Sony | SVD1321C5E | Sony SVD1321C5E VAIO® Duo 13 Inne

4-470-044-21(1)
Przepisy bezpieczeństwa
i informacje na temat
pomocy technicznej
Reglementări privind
siguranţa şi informaţii
de asistenţă
Sony, VAIO i logo VAIO są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi
firmy Sony Corporation. Wszystkie inne znaki towarowe są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
Sony, VAIO şi sigla VAIO sunt mărci înregistrate sau mărci înregistrate protejate ale
Sony Corporation. Toate celelalte mărci înregistrate sunt mărci înregistrate sau mărci
înregistrate protejate ale proprietarilor lor.
PL
Spis treści
Informacje o zasadach bezpiecznego użytkowania
i zgodności z przepisami .................................................. 5
Przepisy dotyczące bezprzewodowej sieci LAN ............. 13
Przepisy dotyczące bezprzewodowej sieci WAN ........... 15
Przepisy dotyczące interfejsu BLUETOOTH..................... 16
Gwarancja ........................................................................ 17
Usługi pomocy technicznej firmy Sony .......................... 23
RO
Cuprins
Ghid de reglementări privind siguranţa.......................... 27
Ghid de reglementări privind reţelele LAN fără fir ........ 35
Ghid de reglementări privind reţelele WAN fără fir ........ 37
Ghid de reglementări privind BLUETOOTH .................... 38
Garanţie........................................................................... 39
Servicii de asistenţă Sony ............................................... 45
3
Informacje o zasadach bezpiecznego
użytkowania i zgodności z przepisami
PL
Informacje o komputerze VAIO
Modele obsługujące bezprzewodową sieć LAN w standardzie IEEE 802.11a/n (5 GHz)
Modele z wbudowaną funkcją bezprzewodowej sieci LAN, które nie obsługują
standardu IEEE 802.11a/n (5 GHz)
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ostrzeżenie: To urządzenie musi być uziemione. (Nie dotyczy to produktów
z wtyczką o dwóch bolcach.)
Zanim weźmiesz komputer do rąk, upewnij się, że jest chłodny.
Powierzchnia wokół otworów wentylacyjnych może być bardzo gorąca.
Zaleca się, aby komputer nie był umieszczany bezpośrednio na kolanach
użytkownika. Temperatura spodniej części obudowy może znacznie
wzrosnąć podczas normalnej pracy, powodując dyskomfort, a nawet
oparzenia.
Należy unikać kontaktu zasilacza ze skórą. Należy odsunąć zasilacz od
ciała jeżeli się nagrzeje i spowoduje uczucie dyskomfortu.
Konstrukcja komputerów VAIO przewiduje stosowanie wyłącznie
oryginalnych baterii firmy Sony. Dlatego też w celu zapewnienia
bezpieczeństwa użytkowania posiadanego komputera VAIO należy
używać tylko takich baterii.
Zdecydowanie zaleca się korzystanie z oryginalnego zasilacza firmy Sony,
który znajduje się w zestawie.
Tego zasilacza można używać wyłącznie z produktami informatycznymi.
Nie wolno wykorzystywać go do jakichkolwiek innych celów. Jeśli kabel
zasilający zasilacza dołączonego do komputera jest wyposażony
w 3-wtykową wtyczkę, należy bezwzględnie zadbać o odpowiednie
uziemienie złącza.
Ten zasilacz sieciowy jest przeznaczony do użytku wyłącznie
w pomieszczeniach.
5

Zestawy niektórych modeli zawierają kable zasilające uwzględniające specyfikę
różnych krajów. Należy wybrać spośród nich kabel odpowiedni dla kraju, w którym
komputer będzie użytkowany.

Wyłączenie komputera za pomocą przycisku zasilania
nie powoduje całkowitego
odłączenia go od gniazdka sieci elektrycznej. Aby całkowicie odłączyć komputer,
należy wyjąć z niego wtyczkę zasilacza lub odłączyć kabel zasilający od gniazdka
sieci elektrycznej. Gniazdko sieciowe powinno być zamontowane w pobliżu
komputera i łatwo dostępne.
Otwarcie obudowy lub rozmontowanie urządzenia albo któregokolwiek z jego
akcesoriów z jakiegokolwiek powodu może doprowadzić do powstania uszkodzeń,
które nie są objęte gwarancją.
W celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem nie wolno samodzielnie otwierać
obudowy urządzenia. Wszystkie czynności serwisowe może wykonywać wyłącznie
wykwalifikowany personel.
W celu uniknięcia ryzyka pożaru lub porażenia prądem nie wolno wystawiać
komputera ani żadnego z jego akcesoriów na działanie wilgoci.
Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom i uniknąć ryzyka pożaru komputera
podczas transportu, należy najpierw zamocować w odpowiednich miejscach
wszystkie dołączone pokrywy złączy i ochraniacze gniazd oraz umieścić baterię
w jej wnęce (jeśli jest wymienna).
Bateria powinna zawsze znajdować się we wnęce, kiedy komputer jest uruchomiony
(w przypadku modeli z wymienną baterią).
Nie wolno doprowadzić do powstania zwarcia między końcówkami baterii ani
narażać ich na działanie płynów, np. wody, kawy czy soku.
Należy unikać umieszczania urządzenia w miejscach bezpośrednio narażonych na
działanie promieni słonecznych lub grzejników. Przegrzanie urządzenia może
spowodować jego uszkodzenie lub nawet pożar.
Jeśli komputer jest włączony, nie wolno blokować wyciągów powietrza ani otworów
wentylacyjnych.
Blokowanie otworów wentylacyjnych ogranicza obieg powietrza, co może
spowodować przegrzanie komputera, które może doprowadzić do odkształcenia
się obudowy, awarii lub niebezpieczeństwa zapalenia się komputera.
Należy przestrzegać poniższych zasad, aby zapewnić odpowiedni obieg powietrza
oraz prawidłowe działanie komputera.
 Nie wolno kłaść włączonego komputera na powierzchniach pokrytych
materiałami (dywany, poduszki lub koce), w pobliżu zasłon lub na
powierzchniach zakurzonych, aby nie blokować otworów wentylacyjnych
komputera. Komputer należy zawsze kłaść na powierzchniach płaskich.
 Nie wolno korzystać z komputera ani zasilacza sieciowego w przypadku, gdy
jest owinięty lub przykryty materiałem. Zasilacz sieciowy musi być podłączany
w środowisku wolnym od kurzu.
 Zanim włożysz komputer do torby, wyłącz go lub przełącz do trybu uśpienia.
Jeśli komputer jest wyposażony we wskaźnik zasilania, upewnij się, że jest on
wyłączony.
To urządzenie zostało zaprojektowane również pod kątem współpracy z układami
zasilania sprzętu informatycznego o napięciu międzyfazowym wynoszącym 230 V,
które są stosowane w Norwegii.
Umieszczenie komputera w pobliżu jakiegokolwiek innego urządzenia emitującego
promieniowanie elektromagnetyczne może doprowadzić do zniekształceń
dźwięku i obrazu.












6




Emisje z urządzenia indukcyjnego mogą spowodować zakłócenia w przypadku
znajdujących się w pobliżu odbiorników fal radiowych (w przypadku modeli
wyposażonych w NFC).
Osłona kabla koaksjalnego powinna być uziemiona w instalacji w budynku
(w przypadku modeli z tunerem telewizyjnym).
Podróżując do Stanów Zjednoczonych i w granicach tego kraju, należy pamiętać,
że Departament Transportu Stanów Zjednoczonych opublikował niedawno nowe
przepisy dotyczące pasażerów mających przy sobie baterie litowe i litowo-jonowe.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie
http://safetravel.dot.gov/whats_new_batteries.html.
Nie należy czyścić komputera za pomocą produktów w aerozolu (np. sprężonym
powietrzem, sprejami itd.) zawierających łatwopalny gaz. Takie postępowanie
może spowodować dostanie się gazu do wnętrza komputera. Jeśli zasilanie,
złącza albo inne części wewnętrzne spowodują powstanie iskry, gaz może się
zapalić i spowodować eksplozję albo pożar.
PL
Należy zapoznać się z ograniczeniami dotyczącymi użytkowania urządzeń
bezprzewodowych.
Jeśli korzystanie z urządzeń bezprzewodowych jest zakazane przez linie lotnicze,
należy wyłączyć wszystkie połączenia bezprzewodowe przed wejściem na pokład
samolotu.
W przypadku modeli wyposażonych w akumulator otwórz panele funkcji, wskazując
górny prawy róg ekranu, a następnie przesuń wskaźnik w dół i wybierz panel
Ustawienia. Wybierz ikonę sieci, po czym włącz Tryb samolotowy. W przypadku
modelu bez akumulatora, wybierz opcję Sieć i Internet i Centrum sieci i udostępniania
w Panel sterowania. Następnie wybierz polecenie Zmień ustawienia karty
sieciowej w lewym okienku i wyłącz wszystkie połączenia bezprzewodowe.
Jeśli nagle trzeba wyłączyć wszystkie funkcje bezprzewodowe, wyłącz komputer.
Fale radiowe mogą zakłócać funkcjonowanie wyposażenia samolotu, powodując
poważne następstwa.
W przypadku modeli wyposażonych w akumulator, wskaźnik WIRELESS znajdujący
się na komputerze świeci się, gdy wyłączony jest Tryb samolotowy. Nawet
w przypadku wyłączenia wszystkich połączeń bezprzewodowych przy wyłączonej
opcji Tryb samolotowy, wskaźnik WIRELESS świeci się. W przypadku modeli bez
akumulatora, wskaźnik WIRELESS znajdujący się na komputerze świeci się, gdy
komputer może wysyłać sygnały bezprzewodowe. Nawet po wyłączeniu wszystkich
połączeń bezprzewodowych, wskaźnik WIRELESS może pozostać włączony. Aby
sprawdzić, czy wszystkie połączenia sieciowe są wyłączone, otwórz Panel sterowania,
wybierz opcję Sieć i Internet i Centrum sieci i udostępniania, a następnie polecenie
Zmień ustawienia karty sieciowej na lewym panelu.
7
Wyświetlanie obrazów 3D


