Sony | NW-S703F | Sony NW-S703F Instrukcja obsługi

Spis treści
Menu
Indeks
Instrukcja obsługi
NW-S603 / S605 / S703F / S705F / S706F
©2006 Sony Corporation
2-887-745-22 (1)
Korzystanie z przycisków w Instrukcji obsługi
Kliknij przyciski znajdujące się w prawym górnym rogu niniejszej instrukcji,
aby przejść do części „Spis treści”, „Lista menu głównego” lub „Indeks”.
Powoduje przejście do spisu treści
Szukany temat można znaleźć na liście tematów w
instrukcji.
Powoduje przejście do listy menu głównego
Szukany temat można znaleźć na liście opcji w menu
odtwarzacza.
Powoduje przejście do indeksu
Szukany temat można znaleźć na liście słów kluczowych
wymienionych w instrukcji.
 Podpowiedzi
Do wskazanej strony można przejść, klikając numer strony w spisie treści, indeksie lub
na liście menu głównego.
Do wskazanej strony można przejść, klikając odsyłacz do strony na każdej stronie (np.
 strona 3).
Aby wyszukać odpowiednią stronę za pomocą słowa kluczowego, w oknie programu
Adobe Reader należy kliknąć menu „Edycja” i wybrać polecenie „Szukaj” w celu
wyświetlenia ramki nawigacji, a następnie wpisać słowo kluczowe w polu tekstowym
Szukaj i kliknąć przycisk „Szukaj”.
Do poprzedniej lub następnej strony można przejść, klikając odpowiednio przyciski
lub
znajdujące się u dołu ekranu programu Adobe Reader.
Ciąg dalszy 
Indeks
Przeglądanie Instrukcji obsługi
Menu
Do odtwarzacza dołączono Skróconą instrukcję obsługi oraz niniejszą
Instrukcję obsługi w formacie PDF. Dodatkowo po zainstalowaniu
oprogramowania SonicStage z dołączonej płyty CD-ROM można korzystać z
Pomocy programu SonicStage.
– W Skróconej instrukcji obsługi omówiono zagadnienia dotyczące
konfiguracji oraz podstawowych zadań umożliwiających import utworów
do komputera, przesyłanie utworów do odtwarzacza oraz ich odtwarzanie.
– W niniejszej Instrukcji obsługi omówiono funkcje standardowe i
zaawansowane, które pozwalają na pełne wykorzystanie możliwości
odtwarzacza i rozwiązywanie ewentualnych problemów.
– Pomoc programu SonicStage zawiera szczegółowe informacje na temat
korzystania z oprogramowania SonicStage ( strona 3).
Spis treści
Informacje o instrukcjach
Spis treści
Zmiana układu strony
Sposób wyświetlania stron można określić za pomocą przycisków znajdujących
się u dołu ekranu programu Adobe Reader.
Menu
Pojedyncza strona
Strony są wyświetlane pojedynczo.
Podczas przewijania wyświetlana
strona jest zastępowana poprzednią
lub następną.
Ciągłe
Strony są wyświetlane w jednym
ciągu.
Podczas przewijania poprzednie i
następne strony są przewijane w górę
lub w dół w trybie ciągłym.
Ciągłe - sąsiadujące
Dwie strony są wyświetlane obok
siebie jako część ciągu stron. Podczas
przewijania poprzednie i następne
pary stron są przewijane w górę lub w
dół w trybie ciągłym.
Sąsiadujące
Dwie strony są wyświetlane obok
siebie.
Podczas przewijania wyświetlana
strona jest zastępowana poprzednią
lub następną parą stron.
Korzystanie z Pomocy programu SonicStage
W Pomocy programu SonicStage znajdują się szczegółowe informacje na temat
korzystania z programu SonicStage, dotyczące na przykład importowania
utworów do komputera i przesyłania ich do odtwarzacza.
Kliknij opcje: „Help” – „SonicStage Help”, gdy jest uruchomiony
program SonicStage.
Zostanie wyświetlone okno pomocy.
Uwaga
W Pomocy programu SonicStage odtwarzacz jest określany nazwą „ATRAC Audio
Device”.
Indeks
Odtwarzanie utworów
Odtwarzanie list utworów utworzonych w
oprogramowaniu SonicStage (Playlists).........13
Odtwarzanie utworów z listy 100 ulubionych
utworów (Favorite 100).............................................15
Odtwarzanie utworów z ostatnio przesłanych
albumów (Recent Transfers)....................................16
Odtwarzanie utworów w kolejności
losowej (Intelligent Shuffle)...........................17
Odtwarzanie w kolejności losowej utworów z
listy 100 ulubionych utworów
(My Favorite Shuffle).....................................................17
Odtwarzanie w kolejności losowej utworów z
gatunku podobnego do wybranego
wykonawcy (Artist Link Shuffle)............................18
Odtwarzanie w kolejności losowej utworów
wydanych w tym samym roku
(Time Machine Shuffle).................................................19
Odtwarzanie w kolejności losowej utworów
przez określony czas (Sports Shuffle).................20
Wyszukiwanie utworów (Search)...............21
Wyszukiwanie utworów według tytułu
utworu (Song).............................................................21
Wyszukiwanie utworów według wykonawcy
(Artist).............................................................................22
Wyszukiwanie utworów według tytułu
albumu (Album).........................................................23
Wyszukiwanie utworów według gatunku
muzyki (Genre)...........................................................24
Wyszukiwanie utworów według roku
wydania (Release Year)..............................................25
Wyszukiwanie utworów według obrazu
okładki płyty (Jacket Search).......................26
Zmiana trybu odtwarzania
(PLAY MODE).................................................. 27
Informacje na temat redukcji szumu otoczenia
(Noise Canceling) (dotyczy tylko modeli
NW-S703F/S705F/S706F).................................. 28
(Noise Cancel Control) (dotyczy tylko modeli
NW-S703F/S705F/ S706F)................................. 38
Zmiana kolejności utworów (Sort)...........39
Zmiana trybu wyświetlania................. 41
Zmiana trybu wyświetlania...........................42
Wybór typu wyświetlacza (Display Screen).......43
Włączanie/wyłączanie wyświetlania
okładek albumów (Jacket Mode)...............44
Ustawianie poziomu głośności
(Volume Mode)................................................. 45
Ustawianie głośności przy użyciu funkcji
zaprogramowanej głośności
(Preset Volume)..............................................................45
Ustawianie zaprogramowanej głośności.......46
Ustawianie ręcznej regulacji głośności
(Manual Volume)...........................................................47
Ograniczanie głośności (AVLS).................48
Wyłączanie sygnału akustycznego
(Beep)................................................................ 49
Ustawianie bieżącej godziny
(Set Date-Time)................................................. 50
Wybór ustawienia bieżącej godziny.............50
Ręczne ustawianie bieżącej godziny.............52
Ustawianie formatu daty
(Date Disp Type)............................................... 53
Ustawianie formatu godziny
(Time Disp Type).............................................. 54
Wyświetlanie informacji o odtwarzaczu
(Information).................................................... 55
Przywracanie ustawień fabrycznych
(Reset All Settings)............................................ 56
Formatowanie pamięci (Format)...............57
Zmiana ustawień połączenia USB
(USB Bus Powered)........................................... 59
Ustawianie ekranu w tryb oszczędzania
energii (Power Save Mode).............................60
Ustawienia
Ustawienia jakości dźwięku................. 30
Wybór jakości dźwięku..................................30
Zmiana jakości dźwięku (Equalizer)....................31
Ustawienia wartości opcji EQ Custom.........33
Ciąg dalszy 
Indeks
Odtwarzanie utworów (All Songs).............12
Odtwarzanie list utworów
(Playlist Select).................................................. 13
Nadawanie dźwiękowi większej
intensywności (VPT)......................................35
Odtwarzanie z wyrazistym dźwiękiem stereo
(Clear Stereo).................................................... 36
Regulacja poziomu głośności
(Dynamic Normalizer)...................................... 37
Regulacja poziomu redukcji szumów
Menu
Lista menu głównego............................. 6
Dostarczone wyposażenie...................... 7
Części i elementy sterujące.................... 8
Spis treści
Spis treści
Słuchanie audycji radiowych FM......... 61
1Przełączanie na tuner FM...........................61
2Automatyczne programowanie stacji
nadawczych (FM Auto Preset)................................62
3Wybieranie stacji nadawczych....................63
Usuwanie zaprogramowanych stacji
radiowych......................................................65
Informacje dodatkowe
Środki ostrożności............................. 101
Prawa autorskie - informacje............. 105
Dane techniczne................................. 106
Indeks................................................. 110
Nagrywanie
Nagrywanie (Rec)...........................................68
Ustawianie szybkości transmisji danych
przekazywanych podczas nagrywania
utworów (Rec Mode).....................................70
Zmiana ustawień nagrywania
zsynchronizowanego (Sync Rec)..............71
Odtwarzanie nagranych utworów
(Rec Data).......................................................... 72
Zmiana trybu odtwarzania nagranych
utworów (PLAY MODE)................................73
Usuwanie nagranych utworów............. 74
Usuwanie nagranych utworów
(Delete 1 Track)..............................................................74
Usuwanie nagranego folderu
(Delete Folder)................................................................76
Usuwanie wszystkich nagranych utworów
(Delete All Rec Data).....................................................77
Zaawansowane funkcje
Ładowanie odtwarzacza....................... 78
Zwiększanie żywotności
akumulatora....................................... 79
Co to jest format i szybkość
transmisji?......................................... 80
Odtwarzanie utworów bez przerw....... 82
Jak importowane są informacje o
utworze do odtwarzacza?................... 83
Zapisywanie danych innych niż pliki
dźwiękowe.......................................... 84
Uaktualnianie oprogramowania
układowego odtwarzacza................... 85
Uwaga
W niektórych krajach/regionach, w których został zakupiony odtwarzacz, wybrane
modele mogą nie być dostępne.
Indeks
Ustawianie odbioru (Scan Sens)..................66
Zmiana trybu monofonicznego/
stereofonicznego (Mono/Auto)..................67
Rozwiązywanie problemów................. 86
Komunikaty......................................... 95
Odinstalowywanie oprogramowania
SonicStage.......................................... 99
Menu
Programowanie żądanych stacji
nadawczych........................................ 65
Rozwiązywanie problemów
Spis treści
Słuchanie radia FM (dotyczy tylko modeli NW-S703F/S705F/S706F)
(Intelligent Shuffle).................. 17
Ekran HOME*1
*1Na wyświetlaczu zostanie wyświetlonych 5 z
10 ikon z wybraną bieżącą ikoną pośrodku.
Bieżąca ikona zmienia się w zależności od
używanej funkcji. Żądaną ikonę można
wybrać, obracając przełącznik uchylny. W
celu zatwierdzenia wyboru należy nacisnąć
przycisk .
(Search)................................... 21
├ Song.............................................21
├ Artist............................................22
├ Album..........................................23
├ Genre...........................................24
└ Release Year.................................25
(Jacket Search)....................... 26
(Noise Canceling)*4................. 28
(Rec Data)*2.............................. 72
(Rec)*3...................................... 68
(All Songs)................................. 12
(FM)*4...................................... 61
(Playlist Select).......................... 13
├ Playlists........................................13
├ Favorite 100.................................15
└ Recent Transfers.........................16
(Settings)
├ Sound
│ ├ Equalizer.................................31
│ └ VPT..........................................35
├ Clear Stereo.................................36
├ Sort...............................................39
├ Jacket Mode.................................44
├ Display Screen............................43
├ Scan Sens*4..................................66
├ Mono/Auto*4..............................67
├ FM Auto Preset*4.......................62
├ Rec Mode*3.................................70
├ Sync Rec*3...................................71
├ Delete Rec Data*2
│├Delete 1 Track.........................74
│├Delete Folder..........................76
│└Delete All Rec Data................77
└ Advanced Settings
├ Date-Time
│├ Set Date-Time ...................50
│├ Date Disp Type . ................53
│└ Time Disp Type . ...............54
├ Power Save Mode...................60
├ Dynamic Normalizer.............37
├ AVLS........................................48
├ Volume Mode.........................45
├ Beep.........................................49
├ Noise Cancel Control*4.........38
├ Information.............................55
├ Initialize
│├ Reset All Settings ..............56
│└ Format.................................57
└ USB Bus Powered...................59
*2Po zapisaniu danych w odtwarzaczu
wyświetlany jest komunikat
(Rec Data).
*3Po podłączeniu do odtwarzacza
opcjonalnego wyposażenia do nagrywania
wyświetlany jest komunikat (Rec).
*4Dotyczy tylko modeli NW-S703F/S705F/
S706F.
Indeks
Przycisk DISPLAY/HOME
├ My Favorite Shuffle....................17
├ Artist Link Shuffle......................18
├ Time Machine Shuffle...............19
└ Sports Shuffle..............................20
Menu
Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISPLAY/HOME odtwarzacza, aż zostanie
wyświetlony ekran HOME.
Z poziomu ekranu HOME można odtwarzać pliki audio, wyszukiwać utwory oraz
zmieniać poniższe ustawienia.
Spis treści
Lista menu głównego
Należy sprawdzić wyposażenie znajdujące się w opakowaniu.
 Przedłużacz przewodu słuchawek (1)
Menu
 Słuchawki (1)
Spis treści
Dostarczone wyposażenie
 Wkładki douszne (rozmiar S, L) (1)
 Końcówka (1)
Używana podczas podłączania odtwarzacza do opcjonalnej stacji
dokującej (BCR-NWU3)*1 itp.
 Płyta CD-ROM*2 (1)
- program SonicStage
- Instrukcja obsługi (plik PDF)
 Skrócona instrukcja obsługi (1)
*1 W niektórych krajach/regionach, w których został zakupiony odtwarzacz,
pewne akcesoria opcjonalne mogą nie być dostępne.
*2 Nie należy odtwarzać niniejszej płyty CD-ROM w odtwarzaczu płyt CD.
Sposób prawidłowego mocowania wkładek dousznych
Jeśli wkładki douszne nie są dopasowane do uszu, mogą nie być słyszalne
niskie tony lub może nie działać funkcja redukcji szumów ( strona 28)
(dotyczy tylko modeli NW-S703F/S705F/S706F). W celu uzyskania lepszej
jakości dźwięku należy wygodnie dopasować wkładki do uszu lub wcisnąć je
tak, aby ściśle przylegały do wnętrza uszu. W chwili zakupu zamocowane są
wkładki douszne w rozmiarze M. Jeśli wkładki o tym rozmiarze nie pasują do
uszu, należy wypróbować jeden z pozostałych dostarczonych rozmiarów: S lub
L.
Informacje o numerze seryjnym
Numer seryjny podany na odtwarzaczu jest niezbędny do zarejestrowania
klienta. Numer jest widoczny z tyłu odtwarzacza.
Numer seryjny można także sprawdzić w samym odtwarzaczu. Aby uzyskać
szczegółowe informacje, zobacz  strona 55.
Indeks
 Kabel USB (1)
Spis treści
Części i elementy sterujące
4
3
Menu
2
1
5
Wyświetlacz
Zobacz  strona 11.
Przycisk *
Umożliwia rozpoczęcie odtwarzania
utworu. Po rozpoczęciu odtwarzania
na wyświetlaczu będzie widoczny
symbol , a po ponownym
naciśnięciu przycisku  zostanie
wyświetlony symbol  i nastąpi
zatrzymanie odtwarzania. Jeśli na
wyświetlaczu jest wyświetlane menu,
należy użyć tego przycisku, aby
zatwierdzić wybraną opcję menu.
 Podpowiedź
Odtwarzacz nie jest wyposażony w
przycisk zasilania. Po zatrzymaniu
odtwarzania utworu lub zakończeniu
odbioru stacji FM (dotyczy tylko
modeli NW-S703F/S705F/S706F)
przez naciśnięcie przycisku , po
kilku sekundach wyświetlacz zgaśnie, a
odtwarzacz przejdzie do trybu uśpienia.
Odtwarzacz pobiera wtedy bardzo mało
energii z akumulatora.
Przycisk VOL +*/–
Umożliwia regulowanie poziomu
głośności.
* Na przycisku znajdują się punkty
dotykowe. Ułatwiają one korzystanie z
przycisków.
Przycisk DISPLAY/HOME
Naciskając ten przycisk, gdy
odtwarzacz jest w trybie odtwarzania
lub zatrzymania, można zmienić
ekran wyświetlacza ( strona 41).
Po naciśnięciu tego przycisku w trakcie
korzystania z tunera FM (dotyczy tylko
modeli NW-S703F/S705F/S706F) lub w
trybie Intelligent Shuffle przez określony
czas będzie wyświetlana bieżąca godzina.
Ten przycisk należy nacisnąć i
przytrzymać, aby wyświetlić ekran
HOME.
Ponowne naciśnięcie tego przycisku,
gdy wyświetlane jest menu, spowoduje
wyświetlenie poprzedniego ekranu. Po
naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku
ekran zniknie i z powrotem zostanie
wyświetlony ekran HOME.
Przełącznik uchylny
Obracając przełącznik uchylny, można
wybrać opcję menu, przejść do
początku utworu lub przewinąć go do
przodu lub do tyłu ( strona 9).
Za pomocą przełącznika uchylnego można
przejść w tryb FOLDER lub tryb normalny.
Tryb normalny
do 
FOLDER
Tryb FOLDER
do 
FOLDER
Ciąg dalszy 
Indeks
WM-PORT
Za pomocą dostarczonego kabla USB
połącz z interfejsem WM-PORT
akcesoria, na przykład opcjonalne
wyposażenie umożliwiające nagrywanie
za pomocą odtwarzacza lub urządzenie
peryferyjne.
6
Przejść do początku bieżącego utworu.
Przewinąć bieżący utwór do przodu.
W trybie zatrzymania
Wybrać początek następnego utworu.
(Dłuższe przytrzymanie przycisku
umożliwia przejście do kolejnych utworów).
Wybrać początek bieżącego utworu.
(Dłuższe przytrzymanie przycisku
umożliwia przejście do poprzednich
utworów).
Tryb FOLDER
Aby
W trybie odtwarzania/W trybie zatrzymania
Przejść do pierwszego utworu w kolejnej
kategorii sortowania ustawionej według
kolejności utworów ( strona 39).
Przejść do pierwszego utworu w bieżącej
kategorii sortowania ustawionej według
kolejności utworów ( strona 39).
Wybrać pierwszy utwór w następnej
kategorii sortowania. Dłuższe
przytrzymanie przycisku umożliwia
przejście do kolejnej kategorii sortowania
ustawionej według kolejności utworów
( strona 39).
Wybrać pierwszy utwór w bieżącej kategorii
sortowania. Dłuższe przytrzymanie
przycisku umożliwia przejście do
poprzedniej kategorii sortowania ustawionej
według kolejności utworów ( strona 39).
Obrócić na krótko przełącznik uchylny do
pozycji .
Obrócić na krótko przełącznik uchylny do
pozycji .
Obrócić przełącznik uchylny do pozycji 
i zwolnić go w żądanym momencie.
Obrócić przełącznik uchylny do pozycji 
i zwolnić go w żądanym momencie.
Obrócić i przytrzymać przełącznik uchylny
w pozycji .
Obrócić i przytrzymać przełącznik uchylny
w pozycji .
Czynności
Obrócić na krótko przełącznik uchylny do
pozycji .
Obrócić na krótko przełącznik uchylny do
pozycji .
Obrócić i przytrzymać przełącznik uchylny
w pozycji .
Obrócić i przytrzymać przełącznik uchylny
w pozycji .
Ciąg dalszy 
Indeks
Przewinąć bieżący utwór do tyłu.
Czynności
Menu
Tryb normalny
Aby
W trybie odtwarzania
Przejść do początku następnego utworu.
Spis treści
Obsługiwanie odtwarzacza za pomocą przełącznika uchylnego
10
Spis treści
Słuchawki
Menu
Otwór na pasek
Umożliwia przypięcie paska
(sprzedawanego oddzielnie).
Przycisk RESET
Naciśnięcie przycisku RESET szpilką
itp. powoduje wyzerowanie ustawień
odtwarzacza. Aby uzyskać
szczegółowe informacje, zobacz
 strona 86.
Przycisk PLAY MODE/SOUND
Służy do przełączania trybu
odtwarzania ( strona 27).
Po naciśnięciu i przytrzymaniu tego
przycisku można zmienić ustawienie
jakości dźwięku.
Gniazdo słuchawek
Umożliwia podłączenie słuchawek.
Słuchawki należy podłączyć tak, aby wtyk
zatrzasnął się we właściwym położeniu.
Jeśli słuchawki nie są prawidłowo
podłączone, mogą źle funkcjonować.
Dotyczy tylko użytkowników modeli
NW-S703F/S705F/S706F
Podłącz starannie wtyk słuchawek,
zwracając uwagę na kształt wtyku
słuchawek oraz znacznik kierunku
( ) i kształt wtyku w przypadku
używania przedłużacza przewodu
słuchawek.
W przypadku korzystania z
przedłużacza przewodu słuchawek
Przedłużacz przewodu
słuchawek
Słuchawki
Informacje na temat funkcji redukcji
szumów (dotyczy tylko modeli NWS703F/S705F/S706F)
Funkcja redukcji szumów jest dostępna
tylko w przypadku korzystania z
dostarczonych słuchawek.
Redukcja szumów nie działa w
modelach, które nie są wyposażone
w tę funkcję (NW-S603/S605), nawet
jeśli używane są dostarczone
słuchawki.
Ciąg dalszy 
Indeks
Przełącznik HOLD
Przy użyciu przełącznika HOLD
można zabezpieczyć odtwarzacz
przed przypadkowym
uruchomieniem podczas
przenoszenia.
Po przesunięciu przełącznika HOLD
do pozycji HOLD wszystkie
przyciski sterujące zostaną
zablokowane. Jeśli przy włączonej
funkcji HOLD zostanie naciśnięty
jakikolwiek przycisk lub obrócony
przełącznik uchylny, na wyświetlaczu
pojawi się napis „HOLD”. Po
przesunięciu przełącznika HOLD w
przeciwną stronę funkcja HOLD
zostanie wyłączona.
11
Przy włączonym trybie Jacket Mode
(Ustawienie domyślne)
Przy wyłączonym trybie Jacket Mode
Spis treści
Wyświetlacz
Menu
(PLAY MODE)
Wyświetlana jest ikona bieżącego trybu
odtwarzania ( strona 27). Jeśli
włączony jest tryb odtwarzania „Normal”,
nie jest wyświetlana żadna ikona.
Wskaźnik ustawienia jakości dźwięku
Wyświetlana jest ikona bieżącego
trybu jakości dźwięku ( strona
30). Jeśli jakość dźwięku nie została
ustawiona, nie jest wyświetlana
żadna ikona.
Wskaźnik funkcji redukcji szumów (dotyczy
tylko modeli NW-S703F/S705F/S706F)
Jeśli włączona jest funkcja redukcji szumów,
wyświetlana jest ikona
( strona 28).
Wskaźnik stanu akumulatora
Umożliwia wyświetlanie informacji o
poziomie naładowania akumulatora.
 Podpowiedź
Aby uzyskać informacje na temat
wyświetlacza radia FM (dotyczy tylko
modeli NW-S703F/S705F/S706F), zobacz
„Słuchanie audycji radiowych FM”
( strona 61).
Indeks
Wyświetlanie okładki albumu
Tryb ten służy do wyświetlania okładki
albumu po zarejestrowaniu obrazu i
przesłaniu utworów z oprogramowania
SonicStage. Tryb ten można ustawić
tak, aby okładka albumu nie była
wyświetlana ( strona 44).
Wyświetlane ikony
W trybie normalnym w pierwszym
wierszu wyświetlana jest ikona , a w
drugim wierszu ikona lub , w
zależności od ustawienia kolejności
utworów ( strona 39).W trybie
FOLDER w pierwszym wierszu
wyświetlana jest ikona kategorii
ustawionej w kolejności utworów
( strona 40), a w drugim wierszu
ikona lub .
Po wybraniu trybu FOLDER podczas
odtwarzania listy odtwarzania
( strona 13) w pierwszym wierszu
wyświetlana jest wybrana lista
odtwarzania ( : lista odtwarzania
utworzona przez oprogramowanie
SonicStage, 100 : 100 ulubionych
utworów oraz : ostatnio przesłany
album).
Wyświetlacz informacji
tekstowych/graficznych
Umożliwia wyświetlanie tytułu albumu,
nazwy wykonawcy, tytułu utworu, bieżącej
daty i godziny, komunikatów oraz menu.
Aby zmienić tryb wyświetlania, naciśnij
przycisk DISPLAY/HOME ( strona 42).
Jeśli odtwarzacz nie jest używany przez
pewien czas, należy przełączyć wyświetlacz
w tryb oszczędzania energii ( strona 60).
Wskaźnik stanu odtwarzania
Wyświetla bieżący tryb odtwarzania
(: odtwarzanie, : zatrzymanie,
 (): przewijanie do tyłu
(przewijanie do przodu), 
(): przejście do początku
bieżącego (lub następnego) utworu).
Wskaźnik czasu odtwarzania
Wyświetla czas, jaki upłynął od
początku odtwarzania.
Wskaźnik trybu odtwarzania
12
Odtwarzanie utworów
Utwory przesłane do odtwarzacza są odtwarzane.
do 
Przełącznik uchylny
Menu
Przycisk 
Spis treści
Odtwarzanie utworów (All Songs)
do 
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISPLAY/HOME, aż zostanie
wyświetlony ekran HOME.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję
(All Songs), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Odtwarzanie rozpocznie się od ostatnio słuchanego utworu. Jeśli żaden
utwór nie był wcześniej odtwarzany, odtwarzanie rozpocznie się od
początku.
Zostaną odtworzone wszystkie utwory po kolei aż do ostatniego, po czym
nastąpi zatrzymanie.
Aby przejść na początek utworu
Krótkie obrócenie przełącznika uchylnego do pozycji () w trybie
odtwarzania lub zatrzymania powoduje przejście odtwarzacza na początek
bieżącego (lub następnego) utworu.
Jeśli przełącznik uchylny zostanie przesunięty, a następnie na krótko obrócony
do pozycji () w trybie odtwarzania lub zatrzymania, odtwarzacz
przejdzie na początek pierwszego utworu z bieżącej (lub następnej) kategorii
sortowania ustawionej według kolejności utworów ( strona 39).
 Podpowiedzi
Naciskając przycisk PLAY MODE/SOUND, można zmienić tryb odtwarzania na
odtwarzanie w kolejności losowej, powtarzanie itp ( strona 27).
Utwory
są wyświetlane w kolejności ustawionej w menu Sort ( strona 39). W

