Sony | NWZ-S616F | Sony NWZ-S616F Instrukcja obsługi

Spis treści
Menu
Indeks
Instrukcja obsługi
NWZ-S515 / S516 / S615F / S616F / S618F
©2007 Sony Corporation
3-219-719-23 (1)
Korzystanie z przycisków w Instrukcji obsługi
Kliknij przyciski znajdujące się w prawym górnym rogu niniejszej instrukcji,
aby przejść do części „Spis treści”, „Lista menu Home” lub „Indeks”.
Powoduje przejście do spisu treści
Szukany temat można znaleźć na liście tematów w instrukcji.
Powoduje przejście do listy menu Home
Szukany temat można znaleźć na liście opcji w menu odtwarzacza.
Powoduje przejście do indeksu
Szukany temat można znaleźć na liście słów kluczowych wymienionych w instrukcji.
Ciąg dalszy 
Indeks
Przeglądanie Instrukcji obsługi
Menu
Wraz z odtwarzaczem zostały dostarczone wymienione poniżej instrukcje.
Dodatkowo po zainstalowaniu oprogramowania z dołączonej płyty CD-ROM
można korzystać z pomocy każdego programu.
 W skróconej instrukcji obsługi Quick Start Guide opisano konfigurację i
podstawową obsługę urządzenia umożliwiającą importowanie utworów,
filmów wideo (tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F) i zdjęć do
komputera w celu przesłania ich do odtwarzacza i odtworzenia.
 W sekcji Środki ostrożności zamieszczono istotne uwagi dotyczące
zapobiegania wypadkom.
 W sekcji Rozwiązywanie problemów wyjaśniono objawy, przyczyny i
rozwiązania problemów z odtwarzaczem.
 W Instrukcji obsługi opisano standardowe i zaawansowane funkcje, których
znajomość umożliwia wykorzystanie wszystkich możliwości odtwarzacza
oraz rozwiązywanie problemów.
Spis treści
Informacje o instrukcjach
Pojedyncza strona
Strony wyświetlane są pojedynczo.
Podczas przewijania wyświetlana
strona jest zastępowana poprzednią
lub następną.
Ciągłe
Strony są wyświetlane w jednym
ciągu.
Podczas przewijania poprzednie lub
następne strony są przewijane w górę
lub w dół w trybie ciągłym.
Ciągłe — Sąsiadujące
Dwie strony są wyświetlane obok
siebie jako część ciągu stron. Podczas
przewijania poprzednie lub następne
pary stron są przewijane w górę lub w
dół w trybie ciągłym.
Sąsiadujące
Dwie strony są wyświetlane obok
siebie.
Podczas przewijania wyświetlana
para stron jest zastępowana
poprzednią lub następną parą stron.
Indeks
Zmiana układu strony
Sposób wyświetlania stron można wybrać za pomocą przycisków znajdujących
się u dołu ekranu programu Adobe Reader.
Menu
Do wskazanej strony można przejść, klikając numer strony w spisie treści, indeksie lub
na liście menu Home.
Do
wskazanej strony można przejść, klikając na danej stronie odsyłacz do strony

(np.  strona 4).
Aby wyszukać odpowiednią stronę za pomocą słowa kluczowego, w oknie programu
Adobe Reader należy kliknąć menu „Edycja” i wybrać polecenie „Szukaj” w celu
wyświetlenia ramki nawigacji, a następnie wpisać słowo kluczowe w polu tekstowym
Szukaj i kliknąć przycisk „Szukaj”.
Po
przejściu do innej strony można przejść do poprzedniej lub następnej strony, klikając

odpowiednio przyciski
lub
znajdujące się u dołu ekranu programu Adobe Reader.
Obsługa może się różnić w zależności od wersji programu Adobe Reader.
Spis treści
 Wskazówki
Używanie przycisku OPTION.............. 18
Odtwarzanie muzyki
Wyszukiwanie utworów
(Music Library)....................................... 19
Wyszukiwanie utworów według tytułu
utworu...........................................................19
Wyszukiwanie utworów według albumu.....20
Wyszukiwanie utworów według
wykonawcy....................................................21
Wyszukiwanie utworów według gatunku....22
Wyszukiwanie utworów według roku
wydania.........................................................23
Wyszukiwanie utworów według folderu......24
Wyszukiwanie utworów według
pierwszej litery................................... 25
Odtwarzanie listy odtwarzania............ 26
Wyszukiwanie utworów na podstawie
aktualnie odtwarzanego utworu........ 27
Odtwarzanie utworów w kolejności
losowej (Intelligent Shuffle)..................... 28
Odtwarzanie w kolejności losowej utworów
wydanych w tym samym roku
(Time Machine Shuffle). .....................................28
Odtwarzanie wszystkich utworów w
kolejności losowej........................................30
Wyświetlanie ekranu odtwarzania przy
każdej zmianie utworów
(New Song Pop Up).................................. 31
Wyświetlanie menu opcji
muzycznych....................................... 32
Ustawianie muzyki
Ustawianie trybu odtwarzania
(Play Mode). .......................................... 33
Ustawianie zakresu odtwarzania......... 35
Ustawianie formatu wyświetlania
albumu............................................... 36
Zmiana jakości dźwięku.................................38
Dostosowywanie jakości dźwięku................40
Zwiększanie intensywności dźwięku
(VPT(Surround)).................................... 41
Słuchanie wyrazistego dźwięku stereo
(Clear Stereo)......................................... 43
Korygowanie dźwięku w zakresie tonów
wysokich (DSEE(Sound Enhancer)).......... 44
Regulacja poziomu głośności
(Dynamic Normalizer). ............................ 46
Odtwarzanie filmów wideo
(tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F)
Odtwarzanie filmów wideo.................. 47
Ustawianie orientacji wyświetlania
filmu wideo........................................ 49
Ustawienia wyświetlania ekranu
wideo.................................................. 51
Ustawianie funkcji zmiany wielkości
obrazu................................................ 52
Ciągłe odtwarzanie filmów wideo........ 54
Ustawianie formatu wyświetlania listy
filmów wideo...................................... 55
Odtwarzanie samego dźwięku filmu
video.................................................. 56
Wyświetlanie menu opcji filmów
wideo.................................................. 57
Ciąg dalszy 
Indeks
Korzystanie z przycisku 5-kierunkowego i
ekranu............................................................12
Wyświetlanie ekranu odtwarzania
„Now Playing”..............................................17
Ustawianie jakości dźwięku
(Equalizer). ........................................... 38
Menu
Dostarczone wyposażenie...................... 8
Części i elementy sterujące.................... 9
Elementy sterujące odtwarzacza
i ekrany.............................................. 11
Spis treści
Spis treści
Słuchanie radia FM.............................. 68
1Przełączanie na tryb radia FM...................68
2Automatyczne programowanie stacji
radiowych (Auto Preset)..................................69
3Wybieranie stacji radiowych.......................70
Ręczne dostrajanie stacji radiowych.... 71
Usuwanie zaprogramowanych stacji
radiowych......................................................72
Ustawianie odbioru sygnału
(Scan Sensitivity)..................................... 73
Zmienianie trybu mono/stereo
(Mono/Auto).......................................... 74
Wyświetlanie menu opcji
odbiornika FM................................... 75
Ustawienia
Ograniczanie głośności
(AVLS (Volume Limit))............................. 76
Wyłączanie sygnału akustycznego....... 77
Ustawianie rodzaju wygaszacza
ekranu................................................ 78
Przydatne informacje
Ładowanie odtwarzacza....................... 92
Zwiększanie żywotności
akumulatora....................................... 93
O przesyłaniu danych.......................... 95
Co to jest format i szybkość
transmisji?......................................... 98
Co to jest format pliku dźwiękowego?.........98
Co to jest format pliku wideo?......................99
Co to jest format zdjęcia?...............................99
Zapisywanie danych........................... 100
Uaktualnianie oprogramowania
układowego odtwarzacza................. 101
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów............... 102
Komunikaty....................................... 114
Informacje dodatkowe
Środki ostrożności............................. 118
Prawa autorskie.................................. 124
Dane techniczne................................. 126
Indeks................................................. 131
Uwaga
W niektórych krajach/regionach, w których został zakupiony odtwarzacz, wybrane
modele mogą nie być dostępne.
Indeks
Słuchanie radia FM
(tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F)
Menu
Wyświetlanie zdjęcia............................ 58
Ustawianie orientacji wyświetlania
zdjęć................................................... 60
Ustawianie wyświetlania ekranu
zdjęcia................................................ 62
Odtwarzanie pokazu slajdów............... 63
Ustawianie trybu odtwarzania pokazu
slajdów............................................... 64
Ustawianie interwału pokazu
slajdów............................................... 65
Ustawianie formatu wyświetlania listy
zdjęć................................................... 66
Wyświetlanie menu opcji zdjęć............ 67
Ustawianie czasu wygaszacza
ekranu................................................ 79
Ustawianie jasności ekranu
(Brightness)........................................... 80
Ustawianie aktualnego czasu
(Set Date-Time)...................................... 81
Ustawianie formatu daty...................... 83
Ustawianie formatu czasu.................... 84
Wyświetlanie informacji o odtwarzaczu
(Unit Information). ................................. 85
Przywracanie ustawień fabrycznych
(Reset all Settings)................................... 87
Formatowanie pamięci (Format)............ 88
Wybór języka wyświetlania.................. 90
Spis treści
Wyświetlanie zdjęć
Menu
Menu Home można wyświetlić, naciskając i przytrzymując przycisk BACK/
HOME znajdujący się na odtwarzaczu. Menu Home jest punktem wyjściowym
dla każdej funkcji, takiej jak: odtwarzanie utworów, filmów wideo (tylko
modele NWZ-S615F/S616F/S618F) i zdjęć, wyszukiwanie utworów, słuchanie
radia FM i zmiana ustawień.
Spis treści
Lista menu Home
Menu Home*
Indeks
NWZ-S515/S516
NWZ-S615F/S616F/S618F
* Ikony wyświetlane na ekranie mogą być różne w zależności od używanego modelu
odtwarzacza.
Intelligent Shuffle
Music Library
Time Machine Shuffle................. 28
Shuffle All...................................... 30
All Songs........................................ 19
Album............................................ 20
Artist.............................................. 21
Genre............................................. 22
Release Year.................................. 23
Folder............................................. 24
Initial Search
Artist.............................................. 25
Album............................................ 25
Song............................................... 25
FM Radio (tylko modele
NWZ-S615F/S616F/S618F)................. 68
Clock Display (tylko modele
NWZ-S515/S516)............................ 82
Photo Library.......................... 58
Video Library (tylko modele
NWZ-S615F/S616F/S618F)................. 47
Play Mode (tylko modele
NWZ-S515/S516)............................ 33
Ciąg dalszy 
(tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F)
Scan Sensitivity........................ 73
Mono/Auto.............................. 74
Common Settings
Unit Information..................... 85
AVLS (Volume Limit)............. 76
Beep Settings............................ 77
Screensaver.............................. 78
Brightness................................. 80
Set Date-Time.......................... 81
Date Display Format............... 83
Time Display Format.............. 84
Reset all Settings...................... 87
Format...................................... 88
Language Settings........................ 90
Indeks
Zoom Settings.......................... 52
Video Orientation................... 49
Display...................................... 51
Continuous Playback.............. 54
Video List Format................... 55
On-Hold Display..................... 56
Photo Settings
Photo Orientation................... 60
Display...................................... 62
Slide Show Repeat................... 64
Slide Show Interval................. 65
Photo List Format................... 66
FM Radio Settings
Now Playing............................ 17
Menu
(tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F)
Playlists.................................... 26
Spis treści
Settings
Music Settings
Play Mode................................ 33
Playback Range........................ 35
Equalizer................................... 38
VPT(Surround)....................... 41
DSEE(Sound Enhance).......... 44
Clear Stereo.............................. 43
Dynamic Normalizer.............. 46
Album Display Format........... 36
New Song Pop Up................... 31
Video Settings
Należy sprawdzić wyposażenie znajdujące się w opakowaniu.
 Kabel USB*1 (1)
 Płyta CD-ROM*2 *3 (1)
 Program MP3 Conversion Tool
 Windows Media Player 11
 Instrukcja obsługi (plik PDF)
 Quick Start Guide (1)
*1 Nie należy używać kabla USB innego niż dostarczony lub jeden z określonych
opcjonalnych kabli przeznaczonych dla odtwarzacza.
2
* Nie należy odtwarzać niniejszej płyty CD-ROM w odtwarzaczu płyt audio
CD.
3
* W niektórych krajach/regionach, w których został zakupiony odtwarzacz,
dołączone oprogramowanie może być inne.
Informacje o numerze seryjnym
Numer seryjny podany na odtwarzaczu jest niezbędny do zarejestrowania
klienta. Numer jest widoczny z tyłu odtwarzacza.
Indeks
 Końcówka (1)
Używana podczas podłączania odtwarzacza do opcjonalnej stacji dokującej
itp.
Menu
 Słuchawki (1)
Spis treści
Dostarczone wyposażenie
Przód
Spis treści
Części i elementy sterujące
Tył
Menu
Indeks
Przycisk BACK/HOME*1
Naciśnięcie go powoduje przejście
do góry o jeden poziom na ekranie
listy lub powrót do poprzedniego
menu. Naciśnięcie i przytrzymanie
przycisku BACK/HOME powoduje
wyświetlenie menu Home
( strona 11).
Przycisk 5-kierunkowy*2
Uruchamia odtwarzanie i umożliwia
nawigację w menu ekranowym
odtwarzacza ( strona 12).
Przycisk RESET
Naciśnięcie przycisku RESET szpilką
lub podobnym przedmiotem
powoduje wyzerowanie odtwarzacza
( strona 102).
Gniazdo WM‑PORT
To gniazdo służy do podłączenia
dostarczonego kabla USB lub
opcjonalnych urządzeń
peryferyjnych, takich jak
wyposażenie obsługiwane przez
interfejs WM‑PORT.
Ciąg dalszy 
10
Wyświetlacz
Wyświetlacz może się różnić w
zależności od funkcji ( strona 11).
Przycisk VOL +*2/–
Umożliwia ustawienie poziomu
głośności.
Uwaga
Odtwarzacz zużywa pewną niewielką
ilość energii akumulatora nawet wtedy,
gdy znajduje się w trybie gotowości.
Z tego powodu odtwarzacz może się
wyłączyć całkowicie po krótkim czasie,
jeśli poziom naładowania akumulatora
jest niski.
*1Funkcje oznaczone w odtwarzaczu
symbolem
są uaktywniane
przez naciśnięcie i przytrzymanie
odpowiadających im przycisków.
2
Na
przyciskach znajdują się punkty
*
dotykowe. Ułatwiają one korzystanie z
przycisku.
Indeks
Przełącznik HOLD
Za pomocą przełącznika HOLD
można zabezpieczyć odtwarzacz
przed przypadkową aktywacją
podczas przenoszenia. Przesunięcie
przełącznika HOLD w kierunku
pokazanym strzałką powoduje
wyłączenie wszystkich przycisków
funkcyjnych. Po przesunięciu
przełącznika HOLD w przeciwną
stronę funkcja HOLD zostanie
wyłączona.
Menu
Otwór na pasek
Umożliwia przypięcie paska
(sprzedawanego oddzielnie).
Przycisk OPTION/PWR OFF*1
Powoduje wyświetlenie menu opcji
( strona 18).
Naciśnięcie i przytrzymanie
przycisku OPTION/PWR OFF
powoduje wyłączenie ekranu i
przejście odtwarzacza w tryb
gotowości. Naciśnięcie dowolnego
przycisku w trybie gotowości
powoduje wyświetlenie np. ekranu
odtwarzania „Now Playing” i
przygotowanie odtwarzacza do
działania. Ponadto pozostawienie
odtwarzacza w trybie gotowości
przez cały dzień powoduje
automatyczne wyłączenie go.
Naciśnięcie dowolnego przycisku w
chwili, gdy odtwarzacz jest
wyłączony powoduje najpierw
wyświetlenie ekranu uruchamiania, a
następnie ekranu odtwarzania „Now
Playing”.
Spis treści
 Gniazdo słuchawek
Służy do podłączenia słuchawek.
Podłącz wtyk słuchawek tak, by
słyszalne było kliknięcie zatrzasku.
Jeśli słuchawki nie są prawidłowo
podłączone, dźwięk może być
odtwarzany niewłaściwie.
11
Indeks
Menu Home
Menu
Za pomocą przycisku 5-kierunkowego i przycisku BACK/HOME można
przemieszczać się po ekranach, odtwarzać utwory, filmy wideo (tylko modele
NWZ-S615F/S616F/S618F), wyświetlać zdjęcia, włączać radio FM (tylko
modele NWZ-S615F/S616F/S618F) oraz zmieniać ustawienia odtwarzacza.
Menu Home jest wyświetlane po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku BACK/HOME.
Na poniższym schemacie pokazano zmiany zawartości ekranu zachodzące w wyniku
naciśnięcia różnych przycisków funkcyjnych. Na przykład po wybraniu opcji „Music Library”
— „Album” z menu Home ekran odtwarzacza zmieni się w sposób pokazany poniżej.
Spis treści
Elementy sterujące odtwarzacza i ekrany
Wybierz opcję
(Music Library) i
naciśnij przycisk .
Music Library
Naciśnij przycisk
BACK/HOME.
Wybierz opcję „Album” i naciśnij
przycisk .
Naciśnij i przytrzymaj
przycisk BACK/HOME.
Lista albumów
Naciśnij przycisk
BACK/HOME.
Wybierz żądany album i naciśnij
przycisk .
Naciśnij i przytrzymaj
przycisk BACK/HOME.
Lista utworów
Naciśnij przycisk
BACK/HOME.
Wybierz żądany utwór i naciśnij
przycisk .
Rozpocznie się odtwarzanie.
Naciśnij i przytrzymaj
przycisk BACK/HOME.
Ekran Now Playing
Naciśnij przycisk
BACK/HOME.
Naciśnij i przytrzymaj
przycisk BACK/HOME.
Ciąg dalszy 
12
* Na przycisku znajdują się punkty dotykowe.
Ułatwiają one korzystanie z przycisku.
Przycisk  (odtwarzanie/
wstrzymanie/zatwierdzanie) *
Przyciski /
Menu
Przycisk 5-kierunkowy uruchamia różne
funkcje na ekranach list, ekranach
miniatur i na ekranie odtwarzania „Now
Playing”.
Spis treści
Korzystanie z przycisku 5-kierunkowego i ekranu
Przyciski /
Używanie przycisku 5-kierunkowego na ekranie listy
Indeks
Muzyka
Indeks
Pierwsze litery tytułu utworu, albumu itp. pojawiają się jako nazwa
wybranego elementu listy.
Lista
Przyciski
Opis

Zatwierdza element listy.
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje odtworzenie
wszystkich utworów znajdujących się w wybranym elemencie.
Przesuwa kursor w górę lub w dół.
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje szybsze
przewijanie w górę lub w dół.
Zmienia ekrany lub podczas wyświetlania ekranu indeksu przesuwa
kursor w lewo lub w prawo w celu wyświetlenia listy elementów.
Jeżeli indeks nie jest wyświetlany, powoduje wyświetlenie
poprzedniego lub następnego ekranu listy.
/
/
Filmy wideo (tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F)
Lista
Przyciski
Opis

Zatwierdza element listy.
/
Przesuwa kursor w górę lub w dół.
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje szybsze
przewijanie w górę lub w dół.
Wyświetla poprzedni lub następny ekran listy.
/
Ciąg dalszy 
13
Spis treści
Zdjęcia
Lista
Menu
Opis

Zatwierdza element listy.
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje odtworzenie
pokazu slajdów z wszystkimi zdjęciami znajdującymi się w
wybranym elemencie.
Przesuwa kursor w górę lub w dół.
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje szybsze
przewijanie w górę lub w dół.
Wyświetla poprzedni lub następny ekran listy.
/
/
Używanie przycisku 5-kierunkowego na ekranie miniatur*
Ekran miniatur
Miniatury
Przyciski
Opis

Powoduje wyświetlenie listy wybranego elementu podczas
wykonywania operacji muzycznych lub wyświetlenie wybranego
elementu podczas wykonywania operacji na zdjęciach. Rozpoczyna
odtwarzanie wybranego elementu podczas wykonywania operacji
wideo (tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F).
Przesuwa kursor w górę lub w dół.
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje szybsze
przewijanie w górę lub w dół.
Przesuwa kursor w lewo lub w prawo.
Naciśnij i przytrzymaj, aby przesuwać szybko kursor w lewo lub w
prawo, a następnie przewijać ekrany miniatur w górę lub w dół.
/
/
* Miniatura jest zmniejszonym obrazem okładki, sceny filmu wideo (tylko modele NWZS615F/S616F/S618F) lub zdjęcia. Wyświetlanie miniatur dla albumów,  patrz strona
36; dla plików wideo (tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F),  patrz strona 55.
Ciąg dalszy 
Indeks
Przyciski
14
Muzyka
Nazwa utworu
Spis treści
Używanie przycisku 5-kierunkowego na ekranie odtwarzania „Now Playing”
Menu
Indeks
Nazwa wykonawcy
Tytuł albumu
Gatunek
Rok wydania
Stan odtwarzania
Przyciski
Opis

Rozpoczęcie odtwarzania utworu. Po rozpoczęciu odtwarzania na
wyświetlaczu pojawi się symbol , a po ponownym naciśnięciu
przycisku  zostanie wyświetlony symbol  i odtwarzanie
zostanie wstrzymane*. Funkcja wstrzymania i wznowienia
odtwarzania działa tylko na ekranie odtwarzania „Now Playing”.
/
Naciśnięcie przycisku / powoduje wyświetlenie kursora i
przewijanie wyświetlonych elementów. Jeżeli kursor wskazuje
gatunek muzyki, tytuł albumu lub inne cechy, naciśnięcie przycisku
 spowoduje wyświetlenie listy wykonawców odpowiadających
gatunkowi aktualnie odtwarzanego utworu lub wyświetlenie listy
utworów aktualnie odtwarzanego albumu.
/
Jednokrotne lub wielokrotne naciśnięcie przycisku powoduje
odtwarzanie od początku bieżącego, poprzedniego lub następnego
utworu. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje szybkie
przewijanie odtwarzanego utworu do tyłu lub do przodu.
* Jeżeli podczas wstrzymanego odtwarzania utworu przez 30 sekund nie są wykonywane
żadne operacje, ekran jest wyłączany i odtwarzacz przechodzi w tryb gotowości.
Ciąg dalszy 
15
Spis treści
Filmy wideo (tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F)
Menu
Stan odtwarzania
Przyciski
Opis

Rozpoczęcie odtwarzania filmu wideo. Po rozpoczęciu odtwarzania
na wyświetlaczu pojawia się symbol , a po ponownym
naciśnięciu przycisku  zostaje wyświetlony symbol  i
odtwarzanie zostaje wstrzymane*1. Odtwarzanie filmów wideo jest
dostępne tylko na ekranie odtwarzania „Now Playing” filmu wideo.
/
Naciśnięcie przycisku / powoduje odszukanie początku
następnego, poprzedniego lub aktualnie odtwarzanego filmu
wideo*2.
/
Naciśnięcie przycisku / powoduje szybkie przewijanie
odtwarzanego filmu wideo do tyłu lub do przodu. W czasie
odtwarzania kolejne naciskanie przycisku / zmienia 3 poziomy
szybkości przewijania do przodu/do tyłu ((×10), (×30), (×100)).
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku spowoduje wzrost szybkości
o 1 poziom, a zwolnienie przycisku przywraca normalną szybkość
odtwarzania.
*1Jeżeli podczas wstrzymanego odtwarzania filmu wideo przez 30 sekund nie są
wykonywane żadne operacje, ekran jest wyłączany i odtwarzacz przechodzi w tryb
gotowości.
*2Jeżeli dla opcji „Continuous Playback” ustawiona jest wartość „On”, możliwe jest
wyszukanie początku poprzedniego lub następnego filmu wideo podczas odtwarzania
bieżącego filmu ( strona 48).
Ciąg dalszy 
Indeks
Po zmianie orientacji wyświetlania na poziomą zmienią się również funkcje
przycisków ///.
16
Spis treści
Zdjęcia
Menu
Stan odtwarzania
Przyciski
Opis

Na ekranie zostanie wyświetlony symbol  i rozpocznie się pokaz
slajdów. Ponowne naciśnięcie przycisku  spowoduje
wyświetlenie symbolu  i wstrzymanie odtwarzania*.
/
Powoduje wyświetlenie poprzedniego lub następnego zdjęcia.
* Podczas odtwarzania utworów przy wstrzymanym pokazie slajdów ekran stanie się
ciemny, jeżeli żadne operacje nie będą wykonywane przez czas ustawiony w opcji
„Screensaver Timing” ( strona 79). Jeżeli odtwarzanie utworu i towarzyszący mu
pokaz slajdów zostaną wstrzymane i przez 30 sekund nie będą wykonywane żadne
operacje, ekran zostanie wyłączony i odtwarzacz przejdzie w tryb gotowości.
FM (tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F)
Przyciski
Opis

