Sony | NWZ-F805 | Sony NWZ-F805 Instrukcja szybkiego uruchamiania

Możliwości odtwarzacza „WALKMAN”
Elementy i przyciski
1 Podłącz odtwarzacz Walkman do włączonego
Odtwarzanie muzyki, filmów wideo i zdjęć
Instrukcja szybkiego
uruchamiania
Ustawienia początkowe
komputera za pomocą dostarczonego kabla USB i
naładuj akumulator odtwarzacza Walkman.
Odtwarzacz Walkman włączy się.
Uwaga
Instalowanie dostarczonego oprogramowania
Używanie odtwarzacza „WALKMAN”
Jeśli w trakcie ładowania odtwarzacza Walkman
wyświetlany jest duży znak baterii, stopień
naładowania akumulatora jest zbyt niski, aby
odtwarzacz Walkman mógł działać. Odtwarzacz
Walkman zostanie uruchomiony automatycznie
mniej więcej po upływie 10 minut od rozpoczęcia procedury ładowania.
Przy użyciu komputera do odtwarzacza Walkman można przesyłać muzykę z płyt CD
oraz filmy i zdjęcia.
Radio FM
Radia FM można słuchać za pomocą dostarczonych słuchawek.
NWZ-F804/F805/F806
Wi-Fi
Przy pierwszym uruchomieniu odtwarzacza Walkman należy zaakceptować warunki
Umowy licencyjnej użytkownika końcowego. Aby ponownie się z nimi zapoznać w
późniejszym czasie, wystarczy dotknąć kolejno przycisku (Menu) - [Ustawienia
systemu] - [ Informacje o urządzeniu] - [Informacje prawne] - [Sony EULA].
Informacja o podręcznikach
Oprócz tej Instrukcji szybkiego uruchamiania, model ten posiada także
Przewodnik pomocniczy (dokument HTML) stanowiący szczegółową
instrukcję obsługi urządzenia.
Wyświetlanie na ekranie odtwarzacza „WALKMAN”:
Patrz: „Korzystanie z Przewodnika pomocniczego w odtwarzaczu „WALKMAN””.
Wyświetlanie na ekranie komputera: Patrz: „Instalowanie dostarczonego oprogramowania (W tym Przewodnika
pomocniczego)”.
Można przeglądać strony internetowe i pobierać aplikacje po połączeniu się z siecią WiFi.
 Wskazówka
Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z tej funkcji znajdują się w Przewodniku
pomocniczym (dokument HTML).
(W tym Przewodnika pomocniczego)
1 Podłącz odtwarzacz Walkman do włączonego
komputera za pomocą dostarczonego kabla USB.
Wtyczkę kabla USB należy wsunąć do oporu,
wkładając ją stroną oznaczoną symbolem
skierowaną do góry.
2 Jeśli pojawi się ekran podłączenia za
Dostęp do Internetu
©2012 Sony Corporation Printed in Malaysia
Instalowanie dostarczonego
oprogramowania
 Przycisk (Menu)
 Przycisk (Ekran główny)
 Przycisk (Cofnij)
 Gniazdo słuchawek
 Gniazdo WM-PORT
Służy do podłączania kabla USB (wchodzi w skład zestawu) lub innych akcesoriów
obsługujących łączność przez gniazdo WM-PORT (nie wchodzi w skład zestawu).
 Głośnik
 Otwór na pasek
 Wbudowany mikrofon
 Wbudowana antena
pośrednictwem USB, dotknij przycisku (Cofnij),
aby zamknąć ten ekran, i przejdź do ustawień
początkowych.
Pojawi się ekran wyboru języka*.
* W przypadku niektórych regionów zakupu odtwarzacza Walkman, ekran wyboru
języka może się nie pojawić.
3 Wybierz odpowiedni język wyświetlenia Umowy
 Wskazówka
Jeśli na ekranie zostanie wyświetlony komunikat [Połączenie przez USB], dotknij
opcji [Włącz nośnik USB], aby podłączyć odtwarzacz Walkman.
Jeśli poniższy ekran nie zostanie wyświetlony, przeciągnij pasek statusu na górze
ekranu, a następnie dotknij opcji [Włącz nośnik USB] na panelu powiadomień.
