Sony | NW-A35HN | Sony NW-A35HN Walkman® z dźwiękiem Hi-Res Instrukcja obsługi

4-593-954-11(1) (PL)
Instrukcja obsługi
Informacje na temat kontroli głośności (tylko
w krajach/obszarach, w których przestrzegane są
dyrektywy europejskie i dyrektywy koreańskie)
Alarm (sygnał dźwiękowy) i ostrzeżenie [Check the volume level]
(Sprawdź poziom głośności) mają na celu ochronę słuchu użytkownika
w sytuacji pierwszego zwiększenia głośności do poziomu szkodliwego
dla słuchu. Alarm i ostrzeżenie można anulować, naciskając przycisk
[OK] w oknie dialogowym alertu.
Uwaga
PL
©2016 Sony Corporation
• Po anulowaniu alarmu i ostrzeżenia głośność można zwiększyć.
• Po pierwszym ostrzeżeniu alarm i ostrzeżenie będą powtarzane co 20 godzin
łącznej pracy urządzenia. Będą informować użytkownika o tym, że poziom
dźwięku jest ustawiony na wartość szkodliwą dla słuchu. Po wystąpieniu tych
ostrzeżeń głośność będzie automatycznie zmniejszana.
• Jeśli głośność jest ustawiona do poziomu szkodliwego dla słuchu, a urządzenie
Walkman zostanie wyłączone, wówczas głośność zostanie automatycznie
zmniejszona do poziomu bezpiecznego dla słuchu.
Interfejs Bluetooth
NW-A35/A35HN/A36HN/A37HN
Polski
Informacje o instrukcjach obsługi
1. Instrukcja obsługi (niniejszy podręcznik)
2.
(Podręcznik uruchamiania)
W podręczniku uruchamiania opisano następujące czynności:
• Podstawowe instrukcji obsługi urządzenia WALKMAN®
• Jak uzyskać w Internecie dostęp do przydatnych witryn z aplikacjami
na komputer
3. Przewodnik (dokument dostępny w Internecie za
pośrednictwem komputera/smartfona) Przewodnik
zawiera szczegółowe instrukcje obsługi, specyfikacje,
adresy URL do strony pomocy technicznej dla
klientów itp.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwa30/h_ww/
Przeglądanie samej strony jest bezpłatne, ale
mogą zostać naliczone opłaty zgodnie z umową
z operatorem sieci.
Niektóre modele urządzenia Walkman mogą być niedostępne
w różnych krajach i regionach.
Uwagi dotyczące korzystania z urządzenia
Walkman
Uwaga dotycząca baterii akumulatorowej
• Aby zapobiec pogorszeniu stanu baterii akumulatorowej, należy ją ładować
co najmniej co pół roku.
Muzyki nagranej na urządzeniu Walkman można słuchać za
pośrednictwem urządzeń audio obsługujących interfejs Bluetooth,
takich jak słuchawki i głośniki.
Parowanie (pierwsze użycie urządzenia)
1. Włącz w urządzeniu audio Bluetooth tryb parowania. (Informacje
zawiera instrukcja obsługi urządzenia).
2. W menu [Bluetooth] wybierz opcje
–[
Settings]
(Ustawienia) – [Connect to/Add Audio Device] (Podłącz/dodaj
urządzenie audio).
3. Naciśnij przełącznik Bluetooth, aby włączyć funkcję Bluetooth.
4. Aby rozpocząć parowanie, wybierz opcję [Add Device (Pairing)]
(Dodaj urządzenie (parowanie)).
5. Wybierz urządzenie z listy urządzeń sparowanych, aby nawiązać
połączenie Bluetooth.
Po nawiązaniu połączenia Bluetooth pojawi się komunikat
[Connected] (Połączono).
Łączenie (dalsze użytkowanie)
1. Włącz sparowane urządzenie audio Bluetooth i przełącz je w tryb
czuwania.
2. W menu [Bluetooth] wybierz opcje
–[
Settings]
(Ustawienia) – [Connect to/Add Audio Device] (Podłącz/dodaj
urządzenie audio).
3. Naciśnij przełącznik Bluetooth, aby włączyć funkcję Bluetooth.
4. Wybierz urządzenie z listy urządzeń sparowanych, aby nawiązać
połączenie Bluetooth.
Odłączanie
1. W menu [Bluetooth] wybierz opcje
–[
Settings]
(Ustawienia) – [Connect to/Add Audio Device] (Podłącz/dodaj
urządzenie audio).
2. Wybierz nazwę podłączanego urządzenia na liście sparowanych
urządzenie, a następnie kliknij przycisk [OK] w oknie dialogowym
odłączania.
Formatowanie karty microSD
Przed zapisaniem zawartości na karcie microSD (nie należy do zestawu)
należy przeczytać instrukcje dotyczące kart microSD w Przewodniku
internetowym.
