Sony | NWZ-W273 | Sony NWZ-W273 Instrukcja szybkiego uruchamiania

Instrukcja szybkiego uruchamiania
Zawartość zestawu
Podłączanie odtwarzacza Walkman do urządzenia dokującego USB (wchodzi w skład zestawu) i ładowanie baterii
Procedura instalacji dostarczonego oprogramowania
Należy sprawdzić, czy opakowanie zawiera wszystkie elementy.
Aby podłączyć odtwarzacz Walkman do komputera urządzenie musi zostać
prawidłowo podłączone do urządzenia dokującego USB (wchodzi w skład zestawu).
Instalacja WALKMAN Guide i Media Go (dla Windows)
 Odtwarzacz „WALKMAN” (1)
 Urządzenie dokujące USB (1)
Procedura instalacji dostarczonego oprogramowania
Obsługa odtwarzacza „WALKMAN”
NWZ-W273
©2013 Sony Corporation Printed in Malaysia
Informacje na temat instrukcji
Instrukcja szybkiego uruchamiania zawiera wyłącznie podstawowe wskazówki
dotyczące użytkowania oraz sposobu zainstalowania dostarczonego
oprogramowania.
W celu uzyskania szczegółowych informacji i wskazówek dotyczących
użytkowania należy zapoznać się z Przewodnikiem pomocniczym (dokument
HTML) znajdującym się w katalogach dostarczonego oprogramowania po
przeprowadzeniu instalacji.
1 Podłącz urządzenie Walkman do uruchomionego
Lampka OPR
Uwagi dotyczące ładowania przy pomocy komputera
 Wkładki douszne (1 komplet)
 Pasek regulacyjny (1)
 Instrukcja szybkiego uruchamiania (ten dokument)
 Uwagi dotyczące wodoodporności
Informacje na temat systemu
operacyjnego
Wymagany system operacyjny to Windows XP (z dodatkiem Service Pack 3 lub
nowszym), Windows Vista*1 (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym),
Windows 7*1 (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym) albo Windows 8.
*1 [Tryb zgodności] z systemem Windows XP nie jest obsługiwany.
W przypadku komputera Mac należy upewnić się, że dysponuje on systemem
operacyjnym Mac OS X v10.6 lub nowszym.
Inne systemy operacyjne nie są obsługiwane
1 Przy pomocy miękkiej suchej szmatki osuszyć
styki odtwarzacza Walkman ().
2 Umieść odtwarzacz Walkman w urządzeniu
dokującym USB (wchodzi w skład zestawu).
Upewnić się, że styki odtwarzacza Walkman () i urządzenia
dokującego USB (wchodzi w skład zestawu) () stykają się ze sobą.
3 Podłącz odtwarzacz Walkman do uruchomionego
komputera przy pomocy urządzenia dokującego
USB (wchodzi w skład zestawu).

Jeśli wyświetlone zostanie okno zawierające możliwość wyboru
czynności, kliknij „Anuluj.” Ładowanie zostaje rozpoczęte.
 Należy upewnić się, że lampka OPR urządzenia dokującego USB
(wchodzi w skład zestawu) świeci się na czerwono.
Gdy lampka OPR miga szybko na czerwono należy naładować baterię.
Podczas ładowania baterii lampka OPR wskazuje stan naładowania odtwarzacza
Walkman.
Stan lampki OPR można obserwować za pośrednictwem przezroczystej osłony lampki
OPR na urządzeniu dokującym USB (wchodzi w skład zestawu).
Lampka świeci na czerwono: Ładowanie w toku
Lampka nie świeci się: Bateria w pełni naładowana lub ładowanie nie ma miejsca
Czas ładowania wynosi około 1,5 godziny.
Po całkowitym naładowaniu baterii odtwarzacza Walkman należy urządzenie odłączyć
od komputera.
W przypadku komputera Mac kliknij ikonę wysuwania urządzenia [WALKMAN] na
pasku bocznym aplikacji Finder, aby odłączyć odtwarzacz Walkman.
Jeśli komputer przejdzie w tryb oszczędzania energii, na przykład, tryb wstrzymania lub
hibernacji, gdy do komputera podłączony jest odtwarzacz Walkman za pomocą
urządzenia dokującego USB (wchodzi w skład zestawu), odtwarzacz Walkman pobiera
energię z baterii powodując jej rozładowanie.
