Sony | SVT1313C5E | Sony SVT1313C5E VAIO T Series 13 Inne

4-445-108-21 (1)
Podręcznik
odzyskiwania
danych, tworzenia
kopii zapasowych
i rozwiązywania
problemów
Wprowadzenie
Ogólne informacje
o odzyskiwaniu
Czym jest odzyskiwanie?
Odzyskiwanie to proces przywracania danych
znajdujących się na wbudowanym dysku twardym
lub dysku półprzewodnikowym do pierwotnego
stanu fabrycznego. Odświeżanie to proces ponownej
instalacji systemu operacyjnego z zachowaniem
ustawień głównych i danych prywatnych.
Dostępne są dwie opcje odzyskiwania systemu:
 z Nośników odzyskiwania
 z obszaru odzyskiwania
Modele wyposażone w dyski półprzewodnikowe SSD
o pojemności 64 lub 128 GB nie obsługują funkcji
odświeżania. Po sprawdzeniu pojemności dysku
półprzewodnikowego naciśnij przycisk ASSIST, kiedy
komputer jest wyłączony, aby wyświetlić ekran VAIO
Care Tryb pogotowia systemu (VAIO Care Rescue
Mode), a następnie wybierz polecenie Uruchom
program konfiguracyjny BIOSu (Start BIOS setup).
Kiedy trzeba przeprowadzić
odzyskiwanie lub odświeżanie?
 Gdy komputer działa niestabilnie
 Gdy komputer został zainfekowany wirusem
komputerowym
 Gdy występują problemy z działaniem
komputera, których nie można rozwiązać
 Gdy dysk C: komputera został przez pomyłkę
sformatowany
Co to jest obszar odzyskiwania?
Obszar odzyskiwania, znajdujący się na wbudowanym
dysku twardym lub dysku półprzewodnikowym,
zawiera dane niezbędne do odzyskania systemu
i aplikacji. Danych z tego obszaru nie można
modyfikować ani usuwać w zwykły sposób, jednak
w sprzedaży są dostępne specjalne aplikacje, które
służą do tego celu.
Odtwarzanie systemu z Przywracania systemu
Dlaczego warto utworzyć Nośniki
odzyskiwania?
Nośniki odzyskiwania pozwalają przywrócić
komputer do pierwotnego stanu fabrycznego. Jeśli
system Windows nie uruchamia się lub gdy usunięto
obszar odzyskiwania, system można odtworzyć,
korzystając z Nośników odzyskiwania. Nośniki
odzyskiwania warto utworzyć niezwłocznie po
przygotowaniu komputera do pracy.
Ogólne informacje
o tworzeniu kopii
zapasowych
Czym jest proces tworzenia kopii
zapasowej?
Tworzenie kopii zapasowej polega na skopiowaniu
danych znajdujących się na wbudowanym dysku
twardym lub dysku półprzewodnikowym i zapisaniu
ich w innym miejscu.
Dlaczego warto utworzyć kopię
zapasową danych?
Dane znajdujące się na wbudowanym dysku twardym
lub dysku półprzewodnikowym mogą ulec zniszczeniu
w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń lub w efekcie
działania wirusów. Aby odzyskać utracone dane,
potrzebna jest kopia zapasowa. Kopie zapasowe
danych najlepiej tworzyć często i regularnie.
Tworzenie Nośników
odzyskiwania
Nośniki odzyskiwania można tworzyć za pomocą
oprogramowania VAIO Care. Szczegółowe
informacje na temat tworzenia Nośników
odzyskiwania można znaleźć w wyświetlanym na
ekranie Podręczniku użytkownika. Przed
utworzeniem Nośników odzyskiwania komputer
należy podłączyć do internetu i zaktualizować za
pomocą oprogramowania VAIO Update.
Jako Nośników odzyskiwania nie można używać
nośników BD-RE, BD-RE DL, DVD-RW, DVD+RW,
DVD-RAM, CD-R ani CD-RW.
Printed in China
© 2012 Sony Corporation
Jako Nośników odzyskiwania można używać dysków
optycznych i napędów flash USB. Zaleca się jednak
stosowanie nośników DVD-R, ponieważ dane z
napędu flash USB łatwo przez przypadek usunąć.
Rodzaje nośników obsługiwanych przez komputer,
liczba niezbędnych dysków i wymagana pojemność
napędu flash USB zostaną podane na ekranie
podczas procesu tworzenia Nośników odzyskiwania.
Porty USB zgodne ze standardem USB 3.0 nie
obsługują funkcji odzyskiwania za pomocą napędu
flash USB zgodnego ze standardem USB 3.0.
W przypadku modeli bez portów USB zgodnych tylko
ze standardem USB 2.0 należy upewnić się, że
Nośnik odzyskiwania został utworzony z użyciem
napędu flash USB, który nie jest zgodny ze
standardem USB 3.0. (z wyjątkiem SVE111)
Komputer należy odświeżyć, gdy jego praca stanie
się niestabilna. Jeśli problem nadal występuje, należy
przeprowadzić proces odzyskiwania.
Odzyskanie systemu komputera spowoduje usunięcie
wszystkich danych przechowywanych na wbudowanym
dysku twardym lub dysku półprzewodnikowym.
Odzyskiwanie systemu
z wykorzystaniem obszaru
odzyskiwania
1
Włóż Nośnik odzyskiwania (dysk optyczny) do
napędu optycznego lub podłącz napęd flash USB
do portu USB w komputerze działającym
w normalnym trybie.
2
Wyłącz komputer.
1
Naciśnij przycisk ASSIST, kiedy komputer jest
wyłączony.
Pojawi się ekran VAIO Care Tryb pogotowia
systemu (VAIO Care Rescue Mode).
3
2
Wybierz opcję Odzyskiwanie lub konserwacja
systemu (Recover or maintain your system).
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie do momentu pojawienia się ekranu
Wybierz opcję.
Naciśnij przycisk ASSIST, aby wyświetlić ekran
VAIO Care Tryb pogotowia systemu (VAIO Care
Rescue Mode), a następnie wybierz opcję
Uruchom komputer przy użyciu nośnika
zewnętrznego (nośnik USB lub dysk optyczny)
(Start from media (USB device/optical disc)).
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie do momentu pojawienia się ekranu
Wybierz opcję.
3
Wybierz opcję Rozwiąż problemy, a następnie
Odzyskiwanie i konserwacja (Recovery and
maintenance).
Postępuj zgodnie z instrukcjami podawanymi na
ekranie do momentu wyświetlenia ekranu VAIO
Care (Tryb pogotowia systemu): Wykonaj
przywracanie lub konserwację systemu (VAIO
Care (Rescue Mode) : Recover or maintain your
system).
Podczas odświeżania komputera główne ustawienia
i dane użytkownika są zachowywane.
Przeprowadzanie
odświeżania komputera
1
Naciśnij przycisk ASSIST, kiedy komputer jest
wyłączony.
Pojawi się ekran VAIO Care Tryb pogotowia
systemu (VAIO Care Rescue Mode).
2
Wybierz opcję Odzyskiwanie lub konserwacja
systemu (Recover or maintain your system).
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie do momentu pojawienia się ekranu
Wybierz opcję.
3
Wybierz opcję Rozwiąż problemy, a następnie
Odświeżanie komputera (Refresh your PC).
Szczegółowe informacje można znaleźć
w wyświetlanym na ekranie Podręczniku
użytkownika.
Ważne dane należy wcześniej zapisać. Dane chronione
prawem autorskim, jak programy nadawane cyfrowo
czy pliki muzyczne znajdujące się w aplikacjach do
odtwarzania multimediów cyfrowych mogą nie być
dostępne, nawet jeśli dane z tej samej lokalizacji są
zachowywane po odświeżeniu komputera. Instrukcje
można znaleźć w pliku pomocy dołączonym do
używanej aplikacji.
Aplikacje zainstalowane fabrycznie oraz zainstalowane
ze Sklepu Windows są zachowywane, natomiast
wszystkie pozostałe aplikacje zainstalowane przez
użytkownika na komputerze zostaną usunięte.
Jeśli pojawi się okno wyboru języka, wybierz
odpowiedni język i kliknij przycisk OK.
4
Wybierz opcję Uruchom kreatora odzyskiwania
(Start recovery wizard).
5
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie.
Aby wykonać odzyskiwanie niestandardowe, wybierz
opcję Narzędzia (Tools), a następnie polecenie
Uruchom zaawansowanego kreatora odzyskiwania
(Start advanced recovery wizard).
Odzyskiwanie systemu
z wykorzystaniem
Nośników odzyskiwania
4Wybierz Rozwiąż problemy, a następnie
Odzyskiwanie i konserwacja (Recovery and
maintenance).
