opcje
Spis treści
Opcje wyświetlane na ekranie listy folderów/plików zapisanych audycji radiowych
FM
76
Słuchanie i zapisywanie radia FM
Przycisk BACK/
HOME
[Settings]
Ustawianie odbioru sygnału [Scan Sensitivity]
Podczas wybierania stacji przy użyciu funkcji [Auto Preset] ( str. 68) lub
przy użyciu przycisku / odbiornik FM może wykrywać zbyt wiele
niepożądanych stacji radiowych z powodu zbyt wysokiej czułości. W takim
przypadku należy zmienić wartość ustawienia odbioru na [Low]. Domyślnym
ustawieniem jest [High].
 Z menu [Home] wybierz opcje
 [Scan Sensitivity]  [Low].
[Settings]  [FM Radio Settings]
Aby przywrócić domyślne ustawienie czułości odbioru, wybierz [High].
Ustawianie dźwięku monofonicznego/stereofonicznego [Mono/Auto]
Jeżeli podczas odbioru stacji FM pojawią się szumy, należy przełączyć
odbiornik na tryb [Mono], aby ustawić dźwięk monofoniczny. Jeżeli wybrany
zostanie tryb [Auto], odbiór monofoniczny/stereofoniczny będzie ustawiany
automatycznie w zależności od jakości odbieranego sygnału. Domyślnym
ustawieniem jest [Auto].
 Z menu [Home] wybierz opcje
 [Mono/Auto]  [Mono].
[Settings]  [FM Radio Settings]
Aby powrócić do ustawienia automatycznego, wybierz [Auto].
Indeks
Przycisk
5-kierunkowy
Menu Home
Aby zmienić ustawienia radia FM, wybierz opcję
[Settings] z menu
[Home], a następnie wybierz opcję [FM Radio Settings].
Spis treści
Zmiana ustawień radia FM
77
Nagrywanie/odtwarzanie dźwięku
Nagrywanie/odtwarzanie dźwięku
[Voice Recording]
Indeks
Przycisk BACK/
HOME
Menu Home
Istnieje możliwość nagrywania głosu z wykorzystaniem wbudowanego
mikrofonu i odtwarzania zapisanych plików głosowych. Pliki są zapisywane w
formacie MP3.
Spis treści
Nagrywanie głosu
Przycisk
5-kierunkowy
Mikrofon
Uwaga
Jeżeli ustawienie [Set Date-Time] jest nieodpowiednie, folder daty może mieć
przypisaną nieprawidłową nazwę. Ustaw bieżącą datę i godzinę przed rozpoczęciem
nagrywania ( str. 20, 90).
Podczas
nagrywania nie można słuchać dźwięku na słuchawkach.

 Z menu [Home] wybierz [Voice Recording].
Wyświetlony zostaje ekran Voice Recording i odtwarzacz przełącza się
w tryb gotowości do nagrywania.
 Naciśnij przycisk .
Następuje rozpoczęcie zapisywania.
Aby wstrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk . Naciśnij go
ponownie, aby wznowić nagrywanie.
Ciąg dalszy 
78
Nagrywanie/odtwarzanie dźwięku
Dźwięk jest zapisywany jako plik o nazwie „VR-nnn-ggmm*1” w folderze
[Record] – [Voice] – [rrrr-mm-dd*2].
Indeks
Ekran Voice Recording
Nazwa folderu
Nazwa pliku
Dostępny pozostały czas
Dostępny pozostały czas nie zmienia się, jeżeli
pozostały czas przekracza 99 godzin.
Czas, który upłynął
 (podczas nagrywania),
 (podczas pauzy nagrywania)
Menu Home
*1Nazwy plików są przypisywane automatycznie w postaci „VR-nnn-ggmm” (VR – kolejny
numer – godzina i minuty).
*2Nazwy folderów są przypisywane automatycznie w postaci „rrrr-mm-dd” (rok – miesiąc –
dzień). Jeżeli tego samego dnia zostaną utworzone kolejne foldery, po części „dd” nazwy
folderu dodawany jest numer folderu (od 2 do 999).
Spis treści
 Naciśnij przycisk BACK/HOME, aby zatrzymać nagrywanie.
Kodek/szybkość transmisji
 Wskazówka
Istnieje możliwość wybrania jakości zapisu (szybkość transmisji) ( str. 83).
Aby zapisać plik w nowym folderze, naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF na ekranie
Voice Recording przy zatrzymanym nagrywaniu i wybierz pozycję [Create New Folder]
z menu opcji. Następny zapisany dźwięk zostanie zapisany w nowym folderze. Jeżeli
numer folderu po części „dd” dojdzie do 999, nie będzie można utworzyć więcej
folderów.
Uwaga
Jeżeli nazwy plików z folderów [Record] i [Voice] zostaną zmienione na komputerze lub
pliki zaimportowane do komputera zostaną z powrotem umieszczone w folderze
[Record] lub [Voice], ich odtworzenie w odtwarzaczu może być niemożliwe.
Można zapisać do 4 000 plików głosowych.
Maksymalny numer części „nnn” (numer seryjny nazwy pliku) to 999. Jeżeli numer ten
przekroczy 999, trzeba będzie utworzyć nowy folder.
79
Nagrywanie/odtwarzanie dźwięku
Przycisk BACK/
HOME
[Music]
Menu Home
Aby odtworzyć zapisane pliki głosowe, wybierz [Music], aby wyświetlić
ekran [Music]. Można wyświetlić listę folderów zapisanych w folderze [Voice].
Spis treści
Odtwarzanie zapisanych plików głosowych
Indeks
Przycisk
5-kierunkowy
 W menu [Home] wybierz
[Music]  [Voice Recording]  żądany
folder  żądany zapisany plik głosowy.
Wyświetlony zostaje ekran odtwarzania i rozpoczyna się odtwarzanie
zapisanego pliku głosowego.
Informacje dotyczące obsługi na ekranie odtwarzania muzyki, patrz
„Ekran odtwarzania muzyki” ( str. 36).
 Wskazówka
Zapisane pliki głosowe można również odtwarzać z menu opcji na ekranie Voice
Recording. Na ekranie Voice Recording naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF, a
następnie wybierz [Play Recorded Data]  żądany folder  żądany zapisany plik
głosowy.
Ekran odtwarzania zapisanych plików głosowych
Nazwa pliku
Nazwa folderu
Kodek
Szybkość transmisji
80
Nagrywanie/odtwarzanie dźwięku
Spis treści
Usuwanie zapisanych plików głosowych
Zapisane pliki głosowe można usuwać z poziomu odtwarzacza.
[Music]
 Z menu [Home] wybierz opcje
[Music]  [Voice Recording] 
żądany folder.
Zostanie wyświetlona lista plików przechowywanych w folderze [Voice].
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać zapisany plik głosowy do
usunięcia, a następnie naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF.
Wyświetlone zostaje menu opcji.
 Wybierz [Delete This Song]  [Yes].
Wybrany plik głosowy zostaje usunięty.
Wybierz [No], aby anulować usuwanie.
Uwaga
Zapisanego pliku głosowego nie można usunąć podczas odtwarzania utworu.
Informacje o ostatnio odtwarzanym utworze są usuwane po usunięciu zapisanego pliku
głosowego.
Indeks
Przycisk
5-kierunkowy
Menu Home
Przycisk BACK/
HOME
Przycisk OPTION/
PWR OFF
81
Nagrywanie/odtwarzanie dźwięku
Opcje
Opis/strona odniesienia
[Create New Folder]
Dodanie nowego folderu w podfolderze [Voice] folderu
[Record].
[Play Recorded Data]
Wyświetlenie ekranu listy folderów zapisanych w
podfolderze [Voice] folderu [Record] ( str. 79).
[Bit Rate Settings]
Ustawienie jakości zapisu ( str. 83).
[Go to the song playback
screen]
Wyświetla ekran ostatnio odtwarzanego utworu
muzycznego.
Opcje wyświetlane na ekranie listy folderów/plików zapisanych plików głosowych
Opcje
Opis/strona odniesienia
[Now Playing]
Wyświetlenie ekranu odtwarzania lub wyświetlania
aktualnie odtwarzanej treści.
[Go to Recording Screen]
Wyświetlenie ekranu nagrywania dźwięku ( str. 77)
lub ekranu nagrywania FM ( str. 70).
[Go to FM Radio screen]
Wyświetlenie ekranu radia FM ostatniej odbieranej stacji
( str. 66).
[Detailed Information]*1
Wyświetla szczegółowe informacje na temat zapisanego
pliku głosowego, takie jak czas odtwarzania, format
audio, szybkość transmisji oraz nazwa pliku ( str. 44).
[Delete This Song]*1
Powoduje usunięcie zapisanego pliku głosowego lub
zapisanej audycji radiowej FM ( str. 73, 80).
[Go to the song playback
screen]
Wyświetlenie ekranu odtwarzania ostatnio
odtwarzanego utworu.
*1Ta opcja jest dostępna tylko podczas wyświetlania ekranu listy plików.
Ciąg dalszy 
Indeks
Opcje wyświetlane na ekranie Voice Recording
Menu Home
Menu opcji nagrywania dźwięku można wyświetlić, naciskając przycisk
OPTION/PWR OFF na ekranie Voice Recording. Menu opcji nagrywania
głosu można również wyświetlić z poziomu listy folderów/plików zapisanych
plików głosowych lub ekranu odtwarzania zapisanych plików głosowych. Aby
uzyskać informacje o korzystaniu z menu opcji, patrz  str. 14.
Elementy wyświetlane w menu opcji są zależne od ekranu, z poziomu którego
zostało wyświetlone menu opcji. Ustawienia i korzystanie są opisane na
podanych stronach odniesienia.
Spis treści
Korzystanie z menu opcji nagrywania dźwięku
82
Nagrywanie/odtwarzanie dźwięku
Opis/strona odniesienia
[Play Mode]
Ustawia tryb odtwarzania ( str. 45).
[Equalizer]
Dostosowuje jakość dźwięku ( str. 46).
[SP Output Optimizer]
Optymalizacja jakości dźwięku emitowanego z
dołączonego głośnika (dotyczy tylko odtwarzaczy z
głośnikami SRS-NWGT014E) ( str. 49).
Wyświetla okładkę ( str. 44).
[Cover Art]
Wyświetla szczegółowe informacje na temat zapisanego
pliku głosowego, takie jak czas odtwarzania, format
audio, szybkość transmisji oraz nazwa pliku ( str. 44).
[Add to Wishlist/Remove from Powoduje dodanie utworu do listy życzeń w celu
Wishlist]
kupienia go w serwisie obsługiwanym przez
oprogramowanie/powoduje usunięcie utworu z listy
życzeń.
[Alarm]
Ustawia alarm ( str. 85).
[Sleep Timer]
Ustawia czas do wyłączenia ( str. 86).
[Clock Display]
Wyświetla aktualny czas ( str. 20, 90).
Indeks
[Detailed Information]
Menu Home
Opcje
Spis treści
Opcje wyświetlane na ekranie odtwarzania zapisanych plików głosowych
83
Nagrywanie/odtwarzanie dźwięku
[Settings] z menu
Menu Home
Aby zmienić ustawienia nagrywania, wybierz opcję
[Home], a następnie [Recording Settings].
Przycisk BACK/
HOME
[Settings]
Wybór poziomu jakości nagrywania [Bit Rate Settings]
Istnieje możliwość wybrania jednego z poziomów jakości nagrywania: [MP3
160kbps], [MP3 128kbps] lub [MP3 96kbps]. Im wyższy poziom, tym więcej
pamięci odtwarzacz wymaga do zapisania dźwięku. Domyślnym ustawieniem
jest [MP3 128kbps].
 Z menu [Home] wybierz opcje
[Settings]  [Recording Settings]
[Bit
Rate
Settings]
[MP3
160kbps],
[MP3 128kbps] (ustawienie


