Sony | NWZ-S639F | Sony NWZ-S639F Instrukcja obsługi

Dostarczane wyposażenie
Szybki start
NWZ-S636F/S638F/S639F/S736F/S738F/S739F
Informacja o instrukcji
Szybki start: zawiera opis przygotowania do pracy i umożliwia zaimportowanie utworów, filmów
i zdjęć do komputera oraz ich przesłanie do odtwarzacza.
Instrukcja obsługi (w pliku PDF): zawiera opis zaawansowanych funkcji odtwarzacza
i rozwiązania ewentualnych problemów.
Rozwiązywanie problemów: zawiera opis objawów, przyczyn i rozwiązań problemów
z odtwarzaczem.
Zalecenia dla bezpieczeństwa: zawiera ważne informacje, których celem jest zapobieganie
wypadkom.
© 2008 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
NWZ-S636F-S638F-S639F-S736F-S7381 1
4���������
-108-151-PL (1)
Prosimy o sprawdzenie dostarczonego
wyposażenia.
 Słuchawki (1 szt.)
 Wkładki douszne (rozmiar S, L)*1 (1 szt.)
 Przewód USB (1 szt.)
 Zaczep (1 szt.)
Umożliwia podłączanie odtwarzacza do
oferowanej oddzielnie podstawki itp.
Przed podłączeniem
odtwarzacza do komputera
Upewnij się, że w komputerze jest
zainstalowany system operacyjny Windows XP
(Service Pack 2 lub nowszy) albo Windows
Vista (Service Pack 1 lub nowszy) i program
Windows Media Player 10 lub 11.
Elementy
 Przewód wejściowy audio*2 (1 szt.)
 Przejściówka do samolotu (pojedyncza /
podwójna)*2 (1 szt.)
 CD-ROM (1 szt.)
Windows Media Player 11
Media Manager for WALKMAN
Content Transfer
Instrukcja obsługi (w pliku PDF)
 Instrukcja „Szybki start” (ta instrukcja)
(1 szt.)
Akumulator jest ładowany po podłączeniu
odtwarzacza do pracującego komputera.
*1Informacje o zmienianiu rozmiaru wkładek
dousznych podano w podrozdziale
„Dostarczane wyposażenie” w Instrukcji obsługi
(w pliku PDF).
*2Tylko NWZ-S736F/S738F/S739F
Uwaga
Kiedy odtwarzacz jest podłączony do kompu­te­
ra, nie należy włączać, restartować, wybudzać
z trybu uśpienia ani wyłączać komputera.
Grozi to uszkodzeniem odtwarzacza. Najpierw
należy odłączyć odtwarzacz od komputera.
Około 3 godzin
Ładowanie

Pełne naładowanie
Służy do podłączenia słuchawek. Przewód
słuchawek pełni rolę anteny radiowej UKF
i dlatego podczas słuchania radia należy
starać się maksymalnie rozciągnąć przewód.
Przód
Informacja o menu Home
Instalacja instrukcji obsługi i oprogramowania
Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku BACK/HOME pojawia się menu Home. Umożliwia ono
rozpoczęcie odtwarzania, wyszukiwanie utworów, zmienianie ustawień itp.
Instrukcję obsługi (w pliku PDF) i oprogramowanie można zainstalować z dostarczonego dysku
CD-ROM, wykonując następujące czynności: Przy instalacji trzeba się zalogować jako
administrator komputera.
 Gniazdo WM‑PORT
Tył
Ładowanie akumulatora
Do
gniazda

 Gniazdo słuchawkowe
Służy do podłączenia dostarczonego
przewodu USB oraz oferowanych oddzielnie
urządzeń peryferyjnych.
Przełącznik NOISE CANCELING
(tylko NWZ-S736F/S738F/S739F)
 Przycisk BACK/HOME
Naciśnij go, aby przejść o jeden poziom listy
do góry lub powrócić do poprzedniego menu.
Przytrzymaj wciśnięty przycisk BACK/
HOME, aby wyświetlić menu Home.
 Przycisk 5-kierunkowy
Naciśnij przycisk , aby rozpocząć
odtwarzanie. Naciśnij przycisk , aby
potwierdzić wybór wariantu wskazanego
przyciskiem ///.
Przycisk  (odtwarzania / pauzy /
potwierdzenia)*2
Przyciski /
Przyciski /
Przesunięcie przełącznika NOISE
CANCELING w kierunku wskazywanym
przez strzałkę  włącza funkcję osłabiania
zewnętrznego hałasu.
 Wyświetlacz
 Przycisk VOL +/–
 Przełącznik HOLD
 Przycisk OPTION/PWR OFF
Wyświetla menu opcji. Przytrzymanie
wciśniętego przycisku OPTION/PWR OFF
powoduje wyłączenie ekranu i przełączenie
odtwarzacza w tryb czuwania. Pozostawienie
odtwarzacza w trybie czuwania na mniej
więcej dzień spowoduje jego automatyczne,
całkowite wyłączenie.
