Sony | NWZ-X1060 | Sony NWZ-X1060 Instrukcja obsługi

PL
Pozbycie się Zużytego Sprzętu (Stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich mających własne systemy zbiórki)
Taki symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany
jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Poprzez upewnię się, że dyspozycja
dotycząca produktu jest poprawna, zapobiega się potencjalnym negatywnym wpływom
na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego
postępowania. Recykling materiałów pomoże w ochronie naturalnych źródeł. W celu uzyskania
bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować
się z naszym lokalnym biurem, ze służbami oczyszczania miasta lub ze sklepem, w którym
zakupiony został ten produkt.
NWZ-X1050-1060_PL.indb 1
NWZ-X1050 / X1051 / X1060 / X1061 PL.4-137-988-11(1)
Szybki start
NWZ-X1050 / X1051 / X1060 / X1061
15/5/09 10:30:31 AM
Zapis użytkownika
Symbol modelu i numer seryjny są podane z tyłu odtwarzacza. Prosimy o ich zanotowanie
we wskazanych pod spodem miejscach. Numery te należy podawać, kontaktując się ze
sprzedawcą w sprawach dotyczących tego produktu.
Model: __________________________
Numer seryjny: __________________________
Długotrwałe słuchanie osobistego odtwarzacza dźwięku przy dużej głośności
grozi uszkodzeniem słuchu.
Dost
Prosimy o s
 Słuchawk
 Przewód
 Wkładki
 Zaczep (
Umożliw
Informacja o instrukcji
Posługiwanie się odtwarzaczem opisano w niniejszej instrukcji „Szybki start” i w „Instrukcji
obsługi” (w pliku PDF).
Szybki start: zawiera opis podstawowych funkcji odtwarzacza, między innymi
importowania, przesyłania i odtwarzania lub wyświetlania utworów muzycznych,
filmów i zdjęć. Opisano w niej także podstawy łączności przez sieć bezprzewodową.
Instrukcja obsługi: zawiera opis zaawansowanych funkcji odtwarzacza i rozwiązania
ewentualnych problemów.
Zalecenia dla bezpieczeństwa: zawiera ważne informacje, których celem jest
zapobieganie wypadkom.
Najświeższe informacje
W przypadku pytań lub problemów związanych z odtwarzaczem oraz poszukiwaniu
informacji o urządzeniach zgodnych z tym produktem prosimy o odwiedzanie następujących
stron www:
Klienci z USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Klienci z Kanady: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Klienci z Europy: http://support.sony-europe.com/DNA
Klienci z Ameryki Łacińskiej: http://www.sony-latin.com/index.crp
Klienci z innych krajów i regionów: http://www.sony-asia.com/support
Nabywcy modeli przeznaczonych dla krajów zamorskich: http://www.sony.co.jp/overseas/
support/
NWZ-X1050-1060_PL.indb 2
NWZ-X1050 / X1051 / X1060 / X1061 PL.4-137-988-11(1)
15/5/09 10:30:32 AM
 Przewód
 Przejśció
 CD-ROM
Media
Windo
Conten
Instruk
 Instrukc
*1Nie próbow
*2Dostarczan
*3Program M
w U.S.A. N
http://www
notowanie
c się ze
Dostarczane wyposażenie
Prosimy o sprawdzenie, czy opakowanie zawiera następujące wyposażenie:
 Słuchawki (1 szt.)
 Przewód USB (1 szt.)
 Wkładki douszne (rozmiar S, L) (1 szt.)
 Zaczep (1 szt.)
Umożliwia podłączanie odtwarzacza do oferowanej oddzielnie podstawki itp.
kcji
mi
nych,
wodową.
związania
st
u
tępujących
 Przewód wejściowy audio (1 szt.)
 Przejściówka do samolotu (pojedyncza / podwójna) (1 szt.)
 CD-ROM*1*2 (1 szt.)
Media Manager for WALKMAN*3
Windows Media Player 11
Content Transfer
Instrukcja obsługi (w pliku PDF)
 Instrukcja „Szybki start” (ta instrukcja) (1 szt.)
*1Nie próbować odtwarzać tego dysku CD-ROM w odtwarzaczu CD audio.
*2Dostarczane oprogramowanie zależy od kraju / regionu zakupu odtwarzacza.
*3Program Media Manager for WALKMAN nie należy do wyposażenia modeli sprzedawanych
w U.S.A. Należy go pobrać spod następującego adresu:
http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite
verseas/
NWZ-X1050-1060_PL.indb 3
15/5/09 10:30:32 AM
NWZ-X1050 / X1051 / X1060 / X1061 PL.4-137-988-11(1)
Spis treści
Dostarczane wyposażenie.....................................................................3
Elementy.................................................................................................6
Posługiwanie się panelem dotykowym.................................................................... 8
Przesyłani
Instal
Dosta
Informacja o menu Home.............................................................................................. 11
Impo
W
Czynności wstępne...............................................................................12
Przes
M
Przed podłączeniem odtwarzacza do komputera.......................................... 12
Ładowanie akumulatora.................................................................................................. 12
Wybieranie ustawień przed użyciem odtwarzacza........................................ 13
Przes
E
Korzystan
Czynności podstawowe........................................................................14
Funkc
Włączanie i wyłączanie odtwarzacza....................................................................... 14
Podłą
Odtwarzanie utworów, filmów i zdjęć.................................................................... 15
Informacje
Zalec
NWZ-X1050-1060_PL.indb 4
NWZ-X1050 / X1051 / X1060 / X1061 PL.4-137-988-11(1)
15/5/09 10:30:33 AM
3
6
8
Przesyłanie utworów, filmów, zdjęć i podcastów z komputera........16
Instalacja instrukcji obsługi i oprogramowania................................................. 16
Dostarczone oprogramowanie................................................................................... 17
1
Importowanie muzyki przy użyciu programu Windows Media Player 11..................................................................................... 20
2
Przesyłanie muzyki przy użyciu programu Windows Media Player 11............................................................................................................ 22
2
2
3
Przesyłanie utworów, filmów, zdjęć i podcastów przy użyciu Eksploratora Windows............................................................................................. 24
Korzystanie z Internetu........................................................................26
4
Funkcje internetowe odtwarzacza............................................................................ 26
4
Podłączanie do Internetu................................................................................................ 27
5
Informacje dodatkowe.........................................................................28
Zalecenia eksploatacyjne................................................................................................ 28
NWZ-X1050-1060_PL.indb 5
15/5/09 10:30:33 AM
NWZ-X1050 / X1051 / X1060 / X1061 PL.4-137-988-11(1)
Elementy
Przód
 Ekran (panel dotykowy)
Aby obsługiwać odtwarzacz, dotykaj (lekko
stukając w nie) ikon, wariantów, przycisków
sterujących itp. na ekranie odtwarzacza
( strona 8).
