Sony | NWZ-F887 | Sony NWZ-F887 Instrukcja szybkiego uruchamiania

Części i elementy sterujące
Instrukcja szybkiego uruchamiania
Instalowanie dostarczonego oprogramowania
Korzystanie z odtwarzacza „WALKMAN”
Uwaga
ˎˎPo anulowaniu sygnalizacji dźwiękowej i ostrzeżenia, głośność można
zwiększyć powyżej określonego poziomu granicznego.
ˎˎPo wstępnym ostrzeżeniu, sygnał dźwiękowy i ostrzeżenie pojawią się ponownie
po każdych 20 łącznych godzinach, w czasie których głośność przekraczała
określony poziom graniczny. W takim przypadku głośność obniżana jest
automatycznie do poziomu odpowiadającego ustawieniu początkowemu.
ˎˎPo ustawieniu głośności powyżej określonego poziomu granicznego i
wyłączeniu odtwarzacza Walkman automatycznie przywracany jest
określony poziom graniczny głośności.
Ustawienia początkowe
NWZ-F886/F887
1
Instalowanie WALKMAN Guide i Media
Go (w przypadku systemu Windows)
1
Podłącz odtwarzacz Walkman do włączonego
komputera za pomocą dostarczonego kabla USB.
Wtyczkę kabla USB należy wsunąć do oporu,
wkładając ją stroną oznaczoną symbolem
skierowaną do góry.
Poza tą instrukcją szybkiego uruchamiania do tego modelu odtwarzacza
dołączona jest skrócona i pełna wersja Przewodnika pomocniczego, w
którym znajdują się szczegółowe instrukcje obsługi.
Przewodnik pomocniczy (wersja skrócona):
Skróconą wersję Przewodnika pomocniczego można przeglądać na ekranie
komputera. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Instalowanie WALKMAN
Guide i Media Go (w przypadku systemu Windows)” lub „Instalowanie Przewodnika
pomocniczego i narzędzia Content Transfer (w przypadku systemu Mac)”.
Przewodnik pomocniczy (wersja pełna):
Dostęp do pełnej wersji Przewodnika pomocniczego można uzyskać,
korzystając z poniższego adresu URL. Aby przeglądać go na odtwarzaczu
Walkman, należy zapoznać się z treścią rozdziału „Korzystanie z
Przewodnika pomocniczego w odtwarzaczu „WALKMAN””.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzf880/h_ww/
Funkcja usuwania szumów jest dostępna tylko, gdy używane są
słuchawki dostarczone w zestawie lub słuchawki wyposażone w funkcję
usuwania szumów. Słuchawki dostarczone w zestawie są modelem
dopasowanym do odtwarzacza Walkman.
 Wyświetlacz (ekran dotykowy)
Obsługa odtwarzacza Walkman polega na dotykaniu wyświetlanych na
ekranie ikon, elementów itp.
 Wbudowany mikrofon
 Gniazdo słuchawkowe
 WM-PORT Gniazdo
Służy do podłączania kabla USB (wchodzi w skład zestawu) lub innych
akcesoriów obsługujących łączność przez gniazdo WM-PORT (nie
wchodzi w skład zestawu).
©2013 Sony Corporation Printed in Malaysia
4-472-609-51(1)
 Otwór na pasek
 Wbudowana antena
Anteny Wi-Fi, Bluetooth i GPS są wbudowane.
Zawartość opakowania
Opakowanie produktu powinno zawierać poniższe pozycje.
Odtwarzacz „WALKMAN” (1)
Słuchawki (1)
Wkładki douszne (1 zestaw)
USB Kabel (1)
Instrukcja szybkiego uruchamiania (niniejsza pozycja)
Informacje dotyczące systemu
operacyjnego
Obsługiwane systemy operacyjne to: Windows XP*1 (Service Pack 3 lub
nowsza wersja), Windows Vista*2 (Service Pack 2 lub nowsza wersja),
Windows 7*2 (Service Pack 1 lub nowsza wersja) lub Windows 8.
*1 Z wyłączeniem 64-bitowych wersji systemów operacyjnych.
*2 [Tryb zgodności] z systemem Windows XP nie jest obsługiwany.
W przypadku komputerów Mac, obsługiwane są systemy operacyjne Mac
OS X v10.6 lub nowsze.
