Sony | NW-S21 | Sony NW-S21 Instrukcja obsługi

2-514-949-31(1)
Portable IC Audio Player
Network Walkman
Instrukcja obsługi
„WALKMAN” jest zastrzeżonym znakiem
towarowym firmy Sony Corporation
oznaczającym urządzenia stereofoniczne
współpracujące ze słuchawkami.
jest znakiem towarowym
firmy Sony Corporation.
NW-S21/S23
© 2004 Sony Corporation
OSTRZEŻENIE
Aby uniknąć ryzyka pożaru lub
porażenia prądem, nie należy narażać
urządzenia na działanie deszczu lub
wilgoci.
Nie należy instalować urządzenia w
przestrzeni zamkniętej, takiej jak regał
na książki lub zabudowana szafka.
Aby uniknąć ryzyka pożaru, nie należy
zakrywać otworów wentylacyjnych
urządzenia gazetami, obrusami,
zasłonami itp. Na urządzeniu nie wolno
stawiać płonących świec.
Aby uniknąć ryzyka pożaru lub
porażenia prądem, nie należy stawiać na
urządzeniu obiektów wypełnionych
cieczami, np. wazonów.
Uwaga dotycząca instalacji
Jeśli urządzenie jest używane w miejscu
narażonym na zakłócenia elektrostatyczne lub
elektryczne, przesyłane informacje o utworze
mogą ulec uszkodzeniu. Uniemożliwi to
komputerowi pomyślne przesłanie autoryzacji.
2
Uwaga dla
użytkowników
Dostarczone oprogramowanie
• Zgodnie z prawem autorskim zabroniona
jest reprodukcja w całości lub w części
oprogramowania i towarzyszącego mu
podręcznika, a także wypożyczanie
oprogramowania bez zgody właściciela praw
autorskich.
• W żadnym wypadku firma SONY nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody
finansowe lub utratę zysków, łącznie z
roszczeniami osób trzecich, wynikające z
korzystania z oprogramowania dostarczonego
wraz z niniejszym odtwarzaczem.
• W przypadku zaistnienia problemów z
oprogramowaniem będących skutkiem wad
powstałych w toku produkcji firma SONY
dokona jego wymiany.
Firma SONY nie ponosi jednak żadnej innej
odpowiedzialności.
• Oprogramowania dostarczonego razem z
niniejszym odtwarzaczem nie można używać
ze sprzętem innym niż ten, dla którego
oprogramowanie to zostało przeznaczone.
• Należy pamiętać, że ze względu na
nieustanne starania mające na celu poprawę
jakości, specyfikacja oprogramowania może
ulec zmianie bez uprzedzenia.
• Gwarancja nie obejmuje działania
niniejszego odtwarzacza z
oprogramowaniem innym niż dostarczone.
• W zaleznosci od rodzaju tekstu i znaków,
tekst w programach SonicStage i MP3 File
Manager moze byc wyswietlany
nieprawidlowo na urzadzeniu. Powodem
tego moga byc:
– Mozliwosci podlaczonego odtwarzacza.
– Nieprawidlowe dzialanie odtwarzacza.
– Wyswietlanie informacji dotyczacych
utworu zapisanych w znacznikach ID3 w
jezyku lub za pomoca znaków, które nie sa
obslugiwane przez odtwarzacz.
W niniejszej instrukcji opisano
sposób obsługi odtwarzacza
Network Walkman i sposób
korzystania z programu MP3 File
Manager (zainstalowanego
fabrycznie). Szczegółowe
informacje dotyczące korzystania z
oprogramowania SonicStage
(należącego do wyposażenia)
można znaleźć w instrukcji obsługi
oprogramowania SonicStage.
OpenMG i jego logo są znakami towarowymi
firmy Sony Corporation.
SonicStage i logo SonicStage są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Sony Corporation.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus i ich logo są
znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
Microsoft, Windows i Windows Media są
znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w
innych krajach.
Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub
zastrzeżone znaki towarowe są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi odpowiednich właścicieli.
W niniejszej instrukcji znaki TM i ® nie są
wymieniane.
Program ©2001, 2002, 2003, 2004 Sony
Corporation
Dokumentacja ©2004 Sony Corporation
3
4
Spis treści
Przegląd .................................................. 6
Do czego służy odtwarzacz Network
Walkman ......................................... 6
Inne funkcje ........................................ 7
Etap 1: Sprawdzanie zawartości
opakowania ...................................... 8
Etap 2: Wkładanie baterii ........................ 9
Rozmieszczenie regulatorów ................ 10
Przód ................................................ 10
Tył ...................................................... 10
Wyświetlacz ...................................... 11
Czynności podstawowe
Przesyłanie plików dźwiękowych z
komputera do odtwarzacza
Network Walkman .......................... 12
Uwaga dotycząca odtwarzania utworów
z ograniczeniem czasu odtwarzania
(limit czasu) ................................... 13
Uwaga dotycząca odtwarzania utworów
z ograniczeniem liczby
odtworzeń ..................................... 13
Słuchanie muzyki za pomocą odtwarzacza
Network Walkman .......................... 14
Co to jest funkcja grupy? .................. 15
Informacje o pozostałych
czynnościach ................................ 16
Czynności zaawansowane
Tryb powtarzania ................................... 17
Wybieranie trybu powtarzania .......... 17
Wielokrotne odtwarzanie utworów
(tryb Track Repeat) ........................ 18
Wielokrotne odtwarzanie określonego
fragmentu utworu
(tryb A-B Repeat) .......................... 19
Wielokrotne odtwarzanie określonych
fraz utworu (tryb Sentence
Repeat) ......................................... 20
Ustawianie liczby odtworzeń ............ 21
Zmiana trybu wyświetlania ................... 22
Wybieranie trybu wyświetlania dla
grupy ............................................. 23
Regulacja poziomu wysokich i niskich
tonów (ustawienie cyfrowe
dźwięku) ......................................... 23
Wybieranie jakości dźwięku .............. 23
Regulacja jakości dźwięku ................ 24
Blokowanie przycisków
(funkcja HOLD) ............................... 25
Zapisywanie danych innych niż
dźwiękowe ..................................... 25
Regulacja ustawień odtwarzacza
Network Walkman
Nastawianie zegara w odtwarzaczu
Network Walkman zgodnie ze
wskazaniami zegara w
komputerze .................................... 26
Regulowanie daty i godziny
(DATE-TIME) ................................... 27
Ograniczanie głośności
(funkcja AVLS) ................................ 28
Ustawianie głośności przy użyciu funkcji
wstępnego ustawienia głośności ... 29
Ustawianie poziomu głośności trybu
zaprogramowanego ...................... 29
Przełączanie na tryb ręczny .............. 30
Wyłączanie sygnału akustycznego
(funkcja BEEP) ................................ 31
Zmiana ustawienia podświetlenia ......... 32
Inne funkcje
Zmiana grupowania utworów
(funkcja REGROUP) ....................... 33
Formatowanie pamięci
(funkcja FORMAT) .......................... 34
Inne informacje
Środki ostrożności ................................ 35
Rozwiązywanie problemów .................. 36
Zerowanie odtwarzacza .................... 36
Co się stało? ..................................... 36
Komunikaty ....................................... 39
Dane techniczne ................................... 41
Słowniczek ............................................ 42
Lista menu ............................................ 44
Korzystanie z programu MP3 File
Manager
Do czego służy program MP3 File
Manager ......................................... 45
Przesylanie plików dzwiekowych MP3 z
komputera do odtwarzacza Network
Walkman ........................................ 46
Ekran programu MP3 File Manager ...... 48
Kasowanie pliku dzwiekowego ............. 49
Zmiana kolejnosci plików
dzwiekowych .................................. 49
Indeks ............................................... 50
5
Przegląd
Do czego służy odtwarzacz Network Walkman
Najpierw należy zainstalować na komputerze oprogramowanie „SonicStage” (Program
MP3 File Manager jest fabrycznie zainstalowany w odtwarzaczu Network Walkman).
Cyfrowe pliki dźwiękowe można łatwo przesłać z komputera do wewnętrznej pamięci
flash i zabrać je ze sobą w dowolne miejsce.
Pliki dźwiękowe w
formacie Windows®
Usługi EMD (Electric
Music Distribution) Płyty audio CD Media, MP3 i WAV
1 Zapisz cyfrowe pliki
dźwiękowe na
komputerze.
2 Prześlij pliki do
odtwarzacza Network
Walkman.
Pobierz
najnowsze
pliki
dźwiękowe!
Zapisz
ulubione
utwory!
W celu przeslania do
odtwarzacza Network Walkman
plików dzwiekowych w formacie
MP3 i zapisania ich w tym
formacie nalezy skorzystac z
programu MP3 File Manager.
3 Słuchaj muzyki za
pomocą odtwarzacza
Network Walkman.
Gdy odtwarzacz Network Walkman
jest podlaczony do komputera, dane
zapisane w wewnetrznej pamieci flash
mozna wyswietlic przy uzyciu
Eksploratora Windows. Jednak po
przeciagnieciu lub skopiowaniu pliku
MP3 bezposrednio na ekranie
Eksploratora Windows nie bedzie
mozna go odtworzyc. Do przesylania
plików dzwiekowych w formacie MP3
do odtwarzacza Network Walkman
nalezy uzywac programu MP3 File
Manager (zobacz strona 45).
6
Połączenie USB
Inne funkcje
• Wodoodporność, małe rozmiary, niewielka waga, niezawodne działanie i
przenośność.
• Zainstalowane fabrycznie oprogramowanie MP3 File Manager umozliwia przesylanie
plików dzwiekowych w formacie MP3 do odtwarzacza Network Walkman i ich
odsluchiwanie za pomoca odtwarzacza Network Walkman jako plików w formacie
MP3.
• Ciągłe odtwarzanie przy zasilaniu z baterii
NW-S21/S23: Około 70*1 godzin
• Długość nagrywania*2
NW-S21: w przypadku wewnętrznej pamięci flash o pojemności 128 MB – ponad 5
godzin 50 minut.
NW-S23: w przypadku wewnętrznej pamięci flash o pojemności 256 MB – ponad 11
godzin 40 minut.
• Dostarczone oprogramowanie SonicStage umożliwia nagrywanie utworów z płyt
audio CD na dysk twardy komputera przy użyciu formatu ATRAC3plus (wysoka
jakość dźwięku, wysoki stopień kompresji).
• Sentence Repeat: Użyteczna funkcja podczas nauki języka obcego.
• Przesyłanie danych z dużą prędkością przy użyciu specjalnego przewodu USB.
• Podświetlany ekran LCD: umożliwia wyświetlanie tytułów utworów i nazwisk
wykonawców.
• Funkcja grupy: umożliwia wybieranie utworów do odtwarzania według albumu.
• Funkcja pamięci masowej: umożliwia zapisywanie wielu różnych rodzajów danych
oraz plików dźwiękowych.
*1 Różni się w zależności od formatu danych. W tym przypadku czas pracy przy użyciu baterii
został podany dla ciągłego odtwarzania plików dźwiękowych w formacie ATRAC3.
*2 Różni się w zależności od prędkości transmisji podczas nagrywania. W tym przypadku czas
nagrywania dotyczy nagrywania z prędkością 48 kb/s w formacie ATRAC3plus.
UWAGI:
• Nagrania muzyczne mogą być wykorzystywane tylko do własnego użytku. Korzystanie z
nagrań w zakresie wykraczającym poza te ograniczenia wymaga uzyskania zgody właściciela
praw autorskich.
• Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za niekompletność nagrywania/pobierania lub
uszkodzenie danych wynikające z problemów z odtwarzaczem Network Walkman lub
komputerem.
7
Etap 1: Sprawdzanie zawartości opakowania
Należy sprawdzić akcesoria znajdujące
się w opakowaniu.
NW-S21/S23:
• Odtwarzacz Network Walkman (1)
• Słuchawki (1)
Informacje o numerze seryjnym
Numer seryjny podany na urządzeniu
jest niezbędny do zarejestrowania
klienta. Numer ten znajduje się z tyłu
odtwarzacza Network Walkman.
Serial NO.
Numer seryjny
• Specjalny przewód USB (1)
• Pasek na ramię (1)
• Płyta CD-ROM z oprogramowaniem
SonicStage (1)
• Instrukcja obsługi (1)
• Instrukcja obsługi oprogramowania
SonicStage (1)
• Płyta CD-ROM z Instrukcją obsługi
urządzenia oraz Instrukcją obsługi
oprogramowania SonicStage (1)
(dotyczy tylko modelu europejskiego)
8
Numer seryjny urządzenia należy
zapisać poniżej. Kontaktując się w
sprawach dotyczących tego produktu z
przedstawicielem handlowym firmy
Sony, należy podać model i numer
seryjny urządzenia.
