Sony | VPCM13M1E | Sony VPCM13M1E Instrukcja szybkiego uruchamiania

Rozpoczęcie
pracy
1
Sprawdź
dostarczone
elementy
Zasilacz sieciowy
Przewód zasilania
2
Z ainstaluj
akumulator
1Przesuń przełącznik blokady akumulatora
LOCK na zewnątrz.
2Wsuń akumulator pod kątem do wnęki
akumulatora i dociśnij go.
Przesuń
przełącznik blokady wnęki
3
akumulatora LOCK do wewnątrz.
3
Podłącz
zasilacz
Podłącz kabel zasilania do zasilacza
sieciowego i do gniazdka sieciowego.
Następnie podłącz wtyczkę zasilacza
sieciowego do komputera.
4
Włącz komputer
1Otwórz pokrywę ekranu LCD.
2Przesuń przełącznik zasilania, aż wskaźnik
zasilania  zaświeci.
5
O dszukaj
podręcznik VAIO
Dokumentacja w formie elektronicznej:
1Kliknij kolejno polecenia Start
, Wszystkie
programy i VAIO Documentation.
2Otwórz folder odpowiadający swojemu
językowi.
Z komputerem jest dostarczany Podręcznik
użytkownika — Wprowadzenie, zawierający
podstawowe informacje o komputerze. Jeśli chcesz
uzyskać pełny Podręcznik użytkownika, postępuj
zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w publikacji
Podręcznik użytkownika — Wprowadzenie.
Akumulator
Dokumentacja w formie drukowanej:
English
Przy kilku pierwszych uruchomieniach komputera
należy pamiętać o podłączeniu komputera do
zasilacza sieciowego, aby umożliwić pełne
naładowanie akumulatora.
Elementy na ilustracjach zamieszczonych w tym
dokumencie mogą wyglądać nieco inaczej niż w zakupionym modelu.
Uwaga
Pierwsze uruchomienie komputera trwa
kilka minut. Nie jest wymagane żadne
działanie ze strony użytkownika, dopóki nie
pojawi się okno konfiguracji.
Komputer osobisty
Dalsze czynności
Zaktualizuj komputer
Strona pomocy technicznej VAIO
Regularnie aktualizuj oprogramowanie
komputera, pobierając aktualizacje z witryn
Windows Update i VAIO Update. Aktualizacje
zwiększają wydajność komputera, ulepszają
zabezpieczenia i wprowadzają nowe funkcje.
Funkcje i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Kliknij kolejno polecenia Start , Wszystkie
programy i Windows Update lub VAIO Update.
http://support.vaio.sony.eu/
4-192-011-41 (1) © 2010 Sony Corporation Printed in China
Przed pobraniem aktualizacji komputer musi być
połączony z Internetem.
Przygotuj system do
odzyskiwania
W przypadku awarii komputera można odzyskać
system za pomocą nośnika odzyskiwania (do nabycia osobno) lub partycji odzyskiwania.
Szczegółowe informacje na ten temat zawiera
Podręcznik odzyskiwania danych i rozwiązywania problemów.
Aby utworzyć nośnika odzyskiwania, podłącz do
komputera zewnętrzny napęd dysków optycznych (do nabycia osobno) i podłącz go do źródła zasilania. Aby uzyskać informacje na temat możliwości zakupienia
nośnika odzyskiwania, odszukaj informacje kontaktowe
dla swojego kraju w witrynie http://support.vaio.sony.eu/.
Zarejestruj swój
komputer
Zarejestruj komputer przez Internet pod
następującym adresem URL:
http://www.vaio.eu/register/
Szybkie wprowadzenie (ten dokument)
Podręcznik odzyskiwania danych i rozwiązywania problemów
Informacje prawne, gwarancja i pomoc
techniczna
Dodatkowe informacje można także uzyskać w aplikacji Pomoc i obsługa techniczna systemu
Windows: kliknij kolejno Start i Pomoc i obsługa
techniczna.
Porady dotyczące eksploatacji i obsługi komputera
W celu ochrony komputera i maksymalnego wydłużenia czasu jego bezawaryjnego działania zachęcamy do stosowania się do niniejszych wskazówek.