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie do momentu pojawienia się ekranu
VAIO Care (Tryb pogotowia systemu): Wykonaj
przywracanie lub konserwację systemu (VAIO
Care (Rescue Mode) : Recover or maintain your
system).
Jeśli pojawi się okno wyboru języka, wybierz
odpowiedni język i kliknij przycisk OK.
5
Wybierz opcję Uruchom kreatora odzyskiwania
(Start recovery wizard).
6
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie.
Aby wykonać odzyskiwanie niestandardowe, wybierz
opcję Narzędzia (Tools), a następnie polecenie
Uruchom zaawansowanego kreatora odzyskiwania
(Start advanced recovery wizard).
Jeśli nie można odzyskać systemu z napędu flash USB,
podłącz napęd do innego portu USB w komputerze
i spróbuj ponownie.
W modelach bez wbudowanego napędu optycznego
należy podłączyć do komputera zewnętrzny napęd
optyczny (niebędący częścią zestawu). Jeśli do
zewnętrznego napędu optycznego dołączony jest
zasilacz, należy go podłączyć do źródła zasilania.
Przewróć na drugą stronę.
Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie systemu
Rozwiązywanie problemów
Tworzenie kopii zapasowej
i przywracanie danych, gdy
można uruchomić system
Windows
Przywracanie plików systemowych
przy użyciu punktu przywracania,
gdy nie można uruchomić systemu
Windows
Gdy występują jakiekolwiek
problemy z obsługą
komputera
W modelach bez wbudowanego napędu optycznego
należy podłączyć do komputera zewnętrzny napęd
optyczny (niebędący częścią zestawu). Jeśli do
zewnętrznego napędu optycznego dołączony jest
zasilacz, należy go podłączyć do źródła zasilania.
Wypróbuj poniższe rozwiązania przed zwróceniem
się bezpośrednio do centrum obsługi klienta,
centrum serwisowego lub lokalnego sprzedawcy
produktów firmy Sony.
1
w tej sekcji lub w wyświetlanym na ekranie
Podręczniku użytkownika.
 Naciśnij przycisk ASSIST, gdy komputer jest
włączony, w celu uruchomienia aplikacji VAIO
Care i wykonaj niezbędne czynności.
 Odwiedź internetową witrynę pomocy technicznej
VAIO Support.
Jeśli uruchomienie systemu Windows jest możliwe,
można utworzyć kopię zapasową i przywrócić dane
przy użyciu funkcji systemu Windows. Aby skorzystać
z tej funkcji, otwórz Panel sterowania i wybierz opcję
System i zabezpieczenia, a następnie Historia plików.
Tworzenie kopii zapasowej
i przywracanie danych, gdy
nie można uruchomić
systemu Windows
Jeśli uruchomienie systemu Windows nie jest możliwe,
kopię zapasową danych należy utworzyć za pomocą
funkcji VAIO Care (Tryb pogotowia systemu):
Wykonaj przywracanie lub konserwację systemu
(VAIO Care (Rescue Mode) : Recover or maintain your
system).
Można skorzystać z narzędzia VAIO Data Restore
Tool, aby przywrócić pliki, których kopię zapasową
sporządzono wcześniej przy użyciu funkcji VAIO Care
(Tryb pogotowia systemu): Wykonaj przywracanie
lub konserwację systemu (VAIO Care (Rescue Mode) :
Recover or maintain your system).
Przywracanie systemu przy
użyciu punktu przywracania
Punkt przywracania umożliwia przywrócenie plików
systemu komputera do stanu, w jakim znajdowały
się one podczas tworzenia punktu przywracania.
Punkt przywracania jest zwykle tworzony
automatycznie, np. podczas instalowania
sterownika. Zalecane jest jednak ręczne tworzenie
punktów przywracania przed instalacją aplikacji lub
sterowników na komputerze.
2
Wykonaj czynności 1–3 opisane w części
„Odzyskiwanie systemu z wykorzystaniem
Nośników odzyskiwania” w sekcji Odtwarzanie
systemu z Przywracania systemu na przedniej
stronie.
Wybierz opcję Rozwiąż problemy, Opcje
zaawansowane, a następnie Przywracanie
systemu.
3
Wybierz system operacyjny.
Pojawi się okno Przywracanie systemu.
4
Wybierz opcję Dalej.