Nr seryjny _____________________
Etap 2: Wkładanie baterii
Do urządzenia należy włożyć baterię alkaliczną LR03 (rozmiar AAA), zachowując
prawidłową biegunowość.
Najpierw należy włożyć biegun E, jak pokazano na ilustracji.
Naciśnij, aby otworzyć.
Uwagi
• Nie należy wkładać palców do komory baterii.
• Aby zapobiec przedostawaniu się cieczy do
wnętrza komory baterii, należy upewnić się, że
obudowa jest zamknięta.
Czas pracy baterii*
Format ATRAC3: Około 70 godz.
Format ATRAC3plus: Około 60 godz.
Format MP3: Okolo 50 godz.
* Żywotność baterii może ulec skróceniu ze
względu na warunki działania i temperaturę
w miejscu użytkowania.
Jeśli pokrywa komory baterii
przypadkowo się odłączy, należy
zamocować ją w sposób przedstawiony
na ilustracji.
Wskaźnik stanu baterii
Ikona baterii na wyświetlaczu zmienia się w
przedstawiony poniżej sposób.
bateria prawie
rozładowana
wymienić
baterię
Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat
„LOW BATT”, należy wymienić baterię.
Uwaga
Jeśli bateria nie będzie używana prawidłowo,
może ulec uszkodzeniu związanemu z
wyciekiem i korozją. Aby uzyskać najlepsze
wyniki, należy:
– Używać baterii alkalicznych.
– Sprawdzać, czy biegunowość jest prawidłowa.
– Nie ładować baterii suchych.
– Wyjmować baterię, jeśli odtwarzacz nie
będzie używany przez dłuższy czas.
– Jeśli nastąpi wyciek z baterii, po
oczyszczeniu komory baterii należy
wymienić baterię na nową.
9
Rozmieszczenie regulatorów
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych części można znaleźć na stronach
podanych w nawiasach.
Przód
1
Tył
qs
4
2
5
8
9
q;
qd
qf
qg
6
3
7
qa
qh
1 Przycisk .–/+>
(str. 16–17, 19–22, 24, 26–34)
9 Przełącznik HOLD (blokowanie
regulatorów) (str. 14, 25)
2 Przycisk Nx
(str. 14, 16–17, 19–22, 24, 26–34)
0 Otwór do mocowania paska na
ramię (str. 16)
3 Przycisk VOLUME –/+ (str. 14, 29)
qa Przycisk pokrywy (str. 9)
4 Gniazdo słuchawkowe (str. 14)
qs Gniazdo USB (str. 12, 46)
5 Przycisk GROUP (str. 15, 23)
qd Lampka dostępu (ACCESS)
(str. 12, 46)
6 Wyświetlacz (str. 11, 18, 39)
Szczegółowe informacje na temat
wyświetlacza i ikon można znaleźć
na str. 11.
7 Przycisk SOUND/REPEAT
(str. 18–20, 23)
8 Przycisk MENU
(str. 16–22, 24, 26–34)
Naciskając przez chwilę przycisk
MENU, można włączyć wyświetlanie
czasu.
10
qf Komora baterii (str. 9)
qg Pokrywa (str. 9)
qh Otwór do mocowania paska
Wyświetlacz
1 Wyświetlacz informacji tekstowych/
graficznych (str. 17)
Wyświetla numer utworu, nazwę
utworu, bieżącą datę i godzinę (str.
22–28), komunikaty (str. 13, 39) i
menu.
Aby zmienić tryb wyświetlania,
należy nacisnąć przycisk MENU.
Szczegółowe informacje można
znaleźć w części „Zmiana trybu
wyświetlania” na str. 22.
3 Wskaźnik AVLS (str. 28)
Wskaźnik jest wyświetlany po
uaktywnieniu funkcji AVLS.
4 Wskaźnik ustawienia cyfrowego
dźwięku (str. 23–24)
Wyświetlane jest bieżące ustawienie
dźwięku.
5 Wskaźnik stanu baterii (str. 9)
Wyświetlany jest stopień zużycia
baterii.
2 Wskaźnik trybu powtarzania (str. 18)
Wyświetlany jest bieżący tryb
powtarzania.
11
Czynności podstawowe
Przesyłanie plików dźwiękowych z komputera do
odtwarzacza Network Walkman
Uwaga
Przed pierwszym podłączeniem odtwarzacza Network Walkman do komputera należy
zainstalować na komputerze oprogramowanie „SonicStage” z dostarczanej płyty CD-ROM.
Nawet jeśli oprogramowanie SonicStage jest już zainstalowane, przed podłączeniem
odtwarzacza Network Walkman do komputera należy zainstalować oprogramowanie
SonicStage dostarczone z tym odtwarzaczem (mogą być dostępne programy aktualizacyjne).
Pliki dzwiekowe w formacie ATRAC3 lub ATRAC3plus mozna przesylac z komputera do
odtwarzacza Network Walkman przy uzyciu z programu SonicStage. Nalezy postepowac zgodnie z
ponizsza procedura.
Pliki dzwiekowe w formacie MP3 mozna równiez przesylac za pomoca programu MP3 File Manager
zainstalowanego fabrycznie w odtwarzaczu Network Walkman. Szczególowe informacje mozna
znalezc w czesci „Korzystanie z programu MP3 File Manager” na stronie 45.
1
2
3
Zainstaluj na komputerze oprogramowanie SonicStage, korzystając z dostarczanej płyty
CD-ROM.
Czynności opisane w punkcie 1 należy wykonać tylko przy pierwszym podłączeniu
odtwarzacza Network Walkman do komputera.
Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku „Instrukcja obsługi oprogramowania
SonicStage”.
Zaimportuj pliki dźwiękowe do oprogramowania SonicStage.
Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku „Instrukcja obsługi oprogramowania
SonicStage”.
Podłącz odtwarzacz Network Walkman do komputera.
Najpierw należy podłączyć małe złącze specjalnego przewodu USB do gniazda USB
odtwarzacza Network Walkman, a następnie duże złącze do portu USB komputera.
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „CONNECT”.
Lampka dostępu
(ACCESS)
do gniazda USB
12
do portu USB
Specjalny przewód USB (należy do wyposażenia)
Uwagi
4
Prześlij pliki dźwiękowe do odtwarzacza Network Walkman.
Informacje na temat przesyłania plików dźwiękowych do wewnętrznej pamięci flash
można znaleźć w oddzielnym podręczniku zatytułowanym „Instrukcja obsługi
oprogramowania SonicStage”.
Uwaga
Po zakończeniu przesyłania należy upewnić się, że obudowa jest zamknięta, aby zapobiec
przedostawaniu się cieczy do wnętrza komory baterii.
z Wskazówka
Informacje na temat przesyłania plików dźwiękowych z powrotem do komputera można znaleźć w
podręczniku zatytułowanym „Instrukcja obsługi oprogramowania SonicStage” lub w pomocy
elektronicznej online oprogramowania SonicStage.
Uwaga dotycząca odtwarzania utworów z ograniczeniem
czasu odtwarzania (limit czasu)
Niektóre utwory rozpowszechniane za pośrednictwem Internetu (usługa EMD) mają
ograniczony czas odtwarzania.
Podczas próby odtworzenia utworu po upływie jego okresu ważności na wyświetlaczu
zacznie migać komunikat „EXPIRED”, a po chwili zostanie odtworzony następny utwór.
Ponadto po upływie okresu ważności nie można odtworzyć utworu za pomocą
oprogramowania SonicStage ani przesłać go do odtwarzacza Network Walkman. W
razie potrzeby można usunąć dowolne utwory.
Uwaga dotycząca odtwarzania utworów z ograniczeniem
liczby odtworzeń
Odtwarzacz Network Walkman nie obsługuje treści z ograniczeniem liczby odtworzeń.
Podczas próby odtworzenia utworu z ograniczeniem liczby odtworzeń zostanie
wyświetlony komunikat „EXPIRED”, a utwór nie zostanie odtworzony.
13
Czynności podstawowe
• Lampka dostępu (ACCESS) miga, gdy odtwarzacz Network Walkman ma dostęp do komputera.
• Nie należy odłączać przewodu USB, gdy miga lampka dostępu (ACCESS). Przesyłane dane mogą
ulec zniszczeniu.
• Nie można zagwarantować prawidłowego działania odtwarzacza Network Walkman w przypadku
korzystania z koncentratora USB lub przedłużacza przewodu USB. Odtwarzacz Network
Walkman należy podłączać bezpośrednio do komputera przy użyciu specjalnego przewodu USB.
• Niektóre urządzenia USB podłączone do komputera mogą zakłócać prawidłowe działanie
odtwarzacza Network Walkman.
• Po podłączeniu odtwarzacza Network Walkman wszystkie przyciski regulatorów są zablokowane.
• Gdy odtwarzacz Network Walkman jest podłączony do komputera, dane zapisane w wewnętrznej
pamięci flash można wyświetlać przy użyciu Eksploratora Windows.
Słuchanie muzyki za pomocą odtwarzacza
Network Walkman
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy włożyć baterię (patrz str. 9).
Uwaga
Aby korzystać z odtwarzacza Network Walkman, należy odłączyć go od komputera.
1
Podłącz słuchawki.
uchu, a część oznaczoną literą R – na
prawym uchu, jak pokazano na ilustracji.
2 Zawieś słuchawki na uszach jak okulary.
Wyreguluj słuchawki, aby wygodnie
pasowały do uszu.
do gniazda i
2
Korzystanie z dostarczanych słuchawek
1 Zawieś część oznaczoną literą L na lewym
Rozpocznij odtwarzanie.
z Wskazówka
1 Naciśnij przycisk Nx.
Jeśli odtwarzacz Network Walkman nie będzie
używany przez 5 sekund w trybie zatrzymania,
wyświetlacz zostanie automatycznie wyłączony.
W normalnym trybie odtwarzania
zostanie ono automatycznie zatrzymane
po odtworzeniu ostatniego utworu.
Jeśli nie można rozpocząć odtwarzania
Upewnij się, że przełącznik HOLD nie jest
włączony (str. 25).
Zatrzymywanie odtwarzania
2 Naciśnij
przycisk
VOLUME –/+,
aby
wyregulować
głośność.
14
Przełącznik HOLD
Naciśnij przycisk Nx.
Regulacja głośności
Głośność można ustawić w trybie Preset i
Manual (str. 29–30).
Co to jest funkcja grupy?
Funkcja grupy umożliwia wygodne wybieranie ulubionych utworów w odtwarzaczu
Network Walkman. Przy użyciu funkcji grupy można przesyłać utwory do plików
dźwiękowych oraz odtwarzać je według albumów lub wykonawców.
Group2
Track1
Track2
Track3
Group3
Track1
Track2
Track3
• Numer utworu określa kolejność utworów w
każdej grupie.
• Między trybem nazwy utworu a trybem
grupy można przełączać się, naciskając
przycisk GROUP.
• W trybie grupy zamiast nazw utworów są
wyświetlane nazwy grup. Ponadto wszelkie
operacje przesuwania, takie jak pomijanie lub
powtarzanie, są realizowane w obrębie grupy.
Przesyłanie grupowe
Track1
Track2
Track3
Track1
Track2
Track3
Track1
Track1
Pliki dźwiękowe przesyłane do
oprogramowania SonicStage są zawsze
grupowane podczas przesyłania do
wewnętrznej pamięci flash.
z Wskazówka
W odtwarzaczu Network Walkman grupa
utworzona przez program SonicStage ma
pierwszenstwo przed grupa utworzona przez
program MP3 File Manager.
ciąg dalszy
15
Czynności podstawowe
Group1
Track1
Track2
Track3
Słuchanie muzyki za pomocą odtwarzacza Network Walkman
Informacje o pozostałych
czynnościach
Przycisk
.–/+>
Przycisk Nx
Przycisk
MENU
z Wskazówka
Tryb grupy można włączyć, naciskając
przycisk trybu grupy.
Używanie paska na ramię
Korzystając z paska na ramię
dostarczonego z odtwarzaczem Network
Walkman, można słuchać muzyki
podczas ćwiczeń, jazdy na rolkach, tańca
lub uprawiania sportu.
Do odtwarzacza Network Walkman
należy przymocować uchwyt paska na
ramię, a następnie wyregulować długość
przewodu słuchawkowego, owijając 2~3
razy przewód wokół uchwytu paska na
ramię.
Pasek należy przymocować w sposób
pokazany na ilustracji, a następnie
owinąć go wokół ramienia.
