Sony | CFD-G500L | Sony CFD-G500L Instrukcja obsługi

Uwagi dotyczące kaset
Środki ostrożności
Bezpieczeństwo
• Ponieważ wiązka laserowa odtwarzacza CD
jest niebezpieczna dla wzroku, nie wolno
otwierać obudowy. Naprawy należy zlecać
wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi.
• Jeśli do odtwarzacza dostanie się
przypadkowo ciało obce lub ciecz, należy
odłączyć przewód zasilający i zlecić
sprawdzenie urządzenia wykwalifikowanej
osobie, zanim zostanie ono podłączone
ponownie.
• Za pomocą tego urządzenia nie można
odtwarzać płyt o niestandardowych
kształtach (np. w kształcie serca, kwadratu,
gwiazdy). Próby odtwarzania takich płyt
mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
Nie należy używać tego typu płyt.
Czyszczenie kieszeni
• Obudowę, panel i elementy sterowania
można czyścić przy użyciu miękkiej
ściereczki zwilżonej łagodnym środkiem
czyszczącym. Nie należy używać
szorstkich gąbek, proszków do
czyszczenia ani rozpuszczalników, takich
jak alkohol czy benzyna.
• Aby uniemożliwić przypadkowe
nagrywanie, należy wyłamać
plastikowe zabezpieczenie na stronie A
lub B. Aby ponownie wykorzystać
taśmę do nagrywania, należy zasłonić
miejsce po wyłamanym plastikowym
zabezpieczeniu za pomocą taśmy
klejącej.
Strona A
Zabezpieczenie
Zabezpieczenie strony A
strony B
• Nie zaleca się stosowania kaset
dłuższych niż 90-minutowe, za
wyjątkiem długiego nagrywania lub
odtwarzania w trybie ciągłym.
Uwagi dotyczące płyt CD
• Przed rozpoczęciem odtwarzania
należy oczyścić płytę CD za pomocą
specjalnej ściereczki. Płytę należy
czyścić od środka do zewnątrz.
Źródła zasilania
• W przypadku zasilania odtwarzacza
prądem zmiennym należy upewnić się, że
napięcie robocze odtwarzacza jest takie
samo, jak napięcie w lokalnej sieci
energetycznej (patrz „Dane techniczne”), i
korzystać z przewodu zasilającego
znajdującego się w wyposażeniu. Nie
należy korzystać z przewodów innego typu.
• Nawet po wyłączeniu odtwarzacza
urządzenie znajduje się cały czas pod
napięciem, dopóki wtyczka przewodu
zasilającego jest podłączona do gniazda
zasilającego w ścianie.
• W przypadku zasilania bateryjnego należy
zastosować osiem baterii R20 (rozmiar D).
• Jeśli baterie nie są używane, należy je
wyjąć, aby zapobiec uszkodzeniom
spowodowanym przez ewentualny wyciek
elektrolitu lub korozję.
• Tabliczka znamionowa informująca o
wysokości napięcia roboczego, poborze
mocy itp. jest umieszczona na spodniej
części urządzenia.
Lokalizacja urządzenia
• Nie należy ustawiać odtwarzacza w pobliżu
źródeł ciepła ani w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni
słonecznych, nadmiernych ilości kurzu lub
wstrząsów mechanicznych.
• Nie należy ustawiać odtwarzacza na
pochyłych lub niestabilnych powierzchniach.
• Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów
w odległości mniejszej niż 10 mm od ścianek
obudowy. Otwory wentylacyjne muszą być
odsłonięte, aby zapewnić prawidłową pracę
odtwarzacza i przedłużyć okres eksploatacji
jego podzespołów.
• Pozostawiając odtwarzacz w zaparkowanym
samochodzie, należy umieścić go w takim
miejscu, aby nie był narażony na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
• Głośniki są wyposażone w silne magnesy,
dlatego karty kredytowe korzystające z
zapisu magnetycznego oraz zegarki
mechaniczne należy przechowywać z dala
od odtwarzacza, aby zapobiec ewentualnym
uszkodzeniom spowodowanym wpływem
pola magnetycznego.
Działanie
• Jeśli urządzenie zostało przeniesione
bezpośrednio z zimnego do ciepłego
otoczenia lub zostało umiejscowione w
bardzo wilgotnym pomieszczeniu, na
soczewce odtwarzacza CD może skraplać
się para. W takim przypadku urządzenie nie
będzie działać prawidłowo. Należy wówczas
wyjąć płytę CD z odtwarzacza i poczekać
około godziny na wyparowanie wilgoci.
• Jeśli urządzenie nie było używane przez
dłuższy czas, należy ustawić je na kilka
minut w trybie odtwarzania, aby umożliwić
rozgrzanie się sprzętu, a następnie włożyć
kasetę.
Rozwiązywanie
problemów
Ogólne
Brak zasilania.
• Podłącz przewód zasilający prądu
zmiennego do gniazda ściennego.