8
Podczas wyświetlania obrazów trójwymiarowych należy przestrzegać instrukcji
zawartych w podręcznikach dołączonych do wyświetlacza trójwymiarowego.
Podczas oglądania trójwymiarowych obrazów wideo lub grania w stereoskopowe
gry trójwymiarowe u niektórych osób może pojawić się uczucie dyskomfortu
przejawiające się m.in. zmęczeniem wzroku, znużeniem lub mdłościami. Firma
Sony zaleca, aby w przypadku oglądania trójwymiarowych obrazów wideo lub
grania w stereoskopowe gry trójwymiarowe stosować regularne przerwy. Długość
i częstość takich przerw różni się w zależności od osoby. Każdy musi zatem
decydować o nich samodzielnie. Jeśli pojawi się uczucie dyskomfortu, należy
przerwać oglądanie trójwymiarowych obrazów wideo lub granie w stereoskopowe
gry trójwymiarowe do momentu ustąpienia objawów. W razie potrzeby należy
skonsultować się z lekarzem.
Należy również przeczytać podręczniki użytkownika innych urządzeń
i oprogramowania używanych z tym komputerem.
Wzrok małych dzieci (szczególnie w wieku poniżej sześciu lat) nadal się wykształca.
Przed dopuszczeniem małych dzieci do oglądania trójwymiarowych obrazów wideo
lub grania w stereoskopowe gry trójwymiarowe należy skonsultować się
z odpowiednim lekarzem (pediatrą lub okulistą). Osoby dorosłe powinny
upewniać się, że małe dzieci przestrzegają powyższych zaleceń.
Ostrzeżenie dotyczące lasera (dotyczy komputerów VAIO
z napędem optycznym)
Stacja dysków optycznych w komputerze jest zaszeregowana jako CLASS 1 LASER
PRODUCT i spełnia normę bezpieczeństwa produktów laserowych IEC/EN 60825-1.
PL
Uwaga: Czynności związane z naprawą i konserwacją komputera mogą być
wykonywane jedynie przez uprawnionych serwisantów firmy Sony. Niewłaściwa
naprawa i użytkowanie mogą spowodować niebezpieczeństwo dla zdrowia.
Uwaga: Używanie funkcji sterowania, dokonywanie regulacji lub postępowanie
według procedur innych niż opisane w niniejszym przewodniku może doprowadzić
do narażenia się na niebezpieczne promieniowanie.
W przypadku wbudowanej stacji dysków optycznych
Uwaga: Otwarte urządzenie emituje widzialne i niewidzialne promieniowanie
w klasie 3B. Należy unikać bezpośredniego narażenia na działanie promienia.
 Moc maksymalna: 390  W (  650 nm), 563  W (  780 nm), 39  W (  405 nm)
 Rozbieżność promienia: 0,6 (  650 nm), 0,45 (  780 nm), 0,85 (  405 nm)
 Czas trwania impulsu: ciągła fala
Ostrzeżenie dotyczące lasera (dla komputerów VAIO z laserową
myszą bezprzewodową VGP-WMS21)
Model VGP-WMS21 jest zaliczany do urządzeń typu CLASS 1 LASER PRODUCTS, które
spełniają normę bezpieczeństwa dotyczącą produktów laserowych IEC/EN 60825-1(2007).
Uwaga: Czynności związane z naprawą i konserwacją komputera mogą być
wykonywane jedynie przez uprawnionych serwisantów firmy Sony. Niewłaściwa
naprawa i użytkowanie mogą spowodować niebezpieczeństwo dla zdrowia.
Uwaga: Używanie funkcji sterowania, dokonywanie regulacji lub postępowanie według
procedur innych niż opisane w niniejszym przewodniku może doprowadzić do narażenia
się na niebezpieczne promieniowanie.
Na spodzie urządzenia może znajdować się następująca naklejka:
9
Informacje o zgodności z przepisami
Firma Sony niniejszym oświadcza, że opisywany produkt bez względu na to, czy zawiera
zestaw do łączności bezprzewodowej, obejmujący m.in. klawiaturę bezprzewodową,
mysz bezprzewodową i odbiornik sygnału bezprzewodowego, spełnia podstawowe
wymagania i inne właściwe postanowienia Dyrektywy Europejskiej 1999/5/WE.
W celu uzyskania kopii deklaracji zgodności z dyrektywą o końcowych urządzeniach
radiowych i telekomunikacyjnych należy przejść na stronę:
http://www.compliance.sony.de/
Niniejszy produkt został przetestowany i stwierdzono jego zgodność z przepisami
zawartymi w dyrektywie zgodności elektromagnetycznej w zakresie stosowania kabli
połączeniowych nie dłuższych niż 3 metry.
Uwagi dotyczące używania/usuwania

Modele z wymienną baterią
Uwaga
Niewłaściwe umieszczenie baterii może spowodować jej wybuch.
Baterie należy wymieniać wyłącznie na baterie tego samego typu lub
analogiczne, zalecane przez producenta. Zużytych baterii należy się
pozbyć zgodnie z instrukcjami producenta.
Niewłaściwe obchodzenie się z baterią dołączoną do urządzenia grozi
oparzeniem chemicznym lub na skutek pożaru.
Baterii nie wolno rozgniatać, rozmontowywać, podgrzewać do
temperatury powyżej 60°C ani wkładać do ognia.
Zużyte baterie należy natychmiast poddać właściwej utylizacji.
Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie wolno doprowadzić do powstania zwarcia między końcówkami
baterii ani narażać ich na działanie płynów, np. wody, kawy czy soku.
Nie wolno używać baterii litowo-jonowych, które są uszkodzone lub
z których wycieka elektrolit.
W niektórych krajach/regionach może być zabronione wyrzucanie
baterii litowo-jonowych razem z odpadami komunalnymi i biurowymi.
Należy korzystać z właściwego publicznego systemu zbioru odpadów.


10
Modele z baterią litowo-jonową (dotyczy tylko Niemiec)
Porada dotycząca utylizacji: Należy wyrzucać tylko nienaładowane baterie
i umieszczać je wyłącznie w specjalnych pojemnikach przeznaczonych do tego
celu dostępnych w sklepach lub u lokalnych władz. Jeśli urządzenie wyłączy się,
wskazuje „Rozładowanie baterii” lub po dłuższym użytkowaniu baterii nie działa
poprawnie, zwykle oznacza to, że baterie są rozładowane. Aby zabezpieczyć
baterię, należy okleić jej bieguny taśmą.
Modele z baterią podtrzymującą pamięć
Niniejszy produkt jest wyposażony w wewnętrzną baterię podtrzymującą pamięć,
której z założenia nie trzeba wymieniać w całym okresie eksploatacji produktu.
W przypadku, gdy taka wymiana okaże się konieczna, należy skontaktować się
z autoryzowanym centrum serwisu/pomocy technicznej firmy Sony.

Modele z bateriami suchymi
Uwaga











PL
Niewłaściwe umieszczenie baterii może spowodować jej wybuch. Baterie
należy wymieniać wyłącznie na baterie tego samego typu lub analogiczne,
zalecane przez producenta. Zużytych baterii należy się pozbyć zgodnie
z instrukcjami producenta.
Zależnie od modelu zestaw komputera może zawierać różne akcesoria
zasilane bateriami suchymi. Sposób wkładania baterii opisano w instrukcji
obsługi.
Nie wolno używać baterii, które są uszkodzone lub z których wycieka elektrolit.
Niewłaściwe ładowanie baterii, wrzucanie ich do ognia, używanie w połączeniu
z bateriami innego typu lub nieprawidłowe włożenie może doprowadzić do
ich wybuchu lub wycieku elektrolitu.
Niewłaściwe obchodzenie się z bateriami grozi oparzeniem chemicznym lub
na skutek pożaru.
Baterii nie wolno rozmontowywać, podgrzewać do temperatury powyżej 60°C
ani wkładać do ognia.
Zużyte baterie należy natychmiast poddać właściwej utylizacji.
Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie wolno doprowadzić do powstania zwarcia między końcówkami baterii ani
narażać ich na działanie płynów, np. wody, kawy czy soku.
Po zakończeniu okresu eksploatacji baterii należy je poddać właściwej
utylizacji.
W niektórych krajach/regionach może być zabronione wyrzucanie baterii
razem z odpadami komunalnymi i biurowymi. Należy korzystać z właściwego
publicznego systemu zbioru odpadów.
11
Pozbywanie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie
może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć
do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu
zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz
zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego
zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomaga chronić
środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat
recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym
zakupiony został ten produkt.
Pozbywanie się zużytych baterii (stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol umieszczony na baterii lub na jej
opakowaniu oznacza, że nie może być ona traktowana
jako odpad komunalny.
lub
Symbol ten dla pewnych rodzajów baterii może być
stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym.
Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) stosuje
się jako dodatkowe oznaczenie, jeśli bateria zawiera
więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu. Odpowiednio gospodarując zużytymi
bateriami, możesz zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz
zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia się
z tymi odpadami. Recykling baterii pomoże chronić środowisko naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo, poprawne
działanie lub integralność danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii,
wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi
stacji serwisowej.
Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym będzie właściwie zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do
odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii, prosimy o zapoznanie się
z rozdziałem instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą
baterię należy dostarczyć do właściwego punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat zbiórki i recyklingu
baterii należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze
służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym
zakupiony został ten produkt.
Produkt ten został wyprodukowany przez lub na zlecenie Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia. Zapytania dotyczące zgodności produktu
z wymaganiami prawa Unii Europejskiej należy kierować do Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. W kwestiach dotyczących usług
serwisowych lub gwarancji należy korzystać z adresów kontaktowych podanych
w oddzielnych dokumentach dotyczących usług serwisowych lub gwarancji.
12
Przepisy dotyczące bezprzewodowej
sieci LAN
PL
(dotyczy wyłącznie modeli z wbudowaną funkcjonalnością bezprzewodowych sieci
LAN)
Bezprzewodowe sieci LAN — informacje o zgodności z przepisami
Moduł obsługi bezprzewodowych sieci LAN to dedykowane urządzenie radiowe
wykorzystujące standard łączności 802.11a/b/g/n opracowany przez organizację IEEE.
Modele obsługujące bezprzewodową sieć LAN w standardzie IEEE 802.11a/n (5 GHz)
W zależności od modelu z wbudowanej sieci bezprzewodowej LAN w komputerze
VAIO można korzystać w następujących krajach: Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina,
Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia,
Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia,
Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.
Warunki użytkowania
Z wyjątkiem modelu VAIO Tap 20 SVJ202
Podczas korzystania z urządzenia odległość między monitorem LCD a użytkownikiem
powinna wynosić co najmniej 15 mm.
Tylko model VAIO Tap 20 SVJ202
Podczas korzystania z urządzenia odległość między urządzeniem a użytkownikiem
powinna wynosić co najmniej 15 mm (z wyjątkiem kończyn).
W przypadku korzystania z bezprzewodowej sieci LAN w standardzie IEEE 802.11a/n
kanały o częstotliwościach od 5,15 GHz do 5,35 GHz i od 5,47 GHz do 5,725 GHz mogą
być używane wyłącznie do komunikacji w zamkniętych pomieszczeniach.
Czasami korzystanie z bezprzewodowej sieci LAN może być ograniczone przez
właściciela budynku lub władze danej organizacji, np. na pokładzie samolotu,
w szpitalu bądź innym miejscu, gdzie może zakłócić pracę innych urządzeń lub
świadczenie usług i w związku z tym prowadzić do powstania szkód. W przypadku
wątpliwości dotyczących lokalnych zasad korzystania z bezprzewodowej sieci LAN
najlepiej przed włączeniem tej funkcji zapytać o stosowne pozwolenie. Informacje
o ewentualnych ograniczeniach dotyczących korzystania z bezprzewodowej sieci LAN
w sąsiedztwie osobistych urządzeń medycznych (takich jak stymulator serca, aparat
słuchowy itd.) można uzyskać u swojego lekarza lub producentów tych urządzeń.
13
Zakłócenia
Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze sygnału telewizyjnego, co można
ustalić przez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, zaleca się wypróbowanie
środków zaradczych takich jak: zmiana orientacji lub umiejscowienia anteny odbiorczej,
zwiększenie odległości między nadajnikiem a odbiornikiem lub zwrócenie się o pomoc
do sprzedawcy lub doświadczonego serwisanta sprzętu RTV.
Wyłączenie odpowiedzialności
Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia sygnału
radiowego lub telewizyjnego ani za żadne inne niepożądane skutki wynikające
z wyboru niewłaściwego kanału przez użytkownika. Wyeliminowanie zakłóceń
spowodowanych takim błędnym wyborem leży w wyłącznej gestii użytkownika.
14
Przepisy dotyczące bezprzewodowej
sieci WAN
PL
(dotyczy wyłącznie modeli z wbudowaną funkcjonalnością bezprzewodowych sieci WAN)
Pasmo sygnału
LTE: 800/900/1800/2600 MHz (dotyczy wyłącznie modeli z wbudowaną
funkcjonalnością obsługi pasma LTE)
UMTS/HSPA: 900/2100 MHz
GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz
Warunki użytkowania
Podczas korzystania z urządzenia odległość między monitorem LCD a użytkownikiem
powinna wynosić co najmniej 15 mm.
Nie należy korzystać z bezprzewodowej sieci WAN w miejscach, które są podatne na
występowanie zakłóceń radiowych mogących stanowić niebezpieczeństwo dla
użytkownika i innych osób. Obejmuje to np.:





Strefy, w których jest to zabronione przez prawo. W takich miejscach należy
przestrzegać wszystkich specjalnych zasad i przepisów oraz stosować się do
znaków i informacji.
Nie wolno korzystać z bezprzewodowej sieci WAN w miejscach, w których mogą
unosić się w powietrzu substancje potencjalnie wybuchowe. Nie wolno korzystać
z bezprzewodowej sieci WAN na stacjach paliw, w punktach serwisowych
pojazdów, w pobliżu składów paliw (strefy przechowywania i dystrybucji paliw),
w zakładach chemicznych ani w strefach detonacji ładunków wybuchowych.
Korzystanie z bezprzewodowej sieci WAN jest zabronione: w pobliżu urządzeń
medycznych i podtrzymujących życie (tzn. w szpitalach, prywatnych klinikach itd.).
Jest to spowodowane ryzykiem zakłócenia funkcjonowania urządzeń medycznych
przez fale radiowe.
Samoloty — zarówno w powietrzu, jak i na ziemi.
Prowadzenie pojazdu.
Wyłączenie odpowiedzialności
Ze względu na specyfikę nadawania i odbierania fal w komunikacji bezprzewodowej
czasami może dochodzić do zagubienia danych lub opóźnień w ich przesyłaniu. Jest to
spowodowane różnicą w sile sygnału wynikającą ze zmiany cech drogi, po której
przemieszczają się fale.
Firma Sony nie będzie ponosić odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku opóźnień
lub błędów w wysyłaniu lub odbieraniu danych za pośrednictwem bezprzewodowej
sieci WAN ani za brak możliwości przesyłania lub odbierania takich danych za
pośrednictwem bezprzewodowej sieci WAN.
15
Przepisy dotyczące interfejsu
BLUETOOTH
(dotyczy wyłącznie modeli z wbudowanym interfejsem BLUETOOTH)
Technologia łączności bezprzewodowej BLUETOOTH® —
informacje o zgodności z przepisami
Wewnętrzny moduł komunikacji bezprzewodowej BLUETOOTH umożliwia łączność
z innymi urządzeniami obsługującymi tę technologię. Moduł działa w paśmie
częstotliwości 2,4 GHz (2,400–2,4835 GHz).
W pewnych sytuacjach lub środowiskach możliwość korzystania z technologii
bezprzewodowej łączności BLUETOOTH może być ograniczona przez właściciela
budynku lub przedstawiciela właściwej organizacji, np. na pokładzie samolotu,
w szpitalu bądź jakimkolwiek innym miejscu, gdzie ewentualność zakłócenia pracy
innych urządzeń lub świadczenia innych usług jest teoretycznie lub praktycznie
uznawana za szkodliwą.
W razie braku pewności co do obowiązujących zasad posługiwania się technologią
BLUETOOTH w konkretnym miejscu lub środowisku najlepiej przed włączeniem tej
funkcjonalności zapytać o pozwolenie. Informacje o ewentualnych ograniczeniach
dotyczących korzystania z bezprzewodowej technologii BLUETOOTH w pobliżu
osobistych urządzeń medycznych (takich jak stymulator serca, aparat słuchowy itd.)
można uzyskać u swojego lekarza lub producentów tych urządzeń.
16
Gwarancja
WAŻNE: Zanim będą świadczone jakiekolwiek usługi związane z produktem,
na wypadek, gdyby produkt firmy Sony musiał usunąć jakiekolwiek dane, należy
bezwzględnie wykonać kopię zapasową zawartości dysku twardego swojego
komputera, w tym wszelkich zapisanych na nim danych i zainstalowanych
programów. Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzenia ani
skasowanie jakichkolwiek programów, danych lub innych informacji zapisanych
na jakimkolwiek nośniku albo w jakimkolwiek module oferowanych usług
związanych z produktem.
PL
Szanowny Kliencie,
Dziękujemy za zakup produktu firmy Sony. Mamy nadzieję, że jego użytkowanie będzie
przyjemnością.
Gdyby jednak okazało się, że produkt wymaga naprawy gwarancyjnej, należy
skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisu/pomocy technicznej firmy Sony
(http://www.sony.eu/support/), sprzedawcą lub przedstawicielem naszej
autoryzowanej sieci serwisowej w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) lub
w innych krajach wymienionych w niniejszej gwarancji albo w dołączonych ulotkach.
W celu uniknięcia ewentualnych późniejszych niejasności zalecamy dokładne
zapoznanie się z dokumentacją, co pomoże stwierdzić, czy planowane zgłoszenie
gwarancyjne może zostać uznane za zasadne.
Twoja gwarancja
Niniejsza gwarancja dotyczy zakupionego produktu firmy Sony, jeśli stwierdzenie
o objęciu gwarancją znajduje się w dołączonej do niego ulotce oraz jeśli produkt
zakupiono w regionie obowiązywania gwarancji. Na mocy niniejszej gwarancji firma
Sony zapewnia, że produkt jest wolny od wad materiałowych i wykonawczych na
dzień pierwotnego zakupu oraz pozostanie w takim stanie przez co najmniej JEDEN
ROK od tego dnia. Dokładny okres ważności gwarancji podano na str. p. 21 niniejszego
dokumentu oraz w witrynie http://www.sony.eu/support/. Jednostka organizacyjna
korporacji Sony, która świadczy usługi gwarancyjne i będzie honorowała niniejszą
gwarancję, jest wymieniona w treści gwarancji lub dołączonych ulotkach w sekcji
dotyczącej kraju, w którym gwarancja ma być egzekwowana.
Jeśli w okresie obowiązywania gwarancji produkt zostanie uznany za wadliwy (na dzień
zakupu) z powodu użycia niewłaściwych materiałów lub błędów wykonawczych, firma
Sony albo przedstawiciel autoryzowanej sieci serwisowej w regionie obowiązywania
gwarancji całkowicie bezpłatnie naprawi lub (według uznania firmy Sony) wymieni
produkt albo jego wadliwe części na nowe, z zastrzeżeniem warunków i ograniczeń
opisanych poniżej. Wadliwe produkty/części mogą zostać wymienione na
produkty/części nowe albo zregenerowane przez firmę Sony albo przedstawiciela
autoryzowanej sieci serwisowej. Wszystkie wymienione produkty i części przechodzą
na własność firmy Sony.
17
Warunki
1
Usługi gwarancyjne będą świadczone pod warunkiem, że do wadliwego produktu
zgłaszanego do naprawy w okresie obowiązywania gwarancji zostanie dołączony
oryginał faktury lub dowodu zakupu (wskazujący datę zakupu, nazwę modelu
i nazwę sprzedawcy). Firma Sony albo przedstawiciel autoryzowanej sieci
serwisowej mogą odmówić świadczenia bezpłatnej usługi gwarancyjnej, jeśli
dokumenty te nie zostaną przedstawione lub okażą się niekompletne albo
nieczytelne. Gwarancja nie obowiązuje, jeśli nazwa modelu lub numer seryjny
produktu został zmieniony, usunięty lub wymazany albo spowodowano jego
nieczytelność.
2
Aby uniknąć uszkodzenia lub utraty/usunięcia danych z wymiennych nośników
pamięci masowej lub akcesoriów, należy przed przekazaniem urządzenia do
naprawy usunąć z niego wszystkie tego typu nośniki bądź akcesoria.
3
Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów transportu ani ryzyka związanego
z transportem produktu do/z firmy Sony lub przedstawiciela autoryzowanej sieci
serwisowej.
4
Gwarancja nie obejmuje przypadków takich jak:

okresowa konserwacja i naprawy lub wymiana części wynikająca z ich
normalnego zużycia
zużycie materiałów eksploatacyjnych (elementów, które z założenia wymagają
okresowej wymiany w czasie eksploatacji produktu, np. baterii). Uwaga: Na mocy
niniejszej gwarancji firma Sony zapewnia, że produkt jest wolny od wad
materiałowych i wykonawczych na dzień pierwotnego zakupu oraz pozostanie
w takim stanie przez co najmniej 6 miesięcy (z wyjątkiem krajów takich jak:
Słowenia, Estonia, Łotwa i Litwa), 1 rok (Słowenia) albo 2 lata (Estonia, Łotwa
i Litwa) od daty zakupu
uszkodzenia lub wady spowodowane użytkowaniem, posługiwaniem się
produktem lub postępowaniem z nim w sposób niezgodny z zasadami normalnego
użytku osobistego/domowego
czyszczenie wewnętrznych komponentów produktu
uszkodzenia i zmiany w produkcie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem,
w tym:
 zaniedbania;
 narażenie na wypadki, wysokie temperatury, pożary, zalanie, działanie
płynów, chemikaliów, kurzu i innych substancji, brak przewiewu, wstrząsy,
skoki napięcia, zbyt wysokie lub niewłaściwie przyłożone napięcie,
promieniowanie, wyładowania elektrostatyczne (w tym wywołane przez
błyskawice) oraz inne siły i czynniki zewnętrzne;
 użytkowaniem powodującym fizyczne, kosmetyczne lub powierzchniowe
uszkodzenia lub zmiany w produkcie albo uszkodzenia ekranu
ciekłokrystalicznego;
 montażem lub użytkowaniem produktu w sposób niezgodny z jego
normalnym przeznaczeniem lub instrukcjami firmy Sony dotyczącymi
instalacji i użytkowania;
 nieprzestrzeganie instrukcji w Podręczniku użytkownika Sony;
 nieprzestrzeganie Przepisów bezpieczeństwa Sony;
 montażem lub użytkowaniem produktu w sposób niezgodny z przepisami
lub normami technicznymi albo bezpieczeństwa w kraju, w którym produkt
jest zainstalowany/użytkowany;




18


zainfekowaniem wirusem lub korzystaniem na produkcie z oprogramowania,
które nie zostało do niego standardowo dołączone lub nie zostało poprawnie
zainstalowane;
 użytkowaniem produktu lub integrowaniem go z urządzeniami niesprawnymi
bądź wadliwymi, z wyjątkiem innych produktów firmy Sony przeznaczonych
do współpracy z tym produktem;
 użytkowaniem produktu w połączeniu z akcesoriami, urządzeniami
peryferyjnymi i innymi produktami o typie, stanie i standardzie innym niż
dopuszczany przez firmę Sony;
 naprawianiem lub próbą naprawiania produktu przez osoby niebędące
przedstawicielami firmy Sony lub jej autoryzowanej sieci serwisowej.
regulacje i adaptacje bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody od firmy Sony,
w tym:
 unowocześnienie produktu do poziomu wykraczającego poza dane
techniczne lub zakres funkcjonalny opisany w instrukcji obsługi;
 modyfikacje produktu w celu dopasowania go do krajowych lub lokalnych
norm technicznych i bezpieczeństwa w krajach inne niż te, dla których
produkt został jednoznacznie zaprojektowany i wyprodukowany.
5
Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie sprzętowe składniki produktu. Nie włącza
się do niej oprogramowania (firmy Sony ani innych producentów), ponieważ
oprogramowanie jest objęte odrębnymi umowami licencyjnymi użytkownika
końcowego, gwarancjami i/lub wyłączeniami.
6
W przypadkach wymienionych poniżej będzie naliczana opłata diagnostyczna:
a) jeśli wskutek sprawdzenia produktu przez firmę Sony lub jej autoryzowane
centrum usługowe okaże się, iż użytkownikowi nie przysługuje (niezależnie od
przyczyny) prawo do naprawy gwarancyjnej;
b) produkt działa poprawnie i nie można wykryć żadnego uszkodzenia sprzętu.
7
Zasady dotyczące wadliwych pikseli:
Zgodnie z normą ISO 13406-2 liczba wadliwych pikseli w monitorach/
wyświetlaczach ciekłokrystalicznych nie może przekroczyć 0,0005% łącznej liczby
pikseli. W sekcji Aktualności w witrynie Pomocy technicznej VAIO
(http://www.sony.eu/support/) znajduje się artykuł „Zasady dotyczące wadliwych
pikseli” zawierający informacje o zasadach dotyczących używanego komputera
VAIO.
8
Niniejszy ustęp 8 ma zastosowanie tylko w niektórych krajach europejskich.
Dalsze pytania można kierować do autoryzowanego centrum serwisu/pomocy
technicznej firmy Sony:
W przypadku, gdy użytkownik oficjalnie poprosił o usunięcie systemu operacyjnego
Microsoft®, wszystkie jego prawa wynikające z postanowień niniejszej gwarancji
Sony, nie będą miały już zastosowania do komputera VAIO i przestaną być
obowiązujące. Po odinstalowaniu systemu operacyjnego Microsoft®, firma Sony
nie przyjmie odpowiedzialności za właściwe działanie wcześniej zainstalowanej
aplikacji oprogramowania w połączeniu z systemem operacyjnym innym niż system
operacyjny Microsoft®. W przypadku odwołania lub dobrowolnego odwołania
działania związanego z komputerem VAIO takiej samej kategorii produktu jak
komputer VAIO użytkownika, taki komputer VAIO nie będzie podlegać kontroli
firmy Sony.
PL
19
Wyłączenia i ograniczenia
Z zastrzeżeniem postanowień wymienionych powyżej, firma Sony nie udziela żadnych
gwarancji (jednoznacznych, domniemanych, ustawowych ani innych) w zakresie
produktu ani jakości towarzyszącego lub dołączonego oprogramowania, wydajności,
precyzji działania, niezawodności, przydatności do określonego celu ani jakichkolwiek
innych. Jeśli takie wyłączenie nie jest w całości lub części dopuszczalne przez prawo,
firma Sony ogranicza zakres przyznawanej gwarancji wyłącznie do minimalnego
poziomu dozwolonego przez przepisy prawa. Wszelkie zobowiązania gwarancyjne,
których nie można w pełni wyłączyć, zostaną ograniczone czasowo (w zakresie
dopuszczanym przez prawo) do okresu trwania gwarancji.
Na mocy niniejszej gwarancji firma Sony jest zobowiązana jedynie do naprawy lub
wymiany produktów zgodnie z postanowieniami tej gwarancji. Firma Sony nie ponosi
odpowiedzialności za żadne straty ani szkody pośrednie, uboczne lub wtórne
spowodowane użytkowaniem produktu, usługami, niniejszą gwarancją albo w inny
sposób, w tym za szkody ekonomiczne lub niematerialne, utratę zysków, przychodów,
danych lub przyjemności z użytkowania, ani za utratę możliwości korzystania z tego
produktu towarzyszącego, w tym w odniesieniu do ewentualnych roszczeń
o obniżenie ceny zapłaconej za produkt. Zastrzeżenie to obowiązuje bez względu na
fakt, czy strata lub szkoda wynikała z:




niewłaściwego działania lub niedziałania tego produktu lub któregokolwiek
produktu towarzyszącego na skutek uszkodzeń albo niedostępności
spowodowanej przekazaniem do firmy Sony lub przedstawiciela autoryzowanej
sieci serwisowej, co doprowadziło do przestojów, spadku wydajności pracy lub
zakłóceń w bieżącej działalności;
niepoprawności danych generowanych przez ten produkt lub produkty
towarzyszące;
uszkodzenia lub utraty aplikacji albo wymiennych nośników pamięci masowej;
zainfekowania wirusami lub innych przyczyn.
Zastrzeżenie to dotyczy strat i szkód wynikających z jakiejkolwiek teorii prawnej, w tym
w zakresie zaniedbań lub innych czynów zabronionych, niedotrzymania warunków
umowy, jednoznacznej lub domniemanej gwarancji oraz jednoznacznej
odpowiedzialności (nawet jeśli firma Sony lub przedstawiciel autoryzowanej sieci
serwisowej zostali powiadomieni o możliwości wystąpienia takich szkód).
W przypadkach, gdy odnośne przepisy prawa nie zezwalają na stosowanie takich
wyłączeń odpowiedzialności lub ograniczają możliwość ich stosowania, firma Sony
ogranicza zakres podejmowanej odpowiedzialności wyłącznie do minimalnego
poziomu dozwolonego przez prawo. Na przykład ustawodawstwo niektórych państw
nie pozwala na wyłączanie lub ograniczanie odpowiedzialności za szkody
spowodowane zaniedbaniami, poważnymi zaniedbaniami, świadomym
postępowaniem na szkodę osób trzecich, oszustwem i podobnymi działaniami.
Odpowiedzialność materialna firmy Sony wynikająca z niniejszej gwarancji w żadnym
wypadku nie może przekroczyć ceny zapłaconej przez użytkownika za produkt. Jeśli
jednak właściwe przepisy prawa dopuszczają jedynie wyższy próg maksymalnej
odpowiedzialności, obowiązuje ten wyższy próg.
20
Ustawowe prawa użytkownika
Konsumenci są ustawowo chronieni odpowiednimi krajowymi przepisami prawa
w zakresie sprzedaży produktów konsumpcyjnych. Niniejsza gwarancja w żaden sposób
nie wpływa na ustawowe przepisy prawa przysługujące użytkownikowi, na przepisy
prawa, których nie można wyłączyć ani ograniczyć ani na uprawnienia wobec osób,
od których produkt został zakupiony. Użytkownik może egzekwować wszelkie
przysługujące mu prawa według własnego uznania.
PL
Sony Europe Limited,
Nazwa handlowa: Sony Belgium, bijkantoor (oddział) Sony Europe Limited.
Spółka zarejestrowana w Anglii i Walii.
Siedziba: The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW,
Zjednoczone Królestwo
Numer rejestracji spółki: 2422874
VAT: BE0452161045
Adres lokalny: Da Vincilaan 7 - D1, 1935 Zaventem, Belgia
Okresy gwarancyjne produktów VAIO
ustalone przez firmę Sony
Komputer osobisty
Austria
2 lata gwarancji
Belgia
2 lata gwarancji
Bułgaria
2 lata gwarancji
(obowiązuje tylko w przypadku wersji modelowych CEM)
Czechy
2 lata gwarancji
Dania
2 lata gwarancji
Estonia
2 lata gwarancji
Finlandia
2 lata gwarancji
Francja
Modele z preinstalowanym systemem Windows 8 Pro:
2 lata gwarancji
Pozostałe modele: 1 rok gwarancji
Grecja
2 lata gwarancji
Hiszpania
2 lata gwarancji
Holandia
2 lata gwarancji
Irlandia
Modele z preinstalowanym systemem Windows 8 Pro:
2 lata gwarancji
Pozostałe modele: 1 rok gwarancji
Kazachstan
2 lata gwarancji
Litwa
2 lata gwarancji
Luksemburg
2 lata gwarancji
Łotwa
2 lata gwarancji
21
Okresy gwarancyjne produktów VAIO
ustalone przez firmę Sony
22
Niemcy
Modele zakupione w autoryzowanych punktach sprzedaży firmy
Sony na terenie Niemiec i zarejestrowane w witrynie
www.sony.de/Garantie/ : 2 lata gwarancji
Pozostałe modele: 1 rok gwarancji
Norwegia
2 lata gwarancji
Polska
2 lata gwarancji
Portugalia
2 lata gwarancji
Rosja
2 lata gwarancji
Rumunia
2 lata gwarancji
Serbia
2 lata gwarancji
Słowacja
2 lata gwarancji
Słowenia
2 lata gwarancji
Szwajcaria
2 lata gwarancji
Szwecja
2 lata gwarancji
Turcja
2 lata gwarancji
(obowiązuje tylko w przypadku wersji modelowych CEU)
Ukraina
2 lata gwarancji
Węgry
2 lata gwarancji
Wielka Brytania
Modele z preinstalowanym systemem Windows 8 Pro:
2 lata gwarancji
Pozostałe modele: 1 rok gwarancji
Włochy
2 lata gwarancji
Usługi pomocy technicznej firmy Sony
VAIO — serwis posprzedażowy
PL
Rejestrowanie produktu VAIO
Rejestracja to bardzo ważna formalność dla firmy Sony, decydująca o możliwości
świadczenia dla Państwa jak najlepszej obsługi posprzedażowej, ponieważ umożliwia
nam prowadzenie rejestru z informacjami o konfiguracji komputera oraz o wszystkich
kontaktach nawiązywanych z nami w okresie obowiązywania gwarancji. Ponadto
zarejestrowany komputer uzyskuje bezpośredni dostęp do niezbędnych informacji
i aktualizacji oprogramowania. Innymi słowy — rejestracja umożliwia spersonalizowanie
świadczonej obsługi. Możesz zarejestrować swój komputer VAIO w witrynie
http://campaign.odw.sony-europe.com/hub/product_registration.html.
Ta opcja wymaga połączenia z internetem.
Przechodzenie do serwisu Pomoc techniczna VAIO


http://www.sony.eu/support/
Nasza witryna od razu dostarcza informacje dotyczące użytkowanego modelu
komputera VAIO. W przypadku poszukiwania aktualizacji sterowników będą
wyświetlane tylko sterowniki przeznaczone dla danego komputera VAIO. Ponadto
nasz zespół pomocy technicznej oferuje przystępne poradniki rozwiązywania
problemów i dokumenty z opisami czynności obsługowych, opracowane
z uwzględnieniem najczęściej zadawanych w naszym centrum informacyjnym
pytań.
Numery telefonów
Zalecamy, aby przed skontaktowaniem się z naszym centrum informacyjnym
skorzystać z witryny http://www.sony.eu/support/, ponieważ poszukiwane
rozwiązanie napotkanego problemu prawdopodobnie znajduje się już w naszej
bazie wiedzy.
Pomoc telefoniczna VAIO jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach
różniących się zależnie od kraju. Szczegółowe informacje o godzinach dostępności
w danym kraju znajdują się w witrynie http://www.sony.eu/support/.
23
Poniżej zamieszczono listę aktualnych numerów telefonu. Szczegółowe informacje
o tych numerach oraz ich aktualizacje są podane w informacjach rejestracyjnych oraz
w witrynie internetowej.
Szukając pomocy w serwisie Pomoc techniczna VAIO, należy posługiwać się numerem
seryjnym swojego komputera VAIO. Numer seryjny jest umieszczony na spodzie
komputera, na tylnym panelu, we wnętrzu tylnego panelu lub we wnęce na baterię
komputera VAIO.
Numery telefonów mogą być zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia.
Kraj
24
Język
Numer telefonu
Austria
Niemiecki
+43 179 56 73 33
Belgia
Holenderski
+32 2 7173218
Francuski
+32 2 7173219
Bośnia i Hercegowina
Chorwacki
+387 033 943 600
Bułgaria
Bułgarski
+359 700 1 7669
Chorwacja
Chorwacki
+385 01 469 4823
Cypr
Angielski
+357 800 91150
Czechy
Czeski
+420 2 4601 9146
Dania
Duński
+45 70 112105
Estonia
Estoński
+372 65 43484
Finlandia
Fiński
+358 969 379 450
Francja
Francuski
+33 1 55 69 51 28
Grecja
Grecki
+30 00800 4412 1496
Hiszpania
Hiszpański
+34 914 534 087
Holandia
Holenderski
+31 20 346 93 03
Irlandia
Angielski
+353 1 407 3040
Kazachstan
Rosyjski
+7 7272 714480
Litwa
Litewski
+8 8004 0008
Luksemburg
Francuski
+352 342 0808380
Łotwa
Łotewski
+371 67 046049
Niemcy
Niemiecki
+49 180 577 67 76
Norwegia
Norweski
+47 231 62592
Polska
Polski
+48 0 801 382 462
Portugalia
Portugalski
+351 808 201 174
Rosja
Rosyjski
+7 8 800 700 0939
Rumunia
Rumuński
+40 213 138 872
Serbia
Serbski
+381 11 228 3300
Słowacja
Słowacki
+421 552 302 801
Słowenia
Słoweński
+386 1 588 1154
Kraj
Język
Numer telefonu
Szwajcaria
Niemiecki
+41 44 800 93 00
Francuski
+41 44 800 97 00
Szwecja
Szwedzki
+46 858 769 220
Turcja
Turecki
+90 212 444 82 46
Ukraina
Rosyjski
+380 443 908 246
Węgry
Węgierski
+36 1 777 91 51
Wielka Brytania
Angielski
+44 870 240 24 08
Włochy
Włoski
+39 848 801 541
PL
Informacje kontaktowe dla pozostałych krajów można znaleźć w witrynie
http://www.sony.eu/support/.
Usługi naprawy urządzeń VAIO
Aby uzyskać więcej informacji o zasadach świadczenia tej usługi, przejdź do witryny
Pomoc techniczna VAIO (http://www.sony.eu/support/). O ile większość problemów
udaje się rozwiązać przez internet lub telefonicznie, czasami może być konieczna
interwencja na miejscu lub naprawa.
Przed przekazaniem komputera VAIO do serwisu należy zwrócić uwagę na następujące
kwestie:




Użytkownik musi samodzielnie wykonać kopie zapasowe wszystkich plików
znajdujących się na dysku twardym, ponieważ firma Sony nie może zagwarantować
zachowania integralności programów ani danych w trakcie wykonywania naprawy.
Do przekazywanego do naprawy komputera nie należy dołączać żadnych
akcesoriów, chyba że użytkownik wyraźnie zostanie o to poproszony.
Jeśli użytkownik zrezygnuje z naprawy, której nie obejmuje gwarancja, zostanie
obciążony zryczałtowaną opłatą za naprawę.
Aby nasz kurier i zespół obsługi systemów zaplecza mogli skutecznie wykonać
swoje zadania, muszą otrzymać adres, numer telefonu oraz dane kontaktowe
osoby dostępnej w godzinach pracy.
25
Zapisz następujące informacje na temat nabytego komputera VAIO. Informacje te
będą wymagane w przypadku naprawy komputera.
Nazwa modelu i numer seryjny:
Nazwa i pieczęć sprzedawcy:
Data zakupu:
Nazwa i adres klienta:
26
Ghid de reglementări privind siguranţa
Informaţii despre computerul VAIO
Pentru modele ce acceptă standardul LAN fără fir IEEE 802.11a/n (5 GHz)
RO
Pentru modele cu funcţia LAN fără fir încorporată şi care nu acceptă standardul
LAN fără fir IEEE 802.11a/n (5 GHz)
Informaţii privind siguranţa
Avertisment: Acest aparat trebuie împământat. (Cu excepţia produselor
cu fişă electrică de tip 2 pini.)
Când ţineţi computerul în mână, aşteptaţi până când acesta se răceşte.
Suprafaţa din jurul orificiilor de ventilare poate fi extrem de fierbinte.
Vă recomandăm să nu utilizaţi computerul ţinându-l direct în poală. Este
posibil ca temperatura bazei unităţii să crească în timpul funcţionării
normale şi, în timp, poate duce la situaţii de disconfort sau arsuri.
Nu atingeţi adaptorul CA de piele. Îndepărtaţi adaptorul CA de corp dacă
devine prea cald şi cauzează disconfort.
Computerele VAIO sunt concepute pentru a funcţiona doar cu acumulatori
Sony autentici. Prin urmare şi pentru a garanta utilizarea în siguranţă
a computerului VAIO, trebuie utilizat doar un acumulator reîncărcabil
Sony autentic.
Vă recomandăm insistent să utilizaţi un adaptor CA Sony autentic,
furnizat de Sony, pentru produsul dumneavoastră.
Acest adaptor CA este destinat exclusiv utilizării cu produse IT. Nu îl
utilizaţi în niciun alt scop. În cazul în care cablul de alimentare al
adaptorului CA furnizat împreună cu computerul este prevăzut cu o fişă
electrică cu 3 pini, trebuie asigurată o împământare corespunzătoare a
conexiunii electrice.
Acest adaptor CA este destinat exclusiv utilizării la interior.
27

Unele modele sunt livrate cu mai multe cabluri de alimentare specifice diferitelor
ţări. Utilizaţi cablul de alimentare potrivit pentru prizele din ţara dumneavoastră.

Oprirea computerului de la butonul
(alimentare) nu deconectează complet
computerul de la linia de tensiune. Pentru a-l deconecta complet, scoateţi
adaptorul CA sau cablul de alimentare din priză. Priza electrică trebuie instalată în
apropierea echipamentului şi trebuie să poată fi accesată cu uşurinţă.
Deschiderea sau demontarea unităţii principale sau a oricărui accesoriu al său,
indiferent de motiv, poate duce la deteriorări care nu sunt acoperite de garanţie.
Pentru a evita electrocutarea, nu deschideţi carcasa. Pentru depanare apelaţi
exclusiv la personal calificat.
Pentru a preveni riscul de incendiu sau de electrocutare nu expuneţi computerul şi
niciunul dintre accesoriile sale la ploaie sau umezeală.
Pentru a preveni eventualele deteriorări şi riscul de aprindere a computerului în
timpul transportului, ataşaţi mai întâi toate capacele pentru conectorii furnizaţi şi
dispozitivele de protecţie a fantelor în locurile corespunzătoare şi fixaţi
acumulatorul în compartimentul pentru acumulator, dacă acesta este detaşabil.
Pe toată durata de utilizare a computerului, acumulatorul trebuie să rămână
montat (pentru modele cu acumulator detaşabil).
Nu scurtcircuitaţi terminalele de metal ale acumulatorului şi nu le udaţi cu niciun
fel de lichid, de exemplu apă, cafea sau suc.
Locaţiile direct expuse la lumina soarelui sau la dispozitive de încălzire trebuie
evitate. Supraîncălzirea internă poate duce la incendiu sau la deteriorarea unităţii.
Nu blocaţi orificiile de ieşire sau de intrare a aerului în timp ce computerul
funcţionează.
Blocarea orificiilor de ventilare duce la limitarea circulaţiei aerului, fapt care poate
cauza supraîncălzirea internă şi, în consecinţă, la deformarea computerului, la o
defecţiune sau la un pericol de incendiu.
Respectaţi următoarele măsuri de precauţie pentru a asigura o circulaţie adecvată
a aerului şi o funcţionare normală, fiabilă.
 Nu utilizaţi computerul pe suprafeţe acoperite cu materiale textile, cum ar fi
carpetele, pernele sau păturile, în apropierea draperiilor sau pe suprafeţe cu
praf ce pot bloca orificiile de ventilare. Utilizaţi întotdeauna computerul pe
suprafeţe plane.
 Nu utilizaţi computerul şi/sau adaptorul CA în timp ce este acoperit sau
învelit în materiale textile. Asiguraţi-vă că adaptorul CA funcţionează într-un
mediu curat.
 Înainte de a pune computerul într-o geantă, opriţi-l sau comutaţi-l la modul
de repaus. În cazul în care computerul este echipat cu indicator de alimentare,
asiguraţi-vă acesta este stins.
Acest aparat este conceput, de asemenea, pentru sisteme de distribuţie electrică
IT cu tensiune fază la fază de 230 V, pentru clienţii din Norvegia.
Este posibil să apară distorsiuni de sunet şi de imagine dacă acest echipament
este amplasat în apropierea oricărui echipament care emite radiaţii
electromagnetice.
Emisiile de la acest dispozitiv inductiv poate cauza interferenţe cu receptoarele
din apropiere destinate altor servicii radio (pentru modelele cu NFC).
Ecranul cablului coaxial este destinat împământării în cadrul instalaţiei clădirii
(pentru modelele cu tuner TV).














28


Atunci când călătoriţi către şi în Statele Unite ale Americii, reţineţi că Departamentul
de Transport al S.U.A. (DOT) a publicat recent noi reglementări care se aplică
pasagerilor ce călătoresc având cu ei baterii pe bază de litiu metal şi baterii pe
bază de litiu ion.
Pentru informaţii detaliate, vizitaţi
http://safetravel.dot.gov/whats_new_batteries.html.
Nu curăţaţi computerul cu produse pe bază de aerosoli (sprayuri cu aer sau
aerosoli etc.) ce conţin gaze inflamabile. Acestea pot umple interiorul computerului
cu gaze şi, dacă motoarele, întrerupătoarele sau alte piese interne ale computerului
produc scântei, gazele se pot aprinde cauzând explozii sau incendii.
RO
Consultaţi şi respectaţi restricţiile cu privire la utilizarea funcţiilor fără fir.
Dacă utilizarea funcţiei fără fir este interzisă pe o linie aeriană, dezactivaţi toate
conexiunile fără fir înainte de îmbarcare.
Pentru modelul prevăzut cu baterie, deschideţi butoanele magice indicând către
colţul din dreapta sus al ecranului, apoi mutaţi indicatorul în jos şi selectaţi butonul
magic Setări. Selectaţi pictograma de reţea şi apoi activaţi Mod avion. Pentru
modelul neechipat cu acumulator, selectaţi Reţea şi internet şi Centru reţea şi
partajare din Panou de control, selectaţi Modificare setări adaptor din panoul din
stânga, apoi dezactivaţi toate reţelele fără fir.
Dacă trebuie să dezactivaţi de urgenţă funcţia fără fir, opriţi computerul.
Undele radio pot cauza defecţiuni la echipamentul avionului, conducând la accidente
grave.
Pentru modelul echipat cu acumulator şi indicator luminos WIRELESS, indicatorul
luminos WIRELESS de pe computer se aprinde atunci când Mod avion este
dezactivat. Chiar dacă dezactivaţi toate conexiunile fără fir atunci când Mod avion
este dezactivat, indicatorul luminos WIRELESS rămâne aprins. Pentru modelul
neechipat cu acumulator, indicatorul luminos WIRELESS de pe computer se
aprinde atunci când computerul poate transmite semnale fără fir. Chiar dacă
dezactivaţi toate conexiunile fără fir, este posibil ca indicatorul luminos WIRELESS
să rămână aprins. Pentru a verifica dacă toate conexiunile la reţea sunt dezactivate,
deschideţi Panou de control, selectaţi Reţea şi internet şi Centru reţea şi
partajare, apoi selectaţi Modificare setări adaptor de pe panoul din stânga.
29
Despre vizualizarea imaginilor 3D


30
Asiguraţi-vă că urmaţi instrucţiunile din manualele primite împreună cu ecranul
3D utilizat atunci când vizualizaţi imagini 3D.
Este posibil ca unele persoane să simtă un disconfort (precum obosirea ochilor,
oboseală sau ameţeală) atunci când urmăresc imagini video 3D sau când joacă
jocuri stereoscopice cu efecte 3D. Sony recomandă tuturor spectatorilor să ia
pauze cu regularitate atunci când urmăresc imagini video 3D sau când joacă jocuri
stereoscopice cu efecte 3D. Durata şi frecvenţa pauzelor necesare variază de la o
persoană la alta. Dumneavoastră trebuie să decideţi cum vă este cel mai bine.
Dacă experimentaţi vreun disconfort, ar trebui să întrerupeţi urmărirea imaginilor
video 3D sau să nu mai jucaţi jocurile stereoscopice cu efecte 3D până când
dispare disconfortul; consultaţi un doctor în cazul în care consideraţi necesar.
De asemenea, ar trebui să consultaţi manualul de instrucţiuni al oricărui alt
dispozitiv sau software utilizat cu acest computer.
Vederea copiilor (în special a celor mai mici de şase ani) este încă în stadiu de
dezvoltare. Consultaţi un doctor (cum ar fi un pediatru sau un oftalmolog) înainte
de a permite copiilor să urmărească imagini video 3D sau să joace jocuri
stereoscopice cu efecte 3D. Adulţii ar trebui să supravegheze copiii pentru a se
asigura că respectă recomandările enumerate mai sus.
Atenţionare cu privire la laser (pentru computere VAIO cu unitate
de disc optică)
Unitatea de disc optică a computerului este clasificată ca făcând parte din CLASA 1
DE PRODUSE CU LASER şi respectă Standardul de siguranţă pentru produse laser
IEC/EN 60825-1.
Atenţie - Repararea şi întreţinerea acestui echipament trebuie efectuate doar de
tehnicieni autorizaţi de către Sony. Reparaţiile şi utilizarea necorespunzătoare pot
genera riscuri legate de siguranţă.
RO
Atenţie - Utilizarea altor controale sau reglaje sau efectuarea altor proceduri decât cele
specificate în prezentul document poate duce la expunerea la radiaţii periculoase.
Pentru unitatea de disc optică integrată
Atenţie - Radiaţii laser de Clasă 3B vizibile şi invizibile atunci când este deschis. Evitaţi
expunerea directă la fascicul.
 Puterea maximă: 390  W (  650 nm), 563  W (  780 nm), 39  W (  405 nm)
 Divergenţa fasciculului: 0,6 (  650 nm), 0,45 (  780 nm), 0,85 (  405 nm)
 Durata impulsului: Undă continuă
Atenţionare cu privire la laser (pentru computerele VAIO cu
mouse-ul laser fără fir VGP-WMS21)
VGP-WMS21 este clasificat ca făcând parte din CLASA 1 DE PRODUSE CU LASER şi
respectă Standardul de siguranţă pentru produse laser IEC/EN 60825-1(2007).
Atenţie - Repararea şi întreţinerea acestui echipament trebuie efectuate doar de
tehnicieni autorizaţi de către Sony. Reparaţiile şi utilizarea necorespunzătoare pot
genera riscuri legate de siguranţă.
Atenţie - Utilizarea altor controale sau reglaje sau efectuarea altor proceduri decât cele
specificate în prezentul document poate duce la expunerea la radiaţii periculoase.
Puteţi găsi următoarea indicaţie pe partea de dedesubt a echipamentului.
31
Informaţii de reglementare
Sony declară prin prezenta că acest produs, indiferent dacă include un kit fără fir inclusiv o tastatură fără fir şi/sau un mouse fără fir şi/sau un receptor fără fir, respectă
cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante ale Directivei europene 1999/5/CE.
Pentru a obţine o copie a declaraţiei de conformitate (DoC) cu Directiva R&TTE,
accesaţi următoarea adresă URL: http://www.compliance.sony.de/
Acest produs a fost testat şi s-a stabilit că respectă limitele prevăzute în Directiva EMC
pentru utilizarea cablurilor de conexiune lungi de cel mult 3 metri.
Atenţionări privind utilizarea/eliminarea