domyślne) lub [MP3 96kbps].
Indeks
Przycisk
5-kierunkowy
Spis treści
Zmiana ustawień nagrywania
84
Korzystanie z odliczania czasu
Korzystanie z odliczania czasu
[Music]
Przycisk
5-kierunkowy
Uwaga
Jeżeli ustawienie [Set Date-Time] jest nieprawidłowe, nie można odpowiednio ustawić
opcji odliczania czasu. Ustaw bieżącą datę i godzinę przed ustawieniem odliczania czasu
( str. 20, 90).
Indeks
Przycisk BACK/
HOME
Przycisk OPTION/
PWR OFF
Menu Home
Istnieje możliwość ustawienia czasu, w którym ma się rozpocząć odtwarzanie
utworów (alarmu). Można również ustawić przedział czasu, po którym
odtwarzacz automatycznie przełącza się w tryb gotowości (czas do wyłączenia).
Nie można jednocześnie ustawić alarmu i czasu do wyłączenia.
Odliczanie czasu można ustawić na ekranie odtwarzania muzyki.
Spis treści
Ustawianie odliczania czasu
85
Korzystanie z odliczania czasu
Istnieje możliwość ustawienia czasu, w którym ma się rozpocząć odtwarzanie
utworów jako alarm.
 żądany utwór.
[Music]  żądana metoda wyszukiwania
 Naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF.
 Wybierz [Alarm].
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać godzinę, a następnie naciśnij
przycisk /, aby zmienić wartość.
 Podobnie jak w kroku , ustaw minuty.
 Naciśnij przycisk , aby zatwierdzić.
Odtwarzacz automatycznie zatrzyma odtwarzanie utworów i zostanie
wyłączony.
W tym samym momencie odtwarzacz automatycznie rozpoczyna
odtwarzanie ostatnio odtwarzanego utworu.
Anulowanie alarmu
Po ustawieniu alarmu naciśnij dowolny przycisk, aby włączyć odtwarzacz.
Po wyświetleniu komunikatu [Alarm is now set. Cancel?] wybierz opcję [Yes].
Wybranie odpowiedzi [No] powoduje zachowanie alarmu i automatyczne
wyłączenie odtwarzacza.
Uwaga
Alarm nie zostanie włączony, jeżeli odtwarzacz jest podłączony do komputera. Odłącz
kabel USB przed ustawionym czasem.
Jeżeli nie są dostępne informacje o ostatnio odtwarzanym utworze lub ostatnio
odtwarzany utwór został usunięty, alarm zabrzmi o ustawionym czasie.
Indeks
Wyświetlone zostaje menu opcji.
Menu Home
 Z menu [Home] wybierz
Spis treści
Ustawianie alarmu [Alarm]
86
Korzystanie z odliczania czasu
Można ustawić przedział czasu, po którym odtwarzacz automatycznie
przełącza się w tryb gotowości (czas do wyłączenia).
Wyświetlone zostaje menu opcji.
 Wybierz [Sleep Timer]  żądane ustawienie czasu do wyłączenia.
Opis
[30 Min]
Wyłącza odtwarzacz po upływie 30 minut.
[60 Min]
Wyłącza odtwarzacz po upływie 60 minut.
[90 Min]
Wyłącza odtwarzacz po upływie 90 minut.
[120 Min]
Wyłącza odtwarzacz po upływie 120 minut.
 Wskazówka
Po ustawieniu czasu do wyłączenia w obszarze informacyjnym ekranu odtwarzania
muzyki wyświetlany jest symbol .
Anulowanie odliczania czasu do wyłączenia
Po ustawieniu czasu do wyłączenia naciśnij przycisk BACK/HOME, naciśnij
i przytrzymaj przycisk BACK/HOME lub naciśnij przycisk OPTION/PWR
OFF na ekranie odtwarzania muzyki.
Po wyświetleniu komunikatu [Sleep timer is now set. Cancel?] wybierz opcję
[Yes].
Wybranie odpowiedzi [No] powoduje zachowanie odliczania czasu i ponowne
wyświetlenie ekranu odtwarzania.
Uwaga
Odliczanie czasu do wyłączenia nie zostanie aktywowane, jeżeli odtwarzacz jest
podłączony do komputera.
Jeżeli po ustawieniu odliczania czasu do wyłączenia odtwarzacz zostanie wyłączony
poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku OPTION/PWR OFF, a następnie
ponownie włączony, odliczanie czasu do wyłączenia zostanie anulowane.
Indeks
Czas
Menu Home
 Na ekranie odtwarzania muzyki naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF.
Spis treści
Ustawianie czasu do wyłączenia [Sleep Timer]
87
Ustawienia ogólne
Ustawienia ogólne
[Settings] z
Menu Home
Aby zmienić ustawienia ogólne odtwarzacza, wybierz opcję
menu [Home], a następnie opcję [Common Settings].
Przycisk BACK/
HOME
[Settings]
Wyświetlenie ekranu z informacjami o odtwarzaczu [Unit Information]
Można wyświetlić takie informacje, jak nazwa modelu, wersja oprogramowania
sprzętowego itd.
 Z menu [Home] wybierz opcje
 [Unit Information].
[Settings]  [Common Settings]
Element
Opis
[Model:]
Nazwa modelu odtwarzacza.
[Firmware:]
Wersja oprogramowania sprzętowego odtwarzacza.
[Total songs:]
Łączna liczba utworów zapisanych w odtwarzaczu.
[Total videos:]
Łączna liczba filmów wideo zapisanych w odtwarzaczu.
[Total photos:]
Łączna liczba zdjęć zapisanych w odtwarzaczu.
[WM-PORT:]
Informacja o wersji interfejsu WM-PORT.
Indeks
Przycisk
5‑kierunkowy
Spis treści
Zmiana ustawień ogólnych
88
Ustawienia ogólne
 Z menu [Home] wybierz opcje
Typ
Opis
[On]
Zachowuje umiarkowany poziom głośności.
[Off]
Odtwarza dźwięk z oryginalnym poziomem głośności.
(ustawienie domyślne)
Wyłączanie sygnału akustycznego [Beep Settings]
Można włączyć lub wyłączyć dźwięki obsługi odtwarzacza.
 Z menu [Home] wybierz opcje
[Settings]  [Common Settings]
[Beep
Settings]
żądany
typ
ustawienia.


Typ
Opis
[On]
Generuje sygnały akustyczne. (ustawienie domyślne)
[Off]
Nie generuje sygnałów akustycznych.
Indeks
[Settings]  [Common Settings]
 [AVLS (Volume Limit)]  żądany typ ustawienia.
Menu Home
Funkcję [AVLS (Volume Limit)] (Automatic Volume Limiter System —
automatyczne ograniczanie głośności) można włączyć, aby ograniczyć
maksymalną głośność i zapobiec przeszkadzaniu innym osobom lub
odwracaniu ich uwagi. Korzystając z funkcji [AVLS (Volume Limit)], można
słuchać muzyki na odpowiednim poziomie głośności.
Spis treści
Ograniczanie poziomu głośności [AVLS (Volume Limit)]
89
Ustawienia ogólne
 Z menu [Home] wybierz opcje
[Settings]  [Common Settings]
 [Screensaver]  [Type]  żądane ustawienie.
Opis
[Clock]
Jeżeli przez ponad 30 sekund nie będą wykonywane
żadne działania, jako wygaszacz ekranu zostanie
wyświetlony zegar.
[Blank]
Jeżeli przez ponad 30 sekund nie będą wykonywane
żadne działania, wyświetlacz zostanie wyłączony.
(ustawienie domyślne)
Regulacja jasności ekranu [Brightness]
Można ustawić jeden z 5 poziomów jasności ekranu.
 Z menu [Home] wybierz opcje
[Settings]  [Common Settings]
 [Brightness]  żądany typ ustawienia.
Typ
Opis
[1] – [5]
Im wyższa liczba, tym jaśniejszy ekran. Domyślnym
ustawieniem jest [3].
 Wskazówka
Ustawienie niższego poziomu jasności ekranu zapewni dłuższą pracę akumulatora
( str. 94).
Uwaga
Gdy odtwarzacz jest podłączony do komputera przy użyciu kabla USB poziom jasności
ekranu może zostać obniżony bez względu na to ustawienie.
Indeks
Typ
Menu Home
Dla wygaszacza ekranu można wybrać ustawienie [Clock] lub [Blank]; wybrany
typ wygaszacza będzie wyświetlany, jeżeli przez ponad 30 sekund podczas
odtwarzania utworu lub odbioru sygnału FM nie zostanie wykonana żadna
operacja.
Spis treści
Ustawianie typu wygaszacza ekranu [Screensaver]
90
Ustawienia ogólne
Można ustawić datę i godzinę.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać rok, a następnie naciśnij przycisk
 Podobnie jak w kroku  ustaw miesiąc, datę, godzinę i minuty.
Indeks
[Settings]  [Common Settings]
Menu Home
 Z menu [Home] wybierz opcje
Spis treści
Ustawianie aktualnego czasu [Set Date-Time]
 [Set Date-Time].
/, aby zmienić wartość.
 Naciśnij przycisk , aby zatwierdzić.
 Wskazówka
Aby wyświetlić aktualny czas, naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF na ekranie
odtwarzania muzyki i wybierz pozycję [Clock Display] z menu opcji.
Możliwy jest wybór jednego z następujących formatów daty: [YYYY/MM/DD], [MM/
DD/YYYY] oraz [DD/MM/YYYY]. Ponadto można wybrać jeden z dwóch formatów
czasu: [12-hour] lub [24-hour ]. Szczegółowe informacje, patrz „Ustawianie formatu daty
[Date Display Format]” ( str. 91) lub „Ustawianie formatu godziny [Time Display
Format]” ( str. 91).
Uwaga
Jeżeli akumulator jest wyczerpany, na przykład po dłuższym czasie nieużywania
odtwarzacza, data i godzina mogą wymagać ustawienia, a zamiast bieżącej daty i godziny
będzie wyświetlany symbol „-”.
Zegar może się spieszyć lub spóźniać maksymalnie do 60 sekund na miesiąc. Należy
wówczas ponownie ustawić zegar.
91
Ustawienia ogólne
Możliwe jest ustawienie jednego z następujących formatów daty ( str. 90)
[YYYY/MM/DD], [MM/DD/YYYY] lub [DD/MM/YYYY].
[Settings]  [Common Settings]
 [Date Display Format]  żądany format.
Opis
[YYYY/MM/DD]
Data jest wyświetlana w formacie rok/miesiąc/dzień.
[MM/DD/YYYY]
Data jest wyświetlana w formacie miesiąc/dzień/rok.
[DD/MM/YYYY]
Data jest wyświetlana w formacie dzień/miesiąc/rok.
Ustawianie formatu godziny [Time Display Format]
Istnieje możliwość wyboru formatu wyświetlania godziny ( str. 90):
[12-hour] lub [24-hour].
 Z menu [Home] wybierz opcje
[Settings]  [Common Settings]
 [Time Display Format]  żądany format.
Typ
Opis
[12-hour]
Aktualny czas wyświetlany jest w formacie 12-godzinnym.
[24-hour]
Aktualny czas wyświetlany jest w formacie 24-godzinnym.
Indeks
Typ
Menu Home
 Z menu [Home] wybierz opcje
Spis treści
Ustawianie formatu daty [Date Display Format]
92
Ustawienia ogólne
Uwaga
Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie wstrzymania.
 [Reset all Settings]  [Yes].
[Settings]  [Common Settings]
Wyświetlony zostaje komunikat [Restored factory settings.].
Aby anulować operację, wybierz [No] na ekranie potwierdzenia.
Formatowanie pamięci [Format]
Istnieje możliwość sformatowania wbudowanej pamięci flash odtwarzacza.
Uwaga
Formatowanie pamięci powoduje usunięcie wszystkich danych (utwory muzyczne, filmy
wideo, zdjęcia itd., łącznie z fabrycznie zainstalowanymi danymi przykładowymi). Przed
rozpoczęciem formatowania należy sprawdzić przechowywane w pamięci dane oraz
wyeksportować ważne dla użytkownika dane na dysk twardy komputera.
Należy pamiętać, aby nie inicjalizować (formatować) wbudowanej pamięci flash
odtwarzacza za pomocą Eksploratora systemu Windows. Po sformatowaniu pamięci za
pomocą Eksploratora Windows, należy sformatować ją ponownie za pomocą
odtwarzacza.
Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie wstrzymania.
 Z menu [Home] wybierz opcje
[Settings]  [Common Settings]
[Format].

