Sony | VPCCW1S1E | Sony VPCCW1S1E Instrukcja szybkiego uruchamiania

Rozpoczęcie
Sprawdź
dostarczone
elementy
1
2
Z amontuj
akumulator
1 Przesuń przełącznik blokady akumulatora
Zasilacz
LOCK do wewnątrz.
2 Wsuń akumulator pod kątem do komory
3
Podłącz zasilacz
Podłącz przewód zasilający do zasilacza i gniazdka sieci elektrycznej. Następnie podłącz
kabel zasilacza do komputera.
4
Włącz zasilanie
1 Unieś pokrywę z ekranem LCD.
2 Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go,
aż zaświeci się wskaźnik zasilania.
akumulatora i dociśnij do dołu.
Przewód zasilający
5
Zlokalizuj
Podręcznik
użytkownika
1 Kliknij kolejno pozycje Start
, Wszystkie
programy i VAIO Documentation.
2 Otwórz folder odpowiadający wybranemu
językowi.
3 Przesuń przełącznik blokady akumulatora
3 Wybierz podręcznik, który chcesz przeczytać.
LOCK na zewnątrz.
Więcej informacji można również znaleźć w Pomocy i obsłudze technicznej systemu Windows.
Kliknij kolejno pozycje Start oraz Pomoc i obsługa
techniczna lub naciśnij równocześnie klawisze
Microsoft Windows i F1.
Akumulator
English
Przy okazji kilku pierwszych sesji korzystania z komputera
Elementy na ilustracjach zamieszczonych w niniejszym
należy podłączać do niego zasilacz, aby w pełni naładować
akumulator.
dokumencie mogą wyglądać nieco inaczej niż w przypadku
Twojego modelu.
Uwaga!
Pierwsze uruchomienie komputera trwa kilka
minut. Nie jest wymagane żadne działanie ze
strony użytkownika, dopóki nie pojawi się okno
konfiguracji.
seria VPCCW1
Dalsze czynności
Zaktualizuj swój
komputer
Strona główna pomocy technicznej dla użytkowników komputerów VAIO
http://www.vaio-link.com
Funkcje i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
odzyskiwania po awarii
Uaktualniaj regularnie oprogramowanie
komputera, pobierając aktualizacje z witryn
Windows Update i VAIO Update, dzięki czemu
będzie on działał sprawniej i bezpieczniej.
Niezwłocznie utwórz własne dyski odzyskiwania
po awarii, aby w przypadku wadliwego działania
systemu możliwe było przywrócenie fabrycznych
ustawień komputera.
Kliknij kolejno pozycje Start , Wszystkie
programy i Windows Update lub VAIO Update.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dostarczonym Podręczniku odzyskiwania
danych i rozwiązywania problemów.
Przed pobraniem aktualizacji komputer musi być połączony
z internetem.
4-160-965-41 (1) © 2009 Sony Corporation Printed in China
Utwórz dyski
Dyski odzyskiwania po awarii nie są dostarczane z komputerem. Można je nabyć osobno. Odpowiednie dane kontaktowe dla swojego kraju/obszaru
można znaleźć w witrynie www.vaio-link.com.
Zarejestruj swój
komputer
Zarejestruj komputer przez internet pod
następującym adresem URL:
http://www.vaio.eu/register/
Uaktywnij funkcję Szybki Porady dotyczące eksploatacji i obsługi
dostęp do Internetu
Za pomocą funkcji Szybki dostęp do Internetu
można uzyskać dostęp do internetu bez
uruchamiania systemu operacyjnego Windows.
1 Naciśnij przycisk WEB, gdy komputer jest
wyłączony.
2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
w kreatorze konfiguracji początkowej.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij ikonę
w prawym
dolnym rogu ekranu wyświetlanego podczas korzystania
z funkcji Szybki dostęp do Internetu.
W celu ochrony inwestycji w komputer i maksymalnego wydłużenia czasu jego bezawaryjnego działania zachęcamy do stosowania się do niniejszych wskazówek.