Urządzenie nie obsługuje systemów operacyjnych innych niż
wymienione powyżej.
 Przycisk VOL (Głośność) +/–
 Przycisk 
2 Jeśli pojawi się ekran podłączenia za pośrednictwem
żądanego oprogramowania:
 Wskazówka
ˎˎJeśli na ekranie zostanie wyświetlony komunikat [Połączenie przez USB],
dotknij opcji [Włącz nośnik USB], aby podłączyć odtwarzacz Walkman.
ˎˎJeśli poniższy ekran nie zostanie wyświetlony, przeciągnij pasek statusu
na górze ekranu, a następnie dotknij opcji [Włącz nośnik USB] na panelu
powiadomień.
Pasek statusu
USB, dotknij przycisku , aby zamknąć ten ekran, i
przejdź do ustawień początkowych.
* W przypadku niektórych regionów zakupu odtwarzacza Walkman
ekran wyboru języka może się nie pojawić.
3 Wybierz odpowiedni język wyświetlenia
Umowy licencyjnej użytkownika końcowego.
na nie zgodę, dotknij pozycji [Zgadzam się].
Pojawi się ekran wstępnej konfiguracji.
5 Dotknij pozycji .
ˎˎDostęp do odtwarzacza Walkman można uzyskać z poziomu komputera.
2 Wybierz kolejno z poziomu komputera.
ˎˎSystem Windows 7 lub starszy: Wybierz [Start] – [Komputer] lub [Mój
komputer] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS].
ˎˎSystem Windows 8: Z poziomu [Ekranu startowego] wybierz [Pulpit],
aby otworzyć [Eksploratora plików]. Z listy [Komputer] wybierz
[WALKMAN] – [FOR_WINDOWS].
Służy do przełączania na następny utwór, następny rozdział wideo lub
scenę, która będzie odtwarzana za 5 minut. Jeśli przycisk zostanie
przytrzymany, utwory lub wideo są szybko przewijane do przodu.
3 Kliknij dwukrotnie ikonę pliku [Setup.exe].
 Przycisk 
Pojawi się kreator instalacji.
Służy do odtwarzania lub wstrzymywania utworów lub wideo.
 Wskazówka
 Przycisk 
ˎˎPo uruchomieniu pliku [Setup.exe], który znajduje się w folderze
[FOR_WINDOWS] w pamięci odtwarzacza Walkman, plik [Setup.exe]
zostanie skopiowany do komputera w celu jego archiwizacji, po czym
przeprowadzona zostanie na komputerze instalacja przewodnika
WALKMAN Guide oraz programu Media Go.
ˎˎW przypadku zmiany ustawienia typu połączenia USB na inne niż tryb
MSC należy zmienić go z powrotem na tryb MSC, dotykając pozycji [Poł.
jako nośnik USB] na panelu powiadomień.
ˎˎJeśli plik [Setup.exe] nie zostanie uruchomiony, należy skopiować plik
[Setup.exe] na pulpit, a następnie kliknąć go dwukrotnie.
Służy do przełączania na poprzedni utwór, poprzedni rozdział wideo lub
scenę, która była odtwarzana 5 minut temu. Jeśli przycisk zostanie
przytrzymany, utwory lub wideo są szybko przewijane do tyłu.
 RESET Przycisk
Aby zresetować odtwarzacz Walkman, należy nacisnąć przycisk RESET
długopisem lub spinaczem do papieru.
  Przycisk (Zasilanie)
Naciśnięcie: Włączanie zasilania lub wł./wył. wyświetlacza.
Naciśnięcie i przytrzymanie: Wyłączanie zasilania.
Ekran ten wyświetlany jest w języku
angielskim.
6 Wybierz preferowany język.
7 Dotknij pozycji , aby rozpocząć
korzystanie z odtwarzacza Walkman.
 Znak
Do tego znaku należy zbliżyć urządzenie Bluetooth wyposażone w funkcję NFC.
 Głośnik
Informacje dotyczące regulacji głośności
(tylko w przypadku krajów/regionów
stosujących się do dyrektyw europejskich)
Celem sygnalizacji dźwiękowej* i wyświetlanego ostrzeżenia [Sprawdź
poziom głośności] jest ochrona słuchu użytkownika w przypadku
zwiększenia po raz pierwszy głośności powyżej określonego poziomu
granicznego. Sygnalizację dźwiękową i ostrzeżenie można anulować,
dotykając przycisku [OK] w ostrzegawczym oknie dialogowym.