W przypadku pierwszego użycia odtwarzacza Walkman lub długiego okresu
nieużywania urządzenia proces rozpoznania odtwarzacza przez komputer może zająć
kilka minut mimo tego, że ładowanie rozpoczęło się natychmiast (lampka OPR świeci
na czerwono). Należy sprawdzić, czy komputer rozpoznaje odtwarzacz Walkman około
5 minut po podłączeniu do komputera.
komputera przy pomocy urządzenia dokującego
USB (wchodzi w skład zestawu).
2 Na ekranie komputera wybierz następujące elementy.
Windows 7 lub starszy: Wybierz [Start] – [Komputer] lub [Mój komputer] –
[WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].
Windows 8: Wybierz [Pulpit] na [Ekranie startowym], aby otworzyć
[Eksplorator plików]. Z listy [Komputer] wybierz [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].
3 Dwukrotnie kliknij [Setup.exe].
Wyświetlony zostaje kreator instalacji.
 Po uruchomieniu pliku [Setup.exe], plik [Setup.exe] znajdujący się w
folderze [FOR_WINDOWS] urządzenia Walkman zostaje skopiowany do
komputera jako kopia zapasowa oraz w komputerze zostaje zainstalowana
instrukcja WALKMAN Guide jak również aplikacja Media Go.
 Jeśli plik [Setup.exe] nie zostanie uruchomiony skopiuj plik [Setup.
exe] na pulpit i kliknij dwukrotnie.
4 Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi
na ekranie.
Po zakończeniu pracy kreatora instalacji na pulpicie komputera znajdują
się skróty do instrukcji WALKMAN Guide i aplikacji Media Go.
5 Dwukrotne kliknięcie ikony
(WALKMAN Guide) na
pulpicie umożliwia wyszukanie potrzebnych
informacji, na przykład w Przewodniku pomocniczym.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat transferu plików
muzycznych itp. należy zapoznać się z Przewodnikiem pomocniczym,
który stanowi część instrukcji WALKMAN Guide.
Części i przyciski sterujące
 Wskazówka
Zainstalowanie dostarczonego oprogramowania na innym komputerze jest możliwe
nawet jeśli plik [Setup.exe] zostanie usunięty poprzez sformatowanie wbudowanej
pamięci flash odtwarzacza Walkman poprzez wykonanie niżej przedstawionych
czynności. Skopiuj plik [Setup.exe] oraz folder [Install] z folderu [Backup] w
komputerze do odtwarzacza Walkman. Następnie podłącz odtwarzacz Walkman do
innego komputera, na którym chcesz zainstalować oprogramowanie oraz postępuj
zgodnie z wyżej przedstawioną procedurą począwszy od punktu 2. Folder [Backup] znajduje się w następującym miejscu: C:\Program Files*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-W270\Backup
*1 w zależności od systemu operacyjnego wyświetlony może zostać folder [Program Files(x86)].
Instalacja Przewodnika pomocniczego (dla Mac)
1 Podłącz urządzenie Walkman do uruchomionego
komputera przy pomocy urządzenia dokującego
USB (wchodzi w skład zestawu).
2 Na ekranie komputera wybierz [WALKMAN] na
pasku bocznym applikacji Finder, a następnie
otwórz folder [FOR_MAC].
3 Dwukrotnie kliknij [Help_Guide_Installer_for_Mac].
Uruchomiony zostaje instalator.
4 Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi
na ekranie.
Po zakończeniu pracy instalatora na pulpicie komputera wyświetlany
jest alias (skrót) HelpGuide.
 Wskazówka
Jeśli to konieczne przed usunięciem oprogramowania z odtwarzacza Walkman skopiuj
folder [FOR_MAC] do komputera Mac jako kopię zapasową.
 Wypustka
 Uchwyt nagłowny
 Słuchawka douszna
 Część słuchawkowa
 Przycisk SHUF (Odtwarzanie
losowe)/PLAYLISTS
 Przycisk VOL +*1/–
 Styki
 Lampka kontrolna OPR
 Przełącznik blokady zasilania
 Przycisk  (Zasilanie)
 Przycisk Poprzedni
 Przycisk Następny
 Przycisk RESET
 Przycisk *1
*1 Urządzenie wyposażone jest w wypustki. Służą one do ułatwienia obsługi przycisków.