Uruchamia lub wstrzymuje odtwarzanie* radia FM. Naciśnięcie i
przytrzymanie przycisku powoduje zaprogramowanie wybranej
częstotliwości.
/
Wybieranie częstotliwości. Naciśnięcie i przytrzymanie umożliwia
wybranie następnej odbieranej stacji radiowej.
/
Wybieranie zaprogramowanej stacji radiowej.
* Jeżeli podczas wstrzymanego odtwarzania radia FM przez 30 sekund nie są wykonywane
żadne operacje, ekran jest wyłączany i odtwarzacz przechodzi w tryb gotowości.
Ciąg dalszy 
Indeks
Po zmianie orientacji wyświetlania na poziomą zmienią się również funkcje
przycisków ///.
17
Na ekranie odtwarzania „Now Playing” wyświetlane są informacje o aktualnie
odtwarzanej treści.
Menu
Now Playing
Przycisk BACK/
HOME
Przycisk 5-kierunkowy
Spis treści
Wyświetlanie ekranu odtwarzania „Now Playing”
Indeks
Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Now Playing), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostaną wyświetlone szczegółowe informacje o aktualnie odtwarzanym
pliku.
 Wskazówki
Ekran odtwarzania „Now Playing” można wyświetlić, naciskając przycisk OPTION/
PWR OFF w celu wybrania opcji „Now Playing”.
Aby
w czasie odtwarzania filmów wideo (tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F) lub

zdjęć wyświetlić ekran odtwarzania utworów, z menu opcji należy wybrać polecenie „Go
to the song playback screen”.
18
 Naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF.
Zostanie wyświetlone menu opcji.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać element, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran wybranego ustawienia lub zostanie wykonane
wybrane polecenie.
Elementy menu opcji mogą być różne, w zależności od ekranu, na którym
naciskany jest przycisk OPTION/PWR OFF. Aby uzyskać szczegółowe
informacje, patrz „Wyświetlanie menu opcji muzycznych” ( strona 32),
„Wyświetlanie menu opcji filmów wideo (tylko modele NWZ-S615F/
S616F/S618F)” ( strona 57), „Wyświetlanie menu opcji zdjęć”
( strona 67) lub „Wyświetlanie menu opcji odbiornika FM” (tylko
modele NWZ-S615F/S616F/S618F) ( strona 75).
 Wskazówka
Jeśli dostępnych jest kilka podmenu, przycisk / umożliwia ich kolejne wyświetlanie.
Indeks
Przycisk OPTION/PWR OFF
Przycisk 5-kierunkowy
Menu
Po naciśnięciu przycisku OPTION/PWR OFF można edytować lub zmieniać
różne ustawienia każdej funkcji. Przycisk OPTION/PWR OFF umożliwia
natychmiastowe wyświetlanie ekranu ustawień bez konieczności wybierania
ustawień z podmenu
(Settings) menu Home.
Spis treści
Używanie przycisku OPTION
19
Odtwarzanie muzyki
Przycisk BACK/
HOME
Przycisk 5-kierunkowy
 Wskazówka
Utwory można usunąć z odtwarzacza za pomocą oprogramowania użytego do ich
przesłania lub Eksploratora Windows.
Wyszukiwanie utworów według tytułu utworu
Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Music Library), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran listy.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „All Songs”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista utworów.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać utwór, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu; odtwarzanie utworów
będzie kontynuowane w kolejności.
Ciąg dalszy 
Indeks
Music Library
Menu
Odtwarzacz pozwala na odtwarzanie utworów przesłanych za pomocą
Eksploratora Windows lub innego oprogramowania umożliwiającego
przesyłanie.
Utwory można wyszukiwać według tytułów utworów, albumów, wykonawcy i
gatunku itp.
Spis treści
Wyszukiwanie utworów (Music Library)
20
Odtwarzanie muzyki
Spis treści
Wyszukiwanie utworów według albumu
Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
(Music Library), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran listy.
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista albumów.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać album, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista utworów z wybranego albumu.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać utwór, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu; odtwarzanie utworów
będzie kontynuowane w kolejności.
 Wskazówki
Można odtworzyć wszystkie utwory elementu listy, wybierając element z listy, a
następnie naciskając i przytrzymując przycisk  w punkcie .
Można
zmienić format wyświetlania listy albumów ( strona 36).

Można
wybrać zakres odtwarzanych utworów ( strona 35).

Ciąg dalszy 
Indeks
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Album”, a następnie
Menu
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
21
Odtwarzanie muzyki
Spis treści
Wyszukiwanie utworów według wykonawcy
Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
(Music Library), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran listy.
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista wykonawców.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać wykonawcę, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista albumów wybranego wykonawcy.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać album, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista utworów z wybranego albumu.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać utwór, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu; odtwarzanie utworów
będzie kontynuowane w kolejności.
 Wskazówki
Można odtworzyć wszystkie utwory elementu listy, wybierając element z listy, a
następnie naciskając i przytrzymując przycisk  w punktach od  do .
Można zmienić format wyświetlania listy albumów ( strona 36).
Można wybrać zakres odtwarzanych utworów ( strona 35).
Ciąg dalszy 
Indeks
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Artist”, a następnie
Menu
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
22
Odtwarzanie muzyki
Spis treści
Wyszukiwanie utworów według gatunku
Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
(Music Library), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran listy.
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista gatunków muzyki.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać gatunek muzyki, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista wykonawców z wybranego gatunku muzyki.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać wykonawcę, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista albumów wybranego wykonawcy.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać album, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista utworów z wybranego albumu.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać utwór, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu; odtwarzanie utworów
będzie kontynuowane w kolejności.
 Wskazówki
Można odtworzyć wszystkie utwory elementu listy, wybierając element z listy, a
następnie naciskając i przytrzymując przycisk  w punktach od  do .
Można
zmienić format wyświetlania listy albumów ( strona 36).

Można
wybrać zakres odtwarzanych utworów ( strona 35).

Ciąg dalszy 
Indeks
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Genre”, a następnie
Menu
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
23
Odtwarzanie muzyki
Spis treści
Wyszukiwanie utworów według roku wydania
Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
(Music Library), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran listy.
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista lat wydania.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać rok, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista wykonawców dla wybranego roku wydania.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać wykonawcę, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista utworów danego artysty wybranego dla
określonego roku wydania.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać utwór, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu; odtwarzanie utworów
będzie kontynuowane w kolejności.
 Wskazówki
Można odtworzyć wszystkie utwory elementu listy, wybierając element z listy, a
następnie naciskając i przytrzymując przycisk  w punktach od  do .
Można
wybrać zakres odtwarzanych utworów ( strona 35).

Ciąg dalszy 
Indeks
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Release Year”, a
Menu
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
24
Odtwarzanie muzyki
Menu
Podczas przesyłania danych do folderu „MUSIC” za pomocą Eksploratora
Windows z wykorzystaniem techniki przeciągnij i upuść w folderze „MUSIC”
może znaleźć się do 8 poziomów podfolderów, które będzie można odtworzyć.
Utwory można wyszukiwać według folderów, nawet jeśli do przesyłania zostało
użyte inne oprogramowanie.
Spis treści
Wyszukiwanie utworów według folderu
Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Music Library), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran listy.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Folder”, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista zawartości folderu lub utwór.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać folder lub utwór, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Jeśli w kroku  wybrano folder, wyświetlona zostanie lista utworów lub
folderów. Jeśli w kroku  wybrano utwór, wyświetlony zostanie ekran
odtwarzania i rozpocznie się odtwarzanie. W razie potrzeby należy
powtórzyć krok , aż zostanie wyświetlony żądany utwór.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu; odtwarzanie utworów
będzie kontynuowane w kolejności.
 Wskazówka
Można wybrać zakres odtwarzanych utworów ( strona 35).
Uwagi
Rozpoznawanych jest maksymalnie 8 poziomów podfolderów.
Nie można odtwarzać wszystkich utworów z folderu, nawet po wybraniu folderu z listy i
naciśnięciu oraz przytrzymaniu przycisku  w kroku .
Indeks
wyświetlone menu Home.
25
Odtwarzanie muzyki
Można wyszukiwać utwory według pierwszej litery nazwy wykonawcy, tytułu
albumu lub nazwy utworu.
Spis treści
Wyszukiwanie utworów według pierwszej litery
Menu
Initial Search
Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Initial Search), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista kategorii, według których można wyszukiwać
utwory.
W kategorii „Artist” można wyszukiwać według nazwy wykonawcy, w
kategorii „Album” można wyszukiwać według tytułu albumu, a w kategorii
„Song” można wyszukiwać według tytułu utworu.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać kategorię, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran umożliwiający wybór znaku.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać pierwszy znak, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Po zakończeniu wyszukiwania zostaną wyświetlone wyniki.
W przypadku wybrania kategorii „Artist” lub „Album” można zawęzić
wyniki wyszukiwania i wybrać konkretny utwór.
W przypadku wybrania kategorii „Artist” lub „Album” oraz naciśnięcia i
przytrzymania przycisku  zostaną odtworzone wszystkie utwory dla
danego elementu.
Indeks
Przycisk BACK/
HOME
Przycisk 5-kierunkowy
26
Odtwarzanie muzyki
Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję (Playlists), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista list odtwarzania.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać listę odtwarzania, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista utworów.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać utwór, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu; odtwarzanie utworów
będzie kontynuowane w kolejności.
Indeks
Playlists
Przycisk BACK/
HOME
Przycisk 5-kierunkowy
Menu
Istnieje możliwość odtwarzania list utworów (list odtwarzania). Listy
odtwarzania można również tworzyć za pomocą dołączonego programu
Windows Media Player 11 lub innego oprogramowania umożliwiającego
przesyłanie. Jednak zależnie od oprogramowania niektóre listy odtwarzania nie
są przez odtwarzacz rozpoznawane. Szczegółowe informacje na temat działania
oprogramowania można uzyskać w Pomocy lub u jego producenta.
Spis treści
Odtwarzanie listy odtwarzania
27
Odtwarzanie muzyki
Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Now Playing), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran odtwarzania „Now Playing” aktualnie
odtwarzanego utworu.
Naciśnij przycisk , aby wyświetlić kursor, i wybierz element, w
którym należy wyszukać utwory, a następnie naciśnij przycisk ,
aby potwierdzić wybór.
W zależności od wybranego elementu zostanie wyświetlona jedna z poniższych list.
Artist: Lista albumów aktualnie odtwarzanego wykonawcy.
Album: Lista utworów aktualnie odtwarzanego albumu.
Genre: Lista wykonawców tego samego gatunku muzyki, co aktualnie
odtwarzany wykonawca.
Release
Year: Lista wykonawców dla tego samego roku wydania, co

aktualnie odtwarzany utwór.
 Wskazówki
Na ekranie „Now Playing” można wyświetlić szczegółowe informacje na temat utworu, takie jak
czas odtwarzania, format audio, szybkość transmisji* czy nazwa pliku. Naciśnij przycisk OPTION/
PWR OFF, aby na ekranie odtwarzania „Now Playing” wybrać opcję „Detailed Information”.
* Jeśli utwór ma zmienną szybkość transmisji, jako szybkość transmisji jest wyświetlany napis „VBR”.
Na ekranie odtwarzania „Now Playing” można wyświetlić okładkę. Naciśnij przycisk
OPTION/PWR OFF, aby na ekranie odtwarzania „Now Playing” wybrać opcję „Cover Art”.
Uwagi
Podczas odtwarzania utworów nagranych ze zmienną szybkością transmisji (VBR) jest
wyświetlany pasek postępu pokazujący upływ czasu odtwarzania i czas, jednak te dane
czasu są niestabilne, co może powodować wyświetlenie nieprawidłowych informacji.
Jeśli nie zarejestrowano żadnych okładek, w odtwarzaczu wyświetlany jest wstępnie zainstalowany
obraz. W przypadku niektórych formatów plików okładki mogą nie być wyświetlane.
Indeks
Now Playing
Przycisk BACK/
HOME
Przycisk 5-kierunkowy
Menu
Na podstawie informacji o aktualnie odtwarzanym utworze można wyszukiwać
inne utwory, albumy i wykonawców.
Spis treści
Wyszukiwanie utworów na podstawie aktualnie
odtwarzanego utworu
28
Odtwarzanie muzyki
(Intelligent Shuffle)
Intelligent
Shuffle
Odtwarzanie w kolejności losowej utworów wydanych w tym samym
roku (Time Machine Shuffle)
Odtwarzacz wybiera losowo rok wydania i odtwarza w kolejności losowej
wszystkie przesłane utwory wydane w tym roku.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Intelligent
Shuffle), a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran używany do wybierania trybu odtwarzania w
kolejności losowej.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Time Machine
Shuffle”, a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Odtwarzacz wybiera losowo rok wydania, następnie tasuje utwory wydane
w tym roku i rozpoczyna odtwarzanie.
 Wskazówki
Jeżeli zostanie rozpoczęte odtwarzanie w kolejności losowej w trybie „Intelligent
Shuffle”, tryb odtwarzania zmienia się na „Shuffle” lub „Shuffle&Repeat” ( strona
33). Nawet w przypadku anulowania trybu „Intelligent Shuffle” ustawienie „Shuffle” lub
„Shuffle&Repeat” dla trybu odtwarzania zostanie zapamiętane.
Jeżeli zostanie rozpoczęte odtwarzanie w kolejności losowej w trybie „Time Machine
Shuffle”, ustawiany jest zakres odtwarzania „Selected Range” ( strona 35).
Odtwarzanie „Intelligent Shuffle” zostanie automatycznie anulowane przez dowolną z
poniższych operacji:
Rozpoczęcie odtwarzania utworu po wybraniu go z biblioteki muzycznej „Music Library” itp.
Zmiana trybu odtwarzania.
Zmiana zakresu odtwarzania.
Strojenie radia FM (tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F).
Odtwarzanie filmu wideo (tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F).
Ciąg dalszy 
Indeks
Przycisk BACK/
HOME
Przycisk 5-kierunkowy
Menu
Odtwarzacz oferuje 2 różne tryby odtwarzania w kolejności losowej (znane
również jako shuffle play).
Spis treści
Odtwarzanie utworów w kolejności losowej
29
Odtwarzanie muzyki
Indeks
Ciąg dalszy 
Menu
Podczas wybierania roku nie działają elementy sterujące odtwarzacza.
Jeśli żaden z utworów w odtwarzaczu nie ma przypisanego roku wydania, rozpocznie się
odtwarzanie wszystkich utworów w kolejności losowej.
Jeśli wszystkie utwory w odtwarzaczu, które mają przypisany rok wydania, mają ten
sam rok wydania lub niektóre utwory mają ten sam rok wydania, a reszta nie ma
przypisanego roku wydania, animacja pojawiająca się podczas wybierania roku wydania
nie zostanie wyświetlona i rozpocznie się odtwarzanie.
Utwory bez wpisu roku wydania nie są wybierane w trybie odtwarzania „Time Machine
Shuffle” i nie są odtwarzane.
Spis treści
Uwagi
30
Odtwarzanie muzyki
Wszystkie utwory zapisane w odtwarzaczu zostaną odtworzone w kolejności
losowej.
wyświetlone menu Home.
Menu
Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
Spis treści
Odtwarzanie wszystkich utworów w kolejności losowej
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Shuffle All”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Wszystkie utwory zostaną przetasowane i rozpocznie się odtwarzanie.
 Wskazówki
Jeżeli zostanie rozpoczęte odtwarzanie w kolejności losowej w trybie „Intelligent
Shuffle”, tryb odtwarzania zmienia się na „Shuffle” lub „Shuffle&Repeat” ( strona
33). Nawet w przypadku anulowania trybu „Intelligent Shuffle” ustawienie „Shuffle” lub
„Shuffle&Repeat” dla trybu odtwarzania zostanie zapamiętane.
Odtwarzanie „Intelligent Shuffle” zostanie automatycznie anulowane przez dowolną z
poniższych operacji:
Rozpoczęcie odtwarzania utworu po wybraniu go z biblioteki muzycznej „Music
Library” itp.
Zmiana trybu odtwarzania.
Zmiana zakresu odtwarzania.
Strojenie radia FM (tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F).
Odtwarzanie filmu wideo (tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F).
Indeks
(Intelligent
Shuffle), a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran używany do wybierania trybu odtwarzania w
kolejności losowej.
31
Odtwarzanie muzyki
Wyświetlanie ekranu odtwarzania przy każdej
zmianie utworów (New Song Pop Up)
Spis treści
Jeżeli wybrane zostanie ustawienie wygaszacza ekranu „Clock” lub „Blank”
( strona 78) i przez pewien czas w odtwarzaczu nie będą wykonywane żadne
operacje, na ekranie zostanie wyświetlony zegar lub ekran pozostanie pusty.
Jeśli jednak opcja „New Song Pop Up” zostanie ustawiona na „On”, ekran
włączy się automatycznie przy każdej zmianie utworu.
Menu
Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Music Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji ustawień muzyki „Music Settings”.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „New Song Pop Up”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „On”, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Ekran odtwarzania „Now Playing” będzie wyświetlany zawsze przy
zmianie utworu.
Aby ekran odtwarzania „Now Playing” nie był wyświetlany
Wybierz opcję „Off ” w punkcie . W takim przypadku ekran odtwarzania „Now
Playing” nie będzie wyświetlany przy zmianie utworu.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk BACK/HOME.
Uwaga
Ta funkcja jest wyłączana w czasie wyświetlania zdjęć podczas odtwarzania utworów.
Indeks
Settings
Przycisk BACK/
HOME
Przycisk 5-kierunkowy
32
Odtwarzanie muzyki
Opcja
Opis/strona odniesienia
Detailed Information
Wyświetla szczegółowe informacje na temat
utworu, takie jak czas odtwarzania, format
audio, szybkość transmisji* oraz nazwa pliku.
* Jeśli utwór ma zmienną szybkość transmisji, jako szybkość transmisji jest wyświetlany
napis „VBR”.
Opcje wyświetlane tylko na ekranie listy
Opcje
Opis/strona odniesienia
Now Playing
Powoduje wyświetlenie ekranu odtwarzania
„Now Playing”.
Odtwarza wszystkie utwory na liście utworów.
Umożliwia wybranie formatu listy albumów
( strona 36).
Play
Album Display Format
Opcje wyświetlane tylko na ekranie odtwarzania „Now Playing”
Opcje
Opis/strona odniesienia
Play Mode
Ustawia tryb odtwarzania ( strona 33).
Playback Range
Ustawia zakres odtwarzania ( strona 35).
Equalizer
Cover Art
Dostosowuje jakość dźwięku ( strona 38).
Dostosowuje ustawienia „VPT(Surround)”
( strona 41).
Wyświetla okładkę*.
Clock display
Wyświetla aktualną godzinę ( strona 81).
VPT(Surround)
* Okładka zostanie wyświetlona tylko wówczas, gdy dołączone są informacje o okładce.
Okładkę można ustawić, korzystając z dołączonego programu Windows Media Player
11 lub oprogramowania umożliwiającego przesyłanie. Szczegółowe informacje na
temat działania oprogramowania można uzyskać w Pomocy lub u jego producenta. W
przypadku niektórych formatów plików okładki mogą nie być wyświetlane.
Indeks
Opcje wyświetlane są na ekranie listy i na ekranie odtwarzania „Now Playing”
Menu
Menu opcji muzycznych można wyświetlić, naciskając przycisk OPTION/PWR
OFF na ekranie listy, takim jak lista utworów (w tym także na ekranie
miniatur), lub na ekranie odtwarzania muzyki „Now Playing”. W menu opcji
muzycznych dostępne są różne ustawienia.
Opcje wyświetlane w menu opcji mogą się różnić w zależności od ekranu, z
poziomu którego zostało wyświetlone menu opcji.
Spis treści
Wyświetlanie menu opcji muzycznych
33
Ustawianie muzyki
Odtwarzacz został wyposażony w różne tryby odtwarzania, w tym odtwarzanie
w kolejności losowej i powtarzanie wybranych utworów.
Spis treści
Ustawianie trybu odtwarzania (Play Mode)
Menu
Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Music Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji ustawień muzyki „Music Settings”.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Play Mode”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista trybów odtwarzania.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać tryb odtwarzania ( strona
34), a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie ponownie wyświetlona lista opcji ustawień muzyki „Music
Settings”.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk BACK/HOME.
 Wskazówki
Tryb odtwarzania można także wybrać na ekranie odtwarzania „Now Playing”. Naciśnij
przycisk OPTION/PWR OFF i z menu opcji wybierz opcję „Play Mode”.
W
 przypadku korzystania z modelu NWZ-S515/S516 można ustawić tę funkcję w celu
wybrania opcji
(Play Mode) z menu Home.
Ciąg dalszy 
Indeks
Settings
Przycisk BACK/
HOME
Przycisk 5-kierunkowy
34
Ustawianie muzyki
Opis
Normal/brak
ikony
All Range
Rozpoczęcie odtwarzania utworów z biblioteki
muzycznej „Music Library” w kolejności listy utworów
po zakończeniu odtwarzania bieżącego utworu.
Selected
Range
Po odtworzeniu bieżącego utworu rozpoczynane
jest odtwarzanie utworów z listy elementów
zaznaczonych na ekranie biblioteki muzycznej
„Music Library” (lista albumów lub lista
wykonawców itp.) w kolejności listy utworów.
All Range
Po zakończeniu odtwarzania bieżącego utworu
albo utworu wybranego z listy utworów
wielokrotnie odtwarzane są utwory z biblioteki
muzycznej „Music Library”.
Selected
Range
Po odtworzeniu bieżącego utworu rozpoczynane
jest wielokrotne odtwarzanie utworów z listy
elementów zaznaczonych na ekranie biblioteki
muzycznej „Music Library” (lista albumów lub
lista wykonawców itp.) w kolejności listy utworów.
All Range
Po zakończeniu odtwarzania bieżącego utworu
albo utworu wybranego z listy utworów
odtwarzane są utwory z biblioteki muzycznej
„Music Library” w kolejności losowej.
Selected
Range
Po odtworzeniu bieżącego utworu rozpoczynane
jest odtwarzanie utworów z listy elementów
zaznaczonych na ekranie biblioteki muzycznej
„Music Library” (lista albumów lub lista
wykonawców itp.) w kolejności losowej.
Repeat/
Shuffle/
Shuffle&Repeat/ All Range
Selected
Range
Repeat 1 Song/
Po zakończeniu odtwarzania bieżącego utworu
albo utworu wybranego z listy utworów
wielokrotnie odtwarzane są utwory z biblioteki
muzycznej „Music Library” w kolejności losowej.
Po odtworzeniu bieżących utworów rozpoczynane
jest wielokrotne odtwarzanie utworów z listy
elementów zaznaczonych na ekranie biblioteki
muzycznej „Music Library” (lista albumów lub
lista wykonawców itp.) w kolejności losowej.
Bieżący utwór lub utwór wybrany z listy utworów
jest odtwarzany wielokrotnie.
Uwagi
Jeżeli zostanie rozpoczęte odtwarzanie w kolejności losowej w trybie „Intelligent Shuffle”,
tryb odtwarzania zmienia się na „Shuffle” lub „Shuffle&Repeat”.
Jeżeli zostanie rozpoczęte odtwarzanie w kolejności losowej w trybie „Time Machine
Shuffle”, ustawiany jest zakres odtwarzania „Selected Range”.
Indeks
Zakres
odtwarzania
Menu
Typ trybu
odtwarzania/ikona
Spis treści
Lista trybów odtwarzania
Odtwarzana zawartość zmienia się w zależności od ustawień zakresu
odtwarzania ( strona 35).
35
Ustawianie muzyki
Istnieje możliwość ustawienia zakresu odtwarzania utworów.
Menu
Settings
Przycisk BACK/
HOME
Przycisk 5-kierunkowy
Spis treści
Ustawianie zakresu odtwarzania
Indeks
Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Music Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji ustawień muzyki „Music Settings”.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Playback Range”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran wyboru zakresu odtwarzania.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać zakres odtwarzania, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
W odtwarzaczu dostępne są dwa zakresy odtwarzania.
All Range: odtwarzane są utwory z biblioteki muzycznej „Music Library”.
Wybierz tę opcję, aby odtwarzać albumy z biblioteki muzycznej „Music
Library” zgodnie z kolejnością utworów.
i odtwarzane
Selected Range: na wyświetlaczu wyświetlany jest symbol
są tylko utwory z listy, z której odtwarzanie zostało rozpoczęte (lista
albumów, lista wykonawców itp.). (Ustawienie domyślne)
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk BACK/HOME.
 Wskazówki
Na ekranie „Now Playing” można wybrać zakres odtwarzanych utworów. Naciśnij
przycisk OPTION/PWR OFF i wybierz z menu opcję „Playback Range”.
Zakres
odtwarzania zmienia się w zależności od ekranu, na którym zostało rozpoczęte