przypadku ustawień domyślnych utwory są wyświetlane w kolejności albumów.
Indeks
Przycisk DISPLAY/HOME
13
Odtwarzanie utworów
Utwory można odtwarzać z następujących list: „Playlists created in SonicStage”,
„Albums recently transferred” oraz „Your 100 favorite songs”.
do 
Menu
Przycisk 
Przełącznik uchylny
Indeks
do 
Przycisk DISPLAY/HOME
Uwaga
Jeśli wybrano ikonę (Playlist Select), opcje
wyświetlane na ekranie HOME.
(Search) oraz
Spis treści
Odtwarzanie list utworów (Playlist Select)
(Jacket Search) nie są
Odtwarzanie list utworów utworzonych w oprogramowaniu SonicStage
(Playlists)
Istnieje możliwość odtwarzania list utworów (Playlists) utworzonych w
oprogramowaniu SonicStage. Jeśli nazwa zostanie zmieniona w
oprogramowaniu SonicStage, na ekranie odtwarzacza będzie wyświetlana
zmieniona nazwa. Szczegółowe informacje znajdują się w Pomocy
oprogramowania SonicStage.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISPLAY/HOME, aż zostanie
wyświetlony ekran HOME.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję
(Playlist Select), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Zostanie wyświetlone menu Playlist.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Playlists”, a następnie
naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Odtwarzanie rozpocznie się od ostatnio słuchanego utworu. Jeśli żaden
utwór nie był wcześniej odtwarzany, odtwarzanie rozpocznie się od
początku listy odtwarzania utworzonej w oprogramowaniu SonicStage.
Wszystkie utwory zostaną odtworzone po kolei aż do ostatniego, po czym
odtwarzanie zostanie zatrzymane.
Ciąg dalszy 
14
Odtwarzanie utworów...Odtwarzanie list utworów
Spis treści
Menu
Aby przejść na początek utworu
Krótkie obrócenie przełącznika uchylnego do pozycji () w trybie
odtwarzania lub zatrzymania powoduje przejście odtwarzacza na początek
bieżącego (lub następnego) utworu.
Jeśli przełącznik uchylny zostanie przesunięty, a następnie na krótko obrócony
do pozycji () w trybie odtwarzania lub zatrzymania, spowoduje to
przejście odtwarzacza na początek bieżącej (lub następnej) listy odtwarzania.
 Podpowiedź
Ciąg dalszy 
Indeks
Naciskając przycisk PLAY MODE/SOUND, można zmienić tryb odtwarzania na
odtwarzanie w kolejności losowej, powtarzanie itp. ( strona 27).
15
Odtwarzanie utworów...Odtwarzanie list utworów
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISPLAY/HOME, aż zostanie
Menu
Istnieje moliwość odtwarzania list utworów automatycznie utworzonych w
oprogramowaniu SonicStage. Podczas połączenia z oprogramowaniem
SonicStage 100 najczęściej odtwarzanych utworów jest odnowianych i
wyświetlanych w kolejności wg ilości i częstotliwości odtwarzania.
Spis treści
Odtwarzanie utworów z listy 100 ulubionych utworów (Favorite 100)
wyświetlony ekran HOME.
(Playlist Select), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Zostanie wyświetlone menu Playlist.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Favorite 100”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Odtwarzanie rozpocznie się od ostatnio słuchanego utworu. Jeśli żaden
utwór nie był wcześniej odtwarzany, odtwarzanie rozpocznie się od
początku. Wszystkie utwory zostaną odtworzone po kolei aż do ostatniego,
po czym odtwarzanie zostanie zatrzymane.
 Podpowiedź
Lista 100 najczęściej odtwarzanych utworów jest aktualizowana przy każdym połączeniu
odtwarzacza z oprogramowaniem SonicStage.
Ciąg dalszy 
Indeks
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję
16
Odtwarzanie utworów...Odtwarzanie list utworów
Istnieje możliwość odtwarzania ostatnio przesłanych albumów.
Spis treści
Odtwarzanie utworów z ostatnio przesłanych albumów (Recent Transfers)
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISPLAY/HOME, aż zostanie
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Recent Transfers”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Odtwarzanie rozpocznie się od ostatnio słuchanego utworu. Jeśli żaden
utwór nie był wcześniej odtwarzany, odtwarzanie rozpocznie się od
początku. Wszystkie utwory zostaną odtworzone po kolei aż do ostatniego,
po czym odtwarzanie zostanie zatrzymane.
Aby przejść na początek utworu
Krótkie obrócenie przełącznika uchylnego do pozycji () w trybie
odtwarzania lub zatrzymania powoduje przejście odtwarzacza na początek
bieżącego (lub następnego) utworu.
Jeśli przełącznik uchylny zostanie przesunięty, a następnie na krótko obrócony
do pozycji () w trybie odtwarzania lub zatrzymania, odtwarzacz
przejdzie na początek pierwszego utworu z bieżącej (lub następnej) kategorii
sortowania ustawionej według kolejności utworów ( strona 39).
Indeks
(Playlist Select), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Zostanie wyświetlone menu Playlist.
Menu
wyświetlony ekran HOME.
17
Odtwarzanie utworów
(Intelligent Shuffle)
do 
Przycisk 
Przełącznik uchylny
Menu
Odtwarzacz oferuje 4 różne tryby odtwarzania w kolejności losowej i
powtarzania utworów (znane jako „shuffle play”) (Intelligent Shuffle).
Spis treści
Odtwarzanie utworów w kolejności losowej
Indeks
do 
Przycisk DISPLAY/HOME
Uwagi
Przy włączonej funkcji Intelligent Shuffle tryb odtwarzania jest automatycznie
przełączany na odtwarzanie w kolejności losowej.
Po
naciśnięciu przycisku DISPLAY/HOME w trybie Intelligent Shuffle przez określony

czas będzie wyświetlana bieżąca godzina.
Odtwarzanie w kolejności losowej utworów z listy 100 ulubionych
utworów (My Favorite Shuffle)
Odtwarzacz wybiera 100 najczęściej odtwarzanych utworów i odtwarza je
wielokrotnie w kolejności losowej.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISPLAY/HOME, aż zostanie
wyświetlony ekran HOME.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję
(Intelligent
Shuffle), a następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Zostanie wyświetlone menu trybu Intelligent Shuffle.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „My Favorite Shuffle”,
a następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Nastąpi przetasowanie i wielokrotne odtwarzanie 100 najczęściej
odtwarzanych utworów.
 Podpowiedzi
Po przesunięciu i obróceniu przełącznika uchylnego nastąpi ponowne przetasowanie 100
najczęściej odtwarzanych utworów i ich odtwarzanie, począwszy od pierwszego utworu.
Lista 100 najczęściej odtwarzanych utworów jest aktualizowana przy każdym połączeniu
odtwarzacza z oprogramowaniem SonicStage.
Jeśli całkowita liczba utworów przesłanych do odtwarzacza jest mniejsza niż 100,
wszystkie utwory przesłane do odtwarzacza są odtwarzane w kolejności losowej.
Ciąg dalszy 
18
Odtwarzanie utworów...Odtwarzanie utworów w kolejności losowej
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISPLAY/HOME, aż zostanie
Menu
Odtwarzacz wybiera losowo wykonawcę, przeszukuje utwory z gatunku
podobnego do wybranego wykonawcy (Artist Link Shuffle), a następnie
wielokrotnie odtwarza je w kolejności losowej.
Spis treści
Odtwarzanie w kolejności losowej utworów z gatunku podobnego do
wybranego wykonawcy (Artist Link Shuffle)
wyświetlony ekran HOME.
(Intelligent
Shuffle), a następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Zostanie wyświetlone menu trybu Intelligent Shuffle.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Artist Link Shuffle”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Odtwarzacz wybiera losowo wykonawcę, następnie tasuje utwory z
gatunku podobnego do wybranego wykonawcy i odtwarza je wielokrotnie.
 Podpowiedź
Po przesunięciu i obróceniu przełącznika uchylnego nastąpi losowy wybór wykonawcy,
przetasowanie utworów z gatunku podobnego do wybranego wykonawcy, a następnie
ich odtwarzanie, począwszy od pierwszego utworu.
Ciąg dalszy 
Indeks
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję
19
Odtwarzanie utworów...Odtwarzanie utworów w kolejności losowej
Odtwarzacz wybiera losowo rok wydania i wielokrotnie odtwarza w kolejności
losowej wszystkie przesłane utwory wydane w tym roku.
wyświetlony ekran HOME.
(Intelligent
Shuffle), a następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Zostanie wyświetlone menu trybu Intelligent Shuffle.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Time Machine
Shuffle”, a następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Odtwarzacz wybiera losowo rok wydania, następnie tasuje utwory wydane
w tym roku i odtwarza je wielokrotnie.
 Podpowiedź
Po przesunięciu i obróceniu przełącznika uchylnego nastąpi losowy wybór roku
wydania, a następnie utwory wydane w tym roku zostaną przetasowane i odtworzone,
począwszy od pierwszego utworu.
Ciąg dalszy 
Indeks
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję
Menu
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISPLAY/HOME, aż zostanie
Spis treści
Odtwarzanie w kolejności losowej utworów wydanych w tym samym
roku (Time Machine Shuffle)
20
Odtwarzanie utworów...Odtwarzanie utworów w kolejności losowej
(Sports Shuffle)
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISPLAY/HOME, aż zostanie
Menu
Odtwarzacz wybiera losowo utwory spośród wszystkich przesłanych utworów,
a następnie odtwarza je wielokrotnie w kolejności losowej (w czasie od 1 do 99
minut).
Spis treści
Odtwarzanie w kolejności losowej utworów przez określony czas
wyświetlony ekran HOME.
(Intelligent
Shuffle), a następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Zostanie wyświetlone menu trybu Intelligent Shuffle.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Sports Shuffle”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Zostanie wyświetlony ekran wyboru czasu odtwarzania.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać czas odtwarzania, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Zostanie wyświetlony wybrany czas odtwarzania, a następnie nastąpi
losowy wybór utworów spośród wszystkich przesłanych utworów i
odtworzenie ich.
Podczas odtwarzania utworu wyświetlany jest czas, jaki upłynął od
początku odtwarzania.
 Podpowiedź
Po przesunięciu i obróceniu przełącznika uchylnego nastąpi ponowny losowy wybór
utworów spośród wszystkich przesłanych utworów, a następnie zostaną one odtworzone,
począwszy od pierwszego utworu.
Indeks
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję
21
Odtwarzanie utworów
Utwory można wyszukiwać według następujących kategorii: „Tytuł utworu”,
„Wykonawca”, „Tytuł albumu” itd.
Menu
do 
Przycisk 
Spis treści
Wyszukiwanie utworów (Search)
Przełącznik uchylny
Indeks
do 
Przycisk DISPLAY/HOME
Wyszukiwanie utworów według tytułu utworu (Song)
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISPLAY/HOME, aż zostanie
wyświetlony ekran HOME.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję
(Search), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Song>”, a następnie
naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Zostanie wyświetlona lista utworów.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać utwór, a następnie naciśnij
przycisk  w celu potwierdzenia.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu. Wszystkie utwory zostaną
odtworzone po kolei aż do ostatniego, po czym odtwarzanie zostanie
zatrzymane.
 Podpowiedź
Tryb odtwarzania ( strona 27) nie zostanie zmieniony po uruchomieniu funkcji
(Search).
Ciąg dalszy 
22
Odtwarzanie utworów...Wyszukiwanie utworów
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISPLAY/HOME, aż zostanie
Spis treści
Wyszukiwanie utworów według wykonawcy (Artist)
wyświetlony ekran HOME.
(Search), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Zostanie wyświetlona lista wykonawców.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać żądanego wykonawcę, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Zostanie wyświetlona lista albumów wybranego wykonawcy.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać żądany album, a następnie
naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Zostanie wyświetlona lista utworów z albumu wybranego wykonawcy.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać utwór, a następnie naciśnij
przycisk  w celu potwierdzenia.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu. Wszystkie utwory zostaną
odtworzone po kolei aż do ostatniego, po czym odtwarzanie zostanie
zatrzymane.
 Podpowiedź
Tryb odtwarzania ( strona 27) nie zostanie zmieniony po uruchomieniu funkcji
(Search).
Ciąg dalszy 
Indeks
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Artist>”, a następnie
Menu
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję
23
Odtwarzanie utworów...Wyszukiwanie utworów
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISPLAY/HOME, aż zostanie
Spis treści
Wyszukiwanie utworów według tytułu albumu (Album)
wyświetlony ekran HOME.
(Search), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Zostaną wyświetlone listy albumów.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać żądany album, a następnie
naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Zostanie wyświetlona lista utworów z wybranego albumu.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać utwór, a następnie naciśnij
przycisk  w celu potwierdzenia.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu. Wszystkie utwory zostaną
odtworzone po kolei aż do ostatniego, po czym odtwarzanie zostanie
zatrzymane.
 Podpowiedź
Tryb odtwarzania ( strona 27) nie zostanie zmieniony po uruchomieniu funkcji
(Search).
Ciąg dalszy 
Indeks
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Album>”, a następnie
Menu
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję
24
Odtwarzanie utworów...Wyszukiwanie utworów
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISPLAY/HOME, aż zostanie
Spis treści
Wyszukiwanie utworów według gatunku muzyki (Genre)
wyświetlony ekran HOME.
(Search), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Zostanie wyświetlona lista gatunków muzyki.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać żądany gatunek muzyki, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Zostanie wyświetlona lista wykonawców z wybranego gatunku muzyki.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać żądanego wykonawcę, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Zostanie wyświetlona lista albumów wykonawcy wybranego z danego
gatunku muzyki.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać żądany album, a następnie
naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Zostanie wyświetlona lista utworów z albumu wybranego wykonawcy.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać utwór, a następnie naciśnij
przycisk  w celu potwierdzenia.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu. Wszystkie utwory zostaną
odtworzone po kolei aż do ostatniego, po czym odtwarzanie zostanie
zatrzymane.
 Podpowiedź
Tryb odtwarzania ( strona 27) nie zostanie zmieniony po uruchomieniu funkcji
(Search).
Ciąg dalszy 
Indeks
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Genre>”, a następnie
Menu
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję
25
Odtwarzanie utworów...Wyszukiwanie utworów
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISPLAY/HOME, aż zostanie
Spis treści
Wyszukiwanie utworów według roku wydania (Release Year)
wyświetlony ekran HOME.
(Search), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Zostanie wyświetlona lista lat wydania.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać żądany rok wydania, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Zostanie wyświetlona lista wykonawców dla wybranego roku wydania.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać żądanego wykonawcę, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Zostanie wyświetlona lista utworów danego artysty wybranego dla
określonego roku wydania.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać utwór, a następnie naciśnij
przycisk  w celu potwierdzenia.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu. Wszystkie utwory zostaną
odtworzone po kolei aż do ostatniego, po czym odtwarzanie zostanie
zatrzymane.
 Podpowiedź
Tryb odtwarzania ( strona 27) nie zostanie zmieniony po uruchomieniu funkcji
(Search).
Indeks
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Release Year>”, a
Menu
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję
26
Odtwarzanie utworów
Wyszukiwanie utworów według obrazu okładki
płyty (Jacket Search)
Spis treści
Istnieje możliwość wyszukiwania utworów według obrazów okładek albumów,
jeśli obrazy te zostały wcześniej zarejestrowane i utwory zostały przesłane z
programu SonicStage.
Menu
Przycisk 
do 
Przełącznik uchylny
Indeks
do 
Przycisk DISPLAY/HOME
Uwagi
(Jacket Search), kolejność
W przypadku wyszukiwania utworów według funkcji
wyświetlanych utworów jest zawsze taka sama, jak na albumie.
Jeśli nie został zarejestrowany żaden obraz okładki albumu, wówczas wyświetlony
zostaje obraz domyślny z odtwarzacza.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISPLAY/HOME, aż zostanie
wyświetlony ekran HOME.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję
(Jacket Search), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Zostanie wyświetlona lista obrazów okładek albumów i jednocześnie
monitorowany będzie pierwszy utwór z wybranego albumu.
Obracając przełącznik uchylny, można za jednym razem przejść do przodu
lub cofnąć się o jeden obraz okładki albumu w trybie normalnym oraz o
trzy obrazy za jednym razem w trybie FOLDER.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać żądany album, a następnie
naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Rozpocznie się odtwarzanie pierwszego utworu z wybranego albumu.
Wszystkie utwory zostaną odtworzone po kolei aż do ostatniego, po czym
odtwarzanie zostanie zatrzymane.
 Podpowiedź
Tryb odtwarzania ( strona 27) nie zostanie zmieniony po uruchomieniu funkcji
(Jacket Search).
27
Odtwarzanie utworów
Odtwarzacz został wyposażony w różne tryby odtwarzania, w tym odtwarzanie
w kolejności losowej i powtarzanie wybranych utworów.
Spis treści
Zmiana trybu odtwarzania (PLAY MODE)
Menu
 Kilkakrotne naciśnięcie przycisku PLAY MODE/SOUND pozwala
wybrać żądany tryb odtwarzania.
Lista trybów odtwarzania
Typ trybu odtwarzania/ikona
Normal/brak ikony
Opis
Wszystkie przesłane utwory, począwszy od
bieżącego, są odtwarzane jednokrotnie, a następnie
odtwarzanie jest zatrzymywane.
(Ustawienie domyślne)
Wszystkie przesłane utwory z kategorii sortowania
Folder/
ustawionej według kolejności utworów ( strona 39),
w tym utwór bieżący, są odtwarzane jednokrotnie, a
następnie odtwarzanie zostaje zatrzymane.
Wszystkie przesłane utwory, począwszy od
Repeat All (Powtarzanie
bieżącego, są odtwarzane wielokrotnie.
wszystkich utworów)/
Repeat Folder (Powtarzanie Wszystkie przesłane utwory z kategorii sortowania
folderu)/
ustawionej według kolejności utworów ( strona 39),
w tym utwór bieżący, są odtwarzane wielokrotnie.
Repeat 1 Song
Bieżący utwór jest powtarzany wielokrotnie.
(Powtarzanie jednego
utworu)/ 1
Repeat Shuffle All
Odtwarzany jest bieżący utwór, a następnie
(Powtarzanie wszystkich
wszystkie przesłane utwory są odtwarzane w
utworów w kolejności
kolejności losowej.
losowej)/ SHUF
Repeat Shuffle Folder
Odtwarzany jest bieżący utwór, a następnie w
(Powtarzanie utworów z
losowej kolejności odtwarzane są wszystkie
danego folderu w
przesłane utwory z kategorii sortowania ustawionej
kolejności losowej)/
według kolejności utworów ( strona 39), łącznie z
SHUF
utworem bieżącym.
Indeks
Przycisk PLAY MODE/SOUND
28
Odtwarzanie utworów
(Noise Canceling) (dotyczy tylko modeli NW-S703F/
S705F/S706F)
Indeks
do 
Przycisk 
Menu
Mikrofon wbudowany w słuchawkach może wychwytywać szum otoczenia.
Pozwala to na redukcję szumów poprzez wytworzenie dźwięku o przeciwnej
fazie w stosunku do szumu otoczenia.
Spis treści
Informacje na temat redukcji szumu otoczenia
Przełącznik uchylny
do 
Przycisk DISPLAY/HOME
Uwagi
Nie można używać funkcji redukcji szumu, gdy:
– używane są słuchawki inne niż dostarczone w zestawie,
– odtwarzanie zostało zatrzymane,
– monitorowany jest nagrywany dźwięk.
Ekran
ustawień tej funkcji jest wyświetlany tylko wtedy, gdy znajdujące się na