Pasek statusu
licencyjnej użytkownika końcowego.
4 Jeśli warunki umowy są zrozumiałe i wyrażasz na
nie zgodę, dotknij opcji [Zgadzam się].
Pojawi się ekran wstępnej konfiguracji.
5 Dotknij opcji .
Anteny Wi-Fi, Bluetooth i GPS są wbudowane.
 Wyświetlacz (ekran dotykowy)
4-432-453-51(1)
Zawartość opakowania
Opakowanie produktu powinno zawierać poniższe pozycje.
 Odtwarzacz „WALKMAN” (1)
 Słuchawki (1)
 Wkładki douszne (rozmiar S, L) (1)
W momencie zakupu na słuchawkach znajdują się wkładki w rozmiarze M.
 Kabel USB (1)
 Nasadka (1)
Zakładać w przypadku podłączania odtwarzacza Walkman do urządzenia
peryferyjnego, na przykład przed włożeniem go do podstawki (nie wchodzi w
skład zestawu).
 Instrukcja szybkiego uruchamiania (niniejszy podręcznik)
 Oprogramowanie
Oprogramowanie jest zapisane we wbudowanej pamięci flash odtwarzacza
Walkman i zawiera poniższe elementy. Szczegółowe informacje dotyczące
instalacji znajdują się w części „Instalowanie dostarczonego oprogramowania
(W tym Przewodnika pomocniczego)”.
Program Media Go
WALKMAN Guide
Przewodnik pomocniczy itp.
Informacje o systemie operacyjnym
Windows
Należy sprawdzić, czy system operacyjny to Windows XP (Service Pack 3 lub
późniejszy), Windows Vista* (Service Pack 2 lub późniejszy) albo Windows 7*
(Service Pack 1 lub późniejszy).
* [Tryb zgodności] z systemem Windows XP nie jest obsługiwany.
Obsługa odtwarzacza Walkman polega na dotykaniu wyświetlanych na ekranie
ikon, elementów, przycisków sterujących itp.
 Przycisk VOL (Głośność) +/–
 Przycisk
(W kropka)
Dostęp do odtwarzacza Walkman można uzyskać z poziomu komputera.
2 Przełącz się na odtwarzacz Walkman na komputerze.
Służy do bezpośredniego wyświetlania aplikacji W.control.
 Przycisk RESET
Kliknij przyciski [Start] - [Komputer] lub [Mój komputer] - [WALKMAN].
3 Dwukrotnie kliknij plik [Setup.exe].
Aby zresetować odtwarzacz Walkman, należy nacisnąć przycisk RESET szpilką lub
innym ostro zakończonym przedmiotem.
Wyświetlony zostanie kreator instalacji.
 Przycisk  (Zasilanie)
Naciśnięcie i przytrzymanie: Włącza/wyłącza zasilanie.
Naciśnięcie: Włącza/wyłącza ekran.
Informacje dotyczące regulacji głośności
(tylko w przypadku krajów/regionów
stosujących się do dyrektyw europejskich)
Ten ekran jest wyświetlany w języku angielskim.
6 Wybierz preferowany język.
7 Dotknij , aby rozpocząć korzystanie z
odtwarzacza Walkman.
Po uruchomieniu pliku [Setup.exe], przechowywany w folderze [WALKMAN] w
pamięci odtwarzacza Walkman plik [Setup.exe] jest kopiowany do komputera w
celu archiwizacji i przeprowadzana jest instalacja przewodnika WALKMAN Guide
oraz programu Media Go.
W przypadku zmiany ustawienia typu połączenia USB na inne niż tryb MSC,
zmień go z powrotem na tryb MSC dotykając opcji [Poł. jako nośnik USB] na
panelu powiadomień.
Jeśli plik [Setup.exe] nie zostanie uruchomiony, skopiuj plik [Setup.exe] na pulpit,
a następnie kliknij go dwukrotnie.
4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
Celem sygnalizacji dźwiękowej* i wyświetlanego ostrzeżenia [Sprawdź poziom
głośności] jest ochrona słuchu użytkownika w przypadku zwiększenia po raz
pierwszy głośności powyżej określonego poziomu granicznego. Sygnalizację
dźwiękową i ostrzeżenie można anulować dotykając przycisku [OK] w
ostrzegawczym oknie dialogowym.
na ekranie.