Włączanie zasilania i zakładanie odtwarzacza Walkman na uszy
Informacje dotyczące głośności (Tylko kraje/regiony, gdzie
obowiązują dyrektywy europejskie)
1 Sprawdź lewą () i prawą () część odtwarzacza
Aby uniknąć przypadkowego wyjęcia odtwarzacza
Walkman z uszu
Alarm dźwiękowy i ostrzeżenie „Check the volume level” (Sprawdź poziom
głośności) mają na celu ochronę uszu w przypadku pierwszego podwyższenia
głośności powyżej określonego poziomu *1.
Aby wyłączyć alarm dźwiękowy i ostrzeżenie należy nacisnąć dowolny przycisk.
2 Przesuń przełącznik blokady zasilania, aby odblokować
Przed włożeniem odtwarzacza Walkman do uszu załóż pasek regulacyjny na uchwyt
nagłowny urządzenia.
Uwaga
1
Istnieje możliwość podwyższenia głośności powyżej określonego poziomu * po
wyłączeniu alarmu i ostrzeżenia.
Po pierwszym ostrzeżeniu alarm dźwiękowy i ostrzeżenie o przekroczeniu określonego
poziomu głośności są powtarzane co 20 godzin pracy urządzenia*1; w takim przypadku
głośność zostaje automatycznie zmieniona na poziom [7].
1
Jeśli głośność zostanie ustawiona powyżej określonego poziomu* oraz odtwarzacz
Walkman zostanie wyłączony głośność zostaje automatycznie przywrócona do
określonego poziomu*1.
*1 Określony poziom głośności = [18]
Walkman.
przycisk  (Zasilanie).
Przycisk Poprzedni
Przycisk Następny
Przycisk 
Uwaga
Po założeniu odtwarzacza Walkman z paskiem regulacyjnym wyreguluj położenie paska
regulacyjnego, aby uzyskać wygodne dopasowanie.
dopasowany.
Uwaga
Jeśli odtwarzacz Walkman nie może zostać dopasowany należy wymienić słuchawki
douszne. Zobacz „Instalacja słuchawek dousznych.”
 Wskazówka
Jeśli odtwarzacz Walkman nie utrzymuje się w uszach podczas pływania należy pasek
regulacyjny ustabilizować przy pomocy paska okularów do pływania.
Wyłączanie odtwarzacza Walkman
Delikatnie wyjmij odtwarzacz Walkman z uszu.
Środki ostrożności
1 Znajdź opis objawów problemu w rozdziale
Przycisk  (Zasilanie)
się po prawej stronie () przez około 3 sekundy w celu
włączenia odtwarzacza Walkman.
4 Zawieś uchwyt nagłowny słuchawek na tylnej części uszu.
5 Włóż słuchawki do uszu.
6 Wyreguluj odtwarzacz Walkman tak, aby był wygodnie
Rozwiązywanie problemów
Jeśli odtwarzacz Walkman nie działa zgodnie z oczekiwaniami spróbuj wykonać
niżej przedstawione czynności w celu rozwiązania problemu.
3 Naciśnij i przytrzymać przycisk  (Zasilanie) znajdujący
Instalacja słuchawek dousznych
Aby móc doświadczać wysokiej jakości dźwięku lub dla wygodnego dopasowania do
uszu należy zmienić rozmiar słuchawek dousznych lub wyregulować ich pozycję
oddzielnie dla lewego i prawego ucha.
Podczas wymiany słuchawek dousznych należy je mocno dokręcić do odtwarzacza
Walkman, aby zapobiec sytuacji odłączenia się słuchawki i pozostania w uchu.
Optymalne wymienne słuchawki douszne można zamówić u najbliższego dealera
firmy Sony.
Odtwarzanie muzyki
Włączanie i wyłączanie
odtwarzacza Walkman
Odtwarzanie utworów
W celu włączenia lub wyłączenia
odtwarzacza Walkman należy
przycisnąć i przytrzymać przycisk
 (Zasilanie) przez około 3 sekundy.
Po wyłączeniu urządzenia należy
przesunąć przełącznik blokady
zasilania, aby zablokować przycisk
 (Zasilanie).
Aby wstrzymać odtwarzanie
Uwaga
W czasie przenoszenia odtwarzacza
Walkman należy upewnić się, że
przesunięty został przełącznik blokady
zasilania, aby zablokować przycisk
 (Zasilanie), co uniemożliwi
przypadkowe włączenie odtwarzacza
Walkman.
Naciśnij przycisk .
Naciśnij przycisk .
Przeskakiwanie do poprzedniego/
kolejnego utworu
Naciśnij przycisk Poprzedni lub
przycisk Następny.
