Sony | NWZ-W253 | Sony NWZ-W253 W253 Odtwarzacz mp3 WALKMAN® dla aktywnych Instrukcja obsługi

Sprawdzanie dostarczonego wyposażenia
Co to jest odtwarzanie ZAPPIN?
• Ten odtwarzacz (1)
Części i elementy sterujące
• Podstawka z kablem USB (1)
Pałąk
Trzy sposoby przesyłania muzyki
 Z płyt CD itp., za pomocą programu Windows Media Player 11 lub 12
Lampka stanu
Słuchawka
Funkcja ZAPPIN umożliwia kolejne odtwarzanie urywków utworów o ustalonej
długości.
Lampka OPR (tryb
pracy)
Normalne odtwarzanie
Przycisk RESET
Dźwignia jog
Przycisk SHUF(Losowo)/
PLAYLISTS
Instrukcja obsługi
NWZ-W252/W253
©2010 Sony Corporation
Odtwarzanie ZAPPIN
Dostarczone oprogramowanie
Przycisk VOL+*/* Na przycisku znajduje się
wyczuwalna wypustka, która
ułatwia obsługę przycisków.
Osłona gniazda
USB
• Wkładki douszne (rozmiar S, L)
• Uchwyt (1)
(dostarczone w parach)
• Notes on Water Resistant Specifications (1)
• Instrukcja obsługi (niniejszy podręcznik) (1)
Zmiana na odtwarzanie ZAPPIN.
Jak instalować wkładki douszne
Jak umieszczać odtwarzacz na uszach
W chwili zakupu zainstalowane są wkładki douszne w rozmiarze M (rozmiary S i L również znajdują się w
zestawie). Aby uzyskać dźwięk lepszej jakości, należy zmienić rozmiar wkładek lub dostosować ich
pozycję tak, aby dokładnie pasowały do uszu i wygodnie w nich spoczywały.
Po zmianie wkładek należy je przekręcić, dokładnie instalując przy odtwarzaczu, w celu uniknięcia ich
odłączenia i pozostania w uchu.
Jeśli wkładka douszna ulegnie uszkodzeniu, w sprzedaży są dostępne opcjonalne wkładki (EP-EX1).
 Sprawdź części lewą (L) i prawą (R) odtwarzacza.
*1 Program Content Transfer umożliwia przesyłanie danych z programu iTunes 9.0 do odtwarzacza.
 Przeciągając i upuszczając pliki za pomocą Eksploratora Windows
 Oddziel lewą i prawą część.
Części są połączone magnetycznie.
 Zawieś pałąk z tyłu na karku i uszach oraz umieść wkładki douszne w uszach.
Krótkie rozpoznawalne urywki utworów (np. najbardziej melodyjne lub rytmiczne
części)
Ustawienie czasu odtwarzania ZAPPIN może mieć wartość „Short” (Krótki) lub „Long”
(Długi).
Oprogramowanie jest zapisane we wbudowanej pamięci flash odtwarzacza i
obejmuje następujące elementy:
 Content Transfer
 WALKMAN Guide
Instrukcja obsługi itp.
Szczegółowe informacje na temat instalacji zostały podane w sekcji  „Jak
zainstalować dołączone oprogramowanie (dołączona Instrukcja obsługi)”.
Powrót do normalnego odtwarzania i ponowne
rozpoczęcie odtwarzania bieżącego utworu.
Aby móc wyświetlić Instrukcję obsługi (plik PDF) na komputerze, wymagany
jest program Adobe Acrobat Reader 5.0 lub nowszy lub Adobe Reader. Bezpłatną
wersję programu Adobe Reader można pobrać z Internetu.
Odtwarzanie najbardziej melodyjnych i rytmicznych urywków utworów
Podczas przesyłania utworów za pomocą oprogramowania Content Transfer z opcją 12 TONE ANALYSIS
ustawioną na wartość „Automatic” lub „Always ON”, informacje o najbardziej rozpoznawalnych fragmentach na
podstawie melodii i rytmu zostaną znalezione i dodane do każdego utworu. Najbardziej melodyjne i rytmiczne
fragmenty wszystkich utworów mogą być odtwarzane podczas odtwarzania ZAPPIN.
Oprogramowanie Content Transfer zostało dołączone do odtwarzacza. Szczegółowe informacje na temat
instalacji programu Content Transfer można znaleźć w części  „Jak zainstalować dołączone oprogramowanie”.
Przechowywanie odtwarzacza w uchwycie
Aby zapobiegać zjawisku rozproszenia magnetycznego, należy przechowywać odtwarzacz w dostarczonym
uchwycie, gdy jest on przenoszony lub nie jest używany.
Normalne odtwarzanie
 Opis tych czynności podano w sekcji „3 Odtwarzanie muzyki”.
 Z programu iTunes*1 itp., za pomocą programu Content Transfer
Magnes znajduje się po prawej stronie.
Nie należy umieszczać kart kredytowych i
płatniczych (kart magnetycznych) w pobliżu
odtwarzacza, gdy nie jest on
przechowywany w uchwycie, ponieważ
może to spowodować uszkodzenie
kodowania magnetycznego na kartach.
Chwyć odtwarzacz za uchwyt i zamknij
go, aż będzie słyszalne kliknięcie.
4-180-966-42(1)
Jak zainstalować dołączone
oprogramowanie (dołączona Instrukcja
obsługi)
 Podłącz odtwarzacz do dostarczonej podstawki.
 Podłącz kabel USB podstawki do uruchomionego komputera.
Lampka stanu
Do złącza USB
1 Importowanie i
przesyłanie muzyki
Ta sekcja zawiera opis procedur  z powyższej sekcji „Trzy sposoby przesyłania
muzyki”. Szczegółowe informacje na temat procedur  lub  można znaleźć na
odwrocie.
Utwory można przesyłać do odtwarzacza przy użyciu programu Windows Media Player
na komputerze. Poniżej znajduje się opis sposobu importowania i przesyłania utworów
za pomocą programu Windows Media Player 11.
 Zaimportuj utwory z płyt CD itp., do programu Windows Media Player na
komputerze.
Szczegółowe informacje na temat sposobu importowania utworów z płyt CD itp., można
znaleźć w Pomocy programu Windows Media Player. Nie jest konieczne ponowne
importowanie utworów zaimportowanych wcześniej do programu Windows Media Player.
1 Kliknij przycisk „Zgraj”.
Wybierz „Start” – „Mój komputer” lub „Komputer” – „WALKMAN” – „Storage Media”.
Uwaga
2 Kliknij tutaj, aby rozpocząć
importowanie.
Przed pierwszym użyciem lub po długotrwałej przerwie w użytkowaniu może upłynąć kilka minut,
zanim odtwarzacz zostanie rozpoznany przez komputer.
 Kliknij dwukrotnie plik „Setup.exe”.
Zostanie wyświetlony kreator instalacji.
 Uruchomienie pliku „Setup.exe” spowoduje utworzenie na komputerze kopii zapasowej pliku „Setup.exe” i
folderu „Install” znajdujących się w folderze „Storage Media” odtwarzacza oraz zainstalowanie na komputerze
programów WALKMAN Guide i Content Transfer.
3 Odtwarzanie muzyki
odtwarzacza
Włączanie odtwarzacza
 Podłącz odtwarzacz do komputera za pomocą podstawki.
 Prześlij utwory z programu Windows Media Player do odtwarzacza.
 Wskazówki
Wyłączanie odtwarzacza

Ładowanie odtwarzacza
Po zakupie najpierw należy naładować odtwarzacz.
Połącz.
Oddziel.
 Podłącz odtwarzacz do uruchomionego komputera za pomocą

podstawki.
Jeśli zostanie wyświetlony ekran przedstawiający akcje do wyboru, kliknij przycisk
„Anuluj”.
Rozpocznie się ładowanie. Podczas ładowania lampka stanu miga powoli. Po zakończeniu
ładowania lampka stanu przestanie migać i będzie świecić bladym odcieniem, gdy
odtwarzacz będzie podłączony do komputera. Szczegółowe informacje na temat czasów
ładowania i pracy akumulatora można znaleźć w sekcji  „Dane techniczne” na
odwrocie.
Naciśnij dźwignię jog, aby rozpocząć
odtwarzanie.
Szybkie miganie
Zielony* Pomarańczowy* Czerwony* na czerwono
* Miga w 5-sekundowych odstępach.