16
Funkcja
Działanie przycisku
.–/+>
Przejście na początek Naciśnij raz przycisk
następnego utworu/ +>.
grupy*1
Przejście na początek Naciśnij raz przycisk
bieżącego utworu/
.–.
grupy*1
Przewijanie do
przodu*2
Naciśnij i przytrzymaj
przycisk +>.
Przewijanie do tyłu*2
Naciśnij i przytrzymaj
przycisk .–.
*1 Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku .–/
+> w trybie zatrzymania umożliwia ciągłe
przechodzenie na początek następnego
(bieżącego i poprzedniego) utworu/grupy.
*2 Szybkość przewijania do przodu i do tyłu
wzrasta, jeśli czynność ta trwa przynajmniej
pięć sekund.
Elementy dostarczonego paska na
ramię
Metalowa część paska na ramię: Sus M7
Gumowa część paska na ramię: poliuretan
(Powierzchnia: nylon-ester)
Uwagi
• Nie należy mocować paska na ramię zbyt
ciasno ani nosić go przez zbyt długi czas.
Jeśli pasek stanie się niewygodny, należy
go zdjąć.
• Należy uważać, aby, nosząc pasek na
ramię, nie podrzeć materiału ubrania
zaczepem.
B Czynności zaawansowane
Tryb powtarzania
Tryb Track Repeat Działanie
All Repeat
Powtarzanie
wszystkich utworów
Single Repeat
Powtarzanie
bieżącego utworu
Group Repeat
Powtarzanie bieżącej
grupy
Group Shuffle
Repeat
Przycisk
.–/+>
Przycisk Nx
Przycisk
MENU
1
Powtarzanie bieżącej
grupy w kolejności
losowej
Naciśnij przycisk MENU w trybie
zatrzymania.
Zostanie wyświetlony ekran menu.
REPEATMODE>
All Groups Shuffle Powtarzanie
Repeat
wszystkich grup w
kolejności losowej
Utwory w grupie są
odtwarzane po kolei
2
• Tryb A-B Repeat (A-B Rep)
Ten tryb umożliwia wielokrotne odtwarzanie
określonego fragmentu utworu.
• Tryb Sentence Repeat (SENTENCE Rep)
Ten tryb umożliwia wielokrotne
odtwarzanie danych głosowych w
określonym fragmencie utworu.
3
Naciśnij przycisk .–/+>, aby
wybrać opcję „REPEAT MODE >”,
a następnie naciśnij przycisk
Nx, aby potwierdzić wybór.
Naciśnij przycisk .–/+>, aby
wybrać żądany tryb powtarzania,
a następnie naciśnij przycisk
Nx, aby potwierdzić wybór.
TRK Rep
Do wyboru są następujące tryby:
„TRK Rep”, „A-B Rep” i
„SENTENCE Rep”.
ciąg dalszy
17
Czynności zaawansowane
Istnieją trzy typy trybu powtarzania:
Track Repeat (powtarzanie utworu), A-B
Repeat (powtarzanie fragmentu A-B) i
Sentence Repeat (powtarzanie frazy).
• Tryb Track Repeat (TRK Rep)
Ten tryb umożliwia wielokrotne
odtwarzanie utworów w jeden z pięciu
poniższych sposobów.
Wybieranie trybu powtarzania
Tryb powtarzania
4
Naciśnij przycisk MENU.
Wyświetlacz wróci do normalnego
ekranu.
Z poszczególnych trybów
powtarzania można korzystać
zgodnie z opisami zamieszczonymi
we wskazanych poniżej sekcjach.
• TRK Rep: patrz sekcja
„Wielokrotne odtwarzanie utworów
(tryb Track Repeat)”.
• A-B Rep: patrz sekcja „Wielokrotne
odtwarzanie określonego fragmentu
utworu (tryb A-B Repeat)”.
• SENTENCE Rep: patrz sekcja
„Wielokrotne odtwarzanie
określonych fraz utworu (tryb
Sentence Repeat)”.
Wyłączanie trybu menu
Wybierz opcję [RETURN] na ekranie menu lub
naciśnij przycisk MENU.
Uwagi
• Jeśli przez 60 sekund nie zostanie naciśnięty
żaden przycisk, wyświetlacz automatycznie
wróci do ekranu normalnego odtwarzania.
• Jeśli w wewnętrznej pamięci flash brak
plików dźwiękowych, nie można ustawić
żadnego trybu powtarzania.
• Po podłączeniu odtwarzacza Network
Walkman do komputera wybrany tryb
zostanie wyłączony.
• Tryb powtarzania można wybrać wyłącznie
w trybie zatrzymania.
Przycisk
SOUND/REPEAT
Ikona trybu Track Repeat
Najpierw wybierz tryb Track
Repeat (TRK Rep) (str. 17).
Następnie naciskaj przycisk
SOUND/REPEAT, aby wybrać
żądany tryb powtarzania.
Po każdym naciśnięciu przycisku ikona
trybu Track Repeat zmienia się w
następujący sposób:
brak (Normal play)
(All Repeat)
(Single Repeat)
(Group Repeat)
(Group Shuffle Repeat)
Wielokrotne odtwarzanie
utworów (tryb Track Repeat)
Tryb Track Repeat można zmienić,
naciskając przycisk SOUND/REPEAT.
Bieżący tryb Track Repeat można
sprawdzić za pomocą ikony na
wyświetlaczu.
18
(All Groups Shuffle
Repeat)
Wielokrotne odtwarzanie
określonego fragmentu
utworu (tryb A-B Repeat)
Podczas odtwarzania utworu można
ustawić punkt początkowy (A) i punkt
końcowy (B) fragmentu, który ma być
odtwarzany wielokrotnie.
Przycisk Nx
Przycisk
SOUND/REPEAT
1
2
3
Wybierz tryb A-B Repeat (A-B
Rep) (str. 17).
Naciśnij przycisk Nx, aby
rozpocząć odtwarzanie.
Naciśnij przycisk SOUND/REPEAT,
aby ustawić punkt początkowy (A)
podczas odtwarzania.
Zacznie migać wskaźnik „B”.
A B 01
4
00:00
Naciśnij przycisk SOUND/REPEAT,
aby ustawić punkt końcowy (B).
Zostanie wyświetlony wskaźnik
„A B”, a określony fragment będzie
odtwarzany wielokrotnie.
A B 01
00:55
z Wskazówki
• Po ustawieniu punktu początkowego (A)
można włączyć przewijanie do przodu lub
do tyłu, naciskając przycisk .–/+>.
Jeśli podczas przewijania do przodu utwór
dojdzie do końca, zakończenie utworu
zostanie ustawione jako punkt (B), a
przewijanie będzie kontynuowane.
Tryb A-B Repeat zostanie uruchomiony po
zwolnieniu przycisku .–/+>.
Jeśli podczas przewijania do tyłu utwór dojdzie
do początku, nastąpi przeskok na koniec
utworu, który zostanie ustawiony jako punkt
(B), a przewijanie do tyłu będzie kontynuowane.
• Podczas odtwarzania w trybie A-B Repeat
można włączyć przewijanie do przodu lub
do tyłu, naciskając przycisk .–/+>.
Jeśli podczas przewijania do przodu lub do
tyłu utwór dojdzie do początku/końca,
odtwarzanie zostanie zatrzymane (nastąpi
przejście w tryb oczekiwania). Tryb A-B
Repeat zostanie ponownie uruchomiony po
zwolnieniu przycisku .–/+>.
Usuwanie punktu początkowego (A) i
punktu końcowego (B)
• Podczas odtwarzania w trybie A-B Repeat
należy nacisnąć przycisk SOUND/REPEAT.
• Podczas odtwarzania w trybie A-B Repeat
należy nacisnąć przycisk MENU.
• Podczas odtwarzania w trybie A-B Repeat
należy wybrać tryb grupy, naciskając
przycisk GROUP.
• Podczas odtwarzania w trybie A-B Repeat
należy wybrać poprzedni lub następny
utwór, naciskając przycisk .–/+>.
(Tryb A-B Repeat nie zostanie wyłączony.)
Wyłączanie trybu A-B Repeat
Na ekranie menu należy zmienić tryb
powtarzania (str. 17).
ciąg dalszy
19
Czynności zaawansowane
Przycisk
.–/+>
Uwagi
• Nie można ustawić trybu A-B Repeat w przypadku
fragmentu obejmującego dwa lub więcej utworów.
• Jeśli użytkownik nie ustawi punktu
końcowego (B), punkt końcowy zostanie
automatycznie ustawiony na końcu utworu.
• Nie można używać trybu A-B Repeat w trybie
grupy ani podczas wyświetlania bieżącej godziny.
Uwagi
Tryb powtarzania
Wielokrotne odtwarzanie
określonych fraz utworu
(tryb Sentence Repeat)
Funkcja ta automatycznie wykrywa tylko
dane głosowe od punktu początkowego i
powtarza je określoną liczbę razy. Jest to
przydatne w przypadku materiałów do nauki
języka, które nie zawierają muzyki w tle.
z Wskazówka
Domyślne ustawienie liczby odtworzeń wynosi
2 dla jednej frazy. Ustawienie liczby odtworzeń
można jednak zmienić. Patrz sekcja
„Ustawianie liczby odtworzeń” na str. 21.
Przycisk Nx
Przycisk
.–/+>
2
3
20
• Podczas odtwarzania w trybie Sentence
Repeat należy nacisnąć przycisk SOUND/
REPEAT.
• Podczas odtwarzania w trybie Sentence
Repeat należy nacisnąć przycisk MENU.
• Podczas odtwarzania w trybie Sentence
Repeat należy wybrać tryb grupy, naciskając
przycisk GROUP.
• Podczas odtwarzania w trybie Sentence
Repeat należy wybrać poprzedni lub
następny utwór, naciskając przycisk .–/
+>.
(Tryb Sentence Repeat nie zostanie
wyłączony.)
Na ekranie menu należy zmienić tryb
powtarzania (str. 17).
Wybierz tryb Sentence Repeat
(SENTENCE Rep) (str. 17).
Naciśnij przycisk Nx, aby
rozpocząć odtwarzanie.
Naciśnij przycisk SOUND/REPEAT,
aby umieścić punkt początkowy
podczas odtwarzania.
Odtwarzacz Network Walkman wykrywa
fragmenty mówione i inne od ustawionego
punktu, po czym uruchamiany jest tryb
Sentence Repeat. (Fragment mówiony
jest powtarzany raz (podczas
wykrywania), a ustawienie jest zliczane.)
01
Usuwanie punktu początkowego
Wyłączanie trybu Sentence Repeat
Przycisk
SOUND/REPEAT
1
• Nie można używać trybu Sentence Repeat w
trybie grupy ani podczas wyświetlania
bieżącej godziny.
• Fragment mówiony lub inny o długości
poniżej 1 sekundy nie zostanie wykryty.
• Jeśli fragment niezawierający mowy nie
zostanie wykryty przed zakończeniem
utworu, punkt końcowy utworu będzie
uważany za fragment nie zawierający mowy,
a tryb Sentence Repeat zostanie
uruchomiony od poprzedniego fragmentu
mówionego.
00:12
Ustawianie liczby odtworzeń
4
W trybie Sentence Repeat można ustawić
liczbę odtworzeń (1–9) jednej frazy.
Przycisk
.–/+>
Przycisk Nx
5
Naciśnij przycisk .–/+>, aby
wybrać żądaną liczbę odtworzeń,
a następnie naciśnij przycisk
Nx, aby potwierdzić wybór.
Naciśnij przycisk MENU.
Wyświetlacz wróci do normalnego ekranu.
Wybierz opcję [RETURN] na ekranie menu lub
naciśnij przycisk MENU.
Przycisk
MENU
1
Naciśnij przycisk MENU.
Zostanie wyświetlony ekran menu.
REPEATMODE>
2
3
Naciśnij przycisk .–/+>, aby
wybrać opcję „REPEAT MODE >”,
a następnie naciśnij przycisk
Nx, aby potwierdzić wybór.
Naciśnij przycisk .–/+>, aby
wybrać opcję „SENTENCE Rep”, a
następnie naciśnij przycisk Nx,
aby potwierdzić wybór.
Na ekranie zostanie wyświetlony
wskaźnik „COUNT:”.
COUNT:2
21
Czynności zaawansowane
Wyłączanie trybu menu
Przycisk
.–/+>
Zmiana trybu
wyświetlania
Podczas odtwarzania muzyki lub po
zatrzymaniu odtwarzania na wyświetlaczu
można przeglądać informacje, takie jak
numery lub tytuły utworów. Tryb
wyświetlania można zmienić, naciskając
przycisk .–/+> w trybie menu.
• Lap Time: Tryb wyświetlania czasu
odtwarzania
Poniższe oznaczenia będą widoczne po
wyświetleniu tytułu utworu i nazwiska wykonawcy.