wyposażeniu słuchawki zostały podłączone do odtwarzacza.
Poniższa operacja jest dostępna wyłącznie w trybie odtwarzania lub zatrzymania albo
podczas korzystania z odbiornika FM (dotyczy tylko modeli NW-S703F/S705F/S706F).
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISPLAY/HOME, aż zostanie
wyświetlony ekran HOME.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję
(Noise Canceling),
a następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Na podstawowym ekranie wyświetlania pojawi się wskaźnik
, a funkcja
redukcji szumu zostanie ustawiona.
 Podpowiedź
Istnieje możliwość regulacji parametrów funkcji redukcji szumów. Aby uzyskać więcej
informacji, patrz  strona 38.
Aby wyłączyć ustawienie
Należy powtórzyć powyższe kroki po pojawieniu się na wyświetlaczu
podstawowym ikony
.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk DISPLAY/HOME.
Ciąg dalszy 
29
Odtwarzanie utworów... Informacje na temat redukcja szumu otoczenia
Jeśli dołączone słuchawki nie są podłączone prawidłowo, funkcja redukcji szumu może
nie działać. Aby uzyskać lepszą jakość dźwięku, należy dostosować pozycję słuchawek
dousznych tak, aby wygodnie spoczywały w uszach lub wcisnąć je do wnętrza uszu tak,
aby ściśle do nich przylegały.
Spis treści
Uwagi
Menu
Indeks
Funkcja redukcji szumu pozwala przede wszystkim na obniżenie poziomu szumu
w zakresie niskich częstotliwości i nie wpływa w żaden sposób na szum o wysokiej
częstotliwości. Nie wpływa ona w żaden sposób na niektóre dźwięki.
Nie
należy zakrywać mikrofonu będącego elementem słuchawek ręką itp. W

przeciwnym razie funkcja redukcji szumów może nie działać prawidłowo.
Mikrofon
Funkcja redukcji szumu może nie działać prawidłowo, jeśli słuchawki używane są w
nieodpowiedni sposób.
Po
włączeniu funkcji redukcji szumów może pojawić się cichy dźwięk. Jest to dźwięk

związany z działaniem funkcji redukcji szumów i nie oznacza nieprawidłowej pracy.
W cichym otoczeniu lub w zależności od rodzaju szumu, może wydawać się, że funkcja
redukcji szumów nie działa lub, że szum jest głośniejszy. W takim przypadku należy
wyłączyć funkcję redukcji szumów.
Na
poziom szumu mogą mieć także wpływ telefony komórkowe. W takim przypadku

należy korzystać z odtwarzacza z dala od telefonów komórkowych.
30
Ustawienia
Menu
Istnieje możliwość ustawienia jakości dźwięku w zależności od gatunku
odtwarzanej muzyki itp. Istnieją dwa ustawienia fabryczne, z których każde
można wybrać za pomocą przycisku PLAY MODE/SOUND w trybie
odtwarzania lub zatrzymania.
Spis treści
Ustawienia jakości dźwięku
Wybór jakości dźwięku
Indeks
Ustawienia domyślne
Jakość dźwięku
(wskazanie)
Sound1 (dźwięk 1)
( 1)
Clear Bass
+1
(regulacja niskich
tonów)
Korektor
Niestandardowy
(0, 0, 0, 0, 0)
Sound2 (dźwięk 2)
( 2)
Sound OFF (dźwięk
wyłączony) (brak)
+3
0
Niestandardowy
(0, 0, 0, 0, 0)
Wyłączony
Przycisk PLAY MODE/SOUND
Uwaga
Podczas korzystania z odbiornika FM nie można ustawiać jakości dźwięku (dotyczy
tylko modeli NW-S703F/ S705F/S706F).
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk PLAY MODE/SOUND.
Kolejne naciskanie tego przycisku powoduje zmianę jakości dźwięku w
sposób przedstawiony poniżej:
None (dźwięk wyłączony)
Aby wrócić do normalnej jakości dźwięku
Wybierz opcję „None (dźwięk wyłączony)”.
Ciąg dalszy 
31
Ustawienia...Ustawienia jakości dźwięku
do 
Przycisk 
Menu
Istnieje możliwość wyboru jakości dźwięku dla ustawienia Sound1 (dźwięk 1) i
Sound2 (dźwięk 2) spośród opcji „EQ Heavy”, „EQ Pop”, „EQ Jazz” lub „EQ
Unique”. Można słuchać muzyki z ulubioną jakością dźwięku poprzez wybranie
i dostosowanie funkcji niestandardowego korektora „EQ Custom”.
Spis treści
Zmiana jakości dźwięku (Equalizer)
Przełącznik uchylny
Indeks
do 
Przycisk DISPLAY/HOME
Uwaga
Podczas korzystania z odbiornika FM nie można zmieniać jakości dźwięku (dotyczy
tylko modeli NW-S703F/S705F/S706F).
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISPLAY/HOME, aż zostanie
wyświetlony ekran HOME.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Sound>”, a następnie
naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Equalizer>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „└ Edit>” wyświetlaną
dla ustawienia Sound1 (dźwięk 1) lub Sound2 (dźwięk 2) w celu
dokonania zmiany, a następnie naciśnij przycisk  w celu
potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać żądane ustawienie
Equalizer (korektor) ( strona 32), a następnie naciśnij przycisk
 w celu potwierdzenia.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk DISPLAY/HOME.
Ciąg dalszy 
32
Ustawienia...Ustawienia jakości dźwięku
EQ OFF
Ustawienie jakości dźwięku jest wyłączone. (Ustawienie
domyślne)
Uwydatnia wysokie i niskie zakresy częstotliwości w celu
uzyskania mocnego dźwięku.
Akcentuje średni zakres częstotliwości, zapewniając wyśmienite
brzmienie partii wokalnych.
Uwypukla wysokie i niskie zakresy częstotliwości w celu
uzyskania dźwięku pełnego energii.
Uwypukla wysokie i niskie zakresy częstotliwości, by ciche
dźwięki były lepiej słyszalne.
Ustawienia dźwięku określone przez użytkownika. Informacje
na temat ustawiania, patrz  strona 33.
EQ Heavy
EQ Pop
EQ Jazz
EQ Unique
EQ Custom
Uwagi
Jeśli po zwiększeniu poziomu głośności wybrana jakość dźwięku ulega pogorszeniu,
należy zmniejszyć głośność.
Jeśli przy osobistych ustawieniach zapisanych jako „EQ Custom” poziom głośności jest
inny niż w przypadku pozostałych ustawień, można wyregulować go ręcznie w celu
wyrównania.
Ciąg dalszy 
Indeks
Opis
Menu
Opcja ustawień
Spis treści
Lista ustawień opcji Equalizer (korektor)
33
Ustawienia...Ustawienia jakości dźwięku
do 
Przycisk 
Menu
Istnieje możliwość określenia wartości funkcji „Clear Bass” (regulacja niskich
tonów, 4 stopnie) oraz 5 zakresów funkcji Equalizer (korektor, 7 stopni) dla
ustawień jakości dźwięku Sound1 (dźwięk 1) lub Sound2 (dźwięk 2) jako opcji
„EQ Custom”.
Spis treści
Ustawienia wartości opcji EQ Custom
Przełącznik uchylny
Indeks
do 
Przycisk DISPLAY/HOME
Uwagi
Jeśli wartość „EQ Custom” ustawiona jest w opcji Equalizer (korektor) menu Setting,
wówczas ustawienia „EQ Custom” zostają zastosowane do dźwięku.
Podczas korzystania z odbiornika FM nie można ustawiać wartości „EQ Custom”
(dotyczy tylko modeli NW-S703F/S705F/ S706F).
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISPLAY/HOME, aż zostanie
wyświetlony ekran HOME.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Sound>”, a następnie
naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Equalizer>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „└ Edit>” wyświetlaną
dla Sound1 (dźwięku 1) lub Sound2 (dźwięku 2), aby dokonać
zmiany, a następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „└ Edit>” wyświetlaną
dla opcji „EQ Custom”, a następnie naciśnij przycisk  w celu
potwierdzenia.
Zaznaczony zostanie suwak funkcji „Clear Bass” (regulacja niskich tonów).
 Obróć przełącznik uchylny, aby ustawić wartość funkcji Clear Bass,
a następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Zaznaczony zostanie suwak wartości funkcji Equalizer (korektor).
Ciąg dalszy 
34
Ustawienia...Ustawienia jakości dźwięku
Equalizer (korektor), a następnie naciśnij przycisk  w celu
potwierdzenia.
Menu
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk DISPLAY/HOME.
Spis treści
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać wartość funkcji
Indeks
35
Ustawienia
W celu nadania dźwiękowi jeszcze większej intensywności, można wybrać
opcję „VPT Studio”, „VPT Live”, „VPT Club” lub „VPT Arena”.
Przełącznik uchylny
Przycisk DISPLAY/HOME
Uwaga
Podczas korzystania z odbiornika FM nie można dokonywać tych ustawień (dotyczy
tylko modeli NW-S703F/S705F/S706F).
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISPLAY/HOME, aż zostanie
wyświetlony ekran HOME.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Sound>”, a następnie
naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „VPT>”, a następnie
naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać żądane ustawienie VPT, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk DISPLAY/HOME.
Lista ustawień VPT
Opcja ustawień
Opis
VPT OFF
VPT Studio
VPT Live
VPT Club
VPT Arena
Opcja VPT jest wyłączona. (Ustawienie domyślne)
Tworzy dźwięk taki, jak w studiu nagrań.
Tworzy dźwięk taki, jak w sali koncertowej.
Tworzy dźwięk taki, jak w klubie.
Tworzy dźwięk taki, jak na arenie sportowej.
Indeks
do 
Menu
do 
Przycisk 
Spis treści
Nadawanie dźwiękowi większej intensywności (VPT)
36
Ustawienia
(Clear Stereo)
do 
Przycisk 
Przełącznik uchylny
Przycisk DISPLAY/HOME
Uwagi
Podczas korzystania z odbiornika FM nie można dokonywać tych ustawień (dotyczy
tylko modeli NW-S703F/S705F/S706F).
Funkcja Clear Stereo zapewnia uzyskanie najlepszego efektu z dostarczonymi
słuchawkami. Uzyskanie efektu Clear Stereo może nie być możliwe w innych
słuchawkach. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Clear Stereo.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISPLAY/HOME, aż zostanie
wyświetlony ekran HOME.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Clear Stereo>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać żądane ustawienie, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Clear Stereo ON: Wyraziste odtwarzanie dźwięku z prawego i lewego
głośnika słuchawek. (Ustawienie domyślne)
Clear Stereo OFF: Wyłączona funkcja Clear Stereo i odtwarzanie
normalnego dźwięku.
Indeks
do 
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk DISPLAY/HOME.
Menu
Dzięki opcji Clear Stereo możliwa jest cyfrowa obróbka dźwięku odrębnie dla
lewego i prawego kanału.
Spis treści
Odtwarzanie z wyrazistym dźwiękiem stereo
37
Ustawienia
do 
Przycisk 
Przełącznik uchylny
Przycisk DISPLAY/HOME
Uwaga
Podczas korzystania z odbiornika FM nie można zmieniać poziomu głośności (dotyczy
tylko modeli NW-S703F/S705F/S706F).
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISPLAY/HOME, aż zostanie
wyświetlony ekran HOME.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Advanced Settings>”,
a następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Dynamic
Normalizer>”, a następnie naciśnij przycisk  w celu
potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać żądane ustawienie, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
D. Normalizer ON: Minimalizuje różnicę poziomu głośności pomiędzy
utworami.
D. Normalizer OFF: Odtwarzanie utworów z oryginalnym poziomem
głośności.
Indeks
do 
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk DISPLAY/HOME.
Menu
Istnieje możliwość zmniejszenia poziomu głośności między utworami. Po
wybraniu tego ustawienia podczas słuchania utworów w trybie odtwarzania w
kolejności losowej poziom głośności między utworami jest zmniejszany, aby
zminimalizować różnice poziomów głośności nagrań.
Spis treści
Regulacja poziomu głośności (Dynamic Normalizer)
38
Ustawienia
Control) (dotyczy tylko modeli NW-S703F/S705F/ S706F)
Przełącznik uchylny
do 
Przycisk DISPLAY/HOME
Uwagi
Ta funkcja działa wyłącznie z dołączonymi słuchawkami.
Ekran ustawień tej funkcji jest wyświetlany tylko wtedy, gdy znajdujące się na
wyposażeniu słuchawki zostały podłączone do odtwarzacza.
Poniższa
operacja jest możliwa do przeprowadzenia wyłącznie w trybie odtwarzania

lub zatrzymania lub podczas korzystania z odbiornika FM (dotyczy tylko modeli NWS703F/S705F/S706F). Ta funkcja nie jest jednak dostępna w trybie zatrzymania.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISPLAY/HOME, aż zostanie
wyświetlony ekran HOME.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Advanced Settings>”,
a następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Noise Cancel
Control>”, a następnie naciśnij przycisk  w celu
potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać żądaną wartość, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk DISPLAY/HOME.
Indeks
do 
Przycisk 
Menu
Odtwarzacz pozwala osiągnąć maksymalną skuteczność redukcji szumów
( strona 28), ale możliwe jest także poprawienie efektu redukcji szumów w
zależności od kształtu małżowiny usznej lub środowiska pracy odtwarzacza.
Poziom redukcji szumów można także zmienić poprzez zwiększenie (lub
zmniejszenie) czułości mikrofonu wbudowanego w słuchawki.
Istnieje możliwość regulacji czułości mikrofonu przy użyciu funkcji redukcji
szumów. Należy zmienić ustawienia funkcji, jeśli skuteczność redukcji szumów
jest bardzo słaba.
Spis treści
Regulacja poziomu redukcji szumów (Noise Cancel
39
Ustawienia
do 
Przycisk 
Przełącznik uchylny
Menu
Kolejność utworów można ustawić według „albumów”, „albumów zgodnie z
kolejnością wykonawców”, według „wykonawców”, według „gatunków muzyki”
lub „roku wydania”.
Spis treści
Zmiana kolejności utworów (Sort)
Indeks
do 
Przycisk DISPLAY/HOME
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISPLAY/HOME, aż zostanie
wyświetlony ekran HOME.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Sort>”, a następnie
naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać kolejność utworów
( strona 40), a następnie naciśnij przycisk  w celu
potwierdzenia.
Przesuń przełącznik uchylny do pozycji trybu FOLDER —kolejność
odtwarzania utworów zostanie wyświetlona w postaci ikony.
Wskaźnik stanu sortowania
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk DISPLAY/HOME.
Ciąg dalszy 
40
Ustawienia...Zmiana kolejności utworów
Sort Album (kolejność
według albumów)/
Utwory są wyświetlane w kolejności albumów. W
albumie utwory są wyświetlane według numerów
utworów.
W trybie FOLDER utwory są pomijane według
albumów. (Ustawienie domyślne)
Utwory są wyświetlane w kolejności albumów
według wykonawców. W albumie utwory są
wyświetlane według numerów utworów.
W trybie FOLDER utwory są pomijane według
albumów.
Utwory są wyświetlane według kolejności
wykonawców. Utwory tego samego wykonawcy są
wyświetlane według numeru utworu w
poszczególnym albumie.
W trybie FOLDER utwory są pomijane według
wykonawców.
Utwory są wyświetlane w kolejności wykonawców
według gatunków muzyki. Utwory tego samego
wykonawcy są wyświetlane według albumów,
natomiast w albumie utwory wyświetlane są według
numerów utworów. W trybie FOLDER utwory są
pomijane według gatunków muzyki.
Utwory są wyświetlane w kolejności wykonawców
według roku wydania. Utwory tego samego
wykonawcy są wyświetlane według tytułów. W
trybie FOLDER utwory są pomijane według roku
wydania.
Sort Artist/Album
(albumy zgodnie z
kolejnością
wykonawców)/
Sort Artist (kolejność
według wykonawców)/
Sort Genre (kolejność
według gatunków)/
Sort Release Year
(kolejność według roku
wydania)/
Indeks
Opis
Menu
Opcja ustawień/ikona
Spis treści
Lista kolejności utworów
41
Ustawienia
 Podpowiedź
Aby ekran był wyświetlany przez cały czas, należy wyłączyć tryb oszczędzania energii
- ustawienie „Save OFF” opcji Power Save Mode ( strona 60).
Uwagi
Jeśli ustawienie funkcji Clear Stereo ( strona 36) lub funkcji VPT ( strona 35) ma
wartość odpowiednio „Clear Stereo OFF” lub „VPT OFF”, na ekranie „Property” nie są
wyświetlane ikony.
Po
naciśnięciu przycisku DISPLAY/HOME w trakcie korzystania z tunera FM (dotyczy

tylko modeli NW-S703F/S705F/S706F) lub w trybie Intelligent Shuffle przez określony
czas będzie wyświetlana bieżąca godzina. W takim przypadku wyświetlacz nie zmieni się
na ustawiony w menu Display Screen ( strona 43).
Ciąg dalszy 
Indeks
Clock (Zegar): Data i czas
Wyświetlany jest rok, miesiąc, dzień oraz bieżący czas. Informacje o
ustawianiu godziny znajdują się w sekcji „Ustawianie bieżącej godziny (Set
Date-Time)” ( strona 50).
Breath (Chwila przerwy): Wyświetlanie animacji.
Menu
Dla trybu odtwarzania lub zatrzymania można zmienić tryb wyświetlania. Aby
zmienić ekran, naciśnij przycisk DISPLAY/HOME.
Poniżej przedstawione zostały rodzaje ekranów. Z menu ustawień można
wcześniej wybrać żądany rodzaj ekranu ( strona 43).
Basic (Podstawowy): Podstawowy ekran wyświetlania (Ustawienie domyślne)
Property (Właściwości): Informacje o utworach
Wyświetlany jest bieżący tryb odtwarzania, bieżący numer kategorii*/
całkowita liczba kategorii* w zakresie odtwarzania, bieżący numer utworu/
całkowita liczba utworów w zakresie odtwarzania, ikona Clear Stereo
( strona 36), ikona VPT ( strona 35), kodek (rodzaj kompresji) oraz
szybkość transmisji danych.
*Zmienia się w zależności od kategorii ustawionej według kolejności utworów
( strona 39).
Spis treści
Zmiana trybu wyświetlania
42
Ustawienia...Zmiana trybu wyświetlania
Spis treści
Zmiana trybu wyświetlania
Menu
Przycisk DISPLAY/HOME
zatrzymania.
Każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje zmianę trybu wyświetlania
w sposób przedstawiony poniżej:
Basic (podstawowy tryb wyświetlenia)
Property
Clock
Breath
Uwagi
Powyższy schemat pokazuje kolejność w przypadku, gdy wszystkie typy wyświetlacza są
ustawione jako włączone (zastosowany znacznik wyboru) w menu „Display Screen”
( strona 43). Typy wyświetlacza ustawione jako wyłączone (brak znacznika wyboru)
nie są wyświetlane. W ustawieniach domyślnych wszystkie typy wyświetlacza są
ustawione jako włączone (poprzez znacznik wyboru).
Po
naciśnięciu przycisku DISPLAY/HOME w trakcie korzystania z tunera FM (dotyczy

