Sony | VGC-LM1E | Sony VGC-LM1E Inne

3-278-009-12.book Page 1 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
Předpisy, záruka, licence pro koncového uživatele
a servisní podpora / Informacje prawne, gwarancja,
EULA i pomoc techniczna / Reglementări, Garanţie,
Acord de licenţă utilizator final i Suport tehnic
3-278-009-12.book Page 2 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
Předpisy, záruka, licence pro koncového uživatele
a servisní podpora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Informacje prawne, gwarancja, EULA i pomoc techniczna. . . . . . . . . . . . . . . 24
Reglementări, Garanţie, Acord de licenţă utilizator final
şi Suport tehnic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2
3-278-009-12.book Page 3 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
3
3-278-009-12.book Page 4 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
CS
Průvodce bezpečnostními předpisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Průvodce předpisy pro modem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Průvodce předpisy bezdrátové sítě LAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Průvodce předpisy pro bezdrátové sítě WAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Průvodce předpisy Bluetooth® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
ZÁRUKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Licenční smlouva na software s koncovým uživatelem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Poskytování odborné pomoci společností Sony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
4
3-278-009-12.book Page 5 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
Průvodce bezpečnostními předpisy
Informační počítač VAIO
Informace o bezpečnosti
❑ V případě otevření nebo demontáže hlavní jednotky nebo jejího příslušenství z jakéhokoli důvodu může
dojít k poškození, na které se nevztahuje záruka.
❑ Neotevírejte pláš˙ jednotky - hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. S opravou se obra˙te pouze
na kvalifikovaného servisního technika.
❑ Při umístění jednotky do blízkosti zařízení, které vyzařuje elektromagnetické záření může dojít k rušení
obrazu a zvuku.
❑ Nevystavujte počítač ani jeho příslušenství dešti ani vlhkosti - hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
❑ Instalaci modemu nebo telefonní kabeláže neprovádějte za silné bouřky.
❑ Telefonní konektory neinstalujte na vlhká místa (nejedná-li se o konektor speciálně určený pro vlhké
prostředí).
❑ Nedotýkejte se telefonního kabelu nebo vývodu bez izolace (pokud nebyla telefonní linka odpojena ze
sí˙ového rozhraní).
❑ Při instalaci nebo úpravách telefonních linek postupujte obezřetně.
❑ Nepoužívejte modem za silné bouřky.
❑ Dojde-li k úniku plynu, nepoužívejte v blízkosti místa úniku modem ani telefon.
V závislosti na modelu může být jedna nebo více optických jednotek zabudovaných v zařízení nebo
dodávaných zvlášt'. Optická jednotka tvořící součást modelu VAIO je klasifikována jako LASEROVÝ
VÝROBEK TŘÍDY 1 a v plném rozsahu vykazuje soulad s Bezpečnostní normou pro laserové výrobky
EN 60825-1. Když je otevřen, může vyzařovat viditelné a neviditelné laserové záření třídy 3B; nevystavujte
se působení laserového paprsku. Opravy a údržbu může provádět pouze oprávněný technik společnosti
Sony. Nesprávně provedené opravy mohou vést k výskytu bezpečnostních rizik.
Pouze PCG-4L1M, PCG-5H1M a PCG-5H2M
PCG-4L1M, PCG-5H1M a PCG-5H2M jsou označeny jako CLASS 1 LASER PRODUCT (laserové zařízení
1. třídy) a splňuji bezpečnostní normu pro laserová zařízení EN60825-1.
Upozornění – Když je otevřen, může vyzařovat viditelné a neviditelné laserové záření třídy 3B; nevystavujte
se působení laserového paprsku. Opravy a údržbu může provádět pouze oprávněný technik společnosti
Sony. Nesprávně provedené opravy mohou vést k výskytu bezpečnostních rizik.
Štítek TŘÍDA 1 je umístěn na spodní straně notebooku v blízkosti čísla modelu.
Výstražný štítek CLASS 3B se nachází na rámu pod klávesnicí zarízení nebo uvnitr prihrádky baterií.
! Upozornění – Použití jiných ovládacích prvků, úprav nebo provádění jiných procedur než těch, které jsou zde uvedené může vést
k působení nebezpečného záření.
Notebooky a stolní počítače VAIO s externími napájecími adaptéry
(VGC-LT1S, VGC-LT1M, VGC-LM1S, VGC-LM1E a VGC-LM1M):
Notebooky VAIO jsou zkonstruovány tak, aby pracovaly pouze s originálními bateriemi Sony. Proto byste
k zajištění bezpečné funkce notebooku VAIO měli používat pouze originální baterie Sony. S ohledem na
vaši bezpečnost se důrazně doporučuje používat originální napájecí adaptéry Sony, které splňují kladené
kvalitativní požadavky a které jsou dodávané společností Sony pro váš přenosný počítač VAIO.
Tento adaptér střídavého proudu je určen pouze pro IT výrobky VAIO. Prosím, nepoužívejte jej pro žádné
další účely.
Pokud je s tímto přenosným počítačem dodáván napájecí adaptér, jehož napájecí kabel je vybaven
3kolíkovou zástrčkou, zkontrolujte, zda je elektrická zásuvka správně uzemněna.
Chcete-li notebook zcela odpojit od hlavního zdroje napájení, odpojte adaptér střídavého napětí od sítě.
Používaná zásuvka by měla být instalována v blízkosti zařízení a snadno přístupná.
Jsou-li k dispozici konektory i.LINK, PC Card, Monitor, DVI a USB, nejsou s dodávány s omezenými zdroji
napájení.
Dbejte na to, aby při používání počítače byla vždy instalována jednotka bateriových zdrojů.
Aby nedošlo k případnému poškození či vznícení počítače během přepravy, umístěte nejprve dodané kryty
konektorů a patic na příslušná místa a zajistěte jednotku bateriových zdrojů v zásuvce baterie
5
3-278-009-12.book Page 6 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
Pouze stolní počítače VAIO:
Stolní počítače VAIO jsou určeny pro použití ve vnitřních prostorech.
Některé modely jsou vybaveny univerzálními napájecími kabely pro více zemí. Používejte takový napájecí
kabel, který je vhodný pro zásuvky ve vaší zemi.
Chcete-li počítač VAIO zcela odpojit od hlavního zdroje napájení, odpojte napájecí kabel.
Používaná zásuvka by měla být instalována v blízkosti zařízení a snadno přístupná.
Informace o předpisech
Společnost Sony tímto prohlašuje, že tento produkt, bez ohledu na to, zda obsahuje bezdrátovou sadu
či nikoli – včetně bezdrátové klávesnice a/nebo bezdrátové myši a/nebo bezdrátového přijímače, splňuje
základní požadavky a ostatní příslušná ustanovení Evropské směrnice 1999/5/EC.
Kopii Prohlášení o shodě (DoC) s požadavky směrnice R&TTE naleznete na následující webové stránce:
http://www.compliance.sony.de/
Tento produkt vyhovuje normám EN 55022 třída B a EN 55024 pro používání v následujících prostorech:
obytné, obchodní a lehké průmyslové.
Tento produkt prošel úspěšně testováním a vyhovuje limitům směrnice EMC pro používání propojovacích
kabelů o délce do 3 metrů.
Stolní počítače VAIO s kabelovou nebo bezdrátovou sadou:
Podle evropské normy EN 60825-1 je tato kabelové a bezdrátové myši jsou klasifikovány jako produkt LED
1. TŘÍDY. Podle směrnice R&TTE jsou tato bezdrátová klávesnice a bezdrátová myš klasifikovány jako
produkty 1. třídy.
Likvidace záložní baterie vnitřní paměti
! Počítač VAIO je vybaven záložní baterií vnitřní paměti, která by po dobu životnosti produktu neměla vyžadovat
výměnu. Pokud chcete baterii vyměnit, kontaktujte prosím VAIO-Link.
! Při nedodržení postupu výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu.
! Po skončení životnosti baterie řádně zlikvidujte.
! V některých oblastech může být likvidace baterií, které nejsou nebezpečné, do komunálního odpadu
zakázána.
! Využijte veřejných sběrných služeb.
Likvidace baterií AA
! V závislosti na modelu mohou být některé součásti napájené bateriemi typu AA dodány jako součást
počítače VAIO.
! Při instalaci těchto baterií si prostudujte informace v uživatelské příručce.
! S poškozenými nebo unikajícími bateriemi nemanipulujte. Baterie řádně a včas zlikvidujte.
! V případě nesprávného nabíjení, vhození do ohně, smíchání s jiným typem baterií nebo nesprávné instalaci
může dojít k výbuchu baterií nebo k úniku elektrolytu.
! V případě nevhodného zacházení mohou baterie představovat nebezpečí požáru nebo chemického popálení.
!
!
!
!
6
Baterii nedemontujte, nevystavujte teplotám nad 60 °C ani nevhazujte do ohně.
Při výměně baterie používejte typ doporučený výrobcem nebo odpovídající.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Po skončení životnosti baterii řádně zlikvidujte.
V některých oblastech může být likvidace baterií do komunálního odpadu zakázána. Využijte příslušné
veřejné sběrny.
3-278-009-12.book Page 7 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
Pouze notebooky VAIO: Likvidace lithium-iontových baterií
! S poškozenými nebo unikajícími bateriemi Li-Ion nemanipulujte. Baterie řádně a včas zlikvidujte.
! Při nedodržení postupu výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Při výměně baterie používejte typ
doporučený výrobcem nebo odpovídající.
! Při nesprávném nakládání s jednotkou bateriových zdrojů, kterou je toto zařízení vybaveno, hrozí nebezpečí
!
!
!
!
požáru nebo popálení chemickými látkami. Jednotku nedemontujte, nevystavujte teplotám nad 60 °C ani
nespalujte.
Použité baterie rychle a řádně zlikvidujte.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
V některých oblastech může být likvidace baterií Li-Ion do komunálního odpadu zakázána.
Využijte příslušné veřejné sběrny.
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii
a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že s výrobkem po ukončení
jeho životnosti by nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by
měl být odložen do sběrného místa, určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení.
Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí,
které naopak může být ohroženo nesprávným nákladním s výrobkem při jeho likvidaci.
Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání
dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte , prosím, místní orgány státní správy, místní firmu
zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
Likvidace odpadních baterií (platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se
samostatnými sběrnými systémy)
or
Pb
Na baterii či jejím obalu se může objevit jeden z uvedených symbolů.
Naznačuje, že s baterií dodanou s tímto produktem by nemělo být
nakládáno jako s běžným domovním odpadem.
Zajistíte-li správnou likvidaci baterií, pomůžete zabránit potenciálnímu
negativnímu dopadu na životní prostředí a lidské zdraví, jenž by jinak mohl
nastat v důsledku nevhodné manipulace s odpadními bateriemi. Recyklace
materiálů pomůže zachovat přírodní zdroje.
V případě produktů, které z důvodů bezpečnosti, výkonu nebo integrity dat vyžadují trvalé připojení dodané
baterie, by výměnu této baterie měl provádět pouze kvalifikovaný personál.
Správné nakládání s baterií zajistíte tak, že produkt po skončení životnosti odevzdáte na vhodném sběrném
místě, které se zabývá recyklací elektrického a elektronického zařízení.
V případě ostatních baterií si prosím přečtěte část, kde je popsáno bezpečné vyjmutí baterie z produktu.
Baterii odevzdejte na odpovídajícím sběrném místě, které provádí recyklaci odpadních baterií.
Máte-li zájem o podrobnější pokyny ohledně recyklace tohoto produktu nebo baterie, kontaktujte příslušný
úřad, službu likvidace domovního odpadu nebo obchod, kde jste produkt zakoupili.
7
3-278-009-12.book Page 8 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
Výrobcem tohoto produktu je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokio 108-0075,
Japonsko. Autorizovaným zástupcem pro probematiku elektromagnetické kompatibility a bezpečnosti
produktu je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo.
S veškerými záležitostmi souvisejícími se servisem se prosím obracejte na adresu uvedenou v
samostatných servisních a záručních dokumentech.
CLASS 1
LASER PRODUCT
TO EN 60825-1
PCG-4L1M, PCG-5H1M & PCG-5H2M
Umístěné na spodním panelu PCG-4L1M a PCG-4L2M:
Umístěné pod klávesnicí PCG-5H1M a PCG-5H2M:
Umísteno uvnitr prihrádky baterie PCG-4L1M:
8
3-278-009-12.book Page 9 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
Průvodce předpisy pro modem
Interní modem
Společnost Sony tímto prohlašuje, že modem vestavěný do počítače VAIO, je ve shodě se základními
požadavky nebo dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC (R&TTE).
Kopii Prohlášení o shodě (DoC) s požadavky směrnice R&TTE naleznete na následující webové stránce:
http://www.compliance.sony.de/
Interní modem je určený k použití pro datovou a faxovou komunikaci pomocí DTMF signalizace (Dual Tone
Multi Frequency) – tónové volby ve veřejných komutovaných sítích PSTN (Public Switched Telephone
Network) v následujících zemích: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie,
Lucembursko, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Španělsko,
Švédsko, Švýcarsko, Turecko a Velká Británie.
9
3-278-009-12.book Page 10 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
Průvodce předpisy bezdrátové sítě LAN
(pouze pro modely s vestavěnou funkcí bezdrátové sítě LAN)
Bezdrátová sí˙ LAN – Informace o předpisech
Společnost Sony tímto prohlašuje, že tento produkt bezdrátové sítě LAN splňuje všechny základní
požadavky a ostatní příslušná ustanovení Evropské směrnice EU 1999/5/ES (R&TTE). Kopii
Prohlášení o shodě (DoC) s požadavky směrnice R&TTE naleznete na následující webové stránce:
http://www.compliance.sony.de/ a zadejte číslo modelu (tzn. PCG-xxx nebo PCV-xxx), které se nachází na
typovém štítku na samotném produktu, do pole Search (Hledat) (podrobné pokyny viz webové stránky).
Tento produkt pro bezdrátové místní sítě je specifické rádiové zařízení, které využívá některý ze
standardů 802.11a/b/g/n IEEE.
Na základě požadavků směrnice R&TTE 1999/5/EC je tento produkt ve shodě s EN 55022 třídy B
a EN 55024, pro použití v následujících oblastech: obytné, komerční a prostory pro provoz lehkého
průmyslu. V závislosti na konkrétním modelu lze podporu bezdrátových sítí LAN vestavěnou do počítačů
VAIO používat pouze v následujících zemích: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko,
Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko,
Řecko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko a Velká Británie
Podmínky používání
Ve verzích standardu IEEE 802.11b/g/n Wireless LAN jsou k dispozici kanály 1 až 13
(2,4 GHz … 2,4835 GHz) pro venkovní i vnitřní používání; nicmén ve Francii a Itlii plat nsleduj restriktivn
opaten:
❑ Francie: ve vnitřním prostředí lze použít všechny kanály bez omezení. Ve venkovním prostředí lze
používat pouze kanály 1 až 6.
To znamená, že při zapojení sítě Peer-to-Peer, může být funkce bezdrátové sítě LAN použita ve
venkovním prostředí pouze v případě, že komunikující zařízení nastaví komunikaci na autorizovaný
kanál (tj. mezi 1 a 6). V režimu infrastruktury se ujistěte, že přístupový bod je nakonfigurován na kanál
mezi 1 a 6 před vytvořením spojení.
❑ Itálie: Používání tohoto zařízení podléhá následujícím vyhláškám a jejich dodatkům:
❑ Legislativní vyhláška 1.8.2003 č. 259, § 104 a § 105
❑ Ministerská vyhláška ze dne 28.5. 2003. Kontaktní adresy naleznete na straně 20 této příručky.
Ve verzi standardu IEEE 802.11a/n Wireless LAN jsou k dispozici kanály 36 až 48 (5,15 GHz … 5,25 GHz,
aktivní prohledávání) a kanály 52 až 64 (5,25 GHz … 5,35 GHz, pasivní prohledávání) pouze pro pou_ívání
ve vnitřním prostředí a kanály 100 až 140 (5,47 GHz … 5,725 GHz, pasivní prohledávání) jsou k dispozici
pro venkovní i vnitřní používání.
V některých situacích může být použití technologie bezdrátové sítě LAN omezeno vlastníkem budovy nebo
odpovědným zástupcem organizace, například na palubě letadel, v nemocnicích a jiných prostředích, kde
hrozí riziko rušení s jinými zařízeními nebo službami, které nepovažuje nebo bylo označeno za škodlivé.
Pokud si nejste jisti o předpisech, které se týkají použití technologie bezdrátové sítě LAN ve specifické
organizace nebo prostředí, doporučujeme se nejprve zeptat a požádat o oprávnění před zapnutím
technologie. Konzultujte tuto problematiku rovněž se svým ošetřujícím lékařem nebo výrobcem osobního
zdravotního zařízení (kardiostimulátory, naslouchadla, atd.), poradí vám s omezeními pro použití
technologie bezdrátové sítě LAN.
Měli byste se vyhnout místům vystaveným přímému slunečnímu světlu nebo teplu. Vnitřní přehřátí zařízení
může vést k požáru nebo poškození přístroje.
Rušení
Pokud je při vypnutí a zapnutí evidentní, že zařízení způsobuje nežádoucí rušení příjmu rozhlasového nebo
televizního vysílání, doporučujeme uživateli, aby se pokusil toto rušení odstranit následujícími opatřeními:
přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu, zvětšete vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem,
vyhledejte pomoc dodavatele nebo zkušeného televizního technika.
Odvolání
Společnost Sony nebude odpovědná za jakékoliv rušení rozhlasového nebo televizního vysílání, ani za
žádné jiné nežádoucí vlivy při nesprávné volbě kanálu uživatelem. Náprava rušení způsobeného takovou
nesprávnou volbou kanálu je výhradně v odpovědnosti uživatele.
10
3-278-009-12.book Page 11 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
Průvodce předpisy pro bezdrátové sítě WAN
(pouze pro modely s vestavěnou funkcí bezdrátové sítě WAN)
Bezdrátová sí˙ WAN – Informace o předpisech
Společnost Sony tímto prohlašuje, že tento produkt bezdrátové sítě WAN (Wide Area Network) splňuje
všechny základní požadavky a ostatní příslušná ustanovení Evropské směrnice EU 1999/5/EC (R&TTE).
Chcete-li získat kopii Prohlášení o shodě se směrnicí R&TTE, navštivte prosím adresu
http://www.compliance.sony.de/ a zadejte číslo modelu (tj. PCG-xxx nebo PCV-xxx), uvedené na
štítku nacházejícím se na vlastním produktu, do vyhledávacího pole na příslušné webové stránce.
Produkt bezdrátové sítě WAN je navržen jako rádiové zařízení.
Na základě požadavků směrnice R&TTE 1999/5/EC je tento produkt ve shodě s EN 55022 třídy B
a EN 55024, pro použití v následujících oblastech: obytné, komerční a prostory pro provoz lehkého
průmyslu.
Přenos
UMTS/HSDPA: 2100 MHz
GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz
Informace o expozici rádiovým vlnám a specifické absorpční kapacitě (Specific
Absorption Rate – SAR)
Váš počítač VAIO byl navržen tak, aby vyhovoval platným bezpečnostním požadavkům na expozici
rádiovým vlnám. Tyto požadavky vycházejí ze specifických pokynů, které zahrnují bezpečnostní rozsahy
zaručující bezpečnost všech osob, bez ohledu na jejich věk a zdravotní stav.
Směrnice související s rádiovými vlnami využívají měrnou jednotku známou jako specifická absorpční
kapacita (Specific Absorption Rate – SAR). Testy této kapacity jsou prováděny standardizovanými
metodami v situaci, kdy počítač vysílá s nejvyšší certifikovaným výkonem na všech frekvenčních pásmech.
Ačkoliv naměřené hladiny se mohou u jednotlivých modelů počítače VAIO lišit, všechny vyhovují
relevantním směrnicím pro expozici rádiovým vlnám.
Podmínky používání
Toto zařízení má být používáno tak, aby vzdálenost mezi obrazovkou LCD a uživatelem byla alespoň
15 mm.
Bezdrátovou sí˙ WAN nepoužívejte v prostředí, které může být citlivé na rádiové rušení a kde by proto
mohlo dojít k ohrožení vás nebo jiných osob, konkrétně:
❑ V oblastech, kde to zakazuje zákon. Dodržujte veškerá zvláštní pravidla a předpisy a respektujte
všechny informační tabule a upozornění.
❑ Bezdrátovou sí˙ WAN neprovozujte v oblasti, kde by mohlo existovat potenciálně výbušné prostředí.
Bezdrátovou sí˙ WAN nepoužívejte na čerpací nebo servisní stanici, v blízkosti skladů pohonných hmot
(skladištní a distribuční prostory pro pohonného hmoty), v chemických závodech nebo v oblastech, kde
probíhá odstřel.
❑ Použití bezdrátové sítě WAN není povoleno v následujících prostředích: v blízkosti lékařských zařízení
a systémů podpory životních funkcí (v nemocnicích, soukromých klinikách atd.). Lékařské zařízení může
být citlivé na rádiové rušení.
❑ V letadle – na zemi ani ve vzduchu.
❑ Při řízení motorového vozidla.
11
3-278-009-12.book Page 12 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
Odvolání
Vzhledem k vlastnostem bezdrátových komunikačních systémů s ohledem na vysílání a příjem může
docházet k občasným ztrátám nebo zpoždění dat. Může to být způsobeno kolísáním intenzity signálu,
které je dáno změnami charakteristik rádiového přenosového kanálu.