odtwarzanie. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale „Lista trybów
odtwarzania” ( na stronie 34).
36
Ustawianie muzyki
W odtwarzaczu można wybrać jeden z trzech formatów listy albumów: „Title
Only”, „Title & Cover Art” i „Cover Art Only”.
Settings
Okładka zostanie wyświetlona tylko wówczas, gdy dołączone są informacje o okładce.
Okładkę można ustawić, korzystając z dołączonego programu Windows Media Player
11 lub oprogramowania umożliwiającego przesyłanie. Szczegółowe informacje na temat
działania oprogramowania można uzyskać w Pomocy lub u jego producenta.
W przypadku niektórych formatów plików okładki mogą nie być wyświetlane.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Music Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji ustawień muzyki „Music Settings”.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Album Display
Format”, a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista formatów wyświetlania albumów.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać format wyświetlania, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
W odtwarzaczu dostępne są 3 typy formatów.
Title Only
Title & Cover Art (ustawienie domyślne) Cover Art Only
Ciąg dalszy 
Indeks
Uwagi
Menu
Przycisk BACK/
HOME
Przycisk 5-kierunkowy
Spis treści
Ustawianie formatu wyświetlania albumu
37
Ustawianie muzyki
 Wskazówka
Menu
Format wyświetlania albumów można także wybrać na ekranie listy albumów. Naciśnij
przycisk OPTION/PWR OFF na ekranie listy albumów i wybierz z menu opcję „Album
Display Format”.
Spis treści
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk BACK/HOME.
Indeks
38
Ustawianie muzyki
Istnieje możliwość ustawienia jakości dźwięku w zależności od gatunku muzyki
itp.
Spis treści
Ustawianie jakości dźwięku (Equalizer)
Menu
Zmiana jakości dźwięku
Możliwe jest dostosowanie jakości dźwięku odtwarzacza.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Music Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji ustawień muzyki „Music Settings”.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Equalizer”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista ustawień korektora.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać żądane ustawienie, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Wybrane ustawienie dźwięku zostanie zastosowane i ponownie
wyświetlona zostanie lista opcji ustawień muzyki „Music Settings”.
Szczegółowe informacje o każdej opcji korektora można znaleźć na 
stronie 39.
Ciąg dalszy 
Indeks
Settings
Przycisk BACK/
HOME
Przycisk 5-kierunkowy
39
Ustawianie muzyki
 Wskazówka
Uwagi
Jeśli przy osobistych ustawieniach zapisanych jako „Custom 1” i „Custom 2” poziom
głośności jest inny niż w przypadku pozostałych ustawień, można wyregulować go
ręcznie w celu wyrównania.
Ustawienie „Equalizer” nie jest stosowane podczas odtwarzania filmów wideo (tylko
modele NWZ-S615F/S616F/S618F) lub korzystania z odbiornika FM (tylko modele
NWZ-S615F/S616F/S618F).
Lista ustawień korektora
Ustawienia dźwięku są wyświetlane na ekranie w postaci liter w nawiasach.
Ustawienie/ikona
Opis
None
Ustawienie jakości dźwięku nie jest aktywne.
(Ustawienie domyślne)
Uwydatnia wysokie i niskie zakresy częstotliwości w celu
uzyskania mocnego dźwięku.
Akcentuje średni zakres częstotliwości, zapewniając
wyśmienite brzmienie partii wokalnych.
Uwypukla wysokie i niskie zakresy częstotliwości w celu
uzyskania dźwięku pełnego energii.
Uwypukla wysokie i niskie zakresy częstotliwości, by
ciche dźwięki były lepiej słyszalne.
Dostosowywane przez użytkownika ustawienia dźwięku
umożliwiające niezależną regulację każdego zakresu
częstotliwości. Aby uzyskać szczegółowe informacje,
patrz  strona 40.
Heavy (
)
Pop (
)
Jazz (
)
Unique (
Custom 1 (
Custom 2 (
)
)
)
Ciąg dalszy 
Indeks
Jakość dźwięku można także ustawić na ekranie odtwarzania „Now Playing”. Naciśnij
przycisk OPTION/PWR OFF i wybierz z menu opcję „Equalizer”.
Menu
Aby wrócić do normalnej jakości dźwięku
Wybierz opcję „None” w punkcie , a następnie naciśnij przycisk , aby
potwierdzić wybór.
Spis treści
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk BACK/HOME.
40
Ustawianie muzyki
Możliwe jest wstępne ustawienie wartości funkcji CLEAR BASS (regulacja
niskich tonów) i 5-zakresowego korektora jako opcji „Custom 1” lub
„Custom 2”.
wyświetlone menu Home.
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Music Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji ustawień muzyki „Music Settings”.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Equalizer”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista ustawień korektora.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Edit” wyświetlaną
pod opcją „Custom 1” lub „Custom 2” w celu zmiany wartości, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran ustawień.
Naciśnij przycisk /, aby wybrać kursor dla funkcji CLEAR BASS
lub zakresu częstotliwości i naciśnij przycisk /, aby wyregulować
poziom ustawienia.
W przypadku funkcji CLEAR BASS może być ustawiony jeden z 4
poziomów dźwięku, a w przypadku 5 zakresów częstotliwości może być
ustawiony jeden z 7 poziomów dźwięku.
 Naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie ponownie wyświetlona lista ustawień korektora.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk BACK/HOME.
Jeśli wrócisz do poprzedniego menu przed zatwierdzeniem ustawienia, zostanie
ono anulowane.
Uwaga
Ustawienia „Custom 1” lub „Custom 2” nie są stosowane podczas odtwarzania filmów
wideo (tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F) lub korzystania z odbiornika FM (tylko
modele NWZ-S615F/S616F/S618F).
Indeks
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
Menu
Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
Spis treści
Dostosowywanie jakości dźwięku
41
Ustawianie muzyki
Spis treści
Zwiększanie intensywności dźwięku
(VPT(Surround))
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Music Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji ustawień muzyki „Music Settings”.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „VPT(Surround)”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista ustawień „VPT(Surround)”.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać żądane ustawienie
„VPT(Surround)” ( strona 42), a następnie naciśnij przycisk ,
aby potwierdzić wybór.
* VPT oznacza skrót nazwy technologii przetwarzania dźwięku Virtual Phone Technology
opracowanej przez firmę Sony.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk BACK/HOME.
Aby wrócić do normalnej jakości dźwięku
Wybierz opcję „None” w punkcie , a następnie naciśnij przycisk , aby
potwierdzić wybór.
Ciąg dalszy 
Indeks
Settings
Przycisk BACK/
HOME
Przycisk 5-kierunkowy
Menu
Zależnie od utworu za pomocą funkcji „VPT*(Surround)” można wybrać ustawienie
„Studio”, „Live”, „Club”, „Arena”, „Matrix” lub „Karaoke”. Ustawienia „Studio”, „Live”,
„Club” lub „Arena” naśladują w słuchawkach brzmienie dźwięku w tych miejscach.
Dodatkowo ustawienie „Matrix” wzbogaca brzmienie dźwięku, a ustawienie
„Karaoke” tłumi brzmienie partii wokalnych.
42
Ustawianie muzyki
Ustawienie „VPT(Surround)” można także wybrać na ekranie odtwarzania
„Now Playing”. Naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF i wybierz z menu opcję
„VPT(Surround)”.
Ustawienie „VPT(Surround)” nie jest stosowane podczas odtwarzania filmów wideo
(tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F) lub korzystania z odbiornika FM (tylko
modele NWZ-S615F/S616F/S618F).
Menu
Lista ustawień „VPT(Surround)”
Ustawienie dźwięku jest wyświetlane na ekranie w postaci liter w nawiasach.
Intensywność dźwięku wzrasta podczas zmieniania ustawień w kolejności od
„Studio”, „Live”, „Club” do „Arena”.
Indeks
Uwaga
Spis treści
 Wskazówka
Ustawienie/ikona
Opis
None
Ustawienie „VPT(Surround)” jest wyłączone.
(Ustawienie domyślne)
Tworzony jest taki dźwięk, jak w studiu nagrań.
Tworzony jest taki dźwięk, jak w sali koncertowej.
Tworzony jest taki dźwięk, jak w klubie.
Tworzony jest taki dźwięk, jak na arenie sportowej.
Generowany jest dodatkowy efekt przestrzenny, a
tworzony dźwięk jest naturalny i znacznie bardziej
wzbogacony.
Tworzony jest dźwięk przypominający scenę poprzez
wytłumienie partii wokalnych i dodanie do muzyki
efektu przestrzennego.
Studio ( )
Live ( )
Club ( )
Arena ( )
Matrix ( )
Karaoke (
)
43
Ustawianie muzyki
(Clear Stereo)
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Music Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji ustawień muzyki „Music Settings”.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Clear Stereo”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać żądane ustawienie, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
On: Włącza funkcję „Clear Stereo” również w przypadku korzystania z
dołączonych słuchawek.
Off: Funkcja „Clear Stereo” jest wyłączana i odtwarzany jest normalny
dźwięk. (Ustawienie domyślne)
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk BACK/HOME.
Uwagi
Ustawienie „Clear Stereo” nie jest stosowane podczas odtwarzania filmów wideo (tylko
modele NWZ-S615F/S616F/S618F) lub korzystania z odbiornika FM (tylko modele
NWZ-S615F/S616F/S618F).
Funkcja „Clear Stereo” pozwala na uzyskanie najlepszych efektów z dostarczonymi
słuchawkami. Uzyskanie efektu „Clear Stereo” może nie być możliwe w przypadku
innych słuchawek. Używając innych słuchawek, należy wartość opcji „Clear Stereo”
ustawić na „Off ”.
Indeks
Settings
Przycisk BACK/
HOME
Przycisk 5-kierunkowy
Menu
Dzięki opcji „Clear Stereo” możliwa jest cyfrowa obróbka dźwięku odrębnie dla
lewego i prawego kanału.
Spis treści
Słuchanie wyrazistego dźwięku stereo
44
Ustawianie muzyki
Spis treści
Korygowanie dźwięku w zakresie tonów
wysokich (DSEE(Sound Enhancer))
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Music Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji ustawień muzyki „Music Settings”.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „DSEE(Sound
Enhance)”, a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić
wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać żądane ustawienie, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
On: Włącza funkcję „DSEE(Sound Enhance)*” i odtwarzany jest
naturalnie wzmocniony dźwięk zbliżony jakością do oryginału.
Off: Odtwarzany jest normalny dźwięk. (Ustawienie domyślne)
* DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) to technologia opracowana przez firmę
Sony umożliwiająca poprawienie jakości skompresowanych plików dźwiękowych przez
przywrócenie dźwięków w zakresie tonów wysokich, usuniętych podczas kompresji.
Ciąg dalszy 
Indeks
Settings
Przycisk BACK/
HOME
Przycisk 5-kierunkowy
Menu
Po włączeniu funkcji „DSEE(Sound Enhance)*” dźwięk jest wzbogacony i
bardziej naturalny, niemal identyczny jak w przypadku oryginalnego nagrania.
45
Ustawianie muzyki
Uwagi
Menu
Indeks
Ustawienie „DSEE(Sound Enhance)” nie jest stosowane podczas odtwarzania filmów
wideo (tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F) lub korzystania z odbiornika FM (tylko
modele NWZ-S615F/S616F/S618F).
Funkcja „DSEE(Sound Enhance)” nie działa w przypadku nagrań w
nieskompresowanym formacie pliku lub nagrań o wysokiej szybkości transmisji nie
powodującej utraty tonów wysokich.
W przypadku nagrań z bardzo niską szybkością transmisji działanie funkcji
„DSEE(Sound Enhance)” nie przyniesie efektu.
Spis treści
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk BACK/HOME.
46
Ustawianie muzyki
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Music Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji ustawień muzyki „Music Settings”.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Dynamic
Normalizer”, a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić
wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać żądane ustawienie, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
On: Różnica poziomu głośności pomiędzy utworami jest
minimalizowana.
Off: Utwory odtwarzane są z oryginalnym poziomem głośności.
(Ustawienie domyślne)
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk BACK/HOME.
Uwaga
Ustawienie „Dynamic Normalizer” nie jest stosowane podczas odtwarzania filmów
wideo (tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F) lub korzystania z odbiornika FM (tylko
modele NWZ-S615F/S616F/S618F).
Indeks
Settings
Przycisk BACK/
HOME
Przycisk 5-kierunkowy
Menu
Istnieje możliwość zmniejszenia poziomu głośności w przerwach między
utworami. Po wybraniu tego ustawienia podczas słuchania utworów danego
albumu w trybie odtwarzania w kolejności losowej poziom głośności w
przerwach między utworami jest zmniejszany, aby zminimalizować różnice
poziomów głośności nagrań.
Spis treści
Regulacja poziomu głośności (Dynamic Normalizer)
47
Odtwarzanie filmów wideo (tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F)
Przycisk BACK/
HOME
Przycisk 5-kierunkowy
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Video Library), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostaną wyświetlone listy filmów wideo.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać film wideo do odtwarzania,
a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Rozpocznie się odtwarzanie.
 Wskazówki
Format wyświetlania list filmów wideo może być zmieniany w punkcie . Szczegółowe
informacje można znaleźć w rozdziale „Ustawianie formatu wyświetlania listy filmów
wideo” ( strona 55).
Obok
filmu wideo, który nigdy nie był odtwarzany w odtwarzaczu, jest wyświetlana na

liście ikona
.
Aby
odtwarzać
wszystkie
pliki wideo, należy wybrać wartość „On” dla opcji „Continuous

Playback” ( strona 54).
Pliki wideo można usunąć z odtwarzacza za pomocą oprogramowania użytego do ich
przesłania lub Eksploratora Windows.
Uwagi
Jeżeli dla opcji „Display” ustawiona jest wartość „On” ( strona 51), podczas
odtwarzania filmu wideo wyświetlane są szczegółowe informacje, takie jak: tytuł filmu,
jego ikona odtwarzania, czas, jaki upłynął od początku odtwarzania itp. Informacje te
nie są wyświetlane w przypadku ustawienia dla tej opcji wartości „Off ”.
Na listach filmów wideo może być wyświetlonych do 1000 plików wideo.
Ciąg dalszy 
Indeks
Video Library
Menu
Filmy wideo można odtwarzać, przesyłając pliki wideo do odtwarzacza przy użyciu
Eksploratora Windows lub innego oprogramowania umożliwiającego przesyłanie
plików. W odtwarzaczu dostępne są dwa tryby odtwarzania: odtwarzanie tylko
jednego pliku wideo (odtwarzanie jednego pliku) i ciągłe odtwarzanie wszystkich
plików wideo zapisanych w odtwarzaczu (odtwarzanie ciągłe).
Spis treści
Odtwarzanie filmów wideo
48
Odtwarzanie filmów wideo (tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F)
Odnaleźć początek następnego
filmu wideo ( )*1
Odnaleźć początek bieżącego
filmu wideo ( )*2
Przewinąć do przodu niewielki
fragment ( )*3
Przewinąć do tyłu niewielki
fragment ( )*3
Przewinąć szybko do przodu
przy wstrzymanym
odtwarzaniu filmu wideo
( )*4
Przewinąć szybko do tyłu przy
wstrzymanym odtwarzaniu
filmu wideo ( )*4
Przewinąć szybko do przodu
( , , )
Naciśnij przycisk .
Przewinąć szybko do tyłu
( , , )
Naciśnij przycisk .
Naciśnij przycisk  przy wstrzymanym
odtwarzaniu filmu wideo.
Naciśnij przycisk  przy wstrzymanym
odtwarzaniu filmu wideo.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przy
wstrzymanym odtwarzaniu filmu wideo.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przy
wstrzymanym odtwarzaniu filmu wideo.
Szybkość przewijania do przodu przyjmuje
jedną z 3 wartości po każdym kolejnym
naciśnięciu przycisku  ( (×10),
(×30),
(×100)).
Aby zakończyć przewijanie, naciśnij przycisk
.
Szybkość przewijania do tyłu przyjmuje jedną z
3 wartości po każdym kolejnym naciśnięciu
przycisku  ( (×10),
(×30),
(×100)).
Aby zakończyć przewijanie, naciśnij przycisk
.
*1Funkcja jest aktywna, gdy dla opcji „Continuous Playback” ustawiona jest wartość „On”
( strona 54).
*2Jeżeli dla opcji „Continuous Playback” ustawiona jest wartość „On”, początek
poprzedniego filmu wideo podczas odtwarzania bieżącego filmu można znaleźć,
naciskając dwukrotnie przycisk .
*3Długość fragmentu przewijanego do przodu lub do tyłu zależy od filmu wideo.
*4Szybkość przewijania do przodu/do tyłu zależy od długości filmu wideo.
Indeks
Sposób użycia przycisku 5-kierunkowego
Menu
Aby (ikona)
Spis treści
Sterowanie odtwarzaniem filmów wideo
49
Odtwarzanie filmów wideo (tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F)
Możliwe jest wybranie jednej z następujących orientacji wyświetlania filmów
wideo: „Vertical”, „Horizontal (right)” lub „Horizontal (left)”.
Spis treści
Ustawianie orientacji wyświetlania filmu wideo
Menu
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Video Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji ustawień wyświetlania filmów wideo
„Video Settings”.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Video Orientation”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Ciąg dalszy 
Indeks
Settings
Przycisk BACK/
HOME
Przycisk 5-kierunkowy
50
Odtwarzanie filmów wideo (tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F)
Indeks
Pionowo
Menu
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
„Vertical”: wyświetlanie w rozdzielczości 240 × 180 pikseli. (Ustawienie
domyślne)
„Horizontal (right)” lub „Horizontal (left)”: Wyświetlanie w
rozdzielczości 320 × 240 pikseli.
Działanie przycisku 5-kierunkowego jest przełączane w zależności od
wartości ustawienia „Video Orientation” ( strona 15).
Spis treści
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać żądane ustawienie, a
Źródło 4:3
Źródło 16:9
Poziomo
Źródło 4:3
Źródło 16:9
 Wskazówka
Orientację wyświetlania filmu wideo można ustawić na ekranie odtwarzania „Now
Playing” filmu wideo. Naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF i wybierz z menu opcję
„Video Orientation”.
Uwagi
Jeżeli dla opcji „Display” ustawiona jest wartość „On” ( strona 51), wyświetlane są
szczegółowe informacje, takie jak tytuł filmu, jego ikona odtwarzania, czas, jaki upłynął
od początku odtwarzania itp. Informacje te nie są wyświetlane w przypadku ustawienia
dla tej opcji wartości „Off ”.
Jeżeli
dla opcji „Video Orientation” ustawiona jest wartość „Horizontal (right)” lub

„Horizontal (left)”, tytuł filmu wideo nie jest wyświetlany.
51
Odtwarzanie filmów wideo (tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F)
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Video Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji ustawień wyświetlania filmów wideo
„Video Settings”.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Display”, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać żądane ustawienie, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
On: Wyświetlany jest tytuł filmu wideo, stan odtwarzania, czas, jaki
upłynął od początku odtwarzania itp.
Off: Szczegółowe informacje o aktualnie odtwarzanym filmie wideo są
ukrywane i wyświetlane tylko podczas obsługiwania odtwarzacza.
(Ustawienie domyślne)
 Wskazówka
Ustawienie wyświetlania można wybrać na ekranie odtwarzania „Now Playing” filmu
wideo. Naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF i wybierz z menu opcję „Display”.
Uwaga
Jeżeli dla opcji „Video Orientation” ustawiona jest wartość „Horizontal (right)” lub
„Horizontal (left)”, tytuł filmu wideo nie jest wyświetlany.
Indeks
Settings
Przycisk BACK/
HOME
Przycisk 5-kierunkowy
Menu
Możliwe jest włączenie lub wyłączenie wyświetlania podczas odtwarzania
szczegółowych informacji o filmie, takich jak: tytuł, ikona odtwarzania, czas,
jaki upłynął od początku odtwarzania itp.
Spis treści
Ustawienia wyświetlania ekranu wideo
52
Odtwarzanie filmów wideo (tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F)
Możliwe jest powiększenie obrazu aktualnie odtwarzanego filmu wideo.
Menu
Settings
Przycisk BACK/
HOME
Przycisk 5-kierunkowy
Spis treści
Ustawianie funkcji zmiany wielkości obrazu
Indeks
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Video Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji ustawień wyświetlania filmów wideo
„Video Settings”.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Zoom Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Ciąg dalszy 
53
Odtwarzanie filmów wideo (tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F)
Zoom (Full)
Zoom (Off)
Źródło 4:3
Źródło 4:3
Źródło 4:3
Źródło 16:9
Źródło 16:9
Źródło 16:9
Kropkowana ramka przedstawia oryginalny rozmiar obrazu filmu wideo.
 Wskazówka
Ustawienie zmiany wielkości obrazu można wybrać na ekranie odtwarzania „Now
Playing” filmu wideo. Naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF i wybierz z menu opcję
„Zoom Settings”.
Indeks
Zoom (Auto)
Menu
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Auto: Obraz filmu wideo jest powiększany/zmniejszany tak, aby
wypełnić cały dostępny obszar wyświetlania, zachowując współczynnik
kształtu. Podczas odtwarzania filmu wideo w formacie 16:9 (wydłużony
prostokąt), jest on wyświetlany tak, że dłuższy bok obrazu jest
dopasowany do ekranu, a u góry i u dołu ekranu są wyświetlane czarne
pasy. (Ustawienie domyślne)
Full: Obraz filmu wideo jest powiększany/zmniejszany tak, aby wypełnić
cały dostępny obszar wyświetlania, zachowując współczynnik kształtu.
Podczas odtwarzania filmu wideo w formacie 16:9 (wydłużony
prostokąt), jest on wyświetlany tak, że krótszy bok obrazu jest w pełni
dopasowany do dostępnego obszaru wyświetlania, a lewa i prawa strona
obrazu są obcinane.
Off: Obraz filmu wideo nie jest powiększany/zmniejszany i jest
wyświetlany w oryginalnej rozdzielczości. Jeśli rozdzielczość filmu wideo
jest zbyt wysoka, obraz zostanie przycięty z lewej i z prawej strony oraz u
dołu i u góry ekranu.
Spis treści
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać żądane ustawienie, a
54
Odtwarzanie filmów wideo (tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F)
Możliwe jest ciągłe odtwarzanie wszystkich filmów wideo zapisanych w
odtwarzaczu.
Spis treści
Ciągłe odtwarzanie filmów wideo
Menu
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Video Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji ustawień wyświetlania filmów wideo
„Video Settings”.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Continuous
Playback”, a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać żądane ustawienie, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
On: Odtwarzane są wszystkie filmy wideo zapisane w odtwarzaczu.
Off: Odtwarzany jest jeden wybrany film wideo. (Ustawienie domyślne)
 Wskazówka
Jeżeli dla opcji „Continuous Playback” ustawiona jest wartość „Off ”, odtwarzacz zapisuje
pozycję, w której ostatnim razem został zatrzymany każdy film wideo. Dzięki temu
możliwe jest rozpoczęcie odtwarzania filmu wideo od tej pozycji.
Indeks
Settings
Przycisk BACK/
HOME
Przycisk 5-kierunkowy
55
Odtwarzanie filmów wideo (tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F)
Ustawianie formatu wyświetlania listy filmów
wideo
Spis treści
W odtwarzaczu dostępne są 3 formaty wyświetlania. Możliwe jest ustawienie
jednego z następujących formatów wyświetlania listy filmów wideo: „Title
Only”, „Title With Thumbnail*” lub „Thumbnail Only”.
Menu
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Video Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji ustawień wyświetlania filmów wideo
„Video Settings”.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Video List Format”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać żądane ustawienie, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Title Only: Na liście filmów wideo wyświetlane są tylko tytuły.
Title With Thumbnail: Wyświetlane są miniatury, tytuły filmów wideo i
czasy odtwarzania. (Ustawienie domyślne)
Thumbnail Only: Na liście filmów wideo wyświetlane są tylko miniatury.
* Miniatura jest zmniejszonym obrazem jednej sceny filmu wideo.
 Wskazówka
Format wyświetlania listy filmów wideo może być ustawiony na ekranie listy filmów wideo.
Naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF i wybierz z menu opcję „Video List Display Format”.
Uwaga
W przypadku niektórych formatów plików miniatury mogą nie być wyświetlane.
Indeks
Settings
Przycisk BACK/
HOME
Przycisk 5-kierunkowy
56
Odtwarzanie filmów wideo (tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F)
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Video Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji ustawień wyświetlania filmów wideo
„Video Settings”.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „On-Hold Display”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać żądane ustawienie, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Yes: Gdy odtwarzacz znajduje się w stanie wstrzymania, przyciski nie
działają, ale filmy wideo mogą być odtwarzane normalnie. (Ustawienie
domyślne)
No:
Gdy odtwarzacz znajduje się w stanie wstrzymania, przyciski nie