Numer utworu
Przycisk Nx
Przycisk
MENU
1
Czas odtwarzania
009 01:36
REPEATMODE>
2
Stan odtwarzania*
* Odtwarzanie: Naprzemiennie
wyświetlane są wskaźniki
i
.
Zatrzymanie: Wyświetlany jest wskaźnik
.
Wyszukiwanie utworu: Wyświetlany
jest wskaźnik > lub ..
Przewijanie do przodu/do tyłu:
Wyświetlany jest wskaźnik M lub m.
Naciśnij przycisk .–/+>, aby
wybrać opcję „DISPLAY >”, a
następnie naciśnij przycisk Nx,
aby potwierdzić wybór.
Zacznie migać wybrany tryb wyświetlania.
LapTime
3
• Title: Tryb wyświetlania tytułu
Jeśli tytuł utworu zawiera więcej niż 12
znaków, będzie on automatycznie przewijany.
Title/Artis
Naciśnij przycisk .–/+>, aby
wybrać żądany tryb wyświetlania,
a następnie naciśnij przycisk
Nx, aby potwierdzić wybór.
Wyświetlacz przełączy się w
wybrany tryb wyświetlania.
DISPLAY>
• Track info: Tryb wyświetlania
informacji o utworze
Wyświetlany jest tytuł utworu, CODEC i
prędkość transmisji. Jeśli informacje
zawierają więcej niż 12 znaków, będą one
automatycznie przewijane.
Naciśnij przycisk MENU.
Zostanie wyświetlony ekran menu.
4
Naciśnij przycisk MENU.
Wyświetlacz wróci do normalnego
ekranu.
Title/Codec/
Wyłączanie trybu menu
Podczas wyszukiwania, przewijania utworu
do przodu lub do tyłu wyświetlane jest
bieżące miejsce odtwarzania.
22
Wybierz opcję [RETURN] na ekranie menu lub
naciśnij przycisk MENU.
Uwaga
Jeśli przez 60 sekund nie zostanie naciśnięty
żaden przycisk, wyświetlacz automatycznie
wróci do ekranu normalnego odtwarzania.
W dowolnym trybie menu można wybrać
tryb wyświetlania dla grupy, naciskając
przycisk GROUP.
Poziom wysokich i niskich tonów można
regulować. Istnieje możliwość
zaprogramowania dwóch ustawień, które
będą wybierane podczas odtwarzania.
Wybieranie jakości dźwięku
Przycisk GROUP
Ustawienia domyślne
Jakość
dźwięku
SOUND 1
(S1)
SOUND 2
SOUND OFF
(S2) (NORMALNY DŹWIĘK)
Tony niskie +1
+3
±0
Tony wysokie ±0
±0
±0
Wyłączanie trybu grupy
Na ekranie trybu grupy należy nacisnąć
przycisk GROUP.
Uwaga
Jeśli przez 30 sekund nie zostanie naciśnięty
żaden przycisk, wyświetlacz automatycznie
wróci do ekranu normalnego odtwarzania.
Przycisk
SOUND/REPEAT
Naciśnij i przytrzymaj przez pół
sekundy przycisk SOUND/REPEAT.
Ustawienie jakości dźwięku zmienia się
w następujący sposób:
S1
S2
(brak)
Aby przywrócić normalną jakość
dźwięku
Wybierz ustawienie „SOUND OFF”.
ciąg dalszy
23
Czynności zaawansowane
Wybieranie trybu
wyświetlania dla grupy
Regulacja poziomu
wysokich i niskich
tonów (ustawienie
cyfrowe dźwięku)
Regulacja poziomu wysokich i niskich
tonów (ustawienie cyfrowe dźwięku)
3
Regulacja jakości dźwięku
Jakość dźwięku tonów niskich i
wysokich można regulować.
Jakość dźwięku
Poziom
Tony niskie
od –4 do +3
Tony wysokie
od –4 do +3
Żądane ustawienia jakości dźwięku
można zaprogramować jako „Sound 1” i
„Sound 2”. Podczas odtwarzania utworu
można przypisać mu zaprogramowaną
jakość dźwięku.
Przycisk
.–/+>
Przycisk Nx
Przycisk
MENU
4
Ustaw barwę tonu dla ustawienia
„SOUND 1”.
1 Naciśnij przycisk .–/+>,
aby wybrać opcję „SOUND 1 >”,
a następnie naciśnij przycisk
Nx, aby potwierdzić wybór.
2 Zostanie wyświetlony wskaźnik
„BASS:+1”. Naciśnij przycisk
.–/+>, aby ustawić poziom
uwydatniania tonów niskich, a
następnie naciśnij przycisk Nx,
aby potwierdzić wybór.
3 Zostanie wyświetlony wskaźnik
„TREBLE: 0”. Naciśnij przycisk
.–/+>, aby ustawić poziom
uwydatniania tonów wysokich, a
następnie naciśnij przycisk Nx,
aby potwierdzić wybór.
Naciśnij przycisk MENU.
Wyświetlacz wróci do normalnego
ekranu.
Regulacja ustawienia „SOUND 2”
W punkcie 3 wybierz opcję „SOUND 2”.
Wyłączanie trybu menu
Wybierz opcję [RETURN] na ekranie menu lub
naciśnij przycisk MENU.
1
Naciśnij przycisk MENU.
Zostanie wyświetlony ekran menu.
REPEATMODE>
2
Naciśnij przycisk .–/+>, aby
wybrać opcję „SOUND >”, a
następnie naciśnij przycisk Nx,
aby potwierdzić wybór.
SOUND:2>
24
Blokowanie
przycisków (funkcja
HOLD)
Dane z dysku twardego komputera do
wewnętrznej pamięci flash można
przesłać przy użyciu Eksploratora
Windows.
Wewnętrzna pamięć flash jest
wyświetlana w programie Eksploratora
Windows jako dysk zewnętrzny (na
przykład jako dysk D).
Uwaga
Przełącznik HOLD
Jeśli w wewnętrznej pamięci flash jest
przechowywana duża ilość danych innych niż
dźwiękowe, miejsce na dane dźwiękowe
zostanie zmniejszone o tę samą ilość.
Przesuń przełącznik HOLD w
kierunku wskazywanym przez
strzałkę.
Wszystkie przyciski sterujące zostaną
zablokowane.
Jeśli po włączeniu przełącznika HOLD
zostanie naciśnięty jakikolwiek przycisk,
na wyświetlaczu zacznie migać
komunikat „HOLD”.
Wyłączanie funkcji HOLD
Przesuń przełącznik HOLD w kierunku
przeciwnym do wskazywanego przez strzałkę.
25
Czynności zaawansowane
Przy użyciu funkcji HOLD można
zabezpieczyć odtwarzacz Network
Walkman przed przypadkowym
włączaniem funkcji podczas
przenoszenia.
Zapisywanie danych
innych niż dźwiękowe
B Regulacja ustawień
odtwarzacza Network Walkman
Nastawianie zegara
w odtwarzaczu
Network Walkman
zgodnie ze
wskazaniami zegara
w komputerze
Kiedy funkcja ta jest ustawiona w
położeniu „ON” (Włączony), po
podłączeniu odtwarzacza Network
Walkman i przesłaniu pliku
dźwiękowego (oprogramowanie
SonicStage musi być uruchomione),
zegar jest nastawiany automatycznie
zgodnie ze wskazaniami wewnętrznego
zegara w komputerze, do którego
podłączone jest urządzenie.
Standardowym ustawieniem tej funkcji
jest „ON” (Włączony).
Bez nastawienia godziny w odtwarzaczu
Network Walkman nie można odtwarzać
utworów z limitem czasu odtwarzania.
Upewnij się, że ustawienie czasu zostało
wyregulowane.
Informacje na temat sposobu
nastawiania daty i godziny w
odtwarzaczu Network Walkman opisano
w podrozdziale „Regulowanie daty i
godziny (DATE-TIME)” na str. 27.
Przycisk
.–/+>
Przycisk Nx
Zmienianie ustawień na „OFF”
Po podłączeniu odtwarzacza Network
Walkman do komputera, ustawienie
godziny urządzenia nie zmienia się.
1
Naciśnij przycisk MENU.
Wyświetlony zostanie ekran menu.
REPEATMODE>
2
Naciśnij przycisk .–/+>, aby
wybrać opcję „PC CLK:”, a
następnie naciśnij przycisk Nx,
aby potwierdzić wybór.
PC CLK:ON
3
4
Naciśnij przycisk .–/+>, aby
wybrać opcję „OFF”, a następnie
naciśnij przycisk Nx, aby
potwierdzić wybór.
Naciśnij przycisk MENU.
Wyświetlacz powróci do normalnego
stanu.
Zmienianie ustawień na „ON”
Wybierz ustawienie „ON” (Włączony) w kroku 3.
Wyłączanie trybu menu
Wybierz opcję [RETURN] na ekranie menu lub
naciśnij przycisk MENU.
Przycisk
MENU
26
Regulowanie daty i
godziny (DATE-TIME)
Można nastawić i wyświetlić bieżącą
godzinę.
Nastawianie zegara w odtwarzaczu
Network Walkman może się też
odbywać na podstawie zegara w
podłączonym komputerze (str. 26).
3
2004y 1m 1d
4
Przycisk Nx
Przycisk
MENU
Powtórz krok 3 w celu
wyregulowania ustawień
„miesiąca” oraz „dnia”.
Po naciśnięciu przycisku .–/
+> w celu regulacji ustawienia
„date” (data) i naciśnięciu przycisku
Nx w celu potwierdzenia wyboru
na wyświetlaczu pojawi się ekran
ustawiania godziny.
0:00
5
Naciśnij przycisk MENU.
Wyświetlony zostanie ekran menu.
Naciśnij przycisk .–/+>, aby
wyregulować ustawienie „hour”
(godzina), a następnie naciśnij
przycisk Nx, aby potwierdzić
wybór.
Migać zacznie liczba minut.
REPEATMODE>
0:00
2
Naciśnij przycisk .–/+>, aby
wybrać opcję „DATE-TIME”, a
następnie naciśnij przycisk Nx,
aby potwierdzić wybór.
Migać zacznie liczba lat.
6
2004y 1m 1d
Powtórz krok 5 w celu
wyregulowania ustawień „minuty”.
Po naciśnięciu przycisku .–/
+> w celu regulacji ustawienia
„minute” (minuta) i naciśnięciu
przycisku Nx w celu
potwierdzenia wyboru na
wyświetlaczu pojawi się ekran
ustawiania godziny.
DATE-TIME
7
Naciśnij przycisk MENU.
Wyświetlacz powróci do normalnego
stanu.
ciąg dalszy
27
Regulacja ustawień odtwarzacza Network Walkman
Przycisk
.–/+>
1
Naciśnij przycisk .–/+>, aby
wyregulować ustawienie „year”
(rok), a następnie naciśnij przycisk
Nx, aby potwierdzić wybór.
Migać zacznie liczba miesięcy.
Regulowanie daty i godziny
(DATE-TIME)
Wyłączanie trybu menu
Wybierz opcję [RETURN] na ekranie menu lub
naciśnij przycisk MENU.
Wyświetlanie bieżącej godziny
Naciśnij przycisk MENU i przytrzymaj go.
Naciśnięcie przycisku spowoduje wyświetlenie
bieżącego ustawienia godziny.
Uwagi
• Jeśli urządzenie nie będzie używane przez
dłuższy czas, ustawienia daty i godziny
mogą ulec skasowaniu.
• Kiedy zegar nie jest nastawiony, zamiast
daty i godziny pojawia się wskazanie „-- --”.
• Po ustawieniu funkcji PC CLK w położenie
„ON” (str. 26), ustawienie czasu
odtwarzacza Network Walkman zostanie
automatycznie wyregulowane zgodnie ze
wskazaniami komputera.
• W zależności od miejsca zakupu, zegar
urządzenia pracuje w systemie 12- lub 24godzinowym.
Nie można zmienić systemu wyświetlania
12-godzinnego na 24-godzinny i na odwrót.
Ilustracje w instrukcji przedstawiają godzinę
w systemie 24-godzinnym.
Ograniczanie głośności
(funkcja AVLS)
Funkcję AVLS (Automatic Volume Limiter
System – system automatycznego
ograniczania głośności) można włączyć,
aby ograniczyć maksymalną głośność i
zapobiec przeszkadzaniu innym osobom
lub odwracaniu ich uwagi. Korzystając z
funkcji AVLS, można słuchać muzyki na
odpowiednim poziomie głośności.
Przycisk
.–/+>
Przycisk Nx
Przycisk
MENU
1
Naciśnij przycisk MENU.