Společnost Sony nebude odpovědná za škody jakékoliv povahy vzniklé v důsledku zpoždění nebo chyb dat
vysílaných nebo přijímaných sítí WAN či v důsledku neschopnosti sítě WAN vysílat či přijímat taková data.
PCG-5J1M, PCG-5J4M, PCG-8Z1M, PCG-8Z2M,
PCG-391M, PCG-393M, PCG-5H1M & PCG-5H2M
12
3-278-009-12.book Page 13 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
Průvodce předpisy Bluetooth®
(pouze pro modely s vestavěnou funkcí Bluetooth®)
Bezdrátová technologie Bluetooth® – informace o předpisech
Společnost Sony tímto prohlašuje, že bezdrátová technologie Bluetooth® je ve shodě se základními
požadavky nebo dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC.
Kopii Prohlášení o shodě (DoC) s požadavky směrnice R&TTE naleznete na následující webové stránce:
http://www.compliance.sony.de/
Vnitřní zařízení technologie Bluetooth® pracuje ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz (2,400 GHz – 2,4835 GHz)
a je určeno pro bezdrátovou komunikaci s jinými zařízeními Bluetooth®.
Na základě požadavků směrnice R&TTE 1999/5/EC je toto zařízení ve shodě s EN 55022 třídy B a EN 55024,
pro použití v následujících oblastech: obytné, komerční a prostory pro provoz lehkého průmyslu.
V některých situacích může být použití bezdrátové technologie Bluetooth® omezeno vlastníkem budovy
neb odpovědným zástupcem organizace, například na palubě letadel, v nemocnicích a jiných prostředích,
kde hrozí riziko rušení s jinými zařízeními nebo službami, které nepovažuje nebo bylo označeno za
škodlivé.
Pokud si nejste jisti o předpisech, které se týkají použití bezdrátové technologie Bluetooth® ve specifické
organizace nebo prostředí, doporučujeme se nejprve zeptat a požádat o oprávnění před zapnutím
technologie.
Konzultujte tuto problematiku rovněž s svým ošetřujícím lékařem nebo výrobcem osobního zdravotního
zařízení (kardiostimulátory, naslouchadla, atd.), poradí vám s omezeními pro použití bezdrátové
technologie Bluetooth®.
13
3-278-009-12.book Page 14 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
ZÁRUKA
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před jakýmkoliv servisním zásahem do produktu, z důvodu,
že společnost Sony možná bude muset vymazat data, musíte zajistit provedení
zálohování obsahu vašeho pevného disku, včetně veškerých uložených dat nebo
softwaru, instalovaného na pevném disku. Společnost Sony nebude odpovědná za
jakékoliv škody na nebo ztráty jakýchkoliv programů, dat nebo dalších informací,
uložených na jakémkoliv médiu nebo v jakémkoliv dílu jakéhokoliv opravovaného
produktu.
Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
Děkujeme vám za koupi vašeho produktu společnosti Sony. Doufáme, že budete s jeho používáním
spokojeni.
Pokud dojde k málo pravděpodobné situaci, že bude potřeba provést záruční opravu vašeho produktu,
obrat’te se laskavě na linku VAIO (http://www.vaio-link.com) nebo na vašeho prodejce, případně na některý
ze servisů naší autorizované sítě servisů (Authorized Service Network -ASN) v Evropské ekonomické zóně
(EEA) nebo v jiné zemi, uvedené v této záruce nebo přiložených letácích. Aby přitom nemohlo dojít
k zbytečným nepříjemnostem, doporučujeme vám, abyste si před vyhledáním záručního servisu pečlivě
přečetli dokumentaci k produktu.
Vaše záruka
Tato záruka se vztahuje na váš produkt, je-li uvedeno v letácích, které jste obdrželi společně s vaším
produktem, že byl tento produkt zakoupen v záruční oblasti. V rámci této záruky společnost Sony zaručuje,
že produkt bude bez závad materiálu i zpracování v den původní koupě a po dobu kratší, než JEDEN ROK,
od tohoto dne. Přesná délka záruční doby viz str. 16 tohoto dokumentu nebo http://www.vaio-link.com.
Konkrétní firma společnosti Sony, která poskytuje a bude uznávat tuto záruku, je uvedena v této záruce
nebo v přiložených letácích pro konkrétní zemi, kde budete vyžadovat záruční opravu.
Pokud během této záruční doby (nebo v den původní koupě) produkt vykáže závady z důvodu vad
materiálů nebo zpracování, společnost Sony, nebo servis ze sítě ASN v záruční oblasti, bez poplatku za
práci či díly, opraví nebo (podle vlastního uvážení společnosti Sony) vymění produkt nebo jeho vadné díly
podle záručních podmínek uvedených níže. Společnost Sony nebo servisy ze sítě ASN mohou vyměnit
vadné produkty či díly za nové nebo za renovované produkty či díly. Veškeré vyměněné produkty a díly
přejdou do vlastnictví společnosti Sony.
Záruční podmínky
1 Záruční oprava bude provedena pouze tehdy, pokud bude v záruční době s vadným produktem
předložen i originál faktury nebo příjmového dokladu (na němž bude uveden den koupě, označení
modelu a název prodejce). Společnost Sony nebo servisy ze sítě ASN mohou odmítnout provedení
záruční opravy zdarma, pokud nebudou předloženy výše uvedené dokumenty nebo pokud budou tyto
nekompletní či nečitelné. Tato záruka pozbude platnosti, pokud bude změněno, vymazáno, odstraněno
nebo bude nečitelné označení modelu a sériové číslo na produktu.
2 Pro zabránění škod na nebo ztrát / vymazání výměnných pamět’ových médií nebo příslušenství, musíte
tyto před odesláním vašeho produktu k záruční opravě odstranit.
3 Tato záruka nezahrnuje náklady na přepravu vašeho produktu do a ze společnosti Sony nebo servisu
sítě ASN a rizika s touto přepravou spojená.
4 Tato záruka nezahrnuje:
❑ pravidelnou údržbu a opravy nebo výměny dílů z důvodu běžného opotřebení
❑ spotřební materiál (díly, u nichž se předpokládá pravidelná výměna během životnosti produktu, jako jsou
akumulátory)
❑ škody nebo závady způsobené použitím, provozem nebo zacházením s produktem, které neodpovídá
běžnému osobnímu nebo domácímu použití
14
3-278-009-12.book Page 15 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
❑ škody nebo změny produktu v důsledku nesprávného použití, včetně:
❑ zacházení s produktem, které má za následek fyzické, kosmetické nebo povrchové poškození nebo
změny produktu, nebo poškození displejů z tekutých krystalů
❑ opomenutí instalovat a používat produkt pro účely, k nimž je normálně určen nebo podle pokynů
společnosti Sony pro řádnou instalaci a používání
❑ opomenutí údržby produktu podle pokynů společnosti Sony pro řádnou údržbu
❑ instalace nebo použití produktu způsobem, který neodpovídá technickým nebo bezpečnostním
zákonům, předpisům nebo normám v zemi, ve které je produkt instalován nebo používán
❑ napadení počítačovými viry, nebo použití softwaru, který nebyl dodán s produktem, v produktu, nebo
nesprávně instalovaného softwaru
❑ podmínek, v nichž je produkt používán nebo závad v systémech, do nichž je produkt zabudován,
s výjimkou jiných produktů Sony, určených k použití s produktem
❑ použití produktu s příslušenstvím, periferními zařízeními nebo jinými produkty, jejichž typy, podmínky
a standardy jsou jiné než jaké jsou předepsány společností Sony
❑ oprav nebo pokusů o opravu osobami jinými než společností Sony nebo servisy sítě ASN
❑ nastavení nebo úprav bez předchozího písemného souhlasu společnosti Sony, včetně:
❑ modernizace produktu mimo rámec specifikací nebo vlastností, popsaných v návodu k obsluze, nebo
❑ modifikací produktu pro splnění podmínek státních nebo místních technických nebo bezpečnostních
norem v jiných zemích, než pro jaké byl produkt konkrétně určen a vyroben
❑ nedbalosti
❑ nehod, požáru, tekutin, chemikálií, jiných látek, povodní, vibrací, nadměrného tepla, nesprávné
ventilace, proudových nárazů, nadměrného nebo nesprávného napájení nebo přívodního napětí,
záření, elektrostatických výbojů včetně blesků, jiných vnějších sil a nárazů.
5 Tato záruka zahrnuje pouze hardwarové komponenty produktu. Nezahrnuje software (at’ již společnosti
Sony nebo jiný), pro nějž jsou poskytovány nebo určeny k aplikaci licenční ujednání pro konečné
uživatele nebo samostatné záruky / záruční prohlášení nebo vyloučení.
6 Dovolujeme si vás informovat, že v následujících případech bude nezbytné, abyste prohlídku výrobku
uhradili:
a) pokud bude při prohlídce vašeho výrobku společností Sony nebo autorizovaným servisním
střediskem Sony zjištěno, že na opravu v záruce nemáte nárok (z jakéhokoli důvodu);
b) nebo pokud nebude zjištěna žádná závada a váš výrobek bude fungovat správně.
Informace o výši poplatku za diagnostickou prohlídku viz http://www.vaio-link.com.
7 Zásady týkající se vadných obrazových bodů:
Povolené množství vadných obrazových na monitorech s plochou obrazovkou, které splňují požadavky
ISO 13406-2, představují méně než 0,0005 % z celkového množství. Část Novinky | Nejnovější
aktualizace na webu VAIO-Link (http://www.vaio-link.com) obsahuje téma „Zásady týkající se vadných
obrazových bodů“, podle kterého můžete ověřit, zda se zásady týkající se vadných obrazových bodů
vztahují na váš počítač VAIO.
Vyloučení a omezení
S výjimkou výše uvedeného neposkytuje společnost Sony žádné záruky (výslovné, předpokládané,
zákonné či jiné) týkající se jakosti, výkonu, přesnosti, spolehlivosti, vhodnosti pro konkrétní účely nebo
jiných vlastností produktu nebo doprovodného či zabudovaného softwaru. Pokud tato vyloučení nejsou
povolena nebo plně povolena platným zákonem, společnost Sony vylučuje nebo omezuje její záruky pouze
do maximálního rozsahu povoleného platným zákonem. Veškeré záruky, které nemohou být plně
vyloučeny, budou omezeny (umožňuje-li to platný zákon) na dobu trvání této záruky.
Jedinou povinností společnosti Sony podle této záruky je opravit nebo vyměnit produkty podle záručních
podmínek této záruky. Společnost Sony není odpovědná za jakékoliv ztráty nebo škody týkající se
produktů, služeb, této záruky nebo jiných, včetně – ekonomických nebo nehmotných ztrát – ceny zaplacené
za produkt – ztrát zisků, příjmů, dat, požitků nebo užití produktu nebo jakýchkoliv přidružených produktů –
nepřímých, vedlejších nebo následných ztrát či škod. To se vztahuje na ztráty či škody související s:
15
3-278-009-12.book Page 16 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
❑ poškozením nebo nefunkčností produktu nebo přidružených produktů kvůli závadám nebo
nedostupnosti v době opravy společností Sony nebo servisem sítě ASN, které způsobí prostoje,
ztrátu času uživatele nebo přerušení provozu
❑ nepřesností výstupů z produktu nebo přidružených produktů
❑ škodami na nebo ztrátami softwarových programů nebo výměnných pamět’ových médií, nebo
❑ napadeními počítačovými viry a jinými příčinami.
To se vztahuje na ztráty či škody podle jakékoliv právní teorie, včetně nedbalosti nebo jiných deliktů,
porušení smlouvy, výslovné nebo předpokládané záruky a přísné odpovědnosti (i když společnosti Sony
nebo servisu sítě ASN byla oznámena možnost takových škod).
Pokud tato vyloučení odpovědnosti jsou zakázána nebo jsou omezena platným zákonem, společnost Sony
vylučuje nebo omezuje její odpovědnost pouze do maximálního rozsahu povoleného platným zákonem.
Některé země například zakazují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za škody vzniklé nedbalostí,
hrubou nedbalostí, úmyslným pochybením, podvodem a podobným jednáním. Odpovědnost společnosti
Sony podle této záruky v žádném případě nepřevýší cenu zaplacenou za produkt, ale pokud platný zákon
povoluje pouze vyšší omezení odpovědnosti, budou platit vyšší omezení.
Vyhrazení vašich zákonných práv
Spotřebitelé mají zákonná práva podle platných vnitrostátních zákonů, týkajících se prodeje spotřebních
produktů. Tato záruka neomezuje zákonná práva, která můžete mít, ani práva, která nelze vyloučit nebo
omezit, ani práva vůči osobě, od níž jste produkt zakoupili. Můžete prosazovat jakákoliv práva, která máte
podle vašeho vlastního uvážení.
Sony Vaio of Europe,
a division of Sony Service Centre (Europe) N.V.
The Corporate Village
Da Vincilaan 7 - D1
B-1935 Zaventem - Belgie
Záruční doba Sony na nové a repasované (prodané) výrobky VAIO
Notebook a stolní počítač VAIO
Rakousko
2letá záruční doba
Belgie
2letá záruční doba
Dánsko
1letá záruční doba
Finsko
1letá záruční doba
Francie
1letá záruční doba
Německo
2letá záruční doba
Řecko
1letá záruční doba
Irsko
1letá záruční doba
Itálie
2letá záruční doba
Lucembursko
1letá záruční doba
Nizozemí
2letá záruční doba
Norsko
1letá záruční doba
Portugalsko
2letá záruční doba
Španělsko
2letá záruční doba
Švédsko
1letá záruční doba
Švýcarsko
1letá záruční doba
Česká republika
2letá záruční doba
16
3-278-009-12.book Page 17 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
Záruční doba Sony na nové a repasované (prodané) výrobky VAIO
Notebook a stolní počítač VAIO
Turecko
2letá záruční doba
Velká Británie
1letá záruční doba
Ukrajina
1letá záruční doba
Polsko
1letá záruční doba
Rumunsko
1letá záruční doba
17
3-278-009-12.book Page 18 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
Licenční smlouva na software s koncovým uživatelem
Tato Licenční smlouva na software s koncovým uživatelem („smlouva EULA“) je zákonnou smlouvou
uzavřenou mezi vámi a společností Sony Corporation (dále označovanou „Sony“), založenou podle
japonských zákonů, výrobcem vašeho počítačového systému Sony („hardware“), a každým
poskytovatelem licence společnosti Sony na libovolný software Sony („třetí strana“). Před nainstalováním
nebo používáním softwaru Sony a softwaru třetí strany, distribuovaného s touto smlouvou („SOFTWARE
SONY“), si pečlivě tuto smlouvu přečtěte. Instalací nebo používáním SOFTWARU SONY vyjadřujete svůj
souhlas s podmínkami této smlouvy. SOFTWARE SONY smí být používán pouze společně
s HARDWAREM SONY. SOFTWARE SONY není prodáván, ale licencován.
Nehledě na výše uvedené, software distribuovaný společně se samostatnou licenční smlouvou na software
s koncovým uživatelem („smlouva EULA s třetí stranou“), včetně operačního systému Windows
poskytnutého společností Microsoft Corporation, se bude řídit smlouvou EULA s třetí stranou.
Pokud nesouhlasíte s podmínkami této Smlouvy EULA, vrat’te SOFTWARE SONY společně
s HARDWARE SONY na místě, kde jste je obdrželi.
1 Licence. Licence na SOFTWARE SONY a související dokumentace jsou poskytovány společností
SONY. Tato Smlouva EULA vám dovoluje použít SOFTWARE SONY pro osobní potřebu na jednom
kusu HARDWARU SONY mimo sít’ a vytvořit jedinou kopii SOFTWARU SONY v elektronické formě pro
účely zálohování.
2 Omezení. SOFTWARE SONY obsahuje materiály chráněné autorským zákonem a další zákonem
chráněné materiály. SOFTWARE SONY je třeba chránit tak, že s výjimkou toho, co povolují příslušné
zákony, nesmí být ani jako celek, ani zčásti dekompilován, zpětně analyzován či převáděn ze strojového
kódu. Kromě převodu SOFTWARU SONY společně s HARDWARE SONY nesmíte bez předchozího
souhlasu příjemce s ustanoveními a podmínkami této Smlouvy EULA SOFTWARE SONY ani jeho kopii
prodávat či pronajímat třetí straně.
3 Omezená záruka. Společnost SONY poskytuje po dobu devadesáti (90) dní od data nákupu
vyznačeného na kopii stvrzenky záruku, že média, na kterých je nahrán SOFTWARE SONY, budou
prosta fyzických vad. Po dobu trvání platné záruky společnost SONY bezplatně vymění prokazatelně
vadná média, pokud budou vrácena v původním balení na místě, kde byla získána, společně s vaším
jménem, adresou a potvrzením o datu prodeje. Společnost SONY nenese odpovědnost za požadavek
na výměnu médií poškozených náhodně, špatným zacházením nebo chybným použitím.
Výše uvedená omezená záruka nahrazuje veškerá další prohlášení, podmínky a záruky, at’ výslovné
či předpokládané, vyplývající ze zákona či jinak a společnost SONY a příslušné třetí strany se výslovně
zříkají všech dalších záruk a podmínek včetně, avšak ne výhradně, předpokládaných záruk a/nebo
podmínek dostatečné kvality či vhodnosti ke konkrétnímu účelu. Podmínky této omezené záruky
neovlivňují ani nepoškozují vaše zákonná práva konečného spotřebitele, ani neomezují či nevylučují
žádné závazky za úmrtí či zranění osob způsobené nedbalostí společnosti SONY.
4 Omezení odpovědnosti. SPOLEČNOST SONY ANI PŘÍSLUŠNÉ TŘETÍ STRANY NEBUDOU
ODPOVĚDNÉ ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, TRESTNÍ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY
VZNIKLÉ V DŮSLEDKU PORUŠENÍ LIBOVOLNÉ VÝSLOVNÉ NEBO ODVOZENÉ ZÁRUKY,
PORUŠENÍ SMLOUVY, ZANEDBÁNÍ, STRIKTNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINÉ PRÁVNÍ TEORIE,
TÝKAJÍCÍ SE SOFTWARE NEBO HARDWARE SPOLEČNOSTI SONY. MEZI TAKOVÉ ŠKODY PATŘÍ
MIMO JINÉ ZTRÁTU ZISKU, ZTRÁTU VÝNOSŮ, ZTRÁTU DAT, ZTRÁTU MOŽNOSTI POUŽÍVÁNÍ
VÝROBKU NEBO DOPLŇKOVÉHO ZAŘÍZENÍ, PROSTOJE A ČAS KUPUJÍCÍHO, A TO I V PŘÍPADĚ,
ŽE SONY NEBO TŘETÍ STRANY BYLY VYROZUMĚNY O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD.
V KAŽDÉM PŘÍPADĚ CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SONY A TŘETÍCH STRAN V RÁMCI
JAKÉHOKOLIV USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVY BUDIŽ OMEZENA NA ČÁSTKU VÁMI DOOPRAVDY
18
3-278-009-12.book Page 19 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
ZAPLACENOU A KTEROU LZE PŘIŘADIT K SOFTWARE. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ
VÝJIMKY NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NĚKTERÉ TYPY ŠKOD, TAKŽE SE VÝŠE UVEDENÁ
VÝJIMKA NEBO OMEZENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT NA VÁS.
5 Ukončení. Tato Smlouva EULA je platná do okamžiku ukončení. Smlouvu můžete kdykoli ukončit
zničením SOFTWARU SONY, související dokumentace a všech jeho kopií. Smlouva EULA může být
ukončena okamžitě bez předchozího upozornění ze strany společnosti SONY, pokud nedodržíte jakékoli
ustanovení této smlouvy. Při jejím ukončení musíte zničit SOFTWARE SONY, související dokumentaci
a všechny jeho kopie.
6 Rozhodné právo. Tato Smlouva EULA se bude řídit a bude interpretována v souladu s japonskými
zákony.
Se všemi dotazy ohledně této licenční smlouvy (EULA) nebo této omezené záruky se prosím obracejte na
společnost VAIO-Link.
19
3-278-009-12.book Page 20 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
Poskytování odborné pomoci společností Sony
Společnost Sony poskytuje pro tento počítač celou řadu služeb odborné pomoci, mezi které patří:
❑ e-Support
❑ Podpora zákazníků VAIO-Link
✍
Pro přístup k uvedeným službám online je zapotřebí připojení k Internetu.
e-Support
Co je e-Support?
Prohledali jste uživatelské příručky a web, a přesto jste nenašli odpověď na otázku nebo problém? e-Support je
ideálním řešením právě pro vás!
Na interaktivním webovém portálu e-Support Web Portal naší společnosti můžete zadávat veškeré technické
dotazy, které se týkají systému VAIO, a přijímat odpovědi od specializovanému týmu odborné pomoci.
Každý přijatý dotaz bude označen jedinečným číslem, aby byla zajištěna bezproblémová komunikace mezi vámi
a týmem portálu e-Support Team.
Kdo může portál e-Support využívat?
K VAIO-Link e-Support mají zaručený neomezený přístup všichni registrovaní zákazníci systému VAIO.
Jak lze přistupovat k portálu VAIO-Link e-Support?
Po registraci počítače VAIO získáte během několika hodin automaticky e-mail s odkazem na e-Support,
identifikátorem zákazníka a několika základními informacemi. Pro aktivaci účtu stačí kliknout na odkaz
uvedený v tomto emailu. Nyní můžete zadat první dotaz!
K VAIO-Link e-Support Portal můžete přistupovat z jakéhokoli počítače s aktivním připojením k internetu.
Na e-Support je k dispozici kompletní soubor nápovědy pro používání služeb e-Support.
Lze zadávat dotazy v rodném jazyce?