działają i ekran jest wyłączony, ale odtwarzany jest dźwięk bieżącego
filmu wideo.
Indeks
Settings
Przycisk BACK/
HOME
Przycisk 5-kierunkowy
Menu
W stanie wstrzymania odtwarzacza podczas odtwarzania filmów wideo
dostępne są dwie opcje: film wideo może być normalnie odtwarzany lub może
być odtwarzany tylko dźwięk filmu przy wyłączonym ekranie.
W wyniku ustawienia dla tej opcji wartości „No” oszczędzana jest energia
akumulatora i wydłużany jest czas jego pracy.
Spis treści
Odtwarzanie samego dźwięku filmu video
57
Odtwarzanie filmów wideo (tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F)
Opcje
Opis/strona odniesienia
Play from beginning
Wyszukiwanie początku filmu wideo
( strona 48).
Wyświetlenie takich informacji o pliku, jak: jego
rozmiar, rozdzielczość, format kompresji wideo/
audio, nazwa pliku itp.
Wyświetlenie ekranu odtwarzania „Now Playing”
ostatnio odtwarzanego utworu.
Detailed Information
Go to the song playback
screen
Opcje wyświetlane tylko na ekranie listy
Opcje
Opis/strona odniesienia
Now Playing
Powoduje wyświetlenie ekranu odtwarzania „Now
Playing”.
Ustawienie formatu wyświetlania listy filmów
wideo ( strona 66).
Rozpoczęcie odtwarzania ostatnio odtwarzanego
filmu wideo.
Video List Display Format
Most Recent Video
Opcje wyświetlane tylko na ekranie odtwarzania „Now Playing”
Opcje
Opis/strona odniesienia
Zoom Settings
Ustawienie funkcji zmiany wielkości obrazu
( strona 52).
Ustawia orientację wyświetlania filmu wideo
( strona 49).
Włącza lub wyłącza wyświetlanie informacji o
filmie wideo ( strona 51).
Umożliwia dostosowanie jasności ekranu
( strona 80).
Video Orientation
Display
Brightness
Indeks
Opcje wyświetlane są na ekranie listy i na ekranie odtwarzania „Now Playing”
Menu
Menu opcji filmów wideo można wyświetlić, naciskając przycisk OPTION/
PWR OFF na ekranie listy, takim jak lista filmów wideo (w tym także na
ekranie miniatur), lub na ekranie odtwarzania „Now Playing” filmu wideo. W
menu opcji filmów wideo dostępne są różne ustawienia.
Opcje wyświetlane w menu opcji mogą się zmieniać w zależności od ekranu, z
poziomu którego zostało wyświetlone menu opcji.
Spis treści
Wyświetlanie menu opcji filmów wideo
58
Wyświetlanie zdjęć
Przycisk BACK/
HOME
Przycisk 5-kierunkowy
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Photo Library), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista folderów zdjęć.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać folder, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostaną wyświetlone listy zdjęć.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać zdjęcie, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.
Wybrane zdjęcie zostanie wyświetlone.
Naciśnij przycisk /, aby wyświetlić poprzednie lub następne zdjęcie.
Ciąg dalszy 
Indeks
Photo Library
Menu
Zdjęcia można wyświetlać, przesyłając pliki zdjęć do odtwarzacza przy użyciu
Eksploratora Windows lub innego oprogramowania umożliwiającego
przesyłanie plików. Można wyświetlić jedno zdjęcie na całym ekranie (widok
pojedynczy) lub wiele zdjęć w trybie ciągłym (pokaz slajdów) ( strona 63).
Spis treści
Wyświetlanie zdjęcia
59
Wyświetlanie zdjęć
Na liście folderów zdjęć można wyświetlić maksymalnie 1000 folderów, a na liście zdjęć
— maksymalnie 10 000 zdjęć.
Jeśli
zdjęcia są przechowywane w kilku folderach, można wyświetlić maksymalnie

10 000 zdjęć.
Jeśli zdjęcie jest duże lub plik zdjęcia jest uszkodzony, nie będzie można go wyświetlić i
zostanie wyświetlona ikona
.
Jeśli
zdjęcia
nie
są
zgodne
z
formatem
DCF 2.0 (lub nazwa folderu/pliku jest zbyt długa

itp.), czas działania (wyświetlenia zdjęć lub pokazu slajdów) może się wydłużyć.
Indeks
Uwagi
Menu
Odtwarzanie utworów lub odbiór radia FM (tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F)
jest kontynuowane nawet podczas wyszukiwania zdjęć na listach folderów lub listach
zdjęć, a także podczas wyświetlania ekranu odtwarzania „Now Playing” danego zdjęcia.
Zdjęcia
znajdujące się w wybranym folderze można wyświetlać w trybie ciągłym (pokaz

slajdów) ( strona 63).
Zdjęcia przesyłane do odtwarzacza można organizować przy użyciu folderów. Zaznacz
odtwarzacz (wyświetlany jako [WALKMAN]) przy użyciu Eksploratora Windows,
a następnie przeciągnij i upuść nowy folder do jednego z folderów „PICTURES”,
„PICTURE” lub „DCIM”. Szczegółowe informacje na temat hierarchii danych można
znaleźć na  stronie 97.
Pliki
zdjęć można usunąć z odtwarzacza za pomocą oprogramowania użytego do ich

przesłania lub Eksploratora Windows.
Spis treści
 Wskazówki
60
Wyświetlanie zdjęć
Możliwe jest wybranie jednej z następujących orientacji wyświetlania zdjęć:
„Vertical”, „Horizontal (right)” lub „Horizontal (left)”.
Spis treści
Ustawianie orientacji wyświetlania zdjęć
Menu
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Photo Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji ustawień zdjęć „Photo Settings”.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Photo Orientation”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Ciąg dalszy 
Indeks
Settings
Przycisk BACK/
HOME
Przycisk 5-kierunkowy
61
Wyświetlanie zdjęć
Poziomo
 Wskazówka
Orientację wyświetlania zdjęć można ustawić na ekranie odtwarzania „Now Playing”
zdjęcia. Naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF i wybierz z menu opcję „Photo
Orientation”.
Indeks
Pionowo
Menu
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
„Vertical”: Wyświetlanie w rozdzielczości 240 × 180 pikseli. (Ustawienie
domyślne)
„Horizontal (right)” lub „Horizontal (left)”: Wyświetlanie w
rozdzielczości 320 × 240 pikseli.
Działanie przycisku 5-kierunkowego jest przełączane w zależności od
wartości ustawienia „Photo Orientation” ( strona 16).
Spis treści
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać żądane ustawienie, a
62
Wyświetlanie zdjęć
Podczas wyświetlania zdjęcia można wyświetlić lub ukryć szczegółowe
informacje o nim, takie jak ikonę prezentującą stan wyświetlania itp.
Spis treści
Ustawianie wyświetlania ekranu zdjęcia
Menu
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Photo Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji ustawień zdjęć „Photo Settings”.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Display”, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać żądane ustawienie, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
On: Powoduje wyświetlenie tytułu bieżącego zdjęcia, daty wykonania,
stanu wyświetlania, numeru zdjęcia itp.
Off: Powoduje ukrycie informacji na temat bieżącego zdjęcia.
(Ustawienie domyślne)
 Wskazówka
Ustawienie wyświetlania można wybrać na ekranie odtwarzania „Now Playing” zdjęcia.
Naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF i wybierz z menu opcję „Display”.
Uwaga
Jeśli dla opcji „Photo Orientation” została ustawiona wartość „Horizontal (right)” lub
„Horizontal (left)” ( strona 60), tytuł zdjęcia nie będzie wyświetlany, nawet jeśli dla
opcji „Display” ustawiono wartość „On”.
Indeks
Settings
Przycisk BACK/
HOME
Przycisk 5-kierunkowy
63
Wyświetlanie zdjęć
Zdjęcia znajdujące się w wybranym folderze można wyświetlać w trybie
ciągłym.
Spis treści
Odtwarzanie pokazu slajdów
Menu
Photo Library
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Photo Library), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista folderów zdjęć.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać folder zdjęć, a następnie
naciśnij i przytrzymaj przycisk .
Zostanie rozpoczęty pokaz slajdów.
 Wskazówka
Można rozpocząć odtwarzanie pokazu slajdów, wykonując dowolną z następujących
czynności:
Naciśnij i przytrzymaj przycisk  podczas wyświetlania list zdjęć.
Naciśnij przycisk  podczas wyświetlania ekranu odtwarzania „Now Playing”
danego zdjęcia.
Naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF podczas wyświetlania list folderów zdjęć lub
list zdjęć, a następnie wybierz z menu opcję „Begin slide show”.
Uwaga
Podczas odtwarzania pokazu slajdów ekran nie jest automatycznie wyłączany ani
przełączany w tryb wygaszacza ekranu ( strona 78).
Indeks
Przycisk BACK/
HOME
Przycisk 5-kierunkowy
64
Wyświetlanie zdjęć
Zdjęcia w formie pokazu slajdów mogą być odtwarzane wielokrotnie.
Menu
Settings
Przycisk BACK/
HOME
Przycisk 5-kierunkowy
Spis treści
Ustawianie trybu odtwarzania pokazu slajdów
Indeks
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Photo Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji ustawień zdjęć „Photo Settings”.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Slide Show Repeat”,
a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać żądane ustawienie, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
On: Powoduje wielokrotne wyświetlanie zdjęć w folderze w trybie
ciągłym.
Off:
Powoduje wyświetlanie zdjęć w folderze w trybie ciągłym aż do

ostatniego zdjęcia, a następnie powrót do pierwszego zdjęcia i
wstrzymanie odtwarzania. (Ustawienie domyślne)
 Wskazówka
Tryb odtwarzania pokazu slajdów można ustawić z poziomu ekranu odtwarzania „Now
Playing” zdjęcia. Naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF i z menu opcji wybierz opcję
„Slide Show Repeat”.
Uwaga
Podczas odtwarzania pokazu slajdów ekran nie jest automatycznie wyłączany ani
przełączany w tryb wygaszacza ekranu ( strona 78).
65
Wyświetlanie zdjęć
Można ustawić interwał wyświetlania następnego zdjęcia.
Menu
Settings
Przycisk BACK/
HOME
Przycisk 5-kierunkowy
Spis treści
Ustawianie interwału pokazu slajdów
Indeks
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Photo Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji ustawień zdjęć „Photo Settings”.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Slide Show Interval”,
a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać żądane ustawienie, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zdjęcie jest zmieniane na następne po upłynięciu wybranego czasu.
Dostępne są opcje: „Short”, „Normal” (ustawienie domyślne) oraz „Long”.
 Wskazówka
Interwał pokazu slajdów można ustawić z poziomu ekranu odtwarzania „Now Playing”
zdjęcia. Naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF i wybierz z menu opcję „Slide Show
Interval”.
Uwaga
Jeśli zdjęcie jest duże, może minąć trochę czasu, zanim zostanie wyświetlone.
66
Wyświetlanie zdjęć
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Photo Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji ustawień zdjęć „Photo Settings”.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Photo List Format”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać żądane ustawienie, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Title Only: Powoduje wyświetlanie na liście tylko tytułu zdjęcia.
Title With Thumbnail: Powoduje wyświetlanie na liście tytułu zdjęcia i
miniatury.
Thumbnail Only: Powoduje wyświetlanie na liście zdjęć tylko miniatur.
(Ustawienie domyślne)
* Miniatura jest zmniejszoną wersją danego zdjęcia.
 Wskazówka
Format wyświetlania listy zdjęć można ustawić z poziomu ekranu listy zdjęć. Naciśnij
przycisk OPTION/PWR OFF i wybierz z menu opcję „Photo List Display Format”.
Uwaga
W przypadku niektórych formatów plików miniatury mogą nie być wyświetlane.
Indeks
Settings
Przycisk BACK/
HOME
Przycisk 5-kierunkowy
Menu
W odtwarzaczu dostępne są 3 formaty wyświetlania. Możliwe jest ustawienie
jednego z następujących formatów wyświetlania listy zdjęć: „Title Only”, „Title
With Thumbnail*” lub „Thumbnail Only”.
Spis treści
Ustawianie formatu wyświetlania listy zdjęć
67
Wyświetlanie zdjęć
Opcje
Opis/strona odniesienia
Detailed Information
Wyświetlenie takich informacji o pliku, jak
rozmiar, rozdzielczość, nazwa itp.
Wyświetlenie ekranu odtwarzania „Now Playing”
ostatnio odtwarzanego utworu.
Go to the song playback
screen
Opcje wyświetlane tylko na ekranie listy
Opcje
Opis/strona odniesienia
Now Playing
Powoduje wyświetlenie ekranu odtwarzania „Now
Playing”.
Zostanie rozpoczęty pokaz slajdów ( strona 63).
Umożliwia ustawienie formatu wyświetlania listy
zdjęć ( strona 66).
Powoduje wyświetlenie ostatnio wyświetlanego
zdjęcia.
Begin slide show
Photo List Display Format
Most Recent Photo
Opcje wyświetlane tylko na ekranie odtwarzania „Now Playing”
Opcje
Opis/strona odniesienia
Photo Orientation
Umożliwia ustawienie orientacji wyświetlania
zdjęć ( strona 60).
Włącza lub wyłącza wyświetlanie informacji o
zdjęciu ( strona 62).
Umożliwia wybranie trybu odtwarzania pokazu
slajdów ( strona 64).
Umożliwia wybranie interwału pokazu slajdów
( strona 65).
Umożliwia dostosowanie jasności ekranu
( strona 80).
Display
Slide Show Repeat
Slide Show Interval
Brightness
Indeks
Opcje wyświetlane są na ekranie listy i na ekranie odtwarzania „Now Playing”
Menu
Menu opcji zdjęć można wyświetlić, naciskając przycisk OPTION/PWR OFF
na ekranie listy, takiej jak lista folderów zdjęć (w tym także na ekranie
miniatur), lub na ekranie odtwarzania „Now Playing” zdjęcia. W menu opcji
zdjęć dostępne są różne ustawienia.
Opcje wyświetlane w menu opcji mogą się różnić w zależności od ekranu, z
poziomu którego zostało wyświetlone menu opcji.
Spis treści
Wyświetlanie menu opcji zdjęć
68
Słuchanie radia FM (tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F)
Istnieje możliwość słuchania radia FM. Kabel słuchawkowy pełni rolę anteny, a
więc słuchawki należy podłączyć i rozwinąć kabel na maksymalną długość.
1 Przełączanie na tryb radia FM
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(FM Radio), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran radia FM.
Częstotliwość
Numer zaprogramowanej stacji
W zależności od kraju/regionu, w którym został
zakupiony odtwarzacz, wyświetlany ekran może być
inny.
Ciąg dalszy 
Indeks
Przycisk BACK/HOME
Przycisk OPTION/PWR OFF
Przycisk 5-kierunkowy
Menu
FM Radio
Spis treści
Słuchanie radia FM
69
Słuchanie radia FM (tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F)
Menu
Możliwe jest automatyczne zaprogramowanie odbieranych na danym obszarze
stacji radiowych (do 30 stacji) przez wybranie opcji „Auto Preset”. Jeżeli
odbiornik FM jest używany po raz pierwszy lub został przeniesiony do innego
obszaru, zaleca się zaprogramowanie odbieranych stacji radiowych przez
wybranie opcji „Auto Preset”.
Spis treści
2 Automatyczne programowanie stacji radiowych (Auto Preset)
 Naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF w czasie odbioru radia FM.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Auto Preset”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać wartość „Yes”, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Odbierane stacje radiowe zostaną zaprogramowane w kolejności
częstotliwości od najniższej do najwyższej.
Po zakończeniu programowania zostanie wyświetlony komunikat „Auto
Preset completed.” i będzie możliwy odbiór pierwszej zaprogramowanej
stacji.
Uwaga
Wykonanie funkcji „Auto Preset” spowoduje usunięcie zaprogramowanych już stacji
radiowych.
Aby przerwać automatyczne programowanie
Wybierz wartość „No” w kroku , a następnie naciśnij przycisk , aby
potwierdzić wybór.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk BACK/HOME.
Jeżeli odbierane są stacje niepożądane
Jeżeli występuje zjawisko interferencji lub czułość jest zbyt wysoka, należy
zmienić wartość ustawienia odbioru ( strona 73) na „Low”.
Ciąg dalszy 
Indeks
Zostanie wyświetlone menu opcji.
70
Słuchanie radia FM (tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F)
Aby
Czynność
Wybrać poprzednią częstotliwość
Naciśnij przycisk .
Naciśnij i przytrzymaj przycisk .
Naciśnij i przytrzymaj przycisk .
Naciśnij przycisk .
Naciśnij przycisk .
*1Naciśnięcie przycisku  () w czasie odbierania radia FM spowoduje odnalezienie
poprzedniej (lub następnej) stacji radiowej. Jeżeli stacja radiowa znajduje się w zasięgu,
odbiór zostanie zaakceptowany.
Jeżeli występuje zjawisko interferencji lub czułość jest zbyt wysoka, należy zmienić
wartość ustawienia odbioru ( strona 73) na „Low”.
*2Ustawienie to zostanie anulowane, jeżeli żadna stacja nie została zaprogramowana.
Programowanie odbieranych stacji za pomocą funkcji „Auto Preset” ( strona 69).
 Polepszanie odbioru
Kabel słuchawkowy pełni rolę anteny, a więc należy go rozwinąć na maksymalną
długość.
Aby szybko wyłączyć dźwięk odbiornika FM
Po naciśnięciu przycisku  dźwięk z odbiornika FM nie jest emitowany. Po
upływie 30 sekund odbiornik FM przechodzi w tryb gotowości i wyłączany jest
wyświetlacz. Po ponownym naciśnięciu przycisku  dźwięk odbiornika FM
zostanie włączony.
Indeks
Wyszukać poprzednią odbieraną
stację radiową*1
Wyszukać następną odbieraną
stację radiową*1
Wybrać poprzedni numer
zaprogramowanej stacji*2
Wybrać następny numer
zaprogramowanej stacji*2
Naciśnij przycisk .
Menu
Wybrać następną częstotliwość
Spis treści
3 Wybieranie stacji radiowych
71
Słuchanie radia FM (tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F)
Możliwe jest dostrojenie stacji radiowych niewykrytych przez funkcję „Auto
Preset” ( strona 69).
Spis treści
Ręczne dostrajanie stacji radiowych
Menu
FM Radio
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać żądaną częstotliwość.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk .
Wybrana w kroku  częstotliwość zostanie zapamiętana, a poniżej niej
wyświetlony zostanie numer ustawienia.
 Wskazówki
Możliwe jest zaprogramowanie do 30 stacji.
Ręczne dostrojenie stacji FM można wykonać na ekranie radia FM. Naciśnij przycisk
OPTION/PWR OFF i z menu wybierz opcję „Save to Preset”.
Uwagi
Numery zaprogramowanych stacji radiowych są zapisywane w kolejności częstotliwości
od najniższej do najwyższej.
Jeżeli stacja, która ma zostać zaprogramowana, znajduje się już w pamięci, wyświetlony
zostanie komunikat „Preset already exists.” i ponowne jej zaprogramowanie nie będzie
możliwe.
Ciąg dalszy 
Indeks
Przycisk OPTION/PWR OFF
Przycisk 5-kierunkowy
72
Słuchanie radia FM (tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F)
 Wybierz żądany numer zaprogramowanej stacji przez naciśnięcie
Spis treści
Usuwanie zaprogramowanych stacji radiowych
przycisku /.
Menu
 Naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF.
Zostanie wyświetlone menu opcji.
a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Po usunięciu zaprogramowanej stacji radiowej zostanie wyświetlony
komunikat.
Indeks
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Delete from Preset”,
73
Słuchanie radia FM (tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F)
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „FM Radio Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji ustawień radia FM „FM Radio Settings”.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Scan Sensitivity”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać wartość „Low”, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Aby przywrócić domyśle ustawienie czułości odbioru
Wybierz wartość „High” w kroku , a następnie naciśnij przycisk , aby
potwierdzić wybór.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk BACK/HOME.
Indeks
Settings
Przycisk BACK/
HOME
Przycisk 5-kierunkowy
Menu
Jeżeli stacje są wybierane za pomocą funkcji „Auto Preset” ( strona 69) lub
przycisku /, odbiornik FM może odbierać wiele niepożądanych stacji
radiowych z powodu zbyt wysokiej czułości. W takim przypadku należy
zmienić wartość ustawienia odbioru na „Low”.
Wartość „High” jest ustawieniem domyślnym.
Spis treści
Ustawianie odbioru sygnału (Scan Sensitivity)
74
Słuchanie radia FM (tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F)
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „FM Radio Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji ustawień radia FM „FM Radio Settings”.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać tryb „Mono/Auto”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać tryb „Mono”, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Aby wrócić do ustawienia automatycznego
Wybierz tryb „Auto” w kroku , a następnie naciśnij przycisk , aby
potwierdzić wybór.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk BACK/HOME.
Indeks
Settings
Przycisk BACK/
HOME
Przycisk 5-kierunkowy
Menu
Jeżeli podczas odbioru FM pojawią się szumy, należy przełączyć odbiornik w
tryb „Mono”, aby ustawić dźwięk monofoniczny. Jeżeli wybrany zostanie tryb
„Auto”, odbiór monofoniczny/stereofoniczny będzie ustawiany automatycznie
w zależności od jakości odbieranego sygnału.
Wartość „Auto” jest ustawieniem domyślnym.
Spis treści
Zmienianie trybu mono/stereo (Mono/Auto)
75
Słuchanie radia FM (tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F)
Opcje
Opis/strona odniesienia
Save to Preset
Indeks
Powoduje zaprogramowanie aktualnie
dostrojonej stacji radiowej ( strona 71).
Delete from Preset
Usuwa stację radiową z zaprogramowanych
stacji ( strona 72).
Auto Preset
Powoduje automatyczne zaprogramowanie
stacji radiowych ( strona 69).
Scan Sensitivity
Umożliwia dopasowanie czułości odbioru
odbiornika ( strona 73).
Mono/Auto
Umożliwia ustawienie trybu monofonicznego
lub stereofonicznego ( strona 74).
Go to the song playback screen Powoduje rozpoczęcie odtwarzania ostatnio
odtwarzanego utworu.
Clock display
Powoduje wyświetlenie bieżącej godziny.
Menu
Menu opcji odbiornika FM można wyświetlić, naciskając przycisk OPTION/
PWR OFF, gdy wyświetlany jest ekran radia FM. W menu opcji odbiornika FM
dostępne są różne ustawienia odbiornika FM.
Spis treści
Wyświetlanie menu opcji odbiornika FM
76
Ustawienia
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Common Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji „Common Settings”.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „AVLS (Volume
Limit)”, a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać wartość „On”, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Głośność będzie utrzymywana na średnim poziomie.
Aby wyłączyć tę funkcję
Wybierz wartość „Off ” w punkcie , a następnie naciśnij przycisk , aby
potwierdzić wybór.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk BACK/HOME.
Indeks
Settings
Przycisk BACK/
HOME
Przycisk 5-kierunkowy
Menu
Funkcję „AVLS (Volume Limit)” (Automatic Volume Limiter System —
automatyczne ograniczanie głośności) można włączyć, aby ograniczyć
maksymalną głośność i zapobiec przeszkadzaniu innym osobom lub
odwracaniu ich uwagi. Korzystając z funkcji „AVLS (Volume Limit)”, można
słuchać muzyki na odpowiednim poziomie głośności.
Wartość „Off ” jest ustawieniem domyślnym.
Spis treści
Ograniczanie głośności (AVLS (Volume Limit))
77
Ustawienia
Spis treści
Wyłączanie sygnału akustycznego
Sygnały akustyczne odtwarzacza można wyłączyć.
Wartość „On” jest ustawieniem domyślnym.
Menu
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Common Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji „Common Settings”.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Beep Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać wartość „Off”, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Aby włączyć tę funkcję
Wybierz wartość „On” w punkcie , a następnie naciśnij przycisk , aby
potwierdzić wybór.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk BACK/HOME.
Indeks
Settings
Przycisk BACK/
HOME
Przycisk 5-kierunkowy
78
Ustawienia
Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie wyświetlone
menu Home.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Common Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji „Common Settings”.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Screensaver”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Type”, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista rodzajów wygaszacza ekranu.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać żądaną opcję, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Po potwierdzeniu zostanie ponownie wyświetlony taki ekran, jak w kroku .
Clock: Jeżeli przez pewien czas nie będą wykonywane żadne działania,
jako wygaszacz ekranu zostanie wyświetlony zegar. (Ustawienie domyślne)
Blank:
Jeżeli przez pewien czas nie będą wykonywane żadne działania,

ekran się wyłączy.
None: Na ekranie nie będzie wyświetlany wygaszacz ekranu.
 Wskazówka
Jeżeli na ekranie przewijają się znaki, ekran nie będzie zastępowany wygaszaczem
ekranu.
Indeks
Settings
Przycisk BACK/
HOME
Przycisk 5-kierunkowy
Menu
Można ustawić wygaszacz ekranu na wartość „Clock” lub „Blank” na czas, gdy
podczas odtwarzania utworu lub słuchania radia nie jest wykonywana żadna
operacja (tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F). Można również wybrać
wartość „None” w celu rezygnacji z wygaszacza ekranu.
Spis treści
Ustawianie rodzaju wygaszacza ekranu
79
Ustawienia
Czas aktywacji wygaszacza ekranu można ustawić na 15, 30 lub 60 sekund.
Menu
Settings
Przycisk BACK/
HOME
Przycisk 5-kierunkowy
Spis treści
Ustawianie czasu wygaszacza ekranu
Indeks
Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie wyświetlone
menu Home.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Common Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji „Common Settings”.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Screensaver”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Screensaver Timing”,
a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista czasów wygaszacza ekranu.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać żądaną opcję, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Po potwierdzeniu zostanie ponownie wyświetlony taki ekran, jak w kroku
.
Można wybrać jedno z następujących ustawień czasu: „After 15 sec”,
„After 30 sec” (ustawienie domyślne) lub „After 60 sec”.
80
Ustawienia
Można ustawić jeden z 5 poziomów jasności ekranu.
Menu
Settings
Przycisk BACK/
HOME
Przycisk 5-kierunkowy
Spis treści
Ustawianie jasności ekranu (Brightness)
Indeks
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Common Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji „Common Settings”.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Brightness”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran ustawiania jasności.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać poziom, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Opcja „3” jest ustawieniem domyślnym.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME.
Jeśli wrócisz do poprzedniego menu przed zatwierdzeniem ustawienia, zostanie
ono anulowane.
 Wskazówka
Można ustawić jasność ekranu w trakcie odtwarzania plików wideo (tylko modele
NWZ-S615F/S616F/S618F) lub wyświetlania zdjęć. Naciśnij przycisk OPTION/
PWR OFF i wybierz z menu opcję „Brightness”.
81
Ustawienia
Aktualny czas można ustawić ręcznie.
Menu
Settings
Przycisk BACK/
HOME
Przycisk 5-kierunkowy
Spis treści
Ustawianie aktualnego czasu (Set Date-Time)
Indeks
Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Common Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji „Common Settings”.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Set Date-Time”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran służący do ustawiania daty i czasu.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać rok, naciśnij przycisk /, aby
zwiększyć/zmniejszyć wartość, a następnie naciśnij przycisk ,
aby potwierdzić wybór.
 Podobnie jak w kroku , ustaw miesiąc, dzień, godzinę i minuty.
Ciąg dalszy 
82
Ustawienia
Możliwy jest wybór jednego z następujących formatów daty: „YYYY/MM/DD”, „MM/
DD/YYYY” i „DD/MM/YYYY”. Ponadto można wybrać jeden z dwóch formatów
czasu: „12-hour” lub „24-hour”. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz „Ustawianie
formatu daty” (Date Display Format) ( strona 83) lub „Ustawianie formatu czasu”
(Time Display Format) ( strona 84).
Uwaga
Jeżeli akumulator jest wyczerpany, na przykład po dłuższym czasie nieużywania
odtwarzacza, data i czas mogą wymagać ustawienia.
Indeks
 Wskazówka
Menu
Aby wyświetlić aktualny czas
Jeżeli używasz modeli NWZ-S515/S516, możesz ustawić tę funkcję,
wybierając opcję (Clock Display) z menu Home.
Naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF na ekranie odtwarzania „Now Playing”
lub ekranie FM (tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F) i wybierz z menu
opcję „Clock Display”.
Spis treści
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk BACK/HOME.
83
Ustawienia
Możliwe jest ustawienie jednego z następujących formatów daty ( strona 81):
„YYYY/MM/DD”, „MM/DD/YYYY” oraz „DD/MM/YYYY”.
Spis treści
Ustawianie formatu daty
Menu
Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Common Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji „Common Settings”.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Date Display Format”,
a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran służący do ustawiania formatu wyświetlania.
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać żądane ustawienie, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Format można wybrać spośród następujących 3 typów.
YYYY/MM/DD: Data jest wyświetlana w formacie rok/miesiąc/dzień.
MM/DD/YYYY: Data jest wyświetlana w formacie miesiąc/dzień/rok.
DD/MM/YYYY: Data jest wyświetlana w formacie dzień/miesiąc/rok.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk BACK/HOME.
Indeks
Settings
Przycisk BACK/
HOME
Przycisk 5-kierunkowy
84
Ustawienia
Istnieje możliwość wyboru formatu wyświetlanego czasu „12-hour”
(12-godzinny) lub „24-hour” (24-godzinny) ( strona 81).
Spis treści
Ustawianie formatu czasu
Menu
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Common Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji „Common Settings”.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Time Display
Format”, a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran służący do ustawiania formatu wyświetlania.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać żądane ustawienie, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
12-hour: Aktualny czas wyświetlany jest w formacie 12-godzinnym.
24-hour: Aktualny czas wyświetlany jest w formacie 24-godzinnym.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk BACK/HOME.
Indeks
Settings
Przycisk BACK/
HOME
Przycisk 5-kierunkowy
85
Ustawienia
Spis treści
Wyświetlanie informacji o odtwarzaczu
(Unit Information)
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Common Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji „Common Settings”.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Unit Information”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista dostępnych informacji o odtwarzaczu (
strona 86).
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk BACK/HOME lub przycisk .
Ciąg dalszy 
Indeks
Settings
Przycisk BACK/
HOME
Przycisk 5-kierunkowy
Menu
Można wyświetlić takie informacje, jak nazwa modelu, wersja oprogramowania
układowego itp.
86
Ustawienia
Model:
Firmware:
Total songs:
Total videos:
(tylko modele NWZS615F/S616F/S618F)
Total photos:
WM‑PORT:
Nazwa modelu odtwarzacza.
Wersja oprogramowania układowego odtwarzacza.
Łączna liczba utworów zapisanych w odtwarzaczu.
Łączna liczba filmów wideo zapisanych w odtwarzaczu.
Łączna liczba zdjęć zapisanych w odtwarzaczu.
Informacje o wersji interfejsu WM‑PORT.
Indeks
Opis
Menu
Opcja
Spis treści
Dostępne informacje o odtwarzaczu
87
Ustawienia
Spis treści
Przywracanie ustawień fabrycznych
(Reset all Settings)
Uwaga
Ta funkcja działa tylko w trybie zatrzymania.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME w trybie zatrzymania,
aż zostanie wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Common Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji „Common Settings”.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Reset all Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Pojawi się ekran potwierdzenia przywrócenia ustawień fabrycznych.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać wartość „Yes”, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony komunikat „Restored factory settings”.
Aby anulować operację
Wybierz opcję „No” w kroku  i naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Operację można również anulować, naciskając przycisk BACK/HOME w kroku .
Proces ustawiania zostanie anulowany i ponownie zostanie wyświetlona lista
opcji „Common Settings”.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk BACK/HOME.
Indeks
Settings
Przycisk BACK/
HOME
Przycisk 5-kierunkowy
Menu
Ustawienia odtwarzacza można przywrócić do wartości domyślnych.
Resetowanie odtwarzacza nie powoduje usunięcia danych, takich jak dane
audio lub zdjęcia.
88
Ustawienia
Uwaga
Ta funkcja działa tylko w trybie zatrzymania.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME w trybie zatrzymania,
aż zostanie wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Common Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji „Common Settings”.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Format”, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony komunikat „All data including songs will be deleted.
Proceed?”.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać wartość „Yes”, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony komunikat „All data will be deleted. Proceed?”.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać wartość „Yes”, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Podczas formatowania wyświetlana jest animacja.
Po zakończeniu inicjalizacji zostanie wyświetlony komunikat „Memory
formatted.”.
Ciąg dalszy 
Indeks
Settings
Przycisk BACK/
HOME
Przycisk 5-kierunkowy
Menu
Wbudowaną pamięć flash odtwarzacza można sformatować.
Po sformatowaniu pamięci wszystkie dane i ustawienia zostaną skasowane.
Przed rozpoczęciem formatowania należy sprawdzić przechowywane w
pamięci dane oraz wyeksportować ważne dla użytkownika dane na dysk twardy
komputera.
Spis treści
Formatowanie pamięci (Format)
89
Ustawienia
Aby anulować operację
Wybierz wartość „No” w kroku  lub , a następnie naciśnij przycisk ,
aby potwierdzić wybór. Operację można również anulować, naciskając przycisk
BACK/HOME w kroku  lub .
Spis treści
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk BACK/HOME.
Menu
Uwaga
Indeks
Nie wolno formatować wbudowanej pamięci flash za pomocą Eksploratora Windows ani
oprogramowania używanego do przesyłania danych.
90
Ustawienia
Możliwy jest wybór w odtwarzaczu jednego z kilku języków wyświetlania
menu i komunikatów.
Spis treści
Wybór języka wyświetlania
Menu
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Language Settings”,
a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać język ( strona 91), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME.
Ciąg dalszy 
Indeks
Settings
Przycisk BACK/
HOME
Przycisk 5-kierunkowy
91
Ustawienia
Deutsch
Komunikaty i menu są wyświetlane w języku
niemieckim.
Komunikaty i menu są wyświetlane w języku angielskim.
Komunikaty i menu są wyświetlane w języku
hiszpańskim.
Komunikaty i menu są wyświetlane w języku
francuskim.
Komunikaty i menu są wyświetlane w języku włoskim.
Komunikaty i menu są wyświetlane w języku
portugalskim.
Komunikaty i menu są wyświetlane w języku rosyjskim.
Komunikaty i menu są wyświetlane w języku japońskim.
Komunikaty i menu są wyświetlane w języku
koreańskim.
Komunikaty i menu są wyświetlane w języku chińskim
uproszczonym.
Komunikaty i menu są wyświetlane w języku chińskim
tradycyjnym.
English
Español
Français
Italiano
Português
Русский
*
* Wyświetlanie w języku japońskim może być niedostępne w zależności od regionu, w
którym sprzedawany jest odtwarzacz.
Indeks
Opis
Menu
Ustawienie
Spis treści
Ustawienia języka wyświetlania
92
Przydatne informacje
Poziom naładowania akumulatora zmniejsza się, co obrazuje ikona
akumulatora. Jeśli wyświetlona zostanie informacja „LOW BATTERY. Please
Charge.”, odtwarzacza nie można używać. W takim przypadku należy
naładować akumulator, podłączając odtwarzacz do komputera.
Uwagi
Akumulator należy ładować w temperaturze otoczenia z zakresu od 5 do 35°C.
Akumulator może być ładowany około 500 razy, zanim zostanie zużyty. Liczba ta może
się różnić w zależności od warunków otoczenia, w których używany jest odtwarzacz.
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora wyświetla jedynie stan przybliżony.
Na przykład jeden czarny pasek na wskaźniku nie zawsze oznacza, że akumulator jest
naładowany w jednej czwartej.
Gdy odtwarzacz uzyskuje dostęp do komputera, na jego wyświetlaczu widoczny jest
komunikat „Do not disconnect.”. Nie należy wówczas odłączać znajdującego się w
zestawie kabla USB, ponieważ przesyłane dane mogą ulec uszkodzeniu.
W czasie, gdy odtwarzacz jest podłączony do komputera, wszystkie przyciski sterujące są
wyłączone.
Niektóre urządzenia USB podłączone do komputera mogą zakłócać prawidłowe
działanie odtwarzacza.
Nie gwarantujemy ponownego naładowania akumulatora przy użyciu samodzielnie
zmontowanych lub zmodyfikowanych komputerów.
Indeks
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
Ikona akumulatora na wyświetlaczu zmienia się w sposób przedstawiony
poniżej. Informacje na temat czasu pracy akumulatora podano  na stronie
130.
Menu
Akumulator odtwarzacza jest ładowany, gdy odtwarzacz jest podłączony do
uruchomionego komputera.
W celu podłączenia odtwarzacza do komputera należy używać dostarczonego
kabla USB.
Gdy wskaźnik poziomu naładowania akumulatora zostanie wyświetlony jako:
, ładowanie jest zakończone (czas ładowania wynosi ok. 3 godziny).
Przed pierwszym użyciem odtwarzacza lub po długotrwałej przerwie w jego
użytkowaniu należy całkowicie go naładować (do momentu, aż wskaźnik
poziomu naładowania akumulatora zostanie wyświetlony jako
).
Spis treści
Ładowanie odtwarzacza
93
Przydatne informacje
Dostosowując ustawienia i/lub prawidłowo zarządzając źródłem zasilania,
można oszczędzać energię akumulatora i dłużej korzystać z odtwarzacza.
Ustawienia
ekranu
Efekty
dźwiękowe
„Screensaver Timing” ( strona 79)
„After 15 sec”
„New Song Pop Up” ( strona 31)
Wyłączone.
Wartość „Type” opcji „Screensaver”
( strona 78)
„Blank”
„Brightness” ( strona 80)
„1”
„Clear Stereo” ( strona 43)
„DSEE(Sound Enhancer)” ( strona 44)
„Dynamic Normalizer” ( strona 46)
Wyłączone.
„Equalizer” ( strona 38)
„VPT(Surround)” ( strona 41)
Dla wideo*
„On-Hold Display” ( strona 56)
„No”
* Tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F
Ważne przy podłączaniu odtwarzacza do komputera
Po przełączeniu komputera w tryb oszczędzania energii, takiego jak tryb
wstrzymania lub hibernacji, akumulator odtwarzacza podłączonego za pomocą
kabla USB nie jest ładowany. Odtwarzacz pobiera wówczas energię z
akumulatora, rozładowując go.
Ciąg dalszy 
Indeks
Zmiana ustawień
Czas pracy akumulatora można przedłużyć, korzystając z następujących
ustawień.
Menu
Ręczne wyłączenie odtwarzacza
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku OPTION/PWR OFF powoduje
przełączenie odtwarzacza w tryb gotowości i wyłączenie ekranu w celu
oszczędzania energii akumulatora. Co więcej, odtwarzacz pozostający w trybie
gotowości dłużej niż przez około jeden dzień zostaje automatycznie wyłączony.
Spis treści
Zwiększanie żywotności akumulatora
94
Przydatne informacje
Indeks
Nie należy na dłuższy czas podłączać odtwarzacza do komputera przenośnego, który
nie jest podłączony do zasilania sieciowego, ponieważ może to doprowadzić do
rozładowania akumulatora komputera.
Menu
Uwaga
Spis treści
Ustawianie formatu danych i szybkości transmisji
Czas odtwarzania będzie różny, ponieważ poziom naładowania akumulatora
może zależeć od formatu i szybkości transmisji odtwarzanych utworów, filmów
wideo (tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F) lub zdjęć.
Szczegółowe informacje na temat czasu ładowania i czasu pracy można znaleźć
 na stronie 128 i 129.
95
Przydatne informacje
Menu
Można przesyłać dane bezpośrednio poprzez przeciąganie i upuszczanie za
pomocą Eksploratora Windows na komputerze.
Hierarchia danych odtwarzalnych kieruje się pewnymi zasadami. Przesyłaj
dane prawidłowo, zgodnie z poniższymi ilustracjami.
Szczegóły dotyczące przeciągania i upuszczania można znaleźć w skróconej
instrukcji obsługi „Quick Start Guide”.
Spis treści
O przesyłaniu danych
 Wskazówki
Dla utworów
(W Eksploratorze Windows)
Przeciągnij i upuść pliki lub foldery do folderu „MUSIC”.
Jednakże poniżej 8. poziomu pliki ani foldery nie będą
rozpoznawane.
Pierwszy
Siódmy
Ósmy
Dziewiąty
(W odtwarzaczu)
Najpierw wyświetlane są foldery, w kolejności alfabetycznej
nazw folderów, a następnie pliki, w kolejności alfabetycznej
nazw plików. W tym wypadku wielkie i małe litery nie są
rozróżniane.
Ciąg dalszy 
Indeks
Dane można również przesłać do odtwarzacza za pomocą oprogramowania Windows
Media Player. Szczegółowe informacje dotyczące użycia lub pomocy technicznej dla
oprogramowania Windows Media Player można znaleźć w dziale informacji na temat
oprogramowania Windows Media Player w następującej witrynie internetowej:
http://support.microsoft.com/
W przypadku komputerów z zainstalowanym programem Windows Media Player 10
mogą wystąpić ograniczenia dotyczące niektórych formatów plików (AAC, pliki wideo*
itd.), pliki w takich formatach można przesyłać poprzez przeciąganie i upuszczanie.
Po dokonaniu instalacji oprogramowania Windows Media Player 11 (szczegółowe
informacje znajdują się w części „Instalacja Instrukcji obsługi oraz oprogramowania”
skróconej instrukcji obsługi „Quick Start Guide”) ze znajdującej się w zestawie płyty
CD-ROM problem ten ulega rozwiązaniu i można ponownie przesyłać dane poprzez
przeciąganie i upuszczanie. Przed instalacją oprogramowania Windows Media Player
11 na komputerze należy upewnić się, że używane oprogramowanie i usługi są zgodne z
oprogramowaniem Windows Media Player 11.
* Tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F
Hierarchia danych może się różnić w zależności od środowiska komputera.
96
Przydatne informacje
Spis treści
Pierwszy
Drugi
*Folder „MP_ROOT” jest
wykorzystywany tylko
wtedy, gdy odtwarzacz
łączy się za pomocą
określonego dedykowanego
oprogramowania lub
urządzenia. Podczas
przesyłania danych przez
przeciąganie i upuszczanie
należy korzystać z folderu
„VIDEO”.
(W odtwarzaczu)
Pliki wideo są wyświetlane w kolejności, w której
zostały przesłane przez przeciąganie i upuszczanie.
(Najnowsze dane znajdują się na górze).
 Wskazówka
Można ustawić pliki JPEG jako miniatury plików wideo poprzez
umieszczenie plików JPEG w odpowiednich folderach wideo.
Podczas wyświetlania listy wideo można oglądać miniatury (małe obrazki do
wyświetlania w menu) do plików wideo w odtwarzaczu.
Aby wyświetlić miniaturę do pliku wideo, należy utworzyć plik JPEG (w poziomie
160 × w pionie 120 punktów, rozszerzenie: .jpg) i nadać mu tę samą nazwę, co
odpowiedniemu plikowi wideo, a następnie zapisać go w folderze pliku wideo.
Ciąg dalszy 
Indeks
Trzeci
Menu
Dla plików wideo (tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F)
(W Eksploratorze Windows)
Przeciągnij i upuść pliki lub foldery do folderu
„VIDEO”.
Na pierwszym poziomie folder „VIDEO” rozpozna
albo plik, albo folder. Pliki znajdujące się na drugim
poziomie zostaną rozpoznane. Jednakże foldery
poniżej drugiego poziomu oraz pliki poniżej
trzeciego poziomu nie zostaną rozpoznane.
97
Przydatne informacje
Spis treści
Pierwszy
Drugi
Menu
Trzeci
*Hierarchia danych w folderze
„PICTURES” jest taka sama jak
w folderze „PICTURE”.
(W odtwarzaczu)
Foldery znajdujące się w folderach „PICTURE” oraz „DCIM”
są wyświetlane w kolejności alfabetycznej. Pliki znajdujące się
na pierwszym poziomie folderu „PICTURE” są
przechowywane w folderze <PICTURE>.
Uwagi
Nie należy odłączać kabla USB, gdy na odtwarzaczu
wyświetlany jest napis „Do not disconnect.”, ponieważ przesyłane dane mogą
ulec uszkodzeniu.
Nie można usuwać folderów „MUSIC”, „MP_ROOT”, „VIDEO” (tylko
modele NWZ-S615F/S616F/S618F), „PICTURES”, „PICTURE” i „DCIM” ani
zmieniać ich nazw.
Nie należy zmieniać nazw folderów ani plików znajdujących się bezpośrednio
w folderze „MP_ROOT”. W przeciwnym razie nie będą one wyświetlane na
odtwarzaczu.
Indeks
Dla zdjęć
(W Eksploratorze Windows)
Przeciągnij i upuść pliki lub foldery do folderu
„PICTURE” lub „DCIM”.
Na pierwszym poziomie folder „PICTURE”
rozpozna albo plik, albo folder. Folder „DCIM”
rozpozna tylko folder. Tylko pliki znajdujące się na
drugim poziomie zostaną rozpoznane zarówno
przez folder „DCIM”, jak i „PICTURE”. Jednakże
poniżej drugiego poziomu ani pliki, ani foldery nie
zostaną rozpoznane.
98
Przydatne informacje
Spis treści
Co to jest format i szybkość transmisji?
Co to jest format pliku dźwiękowego?
WMA: WMA (Windows Media Audio) jest popularną technologią kompresji
sygnału dźwiękowego opracowaną przez firmę Microsoft Corporation. Format
WMA zapewnia taką samą jakość dźwięku jak format MP3 przy mniejszym
rozmiarze pliku.
AAC: AAC (Advanced Audio Coding) jest popularną technologią kompresji
sygnału dźwiękowego opracowaną przez grupę roboczą MPEG, działającą w
ramach organizacji ISO (International Organization for Standardization).
Format AAC zapewnia taką samą jakość dźwięku jak format MP3 przy
mniejszym rozmiarze pliku.
Liniowy PCM: Liniowy PCM jest formatem rejestrowania dźwięku bez
kompresji cyfrowej. Zapisując w tym formacie, można słuchać dźwięku o tej
samej jakości co muzyka z płyty CD.
Co to jest szybkość transmisji?
Szybkość transmisji oznacza ilość danych używanych do przechowywania
każdej sekundy dźwięku. Na ogół większa szybkość transmisji zapewnia lepszą
jakość dźwięku, ale wymaga większej przestrzeni pamięci niezbędnej do
zapisania utworu muzycznego o tej samej długości.
Jaki jest związek między szybkością transmisji, jakością dźwięku i rozmiarem pamięci?
Na ogół większa szybkość transmisji zapewnia lepszą jakość dźwięku, ale
wymaga większej przestrzeni pamięci niezbędnej do zapisania utworu
muzycznego o tej samej długości, co oznacza, że w pamięci odtwarzacza można
zapisać mniej utworów.
Mniejsza szybkość transmisji umożliwia zapisanie większej liczby utworów o
niższej jakości dźwięku.
Uwaga
Jeśli utwór jest importowany z płyty CD do komputera z niską szybkością transmisji,
nie można poprawić jakości jego dźwięku przez wybranie wyższej szybkości transmisji
podczas przesyłania utworu z komputera do odtwarzacza.
Ciąg dalszy 
Indeks
MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) jest popularną technologią kompresji
sygnału dźwiękowego opracowaną przez grupę roboczą MPEG, działającą w
ramach organizacji ISO (International Organization for Standardization).
Format MP3 umożliwia kompresję plików dźwiękowych do ok. 1/10 rozmiaru
standardowych plików audio CD.
Menu
Format pliku dźwiękowego określa metodę stosowaną podczas importowania
danych dźwiękowych z Internetu lub płyt audio CD do komputera i sposób ich
zapisania jako plików dźwiękowych.
Najbardziej rozpowszechnionymi formatami są MP3, WMA itp.
99
Przydatne informacje
Format wideo określa metodę stosowaną podczas importowania danych wideo
oraz dźwiękowych do komputera i sposób zapisania pliku wideo.
Najbardziej rozpowszechnione formaty to MPEG-4, AVC itp.
Co to jest format zdjęcia?
Format zdjęcia oznacza metodę stosowaną podczas importowania obrazów do
komputera i zapisywania ich jako plików obrazu.
Powszechnie używany jest format JPEG itp.
JPEG: JPEG (Joint Photographic Experts Group) jest powszechnie stosowanym
formatem kompresji obrazu opracowanym przez organizację JPEG. Format
JPEG umożliwia kompresję obrazu do około 1/10–1/100 rozmiaru
standardowego pliku obrazu.
 Szczegółowe informacje na temat formatów i szybkości transmisji danych
obsługiwanych przez odtwarzacz
Szczegółowe informacje dotyczące obsługiwanych formatów plików i szybkości
transmisji danych można znaleźć na  stronie 126.
Indeks
AVC: AVC to akronim nazwy standardu Advanced Video Coding
opracowanego przez grupę roboczą MPEG, działającą w ramach organizacji
ISO (International Organization for Standardization). Umożliwia on uzyskanie
wyższej jakości obrazu przy niższej szybkości transmisji. Pliki AVC obejmują
cztery profile kodowania. Jednym z nich jest profil „AVC Baseline Profile”.
Format AVC jest oparty na standardzie MPEG-4 AVC organizacji ISO
(International Organization for Standardization). Ponieważ został
znormalizowany jako MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding, jest
powszechnie określany nazwą MPEG-4 AVC/H.264 lub
H.264/AVC.
Menu
MPEG-4: MPEG-4 to akronim nazwy standardu Moving Picture Experts
Group phase 4 opracowanego przez grupę roboczą MPEG, działającą w ramach
organizacji ISO (International Organization for Standardization). Ten format
przeznaczony jest do kompresji danych wideo i audio.
Spis treści
Co to jest format pliku wideo?
100
Przydatne informacje
Menu
Dane z komputera można zapisać we wbudowanej pamięci flash odtwarzacza,
przesyłając je z komputera za pomocą Eksploratora Windows lub innego
oprogramowania umożliwiającego przesyłanie danych. Po podłączeniu
odtwarzacza do komputera wbudowana pamięć flash jest wyświetlana w
Eksploratorze Windows jako [WALKMAN].
Spis treści
Zapisywanie danych
Uwagi
Indeks
Podczas przesyłania danych między komputerem a odtwarzaczem nie należy
odłączać znajdującego się w zestawie kabla USB, ponieważ przesyłane dane mogą ulec
uszkodzeniu.
Nie należy formatować wbudowanej pamięci flash za pomocą Eksploratora Windows.
W razie potrzeby wbudowaną pamięć flash należy sformatować za pomocą odtwarzacza
( strona 88).
101
Przydatne informacje
Uaktualnianie oprogramowania układowego
odtwarzacza
Spis treści
Oprogramowanie układowe odtwarzacza można uaktualniać, co pozwala na
dodawanie do odtwarzacza nowych funkcji przez zainstalowanie w urządzeniu
najnowszego oprogramowania układowego. Szczegółowe informacje na temat
najnowszego oprogramowania układowego i sposobu jego instalowania można
znaleźć w następującej witrynie internetowej:
Menu
Pobierz z witryny internetowej do komputera program
aktualizujący.
Podłącz odtwarzacz do komputera, a następnie uruchom program
aktualizujący.
Wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zaktualizować
oprogramowanie układowe odtwarzacza.
Aktualizacja oprogramowania układowego została zakończona.
Indeks
Dla klientów w USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Dla klientów w Kanadzie: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Dla klientów w Europie: http://support.sony-europe.com/DNA
Dla klientów w Ameryce Łacińskiej: http://www.sony-latin.com/index.crp
Dla klientów w innych krajach/regionach: http://www.css.ap.sony.com
Dla klientów, którzy zakupili modele zagraniczne: http://www.sony.co.jp/overseas/support/
102
Rozwiązywanie problemów
Jeśli odtwarzacz nie działa w sposób oczekiwany, należy podjąć próbę
rozwiązania problemu, wykonując poniższe czynności.
dotyczących rozwiązywania problemów i spróbuj wykonać opisane tam
czynności.
Indeks
2 Naciśnij przycisk RESET szpilką lub
Menu
1 Znajdź objawy zaistniałego problemu w poniższych tabelach
Spis treści
Rozwiązywanie problemów
podobnym przedmiotem.
Jeśli przycisk RESET zostanie naciśnięty
podczas obsługiwania odtwarzacza, dane i
ustawienia zapisane w odtwarzaczu mogą
zostać usunięte.
3 Podłącz odtwarzacz do komputera w
celu włączenia zasilania.
Podłączenie do zasilania może rozwiązać niektóre problemy.
4 Poszukaj informacji odnoszących się do danego problemu w jednej z
witryn internetowych pomocy technicznej.
Klienci w USA powinni odwiedzić witrynę:
http://www.sony.com/walkmansupport
Klienci w Kanadzie powinni odwiedzić witrynę:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Klienci w Europie powinni odwiedzić witrynę:
http://support.sony-europe.com/DNA
Klienci w Ameryce Łacińskiej powinni odwiedzić witrynę:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Klienci w innych krajach/regionach powinni odwiedzić witrynę:
http://www.css.ap.sony.com
Klienci, którzy zakupili modele zagraniczne powinni odwiedzić witrynę:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
5 Jeśli wymienione powyżej czynności nie doprowadzą do rozwiązania
problemu, należy zwrócić się do najbliższego sprzedawcy produktów
firmy Sony.
Ciąg dalszy 
103
Rozwiązywanie problemów
Brak dźwięku.
Poziom głośności jest ustawiony na zero.
Zwiększ poziom głośności ( strona 10).
Wtyk słuchawek jest nieprawidłowo podłączony.
Podłącz prawidłowo wtyk słuchawek ( strona 10).
Wtyk
słuchawek jest zabrudzony.