Zostanie wyświetlony ekran menu.
REPEATMODE>
2
Naciśnij przycisk .–/+>, aby
wybrać opcję „AVLS”, a następnie
naciśnij przycisk Nx, aby
potwierdzić wybór.
Zacznie migać wskaźnik „OFF”.
AVLS
28
:OFF
3
4
Naciśnij przycisk .–/+>, aby
wybrać opcję „ON”, a następnie
naciśnij przycisk Nx, aby
potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony wskaźnik
(AVLS). Głośność będzie
utrzymywana na umiarkowanym
poziomie.
Naciśnij przycisk MENU.
Podczas wykonywania czynności opisanej w
punkcie 3 wybierz opcję „OFF”.
Istnieją dwa tryby regulacji poziomu głośności.
Tryb ręczny:
Naciskając przycisk VOLUME
–/+, można regulować poziom głośności
w zakresie od 0 do 31.
Tryb zaprogramowany:
Naciskając przycisk VOLUME
–/+, można ustawić poziom głośności na
dowolnym z trzech zaprogramowanych
poziomów (LO, MID lub HI).
Przycisk
.–/+>
Przycisk Nx
Wyłączanie trybu menu
Wybierz opcję [RETURN] na ekranie menu lub
naciśnij przycisk MENU.
Przycisk
MENU
Przycisk VOLUME –/+
Ustawianie poziomu głośności
trybu zaprogramowanego
1
Naciśnij przycisk MENU.
Zostanie wyświetlony ekran menu.
REPEATMODE>
2
Naciśnij przycisk .–/+>, aby
wybrać opcję „VOL: MAN”.
VOL
3
:MAN
Naciśnij przycisk Nx, aby
potwierdzić wybór.
Zacznie migać wskaźnik „MAN”.
ciąg dalszy
29
Regulacja ustawień odtwarzacza Network Walkman
Zmiana ustawienia na „OFF”
Ustawianie głośności przy
użyciu funkcji wstępnego
ustawienia głośności
Ustawianie głośności przy użyciu funkcji
wstępnego ustawienia głośności
4
Naciśnij przycisk .–/+>, aby
wybrać opcję „SET >”.
VOL
5
:SET>
Naciśnij przycisk Nx, aby
potwierdzić wybór.
Zacznie migać wskaźnik „VOL LO xx”*.
* „xx” oznacza wartości liczbowe
poziomu głośności.
Wyłączanie trybu menu
Wybierz opcję [RETURN] na ekranie menu lub
naciśnij przycisk MENU.
Uwaga
Jeśli włączona jest funkcja AVLS (str. 28),
rzeczywista głośność może być niższa niż
ustawiona.
Anulowanie funkcji AVLS powoduje powrót do
zaprogramowanego poziomu głośności.
Przełączanie na tryb ręczny
1
VOL LO xx
2
6
7
8
30
Ustaw głośność dla trzech
zaprogramowanych poziomów:
LO, MID lub HI.
1 Naciśnij przycisk VOLUME –/+,
aby ustawić poziom głośności
dla ustawienia LO.
2 Naciśnij przycisk .–/+>, aby
wybrać opcję „VOL MID xx”, a
następnie naciśnij przycisk
VOLUME –/+, aby ustawić poziom
głośności dla ustawienia MID.
3 Naciśnij przycisk .–/+>, aby
wybrać opcję „VOL HI xx”, a
następnie naciśnij przycisk
VOLUME –/+, aby ustawić poziom
głośności dla ustawienia HI.
Naciśnij przycisk Nx, aby
potwierdzić wybór.
Naciśnij przycisk MENU.
Wyświetlacz wróci do normalnego
ekranu.
Za pomocą tych ustawień można
regulować głośność dla dowolnego
z trzech zaprogramowanych
poziomów: LO, MID lub HI.
Naciśnij przycisk MENU.
Zostanie wyświetlony ekran menu.
Naciśnij przycisk .–/+>, aby
wybrać opcję „VOL: SET”.
VOL
3
4
Naciśnij przycisk Nx, aby
potwierdzić wybór.
Zacznie migać wskaźnik „SET >”.
Naciśnij przycisk .–/+>, aby
wybrać opcję „MAN”.
VOL
5
6
:SET>
:MAN
Naciśnij przycisk Nx, aby
potwierdzić wybór.
Naciśnij przycisk MENU.
Wyświetlacz wróci do normalnego
ekranu.
Za pomocą tego ustawienia można
regulować poziom głośności,
naciskając przycisk VOLUME –/+.
Wyłączanie sygnału
akustycznego
(funkcja BEEP)
Zmiana ustawienia na „ON”
W punkcie 3 wybierz opcję „ON”.
Wyłączanie trybu menu
Wybierz opcję [RETURN] na ekranie menu lub
naciśnij przycisk MENU.
Sygnały akustyczne odtwarzacza
Network Walkman można wyłączyć.
Przycisk
.–/+>
Przycisk Nx
Regulacja ustawień odtwarzacza Network Walkman
Przycisk
MENU
1
Naciśnij przycisk MENU.
Zostanie wyświetlony ekran menu.
REPEATMODE>
2
Naciśnij przycisk .–/+>, aby
wybrać opcję „BEEP:”, a
następnie naciśnij przycisk Nx,
aby potwierdzić wybór.
Zacznie migać wskaźnik „ON”.
BEEP:ON
3
Naciśnij przycisk .–/+>, aby
wybrać opcję „OFF”, a następnie
naciśnij przycisk Nx, aby
potwierdzić wybór.
BEEP:OFF
4
Naciśnij przycisk MENU.
Wyświetlacz wróci do normalnego
ekranu.
31
Zmiana ustawienia
podświetlenia
3
Podświetlenie można włączyć (ON) lub
wyłączyć (OFF).
Menu
Tryb podświetlenia
OFF
Zawsze wyłączone
ON
Włącza się na trzy sekundy
po każdej operacji
(lub do chwili zakończenia
przewijania)
Naciśnij przycisk .–/+>, aby
wybrać opcję „ON”, a następnie
naciśnij przycisk Nx, aby
potwierdzić wybór.
LIGHT:ON
4
Naciśnij przycisk MENU.
Wyświetlacz wróci do normalnego
ekranu.
Zmiana ustawienia na „OFF”
Przycisk
.–/+>
Przycisk Nx
W punkcie 3 wybierz opcję „OFF”.
Wyłączanie trybu menu
Wybierz opcję [RETURN] na ekranie menu lub
naciśnij przycisk MENU.
Przycisk
MENU
Ustawianie opcji „ON”
1
Naciśnij przycisk MENU.
Zostanie wyświetlony ekran menu.
REPEATMODE>
2
Naciśnij przycisk .–/+>, aby
wybrać opcję „LIGHT:”, a
następnie naciśnij przycisk Nx,
aby potwierdzić wybór.
Zacznie migać wskaźnik „OFF”.
LIGHT:OFF
32
B Inne funkcje
Zmiana grupowania
utworów (funkcja
REGROUP)
Really?
4
* Kolejność utworów nie zostanie zmieniona, nawet
jeśli funkcja grupy utworów jest wyłączona.
Przycisk
.–/+>
Przycisk Nx
Naciśnij przycisk .–/+>, aby
wybrać opcję „Y”, a następnie
naciśnij przycisk Nx, aby
potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony wskaźnik
„Really?”.
5
Naciśnij przycisk Nx.
Rozpocznie się zmiana grupowania i
zacznie migać wskaźnik
„REGROUPING”. Po zakończeniu
zmiany grupowania pliku
dźwiękowego zostanie wyświetlony
wskaźnik „COMPLETE”, a
wyświetlacz wróci do stanu
opisanego w punkcie 2.
Naciśnij przycisk MENU.
Wyświetlacz wróci do normalnego
ekranu.
Wyłączanie trybu menu
Przycisk
MENU
Wybierz opcję [RETURN] na ekranie menu lub
naciśnij przycisk MENU.
Uwaga
1
Naciśnij przycisk MENU.
Zostanie wyświetlony ekran menu.
REPEATMODE>
2
Naciśnij przycisk .–/+>, aby
wybrać opcję „REGROUP”, a
następnie naciśnij przycisk Nx,
aby potwierdzić wybór.
REGROUP:
Podczas odtwarzania muzyki nie można
zmienić grupowania utworów. (Na ekranie
menu nie będzie wyświetlana opcja
„REGROUP”).
z Wskazówka
W pewnych przypadkach przywrócenie
poprzedniego grupowania może okazać się
niemożliwe. Jeśli zajdzie potrzeba edycji pliku
dźwiękowego, należy podłączyć odtwarzacz
Network Walkman do komputera oraz użyć
oprogramowania SonicStage.
N
Podczas odtwarzania muzyki nie można
zmienić grupowania pliku dźwiękowego.
33
Inne funkcje
Funkcja grupy utworów może być
wyłączona*, gdy utwór został usunięty lub
dodany do wewnętrznej pamięci flash przy
użyciu komputera, na którym nie zostało
zainstalowane oprogramowanie SonicStage
(str. 12). W takim wypadku można włączyć
funkcję grupy, zmieniając grupowanie pliku
dźwiękowego. Jeśli zajdzie potrzeba edycji
pliku dźwiękowego, należy się upewnić, że
odtwarzacz Network Walkman został
podłączony do komputera oraz że używane
jest oprogramowanie SonicStage.
3
Formatowanie pamięci
(funkcja FORMAT)
Przy użyciu odtwarzacza Network
Walkman można sformatować
wewnętrzną pamięć flash.
Po sformatowaniu pamięci wszystkie
dane zapisane wcześniej w pamięci
zostaną skasowane. Przed rozpoczęciem
formatowania należy sprawdzić
przechowywane w pamięci dane.
3
4
Przycisk
.–/+>
Przycisk Nx
5
Przycisk
MENU
Naciśnij przycisk .–/+>, aby
wybrać opcję „Y”, a następnie
naciśnij przycisk Nx, aby
potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony wskaźnik
„Really?”.
Naciśnij przycisk Nx.
Zacznie migać wskaźnik
„FORMATTING” i rozpocznie się
formatowanie.
Po zakończeniu formatowania
zostanie wyświetlony wskaźnik
„COMPLETE”, a wyświetlacz wróci
do stanu opisanego w punkcie 2.
Naciśnij przycisk MENU.
Wyświetlacz wróci do normalnego
ekranu.
Wyłączanie trybu menu
Wybierz opcję [RETURN] na ekranie menu lub
naciśnij przycisk MENU.
1
Wyłączanie formatowania
Naciśnij przycisk MENU.
Zostanie wyświetlony ekran menu.
W punkcie 3 wybierz opcję „N”.
Uwagi
REPEATMODE>
2
Naciśnij przycisk .–/+>, aby
wybrać opcję „FORMAT”, a
następnie naciśnij przycisk Nx,
aby potwierdzić wybór.
FORMAT:N
Podczas odtwarzania muzyki nie
można formatować pamięci.
34
• Podczas odtwarzania muzyki nie można
formatować pamięci. (Na ekranie menu nie
będzie wyświetlana opcja „FORMAT”.)
• Program MP3 File Manager i pliki
dzwiekowe MP3 przeslane za jego pomoca
sa kasowane w wyniku formatowania. Jezeli
program MP3 File Manager zostanie
skasowany, mozna go przywrócic,
korzystajac z dostarczonej plyty CD-ROM
lub pobierajac z witryny obslugi klienta firmy
Sony. Szczególowe informacje mozna
znalezc w czesci „Korzystanie z programu
MP3 File Manager” na stronie 45.
B Inne informacje
Środki ostrożności
Instalacja
• Odtwarzacza Network Walkman nie wolno
używać w miejscach, gdzie będzie on
narażony na nadmierne nasłonecznienie,
temperaturę, wilgotność lub wibracje.
• Nie należy pozostawiać odtwarzacza
Network Walkman w miejscach narażonych
na działanie wysokich temperatur, np. w
samochodzie zaparkowanym w
nasłonecznionym miejscu lub w miejscach
narażonych na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Wodoodporność
Słuchawki
Bezpieczeństwo na drodze
Nie należy używać słuchawek podczas
prowadzenia samochodu, jazdy na rowerze lub
prowadzenia jakiegokolwiek pojazdu
mechanicznego. Słuchanie muzyki w trakcie
prowadzenia pojazdu mechanicznego może
stwarzać niebezpieczeństwo, a w wielu regionach
jest niedozwolone. Niebezpieczne może być
także głośne korzystanie z odtwarzacza Network
Walkman w czasie chodzenia, szczególnie
podczas przechodzenia przez przejścia dla
pieszych. W potencjalnie niebezpiecznych
sytuacjach należy zachować szczególną
ostrożność lub zaprzestać używania urządzenia.