(ciąg dalszy na odwrocie)
(kontynuacja z poprzedniej strony)
Problem i sposoby jego rozwiązywania
Akumulator urządzenia Walkman nie ładuje się lub urządzenie
nie jest rozpoznawane przez komputer.
• Przewód USB (w zestawie) nie jest prawidłowo podłączony do
gniazda USB w komputerze. Odłącz przewód USB i podłącz go
ponownie.
• Lampka ładowania na urządzeniu Walkman świeci na czerwono
podczas ładowania akumulatora, a następnie gaśnie po zakończeniu
ładowania.
• Gdy korzystasz z urządzenia Walkman po raz pierwszy lub gdy
urządzenie jest używane po dłuższym czasie bezczynności, wówczas
może się zdarzyć, że komputer rozpozna urządzenie dopiero po kilku
minutach. Sprawdź, czy komputer rozpozna podłączone urządzenie
Walkman po około 10 minutach od podłączenia.
• Jeśli przedstawione powyżej rozwiązania nie spowodują
wyeliminowania problemu, wyłącz komputer i odłącz urządzenie
Walkman. Następnie odłącz kabel zasilający, akumulator i wszystkie
inne urządzenia podłączone do komputera na pięć minut, aby w ten
sposób rozładować komputer. Po rozładowaniu włącz komputer
i podłącz urządzenie Walkman.
Informacje o zgodności
Informacje na temat prawa i znaków towarowych
Informacje dotyczące prawa i znaków towarowych można
znaleźć w obszarze „Important Information” (Ważne informacje)
w dostarczonym oprogramowaniu. Aby przeczytać te informacje,
należy zainstalować dostarczone oprogramowanie na komputerze.
Aby je zainstalować, otwórz folder [WALKMAN] w pamięci urządzenia
Walkman (po podłączeniu urządzenia do komputera).
Na komputerze z systemem Windows: [FOR_WINDOWS] –
[Help_Guide_Installer(.exe)]
Na komputerze Mac: [FOR_MAC] – [Help_Guide_Installer_for_mac]
Po zainstalowaniu oprogramowania kliknij dwukrotnie skrót lub ikonę
aliasu na pulpicie.
Informacje o słuchawkach dousznych
Wkładki szczelnie zamykają uszy. W związku z tym należy pamiętać,
że istnieje ryzyko uszkodzenia słuchu lub błon słuchowych na skutek
silnego nacisku na wkładki lub nagłego wyjęcia wkładek z uszu.
Po zakończonym użyciu wkładki należy wyjmować z uszu ostrożnie.
Informacje o słuchawkach
• Należy unikać odtwarzania nagrań z głośnością, która po dłuższym
czasie może spowodować pogorszenie słuchu.
• Słuchanie nagrań z dużą głośnością może sprawić, że dźwięki
z zewnątrz będą niesłyszalne. Należy unikać słuchania nagrań
w sytuacji, gdy nic nie powinno zaburzać słyszenia — na przykład
podczas prowadzenia samochodu lub jazdy na rowerze.
• Słuchawki mają konstrukcję otwartą, dlatego przenikają przez nie
dźwięki. Pamiętaj, aby nie zakłócać ciszy osób w Twoim otoczeniu.
Uwaga dla klientów: poniższe informacje odnoszą
się tylko do wyposażenia sprzedawanego w krajach
stosujących dyrektywy UE
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia.
Kwestie zgodności produktu z wymaganiami UE: Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgia
Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, nie należy słuchać nagrań
ze zbyt dużą głośnością przez dłuższy okres.
Niniejszym Sony Corporation oświadcza, że niniejszy sprzęt jest
zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi
postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE. Więcej informacji można
znaleźć pod następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
• Nie demontować, nie otwierać ani nie rozdrabniać pomocniczych
ogniw ani akumulatorów.
• Nie wystawiać ogniw ani akumulatorów na działanie ciepła ani ognia.
Unikać przechowywania w bezpośrednim świetle słonecznym.
• Jeśli z ogniwa wycieka płyn, nie należy dopuścić do kontaktu tego
płynu ze skórą ani z oczami. Jeśli doszło do kontaktu z płynem, należy
umyć miejsce dużą ilością wody i zwrócić się o pomoc medyczną.
• Przed użyciem ogniwa pomocnicze i baterie muszą zostać
naładowane. Instrukcje poprawnego ładowania zawsze są dostępne
w podręcznikach wydanych przez producenta oraz w instrukcjach
obsługi.
• Jeśli urządzenie było przechowywane przez dłuższy czas, konieczne
może być kilkakrotne naładowanie i rozładowanie ogniw oraz
akumulatorów w celu uzyskania maksymalnej wydajności.
• Urządzenia muszą być prawidłowo utylizowane.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego
powiadomienia.
Download PDF

advertising