SensMe™ Channels
FM Radio
Photo Library
Intelligent Shuffle
Video Library
Music Library
Now Playing
Podcast Library
Settings
1 Włóż do komputera dostarczony dysk CD-ROM.
Automatycznie uruchomi się kreator instalacji. Wykonuj wyświetlane polecenia.
2 Kiedy pojawi się menu instalacji, kliknij z lewej strony na elemencie,
który chcesz zainstalować, po czym kliknij na przycisku [Install]
w prawym dolnym rogu ekranu.
Wykonuj wyświetlane polecenia.
Aby zainstalować Instrukcję obsługi (w pliku PDF), wybierz wariant [
Operation Guide].
Aby wyświetlić Instrukcję obsługi (plik PDF)
Potwierdź.
Powrót do poprzedniego ekranu.
Potwierdź.
Powrót do poprzedniego ekranu.
Po zakończeniu instalacji na pulpicie pojawia się ikona
. Kliknięcie na ikonie
pozwala na
wyświetlenie instrukcji obsługi. Szczegółowych informacji o używaniu i wybieraniu ustawień
funkcji odtwarzacza należy szukać w Instrukcji obsługi (w pliku PDF).
Uwaga
Do wyświetlenia Instrukcji obsługi potrzebny jest program Adobe Reader lub Acrobat Reader 5.0.
Program Adobe Reader można za darmo pobrać z Internetu.
Przytrzymaj wciśnięty przycisk BACK/
HOME, aby przejść do menu Home.
 Przycisk RESET
Naciśnięcie przycisku RESET szpilką itp.
zeruje odtwarzacz.
16/8/08 7:58:18 PM
NWZ-S636F [PL] 4-108-151-11(1)
Dostarczone oprogramowanie
Windows Media Player 11
Program Windows Media Player umożliwia importowanie danych audio z płyt CD i przesyłanie danych
do odtwarzacza. Programu tego należy używać do obsługi chronionych przed kopiowaniem plików
audio WMA i chronionych przed kopiowaniem plików audio WMV.
Przesyłane pliki: muzyka (MP3, WMA), filmy (WMV), zdjęcia (JPEG)
Informacji o sposobie postępowania należy szukać w pomocy elektronicznej do programu lub pod
następującym adresem:
http://www.support.microsoft.com/
Content Transfer
Program Content Transfer umożliwia przesyłanie muzyki, zdjęć i filmów z komputera do odtwarzacza
przy użyciu techniki „przeciągnij i upuść”. Do łatwego przeciągania i upuszczania danych do programu
Content Transfer można użyć Eksploratora Windows lub programu iTunes®. Informacji o sposobie
postępowania należy szukać w pomocy elektronicznej do programu.
Przesyłane pliki: muzyka (MP3, WMA, AAC*1, WAV), zdjęcia (JPEG), filmy (MPEG-4 Simple Profile,
AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV*1*2), podcasty (muzyka, film)
*1 Nie są obsługiwane pliki DRM.
*2 Nie jest możliwe odtwarzanie niektórych plików WMV przesłanych za pomocą programu Content
Transfer. Odtwarzanie takich plików może stać się możliwe po ich ponownym przesłaniu za pomocą
programu Windows Media Player 11.
 Wskazówka
W niektórych komputerach z zainstalowanym wcześniej programem Windows Media
Player 10 mogą występować ograniczenia rodzaju plików (AAC, filmów itp.), które moż­
na przesyłać techniką „przeciągnij i upuść”. Problem ten można rozwiązać, instalu­jąc
z dostarczonego dysku CD-ROM program Windows Media Player 11. Przed zainsta­­lo­wa­
niem komputerze programu Windows Media Player 11 należy się upewnić, czy używa­ne
oprogramowanie i usługi współpracują z programem Windows Media Player 11.
 Wskazówka
Pliki ATRAC można przesłać do odtwarzacza po ich przekształceniu do formatu MP3. Aby
przekształcić pliki, należy pobrać z witryny pomocy technicznej, której adres jest podany w punkcie
„Najświeższe informacje”, narzędzie MP3 Conversion Tool.
Media Manager for WALKMAN
Program Media Manager for WALKMAN umożliwia przesyłanie muzyki, zdjęć
i filmów z komputera do odtwarzacza oraz importowanie danych audio z płyt CD.
Program Media Manager for WALKMAN umożliwia też podłączanie się do kanałów
RSS i przesyłanie pobranych z nich nagrań i filmów.
Informacji o sposobie postępowania należy szukać w pomocy elektronicznej do
programu. Pliki audio (AAC) i filmy można także przesyłać techniką „przeciągnij
i upuść”, używając Eksploratora Windows i programu Media Manager for WALKMAN.