Po zakończeniu działania kreatora instalacji na pulpicie komputera
pojawi się ikona (WALKMAN Guide). Przewodnik pomocniczy
można wyświetlić, dwukrotnie klikając ikonę
(WALKMAN
Guide) i klikając Przewodnik pomocniczy.
* Sygnalizacja dźwiękowa nie jest uruchamiana w przypadku podłączenia urządzenia
audio z funkcją Bluetooth.
5 Uruchom program Media Go.
Uwaga
Po anulowaniu sygnalizacji dźwiękowej i ostrzeżenia, głośność można zwiększyć
powyżej określonego poziomu granicznego.
Po wstępnym ostrzeżeniu, sygnał dźwiękowy i ostrzeżenie pojawią się ponownie po
każdych 20 łącznych godzinach, w czasie których głośność przekraczała określony
poziom graniczny. W takim przypadku głośność obniżana jest automatycznie do
poziomu odpowiadającego ustawieniu początkowemu.
Po ustawieniu głośności powyżej określonego poziomu granicznego i wyłączeniu
odtwarzacza Walkman, automatycznie przywracany jest określony poziom graniczny
głośności.
 Wskazówka
Ten ekran jest wyświetlany w języku angielskim.
8 Postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie, skonfiguruj połączenie Wi-Fi, konto
Google, datę i godzinę itp.
 Wskazówka
Łączność Wi-Fi oraz konto Google można skonfigurować również w późniejszym czasie.
Istnieje możliwość przesyłania materiałów przechowywanych na
komputerze do odtwarzacza Walkman.
Szczegółowe informacje dotyczące przesyłania muzyki itp. znajdują
się w Przewodniku pomocniczym.
 Wskazówka
Przewodnik WALKMAN Guide oraz program Media Go można uruchamiać z poziomu
menu [Start] (wyświetlanego po kliknięciu przycisku [Start]).
Dostarczone oprogramowanie można zainstalować na innym komputerze, wykonując
poniższe czynności, nawet jeśli w wyniku sformatowania pamięci flash odtwarzacza Walkman
plik [Setup.exe] zostanie z niego usunięty. Skopiuj plik [Setup.exe] oraz folder [Install] ze
znajdującego się w komputerze folderu [Backup] do odtwarzacza Walkman. Następnie
podłącz odtwarzacz Walkman do komputera, na którym ma zostać zainstalowane
oprogramowanie, i wykonaj powyższą procedurę, rozpoczynając od punktu 2.
Folder [Backup] można znaleźć w lokalizacji
C:\Program Files\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-F800\Backup
(W zależności od systemu operacyjnego komputera w ścieżce dostępu pojawić się może
folder [Program Files(x86)].)
Włączanie i wyłączanie odtwarzacza
„WALKMAN”
Rozwiązywanie problemów
Ekran główny
Ekran główny można wyświetlić dotykając przycisku
(Ekran główny).
Środki ostrożności
Jeśli odtwarzacz Walkman nie działa zgodnie z oczekiwaniami, należy wykonać
poniższe czynności, które mogą okazać się pomocne w rozwiązaniu problemu.
1 Znajdź objawy problemu w części „Rozwiązywanie
Naciśnięcie i
przytrzymanie.
problemów” w Przewodniku pomocniczym (dokument
HTML) i wypróbuj proponowane tam działania naprawcze.
Informacje dotyczące podłączania do komputera można znaleźć w poniższej
tabeli.
2 Podłącz odtwarzacz Walkman do komputera, aby
naładować akumulator urządzenia.
Włączanie i wyłączanie ekranu
Do rozwiązania niektórych problemów wystarczy
naładować akumulator.
Ekran wyłączy się automatycznie, jeśli przez określony czas nie zostanie wykonana
żadna operacja.
1 Naciśnij przycisk
Naciśnięcie.
 (Zasilanie).
Ten ekran jest
wyświetlany w języku
angielskim.
Widżet [Odtwarzacz muzyki]
Odtwarzanie muzyki.
Skrót do [Odtwarzacz muzyki]
Odtwarzanie muzyki przesłanej za pośrednictwem oprogramowania Media Go lub
metodą przeciągnij i upuść.