Należy unikać korzystania ze słuchawek przy
wysokim poziomie głośności. Laryngolodzy
odradzają ciągłe, głośne i długotrwałe
słuchanie muzyki. W przypadku odczucia
dzwonienia w uszach należy zmniejszyć
poziom głośności lub zaprzestać słuchania.
Troska o innych
Dźwięk należy odtwarzać na umiarkowanym
poziomie. Dzięki temu będzie można słyszeć
dźwięki z otoczenia, co świadczy również o
trosce o otaczających ludzi.
Ostrzeżenie
Podczas wyładowań atmosferycznych nie
wolno mieć na głowie słuchawek.
Korzystanie
• Korzystając z pasków zakładanych na
nadgarstek lub na szyję (nie należą do
wyposażenia), należy uważać, aby nie
zaczepiać ich o mijane przedmioty.
• Nie należy korzystać z odtwarzacza Network
Walkman na pokładzie samolotu.
• Nie należy korzystać z odtwarzacza Network
Walkman w zatłoczonych miejscach
publicznych, gdzie może on niekorzystnie
wpływać na działanie stymulatorów serca.
Czyszczenie
• Obudowę odtwarzacza Network Walkman
należy czyścić miękką tkaniną lekko
zwilżoną łagodnym detergentem lub wodą.
• Należy okresowo czyścić wtyk słuchawek.
Uwaga
Nie wolno używać żadnych materiałów lub
proszków ściernych ani rozpuszczalników, takich
jak alkohol lub benzyna, ponieważ mogą one
uszkodzić obudowę.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub
problemów dotyczących odtwarzacza
Network Walkman należy skontaktować się z
najbliższym punktem sprzedaży produktów
firmy Sony.
35
Inne informacje
• Nie należy zanurzać odtwarzacza Network
Walkman w wodzie, gdyż nie jest on
wodoodporny.
• Przed otwarciem lub zamknięciem pokrywy
należy starannie wytrzeć wodę, pył lub
piasek z obudowy urządzenia. (Urządzenie z
otwartą górną pokrywą nie jest
wodoodporne.)
• Nie należy dotykać odtwarzacza Network
Walkman mokrymi rękami, gdy obudowa
jest otwarta.
• Dostarczone słuchawki nie powinny być
zanurzane w wodzie ani nie powinny mieć
stałego kontaktu z wodą. Jeśli przypadkowo
wpadną do wody lub zostaną zamoczone,
należy wytrzeć je suchą szmatką. Nie wolno
używać do tego celu suszarki elektrycznej.
• Drobiny piasku lub pyłu na gumowym
opakowaniu uniemożliwiają szczelne
zamknięcie pokrywy, co może spowodować
dostanie się wody do wnętrza. Od czasu do
czasu należy usuwać pył szczoteczką.
Zapobieganie uszkodzeniom słuchu
Rozwiązywanie problemów
Jeśli podczas użytkowania odtwarzacza Network Walkman wystąpi jeden z opisanych
poniżej problemów, przed skonsultowaniem się ze sprzedawcą produktów firmy Sony
należy skorzystać z poniższych informacji dotyczących rozwiązywania problemów. Jeśli
problemu nie uda się usunąć, należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży
produktów firmy Sony. W przypadku problemów z działaniem po podłączeniu do
komputera, należy dodatkowo zapoznać się z tematem „Rozwiązywanie problemów”
pomocy elektronicznej online dostarczanego oprogramowania.
Zerowanie odtwarzacza
Jeśli odtwarzacz Network Walkman nie działa prawidłowo lub jeśli nie słychać dźwięku
nawet pomimo sprawdzenia podanych poniżej wskazówek dotyczących rozwiązywania
problemów, należy wyjąć baterię, a następnie włożyć ją ponownie.
Co się stało?
Działanie
Objaw
Przyczyna/Rozwiązanie
Brak dźwięku.
Generowany jest szum.
• Poziom głośności jest ustawiony na zero.
c Zwiększ poziom głośności (str. 14).
• Wtyk słuchawek jest nieprawidłowo podłączony.
c Podłącz prawidłowo wtyk słuchawek (str. 14).
• Wtyk słuchawek jest zabrudzony.
c Oczyścić wtyk słuchawek miękką, suchą szmatką.
• Odtwarzane są utwory z ograniczeniem czasu odtwarzania.
c Nie można odtwarzać utworów z ograniczeniem czasu
odtwarzania.
• W pamięci nie zapisano żadnych plików dźwiękowych.
c Jeśli wyświetlany jest wskaźnik „NO DATA”, prześlij pliki
dźwiękowe z komputera.
Przyciski nie działają.
• Włączony jest przełącznik HOLD.
c Wyłącz przełącznik HOLD (str. 25).
• W odtwarzaczu Network Walkman nastąpiła kondensacja wilgoci.
c Odłóż odtwarzacz Network Walkman na kilka godzin.
• Poziom naładowania baterii jest niewystarczający.
c Wymień baterię (str. 9).
Poziom głośności jest
zbyt niski.
Włączona jest funkcja AVLS.
c Wyłącz funkcję AVLS (str. 28).
Brak dźwięku w prawym
kanale słuchawek.
Wtyk słuchawek jest niedokładnie podłączony.
c Podłącz starannie wtyk słuchawek (str. 14).
Odtwarzanie zostało
nagle zatrzymane.
Poziom naładowania baterii jest niewystarczający.
c Wymień baterię (str. 9).
36
Wyświetlacz
Objaw
Przyczyna/Rozwiązanie
Podświetlenie jest
wyłączone.
Opcja LIGHT jest ustawiona na „OFF”.
c W trybie menu ustaw opcję „LIGHT” na „ON” (str. 32).
Zamiast tytułu
wyświetlany jest
wskaźnik „s”.
Używane są znaki, których nie można wyświetlać w
odtwarzaczu Network Walkman.
c Przy użyciu dostarczanego oprogramowania SonicStage
zmień tytuł, stosując dozwolone znaki.
Połączenie z komputerem lub dostarczone oprogramowanie
Przyczyna/Rozwiązanie
Nie można zainstalować
oprogramowania.
Używane oprogramowanie nie jest zgodne z systemem operacyjnym.
c Szczegółowe informacje można znaleźć w oddzielnym podręczniku
zatytułowanym „Instrukcja obsługi oprogramowania SonicStage”.
Po podłączeniu do
komputera za pomocą
specjalnego przewodu
USB nie jest wyświetlany
komunikat „CONNECT”.
• Zaczekaj na uwierzytelnienie oprogramowania SonicStage.
• Na komputerze jest uruchomiona inna aplikacja.
c Zaczekaj chwilę, a następnie podłącz ponownie przewód USB.
Jeśli problem nie zniknie, odłącz przewód USB, uruchom
ponownie komputer, a następnie podłącz ponownie przewód USB.
• Specjalny przewód USB jest odłączony.
c Podłącz specjalny przewód USB.
• Używany jest koncentrator USB.
c Nie można zagwarantować prawidłowości połączeń za
pośrednictwem koncentratora USB. Podłącz specjalny
przewód USB bezpośrednio do komputera.
Odtwarzacz Network
Walkman nie jest
rozpoznawany przez
komputer po podłączeniu.
Specjalny przewód USB jest odłączony.
c Podłącz specjalny przewód USB.
Nie można przesłać
utworu do odtwarzacza
Network Walkman.
• Specjalny przewód USB nie jest prawidłowo podłączony.
c Podłącz prawidłowo przewód USB.
• Niewystarczająca ilość wolnego miejsca w wewnętrznej
pamięci flash, do której mają być przesyłane pliki dźwiękowe.
c Prześlij wszystkie niepotrzebne utwory z powrotem do
komputera, aby zwiększyć ilość wolnego miejsca.
• Przy użyciu oprogramowania SonicStage przesłano już 400
utworów lub 400 grup do wewnętrznej pamięci flash.
c Maksymalna liczba utworów lub grup, które można
przesłać do wewnętrznej pamięci flash przy użyciu
oprogramowania SonicStage, wynosi 400.
ciąg dalszy
37
Inne informacje
Objaw
Rozwiązywanie problemów
Objaw
Przyczyna/Rozwiązanie
Nie można przesłać
utworu do odtwarzacza
Network Walkman.
• Przeslano juz 40 000 utworów lub 400 grup do wewnetrznej
pamieci flash przy uzyciu programu MP3 File Manager.
c Maksymalna liczba utworów i grup, które mozna przeslac
do wewnetrznej pamieci flash przy uzyciu programu MP3
File Manager, wynosi odpowiednio 40 000 i 400.
(Maksymalna liczba utworów w grupie wynosi 100).
• W związku z ograniczeniami nałożonymi przez właścicieli
praw autorskich pliki dźwiękowe z ograniczeniem czasu
odtwarzania lub liczby odtworzeń mogą nie być przesyłane.
Szczegółowe informacje dotyczące ustawień poszczególnych
plików dźwiękowych można uzyskać u dystrybutora.
• Wolne miejsce w wewnętrznej pamięci flash, do której mają
być przesyłane dane, jest mniejsze od rozmiaru przesyłanych
plików dźwiękowych.
c Prześlij wszystkie niepotrzebne pliki dźwiękowe z powrotem
do komputera, aby zwiększyć ilość wolnego miejsca.
• W wewnętrznej pamięci flash, do której mają być przesyłane
pliki dźwiękowe, zostały zapisane dane inne niż dźwiękowe.
c Przenieś dane inne niż dźwiękowe do komputera, aby
zwiększyć ilość wolnego miejsca.
Liczba plików
dźwiękowych, które można
przesłać, jest ograniczona.
(Dostępna długość
nagrywania jest mała).
Działanie odtwarzacza
Network Walkman staje
się niestabilne po
podłączeniu do
komputera.
Używany jest koncentrator USB lub przedłużacz przewodu USB.
c Nie można zagwarantować prawidłowości połączenia za
pośrednictwem koncentratora USB lub przedłużacza kabla
USB. Podłącz specjalny przewód USB bezpośrednio do
komputera.
Po podłączeniu
odtwarzacza Network
Walkman do komputera
na ekranie komputera
wyświetlany jest
komunikat „Failed to
authenticate Device/
Media” (Nie można
uwierzytelnić urządzenia/
nośnika).
Odtwarzacz Network Walkman jest nieprawidłowo podłączony
do komputera.
c Zakończ pracę oprogramowania SonicStage i sprawdź
podłączenie specjalnego przewodu USB. Uruchom
ponownie oprogramowanie SonicStage.
Inne
Objaw
Przyczyna/Rozwiązanie
Podczas pracy
odtwarzacza Network
Walkman nie słychać
sygnałów dźwiękowych.
Opcja BEEP jest ustawiona na „OFF”.
c W trybie menu ustaw opcję „BEEP” na „ON” (str. 31).
Odtwarzacz Network
Walkman się nagrzewa.
Czasami w normalnych warunkach odtwarzacz staje się
ciepły.
38
Komunikaty
W przypadku pojawienia się na wyświetlaczu komunikatu o błędzie należy postępować
zgodnie z poniższymi instrukcjami.
Opis
Rozwiązanie
ACCESS
Uzyskiwanie dostępu do
wewnętrznej pamięci flash.
Zaczekaj na uzyskanie dostępu. Ten
komunikat pojawia się podczas
przesyłania plików dźwiękowych oraz
podczas inicjowania wewnętrznej
pamięci flash.
AVLS
Poziom głośności przekracza
poziom znamionowy przy
włączonej funkcji AVLS.
Zmniejsz głośność lub wyłącz funkcję
AVLS.
CANNOT PLAY
• Odtwarzacz Network
Walkman nie może odtwarzać
niektórych plików ze względu
na niezgodność formatów.
• Przesyłanie zostało
przymusowo przerwane.
Jeśli nie można odtworzyć pliku,
można go skasować z wewnętrznej
pamięci flash.
Szczegółowe informacje można
znaleźć w sekcji „Usuwanie
nieprawidłowych danych z
wewnętrznej pamięci flash” (str. 40).
CONNECT
Odtwarzacz Network Walkman
jest podłączony do komputera.
Odtwarzaczem Network Walkman można
sterować za pomocą oprogramowania
SonicStage lub MP3 File Manager, ale
przyciski sterujące odtwarzacza są
nieaktywne.
ERROR
Wykryto uszkodzenie.
Skontaktuj się najbliższym
przedstawicielem handlowym firmy Sony.
EXPIRED
• Upłynął okres ważności
utworu z ograniczeniem
odtwarzania.
• Nie ustawiono bieżącej
godziny, aby można było
odtwarzać utwory z
ograniczeniem odtwarzania.