 Przycisk HOME
Naciśnięcie go powoduje wyświetlenie
menu Home ( strona 11).
Przytrzymanie wciśniętego przycisku
HOME powoduje wyłączenie ekranu
i przełączenie odtwarzacza w tryb czuwania.
 Gniazdo WM-PORT
Służy do podłączenia dostarczonego
przewodu USB oraz oferowanych oddzielnie
urządzeń peryferyjnych.
Tył
 Wbudowana antena
 Przyci
 Przycisk VOL +*1/-
 Gniazd
 Przełącznik NOISE CANCELING
 Przyci
Kiedy urządzenie komunikuje się z siecią
bezprzewodową, nie zakrywać anteny
rękami ani innymi przedmiotami.
Służy do regulacji głośności.
Służy do po
Przesunięcie przełącznika NOISE
CANCELING w kierunku wskazywanym
przez strzałkę  włącza funkcję osłabiania
zewnętrznego hałasu.
 Przycisk RESET
Naciśnięcie przycisku RESET szpilką itp.
zeruje odtwarzacz.
NWZ-X1050-1060_PL.indb 6
NWZ-X1050 / X1051 / X1060 / X1061 PL.4-137-988-11(1)
Naciskając je
utworu lub f
przodu / do
15/5/09 10:30:34 AM
Naciśnięcie
odtwarzanie
odtwarzania
włącza pauz
ę z siecią
nteny
i.
CELING
E
ywanym
osłabiania
Tył
 Przyciski /
Naciskając je, można odszukać początek
utworu lub filmu albo przewinąć nagranie do
przodu / do tyłu.
 Gniazdo słuchawkowe
Służy do podłączenia słuchawek.
 Przełącznik HOLD
Przesunięcie przełącznika HOLD
w kierunku wskazywanym przez strzałkę 
blokuje działanie wszystkich przycisków
i panelu dotykowego. Po włączeniu blokady
u góry ekranu widać wskaźnik
.
 Przycisk *1
Naciśnięcie przycisku  rozpoczyna
odtwarzanie utworu lub filmu. Podczas
odtwarzania naciśnięcie przycisku 
włącza pauzę w odtwarzaniu.
pilką itp.
*1W tych miejscach znajdują się występy.
Ułatwiają one obsługę.
NWZ-X1050-1060_PL.indb 7
15/5/09 10:30:34 AM
NWZ-X1050 / X1051 / X1060 / X1061 PL.4-137-988-11(1)
Elementy (cd.)
Posługiwanie się
panelem dotykowym
Stukanie w celu wyboru
Przeciąg
przewija
Dotknij (lekko stuknij) ikonę, wariant,
przycisk sterujący itp., aby ją (go) wybrać.
Przeciągaj p
aby przewija
wskaźnik w
można wyb
odtwarzania
Obsługę odtwarzacza umożliwia ekran
z panelem dotykowym.
Aby obsługiwać odtwarzacz, dotykaj (lekko
stukając w nie) ikon, wariantów,
przycisków sterujących itp. na ekranie.
Przeciągnięcie palcem w górę lub w dół
umożliwia przewijanie listy, a szybkie
przesunięcie palca pozwala na szybkie
przewijanie listy lub miniatur (małych
obrazków pojawiających się na liście).
Uwagi o posługiwaniu się panelem
dotykowym
Panel dotykowy odtwarzacza działa
niewłaściwie, jeśli obsługuje się go:
palcem w rękawiczce,
więcej niż jednym palcem,
paznokciem,
mokrym palcem,
piórem, długopisem, ołówkiem, rysikiem
itp.
gdy panel oprócz palca dotyka też innych
przedmiotów.
NWZ-X1050-1060_PL.indb 8
NWZ-X1050 / X1051 / X1060 / X1061 PL.4-137-988-11(1)
15/5/09 10:30:35 AM
oru
Przeciąganie w celu
przewijania
Szybkie przesuwanie w celu
szybkiego przewijania
wariant,
o) wybrać.
Przeciągaj palcem w górę lub w dół listy,
aby przewijać jej zawartość. Przeciągając
wskaźnik wzdłuż suwaka wyszukiwania
można wybrać punkt początku
odtwarzania.
Szybko przesuwaj palcem w górę lub w dół,
aby szybko przewijać zawartość listy.
Szybkie przesunięcie w górę, w dół lub
w bok umożliwia wyświetlenie następnego
/ poprzedniego albumu na ekranie
przewijania albumu lub następnego /
poprzedniego obrazu na ekranie
przewijania sceny.
NWZ-X1050-1060_PL.indb 9
15/5/09 10:30:36 AM
NWZ-X1050 / X1051 / X1060 / X1061 PL.4-137-988-11(1)
Elementy (cd.)
Wprowadzanie tekstu
Wprowadzanie tekstu umożliwia klawiatura ekranowa.
Aby wyświetlić klawiaturę, wybierz pole tekstowe, w którym chcesz wpisać tekst, na
przykład pole adresu strony www.
Stukanie w przycisk trybu wprowadzania cyklicznie zmienia funkcje klawiszy. Funkcje
klawiszy zależą od języka.
Inform
Przycisk HO
Umożliwia o
filmy, zdjęci
Przykład: klawiatura alfanumeryczna dla języka angielskiego
Pole wprowadzania
Tu pojawia się wprowadzony tekst.
Pole przewidywania tekstu (tylko języki angielski i chiński)
To pojawia się przewidywany tekst lub proponowane wyrazy.
In
Przycisk trybu wprowadzania
FM
Yo
Ph
M
Uwaga
V
Niektóre pola tekstowe nie pozwalają na zmianę trybu wprowadzania ze względu na
ograniczony zestaw znaków.
Po
 Wskazówka
Klawiatury angielska i chińska pozwalają na użycie funkcji przewidywania tekstu.