Vzhledem k tomu, že s týmem e-Support Team komunikujete prostřednictvím portálu, který vás připojuje přímo do
naší centrální databáze, lze prostřednictvím služby e-Support zadávat dotazy pouze v angličtině, francouzštině
nebo němčině.
Lze zadávat dotazy kdykoliv?
Ano, dotazy lze zadávat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Nezapomeňte, že tým služby e-Support Team může
odpovídat na dotazy od pondělí do pátku – od 8:00 do 18:00 hodin.
Je používání služby e-Support zpoplatněno?
Ne, tuto službu nabízíme všem registrovaným zákazníkům VAIO zcela zdarma!
Náklady na připojení k Internetu hradí uživatel.
Lze zjistit, kdy tým služby e-Support Team zpracoval zadaný dotaz?
Jakmile tým služby e-Support Team dotaz zpracuje, obdržíte e-mail s oznámením, že odpověď na dotaz
je k dispozici.
Podpora zákazníků VAIO-Link
Co je VAIO-Link?
VAIO-Link je program služeb vytvořený společností Sony tak, aby zákazníkům počítačů VAIO poskytl osobní
spojení se službami technické a zákaznické podpory. Tyto služby mají pomoci zákazníkům získat z počítačů
VAIO to nejlepší a poskytnout vám nejlepší možné služby.
Pozadí služeb
Společnost Sony vyrábí své počítače z kvalitních materiálů, s vysokou profesionalitou a designem, pro co
nejsnadnější použití. Ačkoliv je cílem společnosti Sony spokojenost zákazníků s produkty, tak jak jsou zakoupeny,
připouští vzhledem ke složitosti technologie, že zákazníci mohou někdy narazit na problémy, které vyžadují
podporu a asistenci ze strany Sony. Pro zajištění těchto potřeb vytvořila společnost Sony servisní program zvaný
VAIO-Link. Tento program je zajištěn centrem telefonické podpory a servisního centra, ve kterém pracuje vysoce
kvalifikovaný personál. Zaměstnanci jsou proškoleni tak, aby vám poskytli nejlepší možné služby.
20
3-278-009-12.book Page 21 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
Kdo může VAIO-link využívat?
Všichni registrovaní zákazníci, kteří mají záruku VAIO, mají možnost používat služby VAIO-Link.
Mimo záruku VAIO budou čísla zpoplatněna.
Čísla podléhají změnám a aktualizacím bez předchozího upozornění.
✍
Registrace produktu VAIO
Registrace je pro nás velmi důležitá, jelikož to nám poskytuje možnost zabezpečit pro vás lepší služby, nebo˙ tak
můžeme uchovávat záznamy o konfiguraci vašeho počítače i záznam všech kontaktů s námi, které během vaší
záruky proběhly. To nám také umožňuje automaticky povolit vašemu počítači přímý přístup k informacím nebo
aktualizacím softwaru. V krátkém období nám to umožňuje individualizovat naše služby.
Nebyl-li váš produkt VAIO dosud zaregistrován, zaregistrujte jej pomocí aplikace VAIO Online Registration
instalované na vašem počítači.
✍
Tato možnost vyžaduje připojení k internetu.
Přístup ke službám VAIO-Link
Pro poskytnutí snadného přístupu všem zákazníkům může být VAIO-Link dostupný následujícími způsoby:
❑ http://www.vaio-link.com: vytvořili jsme velice výkonné webové stránky pro vaši podporu, na kterých najdete
služby pomoci vlastními silami. Umožňují vám vyhledávat řešení, aktualizace atd. Nemůžete najít řešení?
Prostřednictvím e-Support můžete vytvořit případ, sledovat jej, aktualizovat a řešit. Webové stránky obsahují
informační základnu s tisíci odpověďmi na všechny typy otázek a rovněž sekci se soubory pro stažení.
❑ Telefon: zde najdete národní telefonní čísla pro většinu zemí, ve kterých se naše produkty v současné době
prodávají.
Naše webové stránky můžete navštívit 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Telefonická podpora VAIO-Link je k dispozici během zde uvedených hodin:
❑ 8:00 až 18:00 (místního času), pondělí až pátek;
❑ služby VAIO-Link nejsou dostupné o víkendech, 25. prosince a 1. ledna.
Níže najdete konkrétní telefonní čísla. Podrobnosti a jejich případné aktualizace naleznete v registračních
informacích a na naší webové stránce.
Čísla budou pravidelně aktualizována bez předchozího upozornění.
✍
Země
Jazyk
Telefonní číslo
Volejte na toto číslo v případě, že je váš
počítač VAIO …
Rakousko
Němčina
0179 56 73 33
… v záruce.
0900 270 31505
… po záruce.
… zakoupen mimo EU.
02 717 32 18
… v záruce.
0900 51 503
… po záruce.
… zakoupen mimo EU.
02 717 32 19
… v záruce.
0900 51 501
… po záruce.
… zakoupen mimo EU.
Belgie
Holandština
Francouzština
Kypr
Angličtina
800 911 50
… v záruce.
… po záruce.
… zakoupen mimo EU.
Dánsko
Angličtina
070 11 21 05
… v záruce.
… po záruce.
… zakoupen mimo EU.
Finsko
Finština
Angličtina
0969 37 94 50
… v záruce.
… po záruce.
… zakoupen mimo EU.
Francie
Francouzština
08 25 33 33 00
… v záruce.
08 92 39 02 53
… po záruce.
… zakoupen mimo EU.
21
3-278-009-12.book Page 22 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
Země
Jazyk
Telefonní číslo
Volejte na toto číslo v případě, že je váš
počítač VAIO …
Německo
Němčina
0180 577 67 76
… v záruce.
09001 101 986
… po záruce.
… zakoupen mimo EU.
00800 4412 1496
… v záruce.
… po záruce.
… zakoupen mimo EU.
Řecko
Řečtina
Irsko
Angličtina
Itálie
Italština
Lucembursko
Francouzština
Nizozemsko
Holandština
Norsko
Angličtina
Portugalsko
Portugalština
Ruská federace
Ruština
Španělsko
Španělština
Švýcarsko
Němčina
Francouzština
Švédsko
Švédština
Velká Británie
Angličtina
Turecko
22
Turečtina
01 407 30 40
… v záruce.
1530 501 002
… po záruce.
… zakoupen mimo EU.
848 801 541
… v záruce.
… po záruce.
… zakoupen mimo EU.
342 08 08 538
… v záruce.
342 08 08 380
… v záruce.
… po záruce.
… zakoupen mimo EU.
020 346 93 03
… v záruce.
0900 04 00 278
… po záruce.
… zakoupen mimo EU.
23 16 25 92
… v záruce.
… po záruce.
… zakoupen mimo EU.
808 201 174
… v záruce.
707 200 672
… po záruce.
… zakoupen mimo EU.
495 258 76 69
… v záruce.
… po záruce.
… zakoupen mimo EU.
914 534 087
… v záruce.
803 111 933
… po záruce.
… zakoupen mimo EU.
01800 93 00
… v záruce.
0900 000 033
… po záruce.
… zakoupen mimo EU.
01800 97 00
… v záruce.
0900 000 034
… po záruce.
… zakoupen mimo EU.
08 58 769 220
… v záruce.
… po záruce.
… zakoupen mimo EU.
0870 240 24 08
… v záruce.
0905 031 00 06
… po záruce.
… zakoupen mimo EU.
444 82 46
… v záruce.
444 04 70
… po záruce.
… zakoupen mimo EU.
3-278-009-12.book Page 23 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
Země
Jazyk
Telefonní číslo
Volejte na toto číslo v případě, že je váš
počítač VAIO …
Ukrajina
Ruština
(44) 390 8246
… v záruce.
… po záruce.
… zakoupen mimo EU.
Česká republika
Čeština
Rumunsko
Rumunština
+420 2 9676 0422 … v záruce.
… po záruce.
… zakoupen mimo EU.
020 3138872
… v záruce.
… po záruce.
… zakoupen mimo EU.
Polsko
Polština
0 801 382 462
… v záruce.
… po záruce.
… zakoupen mimo EU.
Služby opravy hardwaru VAIO
Pokud máte zájem o více informací o způsobu poskytování těchto služeb, navštivte webové stránky VAIO-Link
(http://www.vaio-link.com). Většina problémů je vyřešena přes internet nebo po telefonu, přesto mohou některá
řešení vyžadovat intervenci nebo opravu.
Analytici naší zákaznické podpory stanoví, zda-li je oprava nezbytná. Dříve než zavoláte VAIO-Link, a to zejména
z důvodu možnosti poskytovat lepší služby, postupujte prosím dle následujících instrukcí:
❑ Připravte si k ruce sériové číslo počítače VAIO a číslo uvedené na počítačové skříni.
❑ Nebyl-li váš produkt VAIO dosud zaregistrován, zaregistrujte jej pomocí aplikace VAIO Online Registration
instalované na vašem počítači.
❑ Připravte si jasný popis vašeho problému.
❑ Uveďte jakékoliv specifické změny, které jste na počítači provedli a/nebo aplikace, které na počítači běží a/nebo
periferní zařízení připojená k počítači.
❑ Poskytněte nám jakékoliv další doplňkové soubory nebo data, která budou vyžádána.
V případě, že analytik naší zákaznické podpory potvrdí potřebu opravy, chceme vás upozornit na následující
důležité poznámky, dříve než si vyzvedneme váš VAIO počítač.
❑ Jelikož jste zodpovědní za zálohování vašich dat, je nutné, abyste zálohovali všechny soubory z vašeho
pevného disku (například na výměnný disk), protože Sony nemůže zaručit integritu programů nebo dat na
vašem počítači během opravy.
❑ Nezahrnujte žádné příslušenství do zásilky s hlavní jednotkou, ledaže by bylo jinak doporučeno analytikem
zákaznické podpory.
❑ Pokud se rozhodnete, abychom nepokračovali v opravě, bude účtován paušální poplatek.
❑ Adresa, telefonní číslo a kontaktní osoba dosažitelná během úředních hodin jsou povinné pro umožnění
úspěšné práce našeho doručovatele a týmu.
23
3-278-009-12.book Page 24 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
PL
Bezpieczeństwo i przepisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Przepisy dotyczące modemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Przepisy dotyczące bezprzewodowej sieci LAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Przepisy dotyczące bezprzewodowej sieci WAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Przepisy dotyczące technologii Bluetooth®. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
GWARANCJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Usługi pomocy technicznej firmy Sony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
24
3-278-009-12.book Page 25 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
Bezpieczeństwo i przepisy
Informacje dotyczące komputerów VAIO
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
❑ Otwieranie lub rozmontowywanie modułu głównego lub jakichkolwiek urządzeń peryferyjnych
z jakichkolwiek powodów może prowadzić do szkód, które nie są objęte gwarancją.
❑ Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy otwierać obudowy. Czynności serwisowe należy zlecać tylko
wykwalifikowanym technikom.
❑ Jeśli urządzenie zostanie ustawione blisko innego urządzenia, które emituje promieniowanie
elektromagnetyczne, mogą wystąpić zakłócenia dźwięku i obrazu.
❑ Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, nie należy narażać komputera ani żadnych urządzeń
peryferyjnych na działanie deszczu lub wilgoci.
❑ Modemu lub przewodów telefonicznych nie należy nigdy instalować podczas burzy z piorunami.
❑ Nie należy nigdy instalować wtyczek telefonicznych w miejscach mokrych lub wilgotnych, chyba że
wtyczki są przeznaczone do instalacji w takich miejscach.
❑ Nie należy nigdy dotykać nieizolowanych przewodów telefonicznych ani ich wtyków, chyba że linia
telefoniczna została odłączona w interfejsie sieciowym.
❑ Podczas instalowania lub modyfikowania linii telefonicznych należy zachować ostrożność.
❑ Należy unikać korzystania z modemu podczas burz z wyładowaniami elektrycznymi.
❑ Nie należy używać modemu ani telefonu do zgłaszania nieszczelności instalacji gazowej w pobliżu
miejsca tej nieszczelności.
Część modeli ma wbudowany lub dostarczony osobno jeden napęd optyczny. Inne modele mogą mieć tych
napędów więcej. Napęd optyczny, w jaki wyposażono model komputera VAIO, został sklasyfikowany jako
produkt laserowy klasy 1. (CLASS 1 LASER PRODUCT). Spełnia on wymagania normy dotyczącej
bezpieczeństwa produktów laserowych EN 60825-1. Po otwarciu obudowy emitowane jest widoczne
i niewidoczne promieniowanie laserowe klasy 3B. Nie narażaj się na działanie wiązki laserowej. Naprawy
i czynności konserwacyjne mogą wykonywać tylko autoryzowani serwisanci firmy Sony. Nieprawidłowe
naprawy i niewłaściwe użytkowanie urządzenia mogą powodować powstawanie zagrożeń dla
bezpieczeństwa.
Dotyczy tylko modeli PCG-4L1M, PCG-5H1M i PCG-5H2M
Modele PCG-4L1M, PCG-5H1M i PCG-5H2M zostały sklasyfikowane jako produkty laserowe klasy 1.
(CLASS 1 LASER PRODUCTS). Spełniają one wymagania normy dotyczącej bezpieczeństwa produktów
laserowych EN60825-1.
Uwaga! Po otwarciu obudowy emitowane jest widoczne i niewidoczne promieniowanie laserowe klasy 3B.
Nie narażaj się na działanie wiązki laserowej. Naprawy i czynności konserwacyjne mogą wykonywać tylko
autoryzowani serwisanci firmy Sony. Nieprawidłowe naprawy i niewłaściwe użytkowanie urządzenia mogą
powodować powstawanie zagrożeń dla bezpieczeństwa.
Na spodzie notebooka, w pobliżu numeru modelu znajduje się naklejka CLASS 1.
Etykieta ostrzegawcza dla urządzeń klasy 3B znajduje się na ramie poniżej klawiatury urządzenia lub w
komorze akumulatora.
! Uwaga! Korzystanie z przycisków i innych podobnych elementów, konfigurowanie ustawień lub
wykonywanie czynności w sposób niezgodny z zaleceniami zawartymi w niniejszej publikacji może
być przyczyną narażenia się na niebezpieczne promieniowanie.
Notebooki i komputery stacjonarne VAIO z zasilaczami zewnętrznymi
(VGC-LT1S, VGC-LT1M, VGC-LM1S, VGC-LM1E i VGC-LM1M)
Notebooki VAIO zostały zaprojektowane z myślą o współpracy tylko z oryginalnymi bateriami firmy Sony.
Dlatego aby bezpiecznie korzystać z notebooka VAIO, należy używać tylko oryginalnej baterii firmy Sony.
Zdecydowanie zaleca się także używanie oryginalnego zasilacza firmy Sony spełniającego normy jakości
i przeznaczonego do danego modelu notebooka VAIO.
Zasilacz jest przeznaczony tylko do produktów VAIO IT. Nie należy go używać do innych celów.
Jeśli przewód zasilający zasilacza dołączony do zestawu ma wtyczkę z 3 bolcami, należy odpowiednio
uziemić połączenie elektryczne.
25
3-278-009-12.book Page 26 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
Aby całkowicie odłączyć komputer od źródła zasilania, należy wyjąć wtyczkę zasilacza z gniazdka.
Gniazdo zasilania powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.
Złącza i.LINK, karty PC, monitora, DVI i USB nie są dostarczane ze źródłami zasilania LPS (Limited Power
Sources), jeśli stanową część systemu.
Podczas korzystania z komputera bateria musi być zawsze zainstalowana.
Aby uniknąć potencjalnego uszkodzenia komputera podczas transportu, należy najpierw założyć wszystkie
dostarczone osłony złączy i gniazd. Aby uniknąć potencjalnego uszkodzenia lub zapłonu komputera
podczas transportu, należy najpierw założyć wszystkie dostarczone osłony złączy i gniazd. Należy także
zabezpieczyć baterię w komorze, w której jest zamontowana.
Dotyczy tylko komputerów stacjonarnych VAIO:
Komputery stacjonarne VAIO są przeznaczone tylko do użytku stacjonarnego w pomieszczeniach.
Do niektórych modeli jest dołączonych kilka przewodów zasilających, które umożliwiają podłączenie
komputera do źródła zasilania w odpowiednim kraju. Należy używać przewodu przeznaczonego do
podłączania do gniazdka w kraju użytkownika.
Aby całkowicie odłączyć komputer stacjonarny VAIO od źródła zasilania sieciowego, należy wyjąć wtyczkę
przewodu zasilającego z gniazda.
Gniazdo zasilania powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.
Informacje dotyczące zgodności z przepisami
Firma Sony niniejszym oświadcza, że niniejszy produkt, z zestawem komunikacji bezprzewodowej
(klawiatura bezprzewodowa i/lub mysz bezprzewodowa i/lub odbiornik bezprzewodowy) lub bez, spełnia
podstawowe wymagania oraz inne odpowiednie wymogi dyrektywy Komisji Europejskiej 1999/5/EC.
Aby otrzymać egzemplarz deklaracji zgodności (DoC, Declaration of Conformity) z dyrektywą RTTE,
należy odwiedzić stronę internetową pod adresem http://www.compliance.sony.de/.
Niniejszy produkt spełnia wymagania normy EN 55022 dotyczącej urządzeń klasy B oraz normy EN 55024,
dzięki czemu można go używać w następujących obszarach: mieszkalnych, handlowych i w przemyśle
lekkim.
Niniejszy produkt został przetestowany pod kątem spełniania wymogów dyrektywy o zgodności
elektromagnetycznej w zakresie używania przewodów połączeniowych nie dłuższych niż 3 m. Uznano,
że produkt spełnia te wymogi.
Komputery stacjonarne VAIO z zestawem komunikacji przewodowej lub
bezprzewodowej:
Zgodnie z normą europejską EN 60825-1, myszy przewodowe i bezprzewodowe są sklasyfikowane jako
produkty klasy 1. LED (CLASS1 LED). Zgodnie z dyrektywą RTTE klawiatura bezprzewodowa i mysz
bezprzewodowa są sklasyfikowane jako produkty klasy 1. (Class 1).
Utylizowanie wewnętrznej baterii zapasowej pamięci
! W produkcie VAIO zastosowano wewnętrzną baterię zapasową pamięci. Nie należy jej wymieniać przez cały
!
!
!
!
okres użytkowania produktu. Jeśli wymiana jest konieczna, należy skontaktować się z pomocą techniczną
VAIO-Link.
Jeżeli bateria zostanie wymieniona w niewłaściwy sposób, powstanie niebezpieczeństwo jej wybuchu.
Po zakończeniu użytkowania baterię należy zutylizować w odpowiedni sposób.
W niektórych regionach wyrzucanie baterii, które nie są niebezpieczne, wraz z odpadami komunalnymi
(w domu lub w biurze) może być zabronione.
Należy korzystać z publicznego systemu gromadzenia odpadów.
Utylizowanie baterii AA
! Do niektórych modeli komputera VAIO mogą być dołączone urządzenia peryferyjne zasilane bateriami AA.
! Informacje na temat instalowania baterii znajdują się w instrukcji obsługi.
! Baterii uszkodzonych lub baterii, z których wyciekł elektrolit, nie należy używać. Należy je natychmiast
wyrzucić, stosując się do obowiązujących przepisów.
! Jeśli baterie są nieprawidłowo ładowane, zostaną wrzucone do ognia, włożone do urządzenia wraz z innymi
typami baterii albo nieprawidłowo zainstalowane, mogą eksplodować lub może z nich wyciekać elektrolit.
26
3-278-009-12.book Page 27 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
! Nieprawidłowe postępowanie z bateriami może prowadzić do pożaru lub poparzeń chemicznych. Baterii nie
!
!
!
!
należy rozmontowywać, używać w temperaturach wyższych niż 60°C ani spalać.
Baterie należy wymieniać tylko na takie same baterie (lub ich odpowiedniki) zalecane przez producenta.
Chronić przed dziećmi.
Po zakończeniu użytkowania baterie należy zutylizować w odpowiedni sposób.
W niektórych regionach wyrzucanie baterii wraz z odpadami komunalnymi (w domu lub w biurze) może być
zabronione. Należy korzystać z odpowiedniego publicznego systemu gromadzenia odpadów.
Dotyczy tylko notebooków VAIO: utylizowanie baterii litowo-jonowych
! Nie należy używać uszkodzonych baterii litowo-jonowych lub baterii litowo-jonowych, z których wyciekł
elektrolit. Należy je natychmiast wyrzucić, stosując się do obowiązujących przepisów.
! Jeżeli bateria zostanie wymieniona w niewłaściwy sposób, powstanie niebezpieczeństwo jej wybuchu.
Baterie należy wymieniać tylko na takie same baterie (lub ich odpowiedniki) zalecane przez producenta.
! Nieprawidłowe postępowanie z baterią zastosowaną w tym urządzeniu może prowadzić do pożaru lub
!
!
!
!
poparzeń chemicznych. Baterii nie należy rozmontowywać, używać w temperaturach wyższych niż 60°C ani
spalać.
Zużyte baterie należy natychmiast wyrzucić, stosując się do obowiązujących przepisów.
Chronić przed dziećmi.
W niektórych regionach wyrzucanie baterii litowo-jonowych wraz z odpadami komunalnymi (w domu lub
w biurze) może być zabronione.
Należy korzystać z odpowiedniego publicznego systemu gromadzenia odpadów.
Pozbycie się zużytego sprzętu (dotyczy krajów Unii Europejskiej i pozostałych krajów
europejskich stosujących własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany
jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki
sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu. Odpowiednia utylizacja zużytego
produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi,
jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego postępowania z odpadami. Recykling
materiałów pomaga w ochronie środowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu należy skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się odpadami lub ze sklepem, w którym zakupiony
został ten produkt.