Wyświetlony zostaje komunikat [All data including songs will be deleted.
Proceed?].
 Wybierz [Yes].
Wyświetlony zostaje komunikat [All data will be deleted. Proceed?].
Aby anulować operację, wybierz [No].
 Wybierz [Yes].
Po zakończeniu inicjalizacji wyświetlony zostaje komunikat [Memory
formatted.].
Aby anulować operację, wybierz [No].
Indeks
 Z menu [Home] wybierz opcje
Menu Home
Ustawienia odtwarzacza można przywrócić do wartości domyślnych.
Resetowanie odtwarzacza nie powoduje usunięcia danych, takich jak muzyka,
filmy wideo lub zdjęcia.
Spis treści
Przywracanie ustawień fabrycznych [Reset all Settings]
93
Ustawienia ogólne
Menu Home
Możliwy jest wybór jednego z kilku języków wyświetlania menu
i komunikatów.
Przycisk BACK/
HOME
 Z menu [Home] wybierz opcje
 żądane ustawienie języka.
[Settings] [Language Settings]
Język
Komunikaty i menu są wyświetlane w języku
[Deutsch]
Niemiecki
[English]
Angielski
[Español]
Hiszpański
[Français]
Francuski
[Italiano]
Włoski
[Português]
Portugalski
[Русский]
Rosyjski
[
Koreański
]
[
]
Chiński uproszczony
[
]
Chiński tradycyjny
[Settings]
Indeks
Przycisk
5-kierunkowy
Spis treści
Wybór języka wyświetlania [Language Settings]
94
Przydatne informacje
Przydatne informacje
Ustawienie
domyślne
Ustawienie zapewniające
dłuższą żywotność
akumulatora
[3]
[3]
[Blank]
[Blank]
[Equalizer] ( str. 46)
[None]
[None]
[Clear Stereo] ( str. 47)
[Off]
[Off]
[Dynamic Normalizer]
( str. 48)
[SP Output Optimizer]*4
( str. 49)
[Off]
[Off]
Ustawienia ekranu [Brightness]*1 ( str. 89)
[Type] ustawienia
[Screensaver]*2 ( str. 89)
Ustawienia efektu
dźwiękowego*3
Ustawienie
emitowania
dźwięku z głośnika
[SRS[Off]
NWGT014E]*5
*1Jeśli dla opcji [Brightness] wybrano ustawienie [5], żywotność akumulatora może zmniejszyć się o
ok. 50%.
*2Jeśli dla opcji [Type] ustawienia [Screensaver] wybrano ustawienie [Clock], żywotność
akumulatora może zmniejszyć się o ok. 20%.
*3Jeśli dla opcji [Equalizer] wybrano ustawienie [Custom 1], dla opcji [Clear Stereo] wybrano
ustawienie [On], a dla opcji [Dynamic Normalizer] wybrano ustawienie [On], żywotność
akumulatora może zmniejszyć się o ok. 50%.
*4 Opcji [SP Output Optimizer] nie można wyświetlić w przypadku modeli bez dostarczonego
głośnika.
*5Jeżeli z odtwarzaczem dostarczono głośnik SRS-NWGT014E, domyślne ustawienie opcji [SP
Output Optimizer] to [SRS-NWGT014E]. Jeżeli z odtwarzaczem nie dostarczono głośnika,
domyślne ustawienie opcji [SP Output Optimizer] to [Off].
Ustawianie formatu danych i szybkości transmisji
Czas odtwarzania będzie różny, ponieważ poziom naładowania akumulatora
może zależeć od formatu i szybkości transmisji odtwarzanych utworów, filmów
wideo lub zdjęć.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat czasu ładowania i czasu pracy,
patrz  str. 127, 128.
Indeks
Ustawienie
Menu Home
Dostosowując ustawienia i/lub prawidłowo zarządzając źródłem zasilania,
można oszczędzać energię akumulatora i dłużej korzystać z odtwarzacza
między poszczególnymi ładowaniami.
Poniższe wskazówki pozwalają wydłużyć żywotność akumulatora.
Ręczne wyłączanie odtwarzacza
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku OPTION/PWR OFF powoduje
przełączenie odtwarzacza w tryb gotowości i wyłączenie ekranu w celu
oszczędzania energii akumulatora. Co więcej, odtwarzacz pozostający w trybie
gotowości dłużej niż ok. 4 godziny zostaje automatycznie wyłączony.
Ustawienia zapewniające dłuższą żywotność akumulatora
Czas pracy akumulatora można wydłużyć, zmieniając ustawienia domyślne na
„Ustawienia zapewniające dłuższą żywotność akumulatora”. Informacje
dotyczące czasu pracy akumulatora przy ustawieniach zapewniających dłuższą
żywotność akumulatora, patrz „Żywotność akumulatora (odtwarzanie ciągłe)”
( str. 128).
Spis treści
Żywotność akumulatora
95
Przydatne informacje
Spis treści
Co to jest format i szybkość transmisji?
MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) jest popularną technologią kompresji
sygnału dźwiękowego opracowaną przez grupę roboczą MPEG, działającą w
ramach organizacji ISO (International Organization for Standardization).
Format MP3 umożliwia kompresję plików dźwiękowych do ok. 1/10 rozmiaru
standardowych plików audio CD.
WMA: WMA (Windows Media Audio) jest popularną technologią kompresji
sygnału dźwiękowego opracowaną przez firmę Microsoft Corporation. Format
WMA zapewnia taką samą jakość dźwięku jak format MP3 przy mniejszym
rozmiarze pliku.
AAC: AAC (Advanced Audio Coding) jest popularną technologią kompresji
sygnału dźwiękowego opracowaną przez grupę roboczą MPEG, działającą w
ramach organizacji ISO (International Organization for Standardization).
Format AAC zapewnia taką samą jakość dźwięku jak format MP3 przy
mniejszym rozmiarze pliku.
Linear PCM: Linear PCM jest formatem rejestrowania dźwięku bez kompresji
cyfrowej. Używanie tego formatu pozwala osiągnąć taką samą jakość dźwięku,
co muzyka audio CD.
Czym jest ochrona praw autorskich?
Niektóre pliki muzyczne lub pliki wideo itd., zakupione w witrynach
umożliwiających pobieranie muzyki itd., mogą podlegać technologiom kontroli
dostępu, takim jak kodowanie, w celu ograniczenia wykorzystania i kopiowania
materiału zgodnie z prawami autorskimi.
Co to jest szybkość transmisji?
Szybkość transmisji określa ilość danych wykorzystywanych do
przechowywania każdej sekundy dźwięku, wyrażaną w kb/s (kilobity na
sekundę), np. 64 kb/s. Na ogół większa szybkość transmisji zapewnia lepszą
jakość dźwięku, ale wymaga większej przestrzeni pamięci niezbędnej do
zapisania utworu muzycznego o tej samej długości.
Ciąg dalszy 
Indeks
Format pliku dźwiękowego określa metodę stosowaną podczas importowania
danych dźwiękowych z Internetu lub płyt audio CD do komputera i sposób ich
zapisu w postaci plików dźwiękowych.
Powszechnie używany jest format MP3, WMA itp.
Menu Home
Co to jest format pliku dźwiękowego?
96
Przydatne informacje
Co to jest format pliku wideo?
Format wideo określa metodę stosowaną podczas importowania danych wideo
oraz dźwiękowych do komputera i sposób zapisania pliku wideo.
Powszechnie używany jest format MPEG-4, AVC itp.
MPEG-4: MPEG-4 to akronim nazwy standardu Moving Picture Experts
Group phase 4, opracowanego przez grupę roboczą MPEG, działającą w
ramach organizacji ISO (International Organization for Standardization). Ten
format przeznaczony jest do kompresji danych wideo i audio.
AVC: AVC to akronim nazwy standardu Advanced Video Coding, opracowanego przez
grupę roboczą MPEG, działającą w ramach organizacji ISO (International Organization
for Standardization). Umożliwia on uzyskanie wyższej jakości obrazu przy mniejszej
szybkości transmisji. Pliki AVC zawierają cztery profile, a „AVC Baseline Profile” jest
jednym z nich. Format AVC został opracowany na podstawie standardu MPEG-4 AVC
organizacji ISO (International Organization for Standardization) i ponieważ format
AVC został ustandaryzowany jako MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding, jest
powszechnie nazywany formatem MPEG-4 AVC/H.264 lub H.264/AVC.
WMV: WMV (Windows Media Video) to format kompresji wideo opracowany
przez firmę Microsoft Corporation. Został on opracowany na bazie formatu
MPEG-4. Umożliwia uzyskanie wysokiego współczynnika kompresji i
obsługuje kontrolę kopiowania przy użyciu standardu DRM.
Co to jest format zdjęcia?
Format zdjęcia oznacza metodę stosowaną podczas importowania obrazów do komputera i
zapisywania ich jako plików obrazu. Przykładem powszechnie używanego formatu jest JPEG.
JPEG: JPEG (Joint Photographic Experts Group) to popularny format
kompresji obrazu opracowany przez grupę JPEG. JPEG umożliwia kompresję
obrazu do wielkości od 1/10 do 1/100 oryginału.
 Wskazówka
Szczegółowe informacje dotyczące obsługiwanych formatów plików i szybkości
transmisji, patrz  str. 124.
Indeks
Jeśli utwór jest importowany z płyty CD do komputera z niską szybkością transmisji, nie
można poprawić jakości jego dźwięku przez wybranie wyższej szybkości transmisji
podczas przesyłania utworu z komputera do odtwarzacza.
Menu Home
Uwaga
Spis treści
Jaki jest związek między szybkością transmisji, jakością dźwięku a rozmiarem pamięci?
Na ogół większa szybkość transmisji zapewnia lepszą jakość dźwięku, ale wymaga
większej przestrzeni pamięci niezbędnej do zapisania utworu muzycznego o tej
samej długości, przez co w odtwarzaczu można zapisać mniejszą liczbę utworów.
Mniejsza szybkość transmisji umożliwia zapisanie większej liczby utworów
o niższej jakości dźwięku.
97
Przydatne informacje
Menu Home
Dane z komputera można zapisać we wbudowanej pamięci flash odtwarzacza,
przesyłając je z komputera za pomocą Eksploratora Windows lub innego
oprogramowania umożliwiającego przesyłanie danych. Po podłączeniu
odtwarzacza do komputera wbudowana pamięć flash jest wyświetlana w
Eksploratorze Windows jako [WALKMAN].
Spis treści
Zapisywanie danych
Uwaga
Indeks
Nie należy używać dołączonego oprogramowania, gdy do obsługi wbudowanej pamięci
flash używany jest Eksplorator Windows.
Nie należy odłączać dostarczonego kabla USB, gdy podczas przesyłania danych
wyświetlany jest komunikat [Do not disconnect.]. Może to spowodować uszkodzenie
danych.
Nie należy formatować wbudowanej pamięci flash za pomocą Eksploratora systemu
Windows. Wbudowaną pamięć flash należy formatować z poziomu odtwarzacza
( str. 92).
Nie zmieniaj nazw ani nie usuwaj następujących folderów: [MUSIC], [MP_ROOT],
[MPE_ROOT], [VIDEO], [PICTURE], [PICTURES], [Record], [Voice] i [FM].
Nie należy zmieniać nazw folderów ani plików znajdujących się bezpośrednio w
folderach [MP_ROOT], [MPE_ROOT] oraz [Record]. W przeciwnym razie nie będą
one wyświetlane na odtwarzaczu.
98
Przydatne informacje
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
odtwarzacza
Spis treści
Oprogramowanie sprzętowe odtwarzacza można aktualizować. Instalacja
najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego pozwala na dodawanie do
odtwarzacza nowych funkcji. Szczegółowe informacje na temat najnowszego
oprogramowania układowego i sposobu jego instalacji można znaleźć
w witrynach internetowych obsługi klienta ( str. 120).
Menu Home
 Pobierz z witryny internetowej do komputera program
Indeks
aktualizujący.
 Podłącz odtwarzacz do komputera i uruchom program
aktualizujący.
 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby
dokonać aktualizacji oprogramowania sprzętowego odtwarzacza.
Aktualizacja oprogramowania układowego została zakończona.
 Wskazówka
Informacje o wersji oprogramowania układowego można wyświetlić, wybierając opcję
[Settings]  [Common Settings]  [Unit Information] w menu [Home] ( str. 87).
99
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
1 Znajdź objawy zaistniałego problemu w poniższych tabelach
dotyczących rozwiązywania problemów i spróbuj wykonać opisane tam
czynności.
Naładowanie akumulatora może rozwiązać niektóre problemy.
3 Naciśnij przycisk RESET szpilką lub podobnym przedmiotem.
Naciśnięcie przycisku RESET podczas korzystania z odtwarzacza może
doprowadzić do utraty danych zapisanych w odtwarzaczu.
Przycisk RESET
4 Sprawdź informacje o problemie w menu Pomoc oprogramowania.
5 Poszukaj informacji odnoszących się do danego problemu w jednej z
witryn internetowych pomocy technicznej ( str. 120).
6 Jeśli wymienione powyżej czynności nie doprowadzą do rozwiązania
problemu, należy zwrócić się do najbliższego sprzedawcy produktów
firmy Sony.
Indeks
2 Podłącz odtwarzacz do komputera w celu naładowania akumulatora.
Menu Home
Jeśli odtwarzacz nie działa w sposób oczekiwany, należy podjąć próbę
rozwiązania problemu, wykonując poniższe czynności.
Spis treści
Rozwiązywanie problemów
100
Rozwiązywanie problemów
Ciąg dalszy 
Indeks
Nie można odtworzyć danych.
 Akumulator jest wyczerpany.
 Całkowicie naładuj akumulator ( str. 17).
 Jeśli odtwarzacz nadal nie reaguje nawet po naładowaniu akumulatora, naciśnij
przycisk RESET, aby zresetować odtwarzacz ( str. 99).
 W odtwarzaczu nie są zapisane żadne dane.
 Postępuj zgodnie z instrukcjami w wyświetlonym komunikacie i prześlij dane
z komputera.
 Format przesłanych plików nie jest obsługiwany. Informacje, patrz „Obsługiwany
format plików” w części „Dane techniczne” ( str. 124).
 Utwory muzyczne i filmy wideo mogą nie być odtwarzane, w zależności od
formatu ( str. 124).
 Zdjęcia mogą nie być wyświetlane, w zależności od rozmiaru i formatu pliku
( str. 124).
 Okres ograniczenia odtwarzania utworu wygasł ze względu na warunki subskrypcji
itp.
 Utworów, których okres ograniczenia odtwarzania wygasł, nie można odtwarzać.
Zaktualizuj je za pomocą oprogramowania używanego do przesyłania.
 Po przesłaniu danych za pomocą operacji przeciągania i upuszczania
w Eksploratorze systemu Windows poziomy hierarchii danych nie są zgodne
z odtwarzaczem ( str. 28, 33).
 Dane mogą być uszkodzone.
 Uszkodzone dane w pliku mogą zostać rozpoznane jako format niemożliwy do
odtworzenia. Usuń uszkodzone dane, a następnie prześlij ponownie
nieuszkodzone dane z komputera.
 Nazwy plików z folderów [Record], [Voice] i [FM] zostały zmienione na
komputerze.
 Po zmianie nazw plików z folderów [Record], [Voice] i [FM] na komputerze ich
odtworzenie na odtwarzaczu może nie być możliwe.
Menu Home
Brak dźwięku.
 Poziom głośności jest ustawiony na zero.
 Zwiększ poziom głośności ( str. 5).
 Nieprawidłowo podłączona wtyczka słuchawek.
 Podłącz prawidłowo wtyczkę słuchawek ( str. 6).
 Wtyk słuchawek jest zabrudzony.
 Oczyść wtyk słuchawek przy użyciu suchej, miękkiej szmatki.
 W odtwarzaczu nie są zapisane żadne utwory ani filmy wideo.
 Postępuj zgodnie z instrukcjami w wyświetlonym komunikacie i prześlij utwory
muzyczne lub filmy wideo z komputera.
Spis treści
Czynność
101
Rozwiązywanie problemów
Danych nie można usunąć za pomocą odtwarzacza.
 Utworów, filmów wideo ani zdjęć nie można usuwać za pomocą odtwarzacza.
 Usuń je za pomocą oprogramowania użytego do przesyłania danych lub
Eksploratora Windows.
Generowany jest szum.
 W pobliżu odtwarzacza używane jest urządzenie emitujące sygnały radiowe, np.
telefon komórkowy.
 Z takich urządzeń, jak telefony komórkowe należy korzystać w pewnej odległości
od odtwarzacza.
 Pliki muzyczne zaimportowane z płyt CD itp. są uszkodzone.
 Usuń pliki, a następnie zaimportuj i prześlij je ponownie. Importując pliki do
komputera, zamknij inne aplikacje, aby uniknąć uszkodzenia danych.
 Format przesłanych plików nie jest obsługiwany. Informacje, patrz „Obsługiwany
format plików” w części „Dane techniczne” ( str. 124).
 Niektórych utworów nie można odtworzyć; zależy to od pewnych danych
technicznych pliku.
Ciąg dalszy 
Indeks
Odtwarzane są tylko utwory z ograniczonego zakresu odtwarzania, na przykład z
jednego albumu.
 Odtwarzacz odtwarza wyłącznie utwory z list, z których rozpoczęto odtwarzanie
(list albumów, lista wykonawców itd.) ( str. 38).
Menu Home
Po wybraniu opcji [All Songs] lub [Album] wyświetlane są wszystkie utwory, lecz
po wybraniu opcji [Folder] niektóre z nich są niedostępne.
 Pliki audio nie znajdują się w folderach umieszczonych w folderze [MUSIC].
 Umieść je w podfolderach folderu [MUSIC] za pomocą operacji przeciągania
i upuszczania.
Spis treści
Przesłane dane nie są wyświetlane na swojej liście.
 Osiągnięta została maksymalna liczba plików, które można wyświetlić. Maksymalna
liczba plików wynosi 1 000 dla filmów wideo i 8 000 dla zdjęć. Ponadto
maksymalna liczba folderów ze zdjęciami na liście folderów zdjęć wynosi 8 000.
 Usuń niepotrzebne dane.
 Dane zostały umieszczone w złym miejscu poprzez przeciąganie i upuszczanie.
 Umieść dane w odpowiednim miejscu poprzez przeciąganie i upuszczanie
( str. 28, 33).
 Dostępna pojemność nie jest wystarczająca.
 Usuń niepotrzebne dane w celu zwiększenia wolnej przestrzeni w odtwarzaczu.
 Po przesłaniu danych za pomocą operacji przeciągania i upuszczania
w Eksploratorze systemu Windows poziomy hierarchii danych nie są zgodne
z odtwarzaczem ( str. 28, 33).
102
Rozwiązywanie problemów
Poziom głośności jest niewystarczający.
 Włączona jest funkcja [AVLS (Volume Limit)].
 Wyłącz funkcję [AVLS (Volume Limit)] ( str. 88).
Brak dźwięku z prawego kanału słuchawek lub dźwięk z prawego kanału jest
słyszalny w obu głośnikach słuchawek.
 Wtyczka słuchawek nie została włożona do końca.
 Jeśli słuchawki nie zostały właściwie podłączone, dźwięk nie będzie prawidłowo
odtwarzany. Włóż wtyk tak, aby było słyszalne kliknięcie zatrzasku ( str. 6).
Ciąg dalszy 
Indeks
Nie można znaleźć przesłanych danych.
 Jeżeli w odtwarzaczu przechowuje się dużo danych, niektóre z nich mogą się nie
wyświetlać.
 Wbudowana pamięć flash odtwarzacza została sformatowana przy użyciu
Eksploratora Windows.
 Sformatuj wbudowaną pamięć flash odtwarzacza ( str. 92).
 Dostarczony kabel USB został odłączony od odtwarzacza w trakcie przesyłania
danych.
 Prześlij potrzebne pliki z powrotem do komputera i sformatuj wbudowaną
pamięć flash odtwarzacza ( str. 92).
Po
przesłaniu danych za pomocą operacji przeciągania i upuszczania

w Eksploratorze systemu Windows poziomy hierarchii danych nie są zgodne
z odtwarzaczem ( str. 28, 33).
Format
przesłanych plików nie jest obsługiwany. Informacje, patrz „Obsługiwany

format plików” w części „Dane techniczne” ( str. 124).
 Utwory muzyczne i filmy wideo mogą nie być odtwarzane, w zależności od
formatu ( str. 124).
 Zdjęcia mogą nie być wyświetlane, w zależności od rozmiaru i formatu pliku
( str. 124).
Menu Home
Odtwarzanie nie jest zatrzymywane.
 W tym odtwarzaczu nie występuje różnica między zatrzymaniem i wstrzymaniem.
Po naciśnięciu przycisku  wyświetlana jest ikona  i odtwarzanie zostaje
wstrzymane/zatrzymane.
Spis treści
Odtwarzacz nie działa.
 Przełącznik HOLD jest ustawiony w położeniu HOLD.
 Ustaw przełącznik HOLD w przeciwnym położeniu ( str. 5).
 W odtwarzaczu skropliła się para wodna.
 Zaczekaj kilka godzin na wyschnięcie odtwarzacza.
 Poziom naładowania akumulatora jest niski lub niewystarczający.
 Naładuj akumulator, podłączając odtwarzacz do działającego komputera
( str. 17).
 Jeśli po naładowaniu akumulatora problem nadal występuje, naciśnij przycisk
RESET, aby zresetować odtwarzacz ( str. 99).
 Podczas wyświetlania komunikatu [Connecting] lub [Connected USB (MTP)], nie
można obsługiwać odtwarzacza.
 Rozłącz połączenie USB, a następnie korzystaj z odtwarzacza.
103
Rozwiązywanie problemów
Nie można sformatować odtwarzacza.
 Poziom naładowania akumulatora jest niski lub niewystarczający.
 Naładuj akumulator, podłączając odtwarzacz do działającego komputera
( str. 17).
Odtwarzacz się wyłączył, a następnie ponownie włączył.
 W przypadku wystąpienia błędu odtwarzacz się wyłącza, a następnie automatycznie
włącza.
Odtwarzacz nie działa prawidłowo.
 Włączono lub ponownie uruchomiono komputer, gdy odtwarzacz był do niego
podłączony.
 Zresetuj odtwarzacz, naciskając przycisk RESET odtwarzacza. Odłącz odtwarzacz
podczas uruchamiania lub ponownego uruchamiania komputera.
Indeks
Okładka nie jest wyświetlana.
 Dane nie zawierają informacji o okładce.
 Okładka jest wyświetlana tylko wtedy, gdy plik zawiera informacje o okładce.
Okładkę można ustawić przy użyciu programu Windows Media Player 11 lub
innego programu do przesyłania plików z opcją ustawiania okładki. Szczegółowe
informacje na temat tej operacji zawiera menu Pomoc danego programu lub
można je uzyskać od jego producenta.
okładki mogą nie być wyświetlane, w zależności od formatu pliku.
Niektóre

Menu Home
Miniatury nie są wyświetlane.
 Utwory nie zawierają informacji o okładce w formacie obsługiwanym przez
odtwarzacz.
Miniatury są wyświetlane tylko wtedy, gdy utwory zawierają informacje o okładce
w formacie obsługiwanym przez odtwarzacz.
 Prześlij dane ponownie, korzystając z programu Windows Media Player 11 lub
innego oprogramowania umożliwiającego przesyłanie.
 Nazwa miniatury nie odpowiada nazwie filmu wideo lub film wideo nie jest
zapisany w odpowiednim miejscu.
 Umieść plik JPEG o tej samej nazwie co plik wideo w odpowiednim folderze
znajdującym się w folderze [VIDEO].
Spis treści
Odtwarzanie zostało nagle przerwane.
 Poziom naładowania akumulatora jest niski lub niewystarczający.
 Naładuj akumulator, podłączając odtwarzacz do działającego komputera
( str. 17).
 Odtwarzane są utwory muzyczne lub pliki wideo, które nie mogą być odtwarzane.
 Odtwórz inny utwór lub plik wideo.
104
Rozwiązywanie problemów
Zamiast nazwy albumu, artysty itp. jest wyświetlane [Unknown].
 Dane nie zawierają takich informacji, jak nazwa albumu lub wykonawcy itp.
Podczas wyświetlania zdjęcia ekran staje się ciemny.
 Przez ponad 30 sekund nie wykonano żadnej czynności ( str. 89).
 Naciśnij dowolny przycisk.
Ekran się wyłącza.
 Nie wykonano żadnej czynności przez ponad 3 minuty po wstrzymaniu
odtwarzania.
 Naciśnij dowolny przycisk.
 Nie wykonano żadnej czynności przez ponad 30 sekund, gdy dla opcji [Screensaver]
wybrano ustawienie [Blank] ( str. 89).
 Naciśnij dowolny przycisk.
 Dla opcji [Screensaver] wybierz ustawienie inne niż [Blank].
Wyświetlany jest komunikat.
 Patrz „Komunikaty” ( str. 111).
Indeks
Wyświetlane są zniekształcone znaki.
 Wybrano nieodpowiedni język.
 Wybierz odpowiedni język w sekcji [Language Settings] ( str. 19, 93) i
ponownie prześlij dane do odtwarzacza.
Menu Home
W tytule wyświetlany jest znak „”.
 W tytule używane są znaki, których nie można wyświetlić na ekranie odtwarzacza.
 Korzystając z oprogramowania używanego do przesyłania lub z Eksploratora
Windows, zmień tytuł tak, aby zawierał odpowiednie znaki.
Spis treści
Wyświetlacz
105
Rozwiązywanie problemów
Odtwarzacz wyłącza się automatycznie.
 Aby uniknąć niepotrzebnego zużycia akumulatora, odtwarzacz wyłącza się
automatycznie.
 Naciśnij dowolny przycisk, aby włączyć odtwarzacz.
Ładowanie kończy się bardzo szybko.
 Jeśli w chwili rozpoczęcia ładowania akumulator jest już prawie całkowicie
naładowany, jego ładowanie do pełna trwa krótko.
Indeks
Odtwarzacz nie może naładować akumulatora.
 Kabel USB nie jest prawidłowo podłączony do złącza USB komputera.
 Odłącz kabel USB, a następnie podłącz go ponownie.
 Należy używać dostarczonego kabla USB.
 Akumulator jest ładowany w temperaturze otoczenia wykraczającej poza zakres od
5°C do 35°C.
 Akumulator należy ładować w temperaturze otoczenia z zakresu od 5°C do 35°C.
 Komputer nie jest włączony.
 Włącz komputer.
 Komputer przeszedł w stan uśpienia lub hibernacji.
 Wyjdź ze stanu uśpienia lub hibernacji na komputerze.
Menu Home
Czas pracy akumulatora jest krótki.
 Temperatura otoczenia jest niższa niż 5°C.
 Żywotność akumulatora skraca się ze względu na specyfikę akumulatora. Nie
oznacza to uszkodzenia.
 Czas ładowania akumulatora jest zbyt krótki.
.
 Naładuj akumulator, aż na ekranie zostanie wyświetlona ikona
 Dostosowując ustawienia i/lub prawidłowo zarządzając źródłem zasilania, można
oszczędzać energię akumulatora i wydłużyć czas pracy odtwarzacza pomiędzy
doładowaniami akumulatora ( str. 94).
 Odtwarzacz nie był używany przez dłuższy czas.
 Wydajność akumulatora można poprawić, kilkakrotnie ładując i rozładowując
go.
 Jeśli nawet po naładowaniu akumulatora do pełna jego efektywny czas pracy wynosi
połowę zwykłego czasu pracy, akumulator należy wymienić.
 Skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą produktów firmy Sony.
 Odtwarzane są treści chronione prawami autorskimi.
 Gdy odtwarzane są treści chronione prawami autorskimi, czas pracy akumulatora
może być krótszy.
Spis treści
Zasilanie
106
Rozwiązywanie problemów
Indeks
Nie można przesyłać danych z komputera do odtwarzacza.
 Przesyłanie danych może zostać zatrzymane ze względu na szumy, takie jak
elektryczność statyczna itp. Ma to na celu ochronę danych.
 Odłącz odtwarzacz i podłącz go ponownie.
W przypadku
przesyłania plików za pomocą operacji przeciągania i upuszczania na

komputerze, na którym nie jest zainstalowany program Windows Media Player 11,
przy użyciu tej operacji można przesłać tylko ograniczoną liczbę plików (AAC, pliki
wideo itd.).
 Zainstaluj program Windows Media Player 11 z witryny pobierania programu
Windows Media Player, a następnie ponownie prześlij pliki za pomocą operacji
przeciągania i upuszczania. Przed instalacją wersji programu Windows Media
Player 11 na komputerze upewnij się, czy oprogramowanie i system operacyjny
są zgodne z Windows Media Player 11. Aby uzyskać szczegółowe informacje
dotyczące użytkowania lub pomocy technicznej do programu Windows Media
Player, przejdź na następującą stronę internetową:
http://support.microsoft.com/
USB nie jest prawidłowo podłączony do złącza USB komputera.
Kabel

 Odłącz kabel USB, a następnie podłącz go ponownie.
 We wbudowanej pamięci flash jest zbyt mało wolnego miejsca.
 Prześlij wszystkie niepotrzebne dane z powrotem do komputera, aby zwiększyć
ilość wolnego miejsca.
Ciąg dalszy 
Menu Home
Komunikat [Connecting] lub [Connected USB (MTP)] nie jest wyświetlany po
podłączeniu do komputera za pomocą dołączonego przewodu USB.
 Poziom naładowania akumulatora jest niewystarczający.
 Naładuj akumulator, podłączając odtwarzacz do działającego komputera na co
najmniej 5 minut.
USB nie jest prawidłowo podłączony do złącza USB komputera.
Kabel

kabel USB, a następnie podłącz go ponownie.
Odłącz

używać
dostarczonego kabla USB.
Należy

Koncentrator
USB
jest w użyciu.

odtwarzacza
za pośrednictwem koncentratora USB może nie
Podłączenie

działać. Podłącz odtwarzacz do komputera za pomocą kabla USB zawartego
w zestawie.
komputerze jest uruchomione oprogramowanie inne niż użyte do przesyłania
Na

danych.
 Odłącz kabel USB, zaczekaj kilka minut i podłącz go ponownie. Jeśli problem
nadal występuje, odłącz USB, uruchom ponownie komputer, a następnie podłącz
ponownie USB.
[Connecting] lub [Connected USB (MTP)] mogą się nie pojawiać na
Komunikaty

odtwarzaczu w przypadku niektórych środowisk oprogramowania uruchomionych
na komputerze.
 Włącz program Windows Media Player lub Eksplorator Windows.
Mógł
wystąpić problem z portem USB komputera.

odtwarzacz do innego portu USB komputera.
Podłącz

Odtwarzacz
działa w trybie nagrywania lub wstrzymania nagrywania.

nie rozpoznaje odtwarzacza działającego w trybie nagrywania lub
Komputer

wstrzymania nagrywania.
Spis treści
Połączenie z komputerem
107
Rozwiązywanie problemów
Nie można zmienić nazwy folderów ani ich usunąć.
 Nie można zmieniać nazwy ani usuwać folderów [MUSIC], [MP_ROOT], [MPE_
ROOT], [VIDEO], [PICTURE], [PICTURES], [Record], [Voice] oraz [FM].
Indeks
Odtwarzacz staje się niestabilny, gdy jest podłączony do komputera.
 Używany jest koncentrator USB lub przewód przedłużający USB.
 Podłączenie odtwarzacza za pośrednictwem koncentratora USB lub przedłużacza
może nie działać. Podłącz odtwarzacz do komputera za pomocą kabla USB
zawartego w zestawie.
Menu Home
Do odtwarzacza można przesłać tylko niewielką ilość danych.
 We wbudowanej pamięci flash jest zbyt mało wolnego miejsca.
 Prześlij wszystkie niepotrzebne dane z powrotem do komputera, aby zwiększyć
ilość wolnego miejsca.
 W odtwarzaczu znajdują się pliki, których nie można odtwarzać.
 Jeśli w odtwarzaczu zapisane są pliki inne niż utwory, filmy wideo lub zdjęcia, na
przesyłane dane pozostaje mniej miejsca. Aby zwiększyć ilość wolnego miejsca,
prześlij pliki, których nie można odtwarzać z powrotem do komputera.
Spis treści
 W związku z ograniczeniami nałożonymi przez właścicieli praw autorskich utwory
z ograniczeniem okresu odtwarzania lub liczby odtworzeń mogą nie zostać
przesłane. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych plików dźwiękowych
można uzyskać u sprzedawcy.
 W odtwarzaczu znajdują się uszkodzone dane.
 Prześlij potrzebne pliki z powrotem do komputera i sformatuj wbudowaną
pamięć flash odtwarzacza ( str. 92).
 Dane mogą być uszkodzone.
 Usuń z komputera pliki, których nie można przesłać, a następnie ponownie
zaimportuj je do komputera. Importując pliki do komputera, zamknij inne
aplikacje, aby uniknąć uszkodzenia danych.
 Został przekroczony limit liczby przenoszonych plików i folderów.
 Usuń niepotrzebne dane.
 Próbujesz przesłać pliki .m4a, .mp4 lub .m4v z komputera, na którym zainstalowany
jest program Windows Media Player 10.
 Zainstaluj program Windows Media Player 11 z witryny pobierania programu
Windows Media Player.
 Jeśli jest używane odpowiednie oprogramowanie do przesyłania danych, ale dane
nie są przesyłane, należy skontaktować się z producentem.
108
Rozwiązywanie problemów
Audycje FM są zakłócane.
 W pobliżu odtwarzacza używane jest urządzenie emitujące sygnały radiowe, np.
telefon komórkowy.
 Z takich urządzeń, jak telefony komórkowe należy korzystać w pewnej odległości
od odtwarzacza.
Audycje radiowe FM nie są słyszalne.
 Nie podłączono słuchawek.
 Przewód słuchawek pełni rolę anteny. Jeżeli do gniazda WM-PORT podłączono
opcjonalne urządzenie zewnętrzne i nie można podłączyć słuchawek, odbiór
stacji FM jest niemożliwy.
Indeks
Słaby odbiór i niska jakość dźwięku.
 Sygnał radiowy jest słaby.
 Słuchaj audycji FM w pobliżu okna, ponieważ w budynkach lub pojazdach
sygnał może być słaby.
 Przewód słuchawek nie jest całkowicie rozłożony.
 Przewód słuchawek pełni rolę anteny. Jak najmocniej rozwiń przewód słuchawek.
Menu Home
Sygnał radiowy nie jest czysty.
 Odbierana stacja nie jest całkowicie dostrojona.
 Należy ręcznie dostroić stację, korzystając z przycisku / ( str. 67).
Spis treści
Radio FM
109
Rozwiązywanie problemów
Łączna długość nagranego czasu i pozostały czas nie są równe maksymalnemu
czasowi nagrywania.
 W przypadku nagrywania dużej ilości krótkich plików, mogą one być
automatycznie zapisywane z pustymi fragmentami między plikami ze względu na
ograniczenia systemowe. Powoduje to zwiększenie łącznego nagranego czasu,
wywołując niezgodność.
Nie można usunąć nagranych plików.
 Plik lub folder, którego nie można usunąć, został ustawiony jako [Readonly] na
komputerze.
 Usuń dane za pomocą Eksploratora Windows.
 Poziom naładowania akumulatora jest niski lub akumulator jest wyczerpany.
 Naładuj akumulator do pełna ( str. 17).
Zapisanych
plików nie można usunąć podczas odtwarzania utworu.

Folder nie został usunięty, mimo że wszystkie nagrane pliki zostały usunięte.
 W folderze znajdują się pliki inne niż nagrane dźwięki.
 Otwórz folder za pomocą Eksploratora Windows i usuń wszystkie pliki, które nie
zostały nagrane za pomocą odtwarzacza.
Indeks
Nie można nagrywać.
 We wbudowanej pamięci flash jest zbyt mało wolnego miejsca.
 Usuń niepotrzebne pliki.
 Wyeksportuj nagrane pliki do komputera. Wymagana ilość wolnego miejsca
może się różnić, w zależności od szybkości transmisji i czasu nagrywania.
 Osiągnięta została maksymalna liczba plików, które można zapisać. Maksymalna
liczba plików wynosi odpowiednio 4 000 w przypadku zapisanych audycji
radiowych FM i zapisanych plików głosowych.
 Usuń niepotrzebne pliki, aż liczba zapisanych audycji radiowych FM lub
zapisanych plików głosowych będzie równa lub mniejsza niż 4 000.
 Wyeksportuj nagrane pliki do komputera.
 Odtwarzacz jest podłączony do komputera.
 Odłącz odtwarzacz od komputera.
 Numer seryjny nazwy pliku doszedł do 999.
 Utwórz nowy folder ( str. 71, 78).
Menu Home
Pozostały czas nagrywania pozostaje taki sam, nawet mimo usunięcia plików.
 Ze względu na ograniczenia systemowe, pozostały czas nagrywania może nie zostać
wydłużony, jeżeli zostały usunięte krótkie pliki.
Spis treści
Nagrywanie
110
Rozwiązywanie problemów
Podczas obsługi odtwarzacza nie słychać sygnałów akustycznych.
 Dla opcji [Beep Settings] wybrano ustawienie [Off].
 Wybierz dla opcji [Beep Settings] ustawienie [On] ( str. 88).
 Po podłączeniu odtwarzacza do opcjonalnej stacji dokującej lub innego urządzenia
nie jest emitowany sygnał akustyczny.
Odtwarzacz nagrzewa się.
 Odtwarzacz może się nagrzewać podczas ładowania akumulatora i pozostawać
ciepły tuż po naładowaniu. Odtwarzacz może się także nagrzewać podczas
przesyłania dużej ilości danych. To normalne objawy i nie należy się nimi
przejmować. Zaczekaj chwilę, aż odtwarzacz ostygnie.
Data i godzina zostały wyzerowane.
 Jeśli akumulator odtwarzacza był przez pewien czas rozładowany, data i godzina
mogły zostać wyzerowane. Nie oznacza to uszkodzenia. Naładuj akumulator, aż na
, a następnie ustaw ponownie datę i godzinę
ekranie zostanie wyświetlona ikona
( str. 20, 90).
Indeks
Inne
Menu Home
Alarm nie działa.
 Ustawianie alarmu zostało przerwane w połowie lub odtwarzacz został wyłączony
bez potwierdzenia ustawienia godzin i minut.
 Alarm nie zostanie włączony, jeżeli odtwarzacz jest podłączony do komputera.
 Odłącz kabel USB.
 Poziom naładowania akumulatora jest niski lub niewystarczający.
 Naładuj akumulator, podłączając odtwarzacz do działającego komputera
( str. 17).
Spis treści
Odliczanie czasu
111
Rozwiązywanie problemów
[Cannot play; file format is not supported.]
 Nastąpiła próba odtworzenia pliku, który nie może być odtworzony przez
odtwarzacz.
 Nie można odtwarzać utworów zapisanych w plikach o nieobsługiwanym
formacie ( str. 124).
[Cannot play; license has expired.]
 Okres ograniczenia odtwarzania utworu wygasł.
 Zaktualizuj informacje o licencji utworu za pomocą oprogramowania używanego
do przesyłania.
[Cannot save more than 30 Preset stations.]
 Zaprogramowano już 30 stacji radiowych.
 Najpierw usuń niepotrzebne stacje ( str. 69), a następnie zaprogramuj wybrane
stacje w zwolnionym w ten sposób miejscu.
[Do not disconnect.]
 Odtwarzacz jest podłączony do komputera lub innego urządzenia zewnętrznego w
celu przesyłania danych.
 To nie jest komunikat o błędzie. Nie odłączaj kabla USB przed zakończeniem
przesyłania.
[Firmware update failed.]
 Aktualizacja oprogramowania układowego zakończyła się niepowodzeniem.
 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera, aby
ponownie rozpocząć aktualizację oprogramowania układowego.
[LOW BATTERY. Please Charge.]
 Akumulator odtwarzacza jest rozładowany.
 Naładuj akumulator ( str. 17).
Ciąg dalszy 
Indeks
[All group numbers have been used.]
 Całkowita liczba utworów zapisanych na listach odtwarzania osiągnęła wartość
27 000.
 Po przekroczeniu limitu utwory są zapisywane na liście [Others].
 Jeśli nie możesz znaleźć utworu, najpierw poszukaj go na liście [Others].
 Aby po przekroczeniu limitu utwory nie były zapisywane na liście [Others], usuń
niepotrzebne utwory z odtwarzacza za pomocą oprogramowania użytego do
przesłania utworów lub Eksploratora Windows.
 Jeśli łączna liczba list odtwarzania zapisanych na odtwarzaczu przekroczy
wartość 27 000, listy odtwarzania przekraczające tę liczbę nie będą wyświetlane.
Zmniejsz liczbę list odtwarzania (usuwając je) za pomocą oprogramowania
użytego do przesłania list odtwarzania.
Menu Home
W przypadku wyświetlenia komunikatu na wyświetlaczu należy postępować
zgodnie z poniższymi instrukcjami.
Spis treści
Komunikaty
112
Rozwiązywanie problemów
Indeks
[The device’s memory was not formatted correctly. Please re-format using
Settings menu.]
 Wbudowana pamięć flash nie została prawidłowo sformatowana.
 Wbudowana pamięć flash została sformatowana za pomocą komputera.
 Wybierz [Settings]- [Common Settings]- [Format], aby ponownie sformatować
wbudowaną pamięć flash ( str. 92).
Menu Home
[On hold... Cancel HOLD function to activate controls.]
 Nie można obsługiwać odtwarzacza, ponieważ przełącznik HOLD znajduje się w
położeniu HOLD.
 Aby korzystać z odtwarzacza, ustaw przełącznik HOLD w przeciwnym położeniu
( str. 5).
Spis treści
[Not enough free space in memory. Delete files to ensure free space.]
 Dostępna pojemność w odtwarzaczu jest niewystarczająca.
 Podłącz odtwarzacz do komputera za pomocą zawartego w zestawie kabla USB, a
następnie usuń niepotrzebne dane z odtwarzacza za pomocą oprogramowania
użytego do przesłania danych lub Eksploratora Windows.
113
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Indeks
Ciąg dalszy 
Menu Home
Informacje dla klientów: poniższe informacje dotyczą wyłącznie urządzeń sprzedawanych w
krajach, w których obowiązują dyrektywy Unii Europejskiej
Producentem tego produktu jest Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku,
Tokio, Japonia. Autoryzowanym przedstawicielem do spraw normy
kompatybilności energetycznej (EMC) oraz bezpieczeństwa produktu jest
firma Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Niemcy. Aby uzyskać informacje na temat dowolnych usług lub gwarancji,
należy zapoznać się z adresami podanymi w oddzielnych dokumentach o
usługach i gwarancji.
Spis treści
Środki ostrożności
114
Informacje dodatkowe
Ten symbol na baterii lub na jej opakowaniu oznacza, że bateria nie może być
traktowana jako odpad komunalny.
Symbol ten, dla pewnych baterii może być stosowany w kombinacji z
symbolem chemicznym. Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) są
dodawane, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu.
Odpowiednio gospodarując zużytymi bateriami, możesz zapobiec
potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie
mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi
odpadami. Recykling baterii pomoże chronić środowisko naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo, poprawne
działanie lub integralność danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii,
wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi stacji serwisowej. Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie właściwie
zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii, prosimy o zapoznanie
się z rozdziałem instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym demontażu baterii.
Zużytą baterię należy dostarczyć do właściwego punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat zbiórki i
recyklingu baterii należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów
lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.
Ciąg dalszy 
Indeks
Pozbywanie się zużytych baterii (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach
europejskich mających własne systemy zbiórki)
Menu Home
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może
być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do
odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu
recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega
potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie
mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.
Recykling materiałów pomoże w ochronie środowiska naturalnego. W celu
uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego
produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w
którym zakupiony został ten produkt.
Dostępne akcesoria: Słuchawki
Spis treści
Pozbycie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach
europejskich stosujących własne systemy zbiórki)
115
Informacje dodatkowe
Menu Home
Indeks
Ciąg dalszy 
Spis treści
Bezpieczeństwo
Należy uważać, aby nie doszło do zwarcia zacisków odtwarzacza z innymi
metalowymi przedmiotami.
wolno dotykać akumulatora gołymi rękami, jeżeli wycieka z niego
Nie

elektrolit. Ponieważ ciecz z akumulatora może pozostać w odtwarzaczu,
w przypadku wycieku z akumulatora skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą
produktów firmy Sony. Jeżeli płyn dostanie się do oczu, nie wolno ich
pocierać, ponieważ może to doprowadzić do utraty wzroku. Należy przemyć
oczy czystą wodą i skontaktować się z lekarzem.
Również w przypadku kontaktu płynu ze skórą lub ubraniem należy
niezwłocznie go zmyć. W przeciwnym wypadku płyn może spowodować
rany lub oparzenia. W razie poparzenia lub zranienia płynem z akumulatora
należy skontaktować się z lekarzem.
Na
odtwarzacz nie wolno wylewać wody ani kłaść na nim żadnych

przedmiotów. Może to bowiem doprowadzić do pożaru lub porażenia
prądem.
Jeżeli to nastąpi, należy niezwłocznie wyłączyć odtwarzacz, odłączyć kabel
USB od odtwarzacza oraz skontaktować się z najbliższym sprzedawcą
produktów firmy Sony lub z Centrum serwisowym Sony.
nie wolno wrzucać do ognia.
Odtwarzacza

Odtwarzacza nie wolno rozkładać na części ani przerabiać. Może to bowiem
doprowadzić do porażenia prądem. W celu wymiany akumulatora,
sprawdzenia wnętrza lub naprawy odtwarzacza skontaktuj się z najbliższym
sprzedawcą produktów firmy Sony lub z Centrum serwisowym Sony.
116
Informacje dodatkowe
Nie należy narażać odtwarzacza na kontakt z wodą. Nie jest on wodoszczelny.
Należy pamiętać o stosowaniu poniższych środków ostrożności.
 Należy uważać, aby nie upuścić odtwarzacza do zlewu lub innego pojemnika z wodą.
 Nie należy używać odtwarzacza w wilgotnych miejscach ani przy złej pogodzie, na
przykład w czasie deszczu lub śnieżycy.
 Nie wolno zamoczyć odtwarzacza.
Jeśli odtwarzacz zostanie dotknięty mokrymi rękami lub umieszczony w wilgotnym
ubraniu, może ulec zamoczeniu i w konsekwencji ulec awarii.
Podczas odłączania słuchawek od odtwarzacza należy chwycić wtyk słuchawek, aby go
wyjąć. Ciągnięcie samego przewodu słuchawek może spowodować jego uszkodzenie.
Ciąg dalszy 
Indeks
 Należy pamiętać, aby nie wkładać do torby odtwarzacza z owiniętym wokół niego
przewodem słuchawek i nie narażać wówczas torby na silne wstrząsy.
Menu Home
 Należy pamiętać, aby nie siadać, mając odtwarzacz w tylnej kieszeni.
Spis treści
Instalacja
Na odtwarzacz nie wolno kłaść żadnych ciężkich przedmiotów ani narażać go na
silne wstrząsy. Może to spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie.
Odtwarzacza
nie wolno używać w miejscach, gdzie będzie on narażony na

nadmierne nasłonecznienie, temperaturę, wilgoć lub wibracje. Może to
spowodować odbarwienie, zdeformowanie lub zniszczenie odtwarzacza.
Nie należy pozostawiać odtwarzacza w miejscach narażonych na działanie wysokich
temperatur, np. w samochodzie zaparkowanym w nasłonecznionym miejscu lub
w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Odtwarzacza
nie wolno pozostawiać w miejscu narażonym na wzmożone

działanie kurzu.
wolno pozostawiać odtwarzacza na niestabilnej powierzchni ani w pozycji pochyłej.
Nie

Jeśli odtwarzacz powoduje zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego,
należy go wyłączyć i odsunąć od radia lub telewizora.
Podczas używania odtwarzacza należy przestrzegać poniższych środków
ostrożności, aby uniknąć wygięcia obudowy lub spowodowania
nieprawidłowej pracy odtwarzacza.
117
Informacje dodatkowe
Bezpieczeństwo na drodze
W sytuacjach, w których słuch nie może być ograniczony, należy unikać
korzystania ze słuchawek.
Zapobieganie uszkodzeniom słuchu
Należy unikać korzystania ze słuchawek przy wysokim poziomie głośności.
Laryngolodzy odradzają ciągłe, głośne i długotrwałe słuchanie muzyki.
W przypadku odczucia dzwonienia w uszach należy zmniejszyć poziom
głośności lub zaprzestać słuchania.
Nie wolno od razu ustawiać wysokiego poziomu głośności, zwłaszcza podczas
używania słuchawek. Głośność należy zwiększać stopniowo, co zapobiegnie
bólowi uszu wywołanemu głośnym dźwiękiem.
Troska o innych
Dźwięk należy odtwarzać na umiarkowanym poziomie. Pozwoli to usłyszeć
dźwięki zewnętrzne i będzie wyrazem poszanowania innych ludzi.
Ostrzeżenie
Podczas wyładowań atmosferycznych nie wolno mieć na głowie słuchawek.
Jeżeli dostarczone słuchawki wywołują reakcję alergiczną, należy natychmiast
zaprzestać ich używania i skontaktować się z lekarzem.
Ciąg dalszy 
Indeks
Słuchawki
Menu Home
Nadmierne nagrzewanie
Długotrwałe korzystanie z odtwarzacza może powodować nadmierne
nagrzewanie się urządzenia podczas ładowania.
Spis treści
Informacja dotycząca elektryczności statycznej
W warunkach szczególnej suchości powietrza, może być odczuwalne lekkie
szczypanie w uszach. Jest to wynik elektryczności statycznej nagromadzonej
w ciele, a nie wadliwego stanu odtwarzacza.
Efekt ten można zminimalizować, nosząc odzież wykonaną z naturalnych
materiałów.
118
Informacje dodatkowe
Ciąg dalszy 
Indeks
Czyszczenie
Obudowę odtwarzacza należy czyścić miękką szmatką, taką jak ściereczka do
czyszczenia okularów.
W przypadku dużego zabrudzenia obudowy odtwarzacza należy wyczyścić ją
miękką szmatką lekko zwilżoną wodą lub delikatnym środkiem czyszczącym.
Nie wolno używać żadnych materiałów lub proszków ściernych ani
rozpuszczalników, takich jak alkohol lub benzyna, ponieważ mogą one
uszkodzić obudowę.
Należy uważać, aby woda nie dostała się do wnętrza odtwarzacza przez otwór
obok złącza.
Należy okresowo czyścić wtyczkę słuchawek.
W razie jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z odtwarzaczem
należy skontaktować się z najbliższym sprzedawcą produktów firmy Sony.
Menu Home
Ekran LCD
Nie należy stosować dużej siły względem powierzchni ekranu LCD. Może to
spowodować zniekształcenie kolorów lub jasności albo doprowadzić do
uszkodzenia ekranu LCD.
 W przypadku korzystania z odtwarzacza w zimnych miejscach wokół
obrazów mogą być widoczne czarne pasy. Nie oznacza to uszkodzenia
odtwarzacza.
Spis treści
Korzystanie
Korzystając z paska (sprzedawanego oddzielnie), należy uważać, aby nie
zaczepić nim o mijane przedmioty. Należy też uważać, aby nie wymachiwać
odtwarzaczem trzymanym za pasek i nie uderzać innych ludzi.
Nie należy korzystać z odtwarzacza w samolocie podczas startu i lądowania,
stosownie do komunikatów załogi.
Na odtwarzaczu może na krótki czas skraplać się para wodna, na przykład
gdy zostanie on szybko przeniesiony z otoczenia o niskiej temperaturze do
otoczenia o wysokiej temperaturze lub będzie używany w pomieszczeniu,
w którym właśnie włączono ogrzewanie. Skraplanie się pary wodnej to
zjawisko, w którym wilgoć z powietrza osadza się na powierzchniach, takich
jak metalowe panele itp., a następnie przekształca się w ciecz.
Jeśli para wodna skropli się wewnątrz odtwarzacza, nie należy go włączać,
dopóki nie wyschnie. Używanie odtwarzacza, w którym jest skroplona para
wodna, może spowodować jego uszkodzenie.
119
Informacje dodatkowe
Ciąg dalszy 
Indeks
Objaśnienia w niniejszym podręczniku zakładają, że użytkownik jest
zaznajomiony z podstawową obsługą systemu Windows.
Szczegółowe informacje na temat obsługi komputera i systemu operacyjnego
można znaleźć w ich podręcznikach użytkownika.
Menu Home
 Nie można zagwarantować, że wszystkie języki będą prawidłowo wyświetlane w
dostarczonym oprogramowaniu.
 Znaki utworzone przez użytkownika i niektóre znaki specjalne mogą nie być
wyświetlane.
Spis treści
Oprogramowanie
Zgodnie z prawem autorskim zabroniona jest reprodukcja w całości lub w
części oprogramowania i towarzyszącego mu podręcznika, a także
wypożyczanie oprogramowania bez zgody właściciela praw autorskich.
W żadnym wypadku firma SONY nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek szkody finansowe lub utratę zysków, łącznie z roszczeniami osób
trzecich, wynikające z korzystania z oprogramowania dostarczonego wraz z
niniejszym odtwarzaczem.
Oprogramowania dostarczonego razem z niniejszym odtwarzaczem nie
można używać ze sprzętem innym niż ten, dla którego oprogramowanie to
zostało przeznaczone.
pamiętać, że ze względu na nieustanne starania mające na celu
Należy

poprawę jakości specyfikacja oprogramowania może ulec zmianie bez
uprzedzenia.
Gwarancja nie obejmuje działania niniejszego odtwarzacza z
oprogramowaniem innym niż dostarczone.
Możliwość wyświetlania tekstów w różnych językach w dostarczonym
oprogramowaniu zależy od systemu operacyjnego zainstalowanego na
komputerze. Aby uzyskać lepsze wyniki, należy zapewnić zgodność
zainstalowanego systemu operacyjnego z językiem, który ma być wyświetlany.
120
Informacje dodatkowe
 Pojemność podłączonego odtwarzacza.
 Nieprawidłowe działanie odtwarzacza.
 Zapisanie informacji o zawartości w języku lub za pomocą znaków
nieobsługiwanych przez odtwarzacz.
Witryny internetowe poświęcone obsłudze klienta
Aby uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące tego produktu lub informacje o
urządzeniach zgodnych z tym produktem, należy odwiedzić poniższe witryny
internetowe.
Dla klientów w USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Dla klientów w Kanadzie: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Dla klientów w Europie: http://support.sony-europe.com/DNA
Dla klientów w Ameryce Łacińskiej: http://www.sony-latin.com/index.crp
Dla klientów w innych krajach/regionach: http://www.sony-asia.com/support
Dla klientów, którzy zakupili modele zagraniczne:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Indeks
Nagrane utwory mogą być wykorzystywane tylko do własnego użytku.
Inne wykorzystywanie utworów wymaga zgody właściciela praw
autorskich.
Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za niekompletność nagrywania/
pobierania lub uszkodzenie danych wynikające z problemów z
odtwarzaczem lub komputerem.
W
 zależności od rodzaju tekstu i znaków tekst może być wyświetlany
nieprawidłowo w urządzeniu. Powodem tego mogą być:
Menu Home
*1W niektórych krajach/regionach niektóre przykładowe dane nie są instalowane.
Spis treści
Przykładowe dane*1
W odtwarzaczu są fabrycznie zainstalowane przykładowe dane.
Po usunięciu przykładowych danych nie można ich przywrócić, a producent
odtwarzacza nie udostępnia danych zastępczych.
121
Informacje dodatkowe

jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.
Ciąg dalszy 
Indeks
Microsoft, Windows, Windows Vista i Windows Media są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
Adobe, Adobe Reader oraz Adobe Flash Player są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3 oraz patenty na licencji firm
Fraunhofer IIS i Thomson.
IBM i PC/AT są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy International
Business Machines Corporation.
Apple, Macintosh oraz iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc.,
zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Pentium jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym
firmy Intel Corporation.
To oprogramowanie zostało częściowo oparte na pracy grupy Independent
JPEG Group.
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT
PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL
USE OF A CONSUMER FOR
(i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL
STANDARD (“MPEG-4 VIDEO”) AND/OR
(ii)DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A
CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL
ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER
LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER
USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO
PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND
LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Menu Home
ATRAC jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.
„WALKMAN” i logo „WALKMAN” są zastrzeżonymi znakami towarowymi
firmy Sony Corporation.
Spis treści
Uwagi o licencjach i znakach towarowych
122
Informacje dodatkowe
Indeks
Dostawcy zawartości korzystają z technologii zarządzania prawami cyfrowymi dla
technologii Windows Media zawartej w urządzeniu („WM-DRM”) w celu ochrony
integralności tej zawartości („Bezpieczna treść”), aby ich własność intelektualna, włącznie
z prawami autorskimi, w tej zawartości nie została naruszona.
Urządzenie korzysta z oprogramowania WM-DRM do odtwarzania Bezpiecznej treści
(„Oprogramowanie WM-DRM”). Jeżeli bezpieczeństwo Oprogramowania WM-DRM
w tym urządzeniu zostanie naruszone, właściciele Bezpiecznej treści („Właściciele
bezpiecznej treści”) mogą poprosić firmę Microsoft o unieważnienie prawa
Oprogramowania WM-DRM do uzyskania nowych licencji na kopiowanie, wyświetlanie
i/lub odtwarzanie Bezpiecznej treści. Takie unieważnienie nie wpływa na możliwość
odtwarzania niechronionej zawartości przez Oprogramowanie WM-DRM. Lista
unieważnionego Oprogramowania WM-DRM jest wysyłana do urządzenia za każdym
razem, gdy z Internetu lub komputera PC pobierana jest licencja na Bezpieczną treść.
Firma Microsoft może, w przypadku takiej licencji, pobrać również listy unieważnień na
urządzenie w imieniu Właścicieli bezpiecznej treści.
Ciąg dalszy 
Menu Home
Ten produkt jest chroniony przez niektóre prawa do własności intelektualnej firmy
Microsoft Corporation. Używanie lub rozpowszechnianie takiej technologii poza tym
produktem bez licencji udzielonej przez firmę Microsoft lub jej autoryzowane
przedstawicielstwo jest zabronione.
Spis treści
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO
LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A
CONSUMER TO
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD
(“AVC VIDEO”) AND/OR
(ii)DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL AND
NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A
VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE
IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE.
ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA,
L.L.C. SEE HTTP://MPEGLA.COM
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO
LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A
CONSUMER TO
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD
(“VC-1 VIDEO”) AND/OR
(ii)DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY
AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED
TO PROVIDE VC-1 VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER
USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG
LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są
znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich
właścicieli. W niniejszej instrukcji znaki ™ i ® nie są wymieniane.
123
Informacje dodatkowe
Menu Home
Indeks
Program ©2009 Sony Corporation
Dokumentacja ©2009 Sony Corporation
Spis treści
Information on Expat
Copyright ©1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and
Clark Cooper.
Copyright ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights to
use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of
the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do
so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS,” WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
124
Informacje dodatkowe
Spis treści
Dane techniczne
Obsługiwany format plików
Muzyka
Format pliku multimedialnego: MP3 (MPEG-1 Layer3)
Rozszerzenie pliku: .mp3
Szybkość transmisji: 32 do 320 kb/s (obsługa zmiennej szybkości
transmisji (VBR))
Częstotliwość próbkowania*1: 32, 44,1, 48 kHz
WMA
Format pliku multimedialnego: ASF
Rozszerzenie pliku: .wma
Szybkość transmisji: 32 do 192 kb/s (obsługa zmiennej szybkości
transmisji (VBR))
Częstotliwość próbkowania*1: 44,1 kHz
* Zgodność z WM-DRM 10
AAC-LC*2
Format pliku multimedialnego: MP4
Rozszerzenie pliku: .mp4, .m4a
Szybkość transmisji: 16 do 320 kb/s (obsługa zmiennej szybkości
transmisji (VBR))*3
Częstotliwość próbkowania*1: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1,
48 kHz
Linear PCM
Format pliku multimedialnego: Wave-Riff
Rozszerzenie pliku: .wav
Szybkość transmisji: 1 411 kb/s
Częstotliwość próbkowania*1: 44,1 kHz
Wideo
Formaty wideo
(kodery-dekodery)
Liczba klatek: maks. 30 fps
Rozdzielczość: maks. QVGA (240 × 320)
AVC
Format pliku multimedialnego: MP4
(H.264/AVC) Rozszerzenie pliku: .mp4, .m4v
Profil: Baseline Profile
Poziom: maks. 1,3
Szybkość transmisji: maks. 768 kb/s
Formaty audio
(kodery-dekodery)
MPEG-4
Format pliku multimedialnego: MP4
Rozszerzenie pliku: .mp4, .m4v
Profil: Simple Profile
Szybkość transmisji: maks. 1 024 kb/s
Windows
Media Video
9*4
Format pliku multimedialnego: ASF
Rozszerzenie pliku: .wmv
Profil: Main Profile, Simple Profile
Szybkość transmisji: maks. 768 kb/s
* Zgodność z WM-DRM 10
AAC-LC
(dla AVC,
MPEG-4)
Liczba kanałów: maks. 2 kanały
Częstotliwość próbkowania*1: 24, 32, 44,1, 48 kHz
Szybkość transmisji: maks. 288 kb/s / kanał
WMA
Szybkość transmisji: 32 do 192 kb/s (obsługa zmiennej szybkości
(dla Windows transmisji (VBR))
Media Video 9) Częstotliwość próbkowania*1: 44,1 kHz
Rozmiar pliku
Maks. 2 GB
Liczba plików
Maks. 1 000
Ciąg dalszy 
Indeks
MP3
Menu Home
Formaty audio
(kodery-dekodery)
125
Informacje dodatkowe
Format zdjęć
(kodery-dekodery)
JPEG
Maks. 8 000
Nagrywanie
*1 Częstotliwość próbkowania może być niezgodna z niektórymi koderami.
*2 Nie są obsługiwane pliki AAC-LC chronione prawami autorskimi.
*3 Możliwe są niestandardowe lub niegwarantowane szybkości transmisji w zależności od częstotliwości
próbkowania.
*4 Niektóre pliki WMV mogą być odtwarzane wyłącznie po przesłaniu ich za pomocą programu
Windows Media Player 11.
*5 Odtwarzanie niektórych plików zdjęć może być niemożliwe, w zależności od ich formatu.
Maksymalna liczba nagrywanych utworów i maksymalny czas nagrywania (w przybliżeniu)
Przybliżony czas podano na podstawie czasu przesyłania lub nagrywania tylko 4minutowych utworów (nie uwzględniając filmów wideo i zdjęć) w formacie MP3. Numery
utworów i długość innych odtwarzalnych formatów plików audio mogą się różnić od tych
danych dla formatów MP3.
NWZ-E443
NWZ-E444
Szybkość transmisji Liczba
utworów
Czas
Liczba utworów
Czas
48 kb/s
2 450
163 godz. 20 min.
5 050
336 godz. 40 min.
64 kb/s
1 850
123 godz. 20 min.
3 750
250 godz. 00 min.
128 kb/s
925
61 godz. 40 min.
1 850
123 godz. 20 min.
256 kb/s
460
30 godz. 40 min.
945
63 godz. 00 min.
320 kb/s
370
24 godz. 40 min.
755
50 godz. 20 min.
NWZ-E445
Szybkość transmisji Liczba
utworów
Czas
48 kb/s
10 000
666 godz. 40 min.
64 kb/s
7 700
513 godz. 20 min.
128 kb/s
3 850
256 godz. 40 min.
256 kb/s
1 900
126 godz. 40 min.
320 kb/s
1 550
103 godz. 20 min.
Ciąg dalszy 
Indeks
Kodek: MP3
Szybkość transmisji: 160 kb/s, 128 kb/s, 96 kb/s
Częstotliwość próbkowania*1: 44,1 kHz
Menu Home
Liczba plików
Format pliku multimedialnego: Zgodność z formatem Exif 2.21
Rozszerzenie pliku: .jpg
Profil: Baseline Profile
Liczba pikseli: maks. 4 000 × 4 000 (16 000 000 pikseli)
Spis treści
Zdjęcia*5
126
Informacje dodatkowe
Przybliżony czas nagrywania jest szacowany w przypadku przesyłania tylko filmów wideo.
Czas ten może być inny w zależności od warunków użytkowania odtwarzacza.
Format wideo: 384 kb/s
Format audio: 128 kb/s
Format wideo: 768 kb/s
Format audio: 128 kb/s
NWZ-E444
NWZ-E445
Czas
Czas
Czas
14 godz. 30 min.
30 godz. 10 min.
61 godz. 40 min.
8 godz. 20 min.
17 godz. 10 min.
35 godz. 10 min.
Menu Home
Szybkość transmisji
NWZ-E443
Spis treści
Maksymalny czas nagrywania filmów wideo (w przybliżeniu)
Indeks
Maksymalna liczba nagrywanych zdjęć, które można przesłać (w przybliżeniu)
Maks. 8 000
Liczba zdjęć do nagrania może być mniejsza w zależności od rozmiarów plików.
Pojemność (pojemność dostępna dla użytkownika)*1
NWZ-E443: 4 GB (ok. 3,5 GB = 3 758 096 384 bajtów)
NWZ-E444: 8 GB (ok. 7,1 GB = 7 623 566 950 bajtów)
NWZ-E445: 16 GB (ok. 14,4 GB = 15 461 882 266 bajtów)
*1 Dostępna pojemność pamięci odtwarzacza może się różnić.
Część pamięci jest używana przez funkcje zarządzania danymi.
Ciąg dalszy 
127
Informacje dodatkowe
Charakterystyka częstotliwościowa
Od 20 do 20 000 Hz (podczas odtwarzania pliku danych, pomiar pojedynczego sygnału)
Menu Home
Radio FM
Spis treści
Wyjście (słuchawki)
Zakres częstotliwości FM
87,5 do 108,0 MHz
Interwał zmiany częstotliwości to 0,1 MHz.
IF (FM)
Indeks
Nie dotyczy
Interfejs
Słuchawki: mini wtyk stereo
WM-PORT (złącze do wielu połączeń): 22-stykowe
Wersja: 1.1
Hi-Speed USB (zgodność z USB 2.0)
Temperatura pracy
5°C do 35°C
Źródło zasilania
Wbudowany akumulator litowo-jonowy
Zasilanie USB (z komputera przez dostarczony kabel USB)
Czas ładowania
Ładowanie przez interfejs USB
Ok. 2 godzin (pełne naładowanie), ok. 45 minut (ok. 80%)
Ciąg dalszy 
128
Informacje dodatkowe
Spis treści
Żywotność akumulatora (odtwarzanie ciągłe)
NWZ-E443/E444/E445
Muzyka
Odtwarzanie w formacie MP3 128 kb/s
Około 30 godz.
Odtwarzanie w formacie MPEG-4 384 kb/s
Menu Home
Wideo
Około 6 godz.
Odtwarzanie w formacie AVC Baseline 384 kb/s Około 4 godz.
Radio FM
Około 13 godz.
Nagrywanie audycji radiowej FM
(z reprezentatywną szybkością transmisji: MP3
128 kb/s)
Około 5 godz.
Indeks
Podczas odbioru stacji FM
Nagrywanie dźwięku
Nagrywanie głosu w formacie MP3 z
prędkością 128 kb/s
Około 8 godz.
Rzeczywista żywotność akumulatora może się różnić w zależności od ustawień.
Szacunkowa liczba godzin użytkowania akumulatora jest oparta na standardowych
warunkach użytkowania przy „Podstawowych ustawieniach pomiaru żywotności
akumulatora (ustawienia zapewniające dłuższą żywotność akumulatora)”, przedstawionych
w poniższej tabeli. Uwaga – nawet gdy odtwarzacz jest wyłączony przez określony czas,
pobierana jest pewna ilość energii akumulatora.
Żywotność akumulatora może się różnić w zależności od ustawienia głośności, warunków
użytkowania i temperatury otoczenia.
Ustawienia ekranu
Ustawienia efektu
dźwiękowego*3
Ustawienie
Ustawienie
domyślne
Podstawowe ustawienia pomiaru
żywotności akumulatora (ustawienia
zapewniające dłuższą żywotność
akumulatora)
[Brightness]*1
( str. 89)
[Type] ustawienia
[Screensaver]*2
( str. 89)
[3]
[3]
[Blank]
[Blank]
[Equalizer] ( str. 46)
[None]
[None]
[Clear Stereo]
( str. 47)
[Dynamic Normalizer]
( str. 48)
[Off]
[Off]
[Off]
[Off]
Ustawienie
[SP Output Optimizer]*4
( str. 49)
emitowania
dźwięku z głośnika
[Off]
[SRSNWGT014E]*5
*1 Jeśli dla opcji [Brightness] wybrano ustawienie [5], żywotność akumulatora może zmniejszyć się o ok.
50%.
*2 Jeśli dla opcji [Type] ustawienia [Screensaver] wybrano ustawienie [Clock], żywotność akumulatora
może zmniejszyć się o ok. 20%.
*3 Jeśli dla opcji [Equalizer] wybrano ustawienie [Custom 1], dla opcji [Clear Stereo] wybrano ustawienie
[On], a dla opcji [Dynamic Normalizer] wybrano ustawienie [On], żywotność akumulatora może
zmniejszyć się o ok. 50%.
*4 Opcji [SP Output Optimizer] nie można wyświetlić w przypadku modeli bez dostarczonego głośnika.
*5 Jeżeli z odtwarzaczem dostarczono głośnik SRS-NWGT014E, domyślne ustawienie opcji [SP Output
Optimizer] to [SRS-NWGT014E]. Jeżeli z odtwarzaczem nie dostarczono głośnika, domyślne
ustawienie opcji [SP Output Optimizer] to [Off].
Ciąg dalszy 
129
Informacje dodatkowe
2-calowy, wyświetlacz kolorowy TFT z białym podświetleniem LED, rozdzielczość QVGA
(240 × 320 pikseli), 262 144 kolory
Menu Home
Wymiary (szer./wys./gł., bez wystających elementów)
Spis treści
Wyświetlacz
44,0 × 86,8 × 9,3 mm
Wymiary (szer./wys./gł.)
44,6 × 86,8 × 9,8 mm
Indeks
Masa
Ok. 54 g
Wyposażenie
Słuchawki (1)
Kabel USB (1)
Końcówka (1)
Używana podczas podłączania odtwarzacza do opcjonalnej stacji dokującej itp.
Quick Start Guide (1)
Oprogramowanie (1)
Oprogramowanie jest przechowywane we wbudowanej pamięci flash odtwarzacza i
zawiera następujące elementy. Szczegółowe informacje na temat instalacji zawiera
„Quick Start Guide”.
 Content Transfer
 WALKMAN Guide
Instrukcja obsługi itp.
Ciąg dalszy 
130
Informacje dodatkowe
Urządzenie nie jest obsługiwane w następujących środowiskach:
– Samodzielnie konstruowane komputery osobiste lub systemy operacyjne
– Środowisko będące uaktualnieniem oryginalnego systemu operacyjnego
zainstalowanego przez producenta
– Środowisko wielosystemowe
– Środowisko wielomonitorowe
– Macintosh
Projekt i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Indeks
Nie można zagwarantować prawidłowego działania w przypadku wszystkich komputerów,
nawet jeśli spełniają powyższe wymagania systemowe.
Menu Home
Komputer
IBM PC/AT lub zgodny z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows*1:
Windows XP Home Edition (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym) / Windows XP
Professional (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym) / Windows Vista Home Basic
(Service Pack 1) / Windows Vista Home Premium (Service Pack 1) / Windows Vista
Business (Service Pack 1) / Windows Vista Ultimate (Service Pack 1)
Obsługiwana 64-bitowa wersja systemu operacyjnego Windows Vista.
Systemy operacyjne inne niż wymienione powyżej nie są obsługiwane.
*1 Za wyjątkiem wersji systemu operacyjnego nieobsługiwanych przez firmę Microsoft.
Procesor: Pentium III 450 MHz lub lepszy (Pentium III 800 MHz lub lepszy w
przypadku systemu Windows Vista)
RAM: 256 MB lub więcej (512 MB lub więcej w przypadku systemu Windows Vista)
Dysk twardy: min. 380 MB dostępnego miejsca
Wyświetlacz:
– Rozdzielczość ekranu: 800 × 600 pikseli (lub wyższa) (zalecana 1 024 × 768 lub
wyższa)
– Kolory: 8 bitów lub więcej (zalecane 16 bitów)
Napęd CD-ROM (obsługujący funkcję odtwarzania Digital Music CD z wykorzystaniem
WDM)
Karta dźwiękowa
Złącze USB (zalecane złącze Hi-Speed USB)
Wymagane są programy Internet Explorer 7.0 i Windows Media Player 11.
Do korzystania z usługi Electronic Music Distribution (EMD) lub odwiedzania witryny
internetowej wymagane jest szerokopasmowe połączenie z Internetem.
Spis treści
Wymagania systemowe
131
Informacje dodatkowe
B
[Beep Settings] . .............................. 88
[Bit Rate Settings] . ......................... 83
[Brightness] ..................................... 89
C
Content Transfer ............................ 16
D
Dane ................................................. 97
Data i godzina ................................. 20
[Date Display Format] ................... 91
[Detailed Information] .................. 44
[Display] .................................... 56, 64
Doładowanie ................................... 17
[Dynamic Normalizer] .................. 48
F
[FM Radio] . ................................ 8, 66
Format audio . .........................95, 124
Format wideo ..........................96, 124
Format zdjęcia ........................96, 125
[Format] . ......................................... 92
G
Gniazdo słuchawek .......................... 6
Głośnik w zestawie ......................... 49
H
[Heavy] ............................................ 46
I
Inicjowanie (formatowania) ......... 92
J
Jakość dźwięku . .............................. 46
[Jazz] ................................................ 46
JPEG .........................................96, 125
K
Kabel USB . .................................. 6, 24
Komputer . ..................................... 130
Komunikaty . ................................. 111
L
Ładowanie ....................................... 17
[Language Settings] . ................ 19, 93
Linear PCM . ...........................95, 124
Ciąg dalszy 
Indeks
A
AAC . ................................................ 95
AAC-LC . ....................................... 124
Adobe Reader ................................... 2
Aktualizacja . ................................... 98
Akumulator ............................... 17, 94
[Alarm] ............................................ 85
[Auto Preset] ................................... 68
AVC ..........................................96, 124
[AVLS (Volume Limit)] ................. 88
E
Ekran odtwarzania ................... 36, 51
Eksplorator ..........................28, 33, 97
Eksplorator Windows ........28, 33, 97
[Equalizer] . ..................................... 46
Menu Home
Symbole
(Repeat) ..................................... 45
(Shuffle) .................................. 45
(Shuffle&Repeat) . ............ 45
(Repeat 1 Song) ....................... 45
(Heavy) .................................... 46
(Pop) . ....................................... 46
(Jazz) ........................................ 46
(Unique) . .................................. 46
(Custom 1) . ............................. 46
(Custom 2) . ............................. 46
Spis treści
Indeks
132
Informacje dodatkowe
[Now Playing] ................................... 8
O
Obszar informacyjny ..................... 10
Odliczanie czasu ............................. 84
Oprogramowanie ........................... 16
Oprogramowanie sprzętowe ......... 98
Otwór podstawki .............................. 6
P
[Photo Orientation] ....................... 63
[Photos] ....................................... 8, 58
[Play Mode] . ................................... 45
[Playlists] ..................................... 8, 39
Pojemność ..................................... 126
Pokaz slajdów . ................................ 60
[Pop] . ............................................... 46
Poziom naładowania . .................... 10
Przełącznik HOLD ........................... 5
Przycisk 5-kierunkowy .............. 5, 11
Przycisk BACK/HOME ................... 5
Przycisk OPTION/PWR OFF . ....... 5
Przycisk RESET ................................ 6
Przycisk VOL +/– ............................. 5
Muzyka ...............................................45
Nagranie .............................................83
Ogólne . ...............................................87
Radio FM ............................................76
Wideo ..................................................54
Zdjęcie . ...............................................63
[Shuffle All] . ............................... 8, 40
[Shuffle&Repeat] ............................ 45
[Shuffle] ........................................... 45
[Sleep Timer] .................................. 86
[Slide Show Interval] . .................... 65
[Slide Show Repeat] ....................... 64
[SP Output Optimizer] .................. 49
Szybkość transmisji ........................ 95
T
Tasowanie .................................. 40, 45
[Time Display Format] .................. 91
[Total photos:] . ............................... 87
[Total songs:] . ................................. 87
[Total videos:] ................................. 87
U
[Unique] .......................................... 46
[Unit Information] ......................... 87
Ustawienie godziny .................. 20, 90
Usuwanie
Utwór ..................................................41
Wideo ..................................................52
Zapisane audycje radiowe FM .........73
Zapisane pliki głosowe . ....................80
Zdjęcie . ...............................................61
Ciąg dalszy 
Indeks
Głos .....................................................77
Radio FM ............................................70
S
[Scan Sensitivity] ............................ 76
[Screensaver] . ................................. 89
[Set Date-Time] ........................ 20, 90
[Settings] ........................................... 8
Menu Home
N
Nagrywanie
R
Radio ................................................ 66
[Release Year] . ................................ 39
[Repeat 1 Song] . ............................. 45
[Repeat] ........................................... 45
[Reset all Settings] .......................... 92
Resetowanie odtwarzacza . ............ 99
Rozwiązywanie problemów .......... 99
Spis treści
M
Menu [Home] ............................. 8, 11
Menu opcji ....... 14, 42, 53, 62, 74, 81
Mikrofon . .................................... 6, 77
Miniatury . ..................................... 103
[Model:] ........................................... 87
[Mono/Auto] . ................................. 76
MP3 ..........................................95, 124
MPEG-4 . .................................96, 124
[Music] . ....................................... 8, 35
133
Informacje dodatkowe
Indeks
Z
Zakres odtwarzania ........................ 45
Zasilanie ................... 5, 7, 17, 94, 105
[Zoom Settings] . ............................ 54
Menu Home
W
Windows Media Player . ................ 16
Włączanie i wyłączanie . .................. 7
WMA .................................16, 95, 124
WM-PORT . ...................................... 6
WMV .................................16, 96, 124
Wyświetlacz . ................................. 5, 8
Wyszukiwanie utworów ................ 38
Spis treści
V
[Video Orientation] ....................... 57
[Videos] ....................................... 8, 50
[Voice Recording] ...................... 8, 77
Download PDF

advertising