5
Wybierz punkt przywracania, a następnie kliknij
przycisk Dalej.
Pojawi się okno potwierdzenia wybranego punktu
przywracania.
6
Wybierz opcję Zakończ, aby potwierdzić punkt
przywracania.
Po przywróceniu plików systemowych komputer
uruchomi się ponownie.
 Przeczytaj informacje o rozwiązywaniu problemów
Problemy z odzyskiwaniem
Nie można odzyskać systemu z obszaru
odzyskiwania
Jeśli obszar odzyskiwania zmodyfikowano za pomocą
oprogramowania, zainstalowano system operacyjny
inny niż fabryczny albo sformatowano wbudowany
dysk twardy lub dysk półprzewodnikowy przy użyciu
funkcji innej niż VAIO Care (Tryb pogotowia
systemu): Wykonaj przywracanie lub konserwację
systemu (VAIO Care (Rescue Mode) : Recover or
maintain your system), to system komputera należy
odzyskać za pomocą Nośników odzyskiwania.
Nie można utworzyć Nośników
odzyskiwania
 Wypróbuj poniższe rozwiązania:
1
Pobierz i zainstaluj najnowsze aktualizacje za
pomocą oprogramowania VAIO Update.
2
Uruchom komputer ponownie. Następnie
spróbuj ponownie utworzyć Nośniki
odzyskiwania.
3
Jeśli do zewnętrznego napędu optycznego
dołączony jest zasilacz, należy go podłączyć
do źródła zasilania.
 Wypróbuj inny niezawodny nośnik.
 Jeśli problem nadal występuje, w celu uzyskania
dalszej pomocy odwiedź internetową witrynę
pomocy technicznej VAIO Support.
Nie można rozpocząć lub dokończyć
procesu odzyskiwania
 Odłącz od komputera wszystkie niepotrzebne
urządzenia zewnętrzne.
 Wypróbuj poniższe rozwiązania:
Sprawdź stan Nośników odzyskiwania. Jeśli
korzystasz z dysków optycznych, sprawdź, czy
nie są one brudne lub uszkodzone. Jeśli dyski
nie są czyste, wyczyść je i spróbuj ponownie
odzyskać system komputera.
Jeśli nie można odzyskać systemu
z wykorzystaniem obszaru odzyskiwania,
uruchom komputer ponownie i jeszcze raz
spróbuj odzyskać system z wykorzystaniem
obszaru odzyskiwania lub użyj Nośników
odzyskiwania.
Jeśli nie można odzyskać systemu
z wykorzystaniem napędu optycznego USB
lub napędu flash USB, podłącz napęd do
innego portu USB lub do portu USB zgodnego
ze standardem USB 2.0 (jeśli taki występuje).
Następnie wyłącz komputer i spróbuj
ponownie odzyskać system.
 Jeśli problem nadal występuje, w celu uzyskania
dalszej pomocy odwiedź internetową witrynę
pomocy technicznej VAIO Support.
Typowe problemy
Nie można uruchomić komputera
 Zanim pierwszy raz skorzystasz z komputera,
podłącz go do źródła zasilania (za pomocą
zasilacza, jeśli jest częścią zestawu).
 Upewnij się, że wszystkie kable i urządzenia są
podłączone w bezpieczny sposób, np. komputer
i kabel zasilający (z zasilaczem, jeśli jest częścią
zestawu).
 Upewnij się, że akumulator jest prawidłowo
zainstalowany i naładowany.
 Odłącz wszystkie kable i urządzenia peryferyjne,
takie jak kabel zasilania, zasilacz czy urządzenia
USB, wyjmij akumulator i odczekaj pięć minut.
Następnie podłącz je z powrotem i ponownie
włącz komputer.
 Usuń wszelkie dodatkowe moduły pamięci
zainstalowane od momentu zakupu komputera,
a następnie ponownie uruchom komputer.
 Jeśli komputer podłączony jest do listwy zasilającej
wyposażonej w wyłącznik, upewnij się, że jest on
włączony, a listwa zasilająca jest podłączona do
źródła zasilania w bezpieczny sposób.
 Jeśli korzystasz z monitora zewnętrznego, upewnij
się, że jest włączony i podłączony do źródła
zasilania.
Wskaźnik zasilania świeci się na
zielono, ale ekran jest pusty
 Kilkakrotnie naciśnij kombinację klawiszy Alt+F4,
aby zamknąć okno aplikacji. Mógł wystąpić błąd
aplikacji.
 Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Alt+Delete,
wybierz opcję
(Zamknij) w prawym dolnym
rogu ekranu, a następnie wybierz opcję Uruchom
ponownie.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania lub
przesuń i przytrzymaj włącznik zasilania przez
ponad cztery sekundy, aby wyłączyć komputer.
Odłącz kabel zasilania lub zasilacz i odczekaj
około pięciu minut, nie podłączając go ponownie.
Następnie podłącz kabel zasilania lub zasilacz
i ponownie włącz komputer.
Wyłączenie komputera przy użyciu kombinacji
klawiszy Ctrl+Alt+Delete, włącznika zasilania lub
przycisku zasilania może spowodować utratę
niezapisanych danych.
Wskaźnik ładowania szybko miga,
a komputer nie uruchamia się
 Ten problem może wynikać z nieprawidłowej
instalacji akumulatora. Aby rozwiązać ten
problem, wyłącz komputer i wyjmij akumulator.
Następnie ponownie zainstaluj akumulator
w komputerze. Szczegółowe informacje można
znaleźć w wyświetlanym na ekranie Podręczniku
użytkownika.
 Jeśli problem nadal występuje, oznacza to, że
akumulator nie jest obsługiwany.
Wyjmij akumulator i skontaktuj się z centrum
obsługi klienta lub centrum serwisowym firmy
Sony. Informacje kontaktowe najbliższego agenta
lub centrum obsługi znajdują się w wyświetlanym
na ekranie Podręczniku użytkownika.
Pojawia się komunikat z informacją
o niezgodności lub nieprawidłowej
instalacji akumulatora, a komputer
przechodzi w tryb hibernacji
Zobacz odpowiedzi dotyczące tematu „Wskaźnik
ładowania szybko miga, a komputer nie uruchamia
się”.
System Windows nie przyjmuje
mojego hasła i wyświetla komunikat:
Enter Onetime Password
Jeśli wprowadzisz nieprawidłowe hasło startowe trzy
razy z rzędu, pojawi się komunikat Enter Onetime
Password, a system Windows nie zostanie
uruchomiony. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania
(lub przesuń i przytrzymaj włącznik zasilania) przez
ponad cztery sekundy, aby sprawdzić, czy zgaśnie
wskaźnik zasilania. Odczekaj od 10 do 15 sekund,
a następnie ponownie włącz komputer i wprowadź
prawidłowe hasło.
Wielkość liter hasła ma znaczenie, dlatego przed
wprowadzeniem bieżącego hasła należy sprawdzić
wielkość jego liter.
Nie pamiętam hasła startowego
Jeśli nie pamiętasz hasła startowego, skontaktuj się
z centrum obsługi klienta lub centrum serwisowym
firmy Sony. Za tę usługę zostanie pobrana opłata.
Jak utworzyć partycję dysku twardego?
Jeśli rozmiar partycji dysku C: zostanie zmniejszony,
nie będzie można utworzyć Nośnika odzyskiwania
oraz dokończyć procesu odzyskiwania ani procesu
odświeżania, ponieważ wolne miejsce na
wbudowanym dysku twardym lub dysku
półprzewodnikowym będzie niewystarczające.
1Otwórz Panel sterowania, wybierz opcję System
i zabezpieczenia, a następnie polecenie Utwórz
i sformatuj partycje dysku twardego w obszarze
Narzędzia administracyjne.
Jeśli pojawi się okno Kontrola konta użytkownika,
kliknij przycisk Tak.
2
Kliknij prawym przyciskiem myszy dysk C:
i wybierz opcję Zmniejsz wolumin.
3
Wprowadź rozmiar partycji, którą chcesz utworzyć,
w polu Wprowadź ilość miejsca do zmniejszenia
(w MB) i kliknij opcję Zmniejsz.
4
Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję
Nieprzydzielone i wybierz pozycję Nowy
wolumin prosty.
5
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie.
Pojawi się ekran Aktywacja systemu
Windows
Aktywacja systemu Windows nie została ukończona.
Wybierz opcję Przejdź do ustawień komputera
i podłącz komputer do internetu, a aktywacja
rozpocznie się automatycznie. System Windows
można także aktywować telefonicznie. Szczegółowe
informacje można znaleźć na ekranie Ustawienia
komputera.
Treść niniejszego podręcznika może ulec zmianie
bez powiadomienia.
Download PDF