1
2
Odtwarzanie ZAPPIN
3
Odtwarzanie utworów
Gdy bateria jest zużyta, lampka
OPR miga szybko na czerwono i
słyszalny jest długi sygnał
dźwiękowy. Nie można
obsługiwać odtwarzacza.
Naciśnij dźwignię jog w górę.
Przeskakiwanie do poprzedniego/następnego utworu
Lampka stanu jasno miga podczas przesyłania utworów do odtwarzacza.
Przechodzenie do
odtwarzania
ZAPPIN
Naciśnij i przytrzymaj
dźwignię jog podczas
odtwarzania do
momentu usłyszenia
komunikatu „Zappin
in”.
Zappin in
 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Po uruchomieniu pliku „Setup.exe”, na pulpicie komputera zostanie wyświetlony skrót do programu
WALKMAN Guide.
 Kiedy odtwarzacz będzie połączony z komputerem po zakończeniu instalacji dołączonego oprogramowania,
program Content Transfer uruchomi się automatycznie.
 Kliknij dwukrotnie
Przesuń dźwignię jog  (w tył) lub  (w przód).
Przesuń i przytrzymaj dźwignię jog, aby przeskoczyć na początek poprzedniego lub następnego folderu.
2 Kliknij tutaj, aby przesłać utwory
do odtwarzacza.
WALKMAN Guide.
 Wskazówki


Możesz uruchomić programy WALKMAN Guide i Content Transfer z menu „Start” (wyświetlonym po
kliknięciu przycisku „Start”).
Jeśli usuniesz plik „Setup.exe” i folder „Install” w odtwarzaczu, formatując jego wbudowaną pamięć flash,
skopiuj do niego te dane z folderu „Backup” na komputerze. Następnie, podłączając odtwarzacz do
komputera w celu instalacji, wykonaj powyższą procedurę od punktu , aby wykonać instalację.
Dane kopii zapasowej znajdują się w następującej domyślnej lokalizacji na dysku „C”.
C:\Program Files\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-W250\Backup
Do czego służy program WALKMAN Guide ?
Program WALKMAN Guide zawiera następujące elementy:
 Instrukcja obsługi
 Odnośnik do rejestracji klienta
Odtwarzanie losowe
 Wskazówka

Patrz także  „Podpowiedź na temat przesyłania muzyki” oraz „Uwagi na temat przesyłania
muzyki” na odwrocie.
Naciśnij przycisk SHUF(Losowo)/PLAYLISTS, aby odtwarzać utwory w losowej kolejności.
Podczas odtwarzania losowego nie można przeskoczyć do poprzedniego lub następnego
folderu, nawet przesuwając i przytrzymując dźwignię jog.
Odtwarzanie listy odtwarzania
Naciśnij i przytrzymaj przycisk SHUF(Losowo)/PLAYLISTS, aby odtworzyć listę odtwarzania.
Przesuń i przytrzymaj dźwignię jog  (w tył) lub  (w przód), aby przeskoczyć na początek
poprzedniej/następnej listy odtwarzania.
Aby powrócić do odtwarzania wszystkich utworów przesłanych do odtwarzacza, naciśnij i
przytrzymaj przycisk SHUF(Losowo)/PLAYLISTS podczas odtwarzania listy odtwarzania.
 Odnośnik do witryny internetowej obsługi klienta
 Inne przydatne odnośniki
W tym m.in. odnośnik do witryny pobierania.
Dołączone elementy różnią się w zależności od kraju/regionu zakupu.
Uwaga

Podczas odtwarzania listy odtwarzania, tylko utwory zarejestrowane na liście odtwarzania są wielokrotnie odtwarzane.
Zatrzymanie odtwarzania
 Wskazówka

Odtwarzacz odtwarza urywki utworów o długości około 4 sekund każdy.

Jeśli nie można znaleźć najbardziej rozpoznawalnej części utworu, utwór jest odtwarzany od
miejsca znajdującego się około 45 sekund od początku. Jeśli długość utworu nie przekracza około
45 sekund, utwór jest odtwarzany od punktu znajdującego się w pobliżu jego końca.
Przeskakiwanie do poprzedniego/następnego utworu, odtwarzanie
losowe lub odtwarzanie listy odtwarzania podczas odtwarzania
ZAPPIN
Można przeskoczyć do poprzedniego/następnego utworu, odtwarzać utwory w losowej
kolejności lub odtwarzać listę odtwarzania.
Sposób obsługi jest taki sam, jak w przypadku zwykłego odtwarzania.
Zmiana czasu odtwarzania urywków utworów w ramach odtwarzania
ZAPPIN
1 Wybieranie albumów itd.
(WALKMAN Guide) na pulpicie, aby uruchomić program
Naciśnięcie dźwigni jog w górę lub przesunięcie jej w przód/w tył po oddzieleniu lewej i prawej
części odtwarzacza spowoduje włączenie odtwarzacza i rozpoczęcie odtwarzania. Aby
przeskoczyć do poprzedniego/następnego utworu, przesuń dźwignię jog po rozpoczęciu
odtwarzania.
Po naciśnięciu dźwigni jog, lampka OPR miga na przemian na zielono i czerwono i słychać
powtarzający się sygnał dźwiękowy do czasu rozpoczęcia odtwarzania. Zaczekaj, aż miganie
lampki OPR i sygnał dźwiękowy zakończą się.
Patrz także  „Wskazówki dotyczące odtwarzania muzyki” na odwrocie.
Normalne odtwarzanie
Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora
Stan naładowania akumulatora jest wskazywany przez lampkę OPR. Gdy lampka OPR
zmieni kolor na czerwony, należy naładować baterię.
 Wybierz kolejno polecenia w komputerze.