„Rozwiązywanie problemów” Przewodnika pomocniczego
(dokument HTML) oraz wykonaj wszystkie proponowane
czynności naprawcze.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat rozwiązywania problemów zobacz
również tabele po prawej stronie.
2 Naciśnij przycisk RESET przy pomocy długopisu lub spinacza, itd.
Podczas resetowania odtwarzacza Walkman należy
upewnić się, że:
 odtwarzacz Walkman nie jest podłączony do
komputera.
 odtwarzacz Walkman nie odtwarza muzyki.
Przycisk RESET
Objaw
Komputer nie
rozpoznaje odtwarzacza
Walkman.
Przyczyna/Rozwiązanie
 Odtwarzacz Walkman nie jest prawidłowo podłączony do
urządzenia dokującego USB (wchodzi w skład zestawu).
Prawidłowo i solidnie podłącz odtwarzacz Walkman do
urządzenia dokującego USB (wchodzi w skład zestawu).
Ładowanie baterii rozpocznie się (lampka OPR świeci na
czerwono) nawet jeśli urządzenie nie zostało podłączone
prawidłowo. Jednakże w tym przypadku istnieje
możliwość, że komputer nie rozpoznaje odtwarzacza
Walkman. W takim przypadku wyjmij odtwarzacz
Walkman z urządzenia dokującego USB (wchodzi w
skład zestawu) a następnie podłącz urządzenie dokujące
USB (wchodzi w skład zestawi) ponownie.
 Zasilanie z baterii jest niskie lub niedostateczne.
Naładuj baterię. W przypadku pierwszego użycia
odtwarzacza Walkman lub długiego okresu
nieużywania urządzenia proces rozpoznania
odtwarzacza przez komputer może zająć kilka minut
mimo tego, że ładowanie rozpoczęło się natychmiast
(lampka OPR świeci na czerwono). Należy sprawdzić,
czy komputer rozpoznaje odtwarzacz Walkman około
5 minut po podłączeniu do komputera.
 W komputerze uruchomione jest oprogramowanie inne
niż oprogramowanie używane do transferu plików.
Odłącz Urządzenie dokujące USB (wchodzi w skład
zestawu), odczekaj kilka minut i podłącz ponownie.
Jeśli problem nadal występuje odłącz urządzenie
dokujące USB (wchodzi w skład zestawu), uruchom
ponownie komputer a następnie podłącz urządzenie
dokujące USB (wchodzi w skład zestawi) ponownie.
Po dwukrotnym kliknięciu  Dostarczone oprogramowanie należy zainstalować w
pliku [Setup.exe], aby
komputerze z systemem Windows po zainstalowaniu
zainstalować dostarczone
aplikacji Windows Media Player 11 lub nowszej. W celu
oprogramowanie w
uzyskania informacji na temat aplikacji Windows Media
komputerze z systemem
Player należy odwiedzić stronę internetową:
Windows, plik [Setup.exe]
http://support.microsoft.com/
nie zostaje uruchomiony
oraz otwarte zostaje okno
Właściwości.
W czasie odtwarzania
 Odtwarzacz Walkman może odtwarzać utwory w trybie
utworu nagle włączony
ZAPPIN. Aby uzyskać informacje na ten temat zobacz
zostaje kolejny utwór.
Przewodnik pomocniczy.
Informacje na temat słuchawek dousznych
Słuchawki douszne szczelnie zamykają uszy. Dlatego należy zdawać sobie sprawę, że
istnieje ryzyko uszkodzenia słuchu lub błon bębenkowych w przypadku wysokiego
ciśnienia dźwięku w słuchawkach dousznych, lub nagłego usunięcia słuchawek dousznych
z uszu. Po zakończeniu korzystania z urządzenia należy słuchawki douszne wyjąć z uszu
delikatnie.
Licencja i znaki towarowe
Informacje można znaleźć w Przewodniku pomocniczym (dokument HTML).
Najnowsze informacje
Aby uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące tego produktu lub informacje o
urządzeniach zgodnych z tym produktem, należy odwiedzić poniższe witryny
internetowe.
Dla klientów w USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Dla klientów w Kanadzie: http://esupport.sony.com/ca/
Dla klientów w Europie: http://support.sony-europe.com/DNA
Dla klientów w Ameryce Łacińskiej: http://www.sony-latin.com/index.crp
Dla klientów w innych krajach/regionach: http://www.sony-asia.com/support
Dla klientów, którzy kupili modele zagraniczne:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Download PDF