Pozbycie się zużytych baterii (dotyczy krajów Unii Europejskiej i pozostałych krajów
europejskich stosujących własne systemy zbiórki)
or
Pb
Na baterii lub jej opakowaniu może być umieszczony jeden z
przedstawionych obok symboli
oznaczających, że bateria dostarczona razem z tym produktem nie powinna
być wyrzucana razem z odpadami komunalnymi.
Odpowiednia utylizacja tych baterii zapobiega potencjalnym negatywnym
wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w
przypadku niewłaściwego postępowania z odpadami. Recykling materiałów
przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.
W przypadku produktów, które ze względu na bezpieczeństwo, działanie lub integralność danych muszą
być stale podłączone do baterii będącej ich częścią składową, wymianę baterii należy powierzać wyłącznie
wykwalifikowanym pracownikom serwisu.
Aby zagwarantować prawidłową utylizację baterii, produkt wycofany z eksploatacji należy przekazać do
odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu.
27
3-278-009-12.book Page 28 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
W przypadku wszystkich pozostałych baterii należy zapoznać się z punktem, w którym opisano sposób
bezpiecznego wyjmowania baterii z produktu. Baterię należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki
zużytych baterii w celu recyklingu.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu lub baterii należy
skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się odpadami
lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Oficjalny przedstawiciel
w zakresie zgodności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa produktu: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. W sprawach związanych z serwisem i gwarancją
można kontaktować się z producentem, korzystając z adresów podanych w oddzielnych dokumentach
serwisowych lub gwarancyjnych.
CLASS 1
LASER PRODUCT
TO EN 60825-1
PCG-4L1M, PCG-5H1M & PCG-5H2M
Ta naklejka znajduje się na spodzie modelu PCG-4L1M i PCG-4L2M:
Ta naklejka pod klawiaturą modelu PCG-5H1M i PCG-5H2M:
Umieszczone w komorze akumulatora PCG-4L1M:
28
3-278-009-12.book Page 29 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
Przepisy dotyczące modemu
Modem wewnętrzny
Firma Sony niniejszym oświadcza, że modem wbudowany w komputerze VAIO, spełnia podstawowe
wymagania i inne odpowiednie wymogi dyrektywy Komisji Europejskiej 1999/5/WE.
Modem wewnętrzny jest przeznaczony do transmisji danych i faksów w standardzie DTMF (Dual Tone
Multi Frequency, wybieranie tonowe) w publicznych komutowanych sieciach telefonicznych PSTN (Public
Switched Telephone Network) w następujących krajach: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja,
Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia,
Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania i Włochy.
29
3-278-009-12.book Page 30 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
Przepisy dotyczące bezprzewodowej sieci LAN
(tylko modele z wbudowanymi funkcjami bezprzewodowej sieci LAN)
Bezprzewodowa sieć LAN — informacje dotyczące zgodności
z przepisami
Firma Sony niniejszym oświadcza, że ten produkt obsługujący bezprzewodową sieć LAN spełnia
podstawowe wymagania i inne odpowiednie wymogi dyrektywy Komisji Europejskiej 1999/5/WE. Aby
otrzymać egzemplarz deklaracji zgodności (DoC, Declaration of Conformity) z dyrektywą RTTE, należy
odwiedzić stronę internetową pod adresem:
http://www.compliance.sony.de/ i w polu wyszukiwania wprowadzić numer modelu (tj. PCG-xxx lub
PCV-xxx), który znajduje się na tabliczce znamionowej na produkcie, zgodnie z objaśnieniami znajdującymi
się na stronie.
Produkt obsługujący bezprzewodową sieć LAN jest urządzeniem radiowym, zgodnym ze standardem
802.11a/b/g/n organizacji IEEE.
Zgodnie z wymogami dyrektywy Komisji Europejskiej RTTE 1999/5/WE niniejszy produkt spełnia
wymagania normy EN 55022 dotyczącej urządzeń klasy B oraz normy EN 55024, dzięki czemu można
go używać w następujących obszarach: mieszkalnych, handlowych i w przemyśle lekkim. Urządzenie
bezprzewodowej sieci LAN wbudowane w niektórych modelach komputerów VAIO może być używane
tylko w następujących krajach: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania,
Holandia, Irlandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwajcaria,
Szwecja, Turcja, Wielka Brytania i Włochy.
Warunki użytkowania
Jeśli stosowany jest standard IEEE 802.11b/g/n bezprzewodowej sieci LAN, do wyboru są kanały od
1 do 13 (2,4 GHz—2,4835 GHz) do użytku w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu. Jednak we Francji
i we Włoszech obowiązują następujące ograniczenia:
❑ Francja: w pomieszczeniach mogą być używane wszystkie kanały bez ograniczeń. Na wolnym
powietrzu mogą być używane tylko kanały od 1 do 6.
Oznacza to, że w komunikacji bezpośredniej typu Peer-to-Peer z bezprzewodowej sieci LAN można
korzystać na wolnym powietrzu, tylko jeśli jeden z użytkowników nawiąże połączenie w dozwolonym
kanale (tj. w jednym z kanałów od 1 do 6). W trybie infrastrukturalnym przed nawiązaniem połączenia
jako punkt dostępu należy skonfigurować jeden z kanałów od 1 do 6.
❑ Włochy: Użytkowanie urządzenia podlega następującym zarządzeniom i wszelkim poprawkom w tych
zarządzeniach:
❑ Zarządzenie z dnia 1.8.2003 r. nr 259, art. 104 i 105
❑ Rozporządzenie ministra z dnia 28.5.2003 r. Adres kontaktowy znajduje się na stronie 41 niniejszej
publikacji.
Jeśli ma zastosowanie standard bezprzewodowej sieci LAN IEEE 802.11a/n, z kanałów od 36 do 48
(5,15 GHz—5,25 GHz, skanowanie aktywne) i od 52 do 64 (5,25 GHz—5,35 GHz, skanowanie pasywne)
można korzystać tylko w pomieszczeniach, a z kanałów od 100 do 140 (5,47 GHz—5,725 GHz,
skanowanie pasywne) można korzystać w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu.
W niektórych sytuacjach lub środowiskach korzystanie z bezprzewodowej sieci LAN może być zabronione
przez właściciela budynku lub odpowiedzialnych za to przedstawicieli danego podmiotu, na przykład na
pokładach samolotów, w szpitalach lub w innych miejscach, w których istnieje potencjalne lub udowodnione
niebezpieczeństwo wynikające z zakłócania pracy innych urządzeń lub usług. Jeśli nie ma pewności co
do zasad korzystania z bezprzewodowej sieci LAN w określonej organizacji lub środowisku, przed
rozpoczęciem korzystania z tej technologii należy zapytać o zgodę. Osoby z rozrusznikami serca,
aparatami słuchowymi i innymi podobnymi urządzeniami powinny zapytać lekarza lub producenta danego
urządzenia, czy istnieją ograniczenia dotyczące korzystania przez nie z bezprzewodowej sieci LAN.
Należy unikać miejsc narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub źródeł ciepła.
Przegrzanie może spowodować pożar lub uszkodzenie urządzenia.
30
3-278-009-12.book Page 31 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
Zakłócenia
Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału telewizyjnego, co można stwierdzić
przez jego wyłączenie i włączenie, należy spróbować wyeliminować zakłócenia, wykonując co najmniej
jedną z poniższych czynności: zmiana orientacji lub miejsca instalacji anteny odbiorczej; zwiększenie
odległości między nadajnikiem i odbiornikiem; skontaktowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym
technikiem RTV w celu uzyskania pomocy.
Zrzeczenie się odpowiedzialności
Firma Sony nie odpowiada za żadne zakłócenia radiowe i telewizyjne ani za żadne niepożądane skutki
wybrania nieprawidłowego kanału komunikacyjnego przez użytkownika. Wyeliminowanie zakłóceń
wywołanych wybraniem nieprawidłowego kanału stanowi wyłączny obowiązek użytkownika.
31
3-278-009-12.book Page 32 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
Przepisy dotyczące bezprzewodowej sieci WAN
(tylko modele z wbudowanymi funkcjami bezprzewodowej sieci WAN)
Bezprzewodowa sieć WAN — informacje dotyczące zgodności z przepisami
Firma Sony niniejszym oświadcza, że ten produkt obsługujący bezprzewodową sieć WAN (sieć rozległą,
ang. Wide Area Network) spełnia podstawowe wymagania i inne odpowiednie wymogi dyrektywy Komisji
Europejskiej 1999/5/WE. Aby otrzymać egzemplarz deklaracji zgodności (DoC, Declaration of Conformity)
z dyrektywą R&TTE, należy odwiedzić stronę internetową pod adresem http://www.compliance.sony.de/
i wprowadzić w polu wyszukiwania numer modelu (tj. PCG-xxx lub PCV-xxx), który znajduje się na tabliczce
znamionowej na produkcie, zgodnie z objaśnieniami znajdującymi się na stronie.
Produkt współpracujący z bezprzewodową siecią WAN jest urządzeniem radiowym.
Zgodnie z wymogami dyrektywy Komisji Europejskiej R&TTE 1999/5/WE niniejszy produkt spełnia
wymagania normy EN 55022 dotyczącej urządzeń klasy B oraz normy EN 55024, dzięki czemu można
go używać w następujących obszarach: mieszkalnych, handlowych i w przemyśle lekkim.
Częstotliwości nadawania
UMTS/HSDPA: 2100 MHz
GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz
Informacje o ekspozycji na fale radiowe i właściwej mocy pochłanianej (SAR)
Komputer VAIO został zaprojektowany w taki sposób, aby spełniał obowiązujące wymagania dotyczące
bezpieczeństwa ekspozycji na fale radiowe. Wymagania te wynikają z określonych metodami naukowymi
wytycznych marginesów bezpieczeństwa i mają zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom, niezależnie
od wieku i stanu zdrowia.
W wytycznych dotyczących ekspozycji na fale radiowe stosowana jest jednostka miary nazywana właściwą
mocą pochłanianą (SAR, ang. Specific Absorption Rate). Pomiary SAR prowadzone są ujednoliconymi
metodami, z użyciem komputera nadającego sygnał z najwyższą mocą dopuszczoną w jego ateście, we
wszystkich pasmach częstotliwości.
Mimo że różne modele komputerów VAIO mogą charakteryzować się różnymi poziomami SAR, wszystkie
one spełniają odpowiednie wytyczne dotyczące ekspozycji na fale radiowe.
Warunki użytkowania
Niniejsze urządzenie powinno być używane w taki sposób, aby odległość między ekranem LCD a ciałem
użytkownika była większa niż 15 mm.
Nie należy korzystać z bezprzewodowej sieci WAN w środowiskach potencjalnie wrażliwych na zakłócenia
radiowe, które mogłyby narazić na niebezpieczeństwo użytkownika i inne osoby, a w szczególności:
❑ W miejscach, w których zabrania tego prawo. Należy przestrzegać wszelkich szczególnych reguł
i przepisów oraz znaków i pouczeń.
❑ W miejscach, w których może występować atmosfera potencjalne wybuchowa. W szczególności
nie należy korzystać z bezprzewodowej sieci WAN na stacjach benzynowych i w warsztatach
samochodowych, w pobliżu składów paliw (miejsc składowania i dystrybucji paliw), zakładów
chemicznych ani miejscach, w których stosowane są materiały wybuchowe.
❑ Ponadto korzystanie z bezprzewodowej sieci WAN jest niedozwolone w pobliżu urządzeń medycznych
i urządzeń do podtrzymywania życia (w szpitalach, przychodniach itp.). Urządzenia medyczne mogą być
podatne na zakłócenia radiowe.
❑ Na pokładzie samolotów, zarówno w trakcie lotu, jak i na ziemi.
❑ Podczas prowadzenia pojazdu.
32
3-278-009-12.book Page 33 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
Wykluczenie odpowiedzialności
Z uwagi na warunki nadawania i odbioru w komunikacji bezprzewodowej może niekiedy dochodzić do utraty
danych lub opóźnień w ich przesyłaniu. Wynikać to może z różnic w sile sygnału spowodowanych zmianami
charakterystyki drogi fal radiowych.
Firma Sony nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z opóźnień lub
błędów w danych wysłanych bądź odebranych za pośrednictwem bezprzewodowych sieci WAN lub z braku
możliwości wysłania bądź odebrania danych za pośrednictwem takich sieci.
PCG-5J1M, PCG-5J4M, PCG-8Z1M, PCG-8Z2M,
PCG-391M, PCG-393M, PCG-5H1M & PCG-5H2M
33
3-278-009-12.book Page 34 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
Przepisy dotyczące technologii Bluetooth®
(tylko modele z wbudowanymi funkcjami Bluetooth®)
Technologia bezprzewodowa Bluetooth® — informacje dotyczące zgodności
z przepisami
Firma Sony niniejszym oświadcza, że wbudowana technologia bezprzewodowa Bluetooth® spełnia
podstawowe wymagania i inne odpowiednie wymogi dyrektywy Komisji Europejskiej 1999/5/WE.
Aby otrzymać egzemplarz deklaracji zgodności (DoC, Declaration of Conformity) z dyrektywą RTTE,
należy odwiedzić stronę internetową pod adresem http://www.compliance.sony.de/.
Do komunikacji bezprzewodowej z innymi urządzeniami obsługującymi technologię Bluetooth® wewnętrzna
technologia Bluetooth® może działać w paśmie częstotliwości 2,4 GHz (2,400 GHz—2,4835 GHz).
Zgodnie z wymaganiami dyrektywy Komisji Europejskiej RTTE 1999/5/WE to urządzenie spełnia wymogi
normy EN 55022 dotyczącej urządzeń klasy B oraz normy EN 55024, dzięki czemu można go używać
w następujących obszarach: mieszkalnych, biznesowych i w przemyśle lekkim.
W niektórych sytuacjach lub środowiskach korzystanie z technologii bezprzewodowej Bluetooth® może być
zabronione przez właściciela budynku lub odpowiedzialnych za to przedstawicieli danego podmiotu, na
przykład na pokładach samolotów, w szpitalach lub w innych miejscach, w których istnieje potencjalne lub
udowodnione niebezpieczeństwo wynikające z zakłócania pracy innych urządzeń lub usług.
Jeśli nie ma pewności co do zasad korzystania z technologii bezprzewodowej Bluetooth® w określonej
organizacji lub środowisku, przed rozpoczęciem korzystania z tej technologii należy zapytać o zgodę.
Osoby z rozrusznikami serca, aparatami słuchowymi i innymi podobnymi urządzeniami powinny zapytać
lekarza lub producenta danego urządzenia, czy istnieją ograniczenia dotyczące korzystania przez nie
z technologii bezprzewodowej Bluetooth®.
34
3-278-009-12.book Page 35 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
GWARANCJA
WAŻNA UWAGA: Przed rozpoczęciem świadczenia jakichkolwiek usług związanych
z produktem oraz w wypadku, gdy firma Sony będzie musiała usunąć dane, użytkownik
musi pamiętać o utworzeniu kopii zapasowej zawartości dysku twardego, w tym
wszystkich danych lub oprogramowania zainstalowanego na tym dysku. Firma Sony nie
odpowiada za żadne uszkodzenia ani utratę programów, danych ani innych informacji
przechowywanych na jakimkolwiek nośniku lub jakiejkolwiek części jakiejkolwiek usługi
związanej z produktem.
Szanowny Kliencie!
Dziękujemy za zakupienie produktu firmy Sony. Mamy nadzieję, że będziesz z niego zadowolony.
W mało prawdopodobnym przypadku, gdy produkt wymaga naprawy serwisowej, skontaktuj się z pomocą
techniczną VAIO-Link (http://www.vaio-link.com), ze sprzedawcą lub zakładem należącym do sieci
autoryzowanych serwisów (ASN, Authorized Service Network) w Europejskim Obszarze Gospodarczym
(EOG) lub innych krajach wymienionych w niniejszej gwarancji lub broszurach dołączonych do produktu.
Aby uniknąć zbędnych problemów, przed zgłoszeniem się do serwisu zalecamy dokładne zapoznanie się
z dokumentacją.
Gwarancja
Niniejsza gwarancja obejmuje produkt firmy Sony, jeśli tak podano na broszurach dołączonych do tego
produktu, pod warunkiem że został on zakupiony w kraju objętym gwarancją. Na mocy niniejszej gwarancji
firma Sony gwarantuje, że produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych w dniu pierwszego
zakupu i że będzie wolny od tych wad przez okres nie krótszy niż JEDEN ROK od tego dnia. Dokładne
informacje na temat okresu obowiązywania gwarancji znajdują się na stronie 38 tego dokumentu. Można je
również znaleźć w witrynie http://www.vaio-link.com. Oddział firmy Sony, który udziela niniejszej gwarancji
i będzie ją honorować, jest wymieniony w tym dokumencie lub broszurach dołączonych do produktu
w części dotyczącej kraju, w którym ma być wykonana naprawa gwarancyjna.
Jeśli w okresie obowiązywania gwarancji okaże się, że produkt ma wady (w dniu pierwszego zakupu)
materiałowe lub produkcyjne, firma Sony lub zakład należący do sieci autoryzowanych serwisów działający
w kraju, w którym ma być wykonana naprawa gwarancyjna, bez pobierania opłat za części lub robociznę
naprawi albo (według uznania firmy Sony) wymieni produkt lub wadliwe części zgodnie z poniższymi
warunkami i ograniczeniami. Firma Sony i zakłady należące do sieci autoryzowanych serwisów mogą
wymieniać wadliwe produkty lub części na nowe lub zregenerowane produkty lub części. Wszystkie
produkty lub części otrzymane w wyniku wymiany stają się własnością firmy Sony.
Warunki
1 Usługi gwarancyjne będą świadczone tylko po okazaniu oryginalnej faktury lub rachunku (z datą
zakupu, nazwą modelu i nazwą sprzedawcy) wraz z uszkodzonym produktem, który jest na gwarancji.
Firma Sony i zakłady należące do sieci autoryzowanych serwisów mogą odmówić bezpłatnego
naprawienia produktu, jeśli te dokumenty nie zostaną okazane lub jeśli będą niepełne albo nieczytelne.
Niniejsza gwarancja nie obowiązuje, jeśli zmieniono, usunięto lub zamazano nazwę modelu albo numer
seryjny produktu lub jeśli te informacje są nieczytelne.
2 Aby uniknąć uszkodzenia lub utraty/usunięcia danych z nośników wymiennych lub innych akcesoriów,
dane takie należy usunąć przed przekazaniem produktu do serwisu.
3 Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów transportu ani zagrożeń związanych z transportem produktu
do/z firmy Sony lub zakładu należącego do sieci autoryzowanych serwisów.
4 Niniejsza gwarancja nie obejmuje:
❑ przeglądów i napraw lub wymiany części związanych ze zwykłym zużyciem roboczym podzespołów;
❑ materiałów eksploatacyjnych (elementów, które mogą wymagać okresowej wymiany podczas całego
okresu użytkowania produktu, na przykład baterii);
❑ zniszczenia lub uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem i obsługą produktu niezgodnie z jego
typowym przeznaczeniem do celów osobistych i domowych oraz obchodzenia się z nim w taki sposób;
❑ uszkodzeń lub zmian produktu w wyniku nieprawidłowego użytkowania, w tym:
35
3-278-009-12.book Page 36 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
❑
5
6
7
36
❑ obchodzenia się z produktem w sposób powodujący uszkodzenia fizyczne, kosmetyczne lub
uszkodzenia powierzchni ani zmian w produkcie lub uszkodzeń wyświetlaczy ciekłokrystalicznych;
❑ zainstalowania lub użytkowania produktu niezgodnie z jego typowym przeznaczeniem lub niezgodnie
ze wskazówkami firmy Sony dotyczącymi instalowania i użytkowania;
❑ konserwacji produktu w sposób niezgodny ze wskazówkami firmy Sony dotyczącymi właściwej
konserwacji;
❑ instalowania lub użytkowania produktu w sposób niezgodny z przepisami/normami technicznymi lub
przepisami/normami bezpieczeństwa w kraju, w którym produkt ten jest zainstalowany lub
użytkowany;
❑ zainfekowania wirusami lub użytkowania produktu wraz z oprogramowaniem, które nie zostało z nim
dostarczone, lub z nieprawidłowo zainstalowanym oprogramowaniem;
❑ stanów lub wad systemów, z którymi produkt współpracuje lub z którymi jest zintegrowany, oprócz
innych produktów firmy Sony, które są przeznaczone do współpracy z produktem będącym
przedmiotem niniejszej gwarancji;
❑ użytkowania produktu z akcesoriami, urządzeniami peryferyjnymi i innymi produktami typu,
w warunkach i zgodnymi z normami, które są inne niż zalecane przez firmę Sony;
❑ naprawiania lub usiłowania naprawiania przez osoby, które nie są pracownikami firmy Sony lub
zakładów należących do sieci autoryzowanych serwisów;
wprowadzania zmian lub adaptowania bez pisemnej zgody firmy Sony, w tym:
❑ uaktualniania produktu powodującego zmianę jego parametrów technicznych lub funkcji opisanych
w instrukcji obsługi lub
❑ zmian w produkcie w celu dostosowania go do krajowych albo lokalnych norm technicznych lub norm
bezpieczeństwa w krajach innych niż te, do sprzedaży w których produkt jest przeznaczony i z myślą
o których został wyprodukowany;
❑ zaniedbania;
❑ wypadków, pożarów, działania cieczy, środków chemicznych i innych substancji, zalania, drgań,
nadmiernego ciepła, nieprawidłowej wentylacji, skoków napięcia, zbyt wysokiego lub niewłaściwego
prądu lub napięcia zasilania, promieniowania, wyładowań elektrostatycznych, w tym błyskawic,
a także innych sił i czynników zewnętrznych.