2 Przygotowanie
Po uruchomieniu pliku „Setup.exe” możesz efektywniej wykorzystać wolne miejsce w folderze „Storage
Media”, formatując wbudowaną pamięć flash odtwarzacza. Opis tej czynności znajduje się w sekcji
 „Formatowanie odtwarzacza” na odwrocie.
Naciśnij dźwignię jog w górę.
Ustawienie czasu odtwarzania może mieć wartość „Long” (Długi) lub „Short” (Krótki).
Powrót do
normalnego
odtwarzania
Zappin long
Zappin short
Naciśnij dźwignię
jog podczas
odtwarzania
ZAPPIN.
Zappin out
Naciśnij i przytrzymaj dźwignię jog do
momentu usłyszenia wskazówki głosowej.
W przypadku naciśnięcia i przytrzymania
dźwigni jog do momentu usłyszenia
wskazówki głosowej „Zappin long”, czas
odtwarzania zmienia się na około
15 sekund (ustawienie Long). W przypadku
naciśnięcia i przytrzymania dźwigni jog do
momentu usłyszenia wskazówki głosowej
„Zappin short” podczas odtwarzania „Long”,
czas odtwarzania ponownie zmienia się na
4 sekundy (ustawienie Short).
Całkowite zatrzymywanie odtwarzania ZAPPIN
Naciśnij dźwignię jog, aby powrócić do normalnego odtwarzania, a następnie ponownie
naciśnij dźwignię jog.
Wskazówka dotycząca
przesyłania muzyki
Szczegółowe informacje na temat obsługi programu
Windows Media Player można znaleźć w Pomocy
oprogramowania lub w następującej witrynie
internetowej:
http://www.support.microsoft.com/
Korzystanie z programu
Content Transfer
Przy użyciu programu iTunes lub Eksploratora
Windows można przesyłać utwory, przeciągając je i
upuszczając w programie Content Transfer.





Podczas przesyłania utworów z programu Windows
Media Player do odtwarzacza nie można korzystać z
programu Content Transfer.
Podczas połączenia USB nie można obsługiwać
odtwarzacza.
Nie odłączaj kabla USB, gdy lampka stanu jasno
miga. W przeciwnym wypadku dane przesyłane do
odtwarzacza lub w nim zapisywane mogą ulec
uszkodzeniu.
Jeśli utwory są przesyłane przy użyciu programu
Windows Media Player, nie są one analizowane za
pomocą funkcji 12 TONE ANALYSIS. Funkcja 12
TONE ANALYSIS jest wczytywana w programie
Content Transfer, który umożliwia analizowanie
wzorca dźwięku utworów.
Nie można usuwać przesłanych utworów
bezpośrednio przy użyciu odtwarzacza. Podczas
usuwania utworów z odtwarzacza korzystaj z
oprogramowania, które było używane do przesyłania
utworów lub z Eksploratora Windows.
Wskazówki dotyczące
odtwarzania muzyki




Po zakończeniu odtwarzania ostatniego utworu
odtwarzacz automatycznie ponownie rozpoczyna
odtwarzanie od pierwszego utworu i po kolei
odtwarza pozostałe.
Ustawienie czasu odtwarzania urywków utworów ma
domyślnie wartość „Zappin short”. Dla ustawienia
można wybrać wartość „Zappin long”.
Jeśli odtwarzacz zostanie wyłączony przez połączenie
lewej i prawej części podczas odtwarzania ZAPPIN,
po następnym włączeniu i uruchomieniu
odtwarzania rozpocznie się odtwarzanie ZAPPIN.
Utwory zapisane w odtwarzaczu są odtwarzane w
kolejności nazw plików lub folderów (w kolejności
liczbowej lub alfabetycznej). Co więcej, pliki
znajdujące się w folderach ogólnej hierarchii plików i
folderów są odtwarzane w kolejności hierarchicznej.
Jeśli nazwy plików lub folderów w odtwarzaczu
zostaną zmienione, kolejność odtwarzania utworów
może ulec zmianie. Pliki i foldery o zmienionych
nazwach w odtwarzaczu są jednak rozpoznawane
jako inne, niż te o oryginalnych nazwach, dlatego
pliki i foldery o oryginalnych nazwach są ponownie
przesyłane do odtwarzacza.
Informacje o
pozostałych
czynnościach

Głośność należy regulować za pomocą przycisku
VOL+/-. Ustawienie głośności może mieć jedną z
31 wartości: od 0 do 30. Domyślnie jest ustawiona
wartość „15”.
Jeśli odtwarzacz zostanie wyłączony, gdy ustawienie
głośności ma wartość „0”, przy następnym
rozpoczęciu odtwarzania zostanie automatycznie
ustawiona wartość „1”.
Ograniczanie głośności
(AVLS (Ograniczenie
głośności))
Po włączeniu funkcji AVLS (system
automatycznego ograniczania poziomu głośności)
można ograniczyć maksymalną głośność i zapobiec
przeszkadzaniu innym osobom lub odwracaniu ich
uwagi przy jednoczesnym słuchaniu muzyki na
konfortowym poziomie głośności.
Funkcja AVLS jest domyślnie wyłączona.
1 Połącz części lewą i prawą, aby wyłączyć
odtwarzacz.
2 Oddziel lewą i prawą część.
3 Naciśnij i przytrzymaj dźwignię jog przez
około 5 sekund, naciskając przycisk
VOL+, aż lampka stanu zacznie świecić.
Lampka stanu zostanie wyłączona po zwolnieniu
dźwigni jog i przycisku VOL+. Lampka OPR miga
na zielono 2 razy i funkcja AVLS zostaje włączona.
Głośność będzie utrzymywana na umiarkowanym
poziomie.
Aby wyłączyć funkcję AVLS, powtórz kroki od 1 do
3. Gdy funkcja AVLS jest wyłączona, w kroku 3
lampka OPR miga na czerwono 2 razy.
Program Content Transfer nie umożliwia przesyłania
do odtwarzacza utworów chronionych za pomocą
systemu DRM.
Nie można usuwać przesłanych utworów
bezpośrednio przy użyciu odtwarzacza. Podczas
usuwania utworów z odtwarzacza korzystaj z
programu Content Transfer.
Przesyłanie utworów z programu
iTunes za pośrednictwem programu
Content Transfer
Przeciągnij utwory, które mają zostać przesłane, i
upuść je w programie Content Transfer.
Szczegółowe informacje na temat obsługi programu
iTunes można znaleźć w Pomocy oprogramowania.
Uwaga

Szczegóły dotyczące ograniczeń przesyłania utworów
z programu iTunes można znaleźć w witrynach
internetowych poświęconych obsłudze klienta
( „Witryny internetowe poświęcone obsłudze
klienta”).
Przesyłanie utworów przy użyciu
Eksploratora Windows


Przeciągnij utwory, które mają zostać przesłane, i
upuść je w programie Content Transfer.
Przeciągnij utwory bezpośrednio do okna „Mój
komputer” lub „Komputer” – „WALKMAN” –
„Storage Media” – „MUSIC”.
wyświetlanymi na ekranie, aby
zaktualizować oprogramowanie
układowe odtwarzacza.
Wyświetlanie informacji o odtwarzaczu



Rozwiązywanie
problemów

Jeśli odtwarzacz nie działa w sposób oczekiwany,
należy podjąć próbę rozwiązania problemu,
wykonując poniższe czynności.

1 Znajdź objawy zaistniałego problemu w


2 Podłącz odtwarzacz do komputera za
Naładowanie akumulatora może rozwiązać
niektóre problemy.
3 Naciśnij przycisk RESET szpilką lub
Utwory przesłane bezpośrednio przy użyciu
przeciągania i upuszczania w odtwarzaczu, nie są
analizowane za pomocą funkcji 12 TONE
ANALYSIS.
W folderze „Storage Media” jest rozpoznawanych
maksymalnie 8 poziomów folderów.