10
NWZ-X1050-1060_PL.indb 10
NWZ-X1050 / X1051 / X1060 / X1061 PL.4-137-988-11(1)
Se
15/5/09 10:30:37 AM
N
, na
unkcje
a
Informacja o menu Home
Przycisk HOME na odtwarzaczu umożliwia wyświetlenie menu Home.
Umożliwia ono wybór poszczególnych funkcji, takich jak muzyka,
filmy, zdjęcia, radio UKF, przeglądarka internetowa, podcasty itp.
Internet Browser
Umożliwia odwiedzanie stron www przez sieć bezprzewodową.
FM Radio
Umożliwia słuchanie radia UKF.
YouTube
Umożliwia oglądanie filmów z YouTube przez sieć bezprzewodową.
Photos
Umożliwia wyświetlanie zdjęć przesłanych do odtwarzacza.
Music
Umożliwia słuchanie muzyki przesłanej do odtwarzacza.
Videos
Umożliwia oglądanie filmów przesłanych do odtwarzacza.
Settings
Umożliwia zmienianie ustawień odtwarzacza i jego funkcji.
Podcasts
Umożliwia pobieranie podcastów przez sieć bezprzewodową i ich
odtwarzanie.
NC Modes
Umożliwiają włączenie systemu osłabiania zewnętrznych hałasów.
11
NWZ-X1050-1060_PL.indb 11
15/5/09 10:30:38 AM
NWZ-X1050 / X1051 / X1060 / X1061 PL.4-137-988-11(1)
Czynności wstępne
Przed podłączeniem odtwarzacza do komputera
Wybier
Upewnij się, że w komputerze jest zainstalowany system operacyjny Windows XP (Service
Pack 2 lub nowszy) albo Windows Vista (Service Pack 1 lub nowszy) i program Windows
Media Player 10 lub 11.
Wybiera
Akumulator odtwarzacza ładuje się po podłączeniu odtwarzacza do pracującego komputera.
1
Ładowanie akumulatora
Ładowanie
Wybierz kra
informacji z
Pełne naładowanie
1
Z me
Count
 Wskazówka
Podczas ładowania, po upływie czasu określonego za pomocą parametru „Screen Off Timer”,
ekran wyłącza się. Aby sprawdzić stan ładowania lub inne wskaźniki, włącz ekran przyciskiem
HOME.
Uwagi
12
Kiedy odtwarzacz jest podłączony do komputera, nie należy włączać, restartować, wybudzać
z trybu uśpienia ani wyłączać komputera. Wykonanie tych czynności grozi uszkodzeniem
odtwarzacza. Przed wykonywaniem tych czynności należy odłączyć odtwarzacz od komputera.
Nie można używać odtwarzacza podłączonego do komputera.
Jeśli nie planuje się użycia odtwarzacza przez ponad pół roku, dla zachowania dobrego stanu
akumulatora zaleca się jego ładowanie nie rzadziej niż raz na 6 do 12 miesięcy.
NWZ-X1050-1060_PL.indb 12
NWZ-X1050 / X1051 / X1060 / X1061 PL.4-137-988-11(1)
Z men
Settin
Wybiera
Około 3 godzin

Przed użyci
razie na wyś
15/5/09 10:30:39 AM
Nastawi
Niektóre fun
użyciem odt
1
2
3
Z men
Settin
Przec
rok, m
Wybie
tera
Wybieranie ustawień przed użyciem odtwarzacza
P (Service
Windows
Wybieranie języka wyświetlania
Przed użyciem odtwarzacza należy wybrać właściwy język wyświetlania. W przeciwnym
razie na wyświetlaczu mogą się pojawiać dziwne znaki.
komputera.
ff Timer”,
rzyciskiem
wybudzać
eniem
komputera.
ego stanu
1
Z menu Home wybierz kolejno warianty
Settings”  żądany język.
(Settings)  „Language
Wybieranie kraju / regionu
Wybierz kraj / region, który będzie używany przez wyszukiwarkę do wyszukiwania
informacji za pomocą funkcji Related Links odtwarzacza.
1
Z menu Home wybierz kolejno warianty
(Settings)  „Service
Country/Region”  żądany kraj / region  „OK”.
Nastawianie daty i godziny
Niektóre funkcje odtwarzacza nie działają poprawnie bez nastawienia daty i godziny. Przed
użyciem odtwarzacza nastaw bieżącą datę i godzinę.
1
2
3
Z menu Home wybierz kolejno warianty
(Settings)  „Common
Settings”  „Clock Settings”  „Set Date-Time.”
Przeciągnij lub szybko przesuń palcem w górę lub w dół, aby nastawić
rok, miesiąc, dzień, godzinę i minuty.
Wybierz wariant „OK”.
NWZ-X1050-1060_PL.indb 13
13
15/5/09 10:30:40 AM
NWZ-X1050 / X1051 / X1060 / X1061 PL.4-137-988-11(1)
Czynności podstawowe
Włączanie i wyłączanie odtwarzacza
Odtwa
Włączanie odtwarzacza
Aby odtwar
zawiera przy
zapoznanie
Aby włączyć odtwarzacz, naciśnij dowolny przycisk.
 Wskazówka
 Wskazó
, przesuń
Jeśli u góry ekranu widać wskaźnik
przełącznik HOLD w kierunku przeciwnym niż
wskazywany przez strzałkę , aby wyłączyć funkcję
HOLD ( strona 7).
Aby wyświ
Odtwarz
1
Z me
Wyłączanie odtwarzacza
Przytrzymanie wciśniętego przycisku HOME powoduje
wyłączenie ekranu i przełączenie odtwarzacza w tryb
czuwania.
Pozostawienie odtwarzacza w trybie czuwania na mniej
więcej dzień spowoduje jego automatyczne, całkowite wyłączenie.
Przycisk HOME
Z me
Po upływie czasu określonego za pomocą parametru „Screen Off Timer” ekran wyłącza się, ale
można go ponownie włączyć, stukając w niego.
Po mniej więcej 10 minutach od wyłączenia ekranu odtwarzacz przełącza się w tryb czuwania.
W trybie czuwania nie można używać panelu dotykowego. Przed użyciem panelu trzeba go
włączyć przez naciśnięcie dowolnego przycisku odtwarzacza.