tylko modeli NW-S703F/S705F/S706F) lub w trybie Intelligent Shuffle przez określony
czas będzie wyświetlana bieżąca godzina. W takim przypadku wyświetlacz nie zmieni się
na ustawiony w menu Display Screen ( strona 43).
Ciąg dalszy 
Indeks
 Naciśnij przycisk DISPLAY/HOME w trybie odtwarzania lub
43
Ustawienia...Zmiana trybu wyświetlania
do 
Przycisk 
Przełącznik uchylny
Przycisk DISPLAY/HOME
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISPLAY/HOME, aż zostanie
wyświetlony ekran HOME.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia wyboru.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Display Screen>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać żądany typ wyświetlacza, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Jeśli znacznik wyboru jest już ustawiony „ ”, wykonanie powyższych
kroków spowoduje jego usunięcie.
Indeks
do 
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk DISPLAY/HOME.
Menu
Istnieje możliwość wybrania wyświetlania następujących ekranów: „Property”,
„Clock” i „Breath” po naciśnięciu przycisku DISPLAY/HOME.
Ekran jest wyświetlany tylko w przypadku, gdy jest on ustawiony w menu
„Display Screen” jako włączony (poprzez znacznik wyboru).
Spis treści
Wybór typu wyświetlacza (Display Screen)
44
Ustawienia
Włączanie/wyłączanie wyświetlania okładek
albumów (Jacket Mode)
Spis treści
Po zarejestrowaniu okładki albumu i przesłaniu utworów z oprogramowania
SonicStage można wyświetlić okładkę albumu. Szczegółowe informacje na
temat rejestrowania okładki albumu można znaleźć w Pomocy
oprogramowania SonicStage.
Menu
Przełącznik uchylny
do 
Przycisk DISPLAY/HOME
Uwagi
Jeśli nie zarejestrowano żadnych okładek albumów, w odtwarzaczu wyświetlany jest
wstępnie zainstalowany obraz.
Okładki albumów zarejestrowane dla list odtwarzania nie są wyświetlane w odtwarzaczu.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISPLAY/HOME, aż zostanie
wyświetlony ekran HOME.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Jacket Mode>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać żądane ustawienie, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Jacket Mode ON: Wyświetla okładkę albumu.
(Ustawienie domyślne)
Jacket Mode OFF: Nie wyświetla okładki albumu.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk DISPLAY/HOME.
Indeks
do 
Przycisk 
45
Ustawienia
do 
Przełącznik uchylny
Indeks
Przycisk 
Menu
Istnieją 2 tryby regulacji poziomu głośności.
Manual Volume: Naciskaj przycisk VOL +/–, aby ustawić poziom głośności w
zakresie od 0 do 30.
Preset Volume: Naciskaj przycisk VOL +/–, aby wybrać jeden z 3
zaprogramowanych poziomów głośności: „Low”, „Mid” lub „High”.
Spis treści
Ustawianie poziomu głośności (Volume Mode)
do 
Przycisk DISPLAY/HOME
Ustawianie głośności przy użyciu funkcji zaprogramowanej głośności
(Preset Volume)
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISPLAY/HOME, aż zostanie
wyświetlony ekran HOME.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Advanced Settings>”,
a następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Volume Mode>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Preset Volume”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia wyboru.
Po wybraniu tego ustawienia można wybrać poziom głośności („Low”,
„Mid” lub „High”), naciskając przycisk VOL +/–.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk DISPLAY/HOME.
Uwaga
Jeśli włączona jest funkcja AVLS ( strona 48), rzeczywista głośność może być
niższa niż ustawiona. Wyłączenie funkcji AVLS (AVLS OFF) przywraca głośność do
zaprogramowanego poziomu.
Ciąg dalszy 
46
Ustawienia...Ustawianie poziomu głośności
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISPLAY/HOME, aż pojawi się ekran
Spis treści
Ustawianie zaprogramowanej głośności
HOME.
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia wyboru.
a następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia wyboru.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Volume Mode>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia wyboru.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „└ Edit>” wyświetlaną
w menu „Preset Volume”, a następnie naciśnij przycisk  w celu
potwierdzenia wyboru.
Zostanie podświetlona wartość „Low”.
 Obróć przełącznik uchylny, aby ustawić wartość dla „Low”, „Mid”
lub „High”, a następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia
wyboru.
Po wykonaniu tych ustawień można wybrać jeden z ustawionych
poziomów głośności („Low”, „Mid” lub „High”), naciskając przycisk VOL
+/–.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk DISPLAY/HOME.
Uwaga
Jeśli włączona jest funkcja AVLS ( strona 48), rzeczywista głośność może być niższa
niż wynikająca z ustawień.
Wyłączenie funkcji AVLS (AVLS OFF) przywraca głośność do zaprogramowanego
poziomu.
Ciąg dalszy 
Indeks
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Advanced Settings>”,
Menu
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję
47
Ustawienia...Ustawianie poziomu głośności
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISPLAY/HOME, aż zostanie
Spis treści
Ustawianie ręcznej regulacji głośności (Manual Volume)
wyświetlony ekran HOME.
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
a następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Volume Mode>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Manual Volume”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Po wybraniu tego ustawienia można regulować poziom głośności od 0 do
30, naciskając przycisk VOL +/–.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk DISPLAY/HOME.
Indeks
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Advanced Settings>”,
Menu
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję
48
Ustawienia
do 
Przełącznik uchylny
do 
Przycisk DISPLAY/HOME
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISPLAY/HOME, aż zostanie
wyświetlony ekran HOME.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Advanced Settings>”,
a następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „AVLS>”, a następnie
naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „AVLS ON”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Głośność będzie utrzymywana na umiarkowanym poziomie.
Aby wyłączyć ustawienie
W punkcie  wybierz opcję „AVLS OFF”, a następnie naciśnij przycisk  .
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk DISPLAY/HOME.
 Podpowiedź
Jeśli funkcja AVLS jest włączona „AVLS ON”, po naciśnięciu przycisku VOL +/–
zostanie wyświetlony napis „AVLS”.
Indeks
Przycisk 
Menu
Funkcję automatycznego ograniczania głośności (Automatic Volume Limiter
System, AVLS) można włączyć, aby ograniczyć maksymalną głośność i
zapobiec przeszkadzaniu innym osobom lub odwracaniu ich uwagi.
Korzystając z funkcji AVLS, można słuchać muzyki na odpowiednim poziomie
głośności.
Opcja „AVLS OFF” jest ustawieniem domyślnym.
Spis treści
Ograniczanie głośności (AVLS)
49
Ustawienia
Sygnały akustyczne odtwarzacza można wyłączyć.
Opcja „Beep ON” jest ustawieniem domyślnym.
Przełącznik uchylny
Przycisk DISPLAY/HOME
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISPLAY/HOME, aż zostanie
wyświetlony ekran HOME.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Advanced Settings>”,
a następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Beep>”, a następnie
naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Beep OFF”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Aby zmienić ustawienie na włączone
W punkcie  wybierz opcję „Beep ON”, a następnie naciśnij przycisk .
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk DISPLAY/HOME.
Indeks
do 
Menu
do 
Przycisk 
Spis treści
Wyłączanie sygnału akustycznego (Beep)
50
Ustawienia
Przełącznik uchylny
Indeks
do 
Przycisk 
Menu
Istnieje możliwość ustawienia i wyświetlenia bieżącej godziny.
Istnieją 2 tryby ustawiania bieżącej godziny.
Date-Time Automatic: Datę i godzinę odtwarzacza można ustawić tak, aby
były automatycznie synchronizowane z komputerem.
Date-Time Manual: Datę i godzinę odtwarzacza można ustawić ręcznie.
Spis treści
Ustawianie bieżącej godziny (Set Date-Time)
do 
Przycisk DISPLAY/HOME
Wybór ustawienia bieżącej godziny
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISPLAY/HOME, aż zostanie
wyświetlony ekran HOME.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Advanced
Settings>”, a następnie naciśnij przycisk  w celu
potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Date-Time>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Set Date-Time>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Ciąg dalszy 
51
Ustawienia...Ustawianie bieżącej godziny
Menu
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Date-Time Automatic: Synchronizowana jest data i godzina odtwarzacza
z komputerem po podłączeniu odtwarzacza do komputera i
uruchomieniu programu SonicStage. (Ustawienie domyślne)
Date-Time Manual: Ręczne ustawianie daty i godziny.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz „Ręczne ustawianie
bieżącej godziny” ( strona 52).
Spis treści
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać żądane ustawienie, a
Indeks
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk DISPLAY/HOME.
Aby wyświetlić bieżącą godzinę
Podczas odtwarzania utworu lub w trybie zatrzymania naciskaj przycisk
DISPLAY/HOME, aż na wyświetlaczu pojawi się napis „Clock” ( strona 41).
Jeśli jednak ustawienie „Clock” jest wyłączone w menu „Display Screen”
( strona 43), nie można wyświetlić bieżącej godziny, wykonując powyższą
procedurę.
 Podpowiedź
Data może być wyświetlana w formacie „rok/miesiąc/dzień”, „dzień/miesiąc/rok”, lub
„miesiąc/dzień/rok”. Ponadto można wybrać 12- lub 24-godzinny format wyświetlania
czasu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz „Ustawianie formatu daty (Date
Disp Type)” ( strona 53) lub „Ustawianie formatu czasu (Time Disp Type)”
( strona 54).
Uwagi
Jeśli odtwarzacz nie był używany przez dłuższy czas, może być konieczne ponowne
ustawienie daty i godziny.
Jeśli
bieżąca godzina nie jest ustawiona, a tryb wyświetlania jest ustawiony na wartość

„Clock” ( strona 41), zostanie wyświetlony symbol „---”.
Ciąg dalszy 
52
Ustawienia...Ustawianie bieżącej godziny
Aby ustawić bieżącą godzinę ręcznie, najpierw należy wybrać opcję „DateTime Manual” w ustawieniu bieżącej godziny ( strona 50).
wyświetlony ekran HOME.
Menu
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISPLAY/HOME, aż zostanie
Spis treści
Ręczne ustawianie bieżącej godziny
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Advanced
Settings>”, a następnie naciśnij przycisk  w celu
potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Date-Time>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Set Date-Time>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Date-Time Manual>”,
a następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Zostanie podświetlona wartość roku.
 Obróć przełącznik uchylny, aby ustawić rok, a następnie naciśnij
przycisk  w celu potwierdzenia.
Zostanie podświetlona wartość miesiąca.
 Podobnie jak w punkcie  ustaw miesiąc, dzień, godzinę i minuty.
Po obróceniu przełącznika uchylnego w celu ustawienia daty i godziny
naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk DISPLAY/HOME.
Indeks
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
53
Ustawienia
Data może być wyświetlana w formacie „rok/miesiąc/dzień”, „dzień/miesiąc/
rok” i „miesiąc/dzień/rok” ( strona 41).
Przełącznik uchylny
Przycisk DISPLAY/HOME
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISPLAY/HOME, aż zostanie
wyświetlony ekran HOME.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Advanced Settings>”,
a następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Date-Time>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Date Disp Type>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać żądany format, a następnie
naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Datę można wybrać spośród następujących 3 typów.
Data yy/mm/dd: Data jest wyświetlana w formacie „rok/miesiąc/dzień”.
(Ustawienie domyślne)
Data dd/mm/yy: Data jest wyświetlana w formacie „dzień/miesiąc/rok”.
Data mm/dd/yy: Data jest wyświetlana w formacie „miesiąc/dzień/rok”.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk DISPLAY/HOME.
Indeks
do 
Menu
do 
Przycisk 
Spis treści
Ustawianie formatu daty (Date Disp Type)
54
Ustawienia
Istnieje możliwość wybrania formatu „12 h” lub „24 h” ( strona 41).
Przełącznik uchylny
Menu
do 
Przycisk 
Spis treści
Ustawianie formatu godziny (Time Disp Type)
do 
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISPLAY/HOME, aż zostanie
wyświetlony ekran HOME.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Advanced Settings>”,
a następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Date-Time>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Time Disp Type>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać żądane ustawienie, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Time 12h: Aktualny czas wyświetlany jest w formacie 12-godzinnym.
Time 24h: Aktualny czas wyświetlany jest w formacie 24-godzinnym.
(Ustawienie domyślne)
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk DISPLAY/HOME.
Indeks
Przycisk DISPLAY/HOME
55
Ustawienia
(Information)
do 
Przycisk 
Menu
Na ekranie można wyświetlić takie informacje jak nazwa produktu, pojemność
wbudowanej pamięci flash, numer seryjny oraz wersja oprogramowania
układowego lub interfejsu WM-PORT.
Spis treści
Wyświetlanie informacji o odtwarzaczu
Przełącznik uchylny
Indeks
do 
Przycisk DISPLAY/HOME
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISPLAY/HOME, aż zostanie
wyświetlony ekran HOME.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Advanced Settings>”,
a następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Information>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Obróć przełącznik uchylny, aby wyświetlić następujące informacje.
1: nazwa produktu
2: pojemność wbudowanej pamięci flash
3: numer seryjny
4: informacje o wersji oprogramowania układowego odtwarzacza
5: informacje o wersji interfejsu WM-PORT
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISPLAY/HOME, aż zostaną
wyświetlone zmiany.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk DISPLAY/HOME.
56
Ustawienia
(Reset All Settings)
do 
Przycisk 
Menu
Ustawienia odtwarzacza można przywrócić do wartości domyślnych.
Przywrócenie ustawień domyślnych nie powoduje usunięcia utworów
muzycznych przeniesionych do odtwarzacza.
Spis treści
Przywracanie ustawień fabrycznych
Przełącznik uchylny
Indeks
do 
Przycisk DISPLAY/HOME
Uwaga
Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie zatrzymania.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISPLAY/HOME w trybie
zatrzymania, aż zostanie wyświetlony ekran HOME.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Advanced Settings>”,
a następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Initialize>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Reset All Settings>”,
a następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „OK”, a następnie
naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Po przywróceniu ustawień fabrycznych zostanie wyświetlony napis
„COMPLETE”.
Aby anulować przywracanie ustawień fabrycznych
W punkcie  wybierz opcję „Cancel”, a następnie naciśnij przycisk .
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk DISPLAY/HOME.
57
Ustawienia
Indeks
do 
Przycisk 
Menu
Wbudowaną pamięć flash odtwarzacza można sformatować.
Po sformatowaniu pamięci wszystkie zapisane pliki muzyczne, inne dane oraz
zarejestrowane okładki albumów zostaną skasowane. Przed rozpoczęciem
formatowania należy sprawdzić przechowywane w pamięci dane oraz
wyeksportować niezbędne dane do oprogramowania SonicStage lub na dysk
twardy komputera.
Spis treści
Formatowanie pamięci (Format)
Przełącznik uchylny
do 
Przycisk DISPLAY/HOME
Uwaga
Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie zatrzymania.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISPLAY/HOME w trybie
zatrzymania, aż zostanie wyświetlony ekran HOME.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Advanced Settings>”,
a następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Initialize>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Format>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „OK”, a następnie
naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Zostanie wyświetlony napis „FORMATTING...” i rozpocznie się
formatowanie.
Po zakończeniu formatowania zostanie wyświetlony napis „COMPLETE”.
Ciąg dalszy 
58
Ustawienia...Formatowanie pamięci
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk DISPLAY/HOME.
Menu
Uwaga
Spis treści
Aby anulować formatowanie
W punkcie  wybierz opcję „Cancel”, a następnie naciśnij przycisk .
Nie należy formatować wbudowanej pamięci flash odtwarzacza za pomocą Eksploratora
Windows.
Indeks
59
Ustawienia
(USB Bus Powered)
Przełącznik uchylny
do 
Przycisk DISPLAY/HOME
Uwaga
Nie można zmieniać tego ustawienia w trakcie korzystania z połączenia USB.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISPLAY/HOME, aż zostanie
wyświetlony ekran HOME.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Advanced Settings>”,
a następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „USB Bus Powered>”,
a następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać żądane ustawienie, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Low-Power100mA: Prąd znamionowy z komputera ustawiany jest jako
100mA.
High-Power500mA:
Prąd znamionowy z komputera ustawiany jest jako

500mA. (Ustawienie domyślne)
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk DISPLAY/HOME.
 Podpowiedzi
Po podłączeniu odtwarzacza do komputera przenośnego zalecane jest podłączenie
komputera do zasilania.
Po ustawieniu opcji „USB Bus Powered” na „Low-Power100mA” czas ładowania
akumulatora będzie dłuższy.
Indeks
do 
Przycisk 
Menu
W zależności od sposobu korzystania z komputera napięcie zasilania (USB bus
power) może być niewystarczające, powodując przesyłanie niepełnych danych z
komputera do odtwarzacza. W takim przypadku poprawę transferu danych
można uzyskać, ustawiając połączenie USB (USB Bus Powered) na „LowPower100mA”.
Spis treści
Zmiana ustawień połączenia USB
60
Ustawienia
(Power Save Mode)
do 
Przycisk 
Przełącznik uchylny
Przycisk DISPLAY/HOME
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISPLAY/HOME, aż zostanie
wyświetlony ekran HOME.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Advanced Settings>”,
a następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Power Save Mode>”,
a następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać ustawienie trybu
oszczędzania energii, a następnie naciśnij przycisk  w celu
potwierdzenia.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk DISPLAY/HOME.
Lista ustawień trybu oszczędzania energii
Opcja ustawień
Opis
Save ON Normal
Ekran przełącza się w tryb oszczędzania energii, jeśli
przez około 15 sekund nie została wykonana żadna
operacja. (Ustawienie domyślne)
Na wyświetlaczu nie jest wyświetlany żaden obraz,
jeśli przez około 15 sekund nie została wykonana
żadna operacja. To ustawienie zapewnia najmniejszy
pobór energii z akumulatora.
Ikony lub litery pojawiają się na wyświetlaczu przez
cały czas podczas odtwarzania lub odbioru stacji FM
(dotyczy tylko modeli NW-S703F/S705F/S706F).
Save ON Super
Save OFF
Indeks
do 
Menu
Jeśli odtwarzacz nie jest obsługiwany przez około 15 sekund, ekran przełącza
się w tryb oszczędzania energii.
Spis treści
Ustawianie ekranu w tryb oszczędzania energii
61
Słuchanie radia FM (dotyczy tylko modeli NW-S703F/S705F/S706F)
Uwaga
Menu
Istnieje możliwość słuchania audycji radiowych na zakresie FM. Przed
rozpoczęciem użytkowania odtwarzacza należy naładować wbudowany
akumulator ( strona 78) i podłączyć słuchawki do gniazda słuchawek.
Spis treści
Słuchanie audycji radiowych FM
Po naciśnięciu przycisku DISPLAY/HOME w trakcie korzystania z tunera FM przez
określony czas będzie wyświetlana bieżąca godzina.
Indeks
1 Przełączanie na tuner FM
do 
Przycisk 
Przełącznik uchylny
do 
Przycisk DISPLAY/HOME
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISPLAY/HOME, aż zostanie
wyświetlony ekran HOME.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję
naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
Zostanie wyświetlony ekran tunera FM.
(FM), a następnie
Ekran tunera FM*
Zaprogramowany numer
Częstotliwość
*Pokazany na ilustracji ekran tunera FM może być inny od posiadanego modelu.
Ciąg dalszy 
62
Słuchanie radia FM (dotyczy tylko modeli NW-S703F/S705F/S706F)
Po obróceniu przełącznika uchylnego do pozycji (), gdy odtwarzacz znajduje
się w stanie uśpienia, zostanie wybrany poprzedni (lub następny) zaprogramowany
numer lub częstotliwość. W tym czasie dźwięk nie jest odtwarzany, niezależnie od
przycisku VOL +/–.
2 Automatyczne programowanie stacji nadawczych (FM Auto Preset)
Istnieje możliwość automatycznego zaprogramowania stacji nadawczych
(maksymalnie 30 stacji) odbieranych na danym obszarze przez wybranie opcji
„FM Auto Preset”. W przypadku korzystaniu z tunera FM po raz pierwszy lub
po przeniesieniu się na nowy obszar zalecane jest zaprogramowanie
odbieranych stacji przez wybranie opcji „FM Auto Preset”.
do 
Przycisk 
Przełącznik uchylny
do 
Przycisk DISPLAY/HOME
Uwaga
Użycie funkcji „FM Auto Preset” spowoduje usunięcie wcześniej zaprogramowanych stacji.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISPLAY/HOME, aż zostanie
wyświetlony ekran HOME.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia wyboru.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „FM Auto Preset>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia wyboru.
Ciąg dalszy 
Indeks
Uwaga
Menu
Aby szybko wyciszyć tuner FM
Po naciśnięciu przycisku  nie będzie słychać dźwięku tunera FM. Po
upływie kilku sekund tuner FM przejdzie w tryb uśpienia, a wyświetlacz
zgaśnie. Po ponownym naciśnięciu przycisku  znowu będzie odtwarzany
dźwięk tunera FM.
Spis treści
Aby wyłączyć tuner FM i wrócić do odtwarzacza audio
Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISPLAY/HOME, aż zostanie wyświetlony
ekran HOME, a następnie wybierz z ekranu menu opcję (All Songs),
(Playlist Select),
(Intelligent Shuffle) lub (Rec Data) i naciśnij przycisk
w
celu
rozpoczęcia
odtwarzania.