Formatowanie odtwarzacza
Jeśli odtwarzacz zostanie sformatowany, wszystkie
dane zostaną usunięte, a wszystkie ustawienia
zostaną przywrócone do wartości domyślnych.
Uwagi




Formatowanie jest możliwe dopiero po zatrzymaniu
odtwarzania.
Jeśli lampka OPR zacznie świecić na czerwono z
powodu niskiego poziomu naładowania
akumulatora, formatowanie odtwarzacza jest
niemożliwe.
Wszystkie dane zapisane w odtwarzaczu zostaną
usunięte.
Zostanie również usunięte oprogramowanie Content
Transfer dołączone do odtwarzacza. W razie
potrzeby należy pobrać program Content Transfer z
witryny obsługi klienta.
Ponadto, zostaną przywrócone ustawienia domyślne
odtwarzania losowego, odtwarzania listy
odtwarzania, odtwarzania ZAPPIN i funkcji AVLS
(ograniczenie głośności).
1 Połącz części lewą i prawą, aby wyłączyć
odtwarzacz.

4 Poszukaj informacji odnoszących się do
danego problemu w jednej z witryn
internetowych pomocy technicznej
( sekcja „Witryny internetowe pomocy
technicznej”).
5 Jeśli wymienione powyżej czynności nie
doprowadzą do rozwiązania problemu,
należy zwrócić się do najbliższego
sprzedawcy produktów firmy Sony.

2 Oddziel lewą i prawą część.
3 Naciśnij i przytrzymaj dźwignię jog przez
około 15 sekund, aż lampka stanu
zacznie szybko migać.

Zwolnij dźwignię jog. Lampka OPR zacznie świecić
na czerwono.
4 Przesuń dźwignię jog w przód lub w tył

w ciągu 30 sekund od momentu, gdy
lampka OPR zaczęła świecić na
czerwono.

Lampka stanu zostanie wyłączona. Lampka OPR
zacznie świecić naprzemiennie na zielono i
czerwono przy każdym przesunięciu dźwigni jog.

5 Naciśnij dźwignię jog, gdy lampka OPR
świeci na zielono.
Lampka OPR zacznie szybko migać na zielono i
formatowanie zostanie wykonane. Po wyłączeniu
lampki OPR formatowanie będzie zakończone.
Jeśli naciśniesz dźwignię jog, gdy lampka OPR
świecie na czerwono lub po upływie 30 sekund,
formatowanie zostanie anulowane.
Uaktualnianie
oprogramowania
układowego odtwarzacza
Oprogramowanie układowe odtwarzacza można
aktualizować, co pozwala dodawać nowe funkcje.
Szczegółowe informacje na temat najnowszego
oprogramowania układowego i sposobu jego
instalowania można znaleźć w witrynie
internetowej poświęconej obsłudze klienta.
1 Pobierz na komputer program
aktualizacyjny z witryny internetowej.
Odtwarzacz nie jest poprawnie podłączony do
dostarczonej podstawki.
 Odłącz połączenie USB, a następnie podłącz je
ponownie.
 Użyj dostarczonej podstawki.
Akumulator jest ładowany w temperaturze otoczenia
wykraczającej poza zakres od 5 °C do 35 °C.
 Akumulator należy ładować w temperaturze
otoczenia z zakresu od 5 °C do 35 °C.
Komputer nie jest włączony.
 Włącz komputer.
Komputer przeszedł w stan uśpienia lub hibernacji.
 Wyjdź ze stanu uśpienia lub hibernacji na
komputerze.
Jeśli zaobserwowany objaw nie został wymieniony
powyżej, naciśnij przycisk RESET, a następnie
ponownie utwórz połączenie USB.
Odtwarzacz nie działa. (Nie reaguje na
naciskanie przycisków.)



Lewa i prawa część odtwarzacza są połączone.
 Oddziel je i naciśnij dźwignię jog.
Poziom naładowania akumulatora jest niski lub
niewystarczający.
 Naładuj akumulator, podłączając odtwarzacz do
komputera ( sekcja „Ładowanie odtwarzacza”
na pierwszej stronie).
Odtwarzacz jest podłączony do komputera za
pośrednictwem połączenia USB.
 Odłącz połączenie USB, aby móc obsługiwać
odtwarzacz.
Ładowanie kończy się bardzo szybko.

Jeśli w momencie rozpoczęcia ładowania akumulator
jest już prawie całkowicie naładowany, jego
ładowanie do pełna trwa krótko.
Temperatura pracy jest niższa niż 5 °C.
 W takich warunkach żywotność akumulatora
zmniejsza się ze względu na jego właściwości. Nie
oznacza to uszkodzenia.
Czas ładowania akumulatora jest zbyt krótki.
 Naładuj akumulator, aż lampka stanu zacznie
świecić. Podczas ładowania lampka stanu miga
powoli.
Odtwarzacz nie był używany przez dłuższy czas.
 Wydajność akumulatora ulegnie poprawie po
wielokrotnym naładowaniu i rozładowaniu go.
Gdy czas pracy akumulatora podczas użytkowania
osiągnie połowę normalnego czasu pracy nawet po
całkowitym jego naładowaniu, należy wymienić
akumulator.
 Skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą
produktów firmy Sony.
Odtwarzacz nie jest poprawnie podłączony do
dostarczonej podstawki.
 Odłącz kabel USB, a następnie podłącz go
ponownie.
We wbudowanej pamięci flash jest zbyt mało
wolnego miejsca.
 Usuń wszystkie niepotrzebne dane z wbudowanej
pamięci flash za pomocą komputera, aby
zwiększyć ilość wolnego miejsca.
 Do odtwarzacza można przesłać maksymalnie
2 640 utworów i 500 folderów.
W związku z ograniczeniami nałożonymi przez
właścicieli praw autorskich, utwory z ograniczeniem
okresu odtwarzania lub liczby odtworzeń mogą nie
zostać przesłane. Szczegółowe informacje dotyczące
ustawień poszczególnych plików dźwiękowych
można uzyskać u dystrybutora.
Możliwe, że próbujesz przesłać plik w formacie,
którego odtwarzanie jest niemożliwe.
 Prześlij pliki w formacie, którego odtwarzanie jest
możliwe ( sekcja „Obsługiwany format plików”).
Lampka OPR świeci na czerwono,
wielokrotnie jest słyszalny krótki,
podwójny sygnał dźwiękowy i żadne
dane nie są odtwarzane/nie można
włączyć odtwarzacza.

Objawy i sposoby ich
usuwania
Odtwarzacz nie może naładować
akumulatora.
Poziom naładowania akumulatora jest niski.
 Naładuj akumulator ( sekcja „Ładowanie
odtwarzacza” na pierwszej stronie).
Nie można przesyłać danych z
komputera do odtwarzacza.
podobnym przedmiotem, gdy
odtwarzanie jest zatrzymane.
Jeśli przycisk RESET zostanie naciśnięty podczas
obsługiwania odtwarzacza, dane i ustawienia
zapisane w pamięci odtwarzacza mogą zostać
usunięte.