Niniejsza gwarancja obejmuje tylko podzespoły produktu. Nie obejmuje oprogramowania (firmy Sony
lub innych producentów), które jest/ma być objęte umową licencyjną użytkownika lub oddzielną
gwarancją/kartami gwarancyjnymi lub wyłączeniami gwarancji.
Informujemy, że użytkownik ponosi koszty testów diagnostycznych produktu, jeśli:
a) testy produktu wykonane przez firmę Sony lub autoryzowany serwis firmy Sony dowiodą, że
użytkownikowi nie przysługuje naprawa usterki w ramach gwarancji (niezależnie od przyczyny);
b) lub jeśli produkt działa prawidłowo i nie znaleziono usterki.
Informacje na temat wysokości opłaty za testy diagnostyczne można znaleźć w witrynie
http://www.vaio-link.com.
Zasady klasyfikacji wadliwych pikseli:
Dopuszczalna liczba wadliwych pikseli w ekranach LCD, która spełnia wymagania
normy ISO 13406-2 to 0,0005% całkowitej liczby pikseli. W witrynie VAIO-Link w części Hot News |
Latest Updates (http://www.vaio-link.com) znajduje się temat „Faulty Pixels Policy”, w którym można
znaleźć informacje na temat zasad klasyfikacji wadliwych pikseli dotyczących danego modelu
komputera VAIO.
3-278-009-12.book Page 37 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
Wyłączenia i ograniczenia
Oprócz przypadków wymienionych powyżej firma Sony nie udziela żadnych gwarancji (wyraźnych,
domniemanych, gwarantowanych ani innych) odnośnie produktu lub jakości, wydajności, dokładności,
niezawodności, przydatności do określonych celów itp. oprogramowania dołączonego do produktu lub
zainstalowanego na produkcie. Jeśli to wyłączenie nie jest dozwolone lub całkowicie dozwolone na mocy
obowiązującego prawa, firma Sony wyłącza lub ogranicza swoje gwarancje tylko do maksymalnego
zakresu dozwolonego przez obowiązujące prawo. Wszelkie gwarancje, których nie można całkowicie
wyłączyć, zostaną ograniczone (w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo) do okresu
obowiązywania niniejszej gwarancji.
Jedynym obowiązkiem firmy Sony wynikającym z niniejszej gwarancji jest obowiązek naprawy lub wymiany
produktów zgodnie z warunkami tej gwarancji. Firma Sony nie odpowiada za jakiekolwiek straty lub szkody
związane z produktami, serwisem, niniejszą gwarancją ani za inne straty lub szkody, w tym straty
ekonomiczne lub niematerialne — cenę zapłaconą za produkt — utratę zysków, dochodów, danych,
zadowolenia lub możliwości użytkowania produktu lub produktów do niego dołączonych — bezpośrednie,
przypadkowe lub wynikowe. Te postanowienia mają zastosowanie w przypadku następujących strat lub
szkód:
❑ nieprawidłowego działania produktu lub całkowitego uszkodzenia produktu albo produktów do niego
dołączonych w wyniku usterek lub niedostępności, gdy produkty te znajdują się w firmie Sony lub
w zakładzie należącym do sieci autoryzowanych serwisów, co powoduje przestoje, stratę czasu przez
użytkownika lub utrudnienia w działalności gospodarczej;
❑ niedokładności produktu lub produktów do niego dołączonych;
❑ uszkodzenia lub utraty oprogramowania albo wymiennych nośników danych;
❑ zainfekowania wirusami i innych przyczyn.
Dotyczy to strat i szkód opisanych we wszelkich przepisach prawa, w tym zaniedbań i innych czynów
niedozwolonych, złamania warunków umowy, gwarancji wyraźnej lub domniemanej oraz odpowiedzialności
bezpośredniej (nawet jeśli firma Sony lub zakład należący do sieci autoryzowanych serwisów zostali
powiadomieni o możliwości wystąpienia takich szkód).
Jeśli obowiązujące prawo zabrania stosowania tych wyłączeń odpowiedzialności lub ogranicza ich
stosowanie, firma Sony wyłącza lub ogranicza swoją odpowiedzialność tylko do maksymalnego zakresu
dozwolonego przez to prawo. W niektórych krajach, na przykład, zabronione jest wyłączenie lub
ograniczenie szkód wynikających zaniedbania, rażącego zaniedbania, świadomego naruszenia prawa,
oszustwa i podobnych czynów. Odpowiedzialność firmy Sony na mocy niniejszej gwarancji w żadnym
wypadku nie przekroczy ceny zapłaconej za produkt, ale jeśli obowiązujące prawo dopuszcza tylko wyższe
ograniczenia odpowiedzialności, to obowiązują te wyższe ograniczenia.
37
3-278-009-12.book Page 38 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
Zastrzeżone prawa klienta
Klienci mają prawa (ustawowe) wynikające z obowiązującego prawa krajowego dotyczące sprzedaży
produktów konsumenckich. Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na uprawnienia ustawowe klienta, których
nie można także wyłączyć ani ograniczyć, a także takich ustawowych uprawnień przeciw osobom, od
których produkt został zakupiony. Klient może dochodzić swoich praw według własnego uznania.
Sony Vaio of Europe,
a division of Sony Service Centre (Europe) N.V.
The Corporate Village
Da Vincilaan 7 - D1
B-1935 Zaventem — Belgia
Okres obowiązywania gwarancji firmy na nowe i regenerowane (sprzedawane) produkty VAIO
Notebooki i komputery stacjonarne VAIO
Austria
2 lata gwarancji
Belgia
2 lata gwarancji
Czechy
2 lata gwarancji
Dania
1 rok gwarancji
Finlandia
1 rok gwarancji
Francja
1 rok gwarancji
Grecja
1 rok gwarancji
Hiszpania
2 lata gwarancji
Holandia
2 lata gwarancji
Irlandia
1 rok gwarancji
Luksemburg
1 rok gwarancji
Niemcy
2 lata gwarancji
Norwegia
1 rok gwarancji
Polska
1 rok gwarancji
Portugalia
2 lata gwarancji
Rumunia
1 rok gwarancji
Szwajcaria
1 rok gwarancji
Szwecja
1 rok gwarancji
Turcja
2 lata gwarancji
Ukraina
1 rok gwarancji
Włochy
2 lata gwarancji
Wielka Brytania
1 rok gwarancji
38
3-278-009-12.book Page 39 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania
Niniejsza umowa licencyjna użytkownika oprogramowania („UMOWA”) jest prawną umową
między użytkownikiem a firmą Sony Corporation (dalej zwaną „SONY”), korporacją działającą zgodnie
z przepisami prawa japońskiego, producentem systemu komputerowego SONY („SPRZĘT FIRMY SONY”
lub „URZĄDZENIE FIRMY SONY”) oraz każdą z firm udzielających firmie Sony licencji na
OPROGRAMOWANIE SONY („LICENCJODAWCY ZEWNĘTRZNI” lub „FIRMY UDZIELAJĄCE
LICENCJI”). Przed zainstalowaniem lub użyciem oprogramowania firmy Sony oraz oprogramowania
innych firm rozprowadzanego razem z tą umową („OPROGRAMOWANIE FIRMY SONY”) należy dokładnie
zapoznać się z treścią tej umowy. Zainstalowanie lub użycie OPROGRAMOWANIA FIRMY SONY oznacza
zobowiązanie się do przestrzegania warunków niniejszej umowy. OPROGRAMOWANIA FIRMY SONY
można używać tylko wraz ze SPRZĘTEM FIRMY SONY. OPROGRAMOWANIE FIRMY SONY jest
licencjonowane, a nie sprzedawane.
Niezależnie od powyższych postanowień oprogramowanie rozprowadzane z inną umową licencyjną
użytkownika oprogramowania („UMOWA LICENCYJNA INNEJ FIRMY”), w tym między innymi system
operacyjny Windows® firmy Microsoft Corporation, jest objęte umową licencyjną innej firmy.
Jeśli użytkownik nie zgadza się z warunkami niniejszej umowy, ma obowiązek zwrócić
OPROGRAMOWANIE FIRMY SONY wraz ze SPRZĘTEM FIRMY SONY w miejscu, w którym dokonał
zakupu.
1 Licencja. Firma SONY udziela użytkownikowi licencji na niniejsze OPROGRAMOWANIE FIRMY SONY
oraz jego dokumentację. Niniejsza umowa umożliwia korzystanie z OPROGRAMOWANIA FIRMY
SONY do celów prywatnych z jednym URZĄDZENIEM FIRMY SONY poza siecią i wykonanie tylko
jednej kopii OPROGRAMOWANIA FIRMY SONY w formie odczytywalnej komputerowo wyłącznie
w celu utworzenia kopii zapasowej.
2 Ograniczenia. OPROGRAMOWANIE FIRMY SONY zawiera materiały chronione prawem autorskim
oraz inne materiały chronione prawem. Aby chronić te treści, poza przypadkami dozwolonymi przez
obowiązujące prawo, użytkownik nie może dekompilować, dokonywać zmian kodu źródłowego ani
ograniczyć, a także takich ustawowych uprawnień przeciw osobom, od których produkt został
zakupiony. Klient może dochodzić swoich praw według własnego uznania. ani dezasemblować
OPROGRAMOWANIA FIRMY SONY w całości ani w częściach. Oprócz przypadków, w których
OPROGRAMOWANIE FIRMY SONY jest przekazywane razem ze SPRZĘTEM FIRMY SONY
i wcześniej została sporządzona umowa, na mocy której nabywca zobowiązuje się do przestrzegania
warunków niniejszej umowy, użytkownik nie może sprzedawać ani wypożyczać OPROGRAMOWANIA
FIRMY SONY ani jego kopii stronom trzecim.
3 Ograniczona gwarancja. Firma SONY gwarantuje, że nośnik, na którym zostało zapisane
OPROGRAMOWANIE FIRMY SONY, będzie wolny od wad fizycznych przez okres dziewięćdziesięciu
(90) dni od daty zakupu potwierdzonej kopią rachunku. W danym okresie obowiązywania gwarancji
firma SONY bezpłatnie wymieni taki nośnik, który okaże się wadliwy; pod warunkiem że nośnik ten
zostanie zwrócony w odpowiednim opakowaniu w miejscu zakupu wraz z nazwiskiem, adresem
i dowodem zakupu zawierającym datę zakupu. Firma SONY nie ma obowiązku wymieniania nośników
uszkodzonych przypadkowo, w wyniku niewłaściwego obchodzenia się lub użytkowania niezgodnie
z przeznaczeniem.
Powyższa ograniczona gwarancja zastępuje wszystkie inne dokumenty, warunki i gwarancje, wyraźne
i domniemane, gwarantowane lub innego typu; FIRMA SONY I JEJ LICENCJODAWCY ZEWNĘTRZNI
WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ WSZYSTKIE INNE GWARANCJE ORAZ WSZYSTKIE WARUNKI, W TYM
MIĘDZY INNYMI DOMNIEMANYCH GWARANCJI I/LUB WARUNKÓW ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI
I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Warunki niniejszej ograniczonej gwarancji nie mają
39
3-278-009-12.book Page 40 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
wpływu na ustawowe prawa użytkownika ostatecznego ani nie naruszają tych praw, a także nie
ograniczają ani nie wykluczają odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia spowodowane zaniedbaniem
firmy SONY.
4 Ograniczenie odpowiedzialności. FIRMA SONY ANI JEJ LICENCJODAWCY ZEWNĘTRZNI NIE
ODPOWIADAJĄ ZA ŻADNE SZKODY POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE, MORALNE ANI
WYNIKOWE, ZA ZŁAMANIE JAKICHKOLWIEK GWRANCJI WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH,
ZŁAMANIE WARUNKÓW UMOWY, ZANIEDBANIE ANI ŻADNE INNE SZKODY PRZEWIDZIANE
PRZEZ PRAWO ZWĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM FIRMY SONY LUB SPRZĘTU FIRMY SONY
ANI NIE PONOSI Z TEGO TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ. DO TAKICH SZKÓD
NALEŻĄ MIĘDZY INNYMI: UTRATA ZYSKÓW, DOCHODÓW, DANYCH, MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA
Z PRODUKTU LUB DOŁACZONEGO DO NIEGO SPRZĘTU, PRZESTOJE ORAZ UTRATA CZASU
PRZEZ NABYWCĘ, NAWET JEŚLI FIRMA SONY LUB JEJ LICENCJODAWCY ZEWNĘTRZNI
ZOSTALI POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W KAŻDYM WYPADKU
PEŁNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY SONY I JEJ LICENCJODAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH’ NA
MOCY KTÓREGOKOLWIEK Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY BĘDZIE OGRANICZONA DO
RZECZYWISTEJ KWOTY ZAPŁACONEJ ZA OPROGRAMOWANIE. NIEKTÓRE PRZEPISY PRAWA
NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE OKREŚLONYCH TYPÓW SZKÓD,
DLATEGO POWYŻSZE WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA.
5 Wygaśnięcie lub rozwiązanie umowy. Niniejsza umowa obowiązuje aż do wygaśnięcia lub rozwiązania.
Użytkownik może rozwiązać umowę w dowolnej chwili, niszcząc OPROGRAMOWANIE FIRMY SONY,
a także dokumentację i wszystkie egzemplarze oprogramowania. Niniejsza umowa wygasa natychmiast
bez powiadomienia ze strony firmy SONY, jeśli użytkownik nie wypełni któregokolwiek z jej warunków.
Po wygaśnięciu umowy należy zniszczyć OPROGRAMOWANIE FIRMY SONY, a także dokumentację
i wszystkie egzemplarze oprogramowania.
6 Obowiązujące prawo. Niniejsza umowa podlega prawu japońskiemu i według tego prawa będzie
interpretowana.
Wszelkie pytania dotyczące niniejszej umowy lub ograniczonej gwarancji należy kierować do pomocy
technicznej VAIO-Link.
40
3-278-009-12.book Page 41 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
Usługi pomocy technicznej firmy Sony
Firma Sony oferuje kilka opcji pomocy technicznej dla Twojego komputera, w tym:
❑ e-Support;
❑ obsługę klienta VAIO-Link.
Aby móc korzystać z opisanych tutaj funkcji online, trzeba połączyć się z Internetem.
✍
e-support
Czym jest e-Support?
Czy mimo przeszukania naszych podręczników użytkownika i witryny internetowej nadal nie masz odpowiedzi na
pytanie lub nie możesz rozwiązać problemu?
Rozwiązaniem jest właśnie e-Support!
Nasz internetowy portal e-Support to interaktywna witryna, za pośrednictwem której można przesyłać wszelkie
pytania dotyczące komputerów VAIO i otrzymywać odpowiedzi od specjalnego zespołu pomocy technicznej.
Każdemu pytaniu jest przypisywany unikatowy ‘numer sprawy’, dzięki czemu komunikacja między użytkownikiem
a zespołem e-Support przebiega sprawnie i bezproblemowo.
Kto może korzystać z pomocy e-Support?
Wszyscy zarejestrowani użytkownicy komputerów VAIO mają nieograniczony dostęp do pomocy e-Support
VAIO-Link.
Jak uzyskać dostęp do portalu pomocy e-Support VAIO-Link?
Po zarejestrowaniu komputera VAIO użytkownik automatycznie otrzymuje wiadomość z łączem do działu pomocy
e-Support, identyfikator, a kilka godzin później informacje podstawowe na temat korzystania z portalu. Wystarczy
aktywować konto, klikając łącze w wiadomości e-mail. Teraz możesz już zgłosić pierwszy problem!
Portal pomocy e-Support VAIO-Link można otworzyć z dowolnego komputera z aktywnym połączeniem
internetowym. W witrynie e-Support jest dostępny pełny plik pomocy. Zawiera on informacje pomocne
w korzystaniu z usługi e-Support.
Czy mogę wysyłać pytania w moim języku?
Ponieważ użytkownik kontaktuje się z zespołem e-Support za pośrednictwem portalu i jest łączony bezpośrednio
z naszą centralną bazą danych, pracownicy działu pomocy e-Support odpowiadają tylko na pytania w języku
angielskim, francuskim lub niemieckim.
Czy mogę wysyłać pytania o każdej porze?
Tak. Pytania można wysyłać przez całą dobę, ale trzeba pamiętać, że zespół e-Support zajmuje się nimi tylko od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18.
Czy korzystanie z pomocy e-Support jest płatne?
Nie. Jest to usługa całkowicie bezpłatna, którą oferujemy wszystkim zarejestrowanym użytkownikom komputerów
VAIO!
Nie są pokrywane koszty połączenia internetowego.
Skąd wiem, że zespół e-Support zajął się moim pytaniem/moją sprawą?
Jak tylko zespół e-Support zajmie się sprawą, użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z informacją o aktualizacji
stanu sprawy.
Obsługa klienta VAIO-Link
Czym jest VAIO-Link?
VAIO-Link jest programem obsługi, opracowanym przez firmę Sony w celu zapewnienia użytkownikom
komputerów VAIO bezpośredniego dostępu do szerokiej gamy opcji pomocy technicznej i obsługi klienta. Te opcje
mają na celu pomóc użytkownikowi w maksymalnym wykorzystaniu możliwości produktów VAIO i zapewnić mu jak
najlepszą obsługę.
41
3-278-009-12.book Page 42 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
Serwis
Firma Sony produkuje komputery PC i urządzenia peryferyjne do tych komputerów z materiałów wysokiej jakości,
z dużą dbałością o wykonanie oraz projektuje te urządzenia z myślą o tym, aby były przyjazne w obsłudze. Mimo
że celem firmy Sony jest zapewnienie zadowolenia wszystkich klientów z zakupionych produktów, wiemy, że ze
względu na skomplikowaną technologię klienci czasami mogą mieć trudności, które z kolei mogą wymagać
pomocy technicznej i wsparcia firmy Sony. Dlatego firma Sony utworzyła program obsługi VAIO-Link. Program
jest realizowany w specjalnym centrum obsługi oraz centrum serwisowym. W centrach tych pracuje wysoko
wykwalifikowany personel. Pracownicy są tak wyszkoleni, aby jak najlepiej obsłużyć klienta.
Kto może korzystać z programu VAIO-Link?
Z usług VAIO-Link mogą korzystać wszyscy zarejestrowani użytkownicy, których komputery VAIO są objęte
gwarancją.
Poza okresem gwarancyjnym za obsługę telefoniczną związaną z produktami VAIO są pobierane wysokie opłaty.
✍
Numery mogą zmieniać się bez powiadomienia.
Rejestrowanie produktu VAIO
Rejestracja jest dla nas bardzo ważna, ponieważ dzięki niej możemy zapewnić użytkownikom najlepszą możliwą
obsługę. Umożliwia nam ona przechowywanie danych o konfiguracji komputera użytkownika oraz wszystkich
informacji o kontaktach klienta z nami w okresie obowiązywania gwarancji. Dzięki temu możemy również
automatycznie udostępniać użytkownikowi informacje lub aktualizacje oprogramowania. Krótko mówiąc,
pozwala nam to na personalizowanie usług z myślą o konkretnym użytkowniku.
Jeśli komputer VAIO nie został jeszcze zarejestrowany, należy dokonać rejestracji za pomocą narzędzia VAIO
Online Registration zainstalowanego na komputerze.
✍
Aby użyć tego narzędzia, trzeba mieć połączenie internetowe.
Dostęp do usług VAIO-Link
Klienci mogą łatwo uzyskać dostęp do usług VAIO-Link w następujący sposób:
❑ http://www.vaio-link.com: stworzyliśmy bardzo zaawansowaną internetową witrynę pomocy. Są tam
dostępne narzędzia, za pomocą których użytkownik może samodzielnie wykonać odpowiednie czynności
umożliwiające rozwiązanie problemu. Można w niej także wyszukiwać rozwiązania, aktualizacje itp. Nie możesz
znaleźć rozwiązania? Dzięki pomocy e-Support możesz utworzyć sprawę, kontrolować jej stan, aktualizować
informacje i rozwiązać problem. Witryna zawiera bazę wiedzy z tysiącami odpowiedzi na wszystkie rodzaje
pytań, a także część, z której można pobierać pliki.
❑ Telefon: w większości krajów, w których obecnie są sprzedawane nasze produkty, można dzwonić pod
specjalne numery telefonów.
Nasza witryna internetowa działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Telefoniczna usługa VAIO-Link jest dostępna w godzinach:
❑ od 8 do 18 (czasu lokalnego), od poniedziałku do piątku;
❑ usługa VAIO-Link jest niedostępna w weekendy, 25 grudnia i 1 stycznia.
Krajowe numery telefonów znajdują się poniżej. Szczegółowe informacje na temat tych numerów i ewentualnych
zmian znajdują się w części z informacjami o rejestracji i w naszej witrynie internetowej.
Numery będą okresowo aktualizowane bez powiadomienia.
✍
Kraj
Język
Austria
Niemiecki
Belgia
Niderlandzki
Francuski
Cypr
42
Angielski
Numer telefonu
Zadzwoń pod ten numer, jeśli
komputer VAIO…
0179 56 73 33
… jest na gwarancji.
0900 270 31505
... nie jest już na gwarancji.
... został zakupiony poza Unią Europejską.
02 7173218
… jest na gwarancji.
0900 51 503
... nie jest już na gwarancji.
... został zakupiony poza Unią Europejską.
02 7173219
… jest na gwarancji.