Skrót do [Odtwarzacz wideo]
ze strony lewej na
prawą.
Intuicyjne odtwarzanie plików wideo.
Apps
Odtwarzacz Walkman
zostanie odblokowany i
pojawi się ekran główny.
Naciśnij ponownie ten sam
przycisk, aby wyłączyć ekran.
Wyświetlanie wszystkich aplikacji i widżetów.
Skrót do [Przeglądarka zdjęć]
Wyświetlanie zdjęć i pokazów slajdów.
Skrót do [Radio FM]
Uruchamianie radia FM.
Przed zresetowaniem odtwarzacza Walkman sprawdź, czy
urządzenie nie jest w trakcie odtwarzania jakiegoś utworu, filmu itp. Dopiero
teraz można bezpiecznie zresetować odtwarzacz Walkman.
5 Poszukaj informacji o problemie na jednej ze stron
internetowych pomocy technicznej.
Adresy stron internetowych pomocy technicznej można znaleźć w części
„Najnowsze informacje”.
6 Jeśli wykonanie powyższych czynności nie rozwiązało
problem, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą
produktów marki Sony.
Objaw
Odtwarzacz Walkman
nie jest rozpoznawany
jako pamięć USB.
Korzystanie z Przewodnika pomocniczego
w odtwarzaczu „WALKMAN”
Ten ekran jest wyświetlany w
języku angielskim.
Korzystanie z ekranu dotykowego
Ekran odtwarzacza Walkman to ekran dotykowy. Odtwarzacz Walkman można
obsługiwać za pomocą takich gestów, jak dotykanie, naciskanie i przesuwanie.
Szczegółowe informacje można znaleźć w Przewodniku pomocniczym (dokument
HTML).
Dotknięcie
Naciśnięcie i przytrzymanie
Przesunięcie
Przeciągnięcie
Ściąganie/Rozciąganie
naciśnij przycisk RESET.
oprogramowania.
Uruchamianie danej aplikacji.
2 Przeciągnij ikonę
3 Szpilką lub podobnym narzędziem
4 Sprawdź informacje o problemie w Pomocy używanego
Skrót do aplikacji
Wyświetlony zostanie ekran
blokady ekranu.
Uruchamianie Przewodnika pomocniczego zainstalowanego w odtwarzaczu
Walkman.
Przewodnik pomocniczy do wyświetlania na ekranie odtwarzacza Walkman
dostępny jest tylko w kilku wersjach językowych.
1 Na ekranie głównym dotknij ikony
dotknij opcji [
Przycisk RESET
, a następnie
Przewodnik pomocniczy].
Komputer nie
rozpoznaje odtwarzacza
Walkman nawet w
przypadku podłączenia
za pomocą kabla USB.
 Wskazówka
Przewodnik pomocniczy można także czytać na komputerze po zainstalowaniu na nim
dostarczonego oprogramowania WALKMAN Guide.
Odtwarzacz Walkman
zaczyna pracować
niestabilnie po
podłączeniu do
komputera.
Odtwarzacz Walkman
nagrzewa się.
Przyczyna/Rozwiązanie
 Łączność USB jest wyłączona.
Przeciągnij pasek statusu, a następnie dotknij
[Włącz nośnik USB] na panelu powiadomień, po
czym dotknij opcji [Włącz nośnik USB] i [OK].
 Włączona jest funkcja debugowania USB.
Niektóre urządzenia lub oprogramowanie mogą nie
rozpoznawać odtwarzacza Walkman, jeśli włączona
jest funkcja debugowania USB. Dotknij przycisku
(Menu), a następnie dotknij kolejno [Ustawienia
systemu] - [ Opcje programistyczne] [Debugowanie USB], po czym usuń zaznaczenie.
 Kabel USB nie został prawidłowo podłączony do
gniazda USB komputera.
Odłącz kabel USB, a następnie podłącz go
ponownie.
Użyj dostarczonego kabla USB.
 Używany jest koncentrator USB.
Odtwarzacz Walkman może nie zostać rozpoznany
przez komputer w przypadku korzystania z
koncentratora USB. Podłącz odtwarzacz Walkman
bezpośrednio do gniazda USB komputera.
 Gniazdo USB w komputerze może być uszkodzone.