14
NWZ-X1050 / X1051 / X1060 / X1061 PL.4-137-988-11(1)
Odtwarz
1
 Wskazówki
NWZ-X1050-1060_PL.indb 14
Rozpo
Aby
15/5/09 10:30:41 AM
Rozpo
Aby
Wyświet
1
Z men
Na ekr
Aby
Odtwarzanie utworów, filmów i zdjęć
Aby odtwarzać utwory, filmy i zdjęcia, wystarczy stuknąć w ikonę na ekranie. Odtwarzacz
zawiera przykładowe nagrania muzyczne, filmy i zdjęcia umożliwiające praktyczne
zapoznanie się z nim.
 Wskazówka
Aby wyświetlić listę utworów, filmów lub zdjęć, można wybrać ikonę
Odtwarzanie muzyki
1
Z menu Home wybierz wariant
(Music), a następnie .
Rozpocznie się odtwarzanie przykładowego nagrania.
Aby zatrzymać odtwarzanie, stuknij w ikonę .
Odtwarzanie filmów
1
Z menu Home wybierz wariant
ącza się, ale
b czuwania.
rzeba go
(do listy).
(Videos), a następnie .
Rozpocznie się odtwarzanie przykładowego filmu.
Aby zatrzymać odtwarzanie, stuknij w ikonę .
Wyświetlanie fotografii
1
Z menu Home wybierz wariant
(Photos).
Na ekranie pojawi się przykładowa fotografia.
Aby wyświetlić inną fotografię, przeciągnij palcem w bok.
15
NWZ-X1050-1060_PL.indb 15
15/5/09 10:30:41 AM
NWZ-X1050 / X1051 / X1060 / X1061 PL.4-137-988-11(1)
Przesyłanie utworów, filmów, zdjęć i podcastów z komputera
Instalacja instrukcji obsługi i oprogramowania
Instrukcję obsługi (w pliku PDF) i oprogramowanie można zainstalować z dostarczonego
dysku CD-ROM, wykonując opisane poniżej czynności. Przy instalacji trzeba się zalogować
jako administrator komputera.
Przed rozpoczęciem instalacji zapoznaj się z wymaganiami systemowymi (z tyłu okładki).
1
Włóż do komputera dostarczony dysk CD-ROM.
Automatycznie uruchomi się kreator instalacji. Wykonuj wyświetlane polecenia.
Jeśli kreator instalacji nie uruchamia się, z menu [Start] systemu Windows wybierz
polecenie [Mój komputer] (Windows XP) lub [Komputer] (Windows Vista), po
czym kliknij na ikonie napędu CD-ROM.
2
Kiedy pojawi się menu instalacji, kliknij z lewej strony na elemencie,
który chcesz zainstalować, po czym kliknij na przycisku [Install]
w prawym dolnym rogu ekranu.
Wykonuj wyświetlane polecenia.
Aby zainstalować Instrukcję obsługi (w pliku PDF), wybierz wariant [
Guide].
Operation
Aby wyświetlić Instrukcję obsługi (plik PDF)
Po zakończeniu instalacji na pulpicie pojawia się ikona
. Kliknięcie na ikonie
pozwala na wyświetlenie instrukcji obsługi. Szczegółowych informacji o używaniu i wy­bie­
raniu ustawień funkcji odtwarzacza należy szukać w Instrukcji obsługi (w pliku PDF).
Uwaga
16
Do wyświetlenia Instrukcji obsługi potrzebny jest program Adobe Reader lub Acrobat Reader
5.0. Program Adobe Reader można za darmo pobrać z Internetu.
NWZ-X1050-1060_PL.indb 16
NWZ-X1050 / X1051 / X1060 / X1061 PL.4-137-988-11(1)
15/5/09 10:30:43 AM
Dostar
Window
Program W
i przesyłanie
chronionych
plików audi
Przesyłane p
Informacji o
lub pod nas
http://ww
 Wskazó
W niektóry
Media Play
itp.), które
rozwiązać,
CD-ROM.
11 należy s
z programe
putera
nia
Dostarczone oprogramowanie
arczonego
ę zalogować
Windows Media Player 11
u okładki).
cenia.
ws wybierz
sta), po
ncie,
Operation
e
niu i wy­bie­
PDF).
Program Windows Media Player umożliwia importowanie danych audio z płyt CD
i przesyłanie danych do odtwarzacza. Programu tego należy używać do obsługi
chronionych przed kopiowaniem plików audio WMA i chronionych przed kopiowaniem
plików audio WMV.
Przesyłane pliki: muzyka (MP3, WMA), filmy (WMV), zdjęcia (JPEG)
Informacji o sposobie postępowania należy szukać w pomocy elektronicznej do programu
lub pod następującym adresem:
http://www.support.microsoft.com/
 Wskazówka
W niektórych komputerach z zainstalowanym wcześniej programem Windows
Media Player 10 mogą występować ograniczenia rodzaju plików (AAC, filmów
itp.), które można przesyłać techniką „przeciągnij i upuść”. Problem ten można
rozwiązać, instalując program Windows Media Player 11 z dostarczonego dysku
CD-ROM. Przed zainstalowaniem komputerze programu Windows Media Player
11 należy się upewnić, czy używane oprogramowanie i usługi współpracują
z programem Windows Media Player 11.
at Reader
17
NWZ-X1050-1060_PL.indb 17
15/5/09 10:30:45 AM
NWZ-X1050 / X1051 / X1060 / X1061 PL.4-137-988-11(1)
Przesyłanie utworów, filmów, zdjęć i podcastów z komputera (cd.)
Media Manager for WALKMAN*1
Content
Program Media Manager for WALKMAN umożliwia przesyłanie muzyki,
zdjęć i filmów z komputera do odtwarzacza oraz importowanie danych
audio z płyt CD. Program Media Manager for WALKMAN umożliwia też
podłączanie się do kanałów RSS i przesyłanie nagrań i filmów pobranych
z podcastów.
Informacji o sposobie postępowania należy szukać w pomocy
elektronicznej do programu. Pliki audio (AAC) i filmy można także przesyłać techniką
„przeciągnij i upuść”, używając Eksploratora Windows i programu Media Manager for
WALKMAN.
Przesyłane pliki: muzyka (MP3, WMA, AAC*2, WAV), zdjęcia (JPEG), filmy (MPEG-4
Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV*2*3), podcasty (muzyka, film)
Program Co
odtwarzacza
danych do p
iTunes®. Info
programu.
Przesyłane p
Simple Prof
*1W przypadku dokonania zakupu w U.S.A., program Media Manager for WALKMAN należy
ściągnąć spod następującego adresu:
http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite
*2Nie są obsługiwane pliki DRM.