Pentru modele cu acumulator detaşabil
Atenţie
Există pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. A se înlocui
doar cu acelaşi tip sau cu unul echivalent, recomandat de producător.
Eliminaţi bateriile uzate în conformitate cu instrucţiunile producătorului.
Este posibil ca acumulatorul utilizat în acest dispozitiv să prezinte risc de
incendiu sau de arsuri chimice dacă este manipulat greşit.
A nu se sparge, dezasambla, încălzi peste 60°C sau arde.
Eliminaţi bateriile uzate cu promptitudine şi în mod corespunzător.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Nu scurtcircuitaţi terminalele de metal ale acumulatorului şi nu le udaţi
cu niciun fel de lichid, de exemplu apă, cafea sau suc.
Nu manipulaţi baterii litiu ion deteriorate sau care prezintă scurgeri.
În unele zone, este posibil să fie interzisă eliminarea bateriilor litiu ion în
deşeurile menajere sau comerciale. Utilizaţi sistemul public de colectare
corespunzător.


32
Pentru modele cu baterii litiu ion (valabil doar în Germania)
Sfat cu privire la eliminare: Aruncaţi bateriile descărcate doar în cutiile de colectare
din magazine sau în cele furnizate de municipalitatea locală. Bateriile sunt, de
obicei, descărcate, dacă unitatea se închide sau indică „Baterie descărcată” sau
dacă, după o durată mai lungă de funcţionare a bateriilor, dispozitivul „nu mai
funcţionează corespunzător”. Pentru a fi siguri, lipiţi polii bateriilor, de ex. cu o
bandă adezivă.
Pentru modele cu baterie pentru memoria de rezervă
Produsul dumneavoastră este echipat cu o baterie de rezervă pentru memoria
internă, care nu ar trebui să fie înlocuită în timpul duratei de viaţă a produsului.
Când bateria trebuie înlocuită, contactaţi un centru de service/asistenţă Sony
autorizat.

Pentru modelele utilizate cu baterii uscate
Atenţie











Există pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. A se înlocui
doar cu acelaşi tip sau cu unul echivalent, recomandat de producător.
Eliminaţi bateriile uzate în conformitate cu instrucţiunile producătorului.
În funcţie de model, este posibil ca împreună cu produsul dumneavoastră să
fie livrate unele accesorii alimentate cu baterii uscate. Pentru instalarea
bateriilor, consultaţi manualul de instrucţiuni.
Nu manipulaţi baterii deteriorate sau care prezintă scurgeri.
Este posibil ca bateriile să explodeze sau să se scurgă dacă sunt reîncărcate în
mod necorespunzător, aruncate în foc, combinate cu alte tipuri de baterii sau
instalate incorect.
Este posibil ca bateriile să prezinte risc de incendiu sau de arsuri chimice dacă
sunt manipulate greşit.
A nu se dezasambla, încălzi peste 60°C sau arde.
Eliminaţi bateriile uzate cu promptitudine şi în mod corespunzător.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Nu scurtcircuitaţi terminalele de metal ale bateriilor şi nu le udaţi cu niciun fel
de lichid, de exemplu apă, cafea sau suc.
Eliminaţi bateriile în mod corespunzător la sfârşitul perioadei de exploatare.
În unele zone, este posibil să fie interzisă eliminarea bateriilor în deşeurile
menajere sau comerciale. Utilizaţi sistemul public de colectare corespunzător.
RO
33
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Se
aplică pentru ţările membre ale Uniunii Europene si pentru alte
ţări europene cu sisteme de colectare separată)
Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia, indică faptul că
acest produs nu trebuie tratat ca pe un deşeu menajer. El trebuie predat
punctelor de reciclare a echipamentelor electrice şi electronice.
Asigurându-vă că acest produs este dezafectat în mod corect, veţi ajuta la
prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului şi a sănătăţii
umane, dacă produsul ar fi fost dezafectat în mod necorespunzător.
Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale. Pentru
mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactaţi primăria
din oraşul dumneavoastră, serviciul de salubritate local sau magazinul de unde aţi
cumpărat produsul.
Dezafectarea bateriilor uzate (aplicabil în Uniunea Europeană şi
alte ţări europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie sau pe ambalaj indică
faptul că bateria acestui produs nu trebuie considerată
reziduu menajer.
sau
Pe anumite tipuri de baterii, acestui simbol i se pot
asocia simbolurile anumitor substanţe chimice.
Simbolurile pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) sunt
adăugate, daca bateria conţine mai mult de 0,0005%
mercur sau 0,004% plumb. Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate corect, veţi
ajuta la prevenirea consecinţelor negative pentru mediu şi pentru sănătatea umană,
care, în caz contrar, pot fi provocate de către manipularea şi eliminarea greşită a acestor
baterii. Reciclarea acestor materiale va ajuta la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care pentru siguranţa, performanţa sau integritatea datelor
necesită o conexiune permanentă cu bateria încorporată, aceasta trebuie înlocuită
numai de către personalul specializat din centrele de service.
Pentru a vă asigura că bateriile vor fi dezafectate corespunzător, predaţi produsulul la
sfârşitul duratei de funcţionare la centrele de colectare pentru deşeuri electrice şi
electronice.
Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm să consultaţi secţiunea în care este explicat
modul neprimejdios de îndepărtare a bateriei din produs. Predaţi bateria uzată la un
centru de colectare şi reciclare a bateriilor.
Pentru mai multe detalii referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriei, vă
rugăm să contactaţi primaria, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde
aţi achiziţionat produsul.
Producătorul acestui aparat este: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Întrebări legate de conformitatea aparatului cu legislația Uniunii
Europene pot fi adresate: SonyDeutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327
Stuttgart, Germania. Pentru orice intrebări legate de service sau de garanţie, vă rugăm
să consultaţi documentele de garanţie ce însoţesc aparatul.
34
Ghid de reglementări privind reţelele
LAN fără fir
(doar pentru modele cu funcţii LAN fără fir încorporate)
LAN fără fir - Informaţii de reglementare
RO
Produsul LAN fără fir este un dispozitiv radio dedicat, care utilizează unul dintre
standardele 802.11a/b/g/n ale IEEE.
Pentru modele ce acceptă standardul LAN fără fir IEEE 802.11a/n (5 GHz)
În funcţie de model, LAN fără fir integrat în acest produs poate fi utilizat doar în
următoarele ţări: Austria, Belgia, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Danemarca, Elveţia,
Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Lituania,
Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă,
România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Turcia şi Ungaria.
Condiţii de utilizare
Pentru toate modelele cu excepţia VAIO Tap 20 SVJ202
Acest echipament este destinat utilizării la o distanţă mai mare de 15 mm între ecranul
LCD şi utilizator.
Doar pentru VAIO Tap 20 SVJ202
Acest echipament este destinat utilizării la o distanţă mai mare de 15 mm între
echipament şi utilizator. (Se exclud de aici: membrele).
Când se utilizează funcţia LAN fără fir IEEE 802.11a/n, canalele din intervalul de frecvenţe
5,15 GHz până la 5,35 GHz şi 5,47 GHz până la 5,725 GHz pot fi selectate doar pentru
utilizare la interior.
În unele situaţii sau medii, este posibil ca utilizarea tehnologiei LAN fără fir să fie
restricţionată de proprietarul clădirii sau de reprezentanţii responsabili ai organizaţiei,
de exemplu la bordul avioanelor, în spitale sau în orice alt mediu în care riscul de
interferenţă cu alte dispozitive sau servicii este perceput sau identificat ca fiind
dăunător. Dacă nu sunteţi sigur de politica ce se aplică pentru utilizarea tehnologiei
LAN fără fir în cadrul unei anumite organizaţii sau într-un anumit mediu, vă recomandăm
să solicitaţi autorizarea înainte de a porni dispozitivul. Consultaţi medicul sau
producătorul dispozitivelor medicale personale (stimulatoare cardiace, aparate
auditive etc.) cu privire la orice restricţii pentru utilizarea tehnologiei LAN fără fir.
35
Interferenţe
Dacă echipamentul cauzează interferenţă dăunătoare recepţiei TV, aceasta putând fi
determinată oprind şi pornind echipamentul, utilizatorului îi este recomandat să încerce
să remedieze interferenţa prin una sau mai multe din măsurile următoare: să reorienteze
sau să amplaseze în alt loc antena receptoare, să mărească distanţa dintre transmiţător
şi receptor, să consulte reprezentanţa sau un tehnician radio/TV experimentat pentru
asistenţă.
Declaraţie de declinare a responsabilităţii
Compania Sony nu va fi responsabilă pentru nicio interferenţă radio sau TV şi nici pentru
vreun alt efect nedorit cauzat de selectarea unui canal necorespunzător de către utilizator.
Remedierea interferenţei cauzate de o astfel de selectare necorespunzătoare a canalului
va reprezenta responsabilitatea exclusivă a utilizatorului.
36
Ghid de reglementări privind reţelele
WAN fără fir
(doar pentru modele cu funcţii WAN fără fir încorporate)
Transmisie
RO
LTE: 800/900/1800/2600 MHz (doar pentru modele cu funcţii LTE încorporate)
UMTS/HSPA: 900/2100 MHz
GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz
Condiţii de utilizare
Acest echipament este destinat utilizării la o distanţă mai mare de 15 mm între ecranul
LCD şi utilizator.
Nu utilizaţi WAN fără fir într-un mediu ce poate fi susceptibil de interferenţă radio ce vă
poate pune în pericol pe dumneavoastră, cât şi pe alţii, şi anume:





Zone unde este interzis prin lege. Urmaţi orice reguli şi reglementări speciale şi
respectaţi toate semnele şi notificările.
Nu utilizaţi WAN fără fir în nicio zonă unde poate exista un eventual mediu
exploziv. Nu utilizaţi WAN fără fir când vă aflaţi într-o benzinărie sau o staţie de
depanare, în apropierea depozitelor de combustibil (zone de depozitare şi de
distribuire a combustibilului), a uzinelor chimice sau în zone unde au loc operaţii
ce implică explozii.
Utilizarea WAN fără fir nu este permisă în următoarele medii: în apropierea
echipamentelor medicale şi a celor care ajută la menţinerea vieţii (în spitale, clinici
private etc.). Echipamentele medicale pot fi susceptibile de interferenţe radio.
În avion, fie la sol, fie în aer.
În timpul utilizării unui vehicul.
Declaraţie de declinare a responsabilităţii
Din cauza proprietăţilor de transmisie şi recepţie ale comunicaţiilor fără fir, este posibil
ca, ocazional, să se piardă date sau să fie transmise cu întârziere. Aceasta poate fi
cauzată de variaţia puterii semnalului radio ce rezultă din modificările caracteristicilor
căii de transmisie radio.
Compania Sony nu va fi trasă la răspundere pentru niciun fel de daune care rezultă din
întârzieri sau erori de transmitere sau primire a datelor prin intermediul WAN fără fir
sau din eşecul WAN fără fir de a transmite sau de a primi astfel de date.
37
Ghid de reglementări privind
BLUETOOTH
(doar pentru modele cu funcţii BLUETOOTH încorporate)
Tehnologia fără fir BLUETOOTH® - informaţii de reglementare
Destinată comunicării fără fir cu alte dispozitive cu BLUETOOTH activat, tehnologia
BLUETOOTH intern funcţionează în banda de frecvenţă de 2,4 GHz (2,400 GHz - 2,4835 GHz).
În unele situaţii sau medii, este posibil ca utilizarea tehnologiei BLUETOOTH fără fir să
fie restricţionată de proprietarul clădirii sau de reprezentanţii responsabili ai organizaţiei,
de exemplu la bordul avioanelor, în spitale sau în orice alt mediu în care riscul de
interferenţă cu alte dispozitive sau servicii este perceput sau identificat ca fiind dăunător.
Dacă nu sunteţi sigur de politica ce se aplică pentru utilizarea în cadrul unei anumite
organizaţii sau într-un anumit mediu, vă recomandăm să solicitaţi autorizarea de a utiliza
tehnologia BLUETOOTH fără fir înainte de a porni dispozitivul. Consultaţi medicul sau
producătorul dispozitivelor medicale personale (stimulatoare cardiace, aparate auditive
etc.) cu privire la orice restricţii pentru utilizarea tehnologiei BLUETOOTH fără fir.
38
Garanţie
IMPORTANT: Înainte ca Produsul să fie supus oricărei intervenţii de depanare şi în
cazul în care Sony ar trebui să şteargă date, trebuie să vă asiguraţi că faceţi o copie
de rezervă conţinutului de pe unitatea de hard disk, inclusiv tuturor datelor stocate
şi aplicaţiilor software pe care le-aţi instalat pe unitatea de hard disk. Compania
Sony nu va fi responsabilă pentru nicio deteriorare sau pierdere a vreunui program,
a datelor sau a altor informaţii stocate pe orice suport sau orice parte a oricărui
serviciu al Produsului.
RO
Stimate client,
Vă mulţumim pentru achiziţionarea produsului Sony. Sperăm că vă veţi bucura în urma
utilizării acestuia.
În cazul puţin probabil în care produsul dumneavoastră va necesita intervenţii de
depanare în garanţie, contactaţi un centru de service/asistenţă Sony autorizat
(http://www.sony.eu/support/) sau distribuitorul sau un membru al reţelei noastre de
service autorizat (ASN) din Spaţiul Economic European (SEE) sau din alte ţări desemnate
prin această Garanţie sau broşurile însoţitoare. Pentru a evita întâmpinarea vreunui
inconvenient nenecesar, vă recomandăm să citiţi cu atenţie documentaţia înainte de a
apela la serviciile de depanare acoperite de garanţie.
Garanţia dumneavoastră
Această Garanţie se aplică produsului dumneavoastră Sony dacă se menţionează în
broşurile ce însoţesc produsul, cu condiţia ca acesta să fi fost achiziţionat în Zona de
garanţie. Prin această Garanţie, Sony garantează că produsul nu prezintă defecte din
punct de vedere al materialelor şi al manoperei la data achiziţionării iniţiale, pentru o
perioadă de cel puţin UN AN de la acea dată. Pentru a afla perioada exactă de
valabilitate a garanţiei, consultaţi pag. p. 43 a acestui document sau accesaţi
http://www.sony.eu/support/. Compania Sony care oferă şi care va onora această
Garanţie este desemnată în această Garanţie sau în broşurile însoţitoare sub ţara în
care solicitaţi servicii de depanare acoperite de garanţie.
Dacă se stabileşte că produsul este defect în perioada de garanţie (la data achiziţionării
iniţiale) datorită materialelor sau manoperei necorespunzătoare, Sony sau un membru
ASN din Zona garanţiei, fără niciun cost pentru muncă sau piese, va repara sau (la
alegerea Sony) înlocui produsul sau piesele defecte sub restricţia termenilor şi limitărilor
de mai jos. Sony şi membrii ASN pot înlocui produsele sau piesele defecte cu produse
sau piese noi sau renovate. Toate produsele şi piesele înlocuite devin proprietatea Sony.
Termeni
1
Serviciile de garanţie vor fi furnizate doar dacă factura originală sau chitanţa de
vânzare (indicând data achiziţionării, numele modelului şi numele distribuitorului)
este prezentată cu produsul defect în perioada de garanţie. Sony şi membrii ASN
pot refuza furnizarea de servicii de garanţie gratuite dacă aceste documente nu
sunt prezentate sau dacă sunt incomplete sau ilizibile. Garanţia nu se va aplica
dacă numele modelului sau numărul de serie de pe produs a fost modificat, şters,
îndepărtat sau a devenit ilizibil.
2
Pentru a evita deteriorarea sau pierderea/ştergerea suporturilor sau accesoriilor
amovibile de stocare a datelor, trebuie să le îndepărtaţi înainte de a preda produsul
pentru servicii în garanţie.
39
3
Această Garanţie nu acoperă costurile de transport şi nici riscurile asociate cu
transportul produsului la şi de la Sony sau un membru ASN.
4
Această garanţie nu acoperă:

întreţinerea periodică şi reparaţiile sau înlocuirea pieselor pe motiv de uzură
consumabilele (componente de la care se aşteaptă să necesite înlocuirea periodică
pe durata de viaţă a produsului, precum acumulatorii). Reţineţi că prin această
garanţie, Sony garantează că acumulatorul inclus în produsul Sony la data
achiziţionării iniţiale nu prezintă defecte din punct de vedere al materialelor şi al
manoperei pentru o perioadă de 6 luni (pentru toate ţările, cu excepţia Sloveniei,
Estoniei, Letoniei şi Lituaniei), 1 an (pentru Slovenia) sau 2 ani (pentru Estonia,
Letonia şi Lituania) de la respectiva dată
deteriorarea sau defectele cauzate de utilizarea, exploatarea sau tratarea
produsului în neconcordanţă cu utilizarea personală sau casnică normală
curăţarea componentelor interne ale produsului
deteriorarea sau modificările produsului ca rezultat al utilizării incorecte, inclusiv:
 neglijenţa
 accidente, căldură excesivă, incendiu, inundaţie, lichide, substanţe chimice,
praf, alte substanţe, ventilare inadecvată, scuturări, vibraţii, căldură excesivă,
creşteri bruşte de tensiune, alimentare sau tensiune de intrare în exces sau
incorectă, radiaţii, descărcări electrostatice, inclusiv fulgere, alte forţe şi
impacturi externe
 tratament care duce la deteriorări sau modificări fizice, de aspect sau de
suprafaţă ale produsului sau deteriorarea ecranelor cu cristale lichide
 nereuşita de a instala sau de a utiliza produsul în scopul destinat sau în
conformitate cu instrucţiunile Sony cu privire la instalare sau utilizare
 nerespectarea instrucţiunilor din Ghidul de utilizare Sony
 nerespectarea instrucţiunilor din Reglementările Sony privind siguranţa
 instalarea sau utilizarea produsului într-o manieră ce nu respectă legile sau
standardele tehnice sau de siguranţă din ţara în care este instalat sau utilizat
 infectarea cu viruşi sau utilizarea produsului cu aplicaţii software care nu sunt
furnizate împreună cu produsul sau cu aplicaţii software instalate incorect
 starea sau defectele sistemelor cu care este utilizat sau pe care le include
produsul, cu excepţia altor produse Sony destinate spre a fi utilizate cu
produsul
 utilizarea produsului cu accesorii, echipament periferic şi alte produse de alt
tip, stare şi standard decât cele prescrise de Sony
 repararea sau tentativa de reparare de către persoane care nu sunt membre
Sony sau ASN
reglajele sau adaptările făcute fără consimţământul prealabil, în scris, al Sony,
inclusiv:
 supunerea produsului la upgrade peste specificaţiile sau caracteristicile
descrise în manualul de instrucţiuni sau
 modificări aduse produsului pentru a-l face să respecte standardele tehnice
sau de siguranţă naţionale sau locale în alte ţări decât cele pentru care
produsul a fost proiectat şi fabricat în mod specific





5
40
Această garanţie acoperă doar componentele hardware ale produsului. Nu acoperă
aplicaţiile software (indiferent dacă sunt ale Sony sau nu) pentru care este oferit
sau se intenţionează să se aplice un acord de licenţă cu utilizatorul final sau
declaraţii sau excluderi separate de garanţie/garantare.
6
Dorim să vă informăm că veţi suporta taxa de diagnosticare a produsului dacă:
a) în urma diagnosticării produsului efectuate de Sony sau de un centru de
depanare Sony se dovedeşte că nu veţi fi îndreptăţit să beneficiaţi de o reparaţie
în baza acestei garanţii (din orice motiv) pentru a remedia defecţiunea;
b) sau dacă produsul dumneavoastră funcţionează corespunzător şi nu poate fi
diagnosticată nicio defecţiune hardware.
7
Politica privind pixelii defecţi:
Numărul permis de pixeli defecţi în cazul ecranelor plate care respectă cerinţele
ISO 13406-2 reprezintă mai puţin de 0,0005% din total. Secţiunea Noutăţi a site-ului
Web pentru asistenţă VAIO (http://www.sony.eu/support/) include un subiect
„Politica privind pixelii defecţi” ce vă permite să verificaţi Politica pixelilor defecţi
aplicabilă computerului dumneavoastră VAIO.
8
Această clauză 8 este valabilă doar în anumite ţări europene. Pentru întrebări
suplimentare, contactaţi un centru de service/asistenţă Sony autorizat:
În cazul în care aţi solicitat în mod oficial eliminarea sistemului de operare
Microsoft®, niciunul dintre drepturile pe care le aveţi în baza Termenilor şi condiţiilor
garanţiei Sony nu va mai fi valabil pentru computerul dumneavoastră VAIO şi
toate aceste drepturi vor deveni nule. După dezinstalarea sistemului de operare
Microsoft®, Sony nu îşi va asuma nicio responsabilitate pentru funcţionarea
corespunzătoare a aplicaţiilor software preinstalate împreună cu un sistem de
operare diferit de sistemul de operare Microsoft®. În cazul oricărei acţiuni de
revocare sau de revocare voluntară privitoare la un computer VAIO din aceeaşi
categorie de produse ca şi computerul dumneavoastră VAIO, computerul
dumneavoastră VAIO nu va mai fi eligibil pentru nicio inspecţie Sony.
RO
41
Excluderi şi limitări
Cu excepţia celor menţionate mai sus, Sony nu oferă nicio garanţie (expresă, implicită,
statutară sau de altă natură) cu privire la calitatea produsului a aplicaţiilor software
însoţitoare sau constituente, la performanţă, acurateţe, fiabilitate, potrivire cu un
anumit scop sau de altă natură. Dacă această excludere nu este permisă sau nu este
permisă în totalitate de legislaţia în vigoare, Sony exclude sau limitează garanţiile sale
doar în măsura maximă permisă de legislaţia în vigoare. Orice garanţie ce nu poate fi
exclusă în întregime va fi limitată (în măsura permisă de lege) la durata acestei Garanţii.
Singura obligaţie a Sony în baza acestei Garanţii este să repare sau să înlocuiască
produsele ce se supun termenilor şi condiţiilor acestei Garanţii. Compania Sony nu
este răspunzătoare pentru nicio pierdere sau daună legată de produse, servicii,
această Garanţie sau în alt mod, inclusiv - pierderi economice sau intangibile - preţul
plătit pentru produs - pierderea de profituri, câştiguri, date, divertisment sau utilizarea
produsului sau a oricăror produse asociate - daune sau pierderi indirecte, incidentale
sau secundare. Aceasta se aplică indiferent dacă pierderea sau dauna are legătură cu:




nefuncţionarea sau funcţionarea incorectă a produsului sau a produselor asociate
din cauza defectelor sau indisponibilităţii în timp ce se află la Sony sau la un
membru ASN, fapt care a cauzat timpi morţi, pierderea timpului utilizatorului sau
întreruperea activităţii
inexactitatea rezultatelor generate de produs sau de produsele asociate
deteriorarea sau pierderea de programe software sau suporturi amovibile de
stocare a datelor sau
infectarea cu viruşi şi alte cauze.
Aceasta se aplică pierderii şi daunelor în baza oricărei teorii legale, inclusiv neglijenţă
şi alte prejudicii, încălcarea prevederilor contractului, garanţie expresă sau implicită şi
răspundere strictă (chiar în cazurile în care Sony sau un membru ASN a fost informat
de posibilitatea unor astfel de daune).
În cazurile în care legislaţia în vigoare interzice sau limitează aceste excluderi de
răspundere, Sony exclude sau limitează răspunderea sa doar în măsura maximă
permisă de legislaţia în vigoare. De exemplu, unele ţări interzic excluderea sau
limitarea daunelor rezultate din neglijenţă, neglijenţă crasă, conduită greşită
intenţionată, înşelătorie şi acţiuni similare. Răspunderea Sony în baza acestei garanţii
nu va depăşi în niciun caz preţul plătit pentru produs, dar dacă legislaţia în vigoare
permite doar limite mai mari de răspundere, limitele mai mari se vor aplica.
42
Drepturile dumneavoastră legale rezervate
Consumatorii au drepturi legale (statutare) în baza legilor naţionale în vigoare referitoare
la vânzarea bunurilor de consum. Această garanţie comercială nu afectează drepturile
legale ale cumpărătorului conform legilor aplicabile în România (Legea 449/03 şi OG
21/92 cu toate modificările şi completările ulterioare - OGU 174/2008), nu exclude
valabilitatea garanţiei legale de conformitate de 2 ani, a garanţiei de viciu şi nici
drepturile cumpărătorului faţă de vânzător, ce rezultă din contractul de vânzare-cumpărare
încheiat între ei. Puteţi revendica orice drepturi avute, la propria discreţie.
RO
Sony Europe Limited,
Sub numele comercial de Sony Belgium, bijkantoor (filială) Sony Europe Limited.
O companie înregistrată în Anglia și Țara Galilor.
Sediu social: The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Marea Britanie
Număr de înregistrare a companiei: 2422874
VAT: BE0452161045
Adresă locală: Da Vincilaan 7 - D1, 1935 Zaventem, Belgia
Perioada de garanţie a Sony pentru produsele VAIO noi
Computer personal
Austria
perioadă de garanţie de 2 ani
Belgia
perioadă de garanţie de 2 ani
Bulgaria
perioadă de garanţie de 2 ani
(valabil doar pentru variantele modelului CEM)
Danemarca
perioadă de garanţie de 2 ani
Elveţia
perioadă de garanţie de 2 ani
Estonia
perioadă de garanţie de 2 ani
Finlanda
perioadă de garanţie de 2 ani
Franţa
Modele cu sistemul de operare Windows 8 Pro preinstalat:
perioadă de garanţie de 2 ani
Toate celelalte modele: perioadă de garanţie de 1 an
Germania
Modelele achiziţionate de la furnizori Sony autorizaţi din
Germania şi înregistrate la www.sony.de/Garantie/ :
perioadă de garanţie de 2 ani
Toate celelalte modele: perioadă de garanţie de 1 an
Grecia
perioadă de garanţie de 2 ani
Irlanda
Modele cu sistemul de operare Windows 8 Pro preinstalat:
perioadă de garanţie de 2 ani
Toate celelalte modele: perioadă de garanţie de 1 an
Italia
perioadă de garanţie de 2 ani
Kazahstan
perioadă de garanţie de 2 ani
Letonia
perioadă de garanţie de 2 ani
Lituania
perioadă de garanţie de 2 ani
Luxemburg
perioadă de garanţie de 2 ani
43
Perioada de garanţie a Sony pentru produsele VAIO noi
44
Marea Britanie
Modele cu sistemul de operare Windows 8 Pro preinstalat:
perioadă de garanţie de 2 ani
Toate celelalte modele: perioadă de garanţie de 1 an
Norvegia
perioadă de garanţie de 2 ani
Olanda
perioadă de garanţie de 2 ani
Polonia
perioadă de garanţie de 2 ani
Portugalia
perioadă de garanţie de 2 ani
Republica Cehă
perioadă de garanţie de 2 ani
România
perioadă de garanţie de 2 ani
Rusia
perioadă de garanţie de 2 ani
Serbia
perioadă de garanţie de 2 ani
Slovacia
perioadă de garanţie de 2 ani
Slovenia
perioadă de garanţie de 2 ani
Spania
perioadă de garanţie de 2 ani
Suedia
perioadă de garanţie de 2 ani
Turcia
perioadă de garanţie de 2 ani
(valabil doar pentru variantele modelului CEU)
Ucraina
perioadă de garanţie de 2 ani
Ungaria
perioadă de garanţie de 2 ani
Servicii de asistenţă Sony
Asistenţă VAIO post-vânzare
Înregistrarea produsului VAIO
Înregistrarea este foarte importantă pentru noi în efortul de a vă oferi cele mai bune
servicii posibile, deoarece ne permite să ţinem înregistrări cu configurarea PC-ului
dumneavoastră, precum şi a tuturor contactelor pe care le-aţi avut cu noi în perioada
de garanţie. De asemenea, ne permite să oferim automat computerului dumneavoastră
acces direct la informaţii sau actualizări software. Pe scurt, ne permite să personalizăm
serviciile pe care vi le oferim. Puteţi înregistra computerul VAIO la adresa
http://campaign.odw.sony-europe.com/hub/product_registration.html.
RO
Această opţiune necesită o conexiune la Internet.
Accesarea serviciilor de asistenţă VAIO


http://www.sony.eu/support/
Site-ul nostru Web structurat în funcţie de modele vă va oferi informaţiile relevante
pentru modelul VAIO pe care îl utilizaţi. În cazul în care căutaţi o actualizare pentru
driver, vor fi afişate doar driverele create pentru modelul dumneavoastră VAIO.
De asemenea, Echipa noastră de asistenţă vă va pune la dispoziţie ghiduri de
depanare uşor de urmărit şi documente despre diverse proceduri, bazate pe cele
mai frecvente întrebări puse centrului nostru de contact.
Telefon
Vă recomandăm cu tărie să vizitaţi http://www.sony.eu/support/ înainte de a
apela la centrul nostru de contact, deoarece soluţia pe care o căutaţi se află
probabil deja în baza noastră de cunoştinţe.
Asistenţa telefonică VAIO este disponibilă de luni până vineri, programul de lucru
depinzând de ţară. Pentru a afla programul de lucru exact în ţara în care locuiţi,
vizitaţi http://www.sony.eu/support/.
45
Mai jos veţi găsi numerele de telefon specifice. Detalii şi actualizări ale acestora unt
oferite în informaţiile de înregistrare şi pe site-ul nostru Web.
Consultaţi numărul de serie al computerului dumneavoastră VAIO atunci când apelaţi
liniile de asistenţă VAIO. Numărul de serie este amplasat pe partea de dedesubt, pe
panoul din spate sau în interiorul panoului din spate sau al compartimentului pentru
acumulator al computerului VAIO.
Numerele pot fi actualizate periodic fără notificare.
46
Ţară
Limbă
Număr de telefon
Austria
Germană
+43 179 56 73 33
Belgia
Olandeză
+32 2 7173218
Franceză
+32 2 7173219
Bosnia şi Herţegovina
Croată
+387 033 943 600
Bulgaria
Bulgară
+359 700 1 7669
Cipru
Engleză
+357 800 91150
Croaţia
Croată
+385 01 469 4823
Danemarca
Daneză
+45 70 112105
Elveţia
Germană
+41 44 800 93 00
Franceză
+41 44 800 97 00
Estonia
Estoniană
+372 65 43484
Finlanda
Finlandeză
+358 969 379 450
Franţa
Franceză
+33 1 55 69 51 28
Germania
Germană
+49 180 577 67 76
+30 00800 4412 1496
Grecia
Greacă
Irlanda
Engleză
+353 1 407 3040
Italia
Italiană
+39 848 801 541
Kazahstan
Rusă
+7 7272 714480
Letonia
Letonă
+371 67 046049
Lituania
Lituaniană
+8 8004 0008
Luxemburg
Franceză
+352 342 0808380
Marea Britanie
Engleză
+44 870 240 24 08
Norvegia
Norvegiană
+47 231 62592
Olanda
Olandeză
+31 20 346 93 03
Polonia
Poloneză
+48 0 801 382 462
Portugalia
Portugheză
+351 808 201 174
Republica Cehă
Cehă
+420 2 4601 9146
România
Română
+40 213 138 872
Rusia
Rusă
+7 8 800 700 0939
Serbia
Serbă
+381 11 228 3300
Ţară
Limbă
Slovacia
Slovacă
Număr de telefon
+421 552 302 801
Slovenia
Slovenă
+386 1 588 1154
Spania
Spaniolă
+34 914 534 087
Suedia
Suedeză
+46 858 769 220
Turcia
Turcă
+90 212 444 82 46
Ucraina
Rusă
+380 443 908 246
Ungaria
Maghiară
+36 1 777 91 51
RO
Pentru informaţii de contact pentru alte ţări, accesaţi http://www.sony.eu/support/.
Servicii de reparare hardware VAIO
Dacă doriţi mai multe informaţii despre modul în care este oferit acest serviciu,
accesaţi site-ul Web de asistenţă VAIO (http://www.sony.eu/support/). În timp ce
majoritatea problemelor sunt soluţionate prin Internet sau la telefon, câteodată
soluţionarea problemei poate necesita o intervenţie sau reparare.
Dorim să vă atragem atenţia asupra următoarelor observaţii importante înainte ca noi
să preluăm produsul dumneavoastră VAIO:




Deoarece sunteţi responsabil pentru copierea de rezervă a datelor, este esenţial să
copiaţi toate fişierele de pe hard disk, pentru că Sony nu poate garanta integritatea
programelor sau datelor de pe computer în timpul procesului de reparare.
Nu includeţi niciun accesoriu împreună cu unitatea principală, în afara cazului în
care vă este solicitat în mod contrar.
Va fi percepută o taxă fixă pentru reparaţii în afara garanţiei, dacă alegeţi să nu
procedaţi la efectuarea reparaţiei.
Sunt obligatorii o adresă, un număr de telefon şi o persoană de contact ce poate fi
contactată în timpul programului de lucru pentru a permite curierului nostru de
livrare şi echipei administrative să acţioneze cu succes.
47
Notaţi următoarele informaţii despre computerul dumneavoastră VAIO. Informaţiile vă
vor fi solicitate în momentul în care computerul necesită reparare.
Nume model şi număr de serie:
Distribuitor şi ştampilă:
Data achiziţionării:
Numele şi adresa clientului:
48
Strona główna pomocy technicznej dla
użytkowników komputerów VAIO
Pagină de start pentru asistenţă VAIO
http://www.sony.eu/support/
Printed in Japan
© 2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising