Sony | NWZ-W202 | Sony NWZ-W202 Instrukcja obsługi

4-139-923-PL(1)
Szybki start
NWZ-W202
Wyświetlanie Instrukcji obsługi (w pliku PDF)
Instrukcja obsługi jest dostarczana w postaci pliku PDF. Instrukcja obsługi (plik PDF)
przechowywana w pamięci odtwarzacza jest dostępna w następujących językach:
angielski/francuski/niemiecki/hiszpański/włoski/rosyjski/chiński (uproszczony)/
chiński (tradycyjny)/koreański/ukraiński/arabski/szwedzki/fiński/duński/ norweski/
portugalski/grecki/turecki/holenderski/węgierski/czeski/polski/słowacki.
1
Podłącz odtwarzacz do dostarczonej podstawki, a następnie podłącz kabel USB
podstawki do uruchomionego komputera.
2
Zaczekaj, aż komputer rozpozna podłączone urządzenie.
3
Wybierz kolejno opcje „Start” - „Mój komputer” - „WALKMAN NWZ-W202” „Storage Media” - „Operation Guide” - „XXX_NWZW202.pdf”. *
* Zamiast „XXX” wyświetlana jest nazwa języka. Wybierz żądany język instrukcji.
©2009 Sony Corporation
Przygotowanie
odtwarzacza
Ładowanie odtwarzacza
Po zakupie najpierw należy naładować odtwarzacz.
 Podłącz odtwarzacz do dostarczonej podstawki.
 Podłącz kabel USB podstawki do uruchomionego komputera.
Przed pierwszym użyciem lub po długotrwałej przerwie w użytkowaniu może upłynąć kilka
minut, zanim rozpocznie się ładowanie odtwarzacza lub zostanie on rozpoznany przez
komputer.
Jeśli zostanie wyświetlony ekran przedstawiający akcje do wyboru, kliknij przycisk „Anuluj”.
Do złącza USB
Lampka
stanu
Rozpocznie się ładowanie. Podczas ładowania lampka stanu miga powoli. Po zakończeniu
ładowania lampka stanu przestanie migać i będzie świecić bladym odcieniem, gdy
odtwarzacz będzie podłączony do komputera. Szczegółowe informacje na temat czasów
ładowania i pracy akumulatora można znaleźć w sekcji  „Dane techniczne” w Instrukcji
obsługi.
Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora
Stan naładowania akumulatora jest wskazywany przez lampkę OPR. Gdy lampka
OPR zmieni kolor na czerwony, należy naładować baterię.
Szybkie miganie
Zielony* Czerwony* na czerwono
* Miga w 5-sekundowych odstępach.
Gdy bateria jest zużyta, lampka
OPR miga szybko na czerwono
i słyszalny jest długi sygnał
dźwiękowy. Nie można
obsługiwać odtwarzacza.
Pozbycie się zużytego sprzętu
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich stosujących
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu
oznacza, że produkt nie może być traktowany
jako odpad komunalny, lecz powinno się go
dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu
recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie
zużytego produktu zapobiega potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko oraz
zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić
w przypadku niewłaściwego zagospodarowania
odpadów. Recykling materiałów pomoże
w ochronie środowiska naturalnego. W celu
uzyskania bardziej szczegółowych informacji
na temat recyklingu tego produktu, należy
skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem,
w którym zakupiony został ten produkt.
Pozbywanie się zużytych baterii
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na baterii lub na jej opakowaniu
oznacza, że bateria nie może być traktowana
jako odpad komunalny.
Odpowiednio gospodarując zużytymi
bateriami, możesz zapobiec potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko oraz
zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić
w przypadku niewłaściwego obchodzenia się
z tymi odpadami. Recykling baterii pomoże
chronić środowisko naturalne.
W przypadku produktów, w których ze
względu na bezpieczeństwo, poprawne
działanie lub integralność danych wymagane
jest stałe podłączenie do baterii, wymianę
zużytej baterii należy zlecić wyłącznie
wykwalifikowanemu personelowi stacji
serwisowej.
Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się
w zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym będzie właściwie
zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do
odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych
zużytych baterii, prosimy o zapoznanie się
z rozdziałem instrukcji obsługi produktu
o bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą
baterię należy dostarczyć do właściwego
punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych
informacji na temat zbiórki i recyklingu baterii
należy skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zajmującymi się zagospodarowywaniem
odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony
został ten produkt.
Uwagi o licencjach
i znakach
towarowych
„WALKMAN” i logo „WALKMAN” są
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Sony Corporation.
ZAPPIN i logo ZAPPIN są znakami
towarowymi firmy Sony Corporation.
12 TONE ANALYSIS i jej logo są znakami
towarowymi firmy Sony Corporation.
Microsoft, Windows, Windows Vista
i Windows Media są znakami towarowymi
lub zastrzeżonymi znakami towarowymi
firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
Adobe, Adobe Reader oraz Adobe Flash
Player są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Adobe Systems Incorporated w Stanach
Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
Technologia kodowania dźwięku MPEG
Layer-3 oraz patenty na licencji firm
Fraunhofer IIS i Thomson.
IBM i PC/AT są zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy International Business
Machines Corporation.
Apple, Macintosh i iTunes są znakami
towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Pentium jest znakiem towarowym lub
zastrzeżonym znakiem towarowym firmy
Intel Corporation.
Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub
zastrzeżone znaki towarowe są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi odpowiednich właścicieli.
W niniejszej instrukcji znaki ™ i ® nie są
wymieniane.
Ten produkt jest chroniony przez niektóre
prawa do własności intelektualnej firmy
Microsoft Corporation. Używanie lub
rozpowszechnianie takiej technologii poza tym
produktem bez licencji udzielonej przez firmę
Microsoft lub jej autoryzowane
przedstawicielstwo jest zabronione.
Dostawcy zawartości korzystają z technologii
zarządzania prawami cyfrowymi dla
technologii Windows Media zawartej
w urządzeniu („WM-DRM”) w celu ochrony
integralności tej zawartości („Bezpieczna
treść”), aby ich własność intelektualna,
włącznie z prawami autorskimi, w tej
zawartości nie została naruszona.
Urządzenie korzysta z oprogramowania
WM‑DRM do odtwarzania Bezpiecznej treści
(„Oprogramowanie WM-DRM”). Jeżeli
bezpieczeństwo Oprogramowania WM-DRM
w tym urządzeniu zostanie naruszone,
właściciele Bezpiecznej treści („Właściciele
bezpiecznej treści”) mogą poprosić firmę
Microsoft o unieważnienie prawa
Oprogramowania WM-DRM do uzyskania
nowych licencji na kopiowanie, wyświetlanie
i/lub odtwarzanie Bezpiecznej treści. Takie
unieważnienie nie wpływa na możliwość
odtwarzania niechronionej zawartości przez
Oprogramowanie WM-DRM. Lista
unieważnionego Oprogramowania WM-DRM
jest wysyłana do urządzenia za każdym razem,
gdy z Internetu lub komputera PC pobierana
jest licencja na Bezpieczną treść. Firma
Microsoft może, w przypadku takiej licencji,
pobrać również listy unieważnień na
urządzenie w imieniu Właścicieli bezpiecznej
treści.
Printed in Czech Republic (EU)
Download PDF

advertising