• Sprawdź, czy baterie zostały prawidłowo
włożone.
• Jeśli baterie są słabe, wymień wszystkie
baterie na nowe.
• Nie można włączyć odtwarzacza za
pomocą pilota zdalnego sterowania, jeśli
urządzenie jest zasilane za pomocą
baterii.
Nie słychać dźwięku.
• Upewnij się, że funkcja, z której chcesz
korzystać, jest wyświetlana na
wyświetlaczu.
• Ustaw poziom głośności.
• Odłącz słuchawki podczas słuchania
muzyki przez głośniki.
Słychać szum.
• W pobliżu odtwarzacza jest używany
przenośny telefon lub inne urządzenie
emitujące fale radiowe. t Odsuń telefon
lub inne urządzenie zakłócające od
odtwarzacza.
Odtwarzacz CD
Płyta CD nie jest odtwarzana lub na
wyświetlaczu pojawia się napis „no
dISC”, mimo że płyta CD znajduje się
w odtwarzaczu.
• Nie należy używać środków
zawierających benzynę i
rozpuszczalniki ani dostępnych w
sklepach środków czyszczących i
aerozoli antystatycznych
przeznaczonych do płyt winylowych.
• Nie należy zostawiać płyt CD w
miejscach narażonych na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych i ciepła
ani w samochodach zaparkowanych w
nasłonecznionych miejscach, gdzie
może nastąpić znaczny wzrost
temperatury.
• Nie wolno naklejać papieru lub
naklejek na płytę CD ani zadrapywać
powierzchni płyty CD.
• Po zakończeniu odtwarzania płytę CD
należy przechowywać w
przeznaczonym do tego celu
opakowaniu.
Wszelkie rysy, brud lub odciski palców
znajdujące się na płycie CD mogą
powodować błędy podczas odtwarzania
płyty.
Informacje dotyczące płyt CD-R/
CD-RW
Ten odtwarzacz umożliwia odtwarzanie
płyt CD-R/CD-RW nagranych w formacie
CD-DA*, ale możliwość odtwarzania jest
uzależniona od jakości płyty oraz stanu
urządzenia nagrywającego.
* CD-DA jest skrótem od Compact Disc
Digital Audio. Format ten jest jednym ze
standardów nagrywania dźwięku na
płytach CD.
• Włóż płytę CD nadrukiem do góry.
• Oczyść płytę CD.
• Wyjmij płytę CD i pozostaw kieszeń
odtwarzacza otwartą przez około
godzinę, aby skondensowana para
wodna mogła wydostać się na zewnątrz.
• Płyta CD-R/CD-RW nie została
zamknięta. Zamknij płytę CD-R/CD-RW
za pomocą nagrywarki.
• Problem dotyczy jakości płyty CD-R/CDRW, nagrywarki lub używanego
oprogramowania.
• Dysk CD-R/CD-RW jest pusty.
• Jeśli baterie są słabe, wymień wszystkie
baterie na nowe.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub
problemów dotyczących odtwarzacza
należy kontaktować się z najbliższym
punktem sprzedaży produktów Sony.
• Jeśli w czasie słuchania audycji
radiowych w paśmie UKF urządzenie
znajduje się blisko odbiornika TV
wyposażonego w antenę pokojową,
należy umieścić urządzenie w dalszej
odległości od odbiornika.
Magnetofon
Taśma nie przesuwa się po
naciśnięciu przycisku operacyjnego.
• Dokładnie zamknij kieszeń kasety.
Przycisk REC z nie działa albo nie
można odtwarzać lub nagrywać
kasety.
• Upewnij się, że zabezpieczenie przed
nagrywaniem nie zostało wyłamane.
• Upewnij się, że na wyświetlaczu
widoczny jest symbol „TAPE”.
Zniekształcenia albo niska jakość
odtwarzania, nagrywania lub
kasowania.
• Za pomocą wacika zwilżonego środkiem
czyszczącym lub alkoholem oczyść
głowice, rolkę dociskową i wałek
przesuwu taśmy.
• Jeśli baterie są słabe, wymień wszystkie
baterie na nowe.
• Używana jest taśma typu TYPE II (high
position) lub TYPE IV (metal). Używaj
tylko taśm typu TYPE I (normal).
• Rozmagnesuj głowice za pomocą kasety
rozmagnesowującej dostępnej w
sprzedaży.
Głowica nagrywająca/odtwarzająca
Wałek przesuwu
taśmy
Głowica kasująca Rolka dociskowa
Soczewka
• Zmniejsz poziom głośności.
• Oczyść płytę CD lub wymień ją, jeśli
została poważnie uszkodzona.
• Umieść odtwarzacz w takim miejscu, w
którym nie będzie on narażony na
wstrząsy.
• Oczyść soczewki za pomocą pojemnika z
powietrzem dostępnego w sprzedaży.
• W przypadku korzystania z płyt CD-R/
CD-RW słabej jakości lub w przypadku
wystąpienia problemów z urządzeniem
nagrywającym albo z oprogramowaniem,
dźwięk może zanikać lub może się
pojawić szum.
Radio
Słaby odbiór.
• Aby poprawić jakość odbioru w paśmie
FM (UKF), zmień ustawienie anteny.
• Zmień położenie samego odtwarzacza,
aby poprawić odbiór w zakresie AM lub
MW/LW.
Dane techniczne
Sekcja odtwarzacza CD
System
System cyfrowego dźwięku CD
Właściwości diody lasera
Materiał: GaAlAs
Długość fali: 780 nm
Czas trwania emisji: emisja ciągła
Moc wyjściowa lasera: poniżej 44,6 µW
(Jest to moc wyjściowa mierzona w
odległości 200 mm od powierzchni
soczewki obiektywu na bloku optycznym
adaptera o aperturze 7 mm.)
Prędkość obrotowa
200 obr/min do 500 obr/min
(CLV)
Liczba kanałów
2
Zakres częstotliwości
20 - 20 000 Hz +1/−2 dB
Zniekształcenia dźwięku
Poniżej mierzalnej granicy
Pilot zdalnego sterowania
• Jeśli baterie w pilocie są słabe, wymień
wszystkie na nowe.
• Upewnij się, że pilot jest skierowany w
stronę czujnika zdalnego sterowania
znajdującego się w odtwarzaczu.
• Usuń wszystkie przeszkody znajdujące
się między pilotem a urządzeniem.
• Upewnij się, że czujnik zdalnego
sterowania nie jest narażony na silne
działanie światła, na przykład na
bezpośrednie działanie promieni
słonecznych lub światło lamp
jarzeniowych.
• Podczas korzystania z pilota przysuń się
bliżej do odtwarzacza.
Jeśli po zastosowaniu powyższych
środków problem nadal występuje, odłącz
urządzenie od źródła zasilania i wyjmij z
niego wszystkie baterie. Po zniknięciu z
wyświetlacza wszystkich wskaźników
podłącz ponownie przewód zasilający i
włóż baterie. Jeśli problem powtórzy się,
należy skontaktować się z najbliższym
przedstawicielem firmy Sony.
• Jeśli baterie są słabe, wymień wszystkie
baterie na nowe.
• Odsuń odtwarzacz od telewizora.
• Jeżeli korzysta się z pilota zdalnego
sterowania podczas odbioru audycji
radiowych nadawanych w paśmie AM lub
paśmie MW/LW mogą być słyszane
szumy. Tego nie da się uniknąć.
Wyposażenie dodatkowe
Słuchawki Sony MDR
UWAGA
(1)
Aby uniknąć ryzyka pożaru lub
porażenia prądem, nie należy
wystawiać urządzenia na
działanie deszczu lub wilgoci.
CD Radio
CassetteCorder
Aby uniknąć porażenia prądem,
nie należy otwierać obudowy.
Naprawy należy zlecać wyłącznie
wykwalifikowanemu
personelowi.
UWAGA
Instrukcja obsługi
Nie należy ustawiać urządzenia w
miejscach o ograniczonej przestrzeni,
takich jak regały lub szafki.
UKF
87,5 - 108 MHz
AM
531 - 1 611 kHz
CFD-G500L
UKF
87,5 - 108 MHz
MW
531 - 1 611 kHz (co 9 kHz)
530 - 1 610 kHz (co 10 kHz)
LW
153 - 279 kHz
Częstotliwość pośrednia (IF)
UKF: 10,7 MHz
AM/MW/LW: 450 kHz
Anteny
UKF: Antena teleskopowa
AM/MW/LW: Wbudowana antena ferrytowa
Czynności polegające na:
— sprawdzeniu parametrów
technicznych,
— regulacji i czyszczeniu
mechanizmu,
— strojeniu programatorów,
— wymianie żarówek i
bezpieczników
są czynnościami należącymi do normalnej
obsługi eksploatacyjnej przez
uprawnionego z gwarancji, nie są zaliczane
do ilości napraw stanowiących podstawę
do wymiany sprzętu zgodnie z §31 i §36
punkt 1.3, uchwaly Nr 71 RM z 1963. 06. 13
opublikowanej w Monitorze Polskim Nr 21 z
1983. 06. i są usługą płatną przez klienta.
(2)
Uszkodzenia mechaniczne,
termiczne, chemiczne zewnętrznych
części metalowych i z tworzyw
sztucznych oraz sznury
przyłączeniowe słuchawkowe nie
podlegają gwarancji.
(3)
Aby uchronić zestaw przed
zniszczeniem w czasie wyładowań
atmosferycznych należy odłączyć
przewód zasilania z sieci oraz kabel
antenowy/dot. instalacji
indywidualnych/, bądż też kabel
antenowy w przypadku wejścia na
antenę zewnętrzną.
Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia
prądem, nie należy stawiać na urządzeniu
obiektów wypełnionych cieczami, np.
wazonów.
CFD-G500
CFD-G500
CFD-G500L
©2004 Sony Corporation
Sekcja magnetofonu kasetowego
Głośnik
Głośnik pełnozakresowy: średnica 10 cm,
3,2 Ω, typ stożkowy (2)
Subwoofer: średnica 10 cm, 4 Ω, typ
stożkowy (1)
Wejścia
Gniazdko szeregowe LINE IN
(minigniazdko stereofoniczne):
Minimalny poziom wejściowy 330 mV
Wyjścia
Gniazdo słuchawkowe (dla miniwtyczki
stereofonicznej)
Dla słuchawek o impedancji 16 - 68 Ω
Maksymalna moc wyjściowa
Głośnik pełnozakresowy: 8 W
Subwoofer:12 W
Zasilanie
Dla magnetofonu kasetowego z
odtwarzaczem CD i radiem:
230 V (prąd zmienny), 50 Hz
12 V (prąd stały), 8 baterii R20 (rozmiar D)
Dla pilota zdalnego sterowania:
3 V (prąd stały), 2 baterie R03 (rozmiar AAA)
Pobór mocy
Dla prądu zmiennego 30 W
Żywotność baterii
Dla magnetofonu kasetowego z
odtwarzaczem CD i radiem:
3-265-620-32 (1)
Źródła zasilania
C
B
1 do gniazda AC IN
(wejście prądu zmiennego)
A
2 do źródła zasilania
Podłącz przewód zasilający A lub włóż osiem baterii R20 (rozmiar D) (nie należą do
wyposażenia) do komory baterii B.
Uwagi
• Baterie należy wymienić, jeśli wskaźnik OPR/BATT jest przyciemniony lub jeśli odtwarzacz
nie działa. Wszystkie baterie należy wymienić na nowe. Przed wymianą baterii należy wyjąć
z odtwarzacza płytę CD.
• Aby korzystać z baterii, należy odłączyć przewód zasilający od odtwarzacza.
• Nie można włączyć odtwarzacza za pomocą pilota zdalnego sterowania, jeśli urządzenie
jest zasilane za pomocą baterii.
Nagrywanie sygnału UKF
Przygotowanie pilota zdalnego sterowania C
Baterie Sony R20P: ok. 6 godz.
Włóż dwie baterie R03 o rozmiarze AAA (nie znajdują się w wyposażeniu).
Baterie alkaliczne Sony LR20: ok. 18
godz.
Wymiana baterii
Odtwarzanie kaset magnetofonowych
Przy normalnym użytkowaniu baterie powinny wystarczyć na około 6 miesięcy. Jeśli
pilot nie działa, należy wymienić wszystkie baterie na nowe.
Baterie Sony R20P: ok. 1,5 godz.
Dźwięk jest cichy lub słabej jakości.
Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec
zmianie bez powiadomienia.
Polski
Zakres częstotliwości
Ogólne
Zdalne sterowanie nie działa.
Wymiary
Ok. 530 × 327 × 241 mm (szer./wys./gł.)
(łącznie z wystającymi częściami)
Masa
Ok. 8 kg (z bateriami)
Wyposażenie
Przewód zasilający (1)
Pilot zdalnego sterowania (1)
Sekcja radia
System nagrywania
4-ścieżkowy 2-kanałowy stereofoniczny
Czas szybkiego przewijania
Ok. 120 s dla kaset Sony C-60
Zakres częstotliwości
dla taśm typu TYPE I (normal): 70 -13 000 Hz
Dźwięk jest przerywany.
Słychać szum.
Płyty muzyczne zakodowane z
zastosowaniem technologii
ochrony praw autorskich
Niniejsze urządzenie zostało
zaprojektowane do odtwarzania płyt
zgodnych ze standardem Compact Disc
(CD). W ostatnim czasie na rynku
pojawiły się wydane przez kilka firm
fonograficznych dyski z nagraniami
muzycznymi zakodowanymi z
zastosowaniem technologii ochrony
praw autorskich. Należy zwrócić uwagę
na fakt, że wśród tych dysków znajdują
się również takie, które nie są zgodne ze
standardem CD i w związku z tym mogą
nie być odtwarzane przez niniejsze
urządzenie.
Zakłócenia na ekranie telewizora.
Baterie alkaliczne Sony LR20: ok. 6
godz.
Odtwarzanie płyt CD
Baterie Sony R20P: ok. 1 godz.
Baterie alkaliczne Sony LR20: ok. 4
godz.
Odtwarzanie płyt CD
Położenie elementów sterujących
Pilot zdalnego sterowania
Wkładanie kasety do
odtwarzacza
Wkładanie płyty CD do odtwarzacza
SLEEP
Odtwarzaną stroną do góry
FUNCTION
OPERATE
(POWER)
Przyciski
numeryczne
Stroną z nadrukiem do góry
MODE
POWER DRIVE WOOFER
DISPLAY
ENTER
MEMORY
TUNE –, +
MODE
Z PUSH
OPEN/CLOSE
TUNE +, –
x
N
u*
., >
x
X
WOOFER
i
SOUND
Jeśli automatyczne zaprogramowanie stacji nie jest możliwe
Wskazówki
Po wybraniu opcji „PGM” lub „PGM REP” naciskaj przyciski numeryczne
odpowiadające maksymalnie 20 żądanym utworom, a następnie naciśnij przycisk N.
Jeśli sygnał danej stacji jest słaby, należy ją zaprogramować ręcznie.
1 Naciśnij przycisk OPERATE (lub przycisk POWER), aby włączyć odtwarzacz.
2 Naciśnij przycisk RADIO BAND•AUTO PRESET w celu wybrania pasma.
3 Ustaw stację, którą chcesz zaprogramować.
4 Przytrzymaj naciśnięty przycisk DISPLAY•ENTER•MEMORY przez około 2 sekundy,
aż numer stacji zacznie migać na wyświetlaczu.
5 Naciskaj przycisk PRESET + lub –, aż na wyświetlaczu pojawi się migający numer,
który ma odpowiadać wybranej stacji.
6 Naciśnij przycisk DISPLAY•ENTER•MEMORY.
Nowa stacja zostaje zapisana w miejscu poprzednio zapisanej stacji.
• Ustawienia poziomu głośności lub uwydatniania dźwięku nie mają wpływu na poziom tych
parametrów w nagraniu.
• Tylko dla modeu CFD-G500L: Jeśli w czasie odbioru programu nadawanego w zakresie fal
średnich i długich (MW/LW) po naciśnięciu przycisku z w punkcie 4 słyszalne są gwizdy,
należy naciskać przycisk MODE, aż do wybrania pozycji ISS (ang. Interference Suppress
Switch - przełącznik tłumienia interferencji), w której szum będzie najmniejszy.
• Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, podczas nagrywania należy korzystać z zasilania prądem
zmiennym AC.
• Aby skasować nagranie, należy wykonać następujące czynności:
1 Włóż kasetę, która ma zostać skasowana.
2 Naciśnij przycisk X.
3 Naciśnij przycisk z. (Przycisk N jest zwalniany automatycznie.)
4 Naciśnij przycisk X.
1
Naciśnij przycisk OPERATE (lub przycisk POWER), aby włączyć
odtwarzacz.
Aby anulować wybrany tryb odtwarzania
2
3
Umieść płytę CD w kieszeni odtwarzacza CD.
Aby sprawdzić na wyświetlaczu zaprogramowane utwory oraz
kolejność ich odtwarzania
4
Naciśnij przycisk u (N na pilocie).
Odtwarzacz odtwarza każdy utwór jeden raz.
Naciśnij przycisk Z PUSH OPEN/CLOSE, aby zamknąć kieszeń
odtwarzacza CD.
Aby
przerwać odtwarzanie
Naciśnij przycisk
x
wstrzymać odtwarzanie
u (X na pilocie)
Ponownie naciśnij przycisk w celu wznowienia
odtwarzania utworu po pauzie.
przejść do następnego utworu
cofnąć się do poprzedniego
utworu
>
.
wyjąć płytę CD z odtwarzacza
odszukać określone miejsce
podczas słuchania dźwięku
Z PUSH OPEN/CLOSE
> (do przodu) lub . (do tyłu) podczas
odtwarzania, aż do odszukania odpowiedniego miejsca
odszukać określone miejsce,
obserwując wyświetlacz
> (do przodu) lub . (wstecz) w trakcie pauzy,
aż do odszukania odpowiedniego miejsca
bezpośrednio odszukać
określony utwór*
przycisk numeryczny odpowiadający numerowi
utworu
VOL +*, –
BAND
*
Na pilocie
Naciskaj przycisk MODE, aż z wyświetlacza zniknie wybrany tryb.
Aby sprawdzić kolejność utworów przed odtwarzaniem, naciśnij przycisk DISPLAY•
ENTER•MEMORY.
Po każdym naciśnięciu tego przycisku na wyświetlaczu pojawia się numer utworu w
zaprogramowanej kolejności.
Aby zmienić bieżący program
Naciśnij przycisk x jednokrotnie, jeśli odtwarzanie płyty CD zostało zatrzymane, lub
dwukrotnie, jeśli płyta CD jest odtwarzana. Bieżący program zostanie usunięty. Następnie
utwórz nowy program zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi programowania.
Wskazówki
* Nie można odszukać wybranego utworu, jeśli na wyświetlaczu pojawia się napis „SHUF”
lub „PGM”. Napis ten można wyłączyć za pomocą przycisku x.
• Indywidualnie ułożony program można dowolnie często odtwarzać, gdyż pozostaje on w
pamięci sprzętu do ponownego otwarcia kieszeni na płyty CD.
• Istnieje możliwość nagrania własnego programu. Po utworzeniu programu należy włożyć
czystą taśmę do kieszeni magnetofonu i nacisnąć przycisk z, aby rozpocząć nagrywanie.
Słuchanie audycji radiowych
*Na przycisku znajduje się wypukły punkt.
OPERATE
(POWER)
., >
PRESET –, +
SLEEP
Naciśnij kilka razy przycisk RADIO BAND•AUTO PRESET (BAND na
pilocie), aż na wyświetlaczu pojawi się szukana częstotliwość.
Po każdym naciśnięciu przycisku wyświetlany wskaźnik zmienia się w
następujący sposób:
CFD-G500: „FM” t „AM”
CFD-G500L: „FM” t „MW” t „LW”.
2
3
Naciśnij przycisk RADIO BAND•AUTO PRESET w celu wybrania pasma.
D
Całkowita
liczba
utworów
Całkowity czas
odtwarzania
E
Zaprogramowany
utwór
Kolejność
odtwarzania
Aby włączyć/wyłączyć zasilanie
Aby wzmocnić dźwięki basowe
CFD-G500L: Naciśnij przycisk OPERATE.
CFD-G500: Naciśnij przycisk POWER lub OPERATE.
Aby wybrać na wyświetlaczu opcję
lub
, naciśnij przycisk
POWER DRIVE WOOFER (przycisk WOOFER na pilocie). Opcja
jest
skuteczniejsza. Gdy działa funkcja POWER DRIVE WOOFER, świeci pierścień na
przednim panelu.
Aby przywrócić zwykłe ustawienia dźwięku, należy naciskać przycisk, aż wskaźnik
zniknie z wyświetlacza.
Aby ustawić głośność
Naciśnij przycisk VOL +, –.
Aby słuchać przez słuchawki
Podłącz słuchawki do gniazda i (słuchawki).
Wybieranie uwydatnienia dźwięku (SOUND/POWER
DRIVE WOOFER)
Istnieje możliwość regulacji uwydatnienia słuchanego dźwięku.
Aby wybrać charakterystykę akustyczną
Naciśnij kilkakrotnie przycisk SOUND celem, celem wybrania pożądanej funkcji
uwydatniania dźwięku.
Wybierz
ustawienie
Celem uzyskania
silnych, czystych dźwięków o wzmocnionym niskim i
wysokim zakresie fonii
Wskazówki
• Jeśli włączony jest programator zasypiania, pierścień nie świeci, nawet gdy używana jest
funkcja WOOFER.
• Jeśli wykorzystywane są słuchawki, funkcja WOOFER nie działa.
Zasypianie przy muzyce
1
2
3
Rozpocznij odtwarzanie muzyki z dowolnego źródła dźwięku.
Naciśnij przycisk SLEEP.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk SLEEP, aby wybrać czas, po jakim
odtwarzacz wyłączy się automatycznie.
Po każdym naciśnięciu przycisku wyświetlany wskaźnik zmienia się w
następujący sposób: „60” t „90” t „120” t „OFF” t „10” t „20”
t „30”.
lekkich, czystych dźwięków o wzmocnionym wysokim i
średnim zakresie fonii
Aby wyłączyć funkcję zasypiania przy muzyce
dźwięków instrumentów perkusyjnych o wzmocnionych tonach
niskich
Uwaga
wyrazistości głosu ludzkiego o podkreślonej środkowej części
zakresu
pełnego zakresu dynamicznego dla np. muzyki poważnej
Naciśnij przycisk OPERATE (lub przycisk POWER), aby wyłączyć zasilanie.
Podczas korzystania z tej funkcji przy użyciu taśmy magnetofonowej:
Jeśli długość jednej strony taśmy przekracza zaprogramowany czas, magnetofon nie wyłączy
się aż do zakończenia taśmy.
* W przypadku, gdy numer utworu jest większy od 20, pozostały czas odtwarzania jest
wyświetlany jako „- -:- -”.
Wybieranie trybu odtwarzania
Naciskaj przycisk MODE, aż zostanie wyświetlony odpowiedni napis „REP 1”
„REP ALL” „SHUF” „SHUF REP” „PGM” „PGM REP”. Następnie wykonaj następujące
czynności:
Aby
powtórzyć pojedynczy
utwór
Wybierz
„REP 1”
Następnie wykonaj następujące czynności
Naciśnij przycisk . lub >, aby wybrać
utwór, który ma być powtarzany, a następnie
naciśnij przycisk u.
powtórzyć wszystkie
utwory
„REP ALL”
Naciśnij przycisk u.
odtwarzać utwory w
kolejności losowej
powtórzyć utwory
w kolejności losowej
odtwarzać utwory w
zaprogramowanej
kolejności
„SHUF”
Naciśnij przycisk u.
„SHUF REP”
Naciśnij przycisk u.
„PGM”
Naciśnij przycisk . lub >, a następnie
przycisk DISPLAY•ENTER•MEMORY dla
maksymalnie 20 utworów, które mają zostać
zaprogramowane w odpowiedniej kolejności
(patrz rys. E). Następnie naciśnij przycisk u.
powtórzyć
„PGM REP”
zaprogramowane utwory
Naciśnij przycisk . lub >, a następnie
przycisk DISPLAY•ENTER•MEMORY dla
maksymalnie 20 utworów, które mają zostać
zaprogramowane w odpowiedniej kolejności.
Następnie naciśnij przycisk u.
Przytrzymaj naciśnięty przycisk TUNE + lub −, aż na wyświetlaczu
zaczną się zmieniać cyfry oznaczające częstotliwość.
Urządzenie automatycznie przeszukuje częstotliwości radiowe i
zatrzymuje przeszukiwanie w chwili znalezienia wyraźnie słyszalnej stacji.
Jeśli dostrojenie do częstotliwości nie jest możliwe, należy wielokrotnie
naciskać przycisk, aby wyszukiwać częstotliwości krok po kroku.
Naciśnij przycisk DISPLAY•ENTER•MEMORY, gdy urządzenie znajduje się w trybie
zatrzymania (patrz rys. D).
Wyświetlacz
1
2
Aby sprawdzić całkowitą liczbę utworów oraz czas odtwarzania
Podczas odtwarzania płyty CD naciśnij kilka razy przycisk DISPLAY•ENTER•MEMORY.
Wyświetlane są kolejno napisy:
t numer bieżącego utworu i czas odtwarzania
r
numer bieżącego utworu oraz pozostały czas odtwarzania bieżącego utworu*
r
liczba pozostałych utworów i czas, jaki pozostał do końca płyty CD
Podłączanie urządzenia
Naciśnij przycisk OPERATE (lub przycisk POWER), aby włączyć
odtwarzacz.
Aby odnaleźć utwór o numerze większym od 10, naciśnij najpierw przycisk >10, a następnie
odpowiednie przyciski numeryczne na pilocie.
Przykład: Aby rozpocząć odtwarzanie utworu nr 23, należy nacisnąć najpierw przycisk >10, a
następnie przyciski 2 i 3.
Aby sprawdzić pozostały czas odtwarzania
Słuchanie zaprogramowanych stacji radiowych
1
Korzystanie z wyświetlacza
RADIO BAND
VOL +*, –
AUTO PRESET Wyświetlacz
Czujnik zdalnego
OPR/BATT
sterowania
Za pośrednictwem głośników tego odtwarzacza można słuchać dźwięku z innych
urządzeń, takich jak odbiornik TV, magnetowid, przenośny odtwarzacz MD i
odtwarzacz CD.
Przed rozpoczęciem podłączania należy się upewnić, że zasilanie wszystkich urządzeń
jest wyłączone. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi
podłączanego urządzenia.
Naciśnij przycisk OPERATE (lub przycisk POWER), aby włączyć
odtwarzacz.
3
SOUND
LINE
1 Naciskaj przycisk BAND do wyświetlenia wskaźnika wybranego pasma.
2 Dostrój wybraną stację nadawczą.
3 Przytrzymaj przez 2 sekundy przyciski numeryczne odpowiadające wybranemu
numerowi kodowanej stacji.
Aby wybrać numer stacji większy niż 10, naciśnij najpierw przycisk >10, a następnie
odpowiedni przycisk numeryczny.
Ostatni naciskany przycisk numeryczny należy przytrzymać przez około 2 sekundy.
(Przykład: Aby wybrać numer 12, naciśnij najpierw przycisk >10 i 1, a następnie
przytrzymaj przycisk numeryczny 2 przez około 2 sekundy.)
1
Wskazówka
LINE IN
Na pilocie
Wskazówka
Jeśli podczas słuchania audycji w zakresie UKF występują szumy, należy naciskać przycisk
MODE, aż na wyświetlaczu pojawi się napis „Mono” , a radio rozpocznie pracę w trybie
monofonicznym.
Programowanie stacji radiowych
Istnieje możliwość zapisywania stacji radiowych w pamięci urządzenia. Istnieje
możliwość zapisania w dowolnej kolejności maksymalnie 30 stacji radiowych (CFDG500), 20 dla fal UKF oraz 10 dla fal AM lub 40 stacji radiowych (CFD-G500L), 20 dla
fal UKF oraz 10 dla fal MW i LW.
1
Naciśnij przycisk OPERATE (lub przycisk POWER), aby włączyć
odtwarzacz.
2
3
Naciśnij przycisk RADIO BAND•AUTO PRESET w celu wybrania pasma.
4
Naciśnij przycisk DISPLAY•ENTER•MEMORY.
Stacje są zapisywane w pamięci w kolejności od najniższych do
najwyższych częstotliwości.
Naciśnij przycisk PRESET + lub −, aby ustawić zaprogramowaną stację.
1 Naciśnij przycisk BAND.
2 Naciskaj przyciski numeryczne, aby ustawić zaprogramowaną stację.
Aby ustawić zaprogramowaną stację o numerze większym niż 10, naciśnij najpierw
przycisk >10, a następnie odpowiedni przycisk numeryczny.
(Przykład: Aby ustawić zaprogramowaną stację o numerze 12, naciśnij przyciski
>10 i 1, a następnie przycisk 2.)
Za pomocą kabla połączeniowego audio* (nie będącego w wyposażeniu)
połącz gniazdo LINE IN tego odtwarzacza z gniazdem wyjścia liniowego
lub gniazdem słuchawkowym odbiornika TV, magnetowidu lub innego
urządzenia.
* Dla nagrywarki płyt MiniDisc: kabel zakończony z obu stron
miniaturowymi wtykami stereo.
* Dla odbiornika TV, magnetowidu: kabel zakończony z jednej strony
miniaturowym wtykiem stereo, a z drugiej strony dwoma wtykami
fonicznymi.
Na pilocie
2
3
Naciśnij przycisk LINE, aby wyświetlić opcję „LInE”.
Uruchom odtwarzanie przy użyciu urządzenia podłączonego do gniazda
LINE IN tego odtwarzacza.
Odtwarzanie taśm magnetofonowych
1
2
Zmiana interwału dostrajania fal MW (tylko dla modeu CFD-G500L)
Jeśli zachodzi potrzeba zmiany interwału dostrajania fal MW, należy wykonać
następujące czynności:
1 Naciskaj przycisk RADIO BAND•AUTO PRESET, aż zostanie wyświetlony wskaźnik
„MW”.
2 Naciśnij przycisk DISPLAY•ENTER•MEMORY przez 2 sekundy.
3 Naciśnij przycisk RADIO BAND•AUTO PRESET przez 2 sekundy.
Pojawi się wskaźnik „MW 9” lub „MW 10”.
4 Naciskaj przycisk TUNE + lub −, aby wybrać wskaźnik „MW 9” dla interwału 9 kHz
lub „MW 10” dla interwału 10 kHz.
5 Naciśnij przycisk DISPLAY•ENTER•MEMORY.
Po zmianie interwału dostrajania należy ponownie zaprogramować stacje radiowe w
zakresie MW.
Podłączanie dodatkowych urządzeń
3
Nagrywanie dźwięku z podłączonych urządzeń
Naciśnij przycisk OPERATE (lub przycisk POWER), aby włączyć
odtwarzacz.
Naciśnij przycisk xZ, aby otworzyć kieszeń magnetofonu, i włóż
nagraną taśmę. Zamknij kieszeń. Używaj tylko taśm typu TYPE I
(normal).
Naciśnij przycisk N.
Aby
przerwać odtwarzanie
przewinąć taśmę do przodu
lub do tyłu
Naciśnij przycisk
xZ
M lub m
wstrzymać odtwarzanie
X
Ponownie naciśnij przycisk w celu dalszego
odtwarzania po pauzie.
wyjąć kasetę
xZ
Nagrywanie
1
Naciśnij przycisk OPERATE (lub przycisk POWER), aby wyłączyć
odtwarzacz.
2
Naciśnij przycisk xZ, aby otworzyć kieszeń magnetofonu, i włóż czystą
taśmę. Używaj tylko taśm typu TYPE I (normal).
3
Wybierz źródło dźwięku, z którego chcesz nagrywać.
Aby nagrywać z odtwarzacza płyt CD
Naciśnij przycisk x i włóż płytę CD (patrz „Odtwarzanie płyt CD”).
Przytrzymaj przycisk RADIO BAND•AUTO PRESET przez 2 sekundy, aż
na wyświetlaczu pojawi się migający napis „AUTO”.
Aby nagrywać audycje radiowe
Naciśnij przycisk RADIO BAND•AUTO PRESET i ustaw wymaganą stację
(patrz „Słuchanie audycji radiowych”).
4
Naciśnij przycisk z, aby rozpocząć nagrywanie.
(Przycisk N jest zwalniany automatycznie.)
Aby
przerwać nagrywanie
wstrzymać nagrywanie
Naciśnij przycisk
xZ
X
Naciśnij ponownie ten przycisk, aby wznowić
nagrywanie.
1
2
3
Włóż czystą taśmę.
4
Uruchom odtwarzanie przy użyciu urządzenia podłączonego do gniazda
LINE IN tego odtwarzacza.
Naciśnij przycisk LINE, aby wyświetlić opcję „LInE”.
Naciśnij przycisk z.
Rozpocznie się nagrywanie.
Uwaga
Przewody należy podłączyć starannie, aby uniknąć nieprawidłowego działania urządzenia.
Download PDF

advertising