• Utwór jest chroniony przez
ograniczenie odtwarzania,
które nie jest zgodne z
odtwarzaczem Network
Walkman.
• Jeśli bieżąca godzina nie została
jeszcze ustawiona, ustaw ją w trybie
menu (str. 27).
• Jeśli nie można odtworzyć utworu,
można go skasować z wewnętrznej
pamięci flash.
Szczegółowe informacje można
znaleźć w sekcji „Usuwanie
nieprawidłowych danych z
wewnętrznej pamięci flash” (str. 40).
• Odtwarzacz Network Walkman nie
obsługuje treści z ograniczeniem
liczby odtworzeń. Szczegółowe
informacje można znaleźć w sekcji
„Uwaga dotycząca odtwarzania
utworów z ograniczeniem liczby
odtworzeń” (str. 13).
ciąg dalszy
39
Inne informacje
Komunikat
Rozwiązywanie problemów
Komunikat
Opis
Rozwiązanie
FILE ERROR
• Nie można odczytać pliku.
• Plik nie jest zwykłym plikiem.
Prześlij normalny plik dźwiękowy z
powrotem do komputera, a następnie
sformatuj odtwarzacz Network
Walkman. Szczegółowe informacje
można znaleźć w sekcji „Usuwanie
nieprawidłowych danych z
wewnętrznej pamięci flash” na str. 40.
HOLD
Wszystkie przyciski sterujące są
zablokowane w związku z
włączeniem przełącznika HOLD.
Wyłącz przełącznik HOLD, aby
uaktywnić przyciski.
LOW BATT
Niski poziom naładowania baterii.
Wymień baterię (str. 9).
MEMORY FULL
Pamięć jest pełna lub istnieje
400 grup.
Usuń utwory lub grupy. Grupa bez
utworu jest również uważana za jedną
grupę. Aby usunąć grupy bez utworów,
użyj oprogramowania SonicStage.
MG ERROR
Funkcja ochrony praw
autorskich wykryła
nieautoryzowany plik
dystrybucyjny.
Prześlij normalny plik dźwiękowy z
powrotem do komputera, a następnie
sformatuj odtwarzacz Network
Walkman. Szczegółowe informacje
można znaleźć w sekcji „Usuwanie
nieprawidłowych danych z
wewnętrznej pamięci flash” na str. 40.
NO DATA
W wewnętrznej pamięci flash
nie ma plików dźwiękowych.
Jeśli w wewnętrznej pamięci flash nie
ma plików dźwiękowych, prześlij pliki
dźwiękowe przy użyciu
oprogramowania SonicStage.
Usuwanie nieprawidłowych danych z wewnętrznej pamięci flash
Jeśli wyświetlany jest komunikat „CANNOT PLAY”, „EXPIRED”, „FILE ERROR” lub
„MG ERROR” wystąpił problem z całością lub częścią danych zapisanych w
wewnętrznej pamięci flash.
Aby skasować dane, których nie można odtwarzać, należy wykonać poniższe instrukcje.
1 Podłącz odtwarzacz Network Walkman do komputera i uruchom oprogramowanie
SonicStage.
2 Jeśli dane sprawiające kłopoty (takie jak utwory po upływie terminu ważności)
zostały już określone, skasuj dane w oknie Portable Player oprogramowania
SonicStage.
3 Jeśli problem się powtarza, przy użyciu oprogramowania SonicStage prześlij
wszystkie poprawne dane z powrotem do komputera, do którego podłączony jest
odtwarzacz Network Walkman.
4 Odłącz odtwarzacz Network Walkman od komputera, a następnie sformatuj
wewnętrzną pamięć flash przy użyciu menu FORMAT (str. 34).
40
Dane techniczne
Maksymalna długość czasu
nagrywania (ok.)
NW-S21
Stosunek sygnał/szum (S/N)
80 dB lub więcej (z wyjątkiem ATRAC3 66
kb/s)
Zakres dynamiczny
85 dB lub więcej (z wyjątkiem ATRAC3 66
kb/s)
Zakres temperatury przy pracy
ATRAC3*
2 godz. 00 min. (132 kb/s)
2 godz. 30 min. (105 kb/s)
4 godz. 10 min. (66 kb/s)
ATRAC3plus*
1 godz. 00 min. (256 kb/s)
4 godz. 10 min. (64 kb/s)
5 godz. 50 min. (48 kb/s)
1 godz. 00 min. (256 kb/s)
2 godz. 00 min. (128 kb/s)
NW-S23
Bateria alkaliczna rozmiaru AAA (LR03)
ATRAC3plus*
2 godz. 00 min. (256 kb/s)
8 godz. 30 min. (64 kb/s)
11 godz. 40 min. (48 kb/s)
MP3
2 godz. 00 min. (256 kb/s)
4 godz. 00 min. (128 kb/s)
* Wartosci podane dla formatów ATRAC3 i
ATRAC3plus maja zastosowanie, gdy
program MP3 File Manager zostal
skasowany z wewnetrznej pamieci flash.
Częstotliwość próbkowania
ATRAC3, ATRAC3plus, MP3: 44,1 kHz
Technologia kompresji dźwięku
Adaptive Transform Acoustic Coding3
(ATRAC3)
Adaptive Transform Acoustic Coding3plus
(ATRAC3plus)
Format MPEG1 Audio Layer-3 (MP3): 8 do 320
kb/s, zgodny ze zmienną szybkością
transmisji
Format ATRAC3: Około 70 godz.
(Odtwarzanie z częstotliwością 105 kb/s)
Format ATRAC3plus: Około 60 godz.
(Odtwarzanie z częstotliwością 48 kb/s)
Format MP3: Okolo 50 godz.
(Odtwarzanie z częstotliwością 128 kb/s)
Wymiary
78,5 × 48,2 × 20 mm
(szer./wys./głęb., bez wystających elementów)
Waga
Ok. 40 g (bez baterii)
Dostarczone wyposażenie
Słuchawki (1)
Specjalny przewód USB (1)
Pasek na ramię (1)
Płyta CD-ROM z oprogramowaniem
SonicStage (1)
Instrukcja obsługi (1)
Instrukcja obsługi oprogramowania
SonicStage (1)
Płyta CD-ROM z Instrukcją obsługi urządzenia
oraz Instrukcją obsługi oprogramowania
SonicStage (1) (dotyczy tylko modelu
europejskiego)
Konstrukcja oraz dane techniczne mogą
ulec zmianie bez powiadomienia.
Pasmo przenoszenia
Od 20 do 20 000 Hz (pomiar pojedynczego
sygnału)
Patenty USA i zagraniczne na licencji firmy
Dolby Laboratories.
Wyjście
Słuchawki: Stereo z wtykiem typu mini-jack
41
Inne informacje
4 godz. 10 min. (132 kb/s)
5 godz. 10 min. (105 kb/s)
8 godz. 20 min. (66 kb/s)
Źródło zasilania
Żywotność baterii (ciągłe
odtwarzanie)
MP3
ATRAC3*
Od 5˚C do 35˚C
Słowniczek
MagicGate
Technologia ochrony praw autorskich obejmująca technologię uwierzytelniania i
szyfrowania. Uwierzytelnianie zapewnia, że chroniona treść jest przesyłana tylko między
zgodnymi urządzeniami i nośnikami oraz że chroniona treść jest nagrywana i przesyłana w
zaszyfrowanym formacie, aby zapobiec nieautoryzowanemu kopiowaniu lub odtwarzaniu.
Uwaga
jest terminem określającym system ochrony praw autorskich opracowany przez
firmę Sony. Nie gwarantuje on konwersji między innymi nośnikami.
OpenMG
Technologia ochrony praw autorskich umożliwiająca bezpieczne zarządzanie treściami
muzycznymi pochodzącymi z usług EMD/płyt audio CD na komputerze osobistym.
Oprogramowanie użytkowe zainstalowane na komputerze szyfruje cyfrową treść
muzyczną w trakcie jej nagrywania na dysku twardym. Umożliwia to korzystanie z
treści muzycznej na danym komputerze, ale zapobiega nieautoryzowanemu
przesyłaniu tej treści w sieci (lub gdzie indziej). Ta technologia ochrony praw autorskich
jest zgodna z technologią „MagicGate” i umożliwia przesyłanie cyfrowej treści
muzycznej z dysku twardego komputera do zgodnego urządzenia.
ATRAC3
ATRAC3, skrót od Adaptive Transform Acoustic Coding3, jest technologią kompresji
sygnału dźwiękowego zapewniającą wysoką jakość dźwięku przy jednoczesnym
wysokim współczynniku kompresji.
Współczynnik kompresji ATRAC3 jest około 10 razy większy niż w przypadku płyt
audio CD, co powoduje zwiększenie pojemności nośnika danych.
ATRAC3plus
ATRAC3plus, skrót od Adaptive Transform Acoustic Coding3plus, jest technologią
kompresji sygnału dźwiękowego zapewniającą większy współczynnik kompresji
danych niż w przypadku technologii ATRAC3. ATRAC3plus jest nową technologią
kompresji sygnału dźwiękowego, która zapewnia taką samą lub lepszą jakość dźwięku
w porównaniu z technologią ATRAC3.
Prędkość transmisji
Określa ilość danych przesyłanych w ciągu sekundy. Prędkość ta jest wyrażana w b/s
(bitach na sekundę).
64 kb/s oznacza 64 000 bitów informacji na sekundę. Jeśli prędkość transmisji jest
duża, oznacza to wykorzystanie dużej ilości informacji do odtwarzania muzyki.
Porównując utwory w tym samym formacie (np. ATRAC3plus), można stwierdzić, że
prędkość 64 kb/s zapewnia lepszą jakość dźwięku niż 48 kb/s. Jednak pliki dźwiękowe
w takich formatach, jak MP3, wykorzystują różne metody kodowania, dlatego jakości
dźwięku nie można określić wyłącznie na podstawie porównania prędkości transmisji.
42
MP3
MP3 - skrót od MPEG-1 Audio Layer-3 -jest standardowym formatem kompresji plików
muzycznych. Zostal on zakodowany przez grupe robocza organizacji ISO (International
Organization for Standardization) o nazwie Motion Picture Experts Group.
Format ten umozliwia kompresje danych z plyt audio CD do jednej dziesiatej
pierwotnego rozmiaru. Poniewaz algorytm kodowania MP3 jest powszechnie
dostepny, istnieje wiele koderów i dekoderów zgodnych z tym standardem.
Inne informacje
43
Lista menu
Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić tryb menu, a następnie użyj przycisku
.–/+> (wybór) i przycisku Nx (potwierdzenie), aby zmieniać ustawienia
odtwarzacza Network Walkman.
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych menu można znaleźć na stronach
podanych w nawiasach. Menu ze znakiem „>” powodują wyświetlenie ekranu ustawień
szczegółowych po naciśnięciu przycisku Nx w celu potwierdzenia.
Wyświetlacz
(Tryb menu)
REPEAT
MODE >
DISPLAY >
(Tryb
wyświetlania)
VOL:
(Zaprogramowana
głośność)
SOUND >
(Ustawienie
cyfrowe
dźwięku)
AVLS:
(Automatic
Volume Limiter
System – system
automatycznego
ograniczania
głośności)
BEEP:
(Ustawienie
sygnałów
akustycznych)
LIGHT:
(Ustawienie
podświetlenia
wyświetlacza
LCD)
DATE-TIME
(Ustawienie
bieżącej
godziny)
44
Przeznaczenie
Umożliwia wybranie
ulubionego trybu
powtarzania. (str. 17)
Umożliwia wybranie
ulubionego trybu
wyświetlania. (str. 22)
Umożliwia
zaprogramowanie żądanego
poziomu głośności. (str. 29)
Umożliwia
zaprogramowanie żądanej
jakości dźwięku. (str. 23)
Umożliwia włączenie
(„ON”) lub wyłączenie
(„OFF”) funkcji. (str. 28)
Umożliwia włączenie
(„ON”) lub wyłączenie
(„OFF”) funkcji. (str. 31)
„OFF”: Zawsze wyłączone
„ON”: Włącza się na trzy
sekundy po każdej
operacji (str. 32)
Można nastawić i
wyświetlić bieżącą
godzinę. (str. 27)
Wyświetlacz
(Tryb menu)
PC CLK:
(Nastawianie
zegara
zgodnie z
wewnętrznym
zegarem
komputera)
FORMAT >
(Formatowanie
pamięci)
REGROUP >
(Zmiana
grupowania
danych)
[RETURN]
Przeznaczenie
Nastawianie zegara w
odtwarzaczu Network
Walkman zgodnie ze
wskazaniamizegara w
komputerze (str. 26)
Umożliwia formatowanie
wewnętrznej pamięci flash.