*3Nie jest możliwe odtwarzanie niektórych plików WMV przesłanych za pomocą programu
Media Manager for WALKMAN. Odtwarzanie takich plików może stać się możliwe po ich
ponownym przesłaniu za pomocą programu Windows Media Player 11.
Uwaga
Nie są obsługiwane chronione przed kopiowaniem pliki wideo, takie jak filmy DVD czy audycje
nagrane z telewizji cyfrowej.
18
NWZ-X1050-1060_PL.indb 18
NWZ-X1050 / X1051 / X1060 / X1061 PL.4-137-988-11(1)
15/5/09 10:30:45 AM
*1Nie są obsł
*2Nie jest mo
Content Tr
przesłaniu
 Wskazó
Pliki ATRA
przekształc
w punkcie
Do rejestra
Transfer. A
programu
chniką
ger for
PEG-4
ka, film)
N należy
gramu
po ich
Content Transfer
Program Content Transfer umożliwia przesyłanie muzyki, zdjęć i filmów z komputera do
odtwarzacza przy użyciu techniki „przeciągnij i upuść”. Do przeciągania i upuszczania
danych do programu Content Transfer można użyć Eksploratora Windows lub programu
iTunes®. Informacji o sposobie postępowania należy szukać w pomocy elektronicznej do
programu.
Przesyłane pliki: muzyka (MP3, WMA, AAC*1, WAV), zdjęcia (JPEG), filmy (MPEG-4
Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV*1*2), podcasty (muzyka, film)
*1Nie są obsługiwane pliki DRM.
*2Nie jest możliwe odtwarzanie niektórych plików WMV przesłanych za pomocą programu
Content Transfer. Odtwarzanie takich plików może stać się możliwe po ich ponownym
przesłaniu za pomocą programu Windows Media Player 11.
 Wskazówki
Pliki ATRAC można przesłać do odtwarzacza po ich przekształceniu do formatu MP3. Aby
przekształcić pliki, należy pobrać z witryny pomocy technicznej, której adres jest podany
w punkcie „Najświeższe informacje”, narzędzie MP3 Conversion Tool.
Do rejestracji źródeł podcastów w odtwarzaczu można użyć programów iTunes® i Content
Transfer. Aby wykonać rejestrację, przeciągnij i upuść tytuł podcastu z programu iTunes® do
programu Content Transfer.
D czy audycje
19
NWZ-X1050-1060_PL.indb 19
15/5/09 10:30:46 AM
NWZ-X1050 / X1051 / X1060 / X1061 PL.4-137-988-11(1)
Przesyłanie utworów, filmów, zdjęć i podcastów z komputera (cd.)
Importowanie muzyki przy użyciu programu
Windows Media Player 11
Program Windows Media Player 11 umożliwia kopiowanie (zgrywanie) muzyki z płyt CD.
Aby zgrać utwory z płyty CD do komputera, należy wykonać opisane tu czynności.
1
2
Włóż
Uruch
„Rip”
3
Jeśli ko
uzysku
i wyśw
Klikni
Progra
Zaimp
zaimpo
 Wskazó
Importowa
(Windows
Media Play
Program W
danych. Ba
informacji
o dodawan
Media Play
Jeśli nie ch
tytułu utwo
Uwaga
Zaimporto
muzyki do
20
NWZ-X1050-1060_PL.indb 20
NWZ-X1050 / X1051 / X1060 / X1061 PL.4-137-988-11(1)
15/5/09 10:30:46 AM
u
z płyt CD.
ści.
Szczegóły podano w pomocy
do programu Windows Media Player 11
1
2
Włóż płytę audio CD.
Uruchom program Windows Media Player 11, po czym kliknij zakładkę
„Rip” (Zgraj) u góry okna.
3
Jeśli komputer jest podłączony do Internetu, program Windows Media Player 11
uzyskuje informacje o płycie CD (tytuł płyty, nazwę utworu, nazwę wykonawcy itp.)
i wyświetla je w oknie.
Kliknij na przycisku „Start Rip” (Rozpocznij zgrywanie).
Program Windows Media Player 11 rozpocznie importowanie płyty CD.
Zaimportowane utwory są oznaczane jako „zgrane do biblioteki”. Zaczekaj na
zaimportowanie wszystkich utworów.
 Wskazówki
Importowane utwory są zapisywane w folderze „Moja muzyka” (Windows XP) lub „Muzyka”
(Windows Vista). Aby je odszukać, kliknij na zakładce „Biblioteka” w oknie programu Windows
Media Player 11.
Program Windows Media Player 11 pobiera informacje o płycie CD z internetowej bazy
danych. Baza ta może nie zawierać informacji o pewnych płytach CD. W przypadku braku
informacji o płycie CD, informacje takie można dodać po zaimportowaniu utworów. Informacji
o dodawaniu i edycji informacji o płytach CD należy szukać w pomocy do programu Windows
Media Player 11.
Jeśli nie chcesz importować jakiegoś utworu, usuń zaznaczenie z pola wyboru z lewej strony
tytułu utworu.
Uwaga
Zaimportowaną muzykę można wykorzystywać tylko do celów prywatnych. Wykorzystanie
muzyki do innych celów wymaga zgody posiadaczy praw autorskich.
NWZ-X1050-1060_PL.indb 21
21
15/5/09 10:30:47 AM
NWZ-X1050 / X1051 / X1060 / X1061 PL.4-137-988-11(1)
Przesyłanie utworów, filmów, zdjęć i podcastów z komputera (cd.)
1
Przesyłanie muzyki przy użyciu programu
Windows Media Player 11
Uruch
odtwa
Program Windows Media Player 11 umożliwia przesyłanie muzyki z komputera do
odtwarzacza. Aby przesłać utwory z komputera do odtwarzacza, należy wykonać opisane tu
czynności.
2
Podłąc
Pojawi
Klikni
3
4
Jeśli po
(Anulu
Jeśli
(Zak
auto
ilośc
Okn
mom
„WA
wari
Klikni
Playe
Przec
strony
5
Utwor
Klikni
rozpo
22
NWZ-X1050-1060_PL.indb 22
NWZ-X1050 / X1051 / X1060 / X1061 PL.4-137-988-11(1)
15/5/09 10:30:48 AM
Po zak
can no
progra
do
ć opisane tu
Szczegóły podano w pomocy
do programu Windows Media Player 11
1
Uruchom program Windows Media Player 11, po czym podłącz
odtwarzacz do komputera za pomocą dostarczonego przewodu USB.