Podłącz odtwarzacz Walkman do innego gniazda
USB w komputerze.
 W przypadku pierwszego uruchomienia odtwarzacza
Walkman lub przy niskim poziomie naładowania
akumulatora, może pojawić się symbol baterii i nie
będzie można korzystać z odtwarzacza Walkman. Nie
świadczy to o usterce. Przed przystąpieniem do
obsługi urządzenia należy odczekać około 10 minut.
 Uwierzytelnianie oprogramowania może potrwać
jakiś czas. Zaczekaj chwilę.
 Instalacja oprogramowania nie powiodła się.
Zainstaluj ponownie oprogramowanie, korzystając
z programu instalacyjnego. Zaimportowane dane
nie zostaną zmienione.
 Jeśli po zastosowaniu powyższych rozwiązań problem
nadal występuje, należy nacisnąć przycisk RESET, aby
zresetować odtwarzacz Walkman.
 Używany jest koncentrator USB lub przedłużacz USB.
Odtwarzacz Walkman może działać niestabilnie w
przypadku korzystania z koncentratora USB lub
przedłużacza USB. Podłącz odtwarzacz Walkman
bezpośrednio do gniazda USB komputera.
 Odtwarzacz Walkman może się nagrzewać w czasie
ładowania akumulatora, a wyższa temperatura może
utrzymywać się jeszcze przez pewien czas po
zakończeniu ładowania. Temperatura odtwarzacza
Walkman może chwilowo wzrosnąć również w trakcie
przesyłania dużej ilości danych. Odstaw odtwarzacz
Walkman na kilka chwil i poczekaj aż ostygnie.
Inicjowanie (formatowanie) odtwarzacza „WALKMAN”
Można sformatować wbudowaną pamięć flash odtwarzacza Walkman.
Formatowanie pamięci usuwa wszystkie dane użytkownika i przywraca
wartości domyślne wszystkich ustawień.
Uwaga
Uruchomienie tej funkcji spowoduje usunięcie danych konta Google oraz
pobranych aplikacji.
W przypadku dotknięcia i zaznaczenia opcji [Wyczyść nośnik USB] w kroku
2, usuwane są następujące dane: Dane muzyczne i zdjęcia przesłane do
odtwarzacza Walkman; materiały zainstalowane fabrycznie; plik Setup.exe
przechowywany w pamięci odtwarzacza Walkman do zainstalowania na
komputerze. Używając tego polecenia, należy zachować ostrożność,
ponieważ materiałów zainstalowanych fabrycznie i pliku Setup.exe nie
można będzie ponownie uzyskać. Przed przystąpieniem do inicjowania
odtwarzacza Walkman warto utworzyć kopie zapasowe wspomnianych
danych na komputerze.
Nie należy formatować wbudowanej pamięci flash za pomocą Eksploratora
Windows. Do formatowania wbudowanej pamięci flash należy używać
odtwarzacza Walkman.
1 Dotknij przycisku
ekran główny.
(Ekran główny), aby wyświetlić
2 Dotknij przycisku
(Menu), a następnie ikon [Ustawienia systemu] - [ Kopia i kasowanie danych] [Ustawienia fabryczne] - [Resetuj urządzenie].
Dotknięciem zaznacz opcję [Wyczyść nośnik USB], aby usunąć przesłane
muzyka, wideo i zdjęcia.
3 Dotknij przycisku [Wymaż wszystko].
Po zainicjowaniu odtwarzacz Walkman jest automatycznie uruchamiany
ponownie.
Licencja i znaki towarowe
Informacje można znaleźć w Przewodniku pomocniczym (dokument HTML).
Najnowsze informacje
Aby uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące tego produktu lub informacje o
urządzeniach zgodnych z tym produktem, należy odwiedzić poniższe witryny
internetowe.
Dla klientów w USA:
http://www.sony.com/walkmansupport
Dla klientów w Kanadzie:
http://esupport.sony.com/ca/
Dla klientów w Europie:
http://support.sony-europe.com/DNA
Dla klientów w Ameryce Łacińskiej:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Dla klientów w innych krajach/regionach:
http://www.sony-asia.com/support
Dla klientów, którzy kupili modele zagraniczne:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Download PDF