Czas pracy akumulatora jest krótki.
sekcji „Objawy i sposoby ich usuwania” i
spróbuj wykonać opisane tam czynności.
pomocą podstawki, aby naładować
akumulator.
Uruchomienie może potrwać dłużej, jeśli jest
zapisanych wiele plików lub folderów. Podczas
uruchamiania odtwarzacz generuje dźwięk
uruchamiania.
Najbardziej melodyjny i rytmiczny
urywek utworu nie jest odtwarzany w
ramach odtwarzania ZAPPIN.
Lampka OPR miga na czerwono, jest
słyszalny długi sygnał dźwiękowy i nie
można włączyć odtwarzacza.
Przed zaktualizowaniem oprogramowania
układowego należy sprawdzić informacje o
odtwarzaczu, takie jak nazwa modelu itd. Aby
sprawdzić informacje, podłącz odtwarzacz do
komputera za pomocą za pomocą podstawki i
otwórz okno „information.txt” w oknie „Mój
komputer” lub „Komputer” – „WALKMAN”.
Uwagi

Uruchomienie odtwarzacza trwa
dłuższy czas.
3 Postępuj zgodnie z instrukcjami
Istnieją 2 następujące sposoby przesyłania utworów
przy użyciu Eksploratora Windows:

Regulowanie głośności
pomocą podstawki, a następnie
uruchom program aktualizacyjny.
Uwagi

Uwagi dotyczące
przesyłania muzyki
2 Podłącz odtwarzacz do komputera za


Nastąpiła próba odtworzenia pliku w
nieobsługiwanym formacie lub pliku chronionego za
pomocą systemu DRM.
 Prześlij pliki w formacie, którego odtwarzanie jest
możliwe ( sekcja „Obsługiwany format plików”).
Jeśli pliki, których odtwarzanie jest niemożliwe nie
są potrzebne, usuń je z odtwarzacza.
Zakończenie formatowania odtwarzacza nie
powiodło się lub odtwarzacz został sformatowany za
pomocą komputera.
 Spróbuj ponownie sformatować odtwarzacz
( sekcja „Formatowanie odtwarzacza”).
W odtwarzaczu nie ma utworu, który można
odtworzyć.
 Prześlij dane do odtwarzacza.
Odtwarzanie listy odtwarzania nie
rozpoczyna się po naciśnięciu i
przytrzymaniu przycisku SHUF
(Losowo)/PLAYLISTS.



Informacje dla klientów: poniższe
informacje dotyczą wyłącznie
urządzeń sprzedawanych w krajach, w
których obowiązują dyrektywy Unii
Europejskiej
Producentem tego produktu jest Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Upoważnionym przedstawicielem producenta w Unii
Europejskiej, uprawnionym do dokonywania i
potwierdzania oceny zgodności z wymaganiami
zasadniczymi, jest Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy.
Nadzór nad dystrybucją na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland,
00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach
serwisowych i gwarancyjnych należy kontaktować się z
podmiotami, których adresy podano w osobnych
dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych, lub z
najbliższym sprzedawcą produktów Sony.
„Nadzór nad dystrybucją na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland,
00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58”8
Przesunięcie dźwigni jog w dowolnym kierunku,
kiedy odtwarzacz jest wyłączony, spowoduje jego
włączenie i rozpoczęcie odtwarzania.



W warunkach bardzo małej wilgotności powietrza
może być odczuwalne delikatne mrowienie w
uszach. Jest to spowodowane ładunkami
elektrostatycznymi zgromadzonymi w ciele, a nie
awarią odtwarzacza.
Efekt można zmniejszyć, nosząc ubrania wykonane
z naturalnych materiałów.
Nadmierne nagrzewanie




Nie należy na dłuższy czas podłączać odtwarzacza do
komputera przenośnego, który nie jest podłączony
do zasilania sieciowego, ponieważ może to
doprowadzić do rozładowania akumulatora
komputera.
Czas ładowania może zmieniać się w zależności od
warunków, w których jest używany akumulator.
Jeśli odtwarzacz ma być nieużywany przez ponad pół
roku, należy naładować akumulator co najmniej raz
na 6 do 12 miesięcy w celu jego konserwacji.






Należy uważać, aby nie doszło do zwarcia zacisków
odtwarzacza z innymi metalowymi przedmiotami.
Nie wolno dotykać akumulatora gołymi rękami,
jeżeli wycieka z niego elektrolit. Ponieważ ciecz z
akumulatora może pozostać w odtwarzaczu,
skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą produktów
firmy Sony w przypadku wycieku z akumulatora.
Jeżeli płyn dostanie się do oczu, nie wolno ich
pocierać, ponieważ może to doprowadzić do utraty
wzroku. Należy przemyć oczy czystą wodą i
skontaktować się z lekarzem.
Również w przypadku kontaktu płynu ze skórą lub
ubraniem, należy niezwłocznie go zmyć. W
przeciwnym wypadku płyn może spowodować rany
lub oparzenia. W przypadku poparzenia lub
zranienia płynem z akumulatora należy
skontaktować się z lekarzem.
Nie wolno wkładać do odtwarzacza żadnych
przedmiotów. Może to bowiem doprowadzić do
pożaru lub porażenia prądem.
Jeżeli to nastąpi, należy niezwłocznie wyłączyć
odtwarzacz i skontaktować się z najbliższym
sprzedawcą produktów firmy Sony lub z Centrum
serwisowym Sony.
Odtwarzacza nie wolno wrzucać do ognia.
Odtwarzacza nie wolno rozkładać na części ani
przerabiać. Może to bowiem doprowadzić do
porażenia prądem. W celu wymiany akumulatora,
sprawdzenia wnętrza lub naprawy odtwarzacza
skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą produktów
firmy Sony lub z Centrum serwisowym Sony.


Na odtwarzacz nie wolno kłaść żadnych ciężkich
przedmiotów ani narażać go na silne wstrząsy. Może
to spowodować nieprawidłowe działanie lub
uszkodzenie.
Odtwarzacza nie wolno używać w miejscach, gdzie
będzie on narażony na nadmierne nasłonecznienie,
temperaturę, wilgotność lub wibracje. Może to
spowodować odbarwienie, zdeformowanie lub
zniszczenie odtwarzacza.
W sytuacjach, w których słuch nie może być
ograniczony, należy unikać korzystania ze słuchawek.
Zapobieganie uszkodzeniom słuchu

Należy unikać korzystania z odtwarzacza przy
wysokim poziomie głośności. Laryngolodzy
odradzają ciągłe, głośne i długotrwałe słuchanie
muzyki. W przypadku odczucia dzwonienia w
uszach należy zmniejszyć poziom głośności lub
zaprzestać słuchania.
Nie wolno od razu ustawiać wysokiego poziomu
głośności. Głośność należy zwiększać stopniowo, co
zapobiegnie bólowi uszu wywołanemu głośnym
dźwiękiem.
Troska o innych

Dźwięk należy odtwarzać na umiarkowanym
poziomie. Pozwoli to usłyszeć dźwięki zewnętrzne i
będzie wyrazem poszanowania innych ludzi.
Ostrzeżenie

Podczas wyładowań atmosferycznych nie wolno mieć
na głowie odtwarzacza.
Jeśli odtwarzacz powoduje reakcję alergiczną, należy
natychmiast zaprzestać używania go i skontaktować
się z lekarzem.
Korzystanie



Nie należy używać odtwarzacza podczas
prowadzenia samochodu, jazdy na rowerze lub
prowadzenia jakiegokolwiek pojazdu mechanicznego.
W potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach należy
zachować szczególną ostrożność lub zaprzestać
używania urządzenia.
Nie należy korzystać z odtwarzacza w samolocie
podczas startu i lądowania, stosownie do
komunikatów załogi.
Na odtwarzaczu może na krótki czas skraplać się
para wodna, na przykład gdy zostanie on szybko
przeniesiony z otoczenia o niskiej temperaturze do
otoczenia o wysokiej temperaturze lub będzie
używany w pomieszczeniu, w którym właśnie
włączono ogrzewanie. Skraplanie się pary wodnej to
zjawisko, w którym wilgoć z powietrza osadza się na
powierzchniach, takich jak metalowe panele itp., a
następnie przekształca się w ciecz.
Jeśli para wodna skropli się wewnątrz odtwarzacza,
nie należy go włączać, dopóki nie wyschnie.
Używanie odtwarzacza, w którym jest skroplona para
wodna może spowodować jego uszkodzenie.
Oprogramowanie

Instalacja

Nie należy korzystać ze słuchawek podczas
prowadzenia pojazdów mechanicznych; może to
powodować zagrożenie w ruchu drogowym i w wielu
miejscach jest nielegalne.
Należy unikać korzystania z odtwarzacza podczas
zawodów sportowych, aby nie odnieść obrażeń.
Bezpieczeństwo na drodze
Bezpieczeństwo

Długotrwałe korzystanie z odtwarzacza może
powodować nadmierne nagrzewanie się urządzenia
podczas ładowania.
Bezpieczne słuchanie
Ładowanie akumulatora
Odtwarzanie rozpoczyna się
samoczynnie.


Informacje na temat
bezpieczeństwa
Funkcja AVLS (ograniczenie głośności) jest
włączona.
 Wyłącz funkcję AVLS (ograniczenie głośności)
( „Ograniczanie głośności (AVLS (Ograniczenie
głośności))”).
Okres ograniczenia odtwarzania utworu upłynął lub
liczba ograniczenia odtwarzania została osiągnięta
zgodnie z warunkami subskrypcji itp.
 Odwieź witrynę internetową dystrybutora, od
którego zakupiono utwór i zaktualizuj subskrypcję.
 Jeśli utwór nie jest potrzebny, usuń go z
odtwarzacza.

Jeśli usunięte utwory są na liście odtwarzania, ta lista
również zostanie usunięta z odtwarzacza.
Środki ostrożności
Poziom głośności jest ustawiony na zero.
 Zwiększ poziom głośności.
Podczas odtwarzania lampka OPR
świeci na czerwono i jest słyszalna
wskazówka głosowa „EXPIRED”.

Nie należy pozostawiać odtwarzacza w miejscach
narażonych na działanie wysokich temperatur, np. w
samochodzie zaparkowanym w nasłonecznionym
miejscu lub w miejscach narażonych na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych.
Odtwarzacza nie wolno pozostawiać w miejscu
narażonym na wzmożone działanie kurzu.
Nie wolno pozostawiać odtwarzacza na niestabilnej
powierzchni, ani w pozycji pochyłej.
Jeśli odtwarzacz powoduje zakłócenia odbioru
radiowego lub telewizyjnego, należy go wyłączyć i
odsunąć od radia lub telewizora.
Aby oddzielić lewą i prawą część odtwarzacza, należy
trzymać każdą z nich.
Pociągnięcie za pałąk może spowodować jego
uszkodzenie.
Wskutek długotrwałego przechowywania lub
użytkowania wkładki douszne mogą ulec zużyciu.
Gdy odtwarzacz jest przechowywany na dostarczonej
podstawce, należy umieścić ją na płaskiej
powierzchni i unikać poddawania odtwarzacza
wstrząsom.
W pobliżu odtwarzacza nie wolno umieszczać
żadnych kart magnetycznych, takich jak karty
płatnicze lub kredytowe, gdy nie jest on
przechowywany w dostarczonym uchwycie. W
przeciwnym wypadku karty mogą zostać uszkodzone
w wyniku magnetycznego oddziaływania
odtwarzacza.
Uwaga dotycząca ładunków
elektrostatycznych
Poziom głośności jest zbyt niski.


Listy odtwarzania nie zostały przesłane do
odtwarzacza.
Odtwarzanie przełącza się z
odtwarzania listy odtwarzania na
odtwarzanie wszystkich utworów w
odtwarzaczu po usunięciu z niego
utworów.
Brak dźwięku.

Utwór nie został przeanalizowany za pomocą funkcji
12 TONE ANALYSIS.
 Prześlij pliki przy użyciu programu Content
Transfer, który umożliwia ich analizowanie za
pomocą funkcji 12 TONE ANALYSIS.
 Upewnij się, że funkcja 12 TONE ANALYSIS jest
ustawiona na wartość „Automatic” lub „Always
ON”.
Informacji o najbardziej melodyjnych lub
rytmicznych urywkach nie można dodawać do
plików w systemie linowy PCM (.wav)



Zgodnie z prawem autorskim zabroniona jest
reprodukcja w całości lub w części oprogramowania i
towarzyszącego mu podręcznika, a także
wypożyczanie oprogramowania bez zgody właściciela
praw autorskich.
W żadnym wypadku firma SONY nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody finansowe
lub utratę zysków, łącznie z roszczeniami osób
trzecich, wynikające z korzystania z oprogramowania
dostarczonego wraz z niniejszym odtwarzaczem.
Oprogramowania dostarczonego razem z niniejszym
odtwarzaczem nie można używać ze sprzętem innym
niż ten, dla którego oprogramowanie to zostało
przeznaczone.






Należy pamiętać, że ze względu na nieustanne
starania mające na celu poprawę jakości, specyfikacja
oprogramowania może ulec zmianie bez
uprzedzenia.
Gwarancja nie obejmuje działania niniejszego
odtwarzacza z oprogramowaniem innym, niż
dostarczone.
Możliwość wyświetlania tekstów w różnych językach
w dostarczonym oprogramowaniu zależy od systemu
operacyjnego zainstalowanego na komputerze. Aby
uzyskać lepsze wyniki, należy zapewnić zgodność
zainstalowanego systemu operacyjnego z językiem,
który ma być wyświetlany.
 Nie można zagwarantować, że wszystkie języki
będą prawidłowo wyświetlane w dostarczonym
oprogramowaniu.
 Znaki utworzone przez użytkownika i niektóre
znaki specjalne mogą nie być wyświetlane.
Objaśnienia zawarte w niniejszej instrukcji zostały
napisane przy założeniu, że czytelnik ma podstawowe
umiejętności obsługi systemu Windows.
Szczegółowe informacje na temat obsługi komputera
i systemu operacyjnego można znaleźć w
odpowiednich instrukcjach.
Nagrane utwory mogą być wykorzystywane tylko do
własnego użytku. Korzystanie z utworów w zakresie
wykraczającym poza te ograniczenia wymaga
uzyskania zgody właściciela praw autorskich.
Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za
niekompletność nagrywania/pobierania lub
uszkodzenie danych wynikające z problemów z
odtwarzaczem lub komputerem.
Przykładowe dane*1
W odtwarzaczu zainstalowano fabrycznie
przykładowe dane.
Jeśli przykładowe dane zostaną usunięte, nie można
ich przywrócić, a producent urządzenia nie
dostarcza żadnych danych zastępczych.
*1 W pewnych krajach/regionach niektóre przykładowe
dane nie są instalowane.
Wodoszczelność
(Przeczytaj przed
użyciem odtwarzacza)
Wodoszczelność
odtwarzacza
*1 tego odtwarzacza zgodna z normą
IEC60529 „Stopnie ochrony przed dostaniem się
wody (kod IP)” IPX5*2, określający jako „Stopnie
ochrony przed dostaniem się wody (kod IP)”, ale nie
jest całkowicie wodoszczelny.
Obsługiwany format plików
Formaty audio (kodek)
Format pliku multimedialnego: MP3
(MPEG-1 Layer3)
Rozszerzenie pliku: .mp3
Przepływność: od 32 do 320 kb/s
MP3
(obsługa zmiennej przepływności
(VBR))
Częstotliwość próbkowania*1: 32, 44,1,
48 kHz
Format pliku multimedialnego: ASF
Rozszerzenie pliku: .wma
Przepływność: od 32 do 192 kb/s
(obsługa zmiennej przepływności
WMA
(VBR))
Częstotliwość próbkowania*1:
44,1 kHz
* Zgodność z systemem WM-DRM 10
Format pliku multimedialnego: MP4
Rozszerzenie pliku: .mp4, .m4a, .3gp
Przepływność: od 16 do 320 kb/s
(obsługa zmiennej przepływności
2
AAC-LC*
(VBR))*3
Częstotliwość próbkowania*1: 8,
11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1,
48 kHz
Format pliku multimedialnego:
Wave-Riff
Rozszerzenie pliku: .wav
Liniowy PCM
Przepływność: 1 411 kb/s
Częstotliwość próbkowania*1:
44,1 kHz
*1 Częstotliwości próbkowania mogą być niezgodne z
niektórymi koderami.
*2 Nie można odtwarzać plików AAC-LC chronionych
prawami autorskimi.
*3 Możliwe są niestandardowe lub niegwarantowane
przepływności w zależności od częstotliwości
próbkowania.
Maksymalna liczba nagrywanych
utworów i maksymalny czas
nagrywania (w przybliżeniu)
Przybliżone czasy podano na podstawie sytuacji, w
której są przesyłane tylko 4-minutowe utwory w
formacie MP3. Dane dotyczące liczb i czasów utworów
w innych odtwarzalnych formatach plików audio mogą
różnić się od danych dla formatu MP3.
Maksymalna liczba nagrywanych utworów
 Wodoszczelność
*1 Wodoszczelność w podanym zakresie zostaje
zachowana tylko, kiedy osłona gniazda USB
odtwarzacza jest dokładnie zamknięta. Co więcej,
elementy słuchawek nie są wodoszczelne.
*2 IPX5 (Stopnie ochrony przed strumieniami wody):
Odtwarzacz zachowa sprawność nawet w przypadku
narażenia na bezpośrednie strumienie wody z
dowolnej strony pod warunkiem, że przybliżona ilość
wody nie przekroczy 12,5 l/min w okresie nie
krótszym niż 3 minuty z odległości około 3 m za
pomocą dyszy o średnicy wewnętrznej 6,3 mm.
 Odtwarzacz
należy używać z dokładnie zamkniętą
osłoną gniazda USB.
 Nie należy celowo wrzucać odtwarzacza do wody ani
korzystać z niego pod wodą.
 Dostarczona podstawka nie jest wodoszczelna. Przed
naładowaniem odtwarzacza należy upewnić się, że
odtwarzacz i miejsce ładowania nie są mokre.
 W zależności od użytkowania, woda może dostać się
do środka odtwarzacza, powodując pożar, porażenie
prądem lub uszkodzenie.
 Przed użyciem odtwarzacza należy uważnie
przeczytać ze zrozumieniem następujące informacje.
Ciecze, których dotyczy wodoszczelność
Dotyczy: słodka woda, woda kranowa, pot
Nie dotyczy: ciecze inne niż powyższe (na
przykład: woda z mydłem, woda z detergentem,
woda z dodatkami kąpielowymi, szampon, woda z
gorących źródeł, woda basenowa, woda morska itp.)
Wodoszczelność odtwarzacza została sprawdzona
w wyżej podanych warunkach.
Należy pamiętać, że uszkodzenia spowodowane
przez zanurzenie w wodzie w wyniku
niewłaściwego użycia przez użytkownika nie są
objęte gwarancją.
Przed użyciem odtwarzacza należy przeczytać
oddzielną ulotkę „Notes on Water Resistant
Specifications” poza niniejszą instrukcją.
Czas pracy akumulatora (odtwarzanie
ciągłe)
Dane techniczne
NWZ-W252
2 GB
NWZ-W253
4 GB
48 kb/s
1 250
2 595
64 kb/s
940
1 950
128 kb/s
470
975
256 kb/s
235
485
320 kb/s
185
390
40
85
1 411 kb/s
(Liniowy PCM)
Maksymalny czas nagrywania
NWZ-W252
2 GB
NWZ-W253
4 GB
48 kb/s
83 godz. 20 min
173 godz. 00 min
64 kb/s
62 godz. 40 min
130 godz. 00 min
128 kb/s
31 godz. 20 min
65 godz. 00 min
256 kb/s
15 godz. 40 min
32 godz. 20 min
320 kb/s
12 godz. 20 min
26 godz. 00 min
2 godz. 40 min
5 godz. 40 min
1 411 kb/s
(Liniowy PCM)
Słuchawki
 Typ:
zamknięte, dynamiczne
13,5 mm, typ Dome (zgodny z CCAW)
 Głośniki:
Pojemność (pojemność dostępna dla
użytkownika)*1
NWZ-W252: 2 GB (ok. 1,68 GB =
1 812 660 224 bajtów)
NWZ-W253: 4 GB (ok. 3,49 GB =
3 757 124 968 bajtów)
*1 Dostępna pojemność pamięci odtwarzacza może być
inna.
Część pamięci jest używana przez funkcje zarządzające
danymi.
Interfejs
Złącze USB mini-B
Interfejs Hi-Speed USB (zgodny z USB 2.0)
Temperatura pracy
Od 5°C do 35 °C
Źródło zasilania
 Wbudowany
akumulator litowo-jonowy
USB (z komputera przez dostarczoną
podstawkę)
 Zasilanie
Czas ładowania
Ładowanie przez złącze USB
Ok. 1,5 godz.
Szybkie ładowanie
Ładowanie trwające ok. 3 minuty umożliwia
odtwarzanie trwające ok. 90 minut.
Poniższy czas może się różnić w zależności od
temperatury otoczenia i stanu wykorzystania.
Odtwarzanie plików MP3 z przy 128 kb/s: Ok. 11 godz.
Odtwarzanie plików WMA z przy 128 kb/s:
Ok. 11 godz.
Odtwarzanie plików AAC-LC z przy 128 kb/s:
Ok. 9 godz.
Odtwarzanie plików Liniowy PCM z przy 1 411 kb/s:
Ok. 11 godz.
Masa
Ok. 43 g
Wymagania dotyczące systemu
 Komputer
IBM PC/AT lub zgodny z zainstalowanym systemem
operacyjnym Windows w jednej z następujących
wersji*1:
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 lub
nowszy)/ Windows XP Professional (Service Pack 2 lub
nowszy)*2/ Windows Vista Home Basic (Service Pack 1
lub nowszy)/ Windows Vista Home Premium (Service
Pack 1 lub nowszy)/
Windows Vista Business (Service Pack 1 lub nowszy)/
Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 lub nowszy)/
Windows 7 Home Basic/
Windows 7 Home Premium/
Windows 7 Professional/
Windows 7 Ultimate
Urządzenie nie jest obsługiwane w systemach
operacyjnych innych niż powyższe
*1 Z wyjątkiem wersji systemu operacyjnego
nieobsługiwanych przez firmę Microsoft
*2 Z wyjątkiem 64-bitowych wersji systemu operacyjnego
Pentium® III 450 MHz lub szybszy w
przypadku Windows XP/800 MHz lub szybszy w
przypadku Windows Vista/1 GHz lub szybszy w
przypadku Windows 7
 Pamięć RAM: 256 MB lub więcej w przypadku
Windows XP/512 MB lub więcej w przypadku
Windows Vista/1 GB lub więcej w przypadku 32bitowych wersji Windows 7/2 GB lub więcej w
przypadku 64-bitowych wersji Windows 7
 Dysk twardy: 380 MB lub więcej dostępnego miejsca
 Wyświetlacz:
Rozdzielczość ekranu: 800  600 pikseli (lub wyższa)
(zalecana 1 024  768 lub wyższa)
Kolory: 8 bitów lub więcej (zalecane 16 bitów)
 Napęd CD-ROM (obsługujący odtwarzanie płyt CD z
muzyką przy użyciu modułu WDM
Do nagrywania oryginalnych płyt CD wymagany jest
napęd CD-R/RW.
 Karta dźwiękowa
 Port USB (zalecany interfejs Hi-Speed USB.)
 Wymagane są programy: Internet Explorer 7.0 lub 8.0
i Windows Media Player 11 lub 12.
 Do korzystania z usługi elektroniczna dystrybucja
muzyki (EMD) i odwiedzania witryny internetowej
wymagane jest szerokopasmowe połączenie z
Internetem.
 Procesor:
Nie można zagwarantować prawidłowego działania w
przypadku wszystkich komputerów, nawet jeśli
spełniają powyższe wymagania systemowe.
Nieobsługiwane w następujących środowiskach:
 Samodzielnie konstruowane komputery lub systemy
operacyjne
 Środowisko będące uaktualnieniem oryginalnego
systemu operacyjnego zainstalowanego przez
producenta
 Środowisko wielosystemowe
 Środowisko wielomonitorowe
 Macintosh
Projekt i dane techniczne mogą ulec zmianie bez
powiadomienia.
Witryny internetowe poświęcone
obsłudze klienta
Aby uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące tego
produktu lub informacje o urządzeniach zgodnych z
tym produktem, należy odwiedzić poniższe witryny
internetowe.
Dla klientów w USA:
http://www.sony.com/walkmansupport
Dla klientów w Kanadzie:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Dla klientów w Europie:
http://support.sony-europe.com/DNA
Dla klientów w Ameryce Łacińskiej:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Dla klientów w innych krajach/regionach:
http://www.sony-asia.com/support
Dla klientów, którzy zakupili modele zagraniczne:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Pozbycie się zużytego sprzętu
(stosowane w krajach Unii Europejskiej
i w pozostałych krajach europejskich
stosujących własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że produkt nie
może być traktowany jako odpad
komunalny, lecz powinno się go
dostarczyć do odpowiedniego punktu
zbiórki sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie
zadysponowanie zużytego produktu zapobiega
potencjalnym negatywnym wpływom na
środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku niewłaściwego
zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów
pomoże w ochronie środowiska naturalnego. W
celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji
na temat recyklingu tego produktu, należy
skontaktować się z lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania
odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony
został ten produkt.
Pozbywanie się zużytych baterii
(stosowane w krajach Unii Europejskiej
i w pozostałych krajach europejskich
mających własne systemy zbiórki)
Ten symbol na baterii lub na jej
opakowaniu oznacza, że bateria nie
może być traktowana jako odpad
komunalny.
Symbol ten dla pewnych baterii może
być stosowany w kombinacji z symbolem
chemicznym. Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub
ołowiu (Pb) są dodawane, jeśli bateria zawiera
więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu.
Odpowiednio gospodarując zużytymi bateriami,
możesz zapobiec potencjalnym negatywnym
wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie
mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego
obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling baterii
pomoże chronić środowisko naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu na
bezpieczeństwo, poprawne działanie lub
integralność danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii
należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi stacji serwisowej. Aby mieć pewność,
że bateria znajdująca się w zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym będzie właściwie
zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do
odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych
baterii prosimy o zapoznanie się z rozdziałem
instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym
demontażu baterii. Zużytą baterię należy dostarczyć
do właściwego punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych
informacji na temat zbiórki i recyklingu baterii
należy skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi
się zagospodarowywaniem odpadów lub ze
sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.
Uwagi o licencjach i
znakach
towarowych










„WALKMAN” i logo „WALKMAN” są zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
ZAPPIN i logo ZAPPIN są znakami towarowymi
firmy Sony Corporation.
12 TONE ANALYSIS i jej logo są znakami
towarowymi firmy Sony Corporation.
Microsoft, Windows, Windows Vista i Windows
Media są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation
w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
Adobe, Adobe Reader oraz Adobe Flash Player są
znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w
Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3 oraz
patenty na licencji firm Fraunhofer IIS i Thomson.
IBM i PC/AT są zastrzeżonymi znakami towarowymi
firmy International Business Machines Corporation.
Apple, Macintosh i iTunes są znakami towarowymi
firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
Pentium jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym
znakiem towarowym firmy Intel Corporation.
Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone
znaki towarowe są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich
właścicieli. W niniejszej instrukcji znaki ™ i ® nie są
wymieniane.
Ten produkt jest chroniony przez niektóre prawa do
własności intelektualnej firmy Microsoft
Corporation. Używanie lub rozpowszechnianie
takiej technologii poza tym produktem bez licencji
udzielonej przez firmę Microsoft lub jej
autoryzowane przedstawicielstwo jest zabronione.
Dostawcy zawartości korzystają z technologii
zarządzania prawami cyfrowymi dla technologii
Windows Media zawartej w urządzeniu („WMDRM”) w celu ochrony integralności tej zawartości
(„Bezpieczna treść”), aby ich własność
intelektualna, włącznie z prawami autorskimi, w tej
zawartości nie została naruszona.
Urządzenie korzysta z oprogramowania WM-DRM
do odtwarzania Bezpiecznej treści
(„Oprogramowanie WM-DRM”). Jeżeli
bezpieczeństwo Oprogramowania WM-DRM w
tym urządzeniu zostanie naruszone, właściciele
Bezpiecznej treści („Właściciele bezpiecznej treści”)
mogą poprosić firmę Microsoft o unieważnienie
prawa Oprogramowania WM-DRM do uzyskania
nowych licencji na kopiowanie, wyświetlanie i/lub
odtwarzanie Bezpiecznej treści. Takie
unieważnienie nie wpływa na możliwość
odtwarzania niechronionej zawartości przez
Oprogramowanie WM-DRM. Lista
unieważnionego Oprogramowania WM-DRM jest
wysyłana do urządzenia za każdym razem, gdy z
Internetu lub komputera PC pobierana jest licencja
na Bezpieczną treść. Firma Microsoft może, w
przypadku takiej licencji, pobrać również listy
unieważnień na urządzenie w imieniu Właścicieli
bezpiecznej treści.
• Information on Expat
Copyright ©1998, 1999, 2000 Thai Open Source
Software Center Ltd and Clark Cooper.
Copyright ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
Expat maintainers.
Permission is hereby granted, free of charge, to any
person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the “Software”), to
deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to
whom the Software is furnished to do so, subject to
the following conditions:
The above copyright notice and this permission
notice shall be included in all copies or substantial
portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS,”
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Program ©2010 Sony Corporation
Dokumentacja ©2010 Sony Corporation
Download PDF

advertising