0900 51 501
... nie jest już na gwarancji.
... został zakupiony poza Unią Europejską.
800 91150
… jest na gwarancji.
... nie jest już na gwarancji.
... został zakupiony poza Unią Europejską.
3-278-009-12.book Page 43 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
Kraj
Język
Numer telefonu
Zadzwoń pod ten numer, jeśli
komputer VAIO…
Czechy
Czeski
+420 2 9676 0422
… jest na gwarancji.
... nie jest już na gwarancji.
... został zakupiony poza Unią Europejską.
Dania
Angielski
070 112105
… jest na gwarancji.
... nie jest już na gwarancji.
... został zakupiony poza Unią Europejską.
Finlandia
Fiński
Angielski
0969-379450
… jest na gwarancji.
... nie jest już na gwarancji.
... został zakupiony poza Unią Europejską.
Francja
Francuski
08 25 33 33 00
… jest na gwarancji.
08 92 39 02 53
... nie jest już na gwarancji.
... został zakupiony poza Unią Europejską.
Federacja Rosyjska
Rosyjski
495 258 76 69
… jest na gwarancji.
... nie jest już na gwarancji.
... został zakupiony poza Unią Europejską.
Grecja
Grecki
00800 4412 1496
… jest na gwarancji.
... nie jest już na gwarancji.
... został zakupiony poza Unią Europejską.
Hiszpania
Hiszpański
Holandia
Irlandia
Luksemburg
Niemcy
Niderlandzki
Angielski
Francuski
Niemiecki
Norwegia
Angielski
Portugalia
Portugalski
Szwajcaria
Niemiecki
Francuski
Szwecja
Szwedzki
Turcja
Turecki
Ukraina
Rosyjski
914 534 087
… jest na gwarancji.
803 111 933
... nie jest już na gwarancji.
... został zakupiony poza Unią Europejską.
020 346 93 03
… jest na gwarancji.
0900 04 00 278
... nie jest już na gwarancji.
... został zakupiony poza Unią Europejską.
01 407 3040
… jest na gwarancji.
1530 501 002
... nie jest już na gwarancji.
... został zakupiony poza Unią Europejską.
342 08 08 538
… jest na gwarancji.
342 08 08 380
... nie jest już na gwarancji.
... został zakupiony poza Unią Europejską.
0180 577 67 76
… jest na gwarancji.
09001 101 986
... nie jest już na gwarancji.
... został zakupiony poza Unią Europejską.
23162592
… jest na gwarancji.
... nie jest już na gwarancji.
... został zakupiony poza Unią Europejską.
808 201 174
… jest na gwarancji.
707 200 672
... nie jest już na gwarancji.
... został zakupiony poza Unią Europejską.
01800 93 00
… jest na gwarancji.
0900 000 033
... nie jest już na gwarancji.
... został zakupiony poza Unią Europejską.
01800 97 00
… jest na gwarancji.
0900 000 034
... nie jest już na gwarancji.
... został zakupiony poza Unią Europejską.
08 58 769 220
… jest na gwarancji.
... nie jest już na gwarancji.
... został zakupiony poza Unią Europejską.
444 82 46
… jest na gwarancji.
444 04 70
... nie jest już na gwarancji.
... został zakupiony poza Unią Europejską.
(44) 390 8246
… jest na gwarancji.
... nie jest już na gwarancji.
... został zakupiony poza Unią Europejską.
43
3-278-009-12.book Page 44 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
Kraj
Język
Wielka Brytania
Angielski
Numer telefonu
Zadzwoń pod ten numer, jeśli
komputer VAIO…
0870 240 24 08
… jest na gwarancji.
0905 031 00 06
... nie jest już na gwarancji.
... został zakupiony poza Unią Europejską.
… jest na gwarancji.
... nie jest już na gwarancji.
... został zakupiony poza Unią Europejską.
Włochy
Włoski
848 801 541
Rumunia
rumuński
020 3138872
… jest na gwarancji.
... nie jest już na gwarancji.
... został zakupiony poza Unią Europejską.
Polska
polski
0 801 382 462
… jest na gwarancji.
... nie jest już na gwarancji.
... został zakupiony poza Unią Europejską.
Serwis sprzętu VAIO
Aby uzyskać więcej informacji na temat tej usługi, odwiedź witrynę internetową VAIO-Link
(http://www.vaio-link.com). Większość problemów można rozwiązać przez Internet lub przez telefon. Jednak
czasami rozwiązanie problemu może wymagać interwencji serwisu lub naprawy.
Nasi analitycy z działu pomocy technicznej ustalają, czy naprawa jest konieczna. Przed skontaktowaniem się
telefonicznie z działem VAIO-Link należy wykonać poniższe czynności. Pozwoli nam to także na zapewnienie
lepszej obsługi.
❑ Należy przygotować numer seryjny urządzenia VAIO lub numer sprawy.
❑ Jeśli komputer VAIO nie został jeszcze zarejestrowany, należy dokonać rejestracji za pomocą narzędzia VAIO
Online Registration zainstalowanego na komputerze.
❑ Należy opisać problem w sposób rozsądny i jasny.
❑ Należy poinformować o zmianach wprowadzonych w systemie komputerowym i/lub aplikacjach
zainstalowanych na komputerze oraz/albo urządzeniach peryferyjnych podłączonych do komputera.
❑ Należy podać inne wymagane dane.
Jeśli nasz analityk z działu pomocy technicznej potwierdzi konieczność naprawy, należy zapamiętać poniższe
ważne informacje przed przekazaniem nam komputera VAIO:
❑ Ponieważ użytkownik odpowiada za tworzenie kopii zapasowych danych, musi utworzyć kopię zapasową
wszystkich plików z dysku twardego (na przykład na dysku wymiennym), ponieważ firma Sony nie może
zagwarantować, że podczas naprawy zostanie zachowana integralność programów lub danych.
❑ Do przesyłki z urządzeniem podstawowym nie należy dołączać żadnych akcesoriów, chyba że taka była prośba
analityka z działu pomocy technicznej.
❑ W przypadku napraw pozagwarancyjnych, jeśli użytkownik nie zdecyduje się na rozpoczęcie naprawy, pobrana
zostanie opłata ryczałtowa.
❑ Aby kurier mógł odebrać i dostarczyć przesyłkę, a nasz zespół zaplecza technicznego mógł się nią zająć,
należy obowiązkowo podać adres, numer telefonu i dane osoby, z którą można kontaktować się w godzinach
pracy.
44
3-278-009-12.book Page 45 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
RO
Ghid de reglementări privind siguranţa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Ghid de reguli privind siguranţa referitoare la modem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Ghid de reguli privind siguranţa referitoare la reţea LAN wireless . . . . . . . . 51
Przepisy dotyczące bezprzewodowej sieci LAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Ghid de reglementări referitoare la conexiunea Bluetooth® . . . . . . . . . . . . . 55
GARANŢIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Acord de licenţă a aplicaţiilor software cu utilizatorul final . . . . . . . . . . . . . . 60
Servicii de asistenţă Sony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
45
3-278-009-12.book Page 46 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
Ghid de reglementări privind siguranţa
Informaţii privind calculatorul VAIO
Informaţii privind siguranţa
❑ Deschiderea sau demontarea unităţii principale sau a oricăruia din accesorii, indiferent pentru ce motiv,
poate duce la deteriorări care nu sunt acoperite de garanţie.
❑ Pentru a evita electrocutarea, nu deschideţi carcasa. Service-ul trebuie efectuat numai de către personal
calificat.
❑ Distorsiunile audio şi de imagine apar în cazul în care echipamentul este amplasat în imediata apropiere
a unui echipament care emite radiaţie electromagnetică.
❑ Pentru a preveni incendierea sau electrocutarea, nu expuneţi calculatorul sau accesoriile sale la ploaie
sau umezeală.
❑ Nu conectaţi niciodată modemul sau telefonul în timpul unei furtuni cu fulgere.
❑ Nu montaţi niciodată prizele de telefon în locuri umede, cu excepţia cazului în care priza este proiectată
special pentru asemenea locuri.
❑ Nu atingeţi niciodată firele sau terminalele telefonice neizolate, cu excepţia cazului în care telefonul
a fost deconectat de la interfaţa de reţea.
❑ Luaţi măsuri de precauţie când instalaţi sau modificaţi liniile de telefon.
❑ Evitaţi utilizarea modemului în timpul unei furtuni electrice.
❑ Nu utilizaţi modemul sau telefonul în apropierea unei scurgeri de gaz. Raportaţi aceasta scurgere
de urgenţă.
În funcţie de model, una sau mai multe unităţi optice pot fi încorporate sau livrate separat. Unitatea optică
inclusă în modelul VAIO este clasificată ca PRODUS LASER DE CLASĂ 1 şi este conformă cu Standardul
de siguranţă privind produsele laser EN 60825-1. Aceasta emite radiaţie laser vizibilă şi invizibilă de clasă
3B când este deschisă; evitaţi expunerea la fasciculul laser. Reparaţiile şi întreţinerea trebuie efectuate
numai de către tehnicienii Sony autorizaţi. Reparaţiile şi utilizarea incorecte pot crea pericole legate de
siguranţă.
Numai pentru PCG-4L1M, PCG-5H1M & PCG-5H2M
PCG-4L1M, PCG-5H1M & PCG-5H2M sunt clasificate ca PRODUSE LASER DE CLASĂ 1 şi respectă
Standardul de siguranţă privind produsele laser EN60825-1.
Atenţie! Acestea emit radiaţie laser vizibilă şi invizibilă de CLASĂ 3B când sunt deschise; evitaţi expunerea
la fasciculul laser. Reparaţiile şi întreţinerea trebuie efectuate numai de către tehnicienii Sony autorizaţi.
Reparaţiile şi utilizarea incorecte pot crea pericole legate de siguranţă.
Eticheta CLASĂ 1 este amplasată pe partea de jos a calculatorului, lângă numele modelului.
Eticheta de avertizare CLASA 3B se află pe suportul de sub tastatură sau în interiorul compartimentului
pentru baterii.
! Atenţie! Aplicarea unor proceduri de comandă, reglare sau utilizare, altele decât cele specificate în acest document,
poate duce la expunerea periculoasă la radiaţie.
Laptopuri şi desktopuri VAIO cu adaptoare externe de c.a.
(VGC-LT1S, VGC-LT1M, VGC-LM1S, VGC-LM1E şi VGC-LM1M)
Laptopurile VAIO sunt proiectate să funcţioneze numai cu baterii originale Sony. Ca urmare, şi pentru
a garanta o utilizare sigură, trebuie folosite numai baterii originale Sony. De asemenea, recomandăm
insistent să utilizaţi un adaptor de c.a. original Sony care îndeplineşte standardul de asigurare a calităţii
şi care este furnizat de Sony pentru laptopul dvs.
Acest adaptor de c.a. este destinat numai pentru utilizarea cu produsele informatice VAIO. Vă rugăm
să nu-l utilizaţi în alte scopuri.
În cazul în care cablul de alimentare pentru adaptorul de c.a. furnizat cu calculatorul dvs. are o fişă de
alimentare cu trei picioruşe, asiguraţi-vă că priza electrică este împământată corespunzător.
Pentru a deconecta complet calculatorul de la reţeaua de alimentare, scoateţi adaptorul din priză.
Priza trebuie să se afle lângă echipament şi să fie uşor accesibilă.
46
3-278-009-12.book Page 47 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
Conectorii i.LINK, PC Card, Monitor, DVI şi USB nu sunt furnizaţi cu sursele limitate de putere, dacă sunt
prevăzuţi asemenea conectori.
În timpul utilizării calculatorului, păstraţi întotdeauna bateria instalată.
Pentru a preveni deteriorarea şi riscul de incendiu al calculatorului în timpul transportului, fixaţi mai întâi
toate capacele de conector furnizate şi protecţiile de sloturi în poziţiile lor corespunzătoare şi asiguraţi
bateriile în compartimentul lor.
Numai pentru desktopurile VAIO:
Desktopurile VAIO sunt destinate exclusiv pentru utilizare în spaţii interioare.
Unele modele se furnizează cu mai multe cabluri de alimentare, specifice diverselor ţări. Vă rugăm să
utilizaţi cablul de alimentare adecvat ţării dvs.
Pentru a deconecta complet desktopul VAIO de la reţeaua de alimentare, scoateţi cablul de alimentare din
priză.
Priza trebuie să se afle lângă echipament şi să fie uşor accesibilă.
Informaţii de reglementare
Sony declară prin prezenta că acest produs, fie că include sau nu un kit wireless - incluzând o tastatură
wireless şi/sau mouse wireless şi/sau receptor wireless, respectă cerinţele esenţiale şi alte prevederi
relevante ale Directivei Europene 1999/5/CE.
Pentru a obţine o copie a declaraţiei de conformitate (DoC) cu Directiva R&TTE, vă rugăm să accesaţi
următorul site: http://www.compliance.sony.de/
Acest produs îndeplineşte cerinţele EN 55022 Clasa B şi EN 55024, pentru utilizare în următoarele spaţii:
rezidenţial, comercial şi industrial uşor.
Acest produs a fost testat şi găsit ca fiind conform cu limitele stabilite în Directiva EMC pentru utilizarea
cablurilor de conectare mai scurte de 3 metri.
Desktopurile VAIO cu kit cu fir sau wireless:
Cu referire la standardul european EN 60825-1, mouse-urile cu fir sau wireless sunt clasificate ca produs
LED de CLASĂ 1. Cu referire la directiva R&TTE, tastatura wireless şi mouse-ul wireless sunt clasificate ca
produse de Clasă 1.
Baterie internă pentru întreţinerea memoriei
! Produsul dvs. VAIO este echipat cu o baterie internă pentru copia de rezervă a memoriei, care nu trebuie înlocuită pe
!
!
!
!
durata de viaţă a produsului. Când bateria trebuie înlocuită, vă rugăm să contactaţi VAIO-Link.
Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect.
La sfârşitul duratei de viaţă, eliminaţi bateria conform reglementărilor.
În anumite regiuni, eliminarea bateriilor nepericuloase împreună cu deşeurile obişnuite poate fi interzisă.
Vă rugăm să utilizaţi sistemul public de colectare a deşeurilor.
Eliminarea bateriilor AA
!
!
!
!
!
!
!
!
!
În funcţie de model, calculatorul dvs. VAIO poate fi livrat cu unele accesorii alimentate cu baterii AA.
Pentru a instala bateriile, vă rugăm să consultaţi manualul de instrucţiuni.
Nu umblaţi cu baterii deteriorate sau care curg. Eliminaţi-le imediat şi conform reglementărilor.
Bateriile pot exploda sau curge dacă sunt încărcate incorect, aruncate în foc, amestecate cu alte tipuri de baterii sau
instalate incorect.
Bateriile pot fi un pericol de incendiu sau de arsură chimică dacă sunt tratate necorespunzător. Nu dezasamblaţi,
nu încălziţi la peste 60°C (140°F) şi nici nu incineraţi.
Înlocuiţi numai cu baterii de acelaşi tip sau similar, recomandat de producător.
Nu lăsaţi bateriile la îndemâna copiilor.
La sfârşitul duratei de viaţă, eliminaţi bateriile conform reglementărilor.
În anumite regiuni, eliminarea bateriilor împreună cu deşeurile obişnuite poate fi interzisă. Vă rugăm să utilizaţi sistemul
public adecvat de colectare a deşeurilor.
47
3-278-009-12.book Page 48 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
Numai pentru laptopurile VAIO: Eliminarea bateriilor cu ioni de litiu
! Nu umblaţi cu baterii cu ioni de litiu deteriorate sau care curg. Eliminaţi-le imediat şi conform reglementărilor.
! Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiţi numai cu baterii de acelaşi tip sau similar, recomandat
de producător.
! Bateriile utilizate cu acest echipament pot fi un pericol de incendiu sau de arsură chimică dacă sunt tratate
!
!
!
!
necorespunzător. Nu dezasamblaţi, nu încălziţi la peste 60°C (140°F) şi nici nu incineraţi.
Eliminaţi bateriile imediat şi conform reglementărilor.
Nu lăsaţi bateriile la îndemâna copiilor.
În anumite regiuni, eliminarea bateriilor cu ioni de litiu împreună cu deşeurile obişnuite poate fi interzisă.
Vă rugăm să utilizaţi sistemul public adecvat de colectare a deşeurilor.
Eliminarea echipamentelor electrice şi electronice uzate (aplicabil în Uniunea Europeană
şi alte ţări europene cu sisteme separate de colectare)
Acest simbol de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că produsul nu trebuie tratat ca
deşeu casnic. Produsul trebuie predat la punctul de colectare pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice. Asigurând ca acest produs să fie eliminat corect, ajutaţi la prevenirea
potenţialelor consecinţe negative asupra mediului şi sănătăţii oamenilor, care ar putea fi
provocate de eliminarea neadecvată a acestui produs la sfârşitul duratei sale de viaţă.
Reciclarea materialelor ajută la conservarea resurselor naturale. Pentru informaţii mai detaliate
privind reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactaţi consiliul dvs. local, serviciul local de gestionare
a deşeurilor sau magazinul de la care aţi cumpărat produsul.
Eliminarea bateriilor uzate (aplicabilă în Uniunea Europeană şi alte ţări europene cu
sisteme separate de colectare)
or
Pb
Oricare din simbolurile arătate în continuare pot apărea pe baterii sau pe
ambalaj pentru a indica faptul că bateriile livrate cu acest produs nu trebuie
tratate ca deşeuri casnice.
Asigurând eliminarea corectă a acestor baterii, ajutaţi la prevenirea
potenţialelor consecinţe negative asupra mediului şi sănătăţii oamenilor,
care ar putea fi provocate de eliminarea neadecvată a bateriilor la sfârşitul
duratei lor de viaţă. Reciclarea materialelor ajută la conservarea resurselor
naturale.
În cazul produselor care, din motive de siguranţă, performanţă şi integritate a datelor, necesită o conexiune
permanentă cu o baterie încorporată, această baterie trebuie înlocuită numai de personal de service
calificat.
Pentru a asigura manipularea corectă a bateriei, depuneţi produsul la sfârşitul duratei sale de viaţă la
punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru toate celelalte baterii, citiţi secţiunea despre modul sigur de eliminare a bateriilor din produs.
Depuneţi bateria la punctul de colectare pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru informaţii mai detaliate privind reciclarea acestui produs sau a bateriilor, vă rugăm să contactaţi
consiliul dvs. local, serviciul local de gestionare a deşeurilor sau magazinul de la care aţi cumpărat
produsul.”
48
3-278-009-12.book Page 49 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
CLASS 1
LASER PRODUCT
TO EN 60825-1
PCG-4L1M, PCG-5H1M & PCG-5H2M
Amplasată pe partea din spate a calculatorului PCG-4L1M şi PCG-4L2M:
Amplasată sub tastatura calculatorului PCG-5H1M şi PCG-5H2M:
Se află în interiorul compartimentului pentru baterii al PCG-4L1M:
49
3-278-009-12.book Page 50 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
Ghid de reguli privind siguranţa referitoare la modem
Modem intern
Prin prezenta, Sony declară că modemul încorporat în calculatorul dvs. VAIO, respectă cerinţele esenţiale
şi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.
Modemul intern este destinat pentru comunicarea de date şi fax utilizând semnalizarea DTMF (Dual Tone
Multi Frequency - Ton dublu de multifrecvenţă) (apelare cu ton) în reţelele PSTN (Public Switched
Telephone Network - Reţea de telefonie publică comutată) în următoarele ţări: Austria, Belgia, Republica
Cehă, Danemarca, Elveţia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Luxemburg, Marea
Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Spania, Suedia şi Turcia.
50
3-278-009-12.book Page 51 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
Ghid de reguli privind siguranţa referitoare la reţea
LAN wireless
(numai pentru modelele cu funcţii LAN wireless încorporate)
LAN wireless – Informaţii de reglementare
Prin prezenta, Sony declară că acest produs LAN wireless respectă cerinţele esenţiale şi alte prevederi
relevante ale Directivei 1999/5/CE (R&TTE). Pentru a obţine o copie a declaraţiei de conformitate (DoC)
cu Directiva R&TTE, vă rugăm să accesaţi următorul site:
http://www.compliance.sony.de/ şi introduceţi numărul modelului (adică PCG-xxx sau PCV-xxx), pe care îl
găsiţi pe eticheta cu caracteristici aflată pe produs, în câmpul de căutare aşa cum se explică pe pagina web.
Produsul LAN wireless este un dispozitiv radio care utilizează oricare din standardele 802.11a/b/g/n
ale IEEE.
Conform Directivei R&TTE 1999/5/CE, acest echipament îndeplineşte cerinţele EN 55022 Clasa B şi
EN 55024 pentru utilizare în următoarele spaţii: rezidenţial, comercial şi industrial uşor. În funcţie de model,
LAN-ul fără fir încorporat în calculatoarele VAIO poate fi utilizat numai în următoarele ţări: Austria, Belgia,
Republica Cehă, Danemarca, Elveţia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia,
Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Spania, Suedia şi Turcia.
Condiţii de utilizare
Când utilizaţi LAN wireless conform cu standardul IEEE 802.11b/g/n, sunt selectate canalele de la 1 la 13
(2,4 GHz … 2,4835 GHz) atât pentru utilizare în spaţii interioare, cât şi exterioare, dar cu condiţii restrictive
în Franţa şi Italia, după cum urmează:
❑ Franţa: în spaţii interioare pot fi utilizate toate canalele, fără restricţie. În spaţiile exterioare sunt permise
numai canalele de la 1 la 6.