(str. 34)
Umożliwia przywrócenie
funkcji grupy. (str. 33)
Do trybu normalnego
można wrócić, wybierając
opcję [RETURN] i
naciskając przycisk Nx.
B Korzystanie z programu MP3
File Manager
Do czego służy
program MP3 File
Manager
Za pomocą programu MP3 File Manager
można w prosty sposób przesyłać pliki
dźwiękowe MP3 do odtwarzacza
Network Walkman bez zmiany formatu,
w przeciwieństwie do programu
SonicStage, który dokonuje konwersji
plików dźwiękowych MP3 do formatu
ATRAC3 lub ATRAC3plus.
• System operacyjny:
Windows XP Media Center Edition
2004
Windows XP Media Center Edition
Windows XP Professional
Windows XP Home Edition
Windows 2000 Professional
Windows Millennium Edition
Windows 98 Second Edition
(Program MP3 File Manager nie działa w
wersji chińskiej uproszczonej systemu
operacyjnego Windows 98 Second
Edition i Windows Millennium Edition.)
• Procesor: Pentium II 400 MHz lub
szybszy
• Pamięć RAM: 64 MB lub więcej
• Dysk twardy: 5 MB lub więcej
• Wyświetlanie: kolor 16 bitów lub
więcej, rozdzielczość 800 × 600
punktów lub wyższa
• Port USB (Obsługa portu USB,
dawniej nazywanego USB1.1)
Obsługa języków
Możliwość wyświetlania w programie
MP3 File Manager tekstów w różnych
językach zależy od systemu
operacyjnego zainstalowanego na
komputerze. Aby uzyskać lepsze wyniki,
należy zapewnić zgodność
zainstalowanego systemu operacyjnego
z językiem, który ma być wyświetlany.
– Nie można zagwarantować, że
wszystkie języki będą prawidłowo
wyświetlane w programie MP3 File
Manager.
– Znaki utworzone przez użytkownika i
niektóre znaki specjalne mogą nie być
wyświetlane.
45
Korzystanie z programu MP3 File Manager
Program MP3 File Manager jest
fabrycznie zainstalowany w
odtwarzaczu Network Walkman,
dzięki czemu nie ma potrzeby
instalacji.
Jednak przed rozpoczęciem
korzystania z programu MP3 File
Manager, należy zainstalować na
komputerze program SonicStage z
dołączonej płyty CD-ROM. Jeżeli
program SonicStage nie zostanie
zainstalowany, odtwarzacz
Network Walkman nie zostanie
rozpoznany przez komputer. W
przypadku korzystania z komputera
bez zainstalowanego
oprogramowania SonicStage należy
zainstalować sterownik odtwarzacza
Network Walkman z witryny obsługi
klienta firmy Sony ([http://
www.support-nwwalkman.com] model europejski, [http://
www.sony.com/walkmansupport] model amerykański i kanadyjski,
[http://www.css.ap.sony.com/] pozostałe modele).
Wymagania dotyczące systemu
Przesylanie plików
dzwiekowych MP3 z
komputera do
odtwarzacza
Network Walkman
1
Podlacz odtwarzacz Network
Walkman do komputera.
Najpierw nalezy podlaczyc male
zlacze nalezacego do wyposazenia
specjalnego przewodu USB do
gniazda USB odtwarzacza Network
Walkman, a nastepnie duze zlacze
do portu USB komputera.
Na wyswietlaczu pojawi sie
komunikat „CONNECT” (Podlacz).
Lampka
dostępu
(ACCESS)
do gniazda USB
do portu USB
Specjalny przewód USB
(należy do wyposażenia)
46
2
3
4
5
Na komputerze kliknij ikone [My
Computer]-[removable disk:]*
([Mój komputer]-[Dysk
wymienny:]*).
* [Network Walkman] w przypadku
systemu operacyjnego Windows
XP Media Center Edition 2004/
Windows XP Media Center
Edition/Windows XP Professional/
Windows XP Home Edition
Kliknij folder [Esys], aby otworzyc
dysk wymienny.
Kliknij dwukrotnie ikone
[MP3FileManager.exe], aby
uruchomic program.
Przeciagnij pliki dzwiekowe MP3,
które chcesz przeslac do
odtwarzacza Network Walkman i
upusc je w oknie programu MP3
File Manager.
Pliki dzwiekowe w formacie MP3
mozna równiez przesylac do
odtwarzacza Network Walkman,
przeciagajac folder.
Uwagi
Jeżeli program MP3 File
Manager zostanie przypadkowo
skasowany przez formatowanie,
można go przywrócić z
dołączonej płyty CD-ROM w
następujący sposób:
1
2
3
4
5
Podłącz odtwarzacz Network Walkman
do komputera za pomocą kabla USB.
Włóż dostarczoną płytę CD-ROM do
komputera.
Przy użyciu Eksploratora Windows
otwórz płytę CD-ROM, wybierz folder
[MP3FileManager] i otwórz go.
Model europejski, amerykański i
kanadyjski: Wybierz folder ([English],
[French]*) i otwórz go za pomocą
programu Eksplorator Windows.
Pozostałe modele: Wybierz folder
([English], [Korean], [Simplified
Chinese]) odpowiadający systemowi
operacyjnemu komputera i otwórz go
za pomocą programu Eksplorator
Windows.
Model europejski, amerykański i
kanadyjski: Kliknij dwukrotnie plik
instalacyjny
[MP3FileManager_1.1_Update_ENU.exe],
[MP3FileManager_1.1_Update_FRA.exe]*.
Rozpocznie się instalacja.
Należy postępować zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi przez
kreatora instalacji.
Pozostałe modele: Kliknij dwukrotnie
plik instalacyjny
[MP3FileManager_1.1_Update_ENU.exe],
[MP3FileManager_1.1_Update_KOR.exe],
[MP3FileManager_1.1_Update_CHN.exe].
Rozpocznie się instalacja.
Należy postępować zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi przez
kreatora instalacji.
* Menu Help będzie wyświetlane w
języku francuskim, a menu Operation
- w języku angielskim.
(Z witryny obsługi klienta firmy Sony można
również pobrać oprogramowanie MP3 File
Manager ([http://www.supportnwwalkman.com] - model europejski, [http://
www.sony.com/walkmansupport] - model
amerykański i kanadyjski, [http://
www.css.ap.sony.com/] - pozostałe modele).)
47
Korzystanie z programu MP3 File Manager
• Po zakończeniu przesyłania należy upewnić
się, że obudowa jest zamknięta, aby
zapobiec przedostawaniu się cieczy do
wnętrza komory baterii.
• Nie należy odłączać kabla USB lub
wyjmować odtwarzacza Network Walkman,
gdy program MP3 File Manager jest
uruchomiony. W takim przypadku nie można
zagwarantować prawidłowego działania.
• Lampka dostępu (ACCESS) miga, gdy
odtwarzacz Network Walkman ma dostęp
do komputera.
• Nie należy odłączać przewodu USB lub
wyjmować odtwarzacza Network Walkman,
gdy miga lampka dostępu (ACCESS).
Przesyłane dane mogą ulec zniszczeniu.
• W przypadku korzystania z systemu
Windows 2000 należy zainstalować dodatek
Service Pack 3 lub nowszy.
• W odtwarzaczu Network Walkman wyższy
priorytet ma wyświetlanie informacji
zapisanych w znacznikach ID3. (Znacznik
ID3 jest to format zapisu informacji o tytule
utworu, wykonawcy itp. w plikach MP3.
Odtwarzacz Network Walkman obsługuje
wersje: 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4).
• Nie można zagwarantować prawidłowego
działania odtwarzacza Network Walkman w
przypadku korzystania z koncentratora USB
lub przedłużacza przewodu USB.
Odtwarzacz Network Walkman należy
podłączać bezpośrednio do komputera przy
użyciu specjalnego przewodu USB.
• Niektóre urządzenia USB podłączone do
komputera mogą zakłócać prawidłowe
działanie odtwarzacza Network Walkman.
• Po podłączeniu odtwarzacza Network
Walkman wszystkie przyciski sterujące są
zablokowane.
• Gdy odtwarzacz Network Walkman jest
podłączony do komputera, dane zapisane w
wewnętrznej pamięci flash można
wyświetlać przy użyciu Eksploratora
Windows.
• Z programem MP3 File Manager zgodne są
pliki dźwiękowe MP3 o częstotliwości
próbkowania 44,1 kHz i szybkości transmisji
8-320 kbps.
Ekran programu MP3 File Manager
1
2
6
5
3
4
1 Lista albumów
Kliknij dwukrotnie, aby wyswietlic
dolaczona liste utworów. Kliknij
dwukrotnie ponownie, aby ukryc
liste utworów.
2 Lista utworów
3
Kliknij ten przycisk, aby skasowac
zaznaczone albumy lub utwory.
Kliknij ten przycisk, aby zakonczyc
dzialanie programu MP3 File
Manager.
6 Zaznaczony wiersz staje sie
niebieski
Uzywajac klawisza CTRL lub Shift,
mozna zaznaczyc kilka albumów lub
utworów jednoczesnie.
Uwaga
4
Kliknij ten przycisk, aby skasowac
wszystkie albumy lub utwory.
48
5
Pliki dzwiekowe przeslane do wewnetrznej
pamieci flash za pomoca programu
SonicStage nie sa wyswietlane na ekranie
programu MP3 File Manager. Ponadto, pliki
dzwiekowe przeslane do wewnetrznej pamieci
flash za pomoca programu MP3 File Manager
nie sa wyswietlane na ekranie programu
SonicStage.
Kasowanie pliku
dzwiekowego
Zmiana kolejnosci
plików dzwiekowych
Korzystajac z programu MP3 File
Manager, mozna kasowac utwory
zapisane w wewnetrznej pamieci flash
wedlug utworów lub albumów.
Korzystajac z programu MP3 File
Manager, mozna zmieniac kolejnosc
utworów zapisanych w wewnetrznej
pamieci flash wedlug utworów lub
albumów.
2
3
Otwórz program MP3 File Manager.
Zaznacz tytul utworu, który
chcesz usunac.
Kliknij przycisk
na ekranie.
1
2
3
Otwórz program MP3 File Manager.
Zaznacz tytul utworu, który
chcesz przeniesc.
Przenies go metoda „przeciagnij i
upusc”.
z Wskazówka
Uzywajac klawisza CTRL lub Shift, mozna
zaznaczyc kilka albumów lub utworów
jednoczesnie. Nie mozna jednak zaznaczac
jednoczesnie albumów i utworów.
49
Korzystanie z programu MP3 File Manager
1
Indeks
A
G
A-B Repeat, tryb
19
ACCESS, lampka dostępu
12, 46
Akcesoria
8
ATRAC3
42
ATRAC3plus
42
Audio CD, płyty
6
AVLS (Ograniczanie głośności)
11, 28
Głośność
Grupa
28
15, 23
H
HOLD (Blokowanie elementów
sterujących), funkcja 25
K
Komputer
6, 12, 45
B
Bateria
9
BEEP (Sygnał akustyczny)
31
Blokowanie elementów sterujących
(funkcja HOLD)
25
6
8, 12
D
DATE-TIME
27
E
Eksplorator (Eksplorator Windows)
13, 25, 47
F
Formatowanie
50
Liczba odtworzeń
LIGHT
Lista menu
21
32
44
M
C
CD (płyty audio CD)
CD-ROM, płyta
L
34
MENU, przycisk
MP3
Numer seryjny
16-22, 24,
26-34
6, 12, 43, 45
8
O
Odtwarzanie
14
Ograniczanie głośności (funkcja AVLS)
28
OpenMG
42
P
U
PC CLK
26
Pobieranie
6
Podświetlenie
32
Powtarzanie
17
Prędkość transmisji
42
Program MP3 File Manager
45
Przejście do początku utworu
16
Przesyłanie
6, 12, 46
Przewijanie do przodu 16
Przewijanie do tyłu
16
USB, przewód
8, 12, 46
Usługa EMD
6, 13
Ustawianie godziny
26, 27
Ustawienia dźwięku (Ustawienie cyfrowe
dźwięku)
23
W
WAV, format
6
Wskaźnik stanu baterii 9
Wyświetlacz
11, 18, 39
Z
R
RETURN
44
Rozwiązywanie problemów
36
Zegar
Zerowanie
Zmiana grupowania
26, 27
36
33
S
Sentence Repeat, tryb
Shuffle Repeat, tryb
Słuchanie
Słuchawki
SonicStage
20
17
14
8, 14, 33
12
T
Track Repeat, tryb
Tryb wyświetlania
Tytuł
18
22
22
51
Download PDF

advertising