* Sygnalizacja dźwiękowa nie jest uruchamiana w przypadku podłączenia
urządzenia audio z funkcją Bluetooth.
4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie.
Po zakończeniu działania kreatora instalacji na pulpicie komputera
pojawią się ikony skrótów do przewodnika WALKMAN Guide i do
programu Media Go.
Przewodnik pomocniczy jest dołączony do przewodnika WALKMAN
Guide.
Uwaga
ˎˎOdtwarzacz Walkman zostanie zresetowany, jeśli zostanie naciśnięty
przycisk  i przytrzymany przez około 8 sekund.
Ekran ten wyświetlany jest w języku
angielskim.
8 Postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie, skonfiguruj połączenie Wi-Fi, konto
Google, datę i godzinę itp.
 Wskazówka
ˎˎŁączność Wi-Fi oraz konto Google można skonfigurować również w
późniejszym czasie.
4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie.
Po zakończeniu działania programu instalacyjnego na pulpicie
komputera zostanie wyświetlony alias (skrót) do zainstalowanego
oprogramowania (Przewodnik pomocniczy lub Content Transfer).
 Wskazówka
ˎˎPrzed próbą usunięcia oprogramowania z posiadanego odtwarzacza
Walkman należy na wszelki wypadek skopiować do komputera folder
[FOR_MAC] w celu archiwizacji.
Pojawi się ekran wyboru języka*.
4 Jeśli warunki umowy są zrozumiałe i wyrażasz
2 Z poziomu komputera, na pasku bocznym aplikacji
Aby zainstalować Przewodnik pomocniczy: [Help_Guide_Installer_for_
Mac]
Aby zainstalować oprogramowanie Content Transfer:
[ContentTransfer.pkg]
Uwaga
Informacje na temat instrukcji
Podłącz odtwarzacz Walkman do uruchomionego
komputera za pośrednictwem kabla USB (w
zestawie).
3 Kliknij dwukrotnie ikonę programu instalacyjnego
Odtwarzacz Walkman włączy się.
Uwaga dotycząca funkcji usuwania szumów
1
Finder, wybierz pozycję [WALKMAN], po czym otwórz
folder [FOR_MAC].
Podłącz odtwarzacz Walkman do włączonego
komputera za pomocą dostarczonego kabla USB
i naładuj akumulator odtwarzacza Walkman.
ˎˎJeśli w trakcie ładowania odtwarzacza
Walkman wyświetlany jest duży znak
baterii, stopień naładowania akumulatora
jest zbyt niski, aby odtwarzacz Walkman
mógł działać. Odtwarzacz Walkman
zostanie uruchomiony automatycznie
mniej więcej po upływie 10 minut od rozpoczęcia procedury ładowania.
Instalowanie Przewodnika
pomocniczego i narzędzia Content
Transfer (w przypadku systemu Mac)
Włączanie i wyłączanie odtwarzacza
„WALKMAN”
Jeśli odtwarzacz Walkman nie będzie używany przez długi czas, należy
go wyłączyć.
Korzystanie z ekranu dotykowego
Ekran odtwarzacza Walkman to ekran dotykowy. Odtwarzacz Walkman
można obsługiwać za pomocą takich gestów, jak dotykanie, naciskanie i
przesuwanie. Szczegółowe informacje można znaleźć w Przewodniku
pomocniczym.
Dotknięcie
1
Naciśnij przycisk , aby włączyć odtwarzacz
Walkman.
Naciśnij przycisk  i przytrzymaj go, aby
wyłączyć odtwarzacz Walkman.
Naciśnięcie i przytrzymanie
Przesunięcie
Przeciągnięcie
1
Na ekranie głównym dotknij pozycji , a
następnie dotknij pozycji [Przewodnik
pomocniczy].
ˎˎPrzewodnik pomocniczy dostępny w ramach przewodnika WALKMAN Guide
zainstalowanego na tym komputerze jest wersją skróconą.