Jeśli na liście odtwarzania lub w zapisanych danych nie ma żadnych utworów,
wybierz opcję (All Songs).
63
Słuchanie radia FM (dotyczy tylko modeli NW-S703F/S705F/S706F)
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk DISPLAY/HOME.
Jeśli odbieranych jest kilka niepotrzebnych stacji
Jeśli dominują zakłócenia lub odbierane są zbyt słabe stacje, zmień ustawienie
odbioru ( strona 66) na „Scan Sens Low”.
3 Wybieranie stacji nadawczych
Istnieją 2 sposoby wybierania stacji nadawczych (strojenie ręczne lub
zaprogramowane).
Przełącznik uchylny
Przycisk 
Normalna (strojenie zaprogramowane)
do 
FOLDER (strojenie ręczne)
do 
Przesuń przełącznik uchylny, aby przejść do trybu strojenia ręcznego. Przesuń
przełącznik uchylny z powrotem do pozycji normalnej, aby wejść do trybu
strojenia zaprogramowanego.
Strojenie ręczne
W trybie strojenia ręcznego można wybierać stacje nadawcze według
częstotliwości.
Strojenie zaprogramowane
W trybie strojenia zaprogramowanego można wybierać stacje nadawcze
według zaprogramowanych numerów.
Ciąg dalszy 
Indeks
Aby zatrzymać programowanie automatyczne
W punkcie  wybierz opcję „Cancel”, a następnie naciśnij przycisk .
Menu
naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia wyboru.
Stacje nadawcze odbierane na danym obszarze zostaną zaprogramowane
kolejno od najniższej do najwyższej częstotliwości.
Po zakończeniu programowania zostanie wyświetlony napis
„COMPLETE”, a następnie rozpocznie się odbiór pierwszej
zaprogramowanej stacji.
Spis treści
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „OK”, a następnie
64
Słuchanie radia FM (dotyczy tylko modeli NW-S703F/S705F/S706F)
oraz
powyżej i poniżej.
wybrać poprzednią częstotliwość
obrócić na krótko przełącznik uchylny do
.
obrócić na krótko przełącznik uchylny do
.
obrócić i przytrzymać przełącznik uchylny
do .
obrócić i przytrzymać przełącznik uchylny
do .
wybrać następną częstotliwość
wybrać poprzednią możliwą do
odebrania stację nadawczą*
wybrać następną możliwą do
odebrania stację nadawczą*
*Obrócenie i przytrzymanie przełącznika uchylnego do () podczas
odbioru stacji FM powoduje przejście do poprzedniej (lub następnej) stacji
nadawczej. Jeśli odbiór stacji nadawczej jest możliwy, stacja zostanie
zaakceptowana.
Jeśli dominują zakłócenia lub odbierane są zbyt słabe stacje, zmień ustawienie
odbioru ( strona 66) na „Scan Sens Low”.
Jeśli przełącznik uchylny zostanie obrócony do () w trybie uśpienia,
nastąpi zmniejszenie (lub zwiększenie) częstotliwości, poprzednia (lub
następna) stacja nadawcza nie zostanie znaleziona i dźwięk nie będzie
odtwarzany.
Strojenie zaprogramowane
Zaprogramowany numer wyświetlany jest z symbolem
poniżej.
oraz
powyżej i
Aby
należy
wybrać poprzedni
zaprogramowany numer
wybrać następny zaprogramowany
numer
obrócić na krótko przełącznik uchylny
do .
obrócić na krótko przełącznik uchylny
do .
Uwaga
Nie można wybierać stacji nadawczych, jeśli stacje nie zostały zaprogramowane.
Możliwe do odbioru stacje należy zaprogramować przy użyciu funkcji „FM Auto Preset”
( strona 62).
 Poprawa jakości odbioru
Przewód słuchawek służy jako antena, dlatego należy go maksymalnie rozwinąć.
Indeks
należy
Menu
Aby
Spis treści
Strojenie ręczne
Częstotliwość wyświetlana jest z symbolem
65
Słuchanie radia FM (dotyczy tylko modeli NW-S703F/S705F/S706F)
Istnieje możliwość zaprogramowania stacji nadawczych, które zostały
pominięte przez funkcję „FM Auto Preset” ( strona 62).
Przełącznik uchylny
Przycisk DISPLAY/HOME
 Wybierz żądaną częstotliwość w trybie strojenia ręcznego
( strona 63).
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk .
Częstotliwość wybrana w punkcie  zostanie zaprogramowana, a
zaprogramowany numer będzie wyświetlany z lewej strony częstotliwości.
 Podpowiedź
Maksymalnie można zaprogramować 30 stacji radiowych (od P01 do P30).
Uwaga
Zaprogramowane numery są zawsze ustawiane w kolejności od najniższej do najwyższej
częstotliwości.
Usuwanie zaprogramowanych stacji radiowych
 Wybierz zaprogramowany numer częstotliwości do usunięcia.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk .
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „OK”, a następnie
naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia wyboru.
Zaprogramowana stacja nadawcza zostanie usunięta i pojawi się następna
stacja.
Aby anulować usunięcie zaprogramowanej stacji nadawczej
W punkcie  wybierz opcję „Cancel”, a następnie naciśnij przycisk .
Indeks
do 
Menu
do 
Przycisk 
Spis treści
Programowanie żądanych stacji nadawczych
66
Słuchanie radia FM (dotyczy tylko modeli NW-S703F/S705F/S706F)
Przełącznik uchylny
do 
Przycisk DISPLAY/HOME
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISPLAY/HOME, dopóki nie pojawi
się ekran HOME.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia wyboru.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Scan Sens>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia wyboru.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Scan Sens Low”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia wyboru.
Aby przywrócić poprzednie ustawienie odbioru
W punkcie  wybierz opcję „Scan Sens High”, a następnie naciśnij przycisk .
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk DISPLAY/HOME.
Indeks
do 
Przycisk 
Menu
W wyniku strojenia za pomocą opcji „FM Auto Preset” ( strona 62) lub
„Strojenie ręczne” ( strona 63) możliwe jest ustawienie wielu niepotrzebnych
stacji nadawczych ze względu na zbyt dużą czułość odbioru. W tej sytuacji
należy ustawić odbiór na „Scan Sens Low”. Opcja „Scan Sens High” jest
ustawieniem domyślnym.
Spis treści
Ustawianie odbioru (Scan Sens)
67
Słuchanie radia FM (dotyczy tylko modeli NW-S703F/S705F/S706F)
Zmiana trybu monofonicznego/
stereofonicznego (Mono/Auto)
Spis treści
Jeśli podczas odbioru stacji FM występują szumy, należy wybrać opcję „Mono”
ustawiającą odbiór monofoniczny. W przypadku wybrania opcji „Auto” odbiór
stereofoniczny/monofoniczny jest ustawiany automatycznie w zależności od
warunków odbioru. Opcja „Auto” jest ustawieniem domyślnym.
Menu
Przełącznik uchylny
do 
Przycisk DISPLAY/HOME
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISPLAY/HOME, dopóki nie pojawi
się ekran HOME.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia wyboru.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Mono/Auto>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia wyboru.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Mono>”, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić.
Aby wrócić do ustawienia automatycznego
W punkcie  wybierz opcję „Auto”, a następnie naciśnij przycisk .
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk DISPLAY/HOME.
Indeks
do 
Przycisk 
68
Nagrywanie
Podłączanie za pomocą opcjonalnej stacji dokującej
Menu
Można nagrywać utwory za pomocą odtwarzacza bez komputera, podłączając
odtwarzacz do urządzenia audio za pośrednictwem opcjonalnego wyposażenia
do nagrywania. Dostępne są opcjonalne akcesoria odtwarzacza: stacja dokująca
(BCR-NWU3)* i kabel do nagrywania (WMC-NWR1)*.
Spis treści
Nagrywanie (Rec)
Indeks
Urządzenie audio z wyjściem
LINEOUT (na przykład „Walkman”)
Kabel połączeniowy audio
Stacja dokująca
(wyposażenie opcjonalne)
* W niektórych krajach/regionach, w których został zakupiony odtwarzacz, pewne akcesoria
opcjonalne mogą nie być dostępne.
 Podłącz urządzenie audio do opcjonalnego wyposażenia
umożliwiającego nagrywanie za pomocą odtwarzacza.
Więcej szczegółów podano w instrukcji obsługi dostarczonej z
opcjonalnymi akcesoriami do nagrywania za pomocą odtwarzacza.
 Połącz odtwarzacz z opcjonalnym wyposażeniem do nagrywania.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISPLAY/HOME, dopóki nie pojawi
się ekran HOME.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję (Rec), a następnie
naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia wyboru.
Odtwarzacz znajduje się w trybie gotowości do nagrywania, dzięki czemu
można monitorować źródło dźwięku, korzystając z dostarczonych
słuchawek. Można również ustawić poziom monitorowanego dźwięku
przyciskiem VOL +/–, co nie wpływa na poziom nagrywanego dźwięku.
Podczas obliczania pozostałego czasu nagrywania wyświetlana jest
animacja. Podczas wyświetlania animacji nie są dostępne żadne funkcje.
Ekran podczas nagrywania
Stan nagrywania
Nazwa folderu
Nazwa utworu
Ikona opcji Sync Rec Czas odtwarzania
Kodek/Szybkość transmisji
Ciąg dalszy 
69
Nagrywanie
Jeśli nagrywanie synchroniczne jest wyłączone
W punkcie  naciśnij przycisk , aby rozpocząć nagrywanie.
Odtwarzacz nie wykrywa sygnału dźwiękowego na wyjściu urządzenia audio.
Naciśnij przycisk , aby zakończyć nagrywanie.
 Podpowiedzi
Więcej informacji o włączaniu/wyłączaniu opcji nagrywania zsynchronizowanego
można znaleźć w sekcji „Zmiana ustawień nagrywania zsynchronizowanego” ( strona 71).
Aby wyświetlić ekran pozostałego czasu nagrywania, naciśnij przycisk DISPLAY/
HOME.
Uwagi
Maksymalna wielkość nagrywanego utworu wynosi 2 GB. Jeśli utwór zajmuje więcej
miejsca niż 2 GB, jego część przekraczająca tę wartość graniczną zostanie nagrana jako
kolejny utwór.
Może
zdarzyć się, że nie będzie można nagrać dźwięku z odpowiednią jakością,

ponieważ zależy ona od poziomu wyjściowego sygnału dźwiękowego w urządzeniu
audio. W przypadku akcesoriów wyposażonych w przełącznik poziomu nagrywania
można ustawić odpowiedni poziom nagrywanego sygnału, dostosowując pozycję tego
przełącznika.
Więcej szczegółów podano w instrukcji obsługi dostarczonej z opcjonalnymi
akcesoriami do nagrywania za pomocą odtwarzacza.
Indeks
Aby zatrzymać nagrywanie
Naciśnij przycisk .
Menu
odtwarzanie w urządzeniu audio.
Jeśli ustawione jest nagrywanie synchroniczne, nagrywanie rozpoczyna się
automatycznie po wykryciu przez odtwarzacz sygnału dźwiękowego na
wyjściu urządzenia audio.
Jeśli sygnał dźwiękowy nie zostaje wykryty, odtwarzacz wstrzymuje
nagrywanie, a po ponownym wykryciu sygnału odtwarzacz rozpoczyna
nagrywanie dźwięku jako następnego utworu.
Jeśli sygnał dźwiękowy nie zostanie wykryty w ciągu 5 minut, odtwarzacz
przejdzie do trybu gotowości do nagrywania.
Nazwy nagranych utworów są tworzone według wzorca „NNN_hhmm”
(numer seryjny_godzina/minuta), a nazwy folderów według wzorca
„NN_mmdd” (numer seryjny_miesiąc/dzień). Jeśli w odtwarzaczu nie jest
ustawiony bieżący czas, nazwy są tworzone według wzorca „NNN_0000”
(numer seryjny_0000). Zalecane jest ustawienie bieżącego czasu
( strona 50).
Spis treści
 Naciśnij przycisk  odtwarzacza, a następnie uruchom
70
Nagrywanie
(Rec Mode)
do 
Przycisk 
Przełącznik uchylny
Przycisk DISPLAY/HOME
Uwaga
Funkcja nagrywania zostanie wyświetlona po podłączaniu do opcjonalnych akcesoriów
do nagrywania za pomocą odtwarzacza.
 Po wykonaniu czynności opisanych w punktach od  do  w
sekcji „Nagrywanie” ( strona 68) odtwarzacz przejdzie w tryb
gotowości do nagrywania.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISPLAY/HOME, dopóki nie pojawi
się ekran HOME.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia wyboru.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Rec Mode>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia wyboru.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać żądaną szybkość transmisji
danych, a następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia
wyboru.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk DISPLAY/HOME.
Lista opcji ustawień szybkości transmisji danych
Opcja ustawień
Opis
ATRAC 256kbps
ATRAC 128kbps
Nagrywanie w formacie ATRAC 256 kb/s
Nagrywanie w formacie ATRAC 128 kb/s
(Ustawienie domyślne)
Nagrywanie w formacie ATRAC 64 kb/s
Nagrywanie w formacie Linear-PCM 1 411 kb/s
Indeks
do 
ATRAC 64kbps
PCM
Menu
Można wybrać szybkość transmisji danych przekazywanych podczas
nagrywania utworów.
Spis treści
Ustawianie szybkości transmisji danych
przekazywanych podczas nagrywania utworów
71
Nagrywanie
Przełącznik uchylny
do 
Przycisk DISPLAY/HOME
Uwaga
Funkcja nagrywania zostanie wyświetlona po podłączaniu do opcjonalnych akcesoriów
do nagrywania za pomocą odtwarzacza.
 Po wykonaniu czynności opisanych w punktach od  do  w
sekcji „Nagrywanie” ( strona 68) odtwarzacz przejdzie w tryb
gotowości do nagrywania.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISPLAY/HOME, dopóki nie pojawi
się ekran HOME.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia wyboru.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Sync Rec>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia wyboru.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać żądane ustawienia, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia wyboru.
Sync Rec ON: włączone nagrywanie zsynchronizowane. (Ustawienie
domyślne)
Sync Rec OFF: wyłączone nagrywanie zsynchronizowane.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk DISPLAY/HOME.
Indeks
do 
Przycisk 
Menu
Można wybrać ustawienia nagrywania synchronicznego. Jeśli podczas
nagrywania przez ponad 2 sekundy nie słychać żadnego dźwięku*, odtwarzacz
automatycznie wstrzymuje nagrywanie i wznawia je, gdy dźwięk znów zacznie
się wydobywać.
*W przypadku tego odtwarzacza brak dźwięku oznacza poziom wejściowy
niższy niż 4,8 mV.
Spis treści
Zmiana ustawień nagrywania
zsynchronizowanego (Sync Rec)
72
Nagrywanie
Odtwarzanie utworów nagranych przez odtwarzacz.
Przełącznik uchylny
Menu
do 
Przycisk 
Spis treści
Odtwarzanie nagranych utworów (Rec Data)
do 
Uwaga
(Jacket Search)
Funkcje sortowania ( strona 39), (Search) ( strona 21),
( strona 26) i (Intelligent Shuffle) ( strona 17) nie działają w przypadku
nagranych utworów. Funkcje te mogą być dostępne po wyeksportowaniu nagranych
utworów do programu SonicStage i przesłaniu ich z powrotem do odtwarzacza.
Szczegółowe informacje podano w Pomocy programu SonicStage.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISPLAY/HOME, dopóki nie pojawi
się ekran HOME.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję
(Rec Data), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia wyboru.
Rozpocznie się odtwarzanie pierwszego utworu zgodnie z wybranym
trybem odtwarzania ( strona 73).
Aby przejść na początek utworu
Krótkie obrócenie przycisku uchylnego do () w trybie odtwarzania
lub zatrzymania powoduje przejście odtwarzacza na początek bieżącego (lub
następnego) utworu.
Jeśli przełącznik uchylny zostanie przesunięty, a następnie na krótko obrócony
do () w trybie odtwarzania lub zatrzymania, odtwarzacz przeskoczy
na początek pierwszego utworu w bieżącym (lub następnym) folderze.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk DISPLAY/HOME.
Indeks
Przycisk DISPLAY/HOME
73
Nagrywanie
(PLAY MODE)
Menu
Odtwarzacz został wyposażony w różne tryby odtwarzania, w tym odtwarzanie
w kolejności losowej i powtarzanie wybranych utworów. Nie jest możliwe
odtwarzanie utworów w sposób ciągły z utworami przesłanymi do
odtwarzacza.
Spis treści
Zmiana trybu odtwarzania nagranych utworów
Indeks
Przycisk PLAY MODE/SOUND
 Kilkakrotne naciśnięcie przycisku PLAY MODE/SOUND pozwala
wybrać żądany tryb odtwarzania.
Lista trybów odtwarzania
Typ trybu odtwarzania/ikona
Normal/brak ikony
Opis
Wszystkie nagrane utwory, począwszy od bieżącego,
są odtwarzane jednokrotnie, a następnie
odtwarzanie jest zatrzymywane. (Ustawienie
domyślne)
Wszystkie utwory w folderze, w tym bieżący utwór,
Folder/
są odtwarzane jednokrotnie, a następnie
odtwarzanie jest zatrzymywane.
Repeat All (Powtarzanie
Wszystkie nagrane utwory, począwszy od bieżącego,
wszystkich utworów)/
są odtwarzane wielokrotnie.
Repeat Folder (Powtarzanie Wszystkie utwory w folderze, w tym bieżący utwór,
folderu)/
są odtwarzane wielokrotnie.
Repeat 1 Song
Bieżący utwór jest powtarzany wielokrotnie.
(Powtarzanie jednego
utworu)/ 1
Repeat Shuffle All
Odtwarzany jest bieżący utwór, a następnie
(Powtarzanie wszystkich
wszystkie nagrane utwory są odtwarzane w
utworów w kolejności
kolejności losowej.
losowej)/ SHUF
Repeat Shuffle Folder
Odtwarzany jest bieżący utwór, a następnie
(Powtarzanie utworów z
wszystkie utwory w folderze, w tym bieżący utwór,
danego folderu w
są odtwarzane w kolejności losowej.
kolejności losowej)/
SHUF
74
Nagrywanie
do 
Przycisk 
Menu
Można usunąć utwory nagrane przez odtwarzacz. Tylko utwory nagrane przez
odtwarzacz mogą być usuwane. Po usunięciu utworów nagranych przez
odtwarzacz nie można już ich przywrócić. Należy zachować ostrożność
podczas usuwania utworów.
Spis treści
Usuwanie nagranych utworów
Przełącznik uchylny
Indeks
do 
Przycisk DISPLAY/HOME
Usuwanie nagranych utworów (Delete 1 Track)
 Naciśnij przycisk  podczas odtwarzania przeznaczonego do
usunięcia utworu.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISPLAY/HOME, aż zostanie
wyświetlony ekran HOME.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia wyboru.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Delete Rec Data>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia wyboru.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Delete 1 Track”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia wyboru.
Rozpoczyna się odtwarzanie utworu przeznaczonego do usunięcia, w celu
potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „OK”, a następnie
naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia wyboru.
Po usunięciu utworu wyświetlany jest komunikat „COMPLETE”.
Uwaga
Po wybraniu opcji „Delete 1 Track” i usunięciu wszystkich utworów z folderu, folder jest
kasowany automatycznie.
Ciąg dalszy 
75
Nagrywanie...Usuwanie nagranych utworów
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk DISPLAY/HOME.
Menu
Ciąg dalszy 
Spis treści
Aby zatrzymać usuwanie utworu
W punkcie  wybierz opcję „Cancel”, a następnie naciśnij przycisk .
Indeks
76
Nagrywanie...Usuwanie nagranych utworów
Spis treści
Usuwanie nagranego folderu (Delete Folder)
Uwaga
W przypadku wielu utworów usuwanie może trwać dość długo.
Menu
 Naciśnij przycisk  podczas odtwarzania utworu w folderze,
który ma zostać usunięty.
wyświetlony ekran HOME.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia wyboru.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Delete Rec Data>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia wyboru.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Delete Folder”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia wyboru.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „OK”, a następnie
naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia wyboru.
Po usunięciu utworu wyświetlany jest komunikat „COMPLETE”.
Aby zatrzymać usuwanie albumu
W punkcie  wybierz opcję „Cancel”, a następnie naciśnij przycisk .
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk DISPLAY/HOME.
Ciąg dalszy 
Indeks
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISPLAY/HOME, aż zostanie
77
Nagrywanie...Usuwanie nagranych utworów
Uwaga
Spis treści
Usuwanie wszystkich nagranych utworów (Delete All Rec Data)
W przypadku wielu utworów usuwanie może trwać dość długo.
Menu
 Naciśnij przycisk  podczas odtwarzania nagranego utworu.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISPLAY/HOME, aż zostanie
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Delete Rec Data>”, a
następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia wyboru.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „Delete All Rec Data”,
a następnie naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia wyboru.
 Obróć przełącznik uchylny, aby wybrać opcję „OK”, a następnie
naciśnij przycisk  w celu potwierdzenia wyboru.
Po usunięciu utworu wyświetlany jest komunikat „COMPLETE”.
Aby zatrzymać usuwanie utworów
W punkcie  wybierz opcję „Cancel”, a następnie naciśnij przycisk .
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk DISPLAY/HOME.
Indeks
wyświetlony ekran HOME.
78
Zaawansowane funkcje
Poziom naładowania akumulatora zmniejsza się, co obrazuje ikona
akumulatora. Po wyświetleniu komunikatu „LOW BATTERY” odtwarzacz
przestaje odtwarzać. W takim przypadku należy naładować akumulator,
podłączając odtwarzacz do komputera.
Uwagi
Akumulator należy ładować w temperaturze otoczenia z zakresu od 5 do 35°C.
Gdy odtwarzacz korzysta z komputera, na wyświetlaczu widoczny jest komunikat
„DATA ACCESS”. Nie należy odłączać odtwarzacza, gdy wyświetlany jest komunikat
„DATA ACCESS”, ponieważ przesyłane dane mogą ulec uszkodzeniu.
Niektóre urządzenia USB podłączone do komputera mogą zakłócać prawidłowe
działanie odtwarzacza.
Po podłączeniu odtwarzacza do komputera wszystkie przyciski sterujące są
zablokowane.
Indeks
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
Ikona akumulatora na wyświetlaczu ( strona 11) zmienia się w następujący
sposób. Informacje na temat czasu pracy akumulatora podano  na stronie
108.
Menu
Odtwarzacz jest ładowany po podłączeniu do komputera.
W celu podłączenia odtwarzacza do komputera należy używać dostarczonego
kabla USB.
Gdy wskaźnik poziomu naładowania akumulatora zostanie wyświetlony jako:
, ładowanie jest zakończone (czas ładowania wynosi ok. 120 minut*).
Przed pierwszym użyciem odtwarzacza lub po długotrwałej przerwie w jego
użytkowaniu należy całkowicie go naładować (do momentu, aż wskaźnik
poziomu naładowania akumulatora zostanie wyświetlony jako
)
*Jest to przybliżony czas ładowania, gdy poziom naładowania akumulatora jest
niski, a ustawienia opcji „USB BUS Powered” ( strona 59) określono jako
„High-Power500mA” w temperaturze pokojowej. Czas ładowania jest różny
w zależności od poziomu naładowania akumulatora i jego stanu. Jeśli
akumulator jest ładowany w otoczeniu o niskiej temperaturze, ładowanie
trwa dłużej. Czas ten wydłuża się także w przypadku, gdy podczas ładowania
do odtwarzacza są przesyłane pliki dźwiękowe.
Spis treści
Ładowanie odtwarzacza
79
Zaawansowane funkcje
Postępując zgodnie z poniższymi prostymi wskazówkami, można wydłużyć
czas odtwarzania wynikający z poziomu naładowania akumulatora.
Aby wprowadzić odtwarzacz w stan uśpienia
Po naciśnięciu przycisku  w celu zatrzymania odtwarzania utworu lub
odbioru stacji FM (dotyczy tylko modeli NW-S703F/S705F/S706F), po kilku
sekundach wyświetlacz zgaśnie, a odtwarzacz automatycznie przejdzie do trybu
uśpienia. Tryb uśpienia charakteryzuje niewielki pobór energii.
Uwaga
Nie należy na dłuższy czas podłączać odtwarzacza do komputera przenośnego, który
nie jest podłączony do zasilania sieciowego, ponieważ może to doprowadzić do
rozładowania akumulatora komputera.
Indeks
Ustawianie formatu utworu i szybkości transmisji
Czas odtwarzania jest różny, ponieważ poziom naładowania akumulatora może
zależeć od formatu i szybkości transmisji odtwarzanych utworów muzycznych.
Na przykład całkowicie naładowany akumulator umożliwia ok. 50 godzin
odtwarzania utworów w formacie ATRAC z szybkością 132 kb/s, ale tylko ok.
40 godzin odtwarzania utworów w formacie WMA z szybkością 128 kb/s
(Dotyczy modeli NW-S603/S605 lub, gdy funkcja redukcji szumów jest
wyłączona, modeli NW-S703F/S705F/S706F). Szczegółowe informacje zawiera
sekcja „Żywotność akumulatora (odtwarzanie ciągłe)” ( strona 108).
Dokładny czas odtwarzania przy pełnym naładowaniu akumulatora może być
inny w zależności od warunków działania i otoczenia odtwarzacza.
Menu
Automatyczne wyłączanie ekranu wyświetlacza
Ustawienie wyświetlacza tak, aby wyłączał się po określonym czasie, gdy
odtwarzacz nie jest używany (ok. 15 sekund), może ograniczyć zużycie
akumulatora.
Informacje na temat metody ustawiania tej funkcji można znaleźć w sekcji
„Ustawienia ekranu w trybie oszczędzania energii (Power Save Mode)”
( strona 60).
Spis treści
Zwiększanie żywotności akumulatora
80
Zaawansowane funkcje
AAC: AAC (Advanced Audio Coding) jest popularną technologią kompresji
sygnału dźwiękowego opracowaną przez grupę roboczą MPEG działającą w
ramach organizacji ISO (International Organization for Standardization).
Format AAC zapewnia taką samą jakość dźwięku jak format MP3, przy
mniejszym rozmiarze pliku.
Linear-PCM: Linear-PCM jest formatem nagrywania dźwięku bez kompresji
cyfrowej. Dźwięk nagrany w tym formacie ma taką samą jakość jak muzyka z
płyty CD.
Ciąg dalszy 
Indeks
* Współczynnik kompresji zależy od utworu.
Menu
Co to jest format?
Format utworu oznacza metodę stosowaną przez oprogramowanie SonicStage
do zapisywania informacji audio podczas importowania do tego
oprogramowania SonicStage utworów z Internetu lub z płyt audio CD.
Najbardziej rozpowszechnionymi formatami są MP3, WMA, ATRAC itd.
MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) jest popularną technologią kompresji
sygnału dźwiękowego opracowaną przez grupę roboczą MPEG działającą w
ramach organizacji ISO (International Organization for Standardization).
Format MP3 umożliwia kompresję plików dźwiękowych do ok. 1/10 rozmiaru
utworów w standardzie audio CD.
WMA: WMA (Windows Media Audio) jest popularną technologią kompresji
sygnału dźwiękowego opracowaną przez firmę Microsoft Corporation. Format
WMA zapewnia taką samą jakość dźwięku jak format MP3 przy mniejszym
rozmiarze pliku.
ATRAC: ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding) jest ogólnym
określeniem odnoszącym się do formatów ATRAC3, ATRAC3plus oraz
ATRAC Advanced Lossless. ATRAC3 jest technologią kompresji sygnału
dźwiękowego zapewniającą zarówno wysoką jakość dźwięku, jak i wysoki
współczynnik kompresji. Format ATRAC3 umożliwia kompresję plików
dźwiękowych do ok. 1/10 rozmiaru utworów w standardzie audio CD. W
formacie ATRAC3plus, bardziej zaawansowanej wersji formatu ATRAC3,
możliwa jest kompresja plików dźwiękowych do ok. 1/20 rozmiaru utworów w
standardzie audio CD.
„ATRAC Advanced Lossless” to technologia kompresji dźwięku zapewniająca
nagrywanie bez pogarszania jakości. W celu zapewnienia zgodności z
konwencjonalnymi urządzeniami technologia ta umożliwia nagrywanie danych
przy zastosowaniu kompresji danych muzycznych z CD w stopniu około 3080%* w stosunku do oryginalnej wielkości w połączeniu z technologią
kompresji sygnału dźwiękowego „ATRAC3” lub „ATRAC3plus”.
Spis treści
Co to jest format i szybkość transmisji?
81
Zaawansowane funkcje... Co to jest format i szybkość transmisji?
Jeśli utwór jest importowany z płyty CD do oprogramowania SonicStage z niską
szybkością transmisji, nie można poprawić jego jakości dźwięku przez wybranie wyższej
szybkości transmisji, gdy utwór przesyłany jest z oprogramowania SonicStage do
odtwarzacza.
Indeks
Uwaga
Menu
Jaki jest związek między szybkością transmisji, jakością dźwięku i rozmiarem pamięci?
Na ogół większa szybkość transmisji zapewnia lepszą jakość dźwięku, ale
wymaga więcej pamięci niezbędnej do zapisania utworu muzycznego o tej samej
długości, co oznacza, że w pamięci odtwarzacza można zapisać mniej utworów.
Mniejsza szybkość transmisji umożliwia zapisanie większej liczby utworów przy
niższej jakości dźwięku. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat
obsługiwanych formatów plików dźwiękowych i szybkości transmisji, patrz
 na stronach 106 i 107.
Spis treści
Co to jest szybkość transmisji?
Szybkość transmisji oznacza ilość danych używanych do przechowywania
każdej sekundy dźwięku. Na ogół większa szybkość transmisji zapewnia lepszą
jakość dźwięku, ale wymaga więcej pamięci niezbędnej do zapisania utworu
muzycznego o tej samej długości.
82
Zaawansowane funkcje
Aby odtwarzać utwory bez przerw między nimi, należy jednorazowo zaimportować
wszystkie utwory do oprogramowania SonicStage bez przerw, jako jeden album w tym
samym formacie ATRAC*.
* Z wyjątkiem formatu ATRAC Advanced Lossless.
Indeks
Uwaga
Menu
Jeśli utwory zostaną zaimportowane do oprogramowania SonicStage w
formacie ATRAC*, a następnie przesłane do odtwarzacza, można je odtwarzać
w trybie ciągłym bez przerw między nimi.
Na przykład album zawierający długie nagranie koncertu na żywo bez przerw
między utworami może być odtwarzany w trybie ciągłym bez przerw, jeśli
utwory zostaną zaimportowane do oprogramowania SonicStage w formacie
ATRAC*, a następnie przesłane do odtwarzacza.
Spis treści
Odtwarzanie utworów bez przerw
83
Zaawansowane funkcje
Informacji o niektórych płytach CD nie można znaleźć w Internecie. Informacje o
utworach niedostępnych w internetowej bazie danych można wpisywać i edytować
ręcznie w oprogramowaniu SonicStage. Szczegółowe informacje na temat edytowania
utworów można znaleźć w Pomocy oprogramowania SonicStage.
Indeks
Uwaga
Menu
Podczas importowania utworów w formacie audio CD do oprogramowania
SonicStage automatycznie wyszukiwane są informacje o utworach (tzn. tytuł
albumu, wykonawca i tytuł utworu) w bezpłatnej internetowej bazie danych
płyt audio CD (CDDB, the Gracenote CD DataBase). Utwory są przesyłane do
odtwarzacza razem z odpowiednimi informacjami.
Załączone do utworów informacje umożliwiają korzystanie z różnych
zaawansowanych funkcji wyszukiwania w odtwarzaczu.
Spis treści
Jak importowane są informacje o utworze do
odtwarzacza?
84
Zaawansowane funkcje
Menu
Dane z komputera można zapisać we wbudowanej pamięci flash odtwarzacza,
przesyłając je z komputera za pomocą Eksploratora Windows. Po podłączeniu
odtwarzacza do komputera wbudowana pamięć flash jest wyświetlana w
Eksploratorze Windows jako wymienne urządzenie pamięci masowej.
Spis treści
Zapisywanie danych innych niż pliki dźwiękowe
Uwagi
Indeks
W trakcie korzystania z Eksploratora Windows nie należy używać oprogramowania
SonicStage do pracy z wbudowaną pamięcią flash odtwarzacza.
Do
przesyłania plików dźwiękowych, które mają być odtwarzane przez odtwarzacz,