2
Podłącz wtyk przewodu USB do odtwarzacza tak, aby znak
Pojawi się okno „Device Setup” (Konfiguracja urządzenia).
znajdował się u góry.
Kliknij na przycisku „Cancel” (Anuluj).
3
4
Jeśli pojawi się okno autoodtwarzania, zamknij je, klikając na przycisku „Cancel”
(Anuluj) lub ikonie zamykania.
Jeśli zamiast na przycisku „Cancel” (Anuluj) klikniesz na przycisku „Finish”
(Zakończ), cała biblioteka danych programu Windows Media Player zostanie
automatycznie skopiowana do odtwarzacza. Jeśli objętość biblioteki jest większa od
ilości wolnej pamięci odtwarzacza, proces kopiowania nie rozpocznie się.
Okno „Device Setup” (Konfiguracja urządzenia) można otworzyć w dowolnym
momencie. Aby je otworzyć, kliknij prawym przyciskiem na wariancie
„WALKMAN” po lewej stronie okna Windows Media Player, a następnie kliknij na
wariancie „Set Up Sync” (Konfiguruj synchronizację).
Kliknij na zakładce „Synchronizuj” w oknie programu Windows Media
Player 11.
Przeciągnij i upuść żądane utwory na „Listę synchronizacji” z prawej
strony okna.
5
Utwory zostaną dodane do „Listy synchronizacji”.
Kliknij na przycisku „Start Sync” (Rozpocznij synchronizację), aby
rozpocząć synchronizację.
Po zakończeniu synchronizacji na „Liście synchronizacji” pojawi się komunikat „You
can now disconnect ‘WALKMAN_name’.” (Teraz możesz odłączyć »nazwa«.). Zamknij
program Windows Media Player 11 i odłącz odtwarzacz od komputera.
NWZ-X1050-1060_PL.indb 23
23
15/5/09 10:30:48 AM
NWZ-X1050 / X1051 / X1060 / X1061 PL.4-137-988-11(1)
Przesyłanie utworów, filmów, zdjęć i podcastów z komputera (cd.)
Przesyłanie utworów, filmów, zdjęć i podcastów
przy użyciu Eksploratora Windows
Muzyk
Oprócz programu Windows Media Player 11, do przesyłania danych z komputera do
odtwarzacza można używać Eksploratora Windows. Przed przesyłaniem zaimportuj żądane
utwory, filmy, zdjęcia i podcasty do komputera przy użyciu odpowiedniego programu.
Aby przesłać dane z komputera do odtwarzacza, przeciągnij w Eksploratorze Windows
plik(i) z danymi z folderu komputera i upuść je w folderze odtwarzacza. Kiedy odtwarzacz
jest podłączony do komputera dostarczonym przewodem USB, pojawia się w Eksploratorze
Windows jako [WALKMAN].
Odtwarzanie danych podlega określonej hierarchii. Aby dane były prawidłowo przesyłane,
skorzystaj z ilustracji z następnej strony. Hierarchia danych może zależeć od środowiska
komputera.
Do przesyłania danych można też użyć dostarczonego oprogramowania.
* Hierarchia
„PICTURE
Pliki, któ
Muzyka: MP
Film: MPEG
Zdjęcia: JPE
* Nie można
Uwaga
Przesyłając
innych pod
24
NWZ-X1050-1060_PL.indb 24
NWZ-X1050 / X1051 / X1060 / X1061 PL.4-137-988-11(1)
15/5/09 10:30:49 AM
tów
Muzyka
ra do
ortuj żądane
gramu.
ndows
dtwarzacz
ksploratorze
przesyłane,
dowiska
Filmy
Fotografie
1.
1.
1.
7.
7.
7.
8.
8.
8.
Podcasty
1.
2.
3.
9.
9.
9.
* Hierarchia danych w folderach „PICTURES” i „DCIM” jest taka sama jak w folderze
„PICTURE”.
Pliki, które można przesłać
Muzyka: MP3, WMA, AAC*, Linear PCM
Film: MPEG-4, AVC (H.264/AVC), WMV
Zdjęcia: JPEG
* Nie można odtwarzać plików AAC chronionych przed kopiowaniem.
Uwaga
Przesyłając podcasty do odtwarzacza przy użyciu Eksploratora Windows, nie można pobierać
innych podcastów przez sieć bezprzewodową odtwarzacza.
25
NWZ-X1050-1060_PL.indb 25
15/5/09 10:30:50 AM
NWZ-X1050 / X1051 / X1060 / X1061 PL.4-137-988-11(1)
Korzystanie z Internetu
Odtwarzacz można podłączyć do Internetu przez sieć bezprzewodową, a następnie używać
jego różnych funkcji internetowych.
Funkcje internetowe odtwarzacza
YouTube
Dzięki sieci bezprzewodowej można oglądać filmy z serwisu YouTube. Filmy można wy­szu­
kać przy użyciu słów kluczowych lub przeglądać polecane i najczęściej oglądane filmy.
Podcast
Oprócz przesyłania podcastów z komputera do odtwarzacza, można rejestrować źródła
podcastów w odtwarzaczu. Aby zarejestrować źródło podcastów, używając przeglądarki
internetowej otwórz stronę www z podcastami, po czym stuknij w ikonę RSS na stronie.
Podcasty z zarejestrowanych źródeł można pobierać przez sieć bezprzewodową.
Źródła podcastów można też rejestrować przez przeciągnięcie i upuszczenie z programu
iTunes® do programu Content Transfer lub przez przesłanie ich z programu Media Manager
for WALKMAN. Następnie można pobierać podcasty z Internetu przez sieć bezprzewodową.
Podłąc
Aby połączy
punkt dostę
z Internetem
1
Z men
Settin
2
3
Z men
26
Uwagi
Niektóre strony www mogą nie być wyświetlane lub mogą działać niewłaściwie. Oprócz tego,
mogą nie być wyświetlane strony www o dużej objętości, zawierające obrazy lub filmy.
Przeglądarka internetowa odtwarzacza nie obsługuje następujących funkcji:
– animacji Flash®,
– wysyłania / pobierania plików,
– odtwarzania strumieni audio i wideo,
– okien, które po kliknięciu otwierają nowe okno.