Obsługa ekranu LCD
Należy unikać umieszczania na komputerze ciężkich
przedmiotów oraz wywierania nacisku na jego pokrywę,
gdy jest zamknięta.
Eksploatacja dysku twardego
Należy unikać przenoszenia komputera, gdy jest włączony
albo znajduje się w fazie uruchamiania lub wyłączania.
Uszkodzenia spowodowane cieczą
Należy zapobiegać zalaniu komputera cieczą.
Wentylacja
Komputer należy umieszczać na twardej powierzchni, np.
na biurku lub stole. Prawidłowa cyrkulacja powietrza wokół
otworów wentylacyjnych jest konieczna do sprawnego
odprowadzania ciepła.
Zasilacz
Nie należy wywierać nadmiernej siły na kabel zasilacza
podłączony do komputera.
Wskazówki dotyczące ergonomii i bezpieczeństwa można
znaleźć w Podręczniku użytkownika i pod adresem
http://www.vaio-link.com/ergonomics_and_safety.
Let’s get started
1
C heck supplied items
AC adapter
2
I nstall battery pack
1Slide the battery LOCK switch inward.
2Slide the battery pack diagonally into the
battery compartment and push down.
Slide
the battery LOCK switch outward.
3
3
C onnect AC adapter
Plug the power cord into the AC adapter and
then into an AC outlet. Then plug the AC
adapter cable into your computer.
4
Power on
1Lift the LCD screen lid.
2Press the power button until the power
indicator light turns on.
Power cord
5
L ocate User Guide
1Click Start
, All Programs, and
VAIO Documentation.
2Open the folder for your language.
3Select the guide you want to read.
Refer also to Windows Help and Support for more
information.
Click Start and Help and Support, or press the
Microsoft Windows and F1 keys simultaneously.
Battery pack
Polski
Be sure to connect the AC adapter to your computer
when using it for the first few times to ensure the
battery becomes fully charged.
The illustrations in this document may appear
different from your model.
Attention
Your computer takes a few minutes for the
first startup. No action is required until the
setup window appears.
VPCCW1 Series
VAIO Support Homepage
http://www.vaio-link.com
Features and specifications may vary and are subject to change without notice.
What to do next
Update your computer
Keep your computer updated by
downloading updates from
Windows Update and VAIO Update, so that
your computer can run more efficiently and
securely.
Click Start , All Programs,
Windows Update or VAIO Update.
Your computer must be connected to the Internet to
download the updates.
Create your recovery
discs
Create your own recovery discs immediately,
so that you can restore your computer to
factory-installed settings in case of a system
failure.
For details, refer to the supplied
Recovery and Troubleshooting Guide.
Recovery discs are not provided with your computer.
Recovery discs can be purchased. Visit www.vaio-link.com for the contact details of your
country/area.
Register your
Activate the Quick
Register your computer online at the
following URL:
http://www.vaio.eu/register/
With the Quick Web Access function, you can
access the Internet without launching the
Windows operating system.
computer
Web Access function
1Press the WEB button while your
computer is off.
2Follow the instructions in the initial setup
wizard.
For more information, click the icon located at
the lower right corner of the screen displayed
when using the Quick Web Access function.
Care & Handling Tips
To protect your investment and maximize its lifespan, we encourage you to follow these guidelines.
LCD Handling
Avoid placing heavy objects on top of your computer or
exerting pressure on its lid when closed.
HDD Care
Avoid moving your computer while it is turned on or in
the process of powering on or shutting down.
Liquid Damage
Prevent liquids from coming into contact with your
computer.
Ventilation
Place your computer on hard surfaces, such as a desk or
table. Proper air circulation around vents is important to
reduce heat.
AC Adapter
Do not put stress on the AC adapter cable connected to
your computer.
Read the User Guide for ergonomic tips and safety precautions, and check http://www.vaio-link.com/ergonomics_and_safety.
Download PDF

advertising