należy zawsze używać oprogramowania SonicStage. Odtwarzacz nie pozwala na
odtwarzanie plików dźwiękowych przesłanych za pomocą Eksploratora Windows.
Nie
należy odłączać dostarczonego kabla USB od komputera podczas przesyłania

danych między komputerem a odtwarzaczem, ponieważ przesyłane dane mogą ulec
uszkodzeniu.
Nie
należy formatować wbudowanej pamięci flash za pomocą Eksploratora Windows.

W razie potrzeby wbudowaną pamięć flash należy sformatować, korzystając z menu
„Format” odtwarzacza ( strona 57).
85
Zaawansowane funkcje
Uaktualnianie oprogramowania układowego
odtwarzacza
Spis treści
Oprogramowanie układowe odtwarzacza można uaktualniać, co pozwala na
dodawanie do odtwarzacza nowych funkcji przez zainstalowanie w urządzeniu
najnowszego oprogramowania układowego. Szczegółowe informacje na temat
najnowszego oprogramowania układowego i sposobie jego instalowania można
znaleźć w następującej witrynie internetowej:
Menu
Pobierz do komputera program aktualizacyjny z witryny
internetowej.
Podłącz odtwarzacz do komputera, a następnie uruchom program
aktualizacyjny.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby
zaktualizować oprogramowanie układowe odtwarzacza.
Aktualizacja oprogramowania układowego została zakończona.
Indeks
Dla klientów w USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Dla klientów w Kanadzie: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Dla klientów w Europie: http://www.support-nwwalkman.com
Dla klientów w Ameryce Łacińskiej: http://www.sony-latin.com/pa/info/
Dla klientów w innych krajach/regionach: http://www.css.ap.sony.com
Dla klientów, którzy zakupili modele zagraniczne: http://www.sony.co.jp/overseas/support/
86
Rozwiązywanie problemów
Jeśli odtwarzacz nie działa w sposób oczekiwany, należy podjąć próbę
rozwiązania problemu, wykonując poniższe czynności.
Spis treści
Rozwiązywanie problemów
1 Naciśnij przycisk RESET małym sworzniem lub podobnym przedmiotem.
Menu
Utwory i ustawienia zapisane w odtwarzaczu nie zostaną skasowane nawet po
wyzerowaniu odtwarzacza.
Indeks
Przycisk RESET
2 Znajdź objawy zaistniałego problemu w poniższych tabelach dotyczących
rozwiązywania problemów i spróbuj wykonać opisane tam czynności.
3 Poszukaj informacji dotyczących danego problemu w Pomocy
oprogramowania SonicStage.
4 Poszukaj informacji odnoszących się do danego problemu w jednej z
witryn internetowych pomocy technicznej.
Klienci w USA powinni odwiedzić witrynę:
http://www.sony.com/walkmansupport
Klienci w Kanadzie powinni odwiedzić witrynę:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Klienci w Europie powinni odwiedzić witrynę:
http://www.support-nwwalkman.com
Klienci w Ameryce Łacińskiej powinni odwiedzić witrynę:
http://www.sony-latin.com/pa/info/
Klienci w innych krajach/regionach powinni odwiedzić witrynę:
http://www.css.ap.sony.com
Klienci, którzy zakupili modele zagraniczne powinni odwiedzić witrynę:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
5 Jeśli wymienione powyżej czynności nie doprowadzą do rozwiązania problemu,
należy zwrócić się do najbliższego sprzedawcy produktów firmy Sony.
Działanie
Objaw
Przyczyna/rozwiązanie
Brak dźwięku.
Poziom głośności jest ustawiony na zero.
Zwiększ poziom głośności ( strona 8).
Wtyk słuchawek jest nieprawidłowo podłączony.
Podłącz prawidłowo wtyk słuchawek ( strona 10).
Wtyk słuchawek jest zabrudzony.
Oczyść wtyk słuchawek miękką suchą szmatką.
We
wbudowanej pamięci flash nie zapisano żadnych

plików dźwiękowych.
Jeśli wyświetlany jest wskaźnik „NO DATA”,
prześlij pliki dźwiękowe z komputera.
Ciąg dalszy 
87
Rozwiązywanie problemów
Generowany jest szum.
Funkcja redukcji szumów została włączona w cichym miejscu.
Słyszalność szumu jest większa w cichym miejscu i zależy
od rodzaju szumu. Wyłącz funkcję redukcji szumów (
strona 28). Ponadto słuchawki dostarczane z modelami
NW-S703F/S705F/S706F zostały zaprojektowane dla
zapewnienia stosunkowo dużej czułości umożliwiającej
pełne wykorzystanie funkcji redukcji szumu w
hałaśliwych miejscach, takich jak ulica lub pociąg.
Dlatego nawet po wyłączeniu funkcji redukcji szumów w
zacisznym miejscu może być słyszalny tzw. „biały” szum.
W
 pobliżu odtwarzacza znajduje się urządzenie
emitujące sygnały radiowe, np. telefon komórkowy.
Z takich urządzeń jak telefony komórkowe należy
korzystać w pewnej odległości od odtwarzacza.
Funkcja redukcji szumu
jest nieskuteczna.
Słuchawki nie są dobrze dopasowane.
Należy tak dopasować słuchawki, by przylegały
szczelnie do uszu ( strona 29).
Odtwarzacz
znajduje się w trybie zatrzymania.

Funkcja redukcji szumów działa tylko w trybie
odtwarzania lub odbierania sygnału radiowego FM.
Odtwarzacz
jest używany w cichym miejscu.

Funkcja redukcji szumów może działać nieprawidłowo
w cichym miejscu lub w zależności od rodzaju szumu.
Ustawienie VPT lub
funkcja Clear Stereo są
nieefektywne.
Podłączając zewnętrzne głośniki przy użyciu opcjonalnej
stacji dokującej należy się liczyć z tym, że ustawienie VPT
lub funkcja Clear Stereo będą nieefektywne, ponieważ
odtwarzacz został zaprojektowany tak, by był kompatybilny
tylko ze słuchawkami. Nie oznacza to uszkodzenia.
Przyciski nie działają.
Przełącznik HOLD znajduje się w położeniu HOLD.
Przesuń przełącznik HOLD do przeciwnego
położenia ( strona 10).
W odtwarzaczu skropliła się para wodna.
Zaczekaj kilka godzin na wyschnięcie odtwarzacza.
Poziom
naładowania akumulatora jest niski lub

niewystarczający.
Naładuj akumulator, podłączając odtwarzacz do
komputera ( strona 78).
Jeśli
po naładowaniu akumulatora problem nadal

występuje, należy nacisnąć przycisk RESET, aby
zresetować odtwarzacz ( strona 86).
Poziom naładowania akumulatora jest niewystarczający.
Naładuj akumulator, podłączając odtwarzacz do
komputera ( strona 78).
Jeśli po naładowaniu akumulatora problem nadal
występuje, należy nacisnąć przycisk RESET, aby
zresetować odtwarzacz ( strona 86).
Odtwarzacz nie działa.
Ciąg dalszy 
Indeks
Przyczyna/rozwiązanie
Menu
Objaw
Spis treści
Działanie (Ciąg dalszy)
88
Rozwiązywanie problemów
Nie można znaleźć
przesłanych utworów.
Wbudowana pamięć flash odtwarzacza została
sformatowana przy użyciu Eksploratora Windows.
Sformatuj wbudowaną pamięć flash, używając
menu „Format” odtwarzacza ( strona 57).
Dostarczony kabel USB został odłączony od
odtwarzacza w trakcie przesyłania danych.
Prześlij przydatne pliki z powrotem do komputera
i sformatuj wbudowaną pamięć flash, używając
menu „Format” odtwarzacza ( strona 57).
Poziom głośności jest
zbyt niski.
Włączona jest funkcja AVLS.
Wyłącz funkcję AVLS ( strona 48).
Wtyk słuchawek nie został włożony do końca.
Jeśli słuchawki nie zostały właściwie podłączone,
dźwięk nie będzie prawidłowo odtwarzany.
Podłączaniu wtyku słuchawek powinno towarzyszyć
słyszalne kliknięcie ( strona 10).
Brak dźwięku z prawego
kanału słuchawek.
Lub sygnał z prawego
kanału jest emitowany z
obu głośników
słuchawek.
Odtwarzanie zostało
nagle przerwane.
Odtwarzacz nie może
wykonać formatowania.
Poziom naładowania akumulatora jest
niewystarczający.
Naładuj akumulator, podłączając odtwarzacz do
komputera ( strona 78).
Poziom naładowania akumulatora jest
niewystarczający lub zerowy.
Należy wykonać pełne ładowanie akumulatora.
Wyświetlacz
Objaw
Przyczyna/rozwiązanie
W tytule wyświetlany jest Używane są znaki, których nie można wyświetlać na
znak „”.
ekranie odtwarzacza.
Przy użyciu dostarczonego programu SonicStage
zmień tytuł, wykorzystując dozwolone znaki.
Ciąg dalszy 
Indeks
Przyczyna/rozwiązanie
Menu
Objaw
Spis treści
Działanie (Ciąg dalszy)
89
Rozwiązywanie problemów
Czas pracy akumulatora
jest krótki.
Temperatura otoczenia jest niższa od 5°C.
W takich warunkach czas pracy akumulatora
zmniejsza się ze względu na jego właściwości. Nie
oznacza to uszkodzenia.
Czas ładowania akumulatora jest zbyt krótki.
Po ustawieniu dla złącza USB (USB Bus Powered)
prądu ładowania „Low-Power100mA” ( strona 59),
akumulator będzie ładował się dłużej.
Odpowiednio zmieniając ustawienia i właściwie zarządzając
zasilaniem można oszczędzać energię akumulatora i dłużej
korzystać z odtwarzacza ( strona 79).
Akumulator wymaga wymiany.
Skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą
produktów firmy Sony.
Odtwarzacz nie może
naładować akumulatora.
Kabel USB nie został prawidłowo podłączony do
portu USB komputera.
Odłącz kabel USB, a następnie podłącz go ponownie.
Należy używać dostarczonego kabla USB.
Akumulator
jest ładowany w temperaturze

otoczenia wykraczającej poza zakres od 5 do 35°C.
Akumulator należy ładować w temperaturze
otoczenia z zakresu od 5 do 35°C.
Połączenie z komputerem/programem SonicStage
Objaw
Przyczyna/rozwiązanie
Nie można zainstalować
programu SonicStage.
System operacyjny komputera jest niezgodny z
programem SonicStage.
Należy zapoznać się z wymaganiami
systemowymi ( strona 109).
Nie
wszystkie aplikacje systemu Windows zostały zamknięte.

Jeśli instalacja zostanie rozpoczęta w momencie,
gdy działają inne programy, może wystąpić błąd.
Dotyczy to zwłaszcza programów zajmujących
znaczną część zasobów systemowych, na przykład
programów antywirusowych.
Na
 dysku twardym komputera jest zbyt mało wolnego miejsca.
Wymagana ilość wolnego miejsca wynosi co najmniej
200 MB. Usuń wszystkie niepotrzebne pliki z komputera.
Użytkownik nie jest zalogowany jako „Administrator”.
Jeśli użytkownik nie jest zalogowany jako
„Administrator”, instalacja programu SonicStage
może zakończyć się niepowodzeniem. Należy
upewnić się, że konto logowania użytkownika ma
uprawnienia „Administrator”.
Ciąg dalszy 
Indeks
Przyczyna/rozwiązanie
Menu
Objaw
Spis treści
Ładowanie akumulatora
90
Rozwiązywanie problemów
Objaw
Przyczyna/rozwiązanie
Indeks
Ciąg dalszy 
Menu
W trakcie instalowania,
Instalacja postępuje normalnie. Proszę czekać.
pasek postępu wyświetlany Instalacja może potrwać 30 minut, lub więcej, w
na ekranie komputera
zależności od środowiska systemowego.
pozostaje nieruchomy.
Lampka dostępu w
komputerze nie świeci
przez kilka minut.
Oprogramowanie
Środowisko systemowe komputera zostało
SonicStage nie uruchamia zmienione np. w wyniku aktualizacji systemu
się.
operacyjnego Windows.
Komunikat „USB
Kabel USB nie został prawidłowo podłączony do
CONNECT” nie pojawia
portu USB komputera.
się podczas połączenia z
Odłącz kabel USB, a następnie podłącz go ponownie.
komputerem przy użyciu
Należy używać dostarczonego kabla USB.
dostarczonego kabla USB. Używany jest koncentrator USB.
Podłączenie odtwarzacza za pośrednictwem
koncentratora USB może nie działać. Podłącz
odtwarzacz bezpośrednio do komputera.
Zaczekaj na uwierzytelnienie programu SonicStage.
Na komputerze jest uruchomiona inna aplikacja.
Odłącz kabel USB, zaczekaj kilka minut i podłącz
go ponownie. Jeśli problem nadal się utrzymuje,
odłącz kabel USB, uruchom ponownie komputer,
a następnie podłącz ponownie kabel USB.
Prąd
ładowania dla złącza USB odtwarzacza (USB Bus

Powered) jest ustawiony jako „High-Power500mA”.
Należy ustawić opcję „USB Bus Powered” na
wartość „Low-Power100mA” ( strona 59).
Instalacja programu SonicStage zakończyła się
niepowodzeniem.
Odłącz odtwarzacz od komputera i zainstaluj
ponownie oprogramowanie, korzystając z
dostarczonej płyty CD-ROM ( „Skrócona
instrukcja obsługi”). Pliki dźwiękowe
zarejestrowane w starszej wersji programu
SonicStage będą dostępne w jego nowej wersji.
Odtwarzacz nie jest
Kabel USB nie został prawidłowo podłączony do
rozpoznawany przez
portu USB komputera.
komputer po
Odłącz kabel USB, a następnie podłącz go ponownie.
podłączeniu.
Używany jest koncentrator USB.
Podłączenie odtwarzacza za pośrednictwem
koncentratora USB może nie działać. Podłącz
odtwarzacz bezpośrednio do komputera.
Spis treści
Połączenie z komputerem/programem SonicStage (Ciąg dalszy)
91
Rozwiązywanie problemów
Nie można przesyłać
plików dźwiękowych z
komputera do
odtwarzacza.
Kabel USB nie został prawidłowo podłączony do
portu USB komputera.
Odłącz kabel USB, a następnie podłącz go ponownie.
We wbudowanej pamięci flash jest zbyt mało
wolnego miejsca.
Prześlij wszystkie niepotrzebne utwory z
powrotem do komputera, aby zwiększyć ilość
wolnego miejsca.
Do
wbudowanej pamięci flash przeniesiono już

ponad 65 535 utworów lub ponad 8 192 listy
odtwarzania albo przenoszona lista odtwarzania
zawiera ponad 999 utworów.
W
 związku z ograniczeniami nałożonymi przez
właścicieli praw autorskich utwory z ograniczeniem
okresu odtwarzania lub liczby odtworzeń mogą nie
zostać przesłane. Szczegółowe informacje dotyczące
ustawień poszczególnych plików dźwiękowych
można uzyskać u dystrybutora.
Do odtwarzacza można
przesłać tylko niewielką
liczbę utworów.
(Dostępny czas
nagrywania jest krótki.)
We wbudowanej pamięci flash jest zbyt mało wolnego miejsca.
Prześlij wszystkie niepotrzebne utwory z powrotem
do komputera, aby zwiększyć ilość wolnego miejsca.
We
wbudowanej pamięci flash zostały zapisane inne