NWZ-X1050-1060_PL.indb 26
NWZ-X1050 / X1051 / X1060 / X1061 PL.4-137-988-11(1)
15/5/09 10:30:51 AM
Pojawi
Wybie
Przeglądarka internetowa
Dzięki sieci bezprzewodowej można odwiedzać witryny internetowe. Zawartość strony
można powiększać i zmniejszać; można także automatycznie zmienić jej układ dla
ułatwienia sobie czytania. Przeglądarka internetowa obsługuje język JavaScript.
Przy u
odtwar
4
Pojawi
Na e
pun
Wybie
Jeżeli w
Key” lu
Pojawi
interne
 Wskazó
w
Ikona
Dalszych in
nie używać
ożna wy­szu­
filmy.
źródła
glądarki
stronie.
rogramu
dia Manager
rzewodową.
strony
dla
rócz tego,
my.
Podłączanie do Internetu
Aby połączyć się z Internetem przez sieć bezprzewodową, trzeba wybrać z listy żądany
punkt dostępowy. Zazwyczaj, kiedy występuje potrzeba połączenia odtwarzacza
z Internetem, automatycznie pojawia się ekran potwierdzenia połączenia.
1
Z menu Home wybierz kolejno warianty
(Settings)  „Wireless LAN
Settings”  „WLAN Function On/Off”  „On”  „OK”.
2
3
Przy ustawieniu „Off ” (standardowym) parametru „WLAN Function On/Off ”
odtwarzacz nie może łączyć się z siecią bezprzewodową.
Z menu Home wybierz wariant
(Internet Browser).
Pojawi się ekran potwierdzenia połączenia.
Wybierz wariant „Yes”.
4
Pojawi się ekran wyboru punktu dostępowego.
Na ekranie tym pojawia się lista zarejestrowanych punktów dostępowych oraz
punktów znajdujących się w zasięgu łączności z odtwarzaczem.
Wybierz z listy żądany punkt dostępowy.
Jeżeli wymagane jest podanie hasła, pojawi się odpowiedni ekran. Wybierz pole „WEP
Key” lub „WPA Key”, wprowadź hasło i wybierz wariant „OK”.
Pojawi się okno dialogowe łączenia. Po nawiązaniu połączenia pojawi się przeglądarka
internetowa.
 Wskazówki
wskazuje poziom sygnału sieci bezprzewodowej.
Ikona
Dalszych informacji o użyciu sieci bezprzewodowej należy szukać w Instrukcji obsługi.
27
NWZ-X1050-1060_PL.indb 27
15/5/09 10:30:51 AM
NWZ-X1050 / X1051 / X1060 / X1061 PL.4-137-988-11(1)
Informacje dodatkowe
Zalecenia eksploatacyjne
Nie należy instalować urządzenia w przestrzeni
zamkniętej, takiej jak regał na książki lub zabudowana
szafka.
Aby ograniczyć ryzyko pożaru, nie zakrywać otworów
wentylacyjnych urządzenia gazetami, obrusami,
zasłonami itp. Nie stawiać na urządzeniu zapalonych
świec.
Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem,
nie narażać urządzenia na zalanie lub zachlapanie ani
nie stawiać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych
płynami, np. wazonów.
Nie narażać akumulatora ani baterii na długotrwałe
oddziaływanie wysokiej temperatury (od
promieniowania słonecznego, ognia itp.).
Nadmierny poziom ciśnienia dźwięku ze słuchawek
grozi utratą słuchu.
Znamionowy pobór prądu 500 mA
Dla nabywców modelu turystycznego
oferowanego w Japonii
Sieć bezprzewodowa zastosowana w tym produkcie
jest przeznaczona do użytku w Australii, Nowej
Zelandii, Korei Południowej, Hongkongu, Singapurze,
Indiach, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i na
Filipinach.
Uwaga dla klientów: poniższa informacja
dotyczy tylko sprzętu sprzedawanego
w krajach, w których obowiązują dyrektywy
UE
Produkt ten jest przeznaczony do użytku
w następujących krajach:
AD/AL/AT/BA/BE/BG/CH/CZ/DE/DK/EE/ES/FI/
FR/GB/GR/HR/HU/IE/IS/IT/LI/LT/LU/LV/MC/MD/
ME/MK/MT/NL/NO/PL/PT/RO/RS/RU/SE/SI/SK/
SM/TR/UA
Niniejszym Sony Corp. deklaruje, że urządzenie to
spełnia wymagania i postanowienia zawarte
w Dyrektywie 1999/5/UE.
Szczegółowe informacje można znaleźć pod
następującym adresem:
http://www.compliance.sony.de/
Producentem tego produktu jest Sony Corporation,
1‑7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, Japonia.
Przedstawicielem producenta w Unii Europejskiej
upoważnionym do dokonania i potwierdzenia oceny
zgodności z wymaganiami zasadniczymi jest Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucją na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony
Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58.
W sprawach serwisowych i gwarancyjnych należy
kontaktować się z podmiotami, których adresy
podano w osobnych dokumentach gwarancyjnych lub
serwisowych, albo z najbliższym sprzedawcą
produktów Sony.
28
NWZ-X1050-1060_PL.indb 28
NWZ-X1050 / X1051 / X1060 / X1061 PL.4-137-988-11(1)
15/5/09 10:30:52 AM
Dla klientów
w następują
Francja
Funkcji WLAN
używać wyłącz
Jakiekolwiek u
cyfrowego na z
Francji jest zab
odtwarzacza cy
się upewnić, że
(Decyzja ART
ART 03-908, d
częstotliwości
Włochy
Zasady użycia
w odniesien
Legislacyjny
komunikacji
artykuł 104 w
wcześniejsze
a artykuł 105
swobodne u
w odniesien
polegających
i usług teleko
z 28.5.2003 z
25 (ogólne z
komunikacji
komunikacji
Norwegia
Użycie tego sp
w strefie znajd
ośrodka Ny-A
ormacja
nego
dyrektywy
u
/EE/ES/FI/
/LV/MC/MD/
U/SE/SI/SK/
ądzenie to
arte
pod
orporation,
.
ropejskiej
dzenia oceny
i jest Sony
e 61, 70327
cją na
awuje Sony
a 58.
ch należy
adresy
ancyjnych lub
awcą
Dla klientów korzystających z tego produktu
w następujących krajach:
Francja
Funkcji WLAN tego odtwarzacza cyfrowego można
używać wyłącznie wewnątrz budynków.