Oczyść wtyk słuchawek miękką suchą szmatką.
W odtwarzaczu brak utworów lub plików wideo
(tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F).
Postępuj zgodnie z instrukcjami w wyświetlonym
komunikacie i prześlij utwory lub filmy wideo z
komputera (tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F).
Żadne dane nie są
odtwarzane.
Akumulator jest wyczerpany.
Naładuj akumulator do pełna ( strona 92).
Jeśli odtwarzacz nadal nie reaguje nawet po
naładowaniu akumulatora, naciśnij przycisk RESET,
aby zresetować odtwarzacz ( strona 102).
W odtwarzaczu brak danych.
Postępuj zgodnie z instrukcjami w wyświetlonym
komunikacie i prześlij dane z komputera.
Format przesłanych plików nie jest obsługiwany.
Szczegółowe informacje można znaleźć w części
„Obsługiwany format plików” rozdziału „Dane
techniczne” ( strona 126).
Skonwertuj dane audio w formacie ATRAC za
pomocą zawartego w zestawie oprogramowania
MP3 Conversion Tool.
W przypadku niektórych formatów plików
utwory lub filmy wideo (tylko modele NWZS615F/S616F/S618F) mogą nie być odtwarzane
( strona 126).
W przypadku niektórych formatów i wielkości plików
zdjęcia mogą nie być wyświetlane ( strona 126).
Pliki
audio MP4 zostały umieszczone w folderze

wideo poprzez przeciąganie i upuszczanie (tylko
modele NWZ-S615F/S616F/S618F).
Umieść je w folderze „MUSIC” poprzez
przeciąganie i upuszczanie.
Okres
ograniczenia odtwarzania utworu wygasł ze

względu na warunki subskrypcji itp.
Utworów, których okres ograniczenia
odtwarzania wygasł, nie można odtwarzać.
Zaktualizuj je za pomocą oprogramowania
używanego do przesyłania.
Po przeciągnięciu i upuszczeniu w Eksploratorze
Windows poziomy hierarchii danych są niezgodne z
odtwarzaczem ( strona 95).
Ciąg dalszy 
Indeks
Przyczyna/Rozwiązanie
Menu
Objaw
Spis treści
Działanie
104
Rozwiązywanie problemów
Przesłane dane nie są
wyświetlane na swojej
liście.
Osiągnięta została maksymalna liczba plików, które
można wyświetlić. Maksymalna liczba plików wynosi
1000 dla filmów wideo (tylko modele NWZ-S615F/
S616F/S618F), 10 000 dla zdjęć. Maksymalna liczba
folderów na liście folderów zdjęć wynosi 1000.
Usuń niepotrzebne dane.
Dane
zostały umieszczone w złym miejscu poprzez

przeciąganie i upuszczanie.
Umieść dane w poprawnym miejscu poprzez
przeciąganie i upuszczanie ( strona 95).
Dostępna
pojemność nie jest wystarczająca.

Usuń niepotrzebne dane w celu zwiększenia
wolnej przestrzeni w odtwarzaczu.
Po
 przeciągnięciu i upuszczeniu w Eksploratorze
Windows poziomy hierarchii danych są niezgodne z
odtwarzaczem ( strona 95).
Format przesłanych plików nie jest obsługiwany. Szczegółowe
informacje można znaleźć w części „Obsługiwany format
plików” rozdziału „Dane techniczne” ( strona 126).
Skonwertuj pliki w formacie ATRAC za pomocą zawartego
w zestawie oprogramowania MP3 Conversion Tool.
Po wybraniu opcji „All Songs” Pliki audio nie znajdują się w folderach
lub „Album” pojawiają się
umieszczonych w folderze „MUSIC”.
wszystkie utwory, ale niektóre Umieść je w folderach znajdujących się w folderze
z nich nie pojawiają się po
„MUSIC” poprzez przeciąganie i upuszczanie.
wybraniu opcji „Folder”.
Odtwarzane są tylko
Dla opcji „Playback Range” ( strona 35) wybrano
utwory z ograniczonego
ustawienie „Selected Range”.
zakresu odtwarzania, na
Zmień ustawienie zakresu odtwarzania.
przykład z jednego albumu.
Danych nie można
Utworów, filmów wideo (tylko modele NWZ-S615F/S616F/
usunąć za pomocą
S618F) i zdjęć nie można usuwać za pomocą odtwarzacza.
odtwarzacza.
Usuń je za pomocą oprogramowania użytego do
przesyłania danych lub Eksploratora Windows.
Generowany jest szum.
W pobliżu odtwarzacza używane jest urządzenie
emitujące sygnały radiowe, np. telefon komórkowy.
Z takich urządzeń, jak telefony komórkowe należy
korzystać w pewnej odległości od odtwarzacza.
Pliki
muzyczne zaimportowane z płyt CD itp. są uszkodzone.

Usuń
pliki, a następnie zaimportuj i prześlij je

ponownie. Importując pliki do komputera, zamknij
inne aplikacje, aby uniknąć uszkodzenia danych.
Format
przesłanych plików nie jest obsługiwany. Szczegółowe

informacje można znaleźć w części „Obsługiwany format
plików” rozdziału „Dane techniczne” ( strona 126).
Skonwertuj dane audio w formacie ATRAC za pomocą
zawartego w zestawie oprogramowania MP3 Conversion Tool.
Niektórych utworów nie można odtworzyć; zależy
to od pewnych danych technicznych pliku.
Ciąg dalszy 
Indeks
Przyczyna/Rozwiązanie
Menu
Objaw
Spis treści
Działanie (ciąg dalszy)
105
Rozwiązywanie problemów
Ustawienie
„VPT(Surround)” lub
funkcja „Clear Stereo” są
nieefektywne.
Podłączając zewnętrzne głośniki przy użyciu
opcjonalnej stacji dokującej, należy się liczyć z tym,
że ustawienie „VPT(Surround)” lub funkcja „Clear
Stereo” będą nieefektywne, ponieważ odtwarzacz
został zaprojektowany tak, aby był kompatybilny
tylko ze słuchawkami. Nie oznacza to uszkodzenia.
Podczas odtwarzania
pliku wideo jest dźwięk,
nie ma obrazu (tylko
modele NWZ-S615F/
S616F/S618F).
Plik jest plikiem .3gp. (format .3gp obsługuje tylko
dźwięk).
Plik wideo nie znajduje się w folderze wideo.
Umieść pliki wideo w folderze wideo poprzez
przeciąganie i upuszczanie.
Przyciski nie działają.
Przełącznik HOLD znajduje się w położeniu HOLD.
Przesuń przełącznik HOLD w przeciwne
położenie ( strona 10).
W odtwarzaczu skropliła się para wodna.
Zaczekaj kilka godzin na wyschnięcie
odtwarzacza.
Poziom naładowania akumulatora jest niski lub
niewystarczający.
Naładuj akumulator, podłączając odtwarzacz do
działającego komputera ( strona 92).
Jeśli po naładowaniu akumulatora problem nadal
występuje, naciśnij przycisk RESET, aby
zresetować odtwarzacz ( strona 102).
Gdy
wyświetlany jest napis „Connecting”, nie można

korzystać z odtwarzacza.
Odłącz połączenie USB, a następnie korzystaj z
odtwarzacza.
Odtwarzanie nie jest
zatrzymywane.
W tym odtwarzaczu nie występuje różnica między
zatrzymaniem i wstrzymaniem. Po naciśnięciu
przycisku  wyświetlana jest ikona  i
odtwarzanie jest wstrzymywane/zatrzymywane.
Odtwarzacz nie działa.
Poziom naładowania akumulatora jest
niewystarczający.
Naładuj akumulator, podłączając odtwarzacz do
działającego komputera ( strona 92).
Jeśli po naładowaniu akumulatora problem nadal
występuje, naciśnij przycisk RESET, aby
zresetować odtwarzacz ( strona 102).
Ciąg dalszy 
Indeks
Przyczyna/Rozwiązanie
Menu
Objaw
Spis treści
Działanie (ciąg dalszy)
106
Rozwiązywanie problemów
Nie można znaleźć
przesłanych danych.
Wbudowana pamięć flash odtwarzacza została
sformatowana przy użyciu Eksploratora Windows.
Sformatuj wbudowaną pamięć flash odtwarzacza
( strona 88).
Dostarczony kabel USB został odłączony od
odtwarzacza w trakcie przesyłania danych.
Prześlij potrzebne pliki z powrotem do
komputera i sformatuj wbudowaną pamięć flash
odtwarzacza ( strona 88).
Po
 przeciągnięciu i upuszczeniu w Eksploratorze
Windows poziomy hierarchii danych są niezgodne z
odtwarzaczem ( strona 95).
Format
przesłanych plików nie jest obsługiwany.

Szczegółowe informacje można znaleźć w części
„Obsługiwany format plików” rozdziału „Dane
techniczne” ( strona 126).
Skonwertuj dane audio w formacie ATRAC za
pomocą zawartego w zestawie oprogramowania
MP3 Conversion Tool.
W przypadku niektórych formatów plików
utwory lub filmy wideo (tylko modele
NWZ-S615F/S616F/S618F) mogą nie być
odtwarzane ( strona 126).
W przypadku niektórych formatów i wielkości
plików zdjęcia mogą nie być wyświetlane
( strona 126).
Poziom głośności jest
zbyt niski.
Włączona jest funkcja „AVLS (Volume Limit)”.
Wyłącz funkcję „AVLS (Volume Limit)”
( strona 76).
Wtyk słuchawek nie został włożony do końca.
Jeśli słuchawki nie zostały właściwie podłączone,
dźwięk nie będzie prawidłowo odtwarzany. Włóż
wtyk słuchawek do gniazda, aż słyszalne będzie
kliknięcie ( strona 10).
Brak dźwięku z prawego
kanału słuchawek.
Lub dźwięk z prawego
kanału jest słyszalny w
obu głośnikach
słuchawek.
Odtwarzanie zostało
nagle przerwane.
Poziom naładowania akumulatora jest
niewystarczający.
Naładuj akumulator, podłączając odtwarzacz do
komputera ( strona 92).
Próba
odtworzenia utworów lub plików wideo

(tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F), których
nie da się odtworzyć.
Odtwórz inny utwór lub plik wideo (tylko modele
NWZ-S615F/S616F/S618F).
Ciąg dalszy 
Indeks
Przyczyna/Rozwiązanie
Menu
Objaw
Spis treści
Działanie (ciąg dalszy)
107
Rozwiązywanie problemów
Miniatury nie są
wyświetlane.
Utwory nie mają informacji o okładce.
Miniatury są wyświetlane tylko wtedy, gdy utwory
mają informacje o okładce.
Nazwa miniatury nie odpowiada nazwie pliku
wideo (tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F), a
plik wideo nie jest w odpowiednim miejscu.
Umieść plik JPEG o tej samej nazwie co plik wideo
w odpowiednim folderze znajdującym się w folderze
„VIDEO” (tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F).
Niektóre
okładki nie będą wyświetlane; zależy to od

formatu pliku miniatury lub formatu pliku okładki.
Okładka nie jest
wyświetlana.
Dane nie zawierają informacji o okładce.
Okładka pojawia się tylko wtedy, gdy plik zawiera
informacje o okładce.
Można ustawić okładkę za pomocą zawartego w
zestawie oprogramowania Windows Media Player 11
lub innego oprogramowania do ustawiania okładki z
możliwością przesyłania danych. Szczegółowe
informacje na temat postępowania można znaleźć w
Pomocy oprogramowania lub u jego producenta.
Niektóre
okładki nie będą wyświetlane; zależy to od

formatu pliku.
Odtwarzacz nie może
formatować.
Poziom naładowania akumulatora jest niski lub
niewystarczający.
Naładuj akumulator, podłączając odtwarzacz do
komputera ( strona 92).
Odtwarzacz niespodziewanie W przypadku wystąpienia błędu odtwarzacz się
się wyłączył, a następnie
wyłącza, a następnie automatycznie włącza.
ponownie włączył.
Wyświetlacz
Objaw
Przyczyna/Rozwiązanie
W tytule wyświetlany jest W tytule używane są znaki, których nie można
znak „”.
wyświetlić na ekranie odtwarzacza.
Zmień treść tytułu na komputerze na zawierającą
odpowiednie znaki.
Zamiast nazwy albumu, Dane nie zawierają potrzebnych informacji, takich
artysty itp. jest
jak nazwa albumu, artysta itp.
wyświetlane „Unknown”.
Wyświetlane są
Wybrany jest zły język.
zniekształcone znaki.
Popraw ustawienie „Language Settings” ( strona 90),
a następnie ponownie przenieś dane do odtwarzacza.
Podczas wyświetlania
W czasie określonym w opcji „Screensaver Timing”
zdjęcia ekran staje się
nie podjęto żadnego działania ( strona 79).
ciemny.
Naciśnij dowolny przycisk.
Ciąg dalszy 
Indeks
Przyczyna/Rozwiązanie
Menu
Objaw
Spis treści
Działanie (ciąg dalszy)
108
Rozwiązywanie problemów
Ekran się wyłącza.
Gdy odtwarzacz był w trybie wstrzymania, przez
ponad 30 sekund nie podjęto żadnego działania.
Naciśnij dowolny przycisk.
W czasie określonym w opcji „Screensaver Timing”
nie podjęto żadnego działania, a dla opcji
„Screensaver” ustawiono wartość „Blank”
( strona 79).
Naciśnij dowolny przycisk.
Ustaw opcję „Screensaver” na wartość inną niż
„Blank”.
Dla
opcji „On-Hold Display” ustawiono wartość

„No”.
Przesuń przełącznik HOLD w przeciwne
położenie ( strona 10).
Dla opcji „On-Hold Display” ustaw wartość „Yes”
( strona 56). Film wideo (tylko modele
NWZ-S615F/S616F/S618F) można odtwarzać,
nawet gdy włączona jest funkcja HOLD.
Wyświetlany jest
komunikat.
Patrz część „Komunikaty” ( strona 114).
Zasilanie
Objaw
Przyczyna/Rozwiązanie
Czas pracy akumulatora
jest krótki.
Temperatura otoczenia jest niższa niż 5°C.
W takich warunkach czas pracy akumulatora
zmniejsza się ze względu na jego właściwości. Nie
oznacza to uszkodzenia.
Czas ładowania akumulatora jest zbyt krótki.
Naładuj akumulator, aż zostanie wyświetlona
ikona
.
Odpowiednio
zmieniając ustawienia i właściwie

zarządzając zasilaniem, można oszczędzać energię
akumulatora i dłużej korzystać z odtwarzacza
( strona 93).
Odtwarzacz
nie był używany przez dłuższy czas.

Wydajność akumulatora można poprawić,
kilkakrotnie ładując i rozładowując go.
Jeśli nawet po naładowaniu akumulatora do pełna
jego efektywny czas pracy wynosi połowę zwykłego
czasu pracy, akumulator należy wymienić.
Skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą
produktów firmy Sony.
Odtwarzane są treści chronione prawami
autorskimi.
Gdy odtwarzane są treści chronione prawami
autorskimi, czas pracy akumulatora może być krótszy.
Ciąg dalszy 
Indeks
Przyczyna/Rozwiązanie
Menu
Objaw
Spis treści
Wyświetlacz (ciąg dalszy)
109
Rozwiązywanie problemów
Odtwarzacz nie może
naładować akumulatora.
Kabel USB nie został prawidłowo podłączony do
portu USB komputera.
Odłącz kabel USB, a następnie podłącz go ponownie.
Należy używać dostarczonego kabla USB.
Akumulator jest ładowany w temperaturze
otoczenia wykraczającej poza zakres od 5 do 35°C.
Akumulator należy ładować w temperaturze
otoczenia z zakresu od 5 do 35°C.
Komputer
nie jest włączony.

Włącz komputer.
Komputer przeszedł w stan uśpienia lub hibernacji.
Wyjdź ze stanu uśpienia lub hibernacji na komputerze.
Odtwarzacz wyłącza się
automatycznie.
Aby uniknąć niepotrzebnego zużycia akumulatora,
odtwarzacz wyłącza się automatycznie.
Naciśnij dowolny przycisk, aby włączyć odtwarzacz.
Ładowanie kończy się
bardzo szybko.
Jeśli w momencie rozpoczęcia ładowania
akumulator jest już prawie całkowicie naładowany,
jego ładowanie do pełna trwa krótko.
Połączenie z komputerem
Objaw
Przyczyna/Rozwiązanie
Oprogramowanie MP3
Conversion Tool nie
uruchamia się.
Środowisko systemowe komputera zostało
zmienione np. w wyniku aktualizacji systemu
operacyjnego Windows.
Komunikat „Connecting” Kabel USB nie został prawidłowo podłączony do
nie pojawia się podczas
portu USB komputera.
połączenia z komputerem Odłącz kabel USB, a następnie podłącz go ponownie.
przy użyciu
Należy używać dostarczonego kabla USB.
dostarczonego kabla USB. Używany jest koncentrator USB.
Podłączenie odtwarzacza za pośrednictwem
koncentratora USB może nie działać. Podłącz
odtwarzacz do komputera za pomocą zawartego
w zestawie kabla USB.
Na komputerze jest uruchomione oprogramowanie
inne niż użyte do przesyłania danych.
Odłącz kabel USB, zaczekaj kilka minut i podłącz
go ponownie. Jeśli problem nadal występuje,
odłącz kabel USB, uruchom ponownie komputer,
a następnie podłącz ponownie kabel USB.
Słowo „Connecting” może nie pojawić się na
odtwarzaczu; zależy to od środowiska
oprogramowania uruchomionego na komputerze.
Uaktywnij program Windows Media Player lub
Eksplorator Windows.
Ciąg dalszy 
Indeks
Przyczyna/Rozwiązanie
Menu
Objaw
Spis treści
Zasilanie (ciąg dalszy)
110
Rozwiązywanie problemów
Odtwarzacz nie jest
rozpoznawany przez
komputer po
podłączeniu.
Kabel USB nie został prawidłowo podłączony do
portu USB komputera.
Odłącz kabel USB, a następnie podłącz go
ponownie.
Używany jest koncentrator USB.
Podłączenie odtwarzacza za pośrednictwem
koncentratora USB może nie działać. Podłącz
odtwarzacz do komputera za pomocą zawartego
w zestawie kabla USB.
Mógł
wystąpić problem z portem USB komputera.

Podłącz odtwarzacz do innego portu USB
komputera.
Nie można przesyłać
danych z komputera do
odtwarzacza.
Przesyłanie danych może zostać zatrzymane ze
względu na szumy, takie jak elektryczność statyczna
itp. Ma to na celu ochronę danych.
Odłącz odtwarzacz, a następnie podłącz go
ponownie.
W
 przypadku przesyłania plików przez przeciąganie
i upuszczanie na niektórych komputerach bez
zainstalowanego programu Windows Media Player
11 może wystąpić ograniczenie plików (AAC, pliki
wideo* itd.), które można przesyłać przez
przeciąganie i upuszczanie.
* Tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F
Zainstaluj program Windows Media Player 11 z
zawartej w zestawie płyty CD-ROM, a następnie
ponownie prześlij pliki poprzez przeciąganie i
upuszczanie. Przed instalacją zawartego w
zestawie oprogramowania Windows Media Player
11 na komputerze należy upewnić się, że
posiadane oprogramowanie i usługi są zgodne z
oprogramowaniem Windows Media Player 11.
Szczegółowe informacje dotyczące użycia lub
pomocy technicznej dla oprogramowania
Windows Media Player można znaleźć w
następującej witrynie internetowej:
http://support.microsoft.com/
Kabel
USB nie został prawidłowo podłączony do

portu USB komputera.
Odłącz kabel USB, a następnie podłącz go
ponownie.
Ciąg dalszy 
Indeks
Przyczyna/Rozwiązanie
Menu
Objaw
Spis treści
Połączenie z komputerem (ciąg dalszy)
111
Rozwiązywanie problemów
Nie można przesyłać
danych z komputera do
odtwarzacza. (ciąg
dalszy)
We wbudowanej pamięci flash jest zbyt mało
wolnego miejsca.
Prześlij wszystkie niepotrzebne dane z powrotem
do komputera, aby zwiększyć ilość wolnego
miejsca.
W związku z ograniczeniami nałożonymi przez
właścicieli praw autorskich utwory z ograniczeniem
okresu odtwarzania lub liczby odtworzeń mogą nie
zostać przesłane. Szczegółowe informacje dotyczące
poszczególnych plików dźwiękowych można
uzyskać u sprzedawcy.
W
 odtwarzaczu znajdują się uszkodzone dane.
Prześlij potrzebne pliki z powrotem do komputera
i sformatuj wbudowaną pamięć flash odtwarzacza
( strona 88).
Dane
mogą być uszkodzone.

Usuń z komputera pliki, których nie można
przesłać, a następnie ponownie zaimportuj je do
komputera. Importując pliki do komputera,
zamknij inne aplikacje, aby uniknąć uszkodzenia
danych.
Został przekroczony limit liczby przenoszonych
plików i folderów.
Usuń niepotrzebne dane.
Próbujesz przesłać pliki .m4a, .mp4, .3gp lub .m4v z
komputera z zainstalowanym programem Windows
Media Player 10.
Zainstaluj oprogramowanie Windows Media
Player 11 z zawartej w zestawie płyty CD-ROM.
Jeśli
jest używane odpowiednie oprogramowanie do

przesyłania danych, ale dane nie są przesyłane,
należy skontaktować się z producentem.
Ciąg dalszy 
Indeks
Przyczyna/Rozwiązanie
Menu
Objaw
Spis treści
Połączenie z komputerem (ciąg dalszy)
112
Rozwiązywanie problemów
Do odtwarzacza można
przesłać tylko niewielką
ilość danych.
We wbudowanej pamięci flash jest zbyt mało
wolnego miejsca.
Prześlij wszystkie niepotrzebne dane z powrotem
do komputera, aby zwiększyć ilość wolnego
miejsca.
W odtwarzaczu znajdują się pliki, których nie
można odtwarzać.
Jeśli w odtwarzaczu zapisane są pliki inne niż
utwory, filmy wideo (tylko modele NWZ-S615F/
S616F/S618F) lub zdjęcia, na przesyłane dane
pozostaje mniej miejsca. Aby zwiększyć ilość
wolnego miejsca, prześlij pliki, których nie można
odtwarzać, z powrotem do komputera.
Odtwarzacz staje się
niestabilny, gdy jest
podłączony do
komputera.
Używany jest koncentrator USB lub przedłużacz
kabla USB.
Podłączenie odtwarzacza za pośrednictwem
koncentratora USB lub przedłużacza może nie
działać. Podłącz odtwarzacz do komputera za
pomocą zawartego w zestawie kabla USB.
Nie można usuwać
Nie można usuwać folderów „MUSIC”, „MP_
folderów lub zmieniać ich ROOT”, „VIDEO” (tylko modele NWZ-S615F/
nazw.
S616F/S618F), „PICTURES”, „PICTURE” oraz
„DCIM” ani zmieniać ich nazw.
Radio FM (tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F)
Objaw
Przyczyna/Rozwiązanie
Nie słychać dobrze
audycji radiowych.
Częstotliwość odbiorcza nie została ustawiona
dokładnie.
W celu poprawy odbioru wybierz częstotliwość
ręcznie za pomocą przycisku / ( strona 71).
Odbiór jest słaby, a jakość Sygnał radiowy jest słaby.
dźwięku niska.
Słuchaj audycji FM obok okna, ponieważ
wewnątrz budynków lub w pojazdach sygnał
może być słaby.
Przewód słuchawek nie został rozwinięty do końca.
Przewód słuchawek działa jak antena. Rozwiń
przewód słuchawek jak tylko się da.
Audycja FM jest
W pobliżu odtwarzacza używane jest urządzenie
zakłócana.
emitujące sygnały radiowe, np. telefon komórkowy.
Z takich urządzeń, jak telefony komórkowe
należy korzystać w pewnej odległości od
odtwarzacza.
Ciąg dalszy 
Indeks
Przyczyna/Rozwiązanie
Menu
Objaw
Spis treści
Połączenie z komputerem (ciąg dalszy)
113
Rozwiązywanie problemów
Przyczyna/Rozwiązanie
Podczas obsługi
odtwarzacza nie słychać
sygnałów akustycznych.
Opcja „Beep Settings” jest ustawiona na wartość
„Off ”.
Ustaw opcję „Beep Settings” na wartość „On”
( strona 77).
Sygnały akustyczne nie są generowane, gdy
odtwarzacz jest podłączony do opcjonalnej stacji
dokującej lub innego urządzenia.
Indeks
Odtwarzacz nagrzewa się. Odtwarzacz może się nagrzewać podczas ładowania
akumulatora i pozostawać ciepły krótko po
ładowaniu. Odtwarzacz może się także nagrzewać
podczas przesyłania dużej ilości danych. To
normalne objawy i nie należy się nimi przejmować.
Zaczekaj chwilę, aż odtwarzacz ostygnie.
Ekran włącza się za
Opcja „New Song Pop Up” ma wartość „On”.
każdym razem, gdy
Ustaw opcję „New Song Pop Up” na wartość
odtwarzany jest kolejny
„Off ” ( strona 31).
utwór.
Data i godzina zostały
Jeśli akumulator odtwarzacza był przez pewien czas
wyzerowane.
rozładowany, data i godzina mogły zostać
wyzerowane. Nie oznacza to uszkodzenia. Naładuj
akumulator, aż ikona
zostanie wyświetlona na
ekranie, i ponownie ustaw datę i godzinę
( strona 81).
Menu
Objaw
Spis treści
Inne
114
Rozwiązywanie problemów
W przypadku wyświetlenia komunikatu na wyświetlaczu należy postępować
zgodnie z poniższymi instrukcjami.
Rozwiązanie
All group numbers have been
used.
Całkowita liczba
elementów listy (poza
listami utworów)
przekracza limit
(8192 elementy).
Całkowita
liczba

utworów zapisanych na
listach odtwarzania
osiągnęła wartość
65 535.
Cannot complete during playback. Please
pause playback and then try again.
Cannot display folders beyond
this level. Place songs in folders
up to the eighth level.
Próbujesz wybrać pozycję, której nie
można wybrać podczas odtwarzania.
Odtwarzacz nie może
odtwarzać utworów
poniżej poziomu 8.
folderu. ( strona 95)
Okres ograniczenia
odtwarzania utworu
wygasł.
Po przekroczeniu limitu utwory
są zapisywane na liście „Others”.
Jeśli nie możesz znaleźć
utworu, najpierw poszukaj
go na liście „Others”.
Aby po przekroczeniu limitu
utwory nie były zapisywane
na liście „Others”, usuń
niepotrzebne utwory z
odtwarzacza za pomocą
oprogramowania użytego do
przesłania utworów lub
Eksploratora Windows.
Jeśli
łączna liczba list odtwarzania

zapisanych na odtwarzaczu
przekroczy wartość 65 535, listy
odtwarzania przekraczające tę
liczbę nie będą wyświetlane.
Zmniejsz liczbę list odtwarzania
(usuń listy odtwarzania) za
pomocą oprogramowania użytego
do przesłania list odtwarzania.
Wstrzymaj odtwarzanie i spróbuj
wykonać operację ponownie.
Przenieś utwory z poziomu
poniżej 8. na wyższy
poziom za pomocą
Eksploratora Windows.
Zaktualizuj informacje o licencji
utworu za pomocą oprogramowania
używanego do przesyłania.
Nie można odtwarzać
utworów zapisanych w
plikach o nieobsługiwanym
formacie ( strona 126).
Umieść je w folderach znajdujących
się w folderze „MUSIC”.
Cannot play; the license is
expired.
Cannot play; file format is not
supported.
Próbujesz odtworzyć
plik, którego odtwarzacz
nie może odtworzyć.
Plik
audio został

przeniesiony do folderu
wideo poprzez przeciąganie
i upuszczanie (tylko modele
NWZ-S615F/S616F/S618F).
Cannot play; file is damaged. Please connect to Plik, który próbujesz
compliant software or device and transfer again. odtworzyć, jest uszkodzony.
Cannot save more than 30 Preset Zapisano już 30 stacji
radiowych.
stations.
Ponownie prześlij plik do
odtwarzacza.
Najpierw usuń niepotrzebne
stacje ( strona 72), a następnie
zaprogramuj żądane stacje w
ramach dostępnego limitu.
Ciąg dalszy 
Indeks
Opis
Menu
Komunikat
Spis treści
Komunikaty
115
Rozwiązywanie problemów
Do not disconnect.
Odtwarzacz jest
podłączony do komputera
lub innego urządzenia
zewnętrznego w celu
przesyłania danych.
Aktualizacja
oprogramowania
układowego zakończyła
się niepowodzeniem.
To nie jest komunikat o
błędzie. Nie odłączaj kabla
USB przed zakończeniem
przesyłania.
Firmware update failed.
Library error encountered. Please Baza danych utworów,
connect to compliant software or filmów wideo (tylko
device and transfer again.
modele NWZ-S615F/
S616F/S618F) i zdjęć
jest uszkodzona.
Akumulator odtwarzacza
jest rozładowany.
No items found starting with this Brak jest utworów, których
nazwa zaczynałaby się od
letter.
wybranej litery, co
powoduje, że funkcja „Initial
Search” zwraca taki wynik.
No Library exists. Please connect Nawet po przesłaniu
to compliant software or device danych nie ma informacji
o danych przesłanych do
and transfer again.
odtwarzacza.
LOW BATTERY. Please Charge.
Postępuj zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie komputera, aby
ponownie rozpocząć
aktualizację oprogramowania
układowego.
Ponownie prześlij
utwory, filmy wideo
(tylko modele NWZS615F/S616F/S618F) lub
zdjęcia.
Jeśli powyższe
rozwiązanie nie odniesie
skutku, sformatuj
wbudowaną pamięć
flash ( strona 88), a
następnie ponownie
prześlij dane.
Naładuj akumulator
( strona 92).
Naciśnij przycisk
///, aby wybrać
inną literę początkową.
Ponownie prześlij dane do
odtwarzacza za pomocą
Eksploratora Windows
lub innego
oprogramowania
umożliwiającego
przesyłanie danych.
W
odtwarzaczu
nie
ma
zdjęć,
Prześlij zdjęcia w
No photos are available for
które
można
wyświetlić.
obsługiwanym formacie.
display.
Próbujesz wyświetlić
Prześlij zdjęcia do
No photos are available for
zdjęcie,
gdy
w
odtwarzacza.
display. Please connect to
odtwarzaczu
nie
ma
compliant software or device and
żadnych zdjęć.
transfer photos.
Prześlij utwory w
No playable songs are available. Próbujesz rozpocząć
odtwarzanie, wybierając z obsługiwanym formacie, a
menu opcję „Play”, gdy w następnie rozpocznij
wybranym folderze nie
odtwarzanie.
ma żadnych utworów.
Ciąg dalszy 
Indeks
Rozwiązanie
Menu
Opis
Spis treści
Komunikat
116
Rozwiązywanie problemów
No playlists available.
Please connect to compliant
software or device and transfer
playlists.
Ten komunikat pojawia
się po wybraniu opcji
(Playlists) z menu Home,
gdy w odtwarzaczu nie ma
żadnych list odtwarzania.
Próbujesz wybrać stację
radiową za pomocą
zaprogramowanego
numeru, gdy żadna
częstotliwość stacji
radiowej nie została
jeszcze zaprogramowana.
Próbujesz rozpocząć
odtwarzanie, chociaż nie
ma utworów w odtwarzaczu
ani na wybranej liście
odtwarzania.
W wybranym folderze nie
ma utworów.
Prześlij listy odtwarzania do
odtwarzacza za pomocą
Eksploratora Windows lub innego
oprogramowania umożliwiającego
przesyłanie danych.
Użyj dowolnej
częstotliwości do
zaprogramowania stacji
( strona 69).
No preset stations exist. Please
select Auto Preset from Options
menu.
No songs available for playback.
Please connect to compliant
software or device and transfer
songs.
No songs in selected item.
No videos available for playback.
Please connect to compliant software
or device and transfer videos.
(tylko modele NWZ-S615F/
S616F/S618F)
Not enough free space in
memory. Please connect to
compliant software or device and
delete files.
Próbujesz rozpocząć
odtwarzanie, chociaż w
odtwarzaczu nie ma
zapisanych filmów wideo.
Dostępna pojemność w
odtwarzaczu jest
niewystarczająca.
Nie można obsługiwać
On hold...
Cancel HOLD function to activate odtwarzacza, ponieważ
przełącznik HOLD znajduje
controls.
się w położeniu HOLD.
Próbujesz zaprogramować
Preset already exists.
częstotliwość, która jest już ustawiona.
The device’s memory was not
Wbudowana pamięć flash
formatted correctly. Please renie została prawidłowo
format using Settings menu.
sformatowana.
Wbudowana pamięć flash
została sformatowana za
pomocą komputera.
Indeks
Rozwiązanie
Menu
Opis
Spis treści
Komunikat
Prześlij utwory do
odtwarzacza.
Prześlij utwory do folderów
zawartych w folderze „MUSIC” za
pomocą Eksploratora Windows
lub innego oprogramowania
umożliwiającego przesyłanie
danych.
Prześlij filmy wideo do
odtwarzacza.
Podłącz odtwarzacz do
komputera za pomocą
zawartego w zestawie
kabla USB, a następnie
usuń niepotrzebne dane z
odtwarzacza za pomocą
oprogramowania użytego
do przesłania danych lub
Eksploratora Windows.
Aby obsługiwać odtwarzacz,
przesuń przełącznik HOLD
w przeciwne położenie
( strona 10).
Zaprogramuj inną
częstotliwość.
Wybierz kolejno opcje
„Settings” — „Common
Settings” — „Format”, aby
ponownie sformatować
wbudowaną pamięć flash
( strona 88).
117
108
Informacje
Informacjedodatkowe
dodatkowe
W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii, prosimy o zapoznanie się z
rozdziałem instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą
baterię należy dostarczyć do właściwego punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat zbiórki i recyklingu
baterii należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze
służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym
zakupiony został ten produkt.
Uwaga dla klientów w krajach stosujących dyrektywy UE
Producentem tego produktu jest Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio,
Japonia. Autoryzowanym przedstawicielem do spraw normy kompatybilności
energetycznej (EMC) oraz bezpieczeństwa produktu jest firma Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Aby uzyskać informacje na
temat dowolnych usług lub gwarancji, należy zapoznać się z adresami podanymi w
oddzielnych dokumentach o usługach i gwarancji.
Indeks
W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo, poprawne
działanie lub integralność danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii,
wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi
stacji serwisowej. Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym będzie właściwie zagospodarowana, należy dostarczyć
sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki.
Menu
Pozbywanie się zużytych baterii (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach
europejskich mających własne systemy zbiórki)
Ten symbol na baterii lub na jej opakowaniu oznacza, że bateria nie może
być traktowana jako odpad komunalny. Odpowiednio gospodarując
zużytymi bateriami, możesz zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom
na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling baterii pomoże chronić
środowisko naturalne.
Spis treści
Pozbycie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach
europejskich stosujących własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może
być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do
odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w
celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega
potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie
mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling
materiałów pomoże w ochronie środowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się
z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania
odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.
Dostępne akcesoria: Słuchawki
118
Informacje dodatkowe
Spis treści
Środki ostrożności
Bezpieczeństwo
Indeks
Ciąg dalszy 
Menu
Należy uważać, aby nie doszło do zwarcia zacisków odtwarzacza z innymi
metalowymi przedmiotami.
Nie wolno dotykać akumulatora gołymi rękami, jeżeli wycieka z niego
elektrolit. Ponieważ ciecz z akumulatora może pozostać w odtwarzaczu, w
przypadku wycieku z akumulatora skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą
produktów firmy Sony. Jeżeli płyn dostanie się do oczu, nie wolno ich
pocierać, ponieważ może to doprowadzić do utraty wzroku. Należy przemyć
oczy czystą wodą i skontaktować się z lekarzem.
Również w przypadku kontaktu płynu ze skórą lub ubraniem należy
niezwłocznie go zmyć. W przeciwnym wypadku płyn może spowodować
rany lub oparzenia. W przypadku poparzenia lub zranienia płynem z
akumulatora należy skontaktować się z lekarzem.
Na odtwarzacz nie wolno wylewać wody ani kłaść na nim żadnych
przedmiotów. Może to bowiem doprowadzić do pożaru lub porażenia
prądem.
Jeżeli to nastąpi, należy niezwłocznie wyłączyć odtwarzacz, odłączyć kabel
USB od odtwarzacza oraz skontaktować się z najbliższym sprzedawcą
produktów firmy Sony lub z Centrum serwisowym Sony.
Odtwarzacza nie wolno wrzucać do ognia.
Odtwarzacza nie wolno rozkładać na części ani przerabiać. Może to bowiem
doprowadzić do porażenia prądem. W celu wymiany akumulatora,
sprawdzenia wnętrza lub naprawy odtwarzacza skontaktuj się z najbliższym
sprzedawcą produktów firmy Sony lub z Centrum serwisowym Sony.
119
Informacje dodatkowe
Nie należy narażać odtwarzacza na kontakt z wodą. Nie
jest on wodoszczelny.
Należy pamiętać o stosowaniu poniższych środków ostrożności.
Należy uważać, aby nie upuścić odtwarzacza do zlewu
lub innego pojemnika z wodą.
Nie należy używać odtwarzacza w wilgotnych
miejscach ani przy złej pogodzie, na przykład w czasie
deszczu lub śnieżycy.
Nie wolno zamoczyć odtwarzacza.
Jeśli odtwarzacz zostanie dotknięty mokrymi rękami
lub umieszczony w wilgotnym ubraniu, może ulec
zamoczeniu i w konsekwencji nieprawidłowo działać.
Podczas odłączania słuchawek od odtwarzacza należy chwycić wtyk
słuchawek, aby go wyjąć. Ciągnięcie samego przewodu słuchawek może
spowodować jego uszkodzenie.
Ciąg dalszy 
Indeks
Należy pamiętać, aby nie wkładać do torby odtwarzacza
z owiniętym wokół niego przewodem słuchawek i aby
następnie nie narażać torby na silne wstrząsy.
Menu
Na odtwarzacz nie wolno kłaść żadnych ciężkich przedmiotów ani narażać go
na silne wstrząsy. Może to spowodować nieprawidłowe działanie lub
uszkodzenie odtwarzacza.
Odtwarzacza
nie wolno używać w miejscach, gdzie będzie on narażony na

nadmierne nasłonecznienie, temperaturę, wilgotność lub wibracje. Może to
spowodować odbarwienie, zdeformowanie lub zniszczenie odtwarzacza.
Nie należy pozostawiać odtwarzacza w miejscach narażonych na działanie wysokich
temperatur, np. w samochodzie zaparkowanym w nasłonecznionym miejscu lub w
miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Odtwarzacza nie wolno pozostawiać w miejscu narażonym na wzmożone
działanie kurzu.
Nie
wolno pozostawiać odtwarzacza na niestabilnej powierzchni ani w

pozycji pochyłej.
Jeśli odtwarzacz powoduje zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego,
należy go wyłączyć i odsunąć od radia lub telewizora.
Podczas używania odtwarzacza należy przestrzegać poniższych środków
ostrożności, aby uniknąć wygięcia obudowy lub spowodowania
nieprawidłowej pracy odtwarzacza.
Należy pamiętać, aby nie siadać, mając odtwarzacz w
tylnej kieszeni.
Spis treści
Instalacja
120
Informacje dodatkowe
Długotrwałe korzystanie z odtwarzacza może powodować nadmierne
nagrzewanie się urządzenia podczas ładowania.
Zapobieganie uszkodzeniom słuchu
Należy unikać korzystania ze słuchawek przy wysokim poziomie głośności.
Laryngolodzy odradzają ciągłe, głośne i długotrwałe słuchanie muzyki. W
przypadku odczucia dzwonienia w uszach należy zmniejszyć poziom głośności
lub zaprzestać słuchania.
Nie wolno od razu ustawiać wysokiego poziomu głośności, szczególnie podczas
używania słuchawek.
Głośność należy zwiększać stopniowo, co zapobiegnie bólowi uszu
wywołanemu głośnym dźwiękiem.
Troska o innych
Dźwięk należy odtwarzać na umiarkowanym poziomie. Pozwoli to usłyszeć
dźwięki zewnętrzne i będzie wyrazem poszanowania innych ludzi.
Ostrzeżenie
Podczas wyładowań atmosferycznych nie wolno mieć na głowie słuchawek.
Jeżeli dostarczone słuchawki powodują reakcję alergiczną, należy natychmiast
zaprzestać ich używania i skontaktować się z lekarzem.
Korzystanie
Korzystając z paska (sprzedawanego oddzielnie), należy uważać, aby nie
zaczepić nim o mijane przedmioty. Należy też uważać, aby nie wymachiwać
odtwarzaczem trzymanym za pasek i nie uderzać innych ludzi.
Nie
należy korzystać z odtwarzacza w samolocie podczas startu i lądowania,

stosownie do komunikatów załogi.
 Na odtwarzaczu może na krótki czas skraplać się para wodna, na przykład
gdy zostanie on szybko przeniesiony z otoczenia o niskiej temperaturze do
otoczenia o wysokiej temperaturze lub będzie używany w pomieszczeniu, w
którym właśnie włączono ogrzewanie. Skraplanie się pary wodnej to
zjawisko, w którym wilgoć z powietrza osadza się na powierzchniach, takich
jak metalowe panele itp., a następnie przekształca się w ciecz.
Jeśli para wodna skropli się wewnątrz odtwarzacza, nie należy go włączać,
dopóki nie wyschnie. Używanie odtwarzacza, w którym jest skroplona para
wodna może spowodować jego uszkodzenie.
Ciąg dalszy 
Indeks
Bezpieczeństwo na drodze
W sytuacjach, w których słuch nie może być ograniczony, należy unikać
korzystania ze słuchawek.
Menu
Słuchawki
Spis treści
Nadmierne nagrzewanie
121
Informacje dodatkowe
Menu
Nie należy stosować dużej siły względem powierzchni ekranu LCD. Może to
spowodować zniekształcenie kolorów lub jasności albo doprowadzić do
uszkodzenia ekranu LCD.
W przypadku korzystania z odtwarzacza w zimnych miejscach wokół
obrazów mogą być widoczne czarne pasy. Nie oznacza to uszkodzenia
odtwarzacza.
Spis treści
Ekran LCD
Indeks
Czyszczenie
Obudowę odtwarzacza należy czyścić miękką szmatką, taką jak ściereczka do
czyszczenia okularów.
W przypadku dużego zabrudzenia obudowy odtwarzacza należy wyczyścić ją
miękką szmatką lekko zwilżoną wodą lub delikatnym środkiem czyszczącym.
Nie wolno używać żadnych materiałów lub proszków ściernych ani
rozpuszczalników, takich jak alkohol lub benzyna, ponieważ mogą one
uszkodzić obudowę.
Należy
uważać, aby woda nie dostała się do wnętrza odtwarzacza przez otwór

obok złącza.
Należy okresowo czyścić wtyk słuchawek.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących odtwarzacza
należy skontaktować się z najbliższym sprzedawcą produktów firmy Sony.
Ciąg dalszy 
122
Informacje dodatkowe
Indeks
Ciąg dalszy 
Menu
Zgodnie z prawem autorskim zabroniona jest reprodukcja w całości lub w
części oprogramowania i towarzyszącego mu podręcznika, a także
wypożyczanie oprogramowania bez zgody właściciela praw autorskich.
W żadnym wypadku firma SONY nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek szkody finansowe lub utratę zysków, łącznie z roszczeniami osób
trzecich, wynikające z korzystania z oprogramowania dostarczonego wraz z
niniejszym odtwarzaczem.
W przypadku zaistnienia problemów z oprogramowaniem będących
skutkiem wad powstałych w toku produkcji firma SONY dokona jego
wymiany. Firma SONY nie ponosi jednak żadnej innej odpowiedzialności.
Oprogramowania dostarczonego razem z niniejszym odtwarzaczem nie
można używać ze sprzętem innym niż ten, dla którego oprogramowanie to
zostało przeznaczone.
Należy
pamiętać, że ze względu na nieustanne starania mające na celu

poprawę jakości specyfikacja oprogramowania może ulec zmianie bez
uprzedzenia.
Gwarancja nie obejmuje działania niniejszego odtwarzacza z
oprogramowaniem innym niż dostarczone.
Możliwość wyświetlania tekstów w różnych językach w dostarczonym
oprogramowaniu zależy od systemu operacyjnego zainstalowanego na
komputerze. Aby uzyskać lepsze wyniki, należy zapewnić zgodność
zainstalowanego systemu operacyjnego z językiem, który ma być
wyświetlany.
Nie można zagwarantować, że wszystkie języki będą prawidłowo wyświetlane
w dostarczonym oprogramowaniu.
Znaki utworzone przez użytkownika i niektóre znaki specjalne mogą nie być
wyświetlane.
Objaśnienia zawarte w niniejszej instrukcji zostały napisane przy założeniu,
że czytelnik ma podstawowe umiejętności obsługi systemu Windows.
Szczegółowe informacje na temat obsługi komputera i systemu operacyjnego
można znaleźć w odpowiednich instrukcjach.
Spis treści
Ważna uwaga
123
Informacje dodatkowe
Witryny internetowe poświęcone obsłudze klienta
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących tego produktu
należy odwiedzić poniższe witryny internetowe.
Dla klientów w USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Dla klientów w Kanadzie: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Dla klientów w Europie: http://support.sony-europe.com/DNA
Dla klientów w Ameryce Łacińskiej: http://www.sony-latin.com/index.crp
Dla klientów w innych krajach/regionach: http://www.css.ap.sony.com
Dla klientów, którzy zakupili modele zagraniczne:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Indeks
Nagrania muzyczne mogą być wykorzystywane tylko do własnego
użytku. Korzystanie z nagrań w zakresie wykraczającym poza te
ograniczenia wymaga uzyskania zgody właściciela praw autorskich.
Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za niekompletność
nagrywania/pobierania lub uszkodzenie danych wynikające z
problemów z odtwarzaczem lub komputerem.
W zależności od rodzaju tekstu i znaków tekst może być wyświetlany
nieprawidłowo w urządzeniu. Powodem tego mogą być:
Pojemność podłączonego odtwarzacza.
Nieprawidłowe działanie odtwarzacza.
Zapisanie informacji o zawartości w języku lub za pomocą znaków
nieobsługiwanych przez odtwarzacz.
Menu
* W niektórych krajach/regionach przykładowe dane nie są instalowane.
Spis treści
Przykładowe dane*
W odtwarzaczu wstępnie zainstalowano przykładowe dane. Aby usunąć te
dane, należy skorzystać z Eksploratora Windows.
Po usunięciu przykładowych danych nie można ich przywrócić, a producent
odtwarzacza nie udostępnia danych zastępczych.
124
Informacje dodatkowe

i
są znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
Ciąg dalszy 
Indeks
Microsoft, Windows, Windows Vista i Windows Media są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
Adobe, Adobe Reader oraz Adobe Flash Player są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w
Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3 oraz patenty na licencji firm
Fraunhofer IIS i Thomson.
IBM i PC/AT są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy International
Business Machines Corporation.
Macintosh jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.
Pentium jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym
firmy Intel Corporation.
To oprogramowanie zostało częściowo oparte na pracy grupy Independent
JPEG Group.
TEN PRODUKT JEST OBJĘTY LICENCJĄ NA ODPOWIEDNIE PATENTY
TECHNOLOGII WIZUALNEJ MPEG-4 ZEZWALAJĄCĄ NA JEGO
OSOBISTE I NIEKOMERCYJNE UŻYWANIE W CELU
(i) KODOWANIA INFORMACJI WIDEO ZGODNIE ZE STANDARDEM
MPEG-4 („MPEG-4 VIDEO”) I/LUB
(ii)DEKODOWANIA INFORMACJI MPEG-4 VIDEO ZAKODOWANYCH
W RAMACH OSOBISTEGO I NIEKOMERCYJNEGO UŻYCIA PRZEZ
KONSUMENTA I/LUB UZYSKANYCH OD DOSTAWCY
INFORMACJI WIDEO LICENCJONOWANEGO PRZEZ
STOWARZYSZENIE MPEG LA.
NIE UDZIELA SIĘ ŻADNEJ LICENCJI WYRAŹNEJ ANI
DOROZUMIANEJ NA ŻADEN INNY SPOSÓB UŻYWANIA.
DODATKOWE INFORMACJE, TAKŻE ZWIĄZANE Z UŻYCIEM W
CELACH PROMOCYJNYCH, WEWNĘTRZNYCH I KOMERCYJNYCH
ORAZ ODPOWIEDNIMI LICENCJAMI, MOŻNA UZYSKAĆ OD
STOWARZYSZENIA MPEG LA, LLC. ODWIEDŹ WITRYNĘ
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Menu
ATRAC jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.
„WALKMAN” i logo „WALKMAN” są zastrzeżonymi znakami towarowymi
firmy Sony Corporation.
Spis treści
Prawa autorskie
125
Informacje dodatkowe
Program ©2007 Sony Corporation
Dokumentacja ©2007 Sony Corporation
Indeks
Dostawcy zawartości korzystają z technologii zarządzania prawami cyfrowymi
dla technologii Windows Media zawartej w urządzeniu („WM-DRM”) w celu
ochrony integralności tej zawartości („Bezpieczna treść”), aby ich własność
intelektualna, włącznie z prawami autorskimi, w tej zawartości nie została
naruszona.
Urządzenie korzysta z oprogramowania WM-DRM do odtwarzania
Bezpiecznej treści („Oprogramowanie WM-DRM”). Jeżeli bezpieczeństwo
Oprogramowania WM-DRM w tym urządzeniu zostanie naruszone,
właściciele Bezpiecznej treści („Właściciele bezpiecznej treści”) mogą poprosić
firmę Microsoft o unieważnienie prawa Oprogramowania WM-DRM do
uzyskania nowych licencji na kopiowanie, wyświetlanie i/lub odtwarzanie
Bezpiecznej treści. Takie unieważnienie nie wpływa na możliwość odtwarzania
niechronionej zawartości przez Oprogramowanie WM-DRM. Lista
unieważnionego Oprogramowania WM-DRM jest wysyłana do urządzenia za
każdym razem, gdy z Internetu lub komputera PC pobierana jest licencja na
Bezpieczną treść. Firma Microsoft może, w przypadku takiej licencji, pobrać
również listy unieważnień na urządzenie w imieniu Właścicieli bezpiecznej
treści.
Menu
Ten produkt jest chroniony przez niektóre prawa do własności intelektualnej
firmy Microsoft Corporation. Używanie lub rozpowszechnianie takiej
technologii poza tym produktem bez licencji udzielonej przez firmę Microsoft
lub jej autoryzowane przedstawicielstwo jest zabronione.
Spis treści
TEN PRODUKT JEST OBJĘTY LICENCJĄ NA ODPOWIEDNIE PATENTY
TECHNOLOGII AVC DO UŻYTKU OSOBISTEGO I
NIEKOMERCYJNEGO PRZEZ KONSUMENTA W CELU
(i) KODOWANIA INFORMACJI WIDEO ZGODNIE ZE STANDARDEM
AVC („AVC VIDEO”) I/LUB
(ii)DEKODOWANIA INFORMACJI AVC VIDEO ZAKODOWANYCH W
RAMACH OSOBISTEGO I
NIEKOMERCYJNEGO UŻYCIA PRZEZ KONSUMENTA I/LUB
UZYSKANYCH OD LICENCJONOWANEGO DOSTAWCY INFORMACJI
WIDEO. NIE UDZIELA SIĘ ŻADNEJ LICENCJI WYRAŹNEJ ANI
DOROZUMIANEJ NA ŻADEN INNY SPOSÓB UŻYWANIA.
DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ OD
STOWARZYSZENIA MPEG LA, L.L.C. ODWIEDŹ WITRYNĘ
HTTP://MPEGLA.COM
Patenty
USA i zagraniczne na licencji firmy Dolby Laboratories.

Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są
znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich
właścicieli. W niniejszej instrukcji znaki TM i ® nie są wymieniane.
126
Informacje dodatkowe
Spis treści
Dane techniczne
Obsługiwany format plików
Muzyka
Rozszerzenie pliku
MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC-LC*1 (.mp4, .m4a, .3gp), liniowy PCM (.wav)
Kodek
MP3
Szybkość transmisji: od 32 do 320 kb/s (zgodny ze zmienną
szybkością transmisji (VBR))
Częstotliwość próbkowania*2: 32; 44,1; 48 kHz
WMA
Szybkość transmisji: od 32 do 192 kb/s (zgodny ze zmienną
szybkością transmisji (VBR))
Częstotliwość próbkowania*2: 44,1 kHz
AAC-LC*1
Szybkość transmisji: od 16 do 320 kb/s (zgodny ze zmienną
szybkością transmisji (VBR))*3
Częstotliwość próbkowania*2: 8; 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1;
48 kHz
Liniowy PCM
Szybkość transmisji: 1411 kb/s
Częstotliwość próbkowania*2: 44,1 kHz
Filmy wideo (tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F)
Format pliku
Format pliku MP4, format danych wideo na kartach „Memory Stick”
Rozszerzenie pliku
.mp4, .m4v
Kodek
Wideo
AVC
(H.264/AVC)
Profil: profil podstawowy
Poziom: Maks. 1,3
Szybkość transmisji: maks. 768 kb/s
MPEG-4
Profil: profil prosty
Szybkość transmisji: maks. 2500 kb/s
Szybkość odtwarzania: maks. 30 klatek/s
Rozdzielczość: maks. QVGA (320 x 240)
Dźwięk
Rozmiar pliku
Maks. 2 GB
Liczba plików
Maks. 1000
AAC-LC
Liczba kanałów: Maks. 2 kanały
Częstotliwość próbkowania*2: 24; 32; 44,1;
48 kHz
Szybkość transmisji: Maks. 288 kb/s na
1 kanał
Zdjęcie*
4
Format pliku
Kompatybilny z formatem DCF 2.0/Exif 2.21
Rozszerzenie pliku
.jpg
Kodek
Profil: Profil podstawowy
Liczba pikseli: Maks. 4000 × 4000 pikseli (16 000 000 pikseli)
Liczba plików
Maks. 10 000
* Nie można odtwarzać plików AAC-LC chronionych prawami autorskimi.
*2 Częstotliwości próbkowania mogą być niezgodne z niektórymi koderami.
*3Możliwe są niestandardowe lub niegwarantowane szybkości transmisji w zależności od
częstotliwości próbkowania.
*4Odtwarzanie niektórych plików zdjęć nie jest możliwe; zależy to od ich formatu.
1
Ciąg dalszy 
Indeks
Format pliku MP3 (MPEG1 Layer3), format pliku ASF, format pliku MP4, format
pliku Wave-Riff
Menu
Format pliku
127
Informacje dodatkowe
Przybliżony czas podano na podstawie czasu przesyłania lub nagrywania tylko 4-minutowych utworów (nie uwzględniając filmów wideo (tylko modele NWZS615F/S616F/S618F) i zdjęć) w formacie MP3. Numery utworów i ich długość innych
odtwarzalnych formatów plików audio mogą się różnić od tych danych dla formatów MP3.
NWZ-S516/S616F
Menu
NWZ-S515/S615F
Liczba
utworów
Czas
Liczba
utworów
Czas
48 kb/s
1150
76 godz. 40 min
2450
163 godz. 20 min
64 kb/s
885
59 godz. 00 min
1850
123 godz. 20 min
128 kb/s
440
29 godz. 20 min
925
61 godz. 40 min
256 kb/s
220
14 godz. 40 min
460
30 godz. 40 min
320 kb/s
175
11 godz. 40 min
370
24 godz. 40 min
NWZ-S618F
Liczba
utworów
Czas
48 kb/s
5050
336 godz. 40 min
64 kb/s
3750
250 godz. 00 min
128 kb/s
1850
123 godz. 20 min
256 kb/s
945
63 godz. 00 min
320 kb/s
755
50 godz. 20 min
Maksymalny czas nagrywania (w przybliżeniu) (tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F)
Przybliżony czas nagrywania jest szacowany w przypadku przesyłania tylko filmów wideo.
Czas ten może być inny w zależności od warunków korzystania z odtwarzacza.
Szybkość transmisji
Format wideo: 384 kb/s
Format audio: 128 kb/s
Format wideo: 768 kb/s
Format audio: 128 kb/s
NWZ-S615F
NWZ-S616F
NWZ-S618F
Czas
Czas
Czas
7 godz. 10 min
15 godz. 00 min
30 godz. 40 min
4 godz. 00 min
8 godz. 30 min
17 godz. 30 min
Maksymalna liczba nagrywanych zdjęć, które można przesłać (w przybliżeniu)
Maks. 10 000
Liczba zdjęć do nagrywania może być mniejsza w zależności od rozmiarów plików.
Ciąg dalszy 
Indeks
Szybkość transmisji
Szybkość transmisji
Spis treści
Maksymalna liczba nagrywanych utworów i maksymalny czas nagrywania (w przybliżeniu)
128
Informacje dodatkowe
Spis treści
Pojemność (pojemność dostępna dla użytkownika)*1
Menu
NWZ-S515: 2 GB (ok. 1,71 GB = 1 840 840 704 bajtów)
NWZ-S516: 4 GB (ok. 3,57 GB = 3 840 704 512 bajtów)
NWZ-S615F: 2 GB (ok. 1,71 GB = 1 840 775 168 bajtów)
NWZ-S616F: 4 GB (ok. 3,57 GB = 3 840 638 976 bajtów)
NWZ-S618F: 8 GB (ok. 7,30 GB = 7 840 956 416 bajtów)
*1Dostępna pojemność pamięci odtwarzacza może się różnić.
Część pamięci jest używana przez funkcje zarządzania danymi.
Wyjście (słuchawki)
Radio FM (tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F)
Zakres częstotliwości FM
od 87,5 do 108,0 MHz
Częstotliwość pośrednia (FM) (tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F)
375 kHz
Antena (tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F)
Antena w przewodzie słuchawek
Interfejs
Słuchawki: Miniwtyk stereofoniczny
WM‑PORT (złącze do wielu połączeń): 22-stykowe
Szybki interfejs USB (zgodny z USB 2.0)
Temperatura pracy
Od 5°C do 35 °C
Źródło zasilania
Wbudowany akumulator litowo-jonowy
Zasilanie USB (z komputera przez dostarczony kabel USB)
Czas ładowania
Ładowanie przez interfejs USB
Ok. 3 godzin (pełne naładowanie), ok. 1,5 godziny (ok. 80%)
Ciąg dalszy 
Indeks
Pasmo przenoszenia od 20 do 20 000 Hz (podczas odtwarzania pliku danych, pomiar
pojedynczego sygnału)
129
Informacje dodatkowe
NWZ-S515/S516
NWZ-S615F/S616F/S618F
Odtwarzanie w formacie MP3 128 kb/s
Około 33 godziny
Około 33 godziny
Odtwarzanie w formacie WMA 128 kb/s
Około 33 godziny
Około 33 godziny
Odtwarzanie w formacie AAC-LC 128 kb/s
Około 32 godziny
Około 32 godziny
Odtwarzanie w formacie liniowym PCM 1411 kb/s
Około 35 godziny
Około 35 godziny
Odtwarzanie w formacie MPEG-4 384 kb/s
-
Około 9,5 godziny
Odtwarzanie w formacie MPEG-4 768 kb/s
-
Około 8,5 godziny
Odtwarzanie w formacie AVC 384 kb/s
-
Około 7,5 godziny
Odtwarzanie w formacie AVC 768 kb/s
-
Około 7,5 godziny
Przy odbieraniu audycji FM
(tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F)
-
Muzyka
Filmy wideo
(tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F)
Około 24 godziny
Wyświetlacz
1,82-calowy, wyświetlacz kolorowy TFT z białym podświetleniem LED, rozdzielczość
QVGA (240 × 320 punktów), 262 144 kolorów
Wymiary (szer./wys./gł., bez wystających elementów)
42,0 × 79,5 × 11,5 mm
Wymiary (szer./wys./gł.)
42,0 × 79,5 × 11,5 mm
Masa
Ok. 50 g
Ciąg dalszy 
Indeks
Podane poniżej czasy mogą się różnić w zależności od temperatury otoczenia i trybu
używania.
Menu
Korzystając z poniższych ustawień, można przedłużyć czas pracy akumulatora.
Podano czas przybliżony, gdy opcje „New Song Pop Up” ( strona 31), „Clear Stereo”
( strona 43), „DSEE(Sound Enhance)” ( strona 44), „Dynamic Normalizer”
( strona 46), „Equalizer” ( strona 38) oraz „VPT(Surround)” ( strona 41) są
wyłączone, a opcja „Screensaver” ( strona 78) jest ustawiona na „Blank”.
Ponadto w przypadku filmów wideo (tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F) czas jest
przybliżony, gdy jasność ekranu ( strona 80) jest ustawiona na wartość „3”.
Spis treści
Żywotność akumulatora (odtwarzanie ciągłe)
130
Informacje dodatkowe
Urządzenie nie jest obsługiwane w następujących środowiskach:
Samodzielnie konstruowane komputery osobiste lub systemy operacyjne
Środowisko będące uaktualnieniem oryginalnego systemu operacyjnego
zainstalowanego przez producenta
Środowisko wielosystemowe
Środowisko wielomonitorowe
Komputery Macintosh
Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Indeks
Nie można zagwarantować prawidłowego działania w przypadku wszystkich komputerów,
nawet jeśli spełniają powyższe wymagania systemowe.
Menu
Komputer
IBM PC/AT lub zgodny z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows w jednej z
następujących wersji*:
Windows XP Home Edition (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym) / Windows XP
Professional (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym) / Windows XP Media Center
Edition (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym) / Windows XP Media Center
Edition 2004 (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym) / Windows XP Media Center
Edition 2005 (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym) / Windows Vista Home Basic /
Windows Vista Home Premium / Windows Vista Business / Windows Vista Ultimate
Urządzenie nie jest obsługiwane w 64-bitowych systemach operacyjnych.
Urządzenie nie jest obsługiwane w systemach operacyjnych innych niż powyższe.
* Z wyłączeniem wersji systemów operacyjnych nieobsługiwanych przez firmę
Microsoft.
Procesor: Pentium III 1,0 GHz lub szybszy
Pamięć RAM: 128 MB lub więcej (w przypadku systemu Windows Vista 512 MB lub
więcej)
Dysk twardy: 380 MB lub więcej wolnego miejsca
Wyświetlacz:
Rozdzielczość ekranu: 800 × 600 pikseli (lub wyższa) (zalecana 1024 × 768 lub
wyższa)
Kolory: 8 bitów lub wyższe (zalecane 16 bitów)
Stacja CD-ROM (obsługująca odtwarzanie płyt Digital Music CD przy użyciu modułu
WDM)
Do tworzenia oryginalnych płyt CD wymagana jest stacja dysków CD-R/RW.
Karta
dźwiękowa

Port
USB
(zalecany jest port Hi-Speed USB)

Przeglądarka
Internet Explorer 6.0 lub nowsza, program Windows Media Player

10 lub 11 (zalecany jest Windows Media Player 11. W przypadku komputerów z
zainstalowanym programem Windows Media Player 10 mogą wystąpić ograniczenia
dotyczące niektórych formatów plików (AAC, pliki wideo* itd.), pliki w takich
formatach można przesyłać poprzez przeciąganie i upuszczanie.).
* Tylko modele NWZ-S615F/S616F/S618F
Musi
być zainstalowany program Adobe Flash Player 8 lub nowszy.

Do
korzystania
z usługi Electronic Music Distribution (elektroniczna dystrybucja

muzyki) (EMD) lub odwiedzenia strony wymagane jest szerokopasmowe połączenie z
Internetem.
Spis treści
Wymagania systemowe
131
Informacje dodatkowe
B
Beep Settings..................................... 77
Brightness.......................................... 80
C
Clear Stereo....................................... 43
Club.................................................... 42
Continuous Playback....................... 54
E
Eksplorator...................................... 100
Eksplorator Windows..............47, 100
Equalizer............................................ 38
F
Format (inicjowanie)....................... 88
Format pliku dźwiękowego............. 98
Format pliku wideo.......................... 99
Format zdjęcia................................... 99
H
Heavy................................................. 39
HOLD, przełącznik.......................... 10
Home, menu........................................ 6
I
Informacje......................................... 85
Inicjowanie (Format)....................... 88
Initial Search................................. 6, 25
Intelligent Shuffle......................... 6, 28
Interwał.............................................. 65
J
Jakość dźwięku.................................. 38
Jazz...................................................... 39
Język................................................... 90
JPEG...........................................99, 126
Ciąg dalszy 
Indeks
A
AAC.................................................... 98
AAC-LC........................................... 126
Adobe Reader...................................... 3
Akcesoria............................................. 8
Akumulator.........................92, 93, 129
Album Display Format.................... 36
All Range..................................... 34, 35
Arena.................................................. 42
Auto Preset........................................ 69
AVC............................................99, 126
AVLS (Volume Limit)...................... 76
D
Data.................................................. 100
Data-godzina.........................81, 83, 84
Date Display Format........................ 83
Display......................................... 51, 62
DSEE(Sound Enhance).................... 44
Dynamic Normalizer....................... 46
Menu
Symbole
Przycisk 5-kierunkowy................ 9, 11
(Repeat)....................................... 34
(Shuffle).................................... 34
(Shuffle&Repeat)................ 34
(Repeat 1 song)......................... 34
(Heavy)...................................... 39
(Pop)........................................... 39
(Jazz)........................................... 39
(Unique)..................................... 39
(Custom 1)................................. 39
(Custom 2)................................. 39
(Studio)....................................... 42
(Live)........................................... 42
(Club)......................................... 42
(Arena)....................................... 42
(Matrix)...................................... 42
(Karaoke).................................... 42
Spis treści
Indeks
132
Informacje dodatkowe
M
Matrix................................................. 42
Menu opcji......................18, 32, 57, 67
Miniatura...................... 13, 55, 66, 107
Model................................................. 86
Mono/Auto........................................ 74
MP3............................................98, 126
MPEG-4.....................................99, 126
Music Library................................ 6, 19
N
Niestandardowy.......................... 39, 40
Normal............................................... 34
Now Playing........................................ 7
Now Playing, ekran.......................... 17
Numer seryjny.................................... 8
O
Odbiornik FM................................... 68
Odtwarzanie wielokrotne................ 34
Okładka.............................................. 36
On-Hold Display.............................. 56
Oprogramowanie układowe.......... 101
OPTION/PWR OFF,
przycisk.................................... 10, 18
Pop...................................................... 39
Powiększanie..................................... 52
Poziom głośności.............................. 46
Poziom naładowania........................ 92
Przycisk BACK/HOME............... 9, 11
R
Radio.................................................. 68
Release Year....................................... 23
RESET (odtwarzacz)...................... 102
Reset all Settings............................... 87
RESET, przycisk.................................. 9
Ręczne wyłączenie odtwarzacza..... 93
Rozwiązywanie problemów.......... 102
S
Scan Sensitivity................................. 73
Screensaver........................................ 78
Selected Range............................ 34, 35
Set Date-Time................................... 81
Settings................................................. 7
Shuffle All.......................................... 30
Shuffle play........................................ 28
Shuffle All.............................................30
Time Machine Shuffle.........................28
Słuchawki.................................... 8, 120
Studio................................................. 42
Szybkość transmisji..................98, 126
T
Time Display Format....................... 84
Time Machine Shuffle...................... 28
Ciąg dalszy 
Indeks
Ł
ładowanie......................................... 92
łączna liczba filmów wideo............ 86
łączna liczba utworów.................... 86
łączna liczba zdjęć........................... 86
Slide Show Interval..............................65
Slide Show Repeat................................64
Menu
L
Liniowy PCM............................98, 126
Live..................................................... 42
P
Photo Library................................ 6, 58
Photo List Display Format.............. 66
Photo Orientation............................ 60
Play Mode................................6, 33, 34
Playback Range................................. 35
Playlists.......................................... 7, 26
Pojemność....................................... 128
Pokaz slajdów.................................... 63
Spis treści
K
Kabel USB............................................ 8
Karaoke.............................................. 42
Komputer......................................... 130
Komunikaty..................................... 114
Końcówka............................................ 8
133
Informacje dodatkowe
według albumu.....................................20
według gatunku....................................22
według list odtwarzania......................26
według liter początkowych.................25
według roku wydania..........................23
według tytułu utworu..........................19
według wykonawcy.............................21
Z
zasilanie...............................10, 93, 108
Indeks
W
WMA.........................................98, 126
WM-PORT.................................... 9, 86
Wyszukiwanie utworów................... 19
Menu
V
Video Library................................ 6, 47
Video List Display Format.............. 55
Video Orientation............................ 49
VOL+/–, przycisk............................. 10
VPT(Surround)................................ 41
Spis treści
U
Uaktualnianie.................................. 101
Unique............................................... 39
Ustawianie godziny.......................... 81
Download PDF

advertising