dane niż dane dźwiękowe.
Przenieś dane inne niż dźwiękowe do komputera,
aby zwiększyć ilość wolnego miejsca.
Nie można przesłać
Komputer, do którego mają zostać przeniesione
danych dźwiękowych z
utwory, nie jest komputerem, z którego utwory
odtwarzacza z powrotem
zostały pierwotnie pobrane.
do komputera.
Utwory można przenieść tylko na komputer, z
którego zostały wcześniej pobrane. Jeśli utwory
nie mogą być przesłane z powrotem do
komputera i chcesz je usunąć z odtwarzacza,
zaznacz utwory w programie SonicStage, a
następnie kliknij opcję , aby je usunąć.
Dane dźwiękowe zostały usunięte z komputera, z
którego były wcześniej przenoszone.
Nie można przenieść danych audio z powrotem do
komputera, z którego utwory były wcześniej przenoszone,
jeśli utwór został usunięty z tego komputera.
Odtwarzacz staje się
Używany jest koncentrator USB lub przedłużacz
niestabilny, gdy jest
kabla USB.
podłączony do
Podłączenie odtwarzacza za pośrednictwem
komputera.
koncentratora USB lub przedłużacza może nie
działać. Podłącz dostarczony kabel USB
bezpośrednio do komputera.
Ciąg dalszy 
Indeks
Przyczyna/rozwiązanie
Menu
Objaw
Spis treści
Połączenie z komputerem/programem SonicStage (Ciąg dalszy)
92
Rozwiązywanie problemów
Przyczyna/rozwiązanie
Audycja FM nie jest
dobrze słyszalna.
Odbierana częstotliwość nie jest dokładnie
dostrojona.
Aby poprawić jakość odbioru, należy ustawić
częstotliwość ręcznie ( strona 63).
Nagrywanie
Objaw
Przyczyna/rozwiązanie
Podczas nagrywania
emitowany jest szum.
Jeśli opcjonalne akcesoria do nagrywania za pomocą
odtwarzacza są wyposażone w przełącznik poziomu
nagrywania, jest on ustawiony nieprawidłowo.
Należy ustawić przełącznik w pozycji
odpowiadającej podłączonemu urządzeniu audio.
Więcej szczegółów podano w instrukcji obsługi
dostarczonej z opcjonalnymi akcesoriami do
nagrywania za pomocą odtwarzacza.
Pozostały czas
Należy pozostawić około 6 MB pamięci jako
nagrywania jest
rezerwowy zapas pamięci systemu.
wyświetlany jako
„0:00:00” i nagrywanie
jest niemożliwe, pomimo
wystarczającej ilości
wolnego miejsca.
Nie nagrało się kilka
Nagrywanie rozpoczęło się przed ustawieniem stanu
pierwszych sekund
gotowości nagrywania.
utworu.
Rozpocznij nagrywanie po wyświetleniu
komunikatu „REC STANDBY”.
W przypadku nagrywania zsynchronizowanego
dźwięk może nie zostać wykryty, jeśli utwór zaczyna
się cichym wprowadzeniem lub kończy
wyciszeniem.
Wyłączenie nagrywania zsynchronizowanego i
nagrywanie utworów ( strona 71).
Ciąg dalszy 
Indeks
Odbiór jest słaby, a jakość Sygnał radiowy jest słaby.
dźwięku niska.
Słuchaj audycji FM w pobliżu okna, ponieważ w
budynkach lub pojazdach sygnał może być słaby.
Przewód słuchawek nie jest wystarczająco
rozwinięty.
Przewód słuchawek pełni rolę anteny. Rozwiń
przewód słuchawek na całą długość.
Na audycję FM nakładają W pobliżu odtwarzacza używane jest urządzenie
się zakłócenia.
emitujące sygnały radiowe, np. telefon komórkowy.
Z takich urządzeń jak telefony komórkowe należy
korzystać w pewnej odległości od odtwarzacza.
Menu
Objaw
Spis treści
Odbiornik FM (dotyczy tylko modeli NW-S703F/S705F/S706F)
93
Rozwiązywanie problemów
Objaw
Przyczyna/rozwiązanie
Indeks
Ciąg dalszy 
Menu
Wyświetlany jest
Maksymalna liczba utworów jaką odtwarzacz może
komunikat „TRACK
nagrać wynosi 4 000. Nagranie większej liczby
FULL” mimo, że
utworów nie jest możliwe.
pozostało jeszcze trochę
Usuń niepotrzebne utwory ( strona 74).
wolnego czasu do
Prześlij nagrane utwory do komputera.
nagrywania.
Pozostały czas
Z powodu ograniczeń systemu pozostały czas
nagrywania jest taki sam, nagrywania mógł pozostać taki sam, mimo że
mimo że utwory zostały
niektóre krótkie utwory zostały usunięte.
usunięte.
Nie można nagrywać.
Odtwarzacz nie jest połączony z opcjonalnymi
akcesoriami do nagrywania, np. z opcjonalną stacją
dokującą.
Należy połączyć odtwarzacz z opcjonalnymi
akcesoriami do nagrywania, np. ze stacją
dokującą ( strona 68).
W odtwarzaczu pozostało mało wolnej pamięci.
Usuń niepotrzebne utwory ( strona 74).
Prześlij nagrane utwory do komputera.
Maksymalna
liczba utworów, jaką odtwarzacz może

nagrać wynosi 4 000. Nie można nagrać więcej niż
4 000 utworów.
Usuń niepotrzebne utwory ( strona 74).
Prześlij nagrane utwory do komputera.
Odtwarzacz nie został poprawnie podłączony do
źródła dźwięku.
Podłącz poprawnie odtwarzacz za pomocą
opcjonalnych akcesoriów do nagrywania.
Używany kabel nie jest odpowiedni dla odtwarzacza.
Podłącz do odtwarzacza odpowiedni kabel.
Odtwarzacz jest podłączony do komputera.
Odłącz komputer.
Podczas
nagrywania kabel zasilający został odłączony.

Nagrane dane zostały utracone. Ponownie
rozpocznij nagrywanie od pierwszego utworu.
Suma czasu nagranych
Z powodu ograniczeń systemu, podczas nagrywania
utworów i pozostałego
wielu krótkich utworów, pomiędzy utworami mogą
czasu nie zgadza się z
być automatycznie dodawane przerwy. Z tego
maksymalnym czasem
powodu zwiększa się całkowity czas nagrywania, co
nagrywania.
prowadzi do rozbieżności.
Niski poziom nagranego Poziom wyjściowy sygnału źródłowego jest niski.
dźwięku.
Ustaw poziom sygnału zgodnie z instrukcją
obsługi opcjonalnych akcesoriów do nagrywania.
Spis treści
Nagrywanie (Ciąg dalszy)
94
Rozwiązywanie problemów
Objaw
Przyczyna/rozwiązanie
Objaw
Podczas obsługi
odtwarzacza nie słychać
sygnałów akustycznych.
Przyczyna/rozwiązanie
Sygnalizacja dźwiękowa jest ustawiona na wartość
„Beep OFF”.
W menu „Beep” wybierz ustawienie „Beep ON”
( strona 49).
Odtwarzacz nagrzewa się. Podczas ładowania odtwarzacz może się lekko
nagrzewać.
Indeks
Inne
Menu
Przełączanie do trybu
Plik uległ fragmentacji.
gotowości do nagrywania Po wyeksportowaniu utworów nagranych przez
trwa dość długo.
odtwarzacz do oprogramowania SonicStage,
należy sformatować wewnętrzną pamięć flash w
menu „Format” odtwarzacza ( strona 57).
Nie można usunąć
Utwór lub folder, którego nie można usunąć, jest
nagranych utworów.
ustawiony na komputerze jako „Tylko do odczytu”.
Wyświetl dane w Eksploratorze Windows, a
następnie usuń zaznaczenie atrybutu „Tylko do
odczytu” pliku lub folderu w opcji „Właściwości”.
Poziom naładowania akumulatora jest niski lub
zerowy.
Należy wykonać pełne ładowanie akumulatora
( strona 78).
Folder nie został
W folderze znajdują się inne pliki nie będące
usunięty, mimo usunięcia nagranymi utworami.
wszystkich nagranych
Wyświetl dane w Eksploratorze Windows i usuń
utworów.
pliki nie będące utworami nagranymi przez
odtwarzacz.
Spis treści
Nagrywanie (Ciąg dalszy)
95
Rozwiązywanie problemów
W przypadku wyświetlenia komunikatu na wyświetlaczu należy postępować
zgodnie z poniższymi instrukcjami.
Rozwiązanie
ACCESS
Ten komunikat wyświetlany
jest po odłączeniu kabla USB
od komputera lub po
wyzerowaniu odtwarzacza
( strona 86).
Poziom głośności przekracza
poziom znamionowy przy
włączonej funkcji AVLS.
To nie jest komunikat o
błędzie. Zaczekaj na
zniknięcie komunikatu.
AVLS (miga)
CANNOT PLAY
CHARGE ERROR
DATA ACCESS
DRM ERROR
EXPIRED
Zmniejsz głośność lub wyłącz
funkcję AVLS ( strona 48).
Jeśli utwór, którego nie można
odtworzyć jest zbędny, można
usunąć go z wbudowanej
pamięci flash. Szczegółowe
informacje można znaleźć w
sekcji „Aby usunąć
nieprawidłowe dane z
wbudowanej pamięci flash”
( strona 98).
Nieprawidłowe zasilanie.
Spróbuj użyć innego komputera.
Uzyskiwanie dostępu do Zaczekaj na zakończenie
procedury uzyskiwania
wbudowanej pamięci
dostępu. Ten komunikat zostaje
flash.
wyświetlony podczas
uzyskiwania dostępu do
wbudowanej pamięci flash.
Funkcja ochrony praw
Prześlij normalny plik
dźwiękowy z powrotem do
autorskich wykryła próbę
komputera, a następnie
nieupoważnionego
sformatuj wbudowaną pamięć
rozpowszechnienia pliku.
flash. Szczegółowe informacje
można znaleźć w sekcji „Aby
usunąć nieprawidłowe dane z
wbudowanej pamięci flash”
( strona 98).
Próbujesz odtworzyć utwór, Jeśli utwór, którego nie można
który podlega ograniczeniom odtworzyć jest zbędny, można
usunąć go z wbudowanej
czasowym odtwarzania.
pamięci flash. Szczegółowe
informacje można znaleźć w
sekcji „Aby usunąć
nieprawidłowe dane z
wbudowanej pamięci flash”
( strona 98).
Odtwarzacz nie może
odtwarzać niektórych plików
ze względu na niezgodność
formatów.
Przesyłanie zostało
gwałtownie przerwane.
Ciąg dalszy 
Indeks
Opis
Menu
Komunikat
Spis treści
Komunikaty
96
Rozwiązywanie problemów...Komunikaty
Opis
FILE ERROR
Nie można odczytać
pliku.
Plik
nie jest normalnym

plikiem.
HOLD
LOW BATTERY
MEMORY ERROR
MEMORY FULL
Ciąg dalszy 
Indeks
FORMAT ERROR
Prześlij normalny plik
dźwiękowy z powrotem do
komputera, a następnie
sformatuj odtwarzacz.
Szczegółowe informacje można
znaleźć w sekcji „Aby usunąć
nieprawidłowe dane z
wbudowanej pamięci flash”
( strona 98).
Osiągnięto maksymalną Maksymalna liczba folderów,
jaką można nagrać w
liczbę folderów, jaką
odtwarzaczu wynosi 255. Usuń
można nagrać.
niepotrzebne foldery
( strona 76) i rozpocznij
nagrywanie od nowa.
Wbudowana pamięć flash Sformatuj odtwarzacz, używając
została sformatowana za menu „Format”. Szczegółowe
informacje można znaleźć w sekcji
pomocą komputera.
„Aby usunąć nieprawidłowe dane
z wbudowanej pamięci flash”
( strona 98).
Nie można obsługiwać odtwarzacza, Aby obsługiwać odtwarzacz,
przesuń przełącznik HOLD w
ponieważ przełącznik HOLD
znajduje się w położeniu HOLD. przeciwne położenie ( strona 10).
Niski poziom
Musisz naładować
naładowania akumulatora. akumulator ( strona 78).
Wystąpił problem z
Prześlij normalny plik dźwiękowy z
powrotem do komputera, a
wbudowaną pamięcią
następnie sformatuj odtwarzacz,
flash.
używając menu „Format”.
Szczegółowe informacje można
znaleźć w sekcji „Aby usunąć
nieprawidłowe dane z wbudowanej
pamięci flash” ( strona 98). Jeśli
komunikat nadal jest wyświetlany,
skontaktuj się z najbliższym
sprzedawcą produktów firmy Sony.
Czas nagrywania zależy od ilości
Podczas nagrywania
wolnego miejsca w wewnętrznej
zabrakło pamięci w
pamięci flash. Usuń niepotrzebne
odtwarzaczu.
utwory ( strona 74) i rozpocznij
Nagrywanie zostało
nagrywanie od nowa. Również gdy
rozpoczęte, gdy było
komunikat jest wciąż wyświetlany,
mało pamięci.
naciśnij i przytrzymaj przycisk
DISPLAY/HOME, aby wznowić
tryb nagrywania.
Menu
FOLDER FULL
Rozwiązanie
Spis treści
Komunikat
97
Rozwiązywanie problemów...Komunikaty
NO DATA
We wbudowanej pamięci
flash nie ma plików
dźwiękowych.
NO DATABASE
Odtwarzacz jest
odłączony od komputera
podczas przesyłania
plików dźwiękowych.
NO ITEM
W wybranej pozycji nie
ma utworów.
Jeśli we wbudowanej pamięci
flash nie ma plików
dźwiękowych, użyj
oprogramowania SonicStage,
aby przesłać pliki dźwiękowe.
Dane można przywrócić,
uruchamiając
oprogramowanie
SonicStage na komputerze.
Jeśli dane nie zostaną
przywrócone, prześlij
normalny plik dźwiękowy
z powrotem do komputera,
a następnie sformatuj
odtwarzacz. Szczegółowe
informacje można znaleźć
w sekcji „Aby usunąć
nieprawidłowe dane z
wbudowanej pamięci
flash” ( strona 98).
Aby przesłać pliki dźwiękowe,
użyj oprogramowania
SonicStage.
PRESET FULL
Zaprogramowano już 30
stacji nadawczych.
READ ONLY
SIMPLE MODE
SYSTEM ERROR
Maksymalnie można
zaprogramować 30 stacji
radiowych. Aby
zaprogramować więcej stacji,
najpierw usuń niepotrzebne
stacje ( strona 65), a
następnie ustaw pożądane
stacje.
Nastąpiła próba usunięcia Usuń zaznaczenie opcji
utworów „Tylko do
„Tylko do odczytu” z
odczytu”.
folderu lub utworu na
komputerze.
Odtwarzacz jest podłączany do To nie jest błąd. Zaczekaj
komputera i odłączany od
na zniknięcie komunikatu.
niego, gdy „inteligentna”
funkcja programu SonicStage
jest wyłączona.
Wystąpił problem ze
Skontaktuj się z najbliższym
sprzętem.
sprzedawcą produktów firmy Sony.
Ciąg dalszy 
Indeks
Rozwiązanie
Menu
Opis
Spis treści
Komunikat
98
Rozwiązywanie problemów...Komunikaty
Opis
Rozwiązanie
Nastąpiła próba
nagrania więcej niż 255
utworów w folderze.
Nastąpiła próba
nagrania więcej niż
4 000 utworów.
1 Podłącz odtwarzacz do komputera i uruchom oprogramowanie
SonicStage.
2 Jeśli wadliwe dane zostały już zidentyfikowane, skasuj je przy użyciu
oprogramowania SonicStage.
3 Jeśli problem się powtarza, przy użyciu oprogramowania SonicStage
prześlij wszystkie poprawne dane z powrotem do komputera, do
którego podłączony jest odtwarzacz.
4 Odłącz odtwarzacz od komputera i sformatuj wbudowaną pamięć flash,
używając menu „Format” ( strona 57).
Indeks
Aby usunąć nieprawidłowe dane z wbudowanej pamięci flash
Jeśli wyświetlany jest komunikat „CANNOT PLAY”, „DRM ERROR”,
„EXPIRED”, „FILE ERROR”, „FORMAT ERROR”, „MEMORY ERROR” lub
„NO DATABASE”, wystąpił problem z całością lub częścią danych zapisanych
we wbudowanej pamięci flash.
Aby skasować dane, których nie można odtwarzać, należy wykonać poniższą
procedurę.
Menu
Maksymalna liczba utworów,
które można nagrać w folderze,
wynosi 255, a maksymalna
liczba utworów wynosi 4 000.
Po usunięciu niepotrzebnych
utworów można wznowić
nagrywanie.
Nie można zaktualizować Postępuj zgodnie z
UPDATE ERROR
oprogramowania
instrukcjami wyświetlanymi na
układowego.
ekranie komputera i
przeprowadź ponownie
aktualizację.
Odtwarzacz jest
Nie oznacza to uszkodzenia.
USB CONNECT
podłączony do
Odtwarzacz możesz obsługiwać
komputera.
przy użyciu programu
SonicStage, ale nie możesz
używać przycisków na
odtwarzaczu.
Poniższe funkcje były używane Podłącz dołączone słuchawki
USE ORIGINAL HEADPHONE
lub słuchawki odpowiednie
(dotyczy tylko modeli NW-S703F/ w czasie, gdy nie były
podłączone
odpowiednie
dla funkcji redukcji szumu.
S705F/S706F)
słuchawki dla funkcji redukcji
szumu.
Funkcja redukcji szumu
( strona 28)
Ustawienia funkcji redukcji
szumu ( strona 38)
TRACK FULL
Spis treści
Komunikat
99
Rozwiązywanie problemów
Aby odinstalować dostarczone oprogramowanie z komputera, należy wykonać
poniższą procedurę.
Menu
 Kliknij kolejno polecenia: „Start” – „Panel sterowania”.1)
Spis treści
Odinstalowywanie oprogramowania SonicStage
 Kliknij dwukrotnie ikonę „Dodaj/Usuń programy”.2)
„SonicStage X.X”, a następnie kliknij przycisk „Usuń”.
Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, a następnie uruchom
ponownie komputer.
Odinstalowywanie zostanie zakończone po ponownym uruchomieniu
komputera.
W przypadku systemu Windows 2000 Professional: „Ustawienia” – „Panel sterowania”.
W przypadku systemu Windows 2000 Professional: „Zmień/Usuń”.
1)
2)
Uwaga
Razem z oprogramowaniem SonicStage instalowany jest także moduł „OpenMG Secure
Module”. Nie należy usuwać modułu „OpenMG Secure Module”, ponieważ może on być
używany przez inne programy.
Indeks
 Na liście „Aktualnie zainstalowane programy” kliknij pozycję
100
Informacje dodatkowe
Spis treści
Menu
Indeks
Utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy Unii
Europejskiej i innych krajów europejskich stosujących selekcję odpadów)
Ten symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza,
że nie może on być wyrzucany razem z odpadami komunalnymi.
Należy go dostarczyć do odpowiedniego punktu odbioru
przetwarzającego urządzenia elektryczne i elektroniczne. Właściwie
przeprowadzona utylizacja pozwala uchronić środowisko i ludzkie
zdrowie przed ewentualnymi szkodliwymi skutkami nieodpowiedniego
pozbywania się tego produktu. Recykling materiałów pozwala chronić zasoby
naturalne. Dalsze informacje na temat recyklingu produktu można uzyskać w
lokalnym urzędzie miejskim, w firmie zajmującej się zbiórką odpadów
komunalnych lub w sklepie, w którym zakupiono ten produkt.
Dostępne akcesoria: Słuchawki
101
Informacje dodatkowe
Spis treści
Środki ostrożności
Bezpieczeństwo
Na odtwarzacz nie wolno kłaść żadnych ciężkich przedmiotów, ani narażać
go na silne wstrząsy. Może to spowodować nieprawidłowe działanie lub
uszkodzenie odtwarzacza.
Odtwarzacza nie wolno używać w miejscach, gdzie będzie on narażony na
nadmierne nasłonecznienie, temperaturę, wilgotność lub wibracje. Może to
spowodować odbarwienie, zdeformowanie lub zniszczenie odtwarzacza.
Nie
należy pozostawiać odtwarzacza w miejscach narażonych na działanie

wysokich temperatur, np. w samochodzie zaparkowanym w nasłonecznionym
miejscu lub w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych.
Odtwarzacza nie wolno pozostawiać w miejscu narażonym na wzmożone
działanie kurzu.
Nie
wolno pozostawiać odtwarzacza na niestabilnej powierzchni, ani w

pozycji pochyłej.
Jeśli
odtwarzacz powoduje zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego,

należy go wyłączyć i odsunąć od radia lub telewizora.
Ciąg dalszy 
Indeks
Instalacja
Menu
Należy uważać, aby nie doszło do zwarcia zacisków odtwarzacza z innymi
metalowymi przedmiotami.
Nie wolno dotykać akumulatora gołymi rękami, jeżeli wycieka z niego
elektrolit. Ponieważ ciecz z akumulatora może pozostać w odtwarzaczu,
skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą produktów firmy Sony w przypadku
wycieku z akumulatora. Jeżeli płyn dostanie się do oczu, nie wolno ich
pocierać, ponieważ może to doprowadzić do utraty wzroku. Należy przemyć
oczy czystą wodą i skontaktować się z lekarzem.
Również w przypadku kontaktu płynu ze skórą lub ubraniem należy
niezwłocznie go zmyć. W przeciwnym wypadku płyn może spowodować
rany lub oparzenia. W przypadku poparzenia lub zranienia płynem z
akumulatora należy skontaktować się z lekarzem.
Na odtwarzacz nie wolno wylewać wody, ani kłaść na nim innych
przedmiotów. Może to bowiem doprowadzić do pożaru lub porażenia
prądem.
Jeżeli to nastąpi, należy niezwłocznie wyłączyć odtwarzacz, odłączyć kabel
USB od odtwarzacza oraz skontaktować się z najbliższym sprzedawcą
produktów firmy Sony lub z Centrum serwisowym Sony.
Odtwarzacza nie wolno wrzucać do ognia.
Odtwarzacza nie wolno rozkładać na części ani przerabiać. Może to bowiem
doprowadzić do porażenia prądem. Skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą
produktów firmy Sony lub z Centrum serwisowym Sony w celu wymiany
akumulatora, sprawdzenia wnętrza lub naprawy odtwarzacza.
102
Informacje dodatkowe...Środki ostrożności
Spis treści
Podczas używania odtwarzacza należy przestrzegać poniższych środków
ostrożności, aby uniknąć wygięcia obudowy lub spowodowania
nieprawidłowej pracy odtwarzacza.
–Należy pamiętać, aby nie siadać, mając odtwarzacz w tylnej kieszeni.
Menu
Nadmierne nagrzewanie
Długotrwałe korzystanie z odtwarzacza może powodować nadmierne
nagrzewanie się urządzenia podczas ładowania.
Słuchawki
Bezpieczeństwo na drodze
Nie należy używać słuchawek podczas prowadzenia samochodu, jazdy na
rowerze lub prowadzenia jakiegokolwiek pojazdu mechanicznego. Może to
bowiem stworzyć niebezpieczeństwo w ruchu drogowym, a w wielu regionach
jest niedozwolone. Zbyt głośne słuchanie muzyki za pomocą odtwarzacza w
czasie chodzenia, może również stwarzać pewne zagrożenia, szczególnie na
przejściu dla pieszych. W potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach należy
zachować szczególną ostrożność lub zaprzestać używania urządzenia. Dlatego
też, używając odtwarzacza w trakcie chodzenia, należy zwracać uwagę na ruch
drogowy i powierzchnię drogi.
Funkcja redukcji szumu (dotyczy tylko modeli NW-S703F/S705F/S706F) blokuje
dźwięk z otoczenia, co może utrudnić usłyszenie dźwięków ostrzegawczych
emitowanych na drodze, na budowie itp. W sytuacjach, w których słuch nie
może być ograniczony, należy unikać korzystania ze słuchawek.
Zapobieganie uszkodzeniom słuchu
Należy unikać korzystania ze słuchawek przy wysokim poziomie głośności.
Laryngolodzy odradzają ciągłe, głośne i długotrwałe słuchanie muzyki. W
przypadku odczucia dzwonienia w uszach należy zmniejszyć poziom głośności
lub zaprzestać słuchania.
Nie wolno od razu ustawiać wysokiego poziomu głośności, szczególnie podczas
używania słuchawek. Głośność należy zwiększać stopniowo, co zapobiegnie
bólowi uszu wywołanemu głośnym dźwiękiem.
Troska o innych
Dźwięk należy odtwarzać na umiarkowanym poziomie. Pozwoli to usłyszeć
dźwięki zewnętrzne i będzie wyrazem poszanowania innych ludzi.
Ciąg dalszy 
Indeks
–Należy pamiętać, aby nie wkładać do torby odtwarzacza, wokół którego
owinięto przewód słuchawek i aby następnie nie narażać torby na silne
wstrząsy.
Wkładki douszne mogą ulec zużyciu wskutek długotrwałego
przechowywania lub użytkowania.
Jeśli
używanie odtwarzacza powoduje złe samopoczucie, należy natychmiast