Jakiekolwiek użycie funkcji WLAN tego odtwarzacza
cyfrowego na zewnątrz budynków na terytorium
Francji jest zabronione. Przed użyciem tego
odtwarzacza cyfrowego na zewnątrz budynków należy
się upewnić, że funkcja WLAN jest wyłączona.
(Decyzja ART 2002-1009 zmodyfikowana decyzją
ART 03-908, dotyczącą ograniczenia wykorzystania
częstotliwości radiowych.)
Włochy
Zasady użycia sieci RLAN reguluje:
w odniesieniu do użytku prywatnego – Dekret
Legislacyjny nr 259 z 1.8.2003 („Kodeks
komunikacji elektronicznej”). W szczególności,
artykuł 104 wskazuje, kiedy wymagane jest
wcześniejsze uzyskanie ogólnego zezwolenia,
a artykuł 105 określa, kiedy dozwolone jest
swobodne użycie;
w odniesieniu do publicznego świadczenia usług
polegających na dostępie przez sieć RLAN do sieci
i usług telekomunikacyjnych – Dekret Ministerialny
z 28.5.2003 z późniejszymi zmianami oraz artykuł
25 (ogólne zezwolenie dotyczące sieci i usług
komunikacji elektronicznej) w Kodeksie
komunikacji elektronicznej.
Norwegia
Uwagi dla użytkowników
Nagraną muzykę można wykorzystywać tylko do
celów prywatnych. Wykorzystanie muzyki do
innych celów wymaga zgody posiadaczy praw
autorskich.
Sony nie będzie ponosić odpowiedzialności za
niepełne nagranie / pobranie muzyki wynikające
z problemów z odtwarzaczem lub komputerem.
Języki, które można będzie wyświetlić
w dostarczonym programie, zależą od systemu
operacyjnego zainstalowanego w komputerze. Dla
uzyskania lepszych wyników należy się upewnić, że
zainstalowany system operacyjny obsługuje języki,
które mają być wyświetlane.
Nie gwarantuje się możliwości prawidłowego
wyświetlenia w dostarczonym programie każdego
języka.
Nie można wyświetlać znaków utworzonych
przez użytkownika ani niektórych znaków
specjalnych.
W zależności od rodzaju tekstu i znaków,
odtwarzacz może niewłaściwie wyświetlać napisy.
Wynika to z następujących powodów:
możliwości podłączonego urządzenia,
niewłaściwego działania odtwarzacza,
użycia języka nieobsługiwanego przez odtwarzacz
lub nieobsługiwanych znaków.
Jeśli nie planuje się użycia odtwarzacza przez ponad
pół roku, dla zachowania dobrego stanu
akumulatora zaleca się jego ładowanie nie rzadziej
niż raz na 6 do 12 miesięcy.
Użycie tego sprzętu radiowego jest zabronione
w strefie znajdującej się w promieniu 20 km od
ośrodka Ny-Alesund na archipelagu Svalbard.
29
NWZ-X1050-1060_PL.indb 29
15/5/09 10:30:52 AM
NWZ-X1050 / X1051 / X1060 / X1061 PL.4-137-988-11(1)
30
NWZ-X1050-1060_PL.indb 30
NWZ-X1050 / X1051 / X1060 / X1061 PL.4-137-988-11(1)
15/5/09 10:30:52 AM
Wymagania systemowe
Komputer:
IBMPC/ATlubzgodny,zfabryczniezainstalowanymjednymznastępującychsystemówWindows:
WindowsXPHomeEdition(ServicePack2lubnowszy)/WindowsXPProfessional(ServicePack2lub
nowszy)/WindowsVistaHomeBasic(ServicePack1lubnowszy)/WindowsVistaHomePremium(Service
Pack1lubnowszy)/WindowsVistaBusiness(ServicePack1lubnowszy)/WindowsVistaUltimate(Service
Pack1lubnowszy)
*Opróczwersjisystemówoperacyjnych,dlaktórychfirmaMicrosoftniezapewniawsparcia.
*OpróczWindows®XPProfessionalx64Edition
*Dlaprogramu„MediaManagerforWALKMAN”:opróczwersji64-bitowych
Procesor:Pentium41,0GHzlubszybszy
PamięćRAM:conajmniej512MB
Dostępnemiejscenatwardymdysku:conajmniej380MB.
Wyświetlacz:Rozdzielczośćekranu:conajmniej800x600punktów(zalecasięconajmniej1024x768
punktów);Kolor:conajmniej8bitów(zalecasię16bitów)
NapędCD-ROM(umożliwiającycyfroweodtwarzanieprzezWDM)
DonagrywaniapłytCDpotrzebnyjestnapędCD-R/RW.
Kartamuzyczna
PortUSB(zalecasięHi-SpeedUSB)
Microsoft®.NETFramework2.0lub3.0,QuickTime®7.3(dostarczony),InternetExplorer6.0lub7.0,Windows
MediaPlayer10lub11,DirectX9.0(zalecasięWindowsMediaPlayer11.Wniektórychkomputerach
zzainstalowanymwcześniejprogramemWindowsMediaPlayer10mogąwystępowaćograniczeniarodzaju
plików(AAC,filmówitp.),któremożnaprzesyłaćtechniką„przeciągnijiupuść”.)
MusibyćzainstalowaneoprogramowanieAdobeFlashPlayer8lubnowsze.
KorzystaniezplatformEMD(dystrybucjimuzykielektronicznej)iwyświetlaniestronwwwwymaga
szerokopasmowegodostępudoInternetu.
Niegwarantujesiębezproblemowegodziałanianawszystkichkomputerach,którespełniająsformułowane
powyżejzalecenia.
Niejestzapewnionaobsługaprzeznastępująceśrodowiska:
Samodzielnieskonstruowanekomputerylubsystemyoperacyjne/Środowiskastanowiąceaktualizację
zainstalowanegoprzezproducentasystemuoperacyjnego/Środowiskazwielomasystemami/Środowiska
zwielomamonitorami/KomputeryMacintosh
© 2009 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
NWZ-X1050-1060_PL.indb 31
4-137-988-PL (1)
15/5/09 10:30:52 AM
NWZ-X1050 / X1051 / X1060 / X1061 PL.4-137-988-11(1)
Download PDF

advertising