Ekran LCD
Należy unikać umieszczania ciężkich przedmiotów na pokrywie
komputera i wywierania nacisku na pokrywę, gdy jest zamknięta.
Dysk twardy
Jeśli komputer jest wyposażony we wbudowany dysk twardy,
nie należy przenosić komputera, kiedy jest uruchomiony ani
podczas jego włączania i wyłączania.
Uszkodzenia spowodowane rozlaniem płynów
Nie należy dopuszczać do kontaktu jakichkolwiek płynów z komputerem.
Wentylacja
Komputer należy umieścić na twardej powierzchni, na przykład na
biurku lub stole. Prawidłowa cyrkulacja powietrza wokół otworów
wentylacyjnych jest konieczna do odprowadzania ciepła.
Zasilacz sieciowy
Nie należy wywierać nadmiernej siły na przewód zasilacza
podłączony do komputera.
Program VAIO Care zapobiega występowaniu problemów
z komputerem, a także umożliwia ich rozwiązywanie.
Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy, VAIO Care i VAIO Care.
Let’s get started
1
C heck supplied items
AC adapter
2
I nstall battery pack
1Slide the battery LOCK switch outward.
2Slide the battery pack diagonally into the
battery compartment and push down.
Slide
the battery LOCK switch inward.
3
3
C onnect AC adapter
Plug the power cord into the AC adapter and
then into an AC outlet. Then plug the AC
adapter cable into your computer.
4
Power on
1Lift the LCD screen lid.
2Slide the power switch until the power
indicator light  turns on.
Power cord
Be sure to connect the AC adapter to your computer
when using it for the first few times to ensure the
battery becomes fully charged.
Attention
Your computer takes a few minutes for the
first startup. No action is required until the
setup window appears.
Personal Computer
VAIO Support Homepage
http://support.vaio.sony.eu/
Features and specifications may vary and are subject to change without notice.
Update your computer
Keep your computer updated by
downloading updates from
Windows Update and VAIO Update for
enhancing your computer’s efficiency,
security, and functionality.
Click Start , All Programs,
Windows Update or VAIO Update.
Your computer must be connected to the Internet to
download the updates.
1Click Start
, All Programs, and
VAIO Documentation.
2Open the folder for your language.
Printed manuals:
The illustrations in this document may appear
different from your model.
What to do next
On-screen manuals:
Your computer comes with the
User Guide - Introduction Version which contains
limited information on your computer. To get the
complete User Guide, follow the instructions in the
User Guide - Introduction Version.
Battery pack
Polski
5
L ocate VAIO Manual
Prepare for a recovery
You can restore the computer from the
Recovery Media (not supplied) or the
recovery partition in case of a system failure.
For details, refer to the
Recovery and Troubleshooting Guide.
To create Recovery Media, connect an external optical
disc drive (not supplied) to the computer and to an AC
power source. To purchase Recovery Media, visit http://support.vaio.
sony.eu/ for the contact details of your country/area.
Register your
computer
Register your computer online at the
following URL:
http://www.vaio.eu/register/
Quick Start Guide (this sheet)
Recovery and Troubleshooting Guide
Regulations, Guarantee and Service Support
Refer also to Windows Help and Support for more
information: click Start and Help and Support.
Care & Handling Tips
To protect your investment and maximize its lifespan, we encourage you to follow these guidelines.
LCD Handling
Avoid placing heavy objects on top of your computer or
exerting pressure on its lid when closed.
HDD Care
If your computer is equipped with a built-in hard disk
drive, avoid moving your computer while it is turned on
or in the process of powering on or shutting down.
Liquid Damage
Prevent liquids from coming into contact with your
computer.
Ventilation
Place your computer on hard surfaces, such as a desk or
table. Proper air circulation around vents is important to
reduce heat.
AC Adapter
Do not put stress on the AC adapter cable connected to
your computer.
With the VAIO Care software, you can prevent or
solve troubles on your computer.
Click Start, All Programs, VAIO Care, and
VAIO Care.
Download PDF

advertising