go wyłączyć.
103
Informacje dodatkowe...Środki ostrożności
Czyszczenie
Obudowę odtwarzacza należy czyścić miękką szmatką, taką jak ściereczka do
czyszczenia okularów.
W przypadku dużego zabrudzenia obudowy odtwarzacza należy wyczyścić ją
miękką szmatką lekko zwilżoną wodą lub delikatnym środkiem czyszczącym.
Nie
wolno używać żadnych materiałów lub proszków ściernych ani

rozpuszczalników, takich jak alkohol lub benzyna, ponieważ mogą one
uszkodzić obudowę.
Należy uważać, aby woda nie dostała się do wnętrza odtwarzacza przez otwór
obok złącza.
Należy okresowo czyścić wtyk słuchawek.
Aby wyczyścić wkładki douszne, należy zdjąć je ze słuchawek i umyć ręcznie
w roztworze łagodnego detergentu. Po umyciu należy je całkowicie wysuszyć
przed ponownym użyciem.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących odtwarzacza
należy skontaktować się z najbliższym sprzedawcą produktów firmy Sony.
Oprogramowanie
Zgodnie z prawem autorskim zabroniona jest reprodukcja w całości lub w
części oprogramowania i towarzyszącego mu podręcznika, a także
wypożyczanie oprogramowania bez zgody właściciela praw autorskich.
W żadnym wypadku firma SONY nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek szkody finansowe lub utratę zysków, łącznie z roszczeniami osób
trzecich, wynikające z korzystania z oprogramowania dostarczonego wraz z
niniejszym odtwarzaczem.
W
 przypadku zaistnienia problemów z oprogramowaniem będących
skutkiem wad powstałych w toku produkcji firma SONY dokona jego
wymiany. Firma SONY nie ponosi jednak żadnej innej odpowiedzialności.
Oprogramowania dostarczonego razem z niniejszym odtwarzaczem nie
można używać ze sprzętem innym niż ten, dla którego oprogramowanie to
zostało przeznaczone.
Ciąg dalszy 
Indeks
Korzystając z paska (sprzedawanego oddzielnie), należy uważać, aby nie
zaczepić nim o mijane przedmioty.
Nie
należy korzystać z odtwarzacza w samolocie podczas startu i lądowania,

stosownie do komunikatów załogi.
Menu
Korzystanie
Spis treści
Ostrzeżenie
Podczas wyładowań atmosferycznych nie wolno mieć na głowie słuchawek.
Jeżeli dostarczone słuchawki powodują reakcję alergiczną, należy natychmiast
zaprzestać ich używania i skontaktować się z lekarzem.
104
Informacje dodatkowe...Środki ostrożności
Indeks
Witryny internetowe poświęcone obsłudze klienta
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących tego produktu
należy odwiedzić poniższe witryny internetowe.
Dla klientów w USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Dla klientów w Kanadzie: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Dla klientów w Europie: http://www.support-nwwalkman.com
Dla klientów w Ameryce Łacińskiej: http://www.sony-latin.com/pa/info/
Dla klientów w innych krajach/regionach: http://www.css.ap.sony.com
Dla klientów, którzy zakupili modele zagraniczne:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Menu
Nagrania muzyczne mogą być wykorzystywane tylko do własnego
użytku. Korzystanie z nagrań w zakresie wykraczającym poza te
ograniczenia wymaga uzyskania zgody właściciela praw autorskich.
Firma
Sony nie ponosi odpowiedzialności za niekompletność

nagrywania/pobierania lub uszkodzenie danych wynikające z
problemów z odtwarzaczem lub komputerem.
W zależności od rodzaju tekstu i znaków, tekst może być wyświetlany
nieprawidłowo w urządzeniu. Powodem tego mogą być:
– Pojemność podłączonego odtwarzacza.
– Nieprawidłowe działanie odtwarzacza.
– Wyświetlanie informacji dotyczących utworów zapisanych w
znacznikach ID3 w języku lub za pomocą znaków, które nie są
obsługiwane przez odtwarzacz.
Spis treści
Należy pamiętać, że ze względu na nieustanne starania mające na celu
poprawę jakości, specyfikacja oprogramowania może ulec zmianie bez
uprzedzenia.
Gwarancja nie obejmuje działania niniejszego odtwarzacza z
oprogramowaniem innym niż dostarczone.
Możliwość
wyświetlania tekstów w różnych językach w oprogramowaniu

SonicStage zależy od systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze.
Aby uzyskać lepsze wyniki, należy zapewnić zgodność zainstalowanego
systemu operacyjnego z językiem, który ma być wyświetlany.
– Nie można zagwarantować, że wszystkie języki będą prawidłowo wyświetlane
w oprogramowaniu SonicStage.
– Znaki utworzone przez użytkownika i niektóre znaki specjalne mogą nie być
wyświetlane.
Objaśnienia
zawarte w niniejszej instrukcji zostały napisane przy założeniu,

że czytelnik ma podstawowe umiejętności obsługi systemu Windows.
Szczegółowe informacje na temat obsługi komputera i systemu operacyjnego
można znaleźć w odpowiednich instrukcjach.
Przykładowe dane audio
W odtwarzaczu wstępnie zainstalowano przykładowe dane audio, aby
urządzenie można było od razu wypróbować. Te przykładowe dane można
usunąć za pomocą oprogramowania SonicStage.
105
Informacje dodatkowe
Program ©2006 Sony Corporation
Dokumentacja ©2006 Sony Corporation
Indeks
®
Menu
SonicStage i logo SonicStage są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus, ATRAC Advanced Lossless i ich
logo są znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
„WALKMAN”
i logo „WALKMAN” są zastrzeżonymi znakami towarowymi

firmy Sony Corporation.
Microsoft, Windows, Windows NT i Windows Media są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
Adobe oraz Adobe Reader są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach
Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3 oraz patenty na licencji firm
Fraunhofer IIS i Thomson.
IBM i PC/AT są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy International
Business Machines Corporation.
Macintosh jest znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc.
Pentium jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym
firmy Intel Corporation.
CD
and music-related data from Gracenote, Inc., copyright © 2000-2006

Gracenote. Gracenote Software, copyright © 2000-2006 Gracenote. This
product and service may practice one or more of the following U.S. Patents:
#5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207,
#6,240,459, #6,330,593, and other patents issued or pending. Some services
supplied under license from Open Globe, Inc. for U.S. Patent: #6,304,523.
Gracenote and CDDB are registered trademarks of Gracenote. The Gracenote
logo and logotype, and the “Powered by Gracenote” logo are trademarks of
Gracenote.
Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są
znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich
właścicieli. W niniejszej instrukcji znaki TM i nie są wymieniane.
Spis treści
Prawa autorskie - informacje
106
Informacje dodatkowe
Spis treści
Dane techniczne
Technologia kompresji dźwięku
Menu
– MPEG-1 Audio Layer-3 (MP3)
– Windows Media Audio (WMA)*
– Adaptive Transform Acoustic Coding (ATRAC)
– Advanced Audio Coding (AAC)*
– Linear-PCM (PCM)
* Nie można odtwarzać plików WMA/AAC chronionych prawami autorskimi.
Maksymalna liczba nagrywanych utworów i maksymalny czas nagrywania (w przybliżeniu)
* Z wyjątkiem formatu ATRAC Advanced Lossless. Współczynnik kompresji formatu ATRAC Advanced Lossless
zmienia się w zależności od utworu. Na przykład jedna płyta CD (zawierająca 15 4-minutowych utworów) zawiera
w przybliżeniu od 200 do 500 MB danych.
NW-S603/S703F
NW-S605/S705F
Szybkość
transmisji
Liczba utworów
Czas
Liczba utworów
Czas
48 kb/s
685
45 godz. 40 min
1 350
90 godz. 00 min
64 kb/s
510
34 godz. 00 min
1 000
66 godz. 40 min
66 kb/s
500
33 godz. 20 min
995
66 godz. 20 min
96 kb/s
340
22 godz. 40 min
680
45 godz. 20 min
128 kb/s
255
17 godz. 00 min
515
34 godz. 20 min
132 kb/s
250
16 godz. 40 min
495
33 godz. 00 min
160 kb/s
205
13 godz. 40 min
410
27 godz. 20 min
192 kb/s
170
11 godz. 20 min
340
22 godz. 40 min
256 kb/s
125
8 godz. 20 min
255
17 godz. 00 min
320 kb/s
100
6 godz. 40 min
205
13 godz. 40 min
352 kb/s
94
6 godz. 10 min
185
12 godz. 20 min
1 411 kb/s
23
(Linear-PCM)
1 godz. 30 min
47
3 godz. 00 min
NW-S706F
Szybkość
transmisji
Liczba utworów
Czas
48 kb/s
2 700
180 godz. 00 min
64 kb/s
2 000
133 godz. 20 min
66 kb/s
2 000
133 godz. 20 min
96 kb/s
1 350
90 godz. 00 min
128 kb/s
1 000
66 godz. 40 min
132 kb/s
1 000
66 godz. 40 min
160 kb/s
820
54 godz. 40 min
192 kb/s
685
45 godz. 40 min
256 kb/s
515
34 godz. 20 min
320 kb/s
410
27 godz. 20 min
352 kb/s
375
25 godz. 00 min
1 411 kb/s
94
(Linear-PCM)
6 godz. 10 min
Ciąg dalszy 
Indeks
Przybliżony czas podano na podstawie czasu przesyłania lub nagrywania 4-minutowego utworu w
formacie ATRAC*, MP3 lub Linear-PCM. Dane dotyczące innych odtwarzalnych formatów plików audio
mogą różnić się od danych dla formatów ATRAC lub MP3.
107
Informacje dodatkowe...Dane techniczne
Spis treści
Pojemność (pojemność dostępna dla użytkownika)*
NW-S603/S703F: 1 GB (ok. 968 MB = 1 015 726 080 bajtów)
NW-S605/S705F: 2 GB (ok. 1,89 GB = 2 035 974 144 bajtów)
NW-S706F: 4 GB (ok. 3,79 GB = 4 075 716 608 bajtów)
* Dostępna pojemność pamięci odtwarzacza może się różnić.
Część pamięci jest używana przez funkcje zarządzania danymi.
MP3: od 32 do 320 kb/s, zgodny ze zmienną szybkością transmisji
WMA: od 32 do 192 kb/s, zgodny ze zmienną szybkością transmisji
ATRAC: 48/64/66 (ATRAC3)*/96/105 (ATRAC3)*/128/132 (ATRAC3)/160/192/256/320/352 kb/s
ATRAC Advanced Lossless*: 64/128/132 (ATRAC3 warstwa podstawowa)/256/352 kb/s
* Opis szybkości transmisji w formacie ATRAC Advanced Lossless przedstawia szybkość transmisji dla zawartości,
która umożliwia szybki transfer do urządzeń lub mediów zgodnych z formatem ATRAC.
AAC: od 16 do 320 kb/s, zgodny ze zmienną szybkością transmisji*
* Możliwe są niestandardowe lub niegwarantowane szybkości transmisji w zależności od częstotliwości próbkowania.
Linear-PCM: 1 411 kb/s
Częstotliwość próbkowania*
MP3: 32; 44,1; 48 kHz
WMA: 44,1 kHz
ATRAC: 44,1 kHz
AAC: 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1; 48 kHz
Linear-PCM: 44,1 kHz
* Częstotliwości próbkowania mogą być niezgodne z niektórymi koderami.
Pasmo przenoszenia
Od 20 do 20 000 Hz (pomiar pojedynczego sygnału)
Zakres częstotliwości FM (dotyczy tylko modeli NW-S703F/S705F/S706F)
Od 87,5 do 108,0 MHz
Częstotliwość pośrednia (FM)
375 kHz
Antena
Antena w postaci przewodu słuchawki
Interfejs
Słuchawki: Stereo mini
WM-PORT (złącze do wielu połączeń): 22-stykowe
Szybki interfejs USB (zgodny z USB 2.0)
Temperatura pracy
Od 5°C do 35°C
Źródło zasilania
 Wbudowany akumulator litowo-jonowy
 Zasilanie USB (z komputera przez dostarczony kabel USB)
Ciąg dalszy 
Indeks
* Nie można nagrywać na płycie CD przy użyciu oprogramowania SonicStage w trybie ATRAC3 z szybkością
transmisji 66/105 kb/s.
Menu
Obsługiwane szybkości transmisji
108
Informacje dodatkowe...Dane techniczne
* W przypadku, gdy dla trybu oszczędzania energii ( strona 60) wybrano ustawienie „Save ON Super”, a funkcje
Equalizer ( strona 32), VPT ( strona 35), Clear Stereo ( strona 36) i Dynamic Normalizer ( strona 37) są
wyłączone. Czas pracy akumulatora zależy od temperatury i sposobu użytkowania.
Spis treści
Żywotność akumulatora (odtwarzanie ciągłe)*
NW-S603/S605
Menu
Odtwarzanie w formacie ATRAC 132 kb/s Około 50 godz.
Odtwarzanie w formacie ATRAC 128 kb/s Około 45 godz.
Około 48 godz.
Odtwarzanie w formacie ATRAC
Advanced Lossless 64 kb/s
Około 35 godz.
Odtwarzanie w formacie MP3 128 kb/s
Około 47 godz.
Odtwarzanie w formacie WMA 128 kb/s
Około 40 godz.
Odtwarzanie w formacie AAC 128 kb/s
Około 47 godz.
Odtwarzanie w formacie Linear-PCM
1 411 kb/s
Około 42 godz.
Nagrywanie
Około 10 godz.
Indeks
Odtwarzanie w formacie ATRAC 48 kb/s
NW-S703F/S705F/S706F
Z włączoną funkcją
redukcji szumów
Z wyłączoną funkcją
redukcji szumów
Odtwarzanie w formacie ATRAC 132 kb/s Około 43 godz.
Około 50 godz.
Odtwarzanie w formacie ATRAC 128 kb/s Około 40 godz.
Około 45 godz.
Odtwarzanie w formacie ATRAC 48 kb/s
Około 43 godz.
Około 48 godz.
Odtwarzanie w formacie ATRAC
Advanced Lossless 64 kb/s
Około 32 godz.
Około 35 godz.
Odtwarzanie w formacie MP3 128 kb/s
Około 42 godz.
Około 47 godz.
Odtwarzanie w formacie WMA 128 kb/s
Około 36 godz.
Około 40 godz.
Odtwarzanie w formacie AAC 128 kb/s
Około 42 godz.
Około 47 godz.
Odtwarzanie w formacie Linear-PCM
1 411 kb/s
Około 38 godz.
Około 42 godz.
Odbieranie sygnału radiowego FM
Około 16 godz.
Około 18 godz.
Nagrywanie
-
Około 10 godz.
Wymiary (szer./wys./głęb.)
87,2 × 27,4 × 14,9 mm
(szer./wys./głęb., bez wystających elementów)
Masa
Ok. 47 g
Ciąg dalszy 
109
Informacje dodatkowe...Dane techniczne
Nieobsługiwane w następujących środowiskach:
–Samodzielnie konstruowane komputery osobiste lub systemy operacyjne
–Środowisko będące uaktualnieniem oryginalnego systemu operacyjnego zainstalowanego przez
producenta
–Środowisko wielosystemowe
–Środowisko wielomonitorowe
–Macintosh
Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Patenty USA i zagraniczne na licencji firmy Dolby Laboratories.
Indeks
Nie można zagwarantować prawidłowego działania w przypadku wszystkich komputerów, nawet jeśli
spełniają powyższe wymagania systemowe.
Menu
Komputer
IBM PC/AT lub zgodny z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows w jednej z następujących
wersji:
–Windows 2000 Professional (z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym)
–Windows XP Home Edition
–Windows XP Professional
–Windows XP Media Center Edition
–Windows XP Media Center Edition 2004
–Windows XP Media Center Edition 2005
Urządzenie nie jest obsługiwane w systemach operacyjnych innych niż powyższe.
Procesor: Pentium III 450 MHz lub szybszy
RAM: 128 MB lub więcej
Dysk twardy: 200 MB wolnego miejsca (zalecane 1,5 GB lub więcej)
W zależności od wersji systemu operacyjnego może być wymagana większa ilość wolnego miejsca na
dysku. Dodatkowe miejsce jest potrzebne do przechowywania danych muzycznych.
Wyświetlacz:
–Rozdzielczość ekranu: 800 × 600 pikseli (lub wyższa) (zalecana 1 024 × 768 lub wyższa)
–Kolory: tryb High Color (16 bitów) (lub wyższy) (Oprogramowanie SonicStage może nie działać
prawidłowo w trybie 256 kolorów lub niższym.)
Stacja CD-ROM (obsługująca odtwarzanie płyt Digital Music CD przy użyciu modułu WDM)
Do tworzenia płyt CD lub kopii płyt CD jest wymagana stacja dysków CD-R/RW.
Karta dźwiękowa
Port USB (Zalecany szybki interfejs USB)
Wymagana jest przeglądarka Internet Explorer 5.5 lub nowsza.
Do korzystania z usługi CD Data Base (baza danych płyt CD) (CDDB) lub Electronic Music Distribution
(elektroniczna dystrybucja muzyki) (EMD) wymagane jest połączenie z Internetem.
Spis treści
Minimalne wymagania systemowe (dla odtwarzacza)
110
Informacje dodatkowe
C
Clear Bass.......................................... 33
Clear Stereo....................................... 36
Clock.................................................. 41
D
dane.................................................... 84
data i czas........................................... 41
Date Disp Type................................. 53
Date-Time.............................50, 53, 54
Display Screen, menu....................... 43
E
Eksplorator Windows...................... 84
F
Favorite 100................................. 15, 17
FM...................................................... 61
FM Auto Preset................................. 62
FOLDER (tryb)............................. 8, 63
Format.......................................... 57, 80
Funkcja redukcji szumu.................. 10
G
Genre............................................ 24, 40
głośność......................................... 8, 45
H
HOLD, przełącznik.......................... 10
HOME, menu...................................... 6
HOME, przycisk................................. 8
I
informacje......................................... 55
informacje o utworze....................... 83
Initialize (inicjalizacja).............. 56, 57
Intelligent Shuffle............................. 17
Artist Link Shuffle...............................18
My Favorite Shuffle.............................17
Sports Shuffle.......................................20
Time Machine Shuffle.........................19
J
Jacket Search..................................... 26
jakość dźwięku............................ 31, 33
Ciąg dalszy 
Indeks
A
AAC............................................80, 107
Adobe Reader...................................... 3
akumulator................... 11, 78, 79, 108
Album................................................ 23
All Songs............................................ 12
Artist.................................................. 22
Artist Link Shuffle............................ 18
ATRAC......................................80, 107
AVLS (ograniczanie głośności)....... 48
DISPLAY, przycisk.............................. 8
Dynamic Normalizer....................... 37
dźwięk................................................ 30
Menu
Symbole
(Album)......................................... 40
(Artist)............................................ 40
(Artist/Album)............................. 40
100
(Favorite 100)............................... 11
(Folder).................................... 27, 73
(Genre).......................................... 40
(Playlists)....................................... 11
(Recent Transfers)....................... 11
(Release year)............................... 40
1 (Repeat 1 Song).................... 27, 73
(Repeat All)............................. 27, 73
(Repeat Folder).................. 27, 73
SHUF (Repeat Shuffle All).... 27, 73
SHUF (Repeat Shuffle Folder)
. ................................................. 27, 73
Spis treści
Indeks
111
Informacje dodatkowe...Indeks
M
Manual Volume................................ 47
Mono/Auto........................................ 67
MP3............................................80, 107
My Favorite Shuffle.......................... 17
N
nagrywanie........................................ 68
nagrywanie synchroniczne...........69, 71
odtwarzanie..........................................72
Szybkość transmisji.............................70
usuwanie...............................................74
wyposażenie.........................................68
nagrywanie synchroniczne
(Sync Rec)................................ 69, 71
Noise Canceling....................10, 28, 38
numer seryjny............................... 7, 55
O
obraz okładki.........................11, 26, 44
odinstalowywanie............................. 99
odtwarzanie....................................... 72
oprogramowanie układowe............. 85
P
Play Mode.................................... 27, 73
Playlist Select..................................... 13
R
radio................................................... 61
Rec...................................................... 68
Rec Data............................................. 72
Rec Mode........................................... 70
Recent Transfers............................... 16
Release Year................................. 25, 40
Repeat.......................................... 27, 73
RESET (odtwarzacz)........................ 86
Reset All Settings.............................. 56
rozwiązywanie problemów.............. 86
S
Scan Sens........................................... 66
Search................................................. 21
według albumów..................................23
według gatunków muzyki...................24
według lat wydania..............................25
według tytułów utworów....................21
według wykonawców..........................22
Set Date-Time................................... 50
Settings................................................. 6
słuchawki.........................7, 10, 29, 102
SonicStage...................................... 3, 99
Sort..................................................... 39
Ciąg dalszy 
Indeks
Ł
ładowanie........................................... 78
Menu
L
Linear-PCM..............................80, 107
Playlists.............................................. 13
pojemność pamięci ....................... 107
Pomoc.................................................. 3
Power Save Mode.............................. 60
Power, przycisk................................... 8
poziom naładowania
akumulatora.................................. 78
Preset (Volume)....................45, 46, 47
przedłużacz przewodu
słuchawek....................................... 10
przejście na początek utworu............ 9
Przełącznik uchylny........................... 8
przesyłanie........................................... 3
przewijanie do przodu....................... 9
przewijanie do tyłu............................. 9
Spis treści
K
kolejność losowa...................17, 27, 73
kolejność utworów........................... 39
komputer..................................... 3, 109
komunikaty....................................... 95
końcówka............................................. 7
korektor........................................ 31, 33
112
Informacje dodatkowe...Indeks
Folder....................................................76
Utwór....................................................74
Wszystkie dane....................................77
Ustawienia jakości dźwięku............ 33
V
VOL +/–, przycisk.............................. 8
Volume Mode.................................... 45
VPT.................................................... 35
W
Windows Explorer............................ 84
wkładki douszne................................. 7
WMA.........................................80, 107
WM-PORT.................................... 8, 55
wyposażenie.................................. 7, 68
wyświetlacz........................................ 11
Z
zakres odtwarzania..................... 27, 73
Indeks
U
uaktualnianie..................................... 85
USB Bus Powered
(ustawianie połączenia USB)...... 59
USB, kabel........................................... 8
ustawianie bieżącej godziny............ 50
ustawienia dźwięku.......................... 30
usuwanie............................................ 74
Menu
T
Time Disp Type................................ 54
Time Machine Shuffle...................... 19
tryb uśpienia...........................8, 64, 79
tuner................................................... 61
Spis treści
Sports Shuffle.................................... 20
strojenie ręczne................................. 63
strojenie zaprogramowane.............. 63
sygnał akustyczny............................. 49
Szybkość transmisji..................81, 107
Download PDF

advertising