Sony | NW-E013 | Sony NW-E013 Instrukcja obsługi

Spis treści
Menu
Indeks
Instrukcja obsługi
NW-E013 / E015 / E016 / E013F / E015F / E016F
©2007 Sony Corporation
3-093-021-22 (1)
Korzystanie z przycisków w Instrukcji obsługi
Kliknij przyciski znajdujące się w prawym górnym rogu niniejszej instrukcji,
aby przejść do części Spis treści, Lista menu HOME lub Indeks.
Powoduje przejście do spisu treści
Szukany temat można znaleźć na liście tematów w
instrukcji.
Powoduje przejście do listy menu głównego
Szukany temat można znaleźć na liście opcji w menu
odtwarzacza.
Powoduje przejście do indeksu
Szukany temat można znaleźć na liście słów kluczowych
wymienionych w instrukcji.
 Wskazówki
Do wskazanej strony można przejść, klikając numer strony w spisie treści, indeksie lub
na liście menu głównego.
Do wskazanej strony można przejść, klikając odsyłacz do strony na każdej stronie (np.  strona 4).
Ciąg dalszy 
Indeks
Przeglądanie Instrukcji obsługi
Menu
Do odtwarzacza dołączono instrukcję Quick Start Guide, niniejszą Instrukcję
obsługi w formacie PDF oraz dokumenty Troubleshooting i Precautions.
Dodatkowo po zainstalowaniu oprogramowania SonicStage z dołączonej płyty
CD-ROM można korzystać z Pomocy programu SonicStage.
– W instrukcji Quick Start Guide omówiono zagadnienia dotyczące
konfiguracji oraz podstawowych zadań umożliwiające importowanie
utworów do komputera, przesyłanie utworów do odtwarzacza i ich
odtwarzanie.
– Dokument Precautions zawiera ważne uwagi dotyczące zapobiegania
wypadkom.
– W dokumencie Troubleshooting przedstawiono objawy, przyczyny i
rozwiązania problemów z odtwarzaczem.
– W Instrukcji obsługi omówiono standardowe i zaawansowane funkcje
odtwarzacza, które pozwalają na pełne wykorzystanie jego możliwości i
rozwiązywanie problemów.
– Pomoc programu SonicStage zawiera szczegółowe informacje na temat
korzystania z oprogramowania SonicStage ( strona 3).
Spis treści
Informacje o instrukcjach
Pojedyncza strona
Strony są wyświetlane pojedynczo.
Podczas przewijania wyświetlana
strona jest zastępowana poprzednią
lub następną.
Ciągłe
Strony są wyświetlane w jednym
ciągu.
Podczas przewijania poprzednie i
następne strony są przewijane w górę
lub w dół w trybie ciągłym.
Ciągłe — Sąsiadujące
Dwie strony są wyświetlane obok
siebie jako część ciągu stron. Podczas
przewijania poprzednie i następne
pary stron są przewijane w górę lub w
dół w trybie ciągłym.
Sąsiadujące
Dwie strony są wyświetlane obok siebie.
Podczas przewijania wyświetlana
strona jest zastępowana poprzednią
lub następną parą stron.
Korzystanie z Pomocy programu SonicStage
W Pomocy programu SonicStage znajdują się szczegółowe informacje na temat
korzystania z programu SonicStage, dotyczące na przykład importowania
utworów do komputera i przesyłania ich do odtwarzacza.
Kliknij opcje: „Help” – „SonicStage Help”, gdy jest uruchomiony
program SonicStage.
Zostanie wyświetlone okno pomocy.
Uwaga
W Pomocy programu SonicStage odtwarzacz jest określany nazwą „ATRAC Audio
Device”.
Indeks
Zmiana układu strony
Sposób wyświetlania stron można wybrać za pomocą przycisków znajdujących
się w dolnej części ekranu programu Adobe Reader.
Menu
Aby wyszukać odpowiednią stronę według słowa kluczowego, w oknie programu Adobe Reader
należy kliknąć menu „Edycja” i wybrać polecenie „Szukaj” w celu wyświetlenia ramki nawigacji,
a następnie wpisać słowo kluczowe w polu tekstowym Szukaj i kliknąć przycisk „Szukaj”.
Po
przejściu do innej strony można przejść do poprzedniej lub następnej strony, klikając

przycisk
lub
w dolnej części ekranu programu Adobe Reader.
Obsługa
może
się
różnić
w zależności od wersji programu Adobe Reader.

Spis treści
 Wskazówki (Ciąg dalszy)
Odtwarzanie utworów
Odtwarzanie list utworów utworzonych w
oprogramowaniu SonicStage (Playlists).....13
Odtwarzanie utworów z listy 100
ulubionych utworów (Favorite 100)................15
Odtwarzanie utworów z ostatnio
przesłanych albumów (Recent Transfers)......16
Odtwarzanie utworów w kolejności
losowej (Intelligent Shuffle)........................17
Odtwarzanie w kolejności losowej utworów
z listy 100 ulubionych utworów
(My Favorite Shuffle)..................................................17
Odtwarzanie w kolejności losowej utworów
z gatunku podobnego do wybranego
wykonawcy (Artist Link Shuffle)........................18
Odtwarzanie w kolejności losowej utworów
wydanych w tym samym roku
(Time Machine Shuffle).............................................19
Odtwarzanie utworów w kolejności losowej
przez określony czas (Sports Shuffle)..............20
Wyszukiwanie utworów (Search)............21
Wyszukiwanie utworów według tytułu
utworu (Song)..........................................................21
Wyszukiwanie utworów według wykonawcy
(Artist)..........................................................................22
Wyszukiwanie utworów według tytułu
albumu (Album).....................................................23
Wyszukiwanie utworów według gatunku
muzyki (Genre).......................................................24
Wyszukiwanie utworów według roku
wydania (Release Year)..........................................25
Wyszukiwanie albumów według
okładek płyty (Jacket Search)....................26
Zmiana trybu odtwarzania
(PLAY MODE)................................................ 27
Ustawienia
Ustawianie jakości dźwięku (Sound).....28
Wybieranie jakości dźwięku
(Equalizer • Clear Bass).............................................28
Zmiana jakości dźwięku (Equalizer)................29
Ustawianie wartości opcji EQ Custom......31
Ustawianie trybu ręcznej regulacji
głośności (Manual Volume)..................................41
Ustawianie trybu zaprogramowanej
głośności (Preset Volume).....................................42
Ustawianie poziomu w trybie
zaprogramowanej głośności.....................43
Ograniczanie głośności
(AVLS (Volume Limit)).................................. 44
Wyłączanie sygnału akustycznego
(Beep)............................................................. 45
Ustawianie bieżącej godziny
(Set Date-Time).............................................. 46
Wybieranie ustawienia bieżącej
godziny........................................................46
Ręczne ustawianie bieżącej godziny..........48
Ustawianie formatu daty
(Date Disp Type)............................................ 49
Ustawianie formatu godziny
(Time Disp Type)............................................ 50
Zmiana ustawień połączenia USB
(USB Bus Powered)......................................... 51
Konfigurowanie ustawień ekranu w
trybie oszczędzania energii
(Power Save Mode)......................................... 52
Ustawianie kontrastu wyświetlacza
(Contrast)....................................................... 53
Ustawianie jasności wyświetlacza
(Brightness).................................................... 54
Wyświetlanie informacji o odtwarzaczu
(Information)................................................. 55
Przywracanie ustawień fabrycznych
(Reset All Settings)......................................... 56
Formatowanie pamięci (Format).............57
Ciąg dalszy 
Indeks
Odtwarzanie utworów (All Songs)...........12
Odtwarzanie list utworów
(Playlist Select)............................................... 13
Nadawanie dźwiękowi większej
intensywności (VPT)...................................33
Odtwarzanie z wyrazistym dźwiękiem
stereo (Clear Stereo)......................................34
Regulowanie poziomu głośności
(Dynamic Normalizer)................................... 35
Zmiana kolejności utworów (Sort)........36
Zmiana trybu wyświetlania
(Display Mode)............................................... 38
Włączanie/Wyłączanie wyświetlania
okładek albumów (Jacket Mode).............40
Ustawianie poziomu głośności
(Volume Mode)............................................... 41
Menu
Lista menu HOME............................... 6
Dostarczone wyposażenie.................... 7
Części i elementy sterujące.................. 8
Spis treści
Spis treści
(dotyczy tylko modeli NW-E013F/E015F/E016F)
Słuchanie radia FM............................ 59
Programowanie żądanych
stacji radiowych............................... 63
Ustawianie odbioru (Scan Sens)...............64
Zmiana trybu monofonicznego/
stereofonicznego (Mono/Auto)...............65
Funkcje zaawansowane
Ładowanie odtwarzacza..................... 66
Wydłużanie czasu pracy
akumulatora.................................... 67
Co to jest format i szybkość
transmisji?....................................... 68
Odtwarzanie utworów bez przerw..... 70
Jak importowane są informacje o
utworze do odtwarzacza?................. 71
Zapisywanie danych innych niż pliki
dźwiękowe........................................ 72
Uaktualnianie oprogramowania
układowego odtwarzacza................. 73
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów............... 74
Komunikaty....................................... 81
Odinstalowywanie oprogramowania
SonicStage........................................ 85
Informacje dodatkowe
Środki ostrożności............................. 87
Prawa autorskie — informacje.......... 91
Dane techniczne................................. 92
Indeks................................................ 96
Uwaga
W niektórych krajach/regionach, w których został zakupiony odtwarzacz, wybrane
modele mogą być niedostępne.
Indeks
Usuwanie zaprogramowanych stacji
radiowych...................................................63
Menu
1Przełączanie na tuner FM.........................59
2Automatyczne programowanie stacji
radiowych (FM Auto Preset)................................60
3Wybieranie stacji radiowych....................61
Spis treści
Słuchanie radia FM
Przycisk
/HOME
(Intelligent Shuffle).................. 17
*1Na wyświetlaczu zostanie wyświetlonych
5 z 7 ikon z wybraną bieżącą ikoną
pośrodku. Bieżąca ikona zmienia się w
zależności od używanej funkcji. Naciskając
przycisk /, można wybrać ikonę,
a następnie zatwierdzić wybór, naciskając
przycisk .
(Search)................................... 21
Song................................................. 21
Artist............................................... 22
Album............................................. 23
Genre.............................................. 24
Release Year.................................... 25
(Jacket Search)....................... 26
(All Songs)................................. 12
(FM)*2...................................... 59
(Playlist Select).......................... 13
Playlists........................................... 13
Favorite 100.................................... 15
Recent Transfers............................ 16
(Settings)
Sound.............................................. 28
Equalizer.................................... 29
VPT............................................ 33
Clear Stereo.................................... 34
Sort.................................................. 36
Jacket Mode.................................... 40
Display Mode................................. 38
Scan Sens*2..................................... 64
Mono/Auto*2................................. 65
FM Auto Preset*2. ......................... 60
Advanced Settings
Date-Time
Set Date-Time.......................46
Date Disp Type.....................49
Time Disp Type....................50
Power Save Mode..................... 52
Dynamic Normalizer............... 35
AVLS.......................................... 44
Volume Mode........................... 41
Beep............................................ 45
Information............................... 55
Initialize
Reset All Settings..................56
Format...................................57
USB Bus Powered..................... 51
Contrast..................................... 53
Brightness.................................. 54
*2Dotyczy tylko modeli NW-E013F/E015F/
E016F.
Indeks
My Favorite Shuffle....................... 17
Artist Link Shuffle......................... 18
Time Machine Shuffle.................. 19
Sports Shuffle................................. 20
Menu HOME*1
Menu
Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME odtwarzacza, aż zostanie wyświetlony ekran
HOME.
Z poziomu menu HOME można odtwarzać pliki dźwiękowe, wyszukiwać utwory oraz
zmieniać poniższe ustawienia.
Spis treści
Lista menu HOME
Należy sprawdzić wyposażenie znajdujące się w opakowaniu.
 Płyta CD-ROM*1 (1)
- oprogramowanie SonicStage
- Instrukcja obsługi (plik PDF)
 Precautions (1)
 Troubleshooting (1)
*1Nie należy odtwarzać niniejszej płyty CD-ROM w odtwarzaczu płyt CD.
Informacje o numerze seryjnym
Numer seryjny podany na odtwarzaczu jest niezbędny do zarejestrowania
klienta. Numer jest widoczny z tyłu odtwarzacza.
Numer seryjny można także sprawdzić w samym odtwarzaczu ( strona 55).
Indeks
 Quick Start Guide (1)
Menu
 Słuchawki (1)
Spis treści
Dostarczone wyposażenie
Spis treści
Części i elementy sterujące
Przód
Menu
Indeks
Słuchawki
Otwór na pasek
Umożliwia przypięcie paska
(sprzedawanego oddzielnie).
Przycisk VOL +*2/–
Umożliwia regulowanie poziomu
głośności.
Przycisk RESET
Naciśnięcie przycisku RESET za
pomocą małego sworznia itp.
powoduje zresetowanie odtwarzacza
( strona 74).
Przycisk /HOME*1
Naciśnięcie tego przycisku podczas
odtwarzania lub zatrzymania utworu
umożliwia przełączanie między
trybem sterowania utworami a
trybem folderów. W trybie
sterowania utworami odtwarzacz
przeskakuje do początku utworu. W
trybie folderów odtwarzacz
przeskakuje do początku albumu/
wykonawcy.
Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk,
aby wyświetlić menu HOME.
Przycisk PLAY MODE/SOUND*1
Służy do przełączania trybu
odtwarzania ( strona 27).
Naciśnięcie i przytrzymanie tego
przycisku umożliwia zmianę
ustawienia jakości dźwięku
( strona 28).
Ciąg dalszy 
*1Funkcje oznaczone symbolem 
obok przycisków są włączane po ich
naciśnięciu.
Podobnie funkcje oznaczone symbolem
obok przycisków są włączane po ich
naciśnięciu i przytrzymaniu.
*2Na przycisku znajdują się punkty
dotykowe. Ułatwiają one korzystanie z
przycisków.
Spis treści
Menu
Przycisk *1
Umożliwia rozpoczęcie odtwarzania
utworu. Po rozpoczęciu odtwarzania
na wyświetlaczu będzie widoczny
symbol , a po ponownym
naciśnięciu przycisku  zostanie
wyświetlony symbol  i nastąpi
zatrzymanie odtwarzania.
Jeśli na wyświetlaczu jest
wyświetlane menu, należy użyć tego
przycisku, aby zatwierdzić wybraną
opcję menu.
Wyłączanie zasilania
Po zatrzymaniu odtwarzania utworu
lub odbioru radia FM (tylko modele
NW-E013F/E015F/E016F) za pomocą
przycisku  po kilku sekundach
zostanie wyświetlony komunikat
„POWER OFF” (ZASILANE WYŁ.) i
wyświetlacz wyłączy się automatycznie,
a następnie odtwarzacz przejdzie w stan
uśpienia.
Odtwarzacz pobiera wtedy bardzo mało
energii z akumulatora.
Gniazdo słuchawek
Umożliwia podłączenie słuchawek.
Słuchawki należy podłączyć tak, aby
wtyk zatrzasnął się we właściwym
położeniu.
Jeśli słuchawki nie są prawidłowo
podłączone, mogą źle funkcjonować.
Indeks
Słuchawki
Wyświetlacz
Patrz  strona 11.
Przycisk /
Umożliwia wybranie utworu, albumu,
wykonawcy lub opcji menu. Pozwala także
przejść do początku utworu/albumu/
wykonawcy oraz przewinąć utwory do
przodu i do tyłu w następujący sposób.
Naciśnięcie przycisku  ():
Przejście do początku bieżącego (lub
następnego) utworu/albumu/wykonawcy.
Naciśnięcie i przytrzymanie
przycisku  () podczas
odtwarzania i zwolnienie go w
żądanym punkcie w trybie
sterowania Song:
Przewinięcie bieżącego utworu do
tyłu (lub do przodu).
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku
 () po przejściu w tryb pauzy:
Przejście do początku bieżącego (lub
następnego) utworu/albumu/
wykonawcy, a przy dłuższym
przytrzymaniu przejście do
poprzedniego (lub następnego)
utworu/albumu/wykonawcy.
*1Na przycisku znajdują się punkty
dotykowe. Ułatwiają one korzystanie z
przycisków.
Ciąg dalszy 
10
Spis treści
Tył
Menu
Indeks
Przełącznik HOLD
Przy użyciu przełącznika HOLD
można zabezpieczyć odtwarzacz
przed przypadkowym
uruchomieniem podczas
przenoszenia.
Po przesunięciu przełącznika HOLD
do pozycji wskazanej strzałką ()
wszystkie przyciski sterujące zostaną
zablokowane. Jeśli przy włączonej
funkcji HOLD zostanie naciśnięty
jakikolwiek przycisk, na
wyświetlaczu pojawi się komunikat
„HOLD” (BLOKADA). Po
przesunięciu przełącznika HOLD w
przeciwną stronę funkcja HOLD
zostanie wyłączona.
Pokrywa wtyku USB
Zdejmij pokrywę wtyku USB i
podłącz wtyk USB odtwarzacza do
portu USB komputera.
Zdejmowanie pokrywy wtyku USB
Zdejmij pokrywę wtyku USB w
sposób pokazany poniżej.
Wtyk USB
Ciąg dalszy 
11
Przy wyłączonym trybie Jacket Mode
Wyświetlacz okładek albumów
Służy do wyświetlania okładki albumu
po jej zarejestrowaniu i przesłaniu
utworów z oprogramowania SonicStage.
Można ustawić brak wyświetlania
okładek albumów ( strona 40).
Szczegółowe informacje na temat
rejestrowania okładek albumów można
znaleźć w Pomocy programu SonicStage.
Wskaźnik stanu odtwarzania
Wyświetla bieżący tryb odtwarzania
(: odtwarzanie, : pauza,  ():
przewijanie do tyłu (przewijanie do
przodu),  (): przejście do początku
bieżącego lub następnego utworu).
Menu
Przy włączonym trybie Jacket Mode
(ustawienie domyślne)
Spis treści
Wyświetlacz
Wyświetlacz informacji
tekstowych/graficznych
Umożliwia wyświetlanie tytułu
albumu, nazwy wykonawcy, tytułu
utworu, bieżącej daty i godziny,
komunikatów oraz menu.
Aby zmienić tryb wyświetlania, należy
przejść do menu „Display Mode” (Tryb
wyświetlania) ( strona 38).
Jeśli odtwarzacz nie jest używany
przez pewien czas, należy przełączyć
wyświetlacz w tryb oszczędzania
energii ( strona 52).
Wskaźnik trybu odtwarzania
(PLAY MODE)
Wyświetla ikonę bieżącego trybu
odtwarzania ( strona 27). Jeśli włączony
jest Normalny tryb odtwarzania, nie jest
wyświetlana żadna ikona.
Wskaźnik ustawienia jakości
dźwięku
Wyświetlana jest ikona bieżącej
jakości dźwięku ( strona 28). Jeśli
jakość dźwięku nie została ustawiona,
nie jest wyświetlana żadna ikona.
Wskaźnik poziomu naładowania
akumulatora
Umożliwia wyświetlanie informacji o
poziomie naładowania akumulatora.
 Wskazówki
Informacje na temat wyświetlacza radia
FM (dotyczy tylko modeli NW-E013F/
E015F/E016F) można znaleźć w sekcji
„Słuchanie radia FM” ( strona 59).
Indeks
Wyświetlane ikony
W trybie sterowania Song w pierwszym
wierszu wyświetlana jest ikona , a w drugim
wierszu ikona lub , w zależności od
ustawienia kolejności utworów ( strona 36).
W trybie folderów w pierwszym wierszu
wyświetlana jest ikona kategorii ustawionej
dla kolejności utworów ( strona 36), a w
drugim wierszu ikona lub .
Po wybraniu trybu folderów podczas
odtwarzania listy odtwarzania ( strona
13) w pierwszym wierszu wyświetlana
jest ikona wybranej listy odtwarzania ( :
lista odtwarzania utworzona w programie
SonicStage, 100 : 100 ulubionych utworów
oraz : ostatnio przesłany album).
Wskaźnik czasu odtwarzania
Wyświetla czas, jaki upłynął od
rozpoczęcia odtwarzania.
12
Odtwarzanie utworów
Odtwarzane są utwory przesłane do odtwarzacza. Opcja „All songs”
(Wszystkie piosenki) jest domyślnym trybem odtwarzania.
Menu
Przycisk /HOME
Przycisk 
Spis treści
Odtwarzanie utworów (All Songs)
Przycisk /
Indeks
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia
menu HOME.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję
(All Songs), a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Odtwarzanie rozpoczyna się od ostatnio odtwarzanego utworu. Jeśli żaden
utwór nie był wcześniej odtwarzany, odtwarzanie rozpocznie się od
początku.
Wszystkie utwory zostaną odtworzone po kolei aż do ostatniego, po czym
odtwarzanie zostanie zatrzymane. Po kilku sekundach wyświetlony
zostanie komunikat „POWER OFF”, wyświetlacz zostanie automatycznie
wyłączony i odtwarzacz przejdzie w stan uśpienia.
Przejście do początku utworu
Naciśnięcie przycisku () podczas odtwarzania lub zatrzymania
utworu powoduje przejście do początku bieżącego lub następnego utworu.
Naciśnięcie przycisku /HOME w celu wybrania trybu Folder, a następnie
naciśnięcie przycisku () podczas odtwarzania lub zatrzymania
utworu powoduje przejście do początku pierwszego utworu przy bieżącej (lub
następnej) kategorii sortowania według kolejności utworów ( strona 36).
 Wskazówki
Naciskając przycisk PLAY MODE/SOUND, można zmienić tryb odtwarzania na
odtwarzanie w kolejności losowej, z powtarzaniem itd. ( strona 27).
Utwory
są wyświetlane w kolejności ustawionej w menu „Sort” (Sortuj)