Aceasta înseamnă că în sistemul de conectare Peer-to-Peer, facilitatea LAN wireless poate fi utilizată în
spaţii exterioare numai dacă celălalt calculator din reţea comunică pe un canal autorizat (adică între 1 şi
6). În modul infrastructură, vă rugăm să vă asiguraţi că punctul de acces este configurat pe un canal de
la 1 la 6, înainte de a configura conexiunea.
❑ Italia: Utilizarea echipamentului este supusă următoarelor decrete şi amendamente ale acestora:
❑ Decretul legislativ 1.8.2003 nr. 259, art. 104 şi art. 105
❑ Decretul ministerial 28.5.2003. Pentru adresa de contact, vă rugăm să consultaţi pagina 62 din
această broşură.
Când utilizaţi LAN wireless conform standardului IEEE 802.11a/n, canalele de la 36 la 48 (5,15 GHz …
5,25 GHz, scanare activă) şi de la 52 la 64 (5,25 GHz … 5,35 GHz, scanare pasivă) se pot selecta numai
pentru utilizare în spaţii interioare, canalele de la 100 la 140 (5,47 GHz … 5,725 GHz, scanare pasivă)
putând fi selectate pentru ambele utilizări - în spaţii interioare şi exterioare.
În anumite situaţii sau medii, utilizarea tehnologiei LAN wireless poate fi restricţionată de proprietarul clădirii
sau de reprezentanţi responsabili ai organizaţiei, de exemplu la bordul avioanelor, în spitale sau în alte
medii în care riscul de interferenţe cu alte echipamente sau servicii este perceput sau identificat ca
fiind dăunător. Dacă nu sunteţi siguri în legătură cu politica referitoare la utilizarea tehnologiei LAN wireless
într-o anumită organizaţie sau într-un anumit mediu, solicitaţi persoanelor autorizate permisiunea de
utilizare. Consultaţi medicul sau producătorul dispozitivelor medicale personale (stimulatoare cardiace,
aparate auditive etc.) în legătură cu eventuale restricţii privind utilizarea tehnologiei LAN wireless.
Trebuie evitate locurile expuse direct luminii solare sau surselor de caldura. Supraîncălzirea internă poate
provoca incendii sau deteriorarea calculatorului.
51
3-278-009-12.book Page 52 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
Interferenţe
Dacă echipamentul provoacă interferenţă cu recepţia TV, lucru care poate fi determinat oprind şi pornind
echipamentul, utilizatorul poate diminua interferenţa printr-una sau mai multe din următoarele măsuri:
reorientarea sau reamplasarea antenei de recepţie, mărirea distanţei dintre emiţător şi receptor,
consultarea distribuitorului sau a unui tehnician radio/TV experimentat.
Limitarea Răspunderii
Sony nu este responsabilă pentru nici o interferenţă radio sau TV şi nici pentru alt efect nedorit provocat
de selectarea de către utilizator a unui canal neadecvat. Diminuarea interferenţei provocate de o astfel
de selectare neadecvată a canalului este responsabilitatea exclusivă a utilizatorului.
52
3-278-009-12.book Page 53 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
Ghid de reglementări privind reţelele WAN fără fir
(numai pentru modelele cu funcţii WAN fără fir încorporate)
WAN fără fir - Informaţii de reglementare
Prin prezenta, Sony declară că acest produs WAN (Wide Area Network) fără fir respectă cerinţele
esenţiale şi alte prevederi relevante ale Directivei europene 1999/5/CE (R&TTE). Pentru a obţine o copie
a declaraţiei de conformitate (DoC) cu Directiva R&TTE, vă rugăm să accesaţi următorul URL:
http://www.compliance.sony.de/ şi introduceţi numărul modelului (adică PCG-xxx sau PCV-xxx), pe care îl
găsiţi pe plăcuţa cu caracteristici aflată pe produs, în caseta de căutare aşa cum se explică pe pagina web.
Produsul WAN fără fir este un dispozitiv radio.
Conform Directivei R&TTE 1999/5/CE, acest echipament îndeplineşte cerinţele EN 55022 Clasa B şi
EN 55024 pentru utilizare în următoarele spaţii: rezidenţial, comercial şi industrial uşor.
Transmisia
UMTS/HSDPA: 2100 MHz
GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz
Informaţii privitoare la expunerea la unde radio şi rata specifică de absorbţie (RSA)
Calculatorul dvs. VAIO a fost proiectat în conformitate cu cerinţele de siguranţă în vigoare referitoare la
expunerea la unde radio. Aceste cerinţe se bazează pe recomandările ştiinţifice ce includ limitele de
siguranţă desemnate pentru a asigura siguranţa tuturor persoanelor, indiferent de vârstă şi starea lor de
sănătate.
Recomandările privind expunerea la undele radio implică o unitate de măsură cunoscută ca rata specifică
de absorbţie sau RSA. Testele privind RSA sunt efectuate folosind metode standardizate, cu calculatorul
transmiţând la cel mai înalt nivel de putere certificat, în toate benzile de frecvenţă folosite.
Deşi pot exista diferenţe între nivelurile RAS la diferite modele de calculatoare VAIO, acestea sunt toate
proiectate să îndeplinească recomandările relevante pentru expunerea la undele radio.
Condiţii de utilizare
Acest echipament este proiectat pentru a fi folosit la o distanţă mai mare de 15 mm între ecranul LCD şi
utilizator.
Nu operaţia reţeaua WAN fără fir într-un mediu susceptibil la interferenţe radio, rezultând pericole pentru
dvs. sau pentru alţii, în mod specific.
❑ Zone unde este interzis prin lege. Respectaţi orice reguli şi reglementări speciale şi supuneţi-vă tuturor
semnelor şi avertizărilor.
❑ Nu operaţi reţeaua WAN fără fir în nicio zonă cu atmosferă potenţial explozivă. Nu operaţi reţeaua WAN
fără fir la o staţie de realimentare sau la un punct de service, în apropierea depozitelor de carburant
(depozitare carburant sau zone de distribuţii), uzine chimice sau zone în care se desfăşoară operaţiuni
de detonare.
❑ Folosirea reţelei WAN fără fir nu este permisă în următoarele medii: lângă echipamentele medicale şi de
susţinere a vieţii (în spitale, clinici private, etc.). Echipamentul medical poate fi susceptibil la interferenţe
radio.
❑ În avion, fie că acesta se află la sol sau în zbor.
❑ În timpul conducerii unui autovehicul.
53
3-278-009-12.book Page 54 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
Derobarea de responsabilitate
Datorită proprietăţilor de transmisie şi de recepţie ale comunicării radio, în mod ocazional, datele pot fi
pierdute sau întârziate. Acest lucru se poate produce din cauza variaţiei puterii semnalului radio care rezultă
din modificări ale caracteristicilor căii de transmisie radio.
Sony nu va fi făcut responsabil pentru pagube de nici un fel ce rezultă din întârzierile sau erorile apărute
la datele transmise sau primite prin reţeaua WAN fără fir, sau pentru incapacitatea reţelei WAN fără fir de a
transmite sau primi astfel de date.
PCG-5J1M, PCG-5J4M, PCG-8Z1M, PCG-8Z2M,
PCG-391M, PCG-393M, PCG-5H1M & PCG-5H2M
54
3-278-009-12.book Page 55 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
Ghid de reglementări referitoare
la conexiunea Bluetooth®
(numai pentru modelele cu funcţii Bluetooth® încorporate)
Tehnologia wireless Bluetooth® – informaţii de reglementare
Prin prezenta, Sony declară că tehnologia wireless Bluetooth® încorporată respectă cerinţele esenţiale şi
alte prevederi relevante ale Directivei Europene 1999/5/CE.
Pentru a obţine o copie a declaraţiei de conformitate (DoC) cu Directiva R&TTE, vă rugăm să accesaţi
următorul site: http://www.compliance.sony.de/
Destinată comunicării cu alte echipamente dotate cu conexiune Bluetooth®, tehnologa internă Bluetooth®
funcţionează în banda de frecvenţă 2,4 GHz (2,400 GHz – 2,4835 GHz).
Conform Directivei R&TTE 1999/5/CE, acest echipament îndeplineşte cerinţele EN 55022 Clasa B şi
EN 55024 pentru utilizare în următoarele spaţii: rezidenţial, comercial şi industrial uşor.
În anumite situaţii sau medii, utilizarea tehnologiei wireless Bluetooth® poate fi restricţionată de proprietarul
clădirii sau de reprezentanţi responsabili ai organizaţiei, de exemplu la bordul avioanelor, în spitale sau în
alte medii în care riscul de interferenţe cu alte echipamente sau servicii este perceput sau identificat ca fiind
dăunător.
Dacă nu sunteţi siguri în legătură cu politica referitoare la utilizarea într-o anumită organizaţie sau într-un
anumit mediu, solicitaţi persoanelor autorizate permisiunea de utilizare a tehnologiei wireless Bluetooth®.
Consultaţi medicul sau producătorul dispozitivelor medicale personale (stimulatoare cardiace, aparate
auditive etc.) în legătură cu eventuale restricţii privind utilizarea tehnologiei wireless Bluetooth®.
55
3-278-009-12.book Page 56 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
GARANŢIE
NOTĂ IMPORTANTĂ: Înainte de furnizarea oricăror servicii pentru produs şi în
eventualitatea în care Sony ar putea fi obligată să şteargă date, trebuie să faceţi o copie
de rezervă a conţinutului hard-discului dvs., inclusiv pentru toate datele pe care le-aţi
stocat sau aplicatiile pe care le-aţi instalat pe hard-disc. Compania Sony nu va fi
răspunzătoare pentru deteriorarea sau pierderea programelor, a datelor sau a altor
informaţii stocate pe orice suport media sau pe orice parte a produsului încredinţat
pentru service.
Stimate Client,
Vă mulţumim pentru achiziţionarea unui produs Sony. Sperăm că îl veţi folosi cu plăcere.
În cazul puţin probabil în care produsul dvs. are nevoie de service în garanţie, vă rugăm să contactaţi
VAIO-Link (http://www.vaio-link.com) sau dealerul dvs. sau un membru al reţelei noastre autorizate de
service (ASN) din Spaţiul Economic European (EEA) sau din alte ţări stabilite în această Garanţie sau în
pliantele asociate. Pentru a evita orice inconveniente pentru dvs., vă recomandăm să citiţi cu atenţie
documentaţia, înainte de a apela la service-ul în garanţie.
Garanţia dvs.
Această Garanţie se aplică produsului dvs. Sony dacă este menţionată în pliantele care au însoţit produsul
dvs., cu condiţia ca acesta să fi fost cumpărat în Zona de Garanţie. Prin această Garanţie, Sony garantează
că produsul nu prezintă defecte de materiale şi manoperă la data cumpărării iniţiale şi pentru o perioadă de
UN AN de la data respectivă. Pentru perioada exactă de valabilitate a garanţiei dvs., vă rugăm să consultaţi
p. 58 al acestui document sau să contactaţi http://www.vaio-link.com. Compania Sony care asigură şi
onorează această Garanţie este desemnată, în această Garanţie şi în pliantele asociate, în dreptul ţării
unde căutaţi service în garanţie.
Dacă se stabileşte că produsul s-a defectat în perioada de garanţie (de la data cumpărării iniţiale) din cauza
materialelor sau manoperei necorespunzătoare, Sony sau un membru ASN din Zona de Garanţie vor
repara sau înlocui (la alegerea companiei Sony), fără a percepe tarif pentru manoperă sau piese, produsul
sau componentele sale defecte în condiţiile stabilite de termenii şi limitările de mai jos. Sony şi membrii ASN
pot înlocui produsele sau piesele defecte cu produse sau piese noi sau recondiţionate. Toate produsele şi
piesele înlocuite devin proprietatea Sony.
Termeni
1 Serviciile de garanţie vor fi asigurate numai dacă factura sau chitanţa de vânzare originale (indicând data
achiziţionării, numele modelului şi numele dealerului) sunt prezentate odată cu produsul defect în cadrul
perioadei de garanţie. Sony şi membrii ASN au dreptul să refuze service-ul gratuit în garanţie dacă
aceste documente nu sunt prezentate sau dacă acestea sunt incomplete sau ilizibile. Această Garanţie
nu se aplică dacă numele modelului sau seria produsului au fost modificate, şterse, îndepărtate sau
făcute ilizibile.
2 Pentru a evita deteriorarea sau pierderea/ştergerea mediilor detaşabile de stocare a datelor sau a
accesoriilor, trebuie să scoateţi aceste dispozitive înainte de a trimite produsul dvs. pentru service în
garanţie.
3 Această Garanţie nu acoperă costurile de transport şi riscurile asociate transportării produsului dvs. la
şi de la Sony sau un membru ASN.
4 Această garanţie nu acoperă:
❑ întreţinerea periodică şi repararea sau înlocuirea pieselor din cauza uzurii normale
❑ consumabilele (componente care necesită înlocuire periodică pe durata de viaţă a produsului, de
exemplu bateriile)
❑ deteriorarea sau defectele cauzate de utilizarea, funcţionarea sau tratarea produsului într-o manieră
incompatibilă cu utilizarea normală, personală sau casnică
56
3-278-009-12.book Page 57 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
❑ deteriorarea sau modificările produsului ca rezultat al utilizării necorespunzătoare, inclusiv:
❑ manevrarea care are ca rezultat deteriorarea fizică sau doar de suprafaţă sau modificări ale
produsului sau deteriorarea afişajelor cu cristale lichide
❑ eşecul de a instala sau folosi produsul în scopul pentru care a fost proiectat sau în conformitate cu
instrucţiunile Sony referitoare la instalare sau utilizare
❑ eşecul de păstrare a produsului în conformitate cu instrucţiunile Sony despre întreţinerea
corespunzătoare
❑ instalarea sau utilizarea produsului într-o manieră incompatibilă cu legile sau standardele tehnice sau
de siguranţă din ţara unde aparatul este instalat sau folosit
❑ infecţiile cu viruşi sau utilizarea produsului cu aplicaţii care nu au fost furnizate odata cu produsul sau
nu au fost instalate corect
❑ starea sau defectele din sistemele împreună cu care produsul este folosit sau încorporat, cu excepţia
altor produse Sony proiectate să fie utilizate împreună cu produsul
❑ utilizarea produsului cu accesorii, echipament periferic şi alte produse care au tip, stare şi standard
altele decât cele prescrise de Sony
❑ repararea sau încercarea de reparare efectuate de către persoane care nu sunt membri Sony
sau ASN
❑ reglări sau adaptări fără acordul scris, obţinut anterior de la Sony, inclusiv:
❑ modernizarea produsului dincolo de specificaţiile sau caracteristicile descrise în manualul de
instrucţiuni sau
❑ modificări ale produsului pentru a-l face să se conformeze standardelor tehnice sau de siguranţă
naţionale sau locale, în ţări diferite de cele pentru care produsul a fost proiectat şi fabricat.
❑ neglijenţă
❑ accidente, incendiu, lichide, produse chimice, alte substanţe, inundaţii, vibraţii, căldură excesivă,
aerisire necorespunzătoare, fluctuaţii de tensiune, tensiune de alimentare sau intrare în exces sau
incorectă, radiaţii, descărcări electrostatice inclusiv fulgerul, alte forţe şi impacturi externe.
5 Această garanţie acoperă numai componentele hardware ale produsului. Nu acoperă pachetul de
aplicaţii software (de la Sony sau de la terţi). Pentru aceasta există sau se aplică un acord de licenţă
cu utilizatorul final sau declaraţii/excluderi de garanţie separate.
6 Dorim să vă informăm că veţi plăti taxa de diagnosticare a produsului dvs. dacă:
a) diagnosticarea produsului dvs., efectuată de Sony sau de către un centru de service autorizat de
Sony, demonstrează că nu aveţi dreptul la o reparaţie conform acestei garanţii (indiferent de motiv),
care să remedieze defectul;
b) sau produsul dvs. funcţionează corespunzător şi nu au fost găsite defecţiuni.
Pentru valoarea taxei de diagnosticare, contactaţi http://www.vaio-link.com.
7 Politica Pixelilor Defecţi:
Numărul pixelilor defecţi din afişajele ecranelor plate care respectă cerinţele ISO 13406-2 reprezintă
mai puţin de 0,0005% din total. Site-ul web VAIO-Link secţiunea Hot News | Latest Updates
(http://www.vaio-link.com) include un subiect “Faulty Pixels Policy” care vă permite să verificaţi această
politică pentru calculatorul dvs. VAIO.
Excluderea şi limitarea răspunderii
Cu excepţia celor afirmate mai sus, Sony nu acordă garanţii (explicite, implicite, statutare sau de alt tip)
cu privire la calitatea, performanţa, precizia, fiabilitatea, potrivirea pentru un anumit scop sau orice altceva,
pentru produs sau pachetul de aplicaţii software însoţitor sau inclus. Dacă această excludere nu este
permisă, parţial sau în totalitate, de legislaţia in vigoare, Sony exclude sau limitează garanţiile la gradul
maxim permis de legislaţia in vigoare. Orice garanţie care nu poate fi complet exclusă va fi limitată (atât
cât permite legea aplicabilă) la durata acestei Garanţii.
Conform acestei Garanţii, unica obligaţie a companiei Sony este să repare sau să înlocuiască produsele
care se supun acestor termeni şi condiţii de garanţie. Sony nu este răspunzătoare pentru pierderi sau
deteriorări asociate produselor, service-ului, acestei Garanţii sau oricarei alte situaţii, inclusiv - pierderi
economice sau intangibile - preţul plătit pentru produs - pierderea profiturilor, venitului, datelor,
57
3-278-009-12.book Page 58 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
divertismentului sau folosirii produsului sau a produselor asociate - pierdere sau deteriorare indirectă,
accidentală sau pe cale de consecinţă. Aceasta se aplică indiferent dacă pierderea sau deteriorarea se
referă la:
❑ funcţionarea improprie sau nefuncţionarea produsului sau a produselor asociate din cauza defectelor
sau indisponibilităţii Sony sau a unui membru ASN, fapt care a produs timpi de nefuncţionare, pierderea
timpului utilizatorului sau întreruperea afacerii
❑ inexactitatea rezultatelor produsului sau a produselor asociate
❑ deteriorarea sau pierderea aplicaţiilor software sau a mediilor de stocare detaşabile sau
❑ infecţiile cu viruşi şi alte cauze.
Excluderea răspunderii se aplică pierderii sau deteriorărilor din orice prevedere legală, incluzând neglijenţa
şi alte prejudicii, încălcarea contractului, garanţia expresă sau implicită şi răspunderea strictă (chiar dacă
Sony sau un membru ASN au fost anunţaţi despre posibilitatea apariţiei unor astfel de deteriorări).
Acolo unde legislaţia in vigoare exclude sau limitează aceste excluderi de răspundere, Sony exclude sau
limitează răspunderea doar la gradul maxim permis de legislaţia in vigoare. De exemplu, anumite ţări
interzic excluderea sau limitarea deteriorărilor care rezultă din neglijenţă, neglijenţă crasă, conduită
improprie intenţionată, inducere în eroare şi acte similare. Conform acestei Garanţii, răspunderea Sony
nu va depăşi în niciun caz preţul plătit pentru produs, dar dacă legea aplicabilă permite numai limitări de
răspundere mai înalte, atunci acestea se vor aplica.
Drepturile dvs. legale rezervate
Consumatorii au drepturi legale (statutare) conform legislaţiei naţionale în vigoare, care se referă la
vânzarea produselor de larg consum. Această Garanţie nu afectează drepturile dvs. statutare sau acele
drepturi care nu pot fi excluse sau limitate, inclusiv drepturile împotriva persoanei de la care aţi cumpărat
produsul. Vă puteţi afirma oricare dintre drepturile pe care le aveţi după cum consideraţi potrivit.
Sony Vaio of Europe,
a division of Sony Service Centre (Europe) N.V.
The Corporate Village
Da Vincilaan 7 - D1
B-1935 Zaventem - Belgia
Perioada de garanţie Sony pentru produse VAIO noi şi recondiţionate (vândute)
Laptop şi desktop VAIO
Austria
perioadă de garanţie 2 ani
Belgia
perioadă de garanţie 2 ani
Danemarca
perioadă de garanţie 1 an
Finlanda
perioadă de garanţie 1 an
Franţa
perioadă de garanţie 1 an
Germania
perioadă de garanţie 2 ani
Grecia
perioadă de garanţie 1 an
Irlanda
perioadă de garanţie 1 an
Italia
perioadă de garanţie 2 ani
Luxemburg
perioadă de garanţie 1 an
Olanda
perioadă de garanţie 2 ani
Norvegia
perioadă de garanţie 1 an
Portugalia
perioadă de garanţie 2 ani
Spania
perioadă de garanţie 2 ani
Suedia
perioadă de garanţie 1 an
Elveţia
perioadă de garanţie 1 an
Republica Cehă
perioadă de garanţie 2 ani
58
3-278-009-12.book Page 59 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
Perioada de garanţie Sony pentru produse VAIO noi şi recondiţionate (vândute)
Laptop şi desktop VAIO
Turcia
perioadă de garanţie 2 ani
Marea Britanie
perioadă de garanţie 1 an
Ucraina
perioadă de garanţie 1 an
Polonia
perioadă de garanţie 1 an
România
perioadă de garanţie 1 an
59
3-278-009-12.book Page 60 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
Acord de licenţă a aplicaţiilor software
cu utilizatorul final
Acest Acord de licenţă a aplicaţiilor software cu utilizatorul final („EULA”) este un acord legal între dvs.
şi Sony Corporation (numită în continuare „SONY”), o corporaţie organizată conform legislaţiei japoneze,
producătorul calculatorului dvs. SONY („HARDWARE SONY”), împreună cu fiecare dintre entităţile terţe ale
Sony' care acordă licenţă pentru oricare aplicaţie SOFTWARE SONY („ENTITĂŢI TERŢE CARE ACORDĂ
LICENŢĂ”). Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest acord EULA înainte de instalarea sau utilizarea aplicaţiilor
software de la Sony sau de la terţi, distribuite împreună cu acest acord EULA („SOFTWARE SONY”). Prin
instalarea sau folosirea aplicaţiilor SOFTWARE SONY, sunteţi de acord să respectaţi termenii acestui
acord EULA. Puteţi folosi aplicaţiile SOFTWARE SONY numai în legătură cu utilizarea componentelor
HARDWARE SONY. Aplicaţiile SOFTWARE SONY sunt oferite sub licenţă, nu sunt vândute.
Pe lângă cele de mai sus, pachetul de aplicaţii software distribuit cu Acord separat de licenţă a aplicaţiilor
software („EULA pentru terţi”), inclusiv dar fără a se limita la sistemul de operare Windows® furnizat de către
Microsoft Corporation, va fi acoperit de EULA pentru terţi.
Dacă nu sunteţi de acord cu termenii acestui EULA, vă rugăm să returnaţi aplicaţiile SOFTARE SONY
împreună cu componentele HARDWARE SONY în locaţia de unde le-aţi obţinut.
1 Licenţa - Acest pachet de aplicaţii SOFTWARE SONY şi documentaţia asociată vă sunt transmise prin
licenţă de către SONY. Acest acord EULA vă permite să folosiţi aplicaţiile SOFTWARE SONY pentru
utilizare personală la o singură componentă HARDWARE SONY în afara unei reţele şi să efectuaţi
numai o singură copie a pachetului de aplicaţii SOFTWARE SONY, într-o formă care poate fi citită de
către maşină şi numai pentru a avea o copie de rezervă.
2 Restricţii - Aplicaţiile SOFTWARE SONY conţin material cu copyright şi alte materiale cu drepturi de
proprietate. Pentru protecţia acestora, exceptând cazurile permise de legislaţia in vigoare, nu puteţi
decompila, extrage codul sursă sau dezasambla pachetul de aplicaţii SOFTWARE SONY ca întreg sau
ca părţi. Exceptând transferul aplicaţiilor SOFTWARE SONY împreună cu componentele HARDWARE
SONY şi acordul anterior al destinatarului de a fi legat de termenii şi condiţiile acestui EULA, nu puteţi
vinde sau închiria pachetul de aplicaţii SOFTWARE SONY şi copia acestuia.
3 Garanţie limitată - SONY garantează că mediile pe care sunt înregistrate aplicaţiile SOFTWARE SONY
nu prezintă defecte fizice, pentru o perioadă de nouăzeci (90) de zile de la data cumpărării, aşa cum
este dovedită de o copie a chitanţei. În timpul perioadei de garanţie aplicabile, SONY va înlocui gratuit
astfel de medii care s-a dovedit că sunt defecte, cu condiţia ca acestea să fie returnate în ambalaj
corespunzător la locul de unde au fost obţinute, împreună cu numele dvs., adresa şi dovada datei de
cumpărare. SONY nu va avea responsabilitatea de a înlocui medii deteriorate prin accident, abuz sau
utilizare greşită.
Garanţia limitată de mai sus înlocuieşte toate celelalte reprezentări, condiţii şi garanţii, explicite sau
implicite, prin statut sau de alt tip, iar SONY ŞI ENTITĂŢILE SALE TERŢE CARE ACORDĂ LICENŢĂ
NEAGĂ EXPLICIT TOATE CELELALTE GARANŢII ŞI CONDIŢII INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA
LA, GARANŢIILE IMPLICITE ŞI/SAU CONDIŢIILE DE CALITATE MINIME NECESARE PENTRU UN
ANUMIT SCOP. Termenii acestei garanţii limitate nu afectează, nici nu prejudiciază drepturile dvs.
statutare de consumator, nu limitează sau nu exclud răspunderea pentru decesul sau rănirea personală
cauzate de neglijenţa SONY.
4 Limitarea răspunderii - NICI SONY, NICI ENTITĂŢILE SALE TERŢE CARE ACORDĂ LICENŢĂ NU
VOR FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICI UN FEL DE DETERIORĂRI INDIRECTE, SPECIALE,
INCIDENTALE, PUNITIVE SAU PE CALE DE CONSECINŢĂ PENTRU ÎNCĂLCAREA ORICĂREI
GARANŢII EXPRESE SAU IMPLICITE, ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI, NEGLIJENŢĂ,
RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU ORICE ALTĂ PREVEDERE LEGALĂ ASOCIATĂ CU APLICAŢIILE
60
3-278-009-12.book Page 61 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
SOFTWARE SONY SAU CU COMPONENTELE HARDWARE SONY. ACESTE DETERIORĂRI
INCLUD, DAR NU SE LIMITEAZĂ LA, PIERDEREA PROFITURILOR, PIERDEREA VENITULUI,
PIERDEREA DATELOR, PIERDEREA CAPACITĂŢII DE UTILIZARE A PRODUSULUI SAU A
ORICĂRUI ECHIPAMENT ASOCIAT, TIMPUL DE INACTIVITATE ŞI TIMPUL CUMPĂRĂTORULUI,
CHIAR DACĂ SONY SAU ENTITĂŢILE SALE TERŢE CARE ACORDĂ LICENŢĂ AU FOST
ANUNŢATE DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. ÎN ORICE CAZ, ÎNTREAGA
RESPONSABILITATE A COMPANIEI SONY ŞI A ENTITĂŢILOR TERŢE CARE ACORDĂ LICENŢĂ’,
CONFORM TUTUROR PREVEDERILOR ACESTUI ACORD, VA FI LIMITATĂ LA SUMA PLĂTITĂ DE
DVS., AFERENTĂ PACHETULUI DE APLICAŢII SOFTWARE. ANUMITE JURISDICŢII NU PERMIT
EXCLUDEREA SAU LIMITAREA ANUMITOR TIPURI DE DAUNE, DECI ESTE POSIBIL CA
EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DE MAI SUS SĂ NU SE APLICE.
5 Terminare - Acest acord EULA este aplicabil până la terminare. Puteţi termina acest acord EULA în orice
moment prin distrugerea aplicaţiilor SOFTWARE SONY, a documentaţiei asociate şi a tuturor copiilor
acestora. Acest acord EULA se va termina imediat şi fără notificare de la SONY dacă nu respectaţi
oricare dintre prevederile incluse. La terminare trebuie să distrugeţi aplicaţiile SOFTWARE SONY,
documentaţia asociată şi toate copiile acestora.
6 Legislaţia în vigoare – Acest acord EULA va fi guvernat şi aplicat în conformitate cu legile din Japonia.
Dacă aveţi întrebări cu privire la acest acord EULA sau la garanţia limitată, luaţi legătura cu VAIO-Link.
61
3-278-009-12.book Page 62 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
Servicii de asistenţă Sony
Sony oferă câteva opţiuni de asistenţă pentru calculatorul dvs., incluzând:
❑ e-Support;
❑ asistenţă clienţi VAIO-Link;
Trebuie să vă configuraţi o conexiune la Internet înainte de a accesa caracteristicile online descrise aici.
✍
e-support
Ce este e-Support ?
Aţi căutat în ghidurile noastre pentru utilizator şi pe site-ul web, dar nu aţi găsit un răspuns la întrebarea sau
problema dvs. ?
e-Support este soluţia ideală pentru dvs. !
Portalul nostru web pentru e-Support este un site web interactiv pe care puteţi trimite orice nelămuriri tehnice cu
privire la sistemul dvs. VAIO, primind răspunsuri de la echipa noastră de asistenţă.
Fiecare întrebare sau problemă transmisă va avea ca rezultat un 'număr de caz' unic pentru a asigura comunicarea
rapidă între dvs.şi echipa e-Support.
Cine poate folosi e-Support ?
Toţi clienţii VAIO înregistraţi au dreptul să acceseze nelimitat VAIO-Link e-Support.
Cum pot accesa portalul VAIO-Link e-Support ?
Când vă înregistraţi calculatorul VAIO, veţi primi automat un e-mail cu legătura către e-Support, ID-ul dvs. de client
şi o explicaţie sumară câteva ore mai târziu. Tot ceea ce trebuie să faceţi este să vă activaţi contul prin efectuarea
unui clic pe legătura inclusă în e-mail. Acum sunteţi gata pentru a crea primul dvs. caz !
Puteţi accesa portalul VAIO-Link e-Support de pe orice calculator cu o conexiune de internet activă. Pe e-Support
este disponibil un fişier help complet, care vă poate ajuta să folosiţi acest serviciu.
Pot trimite întrebări în limba mea maternă ?
Deoarece interacţionaţi cu echipa e-Support printr-un portal care vă conectează direct cu baza noastră centrală de
date, e-Support va accepta şi prelucra numai întrebări sau probleme transmise în, franceză sau germană.
Pot trimite întrebări în orice moment ?
Da, puteţi trimite non-stop întrebări, dar nu uitaţi că echipa noastră e-Support poate prelucra întrebări sau probleme
numai de luni până vineri, între 8.00 şi 18.00.
Utilizarea e-Support presupune vreun cost ?
Nu, acesta este un serviciu complet gratuit oferit tuturor clienţilor VAIO înregistraţi!
Costurile conexiunii de internet nu sunt acoperite.
Cum ştiu când echipa e-Support mi-a prelucrat întrebarea sau problema ?
Imediat ce cazul dvs. a fost prelucrat de către echipa noastră e-Support, veţi primi un e-mail care vă înştiinţează
că situaţia dvs. a fost actualizată.
Asistenţă clienţi VAIO-Link
Ce este VAIO-Link ?
VAIO-Link este un program de service dezvoltat de Sony, care oferă clienţilor noştri VAIO o legătură personală la
domeniul nostru larg de facilităţi tehnice şi asistenţă clienţi. Aceste facilităţi sunt create pentru a vă ajuta să folosiţi
la maxim gama noastră de produse VAIO şi pentru a vă furniza cel mai bun serviciu posibil.
Informaţii despre serviciu
Sony creează produsele de tip PC folosind materiale de calitate, cu un grad înalt de manoperă şi un proiect
conceput pentru utilizare uşoară. Deşi Sony' are în obiectiv ca toţi clienţii să fie satisfăcuţi de produsele cumpărate,
se admite că din cauza complexităţii tehnologiei, clienţii pot întâlni uneori dificultăţi care pot face necesare suportul
şi asistenţa de la Sony. Pentru a satisface această necesitate, Sony a creat un program de service denumit
VAIO-Link. Acest program este susţinut cu un centru de răspunsuri dedicat şi operaţii de reparaţie, la care lucrează
personal cu înaltă calificare. Personalul este instruit să vă asigure cel mai bun serviciu posibil.
Cine poate folosi VAIO-Link ?
Toţi clienţii înregistraţi care sunt acoperiţi de garanţia VAIO vor avea dreptul să folosească serviciile VAIO-Link.
Pentru un calculator VAIO care nu mai este în garanţie, reparaţiile vor fi taxate la tarif maxim.
✍
62
Tarifele pot fi modificate şi actualizate fără notificare prealabilă.
3-278-009-12.book Page 63 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
Înregistrarea produsului dvs. VAIO
Înregistrarea este foarte importantă pentru noi, deoarece vă putem oferi cele mai bune servicii şi ne permite să
păstrăm date despre configuraţia calculatorului dvs., precum şi toate contactele pe care le-aţi avut cu noi pe durata
garanţiei dvs. De asemenea, ne permite să vă oferim acces automat la informaţii sau actualizări de aplicaţii
software necesare calculatorului dvs. Pe scurt, ne permite să personalizăm serviciul nostru pentru dvs.
Dacă nu aţi efectuat încă înregistrarea, folosiţi VAIO Online Registration, instalat pe calculatorul dumneavoastră,
pentru a vă înregistra calculatorul VAIO.
✍
Această opţiune necesită o conexiune la Internet.
Accesarea serviciilor VAIO-Link
Pentru a furniza acces rapid tuturor clienţilor noştri, serviciile VAIO-Link pot fi apelate astfel:
❑ http://www.vaio-link.com: pentru asistarea dvs. am dezvoltat un site web foarte puternic, cu facilităţi de
asistenţă proprie. Vă permite să căutaţi soluţii, actualizări etc. Nu puteţi găsi soluţia ? Cu ajutorul e-Support
puteţi crea un caz, îl puteţi urmări, actualiza şi rezolva. Site-ul web conţine o bază de cunoştinţe cu mii de
răspunsuri la toate tipurile de întrebări, având şi o secţiune de descărcări.
❑ Telefon: sunt furnizate numere naţionale de telefon pentru majoritatea ţărilor în care produsele noastre sunt
vândute actualmente.
Puteţi accesa site-ul nostru web 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.
Pentru asistenţă prin telefon, VAIO-Link este disponibil între următoarele ore:
❑ 8.00 – 18.00 (ora locală), de luni până vineri;
❑ VAIO-Link nu este disponibil la sfârşit de săptămână, pe 25 decembrie şi 1 ianuarie.
Mai jos găsiţi numerele de telefon specifice. Detalii şi actualizări ale acestora sunt incluse în informaţiile de
înregistrare şi pe site-ul nostru web.
Numerele vor fi actualizate periodic, fără notificare.
✍
Ţara
Limba
Număr de telefon
Apelaţi acest număr când sistemul dvs. VAIO
este ...
Austria
Germană
0179 56 73 33
... în garanţie.
0900 270 31505
... ieşit din garanţie.
... achiziţionat în afara UE.
02 7173218
... în garanţie.
0900 51 503
... ieşit din garanţie.
... achiziţionat în afara UE.
02 7173219
... în garanţie.
0900 51 501
... ieşit din garanţie.
... achiziţionat în afara UE.
Belgia
Olandeză
Franceză
Cipru
Engleză
800 91150
... în garanţie.
... ieşit din garanţie.
... achiziţionat în afara UE.
Danemarca
Engleză
070 112105
... în garanţie.
... ieşit din garanţie.
... achiziţionat în afara UE.
Finlanda
Finlandeză
Engleză
0969-379450
... în garanţie.
... ieşit din garanţie.
... achiziţionat în afara UE.
Franţa
Franceză
08 25 33 33 00
... în garanţie.
08 92 39 02 53
... ieşit din garanţie.
... achiziţionat în afara UE.
Germania
Grecia
Germană
Greacă
0180 577 67 76
... în garanţie.
09001 101 986
... ieşit din garanţie.
... achiziţionat în afara UE.
00800 4412 1496
... în garanţie.
... ieşit din garanţie.
... achiziţionat în afara UE.
63
3-278-009-12.book Page 64 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
Ţara
Limba
Număr de telefon
Apelaţi acest număr când sistemul dvs. VAIO
este ...
Irlanda
Engleză
01 407 3040
... în garanţie.
1530 501 002
... ieşit din garanţie.
... achiziţionat în afara UE.
Italia
Italiană
848 801 541
... în garanţie.
... ieşit din garanţie.
... achiziţionat în afara UE.
Luxemburg
Franceză
342 08 08 538
... în garanţie.
342 08 08 380
... ieşit din garanţie.
... achiziţionat în afara UE.
020 346 93 03
... în garanţie.
0900 04 00 278
... ieşit din garanţie.
... achiziţionat în afara UE.
Olanda
Olandeză
Norvegia
Engleză
23162592
... în garanţie.
... ieşit din garanţie.
... achiziţionat în afara UE.
Portugalia
Portugheză
808 201 174
... în garanţie.
707 200 672
... ieşit din garanţie.
... achiziţionat în afara UE.
... în garanţie.
... ieşit din garanţie.
... achiziţionat în afara UE.
Federaţia Rusă
Rusă
495 258 76 69
Spania
Spaniolă
914 534 087
... în garanţie.
803 111 933
... ieşit din garanţie.
... achiziţionat în afara UE.
01800 93 00
... în garanţie.
0900 000 033
... ieşit din garanţie.
... achiziţionat în afara UE.
01800 97 00
... în garanţie.
0900 000 034
... ieşit din garanţie.
... achiziţionat în afara UE.
Elveţia
Germană
Franceză
Suedia
Suedeză
08 58 769 220
... în garanţie.
... ieşit din garanţie.
... achiziţionat în afara UE.
Turcia
Turcă
444 82 46
... în garanţie.
444 04 70
... ieşit din garanţie.
... achiziţionat în afara UE.
0870 240 24 08
... în garanţie.
0905 031 00 06
... ieşit din garanţie.
... achiziţionat în afara UE.
Marea Britanie
Engleză
Ucraina
Rusă
(44) 390 8246
... în garanţie.
... ieşit din garanţie.
... achiziţionat în afara UE.
Republica Cehă
Cehia
+420 2 9676 0422
... în garanţie.
... ieşit din garanţie.
... achiziţionat în afara UE.
România
Română
020 3138872
... în garanţie.
... ieşit din garanţie.
... achiziţionat în afara UE.
Polonia
Poloneză
0 801 382 462
... în garanţie.
... ieşit din garanţie.
... achiziţionat în afara UE.
64
3-278-009-12.book Page 65 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
Servicii de reparaţii hardware VAIO
Dacă doriţi mai multe informaţii despre furnizarea acestui serviciu, mergeţi pe site-ul web VAIO-Link
(http://support.vaio.sony.eu). Majoritatea problemelor sunt rezolvate prin Internet sau telefon, dar uneori este
nevoie de intervenţie sau reparaţii.
Analiştii noştri pentru asistenţa clienţilor vor stabili dacă este nevoie de o reparaţie. Înainte de a suna la VAIO-Link
şi pentru a permite realizarea unui serviciu mai bun, vă rugăm să vă asiguraţi că respectaţi următoarele
recomandări:
❑ Păstraţi la îndemână numărul serial al produsului dvs. VAIO sau numărul de caz.
❑ Dacă nu aţi efectuat încă înregistrarea, folosiţi VAIO Online Registration, instalat pe calculatorul
dumneavoastră, pentru a vă înregistra calculatorul VAIO.
❑ Daţi o definiţie rezonabilă şi clară a problemei dvs.
❑ Detaliaţi orice modificări pe care le-aţi efectuat la sistemul dvs. PC şi/sau la aplicaţiile care rulează pe calculator
şi/sau pe dispozitivele periferice conectate la calculator.
❑ Furnizaţi orice date suplimentare solicitate.
În cazul în care Analistul nostru pentru asistenţa clienţilor confirmă necesitatea unei reparaţii, vă supunem atenţiei
următoarele observaţii importante înainte de a vă prelua produsul VAIO:
❑ Deoarece responsabilitatea pentru copierea de rezervă a datelor este a dvs., este esenţial să faceţi acest lucru
pentru toate fişierele de pe hard-disc (pe un disc detaşabil, de exemplu), deoarece Sony nu poate garanta
integritatea programelor sau datelor de pe calculatorul dvs. în timpul procesului de reparare.
❑ Nu introduceţi accesorii în ambalajul de expediere a unităţii centrale decât dacă acest lucru a fost specificat de
către Analistul de asistenţă clienţi.
❑ Dacă alegeţi să nu continuaţi reparaţia, pentru reparaţiile unităţilor ieşite din garanţie se va percepe o taxă fixă.
❑ O adresă, un număr de telefon şi o persoană de contact disponibilă în timpul orelor de program sunt obligatorii
pentru a permite funcţionarea cu succes a servicilor asigurate de curierul de livrare sau de echipa
administrativă.
65
3-278-009-12.book Page 66 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
3-278-009-12.book Page 67 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
Poznámka k technologii Macrovision
(pouze modely VGN-AR51, VGN-CR2, VGN-FZ2, VGX-TP1E a VGC-RM2U)
CS
Tento produkt obsahuje technologii na ochranu autorských práv, která je chráněna patenty USA
a dalšími právy na duševní vlastnictví. Tato technologie je určena pouze pro domácí nebo jiné omezené
způsoby používání, které musí být schváleno společností Macrovision. Zpětná analýza a převod ze
strojového kódu jsou zakázány.
Informacja o technologii Macrovision
(tylko modele VGN-AR51, VGN-CR2, VGN-FZ2, VGX-TP1E i VGC-RM2U)
PL
W tym produkcie zastosowano technologię ochrony praw autorskich chronioną patentami USA
i innymi prawami własności intelektualnej. Technologia ta może być używana wyłącznie za zgodą firmy
Macrovision i tylko w zastosowaniach domowych lub do innego ograniczonego użytku, o ile firma
Macrovision nie zezwoliła na inne jej użycie. Zabronione jest odtwarzanie (ang. reverse engineer)
i dezasemblowanie.
Notificare Macrovision
(numai la modelele VGN-AR51, VGN-CR2, VGN-FZ2, VGX-TP1E şi VGC-RM2U)
RO
Acest produs încorporează tehnologie cu protecţia drepturilor de autor care sunt protejate de
legile de patentare ale S.U.A. şi alte drepturi de proprietate intelectuală. Folosirea acestei tehnologii
protejată de legea drepturilor de autor trebuie autorizată de Macrovision, şi este destinat pentru utilizare
acasă sau alte utilizări limitate, în afară de cazul în care este altfel specificat de către Macrovision.
Dezasamblarea sau decodarea este interzisă.
67
3-278-009-12.book Page 68 Wednesday, September 26, 2007 10:50 AM
h t t p : / / w w w. v a i o - l i n k . c o m
© 2007 Sony Corporation. All rights reserved.
Printed in Japan
*327800912*
3-278-009-12
Download PDF

advertising