Sony | NWZ-WH303 | Sony NWZ-WH303 Odtwarzacz Walkman® „trzy w jednym” Instrukcja obsługi

Zawartość zestawu
Należy sprawdzić, czy opakowanie zawiera wszystkie elementy.
Instrukcja szybkiego uruchamiania
Podłączanie odtwarzacza „WALKMAN” do
komputera i ładowanie akumulatora
Odtwarzacz „WALKMAN” (1)
Kabel USB (w zestawie)
Procedura instalacji dostarczonego oprogramowania
Obsługa odtwarzacza „WALKMAN”
NWZ-WH505/WH303
Lampka OPR
Dostęp do Przewodnika pomocniczego (pełna
wersja) w trybie online.
W przypadku komputera lub smartfonów
Samo przeglądanie jest bezpłatne, ale mogą
zostać naliczone opłaty zgodnie z umową
zawartą z firmą telekomunikacyjną.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzwh300_500/pl/
Informacje na temat instrukcji
Instrukcja szybkiego uruchamiania zawiera wyłącznie podstawowe
wskazówki dotyczące użytkowania oraz sposobu zainstalowania
dostarczonego oprogramowania.
W celu uzyskania szczegółowych informacji i wskazówek dotyczących
użytkowania należy zapoznać się z Przewodnikiem pomocniczym
(dokument HTML) znajdującym się w katalogach dostarczonego
oprogramowania po przeprowadzeniu instalacji.
Opisywany produkt to odtwarzacz „WALKMAN” typu słuchawkowego.
Oprócz przesyłania nagrań muzycznych bezpośrednio do odtwarzacza
Walkman i słuchania muzyki, można z niego również korzystać jak ze zwykłych
słuchawek po ustawieniu przełącznika POWER w pozycji OFF i podłączeniu
innego odtwarzacza muzycznego. W niniejszej instrukcji opisywany odtwarzacz
Walkman typu słuchawkowego określany jest mianem odtwarzacza „Walkman”.
©2013 Sony Corporation
Printed in Malaysia
4-467-858-51(1)
Kabel USB (1)
Kabel słuchawkowy (1)
Instrukcja szybkiego uruchamiania (niniejsza pozycja)
Informacje na temat systemu
operacyjnego
Obsługiwane systemy operacyjne to: Windows XP*1 (Service Pack 3 lub
nowsza wersja), Windows Vista*2 (Service Pack 2 lub nowsza wersja),
Windows 7*2 (Service Pack 1 lub nowsza wersja), albo Windows 8.
*1 Z wyłączeniem 64-bitowych wersji systemów operacyjnych.
*2 [Tryb zgodności] z systemem Windows XP nie jest obsługiwany.
W przypadku komputera Mac należy upewnić się, że pracuje on pod
kontrolą systemu operacyjnego Mac OS X v10.6 lub nowszego.
Inne systemy operacyjne nie są obsługiwane
1
Podłączyć odtwarzacz Walkman do
uruchomionego komputera za
pośrednictwem kabla USB (w zestawie).
Rozpocznie się ładowanie. Zostanie podświetlona lampka
OPR (praca).
Uwagi dotyczące ładowania za pośrednictwem komputera
Akumulator należy naładować, gdy lampka OPR miga naprzemiennie w
kolorze zielonym i pomarańczowym. Gdy akumulator jest praktycznie
rozładowany, lampka OPR miga naprzemiennie w kolorze czerwonym i
pomarańczowym.
W trakcie ładowania akumulatora lampka ta sygnalizuje stan operacji
ładowania odtwarzacza Walkman.
Podświetlona na pomarańczowo: Ładowanie w toku
Wyłączona: Akumulator całkowicie naładowany, ładowanie zakończone
Czas ładowania wynosi ok. 2 godz.
Po całkowitym naładowaniu odtwarzacza Walkman, urządzenie należy
odłączyć od komputera.
Aby odłączyć odtwarzacz Walkman w przypadku komputera Mac, wystarczy
kliknąć ikonę wysunięcia odtwarzacza [WALKMAN] na pasku bocznym aplikacji
Finder.
Procedura instalacji dostarczonego
oprogramowania
Po przełączeniu się komputera w tryb oszczędzania energii, na przykład, w
tryb uśpienia lub hibernacji, podłączony za pośrednictwem kabla USB (w
zestawie) odtwarzacz Walkman może nadal pobierać energię z akumulatora
prowadząc do jego rozładowania.
W przypadku pierwszego użycia odtwarzacza Walkman lub długiego okresu
nieużywania urządzenia, proces rozpoznawania odtwarzacza przez komputer
może zająć kilka minut, mimo że ładowanie już się rozpoczęło (lampka OPR
świeci w kolorze pomarańczowym). Sprawdzenie, czy komputer rozpoznaje
odtwarzacz Walkman, należy przeprowadzić po upływie około 10 minut od
jego podłączenia do komputera.
W trakcie ładowania nie można korzystać z odtwarzacza Walkman.
W celu uniknięcia obniżenia sprawności akumulatora należy go naładować
przynajmniej raz na pół roku lub raz na rok.
Instalacja WALKMAN Guide i Media Go (dla Windows)
1
Podłączyć odtwarzacz Walkman do
uruchomionego komputera za
pośrednictwem kabla USB (w zestawie).
2 Wybrać kolejno z poziomu komputera.
System
Windows 7 lub starszy: Wybrać [Start] – [Komputer] lub [Mój
komputer] – [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].
System Windows 8: Wybrać [Pulpit] na [Ekranie startowym], aby
otworzyć [Eksplorator plików]. Z listy [Komputer] wybrać [WALKMAN] –
[Storage Media] – [FOR_WINDOWS].
3 Kliknąć dwukrotnie [Setup.exe].
Wyświetlony zostanie kreator instalacji.
 Po uruchomieniu pliku [Setup.exe], który znajduje się w folderze
[FOR_WINDOWS] w pamięci odtwarzacza Walkman, plik
[Setup.exe] zostanie skopiowany do komputera w celu jego
archiwizacji, po czym przeprowadzona zostanie na komputerze
instalacja przewodnika WALKMAN Guide oraz programu Media
Go.
 Jeżeli plik [Setup.exe] nie zostanie uruchomiony, należy plik
[Setup.exe] skopiować na pulpit, a następnie kliknąć go
dwukrotnie.
4 Postępować zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
Po zakończeniu pracy kreatora instalacji na pulpicie komputera
pojawią się skróty do instrukcji WALKMAN Guide i aplikacji Media Go.
Przewodnik pomocniczy znajduje się w instrukcji WALKMAN
Guide.
Elementy i przyciski sterujące
Celem sygnalizacji dźwiękowej i ostrzeżenia „Check the volume level” jest
ochrona słuchu użytkownika w przypadku zwiększenia za pierwszym
razem głośności powyżej ustalonego poziomu*1.
Aby wyłączyć alarm dźwiękowy i ostrzeżenie należy nacisnąć dowolny
przycisk.
Instalowanie Przewodnika pomocniczego i
oprogramowania Content Transfer (w przypadku
komputerów Mac)
1
Podłączyć odtwarzacz Walkman do
uruchomionego komputera za
pośrednictwem kabla USB (w zestawie).
Uwaga
Po anulowaniu sygnalizacji dźwiękowej i ostrzeżenia, głośność można
zwiększyć powyżej ustalonego poziomu*1.
Po wstępnym ostrzeżeniu, sygnał dźwiękowy i ostrzeżenie pojawią się
ponownie po każdych 20 łącznych godzinach, w czasie których głośność
przekraczała ustalony poziom*1. W takim przypadku głośność obniżana jest
automatycznie do poziomu [7].
1
Po ustawieniu głośności powyżej ustalonego poziomu* i wyłączeniu
odtwarzacza Walkman, automatycznie przywracany jest ustalony poziom*1
głośności.
*1 Ustalony poziom = [17]
2 Z poziomu komputera, na pasku bocznym
aplikacji Finder, wybrać [WALKMAN], po
czym otworzyć folder [FOR_MAC].
3 Kliknąć dwukrotnie ikonę programu
instalacyjnego wybranego
oprogramowania:
Aby zainstalować Przewodnik pomocniczy: [Help_Guide_
Installer_for_Mac]
Aby zainstalować oprogramowanie Content Transfer:
[ContentTransfer.pkg]
4 Postępować zgodnie z instrukcjami
pojawiającymi się na ekranie.
Po zakończeniu działania programu instalacyjnego, na
pulpicie komputera pojawi się alias (skrót) do
zainstalowanego programu (Przewodnika pomocniczego lub
oprogramowania Content Transfer).
 Wskazówka
Przed próbą usunięcia oprogramowania z posiadanego odtwarzacza
Walkman, należy na wszelki wypadek skopiować do komputera folder
[FOR_MAC] w celu archiwizacji.
Informacje dotyczące głośności (tylko kraje/regiony,
gdzie obowiązują dyrektywy europejskie)
 Przycisk RESET
 Przełącznik POWER
 Przełącznik OUTPUT
 (słuchawki)
(wbudowane głośniki)
 Przycisk SOUND/ILLUMINATION
 Przycisk SHUFFLE/PLAY LIST
 Przycisk VOLUME –/+*1
 Dźwignia jog (//)
Naciśnięcie  uruchamia/wstrzymuje
odtwarzanie. Przytrzymanie
wciśniętego przycisku  uruchamia
odtwarzanie w trybie ZAPPIN.
Popchnięcie w kierunku  lub 
powoduje przeskoczenie do
następnego lub poprzedniego utworu.
Popchnięcie dźwigni w kierunku 
lub  i przytrzymanie w tej pozycji
powoduje przeskoczenie na początek
poprzedniego lub następnego folderu.
*1 Zaopatrzono w wyczuwalną wypukłość. Jest ona pomocna przy regulacji
poziomu głośności.
 Wbudowane głośniki
 Podświetlenia
 Lampka OPR (praca)
 Gniazdo mikro USB
 Gniazdo HEADPHONE
Włączanie zasilania i zakładanie
odtwarzacza Walkman na uszy
Noszenie odtwarzacza Walkman na
szyi
1
Istnieje możliwość noszenia odtwarzacza Walkman na szyi i słuchania
muzyki z głośników.
Sprawdzić lewą () i prawą () słuchawkę
odtwarzacza Walkman.
2 Przesunąć przełącznik POWER na lewej słuchawce
() do pozycji ON, aby włączyć odtwarzacz Walkman.
Należy również sprawdzić, czy przełącznik OUTPUT na lewej
słuchawce () znajduje się w pozycji  (słuchawki).
1
Odtwarzanie muzyki
Uwaga
W takim przypadku odtwarzacz Walkman działa tylko jak słuchawki. Nie
można więc korzystać z funkcji odtwarzania z poziomu odtwarzacza Walkman.
Funkcje odtwarzania należy uruchamiać z poziomu podłączonego
odtwarzacza.
W przypadku słuchania muzyki z innego odtwarzacza podłączonego do
posiadanego odtwarzacza Walkman, dźwięk nie będzie emitowany przez
głośniki odtwarzacza Walkman.
Na lewej słuchawce () odtwarzacza Walkman
przesunąć przełącznik POWER do pozycji ON, a
przełącznik OUTPUT do pozycji (wbudowane
głośniki).
Nacisnąć przycisk  (dźwignia jog) na prawej słuchawce ().
Wstrzymanie odtwarzania
Regulując suwakiem, dopasować słuchawki nagłowne do uszu.
2 Założyć odtwarzacz Walkman na szyję w taki sposób,
aby prawa i lewa słuchawka były odpowiednio
ustawione z głośnikami () skierowanymi do góry.
Wyregulować położenie suwaka, aby uzyskać najlepsze ustawienie
głośników.
5 Rozpocząć odtwarzanie z poziomu odtwarzacza.
Nacisnąć przycisk  (dźwignia jog) na prawej słuchawce ().
Przeskakiwanie do poprzedniego/kolejnego utworu
Popchnąć przycisk  (dźwignia jog) w kierunku  (poprzedni) lub
 (następny).
1
Przesunąć przełącznik POWER na lewej słuchawce
() posiadanego odtwarzacza Walkman do pozycji
OFF/HEADPHONES.
2 Podłączyć kabel słuchawkowy (w zestawie) do
gniazda HEADPHONES na lewej słuchawce ().
3 Drugi koniec kabla podłączyć do odtwarzacza.
4 Założyć odtwarzacz Walkman na uszy.
Nacisnąć przycisk VOLUME +/– na prawej słuchawce ().
Objaw
Komputer nie
rozpoznaje
odtwarzacza
Walkman.
Adresy stron internetowych wsparcia technicznego można znaleźć w
części zatytułowanej „Najnowsze informacje”.
6 Jeżeli, pomimo wykonania powyższych czynności,
problemu nie udało się rozwiązać, należy
skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży
produktów marki Sony.
Rozwiązywanie problemów
Jeżeli odtwarzacz Walkman nie działa zgodnie z oczekiwaniami należy
spróbować wykonać poniższe czynności w celu rozwiązania problemu.
1
W części zatytułowanej „Rozwiązywanie problemów”
w Przewodniku pomocniczym (dokument HTML)
odnaleźć objawy problemu i wypróbować
proponowane tam działania naprawcze.
Szczegółowe informacje na temat rozwiązywania problemów można
również znaleźć w tabelach z prawej strony.
naładować akumulator.
Kabel słuchawkowy
(w zestawie)
informacje dotyczące danego problemu.
internetowych wsparcia technicznego.
2 Podłączyć odtwarzacz Walkman do komputera, aby
Regulacja głośności
4 W pomocy poszczególnych programów sprawdzić
5 Poszukać informacji o problemie na jednej ze stron
Istnieje możliwość słuchania muzyki ze smartfona lub innego odtwarzacza
po jego podłączeniu do posiadanego odtwarzacza Walkman za
pośrednictwem kabla słuchawkowego (w zestawie).
Odtwarzanie utworów
3 Założyć odtwarzacz Walkman na uszy.
Słuchanie nagrań z innych odtwarzaczy
Czasami naładowanie akumulatora wystarczy do rozwiązania
niektórych problemów.
3 Długopisem, spinaczem lub
podobnym przedmiotem
nacisnąć przycisk RESET.
Podczas resetowania odtwarzacza
Walkman należy upewnić się, że:
 Odtwarzacz Walkman nie jest podłączony
do komputera.
 Odtwarzacz Walkman nie jest w trakcie
odtwarzania muzyki.
Przycisk
RESET
Objaw
Nie można
naładować
akumulatora
odtwarzacza
Walkman.
Przyczyna/Rozwiązanie
 Kabel USB nie został prawidłowo podłączony
do gniazda USB w komputerze.
Odłączyć kabel USB, a następnie podłączyć
go ponownie.
Używać kabla USB z zestawu.
 Akumulator jest ładowany w temperaturze
spoza zakresu od 5 °C do 35 °C.
Akumulator należy ładować w temperaturze
od 5 °C do 35 °C.
 Komputer nie jest włączony.
Włączyć komputer.
 Komputer przełączył się w tryb uśpienia lub
hibernacji.
Należy wyjść z trybu uśpienia lub hibernacji.
 Używany jest koncentrator USB.
Odtwarzacz Walkman może nie działać po
podłączeniu przez koncentrator USB.
Podłączyć odtwarzacz Walkman
bezpośrednio do komputera za
pośrednictwem kabla USB (w zestawie).
 System operacyjny zainstalowany w
komputerze nie jest obsługiwany przez
odtwarzacz Walkman.
Aby naładować odtwarzacz Walkman, należy
go podłączyć do komputera z systemem
operacyjnym obsługiwanym przez
odtwarzacz Walkman.
W trakcie
odtwarzania utworu
nagle rozpoczyna się
odtwarzanie
kolejnego utworu.
Przyczyna/Rozwiązanie
 Odtwarzacz Walkman nie został prawidłowo
podłączony do komputera za pośrednictwem
kabla USB (w zestawie).
Odłączyć kabel USB, a następnie podłączyć go
ponownie we właściwy sposób zarówno do
odtwarzacza Walkman jak i do komputera.
 Poziom naładowania akumulatora jest niski
lub niewystarczający.
Naładować akumulator. W przypadku
pierwszego użycia odtwarzacza Walkman
lub długiego okresu nieużywania
urządzenia, proces rozpoznawania
odtwarzacza przez komputer może zająć
kilka minut, mimo że ładowanie już się
rozpoczęło (lampka OPR świeci w kolorze
pomarańczowym). Sprawdzenie, czy
komputer rozpoznaje odtwarzacz Walkman,
należy przeprowadzić po upływie około
10 minut od podłączenia go do komputera.
 Na komputerze uruchomiono
oprogramowanie inne niż oprogramowanie do
przesyłania plików.
Odłączyć kabel USB (w zestawie), odczekać
kilka minut, a następnie podłączyć go
ponownie. Jeżeli problem nadal się pojawia,
należy odłączyć kabel USB, uruchomić
ponownie komputer, a następnie powtórnie
podłączyć kabel.
 Odtwarzacz Walkman może pracować w trybie
ZAPPIN. Szczegółowe informacje na ten temat
w Przewodniku pomocniczym.
Środki ostrożności
Informacje o prawach i znakach towarowych
Informacje o prawach, przepisach i znakach towarowych można znaleźć w
części „Ważne informacje” dostarczonego oprogramowania. Aby się z nią
zapoznać, należy na komputerze zainstalować dostarczone oprogramowanie.
Informacje na temat słuchawek dousznych
Słuchawki douszne szczelnie przylegają do uszu. Należy więc zdawać
sobie sprawę z ryzyka uszkodzenia uszu lub błon bębenkowych w
przypadku wywierania zbyt dużego nacisku na słuchawki douszne lub ich
nagłego wyjęcia z uszu. Słuchawki douszne, po zakończeniu korzystania z
nich, należy wyciągać z uszu delikatnie.
Informacje dotyczące poduszek słuchawek
Opcjonalne poduszki słuchawek na wymianę można zamówić w
najbliższym punkcie sprzedaży produktów Sony. Informacje na temat
procedury wymiany znajdują się w Przewodniku pomocniczym.
Najnowsze informacje
Odpowiedzi na pytania dotyczące opisywanego produktu lub problemów z
nim związanych oraz informacje o urządzeniach zgodnych z opisywanym
produktem można znaleźć w poniższych witrynach internetowych.
W przypadku klientów w USA:
http://www.sony.com/walkmansupport
W przypadku klientów w Kanadzie:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
W przypadku klientów w Ameryce Łacińskiej:
http://www.sony-latin.com/index.crp
W przypadku klientów w Europie:
http://support.sony-europe.com/dna/wm/
W przypadku klientów w Azji, Oceanii i Afryce:
angielski: http://www.sony-asia.com/support
koreański: http://scs.sony.co.kr/walkman/
chiński uproszczony: http://service.sony.com.cn/KB/
chiński tradycyjny: http://service.sony.com.tw/
W przypadku klientów, którzy zakupili modele za granicą:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Download PDF