( strona 36). W przypadku ustawień domyślnych utwory są wyświetlane w kolejności
według albumów.
13
Odtwarzanie utworów
Można odtwarzać listy utworów utworzone w oprogramowaniu SonicStage,
np.: 100 ulubionych utworów lub ostatnio przesłane utwory.
Spis treści
Odtwarzanie list utworów (Playlist Select)
Menu
Przycisk /HOME
Przycisk 
Przycisk /
Indeks
Uwagi
(Search)
Po wybraniu funkcji (Playlist Select) (Wybór listy odtwarzania), funkcje
(Wyszukiwanie) i
(Jacket Search) (Wyszukiwanie utworów według okładki albumu)
nie zostają wyświetlone w menu HOME.
W menu „Sort” nie można zmieniać kolejności utworów na liście odtwarzania
( strona 36).
Odtwarzanie list utworów utworzonych w oprogramowaniu SonicStage
(Playlists)
Można odtwarzać listy utworów utworzone w programie SonicStage. Jeśli
nazwa zostanie zmieniona w programie SonicStage, w odtwarzaczu będzie
wyświetlana zmieniona nazwa. Szczegółowe informacje można znaleźć w
Pomocy programu SonicStage.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia
menu HOME.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję
(Playlist Select), a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony spis list odtwarzania.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Playlists”, a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Odtwarzanie rozpoczyna się od ostatnio odtwarzanego utworu. Jeśli żaden utwór
nie był wcześniej odtwarzany, odtwarzanie rozpocznie się od początku listy
odtwarzania utworzonej w programie SonicStage. Wszystkie utwory zostaną
odtworzone po kolei aż do ostatniego, po czym odtwarzanie zostanie zatrzymane.
Po kilku sekundach wyświetlony zostanie komunikat „POWER OFF”, wyświetlacz
zostanie automatycznie wyłączony i odtwarzacz przejdzie w stan uśpienia.
Ciąg dalszy 
14
Odtwarzanie utworów
Ciąg dalszy 
Indeks
Naciskając przycisk PLAY MODE/SOUND, można zmienić tryb odtwarzania na
odtwarzanie w kolejności losowej, z powtarzaniem itd. ( strona 27).
W
 celu zatrzymania listy odtwarzania i rozpoczęcia odtwarzania utworów innych
niż znajdujące się na liście naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu
wyświetlenia menu HOME i wybierz opcję (All Songs), a następnie naciśnij przycisk
 w celu rozpoczęcia odtwarzania.
Menu
 Wskazówki
Spis treści
Przejście do początku utworu
Naciśnięcie przycisku () podczas odtwarzania lub zatrzymania
utworu powoduje przejście do początku bieżącego lub następnego utworu.
Naciśnięcie przycisku /HOME w celu wybrania trybu Folder, a następnie
naciśnięcie przycisku () podczas odtwarzania lub zatrzymania utworu
powoduje przejście do początku bieżącej (lub następnej) listy odtwarzania.
15
Odtwarzanie utworów
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia
Menu
Odtwarzana jest lista odtwarzania utworzona automatycznie w
oprogramowaniu SonicStage. Podczas połączenia z oprogramowaniem
SonicStage lista 100 najczęściej odtwarzanych utworów jest aktualizowana i
wyświetlana w kolejności według malejącej liczby odtworzeń.
Spis treści
Odtwarzanie utworów z listy 100 ulubionych utworów (Favorite 100)
menu HOME.
(Playlist Select), a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony spis list odtwarzania.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Favorite 100”, a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Odtwarzanie rozpoczyna się od ostatnio odtwarzanego utworu. Jeśli żaden
utwór nie był wcześniej odtwarzany, odtwarzanie rozpocznie się od
początku. Wszystkie utwory zostaną odtworzone po kolei aż do ostatniego,
po czym odtwarzanie zostanie zatrzymane. Po kilku sekundach
wyświetlony zostanie komunikat „POWER OFF”, wyświetlacz zostanie
automatycznie wyłączony i odtwarzacz przejdzie w stan uśpienia.
Przejście do początku utworu
Naciśnięcie przycisku () podczas odtwarzania lub zatrzymania utworu
powoduje przejście do początku bieżącego (lub następnego) utworu.
Naciśnięcie przycisku /HOME w celu wybrania trybu Folder, a następnie
przycisku () podczas odtwarzania lub zatrzymania utworu powoduje
przejście do początku pierwszego utworu z listy „Favorite 100” (100 ulubionych).
 Wskazówki
Lista 100 najczęściej odtwarzanych utworów jest aktualizowana przy każdym połączeniu
odtwarzacza z oprogramowaniem SonicStage.
Jeśli całkowita liczba utworów odtwarzanych w odtwarzaczu lub przesłanych do
odtwarzacza jest mniejsza niż 100, odtwarzane są wszystkie utwory.
Naciskając przycisk PLAY MODE/SOUND, można zmienić tryb odtwarzania na
odtwarzanie w kolejności losowej, z powtarzaniem itd. ( strona 27).
W celu zatrzymania listy odtwarzania i rozpoczęcia odtwarzania utworów innych
niż znajdujące się na liście naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu
wyświetlenia menu HOME i wybierz opcję (All Songs), a następnie naciśnij przycisk
 w celu rozpoczęcia odtwarzania.
Ciąg dalszy 
Indeks
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję
16
Odtwarzanie utworów
Istnieje możliwość odtwarzania ostatnio przesłanych albumów.
Spis treści
Odtwarzanie utworów z ostatnio przesłanych albumów (Recent Transfers)
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Recent Transfers”, a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Odtwarzanie rozpoczyna się od ostatnio odtwarzanego utworu. Jeśli żaden
utwór nie był wcześniej odtwarzany, odtwarzanie rozpocznie się od
początku. Wszystkie utwory zostaną odtworzone po kolei aż do ostatniego,
po czym odtwarzanie zostanie zatrzymane. Po kilku sekundach
wyświetlony zostanie komunikat „POWER OFF”, wyświetlacz zostanie
automatycznie wyłączony i odtwarzacz przejdzie w stan uśpienia.
Przejście do początku utworu
Naciśnięcie przycisku () podczas odtwarzania lub zatrzymania
utworu powoduje przejście do początku bieżącego (lub następnego) utworu.
Naciśnięcie przycisku /HOME w celu wybrania trybu Folder, a następnie
przycisku () podczas odtwarzania lub zatrzymania utworu powoduje
przejście do początku pierwszego utworu z bieżącej (lub następnej) kategorii
sortowania.
 Wskazówki
Naciskając przycisk PLAY MODE/SOUND, można zmienić tryb odtwarzania na
odtwarzanie w kolejności losowej, z powtarzaniem itd. ( strona 27).
W
 celu zatrzymania listy odtwarzania i rozpoczęcia odtwarzania utworów innych
niż znajdujące się na liście naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu
wyświetlenia menu HOME, wybierz opcję (All Songs), a następnie naciśnij przycisk
 w celu rozpoczęcia odtwarzania.
Indeks
(Playlist Select), a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony spis list odtwarzania.
Menu
menu HOME.
17
Odtwarzanie utworów
(Intelligent Shuffle)
Menu
W odtwarzaczu dostępne są 4 różne tryby odtwarzania w kolejności losowej
(znanego jako „shuffle play”).
Spis treści
Odtwarzanie utworów w kolejności losowej
Przycisk /HOME
Przycisk 
Indeks
Przycisk /
Uwagi
Podczas odtwarzania w trybie „Intelligent Shuffle” (Odtwarzanie w kolejności losowej)
automatycznie włączane jest odtwarzanie w kolejności losowej.
Podczas odtwarzania w trybie „Intelligent Shuffle” nie zostaje wybrany ekran
wyświetlacza ustawiony w opcji „Display Mode” ( strona 38).
Podczas
odtwarzania w trybie „Intelligent Shuffle” nie są wyświetlane okładki albumów.

Odtwarzanie w kolejności losowej utworów z listy 100 ulubionych
utworów (My Favorite Shuffle)
Odtwarzacz wybiera 100 najczęściej odtwarzanych utworów i odtwarza je w
kolejności losowej.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia
menu HOME.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję
(Intelligent
Shuffle), a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlone menu trybu „Intelligent Shuffle”.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „My Favorite Shuffle”,
a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Nastąpi przetasowanie i rozpocznie się odtwarzanie 100 najczęściej
odtwarzanych utworów.
Ciąg dalszy 
18
Odtwarzanie utworów
Odtwarzacz wybiera losowo wykonawcę, przeszukuje utwory z gatunku
podobnego do wybranego wykonawcy (Artist Link Shuffle), a następnie
odtwarza je w kolejności losowej.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia
menu HOME.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję
(Intelligent
Shuffle), a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlone menu trybu „Intelligent Shuffle”.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Artist Link Shuffle”, a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Odtwarzacz wybiera losowo wykonawcę, następnie tasuje utwory z
gatunku podobnego do wybranego wykonawcy i odtwarza je.
 Wskazówki
Naciśnięcie przycisku /HOME w celu wybrania trybu Folder, a następnie naciśnięcie
przycisku () powoduje losowe wybranie wykonawcy, a następnie tasowanie
utworów z gatunku podobnego do wybranego wykonawcy i odtwarzanie ich od
pierwszego utworu.
W celu zatrzymania trybu „Intelligent Shuffle” i odtwarzania utworów w innym trybie
naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia menu HOME i
wybierz opcję (All Songs), a następnie naciśnij przycisk  w celu rozpoczęcia
odtwarzania.
Ciąg dalszy 
Indeks
Odtwarzanie w kolejności losowej utworów z gatunku podobnego do
wybranego wykonawcy (Artist Link Shuffle)
Menu
Naciśnięcie przycisku /HOME w celu wybrania trybu Folder, a następnie naciśnięcie
przycisku () powoduje przetasowanie 100 najczęściej odtwarzanych utworów i
rozpoczęcie odtwarzania od pierwszego utworu.
Lista 100 najczęściej odtwarzanych utworów jest aktualizowana przy każdym połączeniu
odtwarzacza z oprogramowaniem SonicStage.
Jeśli całkowita liczba utworów przesłanych do odtwarzacza jest mniejsza niż 100,
wszystkie utwory przesłane do odtwarzacza są odtwarzane w kolejności losowej.
W celu zatrzymania trybu „Intelligent Shuffle” i odtwarzania utworów w innym trybie
naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia menu HOME i
wybierz opcję (All Songs), a następnie naciśnij przycisk  w celu rozpoczęcia
odtwarzania.
Spis treści
 Wskazówki
19
Odtwarzanie utworów
Odtwarzacz wybiera losowo rok wydania i odtwarza w kolejności losowej
wszystkie przesłane utwory wydane w tym roku.
menu HOME.
(Intelligent
Shuffle), a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlone menu trybu „Intelligent Shuffle”.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Time Machine
Shuffle”, a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Odtwarzacz wybiera losowo rok wydania, następnie tasuje utwory wydane
w tym roku i odtwarza je.
 Wskazówki
Naciśnięcie przycisku /HOME w celu wybrania trybu Folder, a następnie
naciśnięcie przycisku () powoduje losowe wybranie roku wydania, następnie
przetasowanie utworów z wybranego roku i odtwarzanie ich od pierwszego utworu.
W celu zatrzymania trybu „Intelligent Shuffle” i odtwarzania utworów w innym trybie
naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia menu HOME i
wybierz opcję (All Songs), a następnie naciśnij przycisk  w celu rozpoczęcia
odtwarzania.
Ciąg dalszy 
Indeks
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję
Menu
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia
Spis treści
Odtwarzanie w kolejności losowej utworów wydanych w tym samym
roku (Time Machine Shuffle)
20
Odtwarzanie utworów
(Sports Shuffle)
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia
Menu
Odtwarzacz wybiera losowo utwory spośród wszystkich przesłanych utworów,
a następnie odtwarza je w kolejności losowej przez określony czas (od 1 do 99
minut).
Spis treści
Odtwarzanie utworów w kolejności losowej przez określony czas
menu HOME.
(Intelligent
Shuffle), a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran trybu „Intelligent Shuffle”.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Sports Shuffle”, a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran wyboru czasu odtwarzania.
 Naciśnij przycisk / w celu ustawienia czasu odtwarzania, a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić ustawienie.
Zostanie wyświetlony wybrany czas odtwarzania, następnie nastąpi losowy
wybór utworów spośród wszystkich przesłanych utworów i rozpoczęcie ich
odtwarzania.
Podczas odtwarzania utworu wyświetlany jest czas, jaki upłynął od
rozpoczęcia odtwarzania. Po upływie wybranego czasu odtwarzanie zostaje
zatrzymane. Po kilku sekundach wyświetlony zostanie komunikat
„POWER OFF”, wyświetlacz zostanie automatycznie wyłączony i
odtwarzacz przejdzie w stan uśpienia.
 Wskazówki
Po upływie wybranego czasu, gdy odtwarzanie zostanie zatrzymane, naciśnięcie
przycisku  pozwala na ponowne rozpoczęcie odtwarzania. Odtwarzanie zostanie
ponownie rozpoczęte w losowej kolejności przez określony czas.
W celu zatrzymania trybu „Intelligent Shuffle” i odtwarzania utworów w innym trybie
naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia menu HOME i
wybierz opcję (All Songs), a następnie naciśnij przycisk  w celu rozpoczęcia
odtwarzania.
Indeks
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję
21
Odtwarzanie utworów
Utwory można wyszukiwać według tytułów, wykonawców, albumów, gatunków
itd.
Spis treści
Wyszukiwanie utworów (Search)
Menu
Przycisk /HOME
Przycisk 
Przycisk /
Indeks
Wyszukiwanie utworów według tytułu utworu (Song)
Lista utworów jest wyświetlana w porządku alfabetycznym, numerycznym lub
innym.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia
menu HOME.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję
(Search), a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Song>”, a następnie
przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista utworów.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać utwór, a następnie naciśnij
przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu. Wszystkie utwory zostaną
odtworzone po kolei aż do ostatniego, po czym odtwarzanie zostanie
zatrzymane. Po kilku sekundach wyświetlony zostanie komunikat
„POWER OFF”, wyświetlacz zostanie automatycznie wyłączony i
odtwarzacz przejdzie w stan uśpienia.
 Wskazówka
Tryb odtwarzania ( strona 27) nie zostanie zmieniony po uruchomieniu funkcji
(Search).
Ciąg dalszy 
22
Odtwarzanie utworów
Lista wykonawców jest wyświetlana w porządku alfabetycznym, numerycznym
lub innym.
menu HOME.
Menu
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia
Spis treści
Wyszukiwanie utworów według wykonawcy (Artist)
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Artist>”, a następnie
naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista wykonawców.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać wykonawcę, a następnie
naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista albumów wybranego wykonawcy.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać album, a następnie naciśnij
przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista utworów z wybranego albumu.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać utwór, a następnie naciśnij
przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu. Wszystkie utwory zostaną
odtworzone po kolei aż do ostatniego, po czym odtwarzanie zostanie
zatrzymane. Po kilku sekundach wyświetlony zostanie komunikat
„POWER OFF”, wyświetlacz zostanie automatycznie wyłączony i
odtwarzacz przejdzie w stan uśpienia.
 Wskazówki
Tryb odtwarzania ( strona 27) nie zostanie zmieniony po uruchomieniu funkcji
(Search).
Jeśli nazwa wykonawcy rozpoczyna się ciągiem znaków „The (odstęp)” lub „The •”,
podczas alfabetycznego sortowania listy wykonawców ciągi te są ignorowane.
Ciąg dalszy 
Indeks
(Search), a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
23
Odtwarzanie utworów
Lista albumów jest wyświetlana w porządku alfabetycznym, numerycznym lub
innym.
menu HOME.
Menu
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia
Spis treści
Wyszukiwanie utworów według tytułu albumu (Album)
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Album>”, a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista albumów.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać album, a następnie naciśnij
przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista utworów z wybranego albumu.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać utwór, a następnie naciśnij
przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu. Wszystkie utwory zostaną
odtworzone po kolei aż do ostatniego, po czym odtwarzanie zostanie
zatrzymane. Po kilku sekundach wyświetlony zostanie komunikat
„POWER OFF”, wyświetlacz zostanie automatycznie wyłączony i
odtwarzacz przejdzie w stan uśpienia.
 Wskazówka
Tryb odtwarzania ( strona 27) nie zostanie zmieniony po uruchomieniu funkcji
(Search).
Ciąg dalszy 
Indeks
(Search), a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
24
Odtwarzanie utworów
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia
Spis treści
Wyszukiwanie utworów według gatunku muzyki (Genre)
menu HOME.
(Search), a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista gatunków muzyki.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać gatunek muzyki, a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista wykonawców wybranego gatunku muzyki.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać wykonawcę, a następnie
naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista albumów wybranego wykonawcy.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać album, a następnie naciśnij
przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista utworów z wybranego albumu.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać utwór, a następnie naciśnij
przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu. Wszystkie utwory zostaną
odtworzone po kolei aż do ostatniego, po czym odtwarzanie zostanie
zatrzymane. Po kilku sekundach wyświetlony zostanie komunikat
„POWER OFF”, wyświetlacz zostanie automatycznie wyłączony i
odtwarzacz przejdzie w stan uśpienia.
 Wskazówka
Tryb odtwarzania ( strona 27) nie zostanie zmieniony po uruchomieniu funkcji
(Search).
Ciąg dalszy 
Indeks
 Naciśnij przycisk / aby wybrać opcję „Genre>”, a następnie
Menu
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję
25
Odtwarzanie utworów
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia
Spis treści
Wyszukiwanie utworów według roku wydania (Release Year)
menu HOME.
(Search), a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista lat wydania.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać rok, a następnie naciśnij
przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista wykonawców dla wybranego roku wydania.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać wykonawcę, a następnie
naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista utworów wybranego wykonawcy.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać utwór, a następnie naciśnij
przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu. Wszystkie utwory zostaną
odtworzone po kolei aż do ostatniego, po czym odtwarzanie zostanie
zatrzymane. Po kilku sekundach wyświetlony zostanie komunikat
„POWER OFF”, wyświetlacz zostanie automatycznie wyłączony i
odtwarzacz przejdzie w stan uśpienia.
 Wskazówka
Tryb odtwarzania ( strona 27) nie zostanie zmieniony po uruchomieniu funkcji
(Search).
Indeks
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Release Year>”, a
Menu
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję
26
Odtwarzanie utworów
(Jacket Search)
Przycisk /
Uwagi
(Jacket Search) kolejność
W przypadku wyszukiwania utworów za pomocą funkcji
wyświetlanych utworów jest zawsze taka sama, jak na albumie.
Jeśli nie zarejestrowano żadnej okładki, wyświetlony zostanie domyślny obraz z
odtwarzacza.
Okładka
zarejestrowana dla listy odtwarzania lub utworu nie jest wyświetlana w

odtwarzaczu.
Jeśli funkcja „Jacket Search” zostaje uruchomiona podczas odtwarzania utworów,
zatrzymane zostaje odtwarzanie utworów za pomocą funkcji „All Songs”.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia
menu HOME.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję
(Jacket Search), a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista okładek albumów i jednocześnie monitorowany
będzie pierwszy utwór z wybranego albumu.
Naciśnięcie przycisku / umożliwia wybranie następnej lub poprzedniej okładki.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać album, a następnie naciśnij
przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Rozpocznie się odtwarzanie pierwszego utworu z wybranego albumu. Wszystkie utwory
zostaną odtworzone po kolei aż do ostatniego, po czym odtwarzanie zostanie zatrzymane.
Po kilku sekundach wyświetlony zostanie komunikat „POWER OFF”, wyświetlacz
zostanie automatycznie wyłączony i odtwarzacz przejdzie w stan uśpienia.
 Wskazówka
Tryb odtwarzania ( strona 27) nie zostanie zmieniony po uruchomieniu funkcji
(Jacket Search).
Indeks
Przycisk /HOME
Przycisk 
Menu
Można wyszukiwać utwory według okładek albumów, jeśli okładki te zostały
wcześniej zarejestrowane i utwory zostały przesłane z programu SonicStage.
Szczegółowe informacje na temat rejestrowania okładek albumów można
znaleźć w Pomocy programu SonicStage.
Spis treści
Wyszukiwanie albumów według okładek płyty
27
Odtwarzanie utworów
W odtwarzaczu dostępne są różne tryby odtwarzania, w tym odtwarzanie w
kolejności losowej i z powtarzaniem.
Menu
Przycisk PLAY MODE/SOUND
Spis treści
Zmiana trybu odtwarzania (PLAY MODE)
Indeks
 Kilkakrotne naciśnięcie przycisku PLAY MODE/SOUND pozwala
wybrać żądany tryb odtwarzania.
Lista trybów odtwarzania
Typ trybu odtwarzania/ikona
Opis
Normalne/Brak ikony
Wszystkie przesłane utwory, począwszy od
bieżącego, są odtwarzane jeden raz. (Ustawienie
domyślne)
Wszystkie przesłane utwory z kategorii sortowania
według kolejności utworów ( strona 36), w tym
utwór bieżący, są odtwarzane jeden raz.
Wszystkie przesłane utwory, począwszy od
bieżącego, są odtwarzane wielokrotnie.
Wszystkie przesłane utwory z kategorii sortowania
ustawionej według kolejności utworów
( strona 36), w tym utwór bieżący, są odtwarzane
wielokrotnie.
Bieżący utwór jest odtwarzany wielokrotnie.
Wszystkie przesłane utwory, począwszy od
bieżącego, są odtwarzane w kolejności losowej.
Folder/
Powtarzanie wszystkich/
Powtarzanie folderu/
Powtarzanie 1 utworu/ 1
Powtarzanie wszystkich
utworów w kolejności
losowej/ SHUF
Powtarzanie utworów z
danego folderu w
kolejności losowej/
SHUF
Odtwarzany jest bieżący utwór, a następnie w
kolejności losowej odtwarzane są wszystkie
przesłane utwory z kategorii sortowania ustawionej
według kolejności utworów ( strona 36), łącznie z
utworem bieżącym.
28
Ustawienia
Zaprogramowane ustawienia jakości dźwięku można wybrać, korzystając z
funkcji „Equalizer” lub funkcji „Clear Bass”.
Ustawienia domyślne
Jakość dźwięku
(Wskazanie)
Equalizer
Clear Bass
(niskie tony)
Sound 1 (dźwięk 1)
( 1)
Sound 2 (dźwięk 2)
( 2)
Sound OFF (dźwięk
wyłączony) (brak)
EQ Custom
(0, 0, 0, 0, 0)
+1
EQ Custom
(0, 0, 0, 0, 0)
+3
Wyłączony
0
Przycisk PLAY MODE/SOUND
Uwaga
Podczas korzystania z tunera FM nie można ustawiać jakości dźwięku (dotyczy tylko
modeli NW-E013F/E015F/E016F).
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk PLAY MODE/SOUND.
Kolejne naciśnięcie tego przycisku spowoduje zmianę ustawienia jakości
dźwięku w sposób przedstawiony poniżej:
brak (Sound OFF) (dźwięk wyłączony)
Aby wrócić do normalnej jakości dźwięku
Wybierz opcję „brak (Sound OFF) (dźwięk wyłączony)”.
Ciąg dalszy 
Indeks
Wybieranie jakości dźwięku (Equalizer • Clear Bass)
Menu
Dostępne są 2 zaprogramowane ustawienia jakości dźwięku, które można wybierać za
pomocą przycisku PLAY MODE/SOUND w trybie odtwarzania lub zatrzymania.
Ponadto można ustawić jakość dźwięku w zależności od gatunku odtwarzanej
muzyki itp., korzystając z funkcji „Equalizer” (Korektor). Po wybraniu opcji
„Clear Bass” (Wyraziste niskie tony) odtwarzane dźwięki są czyste i pozbawione
zniekształceń. Zaleca się używanie opcji „Clear Bass” podczas głośnego słuchania
lub w celu podkreślenia tonów niskich za pomocą funkcji „Equalizer”.
Spis treści
Ustawianie jakości dźwięku (Sound)
29
Ustawienia
Dla dźwięków „Sound1” (Dźwięk1) i „Sound2” (Dźwięk2) można wybrać
odrębne ustawienia jakości dźwięku zgodnie z gatunkiem muzyki itp.
Menu
Przycisk /HOME
Przycisk 
Spis treści
Zmiana jakości dźwięku (Equalizer)
Przycisk /
Indeks
Uwaga
Podczas korzystania z tunera FM nie można ustawiać jakości dźwięku (dotyczy tylko
modeli NW-E013F/E015F/E016F).
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia
menu HOME.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Sound>”, a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk / aby wybrać opcję „Equalizer>”, a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „ Edit>” wyświetlaną
poniżej opcji „Sound 1” lub „Sound 2”, aby zmienić ustawienia.
Następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista ustawień funkcji Equalizer.
Naciśnij przycisk /, aby wybrać żądane ustawienie funkcji
Equalizer, a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić
wybór.
Szczegółowe informacje na temat każdej opcji funkcji Equalizer, patrz
 strona 30.
Powrót do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk /HOME.
Ciąg dalszy 
30
Ustawienia
EQ Heavy
Uwydatnia wysokie i niskie zakresy częstotliwości w celu
uzyskania mocnego dźwięku.
Akcentuje średni zakres częstotliwości, zapewniając wyśmienite
brzmienie partii wokalnych.
Uwydatnia wysokie i niskie zakresy częstotliwości w celu
uzyskania dźwięku pełnego energii.
Uwydatnia wysokie i niskie zakresy częstotliwości, aby ciche
dźwięki były lepiej słyszalne.
Ustawienia dźwięku określone przez użytkownika. Ustawienia,
patrz strona 31. (Ustawienie domyślne)
EQ Pop
EQ Jazz
EQ Unique
EQ Custom
Uwagi
Jeśli po zwiększeniu poziomu głośności wybrana jakość dźwięku ulega pogorszeniu,
należy zmniejszyć głośność.
Jeśli przy ustawieniach osobistych zapisanych jako opcja „EQ Custom” (Korektor
niestandardowy) poziom głośności jest inny niż w przypadku pozostałych ustawień,
można wyregulować go ręcznie w celu wyrównania tych poziomów.
Ciąg dalszy 
Indeks
Opis
Menu
Opcja ustawień
Spis treści
Lista ustawień funkcji Equalizer
31
Ustawienia
Obserwując ekran odtwarzacza, można określać wartości funkcji „Clear Bass”
(niskie tony) oraz 5 zakresów funkcji „Equalizer” dla ustawień „Sound1” lub
„Sound2”.
Spis treści
Ustawianie wartości opcji EQ Custom
Menu
Przycisk /HOME
Przycisk 
Indeks
Przycisk /
Uwagi
Jeśli wartość funkcji „EQ Custom” ustawiana jest po wybraniu opcji „Equalizer” menu
Settings, wartości ustawień funkcji „EQ Custom” zostają zastosowane do dźwięku.
Podczas korzystania z tunera FM nie można konfigurować wartości ustawień funkcji
„EQ Custom” (dotyczy tylko modeli NW-E013F/E015F/E016F).
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia
menu HOME.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Sound>”, a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Equalizer>”, a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „ Edit>” wyświetlaną
poniżej opcji „Sound 1” lub „Sound 2”, aby zmienić ustawienia.
Następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji funkcji Equalizer.
Ciąg dalszy 
32
Ustawienia
Menu
wyświetlaną w ustawieniach funkcji „EQ Custom”, a następnie
naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Zaznaczony zostanie suwak funkcji „Clear Bass”.
Funkcję „Clear Bass” można ustawić dla dowolnego z 4 poziomów
dźwięku.
Spis treści
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „ Edit>”
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Clear Bass”, a
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Equalizer”, a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Powrót do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk /HOME.
Indeks
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Zaznaczony zostanie suwak funkcji „Equalizer”.
Funkcję „Equalizer” można ustawić dla dowolnego z 7 poziomów dźwięku.
33
Ustawienia
W celu nadania dźwiękowi jeszcze większej intensywności można wybrać opcję
„VPT Studio”, „VPT Live”, „VPT Club” lub „VPT Arena”.
Menu
Przycisk /HOME
Przycisk 
Spis treści
Nadawanie dźwiękowi większej intensywności (VPT)
Przycisk /
Indeks
Uwaga
Podczas korzystania z tunera FM nie można dokonywać tych ustawień (dotyczy tylko
modeli NW-E013F/E015F/E016F).
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia
menu HOME.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Sound>”, a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „VPT>”, a następnie
naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista ustawień funkcji VPT.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać żądane ustawienie funkcji
VPT, a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Szczegółowe informacje na temat każdej opcji funkcji VPT zawiera poniższa lista.
Powrót do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk /HOME.
Lista ustawień funkcji VPT
Intensywność dźwięku zmienia się w następującej kolejności: „VPT Studio” 
„VPT Live”  „VPT Club”  „VPT Arena”
Opcja ustawień
Opis
VPT Studio
VPT Live
VPT Club
VPT Arena
VPT OFF
Tworzy dźwięk taki, jak w studiu nagrań.
Tworzy dźwięk taki, jak w sali koncertowej.
Tworzy dźwięk taki, jak w klubie.
Tworzy dźwięk taki, jak na arenie sportowej.
Funkcja VPT jest wyłączona. (Ustawienie domyślne)
34
Ustawienia
(Clear Stereo)
Menu
Dzięki opcji „Clear Stereo” (Wyrazisty dźwięk stereofoniczny) możliwa jest
cyfrowa obróbka dźwięku osobno dla lewego i prawego kanału.
Spis treści
Odtwarzanie z wyrazistym dźwiękiem stereo
Przycisk /HOME
Przycisk 
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia
menu HOME.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Clear Stereo>”, a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać ustawienie, a następnie
naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Clear Stereo ON: Wyraziste odtwarzanie dźwięku z prawego i lewego
głośnika słuchawek. (Ustawienie domyślne)
Clear Stereo OFF: Wyłączona funkcja „Clear Stereo” i odtwarzanie
normalnego dźwięku.
Powrót do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk /HOME.
Uwagi
Podczas korzystania z tunera FM nie można dokonywać tych ustawień (dotyczy tylko
modeli NW-E013F/E015F/E016F).
Funkcja „Clear Stereo” zapewnia uzyskanie najlepszego efektu z dostarczonymi
słuchawkami. Uzyskanie efektu „Clear Stereo” może nie być możliwe w przypadku
innych słuchawek. W takim przypadku należy dla funkcji „Clear Stereo” wybrać
ustawienie „Clear Stereo OFF” (Wyrazisty dźwięk stereofoniczny wyłączony).
Indeks
Przycisk /
35
Ustawienia
(Dynamic Normalizer)
Przycisk /
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia
menu HOME.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Advanced
Settings>”, a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić
wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Dynamic
Normalizer>”, a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić
wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać ustawienie, a następnie
naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
D. Normalizer ON: Minimalizuje różnicę poziomu głośności pomiędzy
utworami.
D. Normalizer OFF: Utwory są odtwarzane z oryginalnym poziomem
głośności. (Ustawienie domyślne)
Powrót do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk /HOME.
Uwaga
Podczas korzystania z tunera FM nie można dokonywać tych ustawień (dotyczy tylko
modeli NW-E013F/E015F/E016F).
Indeks
Przycisk /HOME
Przycisk 
Menu
Istnieje możliwość zmniejszania poziomu głośności między utworami. Po
wybraniu tego ustawienia podczas słuchania utworów w trybie odtwarzania w
kolejności losowej poziom głośności między utworami jest zmniejszany, aby
zminimalizować różnice w poziomach głośności nagrań.
Spis treści
Regulowanie poziomu głośności
36
Ustawienia
Przycisk /HOME
Przycisk 
Indeks
Przycisk /
Menu
Kolejność utworów można ustawić według albumów, albumów zgodnie z
kolejnością wykonawców, według wykonawców, według gatunków muzyki lub
roku wydania.
Spis treści
Zmiana kolejności utworów (Sort)
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia
menu HOME.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Sort>”, a następnie
naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać kolejność utworów
( strona 37), a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić
wybór.
Jeśli za pomocą przycisku /HOME zostanie włączony tryb Folder,
kolejność odtwarzania utworów zostanie wyświetlona w postaci ikony.
Wskaźnik stanu sortowania
Powrót do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk /HOME.
Ciąg dalszy 
37
Ustawienia
Kolejność według
albumów/
Utwory są wyświetlane w kolejności według
albumów. Utwory z jednego albumu są wyświetlane
w kolejności według numerów utworów.
W trybie Folder utwory są pomijane według
albumów. (Ustawienie domyślne)
Utwory są wyświetlane w kolejności zgodnej z
albumami posortowanymi według wykonawców.
Utwory z jednego albumu są wyświetlane według
numerów utworów.
W trybie Folder utwory są pomijane według
albumów.
Utwory są wyświetlane w kolejności według
wykonawców. Utwory tego samego wykonawcy są
odtwarzane w kolejności według numeru utworu w
każdym albumie.
W trybie Folder utwory są pomijane według
wykonawców.
Utwory są wyświetlane w kolejności według
wykonawców z danego gatunku muzyki. Utwory
tego samego wykonawcy są odtwarzane w kolejności
według albumów, natomiast utwory z jednego
albumu są odtwarzane w kolejności według
numerów utworów. W trybie Folder utwory są
pomijane według gatunków muzyki.
Utwory są wyświetlane w kolejności według
wykonawców i roku wydania. Utwory tego samego
wykonawcy są odtwarzane w kolejności według
tytułów. W trybie Folder utwory są pomijane
według roku wydania.
Albumy zgodnie z
kolejnością wykonawców/
Kolejność według
wykonawców/
Kolejność według
gatunków/
Kolejność według roku
wydania/
Indeks
Opis
Menu
Opcja ustawień/Ikona
Spis treści
Lista kolejności utworów
38
Ustawienia
Dla trybu odtwarzania lub zatrzymania można zmienić tryb wyświetlania.
Menu
Przycisk /HOME
Przycisk 
Spis treści
Zmiana trybu wyświetlania (Display Mode)
Przycisk /
Indeks
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia
menu HOME.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Display Mode>”, a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać wyświetlanie
( strona 39), a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić
wybór.
Powrót do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk /HOME.
Ciąg dalszy 
39
Ustawienia
Aby ekran był wyświetlany przez cały czas, należy wyłączyć tryb oszczędzania energii,
wybierając ustawienie „Save OFF” (Oszczędzanie WYŁ.) opcji „Power Save Mode” (Tryb
oszczędzania energii) ( strona 52).
Uwagi
 Gdy ustawiona jest opcja „Jacket Mode ON” (Tryb wyświetlania okładek albumów WŁ.)
( strona 40), okładka albumu jest wyświetlana tylko w trybie wyświetlania „Basic”.
Szczegółowe informacje na temat rejestrowania okładki albumu można znaleźć w
Pomocy programu SonicStage.
Jeśli dla funkcji „Clear Stereo” (strona 34) lub funkcji „VPT” ( strona 33) wybrano
ustawienie odpowiednio „Clear Stereo OFF” lub „VPT OFF”, na ekranie „Property” nie
są wyświetlane ikony.
Podczas odtwarzania w trybie „Intelligent Shuffle” lub podczas odbioru radia
FM (dotyczy tylko modeli NW-E013F/E015F/E016F) nie zostaje wybrany ekran
wyświetlacza skonfigurowany jako ustawienie funkcji „Display Mode” ( strona 17).
Indeks
 Wskazówka
Menu
Clock (Zegar): Informacje o dacie i godzinie
Wyświetlany jest rok, miesiąc, dzień oraz bieżąca godzina. Informacje o
ustawianiu godziny, patrz sekcja „Ustawianie bieżącej godziny (Set DateTime)” ( strona 46).
Spis treści
Lista trybów wyświetlania
Basic (Podstawowy): Podstawowy ekran wyświetlania (Ustawienie domyślne)
Property (Właściwości): Informacje o utworach
Wyświetlany jest bieżący tryb odtwarzania, bieżący numer kategorii*/
całkowita liczba kategorii* w zakresie odtwarzania, bieżący numer utworu/
całkowita liczba utworów w zakresie odtwarzania,
(ikona Clear Stereo,
(ikona VPT,  strona 33), kodek (format pliku
 strona 34),
dźwiękowego) oraz szybkość transmisji danych.
*Zmienia się w zależności od kategorii ustawionej według kolejności
utworów ( strona 36).
40
Ustawienia
Włączanie/Wyłączanie wyświetlania okładek
albumów (Jacket Mode)
Spis treści
Po zarejestrowaniu okładki albumu i przesłaniu utworów z oprogramowania
SonicStage można wyświetlić okładkę albumu. Szczegółowe informacje na
temat rejestrowania okładki albumu można znaleźć w Pomocy programu
SonicStage.
Menu
Przycisk /
Uwagi
Jeśli nie została zarejestrowana żadna okładka, wyświetlony zostanie obraz domyślny z
odtwarzacza.
Okładka zarejestrowana dla listy odtwarzania lub utworu nie jest wyświetlana w
odtwarzaczu.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia
menu HOME.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Jacket Mode>”, a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać ustawienie, a następnie
naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Jacket Mode ON: Wyświetla okładkę albumu. (Ustawienie domyślne)
Jacket Mode OFF: Nie wyświetla okładki albumu.
Szczegółowe informacje na temat wyświetlacza, patrz  strona 11.
Powrót do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk /HOME.
Indeks
Przycisk /HOME
Przycisk 
41
Ustawienia
Menu
Istnieją 2 tryby regulacji poziomu głośności.
Manual Volume (Ustawienie domyślne):
Naciskaj przycisk VOL +/–, aby ustawić poziom głośności w zakresie od 0 do 30.
Preset Volume:
Naciskaj przycisk VOL +/–, aby wybrać jeden z 3 zaprogramowanych poziomów
głośności: „Low” (Niski), „Mid” (Średni) lub „High” (Wysoki).
Spis treści
Ustawianie poziomu głośności (Volume Mode)
Indeks
Przycisk /HOME
Przycisk 
Przycisk /
Ustawianie trybu ręcznej regulacji głośności (Manual Volume)
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia
menu HOME.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Advanced
Settings>”, a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić
wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Volume Mode>”, a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Manual Volume”, a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Po wybraniu tego ustawienia można regulować poziom głośności w
zakresie od 0 do 30, naciskając przycisk VOL +/–.
Powrót do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk /HOME.
Ciąg dalszy 
42
Ustawienia
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia
Spis treści
Ustawianie trybu zaprogramowanej głośności (Preset Volume)
menu HOME.
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Settings>”, a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić
wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Volume Mode>”, a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Preset Volume”, a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Po wybraniu tego ustawienia można wybrać poziom głośności („Low”,
„Mid” lub „High”), naciskając przycisk VOL +/–.
Powrót do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk /HOME.
Uwaga
Jeśli włączona jest funkcja „AVLS” (System Automatycznego Ograniczania Głośności)
( strona 44), rzeczywisty poziom głośności może być niższy niż ustawiony.
Wyłączenie funkcji „AVLS” (AVLS OFF) przywraca zaprogramowany poziom głośności.
Ciąg dalszy 
Indeks
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Advanced
Menu
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję
43
Ustawienia
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia
Spis treści
Ustawianie poziomu w trybie zaprogramowanej głośności
menu HOME.
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Settings>”, a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić
wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Volume Mode>”, a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „ Edit>”
wyświetlaną na ekranie opcji „Preset Volume”, a następnie naciśnij
przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Zostanie zaznaczona wartość „Low”.
 Naciskaj przycisk /, aby ustawić poziomy głośności dla
opcji „Low”, „Mid” lub „High”, a następnie naciśnij przycisk ,
aby zatwierdzić ustawienia.
Po zatwierdzeniu zmian można wybrać ustawiony poziom głośności
(„Low”, „Mid” lub „High”), naciskając przycisk VOL +/–.
Powrót do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk /HOME.
Uwaga
Jeśli włączona jest funkcja „AVLS” ( strona 44), rzeczywisty poziom głośności może
być niższy niż ustawiony.
Wyłączenie funkcji „AVLS” (AVLS OFF) przywraca zaprogramowany poziom głośności.
Indeks
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Advanced
Menu
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję
44
Ustawienia
Przycisk /
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia
menu HOME.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Advanced
Settings>”, a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić
wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „AVLS>”, a następnie
naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk/, aby wybrać opcję „AVLS ON”, a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Dźwięk będzie odtwarzany na umiarkowanym poziomie głośności.
Wyłączanie funkcji
W punkcie  wybierz opcję „AVLS OFF”, a następnie naciśnij przycisk ,
aby zatwierdzić wybór.
Powrót do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk /HOME.
 Wskazówka
Jeśli dla funkcji „AVLS” wybrano ustawienie „AVLS ON” (AVLS WŁ.), po naciśnięciu
przycisku VOL +/– zostanie wyświetlony komunikat „AVLS”.
Indeks
Przycisk /HOME
Przycisk 
Menu
Funkcję automatycznego ograniczania głośności, „AVLS” (Automatic Volume
Limiter System) można włączyć, aby ograniczyć maksymalną głośność i
zapobiec przeszkadzaniu innym osobom lub odwracaniu ich uwagi.
Korzystając z funkcji „AVLS”, można słuchać muzyki na odpowiednim
poziomie głośności. Domyślnie ustawiona jest opcja „AVLS OFF” (AVLS
WYŁ.).
Spis treści
Ograniczanie głośności (AVLS (Volume Limit))
45
Ustawienia
Sygnały akustyczne odtwarzacza można wyłączyć. Opcja „Beep ON” (Sygnał
akustyczny WŁ.) jest ustawiona domyślnie.
Menu
Przycisk /HOME
Przycisk 
Spis treści
Wyłączanie sygnału akustycznego (Beep)
Przycisk /
Indeks
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia
menu HOME.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Advanced
Settings>”, a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić
wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Beep>”, a następnie
naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk/, aby wybrać opcję „Beep OFF”, a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Włączanie ustawienia
W punkcie  wybierz opcję „Beep ON”, a następnie naciśnij przycisk ,
aby zatwierdzić wybór.
Powrót do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk /HOME.
46
Ustawienia
Bieżącą godzinę można ustawić, regulując ją ręcznie lub synchronizując czas z
urządzeniem połączonym z odtwarzaczem, na przykład z komputerem itp.
Spis treści
Ustawianie bieżącej godziny (Set Date-Time)
Menu
Przycisk /HOME
Przycisk 
Przycisk /
Indeks
Wybieranie ustawienia bieżącej godziny
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia
menu HOME.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Advanced
Settings>”, a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić
wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Date-Time>”, a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Set Date-Time>”, a
następnie naciśnij przycisk  , aby zatwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać tryb ustawiania, a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Date-Time Automatic: Data i godzina odtwarzacza jest synchronizowana
po jego podłączeniu do komputera i uruchomieniu oprogramowania
SonicStage. (Ustawienie domyślne)
Date-Time
Manual: Umożliwia ręczne ustawienie daty i godziny. Więcej

szczegółów można znaleźć w sekcji „Ręczne ustawianie bieżącej
godziny” ( strona 48).
Ciąg dalszy 
47
Ustawienia
Wyświetlanie bieżącej godziny
Bieżącą godzinę można wyświetlić na jeden z następujących sposobów:
Data może być wyświetlana w formacie rok/miesiąc/dzień, dzień/miesiąc/rok lub
miesiąc/dzień/rok. Ponadto w celu wyświetlania bieżącej godziny można wybrać format
„Time 24h” (24-godzinny) lub „Time 12h” (12-godzinny).
Szczegółowe informacje, patrz sekcja „Ustawianie formatu daty (Date Disp Type)”
( strona 49) lub sekcja „Ustawianie formatu godziny (Time Disp Type)”
( strona 50).
Uwagi
Jeśli odtwarzacz nie był używany przez dłuższy czas, konieczne może być ponowne
ustawienie daty i godziny.
Jeśli
bieżąca godzina nie jest ustawiona, a jako tryb wyświetlania ustawiona jest opcja

„Clock” ( strona 39), zostanie wyświetlony symbol „--”.
Godzina nie jest wyświetlana nawet po naciśnięciu dowolnego przycisku przy włączonej
funkcji HOLD.
Ciąg dalszy 
Indeks
 Wskazówka
Menu
Ustaw opcję „Clock” (Zegar) zgodnie z opisem w sekcji „Zmiana trybu wyświetlania
(Display Mode)” ( strona 38).
Naciśnij dowolny przycisk, gdy włączona jest funkcja HOLD.
Spis treści
Powrót do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk /HOME.
48
Ustawienia
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia
Spis treści
Ręczne ustawianie bieżącej godziny
menu HOME.
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Settings>”, a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić
wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Date-Time>”, a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Set Date-Time>”, a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Date-Time
Manual>”, a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić
wybór.
Zostanie wyświetlony ustawiony rok.
 Naciśnij przycisk /, aby ustawić żądany rok, a następnie
naciśnij przycisk , aby zatwierdzić ustawienie.
Zostanie wyświetlony ustawiony miesiąc.
 Podobnie jak w punkcie  dostosuj ustawienia miesiąca,
daty, godziny i minut, a następnie naciśnij przycisk , aby
zatwierdzić wybór.
Powrót do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk /HOME.
Uwaga
Łączny miesięczny błąd zegara może wynieść maksymalnie 120 sekund (przy
temperaturze 25°C). Jeśli zegar wyświetla nieprawidłową godzinę, a ustawiona
jest opcja „Date-Time Manual” (Data i godzina ręcznie), należy ręcznie poprawić
ustawienia zegara. Jeżeli ustawiona jest opcja „Date-Time Automatic” (Data i godzina
automatycznie), zegar będzie aktualizowany przy każdym podłączeniu odtwarzacza do
komputera. Zalecany jest wybór ustawienia „Date-Time Automatic.”
Indeks
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Advanced
Menu
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję
49
Ustawienia
Bieżąca data ( strona 46) może być wyświetlana w formacie rok/miesiąc/
dzień, dzień/miesiąc/rok i miesiąc/dzień/rok.
Menu
Przycisk /HOME
Przycisk 
Spis treści
Ustawianie formatu daty (Date Disp Type)
Przycisk /
Indeks
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia
menu HOME.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Advanced
Settings>”, a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić
wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Date-Time>”, a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Date Disp Type>”, a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Pojawi się ekran ustawiania formatu wyświetlania.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać format, a następnie naciśnij
przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Format można wybrać spośród następujących 3 typów.
Data yy/mm/dd: Data jest wyświetlana w formacie rok/miesiąc/dzień.
(Ustawienie domyślne)
Data
dd/mm/yy: Data jest wyświetlana w formacie dzień/miesiąc/rok.

Data mm/dd/yy: Data jest wyświetlana w formacie miesiąc/dzień/rok.
Powrót do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk /HOME.
50
Ustawienia
W celu wyświetlania bieżącej godziny ( strona 46) można wybrać format
„Time 24h” lub „Time 12h”.
Menu
Przycisk /HOME
Przycisk 
Spis treści
Ustawianie formatu godziny (Time Disp Type)
Przycisk /
Indeks
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia
menu HOME.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Advanced
Settings>”, a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić
wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Date-Time>”, a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Time Disp Type>”, a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Pojawi się ekran ustawiania formatu wyświetlania.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać ustawienie, a następnie
naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Time 24h: Czas wyświetlany jest w formacie 24-godzinnym.
(Ustawienie domyślne)
Time 12h: Czas wyświetlany jest w formacie 12-godzinnym.
Powrót do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk /HOME.
51
Ustawienia
(USB Bus Powered)
Przycisk /
Uwaga
Nie można zmieniać tego ustawienia w trakcie korzystania z połączenia USB.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia
menu HOME.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Advanced Settings>”,
a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „USB Bus Powered>”,
a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać ustawienie oszczędzania
energii, a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
High-Power 500 mA: Prąd znamionowy z komputera ustawiany jest na
500 mA. (Ustawienie domyślne)
Low-Power 100 mA: Prąd znamionowy z komputera ustawiany jest na 100 mA.
Powrót do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk /HOME.
 Wskazówki
Po podłączeniu odtwarzacza do komputera przenośnego zalecane jest podłączenie
komputera do zasilania.
Po
wybraniu dla opcji „USB Bus Powered” ustawienia „Low-Power 100 mA” czas

ładowania akumulatora będzie dłuższy.
Indeks
Przycisk /HOME
Przycisk 
Menu
W zależności od sposobu korzystania z komputera napięcie zasilania (USB Bus
Powered) może być niewystarczające, powodując przesyłanie niepełnych
danych z komputera do odtwarzacza. W takim przypadku poprawę transferu
danych można uzyskać, ustawiając dla połączenia USB (USB Bus Powered)
opcję „Low-Power 100 mA” (Niska moc 100 mA).
Spis treści
Zmiana ustawień połączenia USB
52
Ustawienia
Konfigurowanie ustawień ekranu w trybie
oszczędzania energii (Power Save Mode)
Spis treści
Jeśli użytkownik nie będzie używał odtwarzacza przez określony czas (około 15
sekund), ekran zostanie przełączony w tryb oszczędzania energii. Ustawienia
ekranu w trybie oszczędzania energii można zmienić.
Menu
Przycisk /
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia
menu HOME.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Advanced Settings>”,
a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Power Save Mode>”,
a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać ustawienie oszczędzania
energii, a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Powrót do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk /HOME.
Lista ustawień trybu oszczędzania energii
Opcja ustawień
Opis
Save ON Normal
Ekran zostaje przełączony w tryb oszczędzania
energii, jeśli przez około 15 sekund nie została
wykonana żadna operacja. (Ustawienie domyślne)
Na wyświetlaczu nie jest wyświetlany żaden obraz, jeśli przez
około 15 sekund nie została wykonana żadna operacja. To
ustawienie zapewnia najmniejszy pobór energii z akumulatora.
Ikony lub litery pojawiają się na wyświetlaczu przez
cały czas podczas odtwarzania lub odbioru radia FM
(dotyczy tylko modeli NW-E013F/E015F/E016F).
Save ON Super
Save OFF
Indeks
Przycisk /HOME
Przycisk 
53
Ustawienia
Można ustawić jeden z 15 poziomów kontrastu wyświetlacza. Ustawieniem
domyślnym jest poziom „0”.
Menu
Przycisk /HOME
Przycisk 
Spis treści
Ustawianie kontrastu wyświetlacza (Contrast)
Przycisk /
Indeks
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia
menu HOME.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Advanced
Settings>”, a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić
wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Contrast>”, a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran regulacji kontrastu.
 Naciśnij przycisk /, aby wyregulować poziom kontrastu, a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić ustawienie.
Powrót do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk /HOME.
54
Ustawienia
Można ustawić jeden z 7 poziomów jasności wyświetlacza. Ustawieniem
domyślnym jest poziom „6”.
Menu
Przycisk /HOME
Przycisk 
Spis treści
Ustawianie jasności wyświetlacza (Brightness)
Przycisk /
Indeks
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia
menu HOME.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /, aby wybrać opcję
(Settings), a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić
wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Advanced
Settings>”, a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić
wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Brightness>”, a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wyregulować poziom jasności, a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Powrót do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk /HOME.
Uwaga
Ustawienie jasności ekranu obowiązuje tylko w czasie korzystania z odtwarzacza. Nie
można ustawić jasności obowiązującej w okresach bezczynności, gdy odtwarzacz nie jest
używany.
55
Ustawienia
(Information)
Przycisk /
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia
menu HOME.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Advanced
Settings>”, a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić
wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Information>”, a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Naciskając przycisk / i przewijając pozycje, można sprawdzić
następujące informacje.
1: nazwa modelu
2: pojemność wbudowanej pamięci flash
3: numer seryjny
4: informacje o wersji oprogramowania układowego odtwarzacza
Powrót do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk /HOME.
Indeks
Przycisk /HOME
Przycisk 
Menu
Można wyświetlić takie informacje, jak nazwa modelu, pojemność
wbudowanej pamięci flash, numer seryjny oraz wersja oprogramowania
układowego.
Spis treści
Wyświetlanie informacji o odtwarzaczu
56
Ustawienia
(Reset All Settings)
Menu
Można przywrócić domyślne ustawienia odtwarzacza. Przywrócenie ustawień domyślnych
nie powoduje usunięcia utworów muzycznych przeniesionych do odtwarzacza.
Spis treści
Przywracanie ustawień fabrycznych
Przycisk /HOME
Przycisk 
Uwaga
Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie pauzy.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia
menu HOME.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Advanced Settings>”,
a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Initialize>”, a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Reset All Settings>”,
a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać „OK”, a następnie naciśnij
przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony komunikat „COMPLETE” (ZAKOŃCZONO) i
przywrócone zostaną domyślne ustawienia odtwarzacza.
Następnie zostanie wyświetlony komunikat „ACCESS” (DOSTĘP), a po
rozpoczęciu odtwarzania punktem początkowym będzie pierwszy spośród
wszystkich utworów ( strona 12).
Anulowanie operacji
W punkcie  wybierz opcję „Cancel” (Anuluj), a następnie naciśnij przycisk
, aby zatwierdzić wybór.
Powrót do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk /HOME.
Indeks
Przycisk /
57
Ustawienia
Menu
Wbudowaną pamięć flash odtwarzacza można sformatować.
Po sformatowaniu pamięci wszystkie zapisane pliki muzyczne i zarejestrowane
okładki albumów zostaną skasowane. Przed rozpoczęciem formatowania
należy sprawdzić przechowywane w pamięci dane oraz wyeksportować
niezbędne dane do oprogramowania SonicStage lub na dysk twardy
komputera.
Spis treści
Formatowanie pamięci (Format)
Indeks
Przycisk /HOME
Przycisk 
Przycisk /
Uwagi
Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie pauzy.
Jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski, nie można sformatować odtwarzacza.
Naładuj akumulator przed formatowaniem.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia
menu HOME.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Advanced Settings>”,
a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Initialize>”, a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Format>”, a
następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „OK”, a następnie
naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony komunikat „FORMATTING...”
(FORMATOWANIE...) i rozpocznie się formatowanie.
Po jego zakończeniu zostanie wyświetlony komunikat „COMPLETE”.
Ciąg dalszy 
58
Ustawienia
Menu
Powrót do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk /HOME.
Spis treści
Anulowanie operacji
W punkcie  wybierz opcję „Cancel”, a następnie naciśnij przycisk , aby
zatwierdzić wybór.
Uwaga
Indeks
Nie należy formatować wbudowanej pamięci flash odtwarzacza za pomocą Eksploratora
Windows.
59
Słuchanie radia FM (dotyczy tylko modeli NW-E013F/E015F/E016F)
Menu
Istnieje możliwość słuchania radia FM. Przed rozpoczęciem użytkowania
odtwarzacza należy naładować wbudowany akumulator ( strona 66) i
podłączyć słuchawki do gniazda słuchawek.
Spis treści
Słuchanie radia FM
1 Przełączanie na tuner FM
Indeks
Przycisk /HOME
Przycisk 
Przycisk /
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia
menu HOME.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję
naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran tunera FM.
(FM), a następnie
Ekran tunera FM*
Zaprogramowany
numer
Częstotliwość
* Pokazany na ilustracji ekran tunera FM może być inny niż w przypadku
posiadanego modelu.
Ciąg dalszy 
60
Słuchanie radia FM (dotyczy tylko modeli NW-E013F/E015F/E016F)
Po naciśnięciu przycisku (), gdy odtwarzacz znajduje się w stanie uśpienia,
zostanie wybrany poprzedni (lub następny) zaprogramowany numer lub częstotliwość.
W tym czasie dźwięk nie jest odtwarzany, niezależnie od przycisku VOL +/–.
2 Automatyczne programowanie stacji radiowych (FM Auto Preset)
Istnieje możliwość automatycznego zaprogramowania stacji radiowych
(maksymalnie 30) odbieranych na danym obszarze przez wybranie opcji „FM Auto
Preset” (Stacje radiowe zaprogramowane automatycznie). W przypadku korzystaniu
z tunera FM po raz pierwszy lub po przeniesieniu się na nowy obszar zalecane jest
zaprogramowanie odbieranych stacji przez wybranie opcji „FM Auto Preset”.
Przycisk /HOME
Przycisk 
Przycisk /
Uwaga
Użycie opcji „FM Auto Preset” spowoduje usunięcie wcześniej zaprogramowanych stacji.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia
menu HOME.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję
następnie przycisk , aby zatwierdzić wybór.
(Settings), a
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „FM Auto Preset>”, a
następnie przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Ciąg dalszy 
Indeks
Uwaga
Menu
Szybkie wyciszanie tunera FM
Po naciśnięciu przycisku  nie będzie słychać dźwięku z tunera FM. Po
upływie kilku sekund tuner FM przejdzie w tryb uśpienia, a wyświetlacz
zgaśnie. Po ponownym naciśnięciu przycisku  znowu odtwarzany będzie
dźwięk z tunera FM.
Spis treści
Wyłączanie tunera FM i powrót do odtwarzacza plików dźwiękowych
Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia menu
HOME, a następnie wybierz z ekranu menu opcję (All Songs), (Playlist
Select) lub
(Intelligent Shuffle) i naciśnij przycisk , aby rozpocząć
odtwarzanie.
Jeśli nie ma żadnej listy odtwarzania, wybierz opcję (All Songs).
61
Słuchanie radia FM (dotyczy tylko modeli NW-E013F/E015F/E016F)
Powrót do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk /HOME.
Jeśli odbieranych jest kilka niepotrzebnych stacji
Jeśli dominują zakłócenia lub odbierane stacje maja zbyt słabą moc nadawczą,
zmień ustawienie odbioru ( strona 64) na „Scan Sens Low” (Czułość
odbioru niska).
3 Wybieranie stacji radiowych
Istnieją 2 sposoby wybierania stacji radiowych (strojenie ręczne lub zaprogramowane).
Normalne (strojenie
zaprogramowane)
P20
90.00 MHz
S T A N D B Y SCAN H MONO
Folder (strojenie ręczne)
P20
90.00 MHz
S T A N D B Y SCAN H MONO
Przycisk
/HOME
Przycisk /
Po naciśnięciu przycisku /HOME odtwarzacz przechodzi w tryb strojenia
ręcznego. Aby przełączyć odtwarzacz z trybu strojenia ręcznego na tryb
strojenia zaprogramowanego, naciśnij ponownie przycisk /HOME.
Strojenie ręczne
W trybie strojenia ręcznego można wybierać stacje radiowe według
częstotliwości.
Strojenie zaprogramowane
W trybie strojenia zaprogramowanego można wybierać stacje radiowe
według zaprogramowanych numerów.
Ciąg dalszy 
Indeks
Zatrzymywanie automatycznego programowania
W punkcie  wybierz opcję „Cancel”, a następnie naciśnij przycisk , aby
zatwierdzić wybór.
Menu
przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Stacje radiowe odbierane na danym obszarze zostaną zaprogramowane
kolejno od najniższej do najwyższej częstotliwości.
Po zakończeniu programowania zostanie wyświetlony komunikat „COMPLETE”,
a następnie rozpocznie się odbiór pierwszej zaprogramowanej stacji.
Spis treści
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „OK”, a następnie
62
Słuchanie radia FM (dotyczy tylko modeli NW-E013F/E015F/E016F)
oraz
powyżej i poniżej.
Aby
Należy
Wybrać poprzednią częstotliwość
Nacisnąć krótko przycisk .
Nacisnąć i przytrzymać przycisk .
Nacisnąć i przytrzymać przycisk .
*Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku () podczas odbioru stacji FM
powoduje przejście do poprzedniej (lub następnej) stacji radiowej. Jeśli
odbiór stacji radiowej jest możliwy, stacja zostanie zaakceptowana.
Jeśli dominują zakłócenia lub odbierany sygnał jest zbyt słaby, zmień
ustawienie odbioru ( strona 64) na „Scan Sens Low”.
W przypadku naciśnięcia przycisku () w trybie uśpienia nastąpi
zmniejszenie (lub zwiększenie) częstotliwości, ale poprzednia (lub następna)
stacja radiowa nie zostanie znaleziona i dźwięk nie będzie odtwarzany.
Strojenie zaprogramowane
Zaprogramowany numer wyświetlany jest z symbolami
poniżej.
Aby
oraz
powyżej i
Należy
Wybrać poprzedni
Nacisnąć krótko przycisk .
zaprogramowany numer
Wybrać następny zaprogramowany Nacisnąć krótko przycisk .
numer
Uwaga
Nie można wybierać stacji radiowych, jeśli żadne stacje nie zostały zaprogramowane.
Możliwe do odbioru stacje należy zaprogramować przy użyciu funkcji „FM Auto Preset”
( strona 60).
 Poprawa jakości odbioru
Przewód słuchawek służy jako antena, dlatego należy go maksymalnie rozwinąć.
Indeks
Wybrać poprzednią możliwą do
odebrania stację radiową*
Wybrać następną możliwą do
odebrania stację radiową*
Nacisnąć krótko przycisk .
Menu
Wybrać następną częstotliwość
Spis treści
Strojenie ręczne
Częstotliwość wyświetlana jest z symbolem
63
Słuchanie radia FM (dotyczy tylko modeli NW-E013F/E015F/E016F)
Istnieje możliwość zaprogramowania stacji radiowych, które zostały pominięte
przez funkcję „FM Auto Preset” ( strona 60).
Menu
Przycisk /HOME
Przycisk 
Spis treści
Programowanie żądanych stacji radiowych
Przycisk /
Indeks
 Wybierz żądaną częstotliwość w trybie strojenia ręcznego
( strona 62).
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk .
Częstotliwość wybrana w punkcie  zostanie zaprogramowana, a
zaprogramowany numer będzie wyświetlany po jej lewej stronie.
 Wskazówka
Maksymalnie można zaprogramować 30 stacji (od P01 do P30).
Uwaga
Zaprogramowane numery są zawsze ustawiane w kolejności od najniższej do najwyższej
częstotliwości.
Usuwanie zaprogramowanych stacji radiowych
 Wybierz zaprogramowany numer częstotliwości, którą chcesz usunąć.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk .
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „OK”, a następnie
przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Zaprogramowana stacja radiowa zostanie usunięta i wyświetlona zostanie
następna stacja.
Anulowanie usunięcia zaprogramowanej stacji radiowej
W punkcie  wybierz opcję „Cancel”, a następnie naciśnij przycisk , aby
zatwierdzić wybór.
64
Słuchanie radia FM (dotyczy tylko modeli NW-E013F/E015F/E016F)
Indeks
Przycisk /HOME
Przycisk 
Przycisk /
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia
menu HOME.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję
następnie przycisk , aby zatwierdzić wybór.
(Settings), a
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Scan Sens>”, a
następnie przycisk , aby zatwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Scan Sens Low”, a
następnie przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Ponowne ustawianie domyślnej czułości odbioru
W punkcie  wybierz opcję „Scan Sens High”, a następnie naciśnij przycisk
, aby zatwierdzić wybór.
Powrót do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk /HOME.
Menu
Po wybraniu stacji przy użyciu funkcji „FM Auto Preset” ( strona 60) lub
„Strojenie Ręczne” ( strona 61) odbiornik FM może odbierać wiele
niechcianych stacji radiowych, ponieważ odbiór będzie zbyt czuły. W tej
sytuacji należy wybrać opcję odbioru „Scan Sens Low”. Domyślnie ustawiona
jest opcja „Scan Sens High” (Czułość odbioru wysoka).
Spis treści
Ustawianie odbioru (Scan Sens)
65
Słuchanie radia FM (dotyczy tylko modeli NW-E013F/E015F/E016F)
Spis treści
Zmiana trybu monofonicznego/
stereofonicznego (Mono/Auto)
Indeks
Przycisk /HOME
Przycisk 
Przycisk /
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia
menu HOME.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję
następnie przycisk , aby zatwierdzić wybór.
(Settings), a
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Mono/Auto>”, a
następnie przycisk , aby zatwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Mono”, a następnie
przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Powrót do ustawienia automatycznego
W punkcie  wybierz opcję „Auto”, a następnie naciśnij przycisk , aby
zatwierdzić wybór.
Powrót do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk /HOME.
Menu
Jeśli podczas odbioru radia FM występują szumy, należy wybrać dla odbiornika
opcję „Mono”, co spowoduje jego przełączenie na odbiór w trybie
monofonicznym. W przypadku wybrania opcji „Auto” odbiór stereofoniczny/
monofoniczny jest ustawiany automatycznie w zależności od warunków
odbioru. Opcja „Auto” jest ustawieniem domyślnym.
66
Funkcje zaawansowane
Poziom naładowania akumulatora zmniejsza się, co obrazuje ikona
akumulatora. Po wyświetleniu komunikatu „LOW BATTERY” odtwarzacz
przestaje działać. W takim przypadku należy naładować akumulator,
podłączając odtwarzacz do komputera.
Uwagi
Akumulator należy ładować w temperaturze otoczenia od 5 do 35ºC.
Maksymalna liczba ponownych ładowań akumulatora przed jego zużyciem wynosi ok.
500. Liczba ta może się różnić w zależności od warunków użytkowania odtwarzacza.
Wskaźnik poziomu naładowana akumulatora wyświetla tylko przybliżoną wartość. Na
przykład jedna czarna kreska na wskaźniku nie zawsze wskazuje, że akumulator jest
naładowany dokładnie w 1/4.
Gdy odtwarzacz korzysta z komputera, na wyświetlaczu widoczny jest komunika „DATA
ACCESS” (DOSTĘP DO DANYCH). Nie należy odłączać odtwarzacza, gdy wyświetlany
jest komunikat „DATA ACCESS”, ponieważ przesyłane dane mogą ulec uszkodzeniu.
Po podłączeniu odtwarzacza do komputera wszystkie przyciski sterujące są
zablokowane.
Niektóre urządzenia USB podłączone do komputera mogą zakłócać prawidłowe
działanie odtwarzacza.
Nie można zagwarantować naładowania akumulatora przy użyciu samodzielnie
zmontowanych lub zmodyfikowanych komputerów.
Indeks
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
Ikona akumulatora na wyświetlaczu ( strona 11) zmienia się w następujący
sposób. Informacje na temat czasu pracy akumulatora podano na  stronie 94.
Menu
Akumulator odtwarzacza jest ładowany, gdy odtwarzacz jest podłączony do
uruchomionego komputera.
Gdy wskaźnik poziomu naładowania akumulatora zostanie wyświetlony jako:
, ładowanie jest zakończone (czas ładowania wynosi ok. 60 minut*).
Przed pierwszym użyciem odtwarzacza lub po długotrwałej przerwie w jego
użytkowaniu należy całkowicie go naładować (do momentu, aż wskaźnik
poziomu naładowania akumulatora zostanie wyświetlony w postaci
).
*Jest to przybliżony czas ładowania, gdy poziom naładowania akumulatora jest
niski, a ustawienia opcji „USB BUS Powered” ( strona 51) określono jako
„High-Power 500 mA” w temperaturze pokojowej. Czas ładowania jest różny
w zależności od poziomu naładowania akumulatora i jego stanu. Jeśli
akumulator jest ładowany w otoczeniu o niskiej temperaturze, ładowanie
trwa dłużej. Czas ten wydłuża się także wtedy, gdy podczas ładowania do
odtwarzacza przesyłane są pliki dźwiękowe.
Spis treści
Ładowanie odtwarzacza
67
Funkcje zaawansowane
Za pomocą odpowiedniej regulacji ustawień lub zarządzania zasilaniem można
oszczędzać energię akumulatora i używać odtwarzacza przez dłuższy czas.
Regulowanie jasności ekranu
Ustawienie opcji „Brightness” (Jasność) na najniższym poziomie ogranicza
zużycie energii akumulatora przy włączonym wyświetlaczu ( strona 54).
Wyłączanie ustawień jakości dźwięku
Gdy dla ustawień jakości i głośności dźwięku, takich jak „Sound” (Dźwięk)
( strona 28), „VPT” ( strona 33), „Clear Stereo” ( strona 34) i „Dynamic
Normalizer” (Regulacja poziomu głośności) ( strona 35), wybrano opcję
„OFF” (WYŁ.), czas pracy akumulatora będzie dłuższy.
Uwaga w przypadku podłączenia odtwarzacza do komputera
Jeśli komputer wejdzie w tryb oszczędzania energii, taki jak tryb uśpienia lub hibernacji,
nawet podczas połączenia USB, akumulator odtwarzacza nie będzie ładowany.
Odtwarzacz będzie w zamian pobierać energię z akumulatora, rozładowując go.
Ustawianie formatu utworu i szybkości transmisji
Czas odtwarzania może być różny, ponieważ na poziom naładowania akumulatora
mogą wpływać format i szybkość transmisji odtwarzanych plików dźwiękowych.
Na przykład w pełni naładowany akumulator zapewnia około 30 godzin odtwarzania
utworów w formacie ATRAC o szybkości transmisji 132 kb/s, lecz tylko około 24
godzin w przypadku formatu WMA o szybkości transmisji 128 kb/s. Szczegółowe
informacje zawiera sekcja „Czas pracy akumulatora (odtwarzanie ciągłe)”
( strona 94). Dokładny czas odtwarzania przy pełnym naładowaniu akumulatora
może się różnić w zależności od warunków działania i otoczenia odtwarzacza.
Uwaga
Nie należy na dłuższy czas podłączać odtwarzacza do komputera przenośnego, który
nie jest podłączony do zasilania sieciowego, ponieważ może to doprowadzić do
rozładowania akumulatora komputera.
Indeks
Automatyczne wyłączanie ekranu wyświetlacza
Ustawienie wyświetlacza tak, aby wyłączał się po określonym czasie, gdy
odtwarzacz nie jest używany (ok. 15 sekund), może pomóc w ograniczeniu
zużycia energii akumulatora.
Informacje na temat sposobu ustawiania tej funkcji można znaleźć w sekcji
„Konfigurowanie ustawień ekranu w trybie oszczędzania energii (Power Save
Mode)” ( strona 52).
Menu
Wprowadzanie odtwarzacza w stan uśpienia
Po naciśnięciu przycisku  w celu zatrzymania odtwarzania utworu lub odbioru radia
FM (dotyczy tylko modeli NW-E013F/E015F/E016F) po kilku sekundach od wyświetlenia
komunikatu „POWER OFF” wyświetlacz zgaśnie, a odtwarzacz automatycznie przejdzie w
stan uśpienia. Stan uśpienia charakteryzuje się niewielkim poborem energii.
Spis treści
Wydłużanie czasu pracy akumulatora
68
Funkcje zaawansowane
Spis treści
Co to jest format i szybkość transmisji?
WMA: WMA (Windows Media Audio) jest popularną technologią kompresji
sygnału dźwiękowego opracowaną przez firmę Microsoft Corporation. Format
WMA zapewnia taką samą jakość dźwięku jak format MP3 przy mniejszym
rozmiarze pliku.
ATRAC: ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding) jest ogólnym
określeniem odnoszącym się do formatów ATRAC3 i ATRAC3plus. ATRAC3
jest technologią kompresji sygnału dźwiękowego zapewniającą zarówno
wysoką jakość dźwięku, jak i wysoki współczynnik kompresji. Format ATRAC3
umożliwia kompresję plików dźwiękowych do ok. 1/10 rozmiaru utworów w
standardzie audio CD. ATRAC3plus, bardziej zaawansowana wersja formatu
ATRAC3, umożliwia kompresję plików dźwiękowych do ok. 1/20 rozmiaru
utworów w standardzie audio CD.
AAC: AAC (Advanced Audio Coding) jest popularną technologią kompresji
sygnału dźwiękowego opracowaną przez grupę roboczą MPEG działającą w
ramach organizacji ISO (International Organization for Standardization).
Format AAC zapewnia taką samą jakość dźwięku jak format MP3, przy
mniejszym rozmiarze pliku.
Linear-PCM: Linear-PCM jest formatem nagrywania dźwięku bez kompresji
cyfrowej. Dźwięk nagrany w tym formacie ma taką samą jakość jak muzyka z
płyty CD.
Co to jest szybkość transmisji?
Szybkość transmisji oznacza ilość danych używanych do przechowywania
każdej sekundy dźwięku. Na ogół większa szybkość transmisji zapewnia lepszą
jakość dźwięku, ale wymaga więcej pamięci niezbędnej do zapisania utworu
muzycznego o tej samej długości.
Ciąg dalszy 
Indeks
MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) jest popularną technologią kompresji
sygnału dźwiękowego opracowaną przez grupę roboczą MPEG działającą w
ramach organizacji ISO (International Organization for Standardization).
Format MP3 umożliwia kompresję plików dźwiękowych do ok. 1/10 rozmiaru
utworów w standardzie audio CD.
Menu
Co to jest format?
Format utworu oznacza metodę stosowaną przez oprogramowanie SonicStage
do zapisywania informacji dźwiękowych podczas importowania do
oprogramowania SonicStage utworów z Internetu lub z płyt audio CD.
Najbardziej rozpowszechnionymi formatami są MP3, WMA, ATRAC itd.
69
Funkcje zaawansowane
Indeks
Jeśli utwór jest importowany z płyty CD do oprogramowania SonicStage z niską
szybkością transmisji, nie można poprawić jego jakości dźwięku przez wybranie wyższej
szybkości transmisji, gdy utwór przesyłany jest z oprogramowania SonicStage do
odtwarzacza.
Menu
Uwaga
Spis treści
Jaki jest związek między szybkością transmisji, jakością dźwięku i rozmiarem pamięci?
Na ogół większa szybkość transmisji zapewnia lepszą jakość dźwięku, ale
wymaga więcej pamięci niezbędnej do zapisania utworu muzycznego o tej
samej długości, co oznacza, że w pamięci odtwarzacza można zapisać mniej
utworów. Mniejsza szybkość transmisji umożliwia zapisanie większej liczby
utworów przy niższej jakości dźwięku. Szczegółowe informacje na temat
obsługiwanych formatów plików dźwiękowych i szybkości transmisji,
patrz  strony 92 i 93.
70
Funkcje zaawansowane
Aby odtwarzać utwory bez przerw między nimi, należy jednorazowo zaimportować
wszystkie utwory do oprogramowania SonicStage bez przerw, jako jeden album w tym
samym formacie ATRAC.
Indeks
Uwaga
Menu
Jeśli utwory zostaną zaimportowane do oprogramowania SonicStage w
formacie ATRAC, a następnie przesłane do odtwarzacza, można je odtwarzać
w trybie ciągłym bez przerw między nimi.
Na przykład album zawierający długie nagranie koncertu na żywo bez przerw
między utworami może być odtwarzany w trybie ciągłym bez przerw, jeśli
utwory zostaną zaimportowane do oprogramowania SonicStage w formacie
ATRAC, a następnie przesłane do odtwarzacza.
Spis treści
Odtwarzanie utworów bez przerw
71
Funkcje zaawansowane
Informacji o utworach na niektórych płytach CD nie można znaleźć w Internecie.
Informacje o utworach niedostępnych w internetowej bazie danych można wpisywać
i edytować ręcznie w oprogramowaniu SonicStage. Szczegółowe informacje na temat
edytowania utworów można znaleźć w Pomocy programu SonicStage.
Indeks
Uwaga
Menu
Podczas importowania utworów w formacie audio CD do oprogramowania
SonicStage automatycznie wyszukiwane są informacje o utworach (takie jak
tytuł albumu, wykonawca i tytuł utworu) w bezpłatnej internetowej bazie
danych płyt audio CD (CDDB, Gracenote CD DataBase).
Utwory są przesyłane do odtwarzacza razem z odpowiednimi informacjami.
Załączone do utworów informacje umożliwiają korzystanie z różnych
zaawansowanych funkcji wyszukiwania w odtwarzaczu.
Spis treści
Jak importowane są informacje o utworze
do odtwarzacza?
72
Funkcje zaawansowane
Menu
Dane z komputera można zapisać we wbudowanej pamięci flash odtwarzacza,
przesyłając je z komputera za pomocą Eksploratora Windows. Po podłączeniu
odtwarzacza do komputera wbudowana pamięć flash jest wyświetlana w
Eksploratorze Windows jako „WALKMAN” lub „Dysk wymienny”.
Spis treści
Zapisywanie danych innych niż pliki dźwiękowe
Uwagi
Indeks
W trakcie korzystania z Eksploratora Windows nie należy używać oprogramowania
SonicStage do pracy z wbudowaną pamięcią flash odtwarzacza.
Do
przesyłania plików dźwiękowych, które mają być odtwarzane przez odtwarzacz,

należy zawsze używać oprogramowania SonicStage. Odtwarzacz nie pozwala na
odtwarzanie plików dźwiękowych, takich jak pliki w formacie MP3, przesłanych za
pomocą Eksploratora Windows.
Nie
należy odłączać odtwarzacza od komputera podczas przesyłania danych między

komputerem a odtwarzaczem, ponieważ przesyłane dane mogą ulec uszkodzeniu.
Nie należy formatować wbudowanej pamięci flash za pomocą Eksploratora Windows. W
razie potrzeby wbudowaną pamięć flash należy sformatować w odtwarzaczu
( strona 57).
73
Funkcje zaawansowane
Uaktualnianie oprogramowania układowego
odtwarzacza
Spis treści
Oprogramowanie układowe odtwarzacza można uaktualniać, co pozwala na
dodawanie do odtwarzacza nowych funkcji przez zainstalowanie w urządzeniu
najnowszego oprogramowania układowego. Szczegółowe informacje na temat
najnowszego oprogramowania układowego i sposobu jego instalowania można
znaleźć w następujących witrynach internetowych:
Menu
Pobierz do komputera program aktualizacyjny z witryny
internetowej.
Podłącz odtwarzacz do komputera, a następnie uruchom program
aktualizacyjny.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby
zaktualizować oprogramowanie układowe odtwarzacza.
Aktualizacja oprogramowania układowego została zakończona.
Indeks
Dla klientów w USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Dla klientów w Kanadzie: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Dla klientów w Europie: http://support.sony-europe.com/DNA
Dla klientów w Ameryce Łacińskiej: http://www.sony-latin.com/pa/info/
Dla klientów w innych krajach/regionach: http://www.css.ap.sony.com
Dla klientów, którzy zakupili modele zagraniczne: http://www.sony.co.jp/overseas/support/
74
Rozwiązywanie problemów
Jeśli odtwarzacz nie działa w sposób oczekiwany, należy podjąć próbę
rozwiązania problemu, wykonując poniższe czynności.
dotyczących rozwiązywania problemów i spróbuj wykonać opisane tam
czynności.
Przycisk RESET
Indeks
2 Naciśnij przycisk RESET małym sworzniem
Menu
1 Znajdź objawy zaistniałego problemu w poniższych tabelach
Spis treści
Rozwiązywanie problemów
lub podobnym przedmiotem.
Jeśli przycisk RESET zostanie naciśnięty
podczas działania odtwarzacza, zapisane dane i
ustawienia odtwarzacza mogą zostać usunięte.
3 Poszukaj informacji dotyczących danego problemu w Pomocy
programu SonicStage.
4 Poszukaj informacji na temat danego problemu w jednej z witryn
internetowych pomocy technicznej.
Klienci w USA powinni odwiedzić witrynę: http://www.sony.com/walkmansupport
Klienci w Kanadzie powinni odwiedzić witrynę: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Klienci w Europie powinni odwiedzić witrynę: http://support.sony-europe.com/DNA
Klienci w Ameryce Łacińskiej powinni odwiedzić witrynę:
http://www.sony-latin.com/pa/info/
Klienci w innych krajach/regionach powinni odwiedzić witrynę:
http://www.css.ap.sony.com
Klienci, którzy zakupili modele zagraniczne powinni odwiedzić witrynę:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
5 Jeśli wymienione powyżej czynności nie doprowadzą do rozwiązania problemu,
należy zwrócić się do najbliższego sprzedawcy produktów firmy Sony.
Działanie
Objaw
Przyczyna/Rozwiązanie
Brak dźwięku.
Poziom głośności jest ustawiony na zero.
Zwiększ głośność ( strona 8).
Wtyk słuchawek jest nieprawidłowo podłączony.
Podłącz prawidłowo wtyk słuchawek ( strona 9).
Wtyk słuchawek jest zabrudzony.
Oczyść wtyk słuchawek miękką, suchą szmatką.
We wbudowanej pamięci flash nie zapisano żadnych
plików dźwiękowych.
Jeśli wyświetlany jest komunikat „NO DATA”
(BRAK DANYCH), prześlij pliki dźwiękowe z
komputera.
Ciąg dalszy 
75
Rozwiązywanie problemów
Utwory nie mogą zostać
odtworzone.
Utwory zostały przesłane z komputera bez użycia
dostarczonego oprogramowania SonicStage.
Prześlij utwory przy użyciu dostarczonego
oprogramowania SonicStage.
Akumulator
jest rozładowany.

Należy
wykonać
pełne ładowanie akumulatora ( strona 66).

Jeśli odtwarzacz nie reaguje nawet po
naładowaniu akumulatora, naciśnij przycisk
RESET, aby zresetować odtwarzacz.
Generowany jest szum.
W pobliżu odtwarzacza znajduje się urządzenie
emitujące sygnały radiowe, takie jak telefon komórkowy.
Z takich urządzeń, jak telefony komórkowe należy
korzystać w pewnej odległości od odtwarzacza.
Dane
dźwiękowe z płyt CD itp. są uszkodzone.

Podłącz odtwarzacz do komputera i za pomocą programu
SonicStage usuń wszystkie utwory generujące szum a
następnie zaimportuj i prześlij je ponownie do odtwarzacza.
Aby uniknąć uszkodzenia danych dźwiękowych, podczas
ich importowania zamknij wszystkie inne aplikacje.
Przyciski nie działają.
Przełącznik HOLD jest ustawiony w kierunku
pokazywanym przez strzałkę ().
Przesuń przełącznik HOLD do położenia przeciwnego
niż pokazywane przez strzałkę ( strona 10).
W odtwarzaczu skropliła się para wodna.
Zaczekaj kilka godzin na wyschnięcie odtwarzacza.
Poziom naładowania akumulatora jest niski lub niewystarczający.
Naładuj akumulator, podłączając odtwarzacz do
komputera ( strona 66).
Jeśli
po naładowaniu akumulatora problem nadal

występuje, należy nacisnąć przycisk RESET, aby
zresetować odtwarzacz ( strona 74).
W przypadku tego odtwarzacza nie ma różnicy między
zatrzymywaniem a wstrzymywaniem odtwarzania. Po
naciśnięciu przycisku  wyświetlony zostaje
wskaźnik , a odtwarzanie zostaje zatrzymane.
Nie można zatrzymać
odtwarzania.
Odtwarzacz nie działa.
Poziom naładowania akumulatora jest niewystarczający.
Naładuj akumulator, podłączając odtwarzacz do
komputera ( strona 66).
Jeśli po naładowaniu akumulatora problem nadal
występuje, należy nacisnąć przycisk RESET, aby
zresetować odtwarzacz ( strona 74).
Ciąg dalszy 
Indeks
Przyczyna/Rozwiązanie
Menu
Objaw
Spis treści
Działanie (ciąg dalszy)
76
Rozwiązywanie problemów
Nie można odnaleźć
przesłanych utworów.
Wbudowana pamięć flash odtwarzacza została
sformatowana przy użyciu Eksploratora Windows.
Sformatuj wbudowaną pamięć flash, używając menu
„Format” (Formatowanie) odtwarzacza ( strona 57).
Odtwarzacz
został odłączony od komputera w

trakcie przesyłania danych.
Prześlij przydatne pliki z powrotem do komputera
i sformatuj wbudowaną pamięć flash, używając
menu „Format” odtwarzacza ( strona 57).
Poziom głośności jest
zbyt niski.
Włączona jest funkcja „AVLS”.
Wyłącz funkcję „AVLS” ( strona 44).
Brak dźwięku w prawym
kanale słuchawek
lub prawy kanał słychać z
obu słuchawek.
Wtyk słuchawek nie został włożony do końca.
Jeśli słuchawki nie zostały właściwie podłączone, dźwięk nie
będzie prawidłowo odtwarzany. Podłączaniu wtyku słuchawek
powinno towarzyszyć słyszalne kliknięcie ( strona 9).
Poziom naładowania akumulatora jest niewystarczający.
Naładuj akumulator, podłączając odtwarzacz do
komputera ( strona 66).
Odtwarzanie zostało
nagle zatrzymane.
Odtwarzacz nie może
wykonać formatowania.
Poziom naładowania akumulatora jest niski lub niewystarczający.
Naładuj akumulator, podłączając odtwarzacz do
komputera ( strona 66).
Wyświetlacz
Objaw
Przyczyna/Rozwiązanie
W tytule wyświetlany jest Tytuł zawiera znaki, których nie można wyświetlić na
znak „”.
ekranie odtwarzacza.
Przy użyciu dostarczonego oprogramowania SonicStage
zmień tytuł, wykorzystując dozwolone znaki.
Pojawia się komunikat.
Zobacz listę komunikatów ( strona 81).
Zasilanie
Objaw
Przyczyna/Rozwiązanie
Czas pracy akumulatora
jest krótki.
Temperatura otoczenia jest niższa niż 5°C.
W takich warunkach czas pracy akumulatora zmniejsza się
ze względu na jego właściwości. Nie oznacza to uszkodzenia.
Czas
ładowania akumulatora jest zbyt krótki.

Ładuj
akumulator do momentu wyświetlenia

wskaźnika
.
Po ustawieniu dla złącza USB (USB Bus Powered)
opcji prądu ładowania „Low-Power 100 mA”
( strona 66) akumulator należy ładować dłużej.
Odpowiednio zmieniając ustawienia i właściwie zarządzając
zasilaniem, można oszczędzać energię akumulatora i dłużej
korzystać z odtwarzacza ( strona 67).
Akumulator wymaga wymiany.
Skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą produktów firmy Sony.
Ciąg dalszy 
Indeks
Przyczyna/Rozwiązanie
Menu
Objaw
Spis treści
Działanie (ciąg dalszy)
77
Rozwiązywanie problemów
Odtwarzacz nie został prawidłowo podłączony do
portu USB komputera.
Odłącz odtwarzacz, a następnie podłącz go ponownie.
Akumulator jest ładowany w temperaturze
otoczenia przekraczającej zakres od 5 do 35°C.
Akumulator należy ładować w temperaturze
otoczenia z zakresu od 5 do 35°C.
Komputer
nie jest włączony.

Włącz
komputer.

Komputer wchodzi w stan uśpienia lub hibernacji.
Wyprowadź komputer ze stanu uśpienia lub hibernacji.
Odtwarzacz wyłącza się
automatycznie.
Odtwarzacz wyłącza się po pozostawieniu go w trybie
pauzy na kilka sekund.
Naciśnij dowolny przycisk, aby włączyć odtwarzacz.
Ładowanie zostaje
ukończone bardzo
szybko.
Jeśli akumulator jest prawie w pełni naładowany
przy rozpoczęciu ładowania, osiągnięcie pełnego
poziomu naładowania wymaga niewiele czasu.
Połączenie z komputerem/programem SonicStage
Objaw
Przyczyna/Rozwiązanie
Nie można zainstalować
oprogramowania
SonicStage.
System operacyjny komputera jest niezgodny z
programem SonicStage.
Należy zapoznać się z wymaganiami
systemowymi ( strona 95).
Nie wszystkie aplikacje systemu Windows zostały zamknięte.
Jeśli instalacja zostanie rozpoczęta w momencie, gdy
działają inne programy, może wystąpić błąd. Dotyczy to
zwłaszcza programów zajmujących znaczną część zasobów
systemowych, na przykład programów antywirusowych.
Na dysku twardym komputera jest zbyt mało
wolnego miejsca.
Wymaganych jest co najmniej 200 MB wolnego miejsca.
Usuń wszystkie niepotrzebne pliki z komputera.
Użytkownik nie jest zalogowany jako „Administrator”.
Jeśli użytkownik nie jest zalogowany jako
„Administrator”, instalacja programu SonicStage
może zakończyć się niepowodzeniem. Należy
upewnić się, że konto logowania użytkownika ma
uprawnienia konta typu „Administrator”.
Instalacja
zostaje przerwana, a okno dialogowe z

komunikatem jest ukryte pod ekranem instalacji.
Naciśnij klawisz Tab, jednocześnie naciskając i
przytrzymując klawisz Alt. Po pojawieniu się okna
dialogowego postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Podczas instalacji na
Upewnij się, że system operacyjny komputera może
ekranie komputera pojawia być używany z odtwarzaczem ( strona 95).
się komunikat o błędzie.
Ciąg dalszy 
Indeks
Odtwarzacz nie może
naładować akumulatora.
Menu
Przyczyna/Rozwiązanie
Spis treści
Objaw
78
Rozwiązywanie problemów
Objaw
Przyczyna/Rozwiązanie
Indeks
Ciąg dalszy 
Menu
Komputer nie rozpoczyna W zależności od ustawień komputera kreator instalacji może
instalacji automatycznie
nie uruchamiać się automatyczne po włożeniu płyty CD-ROM.
po włożeniu dostarczonej Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę napędu CDpłyty CD-ROM.
ROM w Eksploratorze Windows, aby go otworzyć, a
następnie kliknij dwukrotnie plik SetupSS.exe.
Zostanie wyświetlone menu główne instalacji.
W trakcie instalowania pasek Instalacja postępuje normalnie. Proszę czekać.
postępu wyświetlany na
Instalacja może potrwać 30 minut lub więcej, w
ekranie komputera pozostaje zależności od środowiska systemowego.
nieruchomy. Lampka
dostępu w komputerze nie
świeci się przez kilka minut.
Oprogramowanie SonicStage Środowisko systemowe komputera zostało zmienione np.
nie uruchamia się.
w wyniku aktualizacji systemu operacyjnego Windows.
Niektóre funkcje
Jeśli użytkownik nie zaloguje się do komputera jako
programu SonicStage są
administrator, niektóre funkcje będą niedostępne.
niedostępne.
Należy upewnić się, że użytkownik zalogował się do
komputera jako administrator.
Po podłączeniu
Wtyk USB odtwarzacza nie został prawidłowo
odtwarzacza do
podłączony do portu USB komputera.
komputera nie pojawia
Odłącz odtwarzacz, a następnie podłącz go ponownie.
się komunikat „USB
Używany jest koncentrator USB.
CONNECT”
Podłączenie odtwarzacza za pośrednictwem
(POŁĄCZENIE USB).
koncentratora USB może nie działać. Podłącz
odtwarzacz bezpośrednio do portu USB komputera.
Zaczekaj na uwierzytelnienie oprogramowania SonicStage.
Na komputerze jest uruchomiona inna aplikacja.
Odłącz odtwarzacz, zaczekaj kilka minut i podłącz go
ponownie. Jeśli problem powtarza się, odłącz odtwarzacz,
uruchom ponownie komputer i podłącz odtwarzacz ponownie.
Dla prądu ładowania dla złącza USB odtwarzacza (USB
Bus Powered) wybrano ustawienie „High-Power 500 mA”.
Dla opcji „USB Bus Powered” należy wybrać
ustawienie „Low-Power 100 mA” ( strona 51).
Instalacja programu SonicStage zakończyła się niepowodzeniem.
Zainstaluj oprogramowanie ponownie, korzystając
z dostarczonej płyty CD-ROM. Pliki dźwiękowe
zarejestrowane w starszej wersji programu
SonicStage będą dostępne w jego nowej wersji.
Odtwarzacz nie jest
Wtyk USB odtwarzacza nie został prawidłowo
rozpoznawany przez
podłączony do portu USB komputera.
komputer po
Odłącz odtwarzacz, a następnie podłącz go ponownie.
podłączeniu.
Używany jest koncentrator USB.
Podłączenie odtwarzacza za pośrednictwem
koncentratora USB może nie działać. Podłącz
odtwarzacz bezpośrednio do portu USB komputera.
Mógł wystąpić problem z portem USB komputera. Podłącz
wtyk USB odtwarzacza do innego portu USB komputera.
Spis treści
Połączenie z komputerem/programem SonicStage (ciąg dalszy)
79
Rozwiązywanie problemów
Nie można przesyłać
plików dźwiękowych z
komputera do
odtwarzacza.
Wtyk USB odtwarzacza nie został prawidłowo podłączony do
portu USB komputera. Upewnij się, że na wyświetlaczu pojawia
się komunikat „DATA ACCESS” lub „USB CONNECT”.
Odłącz odtwarzacz, a następnie podłącz go ponownie.
We
 wbudowanej pamięci flash jest zbyt mało wolnego miejsca.
Podłącz odtwarzacz do komputera i usuń wszystkie
niepotrzebne utwory za pomocą programu SonicStage
w celu zwiększenia wolnego miejsca w odtwarzaczu.
Do
 wbudowanej pamięci flash przeniesiono już ponad
65 535 utworów lub ponad 8 192 listy odtwarzania albo
przenoszona lista odtwarzania zawiera ponad 999 utworów.
W związku z ograniczeniami nałożonymi przez właścicieli
praw autorskich utwory z ograniczeniem okresu odtwarzania
lub liczby odtworzeń mogą nie zostać przesłane. Aby uzyskać
szczegółowe informacje o ustawieniach każdego z plików
dźwiękowych, skontaktuj się z dystrybutorem.
Chronione prawami autorskimi pliki WMA i AAC
zaimportowane z płyt CD i podobnych nośników do komputera
przy użyciu aplikacji innej niż SonicStage nie mogą zostać
przesłane, ponieważ są niezgodne z formatem SonicStage.
W odtwarzaczu znajdują się nieprawidłowe dane.
Prześlij ponownie potrzebne dane do programu
SonicStage i sformatuj odtwarzacz ( strona 57).
Nie
używasz dostarczonego oprogramowania SonicStage.

Zainstaluj
dostarczone oprogramowanie SonicStage.

Dane
dźwiękowe
z płyt CD itp. są uszkodzone.

Podłącz
odtwarzacz
do komputera i usuń wszystkie

uszkodzone utwory za pomocą programu SonicStage, a
następnie zaimportuj i prześlij je ponownie do odtwarzacza.
Aby uniknąć uszkodzenia danych dźwiękowych, podczas
ich importowania zamknij wszystkie inne aplikacje.
Do odtwarzacza można
przesłać tylko niewielką
liczbę utworów.
We wbudowanej pamięci flash jest zbyt mało wolnego miejsca.
Podłącz odtwarzacz do komputera i usuń wszystkie
niepotrzebne utwory za pomocą programu SonicStage
w celu zwiększenia wolnego miejsca w odtwarzaczu.
We wbudowanej pamięci flash zostały zapisane dane
inne niż dźwiękowe.
Przenieś dane inne niż dźwiękowe do komputera,
aby zwiększyć ilość wolnego miejsca.
Nie można przesłać
Komputer, do którego mają zostać przeniesione utwory, nie jest
danych dźwiękowych z
komputerem, z którego utwory zostały pierwotnie pobrane.
odtwarzacza z powrotem
Utwory można przenieść tylko na komputer, z którego zostały
do komputera.
wcześniej pobrane. Jeśli utwory nie mogą być przesłane z powrotem
do komputera i chcesz je usunąć z odtwarzacza, zaznacz utwory w
programie SonicStage, a następnie kliknij opcję , aby je usunąć.
Dane
dźwiękowe zostały usunięte z komputera, z

którego zostały wcześniej przeniesione do odtwarzacza.
Nie można przenieść danych dźwiękowych z powrotem
do komputera, z którego utwory były wcześniej
przenoszone, jeśli utwór został usunięty z tego komputera.
Ciąg dalszy 
Indeks
Przyczyna/Rozwiązanie
Menu
Objaw
Spis treści
Połączenie z komputerem/programem SonicStage (ciąg dalszy)
80
Rozwiązywanie problemów
Przyczyna/Rozwiązanie
Odtwarzacz staje się
niestabilny, gdy jest
podłączony do
komputera.
Używany jest koncentrator USB lub przedłużacz
kabla USB.
Podłączenie odtwarzacza za pośrednictwem
koncentratora USB lub specjalnego przedłużacza
USB może nie działać. Podłącz odtwarzacz
bezpośrednio do portu USB komputera.
Objaw
Przyczyna/Rozwiązanie
Audycja FM nie jest
dobrze słyszalna.
Odbierana częstotliwość nie jest dokładnie dostrojona.
Aby poprawić jakość odbioru, należy ustawić
częstotliwość ręcznie ( strona 61).
Odbiór jest słaby, a jakość Sygnał radiowy jest słaby.
dźwięku niska.
Słuchaj audycji FM w pobliżu okna, ponieważ w
budynkach lub pojazdach sygnał może być słaby.
Przewód słuchawek nie jest wystarczająco rozwinięty.
Przewód słuchawek pełni funkcję anteny. Rozwiń
przewód słuchawek na całą długość.
Na audycję FM nakładają W pobliżu odtwarzacza używane jest urządzenie
się zakłócenia.
emitujące sygnały radiowe, np. telefon komórkowy.
Z takich urządzeń, jak telefony komórkowe należy
korzystać w pewnej odległości od odtwarzacza.
Inne
Objaw
Przyczyna/Rozwiązanie
Podczas obsługi
odtwarzacza nie słychać
sygnałów akustycznych.
Dla opcji „Beep” (Sygnał akustyczny) wybrano
ustawienie „Beep OFF” (Sygnał akustyczny WYŁ.).
W menu „Beep” wybierz ustawienie „Beep ON”
( strona 45).
Odtwarzacz nagrzewa się. Odtwarzacz może się nagrzewać, gdy akumulator
jest ładowany lub zaraz po jego naładowaniu.
Odtwarzacz może również nagrzewać się podczas
przesyłania dużej ilości danych. Takie działanie jest
normalne i nie jest powodem do niepokoju. Odłóż
odtwarzacz na chwilę, aby umożliwić jego
ochłodzenie.
Data i godzina zostały
W przypadku pozostawienia odtwarzacza z
zresetowane.
rozładowanym akumulatorem data i godzina mogą
zostać zresetowane.
Nie oznacza to uszkodzenia. Ładuj akumulator do
momentu pojawienia się na ekranie wskaźnika
( strona 66), a następnie ponownie ustaw
datę i godzinę ( strona 46).
Indeks
Tuner FM (dotyczy tylko modeli NW-E013F/E015F/E016F)
Menu
Objaw
Spis treści
Połączenie z komputerem/programem SonicStage (ciąg dalszy)
81
Rozwiązywanie problemów
W przypadku wyświetlenia komunikatu na wyświetlaczu należy postępować
zgodnie z poniższymi instrukcjami.
Rozwiązanie
ACCESS
Ten komunikat pojawia
się po odłączeniu
odtwarzacza od
komputera, uruchomieniu
funkcji „Reset All
Settings” ( strona 56)
lub zresetowaniu
odtwarzacza
( strona 74).
Poziom głośności
przekracza poziom
znamionowy przy
włączonej funkcji „AVLS”.
To nie jest komunikat o
błędzie. Zaczekaj na
zniknięcie komunikatu.
AVLS (miga)
CANNOT PLAY
DATA ACCESS
DRM ERROR
Indeks
Opis
Menu
Komunikat
Spis treści
Komunikaty
Zmniejsz głośność lub
wyłącz funkcję „AVLS”
( strona 44).
Jeśli utwór, którego nie
można odtworzyć jest
zbędny, można usunąć go
z wbudowanej pamięci
flash. Szczegółowe
informacje można znaleźć
w sekcji „Usuwanie
nieprawidłowych danych
z wbudowanej pamięci
flash” ( strona 84).
Uzyskiwanie dostępu do Zaczekaj na zakończenie
wbudowanej pamięci
procedury uzyskiwania
flash.
dostępu. Ten komunikat
zostaje wyświetlony
podczas uzyskiwania
dostępu do wbudowanej
pamięci flash.
Funkcja ochrony praw
Prześlij normalny plik
autorskich wykryła próbę dźwiękowy z powrotem
nieupoważnionego
do komputera, a następnie
rozpowszechnienia pliku. sformatuj wbudowaną
pamięć flash. Szczegółowe
informacje można znaleźć
w sekcji „Usuwanie
nieprawidłowych danych
z wbudowanej pamięci
flash” ( strona 84).
Odtwarzacz nie może
odtwarzać niektórych
plików ze względu na
niezgodność formatów.
Przesyłanie
zostało

gwałtownie przerwane.
Ciąg dalszy 
82
Rozwiązywanie problemów
Opis
EXPIRED
Próbujesz odtworzyć
utwór, który podlega
ograniczeniom czasowym
odtwarzania.
HOLD
LOW BATTERY
MEMORY ERROR
Ciąg dalszy 
Indeks
FORMAT ERROR
Jeśli utwór, którego nie
można odtworzyć jest
zbędny, można usunąć go
z wbudowanej pamięci
flash. Szczegółowe
informacje można znaleźć
w sekcji „Usuwanie
nieprawidłowych danych
z wbudowanej pamięci
flash” ( strona 84).
Prześlij normalny plik
Nie można odczytać
dźwiękowy z powrotem do
pliku.
Plik nie jest normalnym komputera, a następnie
sformatuj odtwarzacz.
plikiem.
Szczegółowe informacje
można znaleźć w sekcji
„Usuwanie nieprawidłowych
danych z wbudowanej
pamięci flash” ( strona 84).
Wbudowana pamięć flash Sformatuj odtwarzacz,
została sformatowana za używając menu „Format”.
pomocą komputera.
Szczegółowe informacje
można znaleźć w sekcji
„Usuwanie nieprawidłowych
danych z wbudowanej
pamięci flash” ( strona 84).
Nie można obsługiwać
Aby obsługiwać
odtwarzacza, ponieważ
odtwarzacz, przesuń
przełącznik HOLD
przełącznik HOLD w
znajduje się w położeniu przeciwne położenie
HOLD.
( strona 10).
Niski poziom
Musisz naładować
naładowania akumulatora. akumulator ( strona 66).
Wystąpił problem z
Prześlij normalny plik
wbudowaną pamięcią
dźwiękowy z powrotem do
flash.
komputera, a następnie
sformatuj odtwarzacz,
używając menu „Format”.
Szczegółowe informacje
można znaleźć w sekcji
„Usuwanie nieprawidłowych
danych z wbudowanej
pamięci flash” ( strona 84).
Jeśli komunikat jest nadal
wyświetlany, skontaktuj się z
najbliższym sprzedawcą
produktów firmy Sony.
Menu
FILE ERROR
Rozwiązanie
Spis treści
Komunikat
83
Rozwiązywanie problemów
Opis
NO DATA
We wbudowanej pamięci
flash nie ma plików
dźwiękowych.
PRESET FULL
SIMPLE MODE
Ciąg dalszy 
Indeks
NO ITEM
Jeśli we wbudowanej
pamięci flash nie ma
plików dźwiękowych, użyj
oprogramowania
SonicStage, aby przesłać
pliki dźwiękowe.
Odtwarzacz jest
Dane mogą zostać
odłączony od komputera odtworzone za
podczas przesyłania
pośrednictwem komputera
plików dźwiękowych.
przy użyciu programu
SonicStage. Jeśli dane nie
zostaną odtworzone,
prześlij normalny plik
dźwiękowy z powrotem do
komputera, a następnie
sformatuj odtwarzacz.
Szczegółowe informacje
można znaleźć w sekcji
„Usuwanie
nieprawidłowych danych z
wbudowanej pamięci
flash” ( strona 84).
W wybranej pozycji nie
Aby przesłać pliki
ma utworów.
dźwiękowe, użyj
oprogramowania
SonicStage.
Zaprogramowano już 30 Można zaprogramować
stacji radiowych.
maksymalnie 30 stacji
radiowych. Aby
zaprogramować więcej
stacji, najpierw usuń
niepotrzebne
( strona 63), a następnie
ustaw żądane stacje.
Odtwarzacz podłączono To nie jest błąd. Zaczekaj
na zniknięcie komunikatu.
do urządzenia innego
W tym wypadku niektóre
niż komputer, do
którego można przesłać funkcje mogą być
niedostępne.
utwory, a następnie
odłączono odtwarzacz
od urządzenia.
Inteligentna funkcja
programu SonicStage
jest wyłączona, a do
oprogramowania tego
podłączono, a następnie
odłączono odtwarzacz.
Menu
NO DATABASE
Rozwiązanie
Spis treści
Komunikat
84
Rozwiązywanie problemów
Opis
SYSTEM ERROR
Wystąpił problem ze
sprzętem.
UPDATE ERROR
Usuwanie nieprawidłowych danych z wbudowanej pamięci flash
Jeśli na ekranie wyświetlony jest komunikat „CANNOT PLAY”, „DRM
ERROR”, „EXPIRED”, „FILE ERROR”, „FORMAT ERROR”, „MEMORY
ERROR” lub „NO DATABASE”, wystąpił problem z całością lub częścią danych
zapisanych we wbudowanej pamięci flash.
Aby skasować dane, których nie można odtwarzać, należy wykonać poniższą
procedurę.
1 Podłącz odtwarzacz do komputera i uruchom oprogramowanie
SonicStage.
2 Jeśli wadliwe dane zostały już zidentyfikowane, skasuj je przy użyciu
oprogramowania SonicStage.
3 Jeśli problem się powtarza, przy użyciu oprogramowania SonicStage
prześlij wszystkie poprawne dane z powrotem do komputera, do
którego podłączony jest odtwarzacz.
4 Odłącz odtwarzacz od komputera i sformatuj wbudowaną pamięć flash,
używając menu „Format” ( strona 57).
Indeks
Skontaktuj się z
najbliższym sprzedawcą
produktów firmy Sony.
Nie można zaktualizować Postępuj zgodnie z
oprogramowania
instrukcjami
układowego odtwarzacza. wyświetlanymi na ekranie
komputera i ponownie
przeprowadź aktualizację.
Odtwarzacz jest
To nie jest błąd.
podłączony do
Odtwarzacz można
komputera.
obsługiwać przy użyciu
programu SonicStage, ale
nie można wtedy używać
przycisków na
odtwarzaczu.
Menu
USB CONNECT
Rozwiązanie
Spis treści
Komunikat
85
Rozwiązywanie problemów
Aby odinstalować dostarczone oprogramowanie z komputera, należy wykonać
poniższą procedurę.
Menu
 Kliknij polecenie „Start” – „Panel sterowania”*1.
Spis treści
Odinstalowywanie oprogramowania SonicStage
 Kliknij dwukrotnie ikonę „Dodaj/Usuń programy”*2.
„SonicStage X.X”, a następnie kliknij przycisk „Usuń”*3.
Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, a następnie uruchom
ponownie komputer.
Odinstalowywanie zostanie zakończone po ponownym uruchomieniu
komputera.
*1 W przypadku systemu Windows 2000 Professional: „Ustawienia” – „Panel sterowania”.
*2 W przypadku systemu Windows 2000 Professional: „Zmień/Usuń”.
W przypadku systemu Windows Vista: „Odinstaluj program” lub „Programy i funkcje”.
*3 W przypadku systemu Windows Vista: „Odinstaluj”.
Uwaga
Wraz z oprogramowaniem SonicStage instalowany jest także moduł „OpenMG Secure
Module”. Nie należy usuwać modułu „OpenMG Secure Module”, ponieważ może on być
używany przez inne programy.
Indeks
 Na liście „Aktualnie zainstalowane programy” kliknij pozycję
86
Informacje dodatkowe
Menu
Indeks
Uwaga dla klientów w krajach stosujących dyrektywy UE
Zgodnie z dyrektywami UE dotyczącymi bezpieczeństwa produktu, Normą
kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz dyrektywami R&TTE,
producentem tego produktu jest firma Sony Corporation, 1-7-1 Konan,
Minato-ku, Tokio, Japonia. Autoryzowanym przedstawicielem jest firma Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy.
Aby uzyskać informacje na temat dowolnych usług lub gwarancji, należy
zapoznać się z adresami podanymi w oddzielnych dokumentach o usługach i
gwarancji.
Spis treści
Utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy Unii
Europejskiej i innych krajów europejskich stosujących selekcję odpadów)
Ten symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza,
że nie może on być wyrzucany razem z odpadami komunalnymi.
Należy go dostarczyć do odpowiedniego punktu odbioru
przetwarzającego urządzenia elektryczne i elektroniczne. Właściwie
przeprowadzona utylizacja pozwala uchronić środowisko i ludzkie
zdrowie przed ewentualnymi szkodliwymi skutkami nieodpowiedniego
pozbywania się tego produktu. Recykling materiałów pozwala chronić zasoby
naturalne. Dalsze informacje na temat recyklingu produktu można uzyskać w
lokalnym urzędzie miejskim, w firmie zajmującej się zbiórką odpadów
komunalnych lub w sklepie, w którym zakupiono ten produkt.
Dostępne akcesoria: Słuchawki
87
Informacje dodatkowe
Spis treści
Środki ostrożności
Bezpieczeństwo
Na odtwarzacz nie wolno kłaść żadnych ciężkich przedmiotów ani narażać go
na silne wstrząsy. Może to spowodować nieprawidłowe działanie lub
uszkodzenie odtwarzacza.
Odtwarzacza nie wolno używać w miejscach, w których będzie on narażony
na nadmierne nasłonecznienie, temperaturę, wilgotność lub wibracje. Może
to spowodować odbarwienie, zdeformowanie lub zniszczenie odtwarzacza.
Nie należy pozostawiać odtwarzacza w miejscach narażonych na działanie wysokich
temperatur, np. w samochodzie zaparkowanym w nasłonecznionym miejscu lub w
miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Odtwarzacza nie wolno pozostawiać w miejscu nadmiernie zakurzonym.
Nie wolno pozostawiać odtwarzacza na niestabilnej powierzchni ani w
pozycji pochyłej.
Jeśli odtwarzacz powoduje zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego,
należy go wyłączyć i odsunąć od radia lub telewizora.
Ciąg dalszy 
Indeks
Środowisko użytkowania
Menu
Należy uważać, aby nie doszło do zwarcia zacisków odtwarzacza z innymi
metalowymi przedmiotami.
Nie
wolno dotykać akumulatora gołymi rękami, jeżeli wycieka z niego

elektrolit. Ponieważ ciecz z akumulatora może pozostać w odtwarzaczu,
skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą produktów firmy Sony w przypadku
wycieku z akumulatora. Jeżeli płyn dostanie się do oczu, nie wolno ich
pocierać, ponieważ może to doprowadzić do utraty wzroku. Należy przemyć
oczy czystą wodą i skontaktować się z lekarzem.
Również w przypadku kontaktu cieczy ze skórą lub ubraniem należy ją
niezwłocznie zmyć. W przeciwnym razie ciecz może spowodować rany lub
oparzenia. W przypadku poparzenia lub zranienia cieczą z akumulatora
należy skontaktować się z lekarzem.
Na odtwarzacz nie wolno wylewać wody ani kłaść innych przedmiotów. Może
to bowiem doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
W takim przypadku należy natychmiast wyłączyć odtwarzacz, odłączyć go i
skonsultować się z najbliższym sprzedawcą produktów firmy Sony lub z
Centrum serwisowym Sony.
Odtwarzacza nie wolno wrzucać do ognia.
Odtwarzacza nie wolno rozkładać na części ani przerabiać. Może to bowiem
doprowadzić do porażenia prądem. Skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą
produktów firmy Sony lub z Centrum serwisowym Sony w celu wymiany
akumulatora, sprawdzenia wnętrza lub naprawy odtwarzacza.
88
Informacje dodatkowe
Spis treści
Podczas używania odtwarzacza należy przestrzegać poniższych środków
ostrożności, aby uniknąć wygięcia obudowy lub nieprawidłowej pracy odtwarzacza.
–Należy pamiętać, aby nie siadać z odtwarzaczem w tylnej
kieszeni.
Menu
Indeks
–Należy pamiętać, aby nie wkładać do torby odtwarzacza,
wokół którego owinięto przewód słuchawkowy, i
następnie nie narażać torby na silne wstrząsy.
Nie należy narażać odtwarzacza na działanie wody. Odtwarzacz nie jest wodoszczelny.
Należy przestrzegać poniższych środków ostrożności.
– Należy uważać, aby nie upuścić odtwarzacza do umywalki lub innego
pojemnika wypełnionego wodą.
– Odtwarzacza nie należy używać w wilgotnych miejscach ani przy złej pogodzie,
na przykład w czasie opadów deszczu lub śniegu.
– Nie należy dopuścić do zawilgocenia odtwarzacza.
Dotknięcie odtwarzacza mokrymi rękami lub
wilgotnymi przedmiotami lub ubraniami może
spowodować zawilgocenie, które może być przyczyną
nieprawidłowego działania odtwarzacza.
Podczas odłączania słuchawki od odtwarzacza należy je
przytrzymać za wtyk. Pociągnięcie za przewód słuchawkowy może
spowodować jego uszkodzenie.
Nadmierne nagrzewanie
Długotrwałe korzystanie z odtwarzacza może powodować jego nadmierne
nagrzewanie się podczas ładowania.
Słuchawki
Bezpieczeństwo na drodze
Należy unikać korzystania ze słuchawek w sytuacjach, w których słuch nie
może być ograniczony.
Zapobieganie uszkodzeniom słuchu
Należy unikać korzystania ze słuchawek przy wysokim poziomie głośności. Laryngolodzy
odradzają ciągłe, głośne i długotrwałe słuchanie muzyki. W przypadku wrażenia
dzwonienia w uszach należy zmniejszyć poziom głośności lub zaprzestać słuchania.
Nie wolno od razu ustawiać wysokiego poziomu głośności, szczególnie
podczas używania słuchawek. Głośność należy zwiększać stopniowo, co
zapobiegnie bólowi uszu wywołanemu głośnym dźwiękiem.
Troska o innych
Dźwięk należy odtwarzać przy umiarkowanym poziomie głośności. Pozwoli to
usłyszeć dźwięki zewnętrzne i będzie wyrazem poszanowania innych ludzi.
Ciąg dalszy 
89
Informacje dodatkowe
Spis treści
Ostrzeżenie
Podczas wyładowań atmosferycznych nie wolno mieć na głowie słuchawek.
Jeżeli dostarczone słuchawki powodują reakcję alergiczną, należy natychmiast
zaprzestać ich używania i skontaktować się z lekarzem.
Korzystanie
Nie należy mocno naciskać ekranu LCD. Może to spowodować pojawienie się
kolorowych plam lub uszkodzenie panelu LCD.
Jeśli
odtwarzacz jest używany w zimnym miejscu, na wyświetlaczu może być

widoczne smużenie. Nie oznacza to uszkodzenia.
Korzystanie z odtwarzacza w zimnym lub gorącym miejscu może wypływać
na kontrast wyświetlacza.
Czyszczenie
Obudowę odtwarzacza należy czyścić miękką szmatką, taką jak ściereczka do
czyszczenia okularów.
W przypadku dużego zabrudzenia obudowy odtwarzacza należy wyczyścić ją
miękką szmatką lekko zwilżoną wodą lub delikatnym środkiem czyszczącym.
Nie wolno używać żadnych materiałów lub proszków ściernych ani rozpuszczalników,
takich jak alkohol lub benzyna, ponieważ mogą one uszkodzić obudowę.
Należy uważać, aby woda nie dostała się do wnętrza odtwarzacza przez otwór
obok złącza.
Należy
okresowo czyścić wtyk słuchawek.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących odtwarzacza
należy skontaktować się z najbliższym sprzedawcą produktów firmy Sony.
Oprogramowanie
Prawa autorskie zabraniają reprodukcji całości lub części oprogramowania i
towarzyszącej mu instrukcji, a także wypożyczania oprogramowania bez
zgody właściciela praw autorskich.
W żadnym wypadku firma SONY nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
szkody finansowe lub utratę zysków, łącznie z roszczeniami osób trzecich, wynikające
z korzystania z oprogramowania dostarczonego wraz z niniejszym odtwarzaczem.
W przypadku zaistnienia problemów z oprogramowaniem będących
skutkiem wad powstałych w toku produkcji firma SONY dokona jego
wymiany. Firma SONY nie ponosi jednak żadnej innej odpowiedzialności.
Ciąg dalszy 
Indeks
Wyświetlacz LCD
Menu
Korzystając z paska (sprzedawanego oddzielnie), należy uważać, aby nie
zaczepić nim o mijane przedmioty. Ponadto nie należy wymachiwać
odtwarzaczem trzymanym za pasek, aby uniknąć uderzenia innych osób.
Nie należy korzystać z odtwarzacza w samolocie podczas startu i lądowania,
stosownie do komunikatów załogi.
90
Informacje dodatkowe
Witryny internetowe poświęcone obsłudze klienta
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących tego produktu
należy odwiedzić poniższe witryny internetowe.
Dla klientów w USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Dla klientów w Kanadzie: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Dla klientów w Europie: http://support.sony-europe.com/DNA
Dla klientów w Ameryce Łacińskiej: http://www.sony-latin.com/pa/info/
Dla klientów w innych krajach/regionach: http://www.css.ap.sony.com
Dla klientów, którzy zakupili modele zagraniczne:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Indeks
Nagrania muzyczne mogą być wykorzystywane tylko do własnego użytku.
Korzystanie z nagrań w zakresie wykraczającym poza te ograniczenia
wymaga uzyskania zgody właściciela praw autorskich.
Firma
Sony nie ponosi odpowiedzialności za niekompletność

nagrywanych/pobieranych danych lub uszkodzenie danych wynikające z
problemów z odtwarzaczem lub komputerem.
W
 zależności od rodzaju tekstu i znaków tekst może być wyświetlany
nieprawidłowo w urządzeniu. Powodem tego może być:
– Pojemność podłączonego odtwarzacza.
– Nieprawidłowe działanie odtwarzacza.
– Zapisanie informacji w języku lub za pomocą znaków, które nie są
obsługiwane przez odtwarzacz.
Menu
* W niektórych krajach/regionach określone przykładowe dane mogą być niedostępne.
Spis treści
Oprogramowania dostarczonego wraz z niniejszym odtwarzaczem nie można używać
ze sprzętem innym niż ten, dla którego oprogramowanie to jest przeznaczone.
Należy pamiętać, że ze względu na nieustanne starania mające na celu poprawę
jakości, specyfikacja oprogramowania może ulec zmianie bez uprzedzenia.
Gwarancja nie obejmuje działania niniejszego odtwarzacza z
oprogramowaniem innym niż dostarczone.
Możliwość wyświetlania tekstów w różnych językach w dostarczonym
oprogramowaniu zależy od systemu operacyjnego zainstalowanego na
komputerze. Aby uzyskać lepsze wyniki, należy zapewnić zgodność
zainstalowanego systemu operacyjnego z językiem, który ma być wyświetlany.
– Nie można zagwarantować, że wszystkie języki będą prawidłowo wyświetlane
w dostarczonym oprogramowaniu.
– Znaki utworzone przez użytkownika i niektóre znaki specjalne mogą nie być
wyświetlane.
Objaśnienia
zawarte w niniejszej instrukcji zostały napisane przy założeniu, że

czytelnik posiada podstawowe umiejętności w zakresie obsługi systemu Windows.
Szczegółowe informacje na temat obsługi komputera i systemu operacyjnego
można znaleźć w odpowiednich instrukcjach.
Przykładowe dane dźwiękowe*
W odtwarzaczu wstępnie zainstalowano przykładowe pliki dźwiękowe. Dane te
można usunąć za pomocą oprogramowania SonicStage.
Po usunięciu przykładowych danych dźwiękowych nie można ich przywrócić.
Nie możemy dostarczyć żadnych danych do wymiany.
91
Informacje dodatkowe
Produkt jest chroniony określonymi prawami własności intelektualnej firmy
Microsoft Corporation. Używanie albo dystrybucja takiej technologii poza
produktem bez posiadania licencji firmy Microsoft lub jej autoryzowanego
przedstawicielstwa są zabronione.
Program ©2007 Sony Corporation
Dokumentacja ©2007 Sony Corporation
Indeks
®
Menu
SonicStage i logo SonicStage są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus i ich logo są znakami
towarowymi firmy Sony Corporation.
„WALKMAN”
i logo „WALKMAN” są zastrzeżonymi znakami towarowymi

firmy Sony Corporation.
Microsoft, Windows, Windows Vista i Windows Media są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
Adobe oraz Adobe Reader są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach
Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3 oraz patenty na licencji firm
Fraunhofer IIS i Thomson.
IBM i PC/AT są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy International
Business Machines Corporation.
Macintosh jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.
Pentium jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym
firmy Intel Corporation.
Patenty
USA i zagraniczne na licencji firmy Dolby Laboratories.

Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są
znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich
właścicieli. W niniejszej instrukcji symbole TM i nie są wymieniane.
Spis treści
Prawa autorskie — informacje
92
Informacje dodatkowe
Technologia kompresji dźwięku (obsługiwana szybkość transmisji i częstotliwość
próbkowania*1)
Maksymalna liczba nagrywanych utworów i maksymalny czas nagrywania (w przybliżeniu)
Przybliżone czasy podano na podstawie czasu przesyłania 4-minutowego utworu w
formacie ATRAC, MP3 lub Linear-PCM.
Dane dotyczące liczby i czasów utworów innych odtwarzalnych formatów plików audio
mogą różnić się od danych dla formatów ATRAC, MP3 lub Linear-PCM.
NW-E013/E013F
NW-E015/E015F
Szybkość
transmisji
Liczba
utworów
Czas
Liczba utworów
Czas
48 kb/s
685
45 godz. 40 min
1 350
90 godz. 00 min
64 kb/s
510
34 godz. 00 min
1 000
66 godz. 40 min
66 kb/s
500
33 godz. 20 min
995
66 godz. 20 min
96 kb/s
340
22 godz. 40 min
680
45 godz. 20 min
128 kb/s
255
17 godz. 00 min
515
34 godz. 20 min
132 kb/s
250
16 godz. 40 min
495
33 godz. 00 min
160 kb/s
205
13 godz. 40 min
410
27 godz. 20 min
192 kb/s
170
11 godz. 20 min
340
22 godz. 40 min
256 kb/s
125
8 godz. 20 min
255
17 godz. 00 min
320 kb/s
100
6 godz. 40 min
205
13 godz. 40 min
352 kb/s
94
6 godz. 10 min
185
12 godz. 20 min
1 411 kb/s
(Linear-PCM)
23
1 godz. 30 min
47
3 godz. 00 min
Ciąg dalszy 
Indeks
*1Częstotliwości próbkowania mogą być niezgodne z niektórymi koderami.
*2Nie można odtwarzać plików WMA/AAC chronionych prawami autorskimi.
*3Utworów nie można nagrywać na płycie CD przy użyciu oprogramowania
SonicStage w trybie ATRAC3 z szybkością transmisji 66/105 kb/s.
*4Możliwe są niestandardowe lub niegwarantowane szybkości transmisji w
zależności od częstotliwości próbkowania.
Menu
MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)
od 32 do 320 kb/s zgodny ze zmienną szybkością transmisji, 32, 44,1, 48 kHz
WMA*2 (Windows Media Audio)
od 32 do 192 kb/s zgodny ze zmienną szybkością transmisji, 44,1 kHz
ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding)
od 48 do 352 kb/s (z szybkością 66*3, 105*3, 132 kb/s w trybie ATRAC3), 44,1 kHz
AAC*2 (Advanced Audio Coding)
od 16 do 320 kb/s zgodny ze zmienną szybkością transmisji*4, 11,025, 12, 16, 22,05,
24, 32, 44,1, 48 kHz
Linear-PCM
1 411 kb/s, 44,1 kHz
Spis treści
Dane techniczne
93
Informacje dodatkowe
Czas
48 kb/s
2 700
180 godz. 00 min
64 kb/s
2 000
133 godz. 20 min
66 kb/s
2 000
133 godz. 20 min
96 kb/s
1 350
90 godz. 00 min
128 kb/s
1 000
66 godz. 40 min
132 kb/s
1 000
66 godz. 40 min
160 kb/s
820
54 godz. 40 min
192 kb/s
685
45 godz. 40 min
256 kb/s
515
34 godz. 20 min
320 kb/s
410
27 godz. 20 min
352 kb/s
375
25 godz. 00 min
1 411 kb/s
(Linear-PCM)
94
6 godz. 10 min
Indeks
Liczba
utworów
Menu
Szybkość
transmisji
Spis treści
NW-E016/E016F
Pojemność (pojemność dostępna dla użytkownika)*1
NW-E013/E013F: 1 GB (ok. 968 MB = 1 015 726 080 bajtów)
NW-E015/E015F: 2 GB (ok. 1,89 GB = 2 035 974 144 bajtów)
NW-E016/E016F: 4 GB (ok. 3,79 GB = 4 075 716 608 bajtów)
*1Dostępna pojemność pamięci odtwarzacza może się różnić.
Część pamięci jest używana przez funkcje zarządzania danymi.
Wyjście (słuchawki)
Wyjście
5 mW + 5 mW (16 Ω)
Zakres
częstotliwości

od 20 do 20 000 Hz (podczas odtwarzania pliku danych, pomiar pojedynczego sygnału)
Tuner FM
Programowanie stacji
30 programowanych stacji radiowych
Zakres
częstotliwości FM (dotyczy tylko modeli NW-E013F/E015F/E016F)

od 87,5 do 108,0 MHz
Częstotliwość pośrednia (FM)
375 kHz
Antena
Antena w postaci przewodu słuchawki
Interfejs
Słuchawki: Stereo mini
Szybki interfejs USB (zgodny z USB 2.0)
Temperatura pracy
Od 5°C do 35°C
Źródło zasilania
 Wbudowany akumulator litowo-jonowy
 Zasilanie USB (z komputera przez złącze USB odtwarzacza)
Ciąg dalszy 
94
Informacje dodatkowe
Spis treści
Czas ładowania
Ładowanie przez złącze USB
Około 60 minut
Czas pracy akumulatora (odtwarzanie ciągłe)*1
NW-E013F/E015F/E016F
Odtwarzanie plików w formacie
ATRAC 132 kb/s
Około 30 godz.
Około 30 godz.
Odtwarzanie plików w formacie
ATRAC 128 kb/s
Około 27 godz.
Około 27 godz.
Odtwarzanie plików w formacie
ATRAC 48 kb/s
Około 28 godz.
Około 28 godz.
Odtwarzanie plików w formacie
MP3 128 kb/s
Około 28 godz.
Około 28 godz.
Odtwarzanie plików w formacie
WMA 128 kb/s
Około 24 godz.
Około 24 godz.
Odtwarzanie plików w formacie
AAC 128 kb/s
Około 28 godz.
Około 28 godz.
Odtwarzanie plików w formacie
Linear-PCM 1 411 kb/s
Około 25 godz.
Około 25 godz.
Stan odtwarzacza
Odbieranie sygnału radiowego FM
-
Około 10 godz.
Wyświetlacz
3-liniowy, kolorowy LCD
Wymiary (szer./wys./głęb., bez wystających elementów)
82,9 × 22,4 × 13,6 mm
Wymiary (szer./wys./głęb.)
83,1 × 22,8 × 14,2 mm
Masa
Około 29 g
Ciąg dalszy 
Indeks
NW-E013/E015/E016
Menu
*1W przypadku, gdy dla opcji „Power Save Mode” (Trybu oszczędzania energii)
( strona 52) wybrano ustawienie „Save ON Super” (Oszczędzanie WŁ. — tryb Super),
a funkcje „Sound” ( strona 28), „VPT” ( strona 33), „Clear Stereo” ( strona 34)
lub „Dynamic Normalizer” ( strona 35) są wyłączone. Czas pracy akumulatora zależy
od temperatury i sposobu użytkowania.
95
Informacje dodatkowe
Urządzenie nie jest obsługiwane w następujących środowiskach:
–Samodzielnie skonstruowane komputery lub systemy operacyjne
–Środowisko będące uaktualnieniem oryginalnego systemu operacyjnego
zainstalowanego przez producenta
–Środowisko wielosystemowe
–Środowisko wielomonitorowe
–Macintosh
Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Indeks
Nie można zagwarantować prawidłowego działania w przypadku wszystkich komputerów,
nawet jeśli spełniają powyższe wymagania systemowe.
Menu
Komputer
IBM PC/AT lub zgodny z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows w jednej z
następujących wersji:
–Windows 2000 Professional (z dodatkiem Service Pack 4 lub nowszym)
–Windows XP Home Edition (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
–Windows XP Professional (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
–Windows XP Media Center Edition (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
–Windows XP Media Center Edition 2004 (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
–Windows XP Media Center Edition 2005 (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
–Windows Vista Home Basic
–Windows Vista Home Premium
–Windows Vista Business
–Windows Vista Ultimate
Urządzenie nie jest obsługiwane w 64-bitowych systemach operacyjnych.
Urządzenie nie jest obsługiwane w systemach operacyjnych innych niż powyższe.
Procesor: Pentium III 450 MHz lub szybszy (dla systemu Windows Vista procesor
Pentium III 800 MHz lub szybszy)
RAM: 128 MB lub więcej (dla systemu Windows Vista 512 MB lub więcej)
Dysk twardy: 200 MB lub więcej wolnego miejsca (zalecane 1,5 GB lub więcej)
W zależności od wersji systemu operacyjnego może być wymagana większa ilość
wolnego miejsca na dysku. Dodatkowe miejsce jest potrzebne do przechowywania
danych muzycznych.
Wyświetlacz:
–Rozdzielczość ekranu: 800 × 600 pikseli (lub wyższa) (zalecana 1 024 × 768 lub
wyższa)
–Kolory: tryb High Color (16 bitów) (lub wyższy) (Oprogramowanie SonicStage może
nie działać prawidłowo w trybie 256 kolorów lub niższym.)
Napęd CD-ROM (obsługujący odtwarzanie płyt Digital Music CD przy użyciu modułu
WDM)
Do tworzenia płyt CD audio lub ich kopii zapasowych jest wymagany napęd CD-R/
RW.
Karta dźwiękowa
Port USB (zalecany szybki interfejs USB)
Wymagana jest przeglądarka Internet Explorer 5.5 lub nowsza.
Do korzystania z usługi bazy danych płyt CD (CDDB) lub elektronicznej dystrybucji
muzyki (Electronic Music Distribution, EMD) wymagane jest połączenie z Internetem.
Spis treści
Minimalne wymagania systemowe (dla odtwarzacza)
96
Informacje dodatkowe
B
Beep (Sygnał akustyczny)................ 45
Brightness (Jasność)......................... 54
D
Dane................................................... 84
Data i godzina.......................46, 49, 50
Date Disp Type (Format daty)........ 49
Display Mode
(Tryb wyświetlania)...................... 38
Dynamic Normalizer (Regulacja
poziomu głośności)...................... 35
Dźwięk zaprogramowany................ 28
E
Eksplorator........................................ 72
Eksplorator Windows...................... 72
Equalizer (Korektor).................. 29, 31
F
Favorite 100 (100 ulubionych)........ 15
FM Auto Preset (Stacje radiowe
zaprogramowane
automatycznie).............................. 60
Format (Formatowanie).................. 68
Formatowanie (Inicjalizuj).............. 57
G
Genre (Gatunek)......................... 18, 24
Głośność..................................8, 35, 41
H
HOLD, przełącznik.......................... 10
HOME, menu...................................... 8
HOME, przycisk................................. 6
Ciąg dalszy 
Indeks
A
AAC.............................................. 68, 92
Adobe Reader...................................... 3
Akumulator...........................66, 67, 94
Album................................................ 23
All Songs (Wszystkie utwory).... 6, 12
Artist Link Shuffle (Odtwarzaj w
kolejności losowej utwory z
gatunku podobnego do
wybranego wykonawcy).............. 18
ATRAC........................................ 68, 92
AVLS (System Automatycznego
Ograniczania Głośności)............. 44
C
Clear Bass
(Wyraziste niskie tony)................ 28
Clear Stereo (Wyrazisty dźwięk
stereofoniczny).............................. 34
Clock (Zegar).................................... 39
Contrast (Kontrast).......................... 53
Menu
Symbole
(Album)......................................... 37
(Wykonawca)................................. 37
(Wykonawca/Album).................. 37
100
(Favorite 100)................................ 11
(Folder).......................................... 27
(Genre).......................................... 37
(Playlists)....................................... 11
(Recent Transfers)....................... 11
(Release year)............................... 37
1 (Powtarzanie 1 utworu)............. 27
(Powtarzanie wszystkich)............ 27
(Powtarzanie folderu)............. 27
SHUF (Powtarzanie wszystkich
utworów w kolejności
losowej).......................................... 27
SHUF (Powtarzanie utworów
z danego folderu w kolejności
losowej).......................................... 27
Spis treści
Indeks
97
Informacje dodatkowe
L
Linear-PCM................................ 68, 92
Ł
Ładowanie......................................... 66
M
Manual Volume (Ręczna regulacja
poziomu głośności)...................... 41
Mono/Auto (Tryb monofoniczny/
stereofoniczny).............................. 65
MP3.............................................. 68, 92
My Favorite Shuffle (Odtwarzaj
ulubione utwory w kolejności
losowej).......................................... 17
P
Playlists (Listy odtwarzania)........... 13
Playlist Select (Wybór listy
odtwarzania).............................. 6, 13
PLAY MODE (TRYB
ODTWARZANIA)....................... 27
Pojemność pamięci.......................... 93
Pomoc.................................................. 3
Power Save Mode (Tryb
oszczędzania energii)................... 52
Powtarzanie....................................... 27
Poziom naładowania
akumulatora.................................. 66
Preset Volume (Głośność
zaprogramowana)................... 42, 43
Przesyłanie........................................... 3
Przewijanie do przodu....................... 9
Przewijanie do tyłu............................. 9
Ciąg dalszy 
Indeks
K
Kolejność losowa........................ 17, 27
Kolejność utworów........................... 36
Komputer....................................... 3, 95
Komunikaty....................................... 81
O
Odinstalowywanie............................ 85
Odtwarzanie.................................. 9, 11
Okładka albumu...................11, 26, 40
Oprogramowanie układowe............ 73
Menu
J
Jacket Mode (Tryb wyświetlania
okładek albumów)........................ 40
Jacket Search (Wyszukiwanie
utworów według okładki
albumu)...................................... 6, 26
Jakość dźwięku......................28, 29, 31
N
Numer seryjny.............................. 7, 55
Spis treści
I
Informacje o godzinie...................... 39
Informacje o utworze....................... 71
Information (Informacje)................ 55
Inicjalizacja (Formatowanie).......... 57
Intelligent Shuffle (Odtwarzanie w
kolejności losowej).................... 6,17
98
Informacje dodatkowe
Set Date-Time
(Ustaw datę i godzinę).................. 46
Słuchawki...................................... 7, 88
SonicStage................................3, 77, 85
Sort (Sortuj)...................................... 36
Sound (Dźwięk)................................ 28
Sports Shuffle
(Odtwarzaj w kolejności losowej
przez określony czas).................... 20
Strojenie ręczne................................. 61
Strojenie zaprogramowane.............. 61
Szybkość transmisji.................... 68, 92
T
Time Disp Type
(Format godziny).......................... 50
Time Machine Shuffle (Odtwarzaj w
kolejności losowej utwory wydane
w tym samym roku)..................... 19
Tryb folderu............................8, 27, 37
Tryb uśpienia................................ 9, 67
Tuner.................................................. 59
W
WMA........................................... 68, 92
Wykonawca....................................... 22
Wyświetlacz....................................... 11
Z
Zakres odtwarzania.......................... 27
Zasilanie...................................9, 67, 76
Indeks
według albumu.....................................23
według gatunku muzyki.....................24
według roku wydania..........................25
według tytułu utworu..........................21
według wykonawcy.............................22
V
VOL +/–, przycisk.............................. 8
Volume Limit
(Ograniczenie głośności)............. 44
Volume Mode (Tryb głośności)...... 41
VPT (Większa intensywność
dźwięku)......................................... 33
Menu
S
Scan Sens (Czułość odbioru).......... 64
Search (Wyszukiwanie)............... 6, 21
U
Uaktualnianie.................................... 73
USB Bus Powered (Ustawienie
połączenia USB)............................ 51
Ustawianie bieżącej godziny........... 46
Ustawianie godziny.......................... 46
Ustawienia........................................... 6
Spis treści
R
Radio.................................................. 59
Radio FM....................................... 6, 59
Recent Transfers
(Ostatnio przesyłane).................. 16
Release Year (Rok wydania)...... 25, 37
RESET
(resetowanie odtwarzacza).......... 74
Reset All Settings (Przywróć
wszystkie ustawienia)................... 56
Rozwiązywanie problemów............ 74
Download PDF