Przesyłane pliki: muzyka (MP3, WMA, AAC*1, WAV), zdjęcia (JPEG), filmy (MPEG-4 Simple Profile,
AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV*1*2), podcasty (muzyka, film)
*1 Nie są obsługiwane pliki DRM.
*2 Nie jest możliwe odtwarzanie niektórych plików WMV przesłanych za pomocą programu Media
Manager for WALKMAN. Odtwarzanie takich plików może stać się możliwe po ich ponownym
przesłaniu za pomocą programu Windows Media Player 11.
Uwaga
Nie są obsługiwane chronione przed kopiowaniem pliki wideo, takie jak filmy DVD czy audycje
nagrane z telewizji cyfrowej.
NWZ-S636F-S638F-S639F-S736F-S7382 2
Przesyłanie danych
Zalecenia eksploatacyjne
Dane można przesyłać bezpośrednio z Eksploratora Windows w komputerze, techniką „przeciągnij
i upuść”. Do przesyłania danych można też użyć dostarczonego oprogramowania.
Uwaga dla klientów: poniższa informacja dotyczy tylko sprzętu sprzedawanego
w krajach, w których obowiązują dyrektywy UE
Odtwarzanie danych podlega określonej hierarchii. Aby dane były prawidłowo przesyłane,
skorzystaj z poniższych ilustracji. Hierarchia danych może zależeć od środowiska komputera.
Producentem tego produktu jest Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, Japonia.
Przedstawicielem producenta w Unii Europejskiej upoważnionym do dokonania i potwierdzenia
oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi jest Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje
Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach serwisowych i gwarancyjnych należy
kontaktować się z podmiotami, których adresy podano w osobnych dokumentach gwarancyjnych lub
serwisowych, albo z najbliższym sprzedawcą produktów Sony.
Muzyka
Film
Fotografie
Podcast
Uwagi dla użytkowników
Gromadzenie danych
1.
1.
1.
1.
Aby użyć odtwarzacza do odtwarzania muzyki, zdjęć, filmów i podcastów, trzeba przygotować
odpowiednie dane w komputerze. Do importowania danych do komputera trzeba użyć
odpowiedniego oprogramowania.
7.
2.
2.
2.
3.
3.
8.
9.
* Hierarchia danych w folderze „PICTURES”
jest taka sama jak w folderze „PICTURE”.
Pliki, które można przesłać
Muzyka: MP3, WMA, AAC*, Linear PCM
Film: MPEG-4, AVC (H.264/AVC), WMV
Zdjęcia: JPEG
*
Nie można odtwarzać plików AAC chronionych przed kopiowaniem.
3.
Nagraną muzykę można wykorzystywać tylko do celów prywatnych. Wykorzystanie muzyki do innych
celów wymaga zgody posiadaczy praw autorskich.
Sony nie będzie ponosić odpowiedzialności za niepełne nagranie / pobranie muzyki wynikające
z problemów z odtwarzaczem lub komputerem.
Języki, które można będzie wyświetlić w dostarczonym programie, zależą od systemu operacyjnego
zainstalowanego w komputerze. Dla uzyskania lepszych wyników należy się upewnić, że zainstalowany
system operacyjny obsługuje języki, które mają być wyświetlane.
Nie gwarantuje się możliwości prawidłowego wyświetlenia w dostarczonym programie każdego języka.
Nie można wyświetlać znaków utworzonych przez użytkownika ani niektórych znaków specjalnych.
W zależności od rodzaju tekstu i znaków, odtwarzacz może niewłaściwie wyświetlać napisy. Wynika to
z następujących powodów:
możliwości podłączonego urządzenia,
niewłaściwego działania odtwarzacza,
u życia języka nieobsługiwanego przez odtwarzacz lub nieobsługiwanych znaków.
Jeśli nie planuje się użycia odtwarzacza przez ponad pół roku, dla zachowania dobrego stanu
akumulatora zaleca się jego ładowanie nie rzadziej niż raz na 6 do 12 miesięcy.
Najświeższe informacje
W przypadku pytań lub problemów związanych z odtwarzaczem oraz poszukiwaniu informacji
o urządzeniach zgodnych z tym produktem prosimy o odwiedzanie następujących stron www:
Klienci z Kanady: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Klienci z Europy: http://support.sony-europe.com/DNA
Klienci z Ameryki Łacińskiej: http://www.sony-latin.com/index.crp
Klienci z innych krajów i regionów: http://www.sony-asia.com/support
Nabywcy modeli przeznaczonych dla krajów zamorskich: http://www.sony.co.jp/overseas/support/
16/8/08 7:58:20 PM
NWZ-S636F [PL] 4-108-151-11(1)
Download PDF

advertising