ˎˎDostęp do pełnej wersji Przewodnika pomocniczego można uzyskać za
pomocą różnych urządzeń, takich jak komputer, korzystając z poniższego
adresu URL lub kodu QR.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzf880/h_ww/
Rozwiązywanie problemów
Dane techniczne
Jeżeli odtwarzacz Walkman nie działa zgodnie z oczekiwaniami, należy
spróbować wykonać poniższe czynności w celu rozwiązania problemu.
Czas uruchomienia po rozładowaniu akumulatora
Około 10 minut
Zakres temperatur użycia akumulatora
5°C do 35°C
1
W rozdziale „Rozwiązywanie problemów” w Przewodniku
pomocniczym (dokument HTML) znajdź objawy problemu
i wypróbuj proponowane tam działania naprawcze.
Informacje dotyczące podłączania do komputera można znaleźć w
poniższej tabeli.
2 Podłącz odtwarzacz Walkman do komputera, aby
naładować akumulator.
Czasami naładowanie akumulatora wystarczy do rozwiązania
niektórych problemów.
3 Naciśnij przycisk  i przytrzymaj go
przez 8 sekund lub naciśnij przycisk
RESET za pomocą długopisu lub
spinacza do papieru itp.
Przycisk 
Przed zresetowaniem odtwarzacza Walkman
Przycisk RESET
sprawdź, czy urządzenie nie jest w trakcie
odtwarzania jakiegoś utworu, filmu itp. Dopiero teraz można
bezpiecznie zresetować odtwarzacz Walkman.
dotknij pozycji [Wyłącz] – [OK].
4 Sprawdź informacje o problemie w Pomocy
Ściąganie/Rozciąganie
używanego oprogramowania.
Włączanie i wyłączanie ekranu
5 Poszukaj informacji o problemie na jednej ze stron
Ekran wyłączy się automatycznie, jeśli przez określony czas nie zostanie
wykonana żadna operacja.
internetowych pomocy technicznej.
Adresy stron internetowych pomocy technicznej można znaleźć w
rozdziale„Najnowsze informacje”.
Naciśnij przycisk .
6 Jeżeli, pomimo wykonania powyższych czynności,
Wyświetlony zostanie ekran
blokady ekranu.
problemu nie udało się rozwiązać, skontaktuj się z
najbliższym punktem sprzedaży produktów marki Sony.
Ekran główny
Ekran główny można wyświetlić, dotykając pozycji
.
2 Przeciągnij ikonę
ze
strony lewej na prawą.
Odtwarzacz Walkman zostanie
odblokowany i pojawi się ekran
główny.
Naciśnij ponownie ten sam
przycisk, aby wyłączyć ekran.
Ekran ten
wyświetlany jest
w języku
angielskim.
Ekran ten wyświetlany jest w języku
angielskim.
Po uzyskaniu dostępu do Internetu można przeglądać pełną wersję
Przewodnika pomocniczego z poziomu odtwarzacza „WALKMAN”.
 Wskazówka
2 Podczas wyłączania odtwarzacza Walkman
1
Korzystanie z Przewodnika
pomocniczego w odtwarzaczu
„WALKMAN”
Widżet [Odtwarzacz muzyki]
Odtwarzanie muzyki.
Skrót do aplikacji
Uruchamianie danej aplikacji.
Skrót do [Odtwarzacz muzyki]
Odtwarzanie muzyki przesłanej za pośrednictwem oprogramowania
Media Go lub metodą przeciągnij i upuść.
Skrót do [Odtwarzacz wideo]
Intuicyjne odtwarzanie plików wideo.
Aplikacje
Wyświetlanie wszystkich aplikacji i widżetów.
Skrót do [Przeglądarka zdjęć]
Wyświetlanie zdjęć i pokazów slajdów.
Skrót do [Radio FM]
Uruchamianie radia FM.
Objawy
Przyczyna/Rozwiązanie
Komputer nie
rozpoznaje
odtwarzacza
Walkman.
 Jeśli pozostały poziom energii akumulatora jest
niski, naładuj akumulator.
 Przy pierwszym użyciu odtwarzacza Walkman
lub długim okresie jego nieużywania
odtwarzacz może zostać rozpoznany przez
komputer dopiero po kilku minutach. Upewnij
się, że komputer rozpoznaje odtwarzacz
Walkman po upływie 10 minut od jego
podłączenia.
 Upewnij się, że kabel USB jest prawidłowo
podłączony do komputera.
 Użyj kabla USB z zestawu.
 Odtwarzacz Walkman może nie działać po
podłączeniu przez koncentrator USB. Podłącz
odtwarzacz Walkman bezpośrednio do złącza
USB komputera.
 Upewnij się, że połączenie USB jest włączone.
Jeśli odtwarzacz Walkman jest w trybie MSC,
przeciągnij pasek statusu, a następnie dotknij
pozycji [Włącz nośnik USB] na panelu
powiadomień, po czym dotknij pozycji [Włącz
nośnik USB] i [Wł.].
 Niektóre urządzenia lub oprogramowanie
mogą nie rozpoznawać odtwarzacza Walkman,
jeśli włączona jest funkcja debugowania USB.
Dotknij pozycji , a następnie pozycji
[Ustawienia] – [  Opcje programistyczne] –
[Debugowanie USB] i usuń zaznaczenie pola
wyboru.
 Jeśli problemu nie uda się rozwiązać,
wykonując powyższe czynności, naciśnij
przycisk  i przytrzymaj go przez ok. 8 sekund
lub naciśnij przycisk RESET za pomocą
długopisu lub spinacza do papieru itp., aby
zresetować odtwarzacz Walkman. Następnie
spróbuj nawiązać połączenie przez USB
ponownie.
Po podłączeniu do
 Odtwarzacz Walkman może działać niestabilnie
komputera odtwarzacz w przypadku korzystania z koncentratora USB lub
Walkman zaczyna
przedłużacza USB. Podłącz odtwarzacz Walkman
pracować niestabilnie.
bezpośrednio do gniazda USB komputera.
Odtwarzacz Walkman  Odtwarzacz Walkman może się nagrzewać w
nagrzewa się.
czasie ładowania akumulatora, a wyższa
temperatura może utrzymywać się jeszcze przez
pewien czas po zakończeniu ładowania.
Temperatura odtwarzacza Walkman może
chwilowo wzrosnąć również w trakcie przesyłania
dużej ilości danych. Odstaw odtwarzacz
Walkman na kilka chwil i poczekaj aż ostygnie.
Środki ostrożności
Przy pierwszym uruchomieniu odtwarzacza Walkman należy
zaakceptować warunki Umowy licencyjnej użytkownika końcowego. Aby
przeczytać je ponownie, dotknij pozycji
–
[Ustawienia] –
[  Informacje o urządzeniu] – [Informacje prawne] – [Sony EULA].
Informacje o prawach i znakach towarowych
Google, Android i inne marki są znakami towarowymi Google Inc.
Robot Android został odtworzony lub zmodyfikowany na podstawie
projektu utworzonego i udostępnionego przez Google. Jego
wykorzystanie jest zgodne z warunkami opisanymi w Licencji Creative
Commons 3.0 – Uznanie autorstwa.
Informacje o prawach, przepisach i znakach towarowych można znaleźć
w części „Ważne informacje” dostarczonego oprogramowania. Aby się z
nią zapoznać, należy na komputerze zainstalować dostarczone
oprogramowanie.
Informacje dotyczące słuchawek dousznych
Wkładki douszne szczelnie przylegają do uszu. Należy pamiętać o ryzyku
uszkodzenia uszu lub błony bębenkowej w przypadku zbyt dużego nacisku
wywieranego na wkładki douszne lub zbyt raptownego wyjmowania wkładek
z uszu. Po zakończeniu korzystania z odtwarzacza należy delikatnie
wyciągnąć wkładki z uszu.
Najnowsze informacje
Aby uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące tego produktu lub
informacje o urządzeniach zgodnych z tym produktem, należy odwiedzić
poniższe witryny internetowe.
W przypadku klientów w USA:
http://www.sony.com/walkmansupport
W przypadku klientów w Kanadzie:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
W przypadku klientów w Ameryce Łacińskiej:
http://www.sony-latin.com/index.crp
W przypadku klientów w Europie:
http://support.sony-europe.com/dna/wm/
W przypadku klientów w Azji, Oceanii i Afryce
angielski: http://www.sony-asia.com/support
koreański: http://scs.sony.co.kr/walkman/
chiński uproszczony: http://service.sony.com.cn/KB/
chiński tradycyjny: http://service.sony.com.tw/
W przypadku klientów, którzy zakupili modele za granicą:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Download PDF

advertising